Pranešimas - A8-0317/2017Pranešimas
A8-0317/2017

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR

  19.10.2017 - (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) - ***II

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

  Procedūra : 2013/0304(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0317/2017
  Pateikti tekstai :
  A8-0317/2017
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR

  (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

  –  atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės Lordų ir Bendruomenių Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

  –  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktą nuomonę[1],

  –  atsižvelgdamas į savo pirmojo svarstymo metu priimtą poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0618),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0317/2017),

  1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

  2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

  3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

  4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad visos procedūros buvo tinkamai įvykdytos, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Pasiūlymas dėl Pamatinio sprendimo 2004/757/JHA pakeitimų buvo pateiktas 2013 m. ir yra dalis dviejų teisėkūros procedūra priimamų aktų projektų, kuriais siekiama patobulinti sistemą šiuo metu ES lygmeniu naudojamą kovai su naujų psichoaktyviųjų medžiagų (NPM) keliama grėsme.

  Europos Parlamentas savo pirmojo svarstymo poziciją priėmė per ankstesnę kadenciją (2014 m. balandžio 17 d.).

  Labai užsitęsęs ir daug pastangų pareikalavęs darbas su NPM dokumentų rinkiniu gavo naują postūmį, kai Komisija savo pasiūlymą dėl reglamento pakeitė nauju tekstu.

  Po intensyvių ketverius metus trukusių tarpinstitucinių derybų, pernai gegužę abu teisės aktų leidėjai pagaliau pasiekė politinį susitarimą dėl NPM dokumentų rinkinio, kurio pagrindiniai aspektai buvo įtraukti į Parlamento derybų įgaliojimus. 2017 m. gegužės 31 d. susitarimą patvirtino Nuolatinių atstovų komitetas, o 2017 m. birželio 8 d. – LIBE komitetas.

  Kadangi rugsėjo 25 d. priimta Tarybos pozicija atitinka pasiektą susitarimą, pranešėja Europos Parlamentui rekomenduoja pritarti jam be pakeitimų, kad ši direktyva (kartu su reglamento projektu dėl NPM dokumentų rinkinio) galėtų būti nedelsiant priimta ir įsigaliotų kaip įmanoma greičiau.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Su termino „narkotikai“ apibrėžtimi susijusios būtiniausios nuostatos dėl nusikalstamų veiklų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje

  Nuorodos

  10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

  17.4.2014                     T7-0454/2014

  Komisijos pasiulymas

  COM(2013)0618 - C7-0271/2013

  Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

  5.10.2017

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  5.10.2017

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio

  4.11.2013

   

   

   

  Svarstymas komitete

  22.3.2017

  5.10.2017

  12.10.2017

   

  Priėmimo data

  19.10.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  50

  4

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

  Pateikimo data

  23.10.2017

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  50

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

  EFDD

  Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

  ENF

  Harald Vilimsky

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  4

  -

  EFDD

  Gerard Batten, Raymond Finch

  ENF

  Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

  0

  0

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė