MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

20.10.2017 - (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Peter Lundgren


Menettely : 2017/0015(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0321/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0321/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0047),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0025/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0321/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Komissio korostaa 28 päivänä maaliskuuta 2011 julkistamassaan valkoisessa kirjassa, että tutkimuksen ja käytettävissä olevien uusien tekniikoiden avulla on pyrittävä kohti kilpailukykyistä ja vähäpäästöistä liikennejärjestelmää, jossa Euroopan unionin jäsenvaltioiden politiikkoja yhdenmukaistamalla edistettäisiin liikenteen todellisia sisämarkkinoita.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä 20 prosentilla vuoden 2008 tasosta. Tämän päämäärän saavuttamiseksi kuljettajille on annettava asianmukaista koulutusta mahdollisimman tehokkaasta ajamistavasta. Tähän olisi päästävä edistämällä kestävää liikkuvuutta siten, että panostetaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla käyviin ajoneuvoihin ja kestävämpiin liikennemuotoihin, kuten erikoissuurten ajoneuvojen käyttöön maanteiden tavaraliikenteessä tai intermodaaliliikenteessä.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on samankaltainen tulkinta soveltaessaan poikkeuksia tämän direktiivin soveltamisalaan, komission olisi selvennettävä käsitettä ’päätoimi’ tätä direktiiviä sovellettaessa.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Koulutuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi ja niiden vaikutusten lisäämiseksi, joita direktiivillä 2003/59/EY on tieliikenneturvallisuuden ja kuljettajien koulutuksen relevanttiuden parantamiseen, koulutuksessa olisi vahvistettava sisältöjä, jotka liittyvät tieliikenneturvallisuuteen, kuten vaarojen havaitseminen, loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu ja ajon polttoainetehokkuus.

(6)  Koulutuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi ja niiden vaikutusten lisäämiseksi, joita direktiivillä 2003/59/EY on tieliikenneturvallisuuden ja kuljettajien koulutuksen relevanttiuden parantamiseen, koulutuksessa olisi vahvistettava sisältöjä, jotka liittyvät tieliikenneturvallisuuteen, kuten vaarojen havaitseminen, loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien (etenkin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja liikuntaesteisten henkilöiden) suojelu ja ajon polttoainetehokkuus. Koulutuksen olisi katettava myös uudet tieliikennetekniikat kuten verkottuneet autot.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Älykkäät liikennejärjestelmät mahdollistavat onnettomuuksien ja päästöjen vähentämistä ja eurooppalaisen kilpailukykyisen liikennealan edistämistä koskevien tavoitteiden saavuttamisen, ja siksi on erittäin tärkeää, että kuljettajia koulutetaan hyödyntämään valmiuksiaan.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Jotta vähennettäisiin kasvihuonekaasupäästöjä ja kannustettaisiin käyttämään uusia tekniikoita ja uudentyyppisiä vaihtoehtoisia käyttövoimalaitteita, näiden käyttövoimalaitteiden paino olisi laskettava erillään ajoneuvon kokonaismassaa koskevista laskelmista.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jäsenvaltioille olisi annettava selkeä mahdollisuus parantaa ja nykyaikaistaa koulutuskäytäntöjä verkko-opetuksen ja sulautuvan opetuksen kaltaisen tieto- ja viestintäteknologian keinoin joissakin koulutusosuuksissa, kuitenkin siten, että koulutuksen laatu varmistetaan.

(7)  Jäsenvaltioille olisi annettava selkeä mahdollisuus parantaa, nykyaikaistaa ja yhdenmukaistaa koulutuskäytäntöjä verkko-opetuksen ja sulautuvan opetuksen kaltaisen tieto- ja viestintäteknologian keinoin joissakin koulutusosuuksissa, kuitenkin siten, että varmistetaan koulutuksen mahdollisimman korkea laatu sekä asianmukainen toteutus ja tehokkuus, ja ulkopuolelle jätetään arkaluonteiset aiheet, kuten vaarallisten aineiden, raskaiden tavaroiden tai eläinten kuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettaminen sekä ajaminen huonoissa sääolosuhteissa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus unionin lainsäädännössä säädettyjen erilaisten koulutusta koskevien vaatimusten välillä, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus yhdistellä direktiivissä 2003/59/EY säädettyyn koulutukseen eri tyyppistä asiaankuuluvaa koulutusta, joka liittyy esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksiin, vammaisuutta koskevaan tietoisuuteen tai eläinkuljetuksiin.

(8)  Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus unionin lainsäädännössä säädettyjen erilaisten koulutusta koskevien vaatimusten välillä, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus yhdistellä direktiivissä 2003/59/EY säädettyyn koulutukseen eri tyyppistä asiaankuuluvaa koulutusta, joka liittyy esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksiin, vammaisuutta koskevaan tietoisuuteen tai eläinkuljetuksiin sekä raskaisiin tavarakuljetuksiin ja kuljetuksiin huonoissa sääolosuhteissa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koska eri jäsenvaltioissa omaksuttujen erilaisten käytäntöjen ei pitäisi estää vastavuoroista tunnustamista eikä kuljettajien mahdollisuutta suorittaa jatkokoulutusta työskentelymaassaan pitäisi rajoittaa, jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava laatimaan asiaankuuluvat asiakirjat, joilla varmistetaan kaikkien sellaisten kuljettajien vastavuoroinen tunnustaminen, jotka täyttävät direktiivin 2003/59/EY vaatimukset.

(9)  Koska eri jäsenvaltioissa omaksuttujen erilaisten käytäntöjen ei pitäisi estää vastavuoroista tunnustamista eikä kuljettajien mahdollisuutta suorittaa jatkokoulutusta työskentelymaassaan pitäisi rajoittaa, jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava laatimaan vakiomalleissa kuvatussa muodossa oleva kuljettajan ammattipätevyyskortti, jolla varmistetaan kaikkien sellaisten kuljettajien vastavuoroinen tunnustaminen, jotka täyttävät direktiivin 2003/59/EY vaatimukset.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Jotta vältettäisiin muiden kuin kaupallisten henkilö- tai tavarakuljetusten käsitteen erilaisten tulkintojen riski, sitä olisi tulkittava Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä käytettävän yhdenmukaisen määritelmän mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Kun otetaan huomioon valkoisessa kirjassa esitetty kasvihuonekaasujen 60 prosentin vähentämistavoite sekä tavoite puolittaa ”tavanomaisia polttoaineita” käyttävien autojen käyttö kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 mennessä ja poistaa ne vaiheittain käytöstä kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä, jäsenvaltioille olisi annettava direktiivissä 2006/126/EY ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti mahdollisuus antaa lupa ajaa niiden alueella vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja, joiden paino on enintään 4 250 kg, B-ajokortilla edellyttäen, että ajoneuvon ylipaino johtuu yksinomaan sen vaihtoehtoisen polttoainejärjestelmän painosta ja että näiden ajoneuvojen käytöllä edistetään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja ilmanlaadun parantamista. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällaisten ajoneuvojen kuljettajilta edellytetään osallistumista jatkokoulutukseen, jolla vaikutetaan myönteisesti tieturvallisuuteen ja kannustetaan taloudelliseen ajotapaan.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Komissio on todennut, että kaikista unionissa raskaan liikenteen ajoneuvoilla tehdyistä matkoista noin 33 prosenttia ylittää jäsenvaltioiden välisen rajan. Liikenteenharjoittajien on näin ollen tiedettävä, mistä he voivat hakea tietoa ammatinharjoittamista koskevista erilaisista lainsäädännöistä, ja tämä olisi otettava huomioon suunniteltaessa ammattipätevyystodistukseen johtavaa koulutusta.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Kun otetaan huomioon, ettei unionin liikennealan toimia koskevista voimassa olevista eri säädöksistä tiedoteta riittävästi, on luotava yhteinen ajan tasalla oleva tietokanta liikennettä koskevista säännöistä ja määräyksistä ja käännettävä nämä säännöt ja määräykset ainakin muutamalle yleisimmälle unionissa käytetylle kielelle, jotta poistettaisiin joitakin tehokkaiden ja kilpailukykyisten liikenteen eurooppalaisten sisämarkkinoiden toteuttamista vaikeuttavia esteitä.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

2 artikla – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  jotka ovat puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten käytössä tai hallinnassa, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta,”;

”b)  jotka ovat puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan, yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten ja kiireellisten sairaankuljetuspalvelujen käytössä tai hallinnassa, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien johdosta;”;

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

2 artikla – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan c alakohta seuraavasti:

c)  joilla tehdään tietestejä teknisiä parannuksia, korjausta tai huoltoa varten ja jotka ovat uusia tai muunnettuja ajoneuvoja, joita ei ole vielä otettu liikenteeseen;

”c)  joilla tehdään tietestejä teknisiä parannuksia, korjausta ja huoltoa varten tai jotka ovat uusia tai muunnettuja ajoneuvoja, joita ei ole vielä otettu liikenteeseen, tai ilman matkustajia olevia ajoneuvoja, jotka huoltohenkilöstö vie säilytyspaikkaan ja/tai tuo säilytyspaikasta;”;

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

2 artikla – e alakohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

tätä direktiiviä ei myöskään sovelleta henkilöön, joka pyrkii saamaan ajokortin tai CAP-todistuksen 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kun kyseinen henkilö saa lisäajo-opetusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana edellyttäen, että henkilön seurana on toinen henkilö, jolla on CAP-todistus, tai ajo-opettaja, kyseisessä tarkoituksessa käytettyä ajoneuvoluokkaa varten;

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

2 artikla – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään g a alakohta seuraavasti:

 

”g a)   joita käytetään alle 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta, edellyttäen että tällaisten ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi.”;

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

2 artikla – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”h)  joita maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavat yritykset käyttävät tai jotka ne ovat vuokranneet ilman kuljettajaa ja joita käytetään tavarankuljetukseen niiden omassa yritystoiminnassa, edellyttäen että tällaisen ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi.”;

”h)  joita maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavat yritykset käyttävät tai jotka ne ovat vuokranneet ilman kuljettajaa ja joita käytetään tavaroiden tai tarvittavien tuotteiden kuljetukseen niiden omassa yritystoiminnassa, edellyttäen että tällaisen ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi.”;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jatkokoulutus muodostuu koulutuksesta, jonka avulla ammattitaitoa osoittavien todistusten (CAP) haltijat voivat täydentää ammattiinsa liittyvää keskeistä tietämystä ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota tieturvallisuuteen ja polttoainekulutuksen vähentämiseen.”;

”Jatkokoulutus muodostuu koulutuksesta, jonka avulla ammattitaitoa osoittavien todistusten (CAP) haltijat voivat täydentää ammattiinsa liittyvää keskeistä tietämystä ja jossa kiinnitetään vähintään yhden päivän ajan erityistä huomiota tieturvallisuuteen ja työterveyteen ja ‑turvallisuuteen sekä polttoainekulutuksen vähentämiseen esimerkiksi taloudellisen ajotavan avulla.”;

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

7 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Jatkokoulutus järjestetään viranomaisten hyväksymässä koulutuskeskuksessa liitteessä I olevan 5 jakson mukaisesti. Jos kuljettaja siirtyy toisen yrityksen palvelukseen, siihen mennessä suoritettu jatkokoulutus otetaan huomioon.

”Jatkokoulutus järjestetään viranomaisten hyväksymässä koulutuskeskuksessa liitteessä I olevan 5 jakson mukaisesti. Suuri osa jatkokoulutuksesta on perinteistä luokkahuoneopetusta, toiseen osaan on kuuluttava käytännön ajo-opetusta koulutusalueella ja kolmannessa osassa opetusta voidaan antaa korkeatasoisilla simulaattoreilla. Jos kuljettaja siirtyy toisen yrityksen palvelukseen, siihen mennessä suoritettu jatkokoulutus otetaan huomioon.”;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jatkokoulutus suunnitellaan siten, että sillä laajennetaan ja tarkistetaan joitakin liitteessä I olevassa 1 jaksossa vahvistettuja aiheita. Koulutukseen on aina sisällyttävä vähintään yksi tieliikenneturvallisuuteen liittyvä aihe ja sillä on katettava monia muita aiheita. Koulutusaiheissa on otettava huomioon kuljettajan harjoittamaan kuljetustoimintaan liittyvät erityistarpeet asiaankuuluvassa lainsäädännössä sekä teknologiassa tapahtunut kehitys.”;

”Jatkokoulutus suunnitellaan siten, että sillä laajennetaan ja tarkistetaan joitakin liitteessä I olevassa 1 jaksossa vahvistettuja aiheita. Koulutukseen on aina sisällyttävä vähintään yksi tieliikenneturvallisuuteen liittyvä aihe ja sillä on katettava monia muita aiheita. Koulutusaiheissa on otettava huomioon asiaankuuluvassa lainsäädännössä sekä teknologiassa tapahtunut kehitys. Niissä on myös mahdollisuuksien mukaan huomioitava kuljettajan erityiset koulutustarpeet.”;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät 6 artiklassa tarkoitetun CAP-todistuksen ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun CAP-todistuksen pohjalta sekä 5 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 8 artiklan säännökset huomioon ottaen direktiivin 2006/126/EY liitteessä I vahvistetun Euroopan unionin koodin 95 vastaavan ajokorttiluokan viereen:

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät 6 artiklassa tarkoitetun CAP-todistuksen ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun CAP-todistuksen pohjalta sekä 5 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 8 artiklan säännökset huomioon ottaen direktiivin 2006/126/EY liitteessä I vahvistetun Euroopan unionin koodin 95 vastaavan ajokorttiluokan viereen:

–   ajokorttiin, tai

  ajokorttiin, tai

–   liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti laadittuun kuljettajan ammattipätevyyskorttiin.

  jos koodin merkitseminen ajokorttiin ei ole mahdollista, liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti laadittuun kuljettajan ammattipätevyyskorttiin.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden myöntämät kuljettajan ammattipätevyyskortit on tunnustettava vastavuoroisesti. Toimivaltaisten viranomaisten on korttia myönnettäessä varmistettava, että ajokortti, jonka numero mainitaan kortissa, on voimassa.

Jäsenvaltioiden myöntämät kuljettajan ammattipätevyyskortit on tunnustettava vastavuoroisesti. Toimivaltaisten viranomaisten on korttia myönnettäessä tarkistettava ajokortin voimassaolo asianomaisen ajoneuvoluokan osalta.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

10 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  a) Sellaisen 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetun kuljettajan, joka kuljettaa tavaraliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja, on todistettava, että hänellä on tässä direktiivissä säädetty ammattipätevyys ja koulutus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009(*) säädetyn kuljettajatodistuksen avulla. Kuljettajatodistus on tämän direktiivin soveltamista varten tunnustettava vastavuoroisesti, vaikka siihen ei olisi merkitty asiaankuuluvaa unionin koodia.

2.  Sellaisella 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetulla kuljettajalla, joka kuljettaa tavaraliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja, on oltava myös oikeus todistaa, että hänellä on tässä direktiivissä säädetty ammattipätevyys ja koulutus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009(*) säädetyn kuljettajatodistuksen avulla edellyttäen, että siihen on merkitty unionin koodi 95. Tämän direktiivin soveltamista varten kortin myöntäneen jäsenvaltion on merkittävä unionin koodi 95 kuljettajatodistuksen kohtaan "huomautuksia", jos asianomainen kuljettaja on täyttänyt tässä direktiivissä säädetyt koulutuspätevyyttä ja koulutusta koskevat vaatimukset.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  Sellaisen 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetun kuljettajan, joka kuljettaa henkilöliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja, on todistettava, että hänellä on tässä direktiivissä säädetty ammattipätevyys, jollakin seuraavista tavoista:

Poistetaan.

  unionin koodilla, joka on merkitty unionin mallin mukaiseen ajokorttiin, jos hän on tällaisen ajokortin haltija,

 

  liitteessä II tarkoitetulla kuljettajan ammattipätevyyskortilla, johon on merkitty vastaava unionin koodi,

 

  kansallisella todistuksella, jonka voimassaolon jäsenvaltiot tunnustavat vastavuoroisesti alueellaan.

 

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kuljettajatodistukset, joihin ei ole merkitty unionin koodia 95 ja jotka on myönnetty ennen [EUVL: lisätään 3 artiklan 1 kohdassa mainittu päivämäärä] asetuksen (EY) N:o 1072/2009 5 artiklan ja erityisesti sen 7 kohdan mukaisesti todisteeksi tässä direktiivissä säädettyjen koulutusvaatimusten täyttymisestä, hyväksytään todistuksena ammattipätevyydestä niiden voimassaolon päättymispäivään asti.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

10 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  lisätään artikla seuraavasti:

 

”10 a artikla

 

Rekisteri ja valvonta

 

Jäsenvaltioiden on ... päivään ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] mennessä luotava yhteinen unionin kansallisten tietokantojen verkosto, jossa jaetaan tietoja myönnetyistä CAP-todistuksista ja henkilöistä, joilla on aiemmin ollut väärennetty todistus tai jotka ovat osallistuneet tällaisten todistusten tuotantoon tai jakeluun, ja liityttävä tähän verkostoon.

 

Tämä yhteistyötä tekevien kansallisten tietokantojen verkosto on suunniteltava siten, että se antaa toimivaltaisille viranomaisille oikeuden tarkistaa CAP-todistuksen voimassaolon reaaliaikaisesti tienvarsitarkastuksissa tai tutkinnan aikana ja saada tietoja henkilön CAP-pätevyydestä tai aiemmasta osallistumisesta väärennettyjen todistusten tuotantoon tai jakeluun. Myös CAP-todistuksia myöntävät kansalliset viranomaiset voivat käyttää tätä verkostoa CAP-todistuksia koskevien hakemusten käsittelyn yhteydessä.”

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/126/EY

4 artikla – 4 kohta – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  muutetaan h alakohta seuraavasti:

”h)  D1-luokka:

”h)  D1-luokka:

moottoriajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 matkustajaa ja joiden pituus on enintään 8 m; tähän luokkaan kuuluviin moottoriajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg;

moottoriajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 22 matkustajaa ja joiden pituus on enintään 8 metriä; tähän luokkaan kuuluviin moottoriajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg;”;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/126/EY

6 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  lisätään 6 artiklan 4 kohtaan b a alakohta seuraavasti:

 

”b a)  tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista 25 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY 2 artiklassa tarkoitettuja vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja, joiden paino on enintään 4 250 kg, edellyttäen että ajoneuvon 3 500 kg:n ylittävä ylimääräinen paino johtuu yksinomaan sen vaihtoehtoisen polttoainejärjestelmän painosta ja että näiden ajoneuvojen käyttäminen edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja ilmanlaadun parantamista. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisten ajoneuvojen kuljettajilta edellytetään osallistumista jatkokoulutukseen, jolla vaikutetaan myönteisesti tieturvallisuuteen ja kannustetaan taloudelliseen ajotapaan.”

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [Julkaisutoimistoa pyydetään lisäämään PÄIVÄMÄÄRÄ, joka on 18 kuukautta voimaantulopäivästä]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [Julkaisutoimistoa pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on 24 kuukautta voimaantulopäivästä]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 1 jakso – 1.2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisätään alakohta seuraavasti:

 

”1.2. a  tavoite: tietää, miten toimitaan äärimmäisissä sääoloissa

 

tietää ja ymmärtää, miten äärimmäisissä sääoloissa, kuten äärimmäisen korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa, jääpeitteisillä teillä, lumisateessa tai rankkasateessa, tehtävä matka valmistellaan ja suunnitellaan; olla perehtynyt turvavarusteiden, kuten lumiketjujen, käyttöön ja ymmärtää, milloin matkaa on lykättävä tai se on peruutettava äärimmäisten sääolojen vuoksi,”;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – c alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 1 jakso – 1.3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”polttoaineen käytön optimointi soveltamalla kohtien 1.1 ja 1.2 taitotietoa, liikennevirtojen ennakoinnin, asianmukaisen etäisyyden ja ajoneuvon liikemäärän, vakionopeuden, pehmeän ajotyylin ja asianmukaisen rengaspaineen merkitys,”;

”polttoaineen käytön optimointi soveltamalla kohtien 1.1 ja 1.2 taitotietoa, liikennevirtojen ennakoinnin, asianmukaisen etäisyyden ja ajoneuvon liikemäärän, vakionopeuden, pehmeän ajotyylin ja asianmukaisen rengaspaineen merkitys sekä älykkäiden liikennejärjestelmien tuntemus, jotta ajamista voidaan tehostaa ja reittejä suunnitella paremmin,”;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – d alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 1.3 a kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a)  tiedostaa tieliikenteen vaaratilanteet ja kyetä tunnistamaan ne, kyetä hallitsemaan stressiä ja tieliikennettä vaarantavia tilanteita

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – d alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 1.3 a kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tunnistaa potentiaaliset vaaratilanteet, joita aiheutuu muun muassa huomion herpaantumisesta älypuhelinten ja muiden sähköisten laitteiden käytön vuoksi tai ajoneuvotekniikan vuoksi,”;

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 1 kohta – 1.3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  lisätään 1.3 b kohta seuraavasti:

 

”1.3 b   tavoite: mukauttaa ammattikuljettajien ammattikoulutusta heidän profiilinsa perusteella:

 

ammattikuljettajien käytännön koulutuksessa olisi painotettava liikenteeseen, liikenneturvallisuuteen ja työterveyteen ja -turvallisuuteen, digitaalisten taitojen ja valmiuksien parantamiseen ja taloudellisen ajotavan opettamiseen liittyviä aihepiirejä. Koulutuksen on vastattava sisällöltään kuljettajien yksilöllisiä koulutustarpeita heidän tehtävänkuvansa mukaisesti,”;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 1 jakso – 2.2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

g a)  korvataan 2.2 kohta seuraavasti:

”2.2. tavoite: tuntea tavaraliikennettä koskeva lainsäädäntö:

”2.2.  tavoite: tuntea tavaraliikennettä koskeva lainsäädäntö:

kuljetusluvat, tavarankuljetusta koskevien vakiosopimusten velvoitteet, kuljetussopimukseen kuuluvien asiakirjojen laadinta, kansainvälisten kuljetusluvat, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR-sopimuksen) velvoitteet, kansainvälisen rahtikirjan laadinta, rajanylitys, huolitsijat, tavaroiden mukana olevat erityisasiakirjat,

kuljetusluvat, ajoneuvossa mukana kuljetettavat asiakirjat, tiettyjen teiden käyttöä koskevat kiellot, tiemaksut, tavaroiden kuljetusta koskevien vakiosopimusten velvoitteet, kuljetussopimukseen kuuluvien asiakirjojen laadinta, kansainväliset kuljetusluvat, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR-sopimuksen) velvoitteet, kansainvälisen rahtikirjan laadinta, rajanylitys, huolitsijat, tavaroiden mukana olevat erityisasiakirjat,

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – g b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 1 jakso – 2.2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g b)  lisätään 2.2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”tuntea maanteiden tavara- ja henkilöliikennettä koskevat unionin direktiivit ja asetukset ja tietää, mistä saa tietoa eri jäsenvaltioiden liikenneturvallisuuslainsäädännöstä ja sosiaalilainsäädännöstä,”;

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – a alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 2 jakso – 2.1 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia koulutuksen osittaisen suorittamisen tieto- ja viestintäteknologian välineiden avulla, kuten verkko-opetuksena, edellyttäen että koulutuksen asianmukainen laatu varmistetaan, ja ne voivat lukea muussa unionin lainsäädännössä vaadittua erityiskoulutusta osaksi koulutusta. Tähän sisältyvät muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/68/EY(*) edellytetty vaarallisia aineita koskeva koulutus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 181/2011(**) edellytetty vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta koskeva koulutus ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005(***) edellytetty eläinkuljetuksia koskeva koulutus.

Jäsenvaltiot voivat sallia myös koulutuksen osittaisen suorittamisen – hyväksytyn koulutuskeskuksen valvonnassa ja päävastuulla – tieto- ja viestintäteknologian välineiden avulla, kuten verkko-opetuksena, edellyttäen että koulutuksen mahdollisimman korkean laadun ja asianmukaisen toteutuksen ja tehokkuuden säilyminen varmistetaan ja että valitaan aiheet, joissa tieto- ja viestintäteknologian välineitä voidaan tehokkaimmin käyttää. Jäsenvaltioiden on erityisesti edellytettävä luotettavaa käyttäjän tunnistusta ja asianmukaisia valvontakeinoja. Jäsenvaltiot voivat lukea muussa unionin lainsäädännössä vaadittua erityiskoulutusta osaksi koulutusta. Tähän sisältyvät muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/68/EY(*) edellytetty vaarallisia aineita koskeva koulutus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 181/2011(**) edellytetty vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta koskeva koulutus ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005(***) edellytetty eläinkuljetuksia koskeva koulutus.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 4 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pakolliset jatkokoulutuskurssit järjestää hyväksytty koulutuskeskus. Jatkokoulutuksen keston on oltava 35 tuntia joka viides vuosi, ja se järjestetään jaksoissa niin, että kunkin kesto on vähintään seitsemän tuntia. Osa jatkokoulutuksesta voidaan toteuttaa korkeatasoisissa simulaattoreissa sekä käyttäen tieto- ja viestintäteknologian välineitä, kuten verkko-opetusta, edellyttäen että koulutuksen laatu varmistetaan. Vähintään yhden seitsemän tunnin jaksoista on käsiteltävä tieliikenneturvallisuuteen liittyviä aiheita. Koulutuksen sisällössä on otettava huomioon kuljettajan harjoittamaan kuljetustoimintaan liittyvät erityistarpeet sekä asiaankuuluvassa lainsäädännössä ja teknologiassa tapahtunut kehitys. Seitsemän tunnin jaksoilla on käsiteltävä eri aiheita.

Pakolliset jatkokoulutuskurssit järjestää hyväksytty koulutuskeskus. Jatkokoulutuksen keston on oltava 35 tuntia joka viides vuosi, ja se järjestetään jaksoissa niin, että kunkin kesto on vähintään seitsemän tuntia, ja jakso voidaan jakaa vähintään kahdelle mutta enintään kolmelle perättäiselle päivälle. Suuri osa koulutuksesta on perinteistä luokkahuoneopetusta, toiseen osaan on kuuluttava käytännön ajo-opetusta koulutusalueella, ja hyväksytty koulutuskeskus voi myös toteuttaa kolmannen osan korkeatasoisissa simulaattoreissa sekä käyttäen tieto- ja viestintäteknologian välineitä, kuten verkko-opetusta. Verkko-opetusta käytettäessä hyväksytyn koulutuskeskuksen on varmistettava, että koulutuksen asianmukainen laatu säilyy ja että valitaan aiheet, joissa tieto- ja viestintäteknologian välineitä voidaan tehokkaimmin käyttää. Jäsenvaltioiden on erityisesti edellytettävä luotettavaa käyttäjän tunnistusta ja asianmukaisia valvontakeinoja. Verkko-opetuksen kesto voi olla enintään 10 tuntia.

 

Vähintään yhden kurssijakson on käsiteltävä tieliikenneturvallisuuteen liittyviä aiheita. Koulutuksen sisällössä on otettava huomioon asiaankuuluvassa lainsäädännössä sekä teknologiassa tapahtunut kehitys, ja siinä olisi mahdollisuuksien mukaan huomioitava kuljettajan erityiset koulutustarpeet. Mainittujen 35 tunnin aikana olisi käsiteltävä monia erilaisia aiheita, ja ne voisivat sisältää kertauskoulutusta, jos ilmenee, että kuljettaja tarvitsee erityistä tukiopetusta.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 2003/59/EY

Liite I – 4 jakso – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jo suoritettu muussa unionin lainsäädännössä vaadittu koulutus voidaan laskea yhdeksi seitsemän tunnin jaksoista. Tähän sisältyvät muun muassa direktiivissä 2008/68/EY edellytetty vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva koulutus, asetuksessa (EY) N:o 1/2005 edellytetty eläinkuljetuksia koskeva koulutus ja matkustajia kuljetettaessa asetuksessa (EU) N:o 181/2011 edellytetty vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta koskeva koulutus.”;

Jäsenvaltiot voivat harkita kokonaan suoritetun muussa unionin lainsäädännössä vaaditun erityiskoulutuksen laskemista yhdeksi seitsemän tunnin jaksoista. Tähän sisältyvät muun muassa asetuksessa (EY) N:o 1/2005 edellytetty eläinkuljetuksia koskeva koulutus ja matkustajia kuljetettaessa asetuksessa (EU) N:o 181/2011 edellytetty vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta koskeva koulutus. Kokonaan suoritettu vaarallisten aineiden kuljetuksista annetussa direktiivissä 2008/68/EY edellytetty erityiskoulutus voidaan laskea kahdeksi seitsemän tunnin jaksoista.”;

  • [1]  EUVL C 288, 31.8.2017, s. 115.

PERUSTELUT

Tieliikenne on ollut, on ja tulee olemaan ainakin nähtävissä olevassa lähitulevaisuudessa ratkaisevan tärkeää Euroopan talouksille riippumatta siitä, onko kyse tavaroiden vai matkustajien kuljettamisesta. Viimeaikainen kehitys, kuten tuotannon ulkoistaminen ulkomaille tai jatkuva muutos kohti digitaalitaloutta, verkko-ostaminen mukaan luettuna, merkitsee sitä, että liikenteenharjoittajien on kuljetettava yhä enemmän lastia halki Euroopan ja tihenevään tahtiin, ja samanaikaisesti niiden on yritettävä pysyä kilpailukykyisinä vähentämällä toimiensa kustannuksia. Nämä kustannusten vähennykset valitettavasti tehdään usein kuljettajien koulutuksen ja taitojen kehittämisen tai heidän sosiaalisten olojensa kustannuksella, mikä puolestaan on usein johtanut rekkaonnettomuuksien määrän kasvuun Euroopan teillä.

Tieliikennealan tehokkuus ja turvallisuus riippuu suuresti sekä käytettyjen ajoneuvojen laadusta että liikenteenharjoittajien palkkaamien kuljettajien taidoista. Tästä syystä kuljettajien pätevyys ja jatkokoulutus sekä mahdollisuus todentaa nämä taidot ja valvoa kuljettajia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa ovat erittäin tärkeitä ja niitä on säännöllisesti päivitettävä, jotta ne pysyvät alaan vaikuttavien nopeiden muutosten tasalla.

Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä ja tukee sitä sekä ehdottaa muutamia muutoksia, jotka hänen näkemyksensä mukaan antavat tarkistetuille direktiiveille lisäarvoa parantamalla turvallisuutta ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikkialla EU:ssa. Näihin muutoksiin sisältyy muun muassa se, että mahdollistetaan suurempi jousto koulutuksen valinnassa ja toteuttamisessa tai vaatimusten yksilöllisessä mukauttamisessa sen mukaan, mitkä ovat kuljettajien erityistarpeet. Joitakin poikkeuksia on myös ehdotettu, nimittäin poikkeusta, joka sallii sertifioitujen kollegojen kuljettajille antaman yrityksen sisäisen työpaikkakoulutuksen, poikkeusta, joka sallii pienten maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavien yritysten kuljettaa omia tavaroitaan tietyin erityisedellytyksin, ja poikkeusta, joka sallii vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen, kuten sähköllä toimivien pakettiautojen, käytön.

Lisäksi esittelijä ehdottaa erityisiä vaatimuksia, jotka valmistaisivat kuljettajia turvalliseen ajoon äärimmäisissä sääoloissa ja joissa esitetään ajatus yhteisestä EU:n laajuisesta rekisteristä, jonka tarkoituksena olisi auttaa viranomaisia valvomaan näihin direktiiveihin sisältyvän lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä torjumaan väärennetyillä luvilla käytävää laitonta kauppaa.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus

Viiteasiakirjat

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.2.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.10.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää