Procedūra : 2017/0015(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0321/2017

Pateikti tekstai :

A8-0321/2017

Debatai :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Balsavimas :

PV 13/03/2018 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0065

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 786kWORD 96k
20.10.2017
PE 604.819v02-00 A8-0321/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

(COM(2017) 0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas Peter Lundgren

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0047),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0025/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0321/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  savo 2011 m. kovo 28 d. baltojoje knygoje Komisija pabrėžė būtinybę atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant naujausias turimas technologijas siekti konkurencingo mažataršio judumo, kurio sąlygomis, derinant valstybių narių politiką, būtų galima daryti pažangą kuriant tikrą bendrąją transporto sektoriaus rinką;

Pakeitimas2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  nustatytas tikslas transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 m. sumažinti 20 proc., palyginti su 2008 m. lygiu. Norint pasiekti šį tikslą, reikia atitinkamai mokyti vairuotojus, kad jie vairuotų kuo efektyviau. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus tvarų judumą, remiant transporto priemones, kurių varikliai varomi alternatyviaisiais degalais, ir tvaresnes transporto rūšis, pvz., naudojant sunkiasvores komercines transporto priemones kelių transportui arba įvairiarūšiam vežimui;

Pakeitimas3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Komisija turėtų patikslinti šioje direktyvoje vartojamą sąvoką „pagrindinė veikla“, kad būtų užtikrintas panašus jos aiškinimas valstybėse narėse taikant šios direktyvos taikymo srities išimtis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į mokymo ir švietimo srities pokyčius, taip pat siekiant padidinti Direktyvos 2003/59/EB indėlį į kelių eismo saugumą ir mokymo tinkamumą vairuotojams, su kelių eismo saugumu susijusiems dalykams (pavyzdžiui, pavojų suvokimui, pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apsaugai ir taupiam vairavimui) mokymo kursuose turėtų būti skiriama daugiau dėmesio;

(6)  atsižvelgiant į mokymo ir švietimo srities pokyčius, taip pat siekiant padidinti Direktyvos 2003/59/EB indėlį į kelių eismo saugumą ir mokymo tinkamumą vairuotojams, su kelių eismo saugumu susijusiems dalykams (pavyzdžiui, pavojų suvokimui, pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, ypač pėsčiųjų, dviratininkų ir riboto judumo asmenų, apsaugai ir taupiam vairavimui) mokymo kursuose turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Tie kursai taip pat turėtų apimti naujas kelių transporto technologijas, pavyzdžiui, susietųjų transporto priemonių vairavimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  intelektinės transporto sistemos sudaro galimybes pasiekti eismo įvykių skaičiaus mažinimo, teršalų kiekio mažinimo ir konkurencingo Europos transporto sektoriaus plėtros tikslus ir tam ypač svarbu, kad vairuotojai būtų mokomi taip, kad galėtų pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir paskatinti naudoti naujas technologijas ir naujų tipų alternatyviąsias jėgos pavaras, alternatyviosios jėgos pavaros masė turėtų būti neįskaičiuojama į bendrą transporto priemonės svorį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  valstybėms narėms turėti būti suteikta aiški galimybė tobulinti ir modernizuoti mokymo metodus – daliai mokymo kursų naudoti IRT priemones (pavyzdžiui, e. mokymąsi ir mišrųjį mokymąsi) ir kartu užtikrinti mokymo kokybę;

(7)  valstybėms narėms turėti būti suteikta aiški galimybė tobulinti, modernizuoti ir suderinti mokymo metodus – daliai mokymo kursų naudoti IRT priemones (pavyzdžiui, e. mokymąsi ir mišrųjį mokymąsi) ir kartu užtikrinti aukščiausią mokymo kokybę ir tinkamą jo vykdymą, taip pat daryti išimtis programoms, susijusioms su sudėtingų dalykų mokymu, pavyzdžiui, pavojingųjų krovinių transporto priemonių, sunkiasvorių krovinių transporto ar gyvūnų transporto priemonių vairavimu ir vairavimu nepalankiomis oro sąlygomis;

Pakeitimas8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti skirtingų pagal Sąjungos teisę reikalaujamo mokymo formų derėjimą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė derinti įvairias atitinkamo mokymo rūšis (pavyzdžiui, pavojingų krovinių vežimo srities mokymą, žinių apie neįgaliuosius gerinimą arba gyvūnų vežimo srities mokymą) su Direktyvoje 2003/59/EB numatytu mokymu;

(8)  siekiant užtikrinti skirtingų pagal Sąjungos teisę reikalaujamo mokymo formų derėjimą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė derinti įvairias atitinkamo mokymo rūšis (pavyzdžiui, pavojingų krovinių vežimo srities mokymą, žinių apie neįgaliuosius gerinimą arba gyvūnų vežimo srities mokymą) su Direktyvoje 2003/59/EB numatytu mokymu, taip pat sunkiasvorių krovinių vežimo ir vežimo esant nepalankioms oro sąlygoms mokymą;

Pakeitimas9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant išvengti, kad dėl skirtingos valstybių narių praktikos atsirastų abipusio pripažinimo kliūčių ir būtų apribota vairuotojų teisė kelti kvalifikaciją valstybėje narėje, kurioje jie dirba, turėtų būti reikalaujama, kad valstybių narių valdžios institucijos išduotų reikiamą dokumentą, kuriuo kiekvienam vairuotojui, kuris tenkina Direktyvos 2003/59/EB reikalavimus, bus užtikrintas abipusis pripažinimas;

(9)  siekiant išvengti, kad dėl skirtingos valstybių narių praktikos atsirastų abipusio pripažinimo kliūčių ir būtų apribota vairuotojų teisė kelti kvalifikaciją valstybėje narėje, kurioje jie dirba, turėtų būti reikalaujama, kad valstybių narių valdžios institucijos išduotų kvalifikacinę vairuotojo kortelę, naudodamos standartiniuose modeliuose nurodytą formą, kuria kiekvienam vairuotojui, kuris tenkina Direktyvos 2003/59/EB reikalavimus, bus užtikrintas abipusis pripažinimas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant, kad nebūtų skirtingų nekomercinio keleivių arba krovinių vežimo sąvokos aiškinimų, ji turėtų būti aiškinama remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pateikiama vienoda apibrėžtimi;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atsižvelgiant į baltojoje knygoje nurodytą tikslą 60 proc. sumažinti ŠESD kiekį ir tikslą perpus sumažinti miesto transporte naudojamų ir įprastais degalais varomų automobilių kiekį iki 2030 m., o iki 2050 m. miestuose jų palaipsniui visiškai atsisakyti, valstybėms narėms Direktyvoje 2006/126/EB ir laikantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nurodyto subsidiarumo principo turėtų būti suteikta galimybė leisti jų teritorijoje vairuoti alternatyviais degalais varomas transporto priemones, kurios sveria ne daugiau kaip 4250 kg, turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, su sąlyga, kad transporto priemonės masė būtų viršijama tik dėl joje įrengtos alternatyviųjų degalų sistemos ir kad šių transporto priemonių naudojimas padės sumažinti išmetamą ŠESD kiekį ir pagerinti oro kokybę. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad iš tokių transporto priemonių vairuotojų būtų reikalaujama išeiti papildomą mokymo kursą, kad teigiamas poveikis prisidėtų prie kelių eismo saugumo ir būtų paskatintas ekologiškas vairavimas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Komisija pažymėjo, kad maždaug 33 proc. visų vežimo sunkiasvorėmis krovininėmis transporto priemonėmis reisų Sąjungoje atliekama tarp valstybių narių. Todėl reikia, kad vežėjai žinotų šaltinius, iš kurių gali gauti informacijos apie įvairius jiems vykdant profesinę veiklą taikomus teisės aktus, ir į tai reikia atsižvelgti rengiant mokymo kursus atitinkamiems profesinės kompetencijos pažymėjimams įgyti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  atsižvelgiant į tai, kad esama trūkumų, susijusių su informavimu apie įvairius esamus teisės aktus, kuriais reglamentuojama transporto veikla Sąjungoje, reikia sukurti bendrą duomenų bazę, kurioje būtų kaupiamos naujausios transporto srities taisyklės ir reglamentai, išversti bent į keletą plačiausiai vartojamų Sąjungos kalbų, kad būtų pašalintos kai kurios iš kliūčių, dėl kurių apsunkinamas veiksmingos ir konkurencingos bendros Europos transporto rinkos įgyvendinimas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Direktyva 2003/59/EB

2 straipsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ginkluotųjų pajėgų, civilinės gynybos, priešgaisrinės tarnybos ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingų pajėgų naudojamų arba kontroliuojamų transporto priemonių, kai vežimo operacija yra tiesiogiai susijusi su toms tarnyboms paskirtomis užduotimis;“;

b)  ginkluotųjų pajėgų, civilinės gynybos, priešgaisrinės tarnybos, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingų pajėgų ir greitosios pagalbos tarnybų naudojamų arba kontroliuojamų transporto priemonių, kai vežimo operacija yra tiesiogiai susijusi su toms tarnyboms paskirtomis užduotimis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

2 straipsnio c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  c punktas pakeičiamas taip:

c)  transporto priemonių, su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto arba techninės priežiūros bandymai kelyje, arba naujų ar suremontuotų transporto priemonių, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;

c)  transporto priemonių, su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ir techninės priežiūros bandymai kelyje, arba naujų ar suremontuotų transporto priemonių, kurios dar nepradėtos eksploatuoti, arba transporto priemonių, kuriose nėra keleivių ir kurias techninės priežiūros personalas nuvairuoja į garažą, išvairuoja iš jo arba nuvairuoja į garažą ir išvairuoja iš jo;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva 2003/59/EB

2 straipsnio e punkto 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

be to, ši direktyva netaikoma asmeniui, norinčiam įgyti vairuotojo pažymėjimą ar PKP pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalį, kai tas asmuo papildomai mokosi vairuoti mokydamasis darbo vietoje, jei šį asmenį lydi kitas asmuo, turintis šiuo tikslu naudojamos transporto priemonės kategorijos PKP, arba tos kategorijos transporto priemonės vairavimo instruktorius;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

2 straipsnio g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įrašomas toks ga punktas:

 

ga)   transporto priemonių, kurios veikia mažesniu kaip 100 km spinduliu nuo savo buveinės, su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva 2003/59/EB

2 straipsnio h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės įmonių naudojamų arba jų be vairuotojo išsinuomotų transporto priemonių, kurias naudojant atliekamos su tų įmonių profesine veikla susijusios krovinių vežimo operacijos, jeigu transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla, vairuotojams.“;

h)  žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės įmonių naudojamų arba jų be vairuotojo išsinuomotų transporto priemonių, kurias naudojant atliekamos su tų įmonių profesine veikla susijusios krovinių ar kitų reikalingų daiktų vežimo operacijos, jeigu transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla, vairuotojams;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Direktyva 2003/59/EB

7 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kvalifikacijos kėlimas – tai mokymas, leidžiantis PKP turėtojams atnaujinti jų darbui svarbias žinias, ypatingą dėmesį skiriant kelių eismo saugumui ir degalų naudojimo racionalizavimui.

Kvalifikacijos kėlimas – tai mokymas, leidžiantis PKP turėtojams atnaujinti jų darbui svarbias žinias, ypatingą dėmesį – bent vienos dienos mokymus – skiriant kelių eismo saugumui, darbuotojų saugai ir sveikatai ir degalų naudojimo racionalizavimui, pvz., vairuojant ekologiškai.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

7 straipsnio 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  antra pastraipa pakeičiama taip:

Šį mokymą organizuoja patvirtintas mokymo centras, atsižvelgiant į I priedo 5 skirsnį. Jeigu vairuotojas pereina į kitą įstaigą, atsižvelgiama į jo jau išklausytą kursą.

Šį mokymą organizuoja patvirtintas mokymo centras, atsižvelgiant į I priedo 5 skirsnį. Didžioji mokymo dalis vyksta kaip klasikinis mokymas klasėje, antrą dalį sudaro praktinio vairavimo mokymas mokymo vietovėje, o trečia dalis gali vykti naudojant aukščiausios klasės treniruoklius. Jeigu vairuotojas pereina į kitą įstaigą, atsižvelgiama į jo jau išklausytą kursą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

7 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kvalifikacijos kėlimu siekiama pagilinti kai kurių I priedo 1 skirsnyje nurodytų dalykų išmanymą ir pakartoti juos. Į jį visuomet įtraukiamas bent vienas su kelių eismo saugumu susijęs dalykas, be to, jis apima įvairius dalykus. Mokymo dalykuose atsižvelgiama į mokymo poreikius, susijusius su vairuotojo atliekamoms vežimo operacijoms, ir į atitinkamų teisės aktų ir technologijų pokyčius.“;

Kvalifikacijos kėlimu siekiama pagilinti kai kurių I priedo 1 skirsnyje nurodytų dalykų išmanymą ir pakartoti juos. Į jį visuomet įtraukiamas bent vienas su kelių eismo saugumu susijęs dalykas, be to, jis apima įvairius dalykus. Mokymo dalykuose atsižvelgiama į atitinkamų teisės aktų ir technologijų pokyčius. Juose taip pat, kiek įmanoma, atsižvelgiama į konkrečius vairuotojo mokymo poreikius;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2003/59/EB

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į 6 straipsnyje nurodytą PKP ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą PKP bei 5 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 8 straipsnio nuostatas, Direktyvos 2006/126/EB I priede numatytą suderintą Europos Sąjungos kodą 95 įrašo šalia atitinkamų pažymėjimo kategorijų:

Valstybių narių kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į 6 straipsnyje nurodytą PKP ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą PKP bei 5 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 8 straipsnio nuostatas, Direktyvos 2006/126/EB I priede numatytą suderintą Europos Sąjungos kodą 95 įrašo šalia atitinkamų pažymėjimo kategorijų:

–   vairuotojo pažymėjime

  vairuotojo pažymėjime

–   arba pagal II priede pateiktą pavyzdį parengtoje vairuotojo kvalifikacinėje kortelėje.

  arba, jeigu vairuotojo pažymėjime įrašyti kodo neįmanoma, pagal II priede pateiktą pavyzdį parengtoje vairuotojo kvalifikacinėje kortelėje.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2003/59/EB

10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės išduota vairuotojo kvalifikacinė kortelė turi būti abipusiai pripažįstama. Išduodamos kortelę kompetentingos institucijos patikrina vairuotojo pažymėjimo, kurio numeris nurodomas kortelėje, galiojimą.

Valstybės narės išduota vairuotojo kvalifikacinė kortelė turi būti abipusiai pripažįstama. Išduodamos kortelę kompetentingos institucijos patikrina vairuotojo pažymėjimo atitinkamai transporto priemonės kategorijai galiojimą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2003/59/EB

10 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  a) 1 straipsnio b punkte nurodytas (-a) vairuotojas (-a), vairuojantis (-i) transporto priemones, kuriomis keliais vežami kroviniai, įrodo, kad jis arba ji yra įgijęs (-usi) šia direktyva numatomą kvalifikaciją ir išklausęs (-iusi) mokymo kursą, pateikdamas (-a) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009(*) numatytą vairuotojo liudijimą. Taikant šią direktyvą vairuotojo liudijimas turi būti abipusiai pripažįstamas, net jei atitinkamas Sąjungos kodas į jį neįrašytas.

2.  1 straipsnio b punkte nurodytas (-a) vairuotojas (-a), vairuojantis (-i) transporto priemones, kuriomis keliais vežami kroviniai, taip pat turi teisę įrodyti, kad jis arba ji yra įgijęs (-usi) šia direktyva numatomą kvalifikaciją ir išklausęs (-iusi) mokymo kursą, pateikdamas (-a) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009(*) numatytą vairuotojo liudijimą, jei jame yra įrašytas Sąjungos kodas 95. Taikant šią direktyvą išduodančioji valstybė narė atitinkamo liudijimo pastabų skiltyje nurodo Sąjungos kodą 95, jei atitinkamas vairuotojas (-a) yra įgijęs (-usi) šia direktyva numatomą kvalifikaciją ir yra išklausęs (-iusi) mokymo kursą.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2003/59/EB

10 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  1 straipsnio b punkte nurodytas (-a) vairuotojas (-a), vairuojantis (-i) transporto priemones, kuriomis keliais vežami keleiviai, įrodo, kad jis arba ji yra įgijęs (-usi) šioje direktyvoje numatytą kvalifikaciją ir išklausęs (-iusi) mokymo kursą, pateikdamas (-a):

Išbraukta.

  Sąjungos kodu paženklintą Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, jeigu jis arba ji turi tokį pažymėjimą,

 

  atitinkamu Sąjungos kodu paženklintą II priede pateiktą kvalifikacinę vairuotojo kortelę,

 

  nacionalinį liudijimą, kurio galiojimą jų teritorijoje abipusiai pripažįsta valstybės narės.

 

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2003/59/EB

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Sąjungos kodu 95 nepažymėti vairuotojų liudijimai, išduoti iki [OL: įrašykite 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą datą] laikantis Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 5 straipsnio ir visų pirma jo 7 pastraipos, reikalavimų, siekiant patvirtinti atitiktį šia direktyva nustatytiems mokymo reikalavimams bus priimami kaip kvalifikacijos įrodymas iki jų galiojimo pabaigos.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„10a straipsnis

 

Registras ir kontrolė

 

Valstybės narės iki [OL: įrašykite datą – 12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo] sukuria bendrą Europos Sąjungos nacionalinių duomenų bazių tinklą, skirtą dalytis informacija apie išduotus PKP ir apie asmenis, kurie anksčiau turėjo suklastotą pažymėjimą arba dalyvavo gaminant arba platinant tokius pažymėjimus, ir prie jo prisijungia.

 

Tas nacionalinių duomenų bazių bendradarbiavimo tinklas suprojektuojamas taip, kad kompetentingos institucijos, atliekančios patikrinimus keliuose arba tyrimus, galėtų realiuoju laiku patikrinti PKP galiojimą ir gauti informacijos apie asmens PKP kvalifikaciją arba apie ankstesnį dalyvavimą gaminant ar platinant suklastotus pažymėjimus. Šiuo tinklu gali naudotis ir nacionalinės pažymėjus išduodančiosios institucijos, tvarkydamos paraiškas dėl PKP.“

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/126/EB

4 straipsnio 4 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  h punktas iš dalies pakeičiamas taip:

„h)  D1 kategorija:

„h)  D1 kategorija:

motorinės transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 16 keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurios ne ilgesnės kaip 8 metrai; šios kategorijos motorinės transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg;“

motorinės transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 22 keleivius, neįskaitant vairuotojo, ir kurios ne ilgesnės kaip 8 metrai, įskaitant sujungtas su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg;“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/126/EB

6 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  6 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„ba)  alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, nurodytas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 96/53 (EB), nustatančios tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, 2 straipsnyje, jei jos ne sunkesnės kaip 4250 kg ir jeigu maksimali 3500 kg masė viršijama tik dėl joje įrengtos alternatyvių degalų sistemos masės, ir jeigu šių transporto priemonių naudojimas padeda mažinti išmetamą ŠESD kiekį ir gerinti oro kokybę; be to, valstybės narės užtikrina, kad iš tokių transporto priemonių vairuotojų būtų reikalaujama išeiti papildomą mokymo kursą, kad teigiamas poveikis prisidėtų prie kelių eismo saugumo ir būtų paskatintas ekologiškas vairavimas.“

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [Leidinių biurui: prašome įrašyti DATĄ – 18 mėnesių po šio teisės akto įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [Leidinių biurui: prašome įrašyti DATĄ – 24 mėnesiai po šio teisės akto įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio b a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

I priedo 1 skirsnio 1.2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pridedamas šis punktas:

 

1.2a.  Tikslas – mokėti elgtis ekstremaliomis oro sąlygomis;

 

turėti žinių ir supratimą apie tai, kaip pasiruošti kelionei esant neįprastoms oro sąlygoms, pavyzdžiui, labai aukštai arba žemai temperatūrai, plikledžiui, sniegui arba liūčiai, ir kaip tą kelionę suplanuoti; žinoti, kaip naudoti saugos įrangą, t. y. sniego grandines, ir žinoti, kada kelionė turi būti atidėta arba atšaukta dėl ekstremalių oro sąlygų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio c papunktis

Direktyva 2003/59/EB

1 priedo 1 skirsnio 1.3 punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„optimalus degalų naudojimas remiantis praktine patirtimi, susijusia su 1.1 ir 1.2 punktais, eismo srauto numatymo svarba, tinkama distancija ir judančios transporto priemonės inercijos panaudojimas, pastovus greitis, nuosaikus vairavimo stilius ir tinkamas padangų slėgis.“;

„optimalus degalų naudojimas remiantis praktine patirtimi, susijusia su 1.1 ir 1.2 punktais, eismo srauto numatymo svarba, tinkama distancija ir judančios transporto priemonės inercijos panaudojimas, pastovus greitis, nuosaikus vairavimo stilius ir tinkamas padangų slėgis, taip pat intelektinių transporto sistemų, kurios sudaro sąlygas vairuoti efektyviai ir geriau planuoti maršrutus, išmanymas.“;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio d papunktis

Direktyva 2003/59/EB

1 priedo 1.3 a skirsnio 1 pastraipos a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a)  turėti žinių apie pavojingas situacijas kelyje ir jas atpažinti; gebėjimas veiksmingai valdyti stresą ir pavojingą vairavimą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio d papunktis

Direktyva 2003/59/EB

1 priedo 1.3 a skirsnio 2 pastraipos a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nustatyti galimas pavojingas situacijas, tokias kaip dėmesio nukreipimas vairuojant, pavyzdžiui, dėl to, kad naudojami išmanieji telefonai ir kiti elektroniniai įrenginiai, taip pat į transporto priemonę įmontuota technika;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio d a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

I priedo 1.3 b skirsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  papildoma 1.3 b punktu:

 

1.3b)  Tikslas – pritaikyti profesinį mokymą prie profesionalių vairuotojų profilio:

 

vykdant praktinį profesionalių vairuotojų mokymą daug dėmesio turėtų būti skiriama teminėms sritims, susijusioms su transportu, kelių eismo saugumu ir darbuotojų sveikata bei sauga, skaitmeninių žinių ir įgūdžių tobulinimu ir ekologiško vairavimo būdų mokymu. Mokymo turinys turi atitikti individualius vairuotojų poreikius, susijusius su jų darbo profiliu.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio g a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

I priedo 1 skirsnio 2.2 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ga)  2.2 punktas pakeičiamas taip:

„2.2. Tikslas - išmanyti krovinių vežimą nustatančius reglamentus:

„2.2.  Tikslas - išmanyti krovinių vežimą nustatančius reglamentus:

leidimai atlikti vežimą, įprastais vežimo susitarimais nustatomi įpareigojimai, vežimo susitarimo sudarančių dokumentų rengimas, tarptautiniai vežimo leidimai, Konvencija dėl susitarimo dėl tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu nustatomi įpareigojimai, tarptautinio vežimo važtaraščio parengimas, sienų kirtimas, krovinio ekspeditoriai, specialūs krovinius lydintys dokumentai.“

leidimai atlikti vežimą, dokumentai, kuriuos privaloma turėti transporto priemonėje, draudimas važiuoti tam tikrais keliais, kelių mokesčiai, įprastais vežimo susitarimais nustatomi įpareigojimai, vežimo susitarimą sudarančių dokumentų rengimas, tarptautiniai vežimo leidimai, Konvencija dėl susitarimo dėl tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu nustatomi įpareigojimai, tarptautinio vežimo važtaraščio parengimas, sienų kirtimas, krovinio ekspeditoriai, specialūs krovinius lydintys dokumentai.“

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio g b papunktis (naujas)

Direktyva 2003/59/EB

I priedo 1 skirsnio 2.2 punkto 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  2.2 punkte įterpiama ši pastraipa:

 

Sąjungos direktyvos ir reglamentai, reglamentuojantys krovinių ir keleivių vežimą keliais; taip pat žinojimas, iš kokių šaltinių gauti informacijos apie kelių eismo saugumo srities teisės aktus ir įvairių valstybių narių socialinės teisės aktus;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedo 1 dalies 1 punkto b papunkčio a papunktis

Direktyva 2003/59/EB

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti dalį mokymo kurso dėstyti naudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi priemones, kartu užtikrinant tinkamą mokymo kokybę, o pagal kitus Sąjungos teisės aktus reikalaujamą specialų mokymą gali laikyti mokymo dalimi. Toks mokymas apima bent mokymą, kurį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB(*) reikia baigti norint vežti pavojingus krovinius, žinių apie neįgaliuosius gerinimą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 181/2011(**), ir mokymą apie gyvūnų vežimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005(***).

Valstybės narės taip pat gali leisti dalį mokymo kurso – patvirtintam mokymo centrui prižiūrint ir prisiimant visą atsakomybę – dėstyti naudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi priemones, kartu užtikrinant, kad būtų išlaikyta aukščiausia mokymo kokybė ir tinkamas jo vykdymas bei veiksmingumas, taip pat pasirenkant dalykus, kuriuos mokant galima veiksmingiausiai panaudoti informacijos ir ryšių technologijų priemones. Visų pirma valstybės narės reikalauja patikimo naudotojo tapatybės nustatymo ir tinkamų kontrolės priemonių. Valstybės narės pagal kitus Sąjungos teisės aktus reikalaujamą specialų mokymą gali laikyti mokymo dalimi. Toks mokymas apima bent mokymą, kurį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB(*) reikia baigti norint vežti pavojingus krovinius, žinių apie neįgaliuosius gerinimą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 181/2011(**), ir mokymą apie gyvūnų vežimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005(***).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/59/EB

I priedo 4 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Privalomus kvalifikacijos kėlimo kursus turi organizuoti patvirtintas mokymo centras. Jų trukmė turi būti 35 valandos kas penkerius metus, o dėstomi jie bent septynių valandų trukmės laikotarpiais. Tuos kvalifikacijos kėlimo kursus iš dalies galima organizuoti naudojant aukščiausios klasės treniruoklius ir naudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi priemones, kartu užtikrinant tinkamą mokymo kokybę. Bent vienu septynių valandų trukmės laikotarpiu turi būti dėstomas su kelių eismo saugumu susijęs dalykas. Sudarant mokymo turinį atsižvelgiama į mokymo poreikius, susijusius su vairuotojo atliekamomis vežimo operacijomis, ir į atitinkamus teisinius ir technologijų pokyčius. Per septynių valandų laikotarpius dėstomi įvairūs dalykai.

Privalomus kvalifikacijos kėlimo kursus turi organizuoti patvirtintas mokymo centras. Jų trukmė turi būti 35 valandos kas penkerius metus, o dėstomi jie bent septynių valandų trukmės laikotarpiais, kuriuos galima išdalyti per ne mažiau kaip dvi iš eilės einančias dienas, bet ne daugiau kaip tris dienas. Didžioji kvalifikacijos kėlimo kursų dalis vyksta kaip klasikinis mokymas klasėje, antrą dalį turi sudaryti praktinio vairavimo mokymas mokymo vietovėje, o trečią dalį taip pat gali organizuoti patvirtintas mokymo centras naudojant aukščiausios klasės treniruoklius ir naudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi priemones. Naudojant e. mokymosi priemones patvirtintas mokymo centras užtikrina, kad būtų išlaikoma tinkama mokymo kokybė ir pasirenkami dalykai, kuriuos mokant galima veiksmingiausiai panaudoti informacijos ir ryšių technologijų priemones. Visų pirma valstybės narės reikalauja patikimo naudotojo tapatybės nustatymo ir tinkamų kontrolės priemonių. Ilgiausia e. mokymosi trukmė negali viršyti 10 valandų.

 

Bent vienu mokymo kurso trukmės laikotarpiu turi būti dėstomas su kelių eismo saugumu susijęs dalykas. Sudarant mokymo turinį atsižvelgiama į atitinkamus teisinius bei technologijų pokyčius ir, kiek įmanoma, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečius vairuotojo mokymo poreikius. Įvairūs dalykai turėtų būti išdėstomi per 35 valandas, įskaitant pakartotinį mokymą, kai matyti, kad vairuotojui reikalingas specialus pakartojimas.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/59/EB

I priedo 4 skirsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Baigtas specialus mokymas, kurio reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti įskaitomas kaip vienas iš septynių valandų trukmės laikotarpių. Toks mokymas apima bent pagal Direktyvą 2008/68/EB reikalaujamą mokymą apie pavojingų krovinių vežimą, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 reikalaujamą mokymą apie gyvūnų vežimą ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 181/2011 reikalaujamą žinių apie neįgaliuosius gerinimą, kuris būtinas norint vežti keleivius.“;

Valstybės narės baigtą specialų mokymą, kurio reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali įskaityti kaip vieną iš septynių valandų trukmės laikotarpių. Toks mokymas apima bent pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 reikalaujamą mokymą apie gyvūnų vežimą ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 181/2011 reikalaujamą žinių apie neįgaliuosius gerinimą, kuris būtinas norint vežti keleivius. Baigtas specialus pagal Direktyvą 2008/68/EB reikalaujamas mokymas apie pavojingų krovinių vežimą gali būti įskaitomas kaip du iš septynių valandų trukmės laikotarpių.

(1)

OL C 288, 2017 8 31, p. 115.


AIŠKINAMOJI DALIS

Kelių transportas visada buvo ir bus, bent jau artimiausioje ateityje, itin svarbus Europos ekonomikai, nepriklausomai nuo to, ar vežamos prekės ar keleiviai. Modernūs pokyčiai, kaip antai gamybos perdavimas tretiesiems subjektams užsienio šalyse arba nuoseklus perėjimas prie skaitmeninės ekonomikos, įskaitant pirkimą internetu, reiškia, kad transporto įmonės visoje Europoje turi pervežti vis daugiau krovinių ir vis dažniau nei anksčiau, tuo pat metu stengdamosi išlikti konkurencingos mažindamos veiklos sąnaudas. Sąnaudos dažnai mažinamos vairuotojų mokymo ir gebėjimų ugdymo arba jų socialinių sąlygų sąskaita, o tai, savo ruožtu, dažnai lemia didesnių eismo įvykių, kuriose dalyvauja sunkvežimiai, Europos keliuose skaičių.

Kelių transporto verslo efektyvumas ir saugumas labai priklauso nuo naudojamų transporto priemonių kokybės ir nuo transporto bendrovių samdomų vairuotojų įgūdžių. Dėl šios priežasties vairuotojų kvalifikacija ir reguliarus jų mokymas, taip pat galimybė patikrinti tą kvalifikaciją ir vykdyti teisės aktus, kuriais ji reglamentuojama visoje ES, yra tokie svarbūs ir turi būti nuolat atnaujinami, kad būtų prisitaikyta prie sparčių pasikeitimų, kurie daro įtaką pramonei.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir siūlo keletą pakeitimų, kurie, jo nuomone, suteiks papildomos vertės persvarstytoms direktyvoms, nes bus užtikrintas didesnis saugumas ir vienodos sąlygos visoje ES. Šie pakeitimai susiję, be kita ko, su didesniu lankstumu renkantis ir rengiant mokymus arba pritaikant reikalavimus prie vairuotojų konkrečių poreikių. Taip pat pasiūlyta keletas išimčių, t. y. išimtis, pagal kurią mokymus nuolatiniams darbuotojams darbo vietoje gali teikti kompetencijos pažymėjimus turintys kolegos, išimtis, pagal kurią žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės įmonėms tam tikromis specialiomis sąlygomis leidžiama vežti savo krovinius, arba išimtis, pagal kurią leidžiama naudoti alternatyviais degalais varomas transporto priemones, pavyzdžiui, elektra varomus furgonus.

Ne mažiau svarbūs yra pranešėjo siūlomi specialūs reikalavimai, kurie padėtų vairuotojams vairuoti saugiai ekstremaliomis oro sąlygomis, ir siūloma mintis sukurti bendrą ES registrą, kuris padėtų valdžios institucijoms užtikrinti tų direktyvų nuostatų vykdymą ir kovoti su neteisėta prekyba suklastotais pažymėjimais.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas

Nuorodos

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.2.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Priėmimo data

12.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Pateikimo data

23.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika