Διαδικασία : 2017/0015(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0321/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0321/2017

Συζήτηση :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2018 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0065

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 807kWORD 98k
20.10.2017
PE 604.819v02-00 A8-0321/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Peter Lundgren

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0047),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0025/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη της γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0321/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Στη Λευκή Βίβλο της 28ης Μαρτίου 2011, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε, μέσω της έρευνας και μέσω της υιοθέτησης της ήδη διαθέσιμης τεχνολογικής προόδου, προς μια ανταγωνιστική κινητικότητα χαμηλών εκπομπών που, με την εναρμόνιση των πολιτικών των κρατών μελών, θα επιτρέψει να προοδεύσουμε προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, έχει τεθεί ως στόχος προς επίτευξη έως το έτος 2030 ένα επίπεδο κατά 20 % χαμηλότερο του επιπέδου του 2008. Για την επίτευξή του, πρέπει οι οδηγοί να εκπαιδευτούν σωστά για να οδηγούν με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Τούτο θα πρέπει να γίνει με μια βιώσιμη κινητικότητα που θα προωθηθεί μέσω οχημάτων εξοπλισμένων με κινητήρες εναλλακτικών καυσίμων, όπως και μέσω πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς όπως π.χ. οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας, στις οδικές ή τις διατροπικές μεταφορές.

Τροπολογία3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα δίνουν παρόμοια ερμηνεία όταν εφαρμόζουν εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει την έννοια της «κύριας δραστηριότητας» για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Με βάση τις εξελίξεις στην κατάρτιση και την εκπαίδευση και προκειμένου η οδηγία 2003/59/ΕΚ να συμβάλει περαιτέρω στην οδική ασφάλεια και τη συνάφεια της κατάρτισης των οδηγών, πρέπει στα μαθήματα να εντατικοποιηθούν τα θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, όπως η αντίληψη του κινδύνου, η προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και η οικονομική οδήγηση από άποψη καυσίμων.

(6)  Με βάση τις εξελίξεις στην κατάρτιση και την εκπαίδευση και προκειμένου η οδηγία 2003/59/ΕΚ να συμβάλει περαιτέρω στην οδική ασφάλεια και τη συνάφεια της κατάρτισης των οδηγών, πρέπει στα μαθήματα να εντατικοποιηθούν τα θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, όπως η αντίληψη του κινδύνου, η προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και ειδικότερα των πεζών, των ποδηλατών και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, και η οικονομική οδήγηση από άποψη καυσίμων. Στην εν λόγω κατάρτιση θα πρέπει επίσης να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες οδικής μεταφοράς, όπως π.χ. η οδήγηση συνδεδεμένου οχήματος.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Τα ευφυή συστήματα μεταφοράς προσφέρουν δυνατότητες για να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν τη μείωση του δείκτη συχνότητας ατυχημάτων, τη μείωση των εκπομπών και την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού μεταφορικού τομέα και, συνεπώς, είναι κρίσιμη ανάγκη να εκπαιδευτούν οι οδηγοί ώστε να αξιοποιούν τα συστήματα αυτά.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Για να μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων και να ενθαρρυνθεί η χρήση νέων τεχνολογιών και νέων τύπων εναλλακτικών προωθητήρων, ο υπολογισμός του βάρους του εναλλακτικού προωθητήρα θα πρέπει να διαχωριστεί από τον συνολικό υπολογισμό της μάζας του οχήματος.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν σαφή δυνατότητα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών πρακτικών με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονική μάθηση και η μεικτή μάθηση, για μέρος της κατάρτισης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα της κατάρτισης.

(7)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν σαφή δυνατότητα βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης των εκπαιδευτικών πρακτικών με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονική μάθηση και η μεικτή μάθηση, για μέρος της κατάρτισης, διασφαλίζοντας παράλληλα την υψίστη ποιότητα όπως και τη σωστή παροχή και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και εξαιρώντας μαθήματα που έχουν αντικείμενο ευαίσθητα θέματα όπως η οδήγηση μέσων που προορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, βαρέων εμπορευμάτων ή ζώων και η οδήγηση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τροπολογία8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων μορφών κατάρτισης που απαιτούνται βάσει του δικαίου της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν διαφορετικά είδη σχετικής κατάρτισης, όπως η εκπαίδευση στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, την ευαισθητοποίηση στο θέμα των αναπηριών ή στη μεταφορά ζώων, με την κατάρτιση που προβλέπεται στην οδηγία 2003/59/ΕΚ.

8.  Για να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων μορφών κατάρτισης που απαιτούνται βάσει του δικαίου της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν διαφορετικά είδη σχετικής κατάρτισης, όπως η εκπαίδευση στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, την ευαισθητοποίηση στο θέμα των αναπηριών ή στη μεταφορά ζώων, με την κατάρτιση που προβλέπεται στην οδηγία 2003/59/ΕΚ, καθώς και η κατάρτιση στη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων και στη μεταφορά υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τροπολογία9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να αποτραπούν διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών που εμποδίζουν την αμοιβαία αναγνώριση και περιορίζουν το δικαίωμα των οδηγών να παρακολουθούν την περιοδική κατάρτιση στο κράτος μέλος όπου εργάζονται, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να υποχρεούνται να εκδίδουν το σχετικό έγγραφο που εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση για κάθε οδηγό που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/59/ΕΚ.

(9)  Για να αποτραπούν διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών που εμποδίζουν την αμοιβαία αναγνώριση και περιορίζουν το δικαίωμα των οδηγών να παρακολουθούν την περιοδική κατάρτιση στο κράτος μέλος όπου εργάζονται, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να υποχρεούνται να εκδίδουν, υπό τη μορφή που ορίζουν τα τυποποιημένα υποδείγματα, το δελτίο επιμόρφωσης οδηγού που εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση για κάθε οδηγό που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/59/ΕΚ.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαφορετικών ερμηνειών της έννοιας της μη εμπορικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, η έννοια θα πρέπει να ερμηνευθεί βάσει του ενιαίου ορισμού που προκύπτει από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της Λευκής Βίβλου για μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων κατά 60% και τον στόχο για μείωση στο ήμισυ της χρήσης αυτοκινήτων «που κινούνται με συμβατικά καύσιμα» στις αστικές συγκοινωνίες έως το 2030 και για σταδιακή κατάργησή τους στις πόλεις έως το 2050, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/126/ΕΚ και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτρέπουν στην επικράτειά τους την οδήγηση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, μάζας έως 4250 kg, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, υπό τον όρο ότι η υπέρβαση της μάζας του οχήματος θα οφείλεται αποκλειστικά στη μάζα του συστήματος εναλλακτικών καυσίμων και η χρήση αυτών των οχημάτων θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υποχρεούνται οι οδηγοί τέτοιων οχημάτων να παρακολουθήσουν συμπληρωματικά μαθήματα κατάρτισης, για να υπάρχει θετικός αντίκτυπος στην οδική ασφάλεια και να ενθαρρύνεται η οικολογική οδήγηση.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι κάπου το 33 % του συνόλου των μετακινήσεων με βαρέα φορτηγά οχήματα στην Ένωση αφορά διασυνοριακή διέλευση μεταξύ κρατών μελών. Οι μεταφορείς πρέπει ως εκ τούτου να γνωρίζουν τις πηγές από τις οποίες μπορούν να ενημερωθούν για τους διαφορετικούς νόμους που τους επηρεάζουν τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και τούτο θα πρέπει να συνυπολογίζεται κατά το σχεδιασμό των μαθημάτων κατάρτισης για το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Δεδομένων των κενών στη δημοσιοποίηση των διαφόρων νόμων που ισχύουν και που ρυθμίζουν τις μεταφορικές δραστηριότητες στην Ένωση, χρειάζεται να αναπτυχθεί μια κοινή βάση δεδομένων που να περιέχει στην πιο επικαιροποιημένη μορφή τους κανόνες και κανονισμούς που διέπουν τις μεταφορές, μεταφρασμένους σε ορισμένες τουλάχιστον από τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες στην Ένωση γλώσσες, ώστε να αρθούν μερικά από τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη δημιουργία μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μεταφορών.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«β)  οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, της πολιτικής άμυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων που είναι αρμόδιες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, ή τα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών, όταν η μεταφορά εκτελείται συνεπεία των καθηκόντων που επιτελούν οι εν λόγω υπηρεσίες·

«β)  οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, της πολιτικής άμυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των δυνάμεων που είναι αρμόδιες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, και των υπηρεσιών επείγουσας διακομιδής ασθενών, ή τα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών, όταν η μεταφορά εκτελείται συνεπεία των καθηκόντων που επιτελούν οι εν λόγω υπηρεσίες·

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΕ

Άρθρο 2 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  οχημάτων που υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης, και νέων ή μεταποιημένων οχημάτων που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία·

γ)  οχημάτων που υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής και συντήρησης, και νέων ή μεταποιημένων οχημάτων που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία ή οχημάτων χωρίς επιβάτες τα οποία οδηγούνται πίσω στην αποθήκη τους ή/και έξω από αυτήν από το προσωπικό συντήρησης·

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο ε – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης ή ΠΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1, όταν τα πρόσωπα αυτά παρακολουθούν συμπληρωματική κατάρτιση για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια μάθησης στον χώρο εργασίας, υπό τον όρο το εν λόγω πρόσωπο να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο πιστοποιημένο με ΠΕΙ, ή εκπαιδευτή οδηγών για την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό·

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ α):

 

ζ α)   οχημάτων που κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 100 χλμ από τη βάση τους, εφόσον η οδήγηση του οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού.»

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  οχημάτων που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν συνιστά την «κύρια δραστηριότητα» του οδηγού.»·

η)  οχημάτων που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή αναγκαίων αντικειμένων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν συνιστά την «κύρια δραστηριότητα» του οδηγού.»·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η περιοδική κατάρτιση συνίσταται σε κατάρτιση που επιτρέπει στους κατόχους ΠΕΙ να επικαιροποιούν τις βασικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια και την ορθολογική κατανάλωση καυσίμων.»

«Η περιοδική κατάρτιση συνίσταται σε κατάρτιση που επιτρέπει στους κατόχους ΠΕΙ να επικαιροποιούν τις βασικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια μιας τουλάχιστον ημέρας κατάρτισης, στην οδική ασφάλεια, στην υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία και στην ορθολογική κατανάλωση καυσίμων, π.χ. χάρη στην οικολογική οδήγηση.»

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η κατάρτιση αυτή διοργανώνεται σε εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης, σύμφωνα με το τμήμα 5 του Παραρτήματος Ι. Αν ο οδηγός μετακινηθεί σε άλλη επιχείρηση, η περιοδική κατάρτιση που έχει ήδη πραγματοποιήσει συνυπολογίζεται.

Η κατάρτιση αυτή διοργανώνεται σε εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης, σύμφωνα με το τμήμα 5 του Παραρτήματος Ι. Το βασικό μέρος της περιοδικής κατάρτισης διεξάγεται υπό την κλασική μορφή εκπαίδευσης με ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, ένα δεύτερο μέρος διεξάγεται ως πρακτική κατάρτιση υπό μορφή οδήγησης σε χώρο προορισμένο για τέτοιους σκοπούς και ένα τρίτο μέρος μπορεί να διεξάγεται σε προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας. Αν ο οδηγός μετακινηθεί σε άλλη επιχείρηση, η περιοδική κατάρτιση που έχει ήδη πραγματοποιήσει συνυπολογίζεται.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την επανάληψη ορισμένων θεμάτων του τμήματος 1 του παραρτήματος I. Πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα θέμα σχετιζόμενο με την οδική ασφάλεια και να καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων. Στα θέματα της κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες κατάρτισης ειδικά σε συγκεκριμένες μεταφορές που εκτελεί ο οδηγός και οι εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας και της τεχνολογίας.»·

«Η περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την επανάληψη ορισμένων θεμάτων του τμήματος 1 του παραρτήματος I. Πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα θέμα σχετιζόμενο με την οδική ασφάλεια και να καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων. Στα θέματα της κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας και της τεχνολογίας. Λαμβάνονται επίσης υπόψη στο μέτρο του δυνατού οι ειδικές ανάγκες κατάρτισης του οδηγού.»

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Βάσει του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 και του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και του άρθρου 8, αναγράφουν δίπλα στις αντίστοιχες κατηγορίες άδειας οδήγησης τον εναρμονισμένο κωδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2006/126/EΚ:

Βάσει του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6 και του ΠΕΙ που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και του άρθρου 8, αναγράφουν δίπλα στις αντίστοιχες κατηγορίες άδειας οδήγησης τον εναρμονισμένο κωδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2006/126/EΚ:

–   είτε επάνω στην άδεια οδήγησης,

  είτε επάνω στην άδεια οδήγησης,

–   είτε στο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ.

  είτε, εάν η αναγραφή του κωδικού επάνω στην άδεια οδήγησης είναι αδύνατη, στο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δελτία επιμόρφωσης οδηγού που εκδίδουν τα κράτη μέλη αναγνωρίζονται αμοιβαία. Κατά την έκδοση του δελτίου, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την ισχύ της άδειας οδήγησης, ο αριθμός της οποίας αναγράφεται στο δελτίο.

Τα δελτία επιμόρφωσης οδηγού που εκδίδουν τα κράτη μέλη αναγνωρίζονται αμοιβαία. Κατά την έκδοση του δελτίου, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εάν η άδεια οδήγησης ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  α) Οδηγός για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 1 στοιχείο β) που οδηγεί οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων αποδεικνύει την επιμόρφωση και την κατάρτιση που προβλέπει η παρούσα οδηγία με τη βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Η εν λόγω βεβαίωση οδηγού αναγνωρίζεται αμοιβαία για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ακόμη και αν δεν αναγράφεται ο σχετικός ενωσιακός κωδικός.

2.  Οδηγός για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 1 στοιχείο β) που οδηγεί οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων έχει επίσης το δικαίωμα να αποδεικνύει την επιμόρφωση και την κατάρτιση που προβλέπει η παρούσα οδηγία με τη βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον αυτή φέρει τον ενωσιακό κωδικό 95. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το κράτος μέλος έκδοσης αναγράφει τον ενωσιακό κωδικό 95 στο τμήμα "παρατηρήσεις" της βεβαίωσης εάν ο οδηγός πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Οδηγός για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 1 στοιχείο β) που οδηγεί οχήματα μεταφοράς επιβατών αποδεικνύει την επιμόρφωση και την κατάρτιση που προβλέπει η παρούσα οδηγία με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

διαγράφεται

-  με τον ενωσιακό κωδικό που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης βάσει του ενωσιακού υποδείγματος, εφόσον είναι κάτοχός της,

 

-  με το δελτίο επιμόρφωσης οδηγού που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, όπου αναγράφεται ο σχετικός ενωσιακός κωδικός,

 

-  με εθνικό πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου αναγνωρίζεται αμοιβαία από τα κράτη μέλη στο έδαφός τους.

 

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι βεβαιώσεις οδηγού που δεν φέρουν τον ενωσιακό κωδικό 95 και εκδόθηκαν πριν από [ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1] σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, και ιδίως την παράγραφο 7 αυτού, με σκοπό την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις κατάρτισης βάσει της παρούσας οδηγίας, γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά επιμόρφωσης μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Άρθρο 10 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 10α

 

Μητρώο και έλεγχος

 

Τα κράτη μέλη, έως τις [ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], δημιουργούν και συνδέονται με κοινό ενωσιακό δίκτυο εθνικών βάσεων δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα χορηγούμενα ΠΕΙ και τα πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν κατείχαν πλαστό πιστοποιητικό ή έχουν εμπλακεί στην παραγωγή ή διανομή τέτοιων πιστοποιητικών.

 

Το εν λόγω δίκτυο συνεργαζόμενων εθνικών βάσεων δεδομένων σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν το δικαίωμα, σε οδικό έλεγχο ή κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, να ελέγχουν, σε πραγματικό χρόνο, την ισχύ του ΠΕΙ και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα ενός προσώπου σε σχέση με το ΠΕΙ ή όσον αφορά τυχόν προηγούμενη εμπλοκή του στην παραγωγή ή διανομή πλαστών πιστοποιητικών. Το εν λόγω δίκτυο μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται από τις εθνικές αρχές έκδοσης κατά την επεξεργασία των αιτήσεων για ΠΕΙ.»

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2006/126/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο η

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  το στοιχείο η) τροποποιείται ως εξής:

«η)  Κατηγορία D1:

«η)  Κατηγορία D1:

αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μεγίστου μήκους 8 τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg,»

αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 22 επιβατών, εκτός του οδηγού, μεγίστου μήκους 8 m, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg,»

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2006/126/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«β α)  οχήματα εναλλακτικών καυσίμων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές, με μάζα έως 4250 kg, υπό τον όρο ότι η υπέρβαση του ορίου των 3500 kg όσον αφορά τη μάζα του οχήματος οφείλεται αποκλειστικά στη μάζα του συστήματος εναλλακτικών καυσίμων και ότι η χρήση αυτών των οχημάτων συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα· επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υποχρεούνται οι οδηγοί τέτοιων οχημάτων να παρακολουθήσουν συμπληρωματικά μαθήματα κατάρτισης, για να υπάρχει θετικός αντίκτυπος στην οδική ασφάλεια και να ενθαρρύνεται η οικολογική οδήγηση.»

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο [Υπηρεσία Εκδόσεων: παρακαλείσθε να εισαγάγετε την ημερομηνία που υπολογίζεται σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο [Υπηρεσία Εκδόσεων: παρακαλείσθε να εισαγάγετε την ημερομηνία που υπολογίζεται σε 24 μήνες από την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1.2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Προστίθεται το εξής σημείο:

 

1.2α.  Στόχος: γνώση του τρόπου αντίδρασης σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών

 

γνώση και κατανόηση του τρόπου προετοιμασίας και προγραμματισμού ενός ταξιδιού σε μη φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, όπως υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, οδοί καλυμμένοι από πάγο, χιονοπτώσεις και δυνατές βροχοπτώσεις· εξοικείωση με τη χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας, όπως οι αντιολισθητικές αλυσίδες, και κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να αναβληθεί ή να ακυρωθεί ένα ταξίδι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο γ

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου με εφαρμογή της τεχνογνωσίας όσον αφορά τα σημεία 1.1 και 1.2, σημασία της πρόβλεψης της κυκλοφοριακής ροής, κατάλληλη απόσταση και χρήση της δυναμικής του οχήματος, σταθερή ταχύτητα, ομαλός τρόπος οδήγησης και κατάλληλη πίεση των ελαστικών επισώτρων·»

«βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου με εφαρμογή της τεχνογνωσίας όσον αφορά τα σημεία 1.1 και 1.2, σημασία της πρόβλεψης της κυκλοφοριακής ροής, κατάλληλη απόσταση και χρήση της δυναμικής του οχήματος, σταθερή ταχύτητα, ομαλός τρόπος οδήγησης και κατάλληλη πίεση των ελαστικών επισώτρων, καθώς και εξοικείωση με τα ευφυή συστήματα μεταφοράς που επιτρέπουν μεγαλύτερη οικονομία καυσίμων κατά την οδήγηση και καλύτερο σχεδιασμό της διαδρομής·»

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο δ

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα Ι – τμήμα 1.3 α – εδάφιο 1 – στοιχείο α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α)  επίγνωση και ικανότητα αναγνώρισης επικίνδυνων καταστάσεων στον δρόμο· ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους και της επικίνδυνης οδήγησης.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο δ

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα Ι – τμήμα 1.3 α – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  εντοπισμός εν δυνάμει επικίνδυνων καταστάσεων όπως οδήγηση με την προσοχή αποσπασμένη π.χ. από έξυπνα τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως και από άλλα τεχνολογικά προϊόντα εντός του οχήματος.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο δ α (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα Ι – τμήμα 1.3 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1.3β:

 

(1.3β)  Στόχος: προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών οδηγών στο προφίλ τους:

 

η πρακτική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών πρέπει να αναδεικνύει τους θεματικούς τομείς που συνδέονται με τις μεταφορές, την οδική ασφάλεια και την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, τη βελτίωση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων και τη διδασκαλία μεθόδων οικολογικής οδήγησης. Το περιεχόμενο της κατάρτισης πρέπει να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κατάρτισης των οδηγών για το εργασιακό τους προφίλ.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο ζ α (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 2.2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

ζ α)  το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων:

«2.2.  Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων:

Άδειες εκμετάλλευσης μεταφορών, υποχρεώσεις των τυποποιημένων συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, σύνταξη τωνεγγράφων που συνιστούν τη σύμβαση μεταφοράς, άδειες διεθνών μεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύμβαση περί του

συμβολαίου δια την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων»), σύνταξη της διεθνούς φορτωτικής, διέλευση συνόρων,

πράκτορες

μεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων.»

Άδειες εκμετάλλευσης μεταφορών, έγγραφα που πρέπει να φέρει ο μεταφορέας, απαγορεύσεις χρήσης συγκεκριμένων οδών, οδικά τέλη, υποχρεώσεις των τυποποιημένων συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη σύμβαση μεταφοράς, άδειες διεθνών μεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύμβαση περί του συμβολαίου δια την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων»), σύνταξη της διεθνούς φορτωτικής, διέλευση συνόρων, πράκτορες μεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων.»

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο ζ β (νέο)

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα Ι– τμήμα 1 – σημείο 2.2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ β)  στην παράγραφο 2.2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Οδηγίες και κανονισμοί της Ένωσης σχετικά με τις οδικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές και γνώση των πηγών ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία για την οδική ασφάλεια και την κοινωνική νομοθεσία των διαφόρων κρατών μελών·

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – στοιχείο α

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να πραγματοποιείται η κατάρτιση εν μέρει με εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δέουσα ποιότητα της κατάρτισης, και μπορούν να συνυπολογίζουν την ειδική κατάρτιση που απαιτείται σύμφωνα με άλλη νομοθεσία της Ένωσης ως μέρος της κατάρτισης. Πρόκειται κυρίως για την ειδική κατάρτιση, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*) για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, την εκπαίδευση στην ευαισθητοποίηση στο θέμα των αναπηριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(**) και την εκπαίδευση στη μεταφορά ζώων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου(***).

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να πραγματοποιείται – υπό την επίβλεψη και την γενική ευθύνη του εγκεκριμένου κέντρου κατάρτισης– η κατάρτιση επίσης εν μέρει με εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διατηρείται η ανώτατη ποιότητα της κατάρτισης, η σωστή παροχή της και η αποτελεσματικότητά της και επιλέγοντας τα θέματα για τα οποία τα εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη απαιτούν αξιόπιστη αναγνώριση χρήστη και κατάλληλα μέσα ελέγχου. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν την ειδική κατάρτιση που απαιτείται σύμφωνα με άλλη νομοθεσία της Ένωσης ως μέρος της κατάρτισης. Πρόκειται κυρίως για την ειδική κατάρτιση, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*) για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, την εκπαίδευση στην ευαισθητοποίηση στο θέμα των αναπηριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(**) και την εκπαίδευση στη μεταφορά ζώων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου(***).

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα I – τμήμα 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μαθήματα υποχρεωτικής περιοδικής κατάρτισης πρέπει να διοργανώνονται από εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης. Η περιοδική κατάρτιση πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών ανά πενταετία, διαιρούμενη σε περιόδους τουλάχιστον 7 ωρών. Η εν λόγω περιοδική κατάρτιση επιτρέπεται να παρέχεται, εν μέρει, σε προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας και με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς και με ηλεκτρονική μάθηση, με εξασφάλιση παράλληλα της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τουλάχιστον μία από τις περιόδους ωρών καλύπτει θέμα σχετιζόμενο με την οδική ασφάλεια. Στο περιεχόμενο της κατάρτισης συνεκτιμώνται οι ανάγκες επιμόρφωσης ειδικά σε συγκεκριμένες μεταφορές που εκτελεί ο οδηγός και οι εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας και της τεχνολογίας. Οι επτάωρες περίοδοι καλύπτουν διαφορετικά θέματα.

Τα μαθήματα υποχρεωτικής περιοδικής κατάρτισης πρέπει να διοργανώνονται από εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης. Η περιοδική κατάρτιση πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών ανά πενταετία, διαιρούμενη σε περιόδους τουλάχιστον 7 ωρών οι οποίες μπορεί να κατανέμονται σε τουλάχιστον δυο διαδοχικές ημέρες αλλά όχι παραπάνω από τρεις ημέρες. Το βασικό μέρος της περιοδικής κατάρτισης διεξάγεται υπό μορφή συμβατικής διδασκαλίας σε αίθουσα, ένα δεύτερο μέρος της πρέπει να συνίσταται σε πρακτική κατάρτιση υπό μορφή οδήγησης σε χώρο προορισμένο για τέτοιους σκοπούς και ένα τρίτο μέρος της επιτρέπεται να παρέχεται από το εγκεκριμένο κατάρτισης επίσης ας προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας και με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, π.χ. ηλεκτρονική μάθηση. Εάν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική μάθηση, το εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης εξασφαλίζει ότι διατηρείται η σωστή ποιότητα της κατάρτισης, και επιλέγει τα θέματα για τα οποία τα εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη απαιτούν αξιόπιστη αναγνώριση χρήστη και κατάλληλα μέσα ελέγχου. Η μέγιστη διάρκεια της ηλεκτρονικής μάθησης δεν υπερβαίνει τις 10 ώρες.

 

Τουλάχιστον μία από τις περιόδους μαθημάτων κατάρτισης καλύπτει θέμα σχετιζόμενο με την οδική ασφάλεια. Στο περιεχόμενο της κατάρτισης συνεκτιμώνται οι σχετικές νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και, στο μέτρο του δυνατού, οι ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης του οδηγού. Μέσα στις 35 ώρες πρέπει να καλύπτεται ένα φάσμα από διαφορετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επανάληψης της κατάρτισης εφόσον προκύψει ότι ο οδηγός χρειάζεται ειδική διορθωτική κατάρτιση.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – τμήμα 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

Παράρτημα I – τμήμα 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ολοκληρωθείσα ειδική κατάρτιση που απαιτείται βάσει άλλης νομοθεσίας της Ένωσης μπορεί να προσμετρηθεί ως μία από τις επτάωρες περιόδους. Πρόκειται κυρίως για την ειδική κατάρτιση, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2008/68/ΕΚ για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, την κατάρτιση στη μεταφορά ζώων βάσει του κανονισμού (EΚ) 1/2005, την κατάρτιση στη μεταφορά επιβατών και την κατάρτιση στην ευαισθητοποίηση στο θέμα των αναπηριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Συμβουλίου.»·

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν η ολοκληρωθείσα ειδική κατάρτιση που απαιτείται βάσει άλλης νομοθεσίας της Ένωσης θα προσμετρηθεί ως μία από τις επτάωρες περιόδους. Πρόκειται κυρίως για την απαιτούμενη κατάρτιση στη μεταφορά ζώων βάσει του κανονισμού (EΚ) 1/2005 και την κατάρτιση στη μεταφορά επιβατών και την κατάρτιση στην ευαισθητοποίηση στο θέμα των αναπηριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Συμβουλίου.»· Η ολοκληρωθείσα ειδική κατάρτιση που απαιτείται βάσει της οδηγίας 68/2008/ΕΚ για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορεί να προσμετρηθεί ως δύο από τις επτάωρες περιόδους.

(1)

ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 115.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι οδικές μεταφορές ήταν, είναι και θα παραμείνουν, τουλάχιστον στο εγγύς και ορατό μέλλον, ένας παράγοντας ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τη μεταφορά αγαθών ή επιβατών. Οι σύγχρονες εξελίξεις, όπως η ανάθεση της παραγωγής σε μονάδες που βρίσκονται στο εξωτερικό ή η συνεχιζόμενη μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των αγορών στο διαδίκτυο, σημαίνουν ότι οι μεταφορικές εταιρείες πρέπει να μεταφέρουν όλο και μεγαλύτερα φορτία σε όλη την Ευρώπη και πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν, προσπαθώντας παράλληλα να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσω της μείωσης του κόστους των δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω περικοπές αποβαίνουν συχνά σε βάρος της κατάρτισης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των οδηγών ή της κοινωνικής τους κατάστασης, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται φορτηγά στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Η αποδοτικότητα και η ασφάλεια των δραστηριοτήτων οδικών μεταφορών βασίζονται σε μεγάλο βαθμό τόσο στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων οχημάτων όσο και στα προσόντα των οδηγών που απασχολούνται από τις εταιρείες μεταφορών. Για τον λόγο αυτό, η επιμόρφωση και η περιοδική κατάρτιση των οδηγών, καθώς και η ικανότητα επαλήθευσης των προσόντων αυτών και επιβολής της οικείας νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ, αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα, και οι σχετικές διατάξεις πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο.

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, και προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις οι οποίες, κατά την άποψή του, προσθέτουν περαιτέρω αξία στις αναθεωρημένες οδηγίες, βελτιώνοντας την ασφάλεια και εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά την επιλογή και τη διεξαγωγή της κατάρτισης ή την προσαρμογή των απαιτήσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των οδηγών. Προτείνονται επίσης ορισμένες εξαιρέσεις, και συγκεκριμένα η εξαίρεση που επιτρέπει την κατάρτιση των οδηγών κατά την απασχόληση, εντός της εταιρείας, από πιστοποιημένους συναδέλφους τους, η εξαίρεση που επιτρέπει στις μικρές γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα δικά τους εμπορεύματα υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ή η εξαίρεση που επιτρέπει τη χρήση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, όπως ηλεκτρικά ημιφορτηγά.

Τέλος, ο εισηγητής προτείνει ειδικές απαιτήσεις οι οποίες θα προετοιμάζουν τους οδηγούς ως προς την ασφαλή οδήγηση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, και εισάγει την ιδέα ενός κοινού μητρώου σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα βοηθά τις αρχές να επιβάλλουν τις διατάξεις των εν λόγω οδηγιών και να καταπολεμούν την παράνομη εμπορία πλαστών πιστοποιητικών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και άδειες οδήγησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.2.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Ημερομηνία κατάθεσης

23.10.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου