Procedură : 2013/0304(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2017

Texte depuse :

A8-0317/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0391

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 517kWORD 56k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Comunelor și Camera Lorzilor din Regatul Unit al Marii Britanii în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care cele două Camere susțin că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0618),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0000/2017),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 177, 11.6.2014, p. 52.

(2)

Texte adoptate la 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JHA datează din 2013 și face parte dintr-un pachet de două proiecte de acte legislative al căror scop este de a îmbunătăți sistemul aplicabil în prezent la nivelul UE pentru a contracara pericolele implicate de noile substanțe psihoactive (NSP).

Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură în timpul legislaturii anterioare (la 17 aprilie 2014).

Lucrările pentru pachetul privind NSP, extrem de îndelungate și dificile, au cunoscut o nouă dinamică în momentul când Comisia și-a înlocuit propunerea de regulament cu un nou text.

Patru ani mai târziu, în mai, după negocieri interinstituționale intense, cei doi colegislatori au ajuns în final la un acord politic general asupra pachetului privind NSP, care integra principalele puncte din mandatul de negociere al Parlamentului. Acordul a fost aprobat de COREPER la 31 mai 2017 și de Comisia LIBE la 8 iunie 2017.

Având în vedere că poziția Consiliului, adoptată la 25 septembrie, reflectă întru totul acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportoarea recomandă ca textul să fie aprobat de către Parlamentul European fără amendamente, astfel încât această directivă (împreună cu proiectul de regulament privind NSP) să poată fi adoptată rapid și să intre în vigoare cât mai curând.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Dispozițiile minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog”

Referințe

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Data primei lecturi a PE - numărul P

17.4.2014 T7-0454/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

27.10.2016

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Examinare în comisie

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Data adoptării

19.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Data depunerii

19.10.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate