ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

20.10.2017 - (COM(2013)0535 – C7‑0240/2013 – 2013/0256(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Axel Voss


Postup : 2013/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0320/2017
Předložené texty :
A8-0320/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8‑0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0535),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 85 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0240/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k využívání aktů v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality německým Bundestagem, španělským parlamentem, italským senátem, nizozemským senátem, polským senátem, portugalským parlamentem a rumunskou poslaneckou sněmovnou,

–  s ohledem na články 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0320/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jelikož by měl být Úřad evropského veřejného žalobce vytvořen z Eurojustu, obsahuje toto nařízení i ustanovení nezbytná k úpravě vztahů mezi EurojustemÚřadem evropského veřejného žalobce.

(4)  Vzhledem k tomu, že Úřad evropského veřejného žalobce byl vytvořen na základě posílené spolupráce, je nařízení, kterým se zavádí posílená spolupráce pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, závazné v celém svém rozsahupouze přímo použitelné na členské státy, které se na posílené spolupráci podílejí. Pro členské státy, které se neúčastní Úřadu evropského veřejného žalobce, je tudíž pro formy závažné trestné činnosti uvedené v příloze I tohoto nařízení nadále plně příslušný Eurojust.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Článek 4 Smlouvy o Evropské unii stanoví zásadu loajální spolupráce, podle níž se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  V zájmu usnadnění spolupráce Eurojustu s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) by se kolegium mělo pravidelně zabývat otázkami, jež jsou podstatné pro EPPO.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Zatímco by Úřad evropského veřejného žalobce měl mít výlučnou působnost pro vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie, Eurojust by měl být schopen podporovat vnitrostátní orgány při vyšetřování a stíhání těchto forem trestné činnosti v souladu s nařízením o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

(5)  Pokud jde o vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce na základě posílené spolupráce, je třeba jednoznačně rozdělit pravomoci mezi Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust v oblasti trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie.

 

Ode dne, kdy EPPO převezme své úkoly, měl by Eurojust, pokud jde o trestnou činnost, jež je v působnosti EPPO, vykonávat svou pravomoc v případech, do nichž jsou zapojeny jak členské státy, které se podílejí na posílené spolupráci pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, tak členské státy, které se na ní nepodílejí. Eurojust by měl v takových případech jednat na žádost těchto nepodílejících se členských států nebo na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce. Eurojust je i nadále příslušný pro trestné činy poškozující finanční zájmy Unie ve všech případech, kdy není příslušný Úřad evropského veřejného žalobce nebo kdy sice příslušný je, ale pravomoc, která mu přísluší, nevykonává. Členské státy, které se nepodílejí na posílené spolupráci na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, mohou i nadále ve všech případech souvisejících s trestnými činy poškozujícími finanční zájmy Unie žádat o podporu Eurojust.

 

Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust by měly rozvíjet úzkou operativní spolupráci v souladu se svými příslušnými mandáty.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Posouzení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV a činností vykonávaných Eurojustem (závěrečná zpráva ze dne 30. června 2015) by měly být rovněž vzaty v úvahu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

(8)  Toto nařízení plně respektuje základní práva a svobody a plně zachovává zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měly by být stanoveny formy závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států a spadá do působnosti Eurojustu. Navíc by měly být vymezeny případy, které se nedotýkají dvou nebo více členských států, ale vyžadují stíhání na společném základě. Sem by měla patřit vyšetřování a stíhání, která se dotýkají pouze jednoho členského státu a třetí země, i případy dotýkající se pouze jednoho členského státu a Unie.

(9)  Měly by být jasně stanoveny formy závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států a spadá do působnosti Eurojustu. Navíc by měly být vymezeny případy, které se nedotýkají dvou nebo více členských států, ale vyžadují stíhání na společném základě. Sem by měla patřit vyšetřování a stíhání, která se dotýkají pouze jednoho členského státu a třetí země, i případy dotýkající se pouze jednoho členského státu a Unie.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Na žádost příslušného orgánu členského státu nebo Komise by Eurojust rovněž měl mít možnost pomáhat při vyšetřováních, do nichž je zapojen pouze uvedený členský stát, avšak která mají dopad na úrovni Unie. Mezi příklady takových vyšetřování patří i případy, do nichž je zapojen člen orgánu nebo instituce Unie. Tato vyšetřování zahrnují rovněž případy, které se týkají významného počtu členských států a mohly by případně vyžadovat koordinovanou evropskou reakci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zajistila odpovídající podpora a koordinace přeshraničních vyšetřování Eurojustem, je nezbytné, aby všichni národní členové měli stejné operativní pravomoci, a mohli tak účinněji spolupracovat mezi sebou navzájem a s vnitrostátními orgány. Národním členům by měly být svěřeny pravomoci, jež umožní Eurojustu vhodným způsobem plnit své poslání. Tyto pravomoci by měly zahrnovat přístup k příslušným informacím ve veřejných národních rejstřících, vydávání a vykonávání žádostí o vzájemnou pomoc a uznávání, přímý kontakt a výměnu informací s příslušnými orgány, účast ve společných vyšetřovacích týmech a, na základě dohody s příslušným vnitrostátním orgánem nebo v naléhavých případech, nařizování vyšetřovacích opatření a sledovaných zásilek.

(11)  Aby se zajistila odpovídající podpora a koordinace přeshraničních vyšetřování Eurojustem, je nezbytné, aby všichni národní členové měli stejné operativní pravomoci, a mohli tak uceleněji a účinněji spolupracovat mezi sebou navzájem a s vnitrostátními orgány. Národním členům by měly být svěřeny pravomoci, jež umožní Eurojustu vhodným způsobem plnit své poslání. Tyto pravomoci by měly zahrnovat přístup k příslušným informacím ve veřejných národních rejstřících, vydávání a vykonávání žádostí o vzájemnou pomoc a uznávání, přímý kontakt a výměnu informací s příslušnými orgány, účast ve společných vyšetřovacích týmech a, na základě dohody s příslušným vnitrostátním orgánem nebo v naléhavých případech, nařizování vyšetřovacích opatření a sledovaných zásilek.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je nezbytné dát Eurojustu správní a řídicí strukturu, která mu umožní účinněji plnit své úkoly a bude zohledňovat zásady platné pro agentury Unie a současně zachová jeho specifické rysy a zaručí mu nezávislost při výkonu jeho operativních funkcí. Za tímto účelem by měly být vyjasněny funkce národních členů, kolegia a správního ředitele a vytvořena výkonná rada.

(12)  Je nezbytné dát Eurojustu správní a řídicí strukturu, která mu umožní účinněji plnit jeho úkoly vždy v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a bude plně zohledňovat zásady platné pro agentury Unie, jakož i základní práva a svobody tak, jak jsou stanoveny ve společném prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o výkonných agenturách Unie ze dne 19. července 2012, a současně zachová jeho specifické rysy a zaručí mu nezávislost při výkonu jeho operativních funkcí. Za tímto účelem by měly být vyjasněny funkce národních členů, kolegia a správního ředitele a vytvořena výkonná rada.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  S cílem zajistit stálou dostupnost Eurojustu a umožnit jeho zásah v naléhavých případech je nezbytné zřídit v rámci Eurojustu stálou koordinaci. Jednotlivé členské státy by měly zajistit, aby jejich zástupci ve stálé koordinaci byli schopni jednat nepřetržitě.

(17)  S cílem zajistit efektivnost a stálou dostupnost Eurojustu a umožnit jeho zásah v naléhavých případech je nezbytné zřídit v rámci Eurojustu stálou koordinaci. Jednotlivé členské státy by měly zajistit, aby jejich zástupci ve stálé koordinaci byli schopni jednat nepřetržitě.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  V členských státech by měly být zavedeny národní koordinační systémy Eurojustu, které budou koordinovat práci národních zpravodajů pro Eurojust, národního zpravodaje pro Eurojust pro otázky terorismu, národního zpravodaje pro Evropskou justiční síť a nejvýše tří dalších kontaktních míst, jakož i zástupců sítě pro společné vyšetřovací týmy a sítí vytvořených rozhodnutím Rady 2002/494/SVV ze dne 13. června 2002 o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny10, rozhodnutím Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností11 a rozhodnutím Rady 2008/852/SVV ze dne 24. října 2008 o síti kontaktních míst pro boj proti korupci12.

(18)  V členských státech by měly být zavedeny národní koordinační systémy Eurojustu, které budou koordinovat práci národních zpravodajů pro Eurojust, národního zpravodaje pro Eurojust pro otázky terorismu, národního zpravodaje pro Eurojust pro otázky týkající se působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce určeného členskými státy, které se neúčastní Úřadu evropského veřejného žalobce, národního zpravodaje pro Evropskou justiční síť a nejvýše tří dalších kontaktních míst, jakož i zástupců sítě pro společné vyšetřovací týmy a sítí vytvořených rozhodnutím Rady 2002/494/SVV ze dne 13. června 2002 o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny10, rozhodnutím Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností11 a rozhodnutím Rady 2008/852/SVV ze dne 24. října 2008 o síti kontaktních míst pro boj proti korupci12.

_________________

_________________

10 Úř. věst. L 167, 26.6.2002, s. 1

10 Úř. věst. L 167, 26.6.2002, s. 1

11 Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103.

11 Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103.

12 Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 38.

12 Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 38.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že některé členské státy se neúčastní Úřadu evropského veřejného žalobce, je vhodné vytvořit v těchto státech odpovídající PIF s cílem zajistit co nejvyšší možnou úroveň ochrany finančních zájmů Evropské unie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Pro podporu a posilování koordinace a spolupráce mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním je zásadně důležité, aby Eurojust dostával od vnitrostátních orgánů příslušné informace nezbytné k plnění svých úkolů. Za tímto účelem by měly příslušné vnitrostátní orgány informovat své národní členy o zřizování společných vyšetřovacích týmů a o jejich výsledcích, o případech spadajících do působnosti Eurojustu, které se přímo dotýkají alespoň tří členských států a u kterých byly žádosti nebo rozhodnutí o justiční spolupráci předány alespoň do dvou členských států, a za určitých okolností i o kompetenčních sporech, sledovaných zásilkách a opakovaných problémech v oblasti justiční spolupráce.

(19)  Pro podporu a posilování koordinace a spolupráce mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním je zásadně důležité, aby Eurojust dostával od vnitrostátních orgánů příslušné informace nezbytné k plnění svých úkolů. Za tímto účelem by měly být příslušné vnitrostátní orgány povinny bez zbytečného prodlení informovat své národní členy o zřizování společných vyšetřovacích týmů a o jejich výsledcích, o případech spadajících do působnosti Eurojustu, které se přímo dotýkají alespoň dvou členských států a u kterých byly žádosti nebo rozhodnutí o justiční spolupráci předány alespoň do dvou členských států, a za určitých okolností i o kompetenčních sporech, sledovaných zásilkách a opakovaných problémech v oblasti justiční spolupráce.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Evropský veřejný žalobce by měl mít právo se účastnit všech schůzí Eurojustu, projednává-li se problematika, kterou považuje za relevantní pro fungování Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  K posílení operativní spolupráce mezi Eurojustem a Europolem, a zejména ke stanovení souvislostí mezi údaji, které již mají tyto instituce k dispozici, by měl Eurojust umožnit Europolu přístup ke svým údajům a vyhledávání v nich.

(26)  K posílení operativní spolupráce mezi Eurojustem a Europolem, a zejména ke stanovení souvislostí mezi údaji, které již mají tyto instituce k dispozici, by měl Eurojust umožnit Europolu přístup ke svým údajům na základě systému nalezení či nenalezení shody. Eurojust a Europol by měly mít možnost uzavírat pracovní ujednání zajišťující recipročně v rámci jejich příslušných mandátů přístup a možnost vyhledávání všech informací, které byly poskytnuty pro účely křížové kontroly v souladu se zvláštními zárukami a zárukami týkajícími se ochrany údajů stanovenými v tomto nařízení. Veškerý přístup k údajům dostupným v rámci Eurojustu by měl být po technické stránce omezen na informace spadající do příslušných mandátů těchto institucí Unie.

Odůvodnění

Bod odůvodnění 26 tohoto nařízení by měl být uveden v soulad s bodem odůvodnění 28 nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  V rozsahu nutném k plnění svých cílů by měl být Eurojust schopen vyměňovat si osobní údaje s jinými institucemi Unie.

(27)  V rozsahu nutném k plnění svých cílů by měl být Eurojust schopen vyměňovat si osobní údaje s jinými institucemi Unie při důsledném dodržování ochrany soukromí a základních práv a svobod.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Mělo by být upraveno vysílání styčných soudců nebo státních zástupců Eurojustem do třetích zemí za účelem plnění podobných cílů, jako jsou ukládány styčným soudcům nebo státním zástupcům vyslaným členskými státy na základě společné akce Rady 96/277/SVV ze dne 22. dubna 1996 o rámci pro výměnu styčných soudců nebo státních zástupců ke zdokonalování soudní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie14.

(28)  Eurojust by měl na základě strategie stanovené po konzultaci s Komisí posílit svou spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi. Za tímto účelem by mělo být upraveno vysílání styčných soudců nebo státních zástupců Eurojustem do třetích zemí za účelem plnění podobných cílů, jako jsou ukládány styčným soudcům nebo státním zástupcům vyslaným členskými státy na základě společné akce Rady 96/277/SVV ze dne 22. dubna 1996 o rámci pro výměnu styčných soudců nebo státních zástupců ke zdokonalování soudní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie14.

_________________

_________________

14 Úř. věst. L 105, 27.4.1996, s. 1

14 Úř. věst. L 105, 27.4.1996, s. 1

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost Eurojustu, měl by mu být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjmy plynou především z příspěvku z rozpočtu Unie, s výjimkou platů a požitků národních členů a asistujících osob, které hradí jejich členský stát původu. Na příspěvek Unie a další subvence ze souhrnného rozpočtu Unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účtů by měl provádět Účetní dvůr.

(30)  Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost Eurojustu, měl by mu být přidělen samostatný rozpočet, který mu umožňuje řádné plnění jeho úkolů a jehož příjmy plynou především z příspěvku z rozpočtu Unie, s výjimkou platů a požitků národních členů a asistujících osob, které hradí jejich členský stát původu. Na příspěvek Unie a další subvence ze souhrnného rozpočtu Unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účtů by měl provádět Účetní dvůr a o jeho schválení by měl rozhodovat Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Pro zvýšení transparentnosti Eurojustu a demokratického dohledu nad ním je nutné stanovit mechanismy zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů do hodnocení jeho činnosti. To by nemělo bránit zásadám nezávislosti, pokud jde o akce přijaté v konkrétních operativních případech, nebo povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů.

(31)  Pro zvýšení transparentnosti Eurojustu a demokratického dohledu nad ním je nutné stanovit mechanismy zapojení Evropského parlamentu do hodnocení jeho činnosti, zejména pokud jde o předávání výroční zprávy Eurojustu. Podobný postup by měl být sjednán i pro vnitrostátní parlamenty. Tyto mechanismy by však neměly bránit zásadám nezávislosti, pokud jde o akce přijaté v konkrétních operativních případech, nebo povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Na Eurojust by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)16.

(34)  Spolupráce mezi Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a Eurojustem by se měla řídit článkem 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném úřadem OLAF;

_________________

 

16 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s.1.

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Eurojust zřízený tímto nařízením se stává právním nástupcem Eurojustu zřízeného rozhodnutím Rady 2002/187/SVV.

2.  Eurojust zřízený tímto nařízením nahrazuje Eurojust, který byl zřízen rozhodnutím Rady 2002/187/SVV, a navazuje na něj.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V každém členském státě má Eurojust nejširší právní způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.  V každém členském státě má Eurojust právní subjektivitu, kterou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust podporuje a posiluje koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států nebo která vyžaduje stíhání na společném základě, a to na základě operací vedených a informací poskytovaných orgány členských států a Europolem.

1.  Eurojust podporuje a posiluje koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat podle čl. 3 odst. 1, jež je stanovena v příloze I a která se dotýká dvou nebo více členských států nebo která vyžaduje stíhání na společném základě, a to na základě operací vedených a informací poskytovaných orgány členských států, Europolem, Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO)Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zohledňuje všechny žádosti příslušných orgánů členského státu a všechny informace poskytnuté jakoukoli institucí, která je příslušná podle ustanovení přijatých v rámci Smluv, nebo shromážděné přímo Eurojustem;

a)  zohledňuje všechny žádosti příslušných orgánů členského státu a všechny informace poskytnuté orgány a institucemi, které jsou příslušné podle ustanovení přijatých v rámci Smluv, nebo shromážděné přímo Eurojustem;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Eurojust vykonává své úkoly na žádost příslušných orgánů členských států nebo z vlastního podnětu.

3.  Eurojust vykonává své úkoly na žádost příslušných orgánů členských států nebo z vlastního podnětu nebo na žádost EPPO.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do působnosti Eurojustu spadají formy trestné činnosti uvedené v příloze 1. Nespadá do ní ale trestná činnost v působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce.

1.  Dokud Úřad evropského veřejného žalobce („EPPO“) nepřevezme úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání, které jsou mu uloženy podle článku 75 nařízení, kterým se zavádí posílená spolupráce pro zřízení Úřadu evropského žalobce, do působnosti Eurojustu spadají formy trestné činnosti uvedené v příloze 1. Nicméně ode dne, kdy EPPO převezme své úkoly, a pokud jde o trestnou činnost, jež je v působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, Eurojust nevykonává pravomoci, které mu přísluší, s výjimkou případů, které zahrnují účast členských států na posílené spolupráci, k nimž však Úřad evropského veřejného žalobce pravomoc nevykonává, nebo zahrnují účast členských států, které se nepodílejí na posílené spolupráci na zřízení tohoto úřadu, nebo případů, kdy žádost o podporu Eurojustu pochází od samotného EPPO. Praktické podrobnosti o výkonu pravomoci v souladu s tímto odstavcem upravuje pracovní ujednání uvedené v čl. 38 odst. 2a.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a nový

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Do působnosti Eurojustu by měly i nadále spadat:

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do působnosti Eurojustu spadají související trestné činy. Následující trestné činy se považují za související trestné činy:

2.  Do působnosti Eurojustu spadají trestné činy související s trestnými činy uvedenými v příloze 1. Následující trestné činy se považují za související trestné činy:

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na žádost příslušného orgánu členského státu nebo Komise může Eurojust pomáhat při vyšetřování a stíhání týkajícím se pouze tohoto členského státu a Unie.

4.  Na žádost příslušného orgánu členského státu nebo Komise může Eurojust pomáhat při vyšetřování a stíhání týkajícím se pouze tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pomáhá příslušným orgánům členských států při zajišťování co nejlepší koordinace vyšetřování a stíhání;

b)  zajišťuje koordinaci vyšetřování a stíhání, která vedou příslušné orgány členských států;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  napomáhá ke zdokonalování spolupráce příslušných orgánů členských států, zejména na základě analýz Europolu;

c)  pomáhá a zdokonaluje spolupráci příslušných orgánů členských států, zejména na základě analýz Europolu;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  úzce spolupracuje s Úřadem evropského veřejného žalobce ve věcech spadajících do jeho působnosti

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  podporuje unijní centra specializovaných odborných znalostí rozvíjených Europolem a dalšími institucemi a agenturami Unie, a případně se podílí na jejich činnosti;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  spolupracuje s agenturami, institucemi a sítěmi Unie zřízenými v prostoru svobody, bezpečnosti a práva upravenému v hlavě V SFEU;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  podporuje činnost členských států spjatou s předcházením formám závažné trestné činnosti uvedeným v příloze I a s bojem proti nim.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se dva nebo více členských států není schopno dohodnout, který z nich by měl vést vyšetřování nebo stíhání, na základě žádosti předložené podle odst. 2 písm. b) vydá Eurojust písemné stanovisko k případu. Toto stanovisko je neprodleně předáno dotyčným členským státům.

4.  Pokud se dva nebo více členských států není schopno dohodnout, který z nich by měl vést vyšetřování nebo stíhání, na základě žádosti předložené podle odst. 2 písm. a) a b) vydá Eurojust písemné stanovisko k případu. Toto stanovisko je okamžitě předáno dotyčným členským státům.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Na žádost příslušného orgánu vydá Eurojust písemné stanovisko k opakovaným odmítnutím nebo k problémům s výkonem žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, za předpokladu, že nebylo možné dospět k řešení vzájemnou dohodou mezi příslušnými vnitrostátními orgány nebo zapojením dotyčných národních členů. Toto stanovisko je neprodleně předáno dotyčným členským státům.

5.  Na žádost příslušného orgánu vydá Eurojust písemné stanovisko k opakovaným odmítnutím nebo k problémům s výkonem žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, za předpokladu, že nebylo možné dospět k řešení vzájemnou dohodou mezi příslušnými vnitrostátními orgány nebo zapojením dotyčných národních členů. Toto stanovisko je okamžitě předáno dotyčným členským státům.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní členové a zástupci mají postavení státního zástupce, soudce nebo policisty s rovnocennými pravomocemi. Příslušné vnitrostátní orgány jim udělí pravomoci uvedené v tomto nařízení, aby mohli vykonávat své úkoly.

3.  Národní členové a zástupci mají postavení státního zástupce, soudce nebo zástupce soudního orgánu s rovnocennými pravomocemi v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Příslušné vnitrostátní orgány jim udělí pravomoci uvedené v tomto nařízení, aby mohli vykonávat své úkoly.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Funkční období členů a jejich zástupců je čtyři roky, obnovitelné jednou.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Členské státy musí určit národní členy a zástupce na základě doložené dlouholeté praxe v oblasti trestního soudnictví na vysoké úrovni.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  usnadňovat nebo jinak podporovat vydávání a výkon jakékoliv žádosti o vzájemnou právní pomoc nebo o vzájemné uznávání nebo je vydávat a vykonávat vlastními silami;

a)  usnadňovat nebo jinak podporovat vydávání a výkon jakékoliv žádosti o vzájemnou právní pomoc nebo o vzájemné uznávání;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  obracet se přímo na kterýkoliv příslušný vnitrostátní orgán členského státu a vyměňovat si s ním informace;

b)  obracet se přímo na kterýkoliv příslušný vnitrostátní orgán členského státu nebo agenturu Unie a jakoukoli jinou příslušnou instituci, včetně EPPO, a vyměňovat si s nimi informace;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  vydávat a vykonávat jakoukoliv žádost o vzájemnou právní pomoc nebo o vzájemné uznávání;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  Členské státy mohou národním členům udělit další pravomoci v souladu s vnitrostátním právem. Členské státy o těchto pravomocech formálně informují Komisi a kolegium.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na základě dohody s příslušným vnitrostátním orgánem národní členové:

2.  Na základě dohody s příslušným vnitrostátním orgánem národní členové mohou v souladu s vnitrostátním právem:

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nařizují vyšetřovací opatření;

a)  nařizují a požadují vyšetřovací úkony uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V naléhavých případech, kdy nelze dosáhnout dohody včas, jsou národní členové kompetentní přijmout opatření podle odstavce 2, přičemž co nejdříve informují příslušný vnitrostátní orgán.

3.  V naléhavých případech, a pokud není možné včas určit nebo kontaktovat příslušný vnitrostátní orgán, jsou národní členové kompetentní přijmout opatření podle odstavce 2 v souladu s vnitrostátním právem, přičemž okamžitě informují příslušný vnitrostátní orgán.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  V případech uvedených v odstavci 3a vyřídí žádosti podané národním členem neprodleně příslušný vnitrostátní orgán.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  rejstříky trestů;

a)  rejstříky trestů, včetně Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS);

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  všech národních členů, vykonává-li kolegium své operativní funkce podle článku 4;

a)  všech národních členů;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  všech národních členů a dvou zástupců Komise, vykonává-li kolegium své řídicí funkce podle článku 14.

b)  a dvou zástupců Komise, vykonává-li kolegium své řídicí funkce, přičemž jeden z těchto zástupců by měl být rovněž zástupcem ve výkonné radě v souladu s čl. 16 odst. 4.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Správní ředitel se účastní schůzí kolegia týkajících se řízení bez práva hlasovat.

3.  Správní ředitel se účastní schůzí kolegia bez práva hlasovat.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kolegium pořádá nejméně jednu operativní schůzi za měsíc. Pro výkon svých řídicích funkcí pořádá kolegium nejméně dvě řádné schůze za rok. Kolegium se dále schází z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost nejméně jedné třetiny svých členů.

2.  Kolegium pořádá nejméně jednu schůzi za měsíc. Kolegium se dále schází z podnětu předsedy, na žádost Komise, aby projednalo své řídicí úkoly, nebo na žádost nejméně jedné třetiny svých členů.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Není-li stanoveno jinak, kolegium přijímá rozhodnutí většinou hlasů svých členů.

1.  Není-li stanoveno jinak a nepodaří-li se dosáhnout konsenzu, kolegium přijímá rozhodnutí většinou hlasů svých členů.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Článek 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kolegium, v rámci výkonu svých řídicích funkcí:

Měla by být stanovena opatření, která umožní jasně odlišit operativní a řídicí funkce kolegia, a snížit tak administrativní zátěž národních členů na minimum, aby bylo možné soustředit se na operativní práci Eurojustu. Řídicí úkoly kolegia zahrnují zejména schvalování pracovních programů Eurojustu, jeho rozpočtu, výroční zprávy o činnosti a pracovních ujednání s partnery. Kolegium by mělo vůči správnímu řediteli uplatňovat pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování. Kolegium by rovněž mělo schvalovat jednací řád Eurojustu.

a)  přijímá každoročně programový dokument Eurojustu dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů a v souladu s článkem 15;

 

b)  přijímá, dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů, roční rozpočet Eurojustu a vykonává další funkce týkající se rozpočtu Eurojustu podle kapitoly VI;

 

c)  přijímá konsolidovanou výroční zprávu o činnosti týkající se činností Eurojustu a zasílá ji do [data uvedeného v rámcovém finančním nařízení (FFR)] následujícího roku Evropskému parlamentu, vnitrostátním parlamentům, Radě, Komisi a Evropskému účetnímu dvoru, a tuto konsolidovanou výroční zprávu o činnosti zveřejňuje;

 

d)  přijímá programování lidských zdrojů jako součást programového dokumentu;

 

e)  přijímá finanční pravidla platná pro Eurojust v souladu s článkem 52;

 

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení u jeho členů;

 

g)  v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům agentury pravomoci, které služební řád[1] svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovní řád ostatních zaměstnanců[2] orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

 

h)  jmenuje správního ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 17;

 

i)  jmenuje účetního a inspektora ochrany údajů, kteří jsou funkčně nezávislí při výkonu svých povinností;

 

j)  přijímá pracovní ujednání uzavřená v souladu s článkem 43;

 

k)  volí předsedu a místopředsedy v souladu s článkem 11;

 

l)  přijímá svůj jednací řád.

 

2.  Kolegium přijímá, v souladu s článkem 110 služebního řádu, rozhodnutí založené na čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství, které pověřuje správního ředitele výkonem příslušných pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a definuje podmínky, za kterých lze toto zmocnění pozastavit. Správní ředitel je oprávněn pověřovat těmito pravomocemi další osoby.

 

3.  Vyžadují-li to výjimečné okolnosti, kolegium může dočasně rozhodnout o pozastavení pověření správního ředitele výkonem pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a osob dále pověřených správním ředitelem k výkonu těchto pravomocí a vykonávat je samo nebo pověřit výkonem těchto pravomocí jednoho ze svých členů nebo zaměstnance, který není správním ředitelem.

 

4.  Kolegium přijímá rozhodnutí o jmenování a prodloužení funkčního období správního ředitele a o jeho odvolání z funkce na základě dvoutřetinové většiny hlasů svých členů.

 

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do [30. listopadu každého roku] kolegium přijímá programový dokument, který obsahuje víceleté a roční programování, na základě návrhu předloženého správním ředitelem a současně zohledňuje názor Komise. Předkládá jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Programový dokument se stává definitivním po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a podle potřeby je příslušným způsobem upraven.

1.  Do [30. listopadu každého roku] kolegium přijímá programový dokument, který obsahuje roční programování, na základě návrhu předloženého správním ředitelem a současně zohledňuje názor Komise. Předkládá jej Evropskému parlamentu, Radě, KomisiÚřadu evropského veřejného žalobce. Programový dokument se stává definitivním po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a podle potřeby je příslušným způsobem upraven.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Víceletý pracovní program stanoví celkové strategické programování, včetně cílů, předpokládaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Rovněž stanoví programování zdrojů, včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců. Programování zdrojů se každoročně aktualizuje. Strategické programování se aktualizuje podle potřeby a zejména s ohledem na výsledek hodnocení podle článku 56.

4.  Víceletý pracovní program stanoví celkové strategické programování, včetně cílů, strategie spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi uvedenými v článku 43, předpokládaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Rovněž stanoví programování zdrojů, včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců. Programování zdrojů se každoročně aktualizuje. Strategické programování se aktualizuje podle potřeby a zejména s ohledem na výsledek hodnocení podle článku 56.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kolegiu napomáhá výkonná rada. Výkonná rada nezasahuje do operativních funkcí Eurojustu uvedených v článcích 4 a 5.

1.  Kolegiu napomáhá výkonná rada. Výkonná rada nese odpovědnost za přijímání správních rozhodnutí k zajištění řádného fungování Eurojustu. Provede také nezbytné přípravné práce pro další administrativní záležitosti, pro něž je v souladu s čl. 5 odst. 2 třeba souhlasu kolegia. Nezasahuje do operativních funkcí Eurojustu uvedených v článcích 4 a 5.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Výkonná rada může konzultovat kolegium při přípravě ročního rozpočtu Eurojustu, výroční zprávy a ročních i víceletých pracovních programů a může od kolegia obdržet další neoperativní informace, pokud je potřebuje k plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výkonná rada rovněž:

2.  Výkonná rada:

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vypracovává roční i víceletý pracovní program Eurojustu na základě návrhu vypracovaného správním ředitelem a předkládá jej kolegiu k přijetí;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přijímá strategii proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu s přihlédnutím k nákladové efektivitě opatření, která mají být provedena;

b)  přijímá strategii Eurojustu proti podvodům na základě návrhu vypracovaného správním ředitelem;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přijímá jakékoliv jiné rozhodnutí, které není výslovně přiřazeno kolegiu v článcích 5 nebo 14 nebo nespadá do odpovědnosti správního ředitele v souladu s článkem 18;

vypouští se

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  přijímá svůj jednací řád.

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  provádí jakékoli další administrativní úkoly, kterými ji pověří kolegium podle čl. 5 odst. 4;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb)  přijímá finanční pravidla platná pro Eurojust v souladu s článkem 52;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc)  v souladu s článkem 110 služebního řádu přijímá rozhodnutí založené na čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství, které pověřuje správního ředitele výkonem příslušných pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a definuje podmínky, za kterých lze toto zmocnění pozastavit; správní ředitel je oprávněn pověřovat těmito pravomocemi další osoby;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li to nezbytné, může výkonná rada v naléhavých případech přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem kolegia týkající se správních a rozpočtových záležitostí, která podléhají potvrzení kolegiem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonná rada pořádá nejméně jednu řádnou schůzi každé tři měsíce. Výkonná rada se dále schází z podnětu svého předsedy nebo na žádost Komise nebo na žádost nejméně dvou ze svých ostatních členů.

6.  Výkonná rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Je-li to nutné, výkonná rada se sejde z podnětu svého předsedy nebo na žádost Komise nebo na žádost nejméně dvou ze svých ostatních členů.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní ředitel je jmenován kolegiem ze seznamu uchazečů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení. Pro účel uzavření smlouvy se správním ředitelem je Eurojust zastoupen předsedou kolegia.

2.  Správní ředitel je jmenován kolegiem na základě zásluh a doložených správních a řídicích dovedností i relevantních schopností a zkušeností ze seznamu uchazečů navržených výkonnou radou na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s jednacím řádem Eurojustu. Pro účel uzavření smlouvy se správním ředitelem je Eurojust zastoupen předsedou kolegia.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Funkční období správního ředitele je pět let. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků správního ředitele.

3.  Funkční období správního ředitele jsou čtyři roky. Do konce tohoto období výkonná rada provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků správního ředitele.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kolegium jednající na návrh Komise, který zohledňuje posouzení podle odstavce 3, může jednou prodloužit funkční období správního ředitele nejvýše o pět let.

4.  Kolegium jednající na návrh výkonné rady, který zohledňuje posouzení podle odstavce 3, může jednou prodloužit funkční období správního ředitele nejvýše o čtyři roky.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Správní ředitel je odpovědný kolegiu a výkonné radě.

6.  Správní ředitel je odpovědný kolegiu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Správní ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kolegia, které jedná na návrh Komise.

7.  Správní ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kolegia, které jedná na návrh výkonné rady.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, kolegia nebo výkonné rady, je správní ředitel nezávislý ve výkonu svých povinností a neřídí se pokyny žádné vlády ani jiného orgánu, ani nevydává pokyny výše uvedeným.

2.  Aniž jsou dotčeny pravomoci kolegia nebo výkonné rady, je správní ředitel nezávislý ve výkonu svých povinností a neřídí se pokyny žádné vlády ani jiného orgánu, ani nevydává pokyny výše uvedeným.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  každodenní správu Eurojustu;

a)  každodenní správu Eurojustu a řízení zaměstnanců;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přípravu programového dokumentu a jeho předložení výkonné radě a kolegiu po konzultaci s Komisí;

c)  přípravu ročního i víceletého pracovního programu a jeho předložení výkonné radě ke schválení;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  provádění programového dokumentu a předkládání zpráv týkajících se tohoto provádění výkonné radě a kolegiu;

d)  provádění ročního a víceletého pracovního programu a předkládání zpráv týkajících se tohoto provádění výkonné radě a kolegiu;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přípravu akčního plánu opatření vyplývajících ze závěrů interních či externích zpráv o auditu, hodnocení a vyšetřování, včetně těch, které vyhotoví evropský inspektor ochrany údajů a úřad OLAF, a za předložení zprávy o dosaženém pokroku dvakrát ročně výkonné radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů;

f)  přípravu akčního plánu opatření vyplývajících ze závěrů interních či externích zpráv o auditu, hodnocení a vyšetřování, včetně těch, které vyhotoví evropský inspektor ochrany údajů a úřad OLAF, a za předložení zprávy o dosaženém pokroku dvakrát ročně kolegiu, výkonné radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  ochranu finančních zájmů Unie uplatněním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem, účinnými kontrolami a, jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáváním neoprávněně vyplacených částek a podle okolností ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních a peněžitých sankcí;

vypouští se

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  výkon pravomocí ve vztahu k zaměstnancům agentury, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovní řád ostatních zaměstnanců orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. j b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  poskytování nezbytné administrativní podpory pro usnadnění operativní činnosti Eurojustu;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. j c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jc)  poskytování podpory předsedovi a místopředsedům při plnění jejich povinností.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. j d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jd)  vypracování předlohy návrhu ročního rozpočtu Eurojustu, jež by měl být předložen výkonné radě a s ní projednán před jeho přijetím kolegiem;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zástupci pro stálou koordinaci jednají neprodleně v souvislosti s výkonem žádosti v jejich členském státě.

3.  Zástupci pro stálou koordinaci jednají neprodleně a efektivně v souvislosti s výkonem žádosti v jejich členském státě.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Všichni národní zpravodajové určení členskými státy podle odstavce 1 musí mít schopnosti a zkušenosti požadované pro výkon těchto funkcí.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  národních zpravodajů pro otázky týkající se působnosti EPPO v případě nepodílejících se členských států;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 si zachovávají svou funkci a postavení podle vnitrostátního práva.

3.  Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 si zachovávají svou funkci a postavení podle vnitrostátního práva, pokud to není na překážku funkcím vykonávaným podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 5 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  udržuje úzké vztahy s národní jednotkou Europolu.

d)  udržuje úzké vztahy s národní jednotkou Europolu, dalšími kontaktními místy Evropské justiční sítě a dalšími příslušnými vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány členských států si s Eurojustem vyměňují veškeré informace potřebné k plnění jeho úkolů podle článků 2 a 4 a v souladu s pravidly pro ochranu údajů stanovenými v tomto nařízení. To zahrnuje alespoň informace uvedené v odstavcích 5, 67.

1.  Příslušné orgány členských států si s Eurojustem vyměňují veškeré informace potřebné k plnění jeho úkolů podle článků 2 a 4 a v souladu s pravidly pro ochranu údajů stanovenými v tomto nařízení. To zahrnuje alespoň informace uvedené v odstavcích 4, 56.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Předávání informací Eurojustu se vykládá jako žádost o pomoc Eurojustu v dotyčném případě, pouze pokud tak stanoví příslušný orgán.

2.  Předávání informací Eurojustu se pouze vykládá jako žádost o pomoc Eurojustu v dotyčném případě, pokud tak stanoví příslušný orgán.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy bez zbytečného odkladu o každém případu, který se týká trestných činů spadajících do působnosti Eurojustu a který se dotýká nejméně tří členských států a ohledně něhož byla nejméně dvěma členským státům předána žádost nebo rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání.

5.  Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy bez zbytečného odkladu o každém případu, který se přímo dotýká nejméně tří členských států a ohledně něhož byla nejméně dvěma členským státům předána žádost nebo rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, a

 

a)  jedná se o trestný čin, za nějž je možné v dožadujícím nebo vydávajícím členském státě uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s omezením osobní svobody s horní hranicí sazby nejméně pěti nebo šesti let, o čemž rozhodne dotyčný členský stát, a který je uveden na tomto seznamu:

 

i)  obchodování s lidmi,

 

ii)  pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování, včetně dětské pornografie a navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům;

 

iii)  obchod s drogami,

 

iv)  nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi, jejich částmi a součástmi, střelivem a výbušninami;

 

v)  korupce,

 

vi)  trestná činnost proti finančním zájmům Unie,

 

vii)  padělání peněz a platebních prostředků;

 

viii)  činnost související s praním peněz;

 

ix)  počítačová trestná činnost, nebo

 

b)  v případě, že existují konkrétní náznaky zapojení zločinného spolčení; nebo

 

c)  existují-li náznaky toho, že by případ mohl mít závažný přeshraniční rozměr nebo dopad na úrovni Unie nebo dopad na členské státy jiné než ty, které jsou do případu přímo zapojeny.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy bez zbytečného odkladu o každém případu, který se týká trestných činů spadajících do působnosti Eurojustu a který se dotýká nejméně tří členských států a ohledně něhož byla nejméně dvěma členským státům předána žádost nebo rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání.

5.  Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy bez zbytečného odkladu o každém případu, který se přímo dotýká nejméně dvou členských států a ohledně něhož byla nejméně dvěma členským státům předána žádost nebo rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Informace uvedené v tomto článku jsou předávány strukturovaným způsobem stanoveným Eurojustem.

9.  Informace uvedené v tomto článku jsou předávány strukturovaným způsobem stanoveným Eurojustem. Vnitrostátní orgán nemá povinnost tyto informace poskytnout, pokud již byly Eurojustu předány podle jiných ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust poskytuje příslušným vnitrostátním orgánům informace týkající se výsledků zpracování informací, včetně existence vazeb na případy již uložené v systému řízení případů. Tyto informace mohou obsahovat osobní údaje.

1.  Eurojust poskytuje bez zbytečného prodlení příslušným vnitrostátním orgánům informace týkající se výsledků zpracování informací, včetně existence vazeb na případy již uložené v systému řízení případů. Tyto informace mohou obsahovat osobní údaje.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány reagují bez zbytečného prodlení na žádosti a stanoviska Eurojustu vydaná podle článku 4. Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou nevyhovět žádosti uvedené v čl. 4 odst. 2 nebo se rozhodnou neřídit se písemným stanoviskem uvedeným v čl. 4 odst. 4 nebo 5, sdělí své rozhodnutí a jeho důvody bez zbytečného odkladu Eurojustu. Pokud důvody pro odmítnutí vyhovět žádosti nelze sdělit, protože by to poškodilo zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo ohrozilo bezpečnost fyzických osob, mohou příslušné orgány členských států uvést operativní důvody.

Příslušné vnitrostátní orgány reagují bez zbytečného prodlení na žádosti a stanoviska Eurojustu vydaná podle článku 4 a v naléhavých případech může Eurojust stanovit lhůtu, do jejíhož vypršení je třeba reagovat. Příslušné orgány dotčených členských států vyhoví žádosti Eurojustu uvedené v čl. 4 odst. 2 a v čl. 4 odst. 2 (novém) nebo se řídí písemným stanoviskem uvedeným v čl. 4 odst. 4 nebo 5, kromě případů, kdy mohou v odůvodněném stanovisku adresovaném Eurojustu zdůvodnit, že okamžité vyhovění žádosti by ohrozilo úspěch probíhajícího vyšetřování nebo bezpečnost fyzické osoby. Veškerá zpoždění při vyhovění žádostem a stanoviskům Eurojustu podle článku 4 musí být řádně zdůvodněná.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust zřizuje systém řízení případů, který se skládá z dočasných pracovních souborů a z rejstříku obsahujících osobní údaje podle přílohy 2 a jiné údaje.

1.  Eurojust zřizuje systém řízení případů, který zahrnuje dočasné pracovní souboryrejstřík obsahující osobní údaje podle přílohy 2 a jiné údaje.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  usnadnění dohledu nad zákonností zpracování osobních údajů a nad jeho souladem s tímto nařízením.

c)  usnadnění dohledu nad zákonností zpracování osobních údajů a nad jeho souladem s právními předpisy EU.

Pozměňovací návrh  99

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Rejstřík obsahuje odkazy na dočasné pracovní soubory zpracovávané v rámci Eurojustu a nesmí obsahovat osobní údaje jiné než uvedené v bodě 1 písm. a) až i), k) a m) a v bodě 2 přílohy 2.

4.  Rejstřík obsahuje odkazy na dočasné pracovní soubory zpracovávané v rámci Eurojustu a nesmí obsahovat osobní údaje jiné než uvedené v bodě 2 přílohy 2.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pro účely zpracování operativních osobních údajů nesmí Eurojust zřídit jiný automatizovaný soubor údajů než systém řízení případů nebo dočasný pracovní soubor.

6.  Pro účely zpracování operativních osobních údajů nesmí Eurojust zřídit jiný automatizovaný soubor údajů než systém řízení případů.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Systém řízení případů a jeho dočasné pracovní soubory jsou k dispozici Úřadu evropského veřejného žalobce k použití.

7.  Systém řízení případů a jeho dočasné pracovní soubory jsou k dispozici Úřadu evropského veřejného žalobce k použití v jeho oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Ustanovení o přístupu k systému řízení případů a dočasným pracovním souborům platí obdobně pro Úřad evropského veřejného žalobce. Informace, které Úřad evropského veřejného žalobce zadá do systému řízení případů, dočasných pracovních souborů a rejstříku, však nejsou k dispozici pro přístup na vnitrostátní úrovni.

8.  Ustanovení o přístupu k systému řízení případů a dočasným pracovním souborům platí obdobně pro Úřad evropského veřejného žalobce v jeho oblasti působnosti. Informace, které Úřad evropského veřejného žalobce zadá do systému řízení případů, dočasných pracovních souborů a rejstříku, však nejsou k dispozici pro přístup na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní člen, který zřídil dočasný pracovní soubor, rovněž rozhodne o tom, které informace související s tímto souborem se uvedou v rejstříku.

3.  Národní člen, který zřídil dočasný pracovní soubor, rovněž rozhodne o tom, které informace související s tímto souborem a v souladu s čl. 24 odst. 4 se uvedou v rejstříku.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Článek 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů

Zpracování informací

1.  V míře nezbytné pro dosažení svého výslovně stanoveného úkolu může Eurojust v rámci své působnosti a za účelem výkonu operativních funkcí zpracovávat automatizovanými prostředky nebo ve strukturovaných ručně vedených spisech v souladu s tímto nařízením pouze osobní údaje uvedené v bodě 1 přílohy 2 o osobách, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčných členských států podezřelé ze spáchání trestného činu, který spadá do působnosti Eurojustu, nebo z účasti na takovém trestném činu, nebo které byly za takový trestný čin odsouzeny.

Na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Eurojustem v kontextu jeho činností se vztahuje nařízení č. 45/2001.

2.  Eurojust může zpracovávat pouze osobní údaje uvedené v bodě 2 přílohy 2 o osobách, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčných členských států považovány v trestním vyšetřování nebo stíhání týkajícím se jednoho nebo více typů trestné činnosti a trestných činů uvedených v článku 3 za svědky nebo oběti, nebo o osobách mladších 18 let. Tyto osobní údaje lze zpracovávat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro splnění výslovně stanoveného úkolu Eurojustu v rámci jeho působnosti a za účelem výkonu jeho operativních funkcí.

 

3.  Ve výjimečných případech Eurojust rovněž může po omezenou dobu, která není delší než doba potřebná pro uzavření případu, v souvislosti s nímž se údaje zpracovávají, zpracovávat i jiné osobní údaje, které se týkají okolností trestného činu, než ty, které jsou uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud jsou bezprostředně významné pro probíhající vyšetřování, která Eurojust koordinuje nebo pomáhá koordinovat, a jsou do těchto vyšetřování zahrnuty a pokud je zpracování těchto údajů skutečně nutné pro účely uvedené v odstavci 1. Inspektor ochrany údajů uvedený v článku 31 musí být neprodleně informován o použití tohoto odstavce a o konkrétních okolnostech, které zdůvodňují nutnost zpracovávat tyto osobní údaje. Týkají-li se tyto jiné údaje svědků či obětí ve smyslu odstavce 2, přijmou rozhodnutí o jejich zpracování společně nejméně dva národní členové.

 

4.  Eurojust smí zpracovávat osobní údaje zpracovávané automatizovanými či jinými prostředky, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích a údaje o zdravotním stavu nebo pohlavním životě, pouze pokud jsou tyto údaje skutečně nezbytné pro dotyčné vnitrostátní vyšetřování a pro koordinaci v rámci Eurojustu a pokud doplňují jiné, již zpracované osobní údaje. O použití tohoto odstavce musí být neprodleně informován inspektor ochrany údajů. Tyto údaje nesmějí být zpracovány v rejstříku uvedeném v čl. 24 odst. 4. Týkají-li se tyto jiné údaje svědků či obětí ve smyslu odstavce 2, přijímá rozhodnutí o jejich zpracování kolegium.

 

5.  Na zpracování osobních údajů Eurojustem v kontextu jeho činností se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001. Toto nařízení upřesňuje a doplňuje nařízení (ES) č. 45/2001, pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané Eurojustem pro jeho operativní úkoly.

 

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Článek 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osobní údaje, které Eurojust zpracovává, nesmějí být uchovávány po tom z následujících dní, který nastane jako první:

vypouští se

a)  den, od kterého je v důsledku uplynutí promlčecí lhůty znemožněno stíhání ve všech členských státech dotčených vyšetřováním a stíháním;

 

b)  den, kdy byla dotyčná osoba pravomocně zproštěna viny;

 

c)  tři roky ode dne, kdy nabude právní moci rozsudek v posledním členském státě dotčeném vyšetřováním nebo stíháním;

 

d)  den, kdy Eurojust a dotyčné členské státy vzájemnou dohodou uznaly nebo rozhodly, že již není nutné, aby Eurojust koordinoval vyšetřování a stíhání, pokud neexistuje povinnost poskytnout Eurojustu tuto informaci v souladu s čl. 21 odst. 5 nebo 6;

 

e)  tři roky ode dne, kdy byly údaje předány v souladu s čl. 21 odst. 6 nebo 7.

 

2.  Dodržování lhůt pro uchovávání údajů uvedených v odst. 1 písm. a), b) c) a d) se průběžně vyhodnocuje pomocí vhodného automatizovaného postupu. V každém případě se ale vyhodnocení potřebnosti uchovávat údaje provádí každé tři roky od jejich vložení. Uchovávají-li se údaje týkající se osob uvedených v čl. 27 odst. 4 po dobu delší než pět let, musí být v tomto smyslu informován evropský inspektor ochrany údajů.

 

3.  Když uplyne některá ze lhůt pro uchovávání údajů uvedených v odst. 1 písm. a), b) c) a d), posoudí Eurojust potřebu jejich dalšího uchovávání s ohledem na vykonávání svých úkolů a může rozhodnout o jejich výjimečném uchování do příštího vyhodnocení. Důvody pro další uchování musejí být doloženy a zaznamenány. Není-li přijato žádné rozhodnutí o dalším uchovávání osobních údajů, jsou tyto údaje automaticky vymazány po uplynutí tří let. Jakmile je však v důsledku promlčení znemožněno stíhání ve všech dotyčných členských státech podle odst. 1 písm. a), mohou být údaje uchovávány pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí pomoci ze strany Eurojustu v souladu s tímto nařízením.

 

4.  Jsou-li údaje v souladu s odstavcem 3 uchovávány po dobu delší než k datům uvedeným v odstavci 1, posoudí evropský inspektor ochrany údajů každé tři roky potřebu tyto údaje uchovávat.

 

5.  Obsahuje-li soubor neautomatizované a nestrukturované údaje, vrátí se všechny dokumenty ze souboru orgánu, který je předal, a veškeré jejich kopie se zničí, jakmile uplyne lhůta pro uchovávání posledního automatizovaného údaje v souboru.

 

6.  U vyšetřování nebo stíhání, které Eurojust koordinoval, uvědomí zúčastnění národní členové Eurojust a ostatní dotčené členské státy o všech pravomocných soudních rozhodnutích týkajících se dané věci, aby mohl být mimo jiné použit odst. 1 písm. b).

 

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Článek 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely ověření zákonnosti zpracování údajů, vlastní kontroly a zajištění řádné neporušenosti a zabezpečení údajů Eurojust uchovává záznamy o jakémkoliv shromažďování, změně, přístupu, zpřístupnění, kombinaci nebo výmazu osobních údajů používaných k operativním účelům. Tyto protokoly nebo dokumentace budou vymazány po uplynutí 18 měsíců, pokud se tyto údaje dále nevyžadují pro průběžnou kontrolu.

vypouští se

2.  Protokoly či dokumentace vyhotovené podle odstavce 1 budou zpřístupněny na požádání evropskému inspektorovi ochrany údajů. Evropský inspektor ochrany údajů používá tyto informace pouze pro účely kontroly ochrany údajů, zajištění řádného zpracování údajů a neporušenosti a zabezpečení údajů.

 

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Článek 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup k osobním údajům zpracovávaným Eurojustem pro účely plnění jeho operativních úkolů mohou mít výhradně národní členové, jejich zástupci a asistenti, osoby uvedené v čl. 20 odst. 2 připojené k systému řízení případů a oprávnění zaměstnanci Eurojustu, a to za účelem plnění úkolů Eurojustu a v mezích stanovených v článcích 24, 25 a 26.

vypouští se

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Článek 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonná rada jmenuje inspektora ochrany údajů v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 45/2001.

vypouští se

2.  Při dodržování povinností stanovených v článku 24 nařízení (ES) č. 45/2001 inspektor ochrany údajů:

 

a)  zajišťuje, že je uchován písemný záznam o předávání osobních údajů;

 

b)  spolupracuje se zaměstnanci Eurojustu odpovědnými za postupy, školení a poradenství týkající se zpracování údajů;

 

c)  připravuje výroční zprávu a předkládá tuto zprávu kolegiu a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

 

3.  Při výkonu svých úkolů má inspektor ochrany údajů přístup k veškerým údajům zpracovávaným Eurojustem a do všech prostor Eurojustu.

 

4.  Zaměstnanci Eurojustu, kteří jsou nápomocni inspektorovi ochrany údajů při výkonu jeho povinností, mají přístup k osobním údajům zpracovávaným Eurojustem a do prostor Eurojustu v rozsahu, který je potřebný pro plnění jejich úkolů.

 

5.  Dospěje-li inspektor ochrany údajů k závěru, že ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001 nebo tohoto nařízení, která se vztahují ke zpracovávání osobních údajů, nebyla dodržena, informuje o této skutečnosti správního ředitele a požádá jej, aby napravil neshodu ve stanovené lhůtě. Nevyřeší-li správní ředitel neshodu ve zpracovávání ve stanovené lhůtě, inspektor ochrany údajů informuje kolegium a dohodne s kolegiem lhůtu pro odezvu. Nevyřeší-li kolegium neshodu ve zpracovávání ve stanovené lhůtě, inspektor ochrany údajů postoupí záležitost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

 

6.  Výkonná rada přijímá prováděcí pravidla podle čl. 24 odst. 8 nařízení (ES) č. 45/2001.

 

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Článek 32

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jakýkoliv subjekt údajů, který si přeje využít právo na přístup k osobním údajům, může podat v tomto smyslu bezplatnou žádost u orgánu jmenovaného za tímto účelem v členském státě podle svého výběru. Daný orgán předloží žádost Eurojustu bez zbytečného prodlení a v každém případě ve lhůtě jeden měsíc od data doručení.

vypouští se

2.  Eurojust odpoví na žádost bez zbytečného prodlení a v každém případě ve lhůtě tři měsíce od doručení žádosti Eurojustu.

 

3.  Před přijetím rozhodnutí Eurojust konzultuje příslušné orgány dotyčných členských států. Rozhodnutí o přístupu k údajům je podmíněné úzkou spoluprací mezi Eurojustem a členskými státy, jichž se sdělení těchto údajů přímo týká. V každém případě, kdy členský stát vznáší námitky vůči odezvě navrhované Eurojustem, musí Eurojust informovat o důvodech těchto námitek.

 

4.  Je-li právo na přístup k údajům omezeno v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 45/2001, uvědomí Eurojust písemně subjekt údajů v souladu s čl. 20 odst. 3 daného nařízení. Informace týkající se hlavních důvodů mohou být vypuštěny, pokud by poskytnutí těchto informací zbavovalo omezení jeho účinku. Subjekt údajů bude přinejmenším informován o tom, že evropský inspektor ochrany údajů provedl všechna potřebná ověření.

 

5.  Eurojust zdokumentuje důvody pro vypuštění sdělení hlavních důvodů, na nichž je založeno omezení podle odstavce 4.

 

6.  Žádosti vyřizují a jménem Eurojustu o nich rozhodují národní členové, kteří jimi jsou dotčeni. Žádost musí být plně vyřízena do tří měsíců od obdržení. Nedojdou-li členové ke shodě, předají žádost kolegiu, které o ní rozhodne dvoutřetinovou většinou.

 

7.  Když při uplatňování článků 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001 evropský inspektor ochrany údajů zkontroluje zákonnost zpracovávání, které provádí Eurojust, informuje subjekt údajů přinejmenším o tom, že evropský inspektor ochrany údajů provedl všechna potřebná ověření.

 

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Článek 33

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud byly údaje, které mají být opraveny, vymazány nebo jejichž zpracování má být omezeno v souladu s články 14, 15 nebo 16 nařízení (ES) č. 45/2001, poskytnuty Eurojustu třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi, soukromými subjekty, soukromými osobami nebo pokud jsou výsledkem vlastních analýz Eurojustu, Eurojust tyto údaje opraví, vymaže nebo omezí jejich zpracování.

vypouští se

2.  Pokud byly údaje, které mají být opraveny, vymazány nebo jejichž zpracování má být omezeno v souladu s články 14, 15 nebo 16 nařízení (ES) č. 45/2001, poskytnuty Eurojustu přímo členskými státy, Eurojust tyto údaje opraví, vymaže nebo omezí jejich zpracování ve spolupráci s členskými státy.

 

3.  Došlo-li k předání nesprávných údajů jiným vhodným prostředkem nebo došlo-li k chybám v údajích dodaných členskými státy v důsledku chybného převodu nebo předání v rozporu s tímto nařízením nebo jedná-li se o údaje, které Eurojust zadal, převzal nebo uchovával nesprávně nebo v rozporu s tímto nařízením, Eurojust opraví či vymaže tyto údaje ve spolupráci s dotčenými členskými státy.

 

4.  V případech uvedených v článcích 14, 15 nebo 16 nařízení (ES) č. 45/2001 jsou všichni příjemci těchto údajů informováni bez zbytečného prodlení v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 45/2001. Příjemci těchto údajů zajistí v souladu s pravidly, která se na ně vztahují, opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů ve svých systémech.

 

5.  Eurojust informuje písemně subjekt údajů bez zbytečného prodlení a v každém případě ve lhůtě tří měsíců od přijetí žádosti, že údaje, které se ho týkají, byly opraveny, vymazány nebo bylo omezeno jejich zpracování.

 

6.  Eurojust informuje písemně subjekt údajů o jakémkoliv odmítnutí opravit či vymazat údaje nebo omezit jejich zpracování a o možnosti podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů a domáhat se soudního opravného prostředku.

 

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Článek 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust zpracovává osobní údaje tak, aby bylo možné stanovit, který orgán údaje poskytl nebo odkud byly osobní údaje získány.

vypouští se

2.  Odpovědnost za kvalitu osobních údajů nese členský stát, který poskytl osobní údaje Eurojustu, a Eurojust nese odpovědnost za osobní údaje, které poskytly instituce EU, třetí země či mezinárodní organizace, a rovněž za osobní údaje, které Eurojust získal z veřejně dostupných zdrojů.

 

3.  Eurojust nese odpovědnost za dodržování nařízení (ES) č. 45/2001 a tohoto nařízení. Členský stát, který poskytuje osobní údaje Eurojustu, nese odpovědnost za zákonnost předávání těchto osobních údajů a Eurojust nese odpovědnost za osobní údaje, které poskytl členským státům, institucím EU a třetím zemím nebo organizacím.

 

4.  S výhradou jiných ustanovení v tomto nařízení nese Eurojust odpovědnost za všechny údaje, které zpracovává.

 

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Článek 35

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský inspektor ochrany údajů jedná v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány, v jejichž působnosti je dohled nad ochranou údajů, pokud se jedná o konkrétní problematiku vyžadující účast na vnitrostátní úrovni, zejména pokud evropský inspektor ochrany údajů nebo vnitrostátní orgán, v jehož působnosti je dohled nad ochranou údajů, zjistí velké nesrovnalosti mezi postupy členských států nebo potenciálně nezákonné předávání prostřednictvím komunikačních kanálů Eurojustu nebo v souvislosti s otázkami týkajícími se provádění a výkladu tohoto nařízení nastolenými jedním nebo více vnitrostátními orgány dohledu.

vypouští se

2.  V případech podle odstavce 1 si mohou evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní orgány, v jejichž působnosti je dohled nad ochranou údajů, jednají-li každý v rozsahu své příslušné působnosti, podle potřeby vyměňovat relevantní informace, pomáhat si při výkonu auditů a kontrol, šetřit problémy související s výkladem či uplatňováním tohoto nařízení, studovat problémy vztahující se k výkonu nezávislého dohledu či k výkonu práv subjektů údajů, vypracovávat harmonizované návrhy společných řešení jakýchkoli problémů a propagovat informovanost o právech na ochranu údajů.

 

3.  Vnitrostátní orgány dohledu a evropský inspektor ochrany údajů se scházejí podle potřeby pro účely uvedené v tomto článku. Náklady na tyto schůze nese a jejich organizaci zajišťuje evropský inspektor ochrany údajů. Jednací řád je přijat na první schůzi. Další pracovní metody budou vytvořeny společně podle potřeby.

 

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Článek 36

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vztahuje-li se stížnost podaná subjektem údajů podle čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 k rozhodnutí podle článků 32 nebo 33, evropský inspektor ochrany údajů konzultuje s vnitrostátními orgány dohledu nebo příslušným justičním orgánem v členském státě, jenž byl zdrojem údajů, nebo v přímo dotčeném členském státě. Rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů, které může zahrnovat i odmítnutí sdělit jakékoli informace, se přijímá v úzké spolupráci s vnitrostátním orgánem dohledu nebo příslušným justičním orgánem.

vypouští se

2.  Vztahuje-li se stížnost ke zpracování údajů poskytnutých Eurojustu členským státem, evropský inspektor ochrany údajů zajistí správné provedení potřebných kontrol v úzké spolupráci s vnitrostátním orgánem dohledu členského státu, který údaje poskytl.

 

3.  Vztahuje-li se stížnost ke zpracování údajů poskytnutých Eurojustu institucemi EU, třetími zeměmi nebo organizacemi či soukromými subjekty, evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby Eurojust provedl potřebné kontroly.

 

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Článek 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1  V souladu s článkem 340 Smlouvy nese Eurojust odpovědnost za škodu způsobenou jakékoliv osobě v důsledku jím provedeného neoprávněného nebo nesprávného zpracování údajů.

vypouští se

2.  Stížnostmi proti Eurojustu ohledně odpovědnosti za škodu podle odstavce 1 se zabývá Soudní dvůr v souladu s článkem 268 Smlouvy.

 

3.  V souladu se svým vnitrostátním právem odpovídá každý členský stát za škodu způsobenou jakékoliv osobě v důsledku jím provedeného neoprávněného nebo nesprávného zpracování údajů, které byly předány Eurojustu.

 

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je to nutné pro plnění jeho úkolů, může Eurojust navázat a udržovat pracovní vztahy s institucemi a agenturami Unie v souladu s cíli těchto institucí nebo agentur, příslušnými orgány třetích zemí, mezinárodními organizacemi a Mezinárodní organizací kriminální policie (Interpol).

1.  Pokud je to nutné pro plnění jeho úkolů, může Eurojust navázat a udržovat pracovní vztahy s institucemi a agenturami Unie v souladu s cíli těchto institucí nebo agentur, příslušnými orgány třetích zemímezinárodními organizacemi včetně Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) v souladu se strategií uvedenou v článku 43.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je to relevantní pro plnění jeho úkolů a s výhradou jakýchkoli omezení stanovených podle čl. 21 odst. 8, může si Eurojust přímo vyměňovat všechny informace, s výjimkou osobních údajů, se subjekty uvedenými v odstavci 1.

2.  Pokud je to relevantní pro plnění jeho úkolů a s výhradou jakýchkoli omezení stanovených podle čl. 21 odst. 8 a článku 62, může si Eurojust přímo vyměňovat všechny informace, s výjimkou osobních údajů, se subjekty uvedenými v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro účely stanovené v odstavcích 1 a 2 uzavře Eurojust se subjekty uvedenými v odstavci 1 pracovní ujednání. Tato pracovní ujednání nepředstavují základ umožňující výměnu osobních údajů a nejsou pro Unii a její členské státy závazná.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Eurojust může, v souladu se článkem 4 nařízení (ES) č. 45/2001, získávat a zpracovávat osobní údaje získané od subjektů uvedených v odstavci 1, pokud je to nutné pro výkon jeho úkolů a v souladu s ustanoveními oddílu IV.

3.  Eurojust může, v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001, získávat a zpracovávat osobní údaje získané od subjektů uvedených v odstavci 1, pokud je to nutné pro výkon jeho úkolů.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Eurojust může předávat osobní údaje třetím zemím, mezinárodním organizacím a Interpolu, pouze pokud je to nutné pro předcházení a potírání trestných činů v působnosti Eurojustu a v souladu s tímto nařízením. Pokud byly údaje, které mají být předány, získány od členského státu, Eurojust si vyžádá souhlas tohoto členského státu, pokud:

vypouští se

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  lze očekávat oprávnění, vzhledem k tomu, že členský stát výslovně neomezil možnost dalšího předávání; nebo

vypouští se

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  členský stát udělil své předběžné oprávnění k takovému dalšímu předávání buď obecnou formou, nebo za zvláštních podmínek. Tento souhlas může být kdykoliv zrušen.

vypouští se

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Další předávání osobních údajů, které členské státy, instituce nebo agentury Unie, třetí země a mezinárodní organizace či Interpol získaly od Eurojustu, třetím stranám je zakázáno, pokud Eurojust nedal po zvážení okolností daného případu svůj výslovný souhlas pro konkrétní účel, který není neslučitelný s účelem, pro nějž byly údaje předány.

vypouští se

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Kapitola 5 – oddíl 2 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

VZTAHY S PARTNERY

VZTAHY S PARTNERY V RÁMCI UNIE

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Sekretariát sítě pro společné vyšetřovací týmy a sekretariát sítě zřízené rozhodnutím 2002/494/SVV tvoří součást zaměstnanců Eurojustu. Tyto sekretariáty pracují jako oddělené jednotky. Mohou využívat administrativní zdroje Eurojustu, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Koordinaci sekretariátů zajišťuje Eurojust. Tento odstavec se vztahuje na sekretariát jakékoliv nové sítě zřízené rozhodnutím Rady, pokud dotyčné rozhodnutí stanoví, že sekretariát zajišťuje Eurojust.

2.  Sekretariát sítě pro společné vyšetřovací týmy a sekretariát sítě zřízené rozhodnutím 2002/494/SVV tvoří součást zaměstnanců Eurojustu. Tyto sekretariáty pracují jako oddělené jednotky. Mohou využívat administrativní zdroje Eurojustu, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Koordinaci sekretariátů zajišťuje Eurojust. Tento odstavec se vztahuje na sekretariát jakékoliv relevantní sítě zapojené do justiční spolupráce v trestních věcech, pro niž má Eurojust zajišťovat podporu v podobě sekretariátu. Eurojust může relevantní evropské sítě a instituce zapojené do justiční spolupráce v trestních věcech podporovat, a to případně i prostřednictvím sekretariátu zřízeného při Eurojustu.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust přijme všechna vhodná opatření, aby umožnil Europolu v rámci jeho mandátu přímý přístup k informacím, které poskytuje Eurojust, na bázi systému založeného na nalezení či nenalezení shody, aniž by tím byla dotčena jakákoli omezení uvedená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi či Interpolem, které tyto informace poskytují. V případě nalezení shody Eurojust iniciuje postup, jímž lze sdílet informace, které generovaly shodu, v souladu s rozhodnutím členského státu, instituce Unie, třetí země, mezinárodní organizace nebo Interpolu, který informace Eurojustu poskytl.

1.  Eurojust přijme všechna vhodná opatření, aby umožnil Europolu v rámci jeho mandátu přímý přístup k informacím, které poskytuje Eurojust, na bázi systému založeného na nalezení či nenalezení shody, aniž by tím byla dotčena jakákoli omezení uvedená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmimezinárodními organizacemi včetně Interpolu, které tyto informace poskytují. V případě nalezení shody Eurojust iniciuje postup, jímž lze sdílet informace, které generovaly shodu, v souladu s rozhodnutím členského státu, instituce Unie, třetí země či mezinárodní organizace včetně Interpolu, který informace Eurojustu poskytl.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vyhledávání informací v souladu s odstavcem 1 se provádí pouze pro účel identifikace, zda se informace, které má k dispozici Eurojust, shodují s informacemi, které zpracovává Europol.

2.  Vyhledávání informací v souladu s odstavcem 1 se provádí pouze pro účel identifikace, zda se informace, které má k dispozici Eurojust, shodují s informacemi, které zpracovává Europol. V případě shody Europol upřesní, jaké informace potřebuje, a Eurojust může tyto údaje sdílet s Europolem pouze v takovém rozsahu, v jakém jsou údaje, jež vedly k nalezení shody, nezbytné pro řádné plnění jeho úkolů.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud v průběhu činností týkajících se zpracování informací Eurojustu v rámci konkrétního vyšetřování Eurojust nebo členský stát identifikuje potřebu koordinace, spolupráce nebo podpory v souladu s mandátem Europolu, Eurojust je o této skutečnosti informuje a zahájí postup pro sdílení informací v souladu s rozhodnutím členského státu, který informace poskytl. V takovém případě Eurojust konzultuje Europol.

4.  Pokud v průběhu činností týkajících se zpracování informací Eurojustu v rámci konkrétního vyšetřování Eurojust nebo členský stát identifikuje potřebu koordinace, spolupráce nebo podpory v souladu s mandátem Europolu, Eurojust je o této skutečnosti informuje a zahájí postup pro sdílení informací v souladu s rozhodnutím členského státu, který informace poskytl. V takovém případě Europol konzultuje s Eurojustem.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci s Europolem, pokud je to nezbytné k plnění úkolů obou agentur a k dosažení jejich cílů, a to s ohledem na nutnost vyhnout se zbytečnému dvojímu využívání.

 

 

 

Za tímto účelem se ředitel Europolu a předseda Eurojustu pravidelně setkávají, aby řešili otázky společného zájmu.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust naváže a udržuje zvláštní vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce na základě úzké spolupráce a rozvoje vzájemných operativních, správníchřídicích vazeb, jak je uvedeno níže. Za tímto účelem se evropský veřejný žalobcepředseda Eurojustu pravidelně setkávají a projednávají problematiku společného zájmu.

1.  Eurojust naváže a udržuje úzký vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce na základě vzájemné spolupráce v rámci jejich příslušných mandátů a pravomocí a rozvoje vzájemných operativních a správních vazeb, jak je uvedeno v tomto článku. Za tímto účelem se předseda Eurojustuevropský nejvyšší žalobce pravidelně setkávají a projednávají problematiku společného zájmu. Scházejí se na žádost předsedy Eurojustu nebo evropského nejvyššího žalobce.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Eurojust se zabývá každou žádostí o podporu podanou Úřadem evropského veřejného žalobce bez zbytečného prodlení a řeší tyto žádosti podle okolností, jako kdyby byly podány vnitrostátním orgánem s působností v oblasti justiční spolupráce.

2.  Eurojust se zabývá žádostmi o podporu podanými Úřadem evropského veřejného žalobce bez zbytečného prodlení a řeší tyto žádosti podle okolností, jako kdyby byly podány vnitrostátním orgánem s působností v oblasti justiční spolupráce.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Spolupráce ustanovená v souladu s odstavcem 1 zahrnuje výměnu informací, včetně osobních údajů. Jakékoli údaje tímto způsobem vyměněné se použijí pouze pro účely, pro které byly poskytnuty. Jakékoliv jiné použití těchto údajů je dovoleno pouze tehdy, spadá-li toto použití do mandátu instituce, která údaje přijímá, a podléhá předchozímu oprávnění instituce, která údaje poskytla.

4.  V operativních záležitostech souvisejícíchpravomocemi Úřadu evropského veřejného žalobce zapojí Eurojust tento úřad do své činnosti týkající se přeshraničních případů mimo jiné následujícími způsoby:

 

a) sdílením informací o svých případech, včetně osobních údajů, v souladu s příslušnými ustanoveními EU o ochraně údajů;

 

b) případně požádáním o podporu poskytovanou Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pro účely určení, zda informace, které má k dispozici Eurojust, souhlasí s informacemi, které zpracovává Úřad evropského veřejného žalobce, Eurojust zavádí mechanismus automatické křížové kontroly údajů zadávaných do systému řízení případů. Kdykoliv je nalezena shoda mezi údaji zadanými do systému řízení případů Úřadem evropského veřejného žalobce a údaji, které zadal Eurojust, bude skutečnost, že existuje shoda, sdělena jak Eurojustu, tak Úřadu evropského veřejného žalobce a rovněž členskému státu, který tyto údaje poskytl Eurojustu. Pokud byly údaje poskytnuty třetí stranou, Eurojust informuje tuto třetí stranu o nalezené shodě se souhlasem Úřadu evropského veřejného žalobce.

5.  Eurojust má na základě systému nalezení či nenalezení shody přístup k informacím v systému řízení případů Úřadu evropského veřejného žalobce. Kdykoliv je nalezena shoda mezi údaji zadanými do systému řízení případů Úřadem evropského veřejného žalobce a údaji v držení Eurojustu bude skutečnost, že existuje shoda, sdělena jak Eurojustu, tak Úřadu evropského veřejného žalobce a rovněž členským státům, které tyto údaje poskytly Eurojustu. Eurojust přijme vhodná opatření, která Úřadu evropského veřejného žalobce umožní přístup k informacím v systému řízení případů na základě systému nalezení či nenalezení shody.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Úřad evropského veřejného žalobce se může spoléhat na administrativní podporu Eurojustu. Za tímto účelem může Eurojust poskytovat Úřadu evropského veřejného žalobce služby společného zájmu. Podrobnosti jsou stanoveny ujednáním v souladu s čl. 38 odst. 2a.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Eurojust podporuje fungování Úřadu evropského veřejného žalobce prostřednictvím služeb, které poskytují jeho zaměstnanci. Tato podpora v každém případě zahrnuje:

vypouští se

a) technickou podporu při přípravě ročního rozpočtu, programového dokumentu obsahujícího roční a víceleté programování a plánu řízení;

 

b) technickou podporu při náboru zaměstnanců a řízení profesní dráhy;

 

c) bezpečnostní služby;

 

d) služby vztahující se k informačním technologiím;

 

e) finanční řízení, účetnictví a auditorské služby;

 

f) jakékoli jiné služby týkající se společného zájmu.

 

Podrobné informace o poskytovaných službách jsou uvedeny v dohodě uzavřené mezi Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce.

 

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Úřad OLAF může přispívat ke koordinační práci Eurojustu, která se týká ochrany finančních zájmů Unie v souladu s mandátem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. .../2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.

2.  Úřad OLAF přispívá ke koordinační práci Eurojustu, která se týká ochrany finančních zájmů Unie v souladu s mandátem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Frontex přispívá k činnosti Eurojustu mimo jiné tím, že předává relevantní informace zpracované v souladu se svým mandátem a úkoly stanovenými v nařízení (EU) č. 2016/1624, přičemž zpracování osobních údajů se řídí nařízením 45/2001.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčen článek 8, zajistí členské státy pro účely přijímání a předávání informací mezi Eurojustem a úřadem OLAF, aby byli národní členové Eurojustu považováni za příslušné orgány členských států, avšak výhradně pro účely nařízení (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/199919 . Výměnou informací mezi úřadem OLAF a národními členy není dotčena povinnost poskytovat na základě uvedených nařízení informace jiným příslušným orgánům.

3.  Aniž je dotčen článek 8, zajistí členské státy pro účely přijímání a předávání informací mezi Eurojustem a úřadem OLAF, aby byli národní členové Eurojustu považováni za příslušné orgány členských států, avšak výhradně pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Výměnou informací mezi úřadem OLAF a národními členy není dotčena povinnost poskytovat na základě uvedených nařízení informace jiným příslušným orgánům.

__________________

__________________

19 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 8.

19 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 8.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Eurojust naváže a udržuje spolupráci s orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi.

 

Za tímto účelem Eurojust vypracuje každé 4 roky po konzultaci s Komisí strategii spolupráce, v níž stanoví třetí země a mezinárodní organizace, s nimiž je třeba udržovat operativní spolupráci.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust může přijmout pracovní ujednání se subjekty uvedenými v čl. 38 odst. 1.

1.  Za tímto účelem může Eurojust přijmout pracovní ujednání se subjekty uvedenými v čl. 38 odst. 1.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 46 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Styční soudci nebo státní zástupci vyslaní do třetích zemí

Styční soudci nebo státní zástupci vyslaní do třetích zemí a ze třetích zemí do Eurojustu

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro usnadnění justiční spolupráce se třetími zeměmi v případech, kdy Eurojust poskytuje pomoc podle tohoto nařízení, může kolegium vyslat styčné soudce nebo státní zástupce do třetí země na základě pracovního ujednání s danou třetí zemí podle článku 43.

1.  Pro usnadnění justiční spolupráce se třetími zeměmi v případech, kdy Eurojust poskytuje pomoc podle tohoto nařízení, může kolegium vyslat styčné soudce nebo státní zástupce do třetí země na základě pracovního ujednání s danou třetí zemí podle článku 43. Eurojust může přijmout pracovní ujednání se subjekty uvedenými v čl. 38 odst. 1, jež mohou zahrnovat vyslání styčných soudců nebo státních zástupců do Eurojustu.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Úkoly styčných soudců nebo státních zástupců zahrnují veškerou činnost určenou k podpoře a urychlení všech forem justiční spolupráce v trestních věcech, a to zejména vytvořením přímého propojení s příslušnými orgány třetí země.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výdaje Eurojustu zahrnují odměny zaměstnanců, správní výdaje, výdaje na infrastrukturu a provozní náklady.

4.  Výdaje Eurojustu zahrnují odměny zaměstnanců, správní výdaje, výdaje na infrastrukturu a provozní náklady včetně financování společných vyšetřovacích týmů.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý rok správní ředitel sestaví návrh výkazu odhadů celkových příjmů a výdajů Eurojustu pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej kolegiu.

1.  Každý rok správní ředitel sestaví návrh výkazu odhadů celkových příjmů a výdajů Eurojustu pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej výkonné radě. Evropská justiční síť a další sítě Unie zapojené do spolupráce v trestních věcech a uvedené v článku 39 jsou včas před předáním odhadu Komisi zapojeny do částí souvisejících s jejich činností.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kolegium na základě tohoto návrhu vytvoří předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Eurojustu pro následující rozpočtový rok.

2.  Výkonná rada na základě tohoto návrhu vypracuje předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Eurojustu pro následující rozpočtový rok, který je předán kolegiu k přijetí.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise předá výkaz odhadů Evropskému parlamentu a Radě (rozpočtový orgán) spolu s návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

4.  Komise předá výkaz odhadů Evropskému parlamentu a Radě spolu s návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek Eurojustu.

6.  Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek Unie Eurojustu.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  U všech projektů v oblasti nemovitostí, které zřejmě budou mít významný dopad na rozpočet, Eurojust informuje Evropský parlament a Radu co nejdřívesouladu s ustanoveními článku 203 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

9.  U všech projektů v oblasti nemovitostí, které zřejmě budou mít významný dopad na rozpočet Eurojustu, se použije článek 88 nařízenípřenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S výjimkou mimořádných nepředvídatelných okolností podle článku 203 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 projedná Rada a Evropský parlament projekt v oblasti nemovitostí do čtyř týdnů ode dne, kdy jej oba orgány obdržely.

vypouští se

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Projekt v oblasti nemovitostí se považuje za schválený, pokud během tohoto čtyřtýdenního období Evropský parlament ani Rada nepřijme rozhodnutí v neprospěch návrhu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 10 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže Evropský parlament nebo Rada v průběhu tohoto čtyřtýdenního období vznesou opodstatněné námitky, prodlouží se toto období o dva týdny.

vypouští se

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 10 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přijme-li Evropský parlament nebo Rada rozhodnutí v neprospěch projektu v oblasti nemovitostí, Eurojust svůj návrh vezme zpět a může předložit návrh nový.

vypouští se

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Eurojust může financovat plán koupě budovy na základě půjčky, kterou předtím schválí rozpočtový orgán v souladu s článkem 203 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

vypouští se

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce Eurojustu podle článku 148 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 správní ředitel vypracuje konečnou účetní závěrku Eurojustu v rámci své odpovědnosti a předloží ji kolegiu k vyjádření.

5.  Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce Eurojustu podle článku 148 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 správní ředitel vypracuje konečnou účetní závěrku Eurojustu v rámci své odpovědnosti a předloží ji výkonné radě k vyjádření.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Kolegium vydá stanovisko ke konečné závěrce Eurojustu.

6.  Výkonná rada vydá stanovisko ke konečné závěrce Eurojustu.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Správní ředitel předá konečnou účetní závěrku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru do 1. července následujícího rozpočtového roku společně se stanoviskem kolegia.

7.  Správní ředitel předá konečnou účetní závěrku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru do 1. července následujícího rozpočtového roku společně se stanoviskem výkonné rady.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Správní ředitel předá Účetnímu dvoru odpověď na připomínky nejpozději do 30. září následujícího roku. Správní ředitel tuto odpověď předá také kolegiu a Komisi.

9.  Správní ředitel předá Účetnímu dvoru odpověď na připomínky nejpozději do 30. září následujícího roku. Správní ředitel tuto odpověď předá také výkonné radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a.  Absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu vydává Evropský parlament na doporučení Rady postupem srovnatelným s postupem stanoveným v článku 319 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článcích 164 až 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 a na základě auditorské zprávy Účetního dvora.

 

Odmítne-li Evropský parlament udělit absolutorium, správní ředitel podá výpověď kolegiu a to podle okolností rozhodne o konečném řešení.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční pravidla platná pro Eurojust přijímá kolegium v souladu s [nařízením č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství] a na základě konzultace s Komisí. Tato pravidla se mohou odchýlit od [nařízení č. 2343/2002], pouze pokud je takové odchýlení zvlášť vyžadováno pro provoz Eurojustu, a s předchozím souhlasem Komise.

Finanční pravidla platná pro Eurojust přijímá výkonná rada v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení (EU) 966/2012 a na základě konzultace s Komisí. Tato pravidla se mohou odchýlit od nařízení (EU) 1271/2013, pouze pokud je takové odchýlení zvlášť vyžadováno pro provoz Eurojustu, a s předchozím souhlasem Komise.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jde o finanční podporu pro činnosti společných vyšetřovacích týmů, Eurojust ve spolupráci s Europolem stanoví pravidla a podmínky, na jejichž základě budou žádosti vyřizovány.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kolegium přijme rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do Eurojustu.

2.  Kolegium přijme rozhodnutí, kterým se zejména za účelem zabránění možným střetům zájmů stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do Eurojustu a pro využití jiných zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Eurojust přijme vhodná správní opatření, mimo jiné prostřednictvím strategií v oblasti vzdělávání a prevence, s cílem zabránit střetům zájmů včetně takových střetů, které se týkají období po skončení pracovního poměru.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust předává svou výroční zprávu Evropskému parlamentu, který může předkládat připomínky a závěry.

1.  Eurojust předává svou výroční zprávu Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům, které mohou předkládat připomínky a závěry.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Před nástupem do funkce je nově jmenovaný předseda kolegia požádán, aby učinil prohlášení před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděl otázky členů tohoto výboru nebo výborů.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Předseda kolegia předstoupí před Evropský parlament na jeho žádost za účelem projednání záležitostí týkajících se Eurojustu a zejména předložení jeho výročních zpráv, s přihlédnutím k povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů. Jednání se nevztahují přímo ani nepřímo ke konkrétním akcím souvisejícím s jednotlivými operativními případy.

2.  Během svého funkčního období předseda kolegia předstoupí před Evropský parlament na jeho žádost za účelem projednání záležitostí týkajících se Eurojustu a zejména předložení jeho výročních zpráv, s přihlédnutím k povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů. Jednání se nevztahují přímo ani nepřímo ke konkrétním akcím souvisejícím s jednotlivými operativními případy.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě dalších informačních a konzultačních povinností stanovených v tomto nařízení Eurojust předává Evropskému parlamentu pro informaci:

3.  Kromě dalších informačních a konzultačních povinností stanovených v tomto nařízení Eurojust předává Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům v příslušných úředních jazycích pro informaci:

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  dokumenty ročního a víceletého programování;

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výroční zprávu evropského inspektora ochrany údajů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Eurojust předkládá svou výroční zprávu vnitrostátním parlamentům. Eurojust také předkládá vnitrostátním parlamentům dokumenty uvedené v odstavci 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Článek 55 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 55a

 

Stanoviska k navrhovaným legislativním aktům

 

Komise a dotčené členské státy mohou požádat Eurojust o stanovisko ke všem navrhovaným legislativním aktům uvedeným v článku 76 SFEU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá ustanovení čl. 32 odst. 3 rozhodnutí Rady 2002/187/SVV, v pozměněném znění z roku 2008, které zcela nepochopitelně není obsaženo v tomto návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Kolegium rozhodne dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů o interním jazykovém režimu Eurojustu.

Odůvodnění

Tento PN má v rámci tohoto nařízení zajistit stejný jazykový režim, jaký je stanoven v nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Národní členové, jejich zástupci a asistenti uvedení v článku 7, zaměstnanci Eurojustu, národní zpravodajové a inspektor ochrany údajů jsou vázáni povinností dodržovat důvěrnost všech informací, o nichž se dozví při plnění svých úkolů.

1.  Národní členové, jejich zástupci a asistenti uvedení v článku 7, zaměstnanci Eurojustu, národní zpravodajové, vyslaní národní odborníci, styční soudci nebo státní zástupci, inspektor ochrany údajůčlenové a zaměstnanci úřadu evropského inspektora ochrany údajů jsou vázáni povinností dodržovat důvěrnost všech informací, o nichž se dozví při plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Povinnost dodržovat důvěrnost se vztahuje na všechny informace, které Eurojust získá, pokud již tyto informace nebyly zveřejněny nebo nejsou veřejnosti přístupné.

4.  Povinnost dodržovat důvěrnost se vztahuje na všechny informace, které Eurojust získá nebo vymění, pokud již tyto informace nebyly zveřejněny nebo nejsou veřejnosti přístupné.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členové a zaměstnanci evropského inspektora ochrany údajů jsou povinni dodržovat důvěrnost všech informací, o nichž se dozví při plnění svých úkolů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do šesti měsíců od data první schůze přijme kolegium prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.  Do šesti měsíců od data první schůze vypracuje výkonná rada prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 určená k přijetí kolegiem.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Eurojust zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam členů své výkonné rady a externích i interních odborníků spolu s jejich prohlášeními o zájmech a životopisy. Zápisy ze schůzí kolegia a výkonné rady se systematicky zveřejňují.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem podle nařízení (ES) č. 1073/1999 přistoupí do šesti měsíců od vstupu v platnost tohoto nařízení k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme vhodná ustanovení vztahující se na všechny zaměstnance Eurojustu podle vzoru stanoveného v příloze k uvedené dohodě.

1.  Pro usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem podle nařízení (EU) 883/2013 přistoupí Eurojust do šesti měsíců od vstupu v platnost tohoto nařízení k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme vhodná ustanovení vztahující se na všechny zaměstnance Eurojustu podle vzoru stanoveného v příloze k uvedené dohodě.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský účetní dvůr má pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří od Eurojustu obdrželi finanční prostředky Unie.

2.  Evropský účetní dvůr na základě kontroly dokumentů nebo inspekcí na místě provádí pravidelné audity dodržování předpisů a audity výkonnosti činností Eurojustu u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří od Eurojustu obdrželi finanční prostředky Unie.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cílem zjistit, zda došlo k nesrovnalostem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie v souvislosti s výdaji financovanými Eurojustem.

3.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení (EU) 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cílem zjistit, zda došlo k nesrovnalostem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie v souvislosti s výdaji financovanými Eurojustem.

__________________

__________________

22 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Zaměstnanci Eurojustu, správní ředitel a členové kolegia a výkonné rady jsou povinni neprodleně oznámit úřadu OLAF veškeré podvody, o nichž se dozvěděli při plnění svých povinností a výkonu svých funkcí, přičemž tímto oznámením není dotčena jejich případná odpovědnost. Při nesplnění této povinnosti nesou osobní odpovědnost za důsledky podvodu, o němž věděli, avšak neoznámili jej úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 62 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bezpečnostní pravidla týkající se ochrany utajovaných skutečností

Bezpečnostní pravidla týkající se ochrany citlivých skutečností nepodléhajících utajení a utajovaných skutečností

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Eurojust uplatňuje bezpečnostní zásady obsažené v bezpečnostních pravidlech Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, která jsou vymezenapříloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom23. Jedná se kromě jiného o ustanovení týkající se výměny, zpracovávání a uchovávání těchto skutečností.

Eurojust vypracuje vnitřní pravidla na ochranu utajovaných informací Evropské unie, která budousouladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany těchto informací.

__________________

__________________

23 Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

23 Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Eurojust vypracuje vnitřní pravidla týkající se důvěrnosti informací a nakládání s nimi, jakož i ochrany citlivých informací nepodléhajících utajení, včetně vytváření a zpracovávání těchto informací v Eurojustu.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Eurojust v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států a nezávisle na jakékoliv odpovědnosti podle článku 37 veškerou škodu způsobenou kolegiem nebo zaměstnanci Eurojustu při výkonu jejich povinností.

3.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Eurojust v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států a nezávisle na jakékoliv odpovědnosti podle práva Unie veškerou škodu způsobenou kolegiem nebo zaměstnanci Eurojustu při výkonu jejich povinností.

Odůvodnění

Článek 37 se ruší, protože je již předmětem úpravy nařízení č. 45/2001.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  terorismus,

–  terorismus, teroristické trestné činy, trestné činy spojené s teroristickou skupinou a trestné činy spojené s teroristickými činnostmi:

Odůvodnění

Doplnění je nezbytné v zájmu zajištění souladu tohoto seznamu se směrnicí (EU) 2017/514 o boji proti terorismu.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  praní peněz,

–  činnosti spojené s praním peněz,

Odůvodnění

Seznam forem závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat, by měl být v souladu se seznamem trestných činů uvedených v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu. Účelem změny je zajistit soulad příloh a soudržnost obou právních nástrojů.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  vražda, těžké ublížení na zdraví,

–  vraždatěžké ublížení na zdraví,

Odůvodnění

Seznam forem závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat, by měl být v souladu se seznamem trestných činů uvedených v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu. Účelem změny je zajistit soulad příloh a soudržnost obou právních nástrojů.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  organizovaná loupež,

–  loupež a závažná krádež,

Odůvodnění

Seznam forem závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat, by měl být v souladu se seznamem trestných činů uvedených v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu. Účelem změny je zajistit soulad příloh a soudržnost obou právních nástrojů.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  nezákonné převaděčství přistěhovalců,

–  převaděčství přistěhovalců,

Odůvodnění

Seznam forem závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat, by měl být v souladu se seznamem trestných činů uvedených v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu. Účelem změny je zajistit soulad příloh a soudržnost obou právních nástrojů.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  nedovolený obchod s ohroženými druhy živočichů,

–  nedovolený obchod s živočichy, včetně ohrožených živočišných druhů,

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  trestné činy proti životnímu prostředí,

–  trestné činy proti životnímu prostředí, včetně znečištění z lodí,

Odůvodnění

Seznam forem závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat, by měl být v souladu se seznamem trestných činů uvedených v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu. Účelem změny je zajistit soulad příloh a soudržnost obou právních nástrojů.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  znečištění z lodí,

vypouští se

Odůvodnění

Seznam forem závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat, by měl být v souladu se seznamem trestných činů uvedených v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu. Účelem změny je zajistit soulad příloh a soudržnost obou právních nástrojů.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – odrážka 30 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování, včetně dětské pornografie a navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům,

Odůvodnění

Seznam forem závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat, by měl být v souladu se seznamem trestných činů uvedených v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu. Účelem změny je zajistit soulad příloh a soudržnost obou právních nástrojů.

  • [1]   Nařízení Rady (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11 ze dne 18. prosince 1961, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, Úř. věst. P 045, 14.6.1962, s. 1385, ve znění zejména nařízení Rady č. 259/68 ze dne 29. února 1968 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) ve znění své vlastní novelizace.
  • [2]   Nařízení Rady (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11 ze dne 18. prosince 1961, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, Úř. věst. P 045, 14.6.1962, s. 1385, ve znění zejména nařízení Rady č. 259/68 ze dne 29. února 1968 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) ve znění své vlastní novelizace.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) byla zřízena rozhodnutím Rady 2002/187/SVV za účelem posílení boje proti závažné organizované trestné činnosti v Evropské unii. Od té doby Eurojust usnadňuje koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním při řešení případů dotýkajících se různých členských států. Eurojust pomohl vybudovat vzájemnou důvěru a překlenout rozdíly mezi různými právními systémy a právními tradicemi v rámci EU. Rychlým řešením právních problémů a identifikací příslušných orgánů v jiných zemích umožnil Eurojust výkon žádostí o spolupráci a uplatnění právních nástrojů v oblasti vzájemného uznávání a zlepšil přeshraniční stíhání trestných činů.

Evropská komise předložila dne 17. července 2013 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust). Na navrhované nařízení se vztahuje řádný legislativní postup. Rada přijala částečně obecný přístup s výjimkou ustanovení týkajících se Úřadu evropského veřejného žalobce.

Jak uvedla Komise v návrhu nařízení, došlo v posledním desetiletí k prudkému nárůstu přeshraniční organizované trestné činnosti. V návrhu nařízení byl obzvláště zdůrazněn terorismus, obchod s drogami, počítačová trestná činnost a dětská pornografie. U těchto forem trestné činnosti se jedná o trestné činy páchané v mezinárodním měřítku vysoce mobilními a flexibilními skupinami, které působí ve více jurisdikcích EU a oblastech trestné činnosti, a podle údajů Komise je nezbytná celoevropská reakce. V této souvislosti je nadále mimořádně zásadní úloha Eurojustu při zlepšování justiční spolupráce a koordinace mezi příslušnými justičními orgány členských států a při pomoci ve vyšetřováních dotýkajících se třetích zemí.

V obecné rovině zatím zpravodaj podporuje postoj Rady, a proto zásadní část své zprávy sladil s jejím částečně obecným přístupem. Zejména vzhledem k tomu, že Rada přijala posílenou spolupráci pro Úřad evropského veřejného žalobce, zbývá pouze sladit nedokončené články a ustanovení v textu týkajícím se Eurojustu.

Vztahy s Úřadem evropského veřejného žalobce

V témže kontextu Komise navrhla rozsáhlá opatření, jejichž cílem je vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce. Byla nezbytná reforma Eurojustu, protože čl. 86 odst. 1 SFEU stanoví, že Úřad evropského veřejného žalobce může být vytvořen "z Eurojustu". Vzhledem k tomu, že Rada nedokázala zřídit tento úřad na základě jednomyslného postoje, oznámilo 19 členských států svůj zájem zapojit se do posílené spolupráce.

Zpravodaj je vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce obecně nakloněn, ale pouze za předpokladu dodržení zásady proporcionality a zásady subsidiarity, aby mohlo i nadále zůstat pravidlem stíhání trestných činů jednotlivými členskými státy. Zpravodaj však lituje skutečnosti, že úřad bude zřízen na základě posílené spolupráce. Pouze vytvoření úřadu na základě jednomyslné shody by zajistilo skutečnou přidanou hodnotu oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí EU.

V obecné rovině zahrnuje toto nařízení ustanovení nezbytná pro úpravu vztahů mezi Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce.

Z toho důvodu je třeba jasně vymezit pravomoci, aby byla zajištěna právní jistota. Zamezí se tak nedostatečnému stíhání trestných činů a dvojímu řízení.

S ohledem na skutečnost, že úřad nebude mít výlučnou, nýbrž sdílenou působnost pro trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, by zpravodaj rád zdůraznil možný kompetenční konflikt v této věci a vyzývá spolunormotvůrce, aby se drželi přesných definicí a vymezení pravomocí.

Úkoly a působnost Eurojustu jsou upraveny v kapitole I návrhu nařízení, přičemž seznam forem závažné trestné činnosti, které spadají do působnosti Eurojustu podle čl. 3 odst. 1, je uveden v příloze 1 návrhu nařízení.

Eurojust má v každém případě, kdy není příslušný Úřad evropského veřejného žalobce, i nadále působnost pro trestné činy poškozující finanční zájmy Unie. Eurojust je tedy i nadále oprávněný poskytovat podporu členským státům, které se neúčastní posílené spolupráce pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, ve všech případech souvisejících s trestnými činy poškozujícími finanční zájmy Unie.

Ochrana údajů

Nařízení obsahuje zvláštní ustanovení týkající se ochrany údajů pro zpracovávání údajů. Zpravodaj zejména vítá rozlišení mezi operativními osobními údaji a administrativními osobními údaji, které představila Rada. Toto nařízení by mělo pouze stanovit pravidla ochrany údajů pro zpracovávání osobních pro operativní účely. Na všechny administrativní osobní údaje uchovávané Europolem se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001. Tentýž zvláštní režim ochrany údajů se vztahuje na Europol, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2016/794, a Úřad evropského veřejného žalobce. Prohlášení 21 připojené ke Smlouvě uznává, že zvláštní pravidla pro ochranu osobních údajů a volný pohyb těchto údajů v oblastech justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce, založená na článku 16 SFEU, by se mohla vzhledem ke specifické povaze oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ukázat jako nezbytná. Zpravodaj důrazně upozorňuje spolunormotvůrce, aby v rámci nynější reformy nařízení (ES) č. 45/2001 působnost rozšířili i na operativní údaje.

Struktura a organizace Eurojustu

Eurojust se skládá z jednoho národního člena za každý členský stát. Členy jsou soudci, státní zástupci nebo policisté s rovnocennými pravomocemi.

Kolegium vykonává operativní činnosti, podporuje a koordinuje vnitrostátní vyšetřování, a soustřeďuje se tudíž na hlavní činnosti. Kolegium se zpravidla skládá ze všech národních členů. Rada posílila oddělení operativních úkolů od úkolů administrativních tím, že všechny řídicí pravomoci udělila výkonné radě. Zpravodaj tento přístup dodržel. Cílem je zajistit efektivní a hospodárné fungování Eurojustu, přičemž výkonná rada podporuje národní členy, kteří se tak mohou soustředit na své operativní úkoly. Rada a zpravodaj se však rozhodli omezit přítomnost jednoho zástupce Komise ve výkonné radě, aby byl zajištěn soulad s nařízením (EU) 2016/794.

Brexit, Irsko a Dánsko

Spojené království a Irsko neoznámily, zda mají zájem zapojit se do přijímání a uplatňování tohoto nařízení, jak stanoví článek 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva připojeného ke Smlouvám.

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvám, se Dánsko neúčastní přijímání navrhovaného nařízení a uvedené nařízení pro ně nebude závazné ani použitelné.

Zpravodaj lituje, že výše uvedené země nemají zájem účastnit se přijímání navrhovaného nařízení. Doporučuje proto zvážit možnost uzavření dohod o spolupráci mezi Eurojustem a těmito členskými státy s vědomím, že takové dohody jsou zpravidla uzavírány se třetími zeměmi. Zpravodaj by však rád zdůraznil, že spolupráce v prostoru svobody, bezpečnosti a práva má v zájmu boje proti přeshraniční trestné činnosti nejvyšší význam.

Závěr

Zpravodaj dospěl k závěru, že předloha návrhu musí být uvedena v soulad s částečně obecným přístupem Rady a nařízením o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Navíc je nezbytné aktualizovat ustanovení o ochraně údajů. S ohledem na pravomoci a zejména v souvislosti s trestnými činy poškozujícími finanční zájmy Unie mají nejvyšší význam přesné definice a vymezení pravomocí mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a Eurojustem.

STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (15.9.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST)
(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Zatímco by Úřad evropského veřejného žalobce měl mít výlučnou působnost pro vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie, Eurojust by měl být schopen podporovat vnitrostátní orgány při vyšetřování a stíhání těchto forem trestné činnosti v souladu s nařízením o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

(5)  Vzhledem k tomu, že Úřad evropského veřejného žalobce je vytvořen na základě posílené spolupráce, je nařízení, kterým se zavádí posílená spolupráce pro zřízení Úřadu evropského žalobce, závazné pouze pro členské státy, které se na posílené spolupráci podílejí. Pro členské státy, které se neúčastní Úřadu evropského veřejného žalobce, je tudíž pro stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie nadále plně příslušný Eurojust. Pro členské státy, které se účastní Úřadu evropského žalobce, by měl být Eurojust schopen podporovat vnitrostátní orgány při vyšetřování a stíhání těchto forem trestné činnosti v souladu s nařízením o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Je třeba jasně stanovit rozdělení pravomocí mezi Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust v oblasti trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie. Eurojust by však měl vykonávat svou pravomoc v případech, do nichž jsou zapojeny jak členské státy, které se podílejí na posílené spolupráci pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, tak členské státy, které se na ní nepodílejí. Eurojust by měl v takových případech jednat na žádost těchto nepodílejících se členských států nebo na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce. Eurojust je v každém případě, kdy není příslušný Úřad evropského veřejného žalobce nebo kdy sice je příslušný, ale pravomoc, která mu přísluší, nevykonává, i nadále příslušný pro trestné činy poškozující finanční zájmy Unie. Členské státy, které se nepodílejí na posílené spolupráci pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, mohou i nadále ve všech případech souvisejících s trestnými činy poškozujícími finanční zájmy Unie žádat o podporu Eurojust.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je nezbytné dát Eurojustu správní a řídicí strukturu, která mu umožní účinněji plnit své úkoly a bude zohledňovat zásady platné pro agentury Unie a současně zachová jeho specifické rysy a zaručí mu nezávislost při výkonu jeho operativních funkcí. Za tímto účelem by měly být vyjasněny funkce národních členů, kolegia a správního ředitele a vytvořena výkonná rada.

(12)  Je nezbytné dát Eurojustu správní a řídicí strukturu, která mu umožní účinněji plnit své úkoly, vždy však v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, a bude zohledňovat zásady platné pro agentury Unie a současně zachová jeho specifické rysy a zaručí mu nezávislost při výkonu jeho operativních funkcí. Za tímto účelem by měly být vyjasněny funkce národních členů, kolegia a správního ředitele a vytvořena výkonná rada.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Komise by měla mít zastoupení v kolegiu vykonávajícím své řídicí funkce a ve výkonné radě, aby se zajistil neoperativní dohled a strategické vedení Eurojustu.

(15)  Komise by měla mít zastoupení v kolegiu, když projednává správní záležitosti a přijímá správní rozhodnutí, a ve výkonné radě, aby se zajistil neoperativní dohled a strategické vedení Eurojustu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost Eurojustu, měl by mu být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjmy plynou především z příspěvku z rozpočtu Unie, s výjimkou platů a požitků národních členů a asistujících osob, které hradí jejich členský stát původu. Na příspěvek Unie a další subvence ze souhrnného rozpočtu Unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účtů by měl provádět Účetní dvůr.

(30)  Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost Eurojustu, měl by mu být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjmy plynou především z příspěvku z rozpočtu Unie, s výjimkou platů a požitků národních členů a asistujících osob, které hradí jejich členský stát původu. Na příspěvek Unie a další subvence ze souhrnného rozpočtu Unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účtů by měl provádět Účetní dvůr a o jeho schválení by měl rozhodovat Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost Eurojustu, měl by mu být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjmy plynou především z příspěvku z rozpočtu Unie, s výjimkou platů a požitků národních členů a asistujících osob, které hradí jejich členský stát původu. Na příspěvek Unie a další subvence ze souhrnného rozpočtu Unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účtů by měl provádět Účetní dvůr.

(30)  Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost Eurojustu, měl by mu být přidělen samostatný rozpočet, který mu umožňuje řádné plnění jeho úkolů a jehož příjmy plynou především z příspěvku z rozpočtu Unie, s výjimkou platů a požitků národních členů a asistujících osob, které hradí jejich členský stát původu. Na příspěvek Unie a další subvence ze souhrnného rozpočtu Unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účtů by měl provádět Účetní dvůr.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do působnosti Eurojustu spadají formy trestné činnosti uvedené v příloze 1. Nespadá do ní ale trestná činnost v působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce.

1.  Do působnosti Eurojustu spadají formy trestné činnosti uvedené v příloze 1. Obecně však platí, že Eurojust nevykonává svou pravomoc v oblasti trestné činnosti, která spadá do působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce. Výjimku z tohoto pravidla, kdy Eurojust svou pravomoc vykonává, představuje trestná činnost:

 

  zahrnující členské státy, které se podílejí na posílené spolupráci, avšak nespadající do působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce,

 

  zahrnující členské státy, které se nepodílejí na posílené spolupráci pro zřízení tohoto úřadu, na žádost těchto členských států nebo na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce.

 

Úřad evropského veřejného žalobce a dotčené členské státy spolu za tímto účelem vedou konzultace a vzájemně spolupracují. Praktické podrobnosti o výkonu pravomoci v souladu s tímto odstavcem upravuje pracovní ujednání uvedené v čl. 38 odst. 2a.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  podporuje unijní centra specializovaných odborných znalostí rozvíjených Europolem a dalšími institucemi Unie;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při plnění svých úkolů může Eurojust požádat příslušné orgány dotyčných členských států, s uvedením důvodů, aby:

2.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Eurojust také může:

3.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podle potřeby se účastnit společných vyšetřovacích týmů, včetně jejich sestavování;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kolegium se skládá ze:

1.  Kolegium se skládá ze všech národních členů, zabývá-li se operativními záležitostmi, a kromě toho, projednává-li nebo schvaluje-li záležitosti řízení nebo správní záležitosti, také ze dvou zástupců Komise.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  všech národních členů, vykonává-li kolegium své operativní funkce podle článku 4;

vypouští se

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  všech národních členů a dvou zástupců Komise, vykonává-li kolegium své řídicí funkce podle článku 14.

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Není-li stanoveno jinak, kolegium přijímá rozhodnutí většinou hlasů svých členů.

1.  Není-li stanoveno jinak a nepodaří-li se dosáhnout konsenzu, kolegium přijímá rozhodnutí většinou hlasů svých členů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení u jeho členů;

f)  přijímá pravidla pro odhalování střetů zájmů a jejich předcházení, nebo řešení těchto střetůsvých členů;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kolegium přijímá, v souladu s článkem 110 služebního řádu, rozhodnutí založené na čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství, které pověřuje správního ředitele výkonem příslušných pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a definuje podmínky, za kterých lze toto zmocnění pozastavit. Správní ředitel je oprávněn pověřovat těmito pravomocemi další osoby.

2.  Kolegium přijímá, v souladu s článkem 110 služebního řádu, rozhodnutí založené na čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství, které pověřuje správního ředitele výkonem příslušných pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a definuje podmínky, za kterých lze toto zmocnění pozastavit. Správní ředitel je oprávněn pověřovat těmito pravomocemi další osoby. Správní ředitel podá na nejbližší schůzi kolegia zprávu o výkonu přenesených pravomocí nebo dále přenesených pravomocí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vyžadují-li to výjimečné okolnosti, kolegium může dočasně rozhodnout o pozastavení pověření správního ředitele výkonem pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a osob dále pověřených správním ředitelem k výkonu těchto pravomocí a vykonávat je samo nebo pověřit výkonem těchto pravomocí jednoho ze svých členů nebo zaměstnance, který není správním ředitelem.

3.  Vyžadují-li to výjimečné okolnosti, kolegium může s podáním odůvodnění dočasně rozhodnout o pozastavení pověření správního ředitele výkonem pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a osob dále pověřených správním ředitelem k výkonu těchto pravomocí a vykonávat je samo nebo pověřit výkonem těchto pravomocí jednoho ze svých členů nebo zaměstnance Eurojustu, který není správním ředitelem. Kolegium do pěti pracovních dnů informuje Komisi a Evropský parlament o těchto rozhodnutích o pozastavení, podrobně vysvětlí své důvody a stanoví prováděcí předpisy pro nová nebo dočasná ustanovení týkající se řízení agentury.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní ředitel je jmenován kolegiem ze seznamu uchazečů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení. Pro účel uzavření smlouvy se správním ředitelem je Eurojust zastoupen předsedou kolegia.

2.  Správní ředitel je jmenován kolegiem na základě zásluh a doložených správních a řídících dovedností a relevantních zkušeností ze seznamu uchazečů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, které následuje po zveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a v jiných zdrojích, v souladu s jednacím řádem Eurojustu. Kolegium rozhodne v souladu se stanoviskem Evropského parlamentu na základě doporučení vydaného společně Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výborem pro rozpočtovou kontrolu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Uchazeč vybraný kolegiem zodpoví před svým jmenováním otázky členů Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Funkční období správního ředitele je pět let. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků správního ředitele.

3.  Funkční období správního ředitele jsou čtyři roky. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků správního ředitele.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kolegium jednající na návrh Komise, který zohledňuje posouzení podle odstavce 3, může jednou prodloužit funkční období správního ředitele nejvýše o pět let.

4.  Kolegium jednající na návrh Komise, který zohledňuje posouzení podle odstavce 3, může jednou prodloužit funkční období správního ředitele nejvýše o čtyři roky.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Správní ředitel je odpovědný kolegiu a výkonné radě.

6.  Správní ředitel je odpovědný kolegiu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Správní ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kolegia, které jedná na návrh Komise.

7.  Správní ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kolegia na základě dvoutřetinové většiny jeho členů, které jedná na návrh Komise.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přípravu akčního plánu opatření vyplývajících ze závěrů interních či externích zpráv o auditu, hodnocení a vyšetřování, včetně těch, které vyhotoví evropský inspektor ochrany údajů a úřad OLAF, a za předložení zprávy o dosaženém pokroku dvakrát ročně výkonné radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů;

f)  přípravu akčního plánu opatření vyplývajících ze závěrů interních či externích zpráv o auditu, hodnocení a vyšetřování, včetně těch, které vyhotoví evropský inspektor ochrany údajů a úřad OLAF, a za předložení zprávy o dosaženém pokroku dvakrát ročně výkonné radě, Komisi, Evropskému parlamentu a evropskému inspektorovi ochrany údajů;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  zavedení strategie pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení, a to do šesti měsíců od jejího vypracování;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – písm. j b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  přípravu strategie na ochranu oznamovatelů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Správní ředitel předá tyto strategie výkonné radě. Správní ředitel zavede pravidelný přezkum všech strategií (strategie boje proti podvodům, strategie pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení a strategie na ochranu informátorů) a jejich příslušných prováděcích pravidel. První přezkum proběhne do šesti měsíců od vypracování těchto tří strategií.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust naváže a udržuje zvláštní vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce na základě úzké spolupráce a rozvoje vzájemných operativních, správních a řídicích vazeb, jak je uvedeno níže. Za tímto účelem se evropský veřejný žalobce a předseda Eurojustu pravidelně setkávají a projednávají problematiku společného zájmu.

1.  Eurojust naváže a udržuje zvláštní vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce na základě úzké spolupráce a rozvoje vzájemných operativních, správních a řídicích vazeb, jak je uvedeno níže. Za tímto účelem se evropský veřejný žalobce a předseda Eurojustu pravidelně setkávají a projednávají problematiku společného zájmu a vypracují akční plán na ochranu finančních zájmů Unie, v němž budou zohledněny jejich příslušné oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Eurojust podporuje fungování Úřadu evropského veřejného žalobce prostřednictvím služeb, které poskytují jeho zaměstnanci. Tato podpora v každém případě zahrnuje:

Úřad evropského veřejného žalobce se může spoléhat na administrativní podporu a zdroje Eurojustu. Za tímto účelem může Eurojust poskytovat Úřadu evropského veřejného žalobce služby společného zájmu.

 

Podrobné informace o poskytovaných službách jsou uvedeny v dohodě uzavřené mezi Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  technickou podporu při přípravě ročního rozpočtu, programového dokumentu obsahujícího roční a víceleté programování a plánu řízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  technickou podporu při náboru zaměstnanců a řízení profesní dráhy;

vypouští se

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  bezpečnostní služby;

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  služby vztahující se k informačním technologiím;

vypouští se

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  finanční řízení, účetnictví a auditorské služby;

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  jakékoli jiné služby týkající se společného zájmu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 7 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podrobné informace o poskytovaných službách jsou uvedeny v dohodě uzavřené mezi Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Úřad OLAF může přispívat ke koordinační práci Eurojustu, která se týká ochrany finančních zájmů Unie v souladu s mandátem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. .../2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.

2.  Úřad OLAF může přispívat ke koordinační práci Eurojustu, která se týká ochrany finančních zájmů Unie v souladu s mandátem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčen článek 8, zajistí členské státy pro účely přijímání a předávání informací mezi Eurojustem a úřadem OLAF, aby byli národní členové Eurojustu považováni za příslušné orgány členských států, avšak výhradně pro účely nařízení (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/199919. Výměnou informací mezi úřadem OLAF a národními členy není dotčena povinnost poskytovat na základě uvedených nařízení informace jiným příslušným orgánům.

3.  Aniž je dotčen článek 8, zajistí členské státy pro účely přijímání a předávání informací mezi Eurojustem a úřadem OLAF, aby byli národní členové Eurojustu považováni za příslušné orgány členských států, avšak výhradně pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Výměnou informací mezi úřadem OLAF a národními členy není dotčena povinnost poskytovat na základě uvedených nařízení informace jiným příslušným orgánům.

_________________

 

19 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 8.

 

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust může přijmout pracovní ujednání se subjekty uvedenými v čl. 38 odst. 1.

1.  Eurojust může uzavřít memoranda o porozumění se subjekty uvedenými v čl. 38 odst. 1.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 může Eurojust v jednotlivých případech povolit předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím či Interpolu, pokud:

2.  Odchylně od odstavce 1 může Eurojust v jednotlivých případech povolit předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím či Interpolu, avšak pouze tehdy, je-li splněna některá či některé z následujících podmínek:

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  je předání nezbytné z jiných důvodů nebo je stanoveno právními předpisy z významných důvodů veřejného zájmu Unie či jejích členských států podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, popřípadě pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků; nebo

c)  je předání nezbytné z jiných důvodů nebo je stanoveno právními předpisy z významných důvodů veřejného zájmu Unie či jejích členských států podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, popřípadě pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek Eurojustu.

6.  Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek Unie Eurojustu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 1. března následujícího rozpočtového roku účetní Eurojustu předá předběžnou účetní závěrku účetnímu Komise a Účetnímu dvoru.

1.  Do 1. března následujícího rozpočtového roku účetní Eurojustu předá předběžnou účetní závěrku jednotlivě účetnímu Komise i Účetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Eurojust předá zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru do 31. března následujícího rozpočtového roku.

2.  Eurojust předá zprávu o rozpočtovém a finančním řízení jednotlivě jak Evropskému parlamentu, tak Radě a Účetnímu dvoru do 31. března následujícího rozpočtového roku.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a.  Absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu vydává Evropský parlament na doporučení Rady postupem srovnatelným s postupem stanoveným v článku 319 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článcích 164 až 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, a to na základě auditorské zprávy Účetního dvora.

 

Odmítne-li Evropský parlament udělit absolutorium, správní ředitel podá výpověď kolegiu a to podle okolností rozhodne o konečném řešení.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kolegium přijme rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do Eurojustu.

2.  Kolegium přijme rozhodnutí, kterým se zejména za účelem zabránění možným střetům zájmů stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do Eurojustu a pro využití jiných zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Eurojust přijme vhodná správní opatření, mimo jiné prostřednictvím strategií v oblasti vzdělávání a prevence, s cílem zabránit střetům zájmů včetně takových střetů, které se týkají období po skončení pracovního poměru.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě dalších informačních a konzultačních povinností stanovených v tomto nařízení Eurojust předává Evropskému parlamentu pro informaci:

3.  Kromě dalších informačních a konzultačních povinností stanovených v tomto nařízení Eurojust předává Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům v příslušných úředních jazycích pro informaci:

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Eurojust zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam členů své výkonné rady a externích i interních odborníků spolu s jejich prohlášeními o zájmech a životopisy. Zápisy ze schůzí kolegia a výkonné rady se pravidelně zveřejňují.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem podle nařízení (ES) č. 1073/1999 přistoupí do šesti měsíců od vstupu v platnost tohoto nařízení k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme vhodná ustanovení vztahující se na všechny zaměstnance Eurojustu podle vzoru stanoveného v příloze k uvedené dohodě.

1.  Pro usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem podle nařízení (EU) 883/2013 přistoupí Eurojust do šesti měsíců od vstupu v platnost tohoto nařízení k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme vhodná ustanovení vztahující se na všechny zaměstnance Eurojustu podle vzoru stanoveného v příloze k uvedené dohodě.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský účetní dvůr má pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří od Eurojustu obdrželi finanční prostředky Unie.

2.  Evropský účetní dvůr na základě kontroly dokumentů nebo inspekcí na místě provádí pravidelné audity dodržování předpisů a audity výkonnosti činností Eurojustu u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří od Eurojustu obdrželi finanční prostředky Unie.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cílem zjistit, zda došlo k nesrovnalostem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie v souvislosti s výdaji financovanými Eurojustem.

3.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení (EU) 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cílem zjistit, zda došlo k nesrovnalostem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie v souvislosti s výdaji financovanými Eurojustem.

_________________

_________________

22 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Zaměstnanci Eurojustu, správní ředitel a členové kolegia a výkonné rady jsou povinni neprodleně oznámit úřadu OLAF veškeré podvody, o nichž se dozvěděli při plnění svých povinností a výkonu svých funkcí, přičemž tímto oznámením není dotčena jejich případná odpovědnost. Při nesplnění této povinnosti nesou osobní odpovědnost za důsledky podvodu, o němž věděli, avšak neoznámili jej úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pohlaví;

d)  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pohlaví;

d)  (Netýká se českého znění.)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví (Eurojust)

Referenční údaje

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

10.9.2013

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Předchozí zpravodaj(ka)

Monika Hohlmeier

Projednání ve výboru

13.7.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.9.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (11.10.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Zpravodaj: António Marinho e Pinto

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská integrace v politických a ekonomických záležitostech vyžaduje plnou integraci v oblasti soudnictví a justice obecně.

Politické orgány by neměly zasahovat do práce soudních orgánů, a proto se zpravodaj domnívá, že by Evropská komise neměla vstupovat do rozhodovacího procesu Eurojustu.

Trestná činnost, zejména hospodářské povahy, je překážkou hospodářského a sociálního vývoje, protože porušuje zákony společenského soužití a narušuje tržní pravidla. Je nutno proti ní účinně bojovat prostřednictvím odpovídajících právních předpisů a soudů, které konají rychle a nestranně.

Obecně je hlavním těžištěm návrhu Evropské komise (EK) ustanovení, že Úřad evropského veřejného žalobce není členem Eurojustu a může se účastnit jeho schůzí pouze jako pozorovatel, „bez práva hlasovat“, podle čl. 12 odst. 2 a čl. 16 odst. 7.

Nicméně v souladu s čl. 86 odst. 1 SFEU by měla Rada vytvořit Úřad evropského veřejného žalobce „z Eurojustu“, a tudíž abychom tuto vazbu udrželi a zajistili, aby se dařilo účinně potírat přeshraniční trestnou činnost, měl by Úřad evropského veřejného žalobce být členem Eurojustu.

Čl. 41 odst. 2 návrhu stanoví, že „Eurojust se zabývá každou žádostí o podporu podanou Úřadem evropského veřejného žalobce bez zbytečného prodlení a řeší tyto žádosti podle okolností, jako kdyby byly podány vnitrostátním orgánem s působností v oblasti justiční spolupráce“. Eurojust a Úřad evropského veřejného žalobce by však měli spolupracovat těsněji.

Příloha 1 návrhu obsahuje seznam forem závažné trestné činnosti, které spadají do působnosti Eurojustu. Patří mezi ně i „trestná činnost proti finančním zájmům Unie“.

V čl. 3 odst. 1 návrhu se ovšem praví, že do působnosti Eurojustu „nespadá [...] trestná činnost v působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce“.

Tyto trestné činy jsou přesně popsány v článku 186 SFEU jako „trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie“, což zvyšuje pravděpodobnost možnosti střetu příslušností mezi oběma subjekty.

Komise se domnívá, že v případech týkajících se finančních zájmů jak Unie, tak členských států, mohou v souladu s článkem 13 návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM (2013) 534) takovéto trestné činy postoupeny zpět vnitrostátním orgánům.

V takovýchto případech může Eurojust působit jako koordinátor, protože je také způsobilý pro trestné činy, které se mohou týkat finančních zájmů Unie.

Toto vysvětlení, které podala Komise, ovšem neobstojí, protože:

a) zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce je stále předmětem diskusí a není pravděpodobné, že bude článek 13 v konečném znění aktu zachován;

b) v každém případě bude Úřad evropského veřejného žalobce aktivně působit pouze v malém počtu členských států (v rámci užší spolupráce);

c) tento postup by patrně pro svou přílišnou pomalost postrádal účinnost.

Ačkoli návrh stále prosazuje „plnou samostatnost a nezávislost Eurojustu“ (viz bod odůvodnění 30), Komise by ráda udělala z Eurojustu agenturu EU, na kterou by se vztahoval společný přístup k agenturám, na němž se dohodly Parlament, Rada a Komise v roce 2012.

Tato představa zahrnuje například účast dvou zástupců Komise při některých administrativních úkonech Eurojustu, totiž při výkonu „řídících funkcí“ (viz čl. 10 odst. 1 písm. b) a čl. 16 odst. 4).

Podle názoru Komise však mezi tyto úkoly patří také volba předsedů a místopředsedů Eurojustu (čl. 14 odst. 1 písm. k)), což jednoznačně znamená více než jen administrativní úkony.

Podle čl. 17 odst. 2 je správní ředitel jmenován kolegiem ze seznamu uchazečů navržených Komisí – výběr kolegia je tak omezen.

Návrh se ani slovem nezmiňuje o řešení střetů příslušností, které je podle čl. 85 odst. 1 písm. c) SFEU jedním z hlavních úkolů Eurojustu.

V návrhu není ani zmínky o tom, jak se slučuje s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/948/SVV, které má zlepšit justiční spolupráci s cílem zabránit tomu, aby dva nebo více členských států zahájilo současně nebo souběžně trestní řízení s toutéž osobou na základě téže skutkové podstaty.

Zmíněné rozhodnutí stanoví, že si členské státy mohou vyměňovat informace o trestních řízeních a přímo vést vzájemné konzultace. Pokud se nedokáží dohodnout, bude se vzniklou situací zabývat v případě potřeby Eurojust, pokud daná záležitost spadá do jeho působnosti.

Návrh týkající se Eurojustu toto rámcové rozhodnutí nemění ani neruší, a návrh Komise se nezmiňuje ani o soudním přezkumu rozhodnutí Eurojustu ve věci střetů příslušností.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jelikož by měl být Úřad evropského veřejného žalobce vytvořen z Eurojustu, obsahuje toto nařízení i ustanovení nezbytná k úpravě vztahů mezi Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce.

(4)  Vzhledem k tomu, že je Úřad evropského veřejného žalobce vytvořen na základě posílené spolupráce, je nařízení, kterým se zavádí posílená spolupráce pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, závazné v celém svém rozsahu a pouze přímo použitelné na členské státy, které se na posílené spolupráci podílejí. Pro členské státy, které se projektu Úřadu evropského veřejného žalobce neúčastní, je tudíž pro formy trestné činnosti uvedené v příloze I tohoto nařízení nadále plně příslušný Eurojust.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Mělo být rovněž vzato v úvahu posouzení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV a činností vykonávaných Eurojustem (závěrečná zpráva ze dne 30. června 2015).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Poslání Eurojustu usnadňovat spolupráci mezi soudními orgány se uskutečňuje v kontextu dalších právních nástrojů, například rámcového rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 1a, jehož ustanovení by měla být uvedena do souladu s tímto nařízením.

 

____________________

 

1a Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

(8)  Toto nařízení plně respektuje základní práva a a svobody a plně zachovává zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měly by být stanoveny formy závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států a spadá do působnosti Eurojustu. Navíc by měly být vymezeny případy, které se nedotýkají dvou nebo více členských států, ale vyžadují stíhání na společném základě. Sem by měla patřit vyšetřování a stíhání, která se dotýkají pouze jednoho členského státu a třetí země, i případy dotýkající se pouze jednoho členského státu a Unie.

(9)  Měly by být jasně stanoveny formy závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států a spadá do působnosti Eurojustu. Navíc by měly být vymezeny případy, které se nedotýkají dvou nebo více členských států, ale vyžadují stíhání na společném základě. Sem by měla patřit vyšetřování a stíhání, která se dotýkají pouze jednoho členského státu a třetí země, i případy dotýkající se pouze jednoho členského státu a Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Při výkonu svých operativních funkcí ve vztahu ke konkrétním trestněprávním případům by měl Eurojust na žádost příslušných orgánů členských států nebo z vlastní iniciativy jednat prostřednictvím jednoho nebo více národních členů nebo jako kolegium.

(10)  Při výkonu svých operativních funkcí ve vztahu ke konkrétním trestněprávním případům by měl Eurojust na žádost příslušných orgánů členských států nebo z vlastní iniciativy jednat prostřednictvím jednoho nebo více národních členů nebo jako kolegium. Podobně by na žádost příslušného orgánu členského státu nebo Komise měl mít Eurojust rovněž možnost pomáhat při vyšetřováních, do nichž je zapojen pouze jeden členský stát, avšak která mají dopad napříč Unií.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zajistila odpovídající podpora a koordinace přeshraničních vyšetřování Eurojustem, je nezbytné, aby všichni národní členové měli stejné operativní pravomoci, a mohli tak účinněji spolupracovat mezi sebou navzájem a s vnitrostátními orgány. Národním členům by měly být svěřeny pravomoci, jež umožní Eurojustu vhodným způsobem plnit své poslání. Tyto pravomoci by měly zahrnovat přístup k příslušným informacím ve veřejných národních rejstřících, vydávání a vykonávání žádostí o vzájemnou pomoc a uznávání, přímý kontakt a výměnu informací s příslušnými orgány, účast ve společných vyšetřovacích týmech a, na základě dohody s příslušným vnitrostátním orgánem nebo v naléhavých případech, nařizování vyšetřovacích opatření a sledovaných zásilek.

(11)  Aby se zajistila odpovídající podpora a koordinace přeshraničních vyšetřování Eurojustem, je nezbytné, aby všichni národní členové měli stejné operativní pravomoci, a mohli tak koherentněji a účinněji spolupracovat mezi sebou navzájem a s vnitrostátními orgány. Národním členům by měly být svěřeny pravomoci, jež umožní Eurojustu vhodným způsobem plnit své poslání. Tyto pravomoci by měly zahrnovat přístup k příslušným informacím ve veřejných národních rejstřících, vydávání a vykonávání žádostí o vzájemnou pomoc a uznávání, přímý kontakt a výměnu informací s příslušnými orgány, účast ve společných vyšetřovacích týmech a, na základě dohody s příslušným vnitrostátním orgánem nebo v naléhavých případech, nařizování vyšetřovacích opatření a sledovaných zásilek.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je nezbytné dát Eurojustu správní a řídicí strukturu, která mu umožní účinněji plnit své úkoly a bude zohledňovat zásady platné pro agentury Unie a současně zachová jeho specifické rysy a zaručí mu nezávislost při výkonu jeho operativních funkcí. Za tímto účelem by měly být vyjasněny funkce národních členů, kolegia a správního ředitele a vytvořena výkonná rada.

(12)  Je nezbytné dát Eurojustu správní a řídicí strukturu, která mu umožní účinněji plnit své úkoly a bude plně zohledňovat zásady platné pro agentury Unie a základní práva a svobody a současně zachová jeho specifické rysy a zaručí mu nezávislost při výkonu jeho operativních funkcí. Za tímto účelem by měly být vyjasněny funkce národních členů, kolegia a správního ředitele a vytvořena výkonná rada.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  S cílem zajistit stálou dostupnost Eurojustu a umožnit jeho zásah v naléhavých případech je nezbytné zřídit v rámci Eurojustu stálou koordinaci. Jednotlivé členské státy by měly zajistit, aby jejich zástupci ve stálé koordinaci byli schopni jednat nepřetržitě.

(17)  S cílem zajistit efektivitu a stálou dostupnost Eurojustu a umožnit jeho zásah v naléhavých případech je nezbytné zřídit v rámci Eurojustu stálou koordinaci. Jednotlivé členské státy by měly zajistit, aby jejich zástupci ve stálé koordinaci byli schopni jednat nepřetržitě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pokud Eurojust předává osobní údaje orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci či Interpolu na základě mezinárodní dohody uzavřené podle článku 218 Smlouvy, musejí přiměřené záruky přijaté na ochranu soukromí a základních práv a svobod jednotlivců zajistit splnění ustanovení tohoto nařízení týkajících se ochrany údajů.

(21)  Pokud Eurojust předává osobní údaje orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci či Interpolu na základě mezinárodní dohody uzavřené podle článku 218 Smlouvy, musejí přiměřené záruky přijaté na ochranu soukromí a základních práv a svobod zajistit splnění ustanovení tohoto nařízení týkajících se ochrany údajů v plném rozsahu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Za účelem dosažení svých cílů by Eurojust měl mít příležitost prodloužit lhůty pro uchovávání osobních údajů, pokud bude dodržena zásada účelového omezení vztahující se na zpracování osobních údajů při všech činnostech Eurojustu. Takové rozhodnutí by mělo být učiněno po pečlivém zvážení všech dotyčných zájmů, včetně zájmů subjektů údajů. Je-li v důsledku uplynutí promlčecí lhůty znemožněno stíhání ve všech dotyčných členských státech, mělo by být o jakémkoli prodloužení lhůt pro zpracování osobních údajů rozhodnuto pouze v případech, kdy podle tohoto nařízení existuje zvláštní potřeba poskytnutí pomoci.

(23)  Za účelem dosažení svých cílů by Eurojust měl mít příležitost prodloužit lhůty pro uchovávání osobních údajů, pokud bude dodržena zásada účelového omezení vztahující se na zpracování osobních údajů při všech činnostech Eurojustu. Takové rozhodnutí by mělo být učiněno po pečlivém a objektivním zvážení příslušných případů, všech dotyčných zájmů a rovněž zájmů subjektů údajů. Je-li v důsledku uplynutí promlčecí lhůty znemožněno stíhání ve všech dotyčných členských státech, mělo by jakékoli prodloužení lhůt pro zpracování osobních údajů podléhat oficiálnímu a odůvodněnému rozhodnutí a rozhodnuto by pro něj mělo být pouze v případech, kdy podle tohoto nařízení existuje zvláštní a jednoznačně odůvodnitelná potřeba poskytnutí pomoci.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V rozsahu nutném k plnění svých cílů by měl Eurojust udržovat pracovní vztahy s ostatními institucemi a agenturami Unie, s Úřadem evropského veřejného žalobce, s příslušnými orgány třetích zemí i s mezinárodními organizacemi.

(25)  V rozsahu nutném k plnění svých cílů by měl Eurojust spolupracovat s ostatními institucemi a agenturami Unie, s Úřadem evropského veřejného žalobce, s příslušnými orgány třetích zemí i s mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Evropský veřejný žalobce by měl mít právo se účastnit všech schůzí Eurojustu, projednává-li se problematika, kterou považuje za relevantní pro fungování Úřadu evropského veřejného žalobce.

Odůvodnění

Je zapotřebí bod odůvodnění, který výslovně odráží obsah čl. 12 odst. 3 a čl. 16 odst. 7.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  K posílení operativní spolupráce mezi Eurojustem a Europolem, a zejména ke stanovení souvislostí mezi údaji, které již mají tyto instituce k dispozici, by měl Eurojust umožnit Europolu přístup ke svým údajům a vyhledávání v nich.

(26)  K posílení operativní spolupráce mezi Eurojustem a Europolem, a zejména ke stanovení souvislostí mezi údaji, které již mají tyto instituce k dispozici, by měl Eurojust umožnit Europolu přístup ke svým údajům na základě systému nalezení či nenalezení shody. Eurojust a Europol by měly mít možnost uzavírat pracovní ujednání zajišťující recipročně v rámci jejich příslušných mandátů přístup a možnost vyhledávání všech informací, které byly poskytnuty pro účely křížové kontroly v souladu se zvláštními zárukami a zárukami týkajícími se ochrany údajů stanovenými v tomto nařízení. Veškerý přístup k údajům dostupným v rámci Eurojustu by měl být po technické stránce omezen na informace spadající do příslušných mandátů těchto institucí Unie.

Odůvodnění

Bod odůvodnění 26 tohoto nařízení by měl být uveden do souladu s bodem odůvodnění 28 nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  V rozsahu nutném k plnění svých cílů by měl být Eurojust schopen vyměňovat si osobní údaje s jinými institucemi Unie.

(27)  V rozsahu nutném k plnění svých cílů by měl být Eurojust schopen vyměňovat si osobní údaje s jinými institucemi Unie při důsledném dodržování ochrany soukromí a základních práv a svobod.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Pro zvýšení transparentnosti Eurojustu a demokratického dohledu nad ním je nutné stanovit mechanismy zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů do hodnocení jeho činnosti. To by nemělo bránit zásadám nezávislosti, pokud jde o akce přijaté v konkrétních operativních případech, nebo povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů.

(31)  Pro zvýšení transparentnosti Eurojustu a demokratického dohledu nad ním je nutné stanovit mechanismy zapojení Evropského parlamentu do hodnocení jeho činnosti, zejména pokud jde o předávání výroční zprávy Eurojustu. Podobný postup by měl být sjednán i pro vnitrostátní parlamenty. Tyto mechanismy by však neměly bránit zásadám nezávislosti, pokud jde o akce přijaté v konkrétních operativních případech, nebo povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust podporuje a posiluje koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států nebo která vyžaduje stíhání na společném základě, a to na základě operací vedených a informací poskytovaných orgány členských států a Europolem.

1.  Eurojust podporuje a posiluje koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné trestné činnosti, kterou je Eurojust oprávněn se zabývat podle čl. 3 odst. 1, která se dotýká dvou nebo více členských států nebo která vyžaduje stíhání na společném základě, a to na základě operací vedených a informací poskytovaných orgány členských států, Úřadem evropského veřejného žalobce a Europolem.

Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Eurojust vykonává své úkoly na žádost příslušných orgánů členských států nebo z vlastního podnětu.

3.  Eurojust vykonává své úkoly na žádost příslušných orgánů členských států nebo Úřadu evropského veřejného žalobce nebo z vlastního podnětu.

Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do působnosti Eurojustu spadají formy trestné činnosti uvedené v příloze 1. Nespadá do ní ale trestná činnost v působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce.

1.   Dokud Úřad evropského veřejného žalobce nepřevezme úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání, které jsou mu uloženy podle článku [75] nařízení[, kterým se zavádí posílená spolupráce pro zřízení Úřadu evropského žalobce], do působnosti Eurojustu spadají formy trestné činnosti uvedené v příloze 1. Ode dne, kdy Úřad evropského veřejného žalobce převezme své úkoly a v souvislosti s formami trestné činnosti, u nichž Úřad evropského veřejného žalobce vykonává svou pravomoc, vykonává Eurojust svou pravomoc pouze v rámci svého příslušného mandátu tak, aby nedocházelo k překrývání jeho činností s činnostmi Úřadu evropského veřejného žalobce.

 

Eurojust však vykonává svou pravomoc v případech, do nichž jsou zapojeny členské státy, které se nepodílejí na posílené spolupráci pro účely zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, a rovněž na žádost těchto členských států nebo na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce. Praktické podrobnosti o výkonu pravomoci v souladu s tímto odstavcem upravuje pracovní ujednání uvedené v čl. 38 odst. 2a.

 

Spojení „trestné činy poškozující finanční zájmy Unie“ v příloze 1 tohoto nařízení se vykládá v souladu s tímto odstavcem.

Viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 4.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Do působnosti Eurojustu by měly i nadále spadat:

 

a)  pro trestné činy uvedené ve směrnici [(EU) 2017/... o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie („směrnice PIF“)], pokud Úřad evropského veřejného žalobce není příslušný nebo nevykonává své pravomoci;

 

b)  případy trestných činů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, pokud žádost o podporu předkládají členské státy, které se nepodílejí na Úřadu evropského veřejného žalobce;

 

c)  v případech zahrnujících zúčastněné členské státy i členské státy, které se nepodílejí na Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud žádost o podporu předkládají členské státy, které se nepodílejí na Úřadu evropského veřejného žalobce, či pokud žádost pochází od samotného Úřadu evropského veřejného žalobce.

Odůvodnění

Jelikož Eurojust bude mít i nadále zbytkové pravomoci pro trestné činy stanovené ve směrnici o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, což je důsledkem posílené spolupráce a znění příslušného návrhu nařízení, je nezbytné vyjasnit povahu zbytkové pravomoci Eurojustu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do působnosti Eurojustu spadají související trestné činy. Následující trestné činy se považují za související trestné činy:

2.  Do působnosti Eurojustu spadají trestné činy související s trestnými činy uvedenými v příloze 1. Následující trestné činy se považují za související trestné činy:

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na žádost příslušného orgánu členského státu nebo Komise může Eurojust pomáhat při vyšetřování a stíhání týkajícím se pouze tohoto členského státu a Unie.

4.  Na žádost příslušného orgánu členského státu, Úřadu evropského veřejného žalobce nebo Komise může Eurojust pomáhat při vyšetřování a stíhání týkajícím se pouze tohoto členského státu a Unie.

Viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informuje příslušné orgány členských států o vyšetřování a stíhání, o kterých byl zpraven a která mají dopad na úrovni Unie nebo by mohla mít dopad na jiné než přímo zúčastněné členské státy;

a)  informuje příslušné orgány členských států a Úřadu evropského veřejného žalobce o vyšetřování a stíhání, o kterých byl zpraven a která mají dopad na úrovni Unie nebo by mohla mít dopad na jiné než přímo zúčastněné členské státy;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pomáhá příslušným orgánům členských států při zajišťování co nejlepší koordinace vyšetřování a stíhání;

b)  zajišťuje co nejlepší koordinaci vyšetřování a stíhání, která vedou příslušné orgány členských států;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  napomáhá ke zdokonalování spolupráce příslušných orgánů členských států, zejména na základě analýz Europolu;

c)  zlepšuje spolupráci příslušných orgánů členských států, zejména na základě analýz Europolu;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  napomáhá Úřadu evropského veřejného žalobce, podle článku 41.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že by Úřad evropského veřejného žalobce měl být vytvořen „z Eurojustu“ (viz článek 86 SFEU), je jedním z hlavních úkolů Eurojustu napomáhat Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  spolupracuje a konzultuje v případě potřeby s agenturami a institucemi Unie zřízenými v prostoru svobody, bezpečnosti a práva upravovaném hlavou V SFEU;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  podporuje unijní centra specializovaných odborných znalostí rozvíjených Europolem a dalšími institucemi Unie a v náležitých případech se na činnosti těchto center podílí;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se dva nebo více členských států není schopno dohodnout, který z nich by měl vést vyšetřování nebo stíhání, na základě žádosti předložené podle odst. 2 písm. b) vydá Eurojust písemné stanovisko k případu. Toto stanovisko je neprodleně předáno dotyčným členským státům.

4.  Pokud se dva nebo více členských států není schopno dohodnout, který z nich by měl vést vyšetřování nebo stíhání, na základě žádosti předložené podle odst. 2 písm. b) přijme Eurojust rozhodnutí v daném případu. Toto rozhodnutí je neprodleně předáno dotyčným členským státům.

(Viz čl. 4 odst. 5 a odst. 5 písm. a)).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že čl. 85 odst. 1 písm. c) SFEU jednoznačně zakládá pravomoc Eurojustu řešit střety příslušností, měl by mít Eurojust možnost přijímat rozhodnutí, nikoli vydávat stanoviska, a tato rozhodnutí by měla být pro členské státy závazná.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Na žádost příslušného orgánu vydá Eurojust písemné stanovisko k opakovaným odmítnutím nebo k problémům s výkonem žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, za předpokladu, že nebylo možné dospět k řešení vzájemnou dohodou mezi příslušnými vnitrostátními orgány nebo zapojením dotyčných národních členů. Toto stanovisko je neprodleně předáno dotyčným členským státům.

5.  Na žádost příslušného orgánu nebo z vlastního podnětu přijme Eurojust rozhodnutí ve věci opakovaných odmítnutí nebo problémů s výkonem žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají na nástrojích uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, za předpokladu, že nebylo možné dospět k řešení vzájemnou dohodou mezi příslušnými vnitrostátními orgány nebo zapojením dotyčných národních členů. Toto rozhodnutí je neprodleně předáno dotyčným členským státům.

(Viz čl. 4 odst. 4 a odst. 5 písm. a)).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že čl. 85 odst. 1 písm. c) SFEU jednoznačně zakládá pravomoc Eurojustu řešit střety příslušností, měl by mít Eurojust možnost přijímat rozhodnutí, nikoli vydávat stanoviska, a tato rozhodnutí by měla být pro členské státy závazná.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aniž by byl dotčen odstavec 2, se kolegium zaměřuje na operativní záležitosti a jakékoliv další záležitosti, které jsou s operativními otázkami přímo spjaty. Do administrativních záležitostí se zapojuje pouze v míře nezbytné pro zajištění plnění svých operativních úkolů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  obracet se přímo na kterýkoliv příslušný vnitrostátní orgán členského státu a vyměňovat si s ním informace;

b)  obracet se přímo na kterýkoliv příslušný vnitrostátní orgán členského státu nebo jakoukoli agenturu Unie nebo příslušný orgán a vyměňovat si s ním informace;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nařizují vyšetřovací opatření;

a)  nařizují nebo vyžadují a provádějí vyšetřovací opatření, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU1a

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kolegium se skládá ze:

1.  Kolegium se skládá ze všech národních členů.

a)   všech národních členů, vykonává-li kolegium své operativní funkce podle článku 4;

 

b)   všech národních členů a dvou zástupců Komise, vykonává-li kolegium své řídicí funkce podle článku 14.

 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má snížit riziko jakéhokoli zásahu Komise.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kolegium může pozvat na schůzi jakoukoliv osobu, jejíž názor může být relevantní, jako pozorovatele.

4.  Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 39 odst. 1 písm. c), kolegium může pozvat na schůzi jakoukoliv osobu, jejíž názor může být relevantní, jako pozorovatele.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zachovat úlohu kontaktních míst Evropské justiční sítě, o níž se hovoří v čl. 39 odst. 1 písm. c) návrhu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. k 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  volí předsedu a místopředsedy v souladu s článkem 11;

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k článku 11)

Odůvodnění

Aby byla zachována samostatnost a nezávislost Eurojustu, neměl by mít žádný zástupce Komise možnost účastnit se volby předsedy a místopředsedů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do [30. listopadu každého roku] kolegium přijímá programový dokument, který obsahuje víceleté a roční programování, na základě návrhu předloženého správním ředitelem a současně zohledňuje názor Komise. Předkládá jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Programový dokument se stává definitivním po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a podle potřeby je příslušným způsobem upraven.

1.  Do [30. listopadu každého roku] kolegium přijímá programový dokument, který obsahuje víceleté a roční programování, na základě návrhu předloženého správním ředitelem poté, co požádal o názor Komise. Předkládá jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Programový dokument se stává definitivním po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a podle potřeby je příslušným způsobem upraven.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má snížit riziko jakéhokoli zásahu Komise.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané výsledky, včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis akcí, které mají být financovány, a údaje o finančních a lidských zdrojích přidělených na každou akci v souladu se zásadami sestavování a řízení rozpočtu podle činností. Roční pracovní program je koherentní s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4. Jasně uvádí, které úkoly byly přidány, změněny či zrušeny v porovnání s předcházejícím rozpočtovým rokem.

2.  Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané výsledky, včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž jasný popis akcí, které mají být financovány, a údaje o finančních a lidských zdrojích přidělených na každou akci v souladu se zásadami sestavování a řízení rozpočtu podle činností. Roční pracovní program je koherentní s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4. Jasně uvádí, které úkoly byly přidány, změněny či zrušeny v porovnání s předcházejícím rozpočtovým rokem.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Správní ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kolegia, které jedná na návrh Komise.

7.  Správní ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kolegia.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má snížit riziko jakéhokoli zásahu Komise.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zástupci pro stálou koordinaci jednají neprodleně v souvislosti s výkonem žádosti v jejich členském státě.

3.  Zástupci pro stálou koordinaci jednají neprodleně a efektivně v souvislosti s výkonem žádosti v jejich členském státě.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Pro účely odstavce 3 až 6 si příslušné orgány členských států vyměňují informace uvedené v těchto odstavcích nejpozději do 14 dnů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust poskytuje příslušným vnitrostátním orgánům informace týkající se výsledků zpracování informací, včetně existence vazeb na případy již uložené v systému řízení případů. Tyto informace mohou obsahovat osobní údaje.

1.  Eurojust poskytuje bez zbytečného prodlení příslušným vnitrostátním orgánům informace týkající se výsledků zpracování informací, včetně existence vazeb na případy již uložené v systému řízení případů. Tyto informace mohou obsahovat osobní údaje.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Eurojust může zpracovávat pouze osobní údaje uvedené v bodě 2 přílohy 2 o osobách, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčných členských států považovány v trestním vyšetřování nebo stíhání týkajícím se jednoho nebo více typů trestné činnosti a trestných činů uvedených v článku 3 za svědky nebo oběti, nebo o osobách mladších 18 let. Tyto osobní údaje lze zpracovávat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro splnění výslovně stanoveného úkolu Eurojustu v rámci jeho působnosti a za účelem výkonu jeho operativních funkcí.

2.  Eurojust může zpracovávat pouze osobní údaje uvedené v bodě 2 přílohy 2 o osobách, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dotyčných členských států považovány v trestním vyšetřování nebo stíhání týkajícím se jednoho nebo více typů trestné činnosti a trestných činů uvedených v článku 3 za svědky nebo oběti, nebo o osobách mladších 18 let. Tyto osobní údaje lze zpracovávat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro splnění výslovně stanoveného úkolu Eurojustu v rámci jeho působnosti a za účelem výkonu jeho operativních funkcí. Musí být plně dodržována ochrana soukromí a základní práva a svobody.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osobní údaje, které Eurojust zpracovává, nesmějí být uchovávány po tom z následujících dní, který nastane jako první:

1.  Eurojust uchovává osobní údaje, které zpracovává, pouze po dobu nutnou a odpovídající účelu, pro nějž jsou údaje zpracovávány. Osobní údaje, které Eurojust zpracovává, nesmějí být uchovávány po tom z následujících dní, který nastane jako první:

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vztahuje-li se stížnost podaná subjektem údajů podle čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 k rozhodnutí podle článků 32 nebo 33, evropský inspektor ochrany údajů konzultuje s vnitrostátními orgány dohledu nebo příslušným justičním orgánem v členském státě, jenž byl zdrojem údajů, nebo v přímo dotčeném členském státě. Rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů, které může zahrnovat i odmítnutí sdělit jakékoli informace, se přijímá v úzké spolupráci s vnitrostátním orgánem dohledu nebo příslušným justičním orgánem.

1.  Každý subjekt údajů má právo podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů, jestliže se domnívá, že při zpracování osobních údajů Eurojustem, které se ho týkají, nebyla dodržena ustanovení tohoto nařízení. Vztahuje-li se stížnost podaná subjektem údajů podle čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 k rozhodnutí podle článků 32 nebo 33, evropský inspektor ochrany údajů konzultuje s vnitrostátními orgány dohledu nebo příslušným justičním orgánem v členském státě, jenž byl zdrojem údajů, nebo v přímo dotčeném členském státě. Rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů, které může zahrnovat i odmítnutí sdělit jakékoli informace, se přijímá v úzké spolupráci s vnitrostátním orgánem dohledu nebo příslušným justičním orgánem.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro účely stanovené v odstavcích 1 a 2 může Eurojust se subjekty uvedenými v odstavci 1 uzavírat pracovní ujednání. Tato pracovní ujednání nepředstavují základ umožňující výměnu osobních údajů a nejsou pro Unii a její členské státy závazná.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  lze očekávat oprávnění, vzhledem k tomu, že členský stát výslovně neomezil možnost dalšího předávání; nebo

vypouští se

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  k účasti na schůzích Eurojustu mohou být v jednotlivých případech přizvána kontaktní místa Evropské justiční sítě.

c)  k účasti na schůzích Eurojustu mohou být v jednotlivých případech přizvána kontaktní místa Evropské justiční sítě, a to bez práva hlasovat.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má vyjasnit úlohu kontaktních míst Evropské justiční sítě.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Eurojust a Europol mohou uzavřít pracovní ujednání zajišťující recipročně a v rámci jejich příslušných pravomocí přístup ke všem informacím, které byly poskytnuty pro plnění jejich úkolů v souladu s články 2 a 4 tohoto nařízení, a možnost jejich vyhledávání. Tím není dotčeno právo členských států, orgánů a institucí Unie a třetích zemí i mezinárodních organizací určit omezení přístupu a využití takových údajů, a to v souladu se zárukami v oblasti ochrany údajů stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Eurojust se zabývá každou žádostí o podporu podanou Úřadem evropského veřejného žalobce bez zbytečného prodlení a řeší tyto žádosti podle okolností, jako kdyby byly podány vnitrostátním orgánem s působností v oblasti justiční spolupráce.

2.  Eurojust se zabývá každou žádostí o podporu podanou Úřadem evropského veřejného žalobce bez zbytečného prodlení a řeší tyto žádosti, jako kdyby byly podány vnitrostátním orgánem s působností v oblasti justiční spolupráce.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Frontex přispívá k činnosti Eurojustu mimo jiné tím, že předává informace zpracované v souladu se svým mandátem a úkoly stanovenými v nařízení (EU) č. 2016/16241a.

 

_____________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Článek 55 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 55a

 

Stanoviska k navrhovaným legislativním aktům

 

Komise a dotčené členské státy mohou požádat o stanovisko Eurojustu ke všem navrhovaným legislativním aktům uvedeným v článku 76 SFEU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá ustanovení čl. 32 odst. 3 rozhodnutí Rady 2002/187/SVV, v pozměněném znění z roku 2008, které zcela nepochopitelně není obsaženo v tomto návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust předává svou výroční zprávu Evropskému parlamentu, který může předkládat připomínky a závěry.

1.  Eurojust předává svou výroční zprávu Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům, které mohou předkládat připomínky a závěry.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Předseda kolegia předstoupí před Evropský parlament na jeho žádost za účelem projednání záležitostí týkajících se Eurojustu a zejména předložení jeho výročních zpráv, s přihlédnutím k povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů. Jednání se nevztahují přímo ani nepřímo ke konkrétním akcím souvisejícím s jednotlivými operativními případy.

2.  Před nástupem do funkce jsou nově jmenovaní kandidáti navržení předsedou kolegia požádáni, aby učinili prohlášení před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděli otázky členů tohoto výboru nebo výborů.

 

Během svého funkčního období předseda kolegia předstoupí před Evropský parlament na jeho žádost za účelem projednání záležitostí týkajících se Eurojustu a zejména předložení jeho výročních zpráv, s přihlédnutím k povinnosti zachování mlčenlivosti a důvěrnosti údajů. Jednání se nevztahují přímo ani nepřímo ke konkrétním akcím souvisejícím s jednotlivými operativními případy.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě dalších informačních a konzultačních povinností stanovených v tomto nařízení Eurojust předává Evropskému parlamentu pro informaci:

3.  Kromě dalších informačních a konzultačních povinností stanovených v tomto nařízení Eurojust předává Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům pro informaci:

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Eurojust předkládá svou výroční zprávu vnitrostátním parlamentům. Eurojust také předkládá vnitrostátním parlamentům dokumenty uvedené v odstavci 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Povinnost dodržovat důvěrnost se vztahuje na všechny informace, které Eurojust získá, pokud již tyto informace nebyly zveřejněny nebo nejsou veřejnosti přístupné.

4.  Povinnost dodržovat důvěrnost se vztahuje na všechny informace, které Eurojust získá nebo předá, pokud již tyto informace nebyly zveřejněny nebo nejsou veřejnosti přístupné.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 67 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušení

Zrušení a změny

(Viz pozměňovací návrh k čl. 67 odst. 3 písm. a) a odst. 3 písm. b))

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 2 a (nový)

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a.  V článku 10 prováděcího rozhodnutí 2009/948/EU se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  V průběhu přímých konzultací příslušné orgány, které jsou do nich zapojeny, vždy pokud možno odpovídají na žádosti o informace od jiných příslušných orgánů zapojených do těchto konzultací. Pokud je však příslušný orgán požádán jiným příslušným orgánem o poskytnutí zvláštních informací, které by mohly poškodit zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo ohrozit bezpečnost jednotlivců, není povinen tyto informace poskytnout.“

„3.  Při přímých konzultacích vyhoví dotčené příslušné orgány žádostem o informace od jiných příslušných orgánů, které se také účastní těchto konzultací.“

(Viz pozměňovací návrh k článku 67)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh k rámcovému rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení doplňuje pozměňovací návrhy k článkům 21 a 23 tohoto návrhu a má odstranit výjimky, které by mohly bránit výměně užitečných informací.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 2 b (nový)

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2b.  V článku 12 prováděcího rozhodnutí 2009/948/EU se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Nelze-li dosáhnout konsenzu podle článku 10, předá kterýkoli příslušný orgán dotčených členských států, je-li to vhodné, věc Eurojustu, pokud je Eurojust podle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí o Eurojustu příslušný k jednání.

„2.  Kdykoli nebude možné dospět k dohodě podle článku 10, je věc postoupena dotčenými členskými státy prostřednictvím příslušných národních členů Eurojustu, pokud je pro ni Eurojust příslušný, v souladu s článkem 3 nařízení o Eurojustu.“

(Viz pozměňovací návrh k článku 67)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh k rámcovému rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení doplňuje pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 4 a 5 tohoto návrhu a má zavést povinnost postupovat řešení střetu příslušností Eurojustu, v souladu s čl. 85 odst. 1 písm. c) SFEU a více ve shodě s rolí národních členů.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Příloha – odstavec 1 – odrážka 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  organizovaná loupež,

–  organizovaná krádež nebo loupež,

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví (Eurojust)

Referenční údaje

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

10.9.2013

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Projednání ve výboru

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Datum přijetí

10.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Karoline Graswander-Hainz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví (Eurojust)

Referenční údaje

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Datum předložení EP

17.7.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Datum přijetí

12.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Datum předložení

23.10.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se