RAPORT     ***I
PDF 1282kWORD 157k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Malin Björk

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
   VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0468),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2) literele (d) și (g) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0325/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0316/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1 a)  Relocarea este un act consacrat de solidaritate cu țările care găzduiesc refugiați, bazat pe necesități umanitare. Relocarea reprezintă selectarea resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor care au nevoie de protecție internațională aflați pe teritoriul unui stat în care au căutat protecție, transferul lor din statul respectiv și admisia lor într-un alt stat, pentru a li se acorda protecție internațională și a li se oferi o soluție durabilă. Relocarea are trei funcții interdependente și complementare: este un instrument de protecție, o soluție durabilă și un mecanism de distribuire a responsabilității.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1 b)  Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) este mandatat de statutul său și de rezoluțiile Adunării Generale a ONU să efectueze relocările, ca o soluție durabilă pentru persoanele aflate în situații de prelungire a statutului de refugiat. Expertiza UNHCR în această privință se bazează pe decenii de activitate și pe un mandat susținut la nivel global. Competența UNHCR în acest domeniu ar trebui să reprezinte o formă de sprijin pentru programele de relocare ale statelor membre și pentru cadrul de relocare al Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1 c)  În conformitate cu articolul 78 alineatul (1) din TFUE, politica Uniunii în domeniul azilului trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, precum și cu alte tratate din domeniu. Aceste tratate se întemeiază pe articolul 14 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, care recunoaște dreptul persoanelor supuse persecuțiilor de a solicita azil în alte țări.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  Este necesar să se asigure coerența și eficacitatea sistemului european comun de azil (SECA). Acest lucru presupune, în special, consolidarea căilor legale de intrare în condiții de siguranță pe teritoriul Uniunii pentru resortisanții țărilor terțe sau pentru apatrizii care au nevoie de protecție internațională. Relocarea este o cale legală care ar trebui să constituie o soluție durabilă pentru resortisanții țărilor terțe sau pentru apatrizii cei mai vulnerabili și care ar trebui să fie completată prin alte căi legale.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 1 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1e)  Relocarea este un instrument de protecție. Reîntregirea familiei ar trebui să fie independentă de obiectivele stabilite în materie de relocare și ar trebui să fie menținută ca un mecanism-cheie pentru a se asigura că cetățenii Uniunii și resortisanții țărilor terțe care au reședința legală pe teritoriul statelor membre se bucură de dreptul lor fundamental la viața de familie. Procedura de relocare nu ar trebui să fie utilizată în cazul membrilor familiei care, altfel, ar avea dreptul de a se alătura în timp util familiei lor într-un stat membru în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii sau cu legislația națională. În cazul în care legislația Uniunii sau cea națională nu se aplică, ar trebui să se poată utiliza procedurile de relocare în scopul reîntregirii familiei extinse. Statele membre ar trebui să adopte politici flexibile de reîntregire a familiei și să se asigure că programele de reîntregire a familiei sunt elaborate în afara cotelor lor de relocare.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 1 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1f)  În cazul în care un membru al familiei este avut în vedere pentru relocare (de exemplu, din motive legate de protecție), statele membre ar trebui să încerce să asigure, în conformitate cu principiul unității familiei, relocarea colectivă a tuturor membrilor familiei persoanei respective, inclusiv a membrilor dependenți ai familiei care nu fac parte din familia nucleară. Pentru a putea adopta decizii optime în procesul de stabilire a parametrilor unei anumite familii, statele membre ar trebui să adopte o abordare care să combine înțelegerea sensibilității culturale cu pragmatismul. În acest proces, componența familiei nucleare poate fi considerată criteriul esențial, însă elementul de dependență fizică și financiară, dar și psihologică și emoțională între membrii familiei ar trebui să aibă o pondere corespunzătoare în adoptarea deciziei finale. O înțelegere sensibilă din punct de vedere cultural a noțiunii de familie este importantă pentru persoanele care sunt nevoite să fugă din calea persecuțiilor și a conflictelor civile, deoarece relațiile cu membrii familiei extinse pot reprezenta o formă vitală de protecție pentru persoanele care se bazează în mod exclusiv pe familie pentru a putea supraviețui și a beneficia de sprijinul psihologic și emoțional necesar.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 1 g (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1g)  Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să sprijine și să încurajeze statele membre în punerea în aplicare a programelor lor permanente de relocare noi sau existente, precum și în eforturile lor colective de relocare, care ar trebui intensificate treptat, și ar trebui să sprijine și să faciliteze primirea și integrarea persoanelor relocate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 1 h (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1h)  Declarația de la New York pentru refugiați și migranți adoptată de Adunarea Generală a ONU la 19 septembrie 20161a îndeamnă statele să își intensifice eforturile de relocare și preconizează instituirea unui Cadru de răspuns cuprinzător privind refugiații, prin care statele urmăresc să ofere posibilități de relocare și alte căi legale la o scară care să permită satisfacerea necesităților globale în materie de relocare estimate de Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați.

 

__________________

 

1a Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/71/1.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 1 i (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1 i)  Conceptul de „pericol pentru sănătatea publică” ar trebui înțeles ca făcând referire la o boală cu potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul sanitar internațional al Organizației Mondiale a Sănătății.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  La 15 decembrie 2015, Comisia a adresat statelor membre și statelor asociate o recomandare privind un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat gestionat împreună cu Turcia29 prin care le recomandă statelor participante să admită persoane strămutate în urma conflictului din Siria care au nevoie de protecție internațională. În conformitate cu Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016, un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat se va activa după ce traversările neregulamentare dinspre Turcia în UE vor înceta sau vor fi cel puțin reduse în mod semnificativ și durabil. Statele membre vor contribui la acest sistem pe bază de voluntariat.

eliminat

__________________

 

29 C(2015) 9490.

 

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În conformitate cu Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016, toți migranții care trec în mod neregulamentar din Turcia în insulele grecești, începând cu 20 martie 2016, urmează să fie returnați în Turcia. Pentru fiecare sirian returnat în Turcia din insulele grecești, un alt sirian va fi relocat din Turcia în Uniune, ținându-se seama de criteriile de vulnerabilitate ale Organizației Națiunilor Unite. În mai 2016, statele membre și statele asociate la sistemul Dublin au ajuns la o înțelegere comună cu Turcia privind procedurile standard de operare care guvernează punerea în aplicare a acestui sistem de relocare.

eliminat

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pe baza inițiativelor existente, ar trebui instituit un cadru de relocare stabil și fiabil al Uniunii pentru relocarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională, care să fie pus în aplicare în conformitate cu planurile anuale de relocare ale Uniunii și cu mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și care să asigure în mod efectiv respectarea angajamentelor concrete ale statelor membre.

(8)  Pe baza inițiativelor existente și în conformitate cu actuala arhitectură internațională în privința relocării, ar trebui instituit un cadru de relocare stabil și fiabil al Uniunii pentru relocarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională, care să fie pus în aplicare în conformitate cu planurile de relocare ale Uniunii și cu mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și care să asigure în mod efectiv respectarea angajamentelor concrete ale statelor membre. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să se bazeze pe necesități umanitare, să contribuie la satisfacerea cererii de relocare la nivel mondial și să aducă o ameliorare în situațiile de prelungire a statutului de refugiat. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să fie în conformitate cu structurile deja existente de relocare, în special cu Conferința anuală tripartită privind relocarea (CATR), pentru a putea acoperi cel puțin 20% din necesitățile globale în materie de relocare, conform estimărilor anuale ale UNHCR. În conformitate cu principiul solidarității și al partajării echitabile a răspunderii între statele membre, menționat la articolul 80 din TFUE, este necesar ca, în mod treptat, să se aibă în vedere repartizarea echitabilă a persoanelor relocate între statele membre. Aceste eforturi ar trebui combinate cu eforturi de a stabili norme internaționale obligatorii privind responsabilitatea comună la nivel mondial de a reloca toate persoanele care au nevoie de relocare, în conformitate cu indicațiile UNHCR.

 

(Expresia „planul anual de relocare al Uniunii” ar trebui să fie înlocuită cu „planul de relocare al Uniunii”, omițând cuvântul „anual”. Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Un astfel de cadru reprezintă o parte necesară a unei politici de migrație bine gestionate, menitreducă divergențele dintre practicile și procedurile naționale de relocare, să ofere resortisanților țărilor terțe și apatrizilor care au nevoie de protecție internațională o cale legală și sigură de sosire pe teritoriul statelor membre, să contribuie la reducerea riscului unui aflux considerabil și neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi pe teritoriul statelor membre, reducând astfel presiunea reprezentată de sosirile spontane asupra sistemelor de azil ale statelor membre, să constituie o expresie a solidarității cu țările din regiunile în care sau în interiorul cărora au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, atenuând presiunea exercitată asupra țărilor respective, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale Uniunii prin creșterea puterii de influență a Uniunii asupra țărilor terțe și să contribuie în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare, utilizând o singură voce pentru a exprima opinia Uniunii în forurile internaționale și în relația cu țările terțe.

(9)  Un astfel de cadru reprezintă, în măsura în care contribuie la consolidarea căilor legale de migrație, o parte necesară a unei politici de migrație bine gestionate și contribuie la buna funcționare a SECA, care urmărește să sprijine șiextindă programele naționale de relocare deja existente, să susțină și să sprijine noile acțiuni de relocare, să ofere resortisanților țărilor terțe și apatrizilor care au nevoie de protecție internațională o cale legală și sigură de sosire pe teritoriul statelor membre și să contribuie la furnizarea de protecție și de soluții durabile pentru nevoile lor. Un astfel de cadru, dacă este însoțit de acțiuni și politici de dezvoltare, ar putea servi drept o expresie a solidarității cu țările și regiunile în care au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională și poate contribui efectiv la reducerea tensiunilor prin rolul pe care îl joacă în atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, vizând în mod special ameliorarea situațiilor de prelungire a statutului de refugiat. Un astfel de cadru ar putea, de asemenea, să contribuie în mod efectiv la îndeplinirea obiectivelor inițiativelor mondiale în materie de relocare, utilizând o singură voce pentru a exprima opinia Uniunii în forurile internaționale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Persoanele strămutate în interiorul țării lor ar trebui să fie admise pe teritoriul Uniunii în temeiul programelor de admisie umanitară. Prin urmare, este necesar să se țină seama în mod adecvat de caracterul complementar al admisiei umanitare în raport cu relocarea. Acțiunile întreprinse de statele membre în temeiul programelor naționale de admisie umanitară și care vizează persoanele strămutate intern (PSI) ar trebui, prin urmare, să poată beneficia de finanțare de la bugetul Uniunii. Programele naționale de admisie umanitară care beneficiază de finanțare din partea Uniunii ar trebui să vină în completarea obiectivelor în materie de relocare prevăzute de prezentul regulament. Ar trebui să se analizeze posibilitatea introducerii unei proceduri comune la nivelul Uniunii, care să fie diferită de procedura de relocare, pentru admiterea persoanelor strămutate în interiorul țării lor. Atunci când se permite admisia PSI, statele membre ar trebui, în primul rând, să respecte dreptul acestor persoane de a se întoarce la locurile lor de origine și nu ar trebui, în nici un caz, să procedeze la relocarea acestora ca mijloc de realizare a obiectivelor de politică externă naționale sau ale Uniunii.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a contribui la reducerea riscului ca un aflux considerabil și neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi să ajungă pe teritoriul statelor membre, pentru a da dovadă de solidaritate cu țările din regiuni în care sau în interiorul cărora au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, ajutând la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, și pentru a contribui la realizarea obiectivelor de politică externă ale Uniunii, alegerea regiunilor sau a țărilor terțe din care urmează să se efectueze relocarea ar trebui să corespundă unui angajament personalizat cu țările terțe pentru o mai bună gestionare a migrației, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația32 .

eliminat

__________________

 

32 COM(2016) 377 final.

 

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10 a)  În cadrul utilizării strategice a relocării, Uniunea ar trebui să depună eforturi pentru a menține, încă de la început, un dialog permanent cu țările terțe din care se efectuează relocările și în special cu cele care se confruntă cu crize pe termen lung, caracterizate prin prezența pe teritoriul lor a persoanelor aflate în situații de prelungire a statutului de refugiat. Un astfel de dialog ar trebui să vizeze maximizarea efectelor pozitive ale relocărilor efectuate din aceste țări și să pună accentul, în special, pe creșterea capacității de azil a acestor țări, pe integrarea refugiaților aflați pe teritoriul lor, pe protecția acestora împotriva persecuțiilor și pe nereturnarea acestora în țările terțe. Utilizarea strategică a relocării nu ar trebui interpretată ca o formă de control al migrației și nu ar trebui să constituie un mijloc de realizare a obiectivelor de politică externă ale Uniunii. Faptul că relocarea nu este utilizată în mod strategic nu ar trebui să constituie un motiv pentru a exclude o țară sau o regiune din categoria priorităților geografice. Același principiu ar trebui să se aplice în ceea ce privește complementaritatea cu asistența financiară și tehnică.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a reduce divergențele dintre practicile și procedurile naționale de relocare, ar trebui instituite proceduri standard comune, criterii comune de eligibilitate și motive de excludere pentru selecție, precum și un statut comun de protecție care urmează a fi acordat persoanelor relocate.

(11)  Pentru a consolida și a spori participarea statelor membre la cadrul de relocare al Uniunii, ar trebui instituite proceduri standard comune, criterii comune de eligibilitate și motive de neeligibilitate pentru selecție, precum și un statut comun de protecție care urmează a fi acordat persoanelor relocate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Procedurile comune standard ar trebui să se bazeze pe experiența și standardele în materie de relocare existente în statele membre, în special pe procedurile standard de operare care guvernează punerea în aplicare a mecanismului de relocare cu Turcia instituit prin Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării a două tipuri de proceduri standard de relocare.

(12)  Procedurile comune standard ar trebui să se bazeze pe experiența și standardele în materie de relocare ale statelor membre și pe cele ale UNHCR. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării a două tipuri de proceduri de relocare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Ambele tipuri de proceduri constau în următoarele etape: identificare, înregistrare, evaluare și luarea deciziei.

(13)  Toate tipurile de proceduri ar trebui să constea în următoarele etape: identificare, prezentarea cazurilor, evaluare, decizie și înregistrare.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15 a)  Ar trebui instituită o procedură de urgență cu același nivel al controalelor de securitate ca și în cazul procedurii ordinare. Cu toate acestea, în procedura de urgență, introducerea unor cazuri de relocare urgente din partea UNHCR ar trebui să facă obiectul unei evaluări accelerate a cerințelor și criteriilor de eligibilitate stabilite în temeiul prezentului regulament. Cazurile de relocare urgentă nu ar trebui să fie în mod obligatoriu corelate cu prioritățile geografice, astfel cum au fost stabilite în temeiul prezentului regulament. Locurile disponibile pentru relocare în situații de urgență ar trebui să reprezinte aproximativ 10 % din numărul vizat. Toate statele membre ar trebui să fie încurajate să ofere locuri pentru situații de urgență.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Procedura de relocare ar trebui să se încheie cât mai curând posibil, pentru a descuraja persoanele care au nevoie de protecție internațională să utilizeze căi neregulamentare de intrare în Uniunea Europeană pentru a solicita protecție. În același timp, procedura ar trebui să asigure că statele membre dispun de suficient timp pentru o efectua o examinare adecvată și completă a fiecărui caz în parte. Termenele ar trebui să permită derularea diverselor tipuri de evaluare prevăzute pentru procedura ordinară și cea accelerată.

(16)  Procedura de relocare ar trebui să se încheie cât mai curând posibil, pentru a garanta protecția persoanelor care au nevoie de protecție internațională și a asigura accesul acestora în Uniune. În același timp, procedura ar trebui să asigure că statele membre dispun de suficient timp pentru o efectua o examinare adecvată și completă a fiecărui caz în parte. Termenele ar trebui să permită derularea diverselor tipuri de evaluare prevăzute pentru procedura ordinară și cea de urgență. În cazul ambelor proceduri, ar trebui întreprinse controale de securitate.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Toate datele cu caracter personal colectate în scopul procedurii de relocare ar trebui să fie stocate pentru o perioadă maximă de cinci ani de la data relocării. Având în vedere că resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care au fost relocați deja de către un stat membru sau cărora în ultimii cinci ani li s-a refuzat relocarea pe teritoriul unui stat membru ar trebui să fie excluși de la relocarea în alt stat membru, această perioadă ar trebui considerată necesară pentru stocarea datelor cu caracter personal, inclusiv a amprentelor digitale și a imaginilor faciale.

(17)  Toate datele cu caracter personal colectate în scopul procedurii de relocare ar trebui să fie stocate în Eurodac pentru o perioadă maximă de cinci ani de la data relocării. Prin stabilirea acestei perioade de stocare se va asigura faptul că persoanele în cauză beneficiază de aceleași drepturi ca și cele aplicabile solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională în ceea ce privește prelucrarea datelor lor. În plus, acest lucru va permite determinarea statului membru responsabil de relocare, în cazul unei deplasări secundare.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17 a)  În cazul în care se ia o decizie negativă, persoana în cauză nu ar trebui să fie relocată în statul membru care a luat decizia și toate datele stocate ar trebui să fie șterse. Motivul respingerii ar trebui să fie comunicat printr-un aviz motivat UNHCR, celorlalte state membre, Agenției pentru Azil a Uniunii Europene (EUAA) și altor organizații care au depus cererea, pentru a i se da curs în mod corespunzător. Orice stat membru care a formulat o decizie negativă îi poate solicita oricărui al doilea stat membru care examinează dosarul de relocare să îl consulte pe durata examinării.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Nu există un drept subiectiv la relocare.

eliminat

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a permite completarea normelor care reglementează procedura ce urmează a fi aplicată în cadrul mecanismelor specifice de relocare ale Uniunii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea adaptării procedurii la circumstanțele din țara terță din care se efectuează relocarea, cum ar fi determinarea rolului respectivei țări terțe în cadrul procedurii. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201633 . În special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se referă la pregătirea actelor delegate.

eliminat

__________________

 

33 JO L123, 12.5.2016, p. 1.

 

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20 a)  În vederea completării prezentului regulament, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește stabilirea planului de relocare al Uniunii, fixând, o dată la doi ani, numărul-țintă de persoane care urmează a fi relocate, detaliile cu privire la participarea statelor membre la plan și contribuțiile acestora la îndeplinirea obiectivului fixat de relocare, precum și prioritățile geografice globale. În vederea completării prezentului regulament, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește stabilirea unor mecanisme precise de relocare ale Uniunii, care să fixeze numărul exact de persoane care urmează să fie relocate în raport cu obiectivul stabilit și participarea statelor membre, în conformitate cu planul de relocare al Uniunii. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se referă la pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, ar trebui conferite Consiliului competențe de executare pentru instituirea planului anual de relocare al Uniunii, în care să se stabilească numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate, detaliile cu privire la participarea statelor membre la plan și contribuțiile fiecărui stat față de numărul total de persoane care urmează să fie relocate, precum și prioritățile geografice globale.

eliminat

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Aceste competențe ar trebui să fie exercitate la propunerea Comisiei privind numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate și prioritățile geografice globale. Comisia ar trebui să înainteze propunerea în același timp cu propunerea de proiect de buget anual al Uniunii. Consiliul ar trebui să adopte propunerea în termen de două luni. Comisia și Consiliul ar trebui să țină seama de discuțiile derulate în cadrul Comitetului la nivel înalt privind relocarea.

eliminat

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, Comisia ar trebui să fie împuternicită să instituie mecanisme specifice de relocare ale Uniunii, în care să stabilească numărul exact din totalul persoanelor care urmează să fie relocate și participarea fiecărui stat membru, în conformitate cu planul anual de relocare al Uniunii. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie34. Pentru instituirea de mecanisme specifice de relocare ale Uniunii ar trebui utilizată procedura de examinare, având în vedere faptul că aceste mecanisme au implicații majore. Comisia ar trebui să vizeze instituirea de mecanisme specifice de relocare ale Uniunii cât mai curând posibil după adoptarea planului anual de relocare al Uniunii și ori de câte ori este necesar în cursul perioadei care face obiectul planului anual de relocare al Uniunii. Comisia ar trebui să țină seama de discuțiile derulate în cadrul Comitetului la nivel înalt privind relocarea.

eliminat

__________________

 

34 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

 

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Fiecare mecanism specific de relocare al Uniunii ar trebui să stabilească care dintre normele procedurale standard se va aplica în cadrul punerii sale în aplicare. În plus, ar trebui stabilite acorduri de cooperare locală, acolo unde și dacă este oportun să se faciliteze punerea în aplicare a mecanismelor.

(24)  Fiecare mecanism specific de relocare al Uniunii ar trebui să stabilească acorduri de cooperare locală, acolo unde și dacă este oportun să se faciliteze punerea în aplicare a mecanismelor, în special cu UNHCR, cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), cu Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (EUAA) și cu alte organizații relevante.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Persoanelor relocate ar trebui să li se acorde protecție internațională. Prin urmare, de la sosirea persoanelor relocate pe teritoriul statelor membre ar trebui să se aplice dispozițiile privind conținutul protecției internaționale cuprinse în acquis-ul în materie de azil, inclusiv normele prin care se descurajează deplasările secundare ale beneficiarilor de protecție internațională.

(25)  Persoanelor relocate ar trebui să li se acorde protecție internațională, în vederea găsirii unei soluții durabile la situația lor. Prin urmare, de la sosirea persoanelor relocate pe teritoriul statelor membre ar trebui să se aplice dispozițiile privind conținutul protecției internaționale cuprinse în acquis-ul în materie de azil.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Integrarea persoanelor relocate în societatea gazdă este importantă pentru succesul oricărei proceduri de relocare și, prin urmare, pentru eficiența cadrului de relocare al Uniunii. Persoanele relocate ar trebui să aibă același acces la măsurile de integrare ca și alți beneficiari de protecție internațională în conformitate cu [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale]. Statele membre pot stabili obligativitatea participării la aceste măsuri de integrare numai în cazul în care aceste măsuri sunt ușor accesibile, disponibile și gratuite. Statele membre ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziția resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor un program de orientare anterior plecării, care ar trebui să includă informații cu privire la drepturile și obligațiile acestora, cursuri de limbă și informații cu privire la organizarea socială, culturală și politică a statului membru. Aceste programe pot fi puse la dispoziție după intrarea pe teritoriul statelor membre în cauză sau pot fi incluse în programele de integrare în cazul în care statele membre doresc să le instituie și ținând seama de vulnerabilitățile specifice ale persoanei relocate. Statele membre ar trebui să elaboreze, de asemenea, programe de orientare după sosirea persoanelor relocate, adaptate nevoilor acestora, pentru a le ghida în special în ceea ce privește învățarea limbii statului membru gazdă, educația, formarea și piața forței de muncă, ținând seama de vulnerabilitățile lor specifice. Părțile interesate, precum autoritățile locale și persoanele deja relocate, ar trebui să poată fi implicate, în măsura în care acest lucru este posibil, în punerea în aplicare a acestor programe.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Dată fiind expertiza UNHCR în ceea ce privește facilitarea diferitelor forme de admisie a persoanelor care au nevoie de protecție internațională din țările terțe în care au fost strămutate în statele membre dispuse să le admită, UNHCR ar trebui să continue să joace un rol important în eforturile de relocare depuse în temeiul cadrului de relocare al Uniunii. Pe lângă UNHCR, alți actori internaționali, precum Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), ar trebui să fie invitați să asiste statele membre în punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii.

(27)  Dată fiind expertiza UNHCR în ceea ce privește facilitarea diferitelor forme de admisie a persoanelor care au nevoie de protecție internațională din țările terțe în care au fost strămutate în statele membre dispuse să le admită, UNHCR ar trebui să dețină responsabilitatea principală pentru orientarea persoanelor eligibile pentru acțiunile de relocare efectuate în temeiul cadrului de relocare al Uniunii. Pe lângă UNHCR, alți actori internaționali, precum Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), ar trebui să fie invitați să asiste statele membre în punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] ar trebui să asiste statele membre în punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, în conformitate cu mandatul său.

(28)  Statele membre ar trebui să beneficieze de sprijin pentru a-și putea respecta angajamentele și pentru a se asigura astfel buna funcționare a cadrului de relocare al Uniunii. [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] ar trebui să ofere acest sprijin statelor membre, la cererea acestora și în conformitate cu mandatul său. EUAA ar trebui, de asemenea, să coordoneze schimburile de bune practici între statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Având în vedere faptul că prezentul regulament are drept obiectiv introducerea unor proceduri de relocare comune, statele membre ar trebui să fie încurajate să coopereze între ele și să efectueze în comun anumite etape ale procedurii, dacă consideră că este necesar. De exemplu, această cooperare poate lua forma folosirii în comun a infrastructurilor și a trimiterii de misiuni comune de selecție. La cererea statelor membre, EUAA ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când acestea iau în considerare o astfel de cooperare.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Ar trebui instituit Comitetul la nivel înalt privind relocarea pentru a permite consultări ample cu toate părțile interesate cu privire la punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii.

(29)  Ar trebui instituit Comitetul la nivel înalt privind relocarea pentru a permite consultări ample cu toate părțile interesate cu privire la punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii. Acest comitet ar trebui să își alinieze activitățile la structurile internaționale de relocare, în special la Conferința anuală tripartită privind relocarea și la estimările anuale ale UNHCR privind necesitățile globale în materie de relocare. Comitetul la nivel înalt privind relocarea ar trebui să elaboreze recomandări care să fie utilizate drept componente principale la elaborarea planului de relocare al Uniunii și a diferitelor mecanisme specifice de relocare ale Uniunii. Atunci când elaborează planul de relocare al Uniunii, o dată la doi ani, Comisia ar trebui să se bazeze pe recomandările Comitetului la nivel înalt privind relocarea.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității statelor membre de a adopta sau de a pune în aplicare mecanisme naționale de relocare care nu pun în pericol atingerea obiectivelor Uniunii din prezentul regulament, de exemplu, în situația în care statele membre contribuie cu un număr suplimentar de locuri de relocare la mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în temeiul prezentului regulament, depășindu-și contribuția la numărul maxim de persoane care urmează să fie relocate în temeiul planului anual de relocare al Uniunii.

(31)  Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității statelor membre de a adopta sau de a pune în aplicare mecanisme naționale de relocare, de exemplu, în situația în care statele membre contribuie cu un număr suplimentar de locuri de relocare, depășindu-și contribuția la numărul-țintă de persoane care urmează să fie relocate în temeiul planului de relocare al Uniunii și nu aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește acest număr-țintă de persoane. În cazul în care statele membre propun locuri de relocare în cadrul programelor naționale de relocare, acestea ar trebui să beneficieze în continuare de finanțare de la bugetul Uniunii.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie un cadru de relocare al Uniunii pentru admisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor pe teritoriul statelor membre pentru a li se oferi protecție internațională.

Prezentul regulament instituie un cadru de relocare al Uniunii pentru admisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor pe teritoriul statelor membre pentru a li se oferi protecție internațională și o soluție durabilă.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul prezentului regulament, „relocare” înseamnă admisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor care au nevoie de protecție internațională, dintr-o țară terță în care sau în interiorul căreia au fost strămutați, pe teritoriul statelor membre, pentru a li se acorda protecție internațională.

În scopul prezentului regulament, „relocare” înseamnă selectarea, la recomandarea UNHCR sau a statelor membre, admisia, transferul și protecția resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor care au nevoie de protecție internațională, dintr-o țară terță în care au fost strămutați într-un stat membru, pentru a li se acorda protecție internațională și a li se oferi o soluție durabilă.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  prevede sosirea legală și în condiții de siguranță a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor care au nevoie de protecție internațională pe teritoriul statelor membre;

(a)  garantează transferul și sosirea legale și în condiții de siguranță ale resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor care se numără printre persoanele cele mai vulnerabile și care au nevoie de protecție internațională pe teritoriul statelor membre, pentru a li se oferi o soluție durabilă;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuie la reducerea riscului ca un aflux considerabil și neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi care au nevoie de protecție internațională să ajungă pe teritoriul statelor membre;

(b)  încurajează toate statele membre să își mărească treptat eforturile de relocare și numărul total de locuri de relocare disponibile, precum și să sprijine și să faciliteze primirea și integrarea persoanelor relocate și, astfel, contribuie la limitarea situațiilor în care resortisanții țărilor terțe și apatrizii care au nevoie de protecție internațională sunt nevoiți călătorească în mod neregulamentar către teritoriul statelor membre;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuie la inițiativele internaționale în materie de relocare.

(c)  contribuie la inițiativele internaționale în materie de relocare, inclusiv prin intermediul utilizării strategice a relocării, în special în situațiile de prelungire a statutului de refugiat, sprijinind, astfel, și țările terțe în care migranții depun mai întâi cererea de protecție internațională.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a stabili regiunile sau țările terțe din care se efectuează relocarea prin intermediul cadrului de relocare al Uniunii, în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolele 7 și 8, se iau în considerare următoarele elemente:

Pentru a stabili regiunile sau țările terțe din care se efectuează relocarea prin intermediul cadrului de relocare al Uniunii, în conformitate cu actele delegate menționate la articolele 7 și 8, se iau în considerare următoarele elemente:

Amendamentul 44

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul de persoane care au nevoie de protecție internațională strămutate într-o țară terță sau în interiorul unei țări terțe și orice deplasare ulterioară a acestor persoane către teritoriul statelor membre;

(a)  numărul de persoane vulnerabile care au nevoie de protecție internațională, astfel cum este specificat în estimările anuale privind necesitățile globale în materie de relocare publicate de UNHCR;

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a a)  țările terțe și regiunile care se confruntă cu situații de prelungire a statutului de refugiat;

Amendamentul     46

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  complementaritatea cu asistența financiară și tehnică acordată țărilor terțe în care sau în interiorul cărora au fost strămutate persoanele care au nevoie de protecție internațională;

(b)  posibilitățile de utilizare strategică a relocării cu scopul de a elabora în mod colectiv soluții și de a îmbunătăți protecția mediului în țările terțe, precum și pentru a asigura complementaritatea cu asistența financiară și tehnică acordată în vederea îmbunătățirii capacităților de primire și a condițiilor de protecție țărilor terțe în care au fost strămutate persoanele care au nevoie de protecție internațională;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  relațiile globale ale Uniunii cu țara terță sau țările terțe din care se efectuează relocarea și cu țările terțe în general;

eliminat

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cooperarea efectivă a unei țări terțe cu Uniunea în domeniul migrației și azilului, inclusiv:

eliminat

(i)  reducerea numărului de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi care trec în mod neregulamentar frontiera pe teritoriul statelor membre provenind din țara terță respectivă;

 

(ii)  crearea de condiții pentru utilizarea conceptelor de primă țară de azil și de țară terță sigură pentru returnarea solicitanților de azil care au trecut în mod neregulamentar frontiera pe teritoriul statelor membre provenind din țara terță în cauză sau având o legătură cu aceasta;

 

(iii)  creșterea capacității de primire și protejarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională și care locuiesc în țara respectivă, inclusiv prin dezvoltarea unui sistem de azil eficace sau

 

(iv)  creșterea ratei de readmisie a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor aflați în situație de ședere neregulamentară pe teritoriul statelor membre, cum ar fi prin încheierea și punerea în aplicare eficace a unor acorduri de readmisie;

 

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  amploarea și conținutul angajamentelor în materie de relocare asumate de țările terțe.

eliminat

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate

Următorii resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi sunt eligibili pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8:

Numai următorii resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi sunt eligibili pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8:

(a)  resortisanții țărilor terțe care, ca urmare a unei temeri de persecuție bine fondate din motive de rasă, religie, naționalitate sau cetățenie, opinii politice sau apartenență la un anumit grup social, se află în afara țării de cetățenie sau a unei părți din acea țară în care își aveau reședința obișnuită în trecut și care nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să solicite protecția respectivei țări sau apatrizii care, aflându-se din motivele menționate anterior în afara țării în care își aveau reședința obișnuită sau a unei părți din acea țară, nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să se întoarcă sau să locuiască în respectiva țară sau, dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții,

(a)  resortisanții țărilor terțe care, ca urmare a unei temeri de persecuție bine fondate din motive de rasă, religie, naționalitate sau cetățenie, gen, orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate, opinii politice sau apartenență la un anumit grup social, se află în afara țării de cetățenie și care nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să solicite protecția respectivei țări sau apatrizii care, aflându-se din motivele menționate anterior în afara țării în care își aveau reședința obișnuită nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să se întoarcă sau, dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții,

(ii) resortisanții țărilor terțe care se află în afara țării de cetățenie sau a părții din această țară în care își aveau reședința obișnuită în trecut sau apatrizii care se află în afara țării în care își aveau reședința obișnuită anterioară sau a părții din această țară în care își avuseseră reședința obișnuită și în privința cărora există motive întemeiate de a crede că, dacă ar fi returnați în țara de origine sau ar rămâne în țara în care își aveau reședința obișnuită, ar fi supuși unui risc real de a suferi vătămări grave și care nu pot sau, din cauza acestui risc, nu doresc să solicite protecția respectivei țări;

resortisanții țărilor terțe care se află în afara țării de cetățenie sau apatrizii care se află în afara țării în care își aveau reședința obișnuită anterioară și în privința cărora există motive întemeiate de a crede că, dacă ar fi returnați în țara de origine sau în țara în care își aveau reședința obișnuită, ar fi supuși unui risc de a suferi vătămări grave și care nu pot sau, din cauza acestui risc, nu doresc să solicite protecția respectivei țări;

(b)  resortisanții țărilor terțe și apatrizii care se încadrează în cel puțin una dintre categoriile următoare:

   și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de persoane vulnerabile:

(i)  persoane vulnerabile;

 

–  femei și fete aflate într-o situație de risc;

–  femei și fete aflate într-o situație de risc;

–  copii și adolescenți aflați într-o situație de risc, inclusiv copiii neînsoțiți,

–  copii și adolescenți aflați într-o situație de risc, inclusiv copiii neînsoțiți,

–  persoane care au supraviețuit violențelor și/sau torturii, inclusiv pe criterii de gen,

–  persoane care au supraviețuit violențelor și/sau torturii, inclusiv pe criterii de gen sau de orientare sexuală,

–  persoane care au nevoie de protecție juridică și/sau fizică,

–  persoane care au nevoie de protecție juridică și/sau fizică, inclusiv cele care se confruntă cu riscul de a fi returnate,

 

  persoanele pentru care nu pot fi prevăzute alte soluții durabile, în special cele care se află în situații de prelungire a statutului de refugiat,

–  persoane cu nevoi medicale sau cu handicap sau

–  persoane cu nevoi medicale sau cu handicap sau

 

  persoanele în vârstă;

  persoanele cu vulnerabilitate socioeconomică;

 

 

(b)  resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care îndeplinesc criteriile menționate la litera (a) și care, conform articolului 1D alineatul 2 din Convenția de la Geneva din 1951, au dreptul de a beneficia de avantajele acestei convenții;

(ii)  membri de familie ai resortisanților țărilor terțe, ai apatrizilor sau ai cetățenilor Uniunii aflați în situație de ședere legală într-un stat membru:

(c)  următorii membri de familie ai resortisanților țărilor terțe sau ai apatrizilor care urmează să fie relocați, pentru a asigura unitatea familiei:

–  soții sau partenerii necăsătoriți dintr-o relație stabilă, dacă legislația sau practica statului membru în cauză tratează în mod comparabil cuplurile necăsătorite și cele căsătorite în cadrul legislației sale privind resortisanții țărilor terțe sau apatrizii;

–  soții sau partenerii necăsătoriți dintr-o relație stabilă;

–  copiii minori ai cuplurilor menționate la prima liniuță ori ai resortisanților țărilor terțe sau ai apatrizilor care urmează să fie relocați, cu condiția să nu fie căsătoriți, indiferent dacă sunt născuți în cadrul sau în afara căsătoriei sau adoptați în conformitate cu prevederile legislației interne;

–  copiii, indiferent dacă sunt născuți în cadrul sau în afara căsătoriei sau adoptați în conformitate cu prevederile legislației interne sau cu dispozițiile recunoscute în temeiul acesteia, precum și copiii pentru care aceștia dețin răspunderea părintească;

–  tatăl, mama sau un alt adult responsabil de minorul necăsătorit care urmează să fie relocat, fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii statului membru în cauză, în cazul în care adultul este prezent;

–  tatăl, mama sau un alt adult responsabil de minor, în conformitate cu legislația sau practicile naționale;

–  fratele (frații) sau sora (surorile) resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care urmează să fie relocați;

–  fratele (frații) sau sora (surorile);

–  resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care urmează să fie relocați și care depind de copilul lor sau de părintele lor pentru asistență ca urmare a stării de graviditate, a unui copil nou-născut, a unei boli grave, a unui handicap grav sau a bătrâneții, cu condiția ca legăturile de familie să fi existat în țara de origine, copilul sau părintele să fie în măsură să aibă grijă de persoana dependentă și persoanele în cauză să își fi exprimat dorința în acest sens în scris;

–  resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care urmează să fie relocați și care depind de copilul, de părintele lor sau de alt membru al familiei pentru asistență ca urmare a stării de graviditate, a unui copil nou-născut, a unei boli grave, a unui handicap grav sau a bătrâneții, cu condiția ca legăturile de familie să fi existat în țara de origine, copilul sau părintele sau alt membru al familiei să fie în măsură să aibă grijă de persoana dependentă și persoanele în cauză să își fi exprimat dorința în acest sens în scris;

(c)  resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 1D din Convenția de la Geneva din 1951 privind protecția sau asistența acordată de un organism sau de o instituție a Organizației Națiunilor Unite, alta decât Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați („UNHCR”);

 

(d)  resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care nu au fost recunoscuți de autoritățile competente ale țării în care se află sau în care și-au stabilit reședința ca având drepturile și obligațiile aferente deținerii cetățeniei respectivei țări sau drepturi și obligații echivalente acestora.

 

Statele membre se asigură că unitatea familiei poate fi menținută între persoanele menționate la litera (b) punctul (ii).

 

 

  Fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind reîntregirea familiei, inclusiv Directivei 2003/86/CE1a a Consiliului sau legislației naționale a statelor membre privind reîntregirea familiei, membrii de familie menționați la primul paragraf litera (c) ai resortisanților țărilor terțe, ai apatrizilor sau ai cetățenilor Uniunii aflați în situație de ședere legală într-un stat membru pot fi relocați de către statele membre în afara limitelor contribuției statelor membre respective la îndeplinirea obiectivului fixat de relocare al Uniunii.

 

____________

 

1a Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, p. 12).

[Dispozițiile modificate de la litera (b) sunt transferate la paragraful al doilea litera (a), litera (c) modificată devine litera (b), punctul (ii) modificat de la litera (b) devine litera (c)].

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Motive de excludere

Motive de ineligibilitate

Amendamentul     52

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Următorii resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi sunt excluși din mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8:

1.  Următorii resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi sunt ineligibili pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8:

Amendamentul 53

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  persoane în privința cărora există motive rezonabile să se creadă că:

(a)  persoane în privința cărora există motive temeinice să se creadă că:

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  au comis o infracțiune gravă;

(ii)  au comis o infracțiune gravă fără caracter politic;

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  persoane în privința cărora există motive rezonabile să se considere că reprezintă un pericol pentru comunitatea, ordinea publică, securitatea, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale statului membru care examinează dosarul de relocare, inclusiv în cazul în care un al doilea stat membru a solicitat statului membru care examinează dosarul de relocare să îl consulte pe durata examinării în legătură cu anumiți resortisanți ai țărilor terțe sau anumiți apatrizi ori anumite categorii de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi și acest al doilea stat membru a obiectat cu privire la relocarea lor din aceste motive;

(b)  persoane în privința cărora există motive temeinice să se considere că reprezintă un pericol pentru securitatea publică sau națională sau pentru sănătatea publică a statului membru care examinează dosarul de relocare;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  persoanele în legătură cu care s-a emis o alertă în Sistemul de informații Schengen sau în baza de date națională a unui stat membru în scopul de a i se refuza intrarea;

eliminat

Amendamentul 57

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  persoanele care au rămas pe teritoriul statelor membre în mod neregulamentar, au intrat în mod neregulamentar pe acesta sau au încercat să intre în mod neregulamentar pe teritoriul statelor membre pe parcursul ultimilor cinci ani;

eliminat

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  persoanele care au fost deja relocate de un alt stat membru prin punerea în aplicare a prezentului regulament, a concluziilor 11097/15 din 20 iulie 2015 ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, a Recomandării C(2015) 9490 a Comisiei din 15 decembrie 2015 sau a unui mecanism național de relocare; și

(e)  persoanele care au fost deja relocate de un stat membru

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  persoanele pe care statele membre au refuzat să le reloce în cursul ultimilor cinci ani, în conformitate cu prezentul alineat.

eliminat

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pot fi excluși din mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8 în cazul în care se aplică prima facie unul dintre motivele de excludere menționate la alineatul (1) literele (a) sau (b).

eliminat

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul anual de relocare al Uniunii

Planul bianual de relocare al Uniunii

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul adoptă un plan anual de relocare al Uniunii în anul anterior celui în care acesta urmează să fie pus în aplicare.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate o dată la doi ani, în conformitate cu articolul 14, pentru a completa prezentul regulament, în vederea stabilirii unui plan de relocare al Uniunii, în conformitate cu următoarele alineate.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Planul de relocare al Uniunii ține seama pe deplin de recomandările Comitetului la nivel înalt privind relocarea și se bazează pe estimările anuale privind necesitățile globale în materie de relocare publicate de UNHCR.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Planul anual de relocare al Uniunii include:

2.  Planul de relocare al Uniunii include:

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate;

(a)  un număr-țintă de persoane care urmează să fie relocate, care să corespundă cu cel puțin 20% din estimările anuale privind necesitățile globale în materie de relocare;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  detalii cu privire la participarea statelor membre în cadrul planului anual de relocare al Uniunii și contribuțiile acestora la numărul total de persoane care urmează să fie relocate;

(b)  detalii cu privire la participarea statelor membre în cadrul planului de relocare al Uniunii și contribuțiile acestora la numărul-țintă de persoane care urmează să fie relocate;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prioritățile geografice globale.

(c)  prioritățile geografice globale, pe baza estimărilor anuale privind necesitățile globale în materie de relocare publicate de UNHCR .

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c a)  un contingent de urgență nealocat de persoane care urmează să fie relocate, astfel cum se prevede la articolul 11a, corespunzând unui procent de aproximativ 10 % din numărul-țintă menționat la litera (a), pentru a ține cont de cazurile urgente și de forță majoră, fără a ține seama de prioritățile geografice menționate la litera (c).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care instituie mecanisme specifice de relocare ale Uniunii în conformitate cu planul de relocare al Uniunii adoptat în temeiul articolului 7. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 14, în completarea prezentului regulament, pentru a institui mecanisme specifice de relocare ale Uniunii în conformitate cu planul de relocare al Uniunii adoptat în temeiul articolului 7.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul exact de persoane care urmează să fie relocate din numărul total maxim, astfel cum figurează în planul anual de relocare al Uniunii prevăzut la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și detalii cu privire la participarea statelor membre la mecanismul specific de relocare al Uniunii;

(b)  numărul exact de persoane care urmează să fie relocate din numărul-țintă, astfel cum figurează în planul de relocare al Uniunii prevăzut la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și detalii cu privire la participarea statelor membre la mecanismul specific de relocare al Uniunii;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  precizarea regiunilor sau a țărilor terțe din care urmează să se efectueze relocarea, astfel cum se menționează la articolul 4;

(c)  precizarea regiunilor sau a țărilor terțe din care urmează să se efectueze relocarea în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (c) și astfel cum se menționează la articolul 4 și, dacă este cazul, a priorităților și a demersurilor pe care Uniunea le are în vedere la adresa acestor regiuni sau țări terțe în cadrul utilizării strategice a relocării;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în cazul în care este necesar, acorduri de coordonare locală și acorduri de cooperare practică între statele membre, susținute de [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), cu țările terțe și UNHCR sau alți parteneri;

(d)   acorduri de coordonare locală și acorduri de cooperare practică între statele membre, susținute de UNHCR și, dacă statele membre solicită acest lucru, de [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), cu țările terțe și alți parteneri;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o descriere a grupului sau grupurilor specifice de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi cărora li se aplică mecanismul specific de relocare al Uniunii;

(e)  o descriere a grupului sau grupurilor specifice de resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi, pe baza estimărilor anuale privind necesitățile globale în materie de relocare publicate de UNHCR și orientată în funcție de categoriile de cereri de relocare definite la articolul 5 litera (a), cărora li se aplică mecanismul specific de relocare al Uniunii;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  dacă se aplică procedura ordinară prevăzută la articolul 10 sau procedura accelerată prevăzută la articolul 11, precizându-se, după caz, modul în care se efectuează identificarea și evaluarea resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor și termenul pentru luarea deciziilor privind relocarea;

eliminat

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care participarea voluntară combinată a tuturor statelor membre nu se ridică la 75 % din numărul-țintă de persoane care urmează să fie relocate în conformitate cu articolul 7.3 litera (a), la sfârșitul perioadei de doi ani a planului de relocare al Uniunii mecanismele specifice de relocare ale Uniunii stabilesc numărul exact de persoane pe care fiecare stat membru îl relochează, cu scopul de a ajunge cel puțin la acest procent din numărul vizat. Distribuția numărului total de persoane care urmează să fie relocate între statele membre se bazează pe cheia de referință în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul Dublin].

 

Odată cu stabilirea numărului total de persoane de relocat pentru fiecare stat membru, se ține cont de numărul persoanelor deja relocate în respectivul stat membru.

 

 

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procedurile de relocare prevăzute la articolele 10 și 11 se aplică resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care și-au dat consimțământul pentru a fi relocați și nu și-au retras ulterior consimțământul, inclusiv prin refuzarea relocării într-un anumit stat membru.

Procedurile de relocare în conformitate cu prezentul regulament se aplică resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care și-au dat consimțământul pentru a fi relocați și nu și-au retras ulterior consimțământul, inclusiv prin refuzarea relocării într-un anumit stat membru. Resortisanții țărilor terțe sau apatrizii sunt informați în mod corespunzător de către statul membru asupra drepturilor și obligațiilor care le revin ca urmare a relocării și asupra posibilelor consecințe ale retragerii consimțământului sau ale refuzului de a fi relocați.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când pun în aplicare un mecanism specific de relocare al Uniunii, statele membre identifică resortisanții țărilor terțe sau apatrizii și evaluează dacă aceștia intră în domeniul de aplicare al unui mecanism specific de relocare al Uniunii.

1.  Atunci când pun în aplicare un mecanism specific de relocare al Uniunii, statele membre se bazează, în scopul selecției, în primul rând pe identificarea și transmiterea cazurilor de către UNHCR. Alți actori pentru identificare pot fi statele membre sau organizațiile pertinente.

Amendamentul 78

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1 a.  Statele membre evaluează dacă acești resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi se încadrează în domeniul de aplicare al unui mecanism specific de relocare al Uniunii.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot acorda prioritate, printre altele, resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor:

eliminat

(a)   care au legături de familie cu resortisanții țărilor terțe, cu apatrizi sau cu cetățeni ai Uniunii aflați în situație de ședere legală într-un stat membru;

 

(b)   care au legături sociale sau culturale ori alte caracteristici care pot facilita integrarea în statul membru participant, cu condiția ca acest lucru să nu reprezinte o discriminare bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală, fără a aduce atingere diferențelor de tratament necesare în vederea evaluării menționate la primul paragraf;

 

(c)   care au nevoi speciale de protecție sau prezintă vulnerabilități.

 

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  După identificarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor, statele membre înregistrează următoarele informații ale persoanelor pentru care intenționează să efectueze procedura de relocare:

eliminat

(a)   numele, data nașterii, sexul, cetățenia și alte date personale,

 

(b)   amprentele digitale ale tuturor degetelor și o imagine facială a fiecărui resortisant al unei țări terțe sau apatrid în vârstă de cel puțin șase ani;

 

(c)   tipul și numărul oricărui document de identitate sau de călătorie al resortisantului țării terțe; și

 

(d)  data înregistrării, locul în care este efectuată înregistrarea și autoritatea care a efectuat înregistrarea.

 

Date suplimentare necesare pentru punerea în aplicare a alineatelor (3) și (4) pot fi colectate, de asemenea, la momentul înregistrării.

 

Amendamentul     81

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2 a.  După identificarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor, statele membre efectuează verificări de securitate adecvate în bazele de date relevante de la nivelul Uniunii și de la nivel național, inclusiv în Sistemul de informații Schengen:

Amendamentul     82

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre evaluează dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii menționați la alineatul (2) îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 5 și dacă aceștia nu sunt excluși în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).

Statele membre evaluează dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 5 și dacă aceștia nu sunt excluși în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre efectuează această evaluare pe baza documentelor doveditoare, inclusiv, după caz, a informațiilor de la UNHCR cu privire la îndeplinirea de către resortisanții țărilor terțe sau de către apatrizi a condițiilor necesare pentru a beneficia de statutul de refugiat sau pe baza unui interviu personal sau a unei combinații a celor două metode.

Statele membre efectuează această evaluare îndeosebi pe baza documentelor doveditoare, inclusiv, după caz, a informațiilor de la UNHCR cu privire la îndeplinirea de către resortisanții țărilor terțe sau de către apatrizi a condițiilor necesare pentru a beneficia de statutul de refugiat și pe baza unui interviu personal.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3 a.  Pentru aplicarea procedurii ordinare, statele membre pot solicita UNHCR sau, după caz, [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] ori organismelor internaționale pertinente să efectueze o evaluare completă și transparentă a următoarelor aspecte:

 

(a)   dacă aceștia se încadrează în domeniul de aplicare al mecanismului specific de relocare al Uniunii; și

 

(b)   dacă se încadrează într-una din categoriile referitoare la cererile de relocare stabilite la articolul 5 litera (a), și să prezinte argumentele care stau la baza evaluării.

 

De asemenea, statele membre pot solicita UNHCR să verifice în detaliu dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii ale căror cazuri le-au fost transmise de UNHCR îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 1951.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre iau o decizie cu privire la relocarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor pe baza evaluării menționate la alineatul (3), cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de opt luni de la înregistrarea acestora. Statele membre pot prelungi termenul de opt luni cu o perioadă de maximum patru luni, în cazul în care se întâmpină probleme complexe de fapt sau de drept.

4.  Statele membre iau o decizie cu privire la relocarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor pe baza evaluării menționate la alineatul (3), cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de șase luni de la înregistrarea acestora. Statele membre pot prelungi termenul cu maximum trei luni, în cazul în care se întâmpină probleme complexe de fapt sau de drept. Dacă la sfârșitul perioadelor menționate la prezentul alineat, statul membru nu a comunicat nicio decizie fără a oferi o justificare, procedura de relocare poate fi inițiată de către un alt stat membru la adresa resortisantului țării terțe sau a apatridului respectiv.

Amendamentul     86

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  După luarea unei decizii, statele membre îi informează pe resortisanții țărilor terțe sau pe apatrizi cu privire la drepturile și obligațiile lor, în special cu privire la dreptul de a refuza relocarea și la posibilele implicații ale acestui refuz, cu privire la drepturile și obligațiile care decurg din statutul de refugiat sau de beneficiar de protecție subsidiară, îndeosebi în ceea ce privește deplasările secundare și obligația de înregistrare a datelor cu caracter personal în sistemul Eurodac.

 

Aceste informații sunt furnizate în scris și, dacă este necesar, oral, într-o limbă pe care persoana poate să o înțeleagă și se adaptează la nevoile minorilor sau persoanelor cu nevoi specifice.

Amendamentul     87

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre stochează datele menționate la alineatele (2) - (4) pentru o perioadă de cinci ani de la data relocării.

5.  La sosirea pe teritoriul său, fiecare stat membru înregistrează, în cazul în care sunt disponibile, informații cu privire la persoanele relocate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr XXX/XXX [Regulamentul Eurodac]. Statele membre stochează datele menționate în [Regulamentul Eurodac] pentru o perioadă de cinci ani de la data relocării.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La expirarea acestei perioade, statele membre șterg datele. Statele membre șterg datele legate de o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective, de îndată ce statul membru ia cunoștință de faptul că persoana în cauză a dobândit cetățenia respectivă.

La expirarea acestei perioade, statele membre șterg datele. Statele membre șterg datele legate de o persoană care a dobândit cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea perioadei respective.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care se ia o decizie negativă, persoana în cauză nu este relocată.

6.  În cazul în care se ia o decizie negativă, persoana în cauză nu este relocată în statul membru care a luat decizia. Motivul respingerii se comunică printr-un aviz motivat UNHCR, celorlalte state membre, Agenției Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) și altor organizații care au depus cererea, pentru a i se da curs în mod corespunzător. Orice stat membru care a formulat o decizie negativă îi poate solicita oricărui al doilea stat membru care examinează dosarul de relocare să îl consulte pe durata examinării.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  acordă statutul de refugiat, în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză îndeplinește condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat, sau statutul conferit prin protecție subsidiară, în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul respectiv este eligibil pentru a beneficia de protecție subsidiară. Statul membru informează resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză cu privire la decizia respectivă. După ce persoana în cauză intră pe teritoriul unui stat membru, decizia de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară are același efect ca o decizie de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară menționată la articolele 13 și 19 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale];

(a)  acordă statutul de refugiat, în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză îndeplinește condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat, sau statutul conferit prin protecție subsidiară, în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul respectiv este eligibil pentru a beneficia de protecție subsidiară. Statul membru informează resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză cu privire la decizia respectivă și la drepturile pe care i le conferă acest statut. După ce persoana în cauză intră pe teritoriul unui stat membru, decizia de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară are același efect ca o decizie de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară menționată în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind condițiile de obținere a protecției internaționale]; Statele membre pot elibera permise de ședere permanente sau cu durată de validitate nelimitată în condiții mai favorabile decât cele stabilite la articolul 13 din Directiva 2003/109/CE1a a Consiliului.

 

__________________

 

1a Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, JO L 16, 23.1.2004, p. 44-53.

Amendamentul     91

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se oferă să organizeze călătoria, inclusiv controalele medicale pentru a se stabili dacă persoana este aptă pentru călătorie și asigură transferul gratuit către propriul teritoriu, inclusiv, dacă este cazul, facilitarea procedurilor de ieșire din țara terță din care resortisantul țării terțe sau apatridul este admis;

(b)  se oferă să organizeze călătoria, inclusiv controalele medicale și, atunci când este posibil, examinările medicale pentru a se stabili dacă persoana este aptă pentru călătorie și asigură transferul gratuit către propriul teritoriu, inclusiv, dacă este cazul, facilitarea procedurilor de ieșire din țara terță din care resortisantul țării terțe sau apatridul este admis. Când organizează călătoria, statele membre trebuie să țină seama de posibilele nevoi ale persoanelor în cauză având în vedere vulnerabilitatea acestora;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  oferă resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor un program de orientare anterior plecării, care poate include informații cu privire la drepturile și obligațiile acestora, cursuri de limbă și informații cu privire la organizarea socială, culturală și politică a statului membru.

(c)  oferă resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor un program de orientare anterior plecării, care include informații cu privire la drepturile și obligațiile acestora, cursuri de limbă și informații cu privire la organizarea socială, culturală și politică a statului membru. Aceste programe pot fi oferite după intrare sau pot fi incluse în programe de integrare, în cazul în care statele membre aleg să le instituie, în măsura în care acestea vor fi accesibile și gratuite, și ținând seama de vulnerabilitățile specifice ale persoanei reinstalate.

Amendamentul     93

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7 – litera c a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  aranjează transferul relocarea în cel mai scurt timp posibil;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În scopul punerii în aplicare a procedurii ordinare, înainte de identificarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor, statele membre pot solicita UNHCR sau după caz, [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] sau organismelor internaționale relevante să le transmită cazurile de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi în legătură cu care aceste entități au evaluat pe deplin:

eliminat

(a)   dacă aceștia intră în domeniul de aplicare al mecanismului specific de relocare al Uniunii; și

 

(b)  dacă aceștia se încadrează într-una din categoriile de vulnerabilitate stabilite la articolul 5 litera (b) punctul (i).

 

De asemenea, statele membre pot solicita UNHCR să evalueze pe deplin dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii ale căror cazuri le-au fost transmise de UNHCR îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 1951.

 

De asemenea, statele membre pot solicita luarea în considerare, printre altele, a criteriilor stabilite la alineatul (1) literele (a)-(c).

 

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 pentru a completa, atunci când este necesar, elementele menționate la alineatele (1)-(4), în vederea adaptării procedurii de relocare la circumstanțele din țara terță din care se efectuează relocarea.

eliminat

Amendamentul     96

Propunere de regulament

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

eliminat

Procedura accelerată

 

În cazul în care actul de punere în aplicare al Comisiei prin care se adoptă un mecanism specific de relocare al Uniunii prevede o procedură accelerată, prin derogare de la articolul 10, statele membre:

 

(1)  nu evaluează dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii îndeplinesc cerințele menționate la articolul 5 litera (a) punctul (i);

 

(2)  nu solicită UNHCR să evalueze dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 1951;

 

(3)  iau o decizie privind relocarea cât mai curând posibil și nu mai târziu de patru luni de la înregistrarea unui resortisant al unei țări terțe menționată la articolul 10 alineatul (2); statele membre pot prelungi termenul de patru luni cu o perioadă de maximum două luni, în cazul în care se întâmpină probleme complexe de fapt sau de drept;

 

(4)  acordă resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor în cauză statutul conferit prin protecție subsidiară.

 

Statutul conferit prin protecție subsidiară acordat pe baza alineatului (4) este considerat încheiat în cazul în care s-a luat o decizie finală cu privire la o cerere de protecție internațională prezentată de către beneficiarul acestui statut.

 

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Procedura de urgență

 

În cazul în care Comisia adoptă, printr-un act delegat, un plan de relocare al Uniunii care prevede o procedură de urgență, fără legătură cu anumite regiuni sau populații, pentru cazurile în care caracterul imediat al riscurilor de securitate pentru anumite persoane sau gravitatea stării lor de sănătate necesită înlăturarea promptă a pericolului într-o perioadă foarte scurtă, prin derogare de la articolul 10, statele membre:

 

(1)   se angajează să instituie o procedură rapidă pentru cazurile urgente și cele de forță majoră, în cazul în care o astfel de procedură nu există deja;

 

(2)   precizează un număr specific de locuri care nu sunt neapărat legate de anumite regiuni sau populații care pot beneficia de această procedură;

 

(3)   primesc cererile pentru situațiile de relocare urgentă sau de forță majoră din partea UNHCR, în cazul cărora caracterul imediat al riscurilor de securitate sau gravitatea stării de sănătate necesită înlăturarea pericolului într-o perioadă foarte scurtă;

 

(4)   accelerează decizia cu privire la îndeplinirea de către resortisanții țărilor terțe sau apatrizii respectivi a cerințelor și a criteriilor de eligibilitate stabilite în acest cadru, în temeiul articolul 5; și

 

(5)   fac tot posibilul pentru a lua o decizie în termen de două săptămâni de la data transmiterii unui caz și a asigura transferul imediat al resortisantului țării terțe sau al apatridului respectiv.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a facilita punerea în aplicare a mecanismelor specifice de relocare ale Uniunii, statele membre desemnează puncte naționale de contact și pot decide să numească ofițeri de legătură în țări terțe.

1.  Pentru a facilita punerea în aplicare a mecanismelor specifice de relocare ale Uniunii, statele membre desemnează puncte naționale de contact și pot decide să numească ofițeri de legătură în țări terțe. Statele membre pot fi asistate de [EUAA] și, dacă este cazul, utilizează structurile existente pentru cooperarea operațională în materie de relocare.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] poate sprijini statele membre, inclusiv prin coordonarea cooperării tehnice dintre acestea, acordându-le asistență în punerea în aplicare a mecanismelor specifice de relocare ale Uniunii și facilitând utilizarea în comun a infrastructurii, în conformitate cu [Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind Agenția pentru Azil)39].

eliminat

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a pune în aplicare mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și, în special, pentru derularea programelor de orientare anterioare plecării, pentru efectuarea controalelor medicale în urma cărora se stabilește dacă persoanele sunt apte pentru călătorie, pentru organizarea călătoriei și pentru alte aranjamente de ordin practic, statele membre pot primi sprijin din partea partenerilor în conformitate cu modalitățile de coordonare locală și de cooperare practică pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii stabilite în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (d).

3.  Pentru a pune în aplicare mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și, în special, pentru derularea programelor de orientare anterioare plecării, pentru efectuarea controalelor medicale în urma cărora se stabilește dacă persoanele sunt apte pentru călătorie, pentru organizarea călătoriei și pentru alte aranjamente de ordin practic, statele membre pot primi sprijin din partea Organizației Mondiale pentru Migrație (OIM) și a altor parteneri în conformitate cu modalitățile de coordonare locală și de cooperare practică pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii stabilite în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (d).

Amendamentul     101

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Rolul Agenției pentru azil a Uniunii Europene

 

1.  Rolul EUAA este de a sprijini statele membre în eforturile lor de relocare și în ceea ce privește capacitatea de relocare. La cererea statelor membre, EUAA le oferă acestora sprijin pentru punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii.

 

Acest sprijin acordat statelor membre poate consta în a le oferi asistență în ceea ce privește:

 

(a)  sarcinile lor de evaluare, îndeosebi pentru a permite statelor membre să respecte termenele prevăzute pentru efectuarea relocărilor;

 

 

 

(b)  formarea personalului specializat în relocare;

 

(c) informațiile furnizate resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor și formarea prealabilă plecării acestora oferită în conformitate cu articolul 10;

 

(d)  cooperarea între statele membre atunci când acestea decid să efectueze în comun etapele procedurii de relocare. EUAA poate, printre altele, să ofere sprijin în cadrul folosirii în comun a infrastructurilor și a trimiterii de misiuni comune de selecție.

 

2.  EUAA coordonează schimbul de bune practici între statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament și integrarea persoanelor relocate în societatea țării-gazdă.

 

3.  EUAA colectează date cu privire la numărul de relocări, la respectarea de către statele membre a angajamentelor lor și la motivele pentru care procedurile nu au fost finalizate.

 

 

 

4.  EUAA participă la consultările tripartite anuale privind relocarea și informează Comitetul la nivel înalt privind relocarea cu privire la activitatea desfășurată acolo.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie Comitetul la nivel înalt privind relocarea, alcătuit din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului, ai Comisiei, ai Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ai statelor membre. [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene], UNHCR și OIM pot fi invitați. Sunt invitați să ia parte la reuniunile Comitetul la nivel înalt privind relocarea reprezentanții Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției în cazul în care aceste state și-au exprimat intenția de a fi asociate la punerea în aplicare a planului anual de relocare al Uniunii.

1.  Se instituie Comitetul la nivel înalt privind relocarea, alcătuit din deputați în Parlamentul European, reprezentanți ai Consiliului, ai Comisiei, ai Înalților Reprezentanți ai Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și reprezentanți ai statelor membre, [ai Agenției pentru Azil a Uniunii Europene], ai UNHCR și ai OIM, precum și ai altor organizații pertinente ale societății civile. Sunt invitați să ia parte la reuniunile Comitetul la nivel înalt privind relocarea reprezentanții Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției în cazul în care aceste state și-au exprimat intenția de a fi asociate la punerea în aplicare a planului de relocare al Uniunii.

 

 

Amendamentul     103

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În urma consultărilor anuale tripartite privind relocarea (CATR), la care Comitetul la nivel înalt privind relocarea va participa și a publicării estimărilor anual necesar de relocare la nivel mondial estimat de UNHCR, cea mai importantă sarcină a Comitetului la nivel înalt privind relocarea va fi de a evidenția principalele componente ale planului de relocare al Uniunii, precum și diferitele mecanisme specifice de relocare ale Uniunii și îndeosebi de a formula de recomandări cu privire la numărul de persoane ce urmează să fie relocate, distribuția echitabilă a acestor persoane între statele membre, țările terțe din care ar trebui să fie efectuate relocările și posibilitățile de utilizare strategică a relocării. Recomandările Comitetului la nivel înalt privind relocarea se publică.

Amendamentul     104

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comitetul la nivel înalt privind relocarea este prezidat de către Comisie. Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea Comisiei sau la cererea unui stat membru, și cel puțin o dată pe an.

2.  Comitetul la nivel înalt privind relocarea este prezidat de către Comisie. Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea Comisiei sau la cererea unui stat membru ori a Parlamentului European, cel puțin o dată pe an.

Amendamentul     105

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia consultă Comitetul la nivel înalt privind relocarea cu privire la chestiuni legate de punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii.

3.  Comisia și Consiliul țin seama pe deplin de recomandările Comitetului la nivel înalt privind relocarea referitoare la chestiunile legate de punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, îndeosebi la elaborarea planului de relocare al Uniunii și a mecanismelor specifice de relocare ale Uniunii.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (9).

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 7 și 8 se conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani începând de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea competențelor menționată la articolul 10 alineatul (9) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu afectează validitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea competențelor menționată la articolele 7 și 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu afectează validitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 7 și 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Procedura comitetului

 

1.   Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul     110

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

Considerentul 46

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  Considerentul 46 se modifică după cum urmează:

„În vederea sporirii solidarității, este important ca fondul să prevadă, în coordonare și sinergie cu asistența umanitară gestionată de Comisie, după caz, un sprijin suplimentar pentru abordarea situațiilor de urgență în care migrația exercită o presiune puternică în statele membre sau în țările terțe sau în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, în temeiul Directivei 2001/55/CE1, a Consiliului, prin acordarea de asistență de urgență. Asistența de urgență ar trebui să includă, de asemenea, sprijin pentru programele ad-hoc de admisie umanitară destinate să asigure șederea temporară pe teritoriul unui stat membru în eventualitatea unei crize umanitare urgente în țări terțe. Cu toate acestea, astfel de alte programe de admitere umanitară nu aduc atingere și nu ar trebui să submineze programul de relocare al Uniunii care vizează explicit de la început să ofere o soluție durabilă persoanelor care au nevoie de protecție internațională transferate Uniunii din țări terțe. În acest scop, statele membre nu ar trebui să fie îndreptățite să primească sume forfetare suplimentare pentru persoane cărora li s-a acordat drept de ședere temporară pe teritoriul unui stat membru în temeiul acestor alte programe de admisie umanitară.

„În vederea sporirii solidarității, este important ca fondul să prevadă, în coordonare și sinergie cu asistența umanitară gestionată de Comisie, după caz, un sprijin suplimentar pentru abordarea situațiilor de urgență în care migrația exercită o presiune puternică în statele membre sau în țările terțe sau în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, în temeiul Directivei 2001/55/CE1, a Consiliului, prin acordarea de asistență de urgență. Asistența de urgență ar trebui să includă, de asemenea, sprijin pentru programele ad-hoc de admisie umanitară destinate să asigure șederea temporară pe teritoriul unui stat membru în eventualitatea unei crize umanitare urgente în țări terțe. Cu toate acestea, astfel de alte programe de admitere umanitară nu aduc atingere și nu ar trebui să submineze programul de relocare al Uniunii care vizează explicit de la început să ofere o soluție durabilă persoanelor care au nevoie de protecție internațională transferate Uniunii din țări terțe.”

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

Articolul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  «relocare» înseamnă admisia resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor care au nevoie de protecție internațională, dintr-o țară terță în care sau în interiorul căreia au fost strămutați, pe teritoriul unuia dintre statele membre, pentru a li se acorda protecție internațională;

(a)  „relocare” înseamnă selectarea, la recomandarea UNHCR sau a statelor membre, admisia, transferul și protecția resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor care au nevoie de protecție internațională dintr-o țară terță în care au fost strămutați către un stat membru, pentru a li se acorda protecție internațională și a li se oferi o soluție durabilă.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

Articolul 2 – litera ab

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ab)  «mecanism specific de relocare al Uniunii» înseamnă un mecanism specific de relocare al Uniunii instituit în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din [Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind cadrul de relocare)].

(ab)  „mecanism specific de relocare al Uniunii” înseamnă un mecanism specific de relocare al Uniunii instituit în conformitate cu articolul 8 din [Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind cadrul de relocare)].

Amendamentul     113

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 516/20145

Articolul 17 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Resurse pentru cadrul de relocare al Uniunii

Resurse pentru cadrul de relocare al Uniunii și pentru mecanismele naționale de relocare și de admisie umanitară

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

Articolul 17 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În plus față de alocarea calculată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a), statele membre primesc pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu un mecanism specific de relocare al Uniunii o sumă forfetară de 10 000 EUR.

1.  Statele membre primesc la fiecare doi ani, suplimentar alocării calculate în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (2) litera (b), pe baza unei sume forfetare de 6 000 EUR pentru fiecare persoană relocată sau admisă în cadrul unui program național de admisie umanitară. Suma forfetară se majorează la 10 000 EUR pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu [Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind cadrul de relocare)].

Amendamentul     115

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

Articolul 17 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) se alocă statelor membre în cadrul unor decizii de finanțare individuale prin care se aprobă programul național revizuit al acestora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

2.  Sumele menționate la alineatul (1) se alocă statelor membre în cadrul unor decizii de finanțare individuale prin care se aprobă programul național revizuit al acestora în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

Amendamentul     116

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 31 decembrie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în statele membre.

1.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament în statele membre în termen de cel mult patru ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

Amendamentul     117

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia ia în considerare posibilitatea de a utiliza bugetul Uniunii pentru a sprijini inițiativele de sponsorizare privată.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre furnizează Comisiei și [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] informațiile necesare pentru întocmirea raportului în sensul alineatului (1), în plus față de informațiile furnizate [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] cu privire la numărul resortisanților din țări terțe și al apatrizilor efectiv relocați săptămânal, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (3) din [Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin)].

2.  Statele membre furnizează Comisiei și [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] informațiile necesare pentru întocmirea raportului în sensul alineatului (1), în plus față de informațiile furnizate [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] cu privire la numărul resortisanților din țări terțe și al apatrizilor efectiv relocați, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (3) din [Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul Dublin)].

Amendamentul     119

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Parlamentul European și Consiliul, pe baza unei propuneri din partea Comisiei, ținând seama de raportul menționat la alineatul (1), revizuiește prezentul regulament până la data de 30 iunie 2020.

3.  Parlamentul European și Consiliul, pe baza unei propuneri din partea Comisiei, ținând seama de raportul menționat la alineatul (1), reexaminează prezentul regulament până la data de ... [18 de luni] după depunerea raportului Comisiei privind aplicarea prezentului regulament.

(1)

JO C 125, 21.4.2017, p. 40.

(2)

JO C 207, 30.6.2017, p. 67.


EXPUNERE DE MOTIVE

În fiecare zi, 34 000 de femei, bărbați și copii sunt obligați să-și părăsească locuințele din cauza conflictelor, persecuțiilor, violenței și încălcărilor drepturilor omului. Această cifră crește constant de la an la an, ajungând la peste 65 de milioane de persoane care fug pentru a-și salva viața, în raport de doi la unu al persoanelor strămutate în interiorul țării față de refugiați. Se estimează că 12,4 milioane de persoane au fost strămutate numai în 2015. Numărul în creștere continuă și interminabilele conflicte și violențe răspunzătoare pentru acesta impun găsirea de urgență a unor soluții permanente mai eficiente la scară mondială.

Convenția de la Geneva: un instrument de drept internațional, creat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial

După cel de-al Doilea Război Mondial, multe țări au devenit conștiente de necesitatea profundă de a promova și a elabora instrumente specifice de drept internațional. Unul dintre obiective a fost crearea unui instrument internațional care să asigure acordarea statutului de refugiat persoanelor care au nevoie de protecție. În Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, comunitatea internațională a stabilit norme obligatorii de drept internațional umanitar, care stabilesc cine și în ce împrejurări trebuie tratat ca refugiat și în ce mod trebuie protejat. Toate statele membre ale UE sunt semnatare ale acestei convenții. Deși Uniunea Europeană ca entitate nu a semnat convenția, articolul 63 alineatul (1) din TCE prevede explicit că politica comună pentru azil trebuie adoptată în conformitate cu Convenția din 1951 și Protocolului din 1967.

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a fost creat în 1950, după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a ajuta milioanele de persoane care fugiseră sau își pierduseră locuințele. UNHCR are rolul de „gardian” al Convenției din 1951 și al Protocolului din 1967 la aceasta. UNHCR este un actor central la nivel mondial, care oferă sprijin țărilor care găzduiesc refugiați și asistă statele în elaborarea politicilor necesare. Pentru ca Uniunea Europeană să își consolideze activitatea de protecție și relocare a refugiaților, este esențial să se bazeze pe lucrările UNHCR.

Relocarea: o cale sigură și legală pentru a obține protecție internațională

Sistemul european comun de azil, în prezent în curs de revizuire, abordează diferite elemente, cum ar fi o mai mare distribuire a responsabilităților pentru primirea refugiaților, condițiile de primire, procedurile comune și condițiile pentru a obține statutul de refugiat. Cu toate acestea, există o mare discrepanță în privința necesității unor modalități sigure și legale de a ajunge în UE.

De-a lungul timpului, Parlamentului European a solicitat în numeroase rezoluții multiplicarea căilor legale și sigure de acces în UE și creșterea eficacității acestora, apel lansat și de Comisia Europeană, Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați, Raportorul special al ONU pentru drepturile omului în cazul migranților, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și de numeroși actori ai societății civile. La reuniunea la nivel înalt a ONU privind refugiații și migranții și la summitul convocat de președintele Obama în septembrie 2016 s-a solicitat, de asemenea, crearea unor căi sigure și legale, incluzând relocarea.

Deși prezintă unele asemănări cu căile de migrație, relocarea este un traseu distinct. Relocarea trebuie, prin urmare, recunoscută nu ca înlocuind, ci ca fiind complementară altor căi legale de a obține protecție internațională, printre care acordarea vizelor umanitare, reîntregirea familiei extinse și programele de admisie umanitară.

UNHCR este mandatat de statutul său și de rezoluțiile Adunării Generale a ONU să se ocupe de relocare, ca una dintre cele trei soluții durabile. Definiția oficială a „relocării” în Manualul privind relocarea al UNHCR este următoarea:

Relocarea presupune selectarea și transferul refugiaților dintr-un stat în care au căutat protecție către un stat terț care a acceptat să îi primească, cu statut de refugiați și drept de ședere. Statutul oferit asigură protecție împotriva returnării și conferă refugiatului relocat și familiei sale sau persoanelor dependente de acesta, dacă este cazul, accesul la drepturi similare cu cele de care se bucură cetățenii acelui stat. Relocarea implică, de asemenea, posibilitatea de a deveni un cetățean naturalizat al țării respective.

Relocarea este, prin definiție, un instrument care oferă refugiaților protecție și soluții durabile. Acesta este contextul în care Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație, Consiliul European pentru Refugiați și Exilați, Comitetul internațional de salvare, Crucea Roșie, Caritas, Amnesty International și mulți alți actori, au considerat că stabilirea unei legături între relocare și cooperarea cu țările terțe în materie de migrație nu este o alegere viabilă. Aceasta se îndepărtează de ideea de relocare ca instrument de protecție a refugiaților celor mai vulnerabili. Reinstalarea trebuie să continue să se bazeze pe nevoile refugiaților cel mai vulnerabili. Trebuie remarcat faptul că UNHCR deja consideră relocarea ca soluție de ultimă instanță, și anume că atunci când analizează un caz, alte soluții durabile au fost deja studiate. Prin urmare, stabilirea priorităților geografice pe baza cooperării cu țările terțe în domeniul migrației și recurgerea la relocare pentru a atinge obiectivele de politică externă ar compromite de facto o perspectivă umanitară, bazată pe necesități și pe protecția internațională. În mod similar, este esențială alinierea cadrului Uniunii la UNHCR în privința criteriilor de eligibilitate utilizate în programele de relocare.

Un cadru al Uniunii care să completeze structurile internaționale pentru relocare

Cadrul UE trebuie să consolideze eforturile globale de relocare și să respecte dreptul internațional, iar pentru aceasta relocarea trebuie să se bazeze pe considerații legate de protecția persoanelor în cauză. Cadrul de relocare al Uniunii Europene ar trebui să se bazeze pe necesități umanitare, să vină în întâmpinarea nevoilor de relocare la nivel mondial și să aducă o ameliorare în situațiile de prelungire a statutului de refugiat. Din acest motiv, cadrul trebuie aliniat la actualele structuri internaționale de relocare, pentru a fi complementar cu acțiunile existente, pentru a crește participarea statelor membre ale UE la acțiunile de relocare și - în primul rând - pentru a funcționa efectiv pe teren. Acest lucru se va realiza în modul prezentat în continuare.

o  Se păstrează rolul UNHCR ca principala instituție care transmite cazurile de relocare statelor membre (articolul 10). Aceasta nu înseamnă că statele membre sau alte organizații relevante nu pot face sesizări, ci doar precizează modul în care relocarea se desfășoară deja în practică. Cu toate acestea, se instituie garanții și se evită suprapunerea procedurilor și structurilor.

o  Prioritățile geografice (articolele 4 și 7) trebuie să se bazeze pe totalul anual necesar de relocare la nivel mondial estimat în publicația anuală a UNHCR. Acesta este domeniul în care putem găsi evaluările cele mai detaliate cu privire la regiunile din lume unde necesitățile de relocare sunt cele mai stringente, și acestea ar trebui, în mod cert, să orienteze cadrul de relocare al Uniunii.

o  Rolul Comitetului la nivel înalt privind relocarea ar trebui să fie mai bine aliniat la structurile existente. După Conferința anuală tripartită privind relocarea (CATR), Comitetul la nivel înalt privind relocarea se va reuni pentru a sublinia principalele componente ale planului de relocare, precum și diferitele programe de relocare. Componența comitetului de relocare la nivel înalt a fost extinsă, pentru mai multă transparență și o mai bună calitate.

Un cadru al Uniunii care să îmbunătățească cifrele

Deși Europa deține 23,8 % din PIB-ul mondial (date OCDE, 2014), statele membre ale UE găzduiesc doar aproximativ 8 % dintre refugiații din întreaga lume. Aceasta impune o sarcină disproporționată asupra țărilor în curs de dezvoltare, care găzduiesc marea majoritate a refugiaților. 22 de țări europene au relocat 13 040 de persoane în 2015 (9 629 dintre aceștia în 17 state membre ale UE), iar Europa a contribuit, în medie, cu aproximativ 10% la relocările totale la nivel mondial în ultimii cinci ani. În comparație, în același an SUA a relocat 69 933 de refugiați.

Statele membre ale UE nu s-au arătat dispuse să creeze căi sigure și legale adecvate de intrare în regiune. Ca urmare, persoanele care se deplasează continuă să fie în situația de a nu avea altă opțiune decât să recurgă la contrabandiști și să se angajeze în călătorii periculoase. Dacă dorim să oferim o alternativă la aceste călătorii periculoase, să reducem pierderile de vieți omenești și dependența de rețelele de contrabandă, acest lucru va fi posibil numai atunci când numărul de locuri oferite va realist și substanțial. Cadrul de relocare al Uniunii trebuie să urmărească efectuarea relocărilor la un nivel de cel puțin 25 % din estimările anuale privind necesitățile globale în materie de relocare. În 2017, acest lucru ar însemna aproximativ 250 000 de persoane.

Un cadru al Uniunii care să susțină programele naționale

Statele membre ale UE care dispun programe de relocare funcționale și eficiente ar trebui să fie încurajate să continue, precum și să-și extindă experiența, să o comunice și să-și pună în comun resursele. Statelor membre ale UE care sunt doar la începutul primelor lor programe de relocare ar trebui să li se acorde tot sprijinul necesar pentru ca această primă experiență să fie pozitivă și să le ofere satisfacții. Statele membre ale UE care au puțină experiență, sau nu au deloc, în acțiunile de relocare, trebuie să aibă la dispoziție o structură solidă care să le ajute să demareze, care să includă schimburi de cele mai bune practici cu alte state membre și care să le ofere sprijin operațional și tehnic, inclusiv din partea [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene]. În cazul în care cadrul de relocare al Uniunii aplică proceduri, criterii de eligibilitate și motive de excludere comune programelor naționale, există riscul de a descuraja eforturile naționale în materie de relocare.

În același timp, este clar că trebuie create stimulente pentru ca statele membre să participe la cadrul de relocare al Uniunii. Pentru un echilibru între aceste două obiective, se sugerează ca statele membre să păstreze cei 6 000 EUR pentru fiecare persoană relocată pe care îi primesc de la FAMI, precum și cei 10 000 EUR pentru fiecare persoană relocată atunci când utilizează cadrul Uniunii.

Un cadru al Uniunii care să ofere o soluție durabilă

Ideea de bază a relocării ca soluție durabilă este ca statele destinatare să ofere persoanelor relocate o ședere permanentă. Un an sau trei ani de ședere nu poate fi în niciun caz considerată o soluție durabilă. Prin urmare, este esențial ca statele membre să aibă posibilitatea de a elibera permise de ședere mai favorabile decât cele propuse în Regulamentul [privind condițiile de obținere a protecției internaționale]. În această privință, se sugerează ca statele membre să poată elibera permise de ședere permanente sau cu durată de validitate nelimitată în condiții mai favorabile decât cele stabilite la articolul 13 din Directiva 2003/109/CE a Consiliului, modificată de Directiva 2011/51/UE [Directiva privind șederea pe termen lung].

Un sistem european comun de azil trebuie să dispună de mai multe căi sigure legale

Sistemul nostru comun de azil nu poate continua să se axeze exclusiv pe a face cât mai dificil pentru persoanele refugiate să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru un sistem european de azil funcțional, este esențială existența unor căi sigure legale, precum și a unor structuri de primire și integrare adecvate. Dreptul la azil și dreptul internațional trebuie respectat. Acest lucru nu este opțional pentru statele membre. Un cadru solid de relocare al Uniunii, care să asigure un plus de calitate și de cantitate în raport cu acțiunile europene actuale de relocare, este un element esențial al sistemului de azil, însă trebuie însoțită și de alte modalități legale. Uniunea Europeană trebuie să își intensifice eforturile comune pentru a demonstra că continentul nostru și Uniunea sunt capabile să-și asume o parte echitabilă din responsabilitatea mondială.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE (1.6.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Raportoare pentru aviz: Laima Liucija Andrikienė

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Transferurile și relocările au făcut obiectul unor rapoarte periodice ale Comisiei care atestă un progres foarte lent, atât în cazul transferului, cât și al relocării. Statele membre ar trebui să continue să respecte angajamentele pe care și le-au asumat în materie de relocare.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pe baza inițiativelor existente, ar trebui instituit un cadru de relocare stabil și fiabil al Uniunii pentru relocarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională, care să fie pus în aplicare în conformitate cu planurile anuale de relocare ale Uniunii și cu mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și care să asigure în mod efectiv respectarea angajamentelor concrete ale statelor membre.

(8)  Pe baza inițiativelor existente, ar trebui instituit un cadru de relocare stabil și fiabil al Uniunii pentru relocarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională, care să fie pus în aplicare în conformitate cu planurile anuale de relocare ale Uniunii și cu mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și care să asigure în mod efectiv respectarea angajamentelor concrete ale statelor membre. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să se bazeze pe nevoi umanitare, să contribuie la satisfacerea cererii de relocare la nivel mondial și să aducă o ameliorare în situațiile de prelungire a statutului de refugiat.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Un astfel de cadru reprezintă o parte necesară a unei politici de migrație bine gestionate, menit să reducă divergențele dintre practicile și procedurile naționale de relocare, să ofere resortisanților țărilor terțe și apatrizilor care au nevoie de protecție internațională o cale legală și sigură de sosire pe teritoriul statelor membre, să contribuie la reducerea riscului unui aflux considerabil și neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi pe teritoriul statelor membre, reducând astfel presiunea reprezentată de sosirile spontane asupra sistemelor de azil ale statelor membre, să constituie o expresie a solidarității cu țările din regiunile în care sau în interiorul cărora au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, atenuând presiunea exercitată asupra țărilor respective, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale Uniunii prin creșterea puterii de influență a Uniunii asupra țărilor terțe și să contribuie în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare, utilizând o singură voce pentru a exprima opinia Uniunii în forurile internaționale și în relația cu țările terțe.

(9)  Un astfel de cadru reprezintă o parte necesară a unei politici de migrație bine gestionate, menit să consolideze și să completeze practicile și procedurile naționale de relocare, să ofere resortisanților țărilor terțe și apatrizilor care au nevoie de protecție internațională o cale legală și sigură de sosire pe teritoriul statelor membre, să contribuie la reducerea riscului unui aflux gestionat ineficient și neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi pe teritoriul statelor membre, în special al primei intrări, reducând astfel presiunea reprezentată de sosirile spontane asupra sistemelor de azil ale statelor membre, să constituie o expresie a solidarității cu țările din regiunile în care sau în interiorul cărora au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, atenuând presiunea exercitată asupra țărilor respective, să intensifice cooperarea cu țările terțe și să contribuie în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare, utilizând o singură voce pentru a exprima opinia Uniunii în forurile internaționale și în relația cu țările terțe. Însoțită de măsuri și politici de dezvoltare, relocarea poate contribui în mod real la reducerea tensiunilor și la ameliorarea situațiilor de prelungire a statutului de refugiat în țările terțe.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a contribui la reducerea riscului ca un aflux considerabil și neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi să ajungă pe teritoriul statelor membre, pentru a da dovadă de solidaritate cu țările din regiuni în care sau în interiorul cărora au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, ajutând la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, și pentru a contribui la realizarea obiectivelor de politică externă ale Uniunii, alegerea regiunilor sau a țărilor terțe din care urmează să se efectueze relocarea ar trebui să corespundă unui angajament personalizat cu țările terțe pentru o mai bună gestionare a migrației, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația32 .

(10)  Pentru a contribui la reducerea riscului ca un aflux neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi să ajungă pe teritoriul statelor membre, pentru a crea perspective veritabile de relocare a acestora, pentru a da dovadă de solidaritate cu țările din regiuni în care sau în interiorul cărora au fost strămutate un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, ajutând la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, și pentru a contribui la realizarea obiectivelor de politică externă ale Uniunii, alegerea regiunilor sau a țărilor terțe din care urmează să se efectueze relocarea ar trebui să corespundă unui angajament personalizat durabil cu țările terțe pentru o mai bună gestionare a migrației, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația32. Prin urmare, ar trebui să se acorde prioritate țărilor partenere. Abordarea generală a Uniunii ar trebui să țină seama de nevoile de relocare și de protecție identificate la nivel mondial, inclusiv de situațiile de prelungire a statutului de refugiat.

__________________

__________________

32 COM(2016)0377.

32 COM(2016)0377.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Procedurile comune standard ar trebui să se bazeze pe experiența și standardele în materie de relocare existente în statele membre, în special pe procedurile standard de operare care guvernează punerea în aplicare a mecanismului de relocare cu Turcia instituit prin Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării a două tipuri de proceduri standard de relocare.

(12)  Procedurile comune standard ar trebui să se bazeze pe experiența și standardele în materie de relocare existente în statele membre și ale Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați („UNHCR”), în special pe Conferința anuală tripartită privind relocarea (CATR), pentru a intensifica treptat eforturile colective de relocare depuse de statele membre cu scopul de a acoperi nevoile în materie de relocare la nivel mondial, în conformitate cu nevoile mondiale de relocare estimate anual de UNHCR. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării a două tipuri de proceduri standard de relocare.

Justificare

Acest acord este încă controversat și nu ar trebui considerat o bună practică pe care să se bazeze politica UE în materie de relocare.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Procedura de relocare ar trebui să se încheie cât mai curând posibil, pentru a descuraja persoanele care au nevoie de protecție internațională să utilizeze căi neregulamentare de intrare în Uniunea Europeană pentru a solicita protecție. În același timp, procedura ar trebui să asigure că statele membre dispun de suficient timp pentru o efectua o examinare adecvată și completă a fiecărui caz în parte. Termenele ar trebui să permită derularea diverselor tipuri de evaluare prevăzute pentru procedura ordinară și cea accelerată.

(16)  Procedura de relocare ar trebui să se încheie cât mai curând posibil, pentru a asigura accesul în regim de urgență în Uniune pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională. În același timp, procedura ar trebui să asigure că statele membre dispun de suficient timp pentru o efectua o examinare adecvată și completă a fiecărui caz în parte. Termenele ar trebui să permită derularea diverselor tipuri de evaluare prevăzute pentru procedura ordinară și cea accelerată.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Admisia umanitară ar trebui să fie considerată o completare la programele de relocare ale Uniunii.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, ar trebui conferite Consiliului competențe de executare pentru instituirea planului anual de relocare al Uniunii, în care să se stabilească numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate, detaliile cu privire la participarea statelor membre la plan și contribuțiile fiecărui stat față de numărul total de persoane care urmează să fie relocate, precum și prioritățile geografice globale.

(21)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, ar trebui conferite Consiliului competențe de executare pentru instituirea planului anual de relocare al Uniunii, în care să se stabilească numărul de persoane care urmează să fie relocate, detaliile cu privire la participarea statelor membre la plan și contribuțiile fiecărui stat față de numărul total de persoane care urmează să fie relocate, în conformitate cu nevoile mondiale de relocare estimate anual de UNHCR.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Aceste competențe ar trebui să fie exercitate la propunerea Comisiei privind numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate și prioritățile geografice globale. Comisia ar trebui să înainteze propunerea în același timp cu propunerea de proiect de buget anual al Uniunii. Consiliul ar trebui să adopte propunerea în termen de două luni. Comisia și Consiliul ar trebui să țină seama de discuțiile derulate în cadrul Comitetului la nivel înalt privind relocarea.

(22)  Aceste competențe ar trebui să fie exercitate la propunerea Comisiei privind numărul total de persoane care urmează să fie relocate prin Cadrul de relocare al Uniunii și prioritățile globale privind persoanele care au nevoie cel mai urgent de protecție. Comisia ar trebui să înainteze propunerea în același timp cu propunerea de proiect de buget anual al Uniunii. Consiliul ar trebui să adopte propunerea în termen de două luni. Comisia și Consiliul ar trebui să țină seama de discuțiile derulate în cadrul Comitetului la nivel înalt privind relocarea și să își alinieze propunerea cu CATR, pentru a intensifica treptat eforturile colective de relocare depuse de statele membre cu scopul de a acoperi nevoile în materie de relocare la nivel mondial, în conformitate cu nevoile mondiale de relocare estimate anual de UNHCR.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Fiecare mecanism specific de relocare al Uniunii ar trebui să stabilească care dintre normele procedurale standard se va aplica în cadrul punerii sale în aplicare. În plus, ar trebui stabilite acorduri de cooperare locală, acolo unde și dacă este oportun să se faciliteze punerea în aplicare a mecanismelor.

(24)  Fiecare mecanism specific de relocare al Uniunii ar trebui să stabilească care dintre normele procedurale standard se va aplica în cadrul punerii sale în aplicare. În plus, ar trebui stabilite acorduri de cooperare locală, acolo unde și dacă este oportun și acorduri de cooperare cu UNHCR pentru a facilita punerea în aplicare a mecanismelor.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Dată fiind expertiza UNHCR în ceea ce privește facilitarea diferitelor forme de admisie a persoanelor care au nevoie de protecție internațională din țările terțe în care au fost strămutate în statele membre dispuse să le admită, UNHCR ar trebui să continue să joace un rol important în eforturile de relocare depuse în temeiul cadrului de relocare al Uniunii. Pe lângă UNHCR, alți actori internaționali, precum Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), ar trebui să fie invitați să asiste statele membre în punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii.

(27)  Dată fiind expertiza UNHCR în ceea ce privește facilitarea diferitelor forme de admisie a persoanelor care au nevoie de protecție internațională din țările terțe în care au fost strămutate în statele membre dispuse să le admită, UNHCR ar trebui să continue să joace un rol important în eforturile de relocare depuse în temeiul cadrului de relocare al Uniunii. Pe lângă UNHCR, alte organizații internaționale și nonguvernamentale, precum Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și delegațiile Uniunii, ar trebui să fie invitate să asiste statele membre în punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] ar trebui să asiste statele membre în punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, în conformitate cu mandatul său.

(28)  [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] ar trebui să asiste statele membre și să coopereze cu țările terțe aferente implicate în punerea în aplicare a cadrului de relocare al Uniunii, în conformitate cu mandatul său, inclusiv oferind un ajutor practic și tehnic și un sprijin operațional.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 33

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și ar trebui, prin urmare, să fie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, inclusiv în ceea ce privește drepturile copilului, dreptul la respectarea vieții de familie, precum și principiul general al nediscriminării.

(33)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și ar trebui, prin urmare, să fie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, inclusiv în ceea ce privește drepturile copilului, dreptul la respectarea vieții de familie, precum și principiul nediscriminării.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie un cadru de relocare al Uniunii pentru admisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor pe teritoriul statelor membre pentru a li se oferi protecție internațională.

Prezentul regulament instituie un cadru de relocare al Uniunii pentru selecția, admisia și transferul resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor pe teritoriul statelor membre pentru a li se oferi protecție internațională.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 3 – litera - a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–a)  stabilește un cadru al Uniunii cu caracter permanent și obligatoriu pentru relocarea resortisanților din țările terțe și a apatrizilor care au nevoie de protecție internațională;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuie la reducerea riscului ca un aflux considerabil și neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi care au nevoie de protecție internațională să ajungă pe teritoriul statelor membre;

(b)  contribuie la reducerea riscului ca un aflux neregulamentar de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi care au nevoie de protecție internațională să ajungă pe teritoriul statelor membre;

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 3 – litera c a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  creează mecanisme de redistribuire cu scopul de a reduce presiunea asupra țărilor terțe care găzduiesc un număr mare de persoane strămutate, ca un gest de solidaritate și de asumare în comun a responsabilității;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul de persoane care au nevoie de protecție internațională strămutate într-o țară terță sau în interiorul unei țări terțe și orice deplasare ulterioară a acestor persoane către teritoriul statelor membre;

(a)  numărul de persoane care au nevoie de protecție internațională strămutate într-o țară terță sau în interiorul unei țări terțe, impactul acestora asupra stabilității regionale a țării terțe respective, și orice deplasare ulterioară a acestor persoane către teritoriul statelor membre;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  complementaritatea cu asistența financiară și tehnică acordată țărilor terțe în care sau în interiorul cărora au fost strămutate persoanele care au nevoie de protecție internațională;

(b)  complementaritatea cu asistența financiară și tehnică, vizând în special creșterea capacității de primire și a protecției persoanelor care au nevoie de protecție internațională și dezvoltarea unui sistem de azil eficace care să fie puse la dispoziția țărilor terțe în care sau în interiorul cărora au fost strămutate persoanele care au nevoie de protecție internațională;

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  relațiile globale ale Uniunii cu țara terță sau țările terțe din care se efectuează relocarea și cu țările terțe în general;

eliminat

Justificare

În loc de a fi un gest de solidaritate, cadrul riscă instrumentalizarea relocării pentru a exercita presiuni asupra acestor țări partenere.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cooperarea efectivă a unei țări terțe cu Uniunea în domeniul migrației și azilului, inclusiv:

eliminat

(i)  reducerea numărului de resortisanți ai țărilor terțe și de apatrizi care trec în mod neregulamentar frontiera pe teritoriul statelor membre provenind din țara terță respectivă;

 

(ii)  crearea de condiții pentru utilizarea conceptelor de primă țară de azil și de țară terță sigură pentru returnarea solicitanților de azil care au trecut în mod neregulamentar frontiera pe teritoriul statelor membre provenind din țara terță în cauză sau având o legătură cu aceasta;

 

(iii)  creșterea capacității de primire și protejarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională și care locuiesc în țara respectivă, inclusiv prin dezvoltarea unui sistem de azil eficace sau

 

(iv)  creșterea ratei de readmisie a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor aflați în situație de ședere neregulamentară pe teritoriul statelor membre, cum ar fi prin încheierea și punerea în aplicare eficace a unor acorduri de readmisie;

 

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  amploarea și conținutul angajamentelor în materie de relocare asumate de țările terțe.

(e)  amploarea și conținutul angajamentelor în materie de relocare asumate de alte țări terțe.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  (i) resortisanții țărilor terțe care, ca urmare a unei temeri de persecuție bine fondate din motive de rasă, religie, naționalitate sau cetățenie, opinii politice sau apartenență la un anumit grup social, se află în afara țării de cetățenie sau a unei părți din acea țară în care își aveau reședința obișnuită în trecut și care nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să solicite protecția respectivei țări sau apatrizii care, aflându-se din motivele menționate anterior în afara țării în care își aveau reședința obișnuită sau a unei părți din acea țară, nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să se întoarcă sau să locuiască în respectiva țară sau, dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții,

(a)  (i) resortisanții țărilor terțe care, ca urmare a unei temeri de persecuție bine fondate din motive de rasă, religie, sex, identitate de gen, orientare sexuală, naționalitate sau cetățenie, opinii politice sau apartenență la un anumit grup social, se află în afara țării de cetățenie sau a unei părți din acea țară în care își aveau reședința obișnuită în trecut și care nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să solicite protecția respectivei țări sau apatrizii care, aflându-se din motivele menționate anterior în afara țării în care își aveau reședința obișnuită sau a unei părți din acea țară, nu pot sau, din cauza acestei temeri, nu doresc să se întoarcă sau să locuiască în respectiva țară sau, dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții,

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – punctul i – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  persoane vulnerabile:

(i)  persoane vulnerabile, în special:

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – punctul i – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  copii și adolescenți aflați într-o situație de risc, inclusiv copiii neînsoțiți,

–  copii și adolescenți aflați într-o situație de risc, în special copiii neînsoțiți,

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – punctul i – liniuța 6 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  persoane care nu dispun de soluții durabile alternative;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – punctul ii – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  copiii minori ai cuplurilor menționate la prima liniuță ori ai resortisanților țărilor terțe sau ai apatrizilor care urmează să fie relocați, cu condiția să nu fie căsătoriți, indiferent dacă sunt născuți în cadrul sau în afara căsătoriei sau adoptați în conformitate cu prevederile legislației interne;

–  copiii minori ai cuplurilor menționate la prima liniuță ori ai resortisanților țărilor terțe sau ai apatrizilor care urmează să fie relocați, indiferent dacă sunt născuți în cadrul sau în afara căsătoriei sau adoptați în conformitate cu prevederile legislației interne;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – punctul ii – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  tatăl, mama sau un alt adult responsabil de minorul necăsătorit care urmează să fie relocat, fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii statului membru în cauză, în cazul în care adultul este prezent;

–  tatăl, mama sau un alt adult responsabil de minorul care urmează să fie relocat, fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii statului membru în cauză, în cazul în care adultul este prezent;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că unitatea familiei poate fi menținută între persoanele menționate la litera (b) punctul (ii).

Statele membre se asigură că unitatea familiei poate fi menținută.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  au comis o infracțiune gravă;

(ii)  au comis o infracțiune gravă echivalentă cu o infracțiune pasibilă de pedeapsă în temeiul dreptului penal al statelor membre;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  persoanele care au rămas pe teritoriul statelor membre în mod neregulamentar, au intrat în mod neregulamentar pe acesta sau au încercat să intre în mod neregulamentar pe teritoriul statelor membre pe parcursul ultimilor cinci ani;

eliminat

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  persoanele care au fost deja relocate de un alt stat membru prin punerea în aplicare a prezentului regulament, a concluziilor 11097/15 din 20 iulie 2015 ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, a Recomandării C(2015)9490 a Comisiei din 15 decembrie 2015 sau a unui mecanism național de relocare și

(e)  persoanele care au fost deja relocate de un alt stat membru prin punerea în aplicare a prezentului regulament sau ca parte a unui mecanism național de relocare și

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pot fi excluși din mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8 în cazul în care se aplică prima facie unul dintre motivele de excludere menționate la alineatul (1) literele (a) sau (b).

eliminat

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul adoptă un plan anual de relocare al Uniunii în anul anterior celui în care acesta urmează să fie pus în aplicare.

1.  Pe baza unei propuneri a Comisiei și în conformitate cu nevoile mondiale de relocare estimate de UNHCR, Consiliul adoptă un plan anual de relocare al Uniunii în anul anterior celui în care acesta urmează să fie pus în aplicare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate;

(a)  numărul de persoane care urmează să fie relocate, ținând seama de nevoile mondiale de relocare estimate de UNHCR;

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prioritățile geografice globale.

(c)  nevoile generale de protecție și prioritățile geografice specifice, ținând seama de nevoile mondiale de relocare estimate de UNHCR;

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – punctul ca (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  criteriile de referință pentru monitorizarea și evaluarea implementării efective de către statele membre.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul exact de persoane care urmează să fie relocate din numărul total maxim, astfel cum figurează în planul anual de relocare al Uniunii prevăzut la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și detalii cu privire la participarea statelor membre la mecanismul specific de relocare al Uniunii;

(b)  numărul exact de persoane care urmează să fie relocate din numărul care figurează în planul anual de relocare al Uniunii prevăzut la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și detalii cu privire la participarea statelor membre la mecanismul specific de relocare al Uniunii;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în cazul în care este necesar, acorduri de coordonare locală și acorduri de cooperare practică între statele membre, susținute de [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), cu țările terțe și UNHCR sau alți parteneri;

(d)  în cazul în care este necesar, acorduri de coordonare locală și acorduri de cooperare practică între statele membre, susținute de [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), și de delegațiile Uniunii, cu țările terțe, UNHCR, OIM și organizațiile relevante ale societății civile sau alți parteneri;

Amendamentul     40

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o descriere a grupului sau grupurilor specifice de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi cărora li se aplică mecanismul specific de relocare al Uniunii;

(e)  o descriere a grupului sau grupurilor specifice de resortisanți ai țărilor terțe sau de apatrizi, pe baza nevoilor mondiale de relocare estimate de UNHCR, cărora li se aplică mecanismul specific de relocare al Uniunii, în conformitate cu criteriile de vulnerabilitate stabilite de UNHCR;

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  care au legături de familie cu resortisanții țărilor terțe, cu apatrizi sau cu cetățeni ai Uniunii aflați în situație de ședere legală într-un stat membru;

(a)  care au legături de familie cu resortisanții țărilor terțe, cu apatrizi sau cu cetățeni ai Uniunii aflați în situație de ședere legală într-un stat membru, dar care nu sunt eligibili pentru a beneficia de reîntregirea familiei în conformitate cu Directiva 2003/86/CE1aa Consiliului;

 

_________________

 

1a Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, p. 12).

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre efectuează această evaluare pe baza documentelor doveditoare, inclusiv, după caz, a informațiilor de la UNHCR cu privire la îndeplinirea de către resortisanții țărilor terțe sau de către apatrizi a condițiilor necesare pentru a beneficia de statutul de refugiat sau pe baza unui interviu personal sau a unei combinații a celor două metode.

Statele membre efectuează această evaluare pe baza documentelor doveditoare, inclusiv, după caz, a informațiilor de la UNHCR, OIM, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și organizații relevante ale societății civile cu privire la îndeplinirea de către resortisanții țărilor terțe sau de către apatrizi a condițiilor necesare pentru a beneficia de statutul de refugiat sau pe baza unui interviu personal sau a unei combinații a celor două metode.

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, statele membre pot solicita UNHCR să evalueze pe deplin dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii ale căror cazuri le-au fost transmise de UNHCR îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 1951.

De asemenea, statele membre solicită UNHCR, OIM sau unor organizații relevante ale societății civile să evalueze pe deplin dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii ale căror cazuri le-au fost transmise de UNHCR, OIM și organizații relevante ale societății civile îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 1951.

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  nu solicită UNHCR să evalueze dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 1951;

(2)  nu solicită UNHCR, OIM sau unor organizații relevante ale societății civile să evalueze dacă resortisanții țărilor terțe sau apatrizii îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de statutul de refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 1951;

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a facilita punerea în aplicare a mecanismelor specifice de relocare ale Uniunii, statele membre desemnează puncte naționale de contact și pot decide să numească ofițeri de legătură în țări terțe.

1.  Pentru a facilita punerea în aplicare a mecanismelor specifice de relocare ale Uniunii, statele membre desemnează puncte naționale de contact și pot decide să numească ofițeri de legătură în țări terțe. Statele membre pot fi asistate de [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] și, dacă este cazul, utilizează structurile existente pentru cooperarea operațională în materie de relocare.

Amendamentul     46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a pune în aplicare mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și, în special, pentru derularea programelor de orientare anterioare plecării, pentru efectuarea controalelor medicale în urma cărora se stabilește dacă persoanele sunt apte pentru călătorie, pentru organizarea călătoriei și pentru alte aranjamente de ordin practic, statele membre pot primi sprijin din partea partenerilor în conformitate cu modalitățile de coordonare locală și de cooperare practică pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii stabilite în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (d).

3.  Pentru a pune în aplicare mecanismele specifice de relocare ale Uniunii și, în special, pentru derularea programelor de orientare anterioare plecării, pentru efectuarea controalelor medicale în urma cărora se stabilește dacă persoanele sunt apte pentru călătorie, pentru organizarea călătoriei și pentru alte aranjamente de ordin practic, statele membre pot primi sprijin din partea partenerilor și, în special, a UNHCR și a organizațiilor internaționale relevante, în conformitate cu modalitățile de coordonare locală și de cooperare practică pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii stabilite în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (d).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie Comitetul la nivel înalt privind relocarea, alcătuit din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului, ai Comisiei, ai Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ai statelor membre. [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene], UNHCR și OIM pot fi invitați. Sunt invitați să ia parte la reuniunile Comitetul la nivel înalt privind relocarea reprezentanții Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției în cazul în care aceste state și-au exprimat intenția de a fi asociate la punerea în aplicare a planului anual de relocare al Uniunii.

1.  Se instituie Comitetul la nivel înalt privind relocarea, alcătuit din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului, ai Comisiei, ai Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ai statelor membre. [Agenția pentru Azil a Uniunii Europene], UNHCR și OIM și reprezentanți ai organizațiilor relevante ale societății civile sunt invitați. Sunt invitați să ia parte la reuniunile Comitetului la nivel înalt privind relocarea reprezentanții Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției în cazul în care aceste state și-au exprimat intenția de a fi asociate la punerea în aplicare a planului anual de relocare al Uniunii.

Amendamentul     48

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comitetul la nivel înalt privind relocarea este prezidat de către Comisie. Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea Comisiei sau la cererea unui stat membru, și cel puțin o dată pe an.

2.  Comitetul la nivel înalt privind relocarea este prezidat de către Comisie. Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea Comisiei sau la cererea unui stat membru, și cel puțin o dată pe an. Comisia rămâne, de asemenea, vigilentă la eventualele semnale transmise de UNHCR sau de organizațiile societății civile, în special organizațiile internaționale competente, cu privire la evoluțiile în materie de relocare.

Amendamentul     49

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 31 decembrie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în statele membre.

1.  Până la 31 decembrie 2018 și, ulterior, în fiecare an, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament în statele membre. Comisia prezintă un raport UNHCR cu privire la participarea Uniunii și a statelor sale membre la acoperirea nevoilor mondiale de relocare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Cadrul Uniunii în materie de relocare

Referințe

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

12.9.2016

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

7

5

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (25.4.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Raportor pentru aviz: Gérard Deprez

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz consideră că Uniunea Europeană are nevoie urgentă de o politică de migrație integrată și durabilă, bazată pe solidaritate și pe o repartizare echitabilă a sarcinilor între toate statele membre. În plus, raportorul pentru aviz consideră că, prin instituirea unor căi legale de exercitare a dreptului de a solicita azil în Europa, evenimentele tragice care duc la pierderea de vieți omenești în rândul migranților ce traversează Marea Mediterană ar putea fi evitate, iar modelul de afaceri al traficanților de migranți ar putea fi anihilat.

Raportorul pentru aviz sprijină ideea stabilirii unei legături între propunerea de reformare a Regulamentului Dublin(1) și prezenta propunere, astfel încât numărul persoanelor relocate să fie adăugat la numărul cererilor de protecție internațională, pentru a putea determina cheia de repartizare din cadrul mecanismului de repartizare corectiv. Raportorul pentru aviz sprijină, de asemenea, ideea stabilirii unei legături între prezenta propunere și procedura de reformare a Regulamentului Eurodac(2), astfel încât datele referitoare la persoanele relocate să poată fi stocate în sistemul Eurodac.

În ceea ce privește implicațiile bugetare ale propunerii, deși aceasta nu stabilește cu precizie un plafon aplicabil numărului de persoane care urmează să fie relocate, raportorul pentru aviz consideră că aceste planuri de relocare ar trebui să fie ambițioase și că, în consecință, este necesar să se pună la dispoziție mijloacele necesare pentru implementarea acestora.

Raportorul pentru aviz salută propunerea de a aloca statelor membre, pentru fiecare persoană relocată, suma de 10 000 EUR, care urmează să fie pusă la dispoziție din bugetul Uniunii, prin mobilizarea sumelor corespunzătoare din pachetul financiar alocat Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI), în conformitate cu planurile de relocare ale Uniunii, adoptate în fiecare an de către Consiliu. Raportorul pentru aviz înțelege că este necesar să se suspende cofinanțarea de la bugetul Uniunii a operațiunilor de relocare desfășurate în cadrul programelor naționale de relocare, pentru a asigura faptul că aceste programe europene de relocare dispun de finanțarea necesară.

În final, raportorul pentru aviz dorește să sublinieze că cele două componente ale autorității bugetare trebuie să fie informate pe deplin cu privire la implicațiile financiare ale planului de relocare pentru anul următor în momentul prezentării propunerii referitoare la proiectul de buget al Uniunii aferent exercițiului următor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Proiectul european s-a bazat întotdeauna pe promovarea valorilor democrației, a statului de drept și a drepturilor omului.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul -1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  Gestionarea migrației reprezintă o responsabilitate comună.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Procedurile comune standard ar trebui să se bazeze pe experiența și standardele în materie de relocare existente în statele membre, în special pe procedurile standard de operare care guvernează punerea în aplicare a mecanismului de relocare cu Turcia instituit prin Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării a două tipuri de proceduri standard de relocare.

(12)  Procedurile comune standard ar trebui să se bazeze pe experiența și standardele existente în materie de relocare ale UNHCR și ale statelor membre și în special pe procedurile standard de operare care guvernează punerea în aplicare a mecanismului de relocare cu Turcia instituit prin Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016. Cadrul de relocare al Uniunii ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării a două tipuri de proceduri standard de relocare.

Justificare

Ar trebui să fie luate în considerare aranjamentele internaționale existente care se bazează pe UNHCR.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Ambele tipuri de proceduri constau în următoarele etape: identificare, înregistrare, evaluare și luarea deciziei.

(13)  Ambele tipuri de proceduri constau în următoarele etape: identificare, înregistrare, evaluare și luarea deciziei și ar trebui să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu UNHCR.

Justificare

UNHCR deține o experiență și cunoștințe vaste în domeniul relocării care ar trebui folosite cât mai mult posibil.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Toate datele cu caracter personal colectate în scopul procedurii de relocare ar trebui să fie stocate pentru o perioadă maximă de cinci ani de la data relocării. Având în vedere că resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care au fost relocați deja de către un stat membru sau cărora în ultimii cinci ani li s-a refuzat relocarea pe teritoriul unui stat membru ar trebui să fie excluși de la relocarea în alt stat membru, această perioadă ar trebui considerată necesară pentru stocarea datelor cu caracter personal, inclusiv a amprentelor digitale și a imaginilor faciale.

(17)  Toate datele cu caracter personal colectate în scopul procedurii de relocare ar trebui să fie stocate pentru o perioadă maximă de cinci ani de la data relocării. Având în vedere că resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care au fost relocați deja de către un stat membru sau cărora în ultimii cinci ani li s-a refuzat relocarea pe teritoriul unui stat membru ar trebui să fie neeligibili pentru relocarea în alt stat membru, această perioadă ar trebui considerată necesară pentru stocarea datelor cu caracter personal, inclusiv a amprentelor digitale și a imaginilor faciale.

Justificare

Excluderea în contextul protecției internaționale a refugiaților se referă la persoanele care nu merită să beneficieze de protecție internațională. Neeligibilitatea ar fi un termen mai potrivit.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Ar trebui să se aleagă o procedură de relocare pentru fiecare mecanism specific de relocare al Uniunii. O procedură accelerată ar putea fi justificată din motive umanitare sau în cazul unor necesități urgente de protecție juridică sau fizică.

(18)  Ar trebui să se aleagă o procedură de relocare pentru fiecare mecanism specific de relocare al Uniunii în strânsă cooperare cu UNHCR. O procedură accelerată ar putea fi justificată din motive umanitare sau în cazul unor necesități urgente de protecție juridică sau fizică.

Justificare

UNHCR deține o experiență și cunoștințe vaste în domeniul relocării care ar trebui folosite cât mai mult posibil.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie un cadru de relocare al Uniunii pentru admisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor pe teritoriul statelor membre pentru a li se oferi protecție internațională.

Prezentul regulament instituie un cadru de relocare al Uniunii pentru admisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor pe teritoriul statelor membre care aleg să participe la mecanismul de relocare pentru a li se oferi protecție internațională.

Justificare

Participarea la acest cadru ar trebui să fie voluntară, întrucât scopul relocării este de a asigura protecție și de a oferi o soluție durabilă. Statele membre cunosc cel mai bine numărul de persoane cărora le pot oferi protecție și pe care le pot integra în societățile lor. Suma forfetară de 10 000 EUR de la Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) acoperă doar costurile inițiale de relocare.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că unitatea familiei poate fi menținută între persoanele menționate la litera (b) punctul (ii).

Statele membre se asigură că unitatea familiei poate fi menținută în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului1a .

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO ...).

Justificare

Directiva propusă privind condițiile pentru protecția internațională clarifică drepturile membrilor familiei unei persoane care beneficiază de protecție internațională.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Motive de excludere

Neeligibilitate

Justificare

Excluderea în contextul protecției internaționale a refugiaților se referă la persoanele care nu merită să beneficieze de protecție internațională. Neeligibilitatea ar fi un termen mai potrivit.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Următorii resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi sunt excluși din mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8:

1.  Următorii resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi nu sunt eligibili pentru mecanismele specifice de relocare ale Uniunii instituite în conformitate cu articolul 8:

Justificare

Excluderea în contextul protecției internaționale a refugiaților se referă la persoanele care nu merită să beneficieze de protecție internațională. Neeligibilitatea ar fi un termen mai potrivit.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  persoane în privința cărora există motive rezonabile să se creadă că:

(a)  persoane în privința cărora există motive serioase să se creadă că:

Justificare

Formularea „motive serioase să se creadă” este folosită în cadrul Convenției de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul adoptă un plan anual de relocare al Uniunii în anul anterior celui în care acesta urmează să fie pus în aplicare.

1.  Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul adoptă un plan anual de relocare al Uniunii în anul anterior celui în care acesta urmează să fie pus în aplicare care se aplică acelor state membre care aleg să participe la mecanismul de relocare în anul următor.

Justificare

Participarea la acest cadru ar trebui să fie voluntară.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  detalii cu privire la participarea statelor membre în cadrul planului anual de relocare al Uniunii și contribuțiile acestora la numărul total de persoane care urmează să fie relocate;

(b)  detalii cu privire la statele membre care aleg să participe la planul anual de relocare al Uniunii și contribuțiile voluntare ale acestora la numărul total de persoane care urmează să fie relocate;

Justificare

Participarea la acest cadru ar trebui să fie voluntară. Relocarea unui număr tot mai mare de refugiați în Europa și consolidarea cooperării în ceea ce privește relocarea reprezintă aspecte importante, însă statele membre nu ar trebui să aibă obligația de a reloca un anumit număr de persoane din cele care urmează să fie relocate în UE.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul exact de persoane care urmează să fie relocate din numărul total maxim, astfel cum figurează în planul anual de relocare al Uniunii prevăzut la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și detalii cu privire la participarea statelor membre la mecanismul specific de relocare al Uniunii;

(b)  numărul exact de persoane care urmează să fie relocate din numărul total maxim, astfel cum figurează în planul anual de relocare al Uniunii prevăzut la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și detalii cu privire la statele membre care aleg să participe la mecanismul specific de relocare al Uniunii;

Justificare

Participarea la acest cadru ar trebui să fie voluntară. Statele membre ar trebui să poată decide asupra numărului de persoane pe care să le relocheze în locul obligației de a reloca un anumit număr de persoane din cele care urmează să fie relocate în UE.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În plus față de alocarea calculată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a), statele membre primesc pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu un mecanism specific de relocare al Uniunii o sumă forfetară de 10 000 EUR.

1.  În plus față de alocarea calculată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a), statele membre primesc pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu un mecanism specific de relocare al Uniunii o sumă forfetară de 10 000 EUR. Toate resursele financiare alocate sunt destinate relocării și nu pentru alte acțiuni finanțate prin intermediul Regulamentului (UE) nr. 516/2014, cum ar fi finanțarea centrelor de detenție pentru imigranți.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Cadrul Uniunii în materie de relocare

Referințe

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Gérard Deprez

31.8.2016

Data adoptării

24.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

COM(2016)0270.

(2)

COM(2016)0272.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Cadrul Uniunii în materie de relocare

Referințe

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Data prezentării la PE

13.7.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Examinare în comisie

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Data adoptării

12.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

20

2

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Data depunerii

23.10.2017


  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate