Postup : 2013/0256(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0320/2017

Predkladané texty :

A8-0320/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0379

SPRÁVA     ***I
PDF 1430kWORD 227k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Axel Voss

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0535),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 85 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0240/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality nemeckým Spolkovým snemom, španielskym parlamentom, talianskym Senátom, holandskou Prvou komorou, poľským Senátom, portugalským parlamentom a rumunskou Poslaneckou snemovňou,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre právne veci (A8-0320/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Keďže Európska prokuratúra by sa mala vytvoriť z Eurojustu, toto nariadenie zahŕňa ustanovenia potrebné na úpravu vzťahov medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou.

(4)  Keďže Európska prokuratúra je zriadená prostredníctvom posilnenej spolupráce, nariadenie, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné len v tých členských štátoch, ktoré sa podieľajú na posilnenej spolupráci. Z tohto dôvodu v prípade tých členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry, patria formy závažných trestných činov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu aj naďalej úplne do právomoci Eurojustu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  v článku 4 zmluvy sa stanovuje zásada lojálnej spolupráce, v rámci ktorej si Únia a členské štáty v duchu vzájomného rešpektu pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou by sa kolégium malo pravidelne zameriavať na otázky relevantné pre Európsku prokuratúru.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Zatiaľ čo Európska prokuratúra by mala mať výhradnú právomoc na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov ovplyvňujúcich finančné záujmy Únie, Eurojust by mal podporovať vnútroštátne orgány pri vyšetrovaní a stíhaní týchto foriem trestnej činnosti v súlade s nariadením, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra.

(5)  Vzhľadom na vytvorenie Európskej prokuratúry prostredníctvom posilnenej spolupráce je potrebné jasne stanoviť rozdelenie právomocí medzi týmto úradom a Eurojustom, pokiaľ ide o trestné činy ovplyvňujúce finančné záujmy Únie.

 

Odo dňa, keď Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré spadajú do jej právomoci, by Eurojust mal mať možnosť uplatňovať svoju právomoc v prípadoch, ktoré sa týkajú členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci pri vytváraní Európskej prokuratúry, ako aj členských štátov, ktoré sa na nej nezúčastňujú. V takýchto prípadoch by mal Eurojust konať na žiadosť nezúčastnených členských štátov alebo na žiadosť Európskej prokuratúry. V každom prípade patria do právomoci Eurojustu všetky trestné činy s dosahom na finančné záujmy Únie vždy, keď nepatria do právomoci Európskej prokuratúry, alebo ak patria, Európska prokuratúra svoju právomoc neuplatňuje. Členské štáty, ktoré

sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci pri vytváraní Európskej prokuratúry, môžu aj naďalej žiadať o podporu Eurojustu vo všetkých prípadoch týkajúcich sa trestných činov s dosahom na finančné záujmy Únie.

 

Európska prokuratúra a Eurojust by mali rozvíjať úzku operačnú spoluprácu v súlade so svojimi príslušnými mandátmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Zohľadniť by sa malo aj hodnotenie rozhodnutia Rady 2002/187/SVV a činnosti Eurojustu (záverečná správa z 30. júna 2015).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Toto nariadenie dodržiava základné práva a najmä zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie.

(8)  Toto nariadenie plne dodržiava základné práva a slobody a v plnom rozsahu chráni zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mali by sa stanoviť formy závažnej trestnej činnosti ovplyvňujúcej dva alebo viac členských štátov, ktoré patria do pôsobnosti Eurojustu. Okrem toho by sa mali vymedziť prípady, ktoré sa síce netýkajú dvoch alebo viacerých členských štátov, ale vyžadujú si trestné stíhanie na spoločnom základe. Medzi takéto prípady by malo patriť vyšetrovanie a trestné stíhanie ovplyvňujúce len jeden členský štát a tretí štát, ako aj prípady ovplyvňujúce len jeden členský štát a Úniu.

(9)  Mali by sa jasne stanoviť formy závažnej trestnej činnosti ovplyvňujúcej dva alebo viac členských štátov, ktoré patria do pôsobnosti Eurojustu. Okrem toho by sa mali vymedziť prípady, ktoré sa síce netýkajú dvoch alebo viacerých členských štátov, ale vyžadujú si trestné stíhanie na spoločnom základe. Medzi takéto prípady by malo patriť vyšetrovanie a trestné stíhanie ovplyvňujúce len jeden členský štát a tretí štát, ako aj prípady ovplyvňujúce len jeden členský štát a Úniu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu alebo Komisie by mal mať Eurojust tiež možnosť pomáhať pri vyšetrovaniach, ktoré sa týkajú len tohto členského štátu, ale ktoré majú dôsledky na úrovni Únie. Medzi príklady takýchto vyšetrovaní patria prípady, ktoré sa týkajú člena inštitúcie alebo orgánu Únie. Takéto vyšetrovania zahŕňajú aj prípady, ktoré sa týkajú značného počtu členských štátov a ktoré by mohli vyžadovať koordinovanú európsku reakciu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na účely toho, aby mohol Eurojust primerane podporovať a koordinovať cezhraničné vyšetrovanie, treba zabezpečiť, aby mali všetci národní členovia rovnaké operačné právomoci s cieľom účinnejšie spolupracovať medzi sebou a s vnútroštátnymi orgánmi. Národní členovia by mali disponovať právomocami, ktoré umožnia Eurojustu primerane plniť jeho poslanie. Tieto právomoci by mali zahŕňať prístup k príslušným údajom vnútroštátnych verejných evidencií, vystavovanie a vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc a uznanie, priame kontaktovanie príslušných orgánov a vymieňanie informácií s nimi, účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch a po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom alebo v naliehavom prípade nariaďovanie vyšetrovacích opatrení a kontrolovaných dodávok.

(11)  Na účely toho, aby mohol Eurojust primerane podporovať a koordinovať cezhraničné vyšetrovanie, treba zabezpečiť, aby mali všetci národní členovia rovnaké operačné právomoci s cieľom jednotnejšie a účinnejšie spolupracovať medzi sebou a s vnútroštátnymi orgánmi. Národní členovia by mali disponovať právomocami, ktoré umožnia Eurojustu primerane plniť jeho poslanie. Tieto právomoci by mali zahŕňať prístup k príslušným údajom vnútroštátnych verejných evidencií, vystavovanie a vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc a uznanie, priame kontaktovanie príslušných orgánov a vymieňanie informácií s nimi, účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch a po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom alebo v naliehavom prípade nariaďovanie vyšetrovacích opatrení a kontrolovaných dodávok.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust takú administratívnu a riadiacu štruktúrou, ktorá mu umožní vykonávať úlohy účinnejšie a ktorá bude dodržiavať zásady vzťahujúce sa na agentúry Únie, a to pri zachovaní osobitných vlastností a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho operačných funkcií. Na tento účel treba objasniť funkcie národných členov, kolégia a organizačného riaditeľa a zriadiť výkonnú radu.

(12)  Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust takú administratívnu a riadiacu štruktúru, ktorá mu umožní vykonávať úlohy účinnejšie, vždy v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a v plnej miere dodržiavať zásady vzťahujúce sa na agentúry Únie, ako aj základné práva a slobody stanovené v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o decentralizovaných agentúrach Únie z 19. júla 2012, a to pri zachovaní osobitných vlastností a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho operačných funkcií. Na tento účel treba objasniť funkcie národných členov, kolégia a organizačného riaditeľa a zriadiť výkonnú radu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom zabezpečiť nepretržitú službu Eurojustu a umožniť mu zasahovať v naliehavých prípadoch je nevyhnutné zriadiť v rámci Eurojustu pohotovostnú koordináciu (On-Call Coordination – OCC). Jednotlivé členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich zástupcovia pre pohotovostnú koordináciu mohli konať nepretržite.

(17)  S cieľom zabezpečiť účinnú a nepretržitú službu Eurojustu a umožniť mu zasahovať v naliehavých prípadoch je nevyhnutné zriadiť v rámci Eurojustu pohotovostnú koordináciu (On-Call Coordination – OCC). Jednotlivé členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich zástupcovia v OCC boli schopní reagovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  V členských štátoch by sa mali zriadiť národné koordinačné systémy Eurojustu s cieľom koordinovať činnosť, ktorú vykonávajú národní spravodajcovia pre Eurojust, národný spravodajca pre Eurojust pre otázky terorizmu, národný spravodajca pre Európsku justičnú sieť a nanajvýš tri ďalšie kontaktné miesta, ako aj zástupcovia siete spoločných vyšetrovacích tímov a sietí zriadených rozhodnutím Rady 2002/494/SVV z 13. júna 2002, ktorým sa vytvára Európska sieť kontaktných miest, pokiaľ ide o osoby zodpovedné za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny10, rozhodnutím Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou11 a rozhodnutím Rady 2008/852/SVV z 24. októbra 2008 o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii12.

(18)  V členských štátoch by sa mali zriadiť národné koordinačné systémy Eurojustu s cieľom koordinovať činnosť, ktorú vykonávajú národní spravodajcovia pre Eurojust, národný spravodajca pre Eurojust pre otázky terorizmu, národný spravodajca pre Eurojust pre otázky týkajúce sa právomoci Európskej prokuratúry určený členskými štátmi, ktoré sa nezúčastňujú na Európskej prokuratúre, národný spravodajca pre Európsku justičnú sieť a nanajvýš tri ďalšie kontaktné miesta, ako aj zástupcovia siete spoločných vyšetrovacích tímov a sietí zriadených rozhodnutím Rady 2002/494/SVV z 13. júna 2002, ktorým sa vytvára Európska sieť kontaktných miest, pokiaľ ide o osoby zodpovedné za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny10, rozhodnutím Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou11 a rozhodnutím Rady 2008/852/SVV z 24. októbra 2008 o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii12 .

_________________

_________________

10 Ú. v. ES L 167, 26.6.2002, s. 1.

10 Ú. v. ES L 167, 26.6.2002, s. 1.

11 Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s.103.

11 Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s.103.

12 Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s.38.

12 Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s.38.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že na Európskej prokuratúre sa nezúčastňujú všetky členské štáty, s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie je vhodné v rámci týchto štátov určiť spravodajcu pre ochranu finančných záujmov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na účely podpory a posilnenia koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie je nevyhnutné, aby Eurojust dostával od vnútroštátnych orgánov príslušné informácie, ktoré sú potrebné na výkon jeho úloh. Na tento účel by mali príslušné vnútroštátne orgány informovať svojich národných členov o zriadení a výsledkoch spoločných vyšetrovacích tímov, prípadoch patriacich do právomoci Eurojustu, ktoré sa priamo týkajú najmenej troch členských štátov a pri ktorých boli najmenej dvom členským štátom odoslané žiadosti o justičnú spoluprácu alebo rozhodnutia o justičnej spolupráci, a za istých okolností aj o sporoch o právomoc, kontrolovaných dodávkach a opakovane sa vyskytujúcich ťažkostiach v oblasti justičnej spolupráce.

(19)  Na účely podpory a posilnenia koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie je nevyhnutné, aby Eurojust dostával od vnútroštátnych orgánov príslušné informácie, ktoré sú potrebné na výkon jeho úloh. Na tento účel by príslušné vnútroštátne orgány mali byť povinné bezodkladne informovať svojich národných členov o zriadení a výsledkoch spoločných vyšetrovacích tímov, prípadoch patriacich do právomoci Eurojustu, ktoré sa priamo týkajú najmenej dvoch členských štátov a pri ktorých boli najmenej dvom členským štátom odoslané žiadosti o justičnú spoluprácu alebo rozhodnutia o justičnej spolupráci, a za istých okolností aj o sporoch o právomoc, kontrolovaných dodávkach a opakovane sa vyskytujúcich ťažkostiach v oblasti justičnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25a.  Európsky prokurátor by mal mať právo zúčastňovať sa na všetkých schôdzach Eurojustu vždy, keď sa diskutuje o otázkach, ktoré považuje za významné pre fungovanie Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi Eurojustom a Europolom a najmä vytvoriť lepšie prepojenie medzi údajmi, ktoré tieto orgány už majú k dispozícii, by mal Eurojust umožniť Europolu prístup k údajom, ktoré má Eurojust k dispozícii, ako aj vyhľadávanie v nich.

(26)  S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi Eurojustom a Europolom a najmä vytvoriť lepšie prepojenie medzi údajmi, ktoré tieto orgány už majú k dispozícii, by mal Eurojust umožniť Europolu prístup k údajom, ktoré má Eurojust k dispozícii, na základe systému vyhľadávania na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. Europolu a Eurojustu by sa malo umožniť uzavrieť pracovnú dohodu, ktorou sa v rámci ich mandátov zabezpečí vzájomný prístup ku všetkým informáciám, ktoré im boli poskytnuté, a možnosť vyhľadávať v nich na účely krížovej kontroly v súlade s osobitnými zárukami a zárukami ochrany údajov ustanovenými v tomto nariadení. Akýkoľvek prístup k údajom dostupným v rámci Eurojustu by sa mal prostredníctvom technických prostriedkov obmedziť na informácie, na ktoré sa vzťahujú príslušné mandáty týchto orgánov Únie.

Odôvodnenie

Odôvodnenie 26 tohto nariadenia treba zosúladiť s odôvodnením 28 nariadenia (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Eurojust by mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s ostatnými orgánmi Únie v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho úloh.

(27)  Eurojust by mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s ostatnými orgánmi Únie v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho úloh, pri plnom rešpektovaní ochrany súkromia a základných práv a slobôd.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Malo by sa ustanoviť, že Eurojust má možnosť vysielať styčných sudcov do tretích krajín na účely plnenia podobných cieľov, ako sú ciele ukladané styčným sudcom vyslaným členskými štátmi na základe Jednotnej akcie Rady 96/277/SVV z 22. apríla 1996 v súvislosti s rámcom výmeny styčných sudcov s cieľom zlepšiť spoluprácu súdov medzi členskými štátmi Európskej únie14.

(28)  Eurojust by mal posilniť spoluprácu s príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami na základe stratégie vypracovanej v súčinnosti s Komisiou. V záujme toho by sa preto malo ustanoviť, aby Eurojust vysielal styčných sudcov do tretích krajín na účely plnenia podobných cieľov, ako sú ciele ukladané styčným sudcom vyslaným členskými štátmi na základe Jednotnej akcie Rady 96/277/SVV z 22. apríla 1996 v súvislosti s rámcom výmeny styčných sudcov, s cieľom zlepšiť justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie14.

_________________

_________________

14 Ú. v. ES L 105, 27.4.1996, s. 1.

14 Ú. v. ES L 105, 27.4.1996, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zaručiť úplnú samostatnosť a nezávislosť Eurojustu by mal mať Eurojust k dispozícii samostatný rozpočet, ktorý by mal byť tvorený v zásade z príspevkov rozpočtu Únie, ale s výnimkou miezd a funkčných požitkov národných členov a asistujúcich osôb, ktoré znášajú členské štáty ich pôvodu. Pokiaľ ide o príspevky Únie a ďalšie dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných závierok by mal vykonávať Dvor audítorov.

(30)  S cieľom zaručiť úplnú samostatnosť a nezávislosť Eurojustu by mal mať Eurojust k dispozícii samostatný rozpočet, dostatočný na riadne vykonávanie svojej práce, ktorý by mal byť tvorený v zásade z príspevkov z rozpočtu Únie, ale s výnimkou miezd a platov národných členov a asistujúcich osôb, ktoré znášajú členské štáty ich pôvodu. Pokiaľ ide o príspevky Únie a ďalšie dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných závierok by mal vykonávať Dvor audítorov a schváliť Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  S cieľom zlepšiť transparentnosť Eurojustu a demokratický dohľad nad ním je potrebné zabezpečiť mechanizmy účasti Európskeho parlamentu a národných parlamentov na hodnotení činnosti Eurojustu, čo by však nemalo brániť zásadám nezávislosti, pokiaľ ide o opatrenia prijaté v prípade konkrétnych operácií, či povinnostiam zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť.

(31)  S cieľom zlepšiť transparentnosť Eurojustu a demokratický dohľad nad ním je potrebné zabezpečiť mechanizmy účasti Európskeho parlamentu na hodnotení činnosti Eurojustu, najmä pokiaľ ide o postúpenie výročnej správy, ktorú vypracoval Eurojust. Podobné postupy by sa mali vytvoriť pre národné parlamenty. Tieto mechanizmy by však nemali brániť zásadám nezávislosti, pokiaľ ide o opatrenia prijaté v prípade konkrétnych operácií, či povinnostiam zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Na Eurojust by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)16.

(34)  Na spoluprácu medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a Eurojustom by sa mal uplatňovať článok 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF;

_________________

 

16 Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Eurojust zriadený týmto nariadením je právnym nástupcom Eurojustu zriadeného rozhodnutím Rady 2002/187/SVV.

2.  Eurojust zriadený týmto nariadením nahrádza Eurojust zriadený rozhodnutím Rady 2002/187/SVV a je jeho nástupcom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Eurojust má v každom členskom štáte najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť, ktorú právnickým osobám udeľuje príslušný právny poriadok. Predovšetkým môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať s ním a byť účastníkom súdnych konaní.

3.  Eurojust má v každom členskom štáte právnu subjektivitu, ktorú právnickým osobám udeľuje vnútroštátne právo.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust podporuje a posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ktorá si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe, a to na základe operácií vedených a informácií poskytovaných orgánmi členských štátov a Europolom.

1.  Eurojust podporuje a posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorá patrí do právomoci Eurojustu v súlade s článkom 3 ods. 1 a uvádza sa v prílohe I a ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ktorá si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe, a to na základe operácií vedených a informácií poskytovaných orgánmi členských štátov, Europolom, Európskou prokuratúrou a Európskym úradom pre boj proti podvodom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zohľadňuje všetky žiadosti príslušných orgánov členského štátu alebo všetky informácie, ktoré poskytol ktorýkoľvek z orgánov príslušných na základe ustanovení prijatých v rámci zmlúv alebo ktoré zhromaždil samotný Eurojust,

a)  zohľadňuje všetky žiadosti príslušných orgánov členského štátu alebo všetky informácie, ktoré poskytli orgány a inštitúcie príslušné na základe ustanovení prijatých v rámci zmlúv alebo ktoré zhromaždil samotný Eurojust,

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Eurojust plní svoje úlohy na žiadosť príslušných orgánov členských štátov alebo z vlastnej iniciatívy.

3.  Eurojust plní svoje úlohy na žiadosť príslušných orgánov členských štátov alebo z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje na formy trestnej činnosti uvedené v prílohe 1. Nezahŕňa však trestnú činnosť, ktorá patrí do právomoci Európskej prokuratúry.

1.  Dovtedy, kým Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy v oblasti vyšetrovania a trestného stíhania, ktoré jej boli zverené v súlade s článkom 75 nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, sa právomoc Eurojustu vzťahuje na formy trestnej činnosti uvedené v prílohe 1. Odo dňa, keď Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré spadajú do jej právomoci, Eurojust nebude uplatňovať svoje právomoci s výnimkou prípadov týkajúcich sa členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci, ale v súvislosti s ktorými Európska prokuratúra neuplatňuje svoju právomoc, alebo týkajúcich sa členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci pri vytváraní Európskej prokuratúry, alebo ak samotná Európska prokuratúra požaduje podporu Eurojustu. Praktické podrobnosti týkajúce sa výkonu právomoci v súlade s týmto odsekom sú upravené pracovnou dohodou uvedenou v článku 38 ods. 2a.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V právomoci Eurojustu sú aj naďalej:

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje aj na súvisiace trestné činy. Za súvisiace trestné činy sa považujú:

2.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje aj na trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v prílohe 1. Za súvisiace trestné činy sa považujú:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu alebo Komisie môže Eurojust pomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní, ktoré sa týka len daného členského štátu a Únie.

4.  Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu alebo Komisie môže Eurojust pomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní, ktoré sa týka len daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pomáha príslušným úradom členských štátov pri zabezpečovaní čo najlepšej koordinácie vyšetrovania a trestného stíhania,

b)  zabezpečuje koordináciu vyšetrovania a trestného stíhania, ktoré vedú príslušné orgány členských štátov,

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytuje pomoc s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, a to najmä na základe analýz, ktoré uskutočňuje Europol,

c)  pomáha a zlepšuje spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, a to najmä na základe analýz, ktoré uskutočňuje Europol,

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  úzko spolupracuje s Európskou prokuratúrou v oblastiach týkajúcich sa jej právomocí,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  podporuje centrá Únie pre špecializované odborné znalosti vyvinuté Europolom a ďalšími orgánmi a agentúrami Únie a prípadne sa zapája do ich činnosti;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  spolupracuje s agentúrami, orgánmi a sieťami Únie zriadenými v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý upravuje hlava V ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  podporuje opatrenia členských štátov zamerané na zamedzenie formám závažnej trestnej činnosti uvedenej v prílohe I a na boj proti nim;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa dva alebo viaceré členské štáty nemôžu dohodnúť na tom, ktorý z nich by mal viesť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie v nadväznosti na žiadosť predloženú podľa odseku 2 písm. b), Eurojust vydá v tejto veci písomné stanovisko. Stanovisko sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

4.  Ak sa dva alebo viaceré členské štáty nemôžu dohodnúť na tom, ktorý z nich by mal viesť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie v nadväznosti na žiadosť predloženú podľa odseku 2 písm. a) a b), Eurojust vydá v tejto veci písomné stanovisko. Stanovisko sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na žiadosť príslušného orgánu vydá Eurojust písomné stanovisko k opakovaným odmietnutiam alebo ťažkostiam týkajúcim sa vybavovania žiadostí o justičnú spoluprácu alebo vykonávanie rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania, ak ju nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou príslušných vnútroštátnych orgánov alebo zapojením dotknutých národných členov. Stanovisko sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

5.  Na žiadosť príslušného orgánu vydá Eurojust písomné stanovisko k opakovaným odmietnutiam alebo ťažkostiam týkajúcim sa vybavovania žiadostí o justičnú spoluprácu alebo vykonávania rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania, ak ju nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou príslušných vnútroštátnych orgánov alebo zapojením dotknutých národných členov. Stanovisko sa okamžite zašle dotknutým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národní členovia a zástupcovia majú postavenie prokurátorov, sudcov alebo príslušníkov polície s rovnocennou právomocou. Príslušné vnútroštátne orgány im udelia právomoci uvedené v tomto nariadení s cieľom umožniť im plnenie ich úloh.

3.  Národní členovia a zástupcovia majú postavenie prokurátorov, sudcov alebo zástupcov súdneho orgánu s rovnocennými právomocami v súlade s vnútroštátnym právom. Príslušné vnútroštátne orgány im udelia právomoci uvedené v tomto nariadení s cieľom umožniť im plnenie ich úloh.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Funkčné obdobie národných členov a ich zástupcov trvá štyri roky a môže sa raz obnoviť.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Členské štáty musia určiť národných členov a zástupcov na základe preukázanej dlhodobej praktickej skúsenosti na vysokej úrovni v oblasti trestného súdnictva.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uľahčovať alebo inak podporovať vystavovanie a vybavovanie akýchkoľvek žiadostí o vzájomnú právnu pomoc alebo vzájomné uznávanie, alebo ich priamo vystavovať alebo vybavovať,

a)  uľahčovať alebo inak podporovať vystavovanie a vybavovanie akýchkoľvek žiadostí o vzájomnú právnu pomoc alebo vzájomné uznávanie;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  udržiavať priamy kontakt a vymieňať si informácie s každým príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu,

b)  udržiavať priamy kontakt a vymieňať si informácie s každým príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu alebo agentúrou Únie a každým iným príslušným orgánom vrátane Európskej prokuratúry,

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vydajú a vybavia každú žiadosť o vzájomnú pomoc alebo vzájomné uznávanie;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d a)  Členské štáty môžu národným členom zaručiť dodatočné právomoci v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Členské štáty o týchto právomociach formálne upovedomia Komisiu a kolégium.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom národní členovia:

2.  Po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom môžu národní členovia v súlade s vnútroštátnym právom:

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nariaďujú vyšetrovacie opatrenia,

a)  nariaďujú alebo požadujú vyšetrovacie opatrenia, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V naliehavých prípadoch, keď nie je možné dosiahnuť dohodu včas, sú národní členovia oprávnení prijímať opatrenia uvedené v odseku 2, o čom čo najskôr informujú príslušný vnútroštátny orgán.

3.  V naliehavých prípadoch, a ak nie je možné včas určiť alebo kontaktovať príslušný vnútroštátny orgán, sú národní členovia oprávnení prijímať opatrenia uvedené v odseku 2 v súlade s vnútroštátnym právom, o čom okamžite informujú príslušný vnútroštátny orgán.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  V prípadoch uvedených v odseku 3a vybavuje žiadosti, ktoré vydal národný člen, príslušný vnútroštátny orgán, a to bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  registre trestov,

a)  registre trestov vrátane Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS),

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetkých národných členov, keď vykonáva svoje operačné funkcie podľa článku 4,

a)  všetkých národných členov,

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetkých národných členov a dvoch zástupcov Komisie, keď vykonáva svoje riadiace funkcie podľa článku 14.

b)  a dvoch zástupcov Komisie, keď vykonáva svoje riadiace funkcie, pričom jeden z nich by mal byť aj zástupcom vo výkonnej rade v súlade s článkom 16 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Organizačný riaditeľ sa zúčastňuje na riadiacich zasadnutiach kolégia bez práva hlasovať.

3.  Organizačný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach kolégia bez práva hlasovať.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kolégium sa schádza najmenej raz mesačne na operačnom zasadnutí. Na to, aby si mohlo plniť svoje riadiace funkcie, sa kolégium schádza najmenej dvakrát ročne na riadnych zasadnutiach. Okrem toho zasadá na podnet predsedu, na žiadosť Komisie alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny svojich členov.

2.  Kolégium sa schádza najmenej raz mesačne. Okrem toho zasadá na podnet predsedu, na žiadosť Komisie o prediskutovanie riadiacich úloh kolégia alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny svojich členov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ sa nestanovuje inak, kolégium prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

1.  Pokiaľ sa nestanovuje inak, a ak sa nedá dosiahnuť konsenzus, kolégium prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kolégium pri výkone svojich riadiacich funkcií:

Na účely jednoznačného rozlíšenia medzi operačnými a riadiacimi funkciami kolégia sa vypracujú ustanovenia, ktorými sa zníži administratívna záťaž národných členov na minimum, aby sa mohli sústrediť na operačnú činnosť Eurojustu. Riadiace úlohy kolégia zahŕňajú najmä prijímanie pracovných programov Eurojustu, jeho rozpočtu, výročnej správy o činnosti a pracovných dohôd s partnermi. Kolégium by malo vykonávať právomoc menovacieho orgánu vo vzťahu k organizačnému riaditeľovi. Zároveň by malo prijať rokovací poriadok Eurojustu.

a)  každoročne prijíma programovací dokument Eurojustu dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov a v súlade s článkom 15,

 

b)  prijíma ročný rozpočet Eurojustu a vykonáva ďalšie funkcie týkajúce sa rozpočtu Eurojustu podľa kapitoly VI dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov,

 

c)  prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti Eurojustu a do [dátum, s ktorým sa počíta v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách] nasledujúceho roka ju zasiela Európskemu parlamentu, národným parlamentom, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a zverejňuje ju,

 

d)  v rámci programovacieho dokumentu prijíma plánovanie personálnych zdrojov,

 

e)  prijíma rozpočtové pravidlá platiace pre Eurojust v súlade s článkom 52,

 

f)  prijíma pravidlá o prevencii a riadení konfliktov záujmov vo vzťahu k svojim členom,

 

g)  v súlade s odsekom 2 vykonáva vo vzťahu k zamestnancom agentúry právomoci udelené služobným poriadkom(1) menovaciemu orgánu a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov(2) orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“),

 

h)  vymenúva organizačného riaditeľa a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v súlade s článkom 17,

 

i)  vymenúva účtovníka a úradníka pre ochranu údajov, ktorých funkcia je pri výkone ich povinností nezávislá,

 

j)  prijíma pracovné dohody uzatvorené v súlade s článkom 43,

 

k)  volí predsedu a podpredsedov v súlade s článkom 11,

 

l)  prijíma svoj rokovací poriadok.

 

2.  Kolégium prijíma v súlade s článkom 110 svojho služobného poriadku rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na organizačného riaditeľa a určuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomocí prerušiť. Organizačný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci ďalej delegovať.

 

3.  Pokiaľ si to výnimočné okolnosti vyžadujú, kolégium môže rozhodnúť o dočasnom prerušení delegovania právomocí menovacieho orgánu na organizačného riaditeľa a osoby, na ktoré organizačný riaditeľ právomoci ďalej delegoval, a vykonávať ich alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo iného člena personálu ako organizačného riaditeľa.

 

4.  Kolégium prijíma rozhodnutia o vymenovaní, predĺžení funkčného obdobia a odvolaní správneho riaditeľa z funkcie dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov.

 

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kolégium do [30. novembra každého roka] prijíma programovací dokument obsahujúci viacročné a ročné plánovanie na základe návrhu predloženého organizačným riaditeľom pri zohľadnení stanoviska Komisie. Predkladá ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Programovací dokument sa stáva definitívnym po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu a v prípade potreby sa podľa toho upraví.

1.  Kolégium do [30. novembra každého roka] prijíma programovací dokument obsahujúci ročné plánovanie na základe návrhu predloženého organizačným riaditeľom pri zohľadnení stanoviska Komisie. Predkladá ho Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskej prokuratúre. Programovací dokument sa stáva definitívnym po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu a v prípade potreby sa podľa toho upraví.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vo viacročnom pracovnom programe sa uvádza celkové strategické plánovanie vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Okrem toho sa v ňom uvádza plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov. Plánovanie zdrojov sa aktualizuje každoročne. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby a najmä s cieľom zaoberať sa výsledkom hodnotenia uvedeného v článku 56.

4.  Vo viacročnom pracovnom programe sa uvádza celkové strategické plánovanie vrátane cieľov, stratégie spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami uvedenými v článku 43, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Okrem toho sa v ňom uvádza plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov. Plánovanie zdrojov sa aktualizuje každoročne. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby a najmä s cieľom zaoberať sa výsledkom hodnotenia uvedeného v článku 56.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kolégiu pomáha výkonná rada. Výkonná rada sa nezapája do operačných funkcií Eurojustu uvedených v článkoch 4 a 5.

1.  Kolégiu pomáha výkonná rada. Výkonná rada je zodpovedná za prijímanie administratívnych rozhodnutí na zabezpečenie riadneho fungovania Eurojustu. Vykonáva tiež potrebné prípravné práce v súvislosti s inými administratívnymi záležitosťami na schválenie kolégiom v súlade s článkom 5 ods. 2. Nezapája sa do operačných funkcií Eurojustu uvedených v článkoch 4 a 5.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Výkonná rada môže konzultovať s kolégiom pri príprave ročného rozpočtu Eurojustu, výročnej správy a ročného a viacročného pracovného programu a kolégium jej môže poskytovať iné informácie neoperačného charakteru, keď je to nevyhnutné na plnenie jej úloh.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výkonná rada okrem toho:

2.  Výkonná rada:

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  pripravuje ročný a viacročný pracovný program Eurojustu na základe návrhu, ktorý vypracuje organizačný riaditeľ, a postupuje ich kolégiu na prijatie,

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prijíma stratégiu boja proti podvodom, priamoúmernú podvodným rizikám, so zreteľom na pomer nákladov a prínosov opatrení, ktoré sa majú vykonať,

b)  prijíma stratégiu Eurojustu pre boj proti podvodom na základe návrhu vypracovaného organizačným riaditeľom,

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prijíma všetky ďalšie rozhodnutia, ktoré výslovne neprislúchajú kolégiu na základe článkov 5 alebo 14 alebo v rámci zodpovednosti organizačného riaditeľa v súlade s článkom 18,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  prijíma svoj rokovací poriadok.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  plní akékoľvek ďalšie administratívne úlohy, ktoré jej pridelí kolégium podľa článku 5 ods. 4;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  prijíma rozpočtové pravidlá platiace pre Eurojust v súlade s článkom 52,

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hc)  v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na organizačného riaditeľa a určuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomocí prerušiť; organizačný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci ďalej delegovať,

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade naliehavej potreby môže výkonná rada v mene kolégia v administratívnych a rozpočtových veciach prijať niektoré dočasné rozhodnutia, ktoré podliehajú schváleniu zo strany kolégia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonná rada sa schádza najmenej raz za tri mesiace na riadnom zasadnutí. Okrem toho zasadá na podnet svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie či najmenej dvoch zo svojich ostatných členov.

6.  Výkonná rada zasadá aspoň raz za tri mesiace. V prípade potreby zasadá na podnet svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie či najmenej dvoch zo svojich ostatných členov.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Organizačného riaditeľa vymenúva kolégium zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou po otvorenom a transparentnom výberovom konaní. Na účely uzatvorenia zmluvy o výkone funkcie organizačného riaditeľa zastupuje Eurojust predseda kolégia.

2.  Organizačného riaditeľa vymenúva kolégium na základe zásluh a administratívnych a riadiacich zručností podložených dokladmi, ako aj príslušnej odbornosti a skúsenosti, zo zoznamu kandidátov navrhnutých výkonnou radou, po otvorenom a transparentnom výberovom konaní a v súlade s rokovacím poriadkom Eurojustu. Na účely uzatvorenia zmluvy o výkone funkcie organizačného riaditeľa zastupuje Eurojust predseda kolégia.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Funkčné obdobie organizačného riaditeľa trvá päť rokov. Do konca tohto obdobia pripraví Komisia hodnotenie zohľadňujúce posúdenie výsledkov organizačného riaditeľa.

3.  Funkčné obdobie organizačného riaditeľa trvá štyri roky. Do konca tohto obdobia pripraví výkonná rada hodnotenie zohľadňujúce posúdenie výsledkov organizačného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Kolégium konajúce na návrh Komisie, ktoré zohľadňuje hodnotenie uvedené v odseku 3, môže jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie organizačného riaditeľa najviac o päť rokov.

4.  Kolégium konajúce na návrh výkonnej rady, ktoré zohľadňuje hodnotenie uvedené v odseku 3, môže jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie organizačného riaditeľa najviac o štyri roky.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Organizačný riaditeľ sa zodpovedá kolégiu a výkonnej rade.

6.  Organizačný riaditeľ sa zodpovedá kolégiu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Organizačný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia kolégia konajúceho na návrh Komisie.

7.  Organizačný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia kolégia konajúceho na návrh výkonnej rady.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, kolégia alebo výkonnej rady, koná organizačný riaditeľ pri plnení svojich povinností nezávisle a nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci kolégia alebo výkonnej rady, koná organizačný riaditeľ pri plnení svojich povinností nezávisle a nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  každodennú správu Eurojustu,

a)  každodennú prevádzku Eurojustu a riadenie personálu,

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prípravu programovacieho dokumentu a jeho predloženie výkonnej rade a kolégiu po konzultácii s Komisiou,

c)  prípravu ročného a viacročného pracovného programu a jeho predloženie výkonnej rade na schválenie,

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vykonávanie programovacieho dokumentu a predkladanie správ o jeho vykonávaní výkonnej rade a kolégiu,

d)  vykonávanie ročného a viacročného pracovného programu a predkladanie správ o jeho vykonávaní výkonnej rade a kolégiu,

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 18– odsek 4 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vnútorných a vonkajších audítorských správ, hodnotení a vyšetrovaní vrátane záverov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a úradu OLAF a predkladanie správ o pokroku výkonnej rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov dvakrát za rok,

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vnútorných alebo vonkajších audítorských správ, hodnotení a vyšetrovaní vrátane záverov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a úradu OLAF a predkladanie správ o pokroku kolégiu, výkonnej rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov dvakrát za rok,

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam, účinnými kontrolami, v prípade zistenia nezrovnalostí znovunadobudnutím neoprávnene vyplatených súm a v prípade potreby aj uložením účinných a primeraných administratívnych a finančných pokút s odrádzajúcim účinkom,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno j a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

j a)  vykonávanie – vo vzťahu k zamestnancom agentúry – právomocí udelených služobným poriadkom menovaciemu orgánu a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy („právomoci menovacieho orgánu“),

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno j b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  poskytovanie potrebnej administratívnej podpory na uľahčenie operačnej práce Eurojustu,

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno j c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jc)  poskytovanie podpory predsedovi a podpredsedom pri vykonávaní ich úloh.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno j d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

j d)  prípravu návrhu ročného rozpočtu Eurojustu, ktorý by sa pred prijatím kolégiom mal predložiť výkonnej rade na prerokovanie.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zástupcovia pre pohotovostnú koordináciu bezodkladne podniknú kroky na účely vybavenia žiadosti v ich členskom štáte.

3.  Zástupcovia pre pohotovostnú koordináciu podniknú účinne a bezodkladne kroky na účely vybavenia žiadosti v ich členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Všetci národní spravodajcovia určení členskými štátmi podľa odseku 1 musia na vykonávanie svojich povinností disponovať požadovanými spôsobilosťami a skúsenosťami.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  národní spravodajcovia pre otázky týkajúce sa právomoci Európskej prokuratúry v prípade nezúčastnených členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 si ponechávajú svoju funkciu a postavenie na základe vnútroštátneho práva.

3.  Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 si ponechávajú svoju funkciu a postavenie na základe vnútroštátneho práva, pokiaľ sa tým neobmedzí vykonávanie ich povinností v zmysle tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  udržiava úzke vzťahy s národnou ústredňou Europolu.

d)  udržiava úzke vzťahy s národnou ústredňou Europolu, ďalšími kontaktnými miestami Európskej justičnej siete a inými relevantnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány členských štátov si s Eurojustom vymieňajú všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh v súlade s článkami 2 a 4, ako aj s pravidlami na ochranu údajov ustanovených v tomto nariadení. Táto výmena zahŕňa aspoň informácie uvedené v odsekoch 5, 67.

1.  Príslušné orgány členských štátov si s Eurojustom vymieňajú všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh v súlade s článkami 2 a 4, ako aj s pravidlami na ochranu údajov ustanovených v tomto nariadení. Táto výmena zahŕňa aspoň informácie uvedené v odsekoch 4, 56.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odovzdávanie informácií Eurojustu sa v konkrétnom prípade vykladá ako žiadosť o pomoc Eurojustu len vtedy, ak to príslušný orgán uvedie.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Príslušné vnútroštátne orgány bez zbytočného odkladu informujú svojich národných členov o každom prípade týkajúcom sa trestných činov, ktoré patria do právomoci Eurojustu, týkajú sa najmenej troch členských štátov a v ktorých najmenej do dvoch členských štátov boli zaslané žiadosti o justičnú spoluprácu alebo rozhodnutia o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány bez zbytočného odkladu informujú svojich národných členov o každom prípade, ktorý sa priamo týka najmenej troch členských štátov a v ktorom boli najmenej do dvoch členských štátov zaslané žiadosti o justičnú spoluprácu alebo rozhodnutia o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí na základe nástrojov, ktorými nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania, a

 

a)  v žiadajúcom alebo vo vydávajúcom členskom štáte možno za daný trestný čin uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie s hornou hranicou najmenej päť alebo šesť rokov, o čom rozhodne dotknutý členský štát, pričom ide o jeden z týchto trestných činov:

 

i)  obchodovanie s ľuďmi,

 

ii)  sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie vrátane detskej pornografie a kontaktovania detí na sexuálne účely;

 

iii)  obchodovanie s drogami,

 

iv)  nedovolené obchodovanie so zbraňami, s ich súčasťami a komponentmi, so strelivom a s výbušninami;

 

v)  korupcia,

 

vi)  trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie,

 

vii)  falšovanie a pozmeňovanie peňazí a platobných prostriedkov,

 

viii)  pranie špinavých peňazí;

 

ix)  počítačová kriminalita, alebo

 

b)  existuje dôvodné podozrenie zo zapojenia zločineckej skupiny, alebo

 

c)  existuje podozrenie, že prípad môže mať závažný cezhraničný rozmer alebo dôsledky na úrovni Únie alebo môže mať vplyv na iné členské štáty, ako sú tie, ktoré sú priamo dotknuté.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Príslušné vnútroštátne orgány bez zbytočného odkladu informujú svojich národných členov o každom prípade týkajúcom sa trestných činov, ktoré patria do právomoci Eurojustu, týkajú sa najmenej troch členských štátov a v ktorých najmenej do dvoch členských štátov boli zaslané žiadosti o justičnú spoluprácu alebo rozhodnutia o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány bez zbytočného odkladu informujú svojich národných členov o každom prípade, ktorý sa priamo týka najmenej dvoch členských štátov a v ktorom boli najmenej do dvoch členských štátov zaslané žiadosti o justičnú spoluprácu alebo rozhodnutia o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí na základe nástrojov, ktorými nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania, a

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú v štruktúrovanej podobe stanovenej Eurojustom.

9.  Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú v štruktúrovanej podobe stanovenej Eurojustom. Vnútroštátny orgán nie je povinný poskytnúť tieto informácie, ak sa už Eurojustu postúpili v súlade s inými ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust poskytuje príslušným vnútroštátnym orgánom informácie o výsledkoch spracovania informácií vrátane existencie súvislostí s prípadmi, ktoré sa už nachádzajú v systéme správy prípadov. Tieto informácie môžu obsahovať osobné údaje.

1.  Eurojust bezodkladne poskytuje príslušným vnútroštátnym orgánom informácie o výsledkoch spracovania informácií vrátane existencie súvislostí s prípadmi, ktoré sa už nachádzajú v systéme správy vecí. Tieto informácie môžu obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne odpovedajú na žiadosti a stanoviská Eurojustu podľa článku 4. Ak sa príslušné orgány dotknutých členských štátov rozhodnú, že nevyhovejú žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2 alebo nebudú konať v súlade s písomným stanoviskom uvedeným v článku 4 ods. 4 alebo 5, svoje rozhodnutie spolu odôvodnením bez zbytočného odkladu oznámia Eurojustu. Ak nie je možné uviesť dôvody nevyhovenia žiadosti, lebo by to poškodilo základné vnútroštátne bezpečnostné záujmy alebo ohrozilo bezpečnosť jednotlivcov, príslušné orgány členských štátov môžu svoje konanie zdôvodniť operačnými dôvodmi.

Príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne odpovedajú na žiadosti a stanoviská Eurojustu podľa článku 4, pričom v naliehavých prípadoch môže Eurojust stanoviť lehotu na poskytnutie tejto odpovede. Príslušné orgány dotknutých členských štátov musia vyhovieť žiadosti Eurojustu uvedenej v článku 4 ods. 2 a v článku 4 ods. 2 (novom) alebo postupovať v súlade s písomným stanoviskom uvedeným v článku 4 ods. 4 alebo 5, s výnimkou prípadov, keď môžu Eurojustu v odôvodnenom stanovisku uviesť dôvody, pre ktoré by okamžité vyhovenie žiadosti ohrozilo úspech prebiehajúceho vyšetrovania alebo bezpečnosť jednotlivcov. Každé oneskorenie vo vyhovení žiadostiam a stanoviskám Eurojustu podľa článku 4 musí byť riadne odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust zriadi systém správy prípadov zložený z dočasných pracovných súborovregistra, pričom obe zložky obsahujú osobné údaje uvedené v prílohe 2 a iné údaje.

1.  Eurojust zriadi systém správy vecí zahŕňajúci dočasné pracovné súboryregister, pričom obe zložky budú obsahovať osobné údaje uvedené v prílohe 2 a iné údaje.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uľahčovať monitorovanie zákonnosti a dodržiavania ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov.

c)  uľahčovať monitorovanie zákonnosti a dodržiavania právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh99

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Register obsahuje odkazy na dočasné pracovné súbory spracúvané v rámci Eurojustu, pričom nesmie obsahovať iné osobné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) – i), k) a m) a odseku 2 prílohy 2.

4.  Register obsahuje odkazy na dočasné pracovné súbory spracúvané v rámci Eurojustu, pričom nesmie obsahovať iné osobné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v bode 2 prílohy 2.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Eurojust nesmie na účely spracúvania operačných osobných údajov vytvoriť iný automatizovaný súbor údajov ako systém správy prípadov a dočasný pracovný súbor.

6.  Eurojust nesmie na účely spracúvania operačných osobných údajov vytvoriť iný automatizovaný súbor údajov ako systém správy vecí.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Systém správy prípadov a jeho dočasné pracovné súbory sa sprístupňujú Európskej prokuratúre, ktorá ich môže použiť.

7.  Systém správy vecí a jeho dočasné pracovné súbory sa sprístupňujú na použitie Európskej prokuratúre v oblasti jej právomoci.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ustanovenia o prístupe k systému správy prípadov a dočasným pracovným súborom sa primerane uplatňujú aj na Európsk0u prokuratúru. Informácie, ktoré Európska prokuratúra uloží do systému správy prípadov, dočasných pracovných súborov a registra, však nebudú prístupné na vnútroštátnej úrovni.

8.  Ustanovenia o prístupe k systému správy vecí a dočasným pracovným súborom sa primerane uplatňujú aj na Európsku prokuratúru v oblasti jej právomoci. Informácie, ktoré Európska prokuratúra uloží do systému správy vecí, dočasných pracovných súborov a registra, však nebudú prístupné na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národný člen, ktorý vytvoril dočasný pracovný súbor, rozhodne o tom, ktoré informácie súvisiace s týmto dočasným pracovným súborom sa vložia do registra.

3.  Národný člen, ktorý vytvoril dočasný pracovný súbor, rozhodne o tom, ktoré informácie súvisiace s týmto dočasným pracovným súborom a v súlade s článkom 24 ods. 4 sa vložia do registra.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie informácií

1.  Pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie jeho výslovne stanovenej úlohy, Eurojust môže v rámci svojej právomoci a na účely vykonávania svojich operačných funkcií automaticky alebo vo forme štruktúrovaných manuálnych súborov v súlade s týmto nariadením spracúvať len osobné údaje uvedené v bode 1 prílohy 2 týkajúce sa osôb, ktoré na základe vnútroštátnych právnych predpisov dotknutých členských štátov podozrivé zo spáchania trestného činu, pre ktorý je príslušný Eurojust, alebo z účasti na takomto trestnom čine, alebo osôb, ktoré boli usvedčené zo spáchania takéhoto trestného činu.

Na ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov Eurojustom v rámci jeho činnosti sa uplatňuje nariadenie č. 45/2001.

2.  Eurojust môže spracúvať len osobné údaje uvedené v bode 2 prílohy 2 týkajúce sa osôb, ktoré sa na základe vnútroštátnych právnych predpisov dotknutých členských štátov považujú za svedkov alebo obete v rámci vyšetrovaní trestných činov alebo trestného stíhania jedného alebo viacerých druhov trestných činov uvedených v článku 3, alebo osôb mladších ako 18 rokov. Spracovanie týchto osobných údajov sa môže vykonávať len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na splnenie výslovne stanovenej úlohy Eurojustu v rámci jeho právomoci a na účely vykonávania jeho operačných funkcií.

 

3.  Eurojust môže vo výnimočných prípadoch počas obmedzeného obdobia, ktoré nesmie prekročiť čas potrebný na uzatvorenie prípadu, v súvislosti s ktorým sa údaje spracúvajú, spracúvať aj iné osobné údaje ako sú údaje uvedené v odsekoch 1 a 2, týkajúce sa okolností trestného činu, za ktorých sú priamo relevantné pre prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré Eurojust koordinuje alebo pomáha koordinovať, a keď je ich spracovanie nevyhnutne potrebné na účely uvedené v odseku 1. Úradník pre ochranu údajov uvedený v článku 31 musí byť ihneď informovaný o uplatnení tohto odseku a o osobitých okolnostiach, ktoré oprávňujú nutnosť spracovania takýchto osobných údajov. Ak sa tieto iné údaje týkajú svedkov alebo obetí podľa odseku 2, rozhodnutie spracovať ich musia spoločne prijať najmenej dvaja národní členovia.

 

4.  Eurojust môže spracúvať osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovanými alebo inými prostriedkami a ktoré prezrádzajú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie a členstvo v odborových organizáciách, a údaje o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote len vtedy, ak sú nevyhnutne potrebné na účely príslušného vnútroštátneho vyšetrovania a koordináciu v rámci Eurojustu a ak dopĺňajú iné osobné údaje, ktoré už boli spracované. Úradník pre ochranu údajov musí byť ihneď informovaný o uplatnení tohto odseku. Tieto údaje sa nesmú spracúvať v registri uvedenom v článku 24 ods. 4. Keď sa tieto iné údaje týkajú svedkov alebo obetí podľa odseku 3, rozhodnutie o ich spracovaní prijíma kolégium.

 

5.  Na spracovanie osobných údajov Eurojustom v rámci jeho činnosti sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001. Týmto nariadením sa konkretizuje a dopĺňa nariadenie (ES) č. 45/2001, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané Eurojustom na účely jeho operačných úloh.

 

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osobné údaje spracúvané Eurojustom sa nemôžu uchovávať po uplynutí niektorého z týchto dátumov, a to podľa toho, ktorý z nich nastane skôr:

vypúšťa sa

a)  dátum, keď sa trestné stíhanie ukončí na základe uplynutia premlčacej lehoty vo všetkých členských štátoch, ktorých sa vyšetrovanie a trestné stíhanie týka ;

 

b)  dátum, keď je osoba zbavená viny a súdne rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;

 

c)  tri roky od dátumu, keď nadobudlo právoplatnosť súdne rozhodnutie posledného z členských štátov, ktorých sa vyšetrovanie alebo trestné stíhanie týka,

 

d)  dátum, keď Eurojust a dotknuté členské štáty spoločne dospejú k rozhodnutiu alebo sa vzájomne dohodnú, že už nie je potrebné, aby Eurojust koordinoval vyšetrovanie a trestné stíhanie, pokiaľ neexistuje povinnosť poskytovať Eurojustu tieto informácie v súlade s článkom 21 ods. 5 alebo 6,

 

e)  tri roky od dátumu, keď boli údaje odovzdané v súlade s článkom 21 ods. 6 alebo 7.

 

2.  Dodržanie lehôt uchovávania uvedených v odseku 1 písm. a), b), c) a d) sa nepretržite kontroluje pomocou vhodného automatizovaného spracúvania. Potreba uchovávať údaje sa však v každom prípade kontroluje každé tri roky od zadania týchto údajov. Ak sa údaje o osobách uvedené v článku 27 ods. 4 uchovávajú dlhšie ako päť rokov, musí byť o tom informovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

 

3.  Po uplynutí niektorej z lehôt uchovávania údajov uvedených v odseku 1 písm. a), b), c) a d) Eurojust preskúma potrebu uchovávať údaje aj naďalej na účel vykonávania svojich úloh, pričom môže urobiť výnimku a rozhodnúť, že tieto údaje bude uchovávať až do ďalšieho preskúmania. Dôvody na ďalšie uchovávanie musia byť opodstatnené a zaznamenané. Pokiaľ sa neprijme rozhodnutie o ďalšom uchovávaní osobných údajov, tieto údaje sa po troch rokoch automaticky vymažú. Keď sa však trestné stíhanie ukončí na základe uplynutia premlčacej lehoty vo všetkých členských štátoch, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a), údaje možno uchovávať len vtedy, ak ich Eurojust potrebuje na poskytovanie pomoci v súlade s týmto nariadením.

 

4.  Keď sa údaje v súlade s odsekom 3 uchovávajú aj po dátumoch uvedených v odseku 1, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov každé tri roky preskúma, či je potrebné ich naďalej uchovávať.

 

5.  Keď súbor obsahuje neautomatizované a neštruktúrované údaje, po uplynutí lehoty na uchovávanie poslednej položky automatizovaných údajov zo súboru sa všetky dokumenty v súbore vrátia naspäť orgánu, ktorý ich poskytol, a všetky kópie sa zničia.

 

6.  V prípadoch, v ktorých Eurojust koordinuje vyšetrovanie alebo trestné stíhanie, dotknutí národní členovia informujú Eurojust a ostatné dotknuté členské štáty o všetkých súdnych rozhodnutiach, ktoré sa týkajú predmetného prípadu a ktoré sa stali právoplatnými, a to okrem iného na účely uplatnenia odseku 1 písm. b).

 

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust na účely overenia zákonnosti spracovania údajov, vlastného monitorovania a zabezpečenia riadnej neporušenosti a bezpečnosti údajov vedie záznamy o každom zhromažďovaní, zmene, prístupe, zverejnení, kombinácii alebo vymazaní osobných údajov používaných na operačné účely. Tieto záznamy alebo dokumentácia sa vymažú po 18 mesiacoch, ak údaje už nie sú potrebné na prebiehajúcu kontrolu.

vypúšťa sa

2.  Záznamy alebo dokumentácia vypracované podľa odseku 1 sa na požiadanie poskytnú európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov používa tieto informácie len na účely dohľadu nad spracovaním údajov, zabezpečenia riadneho spracovania údajov a neporušenosti a bezpečnosti údajov.

 

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

K osobným údajom spracúvaným Eurojustom na účely jeho operačných úloh môžu mať prístup len národní členovia, ich zástupcovia a ich asistenti, osoby uvedené v článku 20 ods. 2, pokiaľ sú pripojené na systém správy prípadov, a oprávnení zamestnanci Eurojustu, a to na účely plnenia úloh Eurojustu a v medziach uvedených v článkoch 24, 25 a 26.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonná rada vymenuje úradníka pre ochranu údajov v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 45/2001.

vypúšťa sa

2.  Úradník pre ochranu údajov pri plnení svojich povinností uvedených v článku 24 nariadenia (ES) č. 45/2001:

 

a)  zabezpečí vedenie písomných záznamov o prenose osobných údajov,

 

b)  spolupracuje so zamestnancami Eurojustu zodpovednými za pracovné postupy, odbornú prípravu a poradenstve v oblasti spracovania údajov,

 

c)  vypracúva výročné správy a predkladá ich kolégiu a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

 

3.  Úradník pre ochranu údajov má pri plnení svojich úloh prístup ku všetkým údajom, ktoré Eurojust spracúva, a do všetkých priestorov Eurojustu.

 

4.  Zamestnanci Eurojustu, ktorí pomáhajú úradníkovi pre ochranu údajov pri plnení jeho povinností, majú prístup k osobným údajom, ktoré Eurojust spracúva, a do priestorov Eurojustu v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh.

 

5.  Ak úradník pre ochranu údajov usúdi, že sa nedodržiavajú ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001 alebo tohto nariadenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov, informuje o tom organizačného riaditeľa a požiada ho, aby nedodržiavanie v určitej lehote napravil. Ak organizačný riaditeľ nenapraví nedodržiavanie ustanovení o spracovaní údajov v určenej lehote, úradník pre ochranu údajov o tom informuje kolégium a dohodne sa s ním na určitej lehote na nápravu. Ak kolégium nedodržiavanie nenapraví v určenej lehote, úradník pre ochranu údajov vec postúpi európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

 

6.  Výkonná rada prijme vykonávacie predpisy uvedené v článku 24 ods. 8 nariadenia (ES) č. 45/2001.

 

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky dotknuté osoby, ktoré si chcú uplatniť svoje právo na prístup k osobným údajom, môžu si bezplatne podať príslušnú žiadosť orgánu menovanému na tento účel v členskom štáte podľa vlastnej voľby. Tento orgán žiadosť postúpi Eurojustu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa jej prijatia.

vypúšťa sa

2.  Eurojust na žiadosť odpovie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa jej prijatia.

 

3.  Eurojust svoje budúce rozhodnutie konzultuje s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov. Rozhodnutie o prístupe k údajom sa podmieňuje úzkou spoluprácou medzi Eurojustom a členskými štátmi, ktorých sa poskytnutie údajov priamo týka. Pokiaľ členský štát namieta proti navrhovanému opatreniu Eurojustu, informuje Eurojust o dôvodoch svojich námietok.

 

4.  Keď je právo na prístup obmedzené podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 45/2001, Eurojust o tom písomne informuje dotknutú osobu v súlade s článkom 20 ods. 3 uvedeného nariadenia. Informácie o hlavných dôvodoch sa nemusia poskytnúť v prípade, keď by poskytnutie týchto informácií viedlo k narušeniu účinku obmedzenia. Dotknutá osoba však musí byť informovaná prinajmenšom o tom, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vykonal všetky potrebné overenia.

 

5.  Eurojust zdokumentuje dôvody neposkytnutia informácií o hlavných dôvodoch, ktoré odôvodňujú obmedzenie uvedené v odseku 4.

 

6.  Národní členovia, ktorých sa žiadosť týka, sa ňou zaoberajú a prijímajú rozhodnutie v mene Eurojustu. Žiadosť je vybavená do troch mesiacov odo dňa jej prijatia. Ak sa členovia nedohodnú, postúpia vec kolégiu, ktoré o žiadosti rozhodne dvojtretinovou väčšinou hlasov.

 

7.  Keď európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri uplatnení článkov 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 kontroluje zákonnosť spracovania údajov zo strany Eurojustu, informuje dotknutú osobu prinajmenšom o tom, že vykonal všetky potrebné overenia.

 

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak tretie krajiny, medzinárodné organizácie, súkromné strany alebo súkromné osoby poskytli Eurojustu osobné údaje, ktoré treba opraviť alebo vymazať, alebo ktorých spracovanie treba obmedziť v súlade s článkami 14, 15 alebo 16 nariadenia (ES) č. 45/2001, alebo ak sú uvedené údaje výsledkom vlastných analýz Eurojustu, Eurojust opraví, vymaže alebo obmedzí spracovanie takýchto údajov.

vypúšťa sa

2.  Ak členské štáty priamo poskytli Eurojustu osobné údaje, ktoré treba opraviť alebo vymazať, alebo ktorých spracovanie treba obmedziť v súlade s článkami 14, 15 alebo 16 nariadenia (ES) č. 45/2001, Eurojust opraví alebo vymaže také údaje, alebo obmedzí ich spracovanie v spolupráci s členskými štátmi.

 

3.  Ak došlo k odovzdaniu nesprávnych údajov inými primeranými prostriedkami alebo ak boli chyby v údajoch odovzdaných členskými štátmi spôsobené chybným prenosom, alebo boli tieto údaje odovzdané v rozpore s týmto nariadením alebo sú výsledkom nesprávneho zadania, prebratia alebo uchovávania alebo porušenia tohto nariadenia zo strany Eurojustu, Eurojust ich opraví alebo vymaže v spolupráci s príslušnými členskými štátmi.

 

4.  V prípadoch uvedených v článkoch 14, 15 alebo 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 45/2001 bezodkladne upovedomia všetci príjemcovia týchto údajov. Príjemcovia potom v súlade s pravidlami, ktoré sa na nich vzťahujú, tieto údaje opravia, vymažú alebo obmedzia ich spracovanie vo svojich systémoch..

 

5.  Eurojust písomne, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov od prijatia žiadosti informuje dotknutú osobu, že údaje o nej boli opravené, vymazané, alebo sa obmedzilo ich spracovanie.

 

6.  Eurojust písomne informuje dotknutú osobu o každom zamietnutí opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania jej údajov a možnosti podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy.

 

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 34

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust spracúva osobné údaje tak, aby sa dalo zistiť, ktorý orgán ich poskytol, alebo odkiaľ sa osobné údaje získali.

vypúšťa sa

2.  Členský štát nesie zodpovednosť za kvalitu osobných údajov, ktoré poskytuje Eurojustu, a Eurojust za osobné údaje, ktoré poskytujú orgány EÚ, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie, ako aj osobné údaje, ktoré získal z verejne dostupných zdrojov.

 

3.  Zodpovednosť za dodržiavanie nariadenia (ES) č. 45/2001 a tohto nariadenia nesie Eurojust. Členský štát nesie zodpovednosť za zákonnosť prenosu osobných údajov, ktoré poskytuje Eurojustu, a Eurojust za osobné údaje, ktoré poskytuje členským štátom, orgánom EÚ a tretím krajinám alebo organizáciám.

 

4.  S výhradou ostatných ustanovení v tomto nariadení Eurojust zodpovedá za všetky údaje, ktoré spracúva.

 

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za dohľad nad ochranou údajov, pokiaľ ide o osobitné otázky, ktoré si vyžadujú zapojenie na vnútroštátnej úrovni, a to najmä keď európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo vnútroštátny orgán zodpovedný za dohľad nad ochranou údajov zistí veľké nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo potenciálne nezákonné prenosy s použitím komunikačných kanálov Eurojustu, alebo v rámci otázok predložených jedným alebo viacerými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, ktoré sa týkajú vykonávania a výkladu tohto nariadenia..

vypúšťa sa

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne orgány zodpovedné za dohľad nad ochranou údajov si môžu v prípadoch uvedených v odseku 1 v rámci svojich príslušných právomocí podľa potreby vymieňať relevantné informácie, pomáhať si navzájom pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmať ťažkosti s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia, študovať problémy spojené s vykonávaním nezávislého dohľadu alebo s výkonom práv dotknutých osôb, vypracúvať harmonizované návrhy spoločných riešení akýchkoľvek problémov a podporovať informovanosť o právach na ochranu údajov.

 

3.  Vnútroštátne orgány dohľadu a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa stretávajú podľa potreby na účely uvedené v tomto článku. Náklady na tieto stretnutia a súvisiace služby znáša európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby.

 

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že sa sťažnosť podaná dotknutou osobu podľa článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 týka rozhodnutia uvedeného v článku 32 alebo 33, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov konzultuje s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu alebo príslušným súdnym orgánom v členskom štáte, ktorý je zdrojom údajov, alebo ktorého sa to priamo týka. Rozhodnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré môže zahŕňať odmietnutie poskytnutia určitých informácií, sa prijme v úzkej spolupráci s vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo príslušným súdnym orgánom.

vypúšťa sa

2.  V prípade, že sa sťažnosť týka spracovania údajov, ktoré Eurojustu poskytol členský štát, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí riadne vykonanie potrebných kontrol v úzkej spolupráci s vnútroštátnym dozorným orgánom členského štátu, ktorý údaje poskytol.

 

3.  V prípade, že sa sťažnosť týka spracovania údajov, ktoré Eurojustu poskytli orgány EÚ, tretie krajiny, organizácie alebo súkromné strany, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby Eurojust vykonal potrebné kontroly.

 

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1  Eurojust v súlade s článkom 340 zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené jednotlivcovi, ktoré vyplynuli z neoprávneného alebo nesprávneho spracovania údajov zo strany Eurojustu.

vypúšťa sa

2.  Sťažnosti voči Eurojustu na základe zodpovednosti uvedenej v odseku 1 prerokúva v súlade s článkom 268 zmluvy Súdny dvor.

 

3.  Každý členský štát je v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedný za každú škodu spôsobenú osobe, ktorá vyplynie z ním vykonaného neoprávneného alebo nesprávneho spracovania údajov, ktoré boli oznámené Eurojustu.

 

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh, Eurojust môže nadviazať a udržiavať spoluprácu s orgánmi a agentúrami Únie v súlade s ich cieľmi, s príslušnými orgánmi tretích krajín, medzinárodnými organizáciami a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (Interpol).

1.  Pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh, Eurojust môže nadviazať a udržiavať spoluprácu s orgánmi a agentúrami Únie v duchu ich cieľov, s príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami vrátane Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol) v súlade so stratégiou uvedenou v článku 43.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ je to dôležité pre plnenie jeho úloh, Eurojust si môže priamo vymieňať akékoľvek informácie – okrem osobných údajov – so subjektmi uvedenými v odseku 1, a to v závislosti od obmedzení stanovených v článku 21 ods. 8.

2.  Pokiaľ je to dôležité pre plnenie jeho úloh, Eurojust si môže priamo vymieňať akékoľvek informácie – okrem osobných údajov – so subjektmi uvedenými v odseku 1, a to v závislosti od obmedzení stanovených v článku 21 ods. 8 a v článku 62.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Eurojust uzatvorí na účely stanovené v odsekoch 1 a 2 so subjektmi uvedenými v odseku 1 dohody o pracovných podmienkach. Tieto pracovné dohody nie sú základom pre povolenie výmeny osobných údajov a nie sú pre Úniu a jej členské štáty záväzné.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Eurojust môže v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 45/2001 dostávať osobné údaje od subjektov uvedených v odseku 1 a spracúvať ich, pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh, a to v závislosti od ustanovení oddielu IV.

3.  Eurojust môže v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 dostávať osobné údaje od subjektov uvedených v odseku 1 a spracúvať ich, pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Eurojust prenáša osobné údaje do tretích krajín, medzinárodným organizáciám a Interpolu len vtedy, ak je to potrebné na účely boja proti trestnej činnosti patriacej do rozsahu pôsobnosti Eurojustu a na účely predchádzania tejto trestnej činnosti,, a ak je to v súlade s týmto nariadením. Ak údaje, ktoré sa majú preniesť, poskytol členský štát, Eurojust si musí vyžiadať súhlas tohto členského štátu, s výnimkou prípadov, keď:

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  súhlas je možné predpokladať, keďže členský štát možnosť ďalších prenosov výslovne neobmedzil, alebo alebo

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  členský štát vopred udelil súhlas s takýmto ďalším prenosom pri splnení všeobecných alebo osobitných podmienok. Takýto súhlas možno kedykoľvek odvolať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ďalší prenos osobných údajov, ktoré od Eurojustu získali členské štáty, orgány alebo agentúry Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie či Interpol, tretím stranám je zakázaný, pokiaľ Eurojust neudelil výslovný súhlas po zvážení okolností predmetného prípadu na konkrétny účel, ktorý nie je v rozpore s pôvodným účelom poskytnutia údajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Kapitola 5 – oddiel 2 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

VZŤAHY S PARTNERMI

VZŤAHY S PARTNERMI V RÁMCI ÚNIE

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Súčasťou personálu Eurojustu sú sekretariáty siete spoločných vyšetrovacích tímov a siete zriadenej rozhodnutím Rady 2002/494/SVV. Tieto sekretariáty pôsobia ako samostatné jednotky. Môžu využívať administratívne zdroje Eurojustu, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh. Koordináciu sekretariátov zabezpečuje Eurojust. Tento odsek sa uplatňuje na sekretariát akejkoľvek novej siete zriadenej rozhodnutím Rady, ak sa v danom rozhodnutí ustanovuje, že sekretariát zabezpečí Eurojust.

2.  Súčasťou personálu Eurojustu sú sekretariáty siete spoločných vyšetrovacích tímov a siete zriadenej rozhodnutím Rady 2002/494/SVV. Tieto sekretariáty pôsobia ako samostatné jednotky. Môžu využívať administratívne zdroje Eurojustu, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh. Koordináciu sekretariátov zabezpečuje Eurojust. Tento odsek sa uplatňuje na sekretariát akejkoľvek relevantnej siete podieľajúcej sa na justičnej spolupráci v trestných veciach, v prípade ktorých poskytne Eurojust pomoc v podobe sekretariátu. Eurojust môže podporovať relevantné európske siete a orgány zapojené do justičnej spolupráce v trestných veciach, v náležitých prípadoch aj prostredníctvom sekretariátu v Eurojuste.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust prijíma všetky primerané opatrenia s cieľom umožniť Europolu, aby mal v rámci svojho mandátu nepriamy prístup k informáciám poskytnutým Eurojustu na základe systému „záznam/bez záznamu“, a to bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia zavedené členskými štátmi, orgánmi Únie, tretími krajinami, medzinárodnými organizáciami alebo Interpolom. V prípade pozitívnej lustrácie začne Eurojust konanie, v rámci ktorého sa možno o informácie, ktoré sa stali výsledkom pozitívnej lustrácie, deliť v súlade s rozhodnutím členského štátu, orgánu Únie, tretej krajiny, medzinárodnej organizácie alebo Interpolu, ktorý dané informácie poskytol Eurojustu.

1.  Eurojust prijíma všetky primerané opatrenia s cieľom umožniť Europolu, aby mal v rámci svojho mandátu nepriamy prístup k informáciám poskytnutým Eurojustu na základe systému vyhľadávania na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie, a to bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia zavedené členskými štátmi, orgánmi Únie, tretími krajinami či medzinárodnými organizáciami vrátane Interpolu. V prípade pozitívnej lustrácie začne Eurojust konanie, v rámci ktorého sa možno o informácie, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, deliť v súlade s rozhodnutím členského štátu, orgánu Únie, tretej krajiny či medzinárodnej organizácie vrátane Interpolu, ktorý dané informácie poskytol Eurojustu.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie možno vyhľadávať podľa odseku 1 len na účely zistenia toho, či sa informácie, ktoré má k dispozícii Eurojust, zhodujú s informáciami spracúvanými v Europole.

2.  Informácie možno vyhľadávať podľa odseku 1 len na účely zistenia toho, či sa informácie, ktoré má k dispozícii Eurojust, zhodujú s informáciami spracúvanými v Europole. V prípade pozitívnej lustrácie Europol bližšie určí, ktoré údaje potrebuje, pričom Eurojust môže poskytnúť údaje Europolu len vtedy, ak sú údaje vedúce k pozitívnej lustrácii potrebné na legitímne plnenie jeho úloh.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak Eurojust alebo členský štát v priebehu činností Eurojustu v oblasti spracovania informácií vo vzťahu k danému vyšetrovaniu zistí potrebu koordinácie, spolupráce alebo podpory v súlade s mandátom Europolu, Eurojust ich o tom informuje a začne konanie, v rámci ktorého sa možno o informácie deliť, v súlade s rozhodnutím členského štátu, ktorý informácie poskytuje. V takom prípade Eurojust konzultuje s Europolom.

4.  Ak Eurojust alebo členský štát v priebehu činností Eurojustu v oblasti spracovania informácií vo vzťahu k danému vyšetrovaniu zistí potrebu koordinácie, spolupráce alebo podpory v súlade s mandátom Europolu, Eurojust ich o tom informuje a začne konanie, v rámci ktorého sa možno o informácie deliť, v súlade s rozhodnutím členského štátu, ktorý informácie poskytuje. V takom prípade Europol konzultuje s Eurojustom.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Eurojust nadviaže a udržiava úzku spoluprácu s Europolom do takej miery, ako je to potrebné na plnenie úloh týchto dvoch agentúr a dosiahnutie ich cieľov, s ohľadom na potrebu zabrániť duplicite úsilia.

 

 

 

Na tento účel sa riaditeľ Europolu a predseda Eurojustu pravidelne stretávajú, aby prediskutovali otázky spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust nadviaže a bude udržiavať osobitný vzťah s Európskou prokuratúrou založený na úzkej spolupráci a rozvoji operačných, administratívnych a riadiacich väzieb medzi uvedenými orgánmi, ako sú vymedzené ďalej v texte. Na ten účel sa budú európsky prokurátor a predseda Eurojustu pravidelne stretávať s cieľom prediskutovať otázky spoločného záujmu.

1.  Eurojust nadviaže a bude udržiavať úzky vzťah s Európskou prokuratúrou založený na vzájomnej spolupráci v rámci ich mandátov a právomocí a na rozvoji operačných a administratívnych väzieb medzi uvedenými orgánmi, ako sú vymedzené v tomto článku. Na tento účel sa budú predseda Eurojustu a hlavný európsky prokurátor pravidelne stretávať s cieľom prediskutovať otázky spoločného záujmu. Stretávajú sa na žiadosť predsedu Eurojustu alebo hlavného európskeho prokurátora.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Eurojust sa každou žiadosťou o podporu zaslanou Európskou prokuratúrou zaoberá bez zbytočného odkladu a s takýmito žiadosťami v odôvodnených prípadoch zaobchádza tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho orgánu zodpovedného za justičnú spoluprácu.

2.  Eurojust sa žiadosťami o podporu zaslanými Európskou prokuratúrou zaoberá bez zbytočného odkladu a s takýmito žiadosťami zaobchádza tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho orgánu zodpovedného za justičnú spoluprácu.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Spolupráca nadviazaná v súlade s odsekom 1 zahŕňa výmenu informácií vrátane osobných údajov. Všetky údaje, ktoré sa takto vymieňajú, sa môžu používať len na účely, na ktoré boli poskytnuté. Akékoľvek iné použitie údajov je možné len vtedy, ak patrí do rámca mandátu orgánu, ktorý údaje prijal, a musí ho vopred schváliť orgán, ktorý údaje poskytol.

4.  Pokiaľ ide o operatívne záležitosti súvisiace s právomocami Európskej prokuratúry, Eurojust zapojí Európsku prokuratúru do svojich činností týkajúcich sa cezhraničných prípadov, a to aj:

 

a) formou výmeny informácií – vrátane osobných údajov – týkajúcich sa jej prípadov, v súlade s príslušnými ustanoveniami EÚ o ochrane údajov;

 

b) v náležitých prípadoch formou požadovania podpory zo strany Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na účely zistenia toho, či sa informácie, ktoréEurojust k dispozícii, zhodujú s informáciami spracúvanými Európskou prokuratúrou, zavedie Eurojust mechanizmus na automatickú krížovú kontrolu údajov zadaných do systému správy prípadov. Vždy, keď sa nájde zhoda medzi údajmi zadanými do systému správy prípadov Európskou prokuratúrou a údajmi zadanými Eurojustom, Eurojust aj Európska prokuratúra, ako aj členský štát, ktorý údaje poskytol Eurojustu, budú o tom informovaní. Ak údaje poskytla tretia strana, Eurojust ju informuje o zhode so súhlasom Európskej prokuratúry.

5.  Eurojustna základe systému vyhľadávania na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie prístup k informáciám v systéme správy vecí Európskej prokuratúry. Vždy, keď sa nájde zhoda medzi údajmi zadanými do systému správy vecí Európskou prokuratúrou a údajmi uchovávanými Eurojustom, Eurojust a Európska prokuratúra, ako aj členské štáty, ktoré údaje poskytli Eurojustu, budú o tom informovaní. Eurojust prijme primerané opatrenia s cieľom umožniť Európskej prokuratúre, aby mala na základe systému vyhľadávania na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie prístup k informáciám v jeho systéme správy vecí.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Európska prokuratúra sa môže opierať o administratívnu podporu Eurojustu. Eurojust môže na tento účel poskytnúť Európskej prokuratúre služby spoločného záujmu. Podrobnosti upravuje dohoda v súlade s článkom 38 ods. 2a.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Eurojust podporuje fungovanie Európskej prokuratúry pomocou služieb poskytovaných jeho zamestnancami. Takáto podpora v každom prípade zahŕňa:

vypúšťa sa

a) technickú pomoc pri príprave ročného rozpočtu, programového dokumentu obsahujúceho ročné a viacročné plány a plán riadenia;

 

b) technickú pomoc pri prijímaní zamestnancov a riadení služobného postupu;

 

c) bezpečnostné služby;

 

d) služby v oblasti informačných technológií;

 

e) služby v oblasti finančného hospodárenia, účtovníctva a auditu;

 

f) všetky ďalšie služby spoločného záujmu.

 

Podrobnosti o službách, ktoré sa budú poskytovať, sa stanovia dohodou medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou.

 

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  OLAF môže prispievať ku koordinačnej práci Eurojustu v oblasti ochrany finančných záujmov Únie v súlade so svojím mandátom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. .../2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999.

2.  OLAF prispieva ku koordinačnej práci Eurojustu v oblasti ochrany finančných záujmov Únie v súlade so svojím mandátom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra Frontex prispieva k činnosti Eurojustu, a to aj prenosom relevantných informácií spracovaných v súlade so svojím mandátom a s úlohami podľa nariadenia (EÚ) 2016/1624, pričom spracovanie osobných údajov upravuje nariadenie 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely prijímania a prenosu informácií medzi Eurojustom a úradom OLAF a bez toho, aby bol dotknutý článok 8, členské štáty zabezpečia, aby sa národní členovia Eurojustu považovali za príslušné orgány členských štátov výhradne na účely nariadenia (ES) č. 1073/1999 a nariadenia Rady (Euratom) č. 1074/1999[19]. Výmena informácií medzi úradom OLAF a národnými členmi sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté informácie, ktoré sa podľa týchto nariadení musia poskytnúť ďalším príslušným orgánom.

3.  Na účely prijímania a prenosu informácií medzi Eurojustom a úradom OLAF a bez toho, aby bol dotknutý článok 8, členské štáty zabezpečia, aby sa národní členovia Eurojustu považovali za príslušné orgány členských štátov výhradne na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Výmena informácií medzi úradom OLAF a národnými členmi sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté informácie, ktoré sa podľa týchto nariadení musia poskytnúť ďalším príslušným orgánom.

__________________

__________________

19 Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 8.

19 Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 8.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Eurojust nadviaže a udržiava spoluprácu s orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami.

 

Eurojust na tento účel po konzultácii s Komisiou každé štyri roky pripraví stratégiu spolupráce, v ktorej určí tretie krajiny a medzinárodné organizácie, v prípade ktorých existuje operačná potreba spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust môže uzatvárať so subjektmi uvedenými v článku 38 ods. 1 pracovné dohody.

1.  Eurojust môže na tento účel uzatvárať so subjektmi uvedenými v článku 38 ods. 1 pracovné dohody.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 46 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Styční sudcovia pridelení do tretích krajín

Styční sudcovia pridelení do tretích krajín a z tretích krajín do Eurojustu

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely uľahčenia justičnej spolupráce s tretími krajinami v prípadoch, v ktorých Eurojust poskytuje pomoc v súlade s týmto nariadením, môže kolégium prideliť do tretej krajiny styčných sudcov pod podmienkou, že s takouto treťou krajinou existuje dohoda o pracovných podmienkach uvedená v článku 43.

1.  Na účely uľahčenia justičnej spolupráce s tretími krajinami v prípadoch, v ktorých Eurojust poskytuje pomoc v súlade s týmto nariadením, môže kolégium prideliť do tretej krajiny styčných sudcov pod podmienkou, že s takouto treťou krajinou existuje dohoda o pracovných podmienkach uvedená v článku 43. Eurojust môže uzatvárať so subjektmi uvedenými v článku 38 ods. 1 pracovné dohody, ktoré môžu zahŕňať vyslanie styčných sudcov do Eurojustu.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Medzi úlohy styčných sudcov patrí každá činnosť, ktorá podporuje a urýchľuje všetky formy justičnej spolupráce v trestných veciach, najmä nadviazaním priamych kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výdavky Eurojustu zahŕňajú odmeny zamestnancov, administratívne výdavky, výdavky na infraštruktúru a prevádzkové náklady.

4.  Výdavky Eurojustu zahŕňajú odmeny zamestnancov, administratívne výdavky, výdavky na infraštruktúru a prevádzkové náklady vrátane financovania spoločných vyšetrovacích tímov.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Organizačný riaditeľ vypracuje každý rok návrh odhadu príjmov a výdavkov Eurojustu na nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu pracovných miest a zašle ho kolégiu.

1.  Organizačný riaditeľ vypracuje každý rok návrh odhadu príjmov a výdavkov Eurojustu na nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu pracovných miest a zašle ho výkonnej rade. Európska justičná sieť a iné siete Únie zapojené do spolupráce v trestných veciach a uvedené v článku 39 budú zapojené v častiach, ktoré sa týkajú ich činností, včas pred postúpením odhadu Komisii.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kolégium na základe tohto návrhu vypracuje predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov Eurojustu na nasledujúci rozpočtový rok.

2.  Výkonná rada na základe tohto návrhu pripraví predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov Eurojustu na nasledujúci rozpočtový rok, ktorý sa zašle kolégiu na prijatie.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zašle výkaz s odhadmi Európskemu parlamentu a Rade (rozpočtovému orgánu) spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

4.  Komisia zašle výkaz s odhadmi Európskemu parlamentu a Rade spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Rozpočtové prostriedky určené ako príspevok pre Eurojust schvaľuje rozpočtový orgán.

6.  Rozpočtové prostriedky určené ako príspevok Únie Eurojustu schvaľuje rozpočtový orgán.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  V prípade akéhokoľvek stavebného projektu, ktorý pravdepodobne bude mať značný vplyv na rozpočet, Eurojust čo najskôr informuje Európsky parlament a Radu v súlade s ustanoveniami článku 203 nariadenia (EÚ, EURATOM) č. 966/2012.

9.  V prípade akéhokoľvek stavebného projektu, ktorý pravdepodobne bude mať značný vplyv na rozpočet Eurojustu, sa uplatňuje článok 88 delegovaného nariadenia (EÚ) 1271/2013.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 10 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S výnimkou prípadov vyššej moci uvedených v článku 203 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa stavebný projekt prerokuje do štyroch týždňov od doručenia do oboch inštitúcií.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 10 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Stavebný projekt sa považuje za schválený po uplynutí tejto štvortýždňovej lehoty, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada v tejto lehote neprijme rozhodnutie v opačnom zmysle.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 10 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Európsky parlament alebo Rada vyjadrí v tejto štvortýždňovej lehote riadne odôvodnené pochybnosti, uvedená lehota sa jednorazovo predĺži o dva týždne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 10 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Európsky parlament alebo Rada prijme rozhodnutie, že stavebný projekt nepovoľuje, Eurojust svoj návrh stiahne a môže predložiť nový návrh.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Eurojust môže projekt obstarania budovy financovať prostredníctvom úveru na základe predchádzajúceho schválenia rozpočtovým orgánom v súlade s článkom 203 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Organizačný riaditeľ po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke Eurojustu podľa článku 148 nariadenia (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 vypracuje konečnú účtovnú závierku Eurojustu na svoju vlastnú zodpovednosť a predloží ju kolégiu na vyjadrenie stanoviska.

5.  Organizačný riaditeľ po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke Eurojustu podľa článku 148 nariadenia (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 vypracuje konečnú účtovnú závierku Eurojustu na svoju vlastnú zodpovednosť a predloží ju výkonnej rade na vyjadrenie stanoviska.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Kolégium predkladá stanovisko ku konečnej účtovnej závierke Eurojustu.

6.  Výkonná rada predkladá stanovisko ku konečnej účtovnej závierke Eurojustu.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Organizačný riaditeľ zašle konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom kolégia Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov do 1. júla po ukončení každého rozpočtového roka.

7.  Organizačný riaditeľ zašle konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom výkonnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov do 1. júla po ukončení každého rozpočtového roka.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Organizačný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roka. Organizačný riaditeľ zároveň zašle svoju odpoveď aj kolégiu a Komisii.

9.  Organizačný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roka. Organizačný riaditeľ zároveň zašle svoju odpoveď aj výkonnej rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu udeľuje na základe odporúčania Rady Európsky parlament podľa postupu porovnateľného s postupom uvedeným v článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkoch 164 až 166 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a na základe správy o audite, ktorú vypracoval Dvor audítorov.

 

Ak Európsky parlament udelenie absolutória zamietne, organizačný riaditeľ ponúkne kolégiu zloženie svojej funkcie a kolégium prijme konečné rozhodnutie podľa okolností.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové pravidlá platné pre Eurojust prijíma kolégium v súlade s [nariadením č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev] a po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od [nariadenia č. 2343/2002], okrem prípadov, keď je takáto odchýlka nevyhnutne potrebná z dôvodu prevádzky Eurojustu a keď na to Komisia vopred udelila súhlas.

Rozpočtové pravidlá platné pre Eurojust prijíma výkonná rada v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia () 966/2012 a po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od nariadenia (EÚ) 1271/2013 okrem prípadov, keď je takáto odchýlka nevyhnutne potrebná z dôvodu prevádzky Eurojustu a keď na to Komisia vopred udelila súhlas.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o finančnú podporu činnosti spoločných vyšetrovacích tímov, Eurojust stanoví v spolupráci s Europolom pravidlá a podmienky, na základe ktorých sa budú žiadosti vybavovať.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kolégium prijme rozhodnutie, ktorým stanoví pravidlá vysielania národných expertov do Eurojustu.

2.  Kolégium prijme rozhodnutie, ktorým stanoví pravidlá vysielania národných expertov do Eurojustu a využívania iného personálu, a to predovšetkým s cieľom zabrániť prípadným konfliktom záujmov.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Eurojust prijme náležité správne opatrenia, okrem iného na základe stratégií v oblasti odbornej prípravy a prevencie, aby predišiel konfliktom záujmov, a to aj tým, ktoré sa týkajú obdobia po ukončení pracovného pomeru.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust zasiela svoju výročnú správu Európskemu parlamentu, ktorý k nej môže predložiť poznámky a závery.

1.  Eurojust zasiela svoju výročnú správu Európskemu parlamentu a národným parlamentom, ktoré k nej môžu predložiť poznámky a závery.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Novovymenovaný predseda kolégia je pred nástupom do funkcie vyzvaný, aby predstúpil pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu s vyhlásením a aby odpovedal na otázky jeho alebo ich členov.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Predseda kolégia sa dostaví pred Európsky parlament na jeho žiadosť s cieľom prediskutovať veci týkajúce sa Eurojustu, a najmä predložiť výročnú správu, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti. Diskusie sa priamo ani nepriamo netýkajú konkrétnych opatrení vo vzťahu ku konkrétnym operačným prípadom.

2.  Predseda kolégia sa počas svojho funkčného obdobia dostaví pred Európsky parlament na jeho žiadosť, aby prediskutoval záležitosti týkajúce sa Eurojustu a najmä predložil jeho výročné správy, pričom zohľadní povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti. Diskusie sa priamo ani nepriamo netýkajú konkrétnych opatrení súvisiacich s jednotlivými operačnými prípadmi.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem ďalších povinností informovať a konzultovať stanovených v tomto nariadení Eurojust zasiela Európskemu parlamentu pre informáciu:

3.  Okrem ďalších povinností informovať a konzultovať stanovených v tomto nariadení Eurojust zasiela Európskemu parlamentu a národným parlamentom v príslušných úradných jazykoch pre informáciu:

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  ročné a viacročné programové dokumenty,

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výročnú správu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Eurojust zasiela svoju výročnú správu národným parlamentom. Eurojust zasiela národným parlamentom aj dokumenty uvedené v odseku 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 55 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 55a

 

Stanoviská k návrhom legislatívnych aktov

 

Komisia a dotknuté členské štáty môžu požiadať Eurojust o stanovisko ku všetkým návrhom legislatívnych aktov, na ktoré odkazuje článok 76 ZFEÚ.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zahŕňa ustanovenie článku 32 ods. 3 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV v súlade so zmenou z roku 2008, ktorá z nepochopiteľných dôvodov nie je súčasťou tohto návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Kolégium rozhoduje o internom jazykovom režime Eurojustu dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh bol zavedený s cieľom zachovať rovnaký jazykový režim v rámci tohto nariadenia, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národní členovia, ich zástupcovia a asistenti uvedení v článku 7, zamestnanci Eurojustu, národní spravodajcovia a úradník pre ochranu údajov sú viazaní povinnosťou zachovania dôvernosti všetkých informácií, o ktorých sa dozvedia pri plnení svojich pracovných povinností.

1.  Národní členovia, ich zástupcovia a asistenti uvedení v článku 7, zamestnanci Eurojustu, národní spravodajcovia, vyslaní národní experti, styční sudcovia, úradník pre ochranu údajov a členoviazamestnanci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sú viazaní povinnosťou zachovania dôvernosti všetkých informácií, o ktorých sa dozvedia pri plnení svojich pracovných povinností.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Povinnosť zachovania dôvernosti sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré Eurojust dostal, pokiaľ tieto informácie už nie sú zverejnené alebo sprístupnené verejnosti.

4.  Povinnosť zachovania dôvernosti sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré Eurojust dostal alebo sa podieľal na ich výmene, pokiaľ tieto informácie už nie sú zverejnené alebo sprístupnené verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členovia a zamestnanci úradu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sú viazaní povinnosťou zachovania dôvernosti všetkých informácií, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich úloh.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kolégium prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia.

2.  Výkonná rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia vypracuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktoré prijme kolégium.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Eurojust uverejní na svojej internetovej stránke zoznam členov výkonnej rady a svojich externých a interných expertov, ako aj ich príslušné vyhlásenia o záujmoch a životopisy. Zápisnice zo zasadnutí kolégia a výkonnej rady sa pravidelne uverejňujú.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom napomáhať boj proti podvodom, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/1999 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Eurojust pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj oproti podvodom (OLAF), a prijme primerané ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať na všetkých zamestnancov Eurojustu, s využitím vzoru stanoveného v prílohe k uvedenej dohode.

1.  S cieľom napomáhať boj proti podvodom, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam podľa nariadenia (EÚ) 883/2013 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Eurojust pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj oproti podvodom (OLAF), a prijme primerané ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať na všetkých zamestnancov Eurojustu, s využitím vzoru stanoveného v prílohe k uvedenej dohode.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky dvor audítorov je oprávnený vykonávať audit na základe dokumentov aj priamo na mieste u všetkých príjemcov grantov, zmluvných dodávateľov a subdodávateľov, ktorí od Eurojustu dostali finančné prostriedky Únie.

2.  Európsky dvor audítorov na základe dokumentov alebo prostredníctvom kontrol na mieste pravidelne vykonáva audity dodržiavania predpisov a výkonu činností Eurojustu u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí od Eurojustu dostali finančné prostriedky Únie.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií priamo na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v nariadení (ES) č. 1073/1999 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cieľom zistiť, či nedošlo k nezrovnalostiam ovplyvňujúcim finančné záujmy Únie v súvislosti s výdavkami financovanými Eurojustom.

3.  OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií priamo na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v nariadení () 883/1999 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cieľom zistiť, či nedošlo k nezrovnalostiam ovplyvňujúcim finančné záujmy Únie v súvislosti s výdavkami financovanými Eurojustom.

__________________

__________________

22 Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Personál Eurojustu, organizačný riaditeľ a členovia kolégia a výkonnej rady sú povinní bezodkladne oznámiť úradu OLAF podvody, o ktorých sa dozvedeli počas výkonu svojej funkcie alebo mandátu, pričom týmto oznámením nie je dotknutá ich prípadná zodpovednosť. Ak si túto povinnosť nesplnia a neohlásia úradu OLAF podvod, o ktorom vedeli, stávajú sa osobne zodpovednými za dôsledky.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 62 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bezpečnostné pravidlá na ochranu utajovaných skutočností

Bezpečnostné pravidlá na ochranu citlivých neutajovaných a utajovaných skutočností

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Eurojust uplatňuje bezpečnostné zásady uvedené v bezpečnostných pravidlách Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností, ako sa stanovuje v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom23. Zahŕňa to okrem iného ustanovenia o výmene, spracovaní a uchovávaní takýchto skutočností.

Eurojust stanoví vnútorné pravidlá na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie, ktoré budú v súlade s rozhodnutím Rady 2013/488/, aby sa zabezpečila rovnocenná úroveň ochrany takýchto skutočností.

__________________

__________________

23 Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

23 Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Eurojust stanoví vnútorné pravidlá týkajúce sa narábania s informáciami a ich dôvernosti a ochrany citlivých neutajovaných skutočností vrátane vytvorenia a spracúvania takýchto skutočností v Eurojuste.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti Eurojust v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré sú spoločné pre právne predpisy členských štátov, a nezávisle od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z článku 37, nahradí všetky škody, ktoré spôsobilo kolégium alebo zamestnanci Eurojustu pri plnení svojich povinností.

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti Eurojust v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré sú spoločné pre právne predpisy členských štátov, a nezávisle od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z práva Únie nahradí všetky škody, ktoré spôsobilo kolégium alebo zamestnanci Eurojustu pri plnení svojich povinností.

Odôvodnenie

Článok 37 sa vypúšťa, pretože je už zahrnutý do nového nariadenia 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  terorizmus,

–  terorizmus, teroristické trestné činy, trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou a trestné činy súvisiace s teroristickými činnosťami:

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné na zosúladenie tohto zoznamu so smernicou (EÚ) 2017/541 o boji proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  pranie špinavých peňazí,

–  činnosti v oblasti prania špinavých peňazí,

Odôvodnenie

Zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu, by mal byť v súlade so zoznamom trestných činov uvedeným v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole. Zmena sa zaviedla v záujme zachovania súladu príloh a v záujme súdržnosti obidvoch právnych nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  vražda, ťažké ublíženie na zdraví,

–  vražda a ťažká ujma na zdraví,

Odôvodnenie

Zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu, by mal byť v súlade so zoznamom trestných činov uvedeným v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole. Zmena sa zaviedla v záujme zachovania súladu príloh a v záujme súdržnosti obidvoch právnych nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  organizovaná lúpež,

–  lúpež a krádež s priťažujúcimi okolnosťami,

Odôvodnenie

Zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu, by mal byť v súlade so zoznamom trestných činov uvedeným v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole. Zmena sa zaviedla v záujme zachovania súladu príloh a v záujme súdržnosti obidvoch právnych nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  pašovanie nelegálnych prisťahovalcov,

–  prevádzačstvo prisťahovalcov,

Odôvodnenie

Zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu, by mal byť v súlade so zoznamom trestných činov uvedeným v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole. Zmena sa zaviedla v záujme zachovania súladu príloh a v záujme súdržnosti obidvoch právnych nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  nedovolené obchodovanie s ohrozenými živočíšnymi druhmi,

–  nedovolené obchodovanie so živočíšnymi druhmi vrátane ohrozených druhov,

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  trestné činy poškodzujúce životné prostredie,

–  trestné činy proti životnému prostrediu vrátane znečisťovania mora z lodí,

Odôvodnenie

Zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu, by mal byť v súlade so zoznamom trestných činov uvedeným v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole. Zmena sa zaviedla v záujme zachovania súladu príloh a v záujme súdržnosti obidvoch právnych nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  znečisťovanie mora z lodí,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu, by mal byť v súlade so zoznamom trestných činov uvedeným v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole. Zmena sa zaviedla v záujme zachovania súladu príloh a v záujme súdržnosti obidvoch právnych nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 30 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie vrátane materiálu týkajúceho sa zneužívania detí a kontaktovania detí na sexuálne účely,

Odôvodnenie

Zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu, by mal byť v súlade so zoznamom trestných činov uvedeným v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole. Zmena sa zaviedla v záujme zachovania súladu príloh a v záujme súdržnosti obidvoch právnych nástrojov.

(1)

  Nariadenie Rady č. 31 (EHS), 11 (ESAE) z 18. decembra 1961, ktorým sa stanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Ú. v. ES P 045, 14.6.1962, s. 1385, zmenené najmä nariadením Rady 259/68 z 29. februára 1968 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1) v znení neskorších zmien.

(2)

  Nariadenie Rady č. 31 (EHS), 11 (ESAE) z 18. decembra 1961, ktorým sa stanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Ú. v. ES P 045, 14.6.1962, s. 1385, zmenené najmä nariadením Rady 259/68 z 29. februára 1968 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1) v znení neskorších zmien.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) bola zriadená rozhodnutím Rady 2002/187/SVV, aby sa posilnil boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii. Eurojust odvtedy napomáha koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie pri riešení prípadov ovplyvňujúcich viacero členských štátov. Prispieva tak k vytvoreniu vzájomnej dôvery a k preklenutiu rôznorodosti jednotlivých právnych systémov a tradícií v EÚ. Vďaka rýchlemu riešeniu právnych problémov a určeniu príslušných orgánov v iných krajinách uľahčuje vybavenie žiadostí o spoluprácu a uplatnenie nástrojov vzájomného uznávania, čím zlepšuje trestné stíhanie.

Európska komisia 17. júla 2013 predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Na navrhované nariadenie sa vzťahuje riadny legislatívny postup. Rada prijala čiastočné všeobecné smerovanie s výnimkou ustanovení týkajúcich sa Európskej prokuratúry.

Ako Komisia vo svojom návrhu nariadenia zdôrazňuje, cezhraničná organizovaná trestná činnosť sa za posledných desať rokov rapídne zvýšila. To platí zvlášť v prípade terorizmu, obchodovania s drogami, počítačovej kriminality a detskej pornografie. Ide o cezhraničnú trestnú činnosť páchanú mimoriadne mobilnými a pružnými skupinami, ktoré sú aktívne v mnohých členských štátoch a oblastiach trestnej činnosti a ktoré treba podľa Komisie riešiť prostredníctvom celoeurópskej stratégie. V tejto súvislosti zohráva Eurojust aj naďalej mimoriadne dôležitú úlohu pri zlepšovaní justičnej spolupráce a koordinácie príslušných justičných orgánov členských štátov a pomáhaní s vyšetrovaniami, do ktorých sú zapojené tretie krajiny.

Spravodajca vo všeobecnosti zatiaľ súhlasí s pozíciou Rady, a preto zosúladil podstatnú časť svojej správy s čiastočným všeobecným smerovaním Rady. Keďže Rada prijala najmä ustanovenia o posilnenej spolupráci, pokiaľ ide o Európsku prokuratúru, je potrebné zosúladiť len otvorené články a ustanovenia v texte o Eurojuste.

Vzťahy s Európskou prokuratúrou

Komisia v rovnakej súvislosti navrhla rozsiahle opatrenia zamerané na vytvorenie Európskej prokuratúry. V článku 86 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje, že sa má vytvoriť z Eurojustu, a preto bola potrebná jeho reforma. Keďže sa však Rade nepodarilo zriadiť Európsku prokuratúru jednomyseľne, 19 členských štátov prejavilo záujem o účasť na posilnenej spolupráci.

Spravodajca za predpokladu, že sa dodrží zásada proporcionality a zásada subsidiarity, v podstate súhlasí s vytvorením Európskej prokuratúry so systémom, prostredníctvom ktorého sa budú trestné stíhania vykonávať na úrovni členských štátov. Vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Európska prokuratúra sa má zriadiť na základe posilnenej spolupráce. Len jej vytvorenie na základe jednomyseľného rozhodnutia by malo skutočnú pridanú hodnotu pre SVV EÚ.

Toto nariadenie vo všeobecnosti zahŕňa ustanovenia potrebné na reguláciu vzťahov medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou.

Preto je nevyhnutné vymedziť právomoci jasne a spôsobom, ktorým sa zaručí právna istota. Tým sa zabráni medzerám v systéme trestného stíhania a zdvojeniu postupov.

Vzhľadom na to, že Európska prokuratúra nebude disponovať výlučnými, ale len spoločnými právomocami v prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, spravodajca by rád upozornil na možný spor o právomoc v tejto súvislosti a vyzýva spoluzákonodarcov, aby presne vymedzili a ohraničili právomoci.

Úlohy a právomoci Eurojustu sa stanovujú v kapitole 1 návrhu, pričom zoznam foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu v súlade s článkom 3 ods. 1, sa nachádza v prílohe I.

V každom prípade Eurojust zostáva zodpovedný za trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie vždy, keď nie je oprávnená Európska prokuratúra. To znamená, že Eurojust je aj naďalej oprávnený podporovať členské štáty, ktoré sa nepodieľajú na posilnenej spolupráci v oblasti vytvorenia Európskej prokuratúry, vo všetkých prípadoch poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

Ochrana údajov

V nariadení sa uvádzajú osobitné ustanovenia o ochrane údajov pri spracúvaní údajov. Spravodajca najmä víta rozlíšenie operačných osobných údajov a administratívnych osobných údajov, ktoré zaviedla Rada. V tomto nariadení by sa mali stanovovať len pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v prípade spracúvania osobných údajov na operačné účely. Na všetky administratívne osobné údaje, ktorými Eurojust disponuje, sa vzťahuje nariadenie (ES) 45/2001. Rovnaký osobitný režim ochrany údajov sa vzťahuje aj na Europol vymedzený v nariadení (EÚ) 2016/794 a Európsku prokuratúru. Vo vyhlásení č. 21, ktoré je prílohou k zmluvám, sa uznáva, že pre osobitný charakter SVV sa možno budú musieť prijať osobitné pravidlá o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce, ktorá sa zakladá na článku 16 ZFEÚ. Spravodajca dôrazne vyzýva spoluzákonodarcov, aby v rámci súčasnej reformy nariadenia (ES) 45/2001 rozšírili jej rozsah pôsobnosti o operačné údaje.

Štruktúra a organizácia Eurojustu

Eurojust má jedného národného člena z každého členského štátu. Členmi sú sudcovia, prokurátori alebo príslušníci polície s rovnocennou právomocou.

Kolégium vykonáva operačné, podporné a koordinačné úlohy týkajúce sa vnútroštátnych vyšetrovaní. Tie tvoria jeho hlavnú činnosť. Kolégium sa vo všeobecnosti skladá zo všetkých národných členov. Rada posilnila oddelenie operačných a administratívnych úloh tým, že pridelila všetky správne právomoci výkonnej rade. Spravodajca s týmto prístupom súhlasí. Zámerom je dosiahnuť účinné a hospodárne fungovanie Eurojustu, pričom národným členom bude poskytovať pomoc výkonná rada, čo im umožní sústrediť sa na svoje operačné úlohy. Rada a spravodajca sa však rozhodli obmedziť prítomnosť jedného zástupcu Komisie vo výkonnej rade v záujme dosiahnutia súladu s nariadením (EÚ) 2016/794.

Brexit, Írsko a Dánsko

Spojené kráľovstvo a Írsko neprejavili záujem podieľať sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia, ako sa ustanovuje v článku 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k zmluvám.

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k zmluvám, sa Dánsko nezúčastní na prijímaní navrhovaného nariadenia ani nebude podliehať jeho uplatňovaniu.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že uvedené krajiny nemajú záujem podieľať sa na prijímaní navrhovaného nariadenia. Preto navrhuje zvážiť, či by sa medzi Eurojustom a týmito členskými štátmi mohla uzatvoriť dohoda o spolupráci, pričom si dobre uvedomuje, že dohody o spolupráci sa obvykle uzatvárajú s tretími krajinami. Spravodajca chce však zdôrazniť, že spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí je mimoriadne dôležitá na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti.

Záver

Spravodajca dospel k záveru, že návrh nariadenia treba zosúladiť s čiastočným všeobecným smerovaním Rady a s nariadením o Európskej prokuratúre. Okrem toho by sa mali aktualizovať ustanovenia o ochrane údajov. Navyše, pokiaľ ide o právomoci, najmä v prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie sú mimoriadne dôležité presné vymedzenia a obmedzenia právomocí Európskej prokuratúry a Eurojustu.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (15.9.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ingeborg Gräßle

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Zatiaľ čo Európska prokuratúra by mala mať výhradnú právomoc na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov ovplyvňujúcich finančné záujmy Únie, Eurojust by mal podporovať vnútroštátne orgány pri vyšetrovaní a stíhaní týchto foriem trestnej činnosti v súlade s nariadením, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra.

(5)  Keďže Európska prokuratúra je zriadená prostredníctvom posilnenej spolupráce, nariadenie, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, je záväzné len v tých členských štátoch, ktoré sa podieľajú na posilnenej spolupráci. Z tohto dôvodu v prípade tých členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry, patria trestné činy ovplyvňujúce finančné záujmy Únie úplne do právomoci Eurojustu. V prípade tých členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry, by Eurojust mal podporovať vnútroštátne orgány pri vyšetrovaní a stíhaní týchto foriem trestnej činnosti v súlade s nariadením, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Rozdelenie právomocí medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, musí byť jasne určené. Eurojust by mal mať možnosť vykonávať svoju právomoc v prípadoch týkajúcich sa členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry, a členských štátoch, ktoré sa na nej nezúčastňujú. V takýchto prípadoch by mal Eurojust konať na žiadosť nezúčastnených členských štátov alebo na žiadosť Európskej prokuratúry. V každom prípade, pokiaľ ide o trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, Eurojust zostáva oprávnený vždy, keď Európska prokuratúra nemá právomoc, alebo ju má, ale ju nevykonáva. Členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry môžu naďalej vyžadovať podporu Eurojustu vo všetkých prípadoch týkajúcich sa trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust takú administratívnu a riadiacu štruktúrou, ktorá mu umožní vykonávať úlohy účinnejšie a ktorá bude dodržiavať zásady vzťahujúce sa na agentúry Únie, a to pri zachovaní osobitných vlastností a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho operačných funkcií. Na tento účel treba objasniť funkcie národných členov, kolégia a organizačného riaditeľa a zriadiť výkonnú radu.

(12)  Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust takú administratívnu a riadiacu štruktúrou, ktorá mu umožní vykonávať úlohy účinnejšie a vždy v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a ktorá bude dodržiavať zásady vzťahujúce sa na agentúry Únie, a to pri zachovaní osobitných vlastností a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho operačných funkcií. Na tento účel treba objasniť funkcie národných členov, kolégia a organizačného riaditeľa a zriadiť výkonnú radu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Komisia by mala byť zastúpená v kolégiu pri výkone jeho riadiacich funkcií a vo výkonnej rade s cieľom zabezpečiť neoperačný dohľad a strategické usmerňovanie Eurojustu.

(15)  Komisia by mala byť zastúpená v kolégiu pri diskusiách alebo riešení administratívnych otázok a vo výkonnej rade s cieľom zabezpečiť neoperačný dohľad a strategické usmerňovanie Eurojustu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zaručiť úplnú samostatnosť a nezávislosť Eurojustu by mal mať Eurojust k dispozícii samostatný rozpočet, ktorý by mal byť tvorený v zásade z príspevkov rozpočtu Únie, ale s výnimkou miezd a funkčných požitkov národných členov a asistujúcich osôb, ktoré znášajú členské štáty ich pôvodu. Pokiaľ ide o príspevky Únie a ďalšie dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných závierok by mal vykonávať Dvor audítorov.

(30)  S cieľom zaručiť úplnú samostatnosť a nezávislosť Eurojustu by mal mať Eurojust k dispozícii samostatný rozpočet, ktorý by mal byť tvorený v zásade z príspevkov rozpočtu Únie, ale s výnimkou miezd a funkčných požitkov národných členov a asistujúcich osôb, ktoré znášajú členské štáty ich pôvodu. Pokiaľ ide o príspevky Únie a ďalšie dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov a schváliť Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zaručiť úplnú samostatnosť a nezávislosť Eurojustu by mal mať Eurojust k dispozícii samostatný rozpočet, ktorý by mal byť tvorený v zásade z príspevkov rozpočtu Únie, ale s výnimkou miezd a funkčných požitkov národných členov a asistujúcich osôb, ktoré znášajú členské štáty ich pôvodu. Pokiaľ ide o príspevky Únie a ďalšie dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných závierok by mal vykonávať Dvor audítorov.

(30)  S cieľom zaručiť úplnú samostatnosť a nezávislosť Eurojustu by mal mať Eurojust k dispozícii samostatný rozpočet, dostatočný na riadne vykonávanie jeho práce, ktorý by mal byť tvorený v zásade z príspevkov rozpočtu Únie, ale s výnimkou miezd a funkčných požitkov národných členov a asistujúcich osôb, ktoré znášajú členské štáty ich pôvodu. Pokiaľ ide o príspevky Únie a ďalšie dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných závierok by mal vykonávať Dvor audítorov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje na formy trestnej činnosti uvedené v prílohe 1. Nezahŕňa však trestnú činnosť, ktorá patrí do právomoci Európskej prokuratúry.

1.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje na formy trestnej činnosti uvedené v prílohe 1. Eurojust však nemá vo všeobecnosti vykonávať svoju právomoc v súvislosti s trestnou činnosťou, pre ktorú vykonáva svoju právomoc Európska prokuratúra. Ako výnimku z tohto všeobecného pravidla Eurojust vykonáva svoju právomoc v trestných veciach:

 

  s účasťou členských štátov zúčastňujúcich sa na posilnenej spolupráci, ale v súvislosti s ktorými Európska prokuratúra nevykonáva svoju právomoc,

 

  s účasťou členských štátov, ktoré sa nepodieľajú na posilnenej spolupráci na účel vytvorenia tejto prokuratúry, a na žiadosť týchto členských štátov alebo na žiadosť Európskej prokuratúry.

 

Na tento účel Eurojust, Európska prokuratúra a príslušné členské štáty navzájom konzultujú a spolupracujú. Praktické podrobnosti týkajúce sa výkonu právomoci v súlade s týmto odsekom sa riadia dohodou o pracovných podmienkach, ako sa uvádza v článku 38 ods. 2a.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  podporuje strediská odborných znalostí Únie vyvinutých Europolom a inými orgánmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Eurojust môže pri plnení svojich úloh s uvedením dôvodov požiadať príslušné orgány členských štátov, aby:

2.  Eurojust by mohol pri plnení svojich úloh s uvedením dôvodov požiadať príslušné orgány členských štátov, aby:

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Eurojust môže takisto:

3.  Eurojust by mohol takisto:

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  sa podľa potreby zúčastňujú na spoločných vyšetrovacích tímoch vrátane ich zriaďovania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kolégium sa skladá zo:

1.  Kolégium sa skladá zo všetkých národných členov pre operačné záležitosti a, okrem toho, ak sa diskutuje alebo rozhoduje o riadiacich alebo administratívnych otázkach, z dvoch zástupcov Komisie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetkých národných členov, keď vykonáva svoje operačné funkcie podľa článku 4,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetkých národných členov a dvoch zástupcov Komisie, keď vykonáva svoje riadiace funkcie podľa článku 14.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ sa nestanovuje inak, kolégium prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

1.  Pokiaľ sa nestanovuje inak, a ak sa nedá dosiahnuť konsenzus, kolégium prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prijíma pravidlá o prevencii a riadení konfliktov záujmov vo vzťahu k svojim členom,

f)  prijíma pravidlá o odhaľovaní a prevencii alebo riadení konfliktov záujmov vo vzťahu k svojim členom,

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kolégium prijíma v súlade s článkom 110 svojho služobného poriadku rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na organizačného riaditeľa a určuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomocí prerušiť. Organizačný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci ďalej delegovať.

2.  Kolégium prijíma v súlade s článkom 110 svojho služobného poriadku rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na organizačného riaditeľa a určuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomocí prerušiť. Organizačný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci ďalej delegovať. Organizačný riaditeľ informuje na nasledujúcej schôdzi kolégia o delegovaní alebo o subdelegovaní týchto právomocí.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ si to výnimočné okolnosti vyžadujú, kolégium môže rozhodnúť o dočasnom prerušení delegovania právomocí menovacieho orgánu na organizačného riaditeľa a osoby, na ktoré organizačný riaditeľ právomoci ďalej delegoval, a vykonávať ich alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo iného člena personálu ako organizačného riaditeľa.

3.  Pokiaľ si to výnimočné okolnosti vyžadujú, kolégium môže odôvodneným rozhodnutím rozhodnúť o dočasnom prerušení delegovania právomocí menovacieho orgánu na organizačného riaditeľa a osoby, na ktoré organizačný riaditeľ právomoci ďalej delegoval, a vykonávať ich alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo iného člena personálu Eurojustu ako organizačného riaditeľa. Kolégium do piatich pracovných dní písomne informuje Komisiu a Európsky parlament o takýchto rozhodnutiach o prerušení, uvedie podrobné dôvody, ktoré ho k tomu viedli, a určí vykonávacie predpisy k novým alebo dočasným ustanoveniam týkajúcim sa riadenia agentúry.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Organizačného riaditeľa vymenúva kolégium zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou po otvorenom a transparentnom výberovom konaní. Na účely uzatvorenia zmluvy o výkone funkcie organizačného riaditeľa zastupuje Eurojust predseda kolégia.

2.  Organizačného riaditeľa vymenúva kolégium zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou podľa zásluh, zdokumentovaných administratívnych a riadiacich zručností a relevantných skúseností po zverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a iných zdrojoch, v súlade s rokovacím poriadkom Eurojustu a otvoreným a transparentným výberovým konaním. Kolégium prijíma rozhodnutia v súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu založeným na spoločnom odporúčaní Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kandidát, ktorého vybralo kolégium, pred vymenovaním zodpovie otázky členov Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Funkčné obdobie organizačného riaditeľa trvá päť rokov. Do konca tohto obdobia pripraví Komisia hodnotenie zohľadňujúce posúdenie výsledkov organizačného riaditeľa.

3.  Funkčné obdobie organizačného riaditeľa trvá štyri roky. Do konca tohto obdobia pripraví Komisia hodnotenie zohľadňujúce posúdenie výsledkov organizačného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Kolégium konajúce na návrh Komisie, ktoré zohľadňuje hodnotenie uvedené v odseku 3, môže jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie organizačného riaditeľa najviac o päť rokov.

4.  Kolégium konajúce na návrh Komisie, ktoré zohľadňuje hodnotenie uvedené v odseku 3, môže jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie organizačného riaditeľa najviac o štyri roky.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Organizačný riaditeľ sa zodpovedá kolégiu a výkonnej rade.

6.  Organizačný riaditeľ sa zodpovedá kolégiu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Organizačný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia kolégia konajúceho na návrh Komisie.

7.  Organizačný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia kolégia konajúceho na návrh Komisie, ktoré bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov jeho členov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vnútorných a vonkajších audítorských správ, hodnotení a vyšetrovaní vrátane záverov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a úradu OLAF a predkladanie správ o pokroku výkonnej rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov dvakrát za rok,

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vnútorných a vonkajších audítorských správ, hodnotení a vyšetrovaní vrátane záverov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a úradu OLAF a predkladanie správ o pokroku výkonnej rade, Komisii, Európskemu parlamentu a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov dvakrát za rok,

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno j a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  zavedenie stratégie na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie, a to do šiestich mesiacov od jej vypracovania;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno j b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  prípravu stratégie na ochranu informátorov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Organizačný riaditeľ predkladá každú stratégiu výkonnej rade. Organizačný riaditeľ stanoví pravidelné preskúmanie každej stratégie (stratégie boja proti podvodom, prevencie a riadenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov) a príslušné pravidlá jeho vykonávania. Prvé preskúmanie sa uskutoční do šiestich mesiacov od vypracovania týchto troch stratégií.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust nadviaže a bude udržiavať osobitný vzťah s Európskou prokuratúrou založený na úzkej spolupráci a rozvoji operačných, administratívnych a riadiacich väzieb medzi uvedenými orgánmi, ako sú vymedzené ďalej v texte. Na ten účel sa budú európsky prokurátor a predseda Eurojustu pravidelne stretávať s cieľom prediskutovať otázky spoločného záujmu.

1.  Eurojust nadviaže a bude udržiavať osobitný vzťah s Európskou prokuratúrou založený na úzkej spolupráci a rozvoji operačných, administratívnych a riadiacich väzieb medzi uvedenými orgánmi, ako sú vymedzené ďalej v texte. Na ten účel sa budú európsky prokurátor a predseda Eurojustu pravidelne stretávať s cieľom prediskutovať otázky spoločného záujmu a vypracovať akčný plán na ochranu finančných záujmov Únie, v ktorom sa zohľadnia ich príslušné oblasti právomoci.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Eurojust podporuje fungovanie Európskej prokuratúry pomocou služieb poskytovaných jeho zamestnancami. Takáto podpora v každom prípade zahŕňa:

Európska prokuratúra sa môže opierať o podporu a zdroje správy Eurojustu. Eurojust môže na tento účel poskytovať Európskej prokuratúre služby spoločného záujmu.

 

Podrobnosti o službách, ktoré sa budú poskytovať, sa stanovia dohodou medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  technickú pomoc pri príprave ročného rozpočtu, programového dokumentu obsahujúceho ročné a viacročné plány a plán riadenia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  technickú pomoc pri prijímaní zamestnancov a riadení služobného postupu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  bezpečnostné služby;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  služby v oblasti informačných technológií;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  služby v oblasti finančného hospodárenia, účtovníctva a auditu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  všetky ďalšie služby spoločného záujmu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 7 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podrobnosti o službách, ktoré sa budú poskytovať, sa stanovia dohodou medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  OLAF môže prispievať ku koordinačnej práci Eurojustu v oblasti ochrany finančných záujmov Únie v súlade so svojím mandátom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. .../2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999.

2.  OLAF môže prispievať ku koordinačnej práci Eurojustu v oblasti ochrany finančných záujmov Únie v súlade so svojím mandátom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely prijímania a prenosu informácií medzi Eurojustom a úradom OLAF a bez toho, aby bol dotknutý článok 8, členské štáty zabezpečia, aby sa národní členovia Eurojustu považovali za príslušné orgány členských štátov výhradne na účely nariadenia (ES) č. 1073/1999 a nariadenia Rady (Euratom) č. 1074/1999119. Výmena informácií medzi úradom OLAF a národnými členmi sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté informácie, ktoré sa podľa týchto nariadení musia poskytnúť ďalším príslušným orgánom.

3.  Na účely prijímania a prenosu informácií medzi Eurojustom a úradom OLAF a bez toho, aby bol dotknutý článok 8, členské štáty zabezpečia, aby sa národní členovia Eurojustu považovali za príslušné orgány členských štátov výhradne na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Výmena informácií medzi úradom OLAF a národnými členmi sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté informácie, ktoré sa podľa týchto nariadení musia poskytnúť ďalším príslušným orgánom.

_________________

 

19 Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 8.

 

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust môže uzatvárať so subjektmi uvedenými v článku 38 ods. 1 dohody o pracovných podmienkach.

1.  Eurojust môže uzatvárať so subjektmi uvedenými v článku 38 ods. 1 memorandá o porozumení.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 môže Eurojust povoliť prenos osobných údajov do tretích krajín, medzinárodným organizáciám či Interpolu v konkrétnych prípadoch, a to pod podmienkou, že:

2.  Odchylne od odseku 1 môže Eurojust povoliť prenos osobných údajov do tretích krajín, medzinárodným organizáciám či Interpolu v konkrétnych prípadoch, a to len ak je splnená jedna alebo viacero týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prenos je inak nevyhnutný alebo právoplatne požadovaný z dôležitých dôvodov plynúcich z verejného záujmu Únie alebo jej členských štátov, ktoré uznáva právo Únie alebo právo členských štátov, alebo na účely stanovenia, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov, alebo

c)  prenos je inak nevyhnutný alebo právoplatne požadovaný z dôležitých dôvodov plynúcich z verejného záujmu Únie alebo jej členských štátov, ktoré uznáva právo Únie alebo právo členských štátov, alebo na účely stanovenia, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov,

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Rozpočtové prostriedky určené ako príspevok pre Eurojust schvaľuje rozpočtový orgán.

6.  Rozpočtové prostriedky určené ako príspevok Únie pre Eurojust schvaľuje rozpočtový orgán.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účtovník Eurojustu zasiela do 1. marca po ukončení každého rozpočtového roka predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov.

1.  Účtovník Eurojustu zasiela do 1. marca po ukončení každého rozpočtového roka predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie, ako aj Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Eurojust zasiela do 31. marca po ukončení každého rozpočtového roka správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.

2.  Eurojust zasiela do 31. marca po ukončení každého rozpočtového roka správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení Európskemu parlamentu, Rade, ako aj Dvoru audítorov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu udeľuje na základe odporúčania Rady Európsky parlament podľa postupu porovnateľného s postupom uvedeným v článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkoch 164 až 166 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ/Euratom) č. 966/2012 a na základe správy o audite, ktorú vypracoval Dvor audítorov.

 

Ak Európsky parlament udelenie absolutória zamietne, organizačný riaditeľ ponúkne kolégiu zloženie svojej funkcie a kolégium prijme konečné rozhodnutie podľa okolností.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kolégium prijme rozhodnutie, ktorým stanoví pravidlá vysielania národných expertov do Eurojustu.

2.  Kolégium prijme rozhodnutie, ktorým stanoví pravidlá vysielania národných expertov do Eurojustu a využívania iného personálu, a to predovšetkým s cieľom zabrániť prípadným konfliktom záujmov.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Eurojust prijme náležité správne opatrenia, okrem iného na základe stratégií v oblasti odbornej prípravy a prevencie, aby predišiel konfliktom záujmov, a to aj tým, ktoré sa týkajú obdobia po ukončení pracovného pomeru.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem ďalších povinností informovať a konzultovať stanovených v tomto nariadení Eurojust zasiela Európskemu parlamentu pre informáciu:

3.  Okrem ďalších povinností informovať a konzultovať stanovených v tomto nariadení Eurojust zasiela Európskemu parlamentu a národným parlamentom v príslušných úradných jazykoch pre informáciu:

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Eurojust uverejní na svojej internetovej stránke zoznam členov výkonnej rady a externých a interných expertov, ako aj ich príslušné vyhlásenia o záujmoch a životopisy. Zápisnice zo zasadnutí kolégia a výkonnej rady sa pravidelne uverejňujú.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom napomáhať boj proti podvodom, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam podľa nariadenia (ES) č. 1073/1999 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj oproti podvodom (OLAF), a prijme primerané ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať na všetkých zamestnancov Eurojustu, s využitím vzoru stanoveného v prílohe k uvedenej dohode.

1.  S cieľom napomáhať boj proti podvodom, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam podľa nariadenia () č. 883/2013 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Eurojust pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj oproti podvodom (OLAF), a prijme primerané ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať na všetkých zamestnancov Eurojustu, s využitím vzoru stanoveného v prílohe k uvedenej dohode.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky dvor audítorov je oprávnený vykonávať audit na základe dokumentov aj priamo na mieste u všetkých príjemcov grantov, zmluvných dodávateľov a subdodávateľov, ktorí od Eurojustu dostali finančné prostriedky Únie.

2.  Európsky dvor audítorov na základe dokumentov alebo prostredníctvom kontrol na mieste pravidelne vykonáva audit dodržiavania predpisov a výkonu činností Eurojustu u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí od Eurojustu dostali finančné prostriedky Únie.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií priamo na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v nariadení (ES) č. 1073/1999 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cieľom zistiť, či nedošlo k nezrovnalostiam ovplyvňujúcim finančné záujmy Únie v súvislosti s výdavkami financovanými Eurojustom.

3.  OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií priamo na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v nariadení () č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 s cieľom zistiť, či nedošlo k nezrovnalostiam ovplyvňujúcim finančné záujmy Únie v súvislosti s výdavkami financovanými Eurojustom.

_________________

_________________

22 Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Personál Eurojustu, organizačný riaditeľ a členovia kolégia a výkonnej rady sú povinní bezodkladne oznámiť úradu OLAF podvody, o ktorých sa dozvedeli počas výkonu svojej funkcie alebo mandátu, pričom týmto oznámením nie je dotknutá ich prípadná zodpovednosť. Ak si túto povinnosť nesplnia a neohlásia úradu OLAF podvod, o ktorom vedeli, stávajú sa osobne zodpovednými za dôsledky.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pohlavie,

d)  rod;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pohlavie,

d)  rod;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Referenčné čísla

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

10.9.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Monika Hohlmeier

Prerokovanie vo výbore

13.7.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Julia Pitera

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre právne veci (11.10.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: António Marinho e Pinto

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska integrácia v politickej a hospodárskej oblasti si vyžaduje úplnú integráciu v justičnej oblasti a v oblasti spravodlivosti vo všeobecnosti.

Politické subjekty nesmú zasahovať do fungovania justičných orgánov, a preto sa spravodajca nazdáva, že sa Európska komisia nesmie zapájať do rozhodovacieho procesu agentúry Eurojust.

Trestná činnosť, najmä ekonomickej povahy, je prekážkou brániacou hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, pretože porušuje zákony zdravého sociálneho spolužitia a narúša trhové pravidlá. Preto proti nej treba účinne bojovať prostredníctvom primeraných právnych predpisov a súdov, ktoré budú konať rýchlo a nestranne.

Všeobecné zameranie návrhu Európskej komisie (EK) spočíva v tom, že Európska prokuratúra nie je členom siete Eurojust, takže sa môže zúčastňovať na jej zasadnutiach iba ako pozorovateľ („bez práva hlasovať“ v zmysle článku 12 ods. 2 a článku 16 ods. 7).

Avšak v zmysle článku 86 ods. 1 ZFEÚ je Európska prokuratúra vytvorená „z Eurojustu“, takže aby sa zachovalo toto prepojenie a zabezpečilo účinné zmarenie cezhraničnej trestnej činnosti, Európska prokuratúra musí byť členom Eurojustu.

V článku 41 ods. 2 návrhu sa ustanovuje, že „Eurojust sa každou žiadosťou o podporu zaslanou Európskou prokuratúrou zaoberá bez zbytočného odkladu a s takýmito žiadosťami v odôvodnených prípadoch zaobchádza tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho orgánu zodpovedného za justičnú spoluprácu“. Spolupráca medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou však musí byť ešte užšia.

V prílohe 1 k návrhu sú vymenované druhy závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Eurojustu. Medzi ne patria „trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie“.

Avšak v článku 3 ods. 1 návrhu sa uvádza, že právomoc Eurojustu sa nevzťahuje na trestnú činnosť, „ktorá patrí do právomoci Európskej prokuratúry“.

Tá je opísaná v článku 86 ZFEÚ konkrétne ako „trestné činy, ktoré spôsobujú ujmu finančným záujmom Únie“, čo zvyšuje pravdepodobnosť možného sporu o právomoc medzi týmito subjektmi.

Komisia sa nazdáva, že v prípadoch, ktoré sa vzťahujú na finančné záujmy Únie a ktoré sa týkajú aj záujmov členských štátov, môže byť podľa článku 13 návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534) právomoc vzťahujúca na túto trestnú činnosť navrátená vnútroštátnym orgánom.

V týchto prípadoch by Eurojust mohol mať koordinačnú úlohu, pričom by bol zároveň príslušný konať v trestných činoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné záujmy Únie.

Avšak toto vysvetlenie poskytnuté Komisiou neobstojí, pretože:

a) diskusie o vytvorení Európskej prokuratúry stále prebiehajú a nemožno predpokladať, že toto riešenie navrhnuté v článku 13 bude zachované aj v konečnom texte;

b) Európska prokuratúra bude aj tak pôsobiť v rámci obmedzeného počtu členských štátov (na základe posilnenej spolupráce);

c) tento postup je možno príliš pomalý na to, aby bol účinný.

Hoci v návrhu sa opakovane potvrdzuje „úplná samostatnosť a nezávislosť Eurojustu“ (viď bod odôvodnenia 30), Komisia by rada zmenila Eurojust na možnú agentúru EÚ, ktorá by podliehala spoločnému prístupu k agentúram, ktorý bol v roku 2012 dohodnutý medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

Tento prístup zahŕňa napríklad účasť dvoch zástupcov Komisie pri administratívnej činnosti („riadiace funkcie“) Eurojustu (pozri článok 10 ods. 1 písm. b), ale tiež článok 16 ods. 4).

Avšak podľa názoru Komisie tieto funkcie zahŕňajú aj voľbu predsedu a podpredsedov Eurojustu (článok 14 ods. 1 písm. k)), takže zjavne neplnia iba administratívne funkcie.

V článku 17 ods. 2 sa ustanovuje, že administratívny riaditeľ bude volený kolégiom Eurojustu zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou, v dôsledku čoho má kolégium zúžený výber.

V návrhu sa nespomína riešenie sporov o právomoc, čo je podľa článku 85 ods. 1 písm. c) jedna z hlavných úloh Eurojustu.

V návrhu sa ani vôbec neobjasňuje jeho vzťah s rámcovým rozhodnutím 2009/948/SVV, ktorého cieľom je zlepšiť justičnú spoluprácu, aby sa zabránilo tomu, že by dva alebo viaceré členské štáty viedli naraz súbežné trestné konanie proti tej istej osobe a na základe tých istých skutočností.

V uvedenom rozhodnutí sa stanovuje, že krajiny EÚ si môžu vymieňať informácie a viesť priame konzultácie o trestných konaniach. Ak sa nedosiahne dohoda, vzniknutá situácia bude prípadne postúpená Eurojustu, pokiaľ bude vec patriť do jeho právomoci.

Takže návrhom týkajúcim sa Eurojustu sa nemení ani neruší uvedené rámcové rozhodnutie a návrh Komisie sa tiež nezmieňuje o súdnom odvolaní proti rozhodnutiam Eurojustu o sporoch o právomoc.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzývaVýbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Keďže Európska prokuratúra by sa mala vytvoriť z Eurojustu, toto nariadenie zahŕňa ustanovenia potrebné na úpravu vzťahov medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou.

(4)  Keďže Európska prokuratúra je zriadená prostredníctvom posilnenej spolupráce, nariadenie, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné len v tých členských štátoch, ktoré sa podieľajú na posilnenej spolupráci. Z tohto dôvodu v prípade tých členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry, patria formy trestných činov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu aj naďalej úplne do právomoci Eurojustu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Zohľadniť by sa malo aj hodnotenie rozhodnutia Rady 2002/187/SVV a činnosti Eurojustu (záverečná správa z 30. júna 2015).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Úlohou Eurojustu je uľahčiť koordináciu, pričom spolupráca medzi justičnými orgánmi sa uskutočňuje v rámci iných právnych nástrojov, akým je rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV1a, takže je vhodné zosúladiť jeho ustanovenia s týmto nariadením.

 

____________________

 

1a Rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Toto nariadenie dodržiava základné práva a najmä zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie.

(8)  Toto nariadenie plne dodržiava základné práva a slobody a v plnom rozsahu chráni zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mali by sa stanoviť formy závažnej trestnej činnosti ovplyvňujúcej dva alebo viac členských štátov, ktoré patria do pôsobnosti Eurojustu. Okrem toho by sa mali vymedziť prípady, ktoré sa síce netýkajú dvoch alebo viacerých členských štátov, ale vyžadujú si trestné stíhanie na spoločnom základe. Medzi takéto prípady by malo patriť vyšetrovanie a trestné stíhanie ovplyvňujúce len jeden členský štát a tretí štát, ako aj prípady ovplyvňujúce len jeden členský štát a Úniu.

(9)  Mali by sa jasne stanoviť formy závažnej trestnej činnosti ovplyvňujúcej dva alebo viac členských štátov, ktoré patria do pôsobnosti Eurojustu. Okrem toho by sa mali vymedziť prípady, ktoré sa síce netýkajú dvoch alebo viacerých členských štátov, ale vyžadujú si trestné stíhanie na spoločnom základe. Medzi takéto prípady by malo patriť vyšetrovanie a trestné stíhanie ovplyvňujúce len jeden členský štát a tretí štát, ako aj prípady ovplyvňujúce len jeden členský štát a Úniu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Eurojust by mal pri výkone svojich operačných funkcií vo vzťahu ku konkrétnym prípadom trestnej činnosti a na požiadanie príslušných orgánov členských štátov alebo z vlastnej iniciatívy konať prostredníctvom jedného alebo viacerých národných členov kolégia.

(10)  Eurojust by mal pri výkone svojich operačných funkcií vo vzťahu ku konkrétnym prípadom trestnej činnosti a na požiadanie príslušných orgánov členských štátov alebo z vlastnej iniciatívy konať prostredníctvom jedného alebo viacerých národných členov kolégia. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu alebo Komisie by mal mať Eurojust takisto možnosť pomáhať pri vyšetrovaniach, ktoré sa týkajú len jedného členského štátu, ale ktoré majú dôsledky pre celú Úniu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na účely toho, aby mohol Eurojust primerane podporovať a koordinovať cezhraničné vyšetrovanie, treba zabezpečiť, aby mali všetci národní členovia rovnaké operačné právomoci s cieľom účinnejšie spolupracovať medzi sebou a s vnútroštátnymi orgánmi. Národní členovia by mali disponovať právomocami, ktoré umožnia Eurojustu primerane plniť jeho poslanie. Tieto právomoci by mali zahŕňať prístup k príslušným údajom vnútroštátnych verejných evidencií, vystavovanie a vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc a uznanie, priame kontaktovanie príslušných orgánov a vymieňanie informácií s nimi, účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch a po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom alebo v naliehavom prípade nariaďovanie vyšetrovacích opatrení a kontrolovaných dodávok.

(11)  Na účely toho, aby mohol Eurojust primerane podporovať a koordinovať cezhraničné vyšetrovanie, treba zabezpečiť, aby mali všetci národní členovia rovnaké operačné právomoci s cieľom súvislejšie a účinnejšie spolupracovať medzi sebou a s vnútroštátnymi orgánmi. Národní členovia by mali disponovať právomocami, ktoré umožnia Eurojustu primerane plniť jeho poslanie. Tieto právomoci by mali zahŕňať prístup k príslušným údajom vnútroštátnych verejných evidencií, vystavovanie a vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc a uznanie, priame kontaktovanie príslušných orgánov a vymieňanie informácií s nimi, účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch a po dohode s príslušným vnútroštátnym orgánom alebo v naliehavom prípade nariaďovanie vyšetrovacích opatrení a kontrolovaných dodávok.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust takú administratívnu a riadiacu štruktúrou, ktorá mu umožní vykonávať úlohy účinnejšie a ktorá bude dodržiavať zásady vzťahujúce sa na agentúry Únie, a to pri zachovaní osobitných vlastností a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho operačných funkcií. Na tento účel treba objasniť funkcie národných členov, kolégia a organizačného riaditeľa a zriadiť výkonnú radu.

(12)  Treba zabezpečiť, aby mal Eurojust takú administratívnu a riadiacu štruktúrou, ktorá mu umožní vykonávať úlohy účinnejšie a ktorá bude plne dodržiavať zásady vzťahujúce sa na agentúry Únie, ako aj základné práva a slobody, a to pri zachovaní osobitných vlastností a nezávislosti Eurojustu pri výkone jeho operačných funkcií. Na tento účel treba objasniť funkcie národných členov, kolégia a administratívneho riaditeľa a zriadiť výkonnú radu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom zabezpečiť nepretržitú službu Eurojustu a umožniť mu zasahovať v naliehavých prípadoch je nevyhnutné zriadiť v rámci Eurojustu pohotovostnú koordináciu (On-Call Coordination – OCC). Jednotlivé členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich zástupcovia pre pohotovostnú koordináciu mohli konať nepretržite.

(17)  S cieľom zabezpečiť efektívnu a nepretržitú službu Eurojustu a umožniť mu zasahovať v naliehavých prípadoch je nevyhnutné zriadiť v rámci Eurojustu pohotovostnú koordináciu (On-Call Coordination – OCC). Jednotlivé členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich zástupcovia v OCC boli schopní reagovať 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Keď Eurojust prenáša osobné údaje orgánu, tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo Interpolu na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej podľa článku 218 zmluvy, primerané záruky prislúchajúce k ochrane osobných údajov, základných práv a slobôd jednotlivcov musia zabezpečiť dodržanie ustanovení tohto nariadenia o ochrane údajov.

(21)  Keď Eurojust prenáša osobné údaje orgánu, tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo Interpolu na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej podľa článku 218 zmluvy, primerané záruky prislúchajúce k ochrane osobných údajov, základných práv a slobôd musia zabezpečiť plné dodržanie ustanovení tohto nariadenia o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na účely toho, aby mohol Eurojust plniť svoje ciele, mal by mať možnosť predĺžiť lehotu uchovávania osobných údajov, pokiaľ dodrží zásadu obmedzenia účelu, ktorá sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov v kontexte všetkých činností Eurojustu. Takéto rozhodnutia by sa mali prijímať po dôslednom zvážení všetkých dotknutých záujmov vrátane záujmov dotknutých osôb. O akomkoľvek predĺžení lehoty spracovania osobných údajov v prípade premlčania trestného stíhania vo všetkých členských štátoch by sa malo rozhodnúť len vtedy, ak existuje konkrétna potreba poskytnúť pomoc podľa tohto nariadenia.

(23)  Na účely toho, aby mohol Eurojust plniť svoje ciele, mal by mať možnosť predĺžiť dobu uchovávania osobných údajov, pokiaľ dodrží zásadu obmedzenia účelu, ktorá sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov v kontexte všetkých činností Eurojustu. Takéto rozhodnutia by sa mali prijímať po dôslednom a objektívnom zvážení príslušných prípadov, všetkých dotknutých záujmov a takisto aj záujmov dotknutých osôb. O akomkoľvek predĺžení lehoty spracovania osobných údajov v prípade premlčania trestného stíhania vo všetkých členských štátoch by sa malo na základe formálneho a odôvodneného rozhodnutia rozhodnúť len vtedy, ak existuje konkrétna a jasne opodstatnená potreba poskytnúť pomoc podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Eurojust by mal udržiavať vzťahy spolupráce s ostatnými orgánmi a agentúrami Únie, Európskou prokuratúrou, príslušnými orgánmi tretích krajín, ako aj s medzinárodnými organizáciami, a to v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho úloh.

(25)  Eurojust by mal spolupracovať s ostatnými orgánmi a agentúrami Únie, Európskou prokuratúrou, príslušnými orgánmi tretích krajín, ako aj s medzinárodnými organizáciami, a to v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho úloh.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Európsky prokurátor má právo zúčastňovať sa na všetkých schôdzach Eurojustu vždy, keď sa bude diskutovať o otázkach, ktoré považuje za významné pre fungovanie Európskej prokuratúry.

Odôvodnenie

Je potrebné začleniť odôvodnenie, ktoré bude odzrkadľovať výslovné znenie článku 12 ods. 3 a článku 16 ods. 7 návrhu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi Eurojustom a Europolom a najmä vytvoriť lepšie prepojenie medzi údajmi, ktoré tieto orgány už majú k dispozícii, by mal Eurojust umožniť Europolu prístup k údajom, ktoré má Eurojust k dispozícii, ako aj vyhľadávanie v nich.

(26)  S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi Eurojustom a Europolom a najmä vytvoriť lepšie prepojenie medzi údajmi, ktoré tieto orgány už majú k dispozícii, by mal Eurojust umožniť Europolu prístup k údajom, ktoré má Eurojust k dispozícii, na základe systému záznam/bez záznamu. Europolu a Eurojustu by sa malo umožniť uzavrieť dohodu o pracovných podmienkach, ktorou sa v rámci ich mandátov zabezpečí vzájomný prístup k všetkým informáciám, ktoré im boli poskytnuté, a možnosť vyhľadávať v nich na účely krížovej kontroly v súlade s osobitnými zárukami a zárukami ochrany údajov ustanovenými v tomto nariadení. Každý prístup k údajom dostupným v rámci Eurojustu by sa mal prostredníctvom technických prostriedkov obmedziť na informácie, na ktoré sa vzťahujú príslušné mandáty týchto orgánov Únie.

Odôvodnenie

Odôvodnenie 26 tohto nariadenia treba zosúladiť s odôvodnením 28 nariadenia (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Recital 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Eurojust by mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s ostatnými orgánmi Únie v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho úloh.

(27)  Eurojust by mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s ostatnými orgánmi Únie v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho úloh, pri plnom rešpektovaní ochrany súkromia a základných práv a slobôd.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  S cieľom zlepšiť transparentnosť Eurojustu a demokratický dohľad nad ním je potrebné zabezpečiť mechanizmy účasti Európskeho parlamentu a národných parlamentov na hodnotení činnosti Eurojustu, čo by však nemalo brániť zásadám nezávislosti, pokiaľ ide o opatrenia prijaté v prípade konkrétnych operácií, či povinnostiam zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť.

(31)  S cieľom zlepšiť transparentnosť Eurojustu a demokratický dohľad nad ním je potrebné zabezpečiť mechanizmy účasti Európskeho parlamentu a národných parlamentov na hodnotení činnosti Eurojustu, najmä pokiaľ ide o postúpenie výročnej správy Eurojustu. Musia sa vytvoriť podobné postupy pre národné parlamenty. Avšak tieto mechanizmy nesmú brániť zásadám nezávislosti, pokiaľ ide o opatrenia prijaté v prípade konkrétnych operácií, či povinnostiam zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust podporuje a posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ktorá si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe, a to na základe operácií vedených a informácií poskytovaných orgánmi členských štátov a Europolom.

1.  Eurojust podporuje a posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorá patrí do právomoci Eurojustu v súlade s článkom 3 ods. 1 a ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ktorá si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe, a to na základe operácií vedených a informácií poskytovaných orgánmi členských štátov, Európskou prokuratúrou a Europolom.

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 2 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Eurojust plní svoje úlohy na žiadosť príslušných orgánov členských štátov alebo z vlastnej iniciatívy.

3.  Eurojust plní svoje úlohy na žiadosť príslušných orgánov členských štátov alebo Európskej prokuratúry alebo z vlastnej iniciatívy.

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 2 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje na formy trestnej činnosti uvedené v prílohe 1. Nezahŕňa však trestnú činnosť, ktorá patrí do právomoci Európskej prokuratúry.

1.   Do dňa, kým Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy v oblasti vyšetrovania a trestného stíhania, ktoré jej boli zverené v súlade s článkom [75] nariadenia [ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry], sa právomoc Eurojustu vzťahuje na trestné činy uvedené v prílohe 1. Odo dňa, keď Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy, a so zreteľom na formy trestnej činnosti, ktoré patria do právomoci Európskej prokuratúry, Eurojust vykonáva svoje právomoci len v rámci svojho príslušného mandátu a zabráni, aby došlo k prekrývaniu s opatreniami Európskej prokuratúry.

 

Eurojust však vykonáva svoje právomoci v prípadoch týkajúcich sa členských štátov, ktoré sa nepodieľajú na posilnenej spolupráci na účel vytvorenia Európskej prokuratúry, a na žiadosť týchto členských štátov alebo na žiadosť Európskej prokuratúry. Praktické podrobnosti týkajúce sa výkonu právomocí v súlade s týmto odsekom sa budú riadiť dohodou o pracovných podmienkach uvedenou v článku 38 ods. 2a.

 

Odkaz na „trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie“ v prílohe 1 k tomuto nariadeniu sa vykladá v súlade s týmto odsekom.

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 3 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V právomoci Eurojustu sú aj naďalej:

 

a)  trestné činy uvedené v smernici [(EÚ) 2017/... o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov), pokiaľ nie sú v právomoci Európskej prokuratúry alebo Európska prokuratúra svoju právomoc nevykonáva;

 

b)  prípady týkajúce sa trestných činov uvedených v smernici o ochrane finančných záujmov, pokiaľ žiadosti predkladajú členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry;

 

c)  prípady týkajúce členských štátov, ktoré sa zúčastňujú, aj členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry, pokiaľ žiadosti predkladajú členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry, a samotná Európska prokuratúra.

Odôvodnenie

Keďže Eurojust bude mať subsidiárnu právomoc, pokiaľ ide o trestné činy v oblasti ochrany finančných záujmov, ktorá vyplýva z posilnenej spolupráce na zriadení Európskej prokuratúry a zo znenia súvisiaceho návrhu nariadenia, je mimoriadne dôležité objasniť povahu subsidiárnej právomoci Eurojustu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje aj na súvisiace trestné činy. Za súvisiace trestné činy sa považujú:

2.  Právomoc Eurojustu sa vzťahuje aj na trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v prílohe 1. Za súvisiace trestné činy sa považujú:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu alebo Komisie môže Eurojust pomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní, ktoré sa týka len daného členského štátu a Únie.

4.  Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, Európskej prokuratúry alebo Komisie môže Eurojust pomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní, ktoré sa týka len daného členského štátu a Únie.

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informuje príslušné orgány členských štátov o vyšetrovaní a trestnom stíhaní, o ktorých bol informovaný a ktoré majú dôsledky na úrovni Únie alebo by mohli mať dôsledky na iné členské štáty ako sú štáty, ktorých sa to priamo týka,

a)  informuje príslušné orgány členských štátov a Európsku prokuratúru o vyšetrovaní a trestnom stíhaní, o ktorých bol informovaný a ktoré majú dôsledky na úrovni Únie alebo by mohli mať dôsledky na iné členské štáty ako sú štáty, ktorých sa to priamo týka,

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pomáha príslušným úradom členských štátov pri zabezpečovaní čo najlepšej koordinácie vyšetrovania a trestného stíhania,

b)  zabezpečuje čo najlepšiu koordináciu vyšetrovania a trestného stíhania, ktoré vedú príslušné orgány členských štátov,

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytuje pomoc s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, a to najmä na základe analýz, ktoré uskutočňuje Europol,

c)  zlepšuje spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, a to najmä na základe analýz, ktoré uskutočňuje Europol,

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  poskytuje podporu Európskej prokuratúre v súlade s článkom 41.

Odôvodnenie

Ak bude Európska prokuratúra vytvorená „z Eurojustu“ (viď článok 86 ZFEÚ), jednou z hlavných úloh Eurojustu je poskytovať jej podporu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  spolupracuje a vykonáva konzultácie s agentúrami a orgánmi Únie zriadenými v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý upravuje hlava V ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  podporuje činnosť centier Únie pre špecializované odborné znalosti rozvinuté Europolom a ďalších orgánov a agentúr Únie, a prípadne sa na nej zúčastňuje;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa dva alebo viaceré členské štáty nemôžu dohodnúť na tom, ktorý z nich by mal viesť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie v nadväznosti na žiadosť predloženú podľa odseku 2 písm. b), Eurojust vydá v tejto veci písomné stanovisko. Stanovisko sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

4.  Ak sa dva alebo viaceré členské štáty nemôžu dohodnúť na tom, ktorý z nich by mal viesť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie v nadväznosti na žiadosť predloženú podľa odseku 2 písm. b), Eurojust prijme v tejto veci rozhodnutie. Rozhodnutie sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 4 ods.5 a 5a.)

Odôvodnenie

Keďže v článku 85 ods. 1 písm. c) sa jednoznačne stanovuje právomoc Eurojustu na riešenie sporov o právomoc, Eurojust by mal mať možnosť prijímať rozhodnutia, a nie stanoviská, pričom uvedené rozhodnutia môžu byť pre členské štáty záväzné.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na žiadosť príslušného orgánu vydá Eurojust písomné stanovisko k opakovaným odmietnutiam alebo ťažkostiam týkajúcim sa vybavovania žiadostí o justičnú spoluprácu alebo vykonávanie rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania, ak ju nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou príslušných vnútroštátnych orgánov alebo zapojením dotknutých národných členov. Stanovisko sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

5.  Na žiadosť príslušného orgánu alebo z vlastnej iniciatívy prijme Eurojust rozhodnutie o opakovaných odmietnutiach alebo ťažkostiach týkajúcich sa vybavovania žiadostí o justičnú spoluprácu alebo vykonávania rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, na základe ktorých nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania, ak ju nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou príslušných vnútroštátnych orgánov alebo zapojením dotknutých národných členov. Rozhodnutie sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 4 ods.4 a 5 písm. a).)

Odôvodnenie

Keďže v článku 85 ods. 1 písm. c) sa jednoznačne stanovuje právomoc Eurojustu na riešenie sporov o právomoc, Eurojust by mal mať možnosť prijímať rozhodnutia, a nie stanoviská, pričom uvedené rozhodnutia môžu byť pre členské štáty záväzné.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa kolégium sústredí na operačné otázky a iné otázky, ktoré priamo súvisia s operačnými záležitosťami. Do administratívnych záležitostí sa zapája len v miere potrebnej na zabezpečenie plnenia svojich operačných úloh.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  udržiavať priamy kontakt a vymieňať si informácie s každým príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu,

b)  udržiavať priamy kontakt a vymieňať si informácie s každým príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu alebo s každou agentúrou či príslušným orgánom Únie,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nariaďujú vyšetrovacie opatrenia,

a)  nariaďujú alebo požadujú a vykonajú vyšetrovacie opatrenia, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ1a,

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kolégium sa skladá zo:

1.  Kolégium sa skladá zo všetkých národných členov.

a)   všetkých národných členov, keď vykonáva svoje operačné funkcie podľa článku 4,

 

b)   všetkých národných členov a dvoch zástupcov Komisie, keď vykonáva svoje riadiace funkcie podľa článku 14.

 

Odôvodnenie

Tento PN má za cieľ znížiť riziko prípadného zasahovania zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Kolégium môže vyzvať akúkoľvek osobu, ktorej stanovisko môže byť zaujímavé, aby sa zúčastnila na zasadnutí ako pozorovateľ.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 39 ods. 1 písm. c), kolégium môže vyzvať akúkoľvek osobu, ktorej stanovisko môže byť zaujímavé, aby sa zúčastnila na zasadnutí ako pozorovateľ.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zachovať úlohu kontaktných miest Európskej justičnej siete, o ktorej sa zmieňuje článok 39 ods.1 písm. c) návrhu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno k

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  volí predsedu a podpredsedov v súlade s článkom 11,

vypúšťa sa

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 11.)

Odôvodnenie

V záujme zachovania samostatnosti a nezávislosti Eurojustu sa žiaden zástupca Komisie nemôže zúčastniť na voľbe predsedu a podpredsedov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kolégium do [30. novembra každého roka] prijíma programovací dokument obsahujúci viacročné a ročné plánovanie na základe návrhu predloženého organizačným riaditeľom pri zohľadnení stanoviska Komisie. Predkladá ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Programovací dokument sa stáva definitívnym po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu a v prípade potreby sa podľa toho upraví.

1.  Kolégium do [30. novembra každého roka] prijíma programovací dokument obsahujúci viacročné a ročné plánovanie na základe návrhu predloženého administratívnym riaditeľom po predložení žiadosti o stanovisko Komisie. Predkladá ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Programovací dokument sa stáva definitívnym po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu a v prípade potreby sa podľa toho upraví.

Odôvodnenie

Tento PN má za cieľ znížiť riziko prípadného zasahovania zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Zahŕňa takisto opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a rozpočtových a ľudských zdrojov pridelených každej sekcii v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a riadenia podľa činností. Ročný pracovný program je koherentný s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 4. Jasne sa v ňom uvádza, ktoré úlohy boli v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom pridané, zmenené alebo odstránené.

2.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj jasný opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je koherentný s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 4. Jasne sa v ňom uvádza, ktoré úlohy boli v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom pridané, zmenené alebo odstránené.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Organizačný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia kolégia konajúceho na návrh Komisie.

7.  Administratívny riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia kolégia.

Odôvodnenie

Tento PN má za cieľ znížiť riziko prípadného zasahovania zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zástupcovia pre pohotovostnú koordináciu bezodkladne podniknú kroky na účely vybavenia žiadosti v ich členskom štáte.

3.  Zástupcovia pre pohotovostnú koordináciu bezodkladne podniknú efektívne kroky na účely vybavenia žiadosti v ich členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Na účely odsekov 3 až 6 si príslušné orgány členských štátov vymenia informácie uvedené v týchto odsekoch najneskôr do 14 dní.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust poskytuje príslušným vnútroštátnym orgánom informácie o výsledkoch spracovania informácií vrátane existencie súvislostí s prípadmi, ktoré sa už nachádzajú v systéme správy prípadov. Tieto informácie môžu obsahovať osobné údaje.

1.  Eurojust bezodkladne poskytuje príslušným vnútroštátnym orgánom informácie o výsledkoch spracovania informácií vrátane existencie súvislostí s prípadmi, ktoré sa už nachádzajú v systéme správy vecí. Tieto informácie môžu obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Eurojust môže spracúvať len osobné údaje uvedené v bode 2 prílohy 2 týkajúce sa osôb, ktoré sa na základe vnútroštátnych právnych predpisov dotknutých členských štátov považujú za svedkov alebo obete v rámci vyšetrovaní trestných činov alebo trestného stíhania jedného alebo viacerých druhov trestných činov uvedených v článku 3, alebo osôb mladších ako 18 rokov. Spracovanie týchto osobných údajov sa môže vykonávať len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na splnenie výslovne stanovenej úlohy Eurojustu v rámci jeho právomoci a na účely vykonávania jeho operačných funkcií.

2.  Eurojust môže spracúvať len osobné údaje uvedené v bode 2 prílohy 2 týkajúce sa osôb, ktoré sa na základe vnútroštátnych právnych predpisov dotknutých členských štátov považujú za svedkov alebo obete v rámci vyšetrovaní trestných činov alebo trestného stíhania jedného alebo viacerých druhov trestných činov uvedených v článku 3, alebo osôb mladších ako 18 rokov. Spracovanie týchto osobných údajov sa môže vykonávať len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na splnenie výslovne stanovenej úlohy Eurojustu v rámci jeho právomoci a na účely vykonávania jeho operačných funkcií. V plnom rozsahu sa dodržiava ochrana súkromia a základné práva a slobody.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 28– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osobné údaje spracúvané Eurojustom sa nemôžu uchovávať po uplynutí niektorého z týchto dátumov, a to podľa toho, ktorý z nich nastane skôr:

1.  Osobné údaje spracúvané Eurojustom uchováva Eurojust len tak dlho, kým je to nevyhnutné a primerané na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. Osobné údaje spracúvané Eurojustom sa nemôžu uchovávať po uplynutí niektorého z týchto dátumov, a to podľa toho, ktorý z nich nastane skôr:

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že sa sťažnosť podaná dotknutou osobu podľa článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 týka rozhodnutia uvedeného v článku 32 alebo 33, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov konzultuje s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu alebo príslušným súdnym orgánom v členskom štáte, ktorý je zdrojom údajov, alebo ktorého sa to priamo týka. Rozhodnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré môže zahŕňať odmietnutie poskytnutia určitých informácií, sa prijme v úzkej spolupráci s vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo príslušným súdnym orgánom.

1.  Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, Eurojustom nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. V prípade, že sa sťažnosť podaná dotknutou osobu podľa článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 týka rozhodnutia uvedeného v článku 32 alebo 33, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov konzultuje s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu alebo príslušným súdnym orgánom v členskom štáte, ktorý je zdrojom údajov, alebo ktorého sa to priamo týka. Rozhodnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré môže zahŕňať odmietnutie poskytnutia určitých informácií, sa prijme v úzkej spolupráci s vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo príslušným súdnym orgánom.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Eurojust môže na účely stanovené v odsekoch 1 a 2 uzatvárať dohody o pracovných podmienkach so subjektmi uvedenými v odseku 1. Tieto dohody o pracovných podmienkach nesmú byť základom pre povolenie výmeny osobných údajov a nie sú pre Úniu a jej členské štáty záväzné.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  súhlas je možné predpokladať, keďže členský štát možnosť ďalších prenosov výslovne neobmedzil, alebo or

vypúšťa sal

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  kontaktné miesta Európskej justičnej siete sa v jednotlivých prípadoch môžu prizvať na zasadnutia Eurojustu.

c)  kontaktné miesta Európskej justičnej siete sa v jednotlivých prípadoch môžu prizvať na zasadnutia Eurojustu bez práva hlasovať.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je objasniť úlohu kontaktných miest Európskej justičnej siete.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Eurojust a Europol môžu uzavrieť dohodu o pracovných podmienkach, ktorou sa v rámci ich mandátov zabezpečí vzájomný prístup k všetkým informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely plnenia ich úloh v súlade s článkami 2 a 4 tohto nariadenia, a možnosť vyhľadávať v nich. Toto uskutočňujú bez toho, aby tým bolo dotknuté právo členských štátov, orgánov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií uviesť obmedzenia prístupu k takýmto údajom a využívania takýchto údajov, a konajú v súlade so zárukami ochrany údajov stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Eurojust sa každou žiadosťou o podporu zaslanou Európskou prokuratúrou zaoberá bez zbytočného odkladu a s takýmito žiadosťami v odôvodnených prípadoch zaobchádza tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho orgánu zodpovedného za justičnú spoluprácu.

2.  Eurojust sa každou žiadosťou o podporu zaslanou Európskou prokuratúrou zaoberá bez zbytočného odkladu a s takýmito žiadosťami zaobchádza tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho orgánu zodpovedného za justičnú spoluprácu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Frontex prispieva k práci Eurojustu, a to aj prenosom informácií spracovaných v súlade so svojím mandátom a s úlohami podľa nariadenia (EÚ) 2016/16241a.

 

_____________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 55 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 55a

 

Stanoviská k návrhom legislatívnych aktov

 

Komisia a zainteresované členské štáty môžu požiadať Eurojust o stanovisko k návrhom legislatívnych aktov, na ktoré odkazuje článok 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Odôvodnenie

Táto zmena preberá ustanovenie článku 32 ods. 3 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV v zmysle jeho zmeny z roku 2008, ktorá sa nepochopiteľne nenachádza v predmetnom návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust zasiela svoju výročnú správu Európskemu parlamentu, ktorý k nej môže predložiť poznámky a závery.

1.  Eurojust zasiela svoju výročnú správu Európskemu parlamentu a národným parlamentom, ktoré k nej môžu predložiť poznámky a závery.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Predseda kolégia sa dostaví pred Európsky parlament na jeho žiadosť s cieľom prediskutovať veci týkajúce sa Eurojustu, a najmä predložiť výročnú správu, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivostidôvernosti. Diskusie sa priamo ani nepriamo netýkajú konkrétnych opatrení vo vzťahu ku konkrétnym operačným prípadom.

2.  Novovymenovaný predseda kolégia sa pred nástupom do funkcie vyzve, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentuaby odpovedal na otázky jeho alebo ich členov.

 

Počas svojho funkčného obdobia sa dostaví pred Európsky parlament na ich žiadosť s cieľom prediskutovať veci týkajúce sa Eurojustu, a najmä predložiť výročnú správu, pričom zohľadní povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti. Diskusie sa priamo ani nepriamo netýkajú konkrétnych opatrení vo vzťahu ku konkrétnym operačným prípadom.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem ďalších povinností informovať a konzultovať stanovených v tomto nariadení Eurojust zasiela Európskemu parlamentu pre informáciu:

3.  Okrem ďalších povinností informovať a konzultovať stanovených v tomto nariadení Eurojust zasiela Európskemu parlamentu a národným parlamentom pre informáciu:

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Eurojust zasiela svoju výročnú správu národným parlamentom. Eurojust zasiela národným parlamentom aj dokumenty uvedené v odseku 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Article 59 – paragraph 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Povinnosť zachovania dôvernosti sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré Eurojust dostal, pokiaľ tieto informácie už nie sú zverejnené alebo sprístupnené verejnosti.

4.  Povinnosť zachovania dôvernosti sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré Eurojust dostal alebo postúpil, pokiaľ tieto informácie už nie sú zverejnené alebo sprístupnené verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 67 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zrušenie

Zrušovacie a pozmeňujúce ustanovenia

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 67 ods. 3 písm. a) a ods. 3 písm. b).)

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V rámcovom rozhodnutí 2009/948/SVV sa článok 10 ods. 3 nahrádza takto:

„3.  Pokiaľ tomu nebránia závažné prekážky, príslušné orgány počas priamych konzultácií vždy odpovedajú na žiadosti o informácie, ktoré predložia iné príslušné orgány, ktoré sa zúčastňujú týchto konzultácií. Ak však príslušný orgán požiada iný príslušný orgán o poskytnutie informácií, ktoré by mohli poškodiť základné záujmy národnej bezpečnosti alebo ohroziť bezpečnosť konkrétnych jednotlivcov, nie je kontaktovaný orgán povinný poskytnúť také informácie.

„3.  V priebehu priamych konzultácií dotknuté príslušné orgány odpovedajú na žiadosti o informácie zaslané inými príslušnými orgánmi, ktoré sú tiež zapojené do konzultácií.

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 67.)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní dopĺňa pozmeňujúce návrhy k článkom 21 a 23 tohto návrhu a jeho cieľom je odstrániť výnimky, ktoré by mohli ohroziť výmenu užitočných informácií.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 67 - odsek 2 b (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V rámcovom rozhodnutí 2009/948/SVV sa článok 12 ods. 2 nahrádza takto:

„2.  Ak nie je možné dospieť ku konsenzu v súlade s článkom 10, ktorýkoľvek dotknutý príslušný orgán zúčastnených členských štátov predloží vec Eurojustu, ak je to vhodné a ak má Eurojust právomoc konať podľa článku 4 ods. 1 rozhodnutia o Eurojuste.

„2.  Vždy, keď nie je možné dospieť k dohode v súlade s článkom 10, dotknuté členské štáty postupujú prostredníctvom príslušných národných členov záležitosť Eurojustu v prípade, že má Eurojust v danej veci právomoc v zmysle článku 3 nariadenia o Eurojuste.“

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 67.)

Odôvodnenie

Táto zmena rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní dopĺňa pozmeňujúce návrhy k článku 4 ods. 4 a 5 súčasného návrhu a jej cieľom je povinné postúpenie sporu o právomoc Eurojustu v súlade s článkom 85 ods. 1 písm. c) ZFEÚ a vo väčšej zhode s úlohou národných členov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – zarážka 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  organizovaná lúpež,

–  organizovaná krádež alebo lúpež,

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Referenčné čísla

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.9.2013

Spravodajca

       dátum vymenovania

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Prerokovanie vo výbore

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karoline Graswander-Hainz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Referenčné čísla

C7-0240/2013 – COM(2013)05352013/0256(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.9.2017

CONT

JURI

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Axel Voss

25.9.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

26.6.2017

25.9.2017

19.10.2017

Dátum prijatia

19.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Dennis de Jong, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Kati Piri, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Kaja Kallas, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Dátum predloženia

20.10.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia