Menetlus : 2016/0357A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0322/2017

Esitatud tekstid :

A8-0322/2017

Arutelud :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0307

RAPORT     ***I
PDF 1573kWORD 256k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Kinga Gál

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0731),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 77 lõike 2 punkti b ja d ning artikli 87 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8-0466/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust(2),

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 14. septembri 2017. aasta otsust lubada kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil jagada eespool nimetatud komisjoni ettepanek kaheks ja koostada selle alusel kaks eraldiseisvat seadusandlikku raportit,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0322/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

1 jaotis

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkte b ja d, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 88 lõike 2 punkti a,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkte b ja d ning artikli 87 lõike 2 punkti a,

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

pärast konsulteerimist Euroopa Andmekaitseinspektoriga,

välja jäetud

Selgitus

Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusele viidatakse põhjenduses 46.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  ETIAS peaks ette nägema reisiloa nendele kolmandate riikide kodanikele, kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, et oleks võimalik kindlaks teha, kas nende viibimine liikmesriikide territooriumil ei kujuta endast ebaseadusliku rände, julgeoleku- või rahvaterviseohtu. Kehtiva reisiloa omamine peaks olema uus liikmesriikidesse sisenemise eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine ei tohiks automaatselt anda sisenemise õigust.

(9)  ETIAS peaks ette nägema reisiloa nendele kolmandate riikide kodanikele, kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, et oleks võimalik kindlaks teha, kas nende viibimine liikmesriikide territooriumil ei kujuta endast ebaseadusliku rände ohtu, julgeolekuohtu või suurt epideemiaohtu. Seega on reisiluba otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi tõendeid ega piisavat alust järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast sellist ohtu. Sellisena erineb reisiluba oma olemuselt viisast, sest see ei eelda rohkem teavet ega koorma taotlejaid rohkem kui viisa taotlemine. Kehtiva reisiloa omamine peaks olema uus liikmesriikidesse sisenemise eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine ei tohiks automaatselt anda sisenemise õigust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  ETIAS peaks aitama hõlbustada piirivalveametnikel teostada kontrolli välispiiridel asuvates piiripunktides ja tagama, et nende Schengeni alale reisida kavatsevate kolmandate riikide kodanike analüüs, kelle suhtes kehtib reisiloanõue, on koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks peaks see parandama taotlejate teavitamist sellest, kas nad on täitnud Schengeni ala külastamise eeltingimused. ETIAS peaks ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, vähendades nende juhtumite arvu, kui sisenemine keelatakse välispiiril.

(11)  ETIAS peaks aitama hõlbustada piirivalveametnikel teostada kontrolli välispiiridel asuvates piiripunktides ja tagama, et nende Schengeni alale reisida kavatsevate kolmandate riikide kodanike analüüs, kelle suhtes kehtib reisiloanõue, on koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks peaks see parandama taotlejate teavitamist sellest, kas nad on täitnud Schengeni ala külastamise eeltingimused. ETIAS peaks ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, vähendades nende juhtumite arvu, kui sisenemine keelatakse välispiiril, ning andes piirivalvele märgete kohta teatud lisateavet, mis on ilmnenud taotluse automatiseerimata menetlemise käigus.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  ETIAS peaks ka aitama täita Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke seoses üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, kohtumenetluses osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse ja erikontrolli alla kuuluvate isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega. Sel eesmärgil peaks ETIAS taotlustoimikute automaatsel menetlemisel võrdlema neid asjakohaste SISi hoiatusteadetega. Selline võrdlemine aitaks kaasa SISi toimimisele ja selle käigus saadud päringutabamused tuleks säilitada SISis.

(12)  ETIAS peaks ka aitama täita Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke seoses kolmandate riikide kodanike, kellel on keelatud riiki siseneda, üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, kohtumenetluses osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse ja erikontrolli [või uurimiskontrolli] alla kuuluvate isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega. Sel eesmärgil peaks ETIAS taotlustoimikute automaatsel menetlemisel võrdlema neid asjakohaste SISi hoiatusteadetega. Selline võrdlemine aitaks kaasa SISi toimimisele ja selle käigus saadud päringutabamused tuleks säilitada SISis.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  ETIASe kesküksus peaks kuuluma Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti koosseisu. ETIASe kesküksuse ülesanne oleks kontrollida automaatse menetlemise tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et selgitada välja, kas taotleja isikuandmed vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega seoses on saadud päringutabamus, koostada taustakontrollireeglid ning teostada korrapäraselt taotluste menetlemise auditeid. ETIASe kesküksus peaks töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

(14)  ETIASe kesküksus peaks kuuluma Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti koosseisu. ETIASe kesküksuse ülesanne oleks kontrollida reisitaotlusi juhtudel, kus automaatne menetlemine on andnud ühe või mitu päringutabamust, et selgitada välja, kas taotleja isikuandmed vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega seoses on saadud päringutabamus ja koostada taustakontrollireeglid. ETIASe kesküksus peaks töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Iga liikmesriik peaks looma ETIASe riikliku üksuse, kes vaatab läbi reisiloataotlused ja otsustab, kas reisiluba anda või mitte. ETIASe riiklikud üksused peaksid taotluste analüüsimisel tegema koostööd omavahel ja Europoliga. ETIASe riiklikud üksused peaksid töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

(15)  Iga liikmesriik peaks looma ETIASe riikliku üksuse, kes vaatab läbi reisiloataotlused ja otsustab, kas reisiluba anda, selle andmisest keelduda, see tühistada või see kehtetuks tunnistada. ETIASe riiklikud üksused peaksid taotluste analüüsimisel tegema koostööd omavahel ja Europoliga. ETIASe riiklikud üksused peaksid töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Oma eesmärkide täitmiseks peaks ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades järgmised andmed: nimi, reisidokument, elukoht, kontaktandmed, haridus ja praegune töökoht, andmed selle kohta, et ta on ELi kodaniku või elamisloakaardita, kuid vaba liikumise õigusega kolmanda riigi kodaniku pereliige, ning alaealise taotleja puhul vastutava isiku nimi. Lisaks tuleb anda vastus küsimustele taotleja tausta kohta: kas taotlejal on mõni Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelistes tervise-eeskirjades nimetatud haigus, mis võib kujuneda epideemiaks, või muu nakkus- või nakkuslik parasitaarhaigus, kas ta on kantud karistusregistrisse, kas ta on olnud sõjapiirkonnas, ning võimalikud piirile tagasisaatmise otsused ja territooriumilt lahkumise korraldused. Juurdepääs taotlejate terviseandmetele peaks olema lubatud üksnes selleks, et teha kindlaks, kas nad kujutavad endast ohtu rahvatervisele.

(16)  Oma eesmärkide täitmiseks peaks ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades järgmised andmed: nimi, reisidokument, elukoht, kontaktandmed, andmed selle kohta, et ta on ELi kodaniku või elamisloakaardita, kuid vaba liikumise õigusega kolmanda riigi kodaniku pereliige, ning alaealise taotleja puhul vastutava isiku nimi. Lisaks tuleb anda vastus küsimustele taotleja tausta kohta: kas ta on kantud karistusregistrisse, kas ta on olnud sõjapiirkonnas, ning võimalikud piirile tagasisaatmise otsused ja territooriumilt lahkumise korraldused.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Juhuks kui reisija ei saa mingil põhjusel ise taotlust täita, peaks ETIAS võimaldama esitada taotluse teisel isikul taotleja nimel. Sellisel juhul peaks taotluse esitama reisija volitatud või tema eest õiguslikult vastutav kolmas isik, kelle nimi tuleb samuti taotlusvormile märkida.

(17)  Juhuks kui reisija ei saa mingil põhjusel ise taotlust täita, peaks ETIAS võimaldama esitada taotluse teisel isikul taotleja nimel. Sellisel juhul peaks taotluse esitama reisija volitatud isik, kaasa arvatud kaubanduslik vahendaja, või tema eest õiguslikult vastutav kolmas isik, kelle nimi tuleb samuti taotlusvormile märkida. Komisjon peaks tagama, et kaubanduslikud vahendajad, kes esitavad taotlusi taotlejate nimel, pakuksid seda teenust oma klientidele ainult tekkinud kulude katmise alusel ja mitte tulu saamiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Üle 18 aasta vanused taotlejad peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks tasuma lõivu. Makse tuleks teha panga või finantsvahendaja kaudu. Elektronmakse tegemiseks vajalikke andmeid ei hoita ETIASes, vaid need tuleks edastada ainult pangale või finantsvahendajale, kes tehingut teeb.

(18)  Taotluse lõplikuks vormistamiseks peaksid taotlejad tasuma reisiloa lõivu. Makse tuleks teha panga või finantsvahendaja kaudu. Elektronmakse tegemiseks vajalikke andmeid ei hoita ETIASes, vaid need tuleks edastada ainult pangale või finantsvahendajale, kes tehingut teeb.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Taotleja esitatud isikuandmeid tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga eelnevalt kontrollida määruses (EL) nr 2016/39924 sätestatud sisenemise eeltingimuste täitmist ning analüüsida, milline on tõenäosus, et taotlejast võib saada ebaseaduslik sisserändaja, ning kas taotleja võib liitu saabununa kujuneda ohuks liidu julgeolekule või rahvatervisele.

(20)  Taotleja esitatud isikuandmeid tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga eelnevalt kontrollida määruses (EL) nr 2016/39924 sätestatud sisenemise eeltingimuste täitmist ning analüüsida, milline on tõenäosus, et taotlejast võib saada ebaseaduslik sisserändaja, ning kas taotleja võib liitu saabununa kujuneda ohuks liidu julgeolekule või tuua kaasa suure epideemiaohu.

_________________

_________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/399 isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta.

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/399 isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Võrdlemine peaks olema automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) eespool nimetatud infosüsteemides olevates taotlustes või kirjetes, failides või hoiatusteadetes olevate isikuandmete või nende kombinatsiooniga, ETIASe jälgimisnimekirjas olevate isikuandmetega või ohunäitajatega, peaks taotluse läbi vaatama selle liikmesriigi ETIASe riikliku üksuse töötaja, mis on märgitud sisenemise riigiks. ETIASe riikliku üksuse analüüsi tulemuseks peaks olema otsus selle kohta, kas reisiluba välja anda või mitte.

(22)  Võrdlemine peaks olema automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) eespool nimetatud infosüsteemides olevates taotlustes või kirjetes, failides või hoiatusteadetes olevate isikuandmete või nende kombinatsiooniga, ETIASe jälgimisnimekirjas olevate isikuandmetega või ohunäitajatega, peaks taotluse läbi vaatama vastutava liikmesriigi ETIASe riikliku üksuse töötaja. ETIASe riikliku üksuse analüüsi tulemuseks peaks olema otsus selle kohta, kas reisiluba välja anda või mitte.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Taotlejal, kellele on keeldutud reisiluba andmast, peaks olema õigus otsus vaidlustada. Kaebus tuleks esitada taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega.

(24)  Taotlejal, kellele on keeldutud reisiluba andmast, peaks olema õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Õiguskaitsemenetlused peaksid toimuma taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Taotlustoimiku läbivaatamisel tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, võrreldes ETIASe kesksüsteemi taotlustoimiku andmeid konkreetsete ohunäitajatega, mis kajastavad kindlaksmääratud julgeoleku- ja rahvatervise ning ebaseadusliku rände ohtu. Kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks mingil juhul põhineda taotleja rassil või etnilisel päritolul, poliitilistel seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

(25)  Taotlustoimiku läbivaatamisel tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, võrreldes ETIASe kesksüsteemi taotlustoimiku andmeid konkreetsete ohunäitajatega, mis kajastavad kindlaksmääratud julgeolekuohtu, ebaseadusliku rände ohtu või suurt epideemiaohtu. Kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks mingil juhul põhineda taotleja rassil või etnilisel päritolul, poliitilistel seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Tuleks koostada ETIASe jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva teabe vahel, keda kahtlustatakse raske kuriteo või terroriakti sooritamises või kelle puhul on faktilisi tõendeid või piisav alus arvata, et nad panevad toime raske kuriteo või terroriakti. ETIASe jälgimisnimekirja andmeid peaks töötlema Europol vastavalt määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 punktile a ja Europoli integreeritud andmehalduse kontseptsioonile, mille abil seda määrust rakendatakse. Europolile teabe andmisel peaks liikmesriikidel olema võimalik määrata, millisel eesmärgil või eesmärkidel seda töödelda tuleb, sealhulgas piirata töötlemist ETIASe jälgimisnimekirjaga.

(26)  Tuleks koostada ETIASe jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva teabe vahel, keda üks või mitu liikmesriiki kahtlustavad raske kuriteo või terroriakti sooritamises või kelle puhul on faktilisi tõendeid või isiku üldise hindamise või mineviku väärtegude põhjal piisav alus arvata, et nad panevad toime terroriakti. ETIASe jälgimisnimekirja andmeid peaks töötlema Europol vastavalt määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 punktile a ja Europoli integreeritud andmehalduse kontseptsioonile, mille abil seda määrust rakendatakse. Europolile teabe andmisel peaks liikmesriikidel olema võimalik määrata, millisel eesmärgil või eesmärkidel seda töödelda tuleb, sealhulgas piirata töötlemist ETIASe jälgimisnimekirjaga.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Kuna pidevalt kerkivad esile uued julgeolekuohud, ebaseadusliku rände mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud, tuleb neile vastu seista tõhusate vastumeetmete ja tänapäevaste vahenditega. Kuna need vahendid hõlmavad suures mahus isikuandmete töötlemist, tuleks kehtestada sellised kaitsemeetmed, millega piiratakse eraelu ja isikuandmete kaitse õigusesse sekkumist ainult sel määral, mil see on vajalik demokraatliku ühiskonna toimimiseks.

(27)  Kuna pidevalt kerkivad esile uued julgeolekuohud, ebaseadusliku rände mustrid ja suur epideemiaoht, tuleb neile vastu seista tõhusate vastumeetmete ja tänapäevaste vahenditega. Kuna need vahendid hõlmavad suures mahus isikuandmete töötlemist, tuleks kehtestada sellised kaitsemeetmed, millega piiratakse eraelu ja isikuandmete kaitse õigusesse sekkumist ainult sel määral, mil see on vajalik demokraatliku ühiskonna toimimiseks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Juba antud reisiload tuleks tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, kui sisenemise keelamise eesmärgil või reisidokumendi kaotamise või varastamise tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks SIS sellest teavitama ETIASt, kes omakorda peaks kontrollima, kas uue hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja reisiluba tühistada. Samasugune on lähenemisviis ka ETIASe jälgimisnimekirja uute elementide lisamise puhul: neid võrreldakse ETIASes säilitatavate taotlustoimikutega, et kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva reisidokumendi vahel on vastavus. Päringutabamusest tuleks kohe teavitada sisenemise liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja vajaduse korral reisiluba tühistada. Tuleks jätta ka võimalus tühistada reisiluba taotleja nõudmisel.

(29)  Juba antud reisiload tuleks tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, kui sisenemise keelamise eesmärgil sisestatakse uus hoiatusteade, peaks SIS sellest teavitama ETIASt, kes omakorda peaks kontrollima, kas uue hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja reisiluba tühistada. Samasugune on lähenemisviis ka ETIASe jälgimisnimekirja uute elementide lisamise puhul: neid võrreldakse ETIASes säilitatavate taotlustoimikutega, et kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva reisidokumendi vahel on vastavus. Päringutabamusest tuleks kohe teavitada vastutava liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja vajaduse korral reisiluba tühistada. Tuleks jätta ka võimalus tühistada reisiluba taotleja nõudmisel.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Lennu- ja meretranspordiettevõtteid ning ettevõtteid, kes veavad reisijate rühmi bussiga, tuleks kohustada kontrollima, kas reisijail on kõik Schengeni konventsiooni25 kohaselt liikmesriikide territooriumile reisimiseks vajalikud reisidokumendid ja kehtiv reisiluba. ETIASe toimik ise ei tohiks olla vedajaile kättesaadav. Vedajail peaks olema võimalik andmetega tutvuda muu hulgas mobiilsete tehniliste lahenduste abil turvalise internetiühenduse kaudu, kasutades reisidokumendil olevaid andmeid.

(31)  Enne reisijate sõidukisse sisenemist peaksid lennu- ja meretranspordiettevõtted kontrollima, kas reisijail on kehtiv reisiluba. ETIASe toimik ise ei tohiks olla vedajaile kättesaadav. Vedajail peaks olema võimalik andmetega tutvuda muu hulgas mobiilsete tehniliste lahenduste abil turvalise internetiühenduse kaudu, kasutades reisidokumendil olevaid andmeid.

______

 

25  Konventsioon, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta

 

Selgitus

Õigusselguse ja läbipaistvuse huvides tuleks selgeks teha, millised vedajad peavad täitma käesoleva määruse nõudeid. Need peaksid olema ainult lennu- ja meretranspordiettevõtjad. Algtekstis mainitud ettevõtted, kes veavad reisijate rühmi bussiga, tuleks välja jätta, arvestades suurt koormust, mis pandaks nendele vedajatele, kes korraldavad reise liikmesriikide territooriumile väga harva.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(31 a)  Ebavajalike kulude vältimiseks peaks vedajatel olema võimalus ühtse kontaktpunkti kaudu ühenduda ETIASe, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning teiste sarnaste süsteemidega. Vedajate saadetud reisijat käsitleva eelteabe alusel peaksid vedajad saama ühese vastuse, kas nad võivad vedada reisija liikmesriikide territooriumile.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Muudetud sissesõidutingimuste järgimiseks peaksid piirivalveametnikud kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba. Seepärast peaksid piirivalveametnikud tavapärase piirikontrolli käigus lugema reisidokumendi andmeid elektroonselt. Selle käigus esitatakse päring Schengeni piirieeskirjades ette nähtud eri andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis annab ajakohase teabe reisiloa staatuse kohta. ETIASe toimik ise ei tohiks olla piirivalveametnikule piirikontrolli tegemiseks kättesaadav. Piirivalveametnik ei tohiks kehtiva reisiloata isikut riiki lubada ja peaks viima piirikontrolli lõpule sellest lähtuvalt. Kui isikul on kehtiv reisiluba, peaks otsuse tema riiki lubamise või mittelubamise kohta tegema piirivalveametnik.

(32)  Muudetud sissesõidutingimuste järgimiseks peaksid piirivalveametnikud kontrollima, kas reisija reisiluba kehtib vähemalt liikmesriiki sisenemise päevani. Seepärast peaksid piirivalveametnikud tavapärase piirikontrolli käigus lugema reisidokumendi andmeid elektroonselt. Selle käigus esitatakse päring Schengeni piirieeskirjades ette nähtud eri andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis annab ajakohase teabe reisiloa staatuse kohta. ETIASe toimik ise ei tohiks olla piirivalveametnikule piirikontrolli tegemiseks kättesaadav. Piirikontrolli lihtsustamiseks tuleks piirivalvet siiski automaatselt teavitada mitmeid konkreetseid juhtumeid puudutavatest märgetest ning erandkorras peaks neil teise astme kontrolli käigus olema juurdepääs ka ETIASe toimikusse kantud vastavale lisateabele. Piirivalveametnik ei tohiks kehtiva reisiloata isikut riiki lubada ja peaks viima piirikontrolli lõpule sellest lähtuvalt. Kui isikul on kehtiv reisiluba, peaks otsuse tema riiki lubamise või mittelubamise kohta tegema piirivalveametnik. Kui sisepiiridel on ajutiselt kehtestatud piirikontroll, ei peaks piirivalve kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Juurdepääs ETIASes sisalduvale teabele on vajalik nõukogu raamotsuses 2002/475/JSK26 nimetatud terroriaktide ja nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK27 sätestatud muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. Konkreetse uurimise raames ning tõendite ja teabe kogumiseks kuriteo toimepanemises kahtlustatava isiku või kuriteo ohvri kohta on õiguskaitseasutustel vaja juurdepääsu ETIASe andmetele. ETIASes säilitatavad andmed võivad ka aidata tuvastada terroriakti või muude raskete kuritegude toimepanija isikut, eriti juhul, kui on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid. Juurdepääs ETIASele terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eesmärgil kujutab endast sekkumist nende isikute põhiõigusse eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, kelle isikuandmeid töödeldakse ETIASes. Seetõttu tuleks ETIASe andmed säilitada ja teha need kättesaadavaks liikmesriikide määratud asutustele ja Euroopa Politseiametile (edaspidi „Europol“) käesolevas määruses sätestatud rangetel tingimustel, võimaldades juurdepääsu ainult terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks kooskõlas Euroopa Kohtu praktikast, eelkõige Digital Rights Ireland’i kohtuasjast28 tulenevate tingimustega.

(34)  Juurdepääs ETIASes sisalduvale teabele on vajalik direktiivis (EL) 2017/54126 nimetatud terroriaktide ja nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK27 sätestatud muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. Konkreetse uurimise raames ning tõendite ja teabe kogumiseks kuriteo toimepanemises kahtlustatava isiku või kuriteo ohvri kohta on õiguskaitseasutustel vaja juurdepääsu ETIASe andmetele. ETIASes säilitatavad andmed võivad ka aidata tuvastada terroriakti või muude raskete kuritegude toimepanija isikut, eriti juhul, kui on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid. Juurdepääs ETIASele terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eesmärgil kujutab endast sekkumist nende isikute põhiõigusse eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, kelle isikuandmeid töödeldakse ETIASes. Seetõttu tuleks ETIASe andmed teha kättesaadavaks liikmesriikide määratud asutustele ja Euroopa Politseiametile (edaspidi „Europol“) käesolevas määruses sätestatud rangetel tingimustel, võimaldades juurdepääsu ainult terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks kooskõlas Euroopa Kohtu praktikast, eelkõige Digital Rights Ireland’i kohtuasjast28 tulenevate tingimustega.

_____

_____________

26  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 6).

26  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

27  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

27  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

28  Euroopa Kohtu suurkoja 8. aprilli 2014. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12: Digital Rights Ireland Ltd jt (EU:C:2014:238).

28  Euroopa Kohtu suurkoja 8. aprilli 2014. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12: Digital Rights Ireland Ltd jt (EU:C:2014:238).

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Eelkõige tuleks juurdepääsu ETIASele terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eesmärgil võimaldada ainult vastavalt pädevate asutuste taotlusele, milles on põhjendatud juurdepääsuvajadust. Liikmesriigid peaksid tagama, et ETIASes säilitatavatele andmetele juurdepääsu taotlused vaatab kõigepealt läbi kohus või sõltumatu ja erapooletu ametiasutus, kes oleks vaba mis tahes otsesest või kaudsest välisest survest. Kuid väga kiireloomulistel juhtudel võib olla oluline, et pädev asutus saaks isikuandmed kohe, et vältida rasket kuritegu või kurjategija vastutusele võtta. Sellisel juhul peaks olema võimalik vaadata ETIASelt saadud isikuandmed läbi nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui pädevatele asutustele on võimaldatud neile juurdepääs.

(35)  Eelkõige tuleks juurdepääsu ETIASele terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eesmärgil võimaldada ainult vastavalt pädevate asutuste taotlusele, milles on põhjendatud juurdepääsuvajadust. Liikmesriigid peaksid tagama, et ETIASes säilitatavatele andmetele juurdepääsu taotlused vaatab kõigepealt läbi sõltumatu keskne juurdepääsupunkt, kes kontrollib, et igal konkreetsel juhul on täidetud ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu tingimused. Kuid väga kiireloomulistel juhtudel võib olla oluline, et pädev asutus saaks isikuandmed kohe, et vältida terroriaktiga seonduvat vahetut ohtu või rasket kuritegu või kurjategija vastutusele võtta. Sellisel juhul peaks olema võimalik vaadata ETIASelt saadud isikuandmed läbi nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui pädevatele asutustele on võimaldatud neile juurdepääs.

Selgitus

Selle asemel et anda keskse juurdepääsupunkti ülesanne ETIASe riiklikule üksusele, on soovitatav kasutada keskset juurdepääsupunkti, näiteks VISi, Eurodaci ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi puhul. Nagu teistegi süsteemide puhul, kontrolliks keskne juurdepääsupunkt, kas juurdepääsu andmise tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Iga ETIASe riiklik üksus peaks olema keskne juurdepääsupunkt, kes ühtlasi kontrollib, et igal konkreetsel juhul on täidetud ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu tingimused.

välja jäetud

Selgitus

Selle asemel et anda keskse juurdepääsupunkti ülesanne ETIASe riiklikule üksusele, on soovitatav kasutada keskset juurdepääsupunkti, näiteks VISi, Eurodaci ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi puhul. Nagu teistegi süsteemide puhul, kontrolliks keskne juurdepääsupunkt, kas juurdepääsu andmise tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Isikuandmeid ei tohiks ETIASes säilitada kauem, kui see on vajalik süsteemi eesmärkide saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu reisiloa kehtivusaja jooksul. Selleks et analüüsida taotlejatest tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohtu, on vaja säilitada isikuandmeid viis aastat alates taotleja kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis viimase kirje tegemise kuupäevast. ETIAS peaks tuginema julgeoleku-, rahvatervise- ja ebaseadusliku rände ohtude esialgsele analüüsile, eelkõige kasutades taustakontrollireegleid. Selleks et leitud vastavused võimaldaksid liikmesriikides usaldusväärset automatiseerimata ohuanalüüsi ning et vähendada tegelikele ohtudele mittevastavate päringutabamuste (nn valepositiivsete päringutabamuste) saamise võimalust, peaksid päringutabamused, mille saamiseks on kasutatud taustakontrollireegleid, mille aluseks on ETIASe andmete põhjal koostatud statistika, kajastama piisavalt suurt populatsiooni. Seda ei ole võimalik saavutada üksnes kehtivate reisilubade andmete põhjal. Andmete säilitamise tähtaja arvestus peaks algama kuupäevast, mil taotleja kohta tehti riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis viimane kirje, kuna see vastab viimasele korrale, mil reisiluba tegelikult kasutati. Viieaastane säilitamise tähtaeg on sama pikk kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kirjete säilitamise tähtaeg, kusjuures sisenemisluba antakse vastavalt sellele, kas ETIAS on reisiloa andnud või riiki sisenemise lubamisest keeldunud. Sama säilitamise tähtaeg tagab, et riiki sisenemist kajastavat kirjet ja sellega seotud reisiluba säilitatakse sama kaua, mis kindlustab veelgi paremini ETIASe ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tulevast koostalitlusvõimet. Andmete säilitamise tähtaja ühtlustamine on vajalik selleks, et pädevad asutused saaksid teostada Schengeni piirieeskirjade kohast ohuanalüüsi. Otsus reisiloa andmisest keelduda, see kehtetuks tunnistada või tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga kaasneb suurem julgeoleku- või ebaseadusliku rände oht. Kui selline otsus on tehtud, tuleks sellega seonduvate andmete 5aastase säilitamise tähtaega hakata arvestama otsuse tegemise kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja võib endast kujutada. Pärast andmete säilitamise tähtaja lõppu tuleks isikuandmed kustutada.

(40)  Isikuandmeid ei tohiks ETIASes säilitada kauem, kui see on vajalik süsteemi eesmärkide saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu reisiloa kehtivusaja jooksul. Pärast reisiloa kehtivusaja lõppu ei tohiks andmeid säilitada ilma taotleja sõnaselge nõusolekuta, mis on antud selleks, et lihtsustada uue taotluse menetlemist pärast ETIASe reisiloa kehtivusaja lõppemist. Otsus reisiloa andmisest keelduda, see kehtetuks tunnistada või tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga kaasneb suurem julgeoleku- või ebaseadusliku rände oht. Kui selline otsus on tehtud, tuleks sellega seonduvate andmete 5aastase säilitamise tähtaega hakata arvestama otsuse tegemise kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja võib endast kujutada. Kui aluseks olev hoiatusteade kustutatakse andmebaasist varem kui 5 aasta pärast, tuleks kustutada ka sellega seotud ETIASe taotlustoimik. Pärast andmete säilitamise tähtaja lõppu tuleks isikuandmed kustutada.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Kui liikmesriigid töötlevad käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid, kohaldatakse [määrust (EL) 2016/679],31 välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad liikmesriikide määratud asutused või kontrolliasutused terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks.

(43)  Kui liikmesriigid töötlevad käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid, kohaldatakse määrust (EL) 2016/67931 välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad liikmesriikide määratud asutused või kontrolliasutused terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks.

_________________

_________________

31Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst)

31  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks, tuleks rakendada [direktiiviga (EL) 2016/680]32 kooskõlas olevate siseriiklike õigusaktidega kehtestatud isikuandmete kaitse norme.

(44)  Kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks, tuleks rakendada direktiiviga (EL) 2016/68032 kooskõlas olevate siseriiklike õigusaktidega kehtestatud isikuandmete kaitse norme.

_________________

_________________

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK.

32  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(45)  Kooskõlas [määrusega (EL) 2016/679] loodud sõltumatud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötleksid isikuandmeid õiguspäraselt, ning määrusega (EÜ) nr 45/2001 ametisse nimetatud Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Euroopa andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid tegema ETIASe üle järele valvates koostööd.

(45)  Kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 loodud sõltumatud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötleksid isikuandmeid õiguspäraselt, ning määrusega (EÜ) nr 45/2001 ametisse nimetatud Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Euroopa andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid tegema ETIASe üle järele valvates koostööd.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(46)  „(...) Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse …“.

(46)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 6. märtsil 2017.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Tuleks kehtestada ranged ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu eeskirjad koos vajalike kaitsemeetmetega. Samuti tuleks ette näha üksikisikute õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada, nende õigus õiguskaitsele, eelkõige kohtulikule õiguskaitsele, ja avalike sõltumatute asutuste järelevalve andmete töötlemise üle.

(47)  Tuleks kehtestada ranged ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu eeskirjad koos vajalike kaitsemeetmetega. Samuti tuleks ette näha üksikisikute õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada, piirata, blokeerida ja kustutada, nende õigus õiguskaitsele, eelkõige kohtulikule õiguskaitsele, ja avalike sõltumatute asutuste järelevalve andmete töötlemise üle.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Selleks et analüüsida reisijast tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada ETIASe infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate muude infosüsteemide – riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed, Schengeni infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) – koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult tagada üksnes pärast seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud Eurodaci määrus35.

(48)  Selleks et analüüsida reisijast tulenevat julgeoleku- ja ebaseadusliku rände ohtu ning suurt epideemiaohtu, tuleks tagada ETIASe infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate muude infosüsteemide – riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed, Schengeni infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) – koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult tagada üksnes pärast seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud Eurodaci määrus35.

_________________

_________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK.

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK.

35Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 272 final).

35Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 272 final).

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  määrata kindlaks turvalise konto teenuse nõuded;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  reguleerida reisiloa taotluste esitamist kaubanduslik vahendaja poolt ja Euroopa Liidu delegatsioonide juures;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  võtta vastu loetelu etteantud vastusevariantidega reisiloa taotluses esitatavatele küsimustele haridustaseme ja eriala, töökoha ja ametinimetuse kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  määratleda täpsemalt kontrollivahend;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  veelgi täpsustada julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohte, mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks määramiseks.

–  veelgi täpsustada julgeoleku- ja ebaseadusliku rände ohtu ning suurt epideemiaohtu, mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks määramiseks.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  kehtestada reisiloa andmisest keeldumise standardvorm;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  määrata kindlaks märgetega seotud lisateabe liik, mida võib lisada ETIASe taotlustoimikusse, ning selle formaadid;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  määrata kindlaks rahaline toetus liikmesriikidele seoses lisakohustustega tekkinud kuludega;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50 – taane 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  kehtestada keskse hoidla eeskirjad.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(56 a)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid.

Selgitus

Muudatusettepaneku tekst on standardpõhjendus, mis oli määrusest puudu.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) nende kolmandate riikide kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, et oleks võimalik kindlaks teha, ega nende viibimine liikmesriikide territooriumil ei kujuta endast ebaseadusliku rände, julgeoleku- või rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise või sellest keeldumise tingimused ja kord.

1.  Käesoleva määrusega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) nende kolmandate riikide kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, et oleks võimalik kaaluda, ega nende viibimine liikmesriikide territooriumil ei kujuta endast ebaseadusliku rände- ja julgeolekuohtu või suurt epideemiaohtu. Sel eesmärgil nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise või sellest keeldumise tingimused ja kord.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  kolmandate riikide kodanikud, kes kasutavad liikumisõigust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/66/EL1a või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/8011b.

 

_____________

 

1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral (ELT L 157, 27.5.2014, lk 1).

 

1bEuroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair'ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21).

Selgitus

Nagu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi puhul, ei tohiks ETIASe alla kuuluda kolmandate riikide kodanikud, kelle suhtes kohaldatakse ettevõtjasisest üleviimist käsitlevat direktiivi ning üliõpilasi ja teadlasi käsitlevat direktiivi.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  „teise astme kontroll“ – määruse (EL) 2016/399 artikli 2 punktis 13 määratletud teise astme kontroll;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „reisiluba“ – käesoleva määruse kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi tõendeid ega piisavat alust järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände, julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud kolmandate riikide kodanikud vastaksid määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

(d)  „reisiluba“ – käesoleva määruse kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilistel tõenditel põhinevat piisavat alust järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast praegu või edaspidi rände- või julgeolekuohtu või suurt epideemiaohtu, ja mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud kolmandate riikide kodanikud vastaksid määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „oht rahvatervisele“ – määruse (EL) 2016/399 artikli 2 punktis 21 määratletud oht rahvatervisele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  „vedaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kelle ametiks on reisijate vedamine;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i a)  „isik, kelle suhtes on sisestatud riiki sisenemise keelamiseks hoiatusteade“ – kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1987/2006 artiklite 24 ja 26 kohaselt ning nendes artiklites sätestatud eesmärgil sisestatud Schengeni infosüsteemi (SIS) hoiatusteade;

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1987/2006, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist. Ettepanek:

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  „päringutabamus“ – vastavus, mis saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi taotlustoimikus olevaid isikuandmeid isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus ETIASe kesksüsteem päringut teeb, ETIASe jälgimisnimekirjaga või artiklis 28 nimetatud konkreetsete ohunäitajatega;

(k)  „päringutabamus“ – vastavus, mis saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi taotlustoimikus olevaid isikuandmeid isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail või hoiatusteade ETIASe kesksüsteemis, andmebaasis või infosüsteemis, kus ETIASe kesksüsteem päringut teeb, artiklis 29 nimetatud ETIASe jälgimisnimekirjaga või artiklis 28 nimetatud konkreetsete ohunäitajatega;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  „terroriakt“ – õigusrikkumine, mis vastab raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud õigusrikkumistele või on nendega samaväärne;

(l)  „terroriakt“ – õigusrikkumine, mis vastab direktiivis (EL) 2017/541 osutatud õigusrikkumistele või on nendega samaväärne;

Selgitus

Määratlust muudetakse, et viidata uuele direktiivile terrorismivastase võitluse kohta.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n)  „Europoli andmed“ – Europolile määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 punktis a osutatud eesmärgil edastatud isikuandmed.

(n)  „Europoli andmed“ – Europoli poolt määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 punktis a osutatud eesmärgil töödeldud isikuandmed.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(n a)   „elektrooniliselt allkirjastatud” – allkirja kinnitamine vastava lahtri märgistamisega taotluse vormis.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Liikmesriikide ametiasutuste poolse isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse [määruse (EL) nr 2016/679] artiklis 4 esitatud määratlusi.

3.   Liikmesriikide ametiasutuste poolse isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 2016/679 artiklis 4 esitatud määratlusi.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad isikuandmeid õiguskaitse eesmärgil, kohaldatakse [direktiivi (EL) 2016/680] artiklis 3 esitatud määratlusi.

4.  Kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad isikuandmeid õiguskaitse eesmärgil, kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/680 artiklis 3 esitatud määratlusi.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  parandada turvalisust, analüüsides põhjalikult taotlejatest tulenevat julgeolekuohtu enne nende saabumist välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse, et selgitada välja, kas on faktilisi tõendeid või piisavat alust järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ohtu julgeolekule;

(a)  parandada turvalisust, analüüsides põhjalikult taotlejatest tulenevat julgeolekuohtu enne nende saabumist välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse, et selgitada välja, kas on faktilistel tõenditel põhinevat piisavat alust järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ohtu julgeolekule;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kaitsta rahvatervist, analüüsides taotlejatest tulenevat ohtu rahvatervisele artikli 3 lõike 1 punkt e tähenduses enne nende saabumist välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

(c)  kaitsta rahvatervist, analüüsides taotlejatest tulenevat suurt epideemiaohtu enne nende saabumist välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  täita Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke seoses üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, kohtumenetluses osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse ja erikontrolli alla kuluvate isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega;

(e)  täita Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke seoses kolmandate riikide kodanike, kellel on keelatud riiki siseneda, üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, kohtumenetluses osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse, erikontrolli või uurimiskontrolli alla kuluvate isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune, võimaldades kesksüsteemil ühenduda liikmesriikide piiritaristuga;

(b)  iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune, võimaldades kesksüsteemil turvaliselt ühenduda liikmesriikide piiritaristuga;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  turvaline sidetaristu kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahel;

(c)  sidetaristu kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahel, mis on turvaline ja krüptitud;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  artikli 73 lõikes 2 osutatud keskne hoidla;

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a)  kontrollivahend, et taotlejad saaksid jälgida oma taotluse edenemist ja kontrollida oma reisiloa kehtivusaega ning staatust;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  [ETIASe kesksüsteem, ühtsed riiklikud liidesed, veebiteenus, võrguvärav vedajatele ja sidetaristu jagavad ja korduskasutavad tehniliste võimaluste piires vastavalt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, veebiteenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava ning sidetaristu riist- ja tarkvara komponente.]

3.  ETIASe kesksüsteem, ühtsed riiklikud liidesed, veebiteenus, võrguvärav vedajatele ja sidetaristu jagavad ja korduskasutavad tehniliste võimaluste piires vastavalt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, veebiteenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava ning sidetaristu riist- ja tarkvara komponente. Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, tagatakse ETIASe andmete ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete loogiline lahusus.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 78 sätestatud korras vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks lõike 2 punktis g osutatud turvalise konto teenuse nõuded.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tagada, et taotlustoimikutes ja ETIASe kesksüsteemis olevad andmed on õiged ja ajakohased;

välja jäetud

Selgitus

Ei ole selge, kuidas kesküksus võiks tagada, et andmed on õiged ja ajakohased. Artikli 15 lõike 1 kohaselt vastutab taotleja oma andmete õigsuse eest.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  määrata pärast ETIASe taustakontrollinõukoguga nõupidamist kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed ohunäitajad ning neid rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kontrollida automaatse menetlemise tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et selgitada välja, kas taotleja isikuandmed vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega seoses on saadud päringutabamus mõnes infosüsteemis või andmebaasis, kus andmeid otsiti, või artiklis 28 osutatud konkreetsetele ohunäitajatele;

(b)  kooskõlas artikliga 20 kontrollida automaatse menetlemise tulemusel ühe või mitu päringutabamust andnud reisiloataotlusi, et selgitada välja, kas taotleja isikuandmed vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega seoses on saadud päringutabamus ETIASe kesksüsteemis, mõnes infosüsteemis või andmebaasis, kus andmeid otsiti, artiklis 28 osutatud konkreetsetele ohunäitajatele või artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirjas, ning algatada vajaduse korral artikli 22 kohaselt automatiseerimata menetlemine;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  salvestada ETIASe kesksüsteemis tehtud kontroll kooskõlas punktiga b;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  määrata pärast ETIASe taustakontrollinõukoguga nõupidamist kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed ohunäitajad ning neid katsetada, rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

välja jäetud

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  teostada korrapäraselt taotluste menetlemise ja artikli 28 rakendamise auditeid, analüüsides korrapäraselt nende mõju põhiõigustele, eriti eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)   märkida taotluste automatiseerimata menetlemise eest vastutav liikmesriik, nagu on osutatud artikli 22 lõikes 1 a;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  vajaduse korral abistada liikmesriikidevahelisel konsulteerimisel, nagu on osutatud artiklis 24, ning vastutava liikmesriigi ja Europoli vahelisel konsulteerimisel, nagu on osutatud artiklis 25;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d c)  teavitada vedajaid ETIASe infosüsteemi rikkest, nagu on osutatud artikli 40 lõikes 1;

Selgitus

Kesküksuse mitut lisaülesannet mainitakse muudes artiklites. Läbipaistvuse huvides tuleks need kõik nimetada kõnealuses artiklis.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d d)  teavitada ETIASe infosüsteemi rikkest liikmesriikide asutusi, kes on pädevad teostama kontrolli välispiiripunktides, nagu on osutatud artikli 42 lõikes 1;

Selgitus

Kesküksuse mitut lisaülesannet mainitakse muudes artiklites. Läbipaistvuse huvides tuleks need kõik nimetada kõnealuses artiklis.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d e)  menetleda Europoli taotlusi otsida andmeid ETIASe kesksüsteemist, nagu on osutatud artiklis 46;

Selgitus

Kesküksuse mitut lisaülesannet mainitakse muudes artiklites. Läbipaistvuse huvides tuleks need kõik nimetada kõnealuses artiklis.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d f)  anda üldsusele kogu asjakohane teave reisiloa taotlemise kohta, nagu on osutatud artiklis 61;

Selgitus

Kesküksuse mitut lisaülesannet mainitakse muudes artiklites. Läbipaistvuse huvides tuleks need kõik nimetada kõnealuses artiklis.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d g)  teha komisjoniga teavituskampaania alast koostööd, nagu on osutatud artiklis 62;

Selgitus

Kesküksuse mitut lisaülesannet mainitakse muudes artiklites. Läbipaistvuse huvides tuleks need kõik nimetada kõnealuses artiklis.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d h)  tegutseda kasutajatoena, mis annab reisijatele abi taotlusprotsessis tekkinud probleemide korral.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei viidata kasutajatoe funktsioonile, kuid see tuleb ette näha, et tagada süsteemi usaldusväärsus.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  ETIASe kesküksus avaldab igal aastal tegevusaruande. Aruanne sisaldab:

 

a)   statistikat järgmise kohta:

 

i)   ETIASe kesksüsteemist automaatselt väljastatud reisilubade arv;

 

ii)   kesküksuses kontrollitud taotluste arv;

 

iii)   liikmesriigi poolt käsitsi menetletud taotluste arv

 

iv)   tagasilükatud taotluste arv riigi ja tagasilükkamise põhjuse kaupa;

 

v)   mil määral on kinni peetud artikli 20 lõikes 6 ning artiklites 23, 26 ja 27 osutatud tähtaegadest;

 

b)   üldist teavet ETIASe kesküksuse kohta, selle tegevuse kohta vastavalt käesolevale artiklile ning teavet praeguste suundumuste ja probleemide kohta, mis võivad ülesannete täitmist mõjutada.

 

Tegevuse aastaaruanne edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile hiljemalt järgmise aasta 31. märtsiks.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tagada, et taotlustoimikutes ja ETIASe kesksüsteemis olevad andmed on õiged ja ajakohased;

välja jäetud

Selgitus

Ei ole selge, kuidas riiklikud üksused võiksid tagada, et andmed on õiged ja ajakohased. Artikli 15 lõike 1 kohaselt vastutab taotleja oma andmete õigsuse eest.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  salvestada ETIASe kesksüsteemis tehtud kontroll kooskõlas punktiga b;

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  teavitada taotlejaid sellest, millist menetlust artikli 31 lõike 2 kohasel vaidlustamisel järgida;

(d)  teavitada taotlejaid sellest, millist õiguskaitsemenetlust artikli 31 lõike 2 kohaselt järgida;

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  reisiluba tühistada või kehtetuks tunnistada artiklite 34 ja 35 kohaselt.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  tegutseda keskse juurdepääsupunktina, mille kaudu toimub ETIASe kasutamine artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkidel kooskõlas artikliga 44.

välja jäetud

Selgitus

Selle asemel et anda keskse juurdepääsupunkti ülesanne ETIASe riiklikule üksusele, on soovitatav kasutada keskset juurdepääsupunkti, näiteks VISi, Eurodaci ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi puhul. Nagu teistegi süsteemide puhul, kontrolliks keskne juurdepääsupunkt, kas juurdepääsu andmise tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9 a

 

ETIASe eetikanõukogu

 

1.  Käesolevaga luuakse sõltumatu ETIASe eetikanõukogu, kes täidab nõuande- ja auditeerimisülesandeid. Sellesse kuuluvad Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti põhiõiguste ametnik, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti põhiõiguste nõuandefoorumi esindaja, Euroopa Andmekaitseinspektori esindaja, Euroopa Andmekaitsenõukogu esindaja ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti esindaja.

 

2.  ETIASe eetikanõukogu teostab korrapäraselt taotluste menetlemise ja artikli 28 rakendamise auditeid, analüüsides korrapäraselt nende mõju põhiõigustele, eriti eraelu puutumatusele, isikuandmete kaitsele ja diskrimineerimiskeelule.

 

3.  ETIASe eetikanõukogu koguneb vajaduse korral, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Tema koosolekud korraldab ja nende kulud katab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet. Sekretariaadi teenuseid osutab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet. ETIASe eetikanõukogu võtab oma kodukorra vastu esimesel koosolekul liikmete lihthäälteenamusega.

 

4.  ETIASe eetikanõukogu liikmeid kutsutakse osalema ETIASe taustakontrollinõukogu koosolekutel nõuandvas rollis. Neil on juurdepääs kõigile ETIASega seotud andmetele ja ruumidele.

 

5.  ETIASe eetikanõukogu avaldab aastaaruande, mis tehakse avalikult kättesaadavaks. Samuti annab eetikanõukogu kirjalikult ja suuliselt vähemalt kord aastas aru Euroopa Parlamendile. Salastatus ei takista teabe avalikustamist Euroopa Parlamendile. Vajaduse korral kohaldatakse määruse (EL) nr 2016/1624 artikli 50 sätteid.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud ohuanalüüsi võimaldamiseks tagatakse ETIASe infosüsteemi ja ETIASt kasutatavate muude infosüsteemide – [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem,] viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed, Schengeni infosüsteem (SIS), [Eurodac] ja [Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)] koostalitlusvõime.

Ainult selleks, et võimaldada artiklis 18 osutatud automaatset menetlemist, tagatakse ETIASe infosüsteemi ja [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi,] viisainfosüsteemi (VIS), Europoli andmete, Schengeni infosüsteemi (SIS), [Eurodac] ja [Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS)] koostalitlusvõime.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Koostalitlusvõime on põhiõiguste osas täielikus kooskõlas liidu õigustikuga.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Päringute tegemine Interpoli andmebaasidest

 

ETIASe kesksüsteem kontrollib Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi (SLTD) ja Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasi (TDAWN).

 

Kaks aastat pärast ETIASe tegevuse alustamist esitab komisjon parlamendile ja nõukogule aruande Interpoli andmebaaside kontrollimise kohta ETIASe kaudu. Aruanne sisaldab teavet Interpoli andmebaasides päringutabamuste arvu kohta ja selliste päringutabamuste tulemusel reisiloast keeldumise arvu kohta, samuti kõikide tekkinud probleemide kohta, ning vajaduse korral koostatakse kõnealuse hindamise tulemusena seadusandlik ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Piirivalveametnikel on juurdepääs ETIASe kesksüsteemile vastavalt artiklile 41 ainult otsingute tegemiseks ETIASe kesksüsteemis eesmärgiga teha kindlaks, kas välispiiripunktis asuval reisijal on reisiluba.

2.  Piirivalveametnikel on juurdepääs ETIASe kesksüsteemile vastavalt artiklile 41 ainult otsingute tegemiseks ETIASe kesksüsteemis eesmärgiga teha kindlaks, kas välispiiripunktis asuval reisijal on reisiluba. Lisaks teavitatakse piirivalvet automaatselt märgetest, millele on osutatud artikli 22 lõike 4 punktis a, artikli 30 lõike 1 punktides a ja b. Kui piiril on vaja läbi viia teise astme kontroll, võib piirivalveametnik erandkorras siseneda ETIASe kesksüsteemi, et hankida artikli 33 punktis ea ja artikli 38 lõike 5 punktis da osutatud lisateavet.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vedajatel on juurdepääs ETIASe kesksüsteemile vastavalt artiklile 39 ainult otsingute tegemiseks ETIASe kesksüsteemis eesmärgiga teha kindlaks, kas reisijal on reisiluba.

3.  Vedajatel on juurdepääs ETIASe kesksüsteemile vastavalt artiklile 39 ainult päringute tegemiseks ETIASe kesksüsteemis eesmärgiga teha kindlaks, kas reisijal on reisiluba.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mittediskrimineerimine

Põhiõigused

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kes kasutajatest ka ETIASe infosüsteemis isikuandmeid ei töötleks, ei tohi see põhjustada kolmandate riikide kodanike diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse pärast. Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral austada inimväärikust ja isikupuutumatust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja puudega inimestele.

Kes kasutajatest ka ETIASe infosüsteemis isikuandmeid ei töötleks, ei tohi see põhjustada kolmandate riikide kodanike diskrimineerimist soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse pärast. Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral austada inimväärikust ja isikupuutumatust ning põhiõigusi, sealhulgas õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja puudega inimestele. Esmajärjekorras tuleb arvesse võtta lapse huve.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Taotlusi võib esitada Euroopa Liidu delegatsioonidele kolmandates riikides.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 78, et reguleerida reisiloa taotluste tegemist vahendusettevõtete poolt ning Euroopa Liidu delegatsioonides.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Kuus kuud enne kehtiva reisiloa kehtivuse lõppemist teavitatakse omanikku automaatselt e-posti teel kehtivusaja lõppemisest.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 d.  Taotluse võib esitada reisiloa omanik kuue kuu jooksul enne loa aegumist.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Taotlusvorm tehakse laialdaselt, hõlpsalt ja tasuta kättesaadavaks avalikul veebisaidil ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse kaudu.

2.  Taotlusvorm tehakse taotlejatele, sh puudega taotlejatele, laialdaselt, hõlpsalt ja tasuta kättesaadavaks avalikul veebisaidil ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse kaudu.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 II lisas loetletud riikide ametlikud keeled ei ole lõikes 3 osutatud keeled, tehakse teabelehed avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse sisu ja kasutamist käsitleva teabega ning muu selgitav teave kättesaadavaks vähemalt ühes asjaomase riigi ametlikus keeles.

4.  Kui nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 II lisas loetletud riikide ametlikud keeled ei ole lõikes 3 osutatud keeled, tehakse vähemalt ühes asjaomase riigi ametlikus keeles kättesaadavaks teabelehed selgitava teabega ETIASe, taotlemise korra, avaliku veebisaidi ja mobiilirakenduse kasutamise kohta ning antakse üksikasjalik juhend taotlemiseks.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud rakenduse kaudu teavitatakse taotlejat tema tõhusast õiguskaitsevahendist käesoleva määruse alusel. Kui reisiloa andmisest keeldutakse, tuleb taotleja suunata vastutava liikmesriigi ETIASe riiklikku üksusesse, kes annab lisateavet vastavalt artikli 31 lõikele 2.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Komisjon võtab vastu üksikasjalikud eeskirjad avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse käitamise ning avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse suhtes kohaldatava isikuandmete kaitse ja turbe nõuete kohta. Sellekohased rakendusmeetmed võetakse vastu kooskõlas artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

7.  Komisjon võtab rakendusaktidega vastu üksikasjalikud eeskirjad avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse käitamise ning avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse suhtes kohaldatava isikuandmete kaitse ja turbe nõuete kohta. Üksikasjalikud eeskirjad põhinevad infoturbe riski haldusel ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitsel. Need võetakse vastu kooskõlas artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Euroopa Andmekaitseinspektori soovitus tema arvamuse 100. punktis.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotleja esitab täidetud taotlusvormi, sealhulgas deklaratsiooni esitatud andmete õigsuse, täielikkuse ja usaldusväärsuse ning väidete tõelevastavuse ja usaldusväärsuse kohta. Alaealised esitavad taotlusvormi, mille on elektrooniliselt allkirjastanud alaliselt või ajutiselt vanema või seadusliku eestkostja kohustusi täitev isik.

1.  Taotleja esitab täidetud taotlusvormi, sealhulgas deklaratsiooni esitatud andmete õigsuse, täielikkuse, õigsuse ja usaldusväärsuse ning väidete tõelevastavuse ja usaldusväärsuse kohta. Alaealised esitavad taotlusvormi, mille on elektrooniliselt allkirjastanud alaliselt või ajutiselt vanema või seadusliku eestkostja kohustusi täitev isik.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  reisidokumendi kehtivusaja lõppkuupäev;

e)  reisidokumendi väljastamise kuupäev ja kehtivusaja lõppkuupäev;

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g)  e-posti aadress, telefoninumber;

g)  e-posti aadress ja telefoninumber, kui see on olemas;

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  haridus (tase ja eriala);

välja jäetud

Selgitus

Hariduse kohta teabe kogumisel võidakse avaldada tundlikku teavet ning see ei näi olevat ei vajalik ega proportsionaalne.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  praegune töökoht;

välja jäetud

Selgitus

Praeguse töökoha kohta teabe kogumisel võidakse avaldada tundlikku teavet ning see ei näi olevat ei vajalik ega proportsionaalne. Lisaks, arvestades ETIASe loa kehtivusaega, võib see teave muutuda ja selle kogumine ei paista olevat täpne.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k)  alaealiste puhul taotleja vanema õigusi teostava isiku või seadusliku eestkostja perekonnanimi ja eesnimi või -nimed;

k)  alaealiste puhul vanema õigusi teostava isiku või taotleja seadusliku eestkostja perekonnanimi, eesnimi või -nimed, kodune aadress, e-posti aadress ja võimalusel telefoninumber;

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt l – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  tema staatus pereliikmena;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Taotleja valib haridustaseme ja eriala, praeguse töökoha ja ametinimetuse etteantud variantide seast. Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus näha need etteantud variandid ette delegeeritud õigusaktiga.

välja jäetud

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kas tal on mõni Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelistes tervise-eeskirjades nimetatud haigus, mis võib kujuneda epideemiaks, või muu nakkus- või nakkuslik parasitaarhaigus;

välja jäetud

Selgitus

Selle teabe kogumine ja töötlemine ei paista olevat täpne, sest tegemist on deklareeritud teabega, mis võib ETIASe loa kehtivusajal muutuda. Enamasti võib see küsimus avaldada tõeliselt tundlikku teavet ning ei ole tõestatud, et selle kogumine oleks kas vajalik või proportsionaalne. Piirivalveametnikud võivad jätkata rahvatervisealaste ohtude hindamist välispiiridel, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2016/399 artikli 8 sätetega.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kas teda on mõnes riigis kriminaalkorras karistatud;

b)  kas teda on kümne viimase aasta jooksul karistatud lisas 1a loetletud raske kuriteo eest;

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  kas on tehtud otsuseid, mille kohaselt ta peab lahkuda liikmesriigist või mis tahes muust riigist, ja kas tema suhtes on tehtud viimase kümne aasta jooksul tagasisaatmisotsuseid.

d)  kas on tehtud otsuseid, mille kohaselt ta peab lahkuda liikmesriigist ja kas tema suhtes on tehtud viimase kümne aasta jooksul tagasisaatmisotsuseid.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  kas taotleja kuulub ühte artikli 16 lõike 2 punktides d–f osutatud kategooriatest, kes kavatsetakse reisiloa tasust vabastada, ja mis tuleb valida eelnevalt kindlaks määratud loetelust; taotlejat teavitatakse, et talle esitatakse täiendava teabe või täiendavate dokumentide esitamise taotlus kooskõlas artikliga 23, tõendamaks, et tema reisi eesmärk kuulub ühte artikli 16 lõike 2 punktides d–f sätestatud kategooriatest. Taotlejale teatatakse, et otsus taotluse kohta tehakse vastavalt artikli 27 lõikes 2 ette nähtud tähtajale.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Taotleja kinnitab lisaks, et on teadmiseks võtnud sisenemistingimused, mis on ette nähtud määruse 2016/399 artiklis 6, ning asjaolu, et temalt võidakse küsida igal sisenemisel asjakohaseid tõendavaid dokumente.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte nende küsimuste sisu ja vormi täpsustamiseks.

5.  Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte lõikes 4 osutatud küsimuste sisu ja vormi täpsustamiseks. Nende küsimuste sisu ja vorm võimaldavad taotlejatel selgeid ja täpseid vastuseid anda.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Taotleja vastab nendele küsimustele. Kui ta vastab mõnele neist küsimustest jaatavalt, peab ta vastama taotlusvormil esitatud täiendavatele küsimustele, mille eesmärk on koguda lisateavet etteantud vastusevariantidega küsimustele vastamise teel. Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte nende täiendavate küsimuste ja etteantud vastusevariantide sisu ja vormi kindlaks määramiseks.

6.  Kui ta vastab mõnele neist küsimustest jaatavalt, peab ta vastama taotlusvormil esitatud täiendavatele küsimustele, mille eesmärk on koguda lisateavet etteantud vastusevariantidega küsimustele vastamise teel. Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte nende täiendavate küsimuste ja etteantud vastusevariantide sisu ja vormi kindlaks määramiseks.

Selgitus

Hõlmatud lõikes 4.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotleja maksab iga taotluse esitamisel reisiloa eest 5eurose tasu.

1.  Taotleja maksab iga taotluse esitamisel reisiloa eest 10eurose tasu.

Selgitus

Reisiloa tasu suurendamine 10 eurole võib anda aastas hinnanguliselt 305 miljoni euro suuruse tulude ülejäägi (5eurose tasu puhul 110 miljonit eurot), mida on võimalik eraldada meetmetele julgeoleku- ja piirivalve valdkonnas. Sellegipoolest on suurendamine piisavalt väikese ulatusega, et vältida mõju turismile, isegi vähem jõukate piirkondade puhul.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Alla kaheksateistkümneaastaste laste puhul reisiloa tasu ei võeta.

2.  Reisiloa tasu ei võeta taotlejalt, kes kuulub ühte järgmistest kategooriatest:

 

a)  alla 18-aastased taotlejad;

 

b)  üle 60-aastased taotlejad;

 

c)  liidu kodanike ja muude kolmandate riikide kodanike pereliikmed, kellel on liidu õigusaktide kohaselt vaba liikumise õigus;

 

d)  (üli)õpilased, kraadiõppe üliõpilased ja nendega kaasas olevad õpetajad, kes viibivad riigis õpingute või koolituse eesmärgil;

 

e)  teadusuuringute eesmärgil reisivad teadustöötajad;

 

f)  kuni 25 aasta vanused mittetulundusühingute esindajad, kes osalevad mittetulundusühingute korraldatud seminaridel, konverentsidel, spordi-, kultuuri- ja haridusüritustel.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ETIASe kesksüsteem kontrollib eelkõige,

ETIASe kesksüsteem kontrollib,

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  [ega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud otsingu tulemusel ei selgu, et taotleja on või on minevikus viibimisaega ületanud;]

(g)  ega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud otsingu tulemusel ei selgu, et taotleja on või on minevikus viibimisaega ületanud;

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  [ega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud otsingu tulemusel ei selgu, et taotleja on saanud sisenemiskeelu;]

(h)  ega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis tehtud otsingu tulemusel ei selgu, et taotleja on saanud sisenemiskeelu;

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  [ ega Eurodac-süsteemis ei ole taotleja suhtes tehtud tagasisaatmisotsust või väljasaatmiskorraldust, mis on tehtud pärast rahvusvahelise kaitse taotluse tagasivõtmist või tagasilükkamist;]

(k)  ega Eurodac-süsteemis ei ole taotleja suhtes registreeritud tagasisaatmisotsust või väljasaatmiskorraldust;

Selgitus

Eurodac-süsteemis registreeritud tagasisaatmis- või väljasaatmisotsuseid ei tehta mitte üksnes pärast rahvusvahelise kaitse taotluse tagasivõtmist või tagasilükkamist, vaid need võivad hõlmata ka ebaseaduslikke rändajaid.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  ETIASe kesksüsteem võrdleb artikli 15 lõike 2 punktides a, b, d, f, g, i ja m ning artiklis 8 nimetatud andmeid artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirja andmetega.

4.  ETIASe kesksüsteem võrdleb artikli 15 lõike 2 punktides a, b, d, f, g ja m ning artiklis 8 nimetatud andmeid artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirja andmetega.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  ETIASe kesksüsteem võrdleb artikli 15 lõike 2 punktides a, f, h ja i nimetatud andmeid artiklis 28 osutatud konkreetsete ohunäitajatega.

5.  ETIASe kesksüsteem võrdleb artikli 15 lõike 2 punktides a ja f nimetatud andmeid artiklis 28 osutatud konkreetsete ohunäitajatega.

Selgitus

Artikkel 28 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  hoiatusteade diskreetse ja erikontrolli alla kuluvate isikute kohta.

(d)  hoiatusteade diskreetse ja erikontrolli [uurimiskontrolli] alla kuluvate isikute kohta.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Võrdluse tulemusel saadud päringutabamused säilitatakse SISis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Kui lõikes 7 osutatud võrdlemine annab ühe või mitu päringutabamust, saadab ETIASe kesksüsteem automaatse teate ETIASe kesküksusele. ETIASe kesküksus kontrollib, kas taotleja isikuandmed vastavad päringutabamuse andnud hoiatuse isikuandmetele. Seejärel saadab ETIASe kesksüsteem automaatse teate selle liikmesriigi SIRENE büroole, kust hoiatus tuli. SIRENE büroo peab veel kontrollima, kas taotleja isikuandmed vastavad selle hoiatuses sisalduvatele isikuandmetele, mis päringutabamuse andis, ja võtma asjakohaseid järelmeetmeid.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriigi SIRENE büroole saadetud teade sisaldab järgmisi andmeid:

 

a)  perekonnanimi (perekonnanimed), eesnimi (eesnimed) ja olemasolu korral varjunimi;

 

b)  sünnikoht ja -aeg;

 

c)  sugu;

 

d)  kodakondsus(ed);

 

e)   taotleja kodune aadress; selle puudumisel elukohalinn ja -riik;

 

f)  reisiloa olekuteave, mis näitab, kas reisiluba on välja antud, kas selle väljaandmisest on keeldutud või kas selle suhtes kohaldatakse artikli 22 kohast automatiseerimata töötlemist;

 

g)  viide saadud päringutabamus(t)ele, sealhulgas päringutabamuse saamise kuupäev ja kellaaeg.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 c.  Kui saadakse päringutabamus, lisab ETIASe kesksüsteem taotlustoimikusse viite sellele tabamusele.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 d.  Kui päringutabamus puudutab hoiatust isikute kohta, keda otsitakse taga üleandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks, siis reisiloa andmisest ei keelduta.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui artikli 18 lõigetes 2–5 sätestatud automaatne menetlemine annab vähemalt ühe päringutabamuse, analüüsitakse taotlust artiklis 22 sätestatud korra kohaselt.

2.  Kui artikli 18 lõigetes 2–5 sätestatud automaatse menetlemine annab vähemalt ühe päringutabamuse ja ETIASe kesksüsteem saab tõendada, et taotlustoimikus olevad andmed vastavad andmetele, mille alusel saadi päringutabamus, analüüsitakse taotlust artiklis 22 sätestatud korra kohaselt.

Selgitus

Kooskõlastamine artikli 20 sõnastusega.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui artikli 18 lõigetes 2–5 sätestatud automaatse menetlemise tulemus jääb ebaselgeks, kuna ETIASe kesksüsteem ei saa tõendada, et taotlustoimikus olevad andmed vastavad andmetele, mille alusel saadi päringutabamus, analüüsitakse taotlust artiklis 20 sätestatud korras.

3.  Kui artikli 18 lõigetes 2–5 sätestatud automaatne menetlemine annab vähemalt ühe päringutabamuse ja ETIASe kesksüsteem ei saa tõendada, et taotlustoimikus olevad andmed vastavad andmetele, mille alusel saadi päringutabamus, analüüsitakse taotlust artiklis 20 sätestatud korras.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  ETIASe kesküksus kontrollib, kas taotlustoimikus olevad taotleja isikuandmed on vastavuses mõne kasutatud infosüsteemi või andmebaasi andmete, artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirja andmete või artiklis 28 osutatud konkreetsete ohunäitajatega.

3.  ETIASe kesküksus kontrollib, kas taotlustoimikus olevad taotleja isikuandmed on vastavuses ETIASe kesksüsteemi või mõne kasutatud infosüsteemi või andmebaasi andmete, artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirja andmete või artiklis 28 osutatud konkreetsete ohunäitajatega.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud kolmandate riikide kodanike puhul käsitatakse artikli 3 punktis d määratletud reisiloana otsust, mis tehakse kooskõlas käesoleva määrusega ja milles märgitakse, et puuduvad faktilised tõendid või piisav alus järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ohtu julgeolekule või rahvatervisele vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ.

1.  Artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud kolmandate riikide kodanike puhul käsitatakse artikli 3 punktis d määratletud reisiloana otsust, mis tehakse kooskõlas käesoleva määrusega ja milles märgitakse, et puudub faktilistel tõenditel põhinev põhjendatud alus järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ohtu julgeolekule või suurt epideemiaohtu vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ.

Selgitus

„Piisav alus“, mis ei põhine faktilistel tõenditel, on lihtsalt oletus.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[Artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud kolmanda riigi kodaniku reisiloataotluse menetlemisel ei kontrolli ETIASe kesküksus, kas:

Artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud kolmanda riigi kodaniku reisiloataotluse menetlemisel ei kontrolli ETIASe kesküksus, kas:

(a)  taotleja on või on minevikus olnud arvel viibimisaja ületajana, tehes selleks otsingu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, nagu on osutatud artikli 18 lõike 2 punktis g;

(a)  taotleja on või on minevikus olnud arvel viibimisaja ületajana, tehes selleks otsingu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, nagu on osutatud artikli 18 lõike 2 punktis g;

(b)  taotleja vastab mõnele isikule, kelle andmed juba leiduvad Eurodacis, nagu on osutatud artikli 18 lõike 2 punktis j.]

(b)  taotleja vastab mõnele isikule, kelle andmed juba leiduvad Eurodacis, nagu on osutatud artikli 18 lõike 2 punktis j.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  artikli 32 kohase kaebuse saab esitada vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ;

(b)  artikli 32 kohase õiguskaitsemenetluse saab algatada vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ;

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 5 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  [üks aasta alates kuupäevast, mil tehti viimane kirje taotleja kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, kui üheaastane tähtaeg lõpeb hiljem kui reisiloa kehtivusaeg, või]

välja jäetud

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 5 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)  viis aastat pärast seda, kui on tehtud viimane reisiloa andmisest keeldumise või loa kehtetuks tunnistamise või tühistamise otsus vastavalt artiklitele 31, 34 ja 35.

iii)  viis aastat pärast seda, kui on tehtud viimane reisiloa andmisest keeldumise või loa kehtetuks tunnistamise või tühistamise otsus vastavalt artiklitele 31, 34 ja 35 või lühema aja jooksul kui viis aastat, kui otsuse tinginud hoiatusteade kustutatakse varem.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 5 – punkt c – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Selleks et hõlbustada uue taotluse esitamist pärast ETIASe reisiloa kehtivusaja lõppemist, tohib taotlustoimikut ETIASe kesksüsteemis jätkuvalt säilitada mitte rohkem kui üks aasta pärast reisiloa kehtivusaja lõppu ja üksnes juhul, kui taotleja pärast nõusolekutaotlust annab selleks elektrooniliselt allkirjastatud deklaratsiooniga vabatahtlikult ja selgesõnaliselt oma nõusoleku. Nõusolekutaotlus esitatakse viisil, mis on muudest asjadest selgesti eristatav, arusaadavas ja lihtsalt kättesaadavas vormis ning selges ja lihtsas keeles, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 artiklile 7.

 

Nõusolek antakse pärast artiklis 13 lõikes 2 c ettenähtud automaatse teabe saamist. Automaatse teabega tuletatakse taotlejale meelde andmete säilitamise eesmärki tulenevalt artikli 61 punktis e a osutatud teabest.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva artikli kohaselt taotluste automatiseerimata menetlemise eest vastutav liikmesriik (edaspidi „vastutav liikmesriik“) on liikmesriik, mille taotleja on märkinud sisenemise liikmesriigiks vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile j.

1.  Käesoleva artikli kohaselt taotluste automatiseerimata menetlemise eest vastutav liikmesriik (edaspidi „vastutav liikmesriik“) on

 

a)  juhul, kui kontrollitud süsteemist saadakse päringutabamus, liikmesriik, kes sisestas kõige viimase päringutabamuse andnud hoiatusteate;

 

b)  juhul, kui päringutulemus saadakse ETIASe jälgimisnimekirjast, liikmesriik, kes esitas jälgimisnimekirja jaoks andmeid;

 

c)  kõigil muudel juhtudel liikmesriik, mille taotleja on märkinud sisenemise liikmesriigiks vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile j.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Vastutava liikmesriigi märgib ETIASe kesküksus.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  liikmesriik, kellega konsulteeriti vastavalt artiklile 24, võib taotleda ETIASe kesküksuselt oma riikliku julgeoleku tõttu vastutavaks liikmesriigiks määramist.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  ei anna reisiluba, kui saadakse vähemalt üks artikli 18 lõike 2 punktides a–c sätestatud kategooriate kohane päringutabamus;

(a)  ei anna reisiluba, kui saadakse artikli 18 lõike 2 punkti c kohane päringutabamus;

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  analüüsib julgeoleku- ja ebaseadusliku rände ohtu ning otsustab, kas reisiluba anda või mitte, kui saadakse vähemalt üks artikli 18 lõike 2 punktides d–m sätestatud kategooriate kohane päringutabamus.

(b)  analüüsib julgeoleku- ja ebaseadusliku rände ohtu ning otsustab, kas reisiluba anda või mitte, kui saadakse vähemalt üks artikli 18 lõike 2 punktides a, b või d–m sätestatud kategooriate kohane päringutabamus.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui päringutabamus on seotud artikli 18 lõike 2 punktis d osutatud hoiatusteatega, annab ETIASe riiklik üksus esialgse reisiloa, mis märgistatakse sellisena ETIASe kesksüsteemis koos märkega piirivalvele kolmanda riigi kodaniku vahistamiseks.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui artikli 18 lõikes 3 sätestatud automaatse menetlemisega on tehtud kindlaks, et taotleja on vastanud jaatavalt mõnele artikli 15 lõike 4 küsimusele, analüüsib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ebaseadusliku rände, julgeoleku- ja rahvaterviseohtu ning otsustab, kas reisiluba anda või mitte.

5.  Kui artikli 18 lõikes 3 sätestatud automaatse menetlemisega on tehtud kindlaks, et taotleja on vastanud jaatavalt mõnele artikli 15 lõike 4 küsimusele, analüüsib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ebaseadusliku rände võijulgeolekuohtu ning otsustab, kas reisiluba anda või mitte.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui artikli 18 lõikes 4 sätestatud automaatne menetlemine annab päringutabamuse, analüüsib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus julgeolekuohtu ning otsustab, kas reisiluba anda või mitte.

6.  Kui artikli 18 lõikes 4 sätestatud automaatne menetlemine annab päringutabamuse, analüüsib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ohtu julgeolekule ning otsustab, kas reisiluba anda või mitte.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui artikli 18 lõikes 5 sätestatud automaatne menetlemine annab päringutabamuse, analüüsib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ebaseadusliku rände, julgeoleku- ja rahvaterviseohtu ning otsustab, kas reisiluba anda või mitte.

7.  Kui artikli 18 lõikes 5 sätestatud automaatne menetlemine annab päringutabamuse, analüüsib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ebaseadusliku rände ja julgeolekuoht ning suur epideemiaoht ja otsustab, kas reisiluba anda või mitte. Ühelgi juhul ei tohi vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teha otsust üksnes päringutabamuse alusel konkreetsete ohunäitajate põhjal. Igal juhul korraldab vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus individuaalse ebaseadusliku rände ohu, julgeolekuohu ja suure epideemiaohu analüüsi.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ei saa taotleja poolt taotlusvormil esitatud teabe alusel otsustada, kas reisiluba anda või mitte, võib ta nõuda taotlejalt täiendavat teavet ja dokumente.

1.  Kui vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ei saa taotleja poolt taotlusvormil esitatud teabe alusel otsustada, kas reisiluba anda või mitte, nõuab ta taotlejalt täiendavat teavet ja dokumente.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täiendavat teavet ja dokumente nõutakse e-kirjaga, mis saadetakse taotlustoimikus olevale kontaktaadressile. Seejuures tuleb selgelt ära näidata, millise teabe ja dokumendid peab taotleja esitama. Taotleja esitab täiendava teabe ja dokumendid artikli 6 lõike 2 punkti g kohase turvalise konto teenuse kaudu otse ETIASe riiklikule üksusele 7 tööpäeva jooksul alates nõude kättesaamise kuupäevast.

2.  Täiendavat teavet ja dokumente nõutakse e-kirjaga, mis saadetakse taotlustoimikus olevale kontaktaadressile. Seejuures tuleb selgelt ära näidata, millise teabe ja dokumendid peab taotleja esitama. Taotleja esitab täiendava teabe ja dokumendid artikli 6 lõike 2 punkti g kohase turvalise konto teenuse kaudu otse ETIASe riiklikule üksusele 14 tööpäeva jooksul alates nõude kättesaamise kuupäevast. Nõuda võib ainult sellist lisateavet või dokumente, mis on vajalikud ETIASe taotluse hindamiseks.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Erandlikel asjaoludel võib ETIASe riiklik üksus kutsuda taotleja vestlusele konsulaati, mis on taotleja elukohariigis.

4.  Erandlikel asjaoludel ning pärast täiendavate dokumentide ja teabe töötlemist kooskõlas lõikega 3 võib ETIASe riiklik üksus kutsuda taotleja vestlusele ükskõik millisesse ELi liikmesriigi konsulaati, mis on olemas taotleja elukohariigis, või kasutada taotlejaga vestlemiseks kaasaegseid sidevahendeid. Kui toimub vestlus, kohaldatakse artikli 27 lõikes 2 a osutatud tähtaega.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus saadab taotlejale kutse taotlustoimikus oleval e-posti aadressil.

5.  Vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus saadab taotlejale kutse taotlustoimikus oleval e-posti aadressil vähemalt viis tööpäeva enne kavandatud vestlust. Taotleja võib märkida, kas ta eelistab, et vestlus toimuks kindlas konsulaadis või kaasaegsete sidevahendite abil. Võimaluse korral toimub vestlus taotleja märgitud konsulaadis või kaasaegsete sidevahendite kaudu, kui taotleja seda eelistas.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui taotleja ei vasta kutsele tähtaja jooksul või ei ilmu vestlusele, lükatakse tema taotlus artikli 31 lõike 1 kohaselt tagasi ja vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teatab talle sellest viivitamata.

5.  Kui taotleja ei vasta kutsele tähtaja jooksul või ei ilmu vestlusele ilma tõendatud põhjendusi esitamata, lükatakse tema taotlus artikli 31 lõike 1 kohaselt tagasi ja vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teatab talle sellest viivitamata.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 22 lõike 4 punktis b osutatud analüüsi käigus konsulteerib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus nende liikmesriikide pädevate asutustega, kes vastutavad andmete eest, mis on andnud päringutabamuse vastavalt artikli 18 lõike 2 punktidele d, e, g, h, i või k.

1.  Artikli 22 lõike 4 punktis b osutatud analüüsi käigus konsulteerib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus nende liikmesriikide pädevate asutustega, kes vastutavad andmete eest, mis on andnud päringutabamuse vastavalt artikli 18 lõike 2 punktidele a, d, e, g, h, i või k.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui ETIASe riiklik üksus kaalub piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa väljastamist, mis hõlmab mitut liikmesriiki, konsulteerib vastutav liikmesriik nende liikmesriikidega.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui vastutav liikmesriik konsulteerib ühe või mitme liikmesriigiga taotluse automatiseerimata menetlemise käigus, saavad nende liikmesriikide siseriiklikud üksused juurdepääsu taotlustoimiku asjakohastele andmetele ning konsultatsiooni seisukohalt olulistele päringutabamustele, mis on saadud automaatsüsteemi abil vastavalt artikli 18 lõigetele 2, 4 ja 5. Nende liikmesriikide ETIASe riiklikud üksused, kellega konsulteeritakse, saavad juurdepääsu ka täiendavale teabele ja dokumentidele, mille taotleja on esitanud vastutava liikmesriigi taotlusel ja mis on seotud küsimusega, milles nendega konsulteeritakse.

3.  Kui vastutav liikmesriik konsulteerib ühe või mitme liikmesriigiga taotluse automatiseerimata menetlemise käigus, saavad nende liikmesriikide siseriiklikud üksused juurdepääsu taotlustoimiku asjakohastele andmetele ning konsultatsiooni seisukohalt olulistele päringutabamustele, mis on saadud automaatsüsteemi abil vastavalt artikli 18 lõigetele 2, 4 ja 5. Nende liikmesriikide ETIASe riiklikud üksused, kellega konsulteeritakse, saavad juurdepääsu ka täiendavale teabele ja dokumentidele, mille taotleja on esitanud vastutava liikmesriigi taotlusel ja mis on seotud küsimusega, milles nendega konsulteeritakse.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus, kellega konsulteeritakse, vastab 24 tunni jooksul alates konsulteerimistaotluse kuupäevast. Kui liikmesriik ei vasta ettenähtud tähtaja jooksul, käsitatakse seda positiivse arvamusena taotluse kohta.

5.  Selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus, kellega konsulteeritakse, vastab 48 tunni jooksul alates konsulteerimistaotluse kuupäevast. Kui liikmesriik ei vasta ettenähtud tähtaja jooksul, käsitatakse seda positiivse arvamusena taotluse kohta.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui üks või mitu liikmesriiki, kellega konsulteeritakse, esitab taotluse kohta negatiivse arvamuse, keeldub vastutav liikmesriik reisiloa andmisest vastavalt artiklile 31.

8.   Ilma et see piiraks artikli 38 kohaldamist, kui üks või mitu liikmesriiki, kellega konsulteeritakse, esitab taotluse kohta negatiivse arvamuse, keeldub vastutav liikmesriik reisiloa andmisest vastavalt artiklile 31.

Selgitus

Artiklis 38 nähakse ette, et sellisel juhul võidakse väljastada piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  ETIASe kesküksus hõlbustab vajaduse korral käesolevas artiklis nimetatud liikmesriikidevahelisi konsultatsioone.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artikli 18 lõike 2 punkti j ja artikli 4 kohaselt saadakse päringutabamus ning juhtum kuulub Europoli pädevusse, siis konsulteerib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus Europoliga, et analüüsida julgeolekuohte. Konsulteerimine toimub liikmesriikide ja Europoli vaheliste olemasolevate sidekanalite kaudu, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 2016/794 artikliga 7.

1.  Kui artikli 18 lõike 2 punkti j ja artikli 4 kohaselt saadakse päringutabamus ning juhtum kuulub Europoli pädevusse, siis konsulteerib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus Europoliga, et analüüsida julgeolekuohte. Konsulteerimine toimub liikmesriikide ja Europoli vaheliste olemasolevate sidekanalite kaudu, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 2016/794 artikliga 7 ja kooskõlas selle määrusega.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui vastutav liikmesriik konsulteerib Europoliga, edastab selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus Europolile taotlustoimiku asjakohased andmed ning konsulteerimise seisukohalt olulise(d) päringutabamuse(d). ETIASe riiklik üksus võib edastada Europolile täiendava teabe ja dokumendid, mille taotleja on talle esitanud seoses selle reisiloataotlusega, mille tõttu Europoliga konsulteeritakse.

2.  Kui vastutav liikmesriik konsulteerib Europoliga, edastab selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus Europolile taotlustoimiku asjakohased andmed ning konsulteerimise seisukohalt olulise(d) päringutabamuse(d). Samuti edastab ETIASe riiklik üksus Europolile täiendava teabe ja dokumendid, mille taotleja on talle esitanud seoses selle reisiloataotlusega, mille tõttu Europoliga konsulteeritakse.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ühelgi juhul ei saa Europol juurdepääsu isikuandmetele taotleja hariduse kohta vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile h ega tervise kohta vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

välja jäetud

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Europol vastab 24 tunni jooksul pärast konsulteerimistaotluse saamist. Kui Europol ei vasta ettenähtud tähtaja jooksul, käsitatakse seda positiivse arvamusena taotluse kohta.

5.  Europol vastab 48 tunni jooksul pärast konsulteerimistaotluse saamist. Kui Europol ei vasta ettenähtud tähtaja jooksul, käsitatakse seda positiivse arvamusena taotluse kohta.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  ETIASe kesküksus hõlbustab vajaduse korral käesolevas artiklis nimetatud vastutava liikmesriigi ja Europoli vahelisi konsultatsioone.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Kohe, kui ETIASe taotlus loetakse vastuvõetavaks, aga ETIASe kesksüsteem ei ole reisiluba automaatselt andnud, saab taotleja viivitamata e-posti teel teate, mis sisaldab

 

a)  tema taotluse kättesaamise kinnitust;

 

b)  tema taotluse menetlemise maksimaalset kestust;

 

c)  selgitust, et tema taotluse menetlemise ajal võidakse temalt küsida täiendavat teavet või täiendavaid dokumente ning erandkorras vestlust konsulaadis või kaasaegsete sidevahendite abil;

 

d)  tema taotluse numbrit, mis võimaldab tal juurde pääseda artiklis 26 a sätestatud kontrollivahendile.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kas tal tuleb esitada täiendavat teavet või dokumente.

(b)  kas tal tuleb esitada täiendavat teavet või dokumente, märkides ära menetlemise maksimaalse kestuse vastavalt artikli 27 lõikele 2.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 26a

 

Kontrollivahend

 

Komisjon kehtestab kontrollivahendi, mis võimaldab taotlejal jälgida oma taotluse menetlemist ning reisiloa kehtivuse kestust ja olekut (kehtiv, tagasi lükatud, tühistatud või kehtetuks tunnistatud).

 

Komisjonil on õigus võtta artikli 78 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte kontrollivahendi täpsemaks määratlemiseks.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui taotleja kutsutakse artikli 23 lõike 4 kohaselt erandkorras konsulaati, pikendatakse lõikes 1 sätestatud ajavahemikku seitsme tööpäeva võrra.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Enne lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaja möödumist tehakse otsus järgmistel juhtudel:

3.  Enne lõigetes 1, 2 ja 2a nimetatud tähtaja möödumist tehakse otsus järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  ETIASe taustakontrollireeglid on algoritm, mille abil võrreldakse ETIASe kesksüsteemi taotlustoimikus olevaid andmeid konkreetsete ohunäitajatega, mis osutavad ebaseadusliku rände ning julgeoleku- ja rahvaterviseohtudele. ETIASe taustakontrollireeglid registreeritakse ETIASe kesksüsteemis.

1.  ETIASe taustakontrollireeglid on algoritm, mille abil tehakse määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punktis 4 määratletud profiilianalüüs, võrreldes ETIASe kesksüsteemi taotlustoimikus olevaid andmeid konkreetsete ohunäitajatega, mis osutavad ebaseadusliku rände ja julgeolekuohule ning suurele epideemiaohule. ETIASe taustakontrollireeglid registreeritakse ETIASe kesksüsteemis.

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ebaseadusliku rände ning julgeoleku- ja rahvaterviseohtude kindlaksmääramisel võetakse aluseks:

2.  Ebaseadusliku rände ja julgeolekuohu ning suure epideemiaohu kindlaksmääramisel võetakse aluseks:

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  artikli 73 kohane ETIASe statistika, millest ilmneb, et teatava reisijaterühma puhul kaldub ebaseadusliku rände või julgeoleku- või rahvaterviseohtude tõttu reisiloa andmisest keeldumise määr tavapärasest kõrvale;

(b)  artikli 73 kohane ETIASe statistika, millest ilmneb, et teatava reisijaterühma puhul kaldub ebaseadusliku rände või julgeolekuohu või suure epideemiaohu tõttu reisiloa andmisest keeldumise määr tavapärasest kõrvale;

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  liikmesriikide esitatud teave konkreetsete ohunäitajate ja kõnealuse liikmesriigi poolt kindlaksmääratud ohtude kohta;

(d)  liikmesriikide esitatud teave konkreetsete ohunäitajate ja kõnealuse liikmesriigi poolt kindlaksmääratud ohtude kohta, mida kinnitavad objektiivsed ja tõenditepõhised elemendid;

Selgitus

Liikmesriigid põhjendavad ja tõendavad teavet, mida nad esitavad seoses julgeolekuohu näitajate või tuvastatud ohtudega, et vältida taotluste diskrimineerivat menetlemist.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  liikmesriikide statistika, millest ilmneb, et selles liikmesriigis kaldub teatava reisijaterühma puhul viibimisaja ületajate ja sisenemiskeeldude määr tavapärasest kõrvale;

(e)  liikmesriikide statistika, mida kinnitavad objektiivsed ja tõenditepõhised elemendid ja millest ilmneb, et selles liikmesriigis kaldub teatava reisijaterühma puhul viibimisaja ületajate ja sisenemiskeeldude määr tavapärasest kõrvale;

Selgitus

Liikmesriigid põhjendavad ja tõendavad teavet, mida nad esitavad seoses lubatud viibimisaja ületamise ja sisenemiskeeldudega, et vältida taotluste diskrimineerivat menetlemist.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 78 vastu delegeeritud õigusakte lõikes 2 osutatud ebaseadusliku rände ning julgeoleku- ja rahvaterviseohtude täpsustamiseks.

3.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 78 vastu delegeeritud õigusakte lõikes 2 osutatud ebaseadusliku rände ja julgeolekuohu ning suure epideemiaohu täpsustamiseks.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  ETIASe kesküksus määrab vastavalt lõikele 2 kindlakstehtud ohtudele kindlaks konkreetsed ohunäitajad, mis kujutavad endast ühe või mitme järgmise näitaja kombinatsiooni:

4.  ETIASe kesküksus määrab vastavalt lõikele 2 ja lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidele kindlakstehtud ohtudele kindlaks konkreetsed ohunäitajad, mis kujutavad endast ühe või mitme järgmise näitaja kombinatsiooni:

Selgitus

Samuti on vaja viidata lõikele 3, sest delegeeritud õigusaktides täpsustatakse asjaomaseid riske ja riskinäitajad peaksid põhinema nendel riskidel.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  haridustase,

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 15 lõike 2 punkti h väljajätmisega.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  praegune töökoht.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 15 lõike 2 punkti i väljajätmisega.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  ETIASe jälgimisnimekirja kantakse andmed selliste isikute kohta, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises või selles osalemises või kelle puhul on faktilisi tõendeid või piisav alus arvata, et nad panevad toime kuriteo.

1.  ETIASe jälgimisnimekirja kui kesksüsteemi osasse kantakse andmed selliste isikute kohta, keda üks või mitu liikmesriiki kahtlustavad raske kuriteo või terroriakti toimepanemises või selles osalemises või kelle puhul on faktilisi tõendeid või isiku üldise hindamise või mineviku väärtegude põhjal piisav alus arvata, et nad panevad toime kuriteo.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  liikmesriikide esitatud teave terroriaktide või muude raskete kuritegude kohta;

(b)  teave terroriaktide või muude raskete kuritegude kohta;

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  rahvusvahelise koostöö tulemusel saadud teave terroriaktide või muude raskete kuritegude kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 2 osutatud teabe ja Europoli asjakohaste andmete põhjal koostab Europol ETIASe jälgimisnimekirja, mille kirjed sisaldavad vähemalt ühte järgmistest andmeelementidest:

3.  Lõikes 2 osutatud teabe ja Europoli asjakohaste andmete põhjal haldab Europol ETIASe jälgimisnimekirja, mille kirjed sisaldavad vähemalt ühte järgmistest:

(a)  perekonnanimi, eesnimi või -nimed, sünnijärgne perekonnanimi; sünniaeg, -koht ja -riik, sugu, kodakondsus;

(a)  perekonnanimi;

 

(a a)  sünnijärgne perekonnanimi;

 

(a b)  sünnikuupäev;

(b)  muud nimed (varjunimi või -nimed, kunstnikunimi või -nimed, tavaliselt kasutatav nimi või -nimed);

(b)  muud nimed (varjunimi või -nimed, kunstnikunimi või -nimed, tavaliselt kasutatav nimi või -nimed);

(c)  reisidokument (liik, number ja väljaandjariik);

(c)  reisidokument (liik, number ja väljaandjariik);

(d)  elukoha aadress;

(d)  elukoha aadress;

(e)  e-posti aadress, telefoninumber;

(e)  e-posti aadress;

 

(e a)  telefoninumber;

(f)  ettevõtte või organisatsiooni nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber;

(f)  ettevõtte või organisatsiooni nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber;

(g)  IP aadress.

(g)  IP aadress.

 

Võimaluse korral lisatakse eesnimi või -nimed, sünnikoht; sünniriik, sugu ja kodakondsus.

Selgitus

Sõnastus viiakse kooskõlla artikli 28 lõikega 4. Kuna eesmärk on võimaldada jälgimisnimekirja suuremat paindlikkust, jagatakse komisjoni ettepanekus koos esitatud andmeelemendid eri punktidesse. Ainuüksi eesnimest, sünnikohast, sünniriigist, soost ja kodakondsusest ei tohiks jälgimisnimekirja kandmiseks piisata. Need andmed lisatakse siiski juhul, kui need on kättesaadavad.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 29 a

 

ETIASe jälgimisnimekirjaga seotud kohustused ja ülesanded

 

1.  Enne andmete ETIASe jälgimisnimekirja sisestamist viib Europol läbi sisestamise põhjuste põhjaliku hindamise ja kontrollib, kas see on vajalik ja proportsionaalne.

 

2.  Kui andmed sisestatakse liikmesriigi esitatud teabe alusel, peab see liikmesriik olema kindlaks teinud, kas teave on piisav, täpne ja piisavalt tähtis, et seda ETIASe jälgimisnimekirja kanda.

 

3.  Liikmesriigid ja Europol vastutavad ETIASe jälgimisnimekirjas olevate andmete täpsuse ja ajakohastamise eest.

 

4.  Europol näeb ette ETIASe jälgimisnimekirjas olevate andmeelementide täpsuse ja ajakohasuse regulaarse läbivaatamise ja kontrollimise korra. Läbivaatamismenetluses osalevad liikmesriigid, kes on esitanud terrorikuritegudega ja muude raskete kuritegudega seotud teavet.

 

5.  Pärast läbivaatamist eemaldatakse andmeüksused ETIASe jälgimisnimekirjast, kui on tõestatud, et nende sisestamise põhjused ei ole enam kehtivad või andmeelemendid on vananenud või ei ole ajakohased.

 

6.  Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) vastutab ETIASe jälgimisnimekirja tehnilise haldamise eest, sest ta vastutab ETIASe infosüsteemi süsteemi väljatöötamise ja tehnilise haldamise eest.

 

7.  Üks aasta pärast ETIASe kasutuselevõttu ja seejärel iga kahe aasta järel korraldab Euroopa Andmekaitseinspektor ETIASe jälgimisnimekirja andmekaitseauditi ning esitab selle aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui taotluse III, IV ja V peatükis sätestatud menetluste kohasel läbivaatamisel selgub, et ei ole faktilisi tõendeid ega piisavat alust järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ebaseadusliku rände või julgeoleku- või rahvaterviseohtu, annab ETIASe kesksüsteem või vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus reisiloa.

1.  Kui taotluse III, IV ja V peatükis sätestatud menetluste kohasel läbivaatamisel selgub, et puudub faktilistel tõenditel põhinev piisav alus järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ebaseadusliku rände ohtu, julgeolekuohtu või suurt epideemiaohtu, annab ETIASe kesksüsteem või vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus reisiloa.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  ETIASe riiklikel üksustel on kahtluse korral võimalus väljastada reisiluba koos märkega, et piirivalvel on soovitatav läbi viia teise astme kontroll.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  ETIASe kesküksusel ja ETIASe riiklikel üksustel on võimalus lisada märge, millega teatatakse piirivalveasutustele ja teistele ametiasutustele, kellel on juurdepääs ETIASe kesksüsteemile, et taotluse töötlemise käigus saadud konkreetset päringutabamust analüüsiti ja leiti, et päringutabamus osutus valetabamuseks, või taotluse käsitsi töötlemise tulemusena selgus, et ei olnud põhjust reisiloa andmisest keelduda.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Reisiluba kehtib viis aastat või kuni taotlemisel registreeritud reisidokumendi kehtivusaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb tähtaeg lõpeb varem, ja kehtib liikmesriikide territooriumil.

2.  Reisiluba kehtib kolm aastat või kuni taotlemisel registreeritud reisidokumendi kehtivusaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb tähtaeg lõpeb varem, ja kehtib liikmesriikide territooriumil.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Reisiluba ei anna automaatset õigust riiki siseneda.

3.  Vastavalt määruse (EL) nr 2016/399 artikli 6 lõike 1 punktile b on kehtiva reisiloa olemasolu üks sisenemise tingimustest. See ei anna aga automaatset õigust riiki siseneda.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  esitab reisidokumendi, mis on kadunuks, varastatuks või kehtetuks tunnistatud;

välja jäetud

Selgitus

Automaatne keeldumine kehtetu reisidokumendi korral ei ole kooskõlas õiguskaitseasutuste ja julgeolekuteabe teenistuste praktika ega Euroopa Liidu õigusaktidega. Igat taotlust tuleks hinnata käsitsi ja eraldi. Lisaks tuleks õiguskaitse eesmärgil lasta teatud juhtudel isikul piirini jõuda.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kujutab endast julgeolekuohtu;

(c)  kujutab endast ohtu julgeolekule;

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kujutab endast rahvaterviseohtu;

(d)  kujutab endast suurt epideemiaohtu;

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reisiloa andmisest keeldutakse ka juhul, kui on põhjendatult alust kahelda taotleja esitatud andmete autensuses, tema avalduste usaldusväärsuses, tema esitatud täiendavates dokumentides või nende sisu õigsuses.

Reisiloa andmisest keeldutakse ka juhul, kui on põhjendatult, tõsiselt ja tõenditega kinnitatult alust kahelda taotleja esitatud andmete autentsuses, tema avalduste usaldusväärsuses, tema esitatud täiendavates dokumentides või nende sisu õigsuses.

Selgitus

Meijersi komisjoni ettepanek – eesmärgiga tagada tõhus kontroll.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Taotlejal, kellele keelduti reisiluba andmast, on õigus otsus vaidlustada. Kaebus esitatakse taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega. Vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab taotlejaid sellest, millist menetlust vaidlustamise korral kasutatakse.

2.  Taotlejal, kellele keelduti reisiluba andmast, on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Õiguskaitsevahendeid rakendatakse taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega, mis hõlmab võimalust kohtulikule õiguskaitsele. Vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab taotlejaid (keeles, mille kohta on põhjust eeldada, et taotlejad sellest aru saavad), millist menetlust vaidlustamise või õiguskaitsevahendite rakendamise korral kasutatakse.

Selgitus

Muudatusettepanek vastavalt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja artikli 29 töörühma arvamusele, samuti kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu otsusega kohtuasjas Schrems, C-362/14, punkt 95.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Varasem reisiloa andmisest keeldumine ei põhjusta automaatset keeldumist uue taotluse alusel. Uut taotlust hinnatakse kogu kättesaadava teabe põhjal.

Selgitus

Säte on võetud üle viisaeeskirja artikli 21 lõikest 9.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  teatatakse selge sõnaga, et taotleja peab riiki sisenemisel esitama sama reisidokumendi, millele on osutatud taotlusvormis, ning et reisidokumendi mis tahes muutmisel tuleb esitada uus reisiloa taotlus;

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  meeldetuletus määruse (EL) nr 2016/399 artiklis 6 sätestatud sisenemisnõuete kohta ja vajaduse kohta kanda igal sisenemisel kaasas asjaomaseid tõendavaid dokumente;

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b c)  nimetatakse vajaduse korral liikmesriigi või liikmesriikide territooriumid, kuhu taotlejal on lubatud siseneda;

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  esitatakse link ETIASe avalikule veebisaidile, kus taotlejaid teavitatakse võimalusest taotleda reisiloa kehtetuks tunnistamist.

(d)  esitatakse link ETIASe avalikule veebisaidile, mis sisaldab teavet võimaluse kohta, et reisiloa võib kehtetuks tunnistada või tühistada, ning sellise tühistamise või kehtetuks tunnistamise tingimuste kohta.

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  märgitakse reisiloa andmisest keeldumise põhjus(ed) vastavalt artikli 31 lõikele 1;

(c)  märgitakse reisiloa andmisest keeldumise põhjus(ed) vastavalt artikli 31 lõikele 1, mis võimaldab taotlejal taotleda õiguskaitsevahendit;

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  esitatakse teave kaebuse esitamise korra kohta.

(d)  esitatakse teave tõhusa õiguskaitsevahendi taotlemise korra kohta. Teave sisaldab vähemalt viiteid õiguskaitsevahendi kohta kehtivale siseriiklikule õigusele, pädevale asutusele ja õiguskaitsevahendi taotlemise viisile, teavet abi kohta, mida riiklik andmekaitseasutus võib pakkuda, ning õiguskaitsevahendi taotluse esitamise tähtaja kohta.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonil on vastavalt artiklile 78 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada reisiloa andmisest keeldumise standardvorm.

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  reisiloa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise koht ja kuupäev;

(c)  reisiloa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise kuupäev;

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  esitatakse reisiloa kehtivusaja algus- ja lõppkuupäev;

(d)  reisiloa väljastamise korral reisiloa kehtivusaja algus- ja lõppkuupäev;

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  reisiloa andmisest keeldumise põhjus(ed) vastavalt artikli 31 lõikele 1.

(e)  reisiloa andmisest keeldumise korral keeldumise põhjus(ed) vastavalt artikli 31 lõikele 1.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  märked, millele viidatakse artikli 22 lõikes 4 a ning artikli 30 lõigetes 1 a ja 1 b, koos lisateabega, mis puudutab nendega seotud teise astme kontrollide tegemist.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 78 vastu delegeeritud õigusakte, milles määratakse kindlaks võimaliku lisateabe laad ja vormid.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Isik, kelle reisiluba tühistatakse, võib tühistamise otsuse edasi kaevata. Kaebus esitatakse tühistamisotsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega.

3.  Isikul, kelle reisiluba tühistatakse, on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Õiguskaitsemenetlused toimuvad tühistamisotsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega. Vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab taotlejaid (keeles, mille kohta on põhjust eeldada, et taotlejad sellest aru saavad), millist menetlust vaidlustamise või õiguskaitsevahendite rakendamise korral kasutatakse.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juhul kui SISi sisestatakse uus hoiatusteade sisenemiskeelu kohta või teade reisidokumendi kaotamise, varastamise või kehtivuse kaotamise kohta, teavitab SIS sellest ETIASe kesksüsteemi, ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist. ETIASe kesksüsteem kontrollib, kas uus hoiatusteade vastab mõnele kehtivale reisiloale. Vastavuse leidmise korral edastab ETIASe kesksüsteem taotlustoimiku hoiatusteate sisestanud ETIASe riiklikule üksusele, kes reisiloa tühistab.

3.  Juhul kui SISi sisestatakse uus hoiatusteade sisenemiskeelu kohta või teade reisidokumendi kaotamise, varastamise või kehtivuse kaotamise kohta, teavitab SIS sellest ETIASe kesksüsteemi, ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist. ETIASe kesksüsteem kontrollib, kas uus hoiatusteade vastab mõnele kehtivale reisiloale. Vastavuse leidmise korral edastab ETIASe kesksüsteem taotlustoimiku hoiatusteate sisestanud ETIASe riiklikule üksusele. Kui on teatatud uuest sisenemiskeeldu käsitlevast hoiatusteatest, tühistab ETIASe riiklik üksus reisiloa. Kui reisiluba on seotud reisidokumendiga, mis on Schengeni infosüsteemis kadunuks, varastatuks või kehtetuks kuulutatud, vaatab ETIASe riiklik üksus taotlustoimiku käsitsi läbi.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Uusi elemente, mida Europol lisab ETIASe jälgimisnimekirja, võrreldakse ETIASe kesksüsteemi taotlustoimikute andmetega. Kui võrdlus annab päringutabamuse, analüüsib taotleja poolt vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile j sisenemise riigiks märgitud liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ohtu julgeolekule ja tunnistab reisiloa kehtetuks, kui selle andmise tingimused ei ole enam täidetud.

4.  Uusi elemente, mida Europol lisab ETIASe jälgimisnimekirja, võrreldakse ETIASe kesksüsteemi taotlustoimikute andmetega. Kui võrdlus annab päringutabamuse, analüüsib artikli 22 kohaselt vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ohtu julgeolekule ja tunnistab reisiloa kehtetuks, kui selle andmise tingimused ei ole enam täidetud.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Taotleja, kelle reisiluba tunnistatakse kehtetuks, võib kehtetuks tunnistamise otsuse edasi kaevata. Kaebus esitatakse kehtetuks tunnistamise otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega.

5.  Taotlejal, kelle reisiluba tunnistatakse kehtetuks, on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Õiguskaitsemenetlused toimuvad tühistamisotsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega. Vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab taotlejaid (keeles, mille kohta on põhjust eeldada, et taotlejad sellest aru saavad), millist menetlust vaidlustamise või õiguskaitsevahendite rakendamise korral kasutatakse.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teatatakse reisiloa tühistamise või kehtetuks tunnistamise põhjus(ed) vastavalt artikli 31 lõikele 1;

(c)  märgitakse reisiloa tühistamise või kehtetuks tunnistamise põhjus(ed) vastavalt artikli 31 lõikele 1, mis võimaldab taotlejal taotleda õiguskaitsevahendit;

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  esitatakse teave kaebuse esitamise korra kohta.

(d)  esitatakse teave tõhusa õiguskaitsevahendi rakendamise korra kohta. Teave sisaldab vähemalt viiteid õiguskaitsevahendi kohta kehtivale siseriiklikule õigusele, pädevale asutusele ja õiguskaitsevahendi taotlemise viisile, teavet abi kohta, mida riiklik andmekaitseasutus võib pakkuda, ning õiguskaitsevahendi taotluse esitamise tähtaja kohta.

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui on tehtud otsus reisiluba tühistada või kehtetuks tunnistada, lisab selle otsuse teinud liikmesriik taotlustoimikusse järgmised andmed:

1.  Kui on tehtud otsus reisiluba tühistada või kehtetuks tunnistada, lisab selle otsuse teinud liikmesriigi ETIASe riiklik üksus taotlustoimikusse järgmised andmed:

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui asjaomane liikmesriik peab seda humanitaarkaalutlustel, riiklikest huvidest või rahvusvahelistest kohustustest tulenevalt vajalikuks, võib erandkorras välja anda piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa, isegi kui artikli 22 kohane analüüs ei ole veel lõpule viidud või reisiloa andmisest on keeldutud või reisiluba on kehtetuks tunnistatud või tühistatud.

1.  Kui liikmesriik, kes on vastavalt lõikele 3 vastutav, peab seda humanitaarkaalutlustel, riiklikest huvidest või rahvusvahelistest kohustustest tulenevalt vajalikuks, antakse erandkorras välja piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba.

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Pärast reisiloa andmisest keeldumist artikli 31 alusel on taotlejal võimalus taotleda piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba.

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b   Kiireloomulistel juhtudel, olenemata sellest, et artikli 22 kohane analüüs ei ole veel lõpule viidud või et reisiloa andmisest on keeldutud, see on tühistatud või kehtetuks tunnistatud, võib taotleja taotleda piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba.

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 kohaldamisel võib taotleja taotleda piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba, et reisida sihtliikmesriiki. Taotleja märgib asjaomased humanitaarkaalutlused, riiklikud huvid või rahvusvahelised kohustused oma taotlusesse.

2.  Lõigete 1, 1 a ja 1 b kohaldamisel võib taotleja taotleda piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba, et reisida sihtliikmesriiki. Taotleja märgib asjaomased humanitaarkaalutlused, riiklikud huvid või rahvusvahelised kohustused oma taotlusesse.

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloaga võib teha kuni 15päevase reisi loa andnud liikmesriigi territooriumil.

4.  Piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba kehtib loa andnud liikmesriigi territooriumil. See võib erandkorras kehtida rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil, tingimusel et iga asjaomane liikmesriik selle heaks kiidab. See kehtib maksimaalselt 90 päeva 180 päeva jooksul.

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kohaldatakse artikli 30 lõikeid 1a ja 1 b.

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa andmisel kantakse taotlustoimikusse järgmised andmed:

5.  Piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa andmisel või selle andmisest keeldumisel kantakse taotlustoimikusse järgmised andmed:

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  territoorium, kus reisiloa omanikul on õigus reisida;

(b)  liikmesriigid, kuhu reisiloa omanikul on õigus reisida;

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa kehtivusaeg;

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa andnud liikmesriigi ametiasutus;

(c)  piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa andnud või selle andmisest keeldunud liikmesriigi riiklik üksus;

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise kuupäev;

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  asjaomased humanitaarkaalutlused, riiklikud huvid või rahvusvahelised kohustused.

(d)  vajaduse korral humanitaarkaalutlused, riiklikud huvid või rahvusvahelised kohustused.

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  märked, millele viidatakse artikli 30 lõigetes 1 a ja 1 b, koos lisateabega, mis puudutab nendega seotud teise astme kontrollide tegemist.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 26 kohaselt teevad vedajad ETIASe kesksüsteemis otsingu, et kontrollida, kas kolmandate riikide kodanikel, kellelt nõutakse reisiluba, on kehtiv reisiluba.

1.  Hiljemalt pardalemineku ajal saadavad lennu- ja mereveoettevõtjad ETIASe kesksüsteemile päringu, et kontrollida, kas kolmandate riikide kodanikel, kellelt nõutakse reisiluba, on kehtiv reisiluba.

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et vedajad saaksid lõike 1 kohase otsingu teostada enne reisija pardaleasumist, saavad nad turvalise veebijuurdepääsu artikli 6 lõike 2 punktis h nimetatud vedajatele mõeldud võrguväravale, sealhulgas võimaluse kasutada mobiilseid tehnilisi lahendusi. Selleks võimaldatakse vedajal ETIASe kesksüsteemis otsingu tegemiseks kasutada reisidokumendi masinloetavas osas olevaid andmeid.

Selleks et vedajad saaksid lõike 1 kohase päringu teha enne reisija pardaleasumist, saavad nad turvalise juurdepääsu artikli 6 lõike 2 punktis h nimetatud vedajatele mõeldud võrguväravale, sealhulgas võimaluse kasutada mobiilseid tehnilisi lahendusi. Selleks saadab vedaja ETIASe kesksüsteemile päringu, kasutades reisidokumendi masinloetavas osas olevaid andmeid.

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ETIASe kesksüsteem vastab, kas isikul on kehtiv reisiluba või mitte. Vedajad võivad saadetud teabe ja saadud vastuse salvestada.

ETIASe kesksüsteem vastab, kas isikul on kehtiv reisiluba või mitte, ning vajaduse korral, mis territooriumil või territooriumidel piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba kehtib. Vedajad võivad saadetud teabe ja saadud vastuse salvestada.

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vedajatele lõikes 2 osutatud vedajate võrguväravale juurdepääsu võimaldamiseks luuakse üksnes vedajatele ettenähtud autentimiskava, milles saavad osaleda ainult vedajate nõuetekohaselt volitatud töötajad. Komisjon kiidab autentimiskava heaks rakendusaktidega, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Vedajatele lõikes 2 osutatud vedajate võrguväravale juurdepääsu võimaldamiseks luuakse üksnes vedajatele ettenähtud autentimiskava, milles saavad osaleda ainult vedajate nõuetekohaselt volitatud töötajad. Komisjon kiidab autentimiskava heaks rakendusaktidega, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Autentimiskava põhineb infoturbe riskide juhtimisel ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitsel.

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Varumenetluste üksikasjad kehtestatakse rakendusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Varumenetluste üksikasjad kehtestatakse rakendusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Sellistes menetlustes võetakse arvesse infoturbe riskide juhtimist ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitset.

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  ETIASe kesksüsteem vastab, kas isikul on kehtiv reisiluba või mitte.

2.  ETIASe kesksüsteem vastab, kas isikul on kehtiv reisiluba või piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba sellesse liikmesriiki, kuhu isik soovib siseneda.

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Asutustel, kes on pädevad teostama kontrolli välispiiripunktides, on lubatud teise astme kontrollide ajal tutvuda teise astme kontrolli jaoks olulise lisateabega, mis on taotlustoimikusse sisestatud vastavalt artiklitele 33 ja 38.

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artikli 41 lõikes 1 osutatud otsingute tegemine on ETIASe infosüsteemi rikke tõttu tehniliselt võimatu, teavitab ETIASe kesküksus sellest liikmesriikide asutusi, kes on pädevad teostama kontrolli välispiiripunktides.

1.  Kui artikli 41 lõikes 1 osutatud otsingute tegemine on ETIASe infosüsteemi rikke tõttu tehniliselt võimatu, teavitab ETIASe kesksüsteem sellest automaatselt liikmesriikide asutusi, kes on pädevad teostama kontrolli välispiiripunktides.

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui artikli 41 lõikes 1 osutatud otsingute teostamine on tehniliselt võimatu liikmesriigi piirivalvetaristu rikke tõttu, teavitab selle liikmesriigi pädev asutus sellest eu-LISAt, ETIASe kesküksust ja komisjoni.

2.  Kui artikli 41 lõikes 1 osutatud otsingute teostamine on tehniliselt võimatu liikmesriigi piirivalvetaristu rikke tõttu, mis mõjutab ETIASt, teavitatakse sellest automaatselt eu-LISAt, ETIASe kesküksust ja komisjoni.

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Mõlemal juhul järgib liikmesriigi asutus, kes on pädev teostama kontrolli välispiiripunktides, oma riiklikku hädaolukorras toimimise kava.

3.  Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kummalgi juhul antakse asutustele, kes on pädevad teostama kontrolli välispiiripunktides, kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/399 ajutiselt luba teha erand artikli 41 lõikes 1 nimetatud ETIASe kesksüsteemis otsingute tegemise kohustusest ning määruse (EL) nr 2016/399 artikli 6 lõike 1 punktis b, artikli 8 punkti a alapunktis i ja punktis b b nimetatud reisiluba käsitlevaid sätteid ajutiselt ei kohaldata.

Selgitus

Riiklikele hädaolukorras toimimise kavadele viitamise asemel on parem tagada ühtlustatud lahendus, kuidas tehnilise rikke korral toimida. Sellisel juhul peaksid piirivalveametnikud teostama piirikontrolli ilma ETIASeta.

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Iga liikmesriik määrab keskse juurdepääsupunkti, millel on juurdepääs ETIASe kesksüsteemile. Keskne juurdepääsupunkt tagab, et artiklis 45 sätestatud ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu taotlemise tingimused on täidetud.

 

Kui siseriiklik õigus seda lubab, võivad määratud asutus ja keskne juurdepääsupunkt kuuluda samasse organisatsiooni. Käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmisel tegutseb keskne juurdepääsupunkt määratud ametiasutustest sõltumatult. Keskne juurdepääsupunkt on määratud asutustest eraldiseisev ega saa neilt juhiseid enda tehtavate kontrollimiste tulemuste kohta.

 

Liikmesriigid võivad oma korralduslikku ja haldusstruktuuri järgides ning kooskõlas põhiseaduslike või seaduslike nõuetega määrata rohkem kui ühe keskse juurdepääsupunkti.

Selgitus

Selle asemel et anda keskse juurdepääsupunkti ülesanne ETIASe riiklikule üksusele, on soovitatav kasutada keskset juurdepääsupunkti, näiteks VISi, Eurodaci ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi puhul. Nagu teistegi süsteemide puhul, kontrolliks keskne juurdepääsupunkt, kas juurdepääsu andmise tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Iga liikmesriik teatab eu-LISA-le, ETIASe kesküksusele ja komisjonile oma määratud ametiasutused ja keskse juurdepääsupunkti ning võib igal ajal oma teadet muuta või esitada uue teate. Need teated avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Ainult kesksete juurdepääsupunktide nõuetekohaselt volitatud töötajatel on vastavalt artiklitele 44 ja 45 õigus saada juurdepääs ETIASe kesksüsteemile.

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused esitavad artikli 8 lõike 2 punktis c osutatud kesksetele juurdepääsupunktidele põhjendatud elektroonse taotluse otsingu tegemiseks konkreetses ETIASe kesksüsteemi andmekogus. Artikli 15 lõike 2 punktis i ja lõike 4 punktides b–d osutatud andmetes otsingu teostamiseks esitatakse elektroonne taotlus koos nendes konkreetsetes andmetes otsingu tegemise vajaduse põhjendusega.

1.  Määratud asutused esitavad artikli 43 lõikes 2 a osutatud kesksetele juurdepääsupunktidele põhjendatud elektroonse taotluse otsingu tegemiseks konkreetses ETIASe kesksüsteemi andmekogus. Artikli 15 lõike 4 punktides b–d osutatud andmetes otsingu teostamiseks esitatakse elektroonne taotlus koos nendes konkreetsetes andmetes otsingu tegemise vajaduse põhjendusega.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Enne kui liikmesriik hakkab ETIASe kesksüsteemi kasutama, tagab ta selle, et kooskõlas tema siseriikliku õiguse ja menetlusõigusega kontrollitakse otsingu tegemise taotluse esitamisel sõltumatult, tõhusalt ja õigeaegselt, kas artiklis 45 sätestatud tingimused on täidetud ning kas artikli 15 lõike 2 punktis i ja lõike 4 punktides b–d osutatud andmetes otsingu tegemine on põhjendatud.

2.  Enne ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu andmist kontrollib keskne juurdepääsupunkt, kas artiklis 45 sätestatud tingimused on täidetud ning kas artikli 15 lõike 4 punktides b–d osutatud andmetes otsingu tegemine on põhjendatud.

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Keskne juurdepääsupunkt menetleb taotlust, kui see vastab artiklis 45 nimetatud tingimustele. Keskse juurdepääsupunkti päringuga saadud ETIASe kesksüsteemi andmed edastatakse artikli 43 lõikes 2 osutatud kontaktpunktidele ilma andmete turvalisust ohustamata.

3.  Keskne juurdepääsupunkt menetleb taotlust, kui käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud kontrolli tulemusena jõutakse järeldusele, et see vastab artiklis 45 nimetatud tingimustele. Keskse juurdepääsupunkti päringuga saadud ETIASe kesksüsteemi andmed edastatakse artikli 43 lõikes 2 osutatud kontaktpunktidele ilma andmete turvalisust ohustamata.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kiireloomulistel erandjuhtudel, kui isikuandmeid on vaja saada kiiresti, et vältida rasket kuritegu või kurjategija tabada, menetleb keskne juurdepääsupunkt taotlust viivitamata, ilma lõikes 2 osutatud sõltumatu kontrollita. Sõltumatu järelkontroll tehakse liigse viivituseta pärast taotluse menetlemist, pöörates muu hulgas tähelepanu ka sellele, kas tõepoolest oli tegemist kiireloomulise erandjuhuga.

4.  Kiireloomulistel erandjuhtudel, kui on vaja vältida terroriaktiga või muu raske kuriteoga seotud otsest ohtu või teo toimepanija vastutusele võtta, menetleb keskne juurdepääsupunkt taotlust viivitamata, ilma lõikes 2 osutatud sõltumatu kontrollita. Sõltumatu järelkontrolliga kontrollitakse, kas artiklis 45 sätestatud tingimused on täidetud, pöörates muu hulgas tähelepanu ka sellele, kas tõepoolest oli tegemist kiireloomulise erandjuhuga. Sõltumatu järelkontroll tehakse liigse viivituseta pärast taotluse läbivaatamist.

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui sõltumatu järelkontrolli käigus tehakse kindlaks, et juurdepääs ETIASe kesksüsteemi andmetele ja neis otsingu tegemine ei olnud põhjendatud, kustutavad kõik ETIASe kesksüsteemist saadud teabele juurdepääsu saanud või neis otsingu teinud asutused selle teabe ning teavitavad sellest keskset juurdepääsupunkti.

5.  Kui sõltumatu järelkontrolli käigus tehakse kindlaks, et juurdepääs ETIASe kesksüsteemi andmetele ja neis otsingu tegemine ei olnud põhjendatud, kustutavad kõik ETIASe kesksüsteemist saadud teabele juurdepääsu saanud või neis otsingu teinud asutused selle teabe ning teavitavad sellest keskset juurdepääsupunkti. Kohaldatakse artiklit 53 a.

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  otsing tehakse terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil;

(a)  otsing tehakse terroriakti ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil;

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  juurdepääs otsingu tegemiseks on vajalik konkreetse juhtumi puhul;

(b)  juurdepääs otsingu tegemiseks on vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumi puhul;

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  on põhjendatud alus arvata, et otsingu tegemine ETIASe kesksüsteemi andmetes võib oluliselt kaasa aidata mõne asjaomase kuriteo tõkestamisele, avastamisele või uurimisele, eeskätt põhjendatud kahtluse korral, et terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver kuulub käesoleva määrusega hõlmatud kolmandate riikide kodanike kategooriasse;

(c)  leidub objektiivseid tõendeid või on põhjendatud alus arvata, et otsingu tegemine ETIASe kesksüsteemi andmetes aitab oluliselt kaasa mõne raske kuriteo tõkestamisele, avastamisele või uurimisele, eeskätt põhjendatud kahtluse korral, et terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver kuulub käesoleva määrusega hõlmatud kolmandate riikide kodanike kategooriasse;

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui ETIASe kesksüsteemis tehtud otsingu tulemusel saadakse taotlustoimiku andmete seast päringutabamus, antakse juurdepääs selle taotlustoimiku nendele andmetele, millele on osutatud artikli 15 lõike 2 punktides a–g ja j–m, ning taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, andmisest keeldumise, tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas artiklitega 33 ja 37. Artikli 15 lõike 2 punktis i ja artikli 4 punktides b–d osutatud taotlustoimiku andmetele võimaldatakse juurdepääs üksnes juhul, kui tegevusüksus on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt taotlenud artikli 44 lõike 1 kohaselt esitatud põhjendatud elektroonses taotluses, mis on sõltumatu kontrolli käigus heaks kiidetud. ETIASe kesksüsteemis otsingu tegijale ei võimaldata juurdepääsu andmetele taotleja hariduse kohta vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile h ega selle kohta, kas taotleja võib kujutada endast ohtu rahvatervisele vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

4.  Kui ETIASe kesksüsteemis tehtud otsingu tulemusel saadakse taotlustoimiku andmete seast päringutabamus, antakse juurdepääs selle taotlustoimiku nendele andmetele, millele on osutatud artikli 15 lõike 2 punktides a–g ja j–m, ning taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, andmisest keeldumise, tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas artiklitega 33 ja 37. Artikli 15 lõike 4 punktides b–d osutatud taotlustoimiku andmetele võimaldatakse juurdepääs üksnes juhul, kui tegevusüksus on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt taotlenud artikli 44 lõike 1 kohaselt esitatud põhjendatud elektroonses taotluses, mis on sõltumatu kontrolli käigus heaks kiidetud.

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Põhjendatud taotluses esitatakse tõendid selle kohta, et on täidetud järgmised tingimused:

2.  Põhjendatud taotluses esitatakse tõendid selle kohta, et on täidetud kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  otsingu tegemine on vajalik konkreetse juhtumi puhul;

(b)  otsingu tegemine on vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumi puhul;

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  otsingu tegemiseks ei kasutata muid kui ainult artikli 45 lõikes 2 osutatud andmeid;

(c)  otsingu tegemiseks ei kasutata muid kui ainult artikli 45 lõikes 2 osutatud andmeid; Artikli 45 lõikes 2 loetletud andmeid võib kombineerida artikli 45 lõikes 3 loetletud andmetega;

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  on põhjendatult alust arvata, et otsing aitab oluliselt kaasa asjaomase kuriteo tõkestamisele, avastamisele või uurimisele;

(d)  leidub objektiivseid tõendeid või on põhjendatult alust arvata, et otsing aitab oluliselt kaasa asjaomase raske kuriteo tõkestamisele, avastamisele või uurimisele;

Muudatusettepanek    251

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui ETIASe kesksüsteemis taotlustoimiku andmete alusel tehtud otsingu tulemusel saadakse päringutabamus, antakse juurdepääs artikli 15 lõike 2 punktides a–g ja j–m osutatud andmetele ning taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, andmisest keeldumise, tühistamise ja kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas artiklitega 33 ja 37. Juurdepääsu artikli 15 lõike 2 punktis i ja artikli 4 punktides b–d osutatud taotlustoimiku andmetele võimaldatakse üksnes juhul, kui Europol on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt taotlenud.

4.  Kui ETIASe kesksüsteemis taotlustoimiku andmete alusel tehtud otsingu tulemusel saadakse päringutabamus, antakse juurdepääs artikli 15 lõike 2 punktides a–g ja j–m osutatud andmetele ning taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, andmisest keeldumise, tühistamise ja kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas artiklitega 33 ja 37. Juurdepääsu artikli 15 lõike 4 punktides b–d osutatud taotlustoimiku andmetele võimaldatakse üksnes juhul, kui Europol on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt taotlenud.

Muudatusettepanek    252

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  [viis aastat alates sellest, kui taotleja kohta tehti riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis viimane kirje; või]

välja jäetud

Selgitus

ETIASe taotluse säilitamine viis aastat pärast taotleja viimast sisenemist ei ole põhjendatud ning ei näi olevat ei proportsionaalne ega vajalik. ELi nõuete kohaselt peaks andmete säilitamise aeg olema võimalikult piiratud.

Muudatusettepanek    253

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  viis aastat pärast seda, kui on tehtud viimane reisiloa andmisest keeldumise või loa kehtetuks tunnistamise või tühistamise otsus vastavalt artiklitele 31, 34 ja 35.

(c)  viis aastat pärast seda, kui on tehtud viimane reisiloa andmisest keeldumise või loa kehtetuks tunnistamise või tühistamise otsus vastavalt artiklitele 31, 34 ja 35 või lühema aja jooksul kui viis aastat, kui otsuse tinginud hoiatusteade kustutatakse varasem.

Muudatusettepanek    254

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Selleks et hõlbustada uue taotluse esitamist pärast ETIASe reisiloa kehtivusaja lõppemist, tohib taotlustoimikut ETIASe kesksüsteemis jätkuvalt säilitada mitte rohkem kolm aastat pärast reisiloa kehtivusaja lõppu ja üksnes juhul, kui taotleja pärast nõusolekutaotlust annab selleks elektrooniliselt allkirjastatud deklaratsiooniga vabatahtlikult ja selgesõnaliselt oma nõusoleku. Nõusolekutaotlus esitatakse viisil, mis on muudest asjadest selgesti eristatav, arusaadavas ja lihtsalt kättesaadavas vormis ning selges ja lihtsas keeles, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 artiklile 7.

 

Nõusolek antakse pärast artiklis 13 lõikes 2 c ettenähtud automaatse teabe saamist. Automaatse teabega tuletatakse taotlejale meelde andmete säilitamise eesmärki tulenevalt artikli 61 punktis e a osutatud teabest.

Muudatusettepanek    255

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui kolmanda riigi kodanik on saanud liikmesriigi kodakondsuse või sattunud artikli 2 lõike 2 punktide a–e kohaldamisalasse, peavad selle liikmesriigi ametiasutused kontrollima, kas isikul on kehtiv reisiluba ja asjakohasel juhul viivitamata kustutama taotlustoimiku ETIASe kesksüsteemist. Taotlustoimiku kustutamise eest vastutab järgmine asutus:

5.  Kui kolmanda riigi kodanik on saanud liikmesriigi kodakondsuse või sattunud artikli 2 lõike 2 punktide a–c kohaldamisalasse, peavad selle liikmesriigi ametiasutused kontrollima, kas isikul on kehtiv reisiluba ja asjakohasel juhul viivitamata kustutama taotlustoimiku ETIASe kesksüsteemist. Taotlustoimiku kustutamise eest vastutab järgmine asutus:

Selgitus

Kohustuslik tühistamine tuleks kaotada elamisloa või pikaajalise viisa saamise korral, kuna nende kehtivusaeg võib olla lühem kui ETIASe järelejäänud kehtivusaeg.Seda tuleks teha selleks, et vältida olukorda, kus taotleja peab pärast viisa või elamisloa kehtivuse lõppu esitama uue reisiloa taotluse.

Muudatusettepanek    256

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  elamisloa või elamisloakaardi väljaandnud liikmesriigi ETIASe riiklik üksus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    257

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  pikaajalise viisa väljaandnud liikmesriigi ETIASe riiklik üksus.

välja jäetud

Muudatusettepanek    258

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kui kolmanda riigi kodanik kuulub artikli 2 lõike 2 punktide d, e või h a kohaldamisalasse, kontrollivad vastava liikmesriigi ametiasutused, kas sel isikul on kehtiv reisiluba. Vajaduse korral kustutavad ametiasutused taotlustoimiku viivitamata ETIASe kesksüsteemist, kui elamisloa või elamisloakaardi või pikaajalise viisa kehtivusaeg on pikem kui ETIASe allesjäänud kehtivusaeg. Taotlustoimiku kustutamise eest vastutab järgmine asutus:

 

(a)  elamisloa või elamisloakaardi väljaandnud liikmesriigi ETIASe riiklik üksus;

 

(b)  pikaajalise viisa väljaandnud liikmesriigi ETIASe riiklik üksus.

Muudatusettepanek    259

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  ETIASe riiklike üksuste poolse isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse [määrust 2016/679].

2.  ETIASe riiklike üksuste ja piirivalveasutuste poolse isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust 2016/679, kui need tegevused kuuluvad selle kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek    260

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikli 1 lõike 2 kohaldamisel isikuandmete töötlemise suhtes liikmesriikide määratud asutuste poolt kohaldatakse [direktiivi (EL) 2016/680].

3.  Artikli 1 lõike 2 kohaldamisel isikuandmete töötlemise suhtes liikmesriikide määratud asutuste poolt kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/680, kui need tegevused kuuluvad selle kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek    261

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Europoli poolse isikuandmete töötlemise suhtes vastavalt artiklitele 24 ja 46 kohaldatakse määrust () nr 2016/794.

4.  Isikuandmete töötlemise suhtes Europoli poolt vastavalt artiklitele 25 ja 46 kohaldatakse määrust (EL) 2016/794.

Muudatusettepanek    262

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit käsitatakse seoses isikuandmete töötlemisega ETIASe kesksüsteemis isikuandmete vastutava töötlejana vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punktile d.

1.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit käsitatakse seoses isikuandmete töötlemisega ETIASe kesksüsteemis isikuandmete vastutava töötlejana vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punktile d. Seoses ETIASe kesksüsteemi infoturbe juhtimisega käsitatakse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit ja eu-LISAt ühistöötlejatena.

Muudatusettepanek    263

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISAt käsitatakse seoses isikuandmete töötlemisega ETIASe infosüsteemis isikuandmete volitatud töötlejana vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punktile d.

1.  eu-LISAt käsitatakse seoses isikuandmete töötlemisega ETIASe infosüsteemis isikuandmete volitatud töötlejana vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punktile e.

Selgitus

Viite parandus.

Muudatusettepanek    264

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISA ja ETIASe riiklikud üksused tagavad käesoleva määruse kohaldamisel toimuva isikuandmete töötlemise turvalisuse. eu-LISA ja ETIASe riiklikud üksused teevad andmeturbega seotud ülesannete täitmisel koostööd.

1.  eu-LISA, ETIASe riiklikud üksused ja ETIASe kesküksus tagavad käesoleva määruse kohaldamisel isikuandmete töötlemise turvalisuse. eu-LISA, ETIASe riiklikud üksused ja ETIASe kesküksus teevad andmeturbega seotud ülesannete täitmisel koostööd.

Muudatusettepanek    265

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 22 kohaldamist, võtab eu-LISA vajalikud meetmed, et tagada kesksüsteemi, kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu, avaliku veebisaidi ja mobiilirakenduse, e-postiteenuse, turvalise konto teenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava, veebiteenuse ja taotluste menetlemise tarkvara turvalisus.

2.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 22 kohaldamist, võtab eu-LISA vajalikud meetmed, et tagada kesksüsteemi, kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu, avaliku veebisaidi ja mobiilirakenduse, e-postiteenuse, turvalise konto teenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava, veebiteenuse, taotluste menetlemise tarkvara ja ETIASe jälgimisnimekirja turvalisus.

Muudatusettepanek    266

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  hoida ära loata isikute juurdepääsu turvalisele veebisaidile, mille kaudu rakendatakse ETIASe süsteemi eesmärgi kohaseid toiminguid;

(b)  hoida ära loata isikute juurdepääsu turvalisele veebisaidile;

Muudatusettepanek    267

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  keealata loata isikute juurdepääsu andmetöötlusseadmetele ja riiklikele rajatistele, kus liikmesriik teeb ETIASe eesmärkidega seotud toiminguid;

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada mitu täiendust, mis vastavad Euroopa Parlamendi seisukohale riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta, millega ühitati teksti komisjoni ettepanekuga Eurodaci kohta.

Muudatusettepanek    268

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  takistada isikutel, kellel puudub selleks luba, kasutada automatiseeritud andmetöötlussüsteeme andmesidevahendite abil;

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada mitu täiendust, mis vastavad Euroopa Parlamendi seisukohale riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta, millega ühitati teksti komisjoni ettepanekuga Eurodaci kohta.

Muudatusettepanek    269

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  tagada, et ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu luba omavatel isikutel oleks juurdepääs ainult nende juurdepääsuloaga hõlmatud andmetele, kasutades üksnes individuaalseid kasutajatunnuseid ning konfidentsiaalseid juurdepääsuviise;

(f)  tagada, et ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu luba omavatel isikutel oleks juurdepääs ainult nende juurdepääsuloaga hõlmatud andmetele, kasutades üksnes individuaalseid ja kordumatuid kasutajatunnuseid ning konfidentsiaalseid juurdepääsuviise;

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada mitu täiendust, mis vastavad Euroopa Parlamendi seisukohale riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta, millega ühitati teksti komisjoni ettepanekuga Eurodaci kohta.

Muudatusettepanek    270

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(j a)  tagada, et katkestuste korral saaks taastada paigaldatud süsteemide tavapärase toimimise;

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada mitu täiendust, mis vastavad Euroopa Parlamendi seisukohale riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta, millega ühitati teksti komisjoni ettepanekuga Eurodaci kohta.

Muudatusettepanek    271

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(j b)  kindlustada usaldusväärsus, tagades, et ETIASe kõigist tõrgetest nõuetekohaselt teatatakse ning et rakendatakse vajalikke tehnilisi meetmeid isikuandmete taastamiseks süsteemi rikkest tuleneva andmelaostuse puhul;

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada mitu täiendust, mis vastavad Euroopa Parlamendi seisukohale riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta, millega ühitati teksti komisjoni ettepanekuga Eurodaci kohta.

Muudatusettepanek    272

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 52 a

 

Turvaintsidendid

 

1.  Iga sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada ETIASe turvalisust ning mis võib põhjustada ETIASe andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võis olla võimalik juurde pääseda ilma loata või kui andmete kättesaadavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

 

2.  Turvaintsidentidele reageeritakse kiirelt, tulemuslikult ja asjakohaselt.

 

3.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artikli 33 ja/või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 30 kohaselt isikuandmetega seotud rikkumisest teatamist ja selle kohta teabe vahetamist, teavitavad liikmesriigid turvaintsidentidest komisjoni, eu-LISAt ja Euroopa Andmekaitseinspektorit. ETIASe kesksüsteemiga seotud turvaintsidendi korral teavitab eu-LISA komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit. ETIASega seotud turvaintsidendi korral teavitab Europol komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit.

 

4.  Teave sellise turvaintsidendi kohta, mis võis või võib mõjutada ETIASe tööd või andmete kättesaadavust, terviklust ja konfidentsiaalsust, edastatakse liikmesriikidele ja registreeritakse vastavalt turvaintsidentide haldamise kavale, mille peab esitama eu-LISA.

 

5.  Turvaintsidendi puhul teevad liikmesriigid ning asjaomased liidu ametid ja institutsioonid koostööd.

Muudatusettepanek    273

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 53 a

 

Karistused

 

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, tagamaks, et ETIASe süsteemi sisestatud andmete kasutamist, mis on vastuolus käesoleva määrusega, oleks karistatav vastavalt siseriiklikule õigusele. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek    274

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õigus saada teavet ning andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada

Õigus saada teavet ning andmetega tutvuda, neid parandada, piirata, blokeerida ja kustutada

Selgitus

Pealkirja tuleks muuta, et õigesti viidata määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 13, 14 15 ja 16 ning [määruse (EL) 2016/679] artiklites 15, 16, 17 ja 18 osutatud õigustele.

Muudatusettepanek    275

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklite 11 ja 12 kohast õigust saada teavet, antakse taotlejatele neid käsitlevate andmete kogumise ajal teavet selle kohta, kuidas nad saavad kaitsta oma määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16 tulenevaid õigusi, ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Euroopa Andmekaitseinspektori ja vastutava liikmesriigi riikliku järelevalveasutuse isikuandmete kaitse ametniku kontaktandmed.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklite 11 ja 12 kohast õigust saada teavet, antakse taotlejatele neid käsitlevate andmete kogumise ajal teavet selle kohta, kuidas nad saavad kaitsta oma määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16 ning määruse (EL) 2016/679 artiklitest 15, 16, 17 ja 18 tulenevaid õigusi, ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Euroopa Andmekaitseinspektori ja vastutava liikmesriigi riikliku järelevalveasutuse isikuandmete kaitse ametniku kontaktandmed.

Muudatusettepanek    276

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et kasutada määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16 ning [määruse (EL) 2016/679] artiklitest 15, 16, 17 ja 18 tulenevaid õigusi, on taotlejal õigus pöörduda ETIASe kesküksuse või taotluse eest vastutava ETIASe riikliku üksuse poole, kes vaatavad taotluse läbi ja vastavad sellele.

Selleks et kasutada määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16 ning [määruse (EL) 2016/679] artiklitest 15, 16, 17 ja 18 tulenevaid õigusi, on taotlejal õigus pöörduda ETIASe kesküksuse või taotluse eest vastutava ETIASe riikliku üksuse poole, kes vaatavad taotluse läbi ja vastavad sellele 14 päeva jooksul.

Muudatusettepanek    277

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui läbivaatamise tulemusel selgub, et ETIASe kesksüsteemis säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed või neid säilitatakse ebaseaduslikult, parandab ETIASe kesküksus või taotlust menetleva liikmesriigi ETIASe riiklik üksus neid andmed või kustutab need ETIASe kesksüsteemist.

Kui läbivaatamise tulemusel selgub, et ETIASe kesksüsteemis säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed või neid säilitatakse ebaseaduslikult, parandab ETIASe kesküksus või taotlust menetleva liikmesriigi ETIASe riiklik üksus neid andmed või kustutab need viivitamata ETIASe kesksüsteemist.

Muudatusettepanek    278

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ETIASe kesküksus või ETIASe riiklik üksus muudab reisiluba selle kehtivusaja jooksul, korraldab ETIASe kesksüsteem artikli 18 kohase automaatse menetlemise, et selgitada välja, kas taotlustoimiku muudatused ei anna päringutabamust vastavalt artikli 18 lõigetele 2–5. Kui automaatse menetlemise tulemusel ei saada päringutabamust, annab ETIASe kesksüsteem välja muudetud reisiloa, mille kehtivusaeg on sama kui algse loa puhul, ning teavitab taotlejat. Kui automaatne menetlemine annab vähemalt ühe päringutabamuse, analüüsib selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus, mille taotleja on märkinud sisenemise riigiks vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile j, ebaseadusliku rände, julgeoleku- ja rahvaterviseohtu ja otsustab, kas anda reisiluba, või kui reisiloa andmise tingimused ei ole enam täidetud, reisiluba kehtetuks tunnistada.

Kui ETIASe kesküksus või ETIASe riiklik üksus muudab pärast käesoleva lõike kohast taotlust reisiluba selle kehtivusaja jooksul, korraldab ETIASe kesksüsteem artikli 18 kohase automaatse menetlemise, et selgitada välja, kas taotlustoimiku muudatused ei anna päringutabamust vastavalt artikli 18 lõigetele 2–5. Kui automaatse menetlemise tulemusel ei saada päringutabamust, annab ETIASe kesksüsteem välja muudetud reisiloa, mille kehtivusaeg on sama kui algse loa puhul, ning teavitab taotlejat. Kui automaatne menetlemine annab vähemalt ühe päringutabamuse, analüüsib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus kooskõlas artikliga 22 ebaseadusliku rände ja julgeolekuohtu või suurt epideemiaohtu ning otsustab, kas anda reisiluba, või kui reisiloa andmise tingimused ei ole enam täidetud, reisiluba kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek    279

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui ETIASe kesküksus või taotluse eest vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus ei nõustu väitega, et ETIASe kesksüsteemi andmed on faktiliselt ebatäpsed või alles hoitud ebaseaduslikult, teeb ETIASe kesküksus või taotluse eest vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus haldusotsuse, milles viivitamata selgitatakse asjaomasele isikule kirjalikult, miks ta ei kavatse temaga seotud andmeid parandada või kustutada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    280

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  ETIASe kesksüsteemi isikuandmeid, millega liikmesriik või Europol tutvub artikli 1 lõikes 2 osutatud õiguskaitse eesmärgil, ei edastata ega tehta kättesaadavaks ühelegi kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega liidus või väljaspool seda asuvale eraõiguslikule üksusele. Selline keeld kehtib ka juhul, kui neid andmeid töödeldakse edasi liikmesriigi tasandil või liikmesriikide vahel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    281

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riikliku järelevalveasutuse järelevalve

Riiklike järelevalveasutuste järelevalve

Muudatusettepanek    282

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Liikmesriigid tagavad, et riiklik järelevalveasutus või riiklikud järelevalveasutused, kes on määratud vastavalt määruse (EL) nr 2016/679 artikli 51 lõikele 1, teeb/teevad isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle käesoleva määruse kohast järelevalvet.

Muudatusettepanek    283

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a.  Liikmesriigid tagavad siseriikliku õiguse kohaselt direktiivi (EL) 2016/680 rakendamiseks vastu võetud õigusnormide kohaldamise ka liikmesriigi ametiasutustele ETIASele juurdepääsu võimaldamise suhtes vastavalt artikli 1 lõikele 2.

Muudatusettepanek    284

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b.  Vastavalt direktiivile (EL) 2016/680 määratud riiklikud järelevalveasutused kontrollivad liikmesriikide ametiasutustele käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 nimetatud eesmärgil isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise seaduslikkust.

Muudatusettepanek    285

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Järelevalveasutus või vastavalt [määruse 2016/679] artiklile 51 määratud asutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega ETIASe riiklikus üksuses tehtavate andmetöötlustoimingute audit.

1.  Järelevalveasutus või vastavalt määruse 2016/679 artiklile 51 määratud asutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega ETIASe riiklikus üksuses tehtavate andmetöötlustoimingute audit. Auditiaruanne avalikustatakse.

Muudatusettepanek    286

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutusel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

2.  Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutusel on piisavalt ressursse ja oskusteavet neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    287

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa Andmekaitseinspektor vastutab eu-LISA, Europoli ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ETIASt hõlmava isikuandmete töötlemisega seotud tegevuse järelevalve ja selle tagamise eest, et see tegevus toimuks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 ja käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek    288

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul viiakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega läbi audit isikuandmete töötlemise toimingute kohta eu-LISAs ja ETIASe kesksüsteemis. Auditiaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile ja liikmesriikidele. eu-LISA-le ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul viiakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega läbi audit isikuandmete töötlemise toimingute kohta eu-LISAs ja ETIASe kesksüsteemis. Auditiaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile ja liikmesriikidele ning avalikustatakse. eu-LISA-le ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile antakse võimalus teha enne auditiaruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

Muudatusettepanek    289

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Andmekaitseinspektor teeb tihedat koostööd riiklike järelevalveasutustega riikide kaasamist nõudvates konkreetsetes küsimustes, eelkõige juhul, kui Euroopa andmekaitseinspektor või riiklik järelevalveasutus leiab, et liikmesriikide tavad on üksteisest väga erinevad, või kui avastatakse potentsiaalselt ebaseaduslik teabeedastus ETIASe sidekanalite kaudu või kui ühel või mitmel riiklikul järelevalveasutusel tekib küsimusi käesoleva määruse rakendamise või tõlgendamise kohta.

1.  Määruse (EL) nr 2017/XX... [uus ettepanek, millega tunnistatakse kehtetuks määrus 45/2001] artikli 62 kohaselt teevad Euroopa Andmekaitseinspektor ja riiklikud järelevalveasutused, kes kõik tegutsevad oma pädevuse piires, oma kohustuste raames aktiivselt koostööd, et tagada ETIASe koordineeritud järelevalve. See hõlmab tihedat koostööd riiklike järelevalveasutustega riikide kaasamist nõudvates konkreetsetes küsimustes, eelkõige juhul, kui Euroopa Andmekaitseinspektor või riiklik järelevalveasutus leiab, et liikmesriikide tavad on üksteisest väga erinevad, või kui avastatakse potentsiaalselt ebaseaduslik teabeedastus ETIASe sidekanalite kaudu või kui ühel või mitmel riiklikul järelevalveasutusel tekib küsimusi käesoleva määruse rakendamise või tõlgendamise kohta.

Muudatusettepanek    290

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa Andmekaitseinspektor ja isikuandmete kaitse järelevalve valdkonnas pädevad riiklikud järelevalveasutused võivad lõikes 1 osutatud juhtudel, tegutsedes oma pädevuse piires, vajaduse korral vahetada asjakohast teavet, abistada üksteist auditite ja kontrollide tegemisel, analüüsida käesoleva määruse tõlgendamisel või kohaldamisel tekkinud küsimusi, uurida sõltumatu järelevalve või andmesubjekti õiguste teostamisega seotud probleeme, koostada ühtlustatud ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks ja suurendada teadlikkust andmekaitsealastest õigustest.

2.  Euroopa Andmekaitseinspektor ja isikuandmete kaitse järelevalve valdkonnas pädevad riiklikud järelevalveasutused vahetavad, tegutsedes oma pädevuse piires, vajaduse korral vahetada asjakohast teavet, abistavad üksteist auditite ja kontrollide tegemisel, analüüsivad käesoleva määruse tõlgendamisel või kohaldamisel tekkinud küsimusi, uurivad sõltumatu järelevalve või andmesubjekti õiguste teostamisega seotud probleeme, koostavad ühtlustatud ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks ja suurendavad teadlikkust andmekaitsealastest õigustest.

Muudatusettepanek    291

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor kohtuvad sel eesmärgil vähemalt kaks korda aastas [määrusega (EL) 2016/679] asutatud nõukogu raames. Nende kohtumiste kulud kannab nõukogu, mis on asutatud [määrusega (EL) 2016/679]. Esimesel koosolekul võetakse vastu töökord. Vajaduse korral töötatakse ühiselt välja täiendavad töömeetodid.

3.  Järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor kohtuvad sel eesmärgil vähemalt kaks korda aastas määrusega (EL) 2016/679 asutatud nõukogu raames. Nende kohtumiste kulud kannab nõukogu, mis on asutatud määrusega (EL) 2016/679. Esimesel koosolekul võetakse vastu töökord. Vajaduse korral töötatakse ühiselt välja täiendavad töömeetodid.

Muudatusettepanek    292

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõigetes 1 ja 2 võidakse osutatud andmeid võib kasutada ainult taotluse vastuvõetavuse kontrollimiseks, andmete töötlemise seaduslikkuse jälgimiseks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. Artiklis 81 osutatud järelevalveks ja hindamiseks võib kasutada üksnes kirjeid, mis ei sisalda isikuandmeid. Euroopa Andmekaitseinspektoril ja pädevatel järelevalveasutustel, kes vastutavad andmete töötlemise seaduslikkuse jälgimise ning andmete tervikluse ja turvalisuse eest, on taotluse esitamisel oma ülesannete täitmiseks juurdepääs asjaomastele kirjetele. Ka taotluste vastuvõetavuse kontrollimise eest vastutaval asutusel on nendele andmetele nimetatud kontrollimise eesmärgil juurdepääs. Muudel juhtudel peale nimetatud eesmärgil kasutamise kustutatakse isikuandmed ja kirjed ETIASe kesksüsteemi andmetega tutvumise taotluste kohta kõigist liikmesriigi ja Europoli toimikutest pärast ühe kuu möödumist, välja arvatud juhul, kui neid isiku- ja otsinguandmeid vajatakse konkreetse poolelioleva kriminaaluurimise jaoks, milleks liikmesriik või Europol on andmeid taotlenud.

4.  Lõigetes 1 ja 2 võidakse osutatud andmeid võib kasutada ainult taotluse vastuvõetavuse kontrollimiseks, andmete töötlemise seaduslikkuse jälgimiseks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. Dokumente tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja kustutada aasta pärast artiklis 47 osutatud andmete säilitamise tähtaja möödumist, kui neid ei vajata juba alustatud järelevalvemenetluses. Euroopa Andmekaitseinspektoril ja pädevatel järelevalveasutustel, kes vastutavad andmete töötlemise seaduslikkuse jälgimise ning andmete tervikluse ja turvalisuse eest, on taotluse esitamisel oma ülesannete täitmiseks juurdepääs asjaomastele kirjetele. Ka taotluste vastuvõetavuse kontrollimise eest vastutaval asutusel on nendele andmetele nimetatud kontrollimise eesmärgil juurdepääs. Muudel juhtudel peale nimetatud eesmärgil kasutamise kustutatakse isikuandmed ja kirjed ETIASe kesksüsteemi andmetega tutvumise taotluste kohta kõigist liikmesriigi ja Europoli toimikutest pärast ühe kuu möödumist, välja arvatud juhul, kui neid isiku- ja otsinguandmeid vajatakse konkreetse poolelioleva kriminaaluurimise jaoks, milleks liikmesriik või Europol on andmeid taotlenud. Artiklis 81 osutatud järelevalveks ja hindamiseks võib kasutada üksnes kirjeid, mis ei sisalda isikuandmeid.

Muudatusettepanek    293

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  teave võimaluse kohta, et taotluse esitab teine isik või vahendusettevõte, ja võimaluse kohta esitada taotlus Euroopa Liidu delegatsioonides kolmandates riikides;

Muudatusettepanek    294

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  asjaolu, et reisiluba on seotud taotlusvormis märgitud reisidokumendiga ja järelikult toob reisidokumendi kehtivuse lõppemine või dokumendi mis tahes muutmine kaasa reisiloa kehtetuse või selle mittetunnustamise piiriületusel;

Muudatusettepanek    295

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  teave selle kohta, et taotlejad vastutavad oma esitatud andmete autentsuse, täielikkuse, õigsuse ja usaldusväärsuse eest ning oma avalduste tõelevastavuse ja usaldusväärsuse eest;

Muudatusettepanek    296

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  teave selle kohta, et taotlejat tuleb teavitada taotluste kohta tehtud otsustest ning et asjakohastel juhtudel tuleb keelduvaid otsuseid põhjendada ning et taotlejatel, kelle taotlust ei ole rahuldatud, on õigus otsus vaidlustada, koos teabega selle kohta, milline on vaidlustamise korral kasutatav menetlus, sealhulgas pädev asutus ning kaebuse esitamise tähtaeg;

(d)  teave selle kohta, et taotlejat tuleb teavitada taotluste kohta tehtud otsustest ning et reisiloa andmisest keeldumise korral tuleb esitada keeldumise põhjused ja selgitada, et taotlejatel, kelle taotlust ei rahuldata, on õigus õiguskaitsevahendile, koos teabega selle kohta, milline on õiguskaitse taotlemise menetlus, sealhulgas pädev asutus ning õiguskaitse taotluse esitamise tähtaeg;

Muudatusettepanek    297

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  teave selle kohta, et taotlejatel, kellele on keeldutud reisiluba andmast, on võimalus taotleda piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba, ning teave sellise taotluse esitamise tingimuste ja korra kohta;

Muudatusettepanek    298

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  teave selle kohta, et reisiloa omamine on liikmesriikide territooriumile sisenemise tingimus;

Muudatusettepanek    299

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  teave selle kohta, et ETIASe infosüsteemi sisestatud andmeid kasutatakse piirihalduse eesmärgil, sealhulgas andmebaasides kontrollide tegemiseks, ning et liikmesriigid ja Europol saavad andmeid õiguskaitse eesmärkidel kasutada;

Muudatusettepanek    300

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b)  isikuandmete säilitamise tähtaeg;

Muudatusettepanek    301

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e c)  andmesubjektide õigused vastavalt määrustele (EÜ) nr 45/2001, (EL) 2016/679 ja (EL) 2016/8794 ja direktiivile (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek    302

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e d)  artikli 7 lõike 2 punktis d h nimetatud kasutajatoe kontaktandmed.

Muudatusettepanek    303

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon toetab koostöös ETIASe kesküksuse ja liikmesriikidega ETIASe tegevuse alustamist teavituskampaaniaga, et teavitada kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, nõudest, et välispiiride ületamisel peab neil olema kehtiv reisiluba.

Komisjon toetab koostöös Euroopa välisteenistuse, ETIASe kesküksuse, järelevalveasutuste, Euroopa Andmekaitseinspektori ja liikmesriikidega, sh nende saatkondadega asjaomastes kolmandates riikides, ETIASe tegevuse alustamist teavituskampaaniaga, et teavitada kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, nõudest, et välispiiride ületamisel peab neil olema kehtiv reisiluba.

Muudatusettepanek    304

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Selline teavituskampaania korraldatakse liikmesriikide ametlikes keeltes ning artikli 14 lõikes 4 nimetatud teabelehtede abil ka vähemalt ühes niisuguse kolmanda riigi ametlikus keeles, mille kodanikud kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse Selliseid teavituskampaaniaid viiakse läbi korrapäraselt.

Muudatusettepanek    305

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Avaliku veebisaidi, mobiilirakenduse ja vedajatele mõeldud võrguvärava tugitaristut majutavad eu-LISA ja komisjon. See taristu peab olema geograafiliselt hajus, et tagada käesoleva määrusega ette nähtud funktsioonide toimimine vastavalt lõikes 3 sätestatud turvalisus-, kättesaadavus-, kvaliteedi- ja kiirusnõuete kohaselt.

2.  Avaliku veebisaidi, mobiilirakenduse ja vedajatele mõeldud võrguvärava tugitaristut majutavad eu-LISA ja komisjon. See taristu peab olema geograafiliselt hajus, et tagada käesoleva määrusega ette nähtud funktsioonide toimimine vastavalt lõikes 3 sätestatud turvalisus-, andmekaitse- ja andmeturbenõuete ning kättesaadavus-, kvaliteedi- ja kiirusnõuete kohaselt. ETIASe jälgimisnimekirja peetakse eu-LISA asukohas.

Muudatusettepanek    306

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA vastutab ka ETIASe kesksüsteemi ja artiklis 10 osutatud infosüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks vajaliku ETIASe infosüsteemi arendamise eest.

eu-LISA vastutab ETIASe infosüsteemi tehnilise arendamise eest ning ETIASe kesksüsteemi ja artiklis 10 osutatud infosüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks vajaliku tehnilise arendustegevuse eest.

Muudatusettepanek    307

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA määrab kindlaks süsteemi füüsilise ülesehituse, sealhulgas selle sidetaristu, ning koostab kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste tehnilise kirjelduse ja nende täiendused, mille haldusnõukogu võtab komisjoni heakskiitva arvamuse korral vastu. eu-LISA teeb ka ETIASega koostalitlusvõime loomisest tingitud kohandusi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, SISis, Eurodacis, ECRISes ja VISis.

eu-LISA määrab kindlaks süsteemi ülesehituse, sealhulgas selle sidetaristu, ning koostab kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste tehnilise kirjelduse ja nende täiendused, mille haldusnõukogu võtab komisjoni heakskiitva arvamuse korral vastu. eu-LISA teeb ka ETIASega koostalitlusvõime loomisest tingitud kohandusi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, SISis, Eurodacis, ECRISes ja VISis.

Selgitus

IT-süsteemi väljatöötamine sellise süsteemi nagu ETIAS jaoks hõlmab rohkemat kui füüsilist kujundust, see hõlmab ka muid asju, näiteks funktsionaalne või loogiline ülesehitus ning samuti andmemudel, mis kõik moodustavad süsteemi väljatöötamise lahutamatu osa.

Muudatusettepanek    308

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA arendab välja kesksüsteemi, ühtsed riiklikud liidesed ja sidetaristu ning rakendab neid võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist ning artikli 15 lõigetes 2 ja 4, artikli 16 lõikes 4, artikli 28 lõikes 5, artikli 39 lõikes 3, artikli 40 lõikes 2 ning artikli 72 lõigetes 1 ja 4 sätestatud meetmete vastuvõtmist komisjonis.

eu-LISA arendab välja kesksüsteemi, ühtsed riiklikud liidesed ja sidetaristu ning rakendab neid võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist ning artikli 15 lõigetes 2 ja 4, artikli 16 lõikes 4, artikli 28 lõikes 5, artikli 39 lõikes 3, artikli 40 lõikes 2 ning artikli 72 lõigetes 1 ja 4 sätestatud meetmete vastuvõtmist komisjonis. eu-LISA määrab kindlaks ka füüsilise ülesehituse kujunduse ning juhib ETIASe jälgimisnimekirja tehnilist haldamist.

Muudatusettepanek    309

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Arendamine hõlmab tehniliste kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, katsetamist ning projekti üldist koordineerimist.

Arendamine hõlmab tehniliste kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, katsetamist ning projekti üldist koordineerimist. eu-LISA teeb ja hoiab alal infoturbealaste riskide hindamist ning järgib lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek    310

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kavandamis- ja arendamisetapis moodustatakse kuni kümneliikmeline programminõukogu. Sellesse kuuluvad kuus liiget, kelle nimetab eu-LISA haldusnõukogu oma liikmete ja nende asendajate seast, artiklis 80 osutatud ETIASe ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi nõuanderühma juhataja, eu-LISA esindaja, kelle nimetab eu-LISA tegevdirektor, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti esindaja, kelle nimetab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektor, ning üks liige, kelle nimetab komisjon. eu-LISA haldusnõukogu nimetatavad liikmed valitakse üksnes nendest liikmesriikidest, mis on liidu õiguse alusel täielikult seotud õigusaktidega, mis reguleerivad kõikide eu-LISA hallatavate suuremahuliste IT-süsteemide väljatöötamist, loomist, toimimist ja kasutamist, ning kes osalevad ETIASes. Programminõukogu kohtub kord kuus. Ta tagab ETIASe kavandamis- ja arendamisetapi asjakohase juhtimise. Programminõukogu esitab kord kuus projekti edenemise kohta kirjaliku aruande haldusnõukogule. Tal ei ole otsustuspädevust ega volitust esindada haldusnõukogu liikmeid.

4.  Kavandamis- ja arendamisetapis moodustatakse kuni kümneliikmeline programminõukogu. Sellesse kuuluvad kuus liiget, kelle nimetab eu-LISA haldusnõukogu oma liikmete ja nende asendajate seast, artiklis 80 osutatud ETIASe ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi nõuanderühma juhataja, eu-LISA esindaja, kelle nimetab eu-LISA tegevdirektor, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti esindaja, kelle nimetab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektor, üks Euroopa Andmekaitseinspektori nimetatud liige ning üks liige, kelle nimetab komisjon. eu-LISA haldusnõukogu nimetatavad liikmed valitakse üksnes nendest liikmesriikidest, mis on liidu õiguse alusel täielikult seotud õigusaktidega, mis reguleerivad kõikide eu-LISA hallatavate suuremahuliste IT-süsteemide väljatöötamist, loomist, toimimist ja kasutamist, ning kes osalevad ETIASes. Programminõukogu kohtub kord kuus. Ta tagab ETIASe kavandamis- ja arendamisetapi asjakohase juhtimise. Programminõukogu esitab kord kuus projekti edenemise kohta kirjaliku aruande haldusnõukogule. Tal ei ole otsustuspädevust ega volitust esindada haldusnõukogu liikmeid.

Muudatusettepanek    311

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast ETIASe töölerakendamist vastutab eu-LISA kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste tehnilise haldamise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et alati kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu ning artiklis 6 osutatud avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse, e-postiteenuse, turvalise konto teenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava, veebiteenuse ja taotluste menetlemise tarkvara tehnilise haldamise eest.

Pärast ETIASe töölerakendamist vastutab eu-LISA kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste ja ETIASe jälgimisnimekirja tehnilise haldamise eest. eu-LISA vastutab ka kogu tehnilise katsetustegevuse eest, mis on nõutav ETIASe taustakontrollireeglite loomiseks ja ajakohastamiseks. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et alati kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu ning artiklis 6 osutatud avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse, e-postiteenuse, turvalise konto teenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava, veebiteenuse ja taotluste menetlemise tarkvara tehnilise haldamise eest.

Muudatusettepanek    312

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 17 kohaldamist, kohaldab eu-LISA asjakohaseid ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi kõigi oma töötajate suhtes, kes töötavad ETIASe kesksüsteemi andmetega. Nimetatud kohustust kohaldatakse ka pärast seda, kui kõnealused töötajad on oma ameti- või töökohalt lahkunud või kui nad on oma tegevuse lõpetanud.

2.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 17 kohaldamist, kohaldab eu-LISA asjakohaseid ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi kõigi oma töötajate, sealhulgas alltöövõtjate suhtes, kes töötavad ETIASe kesksüsteemi andmetega. Nimetatud kohustust kohaldatakse ka pärast seda, kui kõnealused töötajad on oma ameti- või töökohalt lahkunud või kui nad on oma tegevuse lõpetanud.

Muudatusettepanek    313

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA täidab ka ETIASe infosüsteemi tehnilise kasutuse alase koolituse pakkumisega seotud ülesandeid.

3.  eu-LISA täidab ka ETIASe infosüsteemi tehnilise kasutuse ja ETIASe infosüsteemi andmete kvaliteedi parandamise alase koolituse pakkumisega seotud ülesandeid.

Muudatusettepanek    314

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  ETIASe kesküksuse loomine ja käitamine;

(a)  ETIASe kesküksuse loomine ja käitamine ning selle infoturve;

Muudatusettepanek    315

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Enne ETIASe kesksüsteemis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist peavad ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu luba omavad ETIASe kesküksuse töötajad läbima andmete turvalisust ja isikuandmete kaitset käsitlevate normide, eelkõige asjaomaste põhiõiguste alase koolituse.

2.  Enne ETIASe kesksüsteemis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist peavad ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu luba omavad ETIASe kesküksuse töötajad läbima andmete turvalisust ja isikuandmete kaitset käsitlevate normide, eelkõige asjaomaste põhiõiguste alase koolituse. Samuti läbivad nad eu-LISA pakutava ETIASe infosüsteemi tehnilise kasutuse ja ETIASe infosüsteemi andmete kvaliteedi parandamise alase koolituse.

Muudatusettepanek    316

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  ETIASe riikliku üksuse tegevuse korraldamine ning selle haldamine, käitamine ja hooldamine seoses taotluste automaatse menetluse tulemusel tagasi lükatud reisiloataotluste läbivaatamise ja nende kohta otsuste tegemisega;

(b)  ETIASe riikliku üksuse, kelle ülesanne on taotluste automaatse menetluse tulemusel ühe või mitu päringutabamust andnud reisiloataotluste läbivaatamine, nende kohta otsuste tegemine ning konsulteerimise korral arvamuse esitamine, tegevuse korraldamine ning üksuse haldamine, käitamine ja hooldamine;

Muudatusettepanek    317

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  selle tagamine, et iga ametiasutus, kellel on ETIASe infosüsteemi andmetele juurdepääsu õigus, võtaks käesoleva määruse täitmiseks vajalikke meetmeid, sealhulgas meetmeid, mis on vajalikud põhiõiguste järgimise ja andmeturbe tagamiseks.

Muudatusettepanek    318

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Enne ETIASe kesksüsteemis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist peavad ETIASe infosüsteemile juurdepääsu luba omavad ETIASe riikliku üksuse töötajad läbima andmete turvalisust ja isikuandmete kaitset käsitlevate normide, eelkõige asjaomaste põhiõiguste alase koolituse.

3.  Enne ETIASe kesksüsteemis säilitatavate andmete töötlemiseks loa saamist peavad ETIASe infosüsteemile juurdepääsu luba omavad ETIASe riikliku üksuse töötajad läbima andmete turvalisust ja isikuandmete kaitset käsitlevate normide, eelkõige asjaomaste põhiõiguste alase koolituse. Samuti läbivad nad eu-LISA pakutava ETIASe infosüsteemi tehnilise kasutuse ja ETIASe infosüsteemi andmete kvaliteedi parandamise alase koolituse.

Muudatusettepanek    319

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Europol tagab artikli 18 lõike 2 punktis j ja lõikes 4 osutatud päringute töötlemise ning oma infosüsteemi kohandamise vastavalt selle tulemustele.

1.  Europol tagab artikli 18 lõike 2 punktis j ja lõikes 4 osutatud päringute töötlemise ning oma infosüsteemide kohandamise vastavalt selle tulemustele.

Muudatusettepanek    320

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Europol koostab ETIASe jälgimisnimekirja vastavalt artiklile 29.

2.  Europol haldab ETIASe jälgimisnimekirja vastavalt artiklile 29.

Muudatusettepanek    321

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Europol esitab arvamuse artikli 26 kohase konsulteerimistaotluse kohta.

3.  Europol esitab arvamuse artikli 25 kohase konsulteerimistaotluse kohta.

Muudatusettepanek    322

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 69 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 2016/399

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  neil on kehtiv viisa, kui see on nõutav vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 539/2001 või kehtiv reisiluba, kui see on nõutav vastavalt [määrusele, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)], välja arvatud juhul, kui neil on kehtiv elamisluba või kehtiv pikaajaline viisa;“.

(b)  neil on kehtiv viisa, kui see on nõutav vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 539/2001 või reisiluba, mis kehtib vähemalt kuni liikmesriikide territooriumile sisenemise päevani, kui see on nõutav vastavalt [määrusele, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)], välja arvatud juhul, kui neil on kehtiv elamisluba või kehtiv pikaajaline viisa;“.

Muudatusettepanek    323

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 69 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL) nr 2016/399

Artikkel 6 – lõige 1 – lõigud 1 a ja 1 b (uued)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) Lisatakse järgmised lõigud:

 

„Vastavalt [määruse (millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] artikli 72 lõigetele 1 ja 2 on ETIASe kasutamine üleminekuajal vabatahtlik ja kehtiva reisiloa omamine ei ole kohustuslik. Piirivalveametnikud teavitavad kolmandate riikide kodanikke, kellel peab välispiiri ületamiseks olema reisiluba, sellest, et pärast üleminekuaja möödumist nõutakse neilt kehtivat reisiluba. Selleks annavad piirivalveametnikud kõnealuse kategooria reisijatele [määruse (millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] artikli 72 lõikes 3 nimetatud ühise teabelehe.

 

Kooskõlas [määruse (millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] artikli 72 lõigetega 4 ja 5 kehtestatud ajapikenduse vältel lubavad piirivalveametnikud erandkorras välispiiri ületada neil kolmandate riikide kodanikel, kellel puudub välispiiri ületamiseks vajalik reisiluba hoolimata sellest, et see on nende puhul nõutav, kuid kes vastavad kõigile muudele käesolevas artiklis sätestatud tingimustele, kui nad ületavad liikmesriikide välispiire esimest korda pärast [määruse (millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] artikli 72 lõigetes 1 ja 2 osutatud tähtaja lõppu. Piirivalveametnikud teavitavad kehtiva reisiloa olemasolu nõudest neid kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes kohaldatakse reisiloa nõuet vastavalt käesolevale artiklile.“

Selgitus

Need sätted nähakse ette ETIASe määruses. Need tuleks aga võtta ka Schengeni piirieeskirjadesse, sest nendega nähakse ette erandid Schengeni piirieeskirjades sätestatud sisenemistingimuste suhtes.

Muudatusettepanek    324

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kuue kuu jooksul alates ETIASe töölerakendamise kuupäevast on ETIASe kasutamine vabatahtlik ja kehtiva reisidokumendi omamine ei ole kohustuslik. Komisjon võib kooskõlas artikliga 78 võtta vastu delegeeritud õigusakti selle tähtaja pikendamiseks kuni kuue kuu võrra.

1.  Kuue kuu jooksul alates ETIASe töölerakendamise kuupäevast on ETIASe kasutamine vabatahtlik ja kehtiva reisidokumendi omamine ei ole kohustuslik. Komisjon võib kooskõlas artikliga 78 võtta vastu delegeeritud õigusakti selle tähtaja pikendamiseks kuni kaheteistkümne kuu võrra.

Muudatusettepanek    325

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selle kuuekuulise perioodi jooksul teavitavad piirivalveametnikud kolmandate riikide kodanikke, kellel peab välispiiri ületamiseks olema reisiluba, sellest, et pärast kuuekuise tähtaja möödumist nõutakse neilt kehtivat reisiluba. Selleks annavad piirivalveametnikud kõnealuse kategooria reisijatele ühise teabelehe.

2.  Selle kuuekuulise perioodi jooksul teavitavad piirivalveametnikud kolmandate riikide kodanikke, kellel peab välispiiri ületamiseks olema reisiluba, sellest, et pärast kuuekuise tähtaja möödumist nõutakse neilt kehtivat reisiluba. Selleks annavad piirivalveametnikud kõnealuse kategooria reisijatele ühise teabelehe. Asjaomased teabelehed tehakse kättesaadavaks ka käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvates riikides asuvates ELi liikmesriikide diplomaatilistes esindustes ja ELi delegatsioonides.

Muudatusettepanek    326

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ühise teabelehe koostab ja võtab kasutusele komisjon. Seda käsitlev rakendusakt võetakse vastu artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning selles esitatakse vähemalt artiklis 61 osutatud teave. Teabeleht on selge ja lihtne ning koostatud keeles, millest asjaomane isik aru saab või millest arusaamist temalt võiks oodata.

3.  Ühise teabelehe koostab ja võtab kasutusele komisjon. Seda käsitlev rakendusakt võetakse vastu artikli 79 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning selles esitatakse vähemalt artiklis 61 osutatud teave. Teabeleht on selge ja lihtne ning koostatud kõikides liikmesriikide ametlikes keeltes ning nende kolmandate riikide puhul, kelle kodanikud kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, iga sellise riigi vähemalt ühes ametlikus keeles.

Muudatusettepanek    327

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  taotleja kodakondsus(ed), sugu ja sünnikuupäev;

(b)  taotleja kodakondsus(ed), sugu ja sünniaasta;

Muudatusettepanek    328

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  haridus;

välja jäetud

Selgitus

Kooskõlas artikli 15 lõike 2 punkti h väljajätmisega.

Muudatusettepanek    329

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  praegune töökoht (valdkond), ametinimetus;

välja jäetud

Selgitus

Kooskõlas artikli 15 lõike 2 punkti i väljajätmisega.

Muudatusettepanek    330

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA loob ja rakendab lõikes 1 osutatud eesmärgil keskse hoidla, mida ta ka majutab ja mis sisaldab lõikes 1 osutatud andmeid jaoks, mille alusel ei saa isikute isikusamasust tuvastada, kuid mis võimaldavad lõikes 1 loetletud asutustel koostada kohandatavaid aruandeid ja statistikat, et parandada ebaseadusliku rände, julgeoleku- ja terviseohtude analüüsi, suurendada piirkontrolli tõhusust, aidata ETIASe kesksüsteemil menetleda reisiloataotlusi ning toetada liidu rändepoliitika tõenduspõhist kujundamist. Keskne hoidla sisaldab igapäevaseid statistilisi andmeid lõikes 4 osutatud valdkondades. Kesksele hoidlale antakse juurdepääs S-TESTA turvalise juurdepääsukanali kaudu, mis võimaldab kontrollida juurdepääsu ja konkreetseid kasutajaprofiile üksnes aruandluse ja statistika eesmärgil.

2.  eu-LISA loob ja rakendab lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtete kohaselt lõikes 1 osutatud eesmärgil keskse hoidla, mida ta ka majutab ja mis sisaldab lõikes 1 osutatud andmeid jaoks, mille alusel ei saa isikute isikusamasust tuvastada, kuid mis võimaldavad lõikes 1 loetletud asutustel koostada kohandatavaid aruandeid ja statistikat, et parandada ebaseadusliku rände ohu, julgeolekuohu ja suure epideemiaohu analüüsi, suurendada piirkontrolli tõhusust, aidata ETIASe kesksüsteemil menetleda reisiloataotlusi ning toetada liidu rändepoliitika tõenduspõhist kujundamist. Keskne hoidla sisaldab igapäevaseid statistilisi andmeid lõikes 4 osutatud valdkondades. Kesksele hoidlale antakse juurdepääs S-TESTA turvalise juurdepääsukanali kaudu, mis võimaldab kontrollida juurdepääsu ja konkreetseid kasutajaprofiile üksnes aruandluse ja statistika eesmärgil.

Keskse hoidla kasutamise tingimuste üksikasjalikud normid ja hoidla suhtes kohaldatavad andmekaitse- ja andmeturbenormid võetakse vastu artikli 79 lõikes 2 sätestatud kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 78 vastu delegeeritud õigusakte keskse hoidla kasutamise tingimuste kohta, võttes arvesse infoturbe riskijuhtimist ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitset.

Muudatusettepanek    331

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  eu-LISA avaldab kord kvartalis ETIASe infosüsteemi statistilised andmed, esitades eelkõige andmed selliste taotlejate arvu ja kodakondsuse kohta, kellele reisiloa andmisest on keeldutud, samuti keeldumise põhjuste kohta, ja selliste kolmandate riikide kodanike arvu ja kodakondsuse kohta, kelle reisiluba on tühistatud või kehtetuks tunnistatud.

4.  eu-LISA avaldab kord kvartalis ETIASe infosüsteemi statistilised andmed, esitades eelkõige andmed selliste taotlejate arvu ja kodakondsuse kohta, kellele on reisiluba antud või selle andmisest keeldutud, samuti keeldumise põhjuste kohta, ja selliste kolmandate riikide kodanike arvu ja kodakondsuse kohta, kelle reisiluba on tühistatud või kehtetuks tunnistatud.

Muudatusettepanek    332

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Iga aasta lõpus koostatakse statistiline aruanne, mis võtab kokku kõnealuse aasta statistilised kvartaliaruanded.

5.  Iga aasta lõpus koostatakse statistiline aruanne, mis võtab kokku kõnealuse aasta aastaaruanded. Aruanne avaldatakse ja edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile ning järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek    333

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjoni nõudmisel esitab eu-LISA statistika käesoleva määruse rakendamisega seotud konkreetsete aspektide kohta ja lõike 3 kohase statistika.

6.  Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõudmisel esitab eu-LISA neile statistika käesoleva määruse rakendamisega seotud konkreetsete aspektide kohta ja lõike 3 kohase statistika.

Muudatusettepanek    334

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ETIASe infosüsteemi arendamise, riigi olemasoleva piiritaristu lõimimise ja ühtse riikliku liidesega ühendamise, samuti ühtse riikliku liidese majutamise, ETIASe kesküksuse ja riiklike üksuste loomise ning ETIASe käitamisega seotud kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

ETIASe infosüsteemi arendamise, riigi olemasoleva piiritaristu lõimimise ja ühtse riikliku liidesega ühendamise, samuti ühtse riikliku liidese majutamise, ETIASe kesküksuse ja riiklike üksuste loomise, ETIASe hoolduse ja käitamisega seotud kulud, sealhulgas ETIASe riiklike üksuste personalikulud, kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest. eu-LISA pöörab erilist tähelepanu kulude suurenemise riskile ja tagab piisava kontrolli töövõtjate üle.

Muudatusettepanek    335

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nende hulka ei kuulu järgmised kulud:

välja jäetud

(a)  liikmesriikide projektijuhtimiskulud (kohtumised, lähetused, kontoriruumid);

 

(b)  riiklike süsteemide majutus (ruumid, rakendamine, elektrienergia, jahutus);

 

(c)  riiklike süsteemide käigushoidmine (töötajad ja tugiteenuste lepingud);

 

(d)  piiril teostatava kontrolli kohandamine;

 

(e)  liikmesriikide sidevõrkude projekteerimine, arendamine, rakendamine, käigushoidmine ja hooldamine.

 

Muudatusettepanek    336

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid saavad vastavalt artiklile 66 rahalist toetust täiendavate kohustuste tõttu tekkinud kulude katmiseks. Komisjonil on õigus võtta artikli 78 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et määratleda kõnealune rahaline toetus.

Muudatusettepanek    337

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, eu-LISA, Europol, liikmesriikide järelevalveasutused, Euroopa Andmekaitseinspektor ja asutused, mis on osa ETIASe eetikanõukogust, saavad asjakohast lisarahastust ja töötajaid, mis on vajalik käesoleva määrusega neile pandud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    338

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ETIASe tulu käsitatakse sihtotstarbelise välistuluna vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4.

ETIASe tulu käsitatakse sihtotstarbelise välistuluna vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4. Mis tahes tulu, mis jääb järele pärast ETIASe arenduskulude ning püsivate tegevus- ja hoolduskulude katmist, kantakse liidu eelarvesse.

Muudatusettepanek    339

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ETIASe kesküksus ja liikmesriigid teatavad eu-LISA-le, millistel artiklis 11 osutatud pädevatel asutustel on juurdepääs ETIASe infosüsteemile.

ETIASe kesküksus ja liikmesriigid teatavad komisjonile ja eu-LISA-le, millistel artiklis 11 osutatud pädevatel asutustel on juurdepääs ETIASe infosüsteemile.

Muudatusettepanek    340

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nende asutuste koondnimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil ETIAS vastavalt artiklile 77 tööle rakendatakse. Nimekirja muutmise korral avaldab eu-LISA kord aastas ajakohastatud koondnimekirja.

välja jäetud

Muudatusettepanek    341

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile nende poolt artiklis 43 osutatud määratud asutused ja teavitavad viivitamata nendega seoses tehtud muudatustest.

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile ja eu-LISA-le nende poolt artiklis 43 osutatud määratud asutused ja teavitavad viivitamata nendega seoses tehtud muudatustest.

Muudatusettepanek    342

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon teeb lõike 1 kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks liikmesriikidele ja üldsusele pidevalt ajakohastatava avaliku veebisaidi vahendusel.

5.  Komisjon avaldab lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt esitatud teabe Euroopa Liidu Teatajas. Teabe muutumise korral avaldab komisjon kord aastas ajakohastatud koondteabe. Komisjon haldab pidevalt ajakohastatavat avalikku veebisaiti, mis sisaldab seda teavet hõlpsasti kättesaadavas esituses.

Muudatusettepanek    343

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  jõustunud on artiklis 10 osutatud infosüsteeme käsitlevate õigusaktide vajalikud muudatused, millega määratakse kindlaks koostalitlusvõime ETIASe infosüsteemiga;

Muudatusettepanek    344

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a a)  jõustunud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1077/20111 a vajalikud muudatused, millega ETIASe operatiivjuhtimine usaldatakse eu-LISA-le.

 

________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    345

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1 – punkt -a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a b)  jõustunud on artiklis 18 osutatud infosüsteeme käsitlevate õigusaktide vajalikud muudatused, millega sätestatakse ETIASe kesküksuse juurdepääs nendele andmebaasidele;

Muudatusettepanek    346

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 15 lõigetes 3 ja 4, artikli 16 lõikes 4, artikli 28 lõikes 3 ja artikli 72 lõigetes 1 ja 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

2.  Alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] antakse komisjonile määramata ajaks volitused võtta vastu artikli 6 lõikes 3a, artiklil 13 lõikes d b, artikli 15 lõigetes 5 ja 6, artikli 16 lõikes 4, artiklis 26 a, artikli 28 lõikes 3, artikli 32 lõikes 2 a, artiklis 33, artikli 72 lõigetes 1 ja 5, artikli 73 lõikes 2 ja artiklis 74 osutatud delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek    347

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 78 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 3a, artiklil 13 lõikes d b, artikli 15 lõigetes 5 ja 6, artikli 16 lõikes 4, artiklis 26 a, artikli 28 lõikes 3, artikli 32 lõikes 2 a, artiklis 33, artikli 72 lõigetes 1 ja 5, artikli 73 lõikes 2 ja artiklis 74 osutatud delegeeritud õigusakte volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    348

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 78 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Artikli 15 lõigete 2 ja 4, artikli 16 lõike 4, artikli 28 lõike 3 ja artikli 72 lõigete 1 ja 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

5.   Artikli 28 lõike 3, artikli 32 lõike 3, artikli 1 lõike 5, artikli 73 lõike 2 ning artikli 74 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

Muudatusettepanek    349

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel ETIASe infosüsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise sidetaristu arengu seisust. Pärast arendusetapi lõpuleviimist esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel ETIASe infosüsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise sidetaristu arengu seisust. Aruanne sisaldab üksikasjalikku teavet kantud kulude kohta ja teavet kõigi riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi üldkulusid, mis kantakse liidu üldeelarvest kooskõlas artikliga 74. Pärast arendusetapi lõpuleviimist esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

Muudatusettepanek    350

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kolm aastat pärast ETIASe käivitamist ja seejärel iga nelja aasta tagant hindab komisjon ETIASe tegevust ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vajalikud soovitused. Hindamine hõlmab järgmist:

Üks aasta pärast ETIASe käivitamist ja seejärel iga kolme aasta tagant hindab komisjon ETIASe tegevust ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vajalikud soovitused, kaasa arvatud üksikasjaliku eelarvemõju hinnangu. Hindamine hõlmab järgmist:

Muudatusettepanek    351

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  ETIASe saavutused tema eesmärkide, volituste ja ülesannete täitmisel;

(a)  ETIASe kulud ja saavutused tema eesmärkide, volituste ja ülesannete täitmisel;

Muudatusettepanek    352

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  ETIASe tegevuse ja töömeetodite mõju, tõhusus ja tulemuslikkus seoses tema eesmärkide, volituste ja ülesannetega;

(b)  ETIASe, sh ETIASe kesksüsteemi ja ETIASe riiklike üksuste tegevuse ja töömeetodite mõju, tõhusus ja tulemuslikkus seoses tema eesmärkide, volituste ja ülesannetega;

Muudatusettepanek    353

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  ETIASe turvalisus;

Muudatusettepanek    354

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  reeglid, mille alusel toimub automaatne menetlemine ohuanalüüsi eesmärgil;

(c)  taustakontrollireeglid, mida kasutatakse ohuanalüüsi tegemisel;

Muudatusettepanek    355

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  ETIASe jälgimisnimekiri

Muudatusettepanek    356

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  mõju liidu ja asjaomaste kolmandate riikide diplomaatilistele suhetele;

Muudatusettepanek    357

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f b)  ELi saadav tulu ning ELi organitele ja liikmesriikidele tekkinud kulud.

Muudatusettepanek    358

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon edastab hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon edastab hindamisaruanded Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.

Muudatusettepanek    359

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 8 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  ETIASe jälgimisnimekirja päringutabamuste alusel tagasilükatud reisiloa taotluste arv;

Muudatusettepanek    360

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide ja Europoli aastaaruanded edastatakse komisjonile järgmise aasta 30. juuniks.

Liikmesriikide ja Europoli aastaaruanded edastatakse komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule järgmise aasta 30. juuniks.

Muudatusettepanek    361

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 82 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolevat määrust kohaldatakse alates komisjoni kooskõlas artikliga 77 kindlaksmääratud kuupäevast, välja arvatud artiklid 62, 63, 68, 74, 76, 78, 79 ning artikli 77 lõikes 1 nimetatud meetmeid käsitlevad sätted, mida kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Muudatusettepanek    362

Ettepanek võtta vastu määrus

I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisa 1 a

 

Artikli 15 lõike 4 punktis b osutatud kuritegude loetelu

 

1.  Terroriaktid;

 

2.  kuritegelikus organisatsioonis osalemine;

 

3.  inimkaubandus;

 

4.  laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;

 

5.  ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega;

 

6.  ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega;

 

7.  korruptsioon;

 

8.  pettus, sealhulgas liidu finantshuve kahjustav pettus;

 

9.  kriminaaltulu rahapesu ning raha, sealhulgas euro võltsimine;

 

10.  arvuti-/küberkuriteod;

 

11.  keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega;

 

12.  ebaseaduslikule piiriületamisele ja riigis elamisele kaasaaitamine;

 

13.  tahtlik tapmine, raskete kehavigastuste tekitamine;

 

14.  ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega;

 

15.  inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine;

 

16.  organiseeritud või relvastatud röövimine;

 

17.  ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemetega;

 

18.  toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine;

 

19.  haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine;

 

20.  ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega;

 

21.  ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega;

 

22.  vägistamine;

 

23.  Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod;

 

24.  õhusõiduki/laeva kaaperdamine;

 

25.  sabotaaž;

 

26.  varastatud sõidukitega kauplemine;

 

27.  tööstusspionaaž;

 

28.  süütamine;

 

29.  rassism ja ksenofoobia.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

ELT C xx, ..., lk xx.


SELETUSKIRI

Ettepaneku taust ja sisu

Komisjon esitas ettepaneku ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomise kohta, millele oli lisatud õiguslik finantsselgitus ja mis põhines 16. novembri 2016 avaldatud teostatavusuuringul(1). See järgneb komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatisele „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ (COM(2016) 205), milles komisjon märkis, et ELil on vaja tugevdada ja parandada oma IT-süsteeme, andmete struktuuri ja teabevahetust piirihalduse, õiguskaitse ja terrorismivastase võitluse valdkonnas.

Ettepanekus sätestatakse ETIASe eesmärgid, selle tehniline ülesehitus, ETIASe avalduse hindamises osalevad eri osalejad, nõutavad andmed, taotlemisprotsess, hindamiseeskirjad, sealhulgas kontrollimine võrdluses teiste infosüsteemidega, jälgimisnimekiri ja konkreetsed riskinäitajad, juurdepääsu omavad ametiasutused ning andmekaitsesätted. Ettepanek sisaldab muudatusettepanekuid ka mitme teise õigusakti kohta, sealhulgas Schengeni piirieeskirjad, et muuta ETIASe omamine sisenemise tingimuseks, Europoli määrus ja Frontexi määrus. Vajalikud muudatusettepanekud eu-LISA määruse kohta lisatakse käesoleva määruse eelseisva läbivaatamise käigus. Lõpuks on vaja muuta infosüsteeme käsitlevaid õigusakte, millega tuleks määrata kindlaks koostalitlusvõime ETIASe infosüsteemiga, et täpsustada, milliseid andmeid võib süsteemide vahel automaatselt vahetada, ja sellega seotud üksikasjalikud eeskirjad.

Menetlus

Komisjoni ettepaneku hindamiseks ja käesoleva raporti projekti koostamiseks palus raportöör arvamusi paljudest allikatest. Komisjoni talitustega peeti mitu tehnilise tasandi koosolekut, et arutada kogu ettepanekut üksikasjalikult. Lisaks kutsuti variraportööridega peetud koosolekutele mitmeid sidusrühmi. Nende hulgas olid ETIASt käsitlevast ettepanekust mõjutatud või huvitatud Euroopa asutused (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), Euroopa Andmekaitseinspektor, USA eksperdid, kes andsid teavet kogemuste kohta USA ESTAga, ning lennuettevõtjate esindajad. Lisaks esitasid oma töö tulemused kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni tellitud ETIASt käsitleva uuringu autorid. Täienduseks nendele koosolekutele paluti arvamust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametilt ja korraldati külaskäik eu-LISA tehnilisse keskusesse Strasbourgis.

Raportööri seisukoht

Raportöör avaldab heameelt ettepaneku üle luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem. Ta toetab täielikult komisjoni ettepaneku üldpõhimõtet ja peamisi elemente.

ETIAS annab võimaluse hinnata enne isiku välispiiril asuvasse piiripunkti jõudmist, kas viisanõudest vabastatud kolmanda riigi kodanik, kes reisib Schengeni alale, kujutab endast võimalikku ohtu seoses ebaseadusliku rände, julgeoleku või rahvatervisega. ETIAS aitab seetõttu paremini hinnata, kas kolmanda riigi kodanik täidab sisenemise tingimusi, ja aitab sellega kaasa Schengeni ala julgeolekule tervikuna.

Praegu on piirivalvel ülesanne teha kohapeal väga lühikese aja jooksul mitmeid eri analüüse. Kui ETIASe süsteem on toimima hakanud, võimaldab see teha enne piirikontrolli mitmeid eelkontrolle, millest mõningaid ei saa piirivalve praegu teha. Sellega annab süsteem piirivalveametnikule märku, et niisugune eelkontroll on tehtud ja et selle käigus ei leitud ühtegi põhjust keeldumiseks. Süsteem ei mõjuta siiski piirivalveametniku pädevust teha lõplik otsus, kas lubada isikul siseneda või keelduda sisenemise lubamisest, kui ta leiab, et sisenemise tingimused ei ole täidetud.

Lisaks võib õigustatult eeldada, et süsteem toob kaasa piiril väljastatud sisenemiskeelu juhtude vähenemise, sest esimene analüüs on tehtud enne reisija väljumist Schengeni ala välispiiri suunas. Välispiiril väljastatud sisenemiskeeldude arvu vähendamine parandab üldiselt piirihaldust ja on kasulik ka vedajatele, kellel on sellest tulenevalt vähem reisijaid, kelle eest nad peavad pärast sisenemiskeelu väljastamist vastutama. Samuti on see kasulik reisijatele, sest need, kellele väljastataks piiril muidu sisenemiskeeld, ei lähegi pardale.

Kuigi raportöör toetab täielikult komisjoni ettepaneku üldpõhimõtet ja peamisi eesmärke, teeb ta mitmeid muudatusettepanekuid eesmärgiga ettepanekut veelgi paremaks muuta.

Käesolevas raportis tehtud muudatusettepanekutes keskendutakse muu hulgas järgmisele.

– Rakendamisega seotud probleemide vältimine

ETIASe analüüsi ja seega ka võimaliku kaebuse hindamise eest vastutava liikmesriigi kindlaksmääramiseks kavandatakse täpsemad eeskirjad. Nende liikmesriikide kriteeriumeid, kuhu kavatsetakse esimesena siseneda, tuleks täiendada väljastatud hoiatusteadetel ning ETIASe jälgimisnimekirjas esitatud andmetel põhinevate kohustustega, et tagada kohustuste tasakaalustatud jaotamine.

Tarbetu koormuse vältimiseks ei peaks käesoleva määrusega kohustusi omavate vedajate hulka kuuluma rühmi bussiga maismaad mööda transportivad vedajad. Lisaks pakutakse välja põhjendus, milles soovitatakse, et vedajatel peaks olema võimalik ühtse sisenemispunkti kaudu ühendust võtta ETIASe, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning sarnaste süsteemidega.

Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks peaksid reisijad saama rohkem teavet ETIASe kohta üldiselt ja konkreetselt oma isikliku olukorra kohta. Näiteks peaksid nad saama enne oma ETIASe loa aegumist teate ja samuti peaks neil olema võimalik taotleda uut luba enne eelmise aegumist. Kaebuste esitamise menetluse kohta tuleks anda rohkem teavet, tagamaks, et kaebuse esitamise õigust oleks võimalik tulemuslikult kasutada.

Paljudes osades tehakse ettepanek eelnõu selgitada, et näha ette paremini määratletud sätted ja kehtestada reisijate jaoks rohkem kaitsemeetmeid. Näiteks ei tohiks otsingutabamus Interpoli varastatud ja kaotatud dokumentide andmebaasis põhjustada automaatset keeldumist ETIASe loa väljastamisest, vaid selle korral tuleks nõuda täiendavaid käsitsi kontrolle. Samuti tuleks täpsustada, et iga taotlust tuleb analüüsida eraldi juhtumina, vältimaks seda, et esimesele keeldumisele järgnevad automaatselt järgmised keeldumised.

– Tõhusus ja mõjusus

Soovitatakse, et liikmesriigid looksid spetsiaalsed kesksed juurdepääsupunktid, kus kontrollitakse, kas õiguskaitseasutused täidavad juurdepääsutingimusi, selle asemel et seda ülesannet täidaksid ETIASe riiklikud üksused. Sellega välditakse, et ETIASe analüüsiprotsessi tuleb kaasata kolmas ametiasutus, mis näib olevat ülemäära keerukas.

Piirikontrollide parandamiseks peaks piirivalveametnikel olema teise astme kontrolle tehes võimalik siseneda ETIASe kesksüsteemi. Teise astme kontrolli korral, kui piirivalveametnik pidas edasist kontrolli vajalikuks juba esimeses astmes, peaks piirivalveasutustel olema selline juurdepääs, et oleks võimalik teha teavitatum otsus.

– Andmete turvalisus ja andmekaitse

Andmete turvalisust ja andmekaitset käsitlevad sätted soovitatakse viia teiste suuremahuliste infosüsteemide õiguslike alustega selgemalt kooskõlla ja sellega neid tugevdada. Välja pakutakse teabe turvariskide juhtimist ning lõimitud ja vaikimisi andmekaitset käsitlevad sätted, nagu soovitatakse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuses.

– Järelevalve ja vastutus

Lõpuks lisatakse mitu uut või tugevdatud sätet aruandluse kohta, et tagada suurem läbipaistvus ja sellega süsteemi usaldusväärsus. Eelkõige tuleb kättesaadavaks teha kesksüsteemi toimimist käsitlev teave, sest kesküksus on tulevase ETIASe keskne element.

(1)

ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) teostatavusuuringu lõpparuanne, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (23.8.2017)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624

COM(2016)731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Arvamuse koostaja: David McAllister

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  ETIAS esindab ühte prioriteeti, mis määrati kindlaks 16. septembri 2016. aasta Bratislava tegevuskavas, millele on alla kirjutanud ja milles on kokku leppinud liidu 27 riigipead ja valitsusjuhti.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Komisjon peaks koos liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning koostöös liikmesriikidega pöörama suurt tähelepanu ETIASe loomisega seotud välispoliitilistele aspektidele ning teavitama õigeaegselt ja kokkuvõtlikult asjaomaste kolmandate riikide valitsusi selle eesmärkidest, rõhutades viisanõude ja reisiloa vahelisi põhimõttelisi poliitilisi, õiguslikke ja praktilisi erinevusi.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Komisjon peaks käivitama asjaomastes kolmandates riikides teavituskampaaniad aegsasti enne ETIASe määruse jõustumist, et reisijad oleksid nõuetekohaselt teavitatud ETIASe loa taotlemise menetlusest, loa andmisest keeldumise korral kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest ning eelneva reisiloaga reisijate sujuva ja kiirema piiriületuse tagamise positiivsetest külgedest.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  ETIAS peaks ette nägema reisiloa nendele kolmandate riikide kodanikele, kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, et oleks võimalik kindlaks teha, kas nende viibimine liikmesriikide territooriumil ei kujuta endast ebaseadusliku rände, julgeoleku- või rahvaterviseohtu. Kehtiva reisiloa omamine peaks olema uus liikmesriikidesse sisenemise eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine ei tohiks automaatselt anda sisenemise õigust.

(9)  Mitmed kolmandad riigid on ellu viinud terve rea keerukaid reforme, et tagada oma kodanikele viisavaba reisimine, ja liit on kehtestanud nende edukate jõupingutuste tunnustamiseks viisavabaduse. Seega peaks ETIAS ette nägema reisiloa nendele kolmandate riikide kodanikele, kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, et oleks võimalik eranditult kindlaks teha, kas teatavate isikute viibimine liikmesriikide territooriumil ei kujuta endast ebaseadusliku rände, julgeoleku- või rahvaterviseohtu. Sel põhjusel peaks kehtiva reisiloa omamine olema uus liikmesriikidesse sisenemise eeltingimus. Siiski ei tohiks ainult reisiloa omamine automaatselt anda sisenemise õigust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Oma eesmärkide täitmiseks peaks ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades järgmised andmed: nimi, reisidokument, elukoht, kontaktandmed, haridus ja praegune töökoht, andmed selle kohta, et ta on ELi kodaniku või elamisloakaardita, kuid vaba liikumise õigusega kolmanda riigi kodaniku pereliige, ning alaealise taotleja puhul vastutava isiku nimi. Lisaks tuleb anda vastus küsimustele taotleja tausta kohta: kas taotlejal on mõni Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelistes tervise-eeskirjades nimetatud haigus, mis võib kujuneda epideemiaks, või muu nakkus- või nakkuslik parasitaarhaigus, kas ta on kantud karistusregistrisse, kas ta on olnud sõjapiirkonnas, ning võimalikud piirile tagasisaatmise otsused ja territooriumilt lahkumise korraldused. Juurdepääs taotlejate terviseandmetele peaks olema lubatud üksnes selleks, et teha kindlaks, kas nad kujutavad endast ohtu rahvatervisele.

(16)  Oma eesmärkide täitmiseks peaks ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades järgmised andmed: nimi, reisidokument, elukoht, kontaktandmed, praegune töökoht, andmed selle kohta, et ta on ELi kodaniku või elamisloakaardita, kuid vaba liikumise õigusega kolmanda riigi kodaniku pereliige, ning alaealise taotleja puhul vastutava isiku nimi. Lisaks tuleb anda vastus küsimustele taotleja tausta kohta: kas taotlejal on mõni Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelistes tervise-eeskirjades nimetatud haigus, mis võib kujuneda epideemiaks, või muu nakkus- või nakkuslik parasitaarhaigus, kas ta on kantud karistusregistrisse, kas ta on olnud sõjapiirkonnas, ning võimalikud piirile tagasisaatmise otsused ja territooriumilt lahkumise korraldused. Juurdepääs taotlejate terviseandmetele peaks olema lubatud üksnes selleks, et teha kindlaks, kas nad kujutavad endast ohtu rahvatervisele.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Juhuks kui reisija ei saa mingil põhjusel ise taotlust täita, peaks ETIAS võimaldama esitada taotluse teisel isikul taotleja nimel. Sellisel juhul peaks taotluse esitama reisija volitatud või tema eest õiguslikult vastutav kolmas isik, kelle nimi tuleb samuti taotlusvormile märkida.

(17)  ETIAS peaks olema kavandatud kasutajasõbraliku platvormina, mis esitab kogu asjakohase teabe taotleja keeles või taotlejale arusaadavas keeles. Juhuks kui reisija ei saa mingil põhjusel ise taotlust täita, peaks ETIAS võimaldama esitada taotluse teisel isikul taotleja nimel. Sellisel juhul peaks taotluse esitama reisija volitatud või tema eest õiguslikult vastutav kolmas isik, kelle nimi tuleb samuti taotlusvormile märkida. ETIAS peaks tagama peamiste lennujaamade ning meresadamate väljasõiduterminalides ja suuremates maismaapiiripunktides taotlejatele taotluse esitamise punktide (iseteeninduspunktide) olemasolu. Reisibürood peaksid saama luua taotlusi üksiku taotleja või taotlejate rühma nimel.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Taotleja esitatud isikuandmeid tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga eelnevalt kontrollida määruses (EL) nr 2016/39924 sätestatud sisenemise eeltingimuste täitmist ning analüüsida, milline on tõenäosus, et taotlejast võib saada ebaseaduslik sisserändaja, ning kas taotleja võib liitu saabununa kujuneda ohuks liidu julgeolekule või rahvatervisele.

(20)  Taotleja esitatud isikuandmeid tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga eelnevalt kontrollida määruses (EL) nr 2016/39924 sätestatud sisenemise eeltingimuste täitmist ning analüüsida, kas taotleja riiki lubamisest on varem keeldutud või kas ta on viibimisaega ületanud ning kas taotleja võib liitu saabununa kujuneda ohuks liidu julgeolekule või rahvatervisele.

_________________

_________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/399 isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta.

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/399 isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Selliseid ohte ei saa analüüsida ilma põhjenduses 16 loetletud isikuandmeid töötlemata. Kõiki taotluses esitatud isikuandmeid tuleks võrrelda Schengeni infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi (VIS), Europoli andmete, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, Eurodaci, Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) ja/või Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi (SLTD) ja Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasi (TDAWN) kirjete, failide ja hoiatusteadetega ning ETIASe enda jälgimisnimekirjade ja konkreetsete ohunäitajatega. Võrdlemiseks ei tohiks kasutada muid isikuandmete kategooriaid peale nende, mis on juba esitatud infosüsteemides, kuhu päring esitatakse, ETIASe jälgimisnimekirjas või konkreetsetes ohunäitajates.

(21)  Selliseid ohte ei saa analüüsida ilma põhjenduses 16 loetletud isikuandmeid töötlemata. Kõiki taotluses esitatud isikuandmeid tuleks võrrelda Schengeni infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi (VIS), Europoli andmete, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, Eurodaci, Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) ja/või Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi (SLTD) ja Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasi (TDAWN) kirjete, failide ja hoiatusteadetega, sealhulgas Interpoli kollaste hoiatusteadetega, mis võib aidata leida kadunud isikuid, ning ETIASe enda jälgimisnimekirjade ja konkreetsete ohunäitajatega. Võrdlemiseks ei tohiks kasutada muid isikuandmete kategooriaid peale nende, mis on juba esitatud infosüsteemides, kuhu päring esitatakse, ETIASe jälgimisnimekirjas või konkreetsetes ohunäitajates.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Taotlejal, kellele on keeldutud reisiluba andmast, peaks olema õigus otsus vaidlustada. Kaebus tuleks esitada taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega.

(24)  Taotlejal, kellele on keeldutud reisiluba andmast, peaks olema õigus otsus vaidlustada. Kaebus tuleks esitada taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega. Vaidlustamismenetlus tuleks lõpule viia kõige rohkem kolme kuu jooksul.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Kui liikmesriik lubab erandjuhtudel kolmanda riigi kodanikul siseneda oma territooriumile humanitaarkaalutlustel, peaks olema võimalik talle riigi huvides või rahvusvahelise kohustuse tõttu anda piiratud territoriaalse ja ajalise kehtivusega reisiluba.

(30)  Kui erandjuhtudel on vaja lubada kolmanda riigi kodanikul siseneda humanitaarkaalutlustel, peaks olema võimalik talle riigi huvides või rahvusvahelise kohustuse tõttu anda piiratud territoriaalse ja ajalise kehtivusega reisiluba.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Juurdepääs ETIASes sisalduvale teabele on vajalik nõukogu raamotsuses 2002/475/JSK26 nimetatud terroriaktide ja nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK27 sätestatud muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. Konkreetse uurimise raames ning tõendite ja teabe kogumiseks kuriteo toimepanemises kahtlustatava isiku või kuriteo ohvri kohta on õiguskaitseasutustel vaja juurdepääsu ETIASe andmetele. ETIASes säilitatavad andmed võivad ka aidata tuvastada terroriakti või muude raskete kuritegude toimepanija isikut, eriti juhul, kui on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid. Juurdepääs ETIASele terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eesmärgil kujutab endast sekkumist nende isikute põhiõigusse eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, kelle isikuandmeid töödeldakse ETIASes. Seetõttu tuleks ETIASe andmed säilitada ja teha need kättesaadavaks liikmesriikide määratud asutustele ja Euroopa Politseiametile (edaspidi „Europol“) käesolevas määruses sätestatud rangetel tingimustel, võimaldades juurdepääsu ainult terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks kooskõlas Euroopa Kohtu praktikast, eelkõige Digital Rights Ireland’i kohtuasjast28 tulenevate tingimustega.

(34)  Juurdepääs ETIASes sisalduvale teabele peaks aitama kaasa nõukogu raamotsuses 2002/475/JSK2626 nimetatud terroriaktide ja nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK2727 sätestatud muude raskete kuritegude tõkestamisele, avastamisele ja uurimisele. Konkreetse uurimise raames ning tõendite ja teabe kogumiseks kuriteo toimepanemises kahtlustatava isiku või kuriteo ohvri kohta on õiguskaitseasutustel vaja juurdepääsu ETIASe andmetele. ETIASes säilitatavad andmed võivad ka aidata tuvastada terroriakti või muude raskete kuritegude toimepanija isikut, eriti juhul, kui on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid. Juurdepääs ETIASele terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise või uurimise eesmärgil kujutab endast sekkumist nende isikute põhiõigusse, kelle isikuandmeid töödeldakse ETIASes, eelkõige nende õigusse eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Seetõttu tuleks ETIASe andmed säilitada ja teha need kättesaadavaks liikmesriikide määratud asutustele ja Euroopa Politseiametile (edaspidi „Europol“) käesolevas määruses sätestatud rangetel tingimustel, võimaldades juurdepääsu ainult terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks kooskõlas Euroopa Kohtu praktikast, eelkõige Digital Rights Ireland’i kohtuasjast28. tulenevate tingimustega.

_________________

_________________

26 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 6).

26 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 6).

27 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

27 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

28 Euroopa Kohtu suurkoja 8. aprilli 2014. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12: Digital Rights Ireland Ltd jt (EU:C:2014:238).

28 Euroopa Kohtu suurkoja 8. aprilli 2014. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12: Digital Rights Ireland Ltd jt (EU:C:2014:238).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Tuleks kehtestada ranged ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu eeskirjad koos vajalike kaitsemeetmetega. Samuti tuleks ette näha üksikisikute õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada, nende õigus õiguskaitsele, eelkõige kohtulikule õiguskaitsele, ja avalike sõltumatute asutuste järelevalve andmete töötlemise üle.

(47)  Tuleks kehtestada ranged ETIASe kesksüsteemile juurdepääsu eeskirjad koos vajalike kaitsemeetmetega. ETIASe raames saadud andmete kogumise, säilitamise ja kasutamise puhul tuleks igal juhul järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. Samuti tuleks ette näha üksikisikute õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada, nende õigus õiguskaitsele, eelkõige kohtulikule õiguskaitsele, ja avalike sõltumatute asutuste järelevalve andmete töötlemise üle.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Lõige 50 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  võtta vastu loetelu etteantud vastusevariantidega reisiloa taotluses esitatavatele küsimustele haridustaseme ja eriala, töökoha ja ametinimetuse kohta;

–  võtta vastu loetelu etteantud vastusevariantidega reisiloa taotluses esitatavatele küsimustele töökoha ja ametinimetuse kohta;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Lõige 50 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  kehtestada reisiloa tasu maksmise viisid ja kord, võttes arvesse tehnoloogia arengut ja kättesaadavust, ning muuta tasu suurust;

  muuta tasu suurust, kehtestada reisiloa tasu maksmise viisid ja kord, võttes arvesse tehnoloogia arengut ja kättesaadavust, vältimaks takistuste tekitamist sellistele viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanikele, kellel ei pruugi olla ETIASe loa taotlemisel teatavatele makseviisidele juurdepääsu;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(51)  On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, ka ekspertide tasandil, ning et need konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende eksperdid võivad regulaarselt osaleda komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(51)  On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus mõju hindamise ja asjakohased konsultatsioonid, ka ekspertide ja diplomaatilisel tasandil, ning et need konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. Samuti tuleks konsulteerida Euroopa välisteenistuse ja nende kolmandate riikide diplomaatiliste esindustega, mille suhtes kehtib viisavabadus. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende eksperdid võivad regulaarselt osaleda komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. Nendesse eksperdirühmadesse peaksid kuuluma Euroopa välisteenistuse esindajad.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  „ebaseadusliku rände oht“ – oht, mis on seotud kolmanda riigi kodanikuga, kes ei vasta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimustele, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 artiklis 6;

Selgitus

Ebaseadusliku rände ohu määratlus on ettepanekusse lisatud vastavalt Euroopa Andmekaitseinspektori soovitusele.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e b)  „julgeolekuoht“ – mis tahes liikmesriigi avalikku korda, sisejulgeolekut või rahvusvahelisi suhteid ähvardav oht;

Selgitus

Julgeolekuohu määratlus on ettepanekusse lisatud vastavalt Euroopa Andmekaitseinspektori soovitusele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  parandada turvalisust, analüüsides põhjalikult taotlejatest tulenevat julgeolekuohtu enne nende saabumist välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse, et selgitada välja, kas on faktilisi tõendeid või piisavat alust järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ohtu julgeolekule;

(a)  parandada turvalisust, analüüsides põhjalikult taotlejatest tulenevat julgeolekuohtu enne nende saabumist välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse, et selgitada välja, kas on faktilisi tõendeid järeldamaks, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast ohtu julgeolekule;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  täita Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke seoses üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, kohtumenetluses osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse ja erikontrolli alla kuluvate isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega;

(e)  täita Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke seoses üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, eelkõige laste, kohtumenetluses osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse ja erikontrolli alla kuluvate isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti põhiõiguste ametniku ülesanne on teostada korrapäraselt taotluste menetlemise ja artikli 28 rakendamise auditeid, sealhulgas hinnata korrapäraselt nende mõju põhiõigustele, eriti eraelu puutumatusele. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti andmekaitseametniku ülesanne on teostada korrapäraselt taotluste menetlemise auditeid, sealhulgas hinnata korrapäraselt nende mõju isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotlejad esitavad taotluse selleks ettenähtud avalikul veebisaidil oleva veebipõhise taotlusvormi või veebiseadmetele mõeldud mobiilirakenduse abil piisava ajavaruga enne kavandatud reisi.

1.  Taotlejad esitavad taotluse selleks ettenähtud avalikul veebisaidil oleva veebipõhise taotlusvormi, veebiseadmetele mõeldud mobiilirakenduse abil või vajaduse korral taotluse esitamise punktis (iseteeninduspunktis) piisava ajavaruga enne kavandatud reisi.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Taotluse võib esitada taotleja ise või isik või vahendusettevõte, keda taotleja on volitanud seda enda nimel tegema.

2.  Taotluse võib esitada taotleja ise või isik või vahendusettevõte, keda taotleja on volitanud seda enda nimel tegema. Liidu delegatsioonid kolmandates riikides osutavad taotlejatele vajalikku abi.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Taotlusvorm tehakse laialdaselt, hõlpsalt ja tasuta kättesaadavaks avalikul veebisaidil ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse kaudu.

2.  Taotlusvorm tehakse laialdaselt, hõlpsalt ja tasuta kättesaadavaks avalikul veebisaidil ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse kaudu. Nii veebisait kui ka mobiilirakendus on juurdepääsetavad puudetega inimestele.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g)  e-posti aadress, telefoninumber;

g)  e-posti aadress ja telefoninumber, kui see on olemas;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  haridus (tase ja eriala);

välja jäetud

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k)  alaealiste puhul taotleja vanema õigusi teostava isiku või seadusliku eestkostja perekonnanimi ja eesnimi või -nimed;

k)  alaealiste puhul taotleja vanema õigusi teostava isiku või seadusliku eestkostja perekonnanimi ja eesnimi või -nimed, e-posti aadress või telefoninumber ja kodune aadress;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

l a)  kas ta on varjupaigataotleja või kodakondsuseta isik;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m)  kui taotluse täidab muu isik kui taotleja, siis selle isiku perekonnanimi, eesnimi või -nimed, ärinimi, organisatsiooni nimi (kui see on asjakohane), e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, seos taotlejaga ja tema kui esindaja digitaalallkirjaga deklaratsioon.

m)  kui taotluse täidab muu isik kui taotleja või kui tegemist on rühmataotlusega, siis selle isiku perekonnanimi, eesnimi või -nimed, ärinimi, organisatsiooni nimi (kui see on asjakohane), e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, seos taotlejaga ja tema kui esindaja digitaalallkirjaga deklaratsioon.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Taotleja valib haridustaseme ja eriala, praeguse töökoha ja ametinimetuse etteantud variantide seast. Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus näha need etteantud variandid ette delegeeritud õigusaktiga.

3.  Taotleja valib praeguse töökoha ja ametinimetuse etteantud variantide seast. Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus näha need etteantud variandid ette delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kas teda on mõnes riigis kriminaalkorras karistatud;

b)  kas teda on mõnes riigis karistatud artikli 3 punktis m määratletud raske kuriteo eest;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad reisiloa tasu maksmise viise ja korda ning tasu suuruse muutmist.

4.  Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad reisiloa tasu maksmise viise ja korda ning tasu suuruse muutmist. Komisjon võtab arvesse tehnoloogia arengut ja kättesaadavust, vältimaks takistuste tekitamist sellistele viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanikele, kellel ei pruugi olla ETIASe loa taotlemisel teatavatele makseviisidele juurdepääsu.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m)  ega taotlemisel kasutatav reisidokument ei vasta mõnele sellisele reisidokumendile, mis on registreeritud Interpoli TDAWNi toimikus.

m)  ega taotlemisel kasutatav reisidokument ei vasta mõnele sellisele reisidokumendile, mis on registreeritud Interpoli TDAWNi toimikus, sealhulgas Interpoli kollastes hoiatusteadetes, mis võib aidata leida kadunud isikuid;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  hoiatusteade kadunud isikute kohta;

b)  hoiatusteade kadunud isikute, eriti laste kohta;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 21 a

 

Viisavabas riigis elavate varjupaigataotlejate ja kodakondsuseta isikute suhtes kohaldatavad erieeskirjad

 

Kui artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud varjupaigataotleja või kodakondsuseta isik esitab reisiloa taotluse, kohaldatakse järgmisi erieeskirju:

 

a)  taotleja peab märkima oma staatuse vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile l a;

 

b)  taotleja ei pea vastama artikli 15 lõike 4 punktis c osutatud küsimusele;

 

c)  artiklis 16 osutatud tasu ei nõuta.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Täiendavat teavet ja dokumente nõutakse e-kirjaga, mis saadetakse taotlustoimikus olevale kontaktaadressile. Seejuures tuleb selgelt ära näidata, millise teabe ja dokumendid peab taotleja esitama. Taotleja esitab täiendava teabe ja dokumendid artikli 6 lõike 2 punkti g kohase turvalise konto teenuse kaudu otse ETIASe riiklikule üksusele 7 tööpäeva jooksul alates nõude kättesaamise kuupäevast.

2.  Täiendavat teavet ja dokumente nõutakse e-kirjaga, mis saadetakse taotlustoimikus olevale kontaktaadressile. Seejuures tuleb selgelt ära näidata, millise teabe ja dokumendid peab taotleja esitama. Taotleja esitab täiendava teabe ja dokumendid artikli 6 lõike 2 punkti g kohase turvalise konto teenuse kaudu otse ETIASe riiklikule üksusele 7 tööpäeva jooksul alates nõude kättesaamise kuupäevast. Taotlejal on õigus paluda nõutud dokumentide esitamiseks lisaaega. Selle palve põhjal antud lisaaeg ei tohi ületada 30 tööpäeva.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus saadab taotlejale kutse taotlustoimikus oleval e-posti aadressil.

5.  Selle liikmesriigi ETIASe riiklik üksus saadab taotlejale kutse taotlustoimikus oleval e-posti aadressil või esitab selle telefoni teel.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui taotleja ei vasta kutsele tähtaja jooksul või ei ilmu vestlusele, lükatakse tema taotlus artikli 31 lõike 1 kohaselt tagasi ja vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teatab talle sellest viivitamata.

6.  Kui taotleja ei vasta kutsele tähtaja jooksul või ei ilmu vestlusele ilma tõendatud põhjendusi esitamata, lükatakse tema taotlus artikli 31 lõike 1 kohaselt tagasi ja vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teatab talle sellest viivitamata.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ühelgi juhul ei saa Europol juurdepääsu isikuandmetele taotleja hariduse kohta vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile h ega tervise kohta vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

3.  Ühelgi juhul ei saa Europol juurdepääsu isikuandmetele taotleja tervise kohta vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi statistika, millest ilmneb, et teatava reisijaterühma puhul kaldub viibimisaja ületajate ja sisenemiskeeldude määr tavapärasest kõrvale;]

(a)  [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi statistika, millest ilmneb, et viibimisaja ületajate ja sisenemiskeeldude määr kaldub tavapärasest kõrvale;]

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  artikli 73 kohane ETIASe statistika, millest ilmneb, et ebaseadusliku rände või julgeoleku- või rahvaterviseohtude tõttu reisiloa andmisest keeldumise määr kaldub tavapärasest kõrvale;

(b)  artikli 73 kohane ETIASe statistika, millest ilmneb, et julgeoleku- või rahvaterviseohtude tõttu reisiloa andmisest keeldumise määr kaldub tavapärasest kõrvale;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  liikmesriikide statistika, millest ilmneb, et selles liikmesriigis kaldub teatava reisijaterühma puhul viibimisaja ületajate ja sisenemiskeeldude määr tavapärasest kõrvale;

(e)  liikmesriikide statistika, millest ilmneb, et teatavate reisijate puhul kaldub viibimisaja ületajate ja sisenemiskeeldude määr tavapärasest kõrvale;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  haridustase,

välja jäetud

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Konkreetsed ohunäitajad peavad olema otstarbekohased ja proportsionaalsed. Need ei tohi mitte mingil juhul põhineda inimese rassil, etnilisel päritolul, poliitilistel seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

5.  Konkreetsed ohunäitajad peavad olema otstarbekohased ja proportsionaalsed. Need ei tohi mitte mingil juhul põhineda inimese rassil, etnilisel päritolul, poliitilistel seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel. Üldandmetel põhinev ennetav riskiprofiilide koostamine konkreetsetele ja ilmselgetele riskidele tuginemise asemel ei ole lubatud.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Tuleb luua kaitsemeetmed, mis tagavad, et ETIASe jälgimisnimekirjas töödeldavad isikuandmed on piisavalt kaitstud.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Kui ETIASe jälgimisnimekirja lisamine on põhjendamatu, peaks ETIASe jälgimisnimekirjast eemaldamine olema igal ajal võimalik.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Taotlejal, kellele keelduti reisiluba andmast, on õigus otsus vaidlustada. Kaebus esitatakse taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega. Vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab taotlejaid sellest, millist menetlust vaidlustamise korral kasutatakse.

2.  Taotlejal, kellele keelduti reisiluba andmast, on õigus otsus vaidlustada. Kaebus esitatakse taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega. Vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab taotlejaid kirjalikult neile arusaadavas keeles sellest, millist menetlust vaidlustamise korral kasutatakse. Vaidlustamismenetlus viiakse lõpule kõige rohkem kolme kuu jooksul.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui asjaomane liikmesriik peab seda humanitaarkaalutlustel, riiklikest huvidest või rahvusvahelistest kohustustest tulenevalt vajalikuks, võib erandkorras välja anda piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloa, isegi kui artikli 22 kohane analüüs ei ole veel lõpule viidud või reisiloa andmisest on keeldutud või reisiluba on kehtetuks tunnistatud või tühistatud.

1.  Kui see on humanitaarkaalutlustel, riiklikest huvidest või rahvusvahelistest kohustustest tulenevalt vajalik, antakse erandkorras välja piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba, isegi kui artikli 22 kohane analüüs ei ole veel lõpule viidud või reisiloa andmisest on keeldutud või reisiluba on kehtetuks tunnistatud või tühistatud.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Piiratud territoriaalse kehtivusega reisiloaga võib teha kuni 15päevase reisi loa andnud liikmesriigi territooriumil.

4.  Piiratud territoriaalse kehtivusega reisiluba kehtib loa andnud liikmesriigi territooriumil.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui ETIASe kesksüsteemis tehtud otsingu tulemusel saadakse taotlustoimiku andmete seast päringutabamus, antakse juurdepääs selle taotlustoimiku nendele andmetele, millele on osutatud artikli 15 lõike 2 punktides a–g ja j–m, ning taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, andmisest keeldumise, tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas artiklitega 33 ja 37. Artikli 15 lõike 2 punktis i ja artikli 4 punktides b–d osutatud taotlustoimiku andmetele võimaldatakse juurdepääs üksnes juhul, kui tegevusüksus on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt taotlenud artikli 44 lõike 1 kohaselt esitatud põhjendatud elektroonses taotluses, mis on sõltumatu kontrolli käigus heaks kiidetud. ETIASe kesksüsteemis otsingu tegijale ei võimaldata juurdepääsu andmetele taotleja hariduse kohta vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile h ega selle kohta, kas taotleja võib kujutada endast ohtu rahvatervisele vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

4.  Kui ETIASe kesksüsteemis tehtud otsingu tulemusel saadakse taotlustoimiku andmete seast päringutabamus, antakse juurdepääs selle taotlustoimiku nendele andmetele, millele on osutatud artikli 15 lõike 2 punktides a–g ja j–m, ning taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, andmisest keeldumise, tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas artiklitega 33 ja 37. Artikli 15 lõike 2 punktis i ja artikli 4 punktides b–d osutatud taotlustoimiku andmetele võimaldatakse juurdepääs üksnes juhul, kui tegevusüksus on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt taotlenud artikli 44 lõike 1 kohaselt esitatud põhjendatud elektroonses taotluses, mis on sõltumatu kontrolli käigus heaks kiidetud. ETIASe kesksüsteemis otsingu tegijale ei võimaldata juurdepääsu andmetele selle kohta, kas taotleja võib kujutada endast ohtu rahvatervisele vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon toetab koostöös ETIASe kesküksuse ja liikmesriikidega ETIASe tegevuse alustamist teavituskampaaniaga, et teavitada kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, nõudest, et välispiiride ületamisel peab neil olema kehtiv reisiluba.

Komisjon käivitab koostöös ETIASe kesküksuse, liikmesriikide, nende käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate kolmandates riikides asuvate saatkondade ja nendes riikides asuvate liidu delegatsioonidega aegsasti enne ETIASe tegevuse alustamist teavituskampaania, et teavitada kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, nõudest, et välispiiride ületamisel peab neil olema kehtiv reisiluba.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Avaliku veebisaidi, mobiilirakenduse ja vedajatele mõeldud võrguvärava tugitaristut majutavad eu-LISA ja komisjon. See taristu peab olema geograafiliselt hajus, et tagada käesoleva määrusega ette nähtud funktsioonide toimimine vastavalt lõikes 3 sätestatud turvalisus-, kättesaadavus-, kvaliteedi- ja kiirusnõuete kohaselt.

2.  Avaliku veebisaidi, mobiilirakenduse, taotluse esitamise punktide (iseteeninduspunktide) ja vedajatele mõeldud võrguvärava tugitaristut majutavad eu-LISA ja komisjon. See taristu peab olema geograafiliselt hajus, et tagada käesoleva määrusega ette nähtud funktsioonide toimimine vastavalt lõikes 3 sätestatud turvalisus-, kättesaadavus-, kvaliteedi- ja kiirusnõuete kohaselt.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast ETIASe töölerakendamist vastutab eu-LISA kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste tehnilise haldamise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et alati kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu ning artiklis 6 osutatud avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse, e-postiteenuse, turvalise konto teenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava, veebiteenuse ja taotluste menetlemise tarkvara tehnilise haldamise eest.

Pärast ETIASe töölerakendamist vastutab eu-LISA kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste tehnilise haldamise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et alati kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu ning artiklis 6 osutatud avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakenduse, taotluse esitamise punktide (iseteeninduspunktide), e-postiteenuse, turvalise konto teenuse, vedajatele mõeldud võrguvärava, veebiteenuse ja taotluste menetlemise tarkvara tehnilise haldamise eest.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a.  oma põhiõigustega seotud, eelkõige Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, Euroopa Liidu põhiõiguste hartast ja lapse õiguste Euroopa konventsioonist tulenevate kohustuste täitmine;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 70 – lõige 1 – punkt n

Määrus (EL) nr 2016/794

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt n

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 4 lõikesse 1 lisatakse punkt n:

välja jäetud

„n)  koostada, hallata ja ajakohastada [määruse (millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirja vastavalt artikli 18 lõike 2 punktile a.“

 

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selle kuuekuulise perioodi jooksul teavitavad piirivalveametnikud kolmandate riikide kodanikke, kellel peab välispiiri ületamiseks olema reisiluba, sellest, et pärast kuuekuise tähtaja möödumist nõutakse neilt kehtivat reisiluba. Selleks annavad piirivalveametnikud kõnealuse kategooria reisijatele ühise teabelehe.

2.  Selle kuuekuulise perioodi jooksul teavitavad piirivalveametnikud ning käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvates riikides asuvad ELi liikmesriikide diplomaatilised esindused ja ELi delegatsioonid kolmandate riikide kodanikke, kellel peab välispiiri ületamiseks olema reisiluba, sellest, et pärast kuuekuise tähtaja möödumist nõutakse neilt kehtivat reisiluba. Selleks annavad piirivalveametnikud kõnealuse kategooria reisijatele ühise teabelehe. Asjaomased teabelehed tehakse kättesaadavaks ka käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvates riikides asuvates ELi liikmesriikide diplomaatilistes esindustes ja ELi delegatsioonides.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  haridus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjoni nõudmisel esitab eu-LISA statistika käesoleva määruse rakendamisega seotud konkreetsete aspektide kohta ja lõike 3 kohase statistika.

6.  Komisjoni ja Euroopa Parlamendi nõudmisel esitab eu-LISA statistika käesoleva määruse rakendamisega seotud konkreetsete aspektide kohta ja lõike 3 kohase statistika.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon teeb lõike 1 kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks liikmesriikidele ja üldsusele pidevalt ajakohastatava avaliku veebisaidi vahendusel.

5.  Komisjon teeb lõike 1 kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks liikmesriikidele ja üldsusele juurdepääsetava ja pidevalt ajakohastatava avaliku veebisaidi vahendusel.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  mõju liidu ja asjaomaste kolmandate riikide diplomaatilistele suhetele;

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)

Viited

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

19.1.2017

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

David McAllister

11.7.2017

Endine arvamuse koostaja

Bodil Valero

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

14

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Frank Engel

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D

Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

3

0

ALDE

Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (31.8.2017)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357(COD)

Arvamuse koostaja: Gérard Deprez

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku üle luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS), mille peamine eesmärk on teostada viisanõudest vabastatud reisijate suhtes julgeoleku-, rände- ja rahvaterviseriski eelhindamine eesmärgiga anda luba siseneda Schengeni alale. Kõnealune ettepanek on esitatud Euroopa integreeritud piirihalduse strateegia edasiarendamise raames ja kaotab tähtsa teabelünga seoses viisanõudest vabastatud reisijatega. ETIAS täiendab viisainfosüsteemi (VIS) ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES) ning peaks sellisena aitama tugevdada Schengeni piirikontrolli kvaliteeti, eelkõige maismaapiiridel, suurendades reisimise mugavust ning tugevdades võitlust rahvusvahelise kuritegevuse, terrorismi ja muude julgeolekuriskide vastu.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kavandatav süsteem on tuvastatud vajadustega proportsionaalne ja hästi struktureeritud, keskse infosüsteemiga, mida arendab ja hooldab eu-LISA ning haldab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga (Frontex) lõimitud kesküksus ja mis on ühendatud riiklike piirivalvetaristute ning ETIASe riiklike üksustega igas liikmesriigis.

Arvamuse koostaja kiidab heaks infosüsteemide kavandatud koostalitlusvõime justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ning eelkõige ulatusliku ressursside jagamise riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga, mis peaks võimaldama ETIASe loomisel märkimisväärset kulude kokkuhoidu.

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et ETIASe väljatöötamise kulud on hinnanguliselt 212,1 miljonit eurot, mis peab katma süsteemi kesksete komponentide arendamise ja käitamise ning liikmesriikide riikliku piiritaristu lõimimise ETIASega, kusjuures aasta keskmine tegevuskulu (alates 2021. aastast) on hinnanguliselt 85 miljonit eurot. Ta on seisukohal, et alates 2020. aastast tuleks liikmesriikide tegevuskulusid toetada Sisejulgeolekufondi (ISF) raames rahastatavate riiklike programmide abil. Arvamuse koostaja kiidab heaks asjaolu, et ETIAS peaks kasutustasude kogumisest saadava tulu abil olema rahaliselt täiesti sõltumatu. Ta tuletab meelde, et Europol saab samuti vajalikud rahalised ja inimressursid järelevalvenimekirja koostamiseks ja oma andmebaaside ühendamiseks ETIASega.

Arvamuse koostaja nõustub ettepanekuga lugeda kasutustasudest saadud tulu sihtotstarbeliseks välistuluks, mis kantakse automaatselt järgmisse aastasse üle ning võimaldab kasutada võimalikku tulude ülejääki seotud kulude rahastamiseks e-piiri valdkonnas. Ta teeb ettepaneku suurendada reisiloa tasu 10 euroni, kuid säilitab artikli 16 lõike 4, kus antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada kõnealust tasu vastavalt ETIASe arendus-, lõimimis-, ühendus- ja tegevuskulude suurenemisele. Arvestades sellega, et alates 2020. aastast taotleb ETIASe reisiluba hinnanguliselt 39 miljonit inimest, peaks kasutustasu kavandatav suurenemine andma liidu eelarvesse olulist tulu.

Ta teeb ka ettepaneku assigneerida tulude ülejääk, mis pärast ETIASe korduvate käitus- ja hoolduskulude katmist alles jääb, seotud piirikontrolli kulude rahastamiseks üldeelarve peatükis 18 02 (sisejulgeolek) üldeelarve või programmide või meetmete rahastamiseks 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku raames.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku langetada vanusepiiri, millest noorem taotleja ei pea tasu maksma, 18 aastalt 12 aastale, kuid samal ajal soovib ta tasust vabastada suurema rühma reisijaid, kaasa arvatud õpilased ja õpetajad, kes reisivad Schengeni alale õppimise või koolituse eesmärgil, teadlased ja noored vabaühenduste esindajad, sarnaselt kehtiva viisaeeskirja sätetele ja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovitusega nr 2005/761/EÜ. Sellega seoses teeb ta ühtlasi ettepaneku muuta taotluse vormi, et need isikud saaksid näidata oma kuulumist ühte nimetatud kategooriatest.

Arvamusse koostaja teeb ettepaneku lühendada reisiloa kehtivusaega kolme aastani, et võimaldada praeguses suure riskiga julgeolekuolukorras reisijate sagedasemat kontrolli ning võtta arvesse taotlejate isiklikku olukorda.

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et ajavahemikuks 2014–2020 oli välispiiride ja viisade rahastamisvahendi raames ette nähtud 791 miljonit eurot rändevoogude juhtimist toetavate IT-süsteemide väljaarendamiseks. Sellest summast 480 miljonit eurot on ette nähtud EESile ning 210 miljonit eurot (v.a rubriigi 5 kulud) ETIASele. Arvamuse koostaja ootab, et komisjon esitaks viivitamata pärast kõnealuste kahe seadusandliku ettepaneku vastuvõtmist delegeeritud õigusakti ülejäänud 101 miljoni euro ümberjaotamiseks välispiiride ja viisade rahastamisvahendi raames.

Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja rõhutada, et peamine kulutegur pärast ETIASe täielikku käivitamist (alates 2021. aastast) on Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning välispiiride ja viisade rahastamisvahendi kulud ühtsete riiklike liideste ning riiklike kesküksuste käitamiseks, samuti eu-LISA ja Frontexi kulud ETIASe igapäevaseks ööpäevaringseks toimimiseks. Arvamuse koostaja kutsub komisjoni, eu-LISA, Frontexit ja liikmesriike üles tagama võimalikult suurt kulutõhusust kogu ETIASe kasutuselevõtu ja rakendamise käigus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Reisiloatasudest saadav tulu tuleks eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste püsivate tegevus- ja hoolduskulude katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on asjakohane käsitada seda tulu sihtotstarbelise välistuluna.

(55)  ETIASe infosüsteemi, kesküksuse ja riiklike üksuste tegevuse ja hooldusega seotud korduvad kulud tuleks katta reisiloatasudest saadavast tulust. Pärast kõnealuste kulude katmist alles jäävad summad tuleks eraldada Euroopa Liidu üldeelarve peatüki 18 02 (sisejulgeolek) programmide ja meetmete raames kantud kulude katteks või alates 1. jaanuarist 2021 neile järgnevate programmide või meetmete katteks. Süsteemi eripära tõttu on asjakohane käsitada seda tulu sihtotstarbelise välistuluna.

Selgitus

Tuleks täpsustada, et ETIASe kulud tuleks katta esmajärjekorras, kuid üle jäävat tulu võib kasutada muudel eesmärkidel. Õiguslikus aluses tuleks kindlaks määrata nende eesmärkide olemus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  ETIASe taustakontrollinõukogu koguneb vajaduse korral, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Tema koosolekud korraldab ja nende kulud katab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet.

4.  ETIASe taustakontrollinõukogu koguneb vajaduse korral, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Tema koosolekud korraldab ja nende kulud katab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, kellele seetõttu eraldatakse asjakohased täiendavad rahalised vahendid ja töötajad.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kes kasutajatest ka ETIASe infosüsteemis isikuandmeid ei töötleks, ei tohi see põhjustada kolmandate riikide kodanike diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse pärast. Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral austada inimväärikust ja isikupuutumatust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja puudega inimestele.

Kes kasutajatest ka ETIASe infosüsteemis isikuandmeid ei töötleks, ei tohi see põhjustada kolmandate riikide kodanike diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse pärast. Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral austada inimväärikust ja isikupuutumatust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja erivajadustega inimestele.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Avalik veebisait ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakendus tehakse kättesaadavaks kõikides liikmesriikide ametlikes keeltes.

3.  Avalik veebisait ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakendus tehakse kättesaadavaks kõikides liikmesriikide ametlikes keeltes ning erivajadustega inimestele kohandatud versioonides.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  kas taotleja kuulub ühte artikli 16 lõike 2 punktides b–d osutatud kategooriatest, kes kavatsetakse reisiloa tasust vabastada, ja mis tuleb valida eelnevalt kindlaks määratud loetelust; sellisel juhul esitab taotleja koos oma taotlusega kõik asjakohased dokumendid, et tõendada, et tema reisi eesmärk kuulub ühte artikli 16 lõike 2 punktides b–d loetletud kategooriatest.

Selgitus

Reisi eesmärki puudutava küsimuse lisamine on loogiline jätk arvamuse koostaja ettepanekule teatavate reisijakategooriate puhul tasust loobuda (vt muudatusettepanekut 7), võttes kasutusele uued kategooriad b, c ja d, näiteks õpingute, koolituse, teadustöö või konverentsidel osalemise eesmärk. Reisi eesmärgi analüüsimine nende konkreetsete kategooriate puhul võib menetlusaega veidi pikendada, sest läbi tuleb vaadata lisatud dokumendid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotleja maksab iga taotluse esitamisel reisiloa eest 5eurose tasu.

1.  Taotleja maksab iga taotluse esitamisel reisiloa eest 10eurose tasu.

Selgitus

Tasu suurendamine 10 eurole annab aastas hinnanguliselt 305* miljoni euro suuruse tulude ülejäägi (5eurose tasu puhul 110** miljonit eurot), mida on võimalik eraldada ELi eelarves alarahastatud meetmetele rände ja julgeoleku valdkonnas. 10 EUR suurune summa on piisavalt väike, et vältida püsivat mõju turismile, isegi vähem jõukate piirkondade puhul. * 10 x 39 miljonit reisijat = 390 miljonit → 390 miljonit — 85 miljonit (tegevuskulud) = 305 miljonit * * 5 x 39 miljonit reisijat = 195 miljonit → 195 miljonit — 85 miljonit = 110 miljonit.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Alla kaheksateistkümneaastaste laste puhul reisiloa tasu ei võeta.

2.  Reisiloa tasu ei võeta taotlejalt, kes kuulub ühte järgmistest kategooriatest:

 

a)   alla 12aastased lapsed;

 

b)   kooliõpilased, üliõpilased, kraadiõppe üliõpilased ja nendega kaasas olevad õpetajad, kes viibivad riigis õpingute või koolituse eesmärgil;

 

c)   teadusuuringute eesmärgil reisivad teadustöötajad;

 

d)   kuni 25 aasta vanused mittetulundusühingute esindajad, kes osalevad mittetulundusühingute korraldatud seminaridel, konverentsidel, spordi-, kultuuri- ja haridusüritustel.

Selgitus

Raportöör soovib langetada reisiloa tasust loobumise vanusepiiri 12 eluaastani, kuid tasust loobumine tuleks ette näha ka mitme muu kategooria puhul, analoogiliselt kehtiva viisaeeskirja sätetega ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovitusele nr 2005/761/EÜ (liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui taotleja poolt taotlusvormil esitatud teave osutab sellele, et artikli 16 kohaselt võib ta reisiloa tasu maksmisest vabastada, võib vastutava liikmesriigi ETIASe riiklik üksus nõuda taotlejalt täiendavat teavet või dokumente, et teha kindlaks, et taotleja tõepoolest kuulub ühte artikli 16 lõike 2 punktides b–d ette nähtud kategooriatest, kes on reisiloa tasu maksmisest vabastatud, ning tasu maksmisest vabastamise aluseks oleva tegevuse kestuse kohta.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Reisiluba kehtib viis aastat või kuni taotlemisel registreeritud reisidokumendi kehtivusaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb tähtaeg lõpeb varem, ja kehtib liikmesriikide territooriumil.

2.  Reisiluba kehtib kolm aastat või kuni artikli 16 lõike 2 punktide b–d kohaselt reisiloa tasu maksmisest vabastamise aluseks oleva tegevuse lõpuni või kuni taotlemisel registreeritud reisidokumendi kehtivusaja lõpuni, olenevalt sellest, milline tähtaeg lõpeb varem, ja kehtib liikmesriikide territooriumil.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile tagatakse asjakohased rahalised vahendid ja töötajad artiklis 65 osutatud kohustuste täitmiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Europolile tagatakse asjakohased rahalised vahendid ja töötajad käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud kohustuste täitmiseks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ETIASe infosüsteemi arendamise, riigi olemasoleva piiritaristu lõimimise ja ühtse riikliku liidesega ühendamise, samuti ühtse riikliku liidese majutamise, ETIASe kesküksuse ja riiklike üksuste loomise ning ETIASe käitamisega seotud kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

ETIASe infosüsteemi arendamise, riigi olemasoleva piiritaristu lõimimise ja ühtse riikliku liidesega ühendamise, samuti ühtse riikliku liidese majutamise, ETIASe kesküksuse ja riiklike üksuste loomise ning ETIASe käitamisega seotud kulud on proportsionaalsed iga liikmesriigi konkreetsete haldusvajadustega ja kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Enne hankemenetluse alustamist analüüsib komisjon üksikasjalikult kehtivate riiklike süsteemide lõimimiseks vajalikke tehnilisi nõudeid, ETIASe tehnilisi standardeid ning süsteemi sisu ja juurdepääsetavust puudutavaid nõudeid.

Selgitus

Piirikontrolli digiteerimine on ELi liikmesriikide tasandil ja kolmandates riikides kasvav suundumus. Kogemused muude mahukate IT-süsteemide väljatöötamisega ELi tasandil (nt SIS II ja VIS) on aga näidanud, et nende algatustega kaasnes kulude kasv. Seepärast on tähtis teha kulud eelnevalt võimalikult täpselt kindlaks, et minimeerida ülekulude ohtu.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nende hulka ei kuulu järgmised kulud:

välja jäetud

(a) liikmesriikide projektijuhtimiskulud (kohtumised, lähetused, kontoriruumid);

 

(b) riiklike süsteemide majutus (ruumid, rakendamine, elektrienergia, jahutus);

 

(c) riiklike süsteemide käigushoidmine (töötajad ja tugiteenuste lepingud);

 

(d) piiril teostatava kontrolli kohandamine;

 

(e) liikmesriikide sidevõrkude projekteerimine, arendamine, rakendamine, käigushoidmine ja hooldamine.

 

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid saavad rahalist toetust artiklis 66 loetletud kohustustest tulenevate kulude katteks. Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte sellise rahalise toetuse kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ETIASe tulu käsitatakse sihtotstarbelise välistuluna vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4.

ETIASe tulu käsitatakse sihtotstarbelise välistuluna vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4. Pärast ETIASe arendamise ning ETIASe infosüsteemi, ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste tegevuse ja hooldusega seotud korduvate kulude katmist alles jäävad summad eraldatakse liidu üldeelarve peatüki 18 02 (sisejulgeolek) programmide ja meetmete raames kantud kulude katteks või alates 1. jaanuarist 2021 neile järgnevate programmide või meetmete katteks.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel ETIASe infosüsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise sidetaristu arengu seisust. Pärast arendusetapi lõpuleviimist esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel ETIASe infosüsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise sidetaristu arengu seisust. Kõnealune aruanne sisaldab eelarve ja kulude arengu ülevaadet koos üksikasjaliku tehnilise ja finantshinnanguga ning täpse teabega kulude suurenemise ja kavandamisnõuete muudatuste kohta ning sellise suurenemise või muudatuste põhjusi, samuti teavet mis tahes riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid, mis kaetakse liidu üldeelarvest kooskõlas artikliga 74. Pärast arendusetapi lõpuleviimist esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

Selgitus

Kogemused muude mahukate IT-süsteemide väljatöötamisega ELi tasandil (nt SIS II ja VIS) on näidanud, et nende algatustega kaasnevad pahatihti pikad viivitused ja kulude kasv. Et tagada protsessi täielik parlamentaarne kontroll ja järelevalve ning minimeerida ülekulude ja viivituste ohtu, tehakse ettepanek, et eu-LISA annaks parlamendile ja nõukogule aru ETIASe väljatöötamise etapis ja et aruanne hõlmaks kohustuslikku ajakohastatud teavet eelarve ja kulude arengu kohta.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kolm aastat pärast ETIASe käivitamist ja seejärel iga nelja aasta tagant hindab komisjon ETIASe tegevust ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vajalikud soovitused. Hindamine hõlmab järgmist:

Üks aasta pärast ETIASe käivitamist ja seejärel iga kahe aasta tagant hindab komisjon ETIASe tegevust ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vajalikud soovitused, kaasa arvatud üksikasjaliku eelarvemõju hinnangu. Hindamine hõlmab järgmist:

Selgitus

Et tagada täielik parlamentaarne kontroll, eelarvekontroll ja plaanimine ning teha võimalikult varakult kindlaks võimalikud eelarvemõjuga muudatused, tehakse ettepanek korraldada hindamine ühe aasta möödudes ja seejärel iga kahe aasta järel ning lisada ülevaade tulevaste toimingute võimalikust eelarvemõjust.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  ETIASe saavutused tema eesmärkide, volituste ja ülesannete täitmisel;

(a)  ETIASe kulud ja saavutused tema eesmärkide, volituste ja ülesannete täitmisel;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  liidu saadav tulu ning liidu organitele ja liikmesriikidele tekkinud kulud.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)

Viited

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.1.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Gérard Deprez

24.11.2016

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

8

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Claudia Țapardel, Tomáš Zdechovský

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

8

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning määruste (EL) nr 515/2014, (EL) nr 2016/399 ja (EL) nr 2016/1624 muutmine

Viited

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

TRAN

5.12.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Kinga Gál

30.1.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.3.2017

26.6.2017

19.10.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

12

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Esitamise kuupäev

23.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Czesław Hoc, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

12

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika