RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului

  19.10.2017 - (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) - ***II

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

  Procedură : 2013/0304(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0317/2017

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului

  (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

  –  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Comunelor și Camera Lorzilor din Regatul Unit al Marii Britanii în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care cele două Camere susțin că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014[1],

  –  având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0618),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0000/2017),

  1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Propunerea de directivă de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JHA datează din 2013 și face parte dintr-un pachet de două proiecte de acte legislative al căror scop este de a îmbunătăți sistemul aplicabil în prezent la nivelul UE pentru a contracara pericolele implicate de noile substanțe psihoactive (NSP).

  Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură în timpul legislaturii anterioare (la 17 aprilie 2014).

  Lucrările pentru pachetul privind NSP, extrem de îndelungate și dificile, au cunoscut o nouă dinamică în momentul când Comisia și-a înlocuit propunerea de regulament cu un nou text.

  Patru ani mai târziu, în mai, după negocieri interinstituționale intense, cei doi colegislatori au ajuns în final la un acord politic general asupra pachetului privind NSP, care integra principalele puncte din mandatul de negociere al Parlamentului. Acordul a fost aprobat de COREPER la 31 mai 2017 și de Comisia LIBE la 8 iunie 2017.

  Având în vedere că poziția Consiliului, adoptată la 25 septembrie, reflectă întru totul acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportoarea recomandă ca textul să fie aprobat de către Parlamentul European fără amendamente, astfel încât această directivă (împreună cu proiectul de regulament privind NSP) să poată fi adoptată rapid și să intre în vigoare cât mai curând.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Dispozițiile minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog”

  Referințe

  10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

  Data primei lecturi a PE - numărul P

  17.4.2014 T7-0454/2014

  Propunerea Comisiei

  COM(2013)0618 - C7-0271/2013

  Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

  27.10.2016

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  27.10.2016

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio

  13.10.2014

   

   

   

  Examinare în comisie

  10.11.2016

  5.10.2017

   

   

  Data adoptării

  19.10.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  50

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

  Data depunerii

  19.10.2017

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  50

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

  EFDD

  Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

  ENF

  Harald Vilimsky

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  4

  -

  EFDD

  Gerard Batten, Raymond Finch

  ENF

  Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri