ΕΚΘΕΣΗ
  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
  COM(2016)0128 - C8-0114-2016/2014 - 2016/0070(COD) Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγήτριες: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

  23.10.2017


  Διαδικασία : 2016/0070(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0319/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0319/2017
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: