Pranešimas - A8-0317/2017Pranešimas
A8-0317/2017

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR

19.10.2017 - (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) - ***II

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Procedūra : 2013/0304(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0317/2017
Pateikti tekstai :
A8-0317/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės Lordų ir Bendruomenių Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktą nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į savo pirmojo svarstymo metu priimtą poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0618),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0317/2017),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad visos procedūros buvo tinkamai įvykdytos, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl Pamatinio sprendimo 2004/757/JHA pakeitimų buvo pateiktas 2013 m. ir yra dalis dviejų teisėkūros procedūra priimamų aktų projektų, kuriais siekiama patobulinti sistemą šiuo metu ES lygmeniu naudojamą kovai su naujų psichoaktyviųjų medžiagų (NPM) keliama grėsme.

Europos Parlamentas savo pirmojo svarstymo poziciją priėmė per ankstesnę kadenciją (2014 m. balandžio 17 d.).

Labai užsitęsęs ir daug pastangų pareikalavęs darbas su NPM dokumentų rinkiniu gavo naują postūmį, kai Komisija savo pasiūlymą dėl reglamento pakeitė nauju tekstu.

Po intensyvių ketverius metus trukusių tarpinstitucinių derybų, pernai gegužę abu teisės aktų leidėjai pagaliau pasiekė politinį susitarimą dėl NPM dokumentų rinkinio, kurio pagrindiniai aspektai buvo įtraukti į Parlamento derybų įgaliojimus. 2017 m. gegužės 31 d. susitarimą patvirtino Nuolatinių atstovų komitetas, o 2017 m. birželio 8 d. – LIBE komitetas.

Kadangi rugsėjo 25 d. priimta Tarybos pozicija atitinka pasiektą susitarimą, pranešėja Europos Parlamentui rekomenduoja pritarti jam be pakeitimų, kad ši direktyva (kartu su reglamento projektu dėl NPM dokumentų rinkinio) galėtų būti nedelsiant priimta ir įsigaliotų kaip įmanoma greičiau.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Su termino „narkotikai“ apibrėžtimi susijusios būtiniausios nuostatos dėl nusikalstamų veiklų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje

Nuorodos

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

17.4.2014                     T7-0454/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

5.10.2017

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

5.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

4.11.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

22.3.2017

5.10.2017

12.10.2017

 

Priėmimo data

19.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Pateikimo data

23.10.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė