Procedure : 2013/0304(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0317/2017

Indgivne tekster :

A8-0317/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0391

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 370kWORD 54k
19.10.2017
PE 610.933v01-00 A8-0317/2017

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Det Forenede Kongeriges Underhus og Det Forenede Kongeriges Overhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 21. januar 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0618),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0317/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 177 af 11.6.2014, s. 52.

(2)

Vedtagne tekster af 17.4.2014, P8_TA(2014)0454.


KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til et direktiv om ændring af rammeafgørelse 2004/757/RIA er fra 2013, og det er en del af en pakke bestående af to udkast til lovgivningsmæssige retsakter, der har til formål at forbedre det nugældende system for at adressere truslen fra nye psykoaktive stoffer på EU-plan.

Europa-Parlamentet fastlagde sin holdning ved førstebehandling i sidste valgperiode (17. april 2014).

Arbejdet med pakken om nye psykoaktive stoffer var særlig langvarig og besværlig, og der blev sat nyt skub i det, da Kommissionen erstattede sit forslag til forordning med en ny tekst.

Fire år senere og efter intensive interinstitutionelle forhandlinger nåede de to lovgivere i maj endelig frem til en samlet politisk aftale om pakken om nye psykoaktive stoffer, som omfattede hovedpunkterne i Parlamentets forhandlingsmandat. Aftalen blev godkendt af Coreper den 31. maj 2017 og af LIBE-udvalget den 8. juni 2017.

Eftersom Rådets holdning som vedtaget den 25. september til fulde afspejler den aftale, der blev indgået under de interinstitutionelle forhandlinger, anbefaler ordføreren, at Europa-Parlamentet godkender den uden ændringer, således at dette direktiv (sammen med udkastet til forordning om nye psykoaktive stoffer) kan blive vedtaget hurtigt og træde i kraft snarest muligt.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking, as regards the definition of the term 'drug'

Referencer

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

17.4.2014                     T7-0454/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0618 - C7-0271/2013  

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

27.10.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Dato for vedtagelse

19.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Dato for indgivelse

19.10.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik