Förfarande : 2013/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0320/2017

Ingivna texter :

A8-0320/2017

Debatter :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0379

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1255kWORD 218k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Axel Voss

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0535),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 85 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0240/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tyska förbundsdagen, det spanska parlamentet, den italienska senaten, den nederländska senaten, den polska senaten, det portugisiska parlamentet och den rumänska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A8-0320/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Eftersom den europeiska åklagarmyndigheten kommer att inrättas baserat på Eurojust inbegriper denna förordning de bestämmelser som är nödvändiga för att reglera förbindelserna mellan Eurojust och den europeiska åklagarmyndigheten.

(4)  Eftersom Europeiska åklagarmyndigheten inrättas genom ett fördjupat samarbete är förordningen om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten till alla delar bindande och direkt tillämplig endast på medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet. För de medlemsstater som inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten behåller därmed Eurojust sin fullständiga behörighet när det gäller de former av grova brott som förtecknas i bilaga I till denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Enligt artikel 4 i fördraget ska unionen och medlemsstaterna, enligt principen om lojalt samarbete, respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  För att underlätta samarbetet mellan Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten bör kollegiet regelbundet ta upp de frågor som är av betydelse för åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Medan den europeiska åklagarmyndigheten ska ha exklusiv behörighet att utreda och åtala brott som skadar unionens finansiella intressen ska Eurojust kunna stödja nationella myndigheter när de utreder och åtalar dessa typer av brott i enlighet med den förordning som inrättar den europeiska åklagarmyndigheten.

(5)  Med tanke på att Europeiska åklagarmyndigheten inrättas genom ett fördjupat samarbete behöver befogenhetsfördelningen mellan denna myndighet och Eurojust när det gäller brott som skadar unionens ekonomiska intressen tydligt fastställas.

 

Från den dag då åklagarmyndigheten börjar utföra sina uppgifter bör Eurojust, med avseende på brott för vilka åklagarmyndigheten är behörig, kunna utöva sin behörighet i sådana fall om de rör både medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet för inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten och medlemsstater som inte gör det. I sådana fall bör Eurojust agera på begäran av dessa icke deltagande medlemsstater eller på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten. Eurojust förblir under alla omständigheter behörigt för brott som skadar unionens ekonomiska intressen när Europeiska åklagarmyndigheten inte är behörig eller när den är behörig men inte utövar sin behörighet. De medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet för inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten får fortsätta att begära Eurojusts stöd i alla ärenden som rör brott som skadar unionens ekonomiska intressen.

 

Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust bör utveckla ett nära operativt samarbete i enlighet med sina respektive mandat.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Även utvärderingen av rådets beslut 2002/187/RIF och det arbete som Eurojust utför (slutrapporten av den 30 juni 2015) bör beaktas.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Denna förordning uppfyller de grundläggande rättigheter som stadfästs bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(8)  Denna förordning respekterar till fullo de grundläggande fri- och rättigheterna samt de principer som erkänns i synnerhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De former av grov brottslighet som berör två eller flera medlemsstater där Eurojust har behörighet ska fastställas. Dessutom ska ärenden som inte inbegriper två eller flera medlemsstater men för vilka det krävs lagföring på gemensamma grunder definieras. Sådana ärenden ska inbegripa utredningar och åtal som endast berör en medlemsstat och ett tredjeland samt ärenden som endast berör en medlemsstat och unionen.

(9)  De former av grov brottslighet som berör två eller flera medlemsstater där Eurojust har behörighet bör tydligt fastställas. Dessutom bör ärenden som inte inbegriper två eller flera medlemsstater men för vilka det krävs lagföring på gemensamma grunder definieras. Sådana ärenden bör inbegripa utredningar och åtal som berör endast en medlemsstat och ett tredjeland samt ärenden som berör endast en medlemsstat och unionen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  På begäran av en medlemsstats behöriga myndighet eller kommissionen bör det också vara möjligt för Eurojust att bistå med utredningar som berör endast den medlemsstaten men som har återverkningar på unionsnivå. Exempel på sådana utredningar är fall där en ledamot av en EU-institution eller ett EU-organ är inblandad. Sådana utredningar omfattar också fall som inbegriper ett betydande antal medlemsstater och som potentiellt kan kräva ett samordnat europeiskt svar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att se till att Eurojust på lämpligt sätt kan stödja och samordna gränsöverskridande utredningar krävs det att alla nationella medlemmar har samma operativa befogenheter för att samarbeta sinsemellan och med nationella myndigheter på ett mer effektivt sätt. De nationella medlemmarna ska ges de befogenheter som gör det möjligt för Eurojust att på lämpligt sätt fullgöra sitt uppdrag. Dessa befogenheter ska inbegripa tillgång till relevant information i nationella offentliga register, utfärdande och verkställande av begäranden om ömsesidigt stöd och erkännande, direktkontakt och informationsutbyte med behöriga myndigheter, deltagande i gemensamma utredningsgrupper och, i överenskommelse med den behöriga nationella myndigheten eller i brådskande fall, förordnande av utredande åtgärder och kontrollerade leveranser.

(11)  För att se till att Eurojust på lämpligt sätt kan stödja och samordna gränsöverskridande utredningar krävs det att alla nationella medlemmar har samma operativa befogenheter för att samarbeta sinsemellan och med nationella myndigheter på ett mer sammanhållet och effektivt sätt. De nationella medlemmarna bör ges de befogenheter som gör det möjligt för Eurojust att på lämpligt sätt fullgöra sitt uppdrag. Dessa befogenheter bör inbegripa tillgång till relevant information i nationella offentliga register, utfärdande och verkställande av begäranden om ömsesidigt stöd och erkännande, direktkontakt och informationsutbyte med behöriga myndigheter, deltagande i gemensamma utredningsgrupper och, i överenskommelse med den behöriga nationella myndigheten eller i brådskande fall, förordnande av utredande åtgärder och kontrollerade leveranser.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är nödvändigt att förse Eurojust med en administrativ struktur och förvaltningsstruktur som gör det möjligt för den att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt och som uppfyller de principer som gäller för EU:s byråer samtidigt som man bevarar Eurojusts särskilda egenskaper och skyddar dess oberoende vid utförandet av dess operativa uppgifter. I detta syfte ska de nationella medlemmarnas, kollegiets och den administrativa direktörens uppgifter tydliggöras och en styrelse ska inrättas.

(12)  Det är nödvändigt att förse Eurojust med en administrativ struktur och förvaltningsstruktur som gör det möjligt för byrån att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt, alltid i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som till fullo respekterar de principer som gäller för unionens byråer, liksom grundläggande fri- och rättigheter, enligt vad som anges i Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 19 juli 2012 om unionens decentraliserade byråer, samtidigt som man bevarar Eurojusts särskilda egenskaper och skyddar dess oberoende vid utförandet av dess operativa uppgifter. I detta syfte bör de nationella medlemmarnas, kollegiets och den administrativa direktörens uppgifter tydliggöras och en styrelse inrättas.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Upprättandet av en joursamordning inom Eurojust är nödvändigt för att göra Eurojust tillgängligt dygnet runt och för att göra det möjligt att ingripa i brådskande ärenden. Varje medlemsstat ansvar själv för att säkerställa att deras representanter i joursamordningen kan ingripa 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

(17)  Upprättandet av en joursamordning inom Eurojust är nödvändigt för att göra Eurojust effektivt och tillgängligt dygnet runt och för att göra det möjligt att ingripa i brådskande ärenden. Varje medlemsstat bör säkerställa att deras representanter i joursamordningen kan ingripa 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Eurojusts nationella samordningssystem bör inrättas i medlemsstaterna för att samordna det arbete som utförs av Eurojusts nationella kontaktpersoner, Eurojusts nationella kontaktperson i frågor som rör terrorism, den nationella kontaktpersonen för det europeiska rättsliga nätverket och upp till tre andra kontaktpersoner, samt representanter i nätverket för gemensamma utredningsgrupper och för de nätverk som upprättats genom rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med avseende på personer som gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser10, rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott11 och genom rådets beslut 2008/852/RIF av den 24 oktober 2008 om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter12.

(18)  Eurojusts nationella samordningssystem bör inrättas i medlemsstaterna för att samordna det arbete som utförs av Eurojusts nationella kontaktpersoner, Eurojusts nationella kontaktperson i frågor som rör terrorism, Eurojusts nationella kontaktperson i frågor som rör Europeiska åklagarmyndighetens behörighet, utsedd av de medlemsstater som inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten, den nationella kontaktpersonen för det europeiska rättsliga nätverket samt upp till tre andra kontaktpersoner, liksom representanter i nätverket för gemensamma utredningsgrupper och i de nätverk som inrättats genom rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med avseende på personer som gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser10, rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott11 och genom rådets beslut 2008/852/RIF av den 24 oktober 2008 om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter12.

_________________

_________________

10 EGT L 167, 26.6.2002, s. 1

10 EGT L 167, 26.6.2002, s. 1

11 EUT L 332, 18.12.2007, s. 103.

11 EUT L 332, 18.12.2007, s. 103.

12 EUT L 301, 12.11.2008, s. 38.

12 EUT L 301, 12.11.2008, s. 38.

Motivering

Mot bakgrund av att alla medlemsstater inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten bör det, i syfte att garantera en så hög skyddsnivå som möjligt för EU:s ekonomiska intressen, utses en kontaktperson för skydd av ekonomiska intressen i dessa stater.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I syfte att främja och stärka samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter är det av största vikt att Eurojust erhåller relevant information från nationella myndigheter som är nödvändig för att Eurojust ska kunna utföra sina uppgifter. För detta ändamål bör nationella behöriga myndigheter informera sina nationella medlemmar om upprättandet och resultaten av de gemensamma utredningsgrupperna, om ärenden som omfattas av Eurojusts behörighet och som direkt inbegriper minst tre medlemsstater och för vilka begäranden eller beslut om rättsligt samarbete har skickats till minst två medlemsstater samt under vissa omständigheter, information om behörighetskonflikter, kontrollerade leveranser och återkommande svårigheter i fråga om rättsligt samarbete.

(19)  I syfte att främja och stärka samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter är det av största vikt att Eurojust erhåller relevant information från nationella myndigheter som är nödvändig för att Eurojust ska kunna utföra sina uppgifter. För detta ändamål bör nationella behöriga myndigheter vara skyldiga att utan otillbörligt dröjsmål informera sina nationella medlemmar om inrättandet och resultaten av de gemensamma utredningsgrupperna, om ärenden som omfattas av Eurojusts behörighet och som direkt inbegriper minst två medlemsstater och för vilka begäranden eller beslut om rättsligt samarbete har skickats till minst två medlemsstater samt, under vissa omständigheter, om behörighetskonflikter, kontrollerade leveranser och återkommande svårigheter i fråga om rättsligt samarbete.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Den europeiska åklagaren bör ha rätt att delta i alla Eurojusts möten där frågor som åklagaren anser vara av betydelse för Europeiska åklagarmyndighetens arbete avhandlas.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att förbättra det operativa samarbetet mellan Eurojust och Europol, och i synnerhet för att upprätta förbindelser mellan uppgifter som redan finns hos någon av byråerna, ska Eurojust ge Europol tillgång till och låta Europol kunna söka mot de uppgifter som finns tillgängliga hos Eurojust.

(26)  För att förbättra det operativa samarbetet mellan Eurojust och Europol, och i synnerhet för att upprätta förbindelser mellan uppgifter som redan finns hos någon av byråerna, bör Eurojust på grundval av ett system med träff/icke träff ge Europol tillgång till uppgifter som finns tillgängliga hos Eurojust. Eurojust och Europol bör kunna ingå ett samarbetsavtal som ger dem, inom deras respektive mandat, ömsesidig åtkomst till och möjlighet att göra sökningar bland samtliga uppgifter som inlämnats för samkörning, i enlighet med särskilda skyddsåtgärder och garantier för uppgiftsskydd som föreskrivs i denna förordning. All åtkomst till uppgifter som finns tillgängliga hos Eurojust bör genom tekniska medel begränsas till information som omfattas av de båda unionsbyråernas respektive mandat.

Motivering

Skäl 26 i denna förordning bör anpassas till skäl 28 i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eurojust ska kunna utbyta personuppgifter med andra EU-byråer i den utsträckning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter.

(27)  Eurojust bör kunna utbyta personuppgifter med andra EU-byråer i den utsträckning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter med fullständig respekt för integritetsskyddet och grundläggande fri- och rättigheter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Eurojust bör ges möjlighet att sända ut sambandspersoner till tredjeländer i syfte att nå mål som liknar dem för sambandspersoner som sänds ut av medlemsstaterna på grundval av rådets gemensamma åtgärd 96/277/RIF av den 22 april 1996 om en ordning för utbyte av sambandspersoner för att förbättra det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater14.

(28)  Eurojust bör stärka sitt samarbete med behöriga myndigheter i tredjeländer och internationella organisationer på grundval av en strategi som upprättas i samförstånd med kommissionen. I detta syfte bör Eurojust ges möjlighet att utstationera sambandspersoner till tredjeländer för att nå mål liknande dem som satts upp för sambandspersoner som utstationeras av medlemsstaterna på grundval av rådets gemensamma åtgärd 96/277/RIF av den 22 april 1996 om en ordning för utbyte av sambandspersoner för att förbättra det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater14.

_________________

_________________

14 EGT L 105, 27.4.1996, s. 1.

14 EGT L 105, 27.4.1996, s. 1.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att garantera Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende ska byrån beviljas en autonom budget med intäkter som i huvudsak kommer från ett bidrag från EU:s budget, med undantag för löner och arvoden för de nationella medlemmarna och stödpersonerna, vilka ska betalas av deras ursprungsmedlemsstater. EU:s budgetförfarande bör gälla i den utsträckning som EU:s bidrag och andra subventioner som ska belasta EU:s allmänna budget berörs. Revisionen av räkenskaperna ska utföras av Europeiska revisionsrätten.

(30)  För att garantera Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende bör byrån beviljas en autonom budget som är tillräckligt stor för att byrån ska kunna utföra sitt arbete på rätt sätt och vars intäkter i huvudsak kommer från ett bidrag från EU:s budget, med undantag för löner och arvoden för de nationella medlemmarna och stödpersonerna, vilka ska betalas av deras ursprungsmedlemsstater. EU:s budgetförfarande bör gälla i den utsträckning som EU:s bidrag och andra subventioner som ska belasta EU:s allmänna budget berörs. Revisionen av räkenskaperna bör utföras av revisionsrätten och godkännas av Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att öka Eurojusts öppenhet och den demokratiska övervakningen är det nödvändigt att inrätta mekanismer för Europaparlamentets och de nationella parlamentens deltagande vid utvärderingen av Eurojusts verksamhet. Detta bör inte hindra självständighetsprincipen vad gäller åtgärder som vidtas i specifika operativa ärenden eller diskretions- och tystnadsplikten.

(31)  För att öka Eurojusts öppenhet och den demokratiska övervakningen är det nödvändigt att inrätta mekanismer för Europaparlamentets deltagande vid utvärderingen av Eurojusts verksamhet, särskilt vad gäller översändandet av Eurojusts årsrapport. Liknande förfaranden bör inrättas för de nationella parlamenten. Dessa mekanismer bör dock inte hindra självständighetsprincipen vad gäller åtgärder som vidtas i specifika operativa ärenden eller diskretions- och tystnadsplikten.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)16 bör gälla för Eurojust.

(34)  Samarbetet mellan Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Eurojust bör regleras genom artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

_________________

 

16 EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eurojust som inrättas genom denna förordning ska vara den rättsliga efterträdaren till Eurojust enligt rådets beslut 2002/187/RIF.

2.  Det Eurojust som inrättas genom denna förordning ska ersätta och efterträda Eurojust enligt rådets beslut 2002/187/RIF.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I varje medlemsstat ska Eurojust ha den mest omfattande rättskapacitet som juridiska personer kan ha enligt deras lagar. Byrån ska särskilt kunna förvärva och avyttra lös och fast egendom och föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.  I varje medlemsstat ska Eurojust ha den rättskapacitet som juridiska personer kan ha enligt inhemsk lag.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska stödja och stärka samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter i samband med allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater eller som det krävs lagföring för på gemensamma grunder, på grundval av insatser som genomförs och information som tillhandahålls av medlemsstaternas myndigheter och av Europol.

1.  Eurojust ska stödja och stärka samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter i samband med grov brottslighet som Eurojust enligt artikel 3.1 har behörighet att hantera och som anges i bilaga I, där denna brottslighet berör två eller flera medlemsstater eller kräver lagföring på gemensamma grunder, på grundval av insatser som genomförs och information som tillhandahålls av medlemsstaternas myndigheter, Europol, Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  ta hänsyn till varje begäran från en medlemsstats behöriga myndighet och all information från varje behörigt organ enligt de bestämmelser som fastställts inom ramen för fördragen eller som själv har samlats in av Eurojust,

a)  ta hänsyn till varje begäran från en medlemsstats behöriga myndighet och all information från behöriga organ och institutioner enligt de bestämmelser som fastställts inom ramen för fördragen eller som själv har samlats in av Eurojust,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eurojust ska fullgöra sina uppgifter på begäran av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller på eget initiativ.

3.  Eurojust ska fullgöra sina uppgifter på begäran av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller på eget initiativ eller på åklagarmyndighetens begäran.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojusts behörighet ska omfatta de typer av brottslighet som förtecknas i bilaga 1. Dock ska dess behörighet inte inbegripa de brott som omfattas av den europeiska åklagarmyndighetens behörighet.

1.  Fram till den dag då Europeiska åklagarmyndigheten börjar utföra de utrednings- och åklagaruppgifter som myndigheten ålagts enligt artikel 75 i förordningen om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten ska Eurojusts behörighet omfatta de typer av brottslighet som förtecknas i bilaga 1. Från den dag då åklagarmyndigheten börjar utföra sina uppgifter ska dock Eurojust inte utöva sin behörighet med avseende på brottslighet som omfattas av åklagarmyndighetens behörighet, förutom i ärenden som inbegriper medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet men för vilka åklagarmyndigheten inte utövar sin behörighet, eller som inbegriper medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, eller om åklagarmyndigheten själv söker stöd av Eurojust. De närmare föreskrifterna för utövandet av behörighet i enlighet med denna punkt ska regleras genom ett samarbetsavtal som avses i artikel 38.2a.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Eurojust ska ha fortsatt behörighet

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eurojusts behörighet ska omfatta relaterade brott. Följande brott ska anses vara relaterade brott:

2.  Eurojusts behörighet ska omfatta brott som är relaterade till de brott som anges i bilaga 1. Följande brott ska anses vara relaterade brott:

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På begäran av antingen en medlemsstats behöriga myndighet eller kommissionen får Eurojust bistå vid utredningar och lagföring som endast berör den medlemsstaten och EU.

4.  På begäran av antingen en medlemsstats behöriga myndighet eller kommissionen får Eurojust bistå vid utredningar och lagföring som berör endast den medlemsstaten.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  bistå de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vid säkerställande av bästa möjliga samordning av utredningar och åtal,

b)  samordna utredningar och åtal som genomförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter,

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  ge stöd för att förbättra samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna, i synnerhet på grundval av Europols analyser,

c)  stödja och förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, i synnerhet på grundval av Europols analyser,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  samarbeta nära med Europeiska åklagarmyndigheten i frågor med anknytning till dess behörighet,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  stödja och vid behov delta i de unionscentrum med specialkunskap som utvecklas av Europol och andra unionsorgan och unionsbyråer,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  samarbeta med de unionsbyråer, unionsorgan och unionsnätverk som inrättats inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, som regleras av avdelning V i EUF-fördraget,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ec)  stödja medlemsstaternas insatser för att förebygga och bekämpa de former av grov brottslighet som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om två eller flera medlemsstater inte kan komma överens om vem av dem som ska göra en utredning eller väcka åtal efter en begäran som gjorts enligt punkt 2 b ska Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande om ärendet. Yttrandet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

4.  Om två eller flera medlemsstater inte kan komma överens om vilken av dem som ska göra en utredning eller väcka åtal efter en begäran som gjorts i enlighet med punkt 2 a och b, ska Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande om ärendet. Yttrandet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  På begäran av en behörig myndighet ska Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande om upprepade avslag eller svårigheter beträffande verkställigheten av begäranden och beslut om rättsligt samarbete, inbegripet beträffande instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, om den inte kan lösas i samförstånd mellan de berörda nationella myndigheterna eller genom ingripande av de berörda nationella medlemmarna. Yttrandet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

5.  På begäran av en behörig myndighet ska Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande om upprepade avslag eller svårigheter beträffande verkställigheten av begäranden och beslut om rättsligt samarbete, även sådana som baseras på instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, om problemet inte har kunnat lösas i samförstånd mellan de berörda nationella myndigheterna eller genom ingripande av de berörda nationella medlemmarna. Yttrandet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella medlemmarna och de biträdande nationella medlemmarna ska ha en ställning som åklagare, domare eller polis med motsvarande behörighet. De behöriga nationella myndigheterna ska bevilja dem de befogenheter som avses i denna förordning för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

3.  De nationella medlemmarna och de biträdande nationella medlemmarna ska ha ställning som åklagare, domare eller företrädare för en rättslig myndighet med motsvarande befogenheter i enlighet med nationell rätt. De behöriga nationella myndigheterna ska bevilja dem de befogenheter som avses i denna förordning för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Mandatperioden för de nationella medlemmarna och deras biträdande nationella medlemmar ska vara fyra år och ska kunna förlängas en gång.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Medlemsstaterna måste utse de nationella medlemmarna och de biträdande nationella medlemmarna på grundval av en bevisat hög nivå och långvarig praktisk erfarenhet på det straffrättsliga området.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  underlätta eller på annat sätt stödja utfärdandet och verkställandet av begäranden om ömsesidig rättslig hjälp eller ömsesidigt erkännande eller utfärda och verkställa dem själva,

a)  underlätta eller på annat sätt stödja utfärdandet och verkställandet av begäranden om ömsesidig rättslig hjälp eller ömsesidigt erkännande,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  direkt kontakta och utbyta information med en medlemsstats nationella behöriga myndighet,

b)  direkt kontakta och utbyta information med en nationell behörig myndighet i medlemsstaten eller ett unionsorgan och ett annat behörigt organ, inbegripet åklagarmyndigheten,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  utfärda och verkställa begäranden om ömsesidigt bistånd eller ömsesidigt erkännande,

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Medlemsstaterna får bevilja de nationella medlemmarna fler befogenheter i enlighet med nationell lagstiftning. Medlemsstaterna ska formellt underrätta kommissionen och kollegiet om dessa befogenheter.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I samförstånd med den behöriga nationella myndigheten ska de nationella medlemmarna

2.  I samförstånd med den behöriga nationella myndigheten får de nationella medlemmarna i enlighet med nationell rätt

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  föreskriva utredningsåtgärder,

a)  beordra och begära utredningsåtgärder enligt vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området,

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I brådskande fall när medgivanden inte kan erhållas i tid ska de nationella medlemmarna vara behöriga att vidta de åtgärder som avses i punkt 2 och så snabbt som möjligt informera den nationella behöriga myndigheten.

3.  I brådskande fall och i den mån det är omöjligt att identifiera eller kontakta den behöriga nationella myndigheten i tid ska de nationella medlemmarna vara behöriga att vidta de åtgärder som avses i punkt 2 i enlighet med nationell rätt och omedelbart informera den nationella behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I de fall som avses i punkt 3a ska begäranden från den nationella medlemmen behandlas av den behöriga nationella myndigheten utan otillbörligt dröjsmål.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Kriminalregister.

a)  Kriminalregister, inbegripet det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  alla nationella medlemmar när kollegiet utför sina operativa uppgifter enligt artikel 4,

a)  alla nationella medlemmar och

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  alla nationella medlemmar och två representanter från kommissionen när kollegiet utför sina förvaltningsuppgifter enligt artikel 14.

b)  två representanter från kommissionen när kollegiet utför sina förvaltningsuppgifter; en av dessa bör också vara representanten i styrelsen i enlighet med artikel 16.4.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den administrativa direktören ska delta i kollegiets förvaltningsmöten utan någon rösträtt.

3.  Den administrativa direktören ska delta i kollegiets möten utan någon rösträtt.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiet ska hålla minst ett operativt möte per månad. För att utföra sina förvaltningsuppgifter ska kollegiet hålla minst två ordinarie möten per år. Dessutom ska de träffas på initiativ av ordföranden, på begäran av kommissionen eller på begäran av minst en tredjedel av dess medlemmar.

2.  Kollegiet ska hålla minst ett möte per månad. Dessutom ska det sammanträda för att diskutera sina förvaltningsuppgifter, på initiativ av ordföranden, på begäran av kommissionen eller på begäran av minst en tredjedel av sina medlemmar.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om inget annat anges ska kollegiet fatta beslut med en majoritet av sina medlemmar.

1.  Om inget annat anges, och om samförstånd inte kan uppnås, ska kollegiet fatta beslut med en majoritet av sina medlemmar.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kollegiet ska vid utförandet av dess förvaltningsuppgifter

För att på ett tydligt sätt skilja mellan kollegiets operativa uppgifter och förvaltningsuppgifter ska det fastställas bestämmelser som minskar de nationella medlemmarnas administrativa börda till ett minimum, så att fokus kan läggas på Eurojusts operativa arbete. Kollegiets förvaltningsuppgifter ska i synnerhet inbegripa antagandet av Eurojusts verksamhetsprogram, budget, årliga verksamhetsrapport och samarbetsavtal med partner. Kollegiet bör utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter gentemot den administrativa direktören. Kollegiet bör också anta Eurojusts arbetsordning.

a)  anta Eurojusts programdokument med två tredjedelars majoritet och i enlighet med artikel 15 varje år,

 

b)  med två tredjedelars majoritet bland dess medlemmar anta Eurojusts årsbudget och utföra andra uppgifter vad gäller Eurojusts budget enligt kapitel VI,

 

c)  anta en konsoliderad årlig verksamhetsrapport om Eurojusts verksamhet och skicka den senast den [datum som förutses i rambudgetförordningen] året efter till Europaparlamentet, de nationella parlamenten, rådet, kommissionen och Europeiska revisionsrätten och offentliggöra den konsoliderade verksamhetsrapporten,

 

d)  anta programplaneringen av personalresurser som en del av programdokumentet,

 

e)  anta de finansiella regler som gäller för Eurojust i enlighet med artikel 52,

 

f)  anta regler för förebyggande och hantering av intressekonflikter med avseende på dess medlemmar,

 

g)  i enlighet med punkt 2, med avseende på byråns personal, utöva de befogenheter som beviljats genom tjänsteföreskrifterna17 om tillsättningsmyndigheten och genom anställningsvillkoren för övriga anställda18 om myndigheten med befogenheter att ingå anställningsavtal (nedan kallade tillsättningsmyndighetens befogenheter),

 

h)  utse den administrativa direktören och i förekommande fall förlänga hans eller hennes mandatperiod eller säga upp han eller henne från ämbetet i enlighet med artikel 17,

 

i)  utse en räkenskapsförare och ett personuppgiftsombud som ska vara funktionsmässigt oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter,

 

j)  anta samarbetsavtal som ingåtts i enlighet med artikel 43,

 

k)  utse ordföranden och den vice ordföranden i enlighet med artikel 11,

 

l)  anta dess arbetsordning.

 

2.  Kollegiet ska i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta ett beslut som fattats på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda som delegerar de relevanta befogenheterna för tillsättningsmyndigheten till den administrativa direktören och definierar de villkor enligt vilka denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den administrativa direktören ska ha behörighet att vidaredelegera dessa befogenheter.

 

3.  När särskilda omständigheter så kräver kan kollegiet temporärt besluta att upphäva delegeringen av befogenheterna för tillsättningsmyndigheten till den administrativa direktören och till dem som vidaredelegerats dem av den senare och själv utöva dessa befogenheter eller delegera dem till en av sina medlemmar eller till en annan tjänsteman än den administrativa direktören.

 

4.  Kollegiet ska besluta om tillsättning av, förlängning av mandatperioden för och uppsägning från ämbetet av den administrativa direktören med stöd av två tredjedelars majoritet av dess medlemmar.

 

17 Rådets förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom) av den 18 december 1961 om fastställandet av tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, EGT P 045, 14.6.1962, s. 1385 ändrad i synnerhet genom rådets förordning 259/68 av den 29 februari 1968 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1) som den själv ändrade därefter.

18 Rådets förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom) av den 18 december 1961 om fastställandet av tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, EGT P 045, 14.6.1962, s. 1385 ändrad i synnerhet genom rådets förordning 259/68 av den 29 februari 1968 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1) som den själv ändrade därefter.

 

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [30 november varje år] ska kollegiet anta ett programdokument som innehåller en flerårig och en årlig programplanering på grundval av ett förslag som lagts fram av den administrativa direktören, med beaktande av kommissionens yttrande. Förslaget ska vidarebefordras till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Programdokumentet ska bli slutgiltigt när den allmänna budgeten slutligen antas och ska vid behov justeras i enlighet med denna.

1.  Senast den [30 november varje år] ska kollegiet anta ett programdokument som innehåller en årlig programplanering på grundval av ett förslag som lagts fram av den administrativa direktören, med beaktande av kommissionens yttrande. Förslaget ska vidarebefordras till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska åklagarmyndigheten. Programdokumentet ska bli slutgiltigt när den allmänna budgeten slutligen antas och ska vid behov justeras i enlighet med denna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det fleråriga verksamhetsprogrammet ska ange den övergripande strategiska programplaneringen, inbegripet mål, förväntade resultat och resultatindikatorer. Det ska också ange resursplaneringen, vilket inkluderar flerårig budget och personal. Resursplaneringen ska uppdateras varje år. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras i förekommande fall och i synnerhet för att ta itu med resultatet från den utvärdering som avses i artikel 56.

4.  Det fleråriga verksamhetsprogrammet ska ange den övergripande strategiska programplaneringen, inbegripet mål, den strategi för samarbete med tredjeländer och internationella organisationer som avses i artikel 43, förväntade resultat och resultatindikatorer. Det ska också ange resursplaneringen, vilket inkluderar flerårig budget och personal. Resursplaneringen ska uppdateras varje år. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras vid behov och i synnerhet för att ta itu med resultatet från den utvärdering som avses i artikel 56.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kollegiet ska biträdas av en styrelse. Styrelsen ska inte delta i Eurojusts operativa uppgifter som avses i artiklarna 4 och 5.

1.  Kollegiet ska biträdas av en styrelse. Styrelsen ska ansvara för att fatta administrativa beslut för att se till att Eurojust fungerar väl. Den ska även utföra det nödvändiga förberedande arbetet i andra administrativa frågor för kollegiets godkännande i enlighet med artikel 5.2. Den ska inte delta i Eurojusts operativa uppgifter enligt artiklarna 4 och 5.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Styrelsen får rådfråga kollegiet vid utarbetandet av Eurojusts årliga budget, årsrapporten samt de årliga och fleråriga verksamhetsprogrammen, och den får erhålla annan icke-operativ information från kollegiet om så krävs för utförandet av dess uppgifter.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska också

2.  Styrelsen ska

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  utarbeta Eurojusts årliga och fleråriga verksamhetsprogram på grundval av det utkast som utarbetats av den administrativa direktören och lägga fram dem för kollegiet för antagande,

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  anta en bedrägeribekämpningsstrategi som är proportionerlig i förhållande till riskerna för bedrägeri, med beaktande av en lönsamhetsanalys av de åtgärder som ska genomföras,

b)  anta en bedrägeribekämpningsstrategi för Eurojust på grundval av ett utkast som utarbetats av den administrativa direktören,

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  fatta alla andra beslut som inte uttryckligen tillskrivs kollegiet i artikel 5 eller 14 eller enligt den administrativa direktörens ansvarsområden i enlighet med artikel 18,

utgår

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  anta dess arbetsordning.

utgår

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  utföra eventuella ytterligare administrativa uppgifter som den tilldelats av kollegiet i enlighet med artikel 5.4,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

hb)  anta de finansiella bestämmelser som ska tillämpas på Eurojust i enlighet med artikel 52,

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led hc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

hc)  i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta ett beslut på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att delegera de relevanta tillsättningsbefogenheterna till den administrativa direktören och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den administrativa direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid behov kan styrelsen på grund av brådska fatta vissa interimistiska beslut på uppdrag av kollegiet vad gäller administrativa ärenden och budgetärenden, vilka ska bekräftas av kollegiet.

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Styrelsen ska hålla minst ett ordinarie möte var tredje månad. Dessutom ska de träffas på initiativ av ordföranden eller på begäran av kommissionen eller på begäran av minst två av dess medlemmar.

6.  Styrelsen ska sammanträda minst var tredje månad. Vid behov ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av kommissionen eller minst två av sina medlemmar.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den administrativa direktören ska utses av kollegiet från en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen efter ett öppet urvalsförfarande. I syfte att ingå den administrativa direktörens avtal ska Eurojust representeras av kollegiets ordförande.

2.  Den administrativa direktören ska utses av kollegiet på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet, från en förteckning över kandidater som föreslås av styrelsen efter ett öppet urvalsförfarande i enlighet med Eurojusts arbetsordning. I syfte att ingå den administrativa direktörens avtal ska Eurojust representeras av kollegiets ordförande.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Mandatperioden för den administrativa direktören ska vara fem år. I slutet av denna period ska kommissionen utföra en bedömning som tar hänsyn till utvärderingen av den administrativa direktörens arbete.

3.  Mandatperioden för den administrativa direktören ska vara fyra år. I slutet av denna period ska styrelsen utföra en bedömning som beaktar en utvärdering av den administrativa direktörens arbete.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kollegiet kan förlänga den administrativa direktörens mandatperiod en gång med högst fem år på förslag från kommissionen som tar hänsyn till den bedömning som avses i punkt 3.

4.  Kollegiet kan förlänga den administrativa direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år på ett förslag från styrelsen vilket tar hänsyn till den bedömning som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den administrativa direktören ska vara ansvarig inför kollegiet och styrelsen.

6.  Den administrativa direktören ska vara ansvarig inför kollegiet.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den administrativa direktören kan endast sägas upp genom ett beslut från kollegiet som ingriper på grundval av ett förslag från kommissionen.

7.  Den administrativa direktören kan avsättas från sin post endast efter ett beslut från kollegiet på grundval av ett förslag från styrelsen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar kommissionens, kollegiets eller styrelsens befogenheter ska den administrativa direktören vara oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter och ska varken fråga efter eller ta emot instruktioner från någon myndighet eller från något annat organ.

2.  Utan att det påverkar kollegiets eller styrelsens befogenheter ska den administrativa direktören vara oberoende i sin tjänsteutövning och ska varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Eurojusts löpande administration,

a)  Eurojusts löpande administration och personalförvaltningen,

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  att utarbeta programdokumentet och skicka in det till styrelsen och kollegiet efter samråd med kommissionen,

c)  att utarbeta det årliga och fleråriga verksamhetsprogrammet och lägga fram det för styrelsen för godkännande,

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  att genomföra programdokumentet och rapportera till styrelsen och kollegiet om dess genomförande,

d)  att genomföra det årliga och fleråriga verksamhetsprogrammet och rapportera till styrelsen och kollegiet om dess genomförande,

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  att utarbeta en handlingsplan som följer upp slutsatserna från de interna och externa revisionsrapporterna, utvärderingarna och utredningarna, inbegripet de från den europeiska datatillsynsmannen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och att rapportera om utvecklingen två gånger om året till styrelsen, kommissionen och den europeiska datatillsynsmannen,

f)  att utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna i de interna eller externa revisionsrapporterna, utvärderingarna och utredningarna, inbegripet de från Europeiska datatillsynsmannen och Olaf, och att två gånger om året rapportera om framstegen till kollegiet, styrelsen, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen,

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  att skydda EU:s finansiella intressen genom att vidta preventiva åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan brottslig verksamhet med effektiva kontroller och, om oegentligheter upptäcks, med återkrav av felaktigt utbetalda belopp och i förekommande fall genom att införa effektiva, proportionerliga och avskräckande administrativa och finansiella sanktioner,

utgår

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja)  att med avseende på byråns personal utöva de befogenheter som i tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren för övriga anställda tilldelas den myndighet som har befogenhet att sluta anställningsavtal (nedan kallade tillsättningsbefogenheter),

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

jb)  att tillhandahålla det administrativa stöd som krävs för att underlätta Eurojusts operativa arbete,

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

jc)  att ge stöd till ordföranden och vice ordföranden i utförandet av deras uppgifter,

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led jd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

jd)  att utarbeta ett utkast till årlig budget för Eurojust, vilket bör läggas fram och konsulteras av styrelsen innan det antas av kollegiet,

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Joursamordningsrepresentanterna ska ingripa utan dröjsmål när det gäller verkställandet av begäran i deras medlemsstat.

3.  Joursamordningsrepresentanterna ska ingripa effektivt utan dröjsmål när det gäller verkställandet av begäran i deras medlemsstat.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Alla de nationella kontaktpersoner som utses av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 måste ha de kunskaper och den erfarenhet de behöver för att utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  nationella kontaktpersoner för frågor rörande åklagarmyndighetens behörighet gentemot icke-deltagande medlemsstater.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De personer som avses i punkterna 1 och 2 ska behålla sin ställning och status enligt nationell rätt.

3.  De personer som avses i punkterna 1 och 2 ska behålla sin ställning och status enligt nationell rätt, såvida detta inte utgör ett hinder för utförandet av deras uppgifter i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  upprätthålla nära förbindelser med den nationella Europolenheten.

d)  upprätthålla nära förbindelser med den nationella Europolenheten, andra kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket och andra relevanta behöriga nationella myndigheter.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska med Eurojust utbyta all information som är nödvändig för att Eurojust ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med artiklarna 2 och 4 samt de regler om dataskydd som anges i denna förordning. Detta ska minst omfatta den information som avses i punkterna 5, 6 och 7.

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska med Eurojust utbyta all information som är nödvändig för att Eurojust ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med artiklarna 2 och 4 samt de regler om uppgiftsskydd som anges i denna förordning. Detta ska minst omfatta den information som avses i punkterna 4, 5 och 6.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Överföring av information till Eurojust ska tolkas som en begäran om hjälp av Eurojust i det aktuella fallet endast om detta anges av en behörig myndighet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska informera sina nationella medlemmar utan onödigt dröjsmål om ärenden som gäller brott inom Eurojusts behörighet som berör minst tre medlemsstater och för vilka begäranden eller beslut om rättsligt samarbete, inbegripet beträffande instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, har överlämnats till minst två medlemsstater.

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska informera sina nationella medlemmar utan onödigt dröjsmål om ärenden som direkt berör minst tre medlemsstater och för vilka begäranden eller beslut om rättsligt samarbete, inbegripet sådana på grundval av instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, har översänts till minst två medlemsstater, och

 

a)  den aktuella överträdelsen i den begärande eller utfärdande staten kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i som längst minst fem eller sex år, vilket ska beslutas av den berörda medlemsstaten, och överträdelsen finns upptagen i följande förteckning:

 

i)  Människohandel.

 

ii)  Sexuella övergrepp och sexuell exploatering, inbegripet barnpornografi och kontaktsökning med barn i sexuellt syfte.

 

iii)  Olaglig narkotikahandel.

 

iv)  Olaglig handel med skjutvapen, deras delar och komponenter samt ammunition och sprängämnen.

 

v)  Korruption.

 

vi)  Brott mot unionens finansiella intressen.

 

vii)  Förfalskning av pengar och betalningsmedel.

 

viii)  Penningtvätt.

 

ix)  Databrott; eller

 

b)  det finns faktiska indikationer på att en kriminell organisation är inblandad, eller

 

c)  det finns indikationer på att fallet kan ha en allvarlig gränsöverskridande dimension eller återverkningar på unionsnivå eller att det kan påverka andra medlemsstater än de direkt berörda.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska informera sina nationella medlemmar utan onödigt dröjsmål om ärenden som gäller brott inom Eurojusts behörighet som berör minst tre medlemsstater och för vilka begäranden eller beslut om rättsligt samarbete, inbegripet beträffande instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, har överlämnats till minst två medlemsstater.

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska informera sina nationella medlemmar utan onödigt dröjsmål om ärenden som direkt berör minst tre medlemsstater och för vilka begäranden eller beslut om rättsligt samarbete, inbegripet sådana på grundval av instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, har översänts till minst två medlemsstater.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den information som avses i denna artikel ska tillhandahållas på ett strukturerat sätt som fastställs av Eurojust.

9.  Den information som avses i denna artikel ska tillhandahållas på ett strukturerat sätt som fastställs av Eurojust. Den nationella myndigheten ska inte vara skyldig att tillhandahålla denna information om den redan har överförts till Eurojust i enlighet med andra bestämmelser i denna förordning.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska förse de behöriga nationella myndigheterna med information om resultaten av informationsbehandlingen, inbegripet förekomsten av kopplingar till fall som redan finns lagrade i ärendehanteringssystemet. Denna information kan komma att innehålla personuppgifter.

1.  Eurojust ska utan otillbörligt dröjsmål förse de behöriga nationella myndigheterna med information om resultaten av informationsbehandlingen, inbegripet förekomsten av kopplingar till fall som redan finns lagrade i ärendehanteringssystemet. Denna information kan komma att innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga nationella myndigheterna ska utan onödigt dröjsmål svara på Eurojusts begäranden och yttranden som lämnats enligt artikel 4. När de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater inte uppfyller en sådan begäran som avses i artikel 4.2 eller beslutar att inte följa ett sådant skriftligt yttrande som avses i artikel 4.4 eller 4.5, ska de informera Eurojust utan onödigt dröjsmål om deras beslut och skälen till det. Där det inte är möjligt att ange skälen för att inte uppfylla en begäran på grund av att det skulle skada viktiga nationella säkerhetsintressen eller äventyra en persons säkerhet kan de behöriga myndigheterna i medlemsstaten ange operativa skäl.

De behöriga nationella myndigheterna ska utan otillbörligt dröjsmål, i brådskande fall inom en tidsfrist som Eurojust fastställer, besvara Eurojusts begäranden och yttranden enligt artikel 4. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska tillmötesgå en begäran från Eurojust enligt artikel 4.2 och 4.2a eller följa ett skriftligt yttrande enligt artikel 4.4 eller 4.5, förutom om de i ett motiverat yttrande kan styrka inför Eurojust att omedelbar efterlevnad skulle äventyra en pågående utredning eller en enskild persons säkerhet. Alla dröjsmål i efterlevnaden av begäranden och yttranden från Eurojust enligt artikel 4 måste vederbörligen motiveras.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska inrätta ett ärendehanteringssystem som består av tillfälliga arbetsregister och ett index som innehåller sådana personuppgifter som avses i bilaga 2 och uppgifter utan koppling till person.

1.  Eurojust ska inrätta ett ärendehanteringssystem som inbegriper tillfälliga arbetsregister och ett index som innehåller sådana personuppgifter som avses i bilaga 2 och uppgifter utan koppling till person.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  underlätta övervakningen av att behandlingen av personuppgifter sker lagenligt och i enlighet med denna förordning.

c)  underlätta kontrollen av lagenligheten och efterlevnaden av EU-lagstiftningen med avseende på behandlingen av personuppgifter.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Indexet ska innehålla hänvisningar till tillfälliga arbetsregister som behandlas inom Eurojust och får inte innehålla några andra personuppgifter än de som avses i punkterna 1 a–i, k och m samt 2 i bilaga 2.

4.  Indexet ska innehålla hänvisningar till tillfälliga arbetsregister som behandlas inom Eurojust och får inte innehålla några andra personuppgifter än de som avses i punkt 2 i bilaga 2.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När det gäller behandlingen av operativa personuppgifter får Eurojust inte upprätta något annat automatiskt dataregister än ärendehanteringssystemet eller ett tillfälligt arbetsregister.

6.  När det gäller behandlingen av operativa personuppgifter får Eurojust inte upprätta något annat automatiskt dataregister än ärendehanteringssystemet.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Ärendehanteringssystemet och dess tillfälliga arbetsregister ska tillgängliggöras för användning av europeiska åklagarmyndigheten.

7.  Ärendehanteringssystemet och dess tillfälliga arbetsregister ska tillgängliggöras för användning av Europeiska åklagarmyndigheten inom dess behörighetsområde.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Bestämmelserna om tillgång till ärendehanteringssystemet och de tillfälliga arbetsregistren ska också tillämpas på europeiska åklagarmyndigheten. Dock ska inte information som skrivits in i ärendehanteringssystemet, tillfälliga arbetsregister och indexet av europeiska åklagarmyndigheten vara tillgänglig på nationell nivå.

8.  Bestämmelserna om tillgång till ärendehanteringssystemet och de tillfälliga arbetsregistren ska gälla i tillämpliga delar för Europeiska åklagarmyndigheten inom dess behörighetsområde. Information som skrivits in i ärendehanteringssystemet, tillfälliga arbetsregister och indexet av Europeiska åklagarmyndigheten ska dock inte vara tillgänglig på nationell nivå.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den nationella medlem som har öppnat ett tillfälligt arbetsregister ska också besluta om vilken information avseende detta tillfälliga arbetsregister som ska föras in i indexet.

3.  Den nationella medlem som har öppnat ett tillfälligt arbetsregister ska också besluta om vilken information avseende detta tillfälliga arbetsregister som i enlighet med artikel 24.4 ska föras in i indexet.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter

Behandling av information

1.  I den utsträckning det krävs för att uppnå dess uttryckligen angivna mål får Eurojust, inom ramen för sin behörighet och för att utföra sina operativa uppgifter, automatiserat eller i strukturerade manuella register i enlighet med denna förordning endast behandla de personuppgifter som anges i punkt 1 i bilaga 2 för enskilda personer som enligt den nationella lagstiftningen i de berörda medlemsstaterna misstänks för att ha begått eller deltagit i ett brott där Eurojust är behörig eller som har dömts för ett sådant brott.

Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på skyddet av enskilda med avseende på Eurojusts behandling av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet.

2.  Eurojust får endast behandla de personuppgifter som anges i punkt 2 i bilaga 2 för enskilda personer som enligt de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning betraktas som vittnen eller brottsoffer i en brottsutredning eller i ett åtal avseende en eller flera typer av brottslighet som avses i artikel 3, eller personer under 18 års ålder. Behandlingen av sådana personuppgifter får endast ske om det är absolut nödvändigt för att uppnå Eurojusts uttryckligt angivna mål, inom ramen för dess behörighet och för att utföra dess operativa uppgifter.

 

3.  I undantagsfall får Eurojust, under en begränsad tid som inte sträcker sig längre än den tid som krävs för att avsluta det ärande för vilket uppgifterna behandlas, även behandla andra uppgifter än de som avses i punkterna 1 och 2 och som avser omständigheter kring ett brott som de är av omedelbar betydelse för och ingår i pågående utredningar vars samordning Eurojust sköter eller bidrar till, och när behandlingen av dessa är absolut nödvändig för de ändamål som anges i punkt 1. Det personuppgiftsombud som avses i artikel 31 ska omgående underrättas om att denna punkt har tillämpats och om de specifika omständigheter som motiverar behovet av att behandla dessa personuppgifter. Om sådana andra uppgifter avser vittnen eller brottsoffer enligt definitionen i punkt 2 ska beslutet om att behandla dessa fattas gemensamt av minst två nationella medlemmar.

 

4.  Personuppgifter som behandlas automatiserat eller inte, som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv, får endast behandlas av Eurojust när sådana uppgifter är absolut nödvändiga för berörda nationella utredningar samt för samordning inom Eurojust, och om de kompletterar andra personuppgifter som redan har behandlats. Personuppgiftsombudet ska omgående underrättas om att denna punkt har tillämpats. Sådana uppgifter får inte behandlas i det index som avses i artikel 24.4. När dessa andra uppgifter rör vittnen eller brottsoffer enligt punkt 3 ska beslutet att behandla uppgifterna fattas av kollegiet.

 

5.  Förordning (EG) nr 45/2001 ska gälla för Eurojusts behandling av personuppgifter inom ramen för dess verksamhet. Denna förordning specificerar och kompletterar förordning (EG) nr 45/2001 i den mån som personuppgifter som behandlas av Eurojust för dess operativa uppgifter berörs.

 

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De personuppgifter som behandlas av Eurojust får inte bevaras längre än det först tillämpliga datumet bland följande datum:

utgår

a)  Det datum då preskription har inträtt i alla de medlemsstater som berörs av utredningen och åtalen.

 

b)  Det datum då personen frikänns och det rättsliga avgörandet blir slutligt fastställt.

 

c)  Tre år efter det datum då det rättsliga avgörandet från den sista medlemsstat som berörs av utredningen eller åtalen blir slutligt fastställt.

 

d)  Det datum då Eurojust och de berörda medlemsstaterna har konstaterat eller i samförstånd beslutat att det inte längre är nödvändigt för Eurojust att samordna utredningen och åtalen, såvida det inte finns någon skyldighet att förse Eurojust med denna information i enlighet med artikel 21.5 eller 21.6.

 

e)  Tre år efter det datum då uppgifterna överfördes i enlighet med artikel 21.6 eller 21.7.

 

2.  Efterlevnaden av de tidsfrister för att bevara personuppgifter som avses i punkt 1 a, b, c och d ska kontrolleras fortlöpande med lämplig automatiserad behandling. I vart fall ska Eurojust vart tredje år efter personuppgifternas registrering kontrollera om det är nödvändigt att bevara dem. Om uppgifter som rör de personer som avses i artikel 27.4 bevaras under mer än fem år ska Europeiska datatillsynsmannen underrättas i enlighet därmed.

 

3.  Vid utgången av någon av de tidsfrister för att bevara personuppgifter som avses i punkt 1 a, b, c och d ska Eurojust kontrollera om det är nödvändigt att bevara personuppgifterna längre för att Eurojust ska kunna utföra sina uppgifter, och Eurojust får besluta att undantagsvis bevara dessa personuppgifter till nästa kontroll. Skälen till det fortsatta bevarandet måste motiveras och registreras. Om inget beslut fattas om fortsatt bevarande av personuppgifter ska dessa uppgifter raderas automatiskt efter tre år. När åtalet preskriberats i alla berörda medlemsstater enligt punkt 1 a får uppgifter dock endast bevaras om de krävs för att Eurojust ska kunna tillhandahålla hjälp i enlighet med denna förordning.

 

4.  Om uppgifter i enlighet med punkt 3 har bevarats längre än de datum som beskrivs i punkt 1 ska Europeiska datatillsynsmannen vart tredje år kontrollera om det är nödvändigt att bevara dem.

 

5.  Om det finns en akt med uppgifter som inte automatiserats eller strukturerats och tidsfristen för att bevara den sista automatiserade uppgiften i denna akt har överskridits, ska var och en av handlingarna i denna akt sändas tillbaka till den myndighet som lämnat ut dem och eventuella kopior förstöras.

 

6.  Om Eurojust har samordnat en utredning eller ett åtal ska de berörda nationella medlemmarna underrätta Eurojust och de övriga berörda medlemsstaterna om alla slutgiltiga rättsliga avgöranden i ärendet, särskilt beträffande tillämpningen av punkt 1 b.

 

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att kontrollera att databehandlingen och självövervakningen sker lagligt, och för att säkerställa korrekt dataintegritet och datasäkerhet, ska Eurojust föra register över all insamling, ändring, tillgång, spridning, kombinering eller radering av personuppgifter som används i verksamheten. Sådana loggar eller dokumentation ska raderas efter 18 månader, såvida inte uppgifterna krävs för löpande kontroll.

utgår

2.  Loggar eller dokumentation som tas fram enligt punkt 1 ska på begäran överföras till Europeiska datatillsynsmannen. Europeiska datatillsynsmannen ska endast använda denna information för att kontrollera dataskyddet och säkerställa en korrekt behandling av uppgifterna samt dataintegritet och datasäkerhet.

 

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Endast nationella medlemmar, deras biträdande nationella medlemmar eller assisterande nationella medlemmar, de personer som avses i artikel 20.2 i den mån de är anslutna till ärendehanteringssystemet samt Eurojusts personal får ha tillgång till personuppgifter som behandlas av Eurojust för Eurojusts operativa uppgifter och inom de begränsningar som föreskrivs i artiklarna 24, 25 och 26.

utgår

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska utse ett personuppgiftsombud i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 45/2001.

utgår

2.  I samband med fullgörandet av de skyldigheter som anges i artikel 24 i förordning (EG) nr 45/2001 ska personuppgiftsombudet

 

  övervaka att en skriftlig förteckning över överföringen av personuppgifter bevaras,

 

b)  samarbeta med Eurojusts personal med ansvar för förfaranden, utbildning och rådgivning om behandling av personuppgifter,

 

c)  utarbeta en årsrapport och skicka denna rapport till kollegiet och Europeiska datatillsynsmannen.

 

3.  Vid utförandet av hans eller hennes uppgifter ska personuppgiftsombudet ha tillgång till alla personuppgifter som Eurojust behandlar och till Eurojusts alla lokaler.

 

4.  Eurojusts personal som hjälper personuppgiftsombudet i samband med utförandet av hans eller hennes uppgifter ska ha tillgång till de personuppgifter som behandlas vid Eurojust och till Eurojusts lokaler i den utsträckning som krävs för utförandet av deras uppgifter.

 

5.  Om personuppgiftsombudet anser att bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2011 eller denna förordning med avseende på behandlingen av personuppgifter inte har följts ska han eller hon underrätta den administrativa direktören och be honom eller henne att vidta åtgärder mot avvikelsen inom en viss tidsfrist. Om den administrativa direktören inte har vidtagit åtgärder mot avvikelsen inom den angivna perioden ska personuppgiftsombudet underrätta kollegiet och ska komma överens med kollegiet om en tidsfrist inom vilken åtgärder ska vidtas. Om kollegiet inte vidtar åtgärder mot avvikelsen inom den angivna tidsfristen ska personuppgiftsombudet hänskjuta frågan till Europeiska datatillsynsmannen.

 

6.  Styrelsen ska anta de genomförandebestämmelser som avses i artikel 24.8 i förordning (EG) nr45/2001.

 

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla registrerade som vill utöva sin rätt till att få tillgång till personuppgifter ska utan kostnad i valfri medlemsstat kunna lämna in en begäran till den myndighet som denna medlemsstat har utsett. Myndigheten ska utan dröjsmål hänskjuta begäran till Eurojust och i varje fall inom en månad från mottagandet.

utgår

2.  Eurojust ska svara på begäran utan onödigt dröjsmål och i varje fall inom tre månader från det att Eurojust mottagit begäran.

 

3.  De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska rådfrågas av Eurojust om beslut som ska fattas. Ett beslut om tillgång till uppgifter ska fattas på grundval av ett nära samarbete mellan Eurojust och de medlemsstater som direkt berörs av överföringen av sådana uppgifter. I de fall då en medlemsstat invänder mot Eurojusts föreslagna svar ska den meddela Eurojust om skälen till invändningen.

 

4.  Om rätten till tillgång begränsas i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 45/2001 ska Eurojust underrätta den registrerade skriftligen i enlighet med artikel 20.3 denna förordning. Informationen om de huvudsakliga skälen kan utelämnas om tillhandahållandet av denna information skulle beröva begränsningen dess verkan. Den registrerade ska åtminstone underrättas om att Europeiska datatillsynsmannen har utfört alla nödvändiga kontroller.

 

5.  Eurojust ska dokumentera skälen till utelämnandet av informationen om de huvudsakliga skäl på vilken den begränsning som avses i punkt 4 grundas.

 

6.  De nationella medlemmar som berörs av en sådan begäran ska på Eurojusts vägnar behandla och besluta om denna. Begäran ska behandlas fullständigt inom tre månader efter mottagandet. De nationella medlemmarna ska, om de inte är eniga, hänskjuta ärendet till kollegiet, som ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet.

 

7.  När Europeiska datatillsynsmannen kontrollerar lagligheten hos den behandling som utförs av Eurojust i enlighet med artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska han eller hon underrätta den registrerade om att åtminstone alla nödvändiga kontroller från Europeiska datatillsynsmannens sida har utförts.

 

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om de personuppgifter som måste rättas, utplånas eller vars behandling måste begränsas i enlighet med artiklarna 14, 15 eller 16 i förordning (EG) nr 45/2001 har lämnats till Eurojust av tredjeländer, internationella organisationer, privata parter eller privatpersoner eller är ett resultat av Eurojusts egna analyser, ska Eurojust rätta, utplåna eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

utgår

2.  Om de personuppgifter som måste rättas, utplånas eller vars behandling måste begränsas i enlighet med artiklarna 14, 15 eller 16 i förordning (EG) nr 45/2001 har lämnats direkt till Eurojust av medlemsstaterna, ska Eurojust rätta, utplåna eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter i samarbete med medlemsstaterna.

 

3.  Om felaktiga uppgifter överfördes på något annat lämpligt sätt eller om felen i de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna beror på en felaktig överföring eller om de överfördes i strid mot denna förordning eller om de är ett resultat av att de har förts in, tagits över eller bevarats på ett felaktigt sätt eller i strid mot denna förordning av Eurojust, ska Eurojust rätta eller utplåna uppgifterna i samarbete med de berörda medlemsstaterna.

 

4.  I de fall som avses i artiklarna 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2011 ska dem som sådana uppgifter riktar sig mot genast meddelas i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 45/2011. I enlighet med de regler som gäller för dem ska de som uppgifterna riktar sig mot sedan rätta, utplåna eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter i sina system.

 

5.  Eurojust ska skriftligen underrätta den registrerade utan onödigt dröjsmål och i varje fall inom tre månader från mottagandet av begäran om att uppgifterna om han eller henne har rättats, utplånats eller fått sin behandling begränsad.

 

6.  Eurojust ska skriftligen underrätta den registrerade om eventuella avslag på rättelsen, utplåningen eller begränsningarna av behandlingen, och möjligheten att lämna in klagomål hos Europeiska datatillsynsmannen och begära rättshjälp.

 

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska behandla personuppgifter på ett sådant sätt att det kan fastställas vilken myndighet som tillhandahöll uppgifterna eller var personuppgifterna har hämtats.

utgår

2.  Ansvaret för kvaliteten på personuppgifterna ska ligga på den medlemsstat som lämnade personuppgifterna till Eurojust och på Eurojust för de personuppgifter som lämnats av EU-organ, tredjeländer eller internationella organisationer, liksom för de personuppgifter som hämtats av Eurojust från allmänt tillgängliga källor.

 

3.  Ansvaret för efterlevnaden av förordning (EG) nr 45/2001 och denna förordning ska ligga på Eurojust. Ansvaret för lagligheten hos överföringen av personuppgifter som lämnats av medlemsstater till Eurojust ska ligga på den medlemsstat som lämnar personuppgifterna och på Eurojust för de personuppgifter som lämnas till medlemsstater, EU-organ och tredjeländer eller organisationer av Eurojust.

 

4.  Enligt övriga bestämmelser i denna förordning ska Eurojust ansvara för alla uppgifter som Eurojust behandlar.

 

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska ingripa i nära samarbete med behöriga nationella myndigheter inom övervakning av dataskydd med avseende på specifika frågor som kräver nationellt deltagande, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell myndighet som är behörig inom övervakning av dataskydd upptäcker omfattande avvikelser mellan medlemsstatens förfaranden eller potentiellt olagliga överföringar genom Eurojusts kommunikationskanaler, eller mot bakgrund av frågor som lyfts fram av en eller flera nationella tillsynsorgan gällande genomförandet och tolkningen av denna förordning.

utgår

2.  I de fall som avses i punkt 1 kan Europeiska datatillsynsmannen och de behöriga nationella myndigheterna inom övervakning av dataskydd, som var och en ingriper inom sina respektive behörighetsområden, utbyta relevant information, hjälpa varandra vid utförandet av revisioner och inspektioner, undersöka svårigheter i fråga om tolkning eller tillämpning av denna förordning, studera problem med anknytning till utövandet av oberoende tillsyn eller utövandet av de registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem och främja medvetenheten om dataskyddsrättigheter, i förekommande fall.

 

3.  De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska träffas för de ändamål som beskrivs i denna artikel, i förekommande fall. Kostnaderna och de tjänster som behövs för dessa möten ska Europeiska datatillsynsmannen stå för. Arbetsordningen ska antas vid det första mötet. Ytterligare arbetsmetoder ska vid behov tas fram gemensamt.

 

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När ett klagomål som framförs av en registrerad enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 45/2001 avser ett beslut enligt artiklarna 32 eller 33 ska Europeiska datatillsynsmannen rådfråga de nationella tillsynsorganen eller den behöriga rättsliga myndigheten i den medlemsstat som uppgifterna kommer från eller den medlemsstat som direkt berörs. Europeiska datatillsynsmannens beslut, som kan omfatta ett avslag på informationsöverföringen, ska fattas i nära samarbete med det nationella tillsynsorganet eller den behöriga rättsliga myndigheten.

utgår

2.  Om ett klagomål rör behandlingen av de uppgifter som en medlemsstat lämnat till Eurojust ska Europeiska datatillsynsmannen säkerställa att de kontroller som krävs har utförts korrekt i nära samarbete med det nationella tillsynsorganet i den medlemsstat som lämnade uppgifterna.

 

3.  Om ett klagomål avser behandlingen av de uppgifter som lämnats till Eurojust av EU-organ, tredjeländer eller organisationer eller privata parter ska den europeiska datatillsynsmannen säkerställa att de kontroller som krävs har utförts av Eurojust.

 

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1  Eurojust ska, i enlighet med artikel 340 i fördraget, vara ansvarig för all skada som åsamkas en person till följd av otillåten eller felaktig behandling av uppgifter som utförts av Eurojust.

utgår

2.  Klagomål mot Eurojust som rör dess ansvar enligt punkt 1 ska lämnas in till domstolen i enlighet med artikel 268 i fördraget.

 

3.  Varje medlemsstat ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vara ansvarig för all skada som har åsamkats en person till följd av en av medlemsstaten utförd otillåten eller felaktig behandling av till Eurojust överförda uppgifter.

 

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I den utsträckning det krävs för att genomföra dess uppgifter får Eurojust upprätta och upprätthålla samarbetsförbindelser med EU:s organ och byråer i enlighet med målen för dessa organ eller byråer, samt med behöriga myndigheter i tredjeländer, med internationella organisationer och med Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol).

1.  I den utsträckning som krävs för att genomföra sina uppgifter får Eurojust upprätta och upprätthålla samarbetsförbindelser med unionens organ och byråer i enlighet med målen för dessa organ eller byråer, tredjeländers behöriga myndigheter samt internationella organisationer, däribland Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol), i enlighet med den strategi som avses i artikel 43.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I den utsträckning som det är relevant för genomförandet av dess uppgifter och i enlighet med eventuella begränsningar enligt artikel 21.8 får Eurojust utbyta all form av information direkt med de enheter som anges i punkt 1, med undantag för personuppgifter.

2.  I den utsträckning som är relevant för utförandet av dess uppgifter och med förbehåll för eventuella begränsningar enligt artiklarna 21.8 och 62 får Eurojust direkt utbyta all information, med undantag av personuppgifter, med de enheter som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att uppnå de mål som anges i punkterna 1 och 2 ska Eurojust ingå samarbetsavtal med de enheter som avses i punkt 1. Dessa samarbetsavtal ska inte utgöra en grund för att tillåta utbyte av personuppgifter och ska inte vara bindande för unionen eller dess medlemsstater.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eurojust får i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 45/2001 ta emot och hantera personuppgifter som mottagits från de enheter som anges i punkt 1 i den utsträckning som krävs för genomförandet av dess uppgifter och i enlighet med de bestämmelser som anges i avsnitt IV.

3.  Eurojust får i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 ta emot och behandla personuppgifter som mottagits från de enheter som avses i punkt 1 i den mån det är nödvändigt för utförandet av dess uppgifter.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Personuppgifter får endast överföras från Eurojust till tredjeländer, internationella organisationer och Interpol om det är nödvändigt för att förebygga och bekämpa brott som omfattas av Eurojusts behörighet och om det sker i enlighet med denna förordning. Om de uppgifter som överförs har lämnats av en medlemsstat ska Eurojust söka ett medgivande från denna medlemsstat, såvida inte

utgår

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  ett godkännande av överföringen kan tas för givet mot bakgrund av att medlemsstaten inte uttryckligen har begränsat möjligheten till vidare överföringar, eller såvida inte

utgår

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  medlemsstaten har förhandsgodkänt en sådan vidare överföring, antingen i allmänna ordalag eller i enlighet med särskilda villkor. Ett sådant medgivande kan när som helst dras tillbaka.

utgår

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaters, EU-organs och EU-byråers, tredjeländers och internationella organisationers eller Interpols vidare överföring av personuppgifter som erhållits från Eurojust till tredje parter ska vara förbjuden såvida inte Eurojust uttryckligen har gett sitt samtycke efter beaktande av omständigheterna kring fallet, för ett särskilt syfte som inte är oförenligt med det syfte för vilket uppgifterna överfördes.

utgår

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Avsnitt II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

FÖRBINDELSER MED PARTNER

FÖRBINDELSER MED PARTNER INOM UNIONEN

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sekretariatet för nätverket för gemensamma utredningsgrupper och för det nätverk som inrättats genom beslut 2002/494/RIF ska ingå i Eurojusts personal. Dessa sekretariat ska fungera som självständiga enheter. De kan utnyttja de administrativa resurser hos Eurojust som krävs för att de ska kunna genomföra sina uppgifter. Eurojust ska säkerställa samordning mellan sekretariaten. Denna punkt ska gälla för sekretariatet för varje nytt nätverk som inrättas genom ett beslut från rådet, förutsatt att sekretariatet enligt beslutet ska tillhandahållas av Eurojust.

2.  Sekretariatet för nätverket för gemensamma utredningsgrupper och för det nätverk som inrättats genom beslut 2002/494/RIF ska ingå i Eurojusts personal. Dessa sekretariat ska fungera som självständiga enheter. De kan utnyttja de administrativa resurser hos Eurojust som krävs för att de ska kunna genomföra sina uppgifter. Eurojust ska säkerställa samordning mellan sekretariaten. Denna punkt ska tillämpas på sekretariatet för varje relevant nätverk som deltar i straffrättsligt samarbete för vilket stöd i form av ett sekretariat ska tillhandahållas av Eurojust. Eurojust får stödja, bland annat om så är lämpligt genom ett sekretariat hos Eurojust, relevanta europeiska nätverk och organ som deltar i straffrättsligt samarbete.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska vidta alla åtgärder som krävs för att Europol inom ramen för sitt mandat ska kunna ha indirekt tillgång på grundval av ett system med träff/icke träff till information som tillhandahålls Eurojust, utan att det påverkar eventuella begränsningar som anges av de tillhandahållande medlemsstaterna, EU-organen, tredjeländerna, internationella organisationerna eller av Interpol. I händelse av en träff ska Eurojust inleda ett förfarande där den information som gav upphov till träffen får delas i enlighet med beslutet från den medlemsstat, det EU-organ, det tredjeland, den internationella organisation eller från Interpol som tillhandahöll Eurojust informationen.

1.  Eurojust ska vidta alla lämpliga åtgärder för att Europol inom ramen för sitt mandat ska kunna ha indirekt tillgång på grundval av ett system med träff/icke-träff till information som tillhandahålls Eurojust, utan att det påverkar eventuella begränsningar som anges av de tillhandahållande medlemsstaterna, EU-organen, tredjeländerna eller internationella organisationerna, däribland Interpol. I händelse av en träff ska Eurojust inleda ett förfarande där den information som gav upphov till träffen får delas, i enlighet med beslutet av den medlemsstat, det EU-organ, det tredjeland eller den internationella organisation, däribland Interpol, som tillhandahöll Eurojust informationen.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Informationssökningar i enlighet med punkt 1 får bara göras i syfte att fastställa huruvida den information som finns tillgänglig hos Eurojust överensstämmer med den information som behandlas av Europol.

2.  Informationssökningar i enlighet med punkt 1 får göras enbart i syfte att fastställa huruvida den information som finns tillgänglig hos Eurojust överensstämmer med den information som behandlas av Europol. I händelse av en träff ska Europol ange vilka uppgifter byrån behöver, och Eurojust får då delge Europol uppgifterna, men endast i den mån de uppgifter som gav upphov till träffen är nödvändiga för det legitima utförandet av byråns uppgifter.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om Eurojust eller en medlemsstat i samband med Eurojusts informationsbehandlingsverksamhet avseende en enskild utredning fastställer ett behov av samordning, samarbete eller stöd i enlighet med Europols mandat ska Eurojust meddela dem om detta och inleda informationsdelningsförfarandet i enlighet med beslutet från den medlemsstat som lämnar informationen. I sådana fall ska Eurojust samråda med Europol.

4.  Om Eurojust eller en medlemsstat i samband med Eurojusts informationsbehandlingsverksamhet avseende en enskild utredning fastställer ett behov av samordning, samarbete eller stöd i enlighet med Europols mandat ska Eurojust underrätta dem om detta och inleda informationsdelningsförfarandet i enlighet med beslutet från den medlemsstat som lämnar informationen. I sådana fall ska Europol samråda med Eurojust.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Eurojust ska upprätta och upprätthålla ett nära samarbete med Europol när det är av betydelse för fullgörandet av de båda organens uppgifter och för att uppnå deras mål, med hänsyn tagen till behovet att undvika dubbelarbete.

 

I detta syfte ska Europols direktör och Eurojusts ordförande träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska upprätta och upprätthålla en särskild förbindelse med den europeiska åklagarmyndigheten som baseras på ett nära samarbete och utveckling av operativa, administrativa och förvaltningsmässiga inbördes förbindelser i enlighet med vad som anges nedan. I detta syfte ska den europeiska åklagaren och Eurojusts ordförande träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

1.  Eurojust ska upprätta och upprätthålla en nära förbindelse med Europeiska åklagarmyndigheten på grundval av ett ömsesidigt samarbete inom deras respektive mandat och behörighet och på en utveckling av operativa och administrativa förbindelser dem emellan i enlighet med vad som anges i denna artikel. I detta syfte ska Eurojusts ordförande och den europeiska chefsåklagaren träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse. De ska träffas på begäran av Eurojusts ordförande eller den europeiska chefsåklagaren.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eurojust ska behandla varje förfrågan om stöd från den europeiska åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål och i tillämpliga fall hantera sådana förfrågningar som om de mottagits från en nationell myndighet som är behörig för rättsligt samarbete.

2.  Eurojust ska behandla förfrågningar om stöd från Europeiska åklagarmyndigheten utan otillbörligt dröjsmål och hantera sådana förfrågningar som om de mottagits från en nationell myndighet som är behörig för rättsligt samarbete.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det samarbete som upprättats i enlighet med punkt 1 ska omfatta utbyte av information, inbegripet personuppgifter. Alla uppgifter som varit föremål för sådant utbyte får uteslutande användas för de syften för vilka de tillhandahållits. All annan användning av uppgifterna ska endast tillåtas i den mån en sådan användning omfattas av mandatet för det organ som mottar uppgifterna och har förhandsgodkänts av det organ som lämnade uppgifterna.

4.  I operativa frågor som är relevanta för Europeiska åklagarmyndighetens behörighetsområden ska Eurojust knyta åklagarmyndigheten till sin verksamhet som rör gränsöverskridande ärenden, bland annat genom att

 

a)  dela information, inklusive personuppgifter, om sina ärenden i enlighet med de relevanta EU-bestämmelserna om uppgiftsskydd och

 

b)  vid behov begära stöd från Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I syfte att fastställa huruvida information som finns hos Eurojust överensstämmer med information som behandlas av den europeiska åklagarmyndigheten ska Eurojust inrätta en mekanism för automatisk korsvis kontroll av uppgifter som förts in i dess ärendehanteringssystem. När överensstämmelse visar sig föreligga mellan uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet av den europeiska åklagarmyndigheten och de uppgifter som förts in av Eurojust ska det faktum att det föreligger en överensstämmelse meddelas både Eurojust och den europeiska åklagarmyndigheten samt den medlemsstat som lämnade uppgifterna till Eurojust. I fall där uppgifterna lämnades av en tredje part ska Eurojust uteslutande informera denna tredje part om överensstämmelsen i händelse av att den europeiska åklagarmyndigheten samtycker till det.

5.  Eurojust ska på grundval av ett system med träff/icke-träff ha tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem. När överensstämmelse visar sig föreligga mellan uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet av Europeiska åklagarmyndigheten och de uppgifter som innehas av Eurojust ska det faktum att det föreligger en överensstämmelse meddelas både Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten samt de medlemsstater som lämnade uppgifterna till Eurojust. Eurojust ska vidta lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten att få tillgång till information i dess ärendehanteringssystem på grundval av ett system med träff/icke-träff.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Europeiska åklagarmyndigheten får förlita sig på stöd från Eurojusts förvaltning. Eurojust får för detta ändamål tillhandahålla Europeiska åklagarmyndigheten tjänster av gemensamt intresse. Detaljerna ska regleras genom en överenskommelse i enlighet med artikel 38.2a.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Eurojust ska stödja driften av den europeiska åklagarmyndigheten genom tjänster som tillhandahålls av dess personal. Sådant stöd ska under alla omständigheter omfatta

utgår

a) tekniskt stöd vid utarbetandet av årsbudgeten, det programplaneringsdokument som innehåller den årliga och fleråriga programplaneringen samt förvaltningsplanen,

 

b) tekniskt stöd vid personalrekrytering och karriärförvaltning,

 

c) säkerhetstjänster,

 

d) it-tjänster,

 

e) ekonomisk förvaltning, bokföring och revisionstjänster,

 

f) andra tjänster av gemensamt intresse.

 

Uppgifter om de tjänster som ska tillhandahållas ska fastställas i en överenskommelse mellan Eurojust och den europeiska åklagarmyndigheten.

 

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Olaf kan bidra till Eurojusts samordningsarbete beträffande skyddet av EU:s finansiella intressen i enlighet med sitt bemyndigande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr …/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 samt av rådets förordning (Euratom) nr 1074/99.

2.  Olaf ska bidra till Eurojusts samordningsarbete beträffande skyddet av unionens ekonomiska intressen i enlighet med sitt bemyndigande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 samt av rådets förordning (Euratom) nr 1074/99.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Frontex ska bidra till Eurojusts arbete genom att bland annat överföra information som behandlats i enlighet med byråns mandat och uppgifter enligt förordning (EU) 2016/1624, och behandlingen av personuppgifter ska regleras genom förordning (EG) nr 45/2001.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Med anledning av mottagandet och överföringen av information mellan Eurojust och Olaf, och utan att det påverkar artikel 8, ska medlemsstaterna garantera att Eurojusts nationella medlemmar ska betraktas som behöriga myndigheter av medlemsstaterna uteslutande vid tillämpningen av förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/199919. Informationsutbytet mellan Olaf och de nationella medlemmarna ska inte påverka den information som ska lämnas till andra behöriga myndigheter enligt dessa förordningar.

3.  Med anledning av mottagandet och överföringen av information mellan Eurojust och Olaf, och utan att det påverkar artikel 8, ska medlemsstaterna se till att Eurojusts nationella medlemmar betraktas som behöriga myndigheter av medlemsstaterna uteslutande vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Informationsutbytet mellan Olaf och de nationella medlemmarna ska inte påverka den information som ska lämnas till andra behöriga myndigheter enligt dessa förordningar.

__________________

__________________

19 EGT L 136, 31.5.1999, s. 8.

 

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Eurojust ska upprätta och upprätthålla samarbete med tredjeländers myndigheter och med internationella organisationer.

 

För detta ändamål ska Eurojust vart fjärde år i samråd med kommissionen utarbeta en samarbetsstrategi i vilken det fastställs med vilka tredjeländer och internationella organisationer det finns ett operativt behov av samarbete.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust får upprätta samarbetsavtal med de enheter som anges i artikel 38.1.

1.  Eurojust får för detta ändamål upprätta samarbetsavtal med de enheter som avses i artikel 38.1.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 46 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sambandspersoner stationerade i tredjeländer

Sambandspersoner stationerade i tredjeländer och från tredjeländer hos Eurojust

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att främja det rättsliga samarbetet med tredjeländer i fall där Eurojust tillhandahåller stöd i enlighet med denna förordning kan kollegiet stationera ut sambandspersoner i ett tredjeland inom ramen för ett samarbetsavtal som överensstämmer med vad som anges i artikel 43 med ifrågavarande tredjeland.

1.  I syfte att underlätta det rättsliga samarbetet med tredjeländer i fall där Eurojust tillhandahåller stöd i enlighet med denna förordning kan kollegiet stationera ut sambandspersoner i ett tredjeland inom ramen för ett samarbetsavtal enligt vad som avses i artikel 43 med det tredjelandet. Eurojust får upprätta samarbetsavtal med de enheter som avses i artikel 38.1, vilket kan omfatta stationering av sambandspersoner hos Eurojust.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Sambandspersonernas uppgifter ska omfatta all verksamhet som syftar till att främja och påskynda alla former av straffrättsligt samarbete, särskilt genom upprättandet av direkta kontakter med de behöriga myndigheterna i tredjelandet.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Eurojusts utgifter ska omfatta personallöner, utgifter för administration och infrastruktur samt driftskostnader.

4.  Eurojusts utgifter ska omfatta personallöner, utgifter för administration och infrastruktur samt driftskostnader, inbegripet finansiering av gemensamma utredningsgrupper.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje år ska den administrativa direktören upprätta ett utkast till redogörelse för Eurojusts sammantagna beräknade inkomster och utgifter för nästkommande räkenskapsår, inbegripet tjänsteförteckningen, och översända det till kollegiet.

1.  Varje år ska den administrativa direktören upprätta ett utkast till redogörelse för Eurojusts sammantagna beräknade inkomster och utgifter för nästkommande räkenskapsår, inbegripet tjänsteförteckningen, och översända det till styrelsen. Det europeiska rättsliga nätverket och andra nätverk som deltar i straffrättsligt samarbete enligt vad som avses i artikel 39 ska i god tid innan beräkningen vidarebefordras till kommissionen göras delaktiga i fråga om de delar som rör deras verksamhet.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiet ska på grundval av detta utkast utarbeta ett preliminärt utkast till beräkning av Eurojusts inkomster och utgifter för nästkommande räkenskapsår.

2.  Styrelsen ska på grundval av detta utkast utarbeta ett preliminärt utkast till beräkning av Eurojusts inkomster och utgifter för nästkommande räkenskapsår, vilket ska vidarebefordras till kollegiet för antagande.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska översända redogörelsen för beräkningarna till Europaparlamentet och rådet (budgetmyndigheten) tillsammans med förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska översända redogörelsen för beräkningarna till Europaparlamentet och rådet tillsammans med förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De anslag som utgör bidraget till Eurojust ska godkännas av budgetmyndigheten.

6.  De anslag som utgör unionens bidrag till Eurojust ska godkännas av budgetmyndigheten.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Beträffande varje byggprojekt som sannolikt kommer att ha betydande inverkan på budgeten ska Eurojust underrätta Europaparlamentet och rådet så tidigt som möjligt i enlighet med bestämmelserna i artikel 203 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

9.  För varje byggprojekt som sannolikt kommer att ha betydande inverkan på Eurojusts budget ska artikel 88 i den delegerade förordningen (EU) nr 1271/2013 gälla.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förutom i händelse av force majeure enligt vad som anges i artikel 203 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska Europaparlamentet och rådet överlägga om byggprojektet inom fyra veckor från den tidpunkt då båda institutionerna mottagit det.

utgår

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byggprojektet ska anses vara godkänt när denna fyraveckorsperiod löpt ut såvida inte Europaparlamentet eller rådet fattar ett beslut som avfärdar förslaget inom denna tidsperiod.

utgår

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 10 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Europaparlamentet och rådet framför vederbörligen motiverade invändningar inom fyraveckorsperioden ska perioden förlängas en gång med två veckor.

utgår

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 10 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Europaparlamentet och rådet fattar ett beslut om att avfärda byggprojektet ska Eurojust dra tillbaka sitt förslag och kan i stället lämna in ett nytt förslag.

utgår

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Eurojust kan finansiera ett budgeterat förvärvsprojekt genom ett lån som omfattas av förhandsgodkännande från budgetmyndigheten i enlighet med artikel 203 i förordning (EU, Euratom) 966/2012.

utgår

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid mottagande av revisionsrättens synpunkter avseende Eurojusts preliminära räkenskaper enligt artikel 148 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska den administrativa direktören upprätta Eurojusts slutliga räkenskaper under sitt ansvar och överlämna dessa till kollegiet för ett yttrande.

5.  Vid mottagande av revisionsrättens synpunkter avseende Eurojusts preliminära räkenskaper enligt artikel 148 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska den administrativa direktören upprätta Eurojusts slutliga räkenskaper under sitt ansvar och överlämna dessa till styrelsen för ett yttrande.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kollegiet ska yttra sig om Eurojusts slutliga räkenskaper.

6.  Styrelsen ska yttra sig över Eurojusts slutliga räkenskaper.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den administrativa direktören ska senast den 1 juli efter varje räkenskapsår översända de slutliga räkenskaperna till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten tillsammans med kollegiets yttrande.

7.  Den administrativa direktören ska senast den 1 juli efter varje räkenskapsår översända de slutliga räkenskaperna till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten tillsammans med styrelsens yttrande.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den administrativa direktören ska till revisionsrätten översända sitt svar avseende dess synpunkter senast den 30 september nästkommande år. Den administrativa direktören ska även översända detta svar till kollegiet och kommissionen.

9.  Den administrativa direktören ska till revisionsrätten översända sitt svar avseende dess synpunkter senast den 30 september nästkommande år. Den administrativa direktören ska även översända detta svar till styrelsen och kommissionen.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a.  Ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget ska beviljas av Europaparlamentet på rådets rekommendation enligt ett förfarande som är jämförbart med det som föreskrivs i artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 164–166 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och på grundval av revisionsrättens revisionsberättelse.

 

Om Europaparlamentet vägrar att bevilja ansvarsfrihet ska den administrativa direktören lämna in sin avskedsansökan till kollegiet, som ska fatta sitt slutgiltiga beslut med hänsyn till omständigheterna.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 52 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De finansiella regler som gäller för Eurojust ska antas av kollegiet i enlighet med [förordning 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget] och efter samråd med kommissionen. De ska inte avvika från [förordning 2342/2002] såvida inte en sådan avvikelse är specifikt nödvändig för Eurojusts verksamhet och förutsatt att kommissionen har gett ett förhandsgodkännande.

De finansiella regler som gäller för Eurojust ska antas av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och efter samråd med kommissionen. De ska inte avvika från förordning (EU) nr 1271/2013 såvida inte en sådan avvikelse är specifikt nödvändig för Eurojusts verksamhet och kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 52 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller det ekonomiska stödet till de gemensamma utredningsgruppernas verksamhet ska Eurojust i samarbete med Europol fastställa reglerna och villkoren för behandlingen av ansökningarna.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiet ska anta ett beslut om fastställande av regler för Eurojusts utsändande av nationella experter.

2.  Kollegiet ska anta ett beslut om att fastställa regler för utstationering av nationella experter hos Eurojust och om användning av annan personal, bland annat för att undvika potentiella intressekonflikter.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Eurojust ska vidta lämpliga administrativa åtgärder, bland annat genom utbildning och förebyggande strategier, för att undvika intressekonflikter, inbegripet konflikter som rör frågor som kan uppstå efter det att en anställning upphört.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska översända sin årsrapport till Europaparlamentet som får lägga fram synpunkter och slutsatser.

1.  Eurojust ska översända sin årsrapport till Europaparlamentet och de nationella parlamenten, som får lägga fram synpunkter och slutsatser.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Innan en nyutnämnd ordförande för kollegiet tillträder sin tjänst ska han eller hon uppmanas att göra ett uttalande inför det eller de ansvariga utskotten i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiets ordförande ska på begäran inställa sig inför Europaparlamentet för att diskutera frågor med anknytning till Eurojust och i synnerhet för att lägga fram dess årsrapport, med beaktande av diskretions- och tystnadsplikten. Diskussionerna ska inte hänvisa direkt eller indirekt till konkreta åtgärder med anknytning till specifika operativa ärenden.

2.  Under sin mandatperiod ska kollegiets ordförande på Europaparlamentets begäran inställa sig inför detta för att diskutera frågor med anknytning till Eurojust och i synnerhet för att lägga fram dess årsrapporter, med beaktande av diskretions- och tystnadsplikten. Diskussionerna ska inte, vare sig direkt eller indirekt, handla om konkreta åtgärder i samband med specifika operativa ärenden.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver de informations- och samrådsskyldigheter som anges i denna förordning ska Eurojust översända följande till Europaparlamentet i informationssyfte:

3.  Utöver de informations- och samrådsskyldigheter som anges i denna förordning ska Eurojust översända följande till Europaparlamentet och de nationella parlamenten på respektive officiella språk för kännedom:

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Dokument med den årliga och fleråriga programplaneringen.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Europeiska datatillsynsmannens årsrapport.

utgår

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Eurojust ska översända sin årsrapport till de nationella parlamenten. Eurojust ska även översända de handlingar som avses i punkt 3 till de nationella parlamenten.

utgår

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 55a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 55a

 

Yttranden över föreslagna rättsakter

 

Kommissionen och de berörda medlemsstaterna får begära ett yttrande av Eurojust över alla förslag till rättsakter som avses i artikel 76 i EUF-fördraget.

Motivering

Ändringsförslaget införlivar bestämmelserna i artikel 32.3 i rådets beslut 2002/187/RIF i dess ändrade lydelse från 2008, som oförklarligt nog inte ingår i detta kommissionsförslag.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kollegiet ska med två tredjedelars majoritet av sina medlemmar besluta om Eurojusts interna språkordning.

Motivering

Denna ändring införs i syfte att behålla samma språkordning i denna förordning som i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Nationella medlemmar, biträdande nationella medlemmar och assisterande nationella medlemmar som avses i artikel 7, Eurojusts personal, nationella kontaktpersoner och personuppgiftsombudet ska omfattas av tystnadsplikt beträffande all information som kommer till deras kännedom under deras ämbetsutövning.

1.  De nationella medlemmar, biträdande nationella medlemmar och assisterande nationella medlemmar som avses i artikel 7, Eurojusts personal, de nationella kontaktpersonerna, de utstationerade nationella experterna, sambandspersonerna, dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannens ledamöter och personal ska omfattas av tystnadsplikt beträffande all information som kommer till deras kännedom under deras ämbetsutövning.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tystnadsplikten ska gälla all information som Eurojust tar emot, såvida inte informationen redan har offentliggjorts eller är tillgänglig för allmänheten.

4.  Tystnadsplikten ska gälla all information som Eurojust tar emot eller utbyter, såvida inte informationen redan har offentliggjorts eller är tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemmar och Europeiska datatillsynsmannens personal ska omfattas av tystnadsplikt avseende all information som kommer till deras kännedom under deras ämbetsutövning.

utgår

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiet ska inom sex månader från det datum då det första mötet äger rum anta detaljerade regler avseende tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.

2.  Styrelsen ska inom sex månader från den dag då det första mötet äger rum utarbeta detaljerade regler avseende tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001, vilka ska antas av kollegiet.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Eurojust ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över sina styrelseledamöter och över sina externa och interna experter tillsammans med deras respektive intresseförklaringar och meritförteckningar. Protokollen från kollegiets och styrelsens sammanträden ska systematiskt offentliggöras.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att främja kampen mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet enligt förordning (EG) nr 1073/1999 ska den inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om internutredningar vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och anta lämpliga bestämmelser som gäller för alla Eurojusts anställda genom användning av den mall som anges i bilagan till avtalet.

1.  För att underlätta bekämpning av bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet enligt förordning (EU) nr 883/2013 ska Eurojust inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och anta lämpliga bestämmelser som ska gälla Eurojusts samtliga anställda genom användning av mallen i bilagan till avtalet.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit medel från Eurojust.

2.  Europeiska revisionsrätten ska regelbundet utföra revisioner av regelefterlevnad och resultat avseende Eurojusts verksamhet, på grundval av handlingar eller kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit EU-medel från Eurojust.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Olaf kan genomföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 1073/2009 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/9622 i syfte att fastställa om det har förekommit några oegentligheter som skadar unionens finansiella intressen i samband med utgifter som finansieras av Eurojust.

3.  Olaf kan genomföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 883/2013och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/9622 i syfte att fastställa om det har förekommit några oegentligheter som skadar unionens ekonomiska intressen i samband med utgifter som finansieras av Eurojust.

__________________

__________________

22 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Eurojusts personal, den administrativa direktören och medlemmarna i kollegiet och styrelsen ska utan dröjsmål, och utan att deras ansvarighet kan ifrågasättas på grund av detta, underrätta Olaf om bedrägerier som de har fått kännedom om under sin tjänsteutövning eller sina uppdrag. Om de inte uppfyller denna skyldighet och underlåter att underrätta Olaf om bedrägerier som de har kännedom om, ska de bli personligen ansvariga för följderna.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 62 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Säkerhetsregler om skydd av sekretessbelagda uppgifter

Säkerhetsbestämmelser för skydd av känsliga icke säkerhetsskyddsklassificerade och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eurojust ska tillämpa de säkerhetsregler som ingår i kommissionens säkerhetsregler för skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter och känsliga icke-sekretessbelagda uppgifter i enlighet med vad som anges i bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom23. Detta ska bland annat omfatta bestämmelser om utbyte, hantering och lagring av sådana uppgifter.

Eurojust ska fastställa interna bestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter vilka ska överensstämma med rådets beslut 2013/488/EU för att sörja för en likvärdig skyddsnivå för sådana uppgifter.

__________________

__________________

23 EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

 

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 62 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Eurojust ska fastställa interna bestämmelser om hantering av och sekretess för information och om skydd för känsliga icke säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, inbegripet för framställning och behandling av sådana uppgifter vid Eurojust.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I händelse av utomobligatoriskt ansvar ska Eurojust, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas lagstiftning och oberoende av allt eventuellt ansvar enligt artikel 37, gottgöra all eventuell skada som kollegiet eller Eurojusts personal har orsakat vid utförandet av deras uppgifter.

3.  I händelse av utomobligatoriskt ansvar ska Eurojust, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas lagstiftning och oberoende av allt eventuellt ansvar enligt unionsrätten, gottgöra all eventuell skada som kollegiet eller Eurojusts personal har orsakat vid utförandet av sina uppgifter.

Motivering

Artikel 37 stryks eftersom den redan omfattas av den nya förordningen nr 45/2001.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Terrorism

–  Terrorism, terroristbrott, brott med anknytning till en terroristgrupp och brott med anknytning till terroristverksamhet:

Motivering

Tillägget är nödvändigt för att anpassa denna förteckning till direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Penningtvätt

–  (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

Förteckningen över de former av grov brottslighet som Eurojust har behörighet att hantera bör överensstämma med förteckningen över brott i Europolförordningen ((EU) 2016/794). (Berör här inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Mord, grov misshandel

–  Mord och grov misshandel

Motivering

Förteckningen över de former av grov brottslighet som Eurojust har behörighet att hantera bör överensstämma med förteckningen över brott i Europolförordningen ((EU) 2016/794). Ändringen införs för att hålla bilagorna konsekventa och bevara samstämmigheten mellan de båda rättsakterna.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Organiserad stöld

–  Rån och grov stöld

Motivering

Förteckningen över de former av grov brottslighet som Eurojust har behörighet att hantera bör överensstämma med förteckningen över brott i Europolförordningen ((EU) 2016/794). Ändringen införs för att hålla bilagorna konsekventa och bevara samstämmigheten mellan de båda rättsakterna.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Människosmuggling

–  Illegal människosmuggling

Motivering

Förteckningen över de former av grov brottslighet som Eurojust har behörighet att hantera bör överensstämma med förteckningen över brott i Europolförordningen ((EU) 2016/794). Ändringen införs för att hålla bilagorna konsekventa och bevara samstämmigheten mellan de båda rättsakterna.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Olaga handel med utrotningshotade djurarter

–  Olaga handel med djurarter, inbegripet utrotningshotade arter

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Miljöbrott

–  Miljöbrott, däribland förorening från fartyg

Motivering

Förteckningen över de former av grov brottslighet som Eurojust har behörighet att hantera bör överensstämma med förteckningen över brott i Europolförordningen ((EU) 2016/794). Ändringen införs för att hålla bilagorna konsekventa och bevara samstämmigheten mellan de båda rättsakterna.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Förorening från fartyg

utgår

Motivering

Förteckningen över de former av grov brottslighet som Eurojust har behörighet att hantera bör överensstämma med förteckningen över brott i Europolförordningen ((EU) 2016/794). Ändringen införs för att hålla bilagorna konsekventa och bevara samstämmigheten mellan de båda rättsakterna.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 1 – strecksats 30a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande, inbegripet material med övergrepp mot barn och kontaktsökning med barn i sexuellt syfte

Motivering

Förteckningen över de former av grov brottslighet som Eurojust har behörighet att hantera bör överensstämma med förteckningen över brott i Europolförordningen ((EU) 2016/794). Ändringen införs för att hålla bilagorna konsekventa och bevara samstämmigheten mellan de båda rättsakterna.


MOTIVERING

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) inrättades genom rådets beslut 2002/187/RIF för att stärka kampen mot grov organiserad brottslighet i Europeiska unionen. Sedan dess har Eurojust underlättat samordningen och samarbetet mellan nationella utredande organ och åklagarmyndigheter vid hanteringen av ärenden som berör olika medlemsstater. Eurojust har hjälpt till att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och överbrygga skillnaderna mellan de olika rättssystemen och rättstraditionerna inom EU. Genom att snabbt lösa rättsproblem och identifiera behöriga myndigheter i andra länder har Eurojust underlättat utförandet av begäranden om rättsligt bistånd och användning av rättsinstrument för ömsesidigt erkännande och förbättrat den gränsöverskridande lagföringen.

Den 17 juli 2013 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust). Den föreslagna förordningen omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Rådet har antagit en partiell allmän riktlinje, med undantag för bestämmelserna om Europeiska åklagarmyndigheten.

Såsom kommissionen konstaterar i sitt förslag till förordning har det under det senaste årtiondet skett en dramatisk ökning av den organiserade gränsöverskridande brottsligheten. Det gäller särskilt terrorism, narkotikahandel, it-brottslighet och barnpornografi. Gemensamt för dessa brottstyper är att de begås över gränserna av extremt rörliga och flexibla grupper som är verksamma i många medlemsstater och på många brottsområden, varför det enligt kommissionens mening krävs en ”samordnad alleuropeisk insats”. Mot denna bakgrund spelar Eurojust fortfarande en extremt viktig roll för att förbättra det rättsliga samarbetet och samordningen mellan behöriga rättsliga myndigheter i medlemsstaterna och biträda utredningar som inbegriper tredjeländer.

Generellt sett instämmer föredraganden hittills med rådets ståndpunkt och har därför anpassat en central del av sitt betänkande till rådets partiella allmänna riktlinje. Eftersom det fördjupade samarbetet om Europeiska åklagarmyndigheten antogs i rådet behöver öppna artiklar och bestämmelser i Eurojusttexten bara anpassas.

Förbindelser med Europeiska åklagarmyndigheten

I samma kontext föreslog kommissionen genomgripande åtgärder som syftar till inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet. Reformen av Eurojust blev nödvändig eftersom artikel 86.1 i EUF-fördraget föreskriver att en europeisk åklagarmyndighet ˮsom baseras på Eurojustˮ ska inrättas. Eftersom rådet inte lyckades inrätta Europeiska åklagarmyndigheten enhälligt anmälde 19 medlemsstater sitt intresse att delta i det fördjupade samarbetet.

Föredraganden ställer sig i princip positiv till inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten, dock med förbehållet att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna måste följas, så att nationell lagföring är regeln. Föredraganden beklagar dock att Europeiska åklagarmyndigheten kommer att inrättas genom ett fördjupat samarbete. Endast ett inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten med enhällighet skulle ha inneburit ett verkligt mervärde för rättsliga och inrikes frågor i EU.

I allmänhet innehåller denna förordning de bestämmelser som är nödvändiga för att reglera förbindelserna mellan Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten.

Därför måste befogenheterna definieras tydligt och på ett sådant sätt att rättsläget blir klart. På så sätt undviks luckor i åtalssystemet och överlappande förfaranden.

Med tanke på att Europeiska åklagarmyndigheten inte har exklusiv utan delad behörighet när det gäller brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen skulle föredraganden vilja lyfta fram en möjlig behörighetskonflikt på denna punkt och uppmanar medlagstiftarna att hålla sig till exakta definitioner och en avgränsning av behörigheterna.

Eurojusts uppgifter och behörighet regleras i kapitel 1 i förslaget, med en förteckning över de typer av grov brottslighet som Eurojust enligt artikel 3.1 har behörighet över i bilaga I till förslaget till förordning.

Eurojust förblir hur som helst behörigt för brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen när Europeiska åklagarmyndigheten inte är behörig. Detta innebär Eurojust är behörigt att stödja medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten i alla ärenden som rör brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

Dataskydd

Förordningen innehåller specifika dataskyddsbestämmelser för behandling av uppgifter. Föredraganden välkomnar särskilt den åtskillnad mellan operativa personuppgifter och administrativa personuppgifter som införts av rådet. Denna förordning bör föreskriva om dataskyddsbestämmelser endast för behandling av personuppgifter för operativa ändamål. Förordning (EG) nr 45/2001 ska vara tillämplig på alla administrativa personuppgifter som innehas av Eurojust. Samma specifika dataskyddssystem gäller för Europol enligt förordning (EU) 2016/794 och Europeiska åklagarmyndigheten. Det erkänns i förklaring nr 21, som fogats till fördragen, att ”det på grund av de särskilda förhållanden som gäller på områdena för straffrättsligt samarbete och polissamarbete kan visa sig bli nödvändigt med särskilda regler om skydd av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter på dessa områden [rättsliga och inrikes frågor], på grundval av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. Föredraganden varnar kraftfullt medlagstiftarna för att utöka tillämpningsområdet till operativa uppgifter under den pågående reformen av förordning (EG) nr 45/2001.

Eurojusts struktur och organisation

Eurojust består av en nationell medlem från varje medlemsstat. Medlemmarna är domare, åklagare eller poliser med motsvarande behörighet.

Kollegiet sköter de operativa uppgifterna, understöder och samordnar de nationella utredningarna och inriktar sig därmed på kärnverksamheten. Normalt sett är kollegiet sammansatt av alla nationella medlemmar. Rådet har stärkt åtskillnaden mellan operativa och administrativa uppgifter genom att ge alla ledningsbefogenheter till styrelsen. Föredraganden har gått till väga på samma sätt. Avsikten är att se till att Eurojust fungerar effektivt och ekonomiskt, genom att de nationella medlemmarna stöds av styrelsen, så att de kan koncentrera sig på sina operativa uppgifter. Rådet och föredraganden har dock beslutat att begränsa kommissionens närvaro till en företrädare i styrelsen, i linje med förordning (EU) 2016/794.

Brexit, Irland och Danmark

Förenade kungariket och Irland har inte meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning i enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördragen.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördragen, deltar Danmark inte i antagandet av den föreslagna förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

Föredraganden beklagar att ovannämnda länder inte önskar delta i antagandet av den föreslagna förordningen. Han föreslår därför att man ska överväga att förhandla om samarbetsavtal mellan Eurojust och dessa medlemsstater, väl medveten om att samarbetsavtal normalt sett ingås med tredjeländer. Föredraganden vill emellertid understryka att samarbete inom rättsliga och inrikes frågor är av yttersta vikt för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.

Slutsats

Föredraganden drar slutsatsen att förslaget måste anpassas till rådets partiella allmänna riktlinje och förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten. Vidare behöver dataskyddsbestämmelserna uppdateras. Dessutom, när det gäller behörighet och i synnerhet när det gäller brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, är exakta definitioner och en avgränsning av behörigheten mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust av största betydelse.


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (15.9.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Föredragande av yttrande: Ingeborg Gräßle

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ansvarigt utskott att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Medan den europeiska åklagarmyndigheten ska ha exklusiv behörighet att utreda och åtala brott som skadar unionens finansiella intressen ska Eurojust kunna stödja nationella myndigheter när de utreder och åtalar dessa typer av brott i enlighet med den förordning som inrättar den europeiska åklagarmyndigheten.

(5)  Eftersom Europeiska åklagarmyndigheten inrättas genom ett fördjupat samarbete, är förordningen om genomförande av ett fördjupat samarbete för inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten bindande endast för de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet. För de medlemsstater som inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten förblir Eurojust därför fullständigt behörigt för brott som skadar unionens finansiella intressen. För de medlemsstater som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten bör Eurojust kunna stödja nationella myndigheter när de utreder och åtalar dessa typer av brott i enlighet med den förordning som inrättar den europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Fördelningen av befogenheter mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust när det gäller brott som skadar unionens ekonomiska intressen måste fastställas tydligt. Eurojust bör kunna utöva sin behörighet i ärenden som rör både de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet för inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten och medlemsstater som inte gör det. I sådana fall bör Eurojust agera på begäran av dessa icke deltagande medlemsstater eller på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten. Eurojust förblir under alla omständigheter behörigt för brott mot unionens ekonomiska intressen när Europeiska åklagarmyndigheten inte är behörig, eller när den är behörig men inte utövar sin behörighet. De medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet för inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten får ändå begära Eurojusts stöd i alla ärenden som rör brott som skadar unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är nödvändigt att förse Eurojust med en administrativ struktur och förvaltningsstruktur som gör det möjligt för den att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt och som uppfyller de principer som gäller för EU:s byråer samtidigt som man bevarar Eurojusts särskilda egenskaper och skyddar dess oberoende vid utförandet av dess operativa uppgifter. I detta syfte ska de nationella medlemmarnas, kollegiets och den administrativa direktörens uppgifter tydliggöras och en styrelse ska inrättas.

(12)  Det är nödvändigt att förse Eurojust med en administrativ struktur och förvaltningsstruktur som gör det möjligt för byrån att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt, alltid i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och som uppfyller de principer som gäller för EU:s byråer samtidigt som man bevarar Eurojusts särskilda egenskaper och skyddar dess oberoende vid utförandet av dess operativa uppgifter. I detta syfte ska de nationella medlemmarnas, kollegiets och den administrativa direktörens uppgifter tydliggöras och en styrelse ska inrättas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Kommissionen ska finnas representerad i kollegiet när det utför sina förvaltningsuppgifter och i styrelsen för att säkerställa icke-operativ tillsyn och strategisk vägledning av Eurojust.

(15)  Kommissionen ska finnas representerad i kollegiet när det diskuterar eller godkänner administrativa ärenden, och i styrelsen för att säkerställa icke-operativ tillsyn och strategisk vägledning av Eurojust.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att garantera Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende ska byrån beviljas en autonom budget med intäkter som i huvudsak kommer från ett bidrag från EU:s budget, med undantag för löner och arvoden för de nationella medlemmarna och stödpersonerna, vilka ska betalas av deras ursprungsmedlemsstater. EU:s budgetförfarande bör gälla i den utsträckning som EU:s bidrag och andra subventioner som ska belasta EU:s allmänna budget berörs. Revisionen av räkenskaperna ska utföras av Europeiska revisionsrätten.

(30)  För att garantera Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende ska byrån beviljas en autonom budget med intäkter som i huvudsak kommer från ett bidrag från EU:s budget, med undantag för löner och arvoden för de nationella medlemmarna och stödpersonerna, vilka ska betalas av deras ursprungsmedlemsstater. EU:s budgetförfarande bör gälla i den utsträckning som EU:s bidrag och andra subventioner som ska belasta EU:s allmänna budget berörs. Revisionen av räkenskaperna ska utföras av Europeiska revisionsrätten och godkännas av Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att garantera Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende ska byrån beviljas en autonom budget med intäkter som i huvudsak kommer från ett bidrag från EU:s budget, med undantag för löner och arvoden för de nationella medlemmarna och stödpersonerna, vilka ska betalas av deras ursprungsmedlemsstater. EU:s budgetförfarande bör gälla i den utsträckning som EU:s bidrag och andra subventioner som ska belasta EU:s allmänna budget berörs. Revisionen av räkenskaperna ska utföras av Europeiska revisionsrätten.

(30)  För att garantera Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende ska byrån beviljas en autonom budget som är tillräckligt stor för att byrån ska kunna utföra sitt arbete på rätt sätt och vars intäkter i huvudsak kommer från ett bidrag från EU:s budget, med undantag för löner och arvoden för de nationella medlemmarna och stödpersonerna, vilka ska betalas av deras ursprungsmedlemsstater. EU:s budgetförfarande bör gälla i den utsträckning som EU:s bidrag och andra subventioner som ska belasta EU:s allmänna budget berörs. Revisionen av räkenskaperna ska utföras av Europeiska revisionsrätten.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojusts behörighet ska omfatta de typer av brottslighet som förtecknas i bilaga 1. Dock ska dess behörighet inte inbegripa de brott som omfattas av den europeiska åklagarmyndighetens behörighet.

1.  Eurojusts behörighet ska omfatta de typer av brottslighet som förtecknas i bilaga 1. Dock ska Eurojust i allmänhet inte utöva sin behörighet när det gäller brott för vilka den europeiska åklagarmyndigheten utövar sin behörighet. Som ett undantag från denna allmänna regel ska Eurojust utöva sin behörighet i brottsfall som

 

  inbegriper medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet, men som avser brott för vilka Europeiska åklagarmyndigheten inte utövar sin behörighet,

 

  inbegriper medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet om inrättande av den myndigheten, och avser brott som behandlas på begäran av dessa medlemsstater eller på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten.

 

För detta ändamål ska Eurojust, Europeiska åklagarmyndigheten och de berörda medlemsstaterna samråda och samarbeta med varandra. De närmare föreskrifterna för utövandet av behörighet i enlighet med denna punkt ska regleras genom ett samarbetsavtal i enlighet med artikel 38.2a.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  stödja de unionscentrum med specialkunskap som utvecklats av Europol och andra unionsorgan,

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid utförandet av dess uppgifter får Eurojust anmoda de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs med angivande av dess skäl att

2.  Vid utförandet av sina uppgifter kan Eurojust, med angivande av sina skäl, anmoda de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs att

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eurojust får också

3.  Eurojust kan också

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  vid behov delta i gemensamma utredningsgrupper, inbegripet upprättandet av dem.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kollegiet ska vara sammansatt av

1.  Kollegiet ska vara sammansatt av samtliga nationella medlemmar för operativa frågor och dessutom, om förvaltningsmässiga eller administrativa frågor diskuteras eller antas, av två företrädare för kommissionen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  alla nationella medlemmar när kollegiet utför sina operativa uppgifter enligt artikel 4,

utgår

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  alla nationella medlemmar och två representanter från kommissionen när kollegiet utför sina förvaltningsuppgifter enligt artikel 14.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om inget annat anges ska kollegiet fatta beslut med en majoritet av sina medlemmar.

1.  Om inget annat anges, och om konsensus inte kan uppnås, ska kollegiet fatta beslut med en majoritet av sina medlemmar.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  anta regler för förebyggande och hantering av intressekonflikter med avseende på dess medlemmar,

f)  anta regler för upptäckt och förebyggande eller hantering av intressekonflikter med avseende på sina medlemmar,

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiet ska i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta ett beslut som fattats på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda som delegerar de relevanta befogenheterna för tillsättningsmyndigheten till den administrativa direktören och definierar de villkor enligt vilka denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den administrativa direktören ska ha behörighet att vidaredelegera dessa befogenheter.

2.  Kollegiet ska i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta ett beslut som fattats på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda som delegerar de relevanta befogenheterna för tillsättningsmyndigheten till den administrativa direktören och definierar de villkor enligt vilka denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den administrativa direktören ska ha behörighet att vidaredelegera dessa befogenheter. Den administrativa direktören ska vid kollegiets nästkommande sammanträde avge rapport om delegeringen eller vidaredelegeringen av dessa befogenheter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När särskilda omständigheter så kräver kan kollegiet temporärt besluta att upphäva delegeringen av befogenheterna för tillsättningsmyndigheten till den administrativa direktören och till dem som vidaredelegerats dem av den senare och själv utöva dessa befogenheter eller delegera dem till en av sina medlemmar eller till en annan tjänsteman än den administrativa direktören.

3.  När särskilda omständigheter så kräver kan kollegiet, genom motiverat beslut, temporärt besluta att upphäva delegeringen av befogenheterna för tillsättningsmyndigheten till den administrativa direktören och till dem som vidaredelegerats dem av den senare och själv utöva dessa befogenheter eller delegera dem till en av sina medlemmar eller till en annan tjänsteman inom Eurojust än den administrativa direktören. Kollegiet ska skriftligen och inom fem arbetsdagar informera kommissionen och Europaparlamentet om sådana beslut om upphävande, noggrant förklara skälen och specificera genomförandebestämmelserna för nya eller tillfälliga bestämmelser avseende byråns förvaltning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den administrativa direktören ska utses av kollegiet från en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen efter ett öppet urvalsförfarande. I syfte att ingå den administrativa direktörens avtal ska Eurojust representeras av kollegiets ordförande.

2.  Den administrativa direktören ska utses av kollegiet på grundval av meriter, dokumenterad administrativ och arbetsledande kompetens och relevant erfarenhet, från en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen efter det att en inbjudan att anmäla intresse offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra källor, i enlighet med Eurojusts arbetsordning, och efter en öppen och transparent uttagning. Kollegiet ska besluta i enlighet med Europaparlamentets yttrande på grundval av en gemensam rekommendation från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och budgetkontrollutskottet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den sökande som kollegiet valt ska före sin utnämning svara på frågor från ledamöter av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och budgetkontrollutskott.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Mandatperioden för den administrativa direktören ska vara fem år. I slutet av denna period ska kommissionen utföra en bedömning som tar hänsyn till utvärderingen av den administrativa direktörens arbete.

3.  Mandatperioden för den administrativa direktören ska vara fyra år. I slutet av denna period ska kommissionen utföra en bedömning som tar hänsyn till utvärderingen av den administrativa direktörens arbete.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kollegiet kan förlänga den administrativa direktörens mandatperiod en gång med högst fem år på förslag från kommissionen som tar hänsyn till den bedömning som avses i punkt 3.

4.  Kollegiet kan förlänga den administrativa direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år på förslag från kommissionen som tar hänsyn till den bedömning som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den administrativa direktören ska vara ansvarig inför kollegiet och styrelsen.

6.  Den administrativa direktören ska vara ansvarig inför kollegiet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den administrativa direktören kan endast sägas upp genom ett beslut från kollegiet som ingriper på grundval av ett förslag från kommissionen.

7.  Den administrativa direktören kan endast sägas upp genom ett beslut från kollegiet, som ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet av sina medlemmar och på grundval av ett förslag från kommissionen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  att utarbeta en handlingsplan som följer upp slutsatserna från de interna och externa revisionsrapporterna, utvärderingarna och utredningarna, inbegripet de från den europeiska datatillsynsmannen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och att rapportera om utvecklingen två gånger om året till styrelsen, kommissionen och den europeiska datatillsynsmannen,

f)  att utarbeta en handlingsplan som följer upp slutsatserna från de interna och externa revisionsrapporterna, utvärderingarna och utredningarna, inbegripet dem från Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, och att rapportera om utvecklingen två gånger om året till styrelsen, kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska datatillsynsmannen,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja)  att inom sex månader efter inrättandet fastställa en strategi för att förebygga och hantera intressekonflikter,

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

jb)  att utarbeta en strategi för skydd av visselblåsare.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den administrativa direktören ska lägga fram varje strategi för styrelsen. Den administrativa direktören ska inrätta förfaranden för regelbundna översyner av varje strategi (strategi för bedrägeribekämpning, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd för visselblåsare) och deras respektive genomförandebestämmelser. Den första översynen ska göras inom sex månader efter fastställandet av dessa tre strategier.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska upprätta och upprätthålla en särskild förbindelse med den europeiska åklagarmyndigheten som baseras på ett nära samarbete och utveckling av operativa, administrativa och förvaltningsmässiga inbördes förbindelser i enlighet med vad som anges nedan. I detta syfte ska den europeiska åklagaren och Eurojusts ordförande träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

1.  Eurojust ska upprätta och upprätthålla en särskild förbindelse med den europeiska åklagarmyndigheten som baseras på ett nära samarbete och utveckling av operativa, administrativa och förvaltningsmässiga inbördes förbindelser i enlighet med vad som anges nedan. I detta syfte ska den europeiska åklagaren och Eurojusts ordförande träffas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse, och upprätta en handlingsplan för skydd av unionens ekonomiska intressen, i vilken deras respektive behörighetsområden ska beaktas.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eurojust ska stödja driften av den europeiska åklagarmyndigheten genom tjänster som tillhandahålls av dess personal. Sådant stöd ska under alla omständigheter omfatta

Europeiska åklagarmyndigheten får förlita sig på stöd och resurser från Eurojusts förvaltning. Eurojust får för detta ändamål tillhandahålla Europeiska åklagarmyndigheten tjänster av gemensamt intresse.

 

Uppgifter om de tjänster som ska tillhandahållas ska fastställas i en överenskommelse mellan Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  tekniskt stöd vid utarbetandet av årsbudgeten, det programplaneringsdokument som innehåller den årliga och fleråriga programplaneringen samt förvaltningsplanen,

utgår

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  tekniskt stöd vid personalrekrytering och karriärförvaltning,

utgår

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  säkerhetstjänster,

utgår

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  it-tjänster,

utgår

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  ekonomisk förvaltning, bokföring och revisionstjänster,

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  andra tjänster av gemensamt intresse.

utgår

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter om de tjänster som ska tillhandahållas ska fastställas i en överenskommelse mellan Eurojust och den europeiska åklagarmyndigheten.

utgår

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Olaf kan bidra till Eurojusts samordningsarbete beträffande skyddet av EU:s finansiella intressen i enlighet med sitt bemyndigande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr /2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 samt av rådets förordning (Euratom) nr 1074/99.

2.  Olaf kan bidra till Eurojusts samordningsarbete beträffande skyddet av EU:s finansiella intressen i enlighet med sitt bemyndigande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 samt av rådets förordning (Euratom) nr 1074/99.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Med anledning av mottagandet och överföringen av information mellan Eurojust och Olaf, och utan att det påverkar artikel 8, ska medlemsstaterna garantera att Eurojusts nationella medlemmar ska betraktas som behöriga myndigheter av medlemsstaterna uteslutande vid tillämpningen av förordning (EG) nr 1073/199919 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999. Informationsutbytet mellan Olaf och de nationella medlemmarna ska inte påverka den information som ska lämnas till andra behöriga myndigheter enligt dessa förordningar.

3.  Med anledning av mottagandet och överföringen av information mellan Eurojust och Olaf, och utan att det påverkar artikel 8, ska medlemsstaterna garantera att Eurojusts nationella medlemmar ska betraktas som behöriga myndigheter av medlemsstaterna uteslutande vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Informationsutbytet mellan Olaf och de nationella medlemmarna ska inte påverka den information som ska lämnas till andra behöriga myndigheter enligt dessa förordningar.

_________________

 

19 EGT L 136, 31.5.1999, s. 8.

 

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust får upprätta samarbetsavtal med de enheter som anges i artikel 38.1.

1.  Eurojust får upprätta samförståndsavtal med de enheter som anges i artikel 38.1.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 kan Eurojust tillåta överföringar av personuppgifter till tredjeländer, internationella organisationer eller Interpol i varje enskilt fall om

2.  Genom undantag från punkt 1 kan Eurojust tillåta överföringar av personuppgifter till tredjeländer, internationella organisationer eller Interpol i varje enskilt fall om, och endast om, ett eller flera av följande villkor är uppfyllt:

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  överföringen på annat sätt är nödvändig eller rättsligt motiverad på grundval av ett viktigt allmänintresse inom EU eller medlemsstaterna, i enlighet med vad som erkänns genom EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, eller för upprättandet, utövandet eller försvar av laga rätt, eller om

c)  överföringen på annat sätt är nödvändig eller rättsligt motiverad på grundval av ett viktigt allmänintresse inom EU eller medlemsstaterna, i enlighet med vad som erkänns genom EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, eller för upprättande, utövande eller försvar av laga rätt.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De anslag som utgör bidraget till Eurojust ska godkännas av budgetmyndigheten.

6.  De anslag som utgör unionens bidrag till Eurojust ska godkännas av budgetmyndigheten.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 1 mars efter varje räkenskapsår ska Eurojusts räkenskapsförare översända de preliminära räkenskaperna till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten.

1.  Senast den 1 mars efter varje räkenskapsår ska Eurojusts räkenskapsförare översända de preliminära räkenskaperna såväl till kommissionens räkenskapsförare som till revisionsrätten.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eurojust ska översända rapporten om budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den 31 mars nästkommande räkenskapsår.

2.  Eurojust ska översända rapporten om budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning till Europaparlamentet, till rådet och till revisionsrätten senast den 31 mars nästkommande räkenskapsår.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a.  Ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget ska beviljas av Europaparlamentet på rådets rekommendation, efter ett förfarande som är jämförligt med det som avses i artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artiklarna 164–166 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, och baseras på revisionsrättens revisionsberättelse.

 

Om Europaparlamentet vägrar att bevilja ansvarsfrihet ska den administrativa direktören lämna in sin avskedsansökan till kollegiet, som ska fatta ett slutgiltigt beslut grundat på en analys av omständigheterna.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiet ska anta ett beslut om fastställande av regler för Eurojusts utsändande av nationella experter.

2.  Kollegiet ska anta ett beslut om fastställande av regler för Eurojusts utsändande av nationella experter och om användning av annan personal, särskilt för att undvika potentiella intressekonflikter.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Eurojust ska vidta lämpliga administrativa åtgärder, bland annat genom utbildning och förebyggande strategier, för att undvika intressekonflikter, inbegripet konflikter som rör frågor som kan uppstå efter det att en anställning upphört.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver de informations- och samrådsskyldigheter som anges i denna förordning ska Eurojust översända följande till Europaparlamentet i informationssyfte:

3.  Utöver de informations- och samrådsskyldigheter som anges i denna förordning ska Eurojust i informationssyfte översända följande till Europaparlamentet och till de nationella parlamenten på respektive officiella språk:

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Eurojust ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över sina styrelseledamöter och över sina externa och interna experter tillsammans med deras respektive intresseförklaringar och meritförteckningar. Protokollen från kollegiets och styrelsens sammanträden ska systematiskt offentliggöras.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att främja kampen mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet enligt förordning (EG) nr 1073/1999 ska den inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om internutredningar vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och anta lämpliga bestämmelser som gäller för alla Eurojusts anställda genom användning av den mall som anges i bilagan till avtalet.

1.  För att främja kampen mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet enligt förordning (EU) nr 883/2013 ska Eurojust, inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande, ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om internutredningar vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och anta lämpliga bestämmelser som gäller för alla Eurojusts anställda genom användning av den mall som anges i bilagan till avtalet.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit medel från Eurojust.

2.  Revisionsrätten ska regelbundet utföra revisioner av regelefterlevnad och resultat avseende Eurojusts verksamhet, på grundval av handlingar eller kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit EU-medel från Eurojust.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Olaf kan genomföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 1073/2009 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/9622 i syfte att fastställa om det har förekommit några oegentligheter som skadar unionens finansiella intressen i samband med utgifter som finansieras av Eurojust.

3.  Olaf kan genomföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i förordning (EU) nr 883/2013 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/9622 i syfte att fastställa om det har förekommit några oegentligheter som skadar unionens finansiella intressen i samband med utgifter som finansieras av Eurojust.

_________________

_________________

22 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Eurojusts personal, den administrativa direktören och medlemmarna i kollegiet respektive styrelsen ska utan dröjsmål, och utan att deras ansvarighet kan ifrågasättas på grund av detta, informera Olaf om bedrägerier som de har fått kännedom om under sin tjänsteutövning eller sina uppdrag. Om de inte uppfyller denna skyldighet och underlåter att informera Olaf om bedrägerier som de känner till, kommer de att anses personligen ansvariga för följderna av detta.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Bilaga 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  kön,

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Bilaga 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  kön,

(Berör inte den svenska versionen.)

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Referensnummer

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

10.9.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

Tidigare föredragande av yttrande

Monika Hohlmeier

Behandling i utskott

13.7.2017

 

 

 

Antagande

11.9.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Julia Pitera

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (11.10.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Föredragande av yttrande: António Marinho e Pinto

KORTFATTAD MOTIVERING

En europeisk integration i politiska och ekonomiska frågor kräver full integration på det rättsliga området i allmänhet.

Politiska organ bör inte blanda sig i de rättsliga myndigheternas arbete, och föredraganden anser därför att kommissionen inte bör medverka i Eurojusts beslutsprocess.

Brottsligheten, särskilt den ekonomiska brottsligheten, är ett hinder för den ekonomiska och sociala utvecklingen eftersom den bryter mot lagarna om social interaktion och snedvrider marknadsreglerna. Den bör bekämpas på ett effektivt sätt genom lämplig lagstiftning och genom domstolar som agerar snabbt och opartiskt.

Det allmänna synsättet i kommissionens förslag är att Europeiska åklagarmyndigheten (på engelska förkortad EPPO) inte är medlem av Eurojust och endast får närvara vid dess sammanträden som observatör utan rösträtt i enlighet med artikel 12e.2 och artikel 16.7.

I artikel 86.1 i EUF-fördraget sägs emellertid att Europeiska åklagarmyndigheten ska baseras på Eurojust, och för att bevara detta samband och se till att de gränsöverskridande brotten kan bekämpas effektivt, bör den europeiska åklagarmyndigheten i praktiken vara medlem av Eurojust.

I artikel 41.2 i förslaget fastställs att ”Eurojust ska behandla varje förfrågan om stöd från den europeiska åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål och i tillämpliga fall hantera sådana förfrågningar som om de mottagits från en nationell myndighet som är behörig för rättsligt samarbete”. Men samarbetet mellan Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten bör vara ännu mer nära.

I bilaga 1 till förslaget finns en förteckning över de typer av grov brottslighet som Europol har behörighet att hantera. ”Brott mot unionens finansiella intressen” ingår i denna förteckning.

I artikel 3.1 i förslaget anges att Eurojusts behörighet inte ska inbegripa ”de brott som omfattas av den europeiska åklagarmyndighetens behörighet”.

Dessa fastställs i artikel 86 i EUF-fördraget såsom ”brott som skadar unionens ekonomiska intressen”, vilket ökar risken för en potentiell konflikt avseende behörighetsområden mellan de olika organen.

Kommissionen anser att det, i ärenden som påverkar såväl unionens som medlemsstaternas ekonomiska intressen, enligt artikel 13 i förslaget till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (COM (2013)534), finns en möjlighet att behörigheten avseende sådana brott kan hänvisas tillbaka till de nationella myndigheterna.

I sådana fall skulle Eurojust kunna spela en samordnande roll, eftersom Eurojust även har behörighet att hantera brott som kan skada unionens ekonomiska intressen.

Men denna argumentering av kommissionen håller inte riktigt, på grund av följande:

(a) Inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är fortfarande under diskussion och det kan inte förutses att lösningen i artikel 13 finns kvar i den slutgiltiga texten.

(b) I vilket fall som helst kommer Europeiska åklagarmyndigheten att vara aktiv endast i ett begränsat antal medlemsstater (med fördjupat samarbete).

(c) Förfarandet kan vara för långsamt för att vara effektivt.

Även om förslaget bekräftar ”Eurojusts fullständiga autonomi och oberoende” (se skäl 30) vill kommissionen göra Eurojust till en EU-byrå som omfattas av den gemensamma strategi för decentraliserade organ som parlamentet, rådet och kommissionen enades om under 2012.

Denna vision inbegriper, till exempel, deltagande av två företrädare för kommissionen i Eurojusts administrativa arbete (”förvaltningsuppgifter”) – se artikel 10.1 b men även artikel 16.4.

Enligt kommissionens synsätt omfattar dessa uppgifter dock även val av Eurojusts ordförande och vice ordförande (artikel 14.1 k) som naturligtvis har mer än endast administrativa uppgifter.

I artikel 17.2 slås fast att den administrativa direktören ska utses av Eurojusts kollegium från en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen, vilket gör att kollegiets val begränsas.

I förslaget nämns inget om tvistlösning i behörighetskonflikter, vilket är en av de viktigaste uppgifterna för Eurojust enligt artikel 85.1 c i EUF-fördraget.

Förslaget säger ingenting om hur det passar ihop med rådets rambeslut 2009/948/RIF, som syftar till att förbättra det rättsliga samarbetet för att förhindra att två eller flera EU-länder samtidigt och parallellt bedriver straffrättsliga förfaranden mot samma person med avseende på samma omständigheter.

I detta beslut fastställs att EU-länderna kan utbyta information och samråda direkt om straffrättsliga förfaranden. Om enighet inte kan nås ska ärendet hänskjutas till Eurojust, när så är lämpligt och under förutsättning att ärendet ligger inom dess behörighet.

Eurojustförslaget vare sig ändrar eller återkallar rambeslutet, och kommissionens förslag innehåller inte heller några bestämmelser om överklagande eller prövning av Eurojusts beslut i frågor som gäller behörighetskonflikter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Eftersom den europeiska åklagarmyndigheten kommer att inrättas baseratEurojust inbegriper denna förordning de bestämmelser som är nödvändiga för att reglera förbindelserna mellan Eurojust och den europeiska åklagarmyndigheten.

(4)  Eftersom Europeiska åklagarmyndigheten inrättas genom ett fördjupat samarbete är förordningen om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten till alla delar bindande och direkt tillämplig endastmedlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet. För de medlemsstater som inte deltar i samarbetet kring den europeiska åklagarmyndigheten fortsätter därför Eurojust att vara fullt behörigt för de typer av brott som finns förtecknade i bilaga I till denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Även utvärderingen av rådets beslut 2002/187/RIF och det arbete som Eurojust utfört (slutrapporten av den 30 juni 2015) bör beaktas.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Eurojusts uppdrag att underlätta samordning och samarbete mellan de rättsliga myndigheterna ingår i ett sammanhang där det finns andra rättsliga instrument, såsom rådets rambeslut 2009/948/RIF 1a, vars bestämmelser därför bör anpassas efter denna förordning.

 

____________________

 

1a Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Denna förordning uppfyller de grundläggande rättigheter som stadfästs bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(8)  I denna förordning är de grundläggande rättigheterna och friheterna fullständigt respekterade, och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är helt och hållet säkerställda.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De former av grov brottslighet som berör två eller flera medlemsstater där Eurojust har behörighet ska fastställas. Dessutom ska ärenden som inte inbegriper två eller flera medlemsstater men för vilka det krävs lagföring på gemensamma grunder definieras. Sådana ärenden ska inbegripa utredningar och åtal som endast berör en medlemsstat och ett tredjeland samt ärenden som endast berör en medlemsstat och unionen.

(9)  De former av grov brottslighet som berör två eller flera medlemsstater där Eurojust har behörighet ska tydligt fastställas. Dessutom ska ärenden som inte inbegriper två eller flera medlemsstater men för vilka det krävs lagföring på gemensamma grunder definieras. Sådana ärenden ska inbegripa utredningar och åtal som endast berör en medlemsstat och ett tredjeland samt ärenden som endast berör en medlemsstat och unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Vid utförandet av dess operativa uppgifter vad gäller konkreta brottsfall ska Eurojust på begäran av behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller på eget initiativ ingripa antingen genom en eller flera av de nationella medlemmarna eller som ett kollegium.

(10)  Vid utförandet av sina operativa uppgifter vad gäller konkreta brottsfall ska Eurojust på begäran av behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller på eget initiativ ingripa antingen genom en eller flera av de nationella medlemmarna eller som ett kollegium. På begäran av en medlemsstats behöriga myndighet eller av kommissionen bör Eurojust även kunna bistå med utredningar som berör endast en medlemsstat men som har återverkningar runtom i EU.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att se till att Eurojust på lämpligt sätt kan stödja och samordna gränsöverskridande utredningar krävs det att alla nationella medlemmar har samma operativa befogenheter för att samarbeta sinsemellan och med nationella myndigheter på ett mer effektivt sätt. De nationella medlemmarna ska ges de befogenheter som gör det möjligt för Eurojust att på lämpligt sätt fullgöra sitt uppdrag. Dessa befogenheter ska inbegripa tillgång till relevant information i nationella offentliga register, utfärdande och verkställande av begäranden om ömsesidigt stöd och erkännande, direktkontakt och informationsutbyte med behöriga myndigheter, deltagande i gemensamma utredningsgrupper och, i överenskommelse med den behöriga nationella myndigheten eller i brådskande fall, förordnande av utredande åtgärder och kontrollerade leveranser.

(11)  För att se till att Eurojust på lämpligt sätt kan stödja och samordna gränsöverskridande utredningar krävs det att alla nationella medlemmar har samma operativa befogenheter för att samarbeta sinsemellan och med nationella myndigheter på ett mer enhetligt och effektivt sätt. De nationella medlemmarna ska ges de befogenheter som gör det möjligt för Eurojust att på lämpligt sätt fullgöra sitt uppdrag. Dessa befogenheter ska inbegripa tillgång till relevant information i nationella offentliga register, utfärdande och verkställande av begäranden om ömsesidigt stöd och erkännande, direktkontakt och informationsutbyte med behöriga myndigheter, deltagande i gemensamma utredningsgrupper och, i överenskommelse med den behöriga nationella myndigheten eller i brådskande fall, förordnande av utredande åtgärder och kontrollerade leveranser.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är nödvändigt att förse Eurojust med en administrativ struktur och förvaltningsstruktur som gör det möjligt för den att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt och som uppfyller de principer som gäller för EU:s byråer samtidigt som man bevarar Eurojusts särskilda egenskaper och skyddar dess oberoende vid utförandet av dess operativa uppgifter. I detta syfte ska de nationella medlemmarnas, kollegiets och den administrativa direktörens uppgifter tydliggöras och en styrelse ska inrättas.

(12)  Det är nödvändigt att förse Eurojust med en administrativ struktur och förvaltningsstruktur som gör det möjligt för Eurojust att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt och som helt och hållet uppfyller de principer som gäller för EU:s byråer, liksom de grundläggande fri- och rättigheterna, samtidigt som man bevarar Eurojusts särskilda egenskaper och skyddar dess oberoende vid utförandet av dess operativa uppgifter. I detta syfte ska de nationella medlemmarnas, kollegiets och den administrativa direktörens uppgifter tydliggöras och en styrelse ska inrättas.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Upprättandet av en joursamordning inom Eurojust är nödvändigt för att göra Eurojust tillgängligt dygnet runt och för att göra det möjligt att ingripa i brådskande ärenden. Varje medlemsstat ansvar själv för att säkerställa att deras representanter i joursamordningen kan ingripa 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

(17)  Upprättandet av en joursamordning inom Eurojust är nödvändigt för att göra Eurojust effektivt och tillgängligt dygnet runt och möjliggöra dess ingripanden i brådskande ärenden. Varje medlemsstat bör säkerställa att deras representanter i joursamordningen kan ingripa 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När Eurojust överför personuppgifter till en myndighet i ett tredjeland eller till en internationell organisation eller Interpol med stöd av ett internationellt avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 i fördraget måste tillräckliga skyddsåtgärder som åberopas med hänsyn till integritetsskydd och grundläggande rättigheter och friheter för individer säkerställa att bestämmelserna om dataskydd i denna förordning följs.

(21)  När Eurojust överför personuppgifter till en myndighet i ett tredjeland eller till en internationell organisation eller Interpol med stöd av ett internationellt avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 i fördraget måste tillräckliga skyddsåtgärder som åberopas med hänsyn till integritetsskydd och grundläggande rättigheter och friheter säkerställa att bestämmelserna om dataskydd i denna förordning helt och hållet följs.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Eurojust ska ges möjlighet att förlänga tidsfristerna för lagring av personuppgifter under förutsättning att principen om ändamålsbegränsning som gäller för behandlingen av personuppgifter inom ramen för hela Eurojusts verksamhet uppfylls, för att Eurojust ska uppnå sina mål. Sådana beslut ska fattas efter noggrant övervägande av alla berörda intressen, inbegripet de registrerades intressen. En sådan förlängning av tidsfristerna för behandling av personuppgifter där åtal har preskriberats i alla berörda medlemsstater ska endast beslutas om där det finns ett specifikt behov av att tillhandahålla stöd enligt denna förordning.

(23)  Eurojust ska ges möjlighet att förlänga tidsfristerna för lagring av personuppgifter under förutsättning att principen om ändamålsbegränsning som gäller för behandlingen av personuppgifter inom ramen för hela Eurojusts verksamhet uppfylls, för att Eurojust ska uppnå sina mål. Sådana beslut ska fattas efter noggrant och objektivt övervägande av de fall det gäller, alla berörda intressen samt de registrerades intressen. En sådan förlängning av tidsfristerna för behandling av personuppgifter där åtal har preskriberats i alla berörda medlemsstater är endast tillåten efter ett formellt och välgrundat beslut och endast då det finns ett specifikt och tydligt motiverat behov av att tillhandahålla stöd enligt denna förordning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Eurojust ska upprätthålla samarbetsförbindelser med andra organ och byråer inom EU, med den europeiska åklagarmyndigheten, med behöriga myndigheter i tredjeländer samt med internationella organisationer i den utsträckning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter.

(25)  Eurojust ska samarbeta med andra organ och byråer inom EU, med den europeiska åklagarmyndigheten, med behöriga myndigheter i tredjeländer samt med internationella organisationer i den utsträckning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Den europeiska åklagaren bör ha rätt att delta i alla Eurojusts möten när frågor som åklagaren anser vara av relevans för Europeiska åklagarmyndighetens arbete diskuteras.

Motivering

Det behövs ett skäl som uttryckligen återger innehållet i artikel 12.3 och i artikel 16.7 i förslaget.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att förbättra det operativa samarbetet mellan Eurojust och Europol, och i synnerhet för att upprätta förbindelser mellan uppgifter som redan finns hos någon av byråerna, ska Eurojust ge Europol tillgång till och låta Europol kunna söka mot de uppgifter som finns tillgängliga hos Eurojust.

(26)  För att förbättra det operativa samarbetet mellan Eurojust och Europol, och i synnerhet för att upprätta förbindelser mellan uppgifter som redan finns hos någon av byråerna, ska Eurojust genom ett system med träff/icke-träff ge Europol tillgång till uppgifter som finns tillgängliga hos Eurojust. Eurojust och Europol bör kunna ingå ett samarbetsavtal där de båda inom sina respektive mandat får åtkomst till och möjlighet att göra sökningar bland samtliga uppgifter som inlämnats för samkörning i enlighet med de särskilda skyddsåtgärder och garantier för uppgiftsskydd som föreskrivs i denna förordning. All åtkomst till uppgifter som finns hos Eurojust bör genom tekniska medel begränsas till information som omfattas av de båda unionsbyråernas respektive mandat.

Motivering

Skäl 26 i denna förordning bör anpassas till skäl 28 i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eurojust ska kunna utbyta personuppgifter med andra EU-byråer i den utsträckning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter.

(27)  Eurojust ska kunna utbyta personuppgifter med andra EU-byråer i den utsträckning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter med fullständig respekt för integritetsskydd och grundläggande rättigheter och friheter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att öka Eurojusts öppenhet och den demokratiska övervakningen är det nödvändigt att inrätta mekanismer för Europaparlamentets och de nationella parlamentens deltagande vid utvärderingen av Eurojusts verksamhet. Detta bör inte hindra självständighetsprincipen vad gäller åtgärder som vidtas i specifika operativa ärenden eller diskretions- och tystnadsplikten.

(31)  För att öka Eurojusts öppenhet och den demokratiska övervakningen är det nödvändigt att inrätta mekanismer för Europaparlamentets och de nationella parlamentens deltagande vid utvärderingen av Eurojusts verksamhet, särskilt vad gäller översändandet av Eurojusts årsrapport. Liknande förfaranden bör inrättas för de nationella parlamenten. Dessa mekanismer bör dock inte hindra självständighetsprincipen vad gäller åtgärder som vidtas i specifika operativa ärenden eller diskretions- och tystnadsplikten.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska stödja och stärka samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter i samband med allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater eller som det krävs lagföring för på gemensamma grunder, på grundval av insatser som genomförs och information som tillhandahålls av medlemsstaternas myndigheter och av Europol.

1.  Eurojust ska stödja och stärka samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter i samband med sådan allvarlig brottslighet som Eurojust enligt artikel 3.1 har behörighet att hantera och som berör två eller flera medlemsstater eller som det krävs lagföring för på gemensamma grunder, på grundval av insatser som genomförs och information som tillhandahålls av medlemsstaternas myndigheter, av Europeiska åklagarmyndigheten och av Europol.

Se ändringsförslaget till artikel 2.3

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eurojust ska fullgöra sina uppgifter på begäran av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller på eget initiativ.

3.  Eurojust ska fullgöra sina uppgifter på begäran av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten eller på eget initiativ.

Se ändringsförslaget till artikel 2.1

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojusts behörighet ska omfatta de typer av brottslighet som förtecknas i bilaga 1. Dock ska dess behörighet inte inbegripa de brott som omfattas av den europeiska åklagarmyndighetens behörighet.

1.  Fram till den dag då den europeiska åklagarmyndigheten har börjat utföra de utrednings- och åklagaruppgifter som myndigheten ålagts i enlighet med artikel 75 i förordningen om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten ska Eurojusts behörighet omfatta de brott som förtecknas i bilaga 1. Från den dag då Europeiska åklagarmyndigheten har börjat utföra sina uppgifter, och med avseende på de former av brott som den har behörighet för, ska Eurojust utöva sin behörighet endast inom sitt mandat för att undvika överlappning med åtgärder som vidtas av den europeiska åklagarmyndigheten.

 

Eurojust ska dock utöva sin behörighet i fall som inbegriper medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet om inrättande av den europeiska åklagarmyndigheten och på begäran från dessa medlemsstater eller från Europeiska åklagarmyndigheten. De närmare föreskrifterna för utövande av behörighet i enlighet med denna punkt ska regleras genom det samarbetsavtal som avses i artikel 38.2a.

 

Hänvisningen till ”brott mot unionens finansiella intressen” i bilaga 1 till denna förordning ska tolkas i enlighet med denna punkt.

Se ändringsförslaget till artikel 3.4

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Eurojust ska ha fortsatt behörighet

 

a)  för de brott som anges i direktiv [(EU) 2017/... om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen i de fall då den europeiska åklagarmyndigheten inte är behörig eller inte utövar sin behörighet,

 

b)  i fall som rör de brott som anges i PIF-direktivet avseende begäranden från medlemsstater som inte deltar i den europeiska åklagarmyndigheten,

 

c)  i fall som inbegriper både deltagande medlemsstater och medlemsstater som inte deltar i den europeiska åklagarmyndigheten, avseende begäranden från de medlemsstater som inte deltar i den europeiska åklagarmyndigheten och avseende begäranden från Europeiska åklagarmyndigheten själv.

Motivering

Eftersom Eurojust fortfarande ska ha behörighet för brott mot EU:s ekonomiska intressen efter det att det fördjupade samarbetet kring den europeiska åklagarmyndigheten inletts, och så som utkastet till den förordningen är formulerat, är det viktigt att tydliggöra exakt vilken behörighet Eurojust fortfarande ska ha.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eurojusts behörighet ska omfatta relaterade brott. Följande brott ska anses vara relaterade brott:

2.  Eurojusts behörighet ska omfatta brott som är relaterade till de brott som finns förtecknade i bilaga 1. Följande brott ska anses vara relaterade brott:

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På begäran av antingen en medlemsstats behöriga myndighet eller kommissionen får Eurojust bistå vid utredningar och lagföring som endast berör den medlemsstaten och EU.

4.  På begäran av antingen en medlemsstats behöriga myndighet, Europeiska åklagarmyndigheten eller kommissionen, får Eurojust bistå vid utredningar och åtal som endast berör den medlemsstaten och EU.

Se ändringsförslaget till artikel 3.1

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  informera de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna om utredningar och åtal om vilka den har informerats och som får konsekvenser på EU-nivå eller som kan påverka andra medlemsstater än de som berörs direkt,

a)  informera de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och Europeiska åklagarmyndigheten om utredningar och åtal om vilka den har informerats och som får konsekvenser på EU-nivå eller som kan påverka andra medlemsstater än de som berörs direkt,

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  bistå de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vid säkerställande av bästa möjliga samordning av utredningar och åtal,

b)  säkerställa bästa möjliga samordning av utredningar och åtal som genomförs av behöriga myndigheter i medlemsstaterna,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  ge stöd för att förbättra samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna, i synnerhet på grundval av Europols analyser,

c)  förbättra samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna, i synnerhet på grundval av Europols analyser,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  bistå Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 41.

Motivering

Eftersom Europeiska åklagarmyndighetens inrättande ”baseras på Eurojust” (se artikel 86 i EUF-fördraget), är en av de främsta uppgifterna för Eurojust att bistå denna myndighet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  vid behov samarbeta och samråda med de unionsbyråer och unionsorgan som inrättats inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, som regleras av avdelning V i EUF-fördraget,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ec)  stödja och där så är lämpligt delta i de unionscentrum med specialkunskap som upprättats av Europol och andra unionsorgan,

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om två eller flera medlemsstater inte kan komma överens om vem av dem som ska göra en utredning eller väcka åtal efter en begäran som gjorts enligt punkt 2 b ska Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande om ärendet. Yttrandet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

4.  Om två eller flera medlemsstater inte kan komma överens om vem av dem som ska göra en utredning eller väcka åtal efter en begäran som gjorts enligt punkt 2 b, ska Eurojust fatta ett beslut om ärendet. Beslutet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

(Se ändringsförslaget till artikel 4.5 och 4.5a.)

Motivering

Eftersom artikel 85.1 c i EUF-fördraget tydligt fastställer Eurojusts behörighet att lösa behörighetskonflikter, bör Eurojust kunna fatta beslut i stället för att utfärda yttranden, och besluten bör kunna vara bindande för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  På begäran av en behörig myndighet ska Eurojust utfärda ett skriftligt yttrande om upprepade avslag eller svårigheter beträffande verkställigheten av begäranden och beslut om rättsligt samarbete, inbegripet beträffande instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, om den inte kan lösas i samförstånd mellan de berörda nationella myndigheterna eller genom ingripande av de berörda nationella medlemmarna. Yttrandet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

5.  På begäran av en behörig myndighet eller på eget initiativ ska Eurojust fatta ett beslut om upprepade avslag eller svårigheter beträffande verkställigheten av begäranden och beslut om rättsligt samarbete, inbegripet beträffande instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, om problemen inte kan lösas i samförstånd mellan de berörda nationella myndigheterna eller genom ingripande av de berörda nationella medlemmarna. Beslutet ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

(Se ändringsförslaget till artikel 4.4 och 4.5a.)

Motivering

Eftersom artikel 85.1 c i EUF-fördraget tydligt fastställer Eurojusts behörighet att lösa behörighetskonflikter, bör Eurojust kunna fatta beslut i stället för att utfärda yttranden, och besluten bör kunna vara bindande för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att det påverkar punkt 2 ska kollegiet inrikta sig på operativa uppgifter och andra uppgifter som är direkt knutna till de operativa uppgifterna. Kollegiet ska delta i administrativa uppgifter endast i den mån det behövs för att säkerställa att dess operativa uppgifter kan utföras.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  direkt kontakta och utbyta information med en medlemsstats nationella behöriga myndighet,

b)  direkt kontakta och utbyta information med medlemsstatens nationella behöriga myndighet eller med andra av unionens byråer eller behöriga organ,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  föreskriva utredningsåtgärder,

a)  föreskriva eller begära och verkställa utredningsåtgärder, enligt vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU1a,

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1).

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kollegiet ska vara sammansatt av

1.  Kollegiet ska vara sammansatt av samtliga nationella medlemmar.

a)  alla nationella medlemmar när kollegiet utför sina operativa uppgifter enligt artikel 4,

 

b)  alla nationella medlemmar och två representanter från kommissionen när kollegiet utför sina förvaltningsuppgifter enligt artikel 14.

 

Motivering

Syftet med denna ändring är att minska risken för inblandning från kommissionens sida.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kollegiet kan bjuda in personer vars åsikt kan vara av intresse för att delta i dess möten som observatör.

4.  Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 39.1 c, får kollegiet bjuda in personer vars åsikter kan vara av intresse att delta som observatörer vid dess möten.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att bevara rollen för kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket, till vilket det hänvisas i artikel 39.1 c i förslaget.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  utse ordföranden och den vice ordföranden i enlighet med artikel 11,

utgår

(Se ändringsförslaget till artikel 11)

Motivering

För att bevara självständigheten och oberoendet hos Eurojust ska ingen företrädare för kommissionen få delta i valet av ordförande och vice ordförande.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [30 november varje år] ska kollegiet anta ett programdokument som innehåller en flerårig och en årlig programplanering på grundval av ett förslag som lagts fram av den administrativa direktören, med beaktande av kommissionens yttrande. Förslaget ska vidarebefordras till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Programdokumentet ska bli slutgiltigt när den allmänna budgeten slutligen antas och ska vid behov justeras i enlighet med denna.

1.  Senast den [30 november varje år] ska kollegiet anta ett programdokument som innehåller en flerårig och en årlig programplanering på grundval av ett förslag som lagts fram av den administrativa direktören, efter det att kommissionen uppmanats att yttra sig. Förslaget ska vidarebefordras till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Programdokumentet ska bli slutgiltigt när den allmänna budgeten slutligen antas och ska vid behov justeras i enlighet med denna.

Motivering

Syftet med denna ändring är att minska risken för inblandning från kommissionens sida.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det årliga verksamhetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inbegripet resultatindikatorer. Det ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en uppgift om de finansiella och mänskliga resurser som tilldelats varje åtgärd, i enlighet med principerna om aktivitetsbaserad budget och förvaltning. Det årliga verksamhetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga verksamhetsprogram som avses i punkt 4. Det ska på ett tydligt sätt ange vilka uppgifter som har lagts till, ändrats eller tagits bort i jämförelse med det föregående räkenskapsåret.

2.  Det årliga verksamhetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inbegripet resultatindikatorer. Det ska också innehålla en tydlig beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en uppgift om de finansiella och mänskliga resurser som tilldelats varje åtgärd, i enlighet med principerna om aktivitetsbaserad budget och förvaltning. Det årliga verksamhetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga verksamhetsprogram som avses i punkt 4. Det ska på ett tydligt sätt ange vilka uppgifter som har lagts till, ändrats eller tagits bort i jämförelse med det föregående räkenskapsåret.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den administrativa direktören kan endast sägas upp genom ett beslut från kollegiet som ingriper på grundval av ett förslag från kommissionen.

7.  Den administrativa direktören kan endast sägas upp genom ett beslut från kollegiet.

Motivering

Syftet med denna ändring är att minska risken för inblandning från kommissionens sida.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Joursamordningsrepresentanterna ska ingripa utan dröjsmål när det gäller verkställandet av begäran i deras medlemsstat.

3.  Joursamordningsrepresentanterna ska effektivt ingripa utan dröjsmål när det gäller verkställandet av en begäran i deras medlemsstat.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Den information som avses i punkterna 3 till 6 ska medlemsstaternas behöriga myndigheter utbyta inom högst 14 dagar.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska förse de behöriga nationella myndigheterna med information om resultaten av informationsbehandlingen, inbegripet förekomsten av kopplingar till fall som redan finns lagrade i ärendehanteringssystemet. Denna information kan komma att innehålla personuppgifter.

1.  Eurojust ska utan onödig fördröjning förse de behöriga nationella myndigheterna med information om resultaten av informationsbehandlingen, inbegripet förekomsten av kopplingar till fall som redan finns lagrade i ärendehanteringssystemet. Denna information kan komma att innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eurojust får endast behandla de personuppgifter som anges i punkt 2 i bilaga 2 för enskilda personer som enligt de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning betraktas som vittnen eller brottsoffer i en brottsutredning eller i ett åtal avseende en eller flera typer av brottslighet som avses i artikel 3, eller personer under 18 års ålder. Behandlingen av sådana personuppgifter får endast ske om det är absolut nödvändigt för att uppnå Eurojusts uttryckligt angivna mål, inom ramen för dess behörighet och för att utföra dess operativa uppgifter.

2.  Eurojust får endast behandla de personuppgifter som anges i punkt 2 i bilaga 2 för enskilda personer som enligt de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning betraktas som vittnen eller brottsoffer i en brottsutredning eller i ett åtal avseende en eller flera typer av brottslighet som avses i artikel 3, eller personer under 18 års ålder. Behandlingen av sådana personuppgifter får endast ske om det är absolut nödvändigt för att uppnå Eurojusts uttryckligt angivna mål, inom ramen för dess behörighet och för att utföra dess operativa uppgifter. Integritetsskydd och grundläggande fri- och rättigheter ska till fullo respekteras.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De personuppgifter som behandlas av Eurojust får inte bevaras längre än det först tillämpliga datumet bland följande datum:

1.  Personuppgifter som behandlats av Eurojust får endast lagras av Eurojust så länge som det är nödvändigt för, och står i proportion till, det syfte för vilket uppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas av Eurojust får inte bevaras längre än det först tillämpliga datumet bland följande datum:

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När ett klagomål som framförs av en registrerad enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 45/2001 avser ett beslut enligt artiklarna 32 eller 33 ska Europeiska datatillsynsmannen rådfråga de nationella tillsynsorganen eller den behöriga rättsliga myndigheten i den medlemsstat som uppgifterna kommer från eller den medlemsstat som direkt berörs. Europeiska datatillsynsmannens beslut, som kan omfatta ett avslag på informationsöverföringen, ska fattas i nära samarbete med det nationella tillsynsorganet eller den behöriga rättsliga myndigheten.

1.  Varje registrerad ska ha rätt att framföra klagomål till Europeiska datatillsynsmannen om han eller hon anser att de egna personuppgifterna behandlats av Eurojust i strid med bestämmelserna i denna förordning. När ett klagomål som framförs av en registrerad enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 45/2001 avser ett beslut enligt artiklarna 32 eller 33 ska Europeiska datatillsynsmannen rådfråga de nationella tillsynsorganen eller den behöriga rättsliga myndigheten i den medlemsstat som uppgifterna kommer från eller den medlemsstat som direkt berörs. Europeiska datatillsynsmannens beslut, som kan omfatta ett avslag på informationsöverföringen, ska fattas i nära samarbete med det nationella tillsynsorganet eller den behöriga rättsliga myndigheten.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För de syften som anges i punkterna 1 och 2 får Eurojust ingå samarbetsavtal med de parter som anges i punkt 1. Sådana samarbetsavtal ska inte utgöra grund för att tillåta utbyte av personuppgifter och ska inte vara bindande för unionen eller dess medlemsstater.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  ett godkännande av överföringen kan tas för givet mot bakgrund av att medlemsstaten inte uttryckligen har begränsat möjligheten till vidare överföringar, eller såvida inte

utgår

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpunkter får bjudas in i varje enskilt fall för att närvara vid Eurojusts möten.

c)  Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpunkter får bjudas in i varje enskilt fall för att närvara vid Eurojusts möten utan rösträtt.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra den roll som kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverket har.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Eurojust och Europol får ingå ett samarbetsavtal där de båda inom sina respektive mandat säkerställer åtkomst till och möjlighet att göra sökningar bland samtliga uppgifter som inlämnats för utförandet av deras uppgifter i enlighet med artiklarna 2 och 4 i denna förordning. Detta ska inte påverka rätten för medlemsstater, unionsorgan, tredjeländer och internationella organisationer att ange begränsningar av åtkomsten till och användningen av sådana uppgifter, och samarbetsavtalet ska vara i enlighet med de garantier för skydd av personuppgifter som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eurojust ska behandla varje förfrågan om stöd från den europeiska åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål och i tillämpliga fall hantera sådana förfrågningar som om de mottagits från en nationell myndighet som är behörig för rättsligt samarbete.

2.  Eurojust ska behandla varje förfrågan om stöd från den europeiska åklagarmyndigheten utan onödigt dröjsmål och hantera sådana förfrågningar som om de mottagits från en nationell myndighet som är behörig för rättsligt samarbete.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Frontex ska bidra till Eurojusts arbete genom att bland annat överföra information som behandlas i enlighet med dess mandat och uppgifter enligt förordning (EU) 2016/16241a.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 55a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 55a

 

Yttranden om föreslagna rättsakter

 

Kommissionen och de berörda medlemsstaterna får begära ett yttrande av Eurojust om alla förslag till rättsakter som avses i artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Ändringsförslaget införlivar bestämmelserna i artikel 32.3 i rådets beslut 2002/187/RIF i dess ändrade lydelse från 2008, som oförklarligt nog inte ingår i detta kommissionsförslag.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska översända sin årsrapport till Europaparlamentet som får lägga fram synpunkter och slutsatser.

1.  Eurojust ska översända sin årsrapport till Europaparlamentet och de nationella parlamenten, som får lägga fram synpunkter och slutsatser.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kollegiets ordförande ska på begäran inställa sig inför Europaparlamentet för att diskutera frågor med anknytning till Eurojust och i synnerhet för att lägga fram dess årsrapport, med beaktande av diskretions- och tystnadsplikten. Diskussionerna ska inte hänvisa direkt eller indirekt till konkreta åtgärder med anknytning till specifika operativa ärenden.

2.  Innan en ny ordförande för kollegiet tillträder sin tjänst ska denne bli ombedd att göra ett uttalande inför det eller de ansvariga utskotten i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

 

Kollegiets ordförande ska sedan under sin mandatperiod på begäran inställa sig inför Europaparlamentet för att diskutera frågor med anknytning till Eurojust och i synnerhet för att lägga fram dess årsrapport, med beaktande av diskretions- och tystnadsplikten. Diskussionerna ska inte hänvisa direkt eller indirekt till konkreta åtgärder med anknytning till specifika operativa ärenden.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver de informations- och samrådsskyldigheter som anges i denna förordning ska Eurojust översända följande till Europaparlamentet i informationssyfte:

3.  Utöver de informations- och samrådsskyldigheter som anges i denna förordning ska Eurojust översända följande till Europaparlamentet och de nationella parlamenten i informationssyfte:

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Eurojust ska översända sin årsrapport till de nationella parlamenten. Eurojust ska även översända de handlingar som avses i punkt 3 till de nationella parlamenten.

utgår

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tystnadsplikten ska gälla all information som Eurojust tar emot, såvida inte informationen redan har offentliggjorts eller är tillgänglig för allmänheten.

4.  Tystnadsplikten ska gälla all information som Eurojust tar emot eller vidarebefordrar, såvida inte informationen redan har offentliggjorts eller är tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 67 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Upphävande

Upphävanden och ändringar

(Se ändringsförslaget till artikel 67.3a och 67.3b)

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a.  Artikel 10.3 i rambeslut 2009/948/RIF ska ersättas med följande:

”3.  Under det direkta samrådet ska de berörda myndigheter som medverkar i samrådet så snart det rimligtvis är möjligt svara på begäran om information från andra behöriga myndigheter som medverkar i samrådet. Om emellertid en behörig myndighet anmodas av en annan behörig myndighet att lämna specifik information som skulle kunna skada viktiga nationella säkerhetsintressen eller äventyra enskilda personers säkerhet, behöver den inte lämna sådan information.

”3.  Under det direkta samrådet ska de berörda behöriga myndigheterna svara på varje begäran om information från andra behöriga myndigheter som också medverkar i samrådet.

(Se ändringsförslaget till artikel 67)

Motivering

Denna ändring av rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden kompletterar ändringsförslagen till artiklarna 21 och 23 i detta förslag, och syftar till att ta bort undantag som eventuellt kan hindra utbytet av användbar information.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2b.  Artikel 12.2 i rambeslut 2009/948/RIF ska ersättas med följande:

”2.  När det inte har varit möjligt att nå samförstånd i enlighet med artikel 10 ska ärendet där det är lämpligt hänskjutas till Eurojust av en behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna, om Eurojust är behörig att agera enligt artikel 4.1 i Eurojustbeslutet.

”2.  När det inte har varit möjligt att nå en överenskommelse i enlighet med artikel 10 ska de berörda medlemsstaterna via sina nationella medlemmar hänskjuta ärendet till Eurojust, om Eurojust är behörigt, enligt artikel 3 i Eurojustförordningen.”

(Se ändringsförslaget till artikel 67)

Motivering

Denna ändring av rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden kompletterar ändringsförslagen till artikel 4.4 och artikel 4.5 i detta förslag, och syftar till att se till att en jurisdiktionstvist obligatoriskt hänskjuts till Eurojust, i enlighet med artikel 85.1 c i EUF-fördraget, och till att bestämmelserna överensstämmer bättre med de nationella medlemmarnas roll.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Bilaga 1 – punkt 1 – strecksats 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Organiserad stöld

–  Organiserad stöld eller organiserat rån

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Referensnummer

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

10.9.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Behandling i utskott

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karoline Graswander-Hainz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Referensnummer

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Framläggande för parlamentet

17.7.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Antagande

12.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Ingivande

23.10.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy