Menettely : 2013/0304(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0317/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0317/2017

Keskustelut :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0391

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 365kWORD 55k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10537/1/2017 – C8‑0325/2017),

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ala- ja ylähuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. tammikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0618),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 a artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0317/2017),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 177, 11.6.2014, s. 52.

(2)

Hyväksytyt tekstit, 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus direktiiviksi puitepäätöksen 2004/757/JHA muuttamisesta on vuodelta 2013. Se on osa kahden säädösehdotuksen pakettia. Ehdotusten tavoitteena on parantaa nykyisin sovellettavaa EU-tason järjestelmää uusien psykoaktiivisten aineiden (NPS) aiheuttaman uhan torjumiseksi.

Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa edellisellä vaalikaudella (17. huhtikuuta 2014).

NPS-pakettia on käsitelty erityisen pitkään ja hartaasti. Käsittely sai uutta vauhtia, kun komissio korvasi asetusehdotuksensa uudella tekstillä.

Neljä vuotta myöhemmin ja toimielinten välisten tiiviiden neuvottelujen jälkeen viime toukokuussa EU:n lainsäätäjät pääsivät vihdoin yleiseen poliittiseen sopimukseen NPS‑paketista. Sopimus sisälsi parlamentin neuvotteluvaltuuksien keskeiset kohdat. COREPER hyväksyi sopimuksen 31. toukokuuta 2017 ja LIBE-valiokunta 8. kesäkuuta 2017.

Koska neuvoston 25. syyskuuta hyväksytty kanta heijastelee kaikilta osin toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaatua sopimusta, esittelijä suosittaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy sen ilman tarkistuksia, jotta direktiivi (yhdessä uusia psykoaktiivisia aineita koskevan asetusehdotuksen kanssa) voidaan hyväksyä nopeasti ja saada voimaan mahdollisimman pian.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistaminen huumausaineen määritelmän osalta

Viiteasiakirjat

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

17.4.2014                     T7-0454/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

27.10.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö