Menetlus : 2017/0015(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0321/2017

Esitatud tekstid :

A8-0321/2017

Arutelud :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Hääletused :

PV 13/03/2018 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0065

RAPORT     ***I
PDF 627kWORD 91k
20.10.2017
PE 604.819v02-00 A8-0321/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Peter Lundgren

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0047),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0025/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0321/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Oma 28. märtsi 2011. aasta valges raamatus kinnitas komisjon vajadust teha teadusuuringute ja juba olemasolevate tehnoloogiasaavutuste kasutuselevõtmise abil edusamme konkurentsivõimelise ja vähese heitega liikuvuse suunas, mis võimaldab liikmesriikide poliitikameetmete ühtlustamise kaudu liikuda transpordivaldkonna tõelise ühtse turu suunas.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Eesmärgiks on seatud vähendada transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkogused 20 % allapoole 2008. aasta taset, kusjuures eesmärk tuleb saavutada 2030. aastaks. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks tuleb juhte nõuetekohaselt koolitada, et nende sõidustiil oleks võimalikult tõhus. See tuleks saavutada säästva liikuvusega, mille puhul soodustatakse alternatiivkütustel töötavate mootoritega varustatud sõidukite kasutamist ja säästlikumaid transpordivahendeid, nagu suure võimsusega sõidukid maantee- või ühendvedude puhul.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Selleks et liikmesriigid tõlgendaksid sarnaselt käesoleva direktiivi reguleerimisalast erandite tegemist, peaks komisjon täpsustama käesoleva direktiivi tähenduses põhitegevusala mõistet.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Võttes arvesse koolitus- ja haridusalaseid arengusuundumusi ning selleks, et suurendada direktiivi 2003/59/EÜ panust liiklusohutusse ja koolitamise asjakohasust juhtide seisukohast, tuleks koolituskursuste puhul tugevdada liiklusohutusalaseid aineid, näiteks ohtude äratundmine, ohustatud liiklejate kaitse ning kütusesäästlik sõit.

(6)  Võttes arvesse koolitus- ja haridusalaseid arengusuundumusi ning selleks, et suurendada direktiivi 2003/59/EÜ panust liiklusohutusse ja koolitamise asjakohasust juhtide seisukohast, tuleks koolituskursuste puhul tugevdada liiklusohutusalaseid aineid, näiteks ohtude äratundmine, ohustatud liiklejate, eelkõige jalakäijate, jalgratturite ja piiratud liikuvusega isikute kaitse ning kütusesäästlik sõit. Nimetatud kursused peaksid hõlmama ka uusi maanteetranspordi tehnoloogiaid, nagu ühendatud sõidukite juhtimine.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Intelligentsed transpordisüsteemid võimaldavad saavutada selliseid eesmärke nagu õnnetuste arvu ja heitkoguste vähendamine ning konkurentsivõimelise Euroopa transpordisektori väljaarendamine, mistõttu on väga oluline koolitada juhte, et nad saaksid ära kasutada oma potentsiaali.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  Selleks et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning soodustada uute tehnoloogiate ja uut tüüpi alternatiivsete jõuseadmete kasutamist, tuleks alternatiivse jõuseadme mass arvutada sõiduki massi kogusumma arvutamisest eraldi.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liikmesriikidele tuleks pakkuda konkreetset võimalust parandada ja ajakohastada koolitust IKT-vahendite (näiteks e-õppe ja kombineeritud õppe) kasutamisega koolitusosade puhul, tagades samas koolituse kvaliteedi.

(7)  Liikmesriikidele tuleks pakkuda konkreetset võimalust parandada, ajakohastada ja ühtlustada koolitust IKT-vahendite (näiteks e-õppe ja kombineeritud õppe) kasutamisega koolitusosade puhul, tagades samas koolituse kõrgeima kvaliteedi, nõuetekohase läbiviimise ja tulemuslikkuse ning jättes kõrvale selliste tundlike teemadega seotud valdkonnad nagu ohtlike kaupade, raskeveo- või loomade transpordiks mõeldud sõidukite juhtimine või juhtimine ebasoodsate ilmastikuolude korral.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Selleks et tagada ELi õigusaktidega nõutava koolituse eri vormide omavaheline kooskõla, tuleks liikmesriikidele anda võimalus kombineerida asjaomase koolituse eri liike, näiteks ohtlike kaupade transpordi, puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamise ja loomade transpordi alaseid koolitusi ning direktiiviga 2003/59/EÜ ettenähtud koolitusi.

(8)  Selleks et tagada ELi õigusaktidega nõutava koolituse eri vormide omavaheline kooskõla, tuleks liikmesriikidele anda võimalus kombineerida asjaomase koolituse eri liike, näiteks ohtlike kaupade transpordi, puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamise ja loomade transpordi alaseid koolitusi ning direktiiviga 2003/59/EÜ ettenähtud koolitusi, samuti raskeveotransporti ja ebasoodsates ilmastikuoludes toimuvat transporti käsitlevaid koolitusi.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et liikmesriikide eri tavad ei takistaks vastastikust tunnustamist ega piiraks juhtide õigust läbida jätkukoolitus liikmesriigis, kus nad töötavad, tuleks liikmesriigi asutustelt nõuda asjakohase dokumendi väljaandmist, millega tagatakse vastastikune tunnustus igale juhile, kes vastab direktiivi 2003/59/EÜ nõuetele.

(9)  Selleks et liikmesriikide eri tavad ei takistaks vastastikust tunnustamist ega piiraks juhtide õigust läbida jätkukoolitus liikmesriigis, kus nad töötavad, tuleks liikmesriigi asutustelt nõuda juhi kutsetunnistuse väljaandmist standardmudelis ettenähtu kohaselt, millega tagatakse vastastikune tunnustus igale juhile, kes vastab direktiivi 2003/59/EÜ nõuetele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Selleks et vältida mitteärilise reisijate- ja kaubaveo mõiste erinevate tõlgenduste esilekerkimise ohtu, tuleks seda tõlgendada Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika ühtse määratluse kohaselt.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Võttes arvesse valge raamatu eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heidet 60 % ning eesmärki vähendada tavakütusel töötavate autode osakaalu poole võrra 2030. aastaks ja kõrvaldada need linnaliiklusest 2050. aastaks, tuleks liikmesriikidele anda direktiiviga 2006/126/EÜ ja kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega võimalus lubada oma territooriumil juhtida alternatiivkütustel töötavaid sõidukeid massiga kuni 4250 kg juhiloaga B, tingimusel et sõiduki massi ületamine tuleneb üksnes selle alternatiivkütusesüsteemist ning et nimetatud sõidukite kasutamine aitab vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja parandada õhukvaliteeti. Lisaks peaksid liikmesriigid tagama, et selliste sõidukite juhid läbivad täiendava koolituse, et suurendada liiklusohutust ja soodustada keskkonnasäästlikku sõidustiili.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Komisjoni hinnangul ületab ligikaudu 33 % kõigist ELi raskevedudest liikmesriikidevahelisi piire. Seetõttu peavad ekspediitorid teadma, kust nad saavad teavet nende kutsealal tegutsemist mõjutavate õigusaktide kohta ning seda tuleks võtta arvesse, kui töötatakse välja koolitusi asjakohase ametialase pädevuse tunnistuse saamiseks.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Võttes arvesse asjaolu, et liidus transporti reguleerivaid kehtivaid õigusakte ei ole piisaval määral teatavaks tehtud, tuleks välja töötada ühine andmebaas, mis sisaldab kõige ajakohasemaid kehtivaid transpordieeskirju ja -õigusakte, mis oleksid tõlgitud vähemalt mõningatesse enimkasutatavatesse keeltesse, et kõrvaldada teatavaid takistusi, mis ei luba välja kujundada tõhusat ja konkurentsivõimelist ühtset Euroopa transporditurgu.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  mida kasutavad relvajõud, kodanikukaitse- ja tuletõrjeteenistused ning korrakaitseorganid või mille kasutamine on nende kontrolli all, kui vedu toimub nimetatud teenistuste ametiülesannete täitmiseks;“

b)  mida kasutavad relvajõud, kodanikukaitse- ja tuletõrjeteenistused, korrakaitseorganid ning kiirabiteenistused või mille kasutamine on nende kontrolli all, kui vedu toimub nimetatud teenistuste ametiülesannete täitmiseks;“

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 2 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

a a)  punkt c asendatakse järgmisega:

c)  mis läbivad tehnilise arendamise, remondi või hoolduse eesmärgil teekatsetusi, ning uusi või ümberehitatud sõidukeid, mis pole veel kasutusse võetud;

c)  mis läbivad tehnilise arendamise, remondi ja hoolduse eesmärgil teekatsetusi, ning uusi või ümberehitatud sõidukeid, mis pole veel kasutusse võetud, või reisijateta sõidukeid, mille hooldustöötajad sõidutavad depoosse tagasi või depoost ära või depoosse tagasi ja depoost ära;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 2 – punkt e – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks ei kohaldata käesolevat direktiivi isiku suhtes, kes soovib saada juhiluba või kutsetunnistust vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõikele 1, kui asjaomane isik on tööpõhise õppe ajal täiendaval õppesõidul, tingimusel et isikuga on kaasas vastava õppesõiduki kategooria kutsetunnistust omav teine isik või sõiduõpetaja;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 2 – punkt g a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  Lisatakse punkt g a:

 

g a)   oma asukohast kuni 100 km raadiuses tegutsevaid sõidukeid, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 2 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  mida põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või kalandusettevõtjad kasutavad või võtavad ilma juhita rendile kaubaveoks oma äritegevuse raames, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala.“;

h)  mida põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või kalandusettevõtjad kasutavad või võtavad ilma juhita rendile kauba- või vajalike esemete veoks oma äritegevuse raames, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala.“;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Jätkuõpe sisaldab koolitust, mis võimaldab kutsetunnistuse omanikel värskendada oma tööks vajalikke olulisi teadmisi ja kus keskendutakse eelkõige liiklusohutusele ja kütuse säästmisele.“;

„Jätkuõpe sisaldab koolitust, mis võimaldab kutsetunnistuse omanikel värskendada oma tööks vajalikke olulisi teadmisi ja kus keskendutakse vähemalt ühe päeva kestval koolitusel eelkõige liiklusohutusele, töötervishoiule ja tööohutusele ning kütuse säästmisele, näiteks keskkonnasäästliku sõidustiili abil.“;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 7 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

a a)  teine lõik asendatakse järgmisega:

Koolituse korraldavad heakskiidetud koolituskeskused I lisa 5. jao kohaselt. Kui juht asub mõne teise ettevõtja teenistusse, tuleb arvestada juba läbitud jätkuõpet.

Koolituse korraldavad heakskiidetud koolituskeskused I lisa 5. jao kohaselt. Märkimisväärne osa koolitusest toimub tavapärase klassis toimuva õppetöö vormis, teine osa koosneb sõidupraktikast õppesõidu platsil ja kolmas osa võidakse läbi viia stimulaatoritel. Kui juht asub mõne teise ettevõtja teenistusse, tuleb arvestada juba läbitud jätkuõpet.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – punkt b a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jätkuõppe eesmärk on süvendada või täpsustada teadmisi teatavates I lisa 1. jaos osutatud ainetes. Mitut ainet käsitlev jätkuõpe hõlmab alati vähemalt üht liiklusohutusalast ainet. Õppeainete puhul võetakse arvesse juhi tehtavate vedudega seotud koolitusvajadusi ning sellekohaste õigusaktide ja tehnika arengut.“;

Jätkuõppe eesmärk on süvendada või täpsustada teadmisi teatavates I lisa 1. jaos osutatud ainetes. Mitut ainet käsitlev jätkuõpe hõlmab alati vähemalt üht liiklusohutusalast ainet. Õppeainete puhul võetakse arvesse sellekohaste õigusaktide ja tehnika arengut. Samuti võetakse võimaluste piires arvesse juhi spetsiifilisi koolitusvajadusi.“;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 6 osutatud kutsetunnistuse alusel ja artikli 8 lõikes 1 osutatud kutsetunnistuse alusel märgivad liikmesriikide pädevad asutused artikli 5 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 8 arvesse võttes direktiivi 2006/126/EÜ I lisas osutatud Euroopa Liidu ühtlustatud koodi 95 vastavate loakategooriate kõrvale:

Artiklis 6 osutatud kutsetunnistuse alusel ja artikli 8 lõikes 1 osutatud kutsetunnistuse alusel märgivad liikmesriikide pädevad asutused artikli 5 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 8 arvesse võttes direktiivi 2006/126/EÜ I lisas osutatud Euroopa Liidu ühtlustatud koodi 95 vastavate loakategooriate kõrvale:

–   kas juhiloale

  juhiloale

–   või II lisas esitatud vormile vastavalt koostatud kutsetunnistusele.

  või, kui koodi märkimine juhiloale ei ole võimalik, II lisas esitatud vormile vastavalt koostatud kutsetunnistusele.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigi väljaantud kutsetunnistusi tunnustatakse vastastikku. Kui kutsetunnistus välja antakse, kontrollivad pädevad asutused juhiloa kehtivust ja juhiloa number märgitakse kutsetunnistusele.

Liikmesriigi väljaantud kutsetunnistusi tunnustatakse vastastikku. Kui kutsetunnistus välja antakse, kontrollivad pädevad asutused juhiloa kehtivust asjaomase sõidukikategooria suhtes.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  a) Artikli 1 punktis b osutatud juht, kes juhib kaupade autoveoks kasutatavat sõidukeid, tõendab käesolevale direktiivile vastavat pädevust ning väljaõpet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1072/2009(*) sätestatud juhitunnistusega. Kõnealust juhitunnistust tunnustatakse käesoleva direktiivi kohaldamisel vastastikku isegi siis, kui sellele ei ole märgitud asjakohast liidu koodi.

2.  Artikli 1 punktis b osutatud juhil, kes juhib kaupade autoveoks kasutatavat sõidukit, on samuti lubatud tõendada käesolevale direktiivile vastavat pädevust ning väljaõpet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1072/2009(*) sätestatud juhitunnistusega, tingimusel et sellel on liidu kood 95. Käesoleva direktiivi kohaldamisel märgib loa väljastanud liikmesriik liidu koodi 95 juhitunnistuse märkuste rubriiki, kui asjaomane juht vastab käesolevas direktiivis sätestatud pädevus- ja koolitusnõuetele.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  Artikli 1 punktis b osutatud juht, kes juhib reisijate autoveoks kasutatavat sõidukeid, tõendab käesolevale direktiivile vastavat pädevust ja väljaõpet ühel järgmisel viisil:

välja jäetud

  liidu vormil põhinevale juhiloale märgitud liidu koodiga, kui tal on selline juhiluba, või

 

  II lisas sätestatud kutsetunnistusega, millele on märgitud asjakohane liidu kood, või

 

  siseriikliku tunnistusega, mille kehtivust oma territooriumil liikmesriigid vastastikku tunnustavad.

 

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Juhitunnistused, millel ei ole liidu koodi 95 ja mis on välja antud enne [OJ: insert the date mentioned in Art 3(1)] määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 5 ja eelkõige selle lõike 7 kohaselt ning mille eesmärk on tõendada vastavust käesoleva direktiivi kohastele koolitusnõuetele, kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

Artikkel 10a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 10a

 

Register ja kontroll

 

Liikmesriigid loovad hiljemalt [OJ insert the date 12 months after the entry into force of this Directive] liidu ühiste riiklike andmebaaside võrgustiku ja ühinevad sellega, et jagada teavet välja antud kutsetunnistuste ja isikute kohta, kes omasid võltsitud kutsetunnistust või kes on osalenud selliste kutsetunnistuste tootmises või levitamises.

 

Koostööd tegevate liikmesriikide andmebaaside võrgustik peab olema kavandatud nii, et pädevatel asutustel on õigus liiklevate sõidukite kontrollimise või uurimise ajal kontrollida reaalajas kutsetunnistuse kehtivust ning saada teavet isiku kutsetunnistuse kohta või tema varasema osalemise kohta võltsitud kutsetunnistuste tootmises või levitamises. Riikide väljastavad asutused võivad kõnealust võrgustikku kasutada kutsetunnistuste taotluste menetlemise vältel.“

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – punkt b a (uus)

Direktiiv 2006/126/EÜ

Artikkel 4 – lõik 4 – punkt h

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b a)  punkti h muudetakse järgmiselt:

„h)  D1-kategooria:

„h)  D1-kategooria:

veokid, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni 16 sõitjat ning mille pikkus ei ületa 8 m; selle kategooria veokeid võib ühendada haagisega, mille lubatud täismass ei ületa 750 kg;“

veokid, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni 22 sõitjat ning mille pikkus ei ületa 8 m, sealhulgas veokid, mis on ühendatud haagisega, mille lubatud täismass ei ületa 750 kg;“

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2006/126/EÜ

Artikkel 6 – lõik 4 – punkt ba (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Artikli 6 lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„b a)  nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53 (EÜ) (millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass) artiklis 2 nimetatud alternatiivkütusega töötavaid sõidukeid massiga kuni 4250 kg, tingimusel et sõiduki mass üle 3500 kg tuleneb üksnes selle alternatiivkütusesüsteemist ning et nimetatud sõidukite kasutamine aitab vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja parandada õhukvaliteeti. lisaks tagavad liikmesriigid, et selliste sõidukite juhid läbivad täiendava koolituse, et suurendada liiklusohutust ja soodustada keskkonnasäästlikku sõidustiili.“

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [OP: please insert the DATE calculated 18 months following the entry into force]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [OP: please insert the DATE calculated 24 months following the entry into force]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

I lisa – 1. jagu – punkt 1.2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  lisatakse järgmine punkt:

 

1.2a.  Eesmärk: teada, kuidas toimida äärmuslikes ilmastikuoludes;

 

omada teadmisi ja arusaamist sellest, kuidas valmistada ette ja kavandada reisi selliste ebaharilike ilmastikutingimuste korral nagu äärmiselt kõrge või madal õhutemperatuur, jäised teed, lumesadu ja tugev vihm; teada, kuidas kasutada turvavarustust, näiteks lumekette, ja mõista, millal tuleb reis äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu edasi lükata või tühistada.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt c

Direktiiv 2003/59/EÜ

I lisa – 1. jagu – punkt 1.3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„säästlik kütusetarbimine punktides 1.1 ja 1.2 osutatud teadmisi kasutades, liiklusvoo ennustamise tähtsus, sobiv vahemaa ja sõiduki hoo kasutamine, ühtlane kiirus, sujuv sõidustiil ja õige rehvirõhk.;

„säästlik kütusetarbimine punktides 1.1 ja 1.2 osutatud teadmisi kasutades, liiklusvoo ennustamise tähtsus, sobiv vahemaa ja sõiduki hoo kasutamine, ühtlane kiirus, sujuv sõidustiil ja õige rehvirõhk ning intelligentsete transpordisüsteemide tundmine, mis võimaldab sõidukit tõhusalt juhtida ja marsruuti paremini planeerida.;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt d

Direktiiv 2003/59/EÜ

1. lisa – 1.3 a jagu – punkt 1 – alapunkt a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a)  olla teadlik ohtlikest olukordades maanteel ja tunda neid ära; suuta tõhusalt toime tulla stressi ja ohtliku juhtimisega.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt d

Direktiiv 2003/59/EÜ

1. lisa – 1.3 a jagu – punkt 2 – alapunkt a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  teha kindlaks võimalikud ohtlikud olukorrad, nagu hajutatud tähelepanu sõiduki juhtimisel, mis on tingitud näiteks nutitelefoni ja muude elektroonikaseadmete ning sõidukisisese tehnoloogia kasutamisest;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt d a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

1. lisa – lõige 1.3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  Lisatakse punkt 1.3 b:

 

1.3 b)  Eesmärk: kohandada elukutseliste juhtide kutsealane koolitus juhtide profiilile:

 

elukutseliste juhtide praktilise koolituse puhul tuleks erilist tähelepanu pöörata transpordi, liiklusohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse, digitaalsete teadmiste ja oskuste parandamise ning keskkonnasäästliku sõidustiili õpetamisega seotud teemavaldkondadele. Koolituse sisu peab vastama juhtide töö laadist tulenevatele individuaalsetele koolitusvajadustele.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt g a (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

I lisa – 1. jagu – punkt 2.2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

g a)  punkt 2.2 asendatakse järgmisega:

„2.2. Eesmärk: teada kaubavedu reguleerivaid eeskirju:

„2.2.  Eesmärk: teada kaubavedu reguleerivaid eeskirju:

transpordialased tegevusload, kaubaveo tüüplepingutega seotud kohustused, veolepingusse kuuluvate dokumentide koostamine, rahvusvahelised veoload, rahvusvahelisest kaupade autoveolepingu konventsioonist tulenevad kohustused, rahvusvahelise veokirja koostamine, piiriületus, ekspediitorid, teatud kaubadokumendid.“

transpordialased tegevusload, sõidukis hoitavad dokumendid, teatavate teede kasutamise keelud, teekasutamismaksud, kaubaveo tüüplepingutega seotud kohustused, veolepingusse kuuluvate dokumentide koostamine, rahvusvahelised veoload, rahvusvahelisest kaupade autoveolepingu konventsioonist tulenevad kohustused, rahvusvahelise veokirja koostamine, piiriületus, ekspediitorid, teatud kaubadokumendid.“

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt g b (uus)

Direktiiv 2003/59/EÜ

I lisa – 1. jagu – punkt 2.2 – alapunkt 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g b)  punkti 2.2 lisatakse järgmine lõik:

 

kaupade auto- ja reisijatevedu reguleerivad liidu direktiivid ja määrused ning allikad, kust saab teavet eri liikmesriikide liiklusohutusalaste ja sotsiaalvaldkonna õigusaktide kohta;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt a

Direktiiv 2003/59/EÜ

I lisa – 2. jagu – punkt 2.1 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada koolituse osalist läbimist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendite abil, näiteks e-õppe teel, tagades koolituse nõuetekohase kvaliteedi, ning võivad lugeda muude ELi õigusaktide alusel nõutava erikoolituse koolituse hulka. See hõlmab, kuid mitte ainult, koolitusi, mis on nõutud ohtlike kaupade veoks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ(*) alusel, puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 181/2011(**) alusel ning loomade transpordiks nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005(***) alusel.

Liikmesriigid võivad samuti lubada koolituse osalist läbimist heakskiidetud koolituskeskuse järelevalvel ja täielikul vastutusel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendite abil, näiteks e-õppe teel, tagades, et säilib koolituse kõrgeim kvaliteet ning koolitus viiakse läbi nõuetekohaselt ja tulemuslikult, ning valides õppeained, milles info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid on võimalik kasutada kõige tõhusamalt. Eelkõige nõuavad liikmesriigid usaldusväärset kasutaja tuvastamist ja asjakohaseid kontrollivahendeid. Liikmesriigid võivad lugeda muude ELi õigusaktide alusel nõutava erikoolituse koolituse hulka. See hõlmab, kuid mitte ainult, koolitusi, mis on nõutud ohtlike kaupade veoks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ(*) alusel, puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 181/2011(**) alusel ning loomade transpordiks nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005(***) alusel.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 2003/59/EÜ

I lisa – 4. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kohustusliku jätkuõppe kursused peab korraldama heakskiidetud koolituskeskus. Nende kestus peab olema 35 tundi iga viie aasta järel, kusjuures need korraldatakse vähemalt seitsmetunnistes osades. Sellist jätkuõpet võib osaliselt pakkuda stimulaatoritel ning kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid, näiteks e-õpet, tagades samas koolituse kvaliteedi. Vähemalt ühes seitsmetunnises tsüklis tuleb käsitleda liiklusohutusalast ainet. Koolituse sisu puhul võetakse arvesse juhi tehtavate vedudega seotud koolitusvajadusi ning sellekohaste õigusaktide ja tehnika arengut. Seitsmetunnistes tsüklites käsitletakse eri aineid.

Kohustusliku jätkuõppe kursused peab korraldama heakskiidetud koolituskeskus. Nende kestus peab olema 35 tundi iga viie aasta järel, kusjuures need korraldatakse vähemalt seitsmetunnistes osades, mis on jagatud vähemalt kahele järjestikusele päevale, kuid mitte rohkem kui kolmele päevale. Märkimisväärne osa koolitusest toimub tavapärase klassis toimuva õppetöö vormis, teine osa koosneb sõidupraktikast õppesõidu platsil ja kolmas osa võidakse samuti läbi viia heakskiidetud koolituskeskusesstimulaatoritel ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendite abil, näiteks e-õppe teel. E-õppe kasutamisel tagab heakskiidetud koolituskeskus koolituse nõuetekohase kvaliteedi säilimise ja valib valdkonnad, kus info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid saab kasutada kõige tõhusamalt. Eelkõige nõuavad liikmesriigid usaldusväärset kasutaja tuvastamist ja asjakohaseid kontrollivahendeid. E-õppe kaudu toimuva koolituse maksimumkestus ei tohi ületada 10 tundi.

 

Vähemalt ühes koolitustsüklis tuleb käsitleda liiklusohutusalast ainet. Koolituse sisu puhul võetakse arvesse sellekohaste õigusaktide ja tehnika arengut ning võimaluste piires juhi spetsiifilisi koolitusvajadusi. 35 tunni jooksul tuleks käsitleda eri aineid, hõlmates kordusõpet, kui ilmneb, et juht vajab konkreetset tugiõpet.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 2003/59/EÜ

I lisa – 4. jagu – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üheks seitsmetunniseks tsükliks võib lugeda muude ELi õigusaktide alusel nõutava läbitud erikoolituse. See hõlmab, kuid mitte ainult, koolitusi, mis on nõutud ohtlike kaupade veoks direktiivi 2008/68/EÜ alusel, loomade transpordiks määruse (EÜ) nr 1/2005 alusel ning puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamiseks reisijateveol määruse (EL) nr 181/2011 alusel.;

Liikmesriigid võivad kaaluda võimalust lugeda üheks seitsmetunniseks tsükliks muude ELi õigusaktide alusel nõutava läbitud erikoolituse. See hõlmab, kuid mitte ainult, koolitusi, mis on nõutud loomade transpordiks määruse (EÜ) nr 1/2005 alusel ning puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamiseks reisijateveol määruse (EL) nr 181/2011 alusel; Ohtlike kaupade veoks direktiivi 2008/68/EÜ alusel nõutava läbitud erikoolituse võib lugeda kaheks seitsmetunniseks tsükliks.

(1)

ELT C 288, 31.8.2017, lk 115.


SELETUSKIRI

Maanteetranspordisektor on nii reisijate- kui kaubaveo korral Euroopa majanduses väga oluline ja see jääb nii vähemalt lähemas tulevikus. Nüüdisaegsed suundumused, näiteks toodete allhange välisriikidest või jätkuv üleminek digitaalsele majandusele, sealhulgas e-kaubandus, tähendavad seda, et transpordiettevõtted peavad Euroopas veelgi suuremas koguses ja sagedamini kaubavedusid tegema, püüdes samas tegevuskulusid vähendades säilitada oma konkurentsivõimet. Kärpeid tehakse kahjuks sageli juhtide väljaõppe ja oskuste arendamise või juhtide sotsiaalsete tingimuste arvelt, mis on põhjustanud Euroopa teedel veoautodega rohkem õnnetusi.

Maanteetranspordi tõhusus ja ohutus sõltub tugevalt nii transpordifirmade kasutatavate sõidukite kvaliteedist kui ka nende palgal olevate juhtide oskustest. Seetõttu on äärmiselt oluline juhtide alus- ja jätkuõpe ning suutlikkus neid oskusi kontrollida, samuti suutlikkus jõustada õigusakte, millega seda valdkonda ELis reguleeritakse, ning seda tuleb korrapäraselt ajakohastada, et reageerida sektorit mõjutavatele kiiretele muutustele.

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku heaks ja toetab seda, esitades mõned muudatused, mis tema arvates annavad läbivaadatud direktiivile lisaväärtust, parandades ohutust ja tagades võrdsed tingimused kogu ELis. Kõnealused muudatused hõlmavad muu hulgas suurema paindlikkuse võimaldamist koolituse valimisel ja läbiviimisel või nõuete kohandamist vastavalt juhtide vajadustele. Raportöör on esitanud ka mõned erandid, nimelt seoses töökohapõhise juhtide koolituse lubamisega, mida viivad läbi juhtide kutsetunnistusega kolleegid, seoses sõidukitega, mida põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või kalandusettevõtjad kasutavad teatavatel eritingimustel kaubaveoks oma äritegevuse raames ning seoses alternatiivse energiaallikaga sõidukite, näiteks elektrikaubikute kasutamise lubamisega.

Raportöör teeb ka ettepaneku erinõuete kohta, mis valmistaksid juhte ette ohutuks sõiduks äärmuslikes ilmastikutingimustes ning esitab idee võtta kasutusele kogu ELi hõlmav ühine register, et aidata ametiasutustel jõustada neis direktiivides sisalduvaid õigusnorme ja võidelda võltsitud kutsetunnistustega kaubitsemise vastu.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload

Viited

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

EP-le esitamise kuupäev

1.2.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Esitamise kuupäev

23.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika