Menettely : 2013/0256(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0320/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0320/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Äänestykset :

PV 04/10/2018 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0379

MIETINTÖ     ***I
PDF 1241kWORD 174k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7–0240/2013 – 2013/0256(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Axel Voss

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8–0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0535),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 85 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0240/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Saksan liittopäivien, Espanjan parlamentin, Italian senaatin, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Puolan senaatin, Portugalin parlamentin ja Romanian edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0320/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Koska Euroopan syyttäjänvirasto on perustettava Eurojustin pohjalta, tähän asetukseen sisältyy säännöksiä, joilla säännellään Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston suhteita.

(4)  Koska Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan tiiviimmän yhteistyön kautta, asetus tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa on kokonaisuudessaan velvoittava ja suoraan sovellettavissa ainoastaan jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön. Tästä syystä niiden jäsenvaltioiden kohdalla, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjänvirastoon, Eurojust on edelleen täysin toimivaltainen käsittelemään tämän asetuksen liitteessä 1 lueteltuja vakavan rikollisuuden muotoja.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklassa määrätään, että vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston välisen yhteistyön helpottamiseksi kollegion olisi tarkasteltava säännöllisesti syyttäjänviraston kannalta merkityksellisiä kysymyksiä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan syyttäjänvirastolla olisi oltava yksinomainen toimivalta tutkia Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia ja asettaa tekijät syytteeseen, kun taas Eurojustin pitäisi voida tukea kansallisia viranomaisia tällaisten rikosten tutkinnassa ja tekijöiden syytteeseenpanossa Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta annetun asetuksen mukaisesti.

(5)  Koska Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan tiiviimmän yhteistyön avulla, kyseisen viraston ja Eurojustin toimivallan jakautuminen unionin taloudellisia etuja vahingoittavissa rikoksissa on määritettävä selvästi.

 

Siitä päivästä, jona EPPO alkaa hoitaa tehtäviään, Eurojustin olisi voitava käyttää toimivaltaansa tapauksissa, joissa on kyse EPPOn toimivallan piiriin kuuluvista rikoksista ja joissa on mukana sekä jäsenvaltioita, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa, että jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu siihen. Tällaisissa tapauksissa Eurojustin olisi toimittava tiiviimpään yhteistyöhön osallistumattomien jäsenvaltioiden tai Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä. Eurojust on joka tapauksessa edelleen toimivaltainen käsittelemään unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia silloin, kun Euroopan syyttäjänvirasto ei ole toimivaltainen tai kun Euroopan syyttäjänvirasto ei käytä sillä olevaa toimivaltaa. Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa, voivat edelleen pyytää Eurojustin tukea kaikissa unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia koskevissa tapauksissa.

 

Euroopan syyttäjänviraston ja Eurojustin olisi kehitettävä tiivis operatiivinen yhteistyö toimivaltuuksiensa mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Lisäksi olisi otettava huomioon arviointi neuvoston päätöksestä 2002/187/YOS ja Eurojustin toteuttamista toimista (30 päivänä kesäkuuta 2015 päivätty loppuraportti).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(8)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan täysin perusoikeuksia ja -vapauksia ja turvataan täysin erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttavat vakavan rikollisuuden muodot, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan, olisi vahvistettava. Lisäksi olisi määriteltävä tapaukset, jotka eivät vaikuta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon, mutta jotka edellyttävät yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. Näihin tapauksiin olisi sisällytettävä tutkinta- ja syytetoimet, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja kolmanteen valtioon, sekä tapaukset, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja unioniin.

(9)  Kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttavat vakavan rikollisuuden muodot, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan, olisi vahvistettava selkeästi. Lisäksi olisi määriteltävä tapaukset, jotka eivät vaikuta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon, mutta jotka edellyttävät yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. Näihin tapauksiin olisi sisällytettävä tutkinta- ja syytetoimet, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja kolmanteen valtioon, sekä tapaukset, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja unioniin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä Eurojustin olisi myös voitava avustaa tutkinnassa, joka koskee ainoastaan kyseistä jäsenvaltiota mutta jolla on unionin tason vaikutuksia. Esimerkkejä tällaisesta tutkinnasta ovat tapaukset, joihin unionin toimielin tai elin on osallisena. Tällaiset tutkimukset kattavat myös tapaukset, joissa on osallisena merkittävä määrä jäsenvaltioita ja jotka voivat mahdollisesti edellyttää koordinoituja Euroopan tason toimia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan varmistaa, että Eurojust voi tukea ja koordinoida rajatylittäviä tutkimuksia asianmukaisesti, on tarpeen, että kaikilla kansallisilla jäsenillä on samat operatiiviset valtuudet, jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä keskenään ja kansallisten viranomaisten kanssa aiempaa tuloksellisemmin. Kansallisille jäsenille olisi myönnettävä valtuudet, jotka mahdollistavat Eurojustin tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Näihin valtuuksiin pitäisi sisältyä olennaisen tiedon saanti kansallisista julkisista rekistereistä, keskinäistä apua ja vastavuoroista tunnustamista koskevien pyyntöjen esittäminen ja täytäntöönpano, suorat yhteydet toimivaltaisiin viranomaisiin ja tietojenvaihto näiden kanssa, osallistuminen yhteisten tutkintaryhmien toimintaan ja kansallisen viranomaisen suostumuksella tai kiireellisissä tapauksissa tutkintatoimien tai valvottujen läpilaskujen määrääminen.

(11)  Jotta voidaan varmistaa, että Eurojust voi tukea ja koordinoida rajatylittäviä tutkimuksia asianmukaisesti, on tarpeen, että kaikilla kansallisilla jäsenillä on samat operatiiviset valtuudet, jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä keskenään ja kansallisten viranomaisten kanssa aiempaa johdonmukaisemmin ja tuloksellisemmin. Kansallisille jäsenille olisi myönnettävä valtuudet, jotka mahdollistavat Eurojustin tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Näihin valtuuksiin pitäisi sisältyä olennaisen tiedon saanti kansallisista julkisista rekistereistä, keskinäistä apua ja vastavuoroista tunnustamista koskevien pyyntöjen esittäminen ja täytäntöönpano, suorat yhteydet toimivaltaisiin viranomaisiin ja tietojenvaihto näiden kanssa, osallistuminen yhteisten tutkintaryhmien toimintaan ja kansallisen viranomaisen suostumuksella tai kiireellisissä tapauksissa tutkintatoimien tai valvottujen läpilaskujen määrääminen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Eurojustille on tarpeen luoda hallinto- ja johtamisrakenne, joka mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa tuloksellisemmin ja on EU:n virastoihin sovellettavien periaatteiden mukainen, säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet ja suojellen sen riippumattomuutta operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä kansallisten jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava johtokunta.

(12)  Eurojustille on tarpeen luoda hallinto- ja johtamisrakenne, joka mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa tuloksellisemmin aina Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti ja on täysin unionin erillisvirastoista 19 päivänä heinäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisessä lausumassa vahvistettujen EU:n virastoihin sovellettavien periaatteiden sekä perusoikeuksien ja -vapauksien mukainen, säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet ja suojellen sen riippumattomuutta operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä kansallisten jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava johtokunta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Eurojustiin on tarpeen perustaa päivystävä koordinaatio, jotta Eurojust voi toimia ympärivuorokautisesti ja ryhtyä toimiin kiireellisissä tapauksissa. Kunkin jäsenvaltion vastuulla olisi oltava varmistaa, että sen edustajat päivystävässä koordinaatiossa kykenevät toimimaan joka päivä ympärivuorokautisesti.

(17)  Eurojustiin on tarpeen perustaa päivystävä koordinaatio, jotta Eurojust voi toimia tehokkaasti ja ympärivuorokautisesti ja ryhtyä toimiin kiireellisissä tapauksissa. Kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava, että sen edustajat päivystävässä koordinaatiossa kykenevät toimimaan joka päivä ympärivuorokautisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jäsenvaltioihin olisi perustettava Eurojustin kansallisia koordinointijärjestelmiä, jotta voidaan koordinoida työtä, jota Eurojustin kansalliset yhteyshenkilöt, Eurojustin terrorismiasioiden kansallinen yhteyshenkilö, Euroopan oikeudellisen verkoston kansallinen yhteyshenkilö ja enintään kolme muuta Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaista sekä yhteisten tutkintaryhmien verkoston edustajat ja joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskevan eurooppalaisen yhteyspisteiden verkoston perustamisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/494/YOS10, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa 6 päivänä joulukuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/845/YOS11 ja korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta 24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/852/YOS12 perustettujen verkostojen edustajat tekevät.

(18)  Jäsenvaltioihin olisi perustettava Eurojustin kansallisia koordinointijärjestelmiä, jotta voidaan koordinoida työtä, jota Eurojustin kansalliset yhteyshenkilöt, Eurojustin terrorismiasioiden kansallinen yhteyshenkilö, EPPOon kuulumattomien jäsenvaltioiden nimittämä Eurojustin kansallinen yhteyshenkilö EPPOon liittyvää toimivaltaa koskevissa kysymyksissä, Euroopan oikeudellisen verkoston kansallinen yhteyshenkilö ja enintään kolme muuta Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaista sekä yhteisten tutkintaryhmien verkoston edustajat ja joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskevan eurooppalaisen yhteyspisteiden verkoston perustamisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/494/YOS10, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa 6 päivänä joulukuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/845/YOS11 ja korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta 24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/852/YOS12 perustettujen verkostojen edustajat tekevät.

_________________

_________________

10 EYVL L 167, 26.6.2002, s. 1.

10 EYVL L 167, 26.6.2002, s. 1.

11 EUVL L 332, 18.12.2007, s. 103.

11 EUVL L 332, 18.12.2007, s. 103.

12 EUVL L 301, 12.11.2008, s. 38.

12 EUVL L 301, 12.11.2008, s. 38.

Perustelu

Ottaen huomioon, että kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu EPPOon, Euroopan unionin taloudellisten etujen parhaan mahdollisen suojelun takaamiseksi näihin valtioihin olisi nimitettävä PFI-yhteyshenkilö.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välisen koordinoinnin ja yhteistyön edistämiseksi ja tehostamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kansalliset viranomaiset toimittavat Eurojustille olennaisia tietoja, jotka ovat tarpeen sen tehtävien hoitamisessa. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava lähettämilleen kansallisille jäsenille yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta ja niiden saavuttamista tuloksista, Eurojustin toimivaltaan kuuluvista tapauksista, jotka koskevat suoraan ainakin kolmea jäsenvaltiota ja joihin liittyviä oikeudellista yhteistyötä koskevia pyyntöjä tai päätöksiä on toimitettu ainakin kahdelle jäsenvaltiolle, sekä tietyissä olosuhteissa tietoa toimivaltaristiriidoista, valvotuista läpilaskuista ja toistuvista vaikeuksista oikeudellisessa yhteistyössä.

(19)  Kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välisen koordinoinnin ja yhteistyön edistämiseksi ja tehostamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kansalliset viranomaiset toimittavat Eurojustille olennaisia tietoja, jotka ovat tarpeen sen tehtävien hoitamisessa. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset olisi velvoitettava ilmoittamaan ilman aiheetonta viivytystä lähettämilleen kansallisille jäsenille yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta ja niiden saavuttamista tuloksista, Eurojustin toimivaltaan kuuluvista tapauksista, jotka koskevat suoraan ainakin kolmea jäsenvaltiota ja joihin liittyviä oikeudellista yhteistyötä koskevia pyyntöjä tai päätöksiä on toimitettu ainakin kahdelle jäsenvaltiolle, sekä tietyissä olosuhteissa tietoa toimivaltaristiriidoista, valvotuista läpilaskuista ja toistuvista vaikeuksista oikeudellisessa yhteistyössä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Euroopan syyttäjällä olisi oltava oikeus osallistua kaikkiin Eurojustin kokouksiin aina, kun hän katsoo, että käsitellyillä asioilla on Euroopan syyttäjänviraston toiminnan kannalta merkitystä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jotta voidaan tehostaa Eurojustin ja Europolin operatiivista yhteistyötä ja erityisesti havaita yhteyksiä jommankumman viraston hallussa jo olevien tietojen välillä, Eurojustin olisi voitava antaa Europolille pääsy Eurojustin hallussa oleviin tietoihin ja mahdollisuus tehdä niihin hakuja.

(26)  Jotta voidaan tehostaa Eurojustin ja Europolin operatiivista yhteistyötä ja erityisesti havaita yhteyksiä jommankumman viraston hallussa jo olevien tietojen välillä, Eurojustin olisi voitava antaa Europolille pääsy Eurojustin hallussa oleviin tietoihin osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta. Eurojustin ja Europolin olisi voitava tehdä käytännön järjestelyjä, joilla varmistetaan vastavuoroisella tavalla kummankin toimivaltuuksien puitteissa pääsy ja hakumahdollisuus kaikkiin tietoihin, jotka on toimitettu ristiintarkistamista varten tämän asetuksen erityisten suojalausekkeiden ja tietosuojatakuiden mukaisesti. Pääsy Eurojustin käytettävissä oleviin tietoihin olisi rajoitettava teknisin keinoin tietoihin, jotka kuuluvat näiden unionin elinten toimivaltuuksien piiriin.

Perustelu

Tämän asetuksen johdanto-osan 26 kappaletta olisi mukautettava asetuksen (EU) 2016/794 johdanto-osan 28 kappaleeseen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Eurojustin olisi voitava vaihtaa henkilötietoja muiden unionin elinten kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

(27)  Eurojustin olisi voitava vaihtaa henkilötietoja muiden unionin elinten kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi yksityisyyden suojaa sekä perusoikeuksia ja -vapauksia täysin kunnioittaen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Olisi säädettävä Eurojustin mahdollisuudesta lähettää kolmansiin maihin yhteystuomareita Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tähtäävää yhteystuomareiden vaihtojärjestelmää koskevan 22 päivänä huhtikuuta 1996 hyväksytyn yhteisen toiminnan 96/277/YOS14 tavoitteita vastaavien tavoitteiden saavuttamiseksi.

(28)  Eurojustin olisi tehostettava yhteistyötään kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa yhdessä komission kanssa laaditun strategian mukaisesti. Tätä varten olisi säädettävä Eurojustin mahdollisuudesta lähettää kolmansiin maihin yhteystuomareita Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tähtäävää yhteystuomareiden vaihtojärjestelmää koskevan 22 päivänä huhtikuuta 1996 hyväksytyn yhteisen toiminnan 96/277/YOS14 tavoitteita vastaavien tavoitteiden saavuttamiseksi.

_________________

_________________

14 EYVL L 105, 27.4.1996, s. 1.

14 EYVL L 105, 27.4.1996, s. 1.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Eurojustin täyden itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat olennaiselta osin Euroopan unionin talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta lukuun ottamatta kansallisten jäsenten ja avustavien henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(30)  Eurojustin täyden itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma, riittävän suuruinen talousarvio, jonka turvin se voi tehdä työtään asianmukaisesti ja jonka varat muodostuvat olennaiselta osin Euroopan unionin talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta lukuun ottamatta kansallisten jäsenten ja avustavien henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus, ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan olisi hyväksyttävä se.

Tarkistus    19

Proposal for a Regulation

Johdanto-osan 31 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Eurojustin läpinäkyvyyden ja demokraattisen valvonnan lisäämiseksi on tarpeen säätää mekanismeista, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien osallistumista Eurojustin toiminnan arviointiin. Tämä ei saisi estää riippumattomuusperiaatteen noudattamista erityisiin operatiivisiin tapauksiin liittyvissä toimissa eikä pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevien velvollisuuksien noudattamista.

(31)  Eurojustin läpinäkyvyyden ja demokraattisen valvonnan lisäämiseksi on tarpeen säätää mekanismeista, jotka koskevat Euroopan parlamentin osallistumista Eurojustin toiminnan arviointiin, erityisesti kun on kyse Eurojustin vuosikertomuksen toimittamisesta. Samankaltaisia järjestelyjä olisi luotava kansallisia parlamentteja varten. Nämä mekanismit eivät kuitenkaan saisi estää riippumattomuusperiaatteen noudattamista erityisiin operatiivisiin tapauksiin liittyvissä toimissa eikä pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevien velvollisuuksien noudattamista.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Eurojustiin olisi sovellettava Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/199916.

(34)  Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja Eurojustin väliseen yhteistyöhön olisi sovellettava OLAFin tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2013 14 artiklaa.

_________________

 

16 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

 

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tällä asetuksella perustettu Eurojust on neuvoston päätöksellä 2002/187/YOS perustetun Eurojustin oikeusseuraaja.

2.  Tällä asetuksella perustettu Eurojust korvaa neuvoston päätöksellä 2002/187/YOS perustetun Eurojustin ja toimii sen seuraajana.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eurojustilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi muun muassa hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

3.  Eurojustilla on kaikissa jäsenvaltioissa kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeushenkilön asema.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin tehtävänä on jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin toteuttamien operaatioiden sekä niiden toimittamien tietojen perusteella tukea ja vahvistaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä sellaiseen vakavaan rikollisuuteen liittyen, joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia.

1.  Eurojustin tehtävänä on jäsenvaltioiden viranomaisten, Europolin, EPPOn ja OLAFin toteuttamien operaatioiden sekä niiden toimittamien tietojen perusteella tukea ja vahvistaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä sellaiseen vakavaan rikollisuuteen liittyen, jota Eurojust on toimivaltainen käsittelemään 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, joka on esitetty liitteessä 1 ja joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  ottaa huomioon pyynnöt, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset esittävät, ja tiedot, joita perussopimusten nojalla annettujen säännösten mukaisesti toimivaltaiset elimet antavat tai joita Eurojust kerää itse;

a)  ottaa huomioon pyynnöt, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset esittävät, ja tiedot, joita perussopimusten nojalla annettujen säännösten mukaisesti toimivaltaiset elimet ja toimielimet antavat tai joita Eurojust kerää itse;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eurojust hoitaa tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

3.  Eurojust hoitaa tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tai EPPOn pyynnöstä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin toimivalta kattaa liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. Sen toimivalta ei kuitenkaan kata rikoksia, jotka kuuluvat Euroopan syyttäjänviraston toimivaltaan.

1.  Siihen päivään saakka, jona Euroopan syyttäjänvirasto, jäljempänä ’EPPO’, alkaa hoitaa sille tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa annetun asetuksen 75 artiklan mukaisesti annettuja tutkinta- ja syyttämistehtäviä, Eurojustin toimivalta kattaa liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. Siitä päivästä, jona EPPO alkaa hoitaa tehtäviään, Eurojust ei kuitenkaan käytä toimivaltaansa sellaisten rikosten käsittelyyn, joiden osalta Euroopan syyttäjänvirasto on toimivaltainen, lukuun ottamatta tapauksia, jotka koskevat tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen osallistuvia jäsenvaltioita, mutta joissa EPPO ei käytä toimivaltaansa tai jotka koskevat jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa, tai tapauksia, joissa EPPO itse pyytää tukea Eurojustilta. Tämän kohdan mukaisen toimivallan käytön käytännön yksityiskohtia säännellään 38 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetulla käytännön järjestelyllä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Eurojust on edelleen toimivaltainen seuraavien osalta:

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojustin toimivalta käsittää liitännäisrikokset. Liitännäisrikoksiksi katsotaan seuraavat rikokset:

2.  Eurojustin toimivalta käsittää liitteessä 1 säädettyihin rikoksiin liittyvät rikokset. Liitännäisrikoksiksi katsotaan seuraavat rikokset:

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurojust voi joko jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä avustaa tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä jäsenvaltiota ja unionia.

4.  Eurojust voi joko jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä avustaa tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä jäsenvaltiota.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tutkinnan ja syytetoimien parhaan mahdollisen koordinoinnin varmistamiseksi;

b)  varmistaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien tutkinta- ja syytetoimien koordinoinnin;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  antaa tukea parantaakseen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti Europolin suorittamien analyysien pohjalta;

c)  tukee ja parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti Europolin suorittamien analyysien pohjalta;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan syyttäjänviraston kanssa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tukee Europolin ja muiden unionin elinten ja virastojen kehittämiä erikoistuneita unionin keskuksia ja tapauksen mukaan osallistuu niihin;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  tekee yhteistyötä unionin virastojen, elinten ja verkostojen kanssa, jotka on perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle, jota säännellään SEUT-sopimuksen V osastossa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e c)  tukee jäsenvaltioiden toimia liitteessä 1 lueteltujen vakavan rikollisuuden muotojen ehkäisemisessä ja torjumisessa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota ei 2 kohdan b alakohdan nojalla tehdyn pyynnön saatuaan pysty sopimaan, minkä niistä pitäisi aloittaa tutkinta- tai syytetoimet, Eurojust antaa tapauksesta kirjallisen lausunnon. Lausunto on toimitettava viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

4.  Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota ei 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla tehdyn pyynnön saatuaan pysty sopimaan, minkä niistä pitäisi aloittaa tutkinta- tai syytetoimet, Eurojust antaa tapauksesta kirjallisen lausunnon. Lausunto on toimitettava välittömästi asianomaisille jäsenvaltioille.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Eurojust antaa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kirjallisen lausunnon oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen ja päätösten täytäntöönpanoon liittyvistä toistuvista hylkäämisistä tai vaikeuksista, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, edellyttäen, että asiaa ei ole voitu ratkaista toimivaltaisten kansallisten viranomaisen keskinäisellä sopimuksella tai asianomaisten kansallisten jäsenten toimilla. Lausunto on toimitettava viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

5.  Eurojust antaa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kirjallisen lausunnon oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen ja päätösten täytäntöönpanoon liittyvistä toistuvista hylkäämisistä tai vaikeuksista, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, edellyttäen, että asiaa ei ole voitu ratkaista toimivaltaisten kansallisten viranomaisen keskinäisellä sopimuksella tai asianomaisten kansallisten jäsenten toimilla. Lausunto on toimitettava välittömästi asianomaisille jäsenvaltioille.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kansallisten jäsenten ja varajäsenten on oltava syyttäjiä tai tuomareita tai vastaavaa toimivaltaa käyttäviä poliiseja. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on annettava heille tässä asetuksessa tarkoitetut, heidän tehtäviensä hoitamiseen tarvittavat valtuudet.

3.  Kansallisten jäsenten ja varajäsenten on oltava syyttäjiä, tuomareita tai kansallisen lainsäädännön nojalla vastaavaa toimivaltaa käyttävän oikeusviranomaisen edustajia. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on annettava heille tässä asetuksessa tarkoitetut, heidän tehtäviensä hoitamiseen tarvittavat valtuudet.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kansallisten jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenvaltioiden on nimitettävä kansalliset jäsenet ja varajäsenet todistetun korkeatasoisen ja pitkäaikaisen rikosoikeuden alan käytännön kokemuksen perusteella.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  helpottaa tai muulla tavoin tukea keskinäistä oikeusapua tai vastavuoroista tunnustamista koskevien pyyntöjen esittämistä ja täytäntöönpanoa tai esittää ja panna niitä täytäntöön itse;

a)  helpottaa tai muulla tavoin tukea keskinäistä oikeusapua tai vastavuoroista tunnustamista koskevien pyyntöjen esittämistä ja täytäntöönpanoa;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  olla suoraan yhteydessä jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin ja vaihtaa näiden kanssa tietoja;

b)  olla suoraan yhteydessä jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin tai unionin virastoihin ja kaikkiin muihin toimivaltaisiin elimiin, EPPO mukaan luettuna, ja vaihtaa näiden kanssa tietoja;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  esittää ja panna täytäntöön keskinäistä oikeusapua tai vastavuoroista tunnustamista koskevia pyyntöjä;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Jäsenvaltiot voivat myöntää täydentäviä toimivaltuuksia kansallisille jäsenille kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle ja kollegiolle virallinen ilmoitus näistä valtuuksista.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen suostumuksella kansalliset jäsenet

2.  Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen suostumuksella kansalliset jäsenet voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  määräävät tutkintatoimia;

a)  määrätä ja pyytää sellaisia tutkintatoimia, joista säädetään rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/41/EU;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kiireellisissä tapauksissa, joissa suostumusta ei voida saada riittävän ajoissa, kansallisilla jäsenillä on toimivalta toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetut toimet. Tästä on ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle mahdollisimman pian.

3.  Kiireellisissä tapauksissa ja siltä osin kuin ei ole mahdollista määrittää toimivaltaista kansallista viranomaista tai saada tähän yhteyttä riittävän ajoissa kansallisilla jäsenillä on toimivalta toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetut toimet kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tästä on ilmoitettava välittömästi toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on käsiteltävä edellä 3 a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisen jäsenen pyyntöjä ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  rikosrekisterit;

a)  rikosrekisterit, myös eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS);

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikki kansalliset jäsenet kollegion hoitaessa 4 artiklan mukaisia operatiivisia tehtäviään;

a)  kaikki kansalliset jäsenet;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikki kansalliset jäsenet ja kaksi komission edustajaa kollegion hoitaessa 14 artiklan mukaisia hallinnointitehtäviään.

b)  ja kaksi komission edustajaa kollegion hoitaessa hallinnointitehtäviään; tällöin toisen komission edustajan olisi toimittava myös johtokunnan edustajana 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintojohtaja osallistuu kollegion hallinnointikokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

3.  Hallintojohtaja osallistuu kollegion kokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio pitää vähintään yhden operatiivisen kokouksen kuukaudessa. Hallinnollisten tehtäviensä hoitamiseksi kollegio pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kolmasosa kollegion jäsenistä sitä pyytää.

2.  Kollegio pitää vähintään yhden kokouksen kuukaudessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta, jos komissio sitä pyytää keskustelemaan kollegion hallinnointitehtävistä tai jo vähintään kolmasosa kollegion jäsenistä sitä pyytää.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ellei toisin mainita, kollegio tekee päätökset jäsentensä enemmistöllä.

1.  Ellei toisin mainita ja kun yksimielisyyteen ei päästä, kollegio tekee päätökset jäsentensä enemmistöllä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallinnointitehtäviä hoitaessaan kollegio

On annettava säännöksiä, joilla erotetaan kollegion operatiiviset ja hallinnolliset tehtävät selvästi toisistaan ja vähennetään näin mahdollisimman paljon kansallisten jäsenten hallinnollista taakkaa, jotta voidaan keskittyä Eurojustin operatiiviseen työhön. Kollegion hallinnollisiin tehtäviin sisältyy erityisesti Eurojustin työohjelmien, talousarvion, toimintaa koskevan vuosikertomuksen ja kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön järjestelyjen hyväksyminen. Kollegion olisi käytettävä nimittävän viranomaisen toimivaltaa hallintojohtajan suhteen. Kollegion olisi myös vahvistettava Eurojustin työjärjestys.

a)  hyväksyy vuosittain Eurojustin ohjelma-asiakirjan jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 15 artiklan mukaisesti;

 

b)  hyväksyy jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä Eurojustin vuotuisen talousarvion ja suorittaa muut Eurojustin talousarvioon liittyvät tehtävät VI luvun mukaisesti;

 

c)  hyväksyy Eurojustin toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen, lähettää sen viimeistään [päiväyksestä säädetään varainhoitoa koskevassa puiteasetuksessa] seuraavana vuonna Euroopan parlamentille, kansallisille parlamenteille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle ja julkaisee sen;

 

d)  hyväksyy henkilöstöresursseja koskevan suunnitelman osana ohjelma-asiakirjaa;

 

e)  hyväksyy Eurojustiin sovellettavat varainhoitosäännöt 52 artiklan mukaisesti;

 

f)  hyväksyy säännöt jäseniinsä liittyvien eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten;

 

g)  käyttää 2 kohdan mukaisesti viraston henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä17 nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa18 työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen valtuudet’;

 

h)  nimittää hallintojohtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 17 artiklan mukaisesti;

 

i)  nimittää tilinpitäjän ja tietosuojavastaavan, jotka hoitavat tehtäviään täysin riippumattomasti;

 

j)  hyväksyy 43 artiklan mukaisesti sovitut käytännön yhteistyöjärjestelyt;

 

k)  valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat 11 artiklan mukaisesti;

 

l)  hyväksyy työjärjestyksensä.

 

2.  Kollegio tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen valtuudet hallintojohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa valtuuksien siirto voidaan keskeyttää. Hallintojohtajalla on lupa siirtää nämä valtuudet edelleen.

 

3.  Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, kollegio voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen valtuuksien siirron hallintojohtajalle ja hänen edelleen toteuttamansa nimittävän viranomaisen valtuuksien siirron ja käyttää kyseisiä valtuuksia itse tai siirtää ne jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin hallintojohtaja.

 

17 Asetus N:o 31/ETY, 11/Euratom, annettu 18 päivänä joulukuuta 1961, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta (EYVL P 45, 14.6.1962, s. 1385), sellaisena kuin se on muutettuna erityisesti 29 päivänä helmikuuta 1968 annetulla neuvoston asetuksella N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.

 

18 Asetus N:o 31/ETY, 11/Euratom, annettu 18 päivänä joulukuuta 1961, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta (EYVL P 45, 14.6.1962, s. 1385), sellaisena kuin se on muutettuna erityisesti 29 päivänä helmikuuta 1968 annetulla neuvoston asetuksella N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.

 

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kollegio hyväksyy vuotuisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun käsittävän ohjelma-asiakirjan vuosittain viimeistään [30 päivänä marraskuuta] hallintojohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on vahvistettu lopullisesti, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

1.  Kollegio hyväksyy vuotuisen ohjelmasuunnittelun käsittävän ohjelma-asiakirjan vuosittain viimeistään [30 päivänä marraskuuta] hallintojohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan syyttäjänvirastolle. Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on vahvistettu lopullisesti, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Monivuotisessa työohjelmassa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on esitettävä myös resurssien ohjelmointi, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma. Resurssien ohjelmointia on päivitettävä vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 56 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

4.  Monivuotisessa työohjelmassa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, yhteistyöstrategia kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 43 artiklan mukaisesti, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on esitettävä myös resurssien ohjelmointi, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma. Resurssien ohjelmointia on päivitettävä vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 56 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kollegiota avustaa johtokunta. Johtokunta ei osallistu 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin Eurojustin operatiivisiin tehtäviin.

1.  Kollegiota avustaa johtokunta. Johtokunta vastaa hallinnollisten päätösten tekemisestä Eurojustin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Se myös hoitaa sellaisia muita hallinnollisia asioita koskevan valmistelutyön, jotka kollegio hyväksyy 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Se ei osallistu 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin Eurojustin operatiivisiin tehtäviin.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Johtokunta voi kuulla kollegiota valmistellessaan Eurojustin vuotuisen talousarvion, vuosikertomuksen sekä vuotuiset ja monivuotiset työohjelmat ja voi saada muuta kuin operatiivista tietoa kollegiolta, jos tämä on tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Johtokunta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  laatii Eurojustin vuotuiset ja monivuotiset työohjelmat, jotka perustuvat hallintojohtajan laatimaan luonnokseen, ja toimittaa ne kollegion hyväksyttäväksi;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin nähden, kun toteutettavien toimenpiteiden kustannustehokkuus otetaan huomioon;

b)  hyväksyy Eurojustin petostentorjuntastrategian hallintojohtajan laatiman luonnoksen pohjalta;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g)  tekee päätökset, jotka eivät kuulu 5 tai 14 artiklan nojalla nimenomaisesti kollegion toimivaltaan tai 18 artiklan nojalla hallintojohtajan vastuulle;

Poistetaan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h)  hyväksyy työjärjestyksensä.

Poistetaan.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  huolehtii kaikista muista hallinnollisista tehtävistä, jotka kollegio osoittaa sille 5 artiklan 4 kohdan nojalla;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  hyväksyy Eurojustiin sovellettavat varainhoitosäännöt 52 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h c)  tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen valtuudet hallintojohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa valtuuksien siirto voidaan keskeyttää; hallintojohtajalla on lupa siirtää nämä valtuudet edelleen;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Silloin kun se on asian kiireellisyyden vuoksi tarpeen, johtokunta voi tehdä kollegion puolesta hallinto- ja talousarvioasioissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä, jotka kollegion on vahvistettava.

Poistetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Johtokunta pitää vähintään yhden sääntömääräisen kokouksen kolmen kuukauden välein. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kaksi sen muista jäsenistä sitä pyytää.

6.  Johtokunta kokoontuu joka kolmas kuukausi. Se kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kaksi sen muista jäsenistä sitä pyytää.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio nimittää hallintojohtajan niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat komission avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen laatimassa luettelossa. Hallintojohtajan työsopimusta tehtäessä Eurojustia edustaa kollegion puheenjohtaja.

2.  Kollegio nimittää hallintojohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen hallinnollisten taitojen ja johtamistaitojen sekä tehtävään soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen perusteella niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat johtokunnan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen laatimassa luettelossa, Eurojustin työjärjestyksen mukaisesti. Hallintojohtajan työsopimusta tehtäessä Eurojustia edustaa kollegion puheenjohtaja.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintojohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättymiseen mennessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan hallintojohtajan suoriutumista tehtävistään.

3.  Hallintojohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikauden päättymiseen mennessä johtokunta laatii arvion, jossa tarkastellaan hallintojohtajan suoriutumista tehtävistään.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kollegio voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa hallintojohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

4.  Kollegio voi johtokunnan ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa hallintojohtajan toimikautta kerran enintään neljäksi vuodeksi.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hallintojohtaja vastaa toiminnastaan kollegiolle ja johtokunnalle.

6.  Hallintojohtaja vastaa toiminnastaan kollegiolle.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hallintojohtaja voidaan erottaa ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

7.  Hallintojohtaja voidaan erottaa ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se tekee johtokunnan ehdotuksen perusteella.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintojohtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission, kollegion tai johtokunnan valtuuksia.

2.  Hallintojohtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kollegion tai johtokunnan valtuuksia.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Eurojustin päivittäisen toiminnan hallinnointi;

a)  Eurojustin päivittäisen toiminnan hallinnointi ja henkilöstöhallinto;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  ohjelma-asiakirjan laatiminen ja sen esittäminen johtokunnalle ja kollegiolle sen jälkeen, kun komissiota on kuultu;

c)  vuotuisen ja monivuotisen työohjelman laatiminen ja sen esittäminen johtokunnalle hyväksyttäväksi;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  ohjelma-asiakirjan täytäntöönpano ja siitä raportoiminen johtokunnalle ja kollegiolle;

d)  vuotuisen ja monivuotisen työohjelman täytäntöönpano ja siitä raportoiminen johtokunnalle ja kollegiolle;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raporttien, arviointien ja tutkimusten sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja OLAFin tutkimusten päätelmien perusteella ja raportointi edistymisestä johtokunnalle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle kahdesti vuodessa;

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raporttien, arviointien ja tutkimusten sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja OLAFin tutkimusten päätelmien perusteella ja raportointi edistymisestä kollegiolle, johtokunnalle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle kahdesti vuodessa;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä ja toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia, jos se on aiheellista;

Poistetaan.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – j a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettujen valtuuksien, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen valtuudet’, käyttäminen viraston henkilöstön suhteen;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – j b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  tarvittavan hallinnollisen tuen antaminen Eurojustin operatiivisen toiminnan helpottamiseksi;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – j c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

j c)  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tukeminen näiden tehtävien suorittamisessa.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – j d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

j d)  Eurojustin vuotuista talousarviota koskevan ehdotusluonnoksen laatiminen; johtokunnan olisi esitettävä ehdotusluonnos ja sitä olisi kuultava siitä ennen kuin kollegio hyväksyy sen;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Päivystävän koordinaation edustajien on toimittava viipymättä pyynnön panemiseksi täytäntöön jäsenvaltiossaan.

3.  Päivystävän koordinaation edustajien on toimittava tehokkaasti ja viipymättä pyynnön panemiseksi täytäntöön jäsenvaltiossaan.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kaikilla jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla nimittämillä kansallisilla yhteyshenkilöillä on oltava näiden tehtävien hoitamisen edellyttämä osaaminen ja kokemus.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  EPPOn toimivaltaa osallistumattomien jäsenvaltioiden suhteen koskevia kysymyksiä käsittelevät kansalliset yhteyshenkilöt;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden kansallisen lainsäädännön mukainen asema ja tehtävä pysyvät ennallaan.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden kansallisen lainsäädännön mukainen asema ja tehtävä pysyvät ennallaan, kunhan ne eivät haittaa heille tämän asetuksen mukaisesti kuuluvien tehtävien hoitamista.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  olemalla tiiviisti yhteydessä Europolin kansalliseen yksikköön.

d)  olemalla tiiviisti yhteydessä Europolin kansalliseen yksikköön, muihin Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisiin ja muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat Eurojustin kanssa kaikkia sen tehtävien suorittamiseksi tarvittavia tietoja 2 ja 4 artiklan sekä tässä asetuksessa vahvistettujen tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tähän on kuuluttava vähintään 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot.

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat Eurojustin kanssa kaikkia sen tehtävien suorittamiseksi tarvittavia tietoja 2 ja 4 artiklan sekä tässä asetuksessa vahvistettujen tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tähän on kuuluttava vähintään 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tietojen toimittaminen Eurojustille tulkitaan Eurojustille osoitetuksi avunpyynnöksi kyseisessä tapauksessa ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen näin ilmoittaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava lähettämilleen kansallisille jäsenille ilman aiheetonta viivytystä kaikista tapauksista, jotka koskevat Eurojustin toimivaltaan kuuluvia, vähintään kolmeen jäsenvaltioon vaikuttavia rikoksia ja joihin liittyvät oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt tai päätökset, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, on toimitettu vähintään kahdelle jäsenvaltiolle.

5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava lähettämilleen kansallisille jäsenille ilman aiheetonta viivytystä kaikista tapauksista, jotka vaikuttavat vähintään kolmeen jäsenvaltioon suoraan ja joihin liittyvät oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt tai päätökset, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, on toimitettu vähintään kahdelle jäsenvaltiolle, ja kaikista tapauksista, joissa

 

a)  kyseisestä rikoksesta pyynnön esittävässä tai toimittavassa jäsenvaltiossa langetettava enimmäisrangaistus on vähintään viiden tai kuuden vuoden vapausrangaistus kyseisen jäsenvaltion päätöksen mukaisesti ja rikos sisältyy seuraavaan luetteloon:

 

i)  ihmiskauppa;

 

ii)  seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto, mukaan lukien lapsipornografia ja lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin;

 

iii)  huumausainekauppa;

 

iv)  ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa;

 

v)  korruptio;

 

vi)  unionin taloudellisia etuja vahingoittavat rikokset;

 

vii)  rahan ja maksuvälineiden väärentäminen;

 

viii)  rahanpesutoiminta;

 

ix)  tietotekniikkarikollisuus; tai

 

b)  on näyttöä siitä, että rikollisjärjestö on osallisena tapaukseen; tai

 

c)  on näyttöä siitä, että tapauksella saattaa olla vakavia rajatylittäviä ulottuvuuksia tai vaikutuksia unionin tasolla tai että se saattaisi vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin kuin niihin, joita asia suoranaisesti koskee.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava lähettämilleen kansallisille jäsenille ilman aiheetonta viivytystä kaikista tapauksista, jotka koskevat Eurojustin toimivaltaan kuuluvia, vähintään kolmeen jäsenvaltioon vaikuttavia rikoksia ja joihin liittyvät oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt tai päätökset, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, on toimitettu vähintään kahdelle jäsenvaltiolle.

5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava lähettämilleen kansallisille jäsenille ilman aiheetonta viivytystä kaikista tapauksista, jotka vaikuttavat vähintään kahteen jäsenvaltioon suoraan ja joihin liittyvät oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt tai päätökset, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, on toimitettu vähintään kahdelle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettava Eurojustille sen määräämällä järjestelmällisellä tavalla.

9.  Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettava Eurojustille sen määräämällä järjestelmällisellä tavalla. Kansallista viranomaista ei velvoiteta toimittamaan näitä tietoja, jos ne on jo toimitettu Eurojustille tämän asetuksen muiden säännösten mukaisesti.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust toimittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tiedot tietojen käsittelyn tuloksista, mukaan lukien olemassa olevat yhteydet tapauksiin, jotka on jo tallennettu asianhallintajärjestelmään. Näihin tietoihin voi sisältyä henkilötietoja.

1.  Eurojust toimittaa ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tiedot tietojen käsittelyn tuloksista, mukaan lukien olemassa olevat yhteydet tapauksiin, jotka on jo tallennettu asianhallintajärjestelmään. Näihin tietoihin voi sisältyä henkilötietoja.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on vastattava ilman aiheetonta viivytystä Eurojustin 4 artiklan nojalla esittämiin pyyntöihin ja lausuntoihin. Jos asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät, etteivät ne täytä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pyyntöä tai etteivät ne noudata 4 artiklan 4 tai 5 kohdassa tarkoitettua kirjallista lausuntoa, niiden on ilmoitettava Eurojustille ilman aiheetonta viivytystä päätöksensä ja sen perustelut. Jos pyynnön täyttämättä jättämistä koskevia perusteluja ei ole mahdollista esittää siitä syystä, että tämä vahingoittaisi keskeisiä kansallisia turvallisuusetuja tai vaarantaisi henkilöiden turvallisuuden, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vedota operatiivisiin syihin.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on vastattava ilman aiheetonta viivytystä Eurojustin 4 artiklan nojalla esittämiin pyyntöihin ja lausuntoihin. Kiireellisissä tapauksissa Eurojust voi asettaa vastaamiselle määräajan. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä 4 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa (uusi) tarkoitettu Eurojustin pyyntö tai noudatettava 4 artiklan 4 tai 5 kohdassa tarkoitettua kirjallista lausuntoa, elleivät ne kykene perustelemaan Eurojustille perustellussa lausunnossa, että välitön noudattaminen vaarantaisi vireillä olevan tutkinnan onnistumisen tai henkilön turvallisuuden. Kaikki Eurojustin 4 artiklan nojalla tekemien pyyntöjen ja lausuntojen noudattamiseen liittyvät viivästykset on perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust perustaa asianhallintajärjestelmän, joka koostuu tilapäisistä tietokannoista ja rekisteristä, jotka sisältävät liitteessä 2 tarkoitettuja henkilötietoja sekä muita tietoja.

1.  Eurojust perustaa asianhallintajärjestelmän, joka sisältää tilapäisiä tietokantoja ja rekisterin, jotka sisältävät liitteessä 2 tarkoitettuja henkilötietoja sekä muita tietoja.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  helpottaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontaa ja tämän asetuksen noudattamisen valvontaa henkilötietojen käsittelyssä.

c)  helpottaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontaa ja unionin lainsäädännön noudattamisen valvontaa henkilötietojen käsittelyssä.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rekisterissä on oltava viittaukset Eurojustissa käsiteltäviin tilapäisiin tietokantoihin, ja siinä saa olla vain liitteessä 2 olevan 1 kohdan a–i, k ja m alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja.

4.  Rekisterissä on oltava viittaukset Eurojustissa käsiteltäviin tilapäisiin tietokantoihin, ja siinä saa olla vain liitteessä 2 olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Operatiivisia henkilötietoja käsiteltäessä Eurojust ei saa asianhallintajärjestelmän tai tilapäisen tietokannan lisäksi luoda muita automaattisesti käsiteltäviä tietokantoja.

6.  Operatiivisia henkilötietoja käsiteltäessä Eurojust ei saa asianhallintajärjestelmän lisäksi luoda muita automaattisesti käsiteltäviä tietokantoja.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Asianhallintajärjestelmän ja sen tilapäisten tietokantojen on oltava Euroopan syyttäjänviraston käytettävissä.

7.  Asianhallintajärjestelmän ja sen tilapäisten tietokantojen on oltava Euroopan syyttäjänviraston käytettävissä sen toimivaltaan kuuluvissa tapauksissa.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  Asianhallintajärjestelmän ja sen tilapäisten tietokantojen käyttöä koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin Euroopan syyttäjänvirastoon. Euroopan syyttäjänviraston asianhallintajärjestelmään syöttämät tiedot, tilapäiset tietokannat ja rekisteri eivät kuitenkaan ole käytettävissä kansallisella tasolla.

8.  Asianhallintajärjestelmän ja sen tilapäisten tietokantojen käyttöä koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin Euroopan syyttäjänvirastoon sen toimivaltaan kuuluvissa tapauksissa. Euroopan syyttäjänviraston asianhallintajärjestelmään syöttämät tiedot, tilapäiset tietokannat ja rekisteri eivät kuitenkaan ole käytettävissä kansallisella tasolla.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tilapäisen tietokannan avannut kansallinen jäsen päättää myös siitä, mitkä kyseiseen tietokantaan sisältyvät tiedot merkitään rekisteriin.

3.  Tilapäisen tietokannan avannut kansallinen jäsen päättää myös siitä, mitkä kyseiseen tietokantaan sisältyvät tiedot merkitään 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti rekisteriin.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Henkilötietojen käsittely

Tietojen käsittely

1.  Niiden henkilöiden osalta, joita epäillään asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla Eurojustin toimivaltaan kuuluvan rikoksen tekemisestä tai siihen osallistumisesta tai jotka on tuomittu tällaisesta rikoksesta, Eurojust saa tämän asetuksen mukaisesti, toimivaltansa puitteissa ja operatiivisten tehtäviensä suorittamiseksi, siinä määrin kuin se on välttämätöntä sen nimenomaisesti mainitun tehtävän suorittamiseksi, käsitellä automaattisesti tai strukturoitujen manuaalisten arkistojen avulla ainoastaan liitteessä 2 olevassa 1 kohdassa lueteltuja henkilötietoja.

Eurojustin toimintansa yhteydessä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2011 yksilöiden suojelun osalta.

2.  Alle 18-vuotiaiden sekä niiden henkilöiden osalta, jotka katsotaan asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla todistajiksi tai uhreiksi sellaisten tutkinta- tai syytetoimien yhteydessä, jotka koskevat yhtä tai useampaa 3 artiklassa tarkoitetuista rikollisuuden lajeista ja rikoksista, Eurojust saa käsitellä ainoastaan liitteessä 2 olevassa 2 kohdassa lueteltuja henkilötietoja. Näitä henkilötietoja saa käsitellä Eurojustin toimivallan puitteissa ja sen operatiivisten tehtävien suorittamiseksi ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä Eurojustin nimenomaisesti mainitun tehtävän suorittamiseksi.

 

3.  Eurojust saa poikkeustapauksissa käsitellä rajoitetun ajan, joka ei saa olla pidempi kuin aika, joka tarvitaan, jotta asia, jonka yhteydessä henkilötietoja käsitellään, voidaan saattaa päätökseen, myös muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja, jotka liittyvät rikoksen tekohetken olosuhteisiin, jos niillä on välitöntä merkitystä meneillään oleville tutkintatoimille, joita Eurojust koordinoi tai joiden koordinointiin se osallistuu, ja jos ne ovat osa tutkintatoimia, edellyttäen, että niiden käsittely on ehdottoman välttämätöntä 1 kohdassa määritellyn tarkoituksen kannalta. Jäljempänä 31 artiklassa tarkoitetulle tietosuojavastaavalle on ilmoitettava välittömästi tämän kohdan soveltamisesta sekä erityisolosuhteista, joilla kyseisten henkilötietojen käsittelyn välttämättömyyttä perustellaan. Jos nämä muut tiedot koskevat 2 kohdassa tarkoitettuja todistajia tai uhreja, vähintään kahden kansallisen jäsenen on yhdessä tehtävä päätös tietojen käsittelystä.

 

4.  Eurojust saa käsitellä joko automaattisesti tai muutoin sellaisia henkilötietoja, joista käy ilmi rotu tai etninen alkuperä, poliittinen kanta, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys tai jotka koskevat terveyttä tai sukupuolielämää ainoastaan, jos kyseiset tiedot ovat ehdottoman välttämättömiä asianomaisille kansallisille tutkintatoimille sekä Eurojustin toimien koordinoimiseksi ja jos ne täydentävät muita jo käsiteltyjä tietoja. Tietosuojavastaavalle on ilmoitettava välittömästi tämän kohdan soveltamisesta. Kyseisiä tietoja ei saa käsitellä 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa rekisterissä. Jos nämä muut tiedot koskevat 2 kohdassa tarkoitettuja todistajia tai uhreja, päätöksen tietojen käsittelystä tekee kollegio.

 

5.  Eurojustin toimintansa yhteydessä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2011. Asetusta (EY) N:o 45/2011 täsmennetään ja täydennetään tällä asetuksella Eurojustin operatiiviseen toimintaan liittyvien henkilötietojen osalta.

 

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin käsittelemiä henkilötietoja ei saa säilyttää tietokannoissa seuraavista ensimmäisen soveltuvan päivämäärän jälkeen:

Poistetaan.

a)  sen päivän jälkeen, jona syytteen nostamiselle asetettu määräaika on päättynyt vanhentumissääntöjen nojalla kaikissa jäsenvaltioissa, joissa on suoritettu tutkinta- ja syytetoimia;

 

b)  sen päivän jälkeen, jona henkilöön kohdistuneet syytteet hylätään lopullisesti ja tuomioistuimen päätös tulee lainvoimaiseksi;

 

c)  kolme vuotta sen päivän jälkeen, jona tuomioistuimen päätös tulee lainvoimaiseksi viimeisessä niistä jäsenvaltioista, joissa on suoritettu tutkinta- ja syytetoimia;

 

d)  sen päivän jälkeen, jona Eurojust ja asianomaiset jäsenvaltiot yhteisymmärryksessä toteavat tai sopivat, että Eurojustin ei enää tarvitse koordinoida kyseisiä tutkinta- ja syytetoimia, jollei tämän asetuksen 21 artiklan 5 tai 6 kohdan nojalla edellytetä kyseisten tietojen toimittamista Eurojustille;

 

e)  kolme vuotta sen päivän jälkeen, jona tiedot toimitettiin 21 artiklan 6 tai 7 kohdan mukaisesti.

 

2.  Asianmukaisella automaattisella tietojen käsittelyllä on jatkuvasti tarkistettava, että 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja noudatetaan. Joka tapauksessa tietojen säilyttämisen tarpeellisuus on tarkistettava joka kolmas vuosi tietojen tallettamisesta. Jos 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja säilytetään yli viiden vuoden ajan, asiasta on ilmoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

 

3.  Kun 1 kohdan a, b, c tai d alakohdassa tarkoitettu määräaika on päättynyt, Eurojust tarkistaa, onko tietoja tarpeellista säilyttää vielä kauemmin Eurojustin tehtävien suorittamiseksi, ja se voi päättää säilyttää niitä poikkeuksellisesti seuraavaan säilyttämisen tarpeellisuutta koskevaan tarkistukseen saakka. Syyt säilyttämisen jatkamiseen on perusteltava ja dokumentoitava. Jos tietojen säilyttämistä ei päätetä jatkaa, tiedot poistetaan automaattisesti kolmen vuoden kuluttua. Kun syytteen nostamiselle asetettu määräaika on päättynyt vanhentumissääntöjen nojalla kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä, jotta Eurojust voi antaa apua tämän asetuksen mukaisesti.

 

4.  Jos tietoja on 3 kohdan mukaisesti säilytetty 1 kohdassa tarkoitettujen päivämäärien jälkeen, Euroopan tietosuojavaltuutettu tarkistaa kolmen vuoden välein, onko tietojen säilyttäminen tarpeellista.

 

5.  Kun strukturoimattomia ja muita kuin automaattisesti käsiteltyjä tietoja sisältävästä tietokannasta saadun viimeisen automaattisesti käsitellyn tiedon säilytysaika päättyy, kaikki tietokannan asiakirjat palautetaan ne toimittaneelle viranomaiselle, ja mahdolliset kopiot hävitetään.

 

6.  Jos Eurojust on koordinoinut tutkinta- tai syytetoimia, asianomaisten kansallisten jäsenten on ilmoitettava Eurojustille ja muille asianomaisille jäsenvaltioille kaikista asiaan liittyvistä lainvoimaisista tuomioistuimen päätöksistä muun muassa 1 kohdan b alakohdan soveltamista varten.

 

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust pitää kirjaa operatiivisiin tarkoituksiin käytettävien henkilötietojen keräämisestä ja muuttamisesta, tietoihin pääsystä sekä niiden luovuttamisesta, yhdistämisestä tai poistamisesta, jotta voidaan tarkistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus, toteuttaa omaehtoista valvontaa ja varmistaa tietojen eheys ja tietoturva. Tällaiset lokitiedot tai dokumentaatio on tuhottava 18 kuukauden kuluttua, paitsi jos tietoja tarvitaan edelleen valvontaa varten.

Poistetaan.

2.  Edellä olevan 1 kohdan nojalla laaditut lokitiedot tai dokumentaatio toimitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle tämän pyynnöstä. Euroopan tietosuojavaltuutettu saa käyttää näitä tietoja ainoastaan tietosuojan valvontaa sekä tietojenkäsittelyn asianmukaisuuden ja tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamista varten.

 

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Ainoastaan kansallisilla jäsenillä, varajäsenillä ja avustajilla, 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä, mikäli heillä on yhteys asianhallintajärjestelmään, ja Eurojustin valtuutetuilla työntekijöillä on pääsy Eurojustin operatiivisten tehtäviensä hoitamiseksi käsittelemiin henkilötietoihin Eurojustin tehtävien suorittamiseksi 24, 25 ja 26 artiklassa säädetyissä rajoissa.

Poistetaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Johtokunta nimittää tietosuojavastaavan asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

2.  Asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklassa asetettuja velvollisuuksia täyttäessään tietosuojavastaava

 

a)  huolehtii, että henkilötietojen siirroista pidetään kirjaa;

 

b)  tekee yhteistyötä tietojenkäsittelymenettelyistä, -koulutuksesta ja -neuvonnasta vastaavan Eurojustin henkilöstön kanssa;

 

c)  laatii vuosikertomuksen ja toimittaa sen kollegiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

 

3.  Tehtäviään suorittaessaan tietosuojavastaavalla on pääsy kaikkiin Eurojustin käsittelemiin tietoihin ja kaikkiin Eurojustin tiloihin.

 

4.  Eurojustin henkilöstöllä, joka avustaa tietosuojavastaavaa tämän tehtävissä, on pääsy Eurojustin käsittelemiin henkilötietoihin ja Eurojustin tiloihin siltä osin kuin on välttämätöntä heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

 

5.  Jos tietosuojavastaava katsoo, että asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä tai henkilötietojen käsittelyä koskevia tämän asetuksen säännöksiä ei ole noudatettu, hän ilmoittaa asiasta hallintojohtajalle ja pyytää tätä korjaamaan tilanteen tiettyyn määräaikaan mennessä. Jollei hallintojohtaja korjaa tietojen virheellistä käsittelyä tiettyyn määräaikaan mennessä, tietosuojavastaavan ilmoittaa asiasta kollegiolle ja sopii sen kanssa korjaavia toimia koskevasta määräajasta. Jos kollegio ei korjaa tietojen virheellistä käsittelyä sovitussa määräajassa, tietosuojavastaavan on saatettava asia Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

 

6.  Johtokunta hyväksyy asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäännöt.

 

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

32 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokainen rekisteröity, joka haluaa käyttää oikeuttaan saada häntä itseään koskevia tietoja, voi esittää veloituksetta asiaa koskevan pyynnön valitsemassaan jäsenvaltiossa tämän valtion tätä tarkoitusta varten määräämälle viranomaiselle. Kyseisen viranomaisen on saatettava asia Eurojustin käsiteltäväksi viipymättä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Poistetaan.

2.  Eurojust vastaa pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sen vastaanottanut pyynnön.

 

3.  Eurojust kuulee asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia päätöstä tehdessään. Tiedonsaantia koskeva päätös edellyttää tiivistä yhteistyötä Eurojustin ja niiden jäsenvaltioiden välillä, joita kyseisten tietojen luovuttaminen välittömästi koskee. Jos jäsenvaltio vastustaa ehdotusta Eurojustin vastaukseksi, sen on aina ilmoitettava vastustamisensa perusteet Eurojustille.

 

4.  Jos tiedonsaantioikeutta rajoitetaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, Eurojust ilmoittaa asiasta rekisteröidylle kirjallisesti mainitun asetuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Pääasialliset syyt voidaan jättää ilmoittamatta, jos niiden ilmoittaminen tekisi rajoituksen tehottomaksi. Rekisteröidylle on ilmoitettava ainakin siitä, että Euroopan tietosuojavaltuutettu on tehnyt kaikki aiheelliset tarkistukset.

 

5.  Eurojust dokumentoi perusteet 4 kohdassa tarkoitetun rajoituksen pääasiallisten syiden ilmoittamatta jättämiselle.

 

6.  Ne kansalliset jäsenet, joita pyyntö koskee, käsittelevät sen ja päättävät siitä Eurojustin puolesta. Pyyntö on käsiteltävä kokonaisuudessaan kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos kansalliset jäsenet eivät pääse pyynnöstä yhteisymmärrykseen, heidän on annettava se käsiteltäväksi kollegiolle, jonka on tehtävä päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

 

7.  Kun Euroopan tietosuojavaltuutettu asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklaa noudattaen tarkistaa Eurojustin suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, hänen on ilmoitettava rekisteröidylle ainakin, että kaikki Euroopan tietosuojavaltuutetun välttämättömät tarkistukset on tehty.

 

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

33 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos henkilötiedot, jotka asetuksen (EY) N:o 45/2001 14, 15 tai 16 artiklan nojalla on oikaistava tai poistettava tai joiden käsittelyä on rajoitettava, ovat tulleet Eurojustin haltuun kolmansilta mailta, kansainvälisiltä järjestöiltä, yksityisiltä osapuolilta tai yksityishenkilöiltä tai jos ne perustuvat sen omiin analyyseihin, Eurojust oikaisee tai poistaa tiedot tai rajoittaa niiden käsittelyä.

Poistetaan.

2.  Jos henkilötiedot, jotka asetuksen (EY) N:o 45/2001 14, 15 tai 16 artiklan nojalla on oikaistava tai poistettava tai joiden käsittelyä on rajoitettava, ovat tulleet Eurojustin haltuun suoraan jäsenvaltioilta, Eurojust oikaisee tai poistaa tiedot tai rajoittaa niiden käsittelyä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

 

3.  Jos virheelliset tiedot on toimitettu muilla asianmukaisilla tavoilla tai jos virheet jäsenvaltioiden toimittamissa tiedoissa johtuvat virheellisestä tai tämän asetuksen vastaisesti suoritetusta tietojen toimittamisesta tai Eurojustin suorittamasta tietojen virheellisestä tai tämän asetuksen vastaisesta syöttämisestä, haltuun ottamisesta tai tallentamisesta, Eurojust oikaisee tai poistaa tiedot yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

 

4.  Kaikille tietojen vastaanottajille on asetuksen (EY) N:o 45/2001 14, 15 tai 16 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava asiasta viipymättä asetuksen (EY) N:o 45/2001 17 artiklan mukaisesti. Myös vastaanottajien on sen jälkeen heihin itseensä sovellettavien sääntöjen mukaisesti oikaistava tai poistettava tiedot tai rajoitettava niiden käsittelyä omassa järjestelmässään.

 

5.  Eurojust ilmoittaa rekisteröidylle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, että häntä koskevat tiedot on oikaistu tai poistettu tai että niiden käsittelyä on rajoitettu.

 

6.  Jos tietojen oikaiseminen tai poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen on evätty, Eurojust ilmoittaa rekisteröidylle kirjallisesti mahdollisuudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja oikeudesta hakea muutosta tuomioistuimessa.

 

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

34 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust käsittelee henkilötietoja siten, että on mahdollista todeta, mikä viranomainen on toimittanut tiedot tai mistä ne on hankittu.

Poistetaan.

2.  Vastuu henkilötietojen laadusta on sillä jäsenvaltiolla, joka on toimittanut ne Eurojustille, ja Eurojustilla niiden henkilötietojen osalta, joita sille ovat toimittaneet unionin elimet, kolmannet maat tai kansainväliset järjestöt tai jotka Eurojust on hankkinut itse julkisista lähteistä.

 

3.  Vastuu asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja tämän asetuksen noudattamisesta on Eurojustilla. Vastuu henkilötietojen siirron laillisuudesta on jäsenvaltioilla, kun on kyse jäsenvaltioiden Eurojustille toimittamista henkilötiedoista, ja Eurojustilla, kun on kyse Eurojustin jäsenvaltioille, unionin elimille ja kolmansille maille tai järjestöille toimittamista henkilötiedoista.

 

4.  Jollei tämän asetuksen muista säännöksistä muuta johdu, Eurojust vastaa kaikista käsittelemistään tiedoista.

 

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

35 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa sellaisten kysymysten yhteydessä, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden toimia, erityisesti jos Euroopan tietosuojavaltuutettu tai toimivaltainen kansallinen tietosuojaviranomainen havaitsee jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria eroja tai mahdollisesti lainvastaisia tiedonsiirtoja Eurojustin tiedonvaihtokanavia pitkin, tai yhden tai useamman kansallisen tietosuojaviranomaisen esittämien, tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja tulkintaa koskevien kysymysten yhteydessä.

Poistetaan.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan tietosuojavaltuutettu ja toimivaltaiset kansalliset tietosuojaviranomaiset voivat kukin omien toimivaltuuksiensa puitteissa vaihtaa asiaa koskevia tietoja, avustaa toisiaan auditointien ja tarkastusten suorittamisessa, tutkia tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä vaikeuksia, selvittää riippumattoman valvontavallan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laatia yhdenmukaisia ehdotuksia yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ongelmiin ja edistää tarpeen mukaan tietosuojaa koskevien oikeuksien tuntemusta.

 

3.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tapaavat tarvittaessa tämän artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa näiden kokousten kustannuksista ja järjestelyistä. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Muita työmenetelmiä kehitetään tarpeen mukaan yhteisesti.

 

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

36 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos rekisteröity tekee asetuksen (EY) N:o 45/2001 32 artiklan 2 kohdan nojalla kantelun, joka koskee 32 tai 33 artiklassa tarkoitettua päätöstä, Euroopan tietosuojavaltuutettu kuulee sen jäsenvaltion kansallisia tietosuojaviranomaisia tai toimivaltaista lainkäyttöviranomaista, josta tiedot ovat peräisin tai jota asia välittömästi koskee. Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee päätöksensä, jossa se voi evätä tietojen luovuttamisen, tiiviissä yhteistyössä kansallisen tietosuojaviranomaisen tai toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen kanssa.

Poistetaan.

2.  Kun kantelu koskee jäsenvaltion Eurojustille toimittamien tietojen käsittelyä, Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että tarvittavat tarkistukset on toimitettu asianmukaisesti, tiiviissä yhteistyössä tiedot toimittaneen jäsenvaltion kansallisen tietosuojaviranomaisen kanssa.

 

3.  Kun kantelu koskee EU:n elinten, kolmansien maiden, järjestöjen tai yksityisten osapuolten Eurojustille toimittamien tietojen käsittelyä, Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että Europol on toimittanut tarvittavat tarkistukset.

 

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

37 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1  Eurojust on SEUT-sopimuksen 340 artiklan mukaisesti korvausvastuussa henkilöille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Eurojustin suorittamasta tietojen luvattomasta tai virheellisestä käsittelystä.

Poistetaan.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun korvausvastuuseen perustuvat Eurojustia koskevat valitukset käsitellään SEUT-sopimuksen 268 artiklan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuimessa.

 

3.  Kukin jäsenvaltio on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti korvausvastuussa henkilöille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Eurojustille toimitettujen tietojen luvattomasta tai virheellisestä käsittelemisestä kyseisessä jäsenvaltiossa.

 

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust voi luoda ja pitää yllä yhteistyösuhteita unionin elimiin ja virastoihin näiden elinten tai virastojen tavoitteiden mukaisesti sekä kolmansien maiden toimivaltaisiin viranomaisiin, kansainvälisiin järjestöihin ja kansainväliseen rikospoliisijärjestöön (Interpol) siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

1.  Eurojust voi luoda ja pitää yllä yhteistyösuhteita unionin elimiin ja virastoihin näiden elinten tai virastojen tavoitteiden mukaisesti sekä kolmansien maiden toimivaltaisiin viranomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, myös ja kansainväliseen rikospoliisijärjestöön (Interpol), siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi 43 artiklassa tarkoitetun strategian mukaisesti.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojust voi vaihtaa suoraan kaikkia tietoja, henkilötietoja lukuun ottamatta, 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa siltä osin kuin sillä on merkitystä sen tehtävien suorittamiseksi, jollei 21 artiklan 8 kohdan nojalla asetetuista mahdollisista rajoituksista muuta johdu.

2.  Eurojust voi vaihtaa suoraan kaikkia tietoja, henkilötietoja lukuun ottamatta, 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa siltä osin kuin sillä on merkitystä sen tehtävien suorittamiseksi, jollei 21 artiklan 8 kohdan ja 62 artiklan nojalla asetetuista mahdollisista rajoituksista muuta johdu.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Eurojust tekee 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa käytännön yhteistyöjärjestelyjä 1 ja 2 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten. Nämä käytännön yhteistyöjärjestelyt eivät muodosta perustaa henkilötietojen vaihtamisen sallimiseksi, eivätkä ne sido unionia tai sen jäsenvaltioita.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eurojust voi asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan mukaisesti vastaanottaa henkilötietoja 1 kohdassa tarkoitetuilta yhteisöiltä ja käsitellä niitä siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi, ellei IV jakson säännöksistä muuta johdu.

3.  Eurojust voi asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti vastaanottaa henkilötietoja 1 kohdassa tarkoitetuilta yhteisöiltä ja käsitellä niitä siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurojust voi siirtää henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille ja Interpolille ainoastaan, jos se on tarpeen Eurojustin toimivaltaan kuuluvien rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Jos siirrettävät tiedot on toimittanut jäsenvaltio, Eurojustin on pyydettävä asianomaisen jäsenvaltion suostumus, paitsi jos

Poistetaan.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  suostumus voidaan olettaa annetuksi, koska jäsenvaltio ei ole nimenomaisesti rajoittanut edelleen tehtävien siirtojen mahdollisuutta; tai

Poistetaan.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  jäsenvaltio on antanut etukäteen suostumuksensa tällaiselle tietojen edelleen siirtämiselle yleisesti tai tiettyjen ehtojen täyttyessä. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Poistetaan.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Eurojustin jäsenvaltioille, unionin elimille tai virastoille, kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai Interpolille toimittamien henkilötietojen siirtäminen edelleen kolmansille osapuolille on kiellettyä, ellei Eurojust ole käsillä olevan tapauksen olosuhteita harkittuaan antanut siihen nimenomaista suostumustaan sellaista tarkoitusta varten, joka ei ole ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot toimitettiin.

Poistetaan.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

V luku – II jakso – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

SUHTEET YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN

SUHTEET YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN UNIONISSA

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteisten tutkintaryhmien verkoston ja päätöksellä 2002/494/YOS perustetun verkoston sihteeristöt kuuluvat Eurojustin henkilöstöön. Nämä sihteeristöt toimivat erillisinä yksikköinä. Ne voivat käyttää Eurojustin hallinnollisia resursseja, joita ne tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi. Eurojust huolehtii sihteeristöjen välisestä koordinoinnista. Tätä kohtaa sovelletaan neuvoston päätöksellä perustettujen uusien verkostojen sihteeristöihin, jos Eurojust kyseessä olevan päätöksen mukaan huolehtii sihteeristöstä.

2.  Yhteisten tutkintaryhmien verkoston ja päätöksellä 2002/494/YOS perustetun verkoston sihteeristöt kuuluvat Eurojustin henkilöstöön. Nämä sihteeristöt toimivat erillisinä yksikköinä. Ne voivat käyttää Eurojustin hallinnollisia resursseja, joita ne tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi. Eurojust huolehtii sihteeristöjen välisestä koordinoinnista. Tätä kohtaa sovelletaan sellaisten asiaankuuluvien verkostojen sihteeristöihin, jotka osallistuvat rikosoikeudelliseen yhteistyöhön ja joita Eurojust tukee sihteeristön muodossa. Eurojust voi tukea rikosoikeudelliseen yhteistyöhön osallistuvia asiaankuuluvia unionin verkostoja ja elimiä, tarvittaessa myös Eurojustin yhteydessä toimivan sihteeristön välityksellä.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta Europolilla on toimivaltuuksiensa puitteissa osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy Eurojustille toimitettuihin tietoihin sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiedot toimittaneiden jäsenvaltioiden, unionin elinten, kolmansien maiden, kansainvälisten järjestöjen tai Interpolin ilmoittamien rajoitusten soveltamista. Jos haku tuottaa osuman, Eurojust aloittaa menettelyn, jonka avulla osumaan johtaneet tiedot voidaan jakaa noudattaen tiedot Eurojustille toimittaneen jäsenvaltion, unionin elimen, kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön taikka Interpolin tekemää päätöstä.

1.  Eurojust toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta Europolilla on toimivaltuuksiensa puitteissa osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy Eurojustille toimitettuihin tietoihin sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiedot toimittaneiden jäsenvaltioiden, unionin elinten, kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen, myös Interpolin, ilmoittamien rajoitusten soveltamista. Jos haku tuottaa osuman, Eurojust aloittaa menettelyn, jonka avulla osumaan johtaneet tiedot voidaan jakaa noudattaen tiedot Eurojustille toimittaneen jäsenvaltion, unionin elimen, kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön, myös Interpolin, tekemää päätöstä.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisia hakuja saa tehdä ainoastaan sen selvittämiseksi, täsmäävätkö Eurojustin käytettävissä olevat tiedot Europolin käsittelemien tietojen kanssa.

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisia hakuja saa tehdä ainoastaan sen selvittämiseksi, täsmäävätkö Eurojustin käytettävissä olevat tiedot Europolin käsittelemien tietojen kanssa. Jos haku tuottaa osuman, Europol tarkentaa, mitä tietoja se tarvitsee, ja Eurojust voi jakaa tiedot Eurpolin kanssa vain siltä osin kuin osuman tuottaneet tiedot ovat välttämättömiä sen tehtävien lainmukaiseen suorittamiseen.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos Eurojust tai jäsenvaltio toteaa yksittäiseen tutkintaan liittyvien Eurojustin tietojenkäsittelytoimien yhteydessä, että tarvitaan Europolin toimivaltuuksien mukaista koordinointia, yhteistyötä tai tukea, Eurojust ilmoittaa asiasta Europolille ja kyseiselle jäsenvaltiolle ja aloittaa menettelyn, jonka avulla tiedot voidaan jakaa tiedot toimittaneen jäsenvaltion tekemän päätöksen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa Eurojust neuvottelee Europolin kanssa.

4.  Jos Eurojust tai jäsenvaltio toteaa yksittäiseen tutkintaan liittyvien Eurojustin tietojenkäsittelytoimien yhteydessä, että tarvitaan Europolin toimivaltuuksien mukaista koordinointia, yhteistyötä tai tukea, Eurojust ilmoittaa asiasta Europolille ja kyseiselle jäsenvaltiolle ja aloittaa menettelyn, jonka avulla tiedot voidaan jakaa tiedot toimittaneen jäsenvaltion tekemän päätöksen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa Europol neuvottelee Eurojustin kanssa.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Eurojustin on luotava Europolin kanssa tiivis yhteistyö ja pidettävä sitä yllä siltä osin kuin se on tarpeen molempien virastojen tehtävien suorittamiseksi ja niiden tavoitteiden toteuttamiseksi sekä päällekkäisten toimien välttämiseksi.

 

Tätä varten Europolin johtaja ja Eurojustin puheenjohtaja tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat molempia kiinnostavista kysymyksistä.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust luo Euroopan syyttäjänvirastoon erityissuhteen ja ylläpitää sitä tiiviin yhteistyön sekä virastojen välisten, jäljempänä määriteltyjen operatiivisten ja hallinnollisten yhteyksien kautta. Tätä varten Euroopan syyttäjä ja Eurojustin puheenjohtaja tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat molempia kiinnostavista kysymyksistä.

1.  Eurojust luo Euroopan syyttäjänvirastoon tiiviin suhteen ja ylläpitää sitä kummankin toimivaltuuksien ja toimivallan puitteissa tehdyn keskinäisen yhteistyön sekä virastojen välisten, tässä artiklassa määriteltyjen operatiivisten ja hallinnollisten yhteyksien kautta. Tätä varten Eurojustin puheenjohtaja ja Euroopan pääsyyttäjä tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat molempia kiinnostavista kysymyksistä. He tapaavat Eurojustin puheenjohtajan tai Euroopan pääsyyttäjän pyynnöstä.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojust käsittelee Euroopan syyttäjänviraston avunpyynnöt ilman aiheetonta viivytystä ja kohtelee tällaisia pyyntöjä tapauksen mukaan samoin kuin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oikeudellista yhteistyötä koskevissa asioissa esittämiä pyyntöjä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevan 1 kohdan nojalla käynnistetty yhteistyö edellyttää henkilötietojen ja muiden tietojen vaihtoa. Tällaisen tietojenvaihdon kautta saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on toimitettu. Tietojen muu käyttö sallitaan vain siinä määrin, kuin se kuuluu tiedot vastaanottaneen elimen toimivaltaan, ja siihen on saatava etukäteen lupa tiedot toimittaneelta elimeltä.

4.  Eurojust ottaa EPPOn toimivaltaan liittyvissä operatiivisissa asioissa Euroopan syyttäjänviraston mukaan rajatylittäviä tapauksia koskeviin toimiinsa muun muassa seuraavin tavoin:

 

a) jakamalla tapauksiinsa liittyviä tietoja, myös henkilötietoja, EU:n asiaa koskevien tietosuojasäännösten mukaisesti;

 

b) pyytämällä tarvittaessa tukea Euroopan syyttäjänvirastolta.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jotta voidaan selvittää, täsmäävätkö Eurojustin käytettävissä olevat tiedot Euroopan syyttäjänviraston käsittelemien tietojen kanssa, Eurojust perustaa järjestelmän asianhallintajärjestelmäänsä syötettyjen tietojen automaattista ristiintarkistusta varten. Jos Euroopan syyttäjänviraston asianhallintajärjestelmään syöttämien tietojen ja Eurojustin syöttämien tietojen väliltä löytyy vastaavuus, tästä ilmoitetaan Eurojustille ja Euroopan syyttäjänvirastolle sekä jäsenvaltiolle, joka toimitti tiedot Eurojustille. Jos tiedot ovat peräisin kolmannelta osapuolelta, Eurojust ilmoittaa tälle vastaavuuden löytymisestä ainoastaan Euroopan syyttäjänviraston suostumuksella.

5.  Eurojustilla on pääsy Euroopan syyttäjänviraston asianhallintajärjestelmän tietoihin osuma/ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta. Jos Euroopan syyttäjänviraston asianhallintajärjestelmään syöttämien tietojen ja Eurojustin hallussa olevien tietojen väliltä löytyy vastaavuus, tästä ilmoitetaan Eurojustille ja Euroopan syyttäjänvirastolle sekä jäsenvaltioille, jotka toimittivat tiedot Eurojustille. Eurojust toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta Euroopan syyttäjänvirastolla on pääsy sen asianhallintajärjestelmän tietoihin osuma/ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Euroopan syyttäjänvirasto voi saada Eurojustin hallinnolta tukipalveluja. Tätä varten Eurojust voi tarjota Euroopan syyttäjänvirastolle yhteisen edun mukaisia palveluja. Järjestelyn yksityiskohdista määrätään sopimuksessa 38 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Eurojust tukee Euroopan syyttäjänviraston toimintaa henkilöstönsä suorittamien palvelujen kautta. Tuki kattaa ainakin seuraavat:

Poistetaan.

a) tekninen tuki vuotuisen talousarvion, vuotuisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun kattavan ohjelma-asiakirjan ja hallintosuunnitelman laatimisessa;

 

b) tekninen tuki henkilöstön palvelukseenotossa ja uranhallinnassa;

 

c) turvapalvelut;

 

d) tietotekniset palvelut;

 

e) taloushallinto-, kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut;

 

f) muut yhteisen edun mukaiset palvelut.

 

Suoritettavien palveluiden yksityiskohdista määrätään Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston välillä tehtävässä sopimuksessa.

 

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan petoksentorjuntavirasto voi osallistua Eurojustin koordinointityöhön unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi sen toimivallan mukaan, joka sille myönnetään Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o /2013.

2.  Euroopan petoksentorjuntavirasto osallistuu Eurojustin koordinointityöhön unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi sen toimivallan mukaan, joka sille myönnetään Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 883/2013.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Frontex osallistuu Eurojustin toimintaan myös välittämällä asiaan liittyvää tietoa, jota se on käsitellyt sille asetuksessa (EU) 2016/1624 annettujen toimivaltuuksien ja tehtävien mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn osalta on sovellettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tietojen vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi Eurojustin ja OLAFin välillä ja tämän rajoittamatta 8 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että Eurojustin kansallisia jäseniä pidetään jäsenvaltion toimivaltaisina viranomaisina ainoastaan sovellettaessa asetusta (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetusta (Euratom) N:o 1074/199919. OLAFin ja kansallisten jäsenten välinen tietojenvaihto ei vaikuta tietoihin, jotka on näiden asetusten nojalla toimitettava muille toimivaltaisille viranomaisille.

3.  Tietojen vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi Eurojustin ja OLAFin välillä ja tämän rajoittamatta 8 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että Eurojustin kansallisia jäseniä pidetään jäsenvaltion toimivaltaisina viranomaisina ainoastaan sovellettaessa Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013. OLAFin ja kansallisten jäsenten välinen tietojenvaihto ei vaikuta tietoihin, jotka on näiden asetusten nojalla toimitettava muille toimivaltaisille viranomaisille.

__________________

__________________

19 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8.

19 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Eurojustin on luotava ja pidettävä yllä yhteistyösuhteita kolmansien maiden viranomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

 

Tätä varten Eurojust laatii yhdessä komission kanssa neljän vuoden välein yhteistyöstrategian, jossa määritellään kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joiden kanssa tehtävään yhteistyöhön on operatiivinen tarve.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust voi sopia käytännön yhteistyöjärjestelyistä 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa.

1.  Eurojust voi tätä varten sopia käytännön yhteistyöjärjestelyistä 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kolmansiin valtioihin lähetetyt yhteystuomarit

Kolmansiin valtioihin ja kolmansista valtioista Eurojustiin lähetetyt yhteystuomarit

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kollegio voi lähettää yhteystuomareita kolmanteen maahan 43 artiklassa tarkoitettujen käytännön yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti kolmansien maiden kanssa tehtävän oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi tapauksissa, joissa Eurojust antaa apua tämän asetuksen mukaisesti.

1.  Kollegio voi lähettää yhteystuomareita kolmanteen maahan 43 artiklassa tarkoitettujen käytännön yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti kolmansien maiden kanssa tehtävän oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi tapauksissa, joissa Eurojust antaa apua tämän asetuksen mukaisesti. Eurojust voi sopia 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa käytännön yhteistyöjärjestelyistä, joihin voi sisältyä yhteystuomareiden lähettäminen Eurojustiin.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Yhteystuomarien tehtäviin kuuluvat toimet, joiden tarkoituksena on edistää ja nopeuttaa kaikkia rikosoikeudellisen yhteistyön muotoja, erityisesti luomalla suoria yhteyksiä kolmannen valtion toimivaltaisiin viranomaisiin.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurojustin menoihin kuuluvat henkilöstön palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintakustannukset.

4.  Eurojustin menoihin kuuluvat henkilöstön palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintakustannukset, mukaan lukien yhteisten tutkintaryhmien rahoittaminen.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintojohtaja laatii ja toimittaa kollegiolle vuosittain Eurojustin seuraavan vuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion luonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukko.

1.  Hallintojohtaja laatii ja toimittaa johtokunnalle vuosittain Eurojustin seuraavan vuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion luonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukko. Euroopan oikeudellinen verkosto ja muut 39 artiklassa tarkoitetut rikosoikeudelliseen yhteistyöhön osallistuvat unionin verkostot on otettava mukaan niiden toimiin liittyviin osiin hyvissä ajoin ennen ennakkoarvion toimittamista komissiolle.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio laatii tähän luonnokseen perustuvan alustavan ennakkoarvion Eurojustin tuloista ja menoista seuraavan varainhoitovuoden aikana.

2.  Johtokunta valmistelee tähän luonnokseen perustuvan alustavan ennakkoarvion Eurojustin tuloista ja menoista seuraavan varainhoitovuoden aikana, ja se toimitetaan kollegiolle hyväksyttäväksi.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä yhdessä ’budjettivallan käyttäjä’.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy Eurojustille tarkoitetun rahoitusosuuden.

6.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy unionin rahoitusosuuden Eurojustille.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Eurojustin on asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 203 artiklan säännösten nojalla ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman varhain jokaisesta talousarvioon todennäköisesti merkittävästi vaikuttavasta kiinteistöhankkeesta.

9.  Jokaiseen Eurojustin talousarvioon todennäköisesti merkittävästi vaikuttavaan kiinteistöhankkeeseen sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 88 artiklan säännöksiä.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 10 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 203 artiklassa tarkoitettuja ylivoimaisia esteitä lukuun ottamatta Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät kiinteistöhanketta koskevaa esitystä neljän viikon kuluessa päivästä, jona ne molemmat ovat vastaanottaneet sen.

Poistetaan.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kiinteistöhanke katsotaan hyväksytyksi tämän neljän viikon määräajan päättyessä, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto tee esityksen vastaista päätöstä kyseisen määräajan kuluessa.

Poistetaan.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 10 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ottaa esille perusteltuja ongelmakohtia tämän neljän viikon määräajan kuluessa, määräaikaa pidennetään kerran kahdella viikolla.

Poistetaan.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 10 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto tekee kiinteistöhankeen vastaisen päätöksen, Eurojust peruuttaa esityksensä ja voi toimittaa uuden esityksen.

Poistetaan.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Eurojust voi rahoittaa kiinteistönhankintahankkeen lainalla, jonka budjettivallan käyttäjä on ennakolta hyväksynyt asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 203 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Saatuaan Eurojustin alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 148 artiklan mukaisesti, hallintojohtaja laatii Eurojustin lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen kollegiolle lausuntoa varten.

5.  Saatuaan Eurojustin alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 148 artiklan mukaisesti, hallintojohtaja laatii Eurojustin lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kollegio antaa lausunnon Eurojustin lopullisesta tilinpäätöksestä.

6.  Johtokunta antaa lausunnon Eurojustin lopullisesta tilinpäätöksestä.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hallintojohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja kollegion lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7.  Hallintojohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Hallintojohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan syyskuun 30 päivänä. Hallintojohtaja toimittaa tämän vastauksen myös kollegiolle ja komissiolle.

9.  Hallintojohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan syyskuun 30 päivänä. Hallintojohtaja toimittaa tämän vastauksen myös johtokunnalle ja komissiolle.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 12 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a.  Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta vastuuvapauden Eurojustin talousarvion toteuttamisesta noudattaen menettelyä, joka vastaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklassa määrättyjä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 164–166 artiklassa säädettyä menettelyä, ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomuksen perusteella.

 

Jos Euroopan parlamentti ei myönnä vastuuvapautta, hallintojohtaja esittää eroanomuksensa kollegiolle, joka tekee lopullisen päätöksensä olosuhteet huomioon ottaen.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kollegio hyväksyy Eurojustiin sovellettavat varainhoitosäännöt [Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002] mukaisesti komissiota kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat poiketa [asetuksesta 2343/2002] ainoastaan, jos Eurojustin toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

Johtokunta hyväksyy Eurojustiin sovellettavat varainhoitosäännöt asetuksen (EU) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30 päivänä syyskuuta 2013 annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 mukaisesti ja komissiota kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat poiketa asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos Eurojustin toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteisten tutkintaryhmien toimille annetun taloudellisen tuen osalta Eurojust laatii yhteistyössä Europolin kanssa säännöt ja edellytykset hakemusten käsittelylle.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä Eurojustin palvelukseen.

2.  Kollegio tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä Eurojustin palvelukseen sekä muun henkilöstön käyttämisestä etenkin mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Eurojust toteuttaa esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeisiin kysymyksiin liittyvien eturistiriitojen välttämiseksi asianmukaiset hallinnolliset toimenpiteet, muun muassa ottamalla käyttöön koulutus- ja ennaltaehkäisystrategioita.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust toimittaa vuosikertomuksensa Euroopan parlamentille, joka voi esittää siitä huomautuksia ja päätelmiä.

1.  Eurojust toimittaa vuosikertomuksensa Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille, jotka voivat esittää siitä huomautuksia ja päätelmiä.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ennen kuin kollegion vasta nimitetty puheenjohtaja aloittaa tehtävässään, hänet kutsutaan antamaan lausuma yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegion puheenjohtaja osallistuu Euroopan parlamentin pyynnöstä parlamentin istuntoon keskustellakseen Eurojustiin liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti esitelläkseen viraston vuosikertomukset, pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevat velvollisuudet huomioon ottaen. Keskusteluissa ei saa viitata suoraan tai epäsuorasti yksittäisiin operatiivisiin tapauksiin liittyviin konkreettisiin toimiin.

2.  Kollegion puheenjohtaja osallistuu toimikaudellaan Euroopan parlamentin pyynnöstä parlamentin istuntoon keskustellakseen Eurojustiin liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti esitelläkseen viraston vuosikertomukset pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevat velvollisuudet huomioon ottaen. Keskusteluissa ei saa viitata suoraan tai epäsuorasti yksittäisiin operatiivisiin tapauksiin liittyviin konkreettisiin toimiin.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä asetuksessa säädettyjen muiden tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust toimittaa Euroopan parlamentille tiedoksi

3.  Tässä asetuksessa säädettyjen muiden tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust toimittaa Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille niiden virallisilla kielillä tiedoksi

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  vuotuiset ja monivuotiset ohjelma-asiakirjat

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomus.

Poistetaan.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurojust toimittaa vuosikertomuksensa kansallisille parlamenteille. Se toimittaa kansallisille parlamenteille myös 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Poistetaan.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

55 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

55 a artikla

 

Lausunnot lainsäädäntöehdotuksista

 

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot voivat pyytää Eurojustilta lausuntoa kaikista SEUT-sopimuksen 76 artiklassa tarkoitetuista lainsäädäntöehdotuksista.

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan neuvoston päätöksen 2002/187/YOS 32 artiklan 3 kohta sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2008, sillä selittämättömistä syistä se ei sisälly tähän komission ehdotukseen.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kollegio päättää jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä Eurojustin sisäisistä kielijärjestelyistä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään pitämään tämän asetuksen kielijärjestelyt samoina kuin ne on vahvistettu asetuksessa (EU) 2016/794.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 7 artiklassa tarkoitetuilla kansallisilla jäsenillä, heidän varajäsenillään ja avustajillaan, Eurojustin henkilöstöllä, kansallisilla yhteyshenkilöillä ja tietosuojavastaavalla on velvollisuus pitää salassa kaikki tiedot, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä suorittamisen yhteydessä.

1.  Edellä 7 artiklassa tarkoitetuilla kansallisilla jäsenillä, heidän varajäsenillään ja avustajillaan, Eurojustin henkilöstöllä, kansallisilla yhteyshenkilöillä, lähetetyillä kansallisilla asiantuntijoilla, yhteystuomareilla, tietosuojavastaavalla ja Euroopan tietosuojavaltuutetun jäsenillä ja henkilöstöllä on velvollisuus pitää salassa kaikki tiedot, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä suorittamisen yhteydessä.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia Eurojustin saamia tietoja, ellei tietoja ole jo julkistettu tai asetettu yleisesti saataville.

4.  Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia Eurojustin saamia tai vaihtamia tietoja, ellei tietoja ole jo julkistettu tai asetettu yleisesti saataville.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Euroopan tietosuojavaltuutetun jäseniä ja henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus, joka koskee kaikkia tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän tehtäviensä suorittamisen yhteydessä.

Poistetaan.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio hyväksyy kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta.

2.  Johtokunta valmistelee kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta kollegion hyväksyttäviksi.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Eurojust julkaisee verkkosivustollaan luettelon johtokuntansa jäsenistä ja viraston ulkoisista ja sisäisistä asiantuntijoista sekä heidän ilmoituksensa sidonnaisuuksistaan ja ansioluettelonsa. Kollegion ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat julkaistaan järjestelmällisesti.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edistääkseen asetuksen (EU) N:o 1073/1999 soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa Eurojust liittyy kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan Eurojustin kaikkiin työntekijöihin.

1.  Edistääkseen asetuksen (EU) N:o 883/2013 soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa Eurojust liittyy kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan Eurojustin kaikkiin työntekijöihin.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien Eurojustilta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

2.  Tilintarkastustuomioistuin tekee säännöllisesti kaikkien Eurojustilta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia tai paikalla suoritettavia tarkastuksia Eurojustin toiminnan sääntöjenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  OLAF voi asetuksessa (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9622 säädettyjen säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, myös paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, selvittääkseen, onko Eurojustin rahoittamiin menoihin liittynyt sääntöjenvastaisuuksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja.

3.  OLAF voi asetuksessa (EU) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9622 säädettyjen säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, myös paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, selvittääkseen, onko Eurojustin rahoittamiin menoihin liittynyt sääntöjenvastaisuuksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja.

__________________

__________________

22 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Eurojustin henkilöstön, hallintojohtajan sekä kollegion ja johtokunnan jäsenten on viipymättä ilmoitettava OLAFille petoksista, joista he ovat voineet saada tietoa tehtäviensä tai valtuuksiensa hoitamisen yhteydessä, ilman, että heidän vastuutaan voidaan asettaa kyseenalaiseksi tämän ilmoituksen takia. Jos he eivät noudata tätä velvoitetta, he joutuvat henkilökohtaisesti vastaamaan sellaisen petoksen seurauksista, josta he ovat olleet tietoisia mutta josta he eivät ole ilmoittaneet OLAFille.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevat turvallisuussäännöt

Arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien ja turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevat turvallisuussäännöt

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurojust soveltaa turvallisuutta koskevia periaatteita, jotka sisältyvät Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskeviin komission turvallisuussääntöihin, jotka vahvistetaan komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom23 liitteessä. Tämä koskee muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista.

Eurojust laatii sisäiset säännöt Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen suojelemisesta, ja näiden sääntöjen on oltava neuvoston päätöksen 2013/488/EU kanssa yhdenmukaiset tällaisten tietojen suojan vastaavan tason varmistamiseksi.

__________________

__________________

23 EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

23 EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Eurojust laatii sisäiset säännöt tietojen käsittelystä ja luottamuksellisuudesta sekä arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemisesta, mukaan lukien näiden tietojen luominen ja käsittely Eurojustissa.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muun kuin sopimusperusteisen korvausvastuun osalta Eurojust korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti ja 37 artiklan mukaisesta korvausvastuusta riippumatta kollegion tai henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot.

3.  Muun kuin sopimusperusteisen korvausvastuun osalta Eurojust korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti ja unionin oikeuden mukaisesta korvausvastuusta riippumatta kollegion tai henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot.

Perustelu

Kyseinen 37 artikla poistetaan, koska uusi asetus 45/2001 kattaa sen jo.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  terrorismi;

–  terrorismi, terrorismirikokset, terroristiryhmään liittyvät rikokset ja terroritoimintaan liittyvät rikokset:

Perustelu

Lisäys on tarpeen, jotta varmistetaan luettelon yhtenevyys terrorismin torjumisesta annettuun direktiiviin (EU) 2017/541 nähden.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  rahanpesu;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen;

–  tahallinen henkirikos, pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen;

Perustelu

Luettelon vakavan rikollisuuden muodoista, joita Eurojust on toimivaltainen käsittelemään, olisi oltava yhtenevä Europol-asetuksessa (EU) 2016/794 tarkoitettuun rikosten luetteloon nähden. Muutoksella pyritään varmistamaan liitteiden yhtenevyys ja oikeudellisten välineiden keskinäinen johdonmukaisuus.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  järjestäytynyt varkausrikollisuus;

–  ryöstö ja törkeä varkaus;

Perustelu

Luettelon vakavan rikollisuuden muodoista, joita Eurojust on toimivaltainen käsittelemään, olisi oltava yhtenevä Europol-asetuksessa (EU) 2016/794 tarkoitettuun rikosten luetteloon nähden. Muutoksella pyritään varmistamaan liitteiden yhtenevyys ja oikeudellisten välineiden keskinäinen johdonmukaisuus.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 20 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  laittoman maahantulon järjestäminen;

–  maahanmuuttajien salakuljetus;

Perustelu

Luettelon vakavan rikollisuuden muodoista, joita Eurojust on toimivaltainen käsittelemään, olisi oltava yhtenevä Europol-asetuksessa (EU) 2016/794 tarkoitettuun rikosten luetteloon nähden. Muutoksella pyritään varmistamaan liitteiden yhtenevyys ja oikeudellisten välineiden keskinäinen johdonmukaisuus.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 26 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa;

–  eläinlajien laiton kauppa, mukaan luettuina uhanalaiset lajit;

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 28 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  ympäristörikollisuus;

–  ympäristörikollisuus, mukaan lukien alusten aiheuttama meren pilaantuminen;

Perustelu

Luettelon vakavan rikollisuuden muodoista, joita Eurojust on toimivaltainen käsittelemään, olisi oltava yhtenevä Europol-asetuksessa (EU) 2016/794 tarkoitettuun rikosten luetteloon nähden. Muutoksella pyritään varmistamaan liitteiden yhtenevyys ja oikeudellisten välineiden keskinäinen johdonmukaisuus.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 29 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen;

Poistetaan.

Perustelu

Luettelon vakavan rikollisuuden muodoista, joita Eurojust on toimivaltainen käsittelemään, olisi oltava yhtenevä Europol-asetuksessa (EU) 2016/794 tarkoitettuun rikosten luetteloon nähden. Muutoksella pyritään varmistamaan liitteiden yhtenevyys ja oikeudellisten välineiden keskinäinen johdonmukaisuus.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 30 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto, mukaan lukien lasten hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin;

Perustelu

Luettelon vakavan rikollisuuden muodoista, joita Eurojust on toimivaltainen käsittelemään, olisi oltava yhtenevä Europol-asetuksessa (EU) 2016/794 tarkoitettuun rikosten luetteloon nähden. Muutoksella pyritään varmistamaan liitteiden yhtenevyys ja oikeudellisten välineiden keskinäinen johdonmukaisuus.


PERUSTELUT

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) perustettiin neuvoston päätöksellä 2002/187/YOS tehostamaan vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Euroopan unionissa. Se on perustamisestaan lähtien helpottanut jäsenvaltioiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä useita jäsenvaltioita koskevissa tapauksissa. Se on auttanut rakentamaan keskinäistä luottamusta ja lisäämään ymmärrystä EU:n erilaisten oikeusjärjestelmien ja -perinteiden välillä. Oikeudellisten ongelmien nopealla ratkaisemisella ja muiden maiden toimivaltaisten viranomaisten määrittämisellä Eurojust on mahdollistanut avunantoa koskevien pyyntöjen täytäntöönpanon ja vastavuoroista tunnustamista koskevien välineiden soveltamisen sekä parantanut rajatylittävää syytetoimintaa.

Euroopan komissio esitti 17. heinäkuuta 2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust). Asetusehdotukseen sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Neuvosto on hyväksynyt osittaisen yleisen lähestymistavan lukuun ottamatta Euroopan syyttäjänvirastoon (EPPO) liittyviä säännöksiä.

Rajatylittävän rikollisuuden määrä on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut räjähdysmäisesti, kuten komission asetusehdotuksessa todetaan. Erityisesti siinä nostetaan esiin terrorismi, huumausainekauppa, tietoverkkorikollisuus ja lapsipornografia. Rikollisuuden näille muodoille on ominaista, että niitä tekevät erittäin liikkuvat ja joustavat rikollisryhmät, jotka toimivat EU:n monien oikeusjärjestelmien alueella ja monilla rikollisuuden aloilla. Niiden tehokas torjuminen edellyttää komission mukaan yleiseurooppalaista lähestymistapaa. Näin ollen Eurojustilla on edelleen ratkaisevan tärkeä rooli oikeudellisen yhteistyön ja koordinoinnin parantamisessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten lainkäyttöviranomaisten välillä sekä sellaisissa tutkinnoissa avustamisessa, joissa on mukana osapuolia kolmansista maista.

Esittelijä kannattaa yleisesti neuvoston tähänastista kantaa ja sovitti siksi mietinnön keskeistä osaa neuvoston osittaiseen yleiseen lähestymistapaan. Erityisesti koska EPPOa koskeva tiiviimpi yhteistyö hyväksyttiin neuvostossa, on Eurojustia koskevan tekstin avoimia artikloja ja säännöksiä vain mukautettava vastaavasti.

Suhteet Euroopan syyttäjänvirastoon

Komissio esitti samassa yhteydessä laaja-alaisia toimia, joiden tavoitteena oli EPPOn perustaminen. Eurojustin uudistaminen kävi tarpeelliseksi, koska SEUT-sopimuksen 86 artiklan 1 kohdassa määrätään Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta Eurojustin pohjalta. Koska EPPOn perustaminen yksimielisellä päätöksellä ei onnistunut neuvostossa, 19 jäsenvaltiota ilmoitti halukkuudestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön.

Esittelijä suhtautuu Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen periaatteessa avoimesti sillä edellytyksellä, että siinä noudatetaan suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatetta, niin että kansallinen lainvalvonta säilyy normaalisääntönä. Esittelijä pitää kuitenkin valitettavana, että EPPO perustetaan tiiviimmällä yhteistyöllä. Ainoastaan EPPOn perustaminen yksimielisellä päätöksellä olisi tuottanut todellista lisäarvoa EU:n oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Asetuksessa annetaan yleisesti ottaen säännöksiä, joilla säännellään Eurojustin ja EPPOn välisiä suhteita.

Tästä syystä toimivaltuudet on määritettävä selvästi ja siten, että taataan oikeusvarmuus. Näin torjutaan syytteeseenpanoa koskevan järjestelmän aukkokohtia ja menettelyjen päällekkäisyyttä.

Ottaen huomioon, että EPPOlla ei ole yksinomaista toimivaltaa vaan jaettu toimivalta käsitellä unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia, esittelijä haluaisi korostaa tähän liittyvää mahdollista eturistiriitaa ja kehottaa lainsäätäjiä noudattamaan tarkkoja määritelmiä ja asettamaan toimivallalle rajat.

Eurojustin tehtävistä ja toimivallasta säädetään asetusehdotuksen I luvussa. Luettelo niistä vakavan rikollisuuden muodoista, jotka Eurojustin toimivalta 3 artiklan 1 kohdan mukaan kattaa, on esitetty asetusluonnoksen liitteessä 1.

Eurojust on joka tapauksessa edelleen toimivaltainen käsittelemään unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia, mikäli EPPOlla ei ole toimivaltaa. Tämä tarkoittaa, että Eurojustilla on edelleen toimivalta tukea sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen EPPOn perustamisessa, kaikissa tapauksissa, jotka liittyvät unionin taloudellisia etuja vahingoittaviin rikoksiin.

Tietosuoja

Asetuksessa annetaan tietojen käsittelyä koskevia erityisiä tietosuojasäännöksiä. Esittelijä suhtautuu erityisen myönteisesti siihen, että neuvostossa operatiiviset henkilötiedot ja hallinnolliset henkilötiedot erotettiin toisistaan. Tässä asetuksessa olisi annettava tietosuojasäännöksiä ainoastaan operatiivisissa tarkoituksissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten. Kaikkiin Eurojustin hallussa oleviin hallinnollisiin henkilötietoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001. Samaa erityistä tietosuojajärjestelyä sovelletaan Europoliin, asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti, ja EPPOon. Perussopimuksiin liitetyssä julistuksessa 21 todetaan, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaiset erityissäännöt henkilötietojen suojasta ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta saattavat osoittautua tarpeellisiksi rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla oikeus- ja sisäasioiden erityisluonteen vuoksi. Esittelijä kehottaa painokkaasti lainsäätäjiä laajentamaan soveltamisalaa kattamaan operatiiviset tiedot asetuksen (EY) N:o 45/2001 nykyisen muodon mukaisesti.

Eurojustin rakenne ja organisaatio

Eurojustiin kuuluu yksi kansallinen jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta. Jäsenet ovat tuomareita, syyttäjiä tai vastaavaa toimivaltaa käyttäviä poliiseja.

Kollegio hoitaa operatiivisia toimia eli kansallisten tutkintatoimien tukemista ja koordinointia. Ne ovat sen ydintehtäviä. Kollegion kokoonpanoon kuuluvat yleensä kaikki kansalliset jäsenet. Neuvostossa vahvistettiin operatiivisten ja hallinnollisten tehtävien eriyttämistä antamalla johtokunnalle kaikki hallintoon liittyvät toimivaltuudet. Esittelijä noudatti tätä lähestymistapaa. Tarkoituksena on tehdä Eurojustin toiminnasta tehokasta ja taloudellista siten, että johtokunta tukee kansallisia jäseniä, jolloin nämä voivat keskittyä hoitamaan operatiivisia tehtäviään. Neuvosto ja esittelijä päättivät kuitenkin rajoittaa yhden komission edustajan läsnäoloa johtokunnassa, jotta varmistetaan yhtenevyys asetukseen (EU) 2016/794 nähden.

Brexit, Irlanti ja Tanska

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät ole ilmoittaneet halustaan osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti.

Perussopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan nojalla Tanska ei osallistu ehdotetun asetuksen antamiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen.

Esittelijä pitää valitettavana, että edellä mainitut maat eivät halua osallistua asetusehdotuksen hyväksymiseen. Tästä syystä hän ehdottaa, että harkitaan mahdollisuutta neuvotella Eurojustin ja jäsenvaltioiden välisten yhteistyösopimuksien tekemisestä, hyvin tietoisena siitä, että tavallisesti yhteistyösopimuksia tehdään kolmansien maiden kanssa. Esittelijä haluaa kuitenkin painottaa, että oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyö on erittäin tärkeää rajatylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta.

Päätelmät

Esittelijä toteaa lopuksi, että ehdotusluonnosta on mukautettava neuvoston osittaiseen yleisnäkemykseen ja EPPOa koskevaan asetukseen. Lisäksi tietosuojasäännökset on saatettava ajan tasalle. Tarkat määritelmät ja EPPOn ja Eurojustin toimivaltuuksien rajaaminen ovat myös erittäin tärkeitä, kun on kyse toimivaltuuksista ja erityisesti unionin taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista.


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.9.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Valmistelija: Ingeborg Gräßle

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan syyttäjänvirastolla olisi oltava yksinomainen toimivalta tutkia Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia ja asettaa tekijät syytteeseen, kun taas Eurojustin pitäisi voida tukea kansallisia viranomaisia tällaisten rikosten tutkinnassa ja tekijöiden syytteeseenpanossa Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta annetun asetuksen mukaisesti.

(5)  Koska Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan tiiviimmän yhteistyön puitteissa, asetus tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa velvoittaa ainoastaan jäsenvaltioita, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön. Tästä syystä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjänviraston toimintaan, Eurojust on edelleen täysin toimivaltainen käsittelemään Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia. Euroopan syyttäjänviraston toimintaan osallistuvien jäsenvaltioiden osalta Eurojustin pitäisi voida tukea kansallisia viranomaisia tällaisten rikosten tutkinnassa ja tekijöiden syytteeseenpanossa Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta annetun asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Euroopan syyttäjänviraston ja Eurojustin toimivallan jakautuminen unionin taloudellisia etuja vahingoittavissa rikoksissa on tarpeen määrittää selvästi. Eurojustin olisi voitava käyttää toimivaltaansa tapauksissa, joissa on mukana sekä jäsenvaltioita, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa, että jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu siihen. Tällaisissa tapauksissa Eurojustin olisi toimittava tiiviimpään yhteistyöhön osallistumattomien jäsenvaltioiden tai Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä. Eurojust on joka tapauksessa edelleen toimivaltainen käsittelemään unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia silloin, kun Euroopan syyttäjänvirasto ei ole toimivaltainen tai kun Euroopan syyttäjänvirasto ei käytä sillä olevaa toimivaltaa. Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa, voivat edelleen pyytää Eurojustin tukea kaikissa unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia koskevissa tapauksissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Eurojustille on tarpeen luoda hallinto- ja johtamisrakenne, joka mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa tuloksellisemmin ja on EU:n virastoihin sovellettavien periaatteiden mukainen, säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet ja suojellen sen riippumattomuutta operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä kansallisten jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava johtokunta.

(12)  Eurojustille on tarpeen luoda hallinto- ja johtamisrakenne, joka mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa tuloksellisemmin aina Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti ja joka on EU:n virastoihin sovellettavien periaatteiden mukainen, säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet ja suojellen sen riippumattomuutta operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä kansallisten jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava johtokunta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Komission olisi oltava edustettuna johtokunnassa sekä kollegiossa tämän hoitaessa hallinnollisia tehtäviään ja huolehdittava Eurojustin muita kuin operatiivisia kysymyksiä koskevasta valvonnasta ja strategisesta ohjauksesta.

(15)  Komission olisi oltava edustettuna johtokunnassa sekä kollegiossa tämän keskustellessa hallinnollisista asioista tai päättäessä niistä ja huolehdittava Eurojustin muita kuin operatiivisia kysymyksiä koskevasta valvonnasta ja strategisesta ohjauksesta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Eurojustin täyden itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat olennaiselta osin Euroopan unionin talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta lukuun ottamatta kansallisten jäsenten ja avustavien henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(30)  Eurojustin täyden itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat olennaiselta osin Euroopan unionin talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta lukuun ottamatta kansallisten jäsenten ja avustavien henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan olisi hyväksyttävä tai hylättävä se.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Eurojustin täyden itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat olennaiselta osin Euroopan unionin talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta lukuun ottamatta kansallisten jäsenten ja avustavien henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(30)  Eurojustin täyden itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma, riittävän suuruinen talousarvio, jonka turvin se voi tehdä työtään asianmukaisesti ja jonka varat muodostuvat olennaiselta osin Euroopan unionin talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta lukuun ottamatta kansallisten jäsenten ja avustavien henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin toimivalta kattaa liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. Sen toimivalta ei kuitenkaan kata rikoksia, jotka kuuluvat Euroopan syyttäjänviraston toimivaltaan.

1.  Eurojustin toimivalta kattaa liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. Eurojust ei kuitenkaan yleensä käytä toimivaltaansa rikoksissa, joissa Euroopan syyttäjänvirasto käyttää toimivaltaansa. Poikkeuksena tähän yleissääntöön Eurojust käyttää toimivaltaansa rikosasioissa,

 

  joissa on mukana tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvia jäsenvaltioita mutta joissa Euroopan syyttäjänvirasto ei käytä toimivaltaansa;

 

  joissa on mukana jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa, näiden jäsenvaltioiden tai Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä.

 

Tätä varten Eurojust, Euroopan syyttäjänvirasto ja kyseiset jäsenvaltiot neuvottelevat ja tekevät yhteistyötä keskenään. Tämän kohdan mukaisen toimivallan käytön käytännön yksityiskohtia säännellään 38 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuilla yhteistyöjärjestelyillä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tukee Europolin ja muiden unionin elinten kehittämiä erikoistuneita unionin asiantuntijakeskuksia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojust voi tehtäviään hoitaessaan pyytää, perustellen pyyntönsä, asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia

2.  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eurojust voi myös

3.  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  osallistua tarvittaessa yhteisten tutkintaryhmien toimintaan, niiden perustaminen mukaan lukien;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kollegio käsittää

1.  Kollegio käsittää kaikki kansalliset jäsenet operatiivisia asioita varten ja lisäksi silloin, kun keskustellaan johtoon liittyvistä tai hallinnollisista asioita tai hyväksytään niitä, kaksi komission edustajaa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikki kansalliset jäsenet kollegion hoitaessa 4 artiklan mukaisia operatiivisia tehtäviään;

Poistetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikki kansalliset jäsenet ja kaksi komission edustajaa kollegion hoitaessa 14 artiklan mukaisia hallinnointitehtäviään.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ellei toisin mainita, kollegio tekee päätökset jäsentensä enemmistöllä.

1.  Ellei toisin mainita ja kun yksimielisyyteen ei päästä, kollegio tekee päätökset jäsentensä enemmistöllä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  hyväksyy säännöt jäseniinsä liittyvien eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten;

f)  hyväksyy säännöt jäseniinsä liittyvien eturistiriitojen havaitsemista ja ehkäisemistä tai hallintaa varten;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen valtuudet hallintojohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa valtuuksien siirto voidaan keskeyttää. Hallintojohtajalla on lupa siirtää nämä valtuudet edelleen.

2.  Kollegio tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen valtuudet hallintojohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa valtuuksien siirto voidaan keskeyttää. Hallintojohtajalla on lupa siirtää nämä valtuudet edelleen. Hallintojohtaja ilmoittaa seuraavassa kollegion kokouksessa toteuttamastaan valtuuksien siirrosta tai edelleensiirrosta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, kollegio voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen valtuuksien siirron hallintojohtajalle ja hänen edelleen toteuttamansa nimittävän viranomaisen valtuuksien siirron ja käyttää kyseisiä valtuuksia itse tai siirtää ne jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin hallintojohtaja.

3.  Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, kollegio voi tekemällään perustellulla päätöksellä tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen valtuuksien siirron hallintojohtajalle ja hänen edelleen toteuttamansa nimittävän viranomaisen valtuuksien siirron ja käyttää kyseisiä valtuuksia itse tai siirtää ne jollekin jäsenistään tai jollekulle Eurojustin henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin hallintojohtaja. Kollegio ilmoittaa näistä keskeyttämispäätöksistä komissiolle ja Euroopan parlamentille kirjallisesti viiden työpäivän kuluessa, esittää niiden yksityiskohtaiset syyt ja määrittää viraston hallinnointia koskevien uusien tai väliaikaisten säännösten täytäntöönpanosäännökset.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio nimittää hallintojohtajan niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat komission avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen laatimassa luettelossa. Hallintojohtajan työsopimusta tehtäessä Eurojustia edustaa kollegion puheenjohtaja.

2.  Kollegio nimittää hallintojohtajan tämän ansioiden ja todistuksin osoitettujen hallinnollisten taitojen ja johtamistaitojen sekä tehtävään soveltuvan kokemuksen perusteella komission esittämästä ehdokasluettelosta, joka on laadittu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muissa lähteissä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen, Eurojustin työjärjestyksen mukaisesti ja avoimen ja läpinäkyvän kilpailun perusteella. Kollegio tekee päätöksensä Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan yhteiseen suositukseen perustuvan parlamentin lausunnon mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ennen nimittämistään kollegion valitsema ehdokas vastaa Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintojohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättymiseen mennessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan hallintojohtajan suoriutumista tehtävistään.

3.  Hallintojohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikauden päättymiseen mennessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan hallintojohtajan suoriutumista tehtävistään.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kollegio voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa hallintojohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

4.  Kollegio voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa hallintojohtajan toimikautta kerran enintään neljäksi vuodeksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hallintojohtaja vastaa toiminnastaan kollegiolle ja johtokunnalle.

6.  Hallintojohtaja vastaa toiminnastaan kollegiolle.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hallintojohtaja voidaan erottaa ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

7.  Hallintojohtaja voidaan erottaa ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raporttien, arviointien ja tutkimusten sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja OLAFin tutkimusten päätelmien perusteella ja raportointi edistymisestä johtokunnalle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle kahdesti vuodessa;

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raporttien, arviointien ja tutkimusten sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja OLAFin tutkimusten päätelmien perusteella ja raportointi edistymisestä johtokunnalle, komissiolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle kahdesti vuodessa;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – j a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevan strategian laatiminen kuuden kuukauden kuluessa sen perustamisesta;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – j b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevan strategian laatiminen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Hallintojohtaja toimittaa kunkin strategian johtokunnan käsiteltäväksi. Hallintojohtaja tarkastelee säännöllisesti kutakin strategiaa (petostentorjuntastrategia, eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä väärinkäytösten paljastajien suojelu) ja sen täytäntöönpanosäännöksiä. Ensimmäinen uudelleentarkastelu tehdään kuuden kuukauden kuluessa kyseisten kolmen strategian vahvistamisesta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust luo Euroopan syyttäjänvirastoon erityissuhteen ja ylläpitää sitä tiiviin yhteistyön sekä virastojen välisten, jäljempänä määriteltyjen operatiivisten ja hallinnollisten yhteyksien kautta. Tätä varten Euroopan syyttäjä ja Eurojustin puheenjohtaja tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat molempia kiinnostavista kysymyksistä.

1.  Eurojust luo Euroopan syyttäjänvirastoon erityissuhteen ja ylläpitää sitä tiiviin yhteistyön sekä virastojen välisten, jäljempänä määriteltyjen operatiivisten ja hallinnollisten yhteyksien kautta. Tätä varten Euroopan syyttäjä ja Eurojustin puheenjohtaja tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat molempia kiinnostavista kysymyksistä ja laativat unionin taloudellisten etujen suojelua koskevan toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon niiden kummankin toimivalta.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Eurojust tukee Euroopan syyttäjänviraston toimintaa henkilöstönsä suorittamien palvelujen kautta. Tuki kattaa ainakin seuraavat:

Euroopan syyttäjänvirasto voi saada Eurojustin hallinnolta tukipalveluja ja hyödyntää sen resursseja. Tätä varten Eurojust voi tarjota Euroopan syyttäjänvirastolle yhteisen edun mukaisia palveluja.

 

Suoritettavien palvelujen yksityiskohdista määrätään Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston välillä tehtävässä sopimuksessa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  tekninen tuki vuotuisen talousarvion, vuotuisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun kattavan ohjelma-asiakirjan ja hallintosuunnitelman laatimisessa;

Poistetaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  tekninen tuki henkilöstön palvelukseenotossa ja uranhallinnassa;

Poistetaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  turvapalvelut;

Poistetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  tietotekniset palvelut;

Poistetaan.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  taloushallinto-, kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut;

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  muut yhteisen edun mukaiset palvelut.

Poistetaan.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Suoritettavien palveluiden yksityiskohdista määrätään Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston välillä tehtävässä sopimuksessa.

Poistetaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan petoksentorjuntavirasto voi osallistua Eurojustin koordinointityöhön unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi sen toimivallan mukaan, joka sille myönnetään Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o/2013.

2.  Euroopan petoksentorjuntavirasto voi osallistua Eurojustin koordinointityöhön unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi sen toimivallan mukaan, joka sille myönnetään Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 883/2013.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tietojen vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi Eurojustin ja OLAFin välillä ja tämän rajoittamatta 8 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että Eurojustin kansallisia jäseniä pidetään jäsenvaltion toimivaltaisina viranomaisina ainoastaan sovellettaessa asetusta (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetusta (Euratom) N:o 1074/199919. OLAFin ja kansallisten jäsenten välinen tietojenvaihto ei vaikuta tietoihin, jotka on näiden asetusten nojalla toimitettava muille toimivaltaisille viranomaisille.

3.  Tietojen vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi Eurojustin ja OLAFin välillä ja tämän rajoittamatta 8 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että Eurojustin kansallisia jäseniä pidetään jäsenvaltion toimivaltaisina viranomaisina ainoastaan sovellettaessa Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013. OLAFin ja kansallisten jäsenten välinen tietojenvaihto ei vaikuta tietoihin, jotka on näiden asetusten nojalla toimitettava muille toimivaltaisille viranomaisille.

_________________

 

19 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8.

 

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust voi sopia käytännön yhteistyöjärjestelyistä 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa.

1.  Eurojust voi tehdä yhteisymmärryspöytäkirjan 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojust voi poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, antaa luvan henkilötietojen siirtämiseen kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai Interpolille tapauskohtaisesti, jos

2.  Eurojust voi poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, antaa luvan henkilötietojen siirtämiseen kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai Interpolille tapauskohtaisesti vain, jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  siirto on muutoin välttämätön tai lain vaatima unionin tai sen jäsenvaltioiden tärkeän, unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä tunnustetun yleisen edun turvaamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai

c)  siirto on muutoin välttämätön tai lain vaatima unionin tai sen jäsenvaltioiden tärkeän, unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä tunnustetun yleisen edun turvaamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy Eurojustille tarkoitetun rahoitusosuuden.

6.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy unionin rahoitusosuuden Eurojustille.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.

1.  Eurojustin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen sekä komission tilinpitäjälle että tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojust toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

2.  Eurojust toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle että tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 12 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a.  Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta vastuuvapauden Eurojustin talousarvion toteuttamisesta noudattaen menettelyä, joka vastaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklassa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 164–166 artiklassa säädettyä menettelyä, ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomuksen perusteella.

 

Jos Euroopan parlamentti ei myönnä vastuuvapautta, hallintojohtaja esittää eroanomuksensa kollegiolle, joka tekee lopullisen päätöksensä olosuhteet huomioon ottaen.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegio tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä Eurojustin palvelukseen.

2.  Kollegio tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä Eurojustin palvelukseen sekä muun henkilöstön käyttämisestä etenkin mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Eurojust toteuttaa esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeisiin kysymyksiin liittyvien eturistiriitojen välttämiseksi asianmukaiset hallinnolliset toimenpiteet, muun muassa ottamalla käyttöön koulutus- ja ennaltaehkäisystrategioita.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä asetuksessa säädettyjen muiden tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust toimittaa Euroopan parlamentille tiedoksi

3.  Tässä asetuksessa säädettyjen muiden tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust toimittaa Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille niiden virallisilla kielillä tiedoksi

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Eurojust julkaisee verkkosivustollaan luettelon johtokuntansa jäsenistä ja viraston ulkoisista ja sisäisistä asiantuntijoista sekä heidän ilmoituksensa sidonnaisuuksistaan ja ansioluettelonsa. Kollegion ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat julkaistaan järjestelmällisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edistääkseen asetuksen (EY) N:o 1073/1999 soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa Eurojust liittyy kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan Eurojustin kaikkiin työntekijöihin.

1.  Edistääkseen asetuksen (EY) N:o 883/2013 soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa Eurojust liittyy kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan Eurojustin kaikkiin työntekijöihin.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien Eurojustilta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

2.  Tilintarkastustuomioistuin tekee säännöllisesti kaikkien Eurojustilta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia tai paikalla suoritettavia tarkastuksia Eurojustin toiminnan sääntöjenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  OLAF voi asetuksessa (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9622 säädettyjen säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, myös paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, selvittääkseen, onko Eurojustin rahoittamiin menoihin liittynyt sääntöjenvastaisuuksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja.

3.  OLAF voi asetuksessa (EY) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9622 säädettyjen säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, myös paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, selvittääkseen, onko Eurojustin rahoittamiin menoihin liittynyt sääntöjenvastaisuuksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja.

_________________

_________________

22 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Eurojustin henkilöstön, hallintojohtajan sekä kollegion ja johtokunnan jäsenten on viipymättä ilmoitettava OLAF:lle petoksista, joista he ovat voineet saada tietoa tehtäviensä tai valtuuksiensa hoitamisen yhteydessä, ilman, että heidän vastuutaan voidaan asettaa kyseenalaiseksi tämän ilmoituksen takia. Jos he eivät noudata tätä velvoitetta, he joutuvat henkilökohtaisesti vastaamaan sellaisen petoksen seurauksista, josta he ovat olleet tietoisia mutta josta he eivät ole ilmoittaneet OLAF:lle.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Liite 2 – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  sukupuoli;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  sukupuoli;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

10.9.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Alkuperäinen valmistelija

Monika Hohlmeier

Valiokuntakäsittely

13.7.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.9.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Julia Pitera

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Valmistelija: António Marinho e Pinto

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhdentyminen politiikan ja talouden aloilla edellyttää täydellistä yhdentymistä oikeuslaitoksen ja yleensä oikeuden alalla.

Poliittiset elimet eivät saisi puuttua oikeusviranomaisten toimintaan, minkä vuoksi valmistelija katsoo, että komissio ei saisi osallistua Eurojustin päätöksentekoon.

Rikollisuus, erityisesti talousrikollisuus, jarruttaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä, sillä se rikkoo terveen sosiaalisen kanssakäymisen sääntöjä ja vääristää markkinasääntöjä. Sitä on torjuttava tehokkaasti asiaankuuluvan lainsäädännön sekä nopeasti ja puolueettomasti toimivien tuomioistuinten avulla.

Komission ehdotuksen yleisen lähestymistavan mukaan Euroopan syyttäjänvirasto ei ole Eurojustin jäsen ja voi osallistua sen kokouksiin ainoastaan tarkkailijana (”ilman äänioikeutta” 12 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan 7 kohdan mukaisesti).

SEUT-sopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan syyttäjänvirasto on kuitenkin perustettava ”Eurojustin pohjalta”. Euroopan syyttäjänviraston olisi tosiasiallisesti oltava Eurojustin jäsen, jotta niiden välinen yhteys säilyisi ja rajatylittävää rikollisuutta voitaisiin torjua tehokkaasti.

Ehdotetun asetuksen 41 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että ”Eurojust käsittelee Euroopan syyttäjänviraston avunpyynnöt ilman aiheetonta viivytystä ja kohtelee tällaisia pyyntöjä tapauksen mukaan samoin kuin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oikeudellista yhteistyötä koskevissa asioissa esittämiä pyyntöjä”. Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston yhteistyön olisi joka tapauksessa oltava tiiviimpää.

Ehdotuksen liitteessä I luetellaan Eurojustin toimivaltaan kuuluvat vakavan rikollisuuden muodot. ”Unionin taloudellisia etuja vahingoittavat rikokset” kuuluvat niihin.

Ehdotetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että Eurojustin toimivalta ei kata rikoksia, ”jotka kuuluvat Euroopan syyttäjänviraston toimivaltaan”.

SEUT-sopimuksen 86 artiklan mukaan ne ovat ”unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia”, mikä lisää näiden elinten välisen mahdollisen toimivaltaa koskevan ristiriidan todennäköisyyttä.

Komissio katsoo, että tapauksissa, jotka vaikuttavat unionin taloudellisiin etuihin ja myös jäsenvaltioiden etuihin, Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevan ehdotuksen (COM(2013)0534) 13 artiklan mukaan on mahdollista palauttaa tällaisiin rikoksiin liittyvä toimivalta kansallisille viranomaisille.

Näissä tapauksissa Eurojustilla voisi olla koordinoiva rooli, koska sillä on unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia koskeva toimivalta.

Tätä komission selitystä ei voida kuitenkaan hyväksyä, koska

a) Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta keskustellaan edelleen, eikä ole varmaa, että tämä 13 artiklan mukainen ratkaisu päätyy lopulliseen tekstiin;

b) Euroopan syyttäjänvirasto toimisi joka tapauksessa ainoastaan muutamissa jäsenvaltioissa (tehostettu yhteistyö);

c) tämä menettely voi olla liian hidas ollakseen tehokas.

Vaikka ehdotuksessa vahvistetaan Eurojustin ”täysi itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus” (katso johdanto-osan 30 kappale), komissio haluaisi tehdä Eurojustista eurooppalaisen viraston, johon sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuonna 2012 sopimaa yhteistä lähestymistapaa.

Tähän näkemykseen kuuluu esimerkiksi kahden komission edustajan osallistuminen Eurojustin ”hallinnointitehtäviin” (katso 10 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 16 artiklan 4 kohta).

Komissio katsoo kuitenkin, että näihin tehtäviin kuuluu myös Eurojustin puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta (14 artiklan 1 kohdan k alakohta), vaikka tässä ei selvästikään ole kyse vain hallinnollisesta tehtävästä.

Ehdotuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaan hallintojohtajan nimittää edelleen Eurojustin kollegio komission laatimassa luettelossa olevien ehdokkaiden joukosta, mikä rajoittaa kollegion valintamahdollisuuksia.

Ehdotuksessa ei mainita toimivaltaa koskevien ristiriitojen ratkaisua, joka on SEUT-sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan Eurojustin tärkeimpiä tehtäviä.

Ehdotuksessa ei viitata lainkaan neuvoston puitepäätökseen 2009/948/YOS, jolla pyritään tehostamaan oikeudellista yhteistyötä sen välttämiseksi, että kahdessa tai useammassa EU:n jäsenvaltiossa on vireillä samanaikaisesti rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä samaa henkilöä vastaan samojen tosiseikkojen perusteella.

Tässä päätöksessä vahvistetaan, että EU:n jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään tietoja ja käydä suoria neuvotteluja rikosoikeudellisista menettelyistä. Jos sopimukseen ei päästä, asia siirretään tarvittaessa Eurojustille edellyttäen, että asia kuuluu sen toimivaltaan.

Ehdotuksella ei muuteta eikä kumota kyseistä puitepäätöstä, eikä komission ehdotuksessa myöskään mainita Eurojustin päätöksiä koskevista oikeussuojakeinoista silloin kun on kyse lainkäyttövaltaan liittyvistä ristiriidoista.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Koska Euroopan syyttäjänvirasto on perustettava Eurojustin pohjalta, tähän asetukseen sisältyy säännöksiä, joilla säännellään Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston suhteita.

(4)  Koska Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan tiiviimmän yhteistyön kautta, asetus tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa on kaikilta osin velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan ainoastaan jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön. Sen vuoksi niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjänvirastoon, Eurojust on edelleen täysin toimivaltainen tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen rikollisuuden muotojen osalta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Lisäksi olisi otettava huomioon arviointi neuvoston päätöksestä 2002/187/YOS ja Eurojustin toteuttamista toimista (30 päivänä kesäkuuta 2015 päivätty loppuraportti).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Eurojustin tehtävää, joka on oikeusviranomaisten välisen yhteistyön helpottaminen, toteutetaan muiden oikeudellisten välineiden, kuten neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS1 a, yhteydessä, minkä vuoksi on aiheellista sovittaa sen säännökset yhteen tämän asetuksen kanssa.

 

____________________

 

1 a Neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(8)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan täysin perusoikeuksia ja -vapauksia ja turvataan täysin erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttavat vakavan rikollisuuden muodot, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan, olisi vahvistettava. Lisäksi olisi määriteltävä tapaukset, jotka eivät vaikuta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon, mutta jotka edellyttävät yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. Näihin tapauksiin olisi sisällytettävä tutkinta- ja syytetoimet, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja kolmanteen valtioon, sekä tapaukset, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja unioniin.

(9)  Kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttavat vakavan rikollisuuden muodot, jotka kuuluvat Eurojustin toimivaltaan, olisi vahvistettava selkeästi. Lisäksi olisi määriteltävä tapaukset, jotka eivät vaikuta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon, mutta jotka edellyttävät yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. Näihin tapauksiin olisi sisällytettävä tutkinta- ja syytetoimet, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja kolmanteen valtioon, sekä tapaukset, jotka vaikuttavat ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja unioniin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Hoitaessaan konkreettisiin rikostapauksiin liittyviä operatiivisia tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan Eurojustin olisi toimittava joko yhden tai useamman kansallisen jäsenensä kautta tai kollegiona.

(10)  Hoitaessaan konkreettisiin rikostapauksiin liittyviä operatiivisia tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan Eurojustin olisi toimittava joko yhden tai useamman kansallisen jäsenensä kautta tai kollegiona. Eurojustin olisi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä voitava myös avustaa tutkintatoimissa, jotka koskevat ainoastaan yhtä jäsenvaltiota mutta joilla on seurauksia koko unionissa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta voidaan varmistaa, että Eurojust voi tukea ja koordinoida rajatylittäviä tutkimuksia asianmukaisesti, on tarpeen, että kaikilla kansallisilla jäsenillä on samat operatiiviset valtuudet, jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä keskenään ja kansallisten viranomaisten kanssa aiempaa tuloksellisemmin. Kansallisille jäsenille olisi myönnettävä valtuudet, jotka mahdollistavat Eurojustin tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Näihin valtuuksiin pitäisi sisältyä olennaisen tiedon saanti kansallisista julkisista rekistereistä, keskinäistä apua ja vastavuoroista tunnustamista koskevien pyyntöjen esittäminen ja täytäntöönpano, suorat yhteydet toimivaltaisiin viranomaisiin ja tietojenvaihto näiden kanssa, osallistuminen yhteisten tutkintaryhmien toimintaan ja kansallisen viranomaisen suostumuksella tai kiireellisissä tapauksissa tutkintatoimien tai valvottujen läpilaskujen määrääminen.

(11)  Jotta voidaan varmistaa, että Eurojust voi tukea ja koordinoida rajatylittäviä tutkimuksia asianmukaisesti, on tarpeen, että kaikilla kansallisilla jäsenillä on samat operatiiviset valtuudet, jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä keskenään ja kansallisten viranomaisten kanssa aiempaa johdonmukaisemmin ja tuloksellisemmin. Kansallisille jäsenille olisi myönnettävä valtuudet, jotka mahdollistavat Eurojustin tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Näihin valtuuksiin pitäisi sisältyä olennaisen tiedon saanti kansallisista julkisista rekistereistä, keskinäistä apua ja vastavuoroista tunnustamista koskevien pyyntöjen esittäminen ja täytäntöönpano, suorat yhteydet toimivaltaisiin viranomaisiin ja tietojenvaihto näiden kanssa, osallistuminen yhteisten tutkintaryhmien toimintaan ja kansallisen viranomaisen suostumuksella tai kiireellisissä tapauksissa tutkintatoimien tai valvottujen läpilaskujen määrääminen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Eurojustille on tarpeen luoda hallinto- ja johtamisrakenne, joka mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa tuloksellisemmin ja on EU:n virastoihin sovellettavien periaatteiden mukainen, säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet ja suojellen sen riippumattomuutta operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä kansallisten jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava johtokunta.

(12)  Eurojustille on tarpeen luoda hallinto- ja johtamisrakenne, joka mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa tuloksellisemmin ja on täysin EU:n virastoihin sovellettavien periaatteiden sekä perusoikeuksien ja -vapauksien mukainen, säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet ja suojellen sen riippumattomuutta operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä kansallisten jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava johtokunta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Eurojustiin on tarpeen perustaa päivystävä koordinaatio, jotta Eurojust voi toimia ympärivuorokautisesti ja ryhtyä toimiin kiireellisissä tapauksissa. Kunkin jäsenvaltion vastuulla olisi oltava varmistaa, että sen edustajat päivystävässä koordinaatiossa kykenevät toimimaan joka päivä ympärivuorokautisesti.

(17)  Eurojustiin on tarpeen perustaa päivystävä koordinaatio, jotta Eurojust voi toimia tehokkaasti ja ympärivuorokautisesti ja ryhtyä toimiin kiireellisissä tapauksissa. Kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava, että sen edustajat päivystävässä koordinaatiossa kykenevät toimimaan joka päivä ympärivuorokautisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Kun Eurojust siirtää henkilötietoja kolmannen maan viranomaiselle, kansainväliselle järjestölle tai Interpolille SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti tehdyn kansainvälisen sopimuksen nojalla, on yksityisyyden, perusoikeuksien ja yksilön oikeuksien suojaamiseksi esitetyillä riittävillä takeilla varmistettava, että tämän asetuksen tietosuojasäännöksiä noudatetaan.

(21)  Kun Eurojust siirtää henkilötietoja kolmannen maan viranomaiselle, kansainväliselle järjestölle tai Interpolille SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti tehdyn kansainvälisen sopimuksen nojalla, on yksityisyyden sekä perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi esitetyillä riittävillä takeilla varmistettava, että tämän asetuksen tietosuojasäännöksiä noudatetaan täysin.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Eurojustille olisi annettava mahdollisuus tavoitteidensa saavuttamiseksi pidentää henkilötietojen säilyttämisen määräaikoja, kunhan henkilötietojen käsittelyyn kaikessa Eurojustin toiminnassa sovellettavaa käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta noudatetaan. Tällaisia päätöksiä tehtäessä olisi harkittava tarkkaan kaikkia kyseeseen tulevia etuja, rekisteröityjen edut mukaan lukien. Jos syytteen nostamiselle on asetettu määräaika kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa, henkilötietojen käsittelyn määräaikojen pidentämisestä olisi päätettävä ainoastaan, jos avun antamiseen tämän asetuksen nojalla on erityinen tarve.

(23)  Eurojustille olisi annettava mahdollisuus tavoitteidensa saavuttamiseksi pidentää henkilötietojen säilyttämisen määräaikoja, kunhan henkilötietojen käsittelyyn kaikessa Eurojustin toiminnassa sovellettavaa käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta noudatetaan. Tällaisia päätöksiä tehtäessä olisi harkittava tarkkaan ja objektiivisesti asianomaisia tapauksia, kaikkia kyseeseen tulevia etuja ja yhtä lailla rekisteröityjen etuja. Jos syytteen nostamiselle on asetettu määräaika kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa, henkilötietojen käsittelyn määräaikojen pidentämisestä olisi tehtävä muodollinen ja perusteltu päätös, ja siitä olisi päätettävä ainoastaan, jos avun antamiseen tämän asetuksen nojalla on erityinen ja selkeästi perusteltavissa oleva tarve.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Eurojustin olisi ylläpidettävä yhteistyösuhteita unionin muihin elimiin ja virastoihin, Euroopan syyttäjänvirastoon, kolmansien maiden toimivaltaisiin viranomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin siinä määrin, kuin sen tehtävien hoitaminen sitä edellyttää.

(25)  Eurojustin olisi tehtävä yhteistyötä unionin muiden elinten ja virastojen, Euroopan syyttäjänviraston, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen sitä edellyttää.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Euroopan syyttäjällä olisi oltava oikeus osallistua kokouksiin edellyttäen, että niissä käsitellään asioita, joilla syyttäjä katsoo olevan merkitystä Euroopan syyttäjänviraston toiminnan kannalta.

Perustelu

Tarvitaan johdanto-osan kappale, jossa otetaan nimenomaisesti huomioon ehdotuksen 12 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 7 kohta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jotta voidaan tehostaa Eurojustin ja Europolin operatiivista yhteistyötä ja erityisesti havaita yhteyksiä jommankumman viraston hallussa jo olevien tietojen välillä, Eurojustin olisi voitava antaa Europolille pääsy Eurojustin hallussa oleviin tietoihin ja mahdollisuus tehdä niihin hakuja.

(26)  Jotta voidaan tehostaa Eurojustin ja Europolin operatiivista yhteistyötä ja erityisesti havaita yhteyksiä jommankumman viraston hallussa jo olevien tietojen välillä, Eurojustin olisi voitava antaa Europolille pääsy Eurojustin hallussa oleviin tietoihin osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta. Eurojustin ja Europolin olisi voitava tehdä käytännön järjestelyjä, joilla varmistetaan vastavuoroisella tavalla kummankin toimivaltuuksien puitteissa pääsy ja hakumahdollisuus kaikkiin tietoihin, jotka on toimitettu ristiintarkistamista varten tämän asetuksen erityisten suojalausekkeiden ja tietosuojatakuiden mukaisesti. Pääsy Eurojustin käytettävissä oleviin tietoihin olisi rajoitettava teknisin keinoin tietoihin, jotka kuuluvat näiden unionin elinten toimivaltuuksien piiriin.

Perustelu

Tämän asetuksen johdanto-osan 26 kappale olisi mukautettava asetuksen (EU) 2016/794 johdanto-osan 28 kappaleeseen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Eurojustin olisi voitava vaihtaa henkilötietoja muiden unionin elinten kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

(27)  Eurojustin olisi voitava vaihtaa henkilötietoja muiden unionin elinten kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi yksityisyyden suojaa sekä perusoikeuksia ja -vapauksia täysin kunnioittaen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Eurojustin läpinäkyvyyden ja demokraattisen valvonnan lisäämiseksi on tarpeen säätää mekanismeista, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien osallistumista Eurojustin toiminnan arviointiin. Tämä ei saisi estää riippumattomuusperiaatteen noudattamista erityisiin operatiivisiin tapauksiin liittyvissä toimissa eikä pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevien velvollisuuksien noudattamista.

(31)  Eurojustin läpinäkyvyyden ja demokraattisen valvonnan lisäämiseksi on tarpeen säätää mekanismeista, jotka koskevat Euroopan parlamentin osallistumista Eurojustin toiminnan arviointiin, erityisesti kun on kyse Eurojustin vuosikertomuksen toimittamisesta. Olisi luotava samankaltaisia järjestelyjä kansallisia parlamentteja varten. Nämä mekanismit eivät kuitenkaan saisi estää riippumattomuusperiaatteen noudattamista erityisiin operatiivisiin tapauksiin liittyvissä toimissa eikä pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevien velvollisuuksien noudattamista.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin tehtävänä on jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin toteuttamien operaatioiden sekä niiden toimittamien tietojen perusteella tukea ja vahvistaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä sellaiseen vakavaan rikollisuuteen liittyen, joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia.

1.  Eurojustin tehtävänä on jäsenvaltioiden viranomaisten, Euroopan syyttäjänviraston ja Europolin toteuttamien operaatioiden sekä niiden toimittamien tietojen perusteella tukea ja vahvistaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä sellaiseen vakavaan rikollisuuteen liittyen, jota Eurojust on toimivaltainen käsittelemään 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia.

(Katso 2 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eurojust hoitaa tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

3.  Eurojust hoitaa tehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

(Katso 2 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin toimivalta kattaa liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. Sen toimivalta ei kuitenkaan kata rikoksia, jotka kuuluvat Euroopan syyttäjänviraston toimivaltaan.

1.   Siihen päivään saakka, jona Euroopan syyttäjänvirasto alkaa hoitaa sille [tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa annetun] asetuksen [75] artiklan mukaisesti annettuja tutkinta- ja syyttämistehtäviä, Eurojustin toimivalta kattaa liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. Siitä päivästä lähtien, jona Euroopan syyttäjänvirasto alkaa hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät niihin rikollisuuden muotoihin, joiden osalta virasto käyttää toimivaltaansa, Eurojust käyttää toimivaltaansa ainoastaan toimeksiantonsa mukaisesti välttäen päällekkäisyyttä Euroopan syyttäjänviraston toimien kanssa.

 

Eurojust käyttää kuitenkin toimivaltaansa tapauksissa, jotka koskevat jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa, ja kyseisten jäsenvaltioiden pyynnöstä tai Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä. Tämän kohdan mukaisen toimivallan käytön käytännön yksityiskohtia säännellään 38 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetulla käytännön järjestelyllä.

 

Tämän asetuksen liitteessä 1 olevaa viittausta ”unionin taloudellisia etuja vahingoittaviin rikoksiin” on tulkittava tämän kohdan mukaisesti.

(Katso 3 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Eurojust on edelleen toimivaltainen seuraavien osalta:

 

a)  direktiivissä [(EU) 2017/... unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin, jäljempänä ’PIF-direktiivi’] tarkoitetut rikokset, siltä osin kuin Euroopan syyttäjänvirasto ei ole toimivaltainen tai ei käytä toimivaltaansa;

 

b)  tapauksissa, jotka koskevat PIF-direktiivissä tarkoitettuja rikoksia, pyynnöt jäsenvaltioilta, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjänvirastoon;

 

c)  tapauksissa, jotka koskevat sekä osallistuvia jäsenvaltioita että jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjänvirastoon, pyynnöt jäsenvaltioilta, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjänvirastoon, ja pyynnöt itse Euroopan syyttäjänvirastolta.

Perustelu

Koska Eurojust on edelleen toimivaltainen taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvien rikosten osalta, mikä on seurausta tiiviimmästä yhteistyöstä EPPOn perustamisessa ja kyseisen asetusluonnoksen tekstistä, on välttämätöntä todeta selvästi Eurojustille kuuluvan toimivallan luonne.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojustin toimivalta käsittää liitännäisrikokset. Liitännäisrikoksiksi katsotaan seuraavat rikokset:

2.  Eurojustin toimivalta käsittää liitteessä 1 tarkoitettuihin rikoksiin liittyvät rikokset. Liitännäisrikoksiksi katsotaan seuraavat rikokset:

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurojust voi joko jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä avustaa tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä jäsenvaltiota ja unionia.

4.  Eurojust voi joko jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan syyttäjänviraston tai komission pyynnöstä avustaa tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat vain tätä jäsenvaltiota ja unionia.

(Katso 3 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille Eurojustin tiedossa olevista tutkinta- ja syytetoimista, joilla on vaikutusta unionin tasolla tai jotka saattavat koskea muitakin kuin asiaan suoranaisesti liittyviä jäsenvaltioita;

a)  tiedottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan syyttäjävirastolle Eurojustin tiedossa olevista tutkinta- ja syytetoimista, joilla on vaikutusta unionin tasolla tai jotka saattavat koskea muitakin kuin asiaan suoranaisesti liittyviä jäsenvaltioita;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tutkinnan ja syytetoimien parhaan mahdollisen koordinoinnin varmistamiseksi;

b)  varmistaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien tutkinta- ja syytetoimien parhaan mahdollisen koordinoinnin;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  antaa tukea parantaakseen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti Europolin suorittamien analyysien pohjalta;

c)  parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti Europolin suorittamien analyysien pohjalta;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  avustaa Euroopan syyttäjänvirastoa 41 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Jos Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan ”Eurojustin pohjalta” (katso SEUT-sopimuksen 86 artikla), yksi Eurojustin tärkeimmistä tehtävistä on antaa sille apua.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  tekee yhteistyötä unionin virastojen ja elinten kanssa, jotka on perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, josta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osastossa, ja kuulee niitä tarvittaessa;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e c)  tukee Europolin ja muiden unionin elinten kehittämiä erikoistuneita unionin keskuksia ja tapauksen mukaan osallistuu niihin.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota ei 2 kohdan b alakohdan nojalla tehdyn pyynnön saatuaan pysty sopimaan, minkä niistä pitäisi aloittaa tutkinta- tai syytetoimet, Eurojust antaa tapauksesta kirjallisen lausunnon. Lausunto on toimitettava viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

4.  Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota ei 2 kohdan b alakohdan nojalla tehdyn pyynnön saatuaan pysty sopimaan, minkä niistä pitäisi aloittaa tutkinta- tai syytetoimet, Eurojust tekee tapauksesta päätöksen. Päätös on toimitettava viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

(Katso 4 artiklan 5 ja 5 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Koska SEUT-sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetaan selkeästi Eurojustin toimivalta ratkaista toimivaltaa koskevat ristiriidat, Eurojustin on voitava lausuntojen antamisen sijaan tehdä päätöksiä, jotka sitovat jäsenvaltioita.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Eurojust antaa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kirjallisen lausunnon oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen ja päätösten täytäntöönpanoon liittyvistä toistuvista hylkäämisistä tai vaikeuksista, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, edellyttäen, että asiaa ei ole voitu ratkaista toimivaltaisten kansallisten viranomaisen keskinäisellä sopimuksella tai asianomaisten kansallisten jäsenten toimilla. Lausunto on toimitettava viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

5.  Eurojust tekee toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan päätöksen oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen ja päätösten täytäntöönpanoon liittyvistä toistuvista hylkäämisistä tai vaikeuksista, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen välineiden osalta, edellyttäen, että asiaa ei ole voitu ratkaista toimivaltaisten kansallisten viranomaisen keskinäisellä sopimuksella tai asianomaisten kansallisten jäsenten toimilla. Päätös on toimitettava viipymättä asianomaisille jäsenvaltioille.

(Katso 4 artiklan 4 ja 5 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Koska SEUT-sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetaan selkeästi Eurojustin toimivalta ratkaista toimivaltaa koskevat ristiriidat, Eurojustin on voitava lausuntojen antamisen sijaan tehdä päätöksiä, jotka sitovat jäsenvaltioita.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kollegio keskittyy toimissaan operatiivisiin kysymyksiin ja muihin kysymyksiin, jotka liittyvät suoraan operatiivisiin asioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Se osallistuu hallinnollisiin asioihin ainoastaan siltä osin kuin on tarpeen sen operatiivisten tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  olla suoraan yhteydessä jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin ja vaihtaa näiden kanssa tietoja;

b)  olla suoraan yhteydessä jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin tai unionin virastoon tai toimivaltaiseen elimeen ja vaihtaa näiden kanssa tietoja;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  määräävät tutkintatoimia;

a)  määräävät tai pyytävät ja panevat täytäntöön tutkintatoimenpiteitä, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/41/EU1 a;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kollegio käsittää

1.  Kollegio käsittää kaikki kansalliset jäsenet.

a)   kaikki kansalliset jäsenet kollegion hoitaessa 4 artiklan mukaisia operatiivisia tehtäviään;

 

b)   kaikki kansalliset jäsenet ja kaksi komission edustajaa kollegion hoitaessa 14 artiklan mukaisia hallinnointitehtäviään.

 

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vähentämään riskiä mahdollisesta komission puuttumisesta asiaan.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kollegio voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä.

4.  Kollegio voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 39 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään ehdotuksen 39 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden rooli.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – k alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

k)  valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat 11 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

(Katso 11 artiklaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Eurojustin itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilyttämiseksi kukaan komission edustaja ei voi osallistua puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintaan.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kollegio hyväksyy vuotuisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun käsittävän ohjelma-asiakirjan vuosittain viimeistään [30 päivänä marraskuuta] hallintojohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on vahvistettu lopullisesti, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

1.  Kollegio hyväksyy vuotuisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun käsittävän ohjelma-asiakirjan vuosittain viimeistään [30 päivänä marraskuuta] hallintojohtajan esittämän luonnoksen perusteella pyydettyään komissiolta lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on vahvistettu lopullisesti, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vähentämään riskiä mahdollisesta komission puuttumisesta asiaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on ilmoitettava selkeästi, mitä tehtäviä on lisätty tai poistettu tai mitä tehtäviä on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

2.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä selkeä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on ilmoitettava selkeästi, mitä tehtäviä on lisätty tai poistettu tai mitä tehtäviä on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hallintojohtaja voidaan erottaa ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

7.  Hallintojohtaja voidaan erottaa ainoastaan kollegion päätöksellä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vähentämään riskiä mahdollisesta komission puuttumisesta asiaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Päivystävän koordinaation edustajien on toimittava viipymättä pyynnön panemiseksi täytäntöön jäsenvaltiossaan.

3.  Päivystävän koordinaation edustajien on toimittava tehokkaasti ja viipymättä pyynnön panemiseksi täytäntöön jäsenvaltiossaan.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Sovellettaessa 3–6 kohtaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava niissä tarkoitetut tiedot viimeistään 14 päivän kuluessa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust toimittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tiedot tietojen käsittelyn tuloksista, mukaan lukien olemassa olevat yhteydet tapauksiin, jotka on jo tallennettu asianhallintajärjestelmään. Näihin tietoihin voi sisältyä henkilötietoja.

1.  Eurojust toimittaa ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tiedot tietojen käsittelyn tuloksista, mukaan lukien olemassa olevat yhteydet tapauksiin, jotka on jo tallennettu asianhallintajärjestelmään. Näihin tietoihin voi sisältyä henkilötietoja.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Alle 18-vuotiaiden sekä niiden henkilöiden osalta, jotka katsotaan asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla todistajiksi tai uhreiksi sellaisten tutkinta- tai syytetoimien yhteydessä, jotka koskevat yhtä tai useampaa 3 artiklassa tarkoitetuista rikollisuuden lajeista ja rikoksista, Eurojust saa käsitellä ainoastaan liitteessä 2 olevassa 2 kohdassa lueteltuja henkilötietoja. Näitä henkilötietoja saa käsitellä Eurojustin toimivallan puitteissa ja sen operatiivisten tehtävien suorittamiseksi ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä Eurojustin nimenomaisesti mainitun tehtävän suorittamiseksi.

2.  Alle 18-vuotiaiden sekä niiden henkilöiden osalta, jotka katsotaan asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla todistajiksi tai uhreiksi sellaisten tutkinta- tai syytetoimien yhteydessä, jotka koskevat yhtä tai useampaa 3 artiklassa tarkoitetuista rikollisuuden lajeista ja rikoksista, Eurojust saa käsitellä ainoastaan liitteessä 2 olevassa 2 kohdassa lueteltuja henkilötietoja. Näitä henkilötietoja saa käsitellä Eurojustin toimivallan puitteissa ja sen operatiivisten tehtävien suorittamiseksi ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä Eurojustin nimenomaisesti mainitun tehtävän suorittamiseksi. Yksityisyyden suojaa sekä perusoikeuksia ja -vapauksia on kunnioitettava täysin.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustin käsittelemiä henkilötietoja ei saa säilyttää tietokannoissa seuraavista ensimmäisen soveltuvan päivämäärän jälkeen:

1.  Eurojustin on säilytettävä käsittelemiään henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista ja oikeasuhteista sitä tarkoitusta varten, johon tietoja käsitellään. Eurojustin käsittelemiä henkilötietoja ei saa säilyttää tietokannoissa seuraavista ensimmäisen soveltuvan päivämäärän jälkeen:

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos rekisteröity tekee asetuksen (EY) N:o 45/2001 32 artiklan 2 kohdan nojalla kantelun, joka koskee 32 tai 33 artiklassa tarkoitettua päätöstä, Euroopan tietosuojavaltuutettu kuulee sen jäsenvaltion kansallisia tietosuojaviranomaisia tai toimivaltaista lainkäyttöviranomaista, josta tiedot ovat peräisin tai jota asia välittömästi koskee. Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee päätöksensä, jossa se voi evätä tietojen luovuttamisen, tiiviissä yhteistyössä kansallisen tietosuojaviranomaisen tai toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen kanssa.

1.  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että Eurojust ei ole häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä noudattanut tämän asetuksen säännöksiä. Jos rekisteröity tekee asetuksen (EY) N:o 45/2001 32 artiklan 2 kohdan nojalla kantelun, joka koskee 32 tai 33 artiklassa tarkoitettua päätöstä, Euroopan tietosuojavaltuutettu kuulee sen jäsenvaltion kansallisia tietosuojaviranomaisia tai toimivaltaista lainkäyttöviranomaista, josta tiedot ovat peräisin tai jota asia välittömästi koskee. Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee päätöksensä, jossa se voi evätä tietojen luovuttamisen, tiiviissä yhteistyössä kansallisen tietosuojaviranomaisen tai toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen kanssa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Eurojust voi tehdä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa käytännön järjestelyjä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja tarkoituksia varten. Tällaiset käytännön järjestelyt eivät muodosta perustaa henkilötietojen vaihtamisen sallimiseksi, eivätkä ne sido unionia tai sen jäsenvaltioita.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  suostumus voidaan olettaa annetuksi, koska jäsenvaltio ei ole nimenomaisesti rajoittanut edelleen tehtävien siirtojen mahdollisuutta; tai

Poistetaan.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisia voidaan tapauskohtaisesti kutsua Eurojustin kokouksiin.

c)  Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisia voidaan tapauskohtaisesti kutsua Eurojustin kokouksiin ilman äänioikeutta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten roolia.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Eurojust ja Europol voivat tehdä käytännön järjestelyjä, joilla varmistetaan vastavuoroisella tavalla kummankin toimivaltuuksien puitteissa pääsy ja hakumahdollisuus kaikkiin tietoihin, jotka on toimitettu sen tehtävien hoitamiseksi tämän asetuksen 2 ja 4 artiklan mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan rajoita jäsenvaltioiden, unionin elinten, kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen oikeutta ilmoittaa rajoituksista, jotka koskevat tällaisiin tietoihin pääsyä ja mahdollisuutta käyttää niitä, ja sen on tapahduttava tässä asetuksessa säädettyjen tietosuojaa koskevien takeiden mukaisesti.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eurojust käsittelee Euroopan syyttäjänviraston avunpyynnöt ilman aiheetonta viivytystä ja kohtelee tällaisia pyyntöjä tapauksen mukaan samoin kuin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oikeudellista yhteistyötä koskevissa asioissa esittämiä pyyntöjä.

2.  Eurojust käsittelee Euroopan syyttäjänviraston avunpyynnöt ilman aiheetonta viivytystä ja kohtelee tällaisia pyyntöjä samoin kuin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oikeudellista yhteistyötä koskevissa asioissa esittämiä pyyntöjä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Frontex osallistuu Eurojustin työhön myös siirtämällä tietoja, jotka on käsitelty sen asetuksen (EU) 2016/16241 a mukaisen toimeksiannon ja tehtävien mukaisesti.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

55 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

55 a artikla

 

Lausunnot lainsäädäntöehdotuksista

 

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot voivat pyytää Eurojustilta lausuntoa kaikista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklassa tarkoitetuista lainsäädäntöehdotuksista.

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan neuvoston päätöksen 2002/187/YOS 32 artiklan 3 kohta sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2008, sillä se ei selittämättömistä syistä sisälly tähän komission ehdotukseen.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust toimittaa vuosikertomuksensa Euroopan parlamentille, joka voi esittää siitä huomautuksia ja päätelmiä.

1.  Eurojust toimittaa vuosikertomuksensa Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille, jotka voivat esittää siitä huomautuksia ja päätelmiä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kollegion puheenjohtaja osallistuu Euroopan parlamentin pyynnöstä parlamentin istuntoon keskustellakseen Eurojustiin liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti esitelläkseen viraston vuosikertomukset, pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevat velvollisuudet huomioon ottaen. Keskusteluissa ei saa viitata suoraan tai epäsuorasti yksittäisiin operatiivisiin tapauksiin liittyviin konkreettisiin toimiin.

2.  Ennen kuin kollegion vasta nimitetty puheenjohtaja aloittaa tehtävässään, hänet kutsutaan antamaan lausuma yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin.

 

Hän osallistuu toimikaudellaan Euroopan parlamentin pyynnöstä parlamentin istuntoon keskustellakseen Eurojustiin liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti esitelläkseen viraston vuosikertomukset, pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevat velvollisuudet huomioon ottaen. Keskusteluissa ei saa viitata suoraan tai epäsuorasti yksittäisiin operatiivisiin tapauksiin liittyviin konkreettisiin toimiin.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä asetuksessa säädettyjen muiden tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust toimittaa Euroopan parlamentille tiedoksi

3.  Tässä asetuksessa säädettyjen muiden tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust toimittaa Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille tiedoksi

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurojust toimittaa vuosikertomuksensa kansallisille parlamenteille. Se toimittaa kansallisille parlamenteille myös 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Poistetaan.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia Eurojustin saamia tietoja, ellei tietoja ole jo julkistettu tai asetettu yleisesti saataville.

4.  Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia Eurojustin saamia tai toimittamia tietoja, ellei tietoja ole jo julkistettu tai asetettu yleisesti saataville.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Kumoaminen

Kumoamiset ja muutokset

(Katso 67 artiklan 3 a ja 3 b kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a.  Korvataan puitepäätöksen 2009/948/YOS 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Suorien neuvottelujen kuluessa niihin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on, aina kun se on kohtuudella mahdollista, vastattava näihin neuvotteluihin osallistuvien muiden toimivaltaisten viranomaisten esittämiin tietopyyntöihin. Jos toimivaltainen viranomainen pyytää toista toimivaltaista viranomaista toimittamaan sellaisia tietoja, jotka voivat haitata kansallisia turvallisuusetuja tai vaarantaa henkilöiden turvallisuuden, tätä ei kuitenkaan vaadita toimittamaan tällaisia tietoja.”

”3.  Suorien neuvottelujen kuluessa niihin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on vastattava myös neuvotteluihin osallistuvien muiden toimivaltaisten viranomaisten tietopyyntöihin.”

(Katso 67 artiklan otsikkoa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Tämä rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta 30. marraskuuta 2009 tehtyyn neuvoston puitepäätökseen 2009/948/YOS tehty tarkistus täydentää nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen 21 ja 23 artiklaan tehtyjä tarkistuksia, ja sillä pyritään poistamaan poikkeukset, jotka saattavat haitata hyödyllisten tietojen vaihtamista.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 b.  Korvataan puitepäätöksen 2009/948/YOS 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jos yhteisymmärrykseen ei ole voitu päästä 10 artiklan mukaisesti, asianomaisten jäsenvaltioiden minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa annettava asia Eurojustin käsiteltäväksi, jos Eurojust on toimivaltainen Eurojust-päätöksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla.

”2.  Jos sopimukseen ei ole voitu päästä 10 artiklan mukaisesti, asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava asia Eurojustin käsiteltäväksi kansallisten jäsentensä kautta, kun Eurojust on toimivaltainen Eurojust-asetuksen 3 artiklan mukaisesti.”

(Katso 67 artiklan otsikkoa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Tämä rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta 30. marraskuuta 2009 tehtyyn neuvoston puitepäätökseen 2009/948/YOS tehty tarkistus täydentää nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen 4 artiklan 4 ja 5 kohtaan tehtyjä tarkistuksia, ja sen tavoitteena on saattaa toimivaltaristiriitoja koskevat asiat Eurojustin käsiteltäviksi SEUT-sopimuksen 85 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ja kansallisten jäsenten aseman paremmin huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 – 1 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  järjestäytynyt varkausrikollisuus;

–  järjestäytynyt varkaus- ja ryöstörikollisuus;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Valiokuntakäsittely

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karoline Graswander-Hainz

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.7.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Hyväksytty (pvä)

12.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö