Menettely : 2016/0357A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0322/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0322/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0307

MIETINTÖ     ***I
PDF 1562kWORD 276k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Kinga Gál

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0731),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0466/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 14. syyskuuta 2017 tekemän päätöksen, jolla kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0322/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

 

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 viite

 

Komission teksti

Tarkistus

ovat kuulleet Euroopan tietosuojavaltuutettua,

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoon viitataan johdanto-osan kappaleessa 46.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ETIAS-järjestelmällä olisi otettava käyttöön matkustuslupa sellaisia kolmannen maan kansalaisia varten, jotka on vapautettu vaatimuksesta hankkia viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, jäljempänä ’viisumipakko’, jotta voitaisiin määrittää, aiheuttaako heidän oleskelunsa jäsenvaltioiden alueella laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskevan riskin. Voimassa olevan matkustusluvan olisi oltava uusi edellytys jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn, mutta pelkkä matkustusluvan saaminen ei saisi automaattisesti antaa oikeutta tulla maahan.

(9)  ETIAS-järjestelmällä olisi otettava käyttöön matkustuslupa sellaisia kolmannen maan kansalaisia varten, jotka on vapautettu vaatimuksesta hankkia viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, jäljempänä ’viisumipakko’, jotta voitaisiin määrittää, aiheuttaako heidän oleskelunsa jäsenvaltioiden alueella laitonta muuttoliikettä koskevan riskin, turvallisuusuhkan tai suuren epidemiariskin. Näin ollen matkustuslupa on päätös, joka tarkoittaa, ettei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu tällaisia riskejä. Matkustuslupa sinänsä on luonteeltaan erilainen kuin viisumi, sillä se ei vaadi lisätietoja tai aseta raskaampaa rasitetta hakijoille kuin viisumi. Voimassa olevan matkustusluvan olisi oltava uusi edellytys jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn, mutta pelkkä matkustusluvan saaminen ei saisi automaattisesti antaa oikeutta tulla maahan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)  ETIAS-järjestelmän pitäisi helpottaa rajavartijoiden ulkorajojen ylityspaikoilla tekemiä rajatarkastuksia, ja sillä pitäisi voida varmistaa sellaisten kolmansien maiden kansalaisten koordinoitu ja yhdenmukainen arviointi, joihin sovelletaan matkustuslupavaatimusta ja jotka aikovat matkustaa Schengen-alueelle. Lisäksi sen ansiosta hakijoille voidaan tiedottaa paremmin heidän kelpoisuudestaan matkustaa Schengen-alueelle. ETIAS-järjestelmällä voitaisiin myös helpottaa rajatarkastuksia vähentämällä niiden tapausten määrää, joissa maahantulo evätään ulkorajoilla.

(11)  ETIAS-järjestelmän pitäisi helpottaa rajavartijoiden ulkorajojen ylityspaikoilla tekemiä rajatarkastuksia, ja sillä pitäisi voida varmistaa sellaisten kolmansien maiden kansalaisten koordinoitu ja yhdenmukainen arviointi, joihin sovelletaan matkustuslupavaatimusta ja jotka aikovat matkustaa Schengen-alueelle. Lisäksi sen ansiosta hakijoille voidaan tiedottaa paremmin heidän kelpoisuudestaan matkustaa Schengen-alueelle. ETIAS-järjestelmällä voitaisiin myös helpottaa rajatarkastuksia vähentämällä niiden tapausten määrää, joissa maahantulo evätään ulkorajoilla, ja antamalla rajavartijoille pääsy tiettyihin liputusta koskeviin lisätietoihin, jotka tulivat esiin hakemuksen manuaalisen käsittelyn aikana.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ETIAS-järjestelmällä pitäisi myös tukea Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS-järjestelmä’, niihin kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka koskevat kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä tai kadonneita henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten. ETIAS-järjestelmän pitäisi tehdä tätä tarkoitusta varten automatisoitu haku hakemustiedostoista suhteessa SIS-järjestelmän asiaa koskeviin kuulutuksiin. Tämä käsittely tehdään SIS-järjestelmän tukemiseksi. Kaikki tämän vertailun tuloksena saatavat osumat olisi sen vuoksi tallennettava SIS-järjestelmään.

(12)  ETIAS-järjestelmällä pitäisi myös tukea Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS-järjestelmä’, niihin kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisia, joille on määrätty maahantulokielto, kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä tai kadonneita henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua, erityistarkastuksia [tai tiedustelutarkastuksia] varten. ETIAS-järjestelmän pitäisi tehdä tätä tarkoitusta varten automatisoitu haku hakemustiedostoista suhteessa SIS-järjestelmän asiaa koskeviin kuulutuksiin. Tämä käsittely tehdään SIS-järjestelmän tukemiseksi. Kaikki tämän vertailun tuloksena saatavat osumat olisi sen vuoksi tallennettava SIS-järjestelmään.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  ETIAS-keskusyksikön olisi oltava osa Euroopan raja- ja merivartiovirastoa. ETIAS-keskusyksikön olisi vastattava automatisoidussa käsittelyssä hylättyjen matkustuslupahakemusten tarkistamisesta, jotta voidaan määrittää, vastaavatko hakijan henkilötiedot sen henkilön henkilötietoja, joka on tuottanut osuman, ja sen olisi vastattava myös tarkastussäännöistä sekä hakemusten käsittelyä koskevien säännöllisten tarkastusten tekemisestä. ETIAS-keskusyksikön olisi toimittava ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä.

(14)  ETIAS-keskusyksikön olisi oltava osa Euroopan raja- ja merivartiovirastoa. ETIAS-keskusyksikön olisi vastattava matkustuslupahakemusten tarkistamisesta, jos automatisoitu käsittely tuotti yhden tai useamman osuman, jotta voidaan määrittää, vastaavatko hakijan henkilötiedot sen henkilön henkilötietoja, joka on tuottanut osuman, ja sen olisi vastattava myös tarkastussäännöistä. ETIAS-keskusyksikön olisi toimittava ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kunkin jäsenvaltion olisi perustettava kansallinen ETIAS-yksikkö, joka vastaa pääasiallisesti matkustusluvan myöntämistä tai epäämistä koskevasta käsittelystä ja päätöksestä. Kansallisten ETIAS-yksiköiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja Europolin kanssa hakemusten arviointia varten. Kansallisen ETIAS-yksikön olisi toimittava ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä.

(15)  Kunkin jäsenvaltion olisi perustettava kansallinen ETIAS-yksikkö, joka vastaa pääasiallisesti matkustusluvan myöntämistä, epäämistä, mitätöimistä tai kumoamista koskevasta käsittelystä ja päätöksestä. Kansallisten ETIAS-yksiköiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja Europolin kanssa hakemusten arviointia varten. Kansallisen ETIAS-yksikön olisi toimittava ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  ETIAS-järjestelmän olisi tavoitteensa saavuttamiseksi tarjottava sähköinen hakulomake, joka hakijan olisi täytettävä antaen vakuutukset, jotka koskevat hänen henkilöllisyyttään, matkustusasiakirjoja, asuinpaikkatietoja, yhteystietoja, koulutusta ja nykyistä ammattia, hänen asemaansa sellaisena EU:n kansalaisen tai vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäsenenä, jolla ei ole oleskelukorttia, ja alaikäisen hakijan tapauksessa vastuuhenkilön henkilöllisyyttä, sekä vastattava taustakysymyksiin (onko hakijalla tauteja, jotka voivat aiheuttaa Maailman terveysjärjestön kansainvälisten terveyssäännösten määritelmän mukaisen epidemian, tai muita infektiotauteja tai tarttuvia loistauteja, rikosrekisteri, oleskelu sota-alueilla ja mahdolliset aiemmat palauttamiset rajoille tai määräykset poistua EU:n jäsenvaltion alueelta). Pääsy hakijan terveystietoihin olisi sallittava ainoastaan sen määrittämiseksi, aiheuttaako hän uhan kansanterveydelle.

(16)  ETIAS-järjestelmän olisi tavoitteensa saavuttamiseksi tarjottava sähköinen hakulomake, joka hakijan olisi täytettävä antaen vakuutukset, jotka koskevat hänen henkilöllisyyttään, matkustusasiakirjoja, asuinpaikkatietoja, yhteystietoja, hänen asemaansa sellaisena EU:n kansalaisen tai vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäsenenä, jolla ei ole oleskelukorttia, ja alaikäisen hakijan tapauksessa vastuuhenkilön henkilöllisyyttä, sekä vastattava taustakysymyksiin (rikosrekisteri, oleskelu sota-alueilla ja mahdolliset aiemmat palauttamiset rajoille tai määräykset poistua EU:n jäsenvaltion alueelta).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  ETIAS-järjestelmään hyväksyttäisiin hakijoiden puolesta tehdyt hakemukset, jos matkustaja ei jostain syystä itse pysty luomaan hakemusta. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen voi tehdä kolmas henkilö, joka on matkustajan valtuuttama tai hänestä oikeudellisesti vastuussa, mikäli tämän kolmannen henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan hakulomakkeessa.

(17)  ETIAS-järjestelmään hyväksyttäisiin hakijoiden puolesta tehdyt hakemukset, jos matkustaja ei jostain syystä itse pysty luomaan hakemusta. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen voi tehdä kolmas henkilö, joka on matkustajan valtuuttama, mukaan lukien kaupalliset välittäjät, tai hänestä oikeudellisesti vastuussa, mikäli tämän kolmannen henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan hakulomakkeessa. Komission olisi varmistettava, että hakijoiden puolesta hakemuksia jättävät kaupalliset välittäjät tarjoavat tätä palvelua asiakkailleen vain periäkseen takaisin niille koituneet kustannukset, eivät tavoitellakseen voittoa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Hakuprosessin päätökseen saattaminen edellyttää kaikilta yli 18-vuotiailta hakijoilta maksun suorittamista. Maksu olisi hoidettava pankin tai rahoituksen välittäjän kautta. Sähköisen maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot annettaisiin ainoastaan rahaliikenteen hoitavalle pankille tai rahoituksen välittäjälle, eivätkä ne kuuluisi ETIAS-järjestelmän tietoihin.

(18)  Hakuprosessin päätökseen saattaminen edellyttää hakijoilta matkustuslupamaksun suorittamista. Maksu olisi hoidettava pankin tai rahoituksen välittäjän kautta. Sähköisen maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot annettaisiin ainoastaan rahaliikenteen hoitavalle pankille tai rahoituksen välittäjälle, eivätkä ne kuuluisi ETIAS-järjestelmän tietoihin.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  ETIAS-järjestelmässä käsitellään hakijan toimittamat henkilötiedot ainoastaan asetuksessa (EU) N:o 2016/39924 säädettyjen kelpoisuusperusteiden tarkistamiseksi ennalta ja sen arvioimiseksi, onko todennäköistä, että hakija muuttaa maahan laittomasti, tai voiko hakijan saapuminen unioniin aiheuttaa uhan turvallisuudelle tai kansanterveydelle unionissa.

(20)  ETIAS-järjestelmässä käsitellään hakijan toimittamat henkilötiedot ainoastaan asetuksessa (EU) N:o 2016/39924 säädettyjen kelpoisuusperusteiden tarkistamiseksi ennalta ja sen arvioimiseksi, onko todennäköistä, että hakija muuttaa maahan laittomasti, tai voiko hakijan saapuminen unioniin aiheuttaa uhan turvallisuudelle tai suuren epidemiariskin unionissa.

_________________

_________________

24

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö).

24

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Vertailu olisi tehtävä automatisoidusti. Kun vertailussa tulee esiin vastaavuus (”osuma”) hakemuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän ja edellä mainituissa tietojärjestelmissä olevan tietueen, tiedoston tai kuulutuksen tai ETIAS-seurantalistan tai riski-indikaattorin välillä, hakijan ilmoittaman ensimmäisen maahantulojäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön toimijan olisi käsiteltävä hakemus manuaalisesti. Kansallisen ETIAS-yksikön tekemän arvioinnin perusteella olisi päätettävä, myönnetäänkö matkustuslupa vai ei.

(22)  Vertailu olisi tehtävä automatisoidusti. Kun vertailussa tulee esiin vastaavuus (”osuma”) hakemuksessa olevien henkilötietojen tai niiden yhdistelmän ja edellä mainituissa tietojärjestelmissä olevan tietueen, tiedoston tai kuulutuksen tai ETIAS-seurantalistan tai riski-indikaattorin välillä, vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön toimijan olisi käsiteltävä hakemus manuaalisesti. Kansallisen ETIAS-yksikön tekemän arvioinnin perusteella olisi päätettävä, myönnetäänkö matkustuslupa vai ei.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, olisi oltava oikeus hakea muutosta. Muutosta olisi haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(24)  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, olisi oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Oikeussuojakeinoja olisi käytettävä siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Hakemustiedoston analysointiin olisi käytettävä tarkastussääntöjä, jotta voidaan verrata ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja tietoja laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja kansanterveyttä koskeviin erityisiin riski-indikaattoreihin. Erityisten riski-indikaattorien määrittelyssä käytetyt kriteerit eivät saisi missään olosuhteissa perustua henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen eivätkä sukupuolista käyttäytymistä tai suuntautumista koskeviin tietoihin.

(25)  Hakemustiedoston analysointiin olisi käytettävä tarkastussääntöjä, jotta voidaan verrata ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja tietoja turvallisuutta, laitonta muuttoliikettä koskevaa riskiä ja suurta epidemiariskiä koskeviin erityisiin riski-indikaattoreihin. Erityisten riski-indikaattorien määrittelyssä käytetyt kriteerit eivät saisi missään olosuhteissa perustua henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen eivätkä sukupuolista käyttäytymistä tai suuntautumista koskeviin tietoihin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Olisi laadittava ETIAS-seurantalista, jotta voidaan todeta yhteydet ETIAS-hakemustiedostossa olevien tietojen ja sellaisiin henkilöihin liittyvien tietojen välillä, joiden epäillään tehneen vakavan rikoksen tai terroriteon tai joiden tapauksessa on tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä uskoa, että he tekevät vakavan rikoksen tai terroriteon. ETIAS-seurantalistan olisi oltava osa Europolin asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti käsittelemiä tietoja ja Europolin kyseisen asetuksen täytäntöön panemiseksi toteuttamaa yhdennettyä tiedonhallintakonseptia. Jäsenvaltioiden olisi toimittaessaan tietoja Europolille voitava määritellä yksi tai useampi tarkoitus, jota varten tietoja käsitellään, ja niillä olisi oltava myös mahdollisuus rajoittaa tämä käsittely koskemaan ETIAS-seurantalistaa.

(26)  Olisi laadittava ETIAS-seurantalista, jotta voidaan todeta yhteydet ETIAS-hakemustiedostossa olevien tietojen ja sellaisiin henkilöihin liittyvien tietojen välillä, joiden yksi tai useampi jäsenvaltio epäilee tehneen vakavan rikoksen tai terroriteon tai joiden tapauksessa on tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä, henkilöistä tehdyn yleisen arvion ja erityisesti heidän aiemmin tekemiensä rikosten perusteella, uskoa, että he tekevät vakavan rikoksen tai terroriteon. ETIAS-seurantalistan olisi oltava osa Europolin asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti käsittelemiä tietoja ja Europolin kyseisen asetuksen täytäntöön panemiseksi toteuttamaa yhdennettyä tiedonhallintakonseptia. Jäsenvaltioiden olisi toimittaessaan tietoja Europolille voitava määritellä yksi tai useampi tarkoitus, jota varten tietoja käsitellään, ja niillä olisi oltava myös mahdollisuus rajoittaa tämä käsittely koskemaan ETIAS-seurantalistaa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Esiin tulee jatkuvasti turvallisuuteen sekä laittomaan muuttoliikkeeseen ja kansanterveyteen liittyvien uhkien uusia muotoja, mikä edellyttää tehokkaita toimia ja torjuntaa nykyaikaisin keinoin. Koska näihin keinoihin liittyy runsaasti henkilötietojen käsittelyä, olisi otettava käyttöön asianmukaiset suojakeinot, joiden avulla varmistetaan, että yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen puututaan vain sen verran kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa.

(27)  Esiin tulee jatkuvasti turvallisuuteen sekä laittomaan muuttoliikkeeseen ja suuriin epidemiariskeihin liittyvien uhkien uusia muotoja, mikä edellyttää tehokkaita toimia ja torjuntaa nykyaikaisin keinoin. Koska näihin keinoihin liittyy runsaasti henkilötietojen käsittelyä, olisi otettava käyttöön asianmukaiset suojakeinot, joiden avulla varmistetaan, että yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen puututaan vain sen verran kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Myönnetyt matkustusluvat olisi kumottava tai mitätöitävä heti, kun käy ilmi, etteivät niiden myöntämisen edellytykset ole täyttyneet tai eivät täyty enää. Erityisesti kun annetaan uusi SIS-kuulutus maahantulon epäämistä tai kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua matkustusasiakirjaa varten, SIS-järjestelmästä välitetään tieto ETIAS-järjestelmään, jossa olisi tarkistettava, vastaako tämä uusi kuulutus voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaavuus löytyy, asiasta olisi heti ilmoitettava kuulutuksen antaneen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, jonka olisi kumottava matkustuslupa. Saman lähestymistavan mukaan uusia ETIAS-seurantalistaan lisättyjä tietoja verrataan ETIAS-järjestelmään tallennettuihin hakemustiedostoihin, jotta voidaan varmistaa, vastaako uusi tieto voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaavuus löytyy, ensimmäisen maahantulojäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön olisi arvioitava osuma ja tarvittaessa kumottava matkustuslupa. Olisi tarjottava myös mahdollisuus kumota matkustuslupa hakijan pyynnöstä.

(29)  Myönnetyt matkustusluvat olisi kumottava tai mitätöitävä heti, kun käy ilmi, etteivät niiden myöntämisen edellytykset ole täyttyneet tai eivät täyty enää. Erityisesti kun annetaan uusi SIS-kuulutus maahantulon epäämistä varten, SIS-järjestelmästä välitetään tieto ETIAS-järjestelmään, jossa olisi tarkistettava, vastaako tämä uusi kuulutus voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaavuus löytyy, asiasta olisi heti ilmoitettava kuulutuksen antaneen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, jonka olisi kumottava matkustuslupa. Saman lähestymistavan mukaan uusia ETIAS-seurantalistaan lisättyjä tietoja verrataan ETIAS-järjestelmään tallennettuihin hakemustiedostoihin, jotta voidaan varmistaa, vastaako uusi tieto voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaavuus löytyy, vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön olisi arvioitava osuma ja tarvittaessa kumottava matkustuslupa. Olisi tarjottava myös mahdollisuus kumota matkustuslupa hakijan pyynnöstä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Lento- ja meriliikenteen harjoittajilla sekä ryhmiä linja-autoilla maitse kuljettavilla liikenteenharjoittajilla olisi oltava velvollisuus tarkistaa ennen kuin matkustajat nousevat liikennevälineeseen, onko heillä kaikki matkustusasiakirjat, jotka tarvitaan jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn Schengenin yleissopimuksen25 mukaisesti. Tässä yhteydessä olisi tarkistettava, että matkustajilla on voimassa oleva matkustuslupa. Liikenteenharjoittajilla ei pitäisi olla pääsyä varsinaiseen ETIAS-tiedostoon. Liikenteenharjoittajien olisi voitava tehdä tämä tarkistus käyttämällä suojattua internetyhteyttä, myös mobiiliteknisiä ratkaisuja, matkustusasiakirjan tietoja käyttäen.

(31)  Lento- ja meriliikenteen harjoittajien olisi tarkistettava ennen kuin matkustajat nousevat liikennevälineeseen, että heillä on voimassa oleva matkustuslupa. Liikenteenharjoittajilla ei pitäisi olla pääsyä varsinaiseen ETIAS-tiedostoon. Liikenteenharjoittajien olisi voitava tehdä tämä tarkistus käyttämällä suojattua internetyhteyttä, myös mobiiliteknisiä ratkaisuja, matkustusasiakirjan tietoja käyttäen.

______

 

25  Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus.

 

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi oltava selvää, mitkä ovat ne liikenteenharjoittajat, joiden on täytettävä tämän asetuksen vaatimukset. Ainoastaan lento- ja meriliikenteen harjoittajien olisi kuuluttava näihin. Ryhmiä linja-autoilla maitse kuljettavien liikenteenharjoittajien ei pitäisi kuulua näihin, kun otetaan huomioon raskas rasite, joka tästä koituisi näille liikenteenharjoittajille, jotka usein tarjoavat vain satunnaisia matkoja jäsenvaltioiden alueelle.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Tarpeettomien kustannusten välttämiseksi liikenteenharjoittajien olisi voitava ottaa yhteys ETIAS- järjestelmään ja rajanylitystietojärjestelmään ja muihin vastaaviin järjestelmiin yhden ainoan yhteyspisteen kautta. Niiden olisi saatava yksi ainoa vastaus siihen, saako matkustajan kuljettaa jäsenvaltioiden alueelle liikenteenharjoittajan lähettämien matkustajan ennakkotietojen perusteella.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Rajavartijoiden olisi muutettuja maahantuloedellytyksiä noudattaakseen tarkistettava, onko matkustajalla voimassa oleva matkustuslupa. Tämän vuoksi rajavartijan olisi luettava matkustusasiakirjan tiedot sähköisesti osana tavanomaista rajavalvontaprosessia. Tämän olisi käynnistettävä kysely eri tietokantoihin, kuten Schengen-rajasäännöstössä edellytetään, myös ETIAS-järjestelmään, jonka olisi annettava ajantasainen tieto matkustuslupatilanteesta. ETIAS-tiedoston ei itsessään pitäisi olla rajavartijan käytettävissä rajatarkastusta varten. Jos voimassa olevaa matkustuslupaa ei ole, rajavartijan olisi evättävä pääsy ja saatettava rajavalvontaprosessi loppuun tilanteen edellyttämällä tavalla. Jos voimassa oleva matkustuslupa on, rajavartijan olisi päätettävä maahanpääsystä tai sen epäämisestä.

(32)  Rajavartijoiden olisi muutettuja maahantuloedellytyksiä noudattaakseen tarkistettava, onko matkustajalla matkustuslupa, joka on voimassa vähintään siihen päivään asti, jolloin matkustaja saapuu jäsenvaltion alueelle. Tämän vuoksi rajavartijan olisi luettava matkustusasiakirjan tiedot sähköisesti osana tavanomaista rajavalvontaprosessia. Tämän olisi käynnistettävä kysely eri tietokantoihin, kuten Schengen-rajasäännöstössä edellytetään, myös ETIAS-järjestelmään, jonka olisi annettava ajantasainen tieto matkustuslupatilanteesta. ETIAS-tiedoston ei itsessään pitäisi olla rajavartijan käytettävissä rajatarkastusta varten. Rajavartijoille olisi kuitenkin rajatarkastusten helpottamiseksi ilmoitettava automaattisesti useita yksittäisiä tapauksia koskevista liputuksista, ja poikkeuksellisesti heillä olisi oltava toisen linjan tarkastusten aikana pääsy niihin liittyviin lisätietoihin, jotka on lisätty ETIAS-tiedostoon. Jos voimassa olevaa matkustuslupaa ei ole, rajavartijan olisi evättävä pääsy ja saatettava rajavalvontaprosessi loppuun tilanteen edellyttämällä tavalla. Jos voimassa oleva matkustuslupa on, rajavartijan olisi päätettävä maahanpääsystä tai sen epäämisestä. Jos rajavalvonta palautetaan väliaikaisesti sisärajoille, rajavartijoiden olisi tarkistettava, onko matkustajalla voimassa oleva matkustuslupa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Pääsy ETIAS-järjestelmän tietoihin on tarpeen neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS26 tarkoitettujen terrorismirikosten ja neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS27 tarkoitettujen muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lainvalvontaviranomaisten voi olla tarpeen päästä tarkastelemaan ETIAS-järjestelmän tuottamaa tietoa tietyn tutkinnan yhteydessä kootakseen todisteita ja tietoja, jotka liittyvät rikoksesta epäiltyyn henkilöön tai rikoksen uhriin. ETIAS-järjestelmään tallennetut tiedot saattavat olla tarpeellisia myös terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tekijän tunnistamiseksi erityisesti, kun on toimittava kiireellisesti. Pääsy ETIAS-järjestelmään terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi merkitsee puuttumista perusoikeuksiin, joissa on kyse henkilöiden yksityiselämän kunnioittamisesta ja – silloin kun yksilön henkilötietoja käsitellään ETIAS-järjestelmässä – henkilötietojen suojaamisesta. Tämän vuoksi ETIAS-järjestelmän tiedot olisi säilytettävä ja annettava jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston, jäljempänä ’Europol’, käyttöön tässä asetuksessa säädettyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti, jotta tämä pääsy rajoitetaan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, varsinkin asiassa Digital Rights Ireland28, vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(34)  Pääsy ETIAS-järjestelmän tietoihin on tarpeen direktiivissä (EU) 2017/54126 tarkoitettujen terrorismirikosten ja neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS27 tarkoitettujen muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lainvalvontaviranomaisten voi olla tarpeen päästä tarkastelemaan ETIAS-järjestelmän tuottamaa tietoa tietyn tutkinnan yhteydessä kootakseen todisteita ja tietoja, jotka liittyvät rikoksesta epäiltyyn henkilöön tai rikoksen uhriin. ETIAS-järjestelmään tallennetut tiedot saattavat olla tarpeellisia myös terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tekijän tunnistamiseksi erityisesti, kun on toimittava kiireellisesti. Pääsy ETIAS-järjestelmään terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi merkitsee puuttumista perusoikeuksiin, joissa on kyse henkilöiden yksityiselämän kunnioittamisesta ja – silloin kun yksilön henkilötietoja käsitellään ETIAS-järjestelmässä – henkilötietojen suojaamisesta. Tämän vuoksi ETIAS-järjestelmän tiedot olisi annettava jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston, jäljempänä ’Europol’, käyttöön tässä asetuksessa säädettyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti, jotta tämä pääsy rajoitetaan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, varsinkin asiassa Digital Rights Ireland28, vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

_____

_____________

26  Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

26  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

27  Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

27  Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

28  Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd ym., tuomio 8.4.2014, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd ym., tuomio 8.4.2014, ECLI:EU:C:2014:238.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Pääsy ETIAS-tietoihin terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi olisi myönnettävä ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten esittämästä perustellusta pyynnöstä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ETIAS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsyä koskevaa pyyntöä tarkastelee ennalta tuomioistuin tai viranomainen, joka antaa takeet täysimääräisestä riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta ja johon ei kohdistu mitään suoraa eikä välillistä ulkoista vaikutusta. Toimivaltaisten viranomaisten voi poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa olla ratkaisevan tärkeää saada henkilötiedot välittömästi, jotta voitaisiin estää vakava rikos tai asettaa syytteeseen tällaiseen rikokseen syyllistyneet. Tällöin olisi hyväksyttävä, että ETIAS-järjestelmästä saatuja henkilötietoja tarkastellaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun toimivaltaisille viranomaisille on myönnetty pääsy niihin.

(35)  Pääsy ETIAS-tietoihin terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi olisi myönnettävä ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten esittämästä perustellusta pyynnöstä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ETIAS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsyä koskevaa pyyntöä tarkastelee ennalta riippumaton keskusyhteyspiste, joka tarkistaa, täyttyvätkö edellytykset pyytää pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään käsillä olevassa konkreettisessa tapauksessa. Toimivaltaisten viranomaisten voi poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa olla ratkaisevan tärkeää saada henkilötiedot välittömästi, jotta voitaisiin estää terrorismirikokseen liittyvä välitön vaara tai vakava rikos tai asettaa syytteeseen tällaiseen rikokseen syyllistyneet. Tällöin olisi hyväksyttävä, että ETIAS-järjestelmästä saatuja henkilötietoja tarkastellaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun toimivaltaisille viranomaisille on myönnetty pääsy niihin.

Perustelu

Ehdotetaan keskusyhteyspisteiden järjestelmän käyttöä kuten VIS-, Eurodac- ja rajanylitystietojärjestelmän tapauksessa sen sijaan, että keskusyhteyspisteen tehtävä uskottaisiin kansalliselle ETIAS-yksikölle. Kuten muiden järjestelmien tapauksessa, keskusyhteyspiste tarkistaisi, täyttyvätkö edellytykset pääsyn tarjoamiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Kansallisten ETIAS-yksiköiden olisi toimittava keskusyhteyspisteinä, ja niiden olisi varmistettava, että edellytykset pyytää pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään täyttyvät kussakin konkreettisessa tapauksessa.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotetaan keskusyhteyspisteiden järjestelmän käyttöä kuten VIS-, Eurodac- ja rajanylitystietojärjestelmän tapauksessa sen sijaan, että keskusyhteyspisteen tehtävä uskottaisiin kansalliselle ETIAS-yksikölle. Kuten muiden järjestelmien tapauksessa, keskusyhteyspiste tarkistaisi, täyttyvätkö edellytykset pääsyn tarjoamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  ETIAS-järjestelmään tallennettuja henkilötietoja olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen järjestelmän käyttötarkoituksia varten. Jotta ETIAS-järjestelmä voisi toimia, hakijoihin liittyvät tiedot on tarpeen säilyttää koko matkustusluvan voimassaoloajan. Jotta voidaan arvioida hakijoiden aiheuttama laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva riski, henkilötiedot on tarpeen säilyttää viiden vuoden ajan viimeisestä hakijaa koskevasta rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta maahantulotietueesta. ETIAS-järjestelmän olisi tukeuduttava laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja kansanterveyttä koskevien riskien tarkkaan ennakkoarviointiin erityisesti tarkastussääntöjen käytön avulla. ETIAS-tiedoista tuotettuihin tilastoihin perustuvien tarkastussääntöjen seurauksena saatujen osumien on edustettava riittävän laajaa perusjoukkoa, jotta ne muodostaisivat luotettavan perustan jäsenvaltioiden tekemälle manuaaliselle riskinarvioinnille ja jotta voitaisiin vähentää mahdollisimman pieneksi sellaisten osumien määrä, jotka eivät vastaa todellisia riskejä (väärät osumat). Tämä ei ole mahdollista, jos perustana ovat yksinomaan voimassa olevien matkustuslupien tiedot. Tietojen säilytysajan olisi alettava viimeisestä hakijaa koskevasta rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta maahantulotietueesta, sillä se on matkustusluvan viimeinen todellinen käyttöajankohta. Viiden vuoden säilytysaika vastaa sellaisen rajanylitystietojärjestelmän tietueen säilytysaikaa, joka koskee ETIAS-matkustusluvan perusteella myönnettyä maahantulolupaa tai maahantulon epäämistä. Tällä säilytysaikojen yhtenäistämisellä varmistetaan, että tieto maahantulosta ja siihen liittyvästä matkustusluvasta säilytetään yhtä kauan, ja se auttaa osaltaan varmistamaan, että ETIAS-järjestelmä ja rajanylitystietojärjestelmä ovat jatkossa yhteentoimivat. Tietojen säilytysaikojen yhtenäistäminen on tarpeen, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä tarvittavat Schengenin rajasäännöstön edellyttämät riskianalyysit. Matkustusluvan epäämistä, peruuttamista tai kumoamista koskeva päätös saattaa merkitä, että hakija aiheuttaa suuremman turvallisuutta tai laitonta muuttoliikettä koskevan riskin. Kun tällainen päätös on tehty, siihen liittyvien tietojen viiden vuoden säilytysajan olisi alettava päätöksentekopäivästä, jotta ETIAS-järjestelmä voi ottaa asianmukaisesti huomioon kyseisen hakijan mahdollisesti aiheuttaman suuremman riskin. Henkilötiedot olisi poistettava tämän ajan päätyttyä.

(40)  ETIAS-järjestelmään tallennettuja henkilötietoja olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen järjestelmän käyttötarkoituksia varten. Jotta ETIAS-järjestelmä voisi toimia, hakijoihin liittyvät tiedot on tarpeen säilyttää koko matkustusluvan voimassaoloajan. Matkustusluvan voimassaoloajan jälkeen tietoja ei pitäisi säilyttää ilman hakijan nimenomaista suostumusta, joka on annettu uuden hakemuksen tekemisen helpottamiseksi ETIAS-matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Matkustusluvan epäämistä, peruuttamista tai kumoamista koskeva päätös saattaa merkitä, että hakija aiheuttaa suuremman turvallisuusuhkan tai laitonta muuttoliikettä koskevan riskin. Kun tällainen päätös on tehty, siihen liittyvien tietojen viiden vuoden säilytysajan olisi alettava päätöksentekopäivästä, jotta ETIAS-järjestelmä voi ottaa asianmukaisesti huomioon kyseisen hakijan mahdollisesti aiheuttaman suuremman riskin. Jos kuulutus poistetaan tietokannasta ennen tätä viiden vuoden aikaa, siihen liittyvä ETIAS-hakemustiedosto olisi myös poistettava. Henkilötiedot olisi poistettava tämän ajan päätyttyä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan [asetusta (EU) 2016/679]31, paitsi silloin, kun kyse on käsittelystä, jota jäsenvaltioiden nimetyt tai todentavat viranomaiset suorittavat terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi.

(43)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/67931, paitsi silloin, kun kyse on käsittelystä, jota jäsenvaltioiden nimetyt tai todentavat viranomaiset suorittavat terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi.

_________________

_________________

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

31  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota jäsenvaltioiden viranomaiset suorittavat terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, olisi sovellettava kansallisen lainsäädännön mukaista henkilötietojen suojan tasoa, joka on [direktiivin (EU) 2016/680]32 mukainen.

(44)  Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota jäsenvaltioiden viranomaiset suorittavat terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, olisi sovellettava kansallisen lainsäädännön mukaista henkilötietojen suojan tasoa, joka on direktiivin (EU) 2016/68032 mukainen.

_________________

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta.

32  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  [Asetuksen (EU) 2016/679] mukaisesti perustettujen riippumattomien valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas asetuksella (EY) N:o 45/2001 perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä ETIAS-järjestelmän valvonnassa.

(45)  Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti perustettujen riippumattomien valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas asetuksella (EY) N:o 45/2001 perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä ETIAS-järjestelmän valvonnassa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(46)  ”(...) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon …”

(46)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 6 päivänä maaliskuuta 2017.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(47)  ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyä ja tarvittavia suojakeinoja varten olisi vahvistettava tiukat säännöt. On myös tarpeen säätää yksilön oikeudesta tutustua tietoihin sekä oikaista, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja, samoin kuin riippumattomien julkisten viranomaisten toteuttamasta tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta.

(47)  ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyä ja tarvittavia suojakeinoja varten olisi vahvistettava tiukat säännöt. On myös tarpeen säätää yksilön oikeudesta tutustua tietoihin sekä oikaista, rajoittaa, suojata, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja, samoin kuin riippumattomien julkisten viranomaisten toteuttamasta tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Jotta voitaisiin arvioida matkustajan aiheuttama mahdollinen laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-tietojärjestelmän olisi oltava yhteentoimiva muiden sen käyttämien tietojärjestelmien kanssa, esimerkiksi rajanylitystietojärjestelmän (EES), viisumitietojärjestelmän (VIS), Europolin tietojen, Schengenin tietojärjestelmän (SIS), Eurodacin ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) kanssa. Tämä yhteentoimivuus voidaan saada aikaan täysimääräisesti vasta, kun ehdotukset rajanylitystietojärjestelmän perustamisesta33, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän perustamisesta34 sekä Eurodac-asetuksen35 uudelleenlaatimisesta on hyväksytty.

(48)  Jotta voitaisiin arvioida matkustajan aiheuttama mahdollinen turvallisuusuhka, laitonta muuttoliikettä koskeva riski tai suuri epidemiariski, ETIAS-tietojärjestelmän olisi oltava yhteentoimiva muiden sen käyttämien tietojärjestelmien kanssa, esimerkiksi rajanylitystietojärjestelmän (EES), viisumitietojärjestelmän (VIS), Europolin tietojen, Schengenin tietojärjestelmän (SIS), Eurodacin ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) kanssa. Tämä yhteentoimivuus voidaan saada aikaan täysimääräisesti vasta, kun ehdotukset rajanylitystietojärjestelmän perustamisesta33, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän perustamisesta34 sekä Eurodac-asetuksen35 uudelleenlaatimisesta on hyväksytty.

_________________

_________________

33 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta, COM(2016) 194 final.

33  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta, COM(2016) 194 final.

34 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta.

34  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta.

35 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu), COM(2016) 272 final.

35  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu), COM(2016) 272 final.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  suojatun tilin vaatimusten määrittämiseksi,

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – -1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  kaupallisen välittäjän esittämien ja Euroopan unionin edustoissa jätettävien matkustuslupahakemusten sääntelemiseksi,

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  sellaisen ennalta laaditun luettelon hyväksymiseksi, joka sisältää vastaukset matkustuslupahakemuksessa ilmoitettavia koulutuksen tasoa ja alaa, nykyistä ammattia ja ammattinimikettä koskeviin kysymyksiin,

Poistetaan.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  tarkastustyökalun määrittämiseksi tarkemmin,

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  riski-indikaattoreiden vahvistamisessa tarvittavien laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja kansanterveyttä koskevien riskien tarkemmaksi määrittelemiseksi.

–  riski-indikaattoreiden vahvistamisessa tarvittavien turvallisuusuhkan, laitonta muuttoliikettä koskevien riskien tai suurten epidemiariskien tarkemmaksi määrittelemiseksi,

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  vakiolomakkeen vahvistamiseksi matkustusluvan epäämistä varten,

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – 5 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  ETIAS-hakemustiedostoon ja sen tallennusmuotoihin mahdollisesti sisällytettävien liputuksiin liittyvien lisätietojen tyypin määrittelemiseksi,

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – 5 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  lisätehtävistä aiheutuvia menoja varten jäsenvaltioille annettavan taloudellisen tuen määrittelemiseksi,

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale – 5 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  keskusrekisterin toimintaa koskevien sääntöjen antamiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(56 a)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

Perustelu

Ehdotettu teksti on vakiomuotoinen johdanto-osan kappale, joka puuttuu tästä tekstistä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella perustetaan kolmannen maan kansalaisille, jotka on vapautettu vaatimuksesta hankkia viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, jäljempänä ’viisumipakko’, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä, jäljempänä ’ETIAS-järjestelmä’, jonka avulla voidaan määrittää, aiheuttaako heidän oleskelunsa jäsenvaltioiden alueella laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskevan riskin. Tämän vuoksi otetaan käyttöön matkustuslupa ja sen myöntämisen tai epäämisen edellytykset ja menettelyt.

1.  Tällä asetuksella perustetaan kolmannen maan kansalaisille, jotka on vapautettu vaatimuksesta hankkia viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, jäljempänä ’viisumipakko’, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä, jäljempänä ’ETIAS-järjestelmä’, jonka avulla voidaan harkita, aiheuttaako heidän oleskelunsa jäsenvaltioiden alueella laitonta muuttoliikettä koskevan riskin, turvallisuusuhkan tai suuren epidemiariskin. Tämän vuoksi otetaan käyttöön matkustuslupa ja sen myöntämisen tai epäämisen edellytykset ja menettelyt.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Article 2 – paragraph 2 – point h a (new)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(h a)  kolmannen maan kansalaiset, jotka käyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/66/EU1 a tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/8011 b mukaista oikeutta liikkumiseen.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (EUVL L 157, 27.5.2014, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

Perustelu

Kuten rajanylitystietojärjestelmän tapauksessa, kolmannen maan kansalaisten, joihin sovelletaan yrityksen sisäisistä siirroista annettuja direktiivejä, sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden ei pitäisi kuulua ETIAS-järjestelmän soveltamisalaan.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ’toisen linjan tarkastuksella’ asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 13 kohdassa määriteltyä toisen linjan tarkastusta;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  ’matkustusluvalla’ tämän asetuksen mukaisesti annettua päätöstä, jossa todetaan, että ei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva riski, ja jota vaaditaan 2 artiklassa tarkoitetuilta kolmannen maan kansalaisilta asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn maahantuloa koskevan edellytyksen täyttämiseksi;

(d)  ’matkustusluvalla’ tämän asetuksen mukaisesti annettua päätöstä, jossa todetaan, että ei ole tosiseikkoihin perustuvan näytön tukemaa perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu nyt tai tulevaisuudessa laitonta muuttoliikettä koskeva riski, turvallisuusuhka tai suuri epidemiariski, ja jota vaaditaan 2 artiklassa tarkoitetuilta kolmannen maan kansalaisilta asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn maahantuloa koskevan edellytyksen täyttämiseksi.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  ’kansanterveyttä koskevalla riskillä’ asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 21 kohdassa määriteltyä kansanterveyteen kohdistuvaa uhkaa;

Poistetaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(h a)  ’liikenteenharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka ammattina on kuljettaa henkilöitä;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(i a)  ’maahantulokieltoon määrätyllä henkilöllä’ kolmannen maan kansalaista, josta on tehty ilmoitus Schengenin tietojärjestelmään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 24 ja 26 artiklan määräysten mukaisesti ja siinä vahvistetuin perustein;

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k)  ’osumalla’ vastaavuutta, joka tulee esiin vertaamalla ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja henkilötietoja henkilötietoihin, jotka on tallennettu ETIAS-keskusjärjestelmän tekemien hakujen kohteena olleen tietojärjestelmän tietueisiin, tiedostoihin tai kuulutuksiin, ETIAS-seurantalistaan tai 28 artiklassa tarkoitettuihin riski-indikaattoreihin;

(k)  ’osumalla’ vastaavuutta, joka tulee esiin vertaamalla ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja henkilötietoja henkilötietoihin, jotka on tallennettu ETIAS-keskusjärjestelmään, tietokantaan tai ETIAS-keskusjärjestelmän tekemien hakujen kohteena olleen tietojärjestelmän tietueisiin, tiedostoihin tai kuulutuksiin, 29 artiklassa tarkoitettuun ETIAS-seurantalistaan tai 28 artiklassa tarkoitettuihin riski-indikaattoreihin;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – l alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(l)  ’terrorismirikoksilla’ rikoksia, jotka ovat puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tai niitä vastaavia rikoksia;

(l)  ’terrorismirikoksilla’ rikoksia, jotka ovat direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitettuja rikoksia tai niitä vastaavia rikoksia;

Perustelu

Määritelmä on saatettava ajan tasalle, jotta siinä viitataan terrorismin torjumisesta annettuun uuteen direktiiviin.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(n)  ’Europolin tiedoilla’ Europolille asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen toimitettuja henkilötietoja.

(n)  ’Europolin tiedoilla’ Europolin asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen käsittelemiä henkilötietoja;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n a)  ’sähköisesti allekirjoitetulla’ allekirjoituksen vahvistamista merkitsemällä rasti hakulomakkeessa olevaan ruutuun.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Siltä osin kuin henkilötietoja käsittelevät jäsenvaltioiden viranomaiset, sovelletaan [asetuksen (EU) 2016/679] 4 artiklassa esitettyjä määritelmiä.

3.   Siltä osin kuin henkilötietoja käsittelevät jäsenvaltioiden viranomaiset, sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklassa esitettyjä määritelmiä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siltä osin kuin henkilötietoja käsittelevät jäsenvaltioiden viranomaiset lainvalvontatarkoituksessa, sovelletaan [direktiivin (EU) 2016/680] 3 artiklassa esitettyjä määritelmiä.

4.  Siltä osin kuin henkilötietoja käsittelevät jäsenvaltioiden viranomaiset lainvalvontatarkoituksessa, sovelletaan direktiivin (EU) 2016/680 3 artiklassa esitettyjä määritelmiä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa tekemällä hakijoista perusteellinen turvallisuusriskejä koskeva arviointi ennen heidän saapumistaan ulkorajojen ylityspaikoille, jotta voidaan määrittää, onko olemassa tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuutta koskeva riski;

(a)  edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa tekemällä hakijoista perusteellinen turvallisuusriskejä koskeva arviointi ennen heidän saapumistaan ulkorajojen ylityspaikoille, jotta voidaan määrittää, onko olemassa tosiseikkoihin perustuvan näytön tukemaa perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuusuhka;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  edistetään kansanterveyden suojelemista arvioimalla ennen hakijan saapumista ulkorajojen ylityspaikalle, aiheuttaako hakija 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun riskin kansanterveydelle;

(c)  edistetään kansanterveyden suojelemista arvioimalla ennen hakijan saapumista ulkorajojen ylityspaikalle, aiheuttaako hakija suuren epidemiariskin;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tuetaan Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, niihin kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka koskevat kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä tai kadonneita henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten; sekä

(e)  tuetaan Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, niihin kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisia, joille on määrätty maahantulokielto, kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä tai kadonneita henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua, erityistarkastuksia tai [tiedustelutarkastuksia] varten;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja mahdollistaa keskusjärjestelmän yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin;

(b)  kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja mahdollistaa keskusjärjestelmän suojatun yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välinen suojattu viestintäinfrastruktuuri,

(c)  keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välinen viestintäinfrastruktuuri, joka on suojattu ja salattu,

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  jäljempänä 73 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu keskusrekisteri;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(g a)  tarkastustyökalu, jonka avulla hakija voi seurata hakemuksensa käsittelyä ja tarkastaa matkustusluvan voimassaolon keston ja tilan;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  [ETIAS-järjestelmän keskusjärjestelmä, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, verkkopalvelu, liikenteenharjoittajien yhteyskeskus ja viestintäinfrastruktuuri jakavat ja käyttävät uudelleen niin paljon kuin on teknisesti mahdollista EES:n keskusjärjestelmän, EES:n yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, EES-verkkopalvelun, liikenteenharjoittajien EES-yhteyskeskuksen ja EES-viestintäinfrastruktruurin laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja.]

3.  ETIAS-järjestelmän keskusjärjestelmä, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, verkkopalvelu, liikenteenharjoittajien yhteyskeskus ja viestintäinfrastruktuuri jakavat ja käyttävät uudelleen niin paljon kuin on teknisesti mahdollista EES:n keskusjärjestelmän, EES:n yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, EES-verkkopalvelun, liikenteenharjoittajien EES-yhteyskeskuksen ja EES-viestintäinfrastruktruurin laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja. Rajoittamatta 10 artiklan soveltamista, on varmistettava ETIAS-tietojen ja EES-tietojen looginen erottelu.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen suojatun tilin vaatimusten määrittelemistä.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  varmistaa, että hakemustiedostoihin ja ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat oikein ja ajan tasalla;

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole selvää, millä tavalla keskusyksikkö voisi varmistaa, että tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajantasaisia. Hakija on 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastuussa tietojensa paikkansapitävyydestä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  määritellä, ottaa käyttöön, arvioida ja tarkistaa 28 artiklassa tarkoitetut erityiset riski-indikaattorit sen jälkeen kun se on kuullut ETIAS-arviointilautakuntaa;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tarkistaa automatisoidussa käsittelyssä hylätyt matkustusluvat, jotta voidaan määrittää, vastaavatko hakijan henkilötiedot sen henkilön henkilötietoja, joka on tuottanut osuman hakujen kohteena olleessa tietojärjestelmässä/tietokannassa, tai 28 artiklassa tarkoitettuja erityisiä riski-indikaattoreita;

(b)  tarkistaa 20 artiklan mukaisesti automatisoidussa käsittelyssä yhden tai useamman osuman tuottaneet matkustuslupahakemukset, jotta voidaan määrittää, vastaavatko hakijan henkilötiedot sen henkilön henkilötietoja, joka on tuottanut osuman ETIAS-keskusjärjestelmässä tai hakujen kohteena olleessa tietojärjestelmässä/tietokannassa, 28 artiklassa tarkoitettuja erityisiä riski-indikaattoreita tai 29 artiklassa tarkoitettua ETIAS-seurantalistaa sekä tarvittaessa aloittaa 22 artiklassa tarkoitettu manuaalinen käsittely;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  rekisteröidä tarkastukset, jotka on tehty b alakohdan mukaisesti ETIAS-keskusjärjestelmässä;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  määritellä, testata, ottaa käyttöön, arvioida ja tarkistaa 28 artiklassa tarkoitetut erityiset riski-indikaattorit sen jälkeen kun se on kuullut ETIAS-arviointilautakuntaa;

Poistetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tehdä säännöllisesti hakemusten käsittelyyn ja 28 artiklan säännösten täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia ja arvioida säännöllisesti niiden vaikutukset perusoikeuksiin, erityisesti yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.

Poistetaan.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ilmoittaa hakemusten manuaalisesta käsittelystä 22 artiklan 1 a kohdan mukaisesti vastuussa oleva jäsenvaltio;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  tarvittaessa helpottaa 24 artiklassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden välisiä ja 25 artiklassa tarkoitettuja vastuussa olevan jäsenvaltion ja Europolin välisiä kuulemisia;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c)  ilmoittaa 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ETIAS-tietojärjestelmän toimintahäiriöstä liikenteenharjoittajille;

Perustelu

Muissa artikloissa mainitaan useita muita keskusyksikön tehtäviä. Avoimuuden vuoksi kaikki ne olisi mainittava tässä artiklassa.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d d)  ilmoittaa 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ETIAS-tietojärjestelmän toimintahäiriöstä niille jäsenvaltion viranomaisille, joilla on toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla tarkastuksia;

Perustelu

Muissa artikloissa mainitaan useita muita keskusyksikön tehtäviä. Avoimuuden vuoksi kaikki ne olisi mainittava tässä artiklassa.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d e alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d e)  käsitellä 46 artiklassa tarkoitettuja ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsyä koskevia Europolin pyyntöjä;

Perustelu

Muissa artikloissa mainitaan useita muita keskusyksikön tehtäviä. Avoimuuden vuoksi kaikki ne olisi mainittava tässä artiklassa.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d f alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d f)  antaa yleisölle kaikki asiaankuuluvat 61 artiklassa tarkoitetut tiedot matkustusluvan hakemisesta;

Perustelu

Muissa artikloissa mainitaan useita muita keskusyksikön tehtäviä. Avoimuuden vuoksi kaikki ne olisi mainittava tässä artiklassa.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d g alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d g)  tehdä komission kanssa yhteistyötä 62 artiklassa tarkoitetun tiedotuskampanjan järjestämiseksi;

Perustelu

Muissa artikloissa mainitaan useita muita keskusyksikön tehtäviä. Avoimuuden vuoksi kaikki ne olisi mainittava tässä artiklassa.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d h alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d h)  toimia neuvontapalveluna, joka tarjoaa matkustajille tukea heidän kohdatessaan ongelmia hakuprosessin aikana.

Perustelu

Komission ehdotukseen ei sisälly mitään viittausta neuvontapalvelutoimintoon. Järjestelmän uskottavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää tarjota tällainen toiminto.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  ETIAS-keskusyksikkö julkaisee vuotuisen toimintakertomuksen. Tämän kertomuksen on sisällettävä

 

(a)   tilastot

 

i)   ETIAS-järjestelmän automaattisesti myöntämien matkustuslupien määrästä;

 

ii)   keskusyksikön tarkistamien hakemusten määrästä;

 

iii)   kussakin jäsenvaltiossa manuaalisesti käsiteltyjen hakemusten määrästä;

 

iv)   hylättyjen hakemusten määrästä maan, matkustajatyypin ja hylkäämissyyn perusteella;

 

v)   siitä, missä määrin 20 artiklan 6 kohdassa, sekä 23, 26 ja 27 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja on noudatettu;

 

(b)   yleisiä tietoja ETIAS-keskusyksikön toiminnasta, tässä artiklassa tarkoitetuista toimista ja tietoa nykyisistä suuntauksista ja haasteista, jotka vaikuttavat sen tehtävien suorittamiseen.

 

Vuotuinen toimintakertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  varmistaa, että hakemustiedostoihin ja ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat oikein ja ajan tasalla;

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole selvää, millä tavalla kansalliset yksiköt voisivat varmistaa, että tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajantasaisia. Hakija on 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastuussa tietojensa paikkansapitävyydestä.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  rekisteröidä tarkastukset, jotka on tehty b alakohdan mukaisesti ETIAS-keskusjärjestelmässä;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  antaa hakijoille tiedot 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä;

(d)  antaa hakijoille tiedot 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen oikeussuojakeinojen käytössä noudatettavasta menettelystä;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  mitätöidä tai kumota matkustuslupa 34 ja 35 artiklan nojalla;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(e)  toimia keskusyhteyspisteenä silloin, kun on kyse pääsystä ETIAS-keskusjärjestelmään 1 artiklan 2 kohdan mukaisessa tarkoituksessa ja 44 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotetaan keskusyhteyspisteiden järjestelmän käyttöä kuten VIS-, Eurodac- ja rajanylitystietojärjestelmän tapauksessa sen sijaan, että keskusyhteyspisteen tehtävä uskottaisiin kansalliselle ETIAS-yksikölle. Kuten muiden järjestelmien tapauksessa, keskusyhteyspiste tarkistaisi, täyttyvätkö edellytykset pääsyn tarjoamiseksi.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

ETIAS-järjestelmän eettinen lautakunta

 

1.  Perustetaan ETIAS-järjestelmän neuvoa-antava eettinen lautakunta, joka vastaa tarkastustehtävästä. Lautakunta koostuu Euroopan raja- ja merivartioviraston perusoikeusvastaavasta, Euroopan raja- ja merivartioviraston perusoikeuksia käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän edustajasta, Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajasta, Euroopan tietosuojaneuvoston edustajasta sekä perusoikeusviraston edustajasta.

 

2.  ETIAS-järjestelmän eettinen lautakunta tekee säännöllisesti hakemusten käsittelyyn ja 28 artiklan säännösten täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia ja arvioi säännöllisesti niiden vaikutukset perusoikeuksiin, erityisesti yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen.

 

3.  ETIAS-järjestelmän eettinen lautakunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kahdesti vuodessa. Euroopan raja- ja merivartiovirasto vastaa sen kokousten kustannuksista ja järjestämisestä. Euroopan raja- ja merivartiovirasto huolehtii sen sihteeristöstä. ETIAS-järjestelmän eettinen lautakunta hyväksyy työjärjestyksensä ensimmäisessä kokouksessaan jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

 

4.  ETIAS-järjestelmän eettisen lautakunnan jäsenet kutsutaan osallistumaan ETIAS-arviointilautakunnan kokouksiin neuvoa-antavassa tehtävässä. Heillä on myös pääsy ETIAS-järjestelmään liittyviin tietoihin ja tiloihin.

 

5.  ETIAS-järjestelmän eettinen lautakunta julkaisee vuosikertomuksen, joka on asetettava julkisesti saataville. Se myös raportoi kirjallisesti ja suullisesti Euroopan parlamentille vähintään kerran vuodessa. Turvallisuusluokittelu ei estä tietojen asettamista Euroopan parlamentin saataville. Tarvittaessa sovelletaan asetuksen (EU) 2016/1624 50 artiklaa.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

ETIAS-tietojärjestelmän yhteentoimivuus muiden ETIAS-järjestelmän tekemien hakujen kohteena olevien tietojärjestelmien kanssa, esimerkiksi [rajanylitystietojärjestelmän (EES)], viisumitietojärjestelmän (VIS), Europolin tietojen, Schengenin tietojärjestelmän (SIS), [Eurodacin] ja [eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS)] kanssa, on varmistettava 18 artiklassa tarkoitetun riskinarvioinnin mahdollistamiseksi.

ETIAS-tietojärjestelmän yhteentoimivuus [rajanylitystietojärjestelmän (EES)], viisumitietojärjestelmän (VIS), Europolin tietojen, Schengenin tietojärjestelmän (SIS), [Eurodacin] ja [eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS)] kanssa, on varmistettava yksinomaan 18 artiklassa tarkoitetun automaattisen käsittelyn mahdollistamiseksi.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteentoimivuuden toteuttamisessa kunnioitetaan täysimääräisesti perusoikeuksia koskevaa yhteisön säännöstöä.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Interpolin tietokannoista tehtävät kyselyt

 

ETIAS-keskusjärjestelmä tarkastaa Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannan (SLTD-tietokanta) ja Interpolin TDWAN-tietokannan.

 

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen Interpolin tietokantojen tarkastamisesta ETIAS-järjestelmän kautta kahden vuoden kuluttua ETIAS-järjestelmän käyttöönotosta. Kertomukseen on sisällyttävä tiedot Interpolin tietokannoista saatavien osumien määrästä, osumien perusteella evättyjen matkustuslupien määrästä ja mahdollisista ongelmista, ja tämän arvion seurauksena kertomukseen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rajavartijat pääsevät ETIAS-keskusjärjestelmään 41 artiklan mukaisesti ainoastaan, jotta he voivat hakea ulkorajan ylityspaikalla olevan matkustajan matkustuslupatilannetta koskevan tiedon ETIAS-keskusjärjestelmästä.

2.  Rajavartijat pääsevät ETIAS-keskusjärjestelmään 41 artiklan mukaisesti ainoastaan, jotta he voivat hakea ulkorajan ylityspaikalla olevan matkustajan matkustuslupatilannetta koskevan tiedon ETIAS-keskusjärjestelmästä. Rajavartijoille on myös ilmoitettava automaattisesti 22 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdissa tarkoitetuista liputuksista. Kun rajalla edellytetään toisen linjan lisätarkastusta, rajavartija voi poikkeuksellisesti päästä ETIAS-keskusjärjestelmään saadakseen 33 artiklan e a alakohdassa ja 38 artiklan 5 kohdan d a alakohdassa tarkoitetut näihin liputuksiin liittyvät lisätiedot.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Liikenteenharjoittajat pääsevät ETIAS-keskusjärjestelmään 39 artiklan mukaisesti ainoastaan, jotta ne voivat hakea matkustajan matkustuslupatilannetta koskevan tiedon ETIAS-keskusjärjestelmästä.

3.  Liikenteenharjoittajat pääsevät ETIAS-keskusjärjestelmään 39 artiklan mukaisesti ainoastaan, jotta ne voivat pyytää matkustajan matkustuslupatilannetta koskevaa tietoa ETIAS-keskusjärjestelmästä.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

12 artikla − otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Syrjimättömyys

Perusoikeudet

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Minkään käyttäjän toteuttama henkilötietojen käsittely ETIAS-tietojärjestelmässä ei saa johtaa kolmannen maan kansalaisten syrjintään sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava täysimääräisesti ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin.

Minkään käyttäjän toteuttama henkilötietojen käsittely ETIAS-tietojärjestelmässä ei saa johtaa kolmannen maan kansalaisten syrjintään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava täysimääräisesti ihmisarvoa ja koskemattomuutta sekä perusoikeuksia, myös oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin. Lapsen etu on asetettava etusijalle.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hakemus voidaan jättää Euroopan unionin kolmansissa maissa olevissa edustustoissa.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 78 artiklan mukaisesti kaupallisen välittäjän esittämien ja Euroopan unionin edustustoissa jätettyjen matkustuslupahakemusten sääntelemiseksi.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Kuusi kuukautta ennen voimassa olevan matkustusluvan voimassaolon päättymistä luvan haltijalle ilmoitetaan automaattisesti sähköpostitse voimassaolon päättymisestä.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Matkustusluvan haltijat voivat jättää hakemuksia enintään kuusi kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakulomakkeen on oltava julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun mobiilisovelluksen kautta laajalti ja helposti hakijoiden saatavilla maksutta.

2.  Hakulomakkeen on oltava julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun mobiilisovelluksen kautta laajalti ja helposti hakijoiden, mukaan lukien vammaisten hakijoiden, saatavilla maksutta.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II olevaan luetteloon sisältyvän maan virallinen kieli (viralliset kielet) ei (eivät) sisälly 3 kohdassa tarkoitettuihin kieliin, saataville on asetettava vähintään yhdellä kyseisen maan virallisella kielellä tietosivuja ja selosteita, joissa annetaan tietoa julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun mobiilisovelluksen sisällöstä ja käytöstä.

4.  Jos neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II olevaan luetteloon sisältyvän maan virallinen kieli (viralliset kielet) ei (eivät) sisälly 3 kohdassa tarkoitettuihin kieliin, saataville on asetettava vähintään yhdellä kyseisen maan virallisella kielellä selittäviä tietosivuja, joissa annetaan tietoa ETIAS-järjestelmästä, hakumenettelystä, julkisen verkkosivuston ja mobiilisovelluksen käytöstä, sekä vaihekohtainen opas hakemiseen.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Julkisella verkkosivustolla ja mobiililaitteille tarkoitetussa mobiilisovelluksessa on annettava hakijoille tietoa heidän oikeudestaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tämän asetuksen nojalla. Jos matkustuslupa on evätty, ne ohjaavat hakijan vastuujäsenvaltion kansalliseen ETIAS-yksikköön, joka antaa lisätietoja 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio hyväksyy julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun mobiilisovelluksen toimintaedellytyksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä julkiseen verkkosivustoon ja mobiililaitteille tarkoitettuun mobiilisovellukseen sovellettavat yksityiskohtaiset tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt. Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun mobiilisovelluksen toimintaedellytyksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä julkiseen verkkosivustoon ja mobiililaitteille tarkoitettuun mobiilisovellukseen sovellettavat yksityiskohtaiset tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt. Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen on perustuttava tietoturvallisuusriskien hallintaan sekä sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan. Ne hyväksytään 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntonsa 100 kohdassa esittämä suositus.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen hakijan on jätettävä täytetty hakulomake, joka sisältää myös vakuutuksen siitä, että annetut tiedot ovat oikeat, täydelliset ja luotettavat, sekä vakuutuksen siitä, että annetut ilmoitukset ovat totuudenmukaiset ja luotettavat. Alaikäisten on toimitettava pysyvän tai väliaikaisen huoltajan tai laillisen holhoojan sähköisesti allekirjoittama hakulomake.

1.  Jokaisen hakijan on jätettävä täytetty hakulomake, joka sisältää myös vakuutuksen siitä, että annetut tiedot ovat oikeat, täydelliset, paikkansapitävät ja luotettavat, sekä vakuutuksen siitä, että annetut ilmoitukset ovat totuudenmukaiset ja luotettavat. Alaikäisten on toimitettava pysyvän tai väliaikaisen huoltajan tai laillisen holhoojan sähköisesti allekirjoittama hakulomake.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  matkustusasiakirjan viimeinen voimassaolopäivä;

e)  matkustusasiakirjan myöntämispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  sähköpostiosoite ja puhelinnumero;

g)  sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos se saatavissa;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  koulutus (taso ja ala);

Poistetaan.

Perustelu

Koulutusta koskevien tietojen kerääminen voi paljastaa arkaluonteisia tietoja eikä vaikuta tarpeelliselta tai oikeasuhteiselta.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  nykyinen ammatti;

Poistetaan.

Perustelu

Nykyistä ammattia koskevien tietojen kerääminen voi paljastaa arkaluonteisia tietoja eikä vaikuta tarpeelliselta tai oikeasuhteiselta. Lisäksi kun otetaan huomioon ETIAS-luvan voimassaoloaika, tällaiset tiedot voivat muuttua eikä niiden kerääminen vaikuta asianmukaiselta.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  alaikäisten osalta hakijan huoltajan tai laillisen holhoojan sukunimi ja etunimi tai -nimet;

k)  alaikäisten osalta hakijan huoltajan tai laillisen holhoojan sukunimi ja etunimi tai -nimet, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos se on saatavissa;

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – l alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  hakijan asema perheenjäsenenä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hakijan on valittava koulutustaso ja -ala, nykyinen ammatti ja ammattinimike ennalta määritetystä luettelosta. Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen ennalta määritettyjen luetteloiden laatimiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  onko hakijalla tauteja, jotka voivat aiheuttaa Maailman terveysjärjestön kansainvälisten terveyssäännösten määritelmän mukaisen epidemian, tai muita infektiotauteja tai tarttuvia loistauteja;

Poistetaan.

Perustelu

Tällaisen tiedon kerääminen ja käsittely ei vaikuta asianmukaiselta, koska nämä ovat ilmoitusasioita, jotka voivat muuttua ETIAS-luvan voimassaoloaikana. Ennen kaikkea tällainen kysymys voi paljastaa arkaluonteista tietoa, eikä ole osoitettu, että tietojen kerääminen ja käsittely olisi tarpeen tai oikeasuhteista. Kansanterveyteen kohdistuvien riskien arvioinnin on edelleen tapahduttava rajavartijoiden ulkorajatarkastuksissa, kuten säädetään asetuksen (EU) 2016/399 8 artiklassa.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  onko hakija joskus tuomittu rikoksesta jossakin maassa;

b)  onko hakija viimeisten kymmenen vuoden aikana tuomittu liitteessä 1 a luetellusta vakavasta rikoksesta;

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  onko hakija ollut sellaisen päätöksen kohteena, jolla häntä on vaadittu poistumaan jokin jäsenvaltion alueelta tai jonkin toisen valtion alueelta, tai onko hakija ollut palauttamispäätöksen kohteena viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

d)  onko hakija ollut sellaisen päätöksen kohteena, jolla häntä on vaadittu poistumaan jonkin jäsenvaltion alueelta, tai onko hakija ollut palauttamispäätöksen kohteena viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kuuluuko hakija johonkin 16 artiklan 2 kohdan d–f alakohdassa tarkoitetuista hakijaryhmistä, joiden osalta matkustuslupamaksua ei veloiteta; hakija voi valita ryhmän etukäteen vahvistetusta luettelosta; hakijalle ilmoitetaan, että häneltä pyydetään 23 artiklan mukaisesti lisätietoja tai lisäasiakirjoja, jotta voidaan osoittaa, että hänen matkansa tarkoitus kuuluu johonkin 16 artiklan 2 kohdan d–f alakohdassa tarkoitetuista ryhmistä. Hakijalle ilmoitetaan, että näin ollen hakemusta koskeva päätös tehdään 27 artiklan 2 kohdassa säädetyissä määräajoissa.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Hakijan on lisäksi ilmoitettava olevansa tietoinen asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklassa tarkoitetuista maahantuloedellytyksistä ja siitä, että häneltä voidaan pyytää asiaankuuluvia asiakirjatodisteita jokaisen maahantulon yhteydessä.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen kysymysten sisällöstä ja muodosta.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 4 kohdassa tarkoitettujen kysymysten sisällöstä ja muodosta. Näiden kysymysten sisällön ja muodon on annettava hakijoille mahdollisuus antaa selkeitä ja täsmällisiä vastauksia.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hakijan on vastattava edellä tarkoitettuihin kysymyksiin. Jos hakija vastaa yhteenkään edellä mainituista kysymyksistä myöntävästi, hän on velvollinen vastaamaan hakulomakkeessa oleviin lisäkysymyksiin, joilla on tarkoitus kerätä lisätietoja ennalta määritettyyn kysymysluetteloon sisältyviin kysymyksiin annettujen vastausten avulla. Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen lisäkysymysten sisällöstä ja muodosta sekä niihin liittyvästä ennalta määritetystä vastausluettelosta.

6.  Jos hakija vastaa yhteenkään edellä mainituista kysymyksistä myöntävästi, hän on velvollinen vastaamaan hakulomakkeessa oleviin lisäkysymyksiin, joilla on tarkoitus kerätä lisätietoja ennalta määritettyyn kysymysluetteloon sisältyviin kysymyksiin annettujen vastausten avulla. Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen lisäkysymysten sisällöstä ja muodosta sekä niihin liittyvästä ennalta määritetystä vastausluettelosta.

Perustelu

4 kohta kattaa tämän.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakijalta veloitetaan matkustuslupamaksu, joka on viisi euroa hakemusta kohti.

1.  Hakijalta veloitetaan matkustuslupamaksu, joka on kymmenen euroa hakemusta kohti.

Perustelu

Matkustuslupamaksun nostaminen kymmeneen euroon tuottaisi vuosittain arviolta 305 miljoonaa euroa lisätuloja (verrattuna 110 miljoonaan euroon, jos maksun suuruus olisi edelleen viisi euroa), jotka voitaisiin osoittaa turvallisuuden ja rajavalvonnan alan toimiin. Korotus on kuitenkin riittävän pieni, jotta sillä ei ole vaikutusta matkailuun edes vähemmän vaurailta alueilta.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Alle 18-vuotiailta lapsilta ei veloiteta matkustuslupamaksua.

2.  Matkustuslupamaksua ei veloiteta hakijoilta, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

 

(a)  alle 18-vuotiaat hakijat;

 

(b)  yli 60-vuotiaat hakijat;

 

(c)  unionin kansalaisten ja unionin oikeuden mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien kolmannen maan kansalaisten perheenjäsenet;

 

(d)  opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;

 

(e)  tutkijat, jotka matkustavat tieteellisen tutkimustyön vuoksi;

 

(f)  voittoa tuottamattomien järjestöjen 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat edustajat, jotka osallistuvat voittoa tuottamattomien järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin taikka urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa etenkin,

ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa,

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  [koskeeko hakijaa rajanylitystietojärjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet kyseisestä järjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi;]

(g)  koskeeko hakijaa rajanylitystietojärjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet kyseisestä järjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi;

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  [onko hakijalta rajanylitystietojärjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella evätty maahanpääsy;]

(h)  onko hakijalta rajanylitystietojärjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella evätty maahanpääsy;

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k)  [onko hakijaan kohdistettu Eurodac-tietokannassa oleva palauttamispäätös tai maastapoistamispäätös sen jälkeen, kun hänen hakemuksensa suojelusta alkuperämaassa on peruutettu tai hylätty;]

(k)  [onko hakijaan kohdistettu Eurodac-tietokantaan tallennettu palauttamispäätös tai maastapoistamispäätös;]

Perustelu

Eurodac-tietokantaan tallennetut palauttamispäätökset tai maastapoistamispäätökset eivät johdu yksinomaan suojelua alkuperämaassa koskevan hakemuksen peruuttamisesta tai hylkäämisestä, vaan ne voivat koskea myös laittomia maahanmuuttajia.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 15 artiklan 2 kohdan a, b, d, f, g, i ja m alakohdassa sekä 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja 29 artiklassa tarkoitetussa ETIAS-seurantalistassa oleviin tietoihin.

4.  ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 15 artiklan 2 kohdan a, b, d, f, g ja m alakohdassa sekä 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja 29 artiklassa tarkoitetussa ETIAS-seurantalistassa oleviin tietoihin.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 15 artiklan 2 kohdan a, f, h ja i alakohdassa tarkoitettuja tietoja 28 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin riski-indikaattoreihin.

5.  ETIAS-keskusjärjestelmä vertaa 15 artiklan 2 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitettuja tietoja 28 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin riski-indikaattoreihin.

Perustelu

Poistetaan 28 artikla.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  kuulutus henkilöistä ja esineistä salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten.

(d)  kuulutus henkilöistä ja esineistä salaista tarkkailua [tiedustelutarkastuksia] tai erityistarkastuksia varten.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki tämän vertailun tuloksena olevat osumat tallennetaan SIS-järjestelmään.

Poistetaan.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jos 7 kohdassa tarkoitettu vertailu tuottaa yhden tai useamman osuman, ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää automaattisen ilmoituksen ETIAS-keskusyksikölle. ETIAS-keskusyksikkö tarkistaa, vastaavatko hakijan henkilötiedot osuman käynnistäneen kuulutuksen sisältämiä henkilötietoja. ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää sen jälkeen automaattisesti ilmoituksen kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimistolle. SIRENE-toimisto tarkistaa vielä, vastaavatko hakijan henkilötiedot osuman käynnistäneen kuulutuksen sisältämiä henkilötietoja, ja suorittaa tarkoituksenmukaiset jatkotoimet.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimistolle lähetettävässä ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

 

(a)  sukunimi tai -nimet, etunimi tai -nimet ja mahdolliset lisänimet;

 

(b)  syntymäaika ja -paikka;

 

(c)  sukupuoli;

 

(d)  kansalaisuus (kansalaisuudet);

 

(e)   hakijan kotiosoite tai, jos sellaista ei ole käytettävissä, hänen asuinkaupunkinsa ja asuinmaansa;

 

(f)  tiedot matkustusluvan käsittelyn tilasta eli onko matkustuslupa myönnetty tai evätty vai onko hakemus käsiteltävä manuaalisesti 22 artiklan mukaisesti;

 

(g)  viittaus saatuihin osumiin sekä niiden päivämäärä ja kellonaika.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 c.  ETIAS-keskusjärjestelmä lisää hakemustiedostoon viitteet kaikkiin löytyneisiin osumiin.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 d.  Jos kuulutus koskee kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, matkustuslupaa ei saa evätä;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 18 artiklan 2–5 kohdan mukainen automatisoitu käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman, hakemus käsitellään 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.  Jos 18 artiklan 2–5 kohdan mukainen automatisoitu käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman ja ETIAS-keskusjärjestelmä pystyy vahvistamaan, että hakemustiedoston sisältämät tiedot vastaavat osuman perustana olevia tietoja, hakemus käsitellään 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Perustelu

Kieliasun mukauttaminen 20 artiklaan.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 18 artiklan 2–5 kohdan mukainen automatisoitu käsittely ei tuota täyttä varmuutta, koska ETIAS-keskusjärjestelmä ei pysty vahvistamaan, että hakemustiedoston sisältämät tiedot vastaavat osuman perustana olevia tietoja, hakemus käsitellään noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä.

3.  Jos 18 artiklan 2–5 kohdan mukainen automatisoitu käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman eikä ETIAS-keskusjärjestelmä pysty vahvistamaan, että hakemustiedoston sisältämät tiedot vastaavat osuman perustana olevia tietoja, hakemus käsitellään noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  ETIAS-keskusyksikkö tarkistaa, vastaavatko hakemustiedoston sisältämät tiedot jonkin hakujen kohteena olleen tietojärjestelmän/tietokannan sisältämiä tietoja, 29 artiklassa tarkoitettuun ETIAS-seurantalistaan sisältyviä tietoja tai 28 artiklassa tarkoitettuja erityisiä riski-indikaattoreita.

3.  ETIAS-keskusyksikkö tarkistaa, vastaavatko hakemustiedoston sisältämät tiedot ETIAS-keskusjärjestelmän tai jonkin hakujen kohteena olleen tietojärjestelmän/tietokannan sisältämiä tietoja, 29 artiklassa tarkoitettuun ETIAS-seurantalistaan sisältyviä tietoja tai 28 artiklassa tarkoitettuja erityisiä riski-indikaattoreita.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 3 artiklan d alakohdassa määritellyllä matkustusluvalla tarkoitetaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kolmannen maan kansalaisten tapauksessa tämän asetuksen mukaisesti tehtyä päätöstä, jossa todetaan, että ei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu vaaraa turvallisuudelle tai kansanterveydelle direktiivin 2004/38/EY mukaisesti.

1.  Edellä 3 artiklan d alakohdassa määritellyllä matkustusluvalla tarkoitetaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kolmannen maan kansalaisten tapauksessa tämän asetuksen mukaisesti tehtyä päätöstä, jossa todetaan, että ei ole tosiseikkoihin perustuvan näytön tukemaa perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuusuhka tai suuri epidemiariski direktiivin 2004/38/EY mukaisesti.

Perustelu

Perustellut syyt, jotka eivät perustu tosiseikkoihin, ovat pelkkiä arvauksia.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

[Edellä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansalaisen matkustuslupahakemusta käsiteltäessä ETIAS-keskusjärjestelmä ei tarkista,

Edellä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansalaisen matkustuslupahakemusta käsiteltäessä ETIAS-keskusjärjestelmä ei tarkista,

(a)  koskeeko hakijaa 18 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti rajanylitystietojärjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet kyseisestä järjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi;

(a)  koskeeko hakijaa 18 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti rajanylitystietojärjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella ilmoitus, jonka mukaan hän on sallitun oleskeluajan ylittänyt henkilö, tai onko hänet kyseisestä järjestelmästä tehdyn haun tulosten perusteella aikaisemmin ilmoitettu tällaiseksi henkilöksi;

(b)  onko hakija 18 artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaisesti henkilö, jonka tiedot on tallennettu Eurodac-järjestelmään.]

(b)  onko hakija 18 artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaisesti henkilö, jonka tiedot on tallennettu Eurodac-järjestelmään.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  jäljempänä 32 artiklassa tarkoitetussa muutoksenhaussa on noudatettava direktiiviä 2004/38/EY;

(b)  jäljempänä 32 artiklassa tarkoitettujen oikeussuojakeinojen käytössä noudatettavassa menettelyssä on noudatettava direktiiviä 2004/38/EY;

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  [yksi vuosi viimeisestä hakijaa koskevasta rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta maahantulotietueesta silloin kun kyseinen yhden vuoden jakso päättyy myöhemmin kuin matkustusluvan voimassaoloaika; tai]

Poistetaan.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  viiden vuoden ajan viimeisestä päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan mukaisesti.

iii)  viiden vuoden ajan viimeisestä päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan mukaisesti tai lyhyemmän ajan kuin viisi vuotta, jos päätöksen aiheuttanut kuulutus on poistettu aikaisemmin.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

Article 21 – paragraph 5 – point c – subpoint 2

Komission teksti

Tarkistus

 

Uuden hakemuksen tekemisen helpottamiseksi ETIAS-matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen hakemustiedosto voidaan säilyttää ETIAS-keskusjärjestelmässä vielä enintään yhden vuoden ajan matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen ainoastaan silloin, kun hakija suostumuksen antamista koskevan pyynnön jälkeen vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti suostuu siihen sähköisesti allekirjoitetulla vakuutuksella. Suostumuksen antamista koskevat pyynnöt on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan mukaisesti.

 

Suostumus annetaan 13 artiklan 2 c kohdassa tarkoitetun automaattisen ilmoituksen jälkeen. Automaattisella ilmoituksella muistutetaan hakijaa tietojen säilyttämisen tarkoituksesta 61 artiklan e a alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakemusten manuaalisesta käsittelystä tämän artiklan mukaisesti vastuussa oleva jäsenvaltio, jäljempänä ’vastuujäsenvaltio’, on hakijan ilmoittama 15 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitettu ensimmäinen maahantulojäsenvaltio.

1.  Hakemusten manuaalisesta käsittelystä tämän artiklan mukaisesti vastuussa oleva jäsenvaltio, jäljempänä ’vastuujäsenvaltio’, on

 

(a)  siinä tapauksessa, että saadaan osuma jostakin tarkistetuista järjestelmistä, se jäsenvaltio, joka on syöttänyt viimeisimmän osumaan johtaneen kuulutuksen;

 

(b)  jos saadaan osuma ETIAS-seurantalistalta, se jäsenvaltio, joka toimitti tiedot seurantalistalle;

 

(c)  kaikissa muissa tapauksissa hakijan ilmoittama 15 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitettu ensimmäinen maahantulojäsenvaltio.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa, mikä on vastuujäsenvaltio.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltio, jota kuullaan asiassa 24 artiklan perusteella, voi kansalliseen turvallisuuteen perustuvista syistä pyytää ETIAS-keskusyksikköä olemaan vastuujäsenvaltio.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  silloin kun osuma kuuluu yhteen tai useampaan 18 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa säädettyyn osumaluokkaan, evättävä matkustuslupaa,

(a)  silloin kun osuma vastaa 18 artiklan 2 kohdan c alakohtaa, evättävä matkustuslupa,

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  silloin kun osuma kuuluu yhteen tai useampaan 18 artiklan 2 kohdan d–m alakohdassa säädettyyn osumaluokkaan, arvioitava turvallisuutta tai laitonta muuttoliikettä koskeva riski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

(b)  silloin kun osuma kuuluu yhteen tai useampaan 18 artiklan 2 kohdan a, b, tai d–m alakohdassa säädettyyn osumaluokkaan, arvioitava turvallisuusuhka tai laitonta muuttoliikettä koskeva riski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos osuma vastaa 18 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua kuulutusta, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on myönnettävä muodollinen matkustuslupa, joka on merkitty ETIAS-keskusjärjestelmään liputuksella, joka osoittaa rajaviranomaisille, että kolmannen maan kansalainen on pidätettävä.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos 18 artiklan 3 kohdan mukainen automatisoitu käsittely on osoittanut, että hakija on vastannut myöntävästi johonkin 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kysymykseen, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva riski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

5.  Jos 18 artiklan 3 kohdan mukainen automatisoitu käsittely on osoittanut, että hakija on vastannut myöntävästi johonkin 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kysymykseen, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava laitonta muuttoliikettä koskeva riski tai turvallisuusuhka ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos 18 artiklan 4 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä on löytynyt osuma, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava turvallisuusriski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

6.  Jos 18 artiklan 4 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä on löytynyt osuma, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava turvallisuusuhka ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos 18 artiklan 5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä on löytynyt osuma, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva riski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan.

7.  Jos 18 artiklan 5 kohdan mukaisessa automatisoidussa käsittelyssä on löytynyt osuma, vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava laitonta muuttoliikettä koskeva riski, turvallisuusuhka tai suuri epidemiariski ja päätettävä, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan. Vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ei voi missään tapauksessa tehdä päätöstä ainoastaan erityisiin riski-indikaattoreihin perustuvan osuman perusteella. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on joka tapauksessa tehtävä yksilöllinen arviointi laitonta muuttoliikettä koskevasta riskistä, turvallisuusuhkasta ja suurista epediamiriskeistä.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ei pysty hakijan hakulomakkeessa antamien tietojen perusteella päättämään, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan, se voi pyytää hakijalta lisätietoja tai -asiakirjoja.

1.  Jos vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ei pysty hakijan hakulomakkeessa antamien tietojen perusteella päättämään, myöntääkö vai epääkö se matkustusluvan, sen on pyydettävä hakijalta lisätietoja tai ‑asiakirjoja.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyyntö on annettava tiedoksi hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyynnössä on selkeästi ilmoitettava, mitä tietoja tai asiakirjoja hakijaa pyydetään toimittamaan. Hakijan on toimitettava pyydetyt lisätiedot tai -asiakirjat suoraan kansalliselle ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin kautta seitsemän työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

2.  Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyyntö on annettava tiedoksi hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyynnössä on selkeästi ilmoitettava, mitä tietoja tai asiakirjoja hakijaa pyydetään toimittamaan. Hakijan on toimitettava pyydetyt lisätiedot tai -asiakirjat suoraan kansalliselle ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin kautta 14 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ainoastaan ETIAS-hakemuksen arvioimiseksi tarvittavia lisätietoja tai -asiakirjoja voidaan pyytää.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallinen ETIAS-yksikkö voi poikkeustapauksissa kutsua hakijan haastatteluun hakijan asuinmaassa sijaitsevaan konsulaattiin.

4.  Kansallinen ETIAS-yksikkö voi poikkeustapauksissa ja käsiteltyään lisätiedot tai -asiakirjat 3 kohdan mukaisesti kutsua hakijan haastatteluun mihin tahansa hakijan asuinmaassa sijaitsevaan unionin jäsenvaltion konsulaattiin tai käyttää nykyaikaisia viestintävälineitä hakijan haastatteluun. Jos suoritetaan haastattelu, sovelletaan 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua määräaikaa.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kansallisen ETIAS-yksikön on annettava kutsu tiedoksi hakijalle ja hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

5.  Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava viimeistään viisi työpäivää ennen suunniteltua haastattelua kutsu tiedoksi hakijalle ja hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Hakijalla on oltava mahdollisuus ilmoittaa, haluaisiko hän tulla haastatelluksi tietyssä konsulaatissa vai käyttäisikö hän mieluummin nykyaikaisia viestintävälineitä. Aina kun se on mahdollista, haastattelu on tehtävä hakijan ilmoittamassa konsulaatissa, tai pyydettäessä nykyaikaisia viestintävälineitä käyttäen.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos hakija ei vastaa kutsuun määräajassa tai ei saavu haastatteluun, hakemus hylätään ja 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ilmoittaa asiasta hakijalle viipymättä.

5.  Jos hakija ei vastaa kutsuun määräajassa tai ei saavu haastatteluun eikä esitä asianmukaisesti perusteltuja syitä tähän, hakemus hylätään ja 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ilmoittaa asiasta hakijalle viipymättä.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tehdäkseen 22 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun arvioinnin vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kuultava sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden viranomaisia, jonka tai joiden vastuulla 18 artiklan 2 kohdan d, e, g, h, i tai k alakohdassa tarkoitetun osuman perustana olevat tiedot ovat.

1.  Tehdäkseen 22 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun arvioinnin vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kuultava sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden viranomaisia, jonka tai joiden vastuulla 18 artiklan 2 kohdan a, d, e, g, h, i tai k alakohdassa tarkoitetun osuman perustana olevat tiedot ovat.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos kansallinen ETIAS-yksikkö harkitsee sellaisen alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntämistä, joka kattaa useita jäsenvaltioita, vastuujäsenvaltion on kuultava kyseisiä jäsenvaltioita.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos vastuujäsenvaltio kuulee yhtä tai useampaa jäsenvaltiota hakemuksen manuaalisen käsittelyn aikana, kyseisten jäsenvaltioiden kansallisilla ETIAS-yksiköillä on oikeus tutustua sellaisiin hakemustiedostossa oleviin tietoihin ja automatisoidussa järjestelmässä löytyneisiin 18 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin osumiin, jotka ovat tarpeen kuulemista varten. Kuulemiseen osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisilla ETIAS-yksiköillä on myös oikeus tutustua lisätietoihin ja -asiakirjoihin, jotka hakija on toimittanut vastuujäsenvaltion pyynnöstä ja jotka liittyvät kuulemisen kohteena olevaan asiaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kuulemisen osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten ETIAS-yksiköiden on vastattava 24 tunnin kuluessa kuulemisen tiedoksiantopäivästä. Jos jäsenvaltio ei vastaa määräajassa, sen katsotaan antaneen hakemuksesta myönteisen lausunnon.

5.  Kuulemisen osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten ETIAS-yksiköiden on vastattava 48 tunnin kuluessa kuulemisen tiedoksiantopäivästä. Jos jäsenvaltio ei vastaa määräajassa, sen katsotaan antaneen hakemuksesta myönteisen lausunnon.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos yksi tai useampi kuulemiseen osallistunut jäsenvaltio antaa hakemuksesta kielteisen lausunnon, vastuujäsenvaltion on evättävä matkustuslupa 31 artiklan mukaisesti.

8.  Jos yksi tai useampi kuulemiseen osallistunut jäsenvaltio antaa hakemuksesta kielteisen lausunnon, vastuujäsenvaltion on evättävä matkustuslupa 31 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan soveltamista.

Perustelu

Asetuksen 38 artiklassa säädetään, että tässä tapauksessa voidaan myöntää alueellisesti rajoitettu matkustuslupa.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  ETIAS-keskusyksikön on tarvittaessa helpotettava tässä artiklassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden välisiä kuulemisia.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvioidakseen turvallisuusriskit 18 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tai 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun osuman löydyttyä vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kuultava Europolia tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Kuulemisessa on käytettävä kyseisen jäsenvaltion ja Europolin välisiä asetuksen (EU) 2016/794 7 artiklan mukaisia olemassa olevia viestintäkanavia.

1.  Arvioidakseen turvallisuusuhkan 18 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tai 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun osuman löydyttyä vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on kuultava Europolia tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Kuulemisessa on käytettävä kyseisen jäsenvaltion ja Europolin välisiä asetuksen (EU) 2016/794 7 artiklan mukaisia olemassa olevia viestintäkanavia, ja se on toteutettava kyseisen asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun vastuujäsenvaltio kuulee Europolia, kyseisen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö toimittaa Europolille kuulemista varten tarvittavat asiaan liittyvät tiedot hakemustiedostosta ja osumasta (osumista). Kansallinen ETIAS-yksikkö voi toimittaa Europolille hakijalta saadut kuulemisen kohteena olevaan matkustuslupahakemukseen liittyvät asiaankuuluvat lisätiedot ja -asiakirjat.

2.  Kun vastuujäsenvaltio kuulee Europolia, kyseisen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö toimittaa Europolille kuulemista varten tarvittavat asiaan liittyvät tiedot hakemustiedostosta ja osumasta (osumista). Kansallinen ETIAS-yksikkö toimittaa myös Europolille hakijalta saadut kuulemisen kohteena olevaan matkustuslupahakemukseen liittyvät asiaankuuluvat lisätiedot ja -asiakirjat.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Europolilla ei kuitenkaan ole oikeutta tutustua 15 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin hakijan henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan koulutusta, eikä 15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin hakijan henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan terveyttä.

Poistetaan.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Europolin on vastattava 24 tunnin kuluessa kuulemisen tiedoksiantopäivästä. Jos Europol ei vasta määräajassa, sen katsotaan antaneen hakemuksesta myönteisen lausunnon.

5.  Europolin on vastattava 48 tunnin kuluessa kuulemisen tiedoksiantopäivästä. Jos Europol ei vasta määräajassa, sen katsotaan antaneen hakemuksesta myönteisen lausunnon.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  ETIAS-keskusyksikön on tarvittaessa helpotettava tässä artiklassa tarkoitettuja vastuujäsenvaltion ja Europolin välisiä kuulemisia.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Kun ETIAS-hakemus katsotaan hyväksyttäväksi mutta ETIAS-keskusjärjestelmä ei automaattisesti anna matkustuslupaa, hakijalle lähetetään sähköpostipalvelun kautta välittömästi ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

 

(a)  vahvistus hakemuksen vastaanottamisesta;

 

(b)  hakemuksen käsittelyn enimmäisaika;

 

(c)  selvitys siitä, että hakemuksen käsittelyn aikana hakijalta voidaan pyytää lisätietoja tai -asiakirjoja sekä poikkeustapauksissa hänet voidaan kutsua haastatteluun konsulaattiin tai käyttää nykyaikaisia viestintävälineitä;

 

(d)  hakemuksen numero, jonka avulla hakija voi käyttää 26 a artiklassa tarkoitettua tarkastustyökalua.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  onko hänen toimitettava lisä- tai lisäasiakirjoja.

(b)  onko hänen toimitettava lisä- tai lisäasiakirjoja ja ilmoitettava 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu käsittelyajan enimmäispituus.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

26 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a artikla

 

Tarkastustyökalu

 

Komissio perustaa tarkastustyökalun, jonka avulla hakija voi seurata hakemuksensa käsittelyä sekä matkustusluvan voimassaolon kestoa ja tilaa (voimassa, evätty, mitätöity tai kumottu).

 

Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän tarkastustyökalun määrittelemiseksi tarkemmin.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siinä poikkeuksellisessa tapauksessa, että hakija kutsutaan konsulaattiin 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa pidennetään seitsemällä työpäivällä.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennen 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättymistä on tehtävä päätös

3.  Ennen 1, 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättymistä on tehtävä päätös

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ETIAS-tarkastussäännöillä tarkoitetaan algoritmia, jonka avulla verrataan ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja tietoja laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja kansanterveyttä koskeviin erityisiin riski-indikaattoreihin. ETIAS-tarkastussäännöt kirjataan ETIAS-keskusjärjestelmään.

1.  ETIAS-tarkastussäännöillä tarkoitetaan algoritmia, joka mahdollistaa asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 kohdan määritelmän mukaisen profiloinnin vertaamalla ETIAS-keskusjärjestelmässä olevaan hakemustiedostoon tallennettuja tietoja laitonta muuttoliikettä koskevaa riskiä, turvallisuusuhkaa tai suuria epidemiariskejä koskeviin erityisiin riski-indikaattoreihin. ETIAS-tarkastussäännöt kirjataan ETIAS-keskusjärjestelmään.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskevat riskit määräytyvät seuraavien tietojen perusteella:

2.  Laitonta muuttoliikettä koskeva riski, turvallisuusuhka tai suuret epidemiariskit määräytyvät seuraavien tietojen perusteella:

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ETIAS-järjestelmästä 73 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että laittomaan muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvän riskin perusteella evättyjen matkustuslupien osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;

(b)  ETIAS-järjestelmästä 73 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että laitonta muuttoliikettä koskevan riskin, turvallisuusuhkan tai suurten epidemiariskien perusteella evättyjen matkustuslupien osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat erityisiä turvallisuusriski-indikaattoreita tai kyseisen jäsenvaltion havaitsemia turvallisuusuhkia;

(d)  jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat erityisiä turvallisuusriski-indikaattoreita tai kyseisen jäsenvaltion havaitsemia turvallisuusuhkia objektiivisilla ja näyttöön perustuvilla tekijöillä perusteltuina;

Perustelu

Jäsenvaltioiden on perusteltava ja esitettävä määrällisesti tiedot, joita ne esittävät turvallisuusriski-indikaattoreista tai havaituista turvallisuusuhista hakemusten syrjivän käsittelyn välttämiseksi.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  [jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, tavanomaisesta poikkeavia osuuksia tietyssä matkustajaryhmässä kyseisen jäsenvaltion tapauksessa;

(e)  jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, tavanomaisesta poikkeavia osuuksia tietyssä matkustajaryhmässä kyseisen jäsenvaltion tapauksessa objektiivisin ja näyttöön perustuvin tekijöin perusteltuina;

Perustelu

Jäsenvaltioiden on perusteltava ja esitettävä määrällisesti tiedot, joita ne esittävät oleskeluajan ylittymisestä ja evätystä maahanpääsystä hakemusten syrjivän käsittelyn välttämiseksi.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa annetaan tarkempia säännöksiä 2 kohdassa tarkoitetuista laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja kansanterveyttä koskevista riskeistä.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa annetaan tarkempia säännöksiä 2 kohdassa tarkoitetuista laitonta muuttoliikettä koskevasta riskistä, turvallisuusuhkasta tai suurista epidemiariskeistä.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  ETIAS-keskusyksikkö vahvistaa 2 kohdan mukaisesti määritettyjen riskien pohjalta erityiset riski-indikaattorit, jotka muodostuvat tietojen yhdistelmästä, johon kuuluu yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

4.  ETIAS-keskusyksikkö vahvistaa 2 kohdan ja 3 kohdan nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti määritettyjen riskien pohjalta erityiset riski-indikaattorit, jotka muodostuvat tietojen yhdistelmästä, johon kuuluu yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

Perustelu

On viitattava myös 3 kohtaan, koska delegoidussa säädöksessä kyseiset riskit määritetään tarkemmin ja riski-indikaattoreiden olisi perustuttava näihin riskeihin.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  koulutustaso;

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan h alakohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  nykyinen ammatti.

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan i alakohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ETIAS-seurantalista muodostuu sellaisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista, joiden epäillään tehneen rikoksen tai osallistuneen rikokseen tai joiden osalta on tosiasioihin perustuvaa näyttöä tai perusteltuja syitä, joiden nojalla voidaan olettaa, että he aikovat tehdä rikoksia.

1.  Osana keskusjärjestelmää ETIAS-seurantalista muodostuu sellaisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista, joiden yksi tai useampi jäsenvaltio epäilee tehneen vakavan rikoksen tai terrorismirikoksen tai osallistuneen vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen, tai joiden tapauksessa on tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä henkilöistä tehdyn yleisen arvion ja erityisesti heidän aiemmin tekemiensä rikosten perusteella uskoa, että he tekevät terrorismirikoksen.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  jäsenvaltioiden toimittamat tiedot terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista;

(b)  tiedot terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista;

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  kansainvälisen yhteistyön tuloksena saadut tiedot terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista.

Poistetaan.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Europol laatii 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiaankuuluvien Europolin tietojen perusteella ETIAS-seurantalistan, joka muodostuu kohdista, joissa mainitaan yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

3.  Europol hallinnoi 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiaankuuluvien Europolin tietojen perusteella ETIAS-seurantalistaa, joka muodostuu kohdista, joissa mainitaan yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

(a)  sukunimi, etunimi tai -nimet ja syntymäsukunimi; syntymäaika, syntymäpaikka, syntymämaa, sukupuoli ja kansalaisuus;

(a)  sukunimi;

 

(a a)  syntymäsukunimi;

 

(a b)  syntymäaika;

(b)  muut nimet (lisänimi/-nimet, taiteilijanimi/-nimet, kutsumanimi/-nimet);

(b)  muut nimet (lisänimi/-nimet, taiteilijanimi/-nimet, kutsumanimi/-nimet);

(c)  matkustusasiakirja (tyyppi, numero ja myöntämismaa);

(c)  matkustusasiakirja (tyyppi, numero ja myöntämismaa);

(d)  kotiosoite;

(d)  kotiosoite;

(e)  sähköpostiosoite ja puhelinnumero;

(e)  sähköpostiosoite;

 

(e a)  puhelinnumero;

(f)  yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero;

(f)  yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero;

(g)  IP-osoite.

(g)  IP-osoite.

 

Etunimi/-nimet, syntymäaika, syntymämaa, sukupuoli ja kansalaisuus lisätään, jos ne ovat saatavilla.

Perustelu

Kieliasu mukautetaan 28 artiklan 4 kohtaan. Koska tarkoituksena on kuitenkin tarjota enemmän joustoa seurantalistan tapauksessa, jotkin komission yhdessä esittämät tietoelementit jaetaan eri alakohdiksi. Etunimi, syntymäpaikka, syntymämaa, sukupuoli ja kansalaisuus eivät saisi yksinään riittää seurantalistaan kirjaamiseen. Ne kuitenkin lisätään, jos ne ovat saatavilla.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

29 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a artikla

 

ETIAS-seurantalistaa koskevat vastuut ja tehtävät

 

1.  Europol arvioi perusteellisesti ennen tietojen lisäämistä ETIAS-seurantalistalle niiden lisäämisen syyt ja tarkistaa, onko lisääminen tarpeen ja oikeasuhteista.

 

2.  Kun tietoja lisätään jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella, kyseisen jäsenvaltion on määritettävä, ovatko tiedot riittäviä, oikeita ja riittävän merkityksellisiä ETIAS-seurantalistaan sisällytettäväksi.

 

3.  Jäsenvaltiot ja Europol ovat vastuussa seurantalistan tietojen oikeellisuudesta ja niiden pitämisestä ajan tasalla.

 

4.  Europol huolehtii menettelystä ETIAS-seurantalistan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden tarkistamiseksi säännöllisesti. Terrorismirikoksiin tai muihin vakaviin rikoksiin liittyviä tietoja toimittaneiden jäsenvaltioiden on osallistuttava tarkistusmenettelyyn.

 

5.  Tietoja poistetaan ETIAS-seurantalistasta tarkistuksen jälkeen, jos osoittautuu, että niiden sisällyttämisen syitä ei enää ole tai että tiedot ovat vanhentuneita tai eivät ole ajantasaisia.

 

6.  Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto, jäljempänä ’eu-LISA’, vastaa ETIAS-seurantalistan teknisestä hallinnoinnista, koska se vastaa ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä ja teknisestä hallinnoinnista.

 

7.  Euroopan tietosuojavaltuutetun on tehtävä vuoden kuluttua ETIAS-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein ETIAS-seurantalistaa koskeva tietosuojatarkastus ja toimitettava raportti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen menettelyjen mukaisessa hakemuksen käsittelyssä todetaan, että ei ole tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on myönnettävä matkustuslupa.

1.  Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen menettelyjen mukaisessa hakemuksen käsittelyssä todetaan, että ei ole syytä tai tosiseikkoihin perustuvaa perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta muuttoliikettä koskeva riski, turvallisuusuhka tai suuri epidemiariski, ETIAS-keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on myönnettävä matkustuslupa.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kansallisilla ETIAS-yksiköillä on oltava epävarmoissa tapauksissa mahdollisuus myöntää matkustuslupa, johon on liitetty liputus, joka suosittaa, että rajavartijat suorittavat toisen linjan tarkastuksen.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  ETIAS-keskusyksiköllä ja kansallisilla ETIAS-yksiköillä on oltava mahdollisuus lisätä liputus, joka ilmoittaa rajaviranomaisille ja muille viranomaisille, joilla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin, että hakemuksen käsittelyn aikana saatu erityinen osuma on arvioitu ja että on varmistettu, että kyseessä oli virheellinen osuma tai että manuaalinen käsittely on osoittanut, että ei ollut mitään syytä evätä matkustuslupaa.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Matkustusluvan on oltava voimassa viisi vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun matkustusasiakirjan voimassaolon päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on voimassa jäsenvaltioiden alueella.

2.  Matkustusluvan on oltava voimassa kolme vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun matkustusasiakirjan voimassaolon päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on voimassa jäsenvaltioiden alueella.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Matkustuslupa ei anna automaattista oikeutta maahantuloon.

3.  Asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti voimassa oleva matkustuslupa on yksi edellytyksistä jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn. Se ei kuitenkaan anna automaattista oikeutta maahantuloon.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  hakija esittää matkustusasiakirjan, joka on ilmoitettu kadonneeksi, varastetuksi tai mitätöidyksi;

Poistetaan.

Perustelu

Mitätöidyn matkustusasiakirjan automaattinen epääminen on lainvalvontaviranomaisten ja tiedustelupalvelujen käytännön vastaista ja tällä rikotaan unionin lainsäädäntöä. Kutakin pyyntöä on arvioitava manuaalisesti ja yksilöllisesti. Joissakin tapauksissa on syytä päästää henkilö saapumaan rajalle lainvalvontatarkoituksissa.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  hakijaan liittyy turvallisuusriski;

(c)  hakijaan liittyy turvallisuusuhka;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  hakijaan liittyy kansanterveysriski;

(d)  hakijaan liittyy suuri epidemiariski;

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Matkustuslupa on evättävä myös, jos on perusteltua aihetta epäillä tietojen aitoutta, hakijan esittämien ilmoitusten luotettavuutta, hakijan hakemuksensa tueksi toimittamia asiakirjoja tai niiden sisällön todenmukaisuutta.

Matkustuslupa on evättävä myös, jos on perusteltua, vakavaa ja näyttöön perustuvaa aihetta epäillä tietojen aitoutta, hakijan esittämien ilmoitusten luotettavuutta, hakijan hakemuksensa tueksi toimittamia asiakirjoja tai niiden sisällön todenmukaisuutta.

Perustelu

Meijersin komitean ehdotus tehokkaan valvonnan varmistamiseksi.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä.

2.  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Oikeussuojakeinoja on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, johon on sisällyttävä mahdollisuus oikeussuojakeinojen käyttämiseen. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot noudatettavasta menettelystä kielellä, jota hakijoiden voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.

Perustelu

Perusoikeusviraston ja 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän lausuntojen mukaisesti. Myös Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Schrems, C-362/14 antaman tuomion mukaisesti (95 kohta).

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Aiempi matkustusluvan epääminen ei johda automaattisesti uuden hakemuksen epäämiseen. Uutta hakemusta on arvioitava kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Perustelu

Säännös on otettu viisumisäännöstön 21 artiklan 9 kohdasta.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  selkeä ilmoitus siitä, että hakijan on maahan tullessaan esitettävä sama matkustusasiakirja, joka ilmoitetaan hakemuksessa, ja että kaikki muutokset matkustusasiakirjaan edellyttävät, että matkustuslupaa haetaan uudestaan;

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  muistutus asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan mukaisista maahantulon edellytyksistä ja tarpeesta pitää mukanaan asiaankuuluvia asiakirjatodisteita jokaisen maahantulon yhteydessä;

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b c)  tarvittaessa jäsenvaltiot tai niiden alueet, joille hakija saa matkustaa;

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  linkki julkiseen ETIAS-verkkosivustoon, jolla on tietoja hakijan mahdollisuudesta pyytää matkustusluvan kumoamista.

(d)  linkki julkiseen ETIAS-verkkosivustoon, jolla tiedotetaan, että matkustuslupa voidaan kumota tai mitätöidä, ja esitetään kumoamisen tai mitätöimisen edellytykset.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  peruste(et) matkustusluvan epäämiselle 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(c)  peruste(et) matkustusluvan epäämiselle, jotta hakija voi käyttää oikeussuojakeinoja 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tiedot muutoksenhaussa noudatettavasta menettelystä.

(d)  tiedot tehokkaiden oikeussuojakeinojen käytössä noudatettavasta menettelystä. Näiden tietojen on sisällettävä ainakin viittaukset oikeussuojakeinoihin sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön, toimivaltaiseen viranomaiseen ja siihen, miten oikeussuojakeinoja käytetään, tietoihin kaikesta avusta, jota kansallinen tietosuojaviranomainen voi tarjota, sekä oikeussuojakeinojen käyttämistä koskevaan määräaikaan.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 78 artiklan mukaisesti vakiolomakkeen vahvistamiseksi matkustusluvan epäämistä varten.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  matkustusluvan myöntämis- tai epäämispäätöksen tekopaikka ja -aika;

(c)  matkustusluvan myöntämis- tai epäämispäätöksen tekoaika;

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  matkustusluvan voimassaoloajan alkamis- ja päättymispäivä;

(d)  jos matkustuslupa myönnetään, matkustusluvan voimassaoloajan alkamis- ja päättymispäivä;

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  peruste(et) matkustusluvan epäämiselle 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(e)  jos matkustuslupa evätään, peruste(et) matkustusluvan epäämiselle 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  kaikki 22 artiklan 4 a kohdassa, 30 artiklan 1 a kohdassa ja 30 artiklan 1 b kohdassa tarkoitetut liputukset sekä asiaankuuluvat lisätiedot niihin liittyvien toisen linjan tarkastuksien tekemiseksi.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä mahdollisesti sisällytettävien lisätietojen tyypin ja tallennusmuotojen määrittelemiseksi.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilöllä, jonka matkustuslupa on mitätöity, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt mitätöimistä koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.  Henkilöllä, jonka matkustuslupa on mitätöity, on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Oikeussuojakeinoja on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt mitätöimistä koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot noudatettavasta menettelystä kielellä, jota hakijoiden voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos SIS-järjestelmässä on annettu uusi maahantulon epäämistä koskeva kuulutus tai ilmoitettu uusi matkustusasiakirja kadonneeksi, varastetuksi tai mitätöidyksi, SIS-järjestelmän on tehtävä ilmoitus ETIAS-keskusjärjestelmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, vastaako tämä uusi kuulutus voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaa, ETIAS-keskusjärjestelmä siirtää hakemustiedoston kuulutuksen antaneen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle, jonka on kumottava matkustuslupa.

3.  Jos SIS-järjestelmässä on annettu uusi maahantulon epäämistä koskeva kuulutus tai ilmoitettu uusi matkustusasiakirja kadonneeksi, varastetuksi tai mitätöidyksi, SIS-järjestelmän on tehtävä ilmoitus ETIAS-keskusjärjestelmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, vastaako tämä uusi kuulutus voimassa olevaa matkustuslupaa. Jos vastaa, ETIAS-keskusjärjestelmä siirtää hakemustiedoston kuulutuksen antaneen jäsenvaltion kansalliselle ETIAS-yksikölle. Jos on ilmoitettu uudesta maahantulon epäämistä koskevasta kuulutuksesta, kansallisen ETIAS-yksikön on kumottava matkustuslupa. Jos matkustuslupa liittyy SIS-järjestelmässä kadonneeksi, varastetuksi tai mitätöidyksi ilmoitettuun matkustusasiakirjaan, kansallisen ETIAS-yksikön on tarkistettava hakemustiedosto manuaalisesti.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Europolin ETIAS-seurantalistaan lisäämiä uusia tietoja verrataan ETIAS-keskusjärjestelmässä oleviin hakemustiedostoihin sisältyviin tietoihin. Jos vertailun tuloksena löytyy osuma, hakijan ilmoittaman 15 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen maahantulojäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava turvallisuusriski, ja jos kyseinen yksikkö katsoo, etteivät matkustusluvan myöntämisedellytykset enää täyty, sen on kumottava matkustuslupa.

4.  Europolin ETIAS-seurantalistaan lisäämiä uusia tietoja verrataan ETIAS-keskusjärjestelmässä oleviin hakemustiedostoihin sisältyviin tietoihin. Jos vertailun tuloksena löytyy osuma, 22 artiklan mukaisen vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava turvallisuusuhka, ja jos kyseinen yksikkö katsoo, etteivät matkustusluvan myöntämisedellytykset enää täyty, sen on kumottava matkustuslupa.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hakijalla, jonka matkustuslupa on kumottu, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kumoamista koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5.  Hakijalla, jonka matkustuslupa on kumottu, on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Oikeussuojakeinoja on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kumoamista koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot noudatettavasta menettelystä kielellä, jota hakijoiden voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  peruste(et) matkustusluvan mitätöimiselle tai kumoamiselle 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(c)  peruste(et) matkustusluvan mitätöimiselle tai kumoamiselle, jotta hakija voi käyttää oikeussuojakeinoja 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tiedot muutoksenhaussa noudatettavasta menettelystä.

(d)  tiedot tehokkaiden oikeussuojakeinojen käytössä noudatettavasta menettelystä. Näiden tietojen on sisällettävä ainakin viittaukset oikeussuojakeinoihin sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön, toimivaltaiseen viranomaiseen ja siihen, miten oikeussuojakeinoja käytetään, tietoihin kaikesta avusta, jota kansallinen tietosuojaviranomainen voi tarjota, sekä oikeussuojakeinojen käyttämistä koskevaan määräaikaan.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun on tehty päätös matkustusluvan mitätöimisestä tai kumoamisesta, mitätöimisestä tai kumoamisesta vastuussa olevan jäsenvaltion on lisättävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

1.  Kun on tehty päätös matkustusluvan mitätöimisestä tai kumoamisesta, mitätöimisestä tai kumoamisesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on lisättävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Poikkeuksellisesti voidaan myöntää alueellisesti rajoitettu matkustuslupa silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan tarpeen humanitaarisista syistä tai kansallisen edun taikka kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai kumottu.

1.  Poikkeuksellisesti myönnetään alueellisesti rajoitettu matkustuslupa silloin, kun 3 kohdan mukaisesti vastuussa oleva jäsenvaltio katsoo sen olevan tarpeen humanitaarisista syistä tai kansallisen edun taikka kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Sen jälkeen, kun matkustuslupa on evätty 31 artiklan mukaisesti, hakijalla on oltava mahdollisuus hakea alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Kiireellisissä tapauksissa, vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai kumottu, hakija voi hakea alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi hakija voi hakea alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa siihen jäsenvaltioon, johon hän aikoo matkustaa. Hänen on ilmoitettava hakemuksessaan edellä tarkoitetut humanitaariset syyt, kansallista etua koskevat syyt tai kansainväliset velvoitteet.

2.  Edellä olevan 1, 1 a ja 1 b kohdan soveltamiseksi hakija voi hakea alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa siihen jäsenvaltioon, johon hän aikoo matkustaa. Hänen on ilmoitettava hakemuksessaan edellä tarkoitetut humanitaariset syyt, kansallista etua koskevat syyt tai kansainväliset velvoitteet.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on voimassa sen myöntäneen jäsenvaltion alueella ja enintään 15 päivän ajan.

4.  Alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on voimassa sen myöntäneen jäsenvaltion alueella. Se voi poikkeuksellisesti olla voimassa useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella edellyttäen, että kukin näistä jäsenvaltioista suostuu tähän. Se on voimassa enintään 90 päivää 180 päivän jakson aikana.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Asiassa sovelletaan 30 artiklan 1 a ja 1 b kohtaa.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos on myönnetty alueellisesti rajoitettu matkustuslupa, hakemustiedostoon on syötettävä seuraavat tiedot:

5.  Jos on myönnetty tai evätty alueellisesti rajoitettu matkustuslupa, hakemustiedostoon on syötettävä seuraavat tiedot:

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  alue, jossa matkustusluvan haltija saa matkustaa;

(b)  jäsenvaltiot, joihin matkustusluvan haltija saa matkustaa;

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  alueellisesti rajoitetun matkustusluvan voimassaoloaika;

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntänyt jäsenvaltion viranomainen;

(c)  alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntänyt tai evännyt jäsenvaltion kansallinen yksikkö;

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  alueellisesti rajoitetun matkustusluvan myöntämis- tai epäämispäätöksen tekoaika;

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  viittaus humanitaarisiin syihin, kansallista etua koskeviin syihin tai kansainvälisiin velvoitteisiin.

(d)  tarvittaessa viittaus humanitaarisiin syihin, kansallista etua koskeviin syihin tai kansainvälisiin velvoitteisiin.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  kaikki 30 artiklan 1 a ja 1 b kohdassa tarkoitetut liputukset sekä asiaankuuluvat lisätiedot niihin liittyvien toisen linjan tarkastuksien tekemiseksi.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan mukaan liikenteenharjoittajien on tarkistettava ETIAS-keskusjärjestelmästä, onko sellaisilla kolmannen maan kansalaisilla, joilta vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva matkustuslupa.

1.  Lento- ja meriliikenteen harjoittajien on lähetettävä viimeistään liikennevälineeseen nousemisen aikana ETIAS-keskusjärjestelmään pyyntö sen tarkistamiseksi, onko sellaisilla kolmannen maan kansalaisilla, joilta vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva matkustuslupa.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Liikenteenharjoittajien on voitava tehdä 1 kohdassa tarkoitettu tarkistus ennen kuin matkustaja nousee liikennevälineeseen, käyttämällä suojattua internetyhteyttä 6 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuun liikenteenharjoittajien yhdyskeskukseen, mobiilitekniset ratkaisut mukaan luettuina. Tätä varten liikenteenharjoittajalla on oltava oikeus tehdä haku ETIAS-keskusjärjestelmästä käyttämällä matkustusasiakirjan konelukukentän tietoja.

Liikenteenharjoittajien on voitava lähettää 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö ennen kuin matkustaja nousee liikennevälineeseen, käyttämällä suojattua yhteyttä 6 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuun liikenteenharjoittajien yhdyskeskukseen, mobiilitekniset ratkaisut mukaan luettuina. Tätä varten liikenteenharjoittaja lähettää pyynnön ETIAS-keskusjärjestelmään käyttämällä matkustusasiakirjan konelukukentän tietoja.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen.

ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa ja tarvittaessa alue (alueet), jolla (joilla) alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on voimassa. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Perustetaan yksinomaan liikenteenharjoittajille tarkoitettu todentamisjärjestelmä, jotta liikenteenharjoittajien asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä olisi 2 kohdan soveltamiseksi pääsy liikenteenharjoittajien yhteyskeskukseen. Komissio hyväksyy todentamisjärjestelmän täytäntöönpanosäädöksillä, jotka annetaan noudattaen 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

3.  Perustetaan yksinomaan liikenteenharjoittajille tarkoitettu todentamisjärjestelmä, jotta liikenteenharjoittajien asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä olisi 2 kohdan soveltamiseksi pääsy liikenteenharjoittajien yhteyskeskukseen. Komissio hyväksyy todentamisjärjestelmän täytäntöönpanosäädöksillä, jotka annetaan noudattaen 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä. Todentamisjärjestelmän on perustuttava tietoturvallisuusriskien hallintaan sekä sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Varmistusmenettelyjen yksityiskohdat hyväksytään täytäntöönpanosäädöksellä, joka annetaan noudattaen 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

2.  Varmistusmenettelyjen yksityiskohdat hyväksytään täytäntöönpanosäädöksellä, joka annetaan noudattaen 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä. Tällaisissa menettelyissä otetaan huomioon tietoturvallisuusriskien hallinta sekä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa.

2.  ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa tai voimassa oleva alueellisesti rajoitettu matkustuslupa jäsenvaltioon, johon henkilö haluaa matkustaa.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viranomaisilla, joilla on toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla tarkastuksia, on lupa toisen linjan tarkastuksen aikana hakea hakemustiedostoon 33 ja 38 artiklan mukaan sisällytettyjä toisen linjan tarkastuksia varten tarkoitettuja olennaisia lisätietoja.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän toimintahäiriön vuoksi, ETIAS-keskusyksikkö ilmoittaa tästä niille jäsenvaltion viranomaisille, joilla on toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla tarkastuksia.

1.  Jos 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän toimintahäiriön vuoksi, ETIAS-keskusjärjestelmä ilmoittaa tästä automaattisesti niille jäsenvaltion viranomaisille, joilla on toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla tarkastuksia.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen rajainfrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä eu-LISAlle, ETIAS-keskusyksikölle ja komissiolle.

2.  Jos 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä syistä mahdotonta ETIAS-järjestelmään vaikuttavan jäsenvaltion kansallisen rajainfrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, tästä on ilmoitettava automaattisesti eu-LISAlle, ETIAS-keskusyksikölle ja komissiolle.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kummassakin tapauksessa jäsenvaltion viranomaisten, joilla on toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla tarkastuksia, on noudatettava omia kansallisia valmiussuunnitelmiaan.

3.  Molemmissa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viranomaisille, joilla on toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla tarkastuksia asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti, myönnetään tilapäinen lupa poiketa 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ETIAS-keskusjärjestelmän tarkistamista koskevasta velvoitteesta ja asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan i alakohdan ja b b alakohdan matkustuslupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta väliaikaisesti.

Perustelu

Sen sijaan, että viitattaisiin kansallisiin valmiussuunnitelmiin, on parempi tarjota yhdenmukaistettu ratkaisu siihen, miten teknisen vian sattuessa menetellään. Tällaisissa tapauksissa rajavartijoiden olisi suoritettava rajatarkastus käyttämättä ETIAS-järjestelmää.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusyhteyspiste, jolla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään. Keskusyhteyspisteen on varmistettava, että 45 artiklan mukaiset edellytykset pyytää pääsyä ETIAS-järjestelmään täyttyvät.

 

Nimetty viranomainen ja keskusyhteyspiste voivat kuulua samaan organisaatioon, jos tämä sallitaan kansallisessa lainsäädännössä. Keskusyhteyspisteen on toimittava nimetyistä viranomaisista riippumattomasti suorittaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään. Keskusyhteyspisteen on oltava erillinen nimetyistä viranomaisista, eikä se saa ottaa niiltä vastaan suorittamiensa tarkistusten tuloksia koskevia ohjeita.

 

Jäsenvaltiot voivat perustuslaillisten tai oikeudellisten vaatimustensa mukaisesti nimetä organisaatio- ja hallintorakenteensa huomioon ottaen useamman kuin yhden keskusyhteyspisteen.

Perustelu

Ehdotetaan keskusyhteyspisteiden järjestelmän käyttöä kuten VIS-, Eurodac- ja rajanylitystietojärjestelmän tapauksessa sen sijaan, että keskusyhteyspisteen tehtävä uskottaisiin kansalliselle ETIAS-yksikölle. Kuten muiden järjestelmien tapauksessa, keskusyhteyspiste tarkistaisi, täyttyvätkö edellytykset pääsyn tarjoamiseksi.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Kunkin jäsenvaltion on annettava eu-LISAlle, ETIAS-keskusyksikölle ja komissiolle tiedoksi nimetyt viranomaisensa ja keskusyhteyspisteensä, ja kukin jäsenvaltio voi milloin tahansa muuttaa näitä tietoja tai korvata ne toisella ilmoituksella. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c)  Vain keskusyhteyspisteiden asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on valtuudet päästä ETIAS-keskusjärjestelmään 44 ja 45 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille keskusyhteyspisteille perusteltu sähköinen pyyntö, joka koskee pääsyä tiettyihin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin. Jos pyyntö koskee pääsyä 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, perustellussa sähköisessä pyynnössä on perusteltava tarve tutustua kyseisiin tietoihin.

1.  Nimettyjen viranomaisten on toimitettava 43 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuille keskusyhteyspisteille perusteltu sähköinen pyyntö, joka koskee pääsyä tiettyihin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin. Jos pyyntö koskee pääsyä 15 artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, perustellussa sähköisessä pyynnössä on perusteltava tarve tutustua kyseisiin tietoihin.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen jäsenvaltion on ennen ETIAS-keskusjärjestelmän käyttämistä varmistettava, että pääsyä koskevan pyynnön osalta tehdään sen kansallisen lainsäädännön ja prosessioikeuden mukainen riippumaton, tehokas ja oikea-aikainen tarkistus, jossa selvitetään, täyttyvätkö 45 artiklassa tarkoitetut edellytykset, ja jossa selvitetään myös 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tai kyseisen artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevien pyyntöjen tapauksessa, onko pyyntö perusteltu.

2.  Ennen ETIAS-keskusjärjestelmän käyttämistä keskusyhteyspiste tarkistaa, täyttyvätkö 45 artiklassa tarkoitetut edellytykset, ja selvittää myös 15 artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevien pyyntöjen tapauksessa, onko pyyntö perusteltu.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 45 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspiste käsittelee pyynnöt. Keskusyhteyspisteen ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetuista tiedoista hakemat tiedot on välitettävä 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yhteyspisteille siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.

3.  Jos tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tarkistuksessa katsotaan, että 45 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspiste käsittelee pyynnöt. Keskusyhteyspisteen ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetuista tiedoista hakemat tiedot on välitettävä 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yhteyspisteille siten, että tietoturvaa ei vaaranneta.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa, joissa henkilötietoja tarvitaan välittömästi, jotta voitaisiin ehkäistä vakava rikos tai asettaa syytteeseen tällaiseen rikokseen syyllistyneet, keskusyhteyspisteen on käsiteltävä pyyntö välittömästi ja ilman 2 kohdassa tarkoitettua riippumatonta tarkistusta. Riippumaton tarkistus on tällöin tehtävä viipymättä jälkikäteen sen jälkeen kun pyyntö on käsitelty, ja tässä yhteydessä on myös tarkistettava, oliko kyseessä todella poikkeuksellisen kiireellinen tapaus.

4.  Poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa, joissa on ehkäistävä terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan rikokseen liittyvä välitön vaara tai asetettava syytteeseen tällaiseen rikokseen syyllistyneet, keskusyhteyspisteen on käsiteltävä pyyntö välittömästi ja ilman 2 kohdassa tarkoitettua riippumatonta tarkistusta. Riippumaton tarkistus on tällöin tehtävä jälkikäteen sen varmistamiseksi, täyttyivätkö 45 artiklassa tarkoitetut edellytykset, ja tässä yhteydessä on myös tarkistettava, oliko kyseessä todella poikkeuksellisen kiireellinen tapaus. Jälkikäteen tehtävä riippumaton tarkistus on suoritettava viipymättä sen jälkeen, kun pyyntö on käsitelty.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos jälkikäteen tehtävässä riippumattomassa tarkistuksessa todetaan, ettei ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin pääsylle eikä niihin tutustumiselle ollut perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn saaneiden ja/tai tutustuneiden viranomaisten on poistettava ETIAS-keskusjärjestelmästä peräisin olevat tiedot ja ilmoitettava keskusyhteyspisteelle niiden poistamisesta.

5.  Jos jälkikäteen tehtävässä riippumattomassa tarkistuksessa todetaan, ettei ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin pääsylle eikä niihin tutustumiselle ollut perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn saaneiden ja/tai tutustuneiden viranomaisten on poistettava ETIAS-keskusjärjestelmästä peräisin olevat tiedot ja ilmoitettava keskusyhteyspisteelle niiden poistamisesta. Asiassa sovelletaan 53 a artiklaa.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tietoihin tutustuminen on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten;

(a)  tietoihin tutustuminen on tarpeen terrorismirikoksen tai muunlaisen vakavan rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten;

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tietoihin tutustuminen on tarpeen tietyssä yksittäistapauksessa;

(b)  tietoihin tutustuminen on tarpeen ja oikeasuhteista tietyssä yksittäistapauksessa;

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  on perusteltua syytä katsoa, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustuminen voi merkittävästi myötävaikuttaa jonkin kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva kolmannen maan kansalainen;

(c)  on objektiivisia todisteita tai perusteltua syytä katsoa, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustuminen myötävaikuttaa merkittävästi jonkin kyseessä olevan vakavan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva kolmannen maan kansalainen;

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 ja 37 artiklan mukaista matkustuslupahakemuksen myöntämistä, epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos operatiiviset yksiköt ovat nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyssä perustellussa sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin ei anna pääsyä 15 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin koulutusta koskeviin tietoihin eikä 15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joista käy ilmi, voiko hakija aiheuttaa kansanterveysriskin.

4.  Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 ja 37 artiklan mukaista matkustuslupahakemuksen myöntämistä, epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. Pääsy 15 artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos operatiiviset yksiköt ovat nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyssä perustellussa sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty riippumattomassa tarkistuksessa.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Perustellussa pyynnössä on esitettävä todisteet siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.  Perustellussa pyynnössä on esitettävä todisteet siitä, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tietoihin tutustuminen on tarpeen yksittäistapauksessa;

(b)  tietoihin tutustuminen on tarpeen ja oikeasuhteista yksittäistapauksessa;

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tietoihin tutustuminen rajataan hakuun, joka tehdään käyttämällä 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja;

(c)  tietoihin tutustuminen rajataan hakuun, joka tehdään käyttämällä 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Edellä 45 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot voidaan yhdistää 45 artiklan 3 kohdassa lueteltuihin tietoihin;

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(d)  on perusteltua syytä olettaa, että tietoihin tutustuminen saattaa edistää merkittävästi jonkin kyseessä olevan rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai tutkimista;

(d)  on objektiivisia todisteita tai perusteltua syytä olettaa, että tietoihin tutustuminen edistää merkittävästi jonkin kyseessä olevan vakavan rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai tutkimista;

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa ja j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 ja 37 artiklan mukaista matkustuslupahakemuksen myöntämistä, epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos Europol on nimenomaisesti pyytänyt saada tutustua kyseisiin tietoihin.

4.  Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa ja j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 ja 37 artiklan mukaista matkustuslupahakemuksen myöntämistä, epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. Pääsy 15 artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos Europol on nimenomaisesti pyytänyt saada tutustua kyseisiin tietoihin.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  [viiden vuoden ajan viimeisestä hakijaa koskevasta rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta maahantulotietueesta; tai]

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole perusteltua säilyttää koko ETIAS-hakemusta viittä vuotta hakijan viimeisestä maahantulosta. Tämä ei myöskään vaikuta oikeasuhteiselta tai tarpeelliselta. EU:n normien mukaan tietojen säilyttämisajan on oltava mahdollisimman lyhyt.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  viiden vuoden ajan viimeisestä päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan mukaisesti.

(c)  viiden vuoden ajan viimeisestä päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan mukaisesti tai lyhyemmän ajan kuin viisi vuotta, jos päätöksen aiheuttanut kuulutus on poistettu aikaisemmin.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Uuden hakemuksen tekemisen helpottamiseksi ETIAS-matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen hakemustiedosto voidaan säilyttää ETIAS-keskusjärjestelmässä vielä enintään kolmen vuoden ajan matkustusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen ainoastaan silloin, kun hakija suostumuksen antamista koskevan pyynnön jälkeen vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti suostuu siihen sähköisesti allekirjoitetulla vakuutuksella. Suostumuksen antamista koskevat pyynnöt on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan mukaisesti.

 

Suostumus annetaan 13 artiklan 2 c kohdassa tarkoitetun automaattisen ilmoituksen jälkeen. Automaattisella ilmoituksella muistutetaan hakijaa tietojen säilyttämisen tarkoituksesta 61 artiklan e a alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos kolmannen maan kansalainen on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden tai hänestä on tullut 2 artiklan 2 kohdan a–e alakohdan soveltamisalaan kuuluva henkilö, asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa, ja tarvittaessa poistettava hakemustiedosto ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä. Hakemustiedoston poistamisesta vastaava viranomainen on

5.  Jos kolmannen maan kansalainen on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden tai hänestä on tullut 2 artiklan 2 kohdan a–c alakohdan soveltamisalaan kuuluva henkilö, asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa, ja tarvittaessa poistettava hakemustiedosto ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä. Hakemustiedoston poistamisesta vastaava viranomainen on

Perustelu

Tiedoston pakollinen poistaminen oleskeluluvan tai pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin saamisen yhteydessä pitäisi peruuttaa, koska tällaisten viisumien voimassaoloaika voi olla lyhempi kuin ETIAS-järjestelmään kirjattu jäljellä oleva voimassaoloaika.Näin varmistetaan, ettei hakijan pidä hakea uudestaan matkustuslupaa viisuminsa tai oleskelulupansa voimassaolon päättyessä.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö, joka on myöntänyt oleskeluluvan tai -kortin;

Poistetaan.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö, joka on myöntänyt pitkäaikaisen viisumin.

Poistetaan.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos kolmannen maan kansalaisesta on tullut 2 artiklan 2 kohdan d, e tai h a alakohdan soveltamisalaan kuuluva henkilö, asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä voimassa oleva matkustuslupa. Niiden on tarpeen mukaan poistettava viipymättä hakemustiedosto ETIAS-keskusjärjestelmästä, jos oleskelukortin tai oleskeluluvan tai pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin voimassaoloaika on pidempi kuin ETIAS-järjestelmään kirjattu jäljellä oleva voimassaoloaika. Hakemustiedoston poistamisesta vastaava viranomainen on

 

(a)  sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö, joka on myöntänyt oleskeluluvan tai -kortin;

 

(b)  sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö, joka on myöntänyt pitkäaikaisen viisumin.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisten ETIAS-yksiköiden suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan [asetusta (EU) 2016/679].

2.  Kansallisten ETIAS-yksiköiden ja rajaviranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, kun käsittely kuuluu sen soveltamisalaan.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan mukaisissa tarkoituksissa suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan [direktiiviä (EU) 2016/680].

3.  Jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan mukaisissa tarkoituksissa suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä (EU) 2016/680, kun käsittely kuuluu sen soveltamisalaan.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Europolin 24 ja 46 artiklan mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

4.  Europolin 25 ja 46 artiklan mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ETIAS-keskusjärjestelmässä suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi katsotaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto.

1.  ETIAS-keskusjärjestelmässä suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi katsotaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto. ETIAS-keskusjärjestelmän tietoturvan hallinnan kannalta Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja eu-LISA ovat yhteisrekisterinpitäjiä.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  ETIAS-tietojärjestelmässä suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi tietojen käsittelijäksi katsotaan eu-LISA.

1.  ETIAS-tietojärjestelmässä suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan alakohdassa tarkoitetuksi tietojen käsittelijäksi katsotaan eu-LISA.

Perustelu

Korjataan viittaus.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sekä eu-LISA että kansalliset ETIAS-yksiköt varmistavat, että tätä asetusta sovellettaessa taataan henkilötietojen käsittelyn turvallisuus. Eu-LISA ja kansalliset ETIAS-yksiköt tekevät yhteistyötä turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

1.  Eu-LISA, kansalliset ETIAS-yksiköt ja ETIAS-keskusyksikkö varmistavat henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden tätä asetusta sovellettaessa. eu-LISA, kansalliset ETIAS-yksiköt ja ETIAS-keskusyksikkö tekevät yhteistyötä turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen keskusjärjestelmän, keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan välisen viestintäinfrastruktuurin, julkisen verkkosivuston, mobiilisovelluksen, sähköpostipalvelun, suojatun tilin, liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen, verkkopalvelun sekä hakemusten käsittelyn mahdollistavien ohjelmistojen turvallisuuden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 artiklan soveltamista.

2.  Eu-LISA toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen keskusjärjestelmän, keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan välisen viestintäinfrastruktuurin, julkisen verkkosivuston, mobiilisovelluksen, sähköpostipalvelun, suojatun tilin, liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksen, verkkopalvelun, hakemusten käsittelyn mahdollistavien ohjelmistojen sekä ETIAS-seurantalistan turvallisuuden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 artiklan soveltamista.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  estetään asiattomilta pääsy suojatulle verkkosivustolle, jolla toteutetaan ETIAS-järjestelmän tarkoitusten mukaisia toimenpiteitä;

(b)  estetään asiattomilta pääsy suojatulle verkkosivustolle;

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  estetään asiattomilta pääsy tietojenkäsittelylaitteisiin ja kansallisiin laitoksiin, joissa jäsenvaltio harjoittaa ETIAS-järjestelmän tarkoitusten mukaista toimintaa;

Perustelu

Ehdotetaan useita lisäyksiä, jotka vastaavat rajanylitystietojärjestelmää koskevaa EP:n kantaa, jossa teksti mukautettiin komission Eurodac-ehdotuksen tekstiin.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  estetään asiattomia käyttämästä automaattisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla;

Perustelu

Ehdotetaan useita lisäyksiä, jotka vastaavat rajanylitystietojärjestelmää koskevaa EP:n kantaa, jossa teksti mukautettiin komission Eurodac-ehdotuksen tekstiin.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(f)  varmistetaan, että henkilöt, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin yksilöllisten käyttäjätunnisteiden avulla ja luottamuksellisia pääsytapoja käyttäen;

(f)  varmistetaan, että henkilöt, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin yksilöllisten ja ainutkertaisten käyttäjätunnisteiden avulla ja luottamuksellisia pääsytapoja käyttäen;

Perustelu

Ehdotetaan useita lisäyksiä, jotka vastaavat rajanylitystietojärjestelmää koskevaa EP:n kantaa, jossa teksti mukautettiin komission Eurodac-ehdotuksen tekstiin.

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

Article 52 – paragraph 3 – point j a (new)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(j a)  varmistetaan, että keskeytystilanteessa asennettujen järjestelmien normaali toiminta voidaan palauttaa;

Perustelu

Ehdotetaan useita lisäyksiä, jotka vastaavat rajanylitystietojärjestelmää koskevaa EP:n kantaa, jossa teksti mukautettiin komission Eurodac-ehdotuksen tekstiin.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – j b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(j b)  taataan luotettavuus varmistamalla, että kaikista ETIAS-järjestelmän toiminnassa ilmenevistä vioista ilmoitetaan asianmukaisesti ja että toteutetaan tarvittavat tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötiedot voidaan palauttaa, jos järjestelmän toimintahäiriö aiheuttaa tietojen turmeltumista;

Perustelu

Ehdotetaan useita lisäyksiä, jotka vastaavat rajanylitystietojärjestelmää koskevaa EP:n kantaa, jossa teksti mukautettiin komission Eurodac-ehdotuksen tekstiin.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

52 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

52 a artikla

 

Turvallisuushäiriöt

 

1.  Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta ETIAS-järjestelmän turvallisuuteen ja jotka saattavat aiheuttaa ETIAS-järjestelmälle vahinkoa tai johtaa tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy luvattomasti käsiksi tai jos tietojen saatavuus, eheys tai luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

 

2.  Turvallisuushäiriöihin on vastattava nopeasti, tehokkaasti ja asianmukaisesti.

 

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava turvallisuushäiriöistä komissiolle, eu-LISAlle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 33 artiklan mukaisesti ja/tai direktiivin (EU) 2016/680 30 artiklan mukaisesti. Jos havaitaan ETIAS-keskusjärjestelmään liittyvä turvallisuushäiriö, eu-LISAn on ilmoitettava asiasta komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Europolin on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jos on kyse ETIAS-järjestelmään liittyvästä turvallisuushäiriöstä.

 

4.  Sellaista turvallisuushäiriötä koskevat tiedot, jolla on tai saattaa olla vaikutusta ETIAS-järjestelmän toimintaan tai tietojen saatavuuteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen, toimitetaan jäsenvaltioille ja niistä raportoidaan eu-LISAn toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

 

5.  Asianomaiset jäsenvaltiot ja unionin virastot ja toimielimet tekevät yhteistyötä turvallisuushäiriön tapauksessa.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

53 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

53 a artikla

 

Seuraamukset

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että ETIAS-järjestelmään syötettyjen tietojen käsittelystä tämän asetuksen vastaisesti rangaistaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonsaantioikeus ja oikeus tutustua tietoihin sekä oikaista ja poistaa ne

Tiedonsaantioikeus ja oikeus tutustua tietoihin sekä oikaista, rajoittaa, suojata ja poistaa niitä

Perustelu

Otsikko olisi muutettava, jotta se viittaisi asianmukaisesti oikeuksiin, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklassa sekä [asetuksen (EU) 2016/679] 15, 16, 17 ja 18 artiklassa.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakijoille, joiden tiedot tallennetaan ETIAS-keskusjärjestelmään, on ilmoitettava kyseisten tietojen keruuajankohtana menettelyistä, joiden mukaisesti he voivat käyttää asetuksen (EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan mukaisia oikeuksiaan, sekä Euroopan raja- ja merivartioviraston tietosuojavastaavan, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja vastuujäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklan mukaista tiedonsaantioikeutta.

1.  Hakijoille, joiden tiedot tallennetaan ETIAS-keskusjärjestelmään, on ilmoitettava kyseisten tietojen keruuajankohtana menettelyistä, joiden mukaisesti he voivat käyttää asetuksen (EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 18 artiklan mukaisia oikeuksiaan, sekä Euroopan raja- ja merivartioviraston tietosuojavastaavan, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja vastuujäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklan mukaista tiedonsaantioikeutta.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisella hakijalla on asetuksen (EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan sekä [asetuksen (EU) 2016/679] 15, 16, 17 ja 18 artiklan mukaisten oikeuksien käyttämiseksi oikeus esittää pyyntö ETIAS-keskusyksikölle tai hakemuksesta vastuussa olevalle kansalliselle ETIAS-yksikölle, jonka on tutkittava pyyntö ja vastattava siihen.

Jokaisella hakijalla on asetuksen (EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan sekä [asetuksen (EU) 2016/679] 15, 16, 17 ja 18 artiklan mukaisten oikeuksien käyttämiseksi oikeus esittää pyyntö ETIAS-keskusyksikölle tai hakemuksesta vastuussa olevalle kansalliselle ETIAS-yksikölle, jonka on tutkittava pyyntö ja vastattava siihen 14 päivän kuluessa.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos pyynnön tutkimisen seurauksena havaitaan, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, ETIAS-keskusyksikkö tai hakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö oikaisee tiedot ETIAS-keskusjärjestelmässä tai poistaa ne ETIAS-keskusjärjestelmästä.

Jos pyynnön tutkimisen seurauksena havaitaan, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, ETIAS-keskusyksikkö tai hakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö oikaisee tiedot ETIAS-keskusjärjestelmässä tai poistaa ne ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa sen voimassaoloaikana, ETIAS-keskusjärjestelmän on suoritettava 18 artiklassa tarkoitettu automatisoitu käsittely, jossa määritetään, tuottaako muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää muutetun matkustusluvan, joka on voimassa alkuperäisen luvan voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta hakijalle. Jos automatisoitu käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman, sen jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, jonka hakija on ilmoittanut hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva riski ja päätettävä, myöntääkö se muutetun matkustusluvan, tai silloin kun se katsoo, etteivät matkustusluvan myöntämisedellytykset enää täyty, kumottava matkustuslupa.

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen ETIAS-yksikkö muuttaa tämän kohdan mukaisesti esitetystä pyynnöstä matkustuslupaa sen voimassaoloaikana, ETIAS-keskusjärjestelmän on suoritettava 18 artiklassa tarkoitettu automatisoitu käsittely, jossa määritetään, tuottaako muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää muutetun matkustusluvan, joka on voimassa alkuperäisen luvan voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta hakijalle. Jos automatisoitu käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman, 22 artiklan mukaisesti vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on arvioitava laitonta muuttoliikettä koskeva riski, turvallisuusuhka tai suuri epidemiariski ja päätettävä, myöntääkö se muutetun matkustusluvan, tai silloin kun se katsoo, etteivät matkustusluvan myöntämisedellytykset enää täyty, kumottava matkustuslupa.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos ETIAS-keskusyksikkö tai hakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ei katso, että ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, ETIAS-keskusyksikön tai hakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on viipymättä tehtävä hallinnollinen päätös, jossa se selittää kirjallisesti asianomaiselle henkilölle, miksi se ei ole valmis oikaisemaan tai poistamaan tätä koskevia tietoja.

3.  Jos ETIAS-keskusyksikkö tai hakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö on eri mieltä väitteestä, jonka mukaan ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on tallennettu lainvastaisesti, ETIAS-keskusyksikön tai hakemuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on viipymättä tehtävä hallinnollinen päätös, jossa se selittää kirjallisesti asianomaiselle henkilölle, miksi se ei ole valmis oikaisemaan tai poistamaan tätä koskevia tietoja.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio hakee ETIAS-keskusjärjestelmästä 1 artiklan 2 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai unioniin tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä asettaa niiden saataville. Edellä tarkoitettua kieltoa sovelletaan myös silloin, kun kyseisiä tietoja jatkokäsitellään kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden välillä.

2.  Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai Europol hakee ETIAS-keskusjärjestelmästä 1 artiklan 2 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai unioniin tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä asettaa niiden saataville. Edellä tarkoitettua kieltoa sovelletaan myös silloin, kun kyseisiä tietoja jatkokäsitellään kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisen valvontaviranomaisen suorittama valvonta

Kansallisten valvontaviranomaisten suorittama valvonta

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallinen valvontaviranomainen tai kansalliset valvontaviranomaiset, jotka on nimetty asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti, valvovat tämän asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – -1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisen lainsäädännön säännöksiä sovelletaan myös sen kansallisten viranomaisten pääsyyn ETIAS-järjestelmään 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – -1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b.  Direktiivin (EU) 2016/680 nojalla nimetyt kansalliset valvontaviranomaiset valvovat jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa lueteltuja tarkoituksia varten tapahtuvan henkilötietoihin pääsyn lainmukaisuutta.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  [Asetuksen 2016/679] 51 artiklan mukaisesti nimetyn valvontaviranomaisen tai nimettyjen valvontaviranomaisten on varmistettava, että kansallisten ETIAS-yksiköiden suorittamat tietojenkäsittelytoimenpiteet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti.

1.  Asetuksen 2016/679 51 artiklan mukaisesti nimetyn valvontaviranomaisen tai nimettyjen valvontaviranomaisten on varmistettava, että kansallisten ETIAS-yksiköiden suorittamat tietojenkäsittelytoimenpiteet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuskertomus on julkistettava.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit ja asiantuntemus niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa eu-LISAn, Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittamia ETIAS-järjestelmään liittyviä henkilötietojen käsittelytoimia ja varmistaa, että tällaiset toimet suoritetaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille. eu-LISAlle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen kuin niiden kertomukset hyväksytään.

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille ja julkistetaan. Eu-LISAlle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen kuin tarkastuskertomus hyväksytään.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan tietosuojavaltuutetun on tehtävä läheistä yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa sellaisissa erityiskysymyksissä, jotka edellyttävät kansallisten viranomaisten toimenpiteitä, erityisesti jos Euroopan tietosuojavaltuutettu tai kansallinen valvontaviranomainen havaitsee jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria eroja tai ETIAS-tiedonvaihtokanavia käyttäen toteutettuja mahdollisesti lainvastaisia tiedonsiirtoja, sekä sellaisissa yhden tai useamman valvontaviranomaisen esille ottamissa kysymyksissä, jotka koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja tulkintaa.

1.  Asetuksen (EU) 2017/XX... [uusi ehdotus, jolla kumotaan asetus (EU) N:o 45/2001] 62 artiklan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten valvontaviranomaisten on toimivaltansa puitteissa tehtävä aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään ja varmistettava ETIAS-järjestelmän yhteensovitettu valvonta. Tähän sisältyy läheinen yhteistyö sellaisissa erityiskysymyksissä, jotka edellyttävät kansallisten viranomaisten toimenpiteitä, erityisesti jos Euroopan tietosuojavaltuutettu tai kansallinen valvontaviranomainen havaitsee jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria eroja tai ETIAS-tiedonvaihtokanavia käyttäen toteutettuja mahdollisesti lainvastaisia tiedonsiirtoja, sekä sellaisissa yhden tai useamman valvontaviranomaisen esille ottamissa kysymyksissä, jotka koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja tulkintaa.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan tietosuojavaltuutettu ja tietosuojavalvonnan osalta toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset voivat toimivaltuuksiensa puitteissa tarpeen mukaan vaihtaa asiaa koskevia tietoja, avustaa toisiaan auditointien ja tarkastusten tekemisessä, tutkia tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä vaikeuksia, tarkastella riippumattoman valvontavallan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laatia yhdenmukaisia ehdotuksia yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ongelmiin ja edistää tietosuojaa koskevien oikeuksien tuntemusta.

2.  Euroopan tietosuojavaltuutetun ja tietosuojavalvonnan osalta toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten on toimivaltuuksiensa puitteissa vaihdettava tarpeen mukaan asiaa koskevia tietoja, avustettava toisiaan auditointien ja tarkastusten tekemisessä, tutkittava tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä vaikeuksia, tarkasteltava riippumattoman valvontavallan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laadittava yhdenmukaisia ehdotuksia yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ongelmiin ja edistettävä tietosuojaa koskevien oikeuksien tuntemusta.

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuvat tätä tarkoitusta varten vähintään kaksi kertaa vuodessa [asetuksella (EU) 2016/679] perustetun hallintoneuvoston puitteissa. Kyseisten kokousten kustannusten kattamisesta vastaa [asetuksella (EU) 2016/679] perustettu hallintoneuvosto. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään tarvittaessa yhteisesti.

3.  Valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuvat tätä tarkoitusta varten vähintään kaksi kertaa vuodessa asetuksella (EU) 2016/679 perustetun hallintoneuvoston puitteissa. Kyseisten kokousten kustannusten kattamisesta vastaa asetuksella (EU) 2016/679 perustettu hallintoneuvosto. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään tarvittaessa yhteisesti.

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa käyttää ainoastaan pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamiseksi, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Jäljempänä 81 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saadaan käyttää ainoastaan muita kuin henkilötietoja sisältäviä kirjattuja tietoja. Euroopan tietosuojavaltuutetulla ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvonnasta vastaavilla toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla on oikeus pyynnöstä tutustua näihin tietoihin tehtäviensä hoitamista varten. Myös pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamisesta vastaavalla viranomaisella on oikeus tutustua näihin tietoihin tätä tarkoitusta varten. Sellaiset henkilötiedot sekä ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustumiseksi esitettyihin pyyntöihin liittyvät tiedot, joita säilytetään muita kuin edellä mainittuja tarkoituksia varten, on poistettava kaikista kansallisista ja Europolin tiedostoista kuukauden kuluttua, ellei kyseisiä tietoja tarvita sellaisessa käynnissä olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt.

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa käyttää ainoastaan pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamiseksi, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kirjatut tiedot on suojattava asianmukaisesti niiden luvattoman käytön estämiseksi, ja ne on poistettava vuoden kuluttua 47 artiklassa tarkoitetun säilyttämisajan päättymisestä, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä. Euroopan tietosuojavaltuutetulla ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvonnasta vastaavilla toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla on oikeus pyynnöstä tutustua näihin tietoihin tehtäviensä hoitamista varten. Myös pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamisesta vastaavalla viranomaisella on oikeus tutustua näihin tietoihin tätä tarkoitusta varten. Sellaiset henkilötiedot sekä ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin tutustumiseksi esitettyihin pyyntöihin liittyvät tiedot, joita säilytetään muita kuin edellä mainittuja tarkoituksia varten, on poistettava kaikista kansallisista ja Europolin tiedostoista kuukauden kuluttua, ellei kyseisiä tietoja tarvita sellaisessa käynnissä olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt. Jäljempänä 81 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saadaan käyttää ainoastaan muita kuin henkilötietoja sisältäviä kirjattuja tietoja.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  tiedot mahdollisuudesta, että hakemuksen voi tehdä toinen hakija tai kaupallinen välittäjä ja mahdollisuudesta jättää hakemus Euroopan unionin kolmansissa maissa olevissa edustustoissa;

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  tieto siitä, että matkustuslupa liittyy hakemuslomakkeessa mainittuun matkustusasiakirjaan ja että matkustusasiakirjan voimassaolon päättyminen tai kaikki siihen tehdyt muutokset johtavat siihen, että matkustuslupa mitätöidään tai sitä ei tunnusteta ulkorajan ylityksen yhteydessä;

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b)  tieto siitä, että hakijat ovat vastuussa siitä, että annetut tiedot ovat oikeat, täydelliset, paikkansapitävät ja luotettavat, sekä siitä, että heidän antamansa ilmoitukset ovat totuudenmukaisia ja luotettavia;

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tieto siitä, että hakemusta koskeva päätös on annettava tiedoksi hakijalle ja että päätöksessä on tapauksen mukaan mainittava perusteet hakemuksen hylkäämiselle, sekä tieto siitä, että hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on oikeus hakea muutosta, ja tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä, myös tiedot toimivaltaisesta viranomaisesta sekä muutoksenhakua koskevasta määräajasta;

(d)  tieto siitä, että hakemusta koskeva päätös on annettava tiedoksi hakijalle ja että jos matkustuslupa evätään, päätöksessä on mainittava tämän epäämisen perusteet, sekä tieto siitä, että hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on oikeus käyttää oikeussuojakeinoja, ja tiedot oikeussuojakeinojen käytössä noudatettavasta menettelystä, myös tiedot toimivaltaisesta viranomaisesta sekä oikeussuojakeinojen käytössä noudatettavasta määräajasta;

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  tieto siitä, että hakijoilla, joiden matkustuslupa on evätty, on mahdollisuus hakea alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa, sekä sen hakemisen edellytykset ja menettelyt;

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  tieto siitä, että matkustusluvan saaminen on edellytys jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn;

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  tieto siitä, että ETIAS-tietojärjestelmään syötettyjä tietoja käytetään rajaturvallisuuden tarkoituksiin, mukaan luettuna tietokantojen tarkastukset, ja että jäsenvaltiot ja Europol voivat saada pääsyn tietoihin lainvalvontatarkoituksissa;

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  tietojen säilytysaika;

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e c)  tietosuojaa koskevat oikeudet asetusten (EY) N:o 45/2001, (EU) 2016/679 ja (EU) 2016/794 sekä direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti;

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e d)  jäljempänä 7 artiklan 2 kohdan d h alakohdassa tarkoitettujen neuvontapalvelujen yhteystiedot.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tukee yhteistyössä ETIAS-keskusyksikön ja jäsenvaltioiden kanssa ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville kolmansien maiden kansalaisille tiedotetaan matkustuslupavaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä varten.

Komissio tukee yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon, ETIAS-keskusyksikön, valvontaviranomaisten, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja jäsenvaltioiden, mukaan lukien niiden kolmansissa maissa olevien suurlähetystöjen, kanssa ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville kolmansien maiden kansalaisille tiedotetaan matkustuslupavaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä varten.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tiedotuskampanja toteutetaan kaikilla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä sekä 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tietosivujen avulla vähintään yhdellä kunkin sellaisen maan virallisella kielellä, jonka kansalaiset kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Tällaisia tiedotuskampanjoita toteutetaan säännöllisesti.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Julkista verkkosivustoa, mobiilisovellusta sekä liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-LISAn tai komission toimipaikoissa. Nämä infrastruktuurit on hajautettava maantieteellisesti tässä asetuksessa säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 3 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

2.  Julkista verkkosivustoa, mobiilisovellusta sekä liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-LISAn tai komission toimipaikoissa. Nämä infrastruktuurit on hajautettava maantieteellisesti tässä asetuksessa säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 3 kohdassa tarkoitettujen tietosuojaa ja tietoturvaa, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien vaatimusten mukaisesti. ETIAS-seurantalistaa hoidetaan eu-LISAn toimipaikassa.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA vastaa ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä sekä kaikesta sellaisesta kehitystyöstä, jota tarvitaan ETIAS-keskusjärjestelmän ja 10 artiklassa tarkoitettujen tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Eu-LISA vastaa ETIAS-tietojärjestelmän teknisestä kehittämisestä sekä kaikesta sellaisesta teknisestä kehitystyöstä, jota tarvitaan ETIAS-keskusjärjestelmän ja 10 artiklassa tarkoitettujen tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän arkkitehtuurin, johon kuluu myös järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto hyväksyy komission myönteisen lausunnon saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee rajanylitystietojärjestelmään (EES), Schengenin tietojärjestelmään (SIS), Eurodaciin, eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) ja viisumitietojärjestelmään (VIS) muutokset, joilla varmistetaan yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän kanssa.

Eu-LISA määrittää järjestelmän arkkitehtuurin, johon kuluu myös järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä keskusjärjestelmää ja kansallisia yhdenmukaisia rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto hyväksyy komission myönteisen lausunnon saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee rajanylitystietojärjestelmään (EES), Schengenin tietojärjestelmään (SIS), Eurodaciin, eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) ja viisumitietojärjestelmään (VIS) muutokset, joilla varmistetaan yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän kanssa.

Perustelu

Tietotekniikkajärjestelmän kehittäminen ETIAS-järjestelmän kaltaiseksi ulottuu paljon fyysistä suunnittelua laajemmalle ja kattaa myös muita, toiminnalliseen tai loogiseen arkkitehtuuriin liittyviä seikkoja sekä tietomalleja, jotka kaikki ovat olennaisia osia järjestelmän kehittämisessä.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA kehittää ja toteuttaa keskusjärjestelmän, kansalliset yhdenmukaiset rajapinnat ja viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan ja kun komission on hyväksynyt 15 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa, 39 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 2 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Eu-LISA kehittää ja toteuttaa keskusjärjestelmän, kansalliset yhdenmukaiset rajapinnat ja viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan ja kun komission on hyväksynyt 15 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa, 39 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 2 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Se määrittää myös fyysisen arkkitehtuurin suunnittelun ja huolehtii ETIAS-seurantalistan teknisestä hallinnoinnista.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, testauksesta ja hankkeen yleisestä koordinoinnista.

Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, testauksesta ja hankkeen yleisestä koordinoinnista. Eu-Lisa hoitaa ja ylläpitää tietoturvariskien arviointia ja noudattaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana perustetaan ohjelman hallintoneuvosto, joka koostuu enintään 10 jäsenestä. Se muodostuu kuudesta eu-LISAn hallintoneuvoston jäsentensä tai varajäsentensä keskuudesta nimittämästä jäsenestä, 80 artiklassa tarkoitetusta ETIAS-järjestelmän ja EES:n neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajasta, eu-LISAn toimitusjohtajan nimittämästä eu-LISAa edustavasta jäsenestä, Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajan nimittämästä virastoa edustavasta jäsenestä ja komission nimittämästä jäsenestä. Eu-LISAn hallintoneuvoston nimittämät jäsenet valitaan ainoastaan sellaisista jäsenvaltioista, joita unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin kaikkien eu-LISAn hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat säädökset ja jotka osallistuvat ETIAS-järjestelmään. Ohjelman hallintoneuvosto kokoontuu kerran kuukaudessa. Se varmistaa ETIAS-järjestelmän suunnittelu- ja kehitysvaiheen asianmukaisen hallinnon. Ohjelman hallintoneuvosto esittää hallintoneuvostolle kuukausittain kirjallisen raportin hankkeen edistymisestä. Sillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä valtuuksia edustaa hallintoneuvoston jäseniä.

4.  Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana perustetaan ohjelman hallintoneuvosto, joka koostuu enintään 11 jäsenestä. Se muodostuu kuudesta eu-LISAn hallintoneuvoston jäsentensä tai varajäsentensä keskuudesta nimittämästä jäsenestä, 80 artiklassa tarkoitetusta ETIAS-järjestelmän ja EES:n neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajasta, eu-LISAn toimitusjohtajan nimittämästä eu-LISAa edustavasta jäsenestä, Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajan nimittämästä virastoa edustavasta jäsenestä, Euroopan tietosuojavaltuutetun nimittämästä edustajasta ja komission nimittämästä jäsenestä. Eu-LISAn hallintoneuvoston nimittämät jäsenet valitaan ainoastaan sellaisista jäsenvaltioista, joita unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin kaikkien eu-LISAn hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat säädökset ja jotka osallistuvat ETIAS-järjestelmään. Ohjelman hallintoneuvosto kokoontuu kerran kuukaudessa. Se varmistaa ETIAS-järjestelmän suunnittelu- ja kehitysvaiheen asianmukaisen hallinnon. Ohjelman hallintoneuvosto esittää hallintoneuvostolle kuukausittain kirjallisen raportin hankkeen edistymisestä. Sillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä valtuuksia edustaa hallintoneuvoston jäseniä.

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut toimintansa, eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja kansallisten yhdenmukaisten rajapintojen teknisestä hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä hallinnoinnista sekä 6 artiklassa tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, mobiililaitteille tarkoitetusta mobiilisovelluksesta, asiointipisteistä, sähköpostipalvelusta, suojatusta tilistä, liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksesta, verkkopalvelusta sekä hakemusten käsittelyohjelmistoista.

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut toimintansa, eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän, kansallisten yhdenmukaisten rajapintojen ja ETIAS-seurantalistan teknisestä hallinnoinnista. Se on myös vastuussa kaikesta ETIAS-tarkastussääntöjen laatimiseksi ja päivittämiseksi vaaditusta teknisestä testauksesta. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä hallinnoinnista sekä 6 artiklassa tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, mobiililaitteille tarkoitetusta mobiilisovelluksesta, sähköpostipalvelusta, suojatusta tilistä, liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksesta, verkkopalvelusta sekä hakemusten käsittelyohjelmistoista.

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rajoittamatta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 17 artiklan soveltamista eu-LISAn on sovellettava asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä kaikkiin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja käsitteleviin henkilöstönsä jäseniin. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun nämä henkilöstön jäsenet jättävät virkansa tai toimensa tai heidän tehtäviensä hoito on päättynyt.

2.  Rajoittamatta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 17 artiklan soveltamista eu-LISAn on sovellettava asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä kaikkiin ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja käsitteleviin henkilöstönsä jäseniin ja myös toimeksisaajien henkilöstön jäseniin. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun nämä henkilöstön jäsenet jättävät virkansa tai toimensa tai heidän tehtäviensä hoito on päättynyt.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISA hoitaa lisäksi ETIAS-tietojärjestelmän teknistä käyttöä koskevaan koulutukseen liittyvät tehtävät.

3.  Eu-LISA hoitaa lisäksi ETIAS-tietojärjestelmän teknistä käyttöä ja ETIAS-tietojen laadun parantamistoimia koskevaan koulutukseen liittyvät tehtävät.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ETIAS-keskusyksikön perustaminen ja toiminta;

(a)  ETIAS-keskusyksikön perustaminen ja toiminta ja sen tietoturvallisuus;

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ennen kuin niille ETIAS-keskusyksikön henkilöstön jäsenille, joilla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään, annetaan valtuudet käsitellä kyseiseen järjestelmään tallennettuja tietoja, heidän on saatava asianmukaista koulutusta tietoturva- ja tietosuojasäännöistä, etenkin keskeisistä perusoikeuksista.

2.  Ennen kuin niille ETIAS-keskusyksikön henkilöstön jäsenille, joilla on pääsy ETIAS-keskusjärjestelmään, annetaan valtuudet käsitellä kyseiseen järjestelmään tallennettuja tietoja, heidän on saatava asianmukaista koulutusta tietoturva- ja tietosuojasäännöistä, etenkin keskeisistä perusoikeuksista. Heidän on myös osallistuttava eu-LISAn tarjoamaan ETIAS-tietojärjestelmän teknistä käyttöä ja ETIAS-tietojen laadun parantamistoimia koskevaan koulutukseen.

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kansallisten ETIAS-yksiköiden organisointi, hallinnointi, toiminta ja ylläpito automatisoidun käsittelyn aikana hylättyjen matkustuslupahakemusten käsittelemiseksi ja niitä koskevien päätösten tekemiseksi;

(b)  kansallisten ETIAS-yksiköiden, jotka vastaavat automatisoidun käsittelyn aikana yhden tai useamman osuman tuottaneiden matkustuslupahakemusten käsittelemisestä, niitä koskevien päätösten tekemisestä ja lausunnon antamisesta kuulemisen yhteydessä, organisointi, hallinnointi, toiminta ja ylläpito;

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  varmistaa, että jokainen viranomainen, jolla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, mukaan luettuina ne, joita tarvitaan perusoikeuksien kunnioittamisen ja tietoturvan varmistamiseksi.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennen kuin niille kansallisten ETIAS-yksiköiden henkilöstön jäsenille, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, annetaan valtuudet käsitellä ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja, heidän on saatava asianmukaista koulutusta erityisesti tietoturva- ja tietosuojasäännöistä sekä keskeisistä perusoikeuksista.

3.  Ennen kuin niille kansallisten ETIAS-yksiköiden henkilöstön jäsenille, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, annetaan valtuudet käsitellä ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja, heidän on saatava asianmukaista koulutusta erityisesti tietoturva- ja tietosuojasäännöistä sekä keskeisistä perusoikeuksista. Heidän on myös osallistuttava eu-LISAn tarjoamaan ETIAS-tietojärjestelmän teknistä käyttöä ja ETIAS-tietojen laadun parantamistoimia koskevaan koulutukseen.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Europolin on varmistettava 18 artiklan 2 kohdan j alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kyselyjen käsittely ja tehtävä tietojärjestelmäänsä vastaavat mukautukset.

1.  Europolin on varmistettava 18 artiklan 2 kohdan j alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kyselyjen käsittely ja tehtävä tietojärjestelmiinsä vastaavat mukautukset.

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Europol vastaa 29 artiklassa tarkoitetun ETIAS-seurantalistan laatimisesta.

2.  Europol vastaa 29 artiklassa tarkoitetun ETIAS-seurantalistan ylläpitämisestä.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Europol vastaa lausunnon antamisesta vastauksena 26 artiklassa tarkoitettuun kuulemispyyntöön.

3.  Europol vastaa lausunnon antamisesta vastauksena 25 artiklassa tarkoitettuun kuulemispyyntöön.

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  hänellä on voimassa oleva viisumi, jos se vaaditaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla, tai voimassa oleva matkustuslupa, jos se vaaditaan [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen] nojalla paitsi jos hänellä on voimassa oleva oleskelulupa tai pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi;”.

b)  hänellä on voimassa oleva viisumi, jos se vaaditaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla, tai voimassa oleva matkustuslupa, joka on voimassa vähintään siihen päivään asti, jolloin hän saapuu jäsenvaltion alueelle, jos se vaaditaan [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen] nojalla paitsi jos hänellä on voimassa oleva oleskelulupa tai pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi;

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

6 artikla – 1 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään alakohdat seuraavasti:

 

”ETIAS-järjestelmän käyttö on vapaaehtoista [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS)] perustamisesta annetun asetuksen72 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetun siirtymäkauden ajan, eikä vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa, sovelleta. Rajavartijoiden on ilmoitettava sellaisille ulkorajoja ylittäville kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa siirtymäkauden päättymisestä alkaen. Rajavartijat jakavat tässä tarkoituksessa [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen] 72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisen esitteen tähän ryhmään kuuluville matkustajille.

 

[EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen] 72 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisen lisäajanjakson aikana rajavartijoiden on poikkeuksellisesti sallittava sellaisten kolmansien maiden kansalaisten, joilta edellytetään matkustuslupaa mutta joilla ei ole sitä, ylittää ulkoraja, jos he täyttävät kaikki muut tässä artiklassa säädetyt edellytykset ja he ylittävät jäsenvaltioiden ulkorajoja ensimmäistä kertaa [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen] 72 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Rajavartijoiden on ilmoitettava sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa tämän artiklan mukaisesti.”

Perustelu

Nämä säännökset on säädetty ETIAS-asetuksessa. Ne olisi kuitenkin sisällytettävä myös Schengenin rajasäännöstöön, koska niissä säädetään poikkeuksia Schengenin rajasäännöstössä vahvistetuista edellytyksistä.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ETIAS-järjestelmän käyttö on vapaaehtoista kuuden kuukauden ajan siitä, kun se on aloittanut toimintansa, eikä vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa, sovelleta. Komissio voi antaa 78 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla tätä määräaikaa jatketaan enintään kuudella kuukaudella.

1.  ETIAS-järjestelmän käyttö on vapaaehtoista kuuden kuukauden ajan siitä, kun se on aloittanut toimintansa, eikä vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä on oltava voimassa oleva matkustuslupa, sovelleta. Komissio voi antaa 78 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla tätä määräaikaa jatketaan enintään 12 kuukaudella.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rajavartijoiden on ilmoitettava tämän kuuden kuukauden ajanjakson aikana sellaisille ulkorajoja ylittäville kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa kuuden kuukauden määräajan päättymisestä alkaen. Rajavartioiden on annettava tähän ryhmään kuuluville matkustajille heitä varten laadittu yhteinen esite.

2.  Rajavartijoiden on ilmoitettava tämän kuuden kuukauden ajanjakson aikana sellaisille ulkorajoja ylittäville kolmansien maiden kansalaisille, joilta edellytetään matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa kuuden kuukauden määräajan päättymisestä alkaen. Rajavartioiden on annettava tähän ryhmään kuuluville matkustajille heitä varten laadittu yhteinen esite. Tämän esitteen on myös oltava saatavilla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa maissa toimivissa unionin jäsenvaltioiden suurlähetystöissä ja unionin edustustoissa.

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yhteisen esitteen laatii ja ottaa käyttöön komissio. Tätä koskeva täytäntöönpanosäädös hyväksytään 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja siinä on oltava vähintään 61 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esitteen on oltava selkeä ja yksinkertainen, ja sen on oltava saatavilla kielellä, jota asianomainen henkilö ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.

3.  Yhteisen esitteen laatii ja ottaa käyttöön komissio. Tätä koskeva täytäntöönpanosäädös hyväksytään 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja siinä on oltava vähintään 61 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esitteen on oltava selkeä ja yksinkertainen, ja sen on oltava saatavilla kaikilla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä sekä vähintään yhdellä kunkin sellaisen kolmannen maan virallisella kielellä, jonka kansalaiset kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  hakijan kansalaisuudet, sukupuoli ja syntymäaika;

(b)  hakijan kansalaisuudet, sukupuoli ja syntymävuosi;

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  koulutus;

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan h alakohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  nykyinen ammatti (ala), ammattinimike;

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan i alakohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia kertomuksia ja tilastoja parantaakseen laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja terveyttä koskevien riskien arviointia, tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen ETIAS-keskusyksikköä matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

2.  Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten ja sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti eu-LISA perustaa ja toteuttaa ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia kertomuksia ja tilastoja parantaakseen laitonta muuttoliikettä koskevan riskin, turvallisuusuhkan tai suurten epidemiariskien arviointia, tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen ETIAS-keskusyksikköä matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Keskusrekisterin toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja siihen sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt hyväksytään 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä keskusrekisterin toimintaa koskevista säännöistä, joissa otetaan huomioon tietoturvallisuusriskien hallinta sekä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja.

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eu-LISA julkaisee neljännesvuosittain ETIAS-tietojärjestelmää koskevat tilastot, joissa esitetään erityisesti sellaisten hakijoiden lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden matkustuslupa on evätty, epäämisperusteet mukaan luettuina, sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden matkustuslupa on mitätöity tai kumottu.

4.  Eu-LISA julkaisee neljännesvuosittain ETIAS-tietojärjestelmää koskevat tilastot, joissa esitetään erityisesti sellaisten hakijoiden lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden matkustuslupa on myönnetty tai evätty, epäämisperusteet mukaan luettuina, sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden matkustuslupa on mitätöity tai kumottu.

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kunkin vuoden lopussa laaditaan tilasto, johon on koottu kyseisen vuoden aikana neljännesvuosittain laaditut tilastot.

5.  Kunkin vuoden lopussa laaditaan tilasto kyseistä vuotta koskevan vuosikertomuksen muodossa. Kertomus julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle sekä valvontaviranomaisille.

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Eu-LISA antaa komission pyynnöstä sille tilastot tietyistä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä näkökohdista sekä 3 kohdassa tarkoitetut tilastot.

6.  Eu-LISA antaa komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston pyynnöstä niille tilastot tietyistä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä näkökohdista sekä 3 kohdassa tarkoitetut tilastot.

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, nykyisen kansallisen rajainfrastruktuurin integroinnista ja liittämisestä yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan, yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan ylläpidosta, ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden perustamisesta sekä ETIAS-järjestelmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, nykyisen kansallisen rajainfrastruktuurin integroinnista ja liittämisestä yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan, yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan ylläpidosta, ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden perustamisesta sekä ETIAS-järjestelmän ylläpidosta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, mukaan luettuina kansallisten ETIAS-yksiköiden henkilöstökustannukset, katetaan unionin yleisestä talousarviosta. Eu-LISA kiinnittää erityistä huomiota kustannusten kohoamisen riskiin ja varmistaa toimeksisaajien riittävän valvonnan.

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Niihin eivät sisälly seuraavista aiheutuvat kustannukset:

Poistetaan.

(a)  jäsenvaltioiden hankkeiden hallinnoinnista vastaava toimisto (kokoukset, virkamatkat, toimistotilat);

 

(b)  kansallisten järjestelmien ylläpito (tilat, toteutus, sähkö, jäähdytys);

 

(c)  kansallisten järjestelmien toiminta (operaattorit ja tukisopimukset);

 

(d)  nykyisten rajatarkastusten mukauttaminen;

 

(e)  kansallisten viestintäverkkojen suunnittelu, kehittäminen, täytäntöönpano, toiminta ja ylläpito.

 

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioille annetaan taloudellista tukea 66 artiklassa tarkoitetuista lisävastuista aiheutuvien menojen osalta. Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän taloudellisen tuen määrittelemiseksi.

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto, eu-LISA, Europol, kansalliset valvontaviranomaiset, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja elimet, jotka ovat osa ETIAS-järjestelmän eettistä lautakuntaa, saavat riittävästi lisärahoitusta ja -henkilöstöä, joita tarvitaan niille tämän asetuksen nojalla osoitettujen tehtävien täyttämiseen.

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuneiden kulujen sekä sen toistuvien toiminta- ja ylläpitokulujen kattamisen jälkeen mahdollisesti ylijääneet määrät osoitetaan unionin talousarvioon.

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ETIAS-keskusyksikön ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava eu-LISAlle 11 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään.

ETIAS-keskusyksikön ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja eu-LISAlle 11 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, joilla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään.

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Koottu luettelo kyseisistä viranomaisista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut toimintansa 77 artiklan mukaisesti. Jos luetteloon tehdään muutoksia, eu-LISA julkaisee päivitetyn kootun luettelon kerran vuodessa.

Poistetaan.

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 43 artiklassa tarkoitetut nimeämänsä viranomaiset ja ilmoitettava viipymättä niitä koskevissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja eu-LISAlle 43 artiklassa tarkoitetut nimeämänsä viranomaiset ja ilmoitettava viipymättä niitä koskevissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio asettaa 1 kohdan nojalla saamansa tiedot jäsenvaltioiden ja yleisön saataville julkisella verkkosivustolla, jota päivitetään jatkuvasti.

5.  Komissio julkaisee 1, 2 ja 3 kohdan nojalla saamansa tiedot Europan unionin virallisessa lehdessä. Jos niihin tehdään muutoksia, komissio julkaisee näiden tietojen päivitetyn kootun version kerran vuodessa. Komissio ylläpitää jatkuvasti päivitettävää julkista verkkosivustoa, jolla nämä tiedot ovat helposti saavutettavissa olevalla tavalla.

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)  edellä 10 artiklassa tarkoitettuja tietojärjestelmiä koskevien säädösten tarvittavat muutokset, joilla varmistetaan näiden tietojärjestelmien ja ETIAS-tietojärjestelmän välinen yhteentoimivuus, ovat tulleet voimaan;

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011 tarvittava muutos, jolla ETIAS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi annetaan eu-LISAn vastuulle, on tullut voimaan;

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a b)  edellä 18 artiklassa tarkoitettuja tietojärjestelmiä koskevien säädösten tarvittavat muutokset, joilla ETIAS-keskusyksikölle annetaan pääsy näihin tietokantoihin, ovat tulleet voimaan;

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 3 a kohdassa, 13 artiklan d b kohdassa, 15 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 26 a artiklassa, 28 artiklan 3 kohdassa, 32 artiklan 2 a kohdassa, 33 artiklassa, 72 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 73 artiklan 2 kohdassa ja 74 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 a kohdassa, 13 artiklan d b kohdassa, 15 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 26 a artiklassa, 28 artiklan 3 kohdassa, 32 artiklan 2 a kohdassa, 33 artiklassa, 72 artiklan 1 kohdassa, 73 artiklan 2 kohdassa ja 74 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 15 artiklan 2 ja 4 kohdan, 16 artiklan 4 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan ja 72 artiklan 1 ja 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

5.  Edellä 6 artiklan 3 a kohdan, 13 artiklan d b kohdan, 15 artiklan 5 ja 6 kohdan, 16 artiklan 4 kohdan, 26 a artiklan, 28 artiklan 3 kohdan, 32 artiklan 2 a kohdan, 33 artiklan, 72 artiklan 1 ja 5 kohdan, 73 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä niiden välisen viestintäinfrastruktuurin kehittämisen etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

2.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä niiden välisen viestintäinfrastruktuurin kehittämisen etenemisestä. Kertomuksessa on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot aiheutuneista kustannuksista ja tiedot mahdollisista riskeistä, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän kokonaiskustannuksiin ja jotka katetaan unionin yleisestä talousarviosta 74 artiklan mukaisesti. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kolmen vuoden kuluttua ETIAS-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein komissio arvioi ETIAS-järjestelmän ja antaa tarvittavat suositukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arviointi koskee seuraavia seikkoja:

Kahden vuoden kuluttua ETIAS-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein komissio arvioi ETIAS-järjestelmän ja antaa tarvittavat suositukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle, myös yksityiskohtaisen arvion niiden talousarviovaikutuksista. Arviointi koskee seuraavia seikkoja:

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ETIAS-järjestelmällä saavutettuja tuloksia sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät huomioon ottaen;

(a)  ETIAS-järjestelmän kustannuksia ja sillä saavutettuja tuloksia sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät huomioon ottaen;

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ETIAS-järjestelmän toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja sen toimintamenetelmiä tarkasteltuina suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin;

(b)  ETIAS-järjestelmän, myös ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden, toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja sen toimintamenetelmiä tarkasteltuina suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin;

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ETIAS-järjestelmän turvallisuutta;

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  riskinarviointitarkoituksessa käytettyjä automatisoidun hakemusten käsittelytoiminnon sääntöjä;

(c)  riskinarviointitarkoituksessa käytettyjä tarkastussääntöjä;

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  ETIAS-seurantalistaa;

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  vaikutusta unionin ja asianomaisten kolmansien maiden välisiin diplomaattisuhteisiin;

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f b)  EU:lle tuotettuja tuloja sekä EU:n elimille ja jäsenvaltioille aiheutuneita menoja.

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  ETIAS-seurantalistaan liittyvän osuman johdosta evättyjen matkustuslupahakemusten määrä;

Tarkistus    360

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja Europolin vuosittaiset kertomukset toimitetaan komissiolle viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

Jäsenvaltioiden ja Europolin vuosittaiset kertomukset toimitetaan komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä asetusta sovelletaan komission 77 artiklan mukaisesti määräämästä päivästä, lukuun ottamatta 62, 63, 68, 74, 76, 78 ja 79 artiklaa sekä 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia säännöksiä, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite 1 a

 

Luettelo 15 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista rikoksista

 

1.  terrorismirikokset

 

2.  rikollisjärjestöön osallistuminen

 

3.  ihmiskauppa

 

4.  lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia

 

5.  huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa

 

6.  aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa

 

7.  lahjonta

 

8.  petokset, myös unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset

 

9.  rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu ja rahan, mukaan luettuna euron, väärentäminen

 

10.  tietoverkkorikollisuus / kyberrikollisuus

 

11.  ympäristörikollisuus, myös uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa

 

12.  laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

 

13.  murha, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen

 

14.  ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa

 

15.  ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangin ottaminen

 

16.  järjestäytynyt varkausrikollisuus ja aseellinen ryöstö

 

17.  kulttuuriomaisuuden, mukaan luettuina antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa

 

18.  tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen

 

19.  hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä

 

20.  hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa

 

21.  ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa

 

22.  raiskaus

 

23.  Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset

 

24.  ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

 

25.  tuhotyö

 

26.  varastettujen ajoneuvojen laiton kauppa

 

27.  teollisuusvakoilu

 

28.  murhapoltto

 

29.  rasismi ja muukalaisviha.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

EUVL C xx, ..., s. xx.


PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta ja sisältö

Komissio esitti tämän ehdotuksen EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta (COM(2016)0731), johon sisältyy säädökseen liittyvä rahoitusselvitys ja joka perustuu toteutettavuustutkimukseen(1), 16. marraskuuta 2016. Siinä on otettu huomioon 6. huhtikuuta 2016 annettu komission tiedonanto ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi”, jossa komissio toi esiin sen, että EU:n on tarpeen lujittaa ja parantaa tietotekniikkajärjestelmiä, tietorakennetta ja tietojenvaihtoa rajaturvallisuuden, lainvalvonnan ja terrorismintorjunnan aloilla.

Ehdotuksessa esitetään säännöksiä ETIAS-järjestelmän tavoitteista, sen teknisestä rakenteesta, ETIAS-hakemuksen arviointiin osallistuvista eri toimijoista, tarvittavista tiedoista, hakuprosessista, säännöistä, jotka koskevat arviointia, mukaan luettuna muita tietojärjestelmiä vasten tehtävät tarkastukset, seurantalistasta ja erityisistä riski-indikaattoreista, viranomaisista, joilla on pääsy järjestelmään, ja tietosuojasäännöksistä. Se sisältää myös tarkistuksia joihinkin muihin lainsäädäntövälineisiin, mukaan luettuna Schengenin rajasäännöstö (ETIAS-luvan hallussapidosta tehdään maahantulon edellytys), Europol-asetus ja Frontex-asetus. Tarvittavat muutokset eu-LISA-asetukseen esitetään tämän asetuksen tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä. Myös niitä tietojärjestelmiä koskevia säädöksiä on muutettava, joiden yhteentoimivuus ETIAS-tietojärjestelmän kanssa on varmistettava, jotta täsmennetään, mitä tietoja voidaan vaihtaa järjestelmien välillä automaattisesti, sekä tätä vaihtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Menettely

Esittelijä on hakenut aineksia komission ehdotuksen arvioimista ja tämän mietintöluonnoksen laatimista varten monista erilaisista lähteistä. Komission yksiköiden kanssa järjestettiin joukko teknisen tason kokouksia, joissa käytiin koko ehdotusta koskevia yksityiskohtaisia keskusteluja. Lisäksi eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita kutsuttiin osallistumaan varjoesittelijöiden kanssa järjestettyihin kokouksiin. Näihin kuului EU:n virastoja, joihin ETIAS-ehdotus vaikuttaa tai joita se kiinnostaa (eu-LISA, Europol, Frontex, Euroopan unionin perusoikeusvirasto), Euroopan tietosuojavaltuutettu, Yhdysvaltojen asiantuntijoita, jotka kertoivat US ESTA -järjestelmästä saaduista kokemuksista, sekä lentoliikenteen harjoittajien edustajia. Lisäksi LIBE-valiokunnan pyytämän ETIAS-järjestelmää koskevan tutkimuksen laatijat esittelivät tuloksiaan. Näiden kokousten täydennykseksi esitettiin lausuntopyyntö perusoikeusvirastolle ja tehtiin käynti eu-LISAn tekniseen yksikköön Strasbourgissa.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää ehdotusta EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamisesta myönteisenä. Hän tukee komission ehdotuksen yleisiä perusteluja ja tärkeimpiä osia varauksetta.

ETIAS-järjestelmä antaa mahdollisuuden arvioida, aiheuttaako viisumipakosta vapautettu kolmannen maan kansalainen, joka aikoo matkustaa Schengen-alueelle, mahdollisesti laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskevan riskin, ennen kuin henkilö saapuu ulkorajan ylityspaikalle. ETIAS-järjestelmä edistää näin ollen paremman arvion tekemistä siitä, täyttääkö kolmannen maan kansalainen maahantulon edellytykset, ja parantaa siten koko Schengen-alueen turvallisuutta.

Rajavartijan tehtävänä tällä hetkellä on monien erilaisten arviointien laatiminen paikan päällä hyvin lyhyessä ajassa. Kun ETIAS-järjestelmä on otettu käyttöön, se mahdollistaa useiden ennakkotarkastusten tekemisen ennen rajatarkastusta, kun taas tällä hetkellä rajavartijan ei ole mahdollista suorittaa joitakin niistä. Järjestelmä siis antaa rajavartijalle ilmoituksen siitä, että tällainen ennakkotarkastus on tehty ja että tämän tarkastuksen aikana ei löytynyt mitään syytä maahantulon epäämiseen. Järjestelmä ei kuitenkaan rajoittaisi rajavartijan valtuutta tehdä lopullinen päätös henkilön maahantulon sallimisesta tai epäämisestä, jos rajavartija katsoo, etteivät maahantulon edellytykset täyty.

Lisäksi voidaan perustellusti olettaa, että järjestelmä johtaa sellaisten tapausten määrän vähentymiseen, joissa maahantulo on evätty rajalla, sillä ensimmäinen arviointi on tehty jo ennen kuin matkustaja lähtee matkustamaan kohti Schengen-alueen ulkorajaa. Rajalla tapahtuvien maahantulon epäämisten määrän vähentäminen parantaa yleisesti rajaturvallisuutta ja myös hyödyttää liikenteenharjoittajia, joilla on vähemmän matkustajia, joiden maahantulo evätään ja joista liikenteenharjoittajan on sitten otettava vastuu. Myös matkustajat hyötyvät, koska sellaiset matkustajat, joiden maahantulo muutoin evättäisiin, eivät lainkaan lähde matkalle.

Vaikka esittelijä antaa täyden tukensa komission ehdotuksen yleisille perusteluille ja tärkeimmille osille, hän kuitenkin ehdottaa joukkoa tarkistuksia, joiden tarkoituksena on tuoda ehdotukseen lisäparannuksia.

Tässä mietintöluonnoksessa esitetyissä tarkistuksissa keskitytään muun muassa seuraaviin seikkoihin:

– Täytäntöönpano-ongelmien välttäminen

Ehdotetaan yksityiskohtaisempia sääntöjä sen jäsenvaltion määrittämiseksi, joka on vastuussa ETIAS-arvioinnista ja siten myös mahdollisesta muutoksenhausta. Suunnitellun ensimmäisen maahantulojäsenvaltion kriteereitä olisi täydennettävä ETIAS-seurantalistaa varten annettuihin kuulutuksiin ja tietoihin perustuvilla vastuilla, jotta varmistetaan vastuiden tasapainoisempi jakautuminen.

Tarpeettomien rasitteiden välttämiseksi ryhmiä linja-autoilla maitse kuljettavien liikenteenharjoittajien ei pitäisi kuulua niihin liikenteenharjoittajiin, joilla on tämän asetuksen mukaisia velvoitteita. Lisäksi ehdotetaan johdanto-osan kappaletta, jossa esitetään, että liikenteenharjoittajien olisi voitava ottaa yhteys ETIAS-järjestelmään ja rajanylitystietojärjestelmään ja muihin vastaaviin järjestelmiin yhden ainoan yhteyspisteen kautta.

Järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi matkustajien olisi saatava enemmän tietoja yleensä ETIAS-järjestelmästä ja etenkin omasta erityistilanteestaan. Heidän olisi esimerkiksi saatava ennen ETIAS-lupansa voimassaolon päättymistä tästä ilmoitus ja myös saatava mahdollisuus hakea uutta lupaa ennen kuin edellisen voimassaolo päättyy. Muutoksenhakumenettelyistä olisi annettava enemmän tietoja, jotta varmistetaan, että muutoksenhakuoikeutta voidaan tosiasiallisesti käyttää.

Monissa tarkistuksissa ehdotetaan tekstin eri osien selkeyttämistä, paremmin määritettyjen säännösten antamista ja lisäsuojatoimien säätämistä matkustajille. Osuman saamisen Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannasta ei esimerkiksi pitäisi johtaa ETIAS-luvan automaattiseen epäämiseen vaan vaatia manuaalisia lisätarkastuksia. Lisäksi olisi täsmennettävä, että kukin hakemus arvioidaan sen omien ansioiden mukaan, jotta vältetään sitä, että ensimmäinen epääminen johtaa automaattisesti uusiin epäämisiin.

– Tehokkuus ja vaikuttavuus

Ehdotetaan, että jäsenvaltiot perustavat erityisiä keskusyhteyspisteitä, jotka tarkistavat, täyttyvätkö lainvalvontaviranomaisten tietojen saamisen edellytykset, sen sijaan, että kansalliset ETIAS-yksiköt ottavat nämä tehtävät vastuulleen. Näin vältetään sitä, että kolmannen viranomaisen on osallistuttava ETIAS-järjestelmään pääsyn prosessiin, mikä olisi liian monimutkaista.

Rajatarkastusten parantamiseksi rajavartijoilla olisi toisen linjan tarkastuksia tehdessä oltava mahdollisuus päästä ETIAS-keskusjärjestelmään. Toisen linjan tarkastuksen tapauksessa, kun ensimmäisen linjan rajavartija on jo pitänyt lisätarkastusta tarpeellisena, rajaviranomaisilla olisi oltava tällainen pääsy järjestelmään, jotta ne voivat tehdä päätöksen, jonka perustana on enemmän tietoa.

– Tietoturvallisuus ja tietosuoja

Ehdotetaan, että tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat säännökset mukautetaan selvemmin muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien oikeusperustoihin ja siten niitä vahvistetaan. Ehdotetaan tietoturvallisuusriskien hallintaa koskevia säännöksiä sekä sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa, kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa on esitetty.

– Valvonta ja vastuuvelvollisuus

Tekstiin lisätään joukko uusia tai vahvistettuja raportointisäännöksiä, jotta lisätään läpinäkyvyyttä ja siten edistetään vastuuvelvollisuutta järjestelmässä. Erityisesti keskusyksikön toimintaa koskevia tietoja on asetettava saataville, koska keskusyksikkö muodostaa tulevan ETIAS-järjestelmän ytimen.

(1)

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista koskeva toteutettavuustutkimus, loppukertomus http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.8.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Valmistelija: David McAllister

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  ETIAS-järjestelmä kuuluu 16 päivänä syyskuuta 2016 annetussa ja unionin 27 jäsenvaltion valtion- tai hallitusten päämiesten allekirjoittamassa ja sopimassa Bratislavan etenemissuunnitelmassa määriteltyihin ensisijaisiin tavoitteisiin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Komission ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa pidettävä ETIAS-järjestelmän perustamiseen liittyviä ulkopoliittisia näkökohtia erittäin tärkeinä ja tiedotettava sen tavoitteista asianomaisten kolmansien maiden hallituksille hyvissä ajoin ja ytimekkäästi ja korostettava siinä yhteydessä viisumipakon ja matkustusluvan välisiä perustavanlaatuisia poliittisia, oikeudellisia ja käytännön eroja.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Komission olisi järjestettävä asianomaisissa kolmansissa maissa tiedotuskampanjoita hyvissä ajoin ennen ETIAS-asetuksen voimaantuloa, jotta matkustajat saavat asianmukaiset tiedot ETIAS-luvan hakuprosessista ja epäämistapauksessa käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä asiaan liittyvistä myönteisistä seikoista, joiden ansiosta matkustajien rajanylitys tapahtuu sujuvasti ja entistä nopeammin, kun heillä on ennakolta myönnetty matkustuslupa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ETIAS-järjestelmällä olisi otettava käyttöön matkustuslupa sellaisia kolmannen maan kansalaisia varten, jotka on vapautettu vaatimuksesta hankkia viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, jäljempänä ’viisumipakko’, jotta voitaisiin määrittää, aiheuttaako heidän oleskelunsa jäsenvaltioiden alueella laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskevan riskin. Voimassa olevan matkustusluvan olisi oltava uusi edellytys jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn, mutta pelkkä matkustusluvan saaminen ei saisi automaattisesti antaa oikeutta tulla maahan.

(9)  Useat kolmannet maat ovat toteuttaneet monitahoisia uudistuksia, jotta niiden kansalaiset saisivat oikeuden matkustaa viisumivapaasti, ja unioni on myöntänyt niille viisumivapauden niiden menestyksellisesti toteuttamien toimien vuoksi. ETIAS-järjestelmällä olisi sen vuoksi otettava käyttöön matkustuslupa sellaisia kolmannen maan kansalaisia varten, jotka on vapautettu vaatimuksesta hankkia viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, jäljempänä ’viisumipakko’, jotta voitaisiin määrittää yksinomaan, aiheuttaako tiettyjen henkilöiden oleskelu jäsenvaltioiden alueella laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai kansanterveyttä koskevan riskin. Voimassa olevan matkustusluvan olisi siksi oltava uusi edellytys jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn. Pelkkä matkustusluvan saaminen ei kuitenkaan saisi automaattisesti antaa oikeutta tulla maahan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  ETIAS-järjestelmän olisi tavoitteensa saavuttamiseksi tarjottava sähköinen hakulomake, joka hakijan olisi täytettävä antaen vakuutukset, jotka koskevat hänen henkilöllisyyttään, matkustusasiakirjoja, asuinpaikkatietoja, yhteystietoja, koulutusta ja nykyistä ammattia, hänen asemaansa sellaisena EU:n kansalaisen tai vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäsenenä, jolla ei ole oleskelukorttia, ja alaikäisen hakijan tapauksessa vastuuhenkilön henkilöllisyyttä, sekä vastattava taustakysymyksiin (onko hakijalla tauteja, jotka voivat aiheuttaa Maailman terveysjärjestön kansainvälisten terveyssäännösten määritelmän mukaisen epidemian, tai muita infektiotauteja tai tarttuvia loistauteja, rikosrekisteri, oleskelu sota-alueilla ja mahdolliset aiemmat palauttamiset rajoille tai määräykset poistua EU:n jäsenvaltion alueelta). Pääsy hakijan terveystietoihin olisi sallittava ainoastaan sen määrittämiseksi, aiheuttaako hän uhan kansanterveydelle.

(16)  ETIAS-järjestelmän olisi tavoitteensa saavuttamiseksi tarjottava sähköinen hakulomake, joka hakijan olisi täytettävä antaen vakuutukset, jotka koskevat hänen henkilöllisyyttään, matkustusasiakirjoja, asuinpaikkatietoja, yhteystietoja, nykyistä ammattia, hänen asemaansa sellaisena EU:n kansalaisen tai vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäsenenä, jolla ei ole oleskelukorttia, ja alaikäisen hakijan tapauksessa vastuuhenkilön henkilöllisyyttä, sekä vastattava taustakysymyksiin (onko hakijalla tauteja, jotka voivat aiheuttaa Maailman terveysjärjestön kansainvälisten terveyssäännösten määritelmän mukaisen epidemian, tai muita infektiotauteja tai tarttuvia loistauteja, rikosrekisteri, oleskelu sota-alueilla ja mahdolliset aiemmat palauttamiset rajoille tai määräykset poistua EU:n jäsenvaltion alueelta). Pääsy hakijan terveystietoihin olisi sallittava ainoastaan sen määrittämiseksi, aiheuttaako hän uhan kansanterveydelle.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  ETIAS-järjestelmään hyväksyttäisiin hakijoiden puolesta tehdyt hakemukset, jos matkustaja ei jostain syystä itse pysty luomaan hakemusta. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen voi tehdä kolmas henkilö, joka on matkustajan valtuuttama tai hänestä oikeudellisesti vastuussa, mikäli tämän kolmannen henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan hakulomakkeessa.

(17)  ETIAS-järjestelmä olisi suunniteltava helppokäyttöiseksi foorumiksi, jossa kaikki asiaa koskevat tiedot esitetään hakijan kielellä tai kielellä, jota hakija voi ymmärtää. ETIAS-järjestelmään hyväksyttäisiin hakijoiden puolesta tehdyt hakemukset, jos matkustaja ei jostain syystä itse pysty luomaan hakemusta. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen voi tehdä kolmas henkilö, joka on matkustajan valtuuttama tai hänestä oikeudellisesti vastuussa, mikäli tämän kolmannen henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan hakulomakkeessa. ETIAS-järjestelmässä olisi huolehdittava siitä, että tärkeimmillä lähtevän liikenteen lentoasemilla ja merisatamissa sekä tärkeimmillä maarajojen ylistyspaikoilla on hakijoille palvelut (palveluautomaatti) hakemusasioita varten. Matkatoimistojen olisi voitava laatia hakemuksia yksittäisten hakijoiden tai hakijaryhmien puolesta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  ETIAS-järjestelmässä käsitellään hakijan toimittamat henkilötiedot ainoastaan asetuksessa (EU) N:o 2016/39924 säädettyjen kelpoisuusperusteiden tarkistamiseksi ennalta ja sen arvioimiseksi, onko todennäköistä, että hakija muuttaa maahan laittomasti, tai voiko hakijan saapuminen unioniin aiheuttaa uhan turvallisuudelle tai kansanterveydelle unionissa.

(20)  ETIAS-järjestelmässä käsitellään hakijan toimittamat henkilötiedot ainoastaan asetuksessa (EU) N:o 2016/39924 säädettyjen kelpoisuusperusteiden tarkistamiseksi ennalta ja sen arvioimiseksi, onko hakijalta evätty maahanpääsy tai onko hän ylittänyt sallitun oleskeluajan aiemmin tai voiko hakijan saapuminen unioniin aiheuttaa uhan turvallisuudelle tai kansanterveydelle unionissa.

_________________

_________________

24Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tällaisten riskien arviointia ei voida tehdä ilman johdanto-osan 16 kappaleessa lueteltujen henkilötietojen käsittelyä. Kutakin hakemuksessa olevaa henkilötietoa olisi verrattava tietojärjestelmässä (Schengenin tietojärjestelmässä (SIS), viisumitietojärjestelmässä (VIS), Europolin tiedoissa, Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannassa (SLTD-tietokanta), rajanylitystietojärjestelmässä (EES), Eurodacissa, eurooppalaisessa rikosrekisteritietojärjestelmässä (ECRIS) ja Interpolin TDWAN-tietokannassa) olevaan tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen tai ETIAS-seurantalistaan tai erityisiin riski-indikaattoreihin. Vertailussa olisi käytettävä ainoastaan hakujen kohteena olevissa tietojärjestelmissä, ETIAS-seurantalistassa tai erityisissä riski-indikaattoreissa olevia henkilötietojen luokkia.

(21)  Tällaisten riskien arviointia ei voida tehdä ilman johdanto-osan 16 kappaleessa lueteltujen henkilötietojen käsittelyä. Kutakin hakemuksessa olevaa henkilötietoa olisi verrattava tietojärjestelmässä (Schengenin tietojärjestelmässä (SIS), viisumitietojärjestelmässä (VIS), Europolin tiedoissa, Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannassa (SLTD-tietokanta), rajanylitystietojärjestelmässä (EES), Eurodacissa, eurooppalaisessa rikosrekisteritietojärjestelmässä (ECRIS) ja Interpolin TDAWN-tietokannassa), mukaan lukien ”keltaiset ilmoitukset”, jotka voivat auttaa kadonneiden henkilöiden paikantamisessa) olevaan tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen tai ETIAS-seurantalistaan tai erityisiin riski-indikaattoreihin. Vertailussa olisi käytettävä ainoastaan hakujen kohteena olevissa tietojärjestelmissä, ETIAS-seurantalistassa tai erityisissä riski-indikaattoreissa olevia henkilötietojen luokkia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, olisi oltava oikeus hakea muutosta. Muutosta olisi haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(24)  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, olisi oltava oikeus hakea muutosta. Muutosta olisi haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Muutoksenhakumenettely olisi saatettava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Jos jäsenvaltio katsoo poikkeuksellisissa olosuhteissa, että sen on tarpeen sallia kolmannen maan kansalaisen matkustaminen sen alueelle humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, sillä pitäisi olla mahdollisuus myöntää alueellisesti ja ajallisesti rajoitettu matkustuslupa.

(30)  Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa on tarpeen sallia kolmannen maan kansalaisen matkustaminen humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus myöntää alueellisesti ja ajallisesti rajoitettu matkustuslupa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Pääsy ETIAS-järjestelmän tietoihin on tarpeen neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS26 tarkoitettujen terrorismirikosten ja neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS27 tarkoitettujen muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lainvalvontaviranomaisten voi olla tarpeen päästä tarkastelemaan ETIAS-järjestelmän tuottamaa tietoa tietyn tutkinnan yhteydessä kootakseen todisteita ja tietoja, jotka liittyvät rikoksesta epäiltyyn henkilöön tai rikoksen uhriin. ETIAS-järjestelmään tallennetut tiedot saattavat olla tarpeellisia myös terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tekijän tunnistamiseksi erityisesti, kun on toimittava kiireellisesti. Pääsy ETIAS-järjestelmään terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi merkitsee puuttumista perusoikeuksiin, joissa on kyse henkilöiden yksityiselämän kunnioittamisesta ja – silloin kun yksilön henkilötietoja käsitellään ETIAS-järjestelmässä – henkilötietojen suojaamisesta. Tämän vuoksi ETIAS-järjestelmän tiedot olisi säilytettävä ja annettava jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston, jäljempänä ’Europol’, käyttöön tässä asetuksessa säädettyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti, jotta tämä pääsy rajoitetaan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, varsinkin asiassa Digital Rights Ireland28, vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(34)  Pääsyn ETIAS-järjestelmän tietoihin olisi edistettävä neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS26 tarkoitettujen terrorismirikosten ja neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS27 tarkoitettujen muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista. Lainvalvontaviranomaisten voi olla tarpeen päästä tarkastelemaan ETIAS-järjestelmän tuottamaa tietoa tietyn tutkinnan yhteydessä kootakseen todisteita ja tietoja, jotka liittyvät rikoksesta epäiltyyn henkilöön tai rikoksen uhriin. ETIAS-järjestelmään tallennetut tiedot saattavat olla tarpeellisia myös terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tekijän tunnistamiseksi erityisesti, kun on toimittava kiireellisesti. Pääsy ETIAS-järjestelmään terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi merkitsee puuttumista perusoikeuksiin, erityisesti yksityiselämää koskevaan oikeuteen ja – silloin kun yksilön henkilötietoja käsitellään ETIAS-järjestelmässä – oikeuteen henkilötietojen suojaamisesta. Tämän vuoksi ETIAS-järjestelmän tiedot olisi säilytettävä ja annettava jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston, jäljempänä ’Europol’, käyttöön tässä asetuksessa säädettyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti, jotta tämä pääsy rajoitetaan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, varsinkin asiassa Digital Rights Ireland28, vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

_________________

_________________

26Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

26 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

27Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

27 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

28Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd ym., tuomio 8.4.2014, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd ym., tuomio 8.4.2014, ECLI:EU:C:2014:238.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyä ja tarvittavia suojakeinoja varten olisi vahvistettava tiukat säännöt. On myös tarpeen säätää yksilön oikeudesta tutustua tietoihin sekä oikaista, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja, samoin kuin riippumattomien julkisten viranomaisten toteuttamasta tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta.

(47)  ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyä ja tarvittavia suojakeinoja varten olisi vahvistettava tiukat säännöt. ETIAS-järjestelmässä tapahtuvassa tietojen keruussa, säilytyksessä ja käytössä olisi aina noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. On myös tarpeen säätää yksilön oikeudesta tutustua tietoihin sekä oikaista, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja, samoin kuin riippumattomien julkisten viranomaisten toteuttamasta tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

50 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  sellaisen ennalta laaditun luettelon hyväksymiseksi, joka sisältää vastaukset matkustuslupahakemuksessa ilmoitettavia koulutuksen tasoa ja alaa, nykyistä ammattia ja ammattinimikettä koskeviin kysymyksiin,

–  sellaisen ennalta laaditun luettelon hyväksymiseksi, joka sisältää vastaukset matkustuslupahakemuksessa ilmoitettavia nykyistä ammattia ja ammattinimikettä koskeviin kysymyksiin,

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

50 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  matkustuslupamaksun maksutapojen ja -menettelyn vahvistamiseksi siten, että otetaan huomioon teknologian kehitys ja saatavuus, sekä maksun määrän muuttamiseksi,

  maksun määrän muuttamiseksi ja matkustuslupamaksun maksutapojen ja -menettelyn vahvistamiseksi siten, että otetaan huomioon teknologian kehitys ja saatavuus, jotta ei aiheuteta esteitä viisumivapauden piiriin kuuluville kolmannen maan kansalaisille, joilla ei ole käytettävissään tiettyjä maksuvälineitä ETIAS-lupaa hakiessaan,

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijat pääsevät systemaattisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(51)  On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan vaikutustenarvioinnin sekä asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntija- ja diplomaattitasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Myös Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja niiden kolmansien maiden diplomaattiedustustoja, joihin viisumivapausjärjestelmää sovelletaan, olisi kuultava. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijat pääsevät systemaattisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Näissä asiantuntijaryhmissä olisi oltava EUH:n edustajia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  ’laittoman muuttoliikkeen riskillä’ sitä riskiä, että kolmannen maan kansalainen ei täytä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklassa säädettyjä maahantulon ja oleskelun edellytyksiä;

Perustelu

Laittoman muuttoliikkeen riskin määritelmä lisätään ehdotukseen Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksen mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  ’turvallisuusriskillä’ riskiä, joka muodostaa uhan minkä tahansa jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansainvälisille suhteille;

Perustelu

Turvallisuusriskin määritelmä lisätään ehdotukseen Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksen mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa tekemällä hakijoista perusteellinen turvallisuusriskejä koskeva arviointi ennen heidän saapumistaan ulkorajojen ylityspaikoille, jotta voidaan määrittää, onko olemassa tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuutta koskeva riski;

(a)  edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa tekemällä hakijoista perusteellinen turvallisuusriskejä koskeva arviointi ennen heidän saapumistaan ulkorajojen ylityspaikoille, jotta voidaan määrittää, onko olemassa tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta jäsenvaltioiden alueella aiheutuu turvallisuutta koskeva riski;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tuetaan Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, niihin kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka koskevat kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä tai kadonneita henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten;

(e)  tuetaan Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, niihin kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka koskevat kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä tai kadonneita henkilöitä, etenkin lapsia, oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten etsittäviä henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan raja- ja merivartioviraston perusoikeusvastaavan on suoritettava säännöllisesti hakemusten käsittelyyn ja 28 artiklan säännösten täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia, joihin sisältyy säännöllinen arviointi niiden vaikutuksista perusoikeuksiin, erityisesti yksityisyyteen. Euroopan raja- ja merivartioviraston tietosuojavastaavan on suoritettava säännöllisesti hakemusten käsittelyyn liittyviä tarkastuksia, joihin sisältyy säännöllinen arviointi hakemusten käsittelyn vaikutuksista henkilötietojen suojaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hakijoiden on tehtävä hakemus täyttämällä sähköinen hakulomake julkisella verkkosivustolla tai verkossa toimivaa mobiililaitetta varten tarkoitetussa mobiilisovelluksessa riittävän ajoissa ennen suunniteltua matkaa.

1.  Hakijoiden on tehtävä hakemus täyttämällä sähköinen hakulomake julkisella verkkosivustolla tai verkossa toimivaa mobiililaitetta varten tarkoitetussa mobiilisovelluksessa tai soveltuvin osin hakemusasioita varten perustetuissa palveluissa (palveluautomaatti) riittävän ajoissa ennen suunniteltua matkaa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakemuksen voi tehdä hakija itse tai sellainen henkilö tai kaupallinen välittäjä, jonka hakija on valtuuttanut tekemään hakemuksen puolestaan.

2.  Hakemuksen voi tehdä hakija itse tai sellainen henkilö tai kaupallinen välittäjä, jonka hakija on valtuuttanut tekemään hakemuksen puolestaan. Unionin edustustojen kolmansissa maissa on annettava tarvittavaa apua hakijoille.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakulomakkeen on oltava julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun mobiilisovelluksen kautta laajalti ja helposti hakijoiden saatavilla maksutta.

2.  Hakulomakkeen on oltava julkisen verkkosivuston ja mobiililaitteille tarkoitetun mobiilisovelluksen kautta laajalti ja helposti hakijoiden saatavilla maksutta. Sekä verkkosivuston että mobiilisovelluksen on oltava esteettömästi vammaisten saatavilla.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  sähköpostiosoite ja puhelinnumero;

g)  sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos se on käytettävissä;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  koulutus (taso ja ala);

Poistetaan.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  alaikäisten osalta hakijan huoltajan tai laillisen holhoojan sukunimi ja etunimi tai -nimet;

k)  alaikäisten osalta hakijan huoltajan tai laillisen holhoojan sukunimi ja etunimi tai -nimet, sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja kotiosoite;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a)  tieto siitä, onko hakija pakolainen tai kansalaisuudeton henkilö;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  muiden kuin hakijan täyttämien hakemusten tapauksessa hakemuksen täyttäneen henkilön sukunimi, etunimi/-nimet, mahdollinen yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero; suhde hakijaan ja sähköisesti allekirjoitettu edustajavaltuutus.

m)  muiden kuin hakijan täyttämien hakemusten ja ryhmien täyttämien hakemusten tapauksessa hakemuksen täyttäneen henkilön tai hakemuksen täyttäneiden henkilöiden sukunimi, etunimi/-nimet, mahdollinen yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero; suhde hakijaan ja sähköisesti allekirjoitettu edustajavaltuutus.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hakijan on valittava koulutustaso ja -ala, nykyinen ammatti ja ammattinimike ennalta määritetystä luettelosta. Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen ennalta määritettyjen luetteloiden laatimiseksi.

3.  Hakijan on valittava nykyinen ammatti ja ammattinimike ennalta määritetystä luettelosta. Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen ennalta määritettyjen luetteloiden laatimiseksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  onko hakija joskus tuomittu rikoksesta jossakin maassa;

b)  onko hakija joskus tuomittu 3 artiklan m kohdassa määritellystä vakavasta rikoksesta jossakin maassa;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä matkustuslupamaksun maksutavoista ja -menettelystä sekä matkustuslupamaksun määrään tehtävistä muutoksista.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä matkustuslupamaksun maksutavoista ja -menettelystä sekä matkustuslupamaksun määrään tehtävistä muutoksista. Komissio ottaa huomioon teknologian kehityksen ja saatavuuden, jotta ei aiheuteta esteitä viisumivapauden piiriin kuuluville kolmannen maan kansalaisille, joilla ei ole käytettävissään tiettyjä maksuvälineitä ETIAS-lupaa hakiessaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(m)  vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja Interpolin TDAWN-tietokannassa olevaan tietueeseen kirjattua matkustusasiakirjaa;

(m)  vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja Interpolin TDAWN-tietokannassa, mukaan lukien ”keltaiset ilmoitukset”, jotka voivat auttaa kadonneiden henkilöiden paikantamisessa, olevaan tietueeseen kirjattua matkustusasiakirjaa;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kuulutus, joka koskee kadonneita henkilöitä;

(b)  kuulutus, joka koskee kadonneita henkilöitä, etenkin lapsia;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Maassa, johon ei sovelleta viisumipakkoa, oleskeleviin pakolaisiin ja kansalaisuudettomiin henkilöihin sovellettavat erityissäännöt

 

Kun 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu pakolainen tai kansalaisuudeton henkilö hakee matkustuslupaa, sovelletaan seuraavia erityissääntöjä:

 

(a)  hakijan on ilmoitettava 15 artiklan 2 kohdan l a alakohdassa tarkoitettu asemansa;

 

(b)  hakija ei vastaa 15 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun kysymykseen;

 

(c)  edellä 16 artiklassa tarkoitettua maksua ei peritä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyyntö on annettava tiedoksi hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyynnössä on selkeästi ilmoitettava, mitä tietoja tai asiakirjoja hakijaa pyydetään toimittamaan. Hakijan on toimitettava pyydetyt lisätiedot tai -asiakirjat suoraan kansalliselle ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin kautta seitsemän työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

2.  Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyyntö on annettava tiedoksi hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Lisätietojen tai -asiakirjojen toimituspyynnössä on selkeästi ilmoitettava, mitä tietoja tai asiakirjoja hakijaa pyydetään toimittamaan. Hakijan on toimitettava pyydetyt lisätiedot tai -asiakirjat suoraan kansalliselle ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin kautta seitsemän työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Hakijalla on oikeus pyytää lisäaikaa vaadittujen asiakirjojen toimittamiselle. Myönnetty lisäaika ei saa ylittää 30 työpäivää.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kansallisen ETIAS-yksikön on annettava kutsu tiedoksi hakijalle ja hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

5.  Kansallisen ETIAS-yksikön on annettava kutsu tiedoksi hakijalle ja hakemustiedostoon sisältyvään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos hakija ei vastaa kutsuun määräajassa tai ei saavu haastatteluun, hakemus hylätään ja 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ilmoittaa asiasta hakijalle viipymättä.

6.  Jos hakija ei vastaa kutsuun määräajassa tai ei saavu haastatteluun eikä esitä asianmukaisesti perusteltuja syitä tähän, hakemus hylätään ja 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja vastuujäsenvaltion kansallinen ETIAS-yksikkö ilmoittaa asiasta hakijalle viipymättä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Europolilla ei kuitenkaan ole oikeutta tutustua 15 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin hakijan henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan koulutusta, eikä 15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin hakijan henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan terveyttä.

3.  Europolilla ei kuitenkaan ole oikeutta tutustua 15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin hakijan henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan terveyttä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  [rajanylitystietojärjestelmästä tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä; ]

(a)  [rajanylitystietojärjestelmästä tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia;]

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ETIAS-järjestelmästä 73 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että laittomaan muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvän riskin perusteella evättyjen matkustuslupien osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;

(b)  ETIAS-järjestelmästä 73 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvän riskin perusteella evättyjen matkustuslupien osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  [jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, tavanomaisesta poikkeavia osuuksia tietyssä matkustajaryhmässä kyseisen jäsenvaltion tapauksessa;

(e)  jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, jotka koskevat oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, tavanomaisesta poikkeavia osuuksia tiettyjen matkustajien osalta;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  koulutustaso;

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Erityisten riski-indikaattorien on oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia. Ne eivät saa missään olosuhteissa perustua henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen eivätkä sukupuolielämää tai sukupuolista suuntautuneisuutta koskeviin tietoihin.

5.  Erityisten riski-indikaattorien on oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia. Ne eivät saa missään olosuhteissa perustua henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen eivätkä sukupuolielämää tai sukupuolista suuntautuneisuutta koskeviin tietoihin. Yleisten tietojen pikemmin kuin konkreettisen ja ilmeisen riskin perusteella varokeinona tehtävä riskiprofilointi ei ole sallittua.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  On vahvistettava suojatoimet, joilla varmistetaan, että ETIAS-seurantalistan yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot suojataan riittävästi.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Tiedot on voitava poistaa ETIAS-seurantalistalta milloin tahansa, jos ETIAS-seurantalistalle sisällyttämisen syyt ovat perusteettomat.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä.

2.  Hakijoilla, joilta on evätty matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön on annettava hakijoille kirjallisesti hakijan ymmärtämällä kielellä tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä. Muutoksenhakumenettely on saatettava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Poikkeuksellisesti voidaan myöntää alueellisesti rajoitettu matkustuslupa silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan tarpeen humanitaarisista syistä tai kansallisen edun taikka kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai kumottu.

1.  Poikkeuksellisesti on myönnettävä alueellisesti rajoitettu matkustuslupa silloin, kun se on tarpeen humanitaarisista syistä tai kansallisen edun taikka kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai kumottu.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on voimassa sen myöntäneen jäsenvaltion alueella ja enintään 15 päivän ajan.

4.  Alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on voimassa sen myöntäneen jäsenvaltion alueella.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 ja 37 artiklan mukaista matkustuslupahakemuksen myöntämistä, epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos operatiiviset yksiköt ovat nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyssä perustellussa sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin ei anna pääsyä 15 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin koulutusta koskeviin tietoihin eikä 15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joista käy ilmi, voiko hakija aiheuttaa kansanterveysriskin.

4.  Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, sekä sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 ja 37 artiklan mukaista matkustuslupahakemuksen myöntämistä, epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, jos operatiiviset yksiköt ovat nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyssä perustellussa sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin ei anna pääsyä 15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joista käy ilmi, voiko hakija aiheuttaa kansanterveysriskin.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tukee yhteistyössä ETIAS-keskusyksikön ja jäsenvaltioiden kanssa ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville kolmansien maiden kansalaisille tiedotetaan matkustuslupavaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä varten.

Komissio käynnistää yhteistyössä ETIAS-keskusyksikön, jäsenvaltioiden, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kolmansissa maissa olevien jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja kyseisissä maissa olevien unionin edustustojen kanssa hyvissä ajoin ennen ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa tiedotuskampanjan, jolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville kolmansien maiden kansalaisille tiedotetaan matkustuslupavaatimuksesta, jonka mukaan heillä on oltava voimassa oleva matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä varten.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Julkista verkkosivustoa, mobiilisovellusta sekä liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-LISAn tai komission toimipaikoissa. Nämä infrastruktuurit on hajautettava maantieteellisesti tässä asetuksessa säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 3 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

2.  Julkista verkkosivustoa, mobiilisovellusta, palveluja (palveluautomaatti) sekä liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-LISAn tai komission toimipaikoissa. Nämä infrastruktuurit on hajautettava maantieteellisesti tässä asetuksessa säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 3 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut toimintansa, eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja kansallisten yhdenmukaisten rajapintojen teknisestä hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä hallinnoinnista sekä 6 artiklassa tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, mobiililaitteille tarkoitetusta mobiilisovelluksesta, sähköpostipalvelusta, suojatusta tilistä, liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksesta, verkkopalvelusta sekä hakemusten käsittelyohjelmistoista.

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut toimintansa, eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja kansallisten yhdenmukaisten rajapintojen teknisestä hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä hallinnoinnista sekä 6 artiklassa tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, mobiililaitteille tarkoitetusta mobiilisovelluksesta, palveluista (palveluautomaatti), sähköpostipalvelusta, suojatusta tilistä, liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksesta, verkkopalvelusta sekä hakemusten käsittelyohjelmistoista.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – -a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a  perusoikeuksia koskevien velvoitteidensa ja eri