MIETINTÖ     ***I
PDF 1067kWORD 177k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Malin Björk

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0468),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 78 artiklan 2 kohdan d ja g alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0325/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. tammikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. helmikuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0316/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Uudelleensijoittaminen on humanitaarisiin tarpeisiin perustuva vakiintunut solidaarisuuden osoitus pakolaisia vastaanottaneita maita kohtaan. Uudelleensijoittamisella tarkoitetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden valintaa valtiossa, josta he ovat hakeneet suojelua, heidän siirtämistään kyseisestä valtiosta ja pääsyn sallimista toiseen valtioon kansainvälisen suojelun myöntämiseksi ja pysyvän ratkaisun tarjoamiseksi heille. Uudelleensijoittamisella on kolme toisiinsa liittyvää ja toisiaan täydentävää tehtävää: se on suojelun väline, pysyvä ratkaisu ja vastuunjaon mekanismi.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virasto (UNHCR) toteuttaa perussääntönsä ja Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmien valtuuttamana uudelleensijoittamista yhtenä pysyvänä ratkaisuna henkilöille, joiden kohdalla pakolaisuus on pitkittynyt. UNHCR:n asiantuntemus tällä alalla perustuu vuosikymmeniä jatkuneeseen työhön sekä toimeksiantoon, jolla on maailmanlaajuinen tuki. UNHCR:n pätevyyden tällä alalla olisi tuettava jäsenvaltioiden uudelleensijoittamisohjelmia ja unionin uudelleensijoittamiskehystä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 1 kohdan mukaan unionin turvapaikkapolitiikan on oltava pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan sekä muiden asiaan liittyvien sopimusten mukaista. Nämä sopimukset perustuvat vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14 artiklaan, jossa tunnustetaan vainon kohteeksi joutuneen oikeus hakea turvapaikkaa muissa maissa.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)  Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän johdonmukaisuus ja tehokkuus olisi varmistettava. Tämä merkitsee erityisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden laillisten ja turvallisten maahanpääsyväylien tukemista. Uudelleensijoittaminen on yksi laillinen väylä, jonka olisi oltava kestävä ratkaisu haavoittuvimmille kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille, ja sitä olisi täydennettävä muilla laillisilla väylillä.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 e)  Uudelleensijoitus on suojelun väline. Perheenyhdistäminen olisi pidettävä erillään uudelleensijoittamista koskevista tavoitteista ja säilytettävä keskeisenä mekanismina sen varmistamiseksi, että unionin kansalaiset ja jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat nauttia heille kuuluvasta perhe-elämän kunnioittamista koskevasta perusoikeudesta. Uudelleensijoittamismenettelyä ei pitäisi soveltaa perheenjäseniin, joilla olisi muutoin oikeus seurata perhettään jäsenvaltioon kohtuullisessa ajassa unionin tai kansallisen lainsäädännön muiden säädösten nojalla. Tapauksissa, joissa unionin tai kansallista lainsäädäntöä ei sovelleta, laajennettuun perheenyhdistämiseen olisi oltava mahdollista käyttää uudelleensijoittamismenettelyjä. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä joustavat perheenyhdistämistä koskevat politiikat ja varmistettava, että perheenyhdistämisohjelmat perustetaan jäsenvaltioiden uudelleensijoittamiskiintiöiden ulkopuolelle.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 f)  Jos yhden perheenjäsenen uudelleen sijoittamista harkitaan (esimerkiksi suojeluun liittyvistä syistä), jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan perheen yhtenäisyyden periaatteen mukaisesti, että henkilön kaikki perheenjäsenet, mukaan luettuina muuhun kuin ydinperheeseen kuuluvat huollettavana olevat perheenjäsenet, uudelleensijoitetaan yhdessä. Jäsenvaltioiden olisi noudatettava kulttuuritietoista pragmaattista lähestymistapaa parhaana toimintamallina tietyn perheen sisäisten suhteiden määrittelyssä. Ydinperhettä voidaan pitää ytimenä, mutta lopullisessa määrittelyssä olisi annettava asianmukainen painoarvo perheenjäsenten fyysisille ja taloudellisille sekä psykologisille ja emotionaalisille riippuvuussuhteille. Kulttuuritietoinen käsitys perheestä on tärkeä vainon tai siviilikriisin vuoksi pakenemaan joutuneille, koska laajemmat perhesuhteet voivat olla viimeinen turva henkilöille, joiden selviytyminen, psykologinen tuki ja emotionaalinen huolenpito ovat täysin perheyksikön varassa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 g)  Unionin uudelleensijoittamiskehyksellä olisi tuettava ja kannustettava jäsenvaltioita pysyvien uudelleensijoittamisohjelmien täytäntöönpanossa, olivatpa ne sitten vanhoja tai uusia, ja niiden yhteisten uudelleensijoittamistoimien asteittaisessa lisäämisessä ja tuettava ja helpotettava uudelleensijoitettujen henkilöiden vastaanottoa ja kotoutumista.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 h kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 h)  Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 19 päivänä syyskuuta 2016 hyväksymässä pakolaisista ja muuttajista annetussa New Yorkin julkilausumassa1 a kehotetaan valtioita lisäämään uudelleensijoittamistoimia ja esitetään pakolaisten tilanteeseen reagoimiseksi kokonaisvaltaista toimintakehystä, jossa valtiot pyrkivät tarjoamaan uudelleensijoituspaikkoja ja muita laillisia väyliä siinä laajuudessa, että UNHCR:n määrittämät vuotuiset uudelleensijoittamistarpeet voidaan täyttää.

 

__________________

 

1 a Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/71/1.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 i kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 i)  Käsite ”vaara kansanterveydelle” olisi ymmärrettävä tautina, joka voi aiheuttaa Maailman terveysjärjestön kansainvälisten terveyssäännösten määritelmän mukaisen epidemian.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Komissio antoi 15 päivänä joulukuuta 2015 jäsenvaltioille ja assosioituneille valtioille Turkin kanssa toteutettavaa vapaaehtoisen humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmää koskevan suosituksen29, jonka mukaan osallistuvat valtiot sallivat Syyrian kriisin takia siirtymään joutuneiden, kansainvälisen suojelun tarpeessa selvästi olevien henkilöiden maahantulon. EU:n ja Turkin 18 päivänä maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman mukaan vapaaehtoinen humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmä otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun sääntöjenvastaiset rajanylitykset Turkin ja EU:n välillä ovat loppumaisillaan tai ainakin vähentyneet huomattavasti ja kestävällä tavalla. Jäsenvaltioiden osallistuminen tähän järjestelmään on vapaaehtoista.

Poistetaan.

__________________

 

29 C(2015) 9490.

 

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  EU:n ja Turkin 18 päivänä maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman mukaan kaikki uudet Turkista Kreikan saarille 20 päivästä maaliskuuta 2016 alkaen sääntöjenvastaisesti tulevat siirtolaiset palautettaisiin Turkkiin. Jokaista Kreikan saarilta Turkkiin palautettavaa syyrialaista kohden yksi syyrialainen uudelleensijoitetaan Turkista unioniin Yhdistyneiden kansakuntien haavoittuvuuskriteerit huomioon ottaen. Jäsenvaltiot, Dublin-järjestelmään assosioituneet valtiot ja Turkki pääsivät toukokuussa 2016 yhteisymmärrykseen menettelyohjeista, joita sovelletaan kyseisen uudelleensijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoon.

Poistetaan.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Olemassa olevien aloitteiden pohjalta olisi luotava vakaa ja luotettava unionin uudelleensijoittamiskehys kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden uudelleensijoittamista varten. Kehyksen täytäntöönpanossa noudatetaan unionin vuotuisia uudelleensijoittamissuunnitelmia ja unionin kohdennettuja uudelleensijoittamisjärjestelmiä, joiden avulla jäsenvaltioiden konkreettiset sitoumukset lunastetaan käytännössä.

(8)  Olemassa olevien aloitteiden pohjalta ja olemassa olevien kansainvälisten uudelleensijoittamisrakenteiden mukaisesti olisi luotava vakaa ja luotettava unionin uudelleensijoittamiskehys kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden uudelleensijoittamista varten. Kehyksen täytäntöönpanossa noudatetaan unionin uudelleensijoittamissuunnitelmia ja unionin kohdennettuja uudelleensijoittamisjärjestelmiä, joiden avulla jäsenvaltioiden konkreettiset sitoumukset lunastetaan käytännössä. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi perustuttava humanitaarisiin tarpeisiin, ja sen olisi osaltaan vastattava maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamistarpeisiin ja lievitettävä pitkittynyttä pakolaisuutta. Unionin uudelleensijoittamiskehys olisi sovitettava jo olemassa oleviin uudelleensijoittamisrakenteisiin ja varsinkin vuotuisiin uudelleensijoittamista käsitteleviin kolmikantakokouksiin, jotta voitaisiin saavuttaa vähintään 20 prosentin osuus UNHCR:n vuotuisten ennusteiden mukaisista maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 80 artiklaan sisältyvän yhteisvastuullisuutta ja vastuun tasapuolista jakamista jäsenvaltioiden kesken koskevan periaatteen mukaisesti olisi pyrittävä vähitellen jäsenvaltioihin uudelleensijoitettujen henkilöiden oikeudenmukaiseen jakamiseen. Näiden ponnistelujen lisäksi olisi pyrittävä laatimaan kansainvälisesti sitovat säännöt jaetusta maailmanlaajuisesta vastuusta uudelleensijoittaa UNHCR:n mukaan uudelleensijoittamisen tarpeessa olevat henkilöt.

 

(”Unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman” yhteydessä olisi viitattava ”unionin uudelleensijoittamissuunnitelmaan ilman sanaa ”vuotuisia”. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tällainen kehys on välttämätön osa hyvin hallittua muuttoliikepolitiikkaa, jonka tavoitteena on kaventaa kansallisten uudelleensijoittamiskäytäntöjen ja -menettelyjen välisiä eroja, mahdollistaa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laillinen ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden alueelle, auttaa vähentämään riskiä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laajamittaisesta sääntöjenvastaisesta tulosta jäsenvaltioiden alueelle ja siten vähentää omatoimisesti saapuvista henkilöistä jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin aiheutuvaa painetta, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa painetta, auttaa saavuttamaan unionin ulkopolitiikan tavoitteet lisäämällä unionin vaikutusvaltaa kolmansiin maihin ja osallistua maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin.

(9)  Tällainen kehys, jos sillä vahvistetaan laillisia maahanmuuton väyliä, on välttämätön osa hyvin hallittua muuttoliikepolitiikkaa, ja sillä edistetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän tehokasta toimintaa, jolloin tarkoituksena on tukea ja laajentaa nykyisiä kansallisia uudelleensijoittamisohjelmia, tukea ja auttaa uusia uudelleensijoittamistoimia, mahdollistaa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laillinen ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden alueelle ja edistää suojelun tarjoamista ja näiden ihmisten tarpeiden kannalta kestävän ratkaisun etsimistä. Tällainen kehys, johon yhdistetään kehitystoimia ja -politiikkoja, voi osoittaa solidaarisuutta sellaisia maita ja alueita kohtaan, joihin suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, ja vähentää tehokkaasti jännitteitä auttamalla purkamaan näihin maihin kohdistuvaa painetta erityisesti pyrkimällä helpottamaan pitkittynyttä pakolaisuutta. Tällaisella kehyksellä voidaan myös edistää tehokkaasti maailmanlaajuisia uudelleensijoittamisaloitteita siten, että esiinnytään yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Oman maansa sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden olisi voitava päästä unionin alueelle humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmien mukaisesti. Sen vuoksi olisi asianmukaisesti otettava huomioon humanitaarinen maahanpääsy uudelleensijoittamisen täydentäjänä. Maan sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä koskeville toimenpiteille, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet humanitaarisen maahanpääsyn kansallisten ohjelmien mukaisesti, olisi siksi saatava rahoitusta unionin talousarviosta. Kansallisilla humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmilla, jotka saavat unionin rahoitusta, olisi täydennettävä tämän asetuksen uudelleensijoittamistavoitteiden edistämistä. Olisi arvioitava mahdollisuutta ottaa käyttöön uudelleensijoittamiseen nähden erillinen oman maansa sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden maahanpääsyä koskeva unionin yhteinen menettely. Oman maansa sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden maahanpääsyn salliessaan jäsenvaltioiden on kunnioitettava ennen kaikkea heidän oikeuttaan palata takaisin lähtöpaikkaansa, eikä jäsenvaltioiden pidä missään tapauksessa uudelleensijoittaa heitä unionin tai kansallisten ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta voidaan auttaa vähentämään riskiä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laajamittaisesta sääntöjenvastaisesta tulosta jäsenvaltioiden alueelle, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa painetta ja auttaa saavuttamaan unionin ulkopolitiikan tavoitteet, niiden alueiden tai kolmansien maiden, joilta/joista uudelleensijoittamisia on tarkoitus tehdä, olisi sovelluttava kolmansien maiden kanssa räätälöityihin järjestelyihin, joilla muuttoliikkeen hallintaa pyritään parantamaan 7 päivänä kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa”32 esitetyn mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

32 COM(2016) 377 final.

 

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Uudelleensijoittamisen strategisen käytön yhteydessä unionin olisi alusta saakka pyrittävä käymään tiivistä vuoropuhelua niiden kolmansien maiden kanssa, joista henkilöitä on uudelleensijoitettu ja jotka ovat erityisesti kärsineet pitkään jatkuneesta kriisistä, jolle on luonteenomaista se, että maiden alueella on pakolaisia, joiden pakolaisuus on pitkittynyt. Tällaisella vuoropuhelulla olisi pyrittävä maksimoimaan näistä maista tehtävän uudelleensijoittamisen hyödyt siten, että korostetaan näiden maiden turvapaikkavalmiuksien parantamista, kotoutetaan niiden alueella olevia pakolaisia ja suojellaan kyseisiä pakolaisia vainolta ja pidätytään palauttamasta heitä kolmansiin maihin. Uudelleensijoittamisen strategista käyttöä ei saisi tulkita niin, että se on muuttoliikkeen hallintaa tai sitä ei saisi käyttää unionin ulkopolitiikan tavoitteiden saavuttamisen keinona. Uudelleensijoittamisen strategisesta käytöstä pidättymistä ei saisi käyttää syynä sille, että maa tai alue jätetään maantieteellisten painopisteiden ulkopuolelle. Samaa periaatetta olisi sovellettava taloudellisen ja teknisen avun täydentävyyteen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kansallisten uudelleensijoittamiskäytäntöjen ja -menettelyjen välisten erojen kaventamiseksi olisi vahvistettava yhteiset vakiomenettelyt ja yhteiset hyväksymis- ja poissulkemisperusteet valintaa varten sekä uudelleensijoitettaville henkilöille myönnettävä yhteinen suojeluasema.

(11)  Jäsenvaltioiden unionin uudelleensijoittamiskehykseen osallistumisen lisäämiseksi ja tukemiseksi olisi vahvistettava yhteiset vakiomenettelyt ja yhteiset hyväksymisen ja hyväksymättä jättämisen perusteet valintaa varten sekä uudelleensijoitettaville henkilöille myönnettävä yhteinen suojeluasema.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Yhteisten vakiomenettelyjen olisi perustuttava jäsenvaltioiden uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -normeihin, erityisesti menettelyohjeisiin, joita sovelletaan EU:n ja Turkin 18 päivänä maaliskuuta 2016 antamassa julkilausumassa esitetyn uudelleensijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoon. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi mahdollistettava kahdenlaisen vakiomenettelyn käyttö uudelleensijoituksissa.

(12)  Yhteisten vakiomenettelyjen olisi perustuttava jäsenvaltioiden ja UNHCR:n uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -normeihin. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi mahdollistettava kahdenlaisen menettelyn käyttö uudelleensijoituksissa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Molemmissa menettelyissä on seuraavat vaiheet: tunnistaminen, rekisteröinti, arviointi ja päätös.

(13)  Kaikissa menettelyissä olisi oltava seuraavat vaiheet: tunnistaminen, tapausten esittäminen, arviointi, päätös ja rekisteröinti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Olisi otettava käyttöön kiireellinen menettely, joka sisältää samantasoiset turvallisuusselvitykset kuin tavanomainen menettely. Kiireellisessä menettelyssä hätäsijoituspaikkaa koskeville UNHCR:n esityksille olisi kuitenkin tehtävä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten ja hyväksymisperusteiden nopeutettu arviointi. Hätäsijoitusta koskevia tapauksia ei välttämättä pitäisi yhdistää tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuihin maantieteellisiin painopisteisiin. Hätäsijoituspaikkoja olisi oltava noin 10 prosenttia tavoitemäärästä, Kaikkia jäsenvaltioita olisi kannustettava tarjoamaan hätäsijoituspaikkoja.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Uudelleensijoittamismenettely olisi vietävä päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt pidättyisivät käyttämästä sääntöjenvastaisia tapoja tulla Euroopan unioniin hakemaan suojelua. Menettelyllä olisi myös varmistettava, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa kunkin tapauksen täydelliseen ja asianmukaiseen tutkimiseen. Määräaikojen olisi oltava riittävän pitkiä tavanomaiseen ja nopeutettuun menettelyyn kuuluvien erityyppisten arviointien tekemistä varten.

(16)  Uudelleensijoittamismenettely olisi vietävä päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta taataan kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden suojelu ja varmistetaan heidän pääsynsä unioniin. Menettelyllä olisi myös varmistettava, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa kunkin tapauksen täydelliseen ja asianmukaiseen tutkimiseen. Määräaikojen olisi oltava riittävän pitkiä tavanomaiseen ja kiireelliseen menettelyyn kuuluvien erityyppisten arviointien tekemistä varten. Molemmissa menettelyissä olisi tehtävä turvallisuusselvitykset.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Uudelleensijoittamismenettelyä varten kerätyt tiedot olisi säilytettävä enintään viiden vuoden ajan uudelleensijoittamisen ajankohdasta. Koska sellaisia kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka jokin jäsenvaltio on jo uudelleensijoittanut tai jotka viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ovat kieltäytyneet johonkin jäsenvaltioon uudelleensijoittamisesta, ei saisi uudelleensijoittaa toiseen jäsenvaltioon, kyseinen ajanjakso olisi katsottava henkilötietojen, myös sormenjälkien ja kasvokuvien, säilyttämiseen tarvittavaksi ajaksi.

(17)  Uudelleensijoittamismenettelyä varten kerätyt tiedot olisi säilytettävä Eurodac-järjestelmässä enintään viiden vuoden ajan uudelleensijoittamisen ajankohdasta. Säilytysajalla varmistetaan, että kyseisillä henkilöillä on samat oikeudet kuin turvapaikanhakijoilla ja kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä heidän tietoja käsiteltäessä. Edelleen liikkumisen yhteydessä sen ansiosta on myös mahdollista määrittää uudelleensijoittamisesta vastuussa oleva jäsenvaltio.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Jos asiassa tehdään kielteinen päätös, asianomaista henkilöä ei saisi uudelleensijoittaa päätöksen tehneeseen jäsenvaltioon ja kaikki tallennetut tiedot olisi poistettava. Syy siihen, että menettelyä ei saateta loppuun, on ilmoitettava perustellussa lausunnossa UNHCR:lle, toiselle jäsenvaltiolle, Euroopan unionin turvapaikkavirastolle tai muille esityksen tehneille järjestöille mahdollisia jatkotoimia varten. Kielteisen päätöksen tehnyt jäsenvaltio voi vaatia, että uudelleensijoittamisasiaa käsittelevä toinen jäsenvaltio kuulee sitä käsittelyn aikana.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Uudelleensijoitus ei ole subjektiivinen oikeus.

Poistetaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Unionin kohdennetuissa uudelleensijoittamisjärjestelmissä sovellettavaa menettelyä koskevien sääntöjen täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta menettelyä voidaan mukauttaa sen kolmannen maan olosuhteisiin, josta uudelleensijoittaminen tapahtuu, esimerkiksi määrittämällä kyseisen kolmannen maan rooli menettelyssä. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmisteluvaiheessa asiaankuuluvat kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa33 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijat pääsevät systemaattisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Poistetaan.

__________________

 

33 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Tämän asetuksen täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisen unionin uudelleensijoittamissuunnitelman käyttöönottamiseksi, jossa vahvistetaan kahden vuoden välein uudelleensijoitettavien henkilöiden tavoitemäärä, yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta suunnitelmaan ja niiden osuus uudelleensijoitettavien henkilöiden tavoitemäärästä sekä yleiset maantieteelliset painopisteet. Tämän asetuksen täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien perustamiseksi, joissa vahvistetaan uudelleensijoitettavien henkilöiden täsmällinen määrä suhteessa tavoitemäärään ja jäsenvaltioiden osallistuminen unionin uudelleensijoittamissuunnitelman mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmisteluvaiheessa asiaankuuluvat kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijat pääsevät systemaattisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanolle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, neuvostolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltuudet laatia unionin vuotuinen uudelleensijoittamissuunnitelma, jossa vahvistetaan uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärä, yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta suunnitelmaan ja niiden osuus uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärästä sekä yleiset maantieteelliset painopisteet.

Poistetaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Näitä valtuuksia olisi käytettävä komission ehdotuksesta, joka koskee uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärää ja yleisiä maantieteellisiä painopisteitä. Komission olisi tehtävä ehdotuksensa samanaikaisesti kun se tekee ehdotuksensa unionin vuotuisesta talousarvioesityksestä. Neuvoston olisi pyrittävä hyväksymään ehdotus kahden kuukauden kuluessa. Komission ja neuvoston olisi otettava huomioon korkean tason uudelleensijoittamiskomiteassa käydyt keskustelut.

Poistetaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jotta unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanolle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, komissio olisi valtuutettava laatimaan unionin kohdennetut uudelleensijoittamisjärjestelmät, joissa vahvistetaan uudelleensijoitettavien henkilöiden tarkka lukumäärä vuotuisessa uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta kokonaismäärästä ja jäsenvaltioiden osallistuminen suunnitelman mukaisesti. Näitä valtuuksia olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201134 mukaisesti. Unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien laadinnassa olisi käytettävä tarkastelumenettelyä, koska kyseisillä järjestelmillä on huomattavia vaikutuksia. Komission olisi pyrittävä laatimaan unionin kohdennetut uudelleensijoittamisjärjestelmät mahdollisimman pian unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja aina tarvittaessa kyseisen suunnitelman soveltamiskauden aikana. Komission olisi otettava huomioon korkean tason uudelleensijoittamiskomiteassa käydyt keskustelut.

Poistetaan.

__________________

 

34 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Kussakin unionin kohdennetussa uudelleensijoittamisjärjestelmässä olisi määriteltävä, mitä menettelysääntöjä sen täytäntöönpanoon olisi sovellettava. Lisäksi järjestelmässä olisi tarpeen mukaan vahvistettava paikallistason yhteistyöjärjestelyt sen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

(24)  Kussakin unionin kohdennetussa uudelleensijoittamisjärjestelmässä olisi tarpeen mukaan vahvistettava paikallistason yhteistyöjärjestelyt sen täytäntöönpanon helpottamiseksi erityisesti UNHCR:n, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM), Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja muiden asianomaisten organisaatioiden kanssa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Uudelleensijoitetuille henkilöille olisi myönnettävä kansainvälistä suojelua. Näin ollen turvapaikkasäännöstöön sisältyviä säännöksiä kansainvälisen suojelun sisällöstä olisi sovellettava siitä hetkestä, kun uudelleensijoitettavat henkilöt saapuvat jäsenvaltion alueelle, myös sääntöjä, joiden tarkoituksena on saada kansainvälistä suojelua saavat henkilöt pidättymään liikkumasta edelleen.

(25)  Uudelleensijoitetuille henkilöille olisi myönnettävä kansainvälistä suojelua pysyvän ratkaisun tarjoamiseksi heille. Näin ollen turvapaikkasäännöstöön sisältyviä säännöksiä kansainvälisen suojelun sisällöstä olisi sovellettava siitä hetkestä, kun uudelleensijoitettavat henkilöt saapuvat jäsenvaltion alueelle.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Uudelleensijoitettujen henkilöiden kotoutuminen vastaanottavaan yhteiskuntaan on tärkeää uudelleensijoituksen onnistumisen ja unionin uudelleensijoittamiskehyksen tehokkuuden kannalta. Uudelleensijoitetuilla henkilöillä olisi oltava sama mahdollisuus kotouttamistoimenpiteisiin kuin muilla [aseman määrittelyä koskevan asetuksen] mukaisesti kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä. Jäsenvaltiot voivat tehdä osallistumisesta tällaisiin kotouttamistoimenpiteisiin pakollista vain, jos kotouttamistoimenpiteet ovat helposti saavutettavissa, saatavilla ja maksuttomia. Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan myös tarjottava kolmannen maan kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille lähtöä edeltävää perehdyttämisohjelmaa, joka voi sisältää tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, kielikursseja sekä tietoa jäsenvaltion yhteiskunnasta, kulttuurista ja politiikasta. Näitä ohjelmia voidaan tarjota maahantulon jälkeen tai niitä voidaan sisällyttää kotouttamisohjelmiin, jos jäsenvaltiot päättävät tarjota niitä, ja niissä olisi otettava huomioon uudelleensijoitetun henkilön erityinen haavoittuvuus. Jäsenvaltioiden olisi myös järjestettävä uudelleensijoitetuille henkilöille räätälöityjä saapumisen jälkeisiä perehdyttämisohjelmia, jotta he saavat ohjausta vastaanottavan maan kielen opiskelun, koulutuksen ja työmarkkinoiden suhteen, ja niissä olisi otettava huomioon heidän erityinen haavoittuvuutensa. Asiaankuuluvien toimijoiden, kuten paikallisviranomaisten ja aiemmin uudelleensijoitettujen henkilöiden, pitäisi voida mahdollisuuksien mukaan osallistua tällaisten ohjelmien toteutukseen.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Koska Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastolla (UNHCR) on asiantuntemusta eri vastaanottomuodoista, joita käytetään otettaessa kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä kolmansista maista, joihin he ovat joutuneet siirtymään, jäsenvaltioihin, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan heidät, sillä olisi oltava jatkossakin keskeinen rooli unionin uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa toteutettavissa uudelleensijoittamistoimissa. UNHCR:n lisäksi muita kansainvälisiä toimijoita, esimerkiksi Kansainvälistä siirtolaisuusjärjestöä (IOM), olisi pyydettävä auttamaan jäsenvaltioita unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanossa.

(27)  Koska Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastolla (UNHCR) on asiantuntemusta eri vastaanottomuodoista, joita käytetään otettaessa kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä kolmansista maista, joihin he ovat joutuneet siirtymään, jäsenvaltioihin, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan heidät, sen olisi oltava ensisijaisesti vastuussa edellytykset täyttävien henkilöiden ohjaamisesta unionin uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa toteutettaviin uudelleensijoittamistoimiin. UNHCR:n lisäksi muita kansainvälisiä toimijoita, esimerkiksi Kansainvälistä siirtolaisuusjärjestöä (IOM), olisi pyydettävä auttamaan jäsenvaltioita unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanossa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi avustettava jäsenvaltioita unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanossa toimeksiantonsa mukaisesti.

(28)  Jäsenvaltioiden olisi saatava tukea, jotta ne voivat noudattaa sitoumuksiaan ja jotta varmistetaan unionin uudelleensijoittamiskehyksen asianmukainen toiminta. [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi annettava jäsenvaltioille tällaista tukea niiden pyynnöstä toimeksiantonsa mukaisesti. Euroopan unionin turvapaikkaviraston pitäisi lisäksi koordinoida parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Koska tällä asetuksella pyritään ottamaan käyttöön yhteisiä uudelleensijoittamismenettelyjä, jäsenvaltioita olisi kannustettava keskinäiseen yhteistyöhön ja toteuttamaan yhteisesti tiettyjä menettelyvaiheita, jos ne pitävät tätä tarpeellisena. Tähän yhteistyöhön voivat kuulua esimerkiksi infrastruktuurin yhteiskäyttö ja yhteisten valintavaltuuskuntien lähettäminen. Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi jäsenvaltioiden pyynnöstä voitava avustaa jäsenvaltioita, jotka suunnittelevat tällaisen yhteistyön aloittamista.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Olisi perustettava korkean tason uudelleensijoittamiskomitea, jotta kaikkia sidosryhmiä voidaan kuulla laajalti unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanosta.

(29)  Olisi perustettava korkean tason uudelleensijoittamiskomitea, jotta kaikkia sidosryhmiä voidaan kuulla laajalti unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanosta. Tämän komitean olisi sovitettava työnsä kansainvälisten uudelleensijoittamisrakenteiden työhön ja erityisesti vuotuisiin uudelleensijoittamista käsitteleviin kolmikantakokouksiin ja UNHCR:n vuotuisiin ennusteisiin maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista. Korkean tason uudelleensijoittamiskomitean olisi laadittava suosituksia, jotka olisivat keskeisellä sijalla unionin uudelleensijoittamissuunnitelman ja erilaisten unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien suunnittelussa. Komission olisi perustettava työnsä korkean tason uudelleensijoittamiskomitean suosituksiin laatiessaan unionin uudelleensijoittamissuunnitelmaa kahden vuoden välein.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen hyväksyä tai panna täytäntöön esimerkiksi sellaisia kansallisia uudelleensijoittamisjärjestelmiä, jotka eivät vaaranna tämän asetuksen mukaisten unionin tavoitteiden saavuttamista ja joissa ne tarjoavat lisäpaikkoja tällä asetuksella perustettuihin unionin kohdennettuihin uudelleensijoittamisjärjestelmiin yli sen osuuden, joka niille on osoitettu unionin vuotuisessa uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärästä.

(31)  Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen hyväksyä tai panna täytäntöön esimerkiksi sellaisia kansallisia uudelleensijoittamisjärjestelmiä, joissa ne tarjoavat lisäpaikkoja yli sen osuuden, joka niille on osoitettu unionin uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta uudelleensijoitettavien henkilöiden tavoitemäärästä, eikä se vaikuta henkilöiden tavoitemäärään liittyviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin. Jos jäsenvaltiot tarjoavat uudelleensijoituspaikkoja kansallisissa uudelleensijoittamisohjelmissa, niiden olisi voitava edelleen saada rahoitusta unionin talousarviosta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin uudelleensijoittamiskehys kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn sallimiseksi jäsenvaltioiden alueelle kansainvälisen suojelun myöntämistä varten.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin uudelleensijoittamiskehys kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn sallimiseksi jäsenvaltioiden alueelle kansainvälisen suojelun myöntämiseksi ja pysyvän ratkaisun tarjoamiseksi heille.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa ’uudelleensijoittamisella’ tarkoitetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn sallimista jäsenvaltioiden alueelle kolmannesta maasta, johon tai jonka sisällä he ovat joutuneet siirtymään, kansainvälisen suojelun myöntämistä varten.

Tässä asetuksessa ’uudelleensijoittamisella’ tarkoitetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden valintaa UNHCR:n tai jäsenvaltioiden suosituksesta, pääsyn sallimista, suojelua ja siirtämistä jäsenvaltioon kolmannesta maasta, johon he ovat joutuneet siirtymään, kansainvälisen suojelun myöntämiseksi ja pysyvän ratkaisun tarjoamiseksi heille.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  mahdollistaa kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laillisen ja turvallisen pääsyn jäsenvaltioiden alueelle;

(a)  takaa kaikkien heikoimmassa asemassa olevien kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laillisen ja turvallisen siirtämisen ja pääsyn jäsenvaltioiden alueelle pysyvän ratkaisun tarjoamiseksi heille;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  vähentää osaltaan riskiä kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laajamittaisesta tulosta jäsenvaltioiden alueelle sääntöjenvastaisesti;

(b)  kannustaa kaikkia jäsenvaltioita lisäämän asteittain uudelleensijoittamistoimiaan ja käytettävissä olevien uudelleensijoituspaikkojen kokonaismäärää sekä tukemaan ja helpottamaan uudelleensijoitettujen henkilöiden vastaanottoa ja kotoutumista ja vähentää siten osaltaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tarvetta matkustaa jäsenvaltioiden alueelle sääntöjenvastaisesti;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  edistää kansainvälisiä uudelleensijoittamisaloitteita.

(c)  edistää kansainvälisiä uudelleensijoittamisaloitteita myös uudelleensijoittamisen strategisen käytön avulla erityisesti pitkittyneen pakolaisuuden yhteydessä ja auttaa näin myös kolmansia maita, joista ihmiset ensimmäiseksi hakevat kansainvälistä suojelua.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Määriteltäessä ne alueet tai kolmannet maat, joilta/joista uudelleensijoittaminen tapahtuu unionin uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti, on otettava huomioon seuraavat tekijät:

Määriteltäessä ne alueet tai kolmannet maat, joilta/joista uudelleensijoittaminen tapahtuu unionin uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti, on otettava huomioon seuraavat tekijät:

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  niiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden määrä, jotka ovat joutuneet siirtymään kolmanteen maahan tai kolmannen maan sisällä, ja kyseisten henkilöiden edelleen liikkuminen jäsenvaltioiden alueelle;

(a)  kansainvälistä suojelua tarvitsevien haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden määrä sellaisena kuin se on eritelty raportissa, joka koskee UNHCR:n vuotuisia ennusteita maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista;

Tarkistus     45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  vastaanottavat kolmannet maat ja alueet, joilla pakolaisuus on pitkittynyt.

Tarkistus     46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  täydentävyys niille kolmansille maille annetun taloudellisen ja teknisen avun kanssa, joihin tai joiden sisällä kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt ovat siirtyneet;

(b)  mahdollisuus uudelleensijoittamisen strategiseen käyttöön ratkaisujen tarjoamiseksi yhteisesti ja suojeluympäristön ja turvallisuustilanteen parantamiseksi kolmansissa maissa ja sen täydentävyys niille kolmansille maille vastaanottokapasiteetin ja suojeluolosuhteiden parantamiseksi annetun taloudellisen ja teknisen avun kanssa, joihin kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt ovat siirtyneet;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  unionin yleiset suhteet kolmanteen maahan (kolmansiin maihin), jo(i)sta uudelleensijoittaminen tapahtuu, ja suhteet kolmansiin maihin yleisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  kolmannen maan tosiasiallinen yhteistyö unionin kanssa muuttoliike- ja turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien

Poistetaan.

i)  asianomaisesta kolmannesta maasta jäsenvaltioiden alueelle tulevien, rajan sääntöjenvastaisesti ylittävien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrän vähentäminen;

 

ii)  edellytysten luominen ensimmäisen turvapaikkamaan ja turvallisen kolmannen maan käsitteiden käytölle sellaisten turvapaikanhakijoiden palauttamista varten, jotka ovat ylittäneet rajan sääntöjenvastaisesti ja tulleet jäsenvaltioiden alueelle asianomaisesta kolmannesta maasta tai joilla on jokin yhteys kyseiseen maahan;

 

iii)  asianomaisessa maassa oleskelevien, kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vastaanotto- ja suojelukapasiteetin lisääminen muun muassa luomalla tehokas turvapaikkajärjestelmä; tai

 

iv)  jäsenvaltioiden alueella sääntöjenvastaisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton lisääminen esimerkiksi tekemällä takaisinottosopimukset ja panemalla ne tosiasiallisesti täytäntöön;

 

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  kolmansien maiden antamien uudelleensijoittamista koskevien sitoumusten laajuus ja sisältö.

Poistetaan.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Hyväksymisperusteet

Hyväksymisperusteet

Seuraavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt voidaan hyväksyä 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmiin:

Ainoastaan seuraavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt voidaan hyväksyä 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmiin:

(a)  i) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on perusteltu pelko tulla vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja jotka siitä syystä oleskelevat kansalaisuusmaansa ulkopuolella tai kansalaisuusmaansa sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka ovat kykenemättömiä tai kyseisen pelon vuoksi haluttomia turvautumaan kyseisen maan tarjoamaan suojeluun, taikka kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat aiemman vakituisen asuinmaansa ulkopuolella tai kyseisen maan sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka edellä mainituista syistä ovat kykenemättömiä tai tällaisen pelon vuoksi haluttomia palaamaan tai jäämään kyseiseen maahan, tai muussa tapauksessa

(a)  i) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on perusteltu pelko tulla vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja jotka siitä syystä oleskelevat kansalaisuusmaansa ulkopuolella, ja jotka ovat kykenemättömiä tai kyseisen pelon vuoksi haluttomia turvautumaan kyseisen maan tarjoamaan suojeluun, taikka kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat aiemman vakituisen asuinmaansa ulkopuolella, ja jotka edellä mainituista syistä ovat kykenemättömiä tai tällaisen pelon vuoksi haluttomia palaamaan tai jäämään sinne, tai muussa tapauksessa

ii) kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat kansalaisuusmaansa ulkopuolella tai kansalaisuusmaansa sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat aiemman vakituisen asuinmaansa ulkopuolella tai kyseisen maan sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja joiden tapauksessa on perusteltu syy uskoa, että jos heidät palautetaan tai he jäävät alkuperämaahansa tai vakituiseen asuinmaahansa, he joutuisivat todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa vahinkoa, ja jotka ovat kykenemättömiä tai tällaisen vaaran vuoksi haluttomia turvautumaan kyseisen maan tarjoamaan suojeluun;

ii) kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat kansalaisuusmaansa ulkopuolella tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat aiemman vakituisen asuinmaansa ulkopuolella, joiden tapauksessa on perusteltu syy uskoa, että jos heidät palautetaan alkuperämaahansa tai asuinmaahansa, he joutuisivat vaaraan kärsiä vakavaa vahinkoa, ja jotka ovat kykenemättömiä tai tällaisen vaaran vuoksi haluttomia turvautumaan kyseisen maan tarjoamaan suojeluun;

(b)  kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka kuuluvat vähintään yhteen seuraavista ryhmistä:

  ja jotka lisäksi kuuluvat vähintään yhteen seuraavista haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ryhmistä:

i)  haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt:

 

–  riskiryhmiin kuuluvat naiset ja tytöt;

–  riskiryhmiin kuuluvat naiset ja tytöt;

–  riskiryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret, myös ilman huoltajaa olevat lapset;

–  riskiryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret, myös ilman huoltajaa olevat lapset;

–  väkivallan ja/tai kidutuksen kohteeksi, myös sukupuolen perusteella, joutuneet henkilöt;

–  väkivallan ja/tai kidutuksen kohteeksi, myös sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, joutuneet henkilöt;

–  oikeudellisen ja/tai fyysisen suojelun tarpeessa olevat henkilöt;

–  oikeudellisen ja/tai fyysisen suojelun tarpeessa olevat henkilöt, myös henkilöt, joita uhkaa palauttaminen;

 

  henkilöt, joiden osalta muuta kestävää ratkaisua ei voida harkita, erityisesti ne, joiden pakolaisuus on pitkittynyt;

–  lääketieteellisen hoidon tarpeessa olevat tai vammaiset henkilöt; tai

–  lääketieteellisen hoidon tarpeessa olevat tai vammaiset henkilöt; tai

 

  iäkkäät henkilöt;

  sosioekonomisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt;

 

 

(b)  kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka täyttävät a alakohdan perusteet ja joilla lisäksi vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklan D kohdan 2 alakohdan mukaisesti on oikeus tämän yleissopimuksen tarjoamiin etuihin;

ii)  jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden tai EU:n kansalaisten perheenjäsenet:

(c)  seuraavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt on sijoitettava uudelleen perheen yhtenäisyyden varmistamiseksi:

–  aviopuoliso tai avopuoliso, jos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä tai käytännössä avopuolisot rinnastetaan aviopuolisoihin sen kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä koskevassa lainsäädännössä;

–  aviopuoliso tai avopuoliso;

–  ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen puolisoiden tai uudelleensijoitettavien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden alaikäiset lapset edellyttäen, että he ovat naimattomia ja riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät adoptoitu kansallisessa lainsäädännössä määritellyn mukaisesti;

–  lapset riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät adoptoitu tai tunnustettu kansallisessa lainsäädännössä määritellyn mukaisesti, sekä lapset, joiden suhteen heillä on vanhempainvastuu;

–  uudelleensijoitettavan naimattoman alaikäisen isä, äiti tai muu hänestä sen jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaan vastuussa oleva aikuinen, jossa kyseinen aikuinen on;

–  isä, äiti tai muu alaikäisestä vastuussa oleva aikuinen kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti;

–  uudelleensijoitettavien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden sisarukset;

–  sisarukset;

–  uudelleensijoitettavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka ovat riippuvaisia lapsensa tai vanhempansa avusta raskauden, vastasyntyneen lapsen, vakavan sairauden, vakavan vammaisuuden tai korkean iän vuoksi, edellyttäen, että perhesiteet olivat olemassa jo lähtömaassa, että kyseinen lapsi tai vanhempi pystyy huolehtimaan huollettavasta henkilöstä ja että asianomaiset henkilöt ovat ilmaisseet tahtonsa kirjallisesti;

–  kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka ovat riippuvaisia lapsensa, vanhempansa tai muun perheenjäsenen avusta raskauden, vastasyntyneen lapsen, vakavan sairauden, vakavan vammaisuuden tai korkean iän vuoksi, edellyttäen, että perhesiteet olivat olemassa jo lähtömaassa, että kyseinen lapsi tai vanhempi tai muu perheenjäsen pystyy huolehtimaan huollettavasta henkilöstä ja että asianomaiset henkilöt ovat ilmaisseet tahtonsa kirjallisesti;

(c)  kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät kuulu muilta Yhdistyneiden kansakuntien elimiltä tai toimistoilta kuin Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasian pääkomissaarilta (UNHCR) saatavaa suojelua tai avustusta koskevan, vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklan D kohdan soveltamisalaan;

 

(d)  kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joilla ei ole sen maan, jossa he oleskelevat tai johon he ovat asettuneet asumaan, toimivaltaisten viranomaisten tunnustamia kyseisen maan kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia tai niitä vastaavia oikeuksia ja velvollisuuksia.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perheyhteys b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden välillä voidaan säilyttää.

 

 

Jäsenvaltiot voivat uudelleensijoittaa ensimmäisen kohdan c alakohdassa tarkoitetut kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden tai jäsenvaltiossa laillisesti asuvien unionin kansalaisten perheenjäsenet unionin kohdennettuun uudelleensijoittamisjärjestelmään osallistumisensa ulkopuolella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perheenyhdistämistä koskevaa unionin lainsäädäntöä, neuvoston direktiivi 2003/86/EY1 a tai perheenyhdistämistä koskeva jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö mukaan luettuina.

 

____________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12).

(Muutetusta b alakohdasta tulee a alakohdan 2 alakohta, muutetusta c alakohdasta tulee b alakohta, b alakohdan muutetusta ii alakohdasta tulee c alakohta)

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Poissulkemisperusteet

Hyväksymättä jättämisen

Tarkistus     52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Seuraavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt suljetaan 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien ulkopuolelle:

1.  Seuraavia kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä ei hyväksytä 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmiin:

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a)  henkilöt, joiden tapauksessa on perusteltu syy olettaa, että

(a)  henkilöt, joiden tapauksessa voidaan vakavin perustein olettaa, että

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  he ovat syyllistyneet vakavaan rikokseen;

ii)  he ovat syyllistyneet vakavaan ei-poliittiseen rikokseen;

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  henkilöt, joiden tapauksessa on perusteltu syy olettaa, että he ovat vaaraksi uudelleensijoittamisasiaa käsittelevän jäsenvaltion yhteisölle, yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle, kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille, mukaan lukien tapaukset, joissa toinen jäsenvaltio on pyytänyt uudelleensijoittamisasiaa käsittelevää jäsenvaltiota kuulemaan sitä käsittelyn aikana tietyistä kolmansien maiden kansalaisista tai kansalaisuudettomista henkilöistä tai tietyistä kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden ryhmistä, joiden uudelleensijoittamista kyseinen toinen jäsenvaltio on vastustanut edellä mainituista syistä;

(b)  henkilöt, joiden tapauksessa voidaan vakavin perustein olettaa, että he ovat vaaraksi uudelleensijoittamisasiaa käsittelevän jäsenvaltion yleiselle tai kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  henkilöt, joista on tehty maahantulon epäämistä varten kuulutus Schengenin tietojärjestelmässä tai jäsenvaltion kansallisessa tietokannassa;

Poistetaan.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  henkilöt, jotka ovat uudelleensijoittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana oleskelleet jäsenvaltion alueella sääntöjenvastaisesti taikka tulleet tai pyrkineet tulemaan jäsenvaltion alueelle sääntöjenvastaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  henkilöt, jotka toinen jäsenvaltio on jo uudelleensijoittanut osana tämän asetuksen, neuvostossa 20 päivänä heinäkuuta 2015 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien (asiakirja 11097/15), 18 päivänä maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman, 15 päivänä joulukuuta 2015 annetun komission suosituksen C(2015) 9490 tai kansallisen uudelleensijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoa; ja

(e)  henkilöt, jotka jäsenvaltio on jo uudelleensijoittanut

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  henkilöt, joiden uudelleensijoittamisesta jäsenvaltiot ovat tämän kohdan nojalla kieltäytyneet uudelleensijoittamista edeltävien viiden vuoden aikana.

Poistetaan.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt voidaan sulkea 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien ulkopuolelle, jos jotakin 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetuista poissulkemisperusteista voidaan soveltaa suoralta kädeltä.

Poistetaan.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Unionin vuotuinen uudelleensijoittamissuunnitelma

Unionin kaksivuotinen uudelleensijoittamissuunnitelma

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen perusteella unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman sen täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna.

1.  Siirretään komissiolle 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi kahden vuoden välein delegoituja säädöksiä, jotta voidaan ottaa käyttöön unionin uudelleensijoittamissuunnitelma seuraavien kohtien mukaisesti.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Unionin uudelleensijoittamissuunnitelmissa on otettava täysimääräiseesti huomioon korkean tason uudelleensijoittamiskomitean suositukset, ja niiden on perustuttava raporttiin, joka koskee UNHCR:n vuotuisia ennusteita maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Unionin vuotuinen uudelleensijoittamissuunnitelma sisältää

2.  Unionin uudelleensijoittamissuunnitelma sisältää

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärän;

(a)  uudelleensijoitettavien henkilöiden tavoitemäärän, jossa olisi otettava huomioon vähintään 20 prosenttia vuotuisten ennusteiden mukaisista maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  yksityiskohdat jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin vuotuiseen uudelleensijoittamissuunnitelmaan ja niiden osuuden uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärästä;

(b)  yksityiskohdat jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin uudelleensijoittamissuunnitelmaan ja niiden osuuden uudelleensijoitettavien henkilöiden tavoitemäärästä;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  yleiset maantieteelliset painopisteet.

(c)  yleiset maantieteelliset painopisteet, jotka perustuvat UNHCR:n maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista antamien ennusteiden perusteella laadittuun raporttiin.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  jäljempänä 11 a artiklassa tarkoitetun uudelleensijoitettavien henkilöiden kohdentamattoman hätäkiintiön, joka vastaa noin 10:tä prosenttia a alakohdassa tarkoitetusta tavoitemäärästä, jotta voidaan ottaa huomioon kiireelliset tapaukset ja hätätapaukset c alakohdassa tarkoiteutuista yleisistä maantieteellisistä painopisteistä riippumatta.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla perustetaan 7 artiklan nojalla hyväksytyn unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman mukaiset unionin kohdennetut uudelleensijoittamisjärjestelmät. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1.  Siirretään komissiolle 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, jotta voidaan perustaa 7 artiklan nojalla hyväksytyn unionin uudelleensijoittamissuunnitelman mukaiset unionin kohdennetut uudelleensijoittamisjärjestelmät.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  uudelleensijoitettavien henkilöiden tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta, unionin vuotuisessa uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta kokonaismäärästä sekä yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin kohdennettuun uudelleensijoittamisjärjestelmään;

(b)  uudelleensijoitettavien henkilöiden tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta, unionin uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta tavoitemäärästä sekä yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin kohdennettuun uudelleensijoittamisjärjestelmään;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  erittely niistä 4 artiklassa tarkoitetuista alueista tai kolmansista maista, joilta/joista uudelleensijoittaminen tapahtuu;

(c)  erittely niistä 4 artiklassa tarkoitetuista alueista tai kolmansista maista, joilta/joista uudelleensijoittaminen tapahtuu 7 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti sekä tarvittaessa unionin näitä alueita tai kolmansia maita koskevat painopisteet ja lähestymistavat uudelleensijoittamisen strategisen käytön puitteissa;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tarvittaessa jäsenvaltioiden väliset paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevat järjestelyt, joita [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] tukee 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä vastaavat järjestelyt kolmansien maiden ja UNHCR:n tai muiden kumppaneiden kanssa;

(d)   jäsenvaltioiden väliset paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevat järjestelyt, joita UNHCR ja jäsenvaltioiden pyynnöstä [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] tukevat 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä vastaavat järjestelyt kolmansien maiden ja UNHCR:n tai muiden kumppaneiden kanssa;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  kuvaus kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden erityisryhmästä/-ryhmistä, johon/joihin unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää sovelletaan;

(e)  UNHCR:n maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista antamista ennusteista laadittuun raporttiin perustuva ja 5 artiklan a alakohdassa luetellut uudelleensijoitettaviksi esitettyjen henkilöiden ryhmät huomioon ottava kuvaus kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden erityisryhmästä/-ryhmistä, johon/joihin unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää sovelletaan;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  tieto siitä, sovelletaanko 10 artiklassa tarkoitettua tavanomaista menettelyä vai 11 artiklassa tarkoitettua nopeutettua menettelyä, ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, miten kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden tunnistaminen ja arviointi suoritetaan sekä aikataulu uudelleensijoittamispäätösten tekemiselle;

Poistetaan.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlaskettu vapaaehtoinen osuus ei ole 75 prosenttia 7 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti uudelleensijoitettavien henkilöiden tavoitemäärästä unionin uudelleensijoittamissuunnitelman kahden vuoden jakson päättyessä, unionin kohdennetuissa uudelleensijoittamisjärjestelmissä on asetettava tarkka henkilöiden määrä, jonka kukin jäsenvaltio uudelleensijoittaa tavoitteenaan saavuttaa vähintään kyseinen prosenttiosuus tavoitemäärästä. Uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärän jakaminen jäsenvaltioiden kesken perustuu asetuksen (EU) N:o XXX/XXX [Dublin-asetus] mukaiseen viitearvoon.

 

Kun määritellään uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärää jäsenvaltiota kohti, kyseiseen jäsenvaltioon jo uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä otetaan huomioon.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäljempänä 10 ja 11 artiklassa vahvistettuja uudelleensijoittamismenettelyjä sovelletaan sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin henkilöihin, jotka ovat suostuneet uudelleensijoittamiseen ja jotka eivät ole sittemmin peruneet suostumustaan esimerkiksi kieltäytymällä uudelleensijoituksesta johonkin tiettyyn jäsenvaltioon.

Tämän asetuksen mukaisia uudelleensijoittamismenettelyjä sovelletaan sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin henkilöihin, jotka ovat suostuneet uudelleensijoittamiseen ja jotka eivät ole sittemmin peruneet suostumustaan esimerkiksi kieltäytymällä uudelleensijoituksesta johonkin tiettyyn jäsenvaltioon. Jäsenvaltio ilmoittaa asiaankuuluvasti kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille uudelleensijoittautumisesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä suostumuksen perumisesta tai uudelleensijoituksesta kieltäytymisestä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää täytäntöön pannessaan tunnistettava kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt ja arvioitava, kuuluvatko kyseiset henkilöt unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän soveltamisalaan.

1.  Jäsenvaltioiden on unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää täytäntöön pannessaan otettava valinnassa ensisijaisesti huomioon UNHCR:n tunnistamat ja esittämät tapaukset. Muita tunnistamiseen osallistuvia toimijoita voivat olla jäsenvaltiot tai alan järjestöt.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on arvioitava, kuuluvatko kyseiset henkilöt unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän soveltamisalaan.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle muun muassa sellaiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joilla on

Poistetaan.

(a)   perhesiteet jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleviin kolmansien maiden kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin henkilöihin tai unionin kansalaisiin;

 

(b)   sosiaaliset tai kulttuuriset siteet tai muita ominaisuuksia, jotka voivat helpottaa osallistuvaan jäsenvaltioon kotoutumista, edellyttäen, että asiaan ei liity minkäänlaista syrjintää esimerkiksi sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisen tai muun mielipiteen, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta eroja kohtelussa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin tekemistä varten;

 

(c)   erityisiä suojelutarpeita tai haavoittuvuuksia.

 

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kolmannen maan kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt tunnistettuaan jäsenvaltion on rekisteröitävä seuraavat tiedot henkilöistä, joiden tapauksessa se aikoo käynnistää uudelleensijoittamismenettelyn:

Poistetaan.

(a)   nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus ja muut henkilötiedot;

 

(b)   kaikkien sormien sormenjäljet ja kasvokuva kaikista vähintään kuusi vuotta täyttäneistä kolmansien maiden kansalaisista tai kansalaisuudettomista henkilöistä;

 

(c)   kolmannen maan kansalaisen mahdollisen henkilö- tai matkustusasiakirjan tyyppi ja numero; and

 

(d)  rekisteröinnin päiväys ja paikka ja sen tekevä viranomainen.

 

Rekisteröinnin yhteydessä voidaan kerätä myös muita 3 ja 4 kohdan täytäntöönpanossa tarvittavia tietoja.

 

Tarkistus     81

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kolmannen maan kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt tunnistettuaan jäsenvaltion on tehtävä seuraavat asianmukaiset turvallisuustarkastukset asiaa koskevista unionin tai kansallisista tietokannoista, Schengenin tietojärjestelmä mukaan luettuna:

Tarkistus     82

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioitava, täyttävätkö 2 kohdassa tarkoitetut kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt 5 artiklassa vahvistetut hyväksymisperusteet vai suljetaanko heidät menettelyn ulkopuolelle 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on arvioitava, täyttävätkö kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt 5 artiklassa vahvistetut hyväksymisperusteet vai suljetaanko heidät menettelyn ulkopuolelle 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot tekevät kyseisen arvion asiakirjatodisteiden perusteella, mukaan lukien UNHCR:ltä mahdollisesti saadut tiedot siitä, täyttävätkö kyseiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt pakolaisen määritelmän, tai henkilökohtaisen haastattelun tai molempien perusteella.

Jäsenvaltiot tekevät kyseisen arvion erityisesti asiakirjatodisteiden perusteella, mukaan lukien UNHCR:ltä mahdollisesti saadut tiedot siitä, täyttävätkö kyseiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt pakolaisen määritelmän ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tavanomaisessa menettelyssä jäsenvaltiot voivat pyytää UNHCR:ää tai tapauksesta riippuen [Euroopan unionin turvapaikkavirastoa] tai alan kansainvälisiä organisaatioita tekemään täydellisen ja avoimen arvion siitä,

 

(a)   kuuluvatko kyseiset henkilöt unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän soveltamisalaan; ja

 

(b)   kuuluvatko he johonkin 5 artiklan a alakohdassa lueteltuun uudelleensijoitettaviksi esitettyjen henkilöiden ryhmään, ja perustelemaan arvion.

 

Jäsenvaltiot voivat myös pyytää UNHCR:ää tekemään täydellisen arvion siitä, täyttävätkö UNHCR:n niille ohjaamat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklan mukaisen pakolaisen määritelmän.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on tehtävä päätös kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön uudelleensijoittamisesta 3 kohdassa tarkoitetun arvion perusteella mahdollisimman pian ja viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua henkilön rekisteröinnistä. Jäsenvaltiot voivat jatkaa kahdeksan kuukauden määräaikaa enintään neljällä kuukaudella, jos tapaukseen liittyy monimutkaisia tosiasioita tai oikeudellisia seikkoja.

4.  Jäsenvaltioiden on tehtävä päätös kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön uudelleensijoittamisesta 3 kohdassa tarkoitetun arvion perusteella mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua henkilön rekisteröinnistä. Jäsenvaltiot voivat jatkaa määräaikaa enintään kolmella kuukaudella, jos tapaukseen liittyy monimutkaisia tosiasioita tai oikeudellisia seikkoja. Jos jäsenvaltio ei ole ilmoittanut päätöstään tässä kohdassa esitetyissä määräajoissa ilman, että se on perustellut tätä, toinen jäsenvaltio voi aloittaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön uudelleensijoittamismenettelyn.

Tarkistus     86

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Päätöksen tehtyään jäsenvaltiot tiedottavat kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, mukaan lukien oikeudesta kieltäytyä uudelleensijoituksesta ja kieltäytymisestä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista, pakolaisasemasta tai toissijaisesta suojeluasemasta johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista erityisesti, kun kyse on edelleen liikkumisesta, sekä velvollisuudesta rekisteröidä henkilötiedot Eurodac-järjestelmään.

 

Nämä tiedot on annettava kirjallisesti ja tarvittaessa suullisesti kielellä, jota henkilö ymmärtää, ja mukautettava alaikäisten tai erityistarpeisten henkilöiden tarpeisiin.

Tarkistus     87

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on säilytettävä 2‑4 kohdassa tarkoitetut tiedot viiden vuoden ajan uudelleensijoittamisen ajankohdasta.

5.  Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä tiedot uudelleensijoitetusta henkilöstä asetuksen (EU) No XXX/XXX [Eurodac-asetus] mukaisesti henkilön saavuttua jäsenvaltion alueelle, kun tiedot ovat saatavissa. Jäsenvaltioiden on säilytettävä [Eurodac-asetuksessa] tarkoitetut tiedot viiden vuoden ajan uudelleensijoittamisen ajankohdasta.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Määräajan umpeuduttua jäsenvaltioiden on poistettava tiedot. Jäsenvaltioiden on poistettava sellaista henkilöä koskevat tiedot, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen määräajan päättymistä, heti kun jäsenvaltio saa tiedon siitä, että asianomainen henkilö on saanut kansalaisuuden.

Määräajan umpeuduttua jäsenvaltioiden on poistettava tiedot. Jäsenvaltioiden on poistettava sellaista henkilöä koskevat tiedot, joka on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen kyseisen määräajan päättymistä.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos asiassa tehdään kielteinen päätös, asianomaista henkilöä ei uudelleensijoiteta.

6.  Jos asiassa tehdään kielteinen päätös, asianomaista henkilöä ei uudelleensijoiteta päätöksen tehneeseen jäsenvaltioon. Syy siihen, että menettelyä ei saateta loppuun, on ilmoitettava perustellussa lausunnossa UNHCR:lle, toiselle jäsenvaltiolle, Euroopan unionin turvapaikkavirastolle tai muille esityksen tehneille järjestöille mahdollisia jatkotoimia varten. Kielteisen päätöksen tehnyt jäsenvaltio voi vaatia, että uudelleensijoittamisasiaa käsittelevä toinen jäsenvaltio kuulee sitä käsittelyn aikana.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  myönnettävä pakolaisasema, jos asianomainen kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö täyttää pakolaisen määritelmän, tai toissijainen suojeluasema, jos asianomainen henkilö täyttää toissijaisen suojelun myöntämisedellytykset. Jäsenvaltion on annettava päätös tiedoksi asianomaiselle henkilölle. Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämispäätöksellä on sama vaikutus kuin asetuksen (EU) XXX/XXX [aseman määrittelyä koskeva asetus] 13 artiklassa tarkoitetun pakolaisaseman ja 19 artiklassa tarkoitetun toissijaisen suojeluaseman myöntämistä koskevalla päätöksellä heti kun asianomainen henkilö on saapunut jäsenvaltion alueelle;

(a)  myönnettävä pakolaisasema, jos asianomainen kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö täyttää pakolaisen määritelmän, tai toissijainen suojeluasema, jos asianomainen henkilö täyttää toissijaisen suojelun myöntämisedellytykset. Jäsenvaltion on annettava päätös tiedoksi asianomaiselle henkilölle ja ilmoitettava hänelle oikeuksista, joita tällainen asema antaa. Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämispäätöksellä on sama vaikutus kuin asetuksessa (EU) XXX/XXX [aseman määrittelyä koskeva asetus] tarkoitetun pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman myöntämistä koskevalla päätöksellä heti kun asianomainen henkilö on saapunut jäsenvaltion alueelle. Jäsenvaltiot voivat myöntää pysyviä tai rajoittamattoman ajan voimassa olevia oleskelulupia suotuisammin edellytyksin neuvoston direktiivin 2003/109/EY1 a 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

 

__________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (EUVL L 16, 23.1.2004, s. 44–53).

Tarkistus     91

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tarjouduttava huolehtimaan matkajärjestelyistä, mukaan lukien matkustuskunnon toteavat lääkärintarkastukset, ja järjestettävä maksutta siirto omalle alueelleen, ja tarjoukseen on tarvittaessa sisällyttävä siitä kolmannesta maasta poistumista koskevien menettelyjen helpottaminen, josta asianomainen kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö siirretään;

(b)  tarjouduttava huolehtimaan matkajärjestelyistä, mukaan lukien matkustuskunnon toteavat tai mahdollisuuksien mukaan perusteellisemmat lääkärintarkastukset, ja järjestettävä maksutta siirto omalle alueelleen, ja tarjoukseen on tarvittaessa sisällyttävä siitä kolmannesta maasta poistumista koskevien menettelyjen helpottaminen, josta asianomainen kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö siirretään. Jäsenvaltioiden on otettava matkajärjestelyissä huomioon kyseisten henkilöiden haavoittuvuudesta aiheutuvat mahdolliset tarpeet;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tarjottava kolmannen maan kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille lähtöä edeltävää perehdyttämisohjelmaa, joka voi sisältää tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, kielikursseja sekä tietoa jäsenvaltion yhteiskunnasta, kulttuurista ja politiikasta.

(c)  tarjottava kolmannen maan kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille lähtöä edeltävää perehdyttämisohjelmaa, joka sisältää tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, kielikursseja sekä tietoa jäsenvaltion yhteiskunnasta, kulttuurista ja politiikasta. Näitä ohjelmia voidaan tarjota maahantulon jälkeen tai niitä voidaan sisällyttää kotouttamisohjelmiin, jos jäsenvaltiot päättävät tarjota niitä edellyttäen, että ne ovat helposti saavutettavissa ja maksuttomia, ja niissä olisi otettava huomioon uudelleensijoitetun henkilön erityinen haavoittuvuus.

Tarkistus     93

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  toteutettava siirto mahdollisimman nopeasti;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Tavanomaisessa menettelyssä jäsenvaltiot voivat ennen kolmannen maan kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilön tunnistamista pyytää UNHCR:ää tai tapauksesta riippuen [Euroopan unionin turvapaikkavirastoa] tai alan kansainvälisiä elimiä ohjaamaan niille sellaiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joista kyseiset tahot ovat tehneet täydellisen arvion siitä,

Poistetaan.

(a)   kuuluvatko he unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän soveltamisalaan; ja

 

(b)  kuuluvatko he johonkin 5 artiklan b alakohdan i alakohdassa lueteltuun haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ryhmään.

 

Jäsenvaltiot voivat myös pyytää UNHCR:ää tekemään täydellisen arvion siitä, täyttävätkö UNHCR:n niille ohjaamat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklan mukaisen pakolaisen määritelmän.

 

Lisäksi jäsenvaltiot voivat pyytää, että muun muassa 1 kohdan a–c alakohdassa esitetyt kriteerit otetaan huomioon.

 

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Komissiolla on valtuudet antaa delegoituja säädöksiä 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 1‑4 kohdassa tarkoitettujen seikkojen täydentämiseksi, jotta uudelleensijoittamismenettelyä voidaan tarvittaessa mukauttaa sen kolmannen maan olosuhteisiin, josta uudelleensijoittaminen tapahtuu.

Poistetaan.

Tarkistus     96

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

Poistetaan.

Nopeutettu menettely

 

Jos unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän perustamista koskevassa komission täytäntöönpanosäädöksessä säädetään nopeutetusta menettelystä, jäsenvaltiot 10 artiklasta poiketen

 

(1)  eivät arvioi, täyttääkö kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö 5 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut edellytykset;

 

(2)  eivät pyydä UNHCR:ää arvioimaan, täyttääkö kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklassa vahvistetun pakolaisen määritelmän;

 

(3)  tekevät uudelleensijoittamispäätöksen mahdollisimman nopeasti ja viimeistään neljän kuukauden kuluttua 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta kolmannen maan kansalaisen rekisteröinnistä; jäsenvaltiot voivat jatkaa kyseistä määräaikaa enintään kahdella kuukaudella, jos tapaukseen liittyy monimutkaisia tosiasioita tai oikeudellisia seikkoja;

 

(4)  myöntävät asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle toissijaisen suojeluaseman.

 

Edellä olevan 4 alakohdan perusteella myönnetyn toissijaisen suojeluaseman katsotaan päättyvän siinä vaiheessa, kun kyseistä asemaa nauttivan henkilön tekemästä kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta tehdään lopullinen päätös.

 

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Kiireellinen menettely

 

Jos unionin uudelleensijoittamissuunnitelman hyväksymistä koskevassa komission delegoidussa säädöksessä säädetään kiireellisestä menettelystä, joka ei liity määrättyihin alueisiin tai väestöryhmiin, tapauksissa, joissa tiettyihin henkilöihin kohdistuvien turvallisuusriskien välittömyyden tai heidän terveydentilansa vakavuuden vuoksi heidät on pikaisesti vietävä pois uhkaavista olosuhteista erittäin lyhyessä ajassa, jäsenvaltiot 10 artiklasta poiketen

 

(1)   sitoutuvat ottamaan käyttöön nopeutetun menettelyn kiireellisiä tapauksia ja hätätapauksia varten, jollei tällaista menettelyä ole vielä olemassa;

 

(2)   esittävät tietyn määrän paikkoja, jotka eivät välttämättä liity määrättyihin alueisiin tai väestöryhmiin, jotka voivat hyötyä kyseisestä menettelystä;

 

(3)   ottavat vastaan hätäsijoituspaikkaa tai kiireellistä uudelleensijoituspaikkaa koskevia esityksiä UNHCR:ltä henkilöistä, joihin kohdistuvien turvallisuusriskien välittömyyden tai joiden terveydentilan vakavuuden vuoksi heidät on vietävä pois uhkaavista olosuhteista erittäin lyhyessä ajassa;

 

(4)   nopeuttavat päätöksen tekemistä siitä, täyttävätkö kolmannen maan kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt tässä kehyksessä 5 artiklan nojalla säädetyt vaatimukset ja hyväksymisperusteet; ja

 

(5)   pyrkivät tekemään päätöksen kahden viikon kuluessa tapauksen esittämisestä ja varmistavat kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön välittömän siirron.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset yhteyspisteet, ja ne voivat päättää nimetä yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin.

1.  Unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset yhteyspisteet, ja ne voivat päättää nimetä yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin. [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] voi avustaa jäsenvaltioita, ja jäsenvaltiot voivat tapauksen mukaan käyttää olemassa olevia uudelleensijoittamista koskevan operatiivisen yhteistyön rakenteita.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] voi tukea jäsenvaltioita, muun muassa koordinoimalla niiden välistä teknistä yhteistyötä, avustamalla niitä unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanossa ja helpottamalla infrastruktuurin yhteiskäyttöä [asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus)39] mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kumppanit voivat avustaa jäsenvaltioita unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanossa ja varsinkin lähtöä edeltävien perehdyttämisohjelmien, matkustuskunnon toteavien lääkärintarkastusten, matkajärjestelyjen ja muiden käytännön järjestelyjen toteutuksessa 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sovittujen, uudelleensijoittamisjärjestelmiin liittyvien paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevien järjestelyjen mukaisesti.

3.  Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) ja muut kumppanit voivat avustaa jäsenvaltioita unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanossa ja varsinkin lähtöä edeltävien perehdyttämisohjelmien, matkustuskunnon toteavien lääkärintarkastusten, matkajärjestelyjen ja muiden käytännön järjestelyjen toteutuksessa 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sovittujen, uudelleensijoittamisjärjestelmiin liittyvien paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevien järjestelyjen mukaisesti.

Tarkistus     101

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Euroopan unionin turvapaikkaviraston tehtävä

 

1.  Euroopan unionin turvapaikkaviraston tehtävänä on tukea jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimia ja -valmiuksia. Euroopan unionin turvapaikkavirasto tarjoaa jäsenvaltioiden pyynnöstä tukea, kun ne panevat täytäntöön unionin uudelleensijoittautumiskehyksen.

 

Tähän voi sisältyä jäsenvaltiolle annettava tuki seuraavissa toimissa:

 

(a)  erityisesti arviointitehtävät, jotta jäsenvaltiot voivat kunnioittaa uudelleensijoittamiseen sovellettavia määräaikoja;

 

(b)  uudelleensijoittamiseen erikoistuneen henkilöstön kouluttaminen;

 

(c) kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille tarjottavat tiedot ja heille 10 artiklan nojalla annettava lähtövalmennus;

 

(d)  niiden keskinäinen yhteistyö, kun ne päättävät toteuttaa yhteisesti uudelleensijoittamismenettelyn vaiheita. Euroopan unionin turvapaikkavirasto voi muun muassa tarjota tukea infrastruktuurin yhteiskäytön ja yhteisten valintavaltuuskuntien lähettämisen alalla.

 

2.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto koordinoi hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja uudelleensijoitettujen henkilöiden kotouttamisesta vastaanottavaan yhteiskuntaan.

 

3.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto kerää tiedot uudelleensijoitusten määrästä, jäsenvaltioiden sitoumusten toteutumisesta ja syistä, miksi menettelyjä ei saatettu päätökseen.

 

4.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto osallistuu vuosittaisiin uudelleensijoittamista käsitteleviin kolmikantakokouksiin ja ilmoittaa niissä tehdystä työstä korkean tason uudelleensijoittamiskomitealle.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin edustajat kutsutaan korkean tason uudelleensijoittamiskomitean kokouksiin, jos maat ovat ilmoittaneet aikeestaan osallistua unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman täytäntöönpanoon.

1.  Perustetaan korkean tason uudelleensijoittamiskomitea, joka muodostuu Euroopan parlamentin jäsenistä, neuvoston, komission, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja jäsenvaltioiden edustajista, [Euroopan unionin turvapaikkaviraston], UNHCR:n ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) sekä muiden asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajista. Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin edustajat kutsutaan korkean tason uudelleensijoittamiskomitean kokouksiin, jos maat ovat ilmoittaneet aikeestaan osallistua unionin uudelleensijoittamissuunnitelman täytäntöönpanoon.

Tarkistus     103

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Korkean tason uudelleensijoittamiskomitean ensisijainen tehtävä on hahmotella vuotuisten uudelleensijoittamista käsittelevien kolmikantakokousten (joihin korkean tason uudelleensijoittamiskomitea osallistuu) ja UNHCR:n maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista antamien ennusteiden perusteella laaditun raportin perusteella unionin uudelleensijoittamissuunnitelman ja erilaisten unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien pääkohdat ja antaa erityisesti suosituksia uudelleensijoitettavien henkilöiden määrästä, näiden henkilöiden oikeudenmukaisesta jakamisesta jäsenvaltioiden kesken, kolmansista maista, joista uudelleensijoittamisia pitäisi tehdä, sekä uudelleensijoituksen strategisen käytön mahdollisuuksista. Korkean tason uudelleensijoittamiskomitean suositukset julkaistaan.

Tarkistus     104

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission edustaja toimii korkean tason uudelleensijoittamiskomitean puheenjohtajana. Komitea kokoontuu aina tarvittaessa komission kutsusta tai jäsenvaltion pyynnöstä, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

2.  Komission edustaja toimii korkean tason uudelleensijoittamiskomitean puheenjohtajana. Komitea kokoontuu aina tarvittaessa komission kutsusta tai jäsenvaltion tai Euroopan parlamentin pyynnöstä, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Tarkistus     105

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio kuulee korkean tason uudelleensijoittamiskomiteaa unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa.

3.  Komissio ja neuvosto ottavat täysimääräisesti huomioon korkean tason uudelleensijoittamiskomitean suositukset unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa ja erityisesti unionin uudelleensijoittamissuunnitelman ja unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien laadinnassa.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] neljän vuoden ajaksi 7 ja 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 10 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevien 7 ja 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Tarkistus     110

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 516/2014

Johdanto-osan 46 kappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1)  Muutetaan johdanto-osan 46 kappale seuraavasti:

’Yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi on tärkeää, että rahastosta myönnetään koordinoidusti ja yhteisvaikutuksessa komission hallinnoiman humanitaarisen avun kanssa tarpeen mukaan lisätukea, jotta voidaan hätäapua antamalla vastata hätätilanteisiin, joihin liittyy voimakkaita muuttopaineita jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tai sellaiseen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaiseen maahantuloon neuvoston direktiivissä 2001/55/EY1 mukaisesti. Hätäavun olisi sisällettävä myös sellaisille tilapäisille humanitaarisin perustein hyväksyttävän maahantulon ohjelmille annettava tuki, joiden tarkoituksena on, että henkilöt voivat oleskella tilapäisesti jäsenvaltion alueella kolmansissa maissa ilmenneen äkillisen humanitaarisen kriisin vuoksi. Tällaiset muut humanitaarisin perustein hyväksyttävän maahantulon ohjelmat eivät vaikuta eivätkä saisi haitata unionin uudelleensijoitusohjelmaa, jolla pyritään nimenomaisesti alusta lähtien löytämään kestävä ratkaisu niitä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä varten, jotka on siirretty unioniin kolmansista maista. Tätä varten jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta saada täydentäviä kertakorvauksia niiden henkilöiden osalta, joille on myönnetty tilapäinen lupa oleskella jäsenvaltion alueella tällaisten muiden humanitaarisin perustein hyväksyttävän maahantulon ohjelmien perusteella.’

’Yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi on tärkeää, että rahastosta myönnetään koordinoidusti ja yhteisvaikutuksessa komission hallinnoiman humanitaarisen avun kanssa tarpeen mukaan lisätukea, jotta voidaan hätäapua antamalla vastata hätätilanteisiin, joihin liittyy voimakkaita muuttopaineita jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tai sellaiseen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaiseen maahantuloon neuvoston direktiivissä 2001/55/EY1 mukaisesti. Hätäavun olisi sisällettävä myös sellaisille tilapäisille humanitaarisin perustein hyväksyttävän maahantulon ohjelmille annettava tuki, joiden tarkoituksena on, että henkilöt voivat oleskella tilapäisesti jäsenvaltion alueella kolmansissa maissa ilmenneen äkillisen humanitaarisen kriisin vuoksi. Tällaiset muut humanitaarisin perustein hyväksyttävän maahantulon ohjelmat eivät vaikuta eivätkä saisi haitata unionin uudelleensijoittamisjärjestelmää, jolla pyritään nimenomaisesti alusta lähtien löytämään kestävä ratkaisu niitä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä varten, jotka on siirretty unioniin kolmansista maista.’

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

2 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”a)  ’uudelleensijoittamisella’ kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn sallimista yhden jäsenvaltion alueelle kolmannesta maasta, johon tai jonka sisällä he ovat joutuneet siirtymään, kansainvälisen suojelun myöntämistä varten”;

”a)  ’uudelleensijoittamisella’ kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden valintaa UNHCR:n tai jäsenvaltioiden suosituksesta, pääsyn sallimista, suojelua ja siirtämistä jäsenvaltioon kolmannesta maasta, johon he ovat joutuneet siirtymään, kansainvälisen suojelun myöntämiseksi ja pysyvän ratkaisun tarjoamiseksi heille”;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

2 artikla – ab alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ab)  ’unionin kohdennetulla uudelleensijoittamisjärjestelmällä’ [asetuksen (EU) XXX/XXX (uudelleensijoittamiskehystä koskeva asetus)] 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettua unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää;”.

ab)  ’unionin kohdennetulla uudelleensijoittamisjärjestelmällä’ [asetuksen (EU) XXX/XXX (uudelleensijoittamiskehystä koskeva asetus)] artiklan mukaisesti perustettua unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää;”.

Tarkistus     113

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/20145

17 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Unionin uudelleensijoittamiskehyksen määrärahat

Unionin uudelleensijoittamiskehyksen, kansallisten uudelleensijoittamisohjelmien ja humanitaarisin perustein hyväksyttävän maahantulon ohjelmien määrärahat

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 10 000 euron suuruisen kertakorvauksen kutakin unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän mukaisesti uudelleensijoitettua henkilöä kohden.

1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi joka toinen vuosi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin uudelleensijoitettua henkilöä tai humanitaarisen maahantulon kansallisen ohjelman mukaisesti maahan päässyttä henkilöä kohden. Kertakorvausta korotetaan 10 000 euroon kutakin [asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (uudelleensijoittamiskehystä koskeva asetus)] mukaisesti uudelleensijoitettua henkilöä kohden.

Tarkistus     115

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä myönnetään jäsenvaltiokohtaisilla rahoituspäätöksillä, joissa niiden tarkistettu kansallinen ohjelma hyväksytään asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät myönnetään jäsenvaltiokohtaisilla rahoituspäätöksillä, joissa niiden tarkistettu kansallinen ohjelma hyväksytään asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus     116

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta jäsenvaltioissa.

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään neljän vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Tarkistus     117

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio tarkastelee siinä mahdollisuutta käyttää unionin talousarviota yksityistä sponsorointia käyttävien aloitteiden tukemiseksi.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja [Euroopan unionin turvapaikkavirastolle] 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi tarvittavat tiedot niiden tietojen lisäksi, jotka niiden on toimitettava [Euroopan unionin turvapaikkavirastolle] viikoittain tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden lukumäärästä [asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus)] 22 artiklan 3 kohdassa säädetyn mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja [Euroopan unionin turvapaikkavirastolle] 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi tarvittavat tiedot niiden tietojen lisäksi, jotka niiden on toimitettava [Euroopan unionin turvapaikkavirastolle] tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden lukumäärästä [asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus)] 22 artiklan 3 kohdassa säädetyn mukaisesti.

Tarkistus     119

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta uudelleen 30 päivään kesäkuuta 2020 mennessä komission ehdotuksen pohjalta ja 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen huomioon ottaen.

3.  Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat komission ehdotuksen pohjalta tätä asetusta uudelleen ... mennessä [18 kuukautta sen jälkeen, kun komissio on esittänyt kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta] komission ehdotuksen pohjalta ja 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen huomioon ottaen.

(1)

EUVL C 125, 21.4.2017, s. 40.

(2)

EUVL C 207, 30.6.2017, s. 67.


PERUSTELUT

Joka päivä 34 000 miestä, naista ja lasta joutuu jättämään kotinsa konfliktin, vainon, väkivallan ja ihmisoikeusloukkausten takia. Luku on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta niin, että yli 65 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan henkensä edestä. Heistä kaksi kolmasosaa on joutunut siirtymään kotimaansa sisällä ja yksi kolmasosa on pakolaisia. Pelkästään vuonna 2015 kotimaansa sisällä siirtymään joutuneita oli arviolta 12,4 miljoonaa. Lukumäärän kasvaessa ja konfliktien ja väkivaltaisuuksien jatkuessa tarvitaan pikaisesti entistä tehokkaampia ja pysyvämpiä ratkaisuja koko maailmassa.

Geneven yleissopimus: kansainvälisen oikeuden väline toisen maailmansodan jälkimainingeissa

Toisen maailmansodan jälkeen monet maat havahtuivat siihen, että oli suuri tarve edistää ja laatia uusia kansainvälisen oikeuden välineitä. Yhtenä tavoitteena oli luoda kansainvälinen väline, jolla varmistettaisiin, että suojelun tarpeessa oleville henkilöille tarjotaan suojaa. Pakolaisten oikeusasemasta 28. heinäkuuta 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa kansainvälinen yhteisö vahvisti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sitovia sääntöjä, joilla määritellään, missä olosuhteissa henkilöitä on kohdeltava pakolaisina ja miten heistä on huolehdittava. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet kyseisen yleissopimuksen. Vaikka Euroopan unioni ei itsessään ole allekirjoittanut yleissopimusta, EY-sopimuksen 63 artiklan 1 kohdassa määrätään nimenomaisesti, että yhteisen turvapaikkapolitiikan on oltava vuoden 1951 yleissopimuksen ja vuoden 1967 pöytäkirjan mukaista.

YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto (UNHCR) perustettiin vuonna 1950 toisen maailmansodan jälkimainingeissa auttamaan miljoonia ihmisiä, jotka olivat joutuneet pakenemaan tai menettäneet kotinsa. UNHCR valvoo vuoden 1951 yleissopimuksen ja vuoden 1967 pöytäkirjan noudattamista. UNHCR on keskeinen maailmanlaajuinen toimija, joka tarjoaa tukea pakolaisia vastaanottaville maille ja avustaa valtioita niiden toimien toteuttamisessa. Jotta unioni voi lujittaa pakolaisten suojelua ja uudelleensijoittamista koskevaa työtään, sen on välttämätöntä ottaa huomioon UNHCR:n tekemä työ.

Uudelleensijoittaminen: turvallinen ja laillinen keino saada kansainvälistä suojelua

Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, jota parhaillaan tarkistetaan, sisältää erilaisia osatekijöitä, joista voidaan mainita lisääntynyt vastuunjako pakolaisten vastaanottamisesta, vastaanotto-olosuhteet, yhteiset menettelyt ja aseman määrittelyä koskevat säännöt. Siinä on kuitenkin aukko, kun otetaan huomioon tarve varmistaa turvalliset ja lailliset keinot päästä unioniin.

Useissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa on vuosien mittaan vaadittu lisäämään ja tehostamaan turvallisia ja laillisia keinoja päästä unioniin, ja samanlaisia vaatimuksia ovat esittäneet komissio, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, YK:n pakolaisvaltuutettu, muuttajien ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija, YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. Myös pakolaisia ja muuttajia käsitelleessä YK:n huippukokouksessa ja presidentti Obaman syyskuussa 2016 koolle kutsumassa pakolaishuippukokouksessa vaadittiin turvallisia ja laillisia väyliä, mukaan lukien uudelleensijoittaminen.

Uudelleensijoittamisella on joitakin samoja piirteitä muuttoliikkeen väylien kanssa, mutta se on silti väylänä erillinen. Uudelleensijoittamisen on sen vuoksi katsottava täydentävän eikä korvaavan muita laillisia kansainvälisen suojelun keinoja, joihin kuuluvat humanitaariset viisumit, laajennettu perheenyhdistäminen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat.

UNHCR toteuttaa perussääntönsä ja YK:n yleiskokouksen päätöslauselmien valtuuttamana uudelleensijoittamista yhtenä kolmesta pysyvästä ratkaisusta. ”Uudelleensijoittamisen” virallinen määritelmä UNHCR:n uudelleensijoittamisoppaassa kuuluu seuraavasti:

Uudelleensijoittaminen käsittää pakolaisten valinnan ja siirtämisen valtiosta, josta he ovat hakeneet suojelua, kolmanteen valtioon, joka on suostunut myöntämään heille – pakolaisina – pysyvän oleskeluoikeuden. Oleskeluoikeudella varmistetaan suoja palauttamista vastaan ja tarjotaan uudelleensijoitetulle pakolaiselle ja hänen perheenjäsenilleen tai huollettavilleen vastaavat oikeudet kuin valtion kansalaisille. Uudelleensijoittamiseen sisältyy myös mahdollisuus saada lopulta uudelleensijoitusmaan kansalaisoikeudet.

Uudelleensijoittaminen on tarkoitettu välineeksi, jolla tarjotaan suojelua ja pysyvä ratkaisu pakolaisille. Tätä taustaa vasten UNHCR, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM), Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunta, International Rescue Committee, Caritas, Punainen Risti, Amnesty International ja monet muut sidosryhmät katsovat, että uudelleensijoittamisen kytkeminen kolmansien maiden yhteistyöhön muuttoliikeasioissa ei ole kestävä vaihtoehto. Siinä uudelleensijoittaminen ei enää ole suojelun väline kaikkein heikoimmassa asemassa oleville pakolaisille. Uudelleensijoittamisen on jatkossakin perustuttava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pakolaisten tarpeisiin. On syytä huomata, että UNHCR pitää jo uudelleensijoittamista viimeisenä vaihtoehtona, sillä sen arvioidessa tapauksen muut pysyvät ratkaisut on jo käyty läpi. Maantieteellisten painopisteiden määrittäminen kolmansien maiden muuttoliikkeen alalla tekemän yhteistyön perusteella ja uudelleensijoittamisen kytkeminen ulkopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen vaarantaisi siten käytännössä humanitaarisen, tarveperusteisen ja kansainvälisen lähestymistavan suojeluun. On niin ikään välttämätöntä sovittaa unionin kehys UNHCR:n työhön määritettäessä uudelleensijoittamisohjelmissa käytettäviä hyväksymisperusteita.

Unionin kehys, joka täydentää kansainvälisiä uudelleensijoittamisrakenteita

Jotta voidaan varmistaa, että EU:n kehys lujittaa maailmanlaajuisia uudelleensijoittamistoimia ja siinä puolustetaan kansainvälistä oikeutta, uudelleensijoittamista on tuettava asianomaisten henkilöiden suojeluun liittyvillä näkökohdilla. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi perustuttava humanitaarisiin tarpeisiin, ja sen olisi osaltaan vastattava maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamistarpeisiin ja lievitettävä pitkittynyttä pakolaisuutta. Tästä syystä kehys olisi sovitettava jo olemassa oleviin kansainvälisiin uudelleensijoittamisrakenteisiin, jotta voitaisiin täydentää nykyisiä toimia, edelleen lisätä EU:n jäsenvaltioiden osallistumista uudelleensijoittamiseen ja aivan erityisesti toimia tehokkaasti paikan päällä. Tämä varmistetaan seuraavin keinoin:

o  Korostetaan UNHCR:n roolia tärkeimpänä elimenä, joka ohjaa jäsenvaltioille uudelleensijoittamista koskevia tapauksia (10 artikla). Tämä ei tarkoita, etteivätkö jäsenvaltiot tai muut alan järjestöt voisi ohjata tapauksia eteenpäin, vaan siinä ainoastaan todetaan, miten uudelleensijoittaminen toimii jo nyt paikan päällä. Samalla kuitenkin otetaan käyttöön suojatoimia ja vältetään päällekkäisiä menettelyjä tai rakenteita.

o  Todetaan, että maantieteellisten painopisteiden (4 ja 7 artikla) olisi perustuttava UNHCR:n vuotuisiin ennusteisiin maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista. UNHCR esittää ennusteissaan erittäin perusteellisen arvion siitä, missä ovat maailman kiireellisimmät uudelleensijoittamistarpeet, ja ne olisi selvästi otettava huomioon unionin uudelleensijoittamiskehyksessä.

o  Korostetaan, että korkean tason uudelleensijoittamiskomitea olisi sovitettava entistä selkeämmin olemassa oleviin rakenteisiin. Komitea kokoontuu vuotuisten uudelleensijoittamista käsittelevien kolmikantakokousten perusteella hahmottelemaan uudelleensijoittamissuunnitelman ja erilaisten uudelleensijoittamisjärjestelmien pääkohdat. Komitean kokoonpanoa on laajennettu, jotta voidaan parantaa avoimuutta ja laatua.

Unionin kehys, joka kasvattaa lukumääriä

Euroopan osuus maailman BKT:stä on 23,8 prosenttia (OECD:n tiedot, 2014), mutta EU:n jäsenvaltiot ovat ottaneet vastaan vain noin 8 prosenttia maailman pakolaisista. Tämä aiheuttaa suhteettoman rasitteen kehitysmaille, joissa valtaosa pakolaisista on. Yhteensä 22:een Euroopan maahan uudelleensijoitettiin 13 040 henkilöä vuonna 2015 (9 629 uudelleensijoitettiin 17:ään EU:n jäsenvaltioon), ja Euroopan keskimääräinen osuus uudelleensijoitetuista henkilöistä koko maailmassa viiden viime vuoden aikana on ollut noin 10 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Yhdysvaltoihin uudelleensijoitettiin samana vuonna 69 933 pakolaista.

EU:n jäsenvaltiot ovat olleet haluttomia luomaan laillisia ja turvallisia väyliä päästä unionin alueelle. Sen seurauksena siirtymään joutuneille ihmisille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin turvautua salakuljettajiin ja lähteä luvattomasti vaaralliselle matkalle. Voimme vähentää vaarallisten matkojen tarvetta, pelastaa ihmishenkiä ja vähentää riippuvuutta salakuljetusverkostoista vain ja ainoastaan, jos tarjottu paikkamäärä on uskottava ja merkittävä. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen tavoitteena olisi oltava täyttää vähintään 25 prosenttia vuotuisten ennusteiden mukaisista maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista. Vuonna 2017 tämä tarkoittaisi noin 250 000:ta ihmistä.

Unionin kehys, joka tukee kansallisia ohjelmia

Niitä EU:n jäsenvaltioita, joilla on käynnissä onnistuneita uudelleensijoittamisohjelmia, olisi rohkaistava jatkamaan ja laajentamaan työtään, jakamaan kokemuksiaan ja yhdistämään resursseja. Niille EU:n jäsenvaltioille, jotka ovat juuri käynnistämässä ensimmäisiä uudelleensijoittamisohjelmiaan, olisi annettava kaikki tarvittava tuki, jotta niiden ensimmäiset kokemukset olisivat palkitsevia ja myönteisiä. Niiden EU:n jäsenvaltioiden, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta uudelleensijoittamisesta, on löydettävä vahva rakenne, jonka avulla ne voivat päästä alkuun, ja tämä sisältää parhaiden käytäntöjen vaihdon muiden jäsenvaltioiden kanssa sekä operatiivisen ja teknisen tuen myös [Euroopan unionin turvapaikkavirastolta]. Jos unionin uudelleensijoittamiskehyksellä pannaan täytäntöön yhteiset menettelyt, hyväksymisperusteet tai poissulkemisperusteet myös kansallisissa ohjelmissa, vaarana on, että sillä estetään kansalliset toimet uudelleensijoittamisen alalla.

On kuitenkin selvää, että jäsenvaltioille on luotava kannustimia osallistua unionin uudelleensijoittamiskehykseen. Näiden kahden tavoitteen tasapainottamiseksi ehdotetaan, että jäsenvaltiot saavat pitää turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta saamansa 6 000 euroa uudelleensijoitettua henkilöä kohden ja että säilytetään korotettu 10 000 euron määrä uudelleensijoitettua henkilöä kohden, kun jäsenvaltio päättää toteuttaa uudelleensijoittamisen unionin kehyksen puitteissa.

Unionin kehys, joka tarjoaa pysyvän ratkaisun

Uudelleensijoittamisen perusta pysyvänä ratkaisuna on, että vastaanottavien valtioiden odotetaan antavan uudelleensijoitettaville henkilöille pysyvän oleskeluoikeuden. Kukaan ei voi pitää yhden tai kolmen vuoden oleskeluoikeutta pysyvänä ratkaisuna. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot pystyvät myöntämään oleskelulupia, jotka ovat suotuisampia kuin [aseman määrittelyä koskevassa asetuksessa] esitetään. Tämän seikan osalta ehdotetaan, että jäsenvaltiot voivat myöntää pysyviä tai rajoittamattoman ajan voimassa olevia oleskelulupia suotuisammin edellytyksin neuvoston direktiivin 2003/109/EY 13 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2011/51/EU [pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettu direktiivi], tarkoitetulla tavalla.

Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmässä on oltava useita turvallisia ja laillisia väyliä

Yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä ei voida jatkuvasti keskittyä yksinomaan siihen, että Euroopan unionin alueen saavuttamisesta tehdään pakeneville henkilöille mahdollisimman vaikeaa. Turvalliset ja lailliset väylät yhdessä hyvien vastaanotto- ja kotouttamisrakenteiden kanssa ovat ehdottoman tärkeitä Euroopan turvapaikkajärjestelmän toiminnan kannalta. Oikeutta turvapaikkaan ja kansainvälistä oikeutta on kunnioitettava. Jäsenvaltiot eivät voi jäädä sen ulkopuolelle. Vankka unionin uudelleensijoittamiskehys, jolla varmistetaan unionin jo toteutettujen uudelleensijoittamistoimien laadun parantuminen ja määrän lisääntyminen, on olennainen osa tällaista järjestelmää, mutta siihen on yhdistettävä myös muita laillisia väyliä. Euroopan unionin on nopeutettava yhteisiä toimia ja osoitettava, että maanosamme ja unioni pystyvät ottamaan kohtuullisen osansa globaalista vastuusta.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (1.6.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Valmistelija: Laima Liucija Andrikienė

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista käsitelleissä komission määräaikaiskertomuksissa todetaan, että niin sisäisissä siirroissa kuin myös uudelleensijoittamisessa on edistytty hyvin hitaasti. Jäsenvaltioiden olisi edelleen lunastettava uudelleensijoittamista koskevat sitoumuksensa.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Olemassa olevien aloitteiden pohjalta olisi luotava vakaa ja luotettava unionin uudelleensijoittamiskehys kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden uudelleensijoittamista varten. Kehyksen täytäntöönpanossa noudatetaan unionin vuotuisia uudelleensijoittamissuunnitelmia ja unionin kohdennettuja uudelleensijoittamisjärjestelmiä, joiden avulla jäsenvaltioiden konkreettiset sitoumukset lunastetaan käytännössä.

(8)  Olemassa olevien aloitteiden pohjalta olisi luotava vakaa ja luotettava unionin uudelleensijoittamiskehys kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden uudelleensijoittamista varten. Kehyksen täytäntöönpanossa noudatetaan unionin vuotuisia uudelleensijoittamissuunnitelmia ja unionin kohdennettuja uudelleensijoittamisjärjestelmiä, joiden avulla jäsenvaltioiden konkreettiset sitoumukset lunastetaan käytännössä. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi perustuttava humanitaarisiin tarpeisiin, ja sen olisi osaltaan vastattava maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamistarpeisiin ja lievitettävä pitkittynyttä pakolaisuutta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tällainen kehys on välttämätön osa hyvin hallittua muuttoliikepolitiikkaa, jonka tavoitteena on kaventaa kansallisten uudelleensijoittamiskäytäntöjen ja -menettelyjen välisiä eroja, mahdollistaa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laillinen ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden alueelle, auttaa vähentämään riskiä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laajamittaisesta sääntöjenvastaisesta tulosta jäsenvaltioiden alueelle ja siten vähentää omatoimisesti saapuvista henkilöistä jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin aiheutuvaa painetta, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa painetta, auttaa saavuttamaan unionin ulkopolitiikan tavoitteet lisäämällä unionin vaikutusvaltaa kolmansiin maihin ja osallistua maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin.

(9)  Tällainen kehys on välttämätön osa hyvin hallittua muuttoliikepolitiikkaa, jonka tavoitteena on lisätä ja täydentää kansallisia uudelleensijoittamiskäytäntöjä ja -menettelyjä, mahdollistaa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laillinen ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden alueelle, auttaa vähentämään riskiä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden huonosti hallitusta sääntöjenvastaisesta tulosta jäsenvaltioiden alueelle, erityisesti niiden jäsenvaltioiden alueelle, joihin he ensiksi saapuvat, ja siten vähentää omatoimisesti saapuvista henkilöistä jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin aiheutuvaa painetta, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa painetta, tehostaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja osallistua maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin. Uudelleensijoittamisella yhdessä kehitystoimien ja -politiikkojen kanssa voidaan osaltaan tehokkaasti vähentää jännitteitä ja lievittää pitkittynyttä pakolaisuutta kolmansissa maissa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta voidaan auttaa vähentämään riskiä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laajamittaisesta sääntöjenvastaisesta tulosta jäsenvaltioiden alueelle, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa painetta ja auttaa saavuttamaan unionin ulkopolitiikan tavoitteet, niiden alueiden tai kolmansien maiden, joilta/joista uudelleensijoittamisia on tarkoitus tehdä, olisi sovelluttava kolmansien maiden kanssa räätälöityihin järjestelyihin, joilla muuttoliikkeen hallintaa pyritään parantamaan 7 päivänä kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa”32 esitetyn mukaisesti.

(10)  Jotta voidaan auttaa vähentämään riskiä sääntöjenvastaisesta tulosta, tarjota kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille todellinen mahdollisuus tulla uudelleensijoitetuksi jäsenvaltioiden alueelle, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa painetta ja auttaa saavuttamaan unionin ulkopolitiikan tavoitteet, niiden alueiden tai kolmansien maiden, joilta/joista uudelleensijoittamisia on tarkoitus tehdä, olisi sovelluttava kolmansien maiden kanssa räätälöityihin pitkäaikaisiin järjestelyihin, joilla muuttoliikkeen hallintaa pyritään parantamaan 7 päivänä kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa”32 esitetyn mukaisesti. Kumppanimaat olisi sen vuoksi asetettava etusijalle. Unionin yleisessä lähestymistavassa olisi otettava huomioon maailmanlaajuiset uudelleensijoittamistarpeet ja havaitut suojelutarpeet, myös pitkittynyt pakolaisuus.

__________________

__________________

32 COM(2016)0377.

32 COM(2016)0377.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Yhteisten vakiomenettelyjen olisi perustuttava jäsenvaltioiden uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -normeihin, erityisesti menettelyohjeisiin, joita sovelletaan EU:n ja Turkin 18 päivänä maaliskuuta 2016 antamassa julkilausumassa esitetyn uudelleensijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoon. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi mahdollistettava kahdenlaisen vakiomenettelyn käyttö uudelleensijoituksissa.

(12)  Yhteisten vakiomenettelyjen olisi perustuttava jäsenvaltioiden ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -normeihin, erityisesti vuotuisiin uudelleensijoittamista käsitteleviin kolmikantakokouksiin, jotta voitaisiin asteittain lisätä jäsenvaltioiden yhteisiä uudelleensijoittamistoimia niin, että ne vastaisivat maailmanlaajuisia uudelleensijoittamistarpeita, jotka esitetään UNHCR:n vuotuisissa ennusteissa maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi mahdollistettava kahdenlaisen vakiomenettelyn käyttö uudelleensijoituksissa.

Perustelu

Sopimus on edelleen kiistanalainen, eikä sitä pidä katsoa EU:n uudelleensijoittamispolitiikan perustana toimivaksi parhaaksi käytännöksi.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Uudelleensijoittamismenettely olisi vietävä päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt pidättyisivät käyttämästä sääntöjenvastaisia tapoja tulla Euroopan unioniin hakemaan suojelua. Menettelyllä olisi myös varmistettava, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa kunkin tapauksen täydelliseen ja asianmukaiseen tutkimiseen. Määräaikojen olisi oltava riittävän pitkiä tavanomaiseen ja nopeutettuun menettelyyn kuuluvien erityyppisten arviointien tekemistä varten.

(16)  Uudelleensijoittamismenettely olisi vietävä päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta varmistetaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden nopeutettu pääsy unioniin. Menettelyllä olisi myös varmistettava, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa kunkin tapauksen täydelliseen ja asianmukaiseen tutkimiseen. Määräaikojen olisi oltava riittävän pitkiä tavanomaiseen ja nopeutettuun menettelyyn kuuluvien erityyppisten arviointien tekemistä varten.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Humanitaarinen maahanpääsy olisi katsottava unionin uudelleensijoittamisohjelmien täydennykseksi.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanolle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, neuvostolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltuudet laatia unionin vuotuinen uudelleensijoittamissuunnitelma, jossa vahvistetaan uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärä, yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta suunnitelmaan ja niiden osuus uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärästä sekä yleiset maantieteelliset painopisteet.

(21)  Jotta unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanolle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, neuvostolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltuudet laatia unionin vuotuinen uudelleensijoittamissuunnitelma, jossa vahvistetaan uudelleensijoitettavien henkilöiden määrä, yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta suunnitelmaan ja niiden osuus uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärästä UNHCR:n vuotuisten maailmanlaajuisia uudelleensijoittamistarpeita koskevien ennusteiden mukaisesti.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Näitä valtuuksia olisi käytettävä komission ehdotuksesta, joka koskee uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärää ja yleisiä maantieteellisiä painopisteitä. Komission olisi tehtävä ehdotuksensa samanaikaisesti kun se tekee ehdotuksensa unionin vuotuisesta talousarvioesityksestä. Neuvoston olisi pyrittävä hyväksymään ehdotus kahden kuukauden kuluessa. Komission ja neuvoston olisi otettava huomioon korkean tason uudelleensijoittamiskomiteassa käydyt keskustelut.

(22)  Näitä valtuuksia olisi käytettävä komission ehdotuksesta, joka koskee unionin uudelleensijoittamiskehyksen kautta uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärää ja yleisiä kiireisimmin suojelua tarvitsevia henkilöitä koskevia painopisteitä. Komission olisi tehtävä ehdotuksensa samanaikaisesti kun se tekee ehdotuksensa unionin vuotuisesta talousarvioesityksestä. Neuvoston olisi pyrittävä hyväksymään ehdotus kahden kuukauden kuluessa. Komission ja neuvoston olisi otettava huomioon korkean tason uudelleensijoittamiskomiteassa käydyt keskustelut ja mukautettava ehdotuksensa vuotuisten uudelleensijoittamista käsittelevien kolmikantakokousten kanssa, jotta voitaisiin asteittain lisätä jäsenvaltioiden yhteisiä uudelleensijoittamistoimia niin, että ne vastaisivat maailmanlaajuisia uudelleensijoittamistarpeita, jotka esitetään UNHCR:n vuotuisissa ennusteissa maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Kussakin unionin kohdennetussa uudelleensijoittamisjärjestelmässä olisi määriteltävä, mitä menettelysääntöjä sen täytäntöönpanoon olisi sovellettava. Lisäksi järjestelmässä olisi tarpeen mukaan vahvistettava paikallistason yhteistyöjärjestelyt sen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

(24)  Kussakin unionin kohdennetussa uudelleensijoittamisjärjestelmässä olisi määriteltävä, mitä menettelysääntöjä sen täytäntöönpanoon olisi sovellettava. Lisäksi järjestelmässä olisi tarpeen mukaan vahvistettava paikallistason yhteistyöjärjestelyt sekä yhteistyöjärjestelyt UNHCR:n kanssa sen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Koska Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastolla (UNHCR) on asiantuntemusta eri vastaanottomuodoista, joita käytetään otettaessa kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä kolmansista maista, joihin he ovat joutuneet siirtymään, jäsenvaltioihin, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan heidät, sillä olisi oltava jatkossakin keskeinen rooli unionin uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa toteutettavissa uudelleensijoittamistoimissa. UNHCR:n lisäksi muita kansainvälisiä toimijoita, esimerkiksi Kansainvälistä siirtolaisuusjärjestöä (IOM), olisi pyydettävä auttamaan jäsenvaltioita unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanossa.

(27)  Koska Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastolla (UNHCR) on asiantuntemusta eri vastaanottomuodoista, joita käytetään otettaessa kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä kolmansista maista, joihin he ovat joutuneet siirtymään, jäsenvaltioihin, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan heidät, sillä olisi oltava jatkossakin keskeinen rooli unionin uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa toteutettavissa uudelleensijoittamistoimissa. UNHCR:n lisäksi muita kansainvälisiä järjestöjä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä, esimerkiksi Kansainvälistä siirtolaisuusjärjestöä (IOM), sekä unionin edustustoja olisi pyydettävä auttamaan jäsenvaltioita unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanossa.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi avustettava jäsenvaltioita unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanossa toimeksiantonsa mukaisesti.

(28)  [Euroopan unionin turvapaikkaviraston] olisi avustettava jäsenvaltioita ja tehtävä yhteistyötä asianosaisten kolmansien maiden kanssa unionin uudelleensijoittamiskehyksen täytäntöönpanossa toimeksiantonsa mukaisesti esimerkiksi tarjoamalla käytännön ja teknistä apua sekä operatiivista tukea.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan varsinkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ja sitä olisi siksi sovellettava tavalla, joka on yhteensopiva näiden oikeuksien ja periaatteiden kanssa, mukaan lukien lapsen oikeudet, oikeus nauttia perhe-elämän kunnioitusta ja yleinen syrjintäkieltoperiaate.

(33)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan varsinkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ja sitä olisi siksi sovellettava tavalla, joka on yhteensopiva näiden oikeuksien ja periaatteiden kanssa, mukaan lukien lapsen oikeudet, oikeus nauttia perhe-elämän kunnioitusta ja syrjintäkieltoperiaate.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin uudelleensijoittamiskehys kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn sallimiseksi jäsenvaltioiden alueelle kansainvälisen suojelun myöntämistä varten.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin uudelleensijoittamiskehys kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden valitsemiseksi sekä pääsyn sallimiseksi ja siirtämiseksi jäsenvaltioiden alueelle kansainvälisen suojelun myöntämistä varten.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)  muodostaa pysyvän ja sitovan unionin kehyksen kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden uudelleensijoittamiselle;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  vähentää osaltaan riskiä kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden laajamittaisesta tulosta jäsenvaltioiden alueelle sääntöjenvastaisesti;

(b)  vähentää osaltaan riskiä kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tulosta jäsenvaltioiden alueelle sääntöjenvastaisesti;

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  luo uudelleenjakomekanismeja, joiden avulla helpotetaan suuria määriä siirtymään joutuneita ihmisiä vastaanottaneisiin kolmansiin maihin kohdistuvia paineita solidaarisuuden ja vastuunjaon eleenä;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  niiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden määrä, jotka ovat joutuneet siirtymään kolmanteen maahan tai kolmannen maan sisällä, ja kyseisten henkilöiden edelleen liikkuminen jäsenvaltioiden alueelle;

(a)  niiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden määrä, jotka ovat joutuneet siirtymään kolmanteen maahan tai kolmannen maan sisällä, sen vaikutus kyseisen kolmannen maan alueelliseen vakauteen ja kyseisten henkilöiden edelleen liikkuminen jäsenvaltioiden alueelle;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  täydentävyys niille kolmansille maille annetun taloudellisen ja teknisen avun kanssa, joihin tai joiden sisällä kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt ovat siirtyneet;

(b)  täydentävyys sellaisen taloudellisen ja teknisen avun kanssa, jonka tarkoituksena on erityisesti lisätä vastaanottovalmiutta sekä kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden suojelua ja kehittää tehokas turvapaikkajärjestelmä ja jota annetaan kolmansille maille, joihin tai joiden sisällä kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt ovat siirtyneet;

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  unionin yleiset suhteet kolmanteen maahan (kolmansiin maihin), jo(i)sta uudelleensijoittaminen tapahtuu, ja suhteet kolmansiin maihin yleisesti;

Poistetaan.

Perustelu

Sen sijaan, että kehys olisi solidaarisuuden ele, vaarana on, että siinä välineellistetään uudelleensijoittaminen näihin kumppanimaihin vaikuttamiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  kolmannen maan tosiasiallinen yhteistyö unionin kanssa muuttoliike- ja turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien

Poistetaan.

i)  asianomaisesta kolmannesta maasta jäsenvaltioiden alueelle tulevien, rajan sääntöjenvastaisesti ylittävien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrän vähentäminen;

 

ii)  edellytysten luominen ensimmäisen turvapaikkamaan ja turvallisen kolmannen maan käsitteiden käytölle sellaisten turvapaikanhakijoiden palauttamista varten, jotka ovat ylittäneet rajan sääntöjenvastaisesti ja tulleet jäsenvaltioiden alueelle asianomaisesta kolmannesta maasta tai joilla on jokin yhteys kyseiseen maahan;

 

iii)  asianomaisessa maassa oleskelevien, kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vastaanotto- ja suojelukapasiteetin lisääminen muun muassa luomalla tehokas turvapaikkajärjestelmä; tai

 

iv)  jäsenvaltioiden alueella sääntöjenvastaisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton lisääminen esimerkiksi tekemällä takaisinottosopimukset ja panemalla ne tosiasiallisesti täytäntöön;

 

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  kolmansien maiden antamien uudelleensijoittamista koskevien sitoumusten laajuus ja sisältö.

(e)  muiden kolmansien maiden antamien uudelleensijoittamista koskevien sitoumusten laajuus ja sisältö.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a)  i) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on perusteltu pelko tulla vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja jotka siitä syystä oleskelevat kansalaisuusmaansa ulkopuolella tai kansalaisuusmaansa sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka ovat kykenemättömiä tai kyseisen pelon vuoksi haluttomia turvautumaan kyseisen maan tarjoamaan suojeluun, taikka kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat aiemman vakituisen asuinmaansa ulkopuolella tai kyseisen maan sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka edellä mainituista syistä ovat kykenemättömiä tai tällaisen pelon vuoksi haluttomia palaamaan tai jäämään kyseiseen maahan, tai muussa tapauksessa

(a)  i) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on perusteltu pelko tulla vainotuksi rodun, uskonnon, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, kansalaisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja jotka siitä syystä oleskelevat kansalaisuusmaansa ulkopuolella tai kansalaisuusmaansa sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka ovat kykenemättömiä tai kyseisen pelon vuoksi haluttomia turvautumaan kyseisen maan tarjoamaan suojeluun, taikka kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat aiemman vakituisen asuinmaansa ulkopuolella tai kyseisen maan sen osan ulkopuolella, jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka edellä mainituista syistä ovat kykenemättömiä tai tällaisen pelon vuoksi haluttomia palaamaan tai jäämään kyseiseen maahan, tai muussa tapauksessa

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

i)  haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt:

i)  haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, erityisesti

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  riskiryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret, myös ilman huoltajaa olevat lapset;

–  riskiryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret, erityisesti ilman huoltajaa olevat lapset;

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  henkilöt, joilla ei ole vaihtoehtoista pysyvää ratkaisua;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen puolisoiden tai uudelleensijoitettavien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden alaikäiset lapset edellyttäen, että he ovat naimattomia ja riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät adoptoitu kansallisessa lainsäädännössä määritellyn mukaisesti;

–  ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen puolisoiden tai uudelleensijoitettavien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden alaikäiset lapset riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai onko heidät adoptoitu kansallisessa lainsäädännössä määritellyn mukaisesti;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  uudelleensijoitettavan naimattoman alaikäisen isä, äiti tai muu hänestä sen jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaan vastuussa oleva aikuinen, jossa kyseinen aikuinen on;

–  uudelleensijoitettavan alaikäisen isä, äiti tai muu hänestä sen jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaan vastuussa oleva aikuinen, jossa kyseinen aikuinen on;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perheyhteys b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden välillä voidaan säilyttää.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perheyhteys voidaan säilyttää.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  he ovat syyllistyneet vakavaan rikokseen;

ii)  he ovat syyllistyneet vakavaan rikokseen, joka rinnastetaan jäsenvaltioiden rikoslainsäädännön mukaan rangaistavaan tekoon;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  henkilöt, jotka ovat uudelleensijoittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana oleskelleet jäsenvaltion alueella sääntöjenvastaisesti taikka tulleet tai pyrkineet tulemaan jäsenvaltion alueelle sääntöjenvastaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  henkilöt, jotka toinen jäsenvaltio on jo uudelleensijoittanut osana tämän asetuksen, neuvostossa 20 päivänä heinäkuuta 2015 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien (asiakirja 11097/15), 18 päivänä maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman, 15 päivänä joulukuuta 2015 annetun komission suosituksen C(2015) 9490 tai kansallisen uudelleensijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoa; ja

(e)  henkilöt, jotka toinen jäsenvaltio on jo uudelleensijoittanut osana tämän asetuksen täytäntöönpanoa tai osana kansallista uudelleensijoittamisjärjestelmää; ja

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt voidaan sulkea 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien ulkopuolelle, jos jotakin 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetuista poissulkemisperusteista voidaan soveltaa suoralta kädeltä.

Poistetaan.

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen perusteella unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman sen täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna.

1.  Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen perusteella ja UNHCR:n maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista antamien ennusteiden mukaisesti unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman sen täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  uudelleensijoitettavien henkilöiden enimmäismäärän;

(a)  uudelleensijoitettavien henkilöiden määrän UNHCR:n maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista antamien ennusteiden mukaisesti;

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  yleiset maantieteelliset painopisteet.

(c)  yleiset suojelutarpeet ja erityiset maantieteelliset painopisteet UNHCR:n maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista antamien ennusteiden mukaisesti.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  vertailuarvot, joiden avulla voidaan seurata ja arvioida tosiasiallista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  uudelleensijoitettavien henkilöiden tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta, unionin vuotuisessa uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta kokonaismäärästä sekä yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin kohdennettuun uudelleensijoittamisjärjestelmään;

(b)  uudelleensijoitettavien henkilöiden tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta, unionin vuotuisessa uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta määrästä sekä yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin kohdennettuun uudelleensijoittamisjärjestelmään;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tarvittaessa jäsenvaltioiden väliset paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevat järjestelyt, joita [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] tukee 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä vastaavat järjestelyt kolmansien maiden ja UNHCR:n tai muiden kumppaneiden kanssa;

(d)  tarvittaessa jäsenvaltioiden väliset paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevat järjestelyt, joita [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] ja unionin edustustot tukevat 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä vastaavat järjestelyt kolmansien maiden, UNHCR:n, IOM:n ja asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tai muiden kumppaneiden kanssa;

Tarkistus     40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  kuvaus kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden erityisryhmästä/-ryhmistä, johon/joihin unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää sovelletaan;

(e)  UNHCR:n maailmanlaajuisista uudelleensijoittamistarpeista antamiin ennusteisiin perustuva kuvaus kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden erityisryhmästä/-ryhmistä, johon/joihin unionin kohdennettua uudelleensijoittamisjärjestelmää sovelletaan UNHCR:n vahvistamien haavoittuvuuskriteerien mukaisesti;

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  perhesiteet jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleviin kolmansien maiden kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin henkilöihin tai unionin kansalaisiin;

(a)  perhesiteet jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleviin kolmansien maiden kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin henkilöihin tai unionin kansalaisiin, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 2003/86/EY1 a mukaisia perheenyhdistämisen edellytyksiä;

 

_________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12).

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot tekevät kyseisen arvion asiakirjatodisteiden perusteella, mukaan lukien UNHCR:ltä mahdollisesti saadut tiedot siitä, täyttävätkö kyseiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt pakolaisen määritelmän, tai henkilökohtaisen haastattelun tai molempien perusteella.

Jäsenvaltiot tekevät kyseisen arvion asiakirjatodisteiden perusteella, mukaan lukien UNHCR:ltä, IOM:ltä, Euroopan unionin perusoikeusvirastolta ja asiaankuuluvilta kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä mahdollisesti saadut tiedot siitä, täyttävätkö kyseiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt pakolaisen määritelmän, tai henkilökohtaisen haastattelun tai molempien perusteella.

Tarkistus     43

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös pyytää UNHCR:ää tekemään täydellisen arvion siitä, täyttävätkö UNHCR:n niille ohjaamat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklan mukaisen pakolaisen määritelmän.

Jäsenvaltioiden on myös pyydettävä UNHCR:ää, IOM:ää ja asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tekemään täydellinen arvio siitä, täyttävätkö UNHCR:n, IOM:n ja asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen niille ohjaamat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklan mukaisen pakolaisen määritelmän.

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  eivät pyydä UNHCR:ää arvioimaan, täyttääkö kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklassa vahvistetun pakolaisen määritelmän;

(2)  eivät pyydä UNHCR:ää, IOM:ää ja asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä arvioimaan, täyttääkö kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen 1 artiklassa vahvistetun pakolaisen määritelmän;

Tarkistus     45

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset yhteyspisteet, ja ne voivat päättää nimetä yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin.

1.  Unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset yhteyspisteet, ja ne voivat päättää nimetä yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin. [Euroopan unionin turvapaikkavirasto] voi avustaa jäsenvaltioita, ja jäsenvaltiot voivat tarvittaessa käyttää olemassa olevia rakenteita uudelleensijoittamista koskevaan operatiiviseen yhteistyöhön.

Tarkistus     46

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kumppanit voivat avustaa jäsenvaltioita unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanossa ja varsinkin lähtöä edeltävien perehdyttämisohjelmien, matkustuskunnon toteavien lääkärintarkastusten, matkajärjestelyjen ja muiden käytännön järjestelyjen toteutuksessa 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sovittujen, uudelleensijoittamisjärjestelmiin liittyvien paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevien järjestelyjen mukaisesti.

3.  Kumppanit ja erityisesti UNHCR ja asiaankuuluvat kansainväliset järjestöt voivat avustaa jäsenvaltioita unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien täytäntöönpanossa ja varsinkin lähtöä edeltävien perehdyttämisohjelmien, matkustuskunnon toteavien lääkärintarkastusten, matkajärjestelyjen ja muiden käytännön järjestelyjen toteutuksessa 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sovittujen, uudelleensijoittamisjärjestelmiin liittyvien paikallistason koordinointia ja käytännön yhteistyötä koskevien järjestelyjen mukaisesti.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan korkean tason uudelleensijoittamiskomitea, joka muodostuu Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja jäsenvaltioiden edustajista. Komiteaan kutsutaan [Euroopan unionin turvapaikkaviraston,] UNHCR:n ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) edustajia. Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin edustajat kutsutaan korkean tason uudelleensijoittamiskomitean kokouksiin, jos maat ovat ilmoittaneet aikeestaan osallistua unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman täytäntöönpanoon.

1.  Perustetaan korkean tason uudelleensijoittamiskomitea, joka muodostuu Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja jäsenvaltioiden edustajista. Komiteaan kutsutaan [Euroopan unionin turvapaikkaviraston,] UNHCR:n ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) edustajia sekä asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajia. Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin edustajat kutsutaan korkean tason uudelleensijoittamiskomitean kokouksiin, jos maat ovat ilmoittaneet aikeestaan osallistua unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman täytäntöönpanoon.

Tarkistus     48

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission edustaja toimii korkean tason uudelleensijoittamiskomitean puheenjohtajana. Komitea kokoontuu aina tarvittaessa komission kutsusta tai jäsenvaltion pyynnöstä, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

2.  Komission edustaja toimii korkean tason uudelleensijoittamiskomitean puheenjohtajana. Komitea kokoontuu aina tarvittaessa komission kutsusta tai jäsenvaltion pyynnöstä, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Komissio tarkkailee myös mahdollisia UNHCR:n tai kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, erityisesti asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen, antamia viitteitä siitä, että uudelleensijoittamistarpeet ovat muuttuneet.

Tarkistus     49

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta jäsenvaltioissa.

1.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja tämän jälkeen vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta jäsenvaltioissa. Komissio antaa UNHCR:lle kertomuksen unionin ja sen jäsenvaltioiden osallistumisesta maailmanlaajuisten uudelleensijoittamistarpeiden täyttämiseen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin uudelleensijoittamiskehys

Viiteasiakirjat

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Hyväksytty (pvä)

30.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

7

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.4.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Valmistelija: Gérard Deprez

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija katsoo unionin tarvitsevan pikaisesti yhdennettyä ja kestävää muuttoliikepolitiikkaa, joka perustuu yhteisvastuullisuuteen ja jäsenvaltioiden oikeudenmukaiseen taakanjakoon. Hän katsoo, että Välimeren traagiset kuolemantapaukset olisivat vältettävissä siten, että pakolaisille luodaan laillisia väyliä Eurooppaan ja murskataan siten muuttajien salakuljettajien liiketoimintamalli.

Valmistelija kannattaa sitä, että ehdotettu Dublinin asetuksen(1) uudelleenlaatiminen kytketään käsiteltävänä olevaan ehdotukseen siten, että uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä lisätään kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrään, jotta voidaan tehdä korjaavaa jakomekanismia koskevat laskelmat. Valmistelija kannattaa myös kytköksen luomista Eurodac-asetuksen(2) uudelleenlaatimiseen, jotta uudelleensijoitettuja henkilöitä koskevat tiedot tallennettaisiin Eurodac-järjestelmään.

Vaikka ehdotuksessa ei ole selkeästi määriteltyä kiintiötä uudelleensijoitettaville henkilöille, valmistelija toivoo talousarviovaikutusten osalta, että uudelleensijoittamista koskevat suunnitelmat olisivat kunnianhimoisia ja että suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavat varat asetettaisiin saataville.

Valmistelija pitää myönteisenä, että unionin talousarviosta kohdennetaan jäsenvaltioille 10 000 euroa kutakin uudelleensijoitettavaa henkilöä kohti ja että määrä maksetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta neuvoston vuosittain hyväksymien unionin uudelleensijoittamissuunnitelmien perusteella. Valmistelija tiedostaa, että kansallisten uudelleensijoittamisohjelmien mukainen uudelleensijoittamista koskeva osarahoitus unionin talousarviosta poistetaan, jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaisiin uudelleensijoittamisohjelmiin saadaan riittävä rahoitus.

Valmistelija haluaa lopuksi korostaa, että budjettivallan käyttäjillä on oltava kaikki tiedot seuraavan vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman rahoitusvaikutuksista siinä vaiheessa, kun unionin vuotuista talousarviota koskeva ehdotus annetaan seuraavaa vuotta varten.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Euroopan yhdentymishanke on aina perustunut demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia koskevien arvojen edistämiseen.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a)  Muuttoliikkeen hallinta on yhteinen velvollisuus.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Yhteisten vakiomenettelyjen olisi perustuttava jäsenvaltioiden uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -normeihin, erityisesti menettelyohjeisiin, joita sovelletaan EU:n ja Turkin 18 päivänä maaliskuuta 2016 antamassa julkilausumassa esitetyn uudelleensijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoon. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi mahdollistettava kahdenlaisen vakiomenettelyn käyttö uudelleensijoituksissa.

(12)  Yhteisten vakiomenettelyjen olisi perustuttava UNHCR:n ja jäsenvaltioiden uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -normeihin ja erityisesti menettelyohjeisiin, joita sovelletaan EU:n ja Turkin 18 päivänä maaliskuuta 2016 antamassa julkilausumassa esitetyn uudelleensijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoon. Unionin uudelleensijoittamiskehyksen olisi mahdollistettava kahdenlaisen vakiomenettelyn käyttö uudelleensijoituksissa.

Perustelu

Olisi otettava huomioon olemassa olevat kansainväliset järjestelyt, joissa tukeudutaan UNHCR:ään.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Molemmissa menettelyissä on seuraavat vaiheet: tunnistaminen, rekisteröinti, arviointi ja päätös.

(13)  Molemmissa menettelyissä on seuraavat vaiheet: tunnistaminen, rekisteröinti, arviointi ja päätös, ja ne olisi pantava täytäntöön tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n kanssa.

Perustelu

UNHCR:llä on uudelleensijoittamisen alalla runsaasti asiantuntemusta ja kokemusta, joita olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Uudelleensijoittamismenettelyä varten kerätyt tiedot olisi säilytettävä enintään viiden vuoden ajan uudelleensijoittamisen ajankohdasta. Koska sellaisia kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka jokin jäsenvaltio on jo uudelleensijoittanut tai jotka viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ovat kieltäytyneet johonkin jäsenvaltioon uudelleensijoittamisesta, ei saisi uudelleensijoittaa toiseen jäsenvaltioon, kyseinen ajanjakso olisi katsottava henkilötietojen, myös sormenjälkien ja kasvokuvien, säilyttämiseen tarvittavaksi ajaksi.

(17)  Uudelleensijoittamismenettelyä varten kerätyt tiedot olisi säilytettävä enintään viiden vuoden ajan uudelleensijoittamisen ajankohdasta. Koska sellaisia kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka jokin jäsenvaltio on jo uudelleensijoittanut tai jotka viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ovat kieltäytyneet johonkin jäsenvaltioon uudelleensijoittamisesta, ei saisi hyväksyä uudelleensijoitettaviksi toiseen jäsenvaltioon, kyseinen ajanjakso olisi katsottava henkilötietojen, myös sormenjälkien ja kasvokuvien, säilyttämiseen tarvittavaksi ajaksi.

Perustelu

Poissulkeminen koskee kansainvälisen pakolaisten suojelun yhteydessä henkilöitä, jotka eivät ansaitse kansainvälistä suojelua. Olisi parempi puhua henkilöistä, joita ei hyväksytä uudelleensijoitettaviksi.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Uudelleensijoittamismenettely olisi valittava erikseen kussakin unionin kohdennetussa uudelleensijoittamisjärjestelmässä. Nopeutettu menettely saattaa olla perusteltu humanitaarisista syistä tai tapauksessa, jossa on kiireellinen oikeudellisen tai fyysisen suojelun tarve.

(18)  Uudelleensijoittamismenettely olisi valittava erikseen kussakin unionin kohdennetussa uudelleensijoittamisjärjestelmässä tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n kanssa. Nopeutettu menettely saattaa olla perusteltu humanitaarisista syistä tai tapauksessa, jossa on kiireellinen oikeudellisen tai fyysisen suojelun tarve.

Perustelu

UNHCR:llä on uudelleensijoittamisen alalla runsaasti asiantuntemusta ja kokemusta, joita olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin uudelleensijoittamiskehys kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn sallimiseksi jäsenvaltioiden alueelle kansainvälisen suojelun myöntämistä varten.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin uudelleensijoittamiskehys kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn sallimiseksi sellaisten jäsenvaltioiden alueelle, jotka päättävät osallistua uudelleensijoittamiskehykseen, kansainvälisen suojelun myöntämistä varten.

Perustelu

Kehykseen osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista, sillä uudelleensijoittamisen tarkoituksena on tarjota suojelua ja pysyvä ratkaisu. Jäsenvaltiot tietävät parhaiten, kuinka monelle henkilölle ne voivat tosiasiallisesti tarjota suojelua ja kuinka monta henkilöä ne pystyvät kotouttamaan yhteiskuntiinsa. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta maksettava 10 000 euron kertakorvaus kattaa vain uudelleensijoittamisen aloituskustannukset.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perheyhteys b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden välillä voidaan säilyttää.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perheyhteys voidaan säilyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/... 1 a 25 artiklan mukaisesti.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/… vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta (EUVL ...).

Perustelu

Ehdotetussa aseman määrittelyä koskevassa asetuksessa täsmennetään kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenten oikeuksia.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Poissulkemisperusteet

Hyväksymisedellytysten puuttuminen

Perustelu

Poissulkeminen koskee kansainvälisen pakolaisten suojelun yhteydessä henkilöitä, jotka eivät ansaitse kansainvälistä suojelua. Olisi parempi puhua henkilöistä, joita ei hyväksytä uudelleensijoitettaviksi.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Seuraavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt suljetaan 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmien ulkopuolelle:

1.  Seuraavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt voidaan hyväksyä 8 artiklan mukaisesti perustettujen unionin kohdennettujen uudelleensijoittamisjärjestelmiin:

Perustelu

Poissulkeminen koskee kansainvälisen pakolaisten suojelun yhteydessä henkilöitä, jotka eivät ansaitse kansainvälistä suojelua. Olisi parempi puhua henkilöistä, joita ei hyväksytä uudelleensijoitettaviksi.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a)  henkilöt, joiden tapauksessa on perusteltu syy olettaa, että

(a)  henkilöt, joiden tapauksessa on perusteltua aihetta epäillä, että

Perustelu

Vuonna 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa käytetään sanamuotoa ”perusteltua aihetta epäillä”.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen perusteella unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman sen täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna.

1.  Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen perusteella niihin jäsenvaltioihin, jotka päättävät osallistua uudelleensijoittamiskehykseen seuraavana vuonna, sovellettavan unionin vuotuisen uudelleensijoittamissuunnitelman sen täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna.

Perustelu

Kehykseen osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  yksityiskohdat jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin vuotuiseen uudelleensijoittamissuunnitelmaan ja niiden osuuden uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärästä;

(b)  yksityiskohdat jäsenvaltioista, jotka päättävät osallistua unionin vuotuiseen uudelleensijoittamissuunnitelmaan, ja niiden vapaaehtoisen osuuden uudelleensijoitettavien henkilöiden kokonaismäärästä;

Perustelu

Kehykseen osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista. On tärkeää lisätä pakolaisten uudelleensijoittamista Euroopassa ja tehostaa uudelleensijoittamista koskevaa yhteistyötä, mutta jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa uudelleensijoittamaan tiettyä osuutta EU:hun uudelleensijoitettavista henkilöistä.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  uudelleensijoitettavien henkilöiden tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta, unionin vuotuisessa uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta kokonaismäärästä sekä yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden osallistumisesta unionin kohdennettuun uudelleensijoittamisjärjestelmään;

(b)  uudelleensijoitettavien henkilöiden tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta, unionin vuotuisessa uudelleensijoittamissuunnitelmassa vahvistetusta kokonaismäärästä sekä yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioista, jotka päättävät osallistua unionin kohdennettuun uudelleensijoittamisjärjestelmään;

Perustelu

Kehykseen osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, kuinka monta henkilöä ne uudelleensijoittavat, sen sijaan, että niille asetetaan velvoite uudelleensijoittaa tietty osuus EU:hun uudelleensijoitettavista henkilöistä.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 10 000 euron suuruisen kertakorvauksen kutakin unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän mukaisesti uudelleensijoitettua henkilöä kohden.

1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 10 000 euron suuruisen kertakorvauksen kutakin unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän mukaisesti uudelleensijoitettua henkilöä kohden. Kaikki osoitetut määrärahat kohdennetaan uudelleensijoittamistarkoituksiin eikä muihin asetuksesta (EU) N:o 516/2014 rahoitettaviin toimiin, kuten maahanmuuttajien säilöönottokeskuksen rahoittamiseen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin uudelleensijoittamiskehys

Viiteasiakirjat

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Gérard Deprez

31.8.2016

Hyväksytty (pvä)

24.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

Merkkien selitykset:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

COM(2016)0270

(2)

COM(2016)0272


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin uudelleensijoittamisohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Hyväksytty (pvä)

12.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

20

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö