BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624

20.10.2017 - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Kinga Gál


Procedure : 2016/0357A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0322/2017
Indgivne tekster :
A8-0322/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, og (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0731),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra b) og d) og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0135/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...[2],

–   der henviser til Formandskonferencens beslutning af 14. september 2017 om at give Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre anliggender tilladelse til at dele ovennævnte kommissionsforslag op og udarbejde to særskilte betænkninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A7-0000/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Henvisning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra b) og d), artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a),

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra b) og d), og artikel 87, stk. 2, litra a),

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Henvisning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

udgår

Begrundelse

EDPS' udtalelse er omhandlet i betragtning 46.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør via ETIAS udstedes en rejsetilladelse til tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser ("visumkravet") for således at fastslå, om deres ophold på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. At være indehaver af en gyldig rejsetilladelse bør være en ny betingelse for indrejse på medlemsstaternes område, men alene det at være i besiddelse af en rejsetilladelse bør ikke automatisk give ret til indrejse.

(9)  Der bør via ETIAS udstedes en rejsetilladelse til tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser ("visumkravet") for således at fastslå, om deres ophold på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for epidemi, En rejsetilladelse udgør derfor en beslutning, der viser, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at en persons tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør sådanne risici. I den forstand er en rejsetilladelse af en anden karakter end et visum, da det ikke kræver mere information eller udgør nogen større byrde for ansøgere, end et visum gør. At være indehaver af en gyldig rejsetilladelse bør være en ny betingelse for indrejse på medlemsstaternes område, men alene det at være i besiddelse af en rejsetilladelse bør ikke automatisk give ret til indrejse.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  ETIAS bør bidrage til at gøre det lettere for grænsevagterne ved overgangsstederne ved de ydre grænser at foretage grænsekontrol og sikre en koordineret og harmoniseret vurdering af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, og som har til hensigt at besøge Schengenområdet. Desuden bør systemet gøre det muligt at informere ansøgere bedre om, hvorvidt de opfylder betingelserne for at besøge Schengenområdet. Herudover bør ETIAS også bidrage til at gøre det lettere at foretage grænsekontrol ved at mindske antallet af afslag på indrejse ved de ydre grænser.

(11)  ETIAS bør bidrage til at gøre det lettere for grænsevagterne ved overgangsstederne ved de ydre grænser at foretage grænsekontrol og sikre en koordineret og harmoniseret vurdering af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, og som har til hensigt at besøge Schengenområdet. Desuden bør systemet gøre det muligt at informere ansøgere bedre om, hvorvidt de opfylder betingelserne for at besøge Schengenområdet. Herudover bør ETIAS også bidrage til at gøre det lettere at foretage grænsekontrol ved at mindske antallet af afslag på indrejse ved de ydre grænser og ved at forsyne grænsevagter med visse yderligere oplysninger vedrørende flag, som er genereret under en manuel vurdering af ansøgningen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  ETIAS bør desuden støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, savnede personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol. Med henblik herpå bør der i ETIAS foretages en automatiseret behandling af ansøgninger på grundlag af de relevante indberetninger i SIS. Denne behandling vil blive foretaget med henblik på at understøtte SIS. Som følge heraf bør nye hit, der fremkommer ved denne sammenligning, lagres i SIS.

(12)  ETIAS bør også støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejseforbud, personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, savnede personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol, specifik kontrol [eller undersøgelseskontrol]. Med henblik herpå bør der i ETIAS foretages en automatiseret behandling af ansøgninger på grundlag af de relevante indberetninger i SIS. Denne behandling vil blive foretaget med henblik på at understøtte SIS. Som følge heraf bør nye hit, der fremkommer ved denne sammenligning, lagres i SIS.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Den centrale ETIAS-enhed bør være en del af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Den centrale ETIAS-enhed bør være ansvarlig for at kontrollere ansøgninger om rejsetilladelse, hvorpå der gives afslag i forbindelse med den automatiserede behandling, for at fastslå, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysningerne om den person, der afstedkom hittet, for screeningreglerne og for at foretage regelmæssige revisioner af behandlingen af ansøgninger. Den centrale ETIAS-enhed bør fungere i døgndrift alle ugens dage.

(14)  Den centrale ETIAS-enhed bør være en del af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Den centrale ETIAS-enhed bør være ansvarlig for at kontrollere ansøgninger om rejsetilladelse, hvor den automatiserede behandling udløser et eller flere hits, for at fastslå, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysningerne om den person, der afstedkom hittet, og for screeningreglerne. Den centrale ETIAS-enhed bør fungere i døgndrift alle ugens dage.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Hver medlemsstat bør oprette en national ETIAS-enhed, der hovedsagelig er ansvarlig for behandlingen af ansøgninger og for at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej. De nationale ETIAS-enheder samarbejder indbyrdes og med Europol med henblik på evalueringen af ansøgningerne. De nationale ETIAS-enheder bør fungere i døgndrift alle ugens dage.

(15)  Hver medlemsstat bør oprette en national ETIAS-enhed, der hovedsagelig er ansvarlig for behandlingen af ansøgninger og for at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej, eller om den skal afslås, annulleres eller inddrages. De nationale ETIAS-enheder samarbejder indbyrdes og med Europol med henblik på evalueringen af ansøgningerne. De nationale ETIAS-enheder bør fungere i døgndrift alle ugens dage.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  ETIAS bør for at nå sine mål stille et onlineansøgningsskema til rådighed, som ansøgere kan udfylde med erklæringer vedrørende deres identitet, rejsedokument, oplysninger om bopæl, kontaktoplysninger, uddannelse og nuværende erhverv, deres forhold som familiemedlem til en EU-borger eller en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af retten til fri bevægelighed, men ikke har opholdstilladelse, identiteten på den ansvarlige person, hvis ansøgeren er mindreårig, og svar på en række baggrundsspørgsmål (om ansøgeren har en sygdom, der er potentielt epidemisk ifølge Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ eller andre infektiøse eller kontagiøse sygdomme, har en ren straffeattest, har været i krigszoner eller er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse til grænsen/en kendelse om at forlade området). Det bør kun være muligt at få adgang til ansøgeres sundhedsdata, hvis de udgør en trussel for folkesundheden.

(16)  ETIAS bør for at nå sine mål stille et onlineansøgningsskema til rådighed, som ansøgere kan udfylde med erklæringer vedrørende deres identitet, rejsedokument, oplysninger om bopæl, kontaktoplysninger, deres forhold som familiemedlem til en EU-borger eller en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af retten til fri bevægelighed, men ikke har opholdstilladelse, identiteten på den ansvarlige person, hvis ansøgeren er mindreårig, og svar på en række baggrundsspørgsmål (ren straffeattest, har været i krigszoner eller er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse til grænsen/en kendelse om at forlade området).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  ETIAS bør acceptere ansøgninger, der indgives på vegne af en ansøger i situationer, hvor den rejsende ikke selv er i stand til at indgive en ansøgning uanset årsagen hertil. I så tilfælde bør ansøgningen indgives af en tredjemand, der har fået bemyndigelse hertil af den rejsende eller er retligt ansvarlig for den rejsende, forudsat at ansøgningsskemaet indeholder oplysninger om den pågældendes identitet.

(17)  ETIAS bør acceptere ansøgninger, der indgives på vegne af en ansøger i situationer, hvor den rejsende ikke selv er i stand til at indgive en ansøgning uanset årsagen hertil. I så tilfælde bør ansøgningen indgives af en tredjemand, der har fået bemyndigelse hertil af den rejsende, herunder kommercielle formidlere, eller er retligt ansvarlig for den rejsende, forudsat at ansøgningsskemaet indeholder oplysninger om den pågældendes identitet. Kommissionen bør sikre, at kommercielle formidlere, der indgiver ansøgninger på vegne af ansøgerne, kun leverer denne tjeneste til deres kunder på grundlag af afholdte udgifter og ikke med fortjeneste for øje.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Der bør opkræves et gebyr af alle ansøgere over 18 år for at få færdigbehandlet ansøgningen. Betalingen bør foretages via en bank eller en finansiel formidler. De oplysninger, der kræves for at sikre elektronisk betaling, bør kun gives til banken eller den finansielle formidler, der foretager den finansielle transaktion, og indgår ikke som en del af oplysningerne i ETIAS.

(18)  Ansøgere bør afkræves gebyret for rejsetilladelsen for at få færdigbehandlet ansøgningen. Betalingen bør foretages via en bank eller en finansiel formidler. De oplysninger, der kræves for at sikre elektronisk betaling, bør kun gives til banken eller den finansielle formidler, der foretager den finansielle transaktion, og indgår ikke som en del af oplysningerne i ETIAS.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  De personoplysninger, ansøgeren fremlægger, bør udelukkende behandles af ETIAS med henblik på på forhånd at kontrollere, om kriterierne for at komme i betragtning i forordning (EU) 2016/39924 er opfyldt, og vurdere, om det er sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på irregulær vis, og om ansøgerens indrejse i Unionen kunne udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen.

(20)  De personoplysninger, ansøgeren fremlægger, bør udelukkende behandles af ETIAS med henblik på på forhånd at kontrollere, om kriterierne for at komme i betragtning i forordning (EU) 2016/39924 er opfyldt, og vurdere, om det er sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på irregulær vis, og om ansøgerens indrejse i Unionen kunne udgøre en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for udbrud af en epidemi i Unionen.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Sammenligningen bør foretages automatisk. Hvis en sådan sammenligning viser, at der er overensstemmelse ("hit") med andre personoplysninger eller en kombination heraf i ansøgningerne eller et register, en fil eller en indberetning i ovennævnte informationssystemer eller med personoplysninger på ETIAS-overvågningslisten eller med risikoindikatorer, bør ansøgningen behandles manuelt af en medarbejder i den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der blev angivet som første indrejseland. Den vurdering, der foretages af den nationale ETIAS-enhed bør føre til, at der træffes afgørelse om at udstede eller ikke udstede en rejsetilladelse.

(22)  Sammenligningen bør foretages automatisk. Hvis en sådan sammenligning viser, at der er overensstemmelse ("hit") med andre personoplysninger eller en kombination heraf i ansøgningerne eller et register, en fil eller en indberetning i ovennævnte informationssystemer eller med personoplysninger på ETIAS-overvågningslisten eller med risikoindikatorer, bør ansøgningen behandles manuelt af en medarbejder i den nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige medlemsstat. Den vurdering, der foretages af den nationale ETIAS-enhed bør føre til, at der træffes afgørelse om at udstede eller ikke udstede en rejsetilladelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, bør have ret til at få prøvet afgørelsen. Sager om prøvelse bør føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

(24)  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, bør have ret til effektive retsmidler. Procedurer med anvendelse af retsmidler bør gennemføres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Screeningreglerne bør anvendes til at analysere ansøgningsfilen ved at muliggøre en sammenligning af oplysningerne i ansøgningsfilen i det centrale ETIAS-system og specifikke risikoindikatorer, der svarer til en tidligere konstateret risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. De kriterier, der anvendes til at indkredse specifikke risikoindikatorer, må under ingen omstændigheder være baseret på en persons race eller etniske oprindelse, politiske anskuelser, religiøse eller filosofiske overbevisning, medlemskab af en fagforening, seksualitet eller seksuelle orientering.

(25)  Screeningsreglerne bør anvendes til at analysere ansøgningsfilen ved at muliggøre en sammenligning af oplysningerne i ansøgningsfilen i det centrale ETIAS-system og specifikke risikoindikatorer, der svarer til en tidligere konstateret risiko for irregulær migration eller høj risiko for udbrud af en epidemi. De kriterier, der anvendes til at indkredse specifikke risikoindikatorer, må under ingen omstændigheder være baseret på en persons race eller etniske oprindelse, politiske anskuelser, religiøse eller filosofiske overbevisning, medlemskab af en fagforening, seksualitet eller seksuelle orientering.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Der bør oprettes en ETIAS-overvågningsliste for at finde frem til forbindelser mellem oplysninger i en ETIAS-ansøgningsfil og oplysninger vedrørende personer, der er mistænkt for at have begået grov kriminalitet eller en terrorhandling, eller mod hvem der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå grov kriminalitet eller en terrorhandling. ETIAS-overvågningslisten bør være en del af de data, der behandles af Europol, jf. artikel 18, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/794 og Europols integrerede datastyringskoncept ("Integrated Data Management Concept"). Når medlemsstaterne forelægger oplysninger for Europol, bør de kunne bestemme, til hvilket eller hvilke formål de skal behandles, blandt andet muligheden for at begrænse behandlingen til ETIAS-overvågningslisten.

(26)  Der bør oprettes en ETIAS-overvågningsliste for at finde frem til forbindelser mellem oplysninger i en ETIAS-ansøgningsfil og oplysninger vedrørende personer, der er mistænkt af en eller flere medlemsstater for at have begået grov kriminalitet eller en terrorhandling, eller mod hvem der er konkrete indicier for eller rimelig grund, der bygger på en generel vurdering af en person, især på grundlag af tidligere overtrædelser, til at antage, at de vil begå grov kriminalitet eller en terrorhandling. ETIAS-overvågningslisten bør være en del af de data, der behandles af Europol, jf. artikel 18, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/794 og Europols integrerede datastyringskoncept ("Integrated Data Management Concept"). Når medlemsstaterne forelægger oplysninger for Europol, bør de kunne bestemme, til hvilket eller hvilke formål de skal behandles, blandt andet muligheden for at begrænse behandlingen til ETIAS-overvågningslisten.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  De kontinuerligt nye former for sikkerhedstrusler, nye mønstre for irregulær migration og trusler mod folkesundheden, der dukker op, kræver effektive reaktioner og skal bekæmpes med moderne midler. Da disse midler indebærer behandling af store mængder personoplysninger, bør der indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at interferensen med retten til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt i et demokratisk samfund.

(27)  De kontinuerligt nye former for sikkerhedstrusler, nye mønstre for irregulær migration og store risici for udbrud af en epidemi, der dukker op, kræver effektive reaktioner og skal bekæmpes med moderne midler. Da disse midler indebærer behandling af store mængder personoplysninger, bør der indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at interferensen med retten til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt i et demokratisk samfund.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Udstedte rejsetilladelser bør annulleres eller inddrages, så snart det blive tydeligt, at betingelserne for at udstede dem ikke var eller ikke længere er opfyldt. Når der indlæses en ny indberetning i SIS om nægtelse af indrejse eller om et rejsedokument, der er rapporteret bortkommet eller stjålet, bør SIS informere ETIAS, som bør kontrollere, om denne nye indberetning svarer til en gyldig rejsetilladelse. I så tilfælde bør den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, som har indlæst indberetningen, straks informeres og inddrage rejsetilladelsen. På lignende vis skal nye elementer, der tilføjes ETIAS-overvågningslisten, sammenlignes med ansøgningsfiler i ETIAS for at kontrollere, om dette nye element svarer til en gyldig rejsetilladelse. I så tilfælde bør den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, hvor den første indrejse sker, vurdere hittet og om nødvendigt inddrage rejsetilladelsen. Der bør også gives mulighed for at inddrage rejsetilladelsen på ansøgerens anmodning.

(29)  Udstedte rejsetilladelser bør annulleres eller inddrages, så snart det blive tydeligt, at betingelserne for at udstede dem ikke var eller ikke længere er opfyldt. Når der indlæses en ny indberetning i SIS om nægtelse af indrejse, bør SIS informere ETIAS, som bør kontrollere, om denne nye indberetning svarer til en gyldig rejsetilladelse. I så tilfælde bør den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, som har indlæst indberetningen, straks informeres og inddrage rejsetilladelsen. På lignende vis skal nye elementer, der tilføjes ETIAS-overvågningslisten, sammenlignes med ansøgningsfiler i ETIAS for at kontrollere, om dette nye element svarer til en gyldig rejsetilladelse. I så tilfælde bør den nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige medlemsstat vurdere hittet og om nødvendigt inddrage rejsetilladelsen. Der bør også gives mulighed for at inddrage rejsetilladelsen på ansøgerens anmodning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Før de rejsendes ombordstigning bør luft- og søtransportvirksomheder samt virksomheder, der transporterer grupper til lands i busser have pligt til at kontrollere, om de rejsende har alle de rejsedokumenter, der er nødvendige for at indrejse på medlemsstaternes område, jf. Schengenkonventionen25. Dette bør omfatte kontrol af, at de rejsende er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse. Transportvirksomhederne bør ikke have adgang til selve ETIAS-filen. En sikret internetadgang, herunder muligheden for at bruge mobile tekniske løsninger, bør gøre det muligt for transportvirksomhederne at foretage denne søgning ved brug af oplysningerne i rejsedokumenterne.

(31)  Før de rejsendes ombordstigning bør luft- og søtransportvirksomheder kontrollere, at de rejsende er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse. Transportvirksomhederne bør ikke have adgang til selve ETIAS-filen. En sikret internetadgang, herunder muligheden for at bruge mobile tekniske løsninger, bør gøre det muligt for transportvirksomhederne at foretage denne søgning ved brug af oplysningerne i rejsedokumenterne.

______

 

25  Konvention om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser.

 

Begrundelse

Af hensyn til juridisk klarhed og gennemskuelighed bør det stå klart, hvilke transportvirksomheder, der skal opfylde kravene i nærværende forordning. Det bør kun være luft- og søtransportvirksomheder. Transportvirksomheder, der som nævnt transporterer grupper til lands i busser, bør undtages i betragtning af den byrde, det ville pålægge disse transportvirksomheder, der ofte kun lejlighedsvist tilbyder køreture til medlemsstaternes område.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

31a.  For at undgå unødvendige omkostninger bør transportvirksomheder kunne få forbindelse til ETIAS, ind- og udrejsesystemet og lignede systemer via et unikt adgangspunkt. De bør modtage et entydigt svar med hensyn til, om en passager må transporteres til en medlemsstats område ud fra de passageroplysninger, der indsendes af transportselskaberne på forhånd.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Grænsevagterne bør for at overholde de ændrede indrejsebetingelser kontrollere, om den rejsende er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse. Grænsevagten bør derfor under standardgrænsekontrolproceduren elektronisk aflæse oplysningerne i rejsedokumentet. Dette iværksætter en søgning i forskellige databaser som fastsat i Schengengrænsekodeksen, herunder en søgning i ETIAS, som skal give oplysninger om den aktuelle status for rejsetilladelsen. Grænsevagten bør ikke have adgang til selve ETIAS-filen med henblik på grænsekontrol. Hvis der ikke kan fremvises en gyldig rejsetilladelse, bør grænsevagten nægte indrejse og afslutte grænsekontrolproceduren. Hvis der fremvises en gyldig rejsetilladelse, bør afgørelsen om at tillade indrejse eller ej træffes af grænsevagten.

(32)  Grænsevagterne bør for at overholde de ændrede indrejsebetingelser kontrollere, om den rejsende er i besiddelse af en rejsetilladelse, der er gyldig mindst indtil datoen for indrejse i medlemsstaternes område. Grænsevagten bør derfor under standardgrænsekontrolproceduren elektronisk aflæse oplysningerne i rejsedokumentet. Dette iværksætter en søgning i forskellige databaser som fastsat i Schengengrænsekodeksen, herunder en søgning i ETIAS, som skal give oplysninger om den aktuelle status for rejsetilladelsen. Grænsevagten bør ikke have adgang til selve ETIAS-filen med henblik på grænsekontrol. Grænsevagterne bør for at lette grænsekontrollen, underrettes automatisk af flag, som omfatter en række specifikke tilfælde og undtagelsesvis ved efterfølgende kontrol have adgang til yderligere oplysninger vedrørende dem, der er indført i ETIAS-mappen. Hvis der ikke kan fremvises en gyldig rejsetilladelse, bør grænsevagten nægte indrejse og afslutte grænsekontrolproceduren. Hvis der fremvises en gyldig rejsetilladelse, bør afgørelsen om at tillade indrejse eller ej træffes af grænsevagten. Hvor grænsekontrollen ved de indre grænser midlertidigt genindføres, bør grænsevagterne ikke kontrollere, om den rejsende er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 34

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  At få adgang til oplysningerne i ETIAS er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA eller andre alvorlige strafbare handlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA27. I forbindelse med en specifik efterforskning og for at indhente bevismateriale og oplysninger vedrørende en person, der er mistænkt for at have begået en forbrydelse, eller et offer for en forbrydelse kan de retshåndhævende myndigheder have brug for at få adgang til de oplysninger, der er genereret af ETIAS. Der kan også være brug for oplysninger lagret i ETIAS til at identificere en person, der har begået en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, navnlig når der er behov for en hurtig indsats. Adgangen til ETIAS med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger udgør et indgreb i de grundlæggende rettigheder, hvad angår respekten for den enkeltes privatliv og beskyttelsen af de personoplysninger, der behandles i ETIAS. Oplysningerne i ETIAS bør derfor lagres og kun gøres tilgængelige for udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de strenge betingelser, der er fastsat i denne forordning, for således at begrænse adgangen til det, der er strengt nødvendigt for at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og alvorlige strafbare handlinger i overensstemmelse med kravene i navnlig Domstolens praksis, navnlig sagen vedrørende Digital Rights Ireland28.

(34)  At få adgang til oplysningerne i ETIAS er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger som nævnt i direktiv (EU) 2017/54126 eller andre alvorlige strafbare handlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA. I forbindelse med en specifik efterforskning og for at indhente bevismateriale og oplysninger vedrørende en person, der er mistænkt for at have begået en forbrydelse, eller et offer for en forbrydelse kan de retshåndhævende myndigheder have brug for at få adgang til de oplysninger, der er genereret af ETIAS. Der kan også være brug for oplysninger lagret i ETIAS til at identificere en person, der har begået en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, navnlig når der er behov for en hurtig indsats. Adgangen til ETIAS med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger udgør et indgreb i de grundlæggende rettigheder, hvad angår respekten for den enkeltes privatliv og beskyttelsen af de personoplysninger, der behandles i ETIAS. Oplysningerne i ETIAS bør derfor kun gøres tilgængelige for udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de strenge betingelser, der er fastsat i denne forordning, for således at begrænse adgangen til det, der er strengt nødvendigt for at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og alvorlige strafbare handlinger i overensstemmelse med kravene i navnlig Domstolens praksis, navnlig sagen vedrørende Digital Rights Ireland.

_____

_____________

26  Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002 s. 6).

26  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

27  Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

27  Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

28  Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Der bør navnlig kun gives adgang til oplysningerne i ETIAS med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger, efter at de kompetente myndigheder har indgivet en begrundet anmodning om, hvorfor det er nødvendigt. Medlemsstaterne bør sikre, at alle sådanne anmodninger om adgang til oplysninger lagret i ETIAS først prøves ved en domstol eller kontrolleres af en myndighed, hvis fuldstændige uafhængighed og upartiskhed garanteres, og som er sikret mod direkte eller indirekte indflydelse udefra. I yderst presserende tilfælde kan det dog være vigtigt, at de kompetente myndigheder straks får de personoplysninger, der er nødvendige for at forhindre, at der begås en alvorlig forbrydelse, eller således at gerningsmændene kan retsforfølges. I sådanne tilfælde bør det accepteres, at prøvelsen eller kontrollen i forbindelse med personoplysninger, der er indhentet fra ETIAS, finder sted hurtigst muligt, efter at de kompetente myndigheder har fået adgang til oplysningerne.

(35)  Der bør navnlig kun gives adgang til oplysningerne i ETIAS med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger, efter at de kompetente myndigheder har indgivet en begrundet anmodning om, hvorfor det er nødvendigt. Medlemsstaterne bør sikre, at alle sådanne anmodninger om adgang til oplysninger lagret i ETIAS først prøves ved et uafhængigt centralt adgangspunkt, som kontrollerer, hvorvidt betingelserne for anmodningen om adgang til det centrale ETIAS-system opfyldes i det konkrete foreliggende tilfælde. I yderst presserende tilfælde kan det dog være vigtigt, at de kompetente myndigheder straks får de personoplysninger, der er nødvendige for at forhindre en overhængende fare i forbindelse med en terrorhandling, at der begås en alvorlig forbrydelse, eller således at gerningsmændene kan retsforfølges. I sådanne tilfælde bør det accepteres, at prøvelsen eller kontrollen i forbindelse med personoplysninger, der er indhentet fra ETIAS, finder sted hurtigst muligt, efter at de kompetente myndigheder har fået adgang til oplysningerne.

Begrundelse

Det foreslås at bruge systemet med centrale adgangspunkter, som det er tilfældet med VIS, Eurodac og ind- og udrejsesystemet, i stedet for at overdrage opgaven med det centrale adgangspunkt til den nationale ETIAS-enhed. Som med andre systemer skal det centrale adgangspunkt kontrollere, hvorvidt betingelserne for at give adgang er opfyldt.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 37

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  De nationale ETIAS-enheder bør fungere som et centralt adgangspunkt og bør kontrollere, at betingelserne for at anmode om adgang til det centrale ETIAS-system er opfyldt i den foreliggende sag.

udgår

Begrundelse

Det foreslås at bruge systemet med centrale adgangspunkter, som det er tilfældet med VIS, Eurodac og ind- og udrejsesystemet, i stedet for at overdrage opgaven med det centrale adgangspunkt til den nationale ETIAS-enhed. Som med andre systemer skal det centrale adgangspunkt kontrollere, hvorvidt betingelserne for at give adgang er opfyldt.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  De personoplysninger, der registreres i ETIAS, bør ikke gemmes længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålene hermed. For at ETIAS kan fungere, er det nødvendigt at lagre oplysninger vedrørende ansøgere i det tidsrum, hvor rejsetilladelsen er gyldig. For at vurdere den risiko for irregulær migration, for sikkerheden og folkesundheden, som ansøgeren udgør, er det nødvendigt at lagre personoplysningerne i fem år fra registeringen af de seneste indrejseoplysninger vedrørende ansøgeren, der er lagret i ind- og udrejsesystemet. ETIAS bør navnlig ved brug af screeningreglerne tage udgangspunkt i præcise foreløbige vurderinger af risikoen for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. De hit, der fås som følge af screeningreglerne på grundlag af statistiske oplysninger, der selv er genereret via ETIAS-oplysninger, skal være repræsentative for en tilstrækkelig bred population for at kunne udgøre et pålideligt grundlag for medlemsstaternes manuelle risikovurdering og for at mindske forekomsten af hit, der ikke svarer til reelle risici ("falsk-positive") mest muligt. Dette kan ikke udelukkende opnås på grundlag af oplysninger vedrørende rejsetilladelser i deres gyldighedsperiode. Lagringsperioden bør starte fra registreringen af de seneste indrejseoplysninger vedrørende ansøgeren, der er lagret i ind- og udrejsesystemet, da dette udgør den seneste faktiske brug af rejsetilladelsen. En lagringsperiode på fem år svarer til lagringsperioden for en registrering i ind- og udrejsesystemet om en indrejsetilladelse, der blev indrømmet på grundlag af en ETIAS-rejsetilladelse, eller nægtelse af indrejse. Denne synkronisering af lagringsperioderne sikrer, at både registreringen af indrejsen og den tilknyttede rejsetilladelse har samme varighed, og udgør et yderligere element for at sikre den fremtidige interoperabilitet mellem ETIAS og ind- og udrejsesystemet. Denne synkronisering af datalagringsperioderne er nødvendig for at sætte de kompetente myndigheder i stand til at foretage den risikoanalyse, der kræves i henhold til Schengengrænsekodeksen. En afgørelse om afslag på en ansøgning om en indrejsetilladelse eller om inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse kan være et tegn på, at ansøgeren udgør en større risiko for sikkerheden eller for irregulær migration. Når der er truffet en sådan afgørelse, bør den femårige lagringsperiode for de tilknyttede oplysninger begynde fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet, således at det i ETIAS er muligt præcist at tage hensyn til den højere risiko, som den pågældende ansøger kan udgøre. Efter udløbet af denne periode bør personoplysningerne slettes.

(40)  De personoplysninger, der registreres i ETIAS, bør ikke gemmes længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålene hermed. For at ETIAS kan fungere, er det nødvendigt at lagre oplysninger vedrørende ansøgere i det tidsrum, hvor rejsetilladelsen er gyldig. Efter udløbet af gyldighedsperioden for rejsetilladelsen bør data ikke opbevares uden ansøgerens udtrykkelige samtykke med henblik på at lette en ny ansøgning, efter at gyldighedsperioden for en ETIAS-rejsetilladelse er udløbet. En afgørelse om afslag på en ansøgning om en indrejsetilladelse eller om inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse kan være et tegn på, at ansøgeren udgør en større trussel mod sikkerheden eller risiko for irregulær migration. Når der er truffet en sådan afgørelse, bør den femårige lagringsperiode for de tilknyttede oplysninger begynde fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet, således at det i ETIAS er muligt præcist at tage hensyn til den højere risiko, som den pågældende ansøger kan udgøre. Hvis den underliggende registrering i en database slettes, inden de 5 år er gået, bør den tilhørende ETIAS-ansøgningsfil ligeledes slettes. Efter udløbet af denne periode bør personoplysningerne slettes.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  [Forordning (EU) 2016/679]31 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, medmindre denne behandling foretages af medlemsstaternes udpegede myndigheder eller kontrolmyndigheder med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

(43)  Forordning (EU) 2016/67931 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, medmindre denne behandling foretages af medlemsstaternes udpegede myndigheder eller kontrolmyndigheder med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

_________________

_________________

31 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

31  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Medlemsstaternes myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger i medfør af nærværende forordning bør være omfattet af databeskyttelsesstandarder i henhold til national lovgivning, som er i overensstemmelse med [direktiv (EU) 2016/680]32.

(44)  Medlemsstaternes myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger i medfør af nærværende forordning bør være omfattet af databeskyttelsesstandarder i henhold til national lovgivning, som er i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/68032.

_________________

_________________

32Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA.

32  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  De uafhængige tilsynsmyndigheder, som er oprettet i henhold til [forordning (EU) 2016/679], bør kontrollere, at medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, mens Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 45/2001, bør kontrollere EU-institutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne bør samarbejde om tilsynet med ETIAS.

(45)  De uafhængige tilsynsmyndigheder, som er oprettet i henhold til forordning (EU) 2016/679, bør kontrollere, at medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, mens Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 45/2001, bør kontrollere EU-institutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne bør samarbejde om tilsynet med ETIAS.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 46

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  "(...) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001, og afgav udtalelse den [...].

(46)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 6. marts 2017.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 47

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Der bør fastsættes strenge regler for adgang til det centrale ETIAS-system og de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser om enkeltpersoners ret til at få adgang til, korrigere og slette oplysninger samt retten til prøvelse, navnlig retten til domstolsprøvelse, og offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysninger.

(47)  Der bør fastsættes strenge regler for adgang til det centrale ETIAS-system og de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser om enkeltpersoners ret til at få adgang til, korrigere, begrænse, blokere og slette oplysninger samt retten til prøvelse, navnlig retten til domstolsprøvelse, og offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysninger.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  For at vurdere den risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden, som den rejsende kan udgøre, bør der sikres interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet og andre informationssystemer, som ETIAS søger i, f.eks. ind- og udrejsesystemet, visuminformationssystemet (VIS), Europol-oplysninger, Schengeninformationssystemet (SIS), Eurodac og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS). Det er imidlertid kun muligt at sikre en sådan interoperabilitet, når forslagene om oprettelse af ind- og udrejsesystemet33 og om ECRIS34 og det omarbejdede forslag til Eurodacforordningen35 er blevet vedtaget.

(48)  For at vurdere den trussel mod sikkerheden, den irregulære migration eller den høje risiko for udbrud af en epidemi, som den rejsende kan udgøre, bør der sikres interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet og andre informationssystemer, som ETIAS søger i, f.eks. ind- og udrejsesystemet, visuminformationssystemet (VIS), Europol-oplysninger, Schengeninformationssystemet (SIS), Eurodac og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS). Det er imidlertid kun muligt at sikre en sådan interoperabilitet, når forslagene om oprettelse af ind- og udrejsesystemet33, ECRIS34 og det omarbejdede forslag til Eurodacforordningen35 er blevet vedtaget.

_________________

_________________

33 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

33  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

34 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA.

34  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA.

35Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (COM(2016) 272 final).

35  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (COM(2016) 272 final).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  for at definere kravene til den sikre kontotjeneste,

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  for at regulere indgivelsen af ansøgninger om rejsetilladelse af en kommerciel formidler og ved Den Europæiske Unions delegationer

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  for at vedtage en forud fastsat liste med svar på spørgsmål om uddannelsesniveau og -område, nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse, som skal anføres på ansøgningen om en rejsetilladelse

udgår

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  for yderligere at definere verificeringsværktøjet,

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  for yderligere at specificere risikoen for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden, som skal anvendes til at fastsætte risikoindikatorer.

–  for yderligere at specificere truslen mod sikkerheden, den irregulære migration eller de høje risici for udbrud af en epidemi, som skal anvendes til at fastsætte risikoindikatorer.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  for at fastlægge en standardformular for afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  for at definere den type yderligere oplysninger vedrørende flag, der kan tilføjes i ETIAS-ansøgningsmappen og dens formater

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  for at definere den økonomiske støtte til medlemsstaterne til dækning af udgifter, der opstår i forbindelse med andre ansvarsopgaver,

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 50 – led 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  for at fastsætte de nærmere regler for det centrale register.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 56 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

56a.  Nærværende forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er fastlagt ved Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Begrundelse

Den foreslåede tekst er en standardbetragtning, som mangler her.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med denne forordning oprettes et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) med henblik på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser ("visumkravet"), for således at gøre det muligt at fastslå, om deres ophold på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. Med henblik herpå indføres der en rejsetilladelse og betingelser og procedurer for at udstede en rejsetilladelse eller give afslag på ansøgningen herom.

1.  Med denne forordning oprettes et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) med henblik på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser ("visumkravet"), for således at gøre det muligt at overveje, om deres ophold på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for udbrud af en epidemi. Med henblik herpå indføres der en rejsetilladelse og betingelser og procedurer for at udstede en rejsetilladelse eller give afslag på ansøgningen herom.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra h a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  tredjelandsstatsborgere, der udøver mobilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU1a eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/8011b.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (EUT L 157 af 27.5.2014, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5. 2016, s. 21).

Begrundelse

Som i tilfældet med ind- og udrejsesystemet bør tredjelandsstatsborgere, der omfattes af direktiverne om virksomhedsintern udstationering samt studerende og forskere ikke være omfattet af anvendelsesområdet for ETIAS.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "efterfølgende kontrol" (second line check): en yderligere kontrol som defineret i artikel 2, nr. 13), i forordning (EU) 2016/399

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  ”rejsetilladelse": en afgørelse truffet i overensstemmelse med denne forordning, hvori det anføres, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden, og som er nødvendig for, at de tredjelandsstatsborgere, der er omhandlet i artikel 2, opfylder de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/399

d)  "rejsetilladelse": en afgørelse truffet i overensstemmelse med denne forordning, hvori det anføres, at der ikke er rimelig grund på basis af konkrete indicier for at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør eller vil udgøre en risiko for irregulær migration, en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for udbrud af en epidemi, og som er nødvendig for, at de tredjelandsstatsborgere, der er omhandlet i artikel 2, opfylder de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/399

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "en risiko for folkesundheden": en trussel mod folkesundheden som defineret i artikel 2, nr. 21, i forordning (EU) 2016/399

udgår

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra h a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  "transportvirksomhed": en fysisk eller juridisk person, hvis erhverv er at udføre personbefordring

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  "person, der er registreret med henblik på nægtelse af indrejse": alle tredjelandsstatsborgere, der er registreret i Schengeninformationssystemet (SIS) i overensstemmelse med artikel 24 og 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 og til de formål, som fremgår i disse artikler

Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  ”hit": det forhold, at der ved sammenligning er overensstemmelse mellem personoplysninger, der er registreret i en ansøgningsfil i det centrale ETIAS-system, og oplysninger lagret i et register, en fil eller en indberetning i et informationssystem, som det centrale ETIAS-system søger i, på ETIAS-overvågningslisten eller med de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28

k)  "hit": det forhold, at der ved sammenligning er overensstemmelse mellem personoplysninger, der er registreret i en ansøgningsfil i det centrale ETIAS-system, og oplysninger lagret i et register, en fil eller en indberetning i det centrale ETIAS-system, i en database eller i et informationssystem, som det centrale ETIAS-system søger i, på ETIAS-overvågningslisten, jf. artikel 29, eller med de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra l

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger, der svarer til eller må ligestilles med dem, der er nævnt i artikel 1-4 i rammeafgørelse 2002/475/RIA m)

l)  "terrorhandlinger": de strafbare handlinger, der svarer til eller må ligestilles med dem, der er nævnt i direktiv (EU) 2017/541 l)

Begrundelse

Definitionen er opdateret med henvisning til det nye direktiv om bekæmpelse af terrorisme.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  "Europol-oplysninger": de personoplysninger, der forelægges Europol til de formål, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/794.

n)  "Europol-oplysninger": de personoplysninger, der behandles af Europol til de formål, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/794

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra n a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  "elektronisk underskrevet": bekræftelse af underskriften ved afkrydsning af en rubrik i ansøgningsformularen.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Definitionerne i artikel 4 i [forordning (EU) 2016/679] finder anvendelse, for så vidt som personoplysninger behandles af medlemsstaternes myndigheder.

3.   Definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse, for så vidt som personoplysninger behandles af medlemsstaternes myndigheder.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Definitionerne i artikel 3 i [direktiv (EU) 2016/680] finder anvendelse, for så vidt som personoplysninger behandles af medlemsstaternes myndigheder med henblik på retshåndhævelse.

4.  Definitionerne i artikel 3 i direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse, for så vidt som personoplysninger behandles af medlemsstaternes myndigheder med henblik på retshåndhævelse.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bidrage til at skabe et højt sikkerhedsniveau ved at sikre, at der foretages en grundig vurdering af risikoen for sikkerheden i forbindelse med ansøgere forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser for derved at fastslå, om der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerheden

a)  bidrage til at skabe et højt sikkerhedsniveau ved at sikre, at der foretages en grundig vurdering af risikoen for sikkerheden i forbindelse med ansøgere forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser for derved at fastslå, om der er rimelig grund på basis af konkrete indicier til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en trussel mod sikkerheden

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrage til beskyttelsen af folkesundheden ved at sikre, at der foretages en vurdering af, om ansøgeren udgør en risiko for folkesundheden som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser

c)  bidrage til beskyttelsen af folkesundheden ved at sikre, at der foretages en vurdering af, om ansøgeren udgør en høj risiko for udbrud af en epidemi, forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, savnede personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol og

e)  støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejseforbud, personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, savnede personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol, specifik kontrol eller [undersøgelseskontrol];

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne

b)  en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne på en sikker måde

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader

c)  en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader, der er sikker og krypteret

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra e a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  centralregistret, der omhandles i artikel 73, stk. 2

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra g a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  et verificeringsværktøj for ansøgerne til at følge deres ansøgninger og for at kontrollere gyldigheden af og status for deres rejsetilladelser;

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  [Det centrale ETIAS-system, de nationale ensartede grænseflader, webtjenesten, gateway-faciliteten for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastrukturen deler og genanvender så meget teknisk som muligt af hardware- og softwarekomponenterne i henholdsvis ind- og udrejsesystemets centrale system, nationale ensartede grænseflader, webtjeneste, gateway-facilitet for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastruktur.]

3.  Det centrale ETIAS-system, de nationale ensartede grænseflader, webtjenesten, gateway-faciliteten for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastrukturen deler og genanvender så meget teknisk som muligt af hardware- og softwarekomponenterne i henholdsvis ind- og udrejsesystemets centrale system, nationale ensartede grænseflader, webtjeneste, gateway-facilitet for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastruktur. Uden at dette berører artikel 10, skal logisk adskillelse af oplysningerne i ETIAS-data and EES-data sikres.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 78 for at definere de krav om sikker kontotjeneste, der er omhandlet i stk. 2, litra g).

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikre, at oplysninger, der lagres i ansøgningsfilerne og i det centrale ETIAS-system er korrekte og ajourførte

udgår

Begrundelse

Det er uklart, hvordan centralenheden kan sikre, at oplysninger er korrekte og ajourførte. I henhold til artikel 15, stk. 1 er ansøgeren ansvarlig for, at dennes oplysninger er korrekte.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  definere, gennemføre, evaluere og revidere de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28, efter høring af ETIAS-screeningrådet

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kontrollere ansøgninger om rejsetilladelse, der er blevet givet afslag på ved den automatiserede behandling for derved at fastslå, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysninger, der har givet et hit i et af de informationssystemer eller en af de databaser, der er søgt i, eller på grundlag af de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28

b)  i overensstemmelse med artikel 20 kontrollere ansøgninger om rejsetilladelse, der har givet et eller flere hit ved den automatiserede behandling for derved at fastslå, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysninger, der har givet et hit i det centrale ETIAS-system, i et af de informationssystemer eller en af de databaser, der er søgt i, eller på grundlag af de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28, eller på ETIAS-overvågningslisten, jf. artikel 29, og om nødvendigt indlede den manuelle behandling i henhold til artikel 22

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  registrere de kontroller, der udføres i henhold til litra b) i det centrale ETIAS-system

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  definere, teste, gennemføre, evaluere og revidere de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28, efter høring af ETIAS-screeningrådet

udgår

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  foretage regelmæssige revisioner af behandlingen af ansøgninger og af gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 28, herunder en regelmæssig vurdering af deres virkninger for de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår retten til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger.

udgår

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  angive de medlemsstater, der er ansvarlige for den manuelle behandling af ansøgningerne som nævnt i artikel 22, stk. 1a

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  hvor det er hensigtsmæssigt gennemføre konsultationer mellem medlemsstaterne som nævnt i artikel 24 og mellem de ansvarlige medlemsstater og Europol som nævnt i artikel 25

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  underrette transportvirksomheder i tilfælde af, at ETIAS-informationssystemet ikke fungerer som nævnt i artikel 40, stk. 1

Begrundelse

Yderligere opgaver for centralenheden er nævnt i andre artikler. Af hensyn til gennemsigtigheden bør de alle nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dd)  underrette medlemsstaternes myndigheder, der er kvalificerede til at udføre grænsekontrol ved de ydre grænsers overgangssteder, om svigt i ETIAS-informationssystemet som nævnt i artikel 42, stk. 1

Begrundelse

Yderligere opgaver for centralenheden er nævnt i andre artikler. Af hensyn til gennemsigtigheden bør de alle nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

de)  behandle anmodninger fra Europol om at søge i oplysninger i det centrale ETIAS-system som nævnt i artikel 46

Begrundelse

Yderligere opgaver for centralenheden er nævnt i andre artikler. Af hensyn til gennemsigtigheden bør de alle nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d f (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

df)  forsyne offentligheden med al relevant information med hensyn til ansøgning om en rejsetilladelse som nævnt i artikel 61

Begrundelse

Yderligere opgaver for centralenheden er nævnt i andre artikler. Af hensyn til gennemsigtigheden bør de alle nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d g (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dg)  samarbejde med Kommissionen med hensyn til oplysningskampagnen som nævnt i artikel 62

Begrundelse

Yderligere opgaver for centralenheden er nævnt i andre artikler. Af hensyn til gennemsigtigheden bør de alle nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d h (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dh)  fungere som helpdesk, der vejleder rejsende i tilfælde af problemer i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ingen henvisning til en helpdesk-funktion. Det er dog vigtigt for systemets troværdighed at tilvejebringe en sådan funktion.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den centrale ETIAS-enhed skal udgive en årlig aktivitetsrapport. Rapporten skal indeholde:

 

a)   statistik over:

 

i)   antallet af rejsetilladelser, der er automatisk udstedt af det centrale ETIAS-system

 

ii)   antallet af ansøgninger, der er bekræftet af centralenheden

 

iii)   antallet af ansøgninger, der er behandlet manuelt for den enkelte medlemsstat

 

iv)   antallet af ansøgninger, der blev afvist, efter land og begrundelse for afvisningen

 

v)   i hvilket omfang de frister, der er nævnt i artikel 20, stk. 6, samt artikel 23, 26 og 27, overholdes, og

 

b)   generelle oplysninger om driften af den centrale ETIAS-enhed, dens aktiviteter som omhandlet i denne artikel og information om aktuelle tendenser og udfordringer, der berører udførelsen af dens opgaver.

 

Den årlige aktivitetsrapport skal overføres til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. marts det efterfølgende år.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikre, at oplysninger, der lagres i ansøgningsfilerne og i det centrale ETIAS-system er korrekte og ajourførte

udgår

Begrundelse

Det er uklart, hvordan de nationale enheder kan sikre, at oplysninger er korrekte og ajourførte. I henhold til artikel 15, stk. 1 er ansøgeren ansvarlig for, at dennes oplysninger er korrekte.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  registrere de kontroller, der udføres i henhold til litra b) i det centrale ETIAS-system

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  give ansøgerne oplysninger om den procedure, der skal følges i tilfælde af begæring om prøvelse af en afgørelse, jf. artikel 31, stk. 2

d)  give ansøgerne oplysninger om den afhjælpningsprocedure der skal følges i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  annullere og tilbagekalde en rejsetilladelse i henhold til artikel 34 og 35

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fungere som et centralt adgangspunkt for søgning i det centrale ETIAS-system til det formål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, og i henhold til artikel 44.

udgår

Begrundelse

Det foreslås at bruge systemet med centrale adgangspunkter, som det er tilfældet med VIS, Eurodac og ind- og udrejsesystemet, i stedet for at overdrage opgaven med det centrale adgangspunkt til den nationale ETIAS-enhed. Som med andre systemer skal det centrale adgangspunkt kontrollere, hvorvidt betingelserne for at give adgang er opfyldt.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

ETIAS Etisk Råd

 

1.  Der oprettes hermed et uafhængigt ETIAS Etisk Råd med en rådgivnings- og revisionsfunktion. Rådet består af den ansvarlige for grundlæggende rettigheder i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, en repræsentant for det rådgivende forum for grundlæggende rettigheder i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, en repræsentant for EDPS, en repræsentant for Det Europæiske Databeskyttelsesråd og en repræsentant for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.

 

2.  ETIAS Etisk Råd foretager regelmæssige revisioner af behandlingen af ansøgninger og implementeringen af bestemmelserne i artikel 28, herunder regelmæssig vurdering af deres indvirkning på grundlæggende rettigheder, navnlig med hensyn til fortrolighed, beskyttelse af personoplysninger og ikke-forskelsbehandling.

 

3.  ETIAS Etisk Råd mødes, når det er nødvendigt, og mindst to gange om året. Omkostningerne ved og tjenesteydelser til dets møder dækkes af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Sekretariatet leveres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. ETIAS Etisk Råd vedtager forretningsordenen på sit første møde med simpelt flertal blandt medlemmerne.

 

4.  Medlemmerne f ETIAS Etisk Råd inviteres til at deltage i møderne i ETIAS Screeningsråd med en rådgivende funktion. De har adgang til alle oplysninger og lokaler relateret til ETIAS.

 

5.  ETIAS-Etikrådet offentliggør en årlig rapport, der gøres offentligt tilgængelig. Det aflægger også skriftlig og mundtlig rapport til Europa-Parlamentet mindst hvert år. Klassificering udelukker ikke, at informationerne stilles til rådighed for Europa-Parlamentet. Om nødvendigt finder bestemmelserne i artikel 50 i forordning (EU) 2016/1624 anvendelse.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der sikres interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet og andre informationssystemer, som ETIAS søger i, f.eks. [ind- og udrejsesystemet,] visuminformationssystemet (VIS), Europol-oplysninger, Schengeninformationssystemet (SIS), [Eurodac] og [det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)], således at det er muligt at foretage den risikovurdering, der er omhandlet i artikel 18.

Der sikres interoperabilitet mellem ETIAS-informationssystemet og [ind- og udrejsesystemet], visuminformationssystemet (VIS), Europol-oplysninger, Schengeninformationssystemet (SIS), [Eurodac] og [det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)] udelukkende for at muliggøre den automatiserede proces, der er omhandlet i artikel 18.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Interoperabiliteten sikres i fuld overensstemmelse med den gældende EU-ret vedrørende grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Søgning i INTERPOL's databaser

 

Det centrale ETIAS-system kontrollerer Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database Travel Documents Associated med Notices (TDAWN-databasen).

 

To år efter idriftsættelsen af ETIAS fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende kontrollen af Interpols databaser gennem ETIAS. Denne rapport skal indeholde oplysninger om antallet af hits i Interpols databaser, antal afslag på rejsetilladelser som følge af sådanne hits og oplysninger om eventuelle problemer, der er opstået, og den ledsages, hvis det er nødvendigt, af et lovgivningsforslag om ændring af denne forordning.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Grænsevagters adgang i henhold til artikel 41 skal begrænses til søgninger i det centrale ETIAS-system for at indhente oplysninger om den aktuelle status for en rejsendes rejsetilladelse, når den pågældende befinder sig ved et overgangssted ved de ydre grænser.

2.  Grænsevagters adgang i henhold til artikel 41 skal begrænses til søgninger i det centrale ETIAS-system for at indhente oplysninger om den aktuelle status for en rejsendes rejsetilladelse, når den pågældende befinder sig ved et overgangssted ved de ydre grænser. Grænsevagterne skal endvidere informeres automatisk af de flag, der er omhandlet i artiklerne 22, stk. 4a, 30, stk. 1a og 1b. Hvis der kræves yderligere efterfølgende kontrol ved grænsen, kan grænsevagten undtagelsesvis få adgang til det centrale ETIAS-system og de yderligere oplysninger vedrørende disse flag, der er nævnt i artikel 33, litra ea), og artikel 38, stk. 5.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Transportvirksomheders adgang i henhold til artikel 39 skal begrænses til søgninger i det centrale ETIAS-system for at indhente oplysninger om den aktuelle status for en rejsendes rejsetilladelse.

3.  Transportvirksomheders adgang i henhold til artikel 39 skal begrænses til forespørgsler i det centrale ETIAS-system for at indhente oplysninger om den aktuelle status for en rejsendes rejsetilladelse.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 12 - overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ikkeforskelsbehandling

Grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle brugeres behandling af personoplysninger i ETIAS-informationssystemet må ikke føre til forskelsbehandling af tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Den skal fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og integritet. Der skal tages særligt hensyn til børn, ældre og handicappede personer.

Alle brugeres behandling af personoplysninger i ETIAS-informationssystemet må ikke føre til forskelsbehandling af tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering. Den skal fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og integritet og de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Der skal tages særligt hensyn til børn, ældre og handicappede personer. Hensynet til barnets tarv skal komme i første række.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Ansøgninger kan indgives ved Den Europæiske Unions delegationer i tredjelande.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 78 for at regulere indførelsen af ansøgninger om rejsetilladelse gennem et kommercielt mellemled og ved Den Europæiske Unions delegationer.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Seks måneder før udløbet af en gyldig rejsetilladelse underrettes indehaveren automatisk pr. e-mail om det kommende udløb.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  Ansøgninger kan indgives af indehavere af en rejsetilladelse i seks måneder, inden tilladelsen udløber.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Via det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr skal ansøgningsskemaet gøres bredt, let og gratis tilgængeligt for ansøgere.

2.  Via det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr skal ansøgningsskemaet gøres bredt, let og gratis tilgængeligt for ansøgere, herunder ansøgere med handicap.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis de(t) officielle sprog i de lande, der er opført på listen i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, ikke svarer til de sprog, der er omhandlet i stk. 3, stilles der faktablade med oplysninger om indholdet og brugen af det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr og forklarende oplysninger til rådighed på mindst et af de officielle sprog i de lande, der henvises til.

4.  Hvis de(t) officielle sprog i de lande, der er opført på listen i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, ikke svarer til de sprog, der er omhandlet i stk. 3, stilles der faktablade med forklarende oplysninger om ETIAS, ansøgningsproceduren, brugen af det offentlige websted og mobilapp'en samt en skridtvis vejledning for ansøgningen til rådighed på mindst et af de officielle sprog i de lande, der henvises til.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Den offentlige hjemmeside og ansøgningen om mobiludstyr fortæller ansøgerne om deres ret til adgang til effektive retsmidler i henhold til denne forordning. Hvis rejsetilladelsen nægtes, henvises en ansøger til den nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige medlemsstat, som skal give yderligere oplysninger i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen vedtager detaljerede regler vedrørende betingelserne for driften af det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr og vedrørende de databeskyttelses- og sikkerhedsregler, der finder anvendelse på det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr. Disse gennemførelsesforanstaltninger vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2.

7.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede regler vedrørende betingelserne for driften af det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr og vedrørende de databeskyttelses- og sikkerhedsregler, der finder anvendelse på det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr. Disse nærmere regler skal bero på forvaltning af informationssikkerhedsrisici og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. De vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2.

Begrundelse

Anbefales af EDPS i dennes udtalelses punkt 100.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver ansøger indgiver et udfyldt ansøgningsskema, der indeholder en erklæring om, at de indgivne oplysninger er ægte, fuldstændige og pålidelige, og en erklæring om rigtigheden og pålideligheden af de fremsatte udsagn. Mindreårige indgiver et ansøgningsskema elektronisk, der er underskrevet af en person, der er tillagt permanent eller midlertidig forældremyndighed eller udøver juridisk værgemål.

1.  Hver ansøger indgiver et udfyldt ansøgningsskema, der indeholder en erklæring om, at de indgivne oplysninger er ægte, fuldstændige, korrekte og pålidelige, og en erklæring om rigtigheden og pålideligheden af de fremsatte udsagn. Mindreårige indgiver et ansøgningsskema elektronisk, der er underskrevet af en person, der er tillagt permanent eller midlertidig forældremyndighed eller udøver juridisk værgemål.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  datoen for rejsedokumentets udløb

e)  udstedelsesdatoen og datoen for rejsedokumentets udløb

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  e-mailadresse, telefonnummer

g)  e-mailadresse og eventuelt telefonnummer

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  uddannelse(sniveau og -område)

udgår

Begrundelse

Indsamling af oplysninger om uddannelse kan afsløre følsom data, og synes ikke nødvendig eller forholdsmæssig.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  nuværende beskæftigelse

udgår

Begrundelse

Indsamling af oplysninger om nuværende beskæftigelse kan afsløre følsom data, og synes ikke nødvendig eller forholdsmæssig. Plus, i betragtning af gyldighedslængden på godkendelsen fra ETIAS, er disse oplysninger underlagt Ændringsforslag, og det er ikke korrekt at indsamle dem.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  for mindreårige ansøgere: efternavn og fornavn(e) på indehaveren af forældremyndigheden eller værgen

k)  for mindreårige: efternavn og fornavn(e), bopælsadresse, e-mailadresse og eventuelt telefonnummerden person, der har forældremyndigheden, eller ansøgerens værge

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra l – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  den pågældendes status som familiemedlem

i)  den pågældendes status som et familiemedlem.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ansøgeren vælger uddannelsesniveau og -område, nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse fra en forud fastsat liste. Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om fastlæggelse af disse forud fastsatte lister.

udgår

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  om den pågældende har en sygdom, der er potentielt epidemisk ifølge Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ eller andre infektiøse eller kontagiøse sygdomme

udgår

Begrundelse

Indsamling og behandling af disse oplysninger virker ikke nøjagtige, da dette er erklærede oplysninger, som kan ændre sig inden for en gyldighedslængde hos ETIAS. Dette spørgsmål kan for det meste afsløre virkelig følsomme data, og det blev ikke bevist, at indsamling og behandling af dem var nødvendigt eller forholdsmæssigt. Risikoen for folkesundheden skal fortsat vurderes ved grænsekontrollens ydre grænser, jf. bestemmelserne i artikel 8 i forordning (EU) 2016/399.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  om den pågældende nogensinde er blevet dømt for en straffelovsovertrædelse i et hvilket som helst land

b)  om den pågældende nogensinde er blevet dømt for en alvorlig lovovertrædelse i Bilag 1a i de sidste 10 år

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  om den pågældende inden for de seneste ti år har været omfattet af en afgørelse om at skulle forlade en medlemsstats eller et hvilket som helst andet lands område eller en afgørelse om tilbagesendelse.

d)  om den pågældende inden for de seneste ti år har været omfattet af en afgørelse om at skulle forlade en medlemsstats område eller en afgørelse om tilbagesendelse.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  om ansøgeren tilhører en af de kategorier af ansøgere, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, litra d)-f), for hvem gebyret for rejsetilladelser frafaldes, og som vælges fra en forud fastlagt liste; ansøgeren informeres om, at en anmodning om oplysninger eller dokumenter skal tilstedes denne i overensstemmelse med artikel 23 for at bevise, at formålet med rejsen falder ind under en af de kategorier, der er fastsat i artikel 16, stk. 2, litra d) til f). Ansøgeren informeres om, at afgørelsen om ansøgningen vil blive truffet i overensstemmelse med de frister, der er fastsat i artikel 27, stk. 2.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Ansøgeren erklærer desuden at have gjort sig bekendt med indrejsebetingelserne som fastsat i artikel 6 i forordning (EU) 2016/399 og med, at denne kan blive bedt om relevant dokumentation ved hver indrejse.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om den nærmere fastlæggelse af disse spørgsmåls indhold og udformning.

5.  Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om den nærmere fastlæggelse af indholdet og udformningen af de spørgsmål, der er omhandlet i stk. 4. Indholder og formatet af disse spørgsmål skal gøre det muligt for ansøgerne at give klare og præcise svar.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Ansøgeren skal besvare disse spørgsmål. Hvis ansøgeren besvarer nogen af disse spørgsmål bekræftende, skal den pågældende besvare en række supplerende spørgsmål på ansøgningsskemaet, der har til formål at indsamle yderligere oplysninger ved hjælp af en forud fastsat liste med spørgsmål. Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om den nærmere fastlæggelse af disse supplerende spørgsmåls indhold og udformning og den forud fastsatte liste over svar på disse spørgsmål.

6.  Hvis ansøgeren besvarer nogen af disse spørgsmål bekræftende, skal den pågældende besvare en række supplerende spørgsmål på ansøgningsskemaet, der har til formål at indsamle yderligere oplysninger ved hjælp af en forud fastsat liste med spørgsmål. Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om den nærmere fastlæggelse af disse supplerende spørgsmåls indhold og udformning og den forud fastsatte liste over svar på disse spørgsmål.

Begrundelse

Omfattet af stk. 4.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ansøgeren betaler et gebyr på 5 EUR for hver ansøgning om en rejsetilladelse.

1.  Ansøgeren betaler et gebyr på 10 EUR for hver ansøgning om en rejsetilladelse.

Begrundelse

En forhøjelse af gebyret for rejsetilladelse til 10 EUR kan resultere i et anslået indtægtsoverskud på 305 mio. EUR om året (110 EUR mio. EUR hvis gebyret holdes på 5 EUR), der kan henføres til aktiviteter inden for sikkerhed og grænseforvaltning. Denne stigning er ikke desto mindre tilstrækkeligt lille til at undgå at have indvirkning på turismen, selv fra mindre velstående regioner.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Børn under 18 år fritages for gebyret.

2.  Gebyr for rejsetilladelser opkræves ikke for behandling af ansøgninger fra personer i en af følgende kategorier:

 

a)  ansøgere under 18 år

 

b)  ansøgere over 60 år

 

c)  familiemedlemmer til unionsborgere eller andre tredjelandsstatsborgere, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten

 

d)  studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed

 

e)  forskere, der rejser i videnskabeligt forskningsøjemed

 

f)  repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det centrale ETIAS-system kontrollerer navnlig:

Det centrale ETIAS-system kontrollerer:

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  [om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, via en søgning i ind- og udrejsesystemet]

g)  om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, via en søgning i ind- og udrejsesystemet

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  [om ansøgeren blev nægtet indrejse efter søgning i ind- og udrejsesystemet]

h)  om ansøgeren blev nægtet indrejse efter søgning i ind- og udrejsesystemet

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  [om ansøgeren ifølge Eurodac har været omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse eller udsendelse, der blev truffet, efter at ansøgningen om international beskyttelse var blevet trukket tilbage, eller der var givet afslag herpå]

k)  om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse eller udsendelse, der er registreret i Eurodac

Begrundelse

Den beslutning om tilbagesendelse eller udsendelse, der er registreret i Eurodac, blev ikke kun vedtaget efter tilbagetrækningen af eller afvisningen af en ansøgning om international beskyttelse, men kan også vedrøre irregulære migranter.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det centrale ETIAS-system sammenligner de relevante oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), b), d), f), g), i) og m), og artikel 15, stk. 8, med oplysningerne på ETIAS-overvågningslisten, jf. artikel 29.

4.  Det centrale ETIAS-system sammenligner de relevante oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), b), d), f), g) og m), og artikel 15, stk. 8, med oplysningerne på ETIAS-overvågningslisten, jf. artikel 29.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det centrale ETIAS-system sammenligner de relevante oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), f), h) og i), og de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28.

5.  Det centrale ETIAS-system sammenligner de relevante oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a) og f) og de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28.

Begrundelse

Artikel 28 udgår.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol eller specifik kontrol.

d)  en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol, [undersøgelseskontrol] eller specifik kontrol.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eventuelle hit, der fremkommer ved denne sammenligning, lagres i SIS.

udgår

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Hvis sammenligningen i stk. 7 giver et eller flere hit, sender det centrale ETIAS-system en automatiseret meddelelse til den centrale ETIAS-enhed. Den centrale ETIAS-enhed kontrollerer, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysningerne i den indberetning, der har udløst hittet. Det centrale ETIAS-system sender derefter en automatiseret meddelelse til SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der har indlæst indberetningen. Den pågældende centrale ETIAS-enhed kontrollerer yderligere, om ansøgerens personoplysninger svarer til personoplysningerne i den indberetning, der har udløst hittet, og træffer eventuelle relevante foranstaltninger til opfølgning.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Meddelelsen til Sirene-kontoret i den medlemsstat, der har udstedt advarslen, skal indeholde følgende data:

 

a)  efternavn(e), fornavn(e) og eventuelt alias

 

b)  fødested og fødselsdato

 

c)  køn

 

d)  nationalitet(er)

 

e)   ansøgerens hjemmeadresse eller, hvis denne ikke er tilgængelig, den pågældendes bopælsby eller -land

 

f)  oplysninger om rejsetilladelsesstatus, der angiver, om en rejsetilladelse er udstedt eller afvist, eller om ansøgningen er underlagt en manuel behandling i henhold til artikel 22

 

g)  en henvisning til de opnåede hit(s), herunder dato og tidspunkt for disse.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7c.  Det centrale ETIAS-system skal i ansøgningen tilføje en henvisning til ethvert opnået hit.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7d.  Hvis et hit vedrører en indberetning om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering, afvises en ETIAS ikke.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2-5, giver et eller flere hit, vurderes ansøgningen efter proceduren i artikel 22.

2.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2-5, giver et eller flere hit, og hvis det centrale ETIAS-system kan bekræfte, at oplysninger i ansøgningsfilen svarer til de oplysninger, der afstedkom hittet, vurderes ansøgningen efter proceduren i artikel 22.

Begrundelse

Rettet ind efter ordlyden i artikel 20.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2-5, er inklusiv, fordi det centrale ETIAS-system ikke kan kontrollere, at oplysningerne i ansøgningsfilen svarer til de oplysninger, der afstedkom hittet, vurderes ansøgningen efter proceduren i artikel 20.

3.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2-5, melder om ét eller flere hits i det centrale ETIAS-system ikke kan kontrollere, at oplysningerne i ansøgningsfilen svarer til de oplysninger, der afstedkom hittet, vurderes ansøgningen efter proceduren i artikel 20.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den centrale ETIAS-enhed kontrollerer, at oplysningerne i ansøgningsfilen svarer til oplysningerne i et af de informationssystemer/en af de databaser, der er søgt i, ETIAS-overvågningslisten, der er omhandlet i artikel 29, eller de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28.

3.  Den centrale ETIAS-enhed kontrollerer, at oplysningerne i ansøgningsfilen svarer til oplysningerne i det centrale ETIAS-system eller et af de informationssystemer/en af de databaser, der er søgt i, ETIAS-overvågningslisten, der er omhandlet i artikel 29, eller de specifikke risikoindikatorer, der er omhandlet i artikel 28.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvad angår de tredjelandsstatsborgere, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), forstås der ved en rejsetilladelse som defineret i artikel 3, litra d), en afgørelse, der er truffet i henhold til denne forordning, hvoraf det fremgår, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerheden eller folkesundheden i henhold til direktiv 2004/38/EF.

1.  Hvad angår de tredjelandsstatsborgere, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), forstås der ved en rejsetilladelse som defineret i artikel 3, litra d), en afgørelse, der er truffet i henhold til denne forordning, hvoraf det fremgår, at der ikke er rimelige grunde baseret på konkrete angivelser til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for udbrud af en epidemi i henhold til direktiv 2004/38/EF.

Begrundelse

"Rimelige grunde", der ikke er baseret på konkrete indicier, er blot gætterier.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[Ved behandlingen af en ansøgning om en rejsetilladelse til en tredjelandsstatsborger som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), kontrollerer det centrale ETIAS-system ikke, om:

[Ved behandlingen af en ansøgning om en rejsetilladelse til en tredjelandsstatsborger som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), kontrollerer det centrale ETIAS-system ikke, om:

a)  ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, via en søgning i ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 18, stk. 2, litra g)]

a)  ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, via en søgning i ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 18, stk. 2, litra g)

b)  ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i Eurodac, jf. artikel 18, stk. 2, litra j).]

b)  ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i Eurodac, jf. artikel 18, stk. 2, litra j).

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  begæringer om prøvelse, jf. artikel 32, skal indgives som omhandlet i direktiv 2004/38/EF

b)  en afhjælpningsprocedure om prøvelse, jf. artikel 32, skal indgives som omhandlet i direktiv 2004/38/EF

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  [et år efter den seneste registrering af en ansøger i ind- og udrejsesystemet, hvis perioden på et år er udløbet inden gyldighedsperioden for rejsetilladelsen]

udgår

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  fem år efter den seneste afgørelse om at give afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse eller om at inddrage eller annullere en rejsetilladelse, jf. artikel 31, 34 og 35.

iii)  fem år efter den seneste afgørelse om at give afslag på, inddrage eller annullere en rejsetilladelse i overensstemmelse med artiklerne 31, 34 og 35, eller for en kortere periode end fem år, hvis den indberetning, der gav anledning til afgørelsen, slettes tidligere.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5 – litra c – nr. i v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på at lette en ny ansøgning efter udløbet af gyldighedsperioden for en ETIAS-rejsetilladelse kan ansøgningen kun lagres i det centrale ETIAS-system for en yderligere periode på højst ét år efter udløbet af gyldighedsperioden for rejsetilladelsen, hvis ansøgeren efter en anmodning om tilladelse frit og udtrykkeligt giver sit samtykke ved hjælp af en elektronisk underskrevet erklæring. Anmodninger om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679.

 

Samtykke skal gives efter den automatiske indgivelse af oplysninger omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra c). De automatiske oplysninger skal minde ansøgeren om formålet med lagring af data på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 61, litra ea).

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den medlemsstat, der er ansvarlig for den manuelle behandling af ansøgninger i henhold til denne artikel ("den ansvarlige medlemsstat"), er den medlemsstat, hvor den første indrejse ifølge ansøgeren sker, jf. artikel 15, stk. 2, litra j).

1.  Den medlemsstat, der er ansvarlig for den manuelle behandling af ansøgninger i henhold til denne artikel ("den ansvarlige medlemsstat"), er:

 

a)  i tilfælde af et hit fra et hvilket som helst af de kontrollerede systemer den medlemsstat, der foretog den seneste indberetning, der gav anledning til et hit

 

b)  i tilfælde af et hit fra ETIAS overvågningslisten, den medlemsstat, der fremlagde dataene til overvågningslisten

 

c)  i alle andre tilfælde medlemsstaten for den første indrejse som erklæret af ansøgeren i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, litra j).

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den ansvarlige medlemsstat skal angives af den centrale ETIAS-enhed.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  En medlemsstat, der er hørt i overensstemmelse med artikel 24, kan anmode den centrale ETIAS-enhed om at være den ansvarlige medlemsstat af hensyn til den nationale sikkerhed.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis hittet svarer til en eller flere af de kategorier, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra a)-c), afslå at udstede en rejsetilladelse.

a)  når et hit svarer til artikel 18, stk. 2, litra c), afslå at udstede en rejsetilladelse

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis hittet svarer til en eller flere af de kategorier, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra d)-m), vurdere risikoen for sikkerheden og for irregulær migration, og træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej.

b)  hvis hittet svarer til en eller flere af de kategorier, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra a), b) eller d) til m), vurdere truslen mod sikkerheden eller risikoen for irregulær migration, og træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis hittet svarer til en indberetning, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra d), skal den nationale ETIAS-enhed udstede en rejsetilladelse, der er mærket i det centrale ETIAS-system med et flag, der fortæller grænsemyndighederne, at de skal foretage en anholdelse af den pågældende tredjelandsstatsborger.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 3, viser, at ansøgeren har svaret bekræftende på et af de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4, vurderer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed risikoen for irregulær migration, for sikkerheden og folkesundheden, og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej.

5.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 3, viser, at ansøgeren har svaret bekræftende på et af de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4, vurderer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed risikoen for irregulær migration eller truslen mod sikkerheden og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 4, har givet et hit, vurderer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed risikoen for sikkerheden, og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej.

6.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 4, har givet et hit, vurderer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed truslen mod sikkerheden, og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 5, giver et hit, vurderer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed risikoen for irregulær migration, for sikkerheden og folkesundheden, og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej.

7.  Hvis den automatiserede behandling, der er omhandlet i artikel 18, stk. 5, giver et hit, vurderer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed risikoen for irregulær migration, truslen mod sikkerheden eller den høje risiko for udbrud af en epidemi og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en rejsetilladelse eller ej. Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed kan under ingen omstændigheder træffe en afgørelse udelukkende på grundlag af et hit ud fra specifikke risikoindikatorer. I alle tilfælde foretager den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed en individuel vurdering af risikoen for irregulær migration, truslen mod sikkerheden og den høje risiko for udbrud af en epidemi.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis de oplysninger, ansøgeren har angivet i ansøgningsskemaet, ikke gør det muligt for den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed at træffe afgørelse om at udstede en rejsetilladelse eller ej, kan den nationale ETIAS-enhed anmode ansøgeren om yderligere oplysninger eller dokumentation.

1.  Hvis de oplysninger, ansøgeren har angivet i ansøgningsskemaet, ikke gør det muligt for den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed at træffe afgørelse om at udstede en rejsetilladelse eller ej, skal den nationale ETIAS-enhed anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation fra ansøgeren.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Anmodningen om yderligere oplysninger eller dokumentation skal sendes til den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen. I anmodningen skal det tydeligt anføres, hvilke oplysninger eller hvilken dokumentation ansøgeren skal fremlægge. Ansøgeren fremlægger de yderligere oplysninger eller den yderligere dokumentation direkte for den nationale ETIAS-enhed via den sikre kontotjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra g), inden 7 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

2.  Anmodningen om yderligere oplysninger eller dokumentation skal sendes til den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen. I anmodningen skal det tydeligt anføres, hvilke oplysninger eller hvilken dokumentation ansøgeren skal fremlægge. Ansøgeren fremlægger de yderligere oplysninger eller den yderligere dokumentation direkte for den nationale ETIAS-enhed via den sikre kontotjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra g), inden 14 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Der kan kun anmodes om supplerende oplysninger eller dokumenter, der er nødvendige for vurdering af en ETIAS-ansøgning.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Under ekstraordinære omstændigheder kan den nationale ETIAS-enhed indkalde ansøgeren til en samtale på et konsulat i den pågældendes opholdsland.

4.  Under ekstraordinære omstændigheder, og efter behandling af supplerende dokumentation og oplysninger i overensstemmelse med stk. 3, kan den nationale ETIAS-enhed indkalde ansøgeren til en samtale på et hvilket som helst konsulat for en EU-medlemsstat, der er beliggende i den pågældendes opholdsland, eller bruge moderne kommunikationsmidler til at foretage et interview med ansøgeren. Hvis der foretages et interview, skal den frist, der er nævnt i artikel 27, stk. 2a, være gældende.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstatens nationale ETIAS-enhed giver ansøgeren meddelelse om indkaldelsen ved brug af den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen.

5.  Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed giver ansøgeren meddelelse om indkaldelsen mindst fem arbejdsdage før det planlagte interview ved brug af den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen. Ansøgeren har mulighed for at angive en præference for at blive interviewet på et bestemt konsulat eller for brug af moderne kommunikationsmidler. Når det er muligt, skal samtalen foregå på det konsulat, som ansøgeren har angivet, eller, hvis der anmodes herom, ved hjælp af moderne kommunikationsmidler.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis ansøgeren ikke reagerer på indkaldelsen inden for fristen, eller hvis ansøgeren ikke møder op til samtalen, gives der afslag på ansøgningen, jf. artikel 31, stk. 1, og den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer straks ansøgeren herom.

5.  Hvis ansøgeren ikke reagerer på indkaldelsen inden for fristen, eller hvis ansøgeren ikke møder op til samtalen og ikke indgiver en underbygget begrundelse herfor, gives der afslag på ansøgningen, jf. artikel 31, stk. 1, og den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer straks ansøgeren herom.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på vurderingen i artikel 22, stk. 4, litra b), konsulterer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed myndighederne i de(n) medlemsstat(er), der er ansvarlig(e) for de oplysninger, der afstedkom et hit i henhold til artikel 18, stk. 2, litra d), e), g), h), i) eller k).

1.  Med henblik på vurderingen i artikel 22, stk. 4, litra b), konsulterer den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed myndighederne i de(n) medlemsstat(er), der er ansvarlig(e) for de oplysninger, der afstedkom et hit i henhold til artikel 18, stk. 2, litra a), d), e), g), h), i) eller k).

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis en national ETIAS-enhed overvejer at udstede en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, der dækker flere medlemsstater, konsulterer den ansvarlige medlemsstat de pågældende medlemsstater.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den ansvarlige medlemsstat konsulterer en eller flere medlemsstater under den manuelle behandling af ansøgningen, skal disse medlemsstaters nationale ETIAS-enheder have adgang til de relevante oplysninger i ansøgningsfilen og til de hit, det automatiske system har givet, jf. artikel 18, stk. 2, 4 og 5, som er nødvendige med henblik på høringen. Medlemsstaternes nationale ETIAS-enheder skal også have adgang til de relevante yderligere oplysninger eller den relevante yderligere dokumentation, som ansøgeren har fremlagt på anmodning af den ansvarlige medlemsstat i forbindelse med den sag, de konsulteres om.

3.  (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De konsulterede medlemsstaters nationale ETIAS-enheder svarer inden 24 timer fra datoen for meddelelsen om konsultationen. Hvis en medlemsstat ikke svarer inden fristen, anses den for at have afgivet en positiv udtalelse om ansøgningen.

5.  De konsulterede medlemsstaters nationale ETIAS-enheder svarer inden 48 timer fra datoen for meddelelsen om konsultationen. Hvis en medlemsstat ikke svarer inden fristen, anses den for at have afgivet en positiv udtalelse om ansøgningen.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis en eller flere af de konsulterede medlemsstater afgiver en negativ udtalelse om ansøgningen, skal den ansvarlige medlemsstat give afslag på ansøgningen om en rejsetilladelse, jf. artikel 31.

8.  Hvis en eller flere af de konsulterede medlemsstater afgiver en negativ udtalelse om ansøgningen, skal den ansvarlige medlemsstat, uden at det berører artikel 38, give afslag på ansøgningen om en rejsetilladelse, jf. artikel 31.

Begrundelse

Artikel 38 angiver, at der i dette tilfælde kan udstedes en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Hvis det er nødvendigt, formidler den centrale ETIAS-enhed de konsultationer mellem medlemsstater, som er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på vurderingen af de sikkerhedsmæssige risici efter et hit i henhold til artikel 18, stk. 2, litra j, og artikel 18, stk. 4, konsulterer den ansvarlige medlemsstat den nationale ETIAS-enhed i de sager, der falder ind under Europols mandat. Konsultationen finder sted via de eksisterende kommunikationskanaler mellem medlemsstaterne og Europol som omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 2016/794.

1.  Med henblik på vurderingen af truslen mod sikkerheden efter et hit i henhold til artikel 18, stk. 2, litra j, og artikel 18, stk. 4, konsulterer den ansvarlige medlemsstat den nationale ETIAS-enhed i de sager, der falder ind under Europols mandat. Konsultationen finder sted via de eksisterende kommunikationskanaler mellem medlemsstaterne og Europol som omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 2016/794 og i overensstemmelse med den forordning.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den ansvarlige medlemsstat konsulterer Europol, sender dennes nationale ETIAS-enhed de relevante oplysninger i ansøgningsfilen og de(t) hit, der er nødvendige med henblik på konsultationen, til Europol. Den nationale ETIAS-enhed kan sende Europol de relevante yderligere oplysninger eller den relevante yderligere dokumentation, som ansøgeren har fremlagt i forbindelse med ansøgningen om den rejsetilladelse, hvorom Europol konsulteres.

2.  Hvis den ansvarlige medlemsstat konsulterer Europol, sender dennes nationale ETIAS-enhed de relevante oplysninger i ansøgningsfilen og de(t) hit, der er nødvendige med henblik på konsultationen, til Europol. Den nationale ETIAS-enhed sender også Europol de relevante yderligere oplysninger eller den relevante yderligere dokumentation, som ansøgeren har fremlagt i forbindelse med ansøgningen om den rejsetilladelse, hvorom Europol konsulteres.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Europol har under ingen omstændigheder adgang til personoplysninger vedrørende ansøgerens uddannelse som omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra h), og ansøgerens sundhed som omhandlet i artikel 15, stk. 4, litra a).

udgår

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Europol svarer inden 24 timer fra datoen for meddelelsen om konsultationen. Hvis Europol ikke svarer inden fristen, anses den for at have afgivet en positiv udtalelse om ansøgningen.

5.  Europol svarer inden 48 timer fra datoen for meddelelsen om konsultationen. Hvis Europol ikke svarer inden fristen, anses den for at have afgivet en positiv udtalelse om ansøgningen.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Hvor det er nødvendigt, formidler den centrale ETIAS-enhed konsultationerne mellem medlemsstater, som er nævnt i denne artikel.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. -1 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Når ETIAS-ansøgningen er godkendt, men det centrale ETIAS-system ikke automatisk har udstedt rejsetilladelsen, modtager ansøgeren med det samme en meddelelse via e-mailtjenesten bestående af:

 

a)  en modtagebekræftelse for ansøgningen

 

b)  det maksimale tidsrum, inden for hvilket ansøgningen vil blive behandlet

 

c)  en klar angivelse af, at denne under behandlingen af sin ansøgning om supplerende oplysninger eller dokumenter og i ganske særlige tilfælde kan blive indkaldt til en samtale på konsulatet eller kontaktet ved brug af moderne kommunikationsmidler

 

d)  ansøgningsnummeret, der gør denne i stand til at få adgang til verifikationsværktøjet som omhandlet i artikel 26a.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  om der kræves yderligere oplysninger eller dokumentation.

b)  hvis der anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation, der angiver den maksimale behandlingstid som omhandlet i artikel 27, stk. 2.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26a

 

Verifikationsværktøj

 

Kommissionen opretter et verifikationsværktøj for at give ansøgere mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgninger og kontrollere rejsetilladelsens gyldighed og status (gyldig, afvist, annulleret, tilbagekaldt).

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 78 med henblik på nærmere at fastlægge dette verifikationsværktøj.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Når en ansøger undtagelsesvis indkaldes til et konsulat i henhold til artikel 23, stk. 4, skal perioden i stk. 1 forlænges med syv arbejdsdage.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden udløbet af fristerne i stk. 1 og 2 skal der træffes afgørelse om:

3.  Inden udløbet af fristerne i stk. 1, 2 og 2a skal der træffes afgørelse om:

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  ETIAS-screeningreglerne skal være en algoritme, der muliggør en sammenligning af oplysningerne i ansøgningsfilen i det centrale ETIAS-system med specifikke risikoindikatorer, der tyder på, at der består en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. ETIAS-screeningreglerne registreres i det centrale ETIAS-system.

1.  ETIAS-screeningreglerne skal være en algoritme, der muliggør profilering som defineret i artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2016/679 ved hjælp af en sammenligning af oplysningerne i ansøgningsfilen i det centrale ETIAS-system med specifikke risikoindikatorer, der tyder på, at der består en risiko for irregulær migration, en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for udbrud af en epidemi. ETIAS-screeningreglerne registreres i det centrale ETIAS-system.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Risiciene for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden fastslås på grundlag af:

2.  Risikoen for irregulær migration, truslen mod sikkerheden eller den høje risiko for udbrud af en epidemi fastslås på grundlag af:

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  statistiske oplysninger genereret af ETIAS i henhold til artikel 73, der tyder på et unormalt stort antal afslag på ansøgninger om rejsetilladelser som følge af risikoen for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden i forbindelse med en specifik gruppe af rejsende

b)  statistiske oplysninger genereret af ETIAS i henhold til artikel 73, der tyder på et unormalt stort antal afslag på ansøgninger om rejsetilladelser som følge af risikoen for irregulær migration, en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for udbrud af en epidemi i forbindelse med en specifik gruppe af rejsende

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende specifikke sikkerhedsrisikoindikatorer eller trusler konstateret af den pågældende medlemsstat

d)  oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende specifikke sikkerhedsrisikoindikatorer eller trusler konstateret af den pågældende medlemsstat, underbygget af objektive og evidensbaserede elementer

Begrundelse

Medlemsstaterne skal begrunde og underbygge de oplysninger, de giver om sikkerhedsrisikoindikatorer eller trusler, der er identificeret, for at undgå diskriminerende behandling af ansøgningerne.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende til den pågældende medlemsstat

e)  oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende til den pågældende medlemsstat, underbygget af objektive og evidensbaserede elementer

Begrundelse

Medlemsstaterne skal begrunde og underbygge de oplysninger, de giver om for lange ophold eller afslag på indrejse for at undgå diskriminerende behandling af ansøgningerne.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 78 for yderligere at specificere risiciene for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden som omhandlet i stk. 2.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 78 for yderligere at specificere risiciene for irregulær migration, truslen mod sikkerheden eller den høje risiko for udbrud af en epidemi som omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  På grundlag af de risici, der konstateres i henhold til stk. 2, fastsætter den centrale ETIAS-enhed de specifikke risikoindikatorer bestående af en kombination af oplysninger, herunder en eller flere af følgende:

4.  På grundlag af de risici, der konstateres i henhold til stk. 2 og delegerede retsakter vedtaget under stk. 3, fastsætter den centrale ETIAS-enhed de specifikke risikoindikatorer bestående af en kombination af oplysninger, herunder en eller flere af følgende:

Begrundelse

Det er nødvendigt at henvise til stk. 3, da den delegerede retsakt yderligere præciserer de pågældende risici, og risikoindikatorerne bør være baseret på disse risici.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  uddannelsesniveau

udgår

Begrundelse

I henhold til sletning af artikel 15, stk. 2, litra h).

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  nuværende beskæftigelse.

udgår

Begrundelse

I henhold til sletning af artikel 15, stk. 2, litra i).

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  ETIAS-overvågningslisten skal bestå af oplysninger vedrørende personer, der er mistænkt for at have begået eller deltaget i en strafbar handling eller personer, om hvem der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå en strafbar handling.

1.  ETIAS-overvågningslisten skal som en del af det centrale system bestå af oplysninger vedrørende personer, der af en eller flere medlemsstater er mistænkt for at have begået eller deltaget i en alvorlig strafbar handling eller en terrorhandling, eller personer, om hvem der på grundlag af en generel vurdering af en person, især på baggrund af tidligere lovovertrædelser, er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå terrorhandlinger.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

b)  oplysninger vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  oplysninger vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, der er indhentet via internationalt samarbejde.

udgår

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På grundlag af de i stk. 2 omhandlede oplysninger og relevante Europol-oplysninger udformer Europol ETIAS-overvågningslisten, der skal bestå af et eller flere af følgende dataelementer:

3.  På grundlag af de i stk. 2 omhandlede oplysninger og relevante Europol-oplysninger forvalter Europol ETIAS-overvågningslisten, der skal bestå af et eller flere af følgende:

a)  efternavn, fornavn(e), efternavn ved fødslen; fødselsdato, fødested, fødeland, køn, nationalitet

a)  efternavn

 

aa)  efternavn ved fødslen

 

ab)  fødselsdato

b)  andre navne (kaldenavn(e), kunstnavn(e), sædvanlige navn(e))

b)  andre navne (kaldenavn(e), kunstnavn(e), sædvanlige navn(e))

c)  et rejsedokument (type, nummer og udstedelsesland)

c)  et rejsedokument (type, nummer og udstedelsesland)

d)  hjemadresse

d)  hjemadresse

e)  e-mailadresse, telefonnummer

e)  e-mailadresse

 

ea)  telefonnummer

f)  et firmas eller en organisations navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer

f)  et firmas eller en organisations navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer

g)  IP-adresse.

g)  IP-adresse.

 

Fornavn(e), fødested, fødeland, køn og nationalitet skal tilføjes, hvis det foreligger.

Begrundelse

Sproget er rettet ind efter artikel 28, stk. 4. Da det imidlertid er tanken at give mere fleksibilitet i forbindelse med overvågningslisten, er et antal dataelementer, som Kommissionen fremlægger samlet, delt i forskellige punkter. Fornavn, fødested, fødeland, køn og nationalitet bør ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at blive indført i overvågningslisten. De bør dog tilføjes, når de foreligger.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29a

 

Ansvarsområder og opgaver vedrørende ETIAS-overvågningslisten

 

1.  Inden indtastningen af data i ETIAS-overvågningslisten skal Europol foretage en grundig vurdering af årsagerne til indtastningen og kontrollere, at det er nødvendigt og forholdsmæssigt.

 

2.  Når dataene indtastes på baggrund af oplysninger fra en medlemsstat, skal denne medlemsstat have bestemt, om oplysningerne er tilstrækkelige, nøjagtige og vigtige nok til at være omfattet af ETIAS-overvågningslisten.

 

3.  Medlemsstaterne og Europol er ansvarlige for nøjagtigheden af dataene i ETIAS-overvågningslisten og for at holde dem opdaterede.

 

4.  Europol skal fastsætte en gennemgangsprocedure og regelmæssigt kontrollere nøjagtigheden og aktualiteten af de data, der findes i ETIAS-overvågningslisten. De medlemsstater, der har givet oplysninger om terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser, skal inddrages i gennemgangsproceduren.

 

5.  Efter en gennemgang trækkes data tilbage fra ETIAS-overvågningslisten, hvis det er bevist, at årsagerne til, at de er blevet optaget på listen, ikke længere er til stede, eller at dataelementerne er forældede eller ikke opdaterede.

 

6.  Agenturet for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA") er ansvarlig for den tekniske forvaltning af ETIAS-overvågningslisten, da den er ansvarlig for udviklingen og den tekniske administration af ETIAS-informationssystemet.

 

7.  Et år efter, at ETIAS træder i drift, og derefter hvert andet år foretager Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en databeskyttelsesrevision af ETIAS-overvågningslisten, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis behandlingen af en ansøgning efter de procedurer, der er fastsat i kapitel III, IV og V viser, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden, udstedes der via det centrale ETIAS-system eller den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed en rejsetilladelse.

1.  Hvis behandlingen af en ansøgning efter de procedurer, der er fastsat i kapitel III, IV og V viser, at der ikke er rimelige grunde baseret på konkrete indicier til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, en trussel mod sikkerheden eller en høj risiko for udbrud af en epidemi, udstedes der via det centrale ETIAS-system eller den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed en rejsetilladelse.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De nationale ETIAS-enheder bør i tvivlstilfælde have mulighed for at udstede en rejsetilladelse med en markering, der fortæller grænsevagterne, at det anbefales at foretage en efterfølgende kontrol.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder bør have mulighed for at tilføje en markering, der over for grænsemyndighederne og andre myndigheder med adgang til oplysningerne i det centrale ETIAS-system angiver, at et særligt hit, der udløstes under ansøgningsbehandlingen, er blevet vurderet, og at det er blevet bekræftet, at hittet var forkert, eller at den manuelle behandling har vist, at der ikke var nogen grund til at afvise en ETIAS.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En rejsetilladelse skal være gyldig i fem år eller indtil udløbet af gyldigheden af det rejsedokument, der blev registreret i forbindelse med ansøgningen, afhængigt af hvad der kommer først, og skal være gyldig på medlemsstaternes område.

2.  En rejsetilladelse skal være gyldig i tre år eller indtil udløbet af gyldigheden af det rejsedokument, der blev registreret i forbindelse med ansøgningen, afhængigt af hvad der kommer først, og skal være gyldig på medlemsstaternes område.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En rejsetilladelse giver ikke automatisk ret til indrejse.

3.  I henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/399 udgør det at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse en af betingelserne for indrejse. Den giver dog ikke automatisk ret til indrejse.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremlægger et rejsedokument, der er rapporteret bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort

udgår

Begrundelse

Automatisk afslag i tilfælde af ugyldigt rejsedokument er i strid med den praksis, der anvendes af retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester samt ifølge europæisk lovgivning. Der bør foretages en manuel og individuel vurdering for hver ansøgning. Endvidere bør man i visse tilfælde lade den pågældende nå helt frem til grænsen af retshåndhævelsesmæssige grunde.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udgør en risiko for sikkerheden

c)  udgør en trussel mod sikkerheden

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  udgør en risiko for folkesundheden

d)  udgør en høj risiko for udbrud af en epidemi

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal også gives afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, hvis der rimelig tvivl om oplysningernes ægthed, pålideligheden af ansøgerens udsagn eller de bilag, ansøgeren har fremlagt, eller rigtigheden af deres indhold.

Der skal også gives afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, hvis der rimelig, alvorlig og begrundet tvivl om oplysningernes ægthed, pålideligheden af ansøgerens udsagn eller de bilag, ansøgeren har fremlagt, eller rigtigheden af deres indhold.

Begrundelse

Forslag fra Meijers-udvalget med henblik på at sikre effektiv kontrol.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, skal have ret til at få afgørelsen prøvet. Sager om prøvelse føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer ansøgerne om de procedurer, der skal følges i tilfælde af en begæring om prøvelse.

2.  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, skal have ret til et effektivt retsmiddel. Procedurer i forbindelse med anvendelse af retsmidler føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning, som skal indeholde mulighed for adgang til effektive retsmidler. Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer ansøgerne om de procedurer, der skal følges, på et sprog, som ansøgerne med rimelighed kan formodes at forstå.

Begrundelse

Efter udtalelser fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Artikel 29-Gruppen om Databeskyttelse og i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse i Schrems, C-362/14, punkt 95.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Et tidligere afslag på udstedelse af en rejsetilladelse bør ikke medføre automatisk afslag på en ny ansøgning. En ny ansøgning vurderes på grundlag af alle tilgængelige oplysninger.

Begrundelse

Bestemmelsen er overtaget fra artikel 21, stk. 8 i visumkodeksen.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en tydelig angivelse af, at ansøgeren ved indrejse skal forevise det samme rejsedokument som det, der er anført i ansøgningsskemaet, og af, at enhver ændring af rejsedokumentet kræver en ny ansøgning om rejsetilladelse;

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  en påmindelse om de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 6 forordning (EU) 2016/319, og nødvendigheden af at medbringe de relevante dokumenter ved hver indrejse;

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  i givet fald det område eller de områder i medlemsstaterne, som ansøgeren har fået tilladelse til at rejse til;

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  et link til ETIAS' offentlige websted med oplysninger om muligheden for ansøgeren for at få rejsetilladelsen inddraget.

d)  et link til ETIAS' offentlige websted med oplysninger om muligheden for at rejsetilladelsen kan blive inddraget eller annulleret, og betingelserne for en sådan inddragelse eller annullering.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  årsagerne til afslaget på ansøgningen om en rejsetilladelse, jf. artikel 31, stk. 1

c)  årsagerne til afslaget på ansøgningen om en rejsetilladelse, der giver ansøgeren mulighed for at anmode om et retsmiddel, jf. artikel 31, stk. 1

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om den procedure, der skal følges for at få prøvet afgørelsen.

d)  oplysninger om den procedure, der skal følges for at anmode om et effektivt retsmiddel. Disse oplysninger bør i det mindste omfatte henvisninger til den nationale lovgivning, der er gældende for retsmidlet, den kompetente myndighed og den måde, hvorpå der skal anmodes om et retsmiddel, information om eventuel hjælp, der ydes af den nationale databeskyttelsesmyndighed, såvel som tidsfristen for anmodningen om et retsmiddel.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til efter artikel 78 at vedtage delegerede retsakter med henblik på at etablere en standardformular for afvisning af en rejsetilladelse.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sted og dato for afgørelsen om at udstede rejsetilladelsen eller give afslag på ansøgningen herom

c)  dato for afgørelsen om at udstede rejsetilladelsen eller give afslag på ansøgningen herom;

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  begyndelses- og udløbsdato for rejsetilladelsens gyldighedsperiode

d)  hvis der udstedes en rejsetilladelse begyndelses- og udløbsdato for rejsetilladelsens gyldighedsperiode

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  årsagerne til afslaget på ansøgningen om en rejsetilladelse, jf. artikel 31, stk. 1.

e)  hvis rejsetilladelsen afslås årsagen eller årsagerne til afslaget på ansøgningen om en rejsetilladelse, jf. artikel 31, stk. 1.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  ethvert flag som omhandlet i artikel 22, stk. 4a, artikel 30, stk. 1b, og artikel 30, stk. 1a, sammen med yderligere oplysninger, der er relevante for efterfølgende kontrol i relation til dem.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 78 for at definere arten og formatet af de yderligere oplysninger, der kan tilføjes

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En person, hvis rejsetilladelse er blevet annulleret, har ret til at få afgørelsen prøvet. Sager om prøvelse føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om annulleringen i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

3.  En person, hvis rejsetilladelse er blevet annulleret, har ret til et effektivt retsmiddel. Retsmiddelprocedurer gennemføres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om annulleringen i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer ansøgerne om de procedurer, der skal følges, på et sprog, som ansøgerne med rimelighed kan formodes at forstå.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis der registreres en ny indberetning i SIS om nægtelse af indrejse eller om et rejsedokument, der er bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort, informerer SIS det centrale ETIAS-system, jf. dog stk. 2. Det centrale ETIAS-system kontrollerer, om den nye indberetning vedrører en gyldig rejsetilladelse. Hvis det er tilfældet, overfører det centrale ETIAS-system ansøgningsfilen til den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der har indlæst den indberetning, der medfører inddragelse af rejsetilladelsen.

3.  Hvis der registreres en ny indberetning i SIS om nægtelse af indrejse eller om et rejsedokument, der er bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort, informerer SIS det centrale ETIAS-system, jf. dog stk. 2. Det centrale ETIAS-system kontrollerer, om den nye indberetning vedrører en gyldig rejsetilladelse. Hvis det er tilfældet, overfører det centrale ETIAS-system ansøgningsfilen til den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der har indlæst indberetningen. Når en ny indberetning om nægtelse af indrejse er blevet indberettet, tilbagekalder den nationale ETIAS-enhed rejsetilladelsen. Hvis rejsetilladelsen er knyttet til et rejsedokument, der blev rapporteret bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort i SIS, skal den nationale ETIAS-enhed vurdere ansøgningsfilen manuelt.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når Europol indfører nye elementer på ETIAS-overvågningslisten, skal disse sammenlignes med oplysningerne i ansøgningsfilerne i det centrale ETIAS-system. Hvis sammenligningen giver et hit, vurderer den medlemsstat, hvor den første indrejse ifølge ansøgeren sker, jf. artikel 15, stk. 2, litra j), risikoen for sikkerheden, og hvis den konkluderer, at betingelserne for at udstede rejsetilladelsen ikke længere er opfyldt, inddrager den den.

4.  Når Europol indfører nye elementer på ETIAS-overvågningslisten, skal disse sammenlignes med oplysningerne i ansøgningsfilerne i det centrale ETIAS-system. Hvis sammenligningen giver et hit, vurderer den ansvarlige medlemsstat i henhold til artikel 22 truslen mod sikkerheden, og hvis den konkluderer, at betingelserne for at udstede rejsetilladelsen ikke længere er opfyldt, inddrager den den.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En ansøger, hvis rejsetilladelse er blevet inddraget, har ret til at få afgørelsen prøvet. Sager om prøvelse føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om inddragelsen i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

5.  En person, hvis rejsetilladelse er blevet inddraget, har ret til et effektivt retsmiddel. Procedurer med anvendelse af retsmidler gennemføres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer ansøgerne om de procedurer, der skal følges, på et sprog, som ansøgerne med rimelighed kan formodes at forstå.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  årsagen/årsagerne til annulleringen eller inddragelsen af rejsetilladelsen, jf. artikel 31, stk. 1

c)  årsagerne til annulleringen eller inddragelsen af den rejsetilladelse, der giver ansøgeren mulighed for at anmode om et retsmiddel, jf. artikel 31, stk. 1

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om den procedure, der skal følges for at få prøvet afgørelsen.

d)  oplysninger om den procedure, der skal følges med henblik på et effektivt retsmiddel. Disse oplysninger bør i det mindste omfatte henvisninger til den nationale lovgivning, der er gældende for retsmidlet, den kompetente myndighed og den måde, hvorpå der skal anmodes om et retsmiddel, information om eventuel hjælp, der ydes af den nationale databeskyttelsesmyndighed, såvel som tidsfristen for anmodningen om et retsmiddel.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når der er truffet afgørelse om at annullere eller inddrage en rejsetilladelse, tilføjer den medlemsstat, der er ansvarlig for inddragelsen eller annulleringen af rejsetilladelsen, følgende oplysninger til ansøgningsfilen:

1.  Når der er truffet afgørelse om at annullere eller inddrage en rejsetilladelse, tilføjer den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der er ansvarlig for inddragelsen eller annulleringen, følgende oplysninger til ansøgningsfilen:

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kan undtagelsesvis udstedes en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, hvis de berørte medlemsstater finder det nødvendigt af humanitære årsager, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, selv om den manuelle vurdering, der er omhandlet i artikel 22, endnu ikke er afsluttet, eller der er blevet givet afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, eller en rejsetilladelse blevet annulleret eller inddraget.

1.  Der kan undtagelsesvis udstedes en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, når den medlemsstat, der er ansvarlig i henhold til stk. 3, finder det nødvendigt af humanitære årsager, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Efter afslag på en rejsetilladelse i henhold til artikel 31 skal ansøgeren have mulighed for at ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b   I tilfælde af hastende karakter kan ansøgeren, selv om den manuelle vurdering i henhold til artikel 22 endnu ikke er afsluttet, eller en rejsetilladelse er blevet afslået, annulleret eller tilbagekaldt, ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på stk. 1 kan ansøgeren ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed i den medlemsstat, som den pågældende har til hensigt at rejse til. Ansøgeren anfører i sin ansøgning de humanitære årsager, nationale interesser eller internationale forpligtelser, der påberåbes.

2.  Med henblik på stk. 1, 1a og 1b kan ansøgeren ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed i den medlemsstat, som den pågældende har til hensigt at rejse til. Ansøgeren anfører i sin ansøgning de humanitære årsager, nationale interesser eller internationale forpligtelser, der påberåbes.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed er gyldig på den udstedende medlemsstats område i højst 15 dage.

4.  En rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed er gyldig på den udstedende medlemsstats område. Den kan undtagelsesvis være gyldig på mere end en medlemsstats område, hvis hver af disse medlemsstater giver deres samtykke hertil. Den er gyldig i højst 90 dage inden for et tidsrum på 180 dage.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Artikel 30, stk. 1a og stk. 1b, finder anvendelse.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når der udstedes en rejsetilladelse med territorial gyldighed, skal følgende oplysninger indlæses i ansøgningsfilen:

5.  Når der udstedes eller gives afslag på en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, skal følgende oplysninger indlæses i ansøgningsfilen:

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det område, inden for hvilket indehaveren af rejsetilladelsen har ret til at rejse

b)  den medlemsstat, til hvilken indehaveren af rejsetilladelsen har ret til at rejse

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  gyldighedsperioden for rejsetilladelsen med begrænset territorial gyldighed,

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den myndighed i medlemsstaten, der udstedte rejsetilladelsen med begrænset territorial gyldighed

c)  den nationale enhed i den medlemsstat, der udstedte eller gav afslag på rejsetilladelsen med begrænset territorial gyldighed;

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  dato for afgørelsen om at udstede eller give afslag på rejsetilladelsen med begrænset territorial gyldighed;

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en henvisning til de humanitære årsager, nationale interesser eller internationale forpligtelser.

d)  i givet fald en henvisning til de humanitære årsager, nationale interesser eller internationale forpligtelser.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  ethvert flag som omhandlet i artikel 30, stk. 1a og stk. 1b, sammen med yderligere oplysninger, der er relevante for efterfølgende kontrol i relation til dem.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal transportvirksomheder søge i det centrale ETIAS-system for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse eller ej.

1.  Luft- og søtransportvirksomheder skal senest på det tidspunkt, hvor passageren går om bord, sende en forespørgsel til det centrale ETIAS-system for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse eller ej.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En sikret internetadgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder, herunder mulighed for at anvende mobile tekniske løsninger, jf. artikel 6, stk. 2, litra h), skal gøre det muligt for transportvirksomheder at foretage den i stk. 1 omhandlede søgning, inden en passager går om bord. Med henblik herpå skal transportvirksomheder kunne søge i det centrale ETIAS-system ved brug af oplysningerne i den maskinlæsbare del af rejsedokumentet.

Sikker adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder, herunder mulighed for at anvende mobile tekniske løsninger, jf. artikel 6, stk. 2, litra h), skal gøre det muligt for transportvirksomheder at sende den i stk. 1 omhandlede forespørgsel, inden en passager går om bord. Med henblik herpå skal transportvirksomheden sende en forespørgsel til det centrale ETIAS-system ved brug af oplysningerne i den maskinlæsbare del af rejsedokumentet.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det centrale ETIAS-system svarer ved at anføre, om personen har en gyldig rejsetilladelse eller ej. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger og de modtagne svar.

Det centrale ETIAS-system svarer ved at anføre, om personen har en gyldig rejsetilladelse eller ej og i givet fald det eller de områder, hvor en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed gælder. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger og de modtagne svar.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der skal indføres en autentifikationsordning, der udelukkende er forbeholdt transportvirksomheder, for at give behørigt autoriseret personale hos transportvirksomhederne adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder med henblik på stk. 2. Autentifikationsordningen skal godkendes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 79, stk. 2.

3.  Der skal indføres en autentifikationsordning, der udelukkende er forbeholdt transportvirksomheder, for at give behørigt autoriseret personale hos transportvirksomhederne adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder med henblik på stk. 2. Autentifikationsordningen skal godkendes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 79, stk. 2. Denne autentifikationsordning skal bero på forvaltning af informationssikkerhedsrisici og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nærmere oplysninger om nødprocedurerne fastsættes i en gennemførelsesretsakt efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2.

2.  De nærmere oplysninger om nødprocedurerne fastsættes i en gennemførelsesretsakt efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2. Denne autentifikationsordning skal bero på forvaltning af informationssikkerhedsrisici og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det centrale ETIAS-system svarer ved at anføre, om personen har en gyldig rejsetilladelse eller ej.

2.  Det centrale ETIAS-system svarer ved at anføre, om personen har en gyldig rejsetilladelse eller ej eller en gyldig rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed for den medlemsstat, som personen ønsker at indrejse i.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, har ret til ved en efterfølgende kontrol at søge de relevante supplerende oplysninger med henblik på efterfølgende kontrol, som er tilføjet ansøgningsfilen i medfør af artikel 33 og 38;

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, fordi ETIAS-informationssystemet ikke fungerer, informerer den centrale ETIAS-enhed de myndigheder i medlemsstaten, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, herom.

1.  Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, fordi ETIAS-informationssystemet ikke fungerer, informerer det centrale ETIAS-system automatisk de myndigheder i medlemsstaten, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, herom.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, fordi den nationale grænseinfrastruktur i en medlemsstat ikke fungerer, informerer den pågældende medlemsstats kompetente myndighed eu-LISA, den centrale ETIAS-enhed og Kommissionen herom.

2.  Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, på grund af en driftsfejl i den nationale grænseinfrastruktur, der vedrører ETIAS, underrettes eu-LISA, den centrale ETIAS-enhed og Kommissionen automatisk.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I begge situationer følger de myndigheder i medlemsstaten, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, deres nationale nødprocedurer.

3.  I begge tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal de myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/399 have midlertidig tilladelse til at fravige forpligtelsen til at slå op i det centrale ETIAS-system som nævnt i artikel 41, stk. 1, og bestemmelserne om rejsetilladelse, der omhandles i artikel 6, stk. 1, litra b) og artikel 8, litra a), nr. i) og artikel 8, litra bb), i forordning (EU) 2016/399, skal midlertidigt ikke være gældende.

Begrundelse

I stedet for at henvise til nationale beredskabsplaner er det bedre at sørge for en harmoniseret løsning på en procedure i tilfælde af teknisk svigt. I sådanne tilfælde bør grænsevagterne foretage grænsekontrollen uden ETIAS.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hver medlemsstat udpeger et centralt adgangspunkt, der skal have adgang til det centrale ETIAS-system. Det centrale adgangspunkt skal sikre, at betingelserne for at anmode om adgang til det centrale ETIAS-system i artikel 45 opfyldes.

 

Den udpegede myndighed og det centrale adgangspunkt kan være en del af samme organisation, hvis det tillades i henhold til national ret. Det centrale adgangspunkt handler uafhængigt af de udpegede myndigheder, når det udfører sine opgaver i henhold til nærværende forordning. Det centrale adgangspunkt skal være adskilt fra de udpegede myndigheder og må ikke modtage instruktioner fra dem med hensyn til resultatet af en hvilken som helst kontrol, det foretager.

 

Medlemsstaterne kan udpege mere end et centralt adgangspunkt i overensstemmelse med deres organisatoriske og administrative struktur til opfyldelse af krav i overensstemmelse med deres forfatning eller lovgivning.

Begrundelse

Det foreslås at bruge systemet med centrale adgangspunkter, som det er tilfældet med VIS, Eurodac og ind- og udrejsesystemet, i stedet for at overdrage opgaven med det centrale adgangspunkt til den nationale ETIAS-enhed. Som med andre systemer skal det centrale adgangspunkt kontrollere, hvorvidt betingelserne for at give adgang er opfyldt.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  Hver medlemsstat giver eu-LISA, den centrale ETIAS-enhed og Kommissionen meddelelse om dens udpegede myndigheder og centrale adgangspunkt og kan til enhver tid ændre eller erstatte sin meddelelse. Disse meddelelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c)  Kun behørigt bemyndiget personale hos de centrale adgangspunkter har ret til at få adgang til det centrale ETIAS-system i henhold til artikel 44 og 45.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder kan indgive en begrundet elektronisk anmodning om søgning i et specifikt sæt oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system, til de centrale adgangspunkter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra c). Hvis der anmodes om adgang til oplysninger, jf. artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 4, litra b)-d), skal den begrundede elektroniske anmodning indeholde en begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at søge i disse specifikke oplysninger.

1.  De udpegede myndigheder kan indgive en begrundet elektronisk anmodning om søgning i et specifikt sæt oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system, til de centrale adgangspunkter, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2a. Når der anmodes om at søge i de data, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, litra i), og stk. 4, litra b) til d), skal den begrundede elektroniske anmodning indeholde en begrundelse for nødvendigheden af at søge i disse data.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Inden en medlemsstat får adgang til det centrale ETIAS-system, sikrer den, at en anmodning om adgang til oplysninger i henhold til national lovgivning og retsplejeloven er omfattet af en uafhængig, effektiv og rettidig kontrol af, om betingelserne i artikel 45 er opfyldt, blandt andet om anmodningen om adgang til oplysninger, jf. artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 4, litra b)-d), er begrundet.

2.  Inden der gives adgang til det centrale ETIAS-system, skal det centrale adgangspunkt bekræfte, om betingelserne i artikel 45 er opfyldt, blandt andet om anmodningen om adgang til oplysninger, jf. artikel 15, stk. 4, litra b)-d), er berettiget.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis betingelserne i artikel 45 er opfyldt, behandler det centrale adgangspunkt anmodningen. De oplysninger i det centrale ETIAS-system, som det centrale adgangspunkt giver adgang til, sendes til de kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2, på en sådan måde, at sikkerheden i forbindelse med oplysningerne ikke bringes i fare.

3.  Hvis bekræftelsen som nævnt i stk. 2 i denne artikel konkluderer, at betingelserne i artikel 45 er opfyldt, behandler det centrale adgangspunkt anmodningen. De oplysninger i det centrale ETIAS-system, som det centrale adgangspunkt giver adgang til, sendes til de kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2, på en sådan måde, at sikkerheden i forbindelse med oplysningerne ikke bringes i fare.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, hvor der er behov for straks at få adgang til personoplysninger, der er nødvendige for at forhindre, at der begås en alvorlig strafbar handling, eller med henblik på retsforfølgning af gerningsmænd, behandler det centrale adgangspunkt anmodningen straks og uden at foretage den uafhængige kontrol, der er fastsat bestemmelse om i stk. 2. Efter behandlingen af anmodningen skal der uden unødigt ophold efterfølgende foretages en uafhængig kontrol, herunder om der var tale om et ekstraordinært tilfælde af hastende karakter.

4.  I ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, hvor der er behov for at forhindre en overhængende fare i forbindelse med en terrorhandling eller anden alvorlig strafbar handling eller med henblik på retsforfølgning af gerningsmændene, behandler det centrale adgangspunkt anmodningen straks og uden at foretage den uafhængige kontrol, der er fastsat bestemmelse om i stk. 2. Efter behandlingen af anmodningen skal der efterfølgende uden unødigt ophold foretages en uafhængig kontrol af, hvorvidt betingelserne omhandlet i artikel 45 er opfyldt, herunder om der var tale om et ekstraordinært tilfælde af hastende karakter. Den uafhængige efterfølgende kontrol skal finde sted uden unødigt ophold efter behandlingen af anmodningen.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis en efterfølgende kontrol fastslår, at søgningen i og adgangen til oplysningerne i det centrale ETIAS-system ikke var berettiget, sletter alle de myndigheder, der fik adgang til og/eller søgte i de pågældende oplysninger, oplysningerne fra det centrale ETIAS-system og underretter det centrale adgangspunkt om sletningen.

5.  Hvis en efterfølgende kontrol fastslår, at søgningen i og adgangen til oplysningerne i det centrale ETIAS-system ikke var berettiget, sletter alle de myndigheder, der fik adgang til og/eller søgte i de pågældende oplysninger, oplysningerne fra det centrale ETIAS-system og underretter det centrale adgangspunkt om sletningen. Artikel 53a finder anvendelse.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  søgningen er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af en terrorhandling eller andre alvorlige strafbare handlinger

a)  (vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  adgangen til at søge er nødvendig i en bestemt sag

b)  adgangen til at søge er nødvendig og passende i en bestemt sag

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  der er rimelig grund til at antage, at søgningen i oplysningerne i det centrale ETIAS-system vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under den kategori af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af denne forordning

c)  der er dokumentation for eller rimelig grund til at antage, at søgningen i oplysningerne i det centrale ETIAS-system vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende alvorlige strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under den kategori af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af denne forordning

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Søgninger i det centrale ETIAS-system skal i tilfælde af et hit med oplysningerne i ansøgningsfilen give adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, stk. 2, litra j)-m) som registreret i den pågældende ansøgningsfil, samt de oplysninger, der blev indlæst i den pågældende ansøgningsfil om udstedelse af, afslag på udstedelse af eller inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse, jf. artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 4, litra b)-d) som registreret i ansøgningsfilen, hvis de operative enheder udtrykkeligt anmodede om at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, der blev indgivet i medfør af artikel 44, stk. 1, og godkendt ved den uafhængige kontrol. Søgninger i det centrale ETIAS-system skal ikke give adgang til oplysninger om ansøgerens uddannelse, jf. artikel 15, stk. 2, litra h), eller om, hvorvidt ansøgeren kan udgøre en risiko for folkesundheden, jf. artikel 15, stk. 4, litra a).

4.  Søgninger i det centrale ETIAS-system skal i tilfælde af et hit med oplysningerne i ansøgningsfilen give adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, stk. 2, litra j)-m) som registreret i den pågældende ansøgningsfil, samt de oplysninger, der blev indlæst i den pågældende ansøgningsfil om udstedelse af, afslag på udstedelse af eller inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse, jf. artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4, litra b)-d), som registreret i ansøgningsfilen, hvis de operative enheder udtrykkeligt anmodede om at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, der blev indgivet i medfør af artikel 44, stk. 1, og godkendt ved den uafhængige kontrol.

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den begrundede anmodning skal indeholde dokumentation for, at følgende betingelser er opfyldt:

2.  Den begrundede anmodning skal indeholde dokumentation for, at alle følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  søgningen er nødvendig i en bestemt sag

b)  søgningen er nødvendig og passende i en bestemt sag

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  søgningen begrænses til søgning på de oplysninger, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2

c)  søgningen begrænses til søgning på de oplysninger, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2. De oplysninger, der er anført i artikel 45, stk. 2, kan kombineres med de oplysninger, der er anført i artikel 45, stk. 3;

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  der er rimelig grund til at antage, at søgningen vil bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske de pågældende strafbare handlinger

d)  der er objektive beviser eller rimelig grund til at antage, at søgningen vil bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske de pågældende alvorlige strafbare handlinger

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Søgninger i det centrale ETIAS-system skal i tilfælde af et hit med oplysninger i en ansøgningsfil give adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, stk. 2, litra j)-m), og de oplysninger, der blev indlæst i den pågældende ansøgningsfil om udstedelse af, afslag på udstedelse af eller inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse, jf. artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 4, litra b)-d) som lagret i ansøgningsfilen, hvis Europol udtrykkeligt anmodede herom.

4.  Søgninger i det centrale ETIAS-system skal i tilfælde af et hit med oplysninger i en ansøgningsfil give adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, stk. 2, litra j)-m), og de oplysninger, der blev indlæst i den pågældende ansøgningsfil om udstedelse af, afslag på udstedelse af eller inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse, jf. artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra b)- d), som lagret i ansøgningsfilen, hvis Europol udtrykkeligt anmodede herom.

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  [fem år fra sidste indlæste registrering om ansøgeren, der er lagret i ind- og udrejsesystemet]

udgår

Begrundelse

Det er ikke berettiget at opbevare hele anmodningen til ETIAS indtil fem år efter ansøgerens seneste indrejse, ligesom det hverken synes proportionelt eller nødvendigt. Dataopbevaringsperioden bør i overensstemmelse med EU-standarder være så kort som muligt.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fem år efter den seneste afgørelse om at give afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse eller om at inddrage eller annullere en rejsetilladelse, jf. artikel 31, 34 og 35.

c)  fem år efter den seneste afgørelse om at give afslag på, inddrage eller annullere en rejsetilladelse i overensstemmelse med artiklerne 31, 34 og 35, eller for en kortere periode end fem år, hvis den indberetning, der gav anledning til afgørelsen, slettes tidligere.

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Med henblik på at lette en ny ansøgning efter udløbet af gyldighedsperioden for en ETIAS-rejsetilladelse kan ansøgningen kun lagres i det centrale ETIAS-system for en yderligere periode på højst tre år efter udløbet af gyldighedsperioden for rejsetilladelsen, hvis ansøgeren efter en anmodning om tilladelse frit og udtrykkeligt giver sit samtykke ved hjælp af en elektronisk underskrevet erklæring. Anmodninger om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679.

 

Samtykke skal gives efter den automatiske indgivelse af oplysninger omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra c). De automatiske oplysninger skal minde ansøgeren om formålet med lagring af data på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 61, litra ea).

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis en tredjelandsstatsborger har erhvervet statsborgerskab i en medlemsstat eller er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 2, litra a)-e), kontrollerer myndighederne i den pågældende medlemsstat, om personen har en gyldig rejsetilladelse og sletter, hvis det er relevant, straks ansøgningsfilen fra det centrale ETIAS-system. Den myndighed, der er ansvarlig for sletningen af en ansøgningsfil, er:

5.  Hvis en tredjelandsstatsborger har erhvervet statsborgerskab i en medlemsstat eller er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 2, litra a)-c), kontrollerer myndighederne i den pågældende medlemsstat, om personen har en gyldig rejsetilladelse og sletteri givet fald straks ansøgningsfilen fra det centrale ETIAS-system. Den myndighed, der er ansvarlig for sletningen af en ansøgningsfil, er:

Begrundelse

Den obligatoriske sletning bør undlades i forhold til opnåelsen af en opholdstilladelse eller et visum med langvarig gyldighed, da gyldighedsperioden for sidstnævnte kunne være mindre end den resterende gyldighedsperiode fra ETIAS.Dette med henblik på at undgå, at ansøgeren på ny skal indgive en ansøgning om rejsetilladelse efter udløbet af dennes visum eller opholdstilladelse.

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der har udstedt opholdstilladelsen eller opholdskortet

udgår

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der har udstedt visummet til langvarigt ophold.

udgår

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvis en tredjelandsstatsborger er omfattet af artikel 2, stk. 2, litra d), e) eller (ha), kontrollerer myndighederne i den pågældende medlemsstat, om denne person har en gyldig rejsetilladelse. Hvis det er relevant, sletter de straks ansøgningsmappen i det centrale ETIAS-system, hvis gyldighedsperioden for opholdskortet eller opholdstilladelsen eller visummet til længerevarende ophold er længere end den resterende gyldighedsperiode for ETIAS. Den myndighed, der er ansvarlig for sletningen af en ansøgningsfil, er:

 

a)  den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der har udstedt opholdstilladelsen eller opholdskortet

 

b)  den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der har udstedt visummet til langvarigt ophold.

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  [Forordning 2016/679] finder anvendelse på de nationale ETIAS-enheders behandling af peronoplysninger.

2.  Hvis disse aktiviteter hører under dens anvendelsesområde, finder forordning 2016/679 anvendelse på de nationale ETIAS-enheders og grænsemyndigheders behandling af personoplysninger.

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  [Direktiv (EU) 2016/680] finder anvendelse på de af medlemsstaterne udpegede myndigheders behandling af personoplysninger til formålene i artikel 1, stk. 2.

3.  Hvis disse aktiviteter ligger inden for dets anvendelsesområde, finder Direktiv (EU) 2016/680 anvendelse på de af medlemsstaterne udpegede myndigheders behandling af personoplysninger til formålene i artikel 1, stk. 2.

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forordning (EU) 2016/794 finder anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i medfør af artikel 24 og 46.

4.  Forordning (EU) 2016/794 finder anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i medfør af artikel 25 og 46.

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning betragtes som registeransvarlig, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001 i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i det centrale ETIAS-system.

1.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning betragtes som registeransvarlig, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001 i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i det centrale ETIAS-system. I forbindelse med forvaltning af datasikkerhed i det centrale ETIAS-system skal Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og eu-LISA betragtes som fælles kontrollører.

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  eu-LISA skal betragtes som databehandler, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001, i forbindelse med behandling af personoplysninger i ETIAS-informationssystemet.

1.  eu-LISA skal betragtes som databehandler, jf. artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 45/2001, i forbindelse med behandling af personoplysninger i ETIAS-informationssystemet.

Begrundelse

Denne henvisning er korrigeret.

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Både eu-LISA og de nationale ETIAS-enheder sørger for sikkerheden i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i medfør af anvendelsen af denne forordning. eu-LISA og de nationale ETIAS-enheder samarbejder om sikkerhedsrelaterede opgaver.

1.  eu-LISA, de nationale ETIAS-enheder og den centrale ETIAS-enhed sørger for sikkerheden i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i medfør af anvendelsen af denne forordning. eu-LISA, de nationale ETIAS-enheder og den centrale ETIAS-enhed samarbejder om sikkerhedsrelaterede opgaver.

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  eu-LISA træffer de nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden ved det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og den nationale ensartede grænseflade, det offentlige websted og mobilapp'en, e-mailtjenesten, den sikrede kontotjeneste, gateway-faciliteten for transportvirksomheder, webtjenesten og den software, der gør det muligt at behandle ansøgninger, jf. dog artikel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001.

2.  eu-LISA træffer de nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden ved det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og den nationale ensartede grænseflade, det offentlige websted og mobilapp'en, e-mailtjenesten, den sikrede kontotjeneste, gateway-faciliteten for transportvirksomheder, webtjenesten, den software, der gør det muligt at behandle ansøgninger, og ETIAS-overvågningslisten, jf. dog artikel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til det sikre websted, der anvendes til operationer i overensstemmelse med formålene med ETIAS

b)  at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til det sikre websted

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at forhindre, at personer uden bemyndigelse får adgang til databehandlingsudstyr og nationale anlæg, hvor medlemsstaten udfører operationer i overensstemmelse med formålene med ETIAS

Begrundelse

Der foreslås et antal tilføjelser svarende til Europa-Parlamentets holdning til ind- og udrejsesystemet, som rettede teksten ind efter Kommissionens Eurodac-forslag.

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3 – litra d a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at forhindre uautoriserede brugeres brug af automatiserede databehandlingssystemer ved anvendelse af datakommunikationsudstyr

Begrundelse

Der foreslås et antal tilføjelser svarende til Europa-Parlamentets holdning til ind- og udrejsesystemet, som rettede teksten ind efter Kommissionens Eurodac-forslag.

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at sikre, at autoriserede personer kun får adgang til at bruge de oplysninger i ETIAS-informationssystemet, der er omfattet af deres adgangstilladelse, ved hjælp af individuelle og entydige brugeridentiteter og fortrolige passwords

f)  (Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Der foreslås et antal tilføjelser svarende til Europa-Parlamentets holdning til ind- og udrejsesystemet, som rettede teksten ind efter Kommissionens Eurodac-forslag.

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3 – litra j a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  at sikre, at de installerede systemer i tilfælde af teknisk uheld kan genetableres til normal drift

Begrundelse

Der foreslås et antal tilføjelser svarende til Europa-Parlamentets holdning til ind- og udrejsesystemet, som rettede teksten ind efter Kommissionens Eurodac-forslag.

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3 – litra j b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb)  at sikre pålidelighed ved at sørge for, at eventuelle funktionsfejl i ETIAS indberettes behørigt, og at der træffes de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger kan genoprettes i tilfælde af forvanskning på grund af fejlfunktioner i systemet

Begrundelse

Der foreslås et antal tilføjelser svarende til Europa-Parlamentets holdning til ind- og udrejsesystemet, som rettede teksten ind efter Kommissionens Eurodac-forslag.

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 52 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 52a

 

Sikkerhedsrelaterede hændelser

 

1.  Enhver hændelse, der har eller kan have indvirkning på sikkerheden i ETIAS og forårsage skade på eller tab af ETIAS-oplysninger, skal anses for at være en sikkerhedsrelateret hændelse, især når det drejer sig om uautoriseret adgang til oplysninger, eller hvor oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed er eller kan være blevet sat over styr.

 

2.  Der skal tages hånd om sikkerhedsrelaterede hændelser for at sikre en hurtig, effektiv og hensigtsmæssig reaktion.

 

3.  Med forbehold af meddelelsen om og kommunikationen af et brud på persondatasikkerheden, jf. artikel 33 i forordning (EU) 2016/679 og/eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680, skal medlemsstaterne underrette Kommissionen, eu-LISA og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om sikkerhedsrelaterede hændelser. I tilfælde af en sikkerhedsrelateret hændelse, der involverer det centrale ETIAS-system, skal eu-LISA underrette Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Europol underretter Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i tilfælde af ETIAS-relaterede sikkerhedshændelser.

 

4.  Information vedrørende en sikkerhedsrelateret hændelse, der har eller kan have indvirkning på ETIAS' funktion eller oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed, skal videregives til medlemsstater og indberettes i overensstemmelse med en hændelseshåndteringsplan, der leveres af eu-LISA.

 

5.  Medlemsstaterne og Unionens agenturer og institutioner samarbejder i tilfælde af en sikkerhedsrelateret hændelse.

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 53 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 53a

 

Sanktioner

 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at enhver behandling af oplysningerne i ETIAS, der strider imod nærværende forordning, er strafbar i henhold til national lovgivning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 54 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ret til information, indsigt, berigtigelse og sletning

Ret til information, indsigt, berigtigelse, begrænsning, blokering og sletning

Begrundelse

Overskriften bør ændres for at henvise korrekt til de rettigheder, der omhandles i artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikel 15, 16, 17 og 18 i (forordning (EU) 2016/679).

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af retten til information i medfør af artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001 informeres ansøgere, hvis data er lagret i det centrale ETIAS-system, på det tidspunkt, hvor deres oplysninger indsamles, om procedurerne for at udøve rettighederne i medfør af artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning (EF) nr. 45/2001 og om kontaktoplysningerne for den databeskyttelsesansvarlige i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den nationale tilsynsmyndighed i den ansvarlige medlemsstat.

1.  Med forbehold af retten til information i medfør af artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001 informeres ansøgere, hvis data er lagret i det centrale ETIAS-system, på det tidspunkt, hvor deres oplysninger indsamles, om procedurerne for at udøve rettighederne i medfør af artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikel 15, 16, 17 og 18 i forordning (EU) 2016/679 og om kontaktoplysningerne for den databeskyttelsesansvarlige i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den nationale tilsynsmyndighed i den ansvarlige medlemsstat.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansøgere skal for at kunne udøve deres rettigheder i medfør af artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikel 15, 16, 17 og 18 i [forordning (EU) 2016/679] have ret til at henvende sig til den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed, der er ansvarlig for ansøgningen, og som behandler og svarer på anmodningen.

Ansøgere skal for at kunne udøve deres rettigheder i medfør af artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikel 15, 16, 17 og 18 i [forordning (EU) 2016/679] have ret til at henvende sig til den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed, der er ansvarlig for ansøgningen, og som behandler og svarer på anmodningen inden for 14 dage.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det efter behandlingen konstateres, at de oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system, er faktuelt ukorrekte eller er blevet registreret ulovligt, korrigerer eller sletter den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der er ansvarlig for ansøgningen, disse oplysninger i det centrale ETIAS-system.

Hvis det efter behandlingen konstateres, at de oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system, er faktuelt ukorrekte eller er blevet registreret ulovligt, korrigerer eller sletter den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der er ansvarlig for ansøgningen, straks disse oplysninger i det centrale ETIAS-system.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den centrale ETIAS-enhed eller en national ETIAS-enhed ændrer en rejsetilladelse i løbet af dennes gyldighedsperiode, foretager det centrale ETIAS-system den automatiserede behandling, der er fastsat i artikel 18, for at fastslå, om den ændrede ansøgning afstedkommer et hit, jf. artikel 18, stk. 2-5. Hvis den automatiserede behandling ikke giver et hit, udsteder det centrale ETIAS-system en ændret rejsetilladelse med samme gyldighed som den originale og informerer ansøgeren herom. Hvis den automatiserede behandling giver et eller flere hit, vurderer den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, hvor den første indrejse ifølge ansøgeren sker, jf. artikel 15, stk. 2, litra j), risikoen for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en ændret rejsetilladelse, eller hvis den konkluderer, at betingelserne for at udstede rejsetilladelsen ikke længere er opfyldt, inddrager den den.

Hvis den centrale ETIAS-enhed eller en national ETIAS-enhed ændrer en rejsetilladelse som følge af en anmodning i medfør af dette stykke i løbet af dennes gyldighedsperiode, foretager det centrale ETIAS-system den automatiserede behandling, der er fastsat i artikel 18, for at fastslå, om den ændrede ansøgning afstedkommer et hit, jf. artikel 18, stk. 2-5. Hvis den automatiserede behandling ikke giver et hit, udsteder det centrale ETIAS-system en ændret rejsetilladelse med samme gyldighed som den originale og informerer ansøgeren herom. Hvis den automatiserede behandling giver et eller flere hit i henhold til artikel 22, vurderer den nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige medlemsstat risikoen for irregulær migration, truslen mod sikkerheden eller den høje risiko for udbrud af en epidemi og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes en ændret rejsetilladelse, eller hvis den konkluderer, at betingelserne for at udstede rejsetilladelsen ikke længere er opfyldt, inddrager den den.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der er ansvarlig for ansøgningen, ikke er enig i, at de oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system er faktuelt ukorrekte eller er blevet registreret ulovligt, træffer den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der er ansvarlig for ansøgningen, en administrativ afgørelse, hvori det skriftligt straks forklares for den berørte person, hvorfor den ikke er parat til at korrigere eller slette oplysninger vedrørende den pågældende.

3.  Hvis den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der er ansvarlig for ansøgningen, ikke er enig i påstanden om, at de oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system er faktuelt ukorrekte eller er blevet registreret ulovligt, træffer den centrale ETIAS-enhed eller den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der er ansvarlig for ansøgningen, en administrativ afgørelse, hvori det skriftligt straks forklares for den berørte person, hvorfor den ikke er parat til at korrigere eller slette oplysninger vedrørende den pågældende.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Personoplysninger i det centrale ETIAS-system, som en medlemsstat får adgang til til de formål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, må ikke videregives til eller stilles til rådighed for et tredjeland, en international organisation eller en privat enhed med hjemsted i eller uden for Unionen. Forbuddet gælder også, hvis disse oplysninger viderebehandles på nationalt plan eller mellem medlemsstaterne.

2.  Personoplysninger i det centrale ETIAS-system, som en medlemsstat eller Europol får adgang til de formål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, må ikke videregives til eller stilles til rådighed for et tredjeland, en international organisation eller en privatretlig enhed med hjemsted i eller uden for Unionen. Forbuddet gælder også, hvis disse oplysninger viderebehandles på nationalt plan eller mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Artikel 56 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den nationale tilsynsmyndigheds tilsyn

De nationale tilsynsmyndigheders tilsyn

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. -1 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Hver medlemsstat sikrer, at den eller de nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, overvåger, at behandlingen af personoplysningerne er lovlig i medfør af nærværende forordning.

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. -1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a.  Hver medlemsstat sikrer, at de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til national lovgivning til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680, også finder anvendelse på dens nationale myndigheders adgang til ETIAS, jf. artikel 1, stk. 2.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. -1 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b.  Overvågningen af, at medlemsstaternes nationale myndigheder har lov til at få adgang til personoplysninger til de formål, der er fastsat i forordningens artikel 1, stk. 2, i denne forordning, skal udføres af de nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den eller de tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 51 i [forordning (EU) 2016/679] sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af de nationale ETIAS-enheders behandling af oplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder.

1.  Den eller de tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 51 i forordning (EU) 2016/679 sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af de nationale ETIAS-enheders behandling af oplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. En rapport om revisionen stilles offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at deres tilsynsmyndighed har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er tillagt den i henhold til denne forordning.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at deres tilsynsmyndighed har tilstrækkelige ressourcer og ekspertise til at udføre de opgaver, som er tillagt den i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. -1 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er ansvarlig for overvågningen af eu-LISA's, Europols og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger, der involverer ETIAS, og for at sikre, at sådanne aktiviteter udføres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og med nærværende forordning.

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af eu-LISA's og den centrale ETIAS-enheds aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. En rapport om revisionen sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, eu-LISA, Kommissionen og medlemsstaterne. eu-LISA og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal have lejlighed til at fremsætte bemærkninger, inden deres rapporter vedtages.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af eu-LISA's og den centrale ETIAS-enheds aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. En rapport om revisionen sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, eu-LISA, Kommissionen og medlemsstaterne og stilles offentligt til rådighed. eu-LISA og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal have lejlighed til at fremsætte bemærkninger, inden revisionsrapporten vedtages.

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse handler i nært samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i konkrete spørgsmål, der kræver national indblanding, navnlig hvis Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller en national tilsynsmyndighed finder væsentlige uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes praksis, eller konstaterer, at der potentielt er sket ulovlig videregivelse af oplysninger ved brug af ETIAS' kommunikationskanaler eller i forbindelse med spørgsmål, der er rejst af en eller flere nationale tilsynsmyndigheder vedrørende anvendelsen og fortolkningen af denne forordning.

1.  I henhold til artikel 62 i forordning (EU) 2017/XX... [nyt forslag om ophævelse af forordning 45/2001] samarbejder Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale tilsynsmyndigheder, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer samordnet tilsyn med ETIAS. Dette omfatter tæt samarbejde i konkrete spørgsmål, der kræver national indblanding, navnlig hvis Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller en national tilsynsmyndighed finder væsentlige uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes praksis, eller konstaterer, at der potentielt er sket ulovlig videregivelse af oplysninger ved brug af ETIAS' kommunikationskanaler eller i forbindelse med spørgsmål, der er rejst af en eller flere nationale tilsynsmyndigheder vedrørende anvendelsen og fortolkningen af denne forordning.

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de kompetente nationale datatilsynsmyndigheder inden for rammerne af deres respektive beføjelser om fornødent udveksle relevant information, bistå hinanden i forbindelse med revisioner og inspektioner, drøfte vanskeligheder ved fortolkning eller anvendelse af denne forordning, undersøge problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller med de registreredes udøvelse af deres rettigheder, udarbejde harmoniserede forslag til fælles løsninger på ethvert problem og fremme bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder.

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de kompetente nationale datatilsynsmyndigheder skal inden for rammerne af deres respektive beføjelser om fornødent udveksle relevant information bistå hinanden i forbindelse med revisioner og inspektioner, drøfte vanskeligheder ved fortolkning eller anvendelse af denne forordning, undersøge problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller med de registreredes udøvelse af deres rettigheder, udarbejde harmoniserede forslag til fælles løsninger på ethvert problem og fremme bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder.

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tilsynsmyndighederne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mødes med henblik herpå mindst to gange om året som en del af det råd, der er oprettet ved [forordning (EU) 2016/679]. Udgifterne til disse møder dækkes af det råd, der er oprettet ved [forordning (EU) 2016/679]. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov.

3.  Tilsynsmyndighederne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mødes med henblik herpå mindst to gange om året som en del af det råd, der er oprettet ved forordning (EU) 2016/679. Udgifterne til disse møder dækkes af det råd, der er oprettet ved forordning (EU) 2016/679. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov.

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De i stk. 1 og 2 omhandlede registre skal udelukkende anvendes til at kontrollere, om anmodninger opfylder betingelserne for at blive behandlet, og at databehandlingen er lovlig, og til at sikre dataintegriteten og -sikkerheden. Kun registre, der indeholder ikkepersonlige oplysninger, kan anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i artikel 81. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de kompetente nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere lovligheden af databehandlingen og dataintegriteten og -sikkerheden, skal have adgang til de pågældende registre med henblik på at udføre deres opgaver. Den myndighed, der er ansvarlig for at kontrollere, om anmodningen opfylder betingelserne for at blive behandlet, skal også have adgang til disse registre til dette formål. I forbindelse med alle andre formål end dette slettes personoplysningerne og registreringerne af anmodningerne om søgning i oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system i alle nationale databaser og Europol-filer efter en måned, medmindre de pågældende oplysninger og registreringer er nødvendige i forbindelse med en konkret igangværende strafferetlig efterforskning, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om dem.

4.  De i stk. 1 og 2 omhandlede registre skal udelukkende anvendes til at kontrollere, om anmodninger opfylder betingelserne for at blive behandlet, og at databehandlingen er lovlig, og til at sikre dataintegriteten og -sikkerheden. Disse registre skal beskyttes med de nødvendige foranstaltninger mod uautoriseret adgang og slettes et år efter udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel 47, hvis de ikke er nødvendige for kontrolprocedurer, som allerede er indledt. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de kompetente nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere lovligheden af databehandlingen og dataintegriteten og -sikkerheden, skal have adgang til de pågældende registre med henblik på at udføre deres opgaver. Den myndighed, der er ansvarlig for at kontrollere, om anmodningen opfylder betingelserne for at blive behandlet, skal også have adgang til disse registre til dette formål. I forbindelse med alle andre formål end dette slettes personoplysningerne og registreringerne af anmodningerne om søgning i oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system i alle nationale databaser og Europol-filer efter en måned, medmindre de pågældende oplysninger og registreringer er nødvendige i forbindelse med en konkret igangværende strafferetlig efterforskning, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om dem. Kun registre, der indeholder ikkepersonlige oplysninger, kan anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i artikel 81.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  oplysninger om muligheden for, at en ansøgning indgives af en anden person eller kommerciel formidler, og om muligheden for at indgive en ansøgning i Den Europæiske Unions delegationer i tredjelande;

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  oplysninger om, at en rejsetilladelse knyttes til det i ansøgningsskemaet anførte rejsedokument, og at udløbet eller enhver ændring af rejsedokumentet som følge deraf vil medføre ugyldighed eller manglende anerkendelse af rejsetilladelsen ved grænsepassagen

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  at ansøgerne er ansvarlige for ægtheden, fuldstændigheden, rigtigheden og pålideligheden af de fremlagte oplysninger og for rigtigheden og pålideligheden af de erklæringer, de fremsætter;

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om, at ansøgeren skal have meddelelse om afgørelser vedrørende ansøgninger, at det af sådanne afgørelser skal fremgå, hvis det relevant, hvilket grundlag de er truffet på, at ansøgere, der har fået afslag, har ret til at prøve afgørelsen, og hvilken fremgangsmåde der skal følges i tilfælde af prøvelse, herunder den kompetente myndighed, samt fristen herfor

d)  at ansøgeren skal have underretning om beslutninger vedrørende ansøgninger, hvis en rejsetilladelse får afslag, grundene til et sådant afslag, og at ansøgere, der har fået afslag, har ret til adgang til retsmidler, med oplysninger om, hvilken fremgangsmåde der skal følges i tilfælde af anmodning om brug af retsmidler, herunder den kompetente myndighed, samt fristen for anmodning om brug af et retsmiddel;

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra d a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at ansøgere, der har fået afslag på en rejsetilladelse, har mulighed for at ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed samt betingelserne og procedurerne herfor;

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra d b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  oplysninger om, at besiddelse af en rejsetilladelse udgør en betingelse for indrejse til medlemsstaternes territorium

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra e a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  oplysninger om, at de oplysninger, der indlæses i ETIAS-informationssystemet, bruges til grænseforvaltningsformål, herunder databasekontrol, og at medlemsstater og Europol kan få adgang til oplysningerne i forbindelse med retshåndhævelse

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra e b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  det tidsrum, hvori personoplysningerne opbevares

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra e c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  de registreredes rettigheder, jf. forordning (EF) nr. 45/2001, (EU) 2016/679 og (EU) 2016/794 samt direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra e d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ed)  kontaktoplysningerne for den enhed, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, skal være som følger:

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen iværksætter i samarbejde med den centrale ETIAS-enhed og medlemsstaterne ved opstarten af ETIAS en informationskampagne for at informere tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, om kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse ved passage af de ydre grænser.

Kommissionen iværksætter i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten, den centrale ETIAS-enhed, tilsynsmyndighederne, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og medlemsstaterne, herunder deres ambassader i de pågældende tredjelande, ved opstarten af ETIAS en informationskampagne for at informere tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, om kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse ved passage af de ydre grænser.

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne oplysningskampagne skal føres på alle medlemsstaternes officielle sprog og ved hjælp af de faktablade, der er nævnt i artikel 14, stk. 4, på mindst ét af de officielle sprog for de lande, hvis statsborgere er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Der gennemføres regelmæssigt sådanne oplysningskampagner.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Infrastrukturen for det offentlige websted, mobilapp'en og transportvirksomhedernes gateway-facilitet hostes på eu-LISA's eller Kommissionens lokaliteter. Disse infrastrukturer skal fordeles geografisk, således at de tilvejebringer de funktionaliteter, der er fastsat i denne forordning i overensstemmelse med betingelserne for tilgængelighed, kvalitet og hastighed, jf. stk. 3.

2.  Infrastrukturen for det offentlige websted, mobilapp'en og transportvirksomhedernes gateway-facilitet hostes på eu-LISA's eller Kommissionens lokaliteter. Disse infrastrukturer skal fordeles geografisk, således at de tilvejebringer de funktionaliteter, der er fastsat i denne forordning i overensstemmelse med betingelserne for sikkerhed, databeskyttelse og datasikkerhed, tilgængelighed, kvalitet og hastighed, jf. stk. 3. ETIAS-overvågningslisten skal huses af eu-LISA.

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af ETIAS-informationssystemet og al udvikling, der kræves for at skabe interoperabilitet mellem det centrale ETIAS-system og de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 10.

eu-LISA er ansvarlig for den tekniske udvikling af ETIAS-informationssystemet og al teknisk udvikling, der kræves for at skabe interoperabilitet mellem det centrale ETIAS-system og de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 10.

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA fastlægger udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsinfrastruktur samt de tekniske specifikationer og udviklingen heraf med hensyn til det centrale system og de ensartede grænseflader, som skal godkendes af bestyrelsen, efter at Kommissionen har afgivet en positiv udtalelse herom. eu-LISA gennemfører også de nødvendige tilpasninger af ind- og udrejsesystemet, SIS, Eurodac, ECRIS og VIS, der følger af etableringen af interoperabilitet med ETIAS.

eu-LISA fastlægger udformningen af systemets arkitektur, herunder dets kommunikationsinfrastruktur samt de tekniske specifikationer og udviklingen heraf med hensyn til det centrale system og de nationale ensartede grænseflader, som skal godkendes af bestyrelsen, efter at Kommissionen har afgivet en positiv udtalelse herom. eu-LISA gennemfører også de nødvendige tilpasninger af ind- og udrejsesystemet, SIS, Eurodac, ECRIS og VIS, der følger af etableringen af interoperabilitet med ETIAS.

Begrundelse

En IT-systemudvikling for et system som ETIAS rækker langt videre end det fysiske layout, og omfatter også andre emner som funktionel eller logisk arkitektur samt datamodel, der alle er indbyggede dele af udviklingen af systemet.

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA udvikler og gennemfører det centrale system, de nationale ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen snarest muligt, efter at denne forordning er trådt i kraft og Kommissionen har vedtaget de foranstaltninger, der er fastsat bestemmelser om i artikel 15, stk. 2 og 4, artikel 16, stk. 4, artikel 28, stk. 5, artikel 39, stk. 3, artikel 40, stk. 2, og artikel 72, stk. 1 og 4.

eu-LISA udvikler og gennemfører det centrale system, de nationale ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen snarest muligt, efter at denne forordning er trådt i kraft og Kommissionen har vedtaget de foranstaltninger, der er fastsat bestemmelser om i artikel 15, stk. 2 og 4, artikel 16, stk. 4, artikel 28, stk. 5, artikel 39, stk. 3, artikel 40, stk. 2, og artikel 72, stk. 1 og 4. Den fastlægger også udformningen af den fysiske arkitektur og håndterer den tekniske forvaltning af ETIAS-overvågningslisten.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelse og gennemførelse af de tekniske specifikationer, afprøvning og samlet projektkoordinering.

Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelse og gennemførelse af de tekniske specifikationer, afprøvning og samlet projektkoordinering. eu-LISA udfører og opretholder en risikovurdering af informationssikkerheden og følger principperne for databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I design- og udviklingsfasen nedsættes et programstyringsråd bestående af højst 10 medlemmer. Det skal bestå af seks medlemmer udpeget af eu-LISA's bestyrelse blandt sine medlemmer eller suppleanter, formanden for den rådgivende gruppe for ETIAS/ind- og udrejsesystemet som nævnt i artikel 80, et medlem, der repræsenterer eu-LISA, og som udpeges af dets administrerende direktør, et medlem, som repræsenterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og som udpeges af dets administrerende direktør, og et medlem udpeget af Kommissionen. De medlemmer, der udpeges af eu-LISA's bestyrelse, vælges alene blandt de medlemsstater, der i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af retsakterne om udvikling, oprettelse, drift og brug af alle de store IT-systemer, der forvaltes af eu-LISA, og som vil deltage i ETIAS. Programstyringsrådet mødes en gang om måneden. Det sikrer en hensigtsmæssig forvaltning af udformningen og udviklingen af ETIAS. Programstyringsrådet fremlægger hver måned skriftlige rapporter for bestyrelsen om de fremskridt, der gøres med projektet. Det har ingen beslutningskompetence eller noget mandat til at repræsentere medlemmerne af bestyrelsen.

4.  I design- og udviklingsfasen nedsættes et programstyringsråd bestående af højst 11 medlemmer. Det skal bestå af seks medlemmer udpeget af eu-LISA's bestyrelse blandt sine medlemmer eller suppleanter, formanden for den rådgivende gruppe for ETIAS/ind- og udrejsesystemet som nævnt i artikel 80, et medlem der repræsenterer eu-LISA, og som udpeges af dets administrerende direktør, et medlem, som repræsenterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og som udpeges af dets administrerende direktør, af et medlem udpeget af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og et medlem udpeget af Kommissionen. De medlemmer, der udpeges af eu-LISA's bestyrelse, vælges alene blandt de medlemsstater, der i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af retsakterne om udvikling, oprettelse, drift og brug af alle de store IT-systemer, der forvaltes af eu-LISA, og som vil deltage i ETIAS. Programstyringsrådet mødes en gang om måneden. Det sikrer en hensigtsmæssig forvaltning af udformningen og udviklingen af ETIAS. Programstyringsrådet fremlægger hver måned skriftlige rapporter for bestyrelsen om de fremskridt, der gøres med projektet. Det har ingen beslutningskompetence eller noget mandat til at repræsentere medlemmerne af bestyrelsen.

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter idriftsættelsen af ETIAS er eu-LISA ansvarlig for den tekniske forvaltning af det centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den tekniske forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr, e-mailtjenesten, den sikrede kontotjeneste, gateway-faciliteten for transportvirksomheder, webtjenesten og den software, der gør det muligt at behandle ansøgninger, jf. artikel 6.

Efter idriftsættelsen af ETIAS er eu-LISA ansvarlig for den tekniske forvaltning af det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt ETIAS-overvågningslisten. Den har også ansvaret for al teknisk afprøvning, der kræves for oprettelse og ajourføring af ETIAS-screeningsreglerne. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den tekniske forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr, e-mailtjenesten, den sikrede kontotjeneste, gateway-faciliteten for transportvirksomheder, webtjenesten og den software, der gør det muligt at behandle ansøgninger, jf. artikel 6.

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  eu-LISA anvender hensigtsmæssige regler for tavshedspligt eller andre tilsvarende fortrolighedskrav i forbindelse med alt personale, der skal arbejde med oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system, jf. dog artikel 17 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Denne pligt består fortsat, når de pågældende medarbejdere er fratrådt deres stilling, eller deres aktiviteter er ophørt.

2.  eu-LISA anvender hensigtsmæssige regler for tavshedspligt eller andre tilsvarende fortrolighedskrav i forbindelse med alt personale, herunder kontrahenters, der skal arbejde med oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system, jf. dog artikel 17 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Denne pligt består fortsat, når de pågældende medarbejdere er fratrådt deres stilling, eller deres aktiviteter er ophørt.

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  eu-LISA udfører opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af ETIAS-informationssystemet.

3.  eu-LISA udfører opgaver vedrørende uddannelse i den tekniske anvendelse af ETIAS-informationssystemet og i foranstaltninger, der skal forbedre kvaliteten af ETIAS-oplysningerne.

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oprettelse og drift af den centrale ETIAS-enhed

a)  oprettelse og drift af den centrale ETIAS-enhed og dens informationssikkerhed

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Før de ansatte i den centrale ETIAS-enhed, der har adgang til det centrale ETIAS-system, får tilladelse til at behandle oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system, skal de modtage relevant uddannelse i datasikkerhed og databeskyttelsesregler, navnlig vedrørende de relevante grundlæggende rettigheder.

2.  Før de ansatte i den centrale ETIAS-enhed, der har adgang til det centrale ETIAS-system, får tilladelse til at behandle oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system, skal de modtage relevant uddannelse i datasikkerhed og databeskyttelsesregler, navnlig vedrørende de relevante grundlæggende rettigheder. De skal også tage uddannelsen, som eu-LISA tilbyder om den tekniske anvendelse af ETIAS-informationssystemet og om foranstaltninger, der skal forbedre kvaliteten af ETIAS-oplysningerne.

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tilrettelæggelse, forvaltning, drift og vedligeholdelse af de nationale ETIAS-enheder, som behandler og træffer afgørelse om ansøgninger, der er blevet givet afslag på under den automatiserede behandling

b)  tilrettelæggelse, forvaltning, drift og vedligeholdelse af de nationale ETIAS-enheder, som skal behandle ansøgninger om rejsetilladelse, der har udløst et eller flere hit under den automatiserede behandling af ansøgninger, træffe afgørelser desangående og afgive en udtalelse under konsultationen;

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra e a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til oplysningerne i ETIAS-informationssystemet, træffer de nødvendige foranstaltninger til at overholde denne forordning, herunder dem, der er nødvendige for at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder og datasikkerhed.

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Før de ansatte i de nationale ETIAS-enheder, der har adgang til ETIAS-informationssystemet, får tilladelse til at behandle oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system, skal de modtage relevant uddannelse i datasikkerhed og databeskyttelsesregler, navnlig vedrørende de relevante grundlæggende rettigheder.

3.  Før de ansatte i de nationale ETIAS-enheder, der har adgang til ETIAS-informationssystemet, får tilladelse til at behandle oplysninger lagret i det centrale ETIAS-system, skal de modtage relevant uddannelse i datasikkerhed og databeskyttelsesregler, navnlig vedrørende de relevante grundlæggende rettigheder. De skal også tage uddannelsen, som eu-LISA tilbyder om den tekniske anvendelse af ETIAS-informationssystemet og om foranstaltninger, der skal forbedre kvaliteten af ETIAS-oplysningerne.

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Europol sikrer behandlingen af de forespørgsler, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra j, og artikel 18, stk. 4, og tilpasser sit informationssystem hertil.

1.  Europol sikrer behandlingen af de forespørgsler, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra j) og artikel 18, stk. 4, og tilpasser derfor sine informationssystemer.

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Europol er ansvarlig for oprettelsen af ETIAS-overvågningslisten, jf. artikel 29.

2.  Europol er ansvarlig for forvaltningen af ETIAS-overvågningslisten, jf. artikel 29.

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Europol er ansvarlig for at afgive udtalelse efter en anmodning om søgning, jf. artikel 26.

3.  Europol er ansvarlig for at afgive udtalelse efter en anmodning om søgning, jf. artikel 25.

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”b)  de skal være i besiddelse af gyldigt visum, hvis dette kræves i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, eller en gyldig rejsetilladelse, hvis dette kræves i henhold til [forordningen om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)], undtagen hvis de har en gyldig opholdstilladelse eller et gyldigt visum til længerevarende ophold".

b)  de skal være i besiddelse af gyldigt visum, hvis dette kræves i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, eller en rejsetilladelse, der mindst er gyldig indtil datoen for indrejsen i medlemsstaternes territorium, hvis dette kræves i henhold til [forordningen om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)], undtagen hvis de har en gyldig opholdstilladelse eller et gyldigt visum til længerevarende ophold".

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1 – nr. 1 - litra -a a (ny)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a og 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) følgende afsnit tilføjes:

 

"I en overgangsperiode som fastsat i henhold til artikel 72, stk. 1 og 2, i [forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)], skal brug af ETIAS være valgfri, og kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse skal ikke være gældende. Grænsevagterne skal informere tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om rejsetilladelse, og som passerer de ydre grænser, om kravet om, at de ved udløbet af overgangsperioden skal have en gyldig rejsetilladelse. Grænsevagterne skal til dette formål uddele en fælles tryksag til denne kategori af rejsende som nævnt i artikel 72, stk. 3, i [forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)].

 

I løbet af overgangsperioden som fastsat i henhold til artikel 72, stk. 4 og 5, i [forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)] skal grænsevagterne undtagelsesvis give tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, og som ikke er i besiddelse af en rejsetilladelse, lov til at krydse de ydre grænser i tilfælde af, at de opfylder de øvrige betingelser i denne artikel, forudsat at det er første gang, de krydser medlemsstaternes ydre grænser siden overgangsperiodens udløb som nævnt i artikel 72, stk. 1 og 2, i [forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)]. Grænsevagterne informerer tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, om kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse, jf. denne artikel."

Begrundelse

Disse bestemmelser fastlægges i ETIAS-forordningen. De bør dog også inkluderes i Schengengrænsekodeksen, da de giver mulighed for fravigelse af de i Schengengrænsekodeksen fastsatte indrejsebetingelser.

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I en periode på seks måneder fra datoen for ETIAS idriftsættelse skal brugen af ETIAS være frivillig, og kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse finder ikke anvendelse. Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt, jf. artikel 78, for at forlænge denne periode med højst yderligere seks måneder.

1.  I en periode på seks måneder fra datoen for ETIAS idriftsættelse skal brugen af ETIAS være frivillig, og kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse finder ikke anvendelse. Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt, jf. artikel 78, for at forlænge denne periode med højst yderligere tolv måneder.

Ændringsforslag    325

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I denne seks måneders periode informerer grænsevagterne tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, og som passerer de ydre grænser, om kravet om, at de ved udløbet af den seks måneders periode skal have en gyldig rejsetilladelse. Med henblik herpå uddeler grænsevagterne en fælles folder til denne kategori af rejsende.

2.  I denne seks måneders periode informerer grænsevagterne tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, og som passerer de ydre grænser, om kravet om, at de ved udløbet af den seks måneders periode skal have en gyldig rejsetilladelse. Med henblik herpå uddeler grænsevagterne en fælles folder til denne kategori af rejsende. Denne folder skal også være til rådighed på medlemsstaternes ambassader og Unionens delegationer i de lande, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    326

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den fælles folder udarbejdes af Kommissionen. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 61. Folderen skal være klar og enkel og tilgængelig på et sprog, den pågældende person forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå.

3.  Den fælles folder udarbejdes af Kommissionen. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 61. Folderen skal være klar og enkel og tilgængelig på alle medlemsstaternes officielle sprog og på mindst ét af de officielle sprog for hvert af tredjelandene, hvis statsborgere er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ansøgerens nationalitet, køn og fødselsdato

b)  ansøgerens nationalitet, køn og fødselsår

Ændringsforslag    328

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  uddannelse

udgår

Begrundelse

Som følge af fjernelsen af artikel 15, stk. 2, litra h).

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  nuværende beskæftigelse, stillingsbetegnelse

udgår

Begrundelse

Som følge af fjernelsen af artikel 15, stk. 2, litra i).

Ændringsforslag    330

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på stk. 1 etablerer, implementerer og hoster eu-LISA et centralregister, som indeholder de i stk. 1 nævnte oplysninger, og som ikke giver mulighed for identifikation af enkeltpersoner, og vil give de myndigheder, der er opregnet i stk. 1, mulighed for at indhente rapporter, der kan tilpasses brugerne, samt statistikker med henblik på at forbedre vurderingen af risikoen for irregulær migration, for sikkerheden og folkesundheden, at øge effektiviteten af grænsekontrollen, at bistå den centrale ETIAS-enhed med at behandle ansøgningerne om rejsetilladelser samt at understøtte evidensbaseret politisk beslutningstagning i EU vedrørende migration. Centralregistret skal også indeholde daglige statistikker om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4. Adgang til centralregistret skal ske via en sikret adgang gennem S-TESTA med adgangskontrol og specifikke brugerprofiler udelukkende med rapportering og statistik som formål.

2.  Med henblik på stk. 1 etablerer, implementerer og hoster eu-LISA i overensstemmelse med principperne om indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem standardindstillinger et centralregister, som indeholder de i stk. 1 nævnte oplysninger, og som ikke giver mulighed for identifikation af enkeltpersoner, og vil give de myndigheder, der er opregnet i stk. 1, mulighed for at indhente rapporter, der kan tilpasses brugerne, samt statistikker med henblik på at forbedre vurderingen af risikoen for irregulær migration, truslen mod sikkerheden og den høje risiko for udbrud af en epidemi, at øge effektiviteten af grænsekontrollen, at bistå den centrale ETIAS-enhed med at behandle ansøgningerne om rejsetilladelser samt at understøtte evidensbaseret politisk beslutningstagning i EU vedrørende migration. Centralregistret skal også indeholde daglige statistikker om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4. Adgang til centralregistret skal ske via en sikret adgang gennem S-TESTA med adgangskontrol og specifikke brugerprofiler udelukkende med rapportering og statistik som formål.

Nærmere regler om driften af centralregistret og den databeskyttelse og de sikkerhedsregler, der skal gælde for dette, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 78 vedrørende de nærmere regler om driften af centralregistret, idet der tages hensyn til forvaltningen af informationssikkerhedsrisici og databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger.

Ændringsforslag    331

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvert kvartal offentliggør eu-LISA statistikker vedrørende ETIAS-informationssystemet, der især viser antallet af tredjelandsstatsborgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, og deres nationalitet, herunder begrundelsen for afslaget, og tredjelandsstatsborgere, hvis rejsetilladelse er blevet annulleret eller inddraget.

4.  Hvert kvartal offentliggør eu-LISA statistikker vedrørende ETIAS-informationssystemet, der især viser antallet af tredjelandsstatsborgere, der har fået godkendt eller afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, og deres nationalitet, herunder begrundelsen for afslaget, og tredjelandsstatsborgere, hvis rejsetilladelse er blevet annulleret eller inddraget.

Ændringsforslag    332

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske oplysninger i form af kvartalsstatistikker for det pågældende år.

5.  Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske oplysninger i form af en årsrapport for det pågældende år. Rapporten offentliggøres og overføres til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag    333

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Efter anmodning fra Kommissionen skal eu-LISA forelægge denne statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning samt statistikker i medfør af stk. 3.

6.  Efter anmodning fra Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet skal eu-LISA forelægge dem statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning samt statistikker i medfør af stk. 3.

Ændringsforslag    334

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ETIAS-informationssystemet, integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og forbindelsen til den nationale ensartede grænseflade samt ved at hoste den nationale ensartede grænseflade og oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder samt driften af ETIAS afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ETIAS-informationssystemet, integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og forbindelsen til den nationale ensartede grænseflade samt ved at hoste den nationale ensartede grænseflade og oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder samt vedligeholdelsen og driften af ETIAS, herunder personaleomkostningerne for de nationale ETIAS-enheder, afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget. eu-LISA skal være særlig opmærksom på risikoen for omkostningsstigninger og sikre tilstrækkelig kontrol af kontrahenter.

Ændringsforslag    335

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende omkostninger dækkes ikke:

udgår

a)  medlemsstaternes projektstyringskontorer (møder, tjenesterejser, kontorer)

 

b)  hosting af nationale systemer (lokaler, implementering, el, køling)

 

c)  drift af nationale systemer (operatører og supportaftaler)

 

d)  tilpasningen af den eksisterende grænsekontrol

 

e)  udformning, udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af nationale kommunikationsnetværk

 

Ændringsforslag    336

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne modtager finansiel støtte i forbindelse med udgifter, der følger af deres yderligere ansvarsområder i henhold til artikel 66. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 78 med henblik på bestemme denne finansielle støtte.

Ændringsforslag    337

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Europol, eu-LISA, de nationale tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de organer, som er en del af ETIAS's etikråd, skal modtage den passende yderligere finansiering og det personale, som er nødvendigt for udførelsen af de opgaver, som overdrages til dem i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    338

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indtægterne fra ETIAS udgør eksterne formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012.

Indtægterne fra ETIAS udgør eksterne formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012. Eventuelle indtægter, der er tilovers efter dækning af omkostningerne ved udviklingen af ETIAS og tilbagevendende omkostninger ved drift og vedligeholdelse skal overføres til Unionens budget.

Ændringsforslag    339

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den centrale ETIAS-enhed og medlemsstaterne underretter eu-LISA om, hvem de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 11, og som har adgang til ETIAS-informationssystemet, er.

Den centrale ETIAS-enhed og medlemsstaterne underretter Kommissionen og eu-LISA om, hvem de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 11, og som har adgang til ETIAS-informationssystemet, er.

Ændringsforslag    340

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der offentliggøres en konsolideret liste over disse myndigheder i Den Europæiske Unions Tidende inden tre måneder fra datoen for ETIAS' idriftsættelse, jf. artikel 77. Hvis der sker ændringer heri, offentliggør eu-LISA en ajourført konsolideret liste en gang om året.

udgår

Ændringsforslag    341

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke myndigheder de har udpeget, jf. artikel 43, og meddeler straks alle ændringer heraf.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og eu-LISA om, hvilke myndigheder de har udpeget, jf. artikel 43, og meddeler straks alle ændringer heraf.

Ændringsforslag    342

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen stiller de oplysninger, hvorom der er givet underretning i medfør af stk. 1, til rådighed for medlemsstaterne og offentligheden via et løbende ajourført offentligt websted.

5.  Kommissionen offentliggør de oplysninger, hvorom der er givet underretning i medfør af stk. 1, 2 og 3, i Den Europæiske Unions Tidende. Når der er ændringer i disse oplysninger, offentliggør Kommissionen én gang om året en ajourført konsolideret udgave. Kommissionen vedligeholder et løbende ajourført offentligt websted med disse oplysninger på en let tilgængelig måde.

Ændringsforslag    343

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra -a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  de nødvendige ændringer af retsakterne om informationssystemer som omhandlet i artikel 10, der skal skabe interoperabilitet med ETIAS-informationssystemet, er trådt i kraft

Ændringsforslag    344

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra -a a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa)  de nødvendige ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/20111a, der overlader den operationelle forvaltning af ETIAS til eu-LISA, er trådt i kraft

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

Ændringsforslag    345

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra -a b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ab)  de nødvendige ændringer af retsakterne om informationssystemer som omhandlet i artikel 18, der giver den centrale ETIAS-enhed adgang til disse databaser, er trådt i kraft

Ændringsforslag    346

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3 og 4, artikel 16, stk. 4, artikel 28, stk. 3, og artikel 72, stk. 1 og 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3a, artikel 13, litra db), artikel 15, stk. 5 og stk. 6, artikel 16, stk. 4, artikel 26a, artikel 28, stk. 3, artikel 32, stk. 2a, 5, artikel 33, artikel 72, stk. 1 og stk. 5, artikel 73, stk. 2 og artikel 74, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    347

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  De beføjelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3a, artikel 13, litra db), artikel 15, stk. 5 og stk. 6, artikel 16, stk. 4, artikel 26a, artikel 28, stk. 3, artikel 32, stk. 2a, artikel 33, artikel 72, stk. 1 og stk. 5, artikel 73, stk. 2, og artikel 74, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    348

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 2, og 4, artikel 16, stk. 4, artikel 28, stk. 3, og artikel 72, stk. 1 og 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3a, artikel 13, litra db), artikel 15, stk. 5 og stk. 6, artikel 16, stk. 4, artikel 26a, artikel 28, stk. 3, artikel 32, stk. 2a, artikel 33, artikel 72, stk. 1 og stk. 5, artikel 73, stk. 2, og artikel 74, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    349

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ETIAS-informationssystemet fremlægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angiver grundene til eventuelle afvigelser.

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ETIAS-informationssystemet fremlægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Denne rapport indeholder detaljerede oplysninger om de afholdte omkostninger og oplysninger om eventuelle risici, der måtte have indvirkning på systemets overordnede omkostninger, der skal dækkes af Unionens almindelige budget i henhold til artikel 74. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angiver grundene til eventuelle afvigelser.

Ændringsforslag    350

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tre år efter idriftsættelsen af ETIAS og derefter hvert fjerde år evaluerer Kommissionen ETIAS og fremsætter alle nødvendige henstillinger til Europa-Parlamentet og Rådet. Vurderingen skal omfatte:

To år efter idriftsættelsen af ETIAS og derefter hvert tredje år evaluerer Kommissionen ETIAS og fremsætter alle nødvendige henstillinger til Europa-Parlamentet og Rådet, herunder en detaljeret vurdering af deres budgetmæssige konsekvenser. Vurderingen skal omfatte:

Ændringsforslag    351

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de resultater, ETIAS har opnået under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver

a)  omkostningerne og de resultater, ETIAS har opnået under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver

Ændringsforslag    352

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  virkningen, effektiviteten og produktiviteten af ETIAS' virksomhed og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, mandat og opgaver

b)  virkningen, effektiviteten og produktiviteten af ETIAS' virksomhed, herunder den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder, og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, mandat og opgaver

Ændringsforslag    353

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  sikkerheden af ETIAS

Ændringsforslag    354

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  regler for den automatiserede behandling af ansøgninger, der anvendes til at foretage en risikovurdering

c)  de screeningregler, der anvendes til at foretage en risikovurdering

Ændringsforslag    355

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  ETIAS-overvågningslisten

Ændringsforslag    356

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  indvirkningen på de diplomatiske forbindelse mellem Unionen og de berørte tredjelande

Ændringsforslag    357

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  indtægter genereret af EU og udgifter afholdt af EU-organer samt medlemsstaterne.

Ændringsforslag    358

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Ændringsforslag    359

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 8 – afsnit 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  antallet af ansøgninger om rejsetilladelse som har fået afslag på grundlag af et positivt hit, der vedrører ETIAS-overvågningslisten

Ændringsforslag    360

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaternes og Europols årlige rapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni i det efterfølgende år.

Medlemsstaternes og Europols årlige rapporter sendes til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni i det efterfølgende år.

Ændringsforslag    361

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning er gældende fra den dato, der fastsættes af Kommissionen i henhold til artikel 77, med undtagelse af artikel 62, 63, 68, 74, 76, 78 og 79 såvel som bestemmelserne knyttet til de foranstaltninger, der omhandles i artikel 77, stk. 1, som er gældende fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    362

Forslag til forordning

Bilag 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag 1a

 

Liste over overtrædelser, jf. artikel 15, stk. 4, litra b)

 

1.  Terrorhandlinger

 

2.  Medvirken i en kriminel organisation

 

3.  Menneskehandel

 

4.  Seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

 

5.  Ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

 

6.  Ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer

 

7.  Bestikkelse

 

8.  Svig, herunder svig, der er rettet mod Unionens finansielle interesser

 

9.  Hvidvaskning af udbyttet fra strafbare forhold og falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen

 

10.  IT-kriminalitet/cyberkriminalitet

 

11.  Miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og -sorter

 

12.  Menneskesmugling

 

13.  Mord, grov legemsbeskadigelse

 

14.  Ulovlig handel med menneskevæv og -organer

 

15.  Bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning

 

16.  Organiseret væbnet røveri

 

17.  Ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

 

18.  Efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter

 

19.  Forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med disse

 

20.  ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer

 

21.  Ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer

 

22.  Voldtægt

 

23.  Strafbare handlinger, der er omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed

 

24.  Skibs- eller flykapring

 

25.  Sabotage

 

26.  Handel med stjålne motorkøretøjer

 

27.  Industrispionage.

 

28.  Brandstiftelse

 

29.  Racisme og fremmedhad.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C xx af …, s. xx.

BEGRUNDELSE

Forslagets baggrund og indhold

Kommissionen fremlagde forslag om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (COM(2016)0731) vedlagt en finansieringsoversigt og baseret på en gennemførlighedsundersøgelse[1] den 16. november 2016. Den følger op på Kommissionens meddelelse af 6. april 2016 om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed (COM(2016)0205), hvori Kommissionen redegjorde for behovet for, at EU styrker og forbedrer sine IT-systemer, sin dataarkitektur og informationsudvekslingen på området grænseforvaltning, retshåndhævelse og bekæmpelse af terrorhandlinger.

Forslaget fastlægger bestemmelser for ETIAS's formål, dets tekniske arkitektur, de forskellige aktører involveret i en ETIAS-ansøgning, de påkrævede oplysninger, ansøgningsprocessen, vurderingsreglerne - herunder kontrol i forhold til andre informationssystemer, overvågningslisten og specifikke risikoindikatorer - myndigheder med adgang samt databeskyttelsesbestemmelser. Den indeholder ligeledes ændringer til et antal andre lovgivningsmæssige retsakter, herunder Schengengrænsekodeksen for at gøre besiddelse af en ETIAS en forudsætning for indrejse, Europol-forordningen og Frontex-forordningen. Nødvendige ændringer til eu-LISA-forordningen inkluderes i den kommende revision af denne forordning. Slutteligt er det nødvendigt at ændre retsakterne om de informationssystemer, hvormed der skal skabes interoperabilitet med ETIAS-informationssystemet, for at præcisere, hvilke data der må udveksles mellem systemerne på en automatiseret måde og de nærmere regler i denne forbindelse.

Fremgangsmåde

Med henblik på vurdering af Kommissionens forslag og forberedelse af dette udkast til betænkning har ordføreren indhentet input fra et bredt udvalg af kilder. En række møder på teknisk plan fandt sted med Kommissionens tjenester for nærmere at diskutere hele forslaget. Forskellige interesserede parter og eksperter blev desuden inviteret til at deltage i møder med skyggeordførerne. Det drejede sig om europæiske agenturer, der påvirkes af eller har interesse i forslaget om ETIAS (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, amerikanske eksperter, der underrettede om erfaringerne med ESTA-system i USA, og repræsentanter for lufttransportvirksomheder. Til sidst fremlagde forfatterne bag en undersøgelse om ETIAS, som LIBE-udvalget udbad, deres resultater. Disse møder suppleredes med en anmodning om en udtalelse fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og et besøg på eu-LISA's tekniske lokalitet i Strasbourg.

Ordførerens holdning

Ordføreren byder forslaget om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse velkommen. Hun støtter til fulde den overordnede baggrund og hovedelementerne i Kommissionens forslag.

ETIAS gør det muligt at vurdere, hvorvidt en tredjelandsstatsborger, der er fritaget for visumpligt, og som agter at rejse til Schengenområdet, muligvis udgør en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden, før vedkommende ankommer ved et overgangssted ved en ydre grænse. ETIAS bidrager derfor til en bedre vurdering af, hvorvidt en tredjelandsstatsborger opfylder indrejsebetingelserne, og dermed til Schengenområdets sikkerhed som helhed.

For nuværende er det en grænsevagts opgave på stedet at træffe en lang række vurderinger inden for ganske begrænset tid. Når det er kommet på plads, gør ETIAS-systemet det muligt forud for grænsekontrollen at foretage en række forkontroller, som grænsevagten på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at udføre. Systemet forsyner således grænsevagten med en oplysning om, at en sådan forkontrol er udført, og at der i forbindelse med denne kontrol ikke blev fundet grund til afslag. Systemet har dog ikke indvirkning på grænsevagtens beføjelser til at træffe den endelige afgørelse om vedkommendes indrejse eller afslag på samme, hvis grænsevagten anser indrejsebetingelserne for ikke at være opfyldt.

Desuden kan det rimeligvis antages, at systemet vil føre til færre tilfælde af nægtet indrejse ved grænsen, idet en indledende vurdering har fundet sted forud for den rejsendes afrejse mod Schengenområdets ydre grænse. En reduktion af afslag ved grænsen vil overordnet føre til en forbedret grænseforvaltning og ligeledes gavne transportvirksomhederne, som dernæst har færre passagerer at stå til ansvar for i kølvandet på en nægtet indrejse. Det vil også gavne rejsende, da de, der ellers ville blive nægtet indrejse ved grænsen, ikke rejser af sted.

Med fuld støtte til den overordnede baggrund og hovedelementerne i Kommissionens forslag foreslår ordføreren imidlertid en række ændringer, som har til formål yderligere at forbedre forslaget.

Ændringsforslagene i dette udkast til betænkning drejer sig blandt andet om:

- At forebygge gennemførelsesvanskeligheder:

Nærmere bestemte regler foreslås for at afgøre, hvilken medlemsstat der har ansvar for vurderingen af en ETIAS og således også en eventuel prøvelse. Kriterierne for medlemsstater, hvor den første indrejse sker, bør suppleres med ansvarsområder baseret på de indberetninger og data, der indsendes til ETIAS-overvågningslisten, for at sikre en more harmonisk fordeling af ansvarsområder.

For at forebygge unødvendige byrder bør transportvirksomheder, der transporterer grupper til lands i busser, ikke være blandt de transportvirksomheder, der er omfattet af denne forordnings forpligtelser. Der foreslås desuden en betragtning om, at transportvirksomheder bør kunne få forbindelse til ETIAS, ind- og udrejsesystemet og lignede systemer via et unikt adgangspunkt.

For at sikre systemets gnidningsfri funktion bør rejsende have mere information om ETIAS generelt og om deres specifikke situation i særdeleshed. De bør f.eks. underrettes, inden deres ETIAS udløber, og også have mulighed for at ansøge om en ny tilladelse, inden den aktuelle udløber. Der bør gives mere information om klageprocedurer for at sikre, at retten til at få afgørelsen prøvet kan udøves effektivt.

Mange steder foreslås det at præcisere udkastet, definere bestemmelserne bedre og yde flere beskyttelsesforanstaltninger for rejsende. Et hit i Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter bør f.eks. ikke automatisk medføre afslag på ETIAS, men foranledige yderligere manuel kontrol. Det bør ligeledes specificeres, at hver ansøgning skal vurderes særskilt for at undgå, at et første afslag automatisk fører til yderligere afslag.

- Effektivitet og virkning:

Det foreslås, at medlemsstaterne opretter specifikke centrale adgangspunkter, der bekræfter, hvorvidt de af retshåndhævelsesmyndighederne fastsatte adgangsbetingelser er opfyldt, i stedet for at overlade denne opgave til de nationale ETIAS-enheder. Det undgås derved, at en tredje myndighed skal involveres i processen med ETIAS-vurderingen, hvilket forekommer alt for kompliceret.

For at forbedre grænsekontrollerne bør grænsevagter, der udfører efterfølgende kontrol, have mulighed for at få adgang til det centrale ETIAS-system. I tilfælde af efterfølgende kontrol, hvor grænsevagten bag den første grænsekontrol allerede har anset det for nødvendigt med yderligere kontrol, bør grænsemyndighederne have en sådan adgang for at kunne træffe en mere kvalificeret afgørelse.

- Datasikkerhed og databeskyttelse:

Det foreslås, at bestemmelserne vedrørende datasikkerhed og databeskyttelse rettes mere ind efter det juridiske grundlag for de øvrige store informationssystemer og dermed styrkes. Bestemmelserne vedrørende forvaltning af informationssikkerhedsrisici og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger foreslås i overensstemmelse med udtalelsen fra EDPS.

- Tilsyn og ansvarlighed:

Endelig inkluderes et antal nye eller styrkede rapporteringsbestemmelser for at sikre bedre gennemsigtighed og dermed ansvarlighed for systemet. Det fremhæves, at information om centralenhedens funktionsmåde stilles til rådighed, da centralenheden vil udgøre kerneelementet i det fremtidige ETIAS-system.

  • [1]  Gennemførlighedsundersøgelse for et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), endelig rapport http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (13.7.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624
COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Ordfører: David McAllister

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  ETIAS er et af de indsatsområder, der blev peget på i Bratislavakøreplanen af 16. september 2016, som Unionens 27 stats- og regeringschefer undertegnede og indgik aftale om.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  Kommissionen bør sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og i samarbejde med medlemsstaterne lægge stor vægt på de udenrigspolitiske aspekter af etableringen af ETIAS og meddele sine målsætninger til regeringerne i de berørte tredjelande rettidigt og præcist og bør i den forbindelse understrege de grundlæggende politiske, retlige og praktiske forskelle mellem visumpligt og rejsetilladelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Kommissionen bør iværksætte oplysningskampagner i de relevante tredjelande på et passende tidspunkt, inden ETIAS-forordningen træder i kraft, således at rejsende oplyses behørigt om ansøgningsproceduren for ETIAS-tilladelse, tilgængelige retsmidler i tilfælde af et afslag samt om de positive aspekter ved at muliggøre en uproblematisk og hurtigere grænsepassage for rejsende med en forudgående rejsetilladelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Der bør via ETIAS udstedes en rejsetilladelse til tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser ("visumkravet") for således at fastslå, om deres ophold på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. At være indehaver af en gyldig rejsetilladelse bør være en ny betingelse for indrejse på medlemsstaternes område, men alene det at være i besiddelse af en rejsetilladelse bør ikke automatisk give ret til indrejse.

9.  Flere tredjelande har gennemført en række krævende reformer for at opnå visumfritagelse for deres borgere, og Unionen har indrømmet dem visumfritagelse som anerkendelse af deres succesfulde indsats. Der bør derfor via ETIAS udstedes en rejsetilladelse til tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser ("visumkravet"), for udelukkende at fastslå, om visse personers ophold på medlemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. At være indehaver af en gyldig rejsetilladelse bør derfor være en ny betingelse for indrejse på medlemsstaternes område. Alene det at være i besiddelse af en rejsetilladelse bør imidlertid ikke automatisk give ret til indrejse.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  ETIAS bør for at nå sine mål stille et onlineansøgningsskema til rådighed, som ansøgere kan udfylde med erklæringer vedrørende deres identitet, rejsedokument, oplysninger om bopæl, kontaktoplysninger, uddannelse og nuværende erhverv, deres forhold som familiemedlem til en EU-borger eller en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af retten til fri bevægelighed, men ikke har opholdstilladelse, identiteten på den ansvarlige person, hvis ansøgeren er mindreårig, og svar på en række baggrundsspørgsmål (om ansøgeren har en sygdom, der er potentielt epidemisk ifølge Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ eller andre infektiøse eller kontagiøse sygdomme, har en ren straffeattest, har været i krigszoner eller er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse til grænsen/en kendelse om at forlade området). Det bør kun være muligt at få adgang til ansøgeres sundhedsdata, hvis de udgør en trussel for folkesundheden.

(16)  ETIAS bør for at nå sine mål stille et onlineansøgningsskema til rådighed, som ansøgere kan udfylde med erklæringer vedrørende deres identitet, rejsedokument, oplysninger om bopæl, kontaktoplysninger, nuværende erhverv, deres forhold som familiemedlem til en EU-borger eller en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af retten til fri bevægelighed, men ikke har opholdstilladelse, identiteten på den ansvarlige person, hvis ansøgeren er mindreårig, og svar på en række baggrundsspørgsmål (om ansøgeren har en sygdom, der er potentielt epidemisk ifølge Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ eller andre infektiøse eller kontagiøse sygdomme, har en ren straffeattest, har været i krigszoner eller er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse til grænsen/en kendelse om at forlade området). Det bør kun være muligt at få adgang til ansøgeres sundhedsdata, hvis de udgør en trussel for folkesundheden.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  ETIAS bør acceptere ansøgninger, der indgives på vegne af en ansøger i situationer, hvor den rejsende ikke selv er i stand til at indgive en ansøgning uanset årsagen hertil. I så tilfælde bør ansøgningen indgives af en tredjemand, der har fået bemyndigelse hertil af den rejsende eller er retligt ansvarlig for den rejsende, forudsat at ansøgningsskemaet indeholder oplysninger om den pågældendes identitet.

(17)  ETIAS bør udformes som en brugervenlig platform og indeholde alle relevante oplysninger på ansøgerens sprog eller et sprog, som ansøgeren kan forstå. ETIAS bør acceptere ansøgninger, der indgives på vegne af en ansøger i situationer, hvor den rejsende ikke selv er i stand til at indgive en ansøgning uanset årsagen hertil. I så tilfælde bør ansøgningen indgives af en tredjemand, der har fået bemyndigelse hertil af den rejsende eller er retligt ansvarlig for den rejsende, forudsat at ansøgningsskemaet indeholder oplysninger om den pågældendes identitet. ETIAS bør opstille ansøgningsterminaler for ansøgere i de vigtigste udrejselufthavne og -skibshavne og ved de vigtigste landegrænseovergange. Rejsebureauer bør kunne indgive ansøgninger på vegne af individuelle ansøgere og/eller grupper af ansøgere.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  De personoplysninger, ansøgeren fremlægger, bør udelukkende behandles af ETIAS med henblik på forhånd at kontrollere, om kriterierne for at komme i betragtning i forordning (EU) 2016/399 24 er opfyldt, og vurdere, om det er sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på irregulær vis, og om ansøgerens indrejse i Unionen kunne udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen.

(20)  De personoplysninger, ansøgeren fremlægger, bør udelukkende behandles af ETIAS med henblik på forhånd at kontrollere, om kriterierne for at komme i betragtning i forordning (EU) 2016/399 24 er opfyldt, og vurdere, om ansøgeren tidligere har fået afslag på indrejse og/eller, om dennes tilladelse til ophold er udløbet, og om ansøgerens indrejse i Unionen kunne udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Der kan ikke foretages en vurdering af disse risici uden at behandle de personoplysninger, der er omhandlet i betragtning 16. Hver enkelt personoplysning i ansøgninger bør sammenlignes med oplysningerne i et register, en fil eller en indberetning i et informationssystem (Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), Europol-oplysninger, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter, ind- og udrejsesystemet, Eurodac, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) og/eller Interpols TDAWN-database (Travel Documents Associated with Notices) eller ETIAS-overvågningslisten eller specifikke risikoindikatorer. De kategorier af personoplysninger, der bør anvendes til sammenligninger, bør begrænses til de kategorier af oplysninger, der findes i de informationssystemer, der søges i, til ETIAS-overvågningslisten eller til de specifikke risikoindikatorer.

(21)  Der kan ikke foretages en vurdering af disse risici uden at behandle de personoplysninger, der er omhandlet i betragtning 16. Hver enkelt personoplysning i ansøgninger bør sammenlignes med oplysningerne i et register, en fil eller en indberetning i et informationssystem (Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), Europol-oplysninger, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter, ind- og udrejsesystemet, Eurodac, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) og/eller Interpols TDAWN-database (Travel Documents Associated with Notices), herunder gule meddelelser, der kan bidrage til at lokalisere savnede personer, eller ETIAS-overvågningslisten eller specifikke risikoindikatorer. De kategorier af personoplysninger, der bør anvendes til sammenligninger, bør begrænses til de kategorier af oplysninger, der findes i de informationssystemer, der søges i, til ETIAS-overvågningslisten eller til de specifikke risikoindikatorer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, bør have ret til at få prøvet afgørelsen. Sager om prøvelse bør føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

(24)  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, bør have ret til at få prøvet afgørelsen. Sager om prøvelse bør føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Proceduren for prøvelse bør højst strække sig over tre måneder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Hvis en medlemsstat undtagelsesvis finder det nødvendigt at lade en tredjelandsstatsborger rejse ind på dens område af humanitære årsager, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, bør den have mulighed for at udstede en rejsetilladelse med begrænset territorial og tidsmæssig gyldighed.

(30)  Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt at lade en tredjelandsstatsborger rejse ind af humanitære årsager, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, bør der være mulighed for at udstede en rejsetilladelse med begrænset territorial og tidsmæssig gyldighed.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  At få adgang til oplysningerne i ETIAS er nødvendigt med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 26eller andre alvorlige strafbare handlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA27. I forbindelse med en specifik efterforskning og for at indhente bevismateriale og oplysninger vedrørende en person, der er mistænkt for at have begået en forbrydelse, eller et offer for en forbrydelse kan de retshåndhævende myndigheder have brug for at få adgang til de oplysninger, der er genereret af ETIAS. Der kan også være brug for oplysninger lagret i ETIAS til at identificere en person, der har begået en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, navnlig når der er behov for en hurtig indsats. Adgangen til ETIAS med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger udgør et indgreb i de grundlæggende rettigheder, hvad angår respekten for den enkeltes privatliv og beskyttelsen af de personoplysninger, der behandles i ETIAS. Oplysningerne i ETIAS bør derfor lagres og kun gøres tilgængelige for udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de strenge betingelser, der er fastsat i denne forordning, for således at begrænse adgangen til det, der er strengt nødvendigt for at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og alvorlige strafbare handlinger i overensstemmelse med kravene i navnlig Domstolens praksis, navnlig sagen vedrørende Digital Rights Ireland28.

(34)  Adgang til oplysningerne i ETIAS bør bidrage til at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 26eller andre alvorlige strafbare handlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA27. I forbindelse med en specifik efterforskning og for at indhente bevismateriale og oplysninger vedrørende en person, der er mistænkt for at have begået en forbrydelse, eller et offer for en forbrydelse kan de retshåndhævende myndigheder have brug for at få adgang til de oplysninger, der er genereret af ETIAS. Der kan også være brug for oplysninger lagret i ETIAS til at identificere en person, der har begået en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, navnlig når der er behov for en hurtig indsats. Adgangen til ETIAS med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger udgør et indgreb i grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatliv og retten til beskyttelsen af de personoplysninger, der behandles i ETIAS. Oplysningerne i ETIAS bør derfor lagres og kun gøres tilgængelige for udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de strenge betingelser, der er fastsat i denne forordning, for således at begrænse adgangen til det, der er strengt nødvendigt for at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og alvorlige strafbare handlinger i overensstemmelse med kravene i navnlig Domstolens praksis, navnlig sagen vedrørende Digital Rights Ireland 28.

_________________

_________________

26Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002 s. 6).

26Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002 s. 6).

27 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EUT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

27 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EUT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

28 Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Der bør fastsættes strenge regler for adgang til det centrale ETIAS-system og de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser om enkeltpersoners ret til at få adgang til, korrigere og slette oplysninger samt retten til prøvelse, navnlig retten til domstolsprøvelse, og offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysninger.

(47)  Der bør fastsættes strenge regler for adgang til det centrale ETIAS-system og de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Indsamlingen, lagringen og anvendelsen af oplysninger, der er indhentet under ETIAS, skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder. Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser om enkeltpersoners ret til at få adgang til, korrigere og slette oplysninger samt retten til prøvelse, navnlig retten til domstolsprøvelse, og offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysninger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 50 - led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  for at vedtage en forud fastsat liste med svar på spørgsmål om uddannelsesniveau og -område, nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse, som skal anføres på ansøgningen om en rejsetilladelse

-  for at vedtage en forud fastsat liste med svar på spørgsmål om nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse, som skal anføres på ansøgningen om en rejsetilladelse

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 50 - led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  for at fastsætte betalingsmetoder og -procedurer, hvad angår gebyret for en rejsetilladelse, idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling, og om teknologien er til rådighed, og for at fastsætte gebyrets størrelse

-  for at ændre gebyrets størrelse, fastsætte betalingsmetoder og -procedurer, hvad angår en rejsetilladelse, idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling, og om teknologien er til rådighed, for ikke at lægge hindringer i vejen for tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, men som måske ikke har adgang til bestemte betalingsmåder, når de ansøger om en ETIAS-tilladelse

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører hensigtsmæssige høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter samtidigt med medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i de af Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(51)  Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører en indvirkningsvurdering samt relevante høringer, herunder ekspert- og diplomathøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. EU-Udenrigstjenesten og de diplomatiske repræsentationer for de tredjelande, der er fritaget for visumpligt, bør også høres.  For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter samtidigt med medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i de af Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Disse ekspertgrupper bør omfatte repræsentanter for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "risiko for irregulær migration": risikoen for, at en tredjelandsstatsborger ikke opfylder de indrejse- og opholdsbetingelser, der er fastsat i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399

Begrundelse

Tilføjelse af definitionen af risiko for irregulær migration efter henstilling fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  "sikkerhedsrisiko": en risiko for en trussel mod en medlemsstats offentlige orden, indre sikkerhed eller internationale forbindelser

Begrundelse

Tilføjelse af definitionen af sikkerhedsrisiko efter henstilling fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bidrage til at skabe et højt sikkerhedsniveau ved at sikre, at der foretages en grundig vurdering af risikoen for sikkerheden i forbindelse med ansøgere forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser for derved at fastslå, om der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerheden

a)  bidrage til at skabe et højt sikkerhedsniveau ved at sikre, at der foretages en grundig vurdering af risikoen for sikkerheden i forbindelse med ansøgere forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser for derved at fastslå, om der er konkrete indicier for at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerheden

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, savnede personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol

e)  støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, savnede personer, navnlig børn, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal foretage regelmæssige revisioner af behandlingen af ansøgninger og af gennemførelsen af artikel 28, herunder en regelmæssig vurdering af deres virkninger for de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår retten til privatlivets fred. Den databeskyttelsesansvarlige i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal foretage regelmæssige revisioner af behandlingen af ansøgninger, herunder en regelmæssig vurdering af deres virkninger for betydning for beskyttelsen af personoplysninger.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ansøgere indgiver en ansøgning ved at udfylde onlineansøgningsskemaet via et særligt offentligt websted eller via mobilapp'en på webudstyr tilstrækkeligt tidligt forud for den planlagte rejse.

1.  Ansøgere indgiver en ansøgning ved at udfylde onlineansøgningsskemaet via et særligt offentligt websted, via mobilapp'en på webudstyr eller om muligt via ansøgningsterminaler tilstrækkeligt tidligt forud for den planlagte rejse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ansøgningerne kan indgives af ansøgeren eller en person eller kommerciel formidler, som ansøgeren har givet tilladelse hertil på dennes vegne.

2.  Ansøgningerne kan indgives af ansøgeren eller en person eller kommerciel formidler, som ansøgeren har givet tilladelse hertil på dennes vegne. Unionens delegationer i tredjelande skal yde den nødvendige bistand til ansøgerne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Via det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr skal ansøgningsskemaet gøres bredt, let og gratis tilgængeligt for ansøgere.

2.  Via det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr skal ansøgningsskemaet gøres bredt, let og gratis tilgængeligt for ansøgere. Både webstedet og mobilapp'en skal være tilgængelige for personer med handicap.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  e-mailadresse, telefonnummer

g)  e-mailadresse og eventuelt telefonnummer

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  uddannelse (niveau og -område)

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  for mindreårige ansøgere: efternavn og fornavn(e) på indehaveren af forældremyndigheden eller værgen

k)  for mindreårige: efternavn og fornavn(e) på indehaveren af forældremyndigheden eller værgen samt dennes e-mailadresse, telefonnummer og bopælsadresse

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

l)a  om vedkommende er flygtning eller statsløs;

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  hvis ansøgningen er udfyldt af en anden person end ansøgeren: efternavn, fornavn(e), firmanavn, organisation, hvis det er relevant, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer; forbindelse til ansøgeren og en elektronisk underskrevet erklæring om repræsentation.

m)  hvis ansøgningen er udfyldt af en anden person end ansøgeren og i tilfælde af gruppeansøgninger: efternavn, fornavn(e), firmanavn, organisation, hvis det er relevant, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer; forbindelse til ansøgeren og en elektronisk underskrevet erklæring om repræsentation.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ansøgeren vælger uddannelsesniveau og -område, nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse fra en forud fastsat liste. Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om fastlæggelse af disse forud fastsatte lister.

3.  Ansøgeren vælger nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse fra en forud fastsat liste. Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om fastlæggelse af disse forud fastsatte lister.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  om den pågældende nogensinde er blevet dømt for en straffelovsovertrædelse i et hvilket som helst land

b)  om den pågældende nogensinde er blevet dømt for en alvorlig strafbar handling som defineret i artikel 3, litra m), i denne forordning i et hvilket som helst land

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om betalingsmetoder og -procedurer i forbindelse med gebyret for en rejsetilladelse og om ændringer i gebyrets størrelse.

4.  Kommissionen tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om betalingsmetoder og -procedurer i forbindelse med gebyret for en rejsetilladelse og om ændringer i gebyrets størrelse. Kommissionen tager hensyn til den teknologiske udvikling, og om teknologien er til rådighed, for ikke at lægge hindringer i vejen for tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, men som måske ikke har adgang til bestemte betalingsmåder, når de ansøger om en ETIAS-tilladelse.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er registreret i en fil i Interpols TDAWN-database.

m)  om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er registreret i en fil i Interpols TDAWN-database, herunder de gule meddelelser, der kan bidrage til at lokalisere savnede personer.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en indberetning om savnede personer

b)  en indberetning om savnede personer, navnlig børn

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Særlige regler for flygtninge og statsløse personer med bopæl i et land, der er fritaget for visumpligt

 

Når en flygtning eller en tredjelandsstatsborger som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), ansøger om en rejsetilladelse, finder følgende specifikke regler anvendelse:

 

a)  ansøgeren skal fremlægge de supplerende personoplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra l)a.

 

b)  ansøgeren skal ikke besvare spørgsmålet i artikel 15, stk. 4, litra c)

 

c)  ansøgeren fritages for det i artikel 16 omhandlede gebyr.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Anmodningen om yderligere oplysninger eller dokumentation skal sendes til den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen. I anmodningen skal det tydeligt anføres, hvilke oplysninger eller hvilken dokumentation ansøgeren skal fremlægge. Ansøgeren fremlægger de yderligere oplysninger eller den yderligere dokumentation direkte for den nationale ETIAS-enhed via den sikre kontotjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra g), inden 7 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

2.  Anmodningen om yderligere oplysninger eller dokumentation skal sendes til den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen. I anmodningen skal det tydeligt anføres, hvilke oplysninger eller hvilken dokumentation ansøgeren skal fremlægge. Ansøgeren fremlægger de yderligere oplysninger eller den yderligere dokumentation direkte for den nationale ETIAS-enhed via den sikre kontotjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra g), inden 7 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Ansøgeren har ret til at anmode om ekstra tid til at indgive den krævede dokumentation. Den tildelte ekstra tid kan ikke overstige 30 arbejdsdage.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstatens nationale ETIAS-enhed giver ansøgeren meddelelse om indkaldelsen ved brug af den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen.

5.  Medlemsstatens nationale ETIAS-enhed giver ansøgeren meddelelse om indkaldelsen ved brug af den e-mailadresse, der er registreret under kontaktoplysninger i ansøgningsfilen, eller pr. telefon.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis ansøgeren ikke reagerer på indkaldelsen inden for fristen, eller hvis ansøgeren ikke møder op til samtalen, gives der afslag på ansøgningen, jf. artikel 31, stk. 1, og den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer straks ansøgeren herom.

6.  Hvis ansøgeren ikke reagerer på indkaldelsen inden for fristen, eller hvis ansøgeren ikke møder op til samtalen og ikke indgiver en underbygget begrundelse herfor, gives der afslag på ansøgningen, jf. artikel 31, stk. 1, og den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer straks ansøgeren herom.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Europol har under ingen omstændigheder adgang til personoplysninger vedrørende ansøgerens uddannelse som omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra h), og ansøgerens sundhed som omhandlet i artikel 15, stk. 4, litra a).

3.  Europol har under ingen omstændigheder adgang til personoplysninger vedrørende ansøgerens sundhed som omhandlet i artikel 15, stk. 4, litra a).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  [statistiske data genereret af ind- og udrejsesystemet, der tyder på, at et unormalt stort antal personer, hvis opholdstilladelse udløbet, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende];

a)  [statistiske data genereret af ind- og udrejsesystemet, der tyder på, at et unormalt stort antal personer, hvis opholdstilladelse udløbet, og nægtelse af indrejse];

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  statistiske oplysninger genereret af ETIAS i henhold til artikel 73, der tyder på et unormalt stort antal afslag på ansøgninger om rejsetilladelser som følge af risikoen for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden

b)  statistiske oplysninger genereret af ETIAS i henhold til artikel 73, der tyder på et unormalt stort antal afslag på ansøgninger om rejsetilladelser som følge af en risiko for sikkerheden eller folkesundheden

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende til den pågældende medlemsstat

e)  oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, og nægtelse af indrejse for en specifik rejsende

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  uddannelsesniveau

Udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De specifikke risikoindikatorer skal være målrettede og forholdsmæssige. De må under ingen omstændigheder være baseret på en persons race eller etniske oprindelse, politiske anskuelser, religiøse eller filosofiske overbevisning, medlemskab af en fagforening, seksualitet eller seksuelle orientering.

5.  De specifikke risikoindikatorer skal være målrettede og forholdsmæssige. De må under ingen omstændigheder være baseret på en persons race eller etniske oprindelse, politiske anskuelser, religiøse eller filosofiske overbevisning, medlemskab af en fagforening, seksualitet eller seksuelle orientering. Forebyggende risikoprofilering baseret på generelle oplysninger frem for en konkret og åbenbar risiko tillades ikke.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Der fastlægges sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger, der behandles i ETIAS-overvågningslisten, er tilstrækkeligt beskyttet.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Er grundene til medtagelse på ETIAS-overvågningslisten ubegrundet, bør fjernelse fra ETIAS-overvågningslisten til hver en tid være muligt.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, skal have ret til at få afgørelsen prøvet. Sager om prøvelse føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer ansøgerne om de procedurer, der skal følges i tilfælde af en begæring om prøvelse.

2.  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, skal have ret til at få afgørelsen prøvet. Sager om prøvelse føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed informerer skriftligt ansøgerne om de procedurer, der skal følges i tilfælde af en begæring om prøvelse, på et sprog, som ansøgerne kan forstå. Proceduren for prøvelse bør højst strække sig over tre måneder.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kan undtagelsesvis udstedes en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, hvis de berørte medlemsstater finder det nødvendigt af humanitære årsager, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, selv om den manuelle vurdering, der er omhandlet i artikel 22, endnu ikke er afsluttet, eller der er blevet givet afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, eller en rejsetilladelse blevet annulleret eller inddraget.

1.  Der udstedes undtagelsesvis en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, hvis det er nødvendigt af humanitære årsager, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, selv om den manuelle vurdering, der er omhandlet i artikel 22, endnu ikke er afsluttet, eller der er blevet givet afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, eller en rejsetilladelse blevet annulleret eller inddraget.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed er gyldig på den udstedende medlemsstats område i højst 15 dage.

4.  En rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed er gyldig på den udstedende medlemsstats område.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Søgninger i det centrale ETIAS-system skal i tilfælde af et hit med oplysningerne i ansøgningsfilen give adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, stk. 2, litra j)-m) som registreret i den pågældende ansøgningsfil, samt de oplysninger, der blev indlæst i den pågældende ansøgningsfil om udstedelse af, afslag på udstedelse af eller inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse, jf. artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 4, litra b)-d) som registreret i ansøgningsfilen, hvis de operative enheder udtrykkeligt anmodede om at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, der blev indgivet i medfør af artikel 44, stk. 1, og godkendt ved den uafhængige kontrol. Søgninger i det centrale ETIAS-system skal ikke give adgang til oplysninger om ansøgerens uddannelse, jf. artikel 15, stk. 2, litra h), eller om, hvorvidt ansøgeren kan udgøre en risiko for folkesundheden, jf. artikel 15, stk. 4, litra a).

4.  Søgninger i det centrale ETIAS-system skal i tilfælde af et hit med oplysningerne i ansøgningsfilen give adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, stk. 2, litra j)-m) som registreret i den pågældende ansøgningsfil, samt de oplysninger, der blev indlæst i den pågældende ansøgningsfil om udstedelse af, afslag på udstedelse af eller inddragelse eller annullering af en rejsetilladelse, jf. artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 4, litra b)-d) som registreret i ansøgningsfilen, hvis de operative enheder udtrykkeligt anmodede om at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, der blev indgivet i medfør af artikel 44, stk. 1, og godkendt ved den uafhængige kontrol. Søgninger i det centrale ETIAS-system skal ikke give adgang til oplysninger om, hvorvidt ansøgeren kan udgøre en risiko for folkesundheden, jf. artikel 15, stk. 4, litra a).

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen iværksætter i samarbejde med den centrale ETIAS-enhed og medlemsstaterne ved opstarten af ETIAS en informationskampagne for at informere tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, om kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse ved passage af de ydre grænser.

Kommissionen iværksætter i samarbejde med den centrale ETIAS-enhed, medlemsstaterne, deres ambassader i de tredjelande, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, og Unionens delegationer i disse lande i god tid forud for opstarten af ETIAS en informationskampagne for at informere tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, om kravet om at være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse ved passage af de ydre grænser.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Infrastrukturen for det offentlige websted, mobilapp'en og transportvirksomhedernes gateway-facilitet hostes på eu-LISA's eller Kommissionens lokaliteter. Disse infrastrukturer skal fordeles geografisk, således at de tilvejebringer de funktionaliteter, der er fastsat i denne forordning i overensstemmelse med betingelserne for tilgængelighed, kvalitet og hastighed, jf. stk. 3.

2.  Infrastrukturen for det offentlige websted, mobilapp'en, terminalerne og transportvirksomhedernes gateway-facilitet hostes på eu-LISA's eller Kommissionens lokaliteter. Disse infrastrukturer skal fordeles geografisk, således at de tilvejebringer de funktionaliteter, der er fastsat i denne forordning i overensstemmelse med betingelserne for tilgængelighed, kvalitet og hastighed, jf. stk. 3.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter idriftsættelsen af ETIAS er eu-LISA ansvarlig for den tekniske forvaltning af det centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den tekniske forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr, e-mailtjenesten, den sikrede kontotjeneste, gateway-faciliteten for transportvirksomheder, webtjenesten og den software, der gør det muligt at behandle ansøgninger, jf. artikel 6.

Efter idriftsættelsen af ETIAS er eu-LISA ansvarlig for den tekniske forvaltning af det centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den tekniske forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr, terminalerne, e-mailtjenesten, den sikrede kontotjeneste, gateway-faciliteten for transportvirksomheder, webtjenesten og den software, der gør det muligt at behandle ansøgninger, jf. artikel 6.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 - underpunkt -a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  overensstemmelse med den pågældende medlemsstats forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder, navnlig forpligtelserne under den europæiske menneskerettighedskonvention, chartret om grundlæggende rettigheder og konventionen om barnets rettigheder

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – stk. 1 – litra n

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  I artikel 4, stk. 1, tilføjes litra n):

Udgår

” (n)  i henhold til artikel 18, stk. 2, litra a), oprette, forvalte og ajourføre ETIAS-overvågningslisten, jf. artikel 29 i [forordningen om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)] ”.

 

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I denne seks måneders periode informerer grænsevagterne tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, og som passerer de ydre grænser, om kravet om, at de ved udløbet af den seks måneders periode skal have en gyldig rejsetilladelse. Med henblik herpå uddeler grænsevagterne en fælles folder til denne kategori af rejsende.

2.  I denne seks måneders periode informerer grænsevagterne samt EU-medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer og EU's delegationer i de lande, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, og som passerer de ydre grænser, om kravet om, at de ved udløbet af den seks måneders periode skal have en gyldig rejsetilladelse. Med henblik herpå uddeler grænsevagterne en fælles folder til denne kategori af rejsende. Med henblik herpå uddeler grænsevagterne en fælles folder til denne kategori af rejsende. Denne folder skal også være til rådighed på medlemsstaternes ambassader og Unionens delegationer i de lande, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  uddannelse

Udgår

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Efter anmodning fra Kommissionen skal eu-LISA forelægge denne statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning samt statistikker i medfør af stk. 3.

6.  Efter anmodning fra Kommissionen og Europa-Parlamentet skal eu-LISA forelægge dem statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning samt statistikker i medfør af stk. 3.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen stiller de oplysninger, hvorom der er givet underretning i medfør af stk. 1, til rådighed for medlemsstaterne og offentligheden via et løbende ajourført offentligt websted.

5.  Kommissionen stiller de oplysninger, hvorom der er givet underretning i medfør af stk. 1, til rådighed for medlemsstaterne og offentligheden via et tilgængeligt og løbende ajourført offentligt websted.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(b a)  indvirkningen på de diplomatiske forbindelse mellem Unionen og de berørte tredjelande

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

Referencer

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for bekendtgørelse på et plenarmøde

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for bekendtgørelse på et plenarmøde

AFET

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

David McAllister

11.7.2017

Oprindelig ordfører for udtalelse

Bodil Valero

Dato for vedtagelse

11.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

14

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Frank Engel

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Løsgængere

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D

Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Løsgængere

Janusz Korwin-Mikke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

3

0

ALDE

Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Budgetudvalget (31.8.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624
(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD))

Ordfører for udtalelse: Gérard Deprez

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren bifalder forslaget om at oprette et europæisk system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS), hvis hovedformål er at foretage en forudgående vurdering af risikoen for sikkerheden, migrationen og folkesundheden af rejsende, der er fritaget for visumkravet, med henblik på at udstede tilladelse til at rejse til Schengenområdet. Dette forslag er en del af den fortsatte udvikling af EU's strategi for integreret grænseforvaltning, og afhjælper en betydelig mangel på oplysninger om rejsende, der er fritaget for visumkravet. Som supplement til visuminformationssystemet (VIS) og ind- og udrejsesystemet (EES), bør ETIAS bidrage til at styrke kvaliteten af forvaltningen af Schengengrænserne, navnlig landgrænserne, gøre det nemmere at rejse og øge indsatsen mod international kriminalitet, terrorisme og andre trusler mod sikkerheden.

Ordføreren er af den opfattelse, at den foreslåede ordning står i et rimeligt forhold til de identificerede behov og er velstruktureret med et centralt informationssystem, der er udviklet og vedligeholdt af eu-LISA, forvaltes af en central enhed, der er rodfæstet i den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex), og koblet til de nationale grænsevagtinfrastrukturer og nationale ETIAS-enheder i hver medlemsstat.

Ordføreren bifalder den foreslåede interoperabilitet mellem informationssystemer på området retlige og indre anliggender, og især den høje grad af ressourcedeling med ind- og udrejsesystemet, hvilket bør generere betydelige omkostningsbesparelser ved oprettelsen af ETIAS.

Ordføreren minder om, at de samlede udgifter til udvikling af ETIAS anslås til 212,1 mio. EUR, der skal dække udgifter til udvikling og drift af centrale komponenter i ETIAS og integrere eksisterende nationale infrastrukturer i medlemsstaterne med ETIAS, mens de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger (fra 2021) anslås til 85 mio. EUR. Han tilslutter sig, at driftsomkostninger i medlemsstaterne fra 2020 bør støttes via deres nationale programmer under Fonden for Intern Sikkerhed (ISF). Han bifalder, at ETIAS forventes at være fuldt selvfinansierende gennem indkassering af indtægter fra brugerafgifter. Han minder om, at Europol også skal have de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til udvikling af overvågningslisten og tilslutning af sine databaser til ETIAS.

Ordføreren er enig i forslaget om at behandle de gebyrbaserede indtægter som eksterne formålsbestemte indtægter, som fremføres automatisk til det følgende år og gør det muligt at udnytte eventuel overskydende indtægter til finansiering af udgifter vedrørende intelligente grænser. Ordføreren foreslår at øge gebyret for en rejsetilladelse til 10 EUR men at bevare artikel 16, stk. 4, hvori Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse størrelsen af dette gebyr til de øgede omkostningerne til udviklingen af, integration af, koblingen til og driften af ETIAS. Eftersom det forventes, at 39 mio. personer om året fra 2020 vil ansøge om en ETIAS-rejsetilladelse, vil denne foreslåede forhøjelse af gebyret udgøre en væsentlig indtægt for Unionens budget.

Ordføreren foreslår også, at eventuelle overskydende indtægter, efter at de tilbagevendende omkostninger til drift og vedligeholdelse af ETIAS er dækket, afsættes til at finansiere udgifter til grænseforvaltning under kapitel 18 02 (intern sikkerhed) i det almindelige budget eller de efterfølgende programmer eller foranstaltninger som led i den flerårige finansielle ramme efter 2020.

Ordføreren foreslår at ændre den alder, under hvilken ansøgeren ikke skal betale et gebyr fra atten til tolv, men samtidig ønsker han at ophæve gebyret for en bredere vifte af rejsende, herunder studerende og lærere, der rejser til Schengenområdet med henblik på studier eller uddannelse, forskere og unge repræsentanter for ngo'er, i analogi med de nuværende bestemmelser i visumkodeksen og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling nr. 2005/761/EF af 28. september 2005. I denne forbindelse foreslår ordføreren endvidere at ændre ansøgningsskemaet for at gøre det muligt for disse personer at begrunde, at de tilhører en af disse kategorier.

Ordføreren foreslår at reducere gyldigheden af rejsetilladelsen til tre år for at give mulighed for at gentage kontrollen af rejsende hyppigere i den nuværende højrisikosikkerhedskontekst og tage hensyn til udviklingen i ansøgernes personlige situation.

Ordføreren minder om, at i perioden 2014-2020 var der afsat 791 mio. EUR under Fonden for Intern Sikkerhed (fondsinstrumentet vedrørende grænser) til udvikling af it-systemer, som støtter forvaltningen af migrationsstrømme. Af dette beløb er 480 mio. EUR afsat til ind- og udrejsesystemet og 210 mio. EUR (ekskl. omkostninger under udgiftsområde 5) til ETIAS. Ordføreren forventer, at Kommissionen foreslår en delegeret retsakt umiddelbart efter vedtagelsen af de to lovgivningsmæssige forslag om omfordeling af de resterende 101 mio. EUR under Fonden for Intern Sikkerhed (fondsinstrumentet vedrørende grænser).

Endelig ønsker ordføreren at påpege, at den største udgiftspost efter oprettelsen af ETIAS (fra og med 2021) er udgifterne under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed til driften af de nationale ensartede grænseflader og de nationale centrale enheder samt udgifterne til eu-LISA og Frontex til driften af ETIAS døgnet rundt (24/7). Ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen, eu-LISA, Frontex og medlemsstaterne til at sikre den størst mulige omkostningseffektivitet i lanceringen og gennemførelsen af ETIAS.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  De indtægter, der genereres ved betalingen af gebyret for rejsetilladelser, bør afsættes til dækning af de tilbagevendende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved ETIAS-informationssystemet, den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder. I lyset af systemets særlige karakter er det hensigtsmæssigt at behandle indtægten som en ekstern formålsbestemt indtægt.

(55)  De tilbagevendende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved ETIAS-informationssystemet, den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder bør dækkes af de indtægter, der genereres ved betalingen af gebyret for rejsetilladelser. Eventuelle overskydende indtægter, efter at disse omkostninger er dækket, bør afsættes til dækning af udgifter i henhold til programmer og foranstaltninger inden for kapitel 18 02 (indre sikkerhed) i Unionens almindelige budget eller fra 1. januar 2021 under de efterfølgende programmer eller foranstaltninger. I lyset af systemets særlige karakter er det hensigtsmæssigt at behandle indtægten som en ekstern formålsbestemt indtægt.

Begrundelse

Det bør præciseres, at ETIAS bør behandles som en prioritet, men at alle overskydende indtægter kan anvendes til andre formål. Retsgrundlaget bør præcisere arten af disse formål.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  ETIAS-screeningrådet mødes, når det er nødvendigt, og mindst to gange om året. Omkostningerne ved og tjenesteydelser til dets møder dækkes af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

4.  ETIAS-screeningrådet mødes, når det er nødvendigt, og mindst to gange om året. Omkostningerne ved og tjenesteydelser til dets møder dækkes af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, som derfor modtager passende supplerende finansiering og personale.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle brugeres behandling af personoplysninger i ETIAS-informationssystemet må ikke føre til forskelsbehandling af tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Den skal fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og integritet. Der skal tages særligt hensyn til børn, ældre og handicappede personer.

Alle brugeres behandling af personoplysninger i ETIAS-informationssystemet må ikke føre til forskelsbehandling af tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Den skal fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og integritet. Der skal tages særligt hensyn til børn, ældre og personer med funktionsnedsættelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr stilles til rådighed på alle medlemsstaternes officielle sprog.

3.  Det offentlige websted og mobilapp'en til mobiludstyr stilles til rådighed på alle medlemsstaternes officielle sprog og i versioner, der er kan anvendes af personer med funktionsnedsættelse.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  om ansøgeren tilhører en af de kategorier af ansøgere, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, litra b)-d), for hvem gebyret for rejsetilladelser frafaldes, og som vælges fra en forud fastlagt liste; i så fald skal ansøgeren sammen med sin ansøgning indgive alle relevante dokumenter som bevis på, at ansøgerens rejseformål falder ind under en af de kategorier, der er fastsat i artikel 16, stk. 2, litra b)-d)

Begrundelse

Tilføjelsen af et spørgsmål vedrørende rejsens formål er den logiske konsekvens af ordførerens forslag om at ophæve gebyret for bestemte kategorier af rejsende (se ændringsforslag 7), der indfører nye kategorier b), c) og d), f.eks. i forbindelse med studier, uddannelse, videnskabelig forskning eller deltagelse i konferencer. Analysen af rejsens formål, for så vidt angår disse særlige kategorier, kan føre til en lidt længere behandlingstid, da de ledsagende dokumenter skal kontrolleres.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ansøgeren betaler et gebyr på 5 EUR for hver ansøgning om en rejsetilladelse.

1.  Ansøgeren betaler et gebyr på 10 EUR for hver ansøgning om en rejsetilladelse.

Begrundelse

En forhøjelse af gebyret til 10 EUR vil resultere i et forventet indtægtsoverskud på 305* mio. EUR om året (110 EUR * * mio. EUR hvis gebyret er på 5 EUR), der kan henføres til underfinansierede aktiviteter i EU's budget på migrations- og sikkerhedsområdet. Beløbet på 10 EUR er tilstrækkeligt lille til at undgå en varig indvirkning på turismen, selv fra mindre velstående regioner. * 10 x 39 mio. rejsende = 390 mio.→ 390 mio.- 85 mio. (driftsomkostninger) = 305 mio. * * 5 x 39 mio. rejsende = 195 mio.→ 195 mio.- 85 mio.= 110 mio.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Børn under 18 år fritages for gebyret.

2.  Gebyr for rejsetilladelser opkræves ikke for behandling af ansøgninger fra personer i en af følgende kategorier:

 

a)   børn under 12 år

 

b)   skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed

 

c)   forskere, der rejser i videnskabeligt forskningsøjemed

 

d)   repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sænke alderen for mindreårige, der nyder godt af en gebyrfritagelse til 12 år, men fritagelsen for gebyr bør også gælde for andre kategorier, i analogi med de nuværende bestemmelser i visumkodeksen og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling nr. 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig forskning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis de oplysninger, ansøgeren har angivet i ansøgningsskemaet, indebærer, at der kan gives afkald på gebyr i henhold til artikel 16, kan den nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige medlemsstat anmode ansøgeren om yderligere oplysninger eller dokumentation med henblik på at kontrollere, at ansøgeren rent faktisk falder ind under en af de kategorier, der er fritaget for gebyr til rejsetilladelse som fastsat i artikel 16, stk. 2, litra b)-d), og verificere varigheden af den aktivitet, der indebærer en fritagelse fra disse gebyrer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En rejsetilladelse skal være gyldig i fem år eller indtil udløbet af gyldigheden af det rejsedokument, der blev registreret i forbindelse med ansøgningen, afhængigt af hvad der kommer først, og skal være gyldig på medlemsstaternes område.

2.  En rejsetilladelse er gyldig i tre år eller indtil udløbet af den aktivitet, der har medført fritagelsen for gebyret for tilladelse i medfør af artikel 16, stk. 2, litra b)-d), eller indtil udløbet af gyldigheden af det rejsedokument, der blev registreret i forbindelse med ansøgningen, afhængigt af hvad der kommer først, og skal være gyldig på medlemsstaternes område.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tildeles passende midler og personale til varetagelse af de ansvarsområder, der er omtalt i artikel 65.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Europol tildeles passende midler og personale til udøvelsen af ansvaret, der er omtalt i denne artikels stk. 1-3.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ETIAS-informationssystemet, integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og forbindelsen til den nationale ensartede grænseflade samt ved at hoste den nationale ensartede grænseflade og oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder samt driften af ETIAS afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ETIAS-informationssystemet, integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og forbindelsen til den nationale ensartede grænseflade samt ved at hoste den nationale ensartede grænseflade og oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder samt driften af ETIAS skal være forholdsmæssigt afpasset hver medlemsstats administrative behov og afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Inden iværksættelse af en udbudsprocedure skal Kommissionen gennemføre en nøje analyse af de tekniske krav til integreringen i de nuværende nationale systemer, af ETIAS’ tekniske standarder og af kravene til indhold og tilgængeligheden af ETIAS.

Begrundelse

Digitaliseringen af grænsekontrollen er en stigende tendens på nationalt plan i EU og i tredjelande. Erfaringer med udvikling af andre storskala it-systemer på EU-plan såsom SIS II og VIS har vist, at disse initiativer oplevede stigende udgifter. Det er derfor vigtigt på forhånd at specificere udgifterne så nøje som muligt for at minimere risikoen for budgetoverskridelser.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende omkostninger dækkes ikke:

udgår

a) medlemsstaternes projektstyringskontorer (møder, tjenesterejser, kontorer)

 

b) hosting af nationale systemer (lokaler, implementering, el, køling)

 

c) drift af nationale systemer (operatører og supportaftaler)

 

d) tilpasningen af den eksisterende grænsekontrol

 

e) udformning, udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af nationale kommunikationsnetværk

 

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne modtager finansiel støtte til udgifter i forbindelse med de ansvar, der er nævnt i artikel 66. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 78 med henblik på at fastlægge en sådan finansiel støtte.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indtægterne fra ETIAS udgør eksterne formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012.

Indtægterne fra ETIAS udgør eksterne formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012. Eventuelle overskydende beløb, efter at omkostninger i forbindelse med udviklingen af ETIAS og de tilbagevendende omkostninger til drift og vedligeholdelse af ETIAS-informationssystemet, den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder er dækket, bør afsættes til dækning af udgifter i henhold til programmer og foranstaltninger inden for kapitel 18 02 (indre sikkerhed) i Unionens almindelige budget eller fra 1. januar 2021 under de efterfølgende programmer og foranstaltninger.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ETIAS-informationssystemet fremlægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angiver grundene til eventuelle afvigelser.

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ETIAS-informationssystemet fremlægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Rapporten skal omfatte en oversigt over budget- og udgiftsudvikling med en detaljeret teknisk og økonomisk vurdering, præcise informationer om omkostningsstigninger og ændringer af udformningskravene og årsagerne til eventuelle tillæg og ændringer, samt oplysninger om eventuelle risici, som kan påvirke de samlede omkostninger ved systemet, der afholdes over Unionens almindelige budget i overensstemmelse med artikel 74. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angiver grundene til eventuelle afvigelser.

Begrundelse

Erfaringer med udvikling af andre storskala it-systemer på EU-plan såsom SIS II og VIS har vist, at disse initiativer ofte har store forsinkelser og omkostningsforhøjelser. For at sikre fuldstændig parlamentarisk kontrol og tilsyn med processen og minimere risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser foreslås det, at eu-LISA's tilbagerapportering til Parlamentet og Rådet under udviklingen af ETIAS skal omfatte en obligatorisk opdatering om budget- og udgiftsudvikling.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tre år efter idriftsættelsen af ETIAS og derefter hvert fjerde år evaluerer Kommissionen ETIAS og fremsætter alle nødvendige henstillinger til Europa-Parlamentet og Rådet. Vurderingen skal omfatte:

Et år efter idriftsættelsen af ETIAS og derefter hvert andet år evaluerer Kommissionen ETIAS og fremsætter alle nødvendige henstillinger til Europa-Parlamentet og Rådet, herunder en detaljeret vurdering af deres budgetmæssige konsekvenser. Vurderingen skal omfatte:

Begrundelse

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol, budgetkontrol og planlægning og for at gøre det muligt at opdage eventuelle ændringer med en budgetmæssig virkning så tidligt som muligt, foreslås det, at de overordnede evalueringer finder sted efter et år og derefter hvert andet år og indeholder en oversigt over mulige budgetmæssige konsekvenser for fremtidig drift.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de resultater, ETIAS har opnået under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver

a)  omkostningerne og de resultater, ETIAS har opnået under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  indtægter genereret af EU og udgifter afholdt af EU-organer samt medlemsstaterne.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

Referencer

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Gérard Deprez

24.11.2016

Dato for vedtagelse

30.8.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Claudia Țapardel, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

8

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624

Referencer

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)

Dato for høring af EP

17.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

5.12.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Kinga Gál

30.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

22.3.2017

26.6.2017

19.10.2017

 

Dato for vedtagelse

19.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

12

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Dato for indgivelse

23.10.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Czesław Hoc, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

12

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

<

2

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter