ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech

20.10.2017 - (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Peter Lundgren


Postup : 2017/0015(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0321/2017
Předložené texty :
A8-0321/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0047),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0025/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017 [1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0321/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Komise ve své bílé knize ze dne 28. března 2011 vyzdvihuje, že je třeba pokročit prostřednictvím výzkumu a zavedením technologický postupů, které jsou již k dispozici, na cestě ke konkurenceschopné podobě nízkoemisní mobility, v rámci níž by harmonizace politik členských států Evropské unie umožnila pokročit směrem k vytvoření skutečně jednotného trhu v oblasti dopravy.

Pozměňovací návrh  2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Cíl pro snížení emisí skleníkových plynů z odvětví dopravy do roku 2030 byl stanoven na 20 % pod úrovní z roku 2008. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby byli řidiči řádně vyškoleni, tak aby řídili co nejefektivnějším způsobem. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím udržitelné mobility tím, že budou prosazována vozidla vybavená motory, které využívají alternativní paliva, jakož i udržitelnější způsoby dopravy, jako je například používání těžkých užitkových vozidel v silniční a intermodální dopravě.

Pozměňovací návrh  3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Aby se zajistilo, že členské státy se v případech, v nichž uplatňují výjimky z oblasti působnosti této směrnice, budou řídit obdobnou interpretací, měla by Komise pro účely této směrnice objasnit význam termínu „hlavní činnost“.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vzhledem k vývoji v oblasti školení a vzdělávání a za účelem zvýšení přínosu směrnice 2003/59/ES k bezpečnosti silničního provozu a relevance školení pro řidiče by měla být v kurzech odborné přípravy posílena témata týkající se bezpečnosti silničního provozu, jako je vnímání rizik, ochrana zranitelných účastníků silničního provozu a palivově úsporné řízení.

(6)  Vzhledem k vývoji v oblasti školení a vzdělávání a za účelem zvýšení přínosu směrnice 2003/59/ES k bezpečnosti silničního provozu a relevance školení pro řidiče by měla být v kurzech odborné přípravy posílena témata týkající se bezpečnosti silničního provozu, jako je vnímání rizik, ochrana zranitelných účastníků silničního provozu, zejména chodců, cyklistů a osob s omezenou pohyblivostí, a palivově úsporné řízení. Školení by měla rovněž zahrnovat nové technologie silniční přepravy, jako je např. řízení s připojeným vozidlem.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Inteligentní dopravní systémy nabízejí příležitosti k dosahování cílů, mezi něž patří omezování počtu nehod, snižování emisí a rozvoj evropského dopravního odvětví, a proto je zásadní, aby byli řidiči dobře vyškoleni, a mohli tak využít svého potenciálu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Za účelem snížení emisí skleníkových plynů a s cílem posílit používání nových technologií a nových druhů alternativních hnacích ústrojí, by výpočet hmotnosti alternativního hnacího ústrojí měl být oddělen od celkového výpočtu hmotnosti vozidla.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Členským státům je nutno poskytnout jasnou možnost zlepšit a modernizovat postupy školení s využitím nástrojů IKT, jako je elektronické a kombinované učení, pro část školení při současném zajištění jeho dostatečné kvality.

(7)  Členským státům je nutno poskytnout jasnou možnost zlepšit, modernizovat a harmonizovat postupy školení s využitím nástrojů IKT, jako je elektronické a kombinované učení, pro část školení, při současném zajištění jeho nejvyšší kvality a jeho řádného provádění a účinnosti, přičemž musí být vyloučena citlivá témata týkající se například řízení vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí, těžkého zboží nebo zvířat a řízení za špatných povětrnostních podmínek.

Pozměňovací návrh  8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Aby byl zajištěn soulad mezi různými formami školení požadovanými podle právních předpisů Unie, členské státy by měly mít možnost kombinovat různé druhy relevantního školení, jako je školení zaměřené na přepravu nebezpečných věcí, zvyšování povědomí o problematice zdravotního postižení nebo na přepravu zvířat, se školením stanoveným ve směrnici 2003/59/ES.

(8)  Aby byl zajištěn soulad mezi různými formami školení požadovanými podle právních předpisů Unie, členské státy by měly mít možnost kombinovat různé druhy relevantního školení, jako je školení zaměřené na přepravu nebezpečných věcí, na zvyšování povědomí o problematice zdravotního postižení nebo na přepravu zvířat, se školením stanoveným ve směrnici 2003/59/ES a se školením pro přepravu těžkého nákladu a dopravu za špatných povětrnostních podmínek.

Pozměňovací návrh  9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby rozdílné postupy jednotlivých členských států nebránily vzájemnému uznávání a neomezovaly právo řidičů absolvovat pravidelné školení v členském státě, kde pracují, měly by mít orgány členských států povinnost vydat příslušný doklad, jenž zajistí jeho vzájemné uznání každému řidiči, který splňuje požadavky směrnice 2003/59/ES.

(9)  Aby rozdílné postupy jednotlivých členských států nebránily vzájemnému uznávání a neomezovaly právo řidičů absolvovat pravidelné školení v členském státě, kde pracují, měly by mít orgány členských států povinnost vydat průkaz kvalifikace řidiče v podobě předepsané standardními vzory, jenž zajistí jeho vzájemné uznání každému řidiči, který splňuje požadavky směrnice 2003/59/ES.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Aby se předešlo riziku různých výkladů pojmu „neobchodní přeprava cestujících nebo zboží“, je třeba jej vykládat s ohledem na jednotnou definici stanovenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  S ohledem na cíl bílé knihy snížit emise skleníkových plynů o 60 % a na cíl snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu a postupně je do roku 2050 z provozu ve městech vyřadit by měly mít členské státy možnost povolit ve směrnici 2006/126/ES a v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii na svém území řízení vozidel na alternativní pohon do hmotnosti 4 250 kg pro řidičský průkaz skupiny B za předpokladu, že překročení hmotnosti vozidla je způsobeno výlučně hmotností jeho alternativního palivového systému a že používání těchto vozidel přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a zlepší kvalitu vzduchu. Dále by členské státy měly zajistit, aby řidiči těchto vozidel byli povinni absolvovat další školení s cílem začlenit pozitivní dopady na bezpečnost silničního provozu a podporovat ekologickou jízdu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Komise konstatovala, že přibližně 33 % všech cest těžkých nákladních vozidel v rámci Unie probíhá přes hranice mezi členskými státy. Smluvní dopravci proto potřebují znát zdroje, z nichž mohou čerpat informace o různých právních předpisech týkajících se výkonu jejich povolání, a toto by mělo být vzato v úvahu při přípravě školení pro účely získání osvědčení o odborné způsobilosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Vzhledem k tomu, že existují nedostatky v šíření povědomí o různých platných právních předpisech Unie, jimiž se řídí dopravní činnosti, je třeba vytvořit společnou databázi obsahující pravidla a předpisy týkající se dopravy v jejich nejaktuálnější podobě, včetně jejich překladů alespoň do některých nejpoužívanějších jazyků Unie, s cílem odstranit některé překážky, které brání zavedení efektivního a konkurenčního jednotného trhu evropské dopravy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vozidel používaných nebo kontrolovaných ozbrojenými silami, civilní obranou, požárními sbory a silami odpovědnými za udržování veřejného pořádku, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jim svěřených úkolů;

b)  vozidel používaných nebo kontrolovaných ozbrojenými silami, civilní obranou, požárními sbory, silami odpovědnými za udržování veřejného pořádku a zdravotnickými záchrannými službami, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jim svěřených úkolů;

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 2 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

c)  vozidel podrobovaných silničním jízdním zkouškám pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a nových nebo přestavěných vozidel, která ještě nebyla uvedena do provozu;

c)  vozidel podrobovaných silničním jízdním zkouškám pro účely vývoje, opravy a údržby, a nových nebo přestavěných vozidel, která ještě nebyla uvedena do provozu, nebo u vozidel bez cestujících, která jsou pracovníky údržby odvážena z jejich vozovny nebo zpět;

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 2 – písm. e – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kromě toho se tato směrnice nepoužije pro žádnou osobu, která si přeje získat řidičský průkaz nebo osvědčení odborné způsobilosti v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1, pokud tato osoba podstupuje další školení v oblasti řízení v rámci výuky na pracovišti, je-li tato osoba doprovázena další osobou s osvědčením odborné způsobilosti nebo instruktorem autoškoly pro kategorii vozidla používaného pro tento účel;

Pozměňovací návrh  17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  doplňuje se nové písmeno ga), které zní:

 

ga)   vozidel, která se pohybují v okruhu 100 km od místa své základny, za podmínky, že řízení vozidla není hlavní činností řidiče.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  vozidel používaných nebo najatých bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými nebo rybolovnými podniky pro přepravu zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti, pokud řízení vozidla není hlavní činností řidiče.;

h)  vozidel používaných nebo najatých bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými nebo rybolovnými podniky pro přepravu zboží nebo potřebných předmětů v rámci jejich podnikatelské činnosti, pokud řízení vozidla není hlavní činností řidiče.;

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pravidelné školení spočívá v odborné přípravě, která držitelům osvědčení odborné způsobilosti umožňuje aktualizovat si znalosti, které mají pro jejich práci zásadní význam, přičemž se klade zvláštní důraz na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a hospodárnou spotřebu pohonných hmot.

Pravidelné školení spočívá v odborné přípravě, která držitelům osvědčení odborné způsobilosti umožňuje aktualizovat si znalosti, které mají pro jejich práci zásadní význam, přičemž se klade zvláštní důraz – v rámci alespoň jednodenního školení – na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a ochranu zdraví a bezpečnost při práci a na hospodárnou spotřebu pohonných hmot, například prostřednictvím ekologické jízdy.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 7 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

Toto školení pořádá schválené výcvikové středisko v souladu s oddílem 5 přílohy I. Pokud řidič přejde do jiného podniku, zohlední se pravidelné školení, kterým již prošel.

Toto školení pořádá schválené výcvikové středisko v souladu s oddílem 5 přílohy I. Významná část tohoto školení má formu konvenční výuky ve třídě, druhá část se musí skládat z praktické jízdy ve školícím prostředí a třetí část může probíhat na výkonném simulátoru. Pokud řidič přejde do jiného podniku, zohlední se pravidelné školení, kterým již prošel.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. e b (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Pravidelné školení je určeno k prohloubení a opakování určitých předmětů uvedených v oddíle 1 přílohy I. Vždy zahrnuje nejméně jeden předmět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a pokrývá širokou škálu předmětů. Předměty školení zohledňují potřeby v oblasti odborné přípravy odpovídající konkrétním přepravním operacím prováděným řidičem a vývoji příslušných právních předpisů a techniky.;

Pravidelné školení je určeno k prohloubení a opakování určitých předmětů uvedených v oddíle 1 přílohy I. Vždy zahrnuje nejméně jeden předmět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a pokrývá širokou škálu předmětů. Předměty školení zohledňují vývoj příslušných právních předpisů a technologií. Mimoto pokud možno zohledňují zvláštní potřeby řidiče v oblasti odborné přípravy;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě osvědčení odborné způsobilosti podle článku 6 a osvědčení odborné způsobilosti podle čl. 8 odst. 1 vyznačí příslušné orgány členských států s ohledem na čl. 5 odst. 2 a 3 a článek 8 kromě odpovídajících skupin řidičského průkazu také harmonizovaný kód Evropské unie 95 stanovený v příloze I směrnice 2006/126/ES:

Na základě osvědčení odborné způsobilosti podle článku 6 a osvědčení odborné způsobilosti podle čl. 8 odst. 1 vyznačí příslušné orgány členských států s ohledem na čl. 5 odst. 2 a 3 a článek 8 kromě odpovídajících skupin řidičského průkazu také harmonizovaný kód Evropské unie 95 stanovený v příloze I směrnice 2006/126/ES:

–   buď do řidičského průkazu,

  do řidičského průkazu,

–   nebo do průkazu kvalifikace řidiče zhotoveného podle vzoru uvedeného v příloze II.

  nebo, není-li vyznačení kódu do řidičského průkazu možné, do průkazu kvalifikace řidiče zhotoveného podle vzoru uvedeného v příloze II.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Průkaz kvalifikace řidiče vydaný členským státem je vzájemně uznáván. Při vydávání průkazu příslušné orgány ověří platnost řidičského průkazu, jehož číslo je uvedeno na průkazu kvalifikace řidiče.

Průkaz kvalifikace řidiče vydaný členským státem je vzájemně uznáván. Při vydávání průkazu příslušné orgány ověří platnost řidičského průkazu pro dotčenou kategorii vozidla.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  a) Řidič uvedený v čl. 1 písm. b), který řídí vozidla užívaná pro silniční nákladní dopravu, svou kvalifikaci a výcvik požadované touto směrnicí prokazuje osvědčením řidiče stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009(*). Toto osvědčení řidiče se pro účely této směrnice vzájemně uznává, i když na něm není vyznačen příslušný kód Unie.

2.  Řidič uvedený v čl. 1 písm. b), který řídí vozidla užívaná pro silniční nákladní dopravu, má rovněž právo svou kvalifikaci a výcvik požadované touto směrnicí prokazovat osvědčením řidiče stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009(*), je-li opatřeno kódem Unie 95. Pro účely této směrnice členský stát, který vydal osvědčení, vyznačí kód Unie 95 v části osvědčení vyhrazeném pro poznámky, pokud dotyčný řidič splnil požadavky na kvalifikaci a školení stanovené v této směrnici.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Řidič uvedený v čl. 1 písm. b), který řídí vozidla užívaná pro silniční osobní dopravu, svou kvalifikaci a výcvik požadované touto směrnicí prokazuje jedním z těchto dokladů:

vypouští se

-  kódem Unie vyznačeným v řidičském průkazu podle vzoru Unie, pokud je jeho držitelem,

 

-  průkazem kvalifikace řidiče stanoveným v příloze II, ve kterém je vyznačen příslušný kód Unie,

 

-  vnitrostátním osvědčením, jehož platnost členské státy na svém území vzájemně uznávají.

 

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2003/59/ES

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Osvědčení řidiče, jež nejsou opatřena kódem Unie 95 a jež byla vydána před [Úř. věst: vložte datum uvedené v čl. 3 odst. 1] v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1072/2009, a zejména odstavcem 7 tohoto nařízení, za účelem ověření souladu s požadavky na školení podle této směrnice se přijímají jako doklad o kvalifikaci do dne skončení jejich platnosti.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2003/59/ES

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 10a

 

Rejstřík a kontrola

 

Členské státy do [Úř. věst.: vložte datum 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] vytvoří a připojí ke společné unijní síti vnitrostátní databáze pro sdílení informací o vydaných osvědčeních odborné způsobilosti a osobách, jež byly v minulosti držiteli padělaného osvědčení či byly zapojeny do výroby nebo distribuce takovýchto osvědčení.

 

Síť vnitrostátních databází musí být navržena tak, aby příslušným vnitrostátním orgánům dala právo kontrolovat při silničních kontrolách nebo během vyšetřování v reálném čase platnost osvědčení odborné způsobilosti a získat informace o kvalifikaci osoby s osvědčením odborné způsobilosti nebo o jejím předchozím zapojení do výroby nebo distribuce padělaných osvědčení. Tuto síť mohou rovněž využívat vnitrostátní orgány příslušné k vydávání osvědčení během zpracování žádostí o osvědčení odborné způsobilosti.“

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/126/ES

Čl. 4 – odst. 4 – písm. h

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  písmeno h) se mění takto:

„h)  Skupina D1:

„h)  Skupina D1:

motorová vozidla navržená a zkonstruovaná pro přepravu nejvýše 16 cestujících kromě řidiče a o maximální délce nejvýše 8 m; motorová vozidla této skupiny mohou být doplněna o přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

motorová vozidla navržená a zkonstruovaná pro přepravu nejvýše 22 cestujících kromě řidiče a o maximální délce nejvýše 8 m, včetně vozidel s přívěsem s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 750 kg;“

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2006/126/ES

Čl. 6 – odst. 4 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  v čl. 6 odst. 4 se doplňuje následující písmeno:

 

„ba)  vozidla s pohonem na alternativní paliva uvedená v článku 2 směrnice Rady 96/53 (ES) ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz, až do hmotnosti 4 250 kg, za podmínky, že překročení hmotnosti vozidla nad 3 500 kg je způsobeno výlučně hmotností jeho alternativního palivového systému a že používání těchto vozidel přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a ke zlepšení kvality vzduchu; kromě toho členské státy zajistí, aby řidiči těchto vozidel byli povinni absolvovat další školení s cílem začlenit pozitivní dopady na bezpečnost silničního provozu a prosazovat ekologickou jízdu“.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [OP: vložte prosím DATUM: 18 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ... [OP: vložte prosím datum: 24 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. b a (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Příloha I – oddíl 1 – bod 1.2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  doplňuje se nový bod, který zní:

 

1.2a.  Cíl: vědět, jak jednat během mimořádných povětrnostních podmínek;

 

mít znalosti o tom a porozumět tomu, jak připravovat a plánovat cesty během mimořádných povětrnostních podmínek, jako jsou příliš vysoké nebo nízké teploty, silnice pokryté náledím, sněžení a silné deště; být obeznámen s používáním bezpečnostního vybavení, jako jsou sněhové řetězy, a porozumět tomu, kdy musí být cesta v důsledku extrémních povětrnostních podmínek odložena nebo zrušena.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. c

Směrnice 2003/59/ES

Příloha 1 – oddíl 1 – bod 1.3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

optimalizace spotřeby pohonných hmot uplatňováním poznatků uvedených v bodech 1.1 a 1.2, důležitost předvídání dopravního toku, dodržování přiměřené vzdálenosti a využívání hybnosti vozidla, ustálená rychlost jízdy, plynulý styl jízdy a náležitý tlak v pneumatikách.;

optimalizace spotřeby pohonných hmot uplatňováním poznatků uvedených v bodech 1.1 a 1.2, důležitost předvídání dopravního toku, dodržování přiměřené vzdálenosti a využívání hybnosti vozidla, ustálená rychlost jízdy, plynulý styl jízdy a náležitý tlak v pneumatikách a obeznámenost s inteligentními dopravními systémy, které umožňují účinnost řízení a lepší plánování trasy.;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. d

Směrnice 2003/59/ES

Příloha 1 – oddíl 1.3 a – pododstavec 1 – písm. a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  uvědomovat si a být schopen rozpoznat nebezpečné situace na silnicích; schopnost účinně zvládat stres a nebezpečné řízení vozidla.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. d

Směrnice 2003/59/ES

Příloha 1 – oddíl 1.3 a – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  identifikovat možné rizikové situace, jako je nepozorné řízení způsobené např. používáním chytrých telefonů či jiných elektronických zařízení a palubních technologií.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. d a (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Příloha 1 – oddíl 1.3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  doplňuje se nový bod 1.3b., který zní:

 

1.3b.  Cíl: přizpůsobit odbornou přípravu profesionálních řidičů jejich potřebám:

 

praktické školení profesionálních řidičů by mělo zdůraznit tematické oblasti týkající se dopravy, bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zlepšení digitálních znalostí a dovedností, jakož i výuku metod ekologické jízdy. Obsah školení musí odpovídat individuálním potřebám řidičů a jejich pracovnímu profilu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. g a (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Příloha I – oddíl 1 – bod 2.2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ga)  bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2. Cíl: znát předpisy upravující nákladní dopravu:

„2.2.  Cíl: znát předpisy upravující nákladní dopravu:

oprávnění k provozování dopravy, povinnosti podle vzorových smluv pro nákladní dopravu, navrhování dokladů tvořících smlouvu o přepravě, povolení mezinárodní dopravy, povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, navrhování mezinárodních nákladních listů, přejíždění hranice, zástupci zasilatelských společností, zvláštní doklady doprovázející přepravované věci.“

oprávnění k provozování dopravy, dokumenty, které se musí nacházet ve vozidle, zákaz používání určitých silnic, poplatky za užívání silnic, povinnosti podle vzorových smluv pro nákladní dopravu, navrhování dokladů tvořících smlouvu o přepravě, povolení mezinárodní dopravy, povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, navrhování mezinárodních nákladních listů, přejíždění hranice, zástupci zasilatelských společností, zvláštní doklady doprovázející přepravované věci.“

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a – písm. g b (nové)

Směrnice 2003/59/ES

Příloha I – oddíl 1 – bod 2.2 – pododstavec 1 a (nový) (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  v odstavci 2.2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

směrnice a nařízení Unie, jimiž se řídí silniční přeprava zboží a cestujících, a znalosti informačních zdrojů, v nichž lze nalézt právní předpisy o bezpečnosti silničního provozu a předpisy v sociální oblasti jednotlivých členských států;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Příloha 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – písm. a

Směrnice 2003/59/ES

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou povolit, aby školení částečně probíhalo prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je elektronické učení, za předpokladu, že je zajištěna řádná kvalita školení, a mohou jako součást školení započítávat zvláštní školení požadované podle jiných právních předpisů Unie. Sem patří mimo jiné školení o přepravě nebezpečných věcí požadované podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES(*), školení zaměřené na zvyšování povědomí o problematice zdravotního postižení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011(**) a školení o přepravě zvířat podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005(***).

Členské státy mohou povolit, aby část školení probíhala pod dohledem a v rámci celkové odpovědnosti schváleného školícího střediska prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je elektronické učení, pokud je zajištěna nejvyšší kvalita a řádné provádění a účinnost školení, a za tímto účelem určí předměty, v nichž lze nástrojů informačních a komunikačních technologií nejúčinněji využít. Členské státy zejména požadují spolehlivé určení totožnosti uživatele a vhodné prostředky kontroly. Členské státy mohou do školení započítávat zvláštní školení požadované podle jiných právních předpisů Unie. Sem patří mimo jiné školení o přepravě nebezpečných věcí požadované podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES(*), školení zaměřené na zvyšování povědomí o problematice zdravotního postižení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011(**) a školení o přepravě zvířat podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005(***).

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 2003/59/ES

Příloha I – oddíl 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinné kurzy pravidelného školení pořádají schválená výcviková střediska. Musí trvat 35 hodin jednou za pět let a být rozděleny do časových úseků trvajících vždy alespoň sedm hodin. Část tohoto pravidelného školení může probíhat na výkonných simulátorech a za použití nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je elektronické učení, za předpokladu, že je zajištěna řádná kvalita školení. Nejméně jeden ze sedmihodinových časových úseků je věnován předmětu souvisejícímu s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. Obsah školení zohledňuje potřeby v oblasti odborné přípravy odpovídající konkrétním přepravním operacím prováděným řidičem a vývoji příslušných právních předpisů a techniky. Sedmihodinové časové úseky zahrnují různé předměty.

Povinné kurzy pravidelného školení pořádají schválená výcviková střediska. Musí trvat 35 hodin jednou za pět let a být rozděleny do časových úseků trvajících vždy alespoň sedm hodin, které mohou být rozděleny nejméně do dvou po sobě jdoucích dnů a nejvýše do tří dnů. Významná část odborné přípravy má formu konvenční výuky ve třídě, druhá se musí skládat z nácviku praktické jízdy ve školícím prostředí a třetí může schválené školící středisko provést na výkonných simulátorech a za použití nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je elektronické učení. V případě elektronického učení musí schválené školicí středisko zajistit zachování řádné kvality školení mimo jiné tím, že vybere předměty, pro něž je možné nejúčinněji použít nástroje informačních a komunikačních technologií. Členské státy musí zejména požadovat spolehlivé určení totožnosti uživatele a vhodné prostředky kontroly. Maximální délka školení prostřednictvím elektronického učení nesmí přesáhnout 10 hodin.

 

Nejméně jeden ze školících kurzů je věnován předmětu souvisejícímu s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. Obsah školení zohledňuje aktuální vývoj v právní a technické oblasti a měl by pokud možno odpovídat zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy. V průběhu 35 hodin by měla být probrána řada různých témat, a mělo by být zahrnuto i opakování školení, pokud se ukáže, že řidič potřebuje zvláštní dodatečné školení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 2003/59/ES

Příloha I – oddíl 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jako jeden ze sedmihodinových časových úseků lez započítat absolvované zvláštní školení požadované podle jiných právních předpisů Unie. Sem patří mimo jiné školení o přepravě nebezpečných věcí požadované podle směrnice 2008/68/ES, školení o přepravě zvířat podle nařízení (ES) č. 1/2005 a v případě přepravy osob rovněž školení zaměřené na zvyšování povědomí o problematice zdravotního postižení podle nařízení Rady (EU) č. 181/2011.;

Členské státy mohou zvážit započtení absolvovaného zvláštního školení požadovaného podle jiných právních předpisů Unie. Sem patří mimo jiné školení o přepravě zvířat podle nařízení (ES) č. 1/2005 a v případě přepravy osob rovněž školení zaměřené na zvyšování povědomí o problematice zdravotního postižení podle nařízení Rady (EU) č. 181/2011; absolvované zvláštní školení podle směrnice 2008/68/ES o přepravě nebezpečných věcí může být započteno jako dvě ze sedmi hodin.

  • [1]  Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 115

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Silniční doprava byla, je a přinejmenším v nejbližší dohledné budoucnosti nadále bude pro evropské ekonomiky zásadně důležitou, ať se již jedná o přepravu zboží, nebo o přepravu cestujících. Prvky moderního vývoje, jako je externalizace výroby do zahraničí nebo postupný přechod k digitální ekonomice včetně nakupování on-line, znamenají, že dopravní společnosti musí po celé Evropě častěji než dříve přepravovat stále více zboží, přičemž se zároveň snaží zachovat si konkurenceschopnost tím, že snižují náklady na svou činnost. K tomuto snižování výdajů žel často dochází na úkor odborné přípravy řidičů, rozvoje jejich dovedností nebo jejich sociálních podmínek, což pak na evropských silnicích často vede k většímu počtu dopravních nehod za účasti nákladních vozidel.

Účinnost a bezpečnost silniční dopravy značně závisí jak na kvalitě používaných vozidel, tak i na dovednostech řidičů, jež přepravní společnosti zaměstnávají. Z tohoto důvodu je zásadně důležitá kvalifikace a pravidelné školení řidičů i schopnost jejich dovednosti ověřovat, jakož i prosazování právních předpisů, které tuto oblast v celé EU upravují, přičemž to vše musí být pravidelně aktualizováno tak, aby to odpovídalo rychlým změnám, jež toto odvětví ovlivňují.

Zpravodaj vítá a podporuje návrh Komise a navrhuje několik změn, které podle jeho názoru přinesou revidované směrnici další přidanou hodnotu tím, že zlepší bezpečnost a rovné podmínky v celé EU. Tyto změny mimo jiné zahrnují umožnění větší flexibility při výběru a provádění odborné přípravy nebo přizpůsobení požadavků v závislosti na konkrétních potřebách řidičů. Bylo rovněž navrženo několik výjimek, a to jedna umožňující interní školení řidičů při zaměstnání ze strany jejich certifikovaných kolegů, další, která umožní malým zemědělským, zahradnickým, lesnickým, chovatelským nebo rybářským podnikům převážet za určitých specifických podmínek své vlastní zboží, nebo výjimka, jež umožní využívání vozidel s alternativním pohonem, jako jsou dodávky na elektrický pohon.

V neposlední řadě pak zpravodaj navrhuje zvláštní požadavky, které by řidiče připravily pro bezpečnou jízdu v mimořádných povětrnostních podmínkách, a přináší myšlenku společného celoevropského rejstříku s cílem pomáhat orgánům při vymáhání právních předpisů obsažených v těchto směrnicích a v boji s nezákonným obchodem s padělanými licencemi.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a řidičské průkazy

Referenční údaje

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Datum předložení EP

1.2.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Datum přijetí

12.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Datum předložení

23.10.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se