Procedura : 2013/0304(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0317/2017

Teksty złożone :

A8-0317/2017

Debaty :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0391

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 666kWORD 56k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającej decyzję Rady 2005/387/WSiSW

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającej decyzję Rady 2005/387/WSiSW

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10537/1/2017 – C8‑0325/2017),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa oraz Izbę Lordów Zjednoczonego Królestwa, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 stycznia 2014 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0618),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając tymczasowe porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję na mocy art. 69f ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67a Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8–0317/2017),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 177 z 11.6.2014, s. 52.

(2)

Teksty przyjęte w dniu 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej decyzję ramową 2004/757/WSiSW, sporządzony w 2013 r., stanowi część pakietu składającego się z dwóch projektów aktów ustawodawczych, których celem jest poprawa obecnie obowiązującego systemu przeciwdziałania na poziomie UE zagrożeniu, jakie stanowią nowe substancje psychoaktywne.

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w czasie poprzedniej kadencji (dnia 17 kwietnia 2014 r.).

Prace nad pakietem dotyczącym nowych substancji psychoaktywnych były szczególnie długie i żmudne, lecz nabrały tempa, kiedy Komisja zastąpiła wniosek dotyczący rozporządzenia nowym tekstem.

Cztery lata później, po intensywnych negocjacjach międzyinstytucjonalnych, w maju tego roku oba organy ustawodawcze ostatecznie osiągnęły ogólne porozumienie polityczne w sprawie pakietu dotyczącego nowych substancji psychoaktywnych, uwzględniające najważniejsze punkty mandatu negocjacyjnego Parlamentu. Coreper zatwierdził porozumienie w dniu 31 maja 2017 r., a komisja LIBE zatwierdziła je w dniu 8 czerwca 2017 r.

Ponieważ stanowisko Rady przyjęte w dniu 25 września br. w pełni odzwierciedla porozumienie osiągnięte w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych, sprawozdawczyni zaleca, by Parlament Europejski zatwierdził je bez poprawek, tak by można było szybko przyjąć odnośną dyrektywę (wraz z projektem rozporządzenia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych) i aby jak najszybciej weszła ona w życie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków

Odsyłacze

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

17.4.2014                     T7-0454/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

27.10.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Data przyjęcia

19.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Data złożenia

19.10.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności