Процедура : 2016/0357A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0322/2017

Внесени текстове :

A8-0322/2017

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0307

ДОКЛАД     ***I
PDF 1860kWORD 297k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Кинга Гал

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0731),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0466/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от …(2),

–  като взе предвид решението на Председателския съвет от 14 септември 2017 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8-0322/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Дял ІII

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и г), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, буква а) от него,

Като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 87, параграф 2, буква а) от него,

Изменение    3

Предложение за регламент

Позоваване 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

след провеждане на консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

заличава се

Обосновка

Становището на ЕНОЗД е посочено в съображение 46.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  ETIAS следва да създаде разрешение за пътуване за граждани на трети държави, освободени от изискването за притежание на виза при преминаване на външните граници (наричано по-нататък „изискването за виза“), което дава възможност да се определи дали присъствието им на територията на държавите членки не представлява риск, свързан с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве. Притежанието на валидно разрешение за пътуване следва да бъде ново условие за влизане на територията на държавите членки, но притежанието на такова разрешение само по себе си не поражда автоматично право на влизане.

(9)  ETIAS следва да създаде разрешение за пътуване за граждани на трети държави, освободени от изискването за притежание на виза при преминаване на външните граници (наричано по-нататък „изискването за виза“), което дава възможност да се определи дали присъствието им на територията на държавите членки не представлява риск, свързан с незаконната миграция, заплаха за сигурността или висок епидемичен риск. Следователно разрешението за пътуване представлява решение, в което се посочва, че няма фактически данни или основателни причини да се счита, че присъствието на дадено лице на територията на държавите членки представлява такъв риск. В това си качество разрешението за пътуване в своята същност е различно от виза, тъй като не изисква повече информация, нито поставя по-голяма тежест върху заявителите, отколкото визите. Притежанието на валидно разрешение за пътуване следва да бъде ново условие за влизане на територията на държавите членки, но притежанието на такова разрешение само по себе си не поражда автоматично право на влизане.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  ETIAS следва да допринесе за улесняването на граничните проверки, извършвани от граничните служители на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, и да осигури съгласувана и хармонизирана оценка на гражданите на трети държави, които възнамеряват да посетят Шенгенското пространство и са обект на изискването за разрешение за пътуване. В допълнение системата следва да способства за по-доброто информиране на заявителите относно това дали отговарят на условията за влизане в Шенгенското пространство. Освен това ETIAS следва да допринесе също така за улесняване на граничните проверки, като намали броя на отказите за влизане на външните граници.

(11)  ETIAS следва да допринесе за улесняването на граничните проверки, извършвани от граничните служители на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, и да осигури съгласувана и хармонизирана оценка на гражданите на трети държави, които възнамеряват да посетят Шенгенското пространство и са обект на изискването за разрешение за пътуване. В допълнение системата следва да способства за по-доброто информиране на заявителите относно това дали отговарят на условията за влизане в Шенгенското пространство. Освен това ETIAS следва да допринесе също така за улесняване на граничните проверки, като намали броя на отказите за влизане на външните граници и като предостави на граничните служители определена допълнителна информация, свързана със сигналите, които са били генерирани по време на ръчното оценяване на заявлението.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  ETIAS следва също така да подпомогне постигането на целите на Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка със сигналите относно лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, изчезнали лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и лица за проверки от разстояние или явни проверки. За тази цел ETIAS следва да осъществява автоматизирано обработване на досиетата на заявленията спрямо относимите сигнали в ШИС. Това обработване ще се извършва с оглед подпомагане на ШИС. В тази връзка всяко намерено при сравняването съответствие следва да се съхранява в ШИС.

(12)  ETIAS следва също така да подпомогне постигането на целите на Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка със сигналите относно граждани на трети държави, които са обект на забрана за влизане, лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, изчезнали лица, лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и лица за проверки от разстояние, явни проверки [или проверки, свързани с разследване]; За тази цел ETIAS следва да осъществява автоматизирано обработване на досиетата на заявленията спрямо относимите сигнали в ШИС. Това обработване ще се извършва с оглед подпомагане на ШИС. В тази връзка всяко намерено при сравняването съответствие следва да се съхранява в ШИС.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Централното звено на ETIAS следва да бъде част от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Централното звено на ETIAS следва да отговаря за проверяване на заявленията за разрешение за пътуване, които са получили отказ при автоматизираното обработване, за да определи дали личните данни на заявителя съвпадат с личните данни на лицето, за което е било намерено съответствие, както и да отговаря за правилата за проверки и за извършване на редовни одити на обработването на заявленията. Централното звено на ETIAS следва да функционира в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата.

(14)  Централното звено на ETIAS следва да бъде част от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Централното звено на ETIAS следва да отговаря за проверяване на заявленията за разрешение за пътуване, които са довели до едно или повече съответствия при автоматизираното обработване, за да определи дали личните данни на заявителя съвпадат с личните данни на лицето, за което е било намерено съответствие, както и да отговаря за правилата за проверки. Централното звено на ETIAS следва да функционира в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Всяка държава членка следва да създаде национално звено на ETIAS, което да отговаря основно за разглеждането и вземането на решение дали да се издаде, или да се откаже разрешение за пътуване. Националните звена на ETIAS следва да сътрудничат помежду си и с Европол за целите на оценяването на заявленията. Националното звено на ETIAS следва да функционира в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата.

(15)  Всяка държава членка следва да създаде национално звено на ETIAS, което да отговаря основно за разглеждането и вземането на решение дали да се издаде, или да се откаже, да се отмени или да се отнеме разрешение за пътуване. Националните звена на ETIAS следва да сътрудничат помежду си и с Европол за целите на оценяването на заявленията. Националното звено на ETIAS следва да функционира в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да постигне целите си, ETIAS следва да осигури формуляр за заявление онлайн, който заявителят следва да попълни, като декларира данни за самоличността си, документ за задгранично пътуване, информация за местопребиваване, координати за връзка, образователен ценз и настояща професия, статут на член на семейството на граждани на ЕС или на ползващи се от правото на свободно движение граждани на трети държави, който не притежава карта за пребиваване, дали заявителят е ненавършило пълнолетие лице, самоличност на отговарящото за него лице и отговори на набор от въпроси, свързани със самия заявител (дали заявителят е изложен на каквато и да е болест с епидемичен потенциал съгласно определението на международните здравни регламенти на Световната здравна организация или други инфекциозни или заразни паразитни болести; данни за съдимост; престой в зони на военни действия; решения за отвеждане до границата или нареждания за напускане на територията на някоя държава). Достъп до данните за здравословното състояние на заявителя следва да се допуска единствено с цел определяне дали той представлява заплаха за общественото здраве.

(16)  За да постигне целите си, ETIAS следва да осигури формуляр за заявление онлайн, който заявителят следва да попълни, като декларира данни за самоличността си, документ за задгранично пътуване, информация за местопребиваване, координати за връзка, статут на член на семейството на граждани на ЕС или на ползващи се от правото на свободно движение граждани на трети държави, който не притежава карта за пребиваване, дали заявителят е ненавършило пълнолетие лице, самоличност на отговарящото за него лице и отговори на набор от въпроси, свързани със самия заявител (данни за съдимост, престой в зони на военни действия, решения за отвеждане до границата или нареждания за напускане на територията на някоя държава).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В ETIAS следва да се приемат заявления, подадени от името на заявителя, в случаите в които пътуващите не са в състояние по каквато и да било причина да създадат заявлението самостоятелно. В такива случаи заявлението следва да се подаде от трето лице, което е упълномощено от заявителя или отговаря по закон за него, при условие че самоличността на това лице е указана във формуляра на заявлението.

(17)  В ETIAS следва да се приемат заявления, подадени от името на заявителя, в случаите в които пътуващите не са в състояние по каквато и да било причина да създадат заявлението самостоятелно. В такива случаи заявлението следва да се подаде от трето лице, което е упълномощено от заявителя, включително търговски посредници, или отговаря по закон за него, при условие че самоличността на това лице е указана във формуляра на заявлението. Комисията следва да гарантира, че търговски посредници, които подават заявления от името на кандидатите, предоставят тази услуга на клиентите си единствено въз основа на възстановяване на направените разходи и без печалба.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да бъде завършено заявлението, всички заявители, навършили 18 години, следва да платят задължителна такса. Плащането следва да се уреди чрез банка или финансов посредник. Данните, необходими за обезпечаване на електронното плащане, следва да се предоставят единствено на банката или на финансовия посредник, извършващи финансовата транзакция, и не са част от данните в ETIAS.

(18)  За да бъде завършено заявлението, заявителите следва да платят таксата за разрешение за пътуване. Плащането следва да се уреди чрез банка или финансов посредник. Данните, необходими за обезпечаване на електронното плащане, следва да се предоставят единствено на банката или на финансовия посредник, извършващи финансовата транзакция, и не са част от данните в ETIAS.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Предоставените от заявителя лични данни следва да се обработват от ETIAS единствено за целите на предварителната проверка по критериите за допустимост, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за оценяването дали заявителят е вероятно да мигрира незаконно и дали влизането му в Съюза би могло да представлява заплаха за сигурността или общественото здраве в Съюза.

(20)  Предоставените от заявителя лични данни следва да се обработват от ETIAS единствено за целите на предварителната проверка по критериите за допустимост, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за оценяването дали заявителят е вероятно да мигрира незаконно и дали влизането му в Съюза би могло да представлява заплаха за сигурността или висок епидемичен риск в Съюза.

_________________

_________________

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Сравняването следва да се осъществява чрез автоматизирани средства. Когато при сравняването бъде намерено съответствие („попадение“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, от една страна, и запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи, лични данни в списъка на ETIAS за наблюдение или рисковите показатели, от друга, заявлението следва да се обработи ръчно от оператор в националното звено на декларираната държава членка на първо влизане. Извършената от националното звено на ETIAS оценка следва да доведе до решение за издаване или отказ на разрешение за пътуване.

(22)  Сравняването следва да се осъществява чрез автоматизирани средства. Когато при сравняването бъде намерено съответствие („попадение“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, от една страна, и запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи, лични данни в списъка на ETIAS за наблюдение или рисковите показатели, от друга, заявлението следва да се обработи ръчно от оператор в националното звено на ETIAS на компетентната държава членка. Извършената от националното звено на ETIAS оценка следва да доведе до решение за издаване или отказ на разрешение за пътуване.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Заявителите, на които е отказано разрешение за пътуване, следва да имат право на обжалване. Производствата по жалби следва да се провеждат в държавата членка, която е взела решението по заявлението, и в съответствие с нейното национално право.

(24)  Заявителите, на които е отказано разрешение за пътуване, следва да имат право на ефективни правни средства за защита. Процедурите за правна защита следва да се провеждат в държавата членка, която е взела решението по заявлението, и в съответствие с нейното национално право.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Правилата за проверки следва да се използват за анализ на досието на заявлението, като се задейства сравнение между записаните в досието на заявлението данни в централната система на ETIAS и специфични показатели за риска, съответстващи на определени на по-ранен етап рискове, свързани със сигурността, незаконната миграция или общественото здраве. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, при никакви обстоятелства не следва да са основани на расата или етническия произход на заявителя, на неговите политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионална организация, сексуален живот или сексуална ориентация.

(25)  Правилата за проверки следва да се използват за анализ на досието на заявлението, като се задейства сравнение между записаните в досието на заявлението данни в централната система на ETIAS и специфични показатели за риска, съответстващи на определени на по-ранен етап рискове, свързани със сигурността, незаконната миграция или висок епидемичен риск. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, при никакви обстоятелства не следва да са основани на расата или етническия произход на заявителя, на неговите политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионална организация, сексуален живот или сексуална ориентация.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Следва да се създаде списък на ETIAS за наблюдение с цел установяване на връзки между данните в досието на заявлението в ETIAS и информация, свързана с лица, които са заподозрени в извършването на тежко престъпление или терористичен акт или за които са налице фактически данни или основателни причини да се счита, че ще извършат тежко престъпление или терористичен акт. Списъкът на ETIAS за наблюдение следва да е част от данните, обработвани от Европол в съответствие с член 18, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794, и от интегрираната концепция на Европол за управление на данните, с която се прилага посоченият регламент. Когато предоставят информация на Европол, държавите членки следва да са в състояние да определят целта или целите, за които тя следва да се обработва, в това число да могат да ограничат това обработване само за целите на списъка на ETIAS за наблюдение.

(26)  Следва да се създаде списък на ETIAS за наблюдение с цел установяване на връзки между данните в досието на заявлението в ETIAS и информация, свързана с лица, които са заподозрени от една или повече държави членки в извършването на тежко престъпление или терористичен акт или за които са налице фактически данни или основателни причини въз основа на обща оценка на лицето, по-специално при извършени престъпления в миналото, да се счита, че ще извършат терористичен акт. Списъкът на ETIAS за наблюдение следва да е част от данните, обработвани от Европол в съответствие с член 18, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794, и от интегрираната концепция на Европол за управление на данните, с която се прилага посоченият регламент. Когато предоставят информация на Европол, държавите членки следва да са в състояние да определят целта или целите, за които тя следва да се обработва, в това число да могат да ограничат това обработване само за целите на списъка на ETIAS за наблюдение.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Непрекъснатата поява на нови заплахи за сигурността, нови модели на незаконна миграция и опасности за общественото здраве изисква ефективни реакции и противодействие със съвременни средства. Тъй като тези средства предполагат обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата по отношение на правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни до необходимото в едно демократично общество.

(27)  Непрекъснатата поява на нови заплахи за сигурността, нови модели на незаконна миграция и високи епидемични рискове изисква ефективни реакции и противодействие със съвременни средства. Тъй като тези средства предполагат обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата по отношение на правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни до необходимото в едно демократично общество.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Издадените разрешения за пътуване следва да се отменят или отнемат веднага щом се установи, че условията за издаването им не са били или вече не са изпълнени. По-специално когато се създаде нов сигнал в ШИС във връзка с отказ на влизане или съобщаване за изгубен или откраднат документ за задгранично пътуване, ШИС следва да информира ETIAS, която следва да провери дали този нов сигнал съответства на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, националното звено на ETIAS на държавата членка, създала сигнала, следва да бъде уведомено незабавно и да отмени разрешението за пътуване. Въз основа на сходен подход новите елементи, въведени в списъка на ETIAS за наблюдение, се сравняват със съхраняваните в ETIAS досиета на заявления, за да се провери дали съответният нов елемент съответства на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, националното звено на ETIAS на държавата членка на първо влизане следва да направи оценка на съответствието и при необходимост да отмени разрешението за пътуване. Следва също така да се предостави възможност за отмяна на разрешение за пътуване по искане на заявителя.

(29)  Издадените разрешения за пътуване следва да се отменят или отнемат веднага щом се установи, че условията за издаването им не са били или вече не са изпълнени. По-специално когато се създаде нов сигнал в ШИС във връзка с отказ на влизане, ШИС следва да информира ETIAS, която следва да провери дали този нов сигнал съответства на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, националното звено на ETIAS на държавата членка, създала сигнала, следва да бъде уведомено незабавно и да отмени разрешението за пътуване. Въз основа на сходен подход новите елементи, въведени в списъка на ETIAS за наблюдение, се сравняват със съхраняваните в ETIAS досиета на заявления, за да се провери дали съответният нов елемент съответства на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка следва да направи оценка на съответствието и при необходимост да отмени разрешението за пътуване. Следва също така да се предостави възможност за отмяна на разрешение за пътуване по искане на заявителя.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Преди да допуснат пътуващите на борда на транспортните си средства, въздушните и морските превозвачи, както и автобусните превозвачи на групи от лица по сухопътен маршрут следва да бъдат задължени да проверяват дали тези пътуващи лица притежават всички документи за пътуване, които се изискват за влизане на територията на държавите членки в съответствие с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген25. Това следва да включва проверка дали пътуващите притежават валидно разрешение за пътуване. Самото досие в ETIAS не следва да е достъпно за превозвачите. Превозвачите следва да могат да пристъпят към тази справка въз основа на данните от документите за пътуване чрез защитен достъп до интернет, включително възможност за използване на мобилни технически решения.

(31)  Преди да допуснат пътуващите на борда на транспортните си средства, въздушните и морските превозвачи следва да проверят дали пътуващите притежават валидно разрешение за пътуване. Самото досие в ETIAS не следва да е достъпно за превозвачите. Превозвачите следва да могат да пристъпят към тази справка въз основа на данните от документите за пътуване чрез защитен достъп до интернет, включително възможност за използване на мобилни технически решения.

______

 

25  Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници.

 

Обосновка

По причини, свързани с правната яснота и прозрачността, следва да бъде ясно кои превозвачи трябва да изпълняват изискванията на настоящия регламент. Това следва да са само въздушните и морските превозвачи. Автобусните превозвачи на групи от лица по сухопътен маршрут следва, както е споменато, да бъдат изключени предвид по-голямата тежест, която ще бъде поставена върху тези превозвачи, често предоставящи нередовни пътувания до територията на държавите членки.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 31a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  С цел избягване на ненужните разходи превозвачите следва да могат да се свързват с ETIAS, Системата за влизане/излизане и подобни системи посредством единствена входна точка. Те следва да получават единен отговор дали пътникът може да бъде превозен до територията на държавите членки въз основа на предварителни данни за пътниците, изпратени от превозвача.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  За да спазят преразгледаните условия за влизане, граничните служители следва да проверят дали пътуващият притежава валидно разрешение за пътуване. За тази цел граничният служител следва да прочете електронно данните от документа за пътуване по време на стандартната процедура за граничен контрол. Това действие следва да задейства справки в различни бази данни, както е предвидено в Кодекса на шенгенските граници, в това число справка в ETIAS, която следва да предостави информация за актуалния статус на разрешението за пътуване. Самото досие в ETIAS не следва да бъде достъпно за граничния служител за целите на граничния контрол. Ако не е налице валидно разрешение за пътуване, граничният служител следва да откаже влизане и да завърши процедурата по граничен контрол по съответния ред. Ако е налице валидно разрешение за пътуване, граничният служител следва да вземе решение дали да допусне или да откаже влизане.

(32)  За да спазят преразгледаните условия за влизане, граничните служители следва да проверят дали пътуващият притежава разрешение за пътуване, което е валидно поне до деня на влизане на територията на държавите членки. За тази цел граничният служител следва да прочете електронно данните от документа за пътуване по време на стандартната процедура за граничен контрол. Това действие следва да задейства справки в различни бази данни, както е предвидено в Кодекса на шенгенските граници, в това число справка в ETIAS, която следва да предостави информация за актуалния статус на разрешението за пътуване. Самото досие в ETIAS не следва да бъде достъпно за граничния служител за целите на граничния контрол. Граничните служители следва обаче, за да се улеснят граничните проверки, се бъдат автоматично уведомени за сигнали, обхващащи известен брой специфични случаи и по изключение, по време на проверките на втора линия, следва да имат достъп до свързаната с тях допълнителна информация, въведена в досието на ETIAS. Ако не е налице валидно разрешение за пътуване, граничният служител следва да откаже влизане и да завърши процедурата по граничен контрол по съответния ред. Ако е налице валидно разрешение за пътуване, граничният служител следва да вземе решение дали да допусне или да откаже влизане. В случаите, когато по вътрешните граници отново са временно въведени гранични проверки, граничните служители следва да проверят дали пътуващият притежава валидно разрешение за пътуване.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 34

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Достъпът до информацията, която се съдържа в ETIAS, е необходим за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления съгласно Рамково решение 2002/475/ПВР26 на Съвета или други тежки престъпления съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета27. Правоприлагащите органи може да се нуждаят от достъп до генерираните от ETIAS данни във връзка с конкретно разследване и с цел да съберат доказателства и информация, свързани с лице, което е заподозряно за извършено престъпление или за което се предполага, че е жертва на престъпление. Съхраняваните в ETIAS данни може също така да са необходими за установяване на самоличността на извършител на терористично или друго тежко престъпление, особено когато са необходими спешни действия. Достъпът до ETIAS за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления представлява намеса в основното право на зачитане на личния живот и защита на личните данни на лицата, чиито лични данни се обработват в системата. В тази връзка данните в ETIAS следва да се съхраняват и предоставят на разположение на оправомощените органи на държавите членки и на Европейската полицейска служба („Европол“) при спазване на строгите условия, посочени в настоящия регламент, за да се гарантира, че този достъп не надхвърля строго необходимото за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления, по-специално в съответствие с изискванията, определени в практиката на Съда и конкретно в решението му по дело Digital Rights Ireland28.

(34)  Достъпът до информацията, която се съдържа в ETIAS, е необходим за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления съгласно Директива 2017/541(ЕС)26 или други тежки престъпления съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета27. Правоприлагащите органи може да се нуждаят от достъп до генерираните от ETIAS данни във връзка с конкретно разследване и с цел да съберат доказателства и информация, свързани с лице, което е заподозряно за извършено престъпление или за което се предполага, че е жертва на престъпление. Съхраняваните в ETIAS данни може също така да са необходими за установяване на самоличността на извършител на терористично или друго тежко престъпление, особено когато са необходими спешни действия. Достъпът до ETIAS за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления представлява намеса в основното право на зачитане на личния живот и защита на личните данни на лицата, чиито лични данни се обработват в системата. В тази връзка данните в ETIAS следва да се предоставят на разположение на оправомощените органи на държавите членки и на Европейската полицейска служба („Европол“) при спазване на строгите условия, посочени в настоящия регламент, за да се гарантира, че този достъп не надхвърля строго необходимото за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления, по-специално в съответствие с изискванията, определени в практиката на Съда и конкретно в решението му по дело Digital Rights Ireland28.

_____

_____________

26  Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 6).

26  Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

27  Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

27  Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

28  Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. по съединени дела C-293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. по съединени дела C-293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  По-специално достъп до данните в ETIAS за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления следва да се дава единствено при представяне на мотивирано искане от компетентните органи, в което се излагат причините за необходимостта от такъв достъп. Държавите членки следва да гарантират, че всяко такова искане за достъп до съхраняваните в ETIAS данни подлежи на предварителна проверка от съд или орган, който дава гаранции за пълна независимост и безпристрастност и не е изложен на никакво пряко или косвено външно влияние. В изключително спешни случаи обаче може да е от решаващо значение компетентните органи да получат незабавно личните данни, необходими за предотвратяване на тежко престъпление или за наказателно преследване на извършителите. В такива случаи следва да се приеме, че прегледът на личните данни, получени от ETIAS, се осъществява възможно най-бързо след предоставяне на достъп на компетентните органи до тях.

(35)  По-специално достъп до данните в ETIAS за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления следва да се дава единствено при представяне на мотивирано искане от компетентните органи, в което се излагат причините за необходимостта от такъв достъп. Държавите членки следва да гарантират, че всяко такова искане за достъп до съхраняваните в ETIAS данни подлежи на предварителна проверка от независимо централно звено за достъп, което проверява дали са спазени условията за искане на достъп до централната система на ETIAS в конкретния разглеждан случай. В изключително спешни случаи обаче може да е от решаващо значение компетентните органи да получат незабавно личните данни, необходими за предотвратяване на непосредствена опасност, свързана с терористично престъпление, тежко престъпление или за наказателно преследване на извършителите. В такива случаи следва да се приеме, че прегледът на личните данни, получени от ETIAS, се осъществява възможно най-бързо след предоставяне на достъп на компетентните органи до тях.

Обосновка

Предлага се системата на централните звена за достъп да се използва както при Визовата информационна система (ВИС), „Евродак“ и Системата за влизане/излизане, вместо да се възлага на националното звено на ETIAS задачата да изпълнява ролята на централно звено за достъп. Както при другите системи централното звено за достъп ще проверява дали са изпълнени условията за предоставяне на достъп.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Националните звена на ETIAS следва да изпълняват ролята на централно звено за достъп и да проверяват дали в конкретния разглеждан случай са изпълнени условията за искане на достъп до централната система ETIAS.

заличава се

Обосновка

Предлага се системата на централните звена за достъп да се използва както при Визовата информационна система (ВИС), „Евродак“ и Системата за влизане/излизане, вместо да се възлага на националното звено на ETIAS задачата да изпълнява ролята на централно звено за достъп. Както при другите системи централното звено за достъп ще проверява дали са изпълнени условията за предоставяне на достъп.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Регистрираните в ETIAS лични данни не следва да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за целите на системата. За да може ETIAS да функционира, е необходимо свързаните със заявителите данни да се съхраняват до изтичане на срока на валидност на разрешението за пътуване. За да се оценят рисковете, които заявителите представляват във връзка със сигурността, незаконната миграция и общественото здраве, личните данни трябва да бъдат съхранявани в продължение на пет години от последното влизане на заявителя, регистрирано в Системата за влизане/излизане. Всъщност ETIAS следва да разчита на точни предварителни оценки на рисковете, свързани със сигурността, общественото здраве и незаконната миграция, по-специално посредством използването на правилата за проверки. За да представляват надеждна основа за ръчната оценка на риска, осъществявана от държавите членки, и да сведат до минимум намирането на съответствия, които не съответстват на действителни рискове („фалшиви положителни резултати“), съответствията, които се получават вследствие от правилата за проверки за сигурност, основаващи се на статистически данни, генерирани от данните в самата система ETIAS, трябва да бъдат представителни за достатъчно голяма популация. Това не може да бъде постигнато единствено въз основа на данните за разрешенията за пътуване по време на срока им на валидност. Срокът за съхранение следва да започне да тече от последното влизане на заявителя, регистрирано в Системата за влизане/излизане, тъй като това представлява последното действително използване на разрешението за пътуване. Петгодишният срок за съхранение съответства на срока за съхранение на запис в Системата за влизане/излизане за разрешаване на влизане въз основа на разрешение за пътуване от ETIAS или за отказ на влизане. Това синхронизиране на сроковете за съхранение на данните гарантира, че както записът за влизане, така и свързаното с него разрешение за пътуване се съхраняват за един и същ срок, и това е допълнителен елемент, гарантиращ бъдещата оперативна съвместимост между ETIAS и Системата за влизане/излизане. Това синхронизиране на сроковете за съхранение на данните е нужно на компетентните органи, за да могат да осъществяват анализа на риска, изискван от Кодекса на шенгенските граници. Решение за отказ, отнемане или отмяна на разрешение за пътуване би могло да е признак за по-високо ниво на риск, който заявителят представлява във връзка със сигурността или незаконната миграция. Когато е издадено такова решение, петгодишният срок за съхранение на съответните данни следва да започне да тече от датата на издаването му, за да може ETIAS да отчете с точност по-високия риск, който евентуално представлява засегнатият заявител. След изтичането на този срок личните данни следва да бъдат заличени.

(40)  Регистрираните в ETIAS лични данни не следва да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за целите на системата. За да може ETIAS да функционира, е необходимо свързаните със заявителите данни да се съхраняват до изтичане на срока на валидност на разрешението за пътуване. След изтичане на срока на валидност на разрешението за пътуване данните не следва да се съхраняват без изричното съгласие на заявителя, което той е дал с цел улесняване на ново заявление след изтичането на срока на валидност на разрешение за пътуване от ETIAS. Решение за отказ, отнемане или отмяна на разрешение за пътуване би могло да е признак за по-високо ниво на риск, който заявителят представлява във връзка със заплаха за сигурността или незаконната миграция. Когато е издадено такова решение, петгодишният срок за съхранение на съответните данни следва да започне да тече от датата на издаването му, за да може ETIAS да отчете с точност по-високия риск, който евентуално представлява засегнатият заявител. Когато първоначалният сигнал в някоя база данни се заличава по-рано от 5 години, свързаното с него досие на заявлението в ETIAS също следва да бъде заличено. След изтичането на този срок личните данни следва да бъдат заличени.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  [Регламент (ЕС) 2016/679]31 се прилага спрямо обработването на лични данни от държавите членки при прилагането на настоящия регламент, освен ако това обработване не се извършва от оправомощените или проверяващите органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

(43)  Регламент (ЕС) 2016/67931 се прилага спрямо обработването на лични данни от държавите членки при прилагането на настоящия регламент, освен ако това обработване не се извършва от оправомощените или проверяващите органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

_________________

_________________

31 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

31  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Обработването на лични данни от органите на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент следва да зачита стандартите за защита на личните данни, установени в националното право, които съответстват на [Директива (ЕС) 2016/680]32.

(44)  Обработването на лични данни от органите на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент следва да зачита стандартите за защита на личните данни, установени в националното право, които съответстват на [Директива (ЕС) 2016/680]32.

_________________

_________________

32Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

32  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Независимите надзорни органи, създадени съгласно [Регламент (ЕС) 2016/679], следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на ETIAS.

(45)  Независимите надзорни органи, създадени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на ETIAS.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 46

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  „(...) Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи становище на […].

(46)  Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи становище на 6 март 2017 г.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 47

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Следва да се установят строги правила за достъп до централната система на ETIAS и необходимите гаранции. Необходимо е също така да се предвидят правата на лицата за достъп, поправка, заличаване и защита, по-специално правото на съдебна защита, както и надзор на дейностите по обработване от страна на публични независими органи.

(47)  Следва да се установят строги правила за достъп до централната система на ETIAS и необходимите гаранции. Необходимо е също така да се предвидят правата на лицата за достъп, коригиране, ограничаване, блокиране, заличаване и защита, по-специално правото на съдебна защита, както и надзор на дейностите по обработване от страна на публични независими органи.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  За да се оцени рискът, който даден пътуващ би могъл да представлява във връзка със сигурността, незаконната миграция или общественото здраве, следва да се създаде оперативна съвместимост между информационната система на ETIAS и други информационни системи, с които ETIAS прави справки, като Системата за влизане/излизане, Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, Шенгенската информационна система (ШИС), Евродак и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS). Тази оперативна съвместимост може обаче да бъде гарантирана напълно едва когато бъдат приети предложенията за създаване на Системата за влизане/излизане33 и на ECRIS34 и преработеното предложение на регламента за Евродак35.

(48)  За да се оцени заплахата, която даден пътуващ би могъл да представлява във връзка със сигурността, незаконната миграция или високия епидемичен риск, следва да се създаде оперативна съвместимост между информационната система на ETIAS и други информационни системи, с които ETIAS прави справки, като Системата за влизане/излизане, Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, Шенгенската информационна система (ШИС), Евродак и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS). Тази оперативна съвместимост може обаче да бъде гарантирана напълно едва когато бъдат приети предложенията за създаване на Системата за влизане/излизане33 и на ECRIS34 и преработеното предложение на регламента за Евродак35.

_________________

_________________

33 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета.

34  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета.

35 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) COM(2016) 272 final.

35  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) COM(2016) 272 final.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  за определяне на изискванията за защитената услуга за създаване на профил,

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире -1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  за регулиране на подаването на заявления за разрешение за пътуване от търговски посредник и в делегациите на Европейския съюз,

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  за приемане на предварително определен списък с отговори на въпросите за образователна степен и област, настояща професия и длъжност, които следва да се посочат в заявлението за разрешение за пътуване;

заличава се

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире -1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  за допълнително определяне на инструмента за проверка,

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  за по-подробно определяне на рисковете, свързани със сигурността, незаконната миграция или общественото здраве, които да се използват за установяване на рисковите показатели.

–  за по-подробно определяне на заплахата за сигурността, незаконната миграция или високия епидемичен риск, които да се използват за установяване на рисковите показатели.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  за установяване на стандартен формуляр за отказ на разрешение за пътуване,

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  за определяне на вида на допълнителната информация, свързана със сигнали, която може да бъде добавена в досието на заявлението в ETIAS и нейните формати,

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  за определяне на финансова подкрепа за държавите членки за разходи, направени поради допълнителни отговорности,

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 50 – тире 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  за установяване на правилата на централното хранилище.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 56 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(56a)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Обосновка

Предложеният текст е стандартно съображение, което тук липсва.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се създава Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) за граждани на трети държави, освободени от изискването за притежание на виза при пресичане на външните граници (наричано по-нататък „изискването за виза“), която дава възможност да се определи дали присъствието им на територията на държавите членки не представлява риск, свързан с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве. За тази цел се въвеждат разрешение за пътуване, както и условия и процедури за неговото издаване или отказ.

1.  С настоящия регламент се създава Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) за граждани на трети държави, освободени от изискването за притежание на виза при пресичане на външните граници (наричано по-нататък „изискването за виза“), която дава възможност да се разгледа дали присъствието им на територията на държавите членки не представлява риск, свързан с незаконната миграция, заплаха за сигурността или висок епидемичен риск. За тази цел се въвеждат разрешение за пътуване, както и условия и процедури за неговото издаване или отказ.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква з а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  граждани на трети държави, упражняващи мобилност в съответствие с Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a или Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета.

 

_____________

 

Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (ОВ L 157, 27.5.2014 г., стр. 1).

 

Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).

Обосновка

Както при Системата за влизане/излизане, гражданите на трети държави, обхванати от Директивата относно вътрешнокорпоративния трансфер, както и студентите и научните работници, следва да не попадат в обхвата на ETIAS.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  „проверка на втора линия“ означава проверка съгласно определението в член 2, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2016/399;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „разрешение за пътуване“ означава решение, което е издадено в съответствие с настоящия регламент, показващо, че не са налице фактически данни или основателни причини да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск, свързан с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве, и което се изисква за посочените в член 2 граждани на трети държави, за да изпълнят условието за влизане, определено в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

г)  „разрешение за пътуване“ означава решение, което е издадено в съответствие с настоящия регламент, показващо, че не са налице основателни причини въз основа на фактически данни да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява или ще представлява риск, свързан с незаконната миграция, заплаха за сигурността или висок епидемичен риск, и което се изисква за посочените в член 2 граждани на трети държави, за да изпълнят условието за влизане, определено в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „риск за общественото здраве“ означава заплаха за общественото здраве съгласно член 2, параграф 21 от Регламент (ЕС) 2016/399;

заличава се

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  „превозвач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което професионално се занимава с транспортиране на лица;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  „лице, за което има сигнал за отказ за влизане“ означава всеки гражданин на трета държава, регистриран в Шенгенската информационна система (ШИС) в съответствие със и за целите, установени в членове 24 и 26 от Регламент (EC) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета;

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II).

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  „съответствие“ означава наличието на съвпадение, установено при сравняване на личните данни, регистрирани в досието на заявлението в централната система на ETIAS, с личните данни, съхранявани в запис, досие или сигнал, регистрирани в информационна система, в която централната система на ETIAS прави справки, или съдържащи се в списъка на ETIAS за наблюдение, или при сравняване с посочените в член 28 специфични рискови показатели;

к)  „съответствие“ означава наличието на съвпадение, установено при сравняване на личните данни, регистрирани в досието на заявлението в централната система на ETIAS, с личните данни, съхранявани в запис, досие или сигнал, регистрирани в централната система на ETIAS, в база данни или в информационна система, в която централната система на ETIAS прави справки, или съдържащи се в списъка на ETIAS за наблюдение, посочен в член 29, или при сравняване с посочените в член 28 специфични рискови показатели;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква л

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  „терористични престъпления“ означава престъпления, които съответстват или са равностойни посочените в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР;

л)  „терористични престъпления“ означава престъпления, които съответстват или са равностойни на посочените в Директива (ЕС) 2017/541;

Обосновка

Определението е актуализирано, така че да съответства на новата Директива относно борбата с тероризма.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  „данни на Европол“ означава лични данни, предоставени на Европол за целта, посочена в член 18, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794.

н)  „данни на Европол“ означава лични данни, обработвани от Европол за целта, посочена в член 18, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нa)  „с електронен подпис“ означава потвърждението на подписа чрез отбелязване на кутийка във формуляра на заявлението.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Определенията, посочени в член 4 от [Регламент (ЕС) 2016/679], се прилагат, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки.

3.   Определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, се прилагат, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Определенията, посочени в член 3 от [Директива (ЕС) 2016/680], се прилагат, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки за целите на правоприлагането.

4.  Определенията, посочени в член 3 от Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки за целите на правоприлагането.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  ще способства за постигането на висока степен на сигурност, като даде възможност да се извършва щателна оценка на риска, който представляват заявителите по отношение на сигурността, преди те да пристигнат на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, за да се определи дали има фактически данни или основателни причини да се смята, че присъствието на съответното лице на територията на държавите членки представлява риск за сигурността;

а)  ще способства за постигането на висока степен на сигурност, като даде възможност да се извършва щателна оценка на риска, който представляват заявителите по отношение на сигурността, преди те да пристигнат на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, за да се определи дали има основателни причини въз основа на фактически данни да се смята, че присъствието на съответното лице на територията на държавите членки представлява заплаха за сигурността;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  допринася за опазване на общественото здраве, като предвижда оценка дали заявителят представлява риск за общественото здраве по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), преди той да пристигне на външните гранични контролно-пропускателни пунктове;

в)  допринася за опазване на общественото здраве, като предвижда оценка дали заявителят представлява висок епидемичен риск, преди той да пристигне на външните гранични контролно-пропускателни пунктове;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  ще спомогне за постигането на целите на Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка със сигналите относно лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, изчезнали лица, лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и лица за проверки от разстояние или явни проверки; както и

д)  ще спомогне за постигането на целите на Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка със сигналите относно граждани на трети държави, които са обект на забрана за влизане, лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, изчезнали лица, лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и лица за проверки от разстояние, явни или [проверки, свързани с разследване];

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система с националните гранични инфраструктури в държавите членки;

б)  национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система с националните гранични инфраструктури в държавите членки по сигурен начин;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  сигурна комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси;

в)  комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси, която е сигурна и криптирана;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  централното хранилище, посочено в член 73, параграф 2;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 2 — буква ж a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  инструмент за проверка за заявителите, за да могат да следят напредъка на своите заявления и за проверка на срока на валидност и състоянието на техните разрешения за пътуване;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  [Централната система, националните единни интерфейси, уеб услугата, порталът за превозвачи и комуникационната инфраструктура на ETIAS споделят и използват повторно до максималната технически възможна степен хардуерните и софтуерните компоненти съответно на централната система, националните единни интерфейси, уеб услугата, портала за превозвачи и комуникационната инфраструктура на Системата за влизане/излизане.]

3.  Централната система, националните единни интерфейси, уеб услугата, порталът за превозвачи и комуникационната инфраструктура на ETIAS споделят и използват повторно до максималната технически възможна степен хардуерните и софтуерните компоненти съответно на централната система, националните единни интерфейси, уеб услугата, портала за превозвачи и комуникационната инфраструктура на Системата за влизане/излизане. Без да се засяга член 10 се осигурява логично разделение на данните от ETIAS и данните от Системата за влизане/излизане.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 78 с оглед на определянето на изискванията за защитената услуга за създаване на профил, посочена в параграф 2, буква ж).

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантиране, че данните, съхранявани в досиетата на заявленията и в централната система на ETIAS, са верни и актуални;

заличава се

Обосновка

Не е ясно как централното звено би могло да гарантира, че данните са верни и актуални. Съгласно член 15, параграф 1 заявителят носи отговорност за верността на своите данни.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  определяне, прилагане, оценяване и преразглеждане на посочените в член 28 специфични рискови показатели след провеждане на консултация със Съвета на ETIAS по проверките;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  проверяване на заявленията за разрешение за пътуване, които са получили отказ при автоматизираното обработване, за да определи дали личните данни на заявителя съвпадат с личните данни на лицето, което е задействало „съответствие“ в някоя от информационните системи/базите данни, в които се прави справка, или проверка във връзка с посочените в член 28 специфични рискови показатели;

б)  в съответствие с член 20 проверяване на заявленията за разрешение за пътуване, които са задействали едно или няколко съответствия при автоматизираното обработване, за да определи дали личните данни на заявителя съвпадат с личните данни на лицето, което е задействало „съответствие“ в централната система на ETIAS, някоя от информационните системи/базите данни, в които се прави справка, или проверка във връзка с посочените в член 28 специфични рискови показатели или в посочения в член 29 списък на ETIAS за наблюдение, и ако е необходимо – стартиране на ръчно обработване в съответствие с член 22;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  регистриране на проверките, извършени в съответствие с буква б), в централната система на ETIAS;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  определяне, изпитване, внедряване, оценяване и преразглеждане на посочените в член 28 специфични рискови показатели след провеждане на консултация със Съвета на ETIAS по проверките;

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  извършване на редовни одити относно обработването на заявленията и прилагането на разпоредбите на член 28, в това число редовно оценяване на тяхното въздействие върху основните права, по-специално с оглед зачитането на личния живот и защитата на личните данни.

заличава се

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  указване на държавата членка, компетентна за ръчното обработване на заявленията, съгласно посоченото в член 22, параграф 1а;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  когато е целесъобразно, улесняване на консултациите между държавите членки съгласно посоченото в член 24, както и между компетентната държава членка и Европол съгласно посоченото в член 25;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  уведомяване на превозвачите в случай на неизправност в информационната система на ETIAS съгласно посоченото в член 40, параграф 1;

Обосновка

В други членове са упоменати редица допълнителни задачи за централното звено. За целите на прозрачността те следва да бъдат посочени в настоящия член.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг)  уведомяване на органите на държавите членки, компетентни да извършват проверки на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, за неизправност в информационната система на ETIAS съгласно посоченото в член 42, параграф 1;

Обосновка

В други членове са упоменати редица допълнителни задачи за централното звено. За целите на прозрачността те следва да бъдат посочени в настоящия член.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г д (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гд)  обработване на искания от Европол за справка с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, съгласно посоченото в член 46;

Обосновка

В други членове са упоменати редица допълнителни задачи за централното звено. За целите на прозрачността те следва да бъдат посочени в настоящия член.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г е (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ге)  предоставяне на широката общественост на цялата съществена информация във връзка с подаването на заявление за разрешение за пътуване съгласно посоченото в член 61;

Обосновка

В други членове са упоменати редица допълнителни задачи за централното звено. За целите на прозрачността те следва да бъдат посочени в настоящия член.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г ж (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гж)  сътрудничеството с Комисията по отношение на информационната кампания, посочена в член 62;

Обосновка

В други членове са упоменати редица допълнителни задачи за централното звено. За целите на прозрачността те следва да бъдат посочени в настоящия член.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г з (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гз)  функциониране като бюро за помощ, което оказва подкрепа на пътуващите, в случай че се сблъскат с проблеми при процедурата за подаване на заявления.

Обосновка

В предложението на Комисията не се споменава по никакъв начин функцията на бюро за помощ. За надеждността на системата обаче е важно да се предвиди такава функция.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Централното звено на ETIAS публикува годишен доклад за дейността. Докладът включва:

 

а)   статистика за:

 

i)   броя на разрешенията за пътуване, издадени автоматично от централната система на ETIAS;

 

ii)   броя на заявленията, проверени от централното звено;

 

iii)   броя на заявленията, обработени ръчно от всяка държава членка;

 

iv)   броя на заявленията, които са получили отказ, по държава и по причина за отказа;

 

v)   степента, до която са съблюдавани сроковете, посочени в член 20, параграф 6 и членове 23, 26 и 27;

 

б)   обща информация относно функционирането на централното звено на ETIAS, неговите дейности, посочени в настоящия член, и информация относно съществуващите тенденции и предизвикателства, които засягат изпълнението на неговите задачи.

 

Годишният доклад за дейността се предава на Европейския парламент, Съвета и Комисията най-късно до 31 март на следващата година.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантиране, че данните, съхранявани в досиетата на заявленията и в централната система на ETIAS, са верни и актуални;

заличава се

Обосновка

Не е ясно как националните звена биха могли да гарантират, че данните са верни и актуални. Съгласно член 15, параграф 1 заявителят носи отговорност за верността на своите данни.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  регистриране на проверките, извършени в съответствие с буква б), в централната система на ETIAS;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  предоставяне на информация на заявителите относно процедурата, която трябва да се следва в случай на обжалване в съответствие с член 31, параграф 2;

г)  предоставяне на информация на заявителите относно процедурата за правна защита, която трябва да се следва в съответствие с член 31, параграф 2;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  отмяна и отнемане на разрешение за пътуване в съответствие с членове 34 и 35.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  осъществяване на функциите на централно звено за достъп във връзка с извършването на справки в централната система на ETIAS за целта, определена в член 1, параграф 2, и в съответствие с член 44.

заличава се

Обосновка

Предлага се системата на централните звена за достъп да се използва както при Визовата информационна система (ВИС), „Евродак“ и Системата за влизане/излизане, вместо да се възлага на националното звено на ETIAS задачата да изпълнява ролята на централно звено за достъп. Както при другите системи централното звено за достъп ще проверява дали са изпълнени условията за предоставяне на достъп.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Съвет на ETIAS по етика

 

1.  Създава се независим Съвет на ETIAS по етика с консултативна и одиторска функция. В състава му влизат служителят по въпросите на основните права от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и по един представител на консултативния форум относно основните права към Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на ЕНОЗД, на Европейския комитет по защита на данните и на Агенцията за основните права.

 

2.  Съветът на ETIAS по етика извършва редовни одити относно обработването на заявленията и прилагането на разпоредбите на член 28, включително редовно оценяване на тяхното въздействие върху основните права, по-специално с оглед на неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни и недискриминацията.

 

3.  Съветът на ETIAS по етика заседава при необходимост, но не по-малко от два пъти годишно. Разходите и обезпечаването на заседанията му се поемат от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Секретариатът се осигурява от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. На първото си заседание Съветът на ETIAS по етика приема процедурен правилник с обикновено мнозинство от членовете си.

 

4.  Членовете на Съвета на ETIAS по етика се канят за участие в заседанията на Съвета на ETIAS по проверките с консултативна функция. Те имат достъп до всяка информация и всички помещения, свързани с ETIAS.

 

5.  Съветът на ETIAS по етика публикува годишен отчет, до който се предоставя публичен достъп. Освен това той докладва писмено и устно пред Европейския парламент поне веднъж годишно. Класификацията не възпрепятства достъпа на Европейския парламент до информацията. При необходимост се прилагат разпоредбите на член 50 от Регламент (ЕС) 2016/1624.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да е възможно извършването на оценката на риска, посочена в член 18, се създава оперативна съвместимост между информационната система на ETIAS и други информационни системи, с които ETIAS прави справки, като [Системата за влизане/излизане], Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, Шенгенската информационна система (ШИС), [Евродак] и [Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)].

Единствено с цел възможност за извършването на автоматизираното обработване, посочено в член 18, се създава оперативна съвместимост между информационната система на ETIAS и [Системата за влизане/излизане], Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, Шенгенската информационна система (ШИС), [Евродак] и [Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)].

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Оперативната съвместимост се установява в пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС по отношение на основните права.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Търсене в базите данни на Интерпол

 

Централната система на ETIAS проверява базата данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване (SLTD) и базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (TDAWN).

 

Две години след пускането в действие на ETIAS Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно търсенията в базите данни на Интерпол чрез ETIAS. Този доклад включва информация за броя на намерените съответствия в базите данни на Интерпол, броя на разрешенията за пътуване, отказани вследствие на такива съответствия, и информация за всякакви възникнали проблеми, и вследствие на тази оценка, ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Достъпът на граничните служители до централната система на ETIAS в съответствие с член 41 е ограничен до търсене в тази система на статуса, що се отнася до разрешението за пътуване, на пътуващ, пристигнал на външен граничен контролно-пропускателен пункт.

2.  Достъпът на граничните служители до централната система на ETIAS в съответствие с член 41 е ограничен до търсене в тази система на статуса, що се отнася до разрешението за пътуване, на пътуващ, пристигнал на външен граничен контролно-пропускателен пункт. Освен това граничните служители се уведомяват автоматично за сигналите, посочени в член 22, параграф 4a) и в член 30, параграфи 1а) и 1б). По изключение, когато на границата се изисква допълнителна проверка на втора линия, граничният служител може да влезе в централната система на ETIAS, за да получи допълнителната информация във връзка с тези сигнали, посочена в член 33, буква да) и член 38, параграф 5, буква га).

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Достъпът на превозвачите до централната система на ETIAS в съответствие с член 39 е ограничен до търсене в тази система на статуса на пътуващ, що се отнася до разрешението за пътуване.

3.  Достъпът на превозвачите до централната система на ETIAS в съответствие с член 39 е ограничен до изпращане на запитвания в тази система на статуса на пътуващ, що се отнася до разрешението за пътуване.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Недискриминация

Основни права

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработването на лични данни в рамките на информационната система на ETIAS от страна на който и да е потребител не води до дискриминация на граждани на трети държави въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При него изцяло се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността. Особено внимание се обръща на децата, възрастните и хората с увреждания.

Обработването на лични данни в рамките на информационната система на ETIAS от страна на който и да е потребител не води до дискриминация на граждани на трети държави въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При него изцяло се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността, и основните права, включително правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни. Особено внимание се обръща на децата, възрастните и хората с увреждания. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Заявленията могат да бъдат подавани в делегациите на Европейския съюз в трети държави.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове съгласно член 78, с цел да се регламентира подаването на заявленията за разрешение за пътуване от търговски посредник и в делегациите на Европейския съюз.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Шест месеца преди изтичането на срока на валидност на валидно разрешение за пътуване, неговият титуляр се уведомява автоматично по електронна поща за предстоящото изтичане на срока.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г.  Заявленията могат да бъдат подавани от титуляри на разрешение за пътуване в срок от шест месеца преди изтичането на разрешението.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства дават широк, лесен и безплатен достъп на заявителите до формуляра на заявлението.

2.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства дават широк, лесен и безплатен достъп на заявителите до формуляра на заявлението, включително на заявители с увреждания.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато официалният език или езици на държавите, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, не съответстват на езиците, посочени в параграф 3, на разположение се предоставят информационни фишове с данни относно съдържанието и използването на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, както и разяснителна информация, поне на един от официалните езици на посочените държави.

4.  Когато официалният език или езици на държавите, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, не съответстват на езиците, посочени в параграф 3, на разположение се предоставят разяснителни информационни фишове с данни относно ETIAS, процедурата за подаване на заявление, използването на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, както и ръководство за попълването на заявлението стъпка по стъпка, поне на един от официалните езици на посочените държави.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства информират заявителите за тяхното право на ефективна правна защита съгласно настоящия регламент. Когато разрешение за пътуване бъде отказано, те препращат заявителя към националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, което предоставя допълнителна информация в съответствие с член 31, параграф 2.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията приема подробни правила относно условията за функциониране на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, както и относно правилата за защита на данните и сигурността, приложими спрямо публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства. Тези мерки за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2.

7.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема подробни правила относно условията за функциониране на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, както и относно правилата за защита на данните и сигурността, приложими спрямо публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства. Тези подробни правила се основават на управлението на риска за сигурността на информацията и защитата на данните още при проектирането и по подразбиране. Те се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2.

Обосновка

Препоръчано от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) в точка 100 от неговото становище.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки заявител подава попълнен формуляр на заявление, в това число декларация за автентичност, пълнота и надеждност на подаваните данни и декларация за истинност и надеждност на направените изявления. Ненавършилите пълнолетие лица подават формуляр на заявление, електронно подписан от лице, упражняващо постоянно или временно родителските права върху заявителя или което е негов законен настойник.

1.  Всеки заявител подава попълнен формуляр на заявление, в това число декларация за автентичност, пълнота, точност и надеждност на подаваните данни и декларация за истинност и надеждност на направените изявления. Ненавършилите пълнолетие лица подават формуляр на заявление, електронно подписан от лице, упражняващо постоянно или временно родителските права върху заявителя или което е негов законен настойник.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  датата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване;

д)  датата на издаване и датата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  адрес на електронна поща, телефонен номер;

ж)  адрес на електронна поща и телефонен номер, ако има такъв;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  образование (степен и област);

заличава се

Обосновка

Събирането на информация относно образованието може да разкрие чувствителни данни и не е нито необходимо, нито пропорционално.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  настояща професия;

заличава се

Обосновка

Събирането на информация относно настоящата професия може да разкрие чувствителни данни и не е нито необходимо, нито пропорционално. Освен това, като се има предвид срокът на валидност на разрешението от ETIAS, това е информация, подлежаща на промени, а така събрана, тя е неточна.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  за ненавършили пълнолетие лица, фамилно и собствено име на лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е негов законен настойник;

к)  за ненавършили пълнолетие лица фамилно и собствено име или имена, домашен адрес, адрес на електронната поща и ако има такъв, телефонен номер на лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е негов законен настойник;

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква л – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  статута му на член на семейството;

i)  (Не се отнася до българския текст.)

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Заявителят избира степента и областта на образование, настоящата професия и длъжността от предварително определен списък. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 78, в които да посочи тези предварително определени списъци.

заличава се

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  дали заявителят е изложен на каквато и да е болест с епидемичен потенциал съгласно определението на международните здравни регламенти на Световната здравна организация или други инфекциозни болести или заразни паразитни болести;

заличава се

Обосновка

Така събрана и обработена, тази информация не е точна, тъй като тя е декларативна и може да се променя в рамките на срока на валидност на разрешението от ETIAS. В повечето случаи този въпрос може да разкрие наистина чувствителни данни, а и няма доказателства, че събирането и обработването им е необходимо или пропорционално. Рискът за общественото здраве трябва да продължи да се оценява от граничните служители при проверките на външните граници, както е предвидено в разпоредбите на член 8 от Регламент (ЕС) 2016/399.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  дали някога е осъждан за престъпление в която и да е държава;

б)  дали през последните десет години е осъждан за някое тежко престъпление, посочено в приложение 1а;

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  дали е издавано решение, с което се изисква да напусне територията на държава членка или на която и да е друга държава, и дали е бил обект на решение за връщане, издадено през последните десет години.

г)  дали е издавано решение, с което се изисква да напусне територията на държава членка, и дали е бил обект на решение за връщане, издадено през последните десет години.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  дали заявителят принадлежи към една от категориите заявители, посочени в член 16, параграф 2, букви г) – е), за които таксата за разрешението за пътуване следва да бъде отменена – информация, която да бъде избрана от предварително определен списък; заявителят се информира, че ще му бъде изпратено искане за допълнителна информация или документация, за да докаже, че целта на неговия престой попада в една от категориите, определени в член 16, параграф 2, букви г) – е). Заявителят се уведомява, че след това решение по заявлението ще бъде взето в съответствие със сроковете, определени в член 27, параграф 2.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Заявителят декларира освен това, че е запознат с условията за влизане, както са посочени в член 6 от Регламент 2016/399, както и с факта, че при всяко влизане може да му бъдат искани съответните подкрепящи документи.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 78, в които да посочи съдържанието и формата на тези въпроси.

5.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 78, в които да посочи съдържанието и формата на въпросите, посочени в параграф 4. Съдържанието и форматът на тези въпроси позволяват на заявителите да дават ясни и точни отговори.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Заявителят дава отговори на тези въпроси. Когато заявителят отговори утвърдително на който и да е от въпросите, от него се изисква да даде отговори на допълнителни въпроси във формуляра на заявлението, които имат за цел да се събере допълнителна информация чрез даване на отговори на предварително определен списък с въпроси. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 78, в които да предвиди съдържанието и формата на тези допълнителни въпроси и предварително определения списък с отговори на тези въпроси.

6.  Когато заявителят отговори утвърдително на който и да е от въпросите, от него се изисква да даде отговори на допълнителни въпроси във формуляра на заявлението, които имат за цел да се събере допълнителна информация чрез даване на отговори на предварително определен списък с въпроси. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 78, в които да предвиди съдържанието и формата на тези допълнителни въпроси и предварително определения списък с отговори на тези въпроси.

Обосновка

Обхванато в параграф 4.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За всяко заявление заявителят плаща такса за разрешение за пътуване в размер на 5 EUR.

1.  За всяко заявление заявителят плаща такса за разрешение за пътуване в размер на 10 EUR.

Обосновка

Увеличаването на таксата за разрешение за пътуване до 10 EUR би могло да доведе до прогнозирано увеличаване на приходите до 305 милиона евро годишно (спрямо 110 милиона евро, ако остане таксата от 5 EUR), които могат да бъдат преразпределени към дейности в областта на сигурността и управлението на границите. Това увеличение обаче продължава да е достатъчно малко, за да се избегне въздействие върху туризма дори и от по-бедни региони.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Децата до осемнадесетгодишна възраст са освободени от таксата за разрешение за пътуване.

2.  Заявители, които попадат в една от следните категории, са освободени от таксата за разрешение за пътуване:

 

а)  заявители под осемнадесетгодишна възраст;

 

б)  заявители на възраст над шестдесет години;

 

в)  членовете на семейството на гражданин на Съюза или на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза;

 

г)  студенти, както и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, и придружаващите ги преподаватели при пребиваване с учебна или образователна цел;

 

д)  научни работници, които пътуват с цел извършване на научноизследователска дейност;

 

е)  представители на организации с нестопанска цел на възраст до 25 години, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По-специално централната система на ETIAS проверява:

Централната система на ETIAS проверява:

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  [дали понастоящем заявителят е обявен за лице, пресрочило разрешения срок на престой, и дали е обявяван за такова лице в миналото — въз основа на справка в Системата за влизане/излизане;]

ж)  дали понастоящем заявителят е обявен за лице, пресрочило разрешения срок на престой, и дали е обявяван за такова лице в миналото — въз основа на справка в Системата за влизане/излизане;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  [дали на заявителя е отказано влизане — въз основа на справка в Системата за влизане/излизане;]

з)  дали на заявителя е отказано влизане — въз основа на справка в Системата за влизане/излизане;

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  [дали за заявителя има постановено решение за връщане или разпореждане за отвеждане до границата, постановено след оттегляне или отказ на молба за предоставяне на международна закрила в Евродак;]

к)  дали за заявителя има постановено решение за връщане или разпореждане за отвеждане до границата, регистрирано в Евродак;

Обосновка

Регистрираните в Евродак решения за връщане или за отвеждане до границата не са постановени единствено след оттегляне или отказ на молба за предоставяне на международна закрила, а може да се отнасят и за незаконни мигранти.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 15, параграф 2, букви а), б), г), е), ж), и), м) и параграф 8, с данните, присъстващи в посочения в член 29 списък на ETIAS за наблюдение.

4.  Централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 15, параграф 2, букви а), б), г), е), ж), м) и параграф 8, с данните, присъстващи в посочения в член 29 списък на ETIAS за наблюдение.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 15, параграф 2, букви а), е), з) и и), с посочените в член 28 специфични рискови показатели.

5.  Централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 15, параграф 2, букви а) и е), с посочените в член 28 специфични рискови показатели.

Обосновка

Член 28 подлежи на заличаване.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 7 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  сигнал по отношение на лица и предмети за проверки от разстояние или явни проверки.

г)  сигнал по отношение на лица и предмети за проверки от разстояние [проверки, свързани с разследване] или явни проверки.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко съответствие вследствие от това сравняване се съхранява в ШИС.

заличава се

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Когато сравнението съгласно параграф 7 установи едно или няколко съответствия, централната система на ETIAS изпраща автоматично уведомление до централното звено на ETIAS. Централното звено на ETIAS проверява дали личните данни на заявителя съответстват на личните данни, съдържащи се в сигнала, задействал това съответствие. Централната система на ETIAS изпраща автоматично уведомление впоследствие на бюрото SIRENE на държавата членка, която е подала сигнала. Бюрото SIRENE съответно проверява допълнително дали личните данни на заявителя съответстват на личните данни, съдържащи се в сигнала, задействал съответствието, и предприема подходящи последващи действия.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 7 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  Уведомлението до бюрото SIRENE на държавата членка, подала сигнала, съдържа следните данни:

 

а)  фамилно(и) име(на), собствено(и) име(на) и псевдоним, ако има такъв;

 

б)  място и дата на раждане;

 

в)  пол;

 

г)  гражданство(а);

 

д)   домашен адрес на заявителя или ако няма такъв, град и държава на пребиваване;

 

е)  информация за хода на процедурата, свързана с разрешението за пътуване, указваща дали такова разрешение е издадено, отказано и дали заявлението е обект на ръчно обработване съгласно член 22;

 

ж)  препратка към получените едно или повече съответствия, включително датата и часа.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7в.  Централната система на ETIAS добавя към досието на заявлението препратка към всяко получено съответствие.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 7 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7г.  Когато съответствие е свързано със сигнал по отношение на лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, ETIAS не е предмет на отказ.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато автоматизираното обработване, определено в член 18, параграфи 25, установи едно или няколко съответствия, заявлението се оценява съгласно определената в член 22 процедура.

2.  Когато автоматизираното обработване, определено в член 18, параграфи 2 – 5, установи едно или няколко съответствия и централната система на ETIAS е в състояние да удостовери, че записаните в досието на заявлението данни съвпадат с данните, задействали съответствие, заявлението се оценява съгласно определената в член 22 процедура.

Обосновка

Привеждане на формулировката в съответствие с член 20.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато автоматизираното обработване, определено в член 18, параграфи 25, не доведе до категоричен резултат, тъй като централната система на ETIAS не е в състояние да удостовери, че записаните в досието на заявлението данни съвпадат с данните, задействали съответствие, заявлението се оценява съгласно определената в член 20 процедура.

3.  Когато автоматизираното обработване, определено в член 18, параграфи 25, установи едно или няколко съответствия и централната система на ETIAS не е в състояние да удостовери, че записаните в досието на заявлението данни съвпадат с данните, задействали съответствие, заявлението се оценява съгласно определената в член 20 процедура.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Централното звено на ETIAS проверява дали записаните в досието на заявлението данни съвпадат с данните в някоя от информационните системи/бази данни, с които се прави справка, с данните в посочения в член 29 списък на ETIAS за наблюдение или с посочените в член 28 специфични рискови показатели.

3.  Централното звено на ETIAS проверява дали записаните в досието на заявлението данни съвпадат с данните в централната система на ETIAS или в някоя от информационните системи/бази данни, с които се прави справка, с данните в посочения в член 29 списък на ETIAS за наблюдение или с посочените в член 28 специфични рискови показатели.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За гражданите на трети държави, посочени в член 2, параграф 1, буква в), определеното в член 3, буква г) разрешение за пътуване означава решение, издадено в съответствие с настоящия регламент, в което се посочва, че няма фактически данни, нито основателни причини да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск, свързан със сигурността или общественото здраве, съгласно Директива 2004/38/ЕО.

1.  За гражданите на трети държави, посочени в член 2, параграф 1, буква в), определеното в член 3, буква г) разрешение за пътуване означава решение, издадено в съответствие с настоящия регламент, в което се посочва, че няма почиващи на фактически данни основателни причини да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява заплаха за сигурността или висок епидемичен риск съгласно Директива 2004/38/ЕО.

Обосновка

„Основателни причини“, които не почиват на фактически данни, са просто догадки.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[Когато обработва заявление за разрешение за пътуване на гражданин на трета държава по член 2, параграф 1, буква в), централната система на ETIAS не проверява:

Когато обработва заявление за разрешение за пътуване на гражданин на трета държава по член 2, параграф 1, буква в), централната система на ETIAS не проверява:

а)  дали понастоящем заявителят е обявен за лице, пресрочило разрешения срок на престой, и дали е обявяван за такова лице в миналото — въз основа на справка в Системата за влизане/излизане, както е посочено в член 18, параграф 2, буква ж);

а)  дали понастоящем заявителят е обявен за лице, пресрочило разрешения срок на престой, и дали е обявяван за такова лице в миналото — въз основа на справка в Системата за влизане/излизане, както е посочено в член 18, параграф 2, буква ж);

б)  дали заявителят съответства на лице, чиито данни фигурират в Евродак, както е посочено в член 18, параграф 2, буква й).]

б)  дали заявителят съответства на лице, чиито данни фигурират в Евродак, както е посочено в член 18, параграф 2, буква й).

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  жалба съгласно член 32 се подава в съответствие с Директива 2004/38/ЕО;

б)  процедура за правна защита съгласно член 32 се подава в съответствие с Директива 2004/38/ЕО;

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  [една година от последния запис за влизане на заявителя, съхраняван в Системата за влизане/излизане, когато този едногодишен срок изтича след срока на валидност на разрешението за пътуване; или]

заличава се

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – буква в – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  за срок от пет години от последното решение за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване съгласно членове 31, 34 и 35.

iii)  за срок от пет години от последното решение за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване съгласно членове 31, 34 и 35, или за срок, по-кратък от пет години, ако сигналът, довел до решението, се заличава по-рано.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – буква а) – подточка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С цел улесняване на ново заявление след изтичането на срока на валидност на разрешение за пътуване от ETIAS документацията на заявлението може да се съхранява в централната система на ETIAS за допълнителен срок от не повече от една година след изтичането на срока на валидност на разрешението за пътуване само когато, в отговор на искане за съгласие, заявителят свободно и изрично дава съгласие посредством електронно подписана декларация. Искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Съгласие се дава след автоматичната информация по член 13, параграф 2в. Автоматичната информация припомня на заявителя целта на запазването на данни въз основа на информацията, посочена в член 61, буква да).

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавата членка, компетентна за ръчното обработване на заявленията съгласно настоящия член (наричана по-нататък „компетентната държава членка“), е държавата членка на първо влизане, декларирана от заявителя съгласно член 15, параграф 2, буква й).

1.  Държавата членка, компетентна за ръчното обработване на заявленията съгласно настоящия член (наричана по-нататък „компетентната държава членка“) е:

 

а)  в случай на съответствие в която и да е от проверените системи – държавата членка, която е въвела последния сигнал, довел до съответствие;

 

б)  в случай на съответствие в списъка на ETIAS за наблюдение – държавата членка, която е предоставила данните за списъка за наблюдение;

 

в)  във всички останали случаи – държавата членка на първо влизане, декларирана от заявителя съгласно член 15, параграф 2, буква й).

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Компетентната държава членка се посочва от централното звено на ETIAS.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Държава членка, с която се провежда консултация съгласно член 24, може да поиска от централното звено на ETIAS да бъде компетентната държава членка по причини, свързани с националната сигурност.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  отказва разрешение за пътуване, ако намереното съответствие отговаря на една или няколко от категориите, определени в член 18, параграф 2, букви а)—в);

а)  отказва разрешение за пътуване, ако намереното съответствие отговаря на член 18, параграф 2, буква в);

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  оценява риска, свързан със сигурността или незаконната миграция, и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване, ако намереното съответствие отговаря на една или няколко от категориите, определени в член 18, параграф 2, букви г)—м).

б)  оценява заплахата, свързана със сигурността, или риска, свързан с незаконната миграция, и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване, ако намереното съответствие отговаря на една или няколко от категориите, определени в член 18, параграф 2, букви а), б) или букви г)–м).

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Ако намереното съответствие отговаря на сигнал, посочен в член 18, параграф 2, буква г), националното звено на ETIAS издава проформа разрешение за пътуване, което е отбелязано в централната система на ETIAS с обозначение към граничните органи да пристъпят към задържане на гражданина на трета държава.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато определеното в член 18, параграф 3 автоматизирано обработване установи, че заявителят е отговорил утвърдително на някой от въпросите, посочени в член 15, параграф 4, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява риска, свързан с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве, и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване.

5.  Когато определеното в член 18, параграф 3 автоматизирано обработване установи, че заявителят е отговорил утвърдително на някой от въпросите, посочени в член 15, параграф 4, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява риска, свързан с незаконната миграция, или заплахата за сигурността и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато определеното в член 18, параграф 4 автоматизирано обработване установи съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява риска за сигурността и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване.

6.  Когато определеното в член 18, параграф 4 автоматизирано обработване установи съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява заплахата за сигурността и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато определеното в член 18, параграф 5 автоматизирано обработване установи съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява риска, свързан с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве, и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване.

7.  Когато определеното в член 18, параграф 5 автоматизирано обработване установи съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява риска, свързан с незаконната миграция, заплахата за сигурността или високия епидемичен риск, и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване. В никакъв случай националното звено на ETIAS в компетентната държава членка не може да вземе решение единствено въз основа на намерено съответствие по специфичните рискови показатели. Във всички случаи националното звено на ETIAS в компетентната държава членка извършва оценка на рисковете, свързани с незаконната миграция, заплахата за сигурността и високите епидемични рискове.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато информацията, предоставена от заявителя във формуляра на заявлението, не позволява на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка да вземе решение дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване, това звено може да поиска от заявителя допълнителна информация или документация.

1.  Когато информацията, предоставена от заявителя във формуляра на заявлението, не позволява на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка да вземе решение дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване, това звено изисква от заявителя допълнителна информация или документация.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Искането за допълнителна информация или документация се изпраща на адреса на електронна поща за връзка, записан в досието на заявлението. В искането за допълнителна информация или документация ясно се посочва информацията или документацията, която заявителят трябва да предостави. Заявителят предоставя допълнителната информация или документация директно на националното звено на ETIAS посредством защитената услуга за създаване на профил, посочена в член 6, параграф 2, буква ж), в срок от седем работни дни от датата на получаване на искането.

2.  Искането за допълнителна информация или документация се изпраща на адреса на електронна поща за връзка, записан в досието на заявлението. В искането за допълнителна информация или документация ясно се посочва информацията или документацията, която заявителят трябва да предостави. Заявителят предоставя допълнителната информация или документация директно на националното звено на ETIAS посредством защитената услуга за създаване на профил, посочена в член 6, параграф 2, буква ж), в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на искането. Може да се изисква само допълнителна информация или документи, необходими за оценка на заявлението на ETIAS.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При извънредни обстоятелства националното звено на ETIAS може да покани заявителя да се яви на събеседване в консулство в държавата му на пребиваване.

4.  При извънредни обстоятелства и след като националното звено на ETIAS обработи допълнителната документация и информация в съответствие с параграф 3, то може да покани заявителя да се яви на събеседване в което и да било консулство на държава – членка на ЕС, намиращо се в държавата му на пребиваване, или да използва съвременни средства за комуникация за провеждане на събеседване със заявителя. Когато се провежда събеседване, се прилага срокът, посочен в член 27, параграф 2а.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Поканата се съобщава на заявителя от националното звено на ETIAS на държавата членка и се изпраща на адреса на електронна поща за връзка, записан в досието на заявлението.

5.  Поканата се съобщава на заявителя от националното звено на ETIAS на компетентната държава членка поне 5 работни дни преди насроченото събеседване и се изпраща на адреса на електронна поща за връзка, записан в досието на заявлението. На заявителя се предоставя възможност да изрази предпочитание за събеседване в конкретно консулство или за използването на съвременни средства за комуникация. Когато е възможно, се провежда събеседване в консулството, посочено от заявителя, или, ако е отправено такова искане – посредством съвременни средства за комуникация.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако заявителят не отговори на поканата в срок или не се яви на събеседването, заявлението се отхвърля в съответствие с член 31, параграф 1 и националното звено на ETIAS на компетентната държава членка уведомява незабавно заявителя за това.

5.  Ако заявителят не отговори на поканата в срок или не се яви на събеседването, без да предостави мотивирана обосновка, заявлението се отхвърля в съответствие с член 31, параграф 1 и националното звено на ETIAS на компетентната държава членка уведомява незабавно заявителя за това.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел извършване на оценката, посочена в член 22, параграф 4, буква б), националното звено на ETIAS на компетентната държава членка се консултира с органите на държавата(ите) членка(и), компетентна(и) за данните, задействали съответствие съгласно член 18, параграф 2, буква г), д), ж), з), и) или к).

1.  С цел извършване на оценката, посочена в член 22, параграф 4, буква б), националното звено на ETIAS на компетентната държава членка се консултира с органите на държавата(ите) членка(и), компетентна(и) за данните, задействали съответствие съгласно член 18, параграф 2, буква а), г), д), ж), з), и) или к).

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато национално звено на ETIAS обмисля издаването на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, обхващаща няколко държави членки, компетентната държава членка се консултира с тези държави членки.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато компетентната държава членка се консултира с една или няколко държави членки по време на ръчното обработване на заявление, националните звена на ETIAS на тези държави членки имат достъп до релевантните данни в досието на заявлението, както и до съответствията, намерени от автоматизираната система съгласно член 18, параграфи 2, 4 и 5, които са необходими за целите на консултацията. Националните звена на ETIAS на държавите членки, с които се провежда консултацията, имат достъп и до релевантната допълнителна информация или документация, предоставена от заявителя вследствие на искане от компетентната държава членка и свързана с въпроса, по който се осъществява консултация с тях.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Националните звена на ETIAS на държавите членки, с които се провежда консултацията, отговарят в срок от 24 от датата на уведомлението за консултацията. Липсата на отговор от държавите членки в указания срок се счита за положително становище по заявлението.

5.  Националните звена на ETIAS на държавите членки, с които се провежда консултацията, отговарят в срок от 48 часа от датата на уведомлението за консултацията. Липсата на отговор от държавите членки в указания срок се счита за положително становище по заявлението.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако една или няколко държави членки, с които се провежда консултация, дадат отрицателно становище по заявлението, компетентната държава членка отказва разрешение за пътуване съгласно член 31.

8.  Без да се засягат разпоредбите на член 38, ако една или няколко държави членки, с които се провежда консултация, дадат отрицателно становище по заявлението, компетентната държава членка отказва разрешение за пътуване съгласно член 31.

Обосновка

Член 38 предвижда, че в този случай може да бъде издадено разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 8а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Когато е необходимо, централното звено на ETIAS улеснява консултациите между държавите членки, посочени в настоящия член.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел извършване на оценката на рисковете за сигурността след намиране на съответствие съгласно член 18, параграф 2, буква й) и параграф 4 националното звено на ETIAS на компетентната държава членка се консултира с Европол по случаите от компетентността на Европол. Консултацията се осъществява посредством съществуващите комуникационни канали между държавата членка и Европол, създадени съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2016/794.

1.  С цел извършване на оценката на заплахата за сигурността след намиране на съответствие съгласно член 18, параграф 2, буква й) и параграф 4 националното звено на ETIAS на компетентната държава членка се консултира с Европол по случаите от компетентността на Европол. Консултацията се осъществява посредством съществуващите комуникационни канали между държавата членка и Европол, създадени съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2016/794 и в съответствие с посочения регламент.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато компетентната държава членка се консултира с Европол, националното звено на ETIAS на тази държава членка предава на Европол релевантните данни от досието на заявлението, както и съответствието(ята), необходими за целите на консултацията. Националното звено на ETIAS може да предаде на Европол релевантната допълнителна информация или документация, предоставена от заявителя по искането за разрешение за пътуване, във връзка с което се провежда консултацията с Европол.

2.  Когато компетентната държава членка се консултира с Европол, националното звено на ETIAS на тази държава членка предава на Европол релевантните данни от досието на заявлението, както и съответствието(ята), необходими за целите на консултацията. Националното звено на ETIAS предава също така на Европол релевантната допълнителна информация или документация, предоставена от заявителя по искането за разрешение за пътуване, във връзка с което се провежда консултацията с Европол.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При всички положения Европол няма достъп до личните данни относно образованието на заявителя по член 15, параграф 2, буква з) и относно неговото здраве по член 15, параграф 4, буква a).

заличава се

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Европол отговаря в срок от 24 часа от датата на уведомлението за консултацията. Липсата на отговор от Европол в указания срок се счита за положително становище по заявлението.

5.  Европол отговаря в срок от 48 часа от датата на уведомлението за консултацията. Липсата на отговор от Европол в указания срок се счита за положително становище по заявлението.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 6а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Когато е необходимо, централното звено на ETIAS улеснява консултациите между компетентните държави членки и Европол, посочени в настоящия член.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 26 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Ако заявлението бъде счетено за допустимо, но централната система на ETIAS не е издала автоматично разрешението за пътуване, заявителят незабавно получава уведомление чрез услугата за електронна поща, в което се включват:

 

а)  потвърждение за получаване на неговото заявление;

 

б)  максималните срокове за обработване на заявлението му;

 

в)  ясно посочване, че при обработване на заявлението може да му бъде поискана допълнителна информация или документация, а при извънредни обстоятелства – и събеседване в консулството или чрез използване на съвременни средства за комуникация;

 

г)  номерът на заявлението, който му позволява достъп до инструмента за проверка, предвиден в член 26а;

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  дали се иска допълнителна информация или документация.

б)  дали се иска допълнителна информация или документация, показваща максималната продължителност на обработването, посочена в член 27, параграф 2.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26a

 

Инструмент за проверка

 

Комисията създава инструмент за проверка за заявителите, за да могат да следят напредъка на своите заявления и за проверка на срока на валидност и състоянието на техните разрешения за пътуване (валидно, отказано, отменено или отнето).

 

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 78 за допълнителното определяне на инструмента за проверка.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В извънредни случаи, когато заявителят е поканен в дадено консулство съгласно член 23, параграф 4, срокът в параграф 1 се удължава със седем работни дни.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преди изтичането на сроковете по параграфи 1 и 2 се взема решение:

3.  Преди изтичането на сроковете по параграфи 1, 2 и 2а се взема решение:

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правилата на ETIAS за проверките са алгоритъм, позволяващ сравнение между записаните в досието на заявлението данни в централната система на ETIAS и специфични рискови показатели, сочещи рискове, свързани с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве. Правилата на ETIAS за проверките се записват в централната система на ETIAS.

1.  Правилата на ETIAS за проверките са алгоритъм, позволяващ профилиране, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чрез сравнение между записаните в досието на заявлението данни в централната система на ETIAS и специфични рискови показатели, сочещи риск, свързан с незаконната миграция, заплаха за сигурността или високи епидемични рискове. Правилата на ETIAS за проверките се записват в централната система на ETIAS.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Рисковете, свързани с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве, се определят въз основа на:

2.  Рискът, свързан с незаконната миграция, заплахата за сигурността или високите епидемични рискове, се определят въз основа на:

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  статистически данни, генерирани от ETIAS в съответствие с член 73 и сочещи необичаен брой откази на разрешения за пътуване за конкретна група пътуващи поради рискове, свързани с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве;

б)  статистически данни, генерирани от ETIAS в съответствие с член 73 и сочещи необичаен брой откази на разрешения за пътуване за конкретна група пътуващи поради риск, свързан с незаконната миграция, заплаха за сигурността или висок епидемичен риск;

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  предоставена от държавите членки информация относно идентифицирани от тях специфични рискови показатели или заплахи за сигурността;

г)  предоставена от държавите членки информация относно идентифицирани от тях специфични рискови показатели или заплахи за сигурността, потвърдена чрез обективни и основани на доказателства елементи;

Обосновка

За да се избегне дискриминационно обработване на заявленията, държавите членки обосновават и потвърждават предоставяната от тях информация относно идентифицираните рискови показатели или заплахи за сигурността.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  предоставена от държавите членки информация относно необичаен брой лица, пресрочили разрешения срок на престой, и откази на влизане за конкретна група пътуващи за съответната държава членка;

д)  предоставена от държавите членки информация относно необичаен брой лица, пресрочили разрешения срок на престой, и откази на влизане за конкретна група пътуващи за съответната държава членка, потвърдена чрез обективни и основани на доказателства елементи;

Обосновка

За да се избегне дискриминационно обработване на заявленията, държавите членки обосновават и потвърждават предоставяната от тях информация относно пресрочените срокове на престой и отказите за влизане.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 78, в които да определи подробно посочените в параграф 2 рискове, свързани с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 78, в които да определи подробно посочените в параграф 2 риск, свързан с незаконната миграция, заплахата за сигурността или високите епидемични рискове.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Въз основа на определените в съответствие с параграф 2 рискове централното звено на ETIAS определя специфичните рискови показатели, състоящи се от съчетание от данни, в това число един или няколко от следните елементи:

4.  Въз основа на определените в съответствие с параграф 2 и делегираните актове, приети съгласно параграф 3, рискове централното звено на ETIAS определя специфичните рискови показатели, състоящи се от съчетание от данни, в това число един или няколко от следните елементи:

Обосновка

Необходимо е позоваване също и на параграф 3, тъй като делегираният акт допълнително ще определи съответните рискове, като рисковите показатели следва да са въз основа на тези рискове.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  образователна степен;

заличава се

Обосновка

В съответствие със заличаването на член 15, параграф 2, буква з).

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  настояща професия.

заличава се

Обосновка

В съответствие със заличаването на член 15, параграф 2, буква и).

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Списъкът на ETIAS за наблюдение се състои от данни, отнасящи се до лица, които са заподозрени за извършване на престъпление или за участие в престъпление или за които има фактически данни или основателни причини да се счита, че ще извършат престъпление.

1.  Списъкът на ETIAS за наблюдение, като част от централната система, се състои от данни, отнасящи се до лица, които са заподозрени от една или няколко държави членки за извършване на тежко престъпление или за участие в тежко престъпление или терористично престъпление, или за които има фактически данни или основателни причини, основани на общата оценка на лицето, особено въз основа на минали деяния, да се счита, че ще извършат терористично престъпление.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставена от държавите членки информация, свързана с терористични или други тежки престъпления.

б)  информация, свързана с терористични или други тежки престъпления.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  получена посредством международно сътрудничество информация, свързана с терористични или други тежки престъпления.

заличава се

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Въз основа на посочената в параграф 2 информация и на релевантни данни на Европол, Европол създава списъка на ETIAS за наблюдение, съдържащ един или повече от следните елементи на данни:

3.  Въз основа на посочената в параграф 2 информация и на релевантни данни на Европол, Европол управлява списъка на ETIAS за наблюдение, съдържащ едно или повече от изброените по-долу:

а)  фамилно име, собствено(и) име(на), фамилно име по рождение; дата на раждане, място на раждане, държава на раждане, пол, гражданство;

а)  фамилно име;

 

аа)  фамилно име по рождение;

 

аб)  дата на раждане;

б)  други имена (псевдоним(и), творческо(и) име(на), обичайно(и) име(на);

б)  други имена (псевдоним(и), творческо(и) име(на), обичайно(и) име(на);

в)  документ за пътуване (вид, номер и държава на издаване на документа за пътуване);

в)  документ за пътуване (вид, номер и държава на издаване на документа за пътуване);

г)  домашен адрес;

г)  домашен адрес;

д)  адрес на електронна поща, телефонен номер;

д)  адрес на електронна поща;

 

да)  телефонен номер;

е)  име, адрес на електронна поща, пощенски адрес, телефонен номер на дружество или организация;

е)  име, адрес на електронна поща, пощенски адрес, телефонен номер на дружество или организация;

ж)  IP адрес.

ж)  IP адрес.

 

Собственото(ите) име(на), мястото на раждане, държавата на раждане, полът и гражданството се добавят, ако са налични.

Обосновка

Формулировката е приведена в съответствие с член 28, параграф 4. Редица елементи на данни, представени от Комисията на едно място, са разделени в различни подточки, тъй като идеята е да се предвиди по-голяма гъвкавост, що се отнася до списъка за наблюдение. Собственото име, мястото на раждане, държавата на раждане, полът и гражданството сами по себе си следва да не бъдат достатъчни за включване в списъка за наблюдение. Те обаче се добавят, когато са налични.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 29 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29а

 

Отговорности и задачи, свързани със списъка за наблюдение на ETIAS

 

1.  Преди да въведе данни в списъка за наблюдение, Европол провежда цялостна оценка на основанията за въвеждането и проверява дали то е необходимо и пропорционално.

 

2.  Когато данните се въвеждат въз основа на предоставена от държава членка информация, тази държава членка предварително е определила дали информацията е достатъчно подходяща, точна и важна, за да се съдържа в списъка за наблюдение на ETIAS.

 

3.  Държавите членки и Европол носят отговорност за точността на данните в списъка за наблюдение на ETIAS и тяхната актуалност.

 

4.  Европол предвижда процедура на преглед и редовно проверява точността на елементите на данни в списъка за наблюдение на ETIAS. Държавите членки, предоставили информация във връзка с терористични престъпления или други тежки престъпления, също участват в процедурата на преглед.

 

5.  След преглед от списъка за наблюдение на ETIAS се изваждат елементите на данни, за които се докаже, че причините за тяхното въвеждане вече не са валидни, или които са остарели или неактуални.

 

6.  Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие („eu-LISA“), като отговорна за разработването и техническото управление на информационната система на ETIAS, отговаря и за техническото управление на списъка за наблюдение.

 

7.  Една година след влизането в действие на ETIAS и на всеки две години след това Европейският надзорен орган по защита на данните извършва одит на защитата на данните на ETIAS и представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако при разглеждането на заявление в съответствие с процедурите, определени в глави III, IV и V, се установи, че не са налице фактически данни или основателни причини да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск, свързан с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве, централната система на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната държава членка издава разрешение за пътуване.

1.  Ако при разглеждането на заявление в съответствие с процедурите, определени в глави III, IV и V, се установи, че не са налице основателни причини, почиващи на фактически данни, да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск, свързан с незаконната миграция, заплаха за сигурността или висок епидемичен риск, централната система на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната държава членка издава разрешение за пътуване.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Националните звена на ETIAS имат възможност, в случай на съмнение, да издават разрешение за пътуване с обозначение, което препоръчва на граничните служители да извършат проверка на втора линия.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS имат възможност да добавят обозначение, което показва на граничните и други органи, имащи достъп до данните в централната система на ETIAS, че конкретно съответствие, задействано при обработването на заявлението, е оценено и е потвърдено, че съответствието е било погрешно, или че ръчното обработване е показало, че не са налице причини за отказ на ETIAS.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разрешението за пътуване е валидно за срок от пет години или до изтичането на срока на валидност на документа за пътуване, регистриран при подаването на заявление, в зависимост от това кое от двете събития настъпва първо, и важи за територията на държавите членки.

2.  Разрешението за пътуване е валидно за срок от три години или до изтичането на срока на валидност на документа за пътуване, регистриран при подаването на заявление, в зависимост от това кое от двете събития настъпва първо, и важи за територията на държавите членки.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разрешението за пътуване не дава автоматично право на влизане.

3.  В съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/399 притежаването на валидно разрешение за пътуване е едно от условията за влизане. То обаче не дава автоматично право на влизане.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  представи документ за пътуване, който е обявен за изгубен, откраднат или невалиден;

заличава се

Обосновка

Автоматизираният отказ при невалиден документа за пътуване е несъвместим с практиката на правоприлагащите органи и разузнавателните служби, както и с европейското законодателство. В действителност уместно е всяко заявление да се подлага на ръчна и индивидуална оценка. Освен това, в някои случаи е уместно лицето да бъде оставено да стигне до границата за целите на правоприлагането.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  представлява риск за сигурността;

в)  представлява заплаха за сигурността;

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  представлява риск за общественото здраве;

г)  представлява висок епидемичен риск;

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разрешение за пътуване се отказва също, ако има основателни съмнения относно автентичността на данните, надеждността на направените от заявителя изявления, представените от него подкрепящи документи или истинността на съдържанието им.

Разрешение за пътуване се отказва също, ако има основателни, сериозни и обосновани съмнения относно автентичността на данните, надеждността на направените от заявителя изявления, представените от него подкрепящи документи или истинността на съдържанието им.

Обосновка

Предложение на Комитета „Майерс“ с цел да се гарантира ефективен контрол.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Заявителите, на които е отказано разрешение за пътуване, имат право на обжалване. Производствата по обжалване се провеждат в държавата членка, която е взела решението по заявлението, и съгласно нейното национално право. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка информира заявителите относно процедурата, която трябва да се следва в случай на обжалване.

2.  Заявителите, на които е отказано разрешение за пътуване, следва да имат право на ефективни правни средства за защита. Процедурите в областта на средствата за защита се провеждат в държавата членка, която е взела решението по заявлението, и съгласно нейното национално право и включват възможността за правна защита. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка информира заявителите относно процедурата, която трябва да се следва, на език, за който може разумно да се предположи, че заявителите разбират.

Обосновка

В съответствие със становището на FRA и на работната група по член 29, както и с решението на Съда на ЕС по делото Schrems, C-362/14, точка 95.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Предишен отказ за разрешение за пътуване не води до автоматичен отказ по ново заявление. Ново заявление за разрешение за пътуване се оценява въз основа на цялата налична информация.

Обосновка

Разпоредба, заимствана от член 21, параграф 9 от Визовия кодекс.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  ясно посочване, че при влизането заявителят трябва да представи същия документ за пътуване като посочения във формуляра на заявлението и че всяка промяна в документа за пътуване налага подаването на ново заявление за издаване на разрешение за пътуване;

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  напомняне за условията за влизане, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399, както и необходимостта при всяко влизане да се представят съответните подкрепящи документи;

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  ако е необходимо, територията или териториите на държавите членки, към които заявителят има право да пътува;

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  връзка към публичния уебсайт на ETIAS, съдържащ информация относно възможността за заявителя да поиска да се отнеме разрешението за пътуване.

г)  връзка към публичния уебсайт на ETIAS, съдържащ информация относно възможността разрешение за пътуване да бъде отнето или отменено и условията за такова отнемане или отмяна.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  основанието или основанията за отказ на разрешение за пътуване, определени в член 31, параграф 1;

в)  основанието или основанията за отказ на разрешение за пътуване, даващи възможност на заявителя да търси правна защита и определени в член 31, параграф 1;

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информация относно процедурата, която трябва да се следва в случай на обжалване.

г)  информация относно процедурата, която трябва да се следва в случай на прибягване до ефективни правни средства за защита. Тази информация включва най-малко позовавания на приложимото за правната защита национално право, компетентния орган и начина, по който може да бъде търсена правна защита, информацията относно всяка помощ, която може да бъде предоставена от националния орган за защита на данните, както и срока за търсене на правна защита.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 78 с цел приемане на стандартен формуляр за отказ за разрешение за пътуване.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  мястото и датата на решението за издаване или отказ на разрешение за пътуване;

в)  датата на решението за издаване или отказ на разрешение за пътуване;

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  началната и крайната дата на срока на валидност на разрешението за пътуване;

г)  когато е издадено разрешение за пътуване, началната и крайната дата на срока на валидност на разрешението за пътуване;

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  основанието или основанията за отказ на разрешение за пътуване, определени в член 31, параграф 1.

д)  когато е отказано разрешение за пътуване, основанието или основанията за отказ на разрешение за пътуване, определени в член 31, параграф 1.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  всякакви обозначения, както е посочено в член 22, параграф 4а и член 30, параграфи 1а и 1б, заедно с допълнителна информация за проверки на втора линия, свързани с тях.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 78 с оглед на определянето на вида на допълнителната информация, която може да бъде добавяна, и нейните формати.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Лице, чието разрешение за пътуване е отменено, има право да обжалва отмяната. Производствата по обжалване се провеждат в държавата членка, която е взела решението за отмяната, и съгласно нейното национално право.

3.  Лице, чието разрешение за пътуване е отменено, има право на ефективни правни средства за защита. Производствата по правна защита се провеждат в държавата членка, която е взела решението за отмяната, и съгласно нейното национално право. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка информира заявителите относно процедурата, която трябва да се следва, на език, за който може разумно да се предположи, че заявителите разбират.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засяга параграф 2, когато в ШИС бъде подаден нов сигнал за отказ на влизане или документ за пътуване бъде обявен за изгубен, откраднат или невалиден, ШИС информира централната система на ETIAS. Централната система на ETIAS проверява дали този нов сигнал съответства на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, централната система на ETIAS предава досието на заявлението на националното звено на ETIAS на държавата членка, създала сигнала, което звено отнема разрешението за пътуване.

3.  Без да се засяга параграф 2, когато в ШИС бъде подаден нов сигнал за отказ на влизане или документ за пътуване бъде обявен за изгубен, откраднат или невалиден, ШИС информира централната система на ETIAS. Централната система на ETIAS проверява дали този нов сигнал съответства на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, централната система на ETIAS предава досието на заявлението на националното звено на ETIAS на държавата членка, създала сигнала. Когато е съобщено за подаден нов сигнал за отказ за влизане, националното звено на ETIAS отнема разрешението за пътуване. Когато разрешението за пътуване е свързано с документ за пътуване, който е обявен за изгубен, откраднат или невалиден в ШИС, националното звено на ETIAS ръчно преглежда досието на заявлението.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Новите елементи, въвеждани от Европол в списъка на ETIAS за наблюдение, се сравняват с данните в досиетата на заявленията в централната система на ETIAS. Когато сравнението доведе до намиране на съответствие, националното звено на ETIAS на държавата членка на първо влизане, декларирана от заявителя съгласно член 15, параграф 2, буква й), оценява риска за сигурността и ако прецени, че условията за предоставяне на разрешението за пътуване вече не са изпълнени, го отнема.

4.  Новите елементи, въвеждани от Европол в списъка на ETIAS за наблюдение, се сравняват с данните в досиетата на заявленията в централната система на ETIAS. Когато сравнението доведе до намиране на съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка съгласно член 22 оценява заплахата за сигурността и ако прецени, че условията за предоставяне на разрешението за пътуване вече не са изпълнени, го отнема.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Заявител, чието разрешение за пътуване е отнето, има право да обжалва отнемането. Производствата по обжалване се провеждат в държавата членка, която е взела решението за отнемането, и съгласно нейното национално право.

5.  Заявител, чието разрешение за пътуване е отнето, има право на ефективни правни средства за защита. Процедурите за правна защита се провеждат в държавата членка, която е взела решението за отнемането, и съгласно нейното национално право. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка информира заявителите относно процедурата, която трябва да се следва, на език, за който може разумно да се предположи, че заявителите разбират.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  основанието или основанията за отмяната или отнемането на разрешението за пътуване, определени в член 31, параграф 1;

в)  основанието или основанията за отмяната или отнемането на разрешението за пътуване, даващи възможност на заявителя да търси правна защита и определени в член 31, параграф 1;

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информация относно процедурата, която трябва да се следва в случай на обжалване.

г)  информация относно процедурата, която трябва да се следва в случай на прибягване до ефективни правни средства за защита. Тази информация включва най-малко позовавания на приложимото за правната защита национално право, компетентния орган и начина, по който може да бъде търсена правна защита, информацията относно всяка помощ, която може да бъде предоставена от националния орган за защита на данните, както и срока за търсене на правна защита.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато бъде взето решение да се отмени или да се отнеме разрешение за пътуване, държавата членка, която е компетентна за отмяната или отнемането на разрешението, добавя към досието на заявлението следните данни:

1.  Когато бъде взето решение да се отмени или да се отнеме разрешение за пътуване, националното звено на ETIAS на държавата членка, която е компетентна за отмяната или отнемането на разрешението, добавя към досието на заявлението следните данни:

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност може да бъде издадено по изключение, когато съответната държава членка счете това за необходимо по причини от хуманитарен характер или от национален интерес или поради международни задължения, независимо от факта, че процедурата по ръчно оценяване съгласно член 22 все още не е приключила или че разрешение за пътуване е било отказано, отменено или отнето.

1.  Разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност се издава по изключение, когато компетентната съгласно параграф 3 държава членка счете това за необходимо по причини от хуманитарен характер или от национален интерес или поради международни задължения.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  След отказ на разрешение за пътуване в съответствие с член 31 заявителят има възможност да подаде заявление за разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност.

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   При спешни случаи, независимо от факта, че процедурата по ръчно оценяване съгласно член 22 все още не е приключила или че разрешение за пътуване е било отказано, отменено или отнето, заявителят може да подаде заявление за разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 заявителят може да подаде заявление за разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност пред държавата членка, за която възнамерява да пътува. В заявлението си той посочва причините от хуманитарен характер или от национален интерес или международните задължения.

2.  За целите на параграфи 1, 1а и 1б заявителят може да подаде заявление за разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност пред държавата членка, за която възнамерява да пътува. В заявлението си той посочва причините от хуманитарен характер или от национален интерес или международните задължения.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност е валидно за територията на издалата го държава членка за не повече от 15 дни.

4.  Разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност е валидно за територията на издалата го държава членка. По изключение то може да бъде валидно за територията на повече от една държава членка, при условие че се получи съгласието на всяка от тези държави членки. То е валидно за не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Прилага се член 30, параграфи 1а и 1б.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При издаване на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност в досието на заявлението се въвеждат следните данни:

5.  При издаване или отказ на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност в досието на заявлението се въвеждат следните данни:

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  територията, на която притежателят на разрешението за пътуване има право да пътува;

б)  държавите членки, в които притежателят на разрешението за пътуване има право да пътува;

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  срокът на валидност на разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  органът на държавата членка, издал разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

в)  националното звено на държавата членка, издало или отказало разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  датата на решението за издаване или отказ на разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  посочване на причините от хуманитарен характер или от национален интерес или на международните задължения.

г)  когато е целесъобразно, посочване на причините от хуманитарен характер или от национален интерес или на международните задължения.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  всякакви сигнали, както е посочено в член 30, параграфи 1а и 1б, заедно с допълнителна информация за проверки на втора линия, свързани с тях.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген превозвачите правят справка в централната система на ETIAS, за да проверят дали гражданите на трети държави, спрямо които се прилага задължението за разрешение за пътуване, притежават валидно разрешение за пътуване.

1.  Въздушните и морските превозвачи изпращат запитване до централната система на ETIAS най-късно при качването на борда на транспортното средство, за да проверят дали гражданите на трети държави, спрямо които се прилага задължението за разрешение за пътуване, притежават валидно разрешение за пътуване.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На превозвачите се предоставя защитен достъп по интернет до посочения в член 6, параграф 2, буква з) портал за превозвачи, включително възможността за използване на мобилни технически решения, така че да могат да извършват справката по параграф 1 преди качването на пътника на борда на транспортното средство. За тази цел превозвачът има право да направи справка в централната система на ETIAS, като използва данните от машинночитаемата зона на документа за пътуване.

На превозвачите се предоставя защитен достъп до посочения в член 6, параграф 2, буква з) портал за превозвачи, включително възможността за използване на мобилни технически решения, така че да могат да извършват справката по параграф 1 преди качването на пътника на борда на транспортното средство. За тази цел превозвачът изпраща запитване до централната система на ETIAS, като използва данните от машинночитаемата зона на документа за пътуване.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Централната система на ETIAS изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава или не притежава валидно разрешение за пътуване. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор.

Централната система на ETIAS изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава или не притежава валидно разрешение за пътуване, а когато е приложимо – територията или териториите, за които е валидно разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Създава се схема за автентификация, предназначена единствено за превозвачите, чрез която да се дава достъп на надлежно упълномощените техни служители до портала за превозвачи за целите на параграф 2. Схемата за автентификация се приема от Комисията чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2.

3.  Създава се схема за автентификация, предназначена единствено за превозвачите, чрез която да се дава достъп на надлежно упълномощените техни служители до портала за превозвачи за целите на параграф 2. Схемата за автентификация се приема от Комисията чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2. Схемата за автентификация се основава на управлението на риска за сигурността на информацията и защитата на данните още при проектирането и по подразбиране.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Подробностите относно извънредните процедури се определят в акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2.

2.  Подробностите относно извънредните процедури се определят в акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2. Тези процедури отчитат управлението на риска за сигурността на информацията и защитата на данните още при проектирането и по подразбиране.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Централната система на ETIAS изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава или не притежава валидно разрешение за пътуване.

2.  Централната система на ETIAS изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава или не притежава валидно разрешение за пътуване или валидно разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност за държавата членка, в която лицето желае да влезе.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Органите, компетентни да извършват проверки на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, са упълномощени по време на проверките на втора линия да извършват справка с допълнителната информация, необходима за проверките на втора линия, която е добавена към досието на заявлението в съответствие с членове 33 и 38.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато поради неизправност в информационната система на ETIAS е технически невъзможно да се извърши справката, посочена в член 41, параграф 1, ораните на държавите членки, компетентни да извършват проверки на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, се уведомяват за това от централното звено на ETIAS.

1.  Когато поради неизправност в информационната система на ETIAS е технически невъзможно да се извърши справката, посочена в член 41, параграф 1, ораните на държавите членки, компетентни да извършват проверки на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, се уведомяват автоматично за това от централната система на ETIAS.

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато поради неизправност в националната гранична инфраструктура в държава членка е технически невъзможно да се извърши търсенето, посочено в член 41, параграф 1, компетентният орган на тази държава членка уведомява eu-LISA, централното звено на ETIAS и Комисията.

2.  Когато поради неизправност в националната гранична инфраструктура, засягаща ETIAS, е технически невъзможно да се извърши търсенето, посочено в член 41, параграф 1, автоматично се уведомяват eu-LISA, централното звено на ETIAS и Комисията.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  И в двата случая органите на държавите членки, компетентни да извършват проверки на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, следват националните си планове за действие в извънредни ситуации.

3.  И в двата случая, посочени в параграфи 1 и 2, на органите, компетентни да извършват проверки на външните гранични контролно-пропускателни пунктове в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399, временно се разрешава дерогация от задължението за извършване на справки в централната система на ETIAS, съгласно посоченото в член 41, параграф 1, и временно не се прилагат разпоредбите относно разрешението за пътуване, посочени в член 6, параграф 1, буква б) и член 8, буква а), подточка i) и буква бб) от Регламент (ЕС) 2016/399.

Обосновка

Вместо позоваване на националните планове за действие в извънредни ситуации е по-добре да се предвиди хармонизирано решение как да се подхожда в случай на техническа неизправност. В такива случаи граничните служители следва да извършват граничните проверки без ETIAS.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Всяка държава членка определя централно звено за достъп, което има достъп до централната система на ETIAS. Централното звено за достъп гарантира, че са изпълнени условията за искане на достъп до централната система на ETIAS в член 45.

 

Оправомощеният орган и централното звено за достъп може да са част от една организация, ако това е разрешено съгласно националното право. Централното звено за достъп действа независимо от оправомощените органи при изпълнението на своите задачи съгласно настоящия регламент. Централното звено за достъп е отделено от оправомощените органи и не получава инструкции от тях по отношение на резултата от проверките, които извършва.

 

В съответствие със конституционните и законовите си задължения държавите членки могат да определят повече от едно централно звено за достъп съобразно своята организационна и административна структура.

Обосновка

Предлага се системата на централните звена за достъп да се използва както при Визовата информационна система (ВИС), „Евродак“ и Системата за влизане/излизане, вместо да се възлага на националното звено на ETIAS задачата да изпълнява ролята на централно звено за достъп. Както при другите системи, централното звено за достъп ще проверява дали са изпълнени условията за предоставяне на достъп.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Всяка държава членка уведомява eu-LISA, централното звено на ETIAS и Комисията за своите оправомощени органи и централно звено за достъп и може по всяко време да промени или замени своето уведомление. Уведомленията се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 43 - параграф 2 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Само на надлежно оправомощени служители на централните звена за достъп е разрешен достъп до централната система на ETIAS в съответствие с членове 44 и 45.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи подават до централните звена за достъп, посочени в член 8, параграф 2, буква в), мотивирано електронно искане за справка с конкретен набор от данни, съхранявани в централната система на ETIAS. Когато се иска справка с данните, посочени в член 15, параграф 2, буква и) и параграф 4, букви б) – г), в мотивираното електронно искане се посочват причините, налагащи справка с тези конкретни данни.

1.  Оправомощените органи подават до централните звена за достъп, посочени в член 43, параграф 2а, мотивирано електронно искане за справка с конкретен набор от данни, съхранявани в централната система на ETIAS. Когато се иска справка с данните, посочени в член 15, параграф 4, букви б) – г), в мотивираното електронно искане се посочват причините, налагащи справка с тези конкретни данни.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка взема нужните мерки, така че, преди да се осъществи достъп до централната система на ETIAS, исканията за справка да преминават, в съответствие с националното ѝ право и процесуалното ѝ право, през независима, ефективна и своевременна проверка дали са спазени посочените в член 45 условия, в това число дали исканията за справка с данните, посочени в член 15, параграф 2, буква и) и параграф 4, букви б)—г), са основателни.

2.  Преди да се осъществи достъп до централната система на ETIAS, централното звено за достъп проверява дали са спазени посочените в член 45 условия, в това число дали исканията за справка с данните, посочени в член 15, параграф 4, букви б) – г), са основателни.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако са изпълнени условията по член 45, централното звено за достъп обработва исканията. Данните, съхранявани в централната система на ETIAS, до които е осъществен достъп от централното звено за достъп, се предават на посочените в член 43, параграф 2 звена за контакт по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

3.  Ако при проверката, посочена в параграф 2 от настоящия член, се стигне до заключение, че са изпълнени условията по член 45, централното звено за достъп обработва исканията. Данните, съхранявани в централната система на ETIAS, до които е осъществен достъп от централното звено за достъп, се предават на посочените в член 43, параграф 2 звена за контакт по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При извънредни спешни случаи, при които е необходимо незабавно да се получат лични данни с цел предотвратяване на тежко престъпление или наказателно преследване на извършителите му, централното звено за достъп обработва искането незабавно и без независимата проверка, предвидена в параграф 2. След обработването на искането незабавно се извършва последваща независима проверка, в това число дали случаят действително е бил извънреден и спешен.

4.  При извънредни спешни случаи, при които е необходимо да се предотврати непосредствена опасност, свързана с терористично нападение или друго тежко престъпление, или за наказателното преследване на извършителите му, централното звено за достъп обработва искането незабавно и без независимата проверка, предвидена в параграф 2. Независима последваща проверка установява дали са изпълнени условията, посочени в член 45, в това число дали случаят действително е бил извънреден и спешен. Независимата последваща проверка се извършва без ненужно забавяне след обработването на искането.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато последваща независима проверка установи, че справката със и достъпът до данните, записани в централната система на ETIAS, са били неоснователни, всички органи, които са осъществили достъп до тези данни и/или са направили справка с тях, заличават данните, получени от централната система на ETIAS, и уведомяват централното звено за достъп за това заличаване.

5.  Когато последваща независима проверка установи, че справката със и достъпът до данните, записани в централната система на ETIAS, са били неоснователни, всички органи, които са осъществили достъп до тези данни и/или са направили справка с тях, заличават данните, получени от централната система на ETIAS, и уведомяват централното звено за достъп за това заличаване. Прилага се член 53а.

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 45 — параграф 1 — буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  справката е необходима за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  достъпът за справка е необходим за конкретен случай;

б)  достъпът за справка е необходим и пропорционален за конкретния случай;

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  има основателни причини да се счита, че справката с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, може да допринесе съществено за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозряно лице, извършител или жертва на терористично или друго тежко престъпление попада в категорията граждани на трети държави, обхваната от настоящия регламент;

в)  има обективни доказателства или основателни причини да се счита, че справката с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, ще допринесе съществено за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните тежки престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозряно лице, извършител или жертва на терористично или друго тежко престъпление попада в категорията граждани на трети държави, обхваната от настоящия регламент;

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При намиране на съответствие с данни, записани в досието на заявлението, справката с централната система на ETIAS дава достъп до данните по член 15, параграф 2, букви a) – ж) и й) – м), записани в това досие на заявлението, както и до данните, въведени в същото досие по отношение на издаването, отказа, отнемането или отмяната на разрешение за пътуване съгласно членове 33 и 37. Достъп до данните по член 15, параграф 2, буква и) и параграф 4, букви б) – г), записани в досието на заявлението, се дава само ако справката с тях е поискана изрично от оперативните звена в мотивираното електронно искане, подадено съгласно член 44, параграф 1 и одобрено при независимата проверка. При справка с централната система на ETIAS не се дава достъп до данните относно образованието по член 15, параграф 2, буква з), нито до данните относно евентуалния риск за общественото здраве, който заявителят може да представлява, по член 15, параграф 4, буква a).

4.  При намиране на съответствие с данни, записани в досието на заявлението, справката с централната система на ETIAS дава достъп до данните по член 15, параграф 2, букви a) – ж) и й) – м), записани в това досие на заявлението, както и до данните, въведени в същото досие по отношение на издаването, отказа, отнемането или отмяната на разрешение за пътуване съгласно членове 33 и 37. Достъп до данните по член 15, параграф 4, букви б) – г), записани в досието на заявлението, се дава само ако справката с тях е поискана изрично от оперативните звена в мотивираното електронно искане, подадено съгласно член 44, параграф 1 и одобрено при независимата проверка.

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Мотивираното искане съдържа доказателства, че са изпълнени следните условия:

2.  Мотивираното искане съдържа доказателства, че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  справката е необходима за конкретен случай;

б)  справката е необходима и пропорционална за конкретния случай;

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  справката е ограничена до търсене по данните, посочени в член 45, параграф 2;

в)  справката е ограничена до търсене по данните, посочени в член 45, параграф 2. Данните, посочени в член 45, параграф 2, може да бъдат комбинирани с данните, посочени в член 45, параграф 3;

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  има основателни причини да се счита, че справката може да допринесе съществено за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления;

г)  има обективни доказателства или основателни причини да се счита, че справката ще допринесе съществено за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните тежки престъпления;

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При намиране на съответствие с данни, записани в досието на заявлението, справката с централната система на ETIAS дава достъп до данните, посочени в член 15, параграф 2, букви a) – ж) и й) – м), както и до данните, въведени в същото досие по отношение на издаването, отказа, отнемането или отмяната на разрешение за пътуване съгласно членове 33 и 37. Достъп до данните по член 15, параграф 2, буква и) и параграф 4, букви б) – г), записани в досието на заявлението, се дава само ако справката с тези данни е поискана изрично от Европол.

4.  При намиране на съответствие с данни, записани в досието на заявлението, справката с централната система на ETIAS дава достъп до данните, посочени в член 15, параграф 2, букви a) – ж) и й) – м), както и до данните, въведени в същото досие по отношение на издаването, отказа, отнемането или отмяната на разрешение за пътуване съгласно членове 33 и 37. Достъп до данните по член 15, параграф 4, букви б) – г), записани в досието на заявлението, се дава само ако справката с тези данни е поискана изрично от Европол.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  [за срок от пет години от последния запис за влизане на заявителя, съхраняван в Системата за влизане/излизане; или]

заличава се

Обосновка

Съхраняването на цялото заявление в ETIAS пет години след последното влизане на заявителя не е оправдано, нито е пропорционално или необходимо. В съответствие със стандартите на ЕС срокът за съхранение на данните следва да бъде максимално ограничен.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за срок от пет години от последното решение за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване съгласно членове 31, 34 и 35.

в)  за срок от пет години от последното решение за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване съгласно членове 31, 34 и 35, или за срок, по-кратък от пет години, ако сигналът, довел до решението, се заличава по-рано.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  С цел улесняване на ново заявление след изтичането на срока на валидност на разрешение за пътуване от ETIAS, документацията на заявлението може да се съхранява в централната система на ETIAS за допълнителен срок от не повече от три години след изтичането на срока на валидност на разрешението за пътуване само когато, в отговор на искане за съгласие, заявителят свободно и изрично дава съгласие посредством електронно подписана декларация. Искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Съгласие се дава след автоматичната информация по член 13, параграф 2в. Автоматичната информация припомня на заявителя целта на запазването на данни въз основа на информацията, посочена в член 61, буква да).

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато гражданин на трета държава придобие гражданство на държава членка или попадне в приложното поле на член 2, параграф 2, букви а)—д), органите на тази държава членка проверяват дали лицето има валидно разрешение за пътуване и ако е приложимо, заличават незабавно досието на заявлението от централната система на ETIAS. Органът, отговарящ за заличаването на досието на заявлението, е:

5.  Когато гражданин на трета държава придобие гражданство на държава членка или попадне в приложното поле на член 2, параграф 2, букви а) – в), органите на тази държава членка проверяват дали лицето има валидно разрешение за пътуване и ако е приложимо, заличават незабавно досието на заявлението от централната система на ETIAS. Органът, отговарящ за заличаването на досието на заявлението, е:

Обосновка

Задължителното заличаване за целите на получаване на разрешение за пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване трябва да се премахне, тъй като срокът на валидност на тези документи може да бъде по-кратък от оставащия срок на валидност на ETIAS.Това е необходимо, за да не се налага заявителят отново да подава заявление за издаване на разрешение за пътуване след изтичането на срока на валидност на неговата виза или на разрешението му за пребиваване.

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  националното звено на ETIAS на държавата членка, която е издала разрешението или документа за пребиваване;

заличава се

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  националното звено на ETIAS на държавата членка, която е издала визата за дългосрочно пребиваване.

заличава се

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Когато гражданин на трета държава попада в приложното поле на член 2, параграф 2, букви г), д) или за), органите на тази държава членка проверяват дали лицето има валидно разрешение за пътуване. Когато е приложимо, те заличават незабавно досието на заявлението от централната система на ETIAS, ако срокът на валидност на картата или разрешението за пребиваване, или на визата за дългосрочно пребиваване е по-дълъг от оставащия срок на валидност на ETIAS. Органът, отговарящ за заличаването на досието на заявлението, е:

 

а)  националното звено на ETIAS на държавата членка, която е издала разрешението или документа за пребиваване;

 

б)  националното звено на ETIAS на държавата членка, която е издала визата за дългосрочно пребиваване.

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  [Регламент (ЕС) 2016/679] се прилага по отношение на обработването на лични данни от националните звена на ETIAS.

2.  За дейностите, които попадат в неговото приложно поле, Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага по отношение на обработването на лични данни от националните звена на ETIAS и граничните органи.

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  [Директива (ЕС) 2016/680] се прилага по отношение на обработването от оправомощените органи на държавите членки за целите по член 1, параграф 2.

3.  За дейностите, които попадат в нейното приложно поле, Директива (ЕС) 2016/680 се прилага по отношение на обработването на лични данни от оправомощените органи на държавите членки за целите по член 1, параграф 2.

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регламент (ЕС) 2016/794 се прилага по отношение на обработването на лични данни от Европол в съответствие с членове 24 и 46.

4.  Регламент (ЕС) 2016/794 се прилага по отношение на обработването на лични данни от Европол в съответствие с членове 25 и 46.

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана се счита за администратор на данни съгласно член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с обработването на лични данни в централната система на ETIAS.

1.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана се счита за администратор на данни съгласно член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с обработването на лични данни в централната система на ETIAS. Във връзка с управлението на информационната сигурност на централната система на ETIAS, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA се считат за съадминистратори.

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  eu-LISA се счита за лице, обработващо данни, съгласно член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с обработването на лични данни в информационната система на ETIAS.

1.  eu-LISA се счита за лице, обработващо данни, съгласно член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с обработването на лични данни в информационната система на ETIAS.

Обосновка

Поправено е позоваването.

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Както eu-LISA, така и националните звена на ETIAS гарантират сигурността на обработването на лични данни, извършвано във връзка с прилагането на настоящия регламент. eu-LISA и националните звена на ETIAS си сътрудничат по отношение на свързаните със сигурността задачи.

1.  eu-LISA, националните звена на ETIAS и централното звено на ETIAS гарантират сигурността на обработването на лични данни, извършвано във връзка с прилагането на настоящия регламент. eu-LISA, националните звена на ETIAS и централното звено на ETIAS си сътрудничат по отношение на свързаните със сигурността задачи.

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001, eu-LISA предприема необходимите мерки за гарантиране на сигурността на централната система, комуникационната инфраструктура между централната система и националния единен интерфейс, публичния уебсайт и мобилното приложение, услугата за електронна поща, защитената услуга за създаване на профил, портала за превозвачи, уеб услугата и софтуера за обработване на заявления.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001, eu-LISA предприема необходимите мерки за гарантиране на сигурността на централната система, комуникационната инфраструктура между централната система и националния единен интерфейс, публичния уебсайт и мобилното приложение, услугата за електронна поща, защитената услуга за създаване на профил, портала за превозвачи, уеб услугата, софтуера за обработване на заявления и списъка на ETIAS за наблюдение.

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се предотврати достъпът на неупълномощени лица до защитения уебсайт, на който се извършват операции съгласно целите на ETIAS;

б)  да се предотврати достъпът на неупълномощени лица до защитения уебсайт;

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  да се предотврати достъпът на неоправомощени лица до оборудването за обработка на данни и до националните съоръжения, в които държавата членка извършва операции съгласно целите на ETIAS;

Обосновка

Предложени са редица допълнения в съответствие с позицията на ЕП относно Системата за влизане/излизане, които приведоха текста в съответствие с предложението на Комисията за Евродак.

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  да се предотврати използването на системи за автоматизирана обработка на данни от неоправомощени лица, използващи оборудване за предаване на данни;

Обосновка

Предложени са редица допълнения в съответствие с позицията на ЕП относно Системата за влизане/излизане, които приведоха текста в съответствие с предложението на Комисията за Евродак.

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – буква e

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до информационната система на ETIAS, имат достъп само до данните, за които са упълномощени, само посредством индивидуални потребителски идентификатори и само в режим на поверителен достъп;

е)  да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до информационната система на ETIAS, имат достъп само до данните, за които са упълномощени, само посредством индивидуални и уникални потребителски идентификатори и само в режим на поверителен достъп;

Обосновка

Предложени са редица допълнения в съответствие с позицията на ЕП относно Системата за влизане/излизане, които приведоха текста в съответствие с предложението на Комисията за Евродак.

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – буква й а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  да се гарантира, че в случай на прекъсване нормалната експлоатация на инсталираните системи може да бъде възстановена;

Обосновка

Предложени са редица допълнения в съответствие с позицията на ЕП относно Системата за влизане/излизане, които приведоха текста в съответствие с предложението на Комисията за Евродак.

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – буква й б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  да се гарантира надеждност чрез осигуряване на правилно докладване на всякакви нарушения във функционирането на ETIAS и чрез въвеждане на необходимите технически мерки, които да гарантират, че личните данни могат да бъдат възстановени в случай на увреждане, настъпило в резултат на неправилно функциониране на системата;

Обосновка

Предложени са редица допълнения в съответствие с позицията на ЕП относно Системата за влизане/излизане, които приведоха текста в съответствие с предложението на Комисията за Евродак.

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 52 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 52a

 

Инциденти, свързани със сигурността

 

1.  Всяко събитие, което оказва или може да окаже въздействие върху сигурността на ETIAS и да причини вреда или загуба на данните в ETIAS, се счита за инцидент, свързан със сигурността, по-специално когато може да е бил осъществен неразрешен достъп до данните или когато наличието, целостта и поверителността на данните е било или би могло да бъде компрометирано.

 

2.  Инцидентите, свързани със сигурността, се управляват с цел да се гарантира бърза, ефективна и подходяща реакция.

 

3.  Без да се нарушават разпоредбите за уведомяване и съобщаване за нарушение на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и/или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки уведомяват Комисията, eu-LISA и Европейския надзорен орган по защита на данните за инциденти, свързани със сигурността. В случай на инцидент, свързан със сигурността, който включва централната система на ETIAS, eu-LISA уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните. Европол уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните в случай на свързан с ETIAS инцидент, свързан със сигурността.

 

4.  На държавите членки се предоставя информация относно инцидент, свързан със сигурността, който оказва или може да окаже въздействие върху функционирането на ETIAS или върху наличието, целостта и поверителността на данните, и се докладва в съответствие с план за управление на инциденти, който се предоставя от eu-LISA.

 

5.  В случай на инцидент, свързан със сигурността, засегнатите държави членки и агенции и институции на Съюза си сътрудничат помежду си.

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 53 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 53a

 

Санкции

 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко използване на данните, въведени в ETIAS в нарушение на настоящия регламент, се наказва в съответствие с националното право. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 54 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на информация, достъп, поправяне и заличаване

Право на информация, достъп, коригиране, ограничаване, блокиране и заличаване

Обосновка

Заглавието следва да се промени с цел правилното му отнасяне към правата, посочени в членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и членове 15, 16, 17 и 18 от [Регламент (ЕС) 2016/679].

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга правото на информация по членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001, заявителите, чиито данни се съхраняват в централната система на ETIAS, биват информирани в момента на събиране на данните им относно процедурите за упражняване на правата по членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и относно координатите за връзка с длъжностното лице за защита на данните в Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейския надзорен орган по защита на данните и националния надзорен орган на компетентната държава членка.

1.  Без да се засяга правото на информация по членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001, заявителите, чиито данни се съхраняват в централната система на ETIAS, биват информирани в момента на събиране на данните им относно процедурите за упражняване на правата по членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и членове 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и относно координатите за връзка с длъжностното лице за защита на данните в Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейския надзорен орган по защита на данните и националния надзорен орган на компетентната държава членка.

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да упражни правата си по членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и по членове 15, 16, 17 и 18 от [Регламент (ЕС) 2016/679], всеки заявител има право да се обърне към централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS, компетентно за заявлението, които разглеждат искането и дават отговор по него.

За да упражни правата си по членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и по членове 15, 16, 17 и 18 от [Регламент (ЕС) 2016/679], всеки заявител има право да се обърне към централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS, компетентно за заявлението, които разглеждат искането и дават отговор по него в 14-дневен срок.

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако при разглеждането се установи, че данните, съхранявани в централната система на ETIAS, са фактически неточни или че са записани незаконосъобразно, централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната за заявлението държава членка поправя или заличава тези данни в централната система на ETIAS.

Ако при разглеждането се установи, че данните, съхранявани в централната система на ETIAS, са фактически неточни или че са записани незаконосъобразно, централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната за заявлението държава членка незабавно поправя или заличава тези данни в централната система на ETIAS.

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато централното звено на ETIAS или национално звено на ETIAS внася изменение в разрешение за пътуване по време на срока му на валидност, централната система на ETIAS осъществява посоченото в член 18 автоматизирано обработване, за да определи дали измененото досие на заявлението задейства съответствие съгласно член 18, параграфи 25. Ако автоматизираното обработване не установи съответствия, централната система на ETIAS издава изменено разрешение за пътуване със същата валидност като на първоначалното и уведомява заявителя. Ако автоматизираното обработване установи едно или няколко съответствия, националното звено на ETIAS на държавата членка на първо влизане, декларирана от заявителя съгласно член 15, параграф 2, буква й), оценява риска, свързан с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве, и решава дали да издаде изменено разрешение за пътуване или, ако установи, че условията за предоставянето му вече не са спазени, да отнеме разрешението за пътуване.

Когато централното звено на ETIAS или национално звено на ETIAS внася изменение в разрешение за пътуване по време на срока му на валидност въз основа на искане съгласно разпоредбите в настоящия параграф, централната система на ETIAS осъществява посоченото в член 18 автоматизирано обработване, за да определи дали измененото досие на заявлението задейства съответствие съгласно член 18, параграфи 25. Ако автоматизираното обработване не установи съответствия, централната система на ETIAS издава изменено разрешение за пътуване със същата валидност като на първоначалното и уведомява заявителя. Ако автоматизираното обработване установи едно или няколко съответствия съгласно член 22, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява риска, свързан с незаконната миграция, заплахата за сигурността или високия епидемичен риск и решава дали да издаде изменено разрешение за пътуване или, ако установи, че условията за предоставянето му вече не са спазени, да отнеме разрешението за пътуване.

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната за заявлението държава членка не е съгласно, че съхраняваните в централната система на ETIAS данни са фактически неточни или че са записани незаконосъобразно, то приема административно решение, с което на въпросното лице се обяснява незабавно в писмена форма защо звеното не е съгласно да поправи или заличи свързаните с лицето данни.

3.  Ако централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната за заявлението държава членка не е съгласно с твърдението, че съхраняваните в централната система на ETIAS данни са фактически неточни или че са записани незаконосъобразно, то приема административно решение, с което на въпросното лице се обяснява незабавно в писмена форма защо звеното не е съгласно да поправи или заличи свързаните с лицето данни.

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Личните данни, до които държава членка е осъществила достъп от централната система на ETIAS за целите, посочени в член 1, параграф 2, не се предават и не се предоставят на трети държави, международни организации или частноправни субекти, установени във или извън Съюза. Забраната се прилага и ако тези данни са допълнително обработени на национално равнище или между държавите членки.

2.  Личните данни, до които държава членка или Европол са осъществили достъп от централната система на ETIAS за целите, посочени в член 1, параграф 2, не се предават и не се предоставят на трети държави, международни организации или частноправни субекти, установени във или извън Съюза. Забраната се прилага и ако тези данни са допълнително обработени на национално равнище или между държавите членки.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 56 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Надзор от националния надзорен орган

Надзор от националните надзорни органи

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 56 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Всяка държава членка гарантира, че националният надзорен орган или органите, определени съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, следят за законосъобразността на обработването на личните данни в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 56 – параграф -1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a.  Всяка държава членка гарантира, че разпоредбите, приети в националното ѝ право за прилагане на Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат от нейните национални органи и по отношение на достъпа до ETIAS в съответствие с член 1, параграф 2.

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 56 – параграф -1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1б.  Наблюдението на законосъобразността на достъпа на националните органи на държавите членки до лични данни за целите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, се извършва от националните надзорни органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Надзорният орган или надзорните органи, определени по силата на член 51 от [Регламент (ЕС) 2016/679], вземат нужните мерки, така че най-малко на всеки четири години да се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти, на операциите по обработване на данни, осъществявани от националните звена на ETIAS.

1.  Надзорният орган или надзорните органи, определени по силата на член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679, вземат нужните мерки, така че най-малко на всеки четири години да се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти, на операциите по обработване на данни, осъществявани от националните звена на ETIAS. Докладът от одита се оповестява публично.

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки вземат нужните мерки за това техният надзорен орган да разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

2.  Държавите членки вземат нужните мерки за това техният надзорен орган да разполага с достатъчно ресурси и експертен опит, за да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 57 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Европейският надзорен орган по защита на данните е отговорен за това да следи дейностите на eu-LISA, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана по обработване на лични данни, свързани с ETIAS, и да гарантира, че тези дейности се осъществяват в съответствие с Регламент (ЕС) № 45/2001 и с настоящия регламент.

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейският надзорен орган по защита на данните взема нужните мерки, така че най-малко на всеки четири години да се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти, на дейностите на eu-LISA и на централното звено на ETIAS по обработване на лични данни. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията и държавите членки. На eu-LISA и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана се предоставя възможност да направят коментари, преди докладите им да бъдат приети.

Европейският надзорен орган по защита на данните взема нужните мерки, така че най-малко на всеки четири години да се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти, на дейностите на eu-LISA и на централното звено на ETIAS по обработване на лични данни. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията и държавите членки и се оповестява публично. На eu-LISA и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана се предоставя възможност да направят коментари преди приемането на доклада от одита.

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните работи в тясно сътрудничество с националните надзорни органи по отношение на конкретни въпроси, за които е необходимо участие на национално равнище, по-специално ако самият той или национален надзорен орган установи значително разминаване между практиките на държавите членки или предаване на лични данни по комуникационните канали на ETIAS, което може да е незаконосъобразно, или в контекста на въпроси, повдигнати от един или няколко национални надзорни органа във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия регламент.

1.  В съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) 2017/XX... [ново предложение за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001] Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи, в рамките на съответните си правомощия, си сътрудничат активно в рамките на отговорностите за осигуряване на координиран надзор на ETIAS. Това включва тясно сътрудничество по отношение на конкретни въпроси, за които е необходимо участие на национално равнище, по-специално ако самият той или национален надзорен орган установи значително разминаване между практиките на държавите членки или предаване на лични данни по комуникационните канали на ETIAS, което може да е незаконосъобразно, или в контекста на въпроси, повдигнати от един или няколко национални надзорни органа във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия регламент.

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случаите по параграф 1 Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи, компетентни да упражняват надзор върху защитата на данните, могат, според нуждите и като действат в рамките на съответните си правомощия, да обменят релевантна информация, да си оказват помощ при извършването на одити и проверки, да проучват затрудненията при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, да разглеждат проблемите, свързани с осъществяването на независим надзор или с упражняването на правата на субектите на данни, да изготвят съгласувани предложения за съвместни решения на всякакви проблеми и да повишават осведомеността за правата на защита на данните.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи, компетентни да упражняват надзор върху защитата на данните, според нуждите и като действат в рамките на съответните си правомощия, обменят релевантна информация, оказват си помощ при извършването на одити и проверки, проучват затрудненията при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, разглеждат проблемите, свързани с осъществяването на независим надзор или с упражняването на правата на субектите на данни, изготвят съгласувани предложения за съвместни решения на всякакви проблеми и повишават осведомеността за правата на защита на данните.

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За тази цел надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните се срещат най-малко два пъти годишно в рамките на Комитета, създаден с [Регламент (ЕС) 2016/679]. Разходите за тези срещи се поемат от Комитета, създаден с [Регламент (ЕС) 2016/679]. На първата среща се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

3.  За тази цел надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните се срещат най-малко два пъти годишно в рамките на Комитета, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679. Разходите за тези срещи се поемат от Комитета, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679. На първата среща се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Посочените в параграфи 1 и 2 регистри се използват само за проверка на допустимостта на искането, за наблюдение на законосъобразността на обработката на данните и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. Единствено регистрите, съдържащи данни от неличен характер, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 81. На Европейския надзорен орган по защита на данните и на компетентните надзорни органи, отговарящи за наблюдението на законосъобразността на обработката на данните и на целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези регистри, за да могат да изпълняват служебните си задължения. Органът, отговарящ за проверката на допустимостта на искането, също има достъп до тези регистри за тази цел. Ако преследваните цели са други, личните данни, както и регистрите на исканията за справки с данни, съхранявани в централната система на ETIAS, се заличават от всички национални досиета и от досиетата на Европол след един месец, освен ако тези данни и регистри са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което са поискани от държава членка или от Европол.

4.  Посочените в параграфи 1 и 2 регистри се използват само за проверка на допустимостта на искането, за наблюдение на законосъобразността на обработката на данните и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. Регистрите са защитени с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават една година след изтичането на срока на съхранение, посочен в член 47, ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали. На Европейския надзорен орган по защита на данните и на компетентните надзорни органи, отговарящи за наблюдението на законосъобразността на обработката на данните и на целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези регистри, за да могат да изпълняват служебните си задължения. Органът, отговарящ за проверката на допустимостта на искането, също има достъп до тези регистри за тази цел. Ако преследваните цели са други, личните данни, както и регистрите на исканията за справки с данни, съхранявани в централната система на ETIAS, се заличават от всички национални досиета и от досиетата на Европол след един месец, освен ако тези данни и регистри са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което са поискани от държава членка или от Европол. Единствено регистрите, съдържащи данни от неличен характер, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 81.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  информация относно възможността заявление да бъде подадено от друго лице или от търговски посредник, както и относно възможността заявление да бъде подадено в делегациите на Европейския съюз в трети държави;

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  факта, че разрешението за пътуване е свързано с документа за пътуване, посочен във формуляра на заявлението, и следователно че изтичането на срока на валидност или всяка промяна на документа за пътуване ще доведе до невалидност или непризнаване на разрешението за пътуване при преминаването на границата;

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  факта, че заявителите носят отговорност за автентичността, пълнотата, точността и надеждността на подадените данни, както и за истинността и надеждността на направените изявления;

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  факта, че решенията по заявленията трябва да се съобщават на заявителя, че когато е приложимо, в тези решения трябва да се посочват основанията за отказ, на които те са взети, и че заявителите, чиито заявления са получили отказ, имат право да обжалват решението, както и информация за процедурата, която трябва да се следва в случай на обжалване, в това число пред кой компетентен орган и в какъв срок трябва да се подаде жалбата;

г)  факта, че решенията по заявленията трябва да се съобщават на заявителя, че в тези решения, когато е отказано разрешение за пътуване, трябва да се посочват основанията за този отказ и че заявителите, чиито заявления са получили отказ, имат право на правна защита, както и информация за процедурата, която трябва да се следва, за да се подаде заявление за правна защита, в това число пред кой компетентен орган и в какъв срок трябва да се подаде заявление за правна защита;

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  факта, че заявителите, получили отказ за разрешение за пътуване, имат възможност да подадат заявление за разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, както и условията и процедурите за това;

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква г б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  факта, че притежаването на разрешение за пътуване представлява условие за влизане на територията на държавите членки;

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  факта, че въведените в информационната система на ETIAS данни се използват за целите на управлението на границите, включително за проверки в базите данни, и че данните могат да се използват от държавите членки и Европол за целите на правоприлагането;

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква д б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  срока, за който ще се съхраняват данните;

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква д в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  правата на субектите на данни съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001, Регламент (ЕС) 2016/679, Регламент (ЕС) 2016/794 и Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква д г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дг)  координатите за връзка с бюрото за помощ, посочено в член 7, параграф 2, буква ге).

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, в сътрудничество с централното звено на ETIAS и с държавите членки, провежда успоредно с пускането в действие на ETIAS информационна кампания, която да информира гражданите на трети държави, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, относно задължението им при преминаване на външните граници да притежават валидно разрешение за пътуване.

Комисията, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, централното звено на ETIAS, надзорните органи, Европейския надзорен орган по защита на данните и с държавите членки, включително техните посолства в съответните трети държави, провежда успоредно с пускането в действие на ETIAS информационна кампания, която да информира гражданите на трети държави, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, относно задължението им при преминаване на външните граници да притежават валидно разрешение за пътуване.

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тази информационна кампания се провежда на официалните езици на държавите членки и, посредством разяснителните фишове, посочени в член 14, параграф 4, най-малко на един от официалните езици на държавите, чиито граждани попадат в приложното поле на настоящия регламент. Такива информационни кампании се провеждат редовно.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Инфраструктурите, които поддържат публичния уебсайт, мобилното приложение и портала за превозвачи, се хостват в звената на eu-LISA или в звената на Комисията. Тези инфраструктури се разпределят географски така, че да предоставят функциите, определени в настоящия регламент, в съответствие с условията за сигурност, наличност, качество и скорост съгласно параграф 3.

2.  Инфраструктурите, които поддържат публичния уебсайт, мобилното приложение и портала за превозвачи, се хостват в звената на eu-LISA или в звената на Комисията. Тези инфраструктури се разпределят географски така, че да предоставят функциите, определени в настоящия регламент, в съответствие с условията за сигурност, защита на данните и сигурност на данните, наличност, качество и скорост съгласно параграф 3. Списъкът на ETIAS за наблюдение се хоства в звено на eu-LISA.

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA отговаря за разработването на информационната система на ETIAS, както и за всяко разработване, необходимо за осигуряването на оперативна съвместимост между централната система на ETIAS и посочените в член 10 информационни системи.

eu-LISA отговаря за техническото разработване на информационната система на ETIAS, както и за всяко техническо разработване, необходимо за осигуряването на оперативна съвместимост между централната система на ETIAS и посочените в член 10 информационни системи.

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

еu-LISA определя проекта на физическата архитектура на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите спецификации и тяхното развитие по отношение на централната система и единните интерфейси, които се приемат от Управителния съвет след положително становище от Комисията. Освен това eu-LISA извършва всички необходими адаптации в Системата за влизане/излизане, ШИС, Евродак, ECRIS или ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост с ETIAS.

еu-LISA определя проекта на архитектурата на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите спецификации и тяхното развитие по отношение на централната система и националните единни интерфейси, които се приемат от Управителния съвет след положително становище от Комисията. Освен това eu-LISA извършва всички необходими адаптации в Системата за влизане/излизане, ШИС, Евродак, ECRIS или ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост с ETIAS.

Обосновка

Разработването на ИТ система за система, подобна на ETIAS, далеч надхвърля физическата архитектура, като обхваща и други въпроси, като функционална или логическа архитектура, както и модел за данни, като всички те са част от разработването на системата.

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA разработва и внедрява централната система, националните единни интерфейси и комуникационната инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и след приемането от Комисията на мерките, предвидени в член 15, параграфи 2 и 4, член 16, параграф 4, член 28, параграф 5, член 39, параграф 3, член 40, параграф 2 и член 72, параграфи 1 и 4.

eu-LISA разработва и внедрява централната система, националните единни интерфейси и комуникационната инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и след приемането от Комисията на мерките, предвидени в член 15, параграфи 2 и 4, член 16, параграф 4, член 28, параграф 5, член 39, параграф 3, член 40, параграф 2 и член 72, параграфи 1 и 4. eu-LISA също така определя проекта на физическата архитектура и се занимава с техническото управление на списъка на ETIAS за наблюдение.

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 3 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на технически спецификации, провеждането на изпитвания и цялостната координация на проекта.

Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на технически спецификации, провеждането на изпитвания и цялостната координация на проекта. eu-LISA извършва и поддържа оценка на риска за сигурност на информацията и спазва принципа на защита на данните още при проектирането и по подразбиране.

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  През фазата на проектиране и разработване се създава Съвет за програмно управление, състоящ се от най-много десет членове. Той се състои от шестима членове, определени от Управителния съвет на eu-LISA измежду неговите членове или заместниците им, председателя на Консултативната група за ETIAS и Системата за влизане/излизане, посочена в член 80, един член, представляващ eu-LISA и определен от нейния изпълнителен директор, един член, представляващ Европейската агенция за гранична и брегова охрана и определен от нейния изпълнителен директор, и един член, определен от Комисията. Членовете, определени от Управителния съвет на eu-LISA, се избират единствено от държавите членки, които съгласно законодателството на Съюза са изцяло обвързани от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от eu-LISA, и които участват в ETIAS. Съветът за програмно управление заседава веднъж месечно. Той осигурява подходящо управление на фазата на проектиране и разработване на ETIAS. Съветът за програмно управление представя на Управителния съвет ежемесечни писмени доклади относно напредъка на проекта. Той не разполага с правомощия за вземане на решения, нито с мандат да представлява членовете на Управителния съвет.

4.  През фазата на проектиране и разработване се създава Съвет за програмно управление, състоящ се от най-много единадесет членове. Той се състои от шестима членове, определени от Управителния съвет на eu-LISA измежду неговите членове или заместниците им, председателя на Консултативната група за ETIAS и Системата за влизане/излизане, посочена в член 80, един член, представляващ eu-LISA и определен от нейния изпълнителен директор, един член, представляващ Европейската агенция за гранична и брегова охрана и определен от нейния изпълнителен директор, един член, определен от Европейския надзорен орган по защита на данните, и един член, определен от Комисията. Членовете, определени от Управителния съвет на eu-LISA, се избират единствено от държавите членки, които съгласно законодателството на Съюза са изцяло обвързани от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от eu-LISA, и които участват в ETIAS. Съветът за програмно управление заседава веднъж месечно. Той осигурява подходящо управление на фазата на проектиране и разработване на ETIAS. Съветът за програмно управление представя на Управителния съвет ежемесечни писмени доклади относно напредъка на проекта. Той не разполага с правомощия за вземане на решения, нито с мандат да представлява членовете на Управителния съвет.

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След пускането в действие на ETIAS eu-LISA отговаря за техническото управление на централната система и на националните единни интерфейси. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и след анализ на разходите и ползите, за това винаги да се използва най-добрата налична технология. eu-LISA отговаря и за техническото управление на комуникационната инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси, както и за публичния уебсайт, приложението за мобилни устройства, услугата за електронна поща, защитената услуга за създаване на профил, портала за превозвачи, уеб услугата и софтуера за обработване на заявленията, посочени в член 6.

След пускането в действие на ETIAS eu-LISA отговаря за техническото управление на централната система, на националните единни интерфейси, както и на списъка на ETIAS за наблюдение. eu-LISA също така отговаря за всички технически изпитвания, необходими за изготвянето и актуализирането на правилата на ETIAS за проверките. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и след анализ на разходите и ползите, че винаги се използва най-добрата налична технология. eu-LISA отговаря и за техническото управление на комуникационната инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси, както и за публичния уебсайт, приложението за мобилни устройства, услугата за електронна поща, защитената услуга за създаване на профил, портала за превозвачи, уеб услугата и софтуера за обработване на заявленията, посочени в член 6.

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, eu-LISA прилага подходящи правила за професионалната тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на всички свои служители, които работят с данни, съхранявани в централната система на ETIAS. Това задължение е в сила и след като служителите напуснат длъжността си или работата си, както и след прекратяване на дейността им.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, eu-LISA прилага подходящи правила за професионалната тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на всички свои служители, включително на подизпълнителите, които работят с данни, съхранявани в централната система на ETIAS. Това задължение е в сила и след като служителите напуснат длъжността си или работата си, както и след прекратяване на дейността им.

Изменение     313

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  eu-LISA осъществява също така задачи, свързани с предоставянето на обучение по техническото използване на информационната система на ETIAS.

3.  eu-LISA осъществява също така задачи, свързани с предоставянето на обучение по техническото използване на информационната система на ETIAS, както и относно мерките за подобряване на качеството на данните в ETIAS.

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 65 — параграф 1 — буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  създаването и функционирането на централното звено на ETIAS;

а)  създаването и функционирането на централното звено на ETIAS и неговата информационна сигурност;

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди да получат разрешение за обработване на данните, записвани в централната система на ETIAS, служителите на централното звено на ETIAS, които имат право на достъп до централната система на ETIAS, преминават подходящо обучение за сигурността на данните и за правилата за защита на данните, и по-специално за съответните основни права.

2.  Преди да получат разрешение за обработване на данните, записвани в централната система на ETIAS, служителите на централното звено на ETIAS, които имат право на достъп до централната система на ETIAS, преминават подходящо обучение за сигурността на данните и за правилата за защита на данните, и по-специално за съответните основни права. Те преминават също и предоставяното от eu-LISA обучение по техническото използване на информационната система на ETIAS, както и обучение относно мерките за подобряване на качеството на данните в ETIAS.

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  организацията, управлението, функционирането и поддръжката на националните звена на ETIAS за разглеждане на заявления за разрешение за пътуване, отхвърлени при автоматичното обработване, и за вземане на решение по тези заявления;

б)  организацията, управлението, функционирането и поддръжката на националните звена на ETIAS, натоварени с разглеждането на заявления за разрешение за пътуване, довели до едно или повече съответствия при автоматичното обработване на заявленията, за вземане на решение по тези заявления и за изготвяне на становище по време на справката;

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  гарантирането, че всеки орган, който има право на достъп до информационната система на ETIAS, предприема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент, включително и необходимите мерки за гарантиране на зачитането на основните права и сигурността на данните.

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преди да получат разрешение за обработване на данните, записвани в централната система на ETIAS, служителите на националните звена на ETIAS, които имат право на достъп до информационната система на ETIAS, преминават подходящо обучение за сигурността на данните и за правилата за защита на данните, и по-специално за съответните основни права.

3.  Преди да получат разрешение за обработване на данните, записвани в централната система на ETIAS, служителите на националните звена на ETIAS, които имат право на достъп до информационната система на ETIAS, преминават подходящо обучение за сигурността на данните и за правилата за защита на данните, и по-специално за съответните основни права. Те преминават също и предоставяното от eu-LISA обучение по техническото използване на информационната система на ETIAS, както и обучение относно мерките за подобряване на качеството на данните в ETIAS.

Изменение    319

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европол осигурява обработването на запитванията, посочени в член 18, параграф 2, буква й) и параграф 4, и съответното адаптиране на информационната си система.

1.  Европол осигурява обработването на запитванията, посочени в член 18, параграф 2, буква й) и параграф 4, и съответното адаптиране на информационните си системи.

Изменение    320

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европол отговаря за създаването на списъка на ETIAS за наблюдение съгласно член 29.

2.  Европол отговаря за управлението на списъка на ETIAS за наблюдение съгласно член 29.

Изменение    321

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европол отговаря за предоставянето на становище след искане за справка съгласно член 26.

3.  Европол отговаря за предоставянето на становище след искане за справка съгласно член 25.

Изменение    322

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕС) 2016/399

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да притежават валидна виза, ако тя се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, или валидно разрешение за пътуване, ако то се изисква съгласно [Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им], с изключение на случаите, когато притежават валидно разрешение за пребиваване или валидна виза за дългосрочно пребиваване;“

б)  да притежават валидна виза, ако тя се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, или разрешение за пътуване, валидно поне до деня на влизане на територията на държавите членки, ако то се изисква съгласно [Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им], с изключение на случаите, когато притежават валидно разрешение за пребиваване или валидна виза за дългосрочно пребиваване;“

Изменение    323

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС) 2016/399

Член 6 – параграф 1 – алинеи 1 а и 1 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) добавят се следните алинеи:

 

„За преходен период, установен съгласно член 72, параграфи 1 и 2 от [Регламент за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], използването на ETIAS не е задължително и не се прилага изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване. Граничните служители информират преминаващите външните граници граждани на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, че след изтичането на преходния период са длъжни да притежават валидно разрешение за пътуване. За тази цел граничните служители раздават обща брошура на тази категория пътуващи съгласно посоченото в член 72, параграф 3 от [Регламент за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)].

 

През гратисния период, установен съгласно член 72, параграфи 4 и 5 от [Регламент за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], граничните служители по изключение разрешават на гражданите на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване и които не притежават такова разрешение, да преминават външните граници, ако отговарят на всички останали условия, предвидени в настоящия член, и ако преминават външните граници на държавите членки за пръв път след изтичането на преходния период, посочен в член 72, параграфи 1 и 2 от [Регламент за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)]. Граничните служители уведомяват гражданите на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, относно задължението да притежават валидно разрешение за пътуване в съответствие с настоящия член.“

Обосновка

Тези разпоредби са предвидени в Регламента за ETIAS. Те обаче трябва да бъдат включени и в Кодекса на шенгенските граници, тъй като уреждат дерогации от посочените в този Кодекс условия за влизане.

Изменение    324

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През първите шест месеца от датата на пускане в действие на ETIAS използването на тази система не е задължително и не се прилага изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване. Комисията може да приеме делегиран акт в съответствие с член 78, за да удължи този период най-много с още шест месеца.

1.  През първите шест месеца от датата на пускане в действие на ETIAS използването на тази система не е задължително и не се прилага изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване. Комисията може да приеме делегиран акт в съответствие с член 78, за да удължи този период най-много с още дванадесет месеца.

Изменение    325

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  През този шестмесечен период граничните служители информират преминаващите външните граници граждани на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, че след изтичането на шестмесечния период са длъжни да притежават валидно разрешение за пътуване. За целта граничните служители раздават обща брошура на тази категория пътуващи.

2.  През този шестмесечен период граничните служители информират преминаващите външните граници граждани на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, че след изтичането на шестмесечния период са длъжни да притежават валидно разрешение за пътуване. За целта граничните служители раздават обща брошура на тази категория пътуващи. Такива брошури се предоставят и от посолствата на държавите членки и делегациите на Съюза в държавите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

Изменение    326

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Общата брошура се изготвя от Комисията. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2, и съдържа поне информацията, посочена в член 61. Брошурата се формулира ясно и просто и е налична на език, който съответното лице разбира или който с основание може да се предполага, че лицето разбира.

3.  Общата брошура се изготвя от Комисията. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2, и съдържа поне информацията, посочена в член 61. Брошурата се формулира ясно и просто и е налична на всички официални езици на държавите членки и най-малко на един от официалните езици на всяка трета държава, чиито граждани попадат в приложното поле на настоящия регламент.

Изменение    327

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  гражданство, пол и дата на раждане на заявителя;

б)  гражданство, пол и година на раждане на заявителя;

Изменение    328

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  образование;

заличава се

Обосновка

С цел постигане на съответствие със заличаването на член 15, точка 2, буква з).

Изменение    329

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  настояща професия (област), длъжност;

заличава се

Обосновка

С цел постигане на съответствие със заличаването на член 15, точка 2, буква и).

Изменение    330

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 eu-LISA създава, внедрява и хоства централно хранилище, съдържащо посочените в параграф 1 данни, които не позволяват да се установи самоличността на лицата и дават възможност на органите, посочени в параграф 1, да получат доклади и статистическа, които могат да бъдат адаптирани спрямо нуждите, с цел да се подобри оценката на рисковете, свързани с незаконната миграция, сигурността и здравето, да се увеличи ефикасността на граничните проверки, да се подпомогне работата на централното звено на ETIAS, което обработва заявленията за разрешения за пътуване, и да се съдейства за разработването на основана на факти политика на Съюза в областта на миграцията. Хранилището съдържа също така ежедневна статистика за данните, посочени в параграф 4. Достъпът до централното хранилище се предоставя чрез защитен достъп през S-TESTA с контрол на достъпа и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и статистика.

2.  За целите на параграф 1 eu-LISA, в съответствие с принципите на защита на данните при проектирането и по подразбиране, създава, внедрява и хоства централно хранилище, съдържащо посочените в параграф 1 данни, които не позволяват да се установи самоличността на лицата и дават възможност на органите, посочени в параграф 1, да получат доклади и статистическа, които могат да бъдат адаптирани спрямо нуждите, с цел да се подобри оценката на риска, свързан с незаконната миграция, заплахите за сигурността и високите епидемични рискове, да се увеличи ефикасността на граничните проверки, да се подпомогне работата на централното звено на ETIAS, което обработва заявленията за разрешения за пътуване, и да се съдейства за разработването на основана на факти политика на Съюза в областта на миграцията. Хранилището съдържа също така ежедневна статистика за данните, посочени в параграф 4. Достъпът до централното хранилище се предоставя чрез защитен достъп през S-TESTA с контрол на достъпа и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и статистика.

В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2, се приемат подробни правила относно функционирането на централното хранилище и правилата за защита и сигурност на данните, приложими към това хранилище.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 78 във връзка с правилата относно функционирането на централното хранилище, като се отчита управлението на риска за сигурността на информацията и защитата на данните още при проектирането и по подразбиране.

Изменение    331

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяко тримесечие eu-LISA публикува статистически данни за информационната система на ETIAS, в които по-специално се посочват броят и гражданството на заявителите, на които е отказано разрешение за пътуване, включително основанията за отказ, и на гражданите на трети държави, чието разрешение за пътуване е било отменено или отнето.

4.  Всяко тримесечие eu-LISA публикува статистически данни за информационната система на ETIAS, в които по-специално се посочват броят и гражданството на заявителите, на които е предоставено или отказано разрешение за пътуване, включително основанията за отказ, и на гражданите на трети държави, чието разрешение за пътуване е било отменено или отнето.

Изменение    332

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В края на всяка година статистическите данни се компилират под формата на тримесечни статистически отчети за тази година.

5.  В края на всяка година статистическите данни се компилират под формата на годишен отчет за същата година. Докладът се публикува и се предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и надзорните органи.

Изменение    333

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  По искане на Комисията eu-LISA ѝ предоставя статистически данни относно специфични аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, както и статистика в съответствие с параграф 3.

6.  По искане на Комисията, Европейския парламент и Съвета eu-LISA им предоставя статистически данни относно специфични аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, както и статистика в съответствие с параграф 3.

Изменение    334

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите, извършени във връзка с разработването на информационната система на ETIAS, интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването с националния единен интерфейс, както и във връзка с хостинга на националния единен интерфейс, създаването на централното звено и националните звена на ETIAS и функционирането на ETIAS, се поемат от общия бюджет на Съюза.

Разходите, извършени във връзка с разработването на информационната система на ETIAS, интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването с националния единен интерфейс, както и във връзка с хостинга на националния единен интерфейс, създаването на централното звено и националните звена на ETIAS, поддържането и функционирането на ETIAS, включително разходите за персонал на националните звена на ETIAS, се поемат от общия бюджет на Съюза. eu-LISA трябва да обръща особено внимание на риска от увеличаване на разходите и да гарантира достатъчен контрол по отношение на изпълнителите.

Изменение    335

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изключват се следните разходи:

заличава се

а)  разходи на държавите членки за управление на проекта (срещи, командировки, офиси);

 

б)  разходи за хостинг на националните системи (пространство, изпълнение, електроенергия, охлаждане);

 

в)  разходи за функциониране на националните системи (договори с оператори и договори за поддръжка);

 

г)  разходи за адаптиране на съществуващите гранични проверки;

 

д)  разходи за проектиране, разработване, изпълнение, функциониране и поддръжка на националните комуникационни мрежи;

 

Изменение    336

Предложение за регламент

Член 74 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки получават финансова подкрепа за разходите, извършени във връзка с допълнителните им отговорности съгласно член 66. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 78 за определянето на тази финансова подкрепа.

Изменение    337

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана, eu-LISA, Европол, националните надзорни органи, Европейският надзорен орган по защита на данните и органите, които участват в Съвета на ETIAS по етика, получават подходящо допълнително финансиране и необходимия персонал за изпълнение на задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент.

Изменение    338

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Генерираните от ETIAS приходи представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012.

Генерираните от ETIAS приходи представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012. Всички приходи, останали след покриването на разходите за развитие на ETIAS и на постоянните ѝ разходи за функциониране и поддръжка, се превеждат в полза на бюджета на Съюза.

Изменение    339

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Централното звено на ETIAS и държавите членки уведомяват eu-LISA за компетентните органи по член 11, които имат достъп до информационната система на ETIAS.

Централното звено на ETIAS и държавите членки уведомяват Комисията и eu-LISA за компетентните органи по член 11, които имат достъп до информационната система на ETIAS.

Изменение    340

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от три месеца от датата на пускане в действие на ETIAS съгласно член 77 в Официален вестник на Европейския съюз се публикува консолидиран списък на тези органи. Ако списъкът бъде изменен, eu-LISA публикува актуализиран консолидиран списък веднъж годишно.

заличава се

Изменение    341

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за своите оправомощени органи, посочени в член 43, и я уведомяват незабавно за всяко изменение във връзка с тях.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията и eu-LISA за своите оправомощени органи, посочени в член 43, и ги уведомяват незабавно за всяко изменение във връзка с тях.

Изменение    342

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията предоставя информацията, съобщена с уведомленията по параграф 1, на разположение на държавите членки и обществеността посредством постоянно актуализиран публичен уебсайт.

5.  Комисията публикува информацията, съобщена с уведомленията по параграфи