Procedūra : 2013/0256(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0320/2017

Pateikti tekstai :

A8-0320/2017

Debatai :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Balsavimas :

PV 04/10/2018 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0379

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1458kWORD 172k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Axel Voss

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0535),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 85 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0240/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago, Ispanijos Karalystės Generalinių Rūmų, Italijos Respublikos Senato, Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų, Lenkijos Respublikos Senato, Portugalijos Respublikos Asamblėjos ir Rumunijos Deputatų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0320/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kadangi Eurojusto pagrindu turėtų būti įsteigta Europos prokuratūra, šiame reglamente pateikiamos nuostatos, būtinos siekiant užtikrinti tinkamą Eurojusto ir Europos prokuratūros santykių reglamentavimą;

(4)  kadangi Europos prokuratūra įsteigta vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą, reglamentas, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, privalomas visas ir tiesiogiai taikomas tik valstybėms narėms, dalyvaujančioms vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą. Todėl kalbant apie valstybes nares, nedalyvaujančias steigiant Europos prokuratūrą, Eurojustas išlieka visapusiškai kompetentingas, kiek tai susiję su šio reglamento I priede nurodytų rūšių sunkiais nusikaltimais;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Sutarties 4 straipsnyje nustatytas lojalaus bendradarbiavimo principas, kai Sąjunga ir valstybės narės turi gerbti viena kitą ir viena kitai padėti vykdant iš Sutarčių kylančias užduotis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  siekiant sudaryti sąlygas Eurojusto ir Europos prokuratūros bendradarbiavimui kolegija turėtų nuolat nagrinėti Europos prokuratūrai aktualius klausimus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nors Europos prokuratūra turėtų turėti išimtinę kompetenciją tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus ir dėl jų vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, Eurojustui šiuo atveju turėtų būti suteikiama galimybė remti nacionalines institucijas pagal reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra, tiriančias tokios formos nusikaltimus ir dėl jų vykdančias baudžiamąjį persekiojimą;

(5)  atsižvelgiant į tai, kad Europos prokuratūra įsteigiama vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą, reikia aiškiai nustatyti, kaip padalyti Europos prokuratūros ir Eurojusto kompetenciją, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais nusikaltimais.

 

Nuo tos dienos, kai Europos prokuratūra prisiima savo uždavinius, susijusius su nusikaltimais, kurie patenka į jos kompetencijos sritį, Eurojustas turėtų galėti pasinaudoti savo kompetencija tais atvejais, kurie apima ir valstybes nares, dalyvaujančias vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, ir valstybes nares, kurios to nedaro. Tokiais atvejais Eurojustas turėtų veikti tų nedalyvaujančių valstybių narių prašymu arba Europos prokuratūros prašymu. Bet kuriuo atveju Eurojustas ir toliau yra kompetentingas dėl Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų, kai Europos prokuratūra nėra kompetentinga arba, nors ir yra kompetentinga, savo kompetencija nesinaudoja.

Valstybės narės, kurios nedalyvauja vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, ir toliau gali prašyti Eurojusto pagalbos visais atvejais, susijusiais su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais nusikaltimais.

 

Europos prokuratūra ir Eurojustas turėtų plėtoti glaudų operatyvinį bendradarbiavimą laikydamosi savo atitinkamų įgaliojimų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  taip pat turėtų būti atsižvelgiama į Tarybos sprendimo 2002/187/TVR ir Eurojusto vykdomos veiklos vertinimą (2015 m. birželio 30 d. galutinę ataskaitą);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šiame reglamente atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi visuotinai pripažintų principų, visų pirma nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(8)  šiame reglamente visapusiškai atsižvelgiama į pagrindines teises ir laisves ir užtikrinama visapusiška visuotinai pripažintų principų, visų pirma nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, apsauga;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  turėtų būti nustatytos Eurojusto tyrimo kompetencijai priklausančių sunkių nusikaltimų, susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių, formos. Be to, turėtų būti nurodytos bylos, kurios nėra susijusios su dviem arba daugiau valstybių narių, tačiau dėl kurių reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais. Tokioms byloms turėtų priklausyti tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai, susiję tik su viena valstybe nare ir trečiąja šalimi, taip pat atvejai, susiję su viena valstybe nare ir Sąjunga;

(9)  turėtų būti aiškiai nustatytos Eurojusto tyrimo kompetencijai priklausančių sunkių nusikaltimų, susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių, formos. Be to, turėtų būti nurodytos bylos, kurios nėra susijusios su dviem arba daugiau valstybių narių, tačiau dėl kurių reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais. Tokioms byloms turėtų priklausyti tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai, susiję tik su viena valstybe nare ir trečiąja šalimi, taip pat atvejai, susiję su viena valstybe nare ir Sąjunga;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  valstybės narės kompetentingos institucijos arba Komisijos prašymu Eurojustas taip pat turėtų galėti padėti atlikti tyrimus, susijusius tik su ta valstybe nare, tačiau turinčius atgarsį Sąjungos lygmeniu. Tokių tyrimų pavyzdžiai yra, be kita ko, tyrimai bylose, kuriose dalyvauja ES institucijos ar įstaigos narys. Tokie tyrimai taip pat yra tyrimai bylose, kuriose dalyvauja nemažai valstybių narių ir kurių atveju gali prireikti suderinto reagavimo Europos mastu;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti, kad Eurojustas galėtų tinkamai remti ir koordinuoti tarpvalstybinius tyrimus, visiems nacionaliniams nariams būtina suteikti vienodus operatyvinius įgaliojimus, leidžiančius jiems veiksmingiau bendradarbiauti tarpusavyje ir su nacionalinėmis institucijomis. Nacionaliniams nariams turėtų būti suteikiami tokie įgaliojimai, kurie sudarytų sąlygas Eurojustui tinkamai vykdyti savo misiją. Šie įgaliojimai turėtų apimti susijusios informacijos, pateikiamos nacionaliniuose viešuose registruose, vertinimą, prašymų dėl savitarpio pagalbos ir pripažinimo pateikimą ir vykdymą, tiesioginių ryšių su jungtinėse tyrimų grupėse dalyvaujančiomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis palaikymą ir keitimąsi informacija su jomis, taip pat, laikantis susitarimo su kompetentinga nacionaline institucija arba skubos atveju, sprendimo dėl tyrimo priemonių ir kontroliuojamųjų gabenimų priėmimą;

(11)  siekiant užtikrinti, kad Eurojustas galėtų tinkamai remti ir koordinuoti tarpvalstybinius tyrimus, visiems nacionaliniams nariams būtina suteikti vienodus operatyvinius įgaliojimus, leidžiančius jiems nuosekliau ir veiksmingiau bendradarbiauti tarpusavyje ir su nacionalinėmis institucijomis. Nacionaliniams nariams turėtų būti suteikiami tokie įgaliojimai, kurie sudarytų sąlygas Eurojustui tinkamai vykdyti savo misiją. Šie įgaliojimai turėtų apimti susijusios informacijos, pateikiamos nacionaliniuose viešuose registruose, vertinimą, prašymų dėl savitarpio pagalbos ir pripažinimo pateikimą ir vykdymą, tiesioginių ryšių su jungtinėse tyrimų grupėse dalyvaujančiomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis palaikymą ir keitimąsi informacija su jomis, taip pat, laikantis susitarimo su kompetentinga nacionaline institucija arba skubos atveju, sprendimo dėl tyrimo priemonių ir kontroliuojamųjų gabenimų priėmimą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  būtina nustatyti Eurojusto administracinę ir valdymo struktūrą, leidžiančią jam veiksmingiau atlikti uždavinius ir padedančią užtikrinti Sąjungos agentūroms taikomų principų laikymąsi, kartu išlaikant Eurojusto specifinius bruožus ir užtikrinant jo nepriklausomumą vykdant operatyvines funkcijas, todėl turėtų būti priimtos išsamesnės nuostatos dėl kolegijos ir administracijos direktoriaus, be to, turėtų būti įsteigta vykdomoji valdyba;

(12)  būtina nustatyti Eurojusto administracinę ir valdymo struktūrą, leidžiančią jam veiksmingiau vykdyti užduotis, visuomet laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, ir visapusiškai atitinkančią Sąjungos agentūroms taikomus principus ir pagrindines teises ir laisves, kaip išdėstyta 2012 m. liepos 19 d. bendroje Europos Parlamento ir Komisijos deklaracijoje dėl Sąjungos vykdomųjų įstaigų, kartu išlaikant Eurojusto specifinius bruožus ir užtikrinant jo nepriklausomumą vykdant operatyvines funkcijas. todėl turėtų būti priimtos išsamesnės nuostatos dėl kolegijos ir administracijos direktoriaus, be to, turėtų būti įsteigta vykdomoji valdyba;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  įsteigti Eurojusto budintį koordinavimo padalinį (BKP) būtina siekiant užtikrinti, kad su Eurojustu būtų galima susisiekti visą parą, ir sudaryti sąlygas jo intervencijai neatidėliotinais atvejais. Kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintos atstovų BKP galimybės imtis veiksmų visą savaitę ir visą parą;

(17)  įsteigti Eurojusto budintį koordinavimo padalinį (BKP) būtina siekiant užtikrinti, kad Eurojustas dirbtų veiksmingai ir su juo būtų galima susisiekti visą parą, ir sudaryti sąlygas jo intervencijai neatidėliotinais atvejais. Kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti, kad jų atstovai BKP galėtų imtis veiksmų visą savaitę ir visą parą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  valstybėse narėse turėtų būti sukurtos Eurojusto nacionalinės koordinavimo sistemos, kad būtų galima koordinuoti Eurojusto nacionalinių korespondentų, Eurojusto nacionalinio korespondento terorizmo klausimais, Eurojusto teisminio tinklo nacionalinio korespondento ir bent trijų kitų kontaktinių asmenų, taip pat Jungtinių tyrimų grupių tinklo ir 2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimu 2002/494/TVR, įsteigiančiu Europos institucijų tinklą ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti10, 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimu 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje11 ir 2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimu 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo12 sukurtų tinklų atstovų darbą;

(18)  valstybėse narėse turėtų būti sukurtos Eurojusto nacionalinės koordinavimo sistemos, kad būtų galima koordinuoti Eurojusto nacionalinių korespondentų, Eurojusto nacionalinio korespondento terorizmo klausimais, Eurojusto nacionalinio korespondento klausimams, susijusiems su Europos prokuratūros kompetencija, kurį paskiria valstybės narės, nedalyvaujančios Europos prokuratūros veikloje, Eurojusto teisminio tinklo nacionalinio korespondento ir bent trijų kitų kontaktinių asmenų, taip pat Jungtinių tyrimų grupių tinklo ir 2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimu 2002/494/TVR, įsteigiančiu Europos institucijų tinklą ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti10, 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimu 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje11 ir 2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimu 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo12 sukurtų tinklų atstovų darbą;

_________________

_________________

10 OL L 167, 2002 6 26, p. 1.

10 OL L 167, 2002 6 26, p. 1.

11 OL L 332, 2007 12 18, p. 103.

11 OL L 332, 2007 12 18, p. 103.

12 OL L 301, 2008 11 12, p. 38.

12 OL L 301, 2008 11 12, p. 38.

Pagrindimas

Kadangi Europos prokuratūros veikloje dalyvauja ne visos valstybės narės, siekiant užtikrinti kuo geresnę Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą, šiose valstybėse reikėtų sukurti korespondento finansinių interesų apsaugos klausimais pareigybę.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant skatinti ir stiprinti nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų koordinavimą ir bendradarbiavimą, labai svarbu, kad Eurojustas iš nacionalinių institucijų gautų susijusią informaciją, būtiną jo uždaviniams atlikti. Šiuo tikslu kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų informuoti savo nacionalinius narius apie jungtinių tyrimų grupių sudarymą ir jų darbo rezultatus, Eurojusto kompetencijai priklausančias bylas, kurios susijusios bent jau su trimis valstybėmis narėmis ir kuriose bent jau dviem valstybėms narėms buvo perduoti prašymai arba sprendimai dėl teisminio bendradarbiavimo, taip pat tam tikromis aplinkybėmis informuoti apie atvejus, susijusius su jurisdikcijos kolizijomis, kontroliuojamaisiais gabenimais ir pasikartojančiais teisminio bendradarbiavimo sunkumais;

(19)  siekiant skatinti ir stiprinti nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų koordinavimą ir bendradarbiavimą, labai svarbu, kad Eurojustas iš nacionalinių institucijų gautų susijusią informaciją, būtiną jo uždaviniams atlikti. Šiuo tikslu kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų būti įpareigotos nepagrįstai nedelsiant informuoti savo nacionalinius narius apie jungtinių tyrimų grupių sudarymą ir jų darbo rezultatus, Eurojusto kompetencijai priklausančias bylas, kurios susijusios bent jau su dviem valstybėmis narėmis ir kuriose bent jau dviem valstybėms narėms buvo perduoti prašymai arba sprendimai dėl teisminio bendradarbiavimo, taip pat tam tikromis aplinkybėmis informuoti apie atvejus, susijusius su jurisdikcijos kolizijomis, kontroliuojamaisiais gabenimais ir pasikartojančiais teisminio bendradarbiavimo sunkumais;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  Europos prokuroras turėtų turėti teisę dalyvauti visuose Eurojusto posėdžiuose, kuriuose, prokuroro nuomone, nagrinėjami Europos prokuratūros veikimui svarbūs klausimai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekiant didinti Eurojusto ir Europolo operatyvinį bendradarbiavimą, visų pirma nustatyti sąsajas tarp abiejų įstaigų turimų duomenų, Eurojustas turėtų suteikti Europolui prieigą prie Eurojusto turimų duomenų ir užtikrinti galimybę atlikti duomenų paiešką;

(26)  siekiant didinti Eurojusto ir Europolo operatyvinį bendradarbiavimą, visų pirma nustatyti sąsajas tarp abiejų įstaigų turimų duomenų, Eurojustas turėtų suteikti Europolui prieigą prie Eurojusto turimų duomenų pagal sistemą „yra atitiktis / nėra atitikties“. Eurojustas ir Europolas turėtų galėti sudaryti darbo susitarimą, kuriuo, laikantis abipusiškumo principo ir neviršijant jų atitinkamų įgaliojimų, būtų užtikrinta prieiga prie visos informacijos, kuri buvo pateikta kryžminės patikros tikslais, ir galimybė atlikti tos informacijos paiešką, atsižvelgiant į konkrečias apsaugos priemones ir duomenų apsaugos garantijas, numatytas šiame reglamente. Bet kokia prieiga prie Eurojusto turimų duomenų turėtų būti apribota techninėmis priemonėmis, kad būtų galima susipažinti tik su ta informacija, kuri patenka į tų Sąjungos įstaigų atitinkamų įgaliojimų sritį;

Pagrindimas

Šio reglamento 26 konstatuojamoji dalis turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 2016/794 28 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Eurojustas turėtų turėti galimybę keistis asmens duomenimis su kitomis Sąjungos įstaigomis tiek, kiek tai yra reikalinga jo uždaviniams vykdyti;

(27)  Eurojustas turėtų turėti galimybę keistis asmens duomenimis su kitomis Sąjungos įstaigomis tiek, kiek tai yra reikalinga jo užduotims atlikti, visapusiškai užtikrinant privatumo, pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Eurojustas turėtų turėti galimybę į trečiąsias šalis komandiruoti teismo ryšių palaikymo teisėjus, kad galėtų pasiekti tikslus, panašius į valstybių narių pagal 1996 m. balandžio 22 d. Tarybos bendruosius veiksmus 96/277/TVR dėl pasikeitimo ryšių palaikymo teisėjais ir prokurorais, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, mechanizmo14 komandiruotiems teismo ryšių palaikymo teisėjams nustatytus tikslus;

(28)  pagal strategiją, parengtą pasikonsultavus su Europos Komisija, Eurojustas turėtų tvirčiau bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Šiuo tikslu Eurojustas turėtų turėti galimybę į trečiąsias šalis komandiruoti teismo ryšių palaikymo teisėjus, kad galėtų pasiekti tikslus, panašius į valstybių narių pagal 1996 m. balandžio 22 d. Tarybos bendruosius veiksmus 96/277/TVR dėl pasikeitimo ryšių palaikymo teisėjais ir prokurorais, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, mechanizmo14 komandiruotiems teismo ryšių palaikymo teisėjams nustatytus tikslus;

_________________

_________________

14 OL L 105, 1996 4 24, p. 1.

14 OL L 105, 1996 4 24, p. 1.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti visišką Eurojusto savarankiškumą ir nepriklausomumą, jam turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos biudžeto, išskyrus nacionalinių narių ir jų padėjėjų atlyginimus ir tarnybines išmokas, kurias apmoka jų kilmės valstybė narė. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

(30)  siekiant užtikrinti visišką Eurojusto savarankiškumą ir nepriklausomumą, jam turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pakaktų tinkamai atlikti darbą ir kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos biudžeto, išskyrus nacionalinių narių ir jų padėjėjų atlyginimus ir tarnybines išmokas, kurias apmoka jų kilmės valstybė narė. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai ir tvirtinti Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant didinti Eurojusto skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, būtina nustatyti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dalyvavimo vertinant Eurojusto veiklą mechanizmus. Tokiais mechanizmais neturėtų būti pažeidžiami nepriklausomumo principai, atsižvelgiant į veiksmus, kurių buvo imtasi konkrečiose operatyvinėse bylose, arba diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimai;

(31)  siekiant didinti Eurojusto skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, būtina nustatyti Europos Parlamento dalyvavimo vertinant Eurojusto veiklą mechanizmus, visų pirma susijusius su Eurojusto metinės ataskaitos perdavimu. Reikėtų nustatyti panašias procedūras siekiant užtikrinti nacionalinių parlamentų dalyvavimą. Vis dėlto, tokiais mechanizmais neturėtų būti pažeidžiami nepriklausomumo principai, atsižvelgiant į veiksmus, kurių buvo imtasi konkrečiose operatyvinėse bylose, arba diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  Eurojustui turėtų būti taikomas 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų16;

(34)  Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Eurojusto bendradarbiavimas turėtų būti reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2013 dėl OLAF atliekamų tyrimų 14 straipsnio nuostatomis;

_________________

 

16 OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiuo reglamentu įsteigtas Eurojustas yra Tarybos sprendimu 2002/187/TVR įsteigto Eurojusto teisių perėmėjas.

2.  Pagal šį reglamentą įsteigtas Eurojustas pakeičia Eurojustą, įkurtą Tarybos sprendimu 2002/187/TVR, ir perima jo teises ir pareigas.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekvienoje valstybėje narėje Eurojustas turi plačiausią teisinį subjektiškumą, kuris pagal tos valstybės narės įstatymus yra suteikiamas juridiniams asmenims. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, juo disponuoti ir būti teismo proceso šalis.

3.  Kiekvienoje valstybėje narėje Eurojustas turi teisinį subjektiškumą, kuris pagal nacionalinę teisę suteikiamas juridiniams asmenims.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas remia ir stiprina nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų koordinavimą ir bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių, srityje arba kai reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais, remiantis valstybių narių vadžios institucijų ir Europolo atliktomis operacijomis ir pateikta informacija.

1.  Eurojustas remia ir stiprina nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų koordinavimą ir bendradarbiavimą, kiek tai susiję su sunkiais nusikaltimais, kurie patenka į jo kompetencijos sritį pagal 3 straipsnio 1 dalį ir nurodyti I priede, kai šie nusikaltimai daro poveikį dviem ar daugiau valstybių narių arba kai reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais, remiantis valstybių narių vadžios institucijų, Europolo, Europos prokuratūros ir OLAF atliktomis operacijomis ir pateikta informacija.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atsižvelgia į visus valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktus prašymus arba visą bet kurios įstaigos, kuri yra kompetentinga pagal nuostatas, priimtas įgyvendinant Sutartis, suteiktą informaciją, arba paties Eurojusto surinktą informaciją;

a)  atsižvelgia į visus valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktus prašymus arba visą įstaigų ir institucijų, kurios yra kompetentingos pagal nuostatas, priimtas įgyvendinant Sutartis, suteiktą informaciją, arba paties Eurojusto surinktą informaciją;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Eurojustas savo uždavinius vykdo valstybių narių kompetentingų institucijų prašymu arba savo iniciatyva.

3.  Eurojustas savo uždavinius vykdo valstybių narių kompetentingų institucijų prašymu, savo iniciatyva arba Europos prokuratūros prašymu.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojusto kompetencijai priklauso 1 priede nurodytos nusikaltimų rūšys. Tačiau į jo kompetenciją neįeina Europos prokuratūros kompetencijai priskirti nusikaltimai.

1.  1 priede nurodytos nusikaltimų rūšys Eurojusto kompetencijai priklauso iki tos dienos, kai Europos prokuratūra prisiima Reglamento, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, 75 straipsniu jai priskirtas tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo užduotis. Tačiau kai Europos prokuratūra prisiima savo užduotis, susijusias su nusikaltimais, kurie patenka į Europos prokuratūros kompetencijos sritį, Eurojustas nesinaudoja savo kompetencija, išskyrus atvejus, susijusius su įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, kai Europos prokuratūra nesinaudoja savo kompetencija, arba susijusius su įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, arba kai pati Europos prokuratūra prašo Eurojusto pagalbos. Praktinė naudojimosi kompetencija pagal šią dalį tvarka nustatoma 38 straipsnio 2a dalyje nurodytame darbo susitarime.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Eurojusto kompetencijai ir toliau priklauso:

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Eurojusto kompetencijai priklauso susijusios nusikalstamos veikos. Nusikalstamomis veikomis laikomos šios veikos:

2.  Eurojusto kompetencijai priklauso su 1 priede nustatytomis nusikalstamomis veikomis susijusios nusikalstamos veikos. Nusikalstamomis veikomis laikomos šios veikos:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės kompetentingos institucijos arba Komisijos prašymu Eurojustas gali padėti atlikti tyrimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, susijusį tik su šia valstybe nare ir Sąjunga.

4.  Valstybės narės kompetentingos institucijos arba Komisijos prašymu Eurojustas gali padėti atlikti tyrimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, susijusį tik su šia valstybe nare.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padeda kompetentingoms valstybių narių institucijoms užtikrinti patį geriausią tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų koordinavimą;

b)  užtikrina valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomų tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikia pagalbą, kad būtų pagerintas kompetentingų valstybių narių institucijų bendradarbiavimas, ypač remiantis Europolo analize;

c)  padeda vykdyti kompetentingų valstybių narių institucijų bendradarbiavimą, ypač remiantis Europolo analize, ir jį gerina;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  glaudžiai bendradarbiauja su Europos prokuratūra klausimais, susijusiais su jos kompetencija;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  remia Europolo ir kitų Sąjungos įstaigų bei agentūrų įsteigtus Sąjungos specializuotos kompetencijos centrus ir, kai tinkama, dalyvauja jų veikloje;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  bendradarbiauja su Sąjungos agentūromis, įstaigomis ir tinklais, įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, kuri reglamentuojama pagal SESV V antraštinę dalį;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  remia valstybių narių veiksmus užkertant kelią I priede išvardytų rūšių sunkiems nusikaltimams ir kovojant su jais;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai dvi arba daugiau valstybių narių nesutaria, kuri iš jų turėtų atlikti tyrimą arba vykdyti baudžiamąjį persekiojimą remdamasi pagal šio straipsnio 2 dalies b punktą pateiktu prašymu, Eurojustas pateikia nuomonę raštu. Nuomonė nedelsiant perduodama atitinkamoms valstybėms narėms.

4.  Kai dvi arba daugiau valstybių narių nesutaria, kuri iš jų turėtų atlikti tyrimą arba vykdyti baudžiamąjį persekiojimą remdamasi pagal 2 dalies a ir b punktus pateiktu prašymu, Eurojustas pateikia nuomonę raštu. Nuomonė nedelsiant perduodama atitinkamoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetentingos institucijos prašymu Eurojustas raštu pateikia nuomonę dėl pasikartojančių atsisakymų arba sunkumų, susijusių su prašymų ir sprendimų dėl teisminio bendradarbiavimo vykdymu, įskaitant prašymus ir sprendimus dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas, jeigu tokio bendradarbiavimo nebuvo galima užtikrinti susijusių kompetentingų nacionalinių institucijų tarpusavio susitarimu arba padedant atitinkamiems nacionaliniams nariams. Nuomonė nedelsiant perduodama atitinkamoms valstybėms narėms.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nacionaliniai nariai ir jų pavaduotojai turi prokuroro, teisėjo arba lygiavertės kompetencijos policijos pareigūno statusą. Kad jie galėtų vykdyti savo uždavinius, kompetentingos nacionalinės institucijos jiems suteikia šiame reglamente nustatytus įgaliojimus.

3.  Nacionaliniai nariai ir jų pavaduotojai turi prokuroro, teisėjo arba lygiavertės kompetencijos teisminės institucijos atstovo statusą pagal nacionalinę teisę. Kad jie galėtų vykdyti savo uždavinius, kompetentingos nacionalinės institucijos jiems suteikia šiame reglamente nustatytus įgaliojimus.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nacionalinių narių ir jų pavaduotojų kadencija – ketveri metai; šią kadenciją galima pratęsti vieną kartą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Valstybės narės turi paskirti nacionalinius narius ir jų pavaduotojus remdamosi įrodyta aukšto lygio ir ilgalaike praktine patirtimi baudžiamosios teisenos srityje.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padėti arba kitaip remti teikiant ir vykdant bet kokį savitarpio teisinės pagalbos arba tarpusavio pripažinimo prašymą arba patys pateikti ir vykdyti tokius prašymus;

a)  padėti arba kitaip remti teikiant ir vykdant bet kokį savitarpio teisinės pagalbos arba tarpusavio pripažinimo prašymą;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tiesiogiai susisiekti su bet kuria valstybės narės kompetentinga institucija ir keistis su ja informacija;

b)  tiesiogiai susisiekti su bet kuria valstybės narės kompetentinga institucija arba Sąjungos agentūra ir bet kokia kita kompetentinga įstaiga, įskaitant Europos prokuratūrą, ir keistis su ja informacija;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pateikti ir vykdyti bet kokius savitarpio pagalbos ar tarpusavio pripažinimo prašymus;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  valstybės narės, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, gali nacionaliniams nariams suteikti papildomus įgaliojimus. Apie tokius įgaliojimus valstybės narės oficialiai praneša Komisijai ir kolegijai.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavę kompetentingos nacionalinės institucijos sutikimą, nacionaliniai nariai:

2.  Gavę kompetentingos nacionalinės institucijos sutikimą, nacionaliniai nariai, vadovaudamiesi nacionaline teise, gali:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nurodo imtis tyrimo priemonių;

a)  nurodo ir paprašo imtis tyrimo priemonių, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Neatidėliotinais atvejais, kai neįmanoma laiku gauti sutikimo, nacionaliniams nariams suteikiama kompetencija imtis šio straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių. Tokiu atveju jie nedelsdami informuoja apie tai kompetentingą nacionalinę instituciją.

3.  Neatidėliotinais atvejais ir jeigu neįmanoma laiku nustatyti, kuri nacionalinė institucija yra kompetentinga, arba su ja susisiekti, nacionaliniams nariams suteikiama kompetencija imtis 2 dalyje nurodytų priemonių pagal nacionalinę teisę, apie tai nedelsiant informuojant kompetentingą nacionalinę instituciją.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  3a dalyje nurodytais atvejais nacionalinių narių pateiktus prašymus kompetentinga nacionalinė institucija nagrinėja nepagrįstai nedelsdama.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nuosprendžių registrai;

a)  nuosprendžių registrai, įskaitant Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS);

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visi nacionaliniai nariai, kai kolegija pagal 4 straipsnį vykdo operatyvines funkcijas;

a)  visi nacionaliniai nariai;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visi nacionaliniai nariai ir du Komisijos atstovai, kai kolegija pagal 14 straipsnį vykdo valdymo funkcijas.

b)  ir du Komisijos atstovai, kai kolegija vykdo valdymo funkcijas, vienas iš jų taip pat turėtų būti atstovas vykdomojoje valdyboje pagal 16 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Administracijos direktorius dalyvauja kolegijos valdymo posėdžiuose, tačiau neturi balso teisės.

3.  Administracijos direktorius dalyvauja kolegijos posėdžiuose, tačiau neturi balso teisės.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per mėnesį rengiamas bent vienas kolegijos operatyvinis posėdis. Valdymo funkcijoms vykdyti kolegija kasmet rengia ne mažiau kaip du eilinius posėdžius. Be to, kolegija posėdžiauja pirmininko iniciatyva, Komisijos prašymu arba ne mažiau kaip vieno trečdalių savo narių prašymu.

2.  Per mėnesį rengiamas bent vienas kolegijos posėdis. Be to, kolegija posėdžiauja pirmininko iniciatyva, Komisijos prašymu kolegijos valdymo užduotims aptarti arba ne mažiau kaip vieno trečdalių savo narių prašymu.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, sprendimus kolegija priima savo narių balsų dauguma.

1.  Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, ir kai nepasiekiamas sutarimas, sprendimus kolegija priima savo narių balsų dauguma.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdydama valdymo funkcijas kolegija:

Siekiant aiškiai atskirti kolegijos operatyvines ir valdymo funkcijas, įtvirtinamos nuostatos, kuriomis kuo labiau sumažinama nacionaliniams nariams tenkanti administracinė našta, kad jie galėtų daugiau dėmesio skirti Eurojusto operatyviniam darbui. Kolegijos valdymo uždaviniai visų pirma apima Eurojusto darbo programų, biudžeto, metinės veiklos ataskaitos priėmimą ir darbo susitarimų su partneriais sudarymą. Kolegija turėtų atlikti paskyrimų tarnybos funkcijas skiriant administracijos direktorių. Be to, kolegija turėtų priimti Eurojusto darbo tvarkos taisykles.

a)  kasmet dviejų trečdalių narių balsų dauguma ir vadovaudamasi 15 straipsniu priima Eurojusto programavimo dokumentą;

 

b)  dviejų trečdalių narių balsų dauguma patvirtina metinį Eurojusto biudžetą ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Eurojusto biudžetu pagal VI skyrių;

 

c)  priima Eurojusto veiklos konsoliduotą metinę ataskaitą ir iki kitų metų [finansiniame pagrindų reglamente nurodytos datos] siunčia ją Europos Parlamentui, nacionaliniams parlamentams, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams, taip pat viešai skelbia šią konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą;

 

d)  programavimo dokumente numato personalo išteklių programą;

 

e)  vadovaudamasi 52 straipsniu, priima Eurojustui taikomas finansines taisykles;

 

f)  priima nariams taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

 

g)  vadovaudamasi šio straipsnio 2 dalimi, agentūros darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai, įgaliotai sudaryti sutartis, suteikti pagal Tarnybos nuostatus(1) ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas(2) (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

 

h)  vadovaudamasi 17 straipsniu, skiria administracijos direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia jį iš pareigų;

 

i)  skiria apskaitos pareigūną ir duomenų apsaugos pareigūną, kurie eidami savo pareigas veikia nepriklausomai;

 

j)  rengia pagal 43 straipsnį sudaromus darbo susitarimus;

 

k)  vadovaudamasi 11 straipsniu, renka pirmininką ir pirmininko pavaduotojus;

 

l)  priima darbo tvarkos taisykles.

 

2.  Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, kolegija priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimo administracijos direktoriui ir tų įgaliojimų delegavimo sustabdymo sąlygų nustatymo. Administracijos direktoriui leidžiama šiuos įgaliojimus subdeleguoti.

 

3.  Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių kolegija gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą administracijos direktoriui bei administracijos direktoriaus subdeleguotus tokius įgaliojimus ir jais naudotis pati arba deleguoti juos vienam iš savo narių arba darbuotojui, kitam nei administracijos direktorius.

 

4.  Sprendimus dėl administracijos direktoriaus paskyrimo, kadencijos pratęsimo ir atleidimo iš pareigų kolegija priima dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma.

 

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kolegija, remdamasi administracijos direktoriaus pateiktu projektu ir atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, kasmet ne vėliau kaip iki [lapkričio 30 d.] priima programavimo dokumentą, kuriame pateikiamos daugiamečio ir metinio programavimo nuostatos. Kolegija perduoda programavimo dokumentą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Šis dokumentas tampa galutinis galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą ir prireikus gali būti tikslinamas.

1.  Kolegija, remdamasi administracijos direktoriaus pateiktu projektu ir atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, kasmet ne vėliau kaip iki [lapkričio 30 d.] priima programavimo dokumentą, kuriame pateikiamos daugiamečio ir metinio programavimo nuostatos. Kolegija perduoda programavimo dokumentą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos prokuratūrai. Šis dokumentas tampa galutinis galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą ir prireikus gali būti tikslinamas.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Daugiametėje darbo programoje išdėstomos bendros strateginio programavimo nuostatos, įskaitant tikslus, laukiamus rezultatus ir veiklos rodiklius. Joje taip pat pateikiamos išteklių programavimo nuostatos, įskaitant daugiametį biudžetą ir personalą. Išteklių programavimo nuostatos kasmet yra atnaujinamos. Strateginio programavimo nuostatos atnaujinamos, kai to reikia, ir visų pirma siekiant atsižvelgti į 56 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatus.

4.  Daugiametėje darbo programoje išdėstomos bendros strateginio programavimo nuostatos, įskaitant tikslus, bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, nurodytomis 43 straipsnyje, strategiją, laukiamus rezultatus ir veiklos rodiklius. Joje taip pat pateikiamos išteklių programavimo nuostatos, įskaitant daugiametį biudžetą ir personalą. Išteklių programavimo nuostatos kasmet yra atnaujinamos. Strateginio programavimo nuostatos atnaujinamos, kai to reikia, ir visų pirma siekiant atsižvelgti į 56 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kolegijai padeda vykdomoji valdyba. Vykdomoji valdyba nedalyvauja Eurojustui vykdant 4 ir 5 straipsniuose nurodytas operatyvines funkcijas.

1.  Kolegijai padeda vykdomoji valdyba. Vykdomoji valdyba yra atsakinga už administracinių sprendimų priėmimą siekiant užtikrinti tinkamą Eurojusto veikimą. Ji taip pat vykdo reikiamą parengiamąjį darbą kitais administraciniais klausimais, kad juos kolegija patvirtintų pagal 5 straipsnio 2 dalį. Ji nedalyvauja Eurojustui vykdant 4 ir 5 straipsniuose nurodytas operatyvines funkcijas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vykdomoji valdyba gali konsultuotis su kolegija rengdama Eurojusto metinį biudžetą, metinę ataskaitą ir metinę bei daugiametę darbo programas ir gali gauti iš kolegijos kitos neoperatyvinės informacijos, jeigu jai tai yra būtina, kad ji galėtų vykdyti savo užduotis.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdomoji valdyba taip pat:

2.  Vykdomoji valdyba:

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  rengia Eurojusto metinę ir daugiametę darbo programas, grindžiamas administracijos direktoriaus parengtu projektu, ir jas perduoda kolegijai patvirtinti;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsižvelgdama į įgyvendintų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, priima sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

b)  priima Eurojusto kovos su sukčiavimu strategiją, grindžiamą administracijos direktoriaus parengtu projektu;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  priima visus kitus sprendimus, kurie 5 arba 14 straipsnyje kolegijai aiškiai nėra priskirti arba pagal 18 straipsnį nepriklauso administracijos direktoriaus kompetencijai;

Išbraukta.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  priima darbo tvarkos taisykles.

Išbraukta.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  sprendžia visus papildomus administracinius uždavinius, kuriuos jai paveda kolegija pagal 5 straipsnio 4 dalį;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  vadovaudamasi 52 straipsniu, priima Eurojustui taikomas finansines taisykles;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hc)  vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimo administracijos direktoriui ir tų įgaliojimų delegavimo sustabdymo sąlygų nustatymo; administracijos direktorius turi teisę šiuos įgaliojimus perduoti;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Skubiai prireikus, vykdomoji valdyba gali kolegijos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus administravimo ir biudžeto klausimais, kuriuos vėliau turi patvirtinti kolegija.

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Eiliniai vykdomosios valdybos posėdžiai rengiami bent kartą per tris mėnesius. Be to, ji gali posėdžiauti pirmininko iniciatyva arba bent dviejų savo narių prašymu.

6.  Vykdomoji valdyba posėdžiauja bent kartą per tris mėnesius. Prireikus ji gali posėdžiauti pirmininko iniciatyva arba Komisijos ar bent dviejų kitų savo narių prašymu.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Administracijos direktorių skiria kolegija iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Sudarant sutartį su administracijos direktoriumi Eurojustui atstovauja kolegijos pirmininkas.

2.  Administracijos direktorių, atsižvelgdama į kandidatų nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius ir vadovavimo gebėjimus, taip pat į kompetenciją ir patirtį atitinkamose srityse, skiria kolegija iš vykdomosios valdybos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, surengtos vadovaujantis Eurojusto darbo tvarkos taisyklėmis. Sudarant sutartį su administracijos direktoriumi Eurojustui atstovauja kolegijos pirmininkas.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Administracijos direktoriaus kadencija penkeri metai. Baigiantis kadencijai Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į administracijos direktoriaus darbo rezultatus.

3.  Administracijos direktoriaus kadencija ketveri metai. Iki šio laikotarpio pabaigos vykdomoji valdyba atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į administracijos direktoriaus darbo rezultatų įvertinimą.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijos siūlymu ir atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą įvertinimą, kolegija gali vieną kartą pratęsti administracijos direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

4.  Vykdomosios valdybos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 3 dalyje nurodytą įvertinimą, kolegija gali vieną kartą pratęsti administracijos direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Administracijos direktorius yra atskaitingas kolegijai ir vykdomajai valdybai.

6.  Administracijos direktorius yra atskaitingas kolegijai.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Administracijos direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik kolegijos sprendimu, priimtu Komisijai pasiūlius.

7.  Administracijos direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik kolegijos sprendimu, priimtu vykdomajai valdybai pasiūlius.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepažeisdamas Komisijos, kolegijos ar vykdomosios valdybos įgaliojimų, administracijos direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai, jis nesiekia gauti jokios vyriausybės ir jokios kitos įstaigos nurodymų ir jų nesilaiko.

2.  Nedarant poveikio kolegijos ar vykdomosios valdybos įgaliojimams, administracijos direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai, jis nesiekia gauti jokios vyriausybės ir jokios kitos įstaigos nurodymų ir jų nesilaiko.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kasdienį Eurojusto administravimą;

a)  kasdienį Eurojusto administravimą ir personalo valdymą;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  programavimo dokumento rengimą ir jo pateikimą, pasikonsultavus su Komisija, vykdomajai valdybai ir kolegijai;

c)  metinės ir daugiametės darbo programų rengimą ir jų pateikimą vykdomajai valdybai tvirtinti;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  programavimo dokumento įgyvendinimą ir jo įgyvendinimo ataskaitų teikimą vykdomajai valdybai ir kolegijai;

d)  metinės ir daugiametės programų įgyvendinimą ir įgyvendinimo ataskaitų teikimą vykdomajai valdybai ir kolegijai;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  veiksmų planų rengimą vadovaujantis vidaus ar išorės audito ataskaitų, įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir OLAF ataskaitas, vertinimų ir tyrimų išvadomis, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus vykdomajai valdybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

f)  veiksmų planų rengimą vadovaujantis vidaus ar išorės audito ataskaitų, įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir OLAF ataskaitas, vertinimų ir tyrimų išvadomis, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus kolegijai, vykdomajai valdybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, nustačius pažeidimus, susigrąžinant neteisingai sumokėtas sumas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų administracinių ir finansinių sankcijų;

Išbraukta.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  naudojimąsi įgaliojimais, kurie paskyrimų tarnybai suteikti pagal Tarnybos nuostatus, o tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis, – pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (paskyrimų tarnybos įgaliojimais), agentūros darbuotojų atžvilgiu;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  reikiamos administracinės paramos teikimą siekiant palengvinti Eurojusto operatyvinį darbą;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jc)  paramos pirmininkui ir pirmininko pavaduotojams teikimą jiems einant savo pareigas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies j d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jd)  rengia pasiūlymo dėl Eurojusto metinio biudžeto projektą, kuris prieš jį patvirtinant kolegijai turėtų būti pateikiamas vykdomajai valdybai ir dėl kurio su vykdomąja valdyba konsultuojamasi;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Budinčio koordinavimo padalinio atstovai nedelsdami imasi veiksmų, susijusių su prašymo vykdymu jų valstybėje narėje.

3.  Budinčio koordinavimo padalinio atstovai nedelsdami imasi efektyvių veiksmų, susijusių su prašymo vykdymu jų valstybėje narėje.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Visi nacionaliniai korespondentai, kuriuos valstybės narės skiria pagal 1 dalį, turi turėti šioms pareigoms vykdyti būtinų gebėjimų ir patirties.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nacionaliniai korespondentai klausimais, susijusiais su Europos prokuratūros kompetencija nedalyvaujančių valstybių narių srityje

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys išlaiko savo pareigas ir statusą pagal nacionalinę teisę.

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys išlaiko savo pareigas ir statusą pagal nacionalinę teisę, jeigu tai netrukdo pagal šį reglamentą vykdomoms jų pareigoms.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  palaiko glaudžius santykius su Europolo nacionaliniu padaliniu.

d)  palaiko glaudžius santykius su Europolo nacionaliniu padaliniu, kitais Europos teisminio tinklo kontaktiniais asmenimis ir kitomis atitinkamomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos valstybių narių institucijos su Eurojustu visa jo uždaviniams vykdyti būtina informacija keičiasi vadovaudamosi 2 ir 4 straipsniais, taip pat šiame reglamente nustatytomis duomenų apsaugos taisyklėmis. Tai apima bent šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytą informaciją.

1.  Kompetentingos valstybių narių institucijos su Eurojustu visa jo uždaviniams vykdyti būtina informacija keičiasi vadovaudamosi 2 ir 4 straipsniais, taip pat šiame reglamente nustatytomis duomenų apsaugos taisyklėmis. Tai apima bent šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytą informaciją.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Informacijos perdavimas Eurojustui suprantamas kaip prašymas, kad Eurojustas suteiktų pagalbą atitinkamoje byloje tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija tai nurodo.

2.  Informacijos perdavimas Eurojustui tik tuo atveju suprantamas kaip prašymas, kad Eurojustas suteiktų pagalbą atitinkamoje byloje, jei kompetentinga institucija tai nurodo.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetentingos nacionalinės institucijos nedelsdamos informuoja savo nacionalinius narius apie visas Eurojusto kompetencijai priklausančias nusikaltimų bylas, susijusias bent su trimis valstybėmis narėmis, dėl kurių bent dviem valstybėms narėms buvo perduoti prašymai arba sprendimai dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant priemones, kuriomis įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas.

5.  Kompetentingos nacionalinės institucijos nepagrįstai nedelsdamos informuoja savo nacionalinius narius apie visas bylas, kurios daro tiesioginį poveikį bent trims valstybėms narėms ir dėl kurių bent dviem valstybėms narėms buvo perduoti prašymai arba sprendimai dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant prašymus ir sprendimus, grindžiamus priemonėmis, kuriomis įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas, ir jeigu:

 

a)  už atitinkamą nusikalstamą veiką prašančiojoje arba išduodančioje valstybėje narėje baudžiama laisvės atėmimo arba laisvės apribojimo bausme, kurios ilgiausia trukmė yra mažiausiai penkeri ar šešeri metai (sprendimą dėl trukmės priima atitinkama valstybė narė), ir ji įtraukta į šį sąrašą:

 

i)  prekyba žmonėmis;

 

ii)  seksualinė prievarta ir seksualinis išnaudojimas, įskaitant vaikų pornografiją ir ryšių su vaikais mezgimą seksualiniais tikslais,

 

iii)  prekyba narkotikais;

 

iv)  neteisėta prekyba ginklais, jų dalimis ir komponentais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

 

v)  korupcija;

 

vi)  nusikaltimai Sąjungos finansiniams interesams;

 

vii)  pinigų ir mokėjimo priemonių klastojimas,

 

viii)  pinigų plovimo veikla,

 

ix)  elektroniniai nusikaltimai, arba

 

b)  yra faktinių požymių, kad dalyvauja nusikalstama organizacija, arba

 

c)  yra požymių, kad byla gali būti didelio tarpvalstybinio masto arba turėti atgarsio Sąjungos lygmeniu ar daryti poveikį valstybėms narėms, kurios tiesiogiai nedalyvauja.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetentingos nacionalinės institucijos nedelsdamos informuoja savo nacionalinius narius apie visas Eurojusto kompetencijai priklausančias nusikaltimų bylas, susijusias bent su trimis valstybėmis narėmis, dėl kurių bent dviem valstybėms narėms buvo perduoti prašymai arba sprendimai dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant priemones, kuriomis įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas.

5.  Kompetentingos nacionalinės institucijos nepagrįstai nedelsdamos informuoja savo nacionalinius narius apie visas bylas, kurios daro tiesioginį poveikį bent dviem valstybėms narėms ir dėl kurių bent dviem valstybėms narėms buvo perduoti prašymai arba sprendimai dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant prašymus ir sprendimus, grindžiamus priemonėmis, kuriomis įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Šiame straipsnyje nurodyta informacija Eurojustui perduodama struktūrizuota forma.

9.  Šiame straipsnyje nurodyta informacija Eurojustui perduodama struktūrizuota forma. Nacionalinė institucija neprivalo perduoti šios informacijos, jeigu ji jau buvo perduota Eurojustui vadovaujantis kitomis šio reglamento nuostatomis.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas teikia kompetentingoms nacionalinėms institucijoms informaciją apie informacijos tvarkymo rezultatus, įskaitant apie tai, ar esama sąsajų su bylų valdymo sistemoje jau saugomomis bylomis. Šioje informacijoje gali būti pateikiami asmens duomenys.

1.  Eurojustas teikia nepagrįstai nedelsdamas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms informaciją apie informacijos tvarkymo rezultatus, įskaitant apie tai, ar esama sąsajų su bylų valdymo sistemoje jau saugomomis bylomis. Šioje informacijoje gali būti pateikiami asmens duomenys.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos nacionalinės institucijos nepagrįstai nedelsdamos atsako į Eurojusto pagal 4 straipsnį pateiktus prašymus ir nuomones. Jei atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia nevykdyti 4 straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo arba neatsižvelgti į 4 straipsnio 4 arba 5 dalyje nurodytą rašytinę nuomonę, apie savo sprendimą ir jo priežastis jos nedelsdamos informuoja Eurojustą. Jei negalima nurodyti atsisakymo patenkinti prašymą priežasčių, nes būtų pakenkta esminiams nacionaliniams saugumo interesams arba būtų sukeltas pavojus asmenų saugumui, valstybių narių kompetentingos institucijos gali nurodyti operatyvines priežastis.

Kompetentingos nacionalinės institucijos nepagrįstai nedelsdamos atsako į Eurojusto pagal 4 straipsnį pateiktus prašymus ir nuomones; skubiais atvejais Eurojustas gali nustatyti atsakymo terminą. Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos įvykdo 4 straipsnio 2 dalyje ir naujoje 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą Eurojusto pateiktą prašymą arba atsižvelgia į 4 straipsnio 4 arba 5 dalyje nurodytą rašytinę nuomonę, išskyrus atvejus, kai jos, pateikdamos pagrįstą nuomonę, gali patvirtinti Eurojustui, kad neatidėliotinas prašymo vykdymas pakenktų sėkmingai vykdomam tyrimui ar sukeltų pavojų asmenų saugumui. Bet koks delsimas įvykdyti Eurojusto pagal 4 straipsnį pateiktus prašymus arba atsižvelgti į nuomones turi būti tinkamai pagrįstas.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas nustato bylų valdymo sistemą, sudarytą iš laikinųjų darbo bylų ir rodyklės, kurioje yra 2 priede nurodyti asmens ir kiti duomenys.

1.  Eurojustas nustato bylų valdymo sistemą (įskaitant laikinąsias darbo bylas ir rodykles), kurioje yra 2 priede nurodyti asmens ir kiti duomenys.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  palengvinti teisėtumo ir šio reglamento nuostatų dėl asmens duomenų tvarkymo laikymosi stebėseną.

c)  palengvinti teisėtumo ir ES asmens duomenų tvarkymo teisės aktų laikymosi stebėseną.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Rodyklėje pateikiamos nuorodos į Eurojusto tvarkomas laikinąsias darbo bylas ir jame negali būti 1 dalies a–i, k, m punktuose ir 2 priedo 2 punkte nurodytų asmens duomenų.

4.  Rodyklėje pateikiamos nuorodos į Eurojusto tvarkomas laikinąsias darbo bylas ir joje negali būti kitų asmens duomenų, nei nurodyti 2 priedo 2 punkte.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Operatyvinių asmens duomenų tvarkymo tikslais Eurojustas negali nustatyti kokių nors automatinių duomenų bylų, išskyrus bylų valdymo sistemoje naudojamas bylas arba laikinąsias darbo bylas.

6.  Operatyvinių asmens duomenų tvarkymo tikslais Eurojustas negali nustatyti kokių nors automatinių duomenų bylų, išskyrus bylų valdymo sistemoje naudojamas bylas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Europos prokuratūrai sudaromos galimybės naudotis bylų valdymo sistema ir laikinosiomis darbo bylomis.

7.  Europos prokuratūrai sudaromos galimybės naudotis bylų valdymo sistema ir laikinosiomis darbo bylomis jos kompetencijos srityje.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Prieigą prie bylų valdymo sistemos ir laikinųjų darbo bylų reglamentuojančios nuostatos mutatis mutandis taikomos Europos prokuratūrai. Tačiau informacija, kurią Europos prokuratūra įvedė į bylų valdymo sistemą, laikinąsias darbo bylas ir rodyklę, nacionaliniu lygmeniu nėra prieinama.

8.  Prieigą prie bylų valdymo sistemos ir laikinųjų darbo bylų reglamentuojančios nuostatos mutatis mutandis taikomos Europos prokuratūrai jos kompetencijos srityje. Tačiau informacija, kurią Europos prokuratūra įvedė į bylų valdymo sistemą, laikinąsias darbo bylas ir rodyklę, nacionaliniu lygmeniu nėra prieinama.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikinąją darbo bylą sukūręs nacionalinis narys nusprendžia, kuri su laikinąja darbo byla susijusi informacija yra nurodoma rodyklėje.

3.  Laikinąją darbo bylą sukūręs nacionalinis narys, atsižvelgdamas į 24 straipsnio 4 dalį, nusprendžia, kuri su laikinąja darbo byla susijusi informacija yra nurodoma rodyklėje.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmens duomenų tvarkymas

Informacijos tvarkymas

1.  Kad įgyvendintų aiškiai nurodytą uždavinį, Eurojustas, remdamasis savo kompetencija ir siekdamas vykdyti operatyvines funkcijas, pagal šį reglamentą gali automatinėmis priemonėmis arba susistemintose rankinėse rinkmenose tvarkyti tik 2 priedo 1 punkte nurodytus asmens duomenis, susijusius su asmenimis, kurie pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus įtariami padarę arba dalyvavo darant Eurojusto kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką arba kurie yra nuteisti už tokios veikos padarymą.

Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 taikomas asmenų apsaugai, kiek tai susiję su Eurojusto jam vykdant savo veiklą tvarkomais asmens duomenimis.

2.  Eurojustas gali tvarkyti tik 2 priedo 2 punkte išvardytus asmens duomenis, susijusius su asmenimis, kurie pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus yra laikomi atliekamo nusikaltimo tyrimo arba vykdomo baudžiamojo persekiojimo dėl vienos arba kelių 3 straipsnyje nurodytų nusikaltimo rūšių ir veikų liudytojais arba nukentėjusiaisiais arba nėra sulaukę 18 metų. Tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jei tai būtina aiškiam Eurojusto kompetencijai priklausančiam uždaviniui įgyvendinti ir siekiant vykdyti operatyvines funkcijas.

 

3.  Išimtiniais atvejais Eurojustas ribotą laiką, neviršijantį laikotarpio, reikalingo susijusiai bylai, kurioje tvarkomi duomenys, užbaigti, taip pat gali tvarkyti kitus, išskyrus nurodytuosius šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, su veikos aplinkybėmis susijusius asmens duomenis, kai jie turi tiesioginę reikšmę atliekamiems tyrimams, kuriuos Eurojustas koordinuoja arba padeda koordinuoti, ir yra naudojami tokiuose tyrimuose ir kai tvarkyti tokius duomenis yra būtina siekiant 1 dalyje nurodytų tikslų. 31 straipsnyje nurodytas duomenų apsaugos pareigūnas nedelsiant informuojamas apie šios dalies taikymą ir konkrečias aplinkybes, kuriomis grindžiama būtinybė tvarkyti tokius asmens duomenis. Kai tokie kiti duomenys yra susiję su šio straipsnio 2 dalyje minimais liudytojais arba nukentėjusiaisiais, sprendimą juos tvarkyti bendrai priima bent du nacionaliniai nariai.

 

4.  Automatinėmis arba kitomis priemonėmis tvarkomi asmens duomenys, kuriais atskleidžiama rasinė arba etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai arba filosofiniai įsitikinimai, priklausymas profesinei sąjungai, ir duomenys apie sveikatą arba lytinį gyvenimą gali būti Eurojusto tvarkomi tik tuo atveju, kai šie duomenys reikalingi atitinkamiems nacionaliniams tyrimams ir jiems koordinuoti Eurojuste ir jeigu šiais duomenimis papildomi kiti jau tvarkomi asmens duomenys. Duomenų apsaugos pareigūnas nedelsiant informuojamas apie šios dalies taikymą. Tokie duomenys negali būti tvarkomi 24 straipsnio 4 dalyje nurodytoje rodyklėje. Kai tokie kiti duomenys yra susiję su šio straipsnio 3 dalyje minimais liudytojais arba nukentėjusiaisiais, sprendimą juos tvarkyti priima kolegija.

 

5.  Vykdydamas savo veiklą, Eurojustas duomenis tvarko laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 45/2001. Šiuo reglamentu Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 patikslinamas ir papildomas tiek, kiek yra susijęs su Eurojusto operatyviniais uždaviniais.

 

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojusto tvarkomi asmens duomenys negali būti saugomi ilgiau kaip pasibaigus:

Išbraukta.

a)  dienai, nuo kurios pagal visų atitinkamų valstybių narių senaties termino įstatymus tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijos nebegali vykdyti baudžiamojo persekiojimo;

 

b)  dienai, kai asmuo buvo išteisintas, o teismo sprendimas tapo galutinis;

 

c)  trejiems metams po dienos, kurią paskutinės tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą atlikusios atitinkamos valstybės narės teismo sprendimas tapo galutinis;

 

d)  dienai, kurią Eurojustas ir atitinkamos valstybės narės bendrai pripažino arba susitarė, kad Eurojustui nebūtina toliau koordinuoti tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo, išskyrus atvejus, kai pagal 21 straipsnio 5 arba 6 dalį privaloma teikti šią informaciją Eurojustui;

 

e)  trejiems metams po dienos, kurią duomenys buvo perduoti pagal 21 straipsnio 6 arba 7 dalį.

 

2.  Šio straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytų saugojimo terminų laikymasis nuolat tikrinamas naudojantis tinkamu automatiniu tvarkymu. Nepaisant to, poreikis saugoti duomenis tikrinamas kas trejus metus po jų įvedimo. Jei su 27 straipsnio 4 dalyje nurodytais asmenimis susiję duomenys saugomi ilgiau nei penkerius metus, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atitinkamai informuojamas apie tai.

 

3.  Pasibaigus vienam iš šio straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytų saugojimo terminų, Eurojustas tikrina poreikį duomenis saugoti ilgiau, kad jam būtų sudarytos sąlygos vykdyti savo uždavinius, be to, taikydamas išimtį, Eurojustas gali nuspręsti saugoti šiuos duomenis iki kito patikrinimo. Nuolatinio duomenų saugojimo priežastys turi būti pagrįstos ir įrašomos. Jeigu sprendimas dėl nuolatinio asmens duomenų saugojimo nepriimamas, šie duomenys po trejų metų automatiškai ištrinami. Tačiau jei pagal visų atitinkamų valstybių narių įstatymus baudžiamajam persekiojimui suėjo senaties terminas, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies a punkte, duomenys gali būti saugomi tik jei jie reikalingi, kad Eurojustas galėtų teikti pagalbą pagal šį reglamentą.

 

4.  Jei pagal šio straipsnio 3 dalį duomenys saugomi ilgiau nei iki šio straipsnio 1 dalyje nurodytų datų, poreikį saugoti šiuos duomenis kas trejus metus tikrina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

 

5.  Jeigu byloje yra neautomatizuotų arba nestruktūrizuotų duomenų, pasibaigus paskutinio bylos automatizuotų duomenų punkto saugojimo terminui visi byloje esantys dokumentai grąžinami juos pateikusiai institucijai, o visos jų kopijos sunaikinamos.

 

6.  Jeigu Eurojustas koordinavo tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą, atitinkami nacionaliniai nariai Eurojustui ir kitoms atitinkamoms valstybėms narėms praneša apie visus su byla susijusius galutiniais tapusius teismo sprendimus, kad, inter alia, būtų galima taikyti šio straipsnio 1 dalies b punktą.

 

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolės, vidaus stebėsenos ir duomenų vientisumo bei saugumo užtikrinimo tikslais Eurojustas registruoja įrašus apie operatyviniais tikslais naudojamų asmens duomenų rinkimą, keitimą, prieigą, atskleidimą, sujungimą ar ištrynimą. Tokie įrašai arba dokumentai ištrinami po 18 mėnesių, išskyrus atvejus, kai duomenys reikalingi nuolatinei kontrolei vykdyti.

Išbraukta.

2.  Pagal šio straipsnio 1 dalį padaryti įrašai ar parengti dokumentai paprašius pateikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Šią informaciją Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas naudoja tik siekdamas užtikrinti duomenų apsaugos kontrolę, tinkamą duomenų tvarkymą ir duomenų vientisumą ir saugumą.

 

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieiga prie asmens duomenų, kuriuos Eurojustas tvarko vykdydamas savo operatyvines užduotis, pagal 24, 25 ir 26 straipsniuose nustatytus apribojimus suteikiama tik nacionaliniams nariams, jų pavaduotojams ir padėjėjams, 20 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, kurie gali prisijungti prie bylų valdymo sistemos, ir įgaliotiems Eurojusto darbuotojams, kad jie vykdytų savo užduotis.

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 straipsniu, vykdomoji valdyba skiria duomenų apsaugos pareigūną.

Išbraukta.

2.  Laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 straipsnyje nustatytų pareigų, duomenų apsaugos pareigūnas:

 

a)  užtikrina, kad būtų saugomi rašytiniai įrašai raštu apie duomenų perdavimą;

 

b)  bendradarbiauja su Eurojusto darbuotojais, atsakingais už duomenų tvarkymo procedūras, mokymą ir konsultavimą duomenų tvarkymo klausimais;

 

c)  rengia metinę ataskaitą ir teikia ją kolegijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

 

3.  Eidamas savo pareigas, duomenų apsaugos pareigūnas gali susipažinti su visais Eurojusto ir jo patalpose tvarkomais duomenimis.

 

4.  Eurojusto darbuotojai, padedantys duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti savo pareigas, gali susipažinti su visais Eurojusto tvarkomais duomenimis ir patekti į jo patalpas, kiek tai yra būtina jų užduotims vykdyti.

 

5.  Jeigu duomenų apsaugos pareigūnas mano, kad nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 45/2001 arba šio reglamento nuostatų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, jis apie tai informuoja administracijos direktorių ir prašo jo per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą. Administracijos direktoriui per nustatytą terminą duomenų tvarkymo pažeidimo nepašalinus, duomenų apsaugos pareigūnas informuoja apie tai kolegiją ir suderina su ja konkretų terminą atsakomosioms priemonėms įgyvendinti. Kolegijai per nustatytą terminą nepašalinus duomenų tvarkymo pažeidimo, duomenų apsaugos pareigūnas perduoda šį klausimą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

 

6.  Vykdomoji valdyba priima Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 straipsnio 8 dalyje nurodytas įgyvendinimo taisykles.

 

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet kuris duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti teisę susipažinti su asmens duomenimis, gali šiuo tikslu nemokamai pateikti pasirinktos valstybės narės institucijai atitinkamą prašymą. Ši institucija nedelsdama ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, perduoda jį Eurojustui.

Išbraukta.

2.  Eurojustas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo atsako į jį.

 

3.  Priimdamas sprendimą, Eurojustas konsultuojasi su atitinkamų valstybių narių kompetentingomis institucijomis. Sprendimas leisti susipažinti su duomenimis priimamas tik Eurojustui glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kurios yra tiesiogiai susijusios su tokių duomenų perdavimu. Visais atvejais, kai valstybė narė nesutinka su siūlomu Eurojusto atsakymu, ji praneša Eurojustui tokio nesutikimo priežastis.

 

4.  Jeigu galimybė susipažinti su duomenimis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 20 straipsnio 1 dalį ribojama, Eurojustas pagal minėto reglamento 20 straipsnio 3 dalį atitinkamai raštu informuoja duomenų subjektą. Informacijos apie pagrindines apribojimo taikymo priežastis galima neatskleisti, jeigu pateikiant tokią informaciją nustatytasis apribojimas netektų savo poveikio. Duomenų subjektas bent jau informuojamas, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atliko visas būtinas patikras.

 

5.  Eurojustas dokumentais pagrindžia, kuo remiantis atsisakyta atskleisti pagrindines šio straipsnio 4 dalyje nurodyto apribojimo priežastis.

 

6.  Gavę prašymą, atitinkami nacionaliniai nariai jį nagrinėja ir sprendimą priima Eurojusto vardu. Prašymas išsamiai išnagrinėjamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo gavimo. Jeigu nariai nesutaria dėl sprendimo, jie perduoda klausimą kolegijai, kuri sprendimą dėl prašymo priima dviejų trečdalių narių balsų dauguma.

 

7.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsnius, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui tikrinant Eurojusto atliekamo duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų subjektas informuojamas bent apie tai, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atliko visas būtinas patikras.

 

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu trečiųjų šalių, tarptautinių organizacijų, privačių šalių ar asmenų Eurojustui pateiktus asmens duomenis arba Eurojustui atliekant analizę gautus asmens duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 14, 15 arba 16 straipsnį reikia ištaisyti, ištrinti arba riboti jų tvarkymą, Eurojustas ištaiso, ištrina tokius duomenis arba riboja jų tvarkymą.

Išbraukta.

2.  Jeigu valstybių narių tiesiogiai Eurojustui pateiktus asmens duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 14, 15 ir 16 straipsnį reikia ištaisyti, ištrinti arba riboti jų tvarkymą, Eurojustas, ištaiso, ištrina tokius duomenis arba riboja jų tvarkymą.

 

3.  Jeigu kitomis tinkamomis priemonėmis buvo perduoti neteisingi duomenys arba jeigu klaidos valstybių narių pateiktuose duomenyse atsirado dėl netinkamo jų perdavimo arba perdavimo pažeidžiant šį reglamentą arba dėl to, kad duomenys buvo Eurojusto netinkamai, pažeidžiant šį reglamentą, įvesti, perimti ar saugomi, Eurojustas, bendradarbiaudamas su atitinkamomis valstybėmis narėmis, tokius duomenis ištaiso arba ištrina.

 

4.  Reglamento (EB) Nr. 45/2001 14, 15 arba 16 straipsnyje nurodytais atvejais visiems tokių duomenų gavėjams nedelsiant apie tai pranešama pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 17 straipsnį. Gavėjai, vadovaudamiesi jiems taikomomis taisyklėmis, tuomet savo sistemose ištaiso, ištrina šiuos duomenis arba riboja jų tvarkymą.

 

5.  Nepagrįstai nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo Eurojustas duomenų subjektą raštu informuoja, kad jo duomenys ištaisyti, ištrinti arba jų tvarkymas apribotas.

 

6.  Eurojustas raštu informuoja duomenų subjektą apie atsisakymą ištaisyti, ištrinti duomenis arba apriboti jų tvarkymą ir apie galimybę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir ginti savo teises teisme.

 

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas tvarko asmens duomenis taip, kad būtų galima nustatyti duomenis pateikusią instituciją arba šaltinį, iš kurio buvo gauti asmens duomenys.

Išbraukta.

2.  Atsakomybė už asmens duomenų kokybę tenka asmens duomenis Eurojustui pateikusiai valstybei narei, o už ES įstaigų, trečiųjų šalių, tarptautinių organizacijų pateiktų asmens duomenų, taip pat Eurojusto iš viešųjų šaltinių surinktų asmens duomenų kokybę – Eurojustui.

 

3.  Atsakomybė už Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio reglamento laikymąsi tenka Eurojustui. Atsakomybė už valstybių narių Eurojustui pateiktų asmens duomenų teisėtumą tenka asmens duomenis teikiančiai valstybei narei, o Eurojustui – už valstybėms narėms, ES įstaigoms ir trečiosioms šalims ar organizacijoms pateiktus asmens duomenis.

 

4.  Atsižvelgiant į kitas šio reglamento nuostatas, Eurojustas atsako už visus savo tvarkomus duomenis.

 

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iškilus konkretiems klausimams, kuriuos sprendžiant turi dalyvauti valstybės narės, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis duomenų apsaugos priežiūros srityje kompetentingomis institucijomis, ypač jeigu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas arba nacionalinė duomenų apsaugos priežiūros srityje kompetentinga institucija nustato didelių skirtumų tarp valstybių narių praktikos, galimą neteisėtą duomenų perdavimą naudojant Eurojusto ryšių palaikymo kanalus arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus klausimų dėl šio reglamento įgyvendinimo ir aiškinimo.

Išbraukta.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros srityje kompetentingos institucijos, neviršydami savo atitinkamos kompetencijos, prireikus gali keistis atitinkama informacija, padėti viena kitai atlikti auditą ir patikras, nagrinėti šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, tirti nepriklausomos priežiūros vykdymo ar duomenų subjektų teisių įgyvendinimo problemas, rengti suderintus bendrų problemų sprendimų pasiūlymus ir didinti informuotumą apie su duomenų apsaugos teises.

 

3.  Prireikus nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, siekdami šiame straipsnyje nurodytų tikslų, rengia posėdžius. Tokių posėdžių išlaidas apmoka ir juos organizuoja Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Darbo tvarkos taisyklės priimamos pirmame posėdyje. Prireikus bendru sutarimu nustatomi kiti darbo metodai.

 

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu duomenų subjekto pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 32 straipsnio 2 dalį pateiktas skundas yra susijęs su 32 arba 33 straipsnyje nurodytu sprendimu, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas konsultuojasi su duomenis pateikusios arba tiesiogiai susijusios valstybės narės nacionalinėmis priežiūros įstaigomis arba kompetentinga teismine institucija. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimas, kuriuo gali būti atsisakoma suteikti kokią nors informaciją, priimamas glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaline priežiūros įstaiga arba kompetentinga teismine įstaiga.

Išbraukta.

2.  Jeigu skundas susijęs su valstybės narės Eurojustui pateiktų duomenų tvarkymu, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad bendradarbiaujant su duomenis pateikusios valstybės narės nacionaline priežiūros įstaiga būtų tinkamai atliktos visos būtinos patikros.

 

3.  Jeigu skundas susijęs su ES įstaigų, trečiųjų šalių ar organizacijų arba privačių šalių Eurojustui pateiktų duomenų tvarkymu, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad Eurojustas būtų atlikęs visus būtinus patikrinimus.

 

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1  Eurojustas pagal Sutarties 340 straipsnį atsako už bet kokią žalą asmeniui dėl nesankcionuoto arba neteisingo duomenų tvarkymo.

Išbraukta.

2.  Skundus dėl Eurojusto, susijusius su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta atsakomybe, pagal Sutarties 268 straipsnį nagrinėja Teisingumo Teismas.

 

3.  Kiekviena valstybė narė, vadovaudamasi savo nacionaline teise, atsako už bet kokią žalą asmeniui dėl nesankcionuoto arba neteisingo Eurojustui perduotų duomenų tvarkymo.

 

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei tai reikalinga Eurojusto uždaviniams vykdyti, jis gali užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo santykius su Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, atsižvelgdamas į jų tikslus, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir Tarptautine kriminalinės policijos organizacija (Interpolu).

1.  Jei tai reikalinga Eurojusto uždaviniams vykdyti, jis gali užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo santykius su Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, atsižvelgdamas į jų tikslus, trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją (Interpolą), laikydamasis 43 straipsnyje nurodytos strategijos.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu tai reikalinga Eurojusto uždaviniams vykdyti, jis, atsižvelgdamas į 21 straipsnio 8 dalyje nurodytus apribojimus, gali su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais tiesiogiai keistis visa informacija, išskyrus asmens duomenis.

2.  Jei tai reikalinga Eurojusto užduotims vykdyti, jis, atsižvelgiant į 21 straipsnio 8 dalyje ir 62 straipsnyje nurodytus apribojimus, gali su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais tiesiogiai keistis visa informacija, išskyrus asmens duomenis.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  1 ir 2 dalyse nustatytais tikslais Eurojustas sudaro darbinius susitarimus su 1 dalyje nurodytais subjektais. Tais darbiniais susitarimais nesudaroma pagrindo leisti keistis asmens duomenimis ir jais neįpareigojama Sąjunga arba jos valstybės narės.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu tai reikalinga Eurojusto uždaviniams vykdyti, jis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 4 straipsnį ir laikydamasis IV skirsnio nuostatų gali gauti ir tvarkyti asmens duomenis, kuriuos jam pateikė šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai.

3.  Jeigu tai reikalinga Eurojusto užduotims vykdyti, jis pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 gali gauti ir tvarkyti asmens duomenis, kuriuos jam pateikė šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Eurojustas, laikydamasis šio reglamento, perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ir Interpolui gali tik tuomet, kai tai būtina tam, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimams, patenkantiems į Eurojusto kompetenciją, ir kovojant su jais. Jeigu duomenis, kuriuos reikia perduoti, pateikia valstybė narė, Eurojustas prašo tos valstybės narės sutikimo, išskyrus atvejus, kai:

Išbraukta.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  galima daryti prielaidą, kad valstybė narė su tuo sutinka, nes nėra tiesiogiai apribojusi galimybės toliau perduoti informaciją, arba

Išbraukta.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valstybė narė, iš esmės ar nustačiusi konkrečias sąlygas, jau yra suteikusi išankstinį leidimą toliau perduoti informaciją. Toks sutikimas bet kada gali būti atšauktas.

Išbraukta.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės, Sąjungos įstaigos ar agentūros, trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos arba Interpolas negali tretiesiems asmenims toliau perduoti iš Eurojusto gautų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Eurojustas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, yra davęs aiškų sutikimą toliau perduoti asmens duomenis konkrečiu tikslu, suderinamu su pradiniu duomenų perdavimo tikslu.

Išbraukta.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

V skyriaus 2 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SANTYKIAI SU PARTNERIAIS

SANTYKIAI SU SĄJUNGOS PARTNERIAIS

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jungtinių tyrimų grupių tinklo ir tinklo, įsteigto Sprendimu 2002/494/TVR, sekretoriatai yra Eurojusto personalo dalis. Šie sekretoriatai veikia kaip atskiri vienetai. Jie gali naudotis administraciniais Eurojusto ištekliais, kurie būtini jų uždaviniams vykdyti. Eurojustas užtikrina sekretoriatų veiklos koordinavimą. Ši dalis taikoma visų naujų tinklų, įsteigtų Tarybos sprendimu, sekretoriatams, jeigu steigimo sprendime numatyta, kad už sekretoriatą yra atsakingas Eurojustas.

2.  Jungtinių tyrimų grupių tinklo ir tinklo, įsteigto Sprendimu 2002/494/TVR, sekretoriatai yra Eurojusto personalo dalis. Šie sekretoriatai veikia kaip atskiri vienetai. Jie gali naudotis administraciniais Eurojusto ištekliais, kurie būtini jų uždaviniams vykdyti. Eurojustas užtikrina sekretoriatų veiklos koordinavimą. Ši dalis taikoma bet kurio atitinkamo tinklo, susijusio su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, kuriose Eurojustas turi teikti paramą sekretoriato forma, sekretoriatui. Eurojustas gali teikti paramą, be kita ko, tam tikrais atvejais pasitelkdamas Eurojustui priklausantį sekretoriatą, su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusius atitinkamus Europos tinklus ir įstaigas.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas imasi visų tinkamų priemonių sudaryti sąlygas Europolui, naudojantis savo įgaliojimais, turėti netiesioginę prieigą (naudojantis galimybe atlikti atitikties paiešką) prie Eurojusto pateiktos informacijos, jei dėl to nepažeidžiami informaciją pateikusių valstybių narių, Sąjungos įstaigų, trečiųjų šalių, tarptautinių organizacijų arba Interpolo nustatyti apribojimai. Jeigu atitikties paieškos rezultatas teigiamas, Eurojustas pradeda procedūrą, pagal kurią, Sąjungos įstaigai, trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba Interpolui priėmus sprendimą, paieškos užklausą atitinkanti informacija gali būti perduodama ją pateikusiai valstybei narei.

1.  Eurojustas imasi visų tinkamų priemonių sudaryti sąlygas Europolui, naudojantis savo įgaliojimais, turėti netiesioginę prieigą (naudojantis galimybe atlikti atitikties paiešką) prie Eurojusto pateiktos informacijos, jei dėl to nepažeidžiami informaciją pateikusių valstybių narių, Sąjungos įstaigų, trečiųjų valstybių, tarptautinių organizacijų, įskaitant Interpolą, nustatyti apribojimai. Jeigu atitikties paieškos rezultatas teigiamas, Eurojustas pradeda procedūrą, pagal kurią, Sąjungos įstaigai, trečiajai valstybei, tarptautinei organizacijai, įskaitant Interpolą, priėmus sprendimą, paieškos užklausą atitinkanti informacija gali būti perduodama ją pateikusiai valstybei narei.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informacijos paiešką galima atlikti tik siekiant nustatyti, ar Eurojusto turima informacija atitinka Europolo tvarkomą informaciją.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informacijos paiešką galima atlikti tik siekiant nustatyti, ar Eurojusto turima informacija atitinka Europolo tvarkomą informaciją. Jei atitikties paieškos rezultatas teigiamas, Europolas nurodo, kokių duomenų jam reikia, o Eurojustas gali dalytis duomenimis su Europolu tik tiek, kiek iš atitikties paieškos gautų duomenų reikia, norint teisėtai vykdyti jo užduotis.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu Eurojustui tvarkant konkrečiam tyrimui reikalingą informaciją Eurojustas ar valstybė narė nustato, kad būtina koordinuoti veiksmus, bendradarbiauti ar prašyti paramos pagal Europolo įgaliojimus, Eurojustas jiems apie tai praneša ir informacijos perdavimo procedūrą pradeda informaciją pateikusiai valstybei narei priėmus atitinkamą sprendimą. Tokiu atveju Eurojustas konsultuojasi su Europolu.

4.  Jeigu Eurojustui tvarkant konkrečiam tyrimui reikalingą informaciją Eurojustas ar valstybė narė nustato, kad būtina koordinuoti veiksmus, bendradarbiauti ar prašyti paramos pagal Europolo įgaliojimus, Eurojustas jiems apie tai praneša ir informacijos perdavimo procedūrą pradeda informaciją pateikusiai valstybei narei priėmus atitinkamą sprendimą. Tokiu atveju Europolas konsultuojasi su Eurojustu.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Eurojustas nustato ir palaiko glaudų bendradarbiavimą su Europolu, kiek toks bendradarbiavimas yra būtinas abiejų agentūrų užduotims ir tikslams įvykdyti, atsižvelgiant į būtinybę vengti nenaudingo pareigų dubliavimosi.

 

 

 

Šiuo tikslu Europolo direktorius ir Eurojusto pirmininkas reguliariai susitinka, kad išnagrinėtų bendros svarbos klausimus.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas su Europos prokuratūra užmezga ir palaiko ypatingus santykius, grindžiamus glaudžiu bendradarbiavimu ir tarpusavio operatyvinių administracinių ir valdymo ryšių plėtojimu, kaip nurodyta toliau. Šiuo tikslu Europos prokuroras ir Eurojusto pirmininkas reguliariai susitinka ir aptaria bendrus aktualius klausimus.

1.  Eurojustas su Europos prokuratūra, neviršydami savo atitinkamų įgaliojimų ir kompetencijos ribų, užmezga ir palaiko glaudžius santykius, grindžiamus abipusišku bendradarbiavimu ir tarpusavio operatyvinių ir administracinių ryšių plėtojimu, kaip nurodyta šiame straipsnyje. Šiuo tikslu Eurojusto pirmininkas ir Europos vyriausiasis prokuroras reguliariai susitinka ir aptaria bendro intereso klausimus. Jis susitinka Eurojusto pirmininko arba Europos vyriausiojo prokuroro prašymu.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Eurojustas nedelsdamas nagrinėja bet kokį Europos prokuratūros pateiktą prašymą suteikti paramą ir šiuos prašymus, kai tinkama, nagrinėja taip pat, kaip ir už teisminį bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės institucijos pateiktus prašymus.

2.  Eurojustas nepagrįstai nedelsdamas nagrinėja Europos prokuratūros pateiktus prašymus suteikti paramą ir šiuos prašymus nagrinėja taip pat, kaip ir už teisminį bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės institucijos pateiktus prašymus.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas bendradarbiavimas apima keitimąsi informacija, įskaitant asmens duomenis. Taip perduoti duomenys naudojami tik tais tikslais, kuriais jie buvo perduoti. Duomenis kitais tikslais leidžiama naudoti tik tuomet, kai tai atitinka duomenis gaunančios įstaigos įgaliojimus ir gavus išankstinį duomenis pateikusios įstaigos leidimą.

4.  Operatyviniais klausimais, susijusiais su Europos prokuratūros kompetencija, Eurojustas bendradarbiauja su Europos prokuratūra vykdydamas savo veiklą, susijusią su tarpvalstybinėmis bylomis, be kita ko:

 

a) dalydamasis informacija, įskaitant asmens duomenis, apie savo bylas pagal atitinkamas ES duomenų apsaugos nuostatas;

 

b) prireikus prašydamas Europos prokuratūros paramos.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Siekdamas nustatyti, ar Eurojusto turima informacija atitinka Europos prokuratūros tvarkomą informaciją, Eurojustas nustato į jo bylų valdymo sistemą įrašomų duomenų automatinės kryžminės patikros mechanizmą. Nustačius atitikį tarp Europos prokuratūros į bylų valdymo sistemą įrašytų duomenų ir Eurojusto įrašytų duomenų, apie tai bus pranešama Eurojustui ir Europos prokuratūrai, taip pat Eurojustui duomenis pateikusiai valstybei narei. Jeigu duomenis pateikė trečioji šalis, Eurojustas, gavęs Europos prokuratūros sutikimą, apie nustatytą atitiktį informuos tik šią trečiąją šalį.

5.  Remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“ Eurojustas turi prieigą prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemos duomenų. Nustačius atitiktį tarp Europos prokuratūros į bylų valdymo sistemą įrašytų duomenų ir Eurojusto laikomų duomenų, apie tai bus pranešama tiek Eurojustui, tiek Europos prokuratūrai, taip pat Eurojustui duomenis pateikusioms valstybėms narėms. Eurojustas imasi visų tinkamų priemonių, kad sudarytų sąlygas Europos prokuratūrai, remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“, turėti prieigą prie jo bylų valdymo sistemos duomenų.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Europos prokuratūra gali naudotis Eurojusto administracijos pagalba. Šiuo tikslu Eurojustas gali teikti Europos prokuratūrai bendro intereso paslaugas. Tai išsamiai reglamentuojama susitarimu pagal 38 straipsnio 2a dalį.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Eurojustas remia Europos prokuratūros veiklą pasitelkdamas savo darbuotojus. Tokia parama bet kuriuo atveju apima:

Išbraukta.

a) techninę pagalbą rengiant metinį biudžetą, programavimo dokumentą, kuriame pateikiamas metinis ir daugiametis programavimas, ir valdymo planą;

 

b) techninę pagalbą įdarbinant darbuotojus ir karjeros valdymo klausimais;

 

c) apsaugos paslaugas;

 

d) informacinių technologijų paslaugas;

 

e) finansų valdymo, apskaitos ir audito paslaugas;

 

f) visas kitas bendro intereso paslaugas.

 

Išsami informacija apie teikiamas paslaugas nustatoma Eurojusto ir Europos prokuratūros susitarime.

 

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  OLAF gali padėti atlikti Eurojustui koordinavimo darbą, susijusį su Sąjungos finansinių interesų apsauga, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. .../2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999, OLAF suteiktus įgaliojimus.

2.  OLAF padeda atlikti Eurojustui koordinavimo darbą, susijusį su Sąjungos finansinių interesų apsauga, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999, OLAF suteiktus įgaliojimus.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūra FRONTEX padeda Eurojustui atlikti darbą, taip pat perduodama informaciją, apdorotą pagal Reglamentu (ES) 2016/1624 jai suteiktus įgaliojimus ir užduotis. Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Reglamentas 45/2001.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kad Eurojustas ir OLAF galėtų gauti ir perduoti informaciją, nepažeisdamos 8 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniai Eurojusto nariai valstybių narių kompetentingomis institucijomis būtų laikomi tik taip, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 1074/199919. OLAF ir nacionalinių narių keitimasis informacija nedaro įtakos pagal šiuos reglamentus nustatytai pareigai teikti informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms.

3.  Kad Eurojustas ir OLAF galėtų gauti ir perduoti informaciją, nepažeisdamos 8 straipsnio valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniai Eurojusto nariai valstybių narių kompetentingomis institucijomis būtų laikomi tik taip, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų. OLAF ir nacionalinių narių keitimasis informacija nedaro įtakos pagal šiuos reglamentus nustatytai pareigai teikti informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms.

__________________

__________________

19 OL L 136, 1999 5 31, p. 8.

19 OL L 136, 1999 5 31, p. 8.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Eurojustas nustato ir palaiko bendradarbiavimą su trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

 

Šiuo tikslu Eurojustas, pasikonsultavęs su Komisija, kas ketverius metus rengia bendradarbiavimo strategiją, kurioje nustatomos trečiosios valstybės ir tarptautinės organizacijos, dėl kurių reikia imtis bendradarbiavimo veiksmų.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas gali sudaryti darbo susitarimus su 38 straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais.

1.  Šiuo tikslu Eurojustas gali sudaryti darbo susitarimus su 38 straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnis pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į trečiąsias šalis komandiruoti ryšių palaikymo teisėjai

Į trečiąsias valstybes ir iš trečiųjų valstybių į Eurojustą komandiruoti ryšių palaikymo teisėjai

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas teisminiam bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis tais atvejais, kai Eurojustas teikia pagalbą pagal šį reglamentą, kolegija gali komandiruoti ryšių palaikymo teisėjus į trečiąją šalį, jei su ja sudarytas 43 straipsnyje nurodytas darbo susitarimas.

1.  Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas teisminiam bendradarbiavimui su trečiosiomis valstybėmis tais atvejais, kai Eurojustas teikia pagalbą pagal šį reglamentą, kolegija gali komandiruoti ryšių palaikymo teisėjus į trečiąją valstybę, jei su ja sudarytas 43 straipsnyje nurodytas darbo susitarimas. Eurojustas gali sudaryti darbo susitarimus su 38 straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais. Šie susitarimai gali apimti ryšių palaikymo teisėjų komandiravimo į Eurojustą nuostatas.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Ryšių palaikymo teisėjų užduotys apima bet kokią veiklą, skirtą visų formų teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose skatinti ir spartinti, visų pirma užmezgant tiesioginius ryšius su trečiosios valstybės kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Eurojusto išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės ir infrastruktūros išlaidos bei veiklos išlaidos.

4.  Eurojusto išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės ir infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos, įskaitant jungtinėms tyrimų grupėms skirtą finansavimą.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais administracijos direktorius parengia kitų finansinių metų Eurojusto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų planą, ir išsiunčia jį kolegijai.

1.  Kiekvienais metais administracijos direktorius parengia kitų finansinių metų Eurojusto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų planą, ir išsiunčia jį vykdomajai valdybai. Prieš sąmatą išsiunčiant Komisijai, Europos teisminis tinklas ir kiti Sąjungos tinklai, susiję su bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, kaip nurodyta 39 straipsnyje, laiku įtraukiami rengiant su jų veikla susijusias dalis.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remdamasi šiuo projektu, kolegija sudaro preliminarų kitų finansinių metų Eurojusto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.

2.  Remdamasi šiuo projektu, vykdomoji valdyba parengia preliminarų kitų finansinių metų Eurojusto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, kuris perduodamas kolegijai priimti.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sąmatą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu Komisija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai (biudžeto valdymo institucija).

4.  Komisija išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai sąmatą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Biudžeto valdymo institucija patvirtina asignavimus Eurojustui skirtam įnašui.

6.  Biudžeto valdymo institucija patvirtina Eurojustui skiriamo Sąjungos įnašo asignavimus.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Apie visus statybos projektus, kurie gali turėti didelį poveikį Eurojusto biudžetui, pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 203 straipsnį kuo anksčiau informuojami Europos Parlamentas ir Taryba.

9.  Visų statybos projektų, kurie gali turėti didelį poveikį Eurojusto biudžetui, atveju taikomas deleguotojo Reglamento (ES) 1271/2013 88 straipsnis.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išskyrus Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 203 straipsnyje nurodytus nenugalimos jėgos atvejus, Europos Parlamentas ir Taryba sprendimą dėl statybos projekto priima per keturias savaites nuo tada, kai abi institucijos projektą gavo.

Išbraukta.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, kad pasibaigus šiam keturių savaičių laikotarpiui statybos projektas buvo patvirtintas, jei Europos Parlamentas arba Taryba per tą laikotarpį nepriima sprendimo, kuriuo prieštaraujama pasiūlymui.

Išbraukta.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 10 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Europos Parlamentas arba Taryba per keturių savaičių laikotarpį išreiškia tinkamai pagrįstą susirūpinimą, tas laikotarpis vieną kartą pratęsiamas dviem savaitėms.

Išbraukta.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 10 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Europos Parlamentas arba Taryba priima sprendimą, kuriuo prieštaraujama statybos projektui, Eurojustas atsiima savo pasiūlymą ir gali teikti naują pasiūlymą.

Išbraukta.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Eurojustas, iš anksto gavęs biudžeto valdymo institucijos patvirtinimą ir vadovaudamasis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 203 straipsniu, gali imti paskolą nekilnojamajam turtui biudžeto lėšomis įsigyti.

Išbraukta.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 148 straipsnį gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Eurojusto laikinųjų finansinių ataskaitų, administracijos direktorius, prisiimdamas atsakomybę, parengia galutines Eurojusto finansines ataskaitas ir pateikia jas kolegijai, kad ji pareikštų savo nuomonę.

5.  Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 148 straipsnį gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Eurojusto laikinųjų finansinių ataskaitų, administracijos direktorius savo atsakomybe parengia galutines Eurojusto finansines ataskaitas ir pateikia jas vykdomajai valdybai, kad ji pareikštų savo nuomonę.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kolegija pateikia nuomonę dėl Eurojusto galutinių finansinių ataskaitų.

6.  Vykdomoji valdyba pateikia nuomonę dėl Eurojusto galutinių finansinių ataskaitų.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, administracijos direktorius iki kiekvienų finansinių metų liepos 1 d. galutines finansines ataskaitas kartu su kolegijos nuomone išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

7.  Ne vėliau kaip liepos 1 d. pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, administracijos direktorius galutines finansines ataskaitas kartu su vykdomosios valdybos nuomone išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams .

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Administracijos direktorius ne vėliau kaip iki kitų metų rugsėjo 30 d. išsiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų metinėje ataskaitoje pateiktas pastabas. Administracijos direktorius šį atsakymą išsiunčia kolegijai ir Komisijai.

9.  Administracijos direktorius ne vėliau kaip iki kitų metų rugsėjo 30 d. išsiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų metinėje ataskaitoje pateiktas pastabas. Administracijos direktorius šį atsakymą taip pat išsiunčia vykdomajai valdybai ir Komisijai.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a.  Eurojusto biudžeto įvykdymo patvirtinimą suteikia Europos Parlamentas, vadovaudamasis Tarybos rekomendacija ir laikydamasis procedūros, kuri yra panaši į procedūrą, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje ir Europos Parlamento bei Tarybos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 164–166 straipsniuose, bei atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų audito ataskaitą.

 

Europos Parlamentui atsisakius patvirtinti biudžeto įvykdymą, administracijos direktorius teikia kolegijai prašymą atsistatydinti, o ši, atsižvelgdama į aplinkybes, priima galutinį sprendimą.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Eurojustui taikytinas finansines taisykles, pasikonsultavusi su Komisija, pagal [2002 m. gruodžio 23 d. Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje] tvirtina kolegija. Jomis negali būti nukrypstama nuo [Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002], išskyrus atvejus, kai to konkrečiai reikia Eurojusto veiklai ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

Eurojustui taikomas finansines taisykles tvirtina vykdomoji valdyba vadovaudamasi 2013 m. rugsėjo 30 d. deleguotuoju Reglamentu (ES) 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Reglamento (ES) 966/2012 208 straipsnyje, ir pasikonsultavusi su Komisija. Jomis negali būti nukrypstama nuo Reglamento (ES) 1271/2013, išskyrus atvejus, kai to konkrečiai reikia Eurojusto veiklai ir yra gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai klausimu Eurojustas, bendradarbiaudamas su Europolu, nustato taisykles ir sąlygas, kurių laikantis turi būti tvarkomos paraiškos.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kolegija priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų komandiravimo į Eurojustą taisyklės.

2.  Kolegija priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų komandiravimo į Eurojustą ir naudojimosi kitų darbuotojų paslaugomis taisyklės, visų pirma, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdamas išvengti interesų konfliktų, įskaitant konfliktus, susijusius su klausimais, iškylančiais pasibaigus tarnybos laikotarpiui, Eurojustas imasi atitinkamų administracinių priemonių, be kita ko, vykdo mokymus ir įgyvendina prevencijos strategijas.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas perduoda savo metinę ataskaitą Europos Parlamentui, kuris dėl jos gali pateikti pastabas ir išvadas.

1.  Eurojustas perduoda savo metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, o jie dėl jos gali pateikti pastabas ir išvadas.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Prieš pradėdamas eiti pareigas, naujai paskirtas kolegijos pirmininkas pakviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete arba komitetuose ir atsakyti į jo arba jų narių klausimus.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kolegijos pirmininkas Europos Parlamento prašymu atvyksta į jį aptarti su Eurojustu susijusių klausimų, visų pirma pristatyti savo metinių ataskaitų; šiuo atveju laikomasi diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimų. Per diskusijas tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodomi konkretūs su specifinėmis operatyvinėmis bylomis susiję veiksmai.

2.  Per savo kadenciją kolegijos pirmininkas Europos Parlamento prašymu atvyksta į jį aptarti su Eurojustu susijusių klausimų, visų pirma pristatyti savo metinių ataskaitų; šiuo atveju laikomasi diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimų. Per diskusijas tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodomi konkretūs su specifinėmis operatyvinėmis bylomis susiję veiksmai.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame reglamente nustatytus informavimo ir konsultavimo įsipareigojimus, bet ir Europos Parlamentui perduoda:

3.  Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame reglamente nustatytus informavimo ir konsultavimo įsipareigojimus, bet ir Europos Parlamentui bei nacionaliniams parlamentams atitinkamomis oficialiosiomis kalbomis perduoda:

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  metinio ir daugiamečio programavimo dokumentus;

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno metinę ataskaitą.

Išbraukta.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Eurojustas perduoda nacionaliniams parlamentams savo metinę ataskaitą. Eurojustas taip pat perduoda nacionaliniams parlamentams šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

Išbraukta.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

55 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

55a straipsnis

 

Nuomonės dėl siūlomų teisėkūros procedūra priimamų aktų

 

Komisija ir atitinkamos valstybės narės gali prašyti, kad Eurojustas pateiktų nuomonę dėl visų siūlomų teisėkūros procedūra priimamų aktų, nurodytų SESV 76 straipsnyje.

Pagrindimas

Remiantis 2008 m. pakeitimu, kuris dėl neaiškių priežasčių neįtrauktas į šį Komisijos pasiūlymą, į šį pakeitimą įtraukta Tarybos sprendimo 2002/187/TVR 32 straipsnio 3 dalies nuostata.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kolegija dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma priima sprendimą dėl Eurojusto kalbų vartojimo vidaus tvarkos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pasiūlytas siekiant šiame reglamente nustatyti tokią pačią kalbų vartojimo tvarką kaip ir Reglamente (ES) 2016/794.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  7 straipsnyje nurodytiems nacionaliniams nariams, jų pavaduotojams ir padėjėjams, Eurojusto darbuotojams, nacionaliniams korespondentams ir duomenų apsaugos pareigūnui yra privalomas konfidencialumo įsipareigojimas, taikomas visai informacijai, kurią jie sužinojo vykdydami savo uždavinius.

1.  7 straipsnyje nurodytiems nacionaliniams nariams, jų pavaduotojams ir padėjėjams, Eurojusto darbuotojams, nacionaliniams korespondentams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams, ryšių palaikymo teisėjams, duomenų apsaugos pareigūnui ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaigos nariams ir darbuotojams yra privalomas konfidencialumo įsipareigojimas, taikomas visai informacijai, kurią jie sužinojo vykdydami savo užduotis.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Konfidencialumo įsipareigojimas taikomas visai Eurojusto gautai informacijai, išskyrus atvejus, kai tokia informacija jau yra paskelbta arba visuomenei leidžiama susipažinti su ja.

4.  Konfidencialumo įsipareigojimas taikomas visai Eurojusto gautai informacijai arba informacijai, kuria jis keičiasi, išskyrus atvejus, kai tokia informacija jau yra paskelbta arba visuomenei leidžiama susipažinti su ja.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nariai ir darbuotojai laikosi konfidencialumo įsipareigojimo, taikomo visai informacijai, kurią jie sužinojo vykdydami savo uždavinius.

Išbraukta.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kolegija per šešis mėnesius nuo pirmojo posėdžio datos priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

2.  Vykdomoji valdyba per šešis mėnesius nuo pirmojo savo posėdžio dienos parengia išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles, skirtas kolegijai priimti.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Eurojustas savo interneto svetainėje skelbia vykdomosios valdybos narių bei išorės ir vidaus ekspertų sąrašą ir atitinkamas jų interesų deklaracijas bei gyvenimo aprašymus. Sistemingai skelbiami kolegijos ir vykdomosios valdybos posėdžių protokolai.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamas padėti kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999, Eurojustas per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodamas to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems agentūros darbuotojams taikytinas nuostatas.

1.  Siekdamas padėti kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2013, Eurojustas per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodamas to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems agentūros darbuotojams taikytinas nuostatas.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš Europolo, dokumentų auditą ir patikrą vietoje.

2.  Europos Audito Rūmai reguliariai atlieka visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš Europolo, atitikties ir Eurojusto veiklos rezultatų auditą, remdamiesi dokumentais ar patikromis vietoje.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/9622 nuostatomis ir laikydamasi juose nustatytų procedūrų, OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir patikrinimus vietoje, kad nustatytų, ar dėl Eurojusto finansuojamų išlaidų nebuvo padaryta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų.

3.  Remdamasi Reglamento (ES) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/9622 nuostatomis ir laikydamasi juose nustatytų procedūrų, OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir patikrinimus vietoje, kad nustatytų, ar dėl Eurojusto finansuojamų išlaidų nebuvo padaryta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų.

__________________

__________________

22 OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

22 OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Eurojusto darbuotojai, administracijos direktorius bei kolegijos ir vykdomosios valdybos nariai nedelsdami praneša OLAF apie bet kokius sukčiavimo atvejus, apie kuriuos jie sužinojo atlikdami savo pareigas ar vykdydami įgaliojimus. Dėl tokio pranešimo jiems nekyla atsakomybė. Neįvykdę šios pareigos, jie tampa asmeniškai atsakingi už sukčiavimo, apie kurį jie žinojo ir nepranešė OLAF, pasekmes.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnis pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įslaptintos informacijos apsaugai taikytinos taisyklės

Neskelbtinos neįslaptintos ir įslaptintos informacijos apsaugos taisyklės

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Eurojustas taiko saugumo principus, įtvirtintus Europos Sąjungos įslaptintos informacijos (ESĮI) ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai taikomose Komisijos saugumo taisyklėse, nustatytose Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede23. Jose, be kita ko, įtvirtinamos nuostatos dėl tokios informacijos mainų, tvarkymo ir saugojimo.

Eurojustas nustato vidaus taisykles dėl Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugos, atitinkančias Tarybos sprendimą 2013/448/ES, kad būtų užtikrintas lygiavertis tokios informacijos apsaugos lygis.

__________________

__________________

23 OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

23 OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Eurojustas nustato vidaus taisykles dėl informacijos naudojimo ir konfidencialumo ir dėl neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugos, įskaitant tokios informacijos sukūrimo ir tvarkymo Eurojuste nuostatas.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Deliktinės atsakomybės atveju Eurojustas, laikydamasis valstybių narių įstatymams bendrų bendrųjų principų, neatsižvelgdamas į atsakomybę pagal 37 straipsnį, turi atlyginti bet kokią žalą, padarytą dėl kolegijos arba Eurojusto darbuotojų kaltės jiems vykdant savo pareigas.

3.  Deliktinės atsakomybės atveju Eurojustas, laikydamasis valstybių narių įstatymams bendrų bendrųjų principų, neatsižvelgdamas į atsakomybę pagal Sąjungos teisę, turi atlyginti bet kokią žalą, padarytą dėl kolegijos arba Eurojusto darbuotojų kaltės jiems vykdant savo pareigas.

Pagrindimas

37 straipsnis išbrauktas, nes jis jau įtrauktas į naująjį Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  terorizmas;

–  terorizmas, teroristiniai nusikaltimai, su teroristų grupuote susiję nusikaltimai ir su teroristine veikla susiję nusikaltimai;

Pagrindimas

Būtina įrašyti papildomą informaciją, siekiant suderinti šį sąrašą su Direktyvos (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu nuostatomis.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  pinigų plovimas;

–  pinigų plovimo veikla;

Pagrindimas

Sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas įgaliotas tirti, sąrašas turi atitikti Europolo reglamente (ES) 2016/794 išvardytų nusikaltimų sąrašą. Pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti priedų nuoseklumą ir abiejų teisinių priemonių suderinamumą.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nužudymas, sunkus kūno sužalojimas;

–  nužudymas ir sunkus kūno sužalojimas;

Pagrindimas

Sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas įgaliotas tirti, sąrašas turi atitikti Europolo reglamente (ES) 2016/794 išvardytų nusikaltimų sąrašą. Pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti priedų nuoseklumą ir abiejų teisinių priemonių suderinamumą.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 11 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  organizuoti plėšimai;

–  plėšimas ir vagystė sunkinančiomis aplinkybėmis;

Pagrindimas

Sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas įgaliotas tirti, sąrašas turi atitikti Europolo reglamente (ES) 2016/794 išvardytų nusikaltimų sąrašą. Pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti priedų nuoseklumą ir abiejų teisinių priemonių suderinamumą.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 20 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  neteisėtas imigrantų gabenimas;

–  imigrantų gabenimas;

Pagrindimas

Sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas įgaliotas tirti, sąrašas turi atitikti Europolo reglamente (ES) 2016/794 išvardytų nusikaltimų sąrašą. Pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti priedų nuoseklumą ir abiejų teisinių priemonių suderinamumą.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 26 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  neteisėta prekyba nykstančių rūšių gyvūnais;

–  neteisėta prekyba gyvūnų rūšimis, įskaitant nykstančių rūšių gyvūnus;

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 28 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ekologiniai nusikaltimai;

–  nusikaltimai aplinkai, įskaitant taršą iš laivų;

Pagrindimas

Sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas įgaliotas tirti, sąrašas turi atitikti Europolo reglamente (ES) 2016/794 išvardytų nusikaltimų sąrašą. Pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti priedų nuoseklumą ir abiejų teisinių priemonių suderinamumą.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 29 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  vandens tarša iš laivų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas įgaliotas tirti, sąrašas turi atitikti Europolo reglamente (ES) 2016/794 išvardytų nusikaltimų sąrašą. Pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti priedų nuoseklumą ir abiejų teisinių priemonių suderinamumą.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 30 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  seksualinė prievarta ir seksualinis išnaudojimas, įskaitant prievartos prieš vaikus medžiagą ir ryšių su vaikais mezgimą seksualiniais tikslais;

Pagrindimas

Sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas įgaliotas tirti, sąrašas turi atitikti Europolo reglamente (ES) 2016/794 išvardytų nusikaltimų sąrašą. Pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti priedų nuoseklumą ir abiejų teisinių priemonių suderinamumą.

(1)

  1961 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas, OL P 45, 1962 6 14, p. 1385, iš dalies pakeistas visų pirma 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentu Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1), kuris vėliau taip pat buvo iš dalies pakeistas.

(2)

  1961 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas, OL P 45, 1962 6 14, p. 1385, iš dalies pakeistas visų pirma 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentu Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1), kuris vėliau taip pat buvo iš dalies pakeistas.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) įsteigta Tarybos sprendimu 2002/187/TVR siekiant Europos Sąjungoje stiprinti kovą su sunkiais organizuotais nusikaltimais. Nuo to laiko Eurojustas padeda koordinuoti nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo įstaigų veiklą ir joms bendradarbiauti tiriant su įvairiomis valstybėmis narėmis susijusias bylas. Eurojustas padėjo didinti tarpusavio pasitikėjimą ir įveikti įvairių ES galiojančių teisės sistemų ir tradicijų skirtumus. Sparčiai spręsdamas teisines problemas ir nustatydamas kompetentingas kitų šalių institucijas Eurojustas sudarė galimybes tenkinti prašymus bendradarbiauti ir taikyti priemones tarpusavio pripažinimo srityje ir pagerino tarpvalstybinį baudžiamąjį persekiojimą.

2013 m. liepos 17 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto). Siūlomam reglamentui taikoma įprasta teisėkūros procedūra. Taryba priėmė dalinį bendrą požiūrį, išskyrus nuostatas, susijusias su Europos prokuratūra.

Kaip Komisija pažymi pasiūlyme dėl reglamento, organizuotas tarpvalstybinis nusikalstamumas per pastaruosius dešimt metų labai išplito. Ypač atkreiptas dėmesys į terorizmą, prekybą narkotikais, elektroninius nusikaltimus ir vaikų pornografiją. Šių rūšių nusikaltimai yra nusikalstamos veikos, kurios daromos nepaisant valstybių sienų, be to, juos daro ypač judrios ir lanksčios grupės, kurios veikia daugelio valstybių narių jurisdikcijose ir daugelyje nusikalstamų veikų srityse, todėl, Komisijos nuomone, būtina sukurti visos Europos lygmeniu taikomą strategiją. Šiomis aplinkybėmis Eurojustas ir toliau atlieka itin svarbų vaidmenį gerinant valstybių narių kompetentingų teisminių institucijų teisminį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą ir padedant atlikti tyrimus, susijusius su ne ES šalimis.

Apskritai pranešėjas pritaria Tarybos pozicijai, todėl didelė šio pranešimo dalis yra suderinta su Tarybos daliniu bendru požiūriu. Ypač atsižvelgiant į tai, kad Taryba pritarė tvirtesniam bendradarbiavimui Europos prokuratūros klausimu, reikėjo tik suderinti Eurojusto teksto straipsnius ir nuostatas, dėl kurių nebuvo susitarta.

Santykiai su Europos prokuratūra

Tame pačiame kontekste Komisija pasiūlė plataus masto su Europos prokuratūros įsteigimu susijusių priemonių. Eurojusto reforma buvo reikalinga, nes SESV 86 straipsnio 1 dalyje numatyta įkurti Europos prokuratūrą „Eurojusto pagrindu“. Kadangi Taryba vieningai nepritarė Europos prokuratūros įsteigimui, 19 valstybių narių pareiškė susidomėjimą dalyvauti tvirčiau bendradarbiaujant.

Iš esmės pranešėjas pritaria tam, kad būtų įsteigta Europos prokuratūra, tačiau su sąlyga, kad bus laikomasi proporcingumo ir subsidiarumo principų ir išliks nacionalinio baudžiamojo persekiojimo sistema. Tačiau pranešėjas apgailestauja, kad Europos prokuratūra bus sukurta pasinaudojant tvirtesnio bendradarbiavimo galimybe. Tik vieningai balsuojant sukūrus Europos prokuratūrą būtų galima kalbėti apie tikrąją ES teisingumo ir vidaus reikalų pridėtinę vertę.

Apskritai reglamentas apima nuostatas, kurios būtinos siekiant reguliuoti Eurojusto ir Europos prokuratūros santykius.

Taigi būtina aiškiai ir užtikrinant teisinį tikrumą nustatyti kompetencijos sritis, kad vykdant baudžiamąjį persekiojimą neatsirastų spragų ir nebūtų dubliuojamos procedūros.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos prokuratūra turės ne išimtinę, o pasidalijamąją kompetenciją dėl Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į galimą kompetencijos sričių konfliktą šiuo klausimu ir ragina teisės aktų leidėjus tiksliau apibrėžti ir atskirti kompetencijos sritis.

Eurojusto uždaviniai ir kompetencijos sritis reglamentuojami pasiūlymo dėl reglamento I skyriuje, o sunkių nusikaltimų rūšių, priklausančių Eurojusto kompetencijai pagal 3 straipsnio 1 dalį, sąrašas pateikiamas pasiūlymo dėl reglamento 1 priede.

Jeigu Europos prokuratūros kompetencija neapima nusikaltimų Sąjungos finansiniams interesams, jie bet kuriuo atveju patenka į Eurojusto kompetencijos sritį. Tai reiškia, kad visais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų atvejais Eurojustas kompetentingas teikti paramą valstybėms narėms, kurios nedalyvauja sukuriant Europos prokuratūrą pagal tvirtesnio bendradarbiavimo priemonę.

Duomenų apsauga

Reglamente numatytos konkrečios duomenų apsaugos nuostatos, taikomos tvarkant duomenis. Pranešėjas ypač palankiai vertina Tarybos pasiūlytą operatyvinių asmens duomenų ir administracinių asmens duomenų diferenciaciją. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatomos tik duomenų apsaugos taisyklės, taikomos operatyviniais tikslais naudojamų asmens duomenų tvarkymui. Visiems Eurojusto saugomiems administraciniams asmens duomenims turi būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Tokia pati konkrečių duomenų apsaugos tvarka taikoma Europolui (kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/794) ir Europos prokuratūrai. Prie Sutarčių pridėtoje 21-ojoje deklaracijoje pripažįstama, kad dėl ypatingo teisingumo ir vidaus reikalų pobūdžio teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimo srityse gali reikėti konkrečių taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos ir laisvo šių duomenų judėjimo, pagrįstų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsniu. Pranešėjas primygtinai ragina teisės aktų leidėjus, vykdant esamą Reglamento (EB) 45/2001 reformą, išplėsti taikymo sritį ir įtraukti operatyvinius duomenis.

Eurojusto struktūra ir veiklos organizavimas

Eurojustą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės nacionalinį narį, turintį prokuroro, teisėjo arba lygiavertės kompetencijos policijos pareigūno statusą.

Kolegija vykdo operatyvines funkcijas, padeda vykdyti ir koordinuoja nacionalinius tyrimus ir tai yra jos pagrindinės užduotys. Kolegiją paprastai sudaro visi nacionaliniai nariai. Suteikdama visas valdymo funkcijas vykdomajai valdybai, Taryba įtvirtino operatyvinių ir administracinių užduočių atskyrimą. Pranešėjas palankiai vertina šį požiūrį. Siekiama, kad Eurojustas veiktų veiksmingai ir ekonomiškai naudingai – vykdomoji valdyba remia nacionalinius narius, kad jie galėtų sutelkti dėmesį į savo operatyvines užduotis. Tačiau, siekdami suderinamumo su Reglamento (ES) 2016/794 nuostatomis, Taryba ir pranešėjas nusprendė, kad Komisijos atstovų vykdomojoje valdyboje skaičius turi būti apribotas iki vieno atstovo.

„Brexit’as“, Airija ir Danija

Kaip numatyta prie Sutarčių pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnyje, Jungtinė Karalystė ir Airija nepranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

Pagal prie Sutarčių pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant siūlomą reglamentą ir jis nebus jai privalomas ar taikomas.

Pranešėjas apgailestauja, kad minėtos šalys nepageidauja dalyvauti priimant siūlomą reglamentą. Todėl jis siūlo apsvarstyti galimybę derėtis dėl Eurojusto ir šių valstybių narių susitarimo dėl bendradarbiavimo, suvokiant, kad susitarimai dėl bendradarbiavimo sudaromi su trečiosiomis valstybėmis. Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje yra itin svarbus kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Išvada

Pranešėjas daro išvadą, kad pasiūlymo projektas turi būti suderintas su Tarybos daliniu bendru požiūriu ir Europos prokuratūros reglamentu. Be to, reikia atnaujinti duomenų apsaugos nuostatas. Atsižvelgiant į turimą kompetenciją ir ypač Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų atveju labai svarbu tiksliai apibrėžti ir atskirti Europos prokuratūros ir Eurojusto kompetencijos sritis.


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (15.9.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Nuomonės referentė: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nors Europos prokuratūra turėtų turėti išimtinę kompetenciją tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus ir dėl jų vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, Eurojustui šiuo atveju turėtų būti suteikiama galimybė remti nacionalines institucijas pagal reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra, tiriančias tokios formos nusikaltimus ir dėl jų vykdančias baudžiamąjį persekiojimą;

(5)  kadangi Europos prokuratūra įsteigta vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą, reglamentas, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, privalomas tik valstybėms narėms, dalyvaujančioms vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą. Todėl kalbant apie valstybes nares, nedalyvaujančias steigiant Europos prokuratūrą, Eurojustas išlieka visapusiškai kompetentingas, kiek tai susiję su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais nusikaltimais. Kalbant apie valstybes nares, dalyvaujančias steigiant Europos prokuratūrą, Eurojustui šiuo atveju turėtų būti suteikiama galimybė remti nacionalines institucijas pagal reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra, tiriančias tokios formos nusikaltimus ir dėl jų vykdančias baudžiamąjį persekiojimą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  reikia aiškiai nustatyti kompetencijos pasidalijimą tarp Europos prokuratūros ir Eurojusto dėl Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų. Eurojustui turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti savo kompetencija atvejais, apimančiais ir valstybes nares, dalyvaujančias įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, ir valstybes nares, kurios to nedaro. Tokiais atvejais Eurojustas turėtų veikti tų nedalyvaujančių valstybių narių prašymu arba Europos prokuratūros prašymu. Eurojustas bet kuriuo atveju išlieka kompetentingas dėl Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų, kai Europos prokuratūra nėra kompetentinga arba, nors ir kompetentinga, bet nesinaudoja savo kompetencija. Valstybės narės, kurios nedalyvauja įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, vis tiek gali prašyti Eurojusto pagalbos visais atvejais, susijusiais su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais nusikaltimais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  būtina nustatyti Eurojusto administracinę ir valdymo struktūrą, leidžiančią jam veiksmingiau atlikti uždavinius ir padedančią užtikrinti Sąjungos agentūroms taikomų principų laikymąsi, kartu išlaikant Eurojusto specifinius bruožus ir užtikrinant jo nepriklausomumą vykdant operatyvines funkcijas, todėl turėtų būti priimtos išsamesnės nuostatos dėl kolegijos ir administracijos direktoriaus, be to, turėtų būti įsteigta vykdomoji valdyba;

(12)  būtina nustatyti Eurojusto administracinę ir valdymo struktūrą, leidžiančią jam veiksmingiau atlikti uždavinius, visada laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, ir padedančią užtikrinti Sąjungos agentūroms taikomų principų laikymąsi, kartu išlaikant Eurojusto specifinius bruožus ir užtikrinant jo nepriklausomumą vykdant operatyvines funkcijas. Todėl turėtų būti paaiškintos nacionalinių narių, kolegijos ir administracijos direktoriaus funkcijos, be to, turėtų būti įsteigta vykdomoji valdyba;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti neoperatyvinę priežiūrą ir strateginį Eurojusto valdymą, kolegijoje, kai ji vykdo valdymo funkcijas, ir vykdomojoje valdyboje turėtų būti Komisijos atstovų;

(15)  siekiant užtikrinti neoperatyvinę priežiūrą ir strateginį Eurojusto valdymą, kolegijoje, kai ji svarsto administracinius klausimus ar priima sprendimus dėl jų, ir vykdomojoje valdyboje turėtų būti Komisijos atstovų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti visišką Eurojusto savarankiškumą ir nepriklausomumą, jam turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos biudžeto, išskyrus nacionalinių narių ir jų padėjėjų atlyginimus ir tarnybines išmokas, kurias apmoka jų kilmės valstybė narė. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

(30)  siekiant užtikrinti visišką Eurojusto savarankiškumą ir nepriklausomumą, jam turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos biudžeto, išskyrus nacionalinių narių ir jų padėjėjų atlyginimus ir tarnybines išmokas, kurias apmoka jų kilmės valstybė narė. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai ir tvirtinti Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti visišką Eurojusto savarankiškumą ir nepriklausomumą, jam turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos biudžeto, išskyrus nacionalinių narių ir jų padėjėjų atlyginimus ir tarnybines išmokas, kurias apmoka jų kilmės valstybė narė. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

(30)  siekiant užtikrinti visišką Eurojusto savarankiškumą ir nepriklausomumą, jam turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pakaktų tinkamai atlikti darbą ir kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos biudžeto, išskyrus nacionalinių narių ir jų padėjėjų atlyginimus ir tarnybines išmokas, kurias apmoka jų kilmės valstybė narė. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojusto kompetencijai priklauso 1 priede nurodytos nusikaltimų rūšys. Tačiau į jo kompetenciją neįeina Europos prokuratūros kompetencijai priskirti nusikaltimai.

1.  Eurojusto kompetencijai priklauso 1 priede nurodytos nusikaltimų rūšys. Tačiau Eurojustas paprastai nesinaudoja savo kompetencija, kiek tai susiję su nusikaltimais, priskirtais Europos prokuratūros kompetencijai. Šios bendrosios taisyklės išimtis yra ta, kad Eurojustas naudojasi savo kompetencija baudžiamosiose bylose, susijusiose su:

 

  valstybėmis narėmis, kurios dalyvauja įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą, bet kurių atžvilgiu Europos prokuratūra nesinaudoja savo kompetencija,

 

  valstybėmis narėmis, kurios nedalyvauja įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, tų valstybių narių prašymu arba Europos prokuratūros prašymu.

 

Šiuo tikslu Eurojustas, Europos prokuratūra ir atitinkamos valstybės narės konsultuojasi ir bendradarbiauja tarpusavyje. Praktinė naudojimosi kompetencija pagal šią dalį tvarka nustatoma 38 straipsnio 2a dalyje nurodytame darbo susitarime.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  remia Europolo ir kitų Sąjungos institucijų sukurtus specializuotos kompetencijos Sąjungos centrus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydamas savo uždavinius Eurojustas gali paprašyti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų (nurodęs prašymo priežastis):

2.  Vykdydamas savo uždavinius Eurojustas galėtų paprašyti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų (nurodęs prašymo priežastis):

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Eurojustas taip pat gali:

3.  Eurojustas taip pat galėtų:

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  prireikus dalyvauja jungtinėse tyrimų grupėse, įskaitant dalyvavimą jas sudarant;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kolegiją sudaro:

1.  Kolegiją sudaro visi nacionaliniai nariai operatyviniais klausimais ir, be to, du Komisijos atstovai, kai svarstomi valdymo ar administraciniai klausimai arba priimami sprendimai dėl jų.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visi nacionaliniai nariai, kai kolegija pagal 4 straipsnį vykdo operatyvines funkcijas;

Išbraukta.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visi nacionaliniai nariai ir du Komisijos atstovai, kai kolegija pagal 14 straipsnį vykdo valdymo funkcijas.

Išbraukta.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, sprendimus kolegija priima savo narių balsų dauguma.

1.  Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, ir kai neįmanoma pasiekti sutarimo, sprendimus kolegija priima savo narių balsų dauguma.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  priima nariams taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

f)  priima nariams taikomas interesų konfliktų nustatymo ir prevencijos arba valdymo taisykles;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, kolegija priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimo administracijos direktoriui ir tų įgaliojimų delegavimo sustabdymo sąlygų nustatymo. Administracijos direktoriui leidžiama šiuos įgaliojimus subdeleguoti.

2.  Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, kolegija priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimo administracijos direktoriui ir tų įgaliojimų delegavimo sustabdymo sąlygų nustatymo. Administracijos direktoriui leidžiama šiuos įgaliojimus subdeleguoti. Per artimiausią kolegijos posėdį administracijos direktorius pateikia ataskaitą apie jam deleguotų arba jo subdeleguotų įgaliojimų vykdymą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių kolegija gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą administracijos direktoriui bei administracijos direktoriaus subdeleguotus tokius įgaliojimus ir jais naudotis pati arba deleguoti juos vienam iš savo narių arba darbuotojui, kitam nei administracijos direktorius.

3.  Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių kolegija gali priimti pagrįstą sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą administracijos direktoriui bei administracijos direktoriaus subdeleguotus tokius įgaliojimus ir jais naudotis pati arba deleguoti juos vienam iš savo narių arba darbuotojui, kitam nei administracijos direktorius. Per penkias darbo dienas kolegija raštu praneša Komisijai ir Europos Parlamentui apie šiuos sprendimus dėl sustabdymo, išsamiai juos pagrindžia ir nurodo naujų ar laikinųjų nuostatų dėl Agentūros valdymo įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Administracijos direktorių skiria kolegija iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Sudarant sutartį su administracijos direktoriumi Eurojustui atstovauja kolegijos pirmininkas.

2.  Administracijos direktorių, atsižvelgdama į kandidatų nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius ir vadovavimo gebėjimus, taip pat į darbo patirtį atitinkamose srityse, skiria kolegija iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo, sudaryto po to, kai, vadovaujantis Eurojusto darbo tvarkos taisyklėmis, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kituose leidiniuose paskelbus kvietimą teikti paraiškas įvyksta atviras ir skaidrus konkursas. Kolegija sprendžia atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, pagrįstą bendra Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto rekomendacija.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prieš paskyrimą kolegijos atrinktas kandidatas atsako į Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto narių klausimus.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Administracijos direktoriaus kadencija – penkeri metai. Baigiantis kadencijai Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į administracijos direktoriaus darbo rezultatus.

3.  Administracijos direktoriaus kadencija – ketveri metai. Baigiantis kadencijai Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į administracijos direktoriaus darbo rezultatus.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijos siūlymu ir atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą įvertinimą, kolegija gali vieną kartą pratęsti administracijos direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

4.  Komisijos siūlymu ir atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą įvertinimą, kolegija gali vieną kartą pratęsti administracijos direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Administracijos direktorius yra atskaitingas kolegijai ir vykdomajai valdybai.

6.  Administracijos direktorius yra atskaitingas kolegijai.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Administracijos direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik kolegijos sprendimu, priimtu Komisijai pasiūlius.

7.  Administracijos direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik kolegijos sprendimu, priimtu dviejų trečdalių jos narių balsų dauguma Komisijai pasiūlius.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  veiksmų planų rengimą vadovaujantis vidaus ar išorės audito ataskaitų, įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir OLAF ataskaitas, vertinimų ir tyrimų išvadomis, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus vykdomajai valdybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

f)  veiksmų plano parengimą atsižvelgiant į vidaus ar išorės audito ataskaitų, vertinimų ir tyrimų (įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir OLAF ataskaitas, vertinimus bei tyrimus) išvadas, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus vykdomajai valdybai, Komisijai, Europos Parlamentui ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  strategijos dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo parengimą per šešis mėnesius nuo jos sukūrimo;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  informatorių apsaugos strategijos parengimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Administracijos direktorius visas strategijas pateikia vykdomajai valdybai. Administracijos direktorius nustato reguliarias kiekvienos strategijos (kovos su sukčiavimu strategijos, interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ir informatorių apsaugos) peržiūras ir atitinkamas jų įgyvendinimo taisykles. Pirmoji peržiūra vyksta po šešių mėnesių nuo datos, kai nustatomos šios trys strategijos.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas su Europos prokuratūra užmezga ir palaiko ypatingus santykius, grindžiamus glaudžiu bendradarbiavimu ir tarpusavio operatyvinių administracinių ir valdymo ryšių plėtojimu, kaip nurodyta toliau. Šiuo tikslu Europos prokuroras ir Eurojusto pirmininkas reguliariai susitinka ir aptaria bendrus aktualius klausimus.

1.  Eurojustas su Europos prokuratūra užmezga ir palaiko ypatingus santykius, grindžiamus glaudžiu bendradarbiavimu ir tarpusavio operatyvinių administracinių ir valdymo ryšių plėtojimu, kaip nurodyta toliau. Šiuo tikslu Europos prokuroras ir Eurojusto pirmininkas reguliariai susitinka ir aptaria bendrus aktualius klausimus ir parengia veiksmų planą dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos, pagal kurį atsižvelgiama į jų atitinkamas kompetencijos sritis.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Eurojustas remia Europos prokuratūros veiklą pasitelkdamas savo darbuotojus. Tokia parama bet kuriuo atveju apima:

Europos prokuratūra gali naudotis Eurojusto administracijos parama ir ištekliais. Šiuo tikslu Eurojustas gali teikti Europos prokuratūrai bendro intereso paslaugas.

 

Išsami informacija apie teikiamas paslaugas nustatoma Eurojusto ir Europos prokuratūros susitarime.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  techninę pagalbą rengiant metinį biudžetą, programavimo dokumentą, kuriame pateikiamas metinis ir daugiametis programavimas, ir valdymo planą;

Išbraukta.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  techninę pagalbą įdarbinant darbuotojus ir karjeros valdymo klausimais;

Išbraukta.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  apsaugos paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacinių technologijų paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  finansų valdymo, apskaitos ir audito paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  visas kitas bendro intereso paslaugas.

Išbraukta.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išsami informacija apie teikiamas paslaugas nustatoma Eurojusto ir Europos prokuratūros susitarime.

Išbraukta.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  OLAF gali padėti atlikti Eurojustui koordinavimo darbą, susijusį su Sąjungos finansinių interesų apsauga, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. .../2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999, OLAF suteiktus įgaliojimus.

2.  OLAF gali padėti atlikti Eurojustui koordinavimo darbą, susijusį su Sąjungos finansinių interesų apsauga, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999, OLAF suteiktus įgaliojimus.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kad Eurojustas ir OLAF galėtų gauti ir perduoti informaciją, nepažeisdamos 8 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniai Eurojusto nariai valstybių narių kompetentingomis institucijomis būtų laikomi tik taip, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 1074/199919. OLAF ir nacionalinių narių keitimasis informacija nedaro įtakos pagal šiuos reglamentus nustatytai pareigai teikti informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms.

3.  Kad Eurojustas ir OLAF galėtų gauti ir perduoti informaciją, nepažeisdamos 8 straipsnio, valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniai Eurojusto nariai valstybių narių kompetentingomis institucijomis būtų laikomi tik taip, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų. OLAF ir nacionalinių narių keitimasis informacija nedaro įtakos pagal šiuos reglamentus nustatytai pareigai teikti informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms.

_________________

 

19 OL L 136, 1999 5 31, p. 8.

 

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas gali sudaryti darbo susitarimus su 38 straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais.

1.  Eurojustas gali sudaryti susitarimo memorandumus su 38 straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamas nuo šio straipsnio 1 dalies, Eurojustas gali leisti perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba Interpolui atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį, jeigu:

2.  Nukrypdamas nuo šio straipsnio 1 dalies, Eurojustas gali leisti perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba Interpolui atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį, tik jeigu laikomasi vienos ar daugiau iš toliau nurodytų sąlygų:

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kitais atvejais duomenis perduoti tikrai būtina ar teisiškai privaloma dėl svarbaus Sąjungos arba jos valstybių narių viešojo intereso, kuris tokiu pripažįstamas Sąjungos arba nacionalinėje teisėje, arba siekiant pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius reikalavimus, arba

c)  kitais atvejais duomenis perduoti tikrai būtina ar teisiškai privaloma dėl svarbaus Sąjungos arba jos valstybių narių viešojo intereso, kuris tokiu pripažįstamas Sąjungos arba nacionalinėje teisėje, arba siekiant pagrįsti, pareikšti arba apginti teisinius reikalavimus,

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Biudžeto valdymo institucija patvirtina asignavimus Eurojustui skirtam įnašui.

6.  Biudžeto valdymo institucija patvirtina Eurojustui skiriamo Sąjungos įnašo asignavimus.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, Eurojusto apskaitos pareigūnas iki kovo 1 d. išsiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams laikinąsias finansines ataskaitas.

1.  Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, Eurojusto apskaitos pareigūnas iki kovo 1 d. išsiunčia kiekvienam Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams laikinąsias finansines ataskaitas.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iki kiekvienų finansinių metų kovo 31 d. Europolas išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

2.  Iki kiekvienų finansinių metų kovo 31 d. Europolas išsiunčia atskirai Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a.  Eurojusto biudžeto įvykdymo patvirtinimą suteikia Europos Parlamentas, vadovaudamasis Tarybos rekomendacija ir laikydamasis procedūros, kuri yra panaši į procedūrą, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje ir Europos Parlamento bei Tarybos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 164-166 straipsniuose, bei atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų audito ataskaitą.

 

Europos Parlamentui atsisakius patvirtinti biudžeto įvykdymą, administracijos direktorius teikia kolegijai prašymą atsistatydinti, o ši, atsižvelgdama į aplinkybes, priima galutinį sprendimą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kolegija priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų komandiravimo į Eurojustą taisyklės.

2.  Kolegija priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų komandiravimo į Eurojustą ir naudojimosi kitų darbuotojų paslaugomis taisyklės, visų pirma, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdamas išvengti interesų konfliktų, įskaitant konfliktus, susijusius su klausimais, iškylančiais pasibaigus tarnybos laikotarpiui, Eurojustas imasi atitinkamų administracinių priemonių, be kita ko, vykdo mokymus ir įgyvendina prevencijos strategijas.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame reglamente nustatytus informavimo ir konsultavimo įsipareigojimus, bet ir Europos Parlamentui perduoda:

3.  Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame reglamente nustatytus informavimo ir konsultavimo įsipareigojimus, bet ir Europos Parlamentui bei nacionaliniams parlamentams atitinkamomis oficialiosiomis kalbomis perduoda:

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Eurojustas savo interneto svetainėje skelbia vykdomosios valdybos narių bei išorės ir vidaus ekspertų sąrašą ir atitinkamas jų interesų deklaracijas bei gyvenimo aprašymus. Sistemingai skelbiami kolegijos ir vykdomosios valdybos posėdžių protokolai.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamas padėti kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999, Eurojustas per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodamas to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems agentūros darbuotojams taikytinas nuostatas.

1.  Siekdamas padėti kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Reglamentą (ES) Nr. 883/2013, Eurojustas per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodamas to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems agentūros darbuotojams taikytinas nuostatas.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš Europolo, dokumentų auditą ir patikrą vietoje.

2.  Europos Audito Rūmai reguliariai atlieka visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš Europolo, atitikties ir Eurojusto veiklos rezultatų auditą, remdamiesi dokumentais ar patikromis vietoje.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/9622 nuostatomis ir laikydamasi juose nustatytų procedūrų, OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir patikrinimus vietoje, kad nustatytų, ar dėl Eurojusto finansuojamų išlaidų nebuvo padaryta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų.

3.  Remdamasi Reglamento (ES) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/2222 nuostatomis ir laikydamasi juose nustatytų procedūrų, OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir patikrinimus vietoje, kad nustatytų, ar dėl Eurojusto finansuojamų išlaidų nebuvo padaryta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų.

_________________

_________________

22 OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

22 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Eurojusto darbuotojai, administracijos direktorius bei kolegijos ir vykdomosios valdybos nariai nedelsdami praneša OLAF apie bet kokius sukčiavimo atvejus, apie kuriuos jie sužinojo atlikdami savo pareigas ar vykdydami įgaliojimus. Dėl tokio pranešimo jiems nekyla atsakomybė. Neįvykdę šios pareigos, jie tampa asmeniškai atsakingi už sukčiavimo, apie kurį jie žinojo ir nepranešė OLAF, pasekmes.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  lytis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  lytis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

Nuorodos

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

10.9.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Monika Hohlmeier

Svarstymas komitete

13.7.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.9.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (11.10.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

(COM(2013) 0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Nuomonės referentas: António Marinho e Pinto

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant Europos integracijos politikos ir ekonomikos srityse, apskritai reikalinga visapusiška integracija teisminių institucijų ir teisingumo srityje.

Politinės įstaigos neturėtų kištis į teisminių institucijų darbą, todėl nuomonės referentas mano, kad Europos Komisija neturėtų dalyvauti Eurojusto sprendimų priėmimo procese.

Nusikaltimai, visų pirma ekonominiai nusikaltimai, trukdo ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, nes jais pažeidžiami socialinio sambūvio dėsniai ir iškraipomos rinkos taisyklės. Su jais reikia veiksmingai kovoti tinkamų teisės aktų bei greitai ir nešališkai veikiančių teismų priemonėmis.

Europos Komisijos pasiūlymas labiausiai susijęs su tuo, kad Europos prokuratūra nėra Eurojusto narė ir gali dalyvauti posėdžiuose tik kaip „balsavimo teisės neturinti“ stebėtoja, remiantis 12 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 7 dalimi.

Vis dėlto, remiantis SESV 86 straipsnio 1 dalimi, Europos prokuratūra turi būti įkurta „Eurojusto pagrindu“, todėl tam, kad būtų išsaugotas šis ryšys ir būtų užtikrinta, kad būtų veiksmingai panaikintas tarpvalstybinis nusikalstamumas, Europos prokuratūra turėtų būti Eurojusto narė.

Pasiūlymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „Eurojustas nedelsdamas nagrinėja bet kokį Europos prokuratūros pateiktą prašymą suteikti paramą ir šiuos prašymus, kai tinkama, nagrinėja taip pat, kaip ir už teisminį bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės institucijos pateiktus prašymus“. Vis dėlto Eurojustas ir Europos prokuratūra turėtų glaudžiau bendradarbiauti.

Pasiūlymo 1 priede išvardytos sunkių nusikaltimų formos, patenkančios į Eurojusto jurisdikciją. Jos apima „nusikaltimus Sąjungos finansiniams interesams“.

Tačiau pasiūlymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Eurojusto kompetencijai „nepriklauso nusikalstamos veikos, kurios priskirtos Europos prokuratūros kompetencijai“.

Tie nusikaltimai SESV 86 straipsnyje tiksliai įvardyti kaip „Sąjungos finansiniams interesams kenkiantys nusikaltimai“, dėl kurių didėja galimo įstaigų konflikto dėl jurisdikcijos galimybė.

Komisija mano, kad, remiantis pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo (COM (2013) 534) 13 straipsniu, tiek su Sąjungos, tiek su valstybių narių finansiniais interesais susijusiais atvejais tokie nusikaltimai gali būti grąžinti nagrinėti nacionalinėms valdžios institucijoms.

Tokiais atvejais Eurojustas gali veikti kaip koordinatorius, nes jis taip pat turi kompetenciją nagrinėti nusikaltimus, kurie gali būti susiję su Sąjungos finansiniais interesais.

Vis dėlto Komisijos pateiktas paaiškinimas nėra įtikinamas, nes:

a) vis dar vyksta diskusijos dėl Europos prokuratūros įsteigimo ir 13 straipsnyje pateiktas sprendimas veikiausiai nebus išsaugotas galutinėje versijoje;

b) bet kokiu atveju Europos prokuratūra vykdys veiklą tik tam tikrose valstybėse narėse (tose, kurios vykdo tvirtesnį bendradarbiavimą);

c) tokia procedūra gali būti per lėta tam, kad būtų veiksminga.

Nors pasiūlyme dar kartą patvirtintas „visiškas Eurojusto savarankiškumas ir nepriklausomumas“ (žr. 30 konstatuojamąją dalį), Komisija norėtų, kad Eurojustas taptų ES agentūra, kuriai būtų taikomas bendras požiūris į agentūras, dėl kurio 2012 m. susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija.

Į tą viziją įtrauktas, pvz., dviejų Komisijos atstovų dalyvavimas Eurojusto administravimo veiksmuose ir atliekant valdymo užduotis (žr. 10 straipsnio 1 dalies b punktą ir 16 straipsnio 4 dalį).

Vis dėlto, remiantis Komisijos nuomone, tos užduotys taip pat apima Eurojusto pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų rinkimą (14 straipsnio 1 dalies k punktas), taigi, akivaizdžiai įtraukiamos ne tik administracinės užduotys.

17 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Eurojusto kolegija iš Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo paskiria administracijos direktorių; taip apribojamas kolegijos pasirinkimas.

Pasiūlyme neminimas jurisdikcijos kolizijų sprendimas, kuris, remiantis SESV 85 straipsnio 1 dalies c punktu, yra vienas pagrindinių Eurojusto uždavinių.

Pasiūlyme nenurodyta, kaip jis susijęs su Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/977/TVR, kuriuo siekiama pagerinti teisminių institucijų bendradarbiavimą, kad dvi arba daugiau valstybių narių vienu metu arba lygiagrečiai nepradėtų baudžiamojo proceso prieš tą patį asmenį, pagrįsto tais pačiais faktais.

Tame sprendime numatyta, kad valstybės narės gali keistis informacija ir tiesiogiai tarpusavyje konsultuotis dėl baudžiamojo proceso. Kai nebus pasiektas susitarimas, tam tikrais atvejais klausimas bus perduotas Eurojustui, jeigu tas klausimas pateks į jo jurisdikciją.

Eurojusto pasiūlymu nekeičiamas arba nepanaikinamas pamatinis sprendimas, Komisijos pasiūlyme taip pat nenurodyta Eurojusto sprendimų, susijusių su jurisdikcijos kolizijomis, teisminė peržiūra.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kadangi Eurojusto pagrindu turėtų būti įsteigta Europos prokuratūra, šiame reglamente pateikiamos nuostatos, būtinos siekiant užtikrinti tinkamą Eurojusto ir Europos prokuratūros santykių reglamentavimą;

(4)  kadangi Europos prokuratūra įsteigta vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą, reglamentas, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, privalomas visas ir tiesiogiai taikomas tik valstybėms narėms, dalyvaujančioms vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą. Todėl kalbant apie valstybes nares, nedalyvaujančias steigiant Europos prokuratūrą, Eurojustas išlieka visapusiškai kompetentingas, kiek tai susiję su šio reglamento I priede nurodytomis nusikaltimų rūšimis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  taip pat turėtų būti atsižvelgiama į Tarybos sprendimo 2002/187/TVR ir Eurojusto vykdomos veiklos vertinimą (2015 m. birželio 30 d. galutinę ataskaitą);

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  Eurojusto užduotis supaprastinti teisminių institucijų bendradarbiavimą vykdoma atsižvelgiant į kitas teisines priemones, pvz., Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR1a, kurio nuostatos turėtų būti suderintos su šiuo reglamentu;

 

____________________

 

1a 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šiame reglamente atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi visuotinai pripažintų principų, visų pirma nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(8)  šiame reglamente visapusiškai atsižvelgiama į pagrindines teises ir laisves ir užtikrinama visapusiška visuotinai pripažintų principų, visų pirma nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, apsauga;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  turėtų būti nustatytos Eurojusto tyrimo kompetencijai priklausančių sunkių nusikaltimų, susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių, formos. Be to, turėtų būti nurodytos bylos, kurios nėra susijusios su dviem arba daugiau valstybių narių, tačiau dėl kurių reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais. Tokioms byloms turėtų priklausyti tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai, susiję tik su viena valstybe nare ir trečiąja šalimi, taip pat atvejai, susiję su viena valstybe nare ir Sąjunga;

(9)  turėtų būti aiškiai nustatytos Eurojusto tyrimo kompetencijai priklausančių sunkių nusikaltimų, susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių, formos. Be to, turėtų būti nurodytos bylos, kurios nėra susijusios su dviem arba daugiau valstybių narių, tačiau dėl kurių reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais. Tokioms byloms turėtų priklausyti tyrimai ir baudžiamieji persekiojimai, susiję tik su viena valstybe nare ir trečiąja šalimi, taip pat atvejai, susiję su viena valstybe nare ir Sąjunga;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  valstybių narių kompetentingų institucijų prašymu arba savo iniciatyva vykdydamas operatyvines funkcijas, susijusias su konkrečiomis baudžiamosiomis bylomis, Eurojustas turėtų veikti per vieną arba daugiau nacionalinių narių arba kaip kolegija;

(10)  valstybių narių kompetentingų institucijų prašymu arba savo iniciatyva vykdydamas operatyvines funkcijas, susijusias su konkrečiomis baudžiamosiomis bylomis, Eurojustas turėtų veikti per vieną arba daugiau nacionalinių narių arba kaip kolegija. Be to, valstybės narės kompetentingai institucijai arba Komisijai paprašius Eurojustas turėtų galėti padėti atlikti tyrimus, susijusius tik su viena valstybe nare, tačiau turinčius poveikio visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti, kad Eurojustas galėtų tinkamai remti ir koordinuoti tarpvalstybinius tyrimus, visiems nacionaliniams nariams būtina suteikti vienodus operatyvinius įgaliojimus, leidžiančius jiems veiksmingiau bendradarbiauti tarpusavyje ir su nacionalinėmis institucijomis. Nacionaliniams nariams turėtų būti suteikiami tokie įgaliojimai, kurie sudarytų sąlygas Eurojustui tinkamai vykdyti savo misiją. Šie įgaliojimai turėtų apimti susijusios informacijos, pateikiamos nacionaliniuose viešuose registruose, vertinimą, prašymų dėl savitarpio pagalbos ir pripažinimo pateikimą ir vykdymą, tiesioginių ryšių su jungtinėse tyrimų grupėse dalyvaujančiomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis palaikymą ir keitimąsi informacija su jomis, taip pat, laikantis susitarimo su kompetentinga nacionaline institucija arba skubos atveju, sprendimo dėl tyrimo priemonių ir kontroliuojamųjų gabenimų priėmimą;

(11)  siekiant užtikrinti, kad Eurojustas galėtų tinkamai remti ir koordinuoti tarpvalstybinius tyrimus, visiems nacionaliniams nariams būtina suteikti vienodus operatyvinius įgaliojimus, leidžiančius jiems nuosekliau ir veiksmingiau bendradarbiauti tarpusavyje ir su nacionalinėmis institucijomis. Nacionaliniams nariams turėtų būti suteikiami tokie įgaliojimai, kurie sudarytų sąlygas Eurojustui tinkamai vykdyti savo misiją. Šie įgaliojimai turėtų apimti susijusios informacijos, pateikiamos nacionaliniuose viešuose registruose, vertinimą, prašymų dėl savitarpio pagalbos ir pripažinimo pateikimą ir vykdymą, tiesioginių ryšių su jungtinėse tyrimų grupėse dalyvaujančiomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis palaikymą ir keitimąsi informacija su jomis, taip pat, laikantis susitarimo su kompetentinga nacionaline institucija arba skubos atveju, sprendimo dėl tyrimo priemonių ir kontroliuojamųjų gabenimų priėmimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  būtina nustatyti Eurojusto administracinę ir valdymo struktūrą, leidžiančią jam veiksmingiau atlikti uždavinius ir padedančią užtikrinti Sąjungos agentūroms taikomų principų laikymąsi, kartu išlaikant Eurojusto specifinius bruožus ir užtikrinant jo nepriklausomumą vykdant operatyvines funkcijas, todėl turėtų būti priimtos išsamesnės nuostatos dėl kolegijos ir administracijos direktoriaus, be to, turėtų būti įsteigta vykdomoji valdyba;

(12)  būtina nustatyti Eurojusto administracinę ir valdymo struktūrą, leidžiančią jam veiksmingiau atlikti uždavinius ir padedančią visapusiškai užtikrinti Sąjungos agentūroms taikomų principų laikymąsi ir paisyti pagrindinių teisių ir laisvių, kartu išlaikant Eurojusto specifinius bruožus ir užtikrinant jo nepriklausomumą vykdant operatyvines funkcijas, todėl turėtų būti priimtos išsamesnės nuostatos dėl kolegijos ir administracijos direktoriaus, be to, turėtų būti įsteigta vykdomoji valdyba;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  įsteigti Eurojusto budintį koordinavimo padalinį (BKP) būtina siekiant užtikrinti, kad su Eurojustu būtų galima susisiekti visą parą, ir sudaryti sąlygas jo intervencijai neatidėliotinais atvejais. Kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintos atstovų BKP galimybės imtis veiksmų visą savaitę ir visą parą;

(17)  įsteigti Eurojusto budintį koordinavimo padalinį (BKP) būtina siekiant užtikrinti, kad Eurojustas dirbtų veiksmingai ir su juo būtų galima susisiekti visą parą, ir sudaryti sąlygas jo intervencijai neatidėliotinais atvejais. Kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti, kad jų atstovai BKP galėtų imtis veiksmų visą savaitę ir visą parą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  Eurojustui, remiantis Sutarties 218 straipsniu sudarytais tarptautiniais susitarimais, trečiosios šalies institucijai, tarptautinei organizacijai arba Interpolui perduodant asmens duomenis ir nustatant apsaugos priemones, kuriomis apsaugomas asmenų privatumas ir pagrindinės teisės, turi būti užtikrinamas šiame reglamente nustatytų duomenų apsaugos nuostatų laikymasis;

(21)  Eurojustui, remiantis Sutarties 218 straipsniu sudarytais tarptautiniais susitarimais, trečiosios šalies institucijai, tarptautinei organizacijai arba Interpolui perduodant asmens duomenis ir nustatant apsaugos priemones, kuriomis apsaugomas privatumas ir pagrindinės teisės, turi būti užtikrinamas visapusiškas šiame reglamente nustatytų duomenų apsaugos nuostatų laikymasis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Eurojustui turėtų būti suteikta galimybė, atsižvelgiant į visose Eurojusto veiklos srityse tvarkomiems asmens duomenims taikomą tikslo ribojimo principą, pratęsti asmens duomenų saugojimo laikotarpį, kad galėtų pasiekti savo tikslus. Tokie sprendimai turėtų būti priimami kruopščiai įvertinus visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant duomenų subjektus, interesus. Sprendimas pratęsti asmens duomenų tvarkymo laikotarpį, kai visose atitinkamose valstybėse narėse baudžiamajam persekiojimui pradedamas taikyti senaties terminas, turėtų būti priimamas tik tada, jei konkrečiai reikia suteikti pagalbą pagal šio reglamento nuostatas;

(23)  Eurojustui turėtų būti suteikta galimybė, atsižvelgiant į visose Eurojusto veiklos srityse tvarkomiems asmens duomenims taikomą tikslo ribojimo principą, pratęsti asmens duomenų saugojimo laikotarpį, kad galėtų pasiekti savo tikslus. Tokie sprendimai turėtų būti priimami kruopščiai ir objektyviai įvertinus atitinkamas bylas, visų suinteresuotųjų šalių ir lygiai taip pat duomenų subjektų interesus. Oficialus ir pagrįstas sprendimas pratęsti asmens duomenų, dėl kurių visose atitinkamose valstybėse narėse baudžiamajam persekiojimui taikomas senaties terminas, tvarkymo laikotarpį turėtų būti priimamas tik tada, jei yra konkreti ir aiškiai pagrįsta būtinybė suteikti pagalbą pagal šio reglamento nuostatas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Eurojustas turėtų išlaikyti bendradarbiavimo santykius su kitomis Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, Europos prokuratūra, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis tiek, kiek tokie santykiai reikalingi jo uždaviniams vykdyti;

(25)  Eurojustas turėtų bendradarbiauti su kitomis Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, Europos prokuratūra, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis tiek, kiek tokie santykiai reikalingi jo uždaviniams vykdyti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  Europos prokuroras turėtų turėti teisę dalyvauti visuose Eurojusto posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami, prokuroro nuomone, su Europos prokuratūros veikimu susiję klausimai;

Pagrindimas

Būtina įtraukti konstatuojamąją dalį, kurioje aiškiai atspindėtų pasiūlymo 12 straipsnio 3 dalies ir 16 straipsnio 7 dalies turinys.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekiant didinti Eurojusto ir Europolo operatyvinį bendradarbiavimą, visų pirma nustatyti sąsajas tarp abiejų įstaigų turimų duomenų, Eurojustas turėtų suteikti Europolui prieigą prie Eurojusto turimų duomenų ir užtikrinti galimybę atlikti duomenų paiešką;

(26)  siekiant didinti Eurojusto ir Europolo operatyvinį bendradarbiavimą, visų pirma nustatyti sąsajas tarp abiejų įstaigų turimų duomenų, Eurojustas turėtų suteikti Europolui prieigą prie Eurojusto turimų duomenų pagal sistemą „yra atitiktis / nėra atitikties“. Eurojustas ir Europolas turėtų galėti sudaryti darbo susitarimą, kuriuo, laikantis abipusiškumo principo ir neviršijant jų atitinkamų įgaliojimų, būtų užtikrinta prieiga prie visos informacijos, kuri buvo pateikta kryžminės patikros tikslais, ir galimybė atlikti tos informacijos paiešką, atsižvelgiant į konkrečias apsaugos priemones ir duomenų apsaugos garantijas, numatytas šiame reglamente. Bet kokia prieiga prie Eurojusto turimų duomenų turėtų būti apribota techninėmis priemonėmis, kad būtų galima susipažinti tik su ta informacija, kuri patenka į tų Sąjungos įstaigų atitinkamų įgaliojimų sritį;

Pagrindimas

Šio reglamento 26 konstatuojamoji dalis turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 2016/794 28 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Eurojustas turėtų turėti galimybę keistis asmens duomenimis su kitomis Sąjungos įstaigomis tiek, kiek tai yra reikalinga jo uždaviniams vykdyti;

(27)  Eurojustas turėtų turėti galimybę keistis asmens duomenimis su kitomis Sąjungos įstaigomis tiek, kiek tai yra reikalinga jo uždaviniams vykdyti, visapusiškai užtikrinant privatumo, pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant didinti Eurojusto skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, būtina nustatyti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dalyvavimo vertinant Eurojusto veiklą mechanizmus. Tokiais mechanizmais neturėtų būti pažeidžiami nepriklausomumo principai, atsižvelgiant į veiksmus, kurių buvo imtasi konkrečiose operatyvinėse bylose, arba diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimai;

(31)  siekiant didinti Eurojusto skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, būtina nustatyti Europos Parlamento dalyvavimo vertinant Eurojusto veiklą mechanizmus, visų pirma susijusius su Eurojusto metinės ataskaitos perdavimu. Reikėtų nustatyti panašias procedūras siekiant užtikrinti nacionalinių parlamentų dalyvavimą. Vis dėlto, tokiais mechanizmais neturėtų būti pažeidžiami nepriklausomumo principai, atsižvelgiant į veiksmus, kurių buvo imtasi konkrečiose operatyvinėse bylose, arba diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimai;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas remia ir stiprina nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų koordinavimą ir bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių, srityje arba kai reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais, remiantis valstybių narių vadžios institucijų ir Europolo atliktomis operacijomis ir pateikta informacija.

1.  Eurojustas remia ir stiprina nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų koordinavimą ir bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, pagal 3 straipsnio 1 dalį priklausančių Eurojusto kompetencijai ir susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių, srityje arba kai reikalingas baudžiamasis persekiojimas bendrais pagrindais, remiantis valstybių narių vadžios institucijų, Europos prokuratūros ir Europolo atliktomis operacijomis ir pateikta informacija.

Žr. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Eurojustas savo uždavinius vykdo valstybių narių kompetentingų institucijų prašymu arba savo iniciatyva.

3.  Eurojustas savo uždavinius vykdo valstybių narių kompetentingų institucijų arba Europos prokuratūros prašymu arba savo iniciatyva.

Žr. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojusto kompetencijai priklauso 1 priede nurodytos nusikaltimų rūšys. Tačiau į jo kompetenciją neįeina Europos prokuratūros kompetencijai priskirti nusikaltimai.

1.   1 priede nurodytos nusikaltimų rūšys Eurojusto kompetencijai priklauso iki tos dienos, kai Europos prokuratūra prisiima Reglamento [, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje,] [75] straipsniu jai priskirtas tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo užduotis. Kiek tai susiję su nusikaltimų rūšimis, kurios priskirtos Europos prokuratūros kompetencijai, nuo tos dienos, kai Europos prokuratūra prisiima savo užduotis, Eurojustas naudojasi kompetencija tik pagal atitinkamus savo įgaliojimus, vengdamas bet kokio dubliavimosi su Europos prokuratūros veiksmais.

 

Vis dėlto Eurojustas naudojasi savo kompetencija bylose, susijusiose su valstybėmis narėmis, kurios nedalyvauja vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, kai tos valstybės narės arba Europos prokuratūra to paprašo. Praktinė naudojimosi kompetencija pagal šią dalį tvarka nustatoma 38 straipsnio 2a dalyje nurodytame darbo susitarime.

 

Šio reglamento 1 priede pateikiama nuoroda į „nusikaltimus Sąjungos finansiniams interesams“ aiškinamas pagal šią dalį.

Žr. 3 straipsnio 4 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Eurojusto kompetencijai ir toliau priklauso:

 

a)  nusikalstamos veikos, numatytos Direktyvoje [(ES) Nr. 2017/... dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (toliau – FIA direktyva)], jei Europos prokuratūra nėra kompetentinga arba nesinaudoja savo kompetencija;

 

b)  bylos dėl FIA direktyvoje numatytų nusikalstamų veikų, valstybių narių, kurios nedalyvauja Europos prokuratūros veikloje, prašymu;

 

c)  bylos, susijusios su valstybėmis narėmis, kurios dalyvauja ir kurios nedalyvauja Europos prokuratūros veikloje, valstybių narių, kurios nedalyvauja Europos prokuratūros veikloje, ir pačios Europos prokuratūros prašymu.

Pagrindimas

Kadangi, remiantis tvirtesniu bendradarbiavimu dėl Europos prokuratūros ir reglamento projekto tekstu, Eurojusto kompetencija tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas bus antraeilė, labai svarbu aiškiai nustatyti tos antraeilės Eurojusto kompetencijos pobūdį.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Eurojusto kompetencijai priklauso susijusios nusikalstamos veikos. Nusikalstamomis veikomis laikomos šios veikos:

2.  Eurojusto kompetencijai priklauso nusikalstamos veikos, susijusios su 1 priede nurodytomis nusikalstamomis veikomis. Nusikalstamomis veikomis laikomos šios veikos:

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės kompetentingos institucijos arba Komisijos prašymu Eurojustas gali padėti atlikti tyrimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, susijusį tik su šia valstybe nare ir Sąjunga.

4.  Valstybės narės kompetentingos institucijos, Europos prokuratūros arba Komisijos prašymu Eurojustas gali padėti atlikti tyrimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, susijusį tik su šia valstybe nare ir Sąjunga.

Žr. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informuoja kompetentingas valstybių narių institucijas apie jam žinomus tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, kurie turi didelį atgarsį Sąjungos lygmeniu arba galėtų daryti įtaką valstybėms narėms, kurios nėra tiesiogiai su jais susijusios;

a)  informuoja kompetentingas valstybių narių institucijas ir Europos prokuratūrą apie jam žinomus tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, kurie turi didelį atgarsį Sąjungos lygmeniu arba galėtų daryti įtaką valstybėms narėms, kurios nėra tiesiogiai su jais susijusios;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padeda kompetentingoms valstybių narių institucijoms užtikrinti patį geriausią tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų koordinavimą;

b)  užtikrina kuo geresnį valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomų tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikia pagalbą, kad būtų pagerintas kompetentingų valstybių narių institucijų bendradarbiavimas, ypač remiantis Europolo analize;

c)  gerina kompetentingų valstybių narių institucijų bendradarbiavimą, ypač remiantis Europolo analize;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  padeda Europos prokuratūrai, kaip numatyta pagal 41 straipsnį;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos prokuratūra įkurta „Eurojusto pagrindu“ (žr. SESV 86 straipsnį), viena iš pagrindinių Eurojusto funkcijų – pagalba Europos prokuratūrai.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  prireikus bendradarbiauja su Sąjungos agentūromis ir įstaigomis, įsteigtomis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, kuri reglamentuojama SESV V antraštinėje dalyje, ir konsultuojasi su jomis;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  remia Europolo ir kitų Sąjungos įstaigų sukurtus specializuotos kompetencijos Sąjungos centrus ir prireikus dalyvauja jų veikloje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai dvi arba daugiau valstybių narių nesutaria, kuri iš jų turėtų atlikti tyrimą arba vykdyti baudžiamąjį persekiojimą remdamasi pagal šio straipsnio 2 dalies b punktą pateiktu prašymu, Eurojustas pateikia nuomonę raštu. Nuomonė nedelsiant perduodama atitinkamoms valstybėms narėms.

4.  Kai dvi arba daugiau valstybių narių nesutaria, kuri iš jų turėtų atlikti tyrimą arba vykdyti baudžiamąjį persekiojimą remdamasi pagal šio straipsnio 2 dalies b punktą pateiktu prašymu, Eurojustas priima sprendimą. Šis sprendimas nedelsiant perduodamas atitinkamoms valstybėms narėms.

(Žr. 4 straipsnio 5 dalies ir 5 straipsnio a punkto pakeitimą.)

Pagrindimas

Kadangi SESV 85 straipsnio 1 dalies c punkte aiškiai nustatoma Eurojusto kompetencija spręsti jurisdikcijos kolizijas, Eurojustas turėtų galėti priimti sprendimus, o ne pateikti nuomones, ir šie sprendimai valstybėms narėms galėtų būti privalomi.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetentingos institucijos prašymu Eurojustas raštu pateikia nuomonę dėl pasikartojančių atsisakymų arba sunkumų, susijusių su prašymų ir sprendimų dėl teisminio bendradarbiavimo vykdymu, įskaitant prašymus ir sprendimus dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas, jeigu tokio bendradarbiavimo nebuvo galima užtikrinti susijusių kompetentingų nacionalinių institucijų tarpusavio susitarimu arba padedant atitinkamiems nacionaliniams nariams. Nuomonė nedelsiant perduodama atitinkamoms valstybėms narėms.

5.  Kompetentingos institucijos prašymu arba savo iniciatyva Eurojustas priima sprendimą dėl pasikartojančių atsisakymų arba sunkumų, susijusių su prašymų ir sprendimų dėl teisminio bendradarbiavimo vykdymu, įskaitant prašymus ir sprendimus dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas, jeigu tokio bendradarbiavimo nebuvo galima užtikrinti susijusių kompetentingų nacionalinių institucijų tarpusavio susitarimu arba padedant atitinkamiems nacionaliniams nariams. Šis sprendimas nedelsiant perduodamas atitinkamoms valstybėms narėms.

(Žr. 4 straipsnio 4 dalies ir 5 straipsnio a punkto pakeitimą.)

Pagrindimas

Kadangi SESV 85 straipsnio 1 dalies c punkte aiškiai nustatoma Eurojusto kompetencija spręsti jurisdikcijos kolizijas, Eurojustas turėtų galėti priimti sprendimus, o ne pateikti nuomones, ir šie sprendimai valstybėms narėms galėtų būti privalomi.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nedarant poveikio 2 daliai, kolegija visų pirma sprendžia operatyvinius klausimus ir visus kitus klausimus, tiesiogiai susijusius su operatyviniais klausimais. Sprendžiant administracinius klausimus ji dalyvauja tik tiek, kiek būtina siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos jos operatyvinės užduotys.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tiesiogiai susisiekti su bet kuria valstybės narės kompetentinga institucija ir keistis su ja informacija;

b)  tiesiogiai susisiekti su bet kuria valstybės narės kompetentinga institucija arba Sąjungos agentūra ar kompetentinga įstaiga ir keistis su ja informacija;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nurodo imtis tyrimo priemonių;

a)  nurodo arba prašo imtis tyrimo priemonių ir jas vykdo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/41/ES1a;

 

__________________

 

1a 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kolegiją sudaro:

1.  Kolegiją sudaro visi nacionaliniai nariai.

a)  visi nacionaliniai nariai, kai kolegija pagal 4 straipsnį vykdo operatyvines funkcijas;

 

b)  visi nacionaliniai nariai ir du Komisijos atstovai, kai kolegija pagal 14 straipsnį vykdo valdymo funkcijas.

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti bet kokio Komisijos įsikišimo pavojų.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kolegija gali stebėtojo teisėmis į savo posėdį kviesti bet kurį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi.

4.  Nedarant poveikio 39 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatoms, kolegija gali stebėtojo teisėmis į savo posėdį kviesti bet kurį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų vaidmenį, kaip nurodyta pasiūlymo 39 straipsnio 1 dalies c punkte.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  vadovaudamasi 11 straipsniu, renka pirmininką ir pirmininko pavaduotojus;

Išbraukta.

(Žr. 11 straipsnio pakeitimą.)

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti Eurojusto autonomiją ir nepriklausomybę, joks Komisijos atstovas neturi dalyvauti renkant pirmininką ir pirmininko pavaduotojus.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kolegija, remdamasi administracijos direktoriaus pateiktu projektu ir atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, kasmet ne vėliau kaip iki [lapkričio 30 d.] priima programavimo dokumentą, kuriame pateikiamos daugiamečio ir metinio programavimo nuostatos. Kolegija perduoda programavimo dokumentą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Šis dokumentas tampa galutinis galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą ir prireikus gali būti tikslinamas.

1.  Kolegija, remdamasi administracijos direktoriaus pateiktu projektu ir paprašiusi Komisijos nuomonės, kasmet ne vėliau kaip iki [lapkričio 30 d.] priima programavimo dokumentą, kuriame pateikiamos daugiamečio ir metinio programavimo nuostatos. Kolegija perduoda programavimo dokumentą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Šis dokumentas tampa galutinis galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą ir prireikus gali būti tikslinamas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti bet kokio Komisijos įsikišimo pavojų.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir laukiami rezultatai, įskaitant veiklos rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pagal veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principus. Metinė darbo programa turi derėti su šio straipsnio 4 dalyje nurodyta daugiamete programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti ar išbraukti.

2.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir laukiami rezultatai, įskaitant veiklos rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas aiškus finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pagal veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principus. Metinė darbo programa turi derėti su šio straipsnio 4 dalyje nurodyta daugiamete programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti ar išbraukti.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Administracijos direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik kolegijos sprendimu, priimtu Komisijai pasiūlius.

7.  Administracijos direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik kolegijos sprendimu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti bet kokio Komisijos įsikišimo pavojų.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Budinčio koordinavimo padalinio atstovai nedelsdami imasi veiksmų, susijusių su prašymo vykdymu jų valstybėje narėje.

3.  Budinčio koordinavimo padalinio atstovai nedelsdami imasi efektyvių veiksmų, susijusių su prašymo vykdymu jų valstybėje narėje.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  3–6 dalių taikymo tikslais kompetentingos valstybių narių institucijos pasikeičia jose nurodyta informacija ne vėliau kaip per 14 dienų.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas teikia kompetentingoms nacionalinėms institucijoms informaciją apie informacijos tvarkymo rezultatus, įskaitant apie tai, ar esama sąsajų su bylų valdymo sistemoje jau saugomomis bylomis. Šioje informacijoje gali būti pateikiami asmens duomenys.

1.  Eurojustas teikia nepagrįstai nedelsdamas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms informaciją apie informacijos tvarkymo rezultatus, įskaitant apie tai, ar esama sąsajų su bylų valdymo sistemoje jau saugomomis bylomis. Šioje informacijoje gali būti pateikiami asmens duomenys.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Eurojustas gali tvarkyti tik 2 priedo 2 punkte išvardytus asmens duomenis, susijusius su asmenimis, kurie pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus yra laikomi atliekamo nusikaltimo tyrimo arba vykdomo baudžiamojo persekiojimo dėl vienos arba kelių 3 straipsnyje nurodytų nusikaltimo rūšių ir veikų liudytojais arba nukentėjusiaisiais arba nėra sulaukę 18 metų. Tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jei tai būtina aiškiam Eurojusto kompetencijai priklausančiam uždaviniui įgyvendinti ir siekiant vykdyti operatyvines funkcijas.

2.  Eurojustas gali tvarkyti tik 2 priedo 2 punkte išvardytus asmens duomenis, susijusius su asmenimis, kurie pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus yra laikomi atliekamo nusikaltimo tyrimo arba vykdomo baudžiamojo persekiojimo dėl vienos arba kelių 3 straipsnyje nurodytų nusikaltimo rūšių ir veikų liudytojais arba nukentėjusiaisiais arba nėra sulaukę 18 metų. Tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jei tai būtina aiškiam Eurojusto kompetencijai priklausančiam uždaviniui įgyvendinti ir siekiant vykdyti operatyvines funkcijas. Visapusiškai užtikrinama privatumo apsauga ir paisoma pagrindinių teisių ir laisvių.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojusto tvarkomi asmens duomenys negali būti saugomi ilgiau kaip pasibaigus:

1.  Tvarkomus asmens duomenis Eurojustas saugo ne ilgiau nei būtina ir proporcinga tikslams, kuriais jie tvarkomi, pasiekti. Eurojusto tvarkomi asmens duomenys negali būti saugomi ilgiau kaip pasibaigus:

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu duomenų subjekto pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 32 straipsnio 2 dalį pateiktas skundas yra susijęs su 32 arba 33 straipsnyje nurodytu sprendimu, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas konsultuojasi su duomenis pateikusios arba tiesiogiai susijusios valstybės narės nacionalinėmis priežiūros įstaigomis arba kompetentinga teismine institucija. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimas, kuriuo gali būti atsisakoma suteikti kokią nors informaciją, priimamas glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaline priežiūros įstaiga arba kompetentinga teismine įstaiga.

1.  Bet kuris duomenų subjektas, manantis, kad jo asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Eurojustas, neatitinka šio reglamento nuostatų, turi teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Jeigu duomenų subjekto pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 32 straipsnio 2 dalį pateiktas skundas yra susijęs su 32 arba 33 straipsnyje nurodytu sprendimu, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas konsultuojasi su duomenis pateikusios arba tiesiogiai susijusios valstybės narės nacionalinėmis priežiūros įstaigomis arba kompetentinga teismine institucija. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimas, kuriuo gali būti atsisakoma suteikti kokią nors informaciją, priimamas glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaline priežiūros įstaiga arba kompetentinga teismine įstaiga.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  1 ir 2 dalyse nustatytais tikslais Eurojustas gali sudaryti darbo susitarimus su 1 dalyje nurodytais subjektais. Tais darbo susitarimais nesudaroma pagrindo leisti keistis asmens duomenimis ir jais neįpareigojama Sąjunga arba jos valstybės narės.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  galima daryti prielaidą, kad valstybė narė su tuo sutinka, nes nėra tiesiogiai apribojusi galimybės toliau perduoti informaciją, arba

Išbraukta.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atveju atskirai gali būti kviečiami dalyvauti Eurojusto posėdžiuose.

c)  Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atveju atskirai gali būti kviečiami dalyvauti Eurojusto posėdžiuose be teisės balsuoti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti Europos teisminio tinklo kontaktinių asmenų vaidmenį.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Eurojustas ir Europolas gali sudaryti darbo susitarimą, kuriuo, laikantis abipusiškumo principo ir neviršijant jų atitinkamų įgaliojimų, būtų užtikrinta prieiga prie visos informacijos, kuri buvo pateikta jo užduotims vykdyti pagal šio reglamento 2 ir 4 straipsnius, ir galimybė atlikti tos informacijos paiešką. Tai nedaro poveikio valstybių narių, Sąjungos įstaigų, trečiųjų šalių bei tarptautinių organizacijų teisei nustatyti prieigos prie tokių duomenų ir jų naudojimo apribojimus, laikantis šiame reglamente nustatytų duomenų apsaugos garantijų.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Eurojustas nedelsdamas nagrinėja bet kokį Europos prokuratūros pateiktą prašymą suteikti paramą ir šiuos prašymus, kai tinkama, nagrinėja taip pat, kaip ir už teisminį bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės institucijos pateiktus prašymus.

2.  Eurojustas nedelsdamas nagrinėja bet kokį Europos prokuratūros pateiktą prašymą suteikti paramą ir šiuos prašymus nagrinėja taip pat, kaip ir už teisminį bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės institucijos pateiktus prašymus.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  FRONTEX prisideda prie Eurojusto darbo, taip pat ir perduodamas informaciją, sutvarkytą pagal Reglamentu (ES) 2016/1624 FRONTEX suteiktus įgaliojimus ir užduotis1a.

 

_____________

 

1a 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

55 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

55a straipsnis

 

Nuomonės dėl siūlomų teisėkūros procedūra priimamų aktų

 

Komisija ir atitinkamos valstybės narės gali prašyti, kad Eurojustas pateiktų nuomonę dėl SESV 76 straipsnyje nurodytų siūlomų teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pagrindimas

Remiantis 2008 m. pakeitimu, kuris dėl neaiškių priežasčių neįtrauktas į šį Komisijos pasiūlymą, į šį pakeitimą įtraukta Tarybos sprendimo 2002/187/TVR 32 straipsnio 3 dalies nuostata.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas perduoda savo metinę ataskaitą Europos Parlamentui, kuris dėl jos gali pateikti pastabas ir išvadas.

1.  Eurojustas perduoda savo metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, kurie dėl jos gali pateikti pastabas ir išvadas.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kolegijos pirmininkas Europos Parlamento prašymu atvyksta į jį aptarti su Eurojustu susijusių klausimų, visų pirma pristatyti savo metinių ataskaitų; šiuo atveju laikomasi diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimų. Per diskusijas tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodomi konkretūs su specifinėmis operatyvinėmis bylomis susiję veiksmai.

2.  Naujai paskirtas kolegijos pirmininkas, prieš pradėdamas eiti pareigas, kviečiamas perskaityti pranešimą Europos Parlamento kompetentingame komitete ar kompetentinguose komitetuose ir atsakyti į jų narių klausimus.

 

Savo kadencijos laikotarpiu kolegijos pirmininkas Europos Parlamento prašymu atvyksta į jį aptarti su Eurojustu susijusių klausimų, visų pirma pristatyti savo metinių ataskaitų; šiuo atveju laikomasi diskretiškumo ir konfidencialumo įsipareigojimų. Per diskusijas tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodomi konkretūs su specifinėmis operatyvinėmis bylomis susiję veiksmai.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame reglamente nustatytus informavimo ir konsultavimo įsipareigojimus, bet ir Europos Parlamentui perduoda:

3.  Eurojustas ne tik vykdo kitus šiame reglamente nustatytus informavimo ir konsultavimo įpareigojimus, bet ir Europos Parlamentui bei nacionaliniams parlamentams perduoda:

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Eurojustas perduoda nacionaliniams parlamentams savo metinę ataskaitą. Eurojustas taip pat perduoda nacionaliniams parlamentams šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Konfidencialumo įsipareigojimas taikomas visai Eurojusto gautai informacijai, išskyrus atvejus, kai tokia informacija jau yra paskelbta arba visuomenei leidžiama susipažinti su ja.

4.  Konfidencialumo įsipareigojimas taikomas visai Eurojusto gautai arba perduotai informacijai, išskyrus atvejus, kai tokia informacija jau yra paskelbta arba visuomenei leidžiama susipažinti su ja.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Panaikinimas

Panaikinimas ir pakeitimai

(Žr. 67 straipsnio 3 dalies a punkto ir 3 dalies b punkto pakeitimą.)

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pamatinio sprendimo 2009/948/TVR 10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Tiesioginių konsultacijų metu jose dalyvaujančios kompetentingos institucijos atsako į kitų šiose konsultacijose dalyvaujančių kompetentingų institucijų prašymus pateikti informaciją, jeigu tai pagrįstai įmanoma. Tačiau jeigu kompetentingos institucijos kita kompetentinga institucija prašo pateikti specifinę, kuri galėtų pakenkti esminiams nacionalinio saugumo interesams arba sukeltų pavojų asmenų saugumui, tokią informaciją pateikti nėra būtina.

„3.  Vykstant tiesioginėms konsultacijoms atitinkamos kompetentingos institucijos atsako į kitų kompetentingų institucijų, kurios taip pat dalyvauja konsultacijose, prašymus suteikti informaciją.

(Žr. 67 straipsnio pakeitimą.)

Pagrindimas

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo pakeitimu papildomi šio pasiūlymo 21 ir 23 straipsnių pakeitimai ir juo siekiama panaikinti išimtis, kurios galėtų kenkti keitimuisi naudinga informacija.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Pamatinio sprendimo 2009/948/TVR 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Nepavykus pasiekti konsensuso pagal 10 straipsnį, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, kur tinkama, kreipiasi į Eurojustą, jei Eurojustas yra kompetentingas veikti pagal Eurojusto sprendimo 4 straipsnio 1 dalį.

„2.  Nepavykus susitarti pagal 10 straipsnį, atitinkama valstybė narė per atitinkamus nacionalinius narius pateikia tą klausimą Eurojustui, jei Eurojustas yra kompetentingas veikti pagal Eurojusto reglamento 3 straipsnį.

(Žr. 67 straipsnio pakeitimą.)

Pagrindimas

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo pakeitimu papildomi šio pasiūlymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimai ir juo siekiama, kad būtų privaloma jurisdikcijos kolizijos klausimą perduoti Eurojustui, laikantis SESV 85 straipsnio 1 dalies c punkto ir labiau atsižvelgiant į nacionalinių narių vaidmenį.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 11 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  organizuoti plėšimai;

–  organizuotos vagystės arba organizuoti plėšimai;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

Nuorodos

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Svarstymas komitete

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Priėmimo data

10.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karoline Graswander-Hainz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

Nuorodos

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.7.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Priėmimo data

12.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Pateikimo data

23.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika