JELENTÉS     ***I
PDF 1173kWORD 180k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Malin Björk

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0468),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 78. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0325/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

­–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. január 25-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2017. február 8-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0316/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  Az áttelepítés a szolidaritásnak egy jól bevált gyakorlata, amelyet a menekülteket befogadó országok humanitárius szükségletek alapján gyakorolnak. Az áttelepítés nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek valamely államból – amelyben védelmet kértek – egy másik állam területére történő, számukra nemzetközi védelem biztosítását és tartós megoldás nyújtását célzó kiválasztását, átszállítását és befogadását jelenti. Az áttelepítésnek három, egymással összefüggő és egymást kiegészítő funkciója van: a védelem eszközeként szolgál, tartós megoldást kínál és felelősségmegosztó mechanizmusként működik.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 b)  Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) a saját alapokmánya és az ENSZ Közgyűlésének határozatai alapján foglalkozik áttelepítéssel, amellyel tartós megoldást kínál elhúzódó menekültválságokba került személyek számára. Az UNHCR ezen a területen megszerzett szakértelme évtizedek munkájára és egy világszerte támogatást élvező mandátumra épül. Az UNHCR ezen a területen megszerzett jártasságát forrásként kell kezelni a tagállamok áttelepítési programjainak és az uniós áttelepítési keretnek a támogatásához.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 c)  Az EUMSZ 78. cikkének (1) bekezdése szerint az Unió menekültügyi politikájának összhangban kell állnia az 1951. július 28-i genfi egyezménnyel, a menekültek jogállásáról szóló 1967. január 31-i jegyzőkönyvvel és más vonatkozó szerződésekkel. Ezek a szerződések az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatának 14. cikkére épülnek, amely elismeri az egyéneknek azt a jogát, hogy menedéket kérhetnek az üldöztetések elől más országokban.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Biztosítani kell a közös európai menekültügyi rendszer koherenciáját és hatékonyságát. Ehhez többek között növelni kell a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek számára a jogszerű és biztonságos lehetőségeket az Unióba történő belépésre. Az áttelepítés jogszerű lehetőség, amelynek tartós megoldást kell biztosítania a legkiszolgáltatottabb harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek számára és amelyet ki kell egészíteni más jogszerű lehetőségekkel.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e)  Az áttelepítés a védelmet szolgáló eszköz. A családegyesítésnek függetlennek kell lennie az áttelepítési célszámoktól, és azt fenn kell tartani mint annak biztosítására szolgáló kulcsfontosságú mechanizmust, hogy az uniós polgárok és a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok élvezhessék a családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jogukat. Az áttelepítési eljárást nem szabad olyan családtagok esetében alkalmazni, akiknek más módon, az uniós vagy nemzeti jog más jogi rendelkezései alapján is joguk lenne arra, hogy rövid időn belül csatlakozzanak családjukhoz valamely tagállamban. Olyan esetekben, amikor az uniós vagy a nemzeti jog nem alkalmazható, lehetővé kell tenni az áttelepítési eljárások alkalmazását a bővített családegyesítés céljából. A tagállamoknak rugalmas családegyesítési politikákat kell elfogadniuk, és biztosítaniuk kell, hogy a családegyesítési programokat az áttelepítési kvótájukon kívül dolgozzák ki.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

1 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1f)  Amennyiben egy családtagot illetően folyamatban van annak vizsgálata, hogy jogosult-e az áttelepítésre (például a védelmével kapcsolatos okok miatt), a család egységének elvével összhangban a tagállamoknak törekedniük kell annak biztosítására, hogy az adott személy valamennyi családtagját – a nem a nukleáris családhoz tartozó eltartott családtagokat is ideértve – együtt telepítsék át. A tagállamoknak a legmegfelelőbb intézkedés érdekében egy adott család paramétereinek meghatározásakor ötvözniük kell a kulturális érzékenységet a pragmatikus megközelítéssel. A nukleáris család központi elemnek tekinthető, de a családtagok közötti – fizikai és pénzügyi, valamint pszichológiai és érzelmi – függőségi viszonyokat is megfelelő súllyal kell figyelembe venni a végleges paraméterek meghatározásakor. Fontos a család fogalmának kulturálisan érzékeny értelmezése azok esetében, akik menekülésre kényszerültek az üldöztetés és a polgári konfliktusok miatt, mivel előfordulhat, hogy a bővített családi kapcsolatok jelentik az utolsó védvonalat azon egyének számára, akik kizárólag a családi egységre támaszkodnak a túlélés, valamint a pszichológiai és az érzelmi támogatás tekintetében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1g)  Az uniós áttelepítési keretnek támogatnia és bátorítania kell a tagállamok állandó áttelepítési programjainak végrehajtását, legyenek azok akár régiek, akár újak, fokozatosan növelnie kell a tagállamok kollektív áttelepítési erőfeszítéseit, emellett támogatnia kell és meg kell könnyítenie az áttelepített személyek fogadását és integrációját.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1h)  Az ENSZ Közgyűlése által 2016. szeptember 19-én elfogadott, a menekültekről és a migránsokról szóló New York-i nyilatkozat1a sürgeti az államokat, hogy fokozzák áttelepítési erőfeszítéseiket és felvázol egy átfogó menekültügyi keretet, amelyben az államok áttelepítési helyeket és más jogszerű lehetőségeket biztosítanak olyan léptékben, amely lehetővé teszi az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által azonosított éves áttelepítési szükségletek kielégítését.

 

__________________

 

1a Az ENSZ Közgyűlésének A/RES/71/1. sz. határozata

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 i)  A „közegészségügyi veszély” olyan betegséget jelent, amely az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Szabályzata szerint járvány lehetőségét rejti magában.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  2015. december 15-én a Bizottság közzétette a tagállamok és a társult államok számára a Törökországgal közös önkéntes humanitárius befogadási rendszerről szóló ajánlását29, melyben a Bizottság azt javasolja, hogy a résztvevő országok fogadjanak be a szíriai konfliktus miatt menekülni kényszerült, nemzetközi védelemre szoruló személyeket. A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat szerint önkéntes humanitárius befogadási rendszer lép működésbe, amint a Törökország és az EU közötti jogellenes határátlépések megszűnnek, vagy legalábbis lényegesen és tartósan csökkennek. A tagállamok e programban önkéntes alapon működnek közre.

törölve

__________________

 

29 C(2015) 9490.

 

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat értelmében 2016. március 20-ától kezdve a Törökországból a görög szigetekre jogellenesen érkező összes új migránst visszaküldik Törökországba. Valamennyi, a görög szigetekről Törökországba visszaküldött szíriai személy helyett Törökországból egy másik szíriai személyt áttelepítenek Unióba, figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kiszolgáltatottság megállapítására vonatkozó kritériumait. 2016 májusában a tagállamok, a dublini társult államok és Törökország közös megegyezésre jutottak az áttelepítési program megvalósítására irányadó szabványos működési eljárásokról.

törölve

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A már meglévő kezdeményezésekre építve egy stabil és megbízható uniós áttelepítési keretet kell létrehozni a nemzetközi védelemre szoruló személyek áttelepítéséhez, amelyet az éves uniós áttelepítési tervekkel és célzott uniós áttelepítési programokkal összhangban kell végrehajtani, amelyek megvalósításával ténylegesen teljesíthetők a tagállamok konkrét vállalásai.

(8)  A már meglévő kezdeményezésekre építve és a meglévő nemzetközi áttelepítési rendszereknek megfelelően egy stabil és megbízható uniós áttelepítési keretet kell létrehozni a nemzetközi védelemre szoruló személyek áttelepítéséhez, amelyet az uniós áttelepítési tervekkel és célzott uniós áttelepítési programokkal összhangban kell végrehajtani, amelyek megvalósításával ténylegesen teljesíthetők a tagállamok konkrét vállalásai. Az uniós áttelepítési keretnek a humanitárius szükségletekre kell épülnie, hozzá kell járulnia a globális áttelepítési szükségletek kielégítéséhez és enyhítenie kell az elhúzódó menekültügyi helyzeteket. Igazodnia kell a már létező áttelepítési struktúrákhoz, különös tekintettel az áttelepítésről szóló éves háromoldalú konzultációkra (ATCR), hogy elérjük az UNHCR által előrejelzett éves globális áttelepítési szükségletek legalább 20%-át. Az EUMSZ 80. cikkében meghatározott szolidaritási elvnek és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztása elvének megfelelően idővel az áttelepített személyek tagállamok közötti igazságos elosztásának elérésére kell törekedni. Ezeket az erőfeszítéseket ötvözni kell az UNHCR jelzése szerint áttelepítésre szoruló valamennyi személy áttelepítéséért viselt közös világszintű felelősségre vonatkozó kötelező nemzetközi szabályok megállapítására irányuló erőfeszítésekkel.

 

(Az „éves uniós áttelepítési tervvel” összefüggésben utalni kell az „uniós áttelepítési tervre”, amelyben nem szerepel az „éves” szó. E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ez a keret szükséges része egy megfelelően kezelt migrációs politikának, amellyel elérhető a nemzeti áttelepítési gyakorlatok és eljárások közötti eltérések csökkentése; a nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országbeli állampolgárok uniós tagállamok területére történő jogszerű és biztonságos megérkezésének biztosítása; a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek uniós tagállamok területére történő, nagymértékű, szabálytalan beáramlásának megakadályozása, a spontán beérkezések miatt a tagállamok menekültügyi rendszerére nehezedő nyomás csökkentése; a rájuk nehezedő nyomás csökkentésén keresztül szolidaritás tanúsítása azon régiók országai felé, ahová vagy amelyeken belül nagyszámú, nemzetközi védelemre szoruló ember menekülni kényszerült; az uniós külpolitikai célkitűzések elérésének segítése az Unió harmadik országokra gyakorolt befolyásának erősítésén keresztül; valamint hatékony hozzájárulás a globális áttelepítési kezdeményezésekhez azáltal, hogy a nemzetközi fórumokon és harmadik országokkal folytatott párbeszédben az Unió egységes álláspontot képvisel.

(9)  Ez a keret – feltéve, hogy hozzájárul a migráció jogszerű lehetőségeinek fejlesztéséhez – szükséges része a megfelelően kezelt migrációs politikának és hozzájárul a közös európai menekültügyi rendszer zökkenőmentes működéséhez, amely támogatja és kiterjeszti a meglévő nemzeti áttelepítési programokat, támogatja és segíti az új áttelepítési erőfeszítéseket, gondoskodik a nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országbeli állampolgároknak és hontalan személyeknek a tagállamok területére történő jogszerű és biztonságos megérkezéséről, valamint hozzájárul a szükségleteiknek megfelelő védelem és tartós megoldás biztosításához. E keret – mely fejlesztési intézkedésekkel és politikákkal párosul – szolidaritást fejezhet ki azon országok és régiók felé, ahová nagyszámú, nemzetközi védelemre szoruló ember menekülni kényszerült és hatékonyan hozzájárulhat a feszültségek enyhítéséhez azáltal, hogy segít csökkenteni az említett országokra nehezedő nyomást, különösen az elhúzódó menekültügyi helyzetek enyhítése céljából. Az említett keret ezenkívül hatékonyan hozzájárulhat a világszintű áttelepítési kezdeményezésekhez azáltal, hogy a nemzetközi fórumokon az Unió egységes álláspontot képvisel.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Fontos, hogy a hazájukban lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek számára biztosítsák, hogy elhagyhassák hazájukat és humanitárius befogadási programok keretében beléphessenek az Unió területére. Ezért figyelembe kell venni azt, hogy a humanitárius befogadás kiegészíti az áttelepítést. Tehát fontos, hogy a nemzeti humanitárius befogadási programok keretében a tagállamok által a belső menekültekre vonatkozóan tett intézkedések az uniós költségvetésből támogatásban részesülhessenek. Azoknak a nemzeti humanitárius befogadási programoknak, amelyek uniós támogatásban részesülnek, ki kell egészíteniük az e rendeletben meghatározott áttelepítési célokat. Meg kell vizsgálni egy, az áttelepítéstől különböző közös uniós eljárás bevezetésének lehetőségét a hazájukban lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadására vonatkozóan. A belső menekültek befogadásának lehetővé tételekor a tagállamoknak mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk a belső menekültek ahhoz való jogát, hogy visszatérjenek származási helyükre, és semmilyen körülmények között nem telepíthetnek át belső menekülteket azzal a céllal, hogy ennek révén uniós vagy nemzeti külpolitikai célokat érjenek el.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek tagállamok területére való nagymértékű, szabálytalan beáramlásának kockázata, és hogy az érintett országokra nehezedő nyomás csökkentésének segítésén keresztül szolidaritást tanúsítsunk azon régiók országai felé, ahová vagy amelyeken belül nagyszámú, nemzetközi védelemre szoruló ember menekülni kényszerült, illetve hogy elősegíthető legyen az Unió külpolitikai céljainak elérése, oly módon kell meghatározni azokat a régiókat vagy harmadik országokat, ahonnan áttelepítésre kerül sor, hogy az illeszkedjen a migráció jobb kezelése érdekében a harmadik országokra irányuló célzott szerepvállaláshoz, a Bizottság 2016. június 7-i, az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új partnerségi keret létrehozásáról szóló közleményében foglaltaknak megfelelően32.

törölve

__________________

 

32 COM(2016) 0377

 

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10 a)  Az áttelepítés stratégiai alkalmazása keretében az Uniónak arra kell törekednie, hogy a kezdetektől folyamatos párbeszédet tartson fenn azokkal a harmadik országokkal, ahonnan áttelepítésekre kerül sor, és különösen azokkal, amelyeknek olyan tartós válságokkal kell megküzdeniük, amelyeket az adott ország területén hosszú ideje menekültként élők jelenléte jellemez. Ennek a párbeszédnek arra kell irányulnia, hogy a lehető legnagyobb mértékűre növelje az ezekből az országokból végzett áttelepítések pozitív hatásait azáltal, hogy a hangsúlyt ezen országok menekültügyi kapacitásainak növelésére, a területükön élő menekültek integrációjára, valamint a menekültek üldöztetés és harmadik országba történő visszaküldés elleni védelmére helyezi. Az áttelepítés stratégiai alkalmazását nem szabad a migráció ellenőrzéseként értelmezni, illetve az Unió külpolitikai céljainak elérésére szolgáló eszközként felhasználni. Az áttelepítés stratégiai alkalmazásának hiányát nem szabad arra vonatkozó okként felhasználni, hogy kizárjanak egy országot vagy régiót a földrajzi prioritások közül. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni a pénzügyi és technikai segítségnyújtással való kiegészítő jelleget illetően is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A nemzeti áttelepítési gyakorlatok és eljárások közötti eltérések csökkentése érdekében a kiválasztáshoz közös szabványeljárásokat, közös jogosultsági feltételeket és kizárási okokat kell meghatározni, emellett a letelepített személyek részére közös védelmi státuszt kell biztosítani.

(11)  A tagállamok uniós áttelepítési keretben való részvételének fokozása és támogatása érdekében a kiválasztáshoz közös szabványeljárásokat, közös jogosultsági feltételeket és jogosulatlansági okokat kell meghatározni, emellett az áttelepített személyek részére közös védelmi státuszt kell biztosítani.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A közös szabványeljárásokat a tagállamok szabványaira és az általuk szerzett áttelepítési tapasztalatokra alapozva kell meghatározni, külön figyelemmel a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat szerinti, Törökországgal közös áttelepítési program megvalósítását szabályozó szabványos működési eljárásokra. Az uniós áttelepítési keretnek az áttelepítési szabványeljárások két típusának alkalmazását kell lehetővé tennie:

(12)  A közös szabványeljárásokat a tagállamok és az UNHCR szabványaira és az általuk szerzett áttelepítési tapasztalatokra alapozva kell meghatározni. Az uniós áttelepítési keretnek az áttelepítési eljárások két típusának alkalmazását kell lehetővé tennie.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Mindkét eljárástípus az alábbi szakaszokat tartalmazza: azonosítás, nyilvántartásba vétel, értékelés és döntés.

(13)  Valamennyi eljárástípus az alábbi szakaszokat tartalmazza: azonosítás, az esetek benyújtása, értékelés, döntés és nyilvántartásba vétel.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15 a)  Létre kell hozni egy sürgősségi eljárást, amelyben a rendes eljárás során alkalmazottal azonos szintű biztonsági ellenőrzést kell alkalmazni. A sürgősségi eljárás során azonban az UNHCR által benyújtott sürgősségi áttelepítési esetekben fel kell gyorsítani az e rendeletben meghatározott követelmények és jogosultsági kritériumok értékelését. A sürgősségi áttelepítési eseteknek nem feltétlenül kell kapcsolódniuk az e rendeletben megállapított földrajzi prioritásokhoz. A sürgősségi helyeknek a célszámoknak mintegy 10%-át kell tükrözniük. Valamennyi tagállamot ösztönözni kell arra, hogy biztosítson sürgősségi helyeket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az áttelepítési eljárást a lehető legrövidebb idő alatt be kell fejezni annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyek kevésbé legyenek motiváltak a védelemért való folyamodás érdekében jogellenes módon lépni be az Európai Unióba. Ezzel egyidejűleg az eljárásnak biztosítania kell, hogy a tagállamok részére elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy minden ügyben teljes körű és megfelelő vizsgálatot végezzenek. A határidőknek összhangban kell lenniük a rendes és a gyorsított eljárás esetére előírt, különböző típusú értékelések elvégzéséhez szükséges időtartammal.

(16)  Az áttelepítési eljárást a lehető legrövidebb idő alatt be kell fejezni annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára védelmet nyújtsanak és belépést biztosítsanak az Unióba. Ezzel egyidejűleg az eljárásnak biztosítania kell, hogy a tagállamok részére elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy minden ügyben teljes körű és megfelelő vizsgálatot végezzenek. A határidőknek összhangban kell lenniük a rendes és a sürgősségi eljárás esetére előírt, különböző típusú értékelések elvégzéséhez szükséges időtartamokkal. Mindkét eljárás során kell biztonsági ellenőrzéseket végezni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Bármely, az áttelepítési eljárás céljából gyűjtött személyes adatot legfeljebb az áttelepítéstől számított öt évig lehet megőrizni. Mivel egy másik tagállamba való áttelepítésből ki kell zárni azokat a harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket, akiket egy tagállam már áttelepített, vagy akik az előző öt évben elutasították az áttelepülést valamelyik tagállamba, ezt az öt éves időtartamot a személyes adatok – beleértve az ujjnyomatot és az arcképmást – szükséges megőrzési idejének kell tekinteni.

(17)  Bármely, az áttelepítési eljárás céljából gyűjtött személyes adatot legfeljebb az áttelepítéstől számított öt évig lehet megőrizni az Eurodacban. Az adattárolás említett időtartama lehetővé teszi, hogy az érintett személyek a menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülők jogaival azonos jogokkal rendelkezzenek adataik kezelése tekintetében. Másodlagos mozgás esetén ez lehetővé tenné továbbá az áttelepítésért felelős tagállam meghatározását.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17 a)  Elutasító határozat esetén az érintett személyt nem telepítik át a határozatot meghozó tagállamba, és a tárolt adatokat törlik. Az elutasítás okát adott esetben utókövetés céljából indokolt vélemény formájában közölni kell az UNHCR-rel, a többi tagállammal, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével, valamint azokkal az egyéb szervezetekkel, amelyek az esetet benyújtották. Bármely tagállam, amely elutasító határozatot hozott, felkérhet egy második, az áttelepítési iratanyagot vizsgáló tagállamot a vele való egyeztetésre a vizsgálat során.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az áttelepítés alanyi jogon nem lehetséges.

törölve

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Annak érdekében, hogy a célzott uniós áttelepítési programokban alkalmazott eljárások szabályai kiegészíthetőek legyenek, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében fel kell hatalmazni olyan aktusok elfogadására, hogy az eljárás azon harmadik ország körülményeihez igazítható legyen, ahonnan az áttelepítésre sor kerül, például az adott harmadik országnak az eljárás során betöltött szerepének meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson, és a konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban szereplő elvekkel összhangban kerüljön sor33. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

törölve

__________________

 

33 HL L123, 2016.5.12., 1. o.

 

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20 a)  Jelen rendelet kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az uniós áttelepítési terv létrehozását illetően, amely kétévente meghatározza az áttelepítendő személyek megcélzott számát, a tagállamok tervben való részvételének részleteit és az áttelepítendő személyek megcélzott számához való hozzájárulásukat, valamint az általános földrajzi prioritásokat. Jelen rendelet kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el célzott uniós áttelepítési programok létrehozását illetően, amelyek meghatározzák az áttelepítendő személyek pontos számát a megcélzott számhoz viszonyítva és a tagállamoknak az uniós áttelepítési tervvel összhangban történő részvételét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Ahhoz, hogy az uniós áttelepítési keret végrehajtására egységes feltételek mellett kerülhessen sor, a végrehajtási jogköröket a Tanács hatáskörébe kell utalni az éves uniós áttelepítési terv létrehozása céljából, amely rögzíti az áttelepítendő személyek maximális összlétszámát, a tagállamok tervben való részvételének részleteit, és a számszerű hozzájárulásukat az áttelepítendő személyek összlétszámához, valamint az általános földrajzi prioritásokat.

törölve

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Ezeket a jogköröket az áttelepítendő személyek maximális összlétszámáról és az általános földrajzi prioritások meghatározásáról szóló bizottsági javaslat alapján kell gyakorolni. A Bizottságnak a javaslatát az Unió éves költségvetési tervezetéről szóló javaslatával egyidejűleg kell elkészítenie. A Tanácsnak törekednie kell a javaslat két hónapon belüli elfogadására. A Bizottságnak és a Tanácsnak figyelembe kell vennie a Magas Szintű Áttelepítési Bizottságban folyó megbeszéléseket.

törölve

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Ahhoz, hogy az uniós áttelepítési keret végrehajtására egységes feltételek mellett kerülhessen sor, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia a célzott uniós áttelepítési programok létrehozására, amelyek meghatározzák az összlétszámból áttelepítendő személyek pontos számát és a tagállam részvételét, az éves uniós áttelepítési programmal összhangban. Ezeket a jogköröket az 2011. február 16-i, a Bizottság végrehajtási jogköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben34 foglaltak szerint kell gyakorolni. A célzott uniós áttelepítési programok létrehozásához a vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, mivel ezek a programok jelentős következményekkel járnak. A Bizottságnak törekednie kell arra, hogy az éves uniós áttelepítési terv elfogadását követően – és az éves uniós áttelepítési terv érvényességi ideje alatt bármikor, amikor szükségessé válik – a lehető legrövidebb időn belül létrehozza a célzott uniós áttelepítési programokat. A Bizottságnak figyelembe kell vennie a Magas Szintű Áttelepítési Bizottságban folyó megbeszéléseket.

törölve

__________________

 

34 HL L 55, 2011.2.28., 13. o.

 

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Minden egyes célzott uniós áttelepítési programban meg kell határozni, hogy a szabványeljárási szabályok közül melyiket kell alkalmazni a program végrehajtása során. Ahol és amennyiben szükséges, a végrehajtás megkönnyítése érdekében meg kell határozni a helyi együttműködési intézkedéseket is.

(24)  Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a program végrehajtását, szükség esetén minden célzott uniós áttelepítési programnak meg kell határoznia helyi együttműködési intézkedéseket, különösen az UNHCR-rel, a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM), az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével (EUAA) és más releváns szervezetekkel.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az áttelepített személyeknek nemzetközi védelmet kell biztosítani. Ennek megfelelően a menekültügyi vívmányoknak a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó rendelkezéseit – beleértve a nemzetközi védelem kedvezményezettjeinek másodlagos mozgása ellen ható szabályokat is – attól a pillanattól kezdve alkalmazni kell, hogy az áttelepített személy megérkezik a tagállamok területére.

(25)  Az áttelepített személyeknek nemzetközi védelmet kell biztosítani, abból a célból, hogy tartós megoldást biztosíthassunk a számukra. Ennek megfelelően a menekültügyi vívmányoknak a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó rendelkezéseit attól a pillanattól kezdve alkalmazni kell, hogy az áttelepített személy megérkezik a tagállamok területére.

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A befogadó társadalmakba áttelepített személyek integrációja fontos tényezője az áttelepítés sikerének, így tehát az uniós áttelepítési keret hatékonyságának is. Az áttelepített személyek számára a nemzetközi védelem más kedvezményezettjeivel azonos hozzáférési lehetőségeket kell biztosítani az integrációs intézkedésekhez a [kvalifikációs rendelettel] összhangban. A tagállamok csak akkor tehetik kötelezővé az említett integrációs intézkedésekben való részvételt, ha ezek az integrációs intézkedések könnyen hozzáférhetőek, elérhetőek és ingyenesek. A tagállamoknak továbbá a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek részére indulás előtti orientációs programot kell kínálniuk, amely tartalmazhatja a jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó információkat, nyelvórákat, valamint a tagállam társadalmi, kulturális és politikai berendezkedésének ismertetését. Ezek a programok nyújthatók a belépést követően vagy az integrációs programok részeként, amennyiben a tagállam ilyenek alkalmazása mellett dönt, és igazodnak az áttelepített személy sajátos kiszolgáltatottsági körülményeihez. A tagállamoknak továbbá az áttelepített személyekhez igazodó, érkezés utáni orientációs programokat is biztosítaniuk kellene, hogy e személyek különleges sebezhetőségük figyelembevétele mellett útbaigazítást kapjanak többek között a nyelvtanulásról, az oktatásról, a képzésről és a munkaerőpiacról. Az érintett szereplőket, pl. a helyi hatóságokat és a már áttelepített személyeket be kellene vonni az ilyen programok végrehajtásába.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az UNHCR-nek – a nemzetközi védelemre szoruló, menekülni kényszerült személyek harmadik országból az áttelepítésüket vállaló tagországokba történő befogadásának különböző formái terén szerzett tapasztalata és szakértelme miatt – továbbra is kulcsszerepet kell játszania az uniós áttelepítési kereten belüli áttelepítési erőfeszítésekben. Az UNHCR mellett más nemzetközi szereplőket – például a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM) – is fel kell kérni arra, hogy segítsék a tagállamokat az uniós áttelepítési keret megvalósításában.

(27)  Az UNHCR-nek – a nemzetközi védelemre szoruló, menekülni kényszerült személyek harmadik országból az áttelepítésüket vállaló tagországokba történő befogadásának különböző formái terén szerzett tapasztalata és szakértelme miatt – elsődleges felelősséget kell vállalnia az uniós áttelepítési kereten belül lefolytatott áttelepítésre jogosult személyek ajánlásában. Az UNHCR mellett más nemzetközi szereplőket – például a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM) – is fel kell kérni arra, hogy segítsék a tagállamokat az uniós áttelepítési keret megvalósításában.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  [Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] a mandátumával összhangban segítenie kell a tagállamokat az uniós áttelepítési keret megvalósításában.

(28)  Fontos, hogy a tagállamok támogatásban részesüljenek, amely segítséget biztosít számukra a kötelezettségvállalásaik végrehajtásában és ezen keresztül az uniós áttelepítési keret megfelelő működésének biztosításában. Ezt a támogatást [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] a tagállamok kérésére és a mandátumával összhangban kell biztosítania a tagállamok részére. Az Európai Menekültügyi Ügynökségnek ezen felül koordinálnia kellene a helyes gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét e rendelet végrehajtása kapcsán.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Mivel e rendelet célja az, hogy az áttelepítéssel kapcsolatban közös eljárásokat vezessen be, a tagállamokat arra kellene ösztönzni, hogy együttműködjenek egymással és az eljárás bizonyos szakaszait közösen hajtsák végre, ha azt megfelelőnek ítélik. Ez az együttműködés például infrastruktúra-megosztás és közös kiválasztási missziók kialakítása formájában történhet. Fontos, hogy a tagállamok kérésére az Európai Menekültügyi Ügynökség támogatni tudja a tagállamokat, amikor ilyen együttműködést terveznek.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Létre kell hozni a Magas Szintű Áttelepítési Bizottságot, hogy lehetővé váljon a széles körű konzultáció az érintettekkel az uniós áttelepítési keret megvalósításával kapcsolatban.

(29)  Létre kell hozni a Magas Szintű Áttelepítési Bizottságot, hogy lehetővé váljon a széles körű konzultáció az érintettekkel az uniós áttelepítési keret megvalósításával kapcsolatban. Ennek a Bizottságnak össze kell hangolnia munkáját a nemzetközi áttelepítési struktúrák munkájával, különös tekintettel az áttelepítésről szóló éves háromoldalú konzultációkra és az UNHCR éves előrejelzett globális áttelepítési szükségletekről szóló dokumentumára. A Magas Szintű Áttelepítési Bizottságnak ajánlásokat kell megfogalmaznia, amelyek az Unió áttelepítési terve és a különféle célzott uniós áttelepítési programok kidolgozása során fő elemként szolgálnak. A Bizottságnak építenie kell a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ajánlásaira, amikor kétévenként elkészíti az Unió áttelepítési tervét.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  E rendelet nem befolyásolja a tagállamok azon képességét, hogy olyan nemzeti áttelepítési programokat fogadjanak el vagy hajtsanak végre, amelyek nem veszélyeztetik az ebben a rendeletben kitűzött uniós célokat, például további áttelepítési férőhelyeket biztosítanak a rendelet szerint létrehozott célzott uniós áttelepítési programokhoz, túlteljesítve az áttelepítendő személyek éves uniós áttelepítési tervben meghatározott maximális összlétszámához adott hozzájárulásukat.

(31)  E rendelet nem befolyásolja a tagállamok azon képességét, hogy nemzeti áttelepítési programokat fogadjanak el vagy hajtsanak végre, például további áttelepítési férőhelyeket biztosítanak a rendelet szerint létrehozott célzott uniós áttelepítési programokhoz, túlteljesítve az áttelepítendő személyek uniós áttelepítési tervben megcélzott létszámához adott hozzájárulásukat, valamint nem befolyásolja a tagállamoknak a megcélzott létszámra vonatkozó kötelezettségeit. Abban az esetben, ha a tagállamok a nemzeti áttelepítési programok keretében áttelepítési férőhelyeket ajánlanak fel, továbbra is részesülniük kellene az Unió költségvetéséből biztosított támogatásban.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek befogadását a tagállamok területére abból a célból, hogy számukra nemzetközi védelmet biztosítsanak.

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek befogadását a tagállamok területére abból a célból, hogy számukra nemzetközi védelmet biztosítsanak és tartós megoldásról gondoskodjanak.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában az „áttelepítés” a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek valamely harmadik országból – ahová vagy amelyen belül menekülni kényszerültek – a tagállamok területére történő, számukra nemzetközi védelem biztosítását célzó befogadását jelenti.

E rendelet alkalmazásában az „áttelepítés” a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek valamely harmadik országból – ahová vagy amelyen belül menekülni kényszerültek – valamely tagállamba történő, számukra nemzetközi védelem biztosítását célzó kiválasztását – az UNHCR ajánlása alapján –, befogadását, átszállítását és védelmét, valamint számukra tartós megoldás biztosítását jelenti.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  lehetővé teszi hogy a nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek jogszerű és biztonságos módon érkezhessenek a tagállamok területére;

a)  garantálja a nemzetközi védelemre szoruló, a legkiszolgáltatottabb személyek közé tartozó harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek jogszerű és biztonságos módon történő szállítását és megérkezését a tagállamok területére abból a célból, hogy tartós megoldást biztosítsanak a számukra;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek tagállamok területére történő, nagymértékű, szabálytalan beáramlásának kockázata;

b)  ösztönzi a tagállamokat az áttelepítési erőfeszítések és a rendelkezésre álló áttelepítési férőhelyek teljes számának fokozatos növelésére, valamint támogatja és elősegíti az áttelepített személyek befogadását és integrációját, ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek csökkenő mértékben kényszerüljenek jogellenesen beutazni a tagállamok területére.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hozzájárul a nemzetközi áttelepítési kezdeményezésekhez.

c)  hozzájárul a nemzetközi áttelepítési kezdeményezésekhez, többek között az áttelepítés stratégiai alkalmazása révén, különösen az elhúzódó menekültügyi helyzetekben, ezáltal segítve azon harmadik országokat, amelyekben a menekültek először folyamodnak nemzetközi védelemért.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon régiók vagy harmadik országok meghatározásakor, amelyek területéről az uniós áttelepítési keretben végrehajtott áttelepítésre kerül sor, a 7. és 8. cikkben meghatározott végrehajtási jogi aktusokkal összhangban az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

Azon régiók vagy harmadik országok meghatározásakor, amelyek területéről az uniós áttelepítési keretben végrehajtott áttelepítésre kerül sor, a 7. és 8. cikkben meghatározott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nemzetközi védelemre szoruló, egy harmadik országba vagy egy harmadik országon belül menekülni kényszerült személyek száma, és e személyek esetleges továbbutazása a tagállamok területe felé;

a)  a nemzetközi védelemre szoruló kiszolgáltatott személyek száma az UNHCR előrejelzett globális áttelepítési szükségletekről szóló éves jelentésében foglaltaknak megfelelően;

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a a)  harmadik országok és régiók, amelyekben elhúzódó menekültügyi helyzetek állnak fenn.

Módosítás     46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kiegészítő jelleg azon harmadik országoknak nyújtott pénzügyi és technikai támogatással, ahová vagy amelyeken belül nemzetközi védelemre szoruló személyek menekülni kényszerültek;

b)  az áttelepítés stratégiai alkalmazásának lehetősége, tekintettel a közös problémamegoldásra és a védelmi környezet javítására a harmadik országokban, továbbá kiegészítő jellegére azon harmadik országoknak nyújtott, a befogadási és védelmi feltételek javítására szolgáló pénzügyi és technikai támogatással, ahová vagy amelyeken belül nemzetközi védelemre szoruló személyek menekülni kényszerültek;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Unió általános kapcsolatai azon harmadik országgal vagy országokkal, ahonnan áttelepítésre kerül sor, és összességében a harmadik országokkal;

törölve

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  egy harmadik ország tényleges együttműködése az Unióval a migráció és a menekültügy terén, többek között az alábbiak tekintetében:

törölve

i.  az adott harmadik országból érkező, a tagállamok határát jogellenesen átlépő harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számának csökkentése;

 

ii.  azon feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik az első menedéket nyújtó ország és a biztonságos harmadik ország fogalmának alkalmazását azon menedékkérők visszatérésére vonatkozóan, akik az adott harmadik országgal valamilyen kapcsolatban állnak és/vagy onnan indulva jogellenesen léptek be a tagállamok területére;

 

iii.  az adott országban tartózkodó, nemzetközi védelemre szoruló személyek befogadásához és védelméhez szükséges kapacitás növelése, többek között hatékony menekültügyi rendszer kialakításával; or

 

iv.  a tagállamok területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadási arányának növelése, például visszafogadási megállapodások megkötésén és hatékony végrehajtásán keresztül;

 

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a harmadik országok áttelepítési kötelezettségvállalásainak mértéke és tartalma.

törölve

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Jogosultsági feltételek

Jogosultsági feltételek

Az alábbiakban meghatározott harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek jogosultak részt venni a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokban:

Kizárólag az alábbiakban meghatározott harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek jogosultak részt venni a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokban:

a)  i. olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozásuk, politikai véleményük avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozásuk miatti üldöztetéstől való megalapozott félelmük miatt az állampolgárságuk szerinti országon kívül vagy a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országrészen részén kívül tartózkodnak, és nem tudják vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem kívánják azon ország védelmét igénybe venni, vagy olyan hontalan személyek, akik a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országon vagy országrészen kívül tartózkodnak, és a fentiekkel azonos okoknál fogva nem tudnak vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem hajlandóak oda visszatérni, illetve ennek hiányában,

a)  i. olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik faji, illetve vallási okból, nemzeti hovatartozásuk, nemi hovatartozásuk, nemi irányultságuk, nemi identitásuk, fogyatékosságuk alapján történő, politikai véleményük avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozásuk miatti üldöztetéstől való megalapozott félelmük miatt az állampolgárságuk szerinti országon kívül tartózkodnak, és nem tudják vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem kívánják azon ország védelmét igénybe venni, vagy olyan hontalan személyek, akik a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országon tartózkodnak, és a fentiekkel azonos okoknál fogva nem tudnak vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem hajlandóak oda visszatérni, illetve ennek hiányában,

ii. olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik az állampolgárságuk szerinti országon vagy a korábbi szokásos lakóhelyük szerinti országrészen kívül tartózkodnak, vagy olyan hontalan személyek, akik a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országon vagy országrészen kívül tartózkodnak, és akik vonatkozásában megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy a származási országukba vagy a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országba való visszatérésük vagy ottani tartózkodásuk esetén súlyos sérelem elszenvedése tényleges veszélyének lennének kitéve, és nem tudják, vagy e veszély miatt nem hajlandóak ezen ország védelmét igénybe venni;

ii. olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik az állampolgárságuk szerinti országon kívül tartózkodnak, vagy olyan hontalan személyek, akik a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országon kívül tartózkodnak, és akik vonatkozásában megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy a származási országukba vagy a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országba való visszatérésük esetén súlyos sérelem elszenvedése veszélyének lennének kitéve, és nem tudják, vagy e veszély miatt nem hajlandóak ezen ország védelmét igénybe venni;

b)  olyan harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek, akik az alábbi csoportok legalább egyikébe sorolhatók:

   akik továbbá a kiszolgáltatott személyek alábbi csoportjainak legalább egyikébe sorolhatók:

i.  kiszolgáltatott személyek:

 

–  veszélyeztetett nők és lányok;

–  veszélyeztetett nők és lányok;

–  veszélyeztetett gyerekek és fiatalkorúak, beleértve a kísérő nélküli gyerekeket;

–  veszélyeztetett gyerekek és fiatalkorúak, beleértve a kísérő nélküli gyerekeket;

–  erőszak és/vagy kínzás túlélői, beleértve a nemi hovatartozás miatti bántalmazást is;

–  erőszak és/vagy kínzás túlélői, beleértve a nemi hovatartozás vagy szexuális irányultság miatti bántalmazást is;

–  jogi és/vagy fizikai védelemre szoruló személyek;

–  jogi és/vagy fizikai védelemre szoruló személyek, ide számítva azokat is, akiket a visszaküldés veszélye fenyeget;

 

  azok a személyek, akik esetében semmilyen más megoldás nem képzelhető el, különösen elhúzódó menekültügyi helyzetekben;

–  orvosi ellátásra szoruló, vagy fogyatékossággal élő személyek; vagy

–  orvosi ellátásra szoruló, vagy fogyatékossággal élő személyek; vagy

 

  időskorúak

  társadalmi vagy gazdasági tekintetben kiszolgáltatott személyek;

 

 

b)  harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek, akik megfelelnek az (a) pontban szereplő kritériumoknak, továbbá akiket az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke D. pontjának 2. bekezdése értelmében megilletnek az Egyezményben lefektetett előnyök;

ii.  valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, hontalan személy vagy uniós polgár családtagjai;

c)  a harmadik országbeli állampolgár, hontalan személy vagy uniós polgár következő családtagjai, akik a család egységének biztosítása céljával kerülnek áttelepítésre;

–  a házastárs, vagy a tartós kapcsolatban élő – nőtlen/hajadon – élettárs, amennyiben az érintett tagállam harmadik országbeli állampolgárokra vagy hontalan személyekre vonatkozó jogszabályai vagy gyakorlata az élettársakat a házaspárokhoz hasonló módon kezeli;

–  a házastárs, vagy a tartós kapcsolatban élő – nőtlen/hajadon – élettárs;

–  az első francia bekezdésben említett párok, valamint áttelepítendő harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek kiskorú, nem házas gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket;

–  a gyermekek, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében vagy azok által elismerten örökbe fogadták őket, valamint azon gyermekek, akikért szülői felelősséggel tartoznak;

–  az áttelepítendő kiskorú, nem házas személy apja, anyja, vagy olyan más felnőtt, aki a kiskorúért azon tagállam jogszabályai vagy gyakorlata alapján felelős, ahol a felnőtt tartózkodik;

–  a kiskorú személy apja, anyja, vagy olyan más felnőtt, aki a kiskorúért a nemzeti jog vagy gyakorlat alapján felelős;

–  az áttelepítendő harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek testvére vagy testvérei;

–  a testvér vagy testvérek;

–  áttelepítendő harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki terhessége, újszülött gyermeke, súlyos betegsége, súlyos fogyatékossága vagy idős kora miatt gyermeke vagy szülője segítségére van utalva, feltéve, hogy a családi kapcsolatok a származási országban is fennálltak, a gyermek vagy a szülő képes ellátni az eltartott személyt, és az érintett személyek írásban kifejezték erre vonatkozó kívánságukat;

–  harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki terhessége, újszülött gyermeke, súlyos betegsége, súlyos fogyatékossága vagy idős kora miatt gyermeke, szülője vagy egyéb családtagja segítségére van utalva, feltéve, hogy a családi kapcsolatok a származási országban is fennálltak, a gyermek vagy a szülő vagy egyéb családtag képes ellátni az eltartott személyt, és az érintett személyek írásban kifejezték erre vonatkozó kívánságukat;

c)  harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek, akikre nem vonatkozik a 1951. évi genfi egyezmény 1. cikkének D. pontja, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosságán (a továbbiakban: UNHCR) kívüli ENSZ szervek vagy ügynökségek által nyújtott védelemben vagy támogatásban részesülő személyekre vonatkozik;

 

d)  harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek, akiket a tartózkodásuk vagy lakóhelyük szerinti ország illetékes hatóságai nem ismernek el olyan személyként, mint akit az érintett ország állampolgáraiéval megegyező vagy az azokéval egyenértékű jogok és kötelezettségek illetnek meg.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a b) pont ii. alpontjában említett személyek esetében a család egysége fenntartható legyen.

 

 

  A családegyesítésre vonatkozó uniós jog sérelme nélkül, beleértve a 2003/86/EK tanácsi irányelvet és a tagállamok családegyesítésre vonatkozó jogát, a valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok, hontalan személyek vagy uniós polgárok az első bekezdés c) pontjában említett családtagjait a tagállamok áttelepíthetik, a célzott uniós áttelepítési programban való részvételüktől függetlenül.

 

____________

 

1a A Tanács 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK irányelve a családegyesítési jogról (HL L 251., 2003.10.3., 12. o.).

(A módosított b) pont átkerül az a) pont második albekezdésébe, a módosított c) pont átkerül a b) pontba, a b) pont módosított ii. pontja átkerül a c) pontba.)

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kizárási okok

Jogosulatlansági okok

Módosítás     52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alábbi harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket ki kell zárni a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokból:

(1)  Az alábbi harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nem jogosultak a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokra:

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azokat a személyeket, akikről nyomós okkal feltételezhető, hogy:

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  súlyos bűncselekményt követtek el;

ii.  súlyos nem politikai bűncselekményt követtek el;

Módosítás     55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azokat a személyeket, akikről nyomós okkal feltételezhető, hogy veszélyt jelentenek az áttelepítési ügyet vizsgáló tagállam társadalmára, közérdekére, biztonságára, közegészségére vagy nemzetközi kapcsolataira, beleértve azt az esetet is, amelyben egy második tagállam felkéri az áttelepítési iratanyagot vizsgáló tagállamot a vele való egyeztetésre a vizsgálat alatt bizonyos harmadik országbeli állampolgárokkal vagy hontalan személyekkel, vagy harmadik országbeli állampolgárok, illetve hontalan személyek adott csoportjaival kapcsolatban, és ez a második tagállam ezen indokok alapján kifogást emelt az érintett személyek áttelepítésével szemben;

b)  azokat a személyeket, akikről nyomós okkal feltételezhető, hogy veszélyt jelentenek az áttelepítési ügyet vizsgáló tagállam köz- vagy nemzetbiztonságára, illetve közegészségére;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  azokat a személyeket, akikkel kapcsolatban a Schengeni Információs Rendszerben vagy egy tagállam nemzeti adatbázisában beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést adtak ki;

törölve

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  azokat a személyeket, akik az áttelepítést megelőző öt évben jogellenesen léptek be vagy jogellenes belépést kíséreltek meg a tagállamok területére, illetve jogellenesen tartózkodtak ott;

törölve

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  azokat a személyeket, akiket egy másik tagállam már áttelepített e rendelet, a Tanácsban ülésező tagállamok kormányai képviselőinek 11097/15 számú, 2015. július 20-án elfogadott következtetései, a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat, a Bizottság 2015. december 15-i, C(2015) 9490 számú ajánlása vagy egy nemzeti áttelepítési program végrehajtása során; és

e)  azokat a személyeket, akiket valamely tagállam már áttelepített;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  azokat a személyeket, akik áttelepítését a tagállamok az áttelepítést megelőző öt évben e bekezdéssel összhangban megtagadták.

törölve

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalan személyeket akkor is ki lehet zárni a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokból, ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglalt kizárási okok valamelyike prima facie fennáll.

törölve

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Éves uniós áttelepítési terv

Kétéves uniós áttelepítési terv

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság javaslata alapján a Tanács éves uniós áttelepítési tervet fogad el a terv végrehajtását megelőző évben.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy kétévente a 14. cikknek megfelelően az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egy uniós áttelepítési terv létrehozása céljából, a következő bekezdésekkel összhangban.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az uniós áttelepítési terv teljes mértékben figyelembe veszi a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ajánlásait, és az UNHCR előrejelzett globális áttelepítési szükségletekről szóló éves jelentésére épül.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az éves uniós áttelepítési terv tartalmazza:

(2)  Az uniós áttelepítési terv tartalmazza:

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az áttelepítendő személyek maximális összlétszámát;

a)  az áttelepítendő személyek megcélzott létszámát, amelynek az éves előrejelzett globális áttelepítési szükségletek dokumentumában szereplő szám legalább 20%-ának kell megfelelnie;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamoknak az éves uniós áttelepítési tervben való részvételének részleteit, és a számszerű hozzájárulásukat az áttelepítendő személyek összlétszámához;

b)  a tagállamoknak az uniós áttelepítési tervben való részvételének részleteit, és a számszerű hozzájárulásukat az áttelepítendő személyek megcélzott létszámához;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az általános földrajzi prioritásokat.

c)  az általános földrajzi prioritásokat az UNHCR előrejelzett globális áttelepítési szükségletekről szóló éves jelentése alapján.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c a)  az áttelepítendő személyekre vonatkozó hozzá nem rendelt válsághelyzeti kvótát, amelyről a 11a. cikk rendelkezik és amely az a) pontban említett megcélzott létszám körülbelül 10%-ának felel meg, a sürgős és válsághelyzeti esetek figyelembevétele érdekében, a c) pontban említett földrajzi prioritásoktól függetlenül.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a 7. cikk alapján elfogadott éves uniós áttelepítési tervnek megfelelő célzott uniós áttelepítési programokat létrehozó végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikknek megfelelően az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 7. cikk alapján elfogadott uniós áttelepítési tervnek megfelelő célzott uniós áttelepítési programok létrehozása érdekében.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az áttelepítendő személyek pontos száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti éves uniós áttelepítési tervben meghatározott maximális összlétszámból, és a tagállamok célzott uniós áttelepítési tervben való részvételének részletei;

b)  az áttelepítendő személyek pontos száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti uniós áttelepítési tervben meghatározott megcélzott létszámból, és a tagállamok célzott uniós áttelepítési tervben való részvételének részletei;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  azon régiók vagy harmadik országok kijelölése, amelyekből áttelepítésre kerül sor a 4. cikkben foglaltaknak megfelelően;

c)  azon régiók vagy harmadik országok kijelölése, amelyekből áttelepítésre kerül sor a 7. cikk (3) bekezdésének c) pontjának és a 4. cikkben foglaltaknak megfelelően, valamint adott esetben az Unió által az áttelepítés stratégiai alkalmazása keretében e régiók vagy harmadik országok tekintetében meghatározott prioritások és eljárások;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  ahol szükséges, helyi koordinációra és gyakorlati együttműködésre irányuló megállapodások a tagállamok között, az [Európai Unó Menekültügyi Ügynöksége] támogatásával – a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban –, és harmadik országokkal, valamint az UNHCR-rel és egyéb partnerekkel;

d)   helyi koordinációra és gyakorlati együttműködésre irányuló megállapodások a tagállamok között, az UNHCR, és ha a tagállamok kérik, az [Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] támogatásával – a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban –, és harmadik országokkal, valamint az UNHCR-rel és egyéb partnerekkel;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azon konkrét csoportjának vagy csoportjainak leírása, amelyekre a célzott uniós áttelepítési program vonatkozik;

e)  a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azon konkrét csoportjának vagy csoportjainak leírása, az UNHCR előrejelzett globális áttelepítési szükségletekről szóló éves jelentése és az 5. cikk a) pontjában meghatározott áttelepítési befogadási kategóriák iránymutatásai alapján, amelyekre a célzott uniós áttelepítési program vonatkozik;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  annak megjelölése, hogy a 10. cikkben leírt rendes eljárás vagy a 11. cikkben leírt gyorsított eljárás alkalmazandó a program során, ahol szükséges, részletezve a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosításának és értékelésének módját, valamint az áttelepítési döntések meghozatalára rendelkezésre álló időkeretet;

törölve

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az összes tagállam együttes önkéntes részvétele nem teszi ki az áttelepítendő személyek megcélzott létszámának 75%-át a 7. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően az uniós áttelepítési terv kétéves időszakának végén, a célzott uniós áttelepítési programoknak pontosan meg kell határozniuk, hány személyt kötelesek áttelepíteni az egyes tagállamok azzal a céllal, hogy a megcélzott létszámnak legalább e százaléka elérhető legyen. Az áttelepítendő személyek összlétszámának a tagállamok körében való elosztása a(z) (EU) XXX/XXX [Dublini Rendelet] szerinti referenciakulcson alapul.

 

A tagállamonként áttelepítendő összlétszám megállapításakor figyelembe kell venni az adott tagállamba már áttelepített létszámot.

 

 

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 10. és 11. cikkben meghatározott áttelepítési eljárások azon harmadik országbeli állampolgárokra vagy hontalan személyekre vonatkoznak, akik beleegyezésüket adták az áttelepítésükhöz, és azt utólag sem vonják vissza, például nem tagadják meg egy adott tagállamba történő áttelepítésüket.

Az e rendelet szerinti áttelepítés azon harmadik országbeli állampolgárokra vagy hontalan személyekre vonatkozik, akik beleegyezésüket adták az áttelepítésükhöz, és azt utólag sem vonják vissza, például nem tagadják meg egy adott tagállamba történő áttelepítésüket. A tagállam kellő tájékoztatást nyújt a harmadik országbeli állampolgároknak vagy hontalan személyeknek az áttelepítéssel járó jogokról és kötelezettségekről, valamint az áttelepítéshez adott beleegyezés visszavonásának vagy az áttelepítés elutasításának lehetséges következményeiről.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Egy célzott uniós áttelepítési program megvalósítása során a tagállamok azonosítják a harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalan személyeket, és értékelik, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek egy célzott uniós áttelepítési program hatálya alá tartoznak-e.

(1)  Egy célzott uniós áttelepítési program megvalósítása során a tagállamok a kiválasztásnál elsősorban az UNHCR által elvégzett azonosításra és az általa benyújtott esetekre támaszkodnak. Az azonosításban részt vehetnek a tagállamok vagy a releváns szervezetek is.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A tagállamok értékelik, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek egy célzott uniós áttelepítési program hatálya alá tartoznak-e.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok előnyben részesíthetik többek között az olyan harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalan személyeket, akik:

törölve

a)   családi kapcsolatban állnak valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárral, hontalan személlyel vagy uniós polgárral;

 

b)   olyan társadalmi vagy kulturális kapcsolatokkal vagy egyéb jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek segíthetik a résztvevő tagországba történő integrációt, feltéve, hogy ez mentes a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás, meggyőződés, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetéstől, az első albekezdésben említett értékelés elvégzéséhez szükséges eltérő bánásmód sérelme nélkül;

 

c)   különleges védelmi szükségletek vagy kiszolgáltatottság jellemzi őket.

 

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását követően a tagállamok az általuk áttelepíteni szándékozott személyekkel kapcsolatban nyilvántartásba veszik az alábbi információkat:

törölve

a)   név, születési dátum, nem, állampolgárság és egyéb személyes adatok

 

b)   ujjnyomat minden ujjról és arcképmás minden hatodik életévét betöltött harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy esetében;

 

c)   a harmadik országbeli állampolgár bármely személyazonosító vagy utazási okmányának típusa és száma; és

 

d)  a nyilvántartásba vétel helye és ideje, valamint a nyilvántartásba vételt végző hatóság megnevezése.

 

A nyilvántartásba vétel során a (3) és (4) bekezdések végrehajtásához szükséges további adatok is gyűjthetők.

 

Módosítás     81

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a)  A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását követően a tagállamok megfelelő biztonsági ellenőrzéseket végeznek a releváns uniós és nemzeti adatbázisok, köztük a Schengeni Információs Rendszer alapján:

Módosítás     82

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok értékelik, hogy a (2) bekezdésben említett harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek megfelelnek-e az 5. cikkben megfogalmazott jogosultsági követelményeknek, és hogy a 6. cikk (1) bekezdés szerint ki kell-e zárni őket az eljárásból.

A tagállamok értékelik, hogy a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek megfelelnek-e az 5. cikkben megfogalmazott jogosultsági követelményeknek, és hogy a 6. cikk (1) bekezdés szerint ki kell-e zárni őket az eljárásból.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagországok ezt az értékelést okirati bizonyítékok –beleértve adott esetben az UNHCR-től arra vonatkozóan kapott információkat is, hogy a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy menekültnek minősül-e – alapján, személyes meghallgatás alapján, vagy ezek együttes alkalmazásával végzik el

A tagállamok ezt az értékelést különösen okirati bizonyítékok alapján – beleértve adott esetben az UNHCR-től arra vonatkozóan kapott információkat is, hogy a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy menekültnek minősül-e – és személyes meghallgatás alapján végzik el.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3 a)  A rendes eljárás végrehajtása céljából a tagállamok kérhetik az UNHCR-től vagy adott esetben [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségétől] vagy az érintett nemzetközi szervezetektől a következők teljes körű és átlátható értékelését:

 

a)   a célzott uniós áttelepítési program hatálya alá tartoznak-e; és

 

b)   alkalmazható-e rájuk az 5. cikk a) pontjában felsorolt áttelepítési befogadási kategóriák valamelyike és az értékelés mögött meghúzódó indoklás.

 

A tagállamok annak teljes körű értékelését is kérhetik az UNHCR-től, hogy az általa a tagállamokhoz utalt harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke értelmében menekültnek minősülnek-e.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagországok a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek áttelepítésére vonatkozó döntést a (3) bekezdésben említett értékelés alapján a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a nyilvántartásba vételtől számított nyolc hónapon belül meghozzák. A nyolc hónapos határidőt a tagállamok összetett ténybeli és jogi kérdéseket érintő ügyekben legfeljebb négy hónappal meghosszabbíthatják.

(4)  A tagállamok a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek áttelepítésére vonatkozó döntést a (3) bekezdésben említett értékelés alapján a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a nyilvántartásba vételtől számított hat hónapon belül meghozzák. A határidőt a tagállamok összetett ténybeli és jogi kérdéseket érintő ügyekben legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatják. Ha az ebben a bekezdésben említett határidők lejártáig a tagállam nem közli döntését és nem adja meg annak indokát, egy másik tagállam áttelepítési eljárást kezdeményezhet az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy tekintetében.

Módosítás     86

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A döntés meghozatalát követően a tagállamok tájékoztatják a harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalan személyeket a jogaikról és kötelezettségeikről, különösen az áttelepítés elutasításához való jogról és az elutasítás lehetséges következményeiről, a menekültstátuszból vagy a kiegészítő védelemre való jogosultságból fakadó jogokról és kötelezettségekről, különös tekintettel a másodlagos mozgásokra és a személyes adatok Eurodacban történő kötelező nyilvántartására.

 

Ezt a tájékoztatást írásban és szükség esetén szóban is meg kell adni egy olyan nyelven, amelyet az érintett személy megért, és a kiskorúak vagy a különleges igényekkel rendelkező személyek igényeihez kell igazítani.

Módosítás     87

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok a (2) és (4) bekezdésben említett információkat az áttelepítéstől számított öt évig megőrzik.

(5)  A területükre való megérkezést követően az egyes tagállamok az (EU) XXX/XXX rendelettel [Eurodac-rendelet] összhangban nyilvántartásba veszik az áttelepített személyre vonatkozó információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. A tagállamok az [Eurodac-rendeletben] említett információkat az áttelepítéstől számított öt évig megőrzik.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megőrzési idő leteltével a tagállamok törlik az adatokat. Ha a tagállamok tudomást szereznek arról, hogy az érintett személy bármely tagállamban állampolgárságot szerzett, az ilyen személyre vonatkozó adatokat akkor is törli, ha a megőrzési idő még nem telt le.

A megőrzési idő leteltével a tagállamok törlik az adatokat. A tagállamok a megőrzési idő letelte előtt törlik az azokra a személyekre vonatkozó adatokat, akik bármely tagállamban állampolgárságot szereztek.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Elutasító döntés esetén az érintett személy áttelepítésére nem kerül sor.

(6)  Elutasító döntés esetén az érintett személynek a döntést meghozó tagállamba történő áttelepítésére nem kerül sor. Az eredménytelenség okát adott esetben indokolással ellátott véleményben kell közölni az UNHCR-rel, a többi tagállammal, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével, illetve egyéb szervezetekkel, amelyek az esetet benyújtották. Bármely tagállam, amely elutasító döntést hozott, felkérhet egy második, az áttelepítési iratanyagot vizsgáló tagállamot a vele való egyeztetésre a vizsgálat során.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  menekültstátuszt ad, ha a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy menekültnek minősül, vagy kiegészítő védelmi státuszt ad, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy kiegészítő védelemre jogosult. A tagállam a döntéséről értesíti az érintett harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt. Ha az érintett személy belép egy tagállam területére, akkor a menekültstátuszt vagy a kiegészítő védelmi státuszt biztosító határozat ugyanolyan joghatással bír, mint a(z) XXX/XXX/EU rendelet [kvalifikációs rendelet] 13. és 19. cikkében említett menekültstátuszt biztosító határozat vagy kiegészítő védelmi státuszt biztosító határozat;

a)  menekültstátuszt ad, ha a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy menekültnek minősül, vagy kiegészítő védelmi státuszt ad, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy kiegészítő védelemre jogosult. A tagállam a döntéséről értesíti az érintett harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt, és tájékoztatja őt azokról a jogokról, amelyekkel ez a jogállás őt felruházza. Ha az érintett személy belép egy tagállam területére, akkor a menekültstátuszt vagy a kiegészítő védelmi státuszt biztosító határozat ugyanolyan joghatással bír, mint az (EU) XXX/XXX rendeletben [kvalifikációs rendelet] említett menekültstátuszt biztosító határozat vagy kiegészítő védelmi státuszt biztosító határozat; A tagállamok kibocsáthatnak végleges vagy határozatlan időre szóló tartózkodási engedélyeket olyan feltételekkel, amelyek a 2003/109/EK tanácsi irányelv1a. 13. cikke szerint kedvezőbbnek minősülnek.

 

__________________

 

1a A Tanács 2003. november 25-i 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, HL L 16., 2004.1.23., 44–53. o.

Módosítás     91

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  felajánlja az utazás megszervezését, beleértve az utazási egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat, térítésmentes szállítást biztosít a saját területére; a felajánlás – ahol szükséges – tartalmazza a kilépési eljárások megkönnyítését azon harmadik országból, ahonnan a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt befogadják;

b)  felajánlja az utazás megszervezését, beleértve az utazási egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat, vagy – amennyiben lehetséges – orvosi vizsgálatokat, és térítésmentes szállítást biztosít a saját területére; a felajánlás – ahol szükséges – tartalmazza a kilépési eljárások megkönnyítését azon harmadik országból, ahonnan a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt befogadják. Az utazás megszervezésekor a tagállamok a kiszolgáltatottság tekintetében figyelembe veszik az érintett személyek esetleges igényeit;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek részére indulás előtti orientációs programot kínál, amely tartalmazhatja a jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó információkat, nyelvórákat, valamint a tagállam társadalmi, kulturális és politikai berendezkedésének ismertetését.

c)  a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek részére indulás előtti orientációs programot kínál, amely tartalmazza a jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó információkat, nyelvórákat, valamint a tagállam társadalmi, kulturális és politikai berendezkedésének ismertetését. Ezek a programok nyújthatók a belépést követően vagy az integrációs programok részeként, amennyiben a tagállam ilyenek alkalmazása mellett dönt, feltéve, hogy azok ingyenesen hozzáférhetők, és igazodnak az áttelepített személy sajátos kiszolgáltatottsági körülményeihez.

Módosítás     93

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a lehető legrövidebb időn belül megszervezi a szállítást;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A rendes eljárás végrehajtása céljából, a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását megelőzően a tagállamok felkérhetik a UNHCR-t, vagy adott esetben [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét], vagy egyéb releváns nemzetközi szervet, hogy ajánljanak nekik harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalan személyeket azok közül, akikkel kapcsolatban ezek a szervek teljes körűen értékelték, hogy:

törölve

a)   a célzott uniós áttelepítési program hatálya alá tartoznak-e; és

 

b)  alkalmazható-e rájuk az 5. cikk b) pontjának i. alpontjában felsorolt kiszolgáltatottsági kategóriák valamelyike.

 

A tagállamok annak teljes körű értékelését is kérhetik az UNHCR-től, hogy az általa a tagállamoknak ajánlott harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke értelmében menekültnek minősülnek-e.

 

A tagállamok azt is kérhetik, hogy többek között az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott követelményeket is vegyék figyelembe.

 

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A Bizottság a 14. cikkben ismertetett eljárással összhangban felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, hogy amennyiben szükséges, az (1)-(4) bekezdésekben említett elemek kiegészítésével az áttelepítési eljárást azon harmadik ország körülményeihez igazítsa, ahonnan az áttelepítésre sor kerül.

törölve

Módosítás     96

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Gyorsított eljárás

 

Amennyiben a célzott uniós áttelepítési programot elfogadó bizottsági végrehajtási jogi aktus gyorsított eljárásról rendelkezik, a 10. cikktől való eltéréssel a tagállamok:

 

(1)  nem vizsgálják, hogy a harmadik országbeli állampolgárok vagy a hontalan személyek megfelelnek-e az 5. cikk a) pontjának i. alpontjában foglalt követelményeknek;

 

(2)  nem kérik az UNHCR-től annak értékelését, hogy a harmadik országbeli állampolgárok vagy a hontalan személyek menekültnek minősülnek-e az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke értelmében;

 

(3)  a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a harmadik országbeli állampolgár 10. cikk (2) bekezdésében hivatkozott nyilvántartásba vételétől számított négy hónapon belül döntenek az áttelepítésről; a négy hónapos határidőt a tagállamok összetett ténybeli és jogi kérdéseket érintő ügyekben legfeljebb kettő hónappal meghosszabbíthatják.

 

(4)  kiegészítő védelmi státuszt biztosítanak az érintett harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek részére.

 

A 4. pont alapján biztosított kiegészítő védelmi státuszt megszűntnek tekintendő, ha a státusz kedvezményezettjének nemzetközi védelem iránti kérelme vonatkozásában jogerős határozatot hoztak.

 

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Eljárás válsághelyzet esetén

 

Ha a Bizottság által meghozott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján elfogadott uniós áttelepítési terv rendelkezik adott térségekhez vagy népességekhez nem kapcsolódó válsághelyzeti eljárásról olyan esetekre nézve, amikor egyes személyeket érintő, közvetlen biztonsági kockázatok vagy e személyek egészségi állapotának súlyossága szükségessé teszi, hogy azonnal, nagyon rövid időn belül kiemeljék őket a fenyegető körülmények közül, akkor a tagállamok a 10. cikktől eltérve:

 

(1)   kötelezettséget vállalnak gyorsított eljárás létrehozására a sürgős és a válsághelyzeti esetek kezelésére, ha ilyen eljárás még nem létezik;

 

(2)   meghatároznak bizonyos számú helyet, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak adott térségekhez vagy népességekhez, és amelyeket ennél az eljárásnál fel lehet használni;

 

(3)   átveszik az UNHCR-től a sürgős és válsághelyzeti áttelepítési eseteket, amelyeknél a közvetlen biztonsági kockázatok vagy a személyek egészségi állapota szükségessé teszi, hogy nagyon rövid időn belül kiemeljék őket a fenyegető körülmények közül;

 

(4)   felgyorsítják annak eldöntését, hogy a harmadik országbeli állampolgárok vagy a hontalan személyek megfelelnek-e a jelen keret 5. cikkében meghatározott követelményeknek és jogosultsági kritériumoknak, és;

 

(5)   arra törekednek, hogy az eset benyújtásától számított két héten belül döntést hozzanak, majd gondoskodnak a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy azonnali átszállításáról.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásának megkönnyítése érdekében a tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, és a harmadik országokban összekötő tisztviselők kijelöléséről dönthetnek.

(1)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásának megkönnyítése érdekében a tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, és a harmadik országokban összekötő tisztviselők kijelöléséről dönthetnek. A tagállamok segítséget kaphatnak [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségétől], és adott esetben felhasználhatják a meglévő struktúrákat az áttelepítéssel kapcsolatos operatív együttműködéshez.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A(z) [XXX/XXX/EU rendelettel (az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelettel)39] összhangban [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] támogathatja a tagállamokat, többek között a célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásában, a technikai együttműködés koordinálásával, és az infrastruktúra-megosztás megkönnyítésével.

törölve

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásában - és különösen az indulás előtti orientációs programok, utazási egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, utazásszervezési feladatok és egyéb gyakorlati tennivalók lebonyolításában – a tagállamok segítséget kaphatnak a partnereiktől a célzott uniós áttelepítési programokhoz létrehozott, a 8. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti helyi koordinációs és gyakorlati együttműködési megállapodások alapján.

(3)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásában - és különösen az indulás előtti orientációs programok, utazási egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, utazásszervezési feladatok és egyéb gyakorlati tennivalók lebonyolításában – a tagállamok segítséget kaphatnak a Nemzetközi Migrációs Szervezettől (IOM) és más partnerektől a célzott uniós áttelepítési programokhoz létrehozott, a 8. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti helyi koordinációs és gyakorlati együttműködési megállapodások alapján.

Módosítás     101

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szerepe

 

(1)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szerepe, hogy támogatást nyújtson a tagállamoknak áttelepítési erőfeszítéseik és kapacitásaik tekintetében. A tagállamok kérésére az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége támogatást nyújt részükre, amikor az uniós áttelepítési keretet hajtják végre.

 

Ez a támogatás a tagállamok részére az alábbiak kapcsán nyújtott segítséget foglalhatja magában:

 

a)  értékelési feladatok, különösen annak érdekében, hogy a tagállamok betarthassák az áttelepítés végrehajtására előírt határidőket,

 

 

 

b)  az áttelepítésre szakosodott személyzet képzése,

 

c) a harmadik országbeli állampolgárok vagy a hontalan személyek tájékoztatása, valamint a 10. cikknek megfelelően részükre megtartott indulás előtti képzés,

 

d)  a tagállamok közötti együttműködés, amikor úgy döntenek, hogy az áttelepítési eljárás szakaszait közösen hajtják végre. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége többek között az infrastruktúra-megosztás és a közös kiválasztási feladatok végrehajtása keretében is nyújthat támogatást.

 

(2)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége koordinálja a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét e rendelet végrehajtása és az áttelepített személyeknek a befogadó társadalomba való integrációja céljából.

 

(3)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége összegyűjti az áttelepítések számára, a kötelezettségvállalások tagállamok általi végrehajtására és az eljárások eredménytelenségének okaira vonatkozó adatokat.

 

 

 

(4)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége részt vesz az áttelepítéssel foglalkozó háromoldalú éves konzultációkon, és az ott végzett munka eredményeit közli a Magas Szintű Áttelepítési Bizottsággal.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a tagállamok képviselőinek részvételével létrejön a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság.[Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az UNHCR, és az IOM meghívást kaphat. Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc képviselői is meghívást kapnak a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ülésein való részvételre, amennyiben jelzik, hogy társult államként részt kívánnak venni az éves uniós áttelepítési terv végrehajtásában.

(1)  Az Európai Parlament képviselői, a Tanács, a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a tagállamok, [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az UNHCR, az IOM, valamint egyéb érintett civil társadalmi szervezetek részvételével létrejön a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság. Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc képviselői is meghívást kapnak a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ülésein való részvételre, amennyiben jelzik, hogy társult államként részt kívánnak venni az uniós áttelepítési terv végrehajtásában.

 

 

Módosítás     103

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság fő feladata, hogy a részvételével tartott, áttelepítésről szóló éves háromoldalú konzultációkat (ATCR) és az UNHCR előrejelzett globális áttelepítési szükségletekről szóló éves jelentését követően felvázolja az uniós áttelepítési terv fő elemeit és a különféle célzott uniós áttelepítési programokat, valamint különösen ajánlásokat tegyen olyan szempontokra vonatkozóan, mint az áttelepítendő személyek létszáma, e személyek tagállamok közötti igazságos elosztása, azon harmadik országok, ahonnan áttelepítéseket kellene végezni, valamint az áttelepítés stratégiai alkalmazásának lehetőségei. A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ajánlásait közzéteszik.

Módosítás     104

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság elnöki feladatait a Bizottság látja el. E bizottság amikor csak szükséges, a Bizottság meghívása alapján vagy egy tagállam kérésére összeül, és évente legalább egy ülést tart.

(2)  A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság elnöki feladatait a Bizottság látja el. E bizottság, amikor csak szükséges, a Bizottság meghívása alapján vagy egy tagállam vagy az Európai Parlament kérésére összeül, és évente legalább egy ülést tart.

Módosítás     105

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság az uniós áttelepítési kerettel kapcsolatos ügyekben konzultál a Magas Szintű Áttelepítési Bizottsággal.

(3)  A Bizottság és a Tanács az uniós áttelepítési keret végrehajtásával kapcsolatos ügyekben és különösen az uniós áttelepítési terv és a célzott uniós áttelepítési programok kidolgozásakor teljes mértékben figyelembe veszi a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ajánlásait.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a 10. cikk (9) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására e rendelet hatálybalépésének napjától kezdve, határozatlan időre kap felhatalmazást.

(2)  A Bizottság a 7. és 8. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től számított 4 évre kap felhatalmazást. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a négyéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban foglalt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. és 8. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban foglalt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 10. cikk (9) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 7. és 8. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

törölve

A bizottsági eljárás

 

(1)   A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Módosítás     110

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

516/2014/EU rendelet

46 preambulumbekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A (46) preambulumbekezdés a következőképpen módosul:

„A fokozott szolidaritás szempontjából fontos, hogy az Alap – adott esetben a Bizottság által irányított humanitárius segítségnyújtási tevékenységgel összhangban és a szinergiákat kiaknázva – sürgősségi segítségnyújtás formájában kiegészítő támogatást biztosítson a tagállamokban vagy harmadik országokban súlyos migrációs nyomás következtében szükséghelyzetek kezelésére, illetve lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek tömeges beáramlása esetén, a 2001/55/EK tanácsi irányelvnek1 megfelelően. A sürgősségi segítségnyújtásnak magában kell foglalnia az ad-hoc humanitárius befogadási programok támogatását is, amelyek célja, hogy valamely harmadik országban bekövetkező, sürgős intézkedéseket igénylő humanitárius válság esetén valamely tagállam területén ideiglenes tartózkodási lehetőséget kínáljanak. Ezen egyéb humanitárius befogadási programok azonban nem sérthetik és nem áshatják alá az Unió áttelepítési programját, amelynek célja kifejezetten az, hogy a kezdetektől fogva tartós megoldást kínáljon a harmadik országokból az Unióba átszállított, nemzetközi védelmet igénylő személyek számára. E célból a tagállamok nem jogosultak további átalányösszegekre azon személyek tekintetében, akik ideiglenes tartózkodását az ilyen egyéb humanitárius befogadási programok keretében a területükön engedélyezték.

„A fokozott szolidaritás szempontjából fontos, hogy az Alap – adott esetben a Bizottság által irányított humanitárius segítségnyújtási tevékenységgel összhangban és a szinergiákat kiaknázva – sürgősségi segítségnyújtás formájában kiegészítő támogatást biztosítson a tagállamokban vagy harmadik országokban súlyos migrációs nyomás következtében szükséghelyzetek kezelésére, illetve lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek tömeges beáramlása esetén, a 2001/55/EK tanácsi irányelvnek1 megfelelően. A sürgősségi segítségnyújtásnak magában kell foglalnia az ad-hoc humanitárius befogadási programok támogatását is, amelyek célja, hogy valamely harmadik országban bekövetkező, sürgős intézkedéseket igénylő humanitárius válság esetén valamely tagállam területén ideiglenes tartózkodási lehetőséget kínáljanak. Ezen egyéb humanitárius befogadási programok azonban nem sérthetik és nem áshatják alá az Unió áttelepítési programját, amelynek célja kifejezetten az, hogy a kezdetektől fogva tartós megoldást kínáljon a harmadik országokból az Unióba átszállított, nemzetközi védelmet igénylő személyek számára.”

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

516/2014/EU rendelet

2 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „áttelepítés”: a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek valamely harmadik országból – ahová vagy amelyen belül menekülni kényszerültek a tagállamok egyikének területére történő, számukra nemzetközi védelem biztosítását célzó befogadása”;

a)  „áttelepítés”: a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek valamely harmadik országból – ahová menekülni kényszerültek valamely tagállam területére történő, számukra nemzetközi védelem biztosítását és tartós megoldás nyújtását célzó kiválasztása – az UNHCR vagy a tagállamok ajánlása alapján –, befogadása, átszállítása és védelme”;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

516/2014/EU rendelet

2 cikk – ab pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ab)  „célzott uniós áttelepítési program”: a [XXX/XXX/EU rendelet (az áttelepítési keretről szóló rendelet)] 15. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint létrehozott célzott uniós áttelepítési program”.

ab)  „célzott uniós áttelepítési program”: a [XXX/XXX/EU rendelet (az áttelepítési keretről szóló rendelet)] 8. cikkében foglaltak szerint létrehozott célzott uniós áttelepítési program”.

Módosítás     113

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

516/2014/EU rendelet

17 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós áttelepítési keret forrásai

Az uniós áttelepítési keret, valamint a nemzeti áttelepítési és humanitárius befogadási programok forrásai

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

516/2014/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 15. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kiszámított juttatás mellett a tagállamok minden egyes, egy célzott uniós áttelepítési programmal összhangban áttelepített személy után egyszeri, 10 000 EUR összegű támogatást kapnak.

(1)  A tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kiszámított juttatás mellett kétévente egy kiegészítő összeget kapnak a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint, amelynek átalányösszege minden egyes áttelepített vagy nemzeti humanitárius program alapján befogadott személy után 6 000 EUR. Az átalányösszeg 10 000 EUR-ra emelkedik a [XXX/XXX/EU rendelettel (az áttelepítési keretről szóló rendelet)] összhangban áttelepített minden egyes személy esetében.

Módosítás     115

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

516/2014/EU rendelet

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg tagállamoknak való kiosztása a felülvizsgált nemzeti programjukat jóváhagyó, egyedi finanszírozási határozat útján történik, az 514/2014/EU rendelet 14. cikkében meghatározott eljárással összhangban.

(2)  Az (1) bekezdésben említett összegek tagállamoknak való kiosztása a felülvizsgált nemzeti programjukat jóváhagyó, egyedi finanszírozási határozat útján történik, az 514/2014/EU rendelet 14. cikkében meghatározott eljárással összhangban.

Módosítás     116

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság 2018. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet tagállami alkalmazásáról.

(1)  A Bizottság legkésőbb négy évvel e rendelet hatálybalépését követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet tagállami alkalmazásáról.

Módosítás     117

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A jelentésben a Bizottság megvizsgálja az uniós költségvetés magánjellegű szponzorálási kezdeményezések támogatására való felhasználásának lehetőségét.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok – [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] részére a ténylegesen áttelepített harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számáról heti bontásban, a [XXX/XXX/EU rendelet (Dublini Rendelet)] 22. cikke (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatott információk mellett – biztosítják a Bizottság és [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] részére az (1) bekezdés céljából készített jelentés elkészítéséhez szükséges információkat.

(2)  A tagállamok – [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] részére a ténylegesen áttelepített harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számáról, a [XXX/XXX/EU rendelet (Dublini Rendelet)] 22. cikke (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatott információk mellett – biztosítják a Bizottság és [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] részére az (1) bekezdés céljából készített jelentés elkészítéséhez szükséges információkat.

Módosítás     119

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács – figyelemmel az (1) bekezdésben említett jelentésre – 2020. június 30-ig felülvizsgálja ezt a rendeletet.

(3)  A Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács – figyelemmel az (1) bekezdésben említett jelentésre – ...-ig [18 hónappal] e rendelet alkalmazásáról szóló bizottsági jelentés benyújtását követően felülvizsgálja ezt a rendeletet.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Nap mint nap 34 000 férfi, nő és gyermek kényszerül elhagyni otthonát konfliktus, üldözés, erőszak és az emberi jogok megsértése miatt. Ez a szám évről évre folyamatosan emelkedik, és ennek következtében több mint 65 millió ember menekül, hogy mentse az életét. A hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a menekültek aránya kettő az egyhez. A becslések szerint 12,4 millió ember kényszerült elhagyni otthonát csak 2015-ben. A folyamatosan emelkedő számadatok és a szűnni nem akaró konfliktusok és erőszak miatt sürgős szükség van hatékonyabb, állandó, globális megoldásokra.

A genfi egyezmény: A második világháború utóhatásaként létrejött nemzetközi jogi eszköz

A második világháborút követően sok ország felismerte, hogy nagyon nagy szükség van nemzetközi jogi eszközök előmozdítására és továbbiak létrehozására. Az egyik célkitűzés egy olyan nemzetközi eszköz létrehozása volt, amely gondoskodik arról, hogy a védelmet igénylő emberek menedéket kapjanak. A nemzetközi közösség a menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i Genfi Egyezményben lefektette a nemzetközi humanitárius jog kötelező szabályait, amelyek felvázolják, hogy kit és milyen körülmények között kell menekültként kezelni és hogyan kell róluk gondoskodni. Ennek az egyezménynek minden uniós tagállam szerződő fele. Jóllehet maga az Európai Unió nincs az egyezmény aláírói között, az EK 63. cikk (1) bekezdése kifejezetten rendelkezik arról, hogy közös menekültpolitikát kell elfogadni, amely összhangban áll az 1951. évi egyezménnyel és az 1967. évi jegyzőkönyvvel.

1950-ben létrehozták az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát (UNHCR), még a második világháború utóhatásaként, hogy segítséget nyújtsanak annak a sok millió embernek, akiknek menekülniük kellett vagy elveszítették otthonukat. Az UNHCR az 1951. évi egyezmény és az ahhoz tartozó 1967. évi jegyzőkönyv „gondnokaként” szolgál. Az UNHCR központi jelentőségű, világméretű szereplő, amely támogatást nyújt a menekülteket befogadó országoknak, és segíti az országokat a politikai válaszadásban. Annak érdekében, hogy az Európai Unió megerősíthesse a menekültek védelme és áttelepítése érdekében végzett munkáját, mindenképpen építenie kell az UNHCR munkájára.

Áttelepítés: a nemzetközi védelem biztonságos és jogszerű útvonala

A jelenleg átdolgozás alatt álló közös európai menekültügyi rendszer különféle elemekkel foglalkozik, ilyen például a fokozott felelősségmegosztás a menekültek fogadása terén, a fogadási körülmények, a közös eljárások és a megfelelési szabályok. Ám az EU-ba történő biztonságos és jogszerű megérkezés szükségességének kezelése területén hiányosságok tapasztalhatók.

Az elmúlt évek során már az Európai Parlament számos állásfoglalása, valamint az Európai Bizottság, az Európa Tanács emberi jogi biztosa, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa, az ENSZ-nek a migránsok emberi jogaival foglalkozó különleges előadója, az ENSZ emberi jogi főbiztosa és a civil társadalom sok szereplője is felszólított több és hatékonyabb, az EU-ba vezető biztonságos és jogszerű útvonal létrehozására. A menekültekkel és migránsokkal foglalkozó ENSZ-csúcstalálkozó, valamint az Obama elnök által 2016 szeptemberében összehívott menekültügyi csúcstalálkozó szintén felszólított biztonságos és jogszerű útvonalak létrehozására, az áttelepítést is ide számítva.

Az áttelepítés mutat ugyan bizonyos hasonlóságokat a migrációs útvonalakkal, mégis különálló útvonalat képvisel. Ezért az áttelepítést a nemzetközi védelemhez vezető egyéb jogszerű útvonalak kiegészítésének, nem pedig helyettesítőjének kell tekinteni, ide számítva a humanitárius vízumokat, a kibővített családegyesítést és a humanitárius befogadási programokat is.

Az UNHCR a saját alapokmánya és az ENSZ Közgyűlés határozata alapján foglalkozik áttelepítéssel, amely a három tartós megoldás egyike. Az áttelepítés hivatalos meghatározása az UNHCR áttelepítési kézikönyvében a következő:

Az áttelepítés magában foglalja a menekültek kiválasztását és átirányítását azon államból, melyben védelmet kerestek, egy olyan harmadik államba, amely beleegyezett abba, hogy befogadja őket – menekültként – állandó letelepedési engedéllyel. A megadott jogállás védelmet nyújt a visszaküldés ellen, és biztosítja a letelepedett menekült, családja és hozzátartozói számára, hogy az állampolgárokkal megegyező jogokat élvezhessenek. Az áttelepítés azt a lehetőséget is magában hordozza, hogy végül állampolgárságot szerezzenek abban az országban, ahol letelepedtek.

Az áttelepítés, természeténél fogva, olyan eszköz, amely védelmet és tartós megoldást kínál a menekültek számára. Mindennek hátterében az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, az Európai Menekült- és Száműzöttügyi Tanács, a Nemzetközi Menekültügyi Bizottság, a Caritas, a Vöröskereszt, az Amnesty International és sok más érdekelt fél úgy véli, hogy az nem lehet megfelelő megoldás, ha az áttelepítést összekapcsoljuk a migráció kérdéseiben a harmadik országokkal fenntartott együttműködéssel. Ez eltávolít minket attól, hogy a leginkább kiszolgáltatott menekültek védelmi eszközeként használjuk fel az áttelepítést. Az áttelepítésnek továbbra is a leginkább kiszolgáltatott menekültek szükségleteire kell épülnie. Érdemes megjegyezni, hogy az UNHCR már az utolsó lehetőségnek tekinti az áttelepítést, ami azt jelenti, hogy amikor kiértékelnek egy esetet, akkor már megvizsgálták az összes többi tartós lehetőséget. Ha a harmadik országok együttműködése alapján megállapítunk földrajzi prioritásokat a migráció területén, és külpolitikai célkitűzések elérése érdekében fokozzuk az áttelepítést, akkor azzal valójában veszélybe sodorjuk a humanitárius, a szükségletekre és a nemzetközi védelemre épülő megközelítési módot. Hasonló módon az is elkerülhetetlen, hogy az uniós keret igazodjon az UNHCR-hez az áttelepítési programokban alkalmazott jogosultsági kritériumok szempontjából.

Uniós keret, amely kiegészíti a nemzetközi áttelepítési struktúrákat

Annak biztosítása érdekében, hogy az uniós keret megerősítse a globális áttelepítési erőfeszítéseket és fenntartsa a nemzetközi jogot, az áttelepítést alá kell támasztani az érintett személyek védelmi szempontjaival. Az európai uniós áttelepítési keretnek a humanitárius szükségletekre kell épülnie, hozzá kell járulnia a globális áttelepítési igények kielégítéséhez és enyhítenie kell az elhúzódó menekültügyi helyzeteket. Ezért a keretet hozzá kell igazítani a már létező nemzetközi áttelepítési struktúrákhoz annak érdekében, hogy kiegészítsék a jelenlegi erőfeszítéseket, képesek legyenek tovább fokozni az uniós tagállamoknak az áttelepítésben való részvételét, és ami a legfontosabb, hogy valóban működjön a gyakorlatban. Ezt az alábbiak révén érjük el:

o  Megerősítjük az UNHCR szerepét fő intézményként, amely az áttelepítési eseteket a tagállamokhoz utalja (10. cikk). Ez nem azt jelenti, hogy a tagállamok vagy más releváns szervezetek nem utalhatnak mások elé eseteket; ez csak annak meghatározását jelenti, hogy az áttelepítés ma már hogyan működik a gyakorlatban. Ám életbe léptet biztosítékokat és elkerüli az eljárások vagy a struktúrák kettőzéseit.

o  A földrajzi prioritásoknak (4. és 7. cikk) az UNHCR által minden évben kiadott előrejelzett globális áttelepítési szükségletek című kiadványra kell alapozódniuk. Itt találjuk meg annak legalaposabb értékelését, hogy a világ melyik pontján a legsürgetőbbek az áttelepítési szükségletek, és egyértelmű, hogy ezt kell útmutatásként felhasználnunk az uniós áttelepítési kerethez.

o  A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság szerepét egyértelműbben össze kell hangolni a már meglévő struktúrákkal. Az áttelepítésről szóló éves háromoldalú konzultációkat (ATRC) követően a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság összeül, hogy felvázolja az áttelepítési terv fő elemeit, valamint a különféle célzott uniós áttelepítési programokat. A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság tagságát kibővítették a fokozott átláthatóság és a minőség érdekében.

Uniós keret, amely megnöveli a számokat

Európa a világ GDP-jének 23,8%-át termeli meg (2014. évi OECD-adat), ám az EU tagállamai a világ összes menekültjének alig kb. 8%-át fogadták be. Ez aránytalan terhet helyez a fejlődő országokra, amelyek a menekültek túlnyomó részét befogadják. 22 európai ország 13 040 személyt telepített át 2015-ben (9629 került 17 uniós tagállamba), amivel Európa átlagosan hozzávetőlegesen 10 százalékban járult hozzá a globális áttelepítési befogadásokhoz az elmúlt öt évben. Ezzel ellentétben, az Egyesült Államok ugyanabban az évben 69 933 menekültet telepített át.

Az uniós tagállamok vonakodnak létrehozni az ebbe a térségbe vezető megfelelő jogszerű és biztonságos belépési útvonalakat. Ennek eredményeként a vándorló személyeknek továbbra sincs más lehetőségük, mint hogy embercsempészekhez forduljanak és veszélyes szabálytalan utazásokra induljanak. Ha csökkenteni akarjuk a veszélyes utazások iránti igényt, az elveszített emberi életeket és az embercsempész-hálózatokra való támaszkodást, ez csak akkor valósulhat meg, ha hitelesen és érdemben megnöveljük a felkínált helyek számát. Az uniós áttelepítési keretnek legalább az éves előrejelzett globális áttelepítési szükségletek dokumentumában szereplő szám 25%-ának áttelepítését meg kell céloznia; 2017-ben ez körülbelül 250 000 embert jelent.

Uniós keret, amely támogatja a nemzeti programokat

A sikeres áttelepítési programokat működtető uniós tagállamokat bátorítani kell, hogy folytassák és bővítsék ki tevékenységeiket, osszák meg tapasztalataikat és egyesítsék erőforrásaikat. Azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek éppen most indítják el első áttelepítési programjaikat, minden szükséges támogatást meg kell adni, hogy első tapasztalataik kedvezőek és pozitívak legyenek. Azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek legfeljebb kevés tapasztalattal rendelkeznek az áttelepítés területén, találniuk kell egy robusztus struktúrát, amely segítheti őket az indulásban, és amely tartalmazza a bevált gyakorlatok cseréjét más tagállamokkal, valamint operatív és technikai támogatásokat, többek között [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] részéről. Ha az uniós áttelepítési keret a nemzeti programokra nézve is előír közös eljárásokat, jogosultsági kritériumokat vagy kizárási jogalapokat, ez azzal a kockázattal jár, hogy eltántorítja az áttelepítés területén meghozandó tagállami erőfeszítéseket.

Ugyanakkor egyértelmű, hogy ki kell alakítanunk ösztönzőket, amelyek az uniós áttelepítési keretben való részvételre késztetik a tagállamokat. A két célkitűzés közötti egyensúlyként javasoljuk, hogy a tagállamok tartsák meg azt a 6000 eurót, amelyet minden egyes áttelepített személy után az AMIF-tól kapnak, és tartsák meg azt a 10 000 euró felemelt összeget, amelyet minden egyes áttelepített személy után kapnak, amikor a tagállamok úgy döntenek, hogy az uniós keret alapján telepítenek át személyeket.

Uniós keret, amely tartós megoldásról gondoskodik

Az áttelepítésnek mint tartós megoldásnak az az alapja, hogy a fogadó államoktól elvárják, hogy az áttelepített személyek számára állandó letelepedési engedélyt biztosítsanak. Az egy- vagy hároméves tartózkodási engedélyt nem lehet tartós megoldásnak tekinteni. Ezért létfontosságú, hogy a tagállamok képesek legyenek letelepedési engedélyeket kiadni, amelyek sokkal kedvezőbbek, mint a [kvalifikációs rendeletben] javasolt megoldás. Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy a tagállamok kibocsáthassanak végleges vagy határozatlan időre szóló tartózkodási engedélyeket olyan feltételekkel, amelyek a 2011/51/EU irányelv [a huzamos tartózkodási engedélyről szóló irányelv] által módosított 2003/109/EK tanácsi irányelv 13. cikkének értelmében kedvezőbbnek minősülnek.

A közös európai menekültügyi rendszernek több különböző biztonságos és jogszerű útvonalról is rendelkeznie kell

Közös menekültügyi rendszerünk a továbbiakban nem összpontosíthat kizárólag arra, hogy amennyire csak lehet, megnehezítse a menekülő emberek számára az Európai Unió területének elérését. A biztonságos és jogszerű útvonalak, valamint a megfelelő fogadási és integrációs struktúrák teljes mértékben elengedhetetlenek az európai menekültügyi rendszer működéséhez. A menedékjogot és a nemzetközi jogot be kell tartani. A tagállamok nem dönthetnek úgy, hogy kimaradnak ennek végrehajtásából. Egy ilyen rendszer egyik alapvető része egy erőteljes uniós áttelepítési keret, amely megnöveli a már létező európai áttelepítési erőfeszítések minőségét és mennyiségét, de ezt össze kell kapcsolni más jogszerű útvonalakkal is. Az Európai Uniónak fokoznia kell közös erőfeszítéseit és be kell bizonyítania, hogy kontinensünk és Uniónk képes kivenni méltányos részét a globális felelősségvállalásból.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (1.6.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

A vélemény előadója: Laima Liucija Andrikienė

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A Bizottság rendszeres időközönként készített jelentéseket az áthelyezésekről és az áttelepítésekről, mindkét téren nagyon lassú előrelépést regisztrálva. A tagállamoknak továbbra is törekedniük kell az áttelepítési kötelezettségvállalásaik teljesítésére.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A már meglévő kezdeményezésekre építve egy stabil és megbízható uniós áttelepítési keretet kell létrehozni a nemzetközi védelemre szoruló személyek áttelepítéséhez, amelyet az éves uniós áttelepítési tervekkel és célzott uniós áttelepítési programokkal összhangban kell végrehajtani, amelyek megvalósításával ténylegesen teljesíthetők a tagállamok konkrét vállalásai.

(8)  A már meglévő kezdeményezésekre építve egy stabil és megbízható uniós áttelepítési keretet kell létrehozni a nemzetközi védelemre szoruló személyek áttelepítéséhez, amelyet az éves uniós áttelepítési tervekkel és célzott uniós áttelepítési programokkal összhangban kell végrehajtani, amelyek megvalósításával ténylegesen teljesíthetők a tagállamok konkrét vállalásai. Az uniós áttelepítési keretnek a humanitárius szükségletekre kell épülnie, hozzá kell járulnia a globális áttelepítési igények kielégítéséhez és enyhítenie kell az elhúzódó menekültügyi helyzeteket.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ez a keret szükséges része egy megfelelően kezelt migrációs politikának, amellyel elérhető a nemzeti áttelepítési gyakorlatok és eljárások közötti eltérések csökkentése; a nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országbeli állampolgárok uniós tagállamok területére történő jogszerű és biztonságos megérkezésének biztosítása; a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek uniós tagállamok területére történő, nagymértékű, szabálytalan beáramlásának megakadályozása, a spontán beérkezések miatt a tagállamok menekültügyi rendszerére nehezedő nyomás csökkentése; a rájuk nehezedő nyomás csökkentésén keresztül szolidaritás tanúsítása azon régiók országai felé, ahová vagy amelyeken belül nagyszámú, nemzetközi védelemre szoruló ember menekülni kényszerült; az uniós külpolitikai célkitűzések elérésének segítése az Unió harmadik országokra gyakorolt befolyásának erősítésén keresztül; valamint hatékony hozzájárulás a globális áttelepítési kezdeményezésekhez azáltal, hogy a nemzetközi fórumokon és harmadik országokkal folytatott párbeszédben az Unió egységes álláspontot képvisel.

(9)  Ez a keret szükséges része egy megfelelően kezelt migrációs politikának, amellyel fokozhatók és kiegészíthetők a nemzeti áttelepítési gyakorlatok és eljárások; a nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országbeli állampolgárok uniós tagállamok területére történő jogszerű és biztonságos megérkezésének biztosítása; a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek uniós tagállamok – különösen az első belépési tagállamok – területére történő, rosszul irányított, szabálytalan beáramlásának megakadályozása, a spontán beérkezések miatt a tagállamok menekültügyi rendszerére nehezedő nyomás csökkentése; a rájuk nehezedő nyomás csökkentésén keresztül szolidaritás tanúsítása azon régiók országai felé, ahová vagy amelyeken belül nagyszámú, nemzetközi védelemre szoruló ember menekülni kényszerült, a harmadik országokkal folytatott együttműködés erősítése; valamint hatékony hozzájárulás a globális áttelepítési kezdeményezésekhez azáltal, hogy a nemzetközi fórumokon és harmadik országokkal folytatott párbeszédben az Unió egységes álláspontot képvisel. A fejlesztési intézkedésekkel és politikákkal összekapcsolt áttelepítés képes hatékonyan hozzájárulni a feszültségek csökkentéséhez és az elhúzódó menekültügyi helyzetek enyhítéséhez harmadik országokban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek tagállamok területére való nagymértékű, szabálytalan beáramlásának kockázata, és hogy az érintett országokra nehezedő nyomás csökkentésének segítésén keresztül szolidaritást tanúsítsunk azon régiók országai felé, ahová vagy amelyeken belül nagyszámú, nemzetközi védelemre szoruló ember menekülni kényszerült, illetve hogy elősegíthető legyen az Unió külpolitikai céljainak elérése, oly módon kell meghatározni azokat a régiókat vagy harmadik országokat, ahonnan áttelepítésre kerül sor, hogy az illeszkedjen a migráció jobb kezelése érdekében a harmadik országokra irányuló célzott szerepvállaláshoz, a Bizottság 2016. június 7-i, az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új partnerségi keret létrehozásáról szóló közleményében32 foglaltaknak megfelelően.

(10)  Annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a nagymértékű, szabálytalan beáramlás kockázata, hogy megteremtsük a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számára a tagállamok területére való letelepedés valós kilátásait, és hogy az érintett országokra nehezedő nyomás csökkentésének segítésén keresztül szolidaritást tanúsítsunk azon régiók országai felé, ahová vagy amelyeken belül nagyszámú, nemzetközi védelemre szoruló ember menekülni kényszerült, illetve hogy elősegíthető legyen az Unió külpolitikai céljainak elérése, oly módon kell meghatározni azokat a régiókat vagy harmadik országokat, ahonnan áttelepítésre kerül sor, hogy az illeszkedjen a migráció jobb kezelése érdekében a harmadik országokra irányuló célzott hosszút távú szerepvállaláshoz, a Bizottság 2016. június 7-i, az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új partnerségi keret létrehozásáról szóló közleményében32 foglaltaknak megfelelően. A partnerországoknak ezért prioritást kell élvezniük. Az átfogó uniós megközelítésnek figyelembe kell vennie a globális áttelepítési és az azonosított védelmi igényeket, köztük az elhúzódó menekültügyi helyzeteket is.

__________________

__________________

32 COM(2016)0377.

32 COM(2016)0377.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A közös szabványeljárásokat a tagállamok szabványaira és az általuk szerzett áttelepítési tapasztalatokra alapozva kell meghatározni, külön figyelemmel a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat szerinti, Törökországgal közös áttelepítési program megvalósítását szabályozó szabványos működési eljárásokra. Az uniós áttelepítési keretnek az áttelepítési szabványeljárások két típusának alkalmazását kell lehetővé tennie:

(12)  A közös szabványeljárásokat a tagállamok és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) szabványaira és az általuk szerzett áttelepítési tapasztalatokra alapozva kell meghatározni, külön figyelemmel az áttelepítésről szóló éves háromoldalú konzultációkra (ATCR), a tagállamok kollektív áttelepítési erőfeszítéseinek fokozatos megnövelése céljából, hogy kielégítsük a globális áttelepítési igényeket, amint ezt az UNHCR az éves előre jelzett globális áttelepítési igényekben felvázolta. Az uniós áttelepítési keretnek az áttelepítési szabványeljárások két típusának alkalmazását kell lehetővé tennie:

Indokolás

Ez a megállapodás még mindig ellentmondásos, és nem lehet bevált gyakorlatnak tekinteni, amelyre az Unió letelepedési politikáját alapozhatjuk.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az áttelepítési eljárást a lehető legrövidebb idő alatt be kell fejezni annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyek kevésbé legyenek motiváltak a védelemért való folyamodás érdekében jogellenes módon lépni be az Európai Unióba. Ezzel egyidejűleg az eljárásnak biztosítania kell, hogy a tagállamok részére elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy minden ügyben teljes körű és megfelelő vizsgálatot végezzenek. A határidőknek összhangban kell lenniük a rendes és a gyorsított eljárás esetére előírt, különböző típusú értékelések elvégzéséhez szükséges időtartammal.

(16)  Az áttelepítési eljárást a lehető legrövidebb idő alatt be kell fejezni annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára gyorsított belépést biztosítsanak az Unióba. Ezzel egyidejűleg az eljárásnak biztosítania kell, hogy a tagállamok részére elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy minden ügyben teljes körű és megfelelő vizsgálatot végezzenek. A határidőknek összhangban kell lenniük a rendes és a gyorsított eljárás esetére előírt, különböző típusú értékelések elvégzéséhez szükséges időtartammal.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A humanitárius befogadást az uniós áttelepítési programok kiegészítéseként kell kezelni.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Ahhoz, hogy az uniós áttelepítési keret végrehajtására egységes feltételek mellett kerülhessen sor, a végrehajtási jogköröket a Tanács hatáskörébe kell utalni az éves uniós áttelepítési terv létrehozása céljából, amely rögzíti az áttelepítendő személyek maximális összlétszámát, a tagállamok tervben való részvételének részleteit, és a számszerű hozzájárulásukat az áttelepítendő személyek összlétszámához, valamint az általános földrajzi prioritásokat.

(21)  Ahhoz, hogy az uniós áttelepítési keret végrehajtására egységes feltételek mellett kerülhessen sor, a végrehajtási jogköröket a Tanács hatáskörébe kell utalni az éves uniós áttelepítési terv létrehozása céljából, amely rögzíti az áttelepítendő személyek számát, a tagállamok tervben való részvételének részleteit, és a számszerű hozzájárulásukat az áttelepítendő személyek összlétszámához, az UNHCR éves előre jelzett globális áttelepítési igényeinek megfelelően.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Ezeket a jogköröket az áttelepítendő személyek maximális összlétszámáról és az általános földrajzi prioritások meghatározásáról szóló bizottsági javaslat alapján kell gyakorolni. A Bizottságnak a javaslatát az Unió éves költségvetési tervezetéről szóló javaslatával egyidejűleg kell elkészítenie. A Tanácsnak törekednie kell a javaslat két hónapon belüli elfogadására. A Bizottságnak és a Tanácsnak figyelembe kell vennie a Magas Szintű Áttelepítési Bizottságban folyó megbeszéléseket.

(22)  Ezeket a jogköröket az uniós áttelepítési kereten keresztül áttelepítendő személyek összlétszámáról és a védelemre legsürgetőbben szoruló személyekre vonatkozó általános prioritások meghatározásáról szóló bizottsági javaslat alapján kell gyakorolni. A Bizottságnak a javaslatát az Unió éves költségvetési tervezetéről szóló javaslatával egyidejűleg kell elkészítenie. A Tanácsnak törekednie kell a javaslat két hónapon belüli elfogadására. A Bizottságnak és a Tanácsnak figyelembe kell vennie a Magas Szintű Áttelepítési Bizottságban folyó megbeszéléseket, és javaslatát összhangba kell hoznia az áttelepítésről szóló éves háromoldalú konzultációkkal (ATCR), hogy a tagállamok kollektív áttelepítési erőfeszítései fokozatosan növekedve kielégíthessék az UNHCR éves előre jelzett globális áttelepítési igényeiben felvázolt globális áttelepítési igényeket.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Minden egyes célzott uniós áttelepítési programban meg kell határozni, hogy a szabványeljárási szabályok közül melyiket kell alkalmazni a program végrehajtása során. Ahol és amennyiben szükséges, a végrehajtás megkönnyítése érdekében meg kell határozni a helyi együttműködési intézkedéseket is.

(24)  Minden egyes célzott uniós áttelepítési programban meg kell határozni, hogy a szabványeljárási szabályok közül melyiket kell alkalmazni a program végrehajtása során. Ahol és amennyiben szükséges, a végrehajtás megkönnyítése érdekében meg kell határozni a helyi együttműködési intézkedéseket, valamint az UNHCR-rel való együttműködési intézkedéseket is.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az UNHCR-nek – a nemzetközi védelemre szoruló, menekülni kényszerült személyek harmadik országból az áttelepítésüket vállaló tagországokba történő befogadásának különböző formái terén szerzett tapasztalata és szakértelme miatt – továbbra is kulcsszerepet kell játszania az uniós áttelepítési kereten belüli áttelepítési erőfeszítésekben. Az UNHCR mellett más nemzetközi szereplőket – például a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM) – is fel kell kérni arra, hogy segítsék a tagállamokat az uniós áttelepítési keret megvalósításában.

(27)  Az UNHCR-nek – a nemzetközi védelemre szoruló, menekülni kényszerült személyek harmadik országból az áttelepítésüket vállaló tagországokba történő befogadásának különböző formái terén szerzett tapasztalata és szakértelme miatt – továbbra is kulcsszerepet kell játszania az uniós áttelepítési kereten belüli áttelepítési erőfeszítésekben. Az UNHCR mellett más nemzetközi szervezeteket és nem kormányzati szervezeteket – például a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM) és az uniós küldöttségeket – is fel kell kérni arra, hogy segítsék a tagállamokat az uniós áttelepítési keret megvalósításában.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  [Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] a mandátumával összhangban segítenie kell a tagállamokat az uniós áttelepítési keret megvalósításában.

(28)  [Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] a mandátumával összhangban segítenie kell a tagállamokat és együtt kell működnie az érintett harmadik országokkal az uniós áttelepítési keret megvalósításában, többek között gyakorlati és technikai segítségnyújtás és operatív támogatás révén.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és biztosítja az alapelvek érvényesülését, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltakra, ezért a rendeletet ezeknek a jogoknak és alapelveknek megfelelően kell alkalmazni, beleértve a gyermekjogokat, a családi élet tiszteletben tartásához való jogot és a megkülönböztetésmentesség általános alapelvét.

(33)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és biztosítja az alapelvek érvényesülését, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltakra, ezért a rendeletet ezeknek a jogoknak és alapelveknek megfelelően kell alkalmazni, beleértve a gyermekjogokat, a családi élet tiszteletben tartásához való jogot és a megkülönböztetésmentesség alapelvét.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek befogadását a tagállamok területére abból a célból, hogy számukra nemzetközi védelmet biztosítsanak.

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek kiválasztását, befogadását és átirányítását a tagállamok területére abból a célból, hogy számukra nemzetközi védelmet biztosítsanak.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–a)  kötelező és állandó uniós keretet hoz létre a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek áttelepítésére;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek tagállamok területére történő, nagymértékű, szabálytalan beáramlásának kockázata;

b)  hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek tagállamok területére történő szabálytalan beáramlásának kockázata;

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  átcsoportosítási mechanizmusokat hoz létre a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek nagy számát befogadó harmadik országokon lévő nyomás enyhítésére, a szolidaritás és a felelősség megosztásának gesztusaként;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nemzetközi védelemre szoruló, egy harmadik országba vagy egy harmadik országon belül menekülni kényszerült személyek száma, és e személyek esetleges továbbutazása a tagállamok területe felé;

a)  a nemzetközi védelemre szoruló, egy harmadik országba vagy egy harmadik országon belül menekülni kényszerült személyek száma, ennek az adott harmadik ország regionális stabilitására kifejtett hatása, és e személyek esetleges továbbutazása a tagállamok területe felé;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kiegészítő jelleg azon harmadik országoknak nyújtott pénzügyi és technikai támogatással, ahová vagy amelyeken belül nemzetközi védelemre szoruló személyek menekülni kényszerültek;

b)  kiegészítő jelleg azon harmadik országoknak, különösen a befogadási kapacitásra, a nemzetközi védelemre szoruló személyek védelmére és hatékony menekültügyi rendszer kialakítására irányulóan nyújtott pénzügyi és technikai támogatással, ahová vagy amelyeken belül nemzetközi védelemre szoruló személyek menekülni kényszerültek;

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Unió általános kapcsolatai azon harmadik országgal vagy országokkal, ahonnan áttelepítésre kerül sor, és összességében a harmadik országokkal;

törölve

Indokolás

A keret nem szolidaritási gesztus, hanem az áttelepítés eszközként való kezelésével kockáztatja a partnerországokra való befolyás gyakorlását.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  egy harmadik ország tényleges együttműködése az Unióval a migráció és a menekültügy terén, többek között az alábbiak tekintetében:

törölve

i.  az adott harmadik országból érkező, a tagállamok határát jogellenesen átlépő harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számának csökkentése;

 

ii.  azon feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik az első menedéket nyújtó ország és a biztonságos harmadik ország fogalmának alkalmazását azon menedékkérők visszatérésére vonatkozóan, akik az adott harmadik országgal valamilyen kapcsolatban állnak és/vagy onnan indulva jogellenesen léptek be a tagállamok területére;

 

iii.  az adott országban tartózkodó, nemzetközi védelemre szoruló személyek befogadásához és védelméhez szükséges kapacitás növelése, többek között hatékony menekültügyi rendszer kialakításával; vagy

 

iv.  a tagállamok területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadási arányának növelése, például visszafogadási megállapodások megkötésén és hatékony végrehajtásán keresztül;

 

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a harmadik országok áttelepítési kötelezettségvállalásainak mértéke és tartalma.

e)  egyéb harmadik országok áttelepítési kötelezettségvállalásainak mértéke és tartalma.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  i. olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozásuk, politikai véleményük avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozásuk miatti üldöztetéstől való megalapozott félelmük miatt az állampolgárságuk szerinti országon kívül vagy a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országrészen részén kívül tartózkodnak, és nem tudják vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem kívánják azon ország védelmét igénybe venni, vagy olyan hontalan személyek, akik a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országon vagy országrészen kívül tartózkodnak, és a fentiekkel azonos okoknál fogva nem tudnak vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem hajlandóak oda visszatérni, illetve ennek hiányában,

a)  i. olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik faji, illetve vallási okok, nemük, nemi identitásuk, szexuális irányultságuk, nemzeti hovatartozásuk, politikai véleményük avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozásuk miatti üldöztetéstől való megalapozott félelmük miatt az állampolgárságuk szerinti országon kívül vagy a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országrészen részén kívül tartózkodnak, és nem tudják vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem kívánják azon ország védelmét igénybe venni, vagy olyan hontalan személyek, akik a korábbi szokásos tartózkodási helyük szerinti országon vagy országrészen kívül tartózkodnak, és a fentiekkel azonos okoknál fogva nem tudnak vagy az üldöztetéstől való félelmükben nem hajlandóak oda visszatérni, illetve ennek hiányában,

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  kiszolgáltatott személyek:

i.  kiszolgáltatott személyek, különösen:

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  veszélyeztetett gyerekek és fiatalkorúak, beleértve a kísérő nélküli gyerekeket;

–  veszélyeztetett gyerekek és fiatalkorúak, különösen a kísérő nélküli gyerekek;

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  más tartós megoldással nem rendelkező személyek;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az első francia bekezdésben említett párok, valamint áttelepítendő harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek kiskorú, nem házas gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket;

–  az első francia bekezdésben említett párok, valamint áttelepítendő harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek kiskorú gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az áttelepítendő kiskorú, nem házas személy apja, anyja, vagy olyan más felnőtt, aki a kiskorúért azon tagállam jogszabályai vagy gyakorlata alapján felelős, ahol a felnőtt tartózkodik;

–  az áttelepítendő kiskorú személy apja, anyja, vagy olyan más felnőtt, aki a kiskorúért azon tagállam jogszabályai vagy gyakorlata alapján felelős, ahol a felnőtt tartózkodik;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a b) pont ii. alpontjában említett személyek esetében a család egysége fenntartható legyen.

A tagállamok biztosítják, hogy a család egysége fenntartható legyen.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  súlyos bűncselekményt követtek el;

ii.  a tagállami büntetőjog szerint büntetendő bűncselekménnyel egyenértékű súlyos bűncselekményt követtek el;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  azokat a személyeket, akik az áttelepítést megelőző öt évben jogellenesen léptek be vagy jogellenes belépést kíséreltek meg a tagállamok területére, illetve jogellenesen tartózkodtak ott;

törölve

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  azokat a személyeket, akiket egy másik tagállam már áttelepített e rendelet, a Tanácsban ülésező tagállamok kormányai képviselőinek 11097/15 számú, 2015. július 20-án elfogadott következtetései, a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat, a Bizottság 2015. december 15-i, C(2015) 9490 számú ajánlása vagy egy nemzeti áttelepítési program végrehajtása során; és

e)  azokat a személyeket, akiket egy másik tagállam már áttelepített e rendelet végrehajtása során vagy egy nemzeti áttelepítési program részeként; és

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalan személyeket akkor is ki lehet zárni a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokból, ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglalt kizárási okok valamelyike prima facie fennáll.

törölve

Módosítás     34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság javaslata alapján a Tanács éves uniós áttelepítési tervet fogad el a terv végrehajtását megelőző évben.

(1)  A Bizottság javaslata alapján és az UNHCR által előre jelzett globális áttelepítési igénnyel összhangban a Tanács éves uniós áttelepítési tervet fogad el a terv végrehajtását megelőző évben.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az áttelepítendő személyek maximális összlétszámát;

a)  az áttelepítendő személyek megcélzott száma, az UNHCR által előre jelzett globális áttelepítési igényekkel összhangban;

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az általános földrajzi prioritásokat.

c)  általános védelmi szükségleteket és konkrét földrajzi prioritásokat, az UNHCR által előre jelzett globális áttelepítési igényekkel összhangban.

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  referenciaértékeket a tagállamok tényleges végrehajtásának nyomon követésére és értékelésére.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az áttelepítendő személyek pontos száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti éves uniós áttelepítési tervben meghatározott maximális összlétszámból, és a tagállamok célzott uniós áttelepítési tervben való részvételének részletei;

b)  az áttelepítendő személyek pontos száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti éves uniós áttelepítési tervben meghatározott létszámból, és a tagállamok célzott uniós áttelepítési tervben való részvételének részletei;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  ahol szükséges, helyi koordinációra és gyakorlati együttműködésre irányuló megállapodások a tagállamok között, az [Európai Unó Menekültügyi Ügynöksége] támogatásával – a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban , és harmadik országokkal, valamint az UNHCR-rel és egyéb partnerekkel;

d)  ahol szükséges, helyi koordinációra és gyakorlati együttműködésre irányuló megállapodások a tagállamok között, a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban az [Európai Unó Menekültügyi Ügynöksége], valamint az Unió küldöttségeinek támogatásával, továbbá harmadik országokkal, az UNHCR-rel, az IOM-mel és egyéb partnerekkel;

Módosítás     40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azon konkrét csoportjának vagy csoportjainak leírása, amelyekre a célzott uniós áttelepítési program vonatkozik;

e)  a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azon konkrét csoportjának vagy csoportjainak leírása – az UNHCR előre jelzett globális áttelepítési igényei alapján –, amelyekre a célzott uniós áttelepítési program vonatkozik, az UNHCR által meghatározott, a kiszolgáltatottság megállapítására szolgáló kritériumokkal összhangban;

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  családi kapcsolatban állnak valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárral, hontalan személlyel vagy uniós polgárral;

a)  családi kapcsolatban állnak valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárral, hontalan személlyel vagy uniós polgárral, de a családegyesítésre vonatkozó 2003/86/EK tanácsi irányelv1a értelmében nem jogosultak a családegyesítésre;

 

_________________

 

1a A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., 2003.10.3., 12. o.).

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagországok ezt az értékelést okirati bizonyítékok –beleértve adott esetben az UNHCR-től arra vonatkozóan kapott információkat is, hogy a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy menekültnek minősül-e – alapján, személyes meghallgatás alapján, vagy ezek együttes alkalmazásával végzik el

A tagországok ezt az értékelést okirati bizonyítékok – beleértve adott esetben az UNHCR-től, az IOM-től, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségétől és az érintett civiltársadalmi szervezetektől arra vonatkozóan kapott információkat is, hogy a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy menekültnek minősül-e – alapján, személyes meghallgatás alapján, vagy ezek együttes alkalmazásával végzik el.

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok annak teljes körű értékelését is kérhetik az UNHCR-től, hogy az általa a tagállamoknak ajánlott harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke értelmében menekültnek minősülnek-e.

A tagállamok annak teljes körű értékelését is kérik az UNHCR-től, az IOM-től és az érintett civiltársadalmi szervezetektől, hogy az UNHCR, az IOM és az érintett civiltársadalmi szervezetek által a tagállamoknak ajánlott harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke értelmében menekültnek minősülnek-e.

Módosítás     44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  nem kérik az UNHCR-től annak értékelését, hogy a harmadik országbeli állampolgárok vagy a hontalan személyek menekültnek minősülnek-e az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke értelmében;

2.  nem kérik az UNHCR-től, az IOM-től és az érintett civiltársadalmi szervezetektől annak értékelését, hogy a harmadik országbeli állampolgárok vagy a hontalan személyek menekültnek minősülnek-e az 1951. évi genfi egyezmény 1. cikke értelmében;

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásának megkönnyítése érdekében a tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, és a harmadik országokban összekötő tisztviselők kijelöléséről dönthetnek.

(1)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásának megkönnyítése érdekében a tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, és a harmadik országokban összekötő tisztviselők kijelöléséről dönthetnek. A tagállamok segítséget kaphatnak [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségtől], és adott esetben felhasználhatják a meglévő struktúrákat az áttelepítéssel kapcsolatos operatív együttműködéshez.

Módosítás     46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásában - és különösen az indulás előtti orientációs programok, utazási egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, utazásszervezési feladatok és egyéb gyakorlati tennivalók lebonyolításában – a tagállamok segítséget kaphatnak a partnereiktől a célzott uniós áttelepítési programokhoz létrehozott, a 8. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti helyi koordinációs és gyakorlati együttműködési megállapodások alapján.

(3)  A célzott uniós áttelepítési programok végrehajtásában és különösen az indulás előtti orientációs programok, utazási egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, utazásszervezési feladatok és egyéb gyakorlati tennivalók lebonyolításában – a tagállamok segítséget kaphatnak a partnereiktől, különösen az UNHCR-től, és az érintett nemzetközi szervezetektől a célzott uniós áttelepítési programokhoz létrehozott, a 8. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti helyi koordinációs és gyakorlati együttműködési megállapodások alapján.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a tagállamok képviselőinek részvételével létrejön a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság. [Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az UNHCR, és az IOM meghívást kaphat. Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc képviselői is meghívást kapnak a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ülésein való részvételre, amennyiben jelzik, hogy társult államként részt kívánnak venni az éves uniós áttelepítési terv végrehajtásában.

(1)  Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a tagállamok képviselőinek részvételével létrejön a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság. Az UNHCR, [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] és az IOM, illetve egyéb érintett civiltársadalmi szervezetek képviselői meghívást kapnak. Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc képviselői is meghívást kapnak a Magas Szintű Áttelepítési Bizottság ülésein való részvételre, amennyiben jelzik, hogy társult államként részt kívánnak venni az éves uniós áttelepítési terv végrehajtásában.

Módosítás     48

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság elnöki feladatait a Bizottság látja el. E bizottság amikor csak szükséges, a Bizottság meghívása alapján vagy egy tagállam kérésére összeül, és évente legalább egy ülést tart.

(2)  A Magas Szintű Áttelepítési Bizottság elnöki feladatait a Bizottság látja el. E bizottság amikor csak szükséges, a Bizottság meghívása alapján vagy egy tagállam kérésére összeül, és évente legalább egy ülést tart. A Bizottság továbbá figyeli az UNHCR vagy a civiltársadalmi szervezetek – különösen az érintett nemzetközi szervezetek – arra irányuló jelzéseit, hogy megváltoztak az áttelepítési igények.

Módosítás     49

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság 2018. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet tagállami alkalmazásáról.

(1)  A Bizottság 2018. december 31-ig, és azt követően évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet tagállami alkalmazásáról. A Bizottság jelentést nyújt be az UNHCR-nek arról, hogyan járul hozzá az Unió és tagállamai a globális áttelepítési igények teljesítéséhez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az uniós áttelepítési keret

Hivatkozások

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Az elfogadás dátuma

30.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

7

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (25.4.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

A vélemény előadója: Gérard Deprez

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó véleménye szerint az EU-nak sürgősen olyan integrált, fenntartható migrációs politikára van szüksége, amely a tagállamok közti szolidaritáson és tisztességes tehermegosztáson alapul. Úgy véli, hogy az európai menedékkérés jogszerű módjainak létrehozásával elkerülhetők lennének a földközi-tengeri tragikus halálesetek és megszűnne a migránscsempészet üzleti modellje.

Az előadó támogatja, hogy a Dublini Rendelet(1) javasolt átdolgozását ehhez a javaslathoz kapcsolják, hogy a korrekciós célú elosztási mechanizmus kiszámítása céljából az áttelepített személyek számát hozzáadják a nemzetközi védelem iránti kérelmek számához. Az előadó az Eurodac-rendelet(2) átdolgozásához való kapcsolódást is támogatja, hogy az áttelepített személyek adatait az Eurodac rendszerben tárolják.

Költségvetési vonzatok tekintetében annak ellenére, hogy a javaslatban nem szerepel az áttelepítendő személyek jól meghatározott kvótája, az előadó azt szeretné, ha az áttelepítési tervek ambiciózusak lennének, és hogy a végrehajtásukhoz szükséges eszközöket rendelkezésre bocsássák.

Az előadó üdvözli azt a javaslatot, hogy az uniós költségvetésből minden egyes áttelepített személy után 10 000 eurót utaljanak át a tagállamoknak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból a Tanács által elfogadott éves uniós áttelepítési tervek alapján. Az előadó megérti az uniós költségvetésből a nemzeti áttelepítési programok keretében zajló áttelepítésekre fordított társfinanszírozás megszüntetését annak érdekében, hogy biztosítani tudják az európai áttelepítési programok számára szükséges finanszírozást.

Végül pedig az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a költségvetési hatóság mindkét ágát – a következő évre vonatkozó éves uniós költségvetési tervezetről szóló javaslat benyújtásával egyidejűleg – teljes mértékben tájékoztatni kell a következő éves áttelepítési terv pénzügyi vonzatairól.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Európa építése mindig a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok értékeinek előmozdításán alapult.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A migráció kezelése megosztott felelősség.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A közös szabványeljárásokat a tagállamok szabványaira és az általuk szerzett áttelepítési tapasztalatokra alapozva kell meghatározni, külön figyelemmel a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat szerinti, Törökországgal közös áttelepítési program megvalósítását szabályozó szabványos működési eljárásokra. Az uniós áttelepítési keretnek az áttelepítési szabványeljárások két típusának alkalmazását kell lehetővé tennie:

(12)  A közös szabványeljárásokat az UNHCR és a tagállamok szabványaira és az általuk szerzett áttelepítési tapasztalatokra alapozva kell meghatározni, külön figyelemmel a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat szerinti, Törökországgal közös áttelepítési program megvalósítását szabályozó szabványos működési eljárásokra. Az uniós áttelepítési keretnek az áttelepítési szabványeljárások két típusának alkalmazását kell lehetővé tennie:

Indokolás

Figyelembe kell venni az UNHCR-rel kötött jelenleg élő nemzetközi megállapodásokat.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Mindkét eljárástípus az alábbi szakaszokat tartalmazza: azonosítás, nyilvántartásba vétel, értékelés és döntés.

(13)  Mindkét eljárástípus az alábbi szakaszokat tartalmazza: azonosítás, nyilvántartásba vétel, értékelés és döntés, melyeket az UNHCR-rel szorosan együttműködve kell végrehajtani.

Indokolás

Az UNHCR jelentős szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az áttelepítések terén, amelyet a lehető legnagyobb mértékben ki kellene használni.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Bármely, az áttelepítési eljárás céljából gyűjtött személyes adatot legfeljebb az áttelepítéstől számított öt évig lehet megőrizni. Mivel egy másik tagállamba való áttelepítésből ki kell zárni azokat a harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket, akiket egy tagállam már áttelepített, vagy akik az előző öt évben elutasították az áttelepülést valamelyik tagállamba, ezt az öt éves időtartamot a személyes adatok – beleértve az ujjnyomatot és az arcképmást – szükséges megőrzési idejének kell tekinteni.

(17)  Bármely, az áttelepítési eljárás céljából gyűjtött személyes adatot legfeljebb az áttelepítéstől számított öt évig lehet megőrizni. Mivel egy másik tagállamba való áttelepítésre jogosulatlannak kell lennie azon harmadik országbeli állampolgároknak és hontalan személyeknek, akiket egy tagállam már áttelepített, vagy akik az előző öt évben elutasították az áttelepülést valamelyik tagállamba, ezt az öt éves időtartamot a személyes adatok – beleértve az ujjnyomatot és az arcképmást – szükséges megőrzési idejének kell tekinteni.

Indokolás

A nemzetközi menekültvédelemmel összefüggésben a kizárás azon személyekre vonatkozik, akik érdemtelenek a nemzetközi védelemre. A jogosulatlanság jobb kifejezés.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Minden egyes célzott uniós áttelepítési program esetében meg kell választani az alkalmazandó áttelepítési eljárást. A gyorsított eljárás alkalmazását humanitárius okok, illetve sürgős jogi vagy fizikai védelmi igény indokolhatja.

(18)  Minden egyes célzott uniós áttelepítési program esetében az UNHCR-rel szorosan együttműködve meg kell választani az alkalmazandó áttelepítési eljárást. A gyorsított eljárás alkalmazását humanitárius okok, illetve sürgős jogi vagy fizikai védelmi igény indokolhatja.

Indokolás

Az UNHCR jelentős szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az áttelepítések terén, amelyet a lehető legnagyobb mértékben ki kellene használni.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek befogadását a tagállamok területére abból a célból, hogy számukra nemzetközi védelmet biztosítsanak.

E rendelet uniós áttelepítési keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek befogadását az áttelepítési programban való részvételt választó tagállamok területére abból a célból, hogy számukra nemzetközi védelmet biztosítsanak.

Indokolás

Az áttelepítési keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie, mivel az áttelepítés célja a védelem és a tartós megoldás biztosítása. A tagállamok tudják a legjobban, hogy hány személynek tudnak ténylegesen védelmet és beilleszkedést biztosítani a saját társadalmaikba. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból biztosított egyszeri, 10 000 EUR összeg csupán az áttelepítés kezdeti költségeit fedezi.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a b) pont ii. alpontjában említett személyek esetében a család egysége fenntartható legyen.

A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 25. cikkével összhangban a család egysége fenntartható legyen.

 

_________________

 

1a A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL ...)

Indokolás

A javasolt elismerési irányelv egyértelművé teszi a nemzetközi védelemre jogosult személyek családtagjainak jogait.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kizárási okok

Jogosulatlanság

Indokolás

A nemzetközi menekültvédelemmel összefüggésben a kizárás azon személyekre vonatkozik, akik érdemtelenek a nemzetközi védelemre. A jogosulatlanság jobb kifejezés.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alábbi harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket ki kell zárni a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokból:

(1)  Az alábbiakban meghatározott harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek nem jogosultak részt venni a 8. cikkel összhangban létrehozott célzott uniós áttelepítési programokban:

Indokolás

A nemzetközi menekültvédelemmel összefüggésben a kizárás azon személyekre vonatkozik, akik érdemtelenek a nemzetközi védelemre. A jogosulatlanság jobb kifejezés.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azokat a személyeket, akikről nyomós okkal feltételezhető, hogy:

a)  azokat a személyeket, akikről alapos okkal feltételezhető, hogy:

Indokolás

Az 1951. évi genfi egyezmény az „alapos okkal feltételezhető” kifejezést használja.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság javaslata alapján a Tanács éves uniós áttelepítési tervet fogad el a terv végrehajtását megelőző évben.

(1)  A Bizottság javaslata alapján a Tanács éves uniós áttelepítési tervet fogad el a terv végrehajtását megelőző évben, amely azon tagállamokra vonatkozik, amelyek úgy döntenek, hogy a következő évben részt vesznek az áttelepítésben.

Indokolás

A keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamoknak az éves uniós áttelepítési tervben való részvételének részleteit, és a számszerű hozzájárulásukat az áttelepítendő személyek összlétszámához;

b)  az éves uniós áttelepítési tervben való részvételt választó tagállamokra vonatkozó részleteket, és számszerű önkéntes hozzájárulásukat az áttelepítendő személyek összlétszámához;

Indokolás

A keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie. Európában a menekültek nagyobb arányú áttelepítése és az áttelepítésre vonatkozó együttműködés növelése fontos, de a tagállamok nem kötelezhetők az EU-ba áttelepítendő személyek bizonyos hányadának áttelepítésére.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az áttelepítendő személyek pontos száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti éves uniós áttelepítési tervben meghatározott maximális összlétszámból, és a tagállamok célzott uniós áttelepítési tervben való részvételének részletei;

b)  az áttelepítendő személyek pontos száma a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti éves uniós áttelepítési tervben meghatározott maximális összlétszámból, és azon tagállamokra vonatkozó részletek, amelyek úgy döntenek, hogy részt vesznek a célzott uniós áttelepítési tervben;

Indokolás

A keretben való részvételnek önkéntesnek kell lennie. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani annak eldöntésére, hogy hány főt telepítenek át, ahelyett, hogy köteleznék őket az EU-ba áttelepítendő személyek bizonyos hányadának áttelepítésére.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

516/2014/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 15. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kiszámított juttatás mellett a tagállamok minden egyes, egy célzott uniós áttelepítési programmal összhangban áttelepített személy után egyszeri, 10 000 EUR összegű támogatást kapnak.

(1)  A 15. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kiszámított juttatás mellett a tagállamok minden egyes, egy célzott uniós áttelepítési programmal összhangban áttelepített személy után egyszeri, 10 000 EUR összegű támogatást kapnak. Az összes kiutalt pénzforrás az áttelepítési célokat szolgálja és nem az 516/2014/EU rendelettel finanszírozott egyéb lépéseket, úgymint a bevándorlási fogvatartási központok finanszírozását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Uniós áttelepítési program

Hivatkozások

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Gérard Deprez

31.8.2016

Az elfogadás dátuma

24.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

COM(2016)0270

(2)

COM(2016)0272


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az uniós áttelepítési keret

Hivatkozások

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.7.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Az elfogadás dátuma

12.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

20

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

23.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat