Förfarande : 2013/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2017

Ingivna texter :

A8-0317/2017

Debatter :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0391

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 369kWORD 56k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORT MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10537/1/2017 – C8‑0325/2017),

–  med beaktande av de motiverande yttranden från Förenade kungarikets underhus och Förenade kungarikets överhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0618),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0317/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 177, 11.6.2014, s. 52.

(2)

Antagna texter 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


KORT MOTIVERING

Förslaget till direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF härrör från 2013 och är en del av ett paket med två utkast till lagstiftningsakter som syftar till att förbättra det nu gällande systemet för att på EU-nivå angripa hotet från nya psykoaktiva substanser.

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen under den förra valperioden (den 17 april 2014).

Arbetet med paketet om nya psykoaktiva substanser var ytterst långdraget och tungrott, men tog ny fart när kommissionen ersatte sitt förslag till förordning med en ny text.

Fyra år senare och efter intensiva interinstitutionella förhandlingar nådde de båda medlagstiftarna i maj i år till slut en övergripande politisk överenskommelse om paketet om nya psykoaktiva substanser som införlivade de viktigaste punkterna i parlamentets förhandlingsmandat. Överenskommelsen godkändes av Coreper den 31 maj 2017 och av LIBE-utskottet den 8 juni 2017.

Rådets ståndpunkt, som antogs den 25 september 2017, återspeglar fullt ut den överenskommelse som nåddes vid de interinstitutionella förhandlingarna. Föredraganden rekommenderar därför att Europaparlamentet godkänner den utan ändringar, så att direktivet (tillsammans med förslaget till förordning om psykoaktiva substanser) kan antas snabbt och träda i kraft så snart som möjligt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel vad gäller definitionen av narkotika

Referensnummer

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

17.4.2014                     T7-0454/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0618 – C7-0271/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen – datum för tillkännagivande i kammaren

27.10.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Antagande

19.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Ingivande

19.10.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy