Процедура : 2013/0256(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0320/2017

Внесени текстове :

A8-0320/2017

Разисквания :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0379

ДОКЛАД     ***I
PDF 1529kWORD 234k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(COM(2013)0535 – C7‑0240/2013 – 2013/0256(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Аксел Фос

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(COM(2013)0535 – C8‑0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0535),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 85 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C8‑0240/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Бундестага на Федерална република Германия, Парламента на Кралство Испания, Сената на Италианската република, Сената на Кралство Нидерландия, Сената на Република Полша, Парламента на Португалската република и Камарата на депутатите на Румъния в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по правни въпроси (A8-0320/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Тъй като Европейската прокуратура следва да бъдат създадена на основата на Евроюст, настоящият регламент съдържа необходимите разпоредби за уреждане на отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура.

(4)  Тъй като Европейската прокуратура е създадена на основата на засилено сътрудничество, регламентът по прилагане на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура е обвързващ в своята цялост и се прилага пряко само в държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество. Ето защо по отношение на държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура, Евроюст запазва пълната си компетентност по отношение на тежките престъпления, посочени в приложение І към настоящия регламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Член 4 от Договора въвежда принципа на лоялното сътрудничество в случаите, в които при пълно взаимно зачитане Съюзът и държавите членки следва да си оказват съдействие при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  За да се улесни сътрудничеството между Евроюст и Европейската прокуратура, колегиумът следва на редовна основа да решава въпросите от значение за Европейската прокуратура.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Европейската прокуратура следва да има изключителна компетентност да разследва и да повдига и поддържа обвинението за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, като наред с това Евроюст следва да може да подкрепя националните органи, когато те разследват и повдигат и поддържат обвинението за тези видове престъпления в съответствие с регламента за създаване на Европейска прокуратура.

(5)  Като се има предвид, че Европейската прокуратура е създадена чрез засилено сътрудничество, разделението на компетентностите между Европейската прокуратура и Евроюст по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, трябва да бъде ясно установено.

 

След датата, на която Европейската прокуратура поеме своите задачи по отношение на престъпленията, за които е компетентна, Евроюст следва да може да упражнява своята компетентност в такива случаи, когато засягат както държавите членки, които участват, така и държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. В такива случаи Евроюст следва да предприема действия по искане на неучастващите държави членки или по искане на Европейската прокуратура. При всички случаи Евроюст запазва компетентността си по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, когато те не са в компетентността на Европейската прокуратура или когато последната разполага с компетентност, но не я упражнява. Държавите членки, които

не участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, може да продължат да търсят подкрепа от Евроюст във всички случаи, свързани с престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.

 

Европейската прокуратура и Евроюст следва да развиват тясно оперативно сътрудничество в съответствие със своите мандати.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Оценката на Решение 2002/187/ПВР на Съвета и на дейностите, извършени от Евроюст (окончателен доклад от 30 юни 2015 г.), също следва да бъдат взети предвид.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(8)  Настоящият регламент зачита напълно основните права и свободи и спазва напълно принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да бъдат определени видовете тежки престъпления, засягащи две или повече държави членки, за които Евроюст е компетентна. Освен това следва да бъдат определени случаите, които въпреки че не обхващат две или повече държави членки, налагат организирането на наказателно преследване върху обща основа. Такива случаи следва да обхващат разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само една държава членка и трета държава, както и случаи, засягащи само една държава членка и Съюза.

(9)  Следва да бъдат определени по ясен начин видовете тежки престъпления, засягащи две или повече държави членки, за които Евроюст е компетентна. Освен това следва да бъдат определени случаите, които въпреки че не обхващат две или повече държави членки, налагат организирането на наказателно преследване върху обща основа. Такива случаи следва да обхващат разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само една държава членка и трета държава, както и случаи, засягащи само една държава членка и Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  По искане на компетентен орган на държава членка или на Комисията Евроюст следва да може също така да подпомага разследвания, които засягат само тази държава членка, но имат последици на равнището на Съюза. Такъв пример е разследването на случаи, засягащи член на институция или на орган на Съюза. Тези разследвания обхващат и случаите, засягащи значителен брой държави членки, което евентуално би могло да наложи предприемането на ответни действия, координирани на европейско равнище.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел да се гарантира, че Евроюст може да подкрепя и координира трансграничните разследвания по подходящ начин, е необходимо всички национални членове да разполагат с еднакви оперативни правомощия, за да сътрудничат помежду си и с националните органи по по-ефективен начин. На националните членове следва да се предоставят подходящи правомощия, чрез които Евроюст да може да изпълни надлежно мисията си. Тези правомощия следва да включват достъп до съответната информация в националните публични регистри, издаване и изпълняване на молби за взаимна помощ и взаимно признаване, пряк контакт и обмен на информация с компетентните органи, участие в съвместните екипи за разследване и със съгласието на националния компетентен орган или в случай на спешност — разпореждане на действия по разследване и контролирани доставки.

(11)  С цел да се гарантира, че Евроюст може да подкрепя и координира трансграничните разследвания по подходящ начин, е необходимо всички национални членове да разполагат с еднакви оперативни правомощия, за да сътрудничат помежду си и с националните органи по по-съгласуван и по-ефективен начин. На националните членове следва да се предоставят подходящи правомощия, чрез които Евроюст да може да изпълни надлежно мисията си. Тези правомощия следва да включват достъп до съответната информация в националните публични регистри, издаване и изпълняване на молби за взаимна помощ и взаимно признаване, пряк контакт и обмен на информация с компетентните органи, участие в съвместните екипи за разследване и със съгласието на националния компетентен орган или в случай на спешност — разпореждане на действия по разследване и контролирани доставки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Необходимо е Евроюст да се сдобие с административна и управленска структура, която ѝ позволява да изпълнява функциите си по-ефективно и да зачита принципите, приложими към агенциите на Съюза, като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост при осъществяване на оперативните ѝ функции. За тази цел следва да бъдат изяснени функциите на националните членове, колегиума и административния директор и да бъде създаден изпълнителен съвет.

(12)  Необходимо е Евроюст да се сдобие с административна и управленска структура, която ѝ позволява да изпълнява функциите си по-ефективно, винаги в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, и да зачита в пълна степен принципите, приложими към агенциите на Съюза, както и основните права и свободи, изложени в съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции на Съюза от 19 юли 2012 г., като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост при осъществяване на оперативните ѝ функции. За тази цел следва да бъдат изяснени функциите на националните членове, колегиума и административния директор и да бъде създаден изпълнителен съвет.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Създаването в рамките на Евроюст на дежурен координационен център (ДКЦ) е необходимо, за да се осигури непрекъснат достъп до Евроюст и тя да може да се намесва при спешни случаи. Всяка държава членка следва да отговаря за това нейните представители в ДКЦ да могат да действат денонощно, седем дни в седмицата.

(17)  Създаването в рамките на Евроюст на дежурен координационен център (ДКЦ) е необходимо, за да се осигури ефикасност на Евроюст и непрекъснат достъп до Евроюст и тя да може да се намесва при спешни случаи. Всяка държава членка следва да гарантира, че нейните представители в ДКЦ могат да действат денонощно, седем дни в седмицата.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В държавите членки следва да се създадат национални системи за координация на Евроюст, за да се координира работата, извършвана от националните кореспонденти за Евроюст, националните кореспонденти за Евроюст по въпросите на тероризма, националните кореспонденти за Европейската съдебна мрежа и до три други звена за контакт, както и от представителите на мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежите, създадени с Решение 2002/494/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. за създаване на европейска мрежа на точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления10, Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления11 , и Решение 2008/852/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно мрежа от звена за контакт срещу корупцията12.

(18)  В държавите членки следва да се създадат национални системи за координация на Евроюст, за да се координира работата, извършвана от националните кореспонденти за Евроюст, националните кореспонденти за Евроюст по въпросите на тероризма, националните кореспонденти за Евроюст по въпросите във връзка с правомощията на Европейската прокуратура, посочени от държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура, националните кореспонденти за Европейската съдебна мрежа и до три други звена за контакт, както и от представителите на мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежите, създадени с Решение 2002/494/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. за създаване на европейска мрежа на точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления 10, Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления11 и с Решение 2008/852/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно мрежа от звена за контакт срещу корупцията12.

_________________

_________________

10 OВ L 167, 26.6.2002 г, стр. 1.

10 OВ L 167, 26.6.2002 г, стр. 1.

11 ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103.

11 ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103.

12 OВ L 301, 12.11.2008 г, стр. 38.

12 OВ L 301, 12.11.2008 г, стр. 38.

Обосновка

Тъй като не всички държави членки участват в Европейската прокуратура, за да се гарантира възможно най-добро равнище на защита на финансовите интереси на Европейския съюз, в тези държави следва да се определи кореспондент за защита на финансовите интереси на ЕС.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел насърчаване и укрепване на координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи от решаващо значение е Евроюст да получава съответната необходима за изпълнението на нейните функции информация от националните органи. За тази цел компетентните национални органи следва да информират националните си членове относно създаването на съвместни екипи за разследване и резултатите от техните разследвания, относно случаите, които са от сферата на компетентност на Евроюст, пряко свързани с най-малко три държави членки, и за които има подадени молби или решения за съдебно сътрудничество до най-малко две държави членки, както и при определени обстоятелства, относно споровете за компетентност, контролираните доставки и системните затруднения в областта на съдебното сътрудничество.

(19)  С цел насърчаване и укрепване на координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи от решаващо значение е Евроюст да получава съответната необходима за изпълнението на нейните функции информация от националните органи. За тази цел компетентните национални органи следва да бъдат задължени да информират националните си членове без неоправдано забавяне относно създаването на съвместни екипи за разследване и резултатите от техните разследвания, относно случаите, които са от сферата на компетентност на Евроюст, пряко засягащи най-малко две държави членки, и за които са подадени молби или решения за съдебно сътрудничество до най-малко две държави членки, както и при определени обстоятелства, относно споровете за компетентност, контролираните доставки и системните затруднения в областта на съдебното сътрудничество.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а)  Европейският прокурор следва да има право да участва във всички заседания на Евроюст, при условие че на тях се разглеждат въпроси, които прокурорът счита от значение за функционирането на Европейската прокуратура.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  С цел подобряване на оперативното сътрудничество между Евроюст и Европол, и най-вече с цел установяване на връзки между данните, с които вече разполагат двете агенции, Евроюст следва да предостави на Европол достъп до данните, с които разполага, и да ѝ позволи да извършва търсене в тези данни.

(26)  С цел подобряване на оперативното сътрудничество между Евроюст и Европол, и най-вече с цел установяване на връзки между данните, с които вече разполагат двете агенции, Евроюст следва да предостави на Европол достъп до данните, с които тя разполага, въз основа на принципа на попадение/липса на попадение (hit/no-hit). Евроюст и Европол следва да могат да сключат договореност за работа, която да осигури на реципрочна основа в рамките на техните съответни мандати достъп до и възможност за търсене в цялата информация, която е предоставена за целите на кръстосаните проверки, в съответствие със специалните предпазни мерки и с гаранциите за защита на данните, предвидени в настоящия регламент. Всеки достъп до данните, с които разполага Европол, следва да бъде ограничен с технически средства до информация в рамките на съответните мандати на тези органи на Съюза.

Обосновка

Съображение 26 от настоящия регламент следва да бъде приведено в съответствие със съображение 28 от Регламент 2016/794.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Евроюст следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ.

(27)  Евроюст следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ, при което се зачитат напълно защитата на неприкосновеността на личния живот и основните права и свободи.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Следва да се предвиди Евроюст да може да изпраща магистрати за връзка в трети държави с оглед постигането на цели, подобни на целите, поставени на магистратите за връзка, командировани от държавите членки въз основа на Съвместно действие 96/277/ПВР на Съвета от 22 април 1996 г. относно рамката за обмен на магистрати за връзка за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз14.

(28)  Евроюст следва да засили сътрудничеството си с компетентните органи на трети държави и на международните организации съгласно стратегия, изготвена след консултация с Европейската комисия. За тази цел следва да се предвиди Евроюст да може да изпраща магистрати за връзка в трети държави с оглед постигането на цели, подобни на целите, поставени на магистратите за връзка, командировани от държавите членки въз основа на Съвместно действие 96/277/ПВР на Съвета от 22 април 1996 г. относно рамката за обмен на магистрати за връзка за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз14.

_________________

_________________

14 OВ L105, 27.4.1996 г, стр. 1.

14 OВ L 105, 27.4.1996 г, стр. 1.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С цел гарантиране на пълна автономност и независимост на Евроюст, следва да ѝ се предостави самостоятелен бюджет, приходите по който постъпват основно от бюджета на Съюза, с изключение на заплатите и възнагражденията на националните членове и техните помощници, които се поемат от собствената им държава членка. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(30)  С цел гарантиране на пълна автономност и независимост на Евроюст следва да ѝ се предостави самостоятелен бюджет, достатъчен, за да изпълнява правилно своята дейност, приходите по който постъпват основно от бюджета на Съюза, с изключение на заплатите и възнагражденията на националните членове и техните помощници, които се поемат от собствената им държава членка. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата и да се одобрява от комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел повишаване на прозрачността и демократичния контрол по отношение на Евроюст е необходимо да се осигурят механизми за участие на Европейския парламент и на националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст. Парламентарното участие не трябва да накърнява принципите на независимост по отношение на действия, предприети по определени оперативни случаи, или задълженията за дискретност и поверителност.

(31)  С цел повишаване на прозрачността и демократичния контрол по отношение на Евроюст е необходимо да се осигурят механизми за участие на Европейския парламент в оценяването на дейността на Евроюст, и по-специално с оглед на предаването на годишния отчет на Евроюст. Подобна процедура следва да се въведе и за участието на националните парламенти. Тези механизми обаче не следва да накърняват принципите на независимост по отношение на действия, предприети по определени оперативни случаи, или задълженията за дискретност и поверителност.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)16 , следва да се прилага за Евроюст.

(34)  Сътрудничеството между Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Евроюст следва да бъде уредено от член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от OLAF;

_________________

 

16 OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

 

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Създадената с настоящия регламент агенция „Евроюст“ е правоприемник на звеното „Евроюст“, създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета.

2.  Създадената с настоящия регламент агенция Евроюст заменя и е правоприемник на звеното Евроюст, създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Във всяка държава членка Евроюст притежава най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно съответното национално право. Тя може по-специално да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.  Във всяка държава членка Евроюст притежава правосубектност, предоставяна на юридическите лица съгласно националното право.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия и на информацията, предоставена от органите на държавите членки и от Европол.

1.  Евроюст подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежките престъпления от компетентността на Евроюст в съответствие с член 3, параграф 1, които са посочени в приложение І и засягат две или повече държави членки или налагат наказателно преследване върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия и на информацията, предоставена от органите на държавите членки, от Европол, Европейската прокуратура и OLAF.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  взема под внимание всяка молба, подадена от компетентен орган на държава членка, или всяка информация, предоставена от орган, компетентен по силата на разпоредбите, приети в рамките на Договорите, или събрана от самата Евроюст;

a)  взема под внимание всяка молба, подадена от компетентен орган на държава членка, или всяка информация, предоставена от органи и институции, компетентни по силата на разпоредбите, приети в рамките на Договорите, или събрана от самата Евроюст;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Евроюст осъществява своите функции по молба на компетентните органи на държавите членки или по собствена инициатива.

3.  Евроюст осъществява своите функции по молба на компетентните органи на държавите членки, по собствена инициатива или по искане на Европейската прокуратура.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст е компетентна по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение 1. Евроюст обаче не е компетентна по отношение на престъпленията, за които е компетентна Европейската прокуратура.

1.  До датата, на която Европейската прокуратура поеме задачите по разследване, повдигане и поддържане на обвинението, възложени ѝ в съответствие с член 75 от Регламента по прилагане на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, Евроюст е компетентна по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение 1. Считано от датата, на която Европейската прокуратура поеме своите задачи, Евроюст обаче вече не упражнява своята компетентност по отношение на престъпленията от компетентността на Европейската прокуратура, с изключение на случаите, засягащи държави членки, които участват в засиленото сътрудничество, но по отношение на които Европейската прокуратура не упражнява своята компетентност, на случаите, засягащи държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, или на случаите, в които Европейската прокуратура по своя инициатива е поискала подкрепа от Евроюст. Практическите подробности по упражняването на компетентността в съответствие с настоящия параграф се уреждат от договореност за работа, посочена в член 38, параграф 2а.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Евроюст запазва компетентността си:

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Евроюст е компетентна също така по отношение на свързаните престъпления. За свързани престъпления се считат следните деяния:

2.  Евроюст е компетентна по отношение на престъпления, свързани с посочените в приложение І престъпления. За свързани престъпления се считат следните деяния:

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По молба на компетентен орган на държава членка или на Комисията Евроюст може да подпомага разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само тази държава членка и Съюза.

4.  По молба на компетентен орган на държава членка или на Комисията Евроюст може да подпомага разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само тази държава членка.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подпомага компетентните органи на държавите членки за осигуряване на възможно най-добрата координация на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинението;

б)  осигурява координация на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинението, провеждани от компетентните органи на държавите членки;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  оказва съдействие за подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, по-специално въз основа на анализите на Европол;

в)  оказва съдействие на и подобрява сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, по-специално въз основа на анализите на Европол;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  работи в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура по теми, свързани с нейната компетентност

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  оказва подкрепа на центровете на Съюза за специализирани експертни знания, създадени от Европол и други органи и агенции на Съюза, и при необходимост участва в работата на тези центрове;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  си сътрудничи с агенциите, органите и мрежите на Съюза, създадени в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, уредено в дял V от ДФЕС;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  оказва подкрепа на дейността на държавите членки по предотвратяване на и борба с тежките престъпления, посочени в приложение І.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато две или повече държави членки не могат да постигнат съгласие относно това коя от тях следва да предприеме разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението в резултат на молба, отправена в съответствие с параграф 2, буква б), Евроюст издава писмено становище по случая. Становището се адресира своевременно до засегнатите държави членки.

4.  Когато две или повече държави членки не могат да постигнат съгласие относно това коя от тях следва да предприеме разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението в резултат на молба, отправена в съответствие с параграф 2, букви а) и б), Евроюст издава писмено становище по случая. Становището се изпраща незабавно на засегнатите държави членки.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По молба на компетентен орган Евроюст издава писмено становище относно системни откази или затруднения при изпълнението на молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, при условие че въпросът не е могъл да бъде разрешен по взаимно съгласие между компетентните национални органи или чрез намесата на съответните национални членове. Становището се адресира своевременно до засегнатите държави членки.

5.  По молба на компетентен орган Евроюст издава писмено становище относно системни откази или затруднения при изпълнението на молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, при условие че въпросът не е могъл да бъде разрешен по взаимно съгласие между компетентните национални органи или чрез намесата на съответните национални членове. Становището се изпраща незабавно на засегнатите държави членки.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националните членове и заместниците им имат качеството на прокурор, съдия или полицейски служител с равностойна компетентност. Компетентните национални органи им предоставят правомощията, предвидени в настоящия регламент, за да могат да изпълняват функциите си.

3.  Националните членове и заместниците им имат статута на прокурор, съдия или представител на съдебен орган с равностойна компетентност в съответствие с националното право. Компетентните национални органи им предоставят правомощията, предвидени в настоящия регламент, за да могат да изпълняват функциите си.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Мандатът на националните членове и техните заместници е четири години и може да бъде еднократно подновен.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Държавите членки трябва да определят национални членове и техни заместници въз основа на доказано високо ниво на дългогодишен практически опит в областта на наказателното правосъдие.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да улесняват или по друг начин да подкрепят издаването и изпълнението на молби за взаимна правна помощ или взаимно признаване или да ги издават и изпълняват самите те;

a)  да улесняват или по друг начин да подкрепят издаването и изпълнението на молби за взаимна правна помощ или взаимно признаване;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се свързват пряко и да обменят информация с всеки компетентен национален орган на държавата членка;

б)  да се свързват пряко и да обменят информация с всеки компетентен национален орган на държавата членка, агенция на Съюза или всеки друг компетентен орган, включително Европейската прокуратура;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  да издават и изпълняват молби за взаимна помощ или за взаимно признаване;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  държавите членки могат да предоставят допълнителни правомощия на националните членове в съответствие с националното законодателство. Държавите членки официално нотифицират Комисията и колегиума за тези правомощия.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съгласие с компетентния национален орган националните членове:

2.  В съгласие с компетентния национален орган националните членове могат в съответствие с националното право:

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  разпореждат действия по разследване;

a)  разпореждат и поискват извършване на действия по разследване, както е предвидено в Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При спешни случаи, когато не може да бъде постигнато своевременно съгласие, националните членове са компетентни да предприемат действията по параграф 2, като информират националния компетентен орган за това във възможно най-кратък срок.

3.  При спешни случаи, ако не е възможно своевременно установяване на компетентния национален орган или осъществяването на контакт с него, националните членове са компетентни да предприемат действията по параграф 2 в съответствие с националното право, като информират незабавно компетентния национален орган.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  В случаите по параграф 3а исканията, отправени от национален член, се разглеждат от компетентния национален орган без неоправдано забавяне.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  регистри за съдимост,

a)  регистри за съдимост, включително Европейската информационна система за съдимост (ECRIS)

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  всички национални членове, когато колегиумът изпълнява оперативните си функции по член 4;

a)  национални членове;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всички национални членове и двама представители на Комисията, когато колегиумът осъществява управленските си функции по член 14;

б)  и двама представители на Комисията, когато колегиумът осъществява управленските си функции, като единият от тях следва да бъде представителят на изпълнителния съвет в съответствие с член 16, параграф 4.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Административният директор участва в управителните заседания на колегиума без право на глас.

3.  Административният директор присъства на заседанията на колегиума без право на глас.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Колегиумът провежда най-малко едно оперативно заседание на месец. С цел осъществяване на управленските си функции колегиумът провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на председателя, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от членовете си.

2.  Колегиумът провежда най-малко едно заседание на месец. Освен това той провежда заседания по инициатива на председателя или по искане на Комисията, с цел разискване на управленските задачи на колегиума, или по искане на най-малко една трета от членовете си.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Освен ако не е предвидено друго, колегиумът приема решенията си с мнозинство от членовете си.

1.  Освен ако не е предвидено друго и ако не може да бъде постигнат консенсус, колегиумът приема решенията си с мнозинство от членовете си.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При осъществяване на управленските си функции колегиумът:

Предвиждат се разпоредби с цел ясно разграничение между оперативните и управленските функции на колегиума, за да се сведе до минимум административната тежест за националните членове, така че акцентът да се постави върху оперативната работа на Евроюст. Управленските функции на колегиума включват по-специално приемането на работните програми на Евроюст, на бюджета, годишния отчет за дейността и на договорености за работа с партньорите. Той следва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на административния директор. Колегиумът следва също да приеме процедурния правилник на Евроюст.

a)  приема всяка година програмния документ на Евроюст с мнозинство от две трети от членовете си в съответствие с член 15;

 

б)  приема годишния бюджет на Евроюст с мнозинство от две трети от членовете си и осъществява други функции във връзка с бюджета на Евроюст в съответствие с глава VI;

 

в)  приема консолидирания годишен отчет за дейността на Евроюст, изпраща го на Европейския парламент, националните парламенти, Съвета, Комисията и Сметната палата в срок до [датата е предвидена в Рамковия финансов регламент] на следващата година и го оповестява публично;

 

г)  приема програмирането на човешките ресурси като част от програмния документ;

 

д)  приема финансовите правила, приложими спрямо Евроюст, в съответствие с член 52;

 

е)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове;

 

ж)  съгласно параграф 2 упражнява по отношение на персонала на агенцията правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица(1) на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители(2) на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);

 

з)  назначава административния директор и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 17;

 

и)  назначава счетоводител и длъжностно лице по защита на данните, които са функционално независими при изпълнението на своите задължения;

 

й)  приема договорености за работа, сключени в съответствие с член 43;

 

к)  избира председател и заместник-председатели в съответствие с член 11;

 

л)  приема свой процедурен правилник.

 

2.  На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, колегиумът взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на административния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Административният директор е упълномощен от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

 

3.  Когато това се налага поради изключителни обстоятелства, колегиумът може с решение да оттегли временно правомощията на орган по назначаването, делегирани на административния директор, и тези, които административният директор от своя страна е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от административния директор.

 

4.  Колегиумът взема решения относно назначаването, продължаването на мандата и отстраняването от длъжност на административния директор с мнозинство от две трети от членовете си.

 

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [30 ноември всяка година] колегиумът приема програмен документ, съдържащ многогодишната и годишната програми, въз основа на проект, представен от административния директор, като взема предвид становището на Комисията. Той го изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Програмният документ става официален след окончателното приемане на общия бюджет и при необходимост се коригира съответно.

1.  До [30 ноември всяка година] колегиумът приема програмен документ, съдържащ годишната програма, въз основа на проект, представен от административния директор, като взема предвид становището на Комисията. Той го изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейската прокуратура. Програмният документ става официален след окончателното приемане на общия бюджет и при необходимост се коригира съответно.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В многогодишната работна програма е заложено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала. Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече за да се реагира на констатациите в оценката по член 56.

4.  В многогодишната работна програма е заложено общото стратегическо програмиране, включително целите, стратегията за сътрудничество с третите държави и с международните организации, посочена в член 43, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала. Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече за да се реагира на констатациите в оценката по член 56.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Колегиумът се подпомага от изпълнителен съвет. Изпълнителният съвет не участва в оперативните функции на Евроюст, предвидени в членове 4 и 5.

1.  Колегиумът се подпомага от изпълнителен съвет. Изпълнителният съвет носи отговорност за вземането на административни решения, за да се осигури оперативното функциониране на Евроюст. Той предприема и необходимата подготвителна работа по други административни въпроси, която подлежи на одобрение от колегиума в съответствие с член 5, параграф 2. Той не участва в оперативните функции на Евроюст, посочени в членове 4 и 5.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Изпълнителният съвет може да се консултира с колегиума при изготвянето на годишния бюджет на Евроюст, годишния доклад и на годишните и многогодишните работни програми и може да получава друга неоперативна информация от колегиума, когато това е необходимо за изпълнението на неговите функции.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълнителният съвет също така:

2.  Изпълнителният съвет:

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  подготвя годишната и многогодишната работна програма на Евроюст въз основа на проект, подготвен от административния директор, и я изпраща на колегиума за приемане;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като взема предвид разходите и ползите от действията, които следва да бъдат предприети;

б)  приема стратегия на Евроюст за борба с измамите въз основа на проект, подготвен от административния директор;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  взема всяко друго решение, което не е изрично възложено на колегиума по силата на членове 5 и 14 или на административния директор по силата на член 18;

заличава се

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  приема свой процедурен правилник.

заличава се

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква з а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  изпълнява всички допълнителни административни функции, които са му възложени от колегиума съгласно член 5, параграф 4;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква з б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб)  приема финансовите правила, приложими спрямо Евроюст, в съответствие с член 52;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква з в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зв)  приема в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица решение на основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и на член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза, с което на административния директор се делегират съответните правомощия на орган по назначаването и се определят условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени; административният директор има право да пределегира тези правомощия;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При необходимост в спешни случаи изпълнителният съвет може да взема определени временни решения от името на колегиума по въпроси от административно и бюджетно естество, които подлежат на потвърждение от колегиума.

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният съвет провежда най-малко едно редовно заседание на всеки три месеца. Освен това той се свиква по инициатива на председателя или по искане на Комисията или поне на двама от останалите членове.

6.  Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж на всеки три месеца. При необходимост той се свиква по инициатива на председателя или по искане на Комисията или на най-малко двама от останалите членове.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Колегиумът назначава административния директор от списък с кандидати, предложен от Комисията, след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор. За целите на сключване на договора с административния директор Евроюст се представлява от председателя на колегиума.

2.  Колегиумът назначава административния директор въз основа на неговите заслуги и на документално удостоверени административни и управленски умения, както и на съответната компетентност и опит, от списък с кандидати, предложен от изпълнителния съвет, след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор в съответствие с процедурния правилник на Евроюст. За целите на сключване на договора с административния директор Евроюст се представлява от председателя на колегиума.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Мандатът на административния директор е пет години. Преди края на този срок Комисията прави оценка, при която се взема предвид оценката на резултатите от работата на административния директор.

3.  Мандатът на административния директор е четири години. Преди края на този срок изпълнителният съвет прави оценка, при която се взема предвид оценката на резултатите от работата на административния директор.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По предложение на Комисията, в което е взета предвид посочената в параграф 3 оценка, колегиумът може еднократно да продължи мандата на административния директор за не повече от пет години.

4.  По предложение на изпълнителния съвет, в което е взета предвид посочената в параграф 3 оценка, колегиумът може еднократно да продължи мандата на административния директор за не повече от четири години.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Административният директор се отчита за дейността си пред колегиума и изпълнителния съвет.

6.  Административният директор се отчита за дейността си пред колегиума.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Административният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на колегиума по предложение на Комисията.

7.  Административният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на колегиума по предложение на изпълнителния съвет.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията, на колегиума или на изпълнителния съвет, административният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

2.  Без да се засягат правомощията на колегиума или на изпълнителния съвет, административният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема указания от никое правителство или друг орган.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  ежедневното управление на Евроюст;

a)  ежедневното управление на Евроюст и на персонала;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изготвянето на програмния документ и представянето му на изпълнителния съвет и на колегиума след консултации с Комисията;

в)  изготвянето на годишната и многогодишната работна програма и представянето им на изпълнителния съвет за одобрение;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  изпълнението на програмния документ и отчитането пред изпълнителния съвет и колегиума относно неговото изпълнение;

г)  изпълнението на годишната и многогодишната работна програма и отчитането пред изпълнителния съвет и колегиума относно тяхното изпълнение;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади, оценките и разследванията, включително извършваните от Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за борба с измамите, и представянето на доклади за напредъка два пъти годишно пред изпълнителния съвет, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните;

е)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади, оценките и разследванията, включително извършваните от Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за борба с измамите, и представянето на доклади за напредъка два пъти годишно пред колегиума, изпълнителния съвет, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

заличава се

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква й а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  упражняването по отношение на персонала на Агенцията на правомощията, предоставени съгласно Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, и на правомощията, предоставени съгласно Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква й б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  оказването на необходимото административно съдействие за улесняване на оперативната работа на Евроюст;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква й в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йв)  оказването на съдействие на председателя и заместник-председателите при изпълнението на техните задължения.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква й г) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йг)  подготвянето на проект на предложение за годишен бюджет на Евроюст, който следва да се представя и консултира от изпълнителния съвет преди приемането му от колегиума;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Представителите на дежурния координационен център действат незабавно за изпълнението на молбата в своята държава членка.

3.  Представителите на дежурния координационен център действат ефикасно и незабавно за изпълнението на молбата в своята държава членка.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Всички национални кореспонденти, определени от държавите членки съгласно параграф 1, трябва да разполагат с необходимите умения и експертен опит за изпълнението на своите задължения.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  националните кореспонденти по въпросите, свързани с компетентността на Европейската прокуратура, за неучастващите държавите членки;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Лицата по параграфи 1 и 2 запазват своите длъжност и статут съгласно националното право.

3.  Лицата по параграфи 1 и 2 запазват своите длъжност и статут съгласно националното право, при условие че запазването на тяхната длъжност и статут не ги възпрепятства при изпълнението на техните задължения съгласно настоящия регламент.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 5 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  поддържа тесни връзки с националното звено на Европол.

г)  поддържа тесни връзки с националното звено на Европол, с други контактни точки в рамките на Европейската съдебна мрежа и с други имащи отношение компетентни национални органи.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на държавите членки обменят с Евроюст всяка информация, необходима за изпълнение на функциите ѝ в съответствие с членове 2 и 4, както и с правилата за защита на данните на настоящия регламент. Това включва най-малко информацията по параграфи 5, 6 и 7.

1.  Компетентните органи на държавите членки обменят с Евроюст всяка информация, необходима за изпълнение на функциите ѝ в съответствие с членове 2 и 4, както и с правилата за защита на данните, предвидени в настоящия регламент. Това включва най-малко информацията по параграфи 4, 5 и 6.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предаването на информация на Евроюст се тълкува като молба за помощ към Евроюст по конкретния случай единствено ако компетентен орган я определи като такава.

2.  Предаването на информация на Евроюст се тълкува единствено като молба за помощ към Евроюст по конкретния случай, ако компетентен орган я определи като такава.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните национални органи информират своевременно своите национални членове за всеки случай, свързан с престъпления, които са от сферата на компетентност на Евроюст, засягащ най-малко три държави членки и за който има молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, подадени до най-малко две държави членки.

5.  Компетентните национални органи информират своевременно своите национални членове за всеки случай, който засяга пряко най-малко три държави членки и за който има молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, подадени до най-малко две държави членки, и

 

а)  когато дадено престъпление е наказуемо в държавата членка, отправила молбата или постановила решението, с наказание лишаване от свобода или със задържане под стража за максимален срок от най-малко пет или шест години, в зависимост от решението на съответната държава членка по въпроса, и е включено в следния списък:

 

i)  трафик на хора;

 

ii)  сексуално насилие и сексуална експлоатация, включително детска порнография и установяване на контакт с деца за сексуални цели;

 

iii)  трафик на наркотици;

 

iv)  незаконен трафик на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества;

 

х)  корупция;

 

vi)  престъпления против финансовите интереси на Съюза;

 

vii)  подправяне на пари и платежни средства;

 

viii)  действия, свързани с изпиране на пари;

 

ix)  компютърни престъпления; или

 

б)  когато има фактически данни за участие на престъпна организация; или

 

в)  когато са налице данни, че даден случай може да има сериозно трансгранично измерение или отражение на равнището на Съюза или че може да засегне и други държави членки освен пряко засегнатите.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните национални органи информират своевременно своите национални членове за всеки случай, свързан с престъпления, които са от сферата на компетентност на Евроюст, засягащ най-малко три държави членки и за който има молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, подадени до най-малко две държави членки.

5.  Компетентните национални органи информират своевременно своите национални членове за всеки случай, който засяга пряко най-малко две държави членки и за който има молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, подадени до най-малко две държави членки.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Посочената в настоящия член информация се предоставя по структуриран начин, установен от Евроюст.

9.  Посочената в настоящия член информация се предоставя по структуриран начин, установен от Евроюст. Националният орган не е задължен да предостави тази информация, ако тя вече е била предадена на Евроюст в съответствие с други разпоредби на настоящия регламент.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст предоставя на компетентните национални органи информация за резултатите от обработването на данни, включително за наличието на връзки със случаи, които вече са въведени в деловодната система. Тази информация може да включва лични данни.

1.  Евроюст предоставя на компетентните национални органи без неоправдано забавяне информация за резултатите от обработването на данни, включително за наличието на връзки със случаи, които вече са въведени в деловодната система. Тази информация може да включва лични данни.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните национални органи отговарят своевременно на молбите и становищата на Евроюст, изразени съгласно член 4. Ако компетентните органи на засегнатите държави членки решат да не изпълнят молба по член 4, параграф 2 или решат да не се съобразят с писмено становище по член 4, параграфи 4 и 5, те своевременно информират Евроюст за своето решение и основанията за него. Когато не е възможно да се представят основания за отказа за изпълнение на молба, тъй като това би накърнило съществени интереси на националната сигурност или би застрашило безопасността на гражданите, компетентните органи на държавите членки могат да изтъкнат основания от оперативно естество.

Компетентните национални органи отговарят своевременно на молбите и становищата на Евроюст, изразени съгласно член 4, като в спешни случаи Евроюст може да определи краен срок за отговора. Компетентните органи на засегнатите държави членки изпълняват искането на Евроюст по член 4, параграф 2 и по член 4 параграф 2 (нов), или се съобразяват с писмено становище по член 4, параграф 4 или параграф 5, освен когато те могат да обосноват пред Евроюст в мотивирано становище, че незабавното изпълнение ще постави в опасност резултатите от протичащо разследване или безопасността на физическо лице. Всяко забавяне на изпълнението на исканията и становищата по член 4, направени или изразени от Евроюст, трябва да бъде надлежно обосновано.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст въвежда деловодна система, съставена от временни работни досиета и от индекс, която съдържа посочените в приложение 2 лични данни и информация, която няма личен характер.

1.  Евроюст въвежда деловодна система, включително временни работни досиета и индекс, която съдържа посочените в приложение 2 лични данни и информация, която няма личен характер.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да улеснява контрола за законосъобразност и спазването на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на обработването на лични данни.

в)  да улеснява контрола за законосъобразност и спазването на законодателството на ЕС по отношение на обработването на лични данни.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Индексът съдържа позовавания на временните работни досиета, обработвани в рамките на Евроюст, и не може да съдържа други лични данни, освен посочените в точка 1, букви а)—и), к) и м) и параграф 2 от приложение 2.

4.  Индексът съдържа позовавания на временните работни досиета, обработвани в рамките на Евроюст, и не може да съдържа други лични данни, освен посочените в точка 2 от приложение 2.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При обработването на оперативни лични данни Евроюст не може да създава друго автоматизирано досие с данни, освен досието в деловодната система или временно работно досие.

6.  При обработването на оперативни лични данни Евроюст не може да създава друго автоматизирано досие с данни, освен досието в деловодната система.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Деловодната система и нейните временни работни досиета са на разположение за ползване от Европейската прокуратура.

7.  Деловодната система и нейните временни работни досиета са на разположение за ползване от Европейската прокуратура в областта на нейната компетентност.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Разпоредбите относно достъпа до деловодната система и временните работни досиета се прилагат mutatis mutandis за Европейската прокуратура. Информацията, въведена в деловодната система, временните работни досиета и индекса от Европейската прокуратура, обаче не е на разположение за достъп на национално равнище.

8.  Разпоредбите относно достъпа до деловодната система и временните работни досиета се прилагат mutatis mutandis за Европейската прокуратура в областта на нейната компетентност. Информацията, въведена в деловодната система, временните работни досиета и индекса от Европейската прокуратура, обаче не е на разположение за достъп на национално равнище.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националният член, който е създал временно работно досие, решава кои данни, свързани с това временно работно досие, се въвеждат в индекса.

3.  Националният член, който е създал временно работно досие, решава кои данни, свързани с това временно работно досие, и в съответствие с член 24, параграф 4, се въвеждат в индекса.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработване на личните данни

Обработване на информацията

1.  Доколкото е необходимо за изпълнение на изрично определената ѝ функция, в рамките на компетентността ѝ и с цел изпълнение на оперативните ѝ функции, Евроюст може да обработва чрез автоматизирани средства или в структурирани, ръчно обработвани файлове в съответствие с настоящия регламент само посочените в точка 1 от приложение 2 лични данни на лица, които съгласно националното законодателство на засегнатите държави членки са заподозрени в извършване или участие в престъпление от компетентността на Евроюст или са осъдени за подобно престъпление.

Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни от Евроюст при осъществяване на дейността ѝ.

2.  По отношение на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави членки се считат за свидетели или за пострадали в рамките на наказателно разследване или повдигане и поддържане на обвинението по един или няколко видове престъпления и престъпленията по член 3, или на лица, ненавършили 18 години, Евроюст може да обработва само посочените в точка 2 от приложение 2 лични данни. Обработването на такива лични данни може да се извърши единствено ако това е абсолютно необходимо за изпълнение на изрично определената функция на Евроюст, в рамките на нейната компетентност и с цел изпълнение на оперативните ѝ функции.

 

3.  В изключителни случаи и за ограничен период, който не може да надвишава времето, необходимо за приключване на случая, във връзка с който се обработват данните, Евроюст може да обработва и лични данни, различни от посочените в параграфи 1 и 2, свързани с обстоятелствата на извършено престъпление, когато данните са пряко свързани и се съдържат в текущи разследвания, координирани от Евроюст или по които Евроюст подпомага координацията, и обработването им е абсолютно необходимо за целите на параграф 1. Длъжностното лице по защита на данните по член 31 се уведомява незабавно за прибягването до настоящия параграф и за конкретните обстоятелства, които обосновават необходимостта от обработване на такива лични данни. Когато такива други данни се отнасят за свидетели или за пострадали по смисъла на параграф 2, решението за обработването им се взема съвместно от поне двама национални членове.

 

4.  Лични данни, обработвани чрез автоматизирани или други средства, които разкриват расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, както и данни относно здравето или половия живот, могат да бъдат обработвани от Евроюст само когато такива данни са абсолютно необходими за съответните национални разследвания, както и с цел координация в рамките на Евроюст и ако допълват други лични данни, които са вече обработени. Длъжностното лице по защита на данните се уведомява незабавно за прибягването до настоящия параграф. Такива данни не могат да бъдат обработвани в индекса по член 24, параграф 4. Когато такива други данни се отнасят за свидетели или за пострадали по смисъла на параграф 2, решението за обработването им се взема от колегиума.

 

5.  Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработването на лични данни от Евроюст при осъществяване на дейността ѝ. Настоящият регламент уточнява и допълва Регламент (ЕО) № 45/2001 по отношение на обработването на лични данни от Евроюст във връзка с оперативните ѝ функции.

 

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Личните данни, обработвани от Евроюст, не могат да бъдат съхранявани след първата настъпила дата измежду следните:

заличава се

a)  датата, на която възможността за търсене на наказателна отговорност е погасена поради изтичане на давността във всички държави членки, засегнати от разследването и действията по повдигане и поддържане на обвинението;

 

б)  датата, на която лицето е било оправдано и съдебното решение е станало окончателно;

 

в)  три години след датата, на която съдебното решение на последната от държавите членки, засегнати от разследването или действията по повдигане и поддържане на обвинението, е станало окончателно;

 

г)  датата, на която Евроюст и засегнатите държави членки се установили по взаимно съгласие или са се уговорили, че повече не е необходимо Евроюст да координира разследването и действията по повдигане и поддържане на обвинението, освен ако съществува задължение за предоставяне на информация на Евроюст в съответствие с член 21, параграфи 5 или 6;

 

д)  три години след датата, на която данните са били предадени в съответствие с член 21, параграфи 6 или 7.

 

2.  Спазването на сроковете за съхраняване по параграф 1, букви а), б), в) и г) се проверява постоянно чрез подходящо автоматизирано обработване. Във всички случаи необходимостта от съхраняване на данните се проверява на всеки три години след въвеждането им. Ако данните, отнасящи се до лицата по член 27, параграф 4, се съхраняват за срок, по-дълъг от пет години, Европейският надзорен орган по защита на данните се уведомява за това.

 

3.  Когато един от сроковете за съхраняване по параграф 1, букви а), б), в) и г) е изтекъл, Евроюст проверява дали е необходимо данните да се съхраняват по-дълго, за да може да изпълни функциите си, и по изключение може да реши да съхрани съответните данни до извършване на следващата проверка. Основанията за удълженото съхраняване трябва да бъдат мотивирани и протоколирани. Ако не е взето решение за удължаване на срока за съхраняване на личните данни, те се заличават автоматично след три години. След като обаче възможността за търсене на наказателна отговорност е погасена поради изтичане на давността във всички засегнати държави членки, както е предвидено в параграф 1, буква а), данните могат да се съхраняват само ако са необходими, за да може Евроюст да предоставя помощ в съответствие с настоящия регламент.

 

4.  Когато в съответствие с параграф 3 данните са били съхранявани след датите по параграф 1, Европейският надзорен орган по защита на данните извършва на всеки три години проверка относно необходимостта от съхраняване на въпросните данни.

 

5.  Когато дадено досие съдържа неавтоматизирани и неструктурирани данни, след изтичане на срока за съхраняване на последната единица автоматизирани данни всички документи от досието се връщат на органа, който ги е предоставил, и всички копия се унищожават.

 

6.  Когато Евроюст е координирала разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението, засегнатите национални членове информират Евроюст и другите засегнати държави членки относно всички окончателни съдебни решения, свързани със случая, за да може inter alia да се приложи параграф 1, буква б).

 

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на извършване на проверки за законосъобразност на обработването на данни, за самонаблюдение и за да се гарантира целостта и сигурността на данните, Евроюст води дневници за всяко събиране, промяна, достъп, разкриване, комбиниране или заличаване на лични данни, използвани за оперативни цели. Тези дневници или документация се заличават след 18 месеца, освен ако данните са необходими и след това за целите на текущия контрол.

заличава се

2.  Дневниците или документацията, изготвени съгласно параграф 1, се предоставят при поискване на Европейския надзорен орган по защита на данните. Европейският надзорен орган по защита на данните използва информацията само с оглед осъществяване на контрол на защитата на данните, като гарантира надлежното им обработване и тяхната цялост и сигурност.

 

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За изпълнение на функциите на Евроюст и при ограниченията, предвидени в членове 24, 25 и 26, достъп до личните данни, обработвани от Евроюст с цел изпълнение на оперативните ѝ функции, имат само националните членове, техните заместници и помощници, лицата по член 20, параграф 2, доколкото са свързани с деловодната система, и оправомощения персонал на Евроюст.

заличава се

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният съвет назначава длъжностно лице по защита на данните в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

заличава се

2.  При изпълнение на задълженията по член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001 длъжностното лице по защита на данните:

 

a)  се уверява, че за предаването на лични данни се пази запис в писмена форма;

 

б)  си сътрудничи с персонала на Евроюст, отговарящ за процедурите, обучението и даването на консултациите във връзка с обработването на данни;

 

в)  изготвя годишен отчет и го изпраща на колегиума и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

3.  При изпълнението на функциите си длъжностното лице по защита на данните има достъп до всички данни, обработвани от Евроюст, и до всички нейни помещения.

 

4.  Членовете на персонала на Евроюст, подпомагащи длъжностното лице по защита на данните при изпълнение на неговите задължения, имат достъп до личните данни, обработвани от Евроюст, и до нейните помещения, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите им.

 

5.  Ако длъжностното лице по защита на данните смята, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 или на настоящия регламент, свързани с обработването на лични данни, не са спазени, то уведомява административния директор и иска от него да отстрани неизпълнението в определен срок. Ако административният директор не отстрани свързаното с обработването неизпълнение в определения срок, длъжностното лице по защита на данните информира колегиума и договаря с него определен срок за отговор. Ако колегиумът не отстрани свързаното с обработването неизпълнение в определения срок, длъжностното лице по защита на данните отнася въпроса на вниманието на Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

6.  Изпълнителният съвет приема правилата за изпълнение по член 24, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

 

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 32

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки субект на данни, желаещ да упражни правото си на достъп до лични данни, може за тази цел да отправи безплатно искане към определения за тази цел орган в държава членка по свой избор. Органът незабавно препраща искането до Евроюст, при всички случаи в срок от един месец след получаването му.

заличава се

2.  Евроюст своевременно отговаря на искането, при всички случаи в срок от три месеца след получаването му.

 

3.  Евроюст се консултира с компетентните органи на засегнатите държави членки относно решението, което трябва да бъде взето. Вземането на решение за достъп до данните зависи от тясното сътрудничество между Евроюст и държавите членки, пряко засегнати от съобщаването на тези данни. Когато държава членка възразява срещу предложения от Евроюст отговор, тя уведомява Евроюст за основанията си.

 

4.  Когато правото на достъп е ограничено съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001, Евроюст уведомява субекта на данни писмено в съответствие с член 20, параграф 3 от този регламент. Информацията за основните причини може да не се дава, ако нейното предоставяне би лишило ограничението от действие. Субектът на данни се информира поне за това, че всички необходими проверки, извършвани от Европейския надзорен орган по защита на данните, са направени.

 

5.  Евроюст документира основанията да не се съобщават основните причини за ограничението по параграф 4.

 

6.  Засегнатите от искането национални членове го разглеждат и вземат решение от страна на Евроюст. Искането се обработва изцяло в срок от три месеца от неговото получаване. Ако членовете не могат да постигнат съгласие, те отнасят въпроса до колегиума, който взема решението си по искането с мнозинство от две трети.

 

7.  Когато в прилагане на членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 Европейският надзорен орган по защита на данните проверява законосъобразността на обработването, извършено от Евроюст, той информира субекта на данни поне за това, че всички необходими проверки, извършвани от него, са направени.

 

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 33

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако личните данни, които трябва да бъдат коригирани, заличени или чието обработване трябва да бъде ограничено в съответствие с членове 14, 15 или 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001, са предоставени на Евроюст от трети държави, международни организации, частни страни, частни лица или са получени в резултат на собствени анализи на Евроюст, Евроюст коригира, заличава или ограничава обработването на тези данни.

заличава се

2.  Ако личните данни, които трябва да бъдат коригирани, заличени или чието обработване трябва да бъде ограничено в съответствие с членове 14, 15 или 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001, са предоставени на Евроюст пряко от държави членки, Евроюст коригира, заличава или ограничава обработването на тези данни в сътрудничество с държавите членки.

 

3.  Ако неточните данни са били предадени чрез друго подходящо средство или ако грешките в данните, предоставени от държавите членки, се дължат на грешно предаване или са били предадени в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, или са в резултат на тяхното въвеждане, възпроизвеждане или съхраняване по неправилен начин или в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент от страна на Евроюст, Евроюст коригира или заличава данните в сътрудничество със засегнатите държави членки.

 

4.  В случаите по членове 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 всички адресати на такива данни се уведомяват незабавно в съответствие с член 17 от същия регламент. В съответствие с приложимите за тях разпоредби, адресатите тогава коригират, заличават или ограничават обработването на тези данни в своите системи.

 

5.  Евроюст своевременно уведомява субекта на данни писмено, при всички случаи в срок от три месеца от получаване на искането, че отнасящите се до него данни са коригирани, заличени или че обработването им е било ограничено.

 

6.  Евроюст уведомява писмено субекта на данни за отказа за коригиране, заличаване или ограничаване на обработването, както и за възможността за обжалване на отказа пред Европейския надзорен орган по защита на данните и за търсене на защита по съдебен ред.

 

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 34

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст обработва личните данни по такъв начин, че да могат да се установят органът, предоставил данните, или източникът, от който те са били взети.

заличава се

2.  Отговорността за качеството на личните данни се носи от държавата членка, предоставила личните данни на Евроюст, а за личните данни, предоставени от органи на ЕС, трети държави или международни организации, както и за личните данни, извлечени от Евроюст от публично достъпни източници — от Евроюст.

 

3.  Отговорността за спазването на Регламент (ЕО) № 45/2001 и на настоящия регламент се носи от Евроюст. Отговорността за законосъобразността на предаването на лични данни, предоставени на Евроюст от държавите членки, се носи от държавите членки, предоставили данните, а за личните данни, предоставени на държавите членки, органи на ЕС и трети държави или организации — от Евроюст.

 

4.  При спазване на останалите разпоредби на настоящия регламент Евроюст отговаря за всички обработвани от нея данни.

 

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните работи в тясно сътрудничество с националните органи, компетентни да упражняват надзор върху защитата на данните, по отношение на конкретни въпроси, за които е необходимо участие на национално равнище, по-специално ако самият той или национален орган, упражняващ надзор върху защитата на данните, установи значително разминаване между практиките на държавите членки или предаване на лични данни по комуникационните канали на Евроюст, което може да е незаконосъобразно, или в контекста на въпроси, повдигнати от един или няколко национални надзорни органа, във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия регламент.

заличава се

2.  В случаите по параграф 1 Европейският надзорен орган по защита на данните и националните органи, компетентни да упражняват надзор върху защитата на данните, могат според нуждите и като работят в рамките на съответните си правомощия, да обменят релевантна информация, да си оказват помощ при извършването на одити и проверки, да проучват затрудненията при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, да разглеждат проблемите, свързани с осъществяването на независим надзор или с упражняването на правата на субектите на данни, да изготвят съгласувани предложения за съвместни решения на всякакви проблеми и да повишават осведомеността за правата на защита на данните.

 

3.  При необходимост националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните провеждат заседания за целите на настоящия член. Разноските и организирането на тези заседания са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. Процедурните правила се приемат на първото заседание. Допълнителни работни методи се разработват съвместно според нуждите.

 

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 36

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато жалба, подадена от субект на данни съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се отнася за решение по член 32 или 33, Европейският надзорен орган по защита на данните се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата членка — източник на данните, или държавата членка, която е пряко засегната. Решението на Европейския надзорен орган по защита на данните, с което може да се стигне до отказ за съобщаване на всякаква информация, се взема в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или компетентния съдебен орган.

заличава се

2.  Когато жалбата се отнася до обработване на данни, предоставени на Евроюст от държава членка, Европейският надзорен орган по защита на данните се уверява, че необходимите проверки са правилно направени в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на държавата членка, която е предоставила данните.

 

3.  Когато жалбата се отнася до обработване на данни, предоставени на Евроюст от органи на ЕС, трети държави или организации или частни страни, Европейският надзорен орган по защита на данните се уверява, че Евроюст е направила необходимите проверки.

 

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1  Евроюст носи отговорност съгласно член 340 от Договора за всички вреди, причинени на дадено лице, произтичащи от непозволено или неправилно обработване на данни, осъществено от нея.

заличава се

2.  Жалбите, подадени срещу Евроюст за търсене на отговорност по параграф 1, се разглеждат от Съда на ЕС съгласно член 268 от Договора.

 

3.  Всяка държава членка носи отговорност в съответствие с националното си право за всички вреди, причинени на дадено лице, произтичащи от непозволено или неправилно обработване, осъществено от нея, на изпратени до Евроюст данни.

 

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ, Евроюст може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите и агенциите на Съюза в съответствие с целите им, с компетентните органи на трети държави, с международни организации и с Международната организация на криминалната полиция (Интерпол).

1.  Доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ, Евроюст може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите и агенциите на Съюза в съответствие с целите им, с компетентните органи на трети държави и с международни организации, включително с Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) в съответствие със стратегията, посочена в член 43.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доколкото е свързано с изпълнение на функциите ѝ и при спазване на възможните ограничения по член 21, параграф 8, Евроюст може пряко да обменя с посочените в параграф 1 субекти цялата информация, с изключение на личните данни.

2.  Доколкото е свързано с изпълнение на функциите ѝ и при спазване на възможните ограничения по член 21, параграф 8 и член 62, Евроюст може пряко да обменя с посочените в параграф 1 субекти цялата информация, с изключение на личните данни.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За целите, установени в параграфи 1 и 2, Евроюст сключва договорености за работа с посочените в параграф 1 субекти. Тези договорености за работа не дават основание за обмен на лични данни и не обвързват Съюза, нито неговите държави членки.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При спазване на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 45/2001 Евроюст може да получава и обработва лични данни, получени от субектите по параграф 1, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ и при спазване на разпоредбите на раздел IV.

3.  При спазване на разпоредбите от Регламент (ЕО) № 45/2001 Евроюст може да получава и обработва лични данни, получени от субектите по параграф 1, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Лични данни се предават от Евроюст на трети държави, международни организации и Интерпол само ако това е необходимо за предотвратяването и борбата с престъпленията, които са от компетентността на Евроюст, и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Ако данните, които подлежат на предаване, са предоставени от държава членка, Евроюст иска съгласието на тази държава членка, освен ако:

заличава се

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  може да се приеме, че държавата членка дава разрешение, тъй като не е ограничила изрично възможността за последващо предаване на данни; или

заличава се

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  държавата членка е дала своето предварително разрешение за такова последващо предаване на данни, като това разрешение може да е принципно или да зависи от определени условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

заличава се

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Забранява се последващо предаване към трети държави на лични данни, които държавите членки, органи или агенции на Съюза, трети държави и международни организации или Интерпол са получили от Евроюст, освен ако, след като са били взети предвид обстоятелствата по конкретния случай, Евроюст е дала изричното си съгласие за конкретна цел, която не е несъвместима с целта, с която данните са били предадени.

заличава се

Изменение    123

Предложение за регламент

Глава 5 – раздел 2 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ В СЪЮЗА

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Секретариатът на Мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежата, създадена с Решение 2002/494/ПВР, са част от персонала на Евроюст. Тези секретариати функционират като самостоятелни отдели и могат да използват административните ресурси на Евроюст, които са им необходими за изпълнение на функциите им. Евроюст осигурява координацията между секретариатите. Настоящият параграф се прилага за секретариата на всяка нова мрежа, създадена с решение на Съвета, в което се предвижда, че секретариатът се осигурява от Евроюст.

2.  Секретариатът на Мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежата, създадена с Решение 2002/494/ПВР, са част от персонала на Евроюст. Тези секретариати функционират като самостоятелни отдели. Те могат да използват административните ресурси на Евроюст, които са им необходими за изпълнение на функциите им. Евроюст осигурява координацията между секретариатите. Настоящият параграф се прилага за секретариата на всяка съответна мрежа, участваща в съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за което Евроюст трябва да оказва подкрепа под формата на осигуряване на секретариат. Евроюст може да подкрепя, включително по целесъобразност чрез настанен при него секретариат, съответните европейски мрежи и органи, участващи в съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст взема всички необходими мерки, за да може Европол в рамките на своя мандат да има непряк достъп, въз основа на система, свързана с наличието или липсата на попадение, до информацията, предоставена на Евроюст, без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите държави членки, органи на Съюза, трети държави, международни организации или Интерпол. В случай на попадение Евроюст започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, органа на Съюза, третата държава, международната организация или Интерпол, предоставил(а) информацията на Евроюст.

1.  Евроюст взема всички необходими мерки, за да може Европол в рамките на своя мандат да има непряк достъп, въз основа на система, свързана с наличието или липсата на попадение, до информацията, предоставена на Евроюст, без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации, включително Интерпол. В случай на попадение Евроюст започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, органа на Съюза, третата държава или международната организация, включително Интерпол, предоставил(а) информацията на Евроюст.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Търсенията в информацията съгласно параграф 1 се извършват само с цел да се определи дали информацията, с която разполага Евроюст, съответства на информацията, която се обработва в Европол.

2.  Търсенията в информацията съгласно параграф 1 се извършват само с цел да се определи дали информацията, с която разполага Евроюст, съответства на информацията, която се обработва в Европол. В случай на попадение Европол уточнява от кои данни има нужда, като Евроюст може да сподели данните с Европол само ако данните, генерирали попадението, са необходими за законосъобразното изпълнение на неговите функции.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако при извършване на дейностите на Евроюст по обработване на информация, отнасяща се до конкретно разследване, Евроюст или някоя държава членка установи необходимост от координация, сътрудничество или помощ в съответствие с мандата на Европол, Евроюст ги уведомява за това и започва процедурата за обмен на информация в съответствие с решението на държавата членка, предоставяща информацията. В такива случаи Евроюст се консултира с Европол.

4.  Ако при извършване на дейностите на Евроюст по обработване на информация, отнасяща се до конкретно разследване, Евроюст или някоя държава членка установи необходимост от координация, сътрудничество или помощ в съответствие с мандата на Европол, Евроюст ги уведомява за това и започва процедурата за обмен на информация в съответствие с решението на държавата членка, предоставяща информацията. В такива случаи Европол се консултира с Евроюст.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Евроюст установява и поддържа тясно сътрудничество с Европол, доколкото това е от значение за изпълнението на функциите на двете агенции и за постигането на техните цели, като се отчита необходимостта от избягване на дублиране на усилията.

 

 

 

За тази цел директорът на Европол и председателят на Евроюст редовно се срещат, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст създава и поддържа специални отношения с Европейската прокуратура, основани на тясно сътрудничество и развиване на оперативните, административните и управленските връзки помежду им, както е определено по-долу. За тази цел европейският прокурор и председателят на Евроюст редовно се срещат, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес.

1.  Евроюст създава и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, основани на взаимно сътрудничество в рамките на съответните им мандати и компетентност и на развиване на оперативните и административните връзки помежду им, както е определено в настоящия член. За тази цел председателят на Евроюст и европейският главен прокурор редовно се срещат, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Те се срещат по искане на председателя на Евроюст или на европейския главен прокурор.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Евроюст своевременно обработва искането за подкрепа от страна на Европейската прокуратура и при необходимост разглежда такива искания, както ако бяха получени от национален орган, компетентен в областта на съдебното сътрудничество.

2.  Евроюст своевременно обработва исканията за подкрепа от страна на Европейската прокуратура и разглежда такива искания така, както ако бяха получени от национален орган, компетентен в областта на съдебното сътрудничество.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сътрудничеството, установено в съответствие с параграф 1, води до обмен на информация, включително на лични данни. Всички данни, обменени по този начин, се използват само за целите, за които са предоставени. Всяко друго използване на данните е позволено само доколкото попада в рамките на мандата на органа, получаващ данните, и при условие, че бъде предварително разрешено от органа, предоставил данните.

4.  По оперативни въпроси, имащи отношение към компетентността на Европейската прокуратура, Евроюст привлича Европейската прокуратура в дейностите си по трансгранични дела, в това число чрез:

 

а) споделяне на информация, включително лични данни, относно своите дела в съответствие с приложимите разпоредби на ЕС относно защитата на данните;

 

б) искане за подкрепа до Европейската прокуратура, когато е целесъобразно.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  С цел да се определи дали информацията, която е налична в Евроюст, съвпада с информацията, обработвана от Европейската прокуратура, Евроюст въвежда механизъм за автоматична проверка на съвпаденията на данни при сравняване на данните, въведени в деловодната ѝ система. Когато се установи съвпадение между данните, въведени в деловодната система от Европейската прокуратура, и данните, въведени от Евроюст, обстоятелството, че съществува съвпадение, ще се съобщава едновременно на Евроюст и на Европейската прокуратура, както и на държавата членка, предоставила данните на Евроюст. В случаите, в които данните са предоставени от трета държава, Евроюст информира със съгласието на Европейската прокуратура само тази трета държава за установеното съвпадение.

5.  Евроюст има достъп до информацията в деловодната система на Европейската прокуратура въз основа на система на принципа на попадение/липса на попадение. Когато се установи съвпадение между данните, въведени в деловодната система от Европейската прокуратура, и данните, с които разполага Евроюст, обстоятелството, че съществува съвпадение, ще се съобщава едновременно на Евроюст и на Европейската прокуратура, както и на държавите членки, които са предоставили данните на Евроюст. Евроюст взема необходимите мерки, за да даде възможност на Европейската прокуратура за достъп до информацията в нейната деловодна система въз основа на система на принципа на попадение/липса на попадение.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Европейската прокуратура може да се ползва от подкрепата на администрацията на Евроюст. За тази цел Евроюст може да предоставя на Европейската прокуратура услуги от взаимен интерес. Подробностите се уреждат с договореност в съответствие с член 38, параграф 2а.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Евроюст подпомага функционирането на Европейската прокуратура чрез услуги, които биват предоставяни от нейния персонал. Във всички случаи тази подкрепа включва:

заличава се

a) техническа помощ за изготвянето на годишния бюджет, програмния документ, съдържащ годишната и многогодишната програма, и плана за управление;

 

б) техническа помощ за набирането на персонал и управляване на кариерите;

 

в) услуги, свързани със сигурността;

 

г) услуги в областта на информационните технологии;

 

д) финансово управление, счетоводни и одиторски услуги;

 

е) всякакви други услуги от общ интерес.

 

Услугите, които следва да се предоставят, се уреждат подробно в споразумение между Евроюст и Европейската прокуратура.

 

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  OLAF може да съдейства за координационната дейност на Евроюст по отношение на защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с мандата на OLAF по силата на Регламент (ЕС, Евратом) № [...]/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.

2.  OLAF съдейства за координационната дейност на Евроюст по отношение на защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с мандата на OLAF по силата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) подпомага дейността на Евроюст чрез предаването на относима информация, която е обработена в съответствие с нейния мандат и функции съгласно Регламент (ЕС) 2016/1624. Обработването на личните данни се урежда от Регламент № 45/2001.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на получаване и предаване на информация между Евроюст и OLAF и без да се засяга член 8, държавите членки се уверяват, че националните членове на Евроюст се считат за компетентни органи на държавите членки единствено за целите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета. Обменът на информация между OLAF и националните членове не засяга информацията, която трябва да се предоставя на други компетентни органи съгласно посочените регламенти.

3.  За целите на получаване и предаване на информация между Евроюст и OLAF и без да се засяга член 8, държавите членки гарантират, че националните членове на Евроюст се считат за компетентни органи на държавите членки единствено за целите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Обменът на информация между OLAF и националните членове не засяга информацията, която трябва да се предоставя на други компетентни органи съгласно посочените регламенти.

__________________

__________________

19 OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.

19 OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 43 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Евроюст установява и поддържа сътрудничество с органите на трети държави и с международни организации.

 

За тази цел на всеки четири години, след консултации с Комисията, Евроюст подготвя стратегия за сътрудничество, която определя третите държави и международните организации, с които има оперативна необходимост от сътрудничество.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст може да установява договорености за работа със субектите по член 38, параграф 1.

1.  За целта Евроюст може да установява договорености за работа със субектите по член 38, параграф 1.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 46 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Магистрати за връзка, изпратени в трети държави

Магистрати за връзка, изпратени в трети държави и от трети държави в Евроюст

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед улесняване на съдебното сътрудничество с трети държави в случаи, в които Евроюст предоставя помощ в съответствие с настоящия регламент, колегиумът може да командирова магистрати за връзка в трета държава при наличие на договореност за работа с тази трета държава, както е предвидено в член 43.

1.  С оглед улесняване на съдебното сътрудничество с трети държави в случаи, в които Евроюст предоставя помощ в съответствие с настоящия регламент, колегиумът може да командирова магистрати за връзка в трета държава при наличие на договореност за работа по член 43 с тази трета държава. Евроюст може да сключва договорености за работа със субектите по член 38, параграф 1, като в тях може да се предвижда командироване на магистрати за връзка в Евроюст.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Функциите на магистратите за връзка включват всяка дейност, насочена към насърчаване и ускоряване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във всички негови форми, по-специално чрез установяване на преки връзки с компетентните органи на третата държава.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разходите на Евроюст включват възнагражденията на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

4.  Разходите на Евроюст включват възнагражденията на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи, включително финансирането за съвместните екипи за разследване.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка година административният директор изготвя проект за разчет на приходите и разходите на Евроюст за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на колегиума.

1.  Всяка година административният директор изготвя проект за разчет на приходите и разходите на Евроюст за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на изпълнителния съвет. Европейската съдебна мрежа и другите мрежи на Съюза, участващи в сътрудничеството по наказателноправни въпроси, посочени в член 39, вземат своевременно участие в изготвянето на частите от разчета, които се отнасят за тяхната дейност, преди разчетът да бъде изпратен на Комисията.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Въз основа на този проект колегиумът изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Евроюст за следващата финансова година.

2.  Въз основа на този проект изпълнителният съвет подготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Евроюст за следващата финансова година, който се представя на колегиума за приемане.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията изпраща разчета на Европейския парламент и на Съвета („бюджетния орган“) заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

4.  Комисията изпраща разчета на Европейския парламент и на Съвета заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската за Евроюст.

6.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската от Съюза за Евроюст.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  За всички проекти за недвижими имоти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета, Евроюст информира Европейския парламент и Съвета във възможно най-кратки срокове в съответствие с разпоредбите на член 203 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

9.  За всички проекти за недвижими имоти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на Евроюст, се прилага член 88 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен при форсмажорни обстоятелства по член 203 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Европейският парламент и Съветът обсъждат проекта за недвижим имот в срок от четири седмици от получаването му от двете институции.

заличава се

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 10 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проектът за недвижим имот се счита за одобрен при изтичане на четириседмичния срок, освен ако в рамките на този срок Европейският парламент или Съветът вземат решение, с което се противопоставят на предложението.

заличава се

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент или Съветът изразят надлежно обоснована загриженост, срокът се удължава еднократно с две седмици.

заличава се

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 10 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Европейският парламент или Съветът вземат решение, с което се противопоставят на проекта за недвижим имот, Евроюст оттегля предложението си и може да представи ново предложение.

заличава се

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Евроюст може да финансира проект за придобиването на недвижим имот чрез заем само след като бъде предварително одобрен от бюджетния орган в съответствие с член 203 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

заличава се

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  След получаване на забележките на Сметната палата по междинните отчети на Евроюст съгласно член 148 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 административният директор изготвя нейните окончателни отчети на своя отговорност и ги предава за становище на колегиума.

5.  След получаване на забележките на Сметната палата по междинните отчети на Евроюст съгласно член 148 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 административният директор изготвя окончателните отчети на Евроюст на своя отговорност и ги предава за становище на изпълнителния съвет.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Колегиумът дава становище по окончателните отчети на Евроюст.

6.  Изпълнителният съвет дава становище по окончателните отчети на Евроюст.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  До 1 юли след приключване на финансовата година административният директор предава окончателните отчети, заедно със становището на колегиума, на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

7.  До 1 юли след приключване на финансовата година административният директор предава окончателните отчети на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата заедно със становището на изпълнителния съвет.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Най-късно до 30 септември следващата година административният директор изпраща на Сметната палата отговор по нейните забележки. Административният директор изпраща този отговор и до колегиума и Комисията.

9.  Най-късно до 30 септември следващата година административният директор изпраща на Сметната палата отговор по нейните забележки. Административният директор изпраща този отговор и до изпълнителния съвет и Комисията.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 12 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а.  Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст се предоставя от Европейския парламент по препоръка на Съвета по реда на процедура, подобна на процедурата, предвидена в член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в членове 164—166 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, и въз основа на одитния доклад на Сметната палата.

 

Ако Европейският парламент откаже да предостави освобождаване от отговорност, административният директор подава молба за освобождаването му от длъжност до колегиума, който взема окончателно решение въз основа на конкретните обстоятелства.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовите правила, приложими по отношение на Евроюст, се приемат от колегиума в съответствие с [Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности] и след консултации с Комисията. Те не могат да се отклоняват от [Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002], освен ако специфичните изисквания за функционирането на Евроюст не го налагат и с предварителното съгласие на Комисията.

Финансовите правила, приложими по отношение на Евроюст, се приемат от изпълнителния съвет в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС) № 966/2012, и след консултации с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Евроюст налагат такова отклонение, и с предварителното съгласие на Комисията.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на финансовата подкрепа за дейността на съвместните екипи за разследване Евроюст в сътрудничество с Европол определя реда и условията за разглеждане на заявленията.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Колегиумът приема решение за установяване на правила за командироването на национални експерти в Евроюст.

2.  Колегиумът приема решение за установяване на правила за командироването на национални експерти в Евроюст и за използването на останалите членове на персонала, по-специално за да се предотвратят потенциални конфликти на интереси.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Евроюст предприема подходящи административни мерки, inter alia чрез стратегии за обучение и превенция, с цел предотвратяване на конфликти на интереси, включително по въпроси, които могат да възникнат след прекратяването на службата.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст предава годишния си отчет на Европейския парламент, който може да представи забележки и заключения.

1.  Евроюст предава годишния си отчет на Европейския парламент и националните парламенти, които могат да представят забележки и заключения.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Преди да встъпи в длъжност, новоназначеният председател на колегиума се поканва да направи изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпросите, поставени от членовете на комисията(ите).

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Председателят на колегиума се явява пред Европейския парламент по негово искане с цел обсъждането на въпроси, свързани с Евроюст, и по-специално, с цел представянето на годишните отчети, като държи сметка за задълженията за дискретност и поверителност. Обсъжданията не се отнасят пряко или косвено до конкретни действия във връзка с конкретни оперативни случаи.

2.  По време на мандата си председателят на колегиума се явява пред Европейския парламент по негово искане с цел обсъждането на въпроси, свързани с Евроюст, и по-специално за представянето на годишните отчети, като държи сметка за задълженията за дискретност и поверителност. Обсъжданията не се отнасят пряко или косвено до конкретни действия във връзка с конкретни оперативни случаи.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към другите задължения за информиране и консултиране, предвидени в настоящия регламент, Евроюст предава на Европейския парламент следното за информация:

3.  В допълнение към другите задължения за информиране и консултиране, предвидени в настоящия регламент, Евроюст предава на Европейския парламент и на националните парламенти, на съответните официални езици, следното за информация:

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 3 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  годишните и многогодишните програмни документи;

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 3 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните.

заличава се

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Евроюст предава годишния си отчет на националните парламенти. Евроюст предава на националните парламенти и документите, предвидени в параграф 3.

заличава се

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 55 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 55a

 

Становища относно предложени законодателни актове

 

Комисията и заинтересованите държави членки могат да поискат от Евроюст становище по всички предложени законодателни актове, посочени в член 76 от ДФЕС.

Обосновка

Настоящото изменение включва в предложението разпоредбата на член 32, параграф 3 от Решение 2002/187/ПВР на Съвета, в съответствие с изменението от 2008 г., което, необяснимо защо, не е включено в настоящото предложение на Комисията.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  С мнозинство две трети от членовете си колегиумът взема решение относно вътрешния езиков режим на Евроюст.

Обосновка

Това изменение е въведено, за да се запази същият езиков режим по настоящия регламент като определения в Регламент (ЕС) 2016/794.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националните членове, техните заместници и помощници по член 7, персоналът на Евроюст, националните кореспонденти и длъжностното лице по защита на данните са обвързани от задължение за поверителност по отношение на всяка информация, станала им известна при изпълнение на функциите им.

1.  Националните членове, техните заместници и помощници по член 7, персоналът на Евроюст, националните кореспонденти, командированите национални експерти, магистратите за връзка, длъжностното лице по защита на данните и членовете и персоналът на Европейския надзорен орган по защита на данните са обвързани със задължение за поверителност по отношение на всяка информация, станала им известна при изпълнение на техните функции.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Задължението за поверителност важи за цялата информация, получена от Евроюст, освен ако тази информация вече е била публично оповестена или е публично достъпна.

4.  Задължението за поверителност важи за цялата информация, получена от или обменена с Евроюст, освен ако тази информация вече е била публично оповестена или е публично достъпна.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Членовете и персоналът на Европейския надзорен орган по защита на данните са обвързани от задължение за поверителност по отношение на всяка информация, станала им известна при изпълнение на функциите им.

заличава се

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от шест месеца от датата на първото си заседание колегиумът приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.  В срок от шест месеца от датата на първото си заседание изпълнителният съвет подготвя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, които се приемат от колегиума.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Евроюст публикува на своя уебсайт списък на членовете на своя изпълнителен съвет и на външните и вътрешните си експерти, заедно със съответните им декларации за интереси и автобиографии. Протоколите от заседанията на колегиума и на изпълнителния съвет се публикуват на редовна основа.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1073/1999, в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент, Евроюст се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Евроюст, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 883/2013, в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент Евроюст се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Евроюст, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейската сметна палата има правомощия за извършване на одити, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Евроюст.

2.  Европейската сметна палата извършва на редовна основа одити за спазването на правилата и за резултатите от дейностите на Евроюст, по документи или след проверки на място, по отношение на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Евроюст.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, в това число проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета с оглед установяване дали са налице нередности, накърняващи финансовите интереси на Съюза, във връзка с разход, финансирани от Евроюст.

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, в това число проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета22 с оглед установяване дали са налице нередности, накърняващи финансовите интереси на Съюза, във връзка с разход, финансиран от Евроюст.

__________________

__________________

22 OВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

22 OВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Членовете на персонала на Евроюст, административният директор и членовете на колегиума и на изпълнителния съвет незабавно уведомяват OLAF за случаите на измама, които са им станали известни при изпълнението на техните задължения или правомощия, като поради това разкритие не може да се поставя под съмнение отговорността им. Ако не спазят това задължение и не уведомят OLAF за случаите на измама, които са им станали известни, те носят лична отговорност за последиците.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 62 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация

Правила относно защитата на чувствителна некласифицирана и класифицирана информация

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Евроюст прилага принципите за сигурност, съдържащи се в правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и некласифицираната информация от чувствително естество, установени в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията23. Тези принципи обхващат inter alia разпоредбите, отнасящи се до обмена, обработването и съхраняването на такава информация.

Евроюст установява вътрешни правила относно защитата на класифицирана информация на Европейския съюз, които трябва да са в съответствие с Решение 2013/488/ЕС на Съвета, с цел осигуряване на равностойно равнище на защита на такава информация.

__________________

__________________

23 L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.

23 L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Евроюст приема вътрешни правила за разглеждането и поверителността на информацията и за защита на чувствителната некласифицирана информация, включително за създаването и обработката на такава информация в Евроюст.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите членки, и независимо от отговорността по член 37, в случай на извъндоговорна отговорност Евроюст поправя всяка вреда, причинена от колегиума или от персонала на Евроюст при изпълнение на задълженията им.

3.  В съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите членки, и независимо от отговорност съгласно правото на Съюза, в случай на извъндоговорна отговорност Евроюст поправя всяка вреда, причинена от колегиума или от персонала на Евроюст при изпълнение на задълженията им.

Обосновка

Член 37 се заличава, защото вече е обхванат в новия Регламент (ЕО) № 45/2001.

Изменение    185

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  тероризъм;

–  тероризъм, терористични престъпления, престъпления, свързани с терористични групи, и престъпления, свързани с терористични дейности:

Обосновка

Тази добавка е необходима за привеждането на този списък в съответствие с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма.

Изменение    186

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  изпиране на пари;

–  дейности по изпиране на пари;

Обосновка

Списъкът на престъпленията в сферата на компетентност на Евроюст следва да съответства на списъка на престъпленията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/794 относно Европол. Промяната се въвежда с цел да се запази последователност между приложенията и съгласуваност между двата правни инструмента.

Изменение    187

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  убийство, тежка телесна повреда;

–  убийство и тежка телесна повреда;

Обосновка

Списъкът на престъпленията в сферата на компетентност на Евроюст следва да съответства на списъка на престъпленията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/794 относно Европол. Промяната се въвежда с цел да се запази последователност между приложенията и съгласуваност между двата правни инструмента.

Изменение    188

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  организиран грабеж;

–  грабеж и квалифицирана кражба;

Обосновка

Списъкът на престъпленията в сферата на компетентност на Евроюст следва да съответства на списъка на престъпленията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/794 относно Европол. Промяната се въвежда с цел да се запази последователност между приложенията и съгласуваност между двата правни инструмента.

Изменение    189

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  прекарване през граница на нелегални имигранти;

–  контрабанда на имигранти;

Обосновка

Списъкът на престъпленията в сферата на компетентност на Евроюст следва да съответства на списъка на престъпленията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/794 относно Европол. Промяната се въвежда с цел да се запази последователност между приложенията и съгласуваност между двата правни инструмента.

Изменение    190

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  незаконен трафик на застрашени животински видове;

–  незаконен трафик на животински видове, включително застрашени видове;

Изменение    191

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  престъпления против околната среда;

–  престъпления против околната среда, включително замърсяване от кораби;

Обосновка

Списъкът на престъпленията в сферата на компетентност на Евроюст следва да съответства на списъка на престъпленията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/794 относно Европол. Промяната се въвежда с цел да се запази последователност между приложенията и съгласуваност между двата правни инструмента.

Изменение    192

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – тире 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  замърсяване от кораби;

заличава се

Обосновка

Списъкът на престъпленията в сферата на компетентност на Евроюст следва да съответства на списъка на престъпленията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/794 относно Европол. Промяната се въвежда с цел да се запази последователност между приложенията и съгласуваност между двата правни инструмента.

Изменение    193

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – тире 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  сексуално насилие и сексуална експлоатация, включително материали със злоупотреба с деца и установяване на контакт с деца за сексуални цели;

Обосновка

Списъкът на престъпленията в сферата на компетентност на Евроюст следва да съответства на списъка на престъпленията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/794 относно Европол. Промяната се въвежда с цел да се запази последователност между приложенията и съгласуваност между двата правни инструмента.

(1)

  Регламент (ЕИО) № 31 (ЕИО), № 11 (ЕОАЕ) на Съвета от 18 декември 1961 г. за установяване на Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ P 45, 14.6.1962 г., стр. 1385), изменен по-специално с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 256/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1), който впоследствие също е изменен.

(2)

  Регламент (ЕИО) № 31 (ЕИО), № 11 (ЕОАЕ) на Съвета от 18 декември 1961 г. за установяване на Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ P 45, 14.6.1962 г., стр. 1385), изменен по-специално с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 256/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1), който впоследствие също е изменен.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) е създадена с Решение 2002/187/ПВР на Съвета с оглед засилване на борбата срещу тежката организирана престъпност в Европейския съюз. Оттогава Евроюст съдейства за координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи при разследването по дела, засягащи няколко държави членки. Евроюст спомогна за изграждане на взаимно доверие и за преодоляване на трудностите, свързани с различните правни системи и традиции в ЕС. Чрез бързото решаване на правни проблеми и установяването на компетентните органи в други държави Евроюст съдейства за изпълнението на молбите за сътрудничество и прилагането на инструментите за взаимно признаване, като по този начин се подобри трансграничното наказателно преследване.

На 17 юли 2013 г. Европейската комисия представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст). Предложеният регламент се приема по реда на обикновената законодателна процедура. Съветът прие частичен общ подход, с изключение на разпоредбите, отнасящи се до Европейската прокуратура.

През последното десетилетие се наблюдава рязко увеличаване на организираната трансгранична престъпност, както посочва Комисията в своето предложение за регламент. Това се отнася особено за тероризма, трафика на наркотици, киберпрестъпността и детската порнография. Това са трансгранични престъпления, извършвани от силно подвижни и гъвкави групи, които действат в множество държави членки и борбата с които според Комисията следва да бъде въз основа на „общоевропейска стратегия“. В този контекст Евроюст продължава да играе изключително важна роля за подобряване на съдебното сътрудничество и координацията между компетентните съдебни органи на държавите членки и за подпомагане на разследванията, в които участват трети държави.

Като цяло на този етап докладчикът подкрепя позицията на Съвета, поради което е съгласувал най-важната част от своя доклад с частичния общ подход на Съвета. По-специално, тъй като засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура беше прието в Съвета, остава само привеждането в съответствие на все още неуточнените членове и разпоредби в текста за Евроюст.

Отношения с Европейската прокуратура

В този контекст Комисията предложи широкообхватни мерки, насочени към създаването на Европейска прокуратура. Реформата на Евроюст се наложи, тъй като член 86, параграф 1 от ДФЕС предвижда учредяването на Европейска прокуратура „на основата на Евроюст“. Съветът не успя да учреди Европейска прокуратура с единодушно решение, поради което 19 държави членки нотифицираха своя интерес за участие в засиленото сътрудничество.

Като цяло докладчикът подкрепя създаването на Европейска прокуратура, но само при спазване на принципите на пропорционалност и на субсидиарност, така че наказателното преследване да се осъществява на равнището на държавите членки. Докладчикът изразява обаче съжаление, че Европейската прокуратура ще бъде създадена посредством засилено сътрудничество. Единствено създаването на Европейска прокуратура по силата на единодушно решение би дало истинска добавена стойност на ЕС в областта на ПВР.

По принцип настоящият регламент съдържа необходимите разпоредби за уреждане на отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура.

Ето защо правомощията трябва да бъдат определени ясно и по начин, че да се гарантира правната сигурност. Така ще бъдат избегнати пропуски в системата на прокуратурата и дублиране на процедурите.

С оглед на факта, че Европейската прокуратура няма да притежава изключителна, а споделена компетентност във връзка с престъпленията, които засягат финансовите интереси на Съюза, докладчикът би желал да подчертае вероятността за евентуален конфликт на компетентност по този въпрос и призовава съзаконодателите да се придържат към точни определения и разграничаване на компетентностите.

Функциите и компетентността на Евроюст са уредени в глава I от предложението за регламент, като списъкът с тежки престъпления, по отношение на които Евроюст е компетентен в съответствие с член 3, параграф 1, се съдържа в приложение 1.

При всички случаи Евроюст продължава да бъде компетентен за престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, когато Европейската прокуратура не е компетентна. Това означава, че във всички случаи Евроюст продължава да бъде компетентен да оказва подкрепа на държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество относно създаването на Европейска прокуратура, във връзка с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза.

Защита на личните данни

Регламентът предвижда специфични разпоредби за защита на данните при тяхната обработка. Докладчикът приветства по-специално разграничението между лични данни от оперативен и от административен характер, което е въведено от Съвета. Настоящият регламент следва да предвижда само правила за защита на данните при обработването на лични данни за оперативни цели. Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага по отношение на всички лични данни от административен характер, които са на разположение на Евроюст. Същият специфичен режим за защита на данните се прилага и по отношение на Европол, създаден с Регламент (ЕС) 2016/794, и на Европейската прокуратура. В Декларация 21, приложена към Договорите, се посочва, че в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и на полицейското сътрудничество въз основа на член 16 от ДФЕС могат да се окажат необходими специфични правила за защита на личните данни и за свободното движение на тези данни поради специфичното естество на областта правосъдие и вътрешен ред. Докладчикът настоятелно отправя предупреждение съзаконодателите да не разширяват обхвата до данните с оперативен характер, които са предмет на протичащата понастоящем реформа на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Структура и организация на работата на Евроюст

Евроюст се състои от по един национален член от всяка държава членка. Членовете са съдии, прокурори или служители на полицията с равностойна компетентност.

Колегиумът извършва дейност от оперативен характер и подкрепя и координира националните разследвания. Тези функции образуват неговата „основна дейност“. Като общо правило колегиумът се състои от всички национални членове. Съветът засили разделението между задачи от оперативен и от административен характер чрез предоставяне на всички управленски правомощия на изпълнителния съвет. Докладчикът приветства този подход. Целта е да се осигурят ефикасност и икономичност в работата на Евроюст, като националните членове се подпомагат от изпълнителния съвет, а това им позволява да се концентрират върху оперативните си функции. Съветът и докладчикът решиха обаче участието на Комисията в изпълнителния съвет да бъде ограничено до един представител, за да се постигне съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794.

Излизането на Великобритания; Ирландия и Дания

Обединеното кралство и Ирландия не са нотифицирали желание да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент, каквато възможност е предвидена в член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договорите.

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договорите, Дания не участва в приемането на предложения регламент и няма да бъде обвързана от него и неговото прилагане.

Докладчикът изразява съжаление, че посочените по-горе държави не желаят да участват в приемането на предложения регламент. Поради това той предлага да се обмисли договарянето на споразумения за сътрудничество между Евроюст и посочените държави членки, като е напълно наясно с това, че споразумения за сътрудничество обикновено се сключват с трети държави. Докладчикът би искал обаче да подчертае, че сътрудничеството в областта на ПВР е от първостепенно значение с цел борба с трансграничната престъпност.

Заключение

Докладчикът стига до извода, че проектът на предложението трябва да се приведе в съответствие с частичния общ подход на Съвета, както и с Регламента за създаване на Европейска прокуратура. Освен това разпоредбите за защита на данните се нуждаят от актуализиране. Наред с това, що се отнася до компетентността и по-специално до престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, от първостепенно значение е точното определяне и разграничаване на компетентността между Европейската прокуратура и Евроюст.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (15.9.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(COM(2013)0535 – C7‑0240/2013 – 2013/0256(COD))

Докладчик по становище: Ингеборг Гресле

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Европейската прокуратура следва да има изключителна компетентност да извършва разследвания и наказателни преследвания за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, като наред с това Евроюст следва да може да подкрепя националните органи, когато те извършват разследвания и наказателни преследвания за тези видове престъпления в съответствие с регламента за създаване на Европейска прокуратура.]

(5)  Тъй като Европейската прокуратура е създадена на основата на засилено сътрудничество, регламентът за прилагане на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура е обвързващ само за държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество. Ето защо по отношение на държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура, Евроюст запазва пълната си компетентност по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза. В държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Евроюст следва да може да подкрепя националните органи, когато те разследват и повдигат и поддържат обвинението за тези видове престъпления в съответствие с регламента за създаване на Европейска прокуратура.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Разделението на компетентностите между Европейската прокуратура и Евроюст по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, трябва да бъде ясно установено. Евроюст следва да може да упражнява своята компетентност в случаи, които засягат както участващи, така и неучастващи в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура държави членки. В такива случаи Евроюст следва да предприема действия по искане на неучастващите държави членки или по искане на Европейската прокуратура. При всички случаи Евроюст запазва компетентността си по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, когато те не са в компетентността на Европейската прокуратура или когато последната разполага с компетентност, но не я упражнява. Държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, може да продължат да търсят подкрепа от Евроюст във всички случаи, свързани с престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Необходимо е Евроюст да се сдобие с административна и управленска структура, която ѝ позволява да изпълнява функциите си по-ефективно и да зачита принципите, приложими към агенциите на Съюза, като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост при осъществяване на оперативните ѝ функции. За тази цел следва да бъдат изяснени функциите на националните членове, колегиума и административния директор и да бъде създаден изпълнителен съвет.

(12)  Необходимо е Евроюст да се сдобие с административна и управленска структура, която ѝ позволява да изпълнява функциите си по-ефективно, винаги в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, и да зачита принципите, приложими към агенциите на Съюза, като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост при осъществяване на оперативните ѝ функции. За тази цел следва да бъдат изяснени функциите на националните членове, колегиума и административния директор и да бъде създаден изпълнителен съвет.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Комисията следва да се представлява в колегиума, когато той осъществява управленските си функции, както и в изпълнителния съвет, за да се осигури неоперативен надзор и предоставянето на стратегически насоки на Евроюст.

(15)  Комисията следва да се представлява в колегиума, когато той разисква или приема решения по административни въпроси, както и в изпълнителния съвет, за да се осигури неоперативен надзор и предоставянето на стратегически насоки на Евроюст.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С цел гарантиране на пълна автономност и независимост на Евроюст, следва да ѝ се предостави самостоятелен бюджет, приходите по който постъпват основно от бюджета на Съюза, с изключение на заплатите и възнагражденията на националните членове и техните помощници, които се поемат от собствената им държава членка. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(30)  С цел гарантиране на пълна автономност и независимост на Евроюст, следва да ѝ се предостави самостоятелен бюджет, приходите по който постъпват основно от бюджета на Съюза, с изключение на заплатите и възнагражденията на националните членове и техните помощници, които се поемат от държавата членка на техния произход. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата и да се одобрява от комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С цел гарантиране на пълна автономност и независимост на Евроюст, следва да ѝ се предостави самостоятелен бюджет, приходите по който постъпват основно от бюджета на Съюза, с изключение на заплатите и възнагражденията на националните членове и техните помощници, които се поемат от държавата членка на техния произход. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(30)  С цел гарантиране на пълна автономност и независимост на Евроюст, следва да ѝ се предостави самостоятелен бюджет, достатъчен да изпълнява правилно своята дейност, приходите по който постъпват основно от бюджета на Съюза, с изключение на заплатите и възнагражденията на националните членове и техните помощници, които се поемат от държавата членка на техния произход. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст е компетентна по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение 1. [Евроюст обаче не е компетентна по отношение на престъпленията, за които е компетентна Европейската прокуратура.]

1.  Евроюст е компетентна по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение 1. Като цяло обаче Евроюст не упражнява своята компетентност по отношение на престъпления, за които Европейската прокуратура упражнява своята компетентност. По изключение от това общо правило Евроюст упражнява своята компетентност по следните наказателни дела:

 

  засягащи държави членки, които участват в засиленото сътрудничество, но по отношение на които Европейската прокуратура не упражнява своята компетентност,

 

  засягащи държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество за създаване на тази прокуратура, по искане на тези държави членки или по искане на Европейската прокуратура.

 

За целта Евроюст, Европейската прокуратура и съответните държави членки провеждат съвместни консултации и си сътрудничат. Практическите подробности по упражняването на компетентността в съответствие с настоящия параграф се уреждат от договореност за работа, както е посочено в член 38, параграф 2а.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  оказва подкрепа на центровете на Съюза за специализирани експертни знания, развити от Европол и други органи на Съюза;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като изложи съображенията си за това, при осъществяване на функциите си Евроюст може да поиска от компетентните органи на засегнатите държави членки:

2.  Като изложи съображенията си за това, при осъществяване на функциите си Евроюст би могла да поиска от компетентните органи на засегнатите държави членки:

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Евроюст може също така:

3.  Евроюст би могла също така:

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  при необходимост да участват в съвместни екипи за разследване, включително в тяхното създаване;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Колегиумът се състои от:

1.  Колегиумът се състои от всички национални членове, когато разглежда оперативни въпроси, и допълнително от двама представители на Комисията, когато се разискват или приемат решения по административни въпроси.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  всички национални членове, когато колегиумът изпълнява оперативните си функции по член 4;

заличава се

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всички национални членове и двама представители на Комисията, когато колегиумът осъществява управленските си функции по член 14;

заличава се

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Освен ако не е предвидено друго, колегиумът приема решенията си с мнозинство от членовете си.

1.  Освен ако не е предвидено друго и ако не може да бъде постигнат консенсус, колегиумът приема решенията си с мнозинство от членовете си.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове;

е)  приема правила за разкриване и предотвратяване или управление на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, колегиумът взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на административния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Административният директор е упълномощен от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

2.  На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, колегиумът взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на административния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат временно оттеглени. Административният директор е упълномощен от своя страна да пределегира тези правомощия на други лица. Административният директор докладва на следващото заседание на колегиума относно делегирането и пределегирането на съответните правомощия.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато това се налага поради изключителни обстоятелства, колегиумът може с решение да оттегли временно правомощията на орган по назначаването, делегирани на административния директор, и тези, които административният директор от своя страна е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от административния директор.

3.  Когато това се налага поради изключителни обстоятелства, колегиумът може с мотивирано решение да оттегли временно правомощията на орган по назначаването, делегирани на административния директор, и тези, които административният директор от своя страна е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете или на служител на Евроюст, различен от административния директор. В срок от пет работни дни колегиумът информира писмено Комисията и Европейския парламент относно решенията за временно оттегляне, представя подробни мотиви и уточнява правилата за прилагане на нови или временни разпоредби относно управлението на Евроюст.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Колегиумът назначава административния директор от списък с кандидати, предложен от Комисията, след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор. За целите на сключване на договора с административния директор Евроюст се представлява от председателя на колегиума.

2.  Административният директор се назначава от колегиума въз основа на своите заслуги и документирани административни и управленски умения и относим опит, от списък с кандидати, предложени от Комисията, след публикуване на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз или в други източници, в съответствие с процедурния правилник на Евроюст и при отворена и прозрачна конкуренция. Колегиумът взема решения в съответствие със становището на Европейския парламент въз основа на съвместната препоръка на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на комисията по бюджетен контрол.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Преди да бъде назначен, избраният от колегиума кандидат отговаря на въпросите на членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Мандатът на административния директор е пет години. Преди края на този срок Комисията прави оценка, при която се взема предвид оценката на резултатите от работата на административния директор.

3.  Мандатът на административния директор е четири години. Преди края на този мандат Комисията прави оценка, при която се взема предвид оценката на резултатите от работата на административния директор.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По предложение на Комисията, в което е взета предвид посочената в параграф 3 оценка, колегиумът може еднократно да продължи мандата на административния директор за не повече от пет години.

4.  По предложение на Комисията, в което е взета предвид посочената в параграф 3 оценка, колегиумът може еднократно да продължи мандата на административния директор за не повече от четири години.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Административният директор се отчита за дейността си пред колегиума и изпълнителния съвет.

6.  Административният директор се отчита за дейността си пред колегиума.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Административният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на колегиума по предложение на Комисията.

7.  Административният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено по предложение на Комисията с решение на колегиума, взето с мнозинство две трети от неговите членове.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади, оценките и разследванията, включително извършваните от Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за борба с измамите, и представянето на доклади за напредъка два пъти годишно пред изпълнителния съвет, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните;

е)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади, оценките и разследванията, включително извършваните от Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и представянето на доклади за напредъка два пъти годишно пред изпълнителния съвет, Комисията, Европейския парламент и Европейския надзорен орган по защита на данните;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква й а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  утвърждаването на стратегия за предотвратяване и управление на конфликти на интереси в шестмесечен срок от датата на нейното изготвяне;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – буква й б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  изготвянето на стратегия за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Административният директор представя на изпълнителния съвет всяка от стратегиите. Административният директор организира извършването на редовен преглед на всяка от стратегиите (стратегия за борба с измамите, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности) и съответните правила за прилагането им. Първият преглед се извършва в срок от шест месеца след утвърждаването на трите стратегии.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст създава и поддържа специални отношения с Европейската прокуратура, основани на тясно сътрудничество и развиване на оперативните, административните и управленските връзки помежду им, както е определено по-долу. За тази цел европейският прокурор и председателят на Евроюст редовно се срещат, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес.

1.  Евроюст създава и поддържа специални отношения с Европейската прокуратура, основани на тясно сътрудничество и развиване на оперативните, административните и управленските връзки помежду им, както е определено по-долу. За тази цел европейският прокурор и председателят на Евроюст редовно се срещат, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес и за да утвърдят план за действие с цел защитата на финансовите интереси на Съюза, като се държи сметка за съответните сфери на компетентността им.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Евроюст подпомага функционирането на Европейската прокуратура чрез услуги, които биват предоставяни от нейния персонал. Във всички случаи тази подкрепа включва:

Европейската прокуратура може да се ползва от подкрепата и ресурсите на администрацията на Евроюст. За тази цел Евроюст може да предоставя на Европейската прокуратура услуги от взаимен интерес.

 

Услугите, които следва да се предоставят, се уреждат подробно в споразумение между Евроюст и Европейската прокуратура.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  техническа помощ за изготвянето на годишния бюджет, програмния документ, съдържащ годишната и многогодишната програма, и плана за управление;

заличава се

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  техническа помощ за набирането на персонал и управляване на кариерите;

заличава се

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  услуги, свързани със сигурността;

заличава се

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  услуги в областта на информационните технологии;

заличава се

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  финансово управление, счетоводни и одиторски услуги;

заличава се

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 1 – буква e

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  всякакви други услуги от общ интерес.

заличава се

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услугите, които следва да се предоставят, се уреждат подробно в споразумение между Евроюст и Европейската прокуратура.

заличава се

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  OLAF съдейства за координационната дейност на Евроюст по отношение на защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с мандата на OLAF по силата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.

2.  OLAF може да съдейства за координационната дейност на Евроюст по отношение на защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с мандата на OLAF по силата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на получаване и предаване на информация между Евроюст и OLAF и без да се засяга член 8, държавите членки се уверяват, че националните членове на Евроюст се считат за компетентни органи на държавите членки единствено за целите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом) № 1074/199919 . Обменът на информация между OLAF и националните членове не засяга информацията, която трябва да се предоставя на други компетентни органи съгласно посочените регламенти.

3.  За целите на получаване и предаване на информация между Евроюст и OLAF и без да се засяга член 8, държавите членки се уверяват, че националните членове на Евроюст се считат за компетентни органи на държавите членки единствено за целите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Обменът на информация между OLAF и националните членове не засяга информацията, която трябва да се предоставя на други компетентни органи съгласно посочените регламенти.

_________________

 

19 OВ L 136, 31.5.1999, стр. 8.

 

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст може да установява договорености за работа със субектите по член 38, параграф 1.

1.  Евроюст може да сключва меморандуми за разбирателство със субектите по член 38, параграф 1.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 Евроюст може да разрешава предаването на лични данни на трети държави или международни организации или Интерпол във всеки отделен случай, ако:

2.  Чрез дерогация от параграф 1 Евроюст може да разрешава предаването на лични данни на трети държави или международни организации или Интерпол във всеки отделен случай само ако са изпълнени едно или повече от следните условия:

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предаването е необходимо по други причини или се изисква по закон поради важни основания от обществен интерес на Съюза или неговите държави членки, признати от правото на Съюза или националното право, или с оглед установяването, упражняването или защитата на правни искове; или

в)  предаването е необходимо по други причини или се изисква по закон поради важни основания от обществен интерес на Съюза или неговите държави членки, признати от правото на Съюза или националното право, или с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската за Евроюст.

6.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската от Съюза за Евроюст.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 1 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Евроюст предава междинния счетоводен отчет на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

1.  До 1 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Евроюст предава междинния счетоводен отчет поотделно на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Евроюст изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

2.  Евроюст изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление поотделно на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 12 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а.  Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст се предоставя от Европейския парламент по препоръка на Съвета по реда на процедура, подобна на предвидената в член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в членове 164—166 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, въз основа на одитния доклад на Сметната палата.

 

Ако Европейският парламент откаже да предостави освобождаване от отговорност, административният директор подава молба за освобождаването му от длъжност до колегиума, който взема окончателно решение въз основа на конкретните обстоятелства.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Колегиумът приема решение за установяване на правила за командироването на национални експерти в Евроюст.

2.  Колегиумът приема решение за установяване на правила за командироването на национални експерти в Евроюст и за използването на останалите членове на персонала, за да се предотвратят потенциални конфликти на интереси.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Евроюст предприема подходящи административни мерки, включително чрез стратегии за обучение и превенция, с цел предотвратяване на конфликти на интереси, включително във връзка с въпроси във връзка с прекратяването на службата.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към другите задължения за информиране и консултиране, предвидени в настоящия регламент, Евроюст предава на Европейския парламент следното за информация:

3.  В допълнение към другите задължения за информиране и консултиране, предвидени в настоящия регламент, Евроюст предава на Европейския парламент и на националните парламенти, на съответните официални езици, следното за информация:

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  По-специално Евроюст публикува на своя уебсайт списък на членовете на своя изпълнителен съвет и на външните и вътрешните си експерти, заедно със съответните им декларации за интереси и автобиографии. Протоколите от заседанията на колегиума и изпълнителния съвет се публикуват на редовна основа.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1073/1999, в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент Евроюст се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Евроюст, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 883/2013, в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент Евроюст се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Евроюст, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейската сметна палата има правомощия за извършване на одити, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Евроюст.

2.  Европейската сметна палата извършва редовно одити за спазването на правилата и за резултатите от дейностите на Евроюст, по документи или след проверки на място, по отношение на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Евроюст.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, в това число проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1073/1999 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета с оглед установяване дали са налице нередности, накърняващи финансовите интереси на Съюза, във връзка с разход, финансиран от Евроюст.

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, в това число контрол и проверки на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета с оглед установяване дали са налице нередности, накърняващи финансовите интереси на Съюза, във връзка с разход, финансиран от Евроюст.

_________________

_________________

22OВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

22 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности ( ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Членовете на персонала на Евроюст, административният директор и членовете на колегиума и на изпълнителния съвет незабавно уведомяват OLAF за случаите на измама, които са им станали известни при изпълнението на техните задължения или функции, като това не може да има последици за длъжността им. Ако не спазят това задължение и не уведомят OLAF за случаите на измама, които са им станали известни, те носят лична отговорност за последиците.

Изменение    55

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  пол;

г)  пол;

Изменение    56

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  пол;

г)  пол;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Позовавания

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

CONT

10.9.2013

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Заместен докладчик по становище

Monika Hohlmeier

Разглеждане в комисия

13.7.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (11.10.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(COM(2013)0535 – C7‑0240/2013 – 2013/0256(COD))

Докладчик (по становище): Антониу Мариню и Пинту

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската интеграция по политически и икономически въпроси изисква пълно интегриране в областта на съдебната система и правосъдието като цяло.

Политическите органи не следва да се намесват в работата на съдебните органи, поради което докладчикът счита, че Европейската комисия не следва да бъде включена в процеса на вземане на решения от страна на Евроюст.

Престъпността, особено от икономически характер, е пречка за икономическото и социалното развитие, тъй като нарушава законите на социалното съжителство и правилата на пазара. На тази престъпност трябва да се противодейства ефективно чрез подходящо законодателство и съдилища, които функционират бързо и безпристрастно.

Основният акцент в предложението на Европейската комисия е, че Европейската прокуратура не е член на Евроюст и че може да присъства на заседанията на Евроюст само като наблюдател „без право на глас“ в съответствие с член 12, параграф 2 и член 16, параграф 7.

В съответствие с член 86, параграф 1 от ДФЕС Европейската прокуратура се учредява обаче „на основата на Евроюст“ и, следователно, за да се запази тази връзка и да се постави ефективна бариера пред трансграничната престъпност, Европейската прокуратура следва да бъде член на Евроюст.

Член 41, параграф 2 от предложението предвижда, че „Евроюст своевременно обработва искането за подкрепа от страна на Европейската прокуратура и при необходимост разглежда такива искания, както ако бяха получени от национален орган, компетентен в областта на съдебното сътрудничество“. Въпреки това Евроюст и Европейската прокуратура следва да си сътрудничат по-тясно.

В приложение 1 към предложението се изброяват видовете тежки престъпления, по отношение на които е компетентна Евроюст. В изброяването са включени и „престъпления против финансовите интереси на Съюза“.

Съгласно член 3, параграф 1 от предложението Евроюст обаче „не е компетентна по отношение на престъпленията, за които е компетентна Европейската прокуратура“.

Тези престъпления са описани в член 86 ДФЕС точно като „престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза“, което увеличава вероятността от евентуални спорове за компетентност между органите.

Според Комисията в случаи, при които са засегнати едновременно финансовите интереси на Съюза и на държавите членки, делата по такива престъпления могат да бъдат върнати на националните органи в съответствие с член 13 от предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM (2013) 534).

В такива случаи Евроюст може да изпълнява ролята на координатор, тъй като е компетентна също и по отношение на престъпления, които могат да засягат финансовите интереси на Съюза.

Предоставеното от Комисията обяснение обаче не може да бъде прието, тъй като:

а) създаването на Европейска прокуратура е все още в процес на обсъждане и няма вероятност решението по член 13 да бъде запазено в окончателния текст;

б) при всички случаи Европейската прокуратура ще действа само в ограничен брой държави членки (с по-тясно сътрудничество);

в) тази процедура може да се окаже твърде бавна, за да бъде ефективна.

Въпреки че в предложението се потвърждава „пълната автономност и независимост на Евроюст“ (вж. съображение 30), Комисията би желала да преобразува Евроюст в агенция на ЕС, при спазване на общия подход спрямо агенциите, договорен между Парламента, Съвета и Комисията през 2012 г.

Тази визия включва например участието на двама представители на Комисията в Евроюст при осъществяването на административни функции и на „управленски функции“ (член 10, параграф 1, буква б) и член 16, параграф 4).

Съгласно становището на Комисията обаче тези функции включват също така избора на председателите и заместник-председателите на Евроюст (член 14, параграф 1, буква к), което очевидно включва нещо повече от обикновени административни функции.

Член 17, параграф 2 предвижда, че административният директор се назначава от колегиума на Евроюст от списък с кандидати, предложен от Комисията, а това ограничава колегиума в неговия избор.

В предложението не се споменава нищо за разрешаване на спорове за компетентност, което съгласно член 85, параграф 1, буква в) от ДФЕС е една от главните задачи на Евроюст.

В предложението не се споменава как то се вписва в Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета, което има за цел подобряване на съдебното сътрудничество с оглед да се избегне едновременно или паралелно образуване в две или повече държави членки на наказателно производство срещу същия извършител за същите деяния.

В посоченото решение се предвижда, че държавите членки могат да обменят информация и да се консултират пряко помежду си във връзка с наказателни производства. Ако няма споразумение, случаят ще бъде отнесен до Евроюст, когато е уместно, при условие че въпросът попада в нейната компетентност.

Предложението за Евроюст не изменя и не отменя Рамковото решение, нито пък предложението на Комисията се позовава на съдебния контрол на решенията на Евроюст относно спорове за компетентност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Тъй като Европейската прокуратура следва да бъдат създадена на основата на Евроюст, настоящият регламент съдържа необходимите разпоредби за уреждане на отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура.

(4)  Като се има предвид, че Европейската прокуратура е създадена на основата на засилено сътрудничество, регламентът по прилагане на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура е обвързващ в своята цялост и се прилага пряко само в държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество. Ето защо по отношение на държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура, Евроюст запазва пълната си компетентност по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение І към настоящия регламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Оценката на Решение 2002/187/ПВР на Съвета и дейностите, извършвани от Евроюст (окончателен доклад от 30 юни 2015 г.), също следва да бъдат взети предвид.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Задачата на Евроюст да улеснява сътрудничеството между съдебните органи се изпълнява в контекста на други правни инструменти, по-специално Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета, чиито разпоредби следва да бъдат приведени в съответствие с настоящия регламент.

 

____________________

 

Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(8)  Настоящият регламент зачита напълно основните права и свободи и спазва напълно принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да бъдат определени видовете тежки престъпления, засягащи две или повече държави членки, за които Евроюст е компетентна. Освен това следва да бъдат определени случаите, които въпреки че не обхващат две или повече държави членки, налагат организирането на наказателно преследване върху обща основа. Такива случаи следва да обхващат разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само една държава членка и трета държава, както и случаи, засягащи само една държава членка и Съюза.

(9)  Следва да бъдат определени по ясен начин видовете тежки престъпления, засягащи две или повече държави членки, за които Евроюст е компетентна. Освен това следва да бъдат определени случаите, които въпреки че не обхващат две или повече държави членки, налагат организирането на наказателно преследване върху обща основа. Такива случаи следва да обхващат разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само една държава членка и трета държава, както и случаи, засягащи само една държава членка и Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  При осъществяване на оперативните си функции във връзка с определени наказателни дела, по молба на компетентните органи на държавите членки или по собствена инициатива, Евроюст следва да действа чрез един или няколко от националните си членове или като колегиален орган.

(10)  При осъществяване на оперативните си функции във връзка с определени наказателни дела, по молба на компетентните органи на държавите членки или по собствена инициатива, Евроюст следва да действа чрез един или няколко от националните си членове или като колегиален орган. По същия начин, по искане на компетентен орган на държава членка или на Комисията Евроюст следва да може също така да подпомага разследвания, които засягат само една държава членка, но имат последици за целия Съюз.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел да се гарантира, че Евроюст може да подкрепя и координира трансграничните разследвания по подходящ начин, е необходимо всички национални членове да разполагат с еднакви оперативни правомощия, за да сътрудничат помежду си и с националните органи по по-ефективен начин. На националните членове следва да се предоставят подходящи правомощия, чрез които Евроюст да може да изпълни надлежно мисията си. Тези правомощия следва да включват достъп до съответната информация в националните публични регистри, издаване и изпълняване на молби за взаимна помощ и взаимно признаване, пряк контакт и обмен на информация с компетентните органи, участие в съвместните екипи за разследване и със съгласието на националния компетентен орган или в случай на спешност — разпореждане на действия по разследване и контролирани доставки.

(11)  С цел да се гарантира, че Евроюст може да подкрепя и координира трансграничните разследвания по подходящ начин, е необходимо всички национални членове да разполагат с еднакви оперативни правомощия, за да сътрудничат помежду си и с националните органи по по-съгласуван и по-ефективен начин. На националните членове следва да се предоставят подходящи правомощия, чрез които Евроюст да може да изпълни надлежно мисията си. Тези правомощия следва да включват достъп до съответната информация в националните публични регистри, издаване и изпълняване на молби за взаимна помощ и взаимно признаване, пряк контакт и обмен на информация с компетентните органи, участие в съвместните екипи за разследване и със съгласието на националния компетентен орган или в случай на спешност — разпореждане на действия по разследване и контролирани доставки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Необходимо е Евроюст да се сдобие с административна и управленска структура, която ѝ позволява да изпълнява функциите си по-ефективно и да зачита принципите, приложими към агенциите на Съюза, като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост при осъществяване на оперативните ѝ функции. За тази цел следва да бъдат изяснени функциите на националните членове, колегиума и административния директор и да бъде създаден изпълнителен съвет.

(12)  Необходимо е Евроюст да се сдобие с административна и управленска структура, която ѝ позволява да изпълнява функциите си по-ефективно и да зачита напълно принципите, приложими към агенциите на Съюза, както и основните права и свободи, като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост при осъществяване на оперативните ѝ функции. За тази цел следва да бъдат изяснени функциите на националните членове, колегиума и административния директор и да бъде създаден изпълнителен съвет.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Създаването в рамките на Евроюст на дежурен координационен център (ДКЦ) е необходимо, за да се осигури непрекъснат достъп до Евроюст и тя да може да се намесва при спешни случаи. Всяка държава членка следва да отговаря за това нейните представители в ДКЦ да могат да действат денонощно, седем дни в седмицата.

(17)  Създаването в рамките на Евроюст на дежурен координационен център (ДКЦ) е необходимо, за да се осигури ефикасност на Евроюст и непрекъснат достъп до Евроюст и тя да може да се намесва при спешни случаи. Всяка държава членка следва да гарантира, че нейните представители в ДКЦ да могат да действат денонощно, седем дни в седмицата.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Когато Евроюст предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация или Интерпол по силата на международно споразумение, сключено съгласно член 218 от Договора, трябва да се гарантира, че са спазени разпоредбите за защита на личните данни на настоящия регламент в съответствие с достатъчните гаранции, предоставени по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи на лицата.

(21)  Когато Евроюст предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация или Интерпол по силата на международно споразумение, сключено съгласно член 218 от Договора, трябва да се гарантира, че са напълно спазени разпоредбите за защита на личните данни на настоящия регламент в съответствие с достатъчните гаранции, предоставени по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  За постигането на своите цели Евроюст следва да може да удължава сроковете за съхраняване на личните данни, като се спазва принципът на ограничаване в рамките на целта, приложим към обработването на лични данни в контекста на дейностите на Евроюст. Такива решения следва да се вземат след внимателно разглеждане на всички засегнати интереси, включително тези на субектите на данни. Когато е изтекъл давностният срок за наказателно преследване във всички заинтересовани държави членки, всички решения за удължаване на срокове за обработването на лични данни следва да се вземат само ако съществува конкретна необходимост да се предостави помощ съгласно настоящия регламент.

(23)  За постигането на своите цели Евроюст следва да може да удължава сроковете за съхраняване на личните данни, като се спазва принципът на ограничаване в рамките на целта, приложим към обработването на лични данни в контекста на дейностите на Евроюст. Такива решения следва да се вземат след внимателно и обективно разглеждане на съответните случаи, на всички засегнати интереси и в същата степен на интересите на субектите на данни. Когато е изтекъл давностният срок за наказателно преследване във всички заинтересовани държави членки, решенията за удължаване на срокове за обработването на лични данни следва да бъдат изрични и мотивирани и да се вземат само ако съществува конкретна и ясно обоснована необходимост да се предостави помощ съгласно настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Евроюст следва да поддържа отношения на сътрудничество с други органи и агенции на Съюза, с Европейската прокуратура, с компетентните органи на трети държави, както и с международни организации, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ.

(25)  Евроюст следва да си сътрудничи с други органи и агенции на Съюза, с Европейската прокуратура, с компетентните органи на трети държави, както и с международни организации, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а)  Европейският прокурор следва да има право да участва във всички заседания на Евроюст, при условие че на тях се разглеждат въпроси, които прокурорът счита от значение за функционирането на Европейската прокуратура.

Обосновка

Необходимо е съображение, което изрично да отразява съдържанието на член 12, параграф 3 и член 16, параграф 7 от предложението.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  С цел подобряване на оперативното сътрудничество между Евроюст и Европол, и най-вече с цел установяване на връзки между данните, с които вече разполагат двете агенции, Евроюст следва да предостави на Европол достъп до данните, с които разполага, и да ѝ позволи да извършва търсене в тези данни.

(26)  С цел подобряване на оперативното сътрудничество между Евроюст и Европол, и най-вече с цел установяване на връзки между данните, с които вече разполагат двете агенции, Евроюст следва да предостави на Европол достъп до данните, с които разполага, въз основа на принципа на попадение/липса на попадение (hit/no-hit system). Евроюст и Европол следва да могат да сключат договореност за работа, която да осигури по реципрочен начин в рамките на техните съответни мандати достъп до и възможност за търсене в цялата информация, която е предоставена за целите на кръстосаните проверки в съответствие със специалните предпазни мерки и с гаранциите за защита на данните, предвидени в настоящия регламент. Всеки достъп до данните, с които разполага Европол, следва да бъде ограничен с технически средства до информацията в рамките на съответните мандати на тези органи на Съюза.

Обосновка

Съображение 26 от настоящия регламент следва да бъде приведено в съответствие със съображение 28 от Регламент 2016/794.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Евроюст следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ.

(27)  Евроюст следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ, при което се зачитат напълно защитата на неприкосновеността на личния живот и основните права и свободи.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел повишаване на прозрачността и демократичния контрол по отношение на Евроюст е необходимо да се осигурят механизми за участие на Европейския парламент и на националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст. Парламентарното участие не трябва да накърнява принципите на независимост по отношение на действия, предприети по определени оперативни случаи, или задълженията за дискретност и поверителност.

(31)  С цел повишаване на прозрачността и демократичния контрол по отношение на Евроюст е необходимо да се осигурят механизми за участие на Европейския парламент в оценяването на дейността на Евроюст, и по-специално с оглед на предаването на годишния отчет, изготвен от Евроюст. Подобна процедура следва да се въведе и за участието на националните парламенти. Тези механизми обаче не следва да накърняват принципите на независимост по отношение на действия, предприети по определени оперативни случаи, или задълженията за дискретност и поверителност.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия и на информацията, предоставена от органите на държавите членки и от Европол.

1.  Евроюст подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежката престъпност от компетентността на Евроюст в съответствие с член 3, параграф 1, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия и на информацията, предоставена от органите на държавите членки, от Европейската прокуратура и от Европол.

(Вж. изменението на член 2, параграф 3.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Евроюст осъществява своите функции по молба на компетентните органи на държавите членки или по собствена инициатива.

3.  Евроюст осъществява своите функции по молба на компетентните органи на държавите членки или на Европейската прокуратура или по собствена инициатива.

(Вж изменението на член 2, параграф 1)

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст е компетентна по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение 1. Евроюст обаче не е компетентна по отношение на престъпленията, за които е компетентна Европейската прокуратура.

1.  До датата, на която Европейската прокуратура поеме задачите по разследване и повдигане и поддържане на обвинението, възложени ѝ с член [75] от Регламента [по прилагане на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура], Евроюст е компетентна по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение 1. От датата, на която Европейската прокуратура поема задачите си и по отношение на видовете престъпления, за които тя упражнява компетентност, Евроюст ще упражнява компетентност единствено в рамките на съответния си мандат, като се избягва припокриване с действията на Европейската прокуратура.

 

Евроюст упражнява обаче своята компетентност в случаите, засягащи държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, и по искане на тези държави членки или по искане на Европейската прокуратура. Практическите подробности по упражняването на компетентността в съответствие с настоящия параграф се уреждат от договореност за работа, посочена в член 38, параграф 2а.

 

Позоваването на „престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза“ в приложение 1 от настоящия регламент се тълкува в съответствие с настоящия параграф.

(Вж. изменението на член 3, параграф 4).

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Евроюст запазва компетентност:

 

а)  за престъпленията, посочени в Директива [(EС) 2017/... за борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право (т.нар. „Директива за защита на финансовите интереси“), доколкото Европейската прокуратура не е компетентна или не упражнява компетентността по отношение на същите;

 

б)  в случаи, свързани с престъпленията, установени в Директивата за защита на финансовите интереси, за искания от държави членки, които не участват в Европейската прокуратура;

 

в)  в случаи, засягащи както участващи в Европейската прокуратура държави членки, така и държави членки, които не участват в нея, за искания от тези държави членки, които не участват в Европейската прокуратура, и за искания от самата Европейска прокуратура.

Обосновка

Тъй като Евроюст ще има остатъчна компетентност за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, която е резултат от засиленото сътрудничество за създаването на Европейската прокуратура ,и е от решаващо значение текстът на проекта за този регламент да е ясен относно естеството на остатъчната компетентност на Евроюст.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Евроюст е компетентна също така по отношение на свързаните престъпления. За свързани престъпления се считат следните деяния:

2.  Евроюст е компетентна по отношение на престъпленията, свързани с видовете престъпления, посочени в приложение 1. За свързани престъпления се считат следните деяния:

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По молба на компетентен орган на държава членка или на Комисията Евроюст може да подпомага разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само тази държава членка и Съюза.

4.  По молба на компетентен орган на държава членка, на Европейската прокуратура или на Комисията Евроюст може да подпомага разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само тази държава членка и Съюза.

(Вж изменението на член 3, параграф 1)

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  информира компетентните органи на държавите членки за разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, за които е била информирана и които имат отражение на съюзно равнище, или които може да засегнат държави членки, различни от пряко засегнатите държави членки;

а)  информира компетентните органи на държавите членки и Европейската прокуратура за разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, за които е била информирана и които имат отражение на съюзно равнище, или които може да засегнат държави членки, различни от пряко засегнатите държави членки;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подпомага компетентните органи на държавите членки за осигуряване на възможно най-добрата координация на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинението;

б)  осигурява възможно най-добра координация на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинението, провеждани от компетентните органи на държавите членки;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  оказва съдействие за подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, по-специално въз основа на анализите на Европол;

в)  подобрява сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, по-специално въз основа на анализите на Европол;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  подпомага Европейската прокуратура съгласно член 41.

Обосновка

Като се има предвид, че Европейската прокуратура беше учредена „на основата на Евроюст“ (вж. член 86 от ДФЕС), една от основните функции на Евроюст е да подпомага Европейската прокуратура.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  сътрудничи с агенциите и органите на Съюза, създадени в пространството на свобода, сигурност и правосъдие съгласно дял V от ДФЕС, и консултира при необходимост тези агенции и органи;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  подкрепя и по целесъобразност участва в работата на центровете на Съюза за специализирани експертни знания, развити от Европол и други органи на Съюза;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато две или повече държави членки не могат да постигнат съгласие относно това коя от тях следва да предприеме разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението в резултат на молба, отправена в съответствие с параграф 2, буква б), Евроюст издава писмено становище по случая. Становището се адресира своевременно до засегнатите държави членки.

4.  Когато две или повече държави членки не могат да постигнат съгласие относно това коя от тях следва да предприеме разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението в резултат на молба, отправена в съответствие с параграф 2, буква б), Евроюст взема решение по случая. Решението се изпраща своевременно на засегнатите държави членки.

(Вж. също изменението на член 4, параграф 5 и член 4, параграф 5, буква а).

Обосновка

Тъй като член 85, параграф 1, буква в) от ДФЕС установява по ясен начин компетентността на Евроюст да урежда спорове за компетентност, Евроюст следва да има правомощие за вземане на решения, а не за предоставяне на становища, като посочените решения могат да бъдат обвързващи за държавите членки.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По молба на компетентен орган Евроюст издава писмено становище относно системни откази или затруднения при изпълнението на молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, при условие че въпросът не е могъл да бъде разрешен по взаимно съгласие между компетентните национални органи или чрез намесата на съответните национални членове. Становището се адресира своевременно до засегнатите държави членки.

5.  По молба на компетентен орган или по своя инициатива Евроюст взема решение относно системни откази или затруднения при изпълнението на молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, при условие че въпросът не е могъл да бъде разрешен по взаимно съгласие между компетентните национални органи или чрез намесата на съответните национални членове. Решението се изпраща своевременно на засегнатите държави членки.

(Вж изменението на член 4, параграф 4 и на член 5, буква а)

Обосновка

Тъй като член 85, параграф 1, буква в) от ДФЕС установява по ясен начин компетентността на Евроюст да урежда спорове за компетентност, Евроюст следва да има правомощие за вземане на решения, а не за предоставяне на становища, като посочените решения могат да бъдат обвързващи за държавите членки.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 — параграф 2 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Без да се засяга параграф 2, дейността на колегиума е съсредоточена върху оперативни въпроси, както и други въпроси, които са пряко свързани с оперативната работа. Колегиумът извършва административна дейност само доколкото е необходимо за изпълнението на оперативните му функции.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се свързват пряко и да обменят информация с всеки компетентен национален орган на държавата членка;

б)  да се свързват пряко и да обменят информация с всеки компетентен национален орган на държавата членка или с агенция или с компетентен орган на Съюза;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  разпореждат действия по разследване;

а)  да разпореждат или поискват и извършват действия по разследване, както е предвидено в Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a;

 

__________________

 

Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130, 1.5.2014 г., стр. 1).

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Колегиумът се състои от:

1.  Колегиумът се състои от всички национални членове.

а)  всички национални членове, когато колегиумът изпълнява оперативните си функции по член 4;

 

б)  всички национални членове и двама представители на Комисията, когато колегиумът осъществява управленските си функции по член 14;

 

Обосновка

Настоящето изменение има за цел да намали риска от намеса от страна на Комисията.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Колегиумът може да покани всяко лице, чието становище може да представлява интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

4.  Без да се засягат разпоредбите на член 39, параграф 1, буква в) колегиумът може да покани всяко лице, чието становище може да представлява интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

Обосновка

Това изменение има за цел да се запази участието на звената за контакт от Европейската съдебна мрежа, посочено в член 39, параграф 1, буква в) от предложението.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  избира председател и заместник-председатели в съответствие с член 11;

заличава се

(вж изменението на член 11)

Обосновка

С цел запазване на самостоятелността и независимостта на Евроюст, няма да се допуска участието на представител на Комисията в избора на председател и заместник-председатели.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [30 ноември всяка година] колегиумът приема програмен документ, съдържащ многогодишната и годишната програми, въз основа на проект, представен от административния директор, като взема предвид становището на Комисията. Той го изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Програмният документ става официален след окончателното приемане на общия бюджет и при необходимост се коригира съответно.

1.  До [30 ноември всяка година] колегиумът приема програмен документ, съдържащ многогодишната и годишната програми, въз основа на проект, представен от административния директор, след като е поискано становището на Комисията. Той го изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Програмният документ става официален след окончателното приемане на общия бюджет и при необходимост се коригира съответно.

Обосновка

Настоящето изменение има за цел да намали риска от намеса от страна на Комисията.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Годишната работна програма включва подробните цели и очакваните резултати, включително показателите за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма по параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои функции са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

2.  Годишната работна програма включва подробните цели и очакваните резултати, включително показателите за изпълнението. В нея също така са ясно описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма по параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои функции са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Административният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на колегиума по предложение на Комисията.

7.  Административният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на колегиума.

Обосновка

Настоящето изменение има за цел да намали риска от намеса от страна на Комисията.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Представителите на дежурния координационен център действат незабавно за изпълнението на молбата в своята държава членка.

3.  Представителите на дежурния координационен център действат ефикасно и незабавно за изпълнението на молбата в своята държава членка.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  За целите на параграфи 3—6 компетентните органи на държавите членки обменят информацията, посочена в тези разпоредби, най-късно в срок от 14 дни.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст предоставя на компетентните национални органи информация за резултатите от обработването на данни, включително за наличието на връзки със случаи, които вече са въведени в деловодната система. Тази информация може да включва лични данни.

1.  Евроюст предоставя на компетентните национални органи без неоправдано забавяне информация за резултатите от обработването на данни, включително за наличието на връзки със случаи, които вече са въведени в деловодната система. Тази информация може да включва лични данни.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави членки се считат за свидетели или за пострадали в рамките на наказателно разследване или повдигане и поддържане на обвинението по един или няколко видове престъпления и престъпленията по член 3, или на лица, ненавършили 18 години, Евроюст може да обработва само посочените в точка 2 от приложение 2 лични данни. Обработването на такива лични данни може да се извърши единствено ако това е абсолютно необходимо за изпълнение на изрично определената функция на Евроюст, в рамките на нейната компетентност и с цел изпълнение на оперативните ѝ функции.

2.  По отношение на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави членки се считат за свидетели или за пострадали в рамките на наказателно разследване или повдигане и поддържане на обвинението по един или няколко видове престъпления и престъпленията по член 3, или на лица, ненавършили 18 години, Евроюст може да обработва само посочените в точка 2 от приложение 2 лични данни. Обработването на такива лични данни може да се извърши единствено ако това е абсолютно необходимо за изпълнение на изрично определената функция на Евроюст, в рамките на нейната компетентност и с цел изпълнение на оперативните ѝ функции. Защитата на неприкосновеността на личния живот, както и основните права и свободи се зачитат напълно.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Личните данни, обработвани от Евроюст, не могат да бъдат съхранявани след първата настъпила дата измежду следните:

1.  Личните данни, обработвани от Евроюст, се съхраняват от Евроюст само докато това е необходимо и пропорционално за целите, за които данните се обработват. Личните данни, обработвани от Евроюст, не могат да бъдат съхранявани след първата настъпила дата измежду следните:

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато жалба, подадена от субект на данни съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се отнася за решение по член 32 или 33, Европейският надзорен орган по защита на данните се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата членка — източник на данните, или държавата членка, която е пряко засегната. Решението на Европейския надзорен орган по защита на данните, с което може да се стигне до отказ за съобщаване на всякаква информация, се взема в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или компетентния съдебен орган.

1.  Всеки субект на данни има право да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако счете, че обработването от Евроюст на отнасящи се до него лични данни не е в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Когато жалба, подадена от субект на данни съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се отнася за решение по член 32 или 33, Европейският надзорен орган по защита на данните се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата членка — източник на данните, или държавата членка, която е пряко засегната. Решението на Европейския надзорен орган по защита на данните, с което може да се стигне до отказ за съобщаване на всякаква информация, се взема в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или компетентния съдебен орган.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За целите, установени в параграфи 1 и 2, Евроюст може да сключва договорености за работа с посочените в параграф 1 субекти. Тези договорености за работа не дават основание за обмен на лични данни и не обвързват Съюза, нито неговите държави членки.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  може да се приеме, че държавата членка дава разрешение, тъй като не е ограничила изрично възможността за последващо предаване на данни; или

заличава се

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  звената за контакт от Европейската съдебна мрежа могат да участват на срещи с Евроюст след покана за конкретно дело.

в)  звената за контакт от Европейската съдебна мрежа могат да участват на срещи с Евроюст след покана за конкретно дело, без право на глас.

Обосновка

Настоящето изменение има за цел да разясни ролята на звената за контакт на Европейската съдебна мрежа.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Евроюст и Европол могат да сключат договореност за работа, осигуряваща в рамките на съответния им мандат взаимен достъп до и възможност за търсене в цялата информация, предоставена за целите на изпълнението на техните задачи в съответствие с членове 2 и 4 от настоящия регламент. Това правило не засяга правото на държавите членки, органите на Съюза, трети държави и международни организации да посочват ограничения на достъпа и използването на такива данни, и е в съответствие с гаранциите за защита на данните, предвидени в настоящия регламент.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Евроюст своевременно обработва искането за подкрепа от страна на Европейската прокуратура и при необходимост разглежда такива искания, както ако бяха получени от национален орган, компетентен в областта на съдебното сътрудничество.

2.  Евроюст своевременно обработва искането за подкрепа от страна на Европейската прокуратура и разглежда такива искания, както ако бяха получени от национален орган, компетентен в областта на съдебното сътрудничество.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  FRONTEX подпомага дейността на Евроюст, включително чрез предаването на информация, която е обработена в съответствие с нейния мандат и задачи съгласно Регламент (ЕС) 2016/16241a .

 

_____________

 

Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 55 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 55a

 

Становища относно предложени законодателни актове

 

Комисията и засегнатите държави членки могат да поискат от Евроюст становище по всички предложени законодателни актове, посочени в член 76 от ДФЕС.

Обосновка

Настоящото изменение включва разпоредбите на член 32, параграф 3 от Решение 2002/187/ПВР на Съвета, в съответствие с изменение 2008, което необяснимо защо не е включено в настоящото предложение на Комисията.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст предава годишния си отчет на Европейския парламент, който може да представи забележки и заключения.

1.  Евроюст предава годишния си отчет на Европейския парламент