Διαδικασία : 2016/0357A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0322/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0322/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0307

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1880kWORD 320k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Kinga Gál

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0731),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0466/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0322/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Tίτλος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠρότασηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399

, (ΕΕ) 2016/794 και (ΕΕ) 2016/1624

ΠρότασηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624

 

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 46.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το ETIAS θα πρέπει να θεσπίσει διαδικασία έκδοσης αδείας ταξιδίου για υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα («υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια της οποίας θα διαπιστώνεται κατά πόσο η παρουσία των προσώπων αυτών στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η κατοχή έγκυρης αδείας ταξιδίου θα πρέπει να αποτελεί νέα προϋπόθεση εισόδου στην επικράτεια των κρατών μελών, ωστόσο, η απλή κατοχή αδείας ταξιδίου δεν θα πρέπει να παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου.

(9)  Το ETIAS θα πρέπει να θεσπίσει διαδικασία έκδοσης αδείας ταξιδίου για υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα («υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια της οποίας θα διαπιστώνεται κατά πόσο η παρουσία των προσώπων αυτών στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, συνιστά απειλή για την ασφάλεια ή ενέχει υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Η άδεια ταξιδίου αποτελεί, ως εκ τούτου, απόφαση με την οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι ώστε να συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών ενέχει τέτοιους κινδύνους. Συνεπώς, η άδεια ταξιδίου είναι εκ φύσεως διαφορετική από τη θεώρηση, καθώς δεν απαιτεί περαιτέρω πληροφορίες ούτε επιβαρύνει τους αιτούντες περισσότερο από ό,τι μια θεώρηση. Η κατοχή έγκυρης αδείας ταξιδίου θα πρέπει να αποτελεί νέα προϋπόθεση εισόδου στην επικράτεια των κρατών μελών, ωστόσο, η απλή κατοχή αδείας ταξιδίου δεν θα πρέπει να παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και να διασφαλίζει τη συντονισμένη και εναρμονισμένη αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση αδείας ταξιδίου προκειμένου να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Ακόμη, θα πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση των αιτούντων σχετικά με το εάν είναι ή όχι επιλέξιμοι για είσοδο στον χώρο Σένγκεν. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου στα εξωτερικά σύνορα.

(11)  Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και να διασφαλίζει τη συντονισμένη και εναρμονισμένη αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση αδείας ταξιδίου προκειμένου να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Ακόμη, θα πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση των αιτούντων σχετικά με το εάν είναι ή όχι επιλέξιμοι για είσοδο στον χώρο Σένγκεν. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου στα εξωτερικά σύνορα και μέσω της παροχής ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών στους συνοριοφύλακες σχετικά με τις ειδικές ενδείξεις («flags») που προέκυψαν κατά τη χειροκίνητη αξιολόγηση της αίτησης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις καταχωρίσεις για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS θα πρέπει να εκτελεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία με την αντιπαραβολή των φακέλων αιτήσεων με τις συναφείς καταχωρίσεις στο SIS. Η εν λόγω επεξεργασία θα εκτελείται με σκοπό τη στήριξη του SIS. Συνεπώς, τυχόν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από την εν λόγω αντιπαραβολή θα πρέπει να αποθηκεύεται στο SIS.

(12)  Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απαγόρευση εισόδου, πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτικούς ελέγχους, ειδικούς ελέγχους [ή ελέγχους έρευνας]. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS θα πρέπει να εκτελεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία με την αντιπαραβολή των φακέλων αιτήσεων με τις συναφείς καταχωρίσεις στο SIS. Η εν λόγω επεξεργασία θα εκτελείται με σκοπό τη στήριξη του SIS. Συνεπώς, τυχόν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από την εν λόγω αντιπαραβολή θα πρέπει να αποθηκεύεται στο SIS.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να ενταχθεί στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Θα πρέπει δε να είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, για τους κανόνες διαλογής και για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα.

(14)  Η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Θα πρέπει δε να είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου στις περιπτώσεις στις οποίες από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προέκυψαν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, καθώς και για τους κανόνες διαλογής. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήσει εθνική μονάδα ETIAS η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης και τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή όχι της αδείας ταξιδίου. Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Ευρωπόλ για τον σκοπό της αξιολόγησης των αιτήσεων. Η εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα.

(15)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήσει εθνική μονάδα ETIAS η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης και τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή όχι, την ακύρωση ή την ανάκληση της αδείας ταξιδίου. Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Ευρωπόλ για τον σκοπό της αξιολόγησης των αιτήσεων. Η εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για την επίτευξη των στόχων του, το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης το οποία θα πρέπει να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, μορφωτικό επίπεδο και τρέχον επάγγελμα, αν είναι μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας αλλά δεν διαθέτει δελτίο διαμονής, αν ο αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου προσώπου και απαντήσεις σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων (εάν ο αιτών πάσχει ή όχι από κάποια ασθένεια δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας, όπως ορίζεται στον διεθνή υγειονομικό κανονισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ή από άλλες λοιμώδεις ή μεταδοτικές παρασιτικές νόσους, αν έχει ποινικό μητρώο, αν έχει βρεθεί σε εμπόλεμες ζώνες, αν υπάρχουν στο όνομά του απόφαση επιστροφής στα σύνορα/διαταγές εγκατάλειψης της χώρας). Η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την υγεία του αιτούντα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για να προσδιοριστεί αν ο αιτών συνιστά ή όχι απειλή για τη δημόσια υγεία.

(16)  Για την επίτευξη των στόχων του, το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης το οποία θα πρέπει να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, αν είναι μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας αλλά δεν διαθέτει δελτίο διαμονής, αν ο αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου προσώπου και απαντήσεις σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων (αν έχει ποινικό μητρώο, αν έχει βρεθεί σε εμπόλεμες ζώνες, αν υπάρχουν στο όνομά του απόφαση επιστροφής στα σύνορα/διαταγές εγκατάλειψης της χώρας).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ETIAS θα πρέπει να δέχεται αιτήσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος του αιτούντα στις περιπτώσεις στις οποίες οι ίδιοι οι ταξιδιώτες δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια αίτηση, για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται από τρίτο άτομο εξουσιοδοτημένο από τον ταξιδιώτη ή υπεύθυνο εκ του νόμου για αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτηση θα αναγράφονται και τα στοιχεία της ταυτότητας του τρίτου ατόμου.

(17)  Το ETIAS θα πρέπει να δέχεται αιτήσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος του αιτούντα στις περιπτώσεις στις οποίες οι ίδιοι οι ταξιδιώτες δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια αίτηση, για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται από τρίτο άτομο εξουσιοδοτημένο από τον ταξιδιώτη, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων εμπορικών οργανισμών, ή υπεύθυνο εκ του νόμου για αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτηση θα αναγράφονται και τα στοιχεία της ταυτότητας του τρίτου ατόμου. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ενδιάμεσοι εμπορικοί οργανισμοί που υποβάλλουν αιτήσεις εξ ονόματος των αιτούντων παρέχουν αυτή την υπηρεσία στους πελάτες τους μόνο με βάση την ανάκτηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και όχι με σκοπό το κέρδος.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για την οριστικοποίηση της αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω των 18 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν σχετικό τέλος. Η διαχείριση της πληρωμής θα πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση της ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται μόνο στην τράπεζα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη χρηματική συναλλαγή και δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων ETIAS.

(18)  Για την οριστικοποίηση της αίτησης, οι αιτούντες θα πρέπει να καταβάλλουν το τέλος αδείας ταξιδίου. Η διαχείριση της πληρωμής θα πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση της ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται μόνο στην τράπεζα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη χρηματική συναλλαγή και δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων ETIAS.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ETIAS αποκλειστικά για τον σκοπό του εκ των προτέρων ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 και για τον σκοπό της εκτίμησης του κινδύνου πιθανής παράτυπης μετανάστευσης του αιτούντα ή της απειλής που ενδεχομένως συνιστά για την ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία η είσοδος του αιτούντα στην Ένωση.

(20)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ETIAS αποκλειστικά για τον σκοπό του εκ των προτέρων ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/39924 και για τον σκοπό της εκτίμησης του κινδύνου πιθανής παράτυπης μετανάστευσης του αιτούντα ή της απειλής που ενδεχομένως συνιστά για την ασφάλεια ή του υψηλού επιδημικού κινδύνου που ενδεχομένως ενέχει η είσοδος του αιτούντα στην Ένωση.

_________________

_________________

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν).

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η αντιπαραβολή θα πρέπει να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν από την αντιπαραβολή προκύπτει αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης κάποιου εκ των προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων, ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή με δείκτες κινδύνου, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία από χειριστή της εθνικής μονάδας ETIAS του κράτους μέλους δηλωθείσας πρώτης εισόδου. Η αξιολόγηση που θα διενεργείται από την εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να οδηγεί στη λήψη απόφασης περί έκδοσης ή όχι της αδείας ταξιδίου.

(22)  Η αντιπαραβολή θα πρέπει να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν από την αντιπαραβολή προκύπτει αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης κάποιου εκ των προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων, ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή με δείκτες κινδύνου, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία από χειριστή της εθνικής μονάδας ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους. Η αξιολόγηση που θα διενεργείται από την εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να οδηγεί στη λήψη απόφασης περί έκδοσης ή όχι της αδείας ταξιδίου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση έκδοσης αδείας ταξιδίου απορρίπτεται θα πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης. Η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

(24)  Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση έκδοσης αδείας ταξιδίου απορρίπτεται θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο. Οι διαδικασίες άσκησης ένδικου μέσου θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων δεδομένων σε φάκελο αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την παράτυπη μετανάστευση ο οποίος έχει εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο προσανατολισμό του αιτούντα.

(25)  Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων δεδομένων σε φάκελο αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, σε κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης ή σε υψηλό επιδημικό κίνδυνο ο οποίος έχει εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο προσανατολισμό του αιτούντα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων που περιέχονται σε φάκελο αίτησης ETIAS και πληροφοριών που σχετίζονται με πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη σοβαρής αξιόποινης πράξης ή τρομοκρατικού εγκλήματος ή με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι για να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν σοβαρή αξιόποινη πράξη ή τρομοκρατικό έγκλημα. Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS θα πρέπει να εντάσσεται στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την Έννοια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δεδομένων της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν λόγω κανονισμός. Τα κράτη μέλη που παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τον ή τους σκοπούς για τους οποίους αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

(26)  Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων που περιέχονται σε φάκελο αίτησης ETIAS και πληροφοριών που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία θεωρούνται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ύποπτα για διάπραξη σοβαρής αξιόποινης πράξης ή τρομοκρατικού εγκλήματος ή με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι, βάσει της συνολικής εκτίμησης των συγκεκριμένων προσώπων, ιδίως βάσει αξιόποινων πράξεων τις οποίες έχουν τελέσει κατά το παρελθόν, για να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν τρομοκρατικό έγκλημα. Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS θα πρέπει να εντάσσεται στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την Έννοια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δεδομένων της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν λόγω κανονισμός. Τα κράτη μέλη που παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τον ή τους σκοπούς για τους οποίους αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών παράτυπης μετανάστευσης και απειλών για τη δημόσια υγεία απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(27)  Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών παράτυπης μετανάστευσης και υψηλών επιδημικών κινδύνων απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να προβαίνει στην ανάκληση της αδείας ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα στοιχεία, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τους φακέλους αιτήσεων που αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να επαληθεύεται εάν αυτό το νέο στοιχείο αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους πρώτης εισόδου θα πρέπει να αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει στην ανάκληση της αδείας ταξιδίου. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου βάσει σχετικού αιτήματος του αιτούντα.

(29)  Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για απαγόρευση εισόδου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να προβαίνει στην ανάκληση της αδείας ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα στοιχεία, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τους φακέλους αιτήσεων που αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να επαληθεύεται εάν αυτό το νέο στοιχείο αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους θα πρέπει να αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει στην ανάκληση της αδείας ταξιδίου. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου βάσει σχετικού αιτήματος του αιτούντα.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι ταξιδιώτες διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για να εισέλθουν στο έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με τη σύμβαση Σένγκεν25 και, μεταξύ άλλων, να ελέγχουν ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδίου. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, μέσω ασφαλούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ή άλλης τεχνικής λύσης για φορητές συσκευές, να αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(31)  Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς θα πρέπει να ελέγχουν ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδίου. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, μέσω ασφαλούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ή άλλης τεχνικής λύσης για φορητές συσκευές, να αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

______

 

25  Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.

 

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας και διαφάνειας, θα πρέπει να είναι σαφές ποιοι μεταφορείς πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να είναι μόνο οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς. Οι μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να εξαιρούνται λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης που θα αντιμετώπιζαν, καθώς συχνά πραγματοποιούν περιστασιακά μόνο ταξίδια στην επικράτεια των κρατών μελών.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Για την αποφυγή περιττών δαπανών, οι μεταφορείς θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται με το ETIAS, το ΣΕΕ και παρόμοια συστήματα μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου. Θα πρέπει να λαμβάνουν μία μοναδική απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο ο επιβάτης μπορεί να μεταφερθεί στην επικράτεια των κρατών μελών βάσει εκ των προτέρων συλλεγόμενων πληροφοριών για τον επιβάτη που αποστέλλονται από τους μεταφορείς.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας συνοριακού ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των δεδομένων που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας ταξιδίου, χωρίς να επιτρέπει, ωστόσο, την πρόσβαση του συνοριοφύλακα σε αυτόν καθαυτόν τον φάκελο ETIAS για τον σκοπό της διενέργειας του συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου δεν είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο και να ολοκληρώνει αναλόγως τη διαδικασία συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να λαμβάνει την απόφαση να επιτρέψει ή όχι την είσοδο.

(32)  Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν αν ο ταξιδιώτης διαθέτει άδεια ταξιδίου η οποία είναι έγκυρη τουλάχιστον έως την ημερομηνία εισόδου στην επικράτεια των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας συνοριακού ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των δεδομένων που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας ταξιδίου, χωρίς να επιτρέπει, ωστόσο, την πρόσβαση του συνοριοφύλακα σε αυτόν καθαυτόν τον φάκελο ETIAS για τον σκοπό της διενέργειας του συνοριακού ελέγχου. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολύνονται οι συνοριακοί έλεγχοι, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ενημερώνονται αυτομάτως σχετικά με ειδικές ενδείξεις που καλύπτουν μια σειρά ειδικών περιπτώσεων και, κατ’ εξαίρεση, κατά τους ελέγχους δεύτερης γραμμής θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πρόσθετες πληροφορίες που έχουν καταχωρισθεί στον φάκελο ETIAS. Αν η άδεια ταξιδίου δεν είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο και να ολοκληρώνει αναλόγως τη διαδικασία συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να λαμβάνει την απόφαση να επιτρέψει ή όχι την είσοδο. Όταν οι συνοριακοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα επαναφέρονται προσωρινά, οι συνοριοφύλακες δεν θα πρέπει να ελέγχουν αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου26 ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή έχουν πέσει θύματα εγκλήματος, μπορεί να χρειάζεται ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία για τον εντοπισμό των δραστών τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να φυλάσσονται και να διατίθενται στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία («Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε αυτά να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τις επιταγές της νομολογίας του Δικαστηρίου, συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital Rights Ireland28.

(34)  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/54126 ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή έχουν πέσει θύματα εγκλήματος, μπορεί να χρειάζεται ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία για τον εντοπισμό των δραστών τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να διατίθενται στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία («Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε αυτά να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τις επιταγές της νομολογίας του Δικαστηρίου, συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital Rights Ireland.

_____

_____________

26  Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ 6).

26  Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

27  Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

27  Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

28  Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Απριλίου 2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Απριλίου 2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα δεδομένα του ETIAS για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης των αρμόδιων αρχών στην οποία θα αναφέρονται σαφώς οι λόγοι για τους οποίους οι τελευταίες θεωρούν αναγκαία την πρόσβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον εκ των προτέρων έλεγχο των εν λόγω αιτήσεων πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS από πλήρως ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική ή άλλη αρχή, απολύτως απαλλαγμένη από κάθε άμεση ή έμμεση εξωτερική επιρροή. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, πάντως, μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρειάζονται προκειμένου να προληφθεί η διάπραξη σοβαρού εγκλήματος ή να ασκηθεί δίωξη στους δράστες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι αποδεκτή η διενέργεια του ελέγχου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν από το ETIAS το ταχύτερο δυνατό μετά τη χορήγηση της σχετικής πρόσβασης στις αρμόδιες αρχές.

(35)  Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα δεδομένα του ETIAS για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης των αρμόδιων αρχών στην οποία θα αναφέρονται σαφώς οι λόγοι για τους οποίους οι τελευταίες θεωρούν αναγκαία την πρόσβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον εκ των προτέρων έλεγχο των εν λόγω αιτήσεων πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS από ανεξάρτητο κεντρικό σημείο πρόσβασης το οποίο ελέγχει, για κάθε περίπτωση χωριστά, κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του ETIAS. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, πάντως, μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρειάζονται προκειμένου να προληφθεί επικείμενος κίνδυνος που σχετίζεται με τρομοκρατικό έγκλημα, η διάπραξη σοβαρού εγκλήματος ή να ασκηθεί δίωξη στους δράστες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι αποδεκτή η διενέργεια του ελέγχου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν από το ETIAS το ταχύτερο δυνατό μετά τη χορήγηση της σχετικής πρόσβασης στις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να χρησιμοποιείται το σύστημα των κεντρικών σημείων πρόσβασης, όπως στο VIS, το Eurodac και το ΣΕΕ, αντί να ανατεθεί το καθήκον του κεντρικού σημείου πρόσβασης στην εθνική μονάδα ETIAS. Όπως και στην περίπτωση των άλλων συστημάτων, το κεντρικό σημείο πρόσβασης θα επαληθεύει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή πρόσβασης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα πρέπει να λειτουργούν ως κεντρικά σημεία πρόσβασης και να επαληθεύουν, για κάθε περίπτωση χωριστά, κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του ETIAS.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να χρησιμοποιείται το σύστημα των κεντρικών σημείων πρόσβασης, όπως στο VIS, το Eurodac και το ΣΕΕ, αντί να ανατεθεί το καθήκον του κεντρικού σημείου πρόσβασης στην εθνική μονάδα ETIAS. Όπως και στην περίπτωση των άλλων συστημάτων, το κεντρικό σημείο πρόσβασης θα ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή πρόσβασης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Τα καταχωρισμένα στο ETIAS δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγκαίο για τους σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση των δεδομένων που αφορούν τους αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία προϋπόθεση για την εκτίμηση των κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την παράτυπη μετανάστευση, κυρίως μέσω της χρήσης των κανόνων διαλογής. Προκειμένου να αποτελούν αξιόπιστη βάση για τη χειροκίνητη εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη και να περιορίζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς κινδύνους («ψευδώς θετικά αποτελέσματα»), τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προκύπτουν από τους κανόνες διαλογής με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται αποκλειστικά από τα δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στην τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η άδεια ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με άδεια εισόδου που χορηγήθηκε βάσει αδείας ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση εισόδου. Ο συγχρονισμός των περιόδων διατήρησης των δεδομένων διασφαλίζει τη διατήρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο του αρχείου εισόδου όσο και της συναφούς αδείας ταξιδίου, και συνιστά πρόσθετο στοιχείο διασφάλισης της μελλοντικής διαλειτουργικότητας μεταξύ του ETIAS και του ΣΕΕ. Είναι δε αναγκαίος ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιτελούν την ανάλυση κινδύνου που προβλέπει ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής περίοδος διατήρησης των συναφών δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

(40)  Τα καταχωρισμένα στο ETIAS δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγκαίο για τους σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση των δεδομένων που αφορούν τους αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της αδείας ταξιδίου. Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας ταξιδίου τα δεδομένα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται εάν ο αιτών δεν έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του για να διευκολυνθεί η υποβολή νέας αίτησης μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας ταξιδίου ETIAS. Η ύπαρξη απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό να υποδηλώνει ότι ο αιτών συνιστά μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια ή ενέχει υψηλότερο κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής περίοδος διατήρησης των συναφών δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος αιτών. Όταν η σχετική καταχώριση σε βάση δεδομένων διαγράφεται πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου, θα πρέπει να διαγράφεται και ο σχετικός φάκελος της αίτησης ETIAS. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  [Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]31 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διενεργείται από τις εντεταλμένες αρχές ή τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(43)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/67931εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διενεργείται από τις εντεταλμένες αρχές ή τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

_________________

_________________

31 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

31  Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας το οποίο να είναι σύμφωνο με [την οδηγία (ΕΕ) 2016/680]32.

(44)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας το οποίο να είναι σύμφωνο με την οδηγία (ΕΕ) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

32  Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με [τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679] θα πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, αξίωμα που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, θα πρέπει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης που έχουν σχέση με την προστασία αυτών των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση του ETIAS.

(45)  Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, αξίωμα που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, θα πρέπει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης που έχουν σχέση με την προστασία αυτών των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση του ETIAS.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  «(...) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις …»

(46)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 6 Μαρτίου 2017.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα του ETIAS, καθώς και οι αναγκαίες εγγυήσεις. Επίσης πρέπει να προβλέπονται για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και προσφυγής, ιδίως το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και η εποπτεία των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές.

(47)  Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα του ETIAS, καθώς και οι αναγκαίες εγγυήσεις. Επίσης πρέπει να προβλέπονται για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, κλειδώματος, διαγραφής και προσφυγής, ιδίως το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, καθώς και η εποπτεία των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών του ETIAS και άλλα πληροφοριακά συστήματα που συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac.

(48)  Για να μπορεί να εκτιμηθεί η απειλή που ενδεχομένως συνιστά για την ασφάλεια κάποιος ταξιδιώτης ή ο κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης ή ο υψηλός επιδημικός κίνδυνος που ενδεχομένως ενέχει, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών του ETIAS και άλλα πληροφοριακά συστήματα που συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac.

_________________

_________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

34  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) COM(2016) 272 final.

35  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) COM(2016) 272 final.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  για τον καθορισμό των απαιτήσεων της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού,

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  για τη ρύθμιση της υποβολής αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου από ενδιάμεσο εμπορικό οργανισμό και σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  για την έγκριση προκαθορισμένου καταλόγου απαντήσεων στις ερωτήσεις για το μορφωτικό επίπεδο και τον τομέα ειδίκευσης, το τρέχον επάγγελμα και τον τίτλο θέσης προς αναγραφή στην αίτηση έκδοσης αδείας ταξιδίου,

διαγράφεται

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του εργαλείου ελέγχου,

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  για την περαιτέρω εξειδίκευση των κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας, παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των δεικτών κινδύνου.

–  για την περαιτέρω εξειδίκευση της απειλής για την ασφάλεια, του κινδύνου παράτυπης μετανάστευσης ή του υψηλού επιδημικού κινδύνου προς χρήση για τον καθορισμό των δεικτών κινδύνου,

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου,

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  για τον καθορισμό του είδους πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με ειδικές ενδείξεις που μπορούν να προστίθενται στο φάκελο της αίτησης ETIAS, καθώς και των μορφοτύπων τους,

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη για τα έξοδα που προκύπτουν από πρόσθετες αρμοδιότητες,

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  για τη θέσπιση των κανόνων του κεντρικού αποθετηρίου.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(56α)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο είναι μια τυποποιημένη αιτιολογική σκέψη η οποία λείπει από το παρόν κείμενο.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει «ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα («υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η παρουσία των προσώπων αυτών στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει «ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα («υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια του οποίου θα εξετάζεται κατά πόσο η παρουσία των προσώπων αυτών στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, συνιστά απειλή για την ασφάλεια ή ενέχει υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Για τον σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν το δικαίωμα κινητικότητας σύμφωνα με την οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a ή την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_____________

 

1α Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (ΕΕ L 157 της 27.5.2014, σ. 1).

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

Αιτιολόγηση

Όπως και στην περίπτωση του συστήματος εισόδου/εξόδου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από τις οδηγίες για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις καθώς και οι φοιτητές και οι ερευνητές δεν πρέπει να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ETIAS.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «έλεγχος δεύτερης γραμμής»: ο έλεγχος δεύτερης γραμμής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με την οποία ουσιαστικά δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, και η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

δ)  «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με την οποία ουσιαστικά δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει ή θα ενέχει κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, απειλή για την ασφάλεια ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο, και η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «κίνδυνος για τη δημόσια υγεία»: η απειλή κατά της δημόσιας υγείας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

διαγράφεται

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  «μεταφορέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  «πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για τους σκοπούς των εν λόγω άρθρων·

Αιτιολόγηση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» (hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει από την αντιπαραβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση πληροφοριακού συστήματος στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το κεντρικό σύστημα ETIAS ή στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή από την αντιπαραβολή με τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28·

ια)  «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» (hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει από την αντιπαραβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στο κεντρικό σύστημα ETIAS, σε βάση δεδομένων ή σε πληροφοριακό σύστημα στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το κεντρικό σύστημα ETIAS, ή στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 29, ή από την αντιπαραβολή με τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα που αντιστοιχούν ή είναι ισοδύναμα με τα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ·

ιβ)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα που αντιστοιχούν ή είναι ισοδύναμα με τα εγκλήματα που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός επικαιροποιείται ώστε να παραπέμπει στη νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

ιδ)  «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  «ηλεκτρονική υπογραφή»: η επιβεβαίωση της υπογραφής με την επιλογή τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Οι ορισμοί του άρθρου 4 του [κανονισμού (ΕΕ) 2016/679] ισχύουν εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών.

3.   Οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ισχύουν εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ορισμοί του άρθρου 3 της [οδηγίας (ΕΕ) 2016/680] ισχύουν εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για σκοπούς επιβολής του νόμου.

4.  Οι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ισχύουν εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  θα συμβάλλει στην υψηλού επιπέδου ασφάλεια χάρη στην προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν ή όχι πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια·

α)  θα συμβάλλει στην υψηλού επιπέδου ασφάλεια χάρη στην προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν ή όχι βάσιμοι λόγοι βασιζόμενοι σε πραγματικές ενδείξεις από όπου να συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών συνιστά απειλή για την ασφάλεια·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας χάρη στην προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες για τη δημόσια υγεία, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων·

γ)  θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας χάρη στην προβλεπόμενη εκτίμηση του υψηλού επιδημικού κινδύνου που ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες, πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  θα στηρίζει τους στόχους του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις καταχωρίσεις για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους· και

ε)  θα στηρίζει τους στόχους του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απαγόρευση εισόδου, πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτικούς ελέγχους, ειδικούς ελέγχους ή [ελέγχους έρευνας]·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μία εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει στο κεντρικό σύστημα να συνδέεται με τις εθνικές συνοριακές υποδομές στα κράτη μέλη·

β)  μία εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει στο κεντρικό σύστημα να συνδέεται με τις εθνικές συνοριακές υποδομές στα κράτη μέλη με ασφαλή τρόπο·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μία ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών·

γ)  μία υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών, η οποία είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  το κεντρικό αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  ένα εργαλείο ελέγχου με το οποίο οι αιτούντες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεών τους και να ελέγχουν την περίοδο ισχύος και την κατάσταση των αδειών ταξιδίου τους·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  [Το κεντρικό σύστημα, οι εθνικές ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, η πύλη για τους μεταφορείς και η υποδομή επικοινωνίας του ETIAS θα μοιράζονται και θα χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, τα ήδη υφιστάμενα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού αντίστοιχα του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ, της πύλης του ΣΕΕ για τους μεταφορείς και της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ.]

3.  Το κεντρικό σύστημα, οι εθνικές ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, η πύλη για τους μεταφορείς και η υποδομή επικοινωνίας του ETIAS θα μοιράζονται και θα χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, τα ήδη υφιστάμενα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού αντίστοιχα του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ, της πύλης του ΣΕΕ για τους μεταφορείς και της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, εξασφαλίζεται ο λογικός διαχωρισμός των δεδομένων του ETIAS και των δεδομένων του ΣΕΕ.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ).

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διασφαλίζει την ορθότητα και την επικαιροποίηση των αποθηκευμένων δεδομένων στους φακέλους αιτήσεων και στο κεντρικό σύστημα ETIAS·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε η κεντρική μονάδα να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, ο αιτών είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των δεδομένων του.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να καθορίζει, να θέτει σε εφαρμογή, να αξιολογεί και να αναθεωρεί τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο διαλογής ETIAS·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σε κάποιο από τα πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28·

β)  σύμφωνα με το άρθρο 20, να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης αδείας ταξιδίου για τις οποίες προέκυψαν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS, σε κάποιο από τα πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28 ή στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 29 και, αν είναι αναγκαίο, να θέτει σε εφαρμογή τη χειροκίνητη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 22·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να καταγράφει τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το στοιχείο β) στο κεντρικό σύστημα ETIAS·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να καθορίζει, να δοκιμάζει, να εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο διαλογής ETIAS·

διαγράφεται

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να ελέγχει τακτικά τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 και, μεταξύ άλλων, να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, και συγκεκριμένα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να υποδεικνύει το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επεξεργασία των αιτήσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1α·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  να διευκολύνει, κατά περίπτωση, τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 και μεταξύ του αρμόδιου κράτους μέλους και της Ευρωπόλ όπως αναφέρεται στο άρθρο 25·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  να ειδοποιεί τους μεταφορείς σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος πληροφοριών ETIAS όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1·

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επιπλέον καθήκοντα της κεντρικής μονάδας αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει όλα τα καθήκοντα να αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ δ)  να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος πληροφοριών ETIAS όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1·

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επιπλέον καθήκοντα της κεντρικής μονάδας αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει όλα τα καθήκοντα να αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ε)  να επεξεργάζεται τις αιτήσεις της Ευρωπόλ για αναζήτηση δεδομένων στο κεντρικό σύστημα ETIAS όπως αναφέρεται στο άρθρο 46·

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επιπλέον καθήκοντα της κεντρικής μονάδας αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει όλα τα καθήκοντα να αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ στ)  να παρέχει στο ευρύ κοινό όλες τις σχετικές πληροφορίες για την αίτηση έκδοσης αδείας ταξιδίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 61·

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επιπλέον καθήκοντα της κεντρικής μονάδας αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει όλα τα καθήκοντα να αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ ζ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ ζ)  να συνεργάζεται με την Επιτροπή όσον αφορά την ενημερωτική εκστρατεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62·

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επιπλέον καθήκοντα της κεντρικής μονάδας αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει όλα τα καθήκοντα να αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ η (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ η)  να λειτουργεί ως γραφείο υποστήριξης παρέχοντας βοήθεια στους ταξιδιώτες σε περίπτωση προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμιά αναφορά σε λειτουργία γραφείου υποστήριξης. Είναι, ωστόσο, σημαντικό για την αξιοπιστία του συστήματος να προβλέπεται μια τέτοια λειτουργία.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η κεντρική μονάδα ETIAS δημοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει:

 

α)   στατιστικά στοιχεία σχετικά με:

 

ι)   τον αριθμό των αδειών ταξιδίου που εκδίδονται αυτομάτως από το κεντρικό σύστημα ETIAS·

 

ii)   τον αριθμό των αιτήσεων που επαληθεύονται από την κεντρική μονάδα·

 

iii)   τον αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλονται σε χειροκίνητη επεξεργασία ανά κράτος μέλος·

 

iv)   τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίπτονται ανά χώρα και τον λόγο της απόρριψης·

 

v)   τον βαθμό στον οποίο τηρούνται οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 και στα άρθρα 23, 26 και 27·

 

β)   γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS, τις δραστηριότητές της όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο και πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων της.

 

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διασφαλίζουν την ορθότητα και την επικαιροποίηση των αποθηκευμένων δεδομένων στους φακέλους αιτήσεων και στο κεντρικό σύστημα ETIAS·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσαν οι εθνικές μονάδες να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, ο αιτών είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των δεδομένων του.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να καταγράφουν τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το στοιχείο β) στο κεντρικό σύστημα ETIAS·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2·

δ)  να παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία άσκησης ένδικου μέσου που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να ακυρώνουν και να ανακαλούν άδεια ταξιδίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 34 και 35.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να λειτουργούν ως κεντρικό σημείο πρόσβασης για την άντληση πληροφοριών από το κεντρικό σύστημα του ETIAS για τον σκοπό που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το άρθρο 44.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να χρησιμοποιείται το σύστημα των κεντρικών σημείων πρόσβασης, όπως στο VIS, το Eurodac και το ΣΕΕ, αντί να ανατεθεί το καθήκον του κεντρικού σημείου πρόσβασης στην εθνική μονάδα ETIAS. Όπως και στην περίπτωση των άλλων συστημάτων, το κεντρικό σημείο πρόσβασης θα ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή πρόσβασης.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Το συμβούλιο δεοντολογίας ETIAS

 

1.  Ιδρύεται ανεξάρτητο συμβούλιο δεοντολογίας ETIAS το οποίο έχει συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο. Απαρτίζεται από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εκπρόσωπο του συμβουλευτικού φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εκπρόσωπο του ΕΕΠΔ, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2.  Το συμβούλιο δεοντολογίας ETIAS ελέγχει τακτικά την επεξεργασία των αιτήσεων και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 και, μεταξύ άλλων, αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση των διακρίσεων.

 

3.  Το συμβούλιο δεοντολογίας ETIAS συνέρχεται όταν αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Τα έξοδα των συνεδριάσεων αυτών και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διεξαγωγή τους αναλαμβάνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η γραμματεία εξασφαλίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το συμβούλιο δεοντολογίας ETIAS εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό κατά την πρώτη συνεδρίασή του με απλή πλειοψηφία των μελών του.

 

4.  Τα μέλη του συμβουλίου δεοντολογίας ETIAS καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαλογής ETIAS με συμβουλευτικό ρόλο. Έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και εγκαταστάσεις που έχουν σχέση με το ETIAS.

 

5.  Το συμβούλιο δεοντολογίας ETIAS δημοσιεύει ετήσια έκθεση, η οποία καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό. Υποβάλλει επίσης γραπτή και προφορική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η διαβάθμιση δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν είναι απαραίτητο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS και άλλα πληροφοριακά συστήματα που συμβουλεύεται το ETIAS, όπως [το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), [το Eurodac] και [το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)] ώστε να καθίσταται δυνατή η διενέργεια της εκτίμησης κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS και [το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), [το Eurodac] και [το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)] με αποκλειστικό σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η διαλειτουργικότητα εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10 α

 

Πραγματοποίηση αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ

 

Το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) και τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Ιντερπόλ TDAWN).

 

Δύο έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την επαλήθευση των βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ από το ETIAS. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου που απορρίφθηκαν μετά από αυτά τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης και πληροφορίες σχετικά με τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, και ως συνέπεια αυτής της αξιολόγησης και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η πρόσβαση των συνοριοφυλάκων στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 41 περιορίζεται στην πραγματοποίηση αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS για τον εντοπισμό της κατάστασης της αδείας ταξιδίου του ταξιδιώτη που προσέρχεται σε κάποιο σημείο διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

2.  Η πρόσβαση των συνοριοφυλάκων στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 41 περιορίζεται στην πραγματοποίηση αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS για τον εντοπισμό της κατάστασης της αδείας ταξιδίου του ταξιδιώτη που προσέρχεται σε κάποιο σημείο διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Επιπλέον, οι συνοριοφύλακες ενημερώνονται αυτομάτως σχετικά με τις ειδικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4α και στο άρθρο 30 παράγραφοι 1α και 1β. Κατ’ εξαίρεση, όταν απαιτείται έλεγχος δεύτερης γραμμής στα σύνορα, ο συνοριοφύλακας μπορεί να έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS για να αποκτήσει τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω ειδικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 στοιχείο εα) και στο άρθρο 38 παράγραφος 5 στοιχείο δα).

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η πρόσβαση των μεταφορέων στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 39 περιορίζεται στην πραγματοποίηση αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS για τον εντοπισμό της κατάστασης της αδείας ταξιδίου του εκάστοτε ταξιδιώτη.

3.  Η πρόσβαση των μεταφορέων στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 39 περιορίζεται στην αποστολή αιτημάτων στο κεντρικό σύστημα ETIAS για τον εντοπισμό της κατάστασης της αδείας ταξιδίου του εκάστοτε ταξιδιώτη.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγόρευση των διακρίσεων

Θεμελιώδη δικαιώματα

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS από οποιονδήποτε χρήστη δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS από οποιονδήποτε χρήστη δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να δίδεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτερο συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 όσον αφορά τη ρύθμιση της υποβολής αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου από ενδιάμεσο εμπορικό οργανισμό και σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Έξι μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της έγκυρης αδείας ταξιδίου, ο κάτοχος ενημερώνεται αυτομάτως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικείμενη λήξη ισχύος.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ.  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους κατόχους αδείας ταξιδίου εντός έξι μηνών πριν από τη λήξη ισχύος της αδείας.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές καθιστούν το έντυπο αίτησης ευρέως διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο στους αιτούντες δωρεάν.

2.  Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές καθιστούν το έντυπο αίτησης ευρέως διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο στους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων με αναπηρίες, δωρεάν.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση που η/οι επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) των χωρών που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 δεν αντιστοιχούν στις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ενημερωτικά δελτία με πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρήση του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές και επεξηγηματικές πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμα σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών στις οποίες αναφέρονται.

4.  Στην περίπτωση που η/οι επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) των χωρών που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου δεν αντιστοιχούν στις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ενημερωτικά δελτία με επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με το ETIAS, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τη χρήση του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές καθώς και αναλυτικό οδηγό για την αίτηση καθίστανται διαθέσιμα σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών στις οποίες αναφέρονται.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές ενημερώνουν τους αιτούντες σχετικά με το δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης έκδοσης αδείας ταξιδίου, παραπέμπουν τον αιτούντα στην εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους, η οποία παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές, καθώς και σχετικά με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας που ισχύουν για το δημόσιο δικτυακό τόπο και την εφαρμογή για φορητές συσκευές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2.

7.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές, καθώς και σχετικά με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας που ισχύουν για το δημόσιο δικτυακό τόπο και την εφαρμογή για φορητές συσκευές. Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες βασίζονται στη διαχείριση κινδύνου της ασφάλειας των πληροφοριών και στην προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Συνιστάται από τον ΕΕΠΔ στο σημείο 100 της γνωμοδότησής του.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε αιτών υποβάλλει ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης για το γνήσιο, την πληρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που υποβάλλονται, και μια δήλωση για το αληθές και την αξιοπιστία των δηλώσεών του. Οι ανήλικοι υποβάλλουν έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά από πρόσωπο που ασκεί μόνιμη ή προσωρινή γονική μέριμνα ή νόμιμη κηδεμονία.

1.  Κάθε αιτών υποβάλλει ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης για το γνήσιο, την πληρότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που υποβάλλονται, και μια δήλωση για το αληθές και την αξιοπιστία των δηλώσεών του. Οι ανήλικοι υποβάλλουν έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά από πρόσωπο που ασκεί μόνιμη ή προσωρινή γονική μέριμνα ή νόμιμη κηδεμονία.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ημερομηνία λήξης της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου·

ε)  ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου·

ζ)  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν υπάρχει, αριθμό τηλεφώνου·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  εκπαίδευση (επίπεδο και πεδίο)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση μπορεί να αποκαλύψει ευαίσθητα δεδομένα και δεν θεωρείται ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  τρέχον επάγγελμα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το τρέχον επάγγελμα μπορεί να αποκαλύψει ευαίσθητα δεδομένα και δεν θεωρείται ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας ισχύος της αδείας ETIAS, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αλλάξουν και η συλλογή τους δεν φαίνεται ακριβής.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  για ανηλίκους, επώνυμο και όνομα(-τα) του ασκούντος γονική μέριμνα ή του νόμιμου κηδεμόνα του αιτούντος·

ια)  για ανηλίκους, επώνυμο και όνομα(-τα), διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν υπάρχει, αριθμό τηλεφώνου του προσώπου που ασκεί γονική μέριμνα ή του νόμιμου κηδεμόνα του αιτούντος·

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  το καθεστώς του μέλους της οικογένειας·

ι)  το καθεστώς του ως μέλους της οικογένειας·

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο αιτών επιλέγει το επίπεδο και το πεδίο σπουδών, το τρέχον επάγγελμα και τον τίτλο θέσης από ένα προκαθορισμένο κατάλογο. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 για την κατάρτιση των εν λόγω προκαθορισμένων καταλόγων.

διαγράφεται

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κατά πόσο ο αιτών πάσχει από οποιαδήποτε νόσο δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας, όπως ορίζεται στον διεθνή υγειονομικό κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ή άλλες λοιμώδεις ή μεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών δεν θεωρείται ακριβής, καθώς πρόκειται για πληροφορίες που έχουν τον χαρακτήρα δήλωσης και μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ETIAS. Πάνω από όλα, η ερώτηση αυτή μπορεί να αποκαλύψει πραγματικά ευαίσθητα δεδομένα και η συλλογή και επεξεργασία τους δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική. Πρέπει να συνεχιστεί η αξιολόγηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία κατά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα από τους συνοριοφύλακες, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά πόσο έχει διαπράξει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε οποιαδήποτε χώρα·

β)  κατά πόσο έχει διαπράξει οποιαδήποτε σοβαρή αξιόποινη πράξη που παρατίθεται στο παράρτημα 1α κατά τα τελευταία δέκα έτη·

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σχετικά με τυχόν απόφαση που τον υποχρέωνε να εγκαταλείψει την επικράτεια κράτους μέλους ή οποιασδήποτε άλλης χώρας ή κατά πόσο αποτέλεσε αντικείμενο απόφασης επιστροφής η οποία εκδόθηκε κατά τα τελευταία δέκα έτη.

δ)  σχετικά με τυχόν απόφαση που τον υποχρέωνε να εγκαταλείψει την επικράτεια κράτους μέλους ή κατά πόσο αποτέλεσε αντικείμενο απόφασης επιστροφής η οποία εκδόθηκε κατά τα τελευταία δέκα έτη.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  κατά πόσο ο αιτών ανήκει σε μία από τις κατηγορίες των αιτούντων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία (δ) έως (στ), για τους οποίους πρέπει να αίρονται τα τέλη αδείας ταξιδίου, κατηγορία που επιλέγεται από προκαθορισμένο κατάλογο· ο αιτών ενημερώνεται ότι θα του ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 23, προκειμένου να αποδείξει ότι ο σκοπός του ταξιδίου του εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως στ). Ο αιτών ενημερώνεται ότι, κατά συνέπεια, η απόφαση σχετικά με την αίτηση θα ληφθεί σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο αιτών δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει γνώση των προϋποθέσεων εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, και του γεγονότος ότι μπορεί να του ζητούνται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σε κάθε είσοδο.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78, με τις οποίες προσδιορίζει το περιεχόμενο και τη μορφή αυτών των ερωτήσεων.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78, με τις οποίες προσδιορίζει το περιεχόμενο και τη μορφή των ερωτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Το περιεχόμενο και η μορφή αυτών των ερωτήσεων επιτρέπουν στους αιτούντες να δίδουν σαφείς και ακριβείς απαντήσεις.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο αιτών απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. Όταν ο αιτών απαντά καταφατικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις, οφείλει να απαντήσει σε πρόσθετες ερωτήσεις στο έντυπο αίτησης, οι οποίες αποσκοπούν στη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών μέσω της απάντησης σε μια προκαθορισμένη λίστα ερωτήσεων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 για τον καθορισμό του περιεχόμενου και της μορφής αυτών των πρόσθετων απαντήσεων και της προκαθορισμένης λίστας απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις.

6.  Όταν ο αιτών απαντά καταφατικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις, οφείλει να απαντήσει σε πρόσθετες ερωτήσεις στο έντυπο αίτησης, οι οποίες αποσκοπούν στη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών μέσω της απάντησης σε μια προκαθορισμένη λίστα ερωτήσεων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 για τον καθορισμό του περιεχόμενου και της μορφής αυτών των πρόσθετων απαντήσεων και της προκαθορισμένης λίστας απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις.

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται στην παράγραφο 4.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε αίτηση, ο αιτών καταβάλλει τέλος αδείας ταξιδίου ύψους 5 EUR.

1.  Για κάθε αίτηση, ο αιτών καταβάλλει τέλος αδείας ταξιδίου ύψους 10 EUR.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του τέλους αδείας ταξιδίου σε 10 EUR θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτιμώμενο πλεόνασμα εσόδων ύψους 305 εκατομμυρίων EUR ανά έτος (έναντι 110 εκατομμυρίων EUR στην περίπτωση τέλους 5 EUR), το οποίο μπορεί να διατεθεί για δραστηριότητες στους τομείς της ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων. Ωστόσο, το ποσό των 10 EUR είναι αρκετά χαμηλό, ώστε να αποφευχθεί ο αντίκτυπος στον τουρισμό, ακόμη και από λιγότερο εύπορες περιοχές.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η υποχρέωση καταβολής του τέλους αδείας ταξιδίου αίρεται για παιδιά ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

2.  Η υποχρέωση καταβολής του τέλους αδείας ταξιδίου αίρεται για αιτούντες που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

α)  αιτούντες ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών·

 

β)  αιτούντες ηλικίας άνω των εξήντα ετών·

 

γ)  μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης ή υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας βάσει του δικαίου της Ένωσης·

 

δ)  φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδοί καθηγητές που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια·

 

ε)  ερευνητές που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας·

 

στ)  εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών ηλικίας έως 25 ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει:

Το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει:

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  [κατά πόσο ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, κατά πόσο έχει δηλωθεί ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ·]

ζ)  κατά πόσο ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, κατά πόσο έχει δηλωθεί ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ·

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  [κατά πόσο απαγορεύτηκε στον αιτούντα η είσοδος μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ·]

η)  κατά πόσο απαγορεύτηκε στον αιτούντα η είσοδος μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ·

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  [κατά πόσο ο αιτών αποτέλεσε αντικείμενο απόφασης επιστροφής ή μέτρου απομάκρυνσης που εκδόθηκε μετά την ανάκληση ή την απόρριψη της αίτησης διεθνούς προστασίας στο Eurodac·]

ια)  [κατά πόσο ο αιτών αποτέλεσε αντικείμενο απόφασης επιστροφής ή μέτρου απομάκρυνσης που καταχωρίστηκε στο Eurodac·]

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις επιστροφής ή απομάκρυνσης που καταχωρίζονται στο Eurodac δεν εγκρίνονται μόνο έπειτα από ανάκληση ή απόρριψη αίτησης διεθνούς προστασίας, αλλά μπορούν επίσης να αφορούν παράτυπους μετανάστες.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το κεντρικό σύστημα ETIAS συγκρίνει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ), στ), ζ), θ), ιγ) και παράγραφος 8 με τα δεδομένα που υπάρχουν στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 29.

4.  Το κεντρικό σύστημα ETIAS συγκρίνει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ), στ), ζ), ιγ) και παράγραφος 8 με τα δεδομένα που υπάρχουν στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 29.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το κεντρικό σύστημα ETIAS συγκρίνει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α), στ), η) και θ) και τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28.

5.  Το κεντρικό σύστημα ETIAS συγκρίνει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) και στ) και τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 28 πρόκειται να καταργηθεί.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή ειδικό έλεγχο.

δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση [ελέγχους έρευνας] ή ειδικό έλεγχο.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης προκύπτει από αυτή τη σύγκριση αποθηκεύεται στο SIS.

διαγράφεται

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Όταν από τη σύγκριση βάσει της παραγράφου 7 προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS αποστέλλει αυτόματη κοινοποίηση στην κεντρική μονάδα ETIAS. Η κεντρική μονάδα ETIAS επαληθεύει κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος αντιστοιχούν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην καταχώριση για την οποία προέκυψε αυτό το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Το κεντρικό σύστημα ETIAS αποστέλλει, εν συνεχεία, αυτόματη κοινοποίηση στην υπηρεσία SIRENE του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση. Η αρμόδια υπηρεσία SIRENE επαληθεύει επίσης κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος αντιστοιχούν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην καταχώριση για την οποία προέκυψε αυτό το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και λαμβάνει κατάλληλα περαιτέρω μέτρα.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Η κοινοποίηση που αποστέλλεται στην υπηρεσία SIRENE του κράτους μέλους που εξέδωσε την καταχώριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

 

α)  επώνυμο(-α), όνομα(-τα) και, εφόσον υπάρχει, ψευδώνυμο·

 

β)  τόπος και ημερομηνία γέννησης·

 

γ)  φύλο·

 

δ)  ιθαγένεια(-ες)·

 

ε)   διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη, πόλη και χώρα διαμονής του·

 

στ)  πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αδείας ταξιδίου, οι οποίες αναφέρουν εάν έχει εκδοθεί ή απορριφθεί άδεια ταξιδίου ή εάν η αίτηση αποτελεί αντικείμενο χειροκίνητης επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 22·

 

ζ)  παραπομπή σε οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα αναζήτησης έχουν προκύψει, με αναφορά της ημερομηνίας και της ώρας κατά την οποία προέκυψαν.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7γ.  Το κεντρικό σύστημα ETIAS προσθέτει στον φάκελο της αίτησης παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης προκύπτει.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7δ.  Όταν ένα θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης αφορά καταχώριση για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη και παράδοση, η αίτηση για άδεια ταξιδίου ETIAS δεν απορρίπτεται.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 έως 5 προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, η αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22.

2.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 έως 5 προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης και το κεντρικό σύστημα ETIAS είναι σε θέση να πιστοποιήσει ότι τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης αντιστοιχούν στα δεδομένα για τα οποία προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διατύπωσης με το άρθρο 20.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν τα αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 έως 5 είναι ασαφή διότι το κεντρικό σύστημα ETIAS δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσει ότι τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης αντιστοιχούν στα δεδομένα για τα οποία προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20.

3.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 έως 5 προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης και το κεντρικό σύστημα ETIAS δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσει ότι τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης αντιστοιχούν στα δεδομένα για τα οποία προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η κεντρική μονάδα ETIAS επαληθεύει κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης αντιστοιχούν στα δεδομένα που υπάρχουν σε ένα από τα συστήματα πληροφοριών/σε μια από τις βάσεις δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 29 ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28.

3.  Η κεντρική μονάδα ETIAS επαληθεύει κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης αντιστοιχούν στα δεδομένα που υπάρχουν στο κεντρικό σύστημα ETIAS ή σε ένα από τα συστήματα πληροφοριών/σε μια από τις βάσεις δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 29 ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 28.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η άδεια ταξιδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), νοείται ως απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια του κράτους μέλους ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

1.  Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η άδεια ταξιδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), νοείται ως απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι βασιζόμενοι σε πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια του κράτους μέλους συνιστά απειλή για την ασφάλεια ή ενέχει υψηλό επιδημικό κίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

«Βάσιμοι λόγοι» που δεν βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις είναι απλώς εικασίες.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[Κατά την επεξεργασία μιας αίτησης για άδεια ταξιδίου για υπήκοο τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα κεντρικά συστήματα ETIAS δεν επαληθεύουν κατά πόσο:

Κατά την επεξεργασία μιας αίτησης για άδεια ταξιδίου για υπήκοο τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα κεντρικά συστήματα ETIAS δεν επαληθεύουν κατά πόσο:

α)  ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή κατά πόσο έχει δηλωθεί ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)·

α)  ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή κατά πόσο έχει δηλωθεί ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)·

β)  ο αιτών αντιστοιχεί σε πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι καταγεγραμμένα στο Eurodac, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι).]

β)  ο αιτών αντιστοιχεί σε πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι καταγεγραμμένα στο Eurodac, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η προσφυγή που αναφέρεται στο άρθρο 32 κατατίθεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ·

β)  η διαδικασία άσκησης ένδικου μέσου που αναφέρεται στο άρθρο 32 πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  [ένα έτος από το τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντος που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, όταν αυτή η περίοδος του ενός έτους λήγει σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την περίοδο ισχύος της αδείας ταξιδίου· ή]

διαγράφεται

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  πέντε έτη από την τελευταία απόφαση απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 31, 34 και 35.

iii)  πέντε έτη από την τελευταία απόφαση απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 31, 34 και 35 ή μικρότερη των πέντε ετών εάν η καταχώριση η οποία οδήγησε στην απόφαση διαγραφεί πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για να διευκολυνθεί η υποβολή νέας αίτησης μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας ταξιδίου ETIAS, ο φάκελος της αίτησης μπορεί να αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα ETIAS για επιπλέον περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας ταξιδίου μόνον εφόσον ο αιτών, κατόπιν αιτήματος συγκατάθεσης, συναινέσει ελεύθερα και ρητά μέσω ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης δήλωσης. Τα αιτήματα συγκατάθεσης υποβάλλονται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτά από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Η συγκατάθεση παρέχεται μετά την αυτόματη ενημέρωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2γ. Στο πλαίσιο της αυτόματης ενημέρωσης υπενθυμίζεται στον αιτούντα ο σκοπός της διατήρησης των δεδομένων βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 61 στοιχείο εα).

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επεξεργασία αιτήσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου (το «αρμόδιο κράτος μέλος») είναι το κράτος μέλος πρώτης εισόδου, όπως δηλώνεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

1.  Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επεξεργασία αιτήσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου (το «αρμόδιο κράτος μέλος») είναι:

 

α)  σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης από οποιοδήποτε από τα συστήματα που ελέγχθηκαν, το κράτος μέλος που δημιούργησε την πιο πρόσφατη καταχώριση για την οποία προέκυψε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης·

 

β)  σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης από τον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, το κράτος μέλος που παρείχε τα δεδομένα για τον κατάλογο επιτήρησης·

 

γ)  σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κράτος μέλος πρώτης εισόδου, όπως δηλώνεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το αρμόδιο κράτος μέλος καθορίζεται από την κεντρική μονάδα ETIAS.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Το κράτος μέλος με το οποίο διενεργήθηκε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 μπορεί να ζητήσει από την κεντρική μονάδα ETIAS να είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης αφορά μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδίου.

α)  Όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο γ), απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδίου.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης αφορά μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως ιγ), αξιολογεί τον κίνδυνο ασφάλειας ή παράτυπης μετανάστευσης και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση.

β)  Όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης αφορά μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) ή δ) έως ιγ), αξιολογεί την απειλή για την ασφάλεια ή τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης αφορά μια καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο δ), η εθνική μονάδα ETIAS εκδίδει άτυπη (pro forma) άδεια ταξιδίου που επισημαίνεται στο κεντρικό σύστημα ETIAS με ειδική ένδειξη η οποία υποδεικνύει στις συνοριακές αρχές να προβούν στη σύλληψη του υπηκόου τρίτης χώρας.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 προκύπτει ότι ο αιτών απάντησε καταφατικά σε μία από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση.

5.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 προκύπτει ότι ο αιτών απάντησε καταφατικά σε μία από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης ή την απειλή για την ασφάλεια και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο ασφάλειας και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση.

6.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους αξιολογεί την απειλή για την ασφάλεια και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 5 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση.

7.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 5 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, την απειλή για την ασφάλεια ή τον υψηλό επιδημικό κίνδυνο και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση. Η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λάβει απόφαση μόνο βάσει ενός θετικού αποτελέσματος αναζήτησης που βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους εκτιμά, σε κάθε περίπτωση, μεμονωμένα τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, την απειλή για την ασφάλεια και τον υψηλό επιδημικό κίνδυνο.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα στο έντυπο αίτησης δεν επιτρέπουν στην εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους να αποφασίσει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση, η εν λόγω εθνική μονάδα ETIAS μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα.

1.  Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα στο έντυπο αίτησης δεν επιτρέπουν στην εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους να αποφασίσει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδίου ή θα απορρίψει την αίτηση, η εν λόγω εθνική μονάδα ETIAS ζητεί από τον αιτούντα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης. Στο αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα υποδεικνύονται με σαφήνεια οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που ο αιτών οφείλει να παράσχει. Ο αιτών παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα απευθείας στην εθνική μονάδα ETIAS μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος.

2.  Το αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης. Στο αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα υποδεικνύονται με σαφήνεια οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που ο αιτών οφείλει να παράσχει. Ο αιτών παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα απευθείας στην εθνική μονάδα ETIAS μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Μπορούν να ζητηθούν μόνο πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης ETIAS.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η εθνική μονάδα ETIAS μπορεί να καλέσει τον αιτούντα για συνέντευξη σε προξενείο στη χώρα διαμονής του.

4.  Σε εξαιρετικές περιστάσεις και μετά την επεξεργασία των πρόσθετων εγγράφων και πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3, η εθνική μονάδα ETIAS μπορεί να καλέσει τον αιτούντα για συνέντευξη σε οποιοδήποτε προξενείο κράτους μέλους της Ένωσης που βρίσκεται στη χώρα διαμονής του, ή να χρησιμοποιήσει σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για τη διεξαγωγή συνέντευξης με τον αιτούντα. Στην περίπτωση διεξαγωγής συνέντευξης, ισχύει η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2α.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η πρόσκληση κοινοποιείται στον αιτούντα από την εθνική μονάδα ETIAS του κράτους και κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης.

5.  Η πρόσκληση κοινοποιείται στον αιτούντα τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνέντευξη από την εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους και κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την προτίμησή του όσον αφορά τη διεξαγωγή της συνέντευξης σε συγκεκριμένο προξενείο ή με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Όπου είναι δυνατόν, η συνέντευξη πραγματοποιείται στο προξενείο που έχει δηλώσει ο αιτών ή, εφόσον έχει ζητηθεί, με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν ο αιτών δεν απαντήσει στην πρόσκληση εντός της προθεσμίας ή όταν ο αιτών δεν προσέλθει στη συνέντευξη, η αίτηση απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 και η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους ενημερώνει τον αιτούντα χωρίς καθυστέρηση.

5.  Όταν ο αιτών δεν απαντήσει στην πρόσκληση εντός της προθεσμίας ή όταν ο αιτών δεν προσέλθει στη συνέντευξη, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, η αίτηση απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 και η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους ενημερώνει τον αιτούντα χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τον σκοπό της διενέργειας της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο β), η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους διαβουλεύεται με τις αρχές του/των κράτους(-ών) μέλους(-ών) που είναι αρμόδιο(-ια) για τα δεδομένα για τα οποία έχει προκύψει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε), ζ), η), θ) ή ια).

1.  Για τον σκοπό της διενέργειας της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο β), η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους διαβουλεύεται με τις αρχές του/των κράτους(-ών) μέλους(-ών) που είναι αρμόδιο(-ια) για τα δεδομένα για τα οποία έχει προκύψει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχεία α), δ), ε), ζ), η), θ) ή ια).

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν εθνική μονάδα ETIAS εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης αδείας ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος που καλύπτει περισσότερα του ενός κράτη μέλη, το αρμόδιο κράτος μέλος διαβουλεύεται με τα εν λόγω κράτη μέλη.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν το αρμόδιο κράτος μέλος διαβουλεύεται με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης επεξεργασίας μιας αίτησης, οι εθνικές μονάδες ETIAS των εν λόγω κρατών μελών έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα του φακέλου αίτησης, καθώς και στα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που έχουν προκύψει από το αυτοματοποιημένο σύστημα δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφοι 2, 4 και 5, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της διαβούλευσης. Οι εθνικές μονάδες ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη έχουν επίσης πρόσβαση στις σχετικές πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που έχει παράσχει ο αιτών κατόπιν αιτήματος από το αρμόδιο κράτος μέλος σε σχέση με το ζήτημα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η εθνική μονάδα ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη απαντά εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της διαβούλευσης. Η μη παροχή απάντησης από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας θεωρείται θετική γνωμοδότηση επί της αίτησης.

5.  Η εθνική μονάδα ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη απαντά εντός 48 ωρών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της διαβούλευσης. Η μη παροχή απάντησης από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας θεωρείται θετική γνωμοδότηση επί της αίτησης.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη των οποίων ζητείται η γνώμη παρέχουν αρνητική γνωμοδότηση επί της αίτησης, το αρμόδιο κράτος μέλος απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδίου δυνάμει του άρθρου 31.

8.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη των οποίων ζητείται η γνώμη παρέχουν αρνητική γνωμοδότηση επί της αίτησης, το αρμόδιο κράτος μέλος απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδίου δυνάμει του άρθρου 31.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 38 προβλέπει ότι, σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατή η έκδοση αδείας ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η κεντρική μονάδα ETIAS διευκολύνει τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τον σκοπό της διενέργειας της αξιολόγησης των κινδύνων ασφάλειας έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και παράγραφος 4, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους διαβουλεύεται με την Ευρωπόλ για περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ. Η διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του κράτους μέλους και της Ευρωπόλ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

1.  Για τον σκοπό της διενέργειας της αξιολόγησης της απειλής για την ασφάλεια έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και παράγραφος 4, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους διαβουλεύεται με την Ευρωπόλ για περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ. Η διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του κράτους μέλους και της Ευρωπόλ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν το αρμόδιο κράτος μέλος διαβουλεύεται με την Ευρωπόλ, η εθνική μονάδα ETIAS του εν λόγω κράτους μέλους διαβιβάζει στην Ευρωπόλ τα σχετικά δεδομένα του φακέλου της αίτησης, καθώς και το ή τα απαραίτητα για τον σκοπό της διαβούλευσης θετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Η εθνική μονάδα ETIAS δύναται να διαβιβάζει στην Ευρωπόλ τις σχετικές πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που έχει παράσχει ο αιτών σε σχέση με την αίτηση για άδεια ταξιδίου για την οποία ζητείται η γνώμη της Ευρωπόλ.

2.  Όταν το αρμόδιο κράτος μέλος διαβουλεύεται με την Ευρωπόλ, η εθνική μονάδα ETIAS του εν λόγω κράτους μέλους διαβιβάζει στην Ευρωπόλ τα σχετικά δεδομένα του φακέλου της αίτησης, καθώς και το ή τα απαραίτητα για τον σκοπό της διαβούλευσης θετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Η εθνική μονάδα ETIAS διαβιβάζει επίσης στην Ευρωπόλ τις σχετικές πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που έχει παράσχει ο αιτών σε σχέση με την αίτηση για άδεια ταξιδίου για την οποία ζητείται η γνώμη της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την εκπαίδευση του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο η), και την υγεία του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α).

διαγράφεται

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Ευρωπόλ απαντάει εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της διαβούλευσης. Η μη παροχή απάντησης από την Ευρωπόλ εντός της προθεσμίας θεωρείται θετική γνωμοδότηση επί της αίτησης.

5.  Η Ευρωπόλ απαντάει εντός 48 ωρών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της διαβούλευσης. Η μη παροχή απάντησης από την Ευρωπόλ εντός της προθεσμίας θεωρείται θετική γνωμοδότηση επί της αίτησης.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η κεντρική μονάδα ETIAS διευκολύνει τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο διαβουλεύσεις μεταξύ του αρμόδιου κράτους μέλους και της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Εάν η αίτηση ETIAS θεωρηθεί παραδεκτή, αλλά το κεντρικό σύστημα ETIAS δεν εκδώσει αυτομάτως την άδεια ταξιδίου, ο αιτών λαμβάνει αμέσως κοινοποίηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία περιλαμβάνει:

 

α)  βεβαίωση παραλαβής της αίτησής του·

 

β)  τη μέγιστη περίοδο επεξεργασίας της αίτησής του·

 

γ)  επισήμανση ότι, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησής του, ενδέχεται να ζητηθούν από τον αιτούντα πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να κληθεί σε συνέντευξη σε προξενείο ή με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας·

 

δ)  τον αριθμό της αίτησης με τον οποίο ο αιτών μπορεί να αποκτά πρόσβαση στο εργαλείο ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 26α.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα.

β)  εάν ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα, η μέγιστη περίοδος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 26α

 

Εργαλείο ελέγχου

 

Η Επιτροπή δημιουργεί εργαλείο ελέγχου με το οποίο οι αιτούντες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεών τους και να ελέγχουν την περίοδο ισχύος και την κατάσταση των αδειών ταξιδίου τους (έγκυρη, απορριφθείσα, ακυρωθείσα ή ανακληθείσα).

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 όσον αφορά τον περαιτέρω προσδιορισμό του εργαλείου ελέγχου.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στην εξαιρετική περίπτωση που ένας αιτών κληθεί να μεταβεί σε προξενείο βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4, η περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται κατά επτά εργάσιμες ημέρες.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνεται απόφαση:

3.  Πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 2α λαμβάνεται απόφαση:

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι κανόνες διαλογής (screening) ETIAS συνίστανται σε έναν αλγόριθμο που καθιστά δυνατή τη σύγκριση μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS και των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου που αφορούν κινδύνους παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Οι κανόνες διαλογής ETIAS καταχωρίζονται στο κεντρικό σύστημα ETIAS.

1.  Οι κανόνες διαλογής (screening) ETIAS συνίστανται σε έναν αλγόριθμο που καθιστά δυνατή την κατάρτιση προφίλ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μέσω της σύγκρισης μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS και των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου που αφορούν τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, την απειλή για την ασφάλεια και τον υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Οι κανόνες διαλογής ETIAS καταχωρίζονται στο κεντρικό σύστημα ETIAS.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι κίνδυνοι παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας και δημόσιας υγείας καθορίζονται με βάση:

2.  Ο κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης, η απειλή για την ασφάλεια και ο υψηλός επιδημικός κίνδυνος καθορίζονται με βάση:

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στατιστικές που παράγονται από το ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 73 και οι οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά απορρίψεων αιτήσεων για άδεια ταξιδίου λόγω κινδύνου παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών·

β)  στατιστικές που παράγονται από το ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 73 και οι οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά απορρίψεων αιτήσεων για άδεια ταξιδίου λόγω κινδύνου παράτυπης μετανάστευσης, απειλής για την ασφάλειας ή υψηλού επιδημικού κινδύνου που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών·

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου για την ασφάλεια ή απειλές που έχει εντοπίσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος·

δ)  πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου για την ασφάλεια ή απειλές που έχει εντοπίσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι οποίες τεκμηριώνονται με αντικειμενικά στοιχεία τα οποία βασίζονται σε αποδείξεις·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δικαιολογούν και τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που παρέχουν σχετικά με δείκτες κινδύνου για την ασφάλεια ή απειλές που έχουν εντοπίσει, ώστε να αποφεύγεται η μη αμερόληπτη επεξεργασία των αιτήσεων.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και αρνήσεων εισόδου για μια συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών·

ε)  πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και αρνήσεων εισόδου για μια συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών, οι οποίες τεκμηριώνονται με αντικειμενικά στοιχεία που βασίζονται σε αποδείξεις·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δικαιολογούν και τεκμηριώνουν τις πληροφορίες που παρέχουν σχετικά με υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής και αρνήσεις εισόδου, ώστε να αποφεύγεται η μη αμερόληπτη επεξεργασία των αιτήσεων.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κινδύνων παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 για τον περαιτέρω προσδιορισμό του κινδύνου παράτυπης μετανάστευσης, της απειλής για την ασφάλεια ή του υψηλού επιδημικού κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με βάση του κινδύνους που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η κεντρική μονάδα ETIAS καταρτίζει τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου, οι οποίες αποτελούνται από έναν συνδυασμό δεδομένων που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

4.  Με βάση τους κινδύνους που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η κεντρική μονάδα ETIAS καταρτίζει τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου, οι οποίοι αποτελούνται από έναν συνδυασμό δεδομένων που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά και στην παράγραφο 3, καθώς η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα προσδιορίσει περαιτέρω τους σχετικούς κινδύνους και οι δείκτες κινδύνου θα πρέπει να βασίζονται στους εν λόγω κινδύνους.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  επίπεδο εκπαίδευσης·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διαγραφή του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο η).

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τρέχον επάγγελμα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διαγραφή του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο θ).

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη ή συμμετοχή σε αξιόποινη πράξη ή πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι για να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις.

1.  Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS, ως μέρος του κεντρικού συστήματος, περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με πρόσωπα τα οποία θεωρούνται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ύποπτα για διάπραξη ή συμμετοχή σε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή τρομοκρατικό έγκλημα ή πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι, βάσει της συνολικής εκτίμησης των συγκεκριμένων προσώπων, ιδίως βάσει αξιόποινων πράξεων τις οποίες έχουν τελέσει κατά το παρελθόν, για να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν τρομοκρατικά εγκλήματα.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις που παρέχουν τα κράτη μέλη·

β)  πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις·

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις που αποκτώνται μέσω διεθνούς συνεργασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και των σχετικών δεδομένων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ καταρτίζει τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, ο οποίος αποτελείται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δεδομένα:

3.  Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και των σχετικών δεδομένων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ διαχειρίζεται τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, ο οποίος αποτελείται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α)  επώνυμο, όνομα(-τα), επώνυμο κατά τη γέννηση· ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, χώρα γέννησης, φύλο, ιθαγένεια·

α)  επώνυμο·

 

α α)  επώνυμο κατά τη γέννηση·

 

α β)  ημερομηνία γέννησης·

β)  άλλα ονόματα (ψευδώνυμα, καλλιτεχνικά ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενα ονόματα)·

β)  άλλα ονόματα (ψευδώνυμα, καλλιτεχνικά ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενα ονόματα)·

γ)  ταξιδιωτικό έγγραφο (είδος, αριθμός και τη χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου)·

γ)  ταξιδιωτικό έγγραφο (είδος, αριθμός και τη χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου)·

δ)  διεύθυνση κατοικίας·

δ)  διεύθυνση κατοικίας·

ε)  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου·

ε)  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

 

ε α)  αριθμό τηλεφώνου·

στ)  όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου εταιρείας ή οργανισμού·

στ)  όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου εταιρείας ή οργανισμού·

ζ)  διεύθυνση IP.

ζ)  διεύθυνση IP.

 

Αν υπάρχουν, προστίθενται το όνομα(-τα), ο τόπος γέννησης, η χώρα γέννησης, το φύλο και η ιθαγένεια.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 28 παράγραφος 4. Ωστόσο, καθώς το σκεπτικό είναι να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον κατάλογο επιτήρησης, ορισμένα δεδομένα που παρουσιάζονται όλα μαζί από την Επιτροπή χωρίζονται σε διαφορετικά στοιχεία. Το όνομα, ο τόπος γέννησης, η χώρα γέννησης, το φύλο και η ιθαγένεια δεν θα πρέπει να είναι αρκετά για καταχώριση στον κατάλογο επιτήρησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να προστίθενται εφόσον είναι διαθέσιμα.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29α

 

Αρμοδιότητες και καθήκοντα σχετικά με τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS

 

1.  Πριν από την εισαγωγή δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, η Ευρωπόλ διενεργεί ενδελεχή αξιολόγηση των λόγων εισαγωγής τους και επαληθεύει ότι η εισαγωγή είναι απαραίτητη και αναλογική.

 

2.  Όταν τα δεδομένα εισάγονται βάσει πληροφοριών που παρέχονται από κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να έχει προσδιορίσει αν οι πληροφορίες είναι επαρκείς, ακριβείς και αρκούντως σημαντικές ώστε να αποτελέσουν μέρος του καταλόγου επιτήρησης ETIAS.

 

3.  Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ είναι υπεύθυνα για την ακρίβεια των δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS και για τη συνεχή επικαιροποίησή τους.

 

4.  Η Ευρωπόλ προβλέπει διαδικασία για την τακτική επανεξέταση και επαλήθευση της ακρίβειας και της επικαιροποίησης των στοιχείων δεδομένων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS. Τα κράτη μέλη που έχουν παράσχει πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις συμμετέχουν στη διαδικασία επανεξέτασης.

 

5.  Μετά την επανεξέταση, διαγράφονται δεδομένα από τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, εάν αποδειχθεί ότι οι λόγοι εισαγωγής τους δεν υφίστανται πλέον ή ότι τα στοιχεία δεδομένων είναι παρωχημένα ή μη επικαιροποιημένα.

 

6.  Ο Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) είναι υπεύθυνος για την τεχνική διαχείριση του καταλόγου επιτήρησης ETIAS, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την τεχνική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών ETIAS.

 

7.  Ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, και στη συνέχεια ανά διετία, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων προβαίνει σε έλεγχο της προστασίας των δεδομένων του καταλόγου επιτήρησης ETIAS και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η εξέταση μιας αίτησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα κεφάλαια III, IV και V υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, η άδεια ταξιδίου εκδίδεται από το κεντρικό σύστημα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους.

1.  Όταν η εξέταση μιας αίτησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα κεφάλαια III, IV και V υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι βασιζόμενοι σε πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, απειλή για την ασφάλεια ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο, η άδεια ταξιδίου εκδίδεται από το κεντρικό σύστημα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι εθνικές μονάδες ETIAS έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση αμφιβολίας, να εκδίδουν άδεια ταξιδίου με την προσθήκη ειδικής ένδειξης που θα συνιστά στους συνοριοφύλακες να προβούν σε έλεγχο δεύτερης γραμμής.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν ειδική ένδειξη που υποδεικνύει στις συνοριακές αρχές και σε άλλες αρχές με πρόσβαση στα δεδομένα του κεντρικού συστήματος ETIAS ότι συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προέκυψε κατά την επεξεργασία της αίτησης αξιολογήθηκε και επαληθεύθηκε ότι ήταν εσφαλμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης ή ότι η χειροκίνητη επεξεργασία έδειξε ότι δεν υπήρχε λόγος απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η άδεια ταξιδίου ισχύει για πέντε έτη ή μέχρι τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που καταχωρίζεται κατά τη διάρκεια της αίτησης, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο, και ισχύει για την επικράτεια των κρατών μελών.

2.  Η άδεια ταξιδίου ισχύει για τρία έτη ή μέχρι τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που καταχωρίζεται κατά τη διάρκεια της αίτησης, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο, και ισχύει για την επικράτεια των κρατών μελών.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η άδεια ταξιδίου δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, η κατοχή έγκυρης αδείας ταξιδίου αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις εισόδου. Ωστόσο, δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποβάλλει ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη απόρριψη σε περίπτωση μη έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αντιβαίνει στην πρακτική των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πράγματι, πρέπει να πραγματοποιείται χειροκίνητη και ατομική αξιολόγηση για κάθε αίτηση. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται στο πρόσωπο να φθάνει μέχρι τα σύνορα για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια·

γ)  συνιστά απειλή για την ασφάλεια·

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία·

δ)  ενέχει υψηλό επιδημικό κίνδυνο·

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αίτηση για άδεια ταξιδίου απορρίπτεται εάν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά τη γνησιότητα των δεδομένων, την αξιοπιστία των δηλώσεων που έκανε ο αιτών, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών ή το αληθές του περιεχομένου τους.

Η αίτηση για άδεια ταξιδίου απορρίπτεται εάν υπάρχουν εύλογες, σοβαρές και τεκμηριωμένες αμφιβολίες όσον αφορά τη γνησιότητα των δεδομένων, την αξιοπιστία των δηλώσεων που έκανε ο αιτών, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών ή το αληθές του περιεχομένου τους.

Αιτιολόγηση

Πρόταση της επιτροπής Meijers για τη διασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για άδεια ταξιδίου απορρίφθηκε έχουν δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση προσφυγής.

2.  Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για άδεια ταξιδίου απορρίφθηκε έχουν δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο. Οι διαδικασίες άσκησης ένδικου μέσου πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου. Η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε γλώσσα που ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι κατανοούν οι αιτούντες.

Αιτιολόγηση

Βάσει των γνωμοδοτήσεων του FRA και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, και σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Schrems, C-362/14, σκέψη 95.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προηγούμενη άρνηση χορήγησης αδείας ταξιδίου δεν οδηγεί αυτομάτως στην απόρριψη νέας αίτησης. Η νέα αίτηση αξιολογείται βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη προέρχεται από το άρθρο 21 παράγραφος 9 του κώδικα θεωρήσεων.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σαφή αναφορά ότι κατά την είσοδο ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει το ίδιο ταξιδιωτικό έγγραφο με αυτό που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης και ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής του ταξιδιωτικού εγγράφου θα απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης για άδεια ταξιδίου·

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  υπενθύμιση σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και την ανάγκη να έχει ο αιτών στην κατοχή του τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα σε κάθε είσοδο·

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  κατά περίπτωση, την ή τις επικράτειες των κρατών μελών στα οποία ο αιτών δικαιούται να ταξιδεύει·

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σύνδεσμο που οδηγεί στο δημόσιο δικτυακό τόπο ETIAS, ο οποίος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου από τον αιτούντα.

δ)  σύνδεσμο που οδηγεί στο δημόσιο δικτυακό τόπο ETIAS, ο οποίος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου καθώς και για τις προϋποθέσεις αυτής της ανάκλησης ή ακύρωσης.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον/τους λόγο(-ους) απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1·

γ)  τον/τους λόγο(-ους) απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου, ώστε ο αιτών να μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παράγραφος 1·

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για την άσκηση προσφυγής.

δ)  πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για την άσκηση αποτελεσματικού ένδικου μέσου. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον αναφορές στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για την άσκηση ένδικου μέσου, την αρμόδια αρχή και τον τρόπο άσκησης του ένδικου μέσου, πληροφορίες για κάθε είδους συνδρομή που ενδέχεται να παρέχεται από την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων, καθώς και για την προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 όσον αφορά τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου απόρριψης αίτησης για άδεια ταξιδίου.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον τόπο και την ημερομηνία της απόφασης για έκδοση αδείας ταξιδίου ή απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου·

γ)  την ημερομηνία της απόφασης για έκδοση αδείας ταξιδίου ή απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου·

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος της αδείας ταξιδίου·

δ)  όταν εκδίδεται άδεια ταξιδίου, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος της αδείας ταξιδίου·

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τον/τους λόγο(-ους) απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παράγραφος 1.

ε)  όταν απορρίπτεται αίτηση για άδεια ταξιδίου, τον/τους λόγο(-ους) απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παράγραφος 1.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  οποιεσδήποτε ειδικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4α και στο άρθρο 30 παράγραφοι 1α και 1β, μαζί με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους δεύτερης γραμμής που σχετίζονται με αυτές.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 όσον αφορά τον καθορισμό του είδους πρόσθετων πληροφοριών που μπορούν να προστίθενται καθώς και των μορφοτύπων τους.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ένα πρόσωπο η άδεια ταξιδίου του οποίου έχει ακυρωθεί έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται στο κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση για την ακύρωση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

3.  Ένα πρόσωπο η άδεια ταξιδίου του οποίου έχει ακυρωθεί έχει δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο. Οι διαδικασίες άσκησης ένδικου μέσου πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση για την ακύρωση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε γλώσσα που ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι κατανοούν οι αιτούντες.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όταν αναφέρεται στο SIS μια καταχώριση άρνησης εισόδου ή ένα ταξιδιωτικό έγγραφο που δηλώνεται ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν, το SIS ενημερώνει το κεντρικό σύστημα ETIAS. Το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει κατά πόσο αυτή η νέα καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, το κεντρικό σύστημα ETIAS διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση, το οποίο θα ανακαλέσει την άδεια ταξιδίου.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όταν αναφέρεται στο SIS μια καταχώριση άρνησης εισόδου ή ένα ταξιδιωτικό έγγραφο που δηλώνεται ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν, το SIS ενημερώνει το κεντρικό σύστημα ETIAS. Το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει κατά πόσο αυτή η νέα καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, το κεντρικό σύστημα ETIAS διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση. Όταν δηλώνεται νέα καταχώριση άρνησης εισόδου, η εθνική μονάδα ETIAS ανακαλεί την άδεια ταξιδίου. Όταν η άδεια ταξιδίου συνδέεται με ταξιδιωτικό έγγραφο που δηλώνεται ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στο SIS, η εθνική μονάδα ETIAS προβαίνει σε χειροκίνητη επανεξέταση του φακέλου της αίτησης.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα νέα στοιχεία που εισάγει η Ευρωπόλ στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS συγκρίνονται με τα δεδομένα των φακέλων αιτήσεων στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Εάν από τη σύγκριση προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους πρώτης εισόδου όπως δηλώνεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο ι) αξιολογεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια και, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι όροι χορήγησης δεν πληρούνται πλέον, ανακαλεί την άδεια ταξιδίου.

4.  Τα νέα στοιχεία που εισάγει η Ευρωπόλ στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS συγκρίνονται με τα δεδομένα των φακέλων αιτήσεων στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Εάν από τη σύγκριση προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο δυνάμει του άρθρου 22 αξιολογεί την απειλή για την ασφάλεια και, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι όροι χορήγησης δεν πληρούνται πλέον, ανακαλεί την άδεια ταξιδίου.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ένας αιτών η άδεια ταξιδίου του οποίου έχει ανακληθεί έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται στο κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση για την ανάκληση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

5.  Ένας αιτών η άδεια ταξιδίου του οποίου έχει ανακληθεί έχει δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο. Οι διαδικασίες άσκησης ένδικου μέσου πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση για την ανάκληση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε γλώσσα που ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι κατανοούν οι αιτούντες.

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον/τους λόγο(-ους) ακύρωσης ή ανάκλησης της αδείας ταξιδίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1·

γ)  τον/τους λόγο(-ους) ακύρωσης ή ανάκλησης της αδείας ταξιδίου, ώστε ο αιτών να μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο, όπως ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1·

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για την άσκηση προσφυγής.

δ)  πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για την άσκηση ένδικου μέσου. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον αναφορές στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για την άσκηση ένδικου μέσου, την αρμόδια αρχή και τον τρόπο άσκησης του ένδικου μέσου, πληροφορίες για κάθε είδους συνδρομή που ενδέχεται να παρέχεται από την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων, καθώς και για την προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν ληφθεί απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης αδείας ταξιδίου, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την ανάκληση ή την ακύρωση της αδείας ταξιδίου προσθέτει τα ακόλουθα δεδομένα στον φάκελο της αίτησης:

1.  Αν ληφθεί απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης αδείας ταξιδίου, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την ανάκληση ή την ακύρωση της αδείας ταξιδίου προσθέτει τα ακόλουθα δεδομένα στον φάκελο της αίτησης:

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος μπορεί να εκδίδεται κατ’ εξαίρεση, όταν το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι είναι αναγκαίο για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή για λόγους διεθνών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι η χειροκίνητη διαδικασία αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 22 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ή η αίτηση για άδεια ταξιδίου έχει απορριφθεί ή η άδεια ταξιδίου έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί.

1.  Άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος εκδίδεται κατ’ εξαίρεση, όταν το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο δυνάμει της παραγράφου 3 κρίνει ότι είναι αναγκαίο για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή για λόγους διεθνών υποχρεώσεων.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Μετά την απόρριψη αίτησης για άδεια ταξιδίου δυνάμει του άρθρου 31, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι τι η χειροκίνητη διαδικασία αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 22 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ή ότι η αίτηση για άδεια ταξιδίου έχει απορριφθεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος στο κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να ταξιδέψει. Στην αίτησή του, ο αιτών αναφέρει τους ανθρωπιστικούς λόγους, τους λόγους εθνικού συμφέροντος ή τους λόγους διεθνών υποχρεώσεων.

2.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 1α και 1β, ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος στο κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να ταξιδέψει. Στην αίτησή του, ο αιτών αναφέρει τους ανθρωπιστικούς λόγους, τους λόγους εθνικού συμφέροντος ή τους λόγους διεθνών υποχρεώσεων.

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος ισχύει για την επικράτεια του κράτους μέλους που την εκδίδει και για μέγιστο διάστημα 15 ημερών.

4.  Η άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος ισχύει για την επικράτεια του κράτους μέλους που την εκδίδει. Μπορεί να ισχύει κατ’ εξαίρεση για την επικράτεια περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, αρκεί να συναινέσει καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Ισχύει για μέγιστο διάστημα 90 ημερών εντός περιόδου 180 ημερών.

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Εφαρμόζεται το άρθρο 30 παράγραφοι 1α και 1β.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν εκδίδεται άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, στον φάκελο της αίτησης εισάγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

5.  Όταν εκδίδεται ή απορρίπτεται άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, στον φάκελο της αίτησης εισάγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την επικράτεια εντός της οποίας δικαιούται να ταξιδεύει ο κάτοχος της αδείας ταξιδίου·

β)  τα κράτη μέλη στα οποία δικαιούται να ταξιδεύει ο κάτοχος της αδείας ταξιδίου·

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  η περίοδος ισχύος της αδείας ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος·

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος·

γ)  η εθνική μονάδα του κράτους μέλους που εξέδωσε ή απέρριψε την άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος·

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  η ημερομηνία της απόφασης έκδοσης ή απόρριψης αδείας ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος·

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αναφορά στους ανθρωπιστικούς λόγους, τους λόγους εθνικού συμφέροντος ή τους λόγους διεθνών υποχρεώσεων.

δ)  κατά περίπτωση, αναφορά στους ανθρωπιστικούς λόγους, τους λόγους εθνικού συμφέροντος ή τους λόγους διεθνών υποχρεώσεων.

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  οποιεσδήποτε ειδικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1α και 1β, μαζί με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους δεύτερης γραμμής που σχετίζονται με αυτές.

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 26 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι μεταφορείς πραγματοποιούν αναζητήσεις στο κεντρικό σύστημα ETIAS προκειμένου να επαληθεύουν κατά πόσο υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση αδείας ταξιδίου έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδίου.

1.  Οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς αποστέλλουν ερώτημα αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS το αργότερο κατά τη στιγμή της επιβίβασης προκειμένου να επαληθεύουν κατά πόσο υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση αδείας ταξιδίου έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδίου.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ασφαλής διαδικτυακή πρόσβαση στην πύλη του μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης τεχνικών λύσεων για φορητές συσκευές, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο η), επιτρέπει στους μεταφορείς να πραγματοποιούν αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν από την επιβίβαση ενός επιβάτη. Για αυτόν τον σκοπό, επιτρέπεται στον μεταφορέα να πραγματοποιεί αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου που προορίζεται για ανάγνωση από ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα.

Η ασφαλής διαδικτυακή πρόσβαση στην πύλη του μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης τεχνικών λύσεων για φορητές συσκευές, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο η), επιτρέπει στους μεταφορείς να προβαίνουν στην αποστολή αιτήματος αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν από την επιβίβαση ενός επιβάτη. Για αυτόν τον σκοπό, ο μεταφορέας αποστέλλει ερώτημα αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου που προορίζεται για ανάγνωση από ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά υποδεικνύοντας εάν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης αδείας ταξιδίου. Οι μεταφορείς δύνανται να αποθηκεύουν τις αποστελλόμενες πληροφορίες και την απάντηση που λαμβάνουν.

Το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά υποδεικνύοντας εάν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης αδείας ταξιδίου και, κατά περίπτωση, την επικράτεια ή τις επικράτειες εντός των οποίων ισχύει μια άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος. Οι μεταφορείς δύνανται να αποθηκεύουν τις αποστελλόμενες πληροφορίες και την απάντηση που λαμβάνουν.

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Θεσπίζεται σύστημα επαλήθευσης, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην πύλη του μεταφορέα για τους σκοπούς της παραγράφου 2 σε δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού των μεταφορέων. Το σύστημα επαλήθευσης θεσπίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2.

3.  Θεσπίζεται σύστημα επαλήθευσης, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην πύλη του μεταφορέα για τους σκοπούς της παραγράφου 2 σε δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού των μεταφορέων. Το σύστημα επαλήθευσης θεσπίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2. Το σύστημα επαλήθευσης βασίζεται στη διαχείριση κινδύνου της ασφάλειας των πληροφοριών και στην προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις εναλλακτικές διαδικασίες θεσπίζονται με εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 79 παράγραφος 2.

2.  Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις εναλλακτικές διαδικασίες θεσπίζονται με εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 79 παράγραφος 2. Οι εν λόγω διαδικασίες λαμβάνουν υπόψη τη διαχείριση του κινδύνου της ασφάλειας των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά υποδεικνύοντας εάν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης αδείας ταξιδίου.

2.  Το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά υποδεικνύοντας εάν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης αδείας ταξιδίου ή αδείας ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος για το κράτος μέλος στο οποίο επιθυμεί να εισέλθει.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης επιτρέπεται να συμβουλεύονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεύτερης γραμμής τις πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους δεύτερης γραμμής και οι οποίες προστίθενται στον φάκελο της αίτησης σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 38.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η εκτέλεση της αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 λόγω αστοχίας του συστήματος πληροφοριών ETIAS, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης ενημερώνονται από την κεντρική μονάδα ETIAS.

1.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η εκτέλεση της αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 λόγω αστοχίας του συστήματος πληροφοριών ETIAS, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης ενημερώνονται αυτομάτως από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η εκτέλεση της αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 λόγω αστοχίας της εθνικής συνοριακής υποδομής σε ένα κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνουν τον eu-LISA, την κεντρική μονάδα ETIAS και την Επιτροπή.

2.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η εκτέλεση της αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 λόγω αστοχίας της εθνικής συνοριακής υποδομής που επηρεάζει τον ETIAS, ο eu-LISA, η κεντρική μονάδα ETIAS και η Επιτροπή ενημερώνονται αυτομάτως.

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης εφαρμόζουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης τους.

3.  Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 εξουσιοδοτούνται προσωρινά να αποκλίνουν από την υποχρέωση πραγματοποίησης αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, και οι διατάξεις σχετικά με την άδεια ταξιδίου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο i) και στοιχείο ββ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 δεν εφαρμόζονται προσωρινά.

Αιτιολόγηση

Αντί να υπάρχει αναφορά στα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, είναι καλύτερο να προβλεφθεί μια εναρμονισμένη λύση ως προς τον τρόπο δράσης σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να προβαίνουν στον συνοριακό έλεγχο χωρίς να χρησιμοποιούν το ETIAS.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης το οποίο έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Το κεντρικό σημείο πρόσβασης διασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αίτηση πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 45.

 

Η εντεταλμένη αρχή και το κεντρικό σημείο πρόσβασης μπορούν να είναι μέλη του ίδιου οργανισμού εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου. Το κεντρικό σημείο πρόσβασης ενεργεί ανεξάρτητα από τις εντεταλμένες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Το κεντρικό σημείο πρόσβασης λειτουργεί χωριστά από τις εντεταλμένες αρχές και δεν λαμβάνει οδηγίες από αυτές όσον αφορά το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων που πραγματοποιεί.

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν περισσότερα του ενός κεντρικά σημεία πρόσβασης ώστε να αντιστοιχούν προς την οργανωτική και διοικητική δομή τους κατ’ εκπλήρωση των συνταγματικών ή νομικών υποχρεώσεών τους.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα των κεντρικών σημείων πρόσβασης, όπως στο VIS, το Eurodac και το ΣΕΕ, αντί να ανατεθεί το καθήκον του κεντρικού σημείου πρόσβασης στην εθνική μονάδα ETIAS. Όπως και στην περίπτωση των άλλων συστημάτων, το κεντρικό σημείο πρόσβασης θα επαληθεύει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή πρόσβασης.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β)  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στον eu-LISA, στην κεντρική μονάδα ETIAS και στην Επιτροπή τις εντεταλμένες αρχές του και το κεντρικό σημείο πρόσβασής του, και δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την κοινοποίησή του. Οι κοινοποιήσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ)  Μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των κεντρικών σημείων πρόσβασης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45.

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση για την αναζήτηση συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS στα κεντρικά σημεία πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Όταν επιδιώκεται αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ), η αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει αιτιολόγηση σχετικά με την αναγκαιότητα αναζήτησης αυτών των συγκεκριμένων δεδομένων.

1.  Οι εντεταλμένες αρχές υποβάλλουν αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση για την αναζήτηση συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS στα κεντρικά σημεία πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2α. Όταν επιδιώκεται αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ), η αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει αιτιολόγηση σχετικά με την αναγκαιότητα αναζήτησης αυτών των συγκεκριμένων δεδομένων.

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πριν από την πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι, σύμφωνα με το εθνικό και το δικονομικό του δίκαιο, μια αίτηση για αναζήτηση υποβάλλεται σε ανεξάρτητη, αποτελεσματική και έγκαιρη επαλήθευση όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 45, μεταξύ άλλων για να εξακριβωθεί εάν οποιαδήποτε αίτηση για αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ) αιτιολογείται.

2.  Πριν από την πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το κεντρικό σημείο πρόσβασης επαληθεύει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45, μεταξύ άλλων για να εξακριβωθεί εάν οποιαδήποτε αίτηση για αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ) αιτιολογείται.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45 πληρούνται, το κεντρικό σημείο πρόσβασης επεξεργάζεται τις αιτήσεις. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS και αξιολογούνται από το κεντρικό σημείο πρόσβασης διαβιβάζονται στα σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.

3.  Εάν η επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45 πληρούνται, το κεντρικό σημείο πρόσβασης επεξεργάζεται τις αιτήσεις. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS και αξιολογούνται από το κεντρικό σημείο πρόσβασης διαβιβάζονται στα σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη για άμεση απόκτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την αποτροπή της διάπραξης σοβαρού εγκλήματος ή για τη δίωξη των δραστών του, το κεντρικό σημείο πρόσβασης επεξεργάζεται την αίτηση αμέσως και χωρίς την ανεξάρτητη επαλήθευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η εκ των υστέρων ανεξάρτητη επαλήθευση πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση μετά την επεξεργασία της αίτησης και, μεταξύ άλλων, εξακριβώνεται εάν πράγματι συνέτρεχε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση.

4.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου που συνδέεται με τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη, ή για τη δίωξη των δραστών τέτοιων πράξεων, το κεντρικό σημείο πρόσβασης επεξεργάζεται την αίτηση αμέσως και χωρίς την ανεξάρτητη επαλήθευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η ανεξάρτητη εκ των υστέρων επαλήθευση εξακριβώνει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 45, και, μεταξύ άλλων, εάν πράγματι συνέτρεχε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση. Η ανεξάρτητη εκ των υστέρων επαλήθευση διενεργείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την επεξεργασία της αίτησης.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν η εκ των υστέρων ανεξάρτητη απαλήθευση καταδεικνύει ότι η αναζήτηση και η πρόσβαση στα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν ήταν δικαιολογημένες, όλες οι αρχές που είχαν πρόσβαση ή/και αναζήτησαν τα εν λόγω δεδομένα διαγράφουν τα δεδομένα που προέρχονται από το κεντρικό σύστημα ETIAS και ενημερώνουν το κεντρικό σημείο πρόσβασης για την εν λόγω διαγραφή των δεδομένων.

5.  Όταν η εκ των υστέρων ανεξάρτητη απαλήθευση καταδεικνύει ότι η αναζήτηση και η πρόσβαση στα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν ήταν δικαιολογημένες, όλες οι αρχές που είχαν πρόσβαση ή/και αναζήτησαν τα εν λόγω δεδομένα διαγράφουν τα δεδομένα που προέρχονται από το κεντρικό σύστημα ETIAS και ενημερώνουν το κεντρικό σημείο πρόσβασης για την εν λόγω διαγραφή των δεδομένων. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53α.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης·

α)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης·

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η πρόσβαση για την αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένη υπόθεση·

β)  η πρόσβαση για την αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση·

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει στην κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

γ)  υπάρχουν αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία ή βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω σοβαρές αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει στην κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση θετικoύ αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης, η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) και ι) έως ιγ), όπως έχουν καταγραφεί στον εν λόγω φάκελο της αίτησης, καθώς και στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στον εν λόγω φάκελο της αίτησης σε σχέση με την έκδοση, την απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ), όπως έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης, παρέχεται μόνο εάν η αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει ζητηθεί ρητώς από τις επιχειρησιακές μονάδες στην αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και εγκρίνεται μετά την ανεξάρτητη επαλήθευση. Η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο η), ή σχετικά με το εάν ο αιτών μπορεί να ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α).

4.  Σε περίπτωση θετικoύ αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης, η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) και ι) έως ιγ), όπως έχουν καταγραφεί στον εν λόγω φάκελο της αίτησης, καθώς και στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στον εν λόγω φάκελο της αίτησης σε σχέση με την έκδοση, την απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ), όπως έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης, παρέχεται μόνο εάν η αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει ζητηθεί ρητώς από τις επιχειρησιακές μονάδες στην αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και εγκρίνεται μετά την ανεξάρτητη επαλήθευση.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αιτιολογημένη αίτηση περιέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.  Η αιτιολογημένη αίτηση περιέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένη υπόθεση·

β)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση·

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αναζήτηση περιορίζεται στην αναζήτηση με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·

γ)  η αναζήτηση περιορίζεται στην αναζήτηση με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2. Τα δεδομένα που παρατίθενται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα που παρατίθενται στο άρθρο 45 παράγραφος 3·

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι η αναζήτηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη, στην εξακρίβωση ή στη διερεύνηση κάθε εν λόγω αξιόποινης πράξης·

δ)  υπάρχουν αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία ή βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι η αναζήτηση θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη, στην εξακρίβωση ή στη διερεύνηση κάθε εν λόγω σοβαρής αξιόποινης πράξης·

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση θετικoύ αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον φάκελο της αίτησης, η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) και ι) έως ιγ), καθώς και στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στον φάκελο της αίτησης σε σχέση με την έκδοση, την απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ), όπως είναι αποθηκευμένα στον φάκελο της αίτησης, παρέχεται μόνο εάν η αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει ζητηθεί ρητώς από την Ευρωπόλ.

4.  Σε περίπτωση θετικoύ αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον φάκελο της αίτησης, η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) και ι) έως ιγ), καθώς και στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στον φάκελο της αίτησης σε σχέση με την έκδοση, την απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχεία β) έως δ), όπως είναι αποθηκευμένα στον φάκελο της αίτησης, παρέχεται μόνο εάν η αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει ζητηθεί ρητώς από την Ευρωπόλ.

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  [πέντε έτη από το τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντος που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ· ή]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ολόκληρης της αίτησης ETIAS για πέντε έτη μετά την τελευταία είσοδο του αιτούντος δεν είναι δικαιολογημένη και δεν φαίνεται να είναι ούτε αναλογική ούτε απαραίτητη. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  πέντε έτη από την τελευταία απόφαση απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 31, 34 και 35.

γ)  πέντε έτη από την τελευταία απόφαση απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 31, 34 και 35 ή για περίοδο μικρότερη των πέντε ετών εάν η καταχώριση η οποία οδήγησε στην απόφαση διαγραφεί πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου.

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για να διευκολυνθεί η υποβολή νέας αίτησης μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας ταξιδίου ETIAS, ο φάκελος της αίτησης μπορεί να αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα ETIAS για επιπλέον περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας ταξιδίου μόνον εφόσον ο αιτών, κατόπιν αιτήματος συγκατάθεσης, συναινέσει ελεύθερα και ρητά μέσω ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης δήλωσης. Τα αιτήματα συγκατάθεσης υποβάλλονται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτά από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Η συγκατάθεση παρέχεται μετά την αυτόματη ενημέρωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2γ. Στο πλαίσιο της αυτόματης ενημέρωσης υπενθυμίζεται στον αιτούντα ο σκοπός της διατήρησης των δεδομένων βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 61 στοιχείο εα).

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Αν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποκτήσει την ιθαγένεια κράτους μέλους ή έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε), οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους επαληθεύουν εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης αδείας ταξιδίου και, κατά περίπτωση, διαγράφουν τον φάκελο της αίτησης χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα ETIAS. Η αρχή που είναι αρμόδια για τη διαγραφή του φακέλου αίτησης είναι:

5.  Αν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποκτήσει την ιθαγένεια κράτους μέλους ή έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους επαληθεύουν εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης αδείας ταξιδίου και, κατά περίπτωση, διαγράφουν τον φάκελο της αίτησης χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα ETIAS. Η αρχή που είναι αρμόδια για τη διαγραφή του φακέλου αίτησης είναι:

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η υποχρεωτική διαγραφή του φακέλου της αίτησης για τα πρόσωπα που αποκτούν άδεια διαμονής ή θεώρηση μακράς διάρκειας, διότι η διάρκεια ισχύος αυτών μπορεί να είναι μικρότερη από την εναπομένουσα διάρκεια ισχύος της αδείας ταξιδίου ETIAS.Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο αιτών δεν χρειάζεται να υποβάλει νέα αίτηση για έκδοση αδείας ταξιδίου μετά τη λήξη της θεώρησης ή του τίτλου διαμονής του.

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια ή το δελτίο διαμονής·

διαγράφεται

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε τη θεώρηση μακράς διάρκειας·

διαγράφεται

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Αν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) ή ηα), οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους αυτού επαληθεύουν εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης αδείας ταξιδίου. Κατά περίπτωση, διαγράφουν τον φάκελο της αίτησης χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα ETIAS εάν η περίοδος ισχύος του δελτίου ή της άδειας διαμονής ή της θεώρησης μακράς διαρκείας είναι μεγαλύτερη από την εναπομένουσα περίοδο ισχύος της αδείας ταξιδίου ETIAS. Η αρχή που είναι αρμόδια για τη διαγραφή του φακέλου αίτησης είναι:

 

α)  η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια ή το δελτίο διαμονής·

 

β)  η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε τη θεώρηση μακράς διάρκειας.

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  [Ο κανονισμός 2016/679] εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές μονάδες ETIAS.

2.  Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ο κανονισμός 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές μονάδες ETIAS και τις συνοριακές αρχές.

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  [Η οδηγία (ΕΕ) 2016/680] εφαρμόζεται στην επεξεργασία από τις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2.

3.  Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2.

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 46.

4.  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 46.

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  O Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα ETIAS.

1.  O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Σε σχέση με τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών του κεντρικού συστήματος ETIAS, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο eu-LISA θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  O eu-LISA θεωρείται εκτελών την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS.

1.  O eu-LISA θεωρείται εκτελών την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της παραπομπής.

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τόσο ο eu-LISA όσο και οι εθνικές μονάδες ETIAS διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο eu-LISA και οι εθνικές μονάδες ETIAS συνεργάζονται σχετικά με καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια.

1.  Ο eu-LISA, οι εθνικές μονάδες ETIAS και η κεντρική μονάδα ETIAS διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο eu-LISA, οι εθνικές μονάδες ETIAS και η κεντρική μονάδα ETIAS συνεργάζονται σχετικά με καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια.

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο eu-LISA λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και της εθνικής ενιαίας διεπαφής, του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές, της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού, της πύλης μεταφορέων, της διαδικτυακής υπηρεσίας και του λογισμικού που καθιστά δυνατή την επεξεργασία των αιτήσεων·

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο eu-LISA λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και της εθνικής ενιαίας διεπαφής, του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές, της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού, της πύλης μεταφορέων, της διαδικτυακής υπηρεσίας, του λογισμικού που καθιστά δυνατή την επεξεργασία των αιτήσεων και του καταλόγου επιτήρησης ETIAS.

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον ασφαλή δικτυακό τόπο όπου ασκούνται εργασίες σύμφωνα με τους σκοπούς του ETIAS·

β)  να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον ασφαλή δικτυακό τόπο·

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και στις εθνικές εγκαταστάσεις εντός των οποίων το κράτος μέλος ασκεί εργασίες σύμφωνα με τους σκοπούς του ETIAS·

Αιτιολόγηση

Προτείνονται διάφορες προσθήκες που αντιστοιχούν στη θέση του ΕΚ σχετικά με το ΣΕΕ η οποία ευθυγράμμισε το κείμενο με την πρόταση της Επιτροπής για το Eurodac.

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να εμποδίζεται η χρήση συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό διαβίβασης δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Προτείνονται διάφορες προσθήκες που αντιστοιχούν στη θέση του ΕΚ σχετικά με το ΣΕΕ η οποία ευθυγράμμισε το κείμενο με την πρόταση της Επιτροπής για το Eurodac.

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους, με ατομικές ταυτότητες χρήστη και μόνο με εμπιστευτικά μέσα πρόσβασης·

στ)  να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους, με ατομικές και αποκλειστικές ταυτότητες χρήστη και μόνο με εμπιστευτικά μέσα πρόσβασης·

Αιτιολόγηση

Προτείνονται διάφορες προσθήκες που αντιστοιχούν στη θέση του ΕΚ σχετικά με το ΣΕΕ η οποία ευθυγράμμισε το κείμενο με την πρόταση της Επιτροπής για το Eurodac.

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση διακοπής, θα είναι δυνατή η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων·

Αιτιολόγηση

Προτείνονται διάφορες προσθήκες που αντιστοιχούν στη θέση του ΕΚ σχετικά με το ΣΕΕ η οποία ευθυγράμμισε το κείμενο με την πρόταση της Επιτροπής για το Eurodac.

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι β)  να διασφαλίζεται η αξιοπιστία μέσω μέριμνας ότι οποιεσδήποτε αστοχίες στη λειτουργία του ETIAS θα κοινοποιούνται αρμοδίως και θα λαμβάνονται τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την αποκατάσταση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση αλλοίωσης οφειλόμενης σε δυσλειτουργία του συστήματος·

Αιτιολόγηση

Προτείνονται διάφορες προσθήκες που αντιστοιχούν στη θέση του ΕΚ σχετικά με το ΣΕΕ η οποία ευθυγράμμισε το κείμενο με την πρόταση της Επιτροπής για το Eurodac.

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 52 α

 

Συμβάντα ασφαλείας

 

1.  Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του ETIAS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια των δεδομένων ETIAS θεωρείται συμβάν ασφαλείας, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχουν θιγεί ή ενδέχεται να έχουν θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

 

2.  Τα συμβάντα ασφαλείας αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ταχεία, αποτελεσματική και κατάλληλη αντίδραση.

 

3.  Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και/ή του άρθρου 30 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/680, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, τον eu-LISA και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα ασφαλείας. Σε περίπτωση συμβάντος ασφαλείας που αφορά το κεντρικό σύστημα ETIAS, ο eu-LISA ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση συμβάντος ασφαλείας που σχετίζεται με τον ETIAS, η Ευρωπόλ ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 

4.  Πληροφορίες σχετικά με συμβάν ασφαλείας που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στη λειτουργία του ETIAS ή στη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων παρέχονται στα κράτη μέλη και αναφέρονται βάσει σχεδίου διαχείρισης συμβάντων το οποίο καταρτίζεται από τον eu-LISA.

 

5.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος ασφαλείας.

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 53 α

 

Κυρώσεις

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων που καταγράφονται στο ETIAS η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, κλειδώματος και διαγραφής

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του [κανονισμού (ΕΕ) 2016/679].

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι αιτούντες τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS ενημερώνονται, κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων τους, σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής εποπτικής αρχής του αρμόδιου κράτους μέλους.

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι αιτούντες τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS ενημερώνονται, κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων τους, σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής εποπτικής αρχής του αρμόδιου κράτους μέλους.

Τροπολογία    276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του [κανονισμού (ΕΕ) 2016/679], οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στην κεντρική μονάδα ETIAS ή στην εθνική μονάδα ETIAS που είναι αρμόδια για την αίτηση, η οποία εξετάζει το αίτημα και απαντά σε αυτό.

Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του [κανονισμού (ΕΕ) 2016/679], οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στην κεντρική μονάδα ETIAS ή στην εθνική μονάδα ETIAS που είναι αρμόδια για την αίτηση, η οποία εξετάζει το αίτημα και απαντά σε αυτό εντός 14 ημερών.

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, έπειτα από εξέταση, διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την αίτηση διορθώνουν ή διαγράφουν αυτά τα δεδομένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS.

Εάν, έπειτα από εξέταση, διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την αίτηση διορθώνουν ή διαγράφουν αυτά τα δεδομένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν μια άδεια ταξιδίου τροποποιηθεί από την κεντρική μονάδα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, το κεντρικό σύστημα ETIAS πραγματοποιεί την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 για να προσδιορίσει εάν για τον τροποποιηθέντα φάκελο της αίτησης προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφοι 2 έως 5. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS χορηγεί τροποποιημένη άδεια ταξιδίου με την ίδια ισχύ με την αρχική και ενημερώνει τον αιτούντα. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους πρώτης εισόδου όπως δηλώνεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο ι) αξιολογεί τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και αποφασίζει εάν θα εκδώσει τροποποιημένη άδεια ταξιδίου ή, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της αδείας ταξιδίου δεν πληρούνται πλέον, ανακαλεί την άδεια ταξιδίου.

Εάν μια άδεια ταξιδίου τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος δυνάμει της παρούσας παραγράφου από την κεντρική μονάδα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, το κεντρικό σύστημα ETIAS πραγματοποιεί την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 για να προσδιορίσει εάν για τον τροποποιηθέντα φάκελο της αίτησης προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφοι 2 έως 5. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS χορηγεί τροποποιημένη άδεια ταξιδίου με την ίδια ισχύ με την αρχική και ενημερώνει τον αιτούντα. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 22, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, την απειλή για την ασφάλεια ή τον υψηλό επιδημικό κίνδυνο και αποφασίζει εάν θα εκδώσει τροποποιημένη άδεια ταξιδίου ή, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της αδείας ταξιδίου δεν πληρούνται πλέον, ανακαλεί την άδεια ταξιδίου.

Τροπολογία    279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την αίτηση δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την αίτηση εκδίδει χωρίς καθυστέρηση διοικητική απόφαση στην οποία επεξηγείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο ο λόγος για τον οποίο δεν προτίθεται να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που το αφορούν.

3.  Όταν η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την αίτηση δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την αίτηση εκδίδει χωρίς καθυστέρηση διοικητική απόφαση στην οποία επεξηγείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο ο λόγος για τον οποίο δεν προτίθεται να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που τον αφορούν.

Τροπολογία    280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτώνται από ένα κράτος μέλος από το κεντρικό σύστημα ETIAS ή για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεν διαβιβάζονται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιωτική οντότητα που είναι εγκατεστημένη εντός ή εκτός της Ένωσης. Η απαγόρευση ισχύει επίσης εάν αυτά τα δεδομένα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο ή μεταξύ κρατών μελών.

2.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτώνται από ένα κράτος μέλος ή την Ευρωπόλ από το κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεν διαβιβάζονται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιωτική οντότητα που είναι εγκατεστημένη εντός ή εκτός της Ένωσης. Η απαγόρευση ισχύει επίσης εάν αυτά τα δεδομένα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο ή μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εποπτεία από την εθνική εποπτική αρχή

Εποπτεία από τις εθνικές εποπτικές αρχές

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η εθνική εποπτική αρχή ή οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 παρακολουθεί(-ούν) τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζονται επίσης στην πρόσβαση των εθνικών αρχών του στο ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Τροπολογία    284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος -1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1β.  Η παρακολούθηση της νομιμότητας της πρόσβασης των εθνικών αρχών των κρατών μελών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού διενεργείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία    285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εποπτική αρχή ή οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του [κανονισμού 2016/679] μεριμνά(-ούν) ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται από τις εθνικές μονάδες ETIAS, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου.

1.  Η εποπτική αρχή ή οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού 2016/679 μεριμνά(-ούν) ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται από τις εθνικές μονάδες ETIAS, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις εθνικές τους εποπτικές αρχές επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις εθνικές τους εποπτικές αρχές επαρκείς πόροι και εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA, της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που αφορούν το ETIAS και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA και της κεντρικής μονάδας ETIAS όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Ο eu-LISA και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δύνανται να διατυπώσουν παρατηρήσεις πριν από την έκδοση των εκθέσεών τους.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA και της κεντρικής μονάδας ETIAS όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και δημοσιοποιείται. Ο eu-LISA και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δύνανται να διατυπώσουν παρατηρήσεις πριν από την έκδοση της έκθεσης ελέγχου.

Τροπολογία    289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές σε συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν ανάμειξη των κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ πρακτικών των κρατών μελών ή δυνητικά παράνομες διαβιβάσεις με τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας του ETIAS, ή στο πλαίσιο ζητημάτων που εγείρονται από μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος κανονισμού.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/XX... [νέα πρόταση για την κατάργηση του κανονισμού 45/2001], ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές αρχές, ενεργώντας έκαστος εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται ενεργά στο πλαίσιο των ευθυνών τους προκειμένου να διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του ETIAS. Αυτό περιλαμβάνει στενή συνεργασία σε συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν ανάμειξη των κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ πρακτικών των κρατών μελών ή δυνητικά παράνομες διαβιβάσεις με τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας του ETIAS, ή στο πλαίσιο ζητημάτων που εγείρονται από μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων δύνανται, εντός του πεδίου των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, να ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες, να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, να εξετάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να διερευνούν προβλήματα που αφορούν την άσκηση ανεξάρτητης εποπτείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, να καταρτίζουν εναρμονισμένες προτάσεις για κοινές λύσεις σε προβλήματα και να προάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες.

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων ανταλλάσσουν, εντός του πεδίου των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, τις σχετικές πληροφορίες, παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, διερευνούν προβλήματα που αφορούν την άσκηση ανεξάρτητης εποπτείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, καταρτίζουν εναρμονισμένες προτάσεις για κοινές λύσεις σε προβλήματα και προάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες.

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεδριάζουν για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος στο πλαίσιο του συμβουλίου που θεσπίζει ο [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]. Τα έξοδα αυτών των συνεδριάσεων καλύπτονται από το συμβούλιο που θεσπίζει ο [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός. Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορούν να αναπτύσσονται από κοινού πρόσθετες μέθοδοι εργασίας.

3.  Οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεδριάζουν για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος στο πλαίσιο του συμβουλίου που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Τα έξοδα αυτών των συνεδριάσεων καλύπτονται από το συμβούλιο που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός. Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορούν να αναπτύσσονται από κοινού πρόσθετες μέθοδοι εργασίας.

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του παραδεκτού του αιτήματος, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Μόνον τα αρχεία που περιλαμβάνουν δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 81. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, έχουν, εφόσον το ζητήσουν, πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του παραδεκτού του αιτήματος έχει επίσης πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία γι’ αυτόν τον σκοπό. Πέρα από τους ανωτέρω λόγους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα αρχεία με τα αιτήματα για αναζήτηση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, απαλείφονται από όλα τα εθνικά αρχεία και από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα δεδομένα και τα αρχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή εκκρεμούσας ποινικής έρευνας για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ.

4.  Τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του παραδεκτού του αιτήματος, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Τα αρχεία προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 47, εφόσον δεν είναι αναγκαία για διαδικασίες ελέγχου που έχει ήδη κινηθεί. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, έχουν, εφόσον το ζητήσουν, πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του παραδεκτού του αιτήματος έχει επίσης πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία γι’ αυτόν τον σκοπό. Πέρα από τους ανωτέρω λόγους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα αρχεία με τα αιτήματα για αναζήτηση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, απαλείφονται από όλα τα εθνικά αρχεία και από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα δεδομένα και τα αρχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή εκκρεμούσας ποινικής έρευνας για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ. Μόνον τα αρχεία που περιλαμβάνουν δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 81.

Τροπολογία    293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης από άλλο πρόσωπο ή ενδιάμεσο εμπορικό οργανισμό, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες·

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  το γεγονός ότι μια άδεια ταξιδίου συνδέεται με το ταξιδιωτικό έγγραφο που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης και ότι, συνεπώς, η λήξη ισχύος ή κάθε τροποποίηση του ταξιδιωτικού εγγράφου επιφέρουν την ακυρότητα ή τη μη αναγνώριση της αδείας ταξιδίου κατά τη διέλευση των συνόρων·

Τροπολογία    295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  το γεγονός ότι οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για το γνήσιο, την πληρότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που υποβάλλονται καθώς και για το αληθές και την αξιοπιστία των δηλώσεών τους·

Τροπολογία    296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το γεγονός ότι αποφάσεις επί των αιτήσεων πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτούντα και ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να αναφέρουν, κατά περίπτωση, τους λόγους απόρριψης στους οποίους βασίζονται, καθώς και ότι οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα προσφυγής, πληροφορούμενοι για την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας αρχής καθώς και της προθεσμίας κατάθεσης της προσφυγής·

δ)  το γεγονός ότι αποφάσεις επί των αιτήσεων πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτούντα και ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να αναφέρουν, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδίου, τους λόγους αυτής της απόρριψης, καθώς και ότι οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα σε ένδικο μέσο, πληροφορούμενοι για την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση άσκησης ένδικου μέσου, συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας αρχής καθώς και της προθεσμίας άσκησης ένδικου μέσου·

Τροπολογία    297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  το γεγονός ότι οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις για άδεια ταξιδίου απορρίφθηκαν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, καθώς και πληροφορίες για τις σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες·

Τροπολογία    298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  το γεγονός ότι η κατοχή αδείας ταξιδίου αποτελεί προϋπόθεση εισόδου στην επικράτεια των κρατών μελών·

Τροπολογία    299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  το γεγονός ότι τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα πληροφοριών ETIAS χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων για τη διενέργεια ελέγχων σε βάσεις δεδομένων, καθώς και ότι τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου·

Τροπολογία    300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων·

Τροπολογία    301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)  τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 45/2001, (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2016/794 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680·

Τροπολογία    302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε δ)  τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου υποστήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δη).

Τροπολογία    303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την κεντρική μονάδα ETIAS, και τα κράτη μέλη συνοδεύουν την έναρξη της λειτουργίας του ETIAS με ενημερωτική εκστρατεία, με στόχο την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σχετικά με την υποχρέωση να είναι κάτοχοι έγκυρης αδείας ταξιδίου για τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την κεντρική μονάδα ETIAS, τις εποπτικές αρχές, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβειών τους στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, συνοδεύουν την έναρξη της λειτουργίας του ETIAS με ενημερωτική εκστρατεία, με στόχο την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σχετικά με την υποχρέωση να είναι κάτοχοι έγκυρης αδείας ταξιδίου για τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Τροπολογία    304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η εν λόγω ενημερωτική εκστρατεία πραγματοποιείται στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών και, μέσω των ενημερωτικών δελτίων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών των οποίων οι υπήκοοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τέτοιου είδους ενημερωτικές εκστρατείες πραγματοποιούνται τακτικά.

Τροπολογία    305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι υποδομές που υποστηρίζουν το δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές συσκευές και την πύλη μεταφορέων φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις του eu-LISA ή σε εγκαταστάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι υποδομές είναι γεωγραφικά κατανεμημένες ώστε να παρέχουν τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

2.  Οι υποδομές που υποστηρίζουν το δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές συσκευές και την πύλη μεταφορέων φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις του eu-LISA ή σε εγκαταστάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι υποδομές είναι γεωγραφικά κατανεμημένες ώστε να παρέχουν τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS φιλοξενείται σε εγκατάσταση του eu-LISA.

Τροπολογία    306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών ETIAS, για οποιεσδήποτε ενέργειες ανάπτυξης απαιτούνται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ETIAS και των συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών ETIAS και για οποιεσδήποτε ενέργειες τεχνικής ανάπτυξης απαιτούνται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ETIAS και των συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Τροπολογία    307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA προσδιορίζει τον σχεδιασμό της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής επικοινωνίας του, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και την εξέλιξή τους όσον αφορά το κεντρικό σύστημα, τις ενιαίες διεπαφές, τα οποία εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, με την επιφύλαξη θετικής γνώμης της Επιτροπής. Ο eu-LISA εφαρμόζει επίσης τις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο ΣΕΕ, το SIS, το Eurodac, το ECRIS ή το VIS, οι οποίες προκύπτουν από την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ETIAS.

Ο eu-LISA προσδιορίζει τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής επικοινωνίας του, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και την εξέλιξή τους όσον αφορά το κεντρικό σύστημα, τις εθνικές ενιαίες διεπαφές, τα οποία εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, με την επιφύλαξη θετικής γνώμης της Επιτροπής. Ο eu-LISA εφαρμόζει επίσης τις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο ΣΕΕ, το SIS, το Eurodac, το ECRIS ή το VIS, οι οποίες προκύπτουν από την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ETIAS.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη συστήματος ΤΠ για ένα σύστημα όπως το ETIAS υπερβαίνει κατά πολύ μια φυσική διάταξη, αλλά περιλαμβάνει επίσης άλλα θέματα όπως τη λειτουργική ή λογική αρχιτεκτονική, καθώς και μοντέλο δεδομένων, στοιχεία που αποτελούν εγγενές μέρος της ανάπτυξης του συστήματος.

Τροπολογία    308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το κεντρικό σύστημα, τις εθνικές ενιαίες διεπαφές και την υποδομή επικοινωνίας το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και τη θέσπιση από την Επιτροπή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 16 παράγραφος 4, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 39 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και στο άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 4.

Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το κεντρικό σύστημα, τις εθνικές ενιαίες διεπαφές και την υποδομή επικοινωνίας το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και τη θέσπιση από την Επιτροπή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 16 παράγραφος 4, στο άρθρο 28 παράγραφος 5, στο άρθρο 39 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και στο άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 4. Καθορίζει επίσης τον σχεδιασμό της φυσικής αρχιτεκτονικής και είναι επιφορτισμένος με την τεχνική διαχείριση του καταλόγου επιτήρησης ETIAS.

Τροπολογία    309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη διεξαγωγή δοκιμών και τον συνολικό συντονισμό του έργου.

Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη διεξαγωγή δοκιμών και τον συνολικό συντονισμό του έργου. Ο eu-LISA διενεργεί και επαναλαμβάνει τακτικά αξιολόγηση κινδύνου της ασφάλειας των πληροφοριών και τηρεί τις αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Τροπολογία    310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης, συστήνεται συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος αποτελούμενο από 10 το πολύ μέλη. Αποτελείται από έξι μέλη διορισμένα από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA μεταξύ των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του, τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας ETIAS-ΣΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 80, ένα μέλος που εκπροσωπεί τον eu-LISA και διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ένα μέλος που εκπροσωπεί τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και διορίζεται από τον εκτελεστικό του διευθυντή, καθώς και ένα μέλος που διορίζεται από την Επιτροπή. Τα μέλη που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA εκλέγονται μόνο από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται πλήρως δυνάμει του δικαίου της Ένωσης από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA και τα οποία θα συμμετέχουν στο ETIAS. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος θα συνέρχεται μία φορά τον μήνα. Διασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση του σταδίου σχεδιασμού και ανάπτυξης του ETIAS. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος υποβάλλει γραπτές εκθέσεις κάθε μήνα στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο του έργου. Δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ούτε εντολή να εκπροσωπεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4.  Κατά τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης, συστήνεται συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος αποτελούμενο από 11 το πολύ μέλη. Αποτελείται από έξι μέλη διορισμένα από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA μεταξύ των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του, τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας ETIAS-ΣΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 80, ένα μέλος που εκπροσωπεί τον eu-LISA και διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ένα μέλος που εκπροσωπεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και διορίζεται από τον εκτελεστικό του διευθυντή, ένα μέλος που διορίζεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων καθώς και ένα μέλος που διορίζεται από την Επιτροπή. Τα μέλη που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA εκλέγονται μόνο από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται πλήρως δυνάμει του δικαίου της Ένωσης από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA και τα οποία θα συμμετέχουν στο ETIAS. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος θα συνέρχεται μία φορά τον μήνα. Διασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση του σταδίου σχεδιασμού και ανάπτυξης του ETIAS. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος υποβάλλει γραπτές εκθέσεις κάθε μήνα στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο του έργου. Δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ούτε εντολή να εκπροσωπεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία    311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών, καθώς και για το δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές συσκευές, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού, την πύλη μεταφορέων, τη διαδικτυακή υπηρεσία και το λογισμικό για την επεξεργασία των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών και του καταλόγου επιτήρησης ETIAS. Είναι επίσης αρμόδιος για όλες τις τεχνικές δοκιμές που απαιτούνται για την κατάρτιση και επικαιροποίηση των κανόνων διαλογής ETIAS. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών, καθώς και για το δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές συσκευές, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού, την πύλη μεταφορέων, τη διαδικτυακή υπηρεσία και το λογισμικό για την επεξεργασία των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Τροπολογία    312

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο eu-LISA εφαρμόζει τους δέοντες κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλη ισοδύναμη υποχρέωση εχεμύθειας στο σύνολο του προσωπικού του που καλείται να ασχοληθεί με δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού το οικείο προσωπικό παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του ή να απασχολείται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο eu-LISA εφαρμόζει τους δέοντες κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλη ισοδύναμη υποχρέωση εχεμύθειας στο σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των αναδόχων, που καλείται να ασχοληθεί με δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού το οικείο προσωπικό παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του ή να απασχολείται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του.

Τροπολογία    313

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA εκτελεί επίσης καθήκοντα σχετικά με την παροχή κατάρτισης για την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS.

3.  Ο eu-LISA εκτελεί επίσης καθήκοντα σχετικά με την παροχή κατάρτισης για την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS και για τα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων του ETIAS.

Τροπολογία    314

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη σύσταση και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS·

α)  τη σύσταση και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS και την ασφάλεια των πληροφοριών της·

Τροπολογία    315

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πριν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία δεδομένων που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το προσωπικό της κεντρικής μονάδας ETIAS που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα ETIAS λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, καθώς και για τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.

2.  Πριν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία δεδομένων που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το προσωπικό της κεντρικής μονάδας ETIAS που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα ETIAS λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, καθώς και για τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα. Παρακολουθεί επίσης κατάρτιση που παρέχεται από τον eu-LISA για την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS καθώς και για τα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων του ETIAS.

Τροπολογία    316

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την οργάνωση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εθνικών μονάδων ETIAS για την εξέταση και τη λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων για άδεια ταξιδίου που απορρίπτονται κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία αιτήσεων·

β)  την οργάνωση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εθνικών μονάδων ETIAS που είναι επιφορτισμένες με την εξέταση αιτήσεων για άδεια ταξιδίου για τις οποίες προέκυψαν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία αιτήσεων, με τη λήψη αποφάσεων επ’ αυτών και με την έκδοση γνώμης όταν καλείται να γνωμοδοτήσει·

Τροπολογία    317

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τη διασφάλιση ότι κάθε αρχή που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των δεδομένων.

Τροπολογία    318

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Πριν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το προσωπικό των εθνικών μονάδων ETIAS που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση ιδίως για την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, καθώς και για τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.

3.  Πριν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το προσωπικό των εθνικών μονάδων ETIAS που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση ιδίως για την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, καθώς και για τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα. Παρακολουθεί επίσης κατάρτιση που παρέχεται από τον eu-LISA για την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS καθώς και για τα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων του ETIAS.

Τροπολογία    319

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ευρωπόλ διασφαλίζει την επεξεργασία των ερωτημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και παράγραφος 4 και προσαρμόζει αναλόγως το σύστημα πληροφοριών της.

1.  Η Ευρωπόλ διασφαλίζει την επεξεργασία των ερωτημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και παράγραφος 4 και προσαρμόζει αναλόγως τα συστήματα πληροφοριών της.

Τροπολογία    320

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Ευρωπόλ είναι αρμόδια για την κατάρτιση του καταλόγου επιτήρησης ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 29.

2.  Η Ευρωπόλ είναι αρμόδια για τη διαχείριση του καταλόγου επιτήρησης ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 29.

Τροπολογία    321

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Ευρωπόλ είναι αρμόδια για τη διατύπωση γνώμης κατόπιν αιτήματος αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 26.

3.  Η Ευρωπόλ είναι αρμόδια για τη διατύπωση γνώμης κατόπιν αιτήματος αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 25.

Τροπολογία    322

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να διαθέτουν έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου ή έγκυρη άδεια ταξιδίου, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον [κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)], εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση μακράς διαρκείας·»

β)  να διαθέτουν έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου ή άδεια ταξιδίου η οποία είναι έγκυρη τουλάχιστον έως την ημερομηνία εισόδου στην επικράτεια των κρατών μελών, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον [κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)], εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση μακράς διαρκείας·»

Τροπολογία    323

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

«Για μια μεταβατική περίοδο όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 2 του [κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)], η χρήση του ETIAS είναι προαιρετική και η υποχρέωση κατοχής έγκυρης αδείας ταξιδίου δεν ισχύει. Οι συνοριοφύλακες ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής αδείας ταξιδίου κατά τη διέλευσή τους από τα εξωτερικά σύνορα σχετικά με την υποχρέωση να διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδίου μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι συνοριοφύλακες διανέμουν ένα κοινό φυλλάδιο σε αυτήν την κατηγορία ταξιδιωτών όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 3 του [κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)].

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφοι 4 και 5 του [κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)], οι συνοριοφύλακες επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής αδείας ταξιδίου και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι αδείας ταξιδίου να διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα όταν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών για πρώτη φορά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφοι 1 και 2 του [κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)]. Οι συνοριοφύλακες ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής αδείας ταξιδίου σχετικά με την υποχρέωση να είναι κάτοχοι έγκυρης αδείας ταξιδίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές προβλέπονται στον κανονισμό για το ETIAS. Θα πρέπει, ωστόσο, να περιλαμβάνονται και στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, καθώς προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις προϋποθέσεις εισόδου που ορίζονται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Τροπολογία    324

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για μια περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ETIAS, η χρήση του ETIAS είναι προαιρετική και η υποχρέωση κατοχής έγκυρης αδείας ταξιδίου δεν ισχύει. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 78 για την παράταση της περιόδου κατ’ ανώτατο όριο για έξι επιπλέον μήνες.

1.  Για μια περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ETIAS, η χρήση του ETIAS είναι προαιρετική και η υποχρέωση κατοχής έγκυρης αδείας ταξιδίου δεν ισχύει. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 78 για την παράταση της περιόδου κατ’ ανώτατο όριο για δώδεκα επιπλέον μήνες.

Τροπολογία    325

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά τη διάρκεια αυτής της εξάμηνης περιόδου, οι συνοριοφύλακες ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής αδείας ταξιδίου για τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα σχετικά με την υποχρέωση να διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδίου μετά τη λήξη της εξάμηνης περιόδου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι συνοριοφύλακες διανέμουν ένα κοινό φυλλάδιο σε αυτή την κατηγορία ταξιδιωτών.

2.  Κατά τη διάρκεια αυτής της εξάμηνης περιόδου, οι συνοριοφύλακες ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής αδείας ταξιδίου για τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα σχετικά με την υποχρέωση να διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδίου μετά τη λήξη της εξάμηνης περιόδου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι συνοριοφύλακες διανέμουν ένα κοινό φυλλάδιο σε αυτή την κατηγορία ταξιδιωτών. Το εν λόγω φυλλάδιο διατίθεται επίσης στις πρεσβείες των κρατών μελών και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης στις χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    326

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το κοινό φυλλάδιο συντάσσεται και καταρτίζεται από την Επιτροπή. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2 και περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 61. Το φυλλάδιο είναι σαφές και απλό και διαθέσιμο σε γλωσσική έκδοση την οποία ο ενδιαφερόμενος κατανοεί ή την οποία θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί.

3.  Το κοινό φυλλάδιο συντάσσεται και καταρτίζεται από την Επιτροπή. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2 και περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 61. Το φυλλάδιο είναι σαφές και απλό και διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών και σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε τρίτης χώρας της οποίας οι υπήκοοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    327

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ιθαγένειες, φύλο και ημερομηνία γέννησης του αιτούντος·

β)  ιθαγένειες, φύλο και έτος γέννησης του αιτούντος·

Τροπολογία    328

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εκπαίδευση·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διαγραφή του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο η).

Τροπολογία    329

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τρέχον επάγγελμα (τομέας), τίτλος θέσης·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διαγραφή του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο θ).

Τροπολογία    330

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1, ο eu-LISA καταρτίζει, εφαρμόζει και φιλοξενεί ένα κεντρικό αποθετήριο που περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων και θα επιτρέπει στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να αποκτούν εξατομικευμένες εκθέσεις και στατιστικές με στόχο τη βελτίωση της αξιολόγησης των κινδύνων παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας και δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων, την παροχή βοήθειας στην κεντρική μονάδα ETIAS για την επεξεργασία των αιτήσεων για άδεια ταξιδίου και τη στήριξη της χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Το αποθετήριο περιέχει επίσης καθημερινές στατιστικές σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο παρέχεται μέσω ασφαλούς πρόσβασης μέσω του S-TESTA με έλεγχο πρόσβασης και ειδικά προφίλ χρήστη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και των στατιστικών.

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1, ο eu-LISA, σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, καταρτίζει, εφαρμόζει και φιλοξενεί ένα κεντρικό αποθετήριο που περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων και θα επιτρέπει στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να αποκτούν εξατομικευμένες εκθέσεις και στατιστικές με στόχο τη βελτίωση της αξιολόγησης του κινδύνου παράτυπης μετανάστευσης, της απειλής για την ασφάλεια και του υψηλού επιδημικού κινδύνου, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων, την παροχή βοήθειας στην κεντρική μονάδα ETIAS για την επεξεργασία των αιτήσεων για άδεια ταξιδίου και τη στήριξη της χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Το αποθετήριο περιέχει επίσης καθημερινές στατιστικές σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο παρέχεται μέσω ασφαλούς πρόσβασης μέσω του S-TESTA με έλεγχο πρόσβασης και ειδικά προφίλ χρήστη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και των στατιστικών.

Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου και τους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφαλείας που ισχύουν για το αποθετήριο θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση του κινδύνου της ασφάλειας των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Τροπολογία    331

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε τρίμηνο, ο eu-LISA δημοσιεύει στατιστικές σχετικά με το σύστημα πληροφοριών ETIAS, οι οποίες καταδεικνύουν ιδίως τον αριθμό και την ιθαγένεια των αιτούντων των οποίων η αίτηση για άδεια ταξιδίου απορρίφθηκε, συμπεριλαμβανομένων των λόγων απόρριψης, και των υπηκόων τρίτων χωρών των οποία η άδεια ταξιδίου ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε.

4.  Κάθε τρίμηνο, ο eu-LISA δημοσιεύει στατιστικές σχετικά με το σύστημα πληροφοριών ETIAS, οι οποίες καταδεικνύουν ιδίως τον αριθμό και την ιθαγένεια των αιτούντων των οποίων η αίτηση για άδεια ταξιδίου εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε, συμπεριλαμβανομένων των λόγων απόρριψης, και των υπηκόων τρίτων χωρών των οποία η άδεια ταξιδίου ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε.

Τροπολογία    332

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές υπό μορφήν τριμηνιαίων στατιστικών για το συγκεκριμένο έτος.

5.  Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές υπό μορφήν ετήσιας έκθεσης για το συγκεκριμένο έτος. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στις εποπτικές αρχές.

Τροπολογία    333

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο eu-LISA παρέχει στατιστικές για συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις στατιστικές σύμφωνα με την παράγραφο 3.