Procedure : 2013/0256(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0320/2017

Indgivne tekster :

A8-0320/2017

Forhandlinger :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0379

BETÆNKNING     ***I
PDF 1152kWORD 163k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Axel Voss

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0535),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 85 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0240/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den tyske Forbundsdag, det spanske Parlament, det italienske Senat, det nederlandske Senat, det polske Senat, det portugisiske Parlament og det rumænske Deputeretkammer,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Retsudvalget (A8-0320/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Da Den Europæiske Anklagemyndighed bør oprettes ud fra Eurojust, indeholder denne forordning de bestemmelser, der er nødvendige for at regulere forholdet mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed.

(4)  Eftersom Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes gennem udvidet samarbejdet, vil gennemførselsforordningen af det udvidede samarbejde til oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed være bindende i alle enkeltheder og kun umiddelbart gældende i de medlemsstater, som har deltaget i det udvidede samarbejde. For medlemsstater, der ikke deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, vil Eurojust fortsat være fuldt kompetent for de former for grov kriminalitet, der er opført i bilag I i denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Traktatens artikel 4 fastslår princippet om loyalt samarbejde, hvorefter Unionen og medlemsstaterne respekterer hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Med henblik på at fremme samarbejdet mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed bør kollegiet regelmæssigt behandle spørgsmål af relevans for Den Europæiske Anklagemyndighed.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den Europæiske Anklagemyndighed bør have enekompetence til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, men Eurojust bør kunne støtte de nationale myndigheders efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med denne form for overtrædelser, jf. forordningen om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed.

(5)  I betragtning af at Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes gennem et forstærket samarbejde, skal kompetencefordelingen mellem dette organ og Eurojust fastlægges tydeligt for så vidt angår strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser.

 

Fra den dato, hvor Den Europæiske Anklagemyndighed påtager sig sine opgaver, bør Eurojust for så vidt angår kriminalitet, som hører under Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence, både kunne udøve sin kompetence i sager, der involverer medlemsstater, som deltager i det udvidede samarbejde om oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed, og medlemsstater, der ikke deltager. I sådanne tilfælde bør Eurojust handle på anmodning af disse ikke-deltagende medlemsstater eller på anmodning af Den Europæiske Anklagemyndighed. Eurojust har under alle omstændigheder fortsat kompetence i forbindelse med strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, når Den Europæiske Anklagemyndighed ikke har kompetence eller ikke udøver sin kompetence. De medlemsstater, der ikke deltager i det udvidede samarbejde vedrørende oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed, kan fortsat anmode Eurojust om støtte i alle sager vedrørende strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser.

 

Den Europæiske Anklagemyndighed og Eurojust bør udvikle et tæt operationelt samarbejde, der ligger i tråd med deres respektive mandater.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Der bør også tages hensyn til evalueringen af Rådets afgørelse 2002/187/RIA og de aktiviteter, som Eurojust har gennemført (endelig rapport af 30. juni 2015).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(8)  Denne forordning overholder fuldt ud de grundlæggende rettigheder og friheder og sikrer fuldt ud de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det bør fastsættes, hvilke former for grov kriminalitet, som berører to eller flere medlemsstater, der henhører under Eurojusts kompetence. Derudover bør de sager, som ikke involverer to eller flere medlemsstater, men som kræver retsforfølgning på fælles basis, defineres. De bør bl.a. omfatte efterforskning og retsforfølgning, der kun berører én medlemsstat og et tredjeland, eller som kun berører én medlemsstat og Unionen.

(9)  Det bør klart fastsættes, hvilke former for grov kriminalitet, som berører to eller flere medlemsstater, der henhører under Eurojusts kompetence. Derudover bør de sager, som ikke involverer to eller flere medlemsstater, men som kræver retsforfølgning på fælles basis, defineres. De bør bl.a. omfatte efterforskning og retsforfølgning, der kun berører én medlemsstat og et tredjeland, eller som kun berører én medlemsstat og Unionen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  På anmodning af en medlemsstats kompetente myndighed eller Kommissionen bør det også være muligt for Eurojust at bistå med efterforskning, der kun berører den pågældende medlemsstat, men som har konsekvenser på EU-plan. Denne type efterforskning omfatter f.eks. sager, hvor et medlem af en EU-institution eller et EU-organ er involveret. Denne efterforskning omfatter også sager, der involverer et betydeligt antal medlemsstater, og som potentielt kan kræve en koordineret europæisk indsats.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre, at Eurojust kan yde en hensigtsmæssig støtte og koordinere efterforskning på tværs af grænserne, er det nødvendigt at alle de nationale medlemmer har de samme operationelle beføjelser, således at de mere effektivt kan samarbejde indbyrdes og med de nationale myndigheder. De nationale medlemmer bør gives beføjelser, som sætter Eurojust i stand til på hensigtsmæssig vis at udføre sin opgave. Disse beføjelser bør omfatte adgang til relevante oplysninger i nationale offentlige registre, udstedelse og efterkommelse af anmodninger om gensidig bistand og anerkendelse, direkte kontakt til og udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder, deltagelse i fælles efterforskningshold og efter aftale med den kompetente nationale myndighed eller i nødstilfælde iværksættelse af efterforskningsforanstaltninger og kontrollerede leverancer.

(11)  For at sikre, at Eurojust kan yde en hensigtsmæssig støtte og koordinere efterforskning på tværs af grænserne, er det nødvendigt, at alle de nationale medlemmer har de samme operationelle beføjelser, således at de kan samarbejde indbyrdes og med de nationale myndigheder på en mere kohærent og effektiv måde. De nationale medlemmer bør gives beføjelser, som sætter Eurojust i stand til på hensigtsmæssig vis at udføre sin opgave. Disse beføjelser bør omfatte adgang til relevante oplysninger i nationale offentlige registre, udstedelse og efterkommelse af anmodninger om gensidig bistand og anerkendelse, direkte kontakt til og udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder, deltagelse i fælles efterforskningshold og efter aftale med den kompetente nationale myndighed eller i nødstilfælde iværksættelse af efterforskningsforanstaltninger og kontrollerede leverancer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er nødvendigt at give Eurojust en administrativ og forvaltningsmæssig struktur, der sætter det i stand til mere effektivt at udføre sine opgaver og respektere principperne for EU-agenturer, samtidig med at Eurojusts særlige kendetegn bevares, og dets uafhængighed ved udøvelsen af dets operationelle funktioner sikres. Med henblik herpå bør de nationale medlemmers, kollegiets og den administrerende direktørs funktioner præciseres, og der bør oprettes en bestyrelse.

(12)  Det er nødvendigt at give Eurojust en administrativ og forvaltningsmæssig struktur, der sætter det i stand til mere effektivt at udføre sine opgaver, altid i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og fuldt ud respekterer principperne for EU-agenturer samt de grundlæggende rettigheder og friheder, sådan som de er skitseret i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012, samtidig med at Eurojusts særlige kendetegn bevares, og dets uafhængighed ved udøvelsen af dets operationelle funktioner sikres. Med henblik herpå bør de nationale medlemmers, kollegiets og den administrerende direktørs funktioner præciseres, og der bør oprettes en bestyrelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Der bør oprettes en koordineringsvagt i Eurojust, for at Eurojust kan være til rådighed døgnet rundt og for at sætte det i stand til at gribe ind i hastesager. Det bør være den enkelte medlemsstats ansvar at sikre, at repræsentanterne for koordineringsvagten kan udføre deres opgaver døgnet rundt alle ugens dage.

(17)  Der bør oprettes en koordineringsvagt i Eurojust for at gøre Eurojust effektiv og til rådighed døgnet rundt og for at sætte det i stand til at gribe ind i hastesager. Den enkelte medlemsstat bør sikre, at repræsentanterne for koordineringsvagten kan udføre deres opgaver døgnet rundt alle ugens dage.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Der bør etableres nationale Eurojustkoordineringssystemer i medlemsstaterne med henblik på at koordinere det arbejde, der udføres af de nationale Eurojustkorrespondenter, de nationale Eurojustkorrespondenter i forbindelse med terrorspørgsmål, de nationale korrespondenter for Det Europæiske Retlige Netværk og op til tre andre kontaktpunkter samt repræsentanter for netværket vedrørende fælles efterforskningshold og de netværk, der er etableret ved Rådets afgørelse 2002/494/RIA af 13. juni 2002 om oprettelse af et europæisk net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser10, Rådets afgørelse 2007/845/RIA af 6. december 2007 om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet11 og Rådets afgørelse 2008/852/RIA af 24. oktober 2008 om et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption12.

(18)  Der bør etableres nationale Eurojustkoordineringssystemer i medlemsstaterne med henblik på at koordinere det arbejde, der udføres af de nationale Eurojustkorrespondenter, de nationale Eurojustkorrespondenter i forbindelse med terrorspørgsmål, de nationale Eurojustkorrespondenter i forbindelse med spørgsmål om den europæiske anklagemyndigheds beføjelser, udpeget af de medlemsstater, der ikke deltager i den europæiske anklagemyndighed, de nationale korrespondenter for Det Europæiske Retlige Netværk og op til tre andre kontaktpunkter samt repræsentanter for netværket vedrørende fælles efterforskningshold og de netværk, der er etableret ved Rådets afgørelse 2002/494/RIA af 13. juni 2002 om oprettelse af et europæisk net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser10, Rådets afgørelse 2007/845/RIA af 6. december 2007 om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet11 og Rådets afgørelse 2008/852/RIA af 24. oktober 2008 om et net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption12.

_________________

_________________

10 EFT L 167 af 26.6.2002, s. 1.

10 EFT L 167 af 26.6.2002, s. 1.

11 EFT L 332, 18.12.2007, s. 103.

11 EFT L 332, 18.12.2007, s. 103.

12 EFT L 301, 12.11.2008, s. 38.

12 EFT L 301, 12.11.2008, s. 38.

Begrundelse

Da ikke alle medlemsstaterne deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, er det med henblik på at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau for Den Europæiske Unions finansielle interesser hensigtsmæssigt at oprette en korrespondent i disse stater.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at fremme og styrke koordineringen og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og retsforfølge kriminalitet, er det vigtigt, at Eurojust modtager de relevante oplysninger fra de nationale myndigheder, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver. Med henblik herpå bør de kompetente nationale myndigheder informere deres nationale medlemmer om oprettelsen af fælles efterforskningshold og de resultater, de opnår, i forbindelse med sager, der henhører under Eurojusts kompetence og direkte involverer mindst tre medlemsstater, og for hvilke der er sendt anmodninger eller afgørelser om retligt samarbejde til mindst to medlemsstater samt under visse omstændigheder om kompetencekonflikter, kontrollerede leverancer og gentagne problemer i forbindelse med det retlige samarbejde.

(19)  For at fremme og styrke koordineringen og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og retsforfølge kriminalitet, er det vigtigt, at Eurojust modtager de relevante oplysninger fra de nationale myndigheder, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver. Med henblik herpå bør de kompetente nationale myndigheder være forpligtet til uden unødig forsinkelse at informere deres nationale medlemmer om oprettelsen af fælles efterforskningshold og de resultater, de opnår, i forbindelse med sager, der henhører under Eurojusts kompetence og direkte involverer mindst to medlemsstater, og for hvilke der er sendt anmodninger eller afgørelser om retligt samarbejde til mindst to medlemsstater samt under visse omstændigheder om kompetencekonflikter, kontrollerede leverancer og gentagne problemer i forbindelse med det retlige samarbejde.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Den Europæiske Anklagemyndighed bør have ret til at deltage i alle Eurojusts møder, når der drøftes spørgsmål, som den anser for at være af relevans for Den Europæiske Anklagemyndigheds virke.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at styrke det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Europol og særligt for at kunne fastslå, om der er forbindelse mellem oplysninger, der allerede er i den enes eller den andens besiddelse, bør Eurojust give Europol mulighed for at få adgang til oplysninger hos Eurojust og foretage søgninger i dem.

(26)  For at styrke det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Europol og særligt for at kunne fastslå, om der er forbindelse mellem oplysninger, der allerede er i den enes eller den andens besiddelse, bør Eurojust give Europol mulighed for at få adgang til oplysninger hos Eurojust på grundlag af en ordning, hvor der gives svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet. Eurojust og Europol bør være i stand til at indgå en samarbejdsordning, der på gensidig vis inden for deres respektive mandater sikrer adgang til og mulighed for at søge i alle oplysninger, der er meddelt med henblik på krydstjek i overensstemmelse med de særlige sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelsesgarantier, der er fastsat i denne forordning. Enhver adgang til oplysninger hos Eurojust bør ved hjælp af tekniske midler begrænses til information, der falder ind under disse EU-organers respektive mandat.

Begrundelse

Betragtning 26 i denne forordning bør bringes i overensstemmelse med betragtning 28 i forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Eurojust bør kunne udveksle personoplysninger med andre EU-organer i det omfang, der er nødvendigt for, at det kan udføre sine opgaver.

(27)  Eurojust bør kunne udveksle personoplysninger med andre EU-organer i det omfang, der er nødvendigt for, at det kan udføre sine opgaver, med fuld respekt for beskyttelsen af privatlivets fred og de grundlæggende rettigheder og friheder.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør fastsættes bestemmelser om, at Eurojust kan udstationere retsembedsmænd som forbindelsespersoner i tredjelande for at opfylde mål i lighed med dem, der er fastsat for retsembedsmænd som forbindelsespersoner udstationeret af medlemsstaterne på grundlag af Rådets fælles aktion 96/277/RIA af 22. april 1996 om udveksling af retsembedsmænd som forbindelsespersoner med henblik på at forbedre det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater14.

(28)  Eurojust bør styrke samarbejdet med de kompetente myndigheder i tredjelande og internationale organisationer i overensstemmelse med en strategi udarbejdet i samråd med Kommissionen. Der bør i dette øjemed fastsættes bestemmelser om, at Eurojust kan udstationere retsembedsmænd som forbindelsespersoner i tredjelande for at opfylde mål i lighed med dem, der er fastsat for retsembedsmænd som forbindelsespersoner udstationeret af medlemsstaterne på grundlag af Rådets fælles aktion 96/277/RIA af 22. april 1996 om udveksling af retsembedsmænd som forbindelsespersoner med henblik på at forbedre det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater14.

_________________

_________________

14 EFT L 105, 27.4.1996, s. 1

14 EFT L 105, 27.4.1996, s. 1

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre Eurojust fuld selvstændighed og uafhængighed bør det have et selvstændigt budget med indtægter, hvis midler først og fremmest kommer fra Unionens budget, og som ikke skal dække udgifterne til lønninger og honorarer til de nationale medlemmer samt til de personer, der bistår dem; disse udgifter bør dækkes af deres oprindelsesmedlemsstat. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens tilskud og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionsretten bør revidere regnskaberne.

(30)  For at sikre Eurojust fuld selvstændighed og uafhængighed bør det have et selvstændigt budget, der er tilstrækkeligt til, at det kan udføre sit arbejde på behørig vis, med indtægter, hvis midler først og fremmest kommer fra Unionens budget, og som ikke skal dække udgifterne til lønninger og honorarer til de nationale medlemmer samt til de personer, der bistår dem; disse udgifter bør dækkes af deres oprindelsesmedlemsstat. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens tilskud og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten og godkendes af Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at øge åbenheden og den demokratiske kontrol af Eurojust er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om ordninger for Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters tilknytning til evalueringen af Eurojusts virke. Dette bør ikke stå i vejen for princippet om uafhængighed, hvad angår de foranstaltninger, der træffes i konkrete operationelle sager, eller tavshedspligten.

(31)  For at øge åbenheden og den demokratiske kontrol af Eurojust er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om ordninger for Europa-Parlamentets tilknytning til evalueringen af Eurojusts virke, navnlig for så vidt angår fremsendelse af Eurojusts årsberetning. Der bør indføres lignende ordninger for de nationale parlamenter. Disse ordninger bør imidlertid ikke stå i vejen for princippet om uafhængighed, hvad angår de foranstaltninger, der træffes i konkrete operationelle sager, eller tavshedspligten.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)16, bør finde anvendelse på Eurojust.

(34)  Samarbejde mellem Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Eurojust bør være reguleret af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af OLAF.

_________________

 

16 EFT L 136, 31.5.1999, s.1.

 

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det Eurojust, der oprettes ved denne forordning, er successor for Eurojust som oprettet ved afgørelse 2002/187/RIA.

2.  Det Eurojust, der oprettes ved denne forordning, erstatter og efterfølger Eurojust som oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Eurojust har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som i henhold til vedkommende stats lovgivning tillægges juridiske personer. Det kan bl.a. erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre samt optræde som part i retssager.

3.  I hver medlemsstat tillægges Eurojust den status som juridisk person, som denne stats nationale lovgivning tillægger juridiske personer.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust støtter og styrker koordineringen af og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og forfølge grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater eller kræver retsforfølgning på fælles basis, på grundlag af operationer foretaget af medlemsstaternes myndigheder og Europol samt oplysninger fra disse.

1.  Eurojust støtter og styrker koordineringen af og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og forfølge grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence til at behandle i medfør af artikel 3, stk. 1, og jf. bilag, I, der berører to eller flere medlemsstater eller kræver retsforfølgning på fælles basis, på grundlag af operationer foretaget af medlemsstaternes myndigheder og Europol, Den Europæiske Anklagemyndighed og OLAF samt oplysninger fra disse.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tager Eurojust hensyn til enhver anmodning fra en medlemsstats kompetente myndighed og enhver oplysning fra et organ, der er kompetent i medfør af bestemmelser, der er vedtaget inden for traktaternes rammer, eller indsamlet af Eurojust selv

a)  tager Eurojust hensyn til enhver anmodning fra en medlemsstats kompetente myndighed og enhver oplysning fra organer og institutioner, der er kompetent i medfør af bestemmelser, der er vedtaget inden for traktaternes rammer, eller indsamlet af Eurojust selv

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Eurojust udfører sine opgaver på anmodning af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller på eget initiativ.

3.  Eurojust udfører sine opgaver på anmodning af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller på eget initiativ eller efter anmodning fra Den Europæiske Anklagemyndighed.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojusts kompetence omfatter alle de former for kriminalitet, der er opført på listen i bilag 1. Dets kompetence omfatter dog ikke de former for kriminalitet, som henhører under Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence.

1.  Indtil den dato, hvor Den Europæiske Anklagemyndighed har påtaget sig sine efterforsknings- og retsforfølgningsmæssige opgaver i overensstemmelse med artikel 75 i forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, omfatter Eurojusts kompetence alle de former for kriminalitet, der er opført på listen i bilag 1. Fra den dato, hvor Den Europæiske Anklagemyndighed påtager sig sine opgaver, udøver Eurojust dog ikke sin kompetence med hensyn til de former for kriminalitet, som henhører under Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence, undtagen i sager, der berører medlemsstater, som deltager i det udvidede samarbejde, men hvor Den Europæiske Anklagemyndighed ikke udøver sin kompetence, eller sager, der berører medlemsstater, som ikke deltager i det udvidede samarbejde om oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed, eller hvis Den Europæiske Anklagemyndighed selv anmoder Eurojust om støtte. De praktiske detaljer om udøvelsen af kompetence i henhold til dette stykke reguleres i en samarbejdsaftale som omhandlet i artikel 38, stk. 2a.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Eurojusts kompetence omfatter fortsat:

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Eurojusts kompetence omfatter tilknyttede strafbare handlinger. Følgende overtrædelser skal betragtes som tilknyttede strafbare handlinger:

2.  Eurojusts kompetence omfatter strafbare handlinger knyttet til de strafbare handlinger, der er anført i bilag 1. Følgende overtrædelser skal betragtes som tilknyttede strafbare handlinger:

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  På enten en medlemsstats kompetente myndigheds eller Kommissionens anmodning kan Eurojust bistå med efterforskning og retsforfølgning, der kun berører den pågældende medlemsstat og Unionen.

4.  På enten en medlemsstats kompetente myndigheds eller Kommissionens anmodning kan Eurojust bistå med efterforskning og retsforfølgning, der kun berører den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bistår medlemsstaternes kompetente myndigheder med at sikre den bedst mulige koordinering af efterforskningen og retsforfølgningen

b)  sikrer koordinering af efterforskning og retsforfølgning, der udføres af medlemsstaternes kompetente myndigheder

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  yder støtte med henblik på at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig på grundlag af Europols analyser

c)  støtter og forbedrer samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig på grundlag af Europols analyser

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  arbejder tæt sammen med Den Europæiske Anklagemyndighed i sager, der er omfattet af dennes kompetence

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  støtter og deltager i givet fald i specialiserede EU-ekspertisecentre, der er udviklet af Europol og andre EU-organer og -agenturer

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  samarbejder med EU-agenturer, -organer og -netværk, der er oprettet inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er reguleret i henhold til afsnit V i TEUF

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  støtter medlemsstaternes tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af de former for grov kriminalitet, som er opført på listen i bilag I.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis to eller flere medlemsstater ikke kan enes om, hvem af dem der skal iværksætte en efterforskning eller retsforfølgning, efter at der er fremsat anmodning herom i henhold til stk. 2, litra b), afgiver Eurojust en skriftlig udtalelse om sagen. Udtalelsen sendes straks til de berørte medlemsstater.

4.  Hvis to eller flere medlemsstater ikke kan enes om, hvem af dem der skal iværksætte en efterforskning eller retsforfølgning, efter at der er fremsat anmodning herom i henhold til stk. 2, litra a) og b), afgiver Eurojust en skriftlig udtalelse om sagen. Udtalelsen sendes straks til de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Eurojust afgiver på anmodning af en kompetent myndighed en skriftlig udtalelse om gentagne afslag på eller vanskeligheder med at efterkomme anmodninger og afgørelser om retligt samarbejde, herunder afgørelser, der er baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, forudsat at det ikke har kunnet løses efter aftale mellem de kompetente nationale myndigheder eller ved de pågældende nationale medlemmers indgriben. Udtalelsen sendes straks til de berørte medlemsstater.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale medlemmer og stedfortræderne har status som anklager, dommer eller politiembedsmand med tilsvarende kompetence. De kompetente nationale myndigheder giver dem de beføjelser, der er omhandlet i denne forordning, således at de kan løse deres opgaver.

3.  De nationale medlemmer og stedfortræderne har status som anklager, dommer eller repræsentant for en retslig myndighed med tilsvarende kompetence i henhold til national ret. De kompetente nationale myndigheder giver dem de beføjelser, der er omhandlet i denne forordning, således at de kan løse deres opgaver.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De nationale medlemmers og deres stedfortræderes mandat er på fire år og kan forlænges en gang.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Medlemsstaterne skal udpege de nationale medlemmer og stedfortrædere på baggrund af dokumenteret lang praktisk erfaring på højt niveau inden for strafferet.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme eller på anden måde støtte fremsættelsen og efterkommelsen af alle anmodninger om gensidig retlig bistand eller gensidig anerkendelse eller selv fremsætte og efterkomme dem

a)  at fremme eller på anden måde støtte fremsættelsen og efterkommelsen af alle anmodninger om gensidig retlig bistand eller gensidig anerkendelse

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  direkte at kontakte og udveksle oplysninger med en hvilken som helst kompetent national myndighed i medlemsstaten

b)  direkte at kontakte og udveksle oplysninger med en hvilken som helst kompetent national myndighed i medlemsstaten eller et hvilket som helst EU-agentur eller andet kompetent organ, herunder Den Europæiske Anklagemyndighed

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  fremsætte og efterkomme enhver anmodning om gensidig bistand eller gensidig anerkendelse

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d a)  Medlemsstater kan give de nationale medlemmer yderligere beføjelser i overensstemmelse med national lovgivning. Medlemsstaterne underretter formelt Kommissionen og kollegiet om disse beføjelser.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I samråd med den kompetente nationale myndighed:

2.  De nationale medlemmer kan i samråd med den kompetente nationale myndighed og i overensstemmelse med national ret:

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  iværksætter de nationale medlemmer efterforskningsforanstaltninger

a)  foreskrive eller anmode om efterforskningsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I hastesager, hvor det ikke er muligt i tide at nå til enighed om de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, har de nationale medlemmer beføjelse til at træffe disse, idet de snarest muligt informerer den nationale kompetente myndighed herom.

3.  I hastesager, og for så vidt det ikke er muligt at identificere eller få kontakt til den kompetente nationale myndighed i tide, har de nationale medlemmer beføjelse til at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, i overensstemmelse med national ret, idet de straks informerer den nationale kompetente myndighed herom.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  I de sager, der er omhandlet i stk. 3a, behandles anmodninger fra det nationale medlem af den kompetente nationale myndighed uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  strafferegistre

a)  strafferegistre, herunder det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  alle de nationale medlemmer, når kollegiet udøver sine operationelle funktioner i henhold til artikel 4

a)  alle de nationale medlemmer

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  alle de nationale medlemmer og to repræsentanter for Kommissionen, når kollegiet udøver sine forvaltningsfunktioner, jf. artikel 14.

b)  og to repræsentanter for Kommissionen, når kollegiet udøver sine forvaltningsfunktioner, hvoraf den ene også børe være repræsentant i bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør deltager i kollegiets forvaltningsmøder uden stemmeret.

3.  Den administrerende direktør deltager i kollegiets møder uden stemmeret.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiet holder mindst et operationelt møde om måneden. Med henblik på kollegiets forvaltningsopgaver afholder det mindst to ordinære møder om året. Derudover afholder det møder på formandens initiativ, på Kommissionens anmodning eller på anmodning af mindst to tredjedele af medlemmerne.

2.  Kollegiet holder mindst et møde om måneden. Derudover afholder det møder på formandens initiativ, på Kommissionens anmodning for at drøfte kollegiets forvaltningsmæssige opgaver eller på anmodning af mindst to tredjedele af medlemmerne.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medmindre andet er fastsat, træffer kollegiet sine beslutninger med et flertal af sine medlemmer.

1.  Medmindre andet er fastsat, og såfremt der ikke kan opnås konsensus, træffer kollegiet sine beslutninger med et flertal af sine medlemmer.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved udøvelsen af sine forvaltningsfunktioner skal kollegiet:

Med henblik på klart at sondre mellem kollegiets operationelle og forvaltningsmæssige funktioner fastsættes der bestemmelser, der mindsker de nationale medlemmers administrative byrde til et minimum, således at der fokuseres på Eurojusts operationelle arbejde. Kollegiets forvaltningsmæssige opgaver omfatter navnlig vedtagelse af Eurojusts arbejdsprogrammer, budget og årsberetning samt samarbejdsordninger med partnere. Det bør have beføjelser som ansættelsesmyndighed hvad angår den administrerende direktør. Kollegiet bør også vedtage Eurojusts forretningsorden.

a)  hvert år vedtage Eurojusts programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt medlemmerne og i henhold til artikel 15

 

b)  med to tredjedeles flertal blandt medlemmerne vedtage Eurojusts årlige budget og udøve andre funktioner under overholdelse af Eurojusts budget, jf. kapitel VI

 

c)  vedtage en konsolideret årsberetning om Eurojusts aktiviteter og senest den [date foreseen in FFR] det følgende år sende den til Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, Rådet, Kommissionen og Revisionsrettens og offentliggøre den

 

d)  vedtage en personaleplan som en del af programmeringsdokumentet

 

e)  vedtage de finansielle regler, der gælder for Eurojust i henhold til artikel 52

 

f)  vedtage regler for forebyggelse og styring af interessekonflikter i forhold til sine medlemmer

 

g)  i henhold til stk. 2 og med hensyn til agenturets personale udøve de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd(1) i Den Europæiske Union tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte(2) tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (herefter benævnt "ansættelsesmyndighedsbeføjelser")

 

h)  udnævne den administrerende direktør og om nødvendigt forlænge den pågældendes mandat eller afskedige den pågældende, jf. artikel 17

 

i)  udnævne en regnskabsfører og en databeskyttelsesansvarlig, som er funktionelt uafhængig under udførelsen af sit hverv

 

j)  godkende samarbejdsordninger, der er indgået i henhold til artikel 43

 

k)  vælge formanden og næstformændene i henhold til artikel 11

 

l)  vedtager sin forretningsorden.

 

2.  Kollegiet vedtager i henhold til artikel 110 i tjenestemandsvedtægten en beslutning på grundlag af artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte om uddelegering af de relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og fastsættelse af betingelserne for suspendering af uddeleringen af disse beføjelser. Den administrerende direktør har bemyndigelse til at uddelegere disse beføjelser.

 

3.  Under ekstraordinære omstændigheder kan kollegiet midlertidigt suspendere uddelegeringen af beføjelserne som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og de beføjelser, sidstnævnte har uddelegeret, og selv udøve dem eller uddelegere dem til et af sine medlemmer eller til et andet medlem af personalet end den administrerende direktør.

 

4.  Kollegiet træffer med to tredjedeles flertal blandt medlemmerne beslutning om udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes mandat og afskedigelse af denne.

 

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kollegiet vedtager senest [30. november hvert år] et programmeringsdokument, som indeholder den flerårige og årlige programmering på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse. Det sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Programmeringsdokumentet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget og tilpasses om nødvendigt hertil.

1.  Kollegiet vedtager senest [30. november hvert år] et programmeringsdokument, som indeholder den årlige programmering på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse. Det sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt til Den Europæiske Anklagemyndighed. Programmeringsdokumentet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget og tilpasses om nødvendigt hertil.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I det flerårige arbejdsprogram fastsættes den samlede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Heri fastsættes desuden ressourceplanen, herunder det flerårige budget og personalebehovet. Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres, når det er hensigtsmæssigt, navnlig for at tage hensyn til resultatet af den evaluering, der er omhandlet i artikel 56.

4.  I det flerårige arbejdsprogram fastsættes den samlede strategiske programmering, herunder mål, strategien for samarbejde med tredjelande og internationale organisationer som omhandlet i artikel 43, forventede resultater og resultatindikatorer. Heri fastsættes desuden ressourceplanen, herunder det flerårige budget og personalebehovet. Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres, når det er hensigtsmæssigt, navnlig for at tage hensyn til resultatet af den evaluering, der er omhandlet i artikel 56.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kollegiet bistås af en bestyrelse. Bestyrelsen er ikke involveret i Eurojusts operationelle funktioner, jf. artikel 4 og 5.

1.  Kollegiet bistås af en bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe administrative beslutninger med henblik på at sikre, at Eurojust kan fungere efter hensigten. Den iværksætter også det nødvendige forberedende arbejde vedrørende andre administrative spørgsmål med henblik på kollegiets godkendelse i henhold til artikel 5, stk. 2. Den er ikke involveret i Eurojusts operationelle funktioner, jf. artikel 4 og 5.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Bestyrelsen kan rådføre sig med kollegiet, når den udarbejder Eurojusts årlige budget, årsberetningen og de årlige og flerårige arbejdsprogrammer, og kan modtage andre ikkeoperationelle oplysninger fra kollegiet, hvor det er nødvendigt for udførelsen af dens opgaver.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen:

2.  Bestyrelsen har til opgave:

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at godkende Eurojusts årlige og flerårige arbejdsprogram på grundlag af udkast udarbejdet af den administrerende direktør og forelægge dem for kollegiet med henblik på vedtagelse

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  vedtager en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til risiciene for svig, hvad angår costbenefitanalysen af de foranstaltninger, der skal gennemføres

b)  at vedtage en strategi for bekæmpelse af svig for Eurojust på grundlag af et udkast udarbejdet af den administrerende direktør

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  træffer alle andre beslutninger, som ikke udtrykkeligt er tillagt kollegiet i medfør af artikel 5 og 14 eller henhører under den administrerende direktørs ansvar, jf. artikel 18

udgår

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  vedtager sin forretningsorden.

udgår

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra h a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h a)  at udføre yderligere administrative opgaver, der er pålagt den af kollegiet i henhold til artikel 5, stk. 4

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra h b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h b)  vedtage de finansielle regler, der gælder for Eurojust i henhold til artikel 52

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h c)  i henhold til artikel 110 i tjenestemandsvedtægten at vedtage en beslutning på grundlag af artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte om delegation af de relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og om fastsættelse af betingelserne for suspendering af delegationen af disse beføjelser; den administrerende direktør har bemyndigelse til at uddelegere disse beføjelser.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen kan, når det er nødvendigt som følge af en hastesituation, træffe visse foreløbige beslutninger på kollegiets vegne vedrørende administrative og budgetmæssige forhold, som skal bekræftes af kollegiet.

udgår

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Bestyrelsen holder mindst ét ordinært møde hver tredje måned. Derudover afholder det møder på formandens initiativ, på Kommissionens anmodning eller på anmodning af mindst to af dets øvrige medlemmer.

6.  Bestyrelsen mødes mindst én gang hver tredje måned. Om nødvendigt afholder den møder på formandens initiativ, på Kommissionens anmodning eller på anmodning af mindst to af dets øvrige medlemmer.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør udnævnes af kollegiet på grundlag af en liste over kandidater foreslået af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Med henblik på indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres Eurojust af kollegiets formand.

2.  Den administrerende direktør udnævnes af kollegiet på grundlag af sine kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring og på grundlag af en liste over kandidater foreslået af bestyrelsen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure i henhold til Eurojusts forretningsorden. Med henblik på indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres Eurojust af kollegiets formand.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør udnævnes for fem år. Ved udløbet af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, hvori der tages hensyn til evalueringen af den administrerende direktørs arbejde.

3.  Den administrerende direktør udnævnes for fire år. Ved udløbet af denne periode foretager bestyrelsen en vurdering, hvori der tages hensyn til evalueringen af den administrerende direktørs arbejde.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kollegiet kan på forslag af Kommissionen, som tager hensyn til den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, forlænge den administrerende direktørs mandat én gang med højst fem år.

4.  Kollegiet kan på forslag af bestyrelsen, som tager hensyn til vurderingen i stk. 3, forlænge den administrerende direktørs mandat én gang med højst fire år.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør står til ansvar over for kollegiet og bestyrelsen.

6.  Den administrerende direktør står til ansvar over for kollegiet.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges, efter at kollegiet har truffet beslutning herom på forslag af Kommissionen.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges, efter at kollegiet har truffet beslutning herom på forslag af bestyrelsen.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser udfører den administrerende direktør sit hverv i uafhængighed og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

2.  Med forbehold af kollegiets og bestyrelsens respektive beføjelser udfører den administrerende direktør sit hverv i uafhængighed og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den daglige forvaltning af Eurojust

a)  den daglige forvaltning af Eurojust og personaleforvaltningen

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  forberedelsen af programmeringsdokumentet og videregivelsen heraf til bestyrelsen og kollegiet, efter at Kommissionen er blevet konsulteret

c)  udarbejdelsen af det årlige og flerårige arbejdsprogram og forelæggelsen heraf for bestyrelsen med henblik på godkendelse

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  gennemførelsen af programmeringsdokumentet og rapporteringen til bestyrelsen og kollegiet om gennemførelsen heraf

d)  gennemførelsen af det årlige og flerårige arbejdsprogram og rapporteringen til bestyrelsen om gennemførelsen heraf

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  udarbejdelsen af en handlingsplan til opfølgning af konklusionerne af de interne eller eksterne revisionsrapporter, evalueringer og undersøgelser fra bl.a. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og OLAF og den halvårlige statusrapportering til bestyrelsen, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

f)  udarbejdelsen af en handlingsplan til opfølgning af konklusionerne af de interne eller eksterne revisionsrapporter, evalueringer og undersøgelser fra bl.a. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og OLAF og den halvårlige statusrapportering til kollegiet, bestyrelsen, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  beskyttelsen af Unionens finansielle interesser ved at træffe foranstaltninger til forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, foretage effektiv kontrol og i tilfælde af uregelmæssigheder at inddrive uretmæssigt udbetalte beløb og om nødvendigt pålægge administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning

udgår

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra j a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

j a)  med hensyn til agenturets personale udøvelsen af de beføjelser, som tjenestemandsvedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (i det følgende benævnt "beføjelser som ansættelsesmyndighed")

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra j b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

j b)  ydelse af den nødvendige administrative støtte til at lette Eurojusts operationelle arbejde

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra j c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

j c)  ydelse af støtte til formanden og næstformændene i forbindelse med varetagelsen af deres hverv.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra j d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

j d)  at udarbejde et udkast til forslag til Eurojusts årlige budget, som skal præsenteres og konsulteres af bestyrelsen, før det vedtages af kollegiet

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Repræsentanterne for koordineringsvagten træder til uden ugrundet ophold i forbindelse med efterkommelsen af en anmodning i deres medlemsstat.

3.  Repræsentanterne for koordineringsvagten træder til effektivt og uden ugrundet ophold i forbindelse med efterkommelsen af en anmodning i deres medlemsstat.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Alle nationale korrespondenter, der udpeges af medlemsstaterne i henhold til stk. 1, skal have de kvalifikationer og den erfaring, der er nødvendige for at udføre deres opgaver.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  nationale korrespondenter for spørgsmål vedrørende Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence for ikke-deltagende medlemsstater

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede personer bibeholder deres stilling og status i henhold til national lovgivning.

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede personer bibeholder deres stilling og status i henhold til national lovgivning, for så vidt dette ikke udgør en hæmsko for de funktioner, de udøver i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 5 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at opretholde tætte forbindelser med den nationale Europolenhed.

d)  at opretholde tætte forbindelser med den nationale Europolenhed, andre af Det Europæiske Retlige Netværks kontaktpunkter og andre relevante kompetente nationale myndigheder.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler alle de oplysninger med Eurojust, der er nødvendige med henblik på udførelsen af Eurojusts opgaver i henhold til artikel 2 og 4 samt databeskyttelsesreglerne i denne forordning. Dette skal mindst omfatte de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5, 6 og 7.

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler alle de oplysninger med Eurojust, der er nødvendige med henblik på udførelsen af Eurojusts opgaver i henhold til artikel 2 og 4 samt databeskyttelsesreglerne i denne forordning. Dette skal mindst omfatte de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, 5 og 6.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fremsendelse af oplysninger til Eurojust betragtes kun som en anmodning om bistand fra Eurojust i den pågældende sag, hvis en kompetent myndighed præciserer dette.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente nationale myndigheder informerer uden ugrundet ophold deres nationale medlemmer om sager vedrørende strafbare handlinger, der henhører under Eurojusts kompetence, som berører mindst tre medlemsstater, og for hvilke der er sendt anmodninger eller afgørelser om retligt samarbejde, herunder dem, der er baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, til mindst to medlemsstater.

5.  De kompetente nationale myndigheder informerer uden ugrundet ophold deres nationale medlemmer om sager, som berører mindst tre medlemsstater direkte, og for hvilke der er sendt anmodninger eller afgørelser om retligt samarbejde, herunder dem, der er baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, til mindst to medlemsstater, og

 

a)  den pågældende overtrædelse i den anmodende eller udstedende medlemsstat kan medføre frihedsstraf eller forvaring af en maksimal varighed på mindst fem eller seks år, hvilket den pågældende medlemsstat skal træffe afgørelse om, og figurerer på følgende liste:

 

i)  menneskehandel

 

ii)  seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, herunder børnepornografi og hvervning af børn til seksuelle formål

 

iii)  narkotikahandel

 

iv)  ulovlig handel med skydevåben, dele og komponenter hertil og ammunition og eksplosive stoffer

 

v)  korruption

 

vi)  kriminalitet, der skader Unionens finansielle interesser

 

vii)  falskmøntneri og forfalskning af betalingsmidler

 

viii)  hvidvaskning af penge

 

ix)  IT-kriminalitet eller

 

b)  hvor der er konkrete indicier for, at en kriminel organisation er involveret, eller

 

c)  hvor der er tegn på, at sagen kan have en alvorlig grænseoverskridende dimension eller alvorlige konsekvenser på EU-plan, eller at den kan berøre andre medlemsstater end dem, der er direkte involveret.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente nationale myndigheder informerer uden ugrundet ophold deres nationale medlemmer om sager vedrørende strafbare handlinger, der henhører under Eurojusts kompetence, som berører mindst tre medlemsstater, og for hvilke der er sendt anmodninger eller afgørelser om retligt samarbejde, herunder dem, der er baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, til mindst to medlemsstater.

5.  De kompetente nationale myndigheder informerer uden ugrundet ophold deres nationale medlemmer om sager, som berører mindst to medlemsstater direkte, og for hvilke der er sendt anmodninger eller afgørelser om retligt samarbejde, herunder dem, der er baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, til mindst to medlemsstater.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  De oplysninger, der er omhandlet i denne artikel, sendes på struktureret vis som fastsat af Eurojust.

9.  De oplysninger, der er omhandlet i denne artikel, sendes på struktureret vis som fastsat af Eurojust. Den nationale myndighed har ikke pligt til at give disse oplysninger, hvis de allerede er blevet fremsendt til Eurojust i henhold til andre bestemmelser i denne forordning.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust giver de kompetente nationale myndigheder oplysninger om resultaterne af behandlingen af oplysninger, herunder om forbindelser til sager, som allerede er lagret i sagsforvaltningssystemet. Disse oplysninger kan omfatte personoplysninger.

1.  Eurojust giver uden ugrundet ophold de kompetente nationale myndigheder oplysninger om resultaterne af behandlingen af oplysninger, herunder om forbindelser til sager, som allerede er lagret i sagsforvaltningssystemet. Disse oplysninger kan omfatte personoplysninger.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente nationale myndigheder besvarer uden ugrundet ophold Eurojusts anmodninger og udtalelser, jf. artikel 4. Hvis de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder beslutter ikke at efterkomme en anmodning som omhandlet i artikel 4, stk. 2, eller beslutter ikke at følge en skriftlig udtalelse som omhandlet i artikel 4, stk. 4 og 5, underretter de uden ugrundet ophold Eurojust om deres beslutning og begrunder den. Hvis det ikke er muligt at begrunde et afslag på at efterkomme en anmodning, fordi dette ville skade væsentlige nationale sikkerhedsinteresser eller bringe personers sikkerhed i fare, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder gøre operationelle grunde gældende.

De kompetente nationale myndigheder besvarer uden ugrundet ophold - i hastesager kan Eurojust fastsætte en svarfrist - Eurojusts anmodninger og udtalelser, jf. artikel 4. De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder skal efterkomme en anmodning foretaget af Eurojust som omhandlet i artikel 4, stk. 2, og artikel 4, stk. 2 (nyt), eller følge en skriftlig udtalelse som omhandlet i artikel 4, stk. 4 og 5, medmindre de over for Eurojust i en begrundet udtalelse kan godtgøre, at en umiddelbar efterkommelse vil bringe gennemførelsen af en igangværende efterforskning eller en enkeltpersons sikkerhed i fare. Enhver forsinkelse med hensyn til at efterkomme anmodninger og udtalelser fra Eurojust i medfør af artikel 4 skal begrundes behørigt.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust opretter et sagsforvaltningssystem bestående af midlertidige elektroniske sagsmapper og en fortegnelse, som indeholder de personoplysninger, der er omhandlet i bilag 2, og andre oplysninger end personoplysninger.

1.  Eurojust opretter et sagsforvaltningssystem indeholdende midlertidige elektroniske sagsmapper og en fortegnelse, som indeholder de personoplysninger, der er omhandlet i bilag 2, og andre oplysninger end personoplysninger.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at lette kontrollen med, at behandlingen af personoplysninger er lovlig og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

c)  at lette kontrollen med, at behandlingen af personoplysninger er lovlig og i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Fortegnelsen skal indeholde henvisninger til de midlertidige elektroniske sagsmapper, der behandles inden for rammerne af Eurojusts virksomhed, og må ikke indeholde andre personoplysninger end dem, der er nævnt i punkt 1, litra a)-i), k) og m), og i punkt 2 i bilag 2.

4.  Fortegnelsen skal indeholde henvisninger til de midlertidige elektroniske sagsmapper, der behandles inden for rammerne af Eurojusts virksomhed, og må ikke indeholde andre personoplysninger end dem, der er nævnt i punkt 2 i bilag 2.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  I forbindelse med behandlingen af operationelle personoplysninger, der er knyttet til en bestemt sag, må Eurojust ikke oprette andre elektroniske databaser end sagsforvaltningssystemet eller en midlertidig elektronisk sagsmappe.

6.  I forbindelse med behandlingen af operationelle personoplysninger må Eurojust ikke oprette andre elektroniske databaser end sagsforvaltningssystemet.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Sagsforvaltningssystemet og de midlertidige elektroniske sagsmapper skal gøres tilgængelige for Den Europæiske Anklagemyndighed.

7.  Sagsforvaltningssystemet og de midlertidige elektroniske sagsmapper skal gøres tilgængelige for Den Europæiske Anklagemyndighed inden for dens kompetenceområde.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Bestemmelserne om adgang til sagsforvaltningssystemet og de elektroniske midlertidige sagsmapper finder tilsvarende anvendelse på Den Europæiske Anklagemyndighed. De oplysninger, som Den Europæiske Anklagemyndighed har indlæst i sagsforvaltningssystemet, de midlertidige elektroniske sagsmapper og fortegnelsen, er ikke tilgængelige på nationalt plan.

8.  Bestemmelserne om adgang til sagsforvaltningssystemet og de elektroniske midlertidige sagsmapper finder tilsvarende anvendelse på Den Europæiske Anklagemyndighed inden for dens kompetenceområde. De oplysninger, som Den Europæiske Anklagemyndighed har indlæst i sagsforvaltningssystemet, de midlertidige elektroniske sagsmapper og fortegnelsen, er ikke tilgængelige på nationalt plan.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Et nationalt medlem, der har oprettet en midlertidig elektronisk sagsmappe, beslutter, hvilke oplysninger i forbindelse med denne elektroniske sagsmappe der skal indføres i fortegnelsen.

3.  Et nationalt medlem, der har oprettet en midlertidig elektronisk sagsmappe, beslutter, hvilke oplysninger i forbindelse med denne elektroniske sagsmappe og i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, der skal indføres i fortegnelsen

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Behandling af personoplysninger

Behandling af oplysninger

1.  I det omfang det er nødvendigt for Eurojusts udførelse af sin udtrykkeligt beskrevne opgave, må Eurojust inden for rammerne af sin kompetence og med henblik på udførelsen af sine operationelle opgaver og ved hjælp af elektronisk databehandling eller strukturerede manuelle registre i henhold til denne forordning alene behandle de personoplysninger, der er opregnet i punkt 1 i bilag 2, i relation til personer, som i henhold til de berørte medlemsstaters lovgivning mistænkes for at have begået eller have medvirket til en strafbar handling, der henhører under Eurojusts kompetence, eller som er blevet dømt for en sådan strafbar handling.

Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på beskyttelse af fysiske personer i relation til Eurojusts behandling af personoplysninger i forbindelse med dets virksomhed.

2.  Eurojust må kun behandle de personoplysninger, der er opregnet i punkt 2 i bilag 2, i relation til personer, som i henhold til de berørte medlemsstaters lovgivning betragtes som vidner eller forurettede inden for rammerne af en strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med en eller flere af de former for kriminalitet og de strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 3, eller i relation til personer, der er under 18 år. Behandling af sådanne personoplysninger må kun finde sted, hvis det er absolut nødvendigt af hensyn til udførelsen af Eurojusts udtrykkeligt beskrevne opgave, og hvis behandlingen af oplysningerne ligger inden for rammerne af agenturets kompetence og sker med Eurojusts operationelle opgaver for øje.

 

3.  I undtagelsestilfælde må Eurojust også i et begrænset tidsrum, som ikke må overskride det tidsrum, der er nødvendigt for at afslutte den sag, som de behandlede oplysninger vedrører, behandle andre personoplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, vedrørende omstændighederne omkring en lovovertrædelse, såfremt de er af umiddelbar betydning for og indgår i den igangværende efterforskning, som Eurojust koordinerer eller hjælper med at koordinere, og såfremt behandlingen af disse oplysninger er strengt nødvendig af de årsager, der er beskrevet i stk. 1. Den databeskyttelsesansvarlige, der er omhandlet i artikel 31, underrettes straks, hvis dette stykke bringes i anvendelse, og informeres om de særlige omstændigheder, der berettiger behandlingen af disse personoplysninger. Såfremt disse andre oplysninger vedrører vidner eller forurettede, jf. stk. 2, skal beslutningen om at behandle dem træffes af mindst to nationale medlemmer i fællesskab.

 

4.  Eurojust må kun foretage manuel eller elektronisk databehandling af personoplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt vedrørende helbredsforhold og seksualliv, hvis disse oplysninger er strengt nødvendige for den relevante nationale efterforskning samt for koordineringen i Eurojust, og såfremt de supplerer andre personoplysninger, der allerede er blevet behandlet. Den databeskyttelsesansvarlige underrettes straks, hvis dette stykke bringes i anvendelse. Disse oplysninger må ikke behandles i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 24, stk. 4. Såfremt disse andre oplysninger vedrører vidner eller forurettede, jf. stk. 2, skal beslutningen om at behandle dem træffes af kollegiet.

 

5.  Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på Eurojusts behandling af personoplysninger i forbindelse med dets virksomhed. Nærværende forordning specificerer og supplerer forordning (EF) nr. 45/2001 for så vidt angår personoplysninger, der behandles af Eurojust i forbindelse med dets operationelle opgaver.

 

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personoplysninger, som behandles af Eurojust, må ikke lagres længere end indtil den første af følgende datoer:

udgår

a)  datoen for udløbet af forældelsesfristen for påtale i alle de medlemsstater, der er berørt af efterforskningen og retsforfølgningen

 

b)  den dato, hvor personen blev frifundet, og retsafgørelsen har fået retskraft

 

c)  tre år efter den dato, hvor retsafgørelsen har fået retskraft i den sidste af de medlemsstater, der er berørt af efterforskningen og retsforfølgningen

 

d)  den dato, hvor Eurojust og de berørte medlemsstater konstaterer eller i fællesskab beslutter, at det ikke længere er nødvendigt, at efterforskningen og retsforfølgningen koordineres af Eurojust, medmindre der er pligt til at forelægge Eurojust disse oplysninger i henhold til artikel 21, stk. 5, eller 6

 

e)  tre år efter den dato, hvor oplysningerne blev fremsendt i overensstemmelse med artikel 21, stk. 6 eller 7.

 

2.  Overholdelsen af de i stk. 1, litra a), b), c) og d), nævnte frister for lagring kontrolleres løbende ved hjælp af hensigtsmæssig elektronisk databehandling. Under alle omstændigheder vurderes det hvert tredje år efter indlæsningen, om det fortsat er nødvendigt at lagre oplysningerne. Hvis oplysninger vedrørende de i artikel 27, stk. 4, nævnte personer lagres i en længere periode end fem år, underrettes Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse herom.

 

3.  Når en af de i stk. 1, litra a), b), c) eller d), nævnte frister udløber, foretager Eurojust en vurdering af, om det fortsat er nødvendigt at lagre oplysningerne, for at det kan udføre sine opgaver, og Eurojust kan undtagelsesvis beslutte at lagre oplysningerne, indtil den næste vurdering skal foretages. Det skal angives, hvorfor en fortsat lagring heraf er berettiget, og begrundelsen herfor skal registreres. Hvis der ikke træffes beslutning om fortsat at lagre personoplysningerne, skal de automatisk slettes efter tre år. Når forældelsesfristen for påtale er udløbet i alle de berørte medlemsstater, jf. stk. 1, litra a), må oplysninger dog kun lagres, hvis de er nødvendige, for at Eurojust kan yde støtte i henhold til denne forordning.

 

4.  Når oplysninger i henhold til stk. 3 lagres i længere tid end de datoer, der er nævnt i stk. 1, vurderer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse hvert tredje år, om det fortsat er nødvendigt at lagre dem.

 

5.  Hvis en sagsmappe indeholder ikke-elektronisk behandlede og ikke-strukturerede oplysninger, og fristen for lagring er udløbet for så vidt angår den seneste elektronisk behandlede oplysning i sagsmappen, sendes alle sagsakterne tilbage til den myndighed, der har videregivet dem, og eventuelle kopier tilintetgøres.

 

6.  Hvis Eurojust har koordineret en efterforskning eller retsforfølgning, underretter de berørte nationale medlemmer Eurojust og de øvrige berørte medlemsstater om alle retsafgørelser vedrørende sagen, som har fået retskraft, bl.a. med henblik på, at stk. 1, litra b), kan finde anvendelse.

 

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på kontrol af lovligheden af databehandlingen samt med henblik på at udøve egenkontrol og sikre, at de pågældende data beskyttes, og at indholdet ikke ændres, registrerer Eurojust enhver indsamling, ændring, adgang, videregivelse, samkøring og sletning af personoplysninger, der anvendes til operationelle formål. Disse registeroplysninger slettes efter 18 måneder, medmindre oplysningerne stadig skal bruges til løbende kontrol.

udgår

2.  Registeroplysningerne i henhold til stk. 1 meddeles Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på dennes anmodning. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kan kun anvende disse oplysninger til kontrol af databeskyttelsen, til at sikre korrekt databehandling og til at sikre, at de pågældende data beskyttes, og at indholdet ikke ændres.

 

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kun nationale medlemmer og deres stedfortrædere og assistenter, de personer, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, og er koblet til sagsforvaltningssystemet, samt autoriseret Eurojustpersonale kan med henblik på at udføre Eurojusts opgaver og inden for de begrænsninger, der er fastsat i artikel 24, 25 og 26, få adgang til personoplysninger, der behandles af Eurojust i forbindelse med dets operationelle opgaver.

udgår

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen udpeger en databeskyttelsesansvarlig i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 45/2001.

udgår

2.  Den databeskyttelsesansvarlige skal med henblik på overholdelsen af forpligtelserne i artikel 24 i forordning (EF) nr. 45/2001:

 

a)  sikre, at videregivelse af personoplysninger registreres skriftligt

 

b)  samarbejde med det Eurojustpersonale, der er ansvarligt for procedurer, oplæring og rådgivning i forbindelse med databehandling.

 

c)  udarbejde en årsberetning og sende denne til kollegiet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 

3.  Den databeskyttelsesansvarlige har under udførelsen af sine opgaver adgang til alle de oplysninger, som behandles af Eurojust, og til alle Eurojusts lokaler.

 

4.  Eurojustpersonale, der bistår den databeskyttelsesansvarlige i dennes udførelse af sine opgaver, har adgang til de personoplysninger, som behandles af Eurojust, og til Eurojusts lokaler, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til udøvelsen af deres opgaver.

 

5.  Hvis den databeskyttelsesansvarlige er af den opfattelse, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001 eller i denne forordning vedrørende behandling af personoplysninger ikke er overholdt, underretter denne den administrerende direktør og anmoder ham eller hende om at løse problemet med manglende overholdelse inden en fastsat frist. Hvis den administrative direktør ikke inden den fastsatte frist løser problemet med manglende overholdelse af bestemmelserne vedrørende behandling af personoplysninger, underretter den databeskyttelsesansvarlige kollegiet og aftaler en bestemt svarfrist med det. Hvis kollegiet ikke inden den fastsatte frist løser problemet med manglende overholdelse af bestemmelserne vedrørende behandling af personoplysninger, henviser den databeskyttelsesansvarlige sagen til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 

6.  Bestyrelsen vedtager de gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 24, stk. 8, i forordning (EF) nr. 45/2001.

 

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver, der har været genstand for registrering, og som ønsker at udøve retten til aktindsigt i personoplysninger, kan vederlagsfrit indgive en anmodning herom til den myndighed, der er udpeget hertil, i en medlemsstat efter eget valg. Myndigheden videresender straks og under alle omstændigheder senest en måned efter modtagelsen anmodningen til Eurojust.

udgår

2.  Eurojust besvarer anmodningen uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest tre måneder efter modtagelsen.

 

3.  De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater høres af Eurojust, inden Eurojust træffer afgørelse. En afgørelse om adgang til oplysninger er betinget af, at der er et tæt samarbejde mellem Eurojust og de medlemsstater, der direkte er berørt af videregivelsen af oplysningerne. I ethvert tilfælde, hvor en medlemsstat gør indsigelse mod Eurojusts foreslåede svar, underretter den Eurojust om grundene hertil.

 

4.  Når retten til aktindsigt er begrænset, jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 45/2001, underretter Eurojust skriftligt den registrerede i henhold til forordningens artikel 20, stk. 3. Oplysninger om de vigtigste bevæggrunde for anvendelsen af begrænsningen kan udelades, hvis videregivelsen af sådanne oplysninger vil fratage begrænsningen dens virkning. Den registrerede skal som minimum underrettes om, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har foretaget al nødvendig kontrol.

 

5.  Eurojust begrunder udeladelsen af oplysninger om de vigtigste bevæggrunde, som den i stk. 4 nævnte begrænsning støttes på.

 

6.  De nationale medlemmer, som er berørt af anmodningen, behandler den og træffer afgørelse på vegne af Eurojust. Der foretages en fuldstændig behandling af anmodningen senest tre måneder efter modtagelsen. Såfremt de nationale medlemmer er uenige, henvises anmodningen til kollegiet, der træffer afgørelse med to tredjedeles flertal.

 

7.  Når Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse under anvendelse af artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001 kontrollerer, om Eurojusts behandling af personoplysninger er lovlig, underretter den som minimum den registrerede om, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har foretaget al nødvendig kontrol.

 

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis de personoplysninger, der skal berigtiges, slettes eller omfattes af begrænset behandling som omhandlet i artikel 14, 15 eller 16 i forordning (EF) nr. 45/2001, er blevet meddelt Eurojust af tredjelande, internationale organisationer, private parter eller privatpersoner eller er resultatet af Eurojusts egne analyser, skal Eurojust berigtige, slette eller begrænse behandlingen af oplysningerne.

udgår

2.  Hvis de personoplysninger, der skal berigtiges, slettes eller omfattes af begrænset behandling som omhandlet i artikel 14, 15 eller 16 i forordning (EF) nr. 45/2001, er blevet meddelt Eurojust direkte af medlemsstaterne, skal Eurojust berigtige, slette eller begrænse behandlingen af oplysningerne i samarbejde med medlemsstaterne.

 

3.  Hvis urigtige oplysninger er videregivet på anden passende vis, eller hvis fejlene i oplysningerne fra medlemsstaterne skyldes fejl ved videregivelsen, eller hvis oplysningerne blev videregivet i strid med denne forordning, eller hvis fejlene skyldes, at Eurojust har indlæst, accepteret eller lagret oplysningerne forkert eller i strid med denne forordning, skal Eurojust berigtige eller slette oplysningerne i samarbejde med de pågældende medlemsstater.

 

4.  I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 14, 15 eller 16 i forordning (EF) nr. 45/2001, underrettes alle modtagerne af disse oplysninger straks, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 45/2001. Modtagerne berigtiger, sletter eller begrænser derefter behandlingen af oplysningerne i deres eget system i henhold til de for dem gældende regler.

 

5.  Eurojust informerer skriftligt og uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen den registrerede om, at oplysningerne vedrørende den pågældende er blevet berigtiget, slettet eller omfattet af begrænset behandling.

 

6.  Eurojust informerer skriftligt den registrerede om afslag på at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af oplysningerne og oplyser den pågældende om muligheden for at klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og om adgangen til at indbringe afslaget for domstolene.

 

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 34

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust behandler personoplysninger på en sådan måde, at det kan fastslås, hvilken myndighed der har meddelt oplysningerne, eller hvorfra personoplysningerne hidrører.

udgår

2.  Ansvaret for kvaliteten af personoplysninger påhviler den medlemsstat, der har meddelt Eurojust personoplysningerne, og påhviler Eurojust, når der er tale om personoplysninger, der er meddelt af EU-organer, tredjelande eller internationale organisationer, og personoplysninger, som Eurojust har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder.

 

3.  Ansvaret for overholdelsen af forordning (EF) nr. 45/2001 og denne forordning påhviler Eurojust. Ansvaret for lovligheden af videregivelsen af personoplysninger fra medlemsstaterne til Eurojust påhviler den medlemsstat, som meddeler personoplysningerne, og påhviler Eurojust for så vidt angår personoplysninger, som Eurojust meddeler medlemsstater, EU-organer og tredjelande eller organisationer.

 

4.  Med forbehold af andre bestemmelser i denne forordning er Eurojust ansvarlig for alle de oplysninger, som det behandler.

 

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse udfører sine opgaver i nært samarbejde med de kompetente nationale datatilsynsmyndigheder i konkrete spørgsmål, der kræver national medvirken, navnlig hvis Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller en kompetent national datatilsynsmyndighed finder væsentlige uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes praksis eller potentielt ulovlig videregivelse ved brug af Eurojusts kommunikationskanaler, eller i forbindelse med spørgsmål, der er rejst af en eller flere nationale tilsynsmyndigheder vedrørende implementeringen og fortolkningen af denne forordning.

udgår

2.  I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de kompetente nationale datatilsynsmyndigheder inden for rammerne af deres respektive beføjelser om fornødent udveksle relevant information, bistå hinanden i forbindelse med audit og inspektioner, undersøge vanskeligheder ved fortolkning eller anvendelse af denne forordning, undersøge problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller med de registreredes udøvelse af deres rettigheder, udarbejde harmoniserede forslag til fælles løsninger på ethvert problem og fremme bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder.

 

3.  De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mødes efter behov med henblik på de formål, der er beskrevet i denne artikel. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afholder udgifterne i forbindelse med møderne og varetager støttefunktionerne. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov.

 

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når en klage indgivet af en registreret i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 vedrører en afgørelse som omhandlet i artikel 32 og 33, hører Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse de nationale kontrolinstanser eller den kompetente retsinstans i den medlemsstat, der var kilden til oplysningerne, eller den direkte berørte medlemsstat. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse træffer afgørelse, der også kan bestå i et afslag på at meddele oplysninger, i nært samarbejde med den nationale kontrolinstans eller den kompetente retsinstans.

udgår

2.  Når klagen vedrører behandlingen af oplysninger, som en medlemsstat har meddelt Eurojust, sikrer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sig, at de nødvendige undersøgelser er foretaget på korrekt vis i tæt samarbejde med den nationale kontrolinstans i den medlemsstat, der meddelte oplysningerne.

 

3.  Når klagen vedrører behandlingen af oplysninger, som EU-organer, tredjelande eller organisationer eller private har meddelt Eurojust, sikrer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sig, at Eurojust har foretaget de nødvendige undersøgelser.

 

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 37

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1  Eurojust er i henhold til traktatens artikel 340 ansvarlig for enhver skade, der forvoldes en person, og som skyldes Eurojusts uautoriserede eller ukorrekte behandling af oplysninger.

udgår

2.  Søgsmål, der støttes på Eurojusts ansvar i henhold til stk. 1, indbringes for Domstolen i medfør af traktatens artikel 268.

 

3.  Enhver medlemsstat er i henhold til sin nationale lovgivning ansvarlig for enhver skade, som forvoldes en person, og som skyldes medlemsstatens uautoriserede eller ukorrekte behandling af oplysninger, der er videregivet til Eurojust.

 

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I det omfang det er nødvendigt for Eurojusts udførelse af sine opgaver, kan Eurojust indgå et varigt samarbejde med EU-organer og -agenturer i overensstemmelse med disse organers og agenturers mål, de kompetente myndigheder i tredjelande, internationale organisationer og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (Interpol).

1.  I det omfang det er nødvendigt for Eurojusts udførelse af sine opgaver, kan Eurojust indgå et varigt samarbejde med EU-organer og -agenturer i overensstemmelse med disse organers og agenturers mål, de kompetente myndigheder i tredjelande og internationale organisationer, herunder Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (Interpol), i overensstemmelse med den strategi, der er omhandlet i artikel 43.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I det omfang det er relevant for udførelsen af Eurojusts opgaver, kan Eurojust direkte udveksle alle oplysninger, undtagen personoplysninger, med de i stk. 1 nævnte enheder, medmindre begrænsninger i medfør af artikel 21, stk. 8, er til hinder derfor.

2.  I det omfang det er relevant for udførelsen af Eurojusts opgaver, kan Eurojust direkte udveksle alle oplysninger, undtagen personoplysninger, med de i stk. 1 nævnte enheder, medmindre begrænsninger i medfør af artikel 21, stk. 8, og artikel 62 er til hinder derfor.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Eurojust kan til de formål, der er fastsat i stk. 1 og 2, indgå samarbejdsordninger med de i stk. 1 nævnte enheder. Disse samarbejdsordninger må ikke give mulighed for udveksling af personoplysninger og er hverken bindende for Unionen eller dens medlemsstater.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Eurojust kan i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 45/2001 modtage og behandle personoplysninger fra de i stk. 1 nævnte enheder, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af Eurojusts opgaver, medmindre bestemmelserne i afdeling IV er til hinder derfor.

3.  Eurojust kan i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 modtage og behandle personoplysninger fra de i stk. 1 nævnte enheder, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af Eurojusts opgaver.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Eurojust videregiver kun personoplysninger til tredjelande, internationale organisationer og Interpol, hvis det er nødvendigt for at forebygge og bekæmpe kriminalitet, der henhører under Eurojusts kompetence, og i overensstemmelse med denne forordning. Hvis de oplysninger, der skal videregives, er meddelt af en medlemsstat, indhenter Eurojust den pågældende medlemsstats samtykke, medmindre

udgår

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der kan antages at foreligge en tilladelse, idet medlemsstaten ikke udtrykkeligt har begrænset muligheden for videregivelse til andre, eller

udgår

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  medlemsstaten på forhånd har givet tilladelse til en sådan videregivelse til andre enten generelt eller under nærmere fastsatte betingelser. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

udgår

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstater, EU-organer eller -agenturer og internationale organisationer eller Europol må ikke videregive personoplysninger, som de har modtaget fra Eurojust, til tredjemand, hvis oplysningerne skal anvendes til et specifikt formål, der ikke er uforeneligt med det formål, hvortil de blev indsamlet, medmindre Eurojust har givet udtrykkeligt samtykke hertil efter at have vurderet omstændighederne i den konkrete sag.

udgår

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Kapitel 5 – del 2 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

FORBINDELSER MED PARTNERE

FORBINDELSER MED PARTNERE INDEN FOR EU

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Sekretariatet for netværket vedrørende fælles efterforskningshold og det netværk, der er etableret ved afgørelse 2002/494/RIA, indgår i Eurojusts personale. Disse sekretariater udgør særskilte enheder. De kan trække på de administrative ressourcer i Eurojust, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver. Koordineringen mellem sekretariaterne varetages af Eurojust. Dette stykke finder anvendelse på sekretariatet for ethvert nyt netværk, der etableres ved en rådsafgørelse, hvori det fastsættes, at Eurojust varetager sekretariatsfunktionen.

2.  Sekretariatet for netværket vedrørende fælles efterforskningshold og det netværk, der er etableret ved afgørelse 2002/494/RIA, indgår i Eurojusts personale. Disse sekretariater udgør særskilte enheder. De kan trække på de administrative ressourcer i Eurojust, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver. Koordineringen mellem sekretariaterne varetages af Eurojust. Dette stykke finder anvendelse på alle relevante netværk, der er involveret i retligt samarbejde vedrørende straffesager, og hvortil Eurojust skal yde støtte i form af et sekretariat. Eurojust støtter relevante europæiske netværk og organer, der er involveret i retligt samarbejde i straffesager, om nødvendigt med et sekretariat, der varetages af Eurojust.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af de begrænsninger, som de medlemsstater, EU-organer, tredjelande, internationale organisationer eller Europol, der har meddelt oplysningerne, har anført, træffer Eurojust alle nødvendige foranstaltninger for, at Europol inden for sit kompetenceområde kan få indirekte adgang til oplysninger, der er meddelt til Eurojust, for at få svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet. Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, indleder Eurojust den procedure, hvorefter de oplysninger, der svarer til søgeemnet, kan videregives i overensstemmelse med den afgørelse, der er truffet af den medlemsstat, det EU-organ, det tredjeland, den internationale organisation eller Europol, der meddelte Eurojust oplysningerne.

1.  Med forbehold af de begrænsninger, som de medlemsstater, EU-organer, tredjelande eller internationale organisationer, herunder Europol, der har meddelt oplysningerne, har anført, træffer Eurojust alle nødvendige foranstaltninger for, at Europol inden for sit kompetenceområde kan få indirekte adgang til oplysninger, der er meddelt til Eurojust, for at få svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet. Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, indleder Eurojust den procedure, hvorefter de oplysninger, der svarer til søgeemnet, kan videregives i overensstemmelse med den afgørelse, der er truffet af den medlemsstat, det EU-organ, det tredjeland eller den internationale organisation, herunder Europol, der meddelte Eurojust oplysningerne.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Søgninger efter oplysninger i henhold til stk. 1 kan kun foretages med det formål at konstatere, om de oplysninger, som Eurojust råder over, svarer til de oplysninger, som Europol behandler.

2.  Søgninger efter oplysninger i henhold til stk. 1 kan kun foretages med det formål at konstatere, om de oplysninger, som Eurojust råder over, svarer til de oplysninger, som Europol behandler. Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, angiver Europol, hvilke oplysninger det har brug for, og Eurojust må kun dele oplysningerne med Europol i det omfang, de oplysninger, der svarer til søgeemnet, er nødvendige for den legitime udførelse af dets opgaver.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis Eurojust eller en medlemsstat i forbindelse med Eurojusts behandling af oplysninger som led i en konkret efterforskning konstaterer, at der er behov for koordinering, samarbejde eller støtte i overensstemmelse med Europols beføjelser, meddeler Eurojust dem dette og iværksætter proceduren for at dele oplysningerne med dem i overensstemmelse med afgørelsen fra den medlemsstat, der har indgivet oplysningerne. I så fald rådfører Eurojust sig med Europol.

4.  Hvis Eurojust eller en medlemsstat i forbindelse med Eurojusts behandling af oplysninger som led i en konkret efterforskning konstaterer, at der er behov for koordinering, samarbejde eller støtte i overensstemmelse med Europols beføjelser, meddeler Eurojust dem dette og iværksætter proceduren for at dele oplysningerne med dem i overensstemmelse med afgørelsen fra den medlemsstat, der har indgivet oplysningerne. I så fald rådfører Europol sig med Eurojust.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Eurojust etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Europol, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af de to agenturers opgaver og realiseringen af deres mål samt under hensyn til nødvendigheden af at undgå unødvendigt dobbeltarbejde

 

 

 

Til dette formål afholder Europols direktør og Eurojusts formand regelmæssigt møder for at drøfte spørgsmål af fælles interesse.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust etablerer og opretholder særlige forbindelser med Den Europæiske Anklagemyndighed på grundlag af et nært samarbejde og udvikling af operationelle, administrative og forvaltningsmæssige forbindelser mellem dem som fastlagt nedenfor. Den europæiske anklager og Eurojusts formand afholder regelmæssigt møder for at drøfte spørgsmål af fælles interesse.

1.  Eurojust etablerer og opretholder nære forbindelser med Den Europæiske Anklagemyndighed på grundlag af et gensidigt samarbejde inden for deres respektive mandater og kompetenceområder og vedrørende udvikling af operationelle og administrative forbindelser mellem dem som fastlagt i denne artikel. Til dette formål afholder formanden for Eurojust og den europæiske chefanklager regelmæssige måder for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. De mødes på anmodning af formanden for Eurojust eller den europæiske chefanklager.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Anmoder Den Europæiske Anklagemyndighed Eurojust om bistand, behandler Eurojust uden ugrundet ophold anmodningen, i givet fald som var den indgivet af en national myndighed, der har kompetence til at indgå et retligt samarbejde.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det samarbejde, der er etableret i henhold til stk. 1, omfatter udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger. Alle oplysninger, der udveksles i den forbindelse, må kun anvendes til de formål, hvortil de blev meddelt. Enhver anden anvendelse af oplysningerne er kun tilladt, såfremt denne anvendelse falder ind under det modtagende organs beføjelser, og efter forudgående tilladelse fra det organ, som meddelte oplysningerne.

4.  I operationelle anliggender, der er relevante for Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetencer, kan Eurojust inddrage Den Europæiske Anklagemyndighed i sin virksomhed med hensyn til grænseoverskridende sager, herunder ved:

 

a) at dele oplysninger, herunder personoplysninger, om sine sager i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser om databeskyttelse

 

b) i givet fald at anmode om støtte fra Den Europæiske Anklagemyndighed.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Med henblik på at konstatere, om de oplysninger, som Eurojust råder over, svarer til de oplysninger, som Den Europæiske Anklagemyndighed behandler, etablerer Eurojust en mekanisme til brug for automatisk krydskontrol af oplysninger, der indføres i dets sagsforvaltningssystem. Når der er overensstemmelse mellem oplysninger, som Den Europæiske Anklagemyndighed har indført i sagsbehandlingssystemet, og oplysninger, som Eurojust har indført, underrettes både Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed samt den medlemsstat, som meddelte oplysningerne til Eurojust. Såfremt oplysningerne blev meddelt af en tredjemand, underretter Eurojust kun denne tredjemand om overensstemmelsen, hvis Den Europæiske Anklagemyndighed giver sit samtykke hertil.

5.  Eurojust har adgang til oplysninger i Den Europæiske Anklagemyndigheds sagsforvaltningssystem på grundlag af en ordning, hvor der gives svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet. Når der er overensstemmelse mellem oplysninger, som Den Europæiske Anklagemyndighed har indført i sagsbehandlingssystemet, og oplysninger, som Eurojust er i besiddelse af, underrettes både Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed samt den medlemsstat, som meddelte oplysningerne til Eurojust. Eurojust tager de nødvendige skridt til at give Den Europæiske Anklagemyndighed adgang til oplysninger i sit sagsforvaltningssystem på grundlag af en ordning, hvor der gives svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Den Europæiske Anklagemyndighed kan benytte sig af Eurojusts administrative bistand. Til dette formål kan Eurojust yde tjenester af fælles interesse til Den Europæiske Anklagemyndighed. Det nærmere indhold af denne ordning reguleres ved en aftale i overensstemmelse med artikel 38, stk. 2a.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Eurojust bistår Den Europæiske Anklagemyndighed i dens virksomhed via tjenester, som ydes af Eurojusts personale. Denne bistand har i alle tilfælde form af:

udgår

a) teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelsen af årsbudgettet, det programmeringsdokument, der indeholder den årlige og den flerårige programmering, og forvaltningsplanen

 

b) teknisk bistand i forbindelse med ansættelse af personale og karriereudvikling

 

c) sikkerhedstjenester

 

d) it-tjenester

 

e) tjenester inden for økonomisk forvaltning, regnskab og revision

 

f) alle andre tjenester af fælles interesse.

 

De nærmere detaljer om, hvilke tjenester der skal ydes, fastlægges i en aftale mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed.

 

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  OLAF kan bidrage til Eurojusts koordineringsarbejde, hvad angår beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. .../2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999.

2.  OLAF bidrager til Eurojusts koordineringsarbejde, hvad angår beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Frontex bidrager til Eurojusts arbejde, herunder ved at fremsende relevante oplysninger behandlet i overensstemmelse med dets beføjelser og opgaver i henhold til forordning (EU) 2016/1624, idet behandlingen af personoplysninger er reguleret ved forordning 45/2001.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne påser i forbindelse med modtagelse og videregivelse af oplysninger mellem Eurojust og OLAF, at de nationale medlemmer af Eurojust kun betragtes som medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999, jf. dog artikel 819 . Udvekslingen af oplysninger mellem OLAF og de nationale medlemmer berører ikke de oplysninger, der skal indgives til andre kompetente myndigheder i henhold til de nævnte forordninger.

3.  Medlemsstaterne påser i forbindelse med modtagelse og videregivelse af oplysninger mellem Eurojust og OLAF, at de nationale medlemmer af Eurojust kun betragtes som medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. dog artikel 8. Udvekslingen af oplysninger mellem OLAF og de nationale medlemmer berører ikke de oplysninger, der skal indgives til andre kompetente myndigheder i henhold til de nævnte forordninger.

__________________

__________________

19 EFT L 136 af 3.12.2001, s. 8.

19 EFT L 136 af 3.12.2001, s. 8.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Eurojust etablerer og opretholder samarbejdsforbindelser med tredjelandes myndigheder og internationale organisationer.

 

Med henblik herpå etablerer Eurojust hvert fjerde år og i samråd med Kommissionen en samarbejdsstrategi, der identificerer tredjelande og internationale organisationer, i forhold til hvilke der er et operationelt behov for samarbejde.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust kan etablere samarbejdsordninger med de enheder, der er nævnt i artikel 38, stk. 1.

1.  Eurojust kan med henblik herpå etablere samarbejdsordninger med de enheder, der er nævnt i artikel 38, stk. 1.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 46 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udsendelse af retsembedsmænd som forbindelsespersoner til tredjelande

Udsendelse af retsembedsmænd som forbindelsespersoner til tredjelande og fra tredjelande til Eurojust

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på at lette det retlige samarbejde med tredjelande i sager, hvor Eurojust yder støtte i overensstemmelse med denne forordning, kan kollegiet udsende retsembedsmænd som forbindelsespersoner til tredjelande under forudsætning af, at der indgås en samarbejdsordning som omhandlet i artikel 43 med det pågældende tredjeland.

1.  Med henblik på at lette det retlige samarbejde med tredjelande i sager, hvor Eurojust yder støtte i overensstemmelse med denne forordning, kan kollegiet udsende retsembedsmænd som forbindelsespersoner til tredjelande under forudsætning af, at der indgås en samarbejdsordning som omhandlet i artikel 43 med det pågældende tredjeland. Eurojust kan oprette samarbejdsordninger med de enheder, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, hvilket kan omfatte udstationering af retsembedsmænd som forbindelsespersoner til Eurojust.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De opgaver, som udføres af retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner, omfatter aktiviteter til fremme og fremskyndelse af alle former for strafferetligt samarbejde, navnlig gennem oprettelse af direkte forbindelser med tredjelandets kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Eurojusts udgifter omfatter vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

4.  Eurojusts udgifter omfatter vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter, herunder finansiering af fælles efterforskningshold.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert år opstiller den administrerende direktør et udkast til overslag over Eurojusts indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, der skal omfatte stillingsfortegnelsen, og sender det til kollegiet.

1.  Hvert år opstiller den administrerende direktør et udkast til overslag over Eurojusts indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, der skal omfatte stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen. Den Europæiske Anklagemyndighed og andre netværk i Unionen, der er involveret i samarbejde i straffesager, som omhandlet i artikel 39, inddrages i de dele, der vedrører deres aktiviteter, i god tid inden overslaget fremsendes til Kommissionen.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiet opstiller på grundlag af udkastet et foreløbigt overslag over Eurojusts indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår.

2.  Bestyrelsen udarbejder på grundlag af udkastet et foreløbigt overslag over Eurojusts indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, som sendes til kollegiet med henblik på vedtagelse.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender en oversigt over overslagene til Europa-Parlamentet og Rådet (budgetmyndigheden) sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskuddet til Eurojust.

6.  Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskuddet fra Unionen til Eurojust.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  I forbindelse med ethvert ejendomsprojekt, der sandsynligvis vil få betydelige konsekvenser for budgettet, underretter Eurojust så tidligt som muligt Europa-Parlamentet og Rådet, jf. artikel 203 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

9.  I forbindelse med ethvert ejendomsprojekt, der sandsynligvis vil få betydelige konsekvenser for Eurojusts budget, finder artikel 88 i delegeret forordning (EU) 1271/2013 anvendelse.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Undtagen i tilfælde af force majeure som omhandlet i artikel 203 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 behandler Europa-Parlamentet og Rådet ejendomsprojektet inden for fire uger fra den dato, hvor begge institutioner modtog det.

udgår

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 10 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ejendomsprojektet anses for at være godkendt ved udløbet af fristen på fire uger, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet inden for denne frist træffer afgørelse om ikke at godkende forslaget.

udgår

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt Europa-Parlamentet eller Rådet inden for fristen på fire uger giver udtryk for behørigt begrundede betænkeligheder, forlænges denne frist én gang med to uger.

udgår

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 10 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt Europa-Parlamentet eller Rådet beslutter ikke at godkende ejendomsprojektet, trækker Eurojust sit forslag tilbage og kan fremsætte et nyt.

udgår

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Eurojust kan finansiere et ejendomserhvervelsesprojekt ved hjælp af et lån under forudsætning af budgetmyndighedens forhåndsgodkendelse, jf. artikel 203 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

udgår

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til Eurojusts foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, jf. artikel 148 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, på eget ansvar Eurojusts endelige årsregnskab og sender det til kollegiet med henblik på en udtalelse.

5.  Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til Eurojusts foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, jf. artikel 148 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, på eget ansvar Eurojusts endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på en udtalelse.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kollegiet afgiver udtalelse om Eurojusts endelige årsregnskab.

6.  Bestyrelsen afgiver udtalelse om Eurojusts endelige årsregnskab.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den administrerende direktør sender inden den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af kollegiets udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.  Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Den administrerende direktør sender senest den 30. september det efterfølgende år Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Den administrerende direktør sender også dette svar til kollegiet og til Kommissionen.

9.  Den administrerende direktør sender senest den 30. september det efterfølgende år Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Den administrerende direktør sender også dette svar til bestyrelsen og til Kommissionen.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 12 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a.  Decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust meddeles af Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet efter en procedure, der er sammenlignelig med proceduren i artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 164-166 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og på grundlag af Den Europæiske Revisionsrets revisionsrapport.

 

Hvis Europa-Parlamentet nægter at meddele decharge, indgiver den administrerende direktør sin afskedsbegæring til kollegiet, som træffer sin endelige afgørelse alt efter omstændighederne.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De finansielle bestemmelser vedrørende Eurojust vedtages af kollegiet i henhold til [forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget] og efter høring af Kommissionen. De kan kun afvige fra [forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002], hvis det er særligt nødvendigt af hensyn til Eurojusts drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

De finansielle bestemmelser vedrørende Eurojust vedtages af bestyrelsen i henhold til delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i forordning (EU) 966/2012 og efter samråd med Kommissionen. De kan kun afvige fra forordning (EU) nr. 1271/2013, hvis det er særlig nødvendigt af hensyn til Eurojusts drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med hensyn til finansiel støtte til de fælles efterforskningsholds aktiviteter fastsætter Eurojust i samarbejde med Europol de regler og betingelser, som skal finde anvendelse på behandling af ansøgninger.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiet vedtager en afgørelse, der fastsætter regler for udstationering af nationale eksperter til Eurojust.

2.  Kollegiet vedtager en afgørelse, der fastsætter regler for udstationering af nationale eksperter til Eurojust og for brug af andre ansatte, navnlig for at undgå mulige interessekonflikter.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Eurojust træffer passende administrative foranstaltninger, bl.a. ved hjælp af uddannelses- og forebyggelsesstrategier, for at undgå interessekonflikter, herunder vedrørende forhold efter fratrædelse.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust sender sin årsberetning til Europa-Parlamentet, som kan fremsætte bemærkninger og forelægge konklusioner.

1.  Eurojust sender sin årsberetning til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, som kan fremsætte bemærkninger og forelægge konklusioner.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En nyudnævnt formand for kollegiet opfordres før sin tiltrædelse til at afgive erklæring i det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiets formand giver efter anmodning møde i Europa-Parlamentet for at drøfte spørgsmål vedrørende Eurojust, og navnlig for at fremlægge Eurojusts årsberetning, under iagttagelse af tavshedspligten. Drøftelserne må hverken direkte eller indirekte omhandle konkrete aktioner med forbindelse til specifikke operationelle sager.

2.  Under sin mandatperiode giver kollegiets formand møde i Europa-Parlamentet efter anmodning fra dette for at drøfte spørgsmål vedrørende Eurojust, og navnlig for at fremlægge Eurojusts årsberetning, under iagttagelse af tavshedspligten. Drøftelserne må hverken direkte eller indirekte omhandle konkrete aktioner med forbindelse til specifikke operationelle sager.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over forpligtelserne til informering og høring i henhold til denne forordning skal Eurojust sende følgende til Europa-Parlamentet til orientering:

3.  Ud over forpligtelserne til informering og høring i henhold til denne forordning skal Eurojust til orientering sende følgende til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter på de respektive officielle sprog:

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  de årlige og flerårige programmeringsdokumenter

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  årsberetningen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

udgår

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Eurojust sender sin årsberetning til de nationale parlamenter. Eurojust sender også de dokumenter, der er nævnt i stk. 3, til de nationale parlamenter.

udgår

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 55 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 55a

 

Udtalelser til forslag til lovgivningsmæssige retsakter

 

Kommissionen og de berørte medlemsstater kan indhente udtalelse fra Eurojust til alle forslag til lovgivningsmæssige retsakter, der er omtalt i artikel 76 i TEUF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i artikel 32, stk. 3, i Rådets afgørelse 2002/187/RIA, som ændret i 2008, der på uforklarlig vis ikke indgår i det foreliggende forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kollegiet træffer med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer afgørelse om Eurojusts interne sprogordning.

Begrundelse

Denne ændring indføres for at bibeholde den samme sprogordning i denne forordning, som fastlagt i forordning nr. (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale medlemmer og deres stedfortrædere og assistenter som omhandlet i artikel 7, Eurojusts personale, nationale korrespondenter og den databeskyttelsesansvarlige har tavshedspligt for så vidt angår oplysninger, som de har fået kendskab til som led i deres virke.

1.  De nationale medlemmer og deres stedfortrædere og assistenter som omhandlet i artikel 7, Eurojusts personale, nationale korrespondenter, udstationerede nationale eksperter, den databeskyttelsesansvarlige og medlemmer og ansatte ved Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har tavshedspligt for så vidt angår oplysninger, som de har fået kendskab til som led i deres virke.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Alle oplysninger, som modtages af Eurojust, er omfattet af tavshedspligt, medmindre oplysningerne allerede er blevet offentliggjort, eller offentligheden har adgang til dem.

4.  Alle oplysninger, som modtages eller udveksles af Eurojust, er omfattet af tavshedspligt, medmindre oplysningerne allerede er blevet offentliggjort, eller offentligheden har adgang til dem.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemmer og ansatte ved Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er underlagt tavshedspligt for så vidt angår oplysninger, som de har fået kendskab til som led i deres virke.

udgår

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiet vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

2.  Bestyrelsen udarbejder senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 med henblik på kollegiets vedtagelse.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Eurojust offentliggør på sit websted en liste over medlemmerne af sin bestyrelse og over sine eksterne og interne eksperter sammen med deres respektive interesseerklæringer og CV’er. Kollegiets og bestyrelsens mødeprotokoller offentliggøres systematisk.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette arbejdet med bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet i henhold til forordning (EF) nr. 1073/1999 tiltræder Eurojust senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager passende bestemmelser, som skal finde anvendelse på hele Eurojusts personale, ved hjælp af modelen i bilaget til nævnte aftale.

1.  For at lette arbejdet med bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet i henhold til forordning (EU) 883/2013 tiltræder Eurojust senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager passende bestemmelser, som skal finde anvendelse på hele Eurojusts personale, ved hjælp af modelen i bilaget til nævnte aftale.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem Eurojust.

2.  Revisionsretten gennemfører regelmæssigt revisioner af overensstemmelsen og resultaterne af Eurojusts aktiviteter gennem bilagskontrol og kontrol på stedet af alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem Eurojust.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  OLAF kan udføre undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i henhold til bestemmelserne og efter procedurerne i forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 for at fastslå, om der foreligger uregelmæssigheder, der er til skade for Unionens finansielle interesser i forbindelse med udgifter, der finansieres af Eurojust.

3.  OLAF kan udføre undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i henhold til bestemmelserne og efter procedurerne i forordning (EU) 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 for at fastslå, om der foreligger uregelmæssigheder, der er til skade for Unionens finansielle interesser i forbindelse med udgifter, der finansieres af Eurojust.

__________________

__________________

22 EFT L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 EFT L 292, 15.11.1996, s. 2.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Eurojusts personale, den administrerende direktør og kollegiets og bestyrelsens medlemmer underretter straks OLAF om svig, som de får kendskab til i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver eller mandat, uden at de på grund af en sådan underretning pådrager sig et ansvar. Lever de ikke op til denne forpligtelse, bliver de personligt ansvarlige for følgerne af svig, som de har kendskab til, og som de ikke har underrettet OLAF om.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 62 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sikkerhedsregler om beskyttelse af klassificerede oplysninger

Sikkerhedsregler om beskyttelse af følsomme ikke-klassificerede og klassificerede oplysninger

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eurojust anvender de sikkerhedsprincipper, som er fastsat i Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger (EUCI) og følsomme ikke-klassificerede oplysninger, som fastsat i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom23. Disse skal blandt andet omfatte bestemmelser om udveksling, behandling og lagring af disse oplysninger.

Eurojust fastsætter interne regler om beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger, som er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/488/EU, med henblik på at sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau for sådanne oplysninger.

__________________

__________________

23 EFT L 317, 3.12.2001, s. 1.

23 EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Eurojust fastsætter interne regler for behandling og beskyttelse af oplysninger og til beskyttelse af ikkeklassificerede oplysninger, herunder oprettelse og databehandling af denne type oplysninger i Eurojust.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter Eurojust i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, og uanset et eventuelt ansvar efter artikel 37, enhver skade forvoldt af Eurojusts kollegium eller ansatte under udøvelsen af deres hverv.

3.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter Eurojust i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, og uanset et eventuelt ansvar efter EU-retten, enhver skade forvoldt af Eurojusts kollegium eller ansatte under udøvelsen af deres hverv.

Begrundelse

Artikel 37 udgår, fordi den allerede er dækket af den nye forordning 45/2001.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  terrorisme

–  terrorisme, terrorhandlinger, lovovertrædelser med forbindelse til en terrorgruppe og lovovertrædelser med forbindelse til terroraktiviteter:

Begrundelse

Tilføjelsen er nødvendig for at bringe denne liste i overensstemmelse med direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af terrorisme.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  hvidvaskning af penge

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Listen over former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence inden for, bør være i overensstemmelse med listen over forbrydelser, som anført i Europolforordningen (EU) 2016/794. Ændringen indføres for at opnå konsistens og sammenhæng mellem bilagene i de to retsakter.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  manddrab og grov legemsbeskadigelse

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Listen over former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence inden for, bør være i overensstemmelse med listen over forbrydelser, som anført i Europolforordningen (EU) 2016/794. Ændringen indføres for at opnå konsistens og sammenhæng mellem bilagene i de to retsakter.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – led 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  organiseret røveri

–  røveri og tyveri af særlig grov beskaffenhed

Begrundelse

Listen over former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence inden for, bør være i overensstemmelse med listen over forbrydelser, som anført i Europolforordningen (EU) 2016/794. Ændringen indføres for at opnå konsistens og sammenhæng mellem bilagene i de to retsakter.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – led 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  organiseret menneskesmugling

–  menneskesmugling

Begrundelse

Listen over former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence inden for, bør være i overensstemmelse med listen over forbrydelser, som anført i Europolforordningen (EU) 2016/794. Ændringen indføres for at opnå konsistens og sammenhæng mellem bilagene i de to retsakter.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – led 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  ulovlig handel med truede dyrearter

–  ulovlig handel med dyrearter, herunder truede arter

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Bilah I – stk. 1 – led 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  miljøkriminalitet

–  miljøkriminalitet, herunder forurening fra skibe

Begrundelse

Listen over former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence inden for, bør være i overensstemmelse med listen over forbrydelser, som anført i Europolforordningen (EU) 2016/794. Ændringen indføres for at opnå konsistens og sammenhæng mellem bilagene i de to retsakter.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – led 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  forurening fra skibe

udgår

Begrundelse

Listen over former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence inden for, bør være i overensstemmelse med listen over forbrydelser, som anført i Europolforordningen (EU) 2016/794. Ændringen indføres for at opnå konsistens og sammenhæng mellem bilagene i de to retsakter.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Bilah I – stk. 1 – led 30 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, herunder materiale, der viser misbrug af børn, og hvervning af børn til seksuelle formål

Begrundelse

Listen over former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence inden for, bør være i overensstemmelse med listen over forbrydelser, som anført i Europolforordningen (EU) 2016/794. Ændringen indføres for at opnå konsistens og sammenhæng mellem bilagene i de to retsakter.

(1)

  Rådets forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT P 45 af 14.6.1962, s. 1385), som ændret, navnlig ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1) som efterfølgende selv er ændret.

(2)

  Rådets forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT P 45 af 14.6.1962, s. 1385), som ændret, navnlig ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1) som efterfølgende selv er ændret.


BEGRUNDELSE

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) blev oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA for at styrke bekæmpelsen af grov, organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union. Eurojust har lige siden lettet koordineringen og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der er ansvarlige for efterforskning og retsforfølgning, i forbindelse med sager, der berører flere medlemsstater. Eurojust har været med til at opbygge gensidig tillid og bygge bro mellem EU' forskellige retssystemer og retlige traditioner. Eurojust har været hurtig til at løse juridiske problemer og udpege kompetente myndigheder i andre lande og har dermed gjort det lettere at efterkomme anmodninger om samarbejde og anvendelse af instrumenter vedrørende gensidig anerkendelse og har forbedret den grænseoverskridende retsforfølgning.

Den 17. juli 2013 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust). Den foreslåede forordning er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. Rådet har vedtaget en delvis generel indstilling med undtagelse af bestemmelser, der vedrører Den Europæiske Anklagemyndighed.

Der er "sket en eksplosion" i den organiserede grænseoverskridende kriminalitet i løbet af det seneste årti, jf. Kommissionen i dens forslag til forordning. Deri fremhæves især terrorisme, narkotikasmugling, internetkriminalitet og børnepornografi. Disse former for kriminalitet er kendetegnet ved, at kriminaliteten begås på tværs af grænserne af særdeles mobile og fleksible grupper, som opererer inden for mange forskellige retssystemer og kriminelle sektorer i EU og ifølge Kommissionen kræver en "paneuropæisk indsats". På denne baggrund spiller Eurojust en fortsat yderst afgørende rolle i forbindelse med forbedring af det retlige samarbejde og koordinering af medlemsstaternes relevante juridiske myndigheder og støtte til efterforskning, der omfatter ikke-EU-lande.

Generelt begunstiger ordføreren hidtil Rådets holdning, hvorfor en afgørende del af hans rapport er i overensstemmelse med Rådets delvise generelle indstilling. Specielt, eftersom det udvidede samarbejde vedrørende Den Europæiske Anklagemyndighed blev vedtaget i Rådet, skal åbne artikler og bestemmelser i Eurojust-teksten blot bringes i overensstemmelse.

Forbindelser med Den Europæiske Anklagemyndighed

I samme kontekst foreslog Kommissionen vidtrækkende skridt til oprettelse af en europæisk anklagemyndighed. Reformen af Eurojust blev en nødvendighed, fordi det i artikel 86, stk. 1, i TEUF hedder, at oprettelse af en europæisk anklagemyndighed skal ske "ud fra Eurojust". Da Rådet ikke vedtog oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed ved enstemmighed, meddelte 19 medlemsstater deres interesse i at deltage i det udvidede samarbejde.

Ordføreren går i princippet ind for oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed, så længe proportionalitetsprincippet og subsidiaritetsprincippet overholdes, med det system, hvor retsforfølgelse foretages på medlemsstatsplan. Dog beklager ordføreren, at Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes ved udvidet samarbejde. Kun en enstemmig oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ville virkelig tilføre EU´s RIA værdi.

Generelt indeholder denne forordning de bestemmelser, der er nødvendige for at regulere forbindelserne mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed.

Derfor skal kompetencerne defineres klart og på en sådan måde, at retssikkerheden sikres. Man vil hermed undgå huller i retsforfølgningssystemet og fordobling af procedurer.

I lyset af at Den Europæiske Anklagemyndighed ikke vil have enekompetence, men delt kompetence vedrørende strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, ønsker ordføreren at fremhæve en mulig kompetencekonflikt på dette punkt og opfordrer medlovgiverne til at holde sig til præcise definitioner og afgrænsninger af kompetencerne.

Eurojusts opgaver og kompetence er defineret i forordningsforslagets kapitel I, dog således at de former for grov kriminalitet, der henhører under Eurojusts kompetence i medfør af artikel 3, stk. 1, er opført på en liste i forordningsforslagets bilag 1.

Eurojust er under alle omstændigheder fortsat kompetent vedrørende strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, når Den Europæiske Anklagemyndighed ikke er kompetent. Dette er betyder, at Eurojust fortsat er kompetent til at støtte medlemsstater, der ikke deltager i det udvidede samarbejde om oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed, i alle sager vedrørende strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser.

Databeskyttelse

Forordningen indeholder særlige bestemmelser om databeskyttelse for behandlingen af oplysninger. Ordføreren glæder sig især over sondringen mellem operationelle personoplysninger og administrative personoplysninger, som Rådet har indført. Forordningen bør kun fastsætte databeskyttelsesregler for behandling af personoplysninger til operationelle formål. Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på alle administrative personoplysninger i Eurojusts besiddelse. Samme databeskyttelsesordning gælder også for Europol, fastlagt i forordning (EU) 2016/794, og Den Europæiske Anklagemyndighed. Erklæring 21 vedlagt traktaterne erkender, at det kan blive nødvendigt med specifikke regler om beskyttelse af personoplysninger og om fri bevægelighed for disse oplysninger inden for retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde baseret på artikel 16 i TEUF som følge af den specifikke karakter af RIA. Ordføreren advarer kraftigt medlovgivere imod en udvidelse af anvendelsesområdet til operationelle data under den nuværende reform af forordning (EF) 45/2001.

Eurojusts struktur og organisation

Eurojust omfatter nationale medlemmer fra hver enkelt medlemsstat. Medlemmerne er dommere, anklagere eller politiembedsmænd med tilsvarende kompetence.

Kollegiet gennemfører operationelle aktiviteter og støtter og koordinerer nationale efterforskninger. Dette er dets "primære opgave". Generelt består kollegiet af alle de nationale medlemmer. Kollegiet styrkede adskillelsen mellem operationelle og administrative opgaver ved at tillægge bestyrelsen al forvaltningsmæssig kompetence. Ordføreren fulgte denne tilgang. Formålet er, at Eurojust til fungerer effektivt og økonomisk, således at de nationale medlemmer med støtte fra bestyrelsen kan koncentrere sig om deres operationelle opgaver. Rådet og ordføreren har dog besluttet at begrænse tilstedeværelsen af en repræsentant fra Kommissionen i bestyrelsen for at være i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794.

Brexit, Irland og Danmark

Det Forenede Kongerige og Irland har ikke meddelt deres ønske om at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning jf. artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaterne.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaterne, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af forslaget til forordning, som derfor ikke vil være bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

Ordføreren beklager, at ovennævnte lande ikke ønsker at deltage i vedtagelsen af den foreslåede forordning. Ordføreren foreslår derfor at overveje forhandling af samarbejdsaftaler mellem Eurojust og disse medlemsstater vel vidende, at samarbejdsaftaler almindeligvis indgås med tredjelande. Ordføreren ønsker dog at understrege, at samarbejde inden for RIA er yderst vigtigt for bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

Konklusion

Ordføreren konkluderer, at udkastet til forordning skal bringes i overensstemmelse med Rådets delvise generelle indstilling og forordningen om Den Europæiske Anklagemyndighed. Desuden skal databeskyttelsesbestemmelserne opdateres. I relation til kompetencer og særligt vedrørende strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, er klare definitioner og kompetenceafgrænsning mellem Den Europæiske Anklagemyndighed og Eurojust endvidere af yderste vigtighed.


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (15.9.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(COM(2013)0533 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Ordfører for udtalelse: Ingeborg Gräßle

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den Europæiske Anklagemyndighed bør have enekompetence til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, men Eurojust bør kunne støtte de nationale myndigheders efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med denne form for overtrædelser, jf. forordningen om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed.

(5)  Eftersom Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes gennem et udvidet samarbejdet, vil forordningen til gennemførelse af det udvidede samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed kun være bindende for de medlemsstater, som deltager i det udvidede samarbejde. For de medlemsstater, der ikke deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, vil Eurojusts kompetence derfor fortsat fuldt ud omfatte de strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser. For de medlemsstater, der deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, bør Eurojust kunne støtte de nationale myndigheders efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med denne form for overtrædelser, jf. forordningen om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Kompetencefordelingen mellem Den Europæiske Anklagemyndighed og Eurojust med hensyn til strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, bør fastlægges entydigt. Eurojust bør kunne udøve sin kompetence i sager, der involverer både medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed, og medlemsstater, der ikke gør det. I sådanne tilfælde bør Eurojust handle på anmodning af disse ikke-deltagende medlemsstater eller på anmodning af Den Europæiske Anklagemyndighed. Eurojust har under alle omstændigheder fortsat kompetence i forbindelse med strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, når Den Europæiske Anklagemyndighed ikke har kompetence eller ikke udøver sin kompetence. De medlemsstater, der ikke deltager i et forstærket samarbejde om oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed, kan fortsætte med at anmode om Eurojusts støtte i alle sager vedrørende lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er nødvendigt at give Eurojust en administrativ og forvaltningsmæssig struktur, der sætter det i stand til mere effektivt at udføre sine opgaver og respektere principperne for EU-agenturer, samtidig med at Eurojusts særlige kendetegn bevares, og dets uafhængighed ved udøvelsen af dets operationelle funktioner sikres. Med henblik herpå bør de nationale medlemmers, kollegiets og den administrerende direktørs funktioner præciseres, og der bør oprettes en bestyrelse.

(12)  Det er nødvendigt at give Eurojust en administrativ og forvaltningsmæssig struktur, der sætter det i stand til mere effektivt at udføre sine opgaver, altid i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og respektere principperne for EU-agenturer, samtidig med at Eurojusts særlige kendetegn bevares, og dets uafhængighed ved udøvelsen af dets operationelle funktioner sikres. Med henblik herpå bør de nationale medlemmers, kollegiets og den administrerende direktørs funktioner præciseres, og der bør oprettes en bestyrelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Kommissionen bør være repræsenteret i kollegiet, når det udøver sine forvaltningsfunktioner, og i bestyrelsen for at sikre et ikke-operationelt tilsyn med og strategisk vejledning af Eurojust.

(15)  Kommissionen bør være repræsenteret i kollegiet, når det drøfter og vedtager sine forvaltningsspørgsmål, og i bestyrelsen for at sikre et ikke-operationelt tilsyn med og strategisk vejledning af Eurojust.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre Eurojust fuld selvstændighed og uafhængighed bør det have et selvstændigt budget med indtægter, hvis midler først og fremmest kommer fra Unionens budget, og som ikke skal dække udgifterne til lønninger og honorarer til de nationale medlemmer samt til de personer, der bistår dem; disse udgifter bør dækkes af deres oprindelsesmedlemsstat. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens tilskud og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionsretten bør revidere regnskaberne.

(30)  For at sikre Eurojust fuld selvstændighed og uafhængighed bør det have et selvstændigt budget med indtægter, hvis midler først og fremmest kommer fra Unionens budget, og som ikke skal dække udgifterne til lønninger og honorarer til de nationale medlemmer samt til de personer, der bistår dem; disse udgifter bør dækkes af deres oprindelsesmedlemsstat. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens tilskud og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten og godkendes af Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre Eurojust fuld selvstændighed og uafhængighed bør det have et selvstændigt budget med indtægter, hvis midler først og fremmest kommer fra Unionens budget, og som ikke skal dække udgifterne til lønninger og honorarer til de nationale medlemmer samt til de personer, der bistår dem; disse udgifter bør dækkes af deres oprindelsesmedlemsstat. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens tilskud og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionsretten bør revidere regnskaberne.

(30)  For at sikre Eurojust fuld selvstændighed og uafhængighed bør det have et selvstændigt budget, der er tilstrækkeligt til, at det kan udføre sit arbejde behørigt, med indtægter, hvis midler først og fremmest kommer fra Unionens budget, og som ikke skal dække udgifterne til lønninger og honorarer til de nationale medlemmer samt til de personer, der bistår dem; disse udgifter bør dækkes af deres oprindelsesmedlemsstat. Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens tilskud og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionsretten bør revidere regnskaberne.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojusts kompetence omfatter alle de former for kriminalitet, der er opført på listen i bilag 1. Dets kompetence omfatter dog ikke de former for kriminalitet, som henhører under Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence.

1.  Eurojusts kompetence omfatter alle de former for kriminalitet, der er opført på listen i bilag 1. Eurojust skal dog generelt ikke udøve sin kompetence i forbindelse med strafbare handlinger, som Den Europæiske Anklagemyndighed udøver sin kompetence over. Som en undtagelse fra denne generelle regel udøver Eurojust sin kompetence i straffesager:

 

  der berører medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde, i forbindelse med hvilket Den Europæiske Anklagemyndighed ikke udøver sin kompetence,

 

  der berører medlemsstater, som ikke deltager i det forstærkede samarbejde om oprettelse af denne myndighed, på anmodning af disse medlemsstater eller på anmodning af Den Europæiske Anklagemyndighed.

 

Med henblik herpå rådfører Eurojust, Den Europæiske Anklagemyndighed og de berørte medlemsstater sig med hinanden og samarbejder. De praktiske detaljer om udøvelsen af kompetence i overensstemmelse med dette stykke fastlægges i en samarbejdsaftale i overensstemmelse med artikel 38, stk. 2a.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  støtter EU-ekspertisecentre, der er udviklet af Europol og andre EU-organer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Eurojust kan under udførelsen af sine opgaver fremsætte begrundede anmodninger til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder om, at de:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Eurojust kan også:

3.  Eurojust kan også:

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  om nødvendigt deltage i fælles efterforskningshold, herunder oprettelse heraf.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kollegiet består af:

1.  Kollegiet består af alle de nationale medlemmer i forbindelse med operationelle anliggender og desuden af to repræsentanter for Kommissionen, når forvaltningsmæssige eller administrative spørgsmål drøftes eller vedtages.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  alle de nationale medlemmer, når kollegiet udøver sine operationelle funktioner i henhold til artikel 4

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  alle de nationale medlemmer og to repræsentanter for Kommissionen, når kollegiet udøver sine forvaltningsfunktioner, jf. artikel 14.

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medmindre andet er fastsat, træffer kollegiet sine beslutninger med et flertal af sine medlemmer.

1.  Medmindre andet er fastsat, og såfremt der ikke kan opnås konsensus, træffer kollegiet sine beslutninger med et flertal af sine medlemmer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  vedtage regler for forebyggelse og styring af interessekonflikter i forhold til sine medlemmer

f)  vedtage regler for opdagelse og forebyggelse eller styring af interessekonflikter i forhold til sine medlemmer

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiet vedtager i henhold til artikel 110 i tjenestemandsvedtægten en beslutning på grundlag af artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte om uddelegering af de relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og fastsættelse af betingelserne for suspendering af uddeleringen af disse beføjelser. Den administrerende direktør har bemyndigelse til at uddelegere disse beføjelser.

2.  Kollegiet vedtager i henhold til artikel 110 i tjenestemandsvedtægten en beslutning på grundlag af artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte om uddelegering af de relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og fastsættelse af betingelserne for suspendering af uddeleringen af disse beføjelser. Den administrerende direktør har bemyndigelse til at uddelegere disse beføjelser. Den administrerende direktør aflægger rapport om uddelegering af disse beføjelser på kollegiets næste møde.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Under ekstraordinære omstændigheder kan kollegiet midlertidigt suspendere uddelegeringen af beføjelserne som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og de beføjelser, sidstnævnte har uddelegeret, og selv udøve dem eller uddelegere dem til et af sine medlemmer eller til et andet medlem af personalet end den administrerende direktør.

3.  Under ekstraordinære omstændigheder kan kollegiet i en begrundet beslutning midlertidigt suspendere uddelegeringen af beføjelserne som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og de beføjelser, sidstnævnte har uddelegeret, og selv udøve dem eller uddelegere dem til et af sine medlemmer eller til et andet medlem af Eurojusts personale end den administrerende direktør. Kollegiet underretter inden fem arbejdsdage Kommissionen og Europa-Parlamentet om sådanne suspensionsbeslutninger, giver en detaljeret begrundelse herfor og meddeler gennemførelsesreglerne for nye bestemmelser eller overgangsbestemmelser om agenturets forvaltning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør udnævnes af kollegiet på grundlag af en liste over kandidater foreslået af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Med henblik på indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres Eurojust af kollegiets formand.

2.  Den administrerende direktør udpeges af kollegiet på grundlag af faglige kvalifikationer, dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder og relevant erfaring fra en liste over kandidater foreslået af Kommissionen efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre kilder i overensstemmelse med Eurojusts forretningsorden og en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kollegiet træffer sin beslutning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets udtalelse, der bygger på en fælles anbefaling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Budgetkontroludvalget.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den kandidat, som kollegiet udvælger, besvarer før sin udnævnelse spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Budgetkontroludvalg.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør udnævnes for fem år. Ved udløbet af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, hvori der tages hensyn til evalueringen af den administrerende direktørs arbejde.

3.  Den administrerende direktør udnævnes for fire år. Ved udløbet af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, hvori der tages hensyn til evalueringen af den administrerende direktørs arbejde.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kollegiet kan på forslag af Kommissionen, som tager hensyn til den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, forlænge den administrerende direktørs mandat én gang med højst fem år.

4.  Kollegiet kan på forslag af Kommissionen, som tager hensyn til den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, forlænge den administrerende direktørs mandat én gang med højst fire år.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør står til ansvar over for kollegiet og bestyrelsen.

6.  Den administrerende direktør står til ansvar over for kollegiet.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges, efter at kollegiet har truffet beslutning herom på forslag af Kommissionen.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges, efter at kollegiet har truffet beslutning herom på grundlag af et flertal på to tredjedele blandt sine medlemmer påforslag af Kommissionen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  udarbejdelsen af en handlingsplan til opfølgning af konklusionerne af de interne eller eksterne revisionsrapporter, evalueringer og undersøgelser fra bl.a. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og OLAF og den halvårlige statusrapportering til bestyrelsen, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

f)  udarbejdelsen af en handlingsplan til opfølgning af konklusionerne af de interne eller eksterne revisionsrapporter, evalueringer og undersøgelser fra bl.a. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og OLAF og den halvårlige statusrapportering til bestyrelsen, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra j a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  opstillingen inden for seks måneder efter Eurojusts oprettelse af en strategi for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – litra j b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb)  udarbejdelsen af en strategi til beskyttelse af whistleblowere.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den administrerende direktør forelægger alle strategier for bestyrelsen. Den administrerende direktør fastlægger regelmæssige evalueringsøvelser for hver enkelt strategi (strategien for bekæmpelse af svig, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere) og de respektive gennemførelsesbestemmelser. Den første evaluering finder sted senest seks måneder efter fastlæggelsen af de tre strategier.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust etablerer og opretholder særlige forbindelser med Den Europæiske Anklagemyndighed på grundlag af et nært samarbejde og udvikling af operationelle, administrative og forvaltningsmæssige forbindelser mellem dem som fastlagt nedenfor. Den europæiske anklager og Eurojusts formand afholder regelmæssigt møder for at drøfte spørgsmål af fælles interesse.

1.  Eurojust etablerer og opretholder særlige forbindelser med Den Europæiske Anklagemyndighed på grundlag af et nært samarbejde og udvikling af operationelle, administrative og forvaltningsmæssige forbindelser mellem dem som fastlagt nedenfor. Den europæiske anklager og Eurojusts formand afholder regelmæssigt møder for at drøfte spørgsmål af fælles interesse og udarbejde en handlingsplan for beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, som tager hensyn til deres respektive kompetenceområder.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eurojust bistår Den Europæiske Anklagemyndighed i dens virksomhed via tjenester, som ydes af Eurojusts personale. Denne bistand har i alle tilfælde form af:

Den Europæiske Anklagemyndighed kan benytte sig af Eurojusts administrative bistand og ressourcer. Til dette formål kan Eurojust yde tjenester af fælles interesse til Den Europæiske Anklagemyndighed.

 

De nærmere detaljer om, hvilke tjenester der skal ydes, fastlægges i en aftale mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelsen af årsbudgettet, det programmeringsdokument, der indeholder den årlige og den flerårige programmering, og forvaltningsplanen

udgår

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  teknisk bistand i forbindelse med ansættelse af personale og karriereudvikling

udgår

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sikkerhedstjenester

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  it-tjenester

udgår

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  tjenester inden for økonomisk forvaltning, regnskab og revision

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  alle andre tjenester af fælles interesse.

udgår

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 7 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nærmere detaljer om, hvilke tjenester der skal ydes, fastlægges i en aftale mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed.

udgår

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  OLAF kan bidrage til Eurojusts koordineringsarbejde, hvad angår beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. .../2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999.

2.  OLAF kan bidrage til Eurojusts koordineringsarbejde, hvad angår beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne påser i forbindelse med modtagelse og videregivelse af oplysninger mellem Eurojust og OLAF, at de nationale medlemmer af Eurojust kun betragtes som medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999, jf. dog artikel 8. Udvekslingen af oplysninger mellem OLAF og de nationale medlemmer berører ikke de oplysninger, der skal indgives til andre kompetente myndigheder i henhold til de nævnte forordninger.

3.  Medlemsstaterne påser i forbindelse med modtagelse og videregivelse af oplysninger mellem Eurojust og OLAF, at de nationale medlemmer af Eurojust kun betragtes som medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Udvekslingen af oplysninger mellem OLAF og de nationale medlemmer berører ikke de oplysninger, der skal indgives til andre kompetente myndigheder i henhold til de nævnte forordninger.

_________________

 

19EFT L 136 af 3.12.2001, s. 8.

 

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust kan etablere samarbejdsordninger med de enheder, der er nævnt i artikel 38, stk. 1.

1.  Eurojust kan udarbejde et aftalememorandum med de enheder, der er nævnt i artikel 38, stk. 1.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan Eurojust give tilladelse til videregivelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer eller Europol under hensyntagen til en sags konkrete omstændigheder, hvis

2.  Uanset stk. 1 kan Eurojust give tilladelse til videregivelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer eller Europol under hensyntagen til en sags konkrete omstændigheder, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  det af andre grunde er nødvendigt, eller en retlig forpligtelse kræver, at oplysningerne videregives for at beskytte en vigtig samfundsinteresse i Unionen eller medlemsstaterne, der er anerkendt i EU-retten eller i national ret, eller for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares eller

c)  det af andre grunde er nødvendigt, eller en retlig forpligtelse kræver, at oplysningerne videregives for at beskytte en vigtig samfundsinteresse i Unionen eller medlemsstaterne, der er anerkendt i EU-retten eller i national ret, eller for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  The budgetary authority shall authorise the appropriations for Eurojust’s contribution.

6.  Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskuddet fra Unionen til Eurojust.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojusts regnskabsfører sender inden den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

1.  Eurojusts regnskabsfører sender inden den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab til såvel Kommissionens regnskabsfører som Revisionsretten.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Eurojust sender senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

2.  Eurojust sender senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til såvel Europa-Parlamentet som Rådet og Revisionsretten.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 12 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a.  Decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust meddeles af Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet efter en procedure, der er sammenlignelig med proceduren i artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 164 til 166 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012, og på grundlag af Den Europæiske Revisionsrets revisionsrapport.

 

Hvis Europa-Parlamentet nægter at meddele decharge, indgiver den administrerende direktør sin afskedsbegæring til kollegiet, som træffer afgørelse alt efter omstændighederne.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiet vedtager en afgørelse, der fastsætter regler for udstationering af nationale eksperter til Eurojust.

2.  Kollegiet vedtager en afgørelse, der fastsætter regler for udstationering af nationale eksperter til Eurojust og for brug af andre ansatte, navnlig for at undgå mulige interessekonflikter.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Eurojust træffer passende administrative foranstaltninger, bl.a. ved hjælp af uddannelses- og forebyggelsesstrategier, for at undgå interessekonflikter, herunder vedrørende forhold efter fratrædelse.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over forpligtelserne til informering og høring i henhold til denne forordning skal Eurojust sende følgende til Europa-Parlamentet til orientering:

3.  Ud over forpligtelserne til informering og høring i henhold til denne forordning skal Eurojust til orientering sende følgende til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter på de respektive officielle sprog:

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Eurojust offentliggør på sit websted en liste over medlemmerne af sin bestyrelse og over sine eksterne og interne eksperter sammen med deres respektive interesseerklæringer og CV’er. Kollegiets og bestyrelsens mødeprotokoller offentliggøres systematisk.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette arbejdet med bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet i henhold til forordning (EF) nr. 1073/1999 tiltræder Eurojust senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager passende bestemmelser, som skal finde anvendelse på hele Eurojusts personale, ved hjælp af modelen i bilaget til nævnte aftale.

1.  For at lette arbejdet med bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet i henhold til forordning (EU) nr. 883/2013 tiltræder Eurojust senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager passende bestemmelser, som skal finde anvendelse på hele Eurojusts personale, ved hjælp af modelen i bilaget til nævnte aftale.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem Eurojust.

2.  Revisionsretten gennemfører regelmæssigt revisioner af overensstemmelsen og resultaterne af Eurojusts aktiviteter gennem bilagskontrol og kontrol på stedet af alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem Eurojust.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  OLAF kan udføre undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i henhold til bestemmelserne og efter procedurerne i forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 for at fastslå, om der foreligger uregelmæssigheder, der er til skade for Unionens finansielle interesser i forbindelse med udgifter, der finansieres af Eurojust.

3.  OLAF kan udføre undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i henhold til bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU) 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 for at fastslå, om der foreligger uregelmæssigheder, der er til skade for Unionens finansielle interesser i forbindelse med udgifter, der finansieres af Eurojust.

_________________

_________________

22EFT L 292 af 3.12.2001, s. 2.

22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Eurojusts personale, den administrerende direktør og kollegiets og bestyrelsens medlemmer underretter straks OLAF om svig, som de får kendskab til i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver eller mandat, uden at de på grund af en sådan underretning pådrager sig et ansvar. Lever de ikke op til denne forpligtelse, bliver de personligt ansvarlige for følgerne af svig, som de har kendskab til, og som de ikke har underrettet OLAF om.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Bilag II - punkt 1 - litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  køn

d)  køn

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Bilag II - punkt 2 - litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  køn

d)  køn

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

Referencer

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

10.9.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Oprindelig ordfører for udtalelse

Monika Hohlmeier

Behandling i udvalg

13.7.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Julia Pitera

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Retsudvalget (11.10.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Ordfører for udtalelse: António Marinho e Pinto

KORT BEGRUNDELSE

Europæisk integration på det politiske og økonomiske område kræver fuld integration på det retlige område og af retsplejen i almindelighed.

Politiske organer bør ikke blande sig i den måde, som de retlige myndigheder fungerer på, og ordføreren er derfor af den opfattelse, at Kommissionen ikke bør deltage i Eurojusts beslutningstagningsproces.

Kriminalitet, især økonomisk kriminalitet, er en hæmsko for den økonomiske og sociale udvikling, fordi den krænker reglerne for sund social sameksistens og forvrider markedsreglerne, og kriminalitet bør derfor bekæmpes effektivt ved hjælp af hensigtsmæssig lovgivning og domstole, der handler hurtigt og upartisk.

Den generelle tanke i Kommissionens forslag er, at Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) ikke skal være medlem af Eurojust og kun kan deltage i dets møder som observatør "uden stemmeret", jf. artikel 12, stk. 3, og artikel 16, stk. 7.

I henhold til artikel 86, stk. 1, i TEUF bør den europæiske anklagemyndighed imidlertid oprettes "ud fra Eurojust", og derfor bør EPPO for at bevare denne tilknytning og sikre, at grænseoverskridende kriminalitet bekæmpes effektivt, være medlem af Eurojust.

I artikel 41, stk. 2, i forslaget fastsættes det, at Eurojust "uden ugrundet ophold behandler enhver anmodning om bistand fra Den Europæiske Anklagemyndighed, i givet fald som var den indgivet af en national myndighed, der har kompetence til at indgå et retligt samarbejde". Imidlertid bør samarbejdet mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed bør være tættere.

Bilag 1 beskriver de former for grov kriminalitet, der henhører under Eurojusts kompetence. Det omfatter bl.a. "kriminalitet, der skader Unionens finansielle interesser".

Det fremgår imidlertid af artikel 3, stk. 1, i forslaget, at Eurojusts kompetence ikke omfatter de former for kriminalitet, "som henhører under Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence".

Disse beskrives i artikel 86 i TEUF netop som "lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser", hvilket øger sandsynligheden for en eventuel kompetencekonflikt mellem disse organer.

Kommissionen mener, at der i tilfælde, der berører Unionens finansielle interesser, og som også berører medlemsstaternes interesser, i henhold til artikel 13 i forslaget om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (COM (2013) 534), er mulighed for, at kompetencen for sådanne lovovertrædelser gives tilbage til de nationale myndigheder.

I sådanne tilfælde kan Eurojust fungere som koordinator, idet det også har kompetence i forbindelse med lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser.

Denne forklaring fra Kommissionen stemmer imidlertid ikke, fordi:

a) oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed stadig er under drøftelse, og det ikke er sandsynligt, at denne løsning i artikel 13 kan bibeholdes i den endelige tekst

b) EPPO under alle omstændigheder kun vil være aktiv i et begrænset antal medlemsstater (med forstærket samarbejde)

c) denne procedure måske er for langsom til at være effektiv.

Selv om forslaget bekræfter "Eurojusts fulde selvstændighed og uafhængighed" (se betragtning 30), ønsker Kommissionen at gøre Eurojust til et muligt europæisk agentur, som er underlagt den fælles tilgang til agenturer, der blev aftalt mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 2012.

Dette omfatter f.eks. deltagelse af to repræsentanter for Kommissionen i Eurojusts administrative afgørelser ("forvaltningsfunktioner") (se artikel 10, stk. 1, litra b), og artikel 16, stk. 4).

Det er imidlertid Kommissionens opfattelse, at disse opgaver også omfatter valget af formanden og næstformændene for Eurojust (artikel 14, stk. 1, litra k), som tydeligvis ikke kun varetager administrative opgaver.

I henhold til artikel 17, stk. 2, udnævnes den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater foreslået af Kommissionen, hvilket begrænser kollegiets valgmuligheder.

Forslaget nævner intet om løsning af konflikter om kompetence, hvilket i henhold til artikel 85, stk. 1, litra c), i TEUF er en af Eurojusts vigtigste opgaver.

Forslaget omtaler heller ikke, hvilken forbindelse det har med Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA, som har til formål at forbedre det retlige samarbejde med henblik på at undgå, at to eller flere EU-lande samtidig og parallelt fører en straffesag mod den samme person for samme forhold.

I rammeafgørelsen fastsættes det, at EU-landene kan udveksle oplysninger og konsultere hinanden direkte om straffesager. Hvis der ikke opnås enighed, henvises sagen i givet fald til Eurojust, såfremt sagsområdet henhører under dets kompetence.

Forslaget om Eurojust hverken ændrer eller ophæver rammeafgørelsen, og Kommissionens forslag indeholder heller ikke bestemmelse om domstolsprøvelse af Eurojusts afgørelser om kompetencekonflikter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Da Den Europæiske Anklagemyndighed bør oprettes ud fra Eurojust, indeholder denne forordning de bestemmelser, der er nødvendige for at regulere forholdet mellem Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed.

(4)  Eftersom Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes gennem udvidet samarbejdet, vil forordningen til gennemførelse af det udvidede samarbejde til oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed være bindende i alle enkeltheder og kun umiddelbart gældende i de medlemsstater, som deltager i det udvidede samarbejde. For medlemsstater, der ikke deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, vil Eurojusts kompetence derfor fortsat fuldt ud omfatte de former for grov kriminalitet, der er opført i bilag I i denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Der bør også tages hensyn til evalueringen af Rådets afgørelse 2002/187/RIA og de aktiviteter, som Eurojust har gennemført (endelig rapport af 30. juni 2015).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Eurojusts opgave med at lette koordineringen og samarbejdet mellem de retlige myndigheder udføres i sammenhæng med andre retlige instrumenter såsom Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA1A, og bestemmelserne i rammeafgørelsen bør derfor tilpasses denne forordning.

 

____________________

 

1a Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(8)  Denne forordning overholder fuldt ud de grundlæggende rettigheder og friheder og sikrer fuldt ud de principper, som navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det bør fastsættes, hvilke former for grov kriminalitet, som berører to eller flere medlemsstater, der henhører under Eurojusts kompetence. Derudover bør de sager, som ikke involverer to eller flere medlemsstater, men som kræver retsforfølgning på fælles basis, defineres. De bør bl.a. omfatte efterforskning og retsforfølgning, der kun berører én medlemsstat og et tredjeland, eller som kun berører én medlemsstat og Unionen.

(9)  Det bør klart fastsættes, hvilke former for grov kriminalitet, som berører to eller flere medlemsstater, der henhører under Eurojusts kompetence. Derudover bør de sager, som ikke involverer to eller flere medlemsstater, men som kræver retsforfølgning på fælles basis, defineres. De bør bl.a. omfatte efterforskning og retsforfølgning, der kun berører én medlemsstat og et tredjeland, eller som kun berører én medlemsstat og Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Når Eurojust udøver sine operationelle funktioner i forbindelse med konkrete straffesager, enten på medlemsstaternes kompetente myndigheders anmodning eller på eget initiativ, bør det udføre sine opgaver enten via et eller flere nationale medlemmer eller som et kollegium.

(10)  Når Eurojust udøver sine operationelle funktioner i forbindelse med konkrete straffesager, enten på medlemsstaternes kompetente myndigheders anmodning eller på eget initiativ, bør det udføre sine opgaver enten via et eller flere nationale medlemmer eller som et kollegium. På samme måde bør det også efter anmodning fra en medlemsstats kompetente myndighed eller Kommissionen være muligt for Eurojust at bistå med efterforskning, der kun berører én medlemsstat, men som har konsekvenser for hele Unionen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre, at Eurojust kan yde en hensigtsmæssig støtte og koordinere efterforskning på tværs af grænserne, er det nødvendigt at alle de nationale medlemmer har de samme operationelle beføjelser, således at de mere effektivt kan samarbejde indbyrdes og med de nationale myndigheder. De nationale medlemmer bør gives beføjelser, som sætter Eurojust i stand til på hensigtsmæssig vis at udføre sin opgave. Disse beføjelser bør omfatte adgang til relevante oplysninger i nationale offentlige registre, udstedelse og efterkommelse af anmodninger om gensidig bistand og anerkendelse, direkte kontakt til og udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder, deltagelse i fælles efterforskningshold og efter aftale med den kompetente nationale myndighed eller i nødstilfælde iværksættelse af efterforskningsforanstaltninger og kontrollerede leverancer.

(11)  For at sikre, at Eurojust kan yde en hensigtsmæssig støtte og koordinere efterforskning på tværs af grænserne, er det nødvendigt, at alle de nationale medlemmer har de samme operationelle beføjelser, således at de kan samarbejde indbyrdes og med de nationale myndigheder på en mere kohærent og effektiv måde. De nationale medlemmer bør gives beføjelser, som sætter Eurojust i stand til på hensigtsmæssig vis at udføre sin opgave. Disse beføjelser bør omfatte adgang til relevante oplysninger i nationale offentlige registre, udstedelse og efterkommelse af anmodninger om gensidig bistand og anerkendelse, direkte kontakt til og udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder, deltagelse i fælles efterforskningshold og efter aftale med den kompetente nationale myndighed eller i nødstilfælde iværksættelse af efterforskningsforanstaltninger og kontrollerede leverancer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er nødvendigt at give Eurojust en administrativ og forvaltningsmæssig struktur, der sætter det i stand til mere effektivt at udføre sine opgaver og respektere principperne for EU-agenturer, samtidig med at Eurojusts særlige kendetegn bevares, og dets uafhængighed ved udøvelsen af dets operationelle funktioner sikres. Med henblik herpå bør de nationale medlemmers, kollegiets og den administrerende direktørs funktioner præciseres, og der bør oprettes en bestyrelse.

(12)  Det er nødvendigt at give Eurojust en administrativ og forvaltningsmæssig struktur, der sætter det i stand til mere effektivt at udføre sine opgaver og fuldt ud respektere principperne for EU-agenturer, såvel som de grundlæggende rettigheder og friheder, samtidig med at Eurojusts særlige kendetegn bevares, og dets uafhængighed ved udøvelsen af dets operationelle funktioner sikres. Med henblik herpå bør de nationale medlemmers, kollegiets og den administrerende direktørs funktioner præciseres, og der bør oprettes en bestyrelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Der bør oprettes en koordineringsvagt i Eurojust, for at Eurojust kan være til rådighed døgnet rundt og for at sætte det i stand til at gribe ind i hastesager. Det bør være den enkelte medlemsstats ansvar at sikre, at repræsentanterne for koordineringsvagten kan udføre deres opgaver døgnet rundt alle ugens dage.

(17)  Der bør oprettes en koordineringsvagt i Eurojust for at gøre Eurojust effektiv og til rådighed døgnet rundt og for at sætte det i stand til at gribe ind i hastesager. Den enkelte medlemsstat bør sikre, at repræsentanterne for koordineringsvagten kan udføre deres opgaver døgnet rundt alle ugens dage.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Når Eurojust videregiver personoplysninger til en myndighed i et tredjeland eller en international organisation eller Interpol i medfør af en international aftale, der er indgået i henhold til traktatens artikel 218, bør de garantier, som ydes med hensyn til beskyttelsen af fysiske personers privatliv og grundlæggende rettigheder og friheder, sikre, at databeskyttelsesbestemmelserne i denne forordning overholdes.

(21)  Når Eurojust videregiver personoplysninger til en myndighed i et tredjeland eller en international organisation eller Interpol i medfør af en international aftale, der er indgået i henhold til traktatens artikel 218, bør de garantier, som ydes med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred og grundlæggende rettigheder og friheder, sikre, at databeskyttelsesbestemmelserne i denne forordning overholdes fuldt ud.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Eurojust bør have mulighed for at forlænge fristerne for lagring af personoplysninger under overholdelse af princippet om formålsbegrænsning, som finder anvendelse på behandling af personoplysninger i forbindelse med alle Eurojusts aktiviteter, således at det kan nå sine mål. Sådanne beslutninger bør træffes efter omhyggelig overvejelse af alle de interesser, der står på spil, bl.a. de registreredes. Enhver forlængelse af fristerne for behandling af personoplysninger i tilfælde, hvor forældelsesfristen for påtale er udløbet i alle de berørte medlemsstater, bør kun godkendes, hvis der er et specifikt behov for at yde støtte i henhold til denne forordning.

(23)  Eurojust bør have mulighed for at forlænge fristerne for lagring af personoplysninger under overholdelse af princippet om formålsbegrænsning, som finder anvendelse på behandling af personoplysninger i forbindelse med alle Eurojusts aktiviteter, således at det kan nå sine mål. Sådanne beslutninger bør træffes efter omhyggelig og objektiv overvejelse af de berørte tilfælde, af alle de interesser, der står på spil, og ligeledes de registreredes interesser. Enhver forlængelse af fristerne for behandling af personoplysninger i tilfælde, hvor forældelsesfristen for påtale er udløbet i alle de berørte medlemsstater, bør gøres til genstand for en formel og begrundet beslutning og kun godkendes, hvis der er et specifikt og klart begrundet behov for at yde støtte i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Eurojust bør opretholde sine samarbejdsforbindelser med andre EU-organer og -agenturer, med Den Europæiske Anklagemyndighed, med tredjelandes kompetente myndigheder og med internationale organisationer i det omfang, det er påkrævet for, at det kan udføre sine opgaver.

(25)  Eurojust bør samarbejde med andre EU-organer og agenturer, med Den Europæiske Anklagemyndighed, med tredjelandes kompetente myndigheder og med internationale organisationer i det omfang, det er påkrævet for, at det kan udføre sine opgaver.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Den Europæiske Anklagemyndighed bør have ret til at deltage i alle Eurojusts møder, når der drøftes spørgsmål, som den anser for at være af relevans for Den Europæiske Anklagemyndigheds virke.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en betragtning, der udtrykkeligt afspejler indholdet af artikel 12, stk. 3, og artikel 16, stk. 7, i forslaget.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at styrke det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Europol og særligt for at kunne fastslå, om der er forbindelse mellem oplysninger, der allerede er i den enes eller den andens besiddelse, bør Eurojust give Europol mulighed for at få adgang til oplysninger hos Eurojust og foretage søgninger i dem.

(26)  For at styrke det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Europol og særlig for at kunne fastslå, om der er forbindelse mellem oplysninger, der allerede er i den enes eller den andens besiddelse, bør Eurojust give Europol mulighed for at få adgang til oplysninger hos Eurojust på grundlag af en ordning, hvor der gives svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet. Eurojust og Europol bør være i stand til at indgå en samarbejdsordning, der på gensidig vis inden for deres respektive mandater sikrer adgang til og mulighed for at søge i alle oplysninger, der er meddelt med henblik på krydstjek i overensstemmelse med de særlige sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelsesgarantier, der er fastsat i denne forordning. Enhver adgang til oplysninger hos Eurojust bør ved hjælp af tekniske midler begrænses til information, der falder ind under disse EU-organers respektive mandat.

Begrundelse

Betragtning 26 i denne forordning bør bringes i overensstemmelse med betragtning 28 i forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Eurojust bør kunne udveksle personoplysninger med andre EU-organer i det omfang, der er nødvendigt for, at det kan udføre sine opgaver.

(27)  Eurojust bør kunne udveksle personoplysninger med andre EU-organer i det omfang, der er nødvendigt for, at det kan udføre sine opgaver, med fuld respekt for beskyttelsen af privatlivets fred og de grundlæggende rettigheder og friheder.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at øge åbenheden og den demokratiske kontrol af Eurojust er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om ordninger for Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters tilknytning til evalueringen af Eurojusts virke. Dette bør ikke stå i vejen for princippet om uafhængighed, hvad angår de foranstaltninger, der træffes i konkrete operationelle sager, eller tavshedspligten.

(31)  For at øge åbenheden og den demokratiske kontrol af Eurojust er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om ordninger for Europa-Parlamentets tilknytning til evalueringen af Eurojusts virke, navnlig for så vidt angår fremsendelse af Eurojusts årsberetning. Der bør indføres lignende ordninger for de nationale parlamenter. Disse ordninger bør imidlertid ikke stå i vejen for princippet om uafhængighed, hvad angår de foranstaltninger, der træffes i konkrete operationelle sager, eller tavshedspligten.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust støtter og styrker koordineringen af og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og forfølge grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater eller kræver retsforfølgning på fælles basis, på grundlag af operationer foretaget af medlemsstaternes myndigheder og Europol samt oplysninger fra disse.

1.  Eurojust støtter og styrker koordineringen af og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og forfølge de former for grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence til at behandle i medfør af artikel 3, stk. 1, og som berører to eller flere medlemsstater eller kræver retsforfølgning på fælles basis, på grundlag af operationer foretaget af medlemsstaternes myndigheder, Den Europæiske Anklagemyndighed og Europol samt oplysninger fra disse.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3.)

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Eurojust udfører sine opgaver på anmodning af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller på eget initiativ.

3.  Eurojust udfører sine opgaver på anmodning af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller Den Europæiske Anklagemyndighed eller på eget initiativ.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 1.)

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojusts kompetence omfatter alle de former for kriminalitet, der er opført på listen i bilag 1. Dets kompetence omfatter dog ikke de former for kriminalitet, som henhører under Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence.

1.   Indtil den dato, hvor Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) har påtaget sig sine efterforsknings- og retsforfølgningsmæssige opgaver i overensstemmelse med artikel [75] i forordning [om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed], omfatter Eurojusts kompetence alle de strafbare handlinger, der er opført på listen i bilag 1. Fra og med den dato, hvor Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) sig sine opgaver, og for så vidt angår de former for kriminalitet, der henhører under Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetence, skal Eurojust kun udøve sin kompetence inden for sine respektive beføjelser og undgå enhver overlapning med foranstaltninger truffet af Den Europæiske Anklagemyndighed.

 

Eurojust skal dog udøve sin kompetence i sager, der berører medlemsstater, som ikke deltager i det udvidede samarbejde om oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed, på anmodning af disse medlemsstater eller på anmodning af Den Europæiske Anklagemyndighed. De praktiske detaljer om udøvelsen af kompetence i henhold til dette stykke reguleres i en samarbejdsaftale som omtalt i artikel 38, stk. 2a.

 

Henvisningen til "kriminalitet, der skader Unionens finansielle interesser" i bilag 1 til denne forordning, skal fortolkes i overensstemmelse med dette stykke.

(Se ændringsforslag til artikel 3, stk. 4.)

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Eurojusts kompetence omfatter fortsat:

 

a)  lovovertrædelser omhandlet i direktiv [(EU) 2017/... om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Unionens finansielle interesser ("BFI-direktivet")], for så vidt som den europæiske anklagemyndighed ikke har kompetence eller ikke udøver sin kompetence

 

b)  i sager vedrørende lovovertrædelser, der er omfattet af BFI-direktivet, anmodninger fra medlemsstater, som ikke deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed

 

c)  i sager, der involverer både deltagende medlemsstater og medlemsstater, der ikke deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, anmodninger fra de medlemsstater, der ikke deltager i Den Europæiske Anklagemyndighed, og anmodninger fra Den Europæiske Anklagemyndighed selv.

Begrundelse

Da Eurojust har en residualkompetence for BFI-lovovertrædelser, der følger af det forstærkede samarbejde om Den Europæiske Anklagemyndighed og teksten til dette udkast til forordning, er det af afgørende betydning, at der er klarhed om arten af Eurojusts residualkompetence.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Eurojusts kompetence omfatter tilknyttede strafbare handlinger. Følgende overtrædelser skal betragtes som tilknyttede strafbare handlinger:

2.  Eurojusts kompetence omfatter strafbare handlinger, der er knyttet til de i bilag 1 anførte strafbare handlinger. Følgende overtrædelser skal betragtes som tilknyttede strafbare handlinger:

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  På enten en medlemsstats kompetente myndigheds eller Kommissionens anmodning kan Eurojust bistå med efterforskning og retsforfølgning, der kun berører den pågældende medlemsstat og Unionen.

4.  På enten en medlemsstats kompetente myndigheds, Den Europæiske Anklagemyndigheds eller Kommissionens anmodning kan Eurojust bistå med efterforskning og retsforfølgning, der kun berører den pågældende medlemsstat og Unionen.

(Se ændringsforslag til artikel 3, stk. 1.)

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  underretter de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om efterforskning og retsforfølgning, som Eurojust har kendskab til, og som har konsekvenser på EU-plan, eller som kan berøre andre medlemsstater end dem, der er direkte involveret

a)  underretter de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Den Europæiske Anklagemyndighed om efterforskning og retsforfølgning, som Eurojust har kendskab til, og som har konsekvenser på EU-plan, eller som kan berøre andre medlemsstater end dem, der er direkte involveret

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bistår medlemsstaternes kompetente myndigheder med at sikre den bedst mulige koordinering af efterforskningen og retsforfølgningen

b)  sikrer den bedst mulige koordinering af den efterforskning og retsforfølgning, der udføres af medlemsstaternes kompetente myndigheder

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  yder støtte med henblik på at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig på grundlag af Europols analyser

c)  forbedrer samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig på grundlag af Europols analyser;

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  yder bistand til Den Europæiske Anklagemyndighed, jf. artikel 41.

Begrundelse

Hvis Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes "ud fra Eurojust" (jf. artikel 86 TEUF), er det en af Eurojusts vigtigste opgaver at yde denne bistand.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  samarbejder med og konsulterer om fornødent EU-agenturer og -organer, der er oprettet inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er reguleret i henhold til afsnit V i TEUF;

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  støtter og deltager i givet fald i specialiserede EU-ekspertisecentre, der er udviklet af Europol og andre EU-organer.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis to eller flere medlemsstater ikke kan enes om, hvem af dem der skal iværksætte en efterforskning eller retsforfølgning, efter at der er fremsat anmodning herom i henhold til stk. 2, litra b), afgiver Eurojust en skriftlig udtalelse om sagen. Udtalelsen sendes straks til de berørte medlemsstater.

4.  Hvis to eller flere medlemsstater ikke kan enes om, hvem af dem der skal iværksætte en efterforskning eller retsforfølgning, efter at der er fremsat anmodning herom i henhold til stk. 2, litra b), træffer Eurojust en afgørelse om sagen. Afgørelsen sendes straks til de berørte medlemsstater.

(Se ændringsforslag til artikel 4, stk. 5 og 5a.)

Begrundelse

Eftersom det af artikel 85, stk. 1, litra c) i TEUF klart fremgår, at Eurojust har beføjelser til at løse konflikter om retternes kompetence, bør Eurojust kunne træffe afgørelser - ikke afgive udtalelser - og disse afgørelser bør være bindende for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Eurojust afgiver på anmodning af en kompetent myndighed en skriftlig udtalelse om gentagne afslag på eller vanskeligheder med at efterkomme anmodninger og afgørelser om retligt samarbejde, herunder afgørelser, der er baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, forudsat at det ikke har kunnet løses efter aftale mellem de kompetente nationale myndigheder eller ved de pågældende nationale medlemmers indgriben. Udtalelsen sendes straks til de berørte medlemsstater.

5.  Eurojust træffer på anmodning af en kompetent myndighed eller på eget initiativ en afgørelse om gentagne afslag på eller vanskeligheder med at efterkomme anmodninger og afgørelser om retligt samarbejde, herunder afgørelser, der er baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, forudsat at det ikke har kunnet løses efter aftale mellem de kompetente nationale myndigheder eller ved de pågældende nationale medlemmers indgriben. Afgørelsen sendes straks til de berørte medlemsstater.

(Se ændringsforslag til artikel 4, stk. 4 og 5a.)

Begrundelse

Eftersom det af artikel 85, stk. 1, litra c) i TEUF klart fremgår, at Eurojust har beføjelser til at løse konflikter om retternes kompetence, bør Eurojust kunne træffe afgørelser - ikke afgive udtalelser - og disse afgørelser bør være bindende for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Med forbehold af stk. 2 fokuserer kollegiet på operationelle spørgsmål og andre spørgsmål, der er direkte forbundet med operationelle anliggender. Det inddrages kun i administrative spørgsmål i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at dets operationelle opgaver udføres.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  direkte at kontakte og udveksle oplysninger med en hvilken som helst kompetent national myndighed i medlemsstaten

b)  direkte at kontakte og udveksle oplysninger med en hvilken som helst kompetent national myndighed i medlemsstaten eller et hvilket som helst kompetent EU-agentur eller -organ

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  iværksætter de nationale medlemmer efterforskningsforanstaltninger

a)  iværksætter eller anmoder de nationale medlemmer om og gennemfører efterforskningsforanstaltninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU1a

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kollegiet består af:

1.  Kollegiet består af alle de nationale medlemmer.

a)   alle de nationale medlemmer, når kollegiet udøver sine operationelle funktioner i henhold til artikel 4

 

b)   alle de nationale medlemmer og to repræsentanter for Kommissionen, når kollegiet udøver sine forvaltningsfunktioner, jf. artikel 14.

 

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at mindske risikoen for en eventuel indblanding fra Kommissionens side.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kollegiet kan indkalde en hvilken som helst person, hvis synspunkt kan være af interesse, til at overvære dets møder som observatør.

4.  Med forbehold af bestemmelserne i artikel 39, stk. 1, litra c), kan kollegiet kan indkalde en hvilken som helst person, hvis synspunkt kan være af interesse, til at overvære dets møder som observatør.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at bevare den rolle, der spilles af Det Europæiske Retlige Netværks kontaktpunkterne, som der henvises til i artikel 39, stk. 1, litra c), i forslaget.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra k

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  vælge formanden og næstformændene i henhold til artikel 11

udgår

(Se ændringsforslag til artikel 11)

Begrundelse

For at bevare Eurojusts selvstændighed og uafhængighed kan ingen repræsentant for Kommissionen deltage i valget af formanden og næstformændene.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kollegiet vedtager senest [30. november hvert år] et programmeringsdokument, som indeholder den flerårige og årlige programmering på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse. Det sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Programmeringsdokumentet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget og tilpasses om nødvendigt hertil.

1.  Kollegiet vedtager senest [30. november hvert år] et programmeringsdokument, som indeholder den flerårige og årlige programmering på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør, efter at have anmodet Kommissionen om en udtalelse. Det sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Programmeringsdokumentet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget og tilpasses om nødvendigt hertil.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at mindske risikoen for en eventuel indblanding fra Kommissionens side.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal heri klart fremgå, hvilke opgaver der er tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår.

2.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en klar beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal heri klart fremgå, hvilke opgaver der er tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges, efter at kollegiet har truffet beslutning herom på forslag af Kommissionen.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges, efter at kollegiet har truffet beslutning herom.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at mindske risikoen for en eventuel indblanding fra Kommissionens side.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Repræsentanterne for koordineringsvagten træder til uden ugrundet ophold i forbindelse med efterkommelsen af en anmodning i deres medlemsstat.

3.  Repræsentanterne for koordineringsvagten træder til effektivt og uden ugrundet ophold i forbindelse med efterkommelsen af en anmodning i deres medlemsstat.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Med henblik på anvendelse af stk. 3 til 6 udveksler medlemsstaternes kompetente myndigheder de deri omhandlede oplysninger senest inden 14 dage.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust giver de kompetente nationale myndigheder oplysninger om resultaterne af behandlingen af oplysninger, herunder om forbindelser til sager, som allerede er lagret i sagsforvaltningssystemet. Disse oplysninger kan omfatte personoplysninger.

1.  Eurojust giver uden ugrundet ophold de kompetente nationale myndigheder oplysninger om resultaterne af behandlingen af oplysninger, herunder om forbindelser til sager, som allerede er lagret i sagsforvaltningssystemet. Disse oplysninger kan omfatte personoplysninger.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Eurojust må kun behandle de personoplysninger, der er opregnet i punkt 2 i bilag 2, i relation til personer, som i henhold til de berørte medlemsstaters lovgivning betragtes som vidner eller forurettede inden for rammerne af en strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med en eller flere af de former for kriminalitet og de strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 3, eller i relation til personer, der er under 18 år. Behandling af sådanne personoplysninger må kun finde sted, hvis det er absolut nødvendigt af hensyn til udførelsen af Eurojusts udtrykkeligt beskrevne opgave, og hvis behandlingen af oplysningerne ligger inden for rammerne af agenturets kompetence og sker med Eurojusts operationelle opgaver for øje.

2.  Eurojust må kun behandle de personoplysninger, der er opregnet i punkt 2 i bilag 2, i relation til personer, som i henhold til de berørte medlemsstaters lovgivning betragtes som vidner eller forurettede inden for rammerne af en strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med en eller flere af de former for kriminalitet og de strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 3, eller i relation til personer, der er under 18 år. Behandling af sådanne personoplysninger må kun finde sted, hvis det er absolut nødvendigt af hensyn til udførelsen af Eurojusts udtrykkeligt beskrevne opgave, og hvis behandlingen af oplysningerne ligger inden for rammerne af agenturets kompetence og sker med Eurojusts operationelle opgaver for øje. Beskyttelsen af privatlivets fred samt de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder skal respekteres fuldt ud.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personoplysninger, som behandles af Eurojust, må ikke lagres længere end indtil den første af følgende datoer:

1.  Eurojust må ikke opbevare de personoplysninger, som det behandler, længere, end det er nødvendigt og står i rimeligt forhold til de formål, hvortil personoplysningerne behandles. Personoplysninger, som behandles af Eurojust, må ikke lagres længere end indtil den første af følgende datoer:

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når en klage indgivet af en registreret i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 vedrører en afgørelse som omhandlet i artikel 32 og 33, hører Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse de nationale kontrolinstanser eller den kompetente retsinstans i den medlemsstat, der var kilden til oplysningerne, eller den direkte berørte medlemsstat. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse træffer afgørelse, der også kan bestå i et afslag på at meddele oplysninger, i nært samarbejde med den nationale kontrolinstans eller den kompetente retsinstans.

1.  Alle registrerede har ret til at indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis de mener, at Eurojusts behandling af personoplysninger om dem selv er i strid med bestemmelserne i denne forordning. Når en klage indgivet af en registreret i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 vedrører en afgørelse som omhandlet i artikel 32 og 33, hører Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse de nationale kontrolinstanser eller den kompetente retsinstans i den medlemsstat, der var kilden til oplysningerne, eller den direkte berørte medlemsstat. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse træffer afgørelse, der også kan bestå i et afslag på at meddele oplysninger, i nært samarbejde med den nationale kontrolinstans eller den kompetente retsinstans.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Eurojust kan til de formål, der er fastsat i stk. 1 og 2, indgå samarbejdsordninger med de i stk. 1 nævnte enheder. Disse samarbejdsordninger må ikke give mulighed for udveksling af personoplysninger og er hverken bindende for Unionen eller dens medlemsstater.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der kan antages at foreligge en tilladelse, idet medlemsstaten ikke udtrykkeligt har begrænset muligheden for videregivelse til andre, eller

udgår

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Det Europæiske Retlige Netværks kontaktpunkter kan på grundlag af den konkrete sag indbydes til at deltage i møder i Eurojust.

c)  Det Europæiske Retlige Netværks kontaktpunkter kan på grundlag af den konkrete sag indbydes til at deltage i møder i Eurojust uden stemmeret.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at afklare, hvilken rolle Det Europæiske Retlige Netværks kontaktpunkter spiller.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Eurojust og Europol kan indgå en samarbejdsordning, der på gensidig vis og inden for deres respektive mandater sikrer adgang til og mulighed for at søge i alle oplysninger, der er meddelt med henblik på udførelsen af Eurojusts opgaver, jf. artikel 2 og 4 i denne forordning. Dette berører ikke medlemsstaternes, EU-organernes, tredjelandes og internationale organisationers ret til at angive begrænsninger for adgangen til og anvendelsen af sådanne oplysninger og skal være i overensstemmelse med de databeskyttelsesgarantier, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Anmoder Den Europæiske Anklagemyndighed Eurojust om bistand, behandler Eurojust uden ugrundet ophold anmodningen, i givet fald som var den indgivet af en national myndighed, der har kompetence til at indgå et retligt samarbejde.

2.  Anmoder Den Europæiske Anklagemyndighed Eurojust om bistand, behandler Eurojust uden ugrundet ophold anmodningen, som var den indgivet af en national myndighed, der har kompetence til at indgå et retligt samarbejde.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Frontex bidrager til Eurojusts arbejde ved at fremsende oplysninger behandlet i overensstemmelse med dets beføjelser og opgaver i henhold til forordning (EU) 2016/16241a.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 55 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 55a

 

Udtalelser til forslag til lovgivningsmæssige retsakter

 

Kommissionen og de berørte medlemsstater kan indhente udtalelse fra Eurojust til alle forslag til lovgivningsmæssige retsakter, der er omtalt i artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i artikel 32, stk. 3, i Rådets afgørelse 2002/187/RIA, som ændret i 2008, der på uforklarlig vis ikke indgår i det foreliggende forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust sender sin årsberetning til Europa-Parlamentet, som kan fremsætte bemærkninger og forelægge konklusioner.

1.  Eurojust sender sin årsberetning til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, som kan fremsætte bemærkninger og forelægge konklusioner.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kollegiets formand giver efter anmodning møde i Europa-Parlamentet for at drøfte spørgsmål vedrørende Eurojust, og navnlig for at fremlægge Eurojusts årsberetning, under iagttagelse af tavshedspligten. Drøftelserne må hverken direkte eller indirekte omhandle konkrete aktioner med forbindelse til specifikke operationelle sager.

2.  En nyudnævnt formand for kollegiet opfordres før sin tiltrædelse til at afgive erklæring i det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

 

Under sin mandatperiode giver kollegiets formand møde i Europa-Parlamentet efter anmodning fra dette for at drøfte spørgsmål vedrørende Eurojust, og navnlig for at fremlægge Eurojusts årsberetning, under iagttagelse af tavshedspligten. Drøftelserne må hverken direkte eller indirekte omhandle konkrete aktioner med forbindelse til specifikke operationelle sager.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over forpligtelserne til informering og høring i henhold til denne forordning skal Eurojust sende følgende til Europa-Parlamentet til orientering:

3.  Ud over forpligtelserne til informering og høring i henhold til denne forordning skal Eurojust sende følgende til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter til orientering:

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Eurojust sender sin årsberetning til de nationale parlamenter. Eurojust sender også de dokumenter, der er nævnt i stk. 3, til de nationale parlamenter.

udgår

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Alle oplysninger, som modtages af Eurojust, er omfattet af tavshedspligt, medmindre oplysningerne allerede er blevet offentliggjort, eller offentligheden har adgang til dem.

4.  Alle oplysninger, som modtages eller videregives af Eurojust, er omfattet af tavshedspligt, medmindre oplysningerne allerede er blevet offentliggjort, eller offentligheden har adgang til dem.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 67 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ophævelse

Ophævelser og ændringer

(Se ændringsforslag til artikel 67, stk. 3a og 3b)

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2 a (nyt)

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a.  Artikel 10, stk. 3, i rammeafgørelse 2009/948/RIA affattes således:

3.  Under de direkte høringer skal de kompetente myndigheder, der deltager i disse høringer, når det med rimelighed er muligt, svare på anmodninger om oplysninger fra andre kompetente myndigheder, der deltager i disse høringer. Når en kompetent myndighed af en anden kompetent myndighed anmodes om at give specifikke oplysninger, der kunne skade væsentlige nationale sikkerhedsinteresser eller bringe enkeltpersoners sikkerhed i fare, er den dog ikke forpligtet til at give disse oplysninger.

"3.  Under de direkte høringer skal de pågældende kompetente myndigheder svare på anmodninger om oplysninger fra andre kompetente myndigheder, der også deltager i disse høringer"

(Se ændringsforslag til artikel 67)

Begrundelse

Dette ændringsforslag til Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009, om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager, supplerer ændringsforslagene til artikel 21 og 23 i det foreliggende forslag og har til formål at fjerne de undtagelser, der eventuelt kan være til skade for udvekslingen af nyttige oplysninger.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2 b (nyt)

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2b.  Artikel 12, stk. 2, i rammeafgørelse 2009/948/RIA affattes således:

2.  Hvis det ikke har været muligt at nå til enighed i henhold til artikel 10, henvises sagen, når det er hensigtsmæssigt, til Eurojust af en kompetent myndighed i de berørte medlemsstater, hvis Eurojust er kompetent til at handle i henhold til artikel 4, stk. 1, i Eurojustafgørelsen.

2.  Hvis det ikke har været muligt at nå frem til en aftale i henhold til artikel 10, forelægges sagen for Eurojust af de berørte medlemsstater via de respektive nationale medlemmer, hvis Eurojust er kompetent i henhold til artikel 3 i Eurojust-forordningen."

(Se ændringsforslag til artikel 67)

Begrundelse

Dette ændringsforslag til Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009, om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager, supplerer ændringsforslagene til artikel 4, stk. 4 og 5, i det foreliggende forslag og har til formål automatisk at indbringe konflikter om udøvelse af jurisdiktion for Eurojust i overensstemmelse med artikel 85, stk. 1, litra c), i TEUF, og at bringe bestemmelserne i bedre overensstemmelse med de nationale medlemmers rolle.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Bilag 1 – afsnit 1 – led 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  organiseret røveri

–  organiseret tyveri eller røveri

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

Referencer

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.9.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Behandling i udvalg

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karoline Graswander-Hainz

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

Referencer

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Dato for høring af EP

17.7.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Dato for vedtagelse

12.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Dato for indgivelse

23.10.2017

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik