ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

20.10.2017 - (COM(2017)0047 – C8‑0025/2017 – 2017/0015(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Петер Лундгрен


Процедура : 2017/0015(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0321/2017
Внесени текстове :
A8-0321/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

(COM(2017)0047 – C8‑0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0047),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0025/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0321/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  В своята Бяла книга от 28 март 2011 г. Комисията защити необходимостта от постигането на напредък, чрез научни изследвания и въвеждане на вече налични технологични нововъведения, към конкурентна форма на мобилност с ниски емисии, която позволява чрез хармонизацията на политиките на държавите членки, да бъде постигнат напредък към истински единен пазар за транспортния сектор.

Изменение2

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Целта за намаляване на емисиите на парникови газове от сектора на транспорта беше определена на 20% под равнището от 2008 г., която цел следва да бъде постигната до 2030 г. За да се постигне тази цел, водачите трябва да бъдат добре обучени да управляват по най-ефикасния начин. Това следва да се постигне чрез устойчива мобилност, поощрявана чрез насърчаване на превозни средства, оборудвани с двигатели, които използват алтернативни горива, както и по-устойчиви видове транспорт, като например, превозни средства с голям капацитет в автомобилния и интермодалния транспорт.

Изменение3

Предложение за директива

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  За да се гарантира, че държавите членки тълкуват по сходен начин, когато прилагат изключенията от приложното поле на настоящата директива, Комисията следва да изясни значението на „основна дейност“ за целите на настоящата директива.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Като се имат предвид тенденциите в обучението и образованието и за да се повиши приносът на Директива 2003/59/ЕО към пътната безопасност и относимостта на обучението за водачите на пътни превозни средства, в курсовете за обучение следва да се застъпят по-сериозно темите, свързани с пътната безопасност, като възприятие за опасност, защита на уязвимите участници в пътното движение и управление според принципа на горивната ефективност.

(6)  Като се имат предвид тенденциите в обучението и образованието и за да се повиши приносът на Директива 2003/59/ЕО към пътната безопасност и относимостта на обучението за водачите на пътни превозни средства, в курсовете за обучение следва да се застъпят по-сериозно темите, свързани с пътната безопасност, като възприятие за опасност, защита на уязвимите участници в пътното движение и по-специално пешеходците, велосипедистите и лицата с ограничена подвижност и управление според принципа на горивната ефективност. Тези курсове следва да покриват също така новите транспортни технологии, като например управлението на свързано превозно средство.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Интелигентните транспортни системи предлагат възможности за постигане на целите за понижаване на броя на пътнотранспортните произшествия, намаляване на емисиите и формиране на конкурентен европейски транспортен сектор и поради това е жизнено важно водачите да бъдат обучавани да се възползват от потенциала си.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  За да се намалят емисиите на парникови газове и да се стимулира използването на нови технологии и нови видове алтернативни задвижващи системи, изчислението на теглото на алтернативните задвижващи системи следва да бъде отделено от общото изчисление на масата на превозното средство.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  На държавите членки следва да се даде ясен вариант за подобряване и осъвременяване на практиките за обучение с използване на ИКТ инструменти за част от обучението, примерно електронно обучение и смесени методи на обучение, като едновременно с това се гарантира качеството на обучението.

(7)  На държавите членки следва да се даде ясен вариант за подобряване, осъвременяване и хармонизиране на практиките за обучение с използване на ИКТ инструменти за част от обучението, например електронно обучение и смесени методи на обучение, като едновременно с това се гарантира най-високо качество, както и подходящото провеждане и ефективността на обучението, и се изключват дисциплини, засягащи чувствителни теми, като управлението на превозни средства, предназначени за превоз на опасни стоки, тежки стоки или животни, и управлението при неблагоприятни метеорологични условия.

Изменение8

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да се гарантира съгласуваност между различните форми на обучение, които се изискват според правото на Съюза, на държавите членки следва да се даде възможност да комбинират различни видове относимо обучение, като например обучение за превоз на опасни товари, за осведоменост относно уврежданията или за превоз на животни, с обучението, предвидено в Директива 2003/59/ЕО.

(8)  За да се гарантира съгласуваност между различните форми на обучение, които се изискват според правото на Съюза, на държавите членки следва да се даде възможност да комбинират различни видове относимо обучение, като например обучение за превоз на опасни товари, за осведоменост относно уврежданията или за превоз на животни, с обучението, предвидено в Директива 2003/59/ЕО, както и обучението относно превоза на тежки стоки и превоза при неблагоприятни метеорологични условия.

Изменение9

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се избегне възпрепятстване на взаимното признаване и ограничаване на правото на водачите да преминат продължаващото обучение в държавата членка, в която работят, вследствие на използването на различни практики в отделните държави членки, органите на държавата членка следва да бъдат задължени да издават съответния документ, с който да се гарантира взаимно признаване за всеки водач, който отговаря на изискванията на Директива 2003/59/ЕО.

(9)  За да се избегне възпрепятстване на взаимното признаване и ограничаване на правото на водачите да преминат продължаващото обучение в държавата членка, в която работят, вследствие на използването на различни практики в отделните държави членки, органите на държавата членка следва да бъдат задължени да издават карта за квалификация на водача под формата, предвидена в стандартните модели, с която да се гарантира взаимно признаване за всеки водач, който отговаря на изискванията на Директива 2003/59/ЕО.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да се избегне рискът от различни интерпретации на понятието за „нетърговски превоз на пътници или стоки“, то следва да бъде интерпретирано съгласно единната дефиниция, предоставена от съдебната практика на Съда на ЕС.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Като се има предвид посочената в Бялата книга цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 60% и стремежа за намаляване наполовина на броя автомобили, използващи „конвенционални горива“, в градския транспорт до 2030 г. и пълното им отстраняване от градовете до 2050 г., на държавите членки следва да се предостави възможност, чрез Директива 2006/126/ЕО и в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз, да позволят на територията си движението на използващи алтернативни горива автомобили с тегло до 4250 kg, със свидетелство за управление на МПС, категория В, при условие че свръхтеглото на превозното средство се дължи изключително на теглото на системата за алтернативно гориво и че използването на тези превозни средства допринася за намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на въздуха. Освен това държавите членки следва да гарантират, че от водачите на такива превозни средства се изисква да преминат допълнителен курс на обучение, за да бъдат включени положителни въздействия за безопасността по пътищата и за да се насърчи екологосъобразното шофиране.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Комисията е отчела, че при около 33% от всички пътувания на тежкотоварни превозни средства в Съюза се осъществява пресичане на граници между държави членки. Транспортните предприятия трябва да познават следователно източниците, от които могат да получават информация относно различните закони, които ги засягат при упражняването на тяхната професия, и това следва да бъде взето предвид при разработването на курсове за обучение за съответния сертификат за професионална компетентност.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  С оглед на пропуските при оповестяването на различните действащи закони, уреждащи управлението на транспортните дейности в Съюза, следва да бъде разработена обща база данни, която да съдържа транспортни правила и разпоредби в най-актуалната им форма, с техния превод на поне няколко от най-често използваните езици в Съюза, с цел да се премахнат някои от пречките пред въвеждането на ефективен и конкурентоспособен единен европейски транспортен пазар;

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива 2003/59/ЕО

Член 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  превозни средства, използвани от или под контрола на въоръжените сили, гражданската защита, противопожарната служба и силите, които отговарят за поддържането на обществения ред, когато превозът се извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби;

б)  превозни средства, използвани от или под контрола на въоръжените сили, гражданската защита, противопожарната служба, силите, които отговарят за поддържането на обществения ред, и службите за спешна помощ при извънредни ситуации, когато превозът се извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби;

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a а (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Член 2 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)  буква в) се заменя със следния текст:

в)  превозни средства, преминаващи през пътни изпитания за целите на техническо развитие, ремонт или поддръжка, или нови или построени отново превозни средства, които още не са пуснати в експлоатация;

в)  превозни средства, преминаващи през пътни изпитания за целите на техническо развитие, ремонт и поддръжка, или нови или построени отново превозни средства, които още не са пуснати в експлоатация, или на превозни средства без пътници, които се отвеждат обратно към, извеждат от или се отвеждат към и извеждат от тяхното депо от персонала по поддръжка;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2003/59/ЕО

Член 2 – буква д – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, настоящата директива не се прилага за лица, които желаят да получат свидетелство за управление на превозно средство или удостоверение за професионална компетентност (УПК), в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, когато такова лице преминава допълнително обучение за водач в рамките на обучение на работното място, при условие че лицето се придружава от друго лице, притежаващо УПК, или от инструктор за обучение на водачи на МПС, за категорията превозно средство, използвано за тази цел;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б a (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Член 2 – буква ж а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  добавя се следната буква жа):

 

жа)   превозни средства, движещи се в радиус от 100 км от базата им, при условие че управлението на превозното средство не е основната дейност на водача;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Директива 2003/59/ЕО

Член 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  превозни средства, използвани или наети без водач от селскостопански, градинарски, горскостопански или рибарски предприятия за превоз на товари в рамките на тяхната собствена предприемаческа дейност, при условие че управлението на превозното средство не е основната дейност на водача на превозното средство.“;

з)  превозни средства, използвани или наети без водач от селскостопански, градинарски, горскостопански или рибарски предприятия за превоз на товари или необходими неща в рамките на тяхната собствена предприемаческа дейност, при условие че управлението на превозното средство не е основната дейност на водача на превозното средство.“;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Директива 2003/59/ЕО

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Продължаващото обучение се състои от обучение на притежатели на УПК за актуализиране на знанията, които са особено важни за тяхната работа, като специално се набляга на пътната безопасност и рационализирането на разхода на гориво.

Продължаващото обучение се състои от обучение на притежатели на УПК за актуализиране на знанията, които са особено важни за тяхната работа, като специално се набляга по време на поне еднодневно обучение на пътната безопасност и здравето и безопасността на работното място, и на рационализирането на разхода на гориво, например чрез екологосъобразно шофиране.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква a а (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Член 7 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)  вторият параграф се заменя със следното:

Това обучение се организира от одобрен учебен център при съблюдаване на раздел 5 на приложение І. Ако шофьор се премести в друго предприятие, преминатото вече продължаващо обучение трябва да се вземе предвид.

Това обучение се организира от одобрен учебен център при съблюдаване на раздел 5 на приложение І. Значителна част от обучението се осъществява под формата на традиционно преподаване в класна стая, втора част се състои от практическо обучение по управление на автомобили на места за обучение и трета част може да се предоставя на възможно най-добрите симулатори. Ако шофьор се премести в друго предприятие, преминатото вече продължаващо обучение трябва да се вземе предвид.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Продължаващото обучение е предназначено за разширено разглеждане и преговор по някои от темите, посочени в раздел 1 от приложение I. То винаги включва най-малко една тема, свързана с пътната безопасност, и обхваща различни теми. В темите на обучението се вземат предвид учебните нужди, които са характерни за конкретните транспортни дейности, извършвани от водача, и промените в съответното законодателство и технологиите.“;

„Продължаващото обучение е предназначено за разширено разглеждане и преговор по някои от темите, посочени в раздел 1 от приложение I. То винаги включва най-малко една тема, свързана с пътната безопасност, и обхваща различни теми. В темите на обучението се вземат предвид промените в съответното законодателство и технологии. Те също така, доколкото е възможно, отчитат специфичните учебни потребности на водача“;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2003/59/ЕО

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На основание на УПК по член 6 и на УПК по член 8, параграф 1 компетентните органи на държавите членки отбелязват, като вземат предвид разпоредбите на член 5, параграфи 2 и 3 и член 8, хармонизирания код 95 на Европейския съюз, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, до съответните категории на свидетелството за управление:

На основание на УПК по член 6 и на УПК по член 8, параграф 1 компетентните органи на държавите членки отбелязват, като вземат предвид разпоредбите на член 5, параграфи 2 и 3 и член 8, хармонизирания код 95 на Европейския съюз, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, до съответните категории на свидетелството за управление:

–   на свидетелството за управление на превозно средство, или

  на свидетелството за управление на превозно средство,

–   на картата за квалификация на водача на превозно средство, изготвена по модела, изложен в приложение II.

  или ако отбелязването на кода на свидетелството за управление е невъзможно, на картата за квалификация на водача на превозно средство, изготвена по модела, изложен в приложение II.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2003/59/ЕО

Член 10 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Картата за квалификация на водача на превозно средство, издадена от дадена държава членка, се признава взаимно. При издаването на картата компетентните органи проверяват валидността на свидетелството за управление на превозно средство, чийто номер се посочва на картата.

Картата за квалификация на водача на превозно средство, издадена от дадена държава членка, се признава взаимно. При издаването на картата компетентните органи проверяват валидността на свидетелството за управление на превозно средство за категорията на съответното превозно средство.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2003/59/ЕО

Член 10 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  а) Водач на превозно средство по член 1, буква б), който управлява превозни средства, използвани за автомобилен превоз на товари, доказва, че има квалификацията и обучението, предвидени в настоящата директива, чрез атестацията за водач, предвидена в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета(*). Посочената атестация за водач се признава взаимно за целите на настоящата директива дори ако съответният код на Съюза не е отбелязан на нея.

2.  Водач на превозно средство по член 1, буква б), който управлява превозни средства, използвани за автомобилен превоз на товари, има също така право да докаже, че има квалификацията и обучението, предвидени в настоящата директива, чрез атестацията за водач, предвидена в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета(*), при условие че тя носи код 95 на Съюза. За целите на настоящата директива издаващата държава членка посочва код 95 на Съюза в частта за забележки на атестацията, ако съответният водач е изпълнил изискванията за квалификация и обучение, предвидени в настоящата директива.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2003/59/ЕО

Член 10 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Водач на превозно средство по член 1, буква б), който управлява превозни средства, използвани за автомобилен превоз на пътници, доказва, че има квалификацията и обучението, предвидени в настоящата директива, чрез едно от следните:

заличава се

-  кода на Съюза, отбелязан на свидетелството за управление на превозно средство по образеца на Съюза, когато притежава такова свидетелство,

 

-  картата за квалификация на водача на превозно средство, предвидена в приложение II, на която е отбелязан съответният код на Съюза,

 

-  национално удостоверение, чиято валидност се признава взаимно на територията на държавите членки.

 

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2003/59/ЕО

Член 10 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Атестации за водачи, които не носят код 95 на Съюза, и които са издадени преди [ОВ: да се въведе датата, посочена в член 3, параграф 1] в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1072/2009, и по-специално параграф 7 от него, с оглед на удостоверяването на съответствието с изискванията за обучение съгласно настоящата директива, се приемат като доказателство за квалификация до изтичане на срока им на валидност.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Член 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Добавя се следният член:

 

„Член 10а

 

Регистрация и контрол

 

Държавите членки до [ОВ: да се въведе дата – 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] да създадат и да се свържат в обща за Съюза мрежа от национални бази данни за обмен на информация относно издадените УПК и относно лицата, които в миналото са били притежатели на фалшиво удостоверение или са участвали в изготвянето или разпространението на такива удостоверения.

 

Тази мрежа от национални бази данни за сътрудничество се създава по начин, по който да дава право на компетентните органи, по време на пътен контрол или на разследване, да проверяват, в реално време, валидността на УПК и да получават информация за УПК квалификацията на дадено лице, или негово участие в миналото в изготвянето или разпространението на фалшифицирани удостоверения. Тази мрежа може също така да бъде използвана от националните издаващи органи по време на обработването на заявленията за УПК-удостоверение.“

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б a (нова)

Директива 2006/126/ЕО

Член 4 – параграф 4 – буква з

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  буква з) се изменя, както следва:

„з)  Категория D1:

„з)  Категория D1:

моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максимална ширина, непревишаваща 8 м; към моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg“;

моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 22 пътници плюс водача и с максимална ширина, непревишаваща 8 м, включително тези, към които може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg“;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2006/126/ЕО

Член 6 – параграф 4 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  в член 6, параграф 4 се добавя следната буква:

 

„ба)  превозни средства с алтернативно гориво, посочени в член 2 от Директива на Съвета 96/53 (ЕО) от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик, с тегло до 4 250 kg, при условие че свръхтеглото на превозното средство от над 3 500 kg се дължи изключително на теглото на системата за алтернативно гориво и че използването на тези превозни средства спомага за намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на въздуха; освен това държавите членки гарантират, че от водачите на такива превозни средства се изисква да преминат допълнителен курс на обучение, за да бъдат включени положителни въздействия върху пътната безопасност и да се насърчи екологосъобразното шофиране“.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [OP: моля да въведете ДАТАТА – 18 месеца след влизането в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на съответните разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [OP: моля да въведете ДАТАТА – 24 месеца след влизането в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на съответните разпоредби.

Изменение    31

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка б а (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Приложение І – раздел 1 – точка 1.2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  добавя се следната точка:

 

1.2a.  Цел: да знае как да реагира при извънредни метеорологични условия;

 

да разполага с познания и разбиране как да подготви и планира пътуване по време на необичайни метеорологични условия, като крайно ниски или крайно високи температури, заледени пътища, снеговалежи и обилни валежи; да е запознат с използването на аварийно-спасително оборудване, като например вериги за сняг, и да разбира кога дадено пътуване трябва да бъде отложено или отменено поради извънредни метеорологични условия.

Изменение    32

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка в

Директива 2003/59/ЕО

Приложение І – раздел 1 – точка 1.3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

оптимизация на разхода на гориво чрез прилагане на знанията по точки 1.1. и 1.2, значение на предвиждането на транспортния поток, подходяща дистанция и използване на инерцията на превозните средства, стабилна скорост, плавен стил на управление и подходящо налягане на гумите.;

оптимизация на разхода на гориво чрез прилагане на знанията по точки 1.1. и 1.2, значение на предвиждането на транспортния поток, подходяща дистанция и използване на инерцията на превозното средство, стабилна скорост, плавен стил на управление и подходящо налягане на гумите и запознатост с интелигентните транспортни системи, които дават възможност за ефикасно управление на моторното превозно средство и по-добро планиране на маршрута.;

Изменение    33

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка г

Директива 2003/59/ЕО

Приложение І – раздел 1.3 а – алинея 1 – буква a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

а)  да бъде осведомен относно опасните ситуации на пътя и да е в състояние да ги разпознава; способност да се справя ефективно със стреса и опасно управление на превозно средство.

Изменение    34

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка г

Директива 2003/59/ЕО

Приложение І – раздел 1.3 а – алинея 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  установяване на възможни опасни ситуации, като разсеяно управление на превозно средство, причинено например от използването на смартфони и други електронни устройства, както и използването на вградени в превозното средство технологии.

Изменение    35

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка г а (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Приложение I – раздел 1.3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  добавя се следната точка 1.3б:

 

(1.3б)  Цел: адаптиране на професионалното обучение на професионалните водачи към техния профил:

 

в практическото обучение на професионалните водачи следва да се наблегне на тематични области, свързани с транспорта, безопасността на движението по пътищата, здравословните и безопасни условия на труд, подобряването на познанията и уменията в областта на цифровите технологии и обучение по екологосъобразно шофиране. Съдържанието на обучението трябва да отговаря на индивидуалните потребности на водачите за техния работен профил.

Изменение    36

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка г а (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Приложение I – раздел 1 – точка 2.2

 

Текст в сила

Изменение

 

жа)  точка 2.2 се заменя със следното:

„2.2.  Цел: да познава правната уредба относно превоза на товари:

„2.2.  Цел: да познава правната уредба относно превоза на товари:

транспортни лицензи за експлоатация, задължения по стандартни договори за превоз на товари, изготвяне на документи, които формират транспортния договор, международни транспортни разрешения, задължения по Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари, изготвяне на международна товарителница, преминаване през граница, изпращачи на товари, специални документи, които придружават товарите.“

транспортни лицензи за експлоатация, наличност на документи в превозното средство, забрана за ползване на определени пътища, пътни такси, задължения по стандартни договори за превоз на товари, изготвяне на документи, които формират транспортния договор, международни транспортни разрешения, задължения по Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари, изготвяне на международна товарителница, преминаване през граница, изпращачи на товари, специални документи, които придружават товарите. “

Изменение    37

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка г б (нова)

Директива 2003/59/ЕО

Приложение І – раздел 1 – точка 2.2– алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)  в параграф 2.2 се вмъква следната алинея:

 

Директиви и регламенти на Съюза относно автомобилните превози на товари и пътници, както и познаване на източниците на информация, където може да се намери законодателството за пътната безопасност и социалното законодателство на различните държави – членки на ЕС.

Изменение    38

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка а

Директива 2003/59/ЕО

Приложение I – раздел 2 – точка 2.1 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки може да разрешат обучението частично да се осъществява чрез инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), например електронно обучение, като в същото време се гарантира надлежното качество на обучението, и може да зачитат специалното обучение, което се изисква съгласно други законодателни актове на Съюза, за част от обучението. Това включва, но не се ограничава до обучението, изисквано съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*) за превоза на опасни товари, обучението за осведомеността относно уврежданията съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета(**) и обучението за превоза на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета(***).

Държавите членки може да разрешат също така обучението частично да се осъществява – под контрола и цялостната отговорност на одобрения център за обучение – чрез инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), например електронно обучение, като в същото време се гарантира, че се поддържа най-високо качество, подходящо изпълнение и ефективност на обучението, както и че се избират предметите, при които инструментите на информационните и комуникационните технологии могат да се използват най-ефективно. По-специално държавите членки изискват надеждна идентификация на ползвателя и подходящи средства за контрол. Държавите членки може да зачитат специалното обучение, което се изисква съгласно други законодателни актове на Съюза, за част от обучението. Това включва, но не се ограничава до обучението, изисквано съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*) за превоза на опасни товари, обучението за осведомеността относно уврежданията съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета(**) и обучението за превоза на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета(***).

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Директива 2003/59/ЕО

Приложение I – раздел 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Курсовете за задължително продължаващо обучение трябва да се организират от одобрен център за обучение. Тяхната продължителност трябва да бъде 35 часа на всеки пет години, разпределени на периоди с продължителност най-малко седем часа. Това продължаващо обучение може да се провежда частично на висококачествени симулатори и с използването на инструменти на информационните и комуникационните технологии, например електронно обучение, като в същото време се гарантира качеството на обучението. Поне един от периодите от по седем часа трябва да обхваща тема, свързана с пътната безопасност. В съдържанието на обучението трябва да се отчитат нуждите от обучение, които са характерни за транспортните дейности, осъществявани от водача на превозното средство, както и съответните правни и технологични изменения. Периодите от по седем часа трябва да обхващат различни теми.

Курсовете за задължително продължаващо обучение трябва да се организират от одобрен център за обучение. Тяхната продължителност трябва да бъде 35 часа на всеки пет години, разпределени на периоди с продължителност най-малко седем часа, които може да бъдат разпределени в не по-малко от два последователни дни, но не повече от три дни. Значителна част от обучението се осъществява под формата на традиционното преподаване в класна стая, втора част трябва да съдържа практическо обучение по управление на места за обучение и трета част може също така да бъде предоставена от одобрения център за обучение на възможно най-добрите симулатори и като се използват инструменти на информационните и комуникационните технологии, например електронно обучение. Когато се използва електронно обучение, одобреният център за обучение гарантира, че се поддържа надлежно качество на обучението и се избират предметите, при които информационните и комуникационните технологии могат да се използват най-ефективно. По-специално държавите членки изискват надеждна идентификация на потребителя и подходящи средства за контрол. Максималната продължителност на електронното обучение не може да надвишава 10 часа.

 

Поне един от периодите на курса за обучение трябва да обхваща тема, свързана с пътната безопасност. В съдържанието на обучението трябва да се отчитат съответните правни и технологични изменения и доколкото е възможно специфичните потребности от обучение на водача. През 35-те часа обучение следва да бъде покрит набор от различни предмети, включително повторно обучение, ако се докаже, че водачът се нуждае от специално обучение за коригиране.

Изменение    40

Предложение за директива

Приложение I – раздел 1 – точка 1 – буква в

Директива 2003/59/ЕО

Приложение I – раздел 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Завършеното специално обучение, което се изисква съгласно други законодателни актове на Съюза, може да се брои за един от периодите от по седем часа. Това включва, но не се ограничава до обучението, изисквано съгласно Директива 2008/68/ЕО за превоза на опасни товари, обучението за превоз на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005, както и осведомеността относно уврежданията при обучение за превоз на пътници съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011.;

Държавите членки могат да решат да считат завършено специално обучение, което се изисква съгласно други законодателни актове на Съюза, за един от периодите от по седем часа. Това включва, но не се ограничава до обучението, изисквано за превоз на животни съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005, както и осведомеността относно уврежданията при обучение за превоз на пътници съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011.; Завършеното специално обучение, което се изисква съгласно Директива 2008/68/ЕО за превоза на опасни товари, може да се счита за два от периодите от по седем часа.

  • [1]  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 115.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Автомобилният превоз е бил, е и ще остане, поне в близкото обозримо бъдеще, от решаващо значение за европейските икономики, независимо дали става въпрос за превоз на стоки или пътници. Съвременните тенденции, като например изнасянето на производства в чужбина или непрекъснатият преход към цифрова икономика, включително пазаруването онлайн, водят до това транспортните дружества да превозват все по-често от преди и все повече товари из цяла Европа, като същевременно се опитват да запазят своята конкурентоспособност чрез допълнително намаляване на разходите за своите дейности. Тези намалявания на разходи, за съжаление, често се извършват за сметка на обучението, развитието на умения или социалните условия на водачите, което от своя страна често води до повече произшествия с товарни автомобили по пътищата на Европа.

Ефикасността и безопасността на дружествата за автомобилен превоз зависят в голяма степен от качеството на използваните превозни средства и от уменията на водачите, наети на работа от транспортни дружества. Поради тази причина квалификацията и периодичното обучение на водачите, както и възможността за проверка на тези умения и спазването на законодателството, което урежда дейността им в целия ЕС, са толкова важни и трябва да бъдат редовно актуализирани, за да съответстват на бързо настъпващите промени, които влияят върху сектора.

Докладчикът приветства и подкрепя предложението на Комисията и предлага някои промени, които, по негово мнение, добавят стойност към преразгледаните директиви, като повишават безопасността и еднаквите условия на конкуренция в целия ЕС. Тези промени включват, наред с другото, предоставяне на възможност за повече гъвкавост при избора и провеждане на обучение или адаптиране на изискванията в зависимост от специфичните нужди на водачите. Бяха предложени също и няколко освобождавания, а именно тези, които дават възможност за вътрешно обучение „на работното място“ на водачите от сертифицираните им колеги, както и тези, които дават възможност на малките селскостопански, градинарски, горскостопански, земеделски или рибарски предприятия да превозват собствените си товари при някои специални условия, или тези, които дават възможност за използване на превозни средства с алтернативно гориво като например електрически ванове.

Накрая, но не на последно място, докладчикът предлага специални изисквания, които биха подготвили водачите да управляват превозните средства безопасно при извънредни метеорологични условия, и въвежда идеята за общ за целия ЕС регистър, за да се помогне на органите при прилагането на правото, което се съдържа в тези директиви и в борбата с незаконната търговия с подправени лицензии.

ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и свидетелства за управление на превозни средства

Позовавания

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.2.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Неизказани становища

       Дата на решението

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Дата на внасяне

23.10.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“