Procedūra : 2013/0304(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0317/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0317/2017

Debates :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0391

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 665kWORD 55k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palāta un Apvienotās Karalistes parlamenta Lordu palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0618,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 67.a pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0317/2017),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 177, 11.6.2014., 52. lpp

(2)

2014. gada 17. aprīlī pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0454.


ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, tika iesniegts 2013. gadā, un tas veido daļu no divu leģislatīvo aktu projektu paketes, kuru mērķis ir uzlabot patlaban spēkā esošo sistēmu, lai ES līmenī risinātu apdraudējumu, ko rada jaunas psihoaktīvas vielas (JPV).

Eiropas Parlaments iepriekšējā sasaukuma laikā (2014. gada 17. aprīlī) pieņēma nostāju pirmajā lasījumā.

Darbs pie JPV tiesību aktu kopuma bija īpaši ilgs un sarežģīts, un tas ieguva jaunu impulsu, kad Komisija savu priekšlikumu regulai aizstāja ar jaunu tekstu.

Četrus gadus vēlāk un pēc intensīvām iestāžu sarunām abi likumdevēji šā gada maijā visbeidzot panāca vispārēju politisko vienošanos par JPV tiesību aktu kopumu, kas ietver galvenos punktus Eiropas Parlamenta sarunu pilnvarās. Šo vienošanos 2017. gada 31. maijā apstiprināja COREPER un 2017. gada 8. jūnijā — LIBE komiteja.

Tā kā Padomes nostāja, ko pieņēma 25. septembrī, pilnībā atspoguļo vienošanos, kas tika panākta iestāžu sarunās, referente iesaka Eiropas Parlamentam to apstiprināt bez grozījumiem, lai šo direktīvu (kopā ar projektu regulai par JPV) varētu ātri pieņemt un tā stātos spēkā, cik drīz vien iespējams.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Minimuma noteikumi par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā

Atsauces

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

17.4.2014                     T7-0454/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

27.10.2016

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Izskatīšana komitejā

19.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

+:

–:

0:

50

4

0

Galīgais balsojums

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Iesniegšanas datums

19.10.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika