Procedūra : 2013/0256(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0320/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0320/2017

Debates :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Balsojumi :

PV 04/10/2018 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0379

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1463kWORD 169k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Axel Voss

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta kontroles komitejas atzinums
 Juridiskās komitejas atzinums
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0535),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 85. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0240/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Vācijas Bundestāgs, Spanijas Parlaments, Itālijas Senāts, Nīderlandes Senāts, Polijas Senāts, Portugāles Parlaments un Rumānijas Deputātu Palāta,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta kontroles komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-0320/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tā kā Eiropas Prokuratūra būtu jāizveido no Eurojust, šī regula ietver noteikumus, kas nepieciešami, lai regulētu attiecības starp Eurojust un Eiropas Prokuratūru.

(4)  Tā kā Eiropas Prokuratūra ir izveidota, izmantojot ciešāku sadarbību, regula, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz Eiropas Prokuratūras izveidošanu, ir saistoša visā tās kopumā un ir tieši piemērojama tikai dalībvalstīs, kas piedalās ciešākas sadarbības īstenošanā. Tāpēc tām dalībvalstīm, kuras nepiedalās Eiropas Prokuratūrā, Eurojust saglabā pilnīgu kompetenci attiecībā uz smagu noziegumu veidiem, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikumā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Līguma 4. pantā ir paredzēts lojālas sadarbības princips, saskaņā ar kuru Savienība un dalībvalstis ar patiesu savstarpējo cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus, ko nosaka Līgumos.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Lai sekmētu sadarbību starp Eurojust un Eiropas Prokuratūru, kolēģijai būtu regulāri jārisina Eiropas Prokuratūrai svarīgi jautājumi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā Eiropas prokuratūrai vajadzētu būt ekskluzīvai kompetencei veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses, saskaņā ar Regulu par Eiropas Prokuratūras izveidi, Eurojust vajadzētu spēt atbalstīt valstu iestādes, kad tās veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par šādiem noziegumu veidiem.

(5)  Apsverot Eiropas Prokuratūras izveidi, izmantojot ciešāku sadarbību, skaidri jānosaka kompetenču sadalījums starp Eiropas Prokuratūru un Eurojust saistībā ar noziegumiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

 

Sākot no datuma, kad Eiropas Prokuratūra sāk veikt tās kompetencē esošos uzdevumus, Eurojust jābūt iespējai īstenot savas kompetences lietās, kurās iesaistītas dalībvalstis, kuras piedalās ciešākā sadarbībā par Eiropas Prokuratūras izveidi, un dalībvalstis, kuras tajā nepiedalās. Šādā gadījumā Eurojust būtu jārīkojas pēc dalībvalstu, kas nepiedalās, vai Eiropas Prokuratūras pieprasījuma. Eurojust jebkurā gadījumā ir kompetenta attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finanšu intereses, vienmēr, kad Eiropas Prokuratūra nav kompetenta vai, šādai kompetencei pastāvot, neīsteno savu kompetenci. Dalībvalstis, kuras

nepiedalās ciešākā sadarbībā Eiropas Prokuratūras izveidošanai, var turpināt pieprasīt Eurojust atbalstu visos gadījumos attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

 

Eiropas Prokuratūrai un Eurojust būtu jāizstrādā cieša operatīvā sadarbība saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Padomes Lēmuma 2002/187/TI novērtējums un Eurojust veiktās darbības (2015. gada 30. jūnija nobeiguma ziņojums) arī būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šī regula ievēro pamattiesības un principus, kas jo īpaši atzīti ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.

(8)  Šī regula pilnībā ievēro pamattiesības un brīvības un pilnībā aizsargā principus, kas jo īpaši atzīti ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Būtu jānosaka tie smagu noziegumu veidi, kas skar vismaz divas dalībvalstis un attiecībā uz kuriem Eurojust ir kompetence. Papildus tam būtu jānosaka gadījumi, kas neiesaista divas vai vairāk dalībvalstis, bet kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana. Šādos gadījumos būtu jāiekļauj izmeklēšana un kriminālvajāšana, kas skar tikai vienu dalībvalsti un vienu trešo valsti, kā arī gadījumi, kas skar tikai vienu dalībvalsti un Savienību.

(9)  Būtu skaidri jānosaka tie smagu noziegumu veidi, kas skar vismaz divas dalībvalstis un attiecībā uz kuriem Eurojust ir kompetence. Papildus tam būtu jānosaka gadījumi, kas neiesaista divas vai vairāk dalībvalstis, bet kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana. Šādos gadījumos būtu jāiekļauj izmeklēšana un kriminālvajāšana, kas skar tikai vienu dalībvalsti un vienu trešo valsti, kā arī gadījumi, kas skar tikai vienu dalībvalsti un Savienību.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes vai Komisijas lūguma vajadzētu būt iespējai, lai Eurojust var palīdzēt arī tādās izmeklēšanās, kas gan skar tikai minēto dalībvalsti, bet kurām ir ietekme Savienības līmenī. Šādu izmeklēšanu piemēri ietver gadījumus, kad ir iesaistīts kāds Savienības iestādes vai struktūras loceklis. Šādas izmeklēšanas attiecas arī uz gadījumiem, kuros iesaistīts būtisks skaits dalībvalstu un kurās, iespējams, varētu būt nepieciešama koordinēta Eiropas rīcība.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu, ka Eurojust var atbilstoši atbalstīt un koordinēt pārrobežu izmeklēšanu, ir nepieciešams, lai visiem valsts pārstāvjiem būtu vienādas darbības pilnvaras efektīvākai sadarbībai savā starpā un ar valstu iestādēm. Valsts pārstāvjiem būtu jāpiešķir šīs pilnvaras, lai Eurojust spētu atbilstoši izpildīt savu uzdevumu. Šajās pilnvarās būtu jāiekļauj piekļuve attiecīgai informācijai valstu publiskajos reģistros, savstarpējas palīdzības un atzīšanas pieprasījumu izsniegšana un izpilde, tieša sazināšanās un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm, līdzdalība kopējās izmeklēšanas grupās, kā arī ar kompetentās valsts iestādes atļauju vai steidzamības gadījumā izmeklēšanas pasākumu rīkojumu izsniegšana un kontrolētas piegādes.

(11)  Lai nodrošinātu, ka Eurojust var atbilstoši atbalstīt un koordinēt pārrobežu izmeklēšanu, ir nepieciešams, lai visiem valsts pārstāvjiem būtu vienādas darbības pilnvaras saskaņotākai un efektīvākai sadarbībai savā starpā un ar valstu iestādēm. Valsts pārstāvjiem būtu jāpiešķir šīs pilnvaras, lai Eurojust spētu atbilstoši izpildīt savu uzdevumu. Šajās pilnvarās būtu jāiekļauj piekļuve attiecīgai informācijai valstu publiskajos reģistros, savstarpējas palīdzības un atzīšanas pieprasījumu izsniegšana un izpilde, tieša sazināšanās un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm, līdzdalība kopējās izmeklēšanas grupās, kā arī ar kompetentās valsts iestādes atļauju vai steidzamības gadījumā izmeklēšanas pasākumu rīkojumu izsniegšana un kontrolētas piegādes.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust administratīvo un pārvaldības struktūru, kas tam dod iespēju efektīvāk veikt savus uzdevumus un respektē Savienības aģentūrām piemērojamos principus, vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo darbības specifiku un nodrošinot tā neatkarību, pildot savas operatīvās funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē valsts pārstāvju, Kolēģijas un administratīvā direktora funkcijas un jāizveido valde.

(12)  Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust administratīvo un pārvaldības struktūru, kas tam dod iespēju vienmēr saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu efektīvāk veikt savus uzdevumus un pilnībā respektē Savienības aģentūrām piemērojamos principus, kā arī pamattiesības un pamatbrīvības, kā ir noteikts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par Savienības izpildaģentūrām, vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo darbības specifiku un nodrošinot tā neatkarību, pildot savas operatīvās funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē valsts pārstāvju, Kolēģijas un administratīvā direktora funkcijas un jāizveido valde.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Eurojust būtu jāizveido Koordinācija dežūras režīmā (KDR), lai Eurojust būtu pieejams divdesmit četras stundas diennaktī un tam būtu iespēja iejaukties steidzamos gadījumos. Katrai dalībvalstij būtu pienākums nodrošināt, lai tās pārstāvji KDR varētu rīkoties jebkurā diennakts laikā bez brīvdienām.

(17)  Eurojust būtu jāizveido Koordinācija dežūras režīmā (KDR), lai Eurojust būtu efektīvs un pieejams divdesmit četras stundas diennaktī un tam būtu iespēja iejaukties steidzamos gadījumos. Katrai dalībvalstij būtu jānodrošina, lai tās pārstāvji KDR varētu rīkoties jebkurā diennakts laikā bez brīvdienām.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Dalībvalstīs būtu jāizveido Eurojust valsts koordinācijas sistēmas, lai koordinētu darbu, ko veic Eurojust valsts korespondenti, Eurojust valsts korespondents terorisma jautājumos, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla valsts korespondents, kā arī līdz pat trīs citu sakaru punktu veikto darbu un kopējo izmeklēšanas grupu tīkla un citu tādu tīklu pārstāvju veikto darbu, kas izveidoti ar Padomes Lēmumu 2002/494/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas sakaru punktu tīklu izveidošanu attiecībā uz personām, kas atbildīgas par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem10, Padomes Lēmumu 2007/845/TI (2007. gada 6. decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu11 vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā un Padomes Lēmumu 2008/852/TI (2008. gada 24. oktobris) par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu12.

(18)  Dalībvalstīs būtu jāizveido Eurojust valsts koordinācijas sistēmas, lai koordinētu darbu, ko veic Eurojust valsts korespondenti, Eurojust valsts korespondents terorisma jautājumos, Eurojust valsts korespondents ar Eiropas Prokuratūras kompetenci saistītos jautājumos, kuru iecēlušas dalībvalstis, kas nav Eiropas Prokuratūras dalībnieces, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla valsts korespondents, kā arī līdz pat trīs citu sakaru punktu veikto darbu un kopējo izmeklēšanas grupu tīkla un citu tādu tīklu pārstāvju veikto darbu, kas izveidoti ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Lēmumu 2002/494/TI par Eiropas sakaru punktu tīklu izveidošanu attiecībā uz personām, kas atbildīgas par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem10, Padomes 2007. gada 6. decembra Lēmumu 2007/845/TI attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā11 un Padomes 2008. gada 24. oktobra Lēmumu 2008/852/TI par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu12.

_________________

_________________

10 OV L 167, 26.6.2002., 1. lpp.

10 OV L 167, 26.6.2002., 1. lpp.

11 OV L 332, 18.12.2007., 103. lpp.

11 OV L 332, 18.12.2007., 103. lpp.

12 OV L 301, 12.11.2008., 38. lpp.

12 OV L 301, 12.11.2008., 38. lpp.

Pamatojums

Tā kā Eiropas Prokuratūrā nepiedalās visas dalībvalstis, ir lietderīgi šajās valstīs iecelt PIF korespondentu, lai pēc iespējas labāk aizsargātu Eiropas Savienības finansiālās intereses.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Koordinācijas un sadarbības veicināšanai un stiprināšanai starp tām valstu iestādēm, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, ir svarīgi, lai Eurojust no valstu iestādēm saņemtu atbilstošu informāciju, kas nepieciešama tā uzdevumu veikšanai. Šajā nolūkā valstu kompetentajām iestādēm būtu jāinformē savi valsts pārstāvji par kopējo izmeklēšanas grupu izveidi un to rezultātiem, par lietām Eurojust kompetencē, kas tieši iesaista vismaz trīs dalībvalstis un par kurām vismaz divām dalībvalstīm ir nosūtīti lūgumi vai lēmumi par tiesu iestāžu sadarbību, kā arī noteiktos apstākļos jāsniedz informācija par jurisdikcijas konfliktiem, kontrolētām piegādēm un atkārtotiem sarežģījumiem tiesu sadarbībā.

(19)  Koordinācijas un sadarbības veicināšanai un stiprināšanai starp tām valstu iestādēm, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, ir svarīgi, lai Eurojust no valstu iestādēm saņemtu atbilstošu informāciju, kas nepieciešama tā uzdevumu veikšanai. Šajā nolūkā valstu kompetentajām iestādēm būtu jānosaka pienakums bez liekas kavēšanās informēt savus valsts pārstāvjus par kopējo izmeklēšanas grupu izveidi un to rezultātiem, par lietām Eurojust kompetencē, kas tieši iesaista vismaz divas dalībvalstis un par kurām vismaz divām dalībvalstīm ir nosūtīti lūgumi vai lēmumi par tiesu iestāžu sadarbību, kā arī noteiktos apstākļos jāsniedz informācija par jurisdikcijas konfliktiem, kontrolētām piegādēm un atkārtotiem sarežģījumiem tiesu sadarbībā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Eiropas Prokuroram būtu jāpiešķir tiesības piedalīties visās Eurojust sanāksmēs ar nosacījumu, ka tajās tiek apspriesti jautājumi, kurus prokurors uzskata par nozīmīgiem Eiropas Prokuratūras darbībai.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai uzlabotu operatīvo sadarbību starp Eurojust un Eiropolu un jo īpaši izveidotu saikni starp vienas vai otras struktūras rīcībā esošiem datiem, Eurojust būtu jāļauj Eiropolam piekļūt datiem, kas pieejami Eurojust, un veikt tajos meklēšanu.

(26)  Lai uzlabotu operatīvo sadarbību starp Eurojust un Eiropolu un jo īpaši izveidotu saikni starp vienas vai otras struktūras rīcībā esošiem datiem, Eurojust būtu jāļauj Eiropolam piekļūt uz „trāpījums ir”/„trāpījuma nav” sistēmas pamata datiem, kas pieejami Eurojust. Eurojust un Eiropolam būtu jāvar noslēgt sadarbības vienošanos, kas to attiecīgo pilnvaru robežās savstarpēji nodrošina tiem piekļuvi visai informācijai un iespēju meklēt visu informāciju, kas sniegta šķērspārbaudes nolūkā saskaņā ar šajā regulā paredzētiem konkrētiem aizsardzības pasākumiem un datu aizsardzības garantijām. Jebkādai piekļuvei Eurojust pieejamajiem datiem vajadzētu būt ar tehniskiem līdzekļiem ierobežotai līdz tādai informācijai, kas ietilpst attiecīgajās minēto Savienības struktūru pilnvarās.

Pamatojums

Šīs regulas 26. apsvērums būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES) 2016/794 28. apsvērumu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Eurojust būtu jāvar veikt personas datu apmaiņu ar citām Savienības struktūrām tik lielā mērā, cik nepieciešams tā uzdevumu veikšanai.

(27)  Eurojust būtu jāvar veikt personas datu apmaiņu ar citām Savienības struktūrām tik lielā mērā, cik nepieciešams tā uzdevumu veikšanai, pilnībā respektējot privātuma aizsardzību, kā arī pamattiesības un pamatbrīvības.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Būtu jāparedz noteikumi, saskaņā ar kuriem Eurojust nosūta tiesnešus koordinatorus uz trešām valstīm, lai izpildītu uzdevumus, kas līdzīgi tiem, kuri noteikti tiem tiesnešiem koordinatoriem, ko dalībvalstis norīkojušas, pamatojoties uz Padomes Vienoto rīcību 96/277/TI (1996. gada 22. aprīlis) par tiesnešu koordinatoru apmaiņas kārtību, kas paredzēta, lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību Eiropas Savienības dalībvalstu starpā14.

(28)  Eurojust būtu jāpastiprina sadarbība ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām atbilstoši stratēģijai, kas izveidota sadarbībā ar Komisiju. Šim nolūkam būtu jāparedz noteikumi, saskaņā ar kuriem Eurojust nosūta tiesnešus koordinatorus uz trešām valstīm, lai izpildītu uzdevumus, kas līdzīgi tiem, kuri noteikti tiem tiesnešiem koordinatoriem, ko dalībvalstis norīkojušas, pamatojoties uz Padomes Vienoto rīcību 96/277/TI (1996. gada 22. aprīlis) par tiesnešu koordinatoru apmaiņas kārtību, kas paredzēta, lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību Eiropas Savienības dalībvalstu starpā14.

_________________

_________________

14OV L 105, 27. 04.1996., 1. lpp.

14OV L 105, 27. 04.1996., 1. lpp.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai garantētu pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpiešķir autonoms budžets, ar ienākumiem galvenokārt no Eiropas budžeta iemaksām, izņemot attiecībā uz algām un atalgojumu valsts pārstāvjiem un palīgiem, ko maksā attiecīgā izcelsmes dalībvalsts. Savienības budžeta procedūrai vajadzētu būt piemērojamai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Savienības ieguldījumu un citām subsīdijām, kas maksājamas no Savienības vispārējā budžeta. Pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

(30)  Lai garantētu pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpiešķir autonoms un tās darba pienācīgai veikšanai pietiekams budžets, ar ienākumiem galvenokārt no Eiropas budžeta iemaksām, izņemot attiecībā uz algām un atalgojumu valsts pārstāvjiem un palīgiem, ko maksā attiecīgā izcelsmes dalībvalsts. Savienības budžeta procedūrai vajadzētu būt piemērojamai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Savienības ieguldījumu un citām subsīdijām, kas maksājamas no Savienības vispārējā budžeta. Pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai un jāapstiprina Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejai.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Lai palielinātu Eurojust pārredzamību un demokrātisku uzraudzību, ir nepieciešams nodrošināt mehānismus Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu iesaistīšanai Eurojust darbību novērtēšanā. Tas nedrīkstētu būt pretrunā ar neatkarības principiem attiecībā uz rīcību konkrētos operatīvos gadījumos vai pienākumu ievērot diskrētumu un konfidencialitāti.

(31)  Lai palielinātu Eurojust pārredzamību un demokrātisku uzraudzību, ir nepieciešams nodrošināt mehānismus Eiropas Parlamenta iesaistīšanai Eurojust darbību novērtēšanā, jo īpaši attiecībā uz Eurojust gada ziņojuma pārsūtīšanu. Līdzīgas procedūras būtu jāparedz arī attiecībā uz valstu parlamentiem. Tomēr šādi mehānismi nedrīkstētu būt pretrunā ar neatkarības principiem attiecībā uz rīcību konkrētos operatīvos gadījumos vai pienākumu ievērot diskrētumu un konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Eurojust būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)16.

(34)  Sadarbība starp Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eurojust būtu jāreglamentē 14. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic OLAF.

_________________

 

16 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

 

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eurojust, kas izveidots ar šo regulu, ir Eurojust, kas izveidots ar Lēmumu 2002/187/TI, tiesību un saistību pārņēmējs.

2.  Eurojust, kas izveidots ar šo regulu, aizstāj Eurojust, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2002/187/TI, un ir tās pēctece.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Visās dalībvalstīs Eurojust ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo valstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Tas var iegūt vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesā.

3.  Visās dalībvalstīs Eurojust ir tiesībspēja un rīcībspēja, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir juridiskām personām.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust atbalsta un stiprina koordināciju un sadarbību starp tām valstu iestādēm, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, saistībā ar smagiem noziegumiem, kuri skar vismaz divas dalībvalstis vai kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu un Eiropola veiktajām darbībām un sniegto informāciju.

1.  Eurojust atbalsta un stiprina koordināciju un sadarbību starp tām valstu iestādēm, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, saistībā ar smagiem noziegumiem, kurus Eurojust ir kompetenta izmeklēt saskaņā ar 3. panta 1. punktu, kuri ir norādīti I  pielikumā un skar vismaz divas dalībvalstis, vai kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu, Eiropola, Eiropas Prokuratūras un OLAF veiktajām darbībām un sniegto informāciju.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  ņem vērā katru lūgumu, ko nosūtījusi dalībvalsts kompetentā iestāde, vai jebkuru informāciju, ko sniegusi ikviena struktūra, kas ir kompetenta atbilstīgi Līgumu noteikumiem, vai ko ieguvis Eurojust pats;

a)  ņem vērā katru lūgumu, ko nosūtījusi dalībvalsts kompetentā iestāde, vai jebkuru informāciju, ko sniegušas struktūras vai iestādes, kas ir kompetentas atbilstīgi Līgumu noteikumiem, vai ko ieguvis Eurojust pats;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eurojust veic savus uzdevumus pēc dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai pēc savas iniciatīvas.

3.  Eurojust veic savus uzdevumus pēc dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai pēc savas iniciatīvas, vai pēc Eiropas Prokuratūras pieprasījuma.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust kompetencē ir 1. pielikumā norādītie noziegumu veidi. Tomēr kompetencē nav noziegumi, kas ir Eiropas Prokuratūras kompetencē.

1.  Kamēr Eiropas Prokuratūra nav sākusi pildīt izmeklēšanas un kriminālvajāšanas pienākumus, kas tai noteikti ar šīs regulas, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz Eiropas Prokuratūras izveidošanu, 75. pantu Eurojust kompetencē ir 1. pielikumā norādītie noziegumi. Tomēr, sākot no datuma, kad Eiropas Prokuratūra sāk veikt savus uzdevumus attiecībā uz Eiropas Prokuratūras kompetencē esošajiem noziegumiem, Eurojust neīsteno savu kompetenci izņemot gadījumos, kad ir iesaistītas arī dalībvalstis, kuras piedalās ciešākā sadarbībā, bet attiecībā uz kurām Eiropas Prokuratūra neīsteno savu kompetenci, vai kad ir iesaistītas dalībvalstis, kuras nepiedalās ciešākā sadarbībā par Eiropas Prokuratūras izveidi, vai ja Eiropas Prokuratūra pati lūdz atbalstu no Eurojust. Praktisku informāciju par kompetences īstenošanu saskaņā ar šo punktu, regulē darba vienošanās, kas minēta 38. panta 2.a punktā.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Eurojust saglabā kompetenci:

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eurojust kompetencē ir saistītie noziedzīgie nodarījumi. Par saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem uzskata:

2.  2. Eurojust kompetencē ir noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar 1. pielikumā norādītajiem noziedzīgu nodarījumu veidiem. Par saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem uzskata:

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes vai Komisijas lūguma Eurojust var palīdzēt arī tādā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kas skar tikai attiecīgo dalībvalsti un Savienību.

4.  Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes vai Komisijas lūguma Eurojust var palīdzēt arī tādā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kas skar tikai attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  palīdz dalībvalstu kompetentajām iestādēm nodrošināt vislabāko iespējamo izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju;

b)  nodrošina izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes, koordināciju;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  sniedz palīdzību, lai uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, jo īpaši pamatojoties uz Eiropola veiktajām analīzēm;

c)  palīdz dalībvalstu kompetentajām iestādēm un uzlabo sadarbību starp tām, jo īpaši pamatojoties uz Eiropola veiktajām analīzēm;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  cieši sadarbojas ar Eiropas Prokuratūru ar tās kompetenci saistītos jautājumos;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea)  atbalsta Savienības specializētās zinātības centrus, kurus izveidojis Eiropols un citas Savienības struktūras un aģentūras, un vajadzības gadījumā līdzdarbojas tajos;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

eb)  sadarbojas ar Savienības aģentūrām, struktūrām un tīkliem, kas izveidoti brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ko reglamentē saskaņā ar LESD V sadaļu;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ec)  atbalsta dalībvalstis, lai novērstu un apkarotu smagu noziegumu veidus, kas uzskaitīti I pielikumā.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja divas vai vairākas dalībvalstis nevar vienoties par to, kurai no tām pēc lūguma, kas izteikts saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, jāuzņemas izmeklēšana vai kriminālvajāšana, Eurojust sniedz rakstisku atzinumu par attiecīgo lietu. Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

4.  Ja divas vai vairākas dalībvalstis nevar vienoties par to, kurai no tām pēc lūguma, kas izteikts saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktu, jāuzņemas izmeklēšana vai kriminālvajāšana, Eurojust sniedz rakstisku atzinumu par attiecīgo lietu. Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pēc kompetentās iestādes lūguma Eurojust sniedz rakstisku atzinumu par atkārtotiem atteikumiem vai sarežģījumiem saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības lūgumu un lēmumu izpildi, tostarp pamatotiem uz instrumentiem, ar ko īsteno savstarpējas atzīšanas principu, ja to nevar atrisināt, attiecīgajām kompetentajām valsts iestādēm savstarpēji vienojoties vai iesaistot attiecīgos valsts pārstāvjus. Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valsts pārstāvjiem un to vietniekiem ir prokurora, tiesneša vai līdzvērtīgas kompetences policijas darbinieka statuss. Lai valsts pārstāvji varētu veikt savus uzdevumus, valstu kompetentās iestādes tiem piešķir šajā regulā minētās pilnvaras.

3.  Valsts pārstāvjiem un to vietniekiem ir prokurora, tiesneša vai tiesu iestādes pārstāvja statuss ar līdzvērtīgām kompetencēm saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. Lai valsts pārstāvji varētu veikt savus uzdevumus, valstu kompetentās iestādes tiem piešķir šajā regulā minētās pilnvaras.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Valsts pārstāvju un viņu vietnieku pilnvaru termiņš ir četri gadi, un to var pagarināt vienu reizi.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Dalībvalstis ieceļ valsts pārstāvjus un to vietniekus, pamatojoties uz apliecinātu augsta līmeņa un ilglaicīgu pieredzi krimināltiesību jomā.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  atvieglot vai citādi atbalstīt jebkādas savstarpējas tiesiskās palīdzības vai savstarpējas atzīšanas lūgumu izdošanu un izpildi vai pašiem tos izdot un izpildīt;

a)  atvieglot vai citādi atbalstīt jebkādas savstarpējas tiesiskās palīdzības vai savstarpējas atzīšanas lūgumu izdošanu un izpildi;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  tieši sazināties un apmainīties ar informāciju ar jebkuru dalībvalsts kompetento iestādi;

b)  tieši sazināties un apmainīties ar informāciju ar jebkuru dalībvalsts kompetento iestādi vai Savienības aģentūru un citu kompetentu struktūru, tostarp Eiropas Prokuratūru;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  izdot un izpildīt jebkādus savstarpējas palīdzības un savstarpējas atzīšanas pieprasījumus;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  dalībvalstis var piešķirt valsts pārstāvjiem papildu pilnvaras saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Par šādām pilnvarām dalībvalstis oficiāli paziņo Komisijai un kolēģijai.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ar valsts kompetentās iestādes atļauju valsts pārstāvji:

2.  Ar savas valsts kompetentās iestādes atļauju valsts pārstāvji saskaņā ar valsts tiesību aktiem var:

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  dod rīkojumu izpildīt izmeklēšanas pasākumus;

a)  dod rīkojumu un lūdz izpildīt izmeklēšanas pasākumus, kā ir paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Steidzamos gadījumos, ja nav iespējams laicīgi iegūt atļauju, valsts pārstāvji ir kompetenti veikt 2. punktā minētos pasākumus, pēc iespējas ātri informējot valsts kompetento iestādi.

3.  Steidzamos gadījumos un ja nav iespējams savlaicīgi noteikt valsts kompetento iestādi vai sazināties ar to, valsts pārstāvji ir kompetenti veikt 2. punktā minētos pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, nekavējoties informējot valsts kompetento iestādi.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

8. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Gadījumos, kas ir minēti 3.a punktā, pieprasījumus, ko izdevis valsts pārstāvis, bez liekas kavēšanās izskata kompetentā valsts iestāde.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  sodāmības reģistriem;

a)  sodāmības reģistriem, tostarp Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmai (ECRIS);

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  visi valsts pārstāvji, kad Kolēģija veic operatīvās funkcijas saskaņā ar 4. pantu;

a)  visi valsts pārstāvji;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  visi valsts pārstāvji un divi Komisijas pārstāvji, kad Kolēģija veic vadības funkcijas saskaņā ar 14pantu.

b)  un divi Komisijas pārstāvji, kad Kolēģija veic vadības funkcijas, vienam no viņiem vajadzētu būt arī pārstāvim Valdē saskaņā ar 16panta 4. punktu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Administratīvais direktors piedalās Kolēģijas vadības sanāksmēs bez tiesībām balsot.

3.  Administratīvais direktors piedalās Kolēģijas sanāksmēs bez tiesībām balsot.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģija notur vismaz vienu darba sanāksmi mēnesī. Lai veiktu vadības funkcijas, Kolēģija notur vismaz divas kārtējās sanāksmes gadā. Papildus tam Kolēģija sanāk pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc vismaz vienas trešdaļas locekļu pieprasījuma.

2.  Kolēģija notur vismaz vienu sanāksmi mēnesī. Papildus tam Kolēģija sanāk pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, pēc Komisijas pieprasījuma, lai apspriestu Kolēģijas vadības uzdevumus, vai pēc vismaz vienas trešdaļas locekļu pieprasījuma.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja vien nav noteikts citādi, Kolēģija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.

1.  Ja vien nav noteikts citādi un ja nevar panākt vienprātību, Kolēģija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

14. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kolēģija, pildot vadības funkcijas:

Būtu jāparedz noteikumi, lai skaidri nošķirtu Kolēģijas operatīvās un vadības funkcijas, pēc iespējas samazinot administratīvo slogu valsts pārstāvjiem, lai uzmanība būtu pievērsta Eurojust operatīvajam darbam. Kolēģijas vadības uzdevumos jo īpaši iekļauj Eurojust darba programmu, budžeta, gada darbības ziņojuma un sadarbības vienošanos ar partneriem pieņemšana. Kolēģijai būtu jāīsteno iecēlējinstitūcijas pilnvaras attiecībā uz administratīvo direktoru. Kolēģijai būtu jāpieņem arī Eurojust reglaments.

a)  katru gadu ar divu trešdaļu balsu vairākumu saskaņā ar 15. pantu pieņem Eurojust plānošanas dokumentu;

 

b)  ar divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem Eurojust gada budžetu un saskaņā ar VI nodaļu pilda citas funkcijas saistībā ar Eurojust budžetu;

 

c)  pieņem gada konsolidēto pārskatu par Eurojust darbībām un līdz nākamā gada [datums paredzēts Finanšu pamatregulā] to nosūta Eiropas Parlamentam, valstu parlamentiem, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī publisko gada konsolidēto pārskatu;

 

d)  pieņem personāla resursu plānu kā daļu no plānošanas dokumenta;

 

e)  pieņem Eurojust piemērojamos finanšu noteikumus saskaņā ar 52. pantu;

 

f)  pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz Kolēģijas locekļiem;

 

g)  saskaņā ar 2. punktu attiecībā uz aģentūras personālu īsteno pilnvaras, kas Civildienesta noteikumos(1) piešķirtas iestādei, kura ieceļ amatā, un saskaņā ar pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību(2) iestādei, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus („iecēlējinstitūcijas pilnvaras”);

 

h)  ieceļ administratīvo direktoru un attiecīgā gadījumā pagarina viņa pilnvaru termiņu vai atceļ viņu no amata saskaņā ar 17. pantu;

 

i)  ieceļ grāmatvedi un datu aizsardzības inspektoru, kuri, pildot savus uzdevumus, ir neatkarīgi;

 

j)  pieņem saskaņā ar 43. pantu noslēgtās sadarbības vienošanās;

 

k)  ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus saskaņā ar 11. pantu;

 

l)  pieņem savu reglamentu.

 

2.  Kolēģija saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu lēmumu pieņem uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punkta un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. panta pamata, attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģējot administratīvajam direktoram un definējot nosacījumus šāda pilnvaru deleģējuma apturēšanai. Administratīvais direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

 

3.  Izņēmuma gadījumos Kolēģija var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu administratīvajam direktoram un administratīvā direktora pastarpināti deleģētās pilnvaras, kā arī īstenot tās pati vai deleģēt tās kādam no saviem locekļiem vai personāla loceklim, kurš nav administratīvais direktors.

 

4.  Kolēģija lēmumus par administratīvā direktora iecelšanu, pilnvaru termiņa pagarināšanu un atcelšanu no amata pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

 

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kolēģija vēlākais līdz [katra gada 30. novembrim] pieņem plānošanas dokumentu, kurā ietverts daudzgadu un gada plāns, pamatojoties uz administratīvā direktora iesniegto projektu un ņemot vērā Komisijas atzinumu. Plānošanas dokumentu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Plānošanas dokuments kļūst galīgs pēc vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, kā arī vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

1.  Kolēģija vēlākais līdz [katra gada 30. novembrim] pieņem plānošanas dokumentu, kurā ietverts gada plāns, pamatojoties uz administratīvā direktora iesniegto projektu un ņemot vērā Komisijas atzinumu. Plānošanas dokumentu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Prokuratūrai. Plānošanas dokuments kļūst galīgs pēc vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, kā arī vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Daudzgadu darba programmā izklāsta vispārīgo stratēģisko plānu, ietverot mērķus, sagaidāmos rezultātus un snieguma rādītājus. Tajā arī nosaka resursu plānu, tostarp daudzgadu budžetu un darbiniekus. Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši, lai reaģētu uz 56. pantā minētā novērtējuma rezultātu.

4.  Daudzgadu darba programmā izklāsta vispārīgo stratēģisko plānu, ietverot mērķus, stratēģiju sadarbībai ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas minētas 43. pantā, sagaidāmos rezultātus un snieguma rādītājus. Tajā arī nosaka resursu plānu, tostarp daudzgadu budžetu un darbiniekus. Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši, lai reaģētu uz 56. pantā minētā novērtējuma rezultātu.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valde palīdz Kolēģijai. Valde nav iesaistīta 4. un 5. pantā minētajās Eurojust operatīvajās funkcijās.

1.  Valde palīdz Kolēģijai. Valde ir atbildīga par svarīgu administratīvu lēmumu pieņemšanu, lai nodrošinātu Eurojust pienācīgu darbību. Tā arī veic vajadzīgo sagatavošanas darbu citos administratīvos jautājumos apstiprināšanai kolēģijā saskaņā ar 5. panta 2. punktu. Tā nav iesaistīta 4. un 5. pantā minētajās Eurojust operatīvajās funkcijās.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

16. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Valde, izstrādājot Eurojust gada budžetu, gada ziņojumu un gada un daudzgadu darba plānus, var apspriesties ar kolēģiju un var iegūt no kolēģijas citu informāciju, kas nav saistīta ar operatīvo darbību, ja tas vajadzīgs tās uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valde arī:

2.  Valde:

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  sagatavo Eurojust gada un daudzgadu darba plānus, pamatojoties uz projektu, ko izstrādājis administratīvais direktors, un nosūta tos pieņemšanai kolēģijā;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  pieņem krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas ir samērīga ar krāpšanas riskiem, ņemot vērā īstenojamo pasākumu izmaksas un ieguvumus;

b)  pieņem Eurojust krāpšanas apkarošanas stratēģiju, pamatojoties uz projektu, ko izstrādājis administratīvais direktors;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  pieņem citus lēmumus, kas 5. vai 14. pantā nav skaidri attiecināti uz Kolēģiju vai saskaņā ar 18. pantu nav administratīvā direktora atbildībā;

svītrots

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  pieņem savu reglamentu.

svītrots

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ha)  veic jebkurus papildu administratīvos uzdevumus, ko kolēģija tai uztic saskaņā ar 5. panta 4. punktu;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

hb)  pieņem Eurojust piemērojamos finanšu noteikumus saskaņā ar 52. pantu;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – hc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

hc)  saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem lēmumu, kas pamatots uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģējot administratīvajam direktoram un definējot nosacījumus šāda pilnvaru deleģējuma apturēšanai. Administratīvais direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja vajadzīgs, steidzamos gadījumos valde Kolēģijas vārdā var pieņemt dažus provizoriskus lēmumus par administratīvajiem un budžeta jautājumiem ar nosacījumu, ka tos apstiprina Kolēģija.

svītrots

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

16. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Valde notur vismaz vienu kārtējo sanāksmi katros trīs mēnešos. Turklāt tā sanāk pēc priekšsēdētāja iniciatīvas vai pēc Komisijas vai vismaz divu citu valdes locekļu pieprasījuma.

6.  Valde sanāk kopā vismaz reizi katros trīs mēnešos. Vajadzības gadījumā tā sanāk pēc priekšsēdētāja iniciatīvas vai pēc Komisijas vai vismaz divu citu valdes locekļu pieprasījuma.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Administratīvo direktoru ieceļ Kolēģija no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras. Lai noslēgtu administratīvā direktora līgumu, Eurojust pārstāv Kolēģijas priekšsēdētājs.

2.  Administratīvo direktoru ieceļ Kolēģija, pamatojoties uz amata kandidāta nopelniem, dokumentāri apstiprinātām administratīvām un vadītāja spējām, kā arī atbilstīgām zināšanām un pieredzi attiecīgajās jomās, un izvēloties no Valdes ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras saskaņā ar Eurojust reglamentu. Lai noslēgtu administratīvā direktora līgumu, Eurojust pārstāv Kolēģijas priekšsēdētājs.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Administratīvā direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Līdz minētā termiņa beigām Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā administratīvā direktora darbības rezultātu izvērtējumu.

3.  Administratīvā direktora pilnvaru termiņš ir četri gadi. Līdz minētā termiņa beigām Valde veic novērtējumu, kurā ņem vērā administratīvā direktora darbības rezultātu izvērtējumu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kolēģija, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, var pagarināt administratīvā direktora pilnvaru termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

4.  Kolēģija, rīkojoties pēc Valdes priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, var pagarināt administratīvā direktora pilnvaru termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

17. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Administratīvais direktors atskaitās Kolēģijai un valdei.

6.  Administratīvais direktors atskaitās Kolēģijai.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

17. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Administratīvo direktoru ar atcelt no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu, ko tā pieņem, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma.

7.  Administratīvo direktoru ar atcelt no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu, ko tā pieņem, rīkojoties pēc Valdes priekšlikuma.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Neskarot Komisijas, Kolēģijas vai valdes kompetenci, administratīvais direktors, pildot savus pienākumus, ir neatkarīgs un nelūdz un nepieņem nekādas valdības vai citas struktūras norādījumus.

2.  Neskarot Kolēģijas vai Valdes pilnvaras, administratīvais direktors, pildot savus pienākumus, ir neatkarīgs un nelūdz un nepieņem nekādas valdības vai citas struktūras norādījumus.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  Eurojust ikdienas darba vadību;

a)  Eurojust ikdienas darba vadību un personāla pārvaldību;

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  plānošanas dokumenta sagatavošanu un pēc apspriešanās ar Komisiju iesniegšanu valdei un Kolēģijai;

c)  gada un daudzgadu darba plāna izstrādi un tā iesniegšanu apstiprināšanai Valdē;

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  plānošanas dokumenta īstenošanu un ziņošanu valdei un Kolēģijai par tā īstenošanu;

d)  gada un daudzgadu darba plāna īstenošanu un ziņošanu Valdei un Kolēģijai par tā īstenošanu;

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  rīcības plāna sagatavošanu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem, novērtējumiem un izmeklēšanām, tostarp tām, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), kā arī ziņošanu par sasniegtajiem panākumiem divreiz gadā valdei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam;

f)  rīcības plāna sagatavošanu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem, novērtējumiem un izmeklēšanām, tostarp tām, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), kā arī ziņošanu par sasniegtajiem panākumiem divreiz gadā Kolēģijai, Valdei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  Savienības finansiālo interešu aizsardzību, piemērojot preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes, kā arī gadījumā, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepareizi izmaksātās summas un vajadzības gadījumā uzliekot iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus un finansiālus sodus;

svītrots

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ja)  attiecībā uz aģentūras personālu to pilnvaru īstenošanu, kas Civildienesta noteikumos ir piešķirtas iecēlējinstitūcijai, un saskaņā ar pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību iestādei, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus („iecēlējinstitūcijas pilnvaras”);

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

jb)  nepieciešamā administratīvā atbalsta sniegšanu, lai sekmētu Eurojust operatīvo darbu;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

jc)  atbalsta sniegšanu priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekiem viņu pienākumu veikšanā.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – jd apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

jd)  sagatavot priekšlikuma projektu par Eurojust gada budžetu, kurš būtu jāiesniedz un jāapspriež ar Valdi pirms tā pieņemšanas Kolēģijā;

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Koordinācijā dežūras režīmā pārstāvji saistībā ar lūguma izpildi to dalībvalstīs rīkojas nekavējoties.

3.  Koordinācijā dežūras režīmā pārstāvji saistībā ar lūguma izpildi to dalībvalstīs rīkojas efektīvi un nekavējoties.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

20. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Visiem valsts korespondentiem, ko dalībvalstis iecēlušas saskaņā ar 1. punktu, ir jābūt savu pienākumu izpildei vajadzīgajai kompetencei un pieredzei.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  valsts korespondentus jautājumos saistībā ar Eiropas Prokuratūras kompetenci attiecībā uz dalībvalstīm, kas nepiedalās Eiropas Prokuratūrā;

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Personas, kas minētas šā panta 1. un 2. punktā, saglabā savu amatu un statusu atbilstīgi valsts tiesību aktiem.

3.  Personas, kas minētas šā panta 1. un 2. punktā, saglabā savu amatu un statusu atbilstīgi valsts tiesību aktiem ar nosacījumu, ka tas netraucē tām pildīt savus pienākumus, kas tām uzticēti saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

20. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  uzturot ciešus sakarus ar Eiropola valsts biroju.

d)  uzturot ciešus sakarus ar Eiropola valsts biroju, citiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktiem un citām attiecīgām kompetentajām valsts iestādēm.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes un Eurojust apmainās ar jebkādu informāciju, kas nepieciešama Eurojust uzdevumu veikšanai saskaņā ar 2. un 4. pantu, kā arī ar noteikumiem par datu aizsardzību, kas izklāstīti šajā regulā. Tas ietver vismaz 5., 6. un 7. punktā minēto informāciju.

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes un Eurojust apmainās ar jebkādu informāciju, kas nepieciešama Eurojust uzdevumu veikšanai saskaņā ar 2. un 4. pantu, kā arī ar noteikumiem par datu aizsardzību, kas izklāstīti šajā regulā. Tas ietver vismaz 4., 5. un 6. punktā minēto informāciju.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informācijas nosūtīšanu Eurojust interpretē kā lūgumu pēc Eurojust palīdzības attiecīgajā lietā vienīgi tad, ja kompetentā iestāde tā ir norādījusi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valstu kompetentās iestādes nekavējoties informē savus valsts pārstāvjus par jebkādu lietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem Eurojust kompetencē, kuri skar vismaz trīs dalībvalstis un par kuriem lūgumi vai lēmumi par tiesu iestāžu sadarbību, tostarp pamatoti uz instrumentiem, kas izraisa savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu, ir nosūtīti vismaz divām dalībvalstīm.

5.  Valstu kompetentās iestādes nekavējoties informē savus valsts pārstāvjus par jebkādu lietu, kura tieši skar vismaz trīs dalībvalstis un par kuru lūgumi vai lēmumi par tiesu iestāžu sadarbību, tostarp pamatoti uz instrumentiem, kas izraisa savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu, ir nosūtīti vismaz divām dalībvalstīm, un

 

a)  noziedzīgais nodarījums, par ko lūguma iesniedzējā vai izdevējā dalībvalstī var piespriest brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanas saistītu drošības līdzekli ar vismaz piecu vai sešu gadu maksimālo ilgumu, par ko lemj atbilstīgā dalībvalsts un tas ir iekļauts šajā sarakstā:

 

i)  cilvēku tirdzniecība;

 

ii)  seksuālā vardarbība un seksuālā izmantošana, tostarp bērnu pornogrāfija un uzmākšanās bērniem seksuālos nolūkos;

 

iii)  narkotiku nelikumīga tirdzniecība;

 

iv)  šaujamieroču, to daļu un mezglu, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība;

 

v)  korupcija;

 

vi)  noziegumi pret Savienības finansiālajām interesēm;

 

vii)  naudas un maksāšanas līdzekļu viltošana;

 

viii)  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbības;

 

ix)  kibernoziegumi vai

 

b)  pastāv faktiskas norādes, ka ir iesaistīta noziedzīga grupa, vai

 

c)  ir norādes attiecībā uz izteiktu lietas pārrobežu dimensiju vai ietekmi Savienības līmenī, vai, ka tā varētu ietekmēt citas dalībvalstis, kas nav tieši iesaistītas lietā.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valstu kompetentās iestādes nekavējoties informē savus valsts pārstāvjus par jebkādu lietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem Eurojust kompetencē, kuri skar vismaz trīs dalībvalstis un par kuriem lūgumi vai lēmumi par tiesu iestāžu sadarbību, tostarp pamatoti uz instrumentiem, kas izraisa savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu, ir nosūtīti vismaz divām dalībvalstīm.

5.  Valstu kompetentās iestādes nekavējoties informē savus valsts pārstāvjus par jebkādu lietu, kura tieši skar vismaz divas dalībvalstis un par kuru lūgumi vai lēmumi par tiesu iestāžu sadarbību, tostarp pamatoti uz instrumentiem, kas izraisa savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu, ir nosūtīti vismaz divām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

21. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Šajā pantā minēto informāciju sniedz strukturētā veidā, kā to noteicis Eurojust.

9.  Šajā pantā minēto informāciju sniedz strukturētā veidā, kā to noteicis Eurojust. Valsts iestādei nav pienākuma šo informāciju nosūtīt, ja tā Eurojust jau ir nosūtīta saskaņā ar citiem šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust kompetentajām valsts iestādēm sniedz informāciju par informācijas apstrādes rezultātiem, tostarp par saistību ar lietām, kuras jau ir iekļautas Lietu pārvaldības sistēmā. Minētā informācija var ietvert personas datus.

1.  Eurojust kompetentajām valsts iestādēm bez liekas kavēšanās sniedz informāciju par informācijas apstrādes rezultātiem, tostarp par saistību ar lietām, kuras jau ir iekļautas Lietu pārvaldības sistēmā. Minētā informācija var ietvert personas datus.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valstu kompetentās iestādes nekavējoties atbild uz Eurojust lūgumiem un atzinumiem, kas sniegti saskaņā ar 4. pantu. Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes izlemj nepildīt 4. panta 2. punktā minēto lūgumu vai neņemt vērā 4. panta 4. vai 5. punktā minēto atzinumu, tās nekavējoties informē Eurojust par savu lēmumu un par šāda lēmuma iemesliem. Ja lūguma izpildes atteikumu nav iespējams pamatot tādēļ, ka tas kaitētu būtiskām valsts drošības interesēm vai apdraudētu personu drošību, tad dalībvalsts kompetentās iestādes var atsaukties uz operatīviem iemesliem.

Valstu kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās (steidzamos gadījumos Eurojust var noteikt termiņu atbildes sniegšanai) atbild uz Eurojust lūgumiem un atzinumiem, kas sniegti saskaņā ar 4. pantu. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes pilda 4. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā (jauns) minēto Eurojust lūgumu vai ņem vērā 4. panta 4. vai 5. punktā minēto rakstisko atzinumu, izņemot gadījumus, kad tās var pamatotā atzinumā Eurojust pieradīt, ka tūlītēja izpilde apdraudētu jau notiekošas izmeklēšanas sekmīgumu vai kādas privātpersonas drošību. Visi gadījumi, kad tiek kavēta 4. pantā minēto Eurojust lūgumu un atzinumu izpilde, ir pienācīgi jāpamato.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust izveido Lietu pārvaldības sistēmu, kurā ir pagaidu darba datnes un indekss, kas ietver gan 2. pielikumā minētos personas datus, gan citus datus.

1.  Eurojust izveido Lietu pārvaldības sistēmu, iekļaujot pagaidu darba datnes un indeksu, kas ietver gan 2. pielikumā minētos personas datus, gan citus datus.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  veicināt likumības uzraudzību un šīs regulas noteikumu ievērošanu attiecībā uz personas datu apstrādi.

c)  veicināt likumības uzraudzību un ES tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz personas datu apstrādi.

Kompromisa grozījums S, kas aizstāj grozījumu Nr. 315Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Indeksā ietver atsauces uz pagaidu darba datnēm, ko apstrādā Eurojust, un tajā drīkst būt tikai personas dati, kas minēti 2. pielikuma 1. punkta a) līdz i), k) un m) apakšpunktā un 2. punktā.

4.  Indeksā ietver atsauces uz pagaidu darba datnēm, ko apstrādā Eurojust, un tajā drīkst būt tikai personas dati, kas minēti 2. pielikuma 2. punktā.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

24. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Operatīvo personas datu apstrādei Eurojust nedrīkst izveidot nekādu citu automatizētu datu datni kā tikai to, kas ir Lietu pārvaldības sistēmā, vai pagaidu darba datni.

6.  Operatīvo personas datu apstrādei Eurojust nedrīkst izveidot nekādu citu automatizētu datu datni kā tikai to, kas ir Lietu pārvaldības sistēmā.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

24. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Lietu pārvaldības sistēmu un tās pagaidu darba datnes dara pieejamas lietošanai Eiropas Prokuratūrai.

7.  Lietu pārvaldības sistēmu un tās pagaidu darba datnes dara pieejamas lietošanai Eiropas Prokuratūrai tās kompetences jomā.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

24. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Noteikumus piekļuvei Lietu pārvaldības sistēmai un pagaidu darba datnēm mutatis mutandis piemēro Eiropas Prokuratūrai. Tomēr informācija, ko Eiropas Prokuratūra ievada Lietu pārvaldības sistēmā, pagaidu darba datnēs un indeksā, nav pieejama piekļuvei valsts līmenī.

8.  Noteikumus piekļuvei Lietu pārvaldības sistēmai un pagaidu darba datnēm mutatis mutandis piemēro Eiropas Prokuratūrai tās kompetences jomā. Tomēr informācija, ko Eiropas Prokuratūra ievada Lietu pārvaldības sistēmā, pagaidu darba datnēs un indeksā, nav pieejama piekļuvei valsts līmenī.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valsts pārstāvis, kurš ir atvēris pagaidu darba datni, lemj par to, kādu ar šo pagaidu darba datni saistītu informāciju iekļaut indeksā.

3.  Valsts pārstāvis, kurš ir atvēris pagaidu darba datni, lemj par to, kādu ar šo pagaidu darba datni saistītu informāciju saskaņā ar 24. panta 4. punktu iekļaut indeksā.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

27. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datu apstrāde

Informācijas apstrāde

1.  Cik tas nepieciešams skaidri izteikta uzdevuma veikšanai, Eurojust savas kompetences robežās un savu operatīvo funkciju veikšanai saskaņā ar šo regulu automātiski vai strukturētās ar roku ievadītās datnēs var apstrādāt tikai 2. pielikuma 1. punktā minētos personas datus vai datus attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai piedalīšanos noziedzīgā nodarījumā, kas ir Eurojust kompetencē, vai ir notiesātas par šādu noziedzīgu nodarījumu.

Privātpersonu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, ko Eurojust veic saistībā ar savu darbību, piemēro Regulu (EK) Nr. 45/2001.

2.  Eurojust var apstrādāt tikai 2. pielikuma 2. punktā norādītos personas datus attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem uzskata par lieciniekiem vai cietušajiem kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā par vienu vai vairākiem noziedzīgu nodarījumu veidiem un noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 3. pantā, vai personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Minēto personas datu apstrādi drīkst veikt tikai tad, ja tas ir noteikti vajadzīgs uzdevuma izpildei, ko Eurojust ir skaidri noteicis savas kompetences robežās, kā arī Eurojust operatīvo funkciju veikšanai.

 

3.  Izņēmuma gadījumos uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz tās lietas pabeigšanai nepieciešamo laiku, saistībā ar kuru personas datus apstrādā, Eurojust var apstrādāt arī personas datus, kas nav 1. un 2. punktā minētie dati, attiecībā uz noziedzīga nodarījuma apstākļiem, ja tie ir tieši saistīti un ietverti notiekošā izmeklēšanā, kuru Eurojust koordinē vai palīdz koordinēt, un ja to apstrāde ir noteikti nepieciešama 1. punktā norādītajiem mērķiem. Par šā punkta izmantošanu un konkrētiem apstākļiem, kas pamato šādu personas datu apstrādes nepieciešamību, nekavējoties informē 31. pantā minēto datu aizsardzības inspektoru. Ja šādi citi dati attiecas uz lieciniekiem vai cietušajiem 2. punkta nozīmē, lēmumu par to apstrādi pieņem kopā vismaz divi valsts pārstāvji.

 

4.  Automātiski vai citādi apstrādātus datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā un datus par veselību vai seksuālo dzīvi, Eurojust drīkst apstrādāt tikai tad, ja šādi dati ir noteikti nepieciešami attiecīgās valsts veiktajā izmeklēšanā, kā arī koordinācijai Eurojust struktūrā un papildina citus jau apstrādātus personas datus. Datu aizsardzības inspektoru nekavējoties informē par šā punkta izmantošanu. Šādus datus nedrīkst apstrādāt 24. panta 4. punktā minētajā indeksā. Ja šādi citi dati attiecas uz lieciniekiem vai cietušajiem 2. punkta nozīmē, lēmumu par to apstrādi pieņem Kolēģija.

 

5.  Personas datu apstrādei, ko Eurojust veic saistībā ar savu darbību, piemēro Regulu (EK) Nr. 45/2001. Šī regula precizē un papildina Regulu (EK) Nr. 45/2001, ciktāl tā attiecas uz personas datiem, ko Eurojust apstrādā savu operatīvo uzdevumu veikšanai.

 

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

28. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust apstrādātos datus nedrīkst glabāt ilgāk par pirmo no šādiem piemērojamajiem datumiem:

svītrots

a)  datumu, kurā kriminālvajāšana ir izbeigta noilguma dēļ saskaņā ar visu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā iesaistīto attiecīgo dalībvalstu noteikumiem;

 

b)  datumu, kad persona ir attaisnota un tiesas nolēmums ir kļuvis galīgs;

 

c)  trīs gadiem pēc datuma, kad tiesas nolēmums ir kļuvis galīgs pēdējā no dalībvalstīm, kura ir iesaistīta izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā;

 

d)  datumu, kurā Eurojust un attiecīgās dalībvalstis savstarpēji konstatē vai vienojas, ka Eurojust turpmāk nav nepieciešams koordinēt izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ja vien nav pienākuma šo informāciju sniegt Eurojust saskaņā ar 21. panta 5. vai 6. punktu;

 

e)  trīs gadiem pēc datuma, kurā dati ir nosūtīti saskaņā ar 21. panta 6. vai 7. punktu.

 

2.  To glabāšanas termiņu ievērošanu, kas minēti 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, pastāvīgi pārskata ar atbilstoši automātisku apstrādi. Tomēr datu uzglabāšanas nepieciešamības pārskatīšanu veic reizi trīs gados pēc datu ievadīšanas. Ja datus par personām, kas minētas 27. panta 4. punktā, glabā ilgāk nekā piecus gadus, attiecīgi informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

 

3.  Kad kāds no 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētajiem glabāšanas termiņiem ir beidzies, Eurojust pārskata datu turpmākās glabāšanas nepieciešamību, lai varētu veikt savus uzdevumus, un, atkāpjoties no iepriekš minētā, var nolemt glabāt minētos datus līdz nākamajai pārskatīšanai. Turpmākas glabāšanas iemeslus pamato un reģistrē. Ja nav pieņemts lēmums par personas datu turpmāku glabāšanu, šos datus pēc trīs gadiem automātiski dzēš. Tomēr, ja kriminālvajāšana ir izbeigta noilguma dēļ saskaņā ar visu attiecīgo dalībvalstu noteikumiem, kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, datus var glabāt tikai tad, ja tas nepieciešams, lai Eurojust varētu sniegt palīdzību saskaņā ar šo regulu.

 

4.  Ja saskaņā ar 3. punktu datus glabā ilgāk par 1. punktā minētajiem datumiem, nepieciešamību glabāt šos datus Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs pārskata ik pēc trim gadiem.

 

5.  Ja pastāv datne, kurā ir neautomatizēti un nestrukturizēti dati, tiklīdz ir beidzies datnes pēdējo automatizēto datu glabāšanas termiņš, visus datnē esošos dokumentus atdod tai iestādei, kas tos ir sniegusi, un visas kopijas iznīcina.

 

6.  Ja Eurojust ir koordinējis izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, attiecīgie valsts pārstāvji informē Eurojust un attiecīgās dalībvalstis par visiem tiesas nolēmumiem, kas ir stājušies spēkā attiecīgajā lietā, lai cita starpā varētu piemērot 1. punkta b) apakšpunktu.

 

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

29. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu datu pienācīgu integritāti un drošību, Eurojust veic uzskaiti par jebkuru operatīviem mērķiem izmantotu personas datu vākšanu, mainīšanu, piekļuvi, izpaušanu, apvienošanu vai dzēšanu. Šādus reģistrus vai dokumentāciju dzēš pēc 18 mēnešiem, ja vien šie dati nav nepieciešami vēl notiekošai kontrolei.

svītrots

2.  Reģistrus un dokumentāciju, kas sagatavota saskaņā ar 1. punktu, pēc pieprasījuma nosūta Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs šo informāciju izmanto vienīgi datu aizsardzības kontroles nolūkā, lai nodrošinātu datu pareizu apstrādi, kā arī to integritāti un drošību.

 

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

30. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tikai valsts pārstāvjiem, viņu vietniekiem un palīgiem, kā arī personām, kas minētas 20. panta 2. punktā, ja šīm personām ir piesaiste Lietu pārvaldības sistēmai, un Eurojust pilnvarotajiem darbiniekiem Eurojust uzdevumu izpildes mērķim un 24., 25. un 26. pantā noteiktajās robežās var būt piekļuve personas datiem, ko Eurojust apstrādā savu operatīvo uzdevumu izpildei.

svītrots

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

31. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valde ieceļ datu aizsardzības inspektoru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 24. pantu.

svītrots

2.  Pildot Regulas (EK) Nr. 45/2001 24. pantā noteiktos pienākumus, datu aizsardzības inspektors:

 

a)  nodrošina, lai personas datu nosūtīšana tiktu reģistrēta un saglabāta rakstveidā;

 

b)  sadarbojas ar Eurojust darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par procedūrām, mācībām un konsultācijām par datu apstrādi;

 

c)  sagatavo gada ziņojumu un nosūta to Kolēģijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

 

3.  Veicot savus uzdevumus, datu aizsardzības inspektoram ir pieejami visi Eurojust apstrādātie dati un visas Eurojust telpas.

 

4.  Eurojust darbiniekiem, kuri palīdz datu aizsardzības inspektoram viņa pienākumu izpildē, ir pieejami Eurojust apstrādātie dati un Eurojust telpas tādā mērā, kādā tas nepieciešams viņu uzdevumu veikšanai.

 

5.  Ja datu aizsardzības inspektors uzskata, ka nav ievēroti Regulas (EK) Nr. 45/2001 vai šīs regulas noteikumi attiecībā uz personas datu apstrādi, viņš informē par to administratīvo direktoru, pieprasot viņam konkrētā termiņā novērst neatbilstību. Ja administratīvais direktors noteiktajā termiņā nenovērš apstrādes neatbilstību, datu aizsardzības inspektors informē Kolēģiju un vienojas ar Kolēģiju par konkrētu termiņu darbībai. Ja Kolēģija noteiktajā termiņā nenovērš apstrādes neatbilstību, datu aizsardzības inspektors nodod jautājumu risināšanai Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.

 

6.  Valde pieņem Regulas (EK) Nr. 45/2001 24. panta 8. punktā minētos īstenošanas noteikumus.

 

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

32. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ikviens datu subjekts, kas vēlas izmantot tiesības piekļūt personas datiem, šajā nolūkā bez maksas var iesniegt pieprasījumu iestādei, kas šim mērķim norādīta tā izvēlētajā dalībvalstī. Minētā iestāde nekavējoties un jebkurā gadījumā mēneša lakā no pieprasījuma saņemšanas nosūta pieprasījumu Eurojust.

svītrots

2.  Eurojust nekavējoties un jebkurā gadījumā trīs mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas atbild uz pieprasījumu.

 

3.  Par pieņemamo lēmumu Eurojust apspriežas ar attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Lēmumu, ar ko piešķir piekļuvi datiem, pieņem tikai tad, ja ir cieša sadarbība starp Eurojust un dalībvalstīm, kas ir tieši iesaistītas šādu datu nosūtīšanā. Jebkurā gadījumā, ja dalībvalsts iebilst pret Eurojust ierosināto atbildi, tā informē Eurojust par iebilduma iemesliem.

 

4.  Ja piekļuves tiesības ir ierobežotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 20. panta 1. punktu, Eurojust saskaņā ar minētas regulas 20. panta 3. punktu rakstiski informē datu subjektu. Informāciju par galvenajiem iemesliem var nesniegt, ja šāda informācija kavētu ierobežojumu piemērošanu. Datu subjektu informē vismaz par to, ka Datu aizsardzības uzraudzītājs ir veicis visas nepieciešamās pārbaudes.

 

5.  Eurojust dokumentē pamatojumu to galveno iemeslu nepaziņošanai, kas ir pamatā 4. punktā minētajiem ierobežojumiem.

 

6.  Valsts locekļi, kas ir saistīti ar pieprasījumu, izskata to un pieņem lēmumu Eurojust vārdā. Pieprasījums ir pilnībā jāizskata trīs mēnešu laikā no saņemšanas. Ja valsts locekļi nevienojas, tie jautājumu nodot izskatīšanai Kolēģijai, kas pieņem lēmumu par pieprasījumu ar divu trešdaļu locekļu vairākumu.

 

7.  Ja, piemērojot Regulas (EK) Nr. 45/2001 46. un 47. pantu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs pārbauda Eurojust veiktās apstrādes likumību, viņš informē datu subjektu vismaz par to, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir veicis visas nepieciešamās pārbaudes.

 

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

33. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja personas datus, kuri jālabo, jādzēš vai kuru apstrāde jāierobežo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 14., 15. vai 16. pantu, Eurojust ir sniegušas trešās valstis, starptautiskas organizācijas, privātas puses, fiziskas personas vai tie ir Eurojust veiktas analīzes rezultāts, Eurojust datus labo, dzēš, vai ierobežo to apstrādi.

svītrots

2.  Ja personas datus, kuri jālabo, jādzēš vai kuru apstrāde jāierobežo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 14., 15. vai 16. pantu, Eurojust tieši ir sniegušas dalībvalstis, Eurojust datus labo, dzēš, vai ierobežot to apstrādi, sadarbojoties ar dalībvalstīm.

 

3.  Ja nepareizi dati ir nosūtīti ar citiem atbilstošiem līdzekļiem vai kļūdas dalībvalstu nosūtītajos datos ir radušās nepareizas nosūtīšanas dēļ, vai dati nosūtīti, pārkāpjot šo regulu, vai arī nepareizi dati radušies tādēļ, ka ievadīti, pārņemti vai glabāti nepareizā veidā vai pretrunā ar šo regulu, Eurojust labo vai dzēš datus sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

 

4.  Regulas (EK) Nr. 45/2001 14., 15. vai 16. pantā minētajos gadījumos visus šādu datu adresātus nekavējoties informē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 17. pantu. Saskaņā ar adresātiem piemērojamiem noteikumiem adresāti pēc tam labo, dzēš, vai ierobežo datu apstrādi savās sistēmās.

 

5.  Eurojust nekavējoties un jebkurā gadījumā trīs mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas rakstiski informē datu subjektu, ka dati attiecībā uz to ir laboti, dzēsti vai ir ierobežota to apstrāde.

 

6.  Eurojust rakstiski informē datu subjektu par jebkuru labošanas, dzēšanas vai apstrādes ierobežošanas atteikumu, kā arī par iespēju iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un lūgt tiesisko aizsardzību.

 

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

34. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust personas datus apstrādā tādā veidā, lai varētu noteikt, kura iestāde ir sniegusi datus vai kur personas dati ir izgūti.

svītrots

2.  Atbildība par personas datu kvalitāti ir tai dalībvalstij, kura personas datus ir sniegusi Eurojust, un Eurojust — par personas datiem, ko sniegušas Eiropas Savienības struktūras, trešās valstis vai starptautiskās organizācijas, kā arī par personas datiem, ko Eurojust izguvis no publiski pieejamiem avotiem.

 

3.  Eurojust ir atbildīgs par atbilstību Regulai (EK) Nr. 45/2001 un šai regulai. Atbildība par to personas datu nosūtīšanas likumību, ko dalībvalstis sniegušas Eurojust, ir tai dalībvalstij, kura sniegusi personas datus, un Eurojust — par datiem, ko Eurojust sniedzis dalībvalstīm, Eiropas Savienības struktūrām, trešām valstīm vai organizācijām.

 

4.  Ņemot vērā citus šīs regulas noteikumus, Eurojust ir atbildīgs par visiem datiem, ko tas apstrādā.

 

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

35. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs rīkojas ciešā sadarbībā ar valstu iestādēm, kuru kompetencē ir datu aizsardzības uzraudzība, attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kuros nepieciešama valsts iesaistīšanās, jo īpaši tad, ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai valsts iestāde, kuras kompetencē ir datu aizsardzības uzraudzība, konstatē nozīmīgas neatbilstības dalībvalstu praksē vai, iespējams, nelikumīgu nosūtīšanu, izmantojot Eurojust sakaru kanālus, vai saistībā ar jautājumiem, kurus izvirzījusi viena vai vairākas valsts uzraudzības iestādes par šīs regulas īstenošanu un interpretāciju.

svītrots

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un valstu iestādes, kuru kompetencē ir datu aizsardzības uzraudzība, var, darbojoties savas attiecīgās kompetences robežās, apmainīties ar svarīgu informāciju, palīdzēt cits citam, veicot revīzijas un pārbaudes, analizēt šīs regulas interpretācijas piemērošanas grūtības, pētīt problēmas, kas saistītas ar neatkarīgas uzraudzības vai datu subjektu tiesību īstenošanu, izstrādāt saskaņotus priekšlikumus jebkuru problēmu kopīgiem risinājumiem un vajadzības gadījumā veicināt informētību par datu aizsardzības tiesībām.

 

3.  Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vajadzības gadījumā tiekas šajā pantā minētajiem mērķiem. Šādu sanāksmju izmaksas un materiāli tehnisko nodrošinājumu sedz no Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja līdzekļiem. Darba kārtības noteikumus pieņem pirmās sanāksmes laikā. Turpmākās darba metodes pēc nepieciešamības izstrādā kopīgi.

 

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

36. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja sūdzība, ko datu subjekts iesniedzis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 32. panta 2. punktu, ir saistīta ar lēmumu, kas minēts 32. vai 33. pantā, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs apspriežas ar valstu uzraudzības iestādēm vai kompetento tiesas iestādi dalībvalstī, kas ir bijusi datu avots, vai tieši iesaistīto dalībvalsti. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmumu, kas var ietvert arī atteikumu darīt zināmu informāciju, pieņem ciešā sadarbībā ar valsts uzraudzības iestādi vai kompetento tiesas iestādi.

svītrots

2.  Ja sūdzība ir saistīta ar tādu datu apstrādi, ko dalībvalsts sniegusi Eurojust, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, lai Eurojust veiktu nepieciešamās pārbaudes ciešā sadarbībā ar tās valsts uzraudzības iestādi, kura sniegusi datus.

 

3.  Ja sūdzība ir saistīta ar tādu datu apstrādi, ko Eurojust sniegušas Eiropas Savienības struktūras, trešās valstis vai privātas puses, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, lai Eurojust veiktu visas nepieciešamās pārbaudes.

 

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

37. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1  Saskaņā ar Līguma 340. pantu Eurojust ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu personai, kas radies Eurojust veiktas neatļautas vai nepareizas datu apstrādes dēļ.

svītrots

2.  Sūdzības pret Eurojust saskaņā ar 1. punktā minēto atbildību izskata Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar Līguma 268. pantu.

 

3.  Katra dalībvalsts saskaņā ar tās tiesību aktiem ir atbildīga par jebkādu kaitējumu personai, kas radies dalībvalsts veiktas Eurojust nosūtītu datu neatļautas vai nepareizas apstrādes dēļ.

 

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ciktāl tas nepieciešams uzticēto uzdevumu veikšanai, Eurojust var izveidot un uzturēt sadarbības attiecības ar Savienības struktūrām un aģentūrām atbilstoši šo struktūru un aģentūru mērķiem, kā arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, starptautiskajām organizācijām un Starptautisko Kriminālpolicijas organizāciju (Interpolu).

1.  Ciktāl tas nepieciešams uzticēto uzdevumu veikšanai, Eurojust var izveidot un uzturēt sadarbības attiecības ar Savienības struktūrām un aģentūrām atbilstoši šo struktūru un aģentūru mērķiem, kā arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, starptautiskajām organizācijām, tostarp Starptautisko Kriminālpolicijas organizāciju (Interpolu), saskaņā ar 43. pantā minēto stratēģiju.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ciktāl tas svarīgi Eurojust uzdevumu izpildei, ņemot vērā jebkādus ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar 21. panta 8. punktu, Eurojust var ar 1. punktā minētajām struktūrām tieši apmainīties ar visu informāciju, izņemot personas datus.

2.  Ciktāl tas svarīgi Eurojust uzdevumu izpildei, ņemot vērā jebkādus ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar 21. panta 8. punktu un 62. pantu, Eurojust var ar 1. punktā minētajām vienībām tieši apmainīties ar visu informāciju, izņemot personas datus.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

38. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šā panta 1. un 2. punktā paredzētajiem mērķiem Eurojust noslēdz sadarbības vienošanās ar 1. punktā minētajām vienībām. Minētās sadarbības vienošanās neveido pamatu personas datu apmaiņas atļaušanai, un tās neuzliek Savienībai vai tās dalībvalstīm saistības.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

38. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eurojust saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 4. pantu var saņemt un apstrādāt personas datus, kas saņemti no 1. punktā minētajām struktūrām, ciktāl tas nepieciešams Eurojust uzdevumu izpildei, ņemot vērā IV iedaļas noteikumus.

3.  Eurojust saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 var saņemt un apstrādāt personas datus, kas saņemti no 1. punktā minētajām struktūrām, ciktāl tas nepieciešams Eurojust uzdevumu izpildei.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Eurojust personas datus nosūta trešām valstīm, starptautiskajām organizācijām un Interpolam tikai tad, ja tas nepieciešams tādu noziedzīgu nodarījumu novēršanai un apkarošanai, kas ir Eurojust kompetencē, kā arī saskaņā ar šo regulu. Ja nosūtīšanai paredzētos datus ir sniegusi dalībvalsts, Eurojust lūdz šīs dalībvalsts atļauju, izņemot šādus gadījumus:

svītrots

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  atļauju var uzskatīt par saņemtu, jo dalībvalsts nav skaidri ierobežojusi pārsūtīšanas iespēju, vai

svītrots

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  dalībvalsts ir piešķīrusi iepriekšēju atļauju šādai pārsūtīšanai vispārējos noteikumos vai ar konkrētiem nosacījumiem. Šādu piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

svītrots

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tādu personas datu pārsūtīšana trešām personām, ko no Eurojust saņēmušas dalībvalstis, Savienības struktūras vai aģentūras, trešās valstis, starptautiskās organizācijas vai Interpols, nav atļauta, ja vien pēc visu konkrētās lietas apstākļu apsvēršanas Eurojust nav devis skaidri izteiktu piekrišanu konkrētam mērķim, kas nav nesavienojams ar mērķi, kuram dati tika nosūtīti.

svītrots

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

5. nodaļa – 2. sadaļa – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ATTIECĪBAS AR PARTNERIEM

ATTIECĪBAS AR PARTNERIEM SAVIENĪBĀ

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kopējo izmeklēšanas grupu tīkla sekretariāts un tā tīkla sekretariāts, kas izveidots saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/494/TI, ir Eurojust personāla daļa. Šie sekretariāti darbojas kā atsevišķas vienības. Tie var izmantot Eurojust administratīvos resursus, kas vajadzīgi attiecīgo uzdevumu izpildei. Eurojust nodrošina tīklu sekretariātu koordināciju. Šo punktu piemēro jebkura jauna tīkla sekretariātam, kas izveidots ar Padomes lēmumu, ja šajā lēmumā noteikts, ka Eurojust nodrošina sekretariātu.

2.  Kopējo izmeklēšanas grupu tīkla sekretariāts un tā tīkla sekretariāts, kas izveidots saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/494/TI, ir Eurojust personāla daļa. Šie sekretariāti darbojas kā atsevišķas vienības. Tie var izmantot Eurojust administratīvos resursus, kas vajadzīgi attiecīgo uzdevumu izpildei. Eurojust nodrošina tīklu sekretariātu koordināciju. Šo punktu piemēro jebkura attiecīga tīkla sekretariātam, kas iesaistīts tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, attiecībā uz kurām Eurojust ir jāsniedz atbalsts sekretariāta veidā. Eurojust var sniegt atbalstu, tostarp vajadzības gadījumā izmantojot Eurojust sekretariātu, attiecīgiem Eiropas tīkliem un struktūrām, kas iesaistīti tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust veic visus attiecīgos pasākumus, lai Eiropolam tā pilnvaru robežās uz „trāpījums ir”/„trāpījuma nav” sistēmas pamata būtu netieša piekļuve informācijai, kas ir sniegta Eurojust, neskarot ierobežojumus, ko norādījušas informācijas sniedzējas dalībvalstis, Savienības struktūras, trešās valstis, starptautiskās organizācijas vai Interpols. „Trāpījuma” gadījumā Eurojust sāk procedūru, kas dod iespēju apmainīties ar „trāpījuma” ģenerēto informāciju saskaņā ar tās dalībvalsts, Savienības struktūras, trešās valsts, starptautiskās organizācijas vai Interpola lēmumu, kas Eurojust sniegusi informāciju.

1.  Eurojust veic visus attiecīgos pasākumus, lai Eiropolam tā pilnvaru robežās uz „trāpījums ir”/„trāpījuma nav” sistēmas pamata būtu netieša piekļuve informācijai, kas ir sniegta Eurojust, neskarot ierobežojumus, ko norādījušas informācijas sniedzējas dalībvalstis, Savienības struktūras, trešās valstis, starptautiskās organizācijas, tostarp Interpols. „Trāpījuma” gadījumā Eurojust sāk procedūru, kas dod iespēju apmainīties ar „trāpījuma” ģenerēto informāciju saskaņā ar tās dalībvalsts, Savienības struktūras, trešās valsts, starptautiskās organizācijas, tostarp Interpola, lēmumu, kas Eurojust sniegusi informāciju.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informācijas meklēšanu saskaņā ar 1. punktu veic tikai nolūkā noteikt, vai Eurojust pieejamā informācija atbilst Eiropolā apstrādātai informācijai.

2.  Informācijas meklēšanu saskaņā ar 1. punktu veic tikai nolūkā noteikt, vai Eurojust pieejamā informācija atbilst Eiropolā apstrādātai informācijai. Trāpījuma gadījumā Eiropols norāda, kuri dati tam ir vajadzīgi, un Eurojust drīkst dalīties ar datiem ar Eiropolu tikai tādā apmērā, ciktāl dati, kas ir uzskatāmi par trāpījumu, ir vajadzīgi tā uzdevumu likumīgai izpildei.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

40. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja Eurojust informācijas apstrādes darbību laikā attiecībā uz atsevišķu izmeklēšanu Eurojust vai dalībvalsts konstatē koordinācijas, sadarbības vai atbalsta nepieciešamību atbilstīgi Eiropola pilnvarām, Eurojust paziņo par to dalībvalstīm un Eiropolam un sāk procedūru informācijas apmaiņai saskaņā ar tās dalībvalsts lēmumu, kura sniedz informāciju. Šādā gadījumā Eurojust konsultējas ar Eiropolu.

4.  Ja Eurojust informācijas apstrādes darbību laikā attiecībā uz atsevišķu izmeklēšanu Eurojust vai dalībvalsts konstatē koordinācijas, sadarbības vai atbalsta nepieciešamību atbilstīgi Eiropola pilnvarām, Eurojust paziņo par to dalībvalstīm un Eiropolam un sāk procedūru informācijas apmaiņai saskaņā ar tās dalībvalsts lēmumu, kura sniedz informāciju. Šādā gadījumā Eiropols konsultējas ar Eurojust.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

40. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Eurojust veido un uztur ciešu sadarbību ar Eiropolu, ciktāl tas ir nepieciešams abu minēto aģentūru uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai, kā arī ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no darba dubultošanas.

 

 

 

Šim nolūkam Eiropola direktors un Eurojust priekšsēdētājs regulāri tiekas, lai apspriestu abas puses interesējošus jautājumus.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust izveido un uztur īpašas attiecībās ar Eiropas Prokuratūru, kas balstītas uz ciešu sadarbību un operatīvajām, administratīvām un vadības saiknēm to starpā, kā noteikts turpmāk. Šajā nolūkā Eiropas prokurors un Eurojust priekšsēdētājs regulāri tiekas, lai apspriestu abpusēji svarīgus jautājumus.

1.  Eurojust izveido un uztur ciešas attiecībās ar Eiropas Prokuratūru, kas balstītas uz savstarpēju sadarbību to attiecīgo pilnvaru un kompetenču robežās un izmantojot operatīvās un administratīvās saiknes to starpā, kā noteikts šajā pantā. Šajā nolūkā Eurojust priekšsēdētājs un Eiropas Ģenerālprokurors regulāri tiekas, lai apspriestu abpusēji svarīgus jautājumus. Viņi tiekas pēc Eurojust priekšsēdētaja vai Eiropas Ģenerālprokurora pieprasījuma.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

41. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eurojust visus atbalsta lūgumus, ko iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez kavēšanās un vajadzības gadījumā ar šādiem lūgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu saņemti no valsts iestādes, kura ir kompetenta tiesu sadarbībai.

2.  Eurojust atbalsta lūgumus, ko iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez liekas kavēšanās un ar šādiem lūgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu saņemti no valsts iestādes, kura ir kompetenta tiesu sadarbībai.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

41. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Sadarbība, kas izveidota saskaņā ar 1. punktu, ietver informācijas, tostarp personas datu, apmaiņu. Visus datus, ar kuriem apmainās šādā veidā, izmanto tikai tiem mērķiem, kuriem tie sniegti. Jebkāda cita datu izmantošana ir atļauta tikai tiktāl, ciktāl šāda izmantošana ir tās struktūras pilnvaru jomā, kura saņem datus, un ar tās struktūras iepriekšēju atļauju, kura sniedza datus.

4.  Operatīvos jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Prokuratūras kompetenci, Eurojust iesaista Eiropas Prokuratūru savās darbībās saistībā ar pārrobežu lietām, tostarp:

 

a) saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktu noteikumiem par datu aizsardzību apmainās ar informāciju, tostarp personas datiem, par tās lietām;

 

b) vajadzības gadījumā lūdz Eiropas Prokuratūras sniegtu atbalstu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

41. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Lai noteiktu, vai informācija, kas pieejama Eurojust, atbilst informācijai, ko apstrādā Eiropas Prokuratūra, Eurojust izveido mehānismu Lietu pārvaldības sistēmā ievadīto datu automātiskai kontrolpārbaudei. Vienmēr, kad ir konstatēta atbilstība starp datiem, ko Lietu pārvaldības sistēmā ievadījusi Eiropas Prokuratūra, un datiem, ko ievadījis Eurojust, atbilstības faktu paziņo Eurojust un Eiropas Prokuratūrai, kā arī tai dalībvalstij, kura sniedza datus Eurojust. Gadījumos, kad datus sniegusi trešā persona, Eurojust minēto trešo personu par konstatēto atbilstību informē tikai ar Eiropas prokuratūras atļauju.

5.  Eurojust ir piekļuve informācijai uz „trāpījums ir”/„trāpījuma nav” sistēmas pamata Eiropas Prokuratūras lietu pārvaldības sistēmā. Vienmēr, kad ir konstatēta atbilstība starp datiem, ko Lietu pārvaldības sistēmā ievadījusi Eiropas Prokuratūra, un datiem, kas ir Eurojust rīcībā, atbilstības faktu paziņo Eurojust un Eiropas Prokuratūrai, kā arī tām dalībvalstīm, kuras sniegušas datus Eurojust. Eurojust veic vajadzīgos pasākumus, lai ļautu Eiropas Prokuratūrai piekļūt informācijai Eurojust lietu pārvaldības sistēmā uz „trāpījums ir”/„trāpījuma nav” sistēmas pamata.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

41. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Eiropas Prokuratūra var paļauties uz Eurojust administrācijas atbalstu. Šādā nolūkā Eurojust var sniegt Eiropas Prokuratūrai pakalpojumus, kas ir kopējās interesēs. Sīkāku informāciju reglamentē ar vienošanos saskaņā ar 38. panta 2.a punktu.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Eurojust atbalsta Eiropas Prokuratūras darbību ar pakalpojumiem, ko sniedz Eurojust personāls. Šāds atbalsts jebkurā gadījumā ietver:

svītrots

a) tehnisko atbalstu gada budžeta, plānošanas dokumenta, kas ietver gada un daudzgadu plānu, un vadības plāna sagatavošanā;

 

b) tehnisko atbalstu darbinieku pieņemšanai darbā un karjeras pārvaldībai;

 

c) drošības pakalpojumus;

 

d) informācijas tehnoloģiju pakalpojumus;

 

e) finanšu pārvaldības, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus;

 

f) jebkādus citus abpusēji nozīmīgus pakalpojumus.

 

Informāciju par sniedzamajiem pakalpojumiem izklāsta nolīgumā starp Eurojust un Eiropas Prokuratūru.

 

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai var palīdzēt Eurojust koordinācijas darbā attiecībā uz Savienības finansiālo interešu aizsardzību atbilstoši savām pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr./2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999.

2.  OLAF palīdz Eurojust koordinācijas darbā attiecībā uz Savienības finanšu interešu aizsardzību atbilstoši savām pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

42. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Frontex sekmē Eurojust darbu, tostarp nosūtot informāciju, kas apstrādāta saskaņā ar tās pilnvarām un uzdevumiem atbilstoši Regulai (ES) 2016/1624, un personas datu apstrādi reglamentē Regula Nr. 45/2001.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Informācijas saņemšanai un nosūtīšanai starp Eurojust un OLAF un, neskarot 8. pantu, vienīgi Regulas (EK) 1073/1999 un Padomes Regulas (Euratom) Nr. 1074/199919 mērķiem dalībvalstis nodrošina, ka Eurojust valsts pārstāvjus uzskata par dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Informācijas apmaiņa starp OLAF un valsts pārstāvjiem neskar informāciju, kas saskaņā ar šīm regulām jāsniedz citām kompetentajām iestādēm.

3.  Informācijas saņemšanai un nosūtīšanai starp Eurojust un OLAF un neskarot 8. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka Eurojust valsts pārstāvjus uzskata par dalībvalstu kompetentajām iestādēm vienīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), mērķiem. Informācijas apmaiņa starp OLAF un valsts pārstāvjiem neskar informāciju, kas saskaņā ar šīm regulām jāsniedz citām kompetentajām iestādēm.

__________________

__________________

19 OV L 136., 31.5.1999., 8. lpp.

19 OV L 136., 31.5.1999., 8. lpp.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

43. pants – -1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Eurojust veido un uztur sadarbību ar trešo valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām.

 

Šim nolūkam Eurojust, saskaņojot ar Komisiju, ik pēc četriem gadiem izstrādā sadarbības stratēģiju, kurā norāda tās trešās valstis un starptautiskās organizācijas, ar kurām ir operatīva nepieciešamība sadarboties.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust var noslēgt sadarbības vienošanās ar 38. panta 1. punktā minētājām iestādēm.

1.  Šajā nolūkā Eurojust var noslēgt sadarbības vienošanās ar 38. panta 1. punktā minētājām iestādēm.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

46. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesneši koordinatori, kas norīkoti uz trešām valstīm

Tiesneši koordinatori, kas norīkoti uz trešām valstīm, kā arī no trešām valstīm uz Eurojust

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību ar trešām valstīm lietās, kurās Eurojust saskaņā ar šo regulu sniedz palīdzību, Kolēģija var norīkot uz trešo valsti tiesnešus koordinatorus saskaņā ar attiecīgo trešo valsti noslēgtu sadarbības vienošanos, kā minēts 43. pantā.

1.  Lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību ar trešām valstīm lietās, kurās Eurojust saskaņā ar šo regulu sniedz palīdzību, Kolēģija var norīkot uz trešo valsti tiesnešus koordinatorus saskaņā ar attiecīgo trešo valsti noslēgtu sadarbības vienošanos, kā minēts 43. pantā. Eurojust var noslēgt sadarbības vienošanās ar 38. panta 1. punktā minētājām iestādēm šajos vienošanās dokumentos var iekļaut tiesnešu koordinatoru norīkošanu uz Eurojust.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

46. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tiesnešu koordinatoru uzdevumos ietilpst jebkādas darbības, kas paredzētas, lai sekmētu un paātrinātu visas tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās formas, jo īpaši izveidojot tiešus sakarus ar trešās valsts kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Eurojust izdevumi ietver personāla algas, administratīvos un infrastruktūras izdevumus un darbības izmaksas.

4.  Eurojust izdevumi ietver personāla algas, administratīvos un infrastruktūras izdevumus un darbības izmaksas, tostarp finansējumu kopējām izmeklēšanas grupām.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Administratīvais direktors katru gadu sagatavo Eurojust ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu sarakstu, un nosūta to Kolēģijai.

1.  Administratīvais direktors katru gadu sagatavo Eurojust ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu sarakstu, un nosūta to Valdei. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu un citus Savienības tīklus, kas ir piedalās 39. pantā minētajā tiešu iestāžu sadarbībā krimināllietās, savlaicīgi pirms tāmes nosūtīšanas Komisijai iekļauj tajās daļās, kas attiecas uz to darbību.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģija uz minētā projekta pamata sagatavo provizorisku Eurojust ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam.

2.  Valde uz minētā projekta pamata sagatavo provizorisku Eurojust ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam un to nosūta kolēģijai pieņemšanai.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija tāmi līdz ar Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (budžeta lēmējinstitūcijai).

4.  Komisija tāmi līdz ar Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

49. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriācijas attiecībā uz Eurojust piešķiramo iemaksu.

6.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriācijas Savienības iemaksai, kas piešķirama Eurojust.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

49. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Par jebkādiem ēku projektiem, kuriem varētu būt ievērojama ietekme uz budžetu, Eurojust pēc iespējas agrāk saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 203panta noteikumiem informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

9.  Jebkādiem ēku projektiem, kuriem varētu būt ievērojama ietekme uz Eurojust budžetu, piemēro deleģētās Regulas (ES) Nr. 1271/2013 88pantu.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

49. pants – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izņemot Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 203. pantā minētos nepārvaramas varas gadījumus, Eiropas Parlaments un Padome apspriež ēkas projekta priekšlikumu četru nedēļu laikā no dienas, kad abas iestādes to ir saņēmušas.

svītrots

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

49. pants – 10. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ēkas projektu uzskata par apstiprinātu, kad ir beidzies šis četru nedēļu laikposms, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šajā laikposmā nepieņem pretēju lēmumu attiecībā uz priekšlikumu.

svītrots

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

49. pants – 10. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Eiropas Parlaments vai Padome šajā četru nedēļu laikā pauž pienācīgi pamatotas bažas, minēto laikposmu var vienu reizi pagarināt par divām nedēļām.

svītrots

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

49. pants – 10. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Eiropas Parlaments vai Padome pieņem negatīvu lēmumu par ēkas projekta priekšlikumu, Eurojust savu priekšlikumu atsauc un var iesniegt jaunu priekšlikumu.

svītrots

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

49. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Eurojust ēkas iegādes projektu var finansēt, izmantojot aizņēmumu, ko iepriekš apstiprina budžeta lēmējiestāde saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 203. pantu.

svītrots

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

51. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kad ir saņemti Revīzijas palātas apsvērumi par Eurojust provizorisko pārskatu saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 148. pantu, administratīvais direktors saskaņā ar savu atbildību sagatavo Eurojust galīgo pārskatu un iesniedz to Kolēģijai atzinuma sniegšanai.

5.  Kad ir saņemti Revīzijas palātas apsvērumi par Eurojust provizorisko pārskatu saskaņā ar Regulas (ES,EURATOM) Nr.966/2012 148.pantu, administratīvais direktors saskaņā ar savu atbildību sagatavo Eurojust galīgo pārskatu un iesniedz to Valdei atzinuma sniegšanai.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

51. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Kolēģija sniedz atzinumu par Eurojust galīgo pārskatu.

6.  Valde sniedz atzinumu par Eurojust galīgo pārskatu.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

51. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Pēc katra finanšu gada administratīvais direktors līdz 1. jūlijam galīgos pārskatus kopā ar Kolēģijas atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

7.  Pēc katra finanšu gada beigām izpilddirektors līdz 1. jūlijam galīgo pārskatu kopā ar Valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

51. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Administratīvais direktors vēlākais līdz nākamā gada 30. septembrim Revīzijas palātai iesniedz atbildi uz apsvērumiem. Minēto atbildi administratīvais direktors nosūta arī Kolēģijai un Komisijai.

9.  Administratīvais direktors vēlākais līdz nākamā gada 30. septembrim Revīzijas palātai iesniedz atbildi uz apsvērumiem. Minēto atbildi administratīvais direktors nosūta arī Valdei un Komisijai.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

51. pants – 12.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a  Eurojust budžeta izpildes apstiprinājumu sniedz Eiropas Parlaments, pamatojoties uz Padomes ieteikumu, saskaņā ar procedūru, kas ir salīdzināma ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 164.–166. pantā paredzēto procedūru, un pamatojoties uz Revīzijas palātas revīzijas ziņojumu.

 

Ja Eiropas Parlaments atsakās apstiprināt budžeta izpildi, administratīvais direktors iesniedz Kolēģijai atlūgumu, kura pieņem galīgo lēmumu, ņemot vērā apstākļus.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eurojust piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Kolēģija saskaņā ar [Regulu (EK, Euratom) Nr2343/2002 (2002gada 23decembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam] un pēc apspriešanās ar Komisiju. Tie saskan ar [Regulu 2343/2002], izņemot gadījumus, kad tas īpaši nepieciešams Eurojust darbībai un kad Komisija ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

Eurojust piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Valde saskaņā ar Komisijas 2013gada 30septembra Deleģēto regulu Nr1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Regulas Nr. 966/2012 208. pantā, un pēc apspriešanās ar Komisiju. Tie saskan ar Regulu Nr. 1271/2013, izņemot gadījumus, kad tas īpaši nepieciešams Eurojust darbībai un kad Komisija ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

52. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Attiecībā uz finansiālu atbalstu kopējām izmeklēšanas grupu darbībām Eurojust sadarbībā ar Eiropolu paredz noteikumus, saskaņā ar kuriem izskata pieteikumus.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģija pieņem lēmumu, izklāstot noteikumus par valstu ekspertu norīkošanu darbam Eurojust.

2.  Kolēģija pieņem lēmumu, izklāstot noteikumus par valstu ekspertu norīkošanu darbam Eurojust un citu darbinieku izmantošanu, jo īpaši, lai nepieļautu iespējamus interešu konfliktus.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

54. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eurojust veic nepieciešamos administratīvos pasākumus, cita starpā ar apmācību un preventīvām stratēģijām, nolūkā nepieļaut interešu konfliktus, tostarp attiecībā uz jautājumiem, kas rodas pēc darba attiecību izbeigšanas.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust nosūta gada ziņojumu Eiropas Parlamentam, kas var sniegt apsvērumus un secinājumus.

1.  Eurojust nosūta gada ziņojumu Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem, kas var sniegt apsvērumus un secinājumus.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

55. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pirms amata pienākumu pildīšanas sākšanas jauniecelto Kolēģijas priekšsēdētāju Eiropas Parlamenta kompetentā(-ās) komiteja(-as) uzaicina nākt klajā ar paziņojumu un atbildēt uz komitejas(-u) locekļu jautājumiem.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģijas priekšsēdētājs pēc Eiropas Parlamenta lūguma ierodas Eiropas Parlamentā, lai apspriestu ar Eurojust saistītus jautājumus un jo īpaši sniegtu gada darbības pārskatus, ievērojot pienākumu saglabāt diskrētumu un konfidencialitāti. Apspriešana tieši vai netieši neattiecas uz konkrētām darbībām saistībā ar konkrētām operatīvajām lietām.

2.  Savu pilnvaru laikā Kolēģijas priekšsēdētājs pēc Eiropas Parlamenta lūguma ierodas Eiropas Parlamentā, lai apspriestu ar Eurojust saistītus jautājumus un jo īpaši sniegtu gada darbības pārskatus, ievērojot pienākumu saglabāt diskrētumu un konfidencialitāti. Apspriešana tieši vai netieši neattiecas uz konkrētām darbībām saistībā ar konkrētām operatīvajām lietām.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Papildus citiem šajā regulā izklāstītajiem informēšanas un apspriešanās pienākumiem Eurojust informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam:

3.  Papildus citiem šajā regulā izklāstītajiem informēšanas un apspriešanās pienākumiem Eurojust informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam un attiecīgajās oficiālajās valodās — valstu parlamentiem:

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  ikgadējos un daudzgadu plānošanas dokumentus;

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja gada ziņojumu.

svītrots

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

55. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Eurojust nosūta savu gada ziņojumu valstu parlamentiem. Eurojust nosūta valstu parlamentiem arī 3. punktā minētos dokumentus.

svītrots

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

55.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

55.a pants

 

Atzinumi par ierosinātajiem tiesību aktiem

 

Komisija un attiecīgās dalībvalstis var lūgt Eurojust atzinumu par visiem ierosinātajiem tiesību aktiem, kas minēti LESD 76. pantā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu iekļauj Padomes Lēmuma 2002/187/TI 32. panta 3. punkta noteikumu atbilstoši 2008. gadā izdarītajam grozījumam, kas neizskaidrojamā veidā nav ietverts šajā Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

58. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Kolēģija ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu pieņem lēmumu par Eurojust valodu lietošanas iekšējo kārtību.

Pamatojums

Šis grozījums tika ieviests, lai šajā regulā saglabātu to pašu valodu lietojuma noteikumu, kāds iekļauts Regulā (ES) 2016/794.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valsts pārstāvji, to vietnieki un palīgi, kas minēti 7. pantā, Eurojust personāls, valsts korespondenti un datu aizsardzības inspektors ir saistīti ar pienākumu ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, veicot savus uzdevumus.

1.  Valsts pārstāvji, to vietnieki un palīgi, kas minēti 7. pantā, Eurojust darbinieki, valsts korespondenti, norīkotie valsts eksperti, tiesneši koordinatori, datu aizsardzības speciālists un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja darbinieki ir saistīti ar pienākumu ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, veicot savus uzdevumus.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Konfidencialitātes ievērošanas pienākums attiecas uz visu Eurojust saņemto informāciju, ja vien šī informācija jau nav publiskota vai pieejama sabiedrībai.

4.  Konfidencialitātes ievērošanas pienākums attiecas uz visu Eurojust saņemto vai apmainīto informāciju, ja vien šī informācija jau nav publiskota vai pieejama sabiedrībai.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

59. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja locekļi un darbinieki ir saistīti ar konfidencialitātes ievērošanas pienākumu attiecībā uz informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, veicot savus uzdevumus.

svītrots

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģija sešu mēnešu laikā pēc savas pirmās sanāksmes datuma pieņem sīki izklāstītus noteikumus par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu.

2.  Valde sešu mēnešu laikā pēc savas pirmās sanāksmes datuma sagatavo sīki izklāstītus noteikumus par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu, lai kolēģija tos pieņemtu.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

60. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Eurojust savā tīmekļa vietnē publicē Valdes locekļu un tās ārējo un iekšējo ekspertu sarakstu, publicējot arī viņu attiecīgās interešu deklarācijas un dzīves aprakstu. Kolēģijas un Valdes sanāksmju protokoli tiek sistemātiski publicēti.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1073/1999 veicinātu cīņu pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, sešu mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā Eurojust pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un pieņem attiecīgus noteikumus, kas piemērojami visiem Eurojust darbiniekiem, izmantojot minētā Nolīguma pielikumā sniegto paraugu.

1.  Lai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 883/2013 veicinātu cīņu pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, sešu mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā Eurojust pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un pieņem attiecīgus noteikumus, kas piemērojami visiem Eurojust darbiniekiem, izmantojot minētā Nolīguma pielikumā sniegto paraugu.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības uz dokumentu pamata un uz vietas veikt revīziju attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no Eurojust ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

2.  Eiropas Revīzijas palāta regulāri veic revīzijas par Eurojust atbilstību un par to, kā tā īsteno savas darbības, vai nu uz dokumentu pamata, vai īstenojot pārbaudes uz vietas, attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no Eurojust ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un inspekcijas uz vietas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9622, ar mērķi noteikt, vai saistībā ar Eurojust izdevumiem ir bijuši pārkāpumi, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

3.  OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un inspekcijas uz vietas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9622, ar mērķi noteikt, vai saistībā ar Eurojust izdevumiem ir bijuši pārkāpumi, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

__________________

__________________

22 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

22 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

61. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Eurojust personāls, administratīvais direktors un Kolēģijas un Valdes locekļi nekavējoties un nebaidoties par amata zaudēšanu atklāj OLAF visus pārkāpumus, ko viņi pamanījuši, pildot savus amata pienākumus vai īstenojot pilnvaras. Šā pienākuma nepildīšanas gadījumā viņi kļūst personīgi atbildīgi par tādas krāpšanas sekām, par ko viņi ir zinājuši un ko nav atklājuši OLAF.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

62. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Drošības noteikumi par klasificētas informācijas aizsardzību

Drošības noteikumi par sensitīvas neklasificētas un klasificētas informācijas aizsardzību

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eurojust piemēro drošības principus, kas ietverti Komisijas drošības noteikumos Eiropas Savienības klasificētās informācijas (ESKI) un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzībai, kā izklāstīts Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā23. Tas attiecas arī uz noteikumiem par šādas informācijas apmaiņu, apstrādi un glabāšanu.

Eurojust paredz iekšējus noteikumus par Eiropas Savienības klasificētas informācijas aizsardzību, kuri atbilst Padomes Lēmumam 2013/488/ES, lai nodrošinātu līdzvērtīgu aizsardzības līmeni šādai informācijai.

__________________

 

23 OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.

 

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

62. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eurojust paredz iekšējus noteikumus par informācijas apstrādi un konfidencialitāti un par sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzību, tostarp šādas informācijas izveidi un apstrādi Eurojust.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

64. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ārpuslīgumiskas atbildības gadījumā Eurojust saskaņā ar vispārīgajiem principiem, kas kopēji dalībvalstu tiesību aktiem, un neatkarīgi no atbildības saskaņā ar 37. pantu atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko radījusi Kolēģija vai Eurojust darbinieki, veicot savus pienākumus.

3.  Ārpuslīgumiskas atbildības gadījumā Eurojust saskaņā ar vispārīgajiem principiem, kas kopēji dalībvalstu tiesību aktiem, un neatkarīgi no atbildības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko radījusi Kolēģija vai Eurojust darbinieki, veicot savus pienākumus.

Pamatojums

37. pants ir svītrots, jo tas jau ir iekļauts jaunajā Regulā (EK) Nr. 45/2001.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  terorisms;

–  terorisms, teroristu noziedzīgi nodarījumi, nodarījumi, kas saistīti ar teroristu grupu un nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām:

Pamatojums

Šis papildinājums ir nepieciešams, lai saskaņotu šo uzskaitījumu ar Direktīvu (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija;

–  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības,

Pamatojums

To smagu noziegumu veidu uzskaitījumam, kuri ir Eurojust kompetencē, vajadzētu būt saskaņotam ar Eiropola Regulā (ES) 2016/794 minēto noziegumu uzskaitījumu. Izmaiņas tika ieviestas, lai abos juridiskajos instrumentos pielikumus saglabātu konsekventus un saskaņotus.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  slepkavība, smagi miesas bojājumi;

–  slepkavība un smagu miesas bojājumu nodarīšana;

Pamatojums

To smagu noziegumu veidu uzskaitījumam, kuri ir Eurojust kompetencē, vajadzētu būt saskaņotam ar Eiropola Regulā (ES) 2016/794 minēto noziegumu uzskaitījumu. Izmaiņas tika ieviestas, lai abos juridiskajos instrumentos pielikumus saglabātu konsekventus un saskaņotus.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 11. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  organizēta laupīšana;

–  laupīšana un zādzība atbildību pastiprinošos apstākļos;

Pamatojums

To smagu noziegumu veidu uzskaitījumam, kuri ir Eurojust kompetencē, vajadzētu būt saskaņotam ar Eiropola Regulā (ES) 2016/794 minēto noziegumu uzskaitījumu. Izmaiņas tika ieviestas, lai abos juridiskajos instrumentos pielikumus saglabātu konsekventus un saskaņotus.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 20. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  imigrantu nelikumīga ievešana;

–  imigrantu kontrabanda,

Pamatojums

To smagu noziegumu veidu uzskaitījumam, kuri ir Eurojust kompetencē, vajadzētu būt saskaņotam ar Eiropola Regulā (ES) 2016/794 minēto noziegumu uzskaitījumu. Izmaiņas tika ieviestas, lai abos juridiskajos instrumentos pielikumus saglabātu konsekventus un saskaņotus.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 26. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  apdraudētu dzīvnieku sugu nelikumīga tirdzniecība;

–  dzīvnieku sugu, tostarp apdraudētu sugu, nelikumīga tirdzniecība;

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 28. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  noziegumi pret vidi;

–  noziegumi pret vidi, tostarp kuģu izraisīts piesārņojums;

Pamatojums

To smagu noziegumu veidu uzskaitījumam, kuri ir Eurojust kompetencē, vajadzētu būt saskaņotam ar Eiropola Regulā (ES) 2016/794 minēto noziegumu uzskaitījumu. Izmaiņas tika ieviestas, lai abos juridiskajos instrumentos pielikumus saglabātu konsekventus un saskaņotus.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 29. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  kuģu radīts piesārņojums;

svītrots

Pamatojums

To smagu noziegumu veidu uzskaitījumam, kuri ir Eurojust kompetencē, vajadzētu būt saskaņotam ar Eiropola Regulā (ES) 2016/794 minēto noziegumu uzskaitījumu. Izmaiņas tika ieviestas, lai abos juridiskajos instrumentos pielikumus saglabātu konsekventus un saskaņotus.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.punkts – 30.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  seksuālā vardarbība un seksuālā izmantošana, tostarp materiāli, kuros attēlota bērnu izmantošana un uzmākšanās bērniem seksuālos nolūkos;

Pamatojums

To smagu noziegumu veidu uzskaitījumam, kuri ir Eurojust kompetencē, vajadzētu būt saskaņotam ar Eiropola Regulā (ES) 2016/794 minēto noziegumu uzskaitījumu. Izmaiņas tika ieviestas, lai abos juridiskajos instrumentos pielikumus saglabātu konsekventus un saskaņotus.

(1)

  Padomes 1961. gada 18. decembra Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEK), ar ko nosaka Eiropas Kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, OV P 045, 14.6.1962., 1385. lpp., ar grozījumiem, jo īpaši ar Padomes 1968. gada 29. februāra Regulu 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.), ar turpmākajiem grozījumiem.

(2)

  Padomes 1961. gada 18. decembra Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEK), ar ko nosaka Eiropas Kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, OV P 045, 14.6.1962., 1385. lpp., ar grozījumiem, jo īpaši ar Padomes 1968. gada 29. februāra Regulu 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.), ar turpmākajiem grozījumiem.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās tika izveidota ar Padomes Lēmumu 2002/187/TI, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem organizētiem noziegumiem Eiropas Savienībā. Kopš tā laika Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās ir veicinājusi valstu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestāžu koordināciju un sadarbību lietās, kas skar dažādas dalībvalstis. Tā ir palīdzējusi izveidot savstarpēju uzticēšanos un pārvarēt atšķirības dažādās ES tiesību sistēmās un tradīcijās. Ātri atrisinot juridiskas problēmas un identificējot attiecīgās kompetentās iestādes citās valstīs, Eurojust ir veicinājusi sadarbības lūgumu izpildi un padarījusi iespējamu savstarpējas atzīšanas jomas tiesisko mehānismu izmantošanu, kā arī uzlabojusi pārrobežu kriminālvajāšanu.

Eiropas Komisija 2013. gada 17. jūlijā iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2013)0535). Ierosinātajai regulai piemēro parasto likumdošanas procedūru. Padome ir pieņēmusi daļēju vispārēju pieeju, izņemot noteikumus par Eiropas Prokuratūru (EPPO).

Pārrobežu organizētā noziedzība iepriekšējos gados ir ievērojami pieaugusi, kā to savā regulas priekšlikumā norāda Komisija. Īpaši šajā sakarībā uzmanība pievērsta terorismam, narkotiku tirdzniecībai, kibernoziedzībai un bērnu pornogrāfija. Šie ir pārrobežu noziegumi, ko izdarījušas ļoti mobilas un elastīgas grupas, kas aktīvi darbojas daudzās dalībvalstīs un noziegumu jomās un kuri, pēc Komisijas domām, būtu jāapkaro, izmantojot „Viseiropas stratēģiju”. Šajā sakarībā joprojām ir ārkārtīgi svarīga Eurojust loma dalībvalstu kompetento tiesu iestāžu tiesiskās sadarbības un koordinācijas uzlabošanā un palīdzības sniegšanā izmeklēšanas darbībās, kurās iesaistītas trešās valstis.

Referents kopumā atbalsta Padomes nostāju, un tāpēc būtisku daļu no sava ziņojuma ir saskaņojis ar Padomes daļējo vispārējo pieeju. Jo īpaši, tā kā ciešāka sadarbība attiecībā uz EPPO tika pieņemta Padomē, vēl izstrādājami panti un noteikumi Eurojust tekstā ir tikai jāpielāgo.

Attiecības ar Eiropas Prokuratūru

Šajā sakarībā Komisija ir ierosinājusi arī visaptverošus pasākumus Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidošanai. Eurojust reforma bija nepieciešama, jo LESD 86. panta 1. punkts paredz Eiropas Prokuratūras izveidošanu no Eurojust. Tā kā Padomei vienprātīgi neizdevās izveidot EPPO, 19 dalībvalstis paziņoja par savu vēlmi piedalīties ciešākajā sadarbībā.

Principā referents iestājas par EPPO izveidošanu, tomēr izvirzot nosacījumu, ka tiek nodrošināta proporcionalitātes un subsidiaritātes principa ievērošana, lai parasti lietas tiktu izmeklētas, īstenojot kriminālvajāšanu valsts līmenī. Tomēr referents pauž nožēlu par to, ka EPPO tiks izveidota, izmantojot ciešāku sadarbību. Tikai Eiropas Prokuratūras izveide ar vienprātīgu lēmumu būtu patiesa pievienoto vērtību ES tieslietu un iekšlietu telpai.

Kopumā šī regula ietver noteikumus, kas nepieciešami, lai regulētu attiecības starp Eurojust un EPPO.

Tāpēcskaidri kompetences jādefinē ir un tādā veidā, lai nodrošinātu juridisko noteiktību. Tas novērsīs nepilnības kriminālvajāšanas sistēmā un procedūru dublēšanos.

Ņemot vērā to, ka EPPO nebūs ekskluzīva, bet gan dalīta kompetence attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses, referents vēlētos uzsvērt iespējamo kompetenču konfliktu šajā jautājumā un aicina abus likumdevējus precizēt definīcijas un ievērot kompetenču norobežošanu.

Eurojust uzdevumi un kompetences joma reglamentēti regulas priekšlikuma I nodaļā, bet smago noziegumu veidu saraksts, kuri saskaņā ar 3. panta 1. punktu ir Eurojust kompetencē, ir iekļauts regulas priekšlikuma 1. pielikumā.

Eurojust kompetencē jebkurā gadījumā ir noziegumi, kas skar Savienības finansiālās intereses, visos gadījumos, kad EPPO nav kompetenta. Tas nozīmē, Eurojust saglabā kompetenci to dalībvalstu atbalstīšanā, kas nepiedalās ciešākā sadarbībā par EPPO izveidi, visos gadījumos attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

Datu aizsardzība

Regula paredz īpašus datu aizsardzības noteikumus attiecībā uz datu apstrādi. Referents jo īpaši atzinīgi vērtē diferenciāciju starp operatīvajiem personas datiem un administratīvajiem personas datiem, ko ieviesusi Padome. Šai regulai būtu jānodrošina tikai datu aizsardzības noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi operatīviem mērķiem. Visiem Eurojust rīcībā esošiem administratīviem personas datiem piemēro Regulu (EK) 45/2001. Šis pats datu aizsardzības īpašais režīms, kas noteikts Regulā (ES) 2016/794, attiecas uz Eiropolu un ar EPPO. Lisabonas līgumam pievienotajā 21. deklarācijā ir atzīts, ka tieslietu un iekšlietu telpas īpašo iezīmju dēļ var būt nepieciešami īpaši noteikumi par personas datu aizsardzību un par to brīvu apriti tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un policijas sadarbībā, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu. Referents stingri brīdina likumdevējus attiecībā uz operatīvo datu darbības jomas paplašināšanu Regulas (EK) Nr. 45/2001 pašreizējās reformas ietvaros.

Eurojust struktūra un organizācija

Eurojust sastāvā ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts. Pārstāvji attiecīgi ir tiesneši, prokurori vai policijas ierēdņi ar atbilstošu kompetenci.

Kolēģija īsteno operatīvo darbību, atbalsta un koordinē valsts līmeņa izmeklēšanas darbības. Minētās darbības ir tās „galvenais uzdevums”. Kolēģiju kopumā veido visi valsts pārstāvji. Padome pastiprināja nošķiršanu starp administratīvajiem un darbības uzdevumiem, piešķirot visas vadības pilnvaras Valdei. Referents izmanto šo pašu pieeju. Ir paredzēts Eurojust darbību padarīt iedarbīgu un ekonomisku, dalībvalstu pārstāvjus atbalstot Valdei, ļaujot tiem veltīt visu uzmanību viņu operatīvajiem uzdevumiem. Tomēr Padome un referents nolēma ierobežot Komisijas pārstāvību valdē līdz vienam pārstāvim, lai nodrošinātu atbilstību Regulai (ES) 2016/794.

AK izstāšanās no ES, Īrija un Dānija

Apvienotā Karaliste un Īrija nav paziņojušas par savu vēlmi piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumiem.

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumiem, Dānija nepiedalījās ierosinātās regulas pieņemšanā, un tādējādi šī regula Dānijai nebūs saistoša attiecībā uz tās piemērošanu.

Referents pauž nožēlu, ka iepriekš minētās valstis nevēlas piedalīties ierosinātās regulas pieņemšanā. Tāpēc referents iesaka apsvērt iespēju risināt sarunas par sadarbības nolīgumiem starp Eurojust un šīm dalībvalstīm, apzinoties, ka parasti sadarbības nolīgumi tiek slēgti ar trešām valstīm. Tomēr referents vēlas uzsvērt, ka sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā ir ārkārtīgi būtiska, lai apkarotu pārrobežu noziedzību.

Secinājums

Referents secina, ka priekšlikuma projekts ir jāsaskaņo ar Padomes daļējo vispārējo pieeju un EPPO regulu. Turklāt ir jāaktualizē datu aizsardzības noteikumi. Turklāt attiecībā uz kompetencēm un jo īpaši, ja runa ir par noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finanšu intereses, ļoti liela nozīme ir definīcijām un precīzai kompetenču nošķiršanai starp EPPO un Eurojust.


Budžeta kontroles komitejas atzinums (15.9.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Ingeborg Gräßle

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā Eiropas prokuratūrai vajadzētu būt ekskluzīvai kompetencei veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses, saskaņā ar Regulu par Eiropas Prokuratūras izveidošanu, Eurojust vajadzētu spēt atbalstīt valstu iestādes, kad tās veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par šādiem noziegumu veidiem.

(5)  Tā kā Eiropas Prokuratūra ir izveidota, izmantojot ciešāku sadarbību, regula, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz Eiropas Prokuratūras izveidošanu, ir saistoša tikai tām dalībvalstīm, kuras piedalās ciešākas sadarbības īstenošanā. Tāpēc tām dalībvalstīm, kuras nepiedalās Eiropas Prokuratūrā, Eurojust saglabā pilnīgu kompetenci attiecībā uz noziegumu veidiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses. Attiecībā uz dalībvalstīm, kas piedalās Eiropas Prokuratūras izveidošanā, saskaņā ar Regulu par Eiropas Prokuratūras izveidošanu Eurojust vajadzētu spēt atbalstīt valstu iestādes, kad tās veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par šādiem noziegumu veidiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ir nepieciešams skaidri noteikt kompetenču sadalījumu starp Eiropas Prokuratūru un Eurojust attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finanšu intereses. Eurojust vajadzētu spēt īstenot tās kompetenci gadījumos, kad iesaistītas gan dalībvalstis, kas piedalās ciešākā sadarbībā attiecībā uz Eiropas Prokuratūru, gan dalībvalstis, kas tajā nepiedalās. Šādā gadījumā Eurojust būtu jārīkojas pēc dalībvalstu, kas nepiedalās, vai Eiropas Prokuratūras pieprasījuma. Eurojust jebkurā gadījumā ir kompetenta attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finanšu intereses, vienmēr, kad Eiropas Prokuratūra nav kompetenta vai, kompetencei pastāvot, neīsteno savu kompetenci. Dalībvalstis, kuras nepiedalās ciešākā sadarbībā Eiropas Prokuratūras izveidošanai, var turpināt pieprasīt Eurojust atbalstu visos gadījumos attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust administratīvo un pārvaldības struktūru, kas tam dod iespēju efektīvāk veikt savus uzdevumus un respektē Savienības aģentūrām piemērojamos principus, vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo darbības specifiku un nodrošinot tā neatkarību, pildot savas operatīvās funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē valsts pārstāvju, Kolēģijas un administratīvā direktora funkcijas un jāizveido valde.

(12)  Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust administratīvo un pārvaldības struktūru, kas tam dod iespēju efektīvāk veikt savus uzdevumus — vienmēr saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu — un respektē Savienības aģentūrām piemērojamos principus, vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo darbības specifiku un nodrošinot tā neatkarību, pildot savas operatīvās funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē valsts pārstāvju, Kolēģijas un administratīvā direktora funkcijas un jāizveido valde.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Komisijai vajadzētu būt pārstāvētai Kolēģijā, kad tā īsteno savas pārvaldības funkcijas, un valdē, lai nodrošinātu uzraudzību, kas nav saistīta ar operatīvo darbību, kā arī Eurojust stratēģisko vadību.

(15)  Komisijai vajadzētu būt pārstāvētai Kolēģijā, kad tā apspriež vai pieņem administratīvus jautājumus, un valdē, lai nodrošinātu uzraudzību, kas nav saistīta ar operatīvo darbību, kā arī Eurojust stratēģisko vadību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai garantētu pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpiešķir autonoms budžets, ar ienākumiem galvenokārt no Eiropas budžeta iemaksām, izņemot attiecībā uz algām un atalgojumu valsts pārstāvjiem un palīgiem, ko maksā attiecīgā izcelsmes dalībvalsts. Savienības budžeta procedūrai vajadzētu būt piemērojamai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Savienības ieguldījumu un citām subsīdijām, kas maksājamas no Savienības vispārējā budžeta. Pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

(30)  Lai garantētu pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpiešķir autonoms budžets, ar ienākumiem galvenokārt no Eiropas budžeta iemaksām, izņemot attiecībā uz algām un atalgojumu valsts pārstāvjiem un palīgiem, ko maksā attiecīgā izcelsmes dalībvalsts. Savienības budžeta procedūrai vajadzētu būt piemērojamai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Savienības ieguldījumu un citām subsīdijām, kas maksājamas no Savienības vispārējā budžeta. Pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai un jāapstiprina Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejai.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai garantētu pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpiešķir autonoms budžets, ar ienākumiem galvenokārt no Eiropas budžeta iemaksām, izņemot attiecībā uz algām un atalgojumu valsts pārstāvjiem un palīgiem, ko maksā attiecīgā izcelsmes dalībvalsts. Savienības budžeta procedūrai vajadzētu būt piemērojamai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Savienības ieguldījumu un citām subsīdijām, kas maksājamas no Savienības vispārējā budžeta. Pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

(30)  Lai garantētu pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpiešķir autonoms un tās darba pienācīgai veikšanai pietiekams budžets, ar ienākumiem galvenokārt no Eiropas budžeta iemaksām, izņemot attiecībā uz algām un atalgojumu valsts pārstāvjiem un palīgiem, ko maksā attiecīgā izcelsmes dalībvalsts. Savienības budžeta procedūrai vajadzētu būt piemērojamai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Savienības ieguldījumu un citām subsīdijām, kas maksājamas no Savienības vispārējā budžeta. Pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust kompetencē ir 1. pielikumā norādītie noziegumu veidi. Tomēr tā kompetencē nav noziegumi, kas ir Eiropas Prokuratūras kompetencē.

1.  Eurojust kompetencē ir 1. pielikumā norādītie noziegumu veidi. Tomēr Eurojust kopumā neīsteno savu kompetenci attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem kompetenci īsteno Eiropas Prokuratūra. Izņēmuma kārtā no šī vispārējā noteikuma Eurojust īsteno savu kompetenci krimināllietās:

 

  kurās ir iesaistītas dalībvalstis, kas piedalās ciešākā sadarbībā, bet attiecībā uz kurām Eiropas Prokuratūra savu kompetenci neīsteno,

 

  kurās ir iesaistītas dalībvalstis, kas nepiedalās ciešākā sadarbībā par Eiropas Prokuratūras izveidošanu, — pēc šo dalībvalstu pieprasījuma vai, ja to pieprasa Eiropas Prokuratūra.

 

Šādā nolūkā Eurojust, Eiropas Prokuratūra un attiecīgās dalībvalstis savstarpēji apspriežas un sadarbojas cita ar citu. Praktisko kārtību attiecībā uz kompetences īstenošanu saskaņā ar šo punktu regulē darba vienošanās, kas minēta 38. panta 2.a punktā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  atbalsta Savienības specializētās zinātības centrus, kuru izveidojuši Eiropols un citas Savienības struktūras;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eurojust savu uzdevumu izpildē, minot iemeslus, var lūgt attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eurojust var arī:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  vajadzības gadījumā piedalīties kopējās izmeklēšanas grupās, tostarp to izveidē;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kolēģiju veido:

1.  Kolēģiju veido visi valsts pārstāvji attiecībā uz operatīviem jautājumiem, un turklāt, ja tiek apspriesti vai pieņemti vadības vai administratīvi jautājumi, — divi Komisijas pārstāvji.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  visi valsts pārstāvji, kad Kolēģija veic operatīvās funkcijas saskaņā ar 4. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  visi valsts pārstāvji un divi Komisijas pārstāvji, kad Kolēģija veic vadības funkcijas saskaņā ar 14. pantu.

svītrots

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja vien nav noteikts citādi, Kolēģija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.

1.  Ja vien nav noteikts citādi un ja nevar panākt vienprātību, Kolēģija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz Kolēģijas locekļiem;

(f)  pieņem noteikumus par interešu konfliktu atklāšanu un novēršanu, vai pārvaldību attiecībā uz Kolēģijas locekļiem;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģija saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu lēmumu pieņem uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punkta un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. panta pamata, attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģējot administratīvajam direktoram un definējot nosacījumus šāda pilnvaru deleģējuma apturēšanai. Administratīvais direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

2.  Kolēģija saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu lēmumu pieņem uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punkta un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. panta pamata, attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģējot administratīvajam direktoram un definējot nosacījumus šāda pilnvaru deleģējuma apturēšanai. Administratīvais direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk. Nākamajā Kolēģijas sēdē administratīvais direktors informē par šo pilnvaru deleģējumu vai tālāku deleģējumu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izņēmuma gadījumos Kolēģija var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu administratīvajam direktoram un administratīvā direktora pastarpināti deleģētās pilnvaras, kā arī īstenot tās pati vai deleģēt tās kādam no saviem locekļiem vai personāla loceklim, kurš nav administratīvais direktors.

3.  Izņēmuma gadījumos Kolēģija var ar motivētu lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu administratīvajam direktoram un administratīvā direktora pastarpināti deleģētās pilnvaras, kā arī īstenot tās pati vai deleģēt tās kādam no Eurojust locekļiem vai personāla loceklim, kurš nav administratīvais direktors. Kolēģija piecu darbdienu laikā rakstiski informē Komisiju un Eiropas Parlamentu par šādiem apturēšanas lēmumiem, sniedz detalizētu pamatojumu un izstrādā īstenošanas noteikumus jaunajiem vai pagaidu noteikumiem attiecībā uz aģentūras vadību.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Administratīvo direktoru ieceļ Kolēģija no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras. Lai noslēgtu administratīvā direktora līgumu, Eurojust pārstāv Kolēģijas priekšsēdētājs.

2.  Administratīvo direktoru ieceļ Kolēģija, pamatojoties uz amata kandidāta nopelniem, dokumentāri apstiprinātām administratīvām un vadītāja spējām un attiecīgu pieredzi, no Komisijas ierosinātā kandidātu saraksta, publicējot Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos avotos uzaicinājumu izteikt ieinteresētību saskaņā ar Eurojust reglamentu un ievērojot atvērtu un pārredzamu konkurenci. Kolēģija lemj saskaņā ar Eiropas Parlamenta atzinumu, kura pamatā ir Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Budžeta kontroles komitejas kopīgs ieteikums.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts– 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirms iecelšanas amatā Kolēģijas izraudzītais kandidāts atbild uz Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Budžeta kontroles komitejas jautājumiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Administratīvā direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Līdz minētā termiņa beigām Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā administratīvā direktora darbības rezultātu izvērtējumu.

3.  Administratīvā direktora pilnvaru termiņš ir četri gadi. Līdz minētā termiņa beigām Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā administratīvā direktora darbības rezultātu izvērtējumu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kolēģija, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, var pagarināt administratīvā direktora pilnvaru termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

4.  Kolēģija, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, var pagarināt administratīvā direktora pilnvaru termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

17. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Administratīvais direktors atskaitās Kolēģijai un valdei.

6.  Administratīvais direktors atskaitās Kolēģijai.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

17. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Administratīvo direktoru ar atcelt no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu, ko tā pieņem, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma.

7.  Administratīvo direktoru var atcelt no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu, ko tā pieņem, pamatojoties uz tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  rīcības plāna sagatavošanu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem, novērtējumiem un izmeklēšanām, tostarp tām, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), kā arī ziņošanu par sasniegtajiem panākumiem divreiz gadā valdei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam;

f)  rīcības plāna sagatavošanu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem, novērtējumiem un izmeklēšanām, tostarp tām, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), kā arī ziņošanu par sasniegtajiem panākumiem divreiz gadā Valdei, Komisijai, Eiropas Parlamentam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ja)  stratēģijas izstrādāšanu sešu mēnešu laikā pēc tās izveides interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

jb)  stratēģijas sagatavošanu trauksmes cēlēju aizsardzībai.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Administratīvais direktors katru no šīm stratēģijām iesniedz Valdei. Administratīvais direktors paredz katras stratēģijas regulāras pārskatīšanas pasākumus (krāpšanas apkarošanas stratēģija, interešu konfliktu novēršana un pārvaldība un trauksmes cēlēju aizsardzība) un to attiecīgos īstenošanas noteikumus. Pirmo pārskatīšanu veic sešus mēnešus pēc minēto trīs stratēģiju pieņemšanas.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust izveido un uztur īpašas attiecībās ar Eiropas Prokuratūru, kas balstītas uz ciešu sadarbību un operatīvajām, administratīvām un vadības saiknēm to starpā, kā noteikts turpmāk. Šajā nolūkā Eiropas prokurors un Eurojust priekšsēdētājs regulāri tiekas, lai apspriestu abpusēji svarīgus jautājumus.

1.  Eurojust izveido un uztur īpašas attiecībās ar Eiropas Prokuratūru, kas balstītas uz ciešu sadarbību un operatīvajām, administratīvām un vadības saiknēm to starpā, kā noteikts turpmāk. Šajā nolūkā Eiropas prokurors un Eurojust priekšsēdētājs regulāri tiekas, lai apspriestu kopīgi risināmus jautājumus un izstrādā rīcības plānu par Savienības finanšu interešu aizsardzību, kurā ņem vērā to attiecīgās kompetences jomas.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eurojust atbalsta Eiropas Prokuratūras darbību ar pakalpojumiem, ko sniedz Eurojust personāls. Šāds atbalsts jebkurā gadījumā ietver:

Eiropas Prokuratūra var paļauties uz Eurojust atbalstu un administratīvajiem resursiem. Šādā nolūkā Eurojust var sniegt Eiropas Prokuratūrai pakalpojumus, kas ir kopējās interesēs.

 

Informāciju par sniedzamajiem pakalpojumiem izklāsta nolīgumā starp Eurojust un Eiropas Prokuratūru.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  tehnisko atbalstu gada budžeta, plānošanas dokumenta, kas ietver gada un daudzgadu plānu, un vadības plāna sagatavošanā;

svītrots

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  tehnisko atbalstu darbinieku pieņemšanai darbā un karjeras pārvaldībai;

svītrots

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  drošības pakalpojumus;

svītrots

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  informācijas tehnoloģiju pakalpojumus;

svītrots

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  finanšu pārvaldības, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus;

svītrots

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  jebkādus citus abpusēji nozīmīgus pakalpojumus.

svītrots

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

41. pants – 7. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju par sniedzamajiem pakalpojumiem izklāsta nolīgumā starp Eurojust un Eiropas Prokuratūru.

svītrots

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai var palīdzēt Eurojust koordinācijas darbā attiecībā uz Savienības finansiālo interešu aizsardzību atbilstoši savām pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. …/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999.

2.  Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai var palīdzēt Eurojust koordinācijas darbā attiecībā uz Savienības finansiālo interešu aizsardzību atbilstoši savām pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Informācijas saņemšanai un nosūtīšanai starp Eurojust un OLAF un, neskarot 8. pantu, vienīgi Regulas (EK) 1073/1999 un Padomes Regulas (Euratom) Nr. 1074/199919 mērķiem dalībvalstis nodrošina, ka Eurojust valsts pārstāvjus uzskata par dalībvalstu kompetentajām iestādēm19. Informācijas apmaiņa starp OLAF un valsts pārstāvjiem neskar informāciju, kas saskaņā ar šīm regulām jāsniedz citām kompetentajām iestādēm.

3.  Informācijas saņemšanai un nosūtīšanai starp Eurojust un OLAF un neskarot 8. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka Eurojust valsts pārstāvjus uzskata par dalībvalstu kompetentajām iestādēm vienīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 saistībā ar izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), mērķiem.Informācijas apmaiņa starp OLAF un valsts pārstāvjiem neskar informāciju, kas saskaņā ar šīm regulām jāsniedz citām kompetentajām iestādēm.

_________________

 

OV L 136., 31.5.1999., 8. lpp.

 

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust var noslēgt sadarbības vienošanās ar 38. panta 1. punktā minētājām iestādēm.

1.  Eurojust var noslēgt saprašanās memorandus ar 38. panta 1. punktā minētājām iestādēm.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

45. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, Eurojust katrā atsevišķā gadījumā var atļaut pārsūtīt personas datus trešām valstīm, starptautiskām organizācijām vai Interpolam, ja:

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, Eurojust katrā atsevišķā gadījumā var atļaut pārsūtīt personas datus trešām valstīm, starptautiskām organizācijām vai Interpolam, ja ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

45. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pārsūtīšana ir citādi nepieciešama vai likumīgi pieprasīta, pamatojoties uz svarīgām Savienības vai dalībvalstu sabiedrības interesēm, kā norādīts Savienības vai valstu tiesību aktos, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai or

(c)  pārsūtīšana ir citādi nepieciešama vai likumīgi pieprasīta, pamatojoties uz svarīgām Savienības vai dalībvalstu sabiedrības interesēm, kā norādīts Savienības vai valstu tiesību aktos, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

49. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriācijas attiecībā uz Eurojust piešķiramo iemaksu.

6.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriācijas Savienības iemaksai, kas piešķirama Eurojust.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc katra finanšu gada Eurojust grāmatvedis līdz 1. martam nosūta provizoriskos pārskatus Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai.

1.  Pēc katra finanšu gada Eurojust grāmatvedis līdz 1. martam nosūta provizoriskos pārskatus gan Komisijas grāmatvedim, gan Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

51. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pēc katra finanšu gada Eurojust līdz 31. martam nosūta budžeta un finanšu pārvaldības ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

2.  Pēc katra finanšu gada Eurojust līdz 31. martam nosūta budžeta un finanšu pārvaldības ziņojumu gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei, gan Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

51. pants – 12.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a  Eurojust budžeta izpildes apstiprinājumu sniedz Eiropas Parlaments, pamatojoties uz Padomes ieteikumu, saskaņā ar procedūru, kas ir salīdzināma ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 164.–166. pantā paredzēto procedūru, un pamatojoties uz Revīzijas palātas revīzijas ziņojumu.

 

Ja Eiropas Parlaments atsakās apstiprināt budžeta izpildi, administratīvais direktors iesniedz Kolēģijai atlūgumu, kura pieņem galīgo lēmumu, ņemot vērā apstākļus.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģija pieņem lēmumu, izklāstot noteikumus par valstu ekspertu norīkošanu darbam Eurojust.

2.  Kolēģija pieņem lēmumu, izklāstot noteikumus par valstu ekspertu norīkošanu darbam Eurojust un citu darbinieku izmantošanu, jo īpaši, lai nepieļautu iespējamus interešu konfliktus.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

54. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eurojust veic nepieciešamos administratīvos pasākumus, cita starpā ar apmācību un preventīvām stratēģijām, nolūkā nepieļaut interešu konfliktus, tostarp attiecībā uz jautājumiem, kas rodas pēc darba attiecību izbeigšanas.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Papildus citiem šajā regulā izklāstītajiem informēšanas un apspriešanās pienākumiem Eurojust informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam:

3.  Papildus citiem šajā regulā izklāstītajiem informēšanas un apspriešanās pienākumiem Eurojust informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam un attiecīgajās oficiālajās valodās — valstu parlamentiem:

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

60. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Eurojust savā tīmekļa vietnē publicē Valdes locekļu un tās ārējo un iekšējo ekspertu sarakstu, publicējot arī viņu attiecīgās interešu deklarācijas un CV. Kolēģijas un Valdes sanāksmju protokoli tiek sistemātiski publicēti.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1073/1999 veicinātu cīņu pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, sešu mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā Eurojust pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un pieņem attiecīgus noteikumus, kas piemērojami visiem Eurojust darbiniekiem, izmantojot minētā Nolīguma pielikumā sniegto paraugu.

1.  Lai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 883/2013 veicinātu cīņu pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, sešu mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā Eurojust pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un pieņem attiecīgus noteikumus, kas piemērojami visiem Eurojust darbiniekiem, izmantojot minētā Nolīguma pielikumā sniegto paraugu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības uz dokumentu pamata un uz vietas veikt revīziju attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no Eurojust ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

2.  Eiropas Revīzijas palāta regulāri veic revīzijas par Eurojust atbilstību un par to, kā tā īsteno savas darbības, vai nu uz dokumentu pamata, vai īstenojot pārbaudes uz vietas, attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no Eurojust ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

61. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un inspekcijas uz vietas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9622, ar mērķi noteikt, vai saistībā ar Eurojust izdevumiem ir bijuši pārkāpumi, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

3.  OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un inspekcijas uz vietas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES) 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9622, ar mērķi noteikt, vai saistībā ar Eurojust izdevumiem ir bijuši pārkāpumi, kas apdraud Savienības finansiālās intereses.

_________________

_________________

OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

61. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Eurojust personāls, administratīvais direktors un Kolēģijas un Valdes locekļi nekavējoties un nebaidoties par amata zaudēšanu atklāj OLAF visus pārkāpumus, ko viņi pamanījuši, pildot savus amata pienākumus vai īstenojot pilnvaras. Šā pienākuma nepildīšanas gadījumā viņi kļūst personīgi atbildīgi par tādas krāpšanas sekām, par ko viņi ir zinājuši un ko nav atklājuši OLAF.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  dzimums;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  dzimums;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

Atsauces

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

10.9.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

Monika Hohlmeier

Izskatīšana komitejā

13.7.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.9.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Julia Pitera

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Juridiskās komitejas atzinums (11.10.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Atzinuma sagatavotājs: António Marinho e Pinto

PA_Legam

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas integrācijai politiskajos un ekonomiskajos jautājumos nepieciešama pilnīga integrācija tiesu iestāžu un tiesiskuma jomā kopumā.

Politiskās struktūras nedrīkst ierobežot tiesu iestāžu darbu, un tādēļ referents uzskata, ka Eiropas Komisijai nevajadzētu būt iesaistītai Eurojust lēmumu pieņemšanas procesā.

Noziegumi, jo īpaši ekonomiska rakstura, ir šķērslis ceļā uz ekonomisko un sociālo attīstību, ņemot vērā, ka ar tiem pārkāpj tiesību aktus par sociālo līdzāspastāvēšanu un kropļo tirgus noteikumus. Tie ir efektīvi jāapkaro ar atbilstošiem tiesību aktiem un izmantojot tiesas, kuras rīkojas ātri un objektīvi.

Galvenā uzmanība Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumā ir pievērsta tam, ka Eiropas Prokuratūra (EPPO) nav Eurojust locekle un ka tā var piedalīties sanāksmēs tikai novērotāja statusā, „bez balsstiesībām” saskaņā ar 12. panta 2. punktu un 16. panta 7. punktu.

Tomēr saskaņā ar LESD 86. panta 1. punktu EPPO pamatā vajadzētu būt Eurojust un tāpēc, lai saglabātu šādu saikni un nodrošinātu, ka pārrobežu noziegumi tiek efektīvi apturēti, EPPO vajadzētu būt Eurojust loceklei.

Priekšlikuma 41. panta 2. punktā ir paredzēts, ka „Eurojust atbalsta visus lūgumus, ko iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez kavēšanās un vajadzības gadījumā ar šādiem lūgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu saņemti no valsts iestādes, kura ir kompetenta tiesu sadarbībai”. Tomēr Eurojust un EPPO vajadzētu sadarboties ciešāk.

Priekšlikuma 1. pielikumā uzskaitīti smagu noziegumu veidi, kas ir Eurojust kompetencē. Šajos veidos ietilpst „noziegumi pret Savienības finanšu interesēm”.

Tomēr priekšlikuma 3. panta 1. punktā ir noteikts, ka Eurojust kompetencē „nav noziegumi, kas ir Eiropas Prokuratūras kompetencē”.

Minētie noziegumi ir precīzi aprakstīti LESD 86. pantā kā „noziedzīgi nodarījumi pret Savienības finansiālajām interesēm”, kas palielina iespējamu jurisdikcijas strīdu varbūtību starp struktūrām.

Komisija uzskata, ka lietās, kas attiecas gan uz Savienības, gan dalībvalstu finanšu interesēm, saskaņā ar 13. pantu priekšlikumā Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (COM (2013) 534), lietas par šādiem noziegumiem var nosūtīt atpakaļ dalībvalstu iestādēm.

Šādos gadījumos Eurojust var darboties kā koordinatore, jo tās kompetencē ir arī noziegumi, kas var skart Savienības finanšu intereses.

Šis Komisijas piedāvātais skaidrojums tomēr nav pieņemams, jo:

a) EPPO izveide joprojām tiek apspriesta, un maz ticams, ka 13. pantā paredzētais risinājums tiks saglabāts galīgajā redakcijā;

b) jebkurā gadījumā EPPO darbosies tikai ierobežotā skaitā dalībvalstu (ar ciešāku sadarbību);

c) minētā procedūra var būt pārāk lēna, lai būtu efektīva.

Lai gan ar priekšlikumu atkārtoti apstiprina „pilnīgu Eurojust autonomiju un neatkarību” (sk. 30. apsvērumu), Komisija vēlētos izveidot Eurojust kā ES aģentūru, piemērojot tai aģentūrām paredzēto kopīgo pieeju, par ko 2012. gadā vienojās Parlaments, Padome un Komisija.

Šāda ideja ietver, piemēram, divu Komisijas pārstāvju dalību Eurojust administratīvajās darbībās, kā arī „pārvaldības uzdevumos” (sk. 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 16. panta 4. punktu).

Tomēr Saskaņā ar Komisijas atzinumu, šie uzdevumi ietver arī Eurojust priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu (14. panta 1. punkta k) apakšpunkts), kas nepārprotami ir vairāk nekā tikai administratīvi uzdevumi.

17. panta 2. punktā ir paredzēts, ka administratīvo direktoru ieceļ Eurojust Kolēģija no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta, tādējādi ierobežojot Kolēģijas izvēli.

Priekšlikumā nav nekādas atsauces uz to, kā risināt jurisdikcijas konfliktus, kas saskaņā ar LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir viens no Eurojust galvenajiem uzdevumiem.

Priekšlikumā nav minēts, kā tas atbilst Padomes Pamatlēmumam 2009/948/TI, kas paredzēts, lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību nolūkā izvairīties no situācijām, kad divas vai vairākas dalībvalstis vienlaikus vai paralēli uzsāk kriminālprocesu pret vienu un to pašu personu, balstoties uz vieniem un tiem pašiem faktiem.

Lēmumā ir paredzēts, ka dalībvalstis var apmainīties ar informāciju un tieši savstarpēji apspriesties par kriminālprocesiem. Ja netiek panākta vienošanās, jautājuma izlemšana vajadzības gadījumā tiks nodota Eurojust ar nosacījumu, ka attiecīgā lieta ietilpst tās jurisdikcijā.

Ar Eurojust priekšlikumu pamatlēmums netiek ne grozīts, ne atsaukts, nedz arī Komisijas priekšlikumā ir atsauces uz Eurojust lēmumu attiecībā uz strīdiem par jurisdikciju pārskatīšanu tiesu iestādēs.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tā kā Eiropas Prokuratūra būtu jāizveido no Eurojust, šī regula ietver noteikumus, kas nepieciešami, lai regulētu attiecības starp Eurojust un Eiropas Prokuratūru.

(4)  Ņemot vērā to, ka Eiropas Prokuratūra ir izveidota, izmantojot ciešāku sadarbību, regula, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz Eiropas Prokuratūras izveidošanu, ir saistoša visā tās kopumā un ir tieši piemērojama tikai dalībvalstīs, kas piedalās ciešākas sadarbības īstenošanā. Tāpēc tām dalībvalstīm, kuras nepiedalās Eiropas Prokuratūrā, Eurojust saglabā pilnīgu kompetenci attiecībā uz noziegumu veidiem, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikumā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Padomes Lēmuma 2002/187/TI novērtējums un Eurojust veiktās darbības (2015. gada 30. jūnija nobeiguma ziņojums) arī būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Eurojust uzdevums atvieglot veidus tiesu iestāžu sadarbībai tiek veikts saistībā ar citiem juridiskiem instrumentiem, piemēram, Padomes Pamatlēmumu 2009/948/TI 1a, kura noteikumi būtu jāsaskaņo ar šo regulu.

 

____________________

 

1a Padomes 2009. gada 30. novembra Pamatlēmums 2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šī regula ievēro pamattiesības un principus, kas jo īpaši atzīti ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.

(8)  Šī regula pilnībā respektē pamattiesības un brīvības un pilnībā aizsargā principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Būtu jānosaka tie smagu noziegumu veidi, kas skar vismaz divas dalībvalstis un attiecībā uz kuriem Eurojust ir kompetence. Papildus tam būtu jānosaka gadījumi, kas neiesaista divas vai vairāk dalībvalstis, bet kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana. Šādos gadījumos būtu jāiekļauj izmeklēšana un kriminālvajāšana, kas skar tikai vienu dalībvalsti un vienu trešo valsti, kā arī gadījumi, kas skar tikai vienu dalībvalsti un Savienību.

(9)  Būtu skaidri jānosaka tie smagu noziegumu veidi, kas skar vismaz divas dalībvalstis un attiecībā uz kuriem Eurojust ir kompetence. Papildus tam būtu jānosaka gadījumi, kas neiesaista divas vai vairāk dalībvalstis, bet kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana. Šādos gadījumos būtu jāiekļauj izmeklēšana un kriminālvajāšana, kas skar tikai vienu dalībvalsti un vienu trešo valsti, kā arī gadījumi, kas skar tikai vienu dalībvalsti un Savienību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Veicot operatīvās funkcijas saistībā ar konkrētām krimināllietām, pēc dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai pēc savas iniciatīvas Eurojust būtu jārīkojas ar viena vai vairāku valsts pārstāvju palīdzību vai kā Kolēģijai.

(10)  Veicot operatīvās funkcijas saistībā ar konkrētām krimināllietām, pēc dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai pēc savas iniciatīvas Eurojust būtu jārīkojas ar viena vai vairāku valsts pārstāvju palīdzību vai kā Kolēģijai. Tāpat Eurojust pēc dalībvalsts kompetentās iestādes vai Komisijas pieprasījuma vajadzētu spēt palīdzēt izmeklēšanu veikšanā, kurās ir iesaistīta tikai viena dalībvalsts, bet kurām ir ietekme visā Savienībā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu, ka Eurojust var atbilstoši atbalstīt un koordinēt pārrobežu izmeklēšanu, ir nepieciešams, lai visiem valsts pārstāvjiem būtu vienādas darbības pilnvaras efektīvākai sadarbībai savā starpā un ar valstu iestādēm. Valsts pārstāvjiem būtu jāpiešķir šīs pilnvaras, lai Eurojust spētu atbilstoši izpildīt savu uzdevumu. Šajās pilnvarās būtu jāiekļauj piekļuve attiecīgai informācijai valstu publiskajos reģistros, savstarpējas palīdzības un atzīšanas pieprasījumu izsniegšana un izpilde, tieša sazināšanās un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm, līdzdalība kopējās izmeklēšanas grupās, kā arī ar kompetentās valsts iestādes atļauju vai steidzamības gadījumā izmeklēšanas pasākumu rīkojumu izsniegšana un kontrolētas piegādes.

(11)  Lai nodrošinātu, ka Eurojust var atbilstoši atbalstīt un koordinēt pārrobežu izmeklēšanu, ir nepieciešams, lai visiem valsts pārstāvjiem būtu vienādas darbības pilnvaras saskaņotākai un efektīvākai sadarbībai savā starpā un ar valstu iestādēm. Valsts pārstāvjiem būtu jāpiešķir šīs pilnvaras, lai Eurojust spētu atbilstoši izpildīt savu uzdevumu. Šajās pilnvarās būtu jāiekļauj piekļuve attiecīgai informācijai valstu publiskajos reģistros, savstarpējas palīdzības un atzīšanas pieprasījumu izsniegšana un izpilde, tieša sazināšanās un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm, līdzdalība kopējās izmeklēšanas grupās, kā arī ar kompetentās valsts iestādes atļauju vai steidzamības gadījumā izmeklēšanas pasākumu rīkojumu izsniegšana un kontrolētas piegādes.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust administratīvo un pārvaldības struktūru, kas tam dod iespēju efektīvāk veikt savus uzdevumus un respektē Savienības aģentūrām piemērojamos principus, vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo darbības specifiku un nodrošinot tā neatkarību, pildot savas operatīvās funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē valsts pārstāvju, Kolēģijas un administratīvā direktora funkcijas un jāizveido valde.

(12)  Ir nepieciešams nodrošināt Eurojust administratīvo un pārvaldības struktūru, kas tam dod iespēju efektīvāk veikt savus uzdevumus un pilnībā respektē Savienības aģentūrām piemērojamos principus, kā arī pamattiesības un pamatbrīvības, vienlaikus saglabājot Eurojust īpašo darbības specifiku un nodrošinot tā neatkarību, pildot savas operatīvās funkcijas. Šajā sakarībā būtu jāprecizē valsts pārstāvju, Kolēģijas un administratīvā direktora funkcijas un jāizveido valde.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Eurojust būtu jāizveido Koordinācija dežūras režīmā (KDR), lai Eurojust būtu pieejams divdesmit četras stundas diennaktī un tam būtu iespēja iejaukties steidzamos gadījumos. Katrai dalībvalstij būtu pienākums nodrošināt, lai tās pārstāvji KDR varētu rīkoties jebkurā diennakts laikā bez brīvdienām.

(17)  Eurojust būtu jāizveido Koordinācija dežūras režīmā (KDR), lai Eurojust būtu efektīvs un pieejams divdesmit četras stundas diennaktī un tam būtu iespēja iejaukties steidzamos gadījumos. Katrai dalībvalstij būtu jānodrošina, lai tās pārstāvji KDR varētu rīkoties jebkurā diennakts laikā bez brīvdienām.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Kad Eurojust nosūta personas datus trešās valsts iestādei, starptautiskai organizācijai vai Interpolam, pamatojoties uz starptautisku nolīgumu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma 218. pantu, tad šajā regulā minēto datu aizsardzības noteikumu ievērošana būtu jānodrošina ar atbilstošām personas privātās dzīves, pamattiesību un brīvību garantijām.

(21)  Kad Eurojust nosūta personas datus trešās valsts iestādei, starptautiskai organizācijai vai Interpolam, pamatojoties uz starptautisku nolīgumu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma 218. pantu, tad šajā regulā minēto datu aizsardzības noteikumu pilnīga ievērošana būtu jānodrošina ar atbilstošām privātās dzīves, pamattiesību un brīvību garantijām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Eurojust vajadzētu dot iespēju pagarināt personas datu glabāšanas termiņus, ievērojot mērķa ierobežojuma principu, kas piemērojams personas datu apstrādei saistībā ar visām Eurojust darbībām. Šādi lēmumi būtu jāpieņem pēc rūpīgas visu, arī datu subjektu, interešu izvērtēšanas. Par to, vai būtu jāpagarina personas datu apstrādes termiņš, ja visās attiecīgajās dalībvalstīs kriminālvajāšana ir noslēgta saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu noteikumiem, būtu jālemj tikai tad, ja pastāv konkrēta vajadzība sniegt palīdzību saskaņā ar šo regulu.

(23)  Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Eurojust vajadzētu dot iespēju pagarināt personas datu glabāšanas termiņus, ievērojot mērķa ierobežojuma principu, kas piemērojams personas datu apstrādei saistībā ar visām Eurojust darbībām. Šādi lēmumi būtu jāpieņem pēc rūpīgas un objektīvas visu attiecīgo lietu, visu skarto interešu un tāpat datu subjektu interešu izvērtēšanas. Par to, vai būtu jāpagarina personas datu apstrādes termiņš, ja visās attiecīgajās dalībvalstīs kriminālvajāšana ir noslēgta saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu noteikumiem, būtu jāpieņem oficiāls un pamatots lēmums un būtu jālemj tikai tad, ja pastāv konkrēta un skaidri pamatota vajadzība sniegt palīdzību saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tiktāl, ciktāl tas nepieciešamas uzdevumu veikšanai, Eurojust būtu jāsaglabā sadarbības attiecības ar citām Savienības struktūrām un aģentūrām, Eiropas Prokuratūru, trešo valstu kompetentajām iestādēm, kā arī starptautiskām organizācijām.

(25)  Tiktāl, ciktāl tas nepieciešamas uzdevumu veikšanai, Eurojust būtu jāsadarbojas ar citām Savienības struktūrām un aģentūrām, Eiropas Prokuratūru, trešo valstu kompetentajām iestādēm, kā arī starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Eiropas Prokuroram būtu jāpiešķir tiesības piedalīties visās Eurojust sanāksmēs ar nosacījumu, ka tajās tiek apspriesti jautājumi, kurus prokurors uzskata par nozīmīgiem Eiropas Prokuratūras darbībai.

Pamatojums

Ir nepieciešams apsvērums, kurā skaidri atspoguļots priekšlikuma 12. panta 3. punkta un 16. panta 7. punkta saturs.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai uzlabotu operatīvo sadarbību starp Eurojust un Eiropolu un jo īpaši izveidotu saikni starp vienas vai otras struktūras rīcībā esošiem datiem, Eurojust būtu jāļauj Eiropolam piekļūt datiem, kas pieejami Eurojust, un veikt tajos meklēšanu.

(26)  Lai uzlabotu operatīvo sadarbību starp Eurojust un Eiropolu un jo īpaši izveidotu saikni starp vienas vai otras struktūras rīcībā esošiem datiem, Eurojust būtu jāļauj Eiropolam piekļūt uz „informācija ir/nav atrasta” sistēmas pamata datiem, kas pieejami Eurojust. Eurojust un Eiropolam būtu jāspēj noslēgt sadarbības vienošanos, kas to attiecīgo pilnvaru robežās savstarpēji nodrošina tiem piekļuvi visai informācijai un iespēju meklēt visu informāciju, kas sniegta šķērspārbaudes nolūkā saskaņā ar šajā regulā paredzētiem konkrētiem aizsardzības pasākumiem un datu aizsardzības garantijām. Jebkādai piekļuvei datiem, kas pieejami Eurojust, vajadzētu būt ar tehniskiem līdzekļiem ierobežotai līdz tādai informācijai, kas ietilpst attiecīgajās minēto Savienības struktūru pilnvarās.

Pamatojums

Šīs regulas 26. apsvērums būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES) 2016/794 28. apsvērumu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Eurojust būtu jāvar veikt personas datu apmaiņu ar citām Savienības struktūrām tik lielā mērā, cik nepieciešams tā uzdevumu veikšanai.

(27)  Eurojust būtu jāvar veikt personas datu apmaiņu ar citām Savienības struktūrām tik lielā mērā, cik nepieciešams tā uzdevumu veikšanai, pilnībā respektējot privātuma aizsardzību, kā arī pamattiesības un pamatbrīvības.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Lai palielinātu Eurojust pārredzamību un demokrātisku uzraudzību, ir nepieciešams nodrošināt mehānismus Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu iesaistīšanai Eurojust darbību novērtēšanā. Tas nedrīkstētu būt pretrunā ar neatkarības principiem attiecībā uz rīcību konkrētos operatīvos gadījumos vai pienākumu ievērot diskrētumu un konfidencialitāti.

(31)  Lai palielinātu Eurojust pārredzamību un demokrātisku uzraudzību, ir nepieciešams nodrošināt mehānismus Eiropas Parlamenta iesaistīšanai Eurojust darbību novērtēšanā, jo īpaši attiecībā uz Eurojust gada ziņojuma pārsūtīšanu. Līdzīgas procedūras būtu jāparedz attiecībā uz valstu parlamentiem. Tomēr šādi mehānismi nedrīkstētu būt pretrunā ar neatkarības principiem attiecībā uz rīcību konkrētos operatīvos gadījumos vai pienākumu ievērot diskrētumu un konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust atbalsta un stiprina koordināciju un sadarbību starp tām valstu iestādēm, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, saistībā ar smagiem noziegumiem, kuri skar vismaz divas dalībvalstis vai kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu un Eiropola veiktajām darbībām un sniegto informāciju.

1.  Eurojust atbalsta un stiprina koordināciju un sadarbību starp tām valstu iestādēm, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, saistībā ar smagiem noziegumiem, kurus Eurojust ir kompetents izmeklēt saskaņā ar 3. panta 1. punktu un kuri skar vismaz divas dalībvalstis vai kuru dēļ nepieciešama kopīga kriminālvajāšana, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu, Eiropas Prokuratūras un Eiropola veiktajām darbībām un sniegto informāciju.

Skatīt 2. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eurojust veic savus uzdevumus pēc dalībvalstu kompetento iestāžu lūguma vai pēc savas iniciatīvas.

3.  Eurojust veic savus uzdevumus pēc dalībvalstu kompetento iestāžu vai Eiropas Prokuratūras lūguma vai pēc savas iniciatīvas.

Skatīt 2. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust kompetencē ir 1. pielikumā norādītie noziegumu veidi. Tomēr tā kompetencē nav noziegumi, kas ir Eiropas Prokuratūras kompetencē.

1.   Kamēr Eiropas Prokuratūra nav sākusi pildīt izmeklēšanas un kriminālvajāšanas pienākumus, kas tai noteikti ar šīs regulas 75. pantu [ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz Eiropas Prokuratūras izveidošanu] Eurojust kompetencē ir 1. pielikumā norādītie noziegumu veidi. Sākot no datuma, kad Eiropas Prokuratūra sāk pildīt savus pienākumus un attiecībā uz noziegumu veidiem, par kuriem kompetenci īsteno Eiropas Prokuratūra, Eurojust savas kompetences īsteno tikai savu attiecīgo pilnvaru ietvaros, izvairoties no jebkādas pārklāšanās ar darbību, ko veic Eiropas Prokuratūra.

 

Tomēr Eurojust īsteno savas kompetences lietās, kas ir saistītas ar dalībvalstīm, kuras nepiedalās ciešākā sadarbībā par Eiropas Prokuratūras izveidi,pēc šo dalībvalstu lūguma vai ja to pieprasa Eiropas Prokuratūra. Praktisku informāciju par kompetences īstenošanu saskaņā ar šo punktu regulē darba vienošanās, kas minēta 38. panta 2.a punktā.

 

Atsauce uz „noziegumu pret Savienības finansiālajām interesēm”, kā noteikts šo noteikumu 1. pielikumā, ir jāinterpretē saskaņā ar šo punktu.

Skatīt 3. panta 4. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Eurojust saglabā kompetenci:

 

a)  par nodarījumiem, kas minēti Direktīvā (ES) 2017/... par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (PIF direktīva), ciktāl uz to neattiecas Eiropas Prokuratūras kompetence vai Eiropas Prokuratūra neīsteno savu kompetenci;

 

b)  b) gadījumos, kas saistīti ar PIF direktīvā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, attiecībā uz pieprasījumiem no dalībvalstīm, kuras nepiedalās Eiropas Prokuratūrā;

 

c)  gadījumos, kad iesaistītas dalībvalstis, kuras piedalās ciešākā sadarbībā, un dalībvalstis, kuras nepiedalās Eiropas Prokuratūra, attiecībā uz pieprasījumiem no dalībvalstīm, kuras nepiedalās Eiropas Prokuratūrā, un uz pieprasījumiem, ko iesniedz pati Eiropas Prokuratūra.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka Eurojust būs atlikusī kompetence attiecībā uz PIF minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izriet no ciešākas sadarbības par EPPO izveidi un regulas projekta formulējuma, ir svarīgi precizēt Eurojust atlikušās kompetences būtību.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eurojust kompetencē ir saistītie noziedzīgie nodarījumi. Par saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem uzskata:

2.  Eurojust kompetencē ir noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar 1. pielikumā norādītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Par saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem uzskata:

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes vai Komisijas lūguma Eurojust var palīdzēt arī tādā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kas skar tikai attiecīgo dalībvalsti un Savienību.

4.  Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes, Eiropas Prokuratūras vai Komisijas lūguma Eurojust var palīdzēt arī tādā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kas skar tikai attiecīgo dalībvalsti un Savienību.

Skatīt 3. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  informē dalībvalstu kompetentās iestādes par tādu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, par kuru tas ir informēts un kurai ir ietekme Savienības līmenī vai kura varētu ietekmēt netieši iesaistītas dalībvalstis;

a)  informē dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Prokuratūru par tādu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, par kuru tas ir informēts un kurai ir ietekme Savienības līmenī vai kura varētu ietekmēt netieši iesaistītas dalībvalstis;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  palīdz dalībvalstu kompetentajām iestādēm nodrošināt vislabāko iespējamo izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju;

b)  nodrošina labāko iespējamo izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes, koordināciju;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  sniedz palīdzību, lai uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, jo īpaši pamatojoties uz Eiropola veiktajām analīzēm;

c)  uzlabo sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, jo īpaši pamatojoties uz Eiropola veiktajām analīzēm;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea)  saskaņā ar 41. pantu atbalsta Eiropas Prokuratūru.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Eiropa Prokuratūra tika izveidota no Eurojust (skatīt LESD 86. pantu), viens no galvenajiem Eurojust uzdevumiem ir atbalstīt Eiropas Prokuratūru.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

eb)  ja nepieciešams, sadarbojas ar Savienības aģentūrām un struktūrām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ko reglamentē saskaņā ar LESD V sadaļu;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ec)  atbalsta Savienības specializētās zinātības centrus, kurus izveidojis Eiropols un citas Savienības struktūras, un vajadzības gadījumā līdzdarbojas tajos;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja divas vai vairākas dalībvalstis nevar vienoties par to, kurai no tām pēc lūguma, kas izteikts saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, jāuzņemas izmeklēšana vai kriminālvajāšana, Eurojust sniedz rakstisku atzinumu par attiecīgo lietu. Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

4.  Ja divas vai vairākas dalībvalstis nevar vienoties par to, kurai no tām pēc lūguma, kas izteikts saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, jāuzņemas izmeklēšana vai kriminālvajāšana, Eurojust pieņem lēmumu par attiecīgo lietu. Lēmumu nekavējoties nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

(Skatīt arī 4. panta 5. punkta un 5. panta a) punkta grozījumu.)

Pamatojums

Tā kā LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir skaidri noteikta Eurojust kompetence jurisdikcijas konfliktu atrisināšanai, Eurojust būtu jāspēj pieņemt lēmumus, nevis sniegt atzinumus, un šādi lēmumi var būt saistoši dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pēc kompetentās iestādes lūguma Eurojust sniedz rakstisku atzinumu par atkārtotiem atteikumiem vai sarežģījumiem saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības lūgumu un lēmumu izpildi, tostarp pamatotiem uz instrumentiem, ar ko īsteno savstarpējas atzīšanas principu, ja to nevar atrisināt, attiecīgajām kompetentajām valsts iestādēm savstarpēji vienojoties vai iesaistot attiecīgos valsts pārstāvjus. Atzinumu nekavējoties nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

5.  Pēc kompetentās iestādes lūguma vai pēc savas iniciatīvas Eurojust pieņem lēmumu par atkārtotiem atteikumiem vai sarežģījumiem saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības lūgumu un lēmumu izpildi, tostarp pamatotiem uz instrumentiem, ar ko īsteno savstarpējas atzīšanas principu, ja to nevar atrisināt, attiecīgajām kompetentajām valsts iestādēm savstarpēji vienojoties vai iesaistot attiecīgos valsts pārstāvjus. Lēmumu nekavējoties nosūta attiecīgajām dalībvalstīm.

(Skatīt arī 4. panta 4. punkta un 5. panta a) punkta grozījumu.)

Pamatojums

Tā kā LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir skaidri noteikta Eurojust kompetence jurisdikcijas konfliktu atrisināšanai, Eurojust būtu jāspēj pieņemt lēmumus, nevis sniegt atzinumus, un šādi lēmumi var būt saistoši dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Neskarot 2. punktu, kolēģija koncentrējas uz operatīviem jautājumiem un jebkādiem citiem jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar operatīviem jautājumiem. Administratīvos jautājumos to iesaista tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs operatīvo uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  tieši sazināties un apmainīties ar informāciju ar jebkuru dalībvalsts kompetento iestādi;

b)  tieši sazināties un apmainīties ar informāciju ar jebkuru dalībvalsts kompetento iestādi vai Savienības aģentūru, vai citu kompetentu struktūru;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  dod rīkojumu izpildīt izmeklēšanas pasākumus;

a)  uzdot vai lūgt veikt un izpildīt izmeklēšanas darbības, kas ir paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES1a;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kolēģiju veido:

1.  Kolēģiju veido visi valsts pārstāvji.

a)   visi valsts pārstāvji, kad Kolēģija veic operatīvās funkcijas saskaņā ar 4. pantu;

 

b)   visi valsts pārstāvji un divi Komisijas pārstāvji, kad Kolēģija veic vadības funkcijas saskaņā ar 14. pantu.

 

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir mazināt jebkādas Komisijas iejaukšanās risku.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kolēģija var jebkuru personu, kuras viedoklis varētu būt noderīgs, kā novērotāju uzaicināt piedalīties savās sanāksmēs.

4.  Neskarot 39. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētos noteikumus, Kolēģija var jebkuru personu, kuras viedoklis varētu būt noderīgs, kā novērotāju uzaicināt piedalīties savās sanāksmēs.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai saglabātu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu nozīmi, kas ir minēts priekšlikuma 39. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k)  ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus saskaņā ar 11. pantu;

svītrots

(Skatīt 11. panta grozījumu)

Pamatojums

Lai saglabātu Eurojust autonomiju un neatkarību, Komisijas pārstāvim ir jāspēj piedalīties priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kolēģija vēlākais līdz [katra gada 30. novembrim] pieņem plānošanas dokumentu, kurā ietverts daudzgadu un gada plāns, pamatojoties uz administratīvā direktora iesniegto projektu un ņemot vērā Komisijas atzinumu. Plānošanas dokumentu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Plānošanas dokuments kļūst galīgs pēc vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, kā arī vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

1.  Kolēģija vēlākais līdz [katra gada 30. novembrim] pieņem plānošanas dokumentu, kurā ietverts daudzgadu un gada plāns, pamatojoties uz administratīvā direktora iesniegto projektu pēc pieprasījuma Komisijai sniegt atzinumu. Plānošanas dokumentu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Plānošanas dokuments kļūst galīgs pēc vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, kā arī vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir mazināt jebkādas Komisijas iejaukšanās risku.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gada darba programmā ietver sīki izklāstītus mērķus un sagaidāmos rezultātus, tostarp snieguma rādītājus. Saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītas pārvaldības principiem gada darba programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma ir saskanīga ar daudzgadu darba programmu, kas minēta 4. punktā. Tajā ir skaidri norādīts, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu.

2.  Gada darba programmā ietver sīki izklāstītus mērķus un sagaidāmos rezultātus, tostarp snieguma rādītājus. Saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītas pārvaldības principiem gada darba programmā ietver arī finansējamo darbību skaidru aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma ir saskanīga ar daudzgadu darba programmu, kas minēta 4. punktā. Tajā ir skaidri norādīts, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

17. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Administratīvo direktoru ar atcelt no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu, ko tā pieņem, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma.

7.  Administratīvo direktoru ar atcelt no amata tikai ar Kolēģijas lēmumu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir mazināt jebkādas Komisijas iejaukšanās risku.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Koordinācijā dežūras režīmā pārstāvji saistībā ar lūguma izpildi to dalībvalstīs rīkojas nekavējoties.

3.  Koordinācijā dežūras režīmā pārstāvji saistībā ar lūguma izpildi to dalībvalstīs rīkojas efektīvi un nekavējoties.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

21. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Šā panta 3.–6. punkta īstenošanas nolūkā dalībvalstu kompetentās iestādes ne vēlāk kā 14 dienu laikā apmainās ar informāciju, kas ir minēta šajos pantos.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust kompetentajām valsts iestādēm sniedz informāciju par informācijas apstrādes rezultātiem, tostarp par saistību ar lietām, kuras jau ir iekļautas Lietu pārvaldības sistēmā. Minētā informācija var ietvert personas datus.

1.  Eurojust kompetentajām valsts iestādēm bez liekas kavēšanās sniedz informāciju par informācijas apstrādes rezultātiem, tostarp par saistību ar lietām, kuras jau ir iekļautas Lietu pārvaldības sistēmā. Minētā informācija var ietvert personas datus.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eurojust var apstrādāt tikai 2. pielikuma 2. punktā norādītos personas datus attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem uzskata par lieciniekiem vai cietušajiem kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā par vienu vai vairākiem noziedzīgu nodarījumu veidiem un noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 3. pantā, vai personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Minēto personas datu apstrādi drīkst veikt tikai tad, ja tas ir noteikti vajadzīgs uzdevuma izpildei, ko Eurojust ir skaidri noteicis savas kompetences robežās, kā arī Eurojust operatīvo funkciju veikšanai.

2.  Eurojust var apstrādāt tikai 2. pielikuma 2. punktā norādītos personas datus attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem uzskata par lieciniekiem vai cietušajiem kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā par vienu vai vairākiem noziedzīgu nodarījumu veidiem un noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 3. pantā, vai personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Minēto personas datu apstrādi drīkst veikt tikai tad, ja tas ir noteikti vajadzīgs uzdevuma izpildei, ko Eurojust ir skaidri noteicis savas kompetences robežās, kā arī Eurojust operatīvo funkciju veikšanai. Pilnībā tiek respektēts privātums, kā arī pamattiesības un pamatbrīvības.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust apstrādātos datus nedrīkst glabāt ilgāk par pirmo no šādiem piemērojamajiem datumiem:

1.  Eurojust apstrādātos personas datus Eurojust glabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams un samērojams ar nolūkiem, kādiem dati ir apstrādāti. Eurojust apstrādātos datus nedrīkst glabāt ilgāk par pirmo no šādiem piemērojamajiem datumiem:

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja sūdzība, ko datu subjekts iesniedzis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 32. panta 2. punktu, ir saistīta ar lēmumu, kas minēts 32. vai 33. pantā, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs apspriežas ar valstu uzraudzības iestādēm vai kompetento tiesas iestādi dalībvalstī, kas ir bijusi datu avots, vai tieši iesaistīto dalībvalsti. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmumu, kas var ietvert arī atteikumu darīt zināmu informāciju, pieņem ciešā sadarbībā ar valsts uzraudzības iestādi vai kompetento tiesas iestādi.

1.  Ikvienam datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, ja viņš uzskata, ka ar viņu saistītu personas datu apstrāde, ko veic Eurojust, neatbilst šīs regulas noteikumiem. Ja sūdzība, ko datu subjekts iesniedzis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 32. panta 2. punktu, ir saistīta ar lēmumu, kas minēts 32. vai 33. pantā, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs apspriežas ar valstu uzraudzības iestādēm vai kompetento tiesas iestādi dalībvalstī, kas ir bijusi datu avots, vai tieši iesaistīto dalībvalsti. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmumu, kas var ietvert arī atteikumu darīt zināmu informāciju, pieņem ciešā sadarbībā ar valsts uzraudzības iestādi vai kompetento tiesas iestādi.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

38. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šā panta 1. un 2. punktā paredzētajiem mērķiem Eurojust var noslēgt sadarbības vienošanās ar 1. punktā minētajām vienībām. Minētās sadarbības vienošanās neveido pamatu personas datu apmaiņas atļaušanai, un tās neuzliek Savienībai vai tās dalībvalstīm saistības.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  atļauju var uzskatīt par saņemtu, jo dalībvalsts nav skaidri ierobežojusi pārsūtīšanas iespēju, vai

svītrots

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpersonas katrā atsevišķā gadījumā var uzaicināt apmeklēt Eurojust sanāksmes.

c)  Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpersonas katrā atsevišķā gadījumā var uzaicināt apmeklēt Eurojust sanāksmes bez tiesībām piedalīties balsošanā.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu lomu.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

40. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Eurojust un Eiropols var noslēgt sadarbības vienošanos, kas savstarpēji un to attiecīgo pilnvaru ietvaros nodrošina piekļuvi informācijai un iespēju meklēt informāciju, kas sniegta to uzdevumu izpildes nolūkos saskaņā ar šīs regulas 2. un 4. pantu. Tas neskar dalībvalstu, Savienības struktūru un trešo valstu un starptautisku organizāciju tiesības norādīt ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi šādiem datiem un to izmantošanu un ir saskaņā ar šajā regulā paredzētajām datu aizsardzības garantijām.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

41. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eurojust visus atbalsta lūgumus, ko iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez kavēšanās un vajadzības gadījumā ar šādiem lūgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu saņemti no valsts iestādes, kura ir kompetenta tiesu sadarbībai.

2.  Eurojust visus atbalsta lūgumus, ko iesniegusi Eiropas Prokuratūra, izskata bez kavēšanās un ar šādiem lūgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu saņemti no valsts iestādes, kura ir kompetenta tiesu sadarbībai.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

42. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Frontex sekmē Eurojust darbu, tostarp nosūtot informāciju, kas apstrādāta saskaņā ar tās pilnvarām un uzdevumiem atbilstoši Regulai (ES) 2016/16241a.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

55.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

55.a pants

 

Atzinumi par ierosinātajiem tiesību aktiem

 

Komisija un attiecīgās dalībvalstis var lūgt Eurojust atzinumu par visiem ierosinātajiem tiesību aktiem, kas minēti LESD 76. pantā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu iekļauj Padomes Lēmuma 2002/187/TI 32. panta 3. punkta noteikumu atbilstoši 2008. gadā izdarītajam grozījumam, kas neizskaidrojamā veidā nav ietverts šajā Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust nosūta gada ziņojumu Eiropas Parlamentam, kas var sniegt apsvērumus un secinājumus.

1.  Eurojust nosūta gada ziņojumu Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem, kas var sniegt apsvērumus un secinājumus.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kolēģijas priekšsēdētājs pēc Eiropas Parlamenta lūguma ierodas Eiropas Parlamentā, lai apspriestu ar Eurojust saistītus jautājumus un jo īpaši sniegtu gada darbības pārskatus, ievērojot pienākumu saglabāt diskrētumu un konfidencialitāti. Apspriešana tieši vai netieši neattiecas uz konkrētām darbībām saistībā ar konkrētām operatīvajām lietām.

2.  Pirms amata pienākumu pildīšanas sākšanas jauniecelto Kolēģijas priekšsēdētāju Eiropas Parlamenta kompetentā(-ās) komiteja(-as) uzaicina nākt klajā ar paziņojumu un atbildēt uz komitejas(-u) locekļu jautājumiem.

 

Savu pilnvaru laikā Kolēģijas priekšsēdētājs pēc Eiropas Parlamenta lūguma ierodas Eiropas Parlamentā, lai apspriestu ar Eurojust saistītus jautājumus un jo īpaši sniegtu gada darbības pārskatus, ievērojot pienākumu saglabāt diskrētumu un konfidencialitāti. Apspriešana tieši vai netieši neattiecas uz konkrētām darbībām saistībā ar konkrētām operatīvajām lietām.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Papildus citiem šajā regulā izklāstītajiem informēšanas un apspriešanās pienākumiem Eurojust informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam:

3.  Papildus citiem šajā regulā izklāstītajiem informēšanas un apspriešanās pienākumiem Eurojust informācijas nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem:

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Eurojust nosūta savu gada ziņojumu valstu parlamentiem. Eurojust nosūta valstu parlamentiem arī 3. punktā minētos dokumentus.

svītrots

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Konfidencialitātes ievērošanas pienākums attiecas uz visu Eurojust saņemto informāciju, ja vien šī informācija jau nav publiskota vai pieejama sabiedrībai.

4.  Konfidencialitātes ievērošanas pienākums attiecas uz visu Eurojust saņemto vai nosūtīto informāciju, ja vien šī informācija jau nav publiskota vai pieejama sabiedrībai.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

67. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atcelšana

Atcelšana un grozījumi

(Skatīt arī 67. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkta grozījumu.)

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

67. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2.a  Īstenošanas lēmuma 2009/948/TI 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  Tiešo apspriežu laikā tajās iesaistītās kompetentās iestādes, kad tas pamatoti iespējams, atbild uz informācijas lūgumiem, ko iesniedz citas kompetentās iestādes, kas nepiedalās šajās apspriedēs. Tomēr, ja kompetento iestādi kāda cita kompetentā iestāde lūdz sniegt specifisku informāciju, kas varētu kaitēt būtiskām valsts drošības interesēm vai apdraudēt personu drošību, tai nav šī informācija jāsniedz.

„3.  Tiešu apspriežu gaitā attiecīgās kompetentās iestādes atbild uz informācijas pieprasījumiem no citām kompetentajām iestādēm, kuras arī ir iesaistītas apspriedēs.

(Skatīt 67. panta grozījumu)

Pamatojums

Šā priekšlikuma 21.  un 23. panta grozījumus papildina ar Padomes 2009. gada 30. novembra Pamatlēmuma 2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā grozījums, un ar to ir paredzēts atcelt izņēmumus, kas var kaitēt apmaiņai ar noderīgu informāciju.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

67. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2.b  Īstenošanas lēmuma 2009/948/TI 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Ja nav bijis iespējams panākt vienošanos saskaņā ar 10. pantu, jebkura iesaistīto dalībvalstu kompetentā iestāde vajadzības gadījumā nodod lietu Eurojust, ja Eurojust ir kompetents rīkoties atbilstīgi Eurojust lēmuma 4. panta 1. punktam.

„2.  Gadījumos, kad nav bijis iespējams panākt vienošanos saskaņā ar 10. pantu, jautājuma izskatīšanu attiecīgā dalībvalsts nodod Eurojust, izmantojot attiecīgos dalībvalsts locekļus, ja saskaņā ar Eurojust regulas 3. pantu Eurojust ir kompetence šajā jomā.

(Skatīt 67. panta grozījumu)

Pamatojums

Šā priekšlikuma 4. panta 4. un 5. punkta grozījumus papildina ar Padomes 2009. gada 30. novembra Pamatlēmuma 2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā grozījums, un tā mērķis ir paredzēt strīdu par jurisdikciju obligātu nodošanu Eurojust saskaņā ar LESD 85. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un tas vairāk atbilst dalībvalstu locekļu lomai.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 11. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  organizēta laupīšana;

–  organizēta zādzība vai laupīšana;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

Atsauces

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.9.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Izskatīšana komitejā

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Pieņemšanas datums

10.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karoline Graswander-Hainz

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

Atsauces

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.7.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Pieņemšanas datums

12.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Iesniegšanas datums

23.10.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika