Postupak : 2017/0015(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0321/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0321/2017

Rasprave :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Glasovanja :

PV 13/03/2018 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0065

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 718kWORD 89k
20.10.2017
PE 604.819v02-00 A8-0321/2017

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Peter Lundgren

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0047),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0025/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0321/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Komisija je u svojoj Bijeloj knjizi od 28. ožujka 2011. istaknula potrebu za time da se s pomoću istraživanja i primjene raspoloživih tehnoloških dostignuća postigne napredak prema konkurentnoj mobilnosti s niskim razinama emisija, u okviru koje će se zahvaljujući usklađivanju politika država članica moći napredovati prema ostvarenju istinskog jedinstvenog tržišta u prometnom sektoru.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova u sektoru prometa određen je na 20 % manje od razine iz 2008. i treba ga postići do 2030. Za ostvarenje tog cilja potrebno je odgovarajuće osposobljavanje vozača kako bi njihov način vožnje bio što učinkovitiji. To bi se trebalo postići poticanjem održive mobilnosti s pomoću promicanja vozila s motorima na alternativna goriva i održivijih načina prijevoza poput korištenja vozila velikog kapaciteta u cestovnom ili intermodalnom prijevozu.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Komisija bi trebala pojasniti značenje „glavne djelatnosti” za potrebe ove Direktive kako bi se zajamčilo da države članice slično tumače taj pojam pri primjeni izuzeća iz područja primjene ove Direktive.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uzimajući u obzir razvoj u području osposobljavanja i edukacije te u cilju povećanja doprinosa Direktive 2003/59/EZ o sigurnosti na cesti i relevantnosti osposobljavanja za vozače, u tečajevima osposobljavanja trebalo bi pojačati predmete koji se odnose na sigurnost na cesti, kao što su uočavanje opasnosti, zaštita nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu te učinkovita potrošnja goriva tijekom vožnje.

(6)  Uzimajući u obzir razvoj u području osposobljavanja i edukacije te u cilju povećanja doprinosa Direktive 2003/59/EZ o sigurnosti na cesti i relevantnosti osposobljavanja za vozače, u tečajevima osposobljavanja trebalo bi pojačati predmete koji se odnose na sigurnost na cesti, kao što su uočavanje opasnosti, zaštita nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, a posebno pješaka, biciklista i osoba s ograničenom pokretljivošću, te učinkovita potrošnja goriva tijekom vožnje. Tečajevi bi trebali obuhvaćati i nove tehnologije cestovnog prometa kao što je vožnja umreženog vozila.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Inteligentni prometni sustavi otvaraju mogućnosti za postizanje ciljeva smanjenja stope nesreća, smanjenja emisija i razvoja konkurentnog europskog sektora prometa te je stoga ključno da vozači budu osposobljeni kako bi mogli iskoristiti potencijal tih sustava.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  U cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova i poticanja korištenja novih tehnologija i novih vrsta alternativnih pogonskih sustava, potrebno je odvojiti izračun težine alternativnog pogonskog sustava od ukupnog izračuna mase vozila.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Državama članicama trebalo bi dati jasnu mogućnost da poboljšaju i osuvremene prakse osposobljavanja primjenom informacijsko-komunikacijskih alata, npr. e-učenja i kombiniranog učenja, tijekom dijela osposobljavanja, pri čemu osiguravaju kvalitetu osposobljavanja.

(7)  Državama članicama trebalo bi dati jasnu mogućnost da poboljšaju, osuvremene i usklade prakse osposobljavanja primjenom informacijsko-komunikacijskih alata, npr. e-učenja i kombiniranog učenja, tijekom dijela osposobljavanja, pri čemu osiguravaju najvišu kvalitetu te pravilnu provedbu i djelotvornost osposobljavanja i isključuju discipline povezane s osjetljivim pitanjima poput vožnje vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari, teškog tereta ili životinja te vožnje u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se osigurala usklađenost različitih oblika osposobljavanja obveznih na temelju zakonodavstva Unije, države članice trebale bi imati mogućnost kombiniranja različitih vrsta relevantnog osposobljavanja, kao što su osposobljavanje u području prijevoza opasnih tvari, podizanja svijesti o invaliditetu ili prijevoza životinja, s osposobljavanjem predviđenim Direktivom 2003/59/EZ.

(8)  Kako bi se osigurala usklađenost različitih oblika osposobljavanja obveznih na temelju zakonodavstva Unije, države članice trebale bi imati mogućnost kombiniranja različitih vrsta relevantnog osposobljavanja, kao što su osposobljavanje u području prijevoza opasnih tvari, podizanja svijesti o invaliditetu ili prijevoza životinja, s osposobljavanjem predviđenim Direktivom 2003/59/EZ, kao i s osposobljavanjem u području prijevoza teškog tereta i prometa u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako različite prakse koje države članice primjenjuju ne bi utjecale na uzajamno priznavanje i ograničile prava vozača na periodično osposobljavanje u državi članici u kojoj rade, nadležna bi tijela države članice trebala izdavati relevantnu dokumentaciju kojom će se osigurati uzajamno priznavanje za svakog vozača koji ispunjava zahtjeve Direktive 2003/59/EZ.

(9)  Kako različite prakse koje države članice primjenjuju ne bi utjecale na uzajamno priznavanje i ograničile prava vozača na periodično osposobljavanje u državi članici u kojoj rade, nadležna bi tijela države članice trebala izdavati vozačku karticu o osposobljenosti, u obliku koji je propisan standardnim modelima, kojom će se osigurati uzajamno priznavanje za svakog vozača koji ispunjava zahtjeve Direktive 2003/59/EZ.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Kako bi se izbjeglo različito tumačenje koncepta nekomercijalnog prijevoza putnika ili robe, treba ga tumačiti u skladu s jedinstvenom definicijom utvrđenom u sudskoj praksi Suda Europske unije.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  S obzirom na ciljeve koji su utvrđeni u Bijeloj knjizi, točnije cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova od 60 % i cilj smanjenja upotrebe automobila s pogonom na konvencionalna goriva u gradskom prometu za 50 % do 2030. te njihovo postupno ukidanje u gradovima do 2050., države članice trebale bi u okviru Direktive 2006/126/EZ i u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji imati mogućnost na svojem državnom području dopustiti upotrebu vozila mase do 4250 kg s pogonom na alternativna goriva s vozačkom dozvolom B kategorije, pod uvjetom da prekomjerna masa vozila proizlazi isključivo iz mase sustava za alternativno gorivo te da se upotrebom takvih vozila doprinosi smanjenju stakleničkih plinova i poboljšanju kvalitete zraka. Uz to, države članice trebale bi zajamčiti da su vozači takvih vozila obvezni pohađati dodatnu obuku kako bi se obuhvatili pozitivni učinci na cestovnu sigurnost i potaknula ekološka vožnja.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Komisija je primijetila da se približno 33 % ukupnog prijevoza teškim teretnim vozilima u Uniji odvija prekogranično između država članica. Stoga prijevoznici trebaju znati gdje se mogu informirati o različitim zakonima koji se na njih primjenjuju dok obavljaju svoj posao, što je potrebno uzeti u obzir pri razvoju sadržaja tečajeva osposobljavanja u sklopu svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  S obzirom na to da informiranje o različitim postojećim zakonima kojima se uređuju aktivnosti prijevoza u Uniji nije na zadovoljavajućoj razini, potrebno je razviti zajedničku bazu podataka u kojoj će biti pohranjeni ažurirani propisi i pravila u području prijevoza, uz njihov prijevod na barem nekoliko najčešće korištenih jezika u Uniji, kako bi se uklonile neke od prepreka koje otežavaju provedbu učinkovitog i konkurentnog europskog jedinstvenog tržišta u prometnom sektoru;

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vozila kojima se koriste ili ih nadziru oružane snage, civilna zaštita, vatrogasne službe i snage odgovorne za održavanje javnog reda i mira, ako je prijevoz posljedica zadaća povjerenih navedenim službama;;

  vozila kojima se koriste ili ih nadziru oružane snage, civilna zaštita, vatrogasne službe, snage odgovorne za održavanje javnog reda i mira te službe hitne pomoći, ako je prijevoz posljedica zadaća povjerenih navedenim službama;

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 2. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

aa)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  vozila kojima se obavljaju ispitivanja cesta u svrhu tehničkog razvoja, popravaka ili održavanja, te novih ili prerađenih vozila koja još nisu stavljena u promet;

(c)  vozila kojima se obavljaju ispitivanja cesta u svrhu tehničkog razvoja, popravaka i održavanja, te novih ili prerađenih vozila koja još nisu stavljena u promet ili vozila bez putnika koja osoblje koje se bavi održavanjem vozi u spremište ili iz spremišta ili oboje;

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 2. – točka e – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

nadalje, ova Direktiva ne primjenjuje se na osobe koje žele ishoditi vozačku dozvolu ili SSO u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. kada dotične osobe tijekom učenja kroz rad prolaze kroz dodatno vozačko osposobljavanje, pod uvjetom da su u pratnji druge osobe ili instruktora vožnje koji posjeduju SSO za kategoriju vozila koje se upotrebljava u tu svrhu;

Amandman  17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 2. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dodaje se sljedeća točka (ga):

 

(ga)   vozila koja prometuju u radijusu manjem od 100 km od svoje baze, pod uvjetom da vožnja tih vozila nije glavna djelatnost vozača.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  vozila koja upotrebljavaju ili bez vozača unajmljuju poljoprivredna, hortikulturna, šumarska, ratarska ili ribarska poduzeća za prijevoz robe, kao dio vlastite poduzetničke djelatnosti, uz uvjet da upravljanje tim vozilom nije vozačeva glavna djelatnost.;

(h)  vozila koja upotrebljavaju ili bez vozača unajmljuju poljoprivredna, hortikulturna, šumarska, ratarska ili ribarska poduzeća za prijevoz robe ili nužnih predmeta, kao dio vlastite poduzetničke djelatnosti, uz uvjet da upravljanje tim vozilom nije vozačeva glavna djelatnost;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Periodično osposobljavanje sastoji se od osposobljavanja koje imateljima SSO-a omogućuje obnovu znanja neophodnih za njihov rad, s posebnim naglaskom na sigurnost prometa na cestama i racionalizaciju potrošnje goriva.

Periodično osposobljavanje sastoji se od osposobljavanja koje imateljima SSO-a omogućuje obnovu znanja neophodnih za njihov rad, s posebnim naglaskom, barem tijekom jednog dana osposobljavanja, na sigurnosti prometa na cestama, zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu te racionalizaciji potrošnje goriva, primjerice s pomoću ekološke vožnje.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

Navedeno osposobljavanje organiziraju odobreni centri za osposobljavanje u skladu s odjeljkom 5. Priloga I. Ako se vozač zaposli u drugom poduzeću, u obzir se uzima već obavljeno periodično osposobljavanje.

Navedeno osposobljavanje organiziraju odobreni centri za osposobljavanje u skladu s odjeljkom 5. Priloga I. Znatan dio periodičnog osposobljavanja odvija se u okviru nastave u učionici, drugi se dio sastoji od praktičnih vježbi vožnje na lokaciji za osposobljavanje, a treći se dio može održati na visokokvalitetnom simulatoru. Ako se vozač zaposli u drugom poduzeću, u obzir se uzima već obavljeno periodično osposobljavanje.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je periodičnog osposobljavanja produbiti i obnoviti znanje iz određenih predmeta navedenih u odjeljku 1. Priloga I. Uvijek mora uključivati najmanje jedan predmet koji se odnosi na sigurnost prometa na cestama te mora obuhvaćati niz predmeta. U predmetima osposobljavanja moraju se uzeti u obzir potrebe za osposobljavanjem koje su specifične za prijevoz koji vrši vozač, kao i razvoj relevantnog zakonodavstva i tehnologije.

Cilj je periodičnog osposobljavanja produbiti i obnoviti znanje iz određenih predmeta navedenih u odjeljku 1. Priloga I. Uvijek mora uključivati najmanje jedan predmet koji se odnosi na sigurnost prometa na cestama te mora obuhvaćati niz predmeta. U predmetima osposobljavanja uzima se u obzir razvoj relevantnog zakonodavstva i tehnologije. U njima se također, u najvećoj mogućoj mjeri, u obzir uzimaju posebne potrebe vozača u pogledu osposobljavanja;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju SSO-a iz članka 6. i SSO-a iz članka 8. stavka 1. nadležna tijela država članica, uzimajući u obzir odredbe članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 8., navode usklađenu oznaku 95 Europske unije predviđenu Prilogom I. Direktivi 2006/126/EZ pored odgovarajućih kategorija dozvola:

Na temelju SSO-a iz članka 6. i SSO-a iz članka 8. stavka 1. nadležna tijela država članica, uzimajući u obzir odredbe članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 8., navode usklađenu oznaku 95 Europske unije predviđenu Prilogom I. Direktivi 2006/126/EZ pored odgovarajućih kategorija dozvola

–   ili na vozačku dozvolu,

  na vozačku dozvolu,

–   ili na vozačku karticu o kvalifikacijama izrađenu u skladu s obrascem iz Priloga II.

  ili, ako navođenje oznake na vozačkoj dozvoli nije moguće, na vozačku karticu o kvalifikacijama izrađenu u skladu s obrascem iz Priloga II.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uzajamno priznaju izdane vozačke kartice o kvalifikacijama. Prilikom izdavanja kartice nadležna tijela provjeravaju valjanost vozačke dozvole čiji je broj naveden na kartici.

Države članice uzajamno priznaju izdane vozačke kartice o kvalifikacijama. Prilikom izdavanja kartice nadležna tijela provjeravaju valjanost vozačke dozvole s obzirom na kategoriju dotičnog vozila.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 10. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  (a) Kvalifikaciju i obavljeno osposobljavanje, propisane ovom Direktivom, vozač iz članka 1. točke (b) koji upravlja vozilom koje se koristi za cestovni prijevoz robe dokazuje na temelju potvrde za vozače iz Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (*). Navedena je potvrda za vozače uzajamno priznata za potrebe ove Direktive, čak i ako na njoj nije navedena relevantna oznaka Unije.

2.  Kvalifikaciju i obavljeno osposobljavanje, propisane ovom Direktivom, vozač iz članka 1. točke (b) koji upravlja vozilom namijenjenim za cestovni prijevoz robe također ima pravo dokazati potvrdom za vozače iz Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (*) ako se na njoj nalazi oznaka 95 Unije. Za potrebe ove Direktive država članica izdavateljica navodi oznaku 95 Unije u odjeljku za napomene u potvrdi ako je dotični vozač ispunio zahtjeve u vezi s kvalifikacijama i osposobljavanjem predviđene ovom Direktivom.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 10. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Kvalifikaciju i obavljeno osposobljavanje, propisane ovom Direktivom, vozač iz članka 1. točke (b) koji upravlja vozilom koje se upotrebljava za cestovni prijevoz putnika dokazuje na temelju jednog od sljedećeg:

Briše se.

-  oznake Unije navedene na vozačkoj dozvoli izrađenoj prema obrascu Unije, ako ima takvu dozvolu, ili

 

-  vozačke kartice o kvalifikacijama iz Priloga II. označene odgovarajućom oznakom Unije, ili

 

-  nacionalnom svjedodžbom čiju valjanost države članice uzajamno priznaju na svojim državnim područjima.

 

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Potvrde za vozače koje ne sadrže oznaku 95 Unije izdane prije [SL: umetnuti datum iz članka 3. stavka 1.] u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1072/2009, a posebno njegovim stavkom 7., u cilju utvrđivanja sukladnosti sa zahtjevima u pogledu osposobljavanja iz ove Direktive prihvaćaju se kao dokaz o kvalifikacijama do datuma isteka njihova važenja.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Članak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 10.a

 

Registar i kontrola

 

Države članice do [SL: umetnuti datum 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] na razini Unije uspostavljaju i povezuju se u zajedničku mrežu nacionalnih baza podataka za razmjenu informacija o izdanim SSO-ima i osobama koje su prethodno posjedovale lažne svjedodžbe ili su bile uključene u proizvodnju ili distribuciju takvih svjedodžbi.

 

Ta mreža nacionalnih baza podataka koje surađuju osmišljena je tako da prilikom cestovne kontrole i tijekom istrage nadležna tijela imaju pravo u stvarnom vremenu provjeriti valjanost SSO-a i ishoditi informacije o kvalifikacijama osobe u pogledu SSO-a ili o prijašnjem sudjelovanju u proizvodnji ili distribuciji krivotvorenih svjedodžbi. Tu mrežu mogu koristiti i nacionalna tijela koja izdaju svjedodžbe pri obradi zahtjeva za SSO.”

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/126/EZ

Članak 4. – stavak 4. – točka h

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  točka (h) mijenja se kako slijedi:

“(h)  Kategorija D1:

„(h)  Kategorija D1:

motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača i čija najveća dužina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;

motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 22 putnika uz vozača i čija najveća dužina nije veća od 8 m, uključujući vozila kombinirana s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;”

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2006/126/EZ

Članak 6. – stavak 4. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  u članku 6. stavku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ba)  vozila s pogonom na alternativna goriva navedena u članku 2. Direktive Vijeća 96/53 (EZ) od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice, mase do 4250 kg, pod uvjetom da prekomjerna masa vozila iznad 3500 kg proizlazi isključivo iz mase sustava za alternativno gorivo te da se upotrebom takvih vozila doprinosi smanjenju stakleničkih plinova i poboljšanju kvalitete zraka; uz to, države članice jamče da su vozači takvih vozila obvezni pohađati dodatni tečaj osposobljavanja kako bi se uključili pozitivni učinci na cestovnu sigurnost i potaknula ekološka vožnja”.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [SL: umetnuti DATUM: 18 mjeseca nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [SL: umetnuti DATUM: 24 mjeseca nakon stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka ba (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1.2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dodaje se sljedeća točka:

 

1.2a.  Cilj: znati kako postupiti u ekstremnim vremenskim uvjetima

 

znati i razumjeti kako pripremiti i planirati putovanje tijekom neuobičajenih vremenskih uvjeta, kao što su iznimno visoke ili niske temperature te poledica, snijeg i obilna kiša na cesti; biti upoznat s upotrebom sigurnosne opreme, kao što su lanci za snijeg, i razumjeti kada je potrebno odgoditi ili otkazati putovanje zbog ekstremnih vremenskih prilika.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka c

Direktiva 2003/59/EU

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1.3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

optimizacija potrošnje goriva primjenom znanja i iskustva iz točaka 1.1. i 1.2., važnost predviđanja protoka prometa, odgovarajuća udaljenost i korištenje momenta vozila, stalna brzina, primjeren način vožnje i odgovarajući tlak u gumama.;

optimizacija potrošnje goriva primjenom znanja i iskustva iz točaka 1.1. i 1.2., važnost predviđanja protoka prometa, odgovarajuća udaljenost i korištenje momenta vozila, stalna brzina, primjeren način vožnje i odgovarajući tlak u gumama, kao i poznavanje inteligentnih prometnih sustava kojima se omogućuje učinkovita vožnja i bolje planiranje ruta.;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podotčka d

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog – odjeljak 1.3.a – podtstavak 1. – točka a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  svijest o opasnim situacijama na cesti i sposobnost prepoznavanja takvih situacija; sposobnost djelotvornog nošenja sa stresom i opasnom vožnjom.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka d

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog – odjeljak 1.3.a – podstavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  prepoznavanje mogućih opasnih situacija, primjerice rastresenosti pri vožnji, npr. zbog upotrebe pametnih telefona i drugih elektroničkih uređaja, kao i zbog ugrađene tehnologije.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podotčka da (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog 1.– odjeljak 1.3. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  dodaje se sljedeća točka 1.3.b:

 

(1.3b)  Cilj: prilagodba stručnog osposobljavanja profesionalnih vozača njihovu profilu:

 

u okviru praktičnog osposobljavanja profesionalnih vozača naglasak bi trebao biti na tematskim područjima koja se odnose na promet, sigurnost na cesti, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, poboljšanju digitalnog znanja i vještina te poučavanju metoda ekološke vožnje. Sadržaj osposobljavanja mora odgovarati individualnim potrebama vozača u pogledu osposobljavanja s obzirom na opis njihova radnog mjesta.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka ga (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 2.2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ga)  točka 2.2. zamjenjuje se sljedećom:

„2.2. Cilj: poznavanje propisa o prijevozu robe:

„2.2.  Cilj: poznavanje propisa o prijevozu robe:

operativne licencije, obveze na temelju standardnih ugovora o prijevozu robe, sastavljanje dokumenata od kojih se ugovor o prijevozu sastoji; dozvole za međunarodni prijevoz; obveze na temelju Konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom; sastavljanje međunarodnog teretnog lista; prelazak granica; otpremnici; posebni popratni dokumenti pri prijevozu robe.”

operativne licencije; dokumenti koji se moraju nalaziti u vozilu; zabrane vožnje; naknade za uporabu cesta; obveze na temelju standardnih ugovora o prijevozu robe; sastavljanje dokumenata od kojih se ugovor o prijevozu sastoji; dozvole za međunarodni prijevoz; obveze na temelju Konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom; sastavljanje međunarodnog teretnog lista; prelazak granica; otpremnici; posebni popratni dokumenti pri prijevozu robe.”

Amandman    37

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka gb (nova)

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog – odjeljak 1. – točka 2.2. – podstavak 1.a (novi) (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb)  u točki 2.2. umeće se sljedeći podstavak:

 

direktive i uredbe Unije kojima se uređuje cestovni prijevoz tereta i putnika te poznavanje izvora informacija o zakonodavstvu u području sigurnosti na cestama i socijalnom zakonodavstvu različitih država članica;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Prilog – stavak 1. – točka 1. – točka b – podtočka a

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dopustiti da se osposobljavanje uz to provodi i alatima informacijske i komunikacijske tehnologije, npr. e-učenjem, istovremeno osiguravajući odgovarajuću kvalitetu osposobljavanja, a specifično osposobljavanje obvezno prema drugom zakonodavstvu Unije mogu smatrati dijelom osposobljavanja. To uključuje, ali nije ograničeno na, osposobljavanje obvezno na temelju Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(*) o kopnenom prijevozu opasnih tvari, osposobljavanje o podizanju svijesti o invaliditetu na temelju Uredbe (EU) 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(**) i osposobljavanje o prijevozu životinja na temelju Uredbe Vijeća (EZ) 1/2005(***).

Države članice mogu dopustiti da se dio osposobljavanja, pod nadzorom i općom nadležnošću odobrenog centra za osposobljavanje, provodi i alatima informacijske i komunikacijske tehnologije, npr. e-učenjem, jamčeći pritom održavanje najviše razine kvalitete te pravilne provedbe i učinkovitosti osposobljavanja te odabir predmeta u kojima se alati informacijske i komunikacijske tehnologije mogu najučinkovitije upotrebljavati. Države članice posebno zahtijevaju pouzdanu identifikaciju korisnika i odgovarajuća sredstva kontrole. Specifično osposobljavanje obvezno prema drugom zakonodavstvu Unije države članice mogu smatrati dijelom osposobljavanja. To uključuje, ali nije ograničeno na, osposobljavanje obvezno na temelju Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(*) o kopnenom prijevozu opasnih tvari, osposobljavanje o podizanju svijesti o invaliditetu na temelju Uredbe (EU) 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(**) i osposobljavanje o prijevozu životinja na temelju Uredbe Vijeća (EZ) 1/2005(***).

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog I. – odjeljak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tečajeve obveznog periodičnog osposobljavanja moraju organizirati odobreni centri za osposobljavanje. Navedeni tečajevi moraju trajati 35 sati svakih pet godina i održavati se u blokovima od po barem sedam sati. Takvo periodično osposobljavanje može se djelomično održavati na visokokvalitetnom simulatoru i primjenom alata informacijske i komunikacijske tehnologije, poput e-učenja, uz istovremeno osiguravanje kvalitete osposobljavanja. Najmanje jedan sedmerosatni blok mora obuhvaćati predmet povezan sa sigurnošću u prometu na cesti. Sadržaj osposobljavanja mora uzeti u obzir potrebe za osposobljavanjem koje su specifične za prijevoz koji vrši vozač, kao i relevantne pravne i tehnološke promjene. Sedmerosatni blokovi moraju obuhvaćati različite predmete.

Tečajeve obveznog periodičnog osposobljavanja moraju organizirati odobreni centri za osposobljavanje. Navedeni tečajevi moraju trajati 35 sati svakih pet godina i održavati se u blokovima od po barem sedam sati, koji se mogu raspodijeliti na najmanje dva, ali ne više od tri dana zaredom. Znatan dio periodičnog osposobljavanja odvija se u okviru nastave u učionici, drugi se dio sastoji od praktičnih vježbi vožnje na lokaciji za osposobljavanje, a odobreni centar za osposobljavanje može organizirati i treći dio osposobljavanja na visokokvalitetnom simulatoru i primjenom alata informacijske i komunikacijske tehnologije, poput e-učenja. Pri primjeni e-učenja odobreni centar za osposobljavanje jamči da se održava odgovarajuća kvaliteta osposobljavanja te da se odabiru predmeti u kojima se alati informacijske i komunikacijske tehnologije mogu upotrijebiti na najdjelotvorniji način. Države članice posebno zahtijevaju pouzdanu identifikaciju korisnika i odgovarajuća sredstva kontrole. Najduže moguće trajanje e-učenja je 10 sati.

 

Barem jedan blok u sklopu tečaja osposobljavanja mora obuhvaćati predmet povezan sa sigurnošću u prometu na cesti. U sklopu sadržaja osposobljavanja uzima se u obzir relevantan razvoj u području prava i tehnologije te bi se u najvećoj mogućoj mjeri trebale uzeti u obzir posebne potrebe vozača u pogledu osposobljavanja. Tijekom 35 sati trebalo bi obraditi niz različitih predmeta, uključujući ponavljanje osposobljavanja ako se pokaže da je vozaču potrebno posebno dopunsko osposobljavanje.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 2003/59/EZ

Prilog I. – odjeljak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Završeno specifično osposobljavanje propisano drugim zakonodavstvom Unije može se smatrati jednim od sedmerosatnih blokova. To uključuje, ali nije ograničeno na, osposobljavanje obvezno na temelju Direktive 2008/68/EZ o kopnenom prijevozu opasnih tvari, osposobljavanje za prijevoz životinja na temelju Uredbe (EZ) 1/2005 te podizanje svijesti o invaliditetu u okviru osposobljavanja za prijevoz putnika na temelju Uredbe (EU) 181/2011.;

Završeno specifično osposobljavanje propisano drugim zakonodavstvom Unije države članice mogu odlučiti računati kao jedan od sedmosatnih blokova. To uključuje, ali nije ograničeno na, obvezno osposobljavanje za prijevoz životinja na temelju Uredbe (EZ) 1/2005 te podizanje svijesti o invaliditetu u okviru osposobljavanja za prijevoz putnika na temelju Uredbe (EU) 181/2011.; završeno specifično osposobljavanje propisano Direktivom 2008/68/EZ o kopnenom prijevozu opasnih tvari može se brojati kao dva sedmosatna bloka.

(1)

SL C 288, 31.8.2017., str. 115.


OBRAZLOŽENJE

Cestovni prijevoz, neovisno o tome je li riječ o prijevozu robe ili putnika, od ključne je važnosti za europska gospodarstva, a tako će i ostati, barem u doglednoj budućnosti. Suvremeni razvoj događaja, primjerice eksternalizacija poslova proizvodnje u inozemstvo ili kontinuirani prijelaz prema digitalnom gospodarstvu, uključujući kupnju na internetu, znači da prijevozna poduzeća moraju prevoziti sve više tereta diljem Europe i to sve češće, dok istovremeno pokušavaju zadržati konkurentnost smanjenjem troškova svojih operacija. Ti se rezovi nažalost često provode na štetu osposobljavanja i razvoja vještina vozača ili njihovih socijalnih uvjeta, što posljedično često dovodi do većeg broja nesreća u koje su uključeni kamioni na europskim cestama.

Učinkovitost i sigurnost cestovnog prijevoza u velikoj mjeri ovise i o kvaliteti vozila i o vještini vozača zaposlenih u prijevoznim poduzećima. Zbog toga su vrlo važne kvalifikacije i redovno osposobljavanje vozača te mogućnost provjere tih vještina i primjene zakonodavstva kojim se one reguliraju u cijelom EU-u i te se vještine moraju redovito ažurirati kako bi odgovarale brzim promjenama koje utječu na industriju.

Izvjestitelj pozdravlja i podupire prijedlog Komisije te predlaže nekoliko izmjena kojima se, prema njegovu mišljenju, revidiranim direktivama dodaje vrijednost u vidu poboljšanja sigurnosti i jednakih uvjeta za sve u čitavom EU-u. Među ostalim, tim se izmjenama omogućuje veća fleksibilnost pri odabiru i provedbi osposobljavanja ili prilagodbi zahtjeva u skladu s posebnim potrebama vozača. Predloženo je i nekoliko izuzeća, kao što su izuzeće kojim se dopušta interno osposobljavanje vozača na radnom mjestu koje pružaju njihovi ovlašteni kolege, izuzeće kojim se malim poljoprivrednim, hortikulturnim, šumarskim, stočarskim i ribarskim poduzećima omogućuje prijevoz vlastite robe pod određenim posebnim uvjetima ili izuzeće kojim se dopušta upotreba vozila s pogonom na alternativno gorivo, kao što su električna dostavna vozila.

Naposljetku, izvjestitelj predlaže da se uvedu posebni zahtjevi kojima bi se vozači pripremili za sigurnu vožnju u ekstremnim vremenskim uvjetima i kojima bi se uvela ideja zajedničkog registra na razini EU-a kako bi se nadležnim tijelima pomoglo pri provedbi prava sadržanog u tim direktivama te pri borbi protiv nezakonite trgovine lažnim dozvolama.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i vozačke dozvole

Referentni dokumenti

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Datum podnošenja EP-u

1.2.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Datum podnošenja

23.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti