Betänkande - A8-0321/2017Betänkande
A8-0321/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort

20.10.2017 - (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Peter Lundgren


Förfarande : 2017/0015(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0321/2017
Ingivna texter :
A8-0321/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0047),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0025/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0321/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  I sin vitbok av den 28 mars 2011 bekräftade kommissionen behovet av att genom forskning och tillämpning av de tekniska framsteg som redan gjorts skapa en konkurrenskraftig utsläppssnål rörlighet, som i sin tur genom en harmonisering av EU-medlemsstaternas politik skulle möjliggöra framsteg mot en verklig inre marknad för transportsektorn.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Målet för minskning av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn har fastställts till 20 % under 2008 års nivå, som ska uppnås senast 2030. För att uppnå detta måste förarna få lämplig utbildning för att köra så effektivt som möjligt. Detta bör uppnås genom hållbar rörlighet som uppmuntras genom främjande av fordon utrustade med motorer som drivs med alternativa bränslen samt mer hållbara transportsätt, t.ex. användning av tunga nyttofordon för vägtransporter och intermodala transporter.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Kommissionen bör klargöra vad som avses med ”huvudsaklig sysselsättning” i detta direktiv för att säkerställa att medlemsstaterna har en liknande tolkning vid tillämpningen av undantagen från detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Med beaktande av utvecklingen inom utbildning, och för att förstärka bidraget från direktiv 2003/59/EG till trafiksäkerhet och betydelsen av utbildning av förare, bör frågor som rör trafiksäkerheten, till exempel riskmedvetande, skydd av sårbara trafikanter och bränslesnål körning få ökad betydelse i utbildningskurserna.

(6)  Med beaktande av utvecklingen inom utbildning, och för att förstärka bidraget från direktiv 2003/59/EG till trafiksäkerhet och betydelsen av utbildning av förare bör frågor som rör trafiksäkerheten, till exempel riskmedvetande, skydd av sårbara trafikanter – i synnerhet fotgängare, cyklister och personer med nedsatt rörlighet – och bränslesnål körning få ökad betydelse i utbildningskurserna. Utbildningen bör också omfatta ny vägtransportteknik såsom körning med uppkopplade fordon.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Intelligenta transportsystem erbjuder möjligheter att uppnå målen att minska antalet olyckor, minska utsläppen och utveckla en konkurrenskraftig europeisk transportsektor. Det är därför viktigt att förarna utbildas så att deras potential utnyttjas.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  I syfte att minska utsläppen av växthusgaser och främja användningen av ny teknik och nya typer av alternativa drivsystem bör det alternativa drivsystemets vikt beräknas separat från fordonets totala vikt.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medlemsstaterna bör få en klar valmöjlighet att förbättra och modernisera utbildningsmetoder med hjälp av IKT-verktyg, t.ex. e-lärande och blandat lärande, för en del av utbildningen, samtidigt som kvaliteten på utbildningen säkerställs.

(7)  Medlemsstaterna bör få en klar valmöjlighet att förbättra, modernisera och harmonisera utbildningsmetoder med hjälp av IKT-verktyg, t.ex. e-lärande och blandat lärande, för en del av utbildningen, samtidigt som högsta kvalitet liksom ett korrekt genomförande och effektivitet säkerställs för utbildningen och innehåll med koppling till känsliga ämnen utesluts, t.ex. framförande av fordon avsedda för transport av farligt gods, tungt gods eller levande djur och körning under ogynnsamma väderförhållanden.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att säkerställa överensstämmelse mellan de olika former av utbildning som krävs enligt unionsrätten, bör medlemsstaterna ges möjlighet att kombinera olika typer av utbildning, t.ex. utbildning för transport av farligt gods, om medvetenhet om funktionsnedsättningar eller om djurtransporter, med den utbildning som föreskrivs i direktiv 2003/59/EG.

(8)  För att säkerställa överensstämmelse mellan de olika former av utbildning som krävs enligt unionsrätten, bör medlemsstaterna ges möjlighet att kombinera olika typer av utbildning, t.ex. utbildning för transport av farligt gods, om medvetenhet om funktionsnedsättningar eller om djurtransporter, med den utbildning som föreskrivs i direktiv 2003/59/EG, liksom utbildning om transporter av tungt gods och transporter under ogynnsamma väderförhållanden.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att undvika att skillnader i praxis mellan medlemsstaterna hindrar ömsesidigt erkännande och begränsar rätten för förare att genomgå fortbildning i den medlemsstat där de arbetar, bör myndigheterna i medlemsstaterna vara skyldiga att utfärda relevanta dokument för att säkerställa ömsesidigt erkännande för alla förare som uppfyller kraven i direktiv 2003/59/EG.

(9)  För att undvika att skillnader i praxis mellan medlemsstaterna hindrar ömsesidigt erkännande och begränsar rätten för förare att genomgå fortbildning i den medlemsstat där de arbetar, bör myndigheterna i medlemsstaterna vara skyldiga att utfärda yrkeskompetensbevis i den form som föreskrivs av standardmodellerna, för att säkerställa ömsesidigt erkännande för alla förare som uppfyller kraven i direktiv 2003/59/EG.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att undvika risken för olika tolkningar av begreppet icke-kommersiell person- eller godstransport, bör det tolkas enligt den enhetliga definitionen i rättspraxis vid Europeiska unionens domstol.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Med tanke på vitbokens mål om en minskning av växthusgasutsläppen med 60 % och målet att halvera användningen av fordon som drivs med konventionella drivmedel i städer fram till 2030 och att avveckla dem i städer fram till 2050, bör medlemsstaterna ges möjlighet i direktiv 2006/126/EG och i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen att tillåta körning på sitt territorium med fordon som drivs med alternativa bränslen upp till en vikt på 4 250 kg med B-körkort, förutsatt att fordonets överskottsvikt enbart beror på vikten på det alternativa bränslesystemet och att användningen av dessa fordon bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten. I syfte att inbegripa positiva effekter på trafiksäkerheten och uppmuntra sparsam körning bör medlemsstaterna dessutom se till att förarna av sådana fordon är skyldiga att genomgå en kompletterande utbildning.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Kommissionen har konstaterat att omkring 33 % av alla transporter i EU utförda av tunga godsfordon sker mellan medlemsstater. Transportföretagen behöver därför känna till var de kan få information om de olika lagar som påverkar dem i deras yrkesutövande, och detta bör beaktas vid planeringen av utbildningskurser för det relevanta yrkeskompetensbeviset.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Med tanke på att det finns brister i förmedlingen av information om de olika lagar som reglerar transportverksamheten i EU bör det utvecklas en gemensam databas med de aktuella bestämmelserna om transport, inklusive översättningar av dessa till åtminstone några av de mest använda språken i unionen, i syfte att undanröja vissa av de hinder som försvårar skapandet av en effektiv och konkurrenskraftig inre europeisk transportmarknad.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  av fordon som används för militära ändamål, av räddningstjänsten, brandväsendet och ordningsmakten eller som står under dessas kontroll, när transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll,

(b)  av fordon som används för militära ändamål, av räddningstjänsten, brandväsendet, ordningsmakten och för akuta sjuktransporter, eller som står under dessas kontroll, när transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll,

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 2 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  led c ska ersättas med följande:

(c)  av fordon som utsätts för vägprov i syfte att göra tekniska förbättringar, reparationer eller underhåll samt nya eller ombyggda fordon som ännu inte har börjat användas,

(c)  av fordon som utsätts för vägprov i syfte att göra tekniska förbättringar, reparationer och underhåll samt nya eller ombyggda fordon som ännu inte har börjat användas, eller fordon utan passagerare som körs tillbaka till och/eller ut ur sin serviceanläggning av underhållspersonal,

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 2 – led e – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta direktiv ska inte heller tillämpas på en person som vill skaffa sig körkort eller yrkeskompetensbevis enligt artiklarna 6 och 8.1, när personen genomgår kompletterande körutbildning vid arbetsplatsförlagt lärande, förutsatt att personen åtföljs av en annan person som är certifierad genom ett yrkeskompetensbevis, eller en trafiklärare, för den fordonskategori som används för detta ändamål.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  följande led ska läggas till som led ga:

 

ga)   av fordon som används inom en radie av 100 km från den ort där fordonet är stationerat, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  av fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

h)  av fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter eller nödvändiga varor inom ramen för företagets egen verksamhet, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 7 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I fortbildningen, som ska syfta till att ge innehavare av yrkeskompetensbevis en möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrkets utövande, ska tyngdpunkten läggas på trafiksäkerhet och rationell bränsleförbrukning.

I fortbildningen, som ska syfta till att ge innehavare av yrkeskompetensbevis en möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrkets utövande, ska tyngdpunkten under minst en dags utbildning läggas på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och rationell bränsleförbrukning, till exempel genom sparsam körning.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 7 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  Andra stycket ska ersättas med följande:

Utbildningen skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I. Om föraren byter företag skall hänsyn tas till fortutbildning som redan genomgåtts.

Utbildningen skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I. Huvuddelen av utbildningen ska ske i form av traditionell klassrumsundervisning, en andra del ska bestå av praktisk körning på ett övningsområde och en tredje del får ges på högkvalitetssimulatorer. Om föraren byter företag skall hänsyn tas till fortutbildning som redan genomgåtts.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 7 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fortbildning ska vara utformad för att fördjupa kunskaperna i och repetera vissa av de ämnen som avses i avsnitt 1 i bilaga I. Den ska alltid omfatta minst ett ämne om trafiksäkerhet och ska omfatta en flera olika ämnen. Ämnena för utbildningen ska vara anpassade till utbildningsbehoven ifråga om de transporter som utförs av föraren och den senaste utvecklingen inom relevant teknik och relevant lagstiftning.

Fortbildning ska vara utformad för att fördjupa kunskaperna i och repetera vissa av de ämnen som avses i avsnitt 1 i bilaga I. Den ska alltid omfatta minst ett ämne om trafiksäkerhet och ska omfatta en flera olika ämnen. Ämnena för utbildningen ska vara anpassade till den senaste utvecklingen inom relevant lagstiftning och teknik. De ska också så långt som möjligt ta hänsyn till förarens specifika utbildningsbehov.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På grundval av yrkeskompetensbevis enligt artikel 6 eller artikel 8.1 ska medlemsstaternas behöriga myndigheter ange den harmoniserade unionskoden 95 enligt bilaga I till direktiv 2006/126/EG intill motsvarande körkortskategorier, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 5.2, 5.3 och 8,

På grundval av yrkeskompetensbevis enligt artikel 6 eller artikel 8.1 ska medlemsstaternas behöriga myndigheter ange den harmoniserade unionskoden 95 enligt bilaga I till direktiv 2006/126/EG intill motsvarande körkortskategorier, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 5.2, 5.3 och 8,

  antingen på körkortet,

  på körkortet,

  eller på det yrkeskompetensbevis för förare som ska upprättas i enlighet med förlagan i bilaga II.

  eller, om det inte är möjligt att ange koden på körkortet, på det yrkeskompetensbevis för förare som ska upprättas i enlighet med förlagan i bilaga II.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De yrkeskompetensbevis för förare som medlemsstaterna utfärdar ska erkännas ömsesidigt. Vid utfärdandet av beviset ska de behöriga myndigheterna förvissa sig om att det körkort vars nummer anges på beviset alltjämt är giltigt.

De yrkeskompetensbevis för förare som medlemsstaterna utfärdar ska erkännas ömsesidigt. Vid utfärdandet av beviset ska de behöriga myndigheterna förvissa sig om att körkortet alltjämt är giltigt för den berörda fordonskategorin.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 10 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  a) Förare enligt artikel 1 b som framför fordon som används för godstransporter på väg ska förete intyg för den kompetens och utbildning som föreskrivs i detta direktiv i form av det förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009(*). Detta förartillstånd ska erkännas ömsesidigt i den mening som avses i detta direktiv, även om det inte är försett med den tillämpliga unionskoden.

2.  Förare enligt artikel 1 b som framför fordon som används för godstransporter på väg ska även ha rätt att förete intyg för den kompetens och utbildning som föreskrivs i detta direktiv i form av det förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1072/2009(*), förutsatt att det är försett med unionskod 95. Vid tillämpning av detta direktiv ska den utfärdande medlemsstaten ange unionskod 95 i avsnittet för anmärkningar om den berörda föraren har kompetensen och har uppfyllt utbildningskraven enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 10 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Förare enligt artikel 1 b som framför fordon som används för persontransporter på väg ska förete intyg för den kompetens och utbildning som föreskrivs i detta direktiv genom

utgår

  antingen unionskoden på unionskörkortet, om föraren innehar detta körkort, eller

 

  det yrkeskompetensbevis för förare som avses i bilaga II och som är försett med motsvarande unionskod, eller

 

  ett nationellt bevis vars giltighet medlemsstaterna ömsesidigt erkänner på sina respektive territorier.

 

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Förartillstånd som inte är försedda med unionskod 95 och som utfärdats före den [EUT: För in det datum som nämns i artikel 3.1] i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009, särskilt punkt 7, ska, i syfte att intyga att utbildningskraven enligt detta direktiv uppfyllts, godtas som kompetensbevis till och med deras sista giltighetsdatum.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 10a

 

Register och kontroll

 

Medlemsstaterna ska senast den [EUT infoga datumet 12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft] inrätta och ansluta sig till ett gemensamt EU-nätverk av nationella databaser för delning av information om utfärdade yrkeskompetensbevis och om personer som tidigare har varit innehavare av falska intyg eller varit inblandade i tillverkningen eller distribution av sådana intyg.

 

Detta nätverk av nationella samarbetsdatabaser ska utformas på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna har rätt att vid vägkontroller eller under en utredning kontrollera yrkeskompetensbevisets giltighetstid och få information om en persons yrkeskompetens eller tidigare inblandning i tillverkningen eller distributionen av falska intyg. Detta nätverk kan också användas av de nationella utfärdande myndigheterna under behandlingen av ansökningar om ett yrkeskompetensbevis.”

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/126/EG

Artikel 4 – punkt 4 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  Led h ska ändras på följande sätt:

”h)  Kategori D1

”h)  Kategori D1

Motorfordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter. Till ett motorfordon i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg.

Motorfordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 22 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter, inbegripet fordon till vilka det kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av 750 kg.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2006/126/EG

Artikel 6 – punkt 4 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 6.4 ska följande led läggas till:

 

”ba)  fordon som drivs med sådana alternativa bränslen som avses i artikel 2 i rådets direktiv 96/53 (EG) av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen upp till en vikt på 4 250 kg, förutsatt att fordonets överskottsvikt till över 3 500 kg uteslutande beror på vikten på dess alternativa bränslesystem och att användningen av dessa fordon bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten; i syfte att inbegripa positiva effekter på trafiksäkerheten och uppmuntra sparsam körning ska medlemsstaterna dessutom se till att förarna av sådana fordon är skyldiga att följa en kompletterande utbildning”.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [Vänligen inför datum 18 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den [Vänligen inför datum 24 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led a – led ba (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1.2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Följande led ska läggas till:

 

1.2a.  Mål: att veta hur man ska agera under extrema väderförhållanden,

 

att ha kunskap om och förståelse för hur man förbereder och planerar en resa under onormala väderförhållanden, såsom extremt höga eller låga temperaturer, isbelagda vägar, snöfall och häftigt regn, att ha kunskap om användningen av säkerhetsutrustning såsom snökedjor, och att förstå när en resa måste senareläggas eller ställas in på grund av extrema väderförhållanden.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led a – led c

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1.3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2, vikten av att kunna förutse trafikflöde, lämpligt avstånd och fordonets rörelsekraft, jämn hastighet, mjuk körstil och lämpligt däckstryck.

Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2, vikten av att kunna förutse trafikflöde, lämpligt avstånd och fordonets rörelsekraft, jämn hastighet, mjuk körstil och lämpligt däcktryck, samt kunskaper om intelligenta transportsystem som möjliggör effektivare körning och bättre planering av resvägen.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led a – led d

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1.3a – stycke 1 – led a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a)  att vara medveten om och kunna upptäcka farliga situationer i trafiken; förmåga att effektivt hantera stress och trafikfarlig körning.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led a – led d

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1.3a – stycke 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  identifiera potentiellt farliga situationer såsom distraherad körning som orsakas av t.ex. användning av smarttelefoner och annan elektronisk utrustning samt teknisk utrustning i fordonet.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led a – led da (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1.3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Följande punkt ska läggas till som punkt 1.3b:

 

1.3b  Mål: att anpassa yrkesförarnas yrkesutbildning till deras arbetsuppgifter.

 

I den praktiska utbildningen av yrkesförare bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de tematiska områden som rör transport, trafiksäkerhet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, en förbättring av digitala kunskaper och färdigheter och undervisning i sparsam körning. Utbildningens innehåll ska motsvara förarnas individuella utbildningsbehov med hänsyn till deras arbetsuppgifter.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led a – led ga (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 2.2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ga)  Punkt 2.2 ska ersättas med följande:

Mål: att känna till bestämmelserna för godstransporter.

Mål: att känna till bestämmelserna för godstransporter.

Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standardavtalen för godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, internationella transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, speditörer, särskilda dokument som medföljer godset.”

Intyg för att bedriva transportverksamhet, handlingar som ska medföras i fordonet, förbud mot användning av vissa vägar, vägavgifter, skyldigheter enligt standardavtalen för godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, internationella transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, speditörer, särskilda dokument som medföljer godset.”

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led a – led gb (nytt)

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 2.2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gb)  I punkt 2.2 ska följande stycke införas:

 

EU-direktiv och EU-förordningar som reglerar persontransporter på väg, och kunskap om var man finner information om de olika EU-medlemsstaternas trafiksäkerhetslagstiftning och sociallagstiftning.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led b – led a

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att utbildningen delvis sker med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg, som e-lärande, samtidigt som man säkerställer att utbildningen håller god kvalitet, och får som del av utbildningen ta med särskild utbildning som krävs enligt annan unionslagstiftning. Detta omfattar, men är inte begränsat till, utbildning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG(*) om transport av farligt gods, utbildning i ökad medvetenhet om funktionsnedsättningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011(**) och utbildning om djurtransporter enligt rådets förordning (EG) 1/2005(***).

Medlemsstaterna får tillåta att en del av utbildningen – under det godkända utbildningscentrumets överinseende och övergripande ansvar – delvis sker med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg, som e-lärande, samtidigt som man säkerställer att utbildningen håller högsta kvalitet och genomförs korrekt och effektivt, varvid man väljer ämnen där informations- och kommunikationstekniska verktyg kan användas på det mest effektiva sättet. Medlemsstaterna ska i synnerhet ställa krav på tillförlitlig användaridentifiering och lämpliga kontrollmedel. Medlemsstaterna får som del av utbildningen ta med särskild utbildning som krävs enligt annan unionslagstiftning. Detta omfattar, men är inte begränsat till, utbildning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG(*) om transport av farligt gods, utbildning i ökad medvetenhet om funktionsnedsättningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011(**) och utbildning om djurtransporter enligt rådets förordning (EG) 1/2005(***).

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led c

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Obligatoriska fortbildningskurser ska anordnas av ett godkänt utbildningscentrum. Längden på en sådan kurs ska uppgå till 35 timmar vart femte år och fördelas på perioder på minst sju timmar. Fortbildningskurserna får delvis ges på högkvalitetssimulatorer och med användning av informations- och kommunikationstekniska verktyg som e-lärande, samtidigt som man säkerställer utbildningens kvalitet. Minst en av de sjutimmarsperioderna ska täcka ett ämne som har att göra med trafiksäkerhet. Ämnena i utbildningen ska vara anpassade till utbildningsbehoven ifråga om de transporter som utförs av föraren och den senaste utvecklingen inom relevant teknik och relevant lagstiftning. Sjutimmarsperioderna ska täcka olika ämnen.

Obligatoriska fortbildningskurser ska anordnas av ett godkänt utbildningscentrum. Längden på en sådan kurs ska uppgå till 35 timmar vart femte år och fördelas på perioder på minst sju timmar, som får delas upp över minst två på varandra följande dagar, men inte fler än tre dagar. Huvuddelen av utbildningen ska ske i form av traditionell klassrumsundervisning, en andra del ska bestå av praktisk körning på ett särskilt övningsområde och en tredje del får ges på högkvalitetssimulatorer och med användning av informations- och kommunikationstekniska verktyg som e-lärande. Vid e-lärande ska det godkända utbildningscentrumet säkerställa att utbildningen håller god kvalitet, varvid man väljer ämnen där informations- och kommunikationstekniska verktyg kan användas på det mest effektiva sättet. Medlemsstaterna ska i synnerhet ställa krav på tillförlitlig användaridentifiering och lämpliga kontrollmedel. Det högsta antalet timmar för e-lärande får inte överstiga tio timmar.

 

Minst en av perioderna för utbildning ska täcka ett ämne som har att göra med trafiksäkerhet. Ämnena i utbildningen ska ta hänsyn till den senaste utvecklingen inom relevant lagstiftning och relevant teknik och så långt som möjligt till förarens specifika utbildningsbehov. En rad olika ämnen ska täckas under de 35 timmarna, däribland repeterad utbildning på områden där man kan visa att föraren behöver särskild korrigerande utbildning.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1 – led c

Direktiv 2003/59/EG

Bilaga I – avsnitt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomgången särskild utbildning som krävs enligt annan unionslagstiftning får räknas som en av sjutimmarsperioderna. Detta omfattar, men är inte begränsat till, utbildning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG(*) om transport av farligt gods, utbildning om djurtransporter enligt förordning (EG) 1/2005 och, i fråga om persontransport, medvetenhet om funktionsnedsättningar enligt förordning (EU) nr 181/2011.

Medlemsstaterna kan överväga att betrakta genomgången särskild utbildning som krävs enligt annan unionslagstiftning som en av sjutimmarsperioderna. Detta omfattar, men är inte begränsat till, utbildning som krävs om djurtransporter enligt förordning (EG) 1/2005 och, i fråga om persontransport, medvetenhet om funktionsnedsättningar enligt förordning (EU) nr 181/2011. Genomgången särskild utbildning som krävs enligt direktiv 2008/68/EG för transport av farligt gods får räknas som två av sjutimmarsperioderna.

  • [1]  EUT C 288, 31.8.2017, s. 115.

MOTIVERING

Vägtransporter har varit, är, och kommer åtminstone inom en överskådlig framtid att fortsätta att vara av avgörande betydelse för de europeiska ekonomierna oavsett om det handlar om att transportera varor eller passagerare. Den senaste tidens utveckling, såsom utlokaliseringen av produktionen utomlands eller övergången till digital ekonomi, inklusive näthandel, innebär att transportföretagen allt oftare måste transportera allt mer gods i hela Europa, samtidigt som de försöker hålla sig konkurrenskraftiga genom att minska kostnaderna för sin verksamhet. Dessa nedskärningar görs tyvärr ofta på bekostnad av förarnas utbildning och kompetensutveckling eller deras sociala förhållanden, vilket i sin tur ofta har lett till fler olyckor där lastbilar är inblandade på de europeiska vägarna.

Vägtransportverksamhetens effektivitet och säkerhet är starkt beroende av både kvaliteten på de fordon som används och kompetensen hos de förare som anställs av transportbolagen. Därför är förarnas kvalifikationer och regelbundna utbildning samt möjligheten att verifiera dessa färdigheter och genomdriva den lagstiftning som reglerar dem i hela EU så viktiga och måste uppdateras regelbundet för att kunna möta de snabbt växande förändringar som påverkar industrin.

Föredraganden välkomnar och stöder kommissionens förslag och föreslår ett par ändringar som enligt hans uppfattning ger ytterligare värde till de reviderade direktiven genom att förbättra säkerheten och lika villkor över hela EU. Dessa förändringar omfattar bland annat större flexibilitet när det gäller att välja och genomföra utbildningen eller att skräddarsy kraven beroende på förarens specifika behov. Några undantag har också föreslagits, närmare bestämt ett som möjliggör intern arbetsplatsbaserad utbildning av förare som ges av certifierade kollegor, ett som tillåter små jordbruks-, trädgårds-, skogsbruk-, jordbruks- och fiskeföretag att transportera sina egna varor på vissa särskilda villkor samt ett som tillåter användning av fordon som drivs med alternativa drivmedel, till exempel elektriska skåpbilar.

Sist men inte minst föreslår föredraganden särskilda krav som skulle förbereda förarna på att köra säkert under extrema väderförhållanden samt framför idén om en gemensam EU‑omfattande förteckning som kan hjälpa myndigheterna att genomdriva lagen i dessa direktiv och att bekämpa olaglig handel med falska körkort.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och körkort

Referensnummer

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Framläggande för parlamentet

1.2.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Antagande

12.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Ingivande

23.10.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster