POROČILO     ***I
PDF 1221kWORD 116k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Malin Björk

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0468),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 78(2)(d) in (g) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0325/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. januarja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. februarja 2017(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za proračun (A8-0316/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Preselitev je uveljavljen ukrep solidarnosti z državami, ki gostijo begunce, in temelji na humanitarnih potrebah. Preselitev pomeni izbiro državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito v državi, v kateri so zaprosile za zaščito, ter premestitev iz te države in sprejem v drugi državi, da se jim zagotovi mednarodna zaščita in nudi trajna rešitev. Preselitev vključuje tri medsebojno povezane funkcije, ki se dopolnjujejo: pomeni orodje zaščite, trajno rešitev in mehanizem za delitev odgovornosti.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Visoki komisar OZN za begunce (UNHCR) je na podlagi svojega statuta in resolucij generalne skupščine OZN pooblaščen, da sproži postopek preseljevanja kot trajne rešitve za osebe, ki živijo v dolgotrajnem begunstvu. Strokovno znanje UNHCR na tem področju temelji na desetletjih dela in na pooblastilu, ki uživa svetovno podporo. UNHCR bi moral na podlagi svojih pristojnosti zagotoviti podporo programom držav članic za preselitev in okviru Unije za preselitev.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  V skladu s členom 78(1) PDEU mora biti azilna politika Unije v skladu z Ženevsko konvencijo z dne 28. julija 1951 in Protokolom z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter drugimi ustreznimi pogodbami. Te pogodbe temeljijo na členu 14 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, ki določa, da ima vsakdo pravico v drugih državah iskati azil pred preganjanjem.

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  Zagotoviti je treba povezanost in učinkovitost skupnega evropskega azilnega sistema, kar zlasti pomeni okrepitev zakonitih in varnih vstopnih točk v Unijo za državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Preselitev je zakonita pot, ki bi morala za državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so najbolj ranljivi, predstavljati trajno rešitev, dopolnjevati pa bi jo morale tudi druge zakonite poti.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e)  Preselitev je orodje za zaščito. Združitev družine bi morala biti neodvisna od ciljev preselitve in bi jo bilo treba ohraniti kot ključni mehanizem zagotavljanja, da državljani Unije in državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, uživajo temeljno pravico do spoštovanja družinskega življenja. Postopek preselitve se ne bi smel uporabljati za družinske člane, ki bi sicer imeli pravico do pravočasne združitve z družino v državi članici na podlagi drugih pravnih aktov Unije ali nacionalne zakonodaje. V primerih, ko ne velja pravo Unije ali nacionalna zakonodaja, bi bilo treba omogočiti uporabo postopka preselitve za združitev razširjene družine. Države članice bi morale sprejeti prožno politiko združevanja družin in zagotoviti, da se programi za združevanje družin uveljavljajo zunaj preselitvenih kvot.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1f)  Če se družinski član obravnava za preselitev (npr. iz zaščitnih razlogov), bi morale države članice v skladu z načelom enotnosti družine zagotoviti, da so vsi njegovi družinski člani, tudi vzdrževani družinski člani zunaj družinskega jedra, preseljeni skupaj. Države članice bi morale upoštevati kulturne posebnosti, a hkrati imeti pragmatični pristop, če želijo najti najprimernejši način za določitev parametrov za posamezno družino. Osrednji element je lahko družinsko jedro, vendar bi bilo treba pri končni odločitvi ustrezno upoštevati tudi odvisnost med družinskimi člani, tako fizično, finančno, psihološko in čustveno. Pri obravnavanju družine je zlasti pomembno upoštevanje kulturnih posebnosti v tistih primerih, ko so bili ljudje prisiljeni zbežati pred preganjanjem in državljansko vojno, saj so lahko člani širše družine zadnja obrambna točka za posameznike, ki za svoje preživetje, psihološko pomoč in čustveno podporo zaupajo le družini.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1g)  Okvir Unije za preselitev bi moral podpirati in spodbujati države članice pri izvajanju starih in novih programov za trajno preselitev in pri postopni krepitvi skupnih prizadevanj na področju preselitev ter podpirati in omogočati sprejem in vključevanje preseljenih oseb.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1h)  Newyorška deklaracija za begunce in migrante, ki jo je generalna skupščina OZN sprejela 19. septembra 20161a, poziva države, naj okrepijo prizadevanja na področju preselitev, in predvideva celostni okvir za odzivanje na begunsko krizo, s pomočjo katerega si države prizadevajo zagotoviti mesta za preselitev in druge zakonite poti v obsegu, ki bi omogočil, da se izpolnijo potrebe po preselitvi, ki jih je opredelil Urad visokega komisarja OZN za begunce.

 

__________________

 

1a Resolucija generalne skupščine OZN A/RES/71/1.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1i)  Pojem „nevarnost za javno zdravje“ je treba razumeti kot bolezen, ki lahko preraste v epidemijo, kakor je opredeljena v Mednarodnem zdravstvenem pravilniku Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Komisija je 15. decembra 2015 na države članice in pridružene države naslovila Priporočilo za prostovoljni program humanitarnega sprejema s Turčijo29, v katerem je priporočila, naj udeležene države sprejmejo osebe, ki so bile razseljene zaradi konflikta v Siriji in ki potrebujejo mednarodno zaščito. V skladu z izjavo EU in Turčije z dne 18. marca 2016 bo prostovoljni program humanitarnega sprejema aktiviran, ko se bodo neregularni prehodi med Turčijo in EU prenehali ali pa vsaj bistveno in trajno zmanjšali. Države članice bodo k temu programu prispevale prostovoljno.

črtano

__________________

 

29 C(2015)9490.

 

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V skladu z izjavo EU in Turčije z dne 18. marca 2016 bodo vsi novi migranti brez urejenega statusa, ki bodo na grške otoke prišli prek Turčije od 20. marca 2016 naprej, vrnjeni v Turčijo. Za vsakega Sirca, vrnjenega v Turčijo z grških otokov, bo iz Turčije v Unijo preseljen drug Sirec, pri čemer se bodo upoštevala merila ranljivosti, ki jih uporabljajo Združeni narodi. Države članice in pridružene države dublinske uredbe ter Turčija so se maja 2016 dogovorile o standardnih operativnih postopkih, ki usmerjajo izvajanje tega programa za preselitev.

črtano

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Vzpostaviti bi bilo treba trden in zanesljiv okvir Unije za preselitev na podlagi obstoječih pobud, da se bo preselitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, izvajala v skladu z letnimi načrti Unije za preselitev in ciljno usmerjenimi programi Unije za preselitev, ki bodo učinkovito uresničevali konkretne zaveze držav članic.

(8)  Vzpostaviti bi bilo treba trden in zanesljiv okvir Unije za preselitev na podlagi obstoječih pobud in v skladu z obstoječo mednarodno shemo za preselitev, da se bo preselitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, izvajala v skladu z načrti Unije za preselitev in ciljno usmerjenimi programi Unije za preselitev, ki bodo učinkovito uresničevali konkretne zaveze držav članic. Okvir Unije za preselitev bi moral temeljiti na humanitarnih potrebah, prispevati k izpolnjevanju globalnih potreb po preselitvi in omiliti dolgotrajne begunske razmere. Okvir Unije za preselitev bi se moral uskladiti z že obstoječo strukturo za preselitev, zlasti z letnimi tristranskimi posvetovanji o preselitvi, da se izpolni vsaj 20 % svetovnih potreb po preselitvi, kot jih je opredelil UNHCR v letni napovedi globalnih potreb po preselitvi. V skladu z načelom solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami iz člena 80 PDEU bi si bilo treba postopoma prizadevati za pravično razdelitev preseljenih oseb med države članice. Ta prizadevanja bi bilo treba združiti s prizadevanji za vzpostavitev zavezujočih mednarodnih pravil za skupno mednarodno odgovornost za preselitev oseb, ki potrebujejo preselitev, kakor predlaga UNHCR.

 

(V okviru „letnega načrta Unije za preselitev“ bi se bilo treba sklicevati na „načrt Unije za preselitev“ brez besede „letni“. Predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne spremembe v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Takšen okvir je nujen del dobro vodene migracijske politike, da bi se lahko zmanjšale razlike med nacionalnimi praksami in postopki na področju preselitve, zagotovil zakonit in varen prihod državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic, zmanjšalo tveganje za obsežen neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic in s tem zmanjšal pritisk na azilne sisteme držav članic, ki ga povzročajo spontani prihodi oseb, izkazala solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma znotraj katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države, prispevalo k doseganju zunanjepolitičnih ciljev Unije s povečanjem njenega vpliva v razmerju do tretjih držav ter učinkovito prispevalo k svetovnim pobudam za preselitev z enotnim nastopanjem na mednarodnih forumih in v razmerju do tretjih držav.

(9)  Takšen okvir, če prispeva h krepitvi zakonitih poti za migracije, je nujen del dobro vodene migracijske politike in prispeva k dobremu delovanju skupnega evropskega azilnega sistema, katerega namen je podpirati in širiti že obstoječe nacionalne programe za preselitev, nuditi podporo in pomoč novim prizadevanjem za preselitev, zagotoviti zakonit in varen prihod državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic ter prispevati k zagotavljanju zaščite in trajnih rešitev za njihove potrebe. Takšen okvir, skupaj z razvojnimi ukrepi in politikami, lahko služi kot izraz solidarnosti z državami in regijami, v katere je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in lahko učinkovito prispeva k zmanjšanju napetosti in pomaga omiliti pritisk na te države, zlasti z lajšanjem dolgotrajnih begunskih razmer. Takšen okvir bi lahko tudi učinkovito prispeval k svetovnim pobudam za preselitev z enotnim nastopanjem na mednarodnih forumih.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Recital 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Osebe, ki so v svoji državi notranje razseljene, bi morale imeti možnost vstopa na ozemlje Unije v okviru programov za humanitarni sprejem. Upoštevati je torej treba humanitarni sprejem kot dopolnilo k preselitvi. Ukrepi za notranje razseljene osebe, ki jih države članice sprejmejo v okviru nacionalnih programov za humanitarni sprejem, bi bilo torej treba financirati iz proračuna Unije. Nacionalne programe za humanitarni sprejem, ki prejmejo sredstva Unije, bi bilo treba skupaj cilji za preselitev vključiti v to uredbo. Preučiti bi bilo treba možnost vzpostavitve skupnega postopka Unije, ki bo ločen od preselitve, za sprejem oseb, razseljenih znotraj svoje države. Kadar dovolijo sprejem notranje razseljenih oseb, bi morale države članice predvsem spoštovati pravico teh oseb do vrnitve domov, njihova preselitev pa ne bi nikakor smela služiti kot sredstvo za doseganje zunanjepolitičnih ciljev Unije ali nacionalnih zunanjepolitičnih ciljev.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi zmanjšali tveganje za obsežen neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic, izkazali solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma znotraj katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države ter prispevali k doseganju zunanjepolitičnih ciljev Unije, bi regije ali tretje države, iz katerih bo potekala preselitev, morale ustrezati prilagojenemu angažmaju s tretjimi državami za boljše upravljanje migracij, kot je bilo predvideno v Sporočilu Komisije z dne 7. junija 2016 o vzpostavitvi novega partnerskega okvira s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah32.

črtano

__________________

 

32 COM(2016)0377.

 

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  V okviru strateške uporabe preselitve bi si morala Unija od vsega začetka prizadevati za tesen dialog s tretjimi državami, od koder se ljudje preseljujejo, zlasti s tistimi, ki se spoprijemajo s trajnimi krizami zaradi prisotnosti dolgoročnih beguncev na njihovem ozemlju. Cilj tega dialoga bi moral biti povečanje pozitivnih učinkov preselitve iz teh držav, s poudarkom zlasti na izboljšanju azilnih zmogljivosti teh držav, vključevanju beguncev, ki so prisotni na njihovem ozemlju, in njihovi zaščiti pred preganjanjem in vračanjem v tretje države. Strateška uporaba preselitve ne bi smela predstavljati načina za nadzor nad migracijami ali sredstva za doseganje zunanjepolitičnih ciljev Unije. Pomanjkanje strateške uporabe preselitve ne bi smelo biti razlog za izključitev države ali regije kot geografske prioritete. Enako načelo bi moralo veljati za dopolnjevanje s finančno in tehnično pomočjo.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za zmanjšanje razlik med nacionalnimi praksami in postopki na področju preselitve bi se morali določiti skupni standardni postopki in skupna merila upravičenosti ter izključitveni razlogi pri izbiri, prav tako pa tudi skupen status zaščite, ki se bo priznal preseljenim osebam.

(11)  Za spodbujanje in podporo večjemu sodelovanju držav članic v okviru Unije za preselitev bi se morali določiti skupni standardni postopki in skupna merila upravičenosti ter razlogi za neupravičenost pri izbiri, prav tako pa tudi skupen status zaščite, ki se bo priznal preseljenim osebam.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Skupni standardni postopki bi morali temeljiti na izkušnjah držav članic s preselitvijo in njihovih standardih, zlasti na standardnih operativnih postopkih, ki usmerjajo izvajanje programa za preselitev s Turčijo, določenega v izjavi EU in Turčije z dne 18. marca 2016. Okvir Unije za preselitev bi moral omogočati uporabo dveh vrst standardnih postopkov preselitve.

(12)  Skupni standardni postopki bi morali temeljiti na izkušnjah držav članic in UNHCR s preselitvijo in na njihovih standardih. Okvir Unije za preselitev bi moral omogočati uporabo dveh vrst postopkov preselitve.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Faze obeh vrst postopka so naslednje: določitev, registracija, presoja in odločitev.

(13)  Vse vrste postopkov bi morale zajemati naslednje faze: določitev, predložitev primerov, presoja, odločitev in registracija.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Vzpostaviti bi bilo treba tudi nujni postopek, ki bi zagotavljal enako raven varnostnih pregledov kot redni postopek. Vendar bi se v primerih preselitev, ki bi jih UNHCR predlagal kot nujne, v okviru nujnega postopka izvedla pospešena presoja zahtev in meril za upravičenost iz te uredbe. Ni treba, da so nujni primeri preselitve vezani na geografske prioritete, kot določa ta uredba. Za nujne primere bi bilo treba nameniti približno 10 % ciljnega števila mest. Vse države članice bi bilo treba spodbujati, naj ponudijo mesta za nujne primere.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Postopek preselitve bi bilo treba zaključiti čim prej, da bi se osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, odvrnilo od neregularnih načinov vstopa v Evropsko unijo v iskanju zaščite. Obenem bi moral zagotavljati, da imajo države članice dovolj časa za celovito in ustrezno obravnavo vsake zadeve. Roki bi morali ustrezati času, ki je potreben za različne vrste presoje, predvidene za redni in hitri postopek.

(16)  Postopek preselitve bi bilo treba zaključiti čim prej, da bi se zagotovila zaščita in omogočil vstop v Unijo osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Obenem bi moral zagotavljati, da imajo države članice dovolj časa za celovito in ustrezno obravnavo vsake zadeve. Roki bi morali ustrezati času, ki je potreben za različne vrste presoje, predvidene za redni in nujni postopek. Pri obeh postopkih bi bilo treba opraviti varnostno preverjanje.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Kakršni koli osebni podatki, ki se zbirajo za namene postopka preselitve, se ne bi smeli hraniti več kot pet let od datuma preselitve. Glede na to, da bi državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je že preselila ena od držav članic ali ki so v zadnjih petih letih odklonile preselitev v eno od držav članic, morale biti izključene iz preselitve v drugo državo članico, bi se to obdobje moralo obravnavati kot nujno obdobje hranjenja osebnih podatkov, vključno s prstnimi odtisi in podobo obraza.

(17)  Kakršni koli osebni podatki, ki se zbirajo za namene postopka preselitve, bi se morali hraniti v sistemu Eurodac za največ pet let od datuma preselitve. Ta hramba zadevnim osebam omogoča, da imajo pri obdelavi svojih podatkov enake pravice kot prosilci za azil in upravičenci do mednarodne zaščite. To bo v primeru sekundarnega gibanja omogočilo tudi določitev, katera država članica je odgovorna za preselitev.

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Če se sprejme sklep o zavrnitvi, se zadevne osebe ne bi smelo preseliti v državo članico, ki je sprejela sklep, in vse shranjene podatke bi bilo treba izbrisati. Razlog za zavrnitev bi bilo treba z obrazloženim mnenjem sporočiti UNHCR, drugim državam članicam, Agenciji Evropske unije za azil in drugim organizacijam, ki so predložile primer, da se po potrebi izvede nadaljnja obravnava. Katera koli država članica, ki je sprejela sklep o zavrnitvi, lahko zahteva, da se druga država članica, ki pregleduje spis o preselitvi, med pregledom z njo posvetuje.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Subjektivna pravica do preselitve ne obstaja.

črtano

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da bi se omogočilo dopolnjevanje pravil, ki urejajo postopek, ki se uporabi v ciljno usmerjenih programih Unije za preselitev, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bo lahko postopek prilagodila okoliščinam v tretji državi, iz katere bo potekala preselitev, na primer z določitvijo vloge navedene tretje države v postopku. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja opravijo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201633. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

črtano

__________________

 

33 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

 

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Za dopolnitev te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z oblikovanjem načrta Unije za preselitev, v katerem se vsaki dve leti določi ciljno število oseb, ki jih je treba preseliti, podrobnosti glede sodelovanja držav članic pri načrtu in njihove prispevke k ciljnemu številu oseb, ki jih je treba preseliti, pa tudi splošne geografske prioritete. Za dopolnitev te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z oblikovanjem ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, v katerih se glede na ciljno število in sodelovanje držav članic določi natančno število oseb, ki jih je treba preseliti, v skladu z načrtom Unije za preselitev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje okvira Unije za preselitev, bi bilo treba na Svet prenesti izvedbena pooblastila za vzpostavitev letnega načrta Unije za preselitev, s katerimi se bodo določili največje skupno število oseb, ki bodo preseljene, podrobnosti o udeležbi držav članic pri načrtu in njihovih prispevkih k skupnemu številu oseb, ki bodo preseljene, ter splošna geografska prednostna območja.

črtano

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ta pooblastila bi se morala izvajati na predlog Komisije o največjem skupnem številu oseb, ki bi jih bilo treba preseliti, in splošnih geografskih prednostnih območjih. Komisija bi morala predlog predložiti sočasno s predlogom za letni proračun Unije. Svet bi si moral prizadevati za sprejetje predloga v dveh mesecih. Komisija in Svet bi morala upoštevati razprave v okviru Odbora na visoki ravni za preselitev.

črtano

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje okvira Unije za preselitev, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za vzpostavitev ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, ki bodo določali točno število oseb od skupnega števila oseb, ki bodo preseljene, in udeležbo držav članic v skladu z letnim načrtom Unije za preselitev. Ta pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije34. Za vzpostavitev ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev bi bilo treba uporabiti postopek pregleda, glede na to, da imajo navedeni programi pomembne posledice. Komisija bi si morala prizadevati, da ciljno usmerjene programe Unije za preselitev vzpostavi čim prej po sprejetju letnega načrta Unije za preselitev in kadar koli je to potrebno v obdobju, ki ga zajema letni načrt Unije za preselitev. Komisija bi morala upoštevati razprave v okviru Odbora na visoki ravni za preselitev.

črtano

__________________

 

34 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

 

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Vsak ciljno usmerjen program Unije za preselitev bi moral določati, katera standardna postopkovna pravila bi morala veljati za njegovo izvajanje. Po potrebi bi moral prav tako določati ureditve sodelovanja na lokalni ravni, kakor je to primerno, da bi se pospešilo njegovo izvajanje.

(24)  Vsak ciljno usmerjen program Unije za preselitev bi moral urejati sodelovanje na lokalni ravni, kakor in če je to primerno, da bi se pospešilo njegovo izvajanje, zlasti z UNHCR, Mednarodno organizacijo za migracije, Agencijo Evropske unije za azil in drugimi ustreznimi organizacijami.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Preseljenim osebam bi bilo treba priznati mednarodno zaščito. V skladu s tem bi se morale določbe pravnega reda na področju azila o vsebini mednarodne zaščite, vključno s pravili o preprečevanju sekundarnega gibanja upravičencev do mednarodne zaščite, uporabljati od takrat, ko preseljene osebe prispejo na ozemlje držav članic.

(25)  Preseljenim osebam bi bilo treba priznati mednarodno zaščito, da se jim zagotovi trajna rešitev. V skladu s tem bi se morale določbe pravnega reda na področju azila o vsebini mednarodne zaščite uporabljati od takrat, ko preseljene osebe prispejo na ozemlje držav članic.

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Vključevanje preseljenih oseb v gostiteljsko družbo je pomembno za uspešnost postopka preselitve in učinkovitost okvira Unije za preselitev. Preseljene osebe bi morale imeti enak dostop do ukrepov vključevanja kot drugi upravičenci do mednarodne zaščite v skladu z [uredba o pogojih za azil]. Države članice lahko določijo, da je sodelovanje pri ukrepih vključevanja obvezno le v primerih, ko so ti ukrepi enostavno dostopni, razpoložljivi in brezplačni. Države članice bi morale državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva ponuditi tudi orientacijski program pred odhodom, ki bi moral vključevati informacije o njihovih pravicah in obveznostih, jezikovne tečaje ter informacije o družbeni, kulturni in politični ureditvi države članice. Ti programi se lahko zagotovijo po prihodu v državo ali se jih lahko vnese v programe vključevanja, če se države članice odločijo zanje, pri tem pa je treba upoštevati posebno ranljivost preseljenih oseb. Države članice bi morale tudi organizirati orientacijske programe po prihodu, prilagojene potrebam preseljenih osebam, da bi se jim zagotovila pomoč zlasti pri učenju jezika gostiteljske države, izobraževanju, usposabljanju, za dostop do trga dela, pri tem pa bi bilo treba upoštevati njihovo posebno ranljivost. Kolikor je mogoče, bi morali imeti zadevni organi in osebe, kot so lokalni organi in že preseljene osebe, možnost sodelovanja pri izvajanju teh programov.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Glede na strokovno znanje UNHCR pri olajševanju različnih vrst sprejema oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretjih držav, v katere so bile razseljene, v države članice, ki so jih pripravljene sprejeti, bi moral imeti UNHCR še naprej ključno vlogo pri prizadevanjih za preselitev na podlagi okvira Unije za preselitev. Poleg UNHCR bi bilo treba pozvati tudi druge mednarodne akterje, kot je Mednarodna organizacija za migracije (IOM), naj državam članicam pomagajo pri izvajanju okvira Unije za preselitev.

(27)  Glede na strokovno znanje UNHCR pri olajševanju različnih vrst sprejema oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretjih držav, v katere so bile razseljene, v države članice, ki so jih pripravljene sprejeti, bi moral biti UNHCR v prvi vrsti odgovoren za predlaganje oseb, ki so upravičene do preselitve na podlagi okvira Unije za preselitev. Poleg UNHCR bi bilo treba pozvati tudi druge mednarodne akterje, kot je Mednarodna organizacija za migracije (IOM), naj državam članicam pomagajo pri izvajanju okvira Unije za preselitev.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  [Agencija Evropske unije za azil] bi morala v skladu s svojim mandatom državam članicam pomagati pri izvajanju okvira Unije za preselitev.

(28)  Države članice bi potrebovale podporo, da bi lahko uresničile svoje zaveze, kar bi zagotovilo nemoteno delovanje okvira Unije za preselitev. [Agencija Evropske unije za azil] bi morala v skladu s svojim mandatom državam članicam na njihovo zahtevo nuditi to podporo. Agencija Evropske unije za azil bi morala tudi usklajevati izmenjavo primerov dobre prakse med državami članicami, zlasti kar zadeva izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe   35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Ker je cilj te uredbe določiti skupne postopke preselitve, bi bilo treba države članice spodbujati k medsebojnemu sodelovanju in skupnemu izvajanju določenih delov postopka, če menijo, da je to ustrezno. To sodelovanje bi lahko potekalo v obliki skupne uporabe infrastrukture in izvajanja skupnih izbirnih misij. Agencija Evropske unije za azil bi morala imeti možnost, da ponudi podporo državam članicam, ki se nameravajo vključiti v takšno sodelovanje.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ustanoviti bi bilo treba Odbor na visoki ravni za preselitev, ki bi omogočal obsežno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi o izvajanju okvira Unije za preselitev.

(29)  Ustanoviti bi bilo treba Odbor na visoki ravni za preselitev, ki bi omogočal obsežno posvetovanje z vsemi deležniki o izvajanju okvira Unije za preselitev. Ta odbor bi moral svoje delo uskladiti z delom mednarodnih struktur za preselitev, zlasti z letnimi tristranskimi posvetovanji o preselitvi in predvidenimi letnimi globalnimi potrebami po preselitvi UNHCR. Odbor na visoki ravni za preselitev bi moral pripraviti priporočila, ki bi služila kot glavni element pri oblikovanju načrta Unije za preselitev ter različnih ciljnih programov Unije za preselitev. Komisija bi morala pri oblikovanju načrta Unije za preselitev, ki ga pripravi vsaki dve leti, upoštevati priporočila Odbora na visoki ravni za preselitev.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Ta uredba ne vpliva na možnost držav članic, da sprejmejo ali izvajajo nacionalne programe za preselitev, ki ne ogrožajo doseganja ciljev Unije v okviru tega predloga, na primer če k ciljno usmerjenim programom Unije za preselitev, vzpostavljenim v skladu s to uredbo, prispevajo dodatno število mest za preselitev, s čimer presežejo svoj prispevek k največjemu številu oseb, ki bodo preseljene v skladu z letnim načrtom Unije za preselitev.

(31)  Ta uredba ne vpliva na možnost držav članic, da sprejmejo ali izvajajo nacionalne programe za preselitev, na primer če prispevajo dodatno število mest za preselitev, s čimer presežejo svoj prispevek k ciljnemu številu oseb, ki jih je treba preseliti v skladu z načrtom Unije za preselitev, ter ne vpliva na obveznosti držav članic v zvezi s ciljnim številom oseb. Če države članice nudijo mesta za preselitev v okviru nacionalnih programov za preselitev, bi morale še nadalje prejemati sredstva iz proračuna Unije.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi okvir Unije za preselitev za sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita.

S to uredbo se vzpostavi okvir Unije za preselitev za sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita in zagotovi trajna rešitev.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tej uredbi „preselitev“ pomeni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretje države, v katero oziroma znotraj katere so bile razseljene, na ozemlje držav članic z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita.

V tej uredbi „preselitev“ pomeni izbiro na podlagi predloga UNHCR ali držav članic, sprejem, premestitev in zaščita državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretje države, v katero so bile razseljene, v državo članico z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita in zagotovi trajna rešitev.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavlja zakonit in varen prihod državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic;

(a)  zagotavlja zakonito in varno premestitev ter prihod državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki so med najbolj ranljivimi osebami in potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic, da se jim zagotovi trajna rešitev;

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pomaga zmanjševati tveganje za obsežen neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic;

(b)  spodbuja vse države članice, naj postopoma povečajo svoja prizadevanja za preselitev in skupno število razpoložljivih mest za preselitev ter podpirajo in omogočajo sprejem in vključevanje preseljenih oseb in tako prispevajo k zmanjšanju potrebe državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, da nezakonito prispejo na ozemlje držav članic.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispeva k mednarodnim pobudam za preselitev.

(c)  prispeva k mednarodnim pobudam za preselitev, tudi prek strateške uporabe preselitve, zlasti pri dolgotrajnem begunstvu, s tem pa tudi pomaga tretjim državam, v katerih ljudje najprej zaprosijo za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri določanju regij ali tretjih držav, iz katerih bo na podlagi okvira Unije za preselitev potekala preselitev, se v skladu z izvedbenimi akti iz členov 7 in 8 upoštevajo naslednji dejavniki:

Pri določanju regij ali tretjih držav, iz katerih bo na podlagi okvira Unije za preselitev potekala preselitev, se v skladu z delegiranimi akti iz členov 7 in 8 upoštevajo naslednji dejavniki:

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, razseljenih v tretjo državo oziroma znotraj nje, in kakršno koli nadaljnje gibanje teh oseb na ozemlje držav članic;

(a)  število ranljivih oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, kakor je določeno v letnem poročilu UNHCR o predvidenih globalnih potrebah po preselitvi;

Predlog spremembe   45

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  tretje države in regije z dolgotrajnimi begunskimi razmerami.

Predlog spremembe   46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dopolnjevanje s finančno in tehnično pomočjo, ki se zagotavlja tretjim državam, v katere oziroma znotraj katerih so bile razseljene osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

(b)  možnosti za strateško uporabo preselitve za skupinsko zagotavljanje rešitev ter izboljšanje varnega okolja v tretjih državah in zaradi dopolnjevanja s finančno in tehnično pomočjo za izboljšanje zmogljivosti za sprejem in pogojev varstva, ki se zagotavlja tretjim državam, v katere so bile razseljene osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  splošni odnosi Unije s tretjo državo ali državami, iz katerih poteka preselitev, in s tretjimi državami na splošno;

črtano

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  učinkovito sodelovanje tretje države z Unijo na področju migracij in azila, vključno z:

črtano

(i)  zmanjšanjem števila državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki pri prihodu iz zadevne tretje države na ozemlje držav članic neregularno prečkajo mejo;

 

(ii)  vzpostavitvijo pogojev za uporabo konceptov prve države azila in varne tretje države za vrnitev prosilcev za azil, ki so pri prihodu iz zadevne tretje države na ozemlje držav članic neregularno prečkali mejo ali ki so z zadevno tretjo državo povezani;

 

(iii)  povečanjem zmogljivosti za sprejem in zaščito oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito in bivajo v zadevni državi, vključno z vzpostavitvijo učinkovitega azilnega sistema; ali

 

(iv)  zvišanjem stopnje ponovnega sprejema državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki neregularno bivajo na ozemlju držav članic, na primer s sklenitvijo in učinkovitim izvajanjem sporazumov o ponovnem sprejemu;

 

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  obseg in vsebina zavez tretjih držav za preselitev.

črtano

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Merila za upravičenost

Merila za upravičenost

Do ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, vzpostavljenih v skladu s členom 8, so upravičeni naslednji državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva:

Do ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, vzpostavljenih v skladu s členom 8, so upravičeni le naslednji državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva:

(a)  (i) državljani tretjih držav, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske ali nacionalne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini nahajajo izven države, katere državljani so, ali dela navedene države, v katerem so imeli prej običajno prebivališče, in ne morejo ali zaradi tega strahu nočejo izkoristiti zaščite navedene države, ali osebe brez državljanstva, ki se nahajajo izven države prejšnjega običajnega prebivališča ali dela navedene države, v katerem so imele prej običajno prebivališče, zaradi enakih razlogov, kot so navedeni zgoraj, in se ne morejo ali se zaradi tega strahu nočejo vrniti v navedeno državo ali v njej bivati, ali, če to ne velja,

(a)  (i) državljani tretjih držav, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske ali nacionalne pripadnosti, spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini nahajajo izven države, katere državljani so, in ne morejo ali zaradi tega strahu nočejo izkoristiti zaščite navedene države, ali osebe brez državljanstva, ki se nahajajo izven države prejšnjega običajnega prebivališča zaradi enakih razlogov, kot so navedeni, in se ne morejo ali se zaradi tega strahu nočejo vrniti v navedeno državo, ali če to ne velja,

(ii) državljani tretjih držav, ki se nahajajo izven države, katere državljani so, ali dela navedene države, v katerem so imeli prej običajno prebivališče, ali osebe brez državljanstva, ki se nahajajo izven države prejšnjega običajnega prebivališča ali dela navedene države, v katerem so imele prej običajno prebivališče, in je bilo v zvezi z njimi izkazano, da obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da bi se, če bi se vrnile v izvorno državo ali državo prejšnjega običajnega prebivališča ali v njej bivale, soočile z dejanskim tveganjem, da utrpijo resno škodo, in ne morejo ali zaradi tega strahu nočejo izkoristiti zaščite navedene države;

(ii) državljani tretjih držav, ki se nahajajo izven države, katere državljani so, ali osebe brez državljanstva, ki se nahajajo izven države prejšnjega običajnega prebivališča in je bilo v zvezi z njimi izkazano, da obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da bi se, če bi se vrnile v izvorno državo ali državo prejšnjega običajnega prebivališča, soočile s tveganjem, da utrpijo resno škodo, in ne morejo ali zaradi tega strahu nočejo izkoristiti zaščite navedene države;

(b)  državljani tretjih držav in osebe brez državljanstva, ki spadajo v vsaj eno od naslednjih kategorij:

   in kdor spada v vsaj eno od naslednjih kategorij ranljivih oseb:

(i)  ranljive osebe;

 

–  ogrožene ženske in dekleta;

–  ogrožene ženske in dekleta;

–  ogroženi otroci in mladostniki, vključno z otroki brez spremstva;

–  ogroženi otroci in mladostniki, vključno z otroki brez spremstva;

–  osebe, ki so preživele nasilje in/ali mučenje, vključno na podlagi spola;

–  osebe, ki so preživele nasilje in/ali mučenje, vključno zaradi spola ali spolne usmerjenosti;

–  osebe, ki potrebujejo pravno in/ali fizično zaščito;

–  osebe, ki potrebujejo pravno in/ali fizično zaščito, vključno z osebami, ki jim grozi vrnitev;

 

  osebe, za katere ni mogoča nobena druga trajna rešitev, zlasti tiste, ki so v dolgotrajnem begunstvu;

–  osebe z zdravstvenimi potrebami ali invalidnostjo; ali

–  osebe z zdravstvenimi potrebami ali invalidnostjo; ali

 

  starejši ljudje;

  osebe, ranljive s socialno-ekonomskega vidika;

 

 

(b)  državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki izpolnjujejo merila iz točke (a) ter so poleg tega v skladu z odstavkom 2 člena 1D Ženevske konvencije iz leta 1951 upravičeni do ugodnosti na podlagi te konvencije;

(ii)  družinski člani državljanov tretjih držav, oseb brez državljanstva ali državljanov Unije, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic:

(c)  družinski člani državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki jih je treba preseliti, da se zagotovi enotnost družine:

–  zakonec ali zunajzakonski partner v stabilnem razmerju, kadar so v skladu s pravom ali prakso zadevne države članice v okviru njenega prava o državljanih tretjih držav ali osebah brez državljanstva neporočeni pari obravnavani na primerljiv način kot poročeni pari;

–  zakonec ali zunajzakonski partner v stabilnem razmerju;

–  mladoletni otroci parov iz prve alinee, državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki bodo preseljene, pod pogojem, da so neporočeni, in ne glede na to, ali so bili rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje ali posvojeni, kot je opredeljeno v nacionalnem pravu;

–  otroci, ne glede na to, ali so bili rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje ali posvojeni, kot je opredeljeno ali priznano v nacionalnem pravu, ter otroci, za katere te osebe nosijo starševsko odgovornost;

–  oče, mati ali druga odrasla oseba, ki je v skladu s pravom ali prakso države članice, v kateri je ta odrasla oseba prisotna, odgovorna za neporočeno mladoletno osebo, ki bo preseljena;

–  oče, mati ali druga odrasla oseba, odgovorna za mladoletnika, v skladu z nacionalnim pravom ali prakso;

–  bratje in sestre državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki bodo preseljene;

–  bratje ali sestre;

–  državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki bodo preseljene in ki so odvisne od pomoči svojega otroka ali starša zaradi nosečnosti, novorojenega otroka, resne bolezni, hude invalidnosti ali starosti, pod pogojem, da so družinske vezi obstajale že v izvorni državi, da je otrok ali starš sposoben skrbeti za vzdrževano osebo in da zadevne osebe to željo pisno izrazijo;

–  državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so odvisne od pomoči svojega otroka, starša ali drugega družinskega člana zaradi nosečnosti, novorojenega otroka, resne bolezni, hude invalidnosti ali starosti, pod pogojem, da so družinske vezi obstajale že v izvorni državi, da je otrok ali starš ali drugi družinski član sposoben skrbeti za vzdrževano osebo in da zadevne osebe to željo pisno izrazijo;

(c)  državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, za katere se ne uporablja člen 1D Ženevske konvencije iz leta 1951 glede zaščite ali pomoči organov ali uradov Združenih narodov, razen Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR);

 

(d)  državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim pristojni organi države, v kateri se nahajajo ali v kateri so pridobile prebivališče, niso priznali pravic in obveznosti, ki izhajajo iz državljanstva navedene države, ali njim enakovrednih pravic in obveznosti.

 

Države članice zagotovijo, da se med osebami iz točke (b)(ii) lahko ohrani enotnost družine.

 

 

  Ne glede na zakonodajo Unije o združitvi družine, vključno z Direktivo Sveta 2003/86/ES1a, ali nacionalno zakonodajo držav članic o združitvi družine so lahko družinski člani iz točke (c) prvega odstavka državljanov tretjih držav, oseb brez državljanstva ali državljanov Unije, ki zakonito prebivajo v neki državi članici, preseljeni s strani držav članic zunaj ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev.

 

____________

 

1a Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, 3.10.2003, str. 12).

(Spremenjena točka (b) postane pododstavek 2 točke (a), spremenjena točka (c) postane točka (b), spremenjena točka (ii) točke (b) postane točka (c).)

Predlog spremembe   51

Predlog uredbe

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izključitveni razlogi

Razlogi za neupravičenost

Predlog spremembe   52

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Iz ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, vzpostavljenih v skladu s členom 8, so izključeni naslednji državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva:

1.  Do vključitve v ciljno usmerjene programe Unije za preselitev, vzpostavljene v skladu s členom 8, niso upravičeni naslednji državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva:

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  osebe, v zvezi s katerimi obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da:

(a)  osebe, v zvezi s katerimi obstajajo resni razlogi za domnevo, da:

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  so storile hudo kaznivo dejanje;

(ii)  so storile hudo nepolitično kaznivo dejanje;

Predlog spremembe   55

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  osebe, v zvezi s katerimi obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da predstavljajo nevarnost za skupnost, javni red, varnost, javno zdravje ali mednarodne odnose države članice, ki obravnava spis o preselitvi, kar vključuje primere, ko je druga država članica zaprosila državo članico, ki obravnava spis o preselitvi, da se med obravnavo z njo posvetuje glede določenih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva ali določenih kategorij državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, in je navedena druga država članica nasprotovala preselitvi navedenih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva iz teh razlogov;

(b)  osebe, v zvezi s katerimi obstajajo resni razlogi za domnevo, da predstavljajo nevarnost za javno ali nacionalno varnost ali javno zdravje države članice, ki obravnava spis o preselitvi;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  osebe, v zvezi s katerimi je bil v schengenskem informacijskem sistemu ali nacionalni podatkovni zbirki ene od držav članic razpisan ukrep zavrnitve vstopa;

črtano

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  osebe, ki so v zadnjih petih letih pred preselitvijo neregularno vstopile na ozemlje držav članic ali na njem neregularno bivale ali ki so poskušale neregularno vstopiti na ozemlje držav članic;

črtano

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  osebe, ki jih je že preselila druga država članica pri izvajanju te uredbe, Sklepov 11097/15 predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 20. julija 2015, izjave EU in Turčije z dne 18. marca 2016, Priporočila Komisije C(2015) 9490 z dne 15. decembra 2015 ali nacionalnega programa za preselitev; ter

(e)  osebe, ki jih je že preselila država članica

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  osebe, v zvezi s katerimi so države članice v zadnjih petih letih pred preselitvijo zavrnile preselitev v skladu s tem odstavkom.

črtano

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva so lahko izključene iz ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, vzpostavljenih v skladu s členom 8, če se eden od izključitvenih razlogov iz točk (a) ali (b) odstavka 1 za njih uporablja prima facie.

črtano

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letni program Unije za preselitev

Dveletni program Unije za preselitev

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Svet na predlog Komisije sprejme letni načrt Unije za preselitev v tistem letu, ki nastopi pred letom izvajanja načrta.

1.  Komisija je v skladu s členom 14 pooblaščena, da vsaki dve leti sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, da bi oblikovala načrt Unije za preselitev v skladu z naslednjimi odstavki.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Načrt Unije za preselitev v celoti upošteva priporočila odbora na visoki ravni za preselitev in temelji na letni napovedi globalnih potreb po preselitvi, ki jo pripravi UNHCR.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Letni načrt Unije za preselitev vključuje:

2.  Načrt Unije za preselitev vključuje:

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  največje skupno število oseb, ki bodo preseljene;

(a)  ciljno število oseb, ki bodo preseljene, ki bi moralo ustrezati vsaj 20% letnih predvidenih globalnih potreb po preselitvi;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podrobnosti o udeležbi držav članic pri letnem načrtu Unije za preselitev in njihovih prispevkih k skupnemu številu oseb, ki bodo preseljene;

(b)  podrobnosti o udeležbi držav članic pri načrtu Unije za preselitev in njihovih prispevkih k ciljnemu številu oseb, ki bodo preseljene;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  splošna geografska prednostna območja.

(c)  splošna geografska prednostna območja na podlagi dokumenta UNHCR o predvidenih globalnih potrebah po preselitvi.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  nedodeljeno nujno kvoto oseb, ki jih je treba preseliti, kot določa člen 11a, ki ustreza približno 10 % ciljnega števila iz točke (a), s čimer bi se upoštevali nujni primeri, ne glede na geografska prednostna območja iz točke (c).

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, skladnih z letnim načrtom Unije za preselitev, sprejetim v skladu s členom 7. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

1.  Komisija je v skladu s členom 14 pooblaščena, da sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, da bi oblikovala ciljno usmerjene programe Unije za preselitev, skladne z načrtom Unije za preselitev, sprejetim v skladu s členom 7.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  točno število oseb, ki bodo preseljene, od največjega skupnega števila, določenega v letnem programu Unije za preselitev iz točke (a) člena 7(2), in podrobnosti o udeležbi držav članic pri ciljno usmerjenem programu Unije za preselitev;

(b)  točno število oseb, ki bodo preseljene, od ciljnega števila, določenega v programu Unije za preselitev iz točke (a) člena 7(2), in podrobnosti o udeležbi držav članic pri ciljno usmerjenem programu Unije za preselitev;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  natančno opredelitev regij ali tretjih držav, iz katerih bo v skladu s členom 4 potekala preselitev;

(c)  natančno opredelitev regij ali tretjih držav, iz katerih bo v skladu s točko (c) člena 7(3) in členom 4 potekala preselitev, in po potrebi prednostne naloge in ukrepe, ki jih Unija predvideva za te regije ali tretje države v okviru strateške uporabe preselitve;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je to potrebno, ureditve usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni med državami članicami, ki jih v skladu s členom 12(3) podpira [Agencija Evropske unije za azil], in s tretjimi državami, UNHCR ali drugimi partnerji;

(d)   ureditve usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni med državami članicami, ki jih v skladu s členom 12(3) podpirata UNHCR in, na zahtevo držav članic, [Agencija Evropske unije za azil], in s tretjimi državami ali drugimi partnerji;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  opis posebne skupine ali skupin državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere se uporablja ciljno usmerjeni program Unije za preselitev;

(e)  opis posebne skupine ali skupin državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, na podlagi dokumenta UNHCR o predvidenih globalnih potrebah po preselitvi in v skladu s kategorijami za predložitev primera za preselitev iz točke (a) člena 5, za katere se uporablja ciljno usmerjeni program Unije za preselitev;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  navedbo, ali se uporablja redni postopek iz člena 10 ali hitri postopek iz člena 11, po potrebi z natančno opredelitvijo, kako se bosta izvajali določitev in presoja v zvezi z državljani tretjih držav ali osebami brez državljanstva, in rok za sprejetje odločitev o preselitvi;

črtano

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če skupna prostovoljna udeležba držav članic ne doseže 75 % ciljnega števila oseb, ki naj bodo preseljene v skladu s točko (a) člena 7(3), na koncu dvoletnega obdobja načrta Unije za preselitev, se s ciljno usmerjenimi programi Unije za preselitev določi točno število oseb, ki naj jih vsaka država članica preseli, s ciljem, da bi se dosegel vsaj ta delež ciljnega števila. Razdelitev skupnega števila oseb, ki bodo preseljene, med države članice temelji na referenčnem ključu iz Uredbe (EU) št. XXX/XXX [dublinska uredba].

 

Pri določanju skupnega števila preseljenih oseb na državo članico se upošteva število oseb, ki so že bile preseljene v to državo članico.

 

 

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopka preselitve iz členov 10 in 11 se uporabljata za državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so izrazile, da soglašajo s preselitvijo, in ki soglasja niso naknadno umaknile ali odklonile preselitev v določeno državo članico.

Postopka preselitve iz te uredbe se uporabljata za državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so izrazile, da soglašajo s preselitvijo, in ki soglasja niso naknadno umaknile ali odklonile preselitev v določeno državo članico. Država članica ustrezno obvesti državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz preselitve, ter o možnih posledicah morebitne umaknitve soglasja ali zavrnitve preselitve.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice pri izvajanju ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev določijo državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva in presodijo, ali ti državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva spadajo na področje uporabe ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev.

1.  Države članice se pri izvajanju ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev v zvezi z izborom zanašajo predvsem na določitev in predložitev primerov s strani UNHCR. Določitev lahko izvajajo tudi države članice ali ustrezne organizacije.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice presodijo, ali ti državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva spadajo na področje uporabe ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko med drugim dajo prednost državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva z:

črtano

(a)   družinskimi vezmi z državljani tretjih držav, osebami brez državljanstva ali državljani Unije, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic;

 

(b)   družbenimi ali kulturnimi vezmi ali drugimi značilnostmi, ki lahko olajšajo vključevanje v udeleženo državo članico, če pri tem ne gre za diskriminacijo na podlagi kakršnega koli razloga, kot so spol, rasa, barva kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vera ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost, brez poseganja v razlike pri obravnavi, potrebne za presojo iz prvega pododstavka;

 

(c)   posebnimi potrebami po zaščiti ali ranljivostmi.

 

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice po določitvi državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva evidentirajo naslednje informacije o osebah, v zvezi s katerimi nameravajo izvesti postopek preselitve:

črtano

(a)   ime, datum rojstva, spol, državljanstvo in druge osebne podatke;

 

(b)   prstne odtise vseh prstov in podobo obraza vsakega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, stare vsaj šest let;

 

(c)   vrsto in številko katerega koli osebnega dokumenta ali potne listine državljana tretje države; ter

 

(d)  datum registracije, kraj registracije in organ registracije.

 

Pri registraciji se lahko zberejo tudi dodatni podatki, potrebni za izvajanje odstavkov 3 in 4.

 

Predlog spremembe   81

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Po določitvi državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva države članice opravijo ustrezno varnostno preverjanje v nacionalnih podatkovnih zbirkah in podatkovnih zbirkah Unije, vključno s schengenskim informacijskim sistemom.

Predlog spremembe   82

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice presodijo, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva iz odstavka 2 izpolnjujejo merila upravičenosti iz člena 5 ter ali niso izključene v skladu s členom 6(1).

Države članice presodijo, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo merila upravičenosti iz člena 5 ter ali niso izključene v skladu s členom 6(1).

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

O tem države članice presodijo na podlagi dokumentarnih dokazil, vključno na podlagi informacij UNHCR, kjer je to ustrezno, o tem, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo pogoje za status begunca, ali na podlagi osebnega razgovora ali kombinacije obojega.

O tem države članice presodijo zlasti na podlagi dokumentarnih dokazil, vključno na podlagi informacij UNHCR, kjer je to ustrezno, o tem, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo pogoje za status begunca, in na podlagi osebnega razgovora.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice lahko za izvajanje rednega postopka prosijo, da UNHCR ali po potrebi [Agencija Evropske unije za azil] oziroma ustrezni mednarodni organi celovito in pregledno ocenijo:

 

(a)   ali spadajo na področje uporabe ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev; ter

 

(b)   ali spadajo v eno od kategorij za predložitev primera za preselitev iz točke (a) člena 5, ter razlog, ki je podlaga za presojo.

 

Države članice lahko tudi prosijo, da UNHCR celovito presodi, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, za katere je UNHCR predložil primere, izpolnjujejo merila za status begunca v smislu člena 1 Ženevske konvencije iz leta 1951.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice odločijo o preselitvi državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva na podlagi presoje iz odstavka 3 čim prej in najpozneje v osmih mesecih od njihove registracije. Države članice lahko ta rok osmih mesecev podaljšajo za največ štiri mesece, če primer vključuje zapletena dejanska ali pravna vprašanja.

4.  Države članice odločijo o preselitvi državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva na podlagi presoje iz odstavka 3 čim prej in najpozneje v šestih mesecih od njihove registracije. Države članice lahko ta rok podaljšajo za največ tri mesece, če primer vključuje zapletena dejanska ali pravna vprašanja. Če država članica ne sporoči odločitve do roka iz tega odstavka in ne navede pojasnila, lahko postopek preselitve tega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva začne druga država članica.

Predlog spremembe   86

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Po sprejetju odločitve države članice državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva seznanijo z njihovimi pravicami in obveznostmi, zlasti s pravico do zavrnitve preselitve in možnimi posledicami zavrnitve ter pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz statusa begunca ali subsidiarne zaščite, zlasti v zvezi s sekundarnimi gibanji in obveznim vnosom osebnih podatkov v sistem Eurodac.

 

Te informacije se prenesejo v pisni obliki in po potrebi ustno, v jeziku, ki ga oseba razume, ter se prilagodijo potrebam mladoletnikov in oseb s posebnimi potrebami.

Predlog spremembe   87

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice hranijo podatke iz odstavkov 2 do 4 pet let od datuma preselitve.

5.  Vsaka država članica po vstopu preseljene osebe na njeno ozemlje evidentira informacije o tej osebi, če so na voljo, v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX [uredba Eurodac]. Države članice hranijo podatke iz [uredbe Eurodac] pet let od datuma preselitve.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po izteku navedenega obdobja države članice podatke izbrišejo. Države članice pred iztekom navedenega obdobja izbrišejo podatke, ki se nanašajo na osebo, ki je pridobila državljanstvo katere koli države članice, in sicer takoj, ko država članica ugotovi, da je zadevna oseba pridobila takšno državljanstvo.

Po izteku navedenega obdobja države članice podatke izbrišejo. Države članice pred iztekom navedenega obdobja izbrišejo podatke, ki se nanašajo na osebo, ki je pridobila državljanstvo katere koli države članice.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če se sprejme zavrnilna odločba, se preselitev zadevne osebe ne izvede.

6.  Če se sprejme zavrnilna odločba, se preselitev zadevne osebe v državo članico, ki je sprejela odločitev, ne izvede. Razlog za zavrnitev se z obrazloženim mnenjem sporoči UNHCR, drugim državam članicam, Agenciji Evropske unije za azil in drugim organizacijam, ki so predložile primer, da se po potrebi izvede nadaljnja obravnava. Država članica, ki je sprejela sklep o zavrnitvi, lahko zahteva, da se druga država članica, ki pregleduje spis o preselitvi, med pregledom z njo posvetuje.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prizna status begunca, če zadevni državljan tretje države ali oseba brez državljanstva izpolnjuje merila za status begunca, ali status subsidiarne zaščite, če je zadevni državljan tretje države ali oseba brez državljanstva upravičena do subsidiarne zaščite. Država članica zadevnega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva obvesti o navedeni odločbi. Odločitev o priznanju statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite ima enak učinek kot odločitev o priznanju statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite iz členov 13 oziroma 19 Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o pogojih za azil], ko zadevna oseba vstopi na ozemlje ene od držav članic;

(a)  prizna status begunca, če zadevni državljan tretje države ali oseba brez državljanstva izpolnjuje merila za status begunca, ali status subsidiarne zaščite, če je zadevni državljan tretje države ali oseba brez državljanstva upravičena do subsidiarne zaščite. Država članica zadevnega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva obvesti o navedeni odločbi in jo seznani s pravicami, ki jih ima na podlagi tega statusa. Odločitev o priznanju statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite ima enak učinek kot odločitev o priznanju statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o pogojih za azil], ko zadevna oseba vstopi na ozemlje ene od držav članic; Države članice lahko izdajo stalna ali neomejena dovoljenja za prebivanje pod pogoji, ki so ugodnejši od pogojev iz člena 13 Direktive Sveta 2003/109/ES1a.

 

__________________

 

1aDirektiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, UL L 16, 23.1.2004, str. 44–53.

Predlog spremembe   91

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ponudi organizacijo potovanja, vključno z zdravniškimi pregledi pred potovanjem, ter zagotovi brezplačno predajo na svoje ozemlje; to po potrebi vključuje pospešitev postopkov izstopa iz tretje države, iz katere se državljan tretje države ali oseba brez državljanstva sprejme;

(b)  ponudi organizacijo potovanja, vključno z zdravniškimi pregledi pred potovanjem, ali po možnosti celovit zdravstveni pregled ter zagotovi brezplačno predajo na svoje ozemlje; to po potrebi vključuje pospešitev postopkov izstopa iz tretje države, iz katere se državljan tretje države ali oseba brez državljanstva sprejme. Pri organizaciji potovanja države članice upoštevajo morebitne potrebe oseb glede na njihovo ranljivost;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva ponudi orientacijski program pred odhodom, ki lahko vključuje informacije o njihovih pravicah in obveznostih, jezikovne tečaje ter informacije o družbeni, kulturni in politični ureditvi države članice.

(c)  državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva ponudi orientacijski program pred odhodom, ki vključuje informacije o njihovih pravicah in obveznostih, jezikovne tečaje ter informacije o družbeni, kulturni in politični ureditvi države članice. Ti programi se lahko zagotovijo po prihodu v državo ali se lahko vnesejo v programe vključevanja, če se države članice odločijo zanje, pod pogojem, da so dostopni in brezplačni, pri tem pa je treba upoštevati posebno ranljivost preseljenih oseb.

Predlog spremembe   93

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 7 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  poskrbi za preselitev v čim krajšem času;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice lahko zaradi izvajanja rednega postopka pred določitvijo državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva zaprosijo UNHCR, [Agencijo Evropske unije za azil], kjer je to ustrezno, ali ustrezne mednarodne organe, da jim predložijo zadeve v zvezi z državljani tretjih držav ali osebami brez državljanstva, glede katerih so ti subjekti celovito presodili:

črtano

(a)   ali spadajo na področje uporabe ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev; ter

 

(b)  ali spadajo v eno od kategorij ranljivosti iz točke (b)(i) člena 5.

 

Države članice lahko UNHCR zaprosijo tudi, da celovito presodi, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, v zvezi s katerimi jim je UNHCR predložil zadeve, izpolnjujejo merila za status begunca v smislu člena 1 Ženevske konvencije iz leta 1951.

 

Države članice lahko prav tako zaprosijo, da se med drugim upoštevajo merila iz točk (a) do (c) odstavka 1.

 

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Komisija je pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s postopkom iz člena 14 za dopolnitev elementov iz odstavkov 1 do 4, da se postopek preselitve po potrebi prilagodi okoliščinam v tretji državi, iz katere poteka preselitev.

črtano

Predlog spremembe   96

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

črtano

Hitri postopek

 

Kadar izvedbeni akt Komisije o sprejetju ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev določa hitri postopek, in z odstopanjem od člena 10, države članice:

 

(1)  ne presojajo, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo zahteve iz točke (a)(i) člena 5;

 

(2)  ne zaprosijo UNHCR za presojo, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo merila za status begunca v smislu člena 1 Ženevske konvencije iz leta 1951;

 

(3)  čim prej in najpozneje štiri mesece od registracije državljana tretje države iz člena 10(2) odločijo o preselitvi; države članice lahko navedeni rok štirih mesecev podaljšajo za največ dva meseca, če primer vključuje zapletena dejanska ali pravna vprašanja;

 

(4)  državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva priznajo status subsidiarne zaščite.

 

Šteje se, da oseba izgubi status subsidiarne zaščite, priznan na podlagi točke (4), ko se sprejme končna odločitev o prošnji za mednarodno zaščito, ki jo je podal upravičenec do navedenega statusa.

 

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Nujni postopek

 

Kadar Komisija v delegiranem aktu o sprejetju načrta Unije za preselitev določi nujni postopek, ki ni povezan s posebnimi regijami ali populacijo, za primere, v katerih je potrebna hitra odstranitev določenih oseb iz nevarnega okolja v zelo kratkem času zaradi neposredne grožnje njihovi varnosti ali resnega zdravstvenega stanja, države članice z odstopanjem od člena 10:

 

(1)   sprejmejo zavezo, da bodo vzpostavile hitri postopek za nujne primere, če tak postopek še ne obstaja;

 

(2)   opredelijo določeno število območij, ki niso nujno povezana s posebnimi regijami ali populacijami, ki lahko uporabijo ta postopek;

 

(3)   sprejmejo nujne primere za preselitev, ki jih predloži UNHCR, pri katerih je zaradi neposredne grožnje varnosti ali resnega zdravstvenega stanja oseb potrebna odstranitev iz nevarnega okolja v zelo kratkem času;

 

(4)   pospešijo presojo, ali državljani tretjih držav oziroma osebe brez državljanstva izpolnjujejo zahteve in merila za upravičenost, določena v tem okviru na podlagi člena 5, in

 

(5)   poskušajo sprejeti odločitev v dveh tednih od predložitve primera ter zagotovijo takojšnjo premestitev državljana tretje države ali osebe brez državljanstva.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice za lažje izvajanje ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev imenujejo nacionalne kontaktne točke in se lahko odločijo za imenovanje uradnikov za zvezo v tretjih državah.

1.  Države članice za lažje izvajanje ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev imenujejo nacionalne kontaktne točke in se lahko odločijo za imenovanje uradnikov za zvezo v tretjih državah. Državam članicam lahko pomaga [Agencija Evropske unije za azil] ter po potrebi uporabijo obstoječe strukture za operativno sodelovanje na področju preselitve.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  [Agencija Evropske unije za azil] lahko države članice podpira, vključno z usklajevanjem tehničnega sodelovanja med njimi, in jim nudi pomoč pri izvajanju ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev ter spodbuja delitev infrastrukture v skladu z [Uredbo (EU) XXX/XXX (uredba o Agenciji EU za azil)].

črtano

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Državam članicam lahko pri izvajanju ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, zlasti pri izvedbi orientacijskih programov pred odhodom, opravljanju zdravniških pregledov pred potovanjem, organizaciji potovanja in drugih praktičnih ureditvah, pomagajo partnerji v skladu z ureditvami usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni za ciljno usmerjene programe Unije za preselitev, vzpostavljenimi na podlagi točke (d) člena 8(2).

3.  Državam članicam lahko pri izvajanju ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, zlasti pri izvedbi orientacijskih programov pred odhodom, opravljanju zdravniških pregledov pred potovanjem, organizaciji potovanja in drugih praktičnih ureditvah, pomagajo Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in drugi partnerji v skladu z ureditvami usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni za ciljno usmerjene programe Unije za preselitev, vzpostavljenimi na podlagi točke (d) člena 8(2).

Predlog spremembe   101

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Vloga Agencije Evropske unije za azil

 

1.  Vloga Agencije Evropske unije za azil je pomoč državam članicam pri prizadevanjih in zmogljivosti za preseljevanje. Agencija Evropske unije za azil državam članicam na njihovo prošnjo nudi podporo pri izvajanju okvira Unije za preselitev.

 

Ta podpora lahko zajema pomoč državam članicam pri:

 

(a)  ocenjevanju, zlasti da se državam članicam omogoči upoštevanje rokov za preselitve;

 

 

 

(b)  usposabljanju posebnega osebja za preselitve;

 

(c) posredovanju informacij državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva in usposabljanju pred odhodom, ki so ga deležni v skladu s členom 10;

 

(d)  sodelovanju med njimi, kadar se odločijo za skupno izvrševanje faz postopka preselitve. Agencija lahko med drugim nudi podporo pri združevanju infrastrukture in izvajanju skupnih izbirnih misij.

 

2.  Agencija usklajuje izmenjavo dobrih praks med državami članicami v zvezi z izvajanjem te uredbe in vključevanjem preseljenih oseb v družbo gostiteljico.

 

3.  Agencija zbira pomembne podatke v zvezi z izvajanjem te uredbe zlasti glede števila preselitev, izvajanja zavez držav članic in razlogov za nezaključene postopke.

 

 

 

4.  Agencija sodeluje pri tristranskih posvetovanjih o preselitvi in poročanju o tam opravljenem delu Odboru na visoki ravni za preselitev.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ustanovi se Odbor na visoki ravni za preselitev, ki ga sestavljajo predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politikoter držav članic. Povabijo se lahko tudi [Agencija Evropske unije za azil], UNHCRin IOM. Predstavniki Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice se povabijo na sestanke Odbora na visoki ravni za preselitev, če so navedene države izrazile namen, da se pridružijo izvajanju letnega načrta Unije za preselitev.

1.  Ustanovi se Odbor na visoki ravni za preselitev, ki ga sestavljajo Evropski parlament, Svet, Komisija, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice, [Agencija Evropske unije za azil], UNHCR in IOM ter druge ustrezne organizacije civilne družbe. Predstavniki Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice se povabijo na sestanke Odbora na visoki ravni za preselitev, če so navedene države izrazile namen, da se pridružijo izvajanju načrta Unije za preselitev.

 

 

Predlog spremembe   103

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Glavna naloga odbora na visoki ravni za preselitev je, da po letnih tristranskih posvetovanjih o preselitvi, na katerih sodeluje tudi odbor, in objavi letnega poročila o globalnih potrebah po preselitvi UNHCR, določi glavne elemente načrta Unije za preselitev ter različne ciljno usmerjene programe Unije za preselitev, zlasti tako, da izda priporočila zvezi s številom oseb, ki naj se preselijo, enakomerno porazdelitvijo teh oseb med državami članicami, tretjimi državami, iz katerih se morajo preseliti, ter možnostmi za strateško uporabo preselitev. Priporočila Odbora na visoki ravni za preselitev se objavijo.

Predlog spremembe   104

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odboru na visoki ravni za preselitev predseduje Komisija. Odbor se sestane po potrebi na povabilo Komisije ali na zahtevo ene od držav članic in najmanj enkrat na leto.

2.  Odboru na visoki ravni za preselitev predseduje Komisija. Odbor se sestane po potrebi na povabilo Komisije ali na zahtevo ene od držav članic ali Evropskega parlamenta in najmanj enkrat na leto.

Predlog spremembe   105

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija se z Odborom na visoki ravni za preselitev posvetuje o vprašanjih glede izvajanja okvira Unije za preselitev.

3.  Komisija in Svet v celoti upoštevata priporočila Odbora na visoki ravni za preselitev glede vprašanj v zvezi z izvajanjem okvira Unije za preselitev, zlasti pri pripravi načrta Unije za preselitev in ciljno usmerjenih načrtov Unije za preselitev.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(9) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 7 in 8 se prenese na Komisijo za obdobje 4 let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem štiriletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz člena 10(9) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 7 in 8 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10(9), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 7in 8, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Postopek v odboru

 

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Predlog spremembe   110

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 516/2014

Uvodna izjava 46

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  Uvodna izjava 46 se spremeni:

„Za večjo solidarnost je pomembno, da sklad prek nujne pomoči na podlagi Direktive Sveta 2001/55/ES1 ter po potrebi usklajeno in v sinergiji s humanitarno pomočjo, ki jo upravlja Komisija, zagotavlja dodatno podporo za reševanje izrednih razmer v primeru hudega migracijskega pritiska na države članice ali tretje države ali v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb. Nujna pomoč bi morala vključevati tudi podporo priložnostnim humanitarnim programom sprejema, katerih cilj je dovoliti začasno bivanje na ozemlju države članice v primeru nujne humanitarne krize v tretjih državah. Takšni drugi humanitarni programi sprejema pa ne posegajo v program Unije za preselitev, katerega cilj je že od začetka izključno zagotoviti trajno rešitev za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito in so bile premeščene v Unijo iz tretje države, ali ta program Unije za preselitev kakor koli ogrožati.“ Države članice tako ne bi smele prejemati dodatnih pavšalnih zneskov za osebe, ki se jim zagotovi začasno bivanje na ozemlju države članice v skladu s takšnimi drugimi humanitarnimi programi sprejema.

„Za večjo solidarnost je pomembno, da sklad prek nujne pomoči na podlagi Direktive Sveta 2001/55/ES1 ter po potrebi usklajeno in v sinergiji s humanitarno pomočjo, ki jo upravlja Komisija, zagotavlja dodatno podporo za reševanje izrednih razmer v primeru hudega migracijskega pritiska na države članice ali tretje države ali v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb. Nujna pomoč bi morala vključevati tudi podporo priložnostnim humanitarnim programom sprejema, katerih cilj je dovoliti začasno bivanje na ozemlju države članice v primeru nujne humanitarne krize v tretjih državah. Takšni drugi humanitarni programi sprejema pa ne posegajo v program Unije za preselitev, katerega cilj je že od začetka izključno zagotoviti trajno rešitev za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito in so bile premeščene v Unijo iz tretje države, ali ta program Unije za preselitev kakor koli ogrožati.“

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ,preselitev‘ pomeni sprejem državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretje države, v katero oziroma znotraj katere so bile razseljene, na ozemlje ene od držav članic z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita;;

(a)  „preselitev“ pomeni izbiro na podlagi predloga UNHCR ali držav članic, sprejem, premestitev in zaščito državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretje države, v katero so bile razseljene, v državo članico z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita in zagotovi trajna rešitev;

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 2 – točka ab

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ab)  ,ciljno usmerjen program Unije za preselitev‘ pomeni ciljno usmerjen program Unije za preselitev, vzpostavljen v skladu s členom 15(2) [Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o okviru za preselitev)];

(ab)  „ciljno usmerjen program Unije za preselitev“ pomeni ciljno usmerjen program Unije za preselitev, vzpostavljen v skladu s členom 8 [Uredbe (EU) XXX/XXX (uredba o okviru za preselitev)].

Predlog spremembe   113

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 516/20145

Člen 17 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sredstva za okvir Unije za preselitev

Sredstva za okvir Unije za preselitev in za nacionalne programe za preselitev in humanitarni sprejem

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 15(1), prejmejo pavšalni znesek v višini 10 000 EUR za vsako osebo, preseljeno v okviru ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev.

1.  Države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 15(1), vsaki dve leti prejmejo dodaten znesek iz člena 15(2)(b) v obliki pavšalnega zneska v višini 6 000 EUR za vsako preseljeno osebo ali osebo, sprejeto v okviru nacionalnega programa za humanitarni sprejem. Pavšalni znesek se poveča na 10 000 EUR za vsako osebo, preseljeno v okviru [Uredba (EU) št. XXX/XXX (uredba o okviru za preselitev)].

Predlog spremembe   115

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 17 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Znesek iz odstavka 1 se državam članicam dodeli s posameznimi sklepi o financiranju, s katerimi se odobrijo njihovi revidirani nacionalni programi v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EU) št. 514/2014.

2.  Zneska iz odstavka 1 se državam članicam dodelita s posameznimi sklepi o financiranju, s katerimi se odobrijo njihovi revidirani nacionalni programi v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EU) št. 514/2014.

Predlog spremembe   116

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do 31. decembra 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe v državah članicah.

1.  Najpozneje štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe v državah članicah.

Predlog spremembe   117

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija v poročilu preuči možnosti uporabe proračuna Unije za podporo pobudam za zasebno sponzorstvo.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice Komisiji in [Agenciji Evropske unije za azil] zagotovijo potrebne informacije za pripravo poročila za namen iz odstavka 1 poleg informacij, ki jih posredujejo [Agenciji Evropske unije za azil], o številu državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki so bili vsak teden dejansko preseljeni, kot je določeno v členu 22(3) [Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba)].

2.  Države članice Komisiji in [Agenciji Evropske unije za azil] zagotovijo potrebne informacije za pripravo poročila za namen iz odstavka 1 poleg informacij, ki jih posredujejo [Agenciji Evropske unije za azil], o številu državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki so bili dejansko preseljeni, kot je določeno v členu 22(3) [Uredbe (EU) XXX/XXX (dublinska uredba)].

Predlog spremembe   119

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evropski parlament in Svet na predlog Komisije in ob upoštevanju poročila iz odstavka 1 pregledata to uredbo do 30. junija 2020.

3.  Evropski parlament in Svet na predlog Komisije in ob upoštevanju poročila iz odstavka 1 pregledata to uredbo .... najpozneje [18 mesecev] po predložitvi poročila Komisije o izvajanju te uredbe.

(1)

UL C 125, 21.4.2017, str. 40.

(2)

UL C 207, 30.6.2017, str. 67.


OBRAZLOŽITEV

Vsak dan je 34.000 moških, žensk in otrok prisiljenih zapustiti svoje domove zaradi konfliktov, preganjanja, nasilja in kršitev človekovih pravic. To število se iz leta v leto postopoma povečuje, tako da je sedaj več kot 65 milijonov ljudi na begu, da bi rešili svoja življenja. Od tega je dve tretjini notranje razseljenih oseb in ena tretjina beguncev. Po ocenah je bilo samo leta 2015 razseljenih 12,4 milijona oseb. Ker te številke nenehno naraščajo, konflikti in nasilje, ki so temu vzrok, pa ne prenehajo, so nujno potrebne učinkovitejše in trajne rešitve na svetovni ravni.

Ženevska konvencija: mednarodni pravni instrument po drugi svetovni vojni

Po drugi svetovni vojni so številne države spoznale, da je treba podpirati in še naprej razvijati mednarodne pravne instrumente. Eden od ciljev je bila vzpostavitev mednarodnega instrumenta, ki bi zagotovil pribežališče ljudem, ki potrebujejo zaščito. V Ženevski konvenciji z dne 28. julija 1951 o statusu beguncev je mednarodna skupnost določila zavezujoča pravila mednarodnega humanitarnega prava, ki določajo, koga in v kakšnih okoliščinah je treba obravnavati kot begunca in kako je treba zanj poskrbeti. Vse države članice EU so pogodbenice te konvencije. Čeprav Evropska unija ni podpisala konvencije, člen 63(1) Pogodbe o ustanovitvi ES izrecno določa, da je treba skupno azilno politiko oblikovati v skladu s Konvencijo iz leta 1951 in Protokolom iz leta 1967.

Leta 1950 po drugi svetovni vojni je bil ustanovljen Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), da bi pomagal milijonom ljudi, ki so zbežali ali izgubili svoje domove. UNHCR ima vlogo varuha Konvencije iz leta 1951 in njenega protokola iz leta 1967. Je osrednji svetovni akter, ki nudi podporo državam, ki gostijo begunce, ter pomaga državam pri političnem odzivanju. Da bi Evropska unija okrepila svoje delo na področju zaščite beguncev in preselitve, je ključno graditi na podlagi dela UNHCR.

Preselitev: varna in zakonita pot do mednarodne zaščite

Skupni evropski azilni sistem, ki je trenutno v postopku revizije, obravnava različne elemente, kot so povečana delitev odgovornosti za sprejem beguncev, pogoji za sprejem, skupni postopki in pravila za upravičenost. Vendar pa obstaja vrzel pri obravnavi potrebe po varnem in zakonitem vstopu v EU.

Tako kot Evropska komisija, komisar Sveta Evrope za človekove pravice, visoki komisar Združenih narodov za begunce, posebni poročevalec ZN za človekove pravice migrantov, Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice in številni akterji civilne družbe, je Evropski parlament v številnih resolucijah v preteklih letih pozival, da se zagotovijo razširjene ter učinkovitejše varne in zakonite poti v EU. Potreba po varnih in zakonitih poteh, vključno s preselitvijo, je bila poudarjena tudi na vrhu ZN o beguncih in migrantih ter vrhu za begunce, ki ga je septembra 2016 organiziral predsednik Obama.

Čeprav je preselitev podobna migracijskim potem, ima posebne značilnosti. Zato je treba preselitev opredeliti kot dopolnitev in ne kot nadomestilo za druge zakonite poti do mednarodne zaščite, vključno z humanitarnimi vizumi, združitvijo družin v širšem smislu in programi za humanitarni sprejem.

UNHCR je na podlagi svojega statuta in resolucij generalne skupščine ZN pooblaščen, da začne preseljevanje kot eno od treh trajnih rešitev. Uradna opredelitev preseljevanja v priročniku o preselitvi (Resettlement Handbook) UNHCR je sledeča:

Preselitev pomeni izbiro in premestitev beguncev iz države, v kateri so zaprosili za zaščito, v tretjo državo, ki se je strinjala, da jim kot beguncem prizna status stalnega rezidenta. Zagotovljen status jamči zaščito pred vračanjem ter preseljenemu beguncu in njegovi družini ali vzdrževanim osebam zagotavlja dostop do pravic, ki so podobne pravicam, ki jih uživajo državljani. Preselitev predvideva tudi možnost, da begunec sčasoma postane državljan države, v katero je bil preseljen.

Preselitev je oblikovana kot orodje, ki zagotavlja zaščito in trajno rešitev za begunce. Zaradi tega visoki komisar Združenih narodov za begunce, Mednarodna organizacija za migracije, Evropski svet za begunce in izgnance, Mednarodni reševalni odbor, Karitas, Rdeči križ, Amnesty International in številni drugi deležniki menijo, da pogojevanje preseljevanja s sodelovanjem tretjih držav na področju migracij ni sprejemljiva rešitev, saj se oddaljuje od preselitve kot orodja za zaščito najranljivejših beguncev. Preseljevanje mora še naprej temeljiti na potrebah najranljivejših beguncev. Opozoriti je treba, da je po mnenju UNHCR preselitev zadnja možnost, kar pomeni, da se primer presoja šele po pregledu drugih trajnih rešitev. Določanje geografskih prednostnih območij na podlagi sodelovanja tretjih držav na področju migracij ter izkoriščanje preseljevanja za doseganje ciljev zunanje politike bi torej dejansko ogrozilo humanitarni pristop k mednarodni zaščiti, ki temelji na potrebah. Prav tako je ključna uskladitev okvira Unije z UNHCR pri določanju meril za upravičenost, ki se uporabljajo pri programih za preselitev.

Okvir Unije za dopolnjevanje mednarodnih struktur za preselitev

Da bi okvir EU krepil globalna prizadevanja za preselitev ter upošteval mednarodno pravo, mora preselitev temeljiti na zagotavljanju zaščite prizadetih oseb. Okvir Evropske unije za preselitev mora temeljiti na humanitarnih potrebah, prispevati k izpolnjevanju globalnih potreb po preselitvi ter lajšati dolgotrajne begunske razmere. Zato ga je treba uskladiti z že obstoječimi mednarodnimi strukturami za preselitev, da bi dopolnjeval njihova prizadevanja in lahko še dodatno povečal sodelovanje držav članic EU na področju preseljevanja ter, kar je najpomembnejše, da bi dejansko deloval v praksi. To bo zagotovljeno na naslednje načine:

o  Potrdi se vloga UNHCR kot glavne institucije, ki predloži primere za preselitev državam članicam (člen 10). To ne pomeni, da države članice ali druge ustrezne organizacije ne morejo predložiti primerov, temveč le potrjuje, kako se preseljevanje že izvaja v praksi. Vseeno pa vzpostavlja zaščitne ukrepe ter preprečuje podvajanje postopkov in struktur.

o  Geografska prednostna območja (člena 4 in 7) bi morala temeljiti na dokumentu o predvidenih globalnih potrebah po preselitvi, ki ga UNHCR objavi vsako leto. V tem dokumentu je mogoče najti najizčrpnejšo oceno o tem, kje v svetu so potrebe po preselitvi največje, zato je jasno, da mora usmerjati okvir Unije za preselitev.

o  Vlogo odbora na visoki ravni za preselitev bi bilo treba natančneje uskladiti z obstoječimi strukturami. Odbor na visoki ravni za preselitev se sestane po letnih tristranskih posvetovanjih o preselitvi, da določi glavne elemente načrta Unije za preselitev ter različne ciljno usmerjene programe Unije za preselitev. Članstvo v odboru na visoki ravni za preselitev je bilo razširjeno, da bi zagotovili večjo preglednost in kakovost.

Okvir Unije za povečanje številk

Evropa ima 23,8 % svetovnega BDP (podatki OECD, 2014), vendar države članice EU gostijo le približno 8 % svetovnih beguncev. Zaradi tega države v razvoju, ki gostijo veliko večino beguncev, nosijo nesorazmerno breme. 22 evropskih držav je leta 2015 preselilo 13 040 oseb (9 629 v 17 držav članic), tako da je Evropa povprečno sprejela približno 10 % globalno preseljenih oseb v zadnjih petih letih. Za primerjavo – Združene države so v istem letu preselile 69 933 beguncev.

Države članice EU niso pokazale pripravljenosti za vzpostavitev ustreznih zakonitih in varnih poti za vstop v regijo. Posledično se morajo ljudje, ki bežijo, obrniti na tihotapce ter se odpraviti na nevarne in neregularne poti. Če želimo zmanjšati potrebo po nevarnih poteh, izgubo življenj in uporabo tihotapskih mrež, je treba ponuditi verodostojno in dovolj veliko število mest. Okvir Unije za preselitev bi moral predvideti preselitev najmanj 25 % letnih pričakovanih globalnih potreb po preselitvi. V letu 2017 bi to pomenilo približno 250 000 ljudi.

Okvir Unije za podpiranje nacionalnih programov

Države članice EU, ki imajo delujoče in uspešne programe za preselitev, je treba spodbujati, da jih nadaljujejo in širijo, delijo svoje izkušnje ter združujejo sredstva. Državam članicam, ki so šele začele svoje programe za preselitev, je treba zagotoviti vso potrebno podporo, da bodo njihove prve izkušnje dobre in pozitivne. Države članice, ki imajo malo izkušenj na področju preselitev ali so celo brez njih, morajo vzpostaviti trdno strukturo, ki jim bo pomagala pri začetku. To zajema izmenjavo najboljše prakse z drugimi državami članicami ter operativno in tehnično podporo, tudi s strani [Agencije Evropske unije za azil]. Če bi okvir Unije za preselitev tudi nacionalnim programom vsilil enotne postopke, merila za upravičenost ali izključitvene razloge, bi lahko prišlo do tega, da bi odvračal od nacionalnih prizadevanj na področju preseljevanja.

Hkrati pa je očitno, da je treba države članice spodbuditi k sodelovanju v okviru Unije za preselitev. Da bi vzpostavili ravnovesje med tema dvema ciljema, je predlagano, da države članice tudi v prihodnosti prejmejo 6 000 EUR na preseljeno osebo od Sklada za azil, migracije in vključevanje ter zvišan znesek 10 000 EUR na preseljeno osebo, kadar se odločijo za preselitev na podlagi okvira Unije.

Okvir Unije za zagotavljanje trajne rešitve

Podlaga za preselitev kot trajno rešitev je, da država preseljenim osebam, ki jih sprejme, zagotovi stalno prebivališče. Bivanje za obdobje enega ali treh let se nikakor ne more obravnavati kot trajna rešitev. Zato je nujno, da lahko države članice izdajo dovoljenja za prebivanje, ki so ugodnejša od predlogov v [uredbi o pogojih za azil]. V zvezi s tem se predlaga, da lahko države članice izdajo stalna ali neomejena dovoljenja za prebivanje pod pogoji, ki so ugodnejši od pogojev iz člena 13 Direktive Sveta 2003/109/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2011/51/EU [direktiva o rezidentih za daljši čas].

Skupni evropski azilni sistem mora imeti več varnih in zakonitih poti

Skupni azilni sistem se ne more še dalje osredotočati na to, da bi beguncem čim bolj otežili, da dosežejo ozemlje Evropske unije. Varne in zakonite poti ter dobri sprejem in strukture za integracijo so bistvenega pomena za dobro delujoč evropski azilni sistem. Spoštovati je treba pravico do azila in mednarodno pravo. Države članice se ne morejo odločiti, da pri tem ne bodo sodelovale. Zanesljiv okvir Unije za preselitev, ki bo zagotavljal dodano kakovost količino že obstoječim evropskim prizadevanjem za preselitev je eno temeljnih delov takega sistema, vendar ga je treba dopolniti z drugimi zakonitimi možnostmi. Evropska unija mora okrepiti skupna prizadevanja in dokazati, da naš kontinent in naša Unija lahko prevzameta pravičen delež svetovne odgovornosti.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (1.6.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Pripravljavka mnenja: Laima Liucija Andrikienė

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Premestitve in preselitve so redno predmet poročil Komisije, ki kažejo, da tako premestitve kot tudi preselitve zelo počasi napredujejo. Države članice bi morale še naprej izpolnjevati obveznosti, ki jih imajo v zvezi s preselitvami.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Vzpostaviti bi bilo treba trden in zanesljiv okvir Unije za preselitev na podlagi obstoječih pobud, da se bo preselitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, izvajala v skladu z letnimi načrti Unije za preselitev in ciljno usmerjenimi programi Unije za preselitev, ki bodo učinkovito uresničevali konkretne zaveze držav članic.

(8)  Vzpostaviti bi bilo treba trden in zanesljiv okvir Unije za preselitev na podlagi obstoječih pobud, da se bo preselitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, izvajala v skladu z letnimi načrti Unije za preselitev in ciljno usmerjenimi programi Unije za preselitev, ki bodo učinkovito uresničevali konkretne zaveze držav članic. Okvir Unije za preselitev bi moral temeljiti na humanitarnih potrebah, prispevati k odzivanju na globalne potrebe po preselitvi in lajšati dolgotrajne begunske razmere.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Takšen okvir je nujen del dobro vodene migracijske politike, da bi se lahko zmanjšale razlike med nacionalnimi praksami in postopki na področju preselitve, zagotovil zakonit in varen prihod državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic, zmanjšalo tveganje za obsežen neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic in s tem zmanjšal pritisk na azilne sisteme držav članic, ki ga povzročajo spontani prihodi oseb, izkazala solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma znotraj katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države, prispevalo k doseganju zunanjepolitičnih ciljev Unije s povečanjem njenega vpliva v razmerju do tretjih držav ter učinkovito prispevalo k svetovnim pobudam za preselitev z enotnim nastopanjem na mednarodnih forumih in v razmerju do tretjih držav.

(9)  Takšen okvir je nujen del dobro vodene migracijske politike, da bi se okrepile in dopolnile nacionalne prakse in postopki na področju preselitve, zagotovil zakonit in varen prihod državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic, zmanjšalo tveganje za slabo upravljan neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic, zlasti prvi prihod, in s tem zmanjšal pritisk na azilne sisteme držav članic, ki ga povzročajo spontani prihodi oseb, izkazala solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma znotraj katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države, povečalo sodelovanje s tretjimi državami ter učinkovito prispevalo k svetovnim pobudam za preselitev z enotnim nastopanjem na mednarodnih forumih in v razmerju do tretjih držav. Preselitev lahko v kombinaciji z razvojnimi ukrepi in politikami učinkovito prispeva k zmanjšanju napetosti in lajšanju dolgotrajnih begunskih razmer v tretjih državah.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi zmanjšali tveganje za obsežen neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic, izkazali solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma znotraj katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države ter prispevali k doseganju zunanjepolitičnih ciljev Unije, bi regije ali tretje države, iz katerih bo potekala preselitev, morale ustrezati prilagojenemu angažmaju s tretjimi državami za boljše upravljanje migracij, kot je bilo predvideno v Sporočilu Komisije z dne 7. junija 2016 o vzpostavitvi novega partnerskega okvira s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah32.

(10)  Da bi zmanjšali tveganje za neregularni pritok in ustvarili resnične obete za preselitev državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic, izkazali solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma znotraj katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države ter prispevali k doseganju zunanjepolitičnih ciljev Unije, bi regije ali tretje države, iz katerih bo potekala preselitev, morale ustrezati prilagojenemu dolgotrajnemu angažmaju s tretjimi državami za boljše upravljanje migracij, kot je bilo predvideno v Sporočilu Komisije z dne 7. junija 2016 o vzpostavitvi novega partnerskega okvira s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah32. Zato bi bilo treba dati prednost partnerskim državam. V okviru splošnega pristopa Unije bi bilo treba upoštevati globalne potrebe po preselitvi in ugotovljene potrebe po zaščiti, pa tudi dolgotrajne begunske razmere.

__________________

__________________

32 COM(2016) 377 final.

32 COM(2016) 377 final.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Skupni standardni postopki bi morali temeljiti na izkušnjah držav članic s preselitvijo in njihovih standardih, zlasti na standardnih operativnih postopkih, ki usmerjajo izvajanje programa za preselitev s Turčijo, določenega v izjavi EU in Turčije z dne 18. marca 2016. Okvir Unije za preselitev bi moral omogočati uporabo dveh vrst standardnih postopkov preselitve.

(12)  Skupni standardni postopki bi morali temeljiti na izkušnjah držav članic in Visokega komisariata Združenih narodov za begunce („UNHCR“) s preselitvijo in njihovih standardih, zlasti na letnih tristranskih posvetovanjih o preselitvi, da bi skupna prizadevanja držav članic na področju preselitve postopoma povečevali tako, da bi se skladala z globalnimi potrebami po preselitvi, kot so določene v letni napovedi UNHCR o globalnih potrebah po preselitvi. Okvir Unije za preselitev bi moral omogočati uporabo dveh vrst standardnih postopkov preselitve.

Obrazložitev

Ta dogovor je še vedno sporen in ne bi smel veljati za primer najboljše prakse in podlaga za politiko EU na področju preselitve.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Postopek preselitve bi bilo treba zaključiti čim prej, da bi se osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, odvrnilo od neregularnih načinov vstopa v Evropsko unijo v iskanju zaščite. Obenem bi moral zagotavljati, da imajo države članice dovolj časa za celovito in ustrezno obravnavo vsake zadeve. Roki bi morali ustrezati času, ki je potreben za različne vrste presoje, predvidene za redni in hitri postopek.

(16)  Postopek preselitve bi bilo treba zaključiti čim prej, da bi se osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tako zagotovil hiter vstop v Unijo. Obenem bi moral zagotavljati, da imajo države članice dovolj časa za celovito in ustrezno obravnavo vsake zadeve. Roki bi morali ustrezati času, ki je potreben za različne vrste presoje, predvidene za redni in hitri postopek.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Humanitarni sprejem bi moral veljati za dopolnitev programov Unije za preselitev.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje okvira Unije za preselitev, bi bilo treba na Svet prenesti izvedbena pooblastila za vzpostavitev letnega načrta Unije za preselitev, s katerimi se bodo določili največje skupno število oseb, ki bodo preseljene, podrobnosti o udeležbi držav članic pri načrtu in njihovih prispevkih k skupnemu številu oseb, ki bodo preseljene, ter splošna geografska prednostna območja.

(21)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje okvira Unije za preselitev, bi bilo treba na Svet prenesti izvedbena pooblastila za vzpostavitev letnega načrta Unije za preselitev, s katerimi se bodo v skladu z letno napovedjo UNHCR o globalnih potrebah po preselitvi določili število oseb, ki bodo preseljene, in podrobnosti o udeležbi držav članic pri načrtu in njihovem prispevku k skupnemu številu oseb, ki bodo preseljene.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ta pooblastila bi se morala izvajati na predlog Komisije o največjem skupnem številu oseb, ki bi jih bilo treba preseliti, in splošnih geografskih prednostnih območjih. Komisija bi morala predlog predložiti sočasno s predlogom za letni proračun Unije. Svet bi si moral prizadevati za sprejetje predloga v dveh mesecih. Komisija in Svet bi morala upoštevati razprave v okviru Odbora na visoki ravni za preselitev.

(22)  Ta pooblastila bi se morala izvajati na predlog Komisije o skupnem številu oseb, ki bi jih bilo treba preseliti z okvirom Unije o preselitvi, in splošnih prednostnih nalogah v zvezi z osebami, ki najbolj potrebujejo zaščito. Komisija bi morala predlog predložiti sočasno s predlogom za letni proračun Unije. Svet bi si moral prizadevati za sprejetje predloga v dveh mesecih. Komisija in Svet bi morala upoštevati razprave v okviru Odbora na visoki ravni za preselitev in svoj predlog uskladiti z letnimi tristranskimi posvetovanji o preselitvi, da bi skupna prizadevanja držav članic na področju preselitve postopoma povečevali tako, da bi se skladala z globalnimi potrebami po preselitvi, kot so določene v letni napovedi UNHCR o globalnih potrebah po preselitvi.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Vsak ciljno usmerjen program Unije za preselitev bi moral določati, katera standardna postopkovna pravila bi morala veljati za njegovo izvajanje. Po potrebi bi moral prav tako določati ureditve sodelovanja na lokalni ravni, kakor je to primerno, da bi se pospešilo njegovo izvajanje.

(24)  Vsak ciljno usmerjen program Unije za preselitev bi moral določati, katera standardna postopkovna pravila bi morala veljati za njegovo izvajanje. Po potrebi bi moral prav tako določati ureditve sodelovanja na lokalni ravni, kakor je to primerno, in ureditve sodelovanja z UNHCR, da bi se pospešilo njegovo izvajanje.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Glede na strokovno znanje UNHCR pri olajševanju različnih vrst sprejema oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretjih držav, v katere so bile razseljene, v države članice, ki so jih pripravljene sprejeti, bi moral imeti UNHCR še naprej ključno vlogo pri prizadevanjih za preselitev na podlagi okvira Unije za preselitev. Poleg UNHCR bi bilo treba pozvati tudi druge mednarodne akterje, kot je Mednarodna organizacija za migracije (IOM), naj državam članicam pomagajo pri izvajanju okvira Unije za preselitev.

(27)  Glede na strokovno znanje UNHCR pri olajševanju različnih vrst sprejema oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz tretjih držav, v katere so bile razseljene, v države članice, ki so jih pripravljene sprejeti, bi moral imeti UNHCR še naprej ključno vlogo pri prizadevanjih za preselitev na podlagi okvira Unije za preselitev. Poleg UNHCR bi bilo treba tudi druge mednarodne organizacije in nevladne organizacije, kot je Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ter delegacije Unije pozvati, naj državam članicam pomagajo pri izvajanju okvira Unije za preselitev.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  [Agencija Evropske unije za azil] bi morala v skladu s svojim mandatom državam članicam pomagati pri izvajanju okvira Unije za preselitev.

(28)  [Agencija Evropske unije za azil] bi morala v skladu s svojim mandatom državam članicam pomagati pri izvajanju okvira Unije za preselitev in sodelovati z ustreznimi tretjimi državami, kar vključuje zagotavljanje praktične in tehnične pomoči ter operativne podpore.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zato bi jo bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli, vključno kar zadeva pravice otroka, spoštovanje družinskega življenja in splošno načelo nediskriminacije.

(33)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zato bi jo bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli, vključno kar zadeva pravice otroka, spoštovanje družinskega življenja in načelo nediskriminacije.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi okvir Unije za preselitev za sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita.

S to uredbo se vzpostavi okvir Unije za preselitev za izbiro, sprejem in premestitev državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–a)  vzpostavlja stalen in zavezujoč okvir Unije za preselitev državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pomaga zmanjševati tveganje za obsežen neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic;

(b)  pomaga zmanjševati tveganje za neregularni pritok državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, na ozemlje držav članic;

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  kot znak solidarnosti in delitve odgovornosti vzpostavlja mehanizme za prerazporeditev, da se zmanjša pritisk na tretje države, ki gostijo veliko število razseljenih oseb;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, razseljenih v tretjo državo oziroma znotraj nje, in kakršno koli nadaljnje gibanje teh oseb na ozemlje držav članic;

(a)  število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, razseljenih v tretjo državo oziroma znotraj nje, vpliv tega števila na regionalno stabilnost te tretje države in kakršno koli nadaljnje gibanje teh oseb na ozemlje držav članic;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dopolnjevanje s finančno in tehnično pomočjo, ki se zagotavlja tretjim državam, v katere oziroma znotraj katerih so bile razseljene osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

(b)  dopolnjevanje s finančno in tehnično pomočjo, zlasti z namenom povečati zmogljivosti za sprejem in zaščito oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in oblikovati učinkovit azilni sistem, ki se zagotavlja tretjim državam, v katere oziroma znotraj katerih so bile razseljene osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  splošni odnosi Unije s tretjo državo ali državami, iz katerih poteka preselitev, in s tretjimi državami na splošno;

črtano

Obrazložitev

Obstaja tveganje, da bi se preselitev z okvirom uporabila za izvrševanje pritiska na te partnerske države, namesto da bi bil znak solidarnosti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  učinkovito sodelovanje tretje države z Unijo na področju migracij in azila, vključno z:

črtano

(i)  zmanjšanjem števila državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki pri prihodu iz zadevne tretje države na ozemlje držav članic neregularno prečkajo mejo;

 

(ii)  vzpostavitvijo pogojev za uporabo konceptov prve države azila in varne tretje države za vrnitev prosilcev za azil, ki so pri prihodu iz zadevne tretje države na ozemlje držav članic neregularno prečkali mejo ali ki so z zadevno tretjo državo povezani;

 

(iii)  povečanjem zmogljivosti za sprejem in zaščito oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito in bivajo v zadevni državi, vključno z vzpostavitvijo učinkovitega azilnega sistema; ali

 

(iv)  zvišanjem stopnje ponovnega sprejema državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki neregularno bivajo na ozemlju držav članic, na primer s sklenitvijo in učinkovitim izvajanjem sporazumov o ponovnem sprejemu;

 

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  obseg in vsebina zavez tretjih držav za preselitev.

(e)  obseg in vsebina zavez drugih tretjih držav za preselitev.

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  državljani tretjih držav, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske ali nacionalne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini nahajajo izven države, katere državljani so, ali dela navedene države, v katerem so imeli prej običajno prebivališče, in ne morejo ali zaradi tega strahu nočejo izkoristiti zaščite navedene države, ali osebe brez državljanstva, ki se nahajajo izven države prejšnjega običajnega prebivališča ali dela navedene države, v katerem so imele prej običajno prebivališče, zaradi enakih razlogov, kot so navedeni zgoraj, in se ne morejo ali se zaradi tega strahu nočejo vrniti v navedeno državo ali v njej bivati, ali, če to ne velja,

(a)  (i) državljani tretjih držav, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske pripadnosti, spola, spolne identitete, spolne usmerjenosti, nacionalne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini nahajajo izven države, katere državljani so, ali dela navedene države, v katerem so imeli prej običajno prebivališče, in ne morejo ali zaradi tega strahu nočejo izkoristiti zaščite navedene države, ali osebe brez državljanstva, ki se nahajajo izven države prejšnjega običajnega prebivališča ali dela navedene države, v katerem so imele prej običajno prebivališče, zaradi enakih razlogov, kot so navedeni zgoraj, in se ne morejo ali se zaradi tega strahu nočejo vrniti v navedeno državo ali v njej bivati, ali, če to ne velja,

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ranljive osebe:

(i)  ranljive osebe, zlasti:

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b – točka i – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ogroženi otroci in mladostniki, vključno z otroki brez spremstva;

–  ogroženi otroci in mladostniki, zlasti otroci brez spremstva;

Predlog spremembe   26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b – točka i – alinea 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  osebe brez drugih možnosti za trajno rešitev;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b – točka ii – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  mladoletni otroci parov iz prve alinee, državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki bodo preseljene, pod pogojem, da so neporočeni, in ne glede na to, ali so bili rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje ali posvojeni, kot je opredeljeno v nacionalnem pravu;

–  mladoletni otroci parov iz prve alinee, državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki bodo preseljene, ne glede na to, ali so bili rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje ali posvojeni, kot je opredeljeno v nacionalnem pravu;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b – točka ii – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  oče, mati ali druga odrasla oseba, ki je v skladu s pravom ali prakso države članice, v kateri je ta odrasla oseba prisotna, odgovorna za neporočeno mladoletno osebo, ki bo preseljena;

–  oče, mati ali druga odrasla oseba, ki je v skladu s pravom ali prakso države članice, v kateri je ta odrasla oseba prisotna, odgovorna za mladoletno osebo, ki bo preseljena;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se med osebami iz točke (b)(ii) lahko ohrani enotnost družine.

Države članice zagotovijo, da se lahko ohrani enotnost družine.

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  so storile hudo kaznivo dejanje;

(ii)  so storile hudo kaznivo dejanje, za katerega je po kazenskem pravu držav članic predpisana kazen;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  osebe, ki so v zadnjih petih letih pred preselitvijo neregularno vstopile na ozemlje držav članic ali na njem neregularno bivale ali ki so poskušale neregularno vstopiti na ozemlje držav članic;

črtano

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  osebe, ki jih je že preselila druga država članica pri izvajanju te uredbe, Sklepov 11097/15 predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 20. julija 2015, izjave EU in Turčije z dne 18. marca 2016, Priporočila Komisije C(2015) 9490 z dne 15. decembra 2015 ali nacionalnega programa za preselitev; ter

(e)  osebe, ki jih je že preselila druga država članica pri izvajanju te uredbe ali v okviru nacionalnega programa za preselitev; ter

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva so lahko izključene iz ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, vzpostavljenih v skladu s členom 8, če se eden od izključitvenih razlogov iz točk (a) ali (b) odstavka 1 za njih uporablja prima facie.

črtano

Predlog spremembe   34

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Svet na predlog Komisije sprejme letni načrt Unije za preselitev v tistem letu, ki nastopi pred letom izvajanja načrta.

1.  Svet na predlog Komisije in v skladu z napovedjo UNHCR o globalnih potrebah po preselitvi sprejme letni načrt Unije za preselitev v tistem letu, ki nastopi pred letom izvajanja načrta.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  največje skupno število oseb, ki bodo preseljene;

(a)  število oseb, ki bodo preseljene, v skladu z napovedjo UNHCR o globalnih potrebah po preselitvi;

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  splošna geografska prednostna območja.

(c)  splošne potrebe in specifična geografska prednostna območja v skladu z napovedjo UNHCR o globalnih potrebah po preselitvi;

Predlog spremembe   37

Predlog uredbe

Article 7 – paragraph 2 – point ca (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  merila za spremljanje in oceno učinkovitega izvajanja v državah članicah;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  točno število oseb, ki bodo preseljene, od največjega skupnega števila, določenega v letnem programu Unije za preselitev iz točke (a) člena 7(2), in podrobnosti o udeležbi držav članic pri ciljno usmerjenem programu Unije za preselitev;

(b)  točno število oseb, ki bodo preseljene, od števila, določenega v letnem programu Unije za preselitev iz točke (a) člena 7(2), in podrobnosti o udeležbi držav članic pri ciljno usmerjenem programu Unije za preselitev;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če je to potrebno, ureditve usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni med državami članicami, ki jih v skladu s členom 12(3) podpira [Agencija Evropske unije za azil], in s tretjimi državami, UNHCR ali drugimi partnerji;

(d)  če je to potrebno, ureditve usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni med državami članicami, ki jih v skladu s členom 12(3) podpirajo [Agencija Evropske unije za azil] in delegacije Unije, in s tretjimi državami, UNHCR, Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) in ustreznimi organizacijami civilne družbe ali drugimi partnerji;

Predlog spremembe   40

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  opis posebne skupine ali skupin državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere se uporablja ciljno usmerjeni program Unije za preselitev;

(e)  opis posebne skupine ali skupin državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva na podlagi napovedi UNHCR o globalnih potrebah po preselitvi, za katere se uporablja ciljno usmerjeni program Unije za preselitev, v skladu z merili ranljivosti, ki jih je določil UNHCR;

Predlog spremembe   41

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  družinskimi vezmi z državljani tretjih držav, osebami brez državljanstva ali državljani Unije, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic;

(a)  družinskimi vezmi z državljani tretjih držav, osebami brez državljanstva ali državljani Unije, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic, vendar niso upravičeni do ponovne združitve družine po Direktivi Sveta 2003/86/ES1a;

 

_________________

 

1a Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, 3.10.2003, str. 12).

Predlog spremembe   42

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

O tem države članice presodijo na podlagi dokumentarnih dokazil, vključno na podlagi informacij UNHCR, kjer je to ustrezno, o tem, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo pogoje za status begunca, ali na podlagi osebnega razgovora ali kombinacije obojega.

O tem države članice presodijo na podlagi dokumentarnih dokazil, po potrebi vključno na podlagi informacij UNHCR, IOM, Agencije Evropske unije za temeljne pravice in ustreznih organizacij civilne družbe, o tem, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo pogoje za status begunca, ali na podlagi osebnega razgovora ali kombinacije obojega.

Predlog spremembe   43

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko UNHCR zaprosijo tudi, da celovito presodi, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, v zvezi s katerimi jim je UNHCR predložil zadeve, izpolnjujejo merila za status begunca v smislu člena 1 Ženevske konvencije iz leta 1951.

Države članice zaprosijo UNHCR, IOM in ustrezne organizacije civilne družbe tudi, naj celovito presodi, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, v zvezi s katerimi so jim UNHCR, IOM in ustrezne organizacije civilne družbe predložili zadeve, izpolnjujejo merila za status begunca v smislu člena 1 Ženevske konvencije iz leta 1951.

Predlog spremembe   44

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  ne zaprosijo UNHCR za presojo, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo merila za status begunca v smislu člena 1 Ženevske konvencije iz leta 1951;

(2)  ne zaprosijo UNHCR, IOM in ustrezne organizacije civilne družbe za presojo, ali državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva izpolnjujejo merila za status begunca v smislu člena 1 Ženevske konvencije iz leta 1951;

Predlog spremembe   45

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice za lažje izvajanje ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev imenujejo nacionalne kontaktne točke in se lahko odločijo za imenovanje uradnikov za zvezo v tretjih državah.

1.  Države članice za lažje izvajanje ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev imenujejo nacionalne kontaktne točke in se lahko odločijo za imenovanje uradnikov za zvezo v tretjih državah. Državam članicam lahko pomagajo [Agencija Evropske unije za azil], po potrebi pa lahko uporabljajo obstoječe strukture za operativno sodelovanje na področju preselitve.

Predlog spremembe   46

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Državam članicam lahko pri izvajanju ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, zlasti pri izvedbi orientacijskih programov pred odhodom, opravljanju zdravniških pregledov pred potovanjem, organizaciji potovanja in drugih praktičnih ureditvah, pomagajo partnerji v skladu z ureditvami usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni za ciljno usmerjene programe Unije za preselitev, vzpostavljenimi na podlagi točke (d) člena 8(2).

3.  Državam članicam lahko pri izvajanju ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, zlasti pri izvedbi orientacijskih programov pred odhodom, opravljanju zdravniških pregledov pred potovanjem, organizaciji potovanja in drugih praktičnih ureditvah, pomagajo partnerji, zlasti UNHCR in ustrezne mednarodne organizacije, v skladu z ureditvami usklajevanja in praktičnega sodelovanja na lokalni ravni za ciljno usmerjene programe Unije za preselitev, vzpostavljenimi na podlagi točke (d) člena 8(2).

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ustanovi se Odbor na visoki ravni za preselitev, ki ga sestavljajo predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter držav članic. Povabijo se lahko tudi [Agencija Evropske unije za azil], UNHCR in IOM. Predstavniki Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice se povabijo na sestanke Odbora na visoki ravni za preselitev, če so navedene države izrazile namen, da se pridružijo izvajanju letnega načrta Unije za preselitev.

1.  Ustanovi se Odbor na visoki ravni za preselitev, ki ga sestavljajo predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter držav članic. Povabijo se tudi [Agencija Evropske unije za azil], UNHCR in IOM ter predstavniki ustreznih organizacij civilne družbe. Predstavniki Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice se povabijo na sestanke Odbora na visoki ravni za preselitev, če so navedene države izrazile namen, da se pridružijo izvajanju letnega načrta Unije za preselitev.

Predlog spremembe   48

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odboru na visoki ravni za preselitev predseduje Komisija. Odbor se sestane po potrebi na povabilo Komisije ali na zahtevo ene od držav članic in najmanj enkrat na leto.

2.  Odboru na visoki ravni za preselitev predseduje Komisija. Odbor se sestane po potrebi na povabilo Komisije ali na zahtevo ene od držav članic in najmanj enkrat na leto. Komisija je pozorna tudi na morebitna opozorila UNHCR in organizacij civilne družbe, zlasti pristojnih mednarodnih organizacij, ki spremljajo razvoj na področju preselitev.

Predlog spremembe   49

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do 31. decembra 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe v državah članicah.

1.  Komisija do 31. decembra 2018, nato pa vsako leto Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe v državah članicah. UNHCR poroča o prispevku Unije in njenih držav članic k izpolnitvi globalnih potreb po preselitvi.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Okvir Unije za preselitev

Referenčni dokumenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

12.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Datum sprejetja

30.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

7

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)), Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)), Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za proračun (25.4.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Pripravljavec mnenja: Gérard Deprez

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja meni, da EU nujno potrebuje integrirano in trajnostno migracijsko politiko, ki bo temeljila na solidarnosti in pravični porazdelitvi bremena med vse države članice. Meni, da bi lahko z ustvarjanjem zakonitih poti za iskanje zatočišča v Evropi preprečili tragične smrtne žrtve v Sredozemskem morju in razbili poslovni model tihotapcev migrantov.

Pripravljavec mnenja podpira povezavo predlagane prenovitve dublinske uredbe(1) s pričujočim predlogom, tako da se število preseljenih oseb prišteje številu prošenj za mednarodno zaščito za namene izračuna korektivnega mehanizma za dodeljevanje. Prav tako je naklonjen povezavi s prenovitvijo uredbe Eurodac(2), tako da bodo podatki o preseljenih osebah shranjeni v sistemu Eurodac.

Kar zadeva proračunske posledice, pripravljavec mnenja želi, da bi bili ti načrti za preselitev ambiciozni in da se da na voljo potrebna sredstva za njihovo izvajanje, čeprav v predlogu ni natančno opredeljene kvote oseb, ki bodo preseljene.

Prav tako pozdravlja predlog za dodelitev 10.000 EUR iz proračuna Unije državi članici za vsako preseljeno osebo, ki se izplača iz Sklada za azil, migracije in vključevanje na podlagi načrtov Unije za preselitev, ki jih vsako leto sprejme Svet. Pripravljavec mnenja razume odpravo sofinanciranja iz proračuna EU za preselitev v okviru nacionalnih programov za preselitev, da bi zagotovili ustrezno financiranje teh evropskih programov za preselitev.

Nazadnje želi pripravljavec mnenja poudariti, da morata imeti obe veji proračunskega organa podatke o finančnih posledicah naslednjega letnega načrta za preselitev ob predstavitvi predloga za letni proračun Unije za naslednje leto.

PREDLOG SPREMEMBE

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Evropski projekt je vedno temeljil na spodbujanju vrednot demokracije, pravne države in človekovih pravic.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  Upravljanje migracij je skupna odgovornost.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Skupni standardni postopki bi morali temeljiti na izkušnjah držav članic s preselitvijo in njihovih standardih, zlasti na standardnih operativnih postopkih, ki usmerjajo izvajanje programa za preselitev s Turčijo, določenega v izjavi EU in Turčije z dne 18. marca 2016. Okvir Unije za preselitev bi moral omogočati uporabo dveh vrst standardnih postopkov preselitve.

(12)  Skupni standardni postopki bi morali temeljiti na izkušnjah UNHCR in držav članic s preselitvijo in njihovih standardih, zlasti na standardnih operativnih postopkih, ki usmerjajo izvajanje programa za preselitev s Turčijo, določenega v izjavi EU in Turčije z dne 18. marca 2016. Okvir Unije za preselitev bi moral omogočati uporabo dveh vrst standardnih postopkov preselitve.

Obrazložitev

Upoštevati je treba veljavne mednarodne dogovore, ki se zanašajo na UNHCR.

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Faze obeh vrst postopka so naslednje: določitev, registracija, presoja in odločitev.

(13)  Faze obeh vrst postopka so naslednje: določitev, registracija, presoja in odločitev, izvajati pa bi jih bilo treba v tesnem sodelovanju z UNHCR.

Obrazložitev

UNHCR ima veliko strokovnega znanja in izkušenj s področja preselitev, ki bi jih bilo treba uporabiti v čim večji meri.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Kakršni koli osebni podatki, ki se zbirajo za namene postopka preselitve, se ne bi smeli hraniti več kot pet let od datuma preselitve. Glede na to, da bi državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je že preselila ena od držav članic ali ki so v zadnjih petih letih odklonile preselitev v eno od držav članic, morale biti izključene iz preselitve v drugo državo članico, bi se to obdobje moralo obravnavati kot nujno obdobje hranjenja osebnih podatkov, vključno s prstnimi odtisi in podobo obraza.

(17)  Kakršni koli osebni podatki, ki se zbirajo za namene postopka preselitve, se ne bi smeli hraniti več kot pet let od datuma preselitve. Glede na to, da državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je že preselila ena od držav članic ali ki so v zadnjih petih letih odklonile preselitev v eno od držav članic, ne bi smeli biti upravičeni do preselitve v drugo državo članico, bi se to obdobje moralo obravnavati kot nujno obdobje hranjenja osebnih podatkov, vključno s prstnimi odtisi in podobo obraza.

Obrazložitev

V okviru mednarodne zaščite beguncev se izključitev nanaša na posameznike, ki ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito. Neupravičenost je boljši izraz.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za vsak ciljno usmerjen program Unije za preselitev bi bilo treba izbrati vrsto postopka preselitve. Hitri postopek bi lahko bil potreben iz humanitarnih razlogov ali zaradi nujnih potreb po pravni ali fizični zaščiti.

(18)  Za vsak ciljno usmerjen program Unije za preselitev bi bilo treba v tesnem sodelovanju z UNHCR izbrati vrsto postopka preselitve. Hitri postopek bi lahko bil potreben iz humanitarnih razlogov ali zaradi nujnih potreb po pravni ali fizični zaščiti.

Obrazložitev

UNHCR ima veliko strokovnega znanja in izkušenj s področja preselitev, ki bi jih bilo treba uporabiti v čim večji meri.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi okvir Unije za preselitev za sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita.

S to uredbo se vzpostavi okvir Unije za preselitev za sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na ozemlje držav članic, ki se odločijo za sodelovanje v programu preselitve, z namenom, da se jim prizna mednarodna zaščita.

Obrazložitev

Sodelovanje v okviru bi moralo biti prostovoljno, saj je namen preselitve zagotoviti zaščito in trajno rešitev. Države članice najbolje vedo, koliko osebam lahko zares nudijo zaščito in jih vključijo v družbo. Enkratna vsota EUR 10 000 iz Sklada za azil, migracije in vključevanje pokrije samo začetni strošek preselitve.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se med osebami iz točke (b)(ii) lahko ohrani enotnost družine.

Države članice zagotovijo, da se v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL ...).

Obrazložitev

Predlagana direktiva o standardih glede pogojev pojasnjuje pravice družinskih članov upravičenca do mednarodne zaščite.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izključitveni razlogi

Neupravičenost

Obrazložitev

V okviru mednarodne zaščite beguncev se izključitev nanaša na posameznike, ki ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito. Neupravičenost je boljši izraz.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Iz ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, vzpostavljenih v skladu s členom 8, so izključeni naslednji državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva:

1.  Do ciljno usmerjenih programov Unije za preselitev, vzpostavljenih v skladu s členom 8, niso upravičeni naslednji državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva:

Obrazložitev

V okviru mednarodne zaščite beguncev se izključitev nanaša na posameznike, ki ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito. Neupravičenost je boljši izraz.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  osebe, v zvezi s katerimi obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da:

(a)  osebe, v zvezi s katerimi obstajajo resni razlogi za domnevo, da:

Obrazložitev

Ženevska konvencija iz leta 1951 uporablja izraz „resni razlogi za sum“.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Svet na predlog Komisije sprejme letni načrt Unije za preselitev v tistem letu, ki nastopi pred letom izvajanja načrta.

1.  Svet na predlog Komisije sprejme letni načrt Unije za preselitev v tistem letu, ki nastopi pred letom izvajanja načrta, ki se uporablja za tiste države članice, ki se odločijo sodelovati pri preselitvah naslednje leto.

Obrazložitev

Udeležba v tem okviru naj bo prostovoljna.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podrobnosti o udeležbi držav članic pri letnem načrtu Unije za preselitev in njihovih prispevkih k skupnemu številu oseb, ki bodo preseljene;

(b)  podrobnosti o državah članicah, ki se odločijo sodelovati pri letnem načrtu Unije za preselitev in njihovih prostovoljnih prispevkih k skupnemu številu oseb, ki bodo preseljene;

Obrazložitev

Udeležba v tem okviru naj bo prostovoljna. Pomembno je povečati preseljevanje beguncev v Evropo in okrepiti sodelovanje pri njem, vendar pa države članice ne bi smele biti zavezane, da preselijo določen delež oseb, ki naj bi bile preseljene v EU.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  točno število oseb, ki bodo preseljene, od največjega skupnega števila, določenega v letnem programu Unije za preselitev iz točke (a) člena 7(2), in podrobnosti o udeležbi držav članic pri ciljno usmerjenem programu Unije za preselitev;

(b)  točno število oseb, ki bodo preseljene, od največjega skupnega števila, določenega v letnem programu Unije za preselitev iz točke (a) člena 7(2), in podrobnosti o državah članicah, ki se odločijo sodelovati pri ciljno usmerjenem programu Unije za preselitev;

Obrazložitev

Udeležba v tem okviru naj bo prostovoljna. Države članice bi morale imeti možnost, da se same odločijo, koliko oseb bodo preselile, namesto da so zavezane, da preselijo določen delež oseb, ki je treba preseliti v EU.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 15(1), prejmejo pavšalni znesek v višini 10 000 EUR za vsako osebo, preseljeno v okviru ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev.

1.  Države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 15(1), prejmejo pavšalni znesek v višini 10 000 EUR za vsako osebo, preseljeno v okviru ciljno usmerjenega programa Unije za preselitev. Vsa dodeljena finančna sredstva se uporabljajo za namene preselitve in ne za druge ukrepe, ki se financirajo iz Uredbe (EU) št. 516/2014, kot je financiranje centrov za pridržanje priseljencev.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Okvir Unije za preselitev

Referenčni dokumenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Gérard Deprez

31.8.2016

Datum sprejetja

24.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENL

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

COM(2016)0270

(2)

COM(2016)0272


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Okvir Unije za preselitev

Referenčni dokumenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Datum predložitve EP

13.7.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Datum sprejetja

12.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

20

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Datum predložitve

23.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENL

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov