Postup : 2016/0357A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0322/2017

Předložené texty :

A8-0322/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0307

ZPRÁVA     ***I
PDF 1801kWORD 226k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Kinga Gál

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0731),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0466/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů, které bylo přijato dne 14. září 2017 a kterým byl Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci zmocněn k rozdělení výše uvedeného návrhu Komise a k vypracování dvou samostatných legislativních zpráv na základě tohoto návrhu,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0322/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Právní východisko 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vypouští se

Odůvodnění

O stanovisku evropského inspektora ochrany údajů se hovoří v bodě odůvodnění 46.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Systém ETIAS by měl zavést cestovní povolení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku vlastnit při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), které umožní určit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Držení platného cestovního povolení by mělo být novou podmínkou pro vstup na území členských států, avšak pouhé držení cestovního povolení by nemělo automaticky opravňovat ke vstupu.

(9)  Systém ETIAS by měl zavést cestovní povolení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku vlastnit při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), které umožní určit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje riziko nelegální migrace, hrozbu pro bezpečnost nebo vysoké epidemické riziko. Cestovní povolení tudíž představuje rozhodnutí, které uvádí, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje takováto rizika. Jako takové se cestovní povolení svou povahou liší od víza, jelikož nevyžaduje více informací a nezatěžuje žadatele více než vízum. Držení platného cestovního povolení by mělo být novou podmínkou pro vstup na území členských států, avšak pouhé držení cestovního povolení by nemělo automaticky opravňovat ke vstupu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Systém ETIAS by měl přispět ke zjednodušení hraničních kontrol prováděných pohraniční stráží na hraničních přechodech na vnějších hranicích a zajistit koordinované a harmonizované posouzení státních příslušníků třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří mají v úmyslu navštívit schengenský prostor. Kromě toho by měl umožnit lépe informovat žadatele o jejich způsobilosti k návštěvě schengenského prostoru. Kromě toho by měl systém ETIAS rovněž přispívat ke zjednodušení hraničních kontrol tím, že se sníží počet případů odepření vstupu na vnějších hranicích.

(11)  Systém ETIAS by měl přispět ke zjednodušení hraničních kontrol prováděných pohraniční stráží na hraničních přechodech na vnějších hranicích a zajistit koordinované a harmonizované posouzení státních příslušníků třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří mají v úmyslu navštívit schengenský prostor. Kromě toho by měl umožnit lépe informovat žadatele o jejich způsobilosti k návštěvě schengenského prostoru. Kromě toho by měl systém ETIAS rovněž přispívat ke zjednodušení hraničních kontrol tím, že se sníží počet případů odepření vstupu na vnějších hranicích, a tím, že bude příslušníkům pohraniční stráže poskytovat určité další informace týkající se poznámek, které vyplynuly z manuálního posuzování žádosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Systém ETIAS by měl rovněž podporovat cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání, o pohřešovaných osobách, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol. Za tímto účelem by měl systém ETIAS provádět automatizované zpracování souborů žádostí porovnáním s příslušnými záznamy v SIS. Toto zpracování se bude provádět pro účely podpory SIS. Stejně tak by měla být v SIS uložena jakákoli shoda vyplývající z tohoto srovnání.

(12)  Systém ETIAS by měl rovněž podporovat cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahuje zákaz vstupu, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol, zvláštních kontrol [nebo vyšetřovacích kontrol]; Za tímto účelem by měl systém ETIAS provádět automatizované zpracování souborů žádostí porovnáním s příslušnými záznamy v SIS. Toto zpracování se bude provádět pro účely podpory SIS. Stejně tak by měla být v SIS uložena jakákoli shoda vyplývající z tohoto srovnání.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Ústřední jednotka ETIAS by měla být součástí Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Ústřední jednotka ETIAS by měla odpovídat za ověřování žádostí o cestovní povolení, které byly zamítnuty během automatizovaného zpracování, s cílem určit, zda osobní údaje žadatele souhlasí s osobními údaji osoby, u níž byla nalezena shoda, za prověřovací pravidla a za provádění pravidelných auditů týkajících se zpracovávání žádostí. Ústřední jednotka ETIAS by měla fungovat v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

(14)  Ústřední jednotka ETIAS by měla být součástí Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Ústřední jednotka ETIAS by měla odpovídat za ověřování žádostí o cestovní povolení, pokud automatizované zpracování vykázalo jednu či více shod, s cílem určit, zda osobní údaje žadatele souhlasí s osobními údaji osoby, u níž byla nalezena shoda, a za prověřovací pravidla. Ústřední jednotka ETIAS by měla fungovat v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Každý členský stát by měl vytvořit národní jednotku ETIAS, která bude odpovědná zejména za posouzení a rozhodnutí o tom, zda cestovní povolení vydat, nebo zamítnout. Národní jednotky ETIAS by měly pro účely posuzování žádostí spolupracovat mezi sebou navzájem a s Europolem. Národní jednotka ETIAS by měla fungovat v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

(15)  Každý členský stát by měl vytvořit národní jednotku ETIAS, která bude odpovědná zejména za posouzení a rozhodnutí o tom, zda cestovní povolení vydat, zamítnout, zrušit nebo vzít zpět. Národní jednotky ETIAS by měly pro účely posuzování žádostí spolupracovat mezi sebou navzájem a s Europolem. Národní jednotka ETIAS by měla fungovat v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Ke splnění těchto cílů by měl systém ETIAS poskytnout formulář žádosti online, v němž by měl žadatel uvést informace o své totožnosti, cestovním dokladu, místě pobytu, kontaktní údaje, informace o vzdělání a současném zaměstnání, o tom, zda je nebo není rodinným příslušníkem občana EU nebo státního příslušníka třetí země, který využívá volného pohybu bez pobytové karty, a pokud je žadatel nezletilou osobou, informace o totožnosti odpovědné osoby a odpovědi na soubor základních otázek (skutečnost, zda žadatel trpí nějakým onemocněním s epidemickým potenciálem podle definice v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace či jinou infekční nebo nakažlivou parazitickou nemocí, záznamy v rejstřících trestů, přítomnost ve válečných oblastech, rozhodnutí o navrácení na hranice / příkazy k opuštění území). Přístup ke zdravotním údajům žadatelů by měl být povolen pouze za účelem určení toho, zda představují hrozbu pro veřejné zdraví.

(16)  Ke splnění těchto cílů by měl systém ETIAS poskytnout formulář žádosti online, v němž by měl žadatel uvést informace o své totožnosti, cestovním dokladu, místě pobytu, kontaktní údaje, informace o tom, zda je nebo není rodinným příslušníkem občana EU nebo státního příslušníka třetí země, který využívá volného pohybu bez pobytové karty, a pokud je žadatel nezletilou osobou, informace o totožnosti odpovědné osoby a odpovědi na soubor základních otázek (záznamy v rejstřících trestů, přítomnost ve válečných oblastech, rozhodnutí o navrácení na hranice / příkazy k opuštění území).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Systém ETIAS by měl přijímat žádosti vložené jménem žadatele v případech, kdy cestující sám není schopen žádost vytvořit, a to z jakéhokoli důvodu. V takových případech by měla žádost podávat třetí osoba zmocněná cestujícím nebo právně odpovědná za cestujícího za předpokladu, že je totožnost této osoby uvedena ve formuláři žádosti.

(17)  Systém ETIAS by měl přijímat žádosti vložené jménem žadatele v případech, kdy cestující sám není schopen žádost vytvořit, a to z jakéhokoli důvodu. V takových případech by měla žádost podávat třetí osoba zmocněná cestujícím, včetně obchodních zprostředkovatelů, nebo právně odpovědná za cestujícího za předpokladu, že je totožnost této osoby uvedena ve formuláři žádosti. Komise by měla zajistit, aby obchodní zprostředkovatelé podávající žádost jménem žadatelů poskytovali tuto službu svým zákazníkům pouze s účtováním vzniklých nákladů, nikoli za účelem zisku.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za účelem dokončení žádosti by se ode všech žadatelů starších 18 let mělo požadovat uhrazení poplatku. Platba by se měla uskutečnit prostřednictvím bankovního nebo finančního zprostředkovatele. Údaje požadované pro zajištění elektronické platby by měly být poskytnuty pouze bankovnímu nebo finančnímu zprostředkovateli spravujícímu tyto finanční transakce a nejsou součástí údajů v systému ETIAS.

(18)  Za účelem dokončení žádosti by se od žadatelů mělo požadovat uhrazení poplatku za cestovní povolení. Platba by se měla uskutečnit prostřednictvím bankovního nebo finančního zprostředkovatele. Údaje požadované pro zajištění elektronické platby by měly být poskytnuty pouze bankovnímu nebo finančnímu zprostředkovateli spravujícímu tyto finanční transakce a nejsou součástí údajů v systému ETIAS.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Osobní údaje poskytnuté žadatelem by měl systém ETIAS zpracovávat výhradně za účelem předběžného ověření kritérií způsobilosti stanovených v nařízení (EU) 2016/39924 a posouzení toho, zda je pravděpodobné, že daný žadatel bude nelegálně migrovat, a zda by vstup daného žadatele do Unie mohl ohrožovat bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii.

(20)  Osobní údaje poskytnuté žadatelem by měl systém ETIAS zpracovávat výhradně za účelem předběžného ověření kritérií způsobilosti stanovených v nařízení (EU) 2016/399 a posouzení toho, zda je pravděpodobné, že daný žadatel bude nelegálně migrovat, a zda by vstup daného žadatele do Unie mohl ohrožovat bezpečnost nebo představovat vysoké epidemické riziko v Unii.

_________________

_________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Toto srovnání by mělo probíhat automatizovaně. Kdykoli toto srovnání odhalí, že v žádostech existuje shoda mezi jakýmikoli osobními údaji nebo jejich kombinací a záznamem nebo souborem obsaženým ve výše uvedených informačních systémech nebo osobními údaji obsaženými v kontrolním seznamu ETIAS nebo rizikovými ukazateli, měl by danou žádost manuálně zpracovat operátor v národní jednotce ETIAS členského státu deklarovaného prvního vstupu. Posouzení provedené národní jednotkou ETIAS by mělo vést k rozhodnutí o vydání či nevydání cestovního povolení.

(22)  Toto srovnání by mělo probíhat automatizovaně. Kdykoli toto srovnání odhalí, že v žádostech existuje shoda mezi jakýmikoli osobními údaji nebo jejich kombinací a záznamem nebo souborem obsaženým ve výše uvedených informačních systémech nebo osobními údaji obsaženými v kontrolním seznamu ETIAS nebo rizikovými ukazateli, měl by danou žádost manuálně zpracovat operátor v národní jednotce ETIAS odpovědného členského státu. Posouzení provedené národní jednotkou ETIAS by mělo vést k rozhodnutí o vydání či nevydání cestovního povolení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, by měli mít právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku by se měla provádět v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

(24)  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, by měli mít právo na účinnou právní ochranu. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Prověřovací pravidla by se měla používat pro analýzu souboru žádosti tím, že umožní srovnání údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústřední systému ETIAS se specifickými rizikovými ukazateli, které odpovídají dříve zjištěným rizikům s ohledem na bezpečnost, nelegální migraci nebo veřejné zdraví. Kritéria použitá pro vymezení zmíněných specifických rizikových ukazatelů by se za žádných okolností neměla zakládat na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

(25)  Prověřovací pravidla by se měla používat pro analýzu souboru žádosti tím, že umožní srovnání údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústředním systému ETIAS se specifickými rizikovými ukazateli, které odpovídají dříve zjištěným rizikům s ohledem na bezpečnost, nelegální migraci nebo vysoké epidemické riziko. Kritéria použitá pro vymezení zmíněných specifických rizikových ukazatelů by se za žádných okolností neměla zakládat na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Měl by být zřízen kontrolní seznam ETIAS pro určení souvislostí mezi údaji v jednom souboru žádosti ETIAS a informacemi týkajícími se osob, jež jsou podezřelé ze spáchání závažného trestného činu nebo teroristického činu nebo u nichž se má na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů za to, že závažný trestný čin nebo teroristický čin spáchají. Kontrolní seznam ETIAS by měl být součástí údajů zpracovávaných Europolem v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/794 a v souladu s integrovanou koncepcí správy údajů Europolu, kterou se uvedené nařízení provádí. Při poskytování informací Europolu by členské státy měly mít možnost určit účel nebo účely, pro něž se informace zpracovávají, včetně možnosti omezit toto zpracování na kontrolní seznam ETIAS.

(26)  Měl by být zřízen kontrolní seznam ETIAS pro určení souvislostí mezi údaji v jednom souboru žádosti ETIAS a informacemi týkajícími se osob, jež jsou jedním nebo více členskými státy podezřívány ze spáchání závažného trestného činu nebo teroristického činu nebo u nichž se má na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů založených na celkovém posouzení dané osoby, zejména na základě trestných činů spáchaných v minulosti, za to, že teroristický čin spáchají. Kontrolní seznam ETIAS by měl být součástí údajů zpracovávaných Europolem v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/794 a v souladu s integrovanou koncepcí správy údajů Europolu, kterou se uvedené nařízení provádí. Při poskytování informací Europolu by členské státy měly mít možnost určit účel nebo účely, pro něž se informace zpracovávají, včetně možnosti omezit toto zpracování na kontrolní seznam ETIAS.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Neustále vznikající nové formy bezpečnostních hrozeb, nové formy nelegální migrace a hrozby pro veřejné zdraví vyžadují účinné reakce a je třeba proti nim bojovat pomocí moderních prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky obnáší zpracovávání velkého množství osobních údajů, měly by být zavedeny vhodné záruky k tomu, aby se zásahy do práva na soukromí a práva na ochranu osobních údajů omezily na to, co je v demokratické společnosti nezbytné.

(27)  Neustále vznikající nové formy bezpečnostních hrozeb, nové formy nelegální migrace a vysoká epidemická rizika vyžadují účinné reakce a je třeba proti nim bojovat pomocí moderních prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky obnáší zpracovávání velkého množství osobních údajů, měly by být zavedeny vhodné záruky k tomu, aby se zásahy do práva na soukromí a práva na ochranu osobních údajů omezily na to, co je v demokratické společnosti nezbytné.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Vydaná cestovní povolení by měla být prohlášena za neplatná nebo zrušena, jakmile je zřejmé, že podmínky pro jejich vydání nebyly v době jejich vydání splněny, nebo již nejsou splněny. Zejména pokud je pro odepření vstupu nebo pro nahlášený ztracený či odcizený cestovní dokument vytvořen nový záznam v SIS, SIS by měl informovat ústřední systém ETIAS, který by měl následně ověřit, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení. V takovém případě by měla být okamžitě informována národní jednotka ETIAS toho členského státu, který vytvořil záznam, a měla by dané cestovní povolení zrušit. Podle podobného přístupu se nové prvky zanesené na kontrolní seznam ETIAS porovnají se soubory žádostí uloženými v systému ETIAS s cílem ověřit, zda daný nový prvek odpovídá platnému cestovnímu povolení. V takovém případě by měla národní jednotka ETIAS členského státu prvního vstupu tuto shodu posoudit a v případě potřeby dané cestovní povolení zrušit. Měla by být rovněž stanovena možnost zrušit cestovní povolení na žádost žadatele.

(29)  Vydaná cestovní povolení by měla být prohlášena za neplatná nebo zrušena, jakmile je zřejmé, že podmínky pro jejich vydání nebyly v době jejich vydání splněny, nebo již nejsou splněny. Zejména pokud je pro odepření vstupu vytvořen nový záznam v SIS, SIS by měl informovat ústřední systém ETIAS, který by měl následně ověřit, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení. V takovém případě by měla být okamžitě informována národní jednotka ETIAS toho členského státu, který vytvořil záznam, a měla by dané cestovní povolení zrušit. Podle podobného přístupu se nové prvky zanesené na kontrolní seznam ETIAS porovnají se soubory žádostí uloženými v systému ETIAS s cílem ověřit, zda daný nový prvek odpovídá platnému cestovnímu povolení. V takovém případě by měla národní jednotka ETIAS odpovědného členského státu tuto shodu posoudit a v případě potřeby dané cestovní povolení zrušit. Měla by být rovněž stanovena možnost zrušit cestovní povolení na žádost žadatele.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Před nástupem do dopravního prostředku by měli mít letečtí a námořní dopravci a rovněž dopravci přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech povinnost ověřit, zda cestující mají všechny cestovní doklady požadované pro vstup na území členských států podle Schengenské úmluvy25. Mimo jiné by měli rovněž ověřit, zda cestující mají platné cestovní povolení. Soubor v systému ETIAS by sám o sobě neměl být dopravcům přístupný. Zabezpečený internetový přístup, včetně možnosti použít mobilní technická řešení, by měl dopravcům umožnit toto nahlédnutí do systému s využitím údajů uvedených v cestovním dokladu.

(31)  Před nástupem do dopravního prostředku by měli letečtí a námořní dopravci ověřit, zda cestující mají platné cestovní povolení. Soubor v systému ETIAS by sám o sobě neměl být dopravcům přístupný. Zabezpečený internetový přístup, včetně možnosti použít mobilní technická řešení, by měl dopravcům umožnit toto nahlédnutí do systému s využitím údajů uvedených v cestovním dokladu.

______

 

25  Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

 

Odůvodnění

Z důvodů právní srozumitelnosti a transparentnosti by se mělo vyjasnit, kteří dopravci musí splňovat požadavky tohoto nařízení. Mělo by se jednat jen o námořní a letecké dopravce. Zmínění dopravci přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech by z nich měli být vyloučeni vzhledem ke značné zátěži pro tyto dopravce, kteří často poskytují jen příležitostné cesty na území členských států.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Aby se předešlo zbytečným nákladům, měli by mít dopravci možnost připojit se k systémům ETIAS, EES a podobným systémům prostřednictvím jediného vstupního bodu. Měli by obdržet jedinou odpověď, která uvede, zda cestující může být přepraven na území členských států na základě předběžných údajů o cestujícím zaslaných dopravcem.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Pro dosažení souladu s revidovanými podmínkami pro vstup by příslušníci pohraniční stráže měli kontrolovat, zda má cestující platné cestovní povolení. Během standardní hraniční kontroly by proto měl příslušník pohraniční stráže elektronicky načíst údaje z cestovního dokladu. Tím by se mělo spustit vyhledávání v různých databázích, jak stanoví Schengenský hraniční kodex, včetně vyhledávání v systému ETIAS, které by mělo poskytnout informaci o aktuálním statusu cestovního povolení. Soubor v systému ETIAS by neměl být sám o sobě přístupný pohraniční stráži pro účely hraničních kontrol. Pokud neexistuje platné cestovní povolení, příslušník pohraniční stráže by měl dané osobě odepřít vstup a měl by odpovídajícím způsobem dokončit postup hraniční kontroly. Pokud existuje platné cestovní povolení, příslušník pohraniční stráže by měl rozhodnout o povolení nebo odepření vstupu.

(32)  revidovanými podmínkami pro vstup by příslušníci pohraniční stráže měli kontrolovat, zda má cestující cestovní povolení platné přinejmenším do dne jeho vstupu na území členských států. Během standardní hraniční kontroly by proto měl příslušník pohraniční stráže elektronicky načíst údaje z cestovního dokladu. Tím by se mělo spustit vyhledávání v různých databázích, jak stanoví Schengenský hraniční kodex, včetně vyhledávání v systému ETIAS, které by mělo poskytnout informaci o aktuálním statusu cestovního povolení. Soubor v systému ETIAS by neměl být sám o sobě přístupný pohraniční stráži pro účely hraničních kontrol. Příslušníci pohraniční by však v zájmu usnadnění hraničních kontrol měli být automaticky informováni o poznámkách týkajících se řady specifických případů a výjimečně by měli při kontrolách ve druhé linii mít přístup k dalším informacím k těmto případům vloženým do příslušného souboru v systému ETIAS. Pokud neexistuje platné cestovní povolení, příslušník pohraniční stráže by měl dané osobě odepřít vstup a měl by odpovídajícím způsobem dokončit postup hraniční kontroly. Pokud existuje platné cestovní povolení, příslušník pohraniční stráže by měl rozhodnout o povolení nebo odepření vstupu. Pokud jsou dočasně obnoveny hraniční kontroly na vnitřních hranicích, neměli by příslušníci pohraniční stráže kontrolovat, zda má cestující platné cestovní povolení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Přístup k informacím obsaženým v systému ETIAS je nezbytný pro prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, jak se uvádí v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV26, či jiných závažných trestných činů ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27. Pro účely konkrétního vyšetřování a s cílem získat důkazy a informace týkající se osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo osoby, která se stala obětí trestného činu mohou donucovací orgány potřebovat mít přístup k údajům generovaným systémem ETIAS. Údaje uložené v systému ETIAS mohou být rovněž nezbytné k určení totožnosti pachatele teroristického trestného činu nebo jiných závažných trestných činů, zejména v případech, kdy je třeba přijmout okamžité opatření. Přístup do systému ETIAS za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů představuje zásah do základních práv na respektování soukromého života jednotlivců a ochranu osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou v systému ETIAS zpracovávány. Proto by údaje v systému ETIAS měly být uchovávány a zpřístupněny pro určené orgány členských států a Evropský policejní úřad (dále jen „Europol“) za přísných podmínek stanovených v tomto nařízení, aby se tento přístup omezil na to, co je nezbytně nutné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a závažných trestných činů v souladu s požadavky stanovenými zejména v judikatuře Soudního dvora, konkrétně ve věci Digital Rights Ireland28.

(34)  Přístup k informacím obsaženým v systému ETIAS je nezbytný pro prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, jak se uvádí ve směrnici (EU) 2017/54126, či jiných závažných trestných činů ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27. Pro účely konkrétního vyšetřování a s cílem získat důkazy a informace týkající se osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo osoby, která se stala obětí trestného činu mohou donucovací orgány potřebovat mít přístup k údajům generovaným systémem ETIAS. Údaje uložené v systému ETIAS mohou být rovněž nezbytné k určení totožnosti pachatele teroristického trestného činu nebo jiných závažných trestných činů, zejména v případech, kdy je třeba přijmout okamžité opatření. Přístup do systému ETIAS za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů představuje zásah do základních práv na respektování soukromého života jednotlivců a ochranu osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou v systému ETIAS zpracovávány. Proto by údaje v systému ETIAS měly být zpřístupňovány pro určené orgány členských států a Evropský policejní úřad („Europol“) za přísných podmínek stanovených v tomto nařízení, aby se tento přístup omezil na to, co je nezbytně nutné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů v souladu s požadavky stanovenými zejména v judikatuře Soudního dvora, konkrétně ve věci Digital Rights Ireland.

_____

_____________

26  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 6).

26  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

27  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

27  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

28  Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd., ECLI:EU:C:2014:238.

28  Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd., ECLI:EU:C:2014:238.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Konkrétně to znamená, že přístup k údajům v systému ETIAS pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů by měl být poskytnut pouze na základě odůvodněné žádosti příslušných orgánů s vysvětlením jeho nezbytnosti. Členské státy by měly zajistit, aby jakákoli žádost o přístup k údajům uloženým v systému ETIAS byla předmětem předběžného přezkumu soudem nebo orgánem poskytujícím veškeré záruky nezávislosti a nestrannosti, který je nezávislý na jakémkoli přímém či nepřímém vnějším vlivu. Nicméně v situacích krajní naléhavosti může mít pro příslušné orgány zásadní význam možnost okamžitě získat osobní údaje nezbytné pro to, aby se zabránilo spáchání závažného trestného činu nebo aby mohli být stíháni jeho pachatelé. V těchto případech by mělo být přijatelné, že se provede přezkum osobních údajů získaných ze systému ETIAS co možná nejrychleji poté, co byl příslušným orgánům přístup k těmto údajům poskytnut.

(35)  Konkrétně to znamená, že přístup k údajům v systému ETIAS pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů by měl být poskytnut pouze na základě odůvodněné žádosti příslušných orgánů s vysvětlením jeho nezbytnosti. Členské státy by měly zajistit, aby jakákoli žádost o přístup k údajům uloženým v systému ETIAS byla předmětem předběžného přezkumu nezávislým ústředním přístupovým bodem, jenž bude ověřovat, zda v daném konkrétním případě jsou splněny podmínky pro žádost o přístup do ústředního systému ETIAS. Nicméně v situacích krajní naléhavosti může mít pro příslušné orgány zásadní význam možnost okamžitě získat osobní údaje nezbytné pro to, aby se zabránilo bezprostřednímu nebezpečí souvisejícímu s terorismem, spáchání závažného trestného činu nebo aby mohli být stíháni jeho pachatelé. V těchto případech by mělo být přijatelné, že se provede přezkum osobních údajů získaných ze systému ETIAS co možná nejrychleji poté, co byl příslušným orgánům přístup k těmto údajům poskytnut.

Odůvodnění

Navrhuje se, aby se systém ústředních přístupových bodů používal jako v případě systému VIS, Eurodac a EES, místo toho, aby se úkolem ověřovat, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu, pověřila národní jednotka systému ETIAS. Stejně jako v případě ostatních systémů by ústřední přístupový bod ověřoval, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Národní jednotky ETIAS by měly fungovat jako ústřední přístupové body a měly by ověřovat, že v daném konkrétním případě jsou splněny podmínky pro žádost o přístup do ústředního systému ETIAS.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhuje se, aby se systém ústředních přístupových bodů používal jako v případě systému VIS, Eurodac a EES, místo toho, aby se úkolem ověřovat, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu, pověřila národní jednotka systému ETIAS. Stejně jako v případě ostatních systémů by ústřední přístupový bod ověřoval, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Osobní údaje uložené v systému ETIAS by se měly uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro dané účely. Aby systém ETIAS mohl fungovat, je nutné uchovávat údaje týkající se žadatelů po dobu platnosti cestovního povolení. Za účelem posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost a veřejné zdraví, která představují žadatelé, je nutné uchovávat osobní údaje po dobu pěti let ode dne posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES. Systém ETIAS by se měl opírat o přesné předběžné posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost a veřejné zdraví provedené zejména s použitím prověřovacích pravidel. Aby se vytvořil spolehlivý základ pro manuální posuzování rizik ze strany členských států a aby se snížil na minimum výskyt shod, které neodpovídají skutečným rizikům (tzv. „falešně pozitivní shody“), musí být shody vyplývající z prověřovacích pravidel na základě statistik generovaných samotnými údaji ze systému ETIAS reprezentativní pro dostatečně široký soubor údajů. Toho nelze dosáhnout výhradně na základě údajů uvedených v cestovních povoleních během doby jejich platnosti. Doba uchovávání údajů by měla začít běžet dnem posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES, jelikož ten představuje skutečné poslední použití cestovního povolení. Doba uchovávání údajů v délce pěti let odpovídá době uchovávání záznamu v systému EES, v jehož případě bylo na základě cestovního povolení ETIAS uděleno povolení ke vstupu nebo byl vstup odepřen. Toto sladění dob uchovávání údajů zajišťuje, že jak záznam o vstupu, tak související cestovní povolení budou uchovávány stejně dlouhou dobu, a představuje další prvek zajišťující budoucí interoperabilitu mezi systémy ETIAS a EES. Toto sladění dob uchovávání údajů je nezbytné proto, aby příslušné orgány mohly provádět nezbytnou analýzu rizik, kterou vyžaduje Schengenský hraniční kodex. Rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné by mohlo naznačovat u žadatele zvýšené riziko s ohledem na bezpečnost nebo nelegální migraci. Pokud bylo takové rozhodnutí vydáno, pětiletá doba uchovávání příslušných údajů by měla začít běžet ode dne jeho vydání, aby systém ETIAS mohl přesně zohlednit zvýšené riziko, které dotčený žadatel možná představuje. Po uplynutí této doby by osobní údaje měly být vymazány.

(40)  Osobní údaje uložené v systému ETIAS by se měly uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro dané účely. Aby systém ETIAS mohl fungovat, je nutné uchovávat údaje týkající se žadatelů po dobu platnosti cestovního povolení. Po skončení platnosti cestovního povolení by neměly být tyto údaje uchovávány bez výslovného souhlasu žadatele za účelem usnadnění podání nové žádosti po skončení doby platnosti cestovního povolení ETIAS. Rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné by mohlo naznačovat u žadatele zvýšenou hrozbu pro bezpečnost nebo riziko nelegální migrace. Pokud bylo takové rozhodnutí vydáno, pětiletá doba uchovávání příslušných údajů by měla začít běžet ode dne jeho vydání, aby systém ETIAS mohl přesně zohlednit zvýšené riziko, které dotčený žadatel možná představuje. Pokud je příslušný záznam v databázi vymazán ještě před uplynutím těchto pěti let, měl by být vymazán i příslušný soubor žádosti v systému ETIAS. Po uplynutí této doby by osobní údaje měly být vymazány.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Na zpracování osobních údajů při používání tohoto nařízení prováděné členskými státy se vztahuje [nařízení (EU) 2016/679]31, s výjimkou případů, kdy toto zpracování provádějí určené orgány členských států nebo jejich orgány provádějící ověření pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

(43)  Na zpracování osobních údajů při používání tohoto nařízení prováděné členskými státy se vztahuje nařízení (EU) 2016/67931, s výjimkou případů, kdy toto zpracování provádějí určené orgány členských států nebo jejich orgány provádějící ověření pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

_________________

_________________

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

31  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení prováděné orgány členských států pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle vnitrostátního práva, které jsou v souladu se [směrnicí (EU) 2016/680]32.

(44)  Zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení prováděné orgány členských států pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle vnitrostátního práva, které jsou v souladu se směrnicí (EU) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

32  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Nezávislé dozorové úřady, zřízené v souladu s [nařízením (EU) 2016/679], by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, zatímco evropský inspektor ochrany údajů, ustavený nařízením (ES) č. 45/2001, by měl sledovat činnost orgánů a institucí Unie související se zpracováním osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů a dozorové úřady by měly při sledování systému ETIAS vzájemně spolupracovat.

(45)  Nezávislé dozorové úřady, zřízené v souladu s nařízením (EU) 2016/679, by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, zatímco evropský inspektor ochrany údajů, ustavený nařízením (ES) č. 45/2001, by měl sledovat činnost orgánů a institucí Unie související se zpracováním osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů a dozorové úřady by měly při sledování systému ETIAS vzájemně spolupracovat.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  „(...) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne …“

(46)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 6. března 2017.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Měla by být stanovena přísná pravidla pro přístup do ústředního systému ETIAS a potřebné záruky. Je rovněž nutné stanovit právo fyzických osob na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání a nápravu, zejména právo na soudní přezkum, jakož i dohled nad všemi úkony zpracování údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány.

(47)  Měla by být stanovena přísná pravidla pro přístup do ústředního systému ETIAS a potřebné záruky. Je rovněž nutné stanovit právo fyzických osob na přístup k údajům, jejich opravu, omezení, blokování, vymazání a nápravu, zejména právo na soudní přezkum, jakož i dohled nad všemi úkony zpracování údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Za účelem posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví, která by cestující mohl představovat, by měla být stanovena interoperabilita mezi informačním systémem ETIAS a jinými informačními systémy, do kterých bude systém ETIAS nahlížet, jako je systém vstupu/výstupu (EES), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informační systém (SIS), Eurodac a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). Tato interoperabilita však může být plně zajištěna až poté, co budou přijaty návrhy na zřízení systému EES33 a ECRIS34 a návrh na přepracování nařízení o Eurodacu35.

(48)  Za účelem posouzení hrozby pro bezpečnost, riziko nelegální migrace nebo vysoké epidemické riziko, které by cestující mohl představovat, by měla být stanovena interoperabilita mezi informačním systémem ETIAS a jinými informačními systémy, do kterých bude systém ETIAS nahlížet, jako je systém vstupu/výstupu (EES), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informační systém (SIS), Eurodac a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). Tato interoperabilita však může být plně zajištěna až poté, co budou přijaty návrhy na zřízení systému EES33 a ECRIS34 a návrh na přepracování nařízení o Eurodacu35.

_________________

_________________

33 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

33  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

34 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

34  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

35 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (ES) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016) 272 final).

35  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (ES) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016) 272 final).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro účely stanovení požadavků na zabezpečený uživatelský účet,

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka -1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro účely regulace podávání žádostí o cestovní povolení obchodním zprostředkovatelem a na zastoupení Evropské unie,

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  pro účely přijetí předem určeného seznamu odpovědí týkajících se dotazů na dosaženou úroveň a oblast vzdělání, stávající zaměstnání a pracovní zařazení, které mají být uvedeny v žádosti o cestovní povolení,

vypouští se

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro účely podrobnějšího vymezení nástroje pro ověřování,

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  pro účely další specifikace rizik s ohledem na bezpečnost, nelegální migraci nebo veřejné zdraví, která mají být použita pro stanovení rizikových ukazatelů.

–  pro účely další specifikace hrozby pro bezpečnost, rizika nelegální migrace nebo vysokého epidemického rizika, které mají být použity pro stanovení rizikových ukazatelů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro účely vytvoření standardního formuláře pro zamítnutí cestovního povolení,

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 5 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro účely vymezení druhu doplňujících informací týkajících se poznámek, které lze přidat do souboru žádosti v systému ETIAS a jejich formátů,

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 5 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro účely stanovení finanční podpory členským státům k úhradě výdajů vzniklých v důsledku dalších odpovědností,

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 5 d (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro účely stanovení pravidel pro centrální úložiště.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(56a)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie.

Odůvodnění

Návrh představuje standardní bod odůvodnění, jenž zde chybí.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto nařízením se zřizuje „evropský systém pro cestovní informace a povolení“ (ETIAS) pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku mít při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), který umožňuje určit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Za tímto účelem se zavádí cestovní povolení, jakož i podmínky a postupy pro jeho vydání nebo zamítnutí.

1.  Tímto nařízením se zřizuje „evropský systém pro cestovní informace a povolení“ (ETIAS) pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku mít při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), který umožňuje uvážit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje riziko nelegální migrace, hrozbu pro bezpečnost nebo vysoké epidemické riziko. Za tímto účelem se zavádí cestovní povolení, jakož i podmínky a postupy pro jeho vydání nebo zamítnutí.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  státní příslušníci třetích zemí v rámci využívání mobility v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU1a nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/8011b.

 

_____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti (Úř. věst. L 157, 27.5.2014, s. 1).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

Odůvodnění

Stejně jako v případě systému vstupu/výstupu by státní příslušníci třetích zemí, na něž se vztahují směrnice o převedení v rámci společnosti, ani studenti a výzkumní pracovníci neměli spadat do působnosti ETIAS.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „kontrolou ve druhé linii“ se rozumí kontrola ve druhé linii podle definice v čl. 2 bodě 13 nařízení (EU) 2016/399;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „cestovním povolením“ se rozumí rozhodnutí vydané v souladu s tímto nařízením, které uvádí, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví, a které je pro státní příslušníky třetích zemí uvedené v článku 2 předpokladem ke splnění podmínky vstupu stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/399;

d)  „cestovním povolením“ se rozumí rozhodnutí vydané v souladu s tímto nařízením, které uvádí, že neexistují žádné na skutkových poznatcích založené oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje nebo bude představovat riziko nelegální migrace, hrozbu pro bezpečnost nebo vysoké epidemické riziko, a které je pro státní příslušníky třetích zemí uvedené v článku 2 předpokladem ke splnění podmínky vstupu stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/399.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „rizikem pro veřejné zdraví“ se rozumí hrozba pro veřejné zdraví podle definice v čl. 2 bodě 21 nařízení (EU) 2016/399;

vypouští se

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  „dopravcem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jejímž povoláním je poskytovat přepravu osob;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  „osobou, jíž má být odepřen vstup“ jakýkoliv státní příslušník třetí země, který je veden v Schengenském informačním systému (dále jen „SIS“) podle článků 24 a 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 [22] a pro účely uvedeného článku jako osoba, které má být odepřen vstup;

Odůvodnění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  „shodou“ se rozumí existence odpovídajícího údaje zjištěná porovnáním osobních údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústředním systému ETIAS s osobními údaji uloženými v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému, v němž ústřední systém ETIAS vyhledává, nebo v kontrolním seznamu ETIAS nebo porovnáním se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28;

k)  „shodou“ se rozumí existence odpovídajícího údaje zjištěná porovnáním osobních údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústředním systému ETIAS s osobními údaji uloženými v záznamu nebo souboru registrovaném v ústředním systému ETIAS, v některé databázi nebo v některém informačním systému, v němž ústřední systém ETIAS vyhledává, nebo v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29 nebo porovnáním se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  „teroristickými trestnými činy“ se rozumí trestné činy, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům uvedeným v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV;

l)  „teroristickými trestnými činy“ se rozumí trestné činy, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům uvedeným ve směrnici (EU) 2017/541;

Odůvodnění

Tato definice je aktualizována tak, aby odkazovala na novou směrnici o boji proti terorismu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  „údaji Europolu“ se rozumí osobní údaje, které byly poskytnuty Europolu pro účely uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/794.

n)  „údaji Europolu“ se rozumí osobní údaje zpracovávané Europolem pro účely uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/794;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na)  „elektronicky podepsaným“ se rozumí potvrzení podpisu zatržením políčka ve formuláři žádosti.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   Definice stanovené v článku 4 [nařízení (EU) 2016/679] se použijí, pokud zpracování osobních údajů provádí orgány členských států.

3.   Definice stanovené v článku 4 nařízení (EU) 2016/679 se použijí, pokud zpracování osobních údajů provádí orgány členských států.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Definice stanovené v článku 3 [směrnice (EU) 2016/680] se použijí, pokud zpracování osobních údajů provádí orgány členských států pro účely prosazování práva.

4.  Definice stanovené v článku 3 směrnice (EU) 2016/680 se použijí, pokud zpracování osobních údajů provádí orgány členských států pro účely prosazování práva.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přispěje k vysoké úrovni bezpečnosti tím, že zajistí důkladné posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko;

a)  přispěje k vysoké úrovni bezpečnosti tím, že zajistí důkladné posouzení hrozby pro bezpečnost u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují na skutkových poznatcích založené oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje hrozbu pro bezpečnost;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přispěje k ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí posouzení toho, zda žadatel představuje riziko pro veřejné zdraví ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) před jeho příjezdem na hraniční přechod na vnějších hranicích;

c)  přispěje k ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí posouzení toho, zda žadatel představuje vysoké epidemické riziko, před jeho příjezdem na hraniční přechod na vnějších hranicích;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpoří cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání, o pohřešovaných osobách, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol; a

e)  podpoří cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahuje zákaz vstupu, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol, zvláštních kontrol nebo [vyšetřovacích kontrol];

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jednotné vnitrostátní rozhraní (NUI) v každém členském státě se společnými technickými specifikacemi, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje propojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech s ústředním systémem;

b)  b) jednotné vnitrostátní rozhraní (NUI) v každém členském státě se společnými technickými specifikacemi, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje propojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech s ústředním systémem, a to zabezpečeným způsobem;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními;

c)  c) zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními, která je zabezpečená a zašifrovaná;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  centrální úložiště uvedené v čl. 73 odst. 2;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  nástroj pro ověřování umožňující žadateli sledovat zpracovávání žádosti a dobu platnosti a stav jeho cestovního povolení;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  [Ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, internetová služba, brána pro dopravce a komunikační infrastruktura systému ETIAS musí v nejvyšší technicky možné míře sdílet a opětovně využívat hardwarové a softwarové prvky ústředního systému EES, vnitrostátních jednotných rozhraní EES, internetové služby EES, brány pro dopravce EES, resp. komunikační infrastruktury EES.]

3.  Ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, internetová služba, brána pro dopravce a komunikační infrastruktura systému ETIAS musí v nejvyšší technicky možné míře sdílet a opětovně využívat hardwarové a softwarové prvky ústředního systému EES, vnitrostátních jednotných rozhraní EES, internetové služby EES, brány pro dopravce EES, resp. komunikační infrastruktury EES. Aniž je dotčen článek 10, musí být zajištěno logické oddělení údajů ETIAS a údajů EES.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, ve kterých stanoví požadavky na zabezpečený uživatelský účet podle odst. 2 písm. g).

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajištění toho, aby údaje uložené v souborech žádostí a v ústředním systému ETIAS byly správné a aktuální;

vypouští se

Odůvodnění

Není zřejmé, jak by ústřední jednotka mohla zajistit, aby byly údaje správné a aktuální. Podle č. 15 odst. 1 je za správnost svých údajů odpovědný žadatel.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  definování, uplatňování, hodnocení a revizi specifických rizikových ukazatelů uvedených v článku 28 po konzultaci s prověřovací komisí ETIAS;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ověřování žádostí o cestovní povolení, které byly zamítnuty během automatizovaného zpracování, s cílem určit, zda osobní údaje žadatele souhlasí s osobními údaji osoby, u níž byla nalezena shoda v jednom z informačních systémů / jedné z databází, do nichž se nahlíželo, nebo se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28;

b)  v souladu s článkem 20 ověřování žádostí o cestovní povolení, u níž byla nalezena shoda nebo shody během automatizovaného zpracování, s cílem určit, zda osobní údaje žadatele souhlasí s osobními údaji osoby, u níž byla nalezena shoda v ústředním systému ETIAS, v jednom z informačních systémů / jedné z databází, do nichž se nahlíželo, nebo se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28 nebo v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29, a v případě nutnosti zahájení manuálního zpracování na základě článku 22;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zaznamenávání kontrol provedených v ústředním systému ETIAS podle písmene b) ;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  definování, testování, provádění, hodnocení a revizi specifických rizikových ukazatelů uvedených v článku 28 po konzultaci s prověřovací komisí ETIAS;

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  provádění pravidelných auditů týkajících se zpracovávání žádostí a provádění ustanovení článku 28, včetně pravidelného hodnocení jejich dopadu na základní práva, zejména práva na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  označení členského státu odpovědného za manuální zpracovávání žádostí podle čl. 22 odst. 1a;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  případné zprostředkování konzultací mezi členskými státy uvedené ve článku 24 a mezi příslušným členským státem a Europolem uvedené v článku 25;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  oznamování dopravcům, že došlo k selhání informačního systému ETIAS podle čl. 40 odst. 1;

Odůvodnění

Řada dalších úkolů ústřední jednotky je uvedena v jiných článcích. Z důvodů transparentnosti by měly být všechny uvedeny v tomto článku.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dd)  oznamování selhání informačního systému ETIAS orgánům členských států příslušným k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích uvedené ve čl. 42 odst. 1;

Odůvodnění

Řada dalších úkolů ústřední jednotky je uvedena v jiných článcích. Z důvodů transparentnosti by měly být všechny uvedeny v tomto článku.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

de)  zpracování žádostí o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS ze strany Europolu uvedené ve článku 46;

Odůvodnění

Řada dalších úkolů ústřední jednotky je uvedena v jiných článcích. Z důvodů transparentnosti by měly být všechny uvedeny v tomto článku.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d f (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

df)  poskytnutí veškerých příslušných informací týkajících se žádosti o cestovní povolení široké veřejnosti podle článku 61;

Odůvodnění

Řada dalších úkolů ústřední jednotky je uvedena v jiných článcích. Z důvodů transparentnosti by měly být všechny uvedeny v tomto článku.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d g (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dg)  spolupráce s Komisí, pokud jde o informační kampaň podle článku 62;

Odůvodnění

Řada dalších úkolů ústřední jednotky je uvedena v jiných článcích. Z důvodů transparentnosti by měly být všechny uvedeny v tomto článku.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d h (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dh)  provozování helpdesku, který poskytuje podporu cestujícím v případě problémů během procesu podávání a vyřizování žádosti.

Odůvodnění

Návrh Komise neobsahuje žádný odkaz na fungování helpdesku. V zájmu důvěryhodnosti systému je však důležité takovouto pomoc zajistit.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Ústřední jednotka ETIAS zveřejňuje výroční zprávu o činnosti. Zpráva obsahuje:

 

a)   statistické údaje o:

 

i)   počtu cestovních povolení automaticky vydaných ústředním systémem ETIAS;

 

ii)   počtu žádostí ověřených ústřední jednotkou;

 

iii)   počtu žádostí manuálně zpracovávaných pro každý členský stát;

 

iv)   počtu žádostí, které byly zamítnuty pro každý stát, a důvod zamítnutí;

 

v)   míře, ve které byly dodrženy lhůty uvedené ve čl. 20 odst. 6 a článcích 23, 26 a 27;

 

b)   obecné informace o fungování ústřední jednotky ETIAS, jejích činnostech, jak jsou uvedeny v tomto článku, a informace o aktuálních trendech a výzvách, s nimiž musí počítat při plnění svých úkolů.

 

Výroční zpráva o činnosti se předá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi nejpozději do 31. března následujícího roku.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajištění toho, aby údaje uložené v souborech žádostí a v ústředním systému ETIAS byly správné a aktuální;

vypouští se

Odůvodnění

Není zřejmé, jak by národní jednotky mohly zajistit, aby byly údaje správné a aktuální. Podle č. 15 odst. 1 je za správnost svých údajů odpovědný žadatel.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zaznamenávání kontrol provedených v ústředním systému ETIAS podle písmene b);

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poskytování informací týkajících se postupu, který je třeba dodržet v případě opravného prostředku v souladu s čl. 31 odst. 2, žadatelům;

d)  poskytování informací týkajících se postupu, který je třeba dodržet v případě nápravného opatření v souladu s čl. 31 odst. 2, žadatelům;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zrušení a prohlášení neplatnosti cestovního povolení podle článků 34 a 35.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  fungování jako ústřední přístupový bod pro nahlížení do ústředního systému ETIAS pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2 a v souladu s článkem 44.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhuje se, aby se systém ústředních přístupových bodů používal jako v případě systému VIS, Eurodac a EES, místo toho, aby se úkolem ověřovat, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu, pověřila národní jednotka systému ETIAS. Stejně jako v případě ostatních systémů by ústřední přístupový bod ověřoval, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Etická komise ETIAS

 

1.  Zřizuje se nezávislá etická komise ETIAS s poradní a auditní funkcí. Skládá se z úředníka pro otázky základních práv z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, zástupce konzultačního fóra pro základní práva Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, zástupce evropského inspektora ochrany údajů, zástupce Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a zástupce Agentury Evropské unie pro základní práva.

 

2.  Etická komise ETIAS vykonává pravidelné audity týkající se zpracovávání žádostí a provádění ustanovení článku 28, včetně pravidelného posuzování jejich dopadu na základní práva, zvlášť s ohledem na právo na soukromí, ochranu osobních údajů a nediskriminaci.

 

3.  Etická komise ETIAS zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Náklady na zasedání této komise a jejich organizaci hradí Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Sekretariát zajišťuje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Etická komise ETIAS přijme svůj jednací řád na prvním zasedání prostou většinou svých členů.

 

4.  Členové etické komise ETIAS budou zváni na zasedání prověřovací komise ETIAS, na nichž budou mít poradní funkci. Musí mít přístup ke všem informacím a do všech prostor souvisejících se systémem ETIAS.

 

5.  Etická komise ETIAS vydává výroční zprávu, která bude veřejně k dispozici. Nejméně jednou ročně předkládá písemnou a ústní zprávu Evropskému parlamentu. Utajení nebrání tomu, aby byly informace zpřístupněny Evropskému parlamentu. V nezbytných případech se použijí ustanovení článku 50 nařízení (EU) 2016/1624.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zřizuje se interoperabilita mezi informačním systémem ETIAS a jinými informačními systémy, do kterých systém ETIAS nahlíží, jako je [systém vstupu/výstupu (EES)], Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informační systém (SIS), [Eurodac] a [Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)], aby bylo možné provádět posouzení rizik uvedené v článku 18.

Zřizuje se interoperabilita mezi informačním systémem ETIAS a [systémem vstupu/výstupu (EES)], Vízovým informačním systémem (VIS), údaji Europolu, Schengenským informačním systémem (SIS), [Eurodac] a [Evropským informačním systémem rejstříků trestů (ECRIS)] k jedinému účelu, totiž umožnit automatické zpracovávání uvedené v článku 18.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Interoperabilita se zavádí v plném souladu s acquis Unie týkajícím se základních práv.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Vyhledávání v databázích Interpolu

 

Ústřední systém ETIAS ověřuje údaje v databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD) a v databázi TDAWN Interpolu.

 

Dva roky po zahájení provozu ETIAS předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o ověřování údajů v databázích Interpolu prostřednictvím ETIAS. Tato zpráva bude obsahovat informace o počtu shod při vyhledávání v databázích Interpolu, o počtu odmítnutí vydat cestovní povolení na základě těchto shod a informace o jakýchkoli objevivších se problémech a na základě tohoto hodnocení k ní bude popřípadě připojen legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přístup příslušníků pohraniční stráže do ústředního systému ETIAS v souladu s článkem 41 se omezí na vyhledávání v ústředním systému ETIAS za účelem zjištění statusu cestovního povolení cestujícího, který se nachází na hraničním přechodu na vnějších hranicích.

2.  Přístup příslušníků pohraniční stráže do ústředního systému ETIAS v souladu s článkem 41 se omezí na vyhledávání v ústředním systému ETIAS za účelem zjištění statusu cestovního povolení cestujícího, který se nachází na hraničním přechodu na vnějších hranicích. Kromě tohoto jsou příslušníci pohraniční stráže automaticky informováni o poznámkách uvedených v čl. 22 odst. 4A, čl. 30 odst. 1a a 1b. Ve výjimečných případech, kdy je na hranici požadována další kontrola ve druhé linii, může mít příslušník pohraniční stráže přístup k ústřednímu systému ETIAS za účelem získání informací k těmto poznámkám uvedených v čl. 33 písm. ea) a čl. 28 odst. 5 písm. da).

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přístup dopravců do ústředního systému ETIAS v souladu s článkem 39 se omezí na vyhledávání v ústředním systému ETIAS za účelem zjištění statusu cestovního povolení cestujícího.

3.  Přístup dopravců do ústředního systému ETIAS v souladu s článkem 39 se omezí na zasílání žádostí do ústředního systému ETIAS za účelem zjištění statusu cestovního povolení cestujícího.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zákaz diskriminace

Základní práva

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů v informačním systému ETIAS jakýmkoli uživatelem nesmí vést k diskriminaci vůči státním příslušníkům třetích zemí na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Musí plně respektovat lidskou důstojnost a integritu. Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, starším osobám a osobám se zdravotním postižením.

Zpracování osobních údajů v informačním systému ETIAS jakýmkoli uživatelem nesmí vést k diskriminaci vůči státním příslušníkům třetích zemí na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických a jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Musí plně respektovat lidskou důstojnost a integritu a základní práva, včetně práva na respektování soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, starším osobám a osobám se zdravotním postižením. Na prvním místě musí vždy být nejlepší zájem dítěte.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Žádosti lze podávat v sídlech delegací Evropské unie ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  V souladu s článkem 78 je Komisi svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci za účelem regulace podávání žádostí o cestovní povolení obchodním zprostředkovatelem a na delegacích Evropské unie.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Šest měsíců před uplynutím doby platnosti platného cestovního povolení je jeho držitel automaticky informován elektronickou poštou o blížícím se konci platnosti povolení.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Držitelé cestovního povolení mohou podat žádosti během šesti měsíců před uplynutím doby platnosti povolení.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí zajišťovat, aby formulář žádosti byl pro žadatele zdarma běžně k dispozici a byl snadno přístupný.

2.  Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí zajišťovat, aby formulář žádosti byl pro žadatele, včetně žadatelů se zdravotním postižením, zdarma běžně k dispozici a byl snadno přístupný;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud úřední jazyk (úřední jazyky) zemí uvedených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 539/2001 neodpovídají jazykům uvedeným v odstavci 3, zpřístupní se nejméně v jednom z úředních jazyků uvedených zemí informační přehledy s informacemi o obsahu a způsobu použití uvedených veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení a vysvětlující informace.

4.  Pokud úřední jazyk (úřední jazyky) zemí uvedených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 539/2001 neodpovídají jazykům uvedeným v odstavci 3, zpřístupní se nejméně v jednom z úředních jazyků uvedených zemí informační přehledy s vysvětlujícímiinformacemi o systému ETIAS, postupu podávání a vyřizování žádostí, způsobu použití uvedených veřejných internetových stránek a mobilní aplikace a také návodný průvodce k této aplikaci.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení žadatele informují o jejich právu na účinná nápravná opatření podle tohoto nařízení. Pokud je vydání cestovního povolení odmítnuto, odkáží žadatele na národní jednotku ETIAS příslušného členského státu, která mu poskytne bližší informace v souladu s čl. 31 odst. 2.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Komise přijme prováděcí pravidla týkající se podmínek pro provozování uvedených veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnostní pravidla použitelná na uvedené veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení. Uvedená prováděcí opatření se přijmou přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2.

7.  Komise přijme formou prováděcích aktů prováděcí pravidla týkající se podmínek pro provozování uvedených veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnostní pravidla použitelná na uvedené veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení. Uvedená pravidla se zakládají na řízení bezpečnostních rizik v oblasti informací a na specificky navržené a standardně používané ochraně údajů. Přijímají se přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2.

Odůvodnění

Tak to doporučuje evropský inspektor ochrany údajů v bodě 100 svého stanoviska.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý žadatel předloží vyplněný formulář žádosti, včetně prohlášení o pravosti, úplnosti a spolehlivosti předložených údajů a prohlášení o pravdivosti a spolehlivosti učiněných prohlášení. Nezletilé osoby předloží formulář žádosti podepsaný elektronicky osobou vykonávající trvale nebo dočasně rodičovskou odpovědnost nebo poručnictví či opatrovnictví.

1.  Každý žadatel předloží vyplněný formulář žádosti, včetně prohlášení o pravosti, úplnosti, správnosti a spolehlivosti předložených údajů a prohlášení o pravdivosti a spolehlivosti učiněných prohlášení. Nezletilé osoby předloží formulář žádosti podepsaný elektronicky osobou vykonávající trvale nebo dočasně rodičovskou odpovědnost nebo poručnictví či opatrovnictví.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  datum skončení platnosti cestovního dokladu;

e)  datum vydání a datum skončení platnosti cestovního dokladu;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  e-mailová adresa a telefonní číslo;

g)  g) e-mailová adresa a, je-li k dispozici, telefonní číslo;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  dosažené vzdělání (úroveň a oblast);

vypouští se

Odůvodnění

Shromažďování informací o vzdělání může vést k odhalení citlivých údajů a nejeví se jako nezbytné a přiměřené.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  současné zaměstnání;

vypouští se

Odůvodnění

Shromažďování informací o současném zaměstnání může vést k odhalení citlivých údajů a nejeví se jako nezbytné ani přiměřené. Navíc vzhledem k délce platnosti povolení ETIAS může tato informace podléhat změnám, a proto se její shromažďování jeví jako nepřesné.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  u nezletilých osob: příjmení a jméno (jména) rodičů nebo poručníka či opatrovníka žadatele;

k)  u nezletilých osob: příjmení a jméno (jména), adresa bydliště, e-mailová adresa a – je-li k dispozici – telefonní číslo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo poručníka či opatrovníka žadatele;

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. l – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  jeho status jako rodinného příslušníka;

i)  jeho status jako rodinného příslušníka;

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Žadatel si zvolí úroveň a oblast vzdělání, současné zaměstnání a pracovní zařazení z předem určeného seznamu. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se tyto předem určené seznamy stanoví.

vypouští se

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zda žadatel trpí nějakým onemocněním s epidemickým potenciálem podle definice v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace či jinou infekční nebo nakažlivou parazitickou nemocí;

vypouští se

Odůvodnění

Shromažďování a zpracovávání této informace se jeví jako nepřesné, protože se jedná o prohlášení, které se může během doby platnosti ETIAS změnit. Ve většině případů může tato otázka odhalovat skutečně citlivé údaje a bylo prokázáno, že shromažďování a zpracovávání těchto údajů je zbytečné a nepřiměřené. Rizika v oblasti veřejného zdraví musí být nadále posuzována při kontrolách příslušníky pohraniční stráže na vnějších hranicích, jak je uvedeno v ustanoveních článku 8 nařízení (EU) 2016/399. vypouští se

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda byl někdy v nějaké zemi odsouzen za nějaký trestný čin;

b)  zda byl během posledních deseti let odsouzen za nějaký závažný trestný čin uvedený v příloze 1a;

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zda bylo během posledních deseti let vydáno nějaké rozhodnutí vyžadující, aby opustil území některého členského státu nebo jakékoli jiné země, nebo rozhodnutí o navrácení týkající se jeho osoby.

d)  zda bylo během posledních deseti let vydáno nějaké rozhodnutí vyžadující, aby opustil území některého členského státu, nebo rozhodnutí o navrácení týkající se jeho osoby.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zda žadatel náleží do některé z kategorií žadatelů uvedených v čl. 16 odst. 2 písm. d) až f), které jsou osvobozeny od poplatku za cestovní povolení, přičemž se tato kategorie zvolí z předem určeného seznamu; žadatel bude informován, že mu bude zaslána žádost o doplňující informace nebo dokumentaci v souladu s článkem 23 k prokázání toho, že účel jeho cesty spadá do jedné z kategorií stanovených v čl. 16 odst. 2 písm. d) až f). Žadatel bude informován, že na základě toho bude rozhodnuto o jeho žádosti ve lhůtách stanovených v čl. 27 odst. 2.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Žadatel rovněž prohlásí, že je srozuměn s podmínkami pro vstup stanovenými v článku 6 nařízení 2016/399, stejně jako s tím, že při každém vstupu může být požádán o předložení příslušných podkladů.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se stanoví obsah a forma uvedených otázek.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se stanoví obsah a forma otázek uvedených v odstavci 4. Obsah a forma uvedených otázek žadatelům musí umožňovat dát jednoznačné a přesné odpovědi.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Žadatel musí tyto otázky zodpovědět. Pokud žadatel odpoví na kteroukoli z uvedených otázek kladně, bude požádán, aby poskytl odpovědi na doplňující otázky ve formuláři žádosti zaměřené na shromáždění dalších informací prostřednictvím odpovědí na předem určený seznam otázek. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se stanoví obsah a forma uvedených doplňujících otázek a předem určený seznam odpovědí na uvedené otázky.

6.  Pokud žadatel odpoví na kteroukoli z uvedených otázek kladně, bude požádán, aby poskytl odpovědi na doplňující otázky ve formuláři žádosti zaměřené na shromáždění dalších informací prostřednictvím odpovědí na předem určený seznam otázek. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se stanoví obsah a forma uvedených doplňujících otázek a předem určený seznam odpovědí na uvedené otázky.

Odůvodnění

Obsaženo v odstavci 4.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za každou žádost uhradí žadatel poplatek za cestovní povolení ve výši 5 EUR.

1.  Za každou žádost uhradí žadatel poplatek za cestovní povolení ve výši 10 EUR.

Odůvodnění

Navýšení poplatku za cestovní povolení by mohlo vést k přebytku příjmů v odhadované výši 305 milionů EUR ročně (oproti 110 milionům EUR, pokud by poplatky zůstaly ve výši 5 EUR), které by mohly být vyčleněny na činnosti v oblasti bezpečnosti a správy hranic. Toto navýšení je však dostatečně mírné, aby se zamezilo dopadu na cestovní ruch, i ze znevýhodněných regionů.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Od poplatku za cestovní povolení se upustí v případě dětí mladších osmnácti let.

2.  Od poplatku za cestovní povolení se upustí v případě žadatelů náležejících do jedné z následujících kategorií:

 

a)  žadatelé mladší osmnácti let;

 

b)  žadatelé starší šedesáti let;

 

c)  rodinní příslušníci občana Unie nebo státního příslušníka třetí země, který je oprávněn k volnému pohybu na základě unijního práva;

 

d)  studenti, postgraduální studenti a pedagogický doprovod na studijních či vzdělávacích pobytech;

 

e)  výzkumní pracovníci, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu;

 

f)  zástupci neziskových organizací ve věku do dvaceti pěti let, kteří se účastní seminářů, přednášek nebo sportovních, kulturních či vzdělávacích akcí organizovaných neziskovými organizacemi.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ústřední systém ETIAS konkrétně ověří:

Ústřední systém ETIAS ověří:

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  [zda žadatel není v současné době nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu, bez ohledu na to, zda byl nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu v minulosti, na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES;]

g)  zda žadatel není v současné době nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu, bez ohledu na to, zda byl nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu v minulosti, na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES;

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  [zda nebyl žadateli odepřen vstup na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES;]

h)  zda nebyl žadateli odepřen vstup na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES;

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  [zda nebylo v souvislosti se žadatelem vydáno rozhodnutí o navrácení nebo rozhodnutí o vyhoštění vydané po zpětvzetí nebo zamítnutí žádosti o vnitrostátní ochranu v databázi Eurodac;]

k)  [zda nebylo v souvislosti se žadatelem vydáno rozhodnutí o navrácení nebo rozhodnutí o vyhoštění zaznamenané v databázi Eurodac;]

Odůvodnění

Rozhodnutí o navrácení nebo vyhoštění zaznamenaná v databázi Eurodac nejsou vydávána pouze po zpětvzetí nebo zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu, ale mohou se týkat také nelegálních migrantů.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ústřední systém ETIAS porovná příslušné údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a), b), d), f), g), i) a m) a v čl. 15. odst. 8 s údaji uvedenými v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29.

4.  Ústřední systém ETIAS porovná příslušné údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a), b), d), f), g) a m) a v čl. 15. odst. 8 s údaji uvedenými v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Ústřední systém ETIAS porovná příslušné údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a), f), h)i) se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28.

5.  Ústřední systém ETIAS porovná příslušné údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a) a f) se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28.

Odůvodnění

Článek 28 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol.

d)  záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol [vyšetřovacích kontrol] nebo zvláštních kontrol.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jakákoli shoda vyplývající z tohoto srovnání se uloží v systému SIS.

vypouští se

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Pokud srovnání podle odstavce 7 vykazuje jednu nebo více shod, zašle ústřední systém ETIAS automatické oznámení ústřední jednotce ETIAS. Ústřední systém ETIAS ověří, zda žadatelovy osobní údaje odpovídají osobním údajům obsaženým v záznamu, který vedl ke shodě. Ústřední systém ETIAS následně zašle automatické oznámení centrále SIRENE členského státu, který záznam vytvořil. Tato centrála SIRENE dále ověří, zda žadatelovy osobní údaje odpovídají osobním údajům obsaženým v záznamu, který vedl ke shodě, a podnikne příslušné kroky.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Oznámení zaslané centrále SIRENE členského státu, který vytvořil záznam, by mělo obsahovat následující údaje:

 

a)  příjmení, jméno (jména), a pokud existují, přezdívky;

 

b)  místo a datum narození;

 

c)  pohlaví;

 

d)  státní příslušnost(i);

 

e)   adresa bydliště žadatele nebo, není-li k dispozici, město a země pobytu;

 

f)  informace o statusu cestovního povolení udávající, zda bylo cestovní povolení vydáno, zamítnuto nebo zda je žádost předmětem manuálního zpracování podle článku 22;

 

g)  odkaz na veškeré získané shody, včetně data a času jejich vytvoření.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7c.  Ústřední systém ETIAS přidá odkaz ke všem shodám získaným v souboru žádosti.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7d.  Pokud se záznam týká osob hledaných za účelem zatčení a předání, nelze cestovní povolení zamítnout.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 2 až 5 vykáže jednu nebo více shod, žádost se posoudí v souladu s postupem stanoveným v článku 22.

2.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 2 až 5 vykáže jednu nebo více shod a ústřední systém ETIAS je schopen prokázat, že údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům vedoucím ke shodě, žádost se posoudí v souladu s postupem stanoveným v článku 22.

Odůvodnění

Formulace v souladu se článkem 20.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je výsledek automatizovaného zpracování stanoveného v čl. 18 odst. 2 až 5 nejednoznačný, protože ústřední systém ETIAS není schopen prokázat, že údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům vedoucím ke shodě, žádost se posoudí v souladu s postupem stanoveným v článku 20.

3.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 2 až 5 vykáže jednu nebo více shod a ústřední systém ETIAS není schopen prokázat, že údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům vedoucím ke shodě, žádost se posoudí v souladu s postupem stanoveným v článku 20.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ústřední jednotka ETIAS ověří, zda údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům uvedeným v jednom z informačních systémů / databází, do kterých se nahlíželo, v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29 nebo specifickým rizikovým ukazatelům uvedeným v článku 28.

3.  Ústřední jednotka ETIAS ověří, zda údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům uvedeným v ústředním systému ETIAS nebo v jednom z informačních systémů / databází, do kterých se nahlíželo, v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29 nebo specifickým rizikovým ukazatelům uvedeným v článku 28.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě státních příslušníků třetích zemí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) se cestovním povolením, jak je definováno v čl. 3 písm. d), rozumí rozhodnutí vydané v souladu s tímto nařízením, které uvádí, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko s ohledem na bezpečnost nebo veřejné zdraví podle směrnice 2004/38/ES.

1.  V případě státních příslušníků třetích zemí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) se cestovním povolením, jak je definováno v čl. 3 písm. d), rozumí rozhodnutí vydané v souladu s tímto nařízením, které uvádí, že neexistují žádné oprávněné důvody založené na skutkových poznatcích, které by vedly k domněnce, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní hrozbu nebo vysoké epidemické riziko podle směrnice 2004/38/ES.

Odůvodnění

„Oprávněné důvody“, které nejsou podloženy skutkovými poznatky, jsou jen dohady.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[Při zpracovávání žádosti o cestovní povolení pro státního příslušníka třetí země uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) ústřední systém ETIAS neověřuje, zda:

Při zpracovávání žádosti o cestovní povolení pro státního příslušníka třetí země uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) ústřední systém ETIAS neověřuje, zda:

a)  žadatel není v současné době nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu, bez ohledu na to, zda byla nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu v minulosti, na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 2 písm. g);

a)  žadatel není v současné době nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu, bez ohledu na to, zda byla nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu v minulosti, na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 2 písm. g);

b)  žadatel neodpovídá osobě, jejíž údaje jsou zaznamenány v systému Eurodac, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 2 písm. j).]

b)  žadatel neodpovídá osobě, jejíž údaje jsou zaznamenány v systému Eurodac, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 2 písm. j).

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  opravný prostředek uvedený v článku 32 se provede v souladu se směrnicí 2004/38/ES;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  [jeden rok ode dne posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES, pokud uvedené období jednoho roku končí později než doba platnosti cestovního povolení; nebo]

vypouští se

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  pět let od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné v souladu s články 31, 34 a 35.

iii)  pět let od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné v souladu s články 31, 34 a 35 nebo doba kratší než pět let, pokud je záznam, na jehož základě bylo rozhodnutí učiněno, odstraněn dříve.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5 – písm. c – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za účelem usnadnění podání nové žádosti po skončení doby platnosti cestovního povolení ETIAS může být soubor žádosti uchován v ústředním systému ETIAS po dobu nejvýše jednoho dalšího roku po skončení platnosti cestovního povolení za předpokladu, že k tomu dá žadatel svobodný a výslovný souhlas prostřednictvím elektronicky podepsaného prohlášení, poté co byl o udělení souhlasu požádán. Žádost o udělení souhlasu je předložena tak, aby byla zřetelně odlišitelná od jiných záležitostí, v čitelné a snadno přístupné podobě, a je formulována jasným a jednoduchým jazykem v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

Udělení souhlasu následuje po zaslání automatického oznámení podle čl. 13 odst. 2c. Automatické oznámení připomene žadateli účel uchování údajů na základě informací uvedených v čl. 61 odst. 1 písm. ea).

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát odpovědný za manuální zpracovávání žádostí podle tohoto článku (dále jen „příslušný členský stát“) je členský stát prvního vstupu, který uvedl žadatel v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. j).

1.  Členský stát odpovědný za manuální zpracovávání žádostí podle tohoto článku (dále jen „příslušný členský stát“) je:

 

a)  v případě shody z kteréhokoli z kontrolovaných systémů členský stát, který vložil poslední záznam vedoucí ke shodě;

 

b)  v případě shody s kontrolním seznamem ETIAS členský stát, který poskytl údaje do kontrolního seznamu;

 

c)  ve všech ostatních případech členský stát prvního vstupu, který uvedl žadatel v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. j).

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Ústřední jednotka ETIAS označí příslušný členský stát.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Členský stát konzultovaný v souladu s článkem 24 může požádat ústřední jednotku ETIAS, aby byl příslušným členským státem z důvodu národní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jestliže uvedená shoda odpovídá jedné nebo několika kategoriím stanoveným v čl. 18 odst. 2 písm. a) až c), cestovní povolení zamítne;

a)  jestliže uvedená shoda odpovídá čl. 18 odst. 2 písm. c), cestovní povolení zamítne;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jestliže uvedená shoda odpovídá jedné nebo několika kategoriím stanoveným v čl. 18 odst. 2 písm. d) až m), posoudí riziko s ohledem na bezpečnost nebo nelegální migraci a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

b)  jestliže uvedená shoda odpovídá jedné nebo několika kategoriím stanoveným v čl. 18 odst. 2 písm. a), b) nebo d) až m), posoudí hrozbu s ohledem na bezpečnost nebo nelegální migraci a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Jestliže shoda odpovídá záznamu uvedenému v čl. 18 odst. 2 písm. d), vydá národní jednotka ETIAS formální cestovní povolení, které je v ústředním systému ETIAS označeno poznámkou uvádějící pohraniční orgány, které mají příslušníka třetí země zatknout.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 3 vykáže, že žadatel odpověděl kladně na jednu z otázek uvedených v čl. 15 odst. 4, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

5.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 3 vykáže, že žadatel odpověděl kladně na jednu z otázek uvedených v čl. 15 odst. 4, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu riziko s ohledem na nelegální migraci nebo bezpečnostní hrozbu a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 4 vykáže shodu, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu bezpečnostní riziko a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

6.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 4 vykáže shodu, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu bezpečnostní hrozbu a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 5 vykáže shodu, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

7.  Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 5 vykáže shodu, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostní hrozbu nebo vysoké epidemické riziko a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu nesmí v žádném případě rozhodnout pouze na základě jediné shody založené na specifických rizikových ukazatelích. Ve všech případech přistoupí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu k jednotlivému posouzení rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostní hrozby a vysokého epidemického rizika.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud informace poskytnuté žadatelem ve formuláři žádosti neumožňují národní jednotce ETIAS příslušného členského státu rozhodnout, zda cestovní povolení vydat, nebo zamítnout, může uvedená národní jednotka ETIAS požádat žadatele o doplňující informace nebo dokumentaci.

1.  Pokud informace poskytnuté žadatelem ve formuláři žádosti neumožňují národní jednotce ETIAS příslušného členského státu rozhodnout, zda cestovní povolení vydat, nebo zamítnout, uvedená národní jednotka ETIAS požádá žadatele o doplňující informace nebo dokumentaci.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí být oznámena na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti. Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí jasně uvádět, jaké informace nebo jakou dokumentaci má žadatel předložit. Žadatel předloží uvedené doplňující informace nebo dokumentaci přímo národní jednotce ETIAS prostřednictvím zabezpečeného uživatelského účtu uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. g) do sedmi pracovních dnů od data obdržení žádosti.

2.  Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí být oznámena na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti. Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí jasně uvádět, jaké informace nebo jakou dokumentaci má žadatel předložit. Žadatel předloží uvedené doplňující informace nebo dokumentaci přímo národní jednotce ETIAS prostřednictvím zabezpečeného uživatelského účtu uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. g) do 14 pracovních dnů od data obdržení žádosti. Požadovat lze pouze doplňující informace nebo dokumentaci, jež jsou nezbytné pro posouzení žádosti ETIAS.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Za výjimečných okolností může národní jednotka ETIAS žadatele pozvat k pohovoru na konzulátu v jeho zemi pobytu.

4.  Za výjimečných okolností a po zpracování doplňující dokumentace a informací v souladu s odstavcem 3, může národní jednotka ETIAS žadatele pozvat k pohovoru na jakémkoli konzulátu členského státu Unie, jenž se nachází v jeho zemi pobytu, nebo k pohovoru s žadatelem využít moderní komunikační prostředky.případě konání pohovoru se použije lhůta uvedená v čl. 27 odst. 2a.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Tuto výzvu musí žadateli národní jednotka ETIAS daného členského státu oznámit na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti.

5.  Tuto výzvu musí žadateli národní jednotka ETIAS příslušného členského státu oznámit nejméně pět pracovních dní před plánovaným pohovorem na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti. Žadatel má možnost uvést, zda dává přednost pohovoru na konkrétním konzulátu, nebo využití moderních komunikačních prostředků. Je-li to možné, uskuteční se pohovor na konzulátu uvedeném žadatelem nebo, pokud o to žadatel požádal, prostřednictvím moderních komunikačních prostředků.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud žadatel na tuto výzvu v uvedené lhůtě neodpoví nebo pokud se žadatel nezúčastní pohovoru, žádost se v souladu s čl. 31 odst. 1 zamítne a národní jednotka ETIAS příslušného členského státu žadatele neprodleně informuje.

5.  Pokud žadatel na tuto výzvu v uvedené lhůtě neodpoví nebo pokud se žadatel nezúčastní pohovoru bez řádně doloženého zdůvodnění, žádost se v souladu s čl. 31 odst. 1 zamítne a národní jednotka ETIAS příslušného členského státu žadatele neprodleně informuje.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely provádění posouzení uvedeného v čl. 22 odst. 4 písm. b) konzultuje národní jednotka ETIAS příslušného členského státu orgány členského státu (členských států) odpovědného (odpovědných) za údaje, které vedly ke shodě podle čl. 18 odst. 2 písm. d), e), g), h), i) nebo k).

1.  Pro účely provádění posouzení uvedeného v čl. 22 odst. 4 písm. b) konzultuje národní jednotka ETIAS příslušného členského státu orgány členského státu (členských států) odpovědného (odpovědných) za údaje, které vedly ke shodě podle čl. 18 odst. 2 písm. a), d), e), g), h), i) nebo k).

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud národní jednotka ETIAS uvažuje o vydání cestovního povolení s územní platností omezenou na několik členských států, konzultuje příslušný členský stát s těmito členskými státy.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud příslušný členský stát konzultuje během manuálního zpracovávání žádosti jeden nebo několik členských států, musí mít národní jednotky ETIAS uvedených členských států přístup k příslušným údajům uvedeným v souboru žádosti a rovněž ke shodám získaným automatizovaným systémem podle čl. 18 odst. 2, 4 a 5, které jsou pro účely této konzultace nezbytné. Národní jednotky ETIAS konzultovaných členských států musí mít rovněž přístup k příslušným doplňujícím informacím nebo dokumentaci, které žadatel poskytl na základě žádosti příslušného členského státu, v souvislosti se záležitostí, ohledně níž jsou konzultovány.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Národní jednotka ETIAS konzultovaného členského státu odpoví ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení konzultace. Absence odpovědi členského státu ve stanovené lhůtě se považuje za kladné stanovisko k žádosti.

5.  Národní jednotka ETIAS konzultovaného členského státu odpoví ve lhůtě 48 hodin ode dne oznámení konzultace. Absence odpovědi členského státu ve stanovené lhůtě se považuje za kladné stanovisko k žádosti.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud jeden nebo více konzultovaných členských států vydá ohledně žádosti záporné stanovisko, příslušný členský stát cestovní povolení podle článku 31 zamítne.

8.  Aniž je dotčen článek 38, pokud jeden nebo více konzultovaných členských států vydá ohledně žádosti záporné stanovisko, příslušný členský stát cestovní povolení podle článku 31 zamítne.

Odůvodnění

Článek 38 stanoví, že cestovní povolení s omezenou územní platností může být v takovém případě vydáno.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Je-li to třeba, zprostředkuje ústřední jednotka ETIAS konzultace mezi členskými státy uvedené v tomto článku.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely provádění posouzení bezpečnostních rizik v návaznosti na shodu podle čl. 18 odst. 2 písm. j) a čl. 18 odst. 4 konzultuje národní jednotka ETIAS příslušného členského státu Europol v případech, které spadají do působnosti Europolu. Tato konzultace musí probíhat prostřednictvím již existujících komunikačních kanálů mezi členským státem a Europolem stanovených článkem 7 nařízení (EU) 2016/794.

1.  Pro účely provádění posouzení bezpečnostní hrozby v návaznosti na shodu podle čl. 18 odst. 2 písm. j) a čl. 18 odst. 4 konzultuje národní jednotka ETIAS příslušného členského státu Europol v případech, které spadají do působnosti Europolu. Tato konzultace musí probíhat prostřednictvím již existujících komunikačních kanálů mezi členským státem a Europolem stanovených článkem 7 nařízení (EU) 2016/794 a v souladu s uvedeným nařízením.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud příslušný členský stát konzultuje Europol, předá národní jednotka ETIAS uvedeného členského státu Europolu příslušné údaje uvedené v souboru žádosti, jakož i shodu (shody), které jsou pro účely této konzultace nezbytné. Národní jednotka ETIAS může Europolu předat příslušné doplňující informace nebo dokumentaci poskytnuté žadatelem v souvislosti s žádostí o cestovní povolení, ohledně níž je Europol konzultován.

2.  Pokud příslušný členský stát konzultuje Europol, předá národní jednotka ETIAS uvedeného členského státu Europolu příslušné údaje uvedené v souboru žádosti, jakož i shodu (shody), které jsou pro účely této konzultace nezbytné. Národní jednotka ETIAS Europolu také předá příslušné doplňující informace nebo dokumentaci poskytnuté žadatelem v souvislosti s žádostí o cestovní povolení, ohledně níž je Europol konzultován.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Europol nesmí mít v žádném případě přístup k osobním údajům týkajícím se vzdělání žadatele uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. h) a zdraví žadatele uvedeným v čl. 15 odst. 4 písm. a).

vypouští se

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Europol odpoví ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení konzultace. Absence odpovědi Europolu ve stanovené lhůtě se považuje za kladné stanovisko k žádosti.

5.  Europol odpoví ve lhůtě 48 hodin ode dne oznámení konzultace. Absence odpovědi Europolu ve stanovené lhůtě se považuje za kladné stanovisko k žádosti.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Je-li to třeba, zprostředkuje ústřední jednotka ETIAS konzultace mezi příslušným členským státem a Europolem uvedené v tomto článku.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Jakmile je žádost ETIAS shledána přípustnou, avšak ústřední systém ETIAS automaticky nevydá cestovní povolení, žadatel neprodleně obdrží oznámení elektronickou poštou, které obsahuje:

 

a)  potvrzení o přijetí žádosti;

 

b)  maximální lhůtu pro zpracování žádosti;

 

c)  poučení o tom, že během zpracovávání žádosti mohou být od žadatele požadovány doplňující informace nebo dokumentace a ve výjimečných případech také pohovor na konzulátu nebo prostřednictvím moderních komunikačních prostředků;

 

d)  číslo žádosti, které žadateli umožní přístup k nástroji pro ověřování stanoveném v článku 26a.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda jsou požadovány doplňující informace nebo dokumentace.

b)  zda jsou požadovány doplňující informace nebo dokumentace, a ve kterém je uvedena maximální lhůta pro zpracování žádosti podle čl. 27 odst. 2.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26a

 

Nástroj pro ověřování

 

Komise zavede nástroj pro ověřování umožňující žadateli sledovat zpracovávání žádosti a dobu platnosti a stav jeho cestovního povolení (platnost, zamítnutí, prohlášení za neplatné, zrušení).

 

Komisi je v souladu s článkem 78 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem podrobnějšího vymezení tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Ve výjimečném případě, kdy je žadatel pozván na konzulát podle čl. 23 odst. 4, se období uvedené v odstavci 1 prodlouží o sedm pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Před uplynutím lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 se přijme rozhodnutí o:

3.  Před uplynutím lhůt uvedených v odstavcích 1, 2 a 2a se přijme rozhodnutí o:

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prověřovací pravidla ETIAS představují algoritmus umožňující srovnání údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústřední systému ETIAS se specifickými rizikovými ukazateli, které naznačují rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Prověřovací pravidla ETIAS se zaznamenají do ústředního systému ETIAS.

1.  Prověřovací pravidla ETIAS představují algoritmus umožňující profilování, jak je definováno v čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2016/679, prostřednictvím srovnání údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústřední systému ETIAS se specifickými rizikovými ukazateli, které naznačují rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostní hrozbu nebo vysoké epidemické riziko. Prověřovací pravidla ETIAS se zaznamenají do ústředního systému ETIAS.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví se určí na základě:

2.  Rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostní hrozba nebo vysoké epidemické riziko se určí na základě:

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  statistik generovaných systémem ETIAS v souladu s článkem 73, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí cestovních povolení z důvodu rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví spojených s konkrétní skupinou cestujících;

b)  statistik generovaných systémem ETIAS v souladu s článkem 73, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí cestovních povolení z důvodu rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostní hrozby nebo vysokého epidemického rizika spojených s konkrétní skupinou cestujících;

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  informací poskytnutých členskými státy, které se týkají konkrétních bezpečnostních rizikových ukazatelů nebo hrozeb, které uvedený členský stát identifikoval;

d)  informací poskytnutých členskými státy, které se týkají konkrétních bezpečnostních rizikových ukazatelů nebo hrozeb, které uvedený členský stát identifikoval, doložených objektivními a fakticky podloženými prvky;

Odůvodnění

Členské státy odůvodní a doloží informace, které poskytují ohledně identifikovaných bezpečnostních rizikových ukazatelů a hrozeb, aby se zamezilo diskriminačnímu zpracování žádostí.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  informací poskytnutých členskými státy, které se týkají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu pro konkrétní skupinu cestujících v případě daného členského státu;

e)  informací poskytnutých členskými státy, které se týkají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu pro konkrétní skupinu cestujících v případě daného členského státu, doložených objektivními a fakticky podloženými prvky;

Odůvodnění

Členské státy odůvodní a doloží informace, které poskytují ohledně překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu, aby se zamezilo diskriminačnímu zpracování žádostí.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78 pro účely další specifikace rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví uvedených v odstavci 2.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78 pro účely další specifikace rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostní hrozby nebo vysokého epidemického rizika uvedených v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na základě rizik určených podle odstavce 2 stanoví ústřední jednotka ETIAS specifické rizikové ukazatele sestávající z kombinace údajů, včetně jednoho nebo několika z těchto údajů:

4.  Na základě rizik určených podle odstavce 2 a aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s odstavcem 3 stanoví ústřední jednotka ETIAS specifické rizikové ukazatele sestávající z kombinace údajů, včetně jednoho nebo několika z těchto údajů:

Odůvodnění

Je nezbytné zahrnout i odkaz na odstavec 3, jelikož akt v přenesené pravomoci bude dále specifikovat příslušná rizika a ukazatele rizik by měly vycházet z těchto rizik.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stupeň vzdělání;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním čl. 15 odst. 2 písm. h).

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  současné zaměstnání.

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním čl. 15 odst. 2 písm. i).

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kontrolní seznam ETIAS sestává z údajů týkajících se osob, jež jsou podezřelé ze spáchání trestného činu nebo z účasti na trestném činu, nebo osob, u nichž se na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů za to, že trestný čin spáchají.

1.  Kontrolní seznam ETIAS, jakožto součást ústředního systému, sestává z údajů týkajících se osob, jež jeden nebo více členských států podezírají ze spáchání závažného trestného činu nebo teroristického činu či z účasti na něm, nebo osob, u nichž se po celkovém posouzení, zejména na základě jejich minulých činů, dospělo na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů k domněnce, že teroristický čin spáchají.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informací týkajících se teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů poskytnutých členskými státy;

b)  informací týkajících se teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů;

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  informací týkajících se teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů získaných prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě informací uvedených v odstavci 2 a na základě příslušných údajů Europolu sestaví Europol kontrolní seznam ETIAS složený z prvků obsahujících jeden nebo více z těchto údajů:

3.  Na základě informací uvedených v odstavci 2 a na základě příslušných údajů Europolu spravuje Europol kontrolní seznam ETIAS složený z prvků obsahujících jeden nebo více z těchto údajů:

a)  příjmení, jméno (jména), rodné příjmení; datum narození, místo narození, země narození, pohlaví, státní příslušnost;

a)  příjmení;

 

aa)  rodné příjmení;

 

ab)  datum narození;

b)  další jména (přezdívka (přezdívky), umělecké jméno (umělecká jména), obvyklé jméno (obvyklá jména));

b)  další jména (přezdívka (přezdívky), umělecké jméno (umělecká jména), obvyklé jméno (obvyklá jména));

c)  cestovní doklad (druh, číslo a země vydání);

c)  cestovní doklad (druh, číslo a země vydání);

d)  adresa bydliště,

d)  adresa bydliště,

e)  e-mailová adresa a telefonní číslo;

e)  e-mailová adresa;

 

ea)  telefonní číslo;

f)  název, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo v případě společnosti nebo organizace;

f)  název, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo v případě společnosti nebo organizace;

g)  IP adresa.

g)  IP adresa.

 

Pokud jsou dostupné, přidají se křestní jméno (jména), místo narození, země narození, pohlaví a státní příslušnost.

Odůvodnění

Formulace je uvedena v soulad s čl. 28 odst. 4. Vzhledem k tomu, že je však záměrem poskytnout větší pružnost v případě kontrolního seznamu, je řada údajů, které Komise předkládá společně, rozdělena pod různými písmeny. Křestní jméno, místo narození, země narození, pohlaví a státní příslušnost by samy o sobě neměly dostačovat k zařazení na kontrolní seznam. Pokud jsou však dostupné, doplní se.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Článek 29 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29a

 

Odpovědnost a úkoly spojené s kontrolním seznamem ETIAS

 

1.  Před vložením údajů do kontrolního seznamu ETIAS provede Europol pečlivé posouzení důvodů pro toto vložení a ověří, že je nezbytné a přiměřené.

 

2.  Když se údaje vkládají na základě informací poskytnutých členským státem, musí tento členský stát určit, zda se jedná o dostatečně odpovídající, přesnou a důležitou informaci, aby byla zanesena do kontrolního seznamu ETIAS.

 

3.  Členské státy a Europol jsou odpovědné za přesnost a aktuálnost údajů v kontrolním seznamu ETIAS.

 

4.  Europol stanoví postup pro pravidelný přezkum a kontrolu přesnosti a aktuálnosti údajů uvedených v kontrolním seznamu ETIAS. Členské státy, které poskytly informaci týkající se teroristického činu nebo jiného závažného trestného činu, jsou k přezkumnému řízení přidruženy.

 

5.  V návaznosti na přezkum jsou údaje z kontrolního seznamu ETIAS vymazány, pokud se prokáže, že důvody, kvůli kterým byly do seznamu vloženy, již pominuly nebo že se jedná o zastaralé nebo neaktuální údaje.

 

6.  Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) je odpovědná za technickou správu kontrolního seznamu ETIAS, jakož i za vývoj a technickou správu informačního systému ETIAS.

 

7.  Jeden rok po spuštění systému ETIAS a dále každé dva roky provádí evropský inspektor ochrany údajů audit ochrany údajů v kontrolním seznamu ETIAS a předkládá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud z posouzení žádosti v souladu s postupy stanovenými v kapitolách III, IV a V vyplývá, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví, vydá ústřední systém ETIAS nebo národní jednotka ETIAS příslušného členského státu cestovní povolení.

1.  Pokud z posouzení žádosti v souladu s postupy stanovenými v kapitolách III, IV a V vyplývá, že neexistují žádné oprávněné důvody založené na skutkových poznatcích vedoucí k domněnce, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostní hrozbu nebo vysoké epidemické riziko, vydá ústřední systém ETIAS nebo národní jednotka ETIAS příslušného členského státu cestovní povolení.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Národní jednotky ETIAS musí mít v případě pochybností možnost vydat cestovní povolení s poznámkou, kterou pohraniční stráži doporučí, aby provedla kontrolu ve druhé linii.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Ústřední jednotka ETIAS a národní jednotky ETIAS musí mít možnost doplnit poznámku, kterou pohraničním orgánům a jiným orgánům s přístupem k údajům ústředního systému ETIAS sdělí, že během zpracování žádosti byla zjištěna konkrétní shoda, ta byla posouzena a bylo ověřeno, že šlo o falešnou shodu, nebo že bylo během manuálního zpracování prokázáno, že nebyl důvod cestovní povolení zamítnout.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cestovní povolení je platné po dobu pěti let nebo do konce období platnosti cestovního dokladu zaregistrovaného během podání žádosti, podle toho, co nastane dříve, a je platné na území členských států.

2.  Cestovní povolení je platné po dobu tří let nebo do konce období platnosti cestovního dokladu zaregistrovaného během podání žádosti, podle toho, co nastane dříve, a je platné na území členských států.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Cestovní povolení neopravňuje automaticky ke vstupu.

3.  V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/399 představuje držení platného cestovního povolení jednu z podmínek vstupu. Neopravňuje však automaticky ke vstupu.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předloží cestovní doklad, který je nahlášen jako ztracený, odcizený nebo prohlášen za neplatný;

vypouští se

Odůvodnění

Automatické zamítnutí v případě neplatného cestovního dokladu odporuje praxi donucovacích orgánů a informačních služeb a právním předpisům EU. U každé žádosti by tak mělo být individuální a ručně vypracované hodnocení. V některých případech je navíc z represivních důvodů vhodné nechat dotyčnou osobu přijít až k hranicím.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  představuje bezpečnostní riziko;

c)  představuje bezpečnostní hrozbu;

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  představuje riziko s ohledem na veřejné zdraví;

d)  představuje vysoké epidemické riziko;

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cestovní povolení se zamítne rovněž tehdy, existují-li důvodné pochybnosti, pokud jde o pravost údajů, spolehlivost prohlášení učiněných žadatelem, podklady předložené žadatelem nebo pravdivost jejich obsahu.

Cestovní povolení se zamítne rovněž tehdy, existují-li důvodné, závažné a doložené pochybnosti, pokud jde o pravost údajů, spolehlivost prohlášení učiněných žadatelem, podklady předložené žadatelem nebo pravdivost jejich obsahu.

Odůvodnění

Návrh Meijersova výboru na zajištění účinné kontroly.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, mají právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba v případě opravného prostředku dodržet.

2.  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, mají právo na účinný opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu a musí zahrnovat možnost soudního přezkumu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba dodržet, a to v jazyce, o němž se lze důvodně domnívat, že mu žadatelé rozumí.

Odůvodnění

V návaznosti na stanovisko Agentury Evropské unie pro základní práva a WP29 a v souladu s rozsudkem Soudního dvora EU ve věci Schrems, C-362/14, bod 95.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Předchozí zamítnutí žádosti o cestovní povolení nevede automaticky k zamítnutí nové žádosti. Nová žádost se posuzuje na základě všech informací, které jsou k dispozici.

Odůvodnění

Ustanovení je převzato z čl. 21 odst. 9 vízového kodexu.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  jasný údaj o tom, že žadatel bude muset při vstupu předložit stejný cestovní doklad, který je uveden ve formuláři žádosti, a že při jakékoli změně cestovního dokladu bude nutno podat novou žádost o cestovní povolení;

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  připomenutí podmínek vstupu stanovených v článku 6 nařízení (EU) č. 2016/399 a nutnosti mít u sebe při každém vstupu příslušné doklady;

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  případně území členských států, na něž je žadatel oprávněn cestovat;

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  odkaz na veřejné internetové stránky ETIAS, které obsahují informace o tom, že žadatel má možnost cestovní povolení zrušit.

d)  odkaz na veřejné internetové stránky ETIAS, které obsahují informace o tom, že cestovní povolení může být zrušeno nebo zneplatněno, a podmínky pro jeho zrušení nebo zneplatnění.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  důvod (důvody) zamítnutí cestovního povolení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1;

c)  důvod (důvody) zamítnutí cestovního povolení umožňující žadateli podat návrh na opravný prostředek, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  informace týkající se postupu, který je třeba dodržet v případě opravného prostředku.

d)  informace týkající se postupu, který je třeba dodržet v případě podání návrhu na opravný prostředek. Tyto informace zahrnují přinejmenším odkazy na vnitrostátní předpisy použitelné pro opravný prostředek, na příslušný orgán a způsob, jak je možné návrh na opravný prostředek podat, a informace o případné pomoci poskytované vnitrostátním orgánem pro ochranu údajů, jakož i lhůtu pro podání návrhu na opravný prostředek.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Za účelem vytvoření standardního formuláře pro zamítnutí cestovního povolení se Komisi svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 78.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  místo a datum rozhodnutí o vydání nebo zamítnutí cestovního povolení;

c)  datum rozhodnutí o vydání nebo zamítnutí cestovního povolení;

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  datum zahájení a skončení doby platnosti cestovního dokladu;

d)  v případě vydání cestovního povolení datum zahájení a skončení doby platnosti cestovního dokladu;

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  důvod (důvody) zamítnutí cestovního povolení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1.

e)  v případě zamítnutí cestovního povolení důvod (důvody) zamítnutí cestovního povolení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  jakékoli poznámky podle čl. 22 odst. 4a, čl. 30 odst. 1a a čl. 30 odst. 1b spolu s příslušnými doplňujícími informacemi týkajícími se kontrol v druhé linii.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78 za účelem vymezení druhu doplňujících informací, které lze přidat, a jejich formátů.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení neplatnosti, v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

3.  Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na účinný opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení neplatnosti, v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba dodržet, a to v jazyce, o němž se lze důvodně domnívat, že mu žadatelé rozumí.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčen odstavec 2, pokud je v systému SIS nahlášen nový záznam o odepření vstupu nebo pokud je v něm cestovní doklad nahlášen jako ztracený, odcizený nebo prohlášen za neplatný, systém SIS informuje ústřední systém ETIAS. Ústřední systém ETIAS ověří, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení. Je-li tomu tak, předá ústřední systém ETIAS soubor žádosti národní jednotce ETIAS členského státu, který záznam vytvořil, a tato národní jednotka ETIAS cestovní povolení zruší.

3.  Aniž je dotčen odstavec 2, pokud je v systému SIS nahlášen nový záznam o odepření vstupu nebo pokud je v něm cestovní doklad nahlášen jako ztracený, odcizený nebo prohlášen za neplatný, systém SIS informuje ústřední systém ETIAS. Ústřední systém ETIAS ověří, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení. Je-li tomu tak, předá ústřední systém ETIAS soubor žádosti národní jednotce ETIAS členského státu, který záznam vytvořil. Pokud je nahlášen nový záznam o odepření vstupu, národní jednotka ETIAS cestovní povolení zamítne. Pokud je cestovní povolení spojeno s cestovním dokladem, který je v systému SIS veden jako ztracený, odcizený nebo zneplatněný, národní jednotka ETIAS soubor žádosti manuálně přezkoumá.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nové prvky zavedené Europolem do kontrolního seznamu ETIAS musí být porovnány s údaji uvedenými v souborech žádostí v ústředním systému ETIAS. Pokud z tohoto porovnání vyplyne shoda, národní jednotka ETIAS členského státu prvního vstupu, který uvedl žadatel podle čl. 15 odst. 2 písm. j), posoudí bezpečnostní riziko a pokud dospěje k závěru, že podmínky pro udělení povolení již nejsou splněny, cestovní povolení zruší.

4.  Nové prvky zavedené Europolem do kontrolního seznamu ETIAS musí být porovnány s údaji uvedenými v souborech žádostí v ústředním systému ETIAS. Pokud z tohoto porovnání vyplyne shoda, národní jednotka ETIAS členského státu příslušného podle článku 22 posoudí bezpečnostní hrozbu, a pokud dospěje k závěru, že podmínky pro udělení povolení již nejsou splněny, cestovní povolení zruší.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

5.  Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na účinný opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba dodržet, a to v jazyce, o němž se lze důvodně domnívat, že mu žadatelé rozumí.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  důvod (důvody) prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1;

c)  důvod (důvody) prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení umožňující žadateli podat návrh na opravný prostředek, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  informace týkající se postupu, který je třeba dodržet v případě opravného prostředku.

d)  informace týkající se postupu, který je třeba dodržet v případě účinného opravného prostředku. Tyto informace zahrnují přinejmenším odkazy na vnitrostátní předpisy použitelné pro opravný prostředek, na příslušný orgán a způsob, jak je možné návrh na opravný prostředek podat, a informace o případné pomoci poskytované vnitrostátním orgánem pro ochranu údajů, jakož i lhůtu pro podání návrhu na opravný prostředek.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud bylo přijato rozhodnutí o prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení, členský stát zodpovědný za prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení doplní do souboru žádosti tyto údaje:

1.  Pokud bylo přijato rozhodnutí o prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení, národní jednotka ETIAS členského státu zodpovědného za prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení doplní do souboru žádosti tyto údaje:

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výjimečně lze vydat cestovní povolení s omezenou územní platností, pokud to dotčený členský stát považuje za nezbytné z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům, bez ohledu na skutečnost, že manuální posouzení podle článku 22 ještě není dokončeno nebo že cestovní povolení bylo zamítnuto, prohlášeno za neplatné či zrušeno.

1.  Výjimečně je vydáno cestovní povolení s omezenou územní platností, pokud to členský stát, který je příslušný podle odstavce 3, považuje za nezbytné z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Po zamítnutí cestovního povolení v souladu s článkem 31 má žadatel možnost požádat o cestovní povolení s omezenou územní platností.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b   V naléhavých případech, bez ohledu na skutečnost, že dosud není dokončeno manuální posouzení podle článku 22 nebo že bylo povolení zamítnuto, zneplatněno nebo zrušeno, může žadatel požádat o cestovní povolení s omezenou územní platností.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 může žadatel požádat o cestovní povolení s omezenou územní platností ten členský stát, do nějž hodlá odcestovat. Žadatel ve své žádosti uvede příslušné humanitární důvody, důvody národního zájmu nebo mezinárodní závazky.

2.  Pro účely odstavce 1, 1a a 1b může žadatel požádat o cestovní povolení s omezenou územní platností ten členský stát, do nějž hodlá odcestovat. Žadatel ve své žádosti uvede příslušné humanitární důvody, důvody národního zájmu nebo mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Cestovní povolení s omezenou územní platností je platné na území členského státu, který je vydal, na dobu maximálně 15 dnů.

4.  Cestovní povolení s omezenou územní platností je platné na území členského státu, který je vydal. Ve výjimečných případech může být platné pro území více než jednoho členského státu, a to na základě souhlasu každého příslušného členského státu. Je platné na dobu maximálně 90 dnů během 180denního období.

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Použije se čl. 30 odst. 1a a 1b.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud je vydáno cestovní povolení s omezenou územní platností, do souboru žádosti se zanesou tyto údaje:

5.  Pokud je vydáno nebo zamítnuto cestovní povolení s omezenou územní platností, do souboru žádosti se zanesou tyto údaje:

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  území, na které je držitel tohoto cestovního povolení oprávněn cestovat;

b)  členské státy, do nichž je držitel tohoto cestovního povolení oprávněn cestovat;

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  doba platnosti cestovního povolení s omezenou územní platností;

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  orgán členského státu, který cestovní povolení s omezenou územní platností vydal;

c)  národní jednotka členského státu, který cestovní povolení s omezenou územní platností vydal nebo zamítl;

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  datum rozhodnutí o vydání nebo zamítnutí cestovního povolení s omezenou územní platností;

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  odkaz na příslušné humanitární důvody, důvody národního zájmu nebo mezinárodní závazky.

d)  případně odkaz na příslušné humanitární důvody, důvody národního zájmu nebo mezinárodní závazky.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  jakékoli poznámky podle čl. 30 odst. 1a a 1b spolu s příslušnými doplňujícími informacemi týkajícími se kontrol v druhé linii.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s článkem 26 Úmluvy k provedení Schengenské dohody nahlížejí dopravci do ústředního systému ETIAS, aby ověřili, zda státní příslušníci třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek cestovního povolení, mají platné cestovní povolení.

1.  Letečtí a námořní dopravci zašlou nejpozději v okamžiku nástupu na palubu dotaz do ústředního systému ETIAS, aby ověřili, zda státní příslušníci třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek cestovního povolení, mají platné cestovní povolení.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zabezpečený internetový přístup k bráně pro dopravce, včetně možnosti použít mobilní technická řešení, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. h), musí dopravci umožnit provést nahlédnutí do systému podle odstavce 1 před nástupem cestujícího. Za tímto účelem musí být dopravce oprávněn nahlížet do ústředního systém ETIAS s použitím údajů uvedených ve strojově čitelné zóně cestovního dokladu.

Zabezpečený přístup k bráně pro dopravce, včetně možnosti použít mobilní technická řešení, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. h), musí dopravci umožnit provést dotaz podle odstavce 1 před nástupem cestujícího. Za tímto účelem dopravce zašle dotaz do ústředního systém ETIAS s použitím údajů uvedených ve strojově čitelné zóně cestovního dokladu.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ústřední systém ETIAS zareaguje údajem o tom, zda dotčená osoba má, či nemá platné cestovní povolení. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat.

Ústřední systém ETIAS zareaguje údajem o tom, zda dotčená osoba má, či nemá platné cestovní povolení, a případně pro které/která území cestovní povolení s omezenou územní platností platí. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zřídí se režim autentizace určený výhradně pro dopravce s cílem umožnit řádně pověřeným pracovníkům dopravců přístup k bráně pro dopravce pro účely odstavce 2. Uvedený režim autentizace přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem uvedeným v čl. 79 odst. 2.

3.  Zřídí se režim autentizace určený výhradně pro dopravce s cílem umožnit řádně pověřeným pracovníkům dopravců přístup k bráně pro dopravce pro účely odstavce 2. Uvedený režim autentizace přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem uvedeným v čl. 79 odst. 2. Režim autentizace se zakládá na řízení bezpečnostních rizik v oblasti informací a na specificky navržené a standardně používané ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podrobnosti týkající se záložních postupů se stanoví v prováděcím aktu přijatém přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2.

2.  Podrobnosti týkající se záložních postupů se stanoví v prováděcím aktu přijatém přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2. V rámci těchto postupů se přihlíží k řízení bezpečnostních rizik v oblasti informací a ke specificky navržené a standardně používané ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ústřední systém ETIAS zareaguje údajem o tom, zda dotčená osoba má, či nemá platné cestovní povolení.

2.  Ústřední systém ETIAS zareaguje údajem o tom, zda dotčená osoba má, či nemá platné cestovní povolení nebo platné cestovní povolení s omezenou územní platností pro členský stát, do nějž chce dotčená osoba vstoupit.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Orgány příslušné pro kontroly na hraničních přechodech na vnějších hranicích jsou oprávněny nahlížet během kontroly ve druhé linii do relevantních doplňujících informací pro kontroly ve druhé linii vložených do souboru žádosti v souladu s článkem 33 a 38.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případech, kdy je technicky nemožné nahlížet do systému podle čl. 41 odst. 1 z důvodu selhání informačního systému ETIAS, jsou o tom orgány členského státu příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích vyrozuměny ústřední jednotkou ETIAS.

1.  V případech, kdy je technicky nemožné nahlížet do systému podle čl. 41 odst. 1 z důvodu selhání informačního systému ETIAS, jsou o tom orgány členského státu příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích automaticky vyrozuměny ústředním systémem ETIAS.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud není technicky možné provést vyhledávání podle čl. 41 odst. 1 z důvodu selhání vnitrostátní pohraniční infrastruktury v některém členském státě, příslušný orgán dotčeného členského státu o tom uvědomí agenturu eu-LISA, ústřední jednotku ETIAS a Komisi.

2.  Pokud není technicky možné provést vyhledávání podle čl. 41 odst. 1 z důvodu selhání vnitrostátní pohraniční infrastruktury, které má dopad na ETIAS, jsou automaticky informovány agentura eu-LISA, ústřední jednotka ETIAS a Komise.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V obou případech se orgány dotčeného členského státu příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích řídí svými vnitrostátními plány pro mimořádné situace.

3.  V obou případech uvedených v odstavci 1 a 2 jsou orgány příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích v souladu s nařízením (EU) 2016/399 dočasně zbaveny povinnosti nahlížet do ústředního systému ETIAS, jak je uvedeno v článku 41 odst. 1, přičemž dočasně neplatí ustanovení týkající se cestovního povolení uvedená v čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 8 písm. a) bodu i) a písm. bb) nařízení (EU) 2016/399.

Odůvodnění

Namísto odkazu na vnitrostátní pohotovostní plány je lepší stanovit harmonizované řešení, jak postupovat v případě technické poruchy. V takových případech by měla pohraniční stráž pokračovat v hraničních kontrolách bez systému ETIAS.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Každý členský stát určí ústřední přístupový bod, který má přístup do ústředního systému ETIAS. Ústřední přístupový bod zajistí dodržování podmínek týkajících se žádostí o přístup do uvedeného systému stanovených v článku 45.

 

Pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy, může být určený orgán a ústřední přístupový bod součástí stejné organizace. Ústřední přístupový bod jedná při provádění svých úkolů podle tohoto nařízení nezávisle na určených orgánech. Ústřední přístupový bod je oddělen od určených orgánů a nesmí od nich přijímat pokyny týkající se výsledku jakéhokoli ověřování, které provádí.

 

Členské státy mohou určit více než jeden ústřední přístupový bod, aby zohlednily svou organizační a správní strukturu při plnění svých ústavních nebo právních požadavků.

Odůvodnění

Navrhuje se, aby se systém ústředních přístupových bodů používal jako v případě systému VIS, Eurodac a EES, místo toho, aby se úkolem ověřovat, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu, pověřila národní jednotka systému ETIAS. Stejně jako v případě ostatních systémů by ústřední přístupový bod ověřoval, zda jsou splněny podmínky k získání přístupu.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Každý členský stát oznámí agentuře eu-LISA, ústřední jednotce ETIAS a Komisi své určené orgány a svůj ústřední přístupový bod a toto oznámení může kdykoli změnit nebo nahradit jiným. Tato oznámení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Právo přístupu do ústředního systému ETIAS v souladu s články 44 a 45 mají pouze řádně zmocnění pracovníci ústředních přístupových bodů.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány předloží ústředním přístupovým bodům uvedeným v čl. 8 odst. 2 písm. c) odůvodněnou elektronickou žádost o nahlédnutí do určitého souboru údajů uložených v ústředním systému ETIAS. Pokud se žádá o nahlédnutí do údajů uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), musí odůvodněná elektronická žádost obsahovat zdůvodnění nezbytnosti nahlédnout do těchto konkrétních údajů.

1.  Určené orgány předloží ústředním přístupovým bodům uvedeným v čl. 43 odst. 2a) odůvodněnou elektronickou žádost o nahlédnutí do určitého souboru údajů uložených v ústředním systému ETIAS. Pokud se žádá o nahlédnutí do údajů uvedených v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), musí odůvodněná elektronická žádost obsahovat zdůvodnění nezbytnosti nahlédnout do těchto konkrétních údajů.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát před realizací přístupu do ústředního systému ETIAS zajistí, aby podle jeho vnitrostátního práva a procesního práva byla žádost o nahlédnutí do údajů podrobena nezávislému, účinnému a včasnému ověření toho, zda jsou splněny podmínky uvedené v článku 45, včetně toho, zda je jakákoli žádost o nahlédnutí do údajů uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d) oprávněná.

2.  Před realizací přístupu do ústředního systému ETIAS ústřední přístupový bod ověří, zda jsou splněny podmínky uvedené v článku 45, včetně toho, zda je jakákoli žádost o nahlédnutí do údajů uvedených v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d) odůvodněná.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jsou podmínky uvedené v článku 45 splněny, ústřední přístupový bod žádost vyřídí. Údaje uložené v ústředním systému ETIAS, do nichž nahlíží ústřední přístupový bod, se předají kontaktním místům uvedeným v čl. 43 odst. 2 takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost údajů.

3.  Pokud se při ověřování podle odstavce 2 tohoto článku zjistí, že jsou podmínky uvedené v článku 45 splněny, ústřední přístupový bod žádost vyřídí. Údaje uložené v ústředním systému ETIAS, do nichž nahlíží ústřední přístupový bod, se předají kontaktním místům uvedeným v čl. 43 odst. 2 takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost údajů.

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ve výjimečně naléhavých případech, kdy je třeba okamžitě získat osobní údaje pro to, aby se zabránilo spáchání závažného trestného činu nebo aby mohli být stíháni jeho pachatelé, vyřídí ústřední přístupový bod žádost okamžitě a bez nezávislého ověření stanoveného v odstavci 2. Bez zbytečného prodlení po vyřízení žádosti proběhne nezávislé ověření ex post, které prověří mimo jiné to, zda výjimečný naléhavý případ skutečně nastal.

4.  Ve výjimečně naléhavých případech, kdy je třeba zabránit hrozícímu nebezpečí spojenému s teroristickým činem nebo jiným závažným trestným činem, nebo za účelem stíhání jeho pachatelů vyřídí ústřední přístupový bod žádost okamžitě a bez nezávislého ověření stanoveného v odstavci 2. Na základě nezávislého ověření ex post se ověří, zda byly splněny podmínky uvedené v článku 45, mimo jiné to, zda výjimečně naléhavý případ skutečně nastal. Nezávislé ověření ex post se provádí bez zbytečného prodlení po vyřízení žádosti.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Zjistí-li se při nezávislém ověření ex post, že nahlížení do údajů a přístup k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS nebyly odůvodněné, všechny orgány, které k těmto údajům měly přístup a/nebo do nich nahlížely, vymažou údaje pocházející z ústředního systému ETIAS a informují o tomto vymazání ústřední přístupový bod.

5.  Zjistí-li se při nezávislém ověření ex post, že nahlížení do údajů a přístup k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS nebyly odůvodněné, všechny orgány, které k těmto údajům měly přístup a/nebo do nich nahlížely, vymažou údaje pocházející z ústředního systému ETIAS a informují o tomto vymazání ústřední přístupový bod. Použije se článek 53a.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nahlédnutí je nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristického trestného činu nebo jiného závažného trestného činu;

a)  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přístup do systému je v konkrétním případě nezbytný;

b)  přístup do systému je v konkrétním případě nezbytný a přiměřený;

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  existují oprávněné důvody se domnívat, že nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných trestných činů, zejména v případech, kdy existuje důvodné podezření, že podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického či jiného závažného trestného činu spadá do kategorie státních příslušníků třetích zemí, na niž se vztahuje toto nařízení;

c)  existují objektivní důkazy nebo oprávněné důvody se domnívat, že nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných závažných trestných činů, zejména v případech, kdy existuje důvodné podezření, že podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického či jiného závažného trestného činu spadá do kategorie státních příslušníků třetích zemí, na něž se vztahuje toto nařízení;

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uvedenými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jak jsou zaznamenány v uvedeném souboru žádosti, jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou zaznamenány v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádaly operativní složky v odůvodněné elektronické žádosti, která byla předložena podle čl. 44 odst. 1 a schválena nezávislým ověřením. Nahlížení do ústředního systému ETIAS nesmí umožňovat přístup k údajům týkajícím se vzdělání uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. h) nebo k údajům o tom, zda žadatel může představovat riziko pro veřejné zdraví, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 4 písm. a).

4.  Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uvedenými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jak jsou zaznamenány v uvedeném souboru žádosti, jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou zaznamenány v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádaly operativní složky v odůvodněné elektronické žádosti, která byla předložena podle čl. 44 odst. 1 a schválena nezávislým ověřením.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odůvodněná žádost musí obsahovat důkazy o tom, že jsou splněny tyto podmínky:

2.  Odůvodněná žádost musí obsahovat důkazy o tom, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nahlížení do systému je v konkrétním případě nezbytné;

b)  nahlížení do systému je v konkrétním případě nezbytné a přiměřené;

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nahlížení se omezí na vyhledávání na základě údajů uvedených v čl. 45 odst. 2;

c)  nahlížení se omezí na vyhledávání na základě údajů uvedených v čl. 45 odst. 2. Údaje uvedené v čl. 45 odst 2 se mohou kombinovat s údaji uvedenými v čl. 45 odst. 3;

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  existují oprávněné důvody se domnívat, že nahlížení do těchto údajů podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných trestných činů;

d)  existují objektivní důkazy nebo oprávněné důvody se domnívat, že nahlížení do těchto údajů podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných závažných trestných činů;

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uloženými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou uloženy v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádal Europol.

4.  Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uloženými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou uloženy v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádal Europol.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  [pět let ode dne posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES; nebo]

vypouští se

Odůvodnění

Uchovávání celé žádosti v systému ETIAS po dobu pěti let ode dne posledního vstupu žadatele je neodůvodněné a nezdá se, že by bylo přiměřené nebo nezbytné. Doba uchovávání údajů podle norem EU by měla být co nejkratší.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pět let od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné v souladu s články 31, 34 a 35.

c)  pět let od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné v souladu s články 31, 34 a 35 nebo na dobu kratší pěti let, pokud je záznam vedoucí k rozhodnutí vymazán dříve.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Za účelem usnadnění podání nové žádosti po skončení doby platnosti cestovního povolení ETIAS může být soubor žádosti uchován v ústředním systému ETIAS po dobu nejvýše tří dalších let po skončení platnosti cestovního povolení za předpokladu, že k tomu dá žadatel svobodný a výslovný souhlas prostřednictvím elektronicky podepsaného prohlášení, poté co byl o udělení souhlasu požádán. Žádost o udělení souhlasu je předložena tak, aby byla zřetelně odlišitelná od jiných záležitostí, v čitelné a snadno přístupné podobě, a je formulována jasným a jednoduchým jazykem v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

Udělení souhlasu následuje po zaslání automatického oznámení podle čl. 13 odst. 2c. Automatické oznámení připomene žadateli účel uchování údajů na základě informací uvedených v čl. 61 písm. ea).

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud státní příslušník třetí země získá státní příslušnost některého členského státu nebo pokud se na něj začalo vztahovat ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a) až e), orgány dotčeného členského státu ověří, zda má tato osoba platné cestovní povolení, a případně neprodleně vymažou soubor žádosti z ústředního systému ETIAS. Orgánem příslušným pro vymazání souboru žádosti je:

5.  Pokud státní příslušník třetí země získá státní příslušnost některého členského státu nebo pokud se na něj začalo vztahovat ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a) až c), orgány dotčeného členského státu ověří, zda má tato osoba platné cestovní povolení, a případně neprodleně vymažou soubor žádosti z ústředního systému ETIAS. Orgánem příslušným pro vymazání souboru žádosti je:

Odůvodnění

Je třeba odstranit povinné vymazání souboru pro získání povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza, neboť jejich doba platnosti by mohla být kratší než zbývající doba platnosti ETIAS.Je tomu tak proto, aby žadatel nemusel po vypršení víza nebo skončení platnosti cestovního dokladu opětovně podávat žádost o cestovní povolení.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  národní jednotka ETIAS členského státu, který vydal povolení k pobytu nebo pobytovou kartu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  národní jednotka ETIAS členského státu, který vydal dlouhodobé vízum.

vypouští se

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud se na státního příslušníka třetí země začalo vztahovat ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. d), e), nebo ha), orgány dotčeného členského státu ověří, zda má tato osoba platné cestovní povolení. Případně neprodleně vymažou soubor žádosti z ústředního systému ETIAS, pokud je doba platnosti pobytové karty nebo povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza delší než zbývající doba platnosti ETIAS. Orgánem příslušným pro vymazání souboru žádosti je:

 

a)  národní jednotka ETIAS členského státu, který vydal povolení k pobytu nebo pobytovou kartu;

 

b)  národní jednotka ETIAS členského státu, který vydal dlouhodobé vízum.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na zpracovávání osobních údajů prováděné národními jednotkami ETIAS se vztahuje [nařízení 2016/679].

2.  Na zpracovávání osobních údajů prováděné národními jednotkami ETIAS a pohraničními orgány se vztahuje nařízení 2016/679, pokud tyto kroky spadají do oblasti jeho působnosti.

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na zpracovávání prováděné určenými orgány členských států pro účely čl. 1 odst. 2 se vztahuje [směrnice (EU) 2016/680].

3.  Na zpracovávání osobních údajů prováděné určenými orgány členských států pro účely čl. 1 odst. 2 se vztahuje směrnice (EU) 2016/680, pokud tyto činnosti spadají do oblasti její působnosti.

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na zpracovávání osobních údajů prováděné Europolem podle článků 24 a 46 se vztahuje nařízení (EU) 2016/794.

4.  Na zpracovávání osobních údajů prováděné Europolem podle článků 25 a 46 se vztahuje nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jde o zpracovávání osobních údajů v ústředním systému ETIAS, za správce údajů v souladu s čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 se považuje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž.

1.  Pokud jde o zpracovávání osobních údajů v ústředním systému ETIAS, za správce údajů v souladu s čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 se považuje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Pokud jde o řízení informační bezpečnosti ústředního systému ETIAS, jsou Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a agentura eu-LISA považovány za společné správce.

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jde o zpracovávání osobních údajů v informačním systému ETIAS, za zpracovatele údajů v souladu s čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 se považuje agentura eu-LISA.

1.  Pokud jde o zpracovávání osobních údajů v informačním systému ETIAS, za zpracovatele údajů v souladu s čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 45/2001 se považuje agentura eu-LISA.

Odůvodnění

Jedná se o opravu odkazu.

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura eu-LISAnárodní jednotky ETIAS zajistí bezpečnost zpracování osobních údajů při používání tohoto nařízení. Agentura eu-LISA a národní jednotky ETIAS spolupracují při úkolech týkajících se bezpečnosti.

1.  Agentura eu-LISA, národní jednotky ETIAS a ústřední jednotka ETIAS zajistí bezpečnost zpracování osobních údajů při používání tohoto nařízení. Agentura eu-LISA, národní jednotky ETIASústřední jednotka ETIAS spolupracují při úkolech týkajících se bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčen článek 22 nařízení (ES) č. 45/2001, přijme agentura eu-LISA nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ústředního systému, komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátním jednotným rozhraním, veřejných internetových stránek a mobilní aplikace, e-mailové služby, zabezpečeného uživatelského účtu, brány pro dopravce, internetové službysoftwaru umožňujícího zpracovávat žádosti.

2.  Aniž je dotčen článek 22 nařízení (ES) č. 45/2001, přijme agentura eu-LISA nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ústředního systému, komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátním jednotným rozhraním, veřejných internetových stránek a mobilní aplikace, e-mailové služby, zabezpečeného uživatelského účtu, brány pro dopravce, internetové služby, softwaru umožňujícího zpracovávat žádosti a kontrolního seznamu ETIAS.

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zabránily neoprávněným osobám v přístupu k zabezpečeným internetovým stránkám, které provádějí operace v souladu s účely systému ETIAS;

b)  zabránily neoprávněným osobám v přístupu k zabezpečeným internetovým stránkám;

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zabránily neoprávněným osobám v přístupu k zařízení pro zpracování údajů a vnitrostátním zařízením, v nichž členský stát vykonává činnosti v souladu s účely systému ETIAS;

Odůvodnění

Je navrženo několik doplnění, která odpovídají stanovisku EP ohledně EES, jenž uvádí znění do souladu s návrhem Komise o systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zabránil neoprávněným osobám využívajícím zařízení pro přenos údajů v použití automatizovaných systémů zpracování údajů;

Odůvodnění

Je navrženo několik doplnění, která odpovídají stanovisku EP ohledně EES, jenž uvádí znění do souladu s návrhem Komise o systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  zajistily, aby osoby oprávněné k přístupu do informačního systému ETIAS měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí individuálních totožností uživatelů a chráněných režimů přístupu k informacím;

f)  zajistily, aby osoby oprávněné k přístupu do informačního systému ETIAS měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí individuálních a jednoznačných totožností uživatelů a chráněných režimů přístupu k informacím;

Odůvodnění

Je navrženo několik doplnění, která odpovídají stanovisku EP ohledně EES, jenž uvádí znění do souladu s návrhem Komise o systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  zajistily, aby v případě přerušení bylo možné obnovit běžný provoz nainstalovaných systémů;

Odůvodnění

Je navrženo několik doplnění, která odpovídají stanovisku EP ohledně EES, jenž uvádí znění do souladu s návrhem Komise o systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – písm. j b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  zajistily spolehlivost tím, že zaručí, aby veškeré závady fungování systému ETIAS byly řádně nahlášeny a aby byla zavedena nezbytná technická opatření s cílem zajistit, že v případě poruchy z důvodu nesprávného fungování systému lze obnovit osobní údaje;

Odůvodnění

Je navrženo několik doplnění, která odpovídají stanovisku EP ohledně EES, jenž uvádí znění do souladu s návrhem Komise o systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Článek 52 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 52a

 

Bezpečnostní incidenty

 

1.  Každá událost, která má nebo může mít dopad na bezpečnost systému ETIAS a může v údajích ETIAS způsobit škodu nebo ztrátu, se považuje za bezpečnostní incident, zvláště v případě, mohlo-li dojít k neoprávněnému přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, integrita a důvěrnost údajů.

 

2.  Bezpečnostní incidenty se řeší tak, aby byla zajištěna rychlá, účinná a náležitá odezva.

 

3.  Aniž je dotčeno ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 a článku 30 směrnice (EU) 2016/680, členské státy ohlásí bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře eu-LISA a evropskému inspektorovi ochrany údajů. V případě bezpečnostního incidentu týkajícího se ústředního systému ETIAS agentura eu-LISA informuje Komisi a evropského inspektora ochrany údajů. V případě bezpečnostního incidentu souvisejícího se systémem ETIAS Europol informuje Komisi a evropského inspektora ochrany údajů.

 

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz systému ETIAS nebo na dostupnost, integritu a důvěrnost údajů, jsou poskytnuty členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů poskytnutým agenturou eu-LISA.

 

5.  V případě bezpečnostního incidentu dotyčné členské státy a agentury a orgány Unie spolupracují.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Článek 53 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 53a

 

Sankce

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby bylo veškeré zpracování údajů uložených v systému ETIAS, které by bylo v rozporu s tímto nařízením, možné trestat v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 54 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo na informace, přístup, opravuvymazání

Právo na informace, přístup, opravu, omezení, blokování a vymazání

Odůvodnění

Je nutné změnit nadpis, tak aby správně odkazoval na práva uvedená v článku 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) 45/2001 a článku 15, 16, 17 a 18 [nařízení (EU) 2016/679].

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčeno právo na informace podle článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001, musí být žadatelé, jejichž údaje jsou uloženy v ústředním systému ETIAS, v době, kdy se jejich údaje shromažďují, informováni o postupech pro výkon jejich práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 a musí jim být poskytnuty kontaktní údaje inspektora ochrany údajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátního dozorového úřadu příslušného členského státu.

1.  Aniž je dotčeno právo na informace podle článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001, musí být žadatelé, jejichž údaje jsou uloženy v ústředním systému ETIAS, v době, kdy se jejich údaje shromažďují, informováni o postupech pro výkon jejich práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 a článků 15, 16, 1718 nařízení (EU) 2016/679 a musí jim být poskytnuty kontaktní údaje inspektora ochrany údajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátního dozorového úřadu příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem výkonu svých práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 a článků 15, 16, 17 a 18 [nařízení (EU) 2016/679] má každý žadatel právo obrátit se na ústřední jednotku ETIAS nebo národní jednotku ETIAS příslušnou k posuzování dané žádosti, která jeho žádost přezkoumá a odpoví na ni.

Za účelem výkonu svých práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 a článků 15, 16, 17 a 18 [nařízení (EU) 2016/679] má každý žadatel právo obrátit se na ústřední jednotku ETIAS nebo národní jednotku ETIAS příslušnou k posuzování dané žádosti, která jeho žádost přezkoumá a odpoví na ni do 14 dnů.

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je v návaznosti na toto přezkoumání zjištěno, že údaje uložené v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány v rozporu s právem, ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování dané žádosti tyto údaje v ústřednímu systému ETIAS opraví nebo vymaže.

Pokud je v návaznosti na toto přezkoumání zjištěno, že údaje uložené v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány v rozporu s právem, ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování dané žádosti tyto údaje v ústřednímu systému ETIAS neprodleně opraví nebo vymaže.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS změní cestovní povolení během doby jeho platnosti, provede ústřední systém ETIAS automatizované zpracování stanovené v článku 18 s cílem zjistit, zda změněný soubor žádosti nevede ke shodě podle čl. 18 odst. 2 až 5. Pokud automatizované zpracování nevykáže žádnou shodu, ústřední systém ETIAS vydá změněné cestovní povolení s touž platností, jakou mělo původní povolení, a uvědomí o tom žadatele. Pokud automatizované zpracování vykáže jednu nebo několik shod, národní jednotka ETIAS členského státu prvního vstupu, který uvedl žadatel podle čl. 15 odst. 2 písm. j), posoudí riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví a rozhodne, zda vydá změněné cestovní povolení, nebo pokud dospěje k závěru, že podmínky pro udělení cestovního povolení již nejsou splněny, cestovní povolení zruší.

Pokud ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS změní na žádost podanou podle tohoto odstavce cestovní povolení během doby jeho platnosti, provede ústřední systém ETIAS automatizované zpracování stanovené v článku 18 s cílem zjistit, zda změněný soubor žádosti nevede ke shodě podle čl. 18 odst. 2 až 5. Pokud automatizované zpracování nevykáže žádnou shodu, ústřední systém ETIAS vydá změněné cestovní povolení s touž platností, jakou mělo původní povolení, a uvědomí o tom žadatele. Pokud automatizované zpracování vykáže v souladu s článkem 22 jednu nebo několik shod, národní jednotka ETIAS příslušného členského státu posoudí riziko s ohledem na nelegální migraci, ohrožení bezpečnosti nebo vysoké epidemické riziko a rozhodne, zda vydá změněné cestovní povolení, nebo pokud dospěje k závěru, že podmínky pro udělení cestovního povolení již nejsou splněny, cestovní povolení zruší.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování žádosti nesouhlasí s tím, že údaje uložené v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány v rozporu s právem, ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování žádosti přijme správní rozhodnutí, v němž písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochotna opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.

3.  Pokud ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování žádosti nesouhlasí s tvrzením, že údaje uložené v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány v rozporu s právem, ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování žádosti přijme správní rozhodnutí, v němž písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochotna opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osobní údaje, do nichž v ústředním systému ETIAS nahlíží členský stát pro účely uvedené v čl. 1 odst. 2, nesmí být předány ani zpřístupněny žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Tento zákaz se použije i v případě, že jsou uvedené údaje dále zpracovávány na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy.

2.  Osobní údaje, do nichž v ústředním systému ETIAS nahlíží členský stát nebo Europol pro účely uvedené v čl. 1 odst. 2, nesmí být předány ani zpřístupněny žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Tento zákaz se použije i v případě, že jsou uvedené údaje dále zpracovávány na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Čl. 56 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dozor vykonávaný vnitrostátním dozorovým úřadem

Dozor vykonávaný vnitrostátními dozorovými úřady

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Každý členský stát zajistí, aby jeho dozorový úřad nebo úřady určené podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 dohlížely na zákonnost zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. -1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Každý členský stát zajistí, aby ustanovení přijatá v rámci vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680, byla rovněž použitelná na přístup jeho vnitrostátních orgánů do systému ETIAS v souladu s čl. 1 odst. 2.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. -1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b.  Sledování zákonnosti přístupu k osobním údajům ze strany vnitrostátních orgánů členských států pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení provádějí vnitrostátní dozorové úřady určené podle směrnice (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dozorový úřad nebo dozorové úřady určené podle článku 51 [nařízení 2016/679] zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracovávání údajů národními jednotkami ETIAS podle příslušných mezinárodních auditorských standardů.

1.  Dozorový úřad nebo dozorové úřady určené podle článku 51 nařízení 2016/679 zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracovávání údajů národními jednotkami ETIAS podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. Zpráva z auditu se zveřejní.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby jejich dozorové úřady měly dostatek prostředků k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

2.  Členské státy zajistí, aby jejich dozorové úřady měly dostatek prostředků a odborných znalostí k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za sledování zpracovávání osobních údajů ze strany agentury eu-LISA, Europolu a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž zahrnující systém ETIAS a za zajištění toho, aby byla tato činnost prováděna v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a s tímto nařízením, odpovídá Evropský inspektor ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracovávání osobních údajů agenturou eu-LISA a ústřední jednotkou ETIAS podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. Zpráva o tomto auditu se zašle Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi a členským státům. Agentura eu-LISA a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž musí dostat příležitost vznést připomínky předtím, než budou jejich zprávy přijaty.

Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracovávání osobních údajů agenturou eu-LISA a ústřední jednotkou ETIAS podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. Zpráva o tomto auditu se zašle Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi a členským státům a zveřejní se. Agentura eu-LISA a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž musí dostat příležitost vznést připomínky předtím, než bude zpráva o auditu přijata.

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ve zvláštních záležitostech vyžadujících zapojení členských států jedná evropský inspektor ochrany údajů v úzké spolupráci s vnitrostátními dozorovými úřady, zejména pokud evropský inspektor ochrany údajů či vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké rozpory v postupech členských států nebo možné protiprávní předávání informací prostřednictvím komunikačních kanálů systému ETIAS, nebo v souvislosti s otázkami vznesenými jedním či více vnitrostátními dozorovými úřady ohledně provádění a výkladu tohoto nařízení.

1.  Podle článku 62 nařízení (EU) 2017/XX... [nový návrh, kterým se zrušuje nařízení 45/2001], evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní dozorové úřady každý v rozsahu svých příslušných pravomocí aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajišťují koordinovaný dozor nad systémem ETIAS. To zahrnuje úzkou spolupráci ve zvláštních záležitostí vyžadujících zapojení členských států, zejména pokud evropský inspektor ochrany údajů či vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké rozpory v postupech členských států nebo možné protiprávní předávání informací prostřednictvím komunikačních kanálů systému ETIAS, nebo v souvislosti s otázkami vznesenými jedním či více vnitrostátními dozorovými úřady ohledně provádění a výkladu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případech uvedených v odstavci 1 si evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní dozorové úřady odpovědné za dozor nad ochranou údajů mohou, každý v rozsahu svých pravomocí, vyměňovat relevantní informace, vzájemně si pomáhat při provádění auditů a kontrol, posuzovat obtíže vznikající při výkladu a používání tohoto nařízení, zkoumat obtíže související s výkonem nezávislého dozoru nebo výkonem práv subjektů údajů, vypracovávat harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a v případě potřeby zvyšovat informovanost o právech na ochranu údajů.

2.  Evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní dozorové úřady odpovědné za dozor nad ochranou údajů si, každý v rozsahu svých pravomocí, vyměňují relevantní informace, vzájemně si pomáhat při provádění auditů a kontrol, posuzovat obtíže vznikající při výkladu a používání tohoto nařízení, zkoumat obtíže související s výkonem nezávislého dozoru nebo výkonem práv subjektů údajů, vypracovávat harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a v případě potřeby zvyšovat informovanost o právech na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K tomuto účelu se dozorové úřady a evropský inspektor ochrany údajů setkávají nejméně dvakrát ročně v rámci sboru zřízeného [nařízením (EU) 2016/679]. Náklady na tato setkání nese sbor zřízený [nařízením (EU) 2016/679]. Na prvním zasedání se přijme jednací řád. Podle potřeby se společně vypracují další pracovní metody.

3.  K tomuto účelu se dozorové úřady a evropský inspektor ochrany údajů setkávají nejméně dvakrát ročně v rámci sboru zřízeného nařízením (EU) 2016/679. Náklady na tato setkání nese sbor zřízený nařízením (EU) 2016/679. Na prvním zasedání se přijme jednací řád. Podle potřeby se společně vypracují další pracovní metody.

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se použijí pouze pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování zákonnosti zpracování údajů a zajištění integrity a bezpečnosti údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 81 smějí být použity pouze záznamy obsahující jiné než osobní údaje. Evropský inspektor ochrany údajů a příslušné vnitrostátní dozorové úřady odpovědné za sledování zákonnosti zpracování údajů a integritu a bezpečnost údajů musí mít za účelem plnění svých povinností na vyžádání přístup k uvedeným záznamům. Orgán odpovědný za kontrolu přípustnosti žádosti musí mít k uvedeným záznamům rovněž přístup za tímto účelem. Osobní údaje získané za jiným účelem, než jsou účely uvedené výše, a rovněž záznamy o žádostech o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS se vymažou ze všech vnitrostátních souborů a souborů Europolu po uplynutí jednoho měsíce, jestliže uvedené údaje a záznamy nejsou potřebné pro účely specifického probíhajícího vyšetřování trestné činnosti, jež bylo důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje.

4.  Záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se použijí pouze pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování zákonnosti zpracování údajů a zajištění integrity a bezpečnosti údajů. Uvedené záznamy musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a odstraní se jeden rok po uplynutí doby uchovávání uvedené v článku 47, pokud nejsou potřebné pro již zahájená kontrolní řízení. Evropský inspektor ochrany údajů a příslušné vnitrostátní dozorové úřady odpovědné za sledování zákonnosti zpracování údajů a integritu a bezpečnost údajů musí mít za účelem plnění svých povinností na vyžádání přístup k uvedeným záznamům. Orgán odpovědný za kontrolu přípustnosti žádosti musí mít k uvedeným záznamům rovněž přístup za tímto účelem. Osobní údaje získané za jiným účelem, než jsou účely uvedené výše, a rovněž záznamy o žádostech o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS se vymažou ze všech vnitrostátních souborů a souborů Europolu po uplynutí jednoho měsíce, jestliže uvedené údaje a záznamy nejsou potřebné pro účely specifického probíhajícího vyšetřování trestné činnosti, jež bylo důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 81 smějí být použity pouze záznamy obsahující jiné než osobní údaje.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  informace o možnosti, že přihlášku podává jiná osoba nebo obchodní zprostředkovatel, a o možnosti podat přihlášku v sídlech Delegací Evropské unie v třetích zemích;

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  skutečnost, že cestovní povolení je vázáno na cestovní doklad uvedený ve formuláři žádosti a že tudíž ukončení platnosti a jakákoli změna cestovního dokladu povede k neplatnosti nebo k neuznání cestovního povolení při překračování hranice;

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  žadatelé jsou odpovědní za pravost, úplnost, správnost a spolehlivost předložených údajů a za pravdivost a spolehlivost učiněných prohlášení;

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  skutečnost, že rozhodnutí o žádostech musí být žadatelům oznámena, že tato rozhodnutí musí v příslušných případech uvádět důvody pro zamítnutí, na kterých se zakládají, a že žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta, mají právo na opravný prostředek, spolu s informacemi o postupu, který je v případě opravného prostředku třeba dodržet, včetně informace o příslušném orgánu a o lhůtách pro podání opravného prostředku;

d)  skutečnost, že rozhodnutí o žádostech musí být žadatelům oznámena, že tato rozhodnutí, pokud bylo cestovní povolení zamítnuto, musí uvádět důvody tohoto zamítnutí a že žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta, mají právo na opravný prostředek, spolu s informacemi o postupu, který je v případě podání návrhu na opravný prostředek třeba dodržet, včetně informace o příslušném orgánu a o lhůtách pro podání návrhu na opravný prostředek;

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  žadatelé, jimž bylo cestovní povolení zamítnuto, mají možnost požádat o cestovní povolení s omezenou územní platností a také o podmínky a postupy k tomu, aby tak mohli učinit;

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. d b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  že podmínkou vstupu na území členských států je držení cestovního povolení;

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  že údaje zadané do informačního systému ETIAS se používají za účelem správy hranic, mimo jiné pro kontrolu databází, a že přístup k těmto údajům mají za účelem prosazování práva členské státy a Europol;

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. e b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  dobu, po kterou se budou údaje uchovávat;

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. e c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  práva subjektů, kterých se údaje týkají, podle nařízení (ES) č. 45/2001, (EU) 2016/679 a (EU) 2016/794 a podle směrnice (EU) 2016/680;

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – písm. e d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ed)  kontaktní údaje helpdesku podle čl. 7 odst. 2 písm. dh).

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ve spolupráci s ústřední jednotkou ETIAS a členskými státy spustí při zahájení provozu systému ETIAS informační kampaň, která má informovat státní příslušníky třetích zemí, na něž se použije toto nařízení, o jejich povinnosti být držiteli platného cestovního povolení pro překročení vnějších hranic.

Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost, ústřední jednotkou ETIAS, dozorovými orgány, evropským inspektorem ochrany údajů a členskými státy, včetně jejich velvyslanectví v dotčených třetích zemích, spustí při zahájení provozu systému ETIAS informační kampaň, která má informovat státní příslušníky třetích zemí, na něž se použije toto nařízení, o jejich povinnosti být držiteli platného cestovního povolení pro překročení vnějších hranic.

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato informační kampaň probíhá v úředních jazycích členských států a pomocí informačních přehledů podle čl. 14 odst. 4 nejméně v jednom z úředních jazyků zemí, na jejichž občany se vztahuje toto nařízení. Tyto informační kampaně se provádějí pravidelně.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Infrastruktury na podporu veřejných internetových stránek, mobilní aplikace a brány pro dopravce jsou provozovány v prostorách agentury eu-LISA nebo v prostorách Komise. Tyto infrastruktury musí být geograficky rozmístěny tak, aby zajišťovaly funkce stanovené v tomto nařízení v souladu s podmínkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rychlosti stanovenými v odstavci 3.

2.  Infrastruktury na podporu veřejných internetových stránek, mobilní aplikace a brány pro dopravce jsou provozovány v prostorách agentury eu-LISA nebo v prostorách Komise. Tyto infrastruktury musí být geograficky rozmístěny tak, aby zajišťovaly funkce stanovené v tomto nařízení v souladu s podmínkami bezpečnosti, ochrany údajů a zabezpečení údajů dostupnosti, kvality a rychlosti stanovenými v odstavci 3. Kontrolní seznam ETIAS bude uveden na internetové stránce eu-LISA.

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj informačního systému ETIAS a za jakýkoli vývoj nezbytný pro zajištění interoperability mezi ústředním systémem ETIAS a informačními systémy uvedenými v článku 10.

Agentura eu-LISA odpovídá za technický vývoj informačního systému ETIAS a za jakýkoli technický vývoj nezbytný pro zajištění interoperability mezi ústředním systémem ETIAS a informačními systémy uvedenými v článku 10.

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA navrhne fyzickou architekturu systému, včetně jeho komunikační infrastruktury, jakož i technické specifikace a jejich vývoj, pokud jde o ústřední systém a jednotná rozhraní, které přijme správní rada s podmínkou kladného stanoviska Komise. Agentura eu-LISA rovněž provede veškeré nezbytné úpravy systémů EES, SIS, Eurodac, ECRIS nebo VIS vyplývající z vytvoření interoperability se systémem ETIAS.

Agentura eu-LISA navrhne architekturu systému, včetně jeho komunikační infrastruktury, jakož i technické specifikace a jejich vývoj, pokud jde o ústřední systém a vnitrostátní jednotná rozhraní, které přijme správní rada s podmínkou kladného stanoviska Komise. Agentura eu-LISA rovněž provede veškeré nezbytné úpravy systémů EES, SIS, Eurodac, ECRIS nebo VIS vyplývající z vytvoření interoperability se systémem ETIAS.

Odůvodnění

Vývoj IT systému pro takový systém jako ETIAS se vymyká fyzické dispozici, ale zahrnuje též jiná témata, například funkční nebo logické architektury a datový model, což je všechno nedílnou součástí vývoje systému.

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA vyvine a realizuje ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní a komunikační infrastrukturu co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření stanovená v čl. 15 odst. 2 a 4, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 5, čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 72 odst. 1 a 4.

Agentura eu-LISA vyvine a realizuje ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní a komunikační infrastrukturu co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření stanovená v čl. 15 odst. 2 a 4, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 5, čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 72 odst. 1 a 4. Stanoví také návrh fyzické architektury a bude mít na starosti technickou správu kontrolního seznamu ETIAS.

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 3 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vývoj sestává z vypracování a realizace technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace.

Vývoj sestává z vypracování a realizace technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace. Agentura eu-LISA provádí a udržuje hodnocení bezpečnostních rizik v oblasti informací a řídí se zásadami záměrné a standardní ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Během fáze návrhu a vývoje se ustaví rada pro řízení programu složená maximálně z 10 členů. Skládá se ze šesti členů jmenovaných správní radou agentury eu-LISA, vybraných z jejích členů nebo náhradníků, dále z předsedy poradní skupiny pro systémy ETIAS-EES uvedené v článku 80, člena zastupujícího agenturu eu-LISA jmenovaného jejím výkonným ředitelem, zástupce Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž jmenovaného jejím výkonným ředitelem a jednoho člena jmenovaného Komisí. Členové jmenovaní správní radou agentury eu-LISA jsou voleni pouze z těch členských států, které jsou podle práva Unie v plné míře vázány právními nástroji upravujícími vývoj, zřizování, provoz a používání všech rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou eu-LISA a které jsou zapojeny do systému ETIAS. Rada pro řízení programu zasedá jednou měsíčně. Zajistí řádnou správu fáze návrhu a vývoje systému ETIAS. Rada pro řízení programu předkládá každý měsíc správní radě písemné zprávy o pokroku projektu. Nemá rozhodovací pravomoc ani není zmocněna zastupovat členy správní rady.

4.  Během fáze návrhu a vývoje se ustaví rada pro řízení programu složená maximálně z 11 členů. Skládá se ze šesti členů jmenovaných správní radou agentury eu-LISA, vybraných z jejích členů nebo náhradníků, dále z předsedy poradní skupiny pro systémy ETIAS-EES uvedené v článku 80, člena zastupujícího agenturu eu-LISA jmenovaného jejím výkonným ředitelem, zástupce Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž jmenovaného jejím výkonným ředitelem, jednoho člena jmenovaného evropským inspektorem ochrany údajů a jednoho člena jmenovaného Komisí. Členové jmenovaní správní radou agentury eu-LISA jsou voleni pouze z těch členských států, které jsou podle práva Unie v plné míře vázány právními nástroji upravujícími vývoj, zřizování, provoz a používání všech rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou eu-LISA a které jsou zapojeny do systému ETIAS. Rada pro řízení programu zasedá jednou měsíčně. Zajistí řádnou správu fáze návrhu a vývoje systému ETIAS. Rada pro řízení programu předkládá každý měsíc správní radě písemné zprávy o pokroku projektu. Nemá rozhodovací pravomoc ani není zmocněna zastupovat členy správní rady.

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po zahájení provozu systému ETIAS je agentura eu-LISA odpovědná za technickou správu ústředního systémuvnitrostátních jednotných rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby se vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za technické řízení komunikační infrastruktury zajišťující kontakt mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními a rovněž za veřejné internetové stránky, mobilní aplikaci pro mobilní zařízení, e-mailovou službu, zabezpečený uživatelský účet, bránu pro dopravce, internetovou službu a software pro zpracovávání žádostí podle článku 6.

Po zahájení provozu systému ETIAS je agentura eu-LISA odpovědná za technickou správu ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní a kontrolního seznamu ETIAS. Odpovídá také za veškeré technické testování požadované pro zavedení a aktualizaci prověřovacích pravidel ETIAS. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby se vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za technické řízení komunikační infrastruktury zajišťující kontakt mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními a rovněž za veřejné internetové stránky, mobilní aplikaci pro mobilní zařízení, e-mailovou službu, zabezpečený uživatelský účet, bránu pro dopravce, internetovou službu a software pro zpracovávání žádostí podle článku 6.

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie, použije agentura eu-LISA na všechny své pracovníky, kteří musí pracovat s údaji uloženými v ústředním systému ETIAS, odpovídající pravidla zachování služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti. Tato povinnost platí i poté, co dotyčné osoby opustí svou funkci nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

2.  Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie, použije agentura eu-LISA na všechny své pracovníky, kteří musí pracovat s údaji uloženými v ústředním systému ETIAS, včetně pracovníků dodavatelů, odpovídající pravidla zachování služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti. Tato povinnost platí i poté, co dotyčné osoby opustí svou funkci nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA plní rovněž úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání informačního systému ETIAS.

3.  Agentura eu-LISA plní rovněž úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání informačního systému ETIAS a na opatření ke zlepšení kvality údajů v tomto systému.

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zřízení a provoz ústřední jednotky ETIAS;

a)  zřízení a provoz ústřední jednotky ETIAS a bezpečnost v ní uložených informací;

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovníci ústřední jednotky ETIAS oprávnění k přístupu do ústředního systému ETIAS absolvují před tím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v ústředním systému ETIAS, odpovídající odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů a příslušných základních práv.

2.  Pracovníci ústřední jednotky ETIAS oprávnění k přístupu do ústředního systému ETIAS absolvují před tím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v ústředním systému ETIAS, odpovídající odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů a příslušných základních práv. Účastní se rovněž školení, které agentura eu-LISA nabízí v oblasti odborného používání informačního systému ETIAS a v oblasti opatření ke zlepšení kvality údajů uložených v tomto systému.

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  organizaci, správu, provoz a údržbu národních jednotek ETIAS pro účely posouzení žádostí o cestovní povolení, které byly zamítnuty během automatizovaného zpracovávání žádostí, a rozhodnutí o nich;

b)  organizaci, správu, provoz a údržbu národních jednotek ETIAS pověřených posuzováním žádostí o cestovní povolení, které vykázaly během automatizovaného zpracovávání žádostí jednu nebo více shod, rozhodováním o nich a vydáváním stanoviska na základě konzultace;

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zajištění toho, aby každý orgán, který má právo na přístup k informačnímu systému ETIAS, přijal opatření nezbytná pro zajištění souladu s tímto nařízením včetně opatření nezbytných k zajištění dodržování základních práv a zabezpečení údajů.

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pracovníci národních jednotek ETIAS oprávnění k přístupu do informačního systému ETIAS absolvují před tím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v ústředním systému ETIAS, odpovídající odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů a příslušných základních práv.

3.  Pracovníci národních jednotek ETIAS oprávnění k přístupu do informačního systému ETIAS absolvují před tím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v ústředním systému ETIAS, odpovídající odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů a příslušných základních práv. Účastní se rovněž školení, které agentura eu-LISA nabízí v oblasti odborného používání informačního systému ETIAS a v oblasti opatření ke zlepšení kvality údajů uložených v tomto systému.

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Europol zajistí zpracovávání dotazů uvedených v čl. 18 odst. 2 písm. j) a v čl. 18 odst. 4 a odpovídajícím způsobem upraví svůj informační systém.

1.  Europol zajistí zpracovávání dotazů uvedených v čl. 18 odst. 2 písm. j) a v čl. 18 odst. 4 a odpovídajícím způsobem upraví své informační systémy.

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Europol je odpovědný za zřízení kontrolního seznamu ETIAS podle článku 29.

2.  Europol je odpovědný za správu kontrolního seznamu ETIAS podle článku 29.

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Europol je odpovědný za vydání stanoviska na základě žádosti o konzultaci podle článku 26.

3.  Europol je odpovědný za vydání stanoviska na základě žádosti o konzultaci podle článku 25.

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (EU) č. 2016/399

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mají platné vízum, pokud je požadováno na základě nařízení Rady (ES) č. 539/2001, nebo platné cestovní povolení, pokud je požadováno na základě [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení], ledaže jsou držiteli platného povolení k pobytu nebo platného dlouhodobého víza;

b)  mají platné vízum, pokud je požadováno na základě nařízení Rady (ES) č. 539/2001, nebo cestovní povolení platné nejméně do dne vstupu na území členských států, pokud je požadováno na základě [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení], ledaže jsou držiteli platného povolení k pobytu nebo platného dlouhodobého víza;“.

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU) č. 2016/399

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavce 1a a 1b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) doplňují se nové pododstavce, které znějí:

 

„Po přechodnou dobu stanovenou podle čl. 72 odst. 1 a 2 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] je používání systému ETIAS nepovinné a požadavek mít platné cestovní povolení se neuplatní. Příslušníci pohraniční stráže informují státní příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří překračují vnější hranice, o tom, že po uplynutí přechodného období musejí mít platné cestovní povolení. Za tímto účelem rozdávají příslušníci pohraniční stráže této kategorii cestujících informační leták, jak je uvedeno v čl. 72 odst. 3 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)].

 

V průběhu odkladné lhůty stanovené podle čl. 72 odst. 4 a 5 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] příslušníci pohraniční stráže výjimečně povolí státním příslušníkům třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří cestovní povolení nemají, překročit vnější hranice, pokud splňují veškeré ostatní podmínky tohoto článku a pokud překračují vnější hranice členských států poprvé od uplynutí přechodného období uvedeného v čl. 72 odst. 1 a 2 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)]. Příslušníci pohraniční stráže informují státní příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení, o povinnosti mít platné cestovní povolení v souladu s tímto článkem.“

Odůvodnění

Tato ustanovení jsou součástí nařízení o systému ETIAS. Měla by však být také součástí Schengenského hraničního kodexu, jelikož jsou základem výjimek z podmínek vstupu, které jsou v Schengenském hraničním kodexu uvedeny.

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po dobu šesti měsíců od data zahájení provozu systému ETIAS je používání systému ETIAS nepovinné a požadavek mít platné cestovní povolení se nepoužije. Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterým tuto lhůtu prodlouží nejvýše o dalších šest měsíců.

1.  Po dobu šesti měsíců od data zahájení provozu systému ETIAS je používání systému ETIAS nepovinné a požadavek mít platné cestovní povolení se nepoužije. Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterým tuto lhůtu prodlouží nejvýše o dalších dvanáct měsíců.

Pozměňovací návrh    325

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Během tohoto šestiměsíčního období informují příslušníci pohraniční stráže státní příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří překračují vnější hranice, o tom, že po uplynutí tohoto šestiměsíčního období musí mít platné cestovní povolení. Za tímto účelem rozdávají příslušníci pohraniční stráže této kategorii cestujících informační leták.

2.  Během tohoto šestiměsíčního období informují příslušníci pohraniční stráže státní příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří překračují vnější hranice, o tom, že po uplynutí tohoto šestiměsíčního období musí mít platné cestovní povolení. Za tímto účelem rozdávají příslušníci pohraniční stráže této kategorii cestujících informační leták. Tento leták musí být k dispozici i na ambasádách členských států a v sídlech delegací EU v zemích, na něž se vztahuje oblast působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    326

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Informační leták vypracuje Komise. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 79 odst. 2 a obsahuje alespoň informace uvedené v článku 61. Leták musí být jasný, jednoduchý a dostupný v jazyce, jemuž daná osoba rozumí nebo o němž se lze důvodně domnívat, že mu rozumí.

3.  Informační leták vypracuje Komise. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 79 odst. 2 a obsahuje alespoň informace uvedené v článku 61. Leták musí být jasný, jednoduchý a dostupný ve všech úředních jazycích členských států a nejméně v jednom z úředních jazyků každé třetí země, na jejíž státní příslušníky se toto nařízení vztahuje.

Pozměňovací návrh    327

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  státní příslušnost, pohlaví a datum narození žadatele;

b)  státní příslušnost, pohlaví a rok narození žadatele;

Pozměňovací návrh    328

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vzdělání;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním čl. 15 odst. 2 písm. h).

Pozměňovací návrh    329

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  současné zaměstnání (oblast), pracovní zařazení;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním čl. 15 odst. 2 písm. i).

Pozměňovací návrh    330

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 agentura eu-LISA zřídí, realizuje a provozuje centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 1, které neumožňují individuální identifikaci a které orgánům uvedeným v odstavci 1 umožní získávat přizpůsobitelné zprávy a statistiky, jež by jim pomohly zlepšit posuzování rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnostveřejné zdraví, zvýšit účinnost hraničních kontrol, pomoci ústřední jednotce ETIAS při zpracovávání žádostí o cestovní povolení a podpořit vytváření fakticky podložených politik Unie v oblasti migrace. Registr obsahuje rovněž denní statistiky týkající se údajů uvedených v odstavci 4. Přístup do centrálního registru je možný přes zabezpečený přístup prostřednictvím sítě S-TESTA, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistik.

2.  Pro účely odstavce 1 agentura eu-LISA v souladu se zásadami záměrné a standardní ochrany údajů zřídí, realizuje a provozuje centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 1, které neumožňují individuální identifikaci a které orgánům uvedeným v odstavci 1 umožní získávat přizpůsobitelné zprávy a statistiky, jež by jim pomohly zlepšit posuzování rizik s ohledem na nelegální migraci, ohrožení bezpečnostivysoké riziko epidemií, zvýšit účinnost hraničních kontrol, pomoci ústřední jednotce ETIAS při zpracovávání žádostí o cestovní povolení a podpořit vytváření fakticky podložených politik Unie v oblasti migrace. Registr obsahuje rovněž denní statistiky týkající se údajů uvedených v odstavci 4. Přístup do centrálního registru je možný přes zabezpečený přístup prostřednictvím sítě S-TESTA, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistik.

Podrobná pravidla týkající se fungování centrálního registru a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnost týkající se registru se přijímají přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, pokud jde o pravidla týkající se fungování centrálního registru, s přihlédnutím k řízení bezpečnostních rizik v oblasti informací a k záměrné a standardní ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    331

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura eu-LISA zveřejňuje čtvrtletní statistiky o informačním systému ETIAS uvádějící zejména počet a státní příslušnost žadatelů, jejichž cestovní povolení bylo zamítnuto, včetně důvodů pro zamítnutí, a státních příslušníků třetích zemí, jejichž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné či zrušeno.

4.  Agentura eu-LISA zveřejňuje čtvrtletní statistiky o informačním systému ETIAS uvádějící zejména počet a státní příslušnost žadatelů, jejichž cestovní povolení bylo uděleno či zamítnuto, včetně důvodů pro zamítnutí, a státních příslušníků třetích zemí, jejichž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné či zrušeno.

Pozměňovací návrh    332

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Na konci každého roku se statistické údaje sestaví ve formě čtvrtletních statistických přehledů za daný rok.

5.  Na konci každého roku se statistické údaje sestaví ve formě každoroční zprávy za daný rok. Tato zpráva se zveřejní a zašle Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž a dozorovým orgánům.

Pozměňovací návrh    333

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Na žádost Komise poskytne agentura eu-LISA statistiky o určitých aspektech týkajících se uplatňování tohoto nařízení, jakož i statistiky podle odstavce 3.

6.  Na žádost Komise, Evropského parlamentu a Rady poskytne agentura eu-LISA statistiky o určitých aspektech týkajících se uplatňování tohoto nařízení, jakož i statistiky podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh    334

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Náklady spojené s vývojem informačního systému ETIAS, integrací stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur a spojením s vnitrostátním jednotným rozhraním, jakož i s provozem vnitrostátního jednotného rozhraní, zřízením ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS a provozem systému ETIAS jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Náklady spojené s vývojem informačního systému ETIAS, integrací stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur a spojením s vnitrostátním jednotným rozhraním, jakož i s provozem vnitrostátního jednotného rozhraní, zřízením ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS, s údržbou a provozem systému ETIAS, včetně nákladů na zaměstnance národních jednotek ETIAS, jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie. Agentura eu-LISA věnuje zvláštní pozornost riziku zvyšování nákladů a zajistí dostatečnou kontrolu dodavatelů.

Pozměňovací návrh    335

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vyloučeny jsou tyto náklady:

vypouští se

a)  projektové řízení v členských státech (schůze, služební cesty, kanceláře);

 

b)  provoz vnitrostátních systémů (prostory, realizace, elektřina, chlazení);

 

c)  fungování vnitrostátních systémů (smlouvy s operátory a technickou podporou);

 

d)  úprava stávajících hraničních kontrol;

 

e)  návrh, vývoj, realizace, provoz a údržba vnitrostátních komunikačních sítí.

 

Pozměňovací návrh    336

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy obdrží finanční podporu na náklady, jež vznikly v důsledku jejich dodatečných povinností uvedených v článku 66. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, jimiž se definuje finanční podpora.

Pozměňovací návrh    337

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, eu-LISA, Europol, vnitrostátní dozorové úřady, evropský inspektor ochrany údajů a orgány, které jsou součástí etické komise ETIAS obdrží odpovídající dodatečné prostředky a personál nezbytné pro plnění úkolů, které jsou jim svěřeny v rámci tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    338

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příjmy generované systémem ETIAS se považují za vnější účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Příjmy generované systémem ETIAS se považují za vnější účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. Jakékoli příjmy zbylé poté, co byly pokryty náklady na vývoj informačního systému ETIAS a opakované náklady týkající se jeho provozu a údržby, budou převedeny do rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    339

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ústřední jednotka ETIAS a členské státy oznámí agentuře eu-LISA příslušné orgány uvedené v článku 11, které mají přístup do informačního systému ETIAS.

Ústřední jednotka ETIAS a členské státy oznámí Komisi a agentuře eu-LISA příslušné orgány uvedené v článku 11, které mají přístup do informačního systému ETIAS.

Pozměňovací návrh    340

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Konsolidovaný seznam uvedených orgánů se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do tří měsíců ode dne zahájení provozu systému ETIAS v souladu s článkem 77. V případě změn v tomto seznamu zveřejní agentura eu-LISA jednou za rok aktualizovaný konsolidovaný seznam.

vypouští se

Pozměňovací návrh    341

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy oznámí Komisi své určené orgány uvedené v článku 43 a bezodkladně oznámí jakoukoli jejich změnu.

3.  Členské státy oznámí Komisi a agentuře eu-LISA své určené orgány uvedené v článku 43 a bezodkladně oznámí jakoukoli jejich změnu.

Pozměňovací návrh    342

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise poskytne informace oznámené podle odstavce 1 členským státům a veřejnosti prostřednictvím pravidelně aktualizovaných veřejných internetových stránek.

5.  Komise zveřejní informace oznámené podle odstavců 1, 2 a 3 v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud dojde k jejich změnám, Komise jednou ročně zveřejní aktualizované konsolidované znění těchto informací. Komise udržuje pravidelně aktualizované veřejné internetové stránky obsahující tyto informace ve snadno dostupné podobě.

Pozměňovací návrh    343

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. -a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  vstoupily v platnost nezbytné změny právních aktů týkajících se informačních systémů uvedených v článku 10, na jejichž základě bude docíleno interoperability s informačním systémem ETIAS;

Pozměňovací návrh    344

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. -a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa)  vstoupila v platnost nezbytná změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/20111a, kterým byla agentura eu-LISA pověřena provozním řízením systému ETIAS;

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    345

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. -a b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ab)  vstoupily v platnost nezbytné změny právních aktů týkajících se informačních systémů uvedených v článku 18, na jejichž základě získá přístup do těchto databází ústřední jednotka systému ETIAS;

Pozměňovací návrh    346

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 34, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 3 a čl. 72 odst. 1 a 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [the date of entry into force of this Regulation].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3 písm. a), čl. 13 písm. db), čl. 15 odst. 56, čl. 16 odst. 4, čl. 26 písm. a), čl. 28 odst. 3, čl. 32 odst. 2 písm a), článku 33, čl. 72 odst. 1 a 5, čl. 73 odst. 2 a článku 74 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [the date of entry into force of this Regulation].

Pozměňovací návrh    347

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 34, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 3 a čl. 72 odst. 1 a 5 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst 3 písm. a), čl. 13 písm. db), čl. 15 odst. 56, čl. 16 odst. 4, článku 26a, čl. 28 odst. 3, čl. 32 odst. 2 písm. a), článku 33, čl. 72 odst. 1 a 5, čl. 73 odst. 2 a článku 74 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    348

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 15 odst. 24, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 3 a čl. 72 odst. 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 písm. a), čl. 13 písm. db), čl. 15 odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 4, článku 26a, čl. 28 odst. 3, čl. 32 odst. 2 písm. a), článku 33, čl. 72 odst. 15, čl. 73 odst. 2článku 74 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví.podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh    349

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] a poté každých šest měsíců během fáze vývoje informačního systému ETIAS předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

2.  Do [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] a poté každých šest měsíců během fáze vývoje informačního systému ETIAS předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Uvedená zpráva obsahuje podrobné informace o vzniklých nákladech a informace o případných rizicích, které mohou mít vliv na celkové náklady systému, jež budou v souladu s článkem 74 hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

Pozměňovací návrh    350

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tři roky po zahájení provozu systému ETIAS a poté každé čtyři roky Komise systém ETIAS vyhodnotí a předá všechna nezbytná doporučení Evropskému parlamentu a Radě. Toto hodnocení musí zahrnovat:

Dva roky po zahájení provozu systému ETIAS a poté každé tři roky Komise systém ETIAS vyhodnotí a předá všechna nezbytná doporučení Evropskému parlamentu a Radě. včetně podrobného posouzení jejich rozpočtových důsledků. Toto hodnocení musí zahrnovat:

Pozměňovací návrh    351

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výsledky, jichž systém ETIAS dosáhl při plnění svých cílů, mandátu a úkolů;

a)  náklady a výsledky, jichž systém ETIAS dosáhl při plnění svých cílů, mandátu a úkolů;

Pozměňovací návrh    352

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dopad, účinnost a efektivnost činností systému ETIAS a jeho pracovních postupů ve vztahu k jeho cílům, mandátu a úkolům;

b)  dopad, účinnost a efektivnost činností systému ETIAS, včetně ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS, a jeho pracovních postupů ve vztahu k jeho cílům, mandátu a úkolům;

Pozměňovací návrh    353

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  bezpečnost systému ETIAS;

Pozměňovací návrh    354

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pravidla automatizovaného zpracovávání žádostí použitého pro účely posouzení rizik;

c)  pravidla kontroly použité pro účely posouzení rizik;

Pozměňovací návrh    355

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  kontrolní seznam ETIAS

Pozměňovací návrh    356

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  dopad na diplomatické vztahy mezi Unií a příslušnými třetími zeměmi;

Pozměňovací návrh    357

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  příjmy vytvořené EU a výdaje orgánů EU a členských států.

Pozměňovací návrh    358

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě, evropskému inspektorovi ochrany údajůAgentuře Evropské unie pro základní práva.

Pozměňovací návrh    359

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  počtu žádostí o cestovní povolení zamítnutých na základě shody zahrnující kontrolní seznam ETIAS;

Pozměňovací návrh    360

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroční zprávy členských států a Europolu se předají Komisi do 30. června následujícího roku.

Výroční zprávy členských států a Europolu se předají Komisi, Evropskému parlamentu a Radě do 30. června následujícího roku.

Pozměňovací návrh    361

Návrh nařízení

Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení se použije od data stanoveného Komisí v souladu s článkem 77, kromě článků 62, 63, 68, 74, 76, 78, 79 a ustanovení týkajících se opatření uvedených v čl. 77 odst. 1, které se použijí od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    362

Návrh nařízení

Příloha 1 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha 1a

 

Seznam trestných činů uvedených v čl. 15 odst. 4 písm. b)

 

1.  teroristické trestné činy,

 

2.  účast na zločinném spolčení,

 

3.  obchodování s lidmi,

 

4.  pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,

 

5.  nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,

 

6.  nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,

 

7.  korupce,

 

8.  podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Unie,

 

9.  praní výnosů z trestné činnosti a padělání peněz, včetně eura,

 

10.  počítačová trestná činnost / kyberkriminalita,

 

11.  trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin,

 

12.  napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a nedovoleném pobytu,

 

13.  vražda, těžké ublížení na zdraví,

 

14.  nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,

 

15.  únos, nezákonné omezování osobní svobody a braní rukojmí,

 

16.  organizovaná a ozbrojená loupež,

 

17.  nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,

 

18.  padělání a pirátství výrobků,

 

19.  padělání veřejných listin a obchodování s nimi,

 

20.  nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu,

 

21.  nedovolený obchod s jadernými a radioaktivními materiály,

 

22.  znásilnění,

 

23.  trestné činy spadající do pravomoci Mezinárodního trestního soudu,

 

24.  únos letadla nebo plavidla,

 

25.  sabotáž,

 

26.  obchod s odcizenými vozidly,

 

27.  průmyslová špionáž,

 

28.  žhářství,

 

29.  rasismus a xenofobie.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C xx ze dne ..., s. xx.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní informace o návrhu a jeho obsah

Komise předložila návrh, kterým se zavádí evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (COM(2016) 731), k němuž je přiloženo legislativní finanční prohlášení a který se zakládá na studii proveditelnosti(1) ze dne 16. listopadu 2016. Navazuje na sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“, v němž se uvádí, že EU musí rozšířit a vylepšit své informační systémy, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti správy hranic, prosazování práva a boje proti terorismu.

Návrh obsahuje ustanovení týkající se cílů systému ETIAS, jeho technické struktury, různých subjektů zapojených do hodnocení žádostí v rámci systému ETIAS, požadovaných údajů, postupu při zpracování žádostí, pravidel týkající se jejich hodnocení, včetně kontrol proti jiným informačním systémům, kontrolních seznamů a specifických rizikových ukazatelů, orgánů, které mají do systému přístup, a ustanovení týkajících se ochrany údajů. Obsahuje také pozměňovací návrhy k celé řadě dalších legislativních nástrojů, včetně Schengenského hraničního kodexu (aby se podmínkou ke vstupu stalo držení povolení v rámci systému ETIAS), nařízení o Europolu a nařízení o agentuře Frontex. V rámci nadcházejícího přepracování tohoto nařízení budou provedeny nezbytné změny nařízení o agentuře eu-LISA. A konečně bude nutné novelizovat právní akty týkající se informačních systémů, jejichž pomocí by se mělo docílit interoperability s informačním systémem ETIAS, tak aby bylo stanoveno, které údaje lze mezi těmito systémy vyměňovat automaticky, a aby byla stanovena podrobná pravidla pro tuto oblast.

Postup

S cílem posoudit návrh Komise a připravit se na vypracování návrhu zprávy zpravodajka hledala informace u nejrůznějších zdrojů. Aby bylo možné podrobně prodiskutovat celý návrh, proběhla celá řada setkání na odborné úrovni s útvary Komise. Kromě toho byli na setkání se stínovými zpravodaji pozváni nejrůznější zainteresované strany a odborníci. Jednalo se o evropské agentury, kterých se návrh zabývající se systémem ETIAS týkal (eu-LISA, Europol, Frontex, Agentura Evropské unie pro základní práva) nebo které o něj měly zájem, o evropského inspektora ochrany údajů, o americké odborníky, kteří nás informovali o svých zkušenostech s americkým elektronickým systémem pro vydávání cestovních povolení (US ESTA), a o zástupce leteckých společností. A konečně se svými zjištěními vystoupili autoři studie o systému ETIAS, kterou si vyžádal výbor LIBE. K doplnění těchto setkání jsme si vyžádali stanovisko Agentury Evropské unie pro základní práva a zorganizovali návštěvu technického pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh na vytvoření evropského systému pro cestovní informace a povolení. Plně podporuje celkové odůvodnění a hlavní prvky návrhu Komise.

Systém ETIAS poskytne možnost posoudit, zda státní příslušník třetí země, který nemusí mít vízum a který se chystá cestovat do schengenského prostoru, představuje potenciální riziko ve vztahu k nelegální migraci nebo bezpečnostní či zdravotní riziko, ještě předtím, než se tato osoba dostane na vnější hranici v místě hraničního přechodu. Systém ETIAS proto umožní lépe vyhodnotit, zda státní příslušník třetí země splňuje podmínky vstupu, a tím přispěje k bezpečnosti schengenského prostoru jako celku.

V současné době musejí příslušníci pohraniční stráže ve velmi krátkém čase posoudit na místě širokou škálu věcí. Po svém zavedení umožní tento systém provést ještě před hraniční kontrolou řadu předchozích kontrol, z nichž některé nemohou příslušníci pohraniční stráže v současné době provádět. Tento systém proto umožní pohraniční stráži zjistit, že tato kontrola proběhla a že při ní nebyly zjištěny žádné důvody, které by vedly k zamítnutí vstupu. Systém ETIAS však nemá dopad na pravomoc pohraniční stráže přijmout končené rozhodnutí o tom, zda dané osobě umožnit, ev. neumožnit vstup do země, pokud se domnívá, že podmínky pro vstup nebyly splněny.

Kromě toho lze oprávněně předpokládat, že tento systém povede ke snížení počtu případů odepření vstupu na hranicích, neboť k prvnímu posouzení bude docházet předtím, než cestující odcestuje na vnější hranice schengenského prostoru. Snížení počtu odepření vstupu na hranicích zlepší celkovou správu hranic a bude rovněž přínosem pro dopravce, kteří následně budou mít méně cestujících, za něž musí převzít odpovědnost, když jim je odepřen vstup. Bude přínosem i pro cestující, jelikož ti, jimž by byl jinak vstup na hranicích odepřen, ani nenastoupí.

Ač zpravodajka plně podporuje celkové odůvodnění a hlavní prvky návrhu Komise, předkládá řadu pozměňovacích návrhů s cílem návrh dále vylepšit.

Pozměňovací návrhy obsažené v tomto návrhu zprávy se mimo jiné zaměřují na tyto body:

- Zamezení problémům s prováděním:

Navrhujeme podrobnější pravidla pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti ETIAS, a tedy i k možnému odvolání. Kritéria členského státu prvního zamýšleného vstupu by měla být doplněna o kritérium příslušnosti na základě záznamů a údajů poskytnutých do kontrolního seznamu ETIAS s cílem zajistit rovnoměrnější rozdělení příslušnosti.

Aby se zabránilo zbytečné zátěži, neměli by dopravci přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech spadat mezi dopravce s povinnostmi podle tohoto nařízení. Dále se navrhuje bod odůvodnění, podle nějž by dopravci měli mít možnost připojit se k systémům ETIAS, EES a podobným systémům prostřednictvím jediného vstupního bodu.

V zájmu zajištění hladkého fungování systému by cestující měli dostávat více informací o systému ETIAS obecně, a zejména o své konkrétní situaci. Například by jim mělo být předem oznámeno, kdy skončí platnost jejich povolení ETIAS a měli by mít také možnost požádat o nové povolení před koncem platnosti předchozího. Mělo by se poskytovat více informací o postupech týkajících se opravného prostředku, aby bylo možné účinně uplatňovat právo na něj.

V mnohých částech se navrhuje návrh vyjasnit, předložit lépe definovaná ustanovení a poskytnout cestujícím více záruk. Například shoda s databází ukradených a ztracených cestovních dokumentů Interpolu by neměla vést k automatickému zamítnutí žádosti, ale vyžadovat další manuální kontroly. Rovněž by mělo být stanoveno, že každá žádost by měla být posuzována sama o sobě, aby se zabránilo tomu, že by první zamítnutí automaticky vedlo k dalším zamítnutím.

- Účinnost a efektivita:

Navrhuje se, aby členské státy vytvořily zvláštní ústřední přístupové body, které budou ověřovat, zda jsou splněny podmínky pro přístup donucovacích orgánů, místo aby tento úkol plnily národní jednotky ETIAS. Zabrání se tak tomu, aby se do procesu přístupu do systému ETIAS musel zapojovat třetí orgán, což se jeví jako příliš komplikované.

Aby se zlepšily hraniční kontroly, měla by pohraniční stráž mít při provádění kontrol v druhé linii možnost přístupu do ústředního systémem ETIAS. V případě kontroly v druhé linii, kterou již příslušník pohraniční stráže v první linii považoval za nezbytnou, by pohraniční orgány měly mít takový přístup k systému ETIAS, aby mohly přijmout informovanější rozhodnutí.

Zabezpečení a ochrana údajů:

Navrhuje se, aby byla ustanovení o bezpečnosti a ochraně údajů zřetelněji spojena s právními základy ostatních rozsáhlých informačních systémů, a tím byla posílena. Jsou navržena ustanovení o řízení rizik informační bezpečnosti a o ochraně údajů již ve stadiu návrhu a standardního nastavení ochrany údajů podle stanoviska evropského inspektora ochrany údajů.

- Dohled a odpovědnost:

Nakonec je zahrnuta řada nových nebo posílených ustanovení o podávání zpráv, aby byla zajištěna lepší transparentnost, a tudíž odpovědnost tohoto systému. Zejména musí být zpřístupněny informace o fungování ústřední jednotky, jelikož ústřední jednotka bude představovat hlavní prvek budoucího systému ETIAS.

(1)

Feasibility Study for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) (Studie proveditelnosti týkající se evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)), závěrečná zpráva; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (13.7.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Zpravodaj: David McAllister

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Systém ETIAS představuje jednu z priorit stanovenou v Bratislavském plánu ze dne 16. září 2016 podepsaném a odsouhlaseném 27 hlavami států a vlád EU.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Komise společně s vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ve spolupráci s členskými státy by měla přikládat velký význam těm aspektům zahraniční politiky, které se týkají zřízení systému ETIAS, včas a stručně informovat o svých cílech vlády dotčených třetích zemí a vyzdvihnout přitom základní politické, právní a praktické rozdíly mezi vízovou povinností a cestovním povolením.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  V řádném termínu před vstupem nařízení o systému ETIAS v platnost by Komise měla v příslušných třetích zemích zahájit informační kampaně, aby byli cestující řádně informováni o procesu podávání žádostí o povolení ze systému ETIAS, o dostupných opravných prostředcích v případě odmítnutí a o pozitivních aspektech umožnění hladkého a rychlejšího překročení hranic cestujících s předem uděleným cestovním povolením.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Systém ETIAS by měl zavést cestovní povolení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku vlastnit při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), které umožní určit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Držení platného cestovního povolení by mělo být novou podmínkou pro vstup na území členských států, avšak pouhé držení cestovního povolení by nemělo automaticky opravňovat ke vstupu.

(9)  Některé třetí země provedly řadu komplexních reforem s cílem získat pro své občany bezvízové cestování a Unie jim udělila bezvízový režim jako uznání jejich úspěšného úsilí. Systém ETIAS by proto měl zavést cestovní povolení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku vlastnit při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), které umožní pouze určit, zda přítomnost určitých osob na území členských států nepředstavuje rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Z tohoto důvodu by držení platného cestovního povolení mělo být novou podmínkou pro vstup na území členských států. Avšak pouhé držení cestovního povolení by nemělo automaticky opravňovat ke vstupu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Ke splnění těchto cílů by měl systém ETIAS poskytnout formulář žádosti online, v němž by měl žadatel uvést informace o své totožnosti, cestovním dokladu, místě pobytu, kontaktní údaje, informace o vzdělání a současném zaměstnání, o tom, zda je nebo není rodinným příslušníkem občana EU nebo státního příslušníka třetí země, který využívá volného pohybu bez pobytové karty, a pokud je žadatel nezletilou osobou, informace o totožnosti odpovědné osoby a odpovědi na soubor základních otázek (skutečnost, zda žadatel trpí nějakým onemocněním s epidemickým potenciálem podle definice v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace či jinou infekční nebo nakažlivou parazitickou nemocí, záznamy v rejstřících trestů, přítomnost ve válečných oblastech, rozhodnutí o navrácení na hranice / příkazy k opuštění území). Přístup ke zdravotním údajům žadatelů by měl být povolen pouze za účelem určení toho, zda představují hrozbu pro veřejné zdraví.

(16)  Ke splnění těchto cílů by měl systém ETIAS poskytnout formulář žádosti online, v němž by měl žadatel uvést informace o své totožnosti, cestovním dokladu, místě pobytu, kontaktní údaje, informace o současném zaměstnání, o tom, zda je nebo není rodinným příslušníkem občana EU nebo státního příslušníka třetí země, který využívá volného pohybu bez pobytové karty, a pokud je žadatel nezletilou osobou, informace o totožnosti odpovědné osoby a odpovědi na soubor základních otázek (skutečnost, zda žadatel trpí nějakým onemocněním s epidemickým potenciálem podle definice v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace či jinou infekční nebo nakažlivou parazitickou nemocí, záznamy v rejstřících trestů, přítomnost ve válečných oblastech, rozhodnutí o navrácení na hranice / příkazy k opuštění území). Přístup ke zdravotním údajům žadatelů by měl být povolen pouze za účelem určení toho, zda představují hrozbu pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Systém ETIAS by měl přijímat žádosti vložené jménem žadatele v případech, kdy cestující sám není schopen žádost vytvořit, a to z jakéhokoli důvodu. V takových případech by měla žádost podávat třetí osoba zmocněná cestujícím nebo právně odpovědná za cestujícího za předpokladu, že je totožnost této osoby uvedena ve formuláři žádosti.

(17)  Systém ETIAS by měl být koncipován jako uživatelsky vstřícná platforma a poskytovat veškeré důležité informace v jazyce žadatele nebo v jazyce, kterému je žadatel schopen porozumět. Systém ETIAS by měl přijímat žádosti vložené jménem žadatele v případech, kdy cestující sám není schopen žádost vytvořit, a to z jakéhokoli důvodu. V takových případech by měla žádost podávat třetí osoba zmocněná cestujícím nebo právně odpovědná za cestujícího za předpokladu, že je totožnost této osoby uvedena ve formuláři žádosti. V rámci systému ETIAS by měly být na hlavních odletových letištích a v přístavech a na velkých hraničních přechodech zajištěna pro žadatele zařízení (kiosky) pro podávání žádostí. Cestovní agentury by měly mít možnost sestavovat žádosti jménem jednotlivých žadatelů nebo skupin žadatelů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Osobní údaje poskytnuté žadatelem by měl systém ETIAS zpracovávat výhradně za účelem předběžného ověření kritérií způsobilosti stanovených v nařízení (EU) 2016/39924 a posouzení toho, zda je pravděpodobné, že daný žadatel bude nelegálně migrovat, a zda by vstup daného žadatele do Unie mohl ohrožovat bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii.

(20)  Osobní údaje poskytnuté žadatelem by měl systém ETIAS zpracovávat výhradně za účelem předběžného ověření kritérií způsobilosti stanovených v nařízení (EU) 2016/39924 a posouzení toho, zda byl žadateli zamítnut vstup nebo zda v minulosti překročil povolenou dobu pobytu, a zda by vstup daného žadatele do Unie mohl ohrožovat bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii.

_________________

_________________

24Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Posouzení těchto rizik nelze provést bez zpracování osobních údajů uvedených v 16. bodě odůvodnění. Každá položka osobních údajů v žádostech by měla být porovnána s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému (Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD), systém vstupu/výstupu (EES), Eurodac, Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) a/nebo databáze TDAWN Interpolu) nebo s kontrolním seznamem ETIAS nebo se specifickými rizikovými ukazateli. Kategorie osobních údajů, jež by měly být použity pro srovnání, by měly být omezeny na kategorie údajů, které se nacházejí v informačních systémech, v nichž se vyhledává, na kontrolním seznamu ETIAS nebo v souboru specifických rizikových ukazatelů.

(21)  Posouzení těchto rizik nelze provést bez zpracování osobních údajů uvedených v 16. bodě odůvodnění. Každá položka osobních údajů v žádostech by měla být porovnána s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému (Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD), systém vstupu/výstupu (EES), Eurodac, Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) a/nebo databáze TDAWN Interpolu), včetně žlutých oběžníků, které by mohly pomoci lokalizovat pohřešované osoby, nebo s kontrolním seznamem ETIAS nebo se specifickými rizikovými ukazateli. Kategorie osobních údajů, jež by měly být použity pro srovnání, by měly být omezeny na kategorie údajů, které se nacházejí v informačních systémech, v nichž se vyhledává, na kontrolním seznamu ETIAS nebo v souboru specifických rizikových ukazatelů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, by měli mít právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku by se měla provádět v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

(24)  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, by měli mít právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku by se měla provádět v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Řízení o opravném prostředku by mělo být uzavřeno nejpozději do tří měsíců.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Pokud za výjimečných okolností považuje některý členský stát za nezbytné umožnit státnímu příslušníku třetí země vstup na své území z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo mezinárodních závazků, měl by mít možnost vydat cestovní povolení s omezenou územní a časovou platností.

(30)  Pokud je za výjimečných okolností nezbytné umožnit státnímu příslušníku třetí země vstup z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo mezinárodních závazků, měl by mít možnost vydat cestovní povolení s omezenou územní a časovou platností.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Přístup k informacím obsaženým v systému ETIAS je nezbytný pro prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, jak se uvádí v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV26, či jiných závažných trestných činů ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27. Pro účely konkrétního vyšetřování a s cílem získat důkazy a informace týkající se osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo osoby, která se stala obětí trestného činu, mohou donucovací orgány potřebovat mít přístup k údajům generovaným systémem ETIAS. Údaje uložené v systému ETIAS mohou být rovněž nezbytné k určení totožnosti pachatele teroristického trestného činu nebo jiných závažných trestných činů, zejména v případech, kdy je třeba přijmout okamžité opatření. Přístup do systému ETIAS za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů představuje zásah do základních práv na respektování soukromého života jednotlivců a ochranu osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou v systému ETIAS zpracovávány. Proto by údaje v systému ETIAS měly být uchovávány a zpřístupněny pro určené orgány členských států a Evropský policejní úřad (dále jen „Europol“) za přísných podmínek stanovených v tomto nařízení, aby se tento přístup omezil na to, co je nezbytně nutné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a závažných trestných činů v souladu s požadavky stanovenými zejména v judikatuře Soudního dvora, konkrétně ve věci Digital Rights Ireland28.

(34)  Přístup k informacím obsaženým v systému ETIAS by měl přispět k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, jak se uvádí v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV26, či jiných závažných trestných činů ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27. Pro účely konkrétního vyšetřování a s cílem získat důkazy a informace týkající se osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo osoby, která se stala obětí trestného činu, mohou donucovací orgány potřebovat mít přístup k údajům generovaným systémem ETIAS. Údaje uložené v systému ETIAS mohou být rovněž nezbytné k určení totožnosti pachatele teroristického trestného činu nebo jiných závažných trestných činů, zejména v případech, kdy je třeba přijmout okamžité opatření. Přístup do systému ETIAS za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů představuje zásah do základních práv, zejména práva na soukromý život jednotlivců a práva na ochranu osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou v systému ETIAS zpracovávány. Proto by údaje v systému ETIAS měly být uchovávány a zpřístupněny pro určené orgány členských států a Evropský policejní úřad (dále jen „Europol“) za přísných podmínek stanovených v tomto nařízení, aby se tento přístup omezil na to, co je nezbytně nutné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a závažných trestných činů v souladu s požadavky stanovenými zejména v judikatuře Soudního dvora, konkrétně ve věci Digital Rights Ireland28.

_________________

_________________

26 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 6).

26 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 6).

27 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

27 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

28 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd., ECLI:EU:C:2014:238.

28 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd., ECLI:EU:C:2014:238.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Měla by být stanovena přísná pravidla pro přístup do ústředního systému ETIAS a potřebné záruky. Je rovněž nutné stanovit právo fyzických osob na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání a nápravu, zejména právo na soudní přezkum, jakož i dohled nad všemi úkony zpracování údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány.

(47)  Měla by být stanovena přísná pravidla pro přístup do ústředního systému ETIAS a potřebné záruky. Shromažďování, uchovávání a používání údajů získaných v rámci systému ETIAS by mělo být v každém případě v souladu s Listinou základních práv Evropské unie. Je rovněž nutné stanovit právo fyzických osob na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání a nápravu, zejména právo na soudní přezkum, jakož i dohled nad všemi úkony zpracování údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  pro účely přijetí předem určeného seznamu odpovědí týkajících se dotazů na dosaženou úroveň a oblast vzdělání, stávající zaměstnání a pracovní zařazení, které mají být uvedeny v žádosti o cestovní povolení,

–  pro účely přijetí předem určeného seznamu odpovědí týkajících se dotazů na stávající zaměstnání a pracovní zařazení, které mají být uvedeny v žádosti o cestovní povolení,

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  pro účely stanovení platebních metod a postupů v případě poplatku za cestovní povolení s přihlédnutím k technologickému vývoji a k jejich dostupnosti a pro účely změny výše tohoto poplatku,

–  pro účely změny výše tohoto poplatku, pro účely stanovení platebních metod a postupů v případě poplatku za cestovní povolení s přihlédnutím k technologickému vývoji a k jejich dostupnosti, aby nevznikaly překážky pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti, kteří nemusí mít přístup k určitým metodám platby, když podávají žádost o povolení ze systému ETIAS,

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(51)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti provedla posouzení dopadu a vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné a diplomatické úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Měly by být provedeny konzultace i s ESVČ a s diplomatickými zastoupeními třetích zemí, které mají bezvízový režim. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Členy těchto skupin odborníků by měli být i zástupci ESVČ.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „rizikem s ohledem na nelegální migraci“ se rozumí riziko, že státní příslušník třetí země nesplňuje podmínky pro vstup a pobyt stanovené v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399;

Odůvodnění

Definice rizika s ohledem na nelegální migraci byla do návrhu přidána na doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  „bezpečnostním rizikem“ se rozumí riziko ohrožení veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti nebo mezinárodních vztahů kteréhokoli členského státu;

Odůvodnění

Definice bezpečnostního rizika byla do návrhu přidána na doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přispěje k vysoké úrovni bezpečnosti tím, že zajistí důkladné posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko;

a)  přispěje k vysoké úrovni bezpečnosti tím, že zajistí důkladné posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky vedoucí k domněnce, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpoří cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání, o pohřešovaných osobách, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol;

e)  podpoří cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání, o pohřešovaných osobách, zejména dětech, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Úředník pro otázky základních práv Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž je pověřen prováděním pravidelných auditů týkajících se zpracovávání žádostí a uplatňování článku 28, včetně pravidelného hodnocení jejich dopadu na základní práva, zejména na právo na ochranu soukromí. Úředník pro otázky ochrany údajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž je pověřen prováděním pravidelných auditů týkajících se zpracovávání žádostí, včetně pravidelného hodnocení jejich dopadu na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Žadatelé podají žádost tak, že vyplní formulář žádosti online prostřednictvím speciálních veřejných internetových stránek nebo prostřednictvím mobilní aplikace pro mobilní zařízení, a to dostatečně včas před jakoukoli zamýšlenou cestou.

1.  Žadatelé podají žádost tak, že vyplní formulář žádosti online prostřednictvím speciálních veřejných internetových stránek, prostřednictvím mobilní aplikace pro mobilní zařízení, nebo případně prostřednictvím zařízení (kiosků) pro podávání žádostí, a to dostatečně včas před jakoukoli zamýšlenou cestou.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost může podat žadatel nebo jiná osoba či obchodní zprostředkovatel zmocnění žadatelem k podání žádosti jeho jménem.

2.  Žádost může podat žadatel nebo jiná osoba či obchodní zprostředkovatel zmocnění žadatelem k podání žádosti jeho jménem. Delegace Unie ve třetích zemích poskytnou žadatelům nezbytnou pomoc.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí zajišťovat, aby formulář žádosti byl pro žadatele zdarma běžně k dispozici a byl snadno přístupný.

2.  Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí zajišťovat, aby formulář žádosti byl pro žadatele zdarma běžně k dispozici a byl snadno přístupný. Internetové stránky i mobilní aplikace musí být přístupné pro osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  e-mailová adresa a telefonní číslo;

g)  e-mailová adresa a, je-li k dispozici, telefonní číslo;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  dosažené vzdělání (úroveň a oblast);

vypouští se

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  u nezletilých osob: příjmení a jméno (jména) rodičů nebo poručníka či opatrovníka žadatele;

k)  u nezletilých osob: příjmení, jméno (jména), e-mailová adresa nebo telefonní číslo a adresa bydliště rodičů nebo poručníka či opatrovníka žadatele;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la)  zda je uprchlíkem nebo osobou bez státní příslušnosti;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  v případě žádostí podávaných jinou osobou než žadatelem: příjmení, jméno (jména), případně název společnosti či organizace, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo; vztah k žadateli a elektronicky podepsané prohlášení o zastupování.

m)  v případě žádostí podávaných jinou osobou než žadatelem a skupinových žádostí: příjmení, jméno (jména), případně název společnosti či organizace, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo; vztah k žadateli a elektronicky podepsané prohlášení o zastupování.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Žadatel si zvolí úroveň a oblast vzdělání, současné zaměstnání a pracovní zařazení z předem určeného seznamu. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se tyto předem určené seznamy stanoví.

3.  Žadatel si zvolí současné zaměstnání a pracovní zařazení z předem určeného seznamu. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se tyto předem určené seznamy stanoví.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda byl někdy v nějaké zemi odsouzen za nějaký trestný čin;

b)  zda byl někdy v nějaké zemi odsouzen za nějaký závažný trestný čin ve smyslu čl. 3 písm. m);

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, které se týkají platebních metod a postupů pro poplatek za cestovní povolení a změn výše uvedeného poplatku.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, které se týkají platebních metod a postupů pro poplatek za cestovní povolení a změn výše uvedeného poplatku. Komise přihlédne k technologickému vývoji a k jeho dostupnosti, aby nevznikaly překážky pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti, kteří při podávání žádosti o povolení v systému ETIAS nemusí mít přístup k určitým způsobům platby.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který je zaznamenán v některém souboru v databázi TDAWN Interpolu.

m)  zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který je zaznamenán v některém souboru v databázi TDAWN Interpolu, včetně žlutých oběžníků, které by mohly pomoci lokalizovat pohřešované osoby.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  záznam týkající se pohřešovaných osob;

b)  záznam týkající se pohřešovaných osob, zejména dětí;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

 

Zvláštní pravidla pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti v zemi, v níž jsou osvobozeni od vízové povinnosti

 

Pokud uprchlík nebo osoba bez státní příslušnosti uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. b) požádá o cestovní povolení, použijí se tato zvláštní pravidla:

 

a)  žadatel uvede své postavení podle čl. 15 odst. 2 písm. la);

 

b)  žadatel neodpovídá na otázky uvedené v čl. 15 odst. 4 písm. c);

 

c)  upustí se od platby poplatku uvedeného v článku 16.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí být oznámena na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti. Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí jasně uvádět, jaké informace nebo jakou dokumentaci má žadatel předložit. Žadatel předloží uvedené doplňující informace nebo dokumentaci přímo národní jednotce ETIAS prostřednictvím zabezpečeného uživatelského účtu uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. g) do sedmi pracovních dnů od data obdržení žádosti.

2.  Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí být oznámena na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti. Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí jasně uvádět, jaké informace nebo jakou dokumentaci má žadatel předložit. Žadatel předloží uvedené doplňující informace nebo dokumentaci přímo národní jednotce ETIAS prostřednictvím zabezpečeného uživatelského účtu uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. g) do sedmi pracovních dnů od data obdržení žádosti. Žadatel je oprávněn požádat o dodatečnou lhůtu pro předložení požadované dokumentace. Dodatečná lhůta poskytnutá na základě žádosti nepřekročí 30 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Tuto výzvu musí žadateli národní jednotka ETIAS daného členského státu oznámit na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti.

5.  Tuto výzvu musí žadateli národní jednotka ETIAS daného členského státu oznámit na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti či telefonicky.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud žadatel na tuto výzvu v uvedené lhůtě neodpoví nebo pokud se žadatel nezúčastní pohovoru, žádost se v souladu s čl. 31 odst. 1 zamítne a národní jednotka ETIAS příslušného členského státu žadatele neprodleně informuje.

6.  Pokud žadatel na tuto výzvu v uvedené lhůtě neodpoví nebo pokud se žadatel nezúčastní pohovoru bez řádně doloženého zdůvodnění, žádost se v souladu s čl. 31 odst. 1 zamítne a národní jednotka ETIAS příslušného členského státu žadatele neprodleně informuje.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Europol nesmí mít v žádném případě přístup k osobním údajům týkajícím se vzdělání žadatele uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. h) a zdraví žadatele uvedeným v čl. 15 odst. 4 písm. a).

3.  Europol nesmí mít v žádném případě přístup k osobním údajům týkajícím se zdraví žadatele uvedeným v čl. 15 odst. 4 písm. a).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  [statistik generovaných systémem EES, ze kterých vyplývají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu pro konkrétní skupinu cestujících;]

a)  [statistik generovaných systémem EES, ze kterých vyplývají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu;] ]

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  statistik generovaných systémem ETIAS v souladu s článkem 73, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí cestovních povolení z důvodu rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví;

b)  statistik generovaných systémem ETIAS v souladu s článkem 73, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí cestovních povolení z důvodu rizik s ohledem na bezpečnost nebo veřejné zdraví;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  informací poskytnutých členskými státy, které se týkají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu pro konkrétní skupinu cestujících v případě daného členského státu;

e)  informací poskytnutých členskými státy, které se týkají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu pro konkrétní cestující;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stupeň vzdělání;

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Specifické rizikové ukazatele musí být cílené a přiměřené. Za žádných okolností nesmí být založeny na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

5.  Specifické rizikové ukazatele musí být cílené a přiměřené. Za žádných okolností nesmí být založeny na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Preventivní profilování rizika založené na obecných údajích, a nikoli na konkrétním a zjevném riziku, není přípustné.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Je třeba zavést záruky, aby byla zajištěna dostatečná ochrana osobních údajů zpracovávaných v rámci kontrolního seznamu systému ETIAS.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Jsou-li důvody pro zařazení na kontrolní seznam systému ETIAS neopodstatněné, mělo by být kdykoli možno údaje z kontrolního seznamu systému ETIAS odstranit.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, mají právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba v případě opravného prostředku dodržet.

2.  Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, mají právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům písemně informace týkající se postupu, který je třeba v případě opravného prostředku dodržet, v jazyce, kterému je žadatel schopen porozumět. Řízení o opravném prostředku se uzavře nejpozději do tří měsíců.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výjimečně lze vydat cestovní povolení s omezenou územní platností, pokud to dotčený členský stát považuje za nezbytné z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům, bez ohledu na skutečnost, že manuální posouzení podle článku 22 ještě není dokončeno nebo že cestovní povolení bylo zamítnuto, prohlášeno za neplatné či zrušeno.

1.  Výjimečně se vydá cestovní povolení s omezenou územní platností, pokud je to nezbytné z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům, bez ohledu na skutečnost, že manuální posouzení podle článku 22 ještě není dokončeno nebo že cestovní povolení bylo zamítnuto, prohlášeno za neplatné či zrušeno.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Cestovní povolení s omezenou územní platností je platné na území členského státu, který je vydal, na dobu maximálně 15 dnů.

4.  Cestovní povolení s omezenou územní platností je platné na území členského státu, který je vydal.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uvedenými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jak jsou zaznamenány v uvedeném souboru žádosti, jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou zaznamenány v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádaly operativní složky v odůvodněné elektronické žádosti, která byla předložena podle čl. 44 odst. 1 a schválena nezávislým ověřením. Nahlížení do ústředního systému ETIAS nesmí umožňovat přístup k údajům týkajícím se vzdělání uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. h) nebo k údajům o tom, zda žadatel může představovat riziko pro veřejné zdraví, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 4 písm. a).

4.  Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uvedenými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jak jsou zaznamenány v uvedeném souboru žádosti, jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou zaznamenány v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádaly operativní složky v odůvodněné elektronické žádosti, která byla předložena podle čl. 44 odst. 1 a schválena nezávislým ověřením. Nahlížení do ústředního systému ETIAS nesmí umožňovat přístup k údajům o tom, zda žadatel může představovat riziko pro veřejné zdraví, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 4 písm. a).

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ve spolupráci s ústřední jednotkou ETIAS a členskými státy spustí při zahájení provozu systému ETIAS informační kampaň, která má informovat státní příslušníky třetích zemí, na něž se použije toto nařízení, o jejich povinnosti být držiteli platného cestovního povolení pro překročení vnějších hranic.

Komise ve spolupráci s ústřední jednotkou ETIAS, členskými státy, jejich velvyslanectvími ve třetích zemích, na něž se vztahuje oblast působnosti tohoto nařízení, a delegacemi Unie v těchto zemích spustí s dostatečným předstihem před zahájením provozu systému ETIAS informační kampaň, která má informovat státní příslušníky třetích zemí, na něž se použije toto nařízení, o jejich povinnosti být držiteli platného cestovního povolení pro překročení vnějších hranic.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh