SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch

20.10.2017 - (COM(2017)0047 – C8‑0025/2017 – 2017/0015(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Peter Lundgren


Postup : 2017/0015(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0321/2017
Predkladané texty :
A8-0321/2017
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch

(COM(2017)0047 – C8‑0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0047),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0025/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017[1],

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0321/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Komisia vo svojej bielej knihe z 28. marca 2011 potvrdila, že je potrebné pomocou výskumu a zavedenia výdobytkov technického pokroku, ktoré sú už k dispozícii, dosiahnuť pokrok vo vytváraní konkurencieschopnej formy nízkoemisnej mobility, ktorá vďaka harmonizácii politík členských štátov umožní napredovať na ceste k vytvoreniu skutočného jednotného trhu pre sektor dopravy.

Pozmeňujúci návrh2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Cieľ zníženia emisií skleníkových plynov z odvetvia dopravy, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2030, bol stanovený vo výške 20 % pod úrovňou z roku 2008. V záujme dosiahnutia tohto cieľa musia byť vodiči riadne vyškolení, aby jazdili čo najefektívnejšie. To by sa malo dosiahnuť prostredníctvom udržateľnej mobility, ktorú možno podporiť presadzovaním vozidiel vybavených motormi, ktoré využívajú alternatívne palivá, ako aj udržateľnejšími spôsobmi dopravy, ako sú vysokokapacitné vozidlá v cestnej alebo intermodálnej doprave.

Pozmeňujúci návrh3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty pri uplatňovaní výnimiek z rozsahu pôsobnosti tejto smernice používali podobný výklad, by Komisia mala na účely tejto smernice objasniť význam „hlavnej činnosti“.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vo výcvikových kurzoch by sa mal klásť väčší dôraz na témy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky, ako sú vnímanie nebezpečenstva, ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky a palivovo úsporná jazda, so zohľadnením vývoja v oblasti výcviku a vzdelávania a s cieľom zlepšiť príspevok smernice 2003/59/ES k bezpečnosti cestnej premávky a významu výcviku pre vodičov.

(6)  Vo výcvikových kurzoch by sa mal klásť väčší dôraz na témy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky, ako sú vnímanie nebezpečenstva, ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a osôb s obmedzenou mobilitou, a palivovo úsporná jazda, so zohľadnením vývoja v oblasti výcviku a vzdelávania a s cieľom zlepšiť príspevok smernice 2003/59/ES k bezpečnosti cestnej premávky a významu výcviku pre vodičov. Tieto kurzy by mali zahŕňať aj nové cestné dopravné technológie, ako napríklad jazdu v prepojenom vozidle.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Inteligentné dopravné systémy ponúkajú príležitosti na naplnenie cieľov zníženia miery nehodovosti, znižovania emisií a rozvoja konkurencieschopného európskeho odvetvia dopravy, a preto je nevyhnutné, aby boli vodiči vyškolení na využívanie ich potenciálu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  S cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a podporiť využívanie nových technológií a nových druhov alternatívnych foriem pohonu je potrebné oddeliť výpočet hmotnosti alternatívneho pohonu od celkového výpočtu hmotnosti vozidla.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť do určitej miery zlepšiť a modernizovať postupy výcviku pomocou nástrojov IKT, ako sú elektronické učenie sa alebo zmiešané učenie, a zároveň zabezpečiť kvalitu výcviku.

(7)  Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť zlepšiť, modernizovať a harmonizovať postupy výcviku počas určitej časti výcviku pomocou nástrojov IKT, ako sú elektronické učenie sa alebo zmiešané učenie, a zároveň zabezpečiť najvyššiu kvalitu, ako aj riadne vykonávanie a účinnosť výcviku, a vylúčiť z výcviku témy týkajúce sa citlivých otázok, akými sú vedenie vozidiel určených na prepravu nebezpečného tovaru, ťažkého tovaru alebo zvierat a jazda za nepriaznivých poveternostných podmienok.

Pozmeňujúci návrh8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  V záujme zabezpečenia súladu medzi rôznymi formami výcviku požadovanými podľa práva Únie by sa členským štátom mala poskytnúť možnosť kombinovať rôzne druhy relevantného výcviku, ako je výcvik v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, informovanosti o problematike zdravotného postihnutia alebo prepravy zvierat, s výcvikom stanoveným v smernici 2003/59/ES.

(8)  V záujme zabezpečenia súladu medzi rôznymi formami výcviku požadovanými podľa práva Únie by sa členským štátom mala poskytnúť možnosť kombinovať rôzne druhy relevantného výcviku, ako je výcvik v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, informovanosti o problematike zdravotného postihnutia alebo prepravy zvierat, s výcvikom stanoveným v smernici 2003/59/ES, ako aj s výcvikom týkajúcim sa ťažkých nákladných automobilov a jazdy za nepriaznivých poveternostných podmienok.

Pozmeňujúci návrh9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom zabrániť tomu, aby rozdielne metódy členských štátov bránili vzájomnému uznávaniu a obmedzovali právo vodičov absolvovať pravidelný výcvik v členskom štáte, kde pracujú, by sa malo od orgánov členského štátu vyžadovať, aby vydali príslušný doklad, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí vzájomné uznanie pre každého vodiča, ktorý splní požiadavky smernice 2003/59/ES.

(9)  S cieľom zabrániť tomu, aby rozdielne metódy členských štátov bránili vzájomnému uznávaniu a obmedzovali právo vodičov absolvovať pravidelný výcvik v členskom štáte, kde pracujú, by sa malo od orgánov členského štátu vyžadovať, aby vydali kvalifikačnú kartu vodiča vo forme určenej normatívnymi vzormi, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí vzájomné uznanie pre každého vodiča, ktorý splní požiadavky smernice 2003/59/ES.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  S cieľom zabrániť riziku rozličných výkladov pojmu nekomerčnej osobnej alebo nákladnej dopravy by sa mal tento pojem vykladať podľa jednotnej definície stanovenej judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Berúc do úvahy cieľ uvedený v bielej knihe, ktorým je znížiť emisie skleníkových plynov o 60 %, a cieľ znížiť používanie áut s konvenčným pohonom v mestskej doprave do roku 2030 o polovicu a do roku 2050 ich v mestách úplne prestať používať, členské štáty by mali mať možnosť v rámci smernice 2006/126/ES a v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii povoliť na svojom území vedenie vozidiel s alternatívnym pohonom do hmotnosti 4250 kg s vodičským oprávnením kategórie B, ak je presahujúca hmotnosť vozidla spôsobená výlučne hmotnosťou jeho systému alternatívneho pohonu a ak používanie týchto vozidiel prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a zlepšovaniu kvality ovzdušia. Okrem toho by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli vodiči takýchto vozidiel povinní absolvovať dodatočný výcvik s cieľom zahrnúť pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a podporiť ekologický spôsob jazdy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Komisia zistila, že približne pri 33 % všetkých jázd vykonaných ťažkými nákladnými automobilmi v Únii sa prekračujú hranice medzi členskými štátmi. Špedičné firmy preto potrebujú poznať zdroje, v ktorých môžu získať informácie o rôznych právnych predpisoch, ktoré sa ich týkajú pri výkone ich povolania, a to by sa malo zohľadniť pri príprave kurzov odborného výcviku pre príslušné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Vzhľadom na nedostatky pri informovaní o rôznych platných zákonoch, ktoré upravujú dopravné činnosti Únie, by sa mala vytvoriť spoločná databáza obsahujúca aktuálne znenie pravidiel a predpisov o doprave spolu s ich prekladom aspoň do niektorých z najbežnejšie používanejších jazykov v Únii, s cieľom odstrániť niektoré prekážky, ktoré bránia vytvoreniu účinného a konkurencieschopného jednotného európskeho dopravného trhu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica 2003/59/ES

Článok 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„b)  vozidiel používaných ozbrojenými silami, civilnou obranou, protipožiarnou službou alebo orgánmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku alebo vozidiel, ktoré sú pod ich kontrolou, keď sa preprava uskutočňuje v dôsledku úloh, ktorými sú tieto služby poverené;“;

„b)  vozidiel používaných ozbrojenými silami, civilnou obranou, protipožiarnou službou, orgánmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku a záchrannou zdravotnou službou alebo vozidiel, ktoré sú pod ich kontrolou, keď sa preprava uskutočňuje v dôsledku úloh, ktorými sú tieto služby poverené;“;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Smernica 2003/59/ES

Článok 2 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Písmeno c) sa nahrádza takto:

c)  vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, alebo nových, alebo prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky;

c)  vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, alebo nových, alebo prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky, alebo vozidiel bez cestujúcich, ktoré pracovníci údržby presúvajú do depa, von z depa alebo do aj von z depa;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2003/59/ES

Článok 2 – písmeno e – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

táto smernica sa okrem toho nevzťahuje na osobu, ktorá chce získať vodičský preukaz alebo OOS v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1, keď sa táto osoba podrobuje dodatočnému výcviku vodičov počas učenia sa na pracovisku pod podmienkou, že je sprevádzaná inou osobou s OOS alebo inštruktorom pre danú kategóriu vozidiel používaných na tento účel;

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)

Smernica 2003/59/ES

Článok 2 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  vkladá sa toto písmeno ga):

 

g a)   vozidiel pracujúcich v okruhu menej ako 100 km od svojej základne za predpokladu, že vedenie vozidla nie je vodičovou hlavnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 2003/59/ES

Článok 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„h)  vozidiel používaných alebo prenajímaných bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru v rámci ich podnikateľskej činnosti za predpokladu, že vedenie vozidla nie je vodičovou hlavnou činnosťou.“

„h)  vozidiel používaných alebo prenajímaných bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru alebo potrebných predmetov v rámci ich podnikateľskej činnosti za predpokladu, že vedenie vozidla nie je vodičovou hlavnou činnosťou.“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 2003/59/ES

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Pravidelný výcvik umožní držiteľom OOS aktualizovať si znalosti, ktoré sú pre ich prácu kľúčové, s osobitným dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a racionalizáciu spotreby paliva.“;

„Pravidelný výcvik umožní držiteľom OOS aktualizovať si znalosti, ktoré sú pre ich prácu kľúčové, s osobitným dôrazom aspoň počas jedného dňa výcviku na bezpečnosť cestnej premávky, ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a racionalizáciu spotreby paliva, napríklad ekologickou jazdou.“;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)

Smernica 2003/59/ES

Článok 7 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  druhý odsek sa nahrádza takto:

Tento výcvik organizuje schválené výcvikové stredisko podľa oddielu 5 prílohy I. Ak vodič zmení podnik, musí sa zohľadniť pravidelný výcvik, ktorému sa už podrobil.

Tento výcvik organizuje schválené výcvikové stredisko podľa oddielu 5 prílohy I. Podstatná časť výcviku prebieha formou tradičného vyučovania v triede, druhá časť výcviku pozostáva z praktického výcviku jazdy na cvičisku a tretiu časť možno uskutočniť na výkonných trenažéroch. Ak vodič zmení podnik, musí sa zohľadniť pravidelný výcvik, ktorému sa už podrobil.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b (nové)

Smernica 2003/59/ES

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Pravidelný výcvik slúži na prehĺbenie alebo zopakovanie poznatkov v niektorých oblastiach uvedených v oddiele 1 prílohy I. Vždy zahŕňa aspoň jednu tému týkajúcu sa bezpečnosti cestnej premávky a pokrýva širokú škálu tém. V témach výcviku sa zohľadnia špecifické potreby odbornej prípravy, pokiaľ ide o dopravné operácie, ktoré vodič vykonáva, a vývoj príslušných právnych predpisov a technológií.“

„Pravidelný výcvik slúži na prehĺbenie alebo zopakovanie poznatkov v niektorých oblastiach uvedených v oddiele 1 prílohy I. Vždy zahŕňa aspoň jednu tému týkajúcu sa bezpečnosti cestnej premávky a pokrýva širokú škálu tém. V témach výcviku sa zohľadní vývoj príslušných právnych predpisov a technológií. Musia tiež v čo najväčšej miere zohľadniť osobitné potreby výcviku vodiča.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2003/59/ES

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe OOS podľa článku 6 a OOS podľa článku 8 ods. 1 príslušné orgány členských štátov, berúc do úvahy ustanovenia článku 5 ods. 2 a 3 a článku 8, vyznačia harmonizovaný kód Únie 95 stanovený v prílohe I k smernici 2006/126/ES vedľa zodpovedajúcich kategórií oprávnenia:

Na základe OOS podľa článku 6 a OOS podľa článku 8 ods. 1 príslušné orgány členských štátov, berúc do úvahy ustanovenia článku 5 ods. 2 a 3 a článku 8, vyznačia harmonizovaný kód Únie 95 stanovený v prílohe I k smernici 2006/126/ES vedľa zodpovedajúcich kategórií oprávnenia:

–   buď na vodičskom preukaze,

  na vodičskom preukaze,

–   alebo na kvalifikačnej karte vodiča zhotovenej v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II.

  alebo, ak vyznačenie kódu na vodičskom preukaze nie je možné, na kvalifikačnej karte vodiča zhotovenej v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2003/59/ES

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kvalifikačná karta vodiča, ktorú vydal členský štát, je vzájomne uznávaná. Pri vydaní karty príslušné orgány skontrolujú platnosť vodičského preukazu, ktorého číslo je uvedené na karte.

Kvalifikačná karta vodiča, ktorú vydal členský štát, musí byť vzájomne uznávaná. Pri vydaní karty príslušné orgány skontrolujú platnosť vodičského preukazu pre danú kategóriu vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2003/59/ES

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  a) Vodič uvedený v článku 1 písm. b), ktorý vedie vozidlá používané na cestnú prepravu tovaru, musí preukázať, že má kvalifikáciu a výcvik požadovaný v tejto smernici prostredníctvom vodičského osvedčenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009(*). Toto vodičské osvedčenie sa vzájomne uznáva na účely tejto smernice aj v prípadoch, keď na ňom nie je vyznačený kód Únie.

2.  Vodič uvedený v článku 1 písm. b), ktorý vedie vozidlá používané na cestnú prepravu tovaru, má tiež právo preukázať, že má kvalifikáciu a výcvik požadovaný v tejto smernici prostredníctvom vodičského osvedčenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009(*) pod podmienkou, že je označené kódom Únie 95. Na účely tejto smernice členský štát, ktorý osvedčenie vydáva, uvedie kód Únie 95 v časti osvedčenia „Poznámky“, ak dotknutý vodič dosiahol kvalifikáciu a splnil požiadavky výcviku stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2003/59/ES

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Vodič uvedený v článku 1 písm. b), ktorý vedie vozidlá používané na osobnú cestnú prepravu, musí preukázať, že má kvalifikáciu a výcvik požadovaný v tejto smernici prostredníctvom:

vypúšťa sa

-  kódu Únie vyznačeného na vzore vodičského preukazu Únie, ak je držiteľom takého preukazu, alebo

 

-  kvalifikačnej karty vodiča podľa prílohy II, označenej príslušným kódom Únie, alebo

 

-  národného osvedčenia, ktorého platnosť na svojom území si členské štáty vzájomne uznávajú.

 

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2003/59/ES

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na účely potvrdenia súladu s požiadavkami na výcvik podľa tejto smernice sa ako dôkaz kvalifikácie akceptujú vodičské osvedčenia vydané v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009, najmä jeho odsekom 7 pred [Ú. v.: vložiť dátum uvedený v článku 3 ods. 1], ktoré nie sú označené kódom Únie 95, a to do skončenia ich platnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2003/59/ES

Článok 10 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Dopĺňa sa tento článok:

 

„Článok 10a

 

Register a kontrola

 

Členské štáty do [Ú. v.: vložiť dátum 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vytvoria spoločnú sieť vnútroštátnych databáz členských štátov Únie na výmenu informácií o vydaných OOS a o osobách, ktoré v minulosti vlastnili falošné osvedčenie alebo boli zapojené do výroby či distribúcie takýchto osvedčení, a pripoja sa k nej.

 

Táto sieť spolupracujúcich vnútroštátnych databáz musí byť vytvorená tak, aby príslušné úrady mali právo v reálnom čase pri cestnej kontrole alebo počas vyšetrovania overiť platnosť OOS a získať informácie o kvalifikácii danej osoby podľa OOS alebo o jej predchádzajúcom zapojení do výroby alebo distribúcie sfalšovaných osvedčení. Túto sieť môžu využiť aj vnútroštátne orgány, ktoré vydávajú osvedčenia, pri spracúvaní žiadostí o osvedčenie OOS.“

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Smernica 2006/126/ES

Článok 4 – odsek 4 – písmeno h

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  písmeno h) sa mení takto:

„h)  Skupina D1:

„h)  Skupina D1:

motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu najviac 16 cestujúcich okrem vodiča a s maximálnou dĺžkou nepresahujúcou 8 m; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;“

motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu najviac 22 cestujúcich okrem vodiča a s maximálnou dĺžkou nepresahujúcou 8 m; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2006/126/ES

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 6 ods. 4 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ba)  vozidlá s alternatívnym pohonom uvedené v článku 2 smernice Rady 96/53 (ES) z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave, do hmotnosti 4 250 kg, ak hmotnosť prevyšujúca 3 500 kg je výlučne dôsledkom hmotnosti systému alternatívneho pohonu a používaním týchto vozidiel sa prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a zlepšovaniu kvality ovzdušia; okrem toho členské štáty zabezpečia, aby boli vodiči takýchto vozidiel povinní absolvovať dodatočný výcvik s cieľom zahrnúť pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a podporiť ekologický spôsob jazdy.“

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [OP: vložte DÁTUM 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [OP: vložte dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – písmeno b a (nové)

Smernica 2003/59/ES

Príloha 1 – oddiel 1 – bod 1.2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  dopĺňa sa tento bod:

 

1.2a.  Cieľ: vedieť, ako sa správať v extrémnych poveternostných podmienkach;

 

vedieť a chápať, ako pripraviť a naplánovať cestu v abnormálnych poveternostných podmienkach, ako sú extrémne vysoké alebo nízke teploty, ľad na ceste, sneženie a hustý dážď; byť oboznámený s používaním bezpečnostného vybavenia, ako sú snehové reťaze, a vedieť, kedy treba cestu pre extrémne počasie odložiť alebo zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – písmeno c (nové)

Smernica 2003/59/ES

Príloha I – oddiel 1 – bod 1.3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2, význam predvídania dopravného toku, primeraná vzdialenosť a využívanie hybnosti vozidla, rovnomerná rýchlosť, plynulý štýl jazdy a vhodný tlak v pneumatikách.“;

optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2, význam predvídania dopravného toku, primeraná vzdialenosť a využívanie hybnosti vozidla, rovnomerná rýchlosť, plynulý štýl jazdy a vhodný tlak v pneumatikách a znalosť inteligentných dopravných systémov, ktoré umožňujú zlepšiť efektívnosť jazdy a plánovanie cesty.“;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Príloha 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – písmeno d

Smernica 2003/59/ES

Príloha – oddiel 1.3a – pododsek 1 – písmeno a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a)  uvedomovať si a byť schopný rozpoznať nebezpečné situácie v cestnej premávke; schopnosť účinne zvládať stres a nebezpečnú jazdu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Príloha 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – písmeno d

Smernica 2003/59/ES

Príloha I – oddiel 1.3a – pododsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  rozpoznať možné nebezpečné situácie, ako je nesústredená jazda zapríčinená napríklad používaním inteligentných mobilných telefónov a iných elektronických zariadení, ako aj technologických zariadení zabudovaných vo vozidle.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – písmeno d a (nové)

Smernica 2003/59/ES

Príloha 1 – oddiel 1.3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Dopĺňa sa tento bod 1.3b:

 

(1.3b)  Cieľ: prispôsobiť odborné vzdelávanie vodičov z povolania ich profilu:

 

v praktickom výcviku profesionálnych vodičov by sa mali zdôrazniť tematické oblasti týkajúce sa dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, zlepšenie digitálnych znalostí a zručností, ako aj výučba metód ekologickej jazdy. Obsah výcviku musí zodpovedať individuálnym výcvikovým potrebám jednotlivých vodičov podľa ich pracovného profilu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – písmeno g a (nové)

Smernica 2003/59/ES

Príloha I – oddiel 1 – bod 2.2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  Bod 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2. Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa riadi preprava tovaru:

„2.2. Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa riadi preprava tovaru:

dopravné prevádzkové licencie, povinnosti v rámci štandardných zmlúv na prepravu tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria prepravnú zmluvu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar.“

dopravné prevádzkové licencie, doklady, ktoré musia byť vo vozidle, zákazy používania určitých ciest, poplatky za používanie ciest, povinnosti v rámci štandardných zmlúv na prepravu tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria prepravnú zmluvu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar.“

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – písmeno g b (nové)

Smernica 2003/59/ES

Príloha I – oddiel 2 – bod 2.2 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb)  Do odseku 2.2 sa vkladá tento pododsek:

 

smernice a nariadenia Únie, ktoré upravujú cestnú nákladnú a osobnú dopravu, a poznatky o informačných zdrojoch, v ktorých možno nájsť právne predpisy jednotlivých členských štátov týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a sociálnych podmienok;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – písmeno a

Smernica 2003/59/ES

Príloha I – oddiel 2 – bod 2.1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť čiastočnú realizáciu výcviku prostredníctvom nástrojov informačných a komunikačných technológií, ako je elektronické učenie sa, pri zabezpečení náležitej kvality výcviku a môžu do výcviku zahrnúť špecifický výcvik požadovaný podľa iných právnych predpisov Únie. To zahŕňa, ale neobmedzuje sa na výcvik požadovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES(*) na prepravu nebezpečného tovaru, odbornú prípravu v oblasti informovanosti o zdravotnom postihnutí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011(**) a školenie v oblasti prepravy zvierat podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005(***).

Členské štáty môžu tiež povoliť čiastočnú realizáciu výcviku – pod dohľadom schváleného výcvikového strediska, ktoré nesie celkovú zodpovednosť – prostredníctvom nástrojov informačných a komunikačných technológií, ako je elektronické učenie sa, pričom sa zabezpečí najvyššia kvalita a riadne vykonanie a účinnosť výcviku a určia témy, v rámci ktorých možno nástroje informačných a komunikačných technológií využiť čo najúčinnejšie. Členské štáty predovšetkým vyžadujú spoľahlivú identifikáciu používateľa a vhodné prostriedky kontroly. Členské štáty môžu do výcviku zahrnúť špecifický výcvik požadovaný podľa iných právnych predpisov Únie. To zahŕňa, ale neobmedzuje sa na výcvik požadovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES(*) na prepravu nebezpečného tovaru, odbornú prípravu v oblasti informovanosti o zdravotnom postihnutí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011(**) a školenie v oblasti prepravy zvierat podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005(***).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 2003/59/ES

Príloha I – oddiel 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kurzy povinného pravidelného výcviku musí organizovať schválené výcvikové stredisko. Ich trvanie musí byť 35 hodín každých päť rokov, minimálne v sedemhodinových časových úsekoch. Takýto pravidelný výcvik sa môže sčasti realizovať na výkonných trenažéroch a pomocou nástrojov informačných a komunikačných technológií, akým je elektronické učenie sa, pri súčasnom zabezpečení kvality výcviku. Témou súvisiacou s bezpečnosťou cestnej premávky by sa mal zaoberať aspoň jeden zo sedemhodinových seminárov. V obsahu výcviku sa zohľadnia špecifické potreby výcviku, pokiaľ ide o dopravné operácie, ktoré vodič vykonáva, a príslušný právny a technický vývoj. Sedemhodinové časové úseky musia zahŕňať rôzne témy.

Kurzy povinného pravidelného výcviku musí organizovať schválené výcvikové stredisko. Ich trvanie musí byť 35 hodín každých päť rokov, minimálne v sedemhodinových časových úsekoch, ktoré môžu byť rozdelené do nie menej ako dvoch, ale nie viac ako troch po sebe idúcich dní. Podstatná časť výcviku musí prebiehať formou tradičného vyučovania v triede, druhá časť výcviku musí pozostávať z praktického výcviku jazdy na cvičisku a tretiu časť môže schválené výcvikové stredisko zabezpečiť na výkonných trenažéroch a s využitím nástrojov informačných a komunikačných technológií, ako je elektronické učenie. Ak sa využíva elektronické učenie, schválené výcvikové stredisko zabezpečí náležitú kvalitu výcviku a určí témy, v rámci ktorých možno nástroje informačných a komunikačných technológií využiť čo najúčinnejšie. Členské štáty predovšetkým vyžadujú spoľahlivú identifikáciu používateľa a vhodné prostriedky kontroly. Maximálne trvanie elektronického učenia nesmie presiahnuť 10 hodín.

 

Aspoň počas jedného úseku kurzu musí byť témou bezpečnosťou cestnej premávky. V obsahu výcviku sa zohľadní príslušný právny a technický vývoj a mali by sa v ňom v čo najväčšej miere zohľadniť osobitné potreby výcviku vodiča. V priebehu 35 hodín by sa mala pokryť škála rôznych oblastí vedomostí vrátane opakovaného výcviku, ak sa ukáže, že vodič potrebuje špecifický výcvik na odstránenie nedostatkov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 2003/59/ES

Príloha I – oddiel 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dokončený špecifický výcvik požadovaný podľa iných právnych predpisoch Únie sa môže považovať za jeden zo sedemhodinových úsekov. To zahŕňa, ale neobmedzuje sa na výcvik požadovaný podľa smernice 2008/68/ES o preprave nebezpečného tovaru, školenie v oblasti prepravy zvierat podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 a výcvik týkajúci sa prepravy cestujúcich zameraný na oblasť informovanosti o zdravotnom postihnutí podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011.“;

Členské štáty môžu dokončený špecifický výcvik požadovaný podľa iných právnych predpisov Únie považovať za jeden zo sedemhodinových úsekov. To zahŕňa, ale neobmedzuje sa na výcvik požadovaný v oblasti prepravy zvierat podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 a výcvik týkajúci sa prepravy cestujúcich zameraný na oblasť informovanosti o zdravotnom postihnutí podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011.“; Dokončený špecifický výcvik požadovaný podľa smernice 2008/68/ES o preprave nebezpečného tovaru sa môže považovať za dva zo sedemhodinových úsekov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 115.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cestná doprava mala, má a aspoň v najbližšej budúcnosti naďalej bude mať zásadný význam pre európske hospodárstva bez ohľadu na to, či ide o prepravu tovaru alebo cestujúcich. Moderný vývoj ako napríklad externalizácia produkcie do zahraničia alebo kontinuálny prechod na digitálne hospodárstvo vrátane nakupovania online znamená, že dopravné spoločnosti musia v Európe prepravovať čoraz väčšie množstvo nákladu a čoraz častejšie než v minulosti, pričom sa zároveň snažia zostať konkurencieschopné pomocou znižovania nákladov na prevádzku. Takéto škrty sú, žiaľ, často na úkor odbornej prípravy a rozvoja zručností vodičov alebo na úkor ich sociálnej situácie, čo často vedie k väčšiemu počtu nehôd za účasti nákladných vozidiel na európskych cestách.

Účinnosť a bezpečnosť odvetvia cestnej dopravy vo veľkej miere závisí od kvality používaných vozidiel a schopnosti vodičov zamestnaných dopravnými spoločnosťami. Práve z tohto dôvodu sú základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov, ako aj schopnosť overiť tieto zručnosti a presadzovať právne predpisy, ktoré ich v celej EÚ upravujú, také dôležité a musia byť pravidelne aktualizované, aby zodpovedali rýchlym zmenám ovplyvňujúcim toto odvetvie.

Spravodajca víta a podporuje návrh Komisie a navrhuje niekoľko zmien, ktoré podľa jeho názoru ďalej zvyšujú hodnotu revidovanej smernice zvýšením bezpečnosti a zaručením rovnakých podmienok v celej EÚ. Medzi tieto zmeny patrí okrem iného umožnenie väčšej flexibility pri výbere a vykonávaní výcviku alebo prispôsobenie požiadaviek konkrétnym potrebám vodičov. Navrhuje sa aj niekoľko výnimiek, konkrétne výnimka umožňujúca interný výcvik vodičov na pracovisku ich kolegami, ktorí majú osvedčenie, výnimka, ktorá malým poľnohospodárskym, záhradníckym, lesníckym, farmárskym alebo rybárskym podnikom umožňuje prepravu ich vlastných výrobkov za určitých osobitných podmienok, či výnimka umožňujúca používanie alternatívne poháňaných vozidiel, ako sú elektrické dodávkové vozidlá.

V neposlednom rade spravodajca navrhuje osobitné požiadavky, ktoré by pripravili vodičov na bezpečné vedenie vozidla v extrémnych poveternostných podmienkach, a zavádza myšlienku spoločného registra pre celú EÚ s cieľom pomôcť orgánom pri presadzovaní práva obsiahnutého v týchto smerniciach a v boji proti nezákonnému obchodu s falošnými osvedčeniami.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy

Referenčné čísla

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Dátum predloženia v EP

1.2.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Dátum prijatia

12.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Dátum predloženia

23.10.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania