IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

20.10.2017 - (COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Axel Voss


Postupak : 2013/0256(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0320/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0320/2017
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0535),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 85. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0240/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja njemačkog Bundestaga, španjolskog Parlamenta, talijanskog Senata, nizozemskog Senata, poljskog Senata, portugalskog Parlamenta i rumunjskog Zastupničkog doma, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za proračunski nadzor i Odbora za pravna pitanja (A8-0320/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Budući da se Ured europskog javnog tužitelja treba osnovati od Eurojusta, ova Uredba uključuje nužne odredbe za uređivanje odnosa između Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja.

(4)  Budući da je Ured europskog javnog tužitelja uspostavljen na temelju pojačane suradnje, Uredba o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja u cijelosti je obvezujuća te se izravno primjenjuje samo na one države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji. Stoga, za one države članice koje ne sudjeluju u okviru Ureda europskog javnog tužitelja Eurojust ostaje i dalje u potpunosti nadležan u području teških kaznenih djela navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  U članku 4. UEU-a obuhvaćeno je načelo lojalne suradnje prema kojem si Unija i države članice moraju uz puno uzajamno poštovanje pomagati pri obavljanju zadaća koje proizlaze iz Ugovora.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Kako bi se olakšala suradnja Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja, Kolegij bi trebao redovito rješavati pitanja koja su važna za Ured europskog javnog tužitelja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Dok Ured europskog javnog tužitelja treba imati isključivu nadležnost za istragu i kazneni progon kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije, Eurojust treba biti u mogućnosti pružiti potporu nacionalnim tijelima pri provođenju istrage i kaznenom progonu takvih oblika kriminala u skladu s Uredbom o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.

(5)  S obzirom na to da je Ured europskog javnog tužitelja stvoren na temelju pojačane suradnje, potrebno je jasno utvrditi podjelu nadležnosti između tog ureda i Eurojusta u pogledu kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije.

 

Od datuma kad Ured europskog javnog tužitelja preuzme svoje zadaće u pogledu vrsta kaznenih djela za koja je taj Ured nadležan, Eurojust bi trebao moći izvršavati svoje ovlasti u slučajevima koji uključuju i države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja i države članice koje ne sudjeluju u njoj. Eurojust bi u takvim slučajevima trebao djelovati na zahtjev onih država članica koje ne sudjeluju ili na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja. Eurojust je u svakom slučaju i dalje nadležan za kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije onda kada za njih nije nadležan Ured europskog javnog tužitelja ili kada je taj ured za njih nadležan, ali ne izvršava svoju nadležnost. Države članice koje

ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja mogu zatražiti potporu Eurojusta u svim slučajevima koji se odnose na kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije.

 

Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust trebaju razviti blisku operativnu suradnju u skladu sa svojim ovlastima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  U obzir bi se trebala uzeti i evaluacija Odluke Vijeća 2002/187/PUP i aktivnosti koje provodi Eurojust (konačno izvješće od 30. lipnja 2015.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(8)  Ovom Uredbom u potpunosti se poštuju temeljna prava i slobode te se potpuno štite načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potrebno je propisati oblike teških kaznenih djela koja pogađaju dvije ili više država članica, a koja su u nadležnosti Eurojusta. Nadalje, potrebno je definirati slučajeve koji ne uključuju dvije ili više država članica, ali zahtijevaju zajednički kazneni progon. Takvi slučajevi trebaju uključivati istrage i kazneni progon koji pogađaju samo jednu državu članicu i treću zemlju te slučajeve koji pogađaju samo jednu državu članicu i Uniju.

(9)  Potrebno je jasno propisati oblike teških kaznenih djela koja pogađaju dvije ili više država članica, a koja su u nadležnosti Eurojusta. Nadalje, potrebno je definirati slučajeve koji ne uključuju dvije ili više država članica, ali zahtijevaju zajednički kazneni progon. Takvi slučajevi trebaju uključivati istrage i kazneni progon koji pogađaju samo jednu državu članicu i treću zemlju te slučajeve koji pogađaju samo jednu državu članicu i Uniju.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Na zahtjev nadležnog tijela države članice ili Komisije, Eurojustu bi se trebalo omogućiti da pomaže u istragama koje obuhvaćaju samo tu državu članicu, ali koje imaju posljedice na razini Unije. Primjeri takvih istraga uključuju slučajeve u kojima je uključen član institucije ili tijela Unije. Takve istrage obuhvaćaju i predmete koji uključuju znatan broj država članica i za koje bi potencijalno mogao biti potreban koordinirani europski odgovor.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osiguralo da Eurojust može pružiti odgovarajuću potporu i koordinirati prekogranične istrage, nužno je da svi nacionalni članovi imaju iste operativne ovlasti radi učinkovitije međusobne suradnje i suradnje s nacionalnim tijelima Nacionalnim članovima trebaju se dodijeliti one ovlasti kojima se omogućuje Eurojustu da ostvaruje svoju misiju na odgovarajući način. Te ovlasti trebaju uključivati pristup mjerodavnim informacijama u nacionalnim javnim registrima, izdavanje i izvršavanje zahtjeva za uzajamnu pomoć i priznavanje, izravno kontaktiranje i razmjena informacija s nadležnim tijelima, sudjelovanje u zajedničkim istražnim timovima i, u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelom ili u hitnim slučajevima, nalaganje istražnih mjera i kontroliranih isporuka.

(11)  Kako bi se osiguralo da Eurojust može pružiti odgovarajuću potporu i koordinirati prekogranične istrage, nužno je da svi nacionalni članovi imaju iste operativne ovlasti radi dosljednije i učinkovitije međusobne suradnje i suradnje s nacionalnim tijelima. Nacionalnim članovima trebaju se dodijeliti one ovlasti kojima se omogućuje Eurojustu da ostvaruje svoju misiju na odgovarajući način. Te ovlasti trebaju uključivati pristup mjerodavnim informacijama u nacionalnim javnim registrima, izdavanje i izvršavanje zahtjeva za uzajamnu pomoć i priznavanje, izravno kontaktiranje i razmjena informacija s nadležnim tijelima, sudjelovanje u zajedničkim istražnim timovima i, u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelom ili u hitnim slučajevima, nalaganje istražnih mjera i kontroliranih isporuka.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Nužno je Eurojustu dati administrativnu i upravljačku strukturu kojom mu se omogućuje da izvršava zadaće na učinkovitiji način i koja je u skladu s načelima koja se primjenjuju na agencije Unije, zadržavajući pritom posebna obilježja Eurojusta i štiteći njegovu neovisnost u obnašanju svojih operativnih funkcija. U tom je cilju potrebno pojasniti funkcije nacionalnih članova, Kolegija i upravnog direktora te uspostaviti Izvršni odbor.

(12)  Nužno je Eurojustu dati administrativnu i upravljačku strukturu kojom mu se omogućuje da izvršava zadaće na učinkovitiji način, uvijek u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, i kojom se u potpunosti poštuju načela koja se primjenjuju na agencije Unije, kao i temeljna prava i slobode, navedena u zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o decentraliziranim agencijama Unije od 19. srpnja 2012., zadržavajući pritom posebna obilježja Eurojusta i štiteći njegovu neovisnost u obnašanju svojih operativnih funkcija. U tom je cilju potrebno pojasniti funkcije nacionalnih članova, Kolegija i upravnog direktora te uspostaviti Izvršni odbor.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Osnivanje Dežurnog koordinacijskog ureda (OCC) u okviru Eurojusta, nužno je radi osiguravanja dostupnosti Eurojusta 24 sata dnevno i omogućivanja njegove intervencije u hitnim slučajevima. Svaka država članica treba biti odgovorna osigurati da su njezini predstavnici u OCC-u sposobni djelovati 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

(17)  Osnivanje Dežurnog koordinacijskog ureda (OCC) u okviru Eurojusta, nužno je radi osiguravanja učinkovitosti i dostupnosti Eurojusta 24 sata dnevno i omogućivanja njegove intervencije u hitnim slučajevima. Svaka država članica trebala bi osigurati da su njezini predstavnici u OCC-u sposobni djelovati 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  U državama članicama trebaju se osnovati nacionalni koordinacijski sustavi Eurojusta koji će koordinirati rad nacionalnih dopisnika za Eurojust, nacionalnog dopisnika za Eurojust za pitanja terorizma, nacionalnog dopisnika za Europsku pravosudnu mrežu i do tri druge kontaktne točke, te predstavnika u Mreži zajedničkih istražnih timova i drugim mrežama koje su uspostavljene Odlukom Vijeća 2002/494/PUP od 13. lipnja 2002. o osnivanju europske mreže kontaktnih točaka u vezi s osobama odgovornima za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine10, Odlukom Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji među uredima za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom11 i Odlukom Vijeća 2008/852/PUP od 24. listopada 2008. o mreži kontaktnih točaka u borbi protiv korupcije12.

(18)  U državama članicama trebaju se osnovati nacionalni koordinacijski sustavi Eurojusta koji će koordinirati rad nacionalnih dopisnika za Eurojust, nacionalnog dopisnika za Eurojust za pitanja terorizma, nacionalnog dopisnika za Eurojust za pitanja iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja kojeg imenuju države članice koje ne sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja, nacionalnog dopisnika za Europsku pravosudnu mrežu i do tri druge kontaktne točke, te predstavnika u Mreži zajedničkih istražnih timova i drugim mrežama koje su uspostavljene Odlukom Vijeća 2002/494/PUP od 13. lipnja 2002. o osnivanju europske mreže kontaktnih točaka u vezi s osobama odgovornima za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine10, Odlukom Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji među uredima za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom11 i Odlukom Vijeća 2008/852/PUP od 24. listopada 2008. o mreži kontaktnih točaka u borbi protiv korupcije12.

_________________

_________________

10 SL L 167, 26.6.2002., str. 1.

10 SL L 167, 26.6.2002., str. 1.

11 SL L 332, 18.12.2007., str. 103.

11 SL L 332, 18.12.2007., str. 103.

12 SL L 301, 12.11.2008., str. 38.

12 SL L 301, 12.11.2008., str. 38.

Obrazloženje

S obzirom na to da sve države članice ne sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja, da bi se zajamčila najbolja razina zaštite financijskih interesa Europske unije treba u državama članicama uvesti i dopisnika za zaštitu financijskih interesa.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U svrhu poticanja i jačanja koordinacije i suradnje među nacionalnim tijelima nadležnima za istrage i kazneni progon, od ključne je važnosti da Eurojust od nacionalnih tijela primi informacije koje su nužne za izvršavanje njegovih zadaća. U tom cilju, nacionalna nadležna tijela trebaju obavijestiti svoje nacionalne članove o osnivanju i rezultatima zajedničkih istražnih timova, o predmetima koji su u nadležnosti Eurojusta i izravno uključuju barem tri države članice i u odnosu na koje su poslani zahtjevi ili odluke o pravosudnoj suradnji barem dvjema državama članicama kao i, u određenim okolnostima, informacije o sukobima nadležnosti, kontroliranim isporukama i stalnim problemima u pravosudnoj suradnji.

(19)  U svrhu poticanja i jačanja koordinacije i suradnje među nacionalnim tijelima nadležnima za istrage i kazneni progon, od ključne je važnosti da Eurojust od nacionalnih tijela primi informacije koje su nužne za izvršavanje njegovih zadaća. U tom cilju, nacionalna nadležna tijela trebaju biti obvezna bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti svoje nacionalne članove o osnivanju i rezultatima zajedničkih istražnih timova, o predmetima koji su u nadležnosti Eurojusta i izravno uključuju barem dvije države članice i u odnosu na koje su poslani zahtjevi ili odluke o pravosudnoj suradnji barem dvjema državama članicama kao i, u određenim okolnostima, informacije o sukobima nadležnosti, kontroliranim isporukama i stalnim problemima u pravosudnoj suradnji.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Europski javni tužitelj trebao bi imati pravo na sudjelovanje na svim sastancima Eurojusta na kojima se raspravlja o pitanjima koja smatra važnima za rad svojeg Ureda.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U cilju jačanja operativne suradnje između Eurojusta i Europola, a posebno radi povezivanja podataka koje jedno ili oba ta tijela već posjeduju, Eurojust treba omogućiti Europolu pristup i pretraživanje podataka koji su dostupni u Eurojustu.

(26)  U cilju jačanja operativne suradnje između Eurojusta i Europola, a posebno radi povezivanja podataka koje jedno ili oba ta tijela već posjeduju, Eurojust bi Europolu trebao omogućiti pristup podacima dostupnim u Eurojustu na temelju sustava „pronađen rezultat” / „nije pronađen rezultat”. Eurojust i Europol trebali bi moći sklopiti sporazum o suradnji kojim se, u okviru njihovih nadležnosti, osigurava uzajaman pristup svim informacijama dostavljenima u svrhu unakrsne provjere te mogućnost njihova pretraživanja, u skladu s posebnim zaštitnim mjerama i jamstvima za zaštitu podataka iz ove Uredbe. Svaki pristup podacima dostupnima u Eurojustu trebalo bi tehničkim sredstvima ograničiti na informacije koje se nalaze u nadležnosti tih tijela Unije.

Obrazloženje

Uvodna izjava 26. ove Uredbe trebala bi biti usklađena s Uvodnom izjavom 28. Uredbe (EU) 2016/794.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Eurojust treba biti u mogućnosti razmjenjivati osobne podatke s drugim tijelima Unije u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njegovih zadaća.

(27)  Eurojust treba biti u mogućnosti razmjenjivati osobne podatke s drugim tijelima Unije u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njegovih zadaća uz potpuno poštovanje zaštite privatnosti te temeljnih prava i sloboda.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Trebalo bi donijeti odredbe o tome da Eurojust šalje suce za vezu u treće države radi postizanja ciljeva sličnih onima koje imaju suci za vezu koje države članice upućuju na temelju Zajedničke akcije Vijeća 96/277/PUP od 22. travnja 1996. o okviru za razmjenu sudaca za vezu radi poboljšanja pravosudne suradnje među državama članicama Europske unije14.

(28)  Eurojust treba ojačati suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama u skladu sa strategijom donesenom u suradnji s Europskom komisijom. U tu bi svrhu trebalo donijeti odredbe o tome da Eurojust šalje suce za vezu u treće zemlje radi postizanja ciljeva sličnih onima koje imaju suci za vezu koje države članice upućuju na temelju Zajedničke akcije Vijeća 96/277/PUP od 22. travnja 1996. o okviru za razmjenu sudaca za vezu radi poboljšanja pravosudne suradnje među državama članicama Europske unije14.

_________________

_________________

14 SL L 105, 27.4.1996., str. 1.

14 SL L 105, 27.4.1996., str. 1.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  U cilju jamčenja potpune neovisnosti i autonomije Eurojusta treba mu odobriti neovisan proračun koji će se puniti na temelju doprinosa iz proračuna Unije, osim u odnosu na plaće i prihode nacionalnih članova i pomoćnog osoblja, za koje su odgovorne države članice podrijetla. Proračunski postupak Unije treba se primjenjivati u odnosu na doprinos Unije i druge subvencije koje se isplaćuju iz općeg proračuna. Reviziju financijskih izvještaja treba obavljati Revizorski sud.

(30)  U cilju jamčenja potpune neovisnosti i autonomije Eurojusta treba mu odobriti neovisan proračun dostatan za pravilno obavljanje zadaća koji će se puniti na temelju doprinosa iz proračuna Unije, osim u odnosu na plaće i prihode nacionalnih članova i pomoćnog osoblja, za koje su odgovorne države članice podrijetla. Proračunski postupak Unije treba se primjenjivati u odnosu na doprinos Unije i druge subvencije koje se isplaćuju iz općeg proračuna. Reviziju financijskih izvještaja treba obavljati Revizorski sud, a odobravati ih treba Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  U cilju povećanja transparentnosti i demokratskog nadzora Eurojusta, nužno je osigurati mehanizme za uključivanje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata u ocjenjivanje aktivnosti Eurojusta. To ne bi smjelo utjecati na načela neovisnosti u vezi s radnjama koje se poduzimaju u posebnim operativnim slučajevima ili obvezu diskrecije i povjerljivosti.

(31)  U cilju povećanja transparentnosti i demokratskog nadzora Eurojusta, nužno je osigurati mehanizme za uključivanje Europskog parlamenta u ocjenjivanje aktivnosti Eurojusta, naročito u pogledu podnošenja godišnjeg izvješća o radu Eurojusta. Slični postupci trebaju se uspostaviti za nacionalne parlamente. Međutim, ti mehanizmi ne bi smjeli utjecati na načela neovisnosti u vezi s radnjama koje se poduzimaju u posebnim operativnim slučajevima ili obvezu diskrecije i povjerljivosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)16 treba se primjenjivati na Eurojust.

(34)  Suradnja između Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i Eurojusta trebala bi biti uređena člankom 14. Uredbe (EZ) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi OLAF;

_________________

 

16 SL L 136, 31.5.1999, str.1.

 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Eurojust, osnovan ovom Uredbom, pravni je slijednik Eurojusta osnovanog Odlukom Vijeća 2002/187/PUP.

2.  Eurojust, kako je osnovan ovom Uredbom, zamjenjuje i nasljeđuje Eurojust kako je osnovan Odlukom Vijeća 2002/187/PUP.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U svakoj od država članica Eurojust uživa najširu mogućnu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama na temelju nacionalnog zakonodavstva. On posebno može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu i njome raspolagati te biti stranka u pravnim postupcima.

3.  U svakoj od država članica Eurojust ima pravnu osobnost koja se priznaje pravnim osobama na temelju nacionalnog zakonodavstva.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust podupire i jača usklađivanje i suradnju među nacionalnim tijelima nadležnima za istragu i kazneni progon u vezi s teškim kaznenim djelima koja pogađaju dvije ili više država članica ili zahtijevaju zajednički kazneni progon, na temelju radnji koje provode i informacija koje dostavljaju nadležna tijela država članica i Europol.

1.  Eurojust podupire i jača usklađivanje i suradnju među nacionalnim tijelima nadležnima za istragu i kazneni progon u vezi s teškim kaznenim djelima za koja Eurojust ima nadležnost u skladu s člankom 3. stavkom 1., a koja su navedena u Prilogu I. i pogađaju dvije ili više država članica ili zahtijevaju zajednički kazneni progon, na temelju radnji koje provode i informacija koje dostavljaju nadležna tijela država članica, Europol, Ured europskog javnog tužitelja i OLAF.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  uzima u obzir zahtjeve nadležnog tijela države članice ili podatke koje dostavlja bilo koje tijelo nadležno na temelju odredaba donesenih u okviru Ugovora ili koje je prikupio sam Eurojust;

a)  uzima u obzir zahtjeve nadležnog tijela države članice ili podatke koje dostavljaju tijela i institucije nadležne na temelju odredaba donesenih u okviru Ugovora ili koje je prikupio sam Eurojust;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Eurojust izvršava svoje zadaće na zahtjev nadležnih tijela država članica ili na vlastitu inicijativu.

3.  Eurojust izvršava svoje zadaće na zahtjev nadležnih tijela država članica ili na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća oblike kaznenih djela iz Priloga 1. Međutim, on nije nadležan za kaznena djela za koja je nadležan Ured europskog javnog tužitelja.

1.  Do datuma dok Ured europskog javnog tužitelja ne preuzme svoje zadaće u pogledu istrage i kaznenog progona koje su mu dodijeljene u skladu s člankom 75. Uredbe o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja, nadležnost Eurojusta obuhvaća vrste kaznenih djela iz Priloga 1. Međutim, od datuma kada Ured europskog javnog tužitelja preuzme svoje zadaće Eurojust ne izvršava svoju nadležnost u vezi s kaznenim djelima u pogledu kojih Ured europskog javnog tužitelja izvršava svoju nadležnost, osim u slučajevima u koje su uključene države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji, ali u vezi s kojima Ured europskog javnog tužitelja ne izvršava svoju nadležnost, ili u koje su uključene države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja, ili u kojima Ured europskog javnog tužitelja sam traži potporu od Eurojusta. Praktični detalji o izvršavanju nadležnosti u skladu s ovim stavkom uređuju se sporazumom o suradnji kako je navedeno u članku 38. stavku 2.a.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Eurojust zadržava nadležnost:

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća povezana kaznena djela. Sljedeća se kaznena djela smatraju povezanim kaznenim djelima:

2.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća kaznena djela povezana s kaznenim djelima iz Priloga 1. Sljedeća se kaznena djela smatraju povezanim kaznenim djelima:

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na zahtjev nadležnog tijela države članice ili Komisije, Eurojust može pomoći u istragama i kaznenom progonu koji pogađa samo tu državu članicu i Uniju.

4.  Na zahtjev nadležnog tijela države članice ili Komisije, Eurojust može pomoći u istragama i kaznenom progonu koji pogađa samo tu državu članicu.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  pomaže nadležnim tijelima država članica da se osigura najbolja moguća koordinacija istraga i kaznenog progona;

b)  jamči koordinaciju istraga i kaznenog progona koje provode nadležna tijela država članica;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  pruža potporu u cilju unaprjeđenja suradnje među nadležnim tijelima država članica, posebno na temelju Europolovih analiza;

c)  podupire i poboljšava suradnju među nadležnim tijelima država članica, posebno na temelju Europolovih analiza;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

da)  usko surađuje s Uredom europskog javnog tužitelja u pitanjima iz njegove nadležnosti;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ea)  podupire specijalizirane centre Unije koje su razvili Europol i druga tijela i agencije Unije i, gdje je to primjereno, sudjeluje u njima;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka eb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

eb)  surađuje s agencijama, tijelima i mrežama Unije koji su uspostavljeni u području slobode, sigurnosti i pravde, koje je uređeno u okviru Glave V. UFEU-a;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ec)  podupire djelovanje država članica u pogledu sprečavanja i suzbijanja oblika teških kaznenih djela navedenih u Prilogu I.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se dvije ili više država članica ne mogu dogovoriti oko toga koja bi od njih trebala provesti istragu ili kazneni progon na temelju zahtjeva dostavljenog u skladu s točkom (b) stavkom 2., Eurojust o tome priprema pisano mišljenje. Mišljenje se odmah prosljeđuje dotičnim državama članicama.

4.  Ako se dvije ili više država članica ne mogu dogovoriti oko toga koja bi od njih trebala provesti istragu ili kazneni progon na temelju zahtjeva dostavljenog u skladu sa stavkom 2. točkama (a) i (b), Eurojust izdaje pisano mišljenje o predmetu. Mišljenje se smjesta prosljeđuje dotičnim državama članicama.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na zahtjev nadležnog tijela, Eurojust priprema pisano mišljenje o stalnom odbijanju zahtjeva ili teškoćama u vezi s izvršavanjem zahtjeva za pravosudnu suradnju i odlukama o tome, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja, pod uvjetom da se to nije moglo riješiti međusobnim sporazumom između nadležnih nacionalnih vlasti ili uključivanjem dotičnih nacionalnih članova. Mišljenje se odmah prosljeđuje dotičnim državama članicama.

5.  Na zahtjev nadležnog tijela, Eurojust priprema pisano mišljenje o stalnom odbijanju zahtjeva ili teškoćama u vezi s izvršavanjem zahtjeva za pravosudnu suradnju i odlukama o tome, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja, pod uvjetom da se to nije moglo riješiti međusobnim sporazumom između nadležnih nacionalnih vlasti ili uključivanjem dotičnih nacionalnih članova. Mišljenje se smjesta prosljeđuje dotičnim državama članicama.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacionalni članovi i zamjenici imaju položaj tužitelja, suca ili policijskih službenika jednake nadležnosti. Nadležna nacionalna tijela dodjeljuju im ovlasti utvrđene u ovoj Uredbi kako bi mogli obavljati svoje zadaće.

3.  Nacionalni članovi i zamjenici imaju položaj tužitelja, suca ili predstavnika sudskog tijela jednake nadležnosti u skladu s nacionalnim pravom. Nadležna nacionalna tijela dodjeljuju im ovlasti utvrđene u ovoj Uredbi kako bi mogli obavljati svoje zadaće.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Mandat nacionalnih članova i njihovih zamjenika traje četiri godine i može se obnoviti samo jednom.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Države članice moraju odrediti nacionalne članove i zamjenike na temelju dokazane visoke razine dugotrajnog praktičnog iskustva u području kaznenog pravosuđa.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  olakšati ili na neki drugi način poduprijeti odobravanje i izvršavanje zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć ili zahtjeva za uzajamno priznavanje ili ih sami odobravaju i izvršavaju;

a)  olakšati ili na neki drugi način poduprijeti izdavanje i izvršavanje zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć ili zahtjeva za uzajamno priznavanje;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  izravno se obraćati i razmjenjivati informacije s bilo kojim nacionalnim nadležnim tijelom države članice;

b)  izravno se obraćati i razmjenjivati informacije s bilo kojim nacionalnim nadležnim tijelom države članice, agencijom Unije ili bilo kojim drugim nadležnim tijelom, uključujući Ured europskog javnog tužitelja;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ba)  izdati i izvršiti bilo koji zahtjev za uzajamnu pomoć ili zahtjev za uzajamno priznavanje;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

d a)  Države članice mogu dodijeliti dodatne ovlasti nacionalnim članovima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Države članice formalno obavješćuju Komisiju i Kolegij o tim ovlastima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U dogovoru s nadležnim nacionalnim tijelom, nacionalni članovi:

2.  U dogovoru s nadležnim nacionalnim tijelom nacionalni članovi mogu u skladu s nacionalnim pravom:

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  nalažu provedbu istražnih mjera;

a)  nalažu i zahtijevaju istražne mjere, kako je predviđeno u Direktivi 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U hitnim slučajevima kada nije moguće postići pravovremeni dogovor, nacionalni članovi nadležni su za poduzimanje mjera iz stavka 2. te što prije moguće moraju obavijestiti nadležno nacionalno tijelo.

3.  U hitnim slučajevima i u onoj mjeri u kojoj nije moguće pravovremeno odrediti ili kontaktirati nadležna nacionalna tijela, nacionalni članovi nadležni su za poduzimanje mjera iz stavka 2. u skladu s nacionalnim pravom i moraju odmah obavijestiti nadležno nacionalno tijelo.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  U predmetima o kojima je riječ u stavku 3.a, zahtjeve nacionalnog člana rješava nadležno nacionalno tijelo bez nepotrebnog odlaganja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  kaznene evidencije;

a)  kaznene evidencije, uključujući Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS);

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  svih nacionalnih članova kada Kolegij obnaša svoje operativne funkcije u skladu s člankom 4.;

a)  svih nacionalnih članova;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  svih nacionalnih članova i dva predstavnika Komisije kada Kolegij obnaša svoju upravljačku funkciju u skladu s člankom 14.

b)  i dvaju predstavnika Komisije kada Kolegij obnaša svoju upravljačku funkciju, a jedan od njih treba biti i predstavnik Izvršnog odbora u kladu s člankom 16. stavkom 4.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Upravni direktor prisustvuje sastancima Kolegija, ali nema pravo glasa.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kolegij održava barem jedan operativni sastanak mjesečno. Radi obnašanja svoje upravljačke funkcije, Kolegij održava barem dva redovna sastanka godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu predsjednika, na zahtjev Komisije ili na zahtjev barem jedne trećine njegovih članova.

2.  Kolegij održava barem jedan sastanak mjesečno. Osim toga, sastaje se na inicijativu predsjednika, na zahtjev Komisije kako bi se raspravilo o zadaćama Kolegija u pogledu upravljanja ili na zahtjev barem jedne trećine njegovih članova.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim ako je drukčije navedeno, Kolegij donosi odluke većinom glasova svojih članova.

1.  Osim ako je drukčije navedeno i ako se ne može postići konsenzus, Kolegij donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kolegij obnaša upravljačke funkcije na sljedeći način:

Uspostavljaju se odredbe u cilju jasnog razlikovanja između operativnih i upravljačkih funkcija Kolegija, smanjenja administrativnog opterećenja nacionalnih članova na minimum kako bi mogli naglasak staviti na operativne poslove Eurojusta. Upravljačke zadaće Kolegija osobito uključuju donošenje programa rada Eurojusta, proračuna, godišnjeg izvješća o radu te sporazuma o suradnji s partnerima. Kolegij bi trebao imati ovlast imenovanja upravnog direktora. Trebao bi donijeti i poslovnik Eurojusta.

a)  svake godine donosi programski dokument Eurojusta dvotrećinskom većinom glasova svojih članova i u skladu s člankom 15.;

 

b)  dvotrećinskom većinom glasova svojih članova donosi godišnji proračun Eurojusta i obnaša druge funkcije u odnosu na Eurojustov proračun u skladu s Poglavljem VI:;

 

c)  donosi konsolidirano godišnje izvješće o radu u vezi s aktivnostima Eurojusta i šalje ga do [datum predviđen u uredbi o financijskom okviru (FFR)] sljedeće godine Europskom parlamentu, nacionalnim parlamentima, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu i objavljuje konsolidirano godišnje izvješće o radu;

 

d)  donosi plan sredstava za osoblje kao dio programskog dokumenta;

 

e)  donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Eurojust u skladu s člankom 52.;

 

f)  donosi pravila za sprječavanje i rješavanje sukoba interesa u odnosu na svoje članove;

 

g)  u skladu sa stavkom 2., izvršava, u odnosu na osoblje Agencije, ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju[1] dodijeljene tijelu za imenovanje i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika[2] tijelu ovlaštenom za sklapanje Ugovora o radu („ovlasti tijela za imenovanje”);

 

h)  imenuje upravnog direktora i, ako je potrebno, produžuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 17.;

 

i)  imenuje računovodstvenog dužnosnika i službenika za zaštitu podataka koji će biti funkcionalno neovisni u obavljaju svojih dužnosti;

 

j)  donosi sporazume o radu koji su sklopljeni u skladu s člankom 43.;

 

k)  bira predsjednika i potpredsjednike u skladu s člankom 11.;

 

l)  donosi svoj poslovnik.

 

2.  Kolegij donosi, u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju, odluku koja se temelji na članku 2. stavku 1. Pravilnika o osoblju i članku 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom delegira odgovarajuće ovlasti imenovanja upravnom direktoru i definira uvjete na temelju kojih je moguće obustaviti delegiranje ovlasti. Upravni direktor može te ovlasti dalje delegirati.

 

3.  Ako je potrebno u iznimnim okolnostima, Kolegij može privremeno odlučiti obustaviti delegiranje ovlasti tijela za imenovanje upravnom direktoru i ovlasti koje je on dalje delegirao te ih sam izvršavati ili ih delegirati jednome od svojih članova ili članu osoblja koji nije upravni direktor.

 

4.  Kolegij donosi odluke o imenovanju, produženju mandata i razrješenju upravnog direktora dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

 

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do [30. studenoga svake godine] Kolegij donosi programski dokument koji sadržava višegodišnje i godišnje programe, na temelju nacrta koji priprema upravni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije. On ga prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna i, ako je potrebno, može se u skladu s tim prilagoditi.

1.  Do [30. studenoga svake godine] Kolegij donosi programski dokument koji sadržava godišnje programe, na temelju nacrta koji priprema upravni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije. On ga prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Uredu europskog javnog tužitelja. Programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna i, ako je potrebno, može se u skladu s tim prilagoditi.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U višegodišnjem programu rada navodi se opći strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti. On sadržava i plan sredstava, uključujući i višegodišnji proračun i osoblje. Planovi sredstava ažuriraju se svake godine. Strateški programi ažuriraju se prema potrebi te posebno radi uključivanja rezultata ocjene iz članka 56.

4.  U višegodišnjem programu rada navodi se opći strateški program, uključujući ciljeve, strategiju suradnje s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama iz članka 43., očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti. On sadržava i plan sredstava, uključujući i višegodišnji proračun i osoblje. Planovi sredstava ažuriraju se svake godine. Strateški programi ažuriraju se prema potrebi te posebno radi uključivanja rezultata ocjene iz članka 56.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kolegiju pomaže izvršni odbor. Izvršni odbor nije uključen u operativne funkcije Eurojusta iz članaka 4. i 5.

1.  Kolegiju pomaže izvršni odbor. Izvršni odbor odgovoran je za donošenje administrativnih odluka kako bi se osiguralo prikladno funkcioniranje Eurojusta. Također poduzima potrebne pripremne radnje u vezi s drugim administrativnim pitanjima kako bi ih odobrio Kolegij u skladu s člankom 5. stavkom 2. On nije uključen u operativne funkcije Eurojusta iz članaka 4. i 5.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Izvršni odbor može se savjetovati s Kolegijem prilikom pripreme godišnjeg proračuna za Eurojust, godišnjeg izvješća te godišnjih i višegodišnjih radnih programa te može dobiti druge neoperativne informacije od Kolegija ako mu je to potrebno kako bi mogao obavljati svoje zadaće.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvršni odbor radi sljedeće:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

aa)  priprema godišnji i višegodišnji program rada Eurojusta na temelju nacrta koji je pripremio upravni direktor i prosljeđuje ih Kolegiju na donošenje;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  donosi strategiju borbe protiv prijevare, koja je razmjerna rizicima od prijevara uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje će se provoditi;

b)  donosi strategiju borbe protiv prijevare za Eurojust na temelju nacrta kojeg je pripremio upravni direktor;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

g)  donosi sve druge odluke koje se ne pripisuju izričito Kolegiju u člancima 5. ili 14. ili koje nisu u nadležnosti Upravnog direktora u skladu s člankom 18.;

Briše se.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

h)  donosi svoj poslovnik.

Briše se.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

h a)  obavlja sve dodatne administrativne zadaće koje mu je Kolegij dodijelio u okviru članka 5. stavka 4.;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka hb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

h b)  donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Eurojust u skladu s člankom 52.;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

h c)  donosi, u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju, odluku koja se temelji na članku 2. stavku 1. Pravilnika o osoblju i članku 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom delegira odgovarajuće ovlasti imenovanja upravnom direktoru i definira uvjete na temelju kojih se može obustaviti delegiranje ovlasti; upravni direktor može te ovlasti dalje delegirati.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je potrebno, u hitnim slučajevima, Izvršni odbor može donositi određene privremene odluke u ime Kolegija o administrativnim i proračunskim pitanjima koje Kolegij mora potvrditi.

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni odbor sastaje se redovno barem jednom u svaka tri mjeseca. Osim toga, sastaje se na inicijativu svojeg predsjednika ili na zahtjev Komisije ili barem dva druga člana.

6.  Izvršni se odbor sastaje najmanje jednom u svaka tri mjeseca. Ako je potrebno, sastaje se na inicijativu svojeg predsjednika ili na zahtjev Komisije ili barem dva druga člana.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravnog direktora imenuje Kolegij s popisa kandidata koji je predložila Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. U svrhu potpisivanja ugovora s upravnim direktorom, Eurojusta predstavlja predsjednik Kolegija.

2.  Upravnog direktora imenuje Kolegij na temelju postignuća te dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina kao i relevantnih kompetencija i iskustva, s popisa kandidata koji je predložio Izvršni odbor nakon otvorenog i transparentnog natječaja u skladu s Poslovnikom Eurojusta. U svrhu potpisivanja ugovora s upravnim direktorom, Eurojusta predstavlja predsjednik Kolegija.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Mandat upravnog direktora traje pet godina. Do kraja tog razdoblja, Komisija će provesti ocjenu u kojoj se uzima u obzir ocjena rada Izvršnog direktora.

3.  Mandat upravnog direktora traje četiri godine. Do kraja tog razdoblja Izvršni odbor provodi ocjenu u kojoj se uzima u obzir ocjena rada upravnog direktora.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kolegij, koji djeluje na prijedlog Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3., može jednom produžiti mandat upravnog direktora za najviše pet godina.

4.  Kolegij, koji djeluje na prijedlog Izvršnog odbora koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3., može jednom produžiti mandat upravnog direktora za najviše četiri godine.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Upravni direktor odgovara Kolegiju i Izvršnom odboru.

6.  Upravni direktor odgovara Kolegiju.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Upravni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Kolegija donesene na prijedlog Komisije.

7.  Upravni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Kolegija donesene na prijedlog Izvršnog odbora.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije, Kolegija ili Izvršnog odbora, upravni je direktor neovisan u obavljanju svojih dužnosti i ne smije tražiti niti primati upute od bilo kojeg vladinog ili nekog drugog tijela.

2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Kolegija ili Izvršnog odbora, upravni je direktor neovisan u obavljanju svojih dužnosti i ne smije tražiti niti primati upute od bilo kojeg vladinog ili nekog drugog tijela.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  svakodnevno upravljanje Eurojustom;

a)  svakodnevno upravljanje Eurojustom i upravljanje osobljem;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  pripremu programskog dokumenta i njegovo podnošenje Izvršnom odboru i Kolegiju nakon savjetovanja s Komisijom;

c)  pripremu godišnjeg i višegodišnjeg programa rada i njegovo podnošenje Izvršnom odboru na odobrenje;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d)  pripremu programskog dokumenta i izvješćivanje Izvršnom odboru i Kolegiju o njegovoj provedbi;

d)  provedbu godišnjeg i višegodišnjeg radnog programa i izvješćivanje Izvršnog odbora i Kolegija o njegovoj provedbi;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

f)  pripremu akcijskog plana koji se nastavlja na zaključke izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji, ocjenama i istragama, uključujući one Europskog nadzornika za zaštitu podataka i OLAF-a i izvješćivanje o napretku dva puta godišnje Izvršnom odboru, Komisiji i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka;

f)  pripremu akcijskog plana koji se nastavlja na zaključke izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji, ocjenama i istragama, uključujući one Europskog nadzornika za zaštitu podataka i OLAF-a i izvješćivanje o napretku dva puta godišnje Kolegiju, Izvršnom odboru, Komisiji i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

g)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako su utvrđene nepravilnosti, povratom pogrešno isplaćenih iznosa i, ako je potrebno, nametanjem učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih upravnih i novčanih kazni;

Briše se.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka ja (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

j a)  izvršavanje, u odnosu na osoblje Agencije, ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika tijelu ovlaštenom za sklapanje Ugovora o radu („ovlasti tijela za imenovanje”);

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka jb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

j b)  pružanje potrebne administrativne potpore za olakšavanje operativnog rada Eurojusta;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka jc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

j c)  pružanje potpore predsjedniku i potpredsjednicima u obavljanju njihovih dužnosti.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka jd (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

j d)  pripremu nacrta prijedloga za godišnji proračun Eurojusta, koji je potrebno predstaviti Izvršnom odboru u cilju savjetovanja prije nego što ga Kolegij usvoji;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predstavnici Dežurnog koordinacijskog ureda djeluju bez odlaganja u vezi s izvršavanjem zahtjeva u svojim državama članicama.

3.  Predstavnici Dežurnog koordinacijskog ureda djeluju učinkovito i bez odlaganja u vezi s izvršavanjem zahtjeva u svojim državama članicama.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Svi nacionalni dopisnici koje države članice odrede na osnovi stavka 1. moraju imati stručno znanje i iskustvo potrebno za obavljanje svojih funkcija.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  nacionalni dopisnici za pitanja povezana s nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja u pogledu država članica koje ne sudjeluju;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobe iz stavaka 1. i 2. zadržavaju svoje radno mjesto i položaj u skladu s nacionalnim pravom.

3.  Osobe iz stavaka 1. i 2. zadržavaju svoje radno mjesto i položaj u skladu s nacionalnim pravom pod uvjetom da ih to ne ometa u obavljanju dužnosti na osnovi ove Uredbe.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 5. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d)  održava bliske odnose s Nacionalnom jedinicom Europola.

d)  održava bliske odnose s Nacionalnom jedinicom Europola, drugim kontaktnim točkama Europske pravosudne mreže i drugim relevantnim nadležnim nacionalnim tijelima.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela država članica razmjenjuju s Eurojustom sve podatke koji su potrebni za izvršavanje njegovih zadaća u skladu s člancima 2. i 4. te s pravilima o zaštiti podataka propisanima u ovoj Uredbi. To uključuje barem podatke iz stavaka 5., 6. i 7.

1.  Nadležna tijela država članica razmjenjuju s Eurojustom sve podatke koji su potrebni za izvršavanje njegovih zadaća u skladu s člancima 2. i 4. te s pravilima o zaštiti podataka propisanima u ovoj Uredbi. To u najmanju ruku uključuje podatke iz stavaka 4., 5. i 6.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prijenos podataka Eurojustu tumači se kao zahtjev za pomoć Eurojustu u određenom predmetu samo ako je tako navelo nadležno tijelo.

2.  Prijenos informacija Eurojustu tumači se samo kao zahtjev za pomoć Eurojustu u dotičnom predmetu ako je tako navelo nadležno tijelo.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nacionalna nadležna tijela bez odlaganja obavješćuju svoje nacionalne članove o predmetu koji se odnosi na kaznena djela u nadležnosti Eurojusta koja pogađaju barem tri države članice i u odnosu na koje su barem dvjema državama članicama predani zahtjevi za pravosudnu suradnju ili odluke o pravosudnoj suradnji, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja.

5.  Nacionalna nadležna tijela bez nepotrebnog odlaganja obavješćuju svoje nacionalne članove o bilo kojem predmetu koji izravno utječe na barem tri države članice i u odnosu na koje su barem dvjema državama članicama predani zahtjevi za pravosudnu suradnju ili odluke o pravosudnoj suradnji, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja i

 

(a)  ako je dotično kazneno djelo kažnjivo u državi članici koja je podnijela zahtjev ili izdala odluku kaznom zatvora ili nalogom za pritvaranje na najduže razdoblje od najmanje pet ili šest godina, o čemu odlučuje dotična država članica i uključeno je na sljedeći popis:

 

(i)  trgovanje ljudima,

 

(ii)  seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje, uključujući dječju pornografiju i nagovaranje djece u seksualne svrhe,

 

(iii)  trgovanje drogom,

 

(iv)  nezakonito trgovanje vatrenim oružjem, njihovim dijelovima, komponentama, streljivom i eksplozivima,

 

(v)  korupcija,

 

(vi)  kaznena djela protiv financijskih interesa Unije,

 

(vii)  krivotvorenje novca i sredstava plaćanja,

 

(viii)  aktivnosti pranja novca;

 

(ix)  računalni kriminal, ili

 

(b)  ako postoje stvarni dokazi da je upletena kriminalna organizacija; ili

 

(c)  ako postoje naznake da predmet ima ozbiljnu prekograničnu dimenziju ili posljedice na razini Europske unije ili da može utjecati i na države članice koje nisu izravno uključene.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nacionalna nadležna tijela bez odlaganja obavješćuju svoje nacionalne članove o predmetu koji se odnosi na kaznena djela u nadležnosti Eurojusta koja pogađaju barem tri države članice i u odnosu na koje su barem dvjema državama članicama predani zahtjevi za pravosudnu suradnju ili odluke o pravosudnoj suradnji, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja.

5.  Nacionalna nadležna tijela bez odlaganja obavješćuju svoje nacionalne članove o svim predmetima koji izravno utječu na barem dvije države članice i u odnosu na koje su barem dvjema državama članicama predani zahtjevi za pravosudnu suradnju ili odluke o pravosudnoj suradnji, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Podaci iz ovog članka dostavljaju se u strukturiranom obliku koji utvrđuje Eurojust.

9.  Podaci iz ovog članka dostavljaju se u strukturiranom obliku koji utvrđuje Eurojust. Nacionalne vlasti nisu obvezne pružiti ove informacije ako su već poslane Eurojustu u skladu s drugim odredbama ove Uredbe.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust daje nadležnim nacionalnim tijelima informacije o rezultatima obrade podataka, uključujući o postojanju povezanosti s predmetima koji su već pohranjeni u sustavu vođenja predmeta. Te informacije mogu uključivati osobne podatke.

1.  Eurojust bez odgode daje nadležnim nacionalnim tijelima informacije o rezultatima obrade podataka, uključujući o postojanju povezanosti s predmetima koji su već pohranjeni u sustavu vođenja predmeta. Te informacije mogu uključivati osobne podatke.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna nacionalna tijela bez odlaganja odgovaraju na zahtjeve i mišljenja Eurojusta pripremljene u skladu s člankom 4. Ako nadležna tijela država članica odluče da neće ispuniti zahtjev iz članka 4. stavka 2. ili odluče da neće postupiti u skladu s pisanim mišljenjem iz članka 4. stavaka 4. ili 5., ona Eurojust bez odlaganja obavješćuju o svojoj odluci i razlozima za takvu odluku. Ako nije moguće dati razloge za odbijanje postupanja u skladu sa zahtjevom jer bi se time mogli ugroziti bitni interesi nacionalne sigurnosti i sigurnost pojedinaca, nadležna tijela država članica mogu navesti operativne razloge.

Nadležna nacionalna tijela bez odlaganja odgovaraju na zahtjeve i mišljenja Eurojusta pripremljene u skladu s člankom 4., a u hitnim slučajevima Eurojust može odrediti rok za odgovor. Nadležna tijela predmetnih država članica ispunjavaju zahtjev Eurojusta iz članka 4. stavka 2. i iz članka 4. stavka 2. (novog) ili postupaju u skladu s pisanim mišljenjem iz članka 4. stavaka 4. ili 5., osim ako mogu u obrazloženom mišljenju obrazložiti Eurojustu da bi brzo poštovanje tih zahtjeva ugrozilo uspjeh istrage koja je u tijeku ili sigurnost pojedinaca. Svako kašnjenje u ispunjavanju zahtjeva i poštovanju mišljenja Eurojusta na temelju članka 4. mora se propisno obrazložiti.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust uspostavlja sustav vođenja predmeta sastavljen od privremenih radnih dosjea i indeksa koji sadržava osobne podatke iz Priloga 2. i podatke koji nisu osobne prirode.

1.  Eurojust uspostavlja sustav vođenja predmeta, uključujući privremene radne dosjee i indeks koji sadržavaju osobne podatke iz Priloga 2. i podatke koji nisu osobne prirode.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  olakšati nadzor zakonitosti i usklađenosti s odredbama ove Uredbe u vezi s obradom osobnih podataka.

c)  olakšati nadzor zakonitosti i usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a u vezi s obradom osobnih podataka.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Indeks sadržava upućivanja na privremene radne dosjee koje se obrađuju u okviru rada Eurojusta i ne smije sadržavati nikakve osobne podatke osim onih navedenih u točkama (a) do (i), (k) i (m) stavka 1. i u točki 2. Priloga 2.

4.  Indeks sadržava upućivanja na privremene radne dosjee koje se obrađuju u okviru rada Eurojusta i ne smije sadržavati nikakve osobne podatke osim onih navedenih u točki 2. Priloga 2.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Za obradu operativnih osobnih podataka, Eurojust ne smije otvoriti nikakvu automatsku datoteku osim sustava vođenja predmeta ili privremenog radnog dosjea.

6.  Za obradu operativnih osobnih podataka, Eurojust ne smije otvoriti nikakvu automatsku datoteku osim sustava vođenja predmeta.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Sustav vođenja predmeta i njegovi privremeni radni dosjei moraju biti dostupni za korištenje Uredu europskog javnog tužitelja

7.  Sustav vođenja predmeta i njegovi privremeni radni dosjei moraju biti dostupni za korištenje Uredu europskog javnog tužitelja u području njegove nadležnosti.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Odredbe o pristupu sustavu vođenja predmeta i privremenim radnim dosjeima primjenjuju se mutatis mutandis na Ured europskog javnog tužitelja. Međutim, podaci koje je u sustav vođenja predmeta, privremene radne dosjee i indeks unio Ured europskog javnog tužitelja nisu dostupni na nacionalnoj razini.

8.  Odredbe o pristupu sustavu vođenja predmeta i privremenim radnim dosjeima primjenjuju se mutatis mutandis na Ured europskog javnog tužitelja u području njegove nadležnosti. Međutim, podaci koje je u sustav vođenja predmeta, privremene radne dosjee i indeks unio Ured europskog javnog tužitelja nisu dostupni na nacionalnoj razini.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacionalni član koji je otvorio privremeni radni dosje odlučuje koji će se podaci povezani s tim privremenim radnim dosjeom unijeti u indeks.

3.  Nacionalni član koji je otvorio privremeni radni dosje odlučuje koji će se podaci povezani s tim privremenim radnim dosjeom, i u skladu s člankom 24. stavkom 4., unijeti u indeks.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka

Obrada podataka

1.  U mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje svoje izričito navedene zadaće, Eurojust može, u okviru svoje nadležnosti i radi izvršavanja svojih operativnih funkcija, obraditi automatskim putem ili u strukturnim ručnim dosjeima u skladu s ovom Uredbom samo osobne podatke iz točke 1. Priloga 2., o osobama koje su u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dotičnih država članica osumnjičene da su počinile ili da su sudjelovale u počinjenju kaznenog djela u nadležnosti Eurojusta ili su optužene za to kazneno djelo.

Uredba br. 45/2001 primjenjuje se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u Eurojustu u kontekstu njegovih aktivnosti.

2.  Kada se radi o osobama koje se, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dotičnih država članica, smatraju svjedocima ili žrtvama u istrazi ili progonu u vezi s jednim ili više vrsta zločina i kaznenih djela iz članka 3., ili o maloljetnim osobama, Eurojust može obrađivati samo osobne podatke iz točke 2. Priloga 2. Obrada takvih podataka moguća je samo ako je to nužno za ostvarenje izričito navedene zadaće Eurojusta, u okviru njegove nadležnosti i radi izvršavanja njegovih operativnih funkcija.

 

3.  U iznimnim slučajevima, Eurojust može, na ograničeno vrijeme koje ne prelazi vrijeme potrebno za zaključenje predmeta u vezi s kojim se obrađuju podaci, obrađivati osobne podatke osim onih navedenih u stavcima 1. i 2. u vezi s okolnostima kaznenog djela ako su ti podaci od neposredne važnosti za istrage ili su uključeni u istrage koje Eurojust koordinira ili pomaže koordinirati i ako je njihova obrada neophodna u svrhe iz stavka 1. Službenik za zaštitu podataka iz članka 31. odmah se obavješćuje o primjeni ovog stavka i o posebnim okolnostima koje opravdavaju obradu takvih osobnih podataka. Ako se ti podaci odnose na svjedoke ili žrtve u smislu stavka 2., odluku o njihovoj obradi donose zajedno barem dva nacionalna člana.

 

4.  Eurojust može obrađivati osobne podatke, koji se obrađuju automatskim ili drugim sredstvima i koji otkrivaju podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkim uvjerenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima i podatke o zdravlju ili seksualnom životu samo kada su ti podaci neophodni za dotične nacionalne istrage i za koordinaciju unutar Eurojusta i ako se njima nadopunjuju drugi već obrađeni osobni podaci. Službenik za zaštitu podataka odmah se obavješćuje o primjeni ovog stavka. Takvi se podaci ne mogu obrađivati u Indeksu iz članka 24. stavka 4. Ako se takvi drugi podaci odnose na svjedoke ili žrtve u smislu stavka 2., odluku o njihovoj obradi donosi Kolegij.

 

5.  Uredba (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na obradu osobnih podataka od strane Eurojusta u kontekstu njegovih aktivnosti. Ovom se Uredbom podrobno opisuje i nadopunjuje Uredba (EZ) br. 45/2001 u odnosu na osobne podatke koje Eurojust obrađuje u svrhu svojih operativnih zadaća.

 

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osobni podaci koje obrađuje Eurojust ne smiju se pohranjivati duže od prvog primjenjivog datuma između sljedećih datuma:

Briše se.

a)  datuma kada je zabranjen progon zbog zastare u svim državama članicama koje su uključene u istragu i progon;

 

b)  datuma kada je osoba oslobođena i kada je sudska odluka postala konačna;

 

c)  tri godine nakon datuma kada je sudska presuda u posljednjoj državi članici koja je uključena u istragu ili kazneni progon postala konačna;

 

d)  datuma kada su Eurojust i dotične države članice zajedno utvrdile ili se usuglasile da više nije potrebno da Eurojust koordinira istragu i kazneni progon, osim ako postoji obveza da se Eurojustu dostave ti podaci u skladu s člankom 21. stavkom 5. ili 6.;

 

e)  tri godine nakon datuma kada su podaci preneseni u skladu s člankom 21. stavkom 6. ili 7.

 

2.  Poštovanje rokova za pohranu iz točaka (a), (b), (c) i (d) stavka 1. stalno se provjerava prikladnom automatskom obradom. Ipak, svake se tri godine od unosa podataka preispituje potreba za njihovom pohranom. Ako su podaci o osobama iz članka 27. stavka 4. pohranjeni duže od pet godina, o tome mora biti obaviješten Europski nadzornik za zaštitu podataka.

 

3.  Kada jedan od rokova za pohranu iz točaka (a), (b), (c) i (d) stavka 1. istekne, Eurojust preispituje potrebu da podatke pohrani dulje kako bi omogućio postizanje svojih ciljeva te iznimno može odlučiti te podatke pohraniti do sljedećeg preispitivanja. Razlozi za daljnju pohranu moraju biti opravdani i zabilježeni. Ako nije donesena odluka o daljnjoj pohrani osobnih podataka, ti se podaci nakon tri godine automatski brišu. Međutim, kada u svim dotičnim državama članicama nastupi zastara, kako je navedeno u točki (a) stavka 1., podaci se mogu pohranjivati samo ako su potrebni Eurojustu da može pružiti pomoć u skladu s ovom Uredbom.

 

4.  Ako su, u skladu sa stavkom 3., podaci pohranjeni nakon datuma iz stavka 1., Europski nadzornik za zaštitu podataka svake tri godine preispituje potrebu za pohranom tih podataka.

 

5.  Ako postoji dosje koji sadržava neautomatizirane i nestrukturirane podatke, nakon isteka roka za pohranu posljednjeg automatiziranog podatka iz tog dosjea, svi dokumenti iz dosjea vraćaju se tijelu koje ih je dostavilo, a svi se primjerci uništavaju.

 

6.  Ako je Eurojust koordinirao istragu ili kazneni progon, dotični nacionalni članovi obavješćuju Eurojust i druge uključene države članice o svim pravomoćnim sudskim odlukama koje se odnose na predmet kako bi se , između ostalog, mogao primijeniti stavak 1. točka (b).

 

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svrhe provjere zakonitosti obrade podataka, samopraćenja i osiguravanja odgovarajućeg integriteta i sigurnosti podataka, Eurojust vodi evidenciju o svakom prikupljanju, izmjeni, pristupu, otkrivanju, kombiniranju ili brisanju osobnih podataka koji se koriste u operativne svrhe. Takva evidencija ili dokumentacija briše se nakon 18 mjeseci, osim ako su podaci potrebni i dalje za kontrolu koja je u tijeku.

Briše se.

2.  Evidencija i dokumentacija pripremljena u skladu sa stavkom 1. priopćuje se na zahtjev Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka te informacije koristi samo u svrhu nadzora zaštite podataka, osiguravanja odgovarajuće obrade podataka te integriteta i sigurnosti podataka.

 

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Samo nacionalni članovi, njihovi zamjenici i njihovi pomoćnici, osobe iz članka 20. stavka 2. ako su povezane sa sustavom vođenja predmeta i ovlašteno osoblje Eurojusta mogu, u svrhe ispunjavanja zadaća Eurojusta i u okvirima propisanima u člancima 24., 25. i 26. imati pristup osobnim podacima koje obrađuje Eurojust u svrhu svojih operativnih zadaća.

Briše se.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni odbor imenuje službenika za zaštitu podataka u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Briše se.

2.  Kako bi ispunio obveze iz članka 24. Uredbe (EZ) br. 45/2001, službenik za zaštitu podataka mora:

 

a)  osigurati čuvanje pisane evidencije o prijenosu osobnih podataka;

 

b)  surađivati s osobljem Eurojusta koje je odgovorno za postupke, osposobljavanje i savjete o obradi podataka;

 

c)  pripremiti godišnje izvješće i to izvješće priopćiti Kolegiju i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

 

3.  Prilikom izvršavanja svojih zadaća, službenik za zaštitu podataka ima pristup svim podacima koje obrađuje Eurojust i svim prostorijama Eurojusta.

 

4.  Osoblje Eurojusta koje pomaže službeniku za zaštitu podataka u izvršavanju njegovih dužnosti ima pristup osobnim podacima koje Eurojust obrađuje i prostorijama Eurojusta u mjeri u kojoj je to nužno za izvršavanje njihovih zadaća.

 

5.  Ako službenik za zaštitu podataka smatra da se ne poštuju odredbe Uredbe (EZ) br. 45/2001 ili ove Uredbe u vezi s obradom osobnih podataka, on obavješćuje Upravnog direktora i traži od njega da riješi problem nepoštovanja u određenom roku. Ako Upravni direktor ne riješi problem nepoštovanja u određenom roku, službenik za zaštitu podataka obavješćuje Kolegij i dogovara s Kolegijem rok za odgovor. Ako Kolegij ne riješi problem nepoštovanja obrade u određenom roku, službenik za zaštitu podataka predmet upućuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

 

6.  Izvršni odbor donosi provedbena pravila iz članka 24. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

 

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 32.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaki subjekt obrade podataka koji želi ostvariti pravo pristupa osobnim podacima može u tu svrhu besplatno podnijeti zahtjev tijelu koje je imenovano u tu svrhu u državi članici po njegovom izboru. To tijelo zahtjev bez odlaganja upućuje Eurojustu, a, u svakom slučaju, u roku od mjesec dana od primitka.

Briše se.

2.  Eurojust bez odlaganja odgovara na zahtjev, a u svakom slučaju u roku od tri mjeseca otkad ga je zaprimio.

 

3.  Eurojust se savjetuje s nadležnim tijelima dotičnih država članica o odluci koju će donijeti. Odluka o pristupu podacima uvjetovana je bliskom suradnjom između Eurojusta i država članica na koje se priopćavanje takvih podataka izravno odnosi. Ako država članica ima prigovor na predloženi odgovor Eurojusta, ona o razlozima svojeg prigovora obavješćuje Eurojust.

 

4.  Ako je pravo pristupa ograničeno u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe br. 45/2001, Eurojust pisanim putem obavješćuje subjekt obrade podataka u skladu s člankom 20. stavkom 3. te Uredbe. Informacije o glavnim razlozima mogu se izostaviti ako bi davanje takvih informacija ograničenje lišilo njegova učinka. Subjekt obrade podataka mora biti obaviješten barem o tome da su izvršene sve potrebne provjere od strane Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

 

5.  Eurojust bilježi osnove za izostavljanje priopćavanja glavnih razloga na kojima se temelji ograničenje iz stavka 4.

 

6.  Nacionalni članovi na koje se zahtjev odnosi rješavaju zahtjev i donose odluku u ime Eurojusta. Zahtjev se rješava u potpunosti u roku od tri mjeseca od primitka. Ako članovi nisu postigli dogovor, oni predmet upućuju Kolegiju, koji donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova.

 

7.  Ako prilikom primjene članaka 46. i 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europski nadzornik za zaštitu podataka provjerava zakonitost obrade koju izvršava Eurojust, on obavješćuje subjekt obrade podataka barem o tome da su izvršene sve nužne provjere od strane Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

 

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 33.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je Eurojust osobne podatke koji se moraju ispraviti, brisati ili čija se obrada mora ograničiti u skladu s člancima 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001 dobio od trećih zemalja, međunarodnih organizacija, privatnih stranaka, privatnih osoba ili su rezultat analize koju je proveo sam Eurojust, Eurojust ispravlja, briše ili ograničava obradu takvih podataka.

Briše se.

2.  Ako je Eurojust osobne podatke koji se moraju ispraviti, brisati ili čija se obrada mora ograničiti u skladu s člancima 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001 dobio izravno od država članica, Eurojust ispravlja, briše ili ograničava obradu takvih podataka u suradnji s državama članicama.

 

3.  Ako su netočni podaci preneseni na drugi prikladan način ili ako su greške u podacima koje su dostavile države članice posljedica manjkavog prijenosa ili prijenosa protivnog ovoj Uredbi ili su rezultat unosa, preuzimanja ili pohrane od strane Eurojusta na neispravan način ili protivno ovoj Uredbi, Eurojust ispravlja ili briše podatke u suradnji s dotičnim državama članicama.

 

4.  U slučajevima iz članaka 14., 15. ili 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001, svi adresati takvih podataka odmah se o tome obavješćuju u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 45/2001. U skladu s pravilima koja se na njih primjenjuju, adresati zatim ispravljaju, brišu ili ograničavaju obradu tih podataka u njihovim sustavima.

 

5.  Eurojust obavješćuje subjekt obrade podataka u pisanom obliku bez odlaganja i u svakom slučaju u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva da su podaci koji se odnose na njega ispravljeni, izbrisani ili je njihova obrada ograničena.

 

6.  Eurojust obavješćuje subjekt obrade podataka pisanim putem o odbijanju ispravka, brisanja ili ograničenja obrade i o mogućnosti podnošenja žalbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i traženja pravnog lijeka.

 

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 34.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust obrađuje osobne podatke na takav način da se može utvrditi koje je tijelo dostavilo podatke ili odakle su dobiveni osobni podaci.

Briše se.

2.  Za kvalitetu osobnih podataka odgovorna je država članica koja je dostavila osobne podatke Eurojustu, a Eurojust je odgovoran za kvalitetu osobnih podataka koje su dostavila tijela EU-a, treće zemlje ili međunarodne organizacije, te osobnih podataka koje je Eurojust dobio iz javno dostupnih izvora.

 

3.  Eurojust je odgovoran za poštovanje Uredbe (EZ) br. 45/2001 i ove Uredbe. Odgovornost za zakonitost prijenosa osobnih podataka koje su države članice dostavile Eurojustu snosi država članica koja je dostavila osobne podatke i Eurojust za osobne podatke koje je dostavio državama članicama, tijelima EU-a i trećim zemljama ili organizacijama.

 

4.  U skladu s drugim odredbama ove Uredbe, Eurojust je odgovoran za sve podatke koje obrađuje.

 

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 35.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima koja su odgovorna za nadzor zaštite podataka u pogledu posebnih pitanja koja zahtijevaju uključenost nacionalnih tijela, posebno ako Europski nadzornik za zaštitu podataka ili nacionalno tijelo odgovorno za nadzor podataka utvrde velike razlike među praksama država članica ili potencijalne nezakonite prijenose putem komunikacijskih kanala Eurojusta ili u kontekstu pitanja koja postavljaju jedno ili više nacionalnih nadzornih tijela o provedbi i tumačenju ove Uredbe.

Briše se.

2.  U slučajevima iz stavka 1., Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna tijela nadležna za nadzor zaštite podataka, mogu, djelujući u okviru svojih nadležnosti, razmjenjivati odgovarajuće podatke, međusobno si pomagati u izvršavanju revizija i inspekcija, ispitivati probleme u tumačenju ili primjeni ove Uredbe, proučavati probleme u vezi s izvršavanjem neovisnog nadzora ili u vezi s izvršavanjem prava subjekata obrade podataka, pripremati usklađene prijedloge za zajednička rješenja za sve probleme i promicati svijest o pravima na zaštitu podataka, u skladu s potrebama.

 

3.  Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka sastaju se u svrhe navedene u ovom članku prema potrebi. Troškovi i servisiranje tih sastanaka idu na račun Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Daljnje metode rada razvijaju se zajednički prema potrebi.

 

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 36.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako subjekt obrade podataka uloži pritužbu u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 koja se odnosi na odluku iz članaka 32. i 33., Europski nadzornik za zaštitu podataka savjetuje se s nacionalnim nadzornim tijelima ili nadležnim pravosudnim tijelom u državi članici koja je bila izvor podataka ili državom članicom koja je izravno uključena. Odluka Europskog nadzornika za zaštitu podataka, koja može uključivati odbijanje pružanja informacija, donosi se u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelom ili nadležnim pravosudnim tijelom.

Briše se.

2.  Ako se pritužba odnosi na obradu podataka koje je država članica dostavila Eurojustu, Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava ispravnu provedbu provjera u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelom države članice koja je dostavila podatke.

 

3.  Ako se prigovor odnosi na obradu podataka koje su Eurojustu dostavila tijela EU-a, treće zemlje ili organizacije ili privatne stranke, Europski nadzornik za zaštite podataka osigurava da je Eurojust proveo sve nužne provjere.

 

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 37.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1  Eurojust odgovara, u skladu s člankom 340. Ugovora, za bilo kakvu štetu koju je uzrokovao pojedincu kao rezultat neovlaštene ili neispravne obrade podataka.

Briše se.

2.  Prigovori protiv Eurojusta u odnosu na odgovornost iz stavka 1. podnose se Sudu EU-a u skladu s člankom 268. Ugovora.

 

3.  Svaka država članica odgovorna je, u skladu s nacionalnim pravom, za štetu uzrokovanu osobi, a koja je rezultat njezine neovlaštene ili neispravne obrade podataka koji su priopćeni Eurojustu.

 

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je to potrebno za obavljanje njegovih zadaća, Eurojust može uspostaviti i održavati odnose suradnje s tijelima i agencijama Unije u skladu s ciljevima tih tijela ili agencija, nadležnim tijelima trećih zemalja, međunarodnim organizacijama i Međunarodnom organizacijom kriminalističke policije (Interpol).

1.  Ako je to potrebno za obavljanje njegovih zadaća, Eurojust može uspostaviti i održavati odnose suradnje s tijelima i agencijama Unije u skladu s ciljevima tih tijela ili agencija, nadležnim tijelima trećih zemalja, međunarodnim organizacijama, uključujući Međunarodnu organizaciju kriminalističke policije (Interpol) u skladu sa strategijom iz članka 43.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je to važno za izvršavanje njegovih zadaća i u skladu s ograničenjima iz članka 21. stavka 8., Eurojust može izravno razmjenjivati sve informacije, osim osobnih podataka, s tijelima iz stavka 1.

2.  U mjeri u kojoj je to važno za izvršavanje njegovih zadaća i u skladu s ograničenjima iz članka 21. stavka 8. i članka 62. Eurojust može izravno razmjenjivati sve informacije, osim osobnih podataka, sa subjektima iz stavka 1.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Za potrebe iz stavaka 1. i 2. Eurojust sklapa sporazume o suradnji sa subjektima iz stavka 1. Ti radni dogovori ne čine osnovu kojom se omogućuje razmjena osobnih podataka i nisu obvezujući za Uniju ili za njezine države članice.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Eurojust može, u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 45/2001,,primati i obrađivati osobne podatke koje primi od tijela iz stavka 1. u mjeri u kojoj je to nužno za izvršavanje njegovih zadaća i u skladu s odredbama odjeljka IV.

3.  Eurojust može, u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001,,primati i obrađivati osobne podatke koje primi od tijela iz stavka 1. u mjeri u kojoj je to nužno za izvršavanje njegovih zadaća.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Eurojust može prenositi osobne podatke trećim zemljama, međunarodnim organizacijama i Interpolu samo ako je to potrebno za sprječavanje i suzbijanje kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta i u skladu s ovom Uredbom. Ako je podatke koji se prenose dostavila država članica, Eurojust traži pristanak države članice, osim ako:

Briše se.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  se može pretpostaviti da je odobrenje dano jer država članica nije izričito ograničila mogućnost daljnjeg prenošenja; ili

Briše se.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  je država članica dala prethodnu suglasnost za daljnje prenošenje ili općenito ili na temelju određenih uvjeta. Takva se suglasnost može u bilo kojem trenutku povući.

Briše se.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Daljnje prenošenje trećim osobama osobnih podataka koje su države članice dobile od Eurojusta, tijela ili agencija Unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija ili Interpola zabranjeno je osim ako je Eurojust dao izričitu suglasnost nakon razmatranja okolnosti pojedinog predmeta i u posebne svrhe koje nisu u suprotnosti sa svrhom u koju su podaci preneseni.

Briše se.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Poglavlje 5. – odjeljak 2. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ODNOSI S PARTNERIMA

ODNOSI S PARTNERIMA UNUTAR UNIJE

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tajništvo Mreže za zajedničke istražne timove i mreže koja je osnovana Odlukom 2002/494/PUP čini dio osoblja Eurojusta. Ta tajništva rade kao odvojene jedinice. Ona mogu koristiti administrativne resurse Eurojusta koji su potrebni za obavljanje njihovih zadaća. Eurojust osigurava koordinaciju između tajništava. Ovaj se stavak primjenjuje na tajništvo bilo koje nove mreže koja je osnovana odlukom Vijeća, ako je u toj odluci propisano da će Eurojust osigurati tajništvo.

2.  Tajništvo Mreže za zajedničke istražne timove i mreže koja je osnovana Odlukom 2002/494/PUP čini dio osoblja Eurojusta. Ta tajništva rade kao odvojene jedinice. Ona mogu koristiti administrativne resurse Eurojusta koji su potrebni za obavljanje njihovih zadaća. Eurojust osigurava koordinaciju između tajništava. Ovaj se stavak primjenjuje na tajništva svih relevantnih mreža koje su uključene u pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima u sklopu koje potporu u obliku tajništva treba osigurati Eurojust. Eurojust može pružati potporu, uključujući, prema potrebi, u vidu tajništva u Eurojustu, u relevantnim europskim mrežama i tijelima uključenim u pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust poduzima sve potrebne mjere da omogući Europolu, u okviru njegova mandata, izravan pristup informacijama dostavljenim Eurojustu na temelju sustava rezultat/nema rezultata, ne dovodeći u pitanje ograničenja koja su navele države članice, tijela Unije, treće zemlje, međunarodne organizacije ili Interpol koji su dostavili podatke. U slučaju pronađenih rezultata, Eurojust započinje postupak za razmjenu podataka koji su doveli do rezultata, u skladu s odlukom države članice, tijela Unije, treće zemlje, međunarodne organizacije ili Interpola koji su dostavili podatke Europolu.

1.  Eurojust poduzima sve potrebne mjere da omogući Europolu, u okviru njegova mandata, izravan pristup informacijama dostavljenim Eurojustu na temelju sustava rezultat/nema rezultata, ne dovodeći u pitanje ograničenja koja su navele države članice, tijela Unije, treće zemlje, međunarodne organizacije, uključujući Interpol, koji su dostavili podatke. U slučaju pronađenih rezultata, Eurojust započinje postupak za razmjenu podataka koji su doveli do rezultata, u skladu s odlukom države članice, tijela Unije, treće zemlje, međunarodne organizacije, uključujući Interpol, koji su dostavili podatke Europolu.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pretrage podataka u skladu sa stavkom 1. mogu se vršiti samo kako bi se utvrdilo jesu li podaci koji su dostupni u Eurojustu u skladu s podacima koje obrađuje Europol.

2.  Pretrage podataka u skladu sa stavkom 1. mogu se vršiti samo kako bi se utvrdilo jesu li podaci koji su dostupni u Eurojustu u skladu s podacima koje obrađuje Europol. U slučaju pozitivnih rezultata, Europol navodi koje podatke treba, a Eurojust smije te podatke proslijediti Europolu, ali samo u onoj mjeri u kojoj su podaci koji generiraju pozitivne rezultate potrebni za zakonito izvršenje njegovih zadaća.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako tijekom aktivnosti obrade informacija u Eurojustu u odnosu na pojedinu istragu, Eurojust ili država članica utvrde da postoji potreba za koordinacijom, suradnjom ili potporom u skladu s mandatom Europola, Eurojust ih o tome obavješćuje i započinje postupak razmjene informacija u skladu s odlukom države članice koja je dostavila informacije. U tom se slučaju Eurojust savjetuje s Europolom.

4.  Ako tijekom aktivnosti obrade informacija u Eurojustu u odnosu na pojedinu istragu, Eurojust ili država članica utvrde da postoji potreba za koordinacijom, suradnjom ili potporom u skladu s mandatom Europola, Eurojust ih o tome obavješćuje i započinje postupak razmjene informacija u skladu s odlukom države članice koja je dostavila informacije. U tom se slučaju Europol savjetuje s Eurojustom.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Eurojust uspostavlja i održava usku suradnju s Europolom, u onoj mjeri u kojoj je to bitno za obavljanje zadaća obiju agencija te za postizanje njihovih ciljeva, uzimajući u obzir potrebu da se izbjegne udvostručavanje napora.

 

 

 

U tu se svrhu direktor Europola i predsjednik Eurojusta redovito sastaju kako bi razmatrali pitanja od zajedničkog interesa.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust uspostavlja i održava poseban odnos s Uredom europskog javnog tužitelja na temelju bliske suradnje i razvoja veza u području operativnih i administrativnih pitanja i pitanja upravljanja navedenih u nastavku. U tu svrhu, Europski javni tužitelj i predsjednik Eurojusta sastaju se redovito kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa.

1.  Eurojust uspostavlja i održava blizak odnos s Uredom europskog javnog tužitelja na temelju međusobne suradnje u okviru njihovih mandata i nadležnosti te razvoja veza u području operativnih i administrativnih pitanja, kako su definirana u ovom članku. U tu svrhu predsjednik Eurojusta i glavni europski tužitelj sastaju se redovito kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. Sastaju se na zahtjev predsjednika Eurojusta ili glavnog europskog tužitelja.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Eurojust bez odlaganja rješava svaki zahtjev za potporu koji mu uputi Ured europskog javnog tužitelja i s tim zahtjevima postupa, ako je primjereno, kao da su primljeni od nacionalnog tijela nadležnog za pravosudnu suradnju.

2.  Eurojust bez odlaganja rješava zahtjeve za potporu koje mu uputi Ured europskog javnog tužitelja i s tim zahtjevima postupa kao da su primljeni od nacionalnog tijela nadležnog za pravosudnu suradnju.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Suradnja koja je uspostavljena u skladu sa stavkom 1. podrazumijeva razmjenu informacija, uključujući osobne podatke. Svi tako razmijenjeni podaci koriste se samo u svrhe u koje su dostavljeni. Svako drugo korištenje podataka dopušteno je samo ako je u okviru mandata tijela koje je primatelj podataka i uz prethodno odobrenje tijela koje je dostavilo podatke.

4.  U operativnim pitanjima povezanima s nadležnostima Ureda europskog javnog tužitelja Eurojust povezuje Ured europskog javnog tužitelja sa svojim aktivnostima koje se odnose na prekogranične predmete, među ostalim na sljedeće načine:

 

(a) razmjenom informacija o svojim predmetima, uključujući osobne podatke, u skladu s relevantnim odredbama EU-a o zaštiti podataka;

 

(b) traženjem potpore Ureda europskog javnog tužitelja, kada je to prikladno.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kako bi se utvrdilo podudaraju li se podaci koji su dostupni u Eurojustu s podacima koje je obradio Ured europskog javnog tužitelja, Eurojust uspostavlja mehanizam za automatsku uzajamnu provjeru podataka unesenih u sustav vođenja predmeta. Kada se podaci koje je u sustav vođenja predmeta unio Ured europskog javnog tužitelja podudaraju s podacima koje posjeduje Eurojust, postojanje podudaranja bit će priopćeno i Eurojustu i Uredu europskog javnog tužitelja te državi članici koja je podatke dostavila Eurojustu. Ako je podatke dostavila treća osoba, Eurojust o podudaranju obavješćuje samo tu treću osobu uz pristanak Ureda europskog javnog tužitelja.

5.  Eurojust ima pristup informacijama u sustavu vođenja predmeta Ureda europskog javnog tužitelja na temelju sustava „pronađen rezultat” / „nije pronađen rezultat”. Kada se podaci koje je u sustav vođenja predmeta unio Ured europskog javnog tužitelja podudaraju s podacima koje posjeduje Eurojust, postojanje podudaranja bit će priopćeno i Eurojustu i Uredu europskog javnog tužitelja te državama članicama koje su podatke dostavile Eurojustu. Eurojust poduzima odgovarajuće mjere kako bi Ured europskog javnog tužitelja imao pristup informacijama u sustavu vođenja predmeta na temelju sustava rezultat / nema rezultata.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Ured europskog javnog tužitelja može se osloniti na potporu administrativne službe Eurojusta. U tu svrhu Eurojust može pružati usluge od zajedničkog interesa Uredu europskog javnog tužitelja. Pojedinosti se uređuju sporazumom u skladu s člankom 38. stavkom 2.a.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Eurojust pruža potporu radu Ureda europskog javnog tužitelja putem usluga koje pruža njegovo osoblje. Takva potpora u svakom slučaju uključuje:

Briše se.

a) tehničku potporu za pripremu godišnjeg proračuna, programskog dokumenta koji sadržava godišnje i višegodišnje programe i plana upravljanja;

 

b) tehničku potporu za zapošljavanje i upravljanje karijerom;

 

c) sigurnosne usluge;

 

d) usluge informacijske tehnologije;

 

e) usluge financijskog upravljanja, računovodstva i revizije;

 

f) i sve druge usluge od općeg interesa.

 

Pojedinosti usluga koje će se pružati propisuju se sporazumom između Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja.

 

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  OLAF može pridonijeti koordinacijskim aktivnostima Eurojusta u vezi sa zaštitom financijskih interesa Unije, u skladu sa svojim mandatom propisanim Uredbom (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. .../2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1074/1999.

2.  OLAF doprinosi koordinacijskim aktivnostima Eurojusta u vezi sa zaštitom financijskih interesa Unije, u skladu sa svojim mandatom propisanim Uredbom (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Frontex doprinosi radu Eurojusta, među ostalim i prijenosom relevantnih informacija obrađenih u skladu sa svojim mandatom i zadaćama na temelju Uredbe (EU) 2016/1624, a obrada osobnih podataka uređuje se Uredbom br. 45/2001.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U svrhe primanja i prijenosa informacija između Eurojusta i OLAF-a, i ne dovodeći u pitanje članak 8., države članice osiguravaju da se nacionalni članovi Eurojusta smatraju nadležnim tijelima samo u svrhu Uredbe (EZ) br. 1073/1999 i Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999. br. 1073/1999 i Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/199919. Razmjena informacija između OLAF-a i nacionalnih članova ne dovodi u pitanje obvezu pružanja podataka drugim nadležnim tijelima u skladu s tim Uredbama.

3.  U svrhe primanja i prijenosa informacija između Eurojusta i OLAF-a, i ne dovodeći u pitanje članak 8., države članice osiguravaju da se nacionalni članovi Eurojusta smatraju nadležnim tijelima država članica samo u svrhu Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). Razmjena informacija između OLAF-a i nacionalnih članova ne dovodi u pitanje obvezu pružanja podataka drugim nadležnim tijelima u skladu s tim Uredbama.

__________________

__________________

19 SL L 136, 31.5.1999., str. 8.

19 SL L 136, 31.5.1999., str. 8.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Eurojust uspostavlja i održava odnose suradnje s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama.

 

U tu svrhu Eurojust svake četiri godine, u suradnji s Komisijom, donosi strategiju o suradnji u kojoj se utvrđuju treće zemlje i međunarodne organizacije s kojima postoji potreba operativne suradnje.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust može sklapati sporazume o suradnji s tijelima iz članka 38. stavka 1.

1.  U tu svrhu Eurojust može sklapati sporazume o suradnji s tijelima iz članka 38. stavka 1.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 46. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suci za vezu upućeni u treće zemlje

Suci za vezu upućeni u treće zemlje i oni iz trećih zemalja upućeni u Eurojust

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svrhu lakše pravosudne suradnje s trećim zemljama u predmetima u kojima Eurojust pruža pomoć u skladu s ovom Uredbom, Kolegij može uputiti suce za vezu u treću zemlju u skladu sa sporazumom o suradnji iz članka 43. s tom trećom zemljom.

1.  U svrhu lakše pravosudne suradnje s trećim zemljama u predmetima u kojima Eurojust pruža pomoć u skladu s ovom Uredbom, Kolegij može uputiti suce za vezu u treću zemlju u skladu sa sporazumom o suradnji iz članka 43. s tom trećom zemljom. Eurojust može sklapati sporazume o suradnji s tijelima iz članka 38. stavka 1. koji mogu uključivati upućivanje sudaca za vezu u Eurojust.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Zadaće sudaca za vezu uključuju sve aktivnosti osmišljene da potaknu i ubrzaju sve oblike pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, osobito uspostavljanjem izravnih veza s nadležnim tijelima treće zemlje.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Rashodi Eurojusta uključuju naknade osoblju, administrativne i infrastrukturne rashode, operativne troškove.

4.  Rashodi Eurojusta uključuju naknade osoblju, administrativne i infrastrukturne rashode, operativne troškove, uključujući sredstva za financiranje zajedničkih istražnih timova.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake godine upravni direktor priprema nacrt procjene prihoda i rashoda Eurojusta za sljedeću financijsku godinu, uključujući plan radnih mjesta, i šalje ga Kolegiju.

1.  Svake godine upravni direktor priprema nacrt procjene prihoda i rashoda Eurojusta za sljedeću financijsku godinu, uključujući plan radnih mjesta, i šalje ga Izvršnom odboru. Europska pravosudna mreža i druge mreže Unije uključene u suradnju u kaznenim stvarima iz članka 39. sudjeluju u onim dijelovima koji se odnose na njihove aktivnosti pravodobno, tj. prije slanja procjene Komisiji.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kolegij na temelju tog nacrta priprema privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Eurojusta za sljedeću financijsku godinu.

2.  Izvršni odbor na temelju tog nacrta priprema privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Eurojusta za sljedeću financijsku godinu koji se prosljeđuje Kolegiju na donošenje.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija izvješće o procjeni šalje Europskom parlamentu i Vijeću (tijelu nadležnom za proračun) zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

4.  Komisija izvješće o procjeni šalje Europskom parlamentu i Vijeću zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Tijelo nadležno za proračun odobrava sredstva za doprinose Eurojusta.

6.  Tijelo nadležno za proračun odobrava sredstva za doprinose Unije Eurojustu.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  O svakom građevinskom projektu koji bi mogao imati znatan utjecaj na proračun, Eurojust obavješćuje Europski parlament i Vijeće što je prije moguće u skladu s odredbama članka 203. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

9.  Za svaki građevinski projekt koji bi mogao imati znatan utjecaj na proračun Eurojusta primjenjuje se članak 88. Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 10. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim u slučajevima više sile iz članka 203. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, Europski parlament i Vijeće odlučuju o građevinskom projektu u roku od četiri tjedna od njegova primitka od obiju institucija.

Briše se.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 10. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Građevinski projekt smatra se odobrenim po isteku tog razdoblja od četiri tjedna, osim ako Europski parlament i Vijeće u tome roku donesu odluku kojom odbijaju prijedlog.

Briše se.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 10. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Europski parlament ili Vijeće izraze opravdanu zabrinutost u roku od ta četiri tjedna, to se razdoblje produžava jednom za dva tjedna.

Briše se.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 10. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Europski parlament i Vijeće donesu odluku protiv građevinskog projekta, Eurojust povlači prijedlog i može podnijeti novi.

Briše se.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Eurojust može financirati projekt stjecanja objekta zajmom koji podliježe prethodnom odobrenju proračunskog tijela. u skladu s člankom 203. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Briše se.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Po primitku opažanja Revizorskog suda o privremenom financijskom izvještaju Eurojusta u skladu s člankom 148. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, upravni direktor sastavlja završni financijski izvještaj Eurojusta u okvirima svoje nadležnosti i dostavlja ih Kolegiju da donese mišljenje.

5.  Po primitku opažanja Revizorskog suda o privremenom financijskom izvještaju Eurojusta u skladu s člankom 148. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 upravni direktor sastavlja završni financijski izvještaj Eurojusta u okvirima svoje nadležnosti i dostavlja ih Izvršnom odboru da donese mišljenje.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kolegij daje mišljenje na završni financijski izvještaj Eurojusta.

6.  Izvršni odbor daje mišljenje o završnom financijskom izvještaju Eurojusta.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Upravni direktor, do 1. srpnja nakon svake financijske godine, dostavlja završni financijski izvještaj Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu zajedno s mišljenjem Kolegija.

7.  Upravni direktor do 1. srpnja nakon svake financijske godine dostavlja završni financijski izvještaj Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu zajedno s mišljenjem Izvršnog odbora.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Upravni direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegova opažanja najkasnije do 30. rujna sljedeće godine. Upravni direktor dostavlja svoj odgovor i Kolegiju i Komisiji.

9.  Upravni direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegova opažanja najkasnije do 30. rujna sljedeće godine. Upravni direktor dostavlja svoj odgovor i Izvršnom odboru i Komisiji.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12.a  Razrješnicu za izvršenje proračuna Eurojustu daje Europski parlament na preporuku Vijeća, nakon postupka sličnog onome koji je predviđen člankom 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člancima 164. do 166. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te na temelju revizorskog izvješća Revizorskog suda.

 

Ako Europski parlament odbije odobriti razrješnicu, upravni direktor nudi svoju ostavku Kolegiju koji svoju konačnu odluku donosi u svjetlu okolnosti.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska pravila koja se primjenjuju na Eurojust donosi Kolegij u skladu s [Uredbom 2343/2002 od 23. prosinca 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica] i nakon savjetovanja s Komisijom. Oni ne odstupaju od [Uredbe 2343/2002] osim ako je to odstupanje potrebno za rad Eurojusta i ako je Komisija dala svoju prethodnu suglasnost.

Financijska pravila koja se primjenjuju na Eurojust donosi Izvršni odbor u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU) br. 966/2012 i nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne odstupaju od Uredbe (EU) br. 1271/2013, osim ako se takvo odstupanje izričito zahtijeva za rad Eurojusta i ako je Komisija dala svoju prethodnu suglasnost.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U pogledu financijske potpore aktivnostima zajedničkih istražnih timova, Eurojust u suradnji s Europolom utvrđuje pravila i uvjete prema kojima će se obrađivati zahtjevi.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kolegij donosi odluku o pravilima za upućivanje nacionalnih stručnjaka u Eurojust.

2.  Kolegij donosi odluku o pravilima za upućivanje nacionalnih stručnjaka u Eurojust i o zadaćama ostalog osoblja, posebno kako bi se izbjegli potencijalni sukobi interesa.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Eurojust poduzima odgovarajuće administrativne mjere, među ostalim preko obuke i strategija prevencije, kako bi se izbjegli sukobi interesa kao i sukobi povezani s pitanjima nakon zapošljavanja.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust dostavlja svoje godišnje izvješće Europskom parlamentu koji može dati svoje primjedbe i zaključke.

1.  Eurojust dostavlja svoje godišnje izvješće Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima, koji mogu dati svoje primjedbe i zaključke.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Prije stupanja na dužnost, novoimenovani predsjednik Kolegija poziva se da pred nadležnim odborom ili odborima Europskog parlamenta da izjavu te da odgovori na pitanja koja mu postave članovi tih odbora.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Predsjednik Kolegija nastupa pred Europskim parlamentom, na zahtjev Parlamenta, radi rasprave o pitanjima u vezi s Eurojustom te posebno radi predstavljanja svojih godišnjih izvješća, uzimajući u obzir obveze diskrecije i povjerljivosti. Rasprave se ne odnose izravno ili neizravno na konkretne aktivnosti u odnosu na posebne operativne predmete.

2.  Tijekom svog mandata predsjednik Kolegija nastupa pred Europskim parlamentom, na njegov zahtjev, radi rasprave o pitanjima u vezi s Eurojustom te posebno radi predstavljanja svojih godišnjih izvješća, uzimajući u obzir obveze diskrecije i povjerljivosti. Rasprave se ne odnose izravno ili neizravno na konkretne aktivnosti u odnosu na posebne operativne predmete.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz druge obveze informiranja i savjetovanja iz ove Uredbe, Eurojust Europskom parlamentu dostavlja na znanje sljedeće:

3.  Uz druge obveze informiranja i savjetovanja iz ove Uredbe, Eurojust Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima na odgovarajućim službenim jezicima dostavlja na znanje sljedeće:

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 3. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  programske dokumente koji sadržavaju godišnje i višegodišnje programe;

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  godišnja izvješća Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Briše se.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Eurojust podnosi godišnje izvješće nacionalnim parlamentima. Eurojust dostavlja nacionalnim parlamentima i dokumente iz stavka 3.

Briše se.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 55.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 55.a

 

Mišljenja o prijedlozima zakonodavnih akata

 

Komisija i zainteresirane države članice mogu zatražiti mišljenje Eurojusta o svim prijedlozima zakonodavnih akata iz članka 76. UFEU-a.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uključuju odredbe članka 32. stavka 3. Odluke Vijeća 2002/187/PUP, kako je izmijenjena 2008., koje iz neobjašnjivih razloga nisu uvrštene u ovaj Prijedlog Komisije.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kolegij odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svojih članova o unutarnjem jezičnom uređenju Eurojusta.

Obrazloženje

Ova je izmjena uvedena kako bi se u ovoj Uredbi zadržalo isto jezično uređenje koje je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/794.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na nacionalne članove, njihove zamjenike i njihove pomoćnike iz članka 7., osoblje Eurojusta, nacionalne dopisnike i službenika za zaštitu podataka primjenjuje se obveza povjerljivosti u odnosu na podatke koje su saznali tijekom izvršavanja njihovih zadaća.

1.  Na nacionalne članove, njihove zamjenike i pomoćnike iz članka 7., osoblje Eurojusta, nacionalne dopisnike, upućene nacionalne stručnjake, suce za vezu, službenika za zaštitu podataka i osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka primjenjuje se obveza povjerljivosti u odnosu na sve podatke koje su saznali tijekom izvršavanja svojih zadaća.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Obveza povjerljivosti primjenjuje se na sve podatke koje je primio Eurojust, osim ako su ti podaci već objavljeni ili su dostupni javnosti.

4.  Obveza povjerljivosti primjenjuje se na sve podatke koje je primio ili razmijenio Eurojust, osim ako su ti podaci već objavljeni ili su dostupni javnosti.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na članove i osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka primjenjuje se obveza povjerljivosti u odnosu na sve podatke koje su saznali tijekom izvršavanja svojih zadaća.

Briše se.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kolegij, u roku od šest mjeseci od datuma svojeg prvog sastanka, donosi podrobna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

2.  Izvršni odbor u roku od šest mjeseci od datuma svojeg prvog sastanka priprema podrobna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 kako bi ih usvojio Kolegij.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Eurojust na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis članova Izvršnog odbora i svojih vanjskih i internih stručnjaka te njihove izjave o financijskim interesima i životopise. Zapisnici sa sastanaka Kolegija i Izvršnog odbora sustavno se objavljuju.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U cilju lakše borbe protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EZ) br. 1073/1999, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, Eurojust pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Eurojusta na temelju predloška iz Priloga tome Sporazumu.

1.  U cilju lakše borbe protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EU) br. 883/2013, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, Eurojust pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Eurojusta na temelju predloška iz Priloga tome Sporazumu.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski revizorski sud ima ovlasti revizije, na temelju dokumenata i na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja i podugovaratelja koji su primili sredstva Unije od Eurojusta.

2.  Europski revizorski sud redovito provodi revizije sukladnosti i uspješnosti aktivnosti Eurojusta, na temelju dokumenata ili provjera na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja i podugovaratelja koji su primili sredstva Unije od Eurojusta.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  OLAF može provoditi istrage, uključujući terenske provjere i inspekcije, u skladu s odredbama i postupcima koji su propisani u Uredbi (EZ) br. 1073/1999 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 kako bi utvrdio postoje li nepravilnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s rashodima koje financira Eurojust.

3.  OLAF može provoditi istrage, uključujući terenske provjere i inspekcije, u skladu s odredbama i postupcima koji su propisani u Uredbi (EU) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 kako bi utvrdio postoje li nepravilnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s rashodima koje financira Eurojust.

__________________

__________________

22 SL L 292, 15.11.1996, str. 2.

22 SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Osoblje Eurojusta, upravni direktor te članovi Kolegija i Izvršnog odbora bez odgađanja obavještavaju OLAF o svim prijevarama koje su uočili pri ispunjavanju svojih dužnosti ili zadaća, a da se pritom zbog toga ne dovodi u pitanje njihova odgovornost. Ako ne ispune ovu obvezu i ne obavijeste OLAF o prijevari o kojoj imaju saznanja, postaju osobno odgovorni za posljedice.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 62. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sigurnosna pravila o zaštiti klasificiranih informacija

Sigurnosna pravila o osjetljivim neklasificiranim i klasificiranim informacijama

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Eurojust primjenjuje sigurnosna načela sadržana u sigurnosnim pravilima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, kako je utvrđeno u prilogu Odluci Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom23. To, između ostalog, obuhvaća odredbe o razmjeni, obradi i pohrani takvih podataka.

Eurojust utvrđuje unutarnja pravila o zaštiti klasificiranih informacija Europske unije koja su u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU kako bi se osigurala istovjetna razina zaštite takvih informacija.

__________________

__________________

23 SL L 317, 3.12.2011., str. 1.

23 SL L 317, 3.12.2011., str. 1.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Eurojust utvrđuje unutarnja pravila o postupanju s informacijama i njihovoj povjerljivosti te o zaštiti osjetljivih neklasificiranih informacija, uključujući stvaranje i obradu takvih informacija u Eurojustu.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučaju odgovornosti koja nije ugovorna, Eurojust mora, u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica i neovisno o odgovornosti u skladu s člankom 37., ispraviti štetu koju su uzrokovali Kolegij ili osoblje Eurojusta prilikom izvršavanja svojih zadaća.

3.  U slučaju odgovornosti koja nije ugovorna, Eurojust mora, u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica i neovisno o odgovornosti u skladu s pravom Unije, ispraviti štetu koju su prouzročili Kolegij ili osoblje Eurojusta prilikom izvršavanja svojih zadaća.

Obrazloženje

Članak 37. briše se jer je već obuhvaćen novom Uredbom 45/2001.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  terorizam,

–  terorizam, teroristička kaznena djela, kaznena djela povezana s terorističkom skupinom i kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima:

Obrazloženje

Dodatak je potreban radi usklađivanja popisa s Direktivom (EU) 2017/541 o suzbijanju terorizma.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  pranje novca,

–  aktivnosti pranja novca,

Obrazloženje

Popis teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta trebaju biti u skladu s popisom kaznenih djela iz Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu. Izmjena je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između priloga i dosljednost oba instrumenta.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  ubojstvo, teške tjelesne ozljede,

–  ubojstvo i teške tjelesne ozljede,

Obrazloženje

Popis teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta trebaju biti u skladu s popisom kaznenih djela iz Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu. Izmjena je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između priloga i dosljednost oba instrumenta.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  organizirana pljačka,

–  razbojništvo i teška krađa,

Obrazloženje

Popis teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta trebaju biti u skladu s popisom kaznenih djela iz Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu. Izmjena je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između priloga i dosljednost oba instrumenta.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  krijumčarenje nezakonitih useljenika,

–  krijumčarenje imigranata,

Obrazloženje

Popis teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta trebaju biti u skladu s popisom kaznenih djela iz Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu. Izmjena je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između priloga i dosljednost oba instrumenta.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  nezakonita trgovina ugroženim životinjskim vrstama,

–  nezakonita trgovina životinjskim vrstama, uključujući ugrožene vrste;

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  kaznena djela protiv okoliša,

–  kaznena djela protiv okoliša, između ostalog onečišćenje s brodova,

Obrazloženje

Popis teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta trebaju biti u skladu s popisom kaznenih djela iz Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu. Izmjena je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između priloga i dosljednost oba instrumenta.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  onečišćenje s brodova,

Briše se.

Obrazloženje

Popis teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta trebaju biti u skladu s popisom kaznenih djela iz Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu. Izmjena je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između priloga i dosljednost oba instrumenta.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – alineja 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje, uključujući materijale koji prikazuju zlostavljanje djece i mamljenje djece u seksualne svrhe,

Obrazloženje

Popis teških kaznenih djela koja su u nadležnosti Eurojusta trebaju biti u skladu s popisom kaznenih djela iz Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu. Izmjena je uvedena kako bi se osigurala usklađenost između priloga i dosljednost oba instrumenta.

  • [1]   Uredba Vijeća br. 31 (EEZ), 11 (EZAE) od 18. prosinca 1961. godine o Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju , SL P 045, 14.6.1962., str. 1385., kako je izmijenjena, posebno Uredbom Vijeća 259/68, od 29. veljače 1968. (SL L 56, 4.3.1968., str. 1), koja je naknadno izmijenjena.
  • [2]   Uredba Vijeća br. 31 (EEZ), 11 (EZAE) od 18. prosinca 1961. godine o Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju , SL P 045, 14.6.1962., str. 1385., kako je izmijenjena, posebno Uredbom Vijeća 259/68, od 29. veljače 1968. (SL L 56, 4.3.1968., str. 1), koja je naknadno izmijenjena.

OBRAZLOŽENJE

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) osnovana je Odlukom Vijeća 2002/187/PUP u cilju jačanja borbe protiv teških oblika organiziranog kriminala u Europskoj uniji. Od svojeg osnivanja Eurojust olakšava koordinaciju i suradnju između nacionalnih istražnih tijela i tijela kaznenog progona u predmetima koji uključuju različite države članice. Pomogao je u izgradnji međusobnog povjerenja i premošćivanju različitih pravnih sustava i tradicija diljem EU-a. Brzim rješavanjem pravnih pitanja i utvrđivanjem nadležnih tijela u drugim zemljama, Eurojust je olakšao izvršavanje zahtjeva za pomoć, omogućio primjenu pravnih instrumenata za uzajamno priznavanje te poboljšao prekogranični kazneni progon.

Europska komisija je 17. srpnja 2013. predstavila prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust). Na predloženu Uredbu primjenjuje se redovni zakonodavni postupak. Vijeće je usvojilo djelomični opći pristup, uz iznimku odredaba povezanih s Uredom europskog javnog tužitelja.

Komisija je u prijedlogu Uredbe ustvrdila da je organizirani prekogranični kriminal proteklih deset godina uvelike eskalirao. U tom se smislu ističu terorizam, trgovina drogom, kibernetički kriminal i dječja pornografija. Kod tih je vrsta kriminala riječ o prekograničnim kaznenim djelima izuzetno mobilnih i fleksibilnih skupina koje djeluju u mnogim država članicama i u mnogim sferama kriminala te je u tom smislu prema navodima Komisije potrebna paneuropska strategija. U tom je kontekstu od iznimne važnosti Eurojustova uloga u unaprjeđenju pravosudne suradnje i koordinacije između nadležnih pravosudnih tijela država članica i pomaganju u istragama u koje su uključene zemlje koje nisu članice EU-a.

Općenito gledano, izvjestitelj se slaže sa sadašnjim stajalištem Vijeća i stoga je uskladio ključan dio svog izvješća s djelomičnim općim pristupom Vijeća. Otvorene članke i odredbe u tekstu o Eurojustu tek je potrebno uskladiti, posebno s obzirom na to da je u Vijeću usvojena pojačana suradnja u području Ureda europskog javnog tužitelja.

Odnosi s Uredom europskog javnog tužitelja

Komisija je u istom kontekstu predložila opsežne mjere usmjerene na osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja. Reforma Eurojusta bila je potrebna zbog toga što se člankom 86. stavkom 1. UFEU-a propisuje da se njime uspostavlja Ured europskog javnog tužitelja. S obzirom na to da Vijeće nije uspjelo osnovati Ured europskog javnog tužitelja jednoglasno, 19 država članica izrazilo je svoj interes za sudjelovanjem u pojačanoj suradnji.

Izvjestitelj načelno podržava ideju otvaranja Ureda europskog javnog tužitelja, ali pod uvjetom da se očuvaju načela proporcionalnosti i supsidijarnosti kako se bi kazneni progon provodio na razini država članica. Ipak, izvjestitelj izražava žaljenje zbog toga što će Ured europskog javnog tužitelja biti osnovan u okviru pojačane suradnje jer bi samo jednoglasna odluka o njegovu osnivanju predstavljala stvarnu dodanu vrijednost za pravosuđe i unutarnje poslove EU-a.

Ova Uredba načelno uključuje odredbe potrebne za uređivanje odnosa između Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja.

Stoga se nadležnosti moraju definirati jasno, tj. tako da se zajamči pravna sigurnost. Na taj će se način izbjeći propusti pri kaznenom progonu i dupliciranje postupaka.

U svjetlu činjenice da Ured europskog javnog tužitelja neće imati isključivu već podijeljenu nadležnost u pogledu kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije, izvjestitelj želi istaknuti da je moguć sukob nadležnosti u tom pogledu i poziva suzakonodavce da se pridržavaju preciznih definicija i razgraničenja nadležnosti.

Zadaće i područje nadležnosti Eurojusta utvrđeni su Poglavljem I. prijedloga, a popis kaznenih djela za koje je prema članku 3. stavku 1. nadležan Eurojust naveden je u Prilogu 1. prijedlogu.

Eurojust je u svakom slučaju i dalje nadležan za kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije onda kada za njih nije nadležan Ured europskog javnog tužitelja. To znači da je Eurojust i dalje nadležan za potporu država članica koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja u svim predmetima koji uključuju kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije.

Zaštita podataka

Uredbom se predviđaju posebne odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na njihovu obradu. Izvjestitelj naročito pozdravlja činjenicu da je Vijeće uvelo razliku između operativnih osobnih podataka i administrativnih osobnih podataka. Ovom bi se Uredbom trebala osigurati pravila o zaštiti podataka samo kada je riječ o obradi osobnih podataka u operativne svrhe. Uredba (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na sve administrativne osobne podatke koje posjeduje Eurojust. Taj isti posebni režim zaštite podataka primjenjuje se na Europol, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/794, i na Ured europskog javnog tužitelja. Izjavom br. 21. priloženom Ugovorima potvrđuje se da se posebna pravila o zaštiti osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka u područjima pravosudne suradnje u kaznenim predmetima te policijske suradnje na temelju članka 16. UFEU-a mogu pokazati potrebnima zbog specifične naravi područja pravosuđa i unutarnjih poslova. Izvjestitelj odlučno savjetuje suzakonodavcima da prošire područje primjene na operativne podatke u okviru tekuće reforme Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Struktura i ustrojstvo Eurojusta

Eurojust ima jednog člana po državi članici, a oni imaju status tužitelja, suca ili policijskog službenika s jednakovrijednim nadležnostima.

Kolegij se bavi operativnim aktivnostima, potporom i koordinacijom nacionalnih istraga. To su njegove osnovne zadaće. Kolegij se u pravilu sastoji od svih nacionalnih članova. Vijeće je uvelo veću razliku između operativnih i administrativnih zadaća dodjeljivanjem svih upravljačkih ovlasti Izvršnom odboru. Izvjestitelj je slijedio taj pristup. Cilj je da Eurojust funkcionira učinkovito i ekonomično, uz nacionalne članove koje podupire Izvršni odbor i koji se tako mogu usredotočiti na svoje operativne zadaće. Ipak, Vijeće i izvjestitelj odlučili su ograničiti prisutnost jednog predstavnika Komisije u Izvršnom odboru kako bi se postigla usklađenost s Uredbom (EU) 2016/794.

Brexit, Irska i Danska

Ujedinjena Kraljevina i Irska nisu poslale obavijest o tome da žele sudjelovati u donošenju i primjeni ove Uredbe kako je predviđeno u članku 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde priloženog Ugovorima.

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske koji je priložen Ugovorima Danska ne sudjeluje u donošenju predložene Uredbe te ona za nju neće biti obvezujuća niti će se na nju primjenjivati.

Izvjestitelj izražava žaljenje zbog toga što navedene zemlje ne žele sudjelovati u donošenju predložene Uredbe. Stoga predlaže da se razmotri pregovaranje o sporazumima o suradnji između Eurojusta i tih država članica, iako je svjestan da se sporazumi o suradnji obično sklapaju s trećim zemljama. Ipak, izvjestitelj želi naglasiti da je suradnja u području PUP-a od ključne važnosti u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Zaključak

Izvjestitelj zaključuje da se nacrt prijedloga mora uskladiti s djelomičnim općim pristupom Vijeća i Uredbom o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja. Osim toga, potrebno je ažurirati odredbe o zaštiti podataka. Nadalje, u pogledu nadležnosti, a posebno kada je riječ o kaznenim djelima koja utječu na financijske interese Unije, od iznimne su važnosti precizne definicije i razgraničenje nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja i Eurojusta.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR (15.9.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ingeborg Gräßle

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

(5)  Dok Ured europskog javnog tužitelja treba imati isključivu nadležnost za istragu i kazneni progon kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije, Eurojust treba biti u mogućnosti pružiti potporu nacionalnim tijelima pri provođenju istrage i kaznenom progonu takvih oblika kriminala u skladu s Uredbom o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.

(5)  S obzirom na to da je Ured europskog javnog tužitelja uspostavljen na temelju pojačane suradnje, Uredba o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja obvezujuća je samo za one države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji. Stoga, za one države članice koje ne sudjeluju u okviru Ureda europskog javnog tužitelja Eurojust ostaje i dalje u potpunosti nadležan za kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije. Za države članice koje sudjeluju u okviru Ureda europskog javnog tužitelja Eurojust treba biti u mogućnosti pružiti potporu nacionalnim tijelima pri provođenju istrage i kaznenom progonu takvih oblika kriminala u skladu s Uredbom o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Potrebno je jasno utvrditi podjelu nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja i Eurojusta u pogledu kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije. Eurojust bi trebao moći izvršavati svoje ovlasti u slučajevima koji uključuju i države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja i države članice koje u njoj ne sudjeluju. Eurojust bi u takvim slučajevima trebao djelovati na zahtjev onih država članica koje ne sudjeluju ili na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja. Eurojust je u svakom slučaju i dalje nadležan za kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije onda kad za njih nije nadležan Ured europskog javnog tužitelja ili kad je taj Ured za njih nadležan, ali ne izvršava svoju nadležnost. Države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja mogu i dalje tražiti potporu Eurojusta u svim slučajevima koji se odnose na kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Nužno je Eurojustu dati administrativnu i upravljačku strukturu kojom mu se omogućuje da izvršava zadaće na učinkovitiji način i koja je u skladu s načelima koja se primjenjuju na agencije Unije, zadržavajući pritom posebna obilježja Eurojusta i štiteći njegovu neovisnost u obnašanju svojih operativnih funkcija. U tom je cilju potrebno pojasniti funkcije nacionalnih članova, Kolegija i upravnog direktora te uspostaviti Izvršni odbor.

(12)  Nužno je Eurojustu dati administrativnu i upravljačku strukturu kojom mu se omogućuje da izvršava zadaće na učinkovitiji način, uvijek u skladu s poveljom Europske unije o temeljnim pravima, i koja je u skladu s načelima koja se primjenjuju na agencije Unije, zadržavajući pritom posebna obilježja Eurojusta i štiteći njegovu neovisnost u obnašanju svojih operativnih funkcija. U tom je cilju potrebno pojasniti funkcije nacionalnih članova, Kolegija i upravnog direktora te uspostaviti Izvršni odbor.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Komisiju trebaju predstavljati Kolegij, kada izvršava svoje upravljačke funkcije, i Izvršni odbor, kako bi se osigurao neoperativni nadzor i strateško vodstvo Eurojusta.

(15)  Komisiju trebaju predstavljati Kolegij, kada vodi rasprave o administrativnim pitanjima ili kada usvaja odluke u vezi s njima, i Izvršni odbor, kako bi se osigurao neoperativni nadzor i strateško vodstvo Eurojusta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  U cilju jamčenja potpune neovisnosti i autonomije Eurojusta treba mu odobriti neovisan proračun koji će se puniti na temelju doprinosa iz proračuna Unije, osim u odnosu na plaće i prihode nacionalnih članova i pomoćnog osoblja, za koje su odgovorne države članice podrijetla. Proračunski postupak Unije treba se primjenjivati u odnosu na doprinos Unije i druge subvencije koje se isplaćuju iz općeg proračuna. Reviziju financijskih izvještaja treba obavljati Revizorski sud.

(30)  U cilju jamčenja potpune neovisnosti i autonomije Eurojusta treba mu odobriti neovisan proračun koji će se puniti na temelju doprinosa iz proračuna Unije, osim u odnosu na plaće i prihode nacionalnih članova i pomoćnog osoblja, za koje su odgovorne države članice podrijetla. Proračunski postupak Unije treba se primjenjivati u odnosu na doprinos Unije i druge subvencije koje se isplaćuju iz općeg proračuna. Reviziju financijskih izvještaja treba obavljati Revizorski sud, a odobravati ih treba Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  U cilju jamčenja potpune neovisnosti i autonomije Eurojusta treba mu odobriti neovisan proračun koji će se puniti na temelju doprinosa iz proračuna Unije, osim u odnosu na plaće i prihode nacionalnih članova i pomoćnog osoblja, za koje su odgovorne države članice podrijetla. Proračunski postupak Unije treba se primjenjivati u odnosu na doprinos Unije i druge subvencije koje se isplaćuju iz općeg proračuna. Reviziju financijskih izvještaja treba obavljati Revizorski sud.

(30)  U cilju jamčenja potpune neovisnosti i autonomije Eurojusta treba mu odobriti neovisan proračun dostatan za pravilno obavljanje zadaća koji će se puniti na temelju doprinosa iz proračuna Unije, osim u odnosu na plaće i prihode nacionalnih članova i pomoćnog osoblja, za koje su odgovorne države članice podrijetla. Proračunski postupak Unije treba se primjenjivati u odnosu na doprinos Unije i druge subvencije koje se isplaćuju iz općeg proračuna. Reviziju financijskih izvještaja treba obavljati Revizorski sud.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća oblike kaznenih djela iz Priloga 1. Međutim, on nije nadležan za kaznena djela za koja je nadležan Ured europskog javnog tužitelja.

1.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća oblike kaznenih djela iz Priloga 1. Međutim, Eurojust općenito ne izvršava svoju nadležnost u pogledu kaznenih djela za koja Ured europskog javnog tužitelja izvršava svoju nadležnost. Kao iznimka od tog općeg pravila Eurojust izvršava svoju nadležnost u kaznenim predmetima:

 

  u koje su uključene države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji, ali u vezi s kojima Ured europskog javnog tužitelja ne izvršava svoju nadležnost,

 

  u koje su uključene države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem tog Ureda, na zahtjev tih država članica ili Ureda europskog javnog tužitelja.

 

Eurojust, Ured europskog javnog tužitelja i predmetne države članice u tu se svrhu međusobno savjetuju i surađuju. Praktični detalji o izvršavanju nadležnosti u skladu s ovim stavkom uređuju se sporazumom o suradnji kako je navedeno u članku 38. stavku 2.a.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  podupire specijalizirane stručne centre Unije koje su razvili Europol i druga tijela Unije;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prilikom obavljanja svojih zadaća, Eurojust može, uz obrazloženje, tražiti od nadležnih tijela predmetnih država članica da:

2.  Prilikom obavljanja svojih zadaća, Eurojust bi mogao, uz obrazloženje, tražiti od nadležnih tijela predmetnih država članica da:

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Eurojust isto tako može:

3.  Eurojust bi isto tako mogao:

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sudjeluju, prema potrebi, u zajedničkim istražnim timovima, među ostalim u njihovu osnivanju;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kolegij se sastoji od:

1.  Kolegij se sastoji od svih nacionalnih članova za operativna pitanja i, povrh toga, kad se raspravlja o upravljačkim ili administrativnim pitanjima ili kad se usvajaju odluke u tom području, od dva predstavnika Komisije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svih nacionalnih članova kada Kolegij obnaša svoje operativne funkcije u skladu s člankom 4.;

Briše se.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svih nacionalnih članova i dva predstavnika Komisije kada Kolegij obnaša svoju upravljačku funkciju u skladu s člankom 14.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim ako je drukčije navedeno, Kolegij donosi odluke većinom glasova svojih članova.

1.  Osim ako je drukčije navedeno i ako se ne može postići konsenzus, Kolegij donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  donosi pravila za sprječavanje i rješavanje sukoba interesa u odnosu na svoje članove;

(f)  donosi pravila za otkrivanje i sprečavanje ili rješavanje sukoba interesa u odnosu na svoje članove;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kolegij donosi, u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju, odluku koja se temelji na članku 2. stavku 1. Pravilnika o osoblju i članku 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom delegira odgovarajuće ovlasti imenovanja upravnom direktoru i definira uvjete na temelju kojih je moguće obustaviti delegiranje ovlasti. Upravni direktor može te ovlasti dalje delegirati.

2.  Kolegij donosi, u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju, odluku koja se temelji na članku 2. stavku 1. Pravilnika o osoblju i članku 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom delegira odgovarajuće ovlasti imenovanja upravnom direktoru i definira uvjete na temelju kojih je moguće obustaviti delegiranje ovlasti. Upravni direktor može te ovlasti dalje delegirati. Upravni direktor na sljedećem sastanku Kolegija izvještava o delegiranju ili daljnjem delegiranju tih ovlasti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je potrebno u iznimnim okolnostima, Kolegij može privremeno odlučiti obustaviti delegiranje ovlasti tijela za imenovanje upravnom direktoru i ovlasti koje je on dalje delegirao te ih sam izvršavati ili ih delegirati jednome od svojih članova ili članu osoblja koji nije upravni direktor.

3.  Ako je potrebno u iznimnim okolnostima, Kolegij može utemeljenom odlukom privremeno odlučiti obustaviti delegiranje ovlasti tijela za imenovanje upravnom direktoru i ovlasti koje je on dalje delegirao te ih sam izvršavati ili ih delegirati jednome od svojih članova ili članu osoblja Eurojusta koji nije upravni direktor. Kolegij izvještava Komisiju i Europski parlament o takvim odlukama o obustavi u pisanom obliku u roku od pet radnih dana, navodi detaljne razloge i provedbena pravila novih ili privremenih odredbi u vezi s vođenjem Agencije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravnog direktora imenuje Kolegij s popisa kandidata koji je predložila Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. U svrhu potpisivanja ugovora s upravnim direktorom, Eurojusta predstavlja predsjednik Kolegija.

2.  Upravnog direktora imenuje Kolegij na temelju postignuća te dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina i relevantnog iskustva, s popisa kandidata koji je predložila Komisija nakon objave poziva za iskazivanje interesa u Službenom listu Europske unije i drugdje, u skladu s Poslovnikom Eurojusta i na temelju otvorenog i transparentnog natječaja. Kolegij odlučuje u skladu s mišljenjem Europskog parlamenta koje se temelji na zajedničkoj preporuci Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odbora za proračunski nadzor.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prije imenovanja kandidat kojeg je izabrao Kolegij odgovara na pitanja članova Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Mandat upravnog direktora traje pet godina. Do kraja tog razdoblja, Komisija će provesti ocjenu u kojoj se uzima u obzir ocjena rada Izvršnog direktora.

3.  Mandat upravnog direktora traje četiri godine. Do kraja tog razdoblja, Komisija će provesti ocjenu u kojoj se uzima u obzir ocjena rada Izvršnog direktora.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kolegij, koji djeluje na prijedlog Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3., može jednom produžiti mandat upravnog direktora za najviše pet godina.

4.  Kolegij, koji djeluje na prijedlog Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3., može jednom produžiti mandat upravnog direktora za najviše četiri godine.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Upravni direktor odgovara Kolegiju i Izvršnom odboru.

6.  Upravni direktor odgovara Kolegiju.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Upravni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Kolegija donesene na prijedlog Komisije.

7.  Upravni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Kolegija usvojene dvotrećinskom većinom njegovih članova i donesene na prijedlog Komisije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

f)  pripremu akcijskog plana koji se nastavlja na zaključke izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji, ocjenama i istragama, uključujući one Europskog nadzornika za zaštitu podataka i OLAF-a i izvješćivanje o napretku dva puta godišnje Izvršnom odboru, Komisiji i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka;

f)  pripremu akcijskog plana koji se nastavlja na zaključke izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji, ocjenama i istragama, uključujući one Europskog nadzornika za zaštitu podataka i OLAF-a i izvješćivanje o napretku dva puta godišnje Izvršnom odboru, Komisiji, Europskom parlamentu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka ja (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ja)  donošenje strategije za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima u roku od šest mjeseci nakon njegova osnivanja;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – točka jb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

jb)  pripremu strategije za zaštitu zviždača.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Upravni direktor predstavlja svaku strategiju Izvršnom odboru. Upravni direktor utvrđuje redovito preispitivanje svake od tih strategija (strategije borbe protiv prijevara, strategije za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima te strategije za zaštitu zviždača) i njihovih provedbenih pravila. Prvo preispitivanje provodi se u roku od šest mjeseci od donošenja tih triju strategija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust uspostavlja i održava poseban odnos s Uredom europskog javnog tužitelja na temelju bliske suradnje i razvoja veza u području operativnih i administrativnih pitanja i pitanja upravljanja navedenih u nastavku. U tu svrhu, Europski javni tužitelj i predsjednik Eurojusta sastaju se redovito kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa.

1.  Eurojust uspostavlja i održava poseban odnos s Uredom europskog javnog tužitelja na temelju bliske suradnje i razvoja veza u području operativnih i administrativnih pitanja i pitanja upravljanja navedenih u nastavku. U tu svrhu, Europski javni tužitelj i predsjednik Eurojusta sastaju se redovito kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa i uspostavili akcijski plan za zaštitu financijskih interesa Unije kojim se u obzir uzimaju njihova područja nadležnosti.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Eurojust pruža potporu radu Ureda europskog javnog tužitelja putem usluga koje pruža njegovo osoblje. Takva potpora u svakom slučaju uključuje:

Ured europskog javnog tužitelja može se osloniti na potporu i resurse administrativne službe Eurojusta. U tu svrhu Eurojust može pružati usluge od zajedničkog interesa Uredu europskog javnog tužitelja.

 

Pojedinosti usluga koje će se pružati propisuju se sporazumom između Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  tehničku potporu za pripremu godišnjeg proračuna, programskog dokumenta koji sadržava godišnje i višegodišnje programe i plana upravljanja;

Briše se.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  tehničku potporu za zapošljavanje i upravljanje karijerom;

Briše se.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 1. – točka c.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  sigurnosne usluge;

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d)  usluge informacijske tehnologije;

Briše se.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e)  usluge financijskog upravljanja, računovodstva i revizije;

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

f)  i sve druge usluge od općeg interesa.

Briše se.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 7. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pojedinosti usluga koje će se pružati propisuju se sporazumom između Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja.

Briše se.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  OLAF može pridonijeti koordinacijskim aktivnostima Eurojusta u vezi sa zaštitom financijskih interesa Unije, u skladu sa svojim mandatom propisanim Uredbom (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. .../2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1074/1999.

2.  OLAF može pridonijeti koordinacijskim aktivnostima Eurojusta u vezi sa zaštitom financijskih interesa Unije, u skladu sa svojim mandatom propisanim Uredbom (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U svrhe primanja i prijenosa informacija između Eurojusta i OLAF-a, i ne dovodeći u pitanje članak 8., države članice osiguravaju da se nacionalni članovi Eurojusta smatraju nadležnim tijelima samo u svrhu Uredbe (EZ) br. 1073/1999 i Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999. br. 1073/1999 i Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/199919. Razmjena informacija između OLAF-a i nacionalnih članova ne dovodi u pitanje obvezu pružanja podataka drugim nadležnim tijelima u skladu s tim Uredbama.

3.  U svrhe primanja i prijenosa informacija između Eurojusta i OLAF-a, i ne dovodeći u pitanje članak 8., države članice osiguravaju da se nacionalni članovi Eurojusta smatraju nadležnim tijelima država članica samo u svrhu Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). Razmjena informacija između OLAF-a i nacionalnih članova ne dovodi u pitanje obvezu pružanja podataka drugim nadležnim tijelima u skladu s tim Uredbama.

_________________

 

19 SL L 136, 31.5.1999., str. 8.

 

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust može sklapati sporazume o suradnji s tijelima iz članka 38. stavka 1.

1.  Eurojust može sklapati memorandume o razumijevanju s tijelima iz članka 38. stavka 1.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1., Eurojust može odobriti prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama ili Interpolu, u odnosu na pojedine predmete ako:

2.  Odstupajući od stavka 1., Eurojust može odobriti prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama ili Interpolu, u odnosu na pojedine predmete samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta ili više njih:

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  je prijenos nužan ili propisan zakonom radi važnog općeg javnog interesa Unije ili njezinih država članica, u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, ili radi podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili

(c)  je prijenos nužan ili propisan zakonom radi važnog općeg javnog interesa Unije ili njezinih država članica, u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, ili radi podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Tijelo nadležno za proračun odobrava sredstva za doprinose Eurojusta.

6.  Tijelo nadležno za proračun odobrava sredstva za doprinose Unije Eurojustu.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 1. ožujka nakon svake financijske godine, računovodstveni službenik Eurojusta dostavlja privremeni financijski izvještaj računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.

1.  Do 1. ožujka nakon svake financijske godine, računovodstveni službenik Eurojusta dostavlja privremeni financijski izvještaj računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskog suda.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Eurojust izvještaj o proračunskom i financijskom upravljanju dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu do 31. ožujka sljedeće financijske godine.

2.  Eurojust izvještaj o proračunskom i financijskom upravljanju dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću kao i Revizorskom sudu do 31. ožujka sljedeće financijske godine.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12a.  Razrješnicu za izvršenje proračuna Eurojustu daje Europski parlament na preporuku Vijeća, nakon postupka sličnog onome koji je predviđen člankom 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člancima 164. do 166. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te na temelju revizorskog izvješća Revizorskog suda.

 

Ako Europski parlament odbije odobriti razrješnicu, upravni direktor nudi svoju ostavku Kolegiju koji svoju konačnu odluku donosi u svjetlu okolnosti.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kolegij donosi odluku o pravilima za upućivanje nacionalnih stručnjaka u Eurojust.

2.  Kolegij donosi odluku o pravilima za upućivanje nacionalnih stručnjaka u Eurojust i o zadaćama ostalog osoblja, posebno kako bi se izbjegli potencijalni sukobi interesa.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Eurojust poduzima odgovarajuće administrativne mjere, među ostalim preko obuke i strategija prevencije, kako bi se izbjegli sukobi interesa kao i sukobi povezani s pitanjima nakon zapošljavanja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz druge obveze informiranja i savjetovanja iz ove Uredbe, Eurojust Europskom parlamentu dostavlja na znanje sljedeće:

3.  Uz druge obveze informiranja i savjetovanja iz ove Uredbe, Eurojust Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima na odgovarajućim službenim jezicima dostavlja na znanje sljedeće:

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Eurojust na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis članova Izvršnog odbora i svojih vanjskih i internih stručnjaka te njihove izjave o financijskim interesima i životopise. Zapisnici sa sastanaka Kolegija i Izvršnog odbora sustavno se objavljuju.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U cilju lakše borbe protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EZ) br. 1073/1999, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, Eurojust pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Eurojusta na temelju predloška iz Priloga tome Sporazumu.

1.  U cilju lakše borbe protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EU) br. 883/2013, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, Eurojust pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Eurojusta na temelju predloška iz Priloga tome Sporazumu.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski revizorski sud ima ovlasti revizije, na temelju dokumenata i na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja i podugovaratelja koji su primili sredstva Unije od Eurojusta.

2.  Europski revizorski sud redovito provodi revizije sukladnosti i uspješnosti aktivnosti Eurojusta, na temelju dokumenata ili provjera na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja i podugovaratelja koji su primili sredstva Unije od Eurojusta.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  OLAF može provoditi istrage, uključujući terenske provjere i inspekcije, u skladu s odredbama i postupcima koji su propisani u Uredbi (EZ) br. 1073/1999 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 kako bi utvrdio postoje li nepravilnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s rashodima koje financira Eurojust.

3.  OLAF može provoditi istrage, uključujući terenske provjere i inspekcije, u skladu s odredbama i postupcima koji su propisani u Uredbi (EU) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 kako bi utvrdio postoje li nepravilnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s rashodima koje financira Eurojust.

_________________

_________________

22 SL L 292, 15.11.1996, str. 2.

22 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Osoblje Eurojusta, upravni direktor te članovi Kolegija i Izvršnog odbora bez odgađanja obavještavaju OLAF o svim prijevarama koje su uočili pri ispunjavanju svojih dužnosti ili zadaća, a da se pritom zbog toga ne dovodi u pitanje njihova odgovornost. Ako ne ispune ovu obvezu i ne obavijeste OLAF o prijevari o kojoj imaju saznanja, postaju osobno odgovorni za posljedice.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  spol;

(d)  rod;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  spol;

(d)  rod;

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Agencija Europske unije za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima (Eurojust)

Referentni dokumenti

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

10.9.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Prethodni/-a izvjestitelj(ica) za mišljenje

Monika Hohlmeier

Razmatranje u odboru

13.7.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.9.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Julia Pitera

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (11.10.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: António Marinho e Pinto

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska integracija u političkom i gospodarskom pogledu iziskuje potpuno povezivanje u području pravosuđa i pravde općenito.

Politička tijela ne smiju se miješati u rad pravosudnih tijela te stoga izvjestitelj smatra da Europska komisija ne bi trebala sudjelovati u postupku donošenja odluka Eurojusta.

Kriminal, osobito gospodarski, prepreka je za gospodarski i socijalni razvoj jer se njime krše zakoni socijalnog suživota i narušavaju tržišna pravila. Protiv njega se treba učinkovito boriti odgovarajućim zakonodavstvom i sudovima koji djeluju brzo i nepristrano.

Europska komisija u Prijedlogu načelno smatra da Ured europskog javnog tužitelja nije član Eurojusta te može prisustvovati sastancima Eurojusta samo u svojstvu promatrača („bez prava glasa” u skladu s člankom 12. stavkom 2. i člankom 16. stavkom 7.).

Međutim, u skladu s člankom 86. stavkom 1. UFEU-a, Ured europskog javnog tužitelja trebao bi biti osnovan „od Eurojusta”. Da bi se očuvala ta veza i osigurala učinkovita borba protiv prekograničnog kriminala, Ured europskog javnog tužitelja treba biti član Eurojusta.

U članku 41. stavku 2. Prijedloga navodi se da „Eurojust bez odlaganja rješava svaki zahtjev za potporu koji mu uputi Ured europskog javnog tužitelja i s tim zahtjevima postupa, ako je primjereno, kao da su primljeni od nacionalnog tijela nadležnog za pravosudnu suradnju”. Unatoč tome, suradnja između Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja trebala bi biti bliža.

U Prilogu 1. Prijedlogu iznosi se popis vrsta teških kaznenih djela u nadležnosti Eurojusta. Među njima su i „kaznena djela protiv financijskih interesa Unije”.

U članku 3. stavku 1. Prijedloga navodi se pak da Eurojust „nije nadležan za kaznena djela za koja je nadležan Ured europskog javnog tužitelja”.

Ta su djela jasno opisana u članku 86. UFEU-a kao „kaznena djela protiv financijskih interesa Unije”, čime se povećava vjerojatnost mogućeg sukoba nadležnosti između tih dvaju tijela.

Komisija smatra da se u slučajevima koji se odnose i na financijske interese Unije i na financijske interese država članica, u skladu s člankom 13. Prijedloga uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (COM (2013) 534), nadležnost za takva kaznena djela može vratiti natrag nacionalnim tijelima.

U takvim bi slučajevima Eurojust mogao preuzeti koordinacijsku ulogu s obzirom na to da je nadležan i za kaznena djela koja mogu utjecati na financijske interese Unije.

Međutim, to objašnjenje koje je predložila Komisija nije prihvatljivo jer:

(a) O osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja još se raspravlja te nije vjerojatno da će se rješenje iz članka 13. održati u konačnoj verziji.

(b) Ured europskog javnog tužitelja u svakom će slučaju djelovati samo u okviru ograničenog broja država članica (pojačana suradnja).

(c) Taj postupak mogao bi se pokazati presporim da bi bio učinkovit.

Iako se Prijedlogom potvrđuje „potpuna neovisnost i autonomija Eurojusta” (vidi uvodnu izjavu 30.), Komisija bi htjela Eurojust pretvoriti u europsku agenciju na koju bi se primjenjivao zajednički pristup agencijama dogovoren 2012. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Ta vizija Komisije podrazumijeva na primjer i sudjelovanje njezinih dvaju predstavnika u administrativnim pitanjima („upravljačkim funkcijama”) Eurojusta (vidi članak 10. stavak 1. točku (b) i članak 16. stavak 4.).

No prema mišljenju Komisije te zadaće također obuhvaćaju izbor predsjednika i potpredsjednika Eurojusta (članak 14. stavak 1. točka (k)), što očito nije isključivo administrativna zadaća.

Člankom 17. stavkom 2. predviđa se da upravnog direktora imenuje Kolegij Eurojusta na temelju popisa kandidata koji predlaže Komisija, čime se ograničava izbor članova Kolegija.

U Prijedlogu se ne spominje rješavanje sukoba nadležnosti, što je u skladu s člankom 85. stavkom 1. točkom (c) UFEU-a jedna od glavnih zadaća Eurojusta.

U Prijedlogu se ničim ne upućuje na vezu s Okvirnom odlukom Vijeća 2009/948/PUP kojom se želi poboljšati pravosudna suradnja kako bi se spriječilo da dvije države članice ili više njih istovremeno vode usporedne kaznene postupke protiv iste osobe na temelju istih činjenica.

Tom se Odlukom utvrđuje da države članice EU-a mogu razmjenjivati informacije i imati izravni uvid u kaznene postupke. Ne postigne li se dogovor, predmet se, prema potrebi, upućuje Eurojustu, pod uvjetom da je u njegovoj nadležnosti.

Prijedlogom o Eurojustu ne mijenja se niti stavlja izvan snage spomenuta Okvirna odluka, niti u Prijedlogu Komisije ima govora o sudskom preispitivanju odluka Eurojusta o sukobu nadležnosti.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Budući da se Ured europskog javnog tužitelja treba osnovati od Eurojusta, ova Uredba uključuje nužne odredbe za uređivanje odnosa između Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja.

(4)  Budući da je Ured europskog javnog tužitelja uspostavljen na temelju pojačane suradnje, Uredba o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja u cijelosti je obvezujuća te se izravno primjenjuje samo na države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji. Stoga, za one države članice koje ne sudjeluju u okviru Ureda europskog javnog tužitelja Eurojust ostaje i dalje u potpunosti nadležan za vrste kaznenih djela navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  U obzir bi se trebala uzeti i evaluacija Odluke Vijeća 2002/187/PUP i aktivnosti koje provodi Eurojust (konačno izvješće od 30. lipnja 2015.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Zadaća Eurojusta u pogledu olakšavanja suradnje među pravosudnim tijelima provodi se u okviru drugih pravnih instrumenata kao što je Okvirna odluka Vijeća 2009/948/PUP1a, čije bi odredbe stoga trebalo uskladiti s ovom Uredbom.

 

____________________

 

1a Okvirna odluka Vijeća 2009/948/PUP od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcima

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(8)  Ovom Uredbom u potpunosti se poštuju temeljna prava i slobode te se potpuno štite načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potrebno je propisati oblike teških kaznenih djela koja pogađaju dvije ili više država članica, a koja su u nadležnosti Eurojusta. Nadalje, potrebno je definirati slučajeve koji ne uključuju dvije ili više država članica, ali zahtijevaju zajednički kazneni progon. Takvi slučajevi trebaju uključivati istrage i kazneni progon koji pogađaju samo jednu državu članicu i treću zemlju te slučajeve koji pogađaju samo jednu državu članicu i Uniju.

(9)  Potrebno je jasno propisati oblike teških kaznenih djela koja pogađaju dvije ili više država članica, a koja su u nadležnosti Eurojusta. Nadalje, potrebno je definirati slučajeve koji ne uključuju dvije ili više država članica, ali zahtijevaju zajednički kazneni progon. Takvi slučajevi trebaju uključivati istrage i kazneni progon koji pogađaju samo jednu državu članicu i treću zemlju te slučajeve koji pogađaju samo jednu državu članicu i Uniju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Dok obnaša svoje operativne funkcije u odnosu na specifične kaznene predmete, na zahtjev nadležnih tijela država članica ili na vlastitu inicijativu, Eurojust treba djelovati ili putem jednog ili više nacionalnih članova ili kao Kolegij.

(10)  Dok obnaša svoje operativne funkcije u odnosu na specifične kaznene predmete, na zahtjev nadležnih tijela država članica ili na vlastitu inicijativu, Eurojust treba djelovati ili putem jednog ili više nacionalnih članova ili kao Kolegij. Isto tako, na zahtjev nadležnog tijela države članice ili Komisije, Eurojust bi trebao biti u mogućnosti pomoći u istragama koje obuhvaćaju samo tu državu članicu, ali koje imaju posljedice na razini Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osiguralo da Eurojust može pružiti odgovarajuću potporu i koordinirati prekogranične istrage, nužno je da svi nacionalni članovi imaju iste operativne ovlasti radi učinkovitije međusobne suradnje i suradnje s nacionalnim tijelima Nacionalnim članovima trebaju se dodijeliti one ovlasti kojima se omogućuje Eurojustu da ostvaruje svoju misiju na odgovarajući način. Te ovlasti trebaju uključivati pristup mjerodavnim informacijama u nacionalnim javnim registrima, izdavanje i izvršavanje zahtjeva za uzajamnu pomoć i priznavanje, izravno kontaktiranje i razmjena informacija s nadležnim tijelima, sudjelovanje u zajedničkim istražnim timovima i, u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelom ili u hitnim slučajevima, nalaganje istražnih mjera i kontroliranih isporuka.

(11)  Kako bi se osiguralo da Eurojust može pružiti odgovarajuću potporu i koordinirati prekogranične istrage, nužno je da svi nacionalni članovi imaju iste operativne ovlasti radi dosljednije i učinkovitije međusobne suradnje i suradnje s nacionalnim tijelima. Nacionalnim članovima trebaju se dodijeliti one ovlasti kojima se omogućuje Eurojustu da ostvaruje svoju misiju na odgovarajući način. Te ovlasti trebaju uključivati pristup mjerodavnim informacijama u nacionalnim javnim registrima, izdavanje i izvršavanje zahtjeva za uzajamnu pomoć i priznavanje, izravno kontaktiranje i razmjena informacija s nadležnim tijelima, sudjelovanje u zajedničkim istražnim timovima i, u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelom ili u hitnim slučajevima, nalaganje istražnih mjera i kontroliranih isporuka.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Nužno je Eurojustu dati administrativnu i upravljačku strukturu kojom mu se omogućuje da izvršava zadaće na učinkovitiji način i koja je u skladu s načelima koja se primjenjuju na agencije Unije, zadržavajući pritom posebna obilježja Eurojusta i štiteći njegovu neovisnost u obnašanju svojih operativnih funkcija. U tom je cilju potrebno pojasniti funkcije nacionalnih članova, Kolegija i upravnog direktora te uspostaviti Izvršni odbor.

(12)  Nužno je Eurojustu dati administrativnu i upravljačku strukturu kojom mu se omogućuje da izvršava zadaće na učinkovitiji način i koja je potpuno u skladu s načelima koja se primjenjuju na agencije Unije te kojom se poštuju temeljna prava i slobode, zadržavajući pritom posebna obilježja Eurojusta i štiteći njegovu neovisnost u obnašanju svojih operativnih funkcija. U tom je cilju potrebno pojasniti funkcije nacionalnih članova, Kolegija i upravnog direktora te uspostaviti Izvršni odbor.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Osnivanje Dežurnog koordinacijskog ureda (OCC) u okviru Eurojusta, nužno je radi osiguravanja dostupnosti Eurojusta 24 sata dnevno i omogućivanja njegove intervencije u hitnim slučajevima. Svaka država članica treba biti odgovorna osigurati da su njezini predstavnici u OCC-u sposobni djelovati 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

(17)  Osnivanje Dežurnog koordinacijskog ureda (OCC) u okviru Eurojusta, nužno je radi osiguravanja učinkovitosti i dostupnosti Eurojusta 24 sata dnevno i omogućivanja njegove intervencije u hitnim slučajevima. Svaka država članica trebala bi osigurati da su njezini predstavnici u OCC-u sposobni djelovati 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kada Eurojust prenosi osobne podatke nadležnom tijelu treće zemlje ili međunarodnoj organizaciji ili Interpolu na temelju međunarodnog sporazuma koji je sklopljen u skladu s člankom 218. Ugovora, odgovarajućim mehanizmima zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca mora se osigurati poštovanje odredaba za zaštitu podataka ove Uredbe.

(21)  Kada Eurojust prenosi osobne podatke nadležnom tijelu treće zemlje ili međunarodnoj organizaciji ili Interpolu na temelju međunarodnog sporazuma koji je sklopljen u skladu s člankom 218. Ugovora, odgovarajućim mehanizmima zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda mora se osigurati potpuno poštovanje odredaba za zaštitu podataka ove Uredbe.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Eurojustu je potrebno dati mogućnost za produženje rokova pohrane osobnih podataka uz poštovanje načela ograničenja svrhe koje se primjenjuje na obradu osobnih podataka u kontekstu svih Eurojustovih aktivnosti, u cilju ostvarenja njegovih ciljeva. Takve se odluke trebaju donositi na temelju pažljivog razmatranja svih interesa, uključujući interese subjekata obrade podataka. O produženju rokova za obradu osobnih podataka, ako je došlo do zastare u odnosu na kazneni progon u svim predmetnim državama članicama, odlučuje se samo ako postoji posebna potreba za pružanjem pomoći u skladu s ovom Uredbom.

(23)  Eurojustu je potrebno dati mogućnost za produženje rokova pohrane osobnih podataka uz poštovanje načela ograničenja svrhe koje se primjenjuje na obradu osobnih podataka u kontekstu svih Eurojustovih aktivnosti, u cilju ostvarenja njegovih ciljeva. Takve se odluke trebaju donositi na temelju pažljivog i objektivnog razmatranja predmetnih slučajeva, svih interesa i isto tako interesa subjekata obrade podataka. O produženju rokova za obradu osobnih podataka, ako je došlo do zastare u odnosu na kazneni progon u svim predmetnim državama članicama, trebalo bi donijeti službenu i utemeljenu odluku, a o tome se odlučuje samo ako postoji konkretna i jasno opravdana potreba za pružanjem pomoći u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Eurojust treba nastaviti suradnju s drugim tijelima i agencijama Unije, Uredom europskog javnog tužitelja, nadležnim tijelima trećih zemalja te međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njegovih zadaća.

(25)  Eurojust treba surađivati s drugim tijelima i agencijama Unije, Uredom europskog javnog tužitelja, nadležnim tijelima trećih zemalja te međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njegovih zadaća.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Europski javni tužitelj trebao bi imati pravo na sudjelovanje na svim sastancima Eurojusta na kojima se raspravlja o pitanjima koja smatra važnima za rad svojeg Ureda.

Obrazloženje

Potrebna je uvodna izjava kojom se izričito održava sadržaj članka 12. stavka 3. i članka 16. stavka 7. Prijedloga.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U cilju jačanja operativne suradnje između Eurojusta i Europola, a posebno radi povezivanja podataka koje jedno ili oba ta tijela već posjeduju, Eurojust treba omogućiti Europolu pristup i pretraživanje podataka koji su dostupni u Eurojustu.

(26)  U cilju jačanja operativne suradnje između Eurojusta i Europola, a posebno radi povezivanja podataka koje jedno ili oba ta tijela već posjeduju, Eurojust bi Europolu trebao omogućiti pristup podacima dostupnim u Eurojustu na temelju sustava „pronađen rezultat” / „nije pronađen rezultat”. Eurojust i Europol trebali bi moći sklopiti sporazum o suradnji kojim se, u okviru njihovih nadležnosti, osigurava uzajaman pristup svim informacijama dostavljenima u svrhu unakrsne provjere te mogućnost njihova pretraživanja, u skladu s posebnim zaštitnim mjerama i jamstvima za zaštitu podataka iz ove Uredbe. Svaki pristup podacima dostupnima u Eurojustu trebalo bi tehničkim sredstvima ograničiti na informacije koje se nalaze u nadležnosti tih tijela Unije.

Obrazloženje

Uvodna izjava 26. ove Uredbe trebala bi biti usklađena s Uvodnom izjavom 28. Uredbe (EU) 2016/794.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Eurojust treba biti u mogućnosti razmjenjivati osobne podatke s drugim tijelima Unije u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njegovih zadaća.

(27)  Eurojust treba biti u mogućnosti razmjenjivati osobne podatke s drugim tijelima Unije u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njegovih zadaća uz potpuno poštovanje zaštite privatnosti te temeljnih prava i sloboda.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  U cilju povećanja transparentnosti i demokratskog nadzora Eurojusta, nužno je osigurati mehanizme za uključivanje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata u ocjenjivanje aktivnosti Eurojusta. To ne bi smjelo utjecati na načela neovisnosti u vezi s radnjama koje se poduzimaju u posebnim operativnim slučajevima ili obvezu diskrecije i povjerljivosti.

(31)  U cilju povećanja transparentnosti i demokratskog nadzora Eurojusta, nužno je osigurati mehanizme za uključivanje Europskog parlamenta u ocjenjivanje aktivnosti Eurojusta, naročito u pogledu podnošenja godišnjeg izvješća o radu Eurojusta. Slični postupci trebaju se uspostaviti za nacionalne parlamente. Međutim, ti mehanizmi ne bi smjeli utjecati na načela neovisnosti u vezi s radnjama koje se poduzimaju u posebnim operativnim slučajevima ili obvezu diskrecije i povjerljivosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust podupire i jača usklađivanje i suradnju među nacionalnim tijelima nadležnima za istragu i kazneni progon u vezi s teškim kaznenim djelima koja pogađaju dvije ili više država članica ili zahtijevaju zajednički kazneni progon, na temelju radnji koje provode i informacija koje dostavljaju nadležna tijela država članica i Europol.

1.  Eurojust podupire i jača usklađivanje i suradnju među nacionalnim tijelima nadležnima za istragu i kazneni progon u vezi s teškim kaznenim djelima koja je u skladu s člankom 3. stavkom 1. nadležan rješavati Eurojust i koja pogađaju dvije ili više država članica ili zahtijevaju zajednički kazneni progon, na temelju radnji koje provode i informacija koje dostavljaju nadležna tijela država članica, Ured europskog javnog tužitelja i Europol.

Vidi izmjenu članka 2. stavka 3.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Eurojust izvršava svoje zadaće na zahtjev nadležnih tijela država članica ili na vlastitu inicijativu.

3.  Eurojust izvršava svoje zadaće na zahtjev nadležnih tijela država članica ili Ureda europskog javnog tužitelja ili na vlastitu inicijativu.

Vidi izmjenu članka 2. stavka 1.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća oblike kaznenih djela iz Priloga 1. Međutim, on nije nadležan za kaznena djela za koja je nadležan Ured europskog javnog tužitelja.

1.   Do datuma dok Ured europskog javnog tužitelja ne preuzme svoje zadaće u pogledu istrage i kaznenog progona koje su mu dodijeljene u skladu s člankom [75.] Uredbe [o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja], nadležnost Eurojusta obuhvaća vrste kaznenih djela iz Priloga 1. Od datuma kad Ured europskog javnog tužitelja preuzme svoje zadaće te u pogledu vrsta kaznenih djela za koja je taj Ured nadležan, Eurojust izvršava svoje ovlasti samo u okviru svojeg mandata, izbjegavajući time sva preklapanja s djelovanjem Ureda europskog javnog tužitelja.

 

Međutim, Eurojust izvršava svoje ovlasti u slučajevima koji uključuju države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja na zahtjev tih država članica ili Ureda europskog javnog tužitelja. Praktični detalji o izvršavanju nadležnosti u skladu s ovim stavkom uređuju se sporazumom o suradnji kako je navedeno u članku 38. stavku 2.a.

 

Upućivanje na „kaznena djela protiv financijskih interesa Unije” iz Priloga 1. ovoj Uredbi tumači se u skladu s ovim stavkom.

Vidi izmjenu članka 3. stavka 4.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Eurojust zadržava nadležnost:

 

(a)  za kaznena djela utvrđena u Direktivi [(EU) 2017/... o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (Direktiva o zaštiti financijskih interesa Unije)], pod uvjetom da Ured europskog javnog tužitelja nije nadležan ili ne izvršava svoju nadležnost;

 

(b)  u slučajevima u vezi s kaznenim djelima utvrđenima u Direktivi o zaštiti financijskih interesa Unije, za zahtjeve iz država članica koje ne sudjeluju u okviru Ureda europskog javnog tužitelja;

 

(c)  u slučajevima koji uključuju i države članice koje sudjeluju i one koje ne sudjeluju u okviru Ureda europskog javnog tužitelja, za zahtjeve iz država članica koje ne sudjeluju u okviru Ureda europskog javnog tužitelja i za zahtjeve od strane samog Ureda europskog javnog tužitelja.

Obrazloženje

Budući da će Eurojust imati ostale nadležnosti za kaznena djela iz Direktive o zaštiti financijskih interesa Unije, koje proizlaze iz pojačane suradnje u okviru EPPO-a i iz teksta tog Nacrta uredbe, od ključne je važnosti jasno definirati prirodu ostalih nadležnosti Eurojusta.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća povezana kaznena djela. Sljedeća se kaznena djela smatraju povezanim kaznenim djelima:

2.  Nadležnost Eurojusta obuhvaća kaznena djela povezana s kaznenim djelima iz Priloga 1. Sljedeća se kaznena djela smatraju povezanim kaznenim djelima:

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na zahtjev nadležnog tijela države članice ili Komisije, Eurojust može pomoći u istragama i kaznenom progonu koji pogađa samo tu državu članicu i Uniju.

4.  Na zahtjev nadležnog tijela države članice, Ureda europskog javnog tužitelja ili Komisije, Eurojust može pomoći u istragama i kaznenom progonu koji pogađa samo tu državu članicu i Uniju.

Vidi izmjenu članka 3. stavka 1.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  informira nadležna tijela države članice o istragama i kaznenom progonu o kojima je obaviješten i koji imaju posljedice na razini Unije ili koji mogu pogađati druge države članice, osim onih na koje se izravno odnose;

(a)  informira nadležna tijela države članice i Ured europskog javnog tužitelja o istragama i kaznenom progonu o kojima je obaviješten i koji imaju posljedice na razini Unije ili koji mogu pogađati druge države članice, osim onih na koje se izravno odnose;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pomaže nadležnim tijelima država članica da se osigura najbolja moguća koordinacija istraga i kaznenog progona;

(b)  jamči najbolju moguću koordinaciju istraga i kaznenog progona koje provode nadležna tijela država članica;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pruža potporu u cilju unaprjeđenja suradnje među nadležnim tijelima država članica, posebno na temelju Europolovih analiza;

(c)  poboljšava suradnju među nadležnim tijelima država članica, posebno na temelju Europolovih analiza;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  pruža pomoć Uredu europskog javnog tužitelja u skladu s člankom 41.;

Obrazloženje

Ako je Ured europskog javnog tužitelja osnovan „od Eurojusta” (vidi članak 86. UFEU-a), jedna od glavnih zadaća Eurojusta je pružiti mu pomoć.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  po potrebi surađuje i savjetuje se s agencijama i tijelima Unije koji su uspostavljeni u području slobode, sigurnosti i pravde, koje je uređeno u okviru glave V. UFEU-a;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  podupire specijalizirane centre Unije koje su razvili Europol i druga tijela Unije i, gdje je to primjereno, sudjeluje u njima.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se dvije ili više država članica ne mogu dogovoriti oko toga koja bi od njih trebala provesti istragu ili kazneni progon na temelju zahtjeva dostavljenog u skladu s točkom (b) stavkom 2., Eurojust o tome priprema pisano mišljenje. Mišljenje se odmah prosljeđuje dotičnim državama članicama.

4.  Ako se dvije ili više država članica ne mogu dogovoriti oko toga koja bi od njih trebala provesti istragu ili kazneni progon na temelju zahtjeva dostavljenog u skladu s točkom (b) stavkom 2., Eurojust o tome donosi odluku. Odluka se odmah prosljeđuje dotičnim državama članicama.

(Vidi izmjenu članka 4. stavaka 5. i 5.a)

Obrazloženje

S obzirom na to da se člankom 85. stavkom 1. točkom (c) UFEU-a jasno utvrđuje ovlast Eurojusta za rješavanje sukoba nadležnosti, Eurojust bi trebao biti u mogućnosti donositi odluke, a ne izdavati mišljenje, a te bi odluke trebale biti obvezujuće za države članice.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na zahtjev nadležnog tijela, Eurojust priprema pisano mišljenje o stalnom odbijanju zahtjeva ili teškoćama u vezi s izvršavanjem zahtjeva za pravosudnu suradnju i odlukama o tome, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja, pod uvjetom da se to nije moglo riješiti međusobnim sporazumom između nadležnih nacionalnih vlasti ili uključivanjem dotičnih nacionalnih članova. Mišljenje se odmah prosljeđuje dotičnim državama članicama.

5.  Na zahtjev nadležnog tijela ili na vlastitu inicijativu, Eurojust donosi odluku o stalnom odbijanju zahtjeva ili teškoćama u vezi s izvršavanjem zahtjeva za pravosudnu suradnju i odlukama o tome, uključujući one utemeljene na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja, pod uvjetom da se to nije moglo riješiti međusobnim sporazumom između nadležnih nacionalnih vlasti ili uključivanjem dotičnih nacionalnih članova. Odluka se odmah prosljeđuje dotičnim državama članicama.

(Vidi izmjenu članka 4. stavaka 4. i 5.a)

Obrazloženje

S obzirom na to da se člankom 85. stavkom 1. točkom (c) UFEU-a jasno utvrđuje ovlast Eurojusta za rješavanje sukoba nadležnosti, Eurojust bi trebao biti u mogućnosti donositi odluke, a ne izdavati mišljenje, a te bi odluke trebale biti obvezujuće za države članice.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 30.a – stavak 2.a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2. Kolegij je usmjeren na operativna pitanja i sva druga pitanja koja su izravno povezana s operativnim pitanjima. Uključen je u administrativna pitanja samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osiguralo ispunjavanje operativnih zadaća.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izravno se obraćati i razmjenjivati informacije s bilo kojim nacionalnim nadležnim tijelom države članice;

(b)  izravno se obraćati i razmjenjivati informacije s bilo kojim nacionalnim nadležnim tijelom države članice ili bilo kojom agencijom ili nadležnim tijelom Unije;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nalažu provedbu istražnih mjera;

(a)  nalažu ili zahtijevaju i izvršavaju istražne mjere kako je predviđeno u Direktivi 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1.5.2014., str. 1.).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kolegij se sastoji od:

1.  Kolegij se sastoji od svih nacionalnih članova.

(a)   svih nacionalnih članova kada Kolegij obnaša svoje operativne funkcije u skladu s člankom 4.;

 

(b)   svih nacionalnih članova i dva predstavnika Komisije kada Kolegij obnaša svoju upravljačku funkciju u skladu s člankom 14.

 

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi smanjiti rizik od mogućeg uplitanja Komisije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kolegij može pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti važno da sudjeluje na njegovim sastancima kao promatrač.

4.  Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 39. stavka 1. točke (c), Kolegij može pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti važno da sudjeluje na njegovim sastancima kao promatrač.

Obrazloženje

Cilj ove izmjene je očuvati ulogu kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže iz članka 39. stavka 1. točke (c) Prijedloga.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka k

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  bira predsjednika i potpredsjednike u skladu s člankom 11.;

Briše se.

(Vidi izmjenu članka 11.)

Obrazloženje

Kako bi se očuvala neovisnost i autonomija Eurojusta, nijedan predstavnik Komisije ne može sudjelovati u izboru predsjednika i potpredsjednika.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do [30. studenoga svake godine] Kolegij donosi programski dokument koji sadržava višegodišnje i godišnje programe, na temelju nacrta koji priprema upravni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije. On ga prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna i, ako je potrebno, može se u skladu s tim prilagoditi.

1.  Do [30. studenoga svake godine] Kolegij donosi programski dokument koji sadržava višegodišnje i godišnje programe, na temelju nacrta koji priprema upravni direktor, nakon što je traženo mišljenje Komisije. On ga prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna i, ako je potrebno, može se u skladu s tim prilagoditi.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi smanjiti rizik od mogućeg uplitanja Komisije.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Godišnji program rada sadržava podroban opis ciljeva i očekivanih rezultata, uključujući pokazatelje uspješnosti. U njemu se nalazi i opis aktivnosti koje će se financirati te se navode financijska sredstva i ljudski potencijali dodijeljeni svakoj aktivnosti u skladu s načelima pripreme proračuna na temelju aktivnosti i upravljanja. Godišnji program rada mora biti u skladu s višegodišnjim programom rada iz stavka 4. U njemu se jasno navodi koje su zadaće dodane, promijenjene ili brisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu.

2.  Godišnji program rada sadržava podroban opis ciljeva i očekivanih rezultata, uključujući pokazatelje uspješnosti. U njemu se nalazi i jasan opis aktivnosti koje će se financirati te se navode financijska sredstva i ljudski potencijali dodijeljeni svakoj aktivnosti u skladu s načelima pripreme proračuna na temelju aktivnosti i upravljanja. Godišnji program rada mora biti u skladu s višegodišnjim programom rada iz stavka 4. U njemu se jasno navodi koje su zadaće dodane, promijenjene ili brisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Upravni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Kolegija donesene na prijedlog Komisije.

7.  Upravni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Kolegija.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi smanjiti rizik od mogućeg uplitanja Komisije.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predstavnici Dežurnog koordinacijskog ureda djeluju bez odlaganja u vezi s izvršavanjem zahtjeva u svojim državama članicama.

3.  Predstavnici Dežurnog koordinacijskog ureda djeluju učinkovito i bez odlaganja u vezi s izvršavanjem zahtjeva u svojim državama članicama.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Za potrebe stavaka 3. do 6. nadležna tijela država članica razmjenjuju podatke iz tih stavaka najkasnije u roku od 14 dana.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust daje nadležnim nacionalnim tijelima informacije o rezultatima obrade podataka, uključujući o postojanju povezanosti s predmetima koji su već pohranjeni u sustavu vođenja predmeta. Te informacije mogu uključivati osobne podatke.

1.  Eurojust bez odgode daje nadležnim nacionalnim tijelima informacije o rezultatima obrade podataka, uključujući o postojanju povezanosti s predmetima koji su već pohranjeni u sustavu vođenja predmeta. Te informacije mogu uključivati osobne podatke.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada se radi o osobama koje se, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dotičnih država članica, smatraju svjedocima ili žrtvama u istrazi ili progonu u vezi s jednim ili više vrsta zločina i kaznenih djela iz članka 3., ili o maloljetnim osobama, Eurojust može obrađivati samo osobne podatke iz točke 2. Priloga 2. Obrada takvih podataka moguća je samo ako je to nužno za ostvarenje izričito navedene zadaće Eurojusta, u okviru njegove nadležnosti i radi izvršavanja njegovih operativnih funkcija.

2.  Kada se radi o osobama koje se, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dotičnih država članica, smatraju svjedocima ili žrtvama u istrazi ili progonu u vezi s jednim ili više vrsta zločina i kaznenih djela iz članka 3., ili o maloljetnim osobama, Eurojust može obrađivati samo osobne podatke iz točke 2. Priloga 2. Obrada takvih podataka moguća je samo ako je to nužno za ostvarenje izričito navedene zadaće Eurojusta, u okviru njegove nadležnosti i radi izvršavanja njegovih operativnih funkcija. U potpunosti se poštuje zaštita privatnosti te temeljnih prava i sloboda.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osobni podaci koje obrađuje Eurojust ne smiju se pohranjivati duže od prvog primjenjivog datuma između sljedećih datuma:

1.  Osobne podatke koje obrađuje Eurojust pohranjuje samo onoliko dugo koliko je potrebno i razmjerno za svrhu radi koje se podaci obrađuju. Osobni podaci koje obrađuje Eurojust ne smiju se pohranjivati duže od prvog primjenjivog datuma između sljedećih datuma:

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako subjekt obrade podataka uloži pritužbu u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 koja se odnosi na odluku iz članaka 32. i 33., Europski nadzornik za zaštitu podataka savjetuje se s nacionalnim nadzornim tijelima ili nadležnim pravosudnim tijelom u državi članici koja je bila izvor podataka ili državom članicom koja je izravno uključena. Odluka Europskog nadzornika za zaštitu podataka, koja može uključivati odbijanje pružanja informacija, donosi se u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelom ili nadležnim pravosudnim tijelom.

1.  Svaki subjekt obrade podataka ima pravo uložiti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka ako smatra da obrada osobnih podataka povezanih s njim koju je proveo Eurojust nije u skladu s odredbama ove Uredbe. Ako subjekt obrade podataka uloži pritužbu u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 koja se odnosi na odluku iz članaka 32. i 33., Europski nadzornik za zaštitu podataka savjetuje se s nacionalnim nadzornim tijelima ili nadležnim pravosudnim tijelom u državi članici koja je bila izvor podataka ili državom članicom koja je izravno uključena. Odluka Europskog nadzornika za zaštitu podataka, koja može uključivati odbijanje pružanja informacija, donosi se u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelom ili nadležnim pravosudnim tijelom.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Za potrebe iz stavaka 1. i 2. Eurojust može sklapati sporazume o suradnji sa subjektima iz stavka 1. Ti sporazumi o suradnji ne čine osnovu kojom se omogućuje razmjena osobnih podataka i nisu obvezujući za Uniju ni za njezine države članice.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  se može pretpostaviti da je odobrenje dano jer država članica nije izričito ograničila mogućnost daljnjeg prenošenja; ili

Briše se.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kontaktne točke Europske pravosudne mreže mogu se pozivati da sudjeluju na sastancima Eurojusta ovisno o slučaju.

(c)  kontaktne točke Europske pravosudne mreže mogu se pozivati da sudjeluju na sastancima Eurojusta ovisno o slučaju, bez prava glasa.

Obrazloženje

Cilj je ove izmjene pojasniti ulogu kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Europol i Eurojust mogu sklopiti sporazum o suradnji i tako u okviru svojih nadležnosti osiguravati uzajaman pristup svim informacijama koje su dostavljene u svrhu obavljanja zadaća u skladu s člancima 2. i 4. ove Uredbe te mogućnost njihova pretraživanja. Time se ne dovodi u pitanje pravo država članica, tijela Unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija da navedu ograničenja pristupa tim podacima i njihove uporabe i to je u skladu s jamstvima za zaštitu podataka iz ove Uredbe.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Eurojust bez odlaganja rješava svaki zahtjev za potporu koji mu uputi Ured europskog javnog tužitelja i s tim zahtjevima postupa, ako je primjereno, kao da su primljeni od nacionalnog tijela nadležnog za pravosudnu suradnju.

2.  Eurojust bez odlaganja rješava svaki zahtjev za potporu koji mu uputi Ured europskog javnog tužitelja i s tim zahtjevima postupa kao da su primljeni od nacionalnog tijela nadležnog za pravosudnu suradnju.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Frontex doprinosi radu Eurojusta, među ostalim i prijenosom informacija obrađenih u skladu sa svojim mandatom i zadaćama na temelju Uredbe (EU) 2016/16241a.

 

_____________

 

1a Uredba (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 55.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 55.a

 

Mišljenja o prijedlozima zakonodavnih akata

 

Komisija i zainteresirane države članice mogu zatražiti mišljenje Eurojusta o svim prijedlozima zakonodavnih akata iz članka 76. UFEU-a.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uključuju odredbe članka 32. stavka 3. Odluke Vijeća 2002/187/PUP, kako je izmijenjena 2008., koje iz neobjašnjivih razloga nisu uvrštene u ovaj Prijedlog Komisije.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust dostavlja svoje godišnje izvješće Europskom parlamentu koji može dati svoje primjedbe i zaključke.

1.  Eurojust dostavlja svoje godišnje izvješće Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima, koji mogu dati svoje primjedbe i zaključke.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Predsjednik Kolegija nastupa pred Europskim parlamentom, na zahtjev Parlamenta, radi rasprave o pitanjima u vezi s Eurojustom te posebno radi predstavljanja svojih godišnjih izvješća, uzimajući u obzir obveze diskrecije i povjerljivosti. Rasprave se ne odnose izravno ili neizravno na konkretne aktivnosti u odnosu na posebne operativne predmete.

2.  Prije stupanja na dužnost, novoimenovani predsjednik Kolegija poziva se da pred nadležnim odborom ili odborima Europskog parlamenta da izjavu te da odgovori na pitanja koja mu postave članovi tih odbora.

 

Tijekom svog mandata predsjednik nastupa pred Europskim parlamentom, na njegov zahtjev, radi rasprave o pitanjima u vezi s Eurojustom te posebno radi predstavljanja svojih godišnjih izvješća, uzimajući u obzir obveze diskrecije i povjerljivosti. Rasprave se ne odnose izravno ili neizravno na konkretne mjere u vezi s posebnim operativnim slučajevima.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz druge obveze informiranja i savjetovanja iz ove Uredbe, Eurojust Europskom parlamentu dostavlja na znanje sljedeće:

3.  Uz druge obveze informiranja i savjetovanja iz ove Uredbe Eurojust Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima radi obavijesti dostavlja sljedeće:

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Eurojust podnosi godišnje izvješće nacionalnim parlamentima. Eurojust dostavlja nacionalnim parlamentima i dokumente iz stavka 3.

Briše se.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Obveza povjerljivosti primjenjuje se na sve podatke koje je primio Eurojust, osim ako su ti podaci već objavljeni ili su dostupni javnosti.

4.  Obveza povjerljivosti primjenjuje se na sve podatke koje je primio ili proslijedio Eurojust, osim ako su ti podaci već objavljeni ili su dostupni javnosti.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 67. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stavljanje izvan snage

Stavljanje izvan snage i izmjene

(Vidi izmjenu članka 67. stavaka 3.a i 3.b.)

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2a.  Članak 10. stavak 3. Okvirne odluke 2009/948/PUP zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Za vrijeme izravnih savjetovanja nadležna tijela koja su u njih uključena odgovaraju, kada god je to opravdano moguće, na zahtjev za informacije drugih nadležnih tijela koja su uključena u ta savjetovanja. Međutim, ako nadležno tijelo zatraži od drugog nadležnog tijela da mu dostavi specifične informacije koje bi mogle ugroziti temeljne interese nacionalne sigurnosti ili sigurnost pojedinaca, od njega se ne očekuje da dostavi te informacije.

„3.  Tijekom izravnih savjetovanja dotična nadležna tijela odgovaraju na zahtjeve za informacije drugih nadležnih tijela, koja su također uključena u savjetovanja.”

(Vidi izmjenu članka 67.)

Obrazloženje

Ova izmjena Okvirne odluke Vijeća 2009/948/PUP od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcima nadopunjuje izmjene članaka 21. – 23. ovog Prijedloga i cilj joj je ukloniti iznimke koje bi mogle otežati razmjenu korisnih informacija.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2b.  Članak 12. stavak 2. Okvirne odluke 2009/948/PUP zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Kada nije moguće postići konsenzus u skladu s člankom 10., bilo koje nadležno tijelo uključenih država članica predmet, prema potrebi, upućuje Eurojustu ako je Eurojust nadležan djelovati u skladu s člankom 4. stavkom 1. Odluke o Eurojustu.

„2.  Ako nije moguće postići dogovor u skladu s člankom 10., uključene države članice posredstvom svojih nacionalnih članova predmet upućuju Eurojustu, ako je Eurojust za njega nadležan, u skladu s člankom 3. Uredbe o Eurojustu.”

(Vidi izmjenu članka 67.)

Obrazloženje

Ova izmjena Okvirne odluke Vijeća 2009/948/PUP od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcima nadopunjuje izmjene članka 4. stavaka 4. i 5. ovog Prijedloga i ima za cilj da Eurojust postane obvezan rješavati sukobe nadležnosti, što je u skladu s člankom 85. stavkom 1. točkom (c) UFEU-a i odgovara bolje ulozi nacionalnih članova.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – alineja 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  organizirana pljačka,

  organizirana krađa ili pljačka,

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Agencija Europske unije za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima (Eurojust)

Referentni dokumenti

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Razmatranje u odboru

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karoline Graswander-Hainz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Agencija Europske unije za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima (Eurojust)

Referentni dokumenti

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.7.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Datum podnošenja

23.10.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani