SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

20.10.2017 - (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Axel Voss


Procedura : 2013/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0320/2017
Teksty złożone :
A8-0320/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2013)0535),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 85 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0240/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez niemiecki Bundestag, Kortezy Generalne Hiszpanii, włoski Senat, Pierwszą Izbę Parlamentu Niderlandów, polski Senat, parlament portugalski i rumuńską Izbę Deputowanych, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej i opinię Komisji Prawnej (A8-0320/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ponieważ Prokuratura Europejska powinna zostać utworzona w oparciu o Eurojust, niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy niezbędne do uregulowania stosunków między Eurojustem a Prokuraturą Europejską.

(4)  Ponieważ Prokuratura Europejska jest utworzona w drodze wzmocnionej współpracy, rozporządzenie wprowadzające w życie wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej jest wiążące w całości dla państw członkowskich biorących udział we wzmocnionej współpracy i tylko w nich ma bezpośrednie zastosowanie. W związku z tym dla państw członkowskich nieuczestniczących w Prokuraturze Europejskiej Eurojust pozostaje w pełni kompetentny w odniesieniu do form poważnej przestępczości wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Artykuł 4 Traktatu przewiduje też zasadę lojalnej współpracy, zgodnie z którą Unia i państwa członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W celu ułatwienia współpracy Eurojustu i Prokuratury Europejskiej kolegium powinno regularnie rozpatrywać sprawy istotne dla Prokuratury Europejskiej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Podczas gdy Prokuratura Europejska powinna mieć wyłączną kompetencję do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii i ścigania tych przestępstw, Eurojust powinien być w stanie wspierać organy krajowe, gdy prowadzą one dochodzenia w sprawie tych form przestępczości i ścigają je zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Prokuraturę Europejską.

(5)  Mając na uwadze utworzenie Prokuratury Europejskiej w drodze wzmocnionej współpracy, należy jasno określić podział kompetencji między tym urzędem a Eurojustem w odniesieniu do przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii.

 

Od dnia rozpoczęcia wykonywania obowiązków przez Prokuraturę Europejską i w odniesieniu do form przestępczości podlegających jej właściwości Eurojust powinien mieć możliwość wykonywania swoich kompetencji w przypadkach gdy przestępstwa takie dotyczą zarówno państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, jak i państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą. W takich przypadkach Eurojust powinien działać na wniosek nieuczestniczących państw członkowskich lub na wniosek Prokuratury Europejskiej. W każdym przypadku Eurojust zachowuje kompetencje w odniesieniu do przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii, które nie wchodzą w zakres kompetencji Prokuratury Europejskiej, lub gdy posiada ona kompetencje, lecz ich nie wykonuje. Państwa członkowskie, które

nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, mogą nadal zwracać się do Eurojustu o wsparcie we wszystkich sprawach związanych z przestępstwami mającymi wpływ na interesy finansowe Unii.

 

Prokuratura Europejska i Eurojust powinny rozwijać ścisłą współpracę operacyjną zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Należy także wziąć pod uwagę ocenę decyzji Rady 2002/187/WSiSW oraz działania prowadzone przez Eurojust (sprawozdanie końcowe z dnia 30 czerwca 2015 r.).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(8)  Niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie narusza podstawowych praw i wolności oraz jest w pełni zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Należy określić formy poważnej przestępczości, która dotyka co najmniej dwóch państw członkowskich, wchodzące w zakres kompetencji Eurojustu. Ponadto należy zdefiniować sprawy, które nie dotyczą co najmniej dwóch państw członkowskich, ale które wymagają wspólnego ścigania. Takie przypadki powinny obejmować dochodzenia i postępowania karne dotyczące tylko jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jak również przypadki odnoszące się do tylko jednego państwa członkowskiego i Unii.

(9)  Należy jasno określić formy poważnej przestępczości, która dotyka co najmniej dwa państwa członkowskie, wchodzące w zakres kompetencji Eurojustu. Ponadto należy zdefiniować sprawy, które nie dotyczą co najmniej dwóch państw członkowskich, ale które wymagają wspólnego ścigania. Takie przypadki powinny obejmować dochodzenia i postępowania karne dotyczące tylko jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jak również przypadki odnoszące się do tylko jednego państwa członkowskiego i Unii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Na wniosek właściwego organu danego państwa członkowskiego lub na wniosek Komisji Eurojust może także udzielać pomocy w dochodzeniach dotyczących tylko tego państwa członkowskiego, lecz mających następstwa na szczeblu Unii. Dochodzenia takie obejmują np. sprawy, w których występuje pracownik instytucji lub organu UE. Obejmują one także sprawy, które dotyczą znacznej liczby państw członkowskich i mogłyby ewentualnie wymagać skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zagwarantowania, że Eurojust może odpowiednio wspierać i koordynować dochodzenia transgraniczne, konieczne jest zapewnienie wszystkim przedstawicielom krajowym takich samych uprawnień operacyjnych, by mogli w sposób bardziej efektywny współpracować między sobą oraz z organami krajowymi. Przedstawicielom krajowym należy przyznać takie uprawnienia, które umożliwiają Eurojustowi właściwe realizowanie jego misji. Uprawnienia te powinny obejmować dostęp do istotnych informacji znajdujących się w krajowych rejestrach publicznych, wydawanie i wykonywanie wniosków o wzajemną pomoc lub o wzajemne uznanie, bezpośrednie kontaktowanie się z właściwymi organami i wymianę informacji z nimi, udział we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych oraz – w porozumieniu z właściwym organem krajowym lub w pilnych sytuacjach – nakazywanie podjęcia środków śledczych i zastosowania przesyłek niejawnie nadzorowanych.

(11)  W celu zagwarantowania, że Eurojust może odpowiednio wspierać i koordynować dochodzenia transgraniczne, konieczne jest zapewnienie wszystkim przedstawicielom krajowym takich samych uprawnień operacyjnych, by mogli w sposób bardziej spójny i efektywny współpracować między sobą oraz z organami krajowymi. Przedstawicielom krajowym należy przyznać takie uprawnienia, które umożliwiają Eurojustowi właściwe realizowanie jego misji. Uprawnienia te powinny obejmować dostęp do istotnych informacji znajdujących się w krajowych rejestrach publicznych, wydawanie i wykonywanie wniosków o wzajemną pomoc lub o wzajemne uznanie, bezpośrednie kontaktowanie się z właściwymi organami i wymianę informacji z nimi, udział we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych oraz – w porozumieniu z właściwym organem krajowym lub w pilnych sytuacjach – nakazywanie podjęcia środków śledczych i zastosowania przesyłek niejawnie nadzorowanych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Konieczne jest zapewnienie Eurojustowi struktury administracyjnej i kierowniczej, która umożliwi mu skuteczniejszą realizację zadań i jest zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do agencji Unii, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki Eurojustu i zagwarantowaniu jego niezależności w wykonywaniu funkcji operacyjnych. W tym celu należy sprecyzować funkcje przedstawicieli krajowych, kolegium i dyrektora administracyjnego oraz ustanowić zarząd.

(12)  Konieczne jest zapewnienie Eurojustowi struktury administracyjnej i kierowniczej, która umożliwi mu skuteczniejszą realizację zadań, zawsze zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, i jest w pełni zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do agencji Unii, a także podstawowymi prawami i wolnościami wymienionymi we wspólnym oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji zdecentralizowanych Unii, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki Eurojustu i zagwarantowaniu jego niezależności w wykonywaniu funkcji operacyjnych. W tym celu należy sprecyzować funkcje przedstawicieli krajowych, kolegium i dyrektora administracyjnego oraz ustanowić zarząd.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W strukturach Eurojustu należy utworzyć dyżurną jednostkę koordynacyjną, by zapewnić kontakt z Eurojustem przez całą dobę i by umożliwić Eurojustowi interweniowanie w nagłych sytuacjach. Każde państwo członkowskie powinno dopilnować, aby jego przedstawiciele w ramach tej jednostki byli gotowi do działania przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

(17)  W strukturach Eurojustu należy utworzyć dyżurną jednostkę koordynacyjną, by zapewnić skuteczność Eurojustu i kontakt z nim przez całą dobę oraz by umożliwić Eurojustowi interweniowanie w nagłych sytuacjach. Każde państwo członkowskie powinno dopilnować, aby jego przedstawiciele w ramach tej jednostki byli gotowi do działania przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W państwach członkowskich powinny zostać utworzone krajowe systemy koordynacyjne Eurojustu, które będą koordynować działania krajowych korespondentów Eurojustu, krajowego korespondenta Eurojustu ds. terroryzmu, krajowego korespondenta europejskiej sieci sądowej oraz maksymalnie trzech innych punktów kontaktowych, a także przedstawicieli sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych oraz sieci utworzonych decyzją Rady 2002/494/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającą europejską sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne10, decyzją Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącą współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem11 oraz decyzją Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji12.

(18)  W państwach członkowskich powinny zostać utworzone krajowe systemy koordynacyjne Eurojustu, które będą koordynować działania krajowych korespondentów Eurojustu, krajowego korespondenta Eurojustu ds. terroryzmu, krajowego korespondenta Eurojustu do spraw związanych z kompetencjami Prokuratury Europejskiej wyznaczonego przez państwa członkowskie, które nie uczestniczą w Prokuraturze Europejskiej, krajowego korespondenta europejskiej sieci sądowej oraz maksymalnie trzech innych punktów kontaktowych, a także przedstawicieli sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych oraz sieci utworzonych decyzją Rady 2002/494/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającą europejską sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne10, decyzją Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącą współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem11 oraz decyzją Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji12.

_________________

_________________

10 Dz.U. L 167 z 26.6.2002, s. 1.

10 Dz.U. L 167 z 26.6.2002, s. 1.

11 Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 103.

11 Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 103.

12 Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 38.

12 Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 38.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie państwa członkowskie uczestniczą w Prokuraturze Europejskiej, oraz dla zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, należy powołać korespondenta PIF w tych państwach.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Do celów stymulowania i wzmacniania koordynacji i współpracy między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania niezwykle istotne jest, aby Eurojust otrzymywał od organów krajowych istotne informacje niezbędne do wykonywania jego zadań. W tym celu właściwe organy krajowe powinny informować swoich przedstawicieli krajowych o tworzeniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i osiąganych przez nie wynikach, o wchodzących w zakres kompetencji Eurojustu sprawach, które dotyczą bezpośrednio co najmniej trzech państw członkowskich i w odniesieniu do których wnioski lub decyzje dotyczące współpracy wymiarów sprawiedliwości zostały przekazane do co najmniej dwóch państw członkowskich, jak również – w pewnych okolicznościach – o konfliktach jurysdykcji, przesyłkach niejawnie nadzorowanych oraz powtarzających się trudnościach we współpracy wymiarów sprawiedliwości.

(19)  Do celów stymulowania i wzmacniania koordynacji i współpracy między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania niezwykle istotne jest, aby Eurojust otrzymywał od organów krajowych istotne informacje niezbędne do wykonywania jego zadań. W tym celu właściwe organy krajowe powinny mieć obowiązek informowania bez zbędnej zwłoki swoich przedstawicieli krajowych o tworzeniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i osiąganych przez nie wynikach, o wchodzących w zakres kompetencji Eurojustu sprawach, które dotyczą bezpośrednio co najmniej dwóch państw członkowskich i w odniesieniu do których wnioski lub decyzje dotyczące współpracy wymiarów sprawiedliwości zostały przekazane do co najmniej dwóch państw członkowskich, jak również – w pewnych okolicznościach – o konfliktach jurysdykcji, przesyłkach niejawnie nadzorowanych oraz powtarzających się trudnościach we współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Prokurator Europejski powinien być uprawniony do udziału we wszystkich posiedzeniach Eurojustu, pod warunkiem że omawiane są zagadnienia, które uważa on za istotne dla funkcjonowania Prokuratury Europejskiej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Aby wzmocnić współpracę operacyjną między Eurojustem a Europolem, a zwłaszcza w celu ustanowienia powiązań między danymi już posiadanymi przez te organy, Eurojust powinien zapewnić Europolowi dostęp do danych w posiadaniu Eurojustu i możliwość przeszukiwania tych danych.

(26)  Aby wzmocnić współpracę operacyjną między Eurojustem a Europolem, a zwłaszcza w celu ustanowienia powiązań między danymi już posiadanymi przez te organy, Eurojust powinien zapewnić Europolowi dostęp w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje) do danych w posiadaniu Eurojustu. Eurojust i Europol powinny mieć możliwość zawarcia uzgodnienia roboczego zapewniającego – na zasadzie wzajemności i w ramach ich odpowiednich uprawnień – dostęp do wszelkich informacji, które zostały dostarczone, i możliwość ich wyszukiwania na potrzeby kontroli krzyżowej, zgodnie ze szczególnymi zabezpieczeniami oraz gwarancjami ochrony danych przewidzianymi w niniejszym rozporządzaniu. Każdy dostęp do danych dostępnych w Eurojust powinien być ograniczony – za pomocą środków technicznych – do informacji objętych odpowiednimi zakresami uprawnień tych organów Unii.

Uzasadnienie

Motyw 26 niniejszego rozporządzenia należy dostosować do motywu 28 rozporządzenia (UE) 2016/794.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Eurojust powinien mieć możliwość wymiany danych osobowych z innymi organami Unii w zakresie koniecznym do realizacji jego zadań.

(27)  Eurojust powinien mieć możliwość wymiany danych osobowych z innymi organami Unii w zakresie koniecznym do realizacji jego zadań przy zachowaniu pełnej ochrony prywatności, praw podstawowych i podstawowych wolności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Eurojust powinien mieć możliwość oddelegowywania sędziów łącznikowych do państw trzecich, by mogli oni pełnić funkcje podobne do tych, które są pełnione przez sędziów łącznikowych oddelegowywanych przez państwa członkowskie na podstawie wspólnego działania Rady 96/277/WSiSW z dnia 22 kwietnia 1996 r. dotyczącego podstaw dla wymiany sędziów łącznikowych w celu poprawy współpracy sądowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej14.

(28)  Eurojust powinien zacieśnić współpracę z właściwymi organami państw trzecich oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie strategii opracowanej wspólnie z Komisją. W tym celu Eurojust powinien mieć możliwość oddelegowywania sędziów łącznikowych do państw trzecich, by mogli oni pełnić funkcje podobne do tych, które są pełnione przez sędziów łącznikowych oddelegowywanych przez państwa członkowskie na podstawie wspólnego działania Rady 96/277/WSiSW z dnia 22 kwietnia 1996 r. dotyczącego podstaw dla wymiany sędziów łącznikowych w celu poprawy współpracy sądowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej14.

_________________

_________________

14 Dz.U. L 105 z 27.4.1996, s. 1.

14 Dz.U. L 105 z 27.4.1996, s. 1.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Eurojustu powinno się mu przyznać autonomiczny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu z budżetu Unii, poza kosztami pensji i honorariów przedstawicieli krajowych i osób współpracujących, ponoszonymi przez państwo członkowskie, z którego oni pochodzą. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii oraz innych dotacji pochodzących z ogólnego budżetu Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

(30)  W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Eurojustu powinno się mu przyznać autonomiczny, wystarczający do prawidłowego wykonywania pracy budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu z budżetu Unii, poza kosztami pensji i honorariów przedstawicieli krajowych i osób współpracujących, ponoszonymi przez państwo członkowskie, z którego oni pochodzą. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii oraz innych dotacji pochodzących z ogólnego budżetu Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy, a decyzję o ich zatwierdzeniu powinna podejmować Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu zwiększenia przejrzystości działań Eurojustu i wzmocnienia demokratycznego nadzoru nad tą agencją konieczne jest zapewnienie mechanizmów uczestnictwa Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w ocenie działalności Eurojustu. Nie powinno to być sprzeczne z zasadami niezależności w odniesieniu do działań podejmowanych w konkretnych sprawach operacyjnych ani z obowiązkiem zachowania dyskrecji i poufności.

(31)  W celu zwiększenia przejrzystości działań Eurojustu i wzmocnienia demokratycznej kontroli nad tą agencją konieczne jest zapewnienie mechanizmów uczestnictwa Parlamentu Europejskiego w ocenie działalności Eurojustu, szczególnie w zakresie przekazywania sprawozdania rocznego Eurojustu. Podobne procedury należy opracować dla parlamentów narodowych. Jednak tego rodzaju mechanizmy nie powinny być sprzeczne z zasadami niezależności w odniesieniu do działań podejmowanych w konkretnych sprawach operacyjnych ani z obowiązkiem zachowania dyskrecji i poufności.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Do Eurojustu powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)16.

(34)  Współpraca między Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) a Eurojustem powinna podlegać przepisom art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez OLAF;

_________________

 

16 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Eurojust ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia jest następcą prawnym Eurojustu ustanowionego na mocy decyzji Rady 2002/187/WSiSW.

2.  Eurojust ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia zastępuje Eurojust ustanowiony na mocy decyzji Rady 2002/187/WSiSW i jest jego następcą.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W każdym państwie członkowskim Eurojust ma zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa tych państw. Może w szczególności nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

3.  W każdym państwie członkowskim Eurojust posiada osobowość prawną przyznawaną osobom prawnym na mocy prawa krajowego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust wspiera i wzmacnia koordynację i współpracę między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, która dotyka co najmniej dwóch państw członkowskich lub która wymaga wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy państw członkowskich i Europol.

1.  Eurojust wspiera i wzmacnia koordynację i współpracę między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, która jest objęta kompetencją Eurojustu zgodnie z art. 3 ust. 1 i która jest wymieniona w załączniku I oraz która dotyka co najmniej dwa państwa członkowskie lub która wymaga wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy państw członkowskich, Europol, Prokuraturę Europejską i OLAF.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  uwzględnia wszelkie wnioski składane przez właściwe organy państwa członkowskiego lub wszelkie informacje dostarczone przez jakiekolwiek organy właściwe na podstawie przepisów przyjętych w ramach Traktatów lub zgromadzone przez sam Eurojust;

a)  uwzględnia wszelkie wnioski składane przez właściwe organy państwa członkowskiego lub wszelkie informacje dostarczone przez organy i instytucje właściwe na podstawie przepisów przyjętych w ramach Traktatów lub zgromadzone przez sam Eurojust;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Eurojust wykonuje swoje zadania na wniosek właściwych organów państw członkowskich lub z własnej inicjatywy.

3.  Eurojust wykonuje swoje zadania na wniosek właściwych organów państw członkowskich lub z własnej inicjatywy lub na wniosek Prokuratury Europejskiej.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kompetencje Eurojustu obejmują formy przestępczości wymienione w załączniku 1. Jego kompetencje nie obejmują jednak przestępstw, w przypadku których właściwym organem jest Prokuratura Europejska.

1.  Do momentu, w którym Prokuratura Europejska zacznie wykonywać swoje zadania związane z prowadzeniem dochodzeń i ściganiem, powierzone jej zgodnie z art. 75 rozporządzenia wprowadzającego w życie wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, kompetencje Eurojustu obejmują formy przestępczości wymienione w załączniku 1. Jednakże od momentu rozpoczęcia wykonywania zadań przez Prokuraturę Europejską i w odniesieniu do form przestępczości podlegających jej właściwości Eurojust nie może wykonywać swoich kompetencji, z wyjątkiem przypadków obejmujących państwa członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy, w odniesieniu do których Prokuratura Europejska nie wykonuje swoich kompetencji, lub państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej lub kiedy Prokuratura Europejska sama występuje o wsparcie ze strony Eurojustu. Praktyczne szczegóły wykonywania kompetencji zgodnie z niniejszym ustępem są regulowane uzgodnieniem roboczym, o którym mowa w art. 38 ust. 2a.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Eurojust pozostaje organem właściwym:

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kompetencjom Eurojustu podlegają przestępstwa powiązane. Za przestępstwa powiązane uważa się następujące przestępstwa:

2.  Kompetencjom Eurojustu podlegają przestępstwa powiązane z przestępstwami wymienionymi w załączniku 1. Za przestępstwa powiązane uważa się następujące przestępstwa:

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub Komisji Eurojust może także udzielać pomocy w dochodzeniach i postępowaniach karnych dotyczących tylko tego państwa członkowskiego i Unii.

4.  Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub Komisji Eurojust może także udzielać pomocy w dochodzeniach i postępowaniach karnych dotyczących tylko tego państwa członkowskiego.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pomaga właściwym organom państw członkowskich zapewnić najlepszą możliwą koordynację dochodzeń i postępowań karnych;

b)  zapewnia najlepszą możliwą koordynację dochodzeń i ścigania prowadzonych przez właściwe organy państw członkowskich;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnia pomoc w celu poprawy współpracy między właściwymi organami państw członkowskich, w szczególności na podstawie analiz Europolu;

c)  wspomaga i usprawnia współpracę między właściwymi organami państw członkowskich, w szczególności na podstawie analiz Europolu;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ściśle współpracuje z Prokuraturą Europejską w sprawach związanych ze swoimi kompetencjami

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wspiera unijne ośrodki wiedzy specjalistycznej, rozwijane przez Europol oraz inne organy i agencje Unii, a w stosownych przypadkach uczestniczy w ich działaniach;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  współpracuje z unijnymi agencjami, organami i sieciami utworzonymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości regulowanej tytułem V TFUE;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  wspomaga działania państw członkowskich związane z zapobieganiem formom poważnej przestępczości, o których mowa w załączniku I, a także z ich zwalczaniem.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy co najmniej dwa państwa członkowskie nie mogą uzgodnić, które z nich powinno podjąć dochodzenie lub ściganie w wyniku wniosku złożonego na mocy ust. 2 lit. b), Eurojust wydaje pisemną opinię w tej sprawie. Opinia ta zostaje bezzwłocznie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

4.  W przypadku gdy co najmniej dwa państwa członkowskie nie mogą uzgodnić, które z nich powinno podjąć dochodzenie lub ściganie w wyniku wniosku złożonego na mocy ust. 2 lit. a) i b), Eurojust wydaje pisemną opinię w tej sprawie. Opinia ta zostaje bezzwłocznie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na wniosek właściwego organu Eurojust wydaje pisemną opinię w sprawie powtarzających się przypadków odmowy lub trudności związanych z wykonaniem wniosków i decyzji dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym również tych opartych na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, pod warunkiem że właściwym organom krajowym nie udało się rozwiązać danej kwestii za obopólnym porozumieniem lub przy pomocy zainteresowanych przedstawicieli krajowych. Opinia ta zostaje bezzwłocznie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

5.  Na wniosek właściwego organu Eurojust wydaje pisemną opinię w sprawie powtarzających się przypadków odmowy lub trudności związanych z wykonaniem wniosków i decyzji dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym również tych opartych na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, pod warunkiem że właściwym organom krajowym nie udało się rozwiązać danej kwestii za obopólnym porozumieniem lub przy pomocy zainteresowanych przedstawicieli krajowych. Opinia ta zostaje natychmiast przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przedstawiciele krajowi i ich zastępcy mają status prokuratora, sędziego lub funkcjonariusza policji o równoważnych kompetencjach. Właściwe organy krajowe przyznają im uprawnienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, aby mogli oni wykonywać swoje zadania.

3.  Przedstawiciele krajowi i ich zastępcy mają status prokuratora, sędziego lub przedstawiciela organu sądowego o równoważnych kompetencjach zgodnie z prawem krajowym. Właściwe organy krajowe przyznają im uprawnienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, aby mogli oni wykonywać swoje zadania.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Kadencja przedstawicieli krajowych i ich zastępców trwa cztery lata i jest odnawialna jednokrotnie.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Państwa członkowskie wyznaczają przedstawicieli krajowych i ich zastępców, kierując się ich dowiedzionym długoletnim doświadczeniem praktycznym na wysokim poziomie w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ułatwiania lub wspierania w inny sposób wydawania i realizacji wniosków o wzajemną pomoc prawną lub o wzajemne uznanie bądź do samodzielnego wydawania i realizowania takich wniosków;

a)  ułatwiania lub wspierania w inny sposób wydawania i realizacji wniosków o wzajemną pomoc prawną lub o wzajemne uznanie;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  bezpośredniego kontaktowania się z dowolnym właściwym organem krajowym państwa członkowskiego oraz do wymiany informacji z takim organem;

b)  bezpośredniego kontaktowania się z dowolnym właściwym organem krajowym państwa członkowskiego lub z agencją unijną bądź innym właściwym organem, w tym z Prokuraturą Europejską, oraz do wymiany informacji z takim organem;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wydawać i realizować wszelkie wnioski o wzajemną pomoc lub o wzajemne uznanie;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  państwa członkowskie mogą przyznać przedstawicielom krajowym dodatkowe uprawnienia zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Państwa członkowskie oficjalnie powiadamiają Komisję i kolegium o tych uprawnieniach.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W porozumieniu z właściwym organem krajowym przedstawiciele krajowi:

2.  W porozumieniu z właściwym organem krajowym przedstawiciele krajowi mogą, zgodnie z prawem krajowym:

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nakazują podjęcie środków śledczych;

a)  nakazać podjęcie środków śledczych przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych lub wnieść o ich podjęcie;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy nie można w stosownym czasie osiągnąć porozumienia, przedstawiciele krajowi są uprawnieni do podjęcia środków, o których mowa w ust. 2, jak najszybciej informując o tym fakcie właściwy organ krajowy.

3.  W przypadkach niecierpiących zwłoki i o ile nie jest możliwe wskazanie w odpowiednim czasie właściwego organu krajowego lub skontaktowanie się z nim, przedstawiciele krajowi są uprawnieni do podjęcia środków, o których mowa w ust. 2, zgodnie z prawem krajowym, i natychmiast informują o tym fakcie właściwy organ krajowy.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3a, wnioski złożone przez przedstawicieli krajowych są rozpatrywane przez właściwy organ krajowy bez zbędnej zwłoki.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rejestry karne;

a)  rejestry karne, w tym europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS);

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wszyscy przedstawiciele krajowi, w przypadku gdy kolegium wykonuje swoje funkcje operacyjne na podstawie art. 4;

a)  wszyscy przedstawiciele krajowi;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszyscy przedstawiciele krajowi oraz dwaj przedstawiciele Komisji, w przypadku gdy kolegium wykonuje swoje funkcje kierownicze na podstawie art. 14.

b)  oraz dwaj przedstawiciele Komisji, w przypadku gdy kolegium wykonuje swoje funkcje kierownicze; jeden z tych przedstawicieli powinien także być członkiem zarządu zgodnie z art. 16 ust.4.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 − ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dyrektor administracyjny bierze udział w posiedzeniach kolegium związanych z zarządzaniem, nie mając prawa głosu.

3.  Dyrektor administracyjny bierze udział w posiedzeniach kolegium, nie mając prawa głosu.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kolegium odbywa co najmniej jedno posiedzenie operacyjne w miesiącu. Aby wykonywać swoje funkcje kierownicze, kolegium zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Ponadto kolegium zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej jego członków.

2.  Kolegium odbywa co najmniej jedno posiedzenie w miesiącu. Ponadto kolegium zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji w celu przedyskutowania zadań kolegium związanych z zarządzaniem lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich członków.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  O ile nie wskazano inaczej, kolegium podejmuje decyzje większością głosów swoich członków.

1.  O ile nie wskazano inaczej oraz jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, kolegium podejmuje decyzje większością głosów swoich członków.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wykonując swoje funkcje kierownicze, kolegium:

Aby wyraźnie rozgraniczyć wykonywane przez kolegium funkcje operacyjne i kierownicze, należy opracować przepisy, ograniczając do minimum obciążenia administracyjne przedstawicieli krajowych, tak aby położyć nacisk na pracę operacyjną Eurojustu. Zadania kolegium w zakresie zarządzania obejmują w szczególności przyjmowanie programów prac Eurojustu, budżetu, rocznego sprawozdania z działalności, oraz uzgodnień roboczych z partnerami. Kolegium powinno wykonywać uprawnienia organu powołującego w odniesieniu do dyrektora administracyjnego. Ponadto kolegium powinno przyjąć regulamin wewnętrzny Eurojustu.

a)  większością dwóch trzecich głosów swoich członków oraz zgodnie z art. 15 przyjmuje co roku dokument programowy Eurojustu;

 

b)  większością dwóch trzecich głosów swoich członków przyjmuje roczny budżet Eurojustu oraz wykonuje inne funkcje w odniesieniu do budżetu Eurojustu zgodnie z rozdziałem VI;

 

c)  przyjmuje roczne skonsolidowane sprawozdanie dotyczące działalności Eurojustu i do dnia [termin przewidziany w ramowym rozporządzeniu finansowym] następnego roku przesyła je do Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego oraz podaje wspomniane roczne skonsolidowane sprawozdanie dotyczące działalności do wiadomości publicznej;

 

d)  w ramach dokumentu programowego przyjmuje program w odniesieniu do zasobów ludzkich;

 

e)  przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Eurojustu zgodnie z art. 52;

 

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do jego członków;

 

g)  zgodnie z ust. 2 wykonuje – w odniesieniu do pracowników Eurojustu – uprawnienia organu powołującego przyznane temu organowi w regulaminie pracowniczym[1] oraz uprawnienia przyznane organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę w warunkach zatrudnienia innych pracowników[2] („uprawnienia organu powołującego”);

 

h)  powołuje dyrektora administracyjnego oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 17;

 

i)  powołuje księgowego i inspektora ochrony danych, którzy są funkcjonalnie niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków;

 

j)  przyjmuje uzgodnienia robocze zawarte zgodnie z art. 43;

 

k)  wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących zgodnie z art. 11;

 

l)  przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

 

2.  Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego kolegium przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi administracyjnemu i określającą warunki, na jakich można zawiesić przekazanie tych uprawnień. Dyrektor administracyjny jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

 

3.  Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, kolegium może zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi administracyjnemu i uprawnienia przekazane przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor administracyjny.

 

4.  Kolegium podejmuje decyzje w sprawie mianowania, przedłużenia kadencji oraz usunięcia ze stanowiska dyrektora administracyjnego większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

 

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [30 listopada każdego roku] kolegium przyjmuje dokument programowy zawierający założenia programu wieloletniego i rocznego, w oparciu o projekt przedstawiony przez dyrektora administracyjnego, biorąc pod uwagę opinię Komisji. Przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Dokument programowy staje się ostateczny po końcowym uchwaleniu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

1.  Do dnia [30 listopada każdego roku] kolegium przyjmuje dokument programowy zawierający założenia programu rocznego, w oparciu o projekt przedstawiony przez dyrektora administracyjnego, biorąc pod uwagę opinię Komisji. Przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji oraz Prokuraturze Europejskiej. Dokument programowy staje się ostateczny po końcowym uchwaleniu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W wieloletnim programie prac określa się ogólne założenia strategiczne, w tym cele, oczekiwane wyniki i wskaźniki skuteczności. Obejmuje on również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i personelu. Program w zakresie zasobów jest aktualizowany co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, a w szczególności w celu uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 56.

4.  W wieloletnim programie prac określa się ogólne założenia strategiczne, w tym cele, strategię współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, o czym mowa w art. 43, oczekiwane wyniki i wskaźniki skuteczności. Obejmuje on również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i personelu. Program w zakresie zasobów jest aktualizowany co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, a w szczególności w celu uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 56.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 − ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kolegium jest wspierane przez zarząd. Zarząd nie angażuje się w funkcje operacyjne Eurojustu, o których mowa w art. 4 i 5.

1.  Kolegium jest wspierane przez zarząd. Zarząd jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji administracyjnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Eurojustu. Prowadzi również niezbędne prace przygotowawcze nad pozostałymi kwestiami administracyjnymi, które ma zatwierdzić kolegium zgodnie z art. 5 ust. 2. Zarząd nie angażuje się w funkcje operacyjne Eurojustu, o których mowa w art. 4 i 5.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Zarząd może konsultować się z kolegium przy przygotowywaniu rocznego budżetu Eurojustu, sprawozdania rocznego oraz rocznych i wieloletnich programów prac i może uzyskiwać od kolegium inne nieoperacyjne informacje, jeżeli jest mu to niezbędne do wykonywania zadań.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ponadto zarząd:

2.  Zarząd:

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  przygotowuje roczny i wieloletni program prac Eurojustu w oparciu o projekt przygotowany przez dyrektora administracyjnego i przekazuje go kolegium do przyjęcia;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, która jest proporcjonalna do zagrożeń takimi nadużyciami, przy uwzględnieniu kosztów i korzyści środków, które mają zostać wdrożone;

b)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych dla Eurojustu opracowaną w oparciu o projekt przygotowany przez dyrektora administracyjnego;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  podejmuje wszelkie inne decyzje, które nie są jednoznacznie przypisane kolegium w art. 5 lub 14, lub nie należą do obowiązków dyrektora administracyjnego zgodnie z art. 18;

skreśla się

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

skreśla się

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  podejmuje wszelkie dodatkowe zadania administracyjne powierzone mu przez kolegium na mocy art. 5 ust. 4;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Eurojustu zgodnie z art. 52;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hc)  zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego przyjmuje decyzję opartą na art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników, przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi administracyjnemu i określającą warunki, na jakich można zawiesić przekazanie tych uprawnień; dyrektor administracyjny jest upoważniony do przekazywania tych uprawnień;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W razie potrzeby w sytuacji pilnej potrzeby zarząd może podejmować w imieniu kolegium określone decyzje tymczasowe w kwestiach administracyjnych oraz w kwestiach związanych z budżetem, które podlegają zatwierdzeniu przez kolegium.

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Zarząd odbywa co najmniej jedno posiedzenie zwyczajne co trzy miesiące. Ponadto zarząd zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek przynajmniej dwóch jego członków.

6.  Zarząd spotyka się co najmniej raz na trzy miesiące. W razie konieczności zarząd zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek przynajmniej dwóch jego członków.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor administracyjny jest powoływany przez kolegium z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Do celów zawarcia umowy z dyrektorem administracyjnym Eurojust jest reprezentowany przez przewodniczącego kolegium.

2.  Dyrektor administracyjny jest powoływany przez kolegium na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i menadżerskich, a także odpowiednich kompetencji i doświadczenia, z listy kandydatów zaproponowanej przez zarząd na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru, zgodnie z regulaminem Eurojustu. Do celów zawarcia umowy z dyrektorem administracyjnym Eurojust jest reprezentowany przez przewodniczącego kolegium.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kadencja dyrektora administracyjnego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się ocenę pracy dyrektora administracyjnego.

3.  Kadencja dyrektora administracyjnego trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu zarząd przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się ocenę pracy dyrektora administracyjnego.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kolegium, działając na wniosek Komisji, która uwzględnia ocenę wskazaną w ust. 3, może przedłużyć kadencję dyrektora administracyjnego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

4.  Kolegium, działając na wniosek zarządu, który uwzględnia ocenę wskazaną w ust. 3, może przedłużyć kadencję dyrektora administracyjnego jeden raz, na okres nie dłuższy niż cztery lata.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor administracyjny odpowiada przez kolegium i zarządem.

6.  Dyrektor administracyjny odpowiada przed kolegium.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Dyrektor administracyjny może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji kolegium działającego na wniosek Komisji.

7.  Dyrektor administracyjny może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji kolegium działającego na wniosek zarządu.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, kolegium lub zarządu, dyrektor administracyjny jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje do żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego podmiotu ani też nie przyjmuje od nich takich instrukcji.

2.  Bez uszczerbku dla uprawnień kolegium lub zarządu, dyrektor administracyjny jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje do żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego podmiotu ani też nie przyjmuje od nich takich instrukcji.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  bieżące administrowanie Eurojustem;

a)  bieżące administrowanie Eurojustem i zarządzanie personelem;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opracowywanie dokumentu programowego oraz przekazywanie go zarządowi i kolegium po skonsultowaniu go z Komisją;

c)  opracowywanie rocznego i wieloletniego programu prac oraz przekazywanie go zarządowi do zatwierdzenia;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  realizację dokumentu programowego oraz przekazywanie zarządowi i kolegium sprawozdań z jego realizacji;

d)  realizację rocznego i wieloletniego programu prac oraz przekazywanie zarządowi i kolegium sprawozdań z jego realizacji;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli, ocen i dochodzeń, w tym tych przeprowadzonych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i OLAF, oraz przekazywanie zarządowi, Komisji i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych dwa razy w roku sprawozdań z postępów w realizacji tego planu;

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli, ocen i dochodzeń, w tym tych przeprowadzonych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i OLAF, oraz przekazywanie kolegium, zarządowi, Komisji i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych dwa razy w roku sprawozdań z postępów w realizacji tego planu;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  ochrona interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie niewłaściwie wypłaconych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych i finansowych;

skreśla się

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera j a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  wykonywanie w odniesieniu do pracowników Agencji uprawnień przyznanych organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego oraz uprawnień przyznanych organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników („uprawnień organu powołującego”);

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera j b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  zapewnianie niezbędnego wsparcia administracyjnego w celu ułatwienia pracy operacyjnej Eurojustu;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera j c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jc)  wspieranie przewodniczącego i wiceprzewodniczących w wykonywaniu ich obowiązków.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera j d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jd)  przygotowanie wstępnego projektu rocznego budżetu Eurojustu, który należy przedstawić zarządowi i z nim skonsultować przed przyjęciem przez zarząd;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przedstawiciele dyżurnej jednostki koordynacyjnej bezzwłocznie podejmują działania związane z wykonaniem wniosku w ich państwie członkowskim.

3.  Przedstawiciele dyżurnej jednostki koordynacyjnej skutecznie i bezzwłocznie podejmują działania związane z wykonaniem wniosku w ich państwie członkowskim.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Wszyscy krajowi korespondenci wyznaczeni przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 muszą posiadać umiejętności i doświadczenie wymagane do wykonywania tych funkcji.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  krajowych korespondentów do spraw związanych z kompetencjami Prokuratury Europejskiej w odniesieniu do nieuczestniczących państw członkowskich;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zachowują swoje stanowisko i swój status w świetle prawa krajowego.

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zachowują swoje stanowisko i swój status w świetle prawa krajowego, o ile zachowanie stanowiska i statusu nie stanowi przeszkody w wykonywaniu przez nie obowiązków nałożonych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 5 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  utrzymywanie bliskich stosunków z krajową jednostką Europolu.

d)  utrzymywanie bliskich stosunków z krajową jednostką Europolu, innymi punktami kontaktowymi europejskiej sieci sądowej oraz innymi odpowiednimi właściwymi organami krajowymi.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy państw członkowskich wymieniają z Eurojustem wszelkie informacje konieczne do wykonywania jego zadań zgodnie z art. 2 i 4 oraz z przepisami o ochronie danych określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Wymiana ta obejmuje przynajmniej informacje, o których mowa w ust. 5, 6 i 7.

1.  Właściwe organy państw członkowskich wymieniają z Eurojustem wszelkie informacje konieczne do wykonywania jego zadań zgodnie z art. 2 i 4 oraz z przepisami o ochronie danych określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Wymiana ta obejmuje przynajmniej informacje, o których mowa w ust. 4, 5 i 6.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przekazanie informacji Eurojustowi jest traktowane jako złożenie wniosku o pomoc Eurojustu w danej sprawie wyłącznie w przypadku, gdy tak postanowią właściwe organy.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 − ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki informują swoich przedstawicieli krajowych o wszelkich przypadkach przestępstw wchodzących w zakres kompetencji Eurojustu, które to przypadki dotyczą co najmniej trzech państw członkowskich i w odniesieniu do których wnioski lub decyzje dotyczące współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym także te oparte na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, zostały przekazane do co najmniej dwóch państw członkowskich.

5.  Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki informują swoich przedstawicieli krajowych o wszelkich przypadkach, które dotyczą bezpośrednio co najmniej trzech państw członkowskich i w odniesieniu do których wnioski lub decyzje dotyczące współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym także te oparte na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, zostały przekazane do co najmniej dwóch państw członkowskich, oraz

 

a)  gdy za dane przestępstwo w państwie członkowskim występującym z wnioskiem lub wydającym decyzję grozi kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający polegający na pozbawieniu wolności na maksymalny okres co najmniej pięciu lub sześciu lat – zależnie od decyzji danego państwa członkowskiego – i jest ono uwzględnione w następującym wykazie:

 

(i)  handel ludźmi;

 

(ii)  niegodziwe traktowanie w celach seksualnych oraz wykorzystywanie seksualne, w tym pornografia dziecięca i nagabywanie dzieci w celach seksualnych;

 

(iii)  handel narkotykami;

 

(iv)  nielegalny handel bronią palną, częściami i elementami tej broni, amunicją i materiałami wybuchowymi;

 

(v)  korupcja;

 

(vi)  przestępstwa na szkodę interesów finansowych Unii;

 

(vii)  fałszowanie pieniędzy i środków płatniczych;

 

(viii)  działania związane z praniem pieniędzy;

 

(ix)  przestępczość komputerowa; lub

 

b)  gdy stan faktyczny wskazuje na udział organizacji przestępczej; lub

 

c)  z przesłanek wynika, że sprawa może mieć istotny wymiar transgraniczny lub może mieć następstwa na poziomie Unii lub może dotyczyć innych państw członkowskich niż te, które są bezpośrednio zaangażowane.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 − ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki informują swoich przedstawicieli krajowych o wszelkich przypadkach przestępstw wchodzących w zakres kompetencji Eurojustu, które to przypadki dotyczą co najmniej trzech państw członkowskich i w odniesieniu do których wnioski lub decyzje dotyczące współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym także te oparte na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, zostały przekazane do co najmniej dwóch państw członkowskich.

5.  Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki informują swoich przedstawicieli krajowych o wszelkich przypadkach, które dotyczą bezpośrednio co najmniej dwóch państw członkowskich i w odniesieniu do których wnioski lub decyzje dotyczące współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym także te oparte na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, zostały przekazane do co najmniej dwóch państw członkowskich.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, są przekazywane w postaci ustrukturyzowanej określonej przez Eurojust.

9.  Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, są przekazywane w postaci ustrukturyzowanej określonej przez Eurojust. Organ krajowy nie ma obowiązku udzielania tych informacji, jeżeli zostały już one przekazane Eurojustowi zgodnie z innymi przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust dostarcza właściwym organom krajowym informacje o wynikach przetwarzania informacji, w tym o powiązaniach ze sprawami już zarejestrowanymi w zautomatyzowanym systemie zarządzania sprawami. Informacje te mogą obejmować dane osobowe.

1.  Eurojust bez zbędnej zwłoki dostarcza właściwym organom krajowym informacje o wynikach przetwarzania informacji, w tym o powiązaniach ze sprawami już zarejestrowanymi w zautomatyzowanym systemie zarządzania sprawami. Informacje te mogą obejmować dane osobowe.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki podejmują działania w sprawie wniosków i opinii Eurojustu wydanych na podstawie art. 4. Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich postanowią nie uwzględnić wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 2, lub postanowią, że nie zastosują się do pisemnej opinii, o której mowa w art. 4 ust. 4 lub 5, bez zbędnej zwłoki informują Eurojust o swojej decyzji i jej przyczynach. Jeżeli podanie przyczyn decyzji o odmowie przyjęcia wniosku nie jest możliwe ze względu na fakt, że wyrządziłoby to szkodę żywotnym interesom bezpieczeństwa narodowego lub zagroziłoby bezpieczeństwu osób fizycznych, właściwe organy państw członkowskich mogą powołać się na względy operacyjne.

Właściwe organy krajowe bez zbędnej zwłoki podejmują działania w sprawie wniosków i opinii Eurojustu wydanych na podstawie art. 4, a w pilnych sprawach Eurojust może wskazać termin podjęcia takich działań. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich są zobowiązane zastosować się do wniosku złożonego przez Eurojust, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i w art. 4 ust. 2 (nowy), lub do pisemnej opinii, o której mowa w art. 4 ust. 4 lub 5, chyba że mogą wykazać Eurojustowi w uzasadnionej opinii, że natychmiastowe zastosowanie się do wniosku zagroziłoby pomyślnemu prowadzeniu toczącego się postępowania przygotowawczego lub bezpieczeństwu osób. Wszelkie opóźnienia w zakresie zastosowania się do wniosków i opinii Eurojustu wynikających z art. 4 muszą być należycie uzasadnione.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust tworzy zautomatyzowany system zarządzania sprawami składający się z akt tymczasowych i z indeksu, w których zawarte są dane osobowe określone w załączniku 2 i dane inne niż osobowe.

1.  Eurojust tworzy zautomatyzowany system zarządzania sprawami obejmujący akta tymczasowe i indeks, w których zawarte są dane osobowe określone w załączniku 2 i dane inne niż osobowe.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ułatwianie monitorowania legalności i zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

c)  ułatwianie monitorowania legalności i zgodności z prawem Unii w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 315.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Indeks zawiera odniesienia do akt tymczasowych przetwarzanych w Eurojuście i nie może zawierać żadnych danych osobowych innych niż dane, o których mowa w pkt 1 lit. a)–i), k) oraz m), a także w pkt 2 załącznika 2.

4.  Indeks zawiera odniesienia do akt tymczasowych przetwarzanych w Eurojuście i nie może zawierać żadnych danych osobowych innych niż dane, o których w pkt 2 załącznika 2.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Do celów przetwarzania operacyjnych danych osobowych Eurojust nie może tworzyć żadnych innych zautomatyzowanych plików danych niż zautomatyzowany system zarządzania sprawami lub akta tymczasowe.

6.  Do celów przetwarzania operacyjnych danych osobowych Eurojust nie może tworzyć żadnych innych zautomatyzowanych plików danych niż zautomatyzowany system zarządzania sprawami.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Zautomatyzowany system zarządzania sprawami i jego akta tymczasowe udostępniane są do użytku Prokuratury Europejskiej.

7.  Zautomatyzowany system zarządzania sprawami i jego akta tymczasowe udostępniane są do użytku Prokuratury Europejskiej w zakresie podlegającym jej kompetencji.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Przepisy dotyczące dostępu do zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami i akt tymczasowych mają zastosowanie odpowiednio do Prokuratury Europejskiej. Informacje wprowadzone przez Prokuraturę Europejską do zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami, akt tymczasowych i indeksu nie są jednak udostępniane na szczeblu krajowym.

8.  Przepisy dotyczące dostępu do zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami i akt tymczasowych mają zastosowanie odpowiednio do Prokuratury Europejskiej w zakresie podlegającym jej kompetencji. Informacje wprowadzone przez Prokuraturę Europejską do zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami, akt tymczasowych i indeksu nie są jednak udostępniane na szczeblu krajowym.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przedstawiciel krajowy, który otworzył akta tymczasowe, decyduje, które informacje odnoszące się do tych akt należy umieścić w indeksie.

3.  Przedstawiciel krajowy, który otworzył akta tymczasowe, decyduje, które informacje odnoszące się do tych akt, zgodnie z art. 24 ust. 4, należy umieścić w indeksie.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie informacji

1.  O ile jest to niezbędne dla realizacji wyraźnie określonego zadania, Eurojust zgodnie z niniejszym rozporządzeniem może w ramach swych uprawnień i do celów wykonywania swoich funkcji operacyjnych przetwarzać w sposób zautomatyzowany lub w ręcznie uporządkowanych katalogach wyłącznie dane osobowe wymienione w pkt 1 załącznika 2 dotyczące osób, które zgodnie z prawodawstwem krajowym zainteresowanych państw członkowskich są podejrzane o popełnienie lub udział w popełnieniu przestępstwa, w odniesieniu do którego Eurojust jest uprawniony do działania, lub które zostały skazane za popełnienie takiego przestępstwa.

Rozporządzenie nr 45/2001 ma zastosowanie do ochrony osób w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Eurojust w kontekście jego działalności.

2.  Eurojust może przetwarzać tylko dane osobowe wymienione w pkt 2 załącznika 2 dotyczące osób, które zgodnie z prawodawstwem krajowym zainteresowanych państw członkowskich uważane są za świadków lub ofiary w ramach dochodzenia lub ścigania dotyczącego co najmniej jednego rodzaju przestępczości i przestępstw określonych w art. 3, bądź osób poniżej 18. roku życia. Przetwarzanie takich danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne do realizacji wyraźnie określonego zadania Eurojustu w ramach jego uprawnień i do celów wykonywania jego funkcji operacyjnych.

 

3.  W wyjątkowych przypadkach Eurojust może także przez ograniczony okres, który nie przekracza czasu niezbędnego do zamknięcia sprawy, w związku z którą przetwarzane są dane, przetwarzać dane osobowe inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 2, odnoszące się do okoliczności przestępstwa, gdy dotyczą one bezpośrednio trwającego dochodzenia, które Eurojust koordynuje lub pomaga koordynować, i stanowią jego część, oraz pod warunkiem że przetwarzanie tych danych jest absolutnie niezbędne dla celów określonych w ust. 1. Inspektor ochrony danych, o którym mowa w art. 31, jest niezwłocznie informowany o zastosowaniu niniejszego ustępu oraz o szczególnych okolicznościach, które uzasadniają konieczność przetwarzania tych danych osobowych. W przypadku gdy dane odnoszą się do świadków lub ofiar w rozumieniu ust. 2, decyzja o przetwarzaniu danych podejmowana jest wspólnie przez przynajmniej dwóch przedstawicieli krajowych.

 

4.  Dane osobowe, przetwarzane przy pomocy środków automatycznych lub innych, ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do związku zawodowego oraz dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego mogą być przetwarzane przez Eurojust jedynie wtedy, gdy są one absolutnie niezbędne dla krajowego dochodzenia, a także dla koordynacji z Eurojustem oraz jeśli uzupełniają one inne dane osobowe już przetwarzane. Inspektor ochrony danych jest niezwłocznie informowany o zastosowaniu niniejszego ustępu. Wyżej wymienione dane nie mogą być przetwarzane w indeksie określonym w art. 24 ust. 4. W przypadku gdy odnośne dane dotyczą świadków lub ofiar w rozumieniu ust. 2, decyzja o przetworzeniu tych danych podejmowana jest przez kolegium.

 

5.  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Eurojust w kontekście jego działalności. Niniejsze rozporządzenie doprecyzowuje i uzupełnia rozporządzenie (WE) nr 45/2001 w zakresie, w jakim dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Eurojust na potrzeby jego zadań operacyjnych.

 

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane osobowe przetwarzane przez Eurojust nie mogą być przechowywane po terminie, który spośród poniższych terminów wypada najwcześniej:

skreśla się

a)  terminie, po którym zakazane jest prowadzenie dochodzenia na mocy przepisów o okresie przedawnienia obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich, których dotyczą dochodzenie i postępowania karne;

 

b)  terminie, w którym dana osoba została uniewinniona, a orzeczenie sądowe zakończyło postępowanie w sprawie;

 

c)  terminie trzech lat od dnia, z którym orzeczenie sądowe ostatniego z państw członkowskich, których dotyczą dochodzenie lub postępowania karne, zakończyło postępowanie w sprawie;

 

d)  terminie, w którym Eurojust i zainteresowane państwa członkowskie wspólnie stwierdziły lub ustaliły, że nie jest już konieczne, by Eurojust koordynował dochodzenie i postępowania karne, chyba że istnieje obowiązek przedstawiania Eurojustowi takich informacji zgodnie z art. 21 ust. 5 lub 6;

 

e)  terminie trzech lat od dnia, w którym przekazano dane zgodnie z art. 21 ust. 6 lub 7.

 

2.  Przestrzeganie terminów przechowywania, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c) i d), jest stale sprawdzane przy pomocy właściwych środków automatycznego przetwarzania. Pomimo to sprawdzanie celowości przechowywania danych powinno odbywać się co trzy lata od ich wprowadzenia. Jeżeli dane dotyczące osób, o których mowa w art. 27 ust. 4, są przechowywane przez okres dłuższy niż pięć lat, informuje się o tym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

3.  Po upływie jednego z terminów przechowywania, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c) i d), Eurojust dokonuje przeglądu celowości dłuższego przechowywania danych do celów wykonywania jego zadań i może zdecydować na zasadzie odstępstwa o przechowywaniu odnośnych danych do czasu następnego przeglądu. Powody dalszego przechowywania należy uzasadnić i zarejestrować. W przypadku braku decyzji o dalszym przechowywaniu danych osobowych przedmiotowe dane są automatycznie usuwane po upływie trzech lat. Jeżeli jednak w myśl ust. 1 lit. a) przepisy o przedawnieniu obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich zakazują dochodzenia, dane można przechowywać tylko wtedy, gdy Eurojust ich potrzebuje, by móc udzielać pomocy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

4.  W przypadku gdy zgodnie z ust. 3 dane przechowywano po terminach, o których mowa w ust. 1, Europejski Inspektor Ochrony Danych dokonuje przeglądu celowości przechowywania odnośnych danych co trzy lata.

 

5.  W przypadku akt zawierających niezautomatyzowane i nieustrukturyzowane dane po upływie terminu przechowywania ostatniej pozycji zautomatyzowanych danych w tych aktach wszystkie dokumenty z odnośnych akt zwracane są do organu, który je dostarczył, a ich kopie podlegają zniszczeniu.

 

6.  W przypadku gdy Eurojust koordynował dochodzenie lub postępowania karne, zainteresowani przedstawiciele krajowi informują Eurojust i inne zainteresowane państwa członkowskie o wszelkich orzeczeniach sądowych związanych ze sprawą, które kończą postępowanie w danej sprawie, między innymi w celu zastosowania ust. 1 lit. b).

 

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na potrzeby weryfikacji zgodności przetwarzania danych z prawem, samodzielnego monitorowania i zapewniania odpowiedniej integralności i bezpieczeństwa danych Eurojust prowadzi rejestr wszelkiego gromadzenia, przekształcania, ujawniania, łączenia lub usuwania danych osobowych wykorzystywanych w celach operacyjnych oraz dostępu do nich. Takie rejestry lub dokumentacja są usuwane po 18 miesiącach, chyba że dane są wciąż potrzebne do trwających kontroli.

skreśla się

2.  Rejestry lub dokumentacja sporządzone na mocy ust. 1 są udostępniane Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych na jego wniosek. Europejski Inspektor Ochrony Danych wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu kontroli ochrony danych, zapewniając odpowiednie przetwarzanie danych, jak również integralność i bezpieczeństwo danych.

 

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tylko przedstawiciele krajowi, ich zastępcy i asystenci oraz osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2, jeżeli są podłączone do zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami, oraz upoważniony personel Eurojustu mogą, w celu wykonywania zadań Eurojustu i z zachowaniem ograniczeń przewidzianych w art. 24, 25 i 26, mieć dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Eurojust na potrzeby jego zadań operacyjnych.

skreśla się

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd mianuje inspektora danych osobowych zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

skreśla się

2.  W ramach wykonywania obowiązków określonych w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 inspektor danych osobowych:

 

a)  zapewnia prowadzenie pisemnego rejestru przekazywanych danych osobowych;

 

b)  współpracuje z pracownikami Eurojustu odpowiedzialnymi za procedury, szkolenia i doradztwo w zakresie przetwarzania danych;

 

c)  przygotowuje roczne sprawozdanie i przekazuje je kolegium oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

 

3.  W ramach wykonywania swoich zadań inspektor ochrony danych ma dostęp do wszystkich danych przetwarzanych przez Eurojust i do wszystkich pomieszczeń Eurojustu.

 

4.  Pracownicy Eurojustu pomagający inspektorowi ochrony danych w wykonywaniu jego obowiązków mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Eurojuście oraz do pomieszczeń Eurojustu w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.

 

5.  Jeśli inspektor ochrony danych uzna, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 lub niniejszego rozporządzenia dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są przestrzegane, informuje o tym dyrektora administracyjnego i wzywa go do usunięcia tego naruszenia w określonym terminie. Jeśli dyrektor administracyjny nie usunie w określonym terminie tego naruszenia związanego z przetwarzaniem danych, inspektor ochrony danych informuje kolegium i uzgadnia z nim termin udzielenia odpowiedzi. Jeżeli kolegium nie usunie w określonym terminie naruszenia związanego z przetwarzaniem danych, inspektor ochrony danych przekazuje sprawę Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

 

6.  Zarząd przyjmuje przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

 

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każda osoba, której dane dotyczą i która pragnie skorzystać z przysługującego jej prawa dostępu do danych osobowych, może bezpłatnie złożyć w tej sprawie stosowny wniosek do wyznaczonego do tego celu organu w wybranym przez siebie państwie członkowskim. Organ ten niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku przekazuje go Eurojustowi.

skreśla się

2.  Eurojust odpowiada na wniosek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od jego otrzymania,

 

3.  Eurojust konsultuje się z właściwymi organami zainteresowanych państw członkowskich w odniesieniu do podejmowanej decyzji. Decyzja o dostępie do danych jest uzależniona od ścisłej współpracy Eurojustu i państw członkowskich, których przekazanie takich danych bezpośrednio dotyczy. W każdym przypadku, w którym państwo członkowskie sprzeciwia się proponowanej odpowiedzi Eurojustu, przekazuje Eurojustowi uzasadnienie swojego sprzeciwu.

 

4.  W przypadku gdy prawo dostępu jest ograniczone zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, Eurojust informuje o tym fakcie na piśmie osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 20 ust. 3 tego rozporządzenia. Informacja o głównych przesłankach może zostać pominięta, jeżeli udzielenie takiej informacji pozbawiłoby sensu przedmiotowe ograniczenie. Osoba, której dane dotyczą, jest informowana przynajmniej o przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych weryfikacji przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

5.  Eurojust dokumentuje powody pominięcia przekazania informacji o głównych przesłankach, na jakich opiera się ograniczenie, o którym mowa w ust. 4.

 

6.  Zainteresowani przedstawiciele krajowi rozpatrują przedmiotowy wniosek i podejmują decyzję w imieniu Eurojustu. Wniosek zostaje rozpatrzony w pełni w terminie trzech miesięcy od jego otrzymania. W przypadku gdy przedstawiciele nie mogą osiągnąć porozumienia, przekazują sprawę kolegium, które podejmuje decyzję w sprawie wniosku większością dwóch trzecich głosów.

 

7.  Jeżeli stosując art. 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, Europejski Inspektor Ochrony Danych kontroluje zgodność przetwarzania danych przez Eurojust z prawem, informuje osobę, której dane dotyczą, przynajmniej o przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych weryfikacji przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeśli dane osobowe, które należy poprawić lub usunąć lub których przetwarzanie należy ograniczyć zgodnie z art. 14, 15 lub 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, zostały przekazane Eurojustowi przez państwa trzecie, organizacje międzynarodowe, strony prywatne lub osoby prywatne lub jeżeli wynikają one z analiz przeprowadzonych przez Eurojust, Eurojust koryguje lub usuwa takie dane bądź ogranicza ich przetwarzanie.

skreśla się

2.  Jeżeli dane osobowe, które należy poprawić lub usunąć lub których przetwarzanie należy ograniczyć zgodnie z art. 14, 15 lub 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, zostały przekazane Eurojustowi bezpośrednio przez państwa członkowskie, Eurojust poprawia lub usuwa takie dane lub ogranicza ich przetwarzanie w porozumieniu z państwami członkowskimi.

 

3.  Jeżeli nieprawidłowe dane zostały przekazane w inny właściwy sposób lub jeżeli błędy w danych dostarczonych przez państwa członkowskie wynikają z wadliwego przekazu bądź dane przekazano z naruszeniem niniejszego rozporządzenia lub gdy błędy są wynikiem wprowadzania, przejęcia lub przechowywania przez Eurojust danych w nieprawidłowy sposób lub z naruszeniem niniejszego rozporządzenia, Eurojust poprawia lub usuwa te dane we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

 

4.  W przypadkach, o których mowa w art. 14, 15 lub 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, bezzwłocznie powiadamia się wszystkich odbiorców takich danych zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Następnie w sposób zgodny z mającymi do nich zastosowanie przepisami odbiorcy poprawiają lub usuwają wymienione dane bądź ograniczają przetwarzanie tych danych w swoich systemach.

 

5.  Eurojust powiadamia osobę, której dane dotyczą, na piśmie i bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku, o poprawieniu lub usunięciu odnoszących się do niej danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania.

 

6.  Eurojust informuje na piśmie osobę, której dane dotyczą, o wszelkich odmowach poprawienia lub usunięcia danych bądź ograniczenia przetwarzania danych oraz o możliwości złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i sądowych środków odwoławczych.

 

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust przetwarza dane osobowe w taki sposób, by można było ustalić, który organ dostarczył dane lub skąd uzyskano dane osobowe.

skreśla się

2.  Odpowiedzialność za jakość danych osobowych spoczywa na państwie członkowskim, które dostarczyło dane osobowe Eurojustowi, oraz na Eurojuście w odniesieniu do danych osobowych dostarczonych przez organy UE, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, a także w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych przez Eurojust z publicznie dostępnych źródeł.

 

3.  Odpowiedzialność za zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 oraz z niniejszym rozporządzeniem spoczywa na Eurojuście. Odpowiedzialność za zgodność z prawem przekazu danych osobowych dostarczonych Eurojustowi przez państwa członkowskie spoczywa na państwie członkowskim, które dostarcza dane osobowe, oraz na Eurojuście w odniesieniu do danych osobowych dostarczanych przez niego państwom członkowskim, organom UE, państwom trzecim lub organizacjom.

 

4.  Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego rozporządzenia Eurojust jest odpowiedzialny za wszystkie dane, które przetwarza.

 

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejski Inspektor Ochrony Danych działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami właściwymi w zakresie nadzoru ochrony danych w konkretnych kwestiach wymagających krajowego zaangażowania, zwłaszcza jeżeli Europejski Inspektor Ochrony Danych lub krajowy organ właściwy w zakresie nadzoru ochrony danych stwierdzi znaczące rozbieżności między praktykami państw członkowskich lub potencjalnie niezgodne z prawem przekazanie przy wykorzystaniu kanałów komunikacji Eurojustu, lub w kontekście kwestii podniesionych przez przynajmniej jeden krajowy organ nadzorczy w sprawie wykonania i interpretacji niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, Europejski Inspektor Ochrony Danych i krajowe organy właściwe w zakresie nadzoru ochrony danych, działając w zakresie swoich odpowiednich kompetencji, mogą wymieniać się odpowiednimi informacjami, pomagać sobie w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, badać trudności w interpretacji lub stosowaniu niniejszego rozporządzenia, analizować problemy związane z przeprowadzaniem niezależnego nadzoru lub korzystaniem z praw przez osoby, których dane dotyczą, sporządzać zharmonizowane wnioski dotyczące wspólnych rozwiązań wszelkich problemów oraz promować wiedzę na temat praw do ochrony danych, zależnie od potrzeb.

 

3.  W razie potrzeby krajowe organy nadzorcze spotykają się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych w celach określonych w niniejszym artykule. Koszty takich spotkań ponosi Europejski Inspektor Ochrony Danych, który zajmuje się też ich obsługą. Podczas pierwszego spotkania przyjęty zostaje regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowywane są wspólnie, zależnie od potrzeb.

 

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli skarga wniesiona na podstawie art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przez osobę, której dane dotyczą, ma związek z decyzją, o której mowa w art. 32 lub 33, Europejski Inspektor Ochrony Danych zasięga opinii krajowych organów nadzorczych lub właściwego organu sądowego w państwie członkowskim, które było źródłem danych, lub bezpośrednio zainteresowanego państwa członkowskiego. Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, która może obejmować nawet odmowę przekazania jakichkolwiek informacji, jest podejmowana w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzorczym lub właściwym organem sądowym.

skreśla się

2.  Jeżeli skarga dotyczy przetwarzania danych dostarczonych Eurojustowi przez państwo członkowskie, Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia prawidłowe przeprowadzenie niezbędnych kontroli w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzorczym państwa członkowskiego, które dostarczyło dane.

 

3.  Jeżeli skarga dotyczy przetwarzania danych dostarczonych Eurojustowi przez organy UE, państwa trzecie, organizacje międzynarodowe lub strony prywatne, Europejski Inspektor Ochrony Danych dopilnowuje, aby Eurojust przeprowadził niezbędne kontrole.

 

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1  Zgodnie z art. 340 Traktatu Eurojust odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom fizycznym, wynikające z prowadzonego przez niego nieuprawnionego lub niewłaściwego przetwarzania danych.

skreśla się

2.  Skargi przeciwko Eurojustowi dotyczące odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości zgodnie z art. 268 Traktatu.

 

3.  Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne, zgodnie z jego prawem krajowym, za wszelkie szkody wyrządzone osobom fizycznym, wynikające z prowadzonego przez nie nieuprawnionego lub niewłaściwego przetwarzania danych przekazanych do Eurojustu.

 

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 − ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania jego zadań, Eurojust może ustanawiać i utrzymywać współpracę z organami i agencjami Unii zgodnie z celami przedmiotowych organów lub agencji, z właściwymi organami państw trzecich, organizacjami międzynarodowymi i Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (Interpolem).

1.  W zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania jego zadań, Eurojust może ustanawiać i utrzymywać współpracę z organami i agencjami Unii zgodnie z celami przedmiotowych organów lub agencji, z właściwymi organami państw trzecich, organizacjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (Interpolem), zgodnie ze strategią, o której mowa w art. 43.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W zakresie, w jakim jest to istotne dla wykonywania jego zadań, i z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń przewidzianych na podstawie art. 21 ust. 8, Eurojust może wymieniać wszystkie informacje, z wyjątkiem danych osobowych, bezpośrednio z jednostkami, o których mowa w ust. 1.

2.  W zakresie, w jakim jest to istotne dla wykonywania jego zadań, i z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń przewidzianych na podstawie art. 21 ust. 8 i art. 62, Eurojust może wymieniać wszystkie informacje, z wyjątkiem danych osobowych, bezpośrednio z jednostkami, o których mowa w ust. 1

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do celów określonych w ust. 1 i 2 Eurojust dokonuje uzgodnień roboczych z podmiotami, o których mowa w ust. 1. Uzgodnienia te nie stanowią podstawy do umożliwienia wymiany danych osobowych i nie są wiążące dla Unii ani jej państw członkowskich.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Eurojust może otrzymywać i przetwarzać dane osobowe pochodzące od podmiotów, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji jego zadań, i z zastrzeżeniem przepisów sekcji IV.

3.  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Eurojust może otrzymywać i przetwarzać dane osobowe pochodzące od podmiotów, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji jego zadań.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Eurojust przekazuje dane osobowe państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym i Interpolowi wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu zapobiegania przestępstwom, które są objęte uprawnieniami Eurojustu, i zwalczania tych zjawisk zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Jeżeli dane, które mają być przekazane, zostały dostarczone przez państwo członkowskie, Eurojust uzyskuje zgodę danego państwa członkowskiego, chyba że:

skreśla się

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  można założyć przedmiotową zgodę, ponieważ dane państwo członkowskie nie ograniczyło wyraźnie możliwości dalszego przekazywania danych; lub

skreśla się

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dane państwo członkowskie z góry udzieliło zgody na takie dalsze przekazanie, ogólnie lub na specjalnych warunkach. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

skreśla się

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dalsze przekazywanie osobom trzecim danych osobowych otrzymanych od Eurojustu przez państwa członkowskie, organy lub agencje Unii, państwa trzecie i organizacje międzynarodowe lub Interpol jest zakazane, chyba że Eurojust udzielił na to wyraźnej zgody po rozważeniu okoliczności przedmiotowej sprawy, w odniesieniu do określonego celu, który nie jest niezgodny z celem, w którym dane zostały przekazane.

skreśla się

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział V – sekcja 2 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

STOSUNKI Z PARTNERAMI

STOSUNKI Z PARTNERAMI W UNII

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Sekretariat sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych oraz sekretariat sieci utworzonej decyzją Rady 2002/494/WSiSW stanowią część personelu Eurojustu. Sekretariaty te działają jako odrębne jednostki. Mogą one korzystać z zasobów administracyjnych Eurojustu, które są im potrzebne do realizacji ich zadań. Eurojust zapewnia koordynację między przedmiotowymi sekretariatami. Niniejszy ustęp stosuje się do sekretariatu każdej nowej sieci utworzonej na mocy decyzji Rady, jeżeli w decyzji tej przewiduje się, że obsługę sekretariatu zapewnia Eurojust.

2.  Sekretariat sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych oraz sekretariat sieci utworzonej decyzją Rady 2002/494/WSiSW stanowią część personelu Eurojustu. Sekretariaty te działają jako odrębne jednostki. Mogą one korzystać z zasobów administracyjnych Eurojustu, które są im potrzebne do realizacji ich zadań. Eurojust zapewnia koordynację między przedmiotowymi sekretariatami. Niniejszy ustęp stosuje się do sekretariatu każdej nowej odnośnej sieci zaangażowanej we współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, której Eurojust zapewnia wsparcie w postaci sekretariatu. Eurojust może wspierać, w tym w razie potrzeby za pośrednictwem sekretariatu w siedzibie Eurojustu, odpowiednie sieci i organy europejskie zaangażowane we współpracę sądową w sprawach karnych.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust podejmuje wszelkie stosowne środki, aby umożliwić Europolowi w zakresie jego mandatu pośredni dostęp do informacji przekazanych Eurojustowi w oparciu o system trafieniowy („hit/no hit”), bez uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń wskazanych przez państwa członkowskie, organy Unii i państwa trzecie, organizacje międzynarodowe lub Interpol. W przypadku trafienia Eurojust wszczyna procedurę, dzięki której można wymieniać informacje będące przedmiotem trafienia, zgodnie z decyzją państwa członkowskiego, organu Unii, państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub Interpolu, które przekazały informacje do Eurojustu.

1.  Eurojust podejmuje wszelkie stosowne środki, aby umożliwić Europolowi w zakresie jego mandatu pośredni dostęp do informacji przekazanych Eurojustowi w oparciu o system trafieniowy („hit/no hit”), bez uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń wskazanych przez państwa członkowskie, organy Unii i państwa trzecie, organizacje międzynarodowe, w tym Interpol. W przypadku trafienia Eurojust wszczyna procedurę, dzięki której można wymieniać informacje będące przedmiotem trafienia, zgodnie z decyzją państwa członkowskiego, organu Unii, państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, w tym Interpolu, które przekazały informacje do Eurojustu.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przeszukiwania informacji zgodnie z ust. 1 dokonuje się jedynie w celu ustalenia, czy informacje dostępne w Eurojuście pasują do informacji przetwarzanych w Europolu.

2.  Przeszukiwania informacji zgodnie z ust. 1 dokonuje się jedynie w celu ustalenia, czy informacje dostępne w Eurojuście pasują do informacji przetwarzanych w Europolu. W przypadku trafienia Europol określa, które dane są mu potrzebne, a Eurojust może przekazać te dane Europolowi wyłącznie w stopniu, w jakim dane, na podstawie których trafienie zostało wygenerowane, są niezbędne do prawidłowego wykonywania jego zadań.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli podczas działań Eurojustu związanych z przetwarzaniem informacji w odniesieniu do poszczególnych dochodzeń Eurojust lub dane państwo członkowskie stwierdzi potrzebę koordynacji, współpracy lub wsparcia zgodnie z mandatem Europolu, Eurojust powiadamia o tym wspomniane jednostki oraz wszczyna procedurę wymiany informacji, zgodnie z decyzją państwa członkowskiego przekazującego informacje. W takim przypadku Eurojust konsultuje się z Europolem.

4.  Jeżeli podczas działań Eurojustu związanych z przetwarzaniem informacji w odniesieniu do poszczególnych dochodzeń Eurojust lub dane państwo członkowskie stwierdzi potrzebę koordynacji, współpracy lub wsparcia zgodnie z mandatem Europolu, Eurojust powiadamia o tym wspomniane jednostki oraz wszczyna procedurę wymiany informacji, zgodnie z decyzją państwa członkowskiego przekazującego informacje. W takim przypadku Europol konsultuje się z Eurojustem.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Eurojust nawiązuje i utrzymuje ścisłą współpracę z Europolem w stopniu, w jakim jest to istotne dla wykonywania zadań obu agencji oraz dla osiągnięcia ich celów, biorąc pod uwagę potrzebę unikania powielania pracy.

 

 

 

W tym celu dyrektor Europolu i przewodniczący Eurojustu odbywają regularne spotkania, aby omówić kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust ustanawia i utrzymuje szczególne stosunki z Prokuraturą Europejską oparte na ścisłej współpracy oraz określonych poniżej wzajemnych powiązaniach operacyjnych, administracyjnych i zarządczych. W tym celu Prokurator Europejski i przewodniczący Eurojust odbywają regularne spotkania, aby omówić kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

1.  Eurojust ustanawia i utrzymuje bliskie stosunki z Prokuraturą Europejską oparte na wzajemnej współpracy w ramach odnośnych mandatów i uprawnień obu instytucji oraz w ramach rozwoju wzajemnych powiązań operacyjnych i administracyjnych określonych w tym artykule. W tym celu przewodniczący Eurojustu i Europejski Prokurator Generalny odbywają regularne spotkania, aby omówić kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Spotykają się oni na wniosek przewodniczącego Eurojustu lub Europejskiego Prokuratora Generalnego.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Eurojust bez zbędnej zwłoki zajmuje się każdym wnioskiem o wsparcie pochodzącym od Prokuratury Europejskiej i w stosownych przypadkach rozpatruje takie wnioski, jak gdyby otrzymał je od organu krajowego właściwego w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości.

2.  Eurojust bez zbędnej zwłoki zajmuje się wnioskami o wsparcie pochodzącym od Prokuratury Europejskiej i rozpatruje takie wnioski, jak gdyby otrzymał je od organu krajowego właściwego w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Współpraca nawiązana zgodnie z ust. 1 pociąga za sobą wymianę informacji, w tym danych osobowych. Wszelkie dane będące przedmiotem takiej wymiany są wykorzystywane wyłącznie w celach, do jakich zostały dostarczone. Jakiekolwiek inne wykorzystanie danych jest dozwolone wyłącznie w zakresie, w jakim mieści się w mandacie organu otrzymującego przedmiotowe dane, i jest uzależnione od uprzedniej zgody organu, który dostarczył te dane.

4.  W kwestiach operacyjnych podlegających kompetencji Prokuratury Europejskiej Eurojust może włączyć Prokuraturę Europejską w swoje działania dotyczące spraw transgranicznych, w tym przez:

 

a) udostępnienie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących prowadzonych przez siebie postępowań przygotowawczych, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa UE dotyczącymi ochrony danych;

 

b) zwrócenie się w odpowiednich przypadkach o wsparcie ze strony Prokuratury Europejskiej.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W celu określenia, czy informacje dostępne w Eurojuście pasują do informacji przetwarzanych przez Prokuraturę Europejską, Eurojust wprowadza mechanizm automatycznej kontroli krzyżowej danych wprowadzanych do jego zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami. W przypadku znalezienia dopasowania między danymi wprowadzonymi do zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami przez Prokuraturę Europejską a danymi wprowadzonymi przez Eurojust o fakcie istnienia dopasowania zostanie powiadomiony zarówno Eurojust, jak i Prokuratura Europejska, a także państwo członkowskie, które dostarczyło przedmiotowe dane do Eurojustu. W przypadku gdy dane zostały dostarczone przez osobę trzecią, Eurojust informuje tę osobę trzecią o znalezieniu dopasowania wyłącznie za zgodą Prokuratury Europejskiej.

5.  Eurojust ma dostęp, w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje), do informacji znajdujących się w systemie zarządzania sprawami Prokuratury Europejskiej. W przypadku znalezienia dopasowania między danymi wprowadzonymi do zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami przez Prokuraturę Europejską a danymi będącymi w posiadaniu Eurojustu o fakcie istnienia dopasowania zostanie powiadomiony zarówno Eurojust, jak i Prokuratura Europejska, a także państwa członkowskie, które dostarczyły przedmiotowe dane do Eurojustu. Eurojust przyjmuje stosowne środki, aby umożliwić Prokuraturze Europejskiej dostęp do informacji w systemie zarządzania sprawami, w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje).

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Prokuratura Europejska może korzystać ze wsparcia administracji Eurojustu. W tym celu Eurojust może świadczyć na rzecz Prokuratury Europejskiej usługi będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Szczegółowe warunki są regulowane w drodze porozumienia zgodnie z art. 38 ust. 2a.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Eurojust wspiera funkcjonowanie Prokuratury Europejskiej poprzez usługi świadczone przez swoich pracowników. Takie wsparcie w każdym przypadku obejmuje:

skreśla się

a) wsparcie techniczne przy opracowywaniu budżetu rocznego, dokumentu programowego zawierającego program roczny i wieloletni oraz planu zarządzania;

 

b) wsparcie techniczne przy rekrutacji personelu i zarządzaniu karierą;

 

c) usługi w zakresie bezpieczeństwa;

 

d) usługi w zakresie technologii informatycznych;

 

e) usługi w zakresie zarządzania finansami, księgowości i audytu;

 

f) wszelkie inne usługi będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

 

Informacje szczegółowe dotyczące świadczonych usług określone są w porozumieniu zawartym między Eurojustem a Prokuraturą Europejską.

 

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  OLAF może wspomagać pracę koordynacyjną Eurojustu w zakresie ochrony interesów finansowych Unii zgodnie ze swoim mandatem na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../ 2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999.

2.  OLAF wspomaga pracę koordynacyjną Eurojustu w zakresie ochrony interesów finansowych Unii zgodnie ze swoim mandatem na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Frontex wspomaga pracę Eurojustu, w tym przez przekazywanie odnośnych informacji przetwarzanych zgodnie z jego mandatem i zadaniami wynikającymi z rozporządzenia (UE) 2016/1624, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem nr 45/2001.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do celów odbioru i przekazywania informacji między Eurojustem a OLAF, nie naruszając przepisów art. 8, państwa członkowskie dopilnowują, by przedstawiciele krajowi Eurojustu uważani byli za właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 i rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1074/199919. Wymiana informacji między OLAF a przedstawicielami krajowymi prowadzona jest bez uszczerbku dla informacji, które muszą być przekazywane innym właściwym organom na mocy tych rozporządzeń.

3.  Do celów odbioru i przekazywania informacji między Eurojustem a OLAF, nie naruszając przepisów art. 8, państwa członkowskie dopilnowują, by przedstawiciele krajowi Eurojustu uważani byli za właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Wymiana informacji między OLAF a przedstawicielami krajowymi prowadzona jest bez uszczerbku dla informacji, które muszą być przekazywane innym właściwym organom na mocy tych rozporządzeń.

__________________

__________________

19 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 8.

19 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 8.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Eurojust nawiązuje i utrzymuje współpracę z organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi.

 

W tym celu Eurojust, w porozumieniu z Komisją, opracowuje co cztery lata strategię współpracy, w której wskazuje państwa trzecie i organizacje międzynarodowe, z którymi ze względów operacyjnych należy nawiązać współpracę.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust może dokonywać uzgodnień roboczych z podmiotami, o których mowa w art. 38 ust. 1.

1.  W tym celu Eurojust może dokonywać uzgodnień roboczych z podmiotami, o których mowa w art. 38 ust. 1.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sędziowie łącznikowi skierowani na placówkę do państw trzecich

Sędziowie łącznikowi skierowani na placówkę do państw trzecich oraz z państw trzecich do Eurojustu

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z myślą o ułatwieniu współpracy wymiarów sprawiedliwości z państwami trzecimi w przypadkach, gdy Eurojust zapewnia pomoc zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, kolegium może skierować sędziów łącznikowych na placówkę do państwa trzeciego pod warunkiem dokonania z tym państwem uzgodnienia roboczego, o którym mowa w art. 43.

1.  Z myślą o ułatwieniu współpracy wymiarów sprawiedliwości z państwami trzecimi w przypadkach, gdy Eurojust zapewnia pomoc zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, kolegium może skierować sędziów łącznikowych na placówkę do państwa trzeciego pod warunkiem dokonania z tym państwem uzgodnienia roboczego, o którym mowa w art. 43. Eurojust może dokonywać uzgodnień roboczych z podmiotami wspomnianymi w art. 38 ust. 1, które to uzgodnienia mogą obejmować oddelegowanie sędziów łącznikowych do Eurojustu.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Zadania sędziów łącznikowych obejmują wszelkie działania zmierzające do wspierania i przyspieszania wszelkich form współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, w szczególności przez tworzenie bezpośrednich powiązań z właściwymi organami państwa trzeciego.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wydatki Eurojustu obejmują wynagrodzenia personelu, wydatki administracyjne i związane z infrastrukturą oraz koszty operacyjne.

4.  Wydatki Eurojustu obejmują wynagrodzenia personelu, wydatki administracyjne i związane z infrastrukturą oraz koszty operacyjne, w tym finansowanie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Co roku dyrektor administracyjny sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków Eurojustu na kolejny rok budżetowy, zawierający plan zatrudnienia, i przesyła go kolegium.

1.  Co roku dyrektor administracyjny sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków Eurojustu na kolejny rok budżetowy, zawierający plan zatrudnienia, i przesyła go zarządowi. Europejska sieć sądowa i inne unijne sieci zaangażowane we współpracę w sprawach karnych, o których mowa w art. 39, powinny być włączone w zakresie tych części, które dotyczą ich działalności, w stosownym czasie przed przekazaniem preliminarza Komisji.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na podstawie tego projektu kolegium opracowuje wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Eurojustu na kolejny rok budżetowy.

2.  Na podstawie tego projektu zarząd przygotowuje wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Eurojustu na kolejny rok budżetowy, który zostaje przekazany kolegium do przyjęcia.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła preliminarz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie („władza budżetowa”) wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przesyła preliminarz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład dla Eurojustu.

6.  Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład Unii dla Eurojustu.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  W odniesieniu do wszelkich przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet, Eurojust informuje o nich Parlament Europejski i Radę tak szybko, jak to możliwe zgodnie z przepisami art. 203 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

9.  W odniesieniu do wszelkich przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet Eurojustu, zastosowanie ma art. 88 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w art. 203 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, Parlament Europejski i Rada rozpatrują propozycję przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości w terminie czterech tygodni od dnia, w którym obie instytucje otrzymały projekt.

skreśla się

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 10 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedsięwzięcie z zakresu nieruchomości uznaje się za zatwierdzone po upływie wspomnianego czterotygodniowego terminu, chyba że w tym terminie Parlament Europejski lub Rada podejmą decyzję przeciwną propozycji przedsięwzięcia.

skreśla się

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 10 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Parlament Europejski lub Rada we wspomnianym czterotygodniowym terminie przedstawią należycie uzasadnione obawy, termin ten przedłuża się jednokrotnie o dwa tygodnie.

skreśla się

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 10 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Parlament Europejski lub Rada podejmą decyzję przeciwną propozycji przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości, Eurojust wycofuje swoją propozycję i może przedłożyć nową propozycję.

skreśla się

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Eurojust może finansować projekt nabycia budynku z wykorzystaniem pożyczki pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez władzę budżetową zgodnie z art. 203 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

skreśla się

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnego sprawozdania finansowego Eurojustu zgodnie z przepisami art. 148 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, dyrektor administracyjny sporządza na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie finansowe i przedkłada je kolegium Eurojustu w celu zaopiniowania.

5.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnego sprawozdania finansowego Eurojustu zgodnie z przepisami art. 148 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, dyrektor administracyjny sporządza na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie finansowe i przedkłada je zarządowi w celu zaopiniowania.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Kolegium wydaje opinię w sprawie końcowego sprawozdania finansowego Eurojustu.

6.  Zarząd wydaje opinię w sprawie końcowego sprawozdania finansowego Eurojustu.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego dyrektor administracyjny przesyła końcowe sprawozdanie finansowe Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu wraz z opinią kolegium.

7.  Do dnia 1 lipca następnego roku budżetowego dyrektor administracyjny przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Trybunałowi Obrachunkowemu końcowe sprawozdanie finansowe wraz z opinią zarządu.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Najpóźniej do dnia 30 września następnego roku dyrektor administracyjny przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Dyrektor administracyjny przesyła tę odpowiedź również kolegium i Komisji.

9.  Najpóźniej do dnia 30 września następnego roku dyrektor administracyjny przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Dyrektor administracyjny przesyła tę odpowiedź również zarządowi i Komisji.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a.  Absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady zgodnie z procedurą na wzór procedury przewidzianej w art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 164–166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, a także w oparciu o sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy.

 

Jeżeli Parlament Europejski odmówi udzielenia absolutorium, dyrektor administracyjny Eurojustu składa dymisję na ręce kolegium, które w świetle zaistniałych okoliczności podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kolegium przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Eurojustu zgodnie z [rozporządzeniem nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich] oraz po konsultacjach z Komisją. Przepisy te nie odbiegają od [rozporządzenia nr 2343/2002], chyba że takie różnice są szczególnie wymagane do celów działań Eurojustu, a Komisja wcześniej wyraziła zgodę.

Zarząd przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Eurojustu zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia (UE) nr 966/2012, oraz po konsultacjach z Komisją. Przepisy te nie odbiegają od rozporządzenia (UE) nr 1271/2013, chyba że takie różnice są szczególnie wymagane do celów działań Eurojustu, a Komisja wcześniej wyraziła na nie zgodę.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odniesieniu do finansowego wsparcia działań wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych Eurojust we współpracy z Europolem ustanawia zasady i warunki rozpatrywania wniosków.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kolegium przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania ekspertów krajowych do Eurojustu.

2.  Kolegium przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania do Eurojustu ekspertów krajowych oraz korzystania z innych pracowników, przede wszystkim w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów interesów.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Eurojust podejmuje odpowiednie działania administracyjne, m.in. w postaci szkoleń i strategii prewencyjnych, aby uniknąć konfliktów interesów, w tym w odniesieniu do zagadnień, które pojawiają się po zakończeniu pełnienia obowiązków.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust przekazuje sprawozdanie roczne Parlamentowi Europejskiemu, który może przedstawić swoje uwagi i wnioski.

1.  Eurojust przekazuje sprawozdanie roczne Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym, które mogą przedstawić swoje uwagi i wnioski.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Przed objęciem urzędu nowo wybrany przewodniczący kolegium jest proszony o złożenie oświadczenia przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania członków tych komisji.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przewodniczący kolegium występuje przed Parlamentem Europejskim na jego wniosek w celu omówienia spraw związanych z Eurojustem, a w szczególności w celu przedstawienia sprawozdań rocznych, uwzględniając obowiązek zachowania dyskrecji i poufności. Dyskusja nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do konkretnych działań podejmowanych w odniesieniu do określonych spraw operacyjnych.

2.  W trakcie swojej kadencji przewodniczący kolegium występuje przed Parlamentem Europejskim na jego wniosek w celu omówienia spraw związanych z Eurojustem, a w szczególności w celu przedstawienia sprawozdań rocznych, z uwzględnieniem obowiązku zachowania dyskrecji i poufności. Dyskusja nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do konkretnych działań podejmowanych w odniesieniu do określonych spraw operacyjnych.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz innych obowiązków w zakresie informowania i konsultowania określonych w niniejszym rozporządzeniu Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu do celów informacyjnych:

3.  Oprócz innych obowiązków w zakresie informowania i zasięgania opinii określonych w niniejszym rozporządzeniu Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu oraz parlamentom narodowym w odnośnych językach urzędowych do celów informacyjnych:

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dokumenty dotyczące programu rocznego i wieloletniego

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

skreśla się

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Eurojust przekazuje sprawozdanie roczne parlamentom narodowym. Eurojust przekazuje parlamentom narodowym również dokumenty, o których mowa w ust. 3.

skreśla się

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 55a

 

Opinie w sprawie proponowanych aktów ustawodawczych

 

Komisja i zainteresowane państwa członkowskie mogą zwrócić się do Eurojustu o wydanie opinii w sprawie wszystkich wniosków dotyczących aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przytacza postanowienie art. 32 ust. 3 decyzji Rady 2002/187/WSiSW, zmienionej w 2008 r., którego z niezrozumiałych względów nie zawarto w niniejszym wniosku Komisji.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Kolegium podejmuje decyzję w sprawie wewnętrznych ustaleń językowych Eurojustu większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

Uzasadnienie

Poprawka ta została wprowadzona w celu utrzymania takich samych ustaleń językowych w ramach niniejszego rozporządzenia, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2016/794.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedstawiciele krajowi oraz ich zastępcy i asystenci, o których mowa w art. 7, personel Eurojustu, korespondenci krajowi oraz inspektor ochrony danych są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, które uzyskali w toku wykonywania swoich zadań.

1.  Przedstawiciele krajowi oraz ich zastępcy i asystenci, o których mowa w art. 7, personel Eurojustu, korespondenci krajowi, oddelegowani eksperci krajowi, sędziowie łącznikowi, inspektor ochrony danych oraz członkowie i personel Europejskiego Inspektora Ochrony Danych są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, które uzyskali w toku wykonywania powierzonych im zadań.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Obowiązek zachowania poufności stosuje się do wszystkich informacji otrzymanych przez Eurojust, chyba że informacje te zostały już podane do wiadomości publicznej lub są dostępne publicznie.

4.  Obowiązek zachowania poufności stosuje się do wszystkich informacji otrzymanych lub wymienionych przez Eurojust, chyba że informacje te zostały już podane do wiadomości publicznej lub są dostępne publicznie.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Członkowie oraz personel Europejskiego Inspektora Ochrony Danych podlegają obowiązkowi zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, które uzyskali w toku wykonywania swoich zadań.

skreśla się

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ciągu sześciu miesięcy od daty jego pierwszego posiedzenia kolegium przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

2.  W terminie sześciu miesięcy od daty swojego pierwszego posiedzenia zarząd opracowuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, które zostaną przyjęte przez kolegium.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Eurojust publikuje na swojej stronie internetowej wykaz członków swojego zarządu oraz ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, a także ich oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz życiorysy. Protokoły posiedzeń kolegium i zarządu podlegają regularnej publikacji.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na mocy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Eurojust przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Eurojustu, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na mocy rozporządzenia (UE) nr 883/2013, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Eurojust przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Eurojustu, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji i na miejscu, obejmujących wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Eurojustu środki unijne.

2.  Trybunał Obrachunkowy regularnie prowadzi kontrole zgodności działalności Eurojustu oraz osiąganych przez niego wyników, na podstawie dokumentacji lub kontroli na miejscu, obejmujące wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Eurojustu środki unijne.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622, aby ustalić, czy miały miejsce jakiekolwiek nieprawidłowości naruszające interesy finansowe Unii w związku z wydatkami finansowanymi przez Eurojust.

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 883/2013 i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622, aby ustalić, czy miały miejsce jakiekolwiek nieprawidłowości naruszające interesy finansowe Unii w związku z wydatkami finansowanymi przez Eurojust.

__________________

__________________

22 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2.

22 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Pracownicy Eurojustu, dyrektor administracyjny oraz członkowie kolegium i zarządu niezwłocznie powiadamiają OLAF o nadużyciach, o których dowiedzieli się podczas pełnienia swoich funkcji lub sprawowania mandatu, przy czym powiadomienie o nadużyciach nie skutkuje pociągnięciem ich do odpowiedzialności. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku osobiście odpowiadają za skutki nieprawidłowości, o której wiedzieli i o której nie powiadomili OLAF.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony szczególnie chronionych informacji jawnych i informacji niejawnych

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Eurojust stosuje zasady bezpieczeństwa zawarte w przepisach bezpieczeństwa Komisji dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom23. Obejmuje to między innymi przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji.

Eurojust ustanawia przepisy wewnętrzne dotyczące ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej, które to przepisy są zgodne z decyzją Rady 2013/488/UE, aby zapewnić równoważny poziom ochrony takich informacji.

__________________

__________________

23 Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

22 Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Eurojust ustanawia przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania w zakresie informacji i poufności informacji oraz ochrony szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy dotyczące tworzenia i przetwarzania takich informacji w Eurojuście.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Eurojust, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla porządków prawnych państw członkowskich i niezależnie od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z art. 37, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez kolegium lub pracowników Eurojustu w trakcie pełnienia przez nich obowiązków.

3.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Eurojust, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla porządków prawnych państw członkowskich i niezależnie od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z prawa Unii, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez kolegium lub pracowników Eurojustu w trakcie pełnienia przez nich obowiązków.

Uzasadnienie

Skreśla się art. 37, ponieważ został on już zawarty w nowym rozporządzeniu 45/2001.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – ustęp 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  terroryzm;

–  terroryzm, przestępstwa terrorystyczne, przestępstwa dotyczące grupy terrorystycznej oraz przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną:

Uzasadnienie

Uzupełnienie to jest niezbędne w celu dostosowania tego wykazu do dyrektywy (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – ustęp 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  pranie pieniędzy;

–  działalność związana z praniem pieniędzy;

Uzasadnienie

Wykaz form poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań, powinien być zgodny z wykazem przestępstw, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu. Zmianę wprowadzono, aby zapewnić spójność załączników i spójność obu instrumentów prawnych.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – ustęp 1 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

–  zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

Uzasadnienie

Wykaz form poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań, powinien być zgodny z wykazem przestępstw, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu. Zmianę wprowadzono, aby zapewnić spójność załączników i spójność obu instrumentów prawnych.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – tiret 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  rozbój w formie zorganizowanej;

–  rozbój i kradzież rozbójnicza;

Uzasadnienie

Wykaz form poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań, powinien być zgodny z wykazem przestępstw, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu. Zmianę wprowadzono, aby zapewnić spójność załączników i spójność obu instrumentów prawnych.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – tiret 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  przemyt nielegalnych imigrantów;

–  przemyt imigrantów;

Uzasadnienie

Wykaz form poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań, powinien być zgodny z wykazem przestępstw, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu. Zmianę wprowadzono, aby zapewnić spójność załączników i spójność obu instrumentów prawnych.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – tiret 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt;

–  nielegalny handel zwierzętami, w tym gatunkami zagrożonymi wyginięciem;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – tiret 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  przestępstwa przeciw środowisku naturalnemu;

–  przestępstwa przeciwko środowisku, w tym zanieczyszczenia pochodzące ze statków,

Uzasadnienie

Wykaz form poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań, powinien być zgodny z wykazem przestępstw, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu. Zmianę wprowadzono, aby zapewnić spójność załączników i spójność obu instrumentów prawnych.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – ustęp 1 – tiret 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  zanieczyszczenia pochodzące ze statków;

skreśla się

Uzasadnienie

Wykaz form poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań, powinien być zgodny z wykazem przestępstw, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu. Zmianę wprowadzono, aby zapewnić spójność załączników i spójność obu instrumentów prawnych.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – ustęp 1 – tiret 30a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne, w tym materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci oraz nagabywanie dzieci w celach seksualnych;

Uzasadnienie

Wykaz form poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań, powinien być zgodny z wykazem przestępstw, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu. Zmianę wprowadzono, aby zapewnić spójność załączników i spójność obu instrumentów prawnych.

  • [1]   Rozporządzenie Rady nr 31 (EWG), 11 (EWEA) z dnia 18 grudnia 1961 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz.U. P 045 z 14.6.1962, s. 1385, z późniejszymi zmianami, w szczególności zmienione rozporządzeniem Rady nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1), z późniejszymi zmianami.
  • [2]   Rozporządzenie Rady nr 31 (EWG), 11 (EWEA) z dnia 18 grudnia 1961 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz.U. P 045 z 14.6.1962, s. 1385, z późniejszymi zmianami, w szczególności zmienione rozporządzeniem Rady nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1), z późniejszymi zmianami.

UZASADNIENIE

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) została utworzona decyzją Rady 2002/187/WSiSW w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej. Od tego czasu Eurojust ułatwia koordynację i współpracę między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w sprawach dotyczących kilku państw członkowskich. Pomaga on budować wzajemne zaufanie i łączyć różnorodne systemy i tradycje prawne UE. Dzięki szybkiemu rozwiązywaniu problemów prawnych i wskazywaniu właściwych organów w innych państwach Eurojust ułatwia wykonywanie wniosków o współpracę i stosowanie instrumentów wzajemnego uznawania, a także umożliwia skuteczniejsze ściganie w sprawach transgranicznych.

W dniu 17 lipca 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). Rozporządzenie stanowiące przedmiot wniosku podlega zwykłej procedurze ustawodawczej. Rada przyjęła częściowe podejście ogólne, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do Prokuratury Europejskiej.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia Komisja zauważa, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat transgraniczna przestępczość zorganizowana gwałtownie wzrosła. Dotyczy to w szczególności terroryzmu, handlu narkotykami, cyberprzestępczości i pornografii dziecięcej. Są to przestępstwa transgraniczne popełniane przez bardzo mobilne i elastyczne grupy działające w wielu państwach członkowskich i dziedzinach przestępczości, w związku z czym, zdaniem Komisji, przeciwdziałanie im wymaga „strategii paneuropejskiej”. W tym kontekście Eurojust zachowuje absolutnie zasadniczą rolę w zakresie poprawy współpracy sądowej i koordynacji między właściwymi organami sądowymi państw członkowskich, a także udzielania pomocy w postępowaniach obejmujących państwa trzecie.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca zgadza się z dotychczasowym stanowiskiem Rady i w związku z tym dostosował zasadniczą część sprawozdania do częściowego podejścia ogólnego tej instytucji. W szczególności w związku z tym, że wzmocnioną współpracę w sprawie Prokuratury Europejskiej przyjęto w Radzie, otwarte artykuły i przepisy tekstu o Eurojuście wystarczy tylko dostosować.

Stosunki z Prokuraturą Europejską

W tym samym kontekście Komisja zaproponowała szeroko zakrojone środki mające na celu utworzenie Prokuratury Europejskiej. Reforma Eurojustu stała się konieczna w związku z zawarciem w art. 86 ust. 1 TFUE postanowienia o ustanowieniu Prokuratury Europejskiej „w oparciu o Eurojust”. Ponieważ Radzie nie udało się ustanowić Prokuratury Europejskiej jednogłośnie, 19 państw członkowskich wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do wzmocnionej współpracy.

Zasadniczo sprawozdawca jest przychylny utworzeniu Prokuratury Europejskiej, jednak pod warunkiem przestrzegania zasad proporcjonalności i pomocniczości, i tak, aby postępowania były prowadzone na szczeblu państwa członkowskiego. Sprawozdawca wyraża jednak ubolewanie, że Prokuratura Europejska zostanie utworzona w drodze wzmocnionej współpracy. Tylko utworzenie Prokuratury Europejskiej jednomyślnie miałoby prawdziwą wartość dodaną dla WSiSW Unii Europejskiej.

Ogólnie niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy niezbędne do uregulowania stosunków między Eurojustem a Prokuraturą Europejską.

W związku z tym kompetencje należy określić jasno i w taki sposób, aby zapewnić pewność prawa. Pozwoli to uniknąć luk w systemach ścigania oraz zapobiec powielaniu procedur.

Z uwagi na fakt, że Prokuratura Europejska nie będzie miała wyłącznych kompetencji, lecz kompetencje dzielone w odniesieniu do przestępstw, które mają wpływ na interesy finansowe Unii, sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na potencjalny konflikt kompetencji w tym zakresie i wzywa współprawodawców do trzymania się precyzyjnych definicji i rozdziału kompetencji.

Zadania i kompetencje Eurojustu uregulowano w rozdziale I wniosku, a wykaz form poważnej przestępczości, które leżą w gestii Eurojustu zgodnie z art. 3 ust. 1, znajduje się w załączniku 1.

Eurojust zachowuje w każdym razie właściwość w odniesieniu do przestępstw, które mają wpływ na interesy finansowe Unii, w przypadku gdy nie podlega to kompetencji Prokuratury Europejskiej. Oznacza to, że Eurojust jest organem właściwym do wspierania państw członkowskich, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej we wszystkich sprawach dotyczących przestępstw, które mają wpływ na interesy finansowe Unii.

Ochrona danych

Rozporządzenie przewiduje przepisy szczególne dotyczące ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje w szczególności wprowadzone przez Radę rozróżnienie na operacyjne i administracyjne dane osobowe. Rozporządzenie powinno jedynie zawierać przepisy dotyczące ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych do celów operacyjnych. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 ma zastosowanie do wszystkich administracyjnych danych osobowych będących w posiadaniu Eurojustu. Ten sam szczególny system ochrony danych ma zastosowanie do Europolu, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794, oraz do Prokuratury Europejskiej. W deklaracji nr 21 załączonej do Traktatów uznano, że ze względu na szczególny charakter współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej konieczne może okazać się przyjęcie – na podstawie artykułu 16 TFUE – przepisów szczególnych o ochronie danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych. Sprawozdawca stanowczo przestrzega współprawodawców przed rozszerzeniem zakresu danych operacyjnych w ramach obecnego przeglądu rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Struktura i organizacja Eurojustu

Eurojust składa się z jednego przedstawiciela krajowego z każdego państwa członkowskiego. Przedstawiciele ci to sędziowie, prokuratorzy lub funkcjonariusze policji o równoważnych kompetencjach.

Kolegium podejmuje działania operacyjne, pomocnicze i koordynacyjne w związku z postępowaniami na szczeblu krajowym. Stanowi to trzon działalności Eurojustu. Co do zasady w skład kolegium wchodzą wszyscy przedstawiciele krajowi. Rada umocniła rozdział zadań administracyjnych od operacyjnych, przyznając zarządowi wszystkie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawozdawca podtrzymuje to podejście. Ma ono zapewnić skuteczne i oszczędne działanie Eurojustu, w ramach którego zarząd wspiera przedstawicieli krajowych, umożliwiając im skoncentrowanie się na zadaniach operacyjnych. Rada i sprawozdawca postanowili jednak ograniczyć obecność jednego przedstawiciela Komisji w zarządzie w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/794.

Brexit, Irlandia i Dania

Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie notyfikowały chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości załączonego do Traktatów.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatów, Dania nie uczestniczy w przyjęciu objętego wnioskiem rozporządzenia, nie będzie nim związana ani nie będzie go stosowała.

Sprawozdawca wyraża ubolewanie, że wyżej wymienione państwa nie chciały uczestniczyć w przyjęciu rozporządzenia stanowiącego przedmiot wniosku. Proponuje zatem, aby rozważyć wynegocjowanie umów o współpracy pomiędzy Eurojustem a tymi państwami członkowskimi, mając świadomość, że zwykle umowy o współpracy są zawierane z państwami trzecimi. Sprawozdawca pragnie jednak podkreślić, że współpraca w dziedzinie WSiSW jest niezwykle ważna w kontekście walki z przestępczością transgraniczną.

Wniosek

Podsumowując, sprawozdawca stwierdza, że projekt wniosku musi zostać dostosowany do częściowego podejścia ogólnego Rady i rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Ponadto przepisy dotyczące ochrony danych powinny zostać uaktualnione. Dodatkowo, w odniesieniu do kompetencji, a w szczególności w odniesieniu do przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii, ogromne znaczenie mają precyzyjne definicje i precyzyjny rozdział kompetencji między Prokuraturą Europejską a Eurojustem.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (15.9.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Podczas gdy Prokuratura Europejska powinna mieć wyłączną kompetencję do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii i ścigania tych przestępstw, Eurojust powinien być w stanie wspierać organy krajowe, gdy prowadzą one dochodzenia w sprawie tych form przestępczości i ścigają je zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Prokuraturę Europejską.

(5)  Ponieważ Prokuratura Europejska została utworzona w drodze wzmocnionej współpracy, rozporządzenie wprowadzające w życie wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej jest wiążące wyłącznie dla tych państw członkowskich, które uczestniczą w tej współpracy. Dlatego w przypadku państw członkowskich, które nie uczestniczą we współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej, Eurojust zachowuje pełne kompetencje w odniesieniu do przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii. W przypadku państw członkowskich, które uczestniczą we współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej, Eurojust powinien być w stanie wspierać organy krajowe, gdy prowadzą one dochodzenia w sprawie tych form przestępczości i ścigają je zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Prokuraturę Europejską.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Należy jasno określić podział kompetencji między Prokuraturę Europejską a Eurojust w odniesieniu do przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii. Eurojust powinien mieć możliwość wykonywania swoich kompetencji w przypadkach, gdy przestępstwa takie dotyczą zarówno państw członkowskich, które uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, jak i państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą. W takich przypadkach Eurojust powinien działać na wniosek nieuczestniczących państw członkowskich lub na wniosek Prokuratury Europejskiej. W każdym przypadku Eurojust zachowuje kompetencje w sprawach przestępstw mających wpływ na interesy finansowe Unii zawsze, gdy Prokuratura Europejska nie posiada kompetencji lub gdy posiada kompetencje, lecz ich nie wykonuje. Państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, mogą nadal zwracać się do Eurojustu o wsparcie we wszystkich sprawach związanych z przestępstwami mającymi wpływ na interesy finansowe Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Konieczne jest zapewnienie Eurojustowi struktury administracyjnej i kierowniczej, która umożliwi mu skuteczniejszą realizację zadań i jest zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do agencji Unii, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki Eurojustu i zagwarantowaniu jego niezależności w wykonywaniu funkcji operacyjnych. W tym celu należy sprecyzować funkcje przedstawicieli krajowych, kolegium i dyrektora administracyjnego oraz ustanowić zarząd.

(12)  Konieczne jest zapewnienie Eurojustowi struktury administracyjnej i kierowniczej, która umożliwi mu skuteczniejszą realizację zadań, zawsze zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, i jest zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do agencji Unii, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki Eurojustu i zagwarantowaniu jego niezależności w wykonywaniu funkcji operacyjnych. W tym celu należy sprecyzować funkcje przedstawicieli krajowych, kolegium i dyrektora administracyjnego oraz ustanowić zarząd.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić nieoperacyjny nadzór nad Eurojustem i strategiczne kierowanie tą agencją, Komisja powinna być reprezentowana w kolegium podczas wykonywania przez nie jego funkcji kierowniczych oraz w zarządzie.

(15)  Aby zapewnić nieoperacyjny nadzór nad Eurojustem i strategiczne kierowanie tą agencją, Komisja powinna być reprezentowana w kolegium podczas omawiania przez nie kwestii administracyjnych lub przyjmowania odnośnych rozwiązań oraz w zarządzie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Eurojustu powinno się mu przyznać autonomiczny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu z budżetu Unii, poza kosztami pensji i honorariów przedstawicieli krajowych i osób współpracujących, ponoszonymi przez państwo członkowskie, z którego oni pochodzą. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii oraz innych dotacji pochodzących z ogólnego budżetu Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

(30)  W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Eurojustu powinno się mu przyznać autonomiczny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu z budżetu Unii, poza kosztami pensji i honorariów przedstawicieli krajowych i osób współpracujących, ponoszonymi przez państwo członkowskie, z którego oni pochodzą. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii oraz innych dotacji pochodzących z ogólnego budżetu Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy, a decyzję o ich zatwierdzeniu powinna podejmować Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Eurojustu powinno się mu przyznać autonomiczny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu z budżetu Unii, poza kosztami pensji i honorariów przedstawicieli krajowych i osób współpracujących, ponoszonymi przez państwo członkowskie, z którego oni pochodzą. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii oraz innych dotacji pochodzących z ogólnego budżetu Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

(30)  W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Eurojustu powinno się mu przyznać autonomiczny, wystarczający do prawidłowego wykonywania pracy budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu z budżetu Unii, poza kosztami pensji i honorariów przedstawicieli krajowych i osób współpracujących, ponoszonymi przez państwo członkowskie, z którego oni pochodzą. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii oraz innych dotacji pochodzących z ogólnego budżetu Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kompetencje Eurojustu obejmują formy przestępczości wymienione w załączniku 1. Jego kompetencje nie obejmują jednak przestępstw, w przypadku których właściwym organem jest Prokuratura Europejska.

1.  Kompetencje Eurojustu obejmują formy przestępczości wymienione w załączniku 1. Ogólnie Eurojust nie wykonuje jednak kompetencji w odniesieniu do przestępstw, w przypadku których kompetencje wykonuje Prokuratura Europejska. W drodze wyjątku od tej zasady ogólnej Eurojust wykonuje kompetencje w sprawach karnych:

 

  dotyczących państw członkowskich, które uczestniczą we wzmocnionej współpracy, lecz w odniesieniu do których Prokuratura Europejska nie wykonuje kompetencji;

 

  dotyczących państw członkowskich, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, na wniosek tych państw członkowskich lub na wniosek Prokuratury Europejskiej.

 

W tym celu Eurojust, Prokuratura Europejska i zainteresowane państwa członkowskie konsultują się i współpracują ze sobą. Praktyczne szczegóły wykonywania kompetencji zgodnie z niniejszym ustępem są regulowane uzgodnieniem roboczym, o którym mowa w art. 38 ust. 2a.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wspiera unijne ośrodki wiedzy specjalistycznej, rozwijane przez Europol i inne organy Unii;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach wykonywania swoich zadań Eurojust może, podając powody swojego działania, występować do właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich o:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Eurojust może także:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  uczestniczyć, stosownie do potrzeb, we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych, w tym w ich tworzeniu;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład kolegium wchodzą:

1.  W skład kolegium wchodzą wszyscy przedstawiciele krajowi do spraw operacyjnych, a także gdy omawiane są kwestie z zakresu zarządzania lub administracji bądź gdy przyjmowane są odnośne rozwiązania, dodatkowo dwóch przedstawicieli Komisji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wszyscy przedstawiciele krajowi, w przypadku gdy kolegium wykonuje swoje funkcje operacyjne na podstawie art. 4;

skreśla się

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszyscy przedstawiciele krajowi oraz dwaj przedstawiciele Komisji, w przypadku gdy kolegium wykonuje swoje funkcje kierownicze na podstawie art. 14.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  O ile nie wskazano inaczej, kolegium podejmuje decyzje większością głosów swoich członków.

1.  O ile nie wskazano inaczej oraz jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, kolegium podejmuje decyzje większością głosów swoich członków.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do jego członków;

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest wykrywanie konfliktów interesów w odniesieniu do jego członków i zapobieganie im bądź zarządzanie nimi;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego kolegium przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi administracyjnemu i określającą warunki, na jakich można zawiesić przekazanie tych uprawnień. Dyrektor administracyjny jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień.

2.  Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego kolegium przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi administracyjnemu i określającą warunki, na jakich można zawiesić przekazanie tych uprawnień. Dyrektor administracyjny jest uprawniony do przekazywania tych uprawnień. Na kolejnym posiedzeniu kolegium dyrektor administracyjny składa sprawozdanie z przekazania lub dalszego przekazania tych uprawnień.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, kolegium może zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi administracyjnemu i uprawnienia przekazane przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor administracyjny.

3.  Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, kolegium może na podstawie uzasadnionej decyzji zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi administracyjnemu i uprawnienia przekazane przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu Eurojustu innemu niż dyrektor administracyjny. W terminie pięciu dni roboczych kolegium informuje pisemnie Komisję i Parlament Europejski o decyzjach dotyczących zawieszenia, szczegółowo wyjaśnia powody i precyzuje przepisy wykonawcze do nowych lub tymczasowych ustaleń w zakresie zarządzania Agencją.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor administracyjny jest powoływany przez kolegium z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Do celów zawarcia umowy z dyrektorem administracyjnym Eurojust jest reprezentowany przez przewodniczącego kolegium.

2.  Dyrektor administracyjny jest powoływany przez kolegium w oparciu o osiągnięcia, udokumentowane umiejętności administracyjne i kierownicze oraz odnośne doświadczenie i wyłania się go z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych źródłach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania zgodnie z Regulaminem Eurojustu i na podstawie otwartego i przejrzystego konkursu. Kolegium podejmuje decyzję zgodnie z opinią Parlamentu Europejskiego opartą na wspólnym zaleceniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kontroli Budżetowej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przed powołaniem kandydat wybrany przez kolegium odpowiada na pytania członków Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kadencja dyrektora administracyjnego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się ocenę pracy dyrektora administracyjnego.

3.  Kadencja dyrektora administracyjnego trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się ocenę pracy dyrektora administracyjnego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kolegium, działając na wniosek Komisji, która uwzględnia ocenę wskazaną w ust. 3, może przedłużyć kadencję dyrektora administracyjnego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

4.  Kolegium, działając na wniosek Komisji, która uwzględnia ocenę wskazaną w ust. 3, może przedłużyć kadencję dyrektora administracyjnego jeden raz, na okres nie dłuższy niż cztery lata.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor administracyjny odpowiada przez kolegium i zarządem.

6.  Dyrektor administracyjny odpowiada przed kolegium.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Dyrektor administracyjny może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji kolegium działającego na wniosek Komisji.

7.  Dyrektor administracyjny może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji kolegium działającego na wniosek Komisji, podjętej większością dwóch trzecich głosów jego członków.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli, ocen i dochodzeń, w tym tych przeprowadzonych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i OLAF, oraz przekazywanie zarządowi, Komisji i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych dwa razy w roku sprawozdań z postępów w realizacji tego planu;

f)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli, ocen i dochodzeń, w tym tych przeprowadzonych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i OLAF, oraz przekazywanie zarządowi, Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych dwa razy w roku sprawozdań z postępów w realizacji tego planu;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera j a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  określenie w terminie sześciu miesięcy od daty powołania go strategii zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera j b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  opracowanie strategii ochrony sygnalistów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dyrektor administracyjny przedkłada każdą strategię zarządowi. Dyrektor administracyjny dokonuje regularnych przeglądów każdej strategii (strategii zwalczania nadużyć finansowych, strategii zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz strategii ochrony sygnalistów) oraz przepisów wykonawczych do nich. Pierwszy przegląd ma miejsce w terminie sześciu miesięcy od chwili opracowania wszystkich trzech strategii.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust ustanawia i utrzymuje szczególne stosunki z Prokuraturą Europejską oparte na ścisłej współpracy oraz określonych poniżej wzajemnych powiązaniach operacyjnych, administracyjnych i zarządczych. W tym celu Prokurator Europejski i przewodniczący Eurojust odbywają regularne spotkania, aby omówić kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

1.  Eurojust ustanawia i utrzymuje szczególne stosunki z Prokuraturą Europejską oparte na ścisłej współpracy oraz określonych poniżej wzajemnych powiązaniach operacyjnych, administracyjnych i zarządczych. W tym celu Prokurator Europejski i przewodniczący Eurojust odbywają regularne spotkania, aby omówić kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz opracować plan działania dotyczący ochrony interesów finansowych Unii, który będzie uwzględniał odnośne zakresy kompetencji.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Eurojust wspiera funkcjonowanie Prokuratury Europejskiej poprzez usługi świadczone przez swoich pracowników. Takie wsparcie w każdym przypadku obejmuje:

Prokuratura Europejska może korzystać ze wsparcia i zasobów administracyjnych Eurojustu. W tym celu Eurojust może świadczyć na rzecz Prokuratury Europejskiej usługi będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

 

Informacje szczegółowe dotyczące świadczonych usług określone są w porozumieniu zawartym między Eurojustem a Prokuraturą Europejską.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wsparcie techniczne przy opracowywaniu budżetu rocznego, dokumentu programowego zawierającego program roczny i wieloletni oraz planu zarządzania;

skreśla się

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wsparcie techniczne przy rekrutacji personelu i zarządzaniu karierą;

skreśla się

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  usługi w zakresie bezpieczeństwa;

skreśla się

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  usługi w zakresie technologii informatycznych;

skreśla się

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  usługi w zakresie zarządzania finansami, księgowości i audytu;

skreśla się

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wszelkie inne usługi będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

skreśla się

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje szczegółowe dotyczące świadczonych usług określone są w porozumieniu zawartym między Eurojustem a Prokuraturą Europejską.

skreśla się

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  OLAF może wspomagać pracę koordynacyjną Eurojustu w zakresie ochrony interesów finansowych Unii zgodnie ze swoim mandatem na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../ 2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999.

2.  OLAF może wspomagać pracę koordynacyjną Eurojustu w zakresie ochrony interesów finansowych Unii zgodnie ze swoim mandatem na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do celów odbioru i przekazywania informacji między Eurojustem a OLAF, nie naruszając przepisów art. 8, państwa członkowskie dopilnowują, by przedstawiciele krajowi Eurojustu uważani byli za właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 i rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1074/199919. Wymiana informacji między OLAF a przedstawicielami krajowymi prowadzona jest bez uszczerbku dla informacji, które muszą być przekazywane innym właściwym organom na mocy tych rozporządzeń.

3.  Do celów odbioru i przekazywania informacji między Eurojustem a OLAF, nie naruszając przepisów art. 8, państwa członkowskie dopilnowują, by przedstawiciele krajowi Eurojustu uważani byli za właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).Wymiana informacji między OLAF a przedstawicielami krajowymi prowadzona jest bez uszczerbku dla informacji, które muszą być przekazywane innym właściwym organom na mocy tych rozporządzeń.

_________________

 

19 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 8.

 

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust może dokonywać uzgodnień roboczych z podmiotami, o których mowa w art. 38 ust. 1.

1.  Eurojust może zawierać protokoły ustaleń z podmiotami, o których mowa w art. 38 ust. 1.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Eurojust może w poszczególnych przypadkach zatwierdzić przekazanie danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, jeżeli:

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Eurojust może w poszczególnych przypadkach zatwierdzić przekazanie danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym wyłącznie wówczas, gdy spełniono przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przekazanie jest konieczne z innych powodów lub wymagane przez prawo z ważnych względów interesu publicznego Unii lub jej państw członkowskich, określonych w przepisach unijnych lub krajowych, bądź w celu ustanowienia, wykonania lub obrony tytułu prawnego; lub

c)  przekazanie jest konieczne z innych powodów lub wymagane przez prawo z ważnych względów interesu publicznego Unii lub jej państw członkowskich, określonych w przepisach unijnych lub krajowych, bądź w celu ustanowienia, wykonania lub obrony tytułu prawnego;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład dla Eurojustu.

6.  Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład Unii dla Eurojustu.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 marca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy Eurojustu przesyła wstępne sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

1.  Do dnia 1 marca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy Eurojustu przesyła wstępne sprawozdanie finansowe zarównoksięgowemu Komisji, jak i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Eurojust przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego.

2.  Eurojust przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami zarówno Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, jak i Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a.  Absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady zgodnie z procedurą na wzór procedury przewidzianej w art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 164–166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, a także w oparciu o sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy.

 

Jeżeli Parlament Europejski odmówi udzielenia absolutorium, dyrektor administracyjny Eurojustu składa dymisję na ręce kolegium, które w świetle zaistniałych okoliczności podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kolegium przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania ekspertów krajowych do Eurojustu.

2.  Kolegium przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania do Eurojustu ekspertów krajowych oraz korzystania z innych pracowników, przede wszystkim w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów interesów.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Eurojust podejmuje odpowiednie działania administracyjne, m.in. w postaci szkoleń i strategii prewencyjnych, aby uniknąć konfliktów interesów, w tym w odniesieniu do zagadnień, które pojawiają się po zakończeniu pełnienia obowiązków.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz innych obowiązków w zakresie informowania i konsultowania określonych w niniejszym rozporządzeniu Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu do celów informacyjnych:

3.  Oprócz innych obowiązków w zakresie informowania i konsultowania określonych w niniejszym rozporządzeniu Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu oraz parlamentom narodowym w odnośnych językach urzędowych do celów informacyjnych:

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Eurojust publikuje na swojej stronie internetowej wykaz członków swojego zarządu oraz ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, a także ich oświadczenia o braku konfliktu interesów i życiorysy. Regularnie publikowane są protokoły posiedzeń kolegium i zarządu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na mocy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Eurojust przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Eurojustu, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na mocy rozporządzenia (UE) 883/2013, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Eurojust przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Eurojustu, wykorzystując szablon zawarty w załączniku do tego porozumienia.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji i na miejscu, obejmujących wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Eurojustu środki unijne.

2.  Trybunał Obrachunkowy regularnie prowadzi kontrole zgodności działalności Eurojustu oraz osiąganych przez niego wyników, na podstawie dokumentacji lub kontroli na miejscu, obejmujące wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Eurojustu środki unijne.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622, aby ustalić, czy miały miejsce jakiekolwiek nieprawidłowości naruszające interesy finansowe Unii w związku z wydatkami finansowanymi przez Eurojust.

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 883/2013 i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622, aby ustalić, czy miały miejsce jakiekolwiek nieprawidłowości naruszające interesy finansowe Unii w związku z wydatkami finansowanymi przez Eurojust.

_________________

_________________

22 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2.

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Pracownicy Eurojustu, dyrektor administracyjny oraz członkowie kolegium i zarządu niezwłocznie powiadamiają OLAF o nadużyciach, o których dowiedzieli się podczas pełnienia swoich funkcji lub sprawowania mandatu, przy czym powiadomienie o nadużyciach nie skutkuje pociągnięciem ich do odpowiedzialności. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku osobiście odpowiadają za skutki nieprawidłowości, o której wiedzieli i o której nie powiadomili OLAF.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  płeć;

d)  płeć społeczno-kulturowa;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  płeć;

d)  płeć społeczno-kulturowa;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Odsyłacze

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

10.9.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Monika Hohlmeier

Rozpatrzenie w komisji

13.7.2017

 

 

 

Data przyjęcia

11.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Prawnej (11.10.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: António Marinho e Pinto

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Integracja europejska w zakresie polityki i gospodarki wymaga pełnej integracji w obszarze sądownictwa i, ogólnie, sprawiedliwości.

Władze polityczne nie powinny ingerować w działania organów sądowych i dlatego sprawozdawca uważa, że Komisja Europejska nie powinna brać udziału w procesie podejmowania decyzji przez Eurojust.

Przestępczość, zwłaszcza natury gospodarczej, stanowi przeszkodę dla rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż łamie prawa zdrowych relacji społecznych i zakłóca funkcjonowanie rynku, w związku z czym należy ją skutecznie zwalczać dzięki odpowiedniemu ustawodawstwu oraz szybko i bezstronnie działającym sądom.

Ogólne podejście zawarte we wniosku Komisji Europejskiej zakłada, że Prokuratura Europejska nie jest członkiem Eurojustu i może jedynie uczestniczyć w jego posiedzeniach jako obserwator („bez prawa głosu” na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 16 ust. 7).

Jednak zgodnie z art. 86 ust. 1 TFUE Prokuratura Europejska musi „pochodzić od Eurojustu”, a zatem – w celu zachowania tego związku i zapewnienia skutecznej walki z przestępczością transgraniczną – Prokuratura Europejska powinna być członkiem Eurojustu.

Art. 41 ust. 2 wniosku stanowi już, że „Eurojust bez zbędnej zwłoki zajmuje się każdym wnioskiem o wsparcie pochodzącym od Prokuratury Europejskiej i w stosownych przypadkach rozpatruje takie wnioski, jak gdyby otrzymał je od organu krajowego właściwego w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości”. Również z tego powodu należy zacieśniać współpracę Eurojustu z Prokuraturą Europejską.

W załączniku 1 do wniosku wymieniono formy poważnej przestępczości, w odniesieniu do których Eurojust jest właściwy do podejmowania działań. Obejmują one „przestępstwa na szkodę interesów finansowych Unii”.

Jednak w art. 3 ust. 1 wniosku stwierdzono, że zakres kompetencji Eurojustu nie obejmuje przestępstw, „w przypadku których właściwym organem jest Prokuratura Europejska”.

Zostały one dokładnie określone w art. 86 TFUE jako „przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii”, co zwiększa prawdopodobieństwo ewentualnego konfliktu interesów między tymi organami.

Komisja jest zdania, że w sprawach dotyczących interesów finansowych Unii, które dotyczą także interesów państw członkowskich, zgodnie z art. 13 wniosku w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM (2013)0534), istnieje możliwość przekazania kompetencji władzom krajowym w przypadku tego rodzaju przestępstw.

W takich przypadkach Eurojust mógłby odgrywać rolę koordynatora, posiadając także uprawnienia w przypadku przestępstw mogących dotyczyć interesów finansowych Unii.

Jednak wyjaśnienie przedstawione przez Komisję nie przekonuje, gdyż:

a) ustanowienie Prokuratury Europejskiej wciąż stanowi przedmiot dyskusji i nie można przewidzieć, czy będzie możliwe zachowanie rozwiązania przedstawionego w art. 13 aż do etapu ostatecznej wersji tekstu;

b) w każdym przypadku Prokuratura Europejska będzie działać w ograniczonej liczbie państw członkowskich (wzmocniona współpraca);

c) procedura ta może okazać się zbyt mało elastyczna, aby była skuteczna.

Chociaż we wniosku potwierdzono „pełną autonomię i niezależność Eurojustu” (patrz: motyw 30), Komisja chciałaby przekształcić Eurojust w agencję europejską podlegającą wspólnemu podejściu do agencji, uzgodnionemu przez Parlament, Radę i Komisję w 2012 r.

Wizja taka obejmuje na przykład udział dwóch przedstawicieli Komisji w działalności administracyjnej („funkcje kierownicze ”) Eurojustu (patrz: art. 10 ust. 1 lit. b) oraz art. 16 ust. 4).

Jednak, zdaniem Komisji, funkcje te obejmują także wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących Eurojustu (art. 14 ust. 1 lit. k), którzy wyraźnie nie wykonują jedynie zadań administracyjnych.

Art. 17 ust. 2 przewiduje, że dyrektor administracyjny Eurojustu jest powoływany przez kolegium Eurojustu z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję, zawężając tym samym wybór dokonywany przez kolegium.

We wniosku nie wspomina się o rozstrzyganiu sporów o właściwość, które jest jednym z głównych zadań Eurojustu zgodnie z art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE.

We wniosku nie sprecyzowano, w jakim stopniu wiąże się on z decyzją ramową Rady 2009/948/WSiSW, która ma na celu usprawnienie współpracy sądowej w celu uniknięcia sytuacji, w której co najmniej dwa państwa członkowskie UE w tym samym czasie i równolegle prowadzą postępowania karne przeciwko tej samej osobie w związku z tymi samymi czynami.

Decyzja ta stanowi, że państwa członkowskie UE mogą wymieniać się informacjami i bezpośrednio konsultować w sprawie postępowań karnych. Jeżeli porozumienie nie zostaje osiągnięte, sprawa jest przekazana w stosownych przypadkach Eurojustowi, pod warunkiem że będzie wchodziła w zakres jego kompetencji.

Wniosek dotyczący Eurojustu nie zmienia ani nie uchyla decyzji ramowej, a wniosek Komisji również nie zawiera żadnego odniesienia do zaskarżenia sądowego decyzji Eurojustu w przypadku konfliktu jurysdykcji.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ponieważ Prokuratura Europejska powinna zostać utworzona w oparciu o Eurojust, niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy niezbędne do uregulowania stosunków między Eurojustem a Prokuraturą Europejską.

(4)  Z uwagi na fakt, że Prokuratura Europejska została utworzona w drodze wzmocnionej współpracy rozporządzenie wprowadzające w życie wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej jest wiążące w całości dla państw członkowskich biorących udział we wzmocnionej współpracy i tylko w nich ma bezpośrednie zastosowanie. W związku z tym dla państw członkowskich nieuczestniczących w Prokuraturze Europejskiej Eurojust pozostaje organem w pełni właściwym dla form przestępczości wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Należy także wziąć pod uwagę ocenę decyzji Rady 2002/187/WSiSW oraz działania prowadzone przez Eurojust (sprawozdanie końcowe z dnia 30 czerwca 2015 r.).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Zadanie Eurojustu polegające na ułatwianiu koordynacji i współpracy krajowych organów śledczych realizowane jest w kontekście innych instrumentów prawnych, takich jak decyzja ramowa 2009/948/WSiSW Rady1a, której przepisy należy uzgodnić z przepisami niniejszego rozporządzenia.

 

____________________

 

1aDecyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(8)  Niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie narusza podstawowych praw i wolności oraz jest w pełni zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Należy określić formy poważnej przestępczości, która dotyka co najmniej dwóch państw członkowskich, wchodzące w zakres kompetencji Eurojustu. Ponadto należy zdefiniować sprawy, które nie dotyczą co najmniej dwóch państw członkowskich, ale które wymagają wspólnego ścigania. Takie przypadki powinny obejmować dochodzenia i postępowania karne dotyczące tylko jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jak również przypadki odnoszące się do tylko jednego państwa członkowskiego i Unii.

(9)  Należy jasno określić formy poważnej przestępczości, która dotyka co najmniej dwóch państw członkowskich, wchodzące w zakres kompetencji Eurojustu. Ponadto należy zdefiniować sprawy, które nie dotyczą co najmniej dwóch państw członkowskich, ale które wymagają wspólnego ścigania. Takie przypadki powinny obejmować dochodzenia i postępowania karne dotyczące tylko jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jak również przypadki odnoszące się do tylko jednego państwa członkowskiego i Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W ramach wykonywania swoich funkcji operacyjnych w odniesieniu do konkretnych spraw karnych Eurojust powinien działać, na żądanie właściwych organów państw członkowskich lub z własnej inicjatywy, za pośrednictwem co najmniej jednego przedstawiciela krajowego albo jako kolegium.

(10)  W ramach wykonywania swoich funkcji operacyjnych w odniesieniu do konkretnych spraw karnych Eurojust powinien działać, na żądanie właściwych organów państw członkowskich lub z własnej inicjatywy, za pośrednictwem co najmniej jednego przedstawiciela krajowego albo jako kolegium. Podobnie, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub Komisji Eurojust może także wspomagać dochodzenia dotyczące tylko tego państwa członkowskiego, lecz mające konsekwencje na szczeblu Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zagwarantowania, że Eurojust może odpowiednio wspierać i koordynować dochodzenia transgraniczne, konieczne jest zapewnienie wszystkim przedstawicielom krajowym takich samych uprawnień operacyjnych, by mogli w sposób bardziej efektywny współpracować między sobą oraz z organami krajowymi. Przedstawicielom krajowym należy przyznać takie uprawnienia, które umożliwiają Eurojustowi właściwe realizowanie jego misji. Uprawnienia te powinny obejmować dostęp do istotnych informacji znajdujących się w krajowych rejestrach publicznych, wydawanie i wykonywanie wniosków o wzajemną pomoc lub o wzajemne uznanie, bezpośrednie kontaktowanie się z właściwymi organami i wymianę informacji z nimi, udział we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych oraz – w porozumieniu z właściwym organem krajowym lub w pilnych sytuacjach – nakazywanie podjęcia środków śledczych i zastosowania przesyłek niejawnie nadzorowanych.

(11)  W celu zagwarantowania, że Eurojust może odpowiednio wspierać i koordynować dochodzenia transgraniczne, konieczne jest zapewnienie wszystkim przedstawicielom krajowym takich samych uprawnień operacyjnych, by mogli w sposób bardziej spójny i efektywny współpracować między sobą oraz z organami krajowymi. Przedstawicielom krajowym należy przyznać takie uprawnienia, które umożliwiają Eurojustowi właściwe realizowanie jego misji. Uprawnienia te powinny obejmować dostęp do istotnych informacji znajdujących się w krajowych rejestrach publicznych, wydawanie i wykonywanie wniosków o wzajemną pomoc lub o wzajemne uznanie, bezpośrednie kontaktowanie się z właściwymi organami i wymianę informacji z nimi, udział we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych oraz – w porozumieniu z właściwym organem krajowym lub w pilnych sytuacjach – nakazywanie podjęcia środków śledczych i zastosowania przesyłek niejawnie nadzorowanych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Konieczne jest zapewnienie Eurojustowi struktury administracyjnej i kierowniczej, która umożliwi mu skuteczniejszą realizację zadań i jest zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do agencji Unii, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki Eurojustu i zagwarantowaniu jego niezależności w wykonywaniu funkcji operacyjnych. W tym celu należy sprecyzować funkcje przedstawicieli krajowych, kolegium i dyrektora administracyjnego oraz ustanowić zarząd.

(12)  Konieczne jest zapewnienie Eurojustowi struktury administracyjnej i kierowniczej, która umożliwi mu skuteczniejszą realizację zadań i będzie w pełni zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do agencji Unii, a także z prawami podstawowymi i podstawowymi wolnościami, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki Eurojustu i zagwarantowaniu jego niezależności w wykonywaniu funkcji operacyjnych. W tym celu należy sprecyzować funkcje przedstawicieli krajowych, kolegium i dyrektora administracyjnego oraz ustanowić zarząd.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W strukturach Eurojustu należy utworzyć dyżurną jednostkę koordynacyjną, by zapewnić kontakt z Eurojustem przez całą dobę i by umożliwić Eurojustowi interweniowanie w nagłych sytuacjach. Każde państwo członkowskie powinno dopilnować, aby jego przedstawiciele w ramach tej jednostki byli gotowi do działania przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

(17)  W strukturach Eurojustu należy utworzyć dyżurną jednostkę koordynacyjną, by zapewnić skuteczność Eurojustu i kontakt z nim przez całą dobę oraz by umożliwić Eurojustowi interweniowanie w nagłych sytuacjach. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby jego przedstawiciele w ramach tej jednostki byli gotowi do działania przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Kiedy Eurojust przekazuje dane osobowe organowi państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub Interpolowi na mocy umowy międzynarodowej zawartej na podstawie art. 218 Traktatu, muszą istnieć odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych gwarantujące przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących danych osobowych.

(21)  Kiedy Eurojust przekazuje dane osobowe organowi państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub Interpolowi na mocy umowy międzynarodowej zawartej na podstawie art. 218 Traktatu, muszą istnieć odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności gwarantujące pełne przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących danych osobowych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Eurojust powinien mieć możliwość przedłużania terminów przechowywania danych osobowych – pod warunkiem przestrzegania zasady celowości mającej zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w kontekście wszystkich działań Eurojustu – aby realizować swoje cele. Decyzje takie powinny być podejmowane po dokładnym rozważeniu wszystkich interesów, w tym interesów osób, których dane dotyczą. Decyzja o jakimkolwiek przedłużeniu terminu przetwarzania danych osobowych po upływie terminu przedawnienia we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich powinna być podejmowana tylko w przypadkach, gdy istnieje konkretna potrzeba udzielenia wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(23)  Eurojust powinien mieć możliwość przedłużania terminów przechowywania danych osobowych – pod warunkiem przestrzegania zasady celowości mającej zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w kontekście wszystkich działań Eurojustu – aby realizować swoje cele. Decyzje takie powinny być podejmowane po dokładnym i obiektywnym rozważeniu przedmiotowych przypadków, wszystkich interesów oraz w takim samym stopniu interesów osób, których dane dotyczą. Jakiekolwiek przedłużenie terminu przetwarzania danych osobowych we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich, w których upłynął termin przedawnienia, powinno podlegać formalnej i uzasadnionej decyzji, która może zapaść tylko w przypadkach, gdy istnieje konkretna i wyraźnie uzasadniona potrzeba udzielenia wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania jego zadań, Eurojust powinien utrzymywać współpracę z innymi organami i agencjami Unii, Prokuraturą Europejską, właściwymi organami państw trzecich, a także z organizacjami międzynarodowymi.

(25)  W zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania jego zadań, Eurojust powinien współpracować z innymi organami i agencjami Unii, Prokuraturą Europejską, właściwymi organami państw trzecich, a także z organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Prokurator Europejski jest uprawniony do udziału we wszystkich posiedzeniach Eurojustu w każdym przypadku, gdy omawiane są zagadnienia, które uważa on za istotne dla funkcjonowania Prokuratury Europejskiej.

Uzasadnienie

Niezbędne jest dodanie motywu wyraźnie odzwierciedlającego brzmienie art. 12 ust. 3 oraz art. 16 ust. 7 wniosku.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Aby wzmocnić współpracę operacyjną między Eurojustem a Europolem, a zwłaszcza w celu ustanowienia powiązań między danymi już posiadanymi przez te organy, Eurojust powinien zapewnić Europolowi dostęp do danych w posiadaniu Eurojustu i możliwość przeszukiwania tych danych.

(26)  Aby wzmocnić współpracę operacyjną między Eurojustem a Europolem, a zwłaszcza w celu ustanowienia powiązań między danymi już posiadanymi przez te organy, Eurojust powinien zapewnić Europolowi dostęp w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje) do danych w posiadaniu Eurojustu. Eurojust i Europol powinny mieć możliwość zawarcia uzgodnienia roboczego zapewniającego – na zasadzie wzajemności i w ramach ich odpowiednich uprawnień – dostęp do wszelkich informacji, które zostały dostarczone, i możliwość ich wyszukiwania na potrzeby sprawdzania krzyżowego, zgodnie ze szczególnymi zabezpieczeniami oraz gwarancjami ochrony danych przewidzianymi w niniejszym rozporządzaniu. Każdy dostęp do danych dostępnych w Eurojust powinien być ograniczony – za pomocą środków technicznych – do informacji objętych odpowiednimi zakresami działania tych organów Unii.

Uzasadnienie

Motyw 26 niniejszego rozporządzenia należy dostosować do motywu 28 rozporządzenia (UE) 2016/794.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Eurojust powinien mieć możliwość wymiany danych osobowych z innymi organami Unii w zakresie koniecznym do realizacji jego zadań.

(27)  Eurojust powinien mieć możliwość wymiany danych osobowych z innymi organami Unii w zakresie koniecznym do realizacji jego zadań przy zachowaniu pełnej ochrony prywatności, praw podstawowych i podstawowych wolności.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu zwiększenia przejrzystości działań Eurojustu i wzmocnienia demokratycznego nadzoru nad tą agencją konieczne jest zapewnienie mechanizmów uczestnictwa Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w ocenie działalności Eurojustu. Nie powinno to być sprzeczne z zasadami niezależności w odniesieniu do działań podejmowanych w konkretnych sprawach operacyjnych ani z obowiązkiem zachowania dyskrecji i poufności.

(31)  W celu zwiększenia przejrzystości działań Eurojustu i wzmocnienia demokratycznej kontroli nad tą agencją konieczne jest zapewnienie mechanizmów uczestnictwa Parlamentu Europejskiego w ocenie działalności Eurojustu, szczególnie w zakresie przekazywania sprawozdania rocznego Eurojustu. Podobne procedury należy opracować dla parlamentów narodowych. Jednak tego rodzaju mechanizmy nie powinny być sprzeczne z zasadami niezależności w odniesieniu do działań podejmowanych w konkretnych sprawach operacyjnych ani z obowiązkiem zachowania dyskrecji i poufności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust wspiera i wzmacnia koordynację i współpracę między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, która dotyka co najmniej dwóch państw członkowskich lub która wymaga wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy państw członkowskich i Europol.

1.  Eurojust wspiera i wzmacnia koordynację i współpracę między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, w zakresie której Eurojust ma kompetencje na mocy art. 3 ust. 1 i która dotyka co najmniej dwóch państw członkowskich lub która wymaga wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy państw członkowskich, Prokuraturę Europejską i Europol.

Patrz: poprawka do art. 2 ust. 3.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Eurojust wykonuje swoje zadania na wniosek właściwych organów państw członkowskich lub z własnej inicjatywy.

3.  Eurojust wykonuje swoje zadania na wniosek właściwych organów państw członkowskich bądź Prokuratury Europejskiej lub z własnej inicjatywy.

Patrz: poprawka do art. 2 ust. 1.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kompetencje Eurojustu obejmują formy przestępczości wymienione w załączniku 1. Jego kompetencje nie obejmują jednak przestępstw, w przypadku których właściwym organem jest Prokuratura Europejska.

1.   Do momentu, w którym Prokuratura Europejska zacznie wykonywać swoje zadania związane z prowadzeniem dochodzeń i wnoszeniem oskarżeń, powierzone jej zgodnie z art. [75] rozporządzenia [wprowadzającego w życie wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej] kompetencje Eurojustu obejmują formy przestępczości wymienione w załączniku 1. Od dnia, w którym Prokuratura Europejska wykonuje swoje zadania, oraz w odniesieniu do form przestępczości wchodzących w zakres jej kompetencji Eurojust wykonuje swoje kompetencje wyłącznie w granicach swojego mandatu i unika jakiegokolwiek pokrywania się z działaniami podejmowanymi przez Prokuraturę Europejską.

 

Jednakże Eurojust wykonuje swoje kompetencje w sprawach dotyczących państw członkowskich niebiorących udziału we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz na wniosek tych państw członkowskich lub na wniosek Prokuratury Europejskiej. Praktyczne szczegóły wykonywania kompetencji zgodnie z niniejszym ustępem są regulowane uzgodnieniem roboczym, o którym mowa w art. 38 ust. 2a.

 

Odniesienie do „przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii” w załączniku 1 do niniejszego regulaminu należy interpretować zgodnie z niniejszym ustępem.

Patrz: poprawka do art. 3 ust. 4.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Eurojust pozostaje organem właściwym:

 

a)  w odniesieniu do przestępstw określonych w dyrektywie [(UE) 2017/... w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (tzw. dyrektywa PIF)] w zakresie, w jakim Prokuratura Europejska nie jest organem właściwym lub nie wykonuje swoich kompetencji;

 

b)  w sprawach dotyczących przestępstw określonych w dyrektywie PIF, w przypadku wniosków państw członkowskich, które nie uczestniczą w Prokuraturze Europejskiej;

 

c)  w sprawach, które dotyczą zarówno uczestniczących państw członkowskich, jak i państw członkowskich, które nie uczestniczą w Prokuraturze Europejskiej, w przypadku wniosków tych państw członkowskich, które nie uczestniczą w Prokuraturze Europejskiej i wniosków ze strony samej Prokuratury Europejskiej.

Uzasadnienie

Ponieważ Eurojust będzie posiadać częściowe kompetencje w zakresie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE, wynikające ze wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej oraz tekstu projektu tego rozporządzenia, należy jasno sprecyzować charakter częściowych kompetencji Eurojustu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kompetencjom Eurojustu podlegają przestępstwa powiązane. Za przestępstwa powiązane uważa się następujące przestępstwa:

2.  Kompetencje Eurojustu obejmują formy przestępczości powiązane z przestępstwami wymienionymi w załączniku 1. Za przestępstwa powiązane uważa się następujące przestępstwa:

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub Komisji Eurojust może także udzielać pomocy w dochodzeniach i postępowaniach karnych dotyczących tylko tego państwa członkowskiego i Unii.

4.  Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego, Prokuratury Europejskiej lub Komisji Eurojust może także udzielać pomocy w dochodzeniach i postępowaniach karnych dotyczących tylko tego państwa członkowskiego i Unii.

Patrz: poprawka do art. 3 ust. 1.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informuje właściwe organy państw członkowskich na temat dochodzeń i postępowań karnych, o których został poinformowany i które mają następstwa na poziomie Unii lub które mogą mieć wpływ na państwa członkowskie inne niż te, które są bezpośrednio zainteresowane;

a)  informuje właściwe organy państw członkowskich i Prokuraturę Europejską na temat dochodzeń i postępowań karnych, o których został poinformowany i które mają następstwa na poziomie Unii lub które mogą mieć wpływ na państwa członkowskie inne niż te, które są bezpośrednio zainteresowane;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pomaga właściwym organom państw członkowskich zapewnić najlepszą możliwą koordynację dochodzeń i postępowań karnych;

b)  zapewnia najlepszą możliwą koordynację dochodzeń i postępowań karnych prowadzonych przez właściwe organy państw członkowskich;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnia pomoc w celu poprawy współpracy między właściwymi organami państw członkowskich, w szczególności na podstawie analiz Europolu;

c)  usprawnia współpracę między właściwymi organami państw członkowskich, w szczególności na podstawie analiz Europolu;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wspiera Prokuraturę Europejską zgodnie z art. 41.

Uzasadnienie

Gdyby Prokuraturę Europejską utworzono „w oparciu o Eurojust” (patrz: art. 86 TFUE), jednym z głównych zadań Eurojustu byłoby wspieranie jej.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  współpracuje w razie potrzeby z agencjami i organami Unii, powołanymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości regulowanej Tytułem V TFUE, a także zasięga ich opinii;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  wspiera unijne ośrodki wiedzy specjalistycznej, rozwijane przez Europol i inne organy Unii, a w stosownych przypadkach uczestniczy w ich działaniach;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy co najmniej dwa państwa członkowskie nie mogą uzgodnić, które z nich powinno podjąć dochodzenie lub ściganie w wyniku wniosku złożonego na mocy ust. 2 lit. b), Eurojust wydaje pisemną opinię w tej sprawie. Opinia ta zostaje bezzwłocznie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

4.  W przypadku gdy co najmniej dwa państwa członkowskie nie mogą uzgodnić, które z nich powinno podjąć dochodzenie lub ściganie w wyniku wniosku złożonego na mocy ust. 2 lit. b), Eurojust podejmuje decyzję w tej sprawie. Decyzja ta zostaje bezzwłocznie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

(Patrz: poprawka do art. 4 ust. 5 i 5a.)

Uzasadnienie

Ponieważ art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE jasno określa kompetencje Eurojustu do rozwiązywania sporów o właściwość, Eurojust powinien mieć możliwość podejmowania decyzji, a nie wydawania opinii, a decyzje te mogą być wiążące dla państw członkowskich.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na wniosek właściwego organu Eurojust wydaje pisemną opinię w sprawie powtarzających się przypadków odmowy lub trudności związanych z wykonaniem wniosków i decyzji dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym również tych opartych na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, pod warunkiem że właściwym organom krajowym nie udało się rozwiązać danej kwestii za obopólnym porozumieniem lub przy pomocy zainteresowanych przedstawicieli krajowych. Opinia ta zostaje bezzwłocznie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

5.  Na wniosek właściwego organu lub z własnej inicjatywy Eurojust podejmuje decyzję w sprawie powtarzających się przypadków odmowy lub trudności związanych z wykonaniem wniosków i decyzji dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości, w tym również tych opartych na instrumentach służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, pod warunkiem że właściwym organom krajowym nie udało się rozwiązać danej kwestii za obopólnym porozumieniem lub przy pomocy zainteresowanych przedstawicieli krajowych. Decyzja ta zostaje bezzwłocznie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim.

(Patrz: poprawka do art. 4 ust. 4 i 5 lit. a)

Uzasadnienie

Ponieważ art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE jasno określa kompetencje Eurojustu do rozwiązywania sporów o właściwość, Eurojust powinien mieć możliwość podejmowania decyzji, a nie wydawania opinii, a decyzje te mogą być wiążące dla państw członkowskich.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Z zastrzeżeniem ust. 2 kolegium skupia się na kwestiach operacyjnych i wszelkich innych kwestiach, które są bezpośrednio powiązane ze sprawami operacyjnymi. W sprawy administracyjne kolegium angażowane jest wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia realizacji jego zadań operacyjnych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  bezpośredniego kontaktowania się z dowolnym właściwym organem krajowym państwa członkowskiego oraz do wymiany informacji z takim organem;

b)  bezpośredniego kontaktowania się z dowolnym właściwym organem krajowym państwa członkowskiego oraz do wymiany informacji z takim organem lub z jakąkolwiek właściwą agencją Unii lub jakimkolwiek właściwym organem Unii;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nakazują podjęcie środków śledczych;

a)  nakazują podjęcie środków śledczych lub występują o podjęcie środków śledczych i wykonują je, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE1a

 

__________________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład kolegium wchodzą:

1.  W skład kolegium wchodzą wszyscy przedstawiciele krajowi.

a)   wszyscy przedstawiciele krajowi, w przypadku gdy kolegium wykonuje swoje funkcje operacyjne na podstawie art. 4;

 

b)   wszyscy przedstawiciele krajowi oraz dwaj przedstawiciele Komisji, w przypadku gdy kolegium wykonuje swoje funkcje kierownicze na podstawie art. 14.

 

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ograniczenie ryzyka ewentualnej ingerencji Komisji.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kolegium może zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie.

4.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 39 ust. 1 lit. c) kolegium może zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zachowanie wkładu punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej, do których odnosi się art. 39 ust. 1 lit. c) wniosku.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera k

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących zgodnie z art. 11;

skreśla się

(Patrz: poprawka do tytułu art. 11)

Uzasadnienie

W celu zachowania autonomii i niezależności Eurojustu, żaden przedstawiciel Komisji nie może uczestniczyć w wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [30 listopada każdego roku] kolegium przyjmuje dokument programowy zawierający założenia programu wieloletniego i rocznego, w oparciu o projekt przedstawiony przez dyrektora administracyjnego, biorąc pod uwagę opinię Komisji. Przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Dokument programowy staje się ostateczny po końcowym uchwaleniu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

1.  Do dnia [30 listopada każdego roku] kolegium przyjmuje dokument programowy zawierający założenia programu wieloletniego i rocznego, w oparciu o projekt przedstawiony przez dyrektora administracyjnego, po zwróceniu się o wydanie opinii do Komisji. Przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Dokument programowy staje się ostateczny po końcowym uchwaleniu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ograniczenie ryzyka ewentualnej ingerencji Komisji.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, a także wskaźniki skuteczności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określenie zasobów finansowych i ludzkich przydzielonych na każde działanie, zgodnie z zasadami budżetowania i zarządzania zadaniowego. Roczny program prac jest spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 4. Jednoznacznie określone są w nim zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

2.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, a także wskaźniki skuteczności. Zawiera również jasny opis działań, które mają być finansowane, oraz określenie zasobów finansowych i ludzkich przydzielonych na każde działanie, zgodnie z zasadami budżetowania i zarządzania zadaniowego. Roczny program prac jest spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 4. Jednoznacznie określone są w nim zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Dyrektor administracyjny może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji kolegium działającego na wniosek Komisji.

7.  Dyrektor administracyjny może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji kolegium.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ograniczenie ryzyka ewentualnej ingerencji Komisji.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przedstawiciele dyżurnej jednostki koordynacyjnej bezzwłocznie podejmują działania związane z wykonaniem wniosku w ich państwie członkowskim.

3.  Przedstawiciele dyżurnej jednostki koordynacyjnej skutecznie i bezzwłocznie podejmują działania związane z wykonaniem wniosku w ich państwie członkowskim.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Do celów ust. 3–6 właściwe organy państw członkowskich dokonują wymiany informacji, o której mowa w tych ustępach, nie później niż w terminie 14 dni.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust dostarcza właściwym organom krajowym informacje o wynikach przetwarzania informacji, w tym o powiązaniach ze sprawami już zarejestrowanymi w zautomatyzowanym systemie zarządzania sprawami. Informacje te mogą obejmować dane osobowe.

1.  Eurojust bez zbędnej zwłoki dostarcza właściwym organom krajowym informacje o wynikach przetwarzania informacji, w tym o powiązaniach ze sprawami już zarejestrowanymi w zautomatyzowanym systemie zarządzania sprawami. Informacje te mogą obejmować dane osobowe.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Eurojust może przetwarzać tylko dane osobowe wymienione w pkt 2 załącznika 2 dotyczące osób, które zgodnie z prawodawstwem krajowym zainteresowanych państw członkowskich uważane są za świadków lub ofiary w ramach dochodzenia lub ścigania dotyczącego co najmniej jednego rodzaju przestępczości i przestępstw określonych w art. 3, bądź osób poniżej 18. roku życia. Przetwarzanie takich danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne do realizacji wyraźnie określonego zadania Eurojustu w ramach jego uprawnień i do celów wykonywania jego funkcji operacyjnych.

2.  Eurojust może przetwarzać tylko dane osobowe wymienione w pkt 2 załącznika 2 dotyczące osób, które zgodnie z prawodawstwem krajowym zainteresowanych państw członkowskich uważane są za świadków lub ofiary w ramach dochodzenia lub ścigania dotyczącego co najmniej jednego rodzaju przestępczości i przestępstw określonych w art. 3, bądź osób poniżej 18. roku życia. Przetwarzanie takich danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne do realizacji wyraźnie określonego zadania Eurojustu w ramach jego uprawnień i do celów wykonywania jego funkcji operacyjnych. Należy w pełni przestrzegać ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane osobowe przetwarzane przez Eurojust nie mogą być przechowywane po terminie, który spośród poniższych terminów wypada najwcześniej:

1.  Dane osobowe przetwarzane przez Eurojust są przechowywane przez Eurojust nie dłużej niż jest to niezbędne i proporcjonalne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe przetwarzane przez Eurojust nie mogą być przechowywane po terminie, który spośród poniższych terminów wypada najwcześniej:

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli skarga wniesiona na podstawie art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przez osobę, której dane dotyczą, ma związek z decyzją, o której mowa w art. 32 lub 33, Europejski Inspektor Ochrony Danych zasięga opinii krajowych organów nadzorczych lub właściwego organu sądowego w państwie członkowskim, które było źródłem danych, lub bezpośrednio zainteresowanego państwa członkowskiego. Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, która może obejmować nawet odmowę przekazania jakichkolwiek informacji, jest podejmowana w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzorczym lub właściwym organem sądowym.

1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie przez Eurojust jej danych osobowych nie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli skarga wniesiona na podstawie art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przez osobę, której dane dotyczą, ma związek z decyzją, o której mowa w art. 32 lub 33, Europejski Inspektor Ochrony Danych zasięga opinii krajowych organów nadzorczych lub właściwego organu sądowego w państwie członkowskim, które było źródłem danych, lub bezpośrednio zainteresowanego państwa członkowskiego. Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, która może obejmować nawet odmowę przekazania jakichkolwiek informacji, jest podejmowana w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzorczym lub właściwym organem sądowym.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do celów określonych w ust. 1 i 2 Eurojust może dokonywać uzgodnień roboczych z podmiotami, o których mowa w ust. 1. Uzgodnienia te nie stanowią podstawy do umożliwienia wymiany danych osobowych i nie są wiążące dla Unii ani jej państw członkowskich.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  można założyć przedmiotową zgodę, ponieważ dane państwo członkowskie nie ograniczyło wyraźnie możliwości dalszego przekazywania danych; or

skreśla się

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przedstawiciele punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej mogą być zapraszani w poszczególnych przypadkach na posiedzenia Eurojustu.

c)  przedstawiciele punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej mogą być zapraszani w poszczególnych przypadkach na posiedzenia Eurojustu bez prawa głosu.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie roli punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Europol i Eurojust mogą zawrzeć uzgodnienie robocze zapewniające – na zasadzie wzajemności i w zakresie ich odpowiednich uprawnień – możliwość wyszukania, a także dostęp do wszelkich informacji, które zostały dostarczone w celu wykonania ich zadań zgodnie z art. 2 i 4 niniejszego rozporządzenia. Uzgodnienia te obowiązują z zastrzeżeniem prawa państw członkowskich, organów Unii, państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych do wskazania ograniczeń dotyczących dostępu do takich danych i wykorzystywania ich oraz są zgodne z gwarancjami ochrony danych przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Eurojust bez zbędnej zwłoki zajmuje się każdym wnioskiem o wsparcie pochodzącym od Prokuratury Europejskiej i w stosownych przypadkach rozpatruje takie wnioski, jak gdyby otrzymał je od organu krajowego właściwego w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości.

2.  Eurojust bez zbędnej zwłoki zajmuje się każdym wnioskiem o wsparcie pochodzącym od Prokuratury Europejskiej i rozpatruje takie wnioski, jak gdyby otrzymał je od organu krajowego właściwego w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Frontex wspomaga pracę Eurojustu, w tym poprzez przekazywanie informacji przetwarzanych zgodnie z jego mandatem i zadaniami wynikającymi z rozporządzenia (UE) 2016/16241a.

 

_____________

 

1aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 55a

 

Opinie w sprawie proponowanych aktów ustawodawczych

 

Komisja i zainteresowane państwa członkowskie mogą zwrócić się do Eurojustu o wydanie opinii w sprawie wszystkich wniosków dotyczących aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przytacza postanowienie art. 32 ust. 3 decyzji Rady 2002/187/WSiSW, zmienionej w 2008 r., którego z niezrozumiałych względów nie zawarto w niniejszym wniosku Komisji.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust przekazuje sprawozdanie roczne Parlamentowi Europejskiemu, który może przedstawić swoje uwagi i wnioski.

1.  Eurojust przekazuje sprawozdanie roczne Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym, które mogą przedstawić swoje uwagi i wnioski.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przewodniczący kolegium występuje przed Parlamentem Europejskim na jego wniosek w celu omówienia spraw związanych z Eurojustem, a w szczególności w celu przedstawienia sprawozdań rocznych, uwzględniając obowiązek zachowania dyskrecji i poufności. Dyskusja nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do konkretnych działań podejmowanych w odniesieniu do określonych spraw operacyjnych.

2.  Przed objęciem urzędu nowo wybrany przewodniczący kolegium jest proszony o złożenie oświadczenia przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania członków tych komisji.

 

W trakcie swojej kadencji przewodniczący kolegium występuje przed Parlamentem Europejskim na jego wniosek w celu omówienia spraw związanych z Eurojustem, a w szczególności w celu przedstawienia sprawozdań rocznych, uwzględniając obowiązek zachowania dyskrecji i poufności. Dyskusja nie odnosi się bezpośrednio ani pośrednio do konkretnych działań podejmowanych w odniesieniu do określonych spraw operacyjnych.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz innych obowiązków w zakresie informowania i konsultowania określonych w niniejszym rozporządzeniu Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu do celów informacyjnych:

3.  Oprócz innych obowiązków w zakresie informowania i konsultowania określonych w niniejszym rozporządzeniu Eurojust przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym do celów informacyjnych:

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Eurojust przekazuje sprawozdanie roczne parlamentom narodowym. Eurojust przekazuje parlamentom narodowym również dokumenty, o których mowa w ust. 3.

skreśla się

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Obowiązek zachowania poufności stosuje się do wszystkich informacji otrzymanych przez Eurojust, chyba że informacje te zostały już podane do wiadomości publicznej lub są dostępne publicznie.

4.  Obowiązek zachowania poufności stosuje się do wszystkich informacji otrzymanych lub przekazanych przez Eurojust, chyba że informacje te zostały już podane do wiadomości publicznej lub są dostępne publicznie.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uchylenie

Uchylenia i zmiany

(Patrz: poprawka do art. 67 ust. 3a i 3b.)

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 a (nowy)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2a.  Artykuł 10 ust. 3 decyzji ramowej 2009/948/WSiSW otrzymuje brzmienie:

ƒ„3.  W trakcie bezpośrednich konsultacji właściwe organy w nie zaangażowane odpowiadają – jeśli to możliwe – na wnioski o informacje innych właściwych organów zaangażowanych w konsultacje. Jeżeli jednak właściwy organ otrzyma od innego właściwego organu wniosek o określone informacje, ale informacje te mogłyby naruszyć zasadnicze interesy związane z bezpieczeństwem narodowym lub zagrozić bezpieczeństwu osób fizycznych, nie musi dostarczać tych informacji.

ƒ„3.  W trakcie bezpośrednich konsultacji właściwe zaangażowane organy odpowiadają na wnioski o udzielenie informacji pochodzące od innych właściwych organów, również zaangażowanych w konsultacje.

(Patrz: poprawka do tytułu art. 67)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka do decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów uzupełnia poprawki do art. 21 i 23 niniejszego wniosku oraz ma na celu wyeliminowanie wyjątków, które mogłyby szkodzić wymianie przydatnych informacji.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 b (nowy)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2b.  Artykuł 12 ust. 2 decyzji ramowej 2009/948/WSiSW otrzymuje brzmienie:

„2.  Jeżeli wypracowanie porozumienia na mocy art. 10 okazało się niemożliwe i jeżeli na mocy art. 4 ust. 1 decyzji w sprawie Eurojustu organem właściwym do podjęcia działań jest Eurojust, którykolwiek z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich w stosownych przypadkach kieruje sprawę do Eurojustu.

„2.  Jeżeli nie było możliwe osiągnięcie porozumienia zgodnie z art. 10, sprawa zostaje skierowana do Eurojustu przez zainteresowane państwa członkowskie za pośrednictwem ich odpowiednich przedstawicieli krajowych, w przypadku gdy Eurojust jest właściwy dla sprawy, na podstawie art. 3 rozporządzenia w sprawie Eurojustu.”

(Patrz: poprawka do tytułu art. 67)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka do decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów uzupełnia poprawki do art. 4 ust. 4 i 5 niniejszego wniosku oraz ma na celu wprowadzenie obowiązku przekazywania do Eurojustu spraw dotyczących konfliktu jurysdykcji zgodnie z art. 85 ust. 1 lit. c) TFUE i bardziej spójnie z rolą przedstawicieli krajowych.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – tiret 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  rozbój w formie zorganizowanej;

–  rozbój i kradzieże w formie zorganizowanej;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Odsyłacze

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Rozpatrzenie w komisji

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Data przyjęcia

10.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Karoline Graswander-Hainz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Odsyłacze

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Data przedstawienia w PE

17.7.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Data przyjęcia

12.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Data złożenia

23.10.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się