Ziņojums - A8-0321/2017Ziņojums
A8-0321/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

20.10.2017 - (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 3017/0015(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Peter Lundgren


Procedūra : 2017/0015(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0321/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0321/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 3017/0015(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0047),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0025/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 31. maija atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0321/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Komisija 2011. gada 28. marta baltajā grāmatā uzsvēra nepieciešamību ar pētniecību un jau pieejamo tehnoloģisko sasniegumu ieviešanu panākt virzību uz konkurētspējīgu mazemisiju mobilitāti, kas ar dalībvalstu politikas saskaņošanu sekmētu progresu ceļā uz patiesu vienoto tirgu transporta nozarē.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Ir noteikts mērķis siltumnīcefekta gāzu emisijas no transporta nozares samazināt par 20 % salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni, un šis mērķis sasniedzams līdz 2030. gadam. Lai to varētu izdarīt, autovadītāji ir atbilstoši jāapmāca, kā braukt pēc iespējas efektīvāk. Tas būtu jāsasniedz ar ilgtspējīgu mobilitāti, kura sekmējama ar tādu transportlīdzekļu veicināšanu, kas aprīkoti ar alternatīvām degvielām darbināmiem dzinējiem, kā arī ar ilgtspējīgākiem transporta veidiem, piemēram, lielas ietilpības transportlīdzekļiem autoceļu vai vairākveidu pārvadājumos.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai nodrošinātu atbrīvojumu no šīs direktīvas jomas vienveidīgu piemērošanu dalībvalstīs, Komisijai vajadzētu precizēt, ko šīs direktīvas izpratnē nozīmē termins “pamatdarbība”.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ņemot vērā attīstību apmācības un izglītības jomā, kā arī lai palielinātu Direktīvas 2003/59/EK ietekmi uz ceļu satiksmes drošību un apmācības nozīmību vadītājiem, mācību kursos lielāka vērība būtu jāpievērš tematiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību, piemēram, bīstamības novērtēšanai, neaizsargātāko ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzībai un ekonomiskai braukšanai.

(6)  Ņemot vērā attīstību apmācības un izglītības jomā, kā arī lai palielinātu Direktīvas 2003/59/EK ietekmi uz ceļu satiksmes drošību un apmācības nozīmību vadītājiem, mācību kursos lielāka vērība būtu jāpievērš tematiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību, piemēram, bīstamības novērtēšanai, neaizsargātāko ceļu satiksmes dalībnieku (jo īpaši gājēju, riteņbraucēju un cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām) aizsardzībai un ekonomiskai braukšanai. Šajos kursos būtu jāapgūst arī jaunās autotransporta tehnoloģijas, piemēram, satīklota transportlīdzekļa vadīšana.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Intelektiskas transporta sistēmas sniedz iespējas sasniegt mērķi samazināt negadījumu skaitu un emisijas un veidot konkurētspējīgu Eiropas transporta nozari, un tādēļ ir būtiski, lai autovadītāji tiktu apmācīti un varētu izmantot savu potenciālu.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicinātu jauno tehnoloģiju izmantošanu un jaunus alternatīvus piedziņas veidus, transportlīdzekļa kopējās masas aprēķināšanā būtu jānodala alternatīvās piedziņas avota svars.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Dalībvalstīm būtu jāsniedz skaidrs risinājums, ar kuru uzlabot un modernizēt apmācības procesu, apmācībā daļēji izmantojot IKT rīkus, piemēram, e-mācības un jauktā tipa mācīšanās, un vienlaikus nodrošinot pienācīgu apmācības kvalitāti.

(7)  Dalībvalstīm būtu jāsniedz skaidrs risinājums, ar kuru uzlabot, modernizēt un saskaņot apmācības procesu, apmācībā daļēji izmantojot IKT rīkus, piemēram, e-mācības un jauktā tipa mācīšanās, vienlaikus nodrošinot apmācības visaugstāko kvalitāti, pienācīgu īstenošanu un efektivitāti un neiekļaujot disciplīnas, kas saistītas ar tādām jutīgām tēmām kā, piemēram, bīstamu vai smagu kravu vai dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu vadīšana un braukšana sliktos laikapstākļos.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Lai nodrošinātu saskanību starp dažādiem apmācības veidiem, kas Savienības tiesību aktos noteikti par obligātiem, dalībvalstīm būtu jāsniedz iespēja apvienot dažādas apmācības daļas, piemēram, kursus par bīstamu kravu pārvadāšanu, invaliditātes izpratni vai dzīvnieku pārvadāšanu, ar apmācību, kas noteikta Direktīvā 2003/59/EK.

(8)  Lai nodrošinātu saskanību starp dažādiem apmācības veidiem, kas Savienības tiesību aktos noteikti par obligātiem, dalībvalstīm būtu jāsniedz iespēja apvienot dažādas apmācības daļas, piemēram, kursus par bīstamu kravu pārvadāšanu, invaliditātes izpratni vai dzīvnieku pārvadāšanu, ar apmācību, kas noteikta Direktīvā 2003/59/EK, kā arī apmācību attiecībā uz smagu kravu pārvadāšanu un braukšanu sliktos laikapstākļos.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai novērstu to, ka starp dalībvalstīm pastāvošās atšķirīgās prakses dēļ tiek kavēta savstarpējā atzīšana un tiek ierobežotas vadītāju tiesības piedalīties periodiskajās apmācībās dalībvalstī, kurā viņi strādā, dalībvalsts iestādēm būtu jānosaka pienākums izdot attiecīgos dokumentus, kas nodrošinās savstarpējo atzīšanu katram vadītājam, kurš izpildījis Direktīvas 2003/59/EK prasības.

(9)  Lai novērstu to, ka starp dalībvalstīm pastāvošās atšķirīgās prakses dēļ tiek kavēta savstarpējā atzīšana un tiek ierobežotas vadītāju tiesības piedalīties periodiskajās apmācībās dalībvalstī, kurā viņi strādā, dalībvalsts iestādēm būtu jānosaka pienākums izdot attiecīgo vadītāja kvalifikācijas karti standarta modeļu noteiktā formā, kas nodrošinās savstarpējo atzīšanu katram vadītājam, kurš izpildījis Direktīvas 2003/59/EK prasības.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai izvairītos no tā, ka dažādi tiek interpretēts nekomerciālu pasažieru vai kravu pārvadājumu jēdziens, tas būtu jāinterpretē saskaņā ar vienotu definīciju, kas noteikta saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Ņemot vērā baltajā grāmatā paredzētos mērķus samazināt SEG emisijas par 60 % un uz pusi samazināt ar tradicionālajām degvielām darbināmu automašīnu izmantošanu pilsētas transportā līdz 2030. gadam, kā arī pakāpeniski pārtraukt to izmantošanu pilsētās līdz 2050. gadam, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā paredzēto subsidiaritātes principu Direktīvā 2006/126/EK būtu jāparedz iespēja, ka dalībvalstis savā teritorijā atļauj ar B kategorijas autovadītāja apliecību vadīt ar alternatīvajām degvielām darbināmus transportlīdzekļus ar masu līdz 4250 kg, ja šis transportlīdzekļa masas pārsniegums rodas vienīgi no alternatīvas degvielas sistēmas masas, lai šādu transportlīdzekļu izmantošana palīdzētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot gaisa kvalitāti. Turklāt dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šādu transportlīdzekļu vadītāji piedalās papildu apmācībā, lai sekmētu pozitīvu ietekmi uz ceļu satiksmes drošību un veicinātu ekobraukšanu.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Komisija konstatējusi, ka aptuveni 33 % no visiem braucieniem, kas ES tiek veikti ar smagajiem kravas transportlīdzekļiem, tiek šķērsota dalībvalstu robeža. Tāpēc pārvadājumu nozares uzņēmējiem jāzina avoti, kur viņi var iegūt informāciju par dažādiem tiesību aktiem, kas ietekmē viņu profesionālās darbības veikšanu, un tas būtu jāņem vērā, izstrādājot apmācības kursus attiecīgajam profesionālās kompetences sertifikātam.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Tā kā procesā, kā dara zināmus spēkā esošos tiesību aktus, kas reglamentē dažādas Savienības transporta darbības, pastāv trūkumi, būtu jāizstrādā kopīga datubāze, kas saturētu transporta jomas tiesību normas to jaunākajās versijās, sniedzot šo dokumentu tulkojumu vismaz dažās no visvairāk lietotajām Savienības valodām, lai novērstu dažus šķēršļus, kas traucē ieviest efektīvu un konkurencē balstītu vienotu Eiropas transporta tirgu.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

2. pants – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  transportlīdzekļus, ko izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki, kad pārvadāšana notiek minētajiem dienestiem noteikto uzdevumu rezultātā;

b)  transportlīdzekļus, ko izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests, sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kad pārvadāšana notiek minētajiem dienestiem noteikto uzdevumu rezultātā;

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

2. pants – c apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

aa)  panta c) apakšpunktu aizstāj šādi:

c)  transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem, vai jaunus vai pārbūvētus transportlīdzekļus, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā;

c)  transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta un apkopes mērķiem, vai jaunus vai pārbūvētus transportlīdzekļus, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā, vai arī transportlīdzekļus bez pasažieriem, kurus tehniskās apkopes personāls iebrauc to novietošanas vietā un/vai izbrauc no tās;

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

2. pants – e apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

turklāt šī direktīva neattiecas uz personu, kas vēlas iegūt vadītāja apliecību vai APA, kā noteikts 6. pantā un 8. panta 1. punktā, ja šī persona piedalās transportlīdzekļa vadīšanas papildu apmācībā darbvietā, taču ar noteikumu, ka šo personu pavada cita persona, kurai ir APA, vai braukšanas instruktors tās kategorijas transportlīdzeklim, kurš šajā sakarā tiek izmantots;

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pievieno šādu ga) apakšpunktu:

 

ga)   transportlīdzekļus, kurus izmanto mazāk nekā 100 km rādiusā ap to bāzes vietu, ja transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja pamatdarbība.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

2. pants – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  transportlīdzekļus, kurus izmanto vai nomā bez transportlīdzekļa vadītāja lauksaimniecības, dārzniecības, mežsaimniecības, zemkopības vai zivsaimniecības uzņēmumi, lai pārvadātu ar to komercdarbību saistītas kravas, ja transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja pamatdarbība.

h)  transportlīdzekļus, kurus izmanto vai nomā bez transportlīdzekļa vadītāja lauksaimniecības, dārzniecības, mežsaimniecības, zemkopības vai zivsaimniecības uzņēmumi, lai pārvadātu ar to komercdarbību saistītas kravas vai nepieciešamus priekšmetus, ja transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja pamatdarbība;

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

7. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Periodisku apmācību veido apmācības, ko organizē, lai APA turētāji varētu atjaunot zināšanas, kas ir būtiskas viņu darbā, īpašu vērību veltot ceļu satiksmes drošībai un degvielas patēriņa racionalizācijai.

Periodisku apmācību veido apmācības, ko organizē, lai APA turētāji varētu atjaunot zināšanas, kas ir būtiskas viņu darbā, īpašu vērību vismaz vienas dienas apmācībā veltot ceļu satiksmes drošībai, veselības aizsardzībai un drošībai darbā, kā arī degvielas patēriņa racionalizācijai, piemēram, izmantojot ekobraukšanu.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

7. pants – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  otro daļu aizstāj šādi:

Šo apmācību organizē apstiprināts mācību centrs atbilstoši I pielikuma 5. iedaļai. Ja vadītājs pāriet uz citu uzņēmumu, jāņem vērā iepriekš gūtā periodiskā apmācība.

Šo apmācību organizē apstiprināts mācību centrs atbilstoši I pielikuma 5. iedaļai. Būtiska apmācības daļa notiek parastās teorētiskās apmācības veidā, otra daļa ir praktiska braukšanas apmācība īpašā apmācības vietā, bet trešo daļu var veikt visaugstākās klases simulatoros. Ja vadītājs pāriet uz citu uzņēmumu, jāņem vērā iepriekš gūtā periodiskā apmācība.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

7. pants – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Periodisku apmācību veido, lai padziļināti apgūtu un atkārtotu dažus I pielikuma 1. iedaļā minētos priekšmetus. Tajā vienmēr iekļauj vismaz vienu ar ceļu satiksmes drošību saistītu priekšmetu un aptver dažādus priekšmetus. Apmācības priekšmetos ir ņemtas vērā apmācības vajadzības konkrētām transporta operācijām, ko veic vadītājs, un jauninājumus attiecīgajā juridiskajā un tehnoloģiju jomā.;

Periodisku apmācību veido, lai padziļināti apgūtu un atkārtotu dažus I pielikuma 1. iedaļā minētos priekšmetus. Tajā vienmēr iekļauj vismaz vienu ar ceļu satiksmes drošību saistītu priekšmetu un aptver dažādus priekšmetus. Apmācības priekšmetos ir ņemtas vērā attiecīgās jaunākās juridiskās un tehnoloģiju norises. Tajos arī pēc iespējas ņem vērā vadītāja konkrētās apmācību vajadzības;

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2003/59/EK

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uz 6. pantā minētās APA un 8. panta 1. punktā minētās APA pamata dalībvalstu kompetentās iestādes, ņemot vērā 5. panta 2. un 3. punktu un 8. pantu, blakus attiecīgajām vadītāja apliecības kategorijām norāda Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā paredzēto Eiropas Savienības 95. kodu:

Uz 6. pantā minētās APA un 8. panta 1. punktā minētās APA pamata dalībvalstu kompetentās iestādes, ņemot vērā 5. panta 2. un 3. punktu un 8. pantu, blakus attiecīgajām vadītāja apliecības kategorijām norāda Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā paredzēto Eiropas Savienības 95. kodu:

–   vai nu vadītāja apliecībā,

  vadītāja apliecībā,

–   vai vadītāja kvalifikācijas kartē, kas sagatavota saskaņā ar paraugu II pielikumā.

  vai vadītāja kvalifikācijas kartē, kas sagatavota saskaņā ar paraugu II pielikumā, ja kodu vadītāja apliecībā norādīt nav iespējams.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2003/59/EK

10. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts izdota vadītāja kvalifikācijas karte ir savstarpēji atzīta. Kad karti izdod, kompetentās iestādes pārbauda tās vadītāja apliecības derīgumu, kuras numurs norādīts kartē.

Dalībvalsts izdota vadītāja kvalifikācijas karte ir savstarpēji atzīta. Kad karti izdod, kompetentās iestādes pārbauda vadītāja apliecības derīgumu attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2003/59/EK

10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  a) Vadītājs, kas minēts 1. panta b) punktā un kas vada transportlīdzekļus, kurus izmanto kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1072/2009(*) paredzēto vadītāja atestātu pierāda, ka viņam vai viņai ir kvalifikācija un viņš vai viņa ir apmācīts(-a), kā noteikts šajā direktīvā. Minētais vadītāja atestāts šīs direktīvas nolūkiem ir savstarpēji atzīts, pat ja uz tā nav norādīts attiecīgais Savienības kods.

2.  Vadītājam, kas minēts 1. panta b) punktā un kas vada transportlīdzekļus, kurus izmanto kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1072/2009(*) paredzēto vadītāja atestātu ir arī tiesības pierādīt, ka viņam vai viņai ir kvalifikācija un viņš vai viņa ir apmācīts(-a), kā noteikts šajā direktīvā, ar noteikumu, ka atestātā ir norādīts Savienības 95.°kods. Šīs direktīvas nolūkos izdevēja dalībvalsts atestāta piezīmju sadaļā norāda Savienības 95.°kodu, ja attiecīgais vadītājs ir izpildījis apmācību kvalifikācijas un apmācību prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2003/59/EK

10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  Vadītājs, kas minēts 1. panta b) punktā un kas vada transportlīdzekļus, kurus izmanto pasažieru pārvadāšanai pa autoceļiem pierāda, ka viņam vai viņai ir kvalifikācija un viņš vai viņa ir apmācīts(-a), kā noteikts šajā direktīvā, izmantojot:

svītrots

-  Savienības kodu, kas norādīts Savienības parauga vadītāja apliecībā, ja viņš vai viņa ir šādas apliecības turētājs,

 

-  II pielikumā paredzēto vadītāja kvalifikācijas karti, kurā norādīts attiecīgais Savienības kods,

 

-  valsts apliecību, kuras derīgumu savās teritorijās dalībvalstis savstarpēji atzīst.

 

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2003/59/EK

10. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Vadītāja atestātus, kuros nav norādīts Savienības 95. kods un kuri izsniegti līdz [OV: lūgums ievietot 3. panta 1. punktā minēto datumu] saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1072/2009 5. pantu, jo īpaši tā 7. punktu, nolūkā apliecināt atbilstību šajā direktīvā noteiktajām apmācību prasībām, akceptē kā kvalifikācijas pierādījumu līdz to derīguma termiņa beigām.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

10.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Pievieno šādu pantu:

 

“10.a pants

 

Reģistrācija un kontrole

 

Dalībvalstis līdz [OV: lūgums ievietot datumu — 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] izveido datubāzes apmaiņai ar informāciju par izsniegtajām APA un par personām, kam iepriekš bijis viltots sertifikāts vai kuras bijušas iesaistītas viltotu sertifikātu izgatavošanā vai izplatīšanā, un savieno tās kopējā Savienības valstu datubāzu tīklā.

 

Valstu sadarbības datubāzu tīkls tiek veidots tā, lai kompetentajām iestādēm būtu tiesības kontrolēs uz ceļiem vai izmeklēšanā reālajā laikā pārbaudīt APA derīgumu un iegūt informāciju par personas APA kvalifikāciju vai šīs personas iepriekšēju iesaisti viltotu sertifikātu izgatavošanā vai izplatīšanā. Šo tīklu var izmantot arī valsts izdevējas iestādes, apstrādājot pieteikumus APA sertifikāta saņemšanai.”

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/126/EK

4. pants – 4. punkts – h apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  punkta h) apakšpunktu groza šādi:

“h)  D1 kategorija:

“h)  D1 kategorija:

mehāniski transportlīdzekļi, kas ir izstrādāti un konstruēti tā, lai pārvadātu ne vairāk kā 16 pasažierus un vadītāju, un kuru garums nepārsniedz 8 m; šīs kategorijas mehāniskiem transportlīdzekļiem var piejūgt piekabi, kuras maksimālā atļautā masa nepārsniedz 750 kg;”

mehāniski transportlīdzekļi, kas ir izstrādāti un konstruēti tā, lai pārvadātu ne vairāk kā 22 pasažierus un vadītāju, un kuru garums nepārsniedz 8 m, ieskaitot tos, kam piejūgta piekabe, kuras maksimālā atļautā masa nepārsniedz 750 kg;”

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/126/EK

6. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Direktīvas 6. panta 4. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“ba)  ar alternatīvu degvielu darbināmus transportlīdzekļus, kas minēti 2. pantā Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvā 96/53(EK), ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos, un kuru masa ir līdz 4250 kg, ar nosacījumu, ka masas pārsniegums virs 3500 kg rodas vienīgi no alternatīvas degvielas sistēmas masas un ka šādu transportlīdzekļu izmantošana palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot gaisa kvalitāti; turklāt dalībvalstis nodrošina, ka šādu transportlīdzekļu vadītāji piedalās papildu apmācībā, lai sekmētu pozitīvu ietekmi uz ceļu satiksmes drošību un veicinātu ekobraukšanu."

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [OP: please insert the DATE calculated 18 months following the entry into force]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [OV: lūdzu, ievietot datumu — 24 mēnesi pēc tās stāšanās spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

I pielikums – 1. iedaļa – 1.2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pievieno šādu punktu:

 

1.2.a  Mērķis — zināt, kā rīkoties ārkārtēju laikapstākļu gadījumā;

 

gūt zināšanas un izpratni par to, kā sagatavot un plānot braucienu netipiskos laikapstākļos, piemēram, ārkārtīgi augstās vai zemās temperatūrās, pa apledojušiem ceļiem, snigšanas un stipra lietus apstākļos; mācēt rīkoties ar drošības aprīkojumu, piemēram, sniega ķēdēm, un saprast, kad brauciens būtu jāatliek vai jāatceļ ārkārtēju laikapstākļu dēļ;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – c apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

I pielikums – 1. iedaļa – 1.3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

degvielas patēriņa optimizācija, izmantojot zināšanas un prasmes attiecībā uz 1.1.°un 1.2.°punktu, satiksmes plūsmas, pienācīgas distances paredzēšanas nozīmība, un transportlīdzekļa kustības daudzuma izmantošana, vienmērīgs ātrums, laidens braukšanas stils un atbilstošs spiediens riepās.;

degvielas patēriņa optimizācija, izmantojot zināšanas un prasmes attiecībā uz 1.1.°un 1.2.°punktu, satiksmes plūsmas, pienācīgas distances paredzēšanas nozīmība, un transportlīdzekļa kustības daudzuma izmantošana, vienmērīgs ātrums, laidens braukšanas stils un atbilstošs spiediens riepās, kā arī zināšanas par intelektiskām transporta sistēmām, kuras veicina braukšanas efektivitāti un dod iespēju labāk plānot maršrutu;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – d apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

1. pielikums – 1.3.a iedaļa – 1. daļa – a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

a)  apzināties bīstamas situācijas uz ceļa un spēt tās atpazīt; prasme efektīvi tikt galā ar stresu un bīstamu braukšanu.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – d apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

1. pielikums – 1.3.a iedaļa – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  identificēt iespējami bīstamas situācijas, tostarp neuzmanīgu transportlīdzekļa vadīšanu, ko izraisījusi, piem., viedtālruņu un citu elektronisku ierīču, kā arī transportlīdzeklī iebūvētu tehnoloģiju lietošana.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – da apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

1. pielikums – 1.3.b iedaļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  pievieno šādu 1.3.b punktu:

 

(1.3.b)  Mērķis — profesionālo apmācību pielāgot profesionālo autovadītāju profilam:

 

profesionālo autovadītāju praktiskajā apmācībā būtu jāuzsver tematiskās jomas, kas saistītas ar transportu, ceļu satiksmes drošību, arodveselību un darba drošību, digitālo zināšanu un prasmju uzlabošanu un ekobraukšanas metožu apguvi. Apmācību saturam jāatbilst autovadītāju individuālās apmācības vajadzībām saistībā ar viņu darba profilu.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ga apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

I pielikums – 1. iedaļa – 2.2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ga)  iedaļas 2.2. punktu aizstāj šādi:

“2.2. Mērķis — zināt noteikumus, kas reglamentē kravu pārvadājumus:

“2.2.  Mērķis — zināt noteikumus, kas reglamentē kravu pārvadājumus:

licences pārvadājumu veikšanai, pienākumi, kas noteikti standarta līgumos par kravu pārvadāšanu, pārvadājuma līguma dokumentu sagatavošana, starptautisko pārvadājumu atļaujas, pienākumi, kas noteikti Konvencijā par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu, starptautiskās kravas pavadzīmes sagatavošana, robežu šķērsošana, kravas ekspeditori, īpaši preču pavaddokumenti.”

licences pārvadājumu veikšanai, dokumenti, kam jābūt transportlīdzeklī, noteiktu ceļu izmantošanas aizliegumi, ceļu nodevas, pienākumi, kas noteikti standarta līgumos par kravu pārvadāšanu, pārvadājuma līguma dokumentu sagatavošana, starptautisko pārvadājumu atļaujas, pienākumi, kas noteikti Konvencijā par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu, starptautiskās kravas pavadzīmes sagatavošana, robežu šķērsošana, kravas ekspeditori, īpaši preču pavaddokumenti.”

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – gb apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/59/EK

I pielikums – 1. iedaļa – 2.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gb)  iedaļas 2.2. punktā iekļauj šādu daļu:

 

Savienības direktīvas un regulas, kas reglamentē kravu un pasažieru autopārvadājumus, un zināšanas par informācijas avotiem, kur var atrast dažādu dalībvalstu tiesību aktus ceļu satiksmes drošības un sociālajā jomā.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – a apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

I pielikums – 2. iedaļa – 2.1. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis drīkst atļaut veikt daļu apmācības, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju instrumentus, tādus kā e-apmācība, tajā pašā laikā nodrošinot pienācīgu apmācības kvalitāti, un drīkst ieskaitīt specifisku apmācību, ko nosaka citi Savienības tiesību akti, kā daļu no apmācības. Tas ietver, bet neaprobežojas ar apmācību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK(*) bīstamo kravu pārvadāšanā, apmācību par invaliditātes izpratni saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.°181/2011(**) un apmācību dzīvnieku pārvadāšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.°1/2005(***).

Dalībvalstis var atļaut apstiprināta mācību centra pārraudzībā un vispārējā atbildībā daļu apmācības arī veikt, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju instrumentus, tādus kā e-apmācība, tajā pašā laikā nodrošinot, ka tiek uzturēta visaugstākā apmācības kvalitāte un tās pienācīga īstenošana un efektivitāte, un izvēloties priekšmetus, kuros visefektīvāk var izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju instrumentus. Dalībvalstis jo īpaši prasa uzticamu lietotāju identifikāciju un pienācīgus kontroles līdzekļus. Dalībvalstis kā daļu no apmācības var ieskaitīt specifisku apmācību, ko nosaka citi Savienības tiesību akti. Tas ietver, bet neaprobežojas ar apmācību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK(*) bīstamo kravu pārvadāšanā, apmācību par invaliditātes izpratni saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.°181/2011(**) un apmācību dzīvnieku pārvadāšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.°1/2005(***).

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

I pielikums – 4. iedaļa – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apstiprinātam mācību centram jāorganizē obligātā periodiskā apmācība. Tai jānotiek ik pēc pieciem gadiem un jāilgst 35 stundas, kas sadalītas vismaz septiņu stundu garos laika posmos. Šādu periodisku apmācību drīkst daļēji nodrošināt, izmantojot visaugstākās klases simulatorus un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju instrumentus, tādus kā e-apmācība, tajā pašā laikā nodrošinot pienācīgu apmācības kvalitāti. Vismaz viens no septiņu stundu laika posmiem ir veltīts ar ceļu satiksmes drošību saistītam priekšmetam. Apmācības saturs ir salāgots ar apmācības vajadzībām konkrētām transporta operācijām, ko veic vadītājs, un attiecīgiem jauninājumiem juridiskajā un tehnoloģiju jomā. Septiņu stundu laika posmiem jāaptver dažādi mācību priekšmeti.

Apstiprinātam mācību centram jāorganizē obligātā periodiskā apmācība. Tai jānotiek ik pēc pieciem gadiem un jāilgst 35 stundas, kas sadalītas vismaz septiņu stundu garos laika posmos, kurus var izdalīt pa ne mazāk kā divām un ne vairāk kā trim dienām pēc kārtas. Būtiska apmācības daļa notiek parastās teorētiskās apmācības veidā, otrai daļai jābūt praktiskai braukšanas apmācībai apmācības vietā, un trešo daļu apstiprināts mācību centrs var arī sniegt, izmantojot visaugstākās klases simulatorus un tādus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju instrumentus kā e-apmācība. Izmantojot e-apmācību, apstiprinātais mācību centrs nodrošina, ka tiek uzturēta pienācīga apmācības kvalitāte un izvēlēti mācību priekšmeti, kuros visefektīvāk var izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju instrumentus. Dalībvalstis jo īpaši prasa uzticamu lietotāju identifikāciju un pienācīgus kontroles līdzekļus. E-apmācības maksimālais ilgums nepārsniedz 10 stundas.

 

Vismaz viens no apmācību kursa posmiem ir veltīts ar ceļu satiksmes drošību saistītam priekšmetam. Apmācības saturā ņem vērā attiecīgos jauninājumus juridiskajā un tehnoloģiju jomā un, cik vien iespējams, būtu jāņem vērā vadītāja konkrētās apmācības vajadzības. Apmācības 35 stundās būtu jāaptver virkne dažādu priekšmetu, tostarp jāveic atkārtotas apmācības, ja ir apliecinājies, ka vadītājam ir vajadzīga noteikta korektīva apmācība.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2003/59/EK

I pielikums – 4. iedaļa – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pabeigtu specifisko apmācību, kas noteikta ar citiem Savienības tiesību aktiem, var uzskatīt par vienu no septiņu stundu laika posmiem. Tas ietver, bet neaprobežojas ar apmācību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK bīstamo kravu pārvadāšanā, apmācību dzīvnieku pārvadāšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.°1/2005 un attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem apmācību par invaliditātes izpratni saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.°181/2011.

Dalībvalstis var apsvērt iespēju pabeigtu specifisko apmācību, kas noteikta ar citiem Savienības tiesību aktiem, uzskatīt par vienu no septiņu stundu laika posmiem. Tas ietver, bet neaprobežojas ar nepieciešamo apmācību dzīvnieku pārvadāšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.°1/2005 un attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem apmācību par invaliditātes izpratni saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.°181/2011. Pabeigtu specifisko apmācību, kas noteikta ar Direktīvu/2008/68/EK par bīstamo kravu pārvadājumiem, var uzskatīt par diviem septiņu stundu laika posmiem.

  • [1]  OV C 288, 31.8.2017., 115. lpp.

PASKAIDROJUMS

Autotransports bija, ir un vismaz tuvākajā nākotnē arī būs izšķiroši svarīgs Eiropas ekonomikai, neatkarīgi no tā, vai to izmanto preču vai pasažieru pārvadāšanai. Mūsdienu norises, piemēram, ražošanas pārcelšana uz ārzemēm vai pastāvīgi notiekošā pāreja uz digitālo ekonomiku, tostarp uz iepirkšanos tiešsaistē, nozīmē, ka transporta uzņēmumiem ir jāpārvadā arvien vairāk kravu visā Eiropā un arvien biežāk nekā līdz šim, vienlaikus mēģinot saglabāt savu konkurētspēju, samazinot darbības izmaksas. Šie samazinājumi diemžēl nereti notiek uz autovadītāju apmācības un prasmju pilnveidošanas vai arī uz viņu sociālo apstākļu rēķina, kas, savukārt, nereti uz Eiropas ceļiem izraisa negadījumu skaita pieaugumu ar kravas automobiļu iesaisti.

Autotransporta pārvadājumu efektivitāte un drošība ir atkarīga gan no izmantoto transportlīdzekļu kvalitātes, gan transporta uzņēmumu nodarbināto transportlīdzekļu vadītāju prasmes. Šā iemesla dēļ tik svarīga ir vadītāju kvalifikācija un periodiska apmācība, kā arī iespēja pārbaudīt šīs prasmes un piemērot tiesību aktus, kas šo jomu regulē visā ES, turklāt šīs jomas pasākumi regulāri jāatjaunina, lai tie atbilstu straujajām nozari ietekmējošām pārmaiņām.

Referents atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas priekšlikumu un ierosina dažus grozījumus, kas, pēc viņa domām, dotu pievienoto vērtību pārskatāmajām direktīvām, uzlabojot drošību un nostiprinot godīgas konkurences nosacījumus visā ES. Šīs izmaiņas, cita starpā, paredz lielāku elastību, izvēloties un veicot apmācību vai pielāgojot prasības atkarībā no transportlīdzekļu vadītāju konkrētām vajadzībām. Ir ierosināti arī daži izņēmumi, proti, viens no tiem ļauj veikt vadītāju apmācību darbvietā, jo to dara sertificēti kolēģi, otrs dod iespēju maziem lauksaimniecības, dārzkopības, mežsaimniecības, lopkopības vai zivsaimniecības uzņēmumiem pārvadāt pašiem savas kravas saskaņā ar dažiem īpašiem nosacījumiem, savukārt vēl viens ļauj izmantot ar alternatīvu degvielu darbināmus transportlīdzekļus, piemēram, elektriskos autofurgonus.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — referents ierosina noteikt īpašas prasības, ar kurām vadītājus sagatavotu braukt droši ārkārtējos laika apstākļos, kā arī rosina ideju par vienotu ES mēroga reģistru, lai palīdzētu iestādēm ieviest šajās direktīvās paredzētās juridiskās prasības un cīnīties pret nelegālu tirdzniecību ar viltotām apliecībām.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības

Atsauces

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

1.2.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Iesniegšanas datums

23.10.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas