Процедура : 2013/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2017

Внесени текстове :

A8-0317/2017

Разисквания :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0391

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 686kWORD 57k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Тереса Хименес-Бесерил Барио

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10537/1/2017 – C8‑0325/2017),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на общините на Обединеното кралство и от Камарата на лордовете на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0618),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя правилник

–  като взе предвид член 67а от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0317/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ С 177, 11.6.2014 г., стр. 52.

(2)

Приети текстове, 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива за изменение на Рамково решение 2004/757/JHA е от 2013 г. и представлява част от пакет от два проекта на законодателни актове, чиято цел е подобряване на понастоящем прилаганата система за справяне на равнище ЕС със заплахата, произтичаща от новите психоактивни вещества (НПВ).

Европейският парламент прие своята позиция на първо четене на 17 април 2014 г. в рамките на предходния си мандат.

Работата по пакета за НПВ беше особено продължителна и трудна и получи нов тласък, когато Комисията замени предложението си за регламент с нов текст.

Четири години по-късно и след интензивни междуинституционални преговори, през май тази година двамата съзаконодатели накрая постигнаха цялостно политическо споразумение по пакета за НПВ, което включваше основните точки, съдържащи се в мандата за преговори на Парламента. Споразумението бе одобрено от Корепер на 31 май 2017 г. и от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на 8 юни 2017 г.

Тъй като позицията на Съвета, приета на 25 септември, отразява изцяло споразумението, постигнато по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тя да бъде одобрена от Европейския парламент без изменения, така че настоящата директива (заедно с проекта за регламент относно НПВ) да може да бъде приета бързо и да влезе в сила възможно най-скоро.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Минимални разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици във връзка с определението за „наркотици“

Позовавания

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

17.4.2014 T7-0454/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

27.10.2016

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Дата на приемане

19.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Дата на внасяне

19.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност