Postupak : 2016/0357A(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0322/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0322/2017

Rasprave :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0307

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1699kWORD 207k
20.10.2017
PE 605.985v02-00 A8-0322/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Kinga Gál

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0731),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke b i d i članak 87. stavak 2. točka a Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0466/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 14. rujna 2017. kojom se Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove daje ovlast da razdijeli navedeni prijedlog Komisije i na temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0322/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točke (b) i (d), članak 87. stavak 2. točku (a) i članak 88. stavak 2. točku (a),

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) i članak 87. stavak 2.,

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Pozivanje 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

Briše se.

Obrazloženje

Na mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) upućuje se u uvodnoj izjavi 46.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  ETIAS-om bi se trebalo uspostaviti odobrenje putovanja za državljane trećih zemalja izuzete od obveze posjedovanja vize kada prelaze vanjske granice („obveza posjedovanja vize”) kojim će se moći utvrditi predstavlja li njihova nazočnost na državnom području država članica rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju. Posjedovanje valjanog odobrenja putovanja trebalo bi biti novi uvjet za ulazak na državno područje država članica. Međutim, samo posjedovanje odobrenja putovanja ne bi trebalo značiti automatsko pravo ulaska.

(9)  ETIAS-om bi se trebalo uspostaviti odobrenje putovanja za državljane trećih zemalja izuzete od obveze posjedovanja vize kada prelaze vanjske granice („obveza posjedovanja vize”) kojim će se moći utvrditi predstavlja li njihova nazočnost na državnom području država članica rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije. Stoga odobrenje putovanja predstavlja odluku koja upućuje na to da ne postoje činjenične naznake ili opravdani razlozi za donošenje zaključka da prisutnost osobe na državnom području države članice predstavlja takve rizike. Kao takvo, odobrenje putovanja po svojoj se prirodi razlikuje od vize jer za njega nije potrebno više informacija niti ono opterećuje podnositelje više nego u slučaju vize. Posjedovanje valjanog odobrenja putovanja trebalo bi biti novi uvjet za ulazak na državno područje država članica. Međutim, samo posjedovanje odobrenja putovanja ne bi trebalo značiti automatsko pravo ulaska.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  ETIAS bi trebao pridonijeti olakšavanju graničnih kontrola koje obavljaju službenici graničnog nadzora na vanjskim graničnim prijelazima i osigurati koordiniranu i usklađenu procjenu državljana trećih zemalja koji podliježu zahtjevu za odobrenje putovanja, a planiraju posjetiti schengenski prostor. Nadalje, on bi trebao omogućiti bolje informiranje podnositelja zahtjeva o tome mogu li posjetiti schengenski prostor. Nadalje, ETIAS bi trebao pridonijeti i olakšavanju graničnih kontrola smanjenjem broja zabrana ulaska na vanjskim granicama.

(11)  ETIAS bi trebao pridonijeti olakšavanju graničnih kontrola koje obavljaju službenici graničnog nadzora na vanjskim graničnim prijelazima i osigurati koordiniranu i usklađenu procjenu državljana trećih zemalja koji podliježu zahtjevu za odobrenje putovanja, a planiraju posjetiti schengenski prostor. Nadalje, on bi trebao omogućiti bolje informiranje podnositelja zahtjeva o tome mogu li posjetiti schengenski prostor. Nadalje, ETIAS bi trebao pridonijeti i olakšavanju graničnih kontrola smanjenjem broja zabrana ulaska na vanjskim granicama, kao i pružanjem određenih dodatnih informacija službenicima graničnog nadzora koje se odnose na oznake i koje su dobivene tijekom ručne procjene zahtjeva.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  ETIAS bi trebao podržati i ciljeve Schengenskog informacijskog sustava (SIS) povezane s upozorenjima o osobama za koje se traži uhićenje, predaja ili izručenje, o nestalim osobama, o osobama koje se traže radi pomoći u sudskom postupku i o osobama za skrivene ili posebne provjere. U tu svrhu ETIAS bi trebao obavljati automatiziranu obradu spisa zahtjeva u odnosu na povezana upozorenja u SIS-u. Ta će se obrada obavljati za potrebe podupiranja SIS-a. U skladu s time, svaki rezultat dobiven tom usporedbom trebao bi se pohraniti u SIS-u.

(12)  ETIAS bi trebao podržati i ciljeve Schengenskog informacijskog sustava (SIS) povezane s upozorenjima o državljanima trećih zemalja za koje postoji zabrana ulaska, o osobama za koje se traži uhićenje, predaja ili izručenje, o nestalim osobama, o osobama koje se traže radi pomoći u sudskom postupku i o osobama za skrivene provjere, posebne provjere [ili obavijesne provjere]. U tu svrhu ETIAS bi trebao obavljati automatiziranu obradu spisa zahtjeva u odnosu na povezana upozorenja u SIS-u. Ta će se obrada obavljati za potrebe podupiranja SIS-a. U skladu s time, svaki rezultat dobiven tom usporedbom trebao bi se pohraniti u SIS-u.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Središnja jedinica ETIAS-a trebala bi biti dio Europske agencije za graničnu i obalnu stražu. Središnja jedinica ETIAS-a trebala bi biti nadležna za provjeru zahtjeva za odobrenje putovanja koji su odbijeni u automatiziranom postupku kojom utvrđuje odgovaraju li osobni podaci podnositelja zahtjeva osobnim podacima osobe na koju se odnosi rezultat pretraživanja, za pravila o provjerama i za obavljanje redovitih revizija obrade zahtjeva. Središnja jedinica ETIAS-a trebala bi raditi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

(14)  Središnja jedinica ETIAS-a trebala bi biti dio Europske agencije za graničnu i obalnu stražu. Središnja jedinica ETIAS-a trebala bi biti nadležna za provjeru zahtjeva za odobrenje putovanja u vezi s kojima je u automatiziranom postupku ostvaren najmanje jedan rezultat pretraživanja kako bi se utvrdilo odgovaraju li osobni podaci podnositelja zahtjeva osobnim podacima osobe na koju se odnosi rezultat pretraživanja, kao i za pravila o provjerama. Središnja jedinica ETIAS-a trebala bi raditi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Svaka država članica trebala bi uspostaviti nacionalnu jedinicu ETIAS-a koja će biti nadležna za ispitivanje zahtjeva i donošenje odluke o izdavanju ili odbijanju odobrenja putovanja. Nacionalne jedinice ETIAS-a trebale bi procjenjivati zahtjeve uzajamnom suradnjom i u suradnji s Europolom. Nacionalna jedinica ETIAS-a trebala bi raditi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

(15)  Svaka država članica trebala bi uspostaviti nacionalnu jedinicu ETIAS-a koja će biti nadležna za ispitivanje zahtjeva i donošenje odluke o izdavanju, odbijanju, poništavanju ili povlačenju odobrenja putovanja. Nacionalne jedinice ETIAS-a trebale bi procjenjivati zahtjeve uzajamnom suradnjom i u suradnji s Europolom. Nacionalna jedinica ETIAS-a trebala bi raditi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U cilju ostvarivanja svojih ciljeva ETIAS bi trebao osigurati elektronički obrazac zahtjeva koji bi podnositelj zahtjeva trebao popuniti podacima o svojem identitetu, putnoj ispravi, boravištu, podacima za kontakt, podacima o obrazovanju i trenutačnom zaposlenju, o tome je li član obitelji građana EU-a ili državljana trećih zemalja koji ostvaruju slobodu kretanja i nema dozvolu boravka, a ako je podnositelj maloljetnik, podacima o identitetu odgovorne osobe i odgovorima na dodatna pitanja (o tome boluje li podnositelj zahtjeva od bolesti koja može izazvati epidemiju utvrđene u Međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije ili drugih infekcijskih ili zaraznih parazitskih bolesti, ima li kaznenu evidenciju, je li bio prisutan u ratnim zonama, je li za njega izdana odluka o vraćanju na granicu/nalog za napuštanje državnog područja). Pristup zdravstvenim podacima podnositelja zahtjeva trebalo bi dopustiti samo kako bi se moglo utvrditi predstavlja li prijetnju za javno zdravlje.

(16)  U cilju ostvarivanja svojih ciljeva ETIAS bi trebao osigurati elektronički obrazac zahtjeva koji bi podnositelj zahtjeva trebao popuniti podacima o svojem identitetu, putnoj ispravi, boravištu, podacima za kontakt, o tome je li član obitelji građana EU-a ili državljana trećih zemalja koji ostvaruju slobodu kretanja i nema dozvolu boravka, a ako je podnositelj maloljetnik, podacima o identitetu odgovorne osobe i odgovorima na dodatna pitanja (o tome ima li podnositelj zahtjeva kaznenu evidenciju, je li bio prisutan u ratnim zonama, je li za njega izdana odluka o vraćanju na granicu/nalog za napuštanje državnog područja).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  ETIAS bi trebao prihvaćati zahtjeve podnesene u ime podnositelja zahtjeva u situacijama kada putnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti sami izraditi zahtjev. U takvim slučajevima zahtjev bi trebala podnijeti treća osoba koju je ovlastio putnik ili koja je za njega pravno odgovorna pod uvjetom da je identitet te osobe naveden u obrascu zahtjeva.

(17)  ETIAS bi trebao prihvaćati zahtjeve podnesene u ime podnositelja zahtjeva u situacijama kada putnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti sami izraditi zahtjev. U takvim slučajevima zahtjev bi trebala podnijeti treća osoba koju je ovlastio putnik, uključujući posrednike, ili koja je za njega pravno odgovorna pod uvjetom da je identitet te osobe naveden u obrascu zahtjeva. Komisija bi trebala osigurati da posrednici koji podnose zahtjeve u ime podnositelja zahtjeva tu uslugu svojim klijentima pružaju samo na temelju povrata nastalih troškova, a ne za ostvarivanje dobiti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za konačnu obradu zahtjeva svi punoljetni podnositelji zahtjeva trebali bi biti obvezni platiti naknadu. Plaćanjem bi trebala upravljati banka ili financijski posrednik. Podatke potrebne za osiguravanje elektroničkog plaćanja trebalo bi dati samo banci ili financijskom posredniku koji obavljaju financijsku transakciju i oni nisu dio podataka u ETIAS-u. Većina odobrenja putovanja trebala bi se izdati u roku od nekoliko minuta.

(18)  Za konačnu obradu zahtjeva podnositelji zahtjeva trebali bi biti obvezni platiti naknadu za odobrenje putovanja. Plaćanjem bi trebala upravljati banka ili financijski posrednik. Podatke potrebne za osiguravanje elektroničkog plaćanja trebalo bi dati samo banci ili financijskom posredniku koji obavljaju financijsku transakciju i oni nisu dio podataka u ETIAS-u.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Osobni podaci koje je dostavio podnositelj zahtjeva trebali bi se obrađivati u ETIAS-u samo u svrhu prethodne provjere kriterija prihvatljivosti propisanih u Uredbi (EU) 2016/39924 i radi procjene postoji li vjerojatnost da će se podnositelj zahtjeva upustiti u nezakonitu migraciju te predstavlja li ulazak podnositelja zahtjeva u Uniju prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju u Uniji.

(20)  Osobni podaci koje je dostavio podnositelj zahtjeva trebali bi se obrađivati u ETIAS-u samo u svrhu prethodne provjere kriterija prihvatljivosti propisanih u Uredbi (EU) 2016/39924 i radi procjene postoji li vjerojatnost da će se podnositelj zahtjeva upustiti u nezakonitu migraciju te predstavlja li ulazak podnositelja zahtjeva u Uniju prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije u Uniji.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama).

24 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Usporedba bi trebala biti automatizirana. Kada se takvom usporedbom otkrije da postoji podudaranje (rezultat) s bilo kojim osobnim podatkom ili njihovom kombinacijom u zahtjevima i evidenciji, spisu ili upozorenju u prethodno navedenim informacijskim sustavima, ili s osobnim podacima na ETIAS-ovu popisu za praćenje ili s pokazateljima rizika, zahtjev bi trebao obrađivati ručno operator u nacionalnoj jedinici ETIAS-a države članice prijavljenog prvog ulaska. Na temelju procjene koju obavlja nacionalna jedinica ETIAS-a trebala bi se donijeti odluka o izdavanju ili neizdavanju odobrenja putovanja.

(22)  Usporedba bi trebala biti automatizirana. Kada se takvom usporedbom otkrije da postoji podudaranje (rezultat) s bilo kojim osobnim podatkom ili njihovom kombinacijom u zahtjevima i evidenciji, spisu ili upozorenju u prethodno navedenim informacijskim sustavima, ili s osobnim podacima na ETIAS-ovu popisu za praćenje ili s pokazateljima rizika, zahtjev bi trebao obrađivati ručno operator u nacionalnoj jedinici ETIAS-a odgovorne države članice. Na temelju procjene koju obavlja nacionalna jedinica ETIAS-a trebala bi se donijeti odluka o izdavanju ili neizdavanju odobrenja putovanja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje putovanja trebali bi imati pravo žalbe. Žalbeni postupci trebali bi se provoditi u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim pravom te države članice.

(24)  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje putovanja trebali bi imati pravo na djelotvoran pravni lijek. Postupci za primjenu pravnog lijeka trebali bi se provoditi u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim pravom te države članice.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pravila o provjerama trebala bi se upotrijebiti za analizu spisa zahtjeva omogućivanjem usporedbe podataka unesenih u spis zahtjeva središnjeg sustava ETIAS-a i posebnih pokazatelja rizika koji odgovaraju prethodno utvrđenoj prijetnji sigurnosti, riziku od nezakonite migracije ili prijetnji javnom zdravlju. Kriteriji koji se upotrebljavaju za definiranje posebnih pokazatelja rizika ne bi se trebali ni u kojim okolnostima temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu, političkim uvjerenjima, vjerskim ili filozofskim vjerovanjima, članstvu u sindikatima, seksualnom životu ili spolnom opredjeljenju.

(25)  Pravila o provjerama trebala bi se upotrijebiti za analizu spisa zahtjeva omogućivanjem usporedbe podataka unesenih u spis zahtjeva središnjeg sustava ETIAS-a i posebnih pokazatelja rizika koji odgovaraju prethodno utvrđenoj prijetnji sigurnosti, riziku od nezakonite migracije ili visokom riziku od epidemije. Kriteriji koji se upotrebljavaju za definiranje posebnih pokazatelja rizika ne bi se trebali ni u kojim okolnostima temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu, političkim uvjerenjima, vjerskim ili filozofskim vjerovanjima, članstvu u sindikatima, seksualnom životu ili spolnom opredjeljenju.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Trebalo bi uspostaviti ETIAS-ov popis za praćenje za utvrđivanje veza između podataka u spisu zahtjeva u ETIAS-u i informacija povezanih s osobama osumnjičenima za počinjenje teškog kaznenog djela ili terorizma ili u pogledu kojih postoje činjenične naznake ili razumna osnova za pretpostavku da će počiniti teško kazneno djelo ili terorizam. ETIAS-ov popis za praćenje trebao bi biti dio podataka koje obrađuje Europol u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 2016/794 i Europolovim konceptom integriranog upravljanja podacima kojim se provodi ta Uredba. Kada dostavljaju informacije Europolu, države članice trebale bi moći utvrditi svrhu ili svrhe za koje će se one obrađivati, uključujući mogućnost ograničavanja te obrade na ETIAS-ov popis za praćenje.

(26)  Trebalo bi uspostaviti ETIAS-ov popis za praćenje za utvrđivanje veza između podataka u spisu zahtjeva u ETIAS-u i informacija povezanih s osobama osumnjičenima od strane jedne države članice ili više njih za počinjenje teškog kaznenog djela ili terorizma ili u pogledu kojih postoje činjenične naznake ili razumna osnova, na temelju cjelokupne procjene osobe, posebno u vezi s prijašnjim kaznenim djelima, za pretpostavku da će počiniti teško kazneno djelo ili terorizam. ETIAS-ov popis za praćenje trebao bi biti dio podataka koje obrađuje Europol u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 2016/794 i Europolovim konceptom integriranog upravljanja podacima kojim se provodi ta Uredba. Kada dostavljaju informacije Europolu, države članice trebale bi moći utvrditi svrhu ili svrhe za koje će se one obrađivati, uključujući mogućnost ograničavanja te obrade na ETIAS-ov popis za praćenje.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Budući da se stalno javljaju novi oblici prijetnji sigurnosti, novi obrasci nezakonitih migracija i nove prijetnje javnom zdravlju, potrebni su učinkoviti odgovori i protiv njih se treba boriti suvremenim sredstvima. Budući da ta sredstva podrazumijevaju obradu znatnih količina osobnih podataka, trebalo bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se utjecaj na pravo na zaštitu privatnog života i pravo na zaštitu osobnih podataka ograničio na ono što je nužno u demokratskom društvu.

(27)  Budući da se stalno javljaju novi oblici prijetnji sigurnosti, novi obrasci nezakonitih migracija i visoki rizici od epidemije, potrebni su učinkoviti odgovori i protiv njih se treba boriti suvremenim sredstvima. Budući da ta sredstva podrazumijevaju obradu znatnih količina osobnih podataka, trebalo bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se utjecaj na pravo na zaštitu privatnog života i pravo na zaštitu osobnih podataka ograničio na ono što je nužno u demokratskom društvu.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Izdana odobrenja putovanja trebalo bi poništiti ili ukinuti čim se utvrdi da uvjeti za njihovo izdavanje nisu bili ispunjeni ili više nisu ispunjeni. Kada se stvori novo upozorenje u SIS-u o zabrani ulaska ili o prijavljenoj izgubljenoj ili ukradenoj putnoj ispravi, SIS bi o tome trebao obavijestiti ETIAS koji bi trebao provjeriti odgovara li to novo upozorenje valjanom odobrenju putovanja. U tom slučaju trebalo bi bez odlaganja obavijestiti nacionalnu jedinicu ETIAS-a u državi članici koja je izdala upozorenje i ukinuti odobrenje putovanja. Na temelju sličnog pristupa, novi elementi uvedeni u ETIAS-ov popis za praćenje uspoređuju se sa spisima zahtjeva pohranjenima u sustavu ETIAS radi provjere odgovara li taj novi element valjanom odobrenju putovanja. U tom slučaju nacionalna jedinica ETIAS-a u državi članici prvog ulaska trebala bi procijeniti rezultat i, prema potrebi, ukinuti odobrenje putovanja. Trebalo bi osigurati i mogućnost ukidanja odobrenja putovanja na zahtjev podnositelja zahtjeva.

(29)  Izdana odobrenja putovanja trebalo bi poništiti ili ukinuti čim se utvrdi da uvjeti za njihovo izdavanje nisu bili ispunjeni ili više nisu ispunjeni. Kada se stvori novo upozorenje u SIS-u o zabrani ulaska, SIS bi o tome trebao obavijestiti ETIAS koji bi trebao provjeriti odgovara li to novo upozorenje valjanom odobrenju putovanja. U tom slučaju trebalo bi bez odlaganja obavijestiti nacionalnu jedinicu ETIAS-a u državi članici koja je izdala upozorenje i ukinuti odobrenje putovanja. Na temelju sličnog pristupa, novi elementi uvedeni u ETIAS-ov popis za praćenje uspoređuju se sa spisima zahtjeva pohranjenima u sustavu ETIAS radi provjere odgovara li taj novi element valjanom odobrenju putovanja. U tom slučaju nacionalna jedinica ETIAS-a u odgovornoj državi članici trebala bi procijeniti rezultat i, prema potrebi, ukinuti odobrenje putovanja. Trebalo bi osigurati i mogućnost ukidanja odobrenja putovanja na zahtjev podnositelja zahtjeva.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Zračni i pomorski prijevoznici te prijevoznici za grupni autobusni prijevoz trebali bi imati obvezu provjeriti prije ukrcaja imaju li putnici sve putne isprave koje su potrebne za ulazak na državno područje država članica u skladu sa Schengenskom konvencijom25. To bi trebalo uključivati provjeru posjeduju li putnici valjano odobrenje putovanja. Sam spis u ETIAS-u ne bi trebao biti dostupan prijevoznicima. Sigurnim internetskim pristupom, što uključuje mogućnost uporabe mobilnih tehničkih rješenja, trebalo bi se prijevoznicima omogućiti da obave provjeru uporabom podataka iz putne isprave.

(31)  Zračni i pomorski prijevoznici trebali bi provjeriti prije ukrcaja imaju li putnici valjano odobrenje putovanja. Sam spis u ETIAS-u ne bi trebao biti dostupan prijevoznicima. Sigurnim internetskim pristupom, što uključuje mogućnost uporabe mobilnih tehničkih rješenja, trebalo bi se prijevoznicima omogućiti da obave provjeru uporabom podataka iz putne isprave.

______

 

25  Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama.

 

Obrazloženje

Radi pravne jasnoće i transparentnosti trebalo bi biti jasno koji prijevoznici moraju ispunjavati zahtjeve ove Uredbe. To bi trebali biti samo zračni i pomorski prijevoznici. Navedene prijevoznike za grupni autobusni prijevoz trebalo bi izuzeti s obzirom na veliko opterećenje kojem bi bili izloženi ti prijevoznici, koji često samo povremeno organiziraju putovanja na državna područja država članica.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a)  Kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi, prijevoznici bi trebali imati mogućnost povezivanja s ETIAS-om, EES-om i sličnim sustavima preko jedinstvene pristupne točke. Trebali bi dobiti jedinstven odgovor na pitanje smije li se putnika prevesti na državno područje države članice na temelju podataka o putnicima koje su prijevoznici unaprijed dostavili.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Kako bi postupili u skladu s revidiranim uvjetima za ulazak, službenici graničnog nadzora trebali bi povjeriti posjeduje li putnik valjano odobrenje putovanja. Stoga bi tijekom postupka redovne granične kontrole službenik graničnog nadzora trebao elektronički pročitati podatke iz putne isprave. Tom operacijom trebalo bi se pokrenuti pretraživanje različitih baza podataka kako je predviđeno u Zakoniku o schengenskim granicama, uključujući pretraživanje ETIAS-a iz kojeg bi se trebao dobiti ažurni status odobrenja putovanja. Sam spis iz ETIAS-a ne bi trebao biti dostupan službeniku graničnog nadzora za obavljanje granične kontrole. Ako ne postoji valjano odobrenje putovanja, službenik graničnog nadzora trebao bi zabraniti ulazak i u skladu s time okončati postupak granične kontrole. Ako postoji valjano odobrenje putovanja, odluku o odobravanju ili zabrani ulaska trebao bi donijeti službenik graničnog nadzora.

(32)  Kako bi postupili u skladu s revidiranim uvjetima za ulazak, službenici graničnog nadzora trebali bi povjeriti posjeduje li putnik odobrenje putovanja koje je valjano najmanje do dana ulaska na državno područje država članica. Stoga bi tijekom postupka redovne granične kontrole službenik graničnog nadzora trebao elektronički pročitati podatke iz putne isprave. Tom operacijom trebalo bi se pokrenuti pretraživanje različitih baza podataka kako je predviđeno u Zakoniku o schengenskim granicama, uključujući pretraživanje ETIAS-a iz kojeg bi se trebao dobiti ažurni status odobrenja putovanja. Sam spis iz ETIAS-a ne bi trebao biti dostupan službeniku graničnog nadzora za obavljanje granične kontrole. Službenici graničnog nadzora trebali bi, međutim, kako bi se olakšale granične kontrole, automatski biti obaviješteni o oznakama koje obuhvaćaju niz posebnih slučajeva te bi, iznimno, tijekom kontrola druge linije, iznimno, trebali imati pristup povezanim dodatnim informacijama umetnutima u spis u ETIAS-u. Ako ne postoji valjano odobrenje putovanja, službenik graničnog nadzora trebao bi zabraniti ulazak i u skladu s time okončati postupak granične kontrole. Ako postoji valjano odobrenje putovanja, odluku o odobravanju ili zabrani ulaska trebao bi donijeti službenik graničnog nadzora. Ako je nadzor unutarnjih granica privremeno ponovno uveden, službenici graničnog nadzora ne bi trebali povjeravati posjeduje li putnik valjano odobrenje putovanja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Pristup informacijama sadržanima u ETIAS-u nužan je za sprečavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma kako je navedeno u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/475/PUP26 ili ostalih teških kaznenih djela kako je navedeno u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/584/PUP27. U posebnoj istrazi i kako bi utvrdila dokaze i informacije o osobi osumnjičenoj za počinjenje kaznenog djela ili o žrtvi kaznenog djela, tijelima kaznenog progona možda će biti potreban pristup podacima u ETIAS-u. Podaci pohranjeni u ETIAS-u mogu biti potrebni i za utvrđivanje počinitelja kaznenog djela terorizma ili ostalih teških kaznenih djela, posebno kada je potrebno poduzeti hitne mjere. Pristup ETIAS-u za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela predstavlja zadiranje u temeljna prava pojedinaca na privatni život i prava na zaštitu osobnih podataka osoba čiji se podaci obrađuju u ETIAS-u. Stoga bi podatke u ETIAS-u trebalo zadržavati i stavljati na raspolaganje imenovanim tijelima država članica i Europskom policijskom uredu (Europol) podložno strogim uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi kako bi takav pristup bio ograničen na ono što je strogo nužno za sprečavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela u skladu sa zahtjevima koji su posebno utvrđeni u sudskoj praksi Suda, posebice u predmetu o digitalnim pravima u Irskoj28.

(34)  Pristup informacijama sadržanima u ETIAS-u nužan je za sprečavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma kako je navedeno u Direktivi (EU) 2017/54126 ili ostalih teških kaznenih djela kako je navedeno u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/584/PUP27. U posebnoj istrazi i kako bi utvrdila dokaze i informacije o osobi osumnjičenoj za počinjenje kaznenog djela ili o žrtvi kaznenog djela, tijelima kaznenog progona možda će biti potreban pristup podacima u ETIAS-u. Podaci pohranjeni u ETIAS-u mogu biti potrebni i za utvrđivanje počinitelja kaznenog djela terorizma ili ostalih teških kaznenih djela, posebno kada je potrebno poduzeti hitne mjere. Pristup ETIAS-u za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela predstavlja zadiranje u temeljna prava pojedinaca na privatni život i prava na zaštitu osobnih podataka osoba čiji se podaci obrađuju u ETIAS-u. Stoga bi podatke u ETIAS-u trebalo stavljati na raspolaganje imenovanim tijelima država članica i Europskom policijskom uredu (Europol) podložno strogim uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi kako bi takav pristup bio ograničen na ono što je strogo nužno za sprečavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela u skladu sa zahtjevima koji su posebno utvrđeni u sudskoj praksi Suda, posebice u predmetu o digitalnim pravima u Irskoj28.

_____

_____________

26  Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 6.).

26  Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

27  Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

27  Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

28  Presuda Suda (Veliko Vijeće) od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Presuda Suda (Veliko Vijeće) od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Pristup podacima u ETIAS-u za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela trebalo bi odobriti samo na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnih tijela u kojem su navedeni razlozi zašto je pristup potreban. Države članice trebale bi osigurati da takav zahtjev za pristup podacima pohranjenima u ETIAS-u bude podvrgnut prethodnoj provjeri suda ili tijela koje može zajamčiti potpunu neovisnost i nepristranost i koje ne podliježe izravnom ili neizravnom vanjskom utjecaju. Međutim, u iznimno žurnim situacijama, nadležnim tijelima može biti od ključne važnosti da odmah pribave osobne podatke koji su nužni kako bi se spriječilo počinjenje teškog kaznenog djela i omogućio kazneni progon počinitelja. U tim slučajevima trebalo bi prihvatiti da nadležna tijela, nakon što im je odobren pristup osobnim podacima u ETIAS-u, pregledaju te podatke čim prije moguće.

(35)  Pristup podacima u ETIAS-u za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela trebalo bi odobriti samo na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnih tijela u kojem su navedeni razlozi zašto je pristup potreban. Države članice trebale bi osigurati da takav zahtjev za pristup podacima pohranjenima u ETIAS-u bude podvrgnut prethodnoj provjeri neovisne središnje pristupne točke koja provjerava jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za traženje pristupa središnjem sustavu ETIAS-a. Međutim, u iznimno žurnim situacijama, nadležnim tijelima može biti od ključne važnosti da odmah pribave osobne podatke koji su nužni kako bi se spriječila izravna opasnost povezana s terorističkim kaznenim djelom, počinjenje teškog kaznenog djela i omogućio kazneni progon počinitelja. U tim slučajevima trebalo bi prihvatiti da nadležna tijela, nakon što im je odobren pristup osobnim podacima u ETIAS-u, pregledaju te podatke čim prije moguće.

Obrazloženje

Predlaže se uporaba sustava središnjih pristupnih točaka kao u slučaju VIS-a, Eurodaca i EES-a, umjesto da se zadatak središnje pristupne točke povjerava nacionalnoj jedinici ETIAS-a. Kao i u slučaju drugih sustava, središnja pristupna točka provjerila bi jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje pristupa.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Nacionalne jedinice ETIAS-a trebale bi djelovati kao središnja pristupna točka i trebale bi provjeriti jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za traženje pristupa središnjem sustavu ETIAS-a.

Briše se.

Obrazloženje

Predlaže se uporaba sustava središnjih pristupnih točaka kao u slučaju VIS-a, Eurodaca i EES-a, umjesto da se zadatak središnje pristupne točke povjerava nacionalnoj jedinici ETIAS-a. Kao i u slučaju drugih sustava, središnja pristupna točka provjerila bi jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje pristupa.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Osobne podatke unesene u ETIAS ne bi trebalo čuvati dulje nego što je to nužno za njihovu svrhu. Da bi ETIAS mogao funkcionirati, nužno je čuvati podatke povezane s podnositeljima tijekom razdoblja valjanosti odobrenja putovanja. Kako bi se moglo procijeniti predstavlja li podnositelj prijetnju sigurnosti, rizik od nezakonitih migracija i prijetnju javnom zdravlju, nužno je čuvati osobne podatke pet godina od posljednjeg unosa podnositelja pohranjenog u EES-u. ETIAS bi se trebao temeljiti na točnim prethodnim procjenama prijetnje sigurnosti i javnom zdravlju te rizika od nezakonitih migracija, posebice uporabom pravila o provjerama. Kako bi mogli služiti kao pouzdana osnova za ručne procjene rizika država članica i kako bi se broj rezultata koji ne odgovaraju stvarnim rizicima sveo na najmanju moguću razinu („lažni pozitivni rezultati”), rezultati dobiveni u skladu s pravilima za provjere na temelju statističkih podataka dobivenih na osnovi podataka iz ETIAS-a moraju biti reprezentativni za dovoljno velik broj stanovnika. To se ne može postići isključivo na temelju podataka iz odobrenja putovanja tijekom njihova razdoblja valjanosti. Razdoblje čuvanja podataka trebalo bi početi od posljednjeg unosa podnositelja pohranjenog u EES-u jer to predstavlja posljednju stvarnu uporabu odobrenja putovanja. Razdoblje čuvanja podataka u trajanju od pet godina odgovara razdoblju čuvanja evidencije u EES-u s odobrenjem ulaska izdanim na temelju odobrenja putovanja ili zabrane ulaska iz ETIAS-a. Usklađivanjem razdoblja čuvanja osigurava se čuvanje evidencije o ulasku i povezanog odobrenja putovanja tijekom istog razdoblja i ono je dodatni element kojim se osigurava buduća interoperabilnost ETIAS-a i EES-a. Usklađivanje čuvanja podataka nužno je kako bi se nadležnim tijelima omogućilo obavljanje nužnih analiza rizika propisanih Zakonikom o schengenskim granicama. Odluka o odbijanju, ukidanju ili poništavanju odobrenja putovanja mogla bi upućivati na veću prijetnju sigurnosti ili veći rizik od nezakonitih migracija koji predstavlja podnositelj. Ako je donesena takva odluka, petogodišnje razdoblje čuvanja povezanih podataka trebalo bi početi od datuma njezina donošenja kako bi se ETIAS mogao primjereno uzeti u obzir viši rizik koji bi mogao predstavljati predmetni podnositelj. Nakon isteka tog razdoblja, osobne podatke trebalo bi obrisati.

(40)  Osobne podatke unesene u ETIAS ne bi trebalo čuvati dulje nego što je to nužno za njihovu svrhu. Da bi ETIAS mogao funkcionirati, nužno je čuvati podatke povezane s podnositeljima tijekom razdoblja valjanosti odobrenja putovanja. Nakon razdoblja valjanosti odobrenja putovanja podatci se ne bi trebali pohranjivati bez izričite privole podnositelja zahtjeva koja se daje kako bi se olakšao novi zahtjev nakon isteka razdoblja valjanosti odobrenja putovanja iz ETIAS-a. Odluka o odbijanju, ukidanju ili poništavanju odobrenja putovanja mogla bi upućivati na veću prijetnju sigurnosti ili veći rizik od nezakonitih migracija koji predstavlja podnositelj. Ako je donesena takva odluka, petogodišnje razdoblje čuvanja povezanih podataka trebalo bi početi od datuma njezina donošenja kako bi se ETIAS mogao primjereno uzeti u obzir viši rizik koji bi mogao predstavljati predmetni podnositelj. Ako se upozorenje u bazi podataka briše prije petogodišnjeg razdoblja povezani spis zahtjeva u ETIAS-u također treba obrisati. Nakon isteka tog razdoblja, osobne podatke trebalo bi obrisati.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  [Uredba (EU) 2016/679]31 primjenjuje se na obradu osobnih podataka u državama članicama u okviru primjene ove Uredbe, osim ako takvu obradu obavljaju imenovana nadležna tijela država članica ili njihova tijela za provjeru za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela.

(43)  Uredba (EU) 2016/67931 primjenjuje se na obradu osobnih podataka u državama članicama u okviru primjene ove Uredbe, osim ako takvu obradu obavljaju imenovana nadležna tijela država članica ili njihova tijela za provjeru za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela.

_________________

_________________

31 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

31 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Tijela država članica obrađuju osobne podatke za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u skladu s ovom Uredbom podložno standardu zaštite osobnih podataka iz njihova nacionalnog zakonodavstva koji je u skladu s [Direktivom (EU) 2016/680]32.

(44)  Tijela država članica obrađuju osobne podatke za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u skladu s ovom Uredbom podložno standardu zaštite osobnih podataka iz njihova nacionalnog zakonodavstva koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP.

32 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Neovisna nadležna tijela osnovana u skladu s [Uredbom (EU) 2016/679] trebala bi nadzirati zakonitost obrade osobnih podataka u državama članicama, dok bi Europski nadzornik za zaštitu podataka uspostavljen Uredbom (EZ) br. 45/2001 trebao nadzirati aktivnosti institucija i tijela Unije povezanih s obradom osobnih podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela trebali bi surađivati u nadzoru ETIAS-a.

(45)  Neovisna nadležna tijela osnovana u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 trebala bi nadzirati zakonitost obrade osobnih podataka u državama članicama, dok bi Europski nadzornik za zaštitu podataka uspostavljen Uredbom (EZ) br. 45/2001 trebao nadzirati aktivnosti institucija i tijela Unije povezanih s obradom osobnih podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela trebali bi surađivati u nadzoru ETIAS-a.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  „(...) U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i on je donio mišljenje o...”.

(46)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i on je donio mišljenje 6. ožujka 2017.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Trebalo bi uspostaviti stroga pravila o pristupu središnjem sustavu ETIAS-a i uspostaviti nužne zaštitne mjere. Također je nužno predvidjeti prava pojedinaca na pristup podacima, njihovo ispravljanje, brisanje i na pravnu zaštitu, posebice pravo na sudsku zaštitu i nadzor operacija obrade koji obavljaju javna neovisna tijela.

(47)  Trebalo bi uspostaviti stroga pravila o pristupu središnjem sustavu ETIAS-a i uspostaviti nužne zaštitne mjere. Također je nužno predvidjeti prava pojedinaca na pristup podacima, njihovo ispravljanje, ograničavanje, blokiranje, brisanje i na pravnu zaštitu, posebice pravo na sudsku zaštitu i nadzor operacija obrade koji obavljaju javna neovisna tijela.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  U cilju procjene putnikove prijetnje sigurnosti, rizika od nezakonitih migracija ili njegove prijetnje javnom zdravlju, trebalo bi uspostaviti interoperabilnost informacijskog sustava ETIAS-a i ostalih informacijskih sustava koje ETIAS pretražuje, kao što su sustav ulaska/izlaska (EES), vizni informacijski sustav (VIS), podaci Europola, Schengenski informacijski sustav (SIS), Eurodac i Europski informacijski sustav kaznene evidencije. Međutim, ta interoperabilnost može se u potpunosti osigurati tek nakon donošenja prijedloga o uspostavi EES-a33, ECRIS-a34 i prijedloga preinake Uredbe35 o Eurodacu.

(48)  U cilju procjene putnikove prijetnje sigurnosti, rizika od nezakonitih migracija ili visokog rizika od epidemije, trebalo bi uspostaviti interoperabilnost informacijskog sustava ETIAS-a i ostalih informacijskih sustava koje ETIAS pretražuje, kao što su sustav ulaska/izlaska (EES), vizni informacijski sustav (VIS), podaci Europola, Schengenski informacijski sustav (SIS), Eurodac i Europski informacijski sustav kaznene evidencije. Međutim, ta interoperabilnost može se u potpunosti osigurati tek nakon donošenja prijedloga o uspostavi EES-a33, ECRIS-a34 i prijedloga preinake Uredbe35 o Eurodacu.

_________________

_________________

33 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP.

34 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP.

35 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka) COM (2016) 272 final.

35 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka) COM (2016) 272 final.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  utvrđivanja zahtjeva usluge sigurnog računa,

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  uređivanja podnošenja zahtjeva za odobrenje putovanja putem posrednika i u delegacijama Europske unije,

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  donošenja unaprijed utvrđenog popisa odgovora na pitanja o stupnju i području obrazovanja, trenutačnom zaposlenju i radnom mjestu koje treba navesti u zahtjevu za odobrenje putovanja,

Briše se.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  daljnjeg utvrđivanja alata za provjeru,

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  dodatnog specificiranja prijetnja sigurnosti, rizika od nezakonitih migracija ili prijetnja javnom zdravlju koje će se upotrebljavati za utvrđivanje pokazatelja rizika.

–  dodatnog specificiranja prijetnja sigurnosti, rizika od nezakonitih migracija ili visokih rizika od epidemija koji će se upotrebljavati za utvrđivanje pokazatelja rizika.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  uvođenja standardnog obrasca za odbijanje odobrenja putovanja,

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  utvrđivanja vrsta dodatnih informacija u vezi s oznakama podataka koje se mogu dodati u spis zahtjeva u ETIAS-u i njihovih oblika,

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  utvrđivanja financijske potpore državama članicama za troškove nastale zbog dodatnih odgovornosti,

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 5.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  propisivanja pravila središnjeg repozitorija.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(56.a)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Obrazloženje

Predloženi tekst standardna je uvodna izjava koja ovdje nedostaje.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom uspostavlja se europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) za državljane trećih zemalja izuzete od obveze posjedovanja vize kada prelaze vanjske granice („obveza posjedovanja vize”) kojim će se moći utvrditi predstavlja li njihova nazočnost na državnom području država članica rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju. U tu svrhu uvode se odobrenje putovanja i uvjeti i postupci izdavanja ili odbijanja tog odobrenja.

1.  Ovom Uredbom uspostavlja se europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) za državljane trećih zemalja izuzete od obveze posjedovanja vize kada prelaze vanjske granice („obveza posjedovanja vize”) kojim će se moći razmotriti predstavlja li njihova nazočnost na državnom području država članica rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije. U tu svrhu uvode se odobrenje putovanja i uvjeti i postupci izdavanja ili odbijanja tog odobrenja.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  državljane trećih zemalja koji ostvaruju pravo na mobilnost u skladu s Direktivom 2014/66/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a ili Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

_____________

 

1a Direktiva 2014/66/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva, SL L 157, 27.5.2014., str. 1.

 

1b Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

Obrazloženje

Kao i u slučaju sustavu ulaska/izlaska, državljani trećih zemalja obuhvaćeni direktivama o premještajima unutar društva kao i studenti i istraživači, ne bi trebali biti uvršteni u područje primjene ETIAS-a.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „kontrola druge linije” znači kontrola druge linije kako je definirana u članku 2. stavku 13. Uredbe (EU) 2016/399;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „odobrenje putovanja” znači odluka izdana u skladu s ovom Uredbom u kojoj je navedeno da ne postoje činjenične naznake ili razumna osnova na temelju kojih bi se moglo zaključiti da nazočnost osobe na državnom području države članice predstavlja rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju, a koje državljani trećih zemalja iz članka 2. moraju imati kako bi ispunili uvjet ulaska iz članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2016/399;

(d)  „odobrenje putovanja” znači odluka izdana u skladu s ovom Uredbom u kojoj je navedeno da ne postoje razumne osnove utemeljene na činjeničnim naznakama na temelju kojih bi se moglo zaključiti da nazočnost osobe na državnom području države članice predstavlja ili će predstavljati rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije, a koje državljani trećih zemalja iz članka 2. moraju imati kako bi ispunili uvjet ulaska iz članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2016/399.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „prijetnja javnom zdravlju” znači prijetnja javnom zdravlju kako je definirana u članku 2. točki 21. Uredbe (EU) br. 2016/399;

Briše se.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ha (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  „prijevoznik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja se profesionalno bavi pružanjem usluga prijevoza osoba;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  „osoba za koju je izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska” znači bilo koji državljanin treće zemlje prijavljen u Schengenski informacijski sustav u skladu s člancima 24. i 26. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i za potrebe predviđene tim člancima;

Obrazloženje

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II).

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  „rezultat” znači podudarnost utvrđena uspoređivanjem osobnih podataka evidentiranih u spisu zahtjeva u središnjem sustavu ETIAS-a s osobnim podacima pohranjenima u evidenciji, spisu ili upozorenju registriranom u informacijskom sustavu koji pretražuje središnji sustav ETIAS-a, na popisu ETIAS-a za praćenje ili s posebnim pokazateljima rizika iz članka 28.;

(k)  „rezultat” znači podudarnost utvrđena uspoređivanjem osobnih podataka evidentiranih u spisu zahtjeva u središnjem sustavu ETIAS-a s osobnim podacima pohranjenima u evidenciji, spisu ili upozorenju registriranom u središnjem sustavu ETIAS-a, u bazi podataka ili u informacijskom sustavu koji pretražuje središnji sustav ETIAS-a, na popisu ETIAS-a za praćenje iz članka 29. ili s posebnim pokazateljima rizika iz članka 28.;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka l

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela koja odgovaraju onima iz članaka od 1. do 4. Okvirne odluke 2002/475/PUP ili su im istovjetna;

(l)  „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela koja odgovaraju onima iz Direktive (EU) br. 2017/541;

Obrazloženje

Definicija je ažurirana kako bi upućivala na novu Direktivu o suzbijanju terorizma.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  „podaci Europola” znači osobni podaci dostavljeni Europolu za potrebe iz članka 18. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 2016/794.

(n)  „podaci Europola” znači osobni podaci koje obrađuje Europol za potrebe iz članka 18. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2016/794;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  „s elektroničkim potpisom” znači potvrda potpisa putem označivanja polja u obrascu za prijavu.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Definicije iz članka 4. [Uredbe (EU) 2016/679] primjenjuju se ako osobne podatke obrađuju tijela država članica.

3.   Definicije iz članka 4. Uredbe (EU 2016/679 primjenjuju se ako osobne podatke obrađuju tijela država članica.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Definicije iz članka 3. [Direktive (EU) br. 2016/680] primjenjuju se ako osobne podatke obrađuju tijela država članica za potrebe kaznenog progona.

4.  Definicije iz članka 3. Direktive (EU) br. 2016/680 primjenjuju se ako osobne podatke obrađuju tijela država članica za potrebe kaznenog progona.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pridonijeti visokom stupnju sigurnosti osiguravanjem detaljne procjene predstavljaju li podnositelji zahtjeva prijetnju sigurnosti prije njihova dolaska na vanjske granične prijelaze kako bi se moglo utvrditi postoje li činjenične naznake ili razumne osnove na temelju kojih se može zaključiti da nazočnost osobe na državnom području država članica predstavlja prijetnju sigurnosti;

(a)  pridonijeti visokom stupnju sigurnosti osiguravanjem detaljne procjene predstavljaju li podnositelji zahtjeva prijetnju sigurnosti prije njihova dolaska na vanjske granične prijelaze kako bi se moglo utvrditi postoje li razumne osnove utemeljene na činjeničnim naznakama na temelju kojih se može zaključiti da nazočnost osobe na državnom području država članica predstavlja prijetnju sigurnosti;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pridonijeti zaštiti javnog zdravlja predviđanjem procjene predstavlja li podnositelj zahtjeva prijetnju javnom zdravlju u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) prije njegova dolaska na vanjske granične prijelaze;

(c)  pridonijeti zaštiti javnog zdravlja predviđanjem procjene predstavlja li podnositelj zahtjeva visok rizik od epidemije prije njegova dolaska na vanjske granične prijelaze;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podržati ciljeve Schengenskog informacijskog sustava (SIS) povezane s upozorenjima o osobama za koje se traži uhićenje, predaja ili izručenje, o nestalim osobama, o osobama koje se traže radi pomoći u sudskom postupku i o osobama za skrivene ili posebne provjere; i

(e)  podržati ciljeve Schengenskog informacijskog sustava (SIS) povezane s upozorenjima o državljanima trećih zemalja za koje postoji zabrana ulaska, o osobama za koje se traži uhićenje, predaja ili izručenje, o nestalim osobama, o osobama koje se traže radi pomoći u sudskom postupku i o osobama za skrivene provjere, posebne provjere ili [obavijesne provjere];

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nacionalnog jedinstvenog sučelja (NUI) u svakoj državi članici utemeljenog na zajedničkim tehničkim specifikacijama i jednakog u svim državama članicama kojim se omogućuje povezivanje središnjeg sustava s nacionalnim graničnim infrastrukturama u državama članicama;

(b)  nacionalnog jedinstvenog sučelja (NUI) u svakoj državi članici utemeljenog na zajedničkim tehničkim specifikacijama i jednakog u svim državama članicama kojim se omogućuje povezivanje središnjeg sustava s nacionalnim graničnim infrastrukturama u državama članicama na siguran način;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sigurne komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja;

(c)  komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja koje će biti sigurne i kodirane;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  središnjeg repozitorija iz članka 73. stavka 2.;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  alata za provjeru kako bi se podnositeljima zahtjeva omogućilo da prate obradu svojih zahtjeva te provjeravaju razdoblje valjanosti i stanje svojih odobrenja putovanja;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  [Središnji sustav, nacionalna jedinstvena sučelja, mrežna usluga, pristupna točka za prijevoznike i komunikacijska struktura ETIAS-a dijele i u mjeri u kojoj je to tehnički moguće ponovno upotrebljavaju komponente računalne opreme i softvera središnjeg sustava EES-a, nacionalna jedinstvena sučelja EES-a, mrežne usluge EES-a, EES-ove pristupne točke za prijevoznike i komunikacijsku infrastrukturu EES-a.]

3.  Središnji sustav, nacionalna jedinstvena sučelja, mrežna usluga, pristupna točka za prijevoznike i komunikacijska struktura ETIAS-a dijele i u mjeri u kojoj je to tehnički moguće ponovno upotrebljavaju komponente računalne opreme i softvera središnjeg sustava EES-a, nacionalna jedinstvena sučelja EES-a, mrežne usluge EES-a, EES-ove pristupne točke za prijevoznike i komunikacijsku infrastrukturu EES-a. Ne dovodeći u pitanje članak 10, jamči se logičko odvajanje podataka iz ETIAS-a i podataka iz EES-a.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kako bi se utvrdili zahtjevi usluge sigurnog računa iz stavka 2. točke (g).

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje točnosti i ažurnosti podataka pohranjenih u spisima zahtjeva i u središnjem sustavu ETIAS-a;

Briše se.

Obrazloženje

Nije jasno kako središnja jedinica može osigurati da su podaci točni i ažurirani. Prema članku 15. stavku 1. podnositelj je odgovoran za točnost svojih podataka.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  definiranje, primjenu, evaluaciju i preispitivanje posebnih pokazatelja rizika kako je navedeno u članku 28. nakon savjetovanja s Odborom ETIAS-a za provjere;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provjeru zahtjeva za odobrenje putovanja koji su odbijeni u automatiziranom postupku radi utvrđivanja odgovaraju li osobni podaci podnositelja osobnim podacima osobe za koju je zabilježen rezultat u jednom ili više pretraživanih informacijskih sustava / baza podataka ili posebni pokazatelji rizika iz članka 28.;

(b)  u skladu s člankom 20., provjeru zahtjeva za odobrenje putovanja koji su dali najmanje jedan rezultat u automatiziranom postupku radi utvrđivanja odgovaraju li osobni podaci podnositelja osobnim podacima osobe za koju je zabilježen rezultat u središnjem sustavu ETIAS-a, u jednom ili više pretraživanih informacijskih sustava / baza podataka, u vezi s posebnim pokazateljima rizika iz članka 28. ili s popisom ETIAS-a za praćenje iz članka 29. te po potrebi pokretanje ručne obrade u skladu s člankom 22.;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  bilježenje kontrola provedenih u skladu s točkom (b) u središnji sustav ETIAS-a;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  definiranje, ispitivanje, provedbu, evaluaciju i preispitivanje posebnih pokazatelja rizika kako je navedeno u članku 28. nakon savjetovanja s Odborom ETIAS-a za provjere;

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obavljanje redovitih revizija obrade zahtjeva i provedbe odredaba članka 28., uključujući redovito ocjenjivanje njihova učinka na temeljna prava, posebice u pogledu privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Briše se.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  navođenje država članica odgovornih za ručnu obradu zahtjeva, kako je navedeno u članku 22. stavku 1.a;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka db (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  po potrebi olakšavanje savjetovanja među državama članicama iz članka 24. i savjetovanja odgovorne države članice s Europolom iz članka 25.;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka dc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  obavještavanje prijevoznika o kvaru informacijskog sustava ETIAS-a iz članka 40. stavka 1.;

Obrazloženje

U drugim se člancima spominje niz drugih zadataka središnje jedinice. Zbog transparentnosti ih je sve potrebno navesti u ovom članku.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka dd (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  obavještavanje tijela država članica odgovornih za provođenje graničnih kontrola na vanjskim graničnim prijelazima o kvaru informacijskog sustava ETIAS-a iz članka 42. stavka 1.;

Obrazloženje

U drugim se člancima spominje niz drugih zadataka središnje jedinice. Zbog transparentnosti ih je sve potrebno navesti u ovom članku.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka de (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(de)  obradu zahtjeva za pristup Europola podacima u središnjem sustavu ETIAS-a iz članka 46.;

Obrazloženje

U drugim se člancima spominje niz drugih zadataka središnje jedinice. Zbog transparentnosti ih je sve potrebno navesti u ovom članku.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka df (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(df)  pružanje svih relevantnih informacija široj javnosti u pogledu zahtjeva za odobrenje putovanja iz članka 61.;

Obrazloženje

U drugim se člancima spominje niz drugih zadataka središnje jedinice. Zbog transparentnosti ih je sve potrebno navesti u ovom članku.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka dg (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dg)  suradnju s Komisijom u pogledu informativne kampanje iz članka 62.;

Obrazloženje

U drugim se člancima spominje niz drugih zadataka središnje jedinice. Zbog transparentnosti ih je sve potrebno navesti u ovom članku.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka dh (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dh)  djelovanje u smislu korisničke podrške putnicima u slučaju problema tijekom postupka podnošenja zahtjeva.

Obrazloženje

U Prijedlogu Komisije ne navodi se funkcija korisničke podrške. Međutim, zbog vjerodostojnosti sustava važno je osigurati takvu funkciju.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Središnja jedinica ETIAS-a objavljuje godišnje izvješće o radu. To izvješće sadrži:

 

(a)   statističke podatke o:

 

i.   broju odobrenja putovanja koje je automatski izdao središnji sustav ETIAS-a;

 

ii.   broju zahtjeva koje je provjerila središnja jedinica;

 

iii.   broju ručno obrađenih zahtjeva u svakoj državi članici;

 

iv.   broju odbijenih zahtjeva razvrstanih prema zemlji i razlogu odbijanja;

 

v.   mjeri u kojoj su ispunjeni rokovi iz članka 20. stavka 6. i članaka 23., 26. i 27.;

 

(b)   općenite informacije o funkcioniranju središnje jedinice ETIAS-a, njezinim aktivnostima kako je navedeno u ovom članku i informacije o aktualnim trendovima i izazovima koji utječu na obavljanje njezinih zadaća.

 

Godišnje izvješće o aktivnostima dostavlja se Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje točnosti i ažurnosti podataka pohranjenih u spisima zahtjeva i u središnjem sustavu ETIAS-a;

Briše se.

Obrazloženje

Nije jasno kako nacionalne jedinice mogu osigurati da su podaci točni i ažurirani. Prema članku 15. stavku 1. podnositelj je odgovoran za točnost svojih podataka.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  bilježenje kontrola provedenih u skladu s točkom (b) u središnji sustav ETIAS-a;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružanje podnositeljima zahtjeva informacija o postupku koji treba provoditi u slučaju žalbe u skladu s člankom 31. stavkom 2.;

(d)  pružanje podnositeljima zahtjeva informacija o pravnom lijeku koji treba provoditi u skladu s člankom 31. stavkom 2.;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  poništenje i ukidanje odobrenja putovanja u skladu s člancima 34. i 35.,

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  djelovanje kao središnja pristupna točka za pretraživanje središnjeg sustava ETIAS-a za svrhu utvrđenu u članku 1. stavku 2. i u skladu s člankom 44.

Briše se.

Obrazloženje

Predlaže se uporaba sustava središnjih pristupnih točaka kao u slučaju VIS-a, Eurodaca i EES-a, umjesto da se zadatak središnje pristupne točke povjerava nacionalnoj jedinici ETIAS-a. Kao i u slučaju drugih sustava, središnja pristupna točka provjerila bi jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje pristupa.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Odbor ETIAS-a za etiku

 

1.  Ovime se uspostavlja neovisan Odbor ETIAS-a za etiku sa savjetodavnom i revizorskom funkcijom. Odbor je sastavljen od službenika za temeljna prava Europske agencije za graničnu i obalnu stražu, predstavnika savjetodavnog foruma za temeljna prava Europske agencije za graničnu i obalnu stražu, predstavnika EDPS-a, predstavnika Europskog odbora za zaštitu podataka i predstavnika Agencije za temeljna prava.

 

2.  Odbor ETIAS-a za etiku obavlja redovite revizije obrade zahtjeva i provedbe odredaba članka 28., uključujući redovito ocjenjivanje njihova učinka na temeljna prava, posebno što se tiče privatnosti, zaštite osobnih podataka i zabrane diskriminacije.

 

3.  Odbor ETIAS-a za etiku sastaje se prema potrebi i najmanje dva puta godišnje. Troškove i usluge za sve njegove sastanke osigurava Europska agencija za graničnu i obalnu stražu. Članove tajništva ustupa Europska agencija za graničnu i obalnu stražu. Odbor ETIAS-a za etiku na prvom sastanku donosi poslovnik jednostavnom većinom svojih članova.

 

4.  Članovi Odbora ETIAS-a za etiku pozivaju se na prisustvovanje sastancima Odbora ETIAS-a za provjere u savjetodavnoj funkciji. Imaju pristup svim podacima povezanima s ETIAS-om i njihovim prostorijama.

 

5.  Odbor ETIAS-a za etiku objavljuju godišnje izvješće koje će se staviti na raspolaganje javnosti. Također, najmanje jednom godišnje izvješćuje Europski parlament u pisanom i usmenom obliku. Klasifikacija podataka ne sprječava da se oni stave na raspolaganje Europskom parlamentu. Prema potrebi primjenjuju se odredbe članka 50. Uredbe (EU) 2016/1624.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uspostavlja se interoperabilnost informacijskog sustava ETIAS-a i ostalih informacijskih sustava koje pretražuje ETIAS, na primjer [sustava ulaska/izlaska (EES)], viznog informacijskog sustava (VIS), podataka Europola, Schengenskog informacijskog sustava (SIS) [Eurodaca] i [Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS)] kako bi se mogla provesti procjena rizika iz članka 18.

Uspostavlja se interoperabilnost informacijskog sustava ETIAS-a i [sustava ulaska/izlaska (EES)], viznog informacijskog sustava (VIS), podataka Europola, Schengenskog informacijskog sustava (SIS) [Eurodaca] i [Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS)] u isključivu svrhu omogućavanja automatizirane obrade iz članka 18.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uspostavlja se interoperabilnost uz puno poštovanje pravne stečevine Unije u području temeljnih prava.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Pretraživanje Interpolovih baza podataka

 

Središnji sustav ETIAS-a provjerava Interpolovu bazu podataka o otuđenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD) i Interpolovu bazu podataka o putnim ispravama povezanima s upozorenjima (Interpol TDAWN).

 

Dvije godine nakon uspostave ETIAS-a, Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provjeri Interpolovih baza podataka kroz ETIAS. To izvješće uključuje podatke o broju pronađenih rezultata u Interpolovim bazama podataka, broju odobrenja putovanja odbijenih nakon što su takvi rezultati pronađeni i podatke o svim uočenim problemima, i kao posljedica tog ocjenjivanja, prema potrebi, izvješću se prilaže zakonodavni prijedlog o izmjeni ove Uredbe.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pristup službenika graničnog nadzora središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s člankom 41. ograničen je na pretraživanje središnjeg sustava ETIAS-a za dobivanje statusa odobrenja putovanja putnika koji se nalazi na vanjskom graničnom prijelazu.

2.  Pristup službenika graničnog nadzora središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s člankom 41. ograničen je na pretraživanje središnjeg sustava ETIAS-a za dobivanje statusa odobrenja putovanja putnika koji se nalazi na vanjskom graničnom prijelazu. Osim toga službenike graničnog nadzora obavješćuje se automatski o oznakama iz članka 22. stavka 4.a i članka 30. stavaka 1.a i 1.b. U iznimnim slučajevima, kad je na granici potrebna dodatna kontrola druge linije, službenik graničnog nadzora može pristupiti središnjem sustavu ETIAS-a kako bi dobio dodatne informacije u vezi s tim oznakama iz članka 33. točke (ea) i članka 38. stavka 5. točke (da).

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pristup prijevoznika središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s člankom 39. ograničen je na pretraživanje središnjeg sustava ETIAS-a za dobivanje statusa odobrenja putovanja putnika.

3.  Pristup prijevoznika središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s člankom 39. ograničen je na slanje zahtjeva središnjem sustavu ETIAS-a za dobivanje statusa odobrenja putovanja putnika.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 12. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nediskriminacija

Temeljna prava

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obradom osobnih podataka u okviru informacijskog sustava ETIAS-a koju obavlja bilo koji korisnik ne uzrokuje se diskriminacija državljana trećih zemalja na osnovi spolnog, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja. Njome se potpuno poštuje ljudsko dostojanstvo i integritet. Posebna pozornost posvećuje se djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Obradom osobnih podataka u okviru informacijskog sustava ETIAS-a koju obavlja bilo koji korisnik ne uzrokuje se diskriminacija državljana trećih zemalja na osnovi spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, vjere ili uvjerenja, političkih ili bilo kojih drugih uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja. Njome se potpuno poštuju ljudsko dostojanstvo i integritet te temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog života i pravo na zaštitu osobnih podataka. Posebna pozornost posvećuje se djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom. Najbolji interesi djeteta trebaju biti na prvom mjestu.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Zahtjevi se mogu podnijeti u delegacijama Europske unije u trećim zemljama.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima će urediti podnošenje zahtjeva za odobrenje putovanja putem posrednika i u delegacijama Europske unije.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Šest mjeseci prije datuma isteka valjanog odobrenja za putovanje nositelj elektroničkom poštom automatski prima obavijest o nadolazećem isteku.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.d  Nositelji odobrenja putovanja zahtjeve mogu podnijeti u roku od šest mjeseci prije isteka odobrenja.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahvaljujući javnom web-mjestu i mobilnoj aplikaciji za mobilne uređaje obrazac zahtjeva lako je i besplatno dostupan podnositeljima zahtjeva.

2.  Zahvaljujući javnom web-mjestu i mobilnoj aplikaciji za mobilne uređaje obrazac zahtjeva lako je i besplatno dostupan podnositeljima zahtjeva, uključujući i osobe s invaliditetom.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako službeni jezici država navedenih u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 539/2001 ne odgovaraju jezicima iz stavka 3., informativni članci o sadržaju i uporabi javnog web-mjesta i mobilne aplikacije za mobilne uređaje i objašnjenja dostupni su na najmanje jednom od službenih jezika navedenih država.

4.  Ako službeni jezici država navedenih u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 539/2001 ne odgovaraju jezicima iz stavka 3., informativni članci s objašnjenjima o ETIAS-u, postupku prijave, uporabi javnog web-mjesta i mobilne aplikacije, kao i detaljan vodič za prijavu dostupni su na najmanje jednom od službenih jezika navedenih država.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Na javnom web-mjestu i mobilnoj aplikaciji podnositelje zahtjeva obavješćuje se o njihovu pravu na učinkovit pravni lijek u okviru ove Uredbe. Ako se odobrenje putovanja odbije, njima se podnositelja zahtjeva upućuje na nacionalnu jedinicu ETIAS-a odgovorne države članice koja pruža dodatne informacije u skladu s člankom 31. stavkom 2.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija donosi detaljna pravila o uvjetima za rad javnog web-mjesta i mobilne aplikacije za mobilne uređaje te o pravilima o zaštiti podataka i sigurnosti koja se primjenjuju na javno web-mjesto i na mobilnu aplikaciju za mobilne uređaje. Te se provedbene mjere donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2.

7.  Komisija provedbenim aktima donosi detaljna pravila o uvjetima za rad javnog web-mjesta i mobilne aplikacije za mobilne uređaje te o pravilima o zaštiti podataka i sigurnosti koja se primjenjuju na javno web-mjesto i na mobilnu aplikaciju za mobilne uređaje. Ta detaljna pravila temelje se na upravljanju rizikom u području informacijske sigurnosti i integriranoj i zadanoj zaštiti podataka. Ona se donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2.

Obrazloženje

Preporučuje EDPS u točki 100. svog mišljenja.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaki podnositelj zahtjeva podnosi popunjeni obrazac zahtjeva koji uključuje izjavu o izvornosti, potpunosti i pouzdanosti dostavljenih podataka i izjavu o istinitosti i pouzdanosti danih izjava. Maloljetnici podnose obrazac zahtjeva s elektroničkim potpisom osobe koja trajno ili privremeno ima roditeljsko pravo ili zakonsko skrbništvo.

1.  Svaki podnositelj zahtjeva podnosi popunjeni obrazac zahtjeva koji uključuje izjavu o izvornosti, potpunosti, točnosti i pouzdanosti dostavljenih podataka i izjavu o istinitosti i pouzdanosti danih izjava. Maloljetnici podnose obrazac zahtjeva s elektroničkim potpisom osobe koja trajno ili privremeno ima roditeljsko pravo ili zakonsko skrbništvo.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  datum isteka valjanosti putne isprave;

(e)  datum izdavanja i datum isteka valjanosti putne isprave;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  adresu e-pošte, telefonski broj;

(g)  adresu e-pošte i telefonski broj, ako on postoji;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  obrazovanje (stupanj i područje);

Briše se.

Obrazloženje

Prikupljanje podataka o obrazovanju moglo bi otkriti osjetljive podatke te se ono ne čini potrebnim ili proporcionalnim.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  trenutačno zaposlenje;

Briše se.

Obrazloženje

Prikupljanje podataka o trenutačnom zaposlenju moglo bi otkriti osjetljive podatke te se ono ne čini potrebnim ili proporcionalnim. Osim toga, s obzirom na trajanje valjanosti odobrenja ETIAS-a, taj je podatak podložan promjenama te se njegovo prikupljanje ne čini točnim.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  za maloljetnike, prezime i ime nositelja roditeljskog prava ili zakonskog skrbnika podnositelja zahtjeva;

(k)  za maloljetnike, prezime i ime, kućnu adresu, adresu e-pošte i, ako postoji, telefonski broj nositelja roditeljskog prava ili zakonskog skrbnika podnositelja zahtjeva;

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka l – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  svoj status kao člana obitelji;

i.  svoj status kao člana obitelji;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Podnositelj zahtjeva bira stupanj i područje obrazovanja, trenutačno zaposlenje i radno mjesto s unaprijed utvrđenog popisa. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima će utvrditi te unaprijed utvrđene popise.

Briše se.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  boluje li podnositelj zahtjeva od bolesti koja bi mogla uzrokovati epidemiju kako je definirano u Međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije ili od drugih infekcijskih ili zaraznih parazitskih bolesti;

Briše se.

Obrazloženje

Prikupljanje i obrada ovih podataka ne čini se točnim jer se radi o deklarativnim podacima koji se mogu promijeniti za vrijeme trajanja valjanosti odobrenja ETIAS-a. Nadalje, ovo pitanje može otkriti vrlo osjetljive podatke, a nije dokazano da su njihovo prikupljanje i obrada potrebni i proporcionalni. Prijetnju javnom zdravlju službenici graničnog nadzora moraju i dalje procjenjivati u okviru graničnih kontrola na vanjskim granicama, kako je predviđeno odredbama članka 8. Uredbe (EU) 2016/399.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  je li ikada bio osuđen za počinjenje kaznenog djela u bilo kojoj državi;

(b)  je li tijekom posljednjih deset godina bio osuđen za počinjenje teškog kaznenog djela navedenog u Prilogu 1.a;

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  je li izdana odluka kojom se od njega tražilo da napusti državno područje države članice ili bilo koje druge države te je li protiv njega donesena bilo kakva odluka o vraćanju tijekom posljednjih deset godina.

(d)  je li izdana odluka kojom se od njega tražilo da napusti državno područje države članice te je li protiv njega donesena bilo kakva odluka o vraćanju tijekom posljednjih deset godina.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pripada li podnositelj zahtjeva jednoj od kategorija podnositelja zahtjeva iz članka 16. stavka 2. točaka (d) do (f) za koje se ukida naknada za odobrenje putovanja i koji se biraju iz unaprijed određenog popisa; podnositelj zahtjeva obavještava se o tome da će mu se uputiti zahtjev za dodatne informacije ili dokumentaciju, u skladu s člankom 23., kako bi se dokazalo da je cilj njegova putovanja obuhvaćen jednom od kategorija iz članka 16. stavka 2. točaka (d) do (f). Podnositelja zahtjeva obavještava se da će se stoga odluka o zahtjevu donijeti u skladu s rokovima navedenima u članku 27. stavku 2.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Osim toga, podnositelj zahtjeva izjavljuje da je upoznat s uvjetima za ulazak definiranima u članku 6. Uredbe 2016/399 te s time da se od njega prilikom svakog ulaska mogu zatražiti relevantni popratni dokumenti.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima propisuje sadržaj i oblik tih pitanja.

5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima propisuje sadržaj i oblik pitanja iz stavka 4. Sadržaj i oblik tih pitanja podnositeljima zahtjeva omogućuju davanje jasnih i preciznih odgovora.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Podnositelj zahtjeva odgovara na ta pitanja. Ako podnositelj zahtjeva odgovori potvrdno na bilo koje od pitanja, mora odgovoriti na dodatna pitanja na obrascu zahtjeva čiji je cilj prikupiti dodatne informacije odgovaranjem na unaprijed utvrđeni popis pitanja. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima propisuje sadržaj i oblik tih dodatnih pitanja i unaprijed utvrđeni popis odgovora na ta pitanja.

6.  Ako podnositelj zahtjeva odgovori potvrdno na bilo koje od pitanja, mora odgovoriti na dodatna pitanja na obrascu zahtjeva čiji je cilj prikupiti dodatne informacije odgovaranjem na unaprijed utvrđeni popis pitanja. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima propisuje sadržaj i oblik tih dodatnih pitanja i unaprijed utvrđeni popis odgovora na ta pitanja.

Obrazloženje

Obuhvaćeno stavkom 4.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelj zahtjeva plaća naknadu za izdavanje odobrenja putovanja u iznosu od 5 EUR za svaki zahtjev.

1.  Podnositelj zahtjeva plaća naknadu za izdavanje odobrenja putovanja u iznosu od 10 EUR za svaki zahtjev.

Obrazloženje

Procjenjuje se da bi povećanje naknade za izdavanje odobrenja putovanja na 10 EUR moglo dovesti do viška prihoda u iznosu od 305 milijuna EUR godišnje (110 milijuna EUR u slučaju da naknada ostane 5 EUR), koji se može dodijeliti za aktivnosti u području sigurnosti i upravljanja granicama. Međutim, to povećanje ostaje dovoljno maleno kako bi se izbjegao utjecaj na turizam, čak i u manje bogatim regijama.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Djeca mlađa od 18 godina oslobođena su obveze plaćanja naknade za izdavanje odobrenja putovanja.

2.  Podnositelji zahtjeva koji pripadaju nekoj od sljedećih kategorija oslobođeni su obveze plaćanja naknade za izdavanje odobrenja putovanja:

 

(a)  podnositelji zahtjeva mlađi od 18 godina;

 

(b)  podnositelji zahtjeva stariji od 60 godina;

 

(c)  članovi obitelji građana Unije ili ostalih državljana trećih zemalja koji uživaju pravo na slobodno kretanje u skladu s pravom Unije;

 

(d)  studenti, studenti poslijediplomskih studija i učitelji u njihovoj pratnji koji putuju za potrebe studija ili izobrazbe;

 

(e)  istraživači koji putuju u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja;

 

(f)  predstavnici neprofitnih organizacija stari najviše 25 godina na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima koja organiziraju neprofitne organizacije;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Središnji sustav ETIAS-a posebice provjerava:

Središnji sustav ETIAS-a provjerava:

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  [je li podnositelj zahtjeva trenutačno evidentiran kao osoba koja je prekoračila dopušteni boravak ili je u prošlosti bio tako evidentiran, pretraživanjem EES-a;]

(g)  je li podnositelj zahtjeva trenutačno evidentiran kao osoba koja je prekoračila dopušteni boravak ili je u prošlosti bio tako evidentiran, pretraživanjem EES-a;

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  [je li podnositelju zabranjen ulazak, pretraživanjem EES-a;]

(h)  je li podnositelju zabranjen ulazak, pretraživanjem EES-a;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  [je li protiv podnositelja zahtjeva donesena odluka o vraćanju ili udaljavanju nakon povlačenja ili odbijanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u Eurodacu;]

(k)  [je li protiv podnositelja zahtjeva donesena odluka o vraćanju ili udaljavanju zabilježena u Eurodacu;]

Obrazloženje

Odluke o vraćanju ili udaljavanju zabilježene u Eurodacu nisu donesene isključivo nakon povlačenja ili odbijanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, već se mogu odnositi i na nezakonite migrante.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Središnji sustav ETIAS-a uspoređuje relevantne podatke iz članka 15. stavka 2. točaka (a), (b), (d), (f), (g), (i) i (m) te stavka 8. s podacima koji postoje na popisu ETIAS-a za praćenje iz članka 29.

4.  Središnji sustav ETIAS-a uspoređuje relevantne podatke iz članka 15. stavka 2. točaka (a), (b), (d), (f), (g), (m) te stavka 8. s podacima koji postoje na popisu ETIAS-a za praćenje iz članka 29.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Središnji sustav ETIAS-a uspoređuje relevantne podatke iz članka 15. stavka 2. točaka (a), (f), (h) i (i) s posebnim pokazateljima rizika iz članka 28.

5.  Središnji sustav ETIAS-a uspoređuje relevantne podatke iz članka 15. stavka 2. točaka (a) i (f) s posebnim pokazateljima rizika iz članka 28.

Obrazloženje

Članak 28. se briše.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upozorenje o osobama i predmetima za skrivene ili posebne provjere.

(d)  upozorenje o osobama i predmetima za skrivene [obavijesne] ili posebne provjere.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki rezultat dobiven tom usporedbom pohranjuje se u SIS.

Briše se.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Ako se usporedbom iz stavka 7. dobije najmanje jedan rezultat, središnji sustav ETIAS-a šalje automatiziranu obavijest središnjoj jedinici ETIAS-a koja provjerava odgovaraju li osobni podaci podnositelja zahtjeva osobnim podacima iz upozorenja kojim je dobiven taj rezultat. Središnji sustav ETIAS-a zatim šalje automatiziranu obavijest uredu SIRENE države članice koja je unijela upozorenje koji provjerava odgovaraju li osobni podaci podnositelja zahtjeva osobnim podacima iz upozorenja kojim je dobiven taj rezultat te poduzima sve odgovarajuće prateće radnje.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  Obavijest koja se šalje uredu SIRENE države članice koja je izdala upozorenje sadrži sljedeće podatke:

 

(a)  prezimena, imena i, ako postoje, pseudonime;

 

(b)  mjesto i datum rođenja;

 

(c)  spol;

 

(d)  državljanstvo/državljanstva;

 

(e)   kućnu adresu podnositelja zahtjeva ili, ako nije dostupna, grad i državu u kojoj ima boravište;

 

(f)  informacije o statusu odobrenja putovanja, u kojima se navodi je li odobrenje izdano, odbijeno ili podliježe li zahtjev ručnoj obradi iz članka 22.;

 

(g)  upućivanje na sve dobivene rezultate, uključujući datum i vrijeme.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.c  Središnji sustav ETIAS-a dodaje u spis zahtjeva upućivanje na svaki dobiveni rezultat.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.d  Ako se rezultat tiče upozorenja u pogledu osoba za koje se traži uhićenje radi predaje, odobrenje putovanja se ne odbija.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako su automatiziranom obradom iz članka 18. stavaka od 2. do 5. dobiveni jedan ili više rezultata, zahtjev se ocjenjuje u skladu s postupkom iz članka 22.

2.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavaka od 2. do 5. dobiven jedan rezultat ili više njih i središnji sustav ETIAS-a može potvrditi da podaci uneseni u spis zahtjeva odgovaraju podacima za koje se aktivira rezultat, zahtjev se ocjenjuje u skladu s postupkom iz članka 22.

Obrazloženje

Usklađivanje teksta s člankom 20.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako automatizirana obrada iz članka 18. stavaka od 2. do 5. nije uvjerljiva jer središnji sustav ETIAS-a ne može potvrditi da podaci uneseni u spis zahtjeva odgovaraju podacima kojima se aktivira rezultat, zahtjev se ocjenjuje u skladu s postupkom iz članka 20.

3.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavaka od 2. do 5. dobiven najmanje jedan rezultat i središnji sustav ETIAS-a ne može potvrditi da podaci uneseni u spis zahtjeva odgovaraju podacima za koje se aktivira rezultat, zahtjev se ocjenjuje u skladu s postupkom iz članka 20.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Središnja jedinica ETIAS-a provjerava odgovaraju li podaci uneseni u spis zahtjeva podacima koji se nalaze u jednom od pretraženih informacijskih sustava / baza podataka, popisu ETIAS-a za praćenje iz članka 29. ili posebnim pokazateljima rizika iz članka 28.

3.  Središnja jedinica ETIAS-a provjerava odgovaraju li podaci uneseni u spis zahtjeva podacima koji se nalaze u središnjem sustavu ETIAS-a ili u jednom od pretraženih informacijskih sustava / baza podataka, popisu ETIAS-a za praćenje iz članka 29. ili posebnim pokazateljima rizika iz članka 28.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada je riječ o državljanima trećih zemalja iz članka 2. stavka 1. točke (c), odobrenje putovanja kako je definirano u članku 3. točki (d) smatra se odlukom izdanom u skladu s ovom Uredbom u kojoj se navodi da nema činjeničnih naznaka ili razumnih osnova na temelju kojih se može zaključiti da nazočnost osobe na državnom području država članica predstavlja prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju u skladu s Direktivom 2004/38/EZ.

1.  Kada je riječ o državljanima trećih zemalja iz članka 2. stavka 1. točke (c), odobrenje putovanja kako je definirano u članku 3. točki (d) smatra se odlukom izdanom u skladu s ovom Uredbom u kojoj se navodi da nema razumnih osnova koje proizlaze iz činjeničnih naznaka na temelju kojih se može zaključiti da nazočnost osobe na državnom području država članica predstavlja prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije u skladu s Direktivom 2004/38/EZ.

Obrazloženje

„Razumne osnove“ koje ne proizlaze iz činjeničnih naznaka samo su nagađanja.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[Kada obrađuje zahtjev za odobrenje putovanja za državljanina treće zemlje iz članka 2. stavka 1. točke (c), središnji sustav ETIAS-a ne provjerava sljedeće:

Kada obrađuje zahtjev za odobrenje putovanja za državljanina treće zemlje iz članka 2. stavka 1. točke (c), središnji sustav ETIAS-a ne provjerava sljedeće:

(a)  je li podnositelj zahtjeva trenutačno evidentiran kao osoba koja je prekoračila dopušteni boravak ili je tako bio evidentiran u prošlosti, pretraživanjem EES-a kako je navedeno u članku 18. stavku 2. točki (g);

(a)  je li podnositelj zahtjeva trenutačno evidentiran kao osoba koja je prekoračila dopušteni boravak ili je tako bio evidentiran u prošlosti, pretraživanjem EES-a kako je navedeno u članku 18. stavku 2. točki (g);

(b)  odgovara li podnositelj zahtjeva osobi čiji su podaci zabilježeni u Eurodacu kako je navedeno u članku 18. stavku 2. točki (j).]

(b)  odgovara li podnositelj zahtjeva osobi čiji su podaci zabilježeni u Eurodacu kako je navedeno u članku 18. stavku 2. točki (j).

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podnosi se žalba iz stavka 32. u skladu s Direktivom 2004/38/EZ;

(b)  podnosi se pravni lijek iz stavka 32. u skladu s Direktivom 2004/38/EZ;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  [jedna godina od posljednjeg unosa podnositelja pohranjenog u EES-u, ako to razdoblje od jedne godine ističe kasnije od razdoblja valjanosti odobrenja putovanja; ili]

Briše se.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5. – točka c – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  pet godina od posljednje odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju odobrenja putovanja u skladu s člancima 31., 34. i 35.

iii.  pet godina od posljednje odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju odobrenja putovanja u skladu s člancima 31., 34. i 35. ili kraće vremensko razdoblje od pet godina ako se upozorenje koje je dovelo do odluke briše ranije.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5. – točka c – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U svrhu olakšavanja novog zahtjeva nakon isteka razdoblja valjanosti odobrenja putovanja iz ETIAS-a, spis zahtjeva može se pohraniti u središnjem sustavu ETIAS-a tijekom dodatnog razdoblja od najviše godinu dana nakon isteka razdoblja valjanosti odobrenja putovanja samo ako to, nakon zahtjeva za privolu, podnositelj zahtjeva slobodno i izričito prihvati na osnovi elektronički potpisane izjave. Zahtjevi za privolu moraju biti predočeni na način da ih se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Privola se daje nakon automatskog obavještavanja u skladu s člankom 13. stavkom 2.c. Automatskim obavještavanjem upozorava se podnositelja zahtjeva na svrhu zadržavanja podataka na temelju informacija iz članka 61. točke (ea).

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za ručnu obradu zahtjeva u skladu s ovim člankom odgovorna je država članica („odgovorna država članica”) prvog ulaska koju je podnositelj naveo u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (j).

1.  Za ručnu obradu zahtjeva u skladu s ovim člankom odgovorna je („odgovorna država članica”):

 

(a)  u slučaju rezultata u bilo kojem od provjerenih sustava, država članica koja je unijela najnovije upozorenje koje je omogućilo rezultat;

 

(b)  u slučaju rezultata u ETIAS-ovu popisu za praćenje, država članica koja je osigurala podatke za popis za praćenje;

 

(c)  u svim drugim slučajevima, država članica prvog ulaska koju je podnositelj naveo u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (j).

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Središnja jedinica ETIAS-a određuje odgovornu državu članicu.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Država članica od koje je traženo mišljenje u skladu s člankom 24. može od središnje jedinice ETIAS-a zatražiti da bude odgovorna država članica zbog razloga nacionalne sigurnosti.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odbija izdati odobrenje putovanja ako rezultat odgovara jednoj ili više kategorija iz članka 18. stavka 2. točaka od (a) do (c);

(a)  odbija izdati odobrenje putovanja ako rezultat odgovara članku 18. stavku 2. točki (c);

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  procjenjuje prijetnju sigurnosti ili rizik od nezakonitih migracija i odlučuje hoće li izdati ili odbiti izdati odobrenje putovanja ako rezultat odgovara jednoj ili više kategorija iz članka 18. stavka 2. točaka od (d) do (m) .

(b)  procjenjuje prijetnju sigurnosti ili rizik od nezakonitih migracija i odlučuje hoće li izdati ili odbiti izdati odobrenje putovanja ako rezultat odgovara jednoj ili više kategorija iz članka 18. stavka 2. točaka (a), (b) ili od (d) do (m) .

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ako rezultat odgovara upozorenju iz članka 18. stavka 2. točke (d), nacionalna jedinica ETIAS-a izdaje pro forma odobrenje putovanja koje je u središnjem sustavu ETIAS-a označeno oznakom kojom se granična tijela upozoravaju na to da državljanina treće zemlje treba uhititi.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavka 3. utvrđeno da je podnositelj zahtjeva potvrdno odgovorio na jedno od pitanja iz članka 15. stavka 4., nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice procjenjuje rizik od nezakonitih migracija, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravstvu i odlučuje hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje.

5.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavka 3. utvrđeno da je podnositelj zahtjeva potvrdno odgovorio na jedno od pitanja iz članka 15. stavka 4., nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice procjenjuje rizik od nezakonite migracije ili prijetnju sigurnosti i odlučuje hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavka 4. dobiven rezultat, nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice procjenjuje prijetnju sigurnosti i odlučuje hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje.

6.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavka 4. dobiven rezultat, nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice procjenjuje prijetnju sigurnosti i odlučuje hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavka 5. dobiven rezultat, nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice procjenjuje rizik od nezakonitih migracija, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju i odlučuje hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje.

7.  Ako je automatiziranom obradom iz članka 18. stavka 5. dobiven rezultat, nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice procjenjuje rizik od nezakonitih migracija, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije i odlučuje hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice ni u kojem slučaju ne može donijeti odluku isključivo na osnovi rezultata koji se temelji na posebnim pokazateljima rizika. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice u svakom slučaju provodi pojedinačnu procjenu rizika od nezakonite migracije, prijetnje sigurnosti i visokog rizika od epidemije.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako na temelju informacija koje je podnositelj zahtjeva naveo u obrascu zahtjeva nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice ne može odlučiti hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje, nacionalna jedinica ETIAS-a može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije ili dokumentaciju.

1.  Ako na temelju informacija koje je podnositelj zahtjeva naveo u obrascu zahtjeva nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice ne može odlučiti hoće li izdati odobrenje putovanja ili odbiti njegovo izdavanje, nacionalna jedinica ETIAS-a od podnositelja zahtjeva traži dodatne informacije ili dokumentaciju.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev za dodatne informacije ili dokumentaciju šalje se na kontaktnu adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva. U zahtjevu za dodatne informacije ili dokumentaciju jasno se navode informacije ili dokumentacija koje podnositelj zahtjeva mora dostaviti. Podnositelj zahtjeva dostavlja dodatne informacije ili dokumentaciju izravno nacionalnoj jedinici ETIAS-a s pomoću usluge sigurnog računa iz članka 6. stavka 2. točke (g) u roku od 7 radnih dana od datuma primitka zahtjeva.

2.  Zahtjev za dodatne informacije ili dokumentaciju šalje se na kontaktnu adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva. U zahtjevu za dodatne informacije ili dokumentaciju jasno se navode informacije ili dokumentacija koje podnositelj zahtjeva mora dostaviti. Podnositelj zahtjeva dostavlja dodatne informacije ili dokumentaciju izravno nacionalnoj jedinici ETIAS-a s pomoću usluge sigurnog računa iz članka 6. stavka 2. točke (g) u roku od 14 radnih dana od datuma primitka zahtjeva. Zatražiti se mogu samo dodatne informacije ili dokumentacija koji su potrebni za procjenu zahtjeva u ETIAS-u.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U iznimnim okolnostima nacionalna jedinica ETIAS-a može pozvati podnositelja zahtjeva na razgovor u konzulat u svojoj državi boravišta.

4.  U iznimnim okolnostima i nakon obrade dodatne dokumentacije i informacija u skladu sa stavkom 3., nacionalna jedinica ETIAS-a može pozvati podnositelja zahtjeva na razgovor u bilo koji konzulat države članice EU-a u njegovoj državi boravišta ili koristiti se modernim sredstvima komunikacije kako bi provela razgovor s podnositeljem zahtjeva. U slučaju razgovora primjenjuje se rok iz članka 27. stavka 2.a.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Poziv podnositelju zahtjeva dostavlja nacionalna jedinica ETIAS-a države članice na adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva.

5.  Poziv podnositelju zahtjeva dostavlja nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice na adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva najmanje 5 radnih dana prije planiranog razgovora. Podnositelj zahtjeva ima mogućnost navesti preferenciju za razgovor u određenom konzulatu ili upotrebu modernih sredstava komunikacije. Kad god je to moguće, razgovor se odvija u konzulatu koji je naveo podnositelj prijave ili, ako se to zatraži, s pomoću modernih sredstava komunikacije.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako podnositelj zahtjeva ne odgovori na poziv u roku ili ako ne dođe na razgovor, zahtjev se odbija u skladu s člankom 31. stavkom 1. i nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice bez odgode obavješćuje podnositelja zahtjeva.

5.  Ako podnositelj zahtjeva ne odgovori na poziv u roku ili ako ne dođe na razgovor, a da nije podnio utemeljeno obrazloženje, zahtjev se odbija u skladu s člankom 31. stavkom 1. i nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice bez odgode obavješćuje podnositelja zahtjeva.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe obavljanja procjene iz članka 22. stavka 4. točke (b) nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice savjetuje se s nadležnim tijelima država članica odgovornih za podatke na temelju kojih je dobiven rezultat u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (d),(e),(g),(h),(i) ili (k).

1.  Za potrebe obavljanja procjene iz članka 22. stavka 4. točke (b) nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice savjetuje se s nadležnim tijelima država članica odgovornih za podatke na temelju kojih je dobiven rezultat u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (a), (d),(e),(g),(h),(i) ili (k).

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako nacionalna jedinica ETIAS-a razmatra izdati odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću koje obuhvaća nekoliko država članica, odgovorna država članica savjetuje se s tim državama članicama.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se odgovorna država članica savjetuje s jednom ili više država članica tijekom ručne obrade zahtjeva, nacionalne jedinice ETIAS-a tih država članica imaju pristup relevantnim podacima iz spisa zahtjeva te rezultatima dobivenima u automatiziranom sustavu u skladu s člankom 18. stavcima 2., 4. i 5., koji su nužni za potrebe savjetovanja. Nacionalne jedinice ETIAS-a država članica s kojima je obavljeno savjetovanje imaju pristup relevantnim dodatnim informacijama ili dokumentaciji koje je dostavio podnositelj zahtjeva na temelju zahtjeva odgovorne države članice u vezi s pitanjem o kojem se savjetuju.

3.  Ako se odgovorna država članica savjetuje s jednom ili više država članica tijekom ručne obrade zahtjeva, nacionalne jedinice ETIAS-a tih država članica imaju pristup relevantnim podacima iz spisa zahtjeva te rezultatima dobivenima u automatiziranom sustavu u skladu s člankom 18. stavcima 2., 4. i 5., koji su nužni za potrebe savjetovanja. Nacionalne jedinice ETIAS-a država članica s kojima je obavljeno savjetovanje imaju pristup relevantnim dodatnim informacijama ili dokumentaciji koje je dostavio podnositelj zahtjeva na temelju zahtjeva odgovorne države članice u vezi s pitanjem o kojem se savjetuju.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nacionalna jedinica ETIAS-a država članica od kojih je traženo mišljenje odgovara u roku od 24 sata od datuma obavijesti o savjetovanju. Ako država članica ne odgovori u roku, smatra se da je dala pozitivno mišljenje o zahtjevu.

5.  Nacionalna jedinica ETIAS-a država članica od kojih je traženo mišljenje odgovara u roku od 48 sati od datuma obavijesti o savjetovanju. Ako država članica ne odgovori u roku, smatra se da je dala pozitivno mišljenje o zahtjevu.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Kada jedna ili više država članica od kojih je traženo mišljenje donesu negativno mišljenje o zahtjevu, odgovorna država članica odbija izdati odobrenje putovanja u skladu s člankom 31.

8.  Ne dovodeći u pitanje članak 38., kada jedna ili više država članica od kojih je traženo mišljenje donesu negativno mišljenje o zahtjevu, odgovorna država članica odbija izdati odobrenje putovanja u skladu s člankom 31.

Obrazloženje

Člankom 38. predviđa se da se u tom slučaju može izdati odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Središnja jedinica ETIAS-a po potrebi olakšava savjetovanje između država članica iz ovog članka.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe obavljanja procjene prijetnje sigurnosti nakon dobivenog rezultata u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (j) i stavkom 4., nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice savjetuje se s Europolom u predmetima u njegovim ovlastima. Savjetovanje se obavlja postojećim komunikacijskim kanalima između države članice i Europola kako je utvrđeno člankom 7. Uredbe (EU) br. 2016/794.

1.  Za potrebe obavljanja procjene prijetnje sigurnosti nakon dobivenog rezultata u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (j) i stavkom 4., nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice savjetuje se s Europolom u predmetima u njegovim ovlastima. Savjetovanje se obavlja postojećim komunikacijskim kanalima između države članice i Europola kako je utvrđeno člankom 7. Uredbe (EU) br. 2016/794 i u skladu s tom Uredbom.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se odgovorna država članica savjetuje s Europolom, nacionalna jedinica ETIAS-a te države članice dostavlja Europolu relevantne podatke o spisu zahtjeva i rezultate koji su nužni za potrebe savjetovanja. Nacionalna jedinica ETIAS-a može dostaviti Europolu relevantne dodatne informacije ili dokumentaciju koje je podnositelj zahtjeva dostavio u pogledu zahtjeva za odobrenje putovanja o kojem je tražio Europlovo mišljenje.

2.  Ako se odgovorna država članica savjetuje s Europolom, nacionalna jedinica ETIAS-a te države članice dostavlja Europolu relevantne podatke o spisu zahtjeva i rezultate koji su nužni za potrebe savjetovanja. Nacionalna jedinica ETIAS-a također dostavlja Europolu relevantne dodatne informacije ili dokumentaciju koje je podnositelj zahtjeva dostavio u pogledu zahtjeva za odobrenje putovanja o kojem je tražio mišljenje Europola.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U svakom slučaju, Europol nema pristup osobnim podacima o obrazovanju podnositelja zahtjeva kako je navedeno u članku 15. stavku 2. točki (h) ni o zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva kako je navedeno u članku 15. stavku 4. točki (a).

Briše se.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Europol odgovara u roku od 24 sata od datuma obavijesti o savjetovanju. Ako Europol ne odgovori u roku, smatra se da je dao pozitivno mišljenje o zahtjevu.

5.  Europol odgovara u roku od 48 sati od datuma obavijesti o savjetovanju. Ako Europol ne odgovori u roku, smatra se da je dao pozitivno mišljenje o zahtjevu.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Središnja jedinica ETIAS-a po potrebi olakšava savjetovanje iz ovog članka između odgovorne države članice i Europola.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Ako se zahtjev proglasi dopuštenim, ali središnji sustav ETIAS-a nije automatski izdao odobrenje putovanja, podnositelj zahtjeva odmah prima obavijest elektroničkom poštom koja uključuje:

 

(a)  potvrdu o primitku zahtjeva;

 

(b)  maksimalno razdoblje unutar kojeg će se zahtjev obraditi;

 

(c)  objašnjenje da se tijekom obrade zahtjeva od podnositelja zahtjeva mogu tražiti dodatne informacije ili dokumentacija te, iznimno, razgovor u konzulatu ili s pomoću modernih sredstava komunikacije;

 

(d)  broj njegova zahtjeva koji mu omogućuje pristup alatu za provjeru koji je predviđen člankom 26.a.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  traže li se dodatne informacije ili dokumentacija.

(b)  traže li se dodatne informacije ili dokumentacija, pri čemu se naznačuje najduže vrijeme obrade iz članka 27. stavka 2..

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 26.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 26.a

 

Alat za provjeru

 

Komisija uspostavlja alat za provjeru kako bi se podnositeljima zahtjeva omogućilo da prate obradu svojih zahtjeva te provjeravaju razdoblje valjanosti i stanje svojih odobrenja putovanja (valjano, odbijeno, povučeno ili poništeno).

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 78. kako bi dodatno definirala alat za provjeru.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U iznimnim slučajevima, kad je podnositelj pozvan u konzulat u skladu s člankom 23. stavkom 4., razdoblje iz stavka 1. produljuje se za sedam radnih dana.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prije isteka rokova iz stavaka 1. i 2., donosi se odluka o:

3.  Prije isteka rokova iz stavaka 1., 2. i 2.a, donosi se odluka o:

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravila ETIAS-a o provjerama algoritam su kojim se omogućuje usporedba podataka unesenih u spis zahtjeva središnjeg sustava ETIAS-a i posebnih pokazatelja rizika koji upućuju na rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju. Pravila ETIAS-a o provjerama evidentiraju se u središnji sustav ETIAS-a.

1.  Pravila ETIAS-a o provjerama algoritam su kojim se omogućuje izrada profila kako je definirano u članku 4. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/679 usporedbom podataka unesenih u spis zahtjeva središnjeg sustava ETIAS-a i posebnih pokazatelja rizika koji upućuju na rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije. Pravila ETIAS-a o provjerama evidentiraju se u središnji sustav ETIAS-a.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Rizici od nezakonitih migracija te prijetnje sigurnosti i javnom zdravlju utvrđuju se na temelju:

2.  Rizik od nezakonitih migracija, prijetnja sigurnosti ili visok rizik od epidemije utvrđuju se na temelju:

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  statističkih podataka proizvedenih u ETIAS-u u skladu s člankom 73. koji upućuju na neuobičajene stope odbijenih odobrenja putovanja zbog rizika od nezakonitih migracija, prijetnje sigurnosti ili prijetnje javnom zdravlju povezanih sa određenom skupinom putnika;

(b)  statističkih podataka proizvedenih u ETIAS-u u skladu s člankom 73. koji upućuju na neuobičajene stope odbijenih odobrenja putovanja zbog rizika od nezakonitih migracija, prijetnje sigurnosti ili visokog rizika od epidemije povezanih sa određenom skupinom putnika;

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacija koje su dostavile države članice o posebnim pokazateljima rizika ili prijetnji sigurnosti koje je utvrdila ta država članica;

(d)  informacija koje su dostavile države članice o posebnim pokazateljima rizika ili prijetnji sigurnosti koje je utvrdila ta država članica, potkrijepljenih objektivnim elementima koji se temelje na dokazima;

Obrazloženje

Države članice opravdavaju i potkrjepljuju informacije koje dostavljaju o utvrđenim pokazateljima rizika ili prijetnji sigurnosti kako bi se izbjegla diskriminirajuća obrada zahtjeva.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  informacija koje su dostavile države članice o neuobičajenim stopama prekoračenja dopuštenog boravka i zabrana ulaska određenoj skupini putnika u tu državu članicu;

(e)  informacija koje su dostavile države članice o neuobičajenim stopama prekoračenja dopuštenog boravka i zabrana ulaska određenoj skupini putnika u tu državu članicu, potkrijepljenih objektivnim elementima koji se temelje na dokazima;

Obrazloženje

Države članice opravdavaju i potkrjepljuju informacije koje dostavljaju o prekoračenjima dopuštenog boravka i zabranama ulaska kako bi se izbjegla diskriminirajuća obrada zahtjeva.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. u kojima će detaljnije objasniti rizik od nezakonitih migracija, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju iz stavka 2.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. u kojima će detaljnije objasniti rizik od nezakonitih migracija, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije iz stavka 2.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na temelju rizika utvrđenih u skladu sa stavkom 2. središnja jedinica ETIAS-a utvrđuje posebne pokazatelje rizika koji se sastoje od kombinacije podataka koji uključuju jedno ili više od sljedećeg:

4.  Na temelju rizika utvrđenih u skladu sa stavkom 2. i delegiranim aktima donesenim u skladu sa stavkom 3., središnja jedinica ETIAS-a utvrđuje posebne pokazatelje rizika koji se sastoje od kombinacije podataka koji uključuju jedno ili više od sljedećeg:

Obrazloženje

Potrebno je spomenuti i stavak 3. jer će delegirani akt dodatno definirati dotične rizike te bi se pokazatelji rizika trebali temeljiti na tim rizicima.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  stupanj obrazovanja;

Briše se.

Obrazloženje

U skladu s brisanjem točke (h) u članku 15. stavku 2.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  trenutačno zanimanje.

Briše se.

Obrazloženje

U skladu s brisanjem točke (i) u članku 15. stavku 2.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  ETIAS-ov popis za praćenje sastoji se od podataka o osobama koje su osumnjičene da su počinile kazneno djelo ili sudjelovale u počinjenju kaznenog djela ili o osobama u pogledu kojih postoje činjenične naznake ili razumna osnova za pretpostavku da će počiniti kazneno djelo.

1.  ETIAS-ov popis za praćenje, kao dio središnjeg sustava, sastoji se od podataka o osobama koje su u najmanje jednoj državi članici osumnjičene da su počinile teško kazneno djelo ili terorističko kazneno djelo ili su u njemu sudjelovale ili o osobama u pogledu kojih postoje činjenične naznake ili razumna osnova, na temelju sveobuhvatne procjene osobe, posebno u odnosu na prošla kaznena djela, za pretpostavku da će počiniti terorističko kazneno djelo.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacija o kaznenim djelima terorizma ili drugim teškim kaznenim djelima koje su dostavile države članice;

(b)  informacija o kaznenim djelima terorizma ili drugim teškim kaznenim djelima;

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  informacija o kaznenim djelima terorizma ili drugim teškim kaznenim djelima koje su dobivene međunarodnom suradnjom.

Briše se.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na temelju informacija iz stavka 2. i relevantnih Europolovih podataka, Europol uspostavlja ETIAS-ov popis za praćenje koji je sastavljen od stavki koje uključuju jedan ili više sljedećih elemenata podataka:

3.  Na temelju informacija iz stavka 2. i relevantnih Europolovih podataka, Europol upravlja ETIAS-ovim popisom za praćenje koji je sastavljen od stavki koje uključuju jedan ili više sljedećih podataka:

(a)  prezime, ime, djevojačko prezime; datum rođenja, mjesto rođenja, državu rođenja, spol, državljanstvo;

(a)  prezime;

 

(aa)  prezime pri rođenju;

 

(ab)  datum rođenja;

(b)  ostala imena (pseudonime, umjetnička imena, nadimke);

(b)  ostala imena (pseudonime, umjetnička imena, nadimke);

(c)  putnu ispravu (vrstu, broj i državu izdavanja putne isprave);

(c)  putnu ispravu (vrstu, broj i državu izdavanja putne isprave);

(d)  kućnu adresu,

(d)  kućnu adresu,

(e)  adresu e-pošte, telefonski broj;

(e)  adresu e-pošte;

 

(ea)  telefonski broj

(f)  ime, adresu e-pošte, poštansku adresu, telefonski broj poduzeća ili organizacije;

(f)  ime, adresu e-pošte, poštansku adresu, telefonski broj poduzeća ili organizacije;

(g)  IP adresu.

(g)  IP adresu.

 

Ako su dostupni, treba dodati ime, mjesto rođenja, država rođenja, spol i državljanstvo.

Obrazloženje

Tekst je usklađen s člankom 28. stavkom 4. Međutim, zamisao je osigurati veću fleksibilnost u slučaju da je popis za praćenje, sastavljen od niza elemenata podataka koje je Komisija predstavila zajedno, podijeljen u više točaka. Samo ime, mjesto rođenja, država rođenja, spol i državljanstvo ne bi trebali biti dovoljni za uvrštavanje na popis za praćenje. Međutim, te elemente treba dodati ako su dostupni.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 29.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.a

 

Odgovornosti i zadaće koje se odnose na ETIAS-ov popis za praćenje

 

1.  Prije uvrštavanja podataka na ETIAS-ov popis za praćenje, Europol temeljito procjenjuje razloge za uvrštavanje i provjerava je li ono potrebno i proporcionalno.

 

2.  Kad su podaci uvršteni na temelju informacija koje je pružila država članica, ta država članica prethodno određuje jesu li informacije primjerene, točne i dovoljno važne da se uvrste na ETIAS-ov popis za praćenje.

 

3.  Države članice i Europol odgovorni su za točnost i ažuriranje podataka na ETIAS-ovu popisu za praćenje.

 

4.  Europol predviđa postupak za reviziju i redovitu provjeru točnosti i ažuriranosti elemenata podataka na ETIAS-ovu popisu za praćenje. Države članice koje su pružile informacije povezane s kaznenim djelima terorizma ili drugim teškim kaznenim djelima sudjeluju u postupku revizije.

 

5.  Nakon postupka revizije, stavci podataka uklanjaju se s ETIAS-ova popisa za praćenje ako se dokaže da razlozi iz kojih su uvršteni na popis više ne vrijede ili da su elementi podataka zastarjeli, odnosno da nisu ažurirani.

 

6.  Agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) odgovorna je za tehničko upravljanje ETIAS-ovim popisom za praćenje te za razvijanje informacijskog sustava ETIAS-a i tehničko upravljanje njime.

 

7.  Godinu dana nakon pokretanja ETIAS-a, a zatim svake dvije godine, Europski nadzornik za zaštitu podataka provodi reviziju zaštite podataka u okviru ETIAS-ova popisa za praćenje i podnosi izvješće o njoj Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se na temelju ispitivanja zahtjeva u postupcima propisanima u poglavljima III., IV. i V. može zaključiti da ne postoje činjenične naznake ili razumna osnova za donošenje zaključka da nazočnost osobe na državnom području države članice predstavlja rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju, odobrenje putovanja izdaje središnji sustav ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a u odgovornoj državi članici.

1.  Ako se na temelju ispitivanja zahtjeva u postupcima propisanima u poglavljima III., IV. i V. može zaključiti da ne postoje razumne osnove utemeljene na činjeničnim naznakama za donošenje zaključka da nazočnost osobe na državnom području države članice predstavlja rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije, odobrenje putovanja izdaje središnji sustav ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a u odgovornoj državi članici.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U slučaju sumnje nacionalne jedinice ETIAS-a imaju mogućnost izdati odobrenje putovanja s oznakom kojom se službenicima graničnog nadzora preporučuje da nastave s kontrolom druge linije.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Središnja jedinica i nacionalne jedinice ETIAS-a imaju mogućnost dodavanja oznake koja granična i druga tijela s pristupom podacima središnjeg sustava ETIAS-a upozorava da je određeni rezultat koji je aktiviran tijekom obrade zahtjeva procijenjen i da je potvrđeno da je bio negativan ili da je ručna orada pokazala da nema razloga za odbijanje odobrenja putovanja.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odobrenje putovanja valjano je pet godina ili do isteka valjanosti putne isprave navedene u postupku podnošenja zahtjeva, ovisno što je prije, i valjano je na državnom području država članica.

2.  Odobrenje putovanja valjano je tri godine ili do isteka valjanosti putne isprave navedene u postupku podnošenja zahtjeva, ovisno što je prije, i valjano je na državnom području država članica.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odobrenjem putovanja ne daje se automatski pravo ulaska.

3.  U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/399 posjedovanje valjanog odobrenja putovanja predstavlja jedan od uvjeta za ulazak. Međutim, odobrenjem putovanja ne daje se automatski pravo ulaska.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pokaže putnu ispravu koja je prijavljena kao izgubljena, ukradena ili poništena;

Briše se.

Obrazloženje

Automatsko odbijanje poništene putne isprave protivno je praksi tijela kaznenog progona i obavještajnih službi i europskom zakonodavstvu. Trebala bi se provoditi ručna i pojedinačna procjena za svaki zahtjev. Osim toga, u određenim slučajevima osobu treba pustiti da dođe do granice za potrebe kaznenog progona.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  predstavlja prijetnju sigurnosti;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  predstavlja prijetnju za javno zdravlje;

(d)  predstavlja povišen rizik od epidemije;

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odobrenje putovanja odbija se i ako postoji razumna sumnja u vjerodostojnost podataka, pouzdanost izjava podnositelja zahtjeva, popratnu dokumentaciju koju je dostavio podnositelj zahtjeva ili istinitost njezina sadržaja.

Odobrenje putovanja odbija se i ako postoji razumna, ozbiljna i utemeljena sumnja u vjerodostojnost podataka, pouzdanost izjava podnositelja zahtjeva, popratnu dokumentaciju koju je dostavio podnositelj zahtjeva ili istinitost njezina sadržaja.

Obrazloženje

Prijedlog Odbora Meijers kako bi se osigurao djelotvoran nadzor.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje putovanja imaju pravo žalbe. Žalbeni postupci provode se u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice pruža podnositeljima zahtjeva informacije o postupku u slučaju žalbe.

2.  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje putovanja imaju pravo na djelotvoran pravni lijek. Postupci primjene pravnog lijeka provode se u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice, koje uključuje mogućnost primjene pravnog lijeka. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice pruža podnositeljima zahtjeva informacije o postupku na jeziku za koji je razumno očekivati da ga podnositelji zahtjeva razumiju.

Obrazloženje

U skladu s mišljenjima Agencije Europske unije za temeljna prava i radne skupine osnovane na temelju članka 29. te u skladu s presudom Suda Europske unije u predmetu Schrems, C-362/14, t. 95.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Prethodno odbijanje odobrenja putovanja ne dovodi do automatskog odbijanja novog zahtjeva. Novi se zahtjev procjenjuje na temelju svih dostupnih informacija.

Obrazloženje

Odredba preuzeta iz članka 21. stavka 9. Zakonika o vizama.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  jasan navod da podnositelj zahtjeva na ulasku mora predočiti istu putnu ispravu kao što je ona koju je naveo u obrascu zahtjeva i da svaka promjena u putnoj ispravi zahtijeva novi zahtjev za odobrenje putovanja;

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  podsjetnik na uvjete ulaska utvrđene u članku 6. Uredbe (EU) 2016/319 kao i na to da se za svaki ulazak moraju moći predočiti odgovarajući popratni dokumenti;

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  po potrebi područje ili područja država članica na koje je podnositelju zahtjeva dopušteno putovati;

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  poveznicu na javno web-mjesto ETIAS-a na kojem se nalaze informacije o mogućnosti podnositelja zahtjeva da ukine odobrenje putovanja.

(d)  poveznicu na javno web-mjesto ETIAS-a na kojem se nalaze informacije o mogućnosti da se odobrenje putovanja ukine ili poništi i o uvjetima za takvo ukidanje ili poništavanje.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osnove za odbijanje odobrenja putovanja, kako je propisano u članku 31. stavku 1.;

(c)  osnove za odbijanje odobrenja putovanja na temelju kojih podnositelj zahtjeva može zatražiti primjenu pravnog lijeka, kako je propisano u članku 31. stavku 1.;

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obavijesti o postupku za podnošenje žalbe.

(d)  obavijesti o postupku kojim se može zatražiti primjena djelotvornog pravnog lijeka. Te obavijesti uključuju barem upućivanja na nacionalni zakon koji se primjenjuje na pravni lijek, nadležno tijelo i način na koji se može zatražiti primjena pravnog lijeka, obavijesti o pomoći koju nacionalno tijelo za zaštitu podataka može pružiti, kao i vremenski rok u kojem se primjena pravnog lijeka može zatražiti.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kako bi se uspostavio standardni obrazac za odbijanje odobrenja putovanja.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjesto i datum odluke o izdavanju ili odbijanju odobrenja putovanja;

(c)  datum odluke o izdavanju ili odbijanju odobrenja putovanja;

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  datum početka i isteka valjanosti odobrenja putovanja;

(d)  u slučajevima kad se izda odobrenje putovanja, datum početka i isteka njegove valjanosti;

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  osnove za odbijanje odobrenja putovanja, kako je propisano u članku 31. stavku 1.

(e)  u slučajevima kad se odobrenje putovanja odbije, osnove za odbijanje odobrenja putovanja, kako je propisano u članku 31. stavku 1.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  sve oznake iz članka 22. stavka 4. točke (a) i članka 30. stavka 1. točaka (a) i (b) uz sve dodatne podatke relevantne za s njima povezane kontrole druge linije.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kako bi se utvrdila vrsta dodatnih informacija koje se mogu priložiti te format u kojem se to može učiniti.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osoba čije je odobrenje putovanja poništeno ima pravo žalbe. Žalbeni postupci vode se u državi članici koja je donijela odluku o poništenju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice.

3.  Osoba čije je odobrenje putovanja poništeno ima pravo na djelotvoran pravni lijek. Postupci primjene pravnog lijeka provode se u državi članici koja je donijela odluku o poništenju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice pruža podnositeljima zahtjeva informacije o postupku na jeziku za koji je razumno očekivati da ga podnositelji zahtjeva razumiju.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ako je u SIS prijavljeno upozorenje o novoj zabrani ulaska ili je putna isprava prijavljena kao izgubljena, ukradena ili poništena, SIS obavješćuje središnji sustav ETIAS-a. Središnji sustav ETIAS-a provjerava odgovara li to novo upozorenje valjanom odobrenju putovanja. Ako odgovara, središnji sustav ETIAS-a prosljeđuje spis zahtjeva nacionalnoj jedinici ETIAS-a države članice koja je izdala upozorenje i ona ukida odobrenje putovanja.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ako je u SIS prijavljeno upozorenje o novoj zabrani ulaska ili je putna isprava prijavljena kao izgubljena, ukradena ili poništena, SIS obavješćuje središnji sustav ETIAS-a. Središnji sustav ETIAS-a provjerava odgovara li to novo upozorenje valjanom odobrenju putovanja. Ako odgovara, središnji sustav ETIAS-a prosljeđuje spis zahtjeva nacionalnoj jedinici ETIAS-a države članice koja je izdala upozorenje. Ako je prijavljeno upozorenje o novoj zabrani ulaska, nacionalna jedinica ETIAS-a ukida odobrenje putovanja. Ako je odobrenje putovanja povezano s putnom ispravom koja je u SIS prijavljena kao izgubljena, ukradena ili poništena, nacionalna jedinica ETIAS-a ručno pregledava spis zahtjeva.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Novi elementi koje je Europol unio u ETIAS-ov popis za praćenje uspoređuju se s podacima spisa zahtjeva u središnjem sustavu ETIAS-a. Ako se usporedbom dobije rezultat, nacionalna jedinica ETIAS-a države članice prvog ulaska koju je podnositelj naveo u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (j) procjenjuje prijetnju sigurnosti i ukida odobrenje putovanja ako zaključi da više nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izdavanje.

4.  Novi elementi koje je Europol unio u ETIAS-ov popis za praćenje uspoređuju se s podacima spisa zahtjeva u središnjem sustavu ETIAS-a. Ako se usporedbom dobije pozitivan rezultat, nacionalna jedinica ETIAS-a države članice odgovorne u skladu s člankom 22. procjenjuje prijetnju sigurnosti i ukida odobrenje putovanja ako zaključi da više nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izdavanje.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Osoba čije je odobrenje putovanja ukinuto može podnijeti žalbu. Žalbeni postupci vode se u državi članici koja je donijela odluku o ukidanju i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice.

5.  Osoba čije je odobrenje putovanja ukinuto ima pravo na djelotvoran pravni lijek. Postupci za primjenu pravnog lijeka provode se u državi članici koja je donijela odluku o ukinuću i u skladu s nacionalnim pravom te države članice. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice pruža podnositeljima zahtjeva informacije o postupku na jeziku za koji je razumno očekivati da ga podnositelji zahtjeva razumiju.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osnove za poništenje ili ukidanje odobrenja putovanja, kako je propisano u članku 31. stavku 1.;

(c)  osnove za poništenje ili ukidanje odobrenja putovanja na temelju kojih podnositelj zahtjeva može zatražiti primjenu pravnog lijeka, kako je propisano u članku 31. stavku 1.;

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obavijesti o postupku za podnošenje žalbe.

(d)  obavijesti o postupku za podnošenje žalbe ili za primjenu djelotvornog pravnog lijeka. Te obavijesti uključuju barem upućivanja na nacionalni zakon koji se primjenjuje na pravni lijek, nadležno tijelo i način na koji se može zatražiti primjena pravnog lijeka, obavijesti o pomoći koju nacionalno tijelo za zaštitu podataka može pružiti, kao i vremenski rok u kojem se primjena pravnog lijeka može zatražiti.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je donesena odluka o poništenju ili ukidanju odobrenja putovanja, država članica koja je odgovorna za ukidanje ili poništenje odobrenja putovanja dodaje sljedeće podatke u spis zahtjeva:

1.  Ako je donesena odluka o poništenju ili ukidanju odobrenja putovanja, nacionalna jedinica ETIAS-a države članice koja je odgovorna za ukidanje ili poništenje odobrenja putovanja dodaje sljedeće podatke u spis zahtjeva:

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću može se izdati u iznimnim slučajevima, kada predmetna država članica smatra da je to nužno iz humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza neovisno o tome što postupak ručne obrade u skladu s člankom 22. još nije dovršen ili što je odobrenje putovanja odbijeno, poništeno ili ukinuto.

1.  Odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću izdaje se u iznimnim slučajevima, kada država članica odgovorna u skladu sa stavkom 3. smatra da je to nužno iz humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Nakon odbijanja izdavanja odobrenja putovanja u skladu s člankom 31., podnositelj zahtjeva mora imati mogućnost podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b   U hitnim slučajevima, neovisno o tome što postupak ručne obrade u skladu s člankom 22. još nije dovršen ili što je odobrenje putovanja odbijeno, poništeno ili ukinuto, podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja s ograničenom područnom valjanošću.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe iz stavka 1. podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću državi članici u koju planira putovati. On u svojem zahtjevu navodi humanitarne razloge, razloge nacionalnog interesa ili međunarodne obveze.

2.  Za potrebe iz stavaka 1., 1.a i 1.b podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću državi članici u koju planira putovati. On u svojem zahtjevu navodi humanitarne razloge, razloge nacionalnog interesa ili međunarodne obveze.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću vrijedi za državno područje države članice izdavateljice i najdulje 15 dana.

4.  Odobrenje za putovanje s ograničenom prostornom valjanošću vrijedi za državno područje države članice izdavateljice. Iznimno može vrijediti za državno područje više od jedne države članice pod uvjetom da su sve takve države članice dale svoj pristanak. Ono vrijedi najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Primjenjuje se članak 30 stavci 1.a i 1.b.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je izdano odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću, u spis zahtjeva unose se sljedeći podaci:

5.  Ako je izdano ili odbijeno odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću, u spis zahtjeva unose se sljedeći podaci:

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  državno područje na koje nositelj odobrenja putovanja može putovati;

(b)  države članice u koje nositelj odobrenja putovanja može putovati;

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  razdoblje valjanosti odobrenja putovanja s ograničenom prostornom valjanošću;

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nadležno tijelo države članice koje je izdalo odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću;

(c)  nacionalna jedinica države članice koja je izdala ili odbila odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću;

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  datum odluke o izdavanju ili odbijanju odobrenja putovanja s ograničenom prostornom valjanošću;

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upućivanje na humanitarne razloge, razloge nacionalnog interesa ili međunarodne obveze.

(d)  po potrebi upućivanje na humanitarne razloge, razloge nacionalnog interesa ili međunarodne obveze.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  sve oznake iz članka 30. stavka 1. točaka (a) i (b) uz sve dodatne podatke relevantne za s njima povezane kontrole druge linije.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 26. Konvencije o provedbi schengenskog sporazuma prijevoznici pretražuju središnji sustav ETIAS-a kako bi provjerili imaju li državljani trećih zemalja koji podliježu zahtjevu za odobrenje putovanja valjano odobrenje putovanja.

1.  Zračni i pomorski prijevoznici najkasnije u trenutku ukrcavanja šalju zahtjev u središnji sustav ETIAS-a kako bi provjerili imaju li državljani trećih zemalja koji podliježu zahtjevu za odobrenje putovanja valjano odobrenje putovanja.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sigurnim internetskim pristupom pristupnoj točki za prijevoznike, uključujući mogućnost uporabe mobilnih tehničkih rješenja iz članka 6. stavka 2. točke (h) omogućuje se prijevoznicima da izvrše pretraživanje iz stavka 1. prije ukrcaja putnika. U tu svrhu, prijevoznik će moći pretražiti središnji sustav ETIAS-a uporabom podataka sadržanih u strojno čitljivom dijelu putne isprave.

Sigurnim pristupom pristupnoj točki za prijevoznike, uključujući mogućnost uporabe mobilnih tehničkih rješenja iz članka 6. stavka 2. točke (h) omogućuje se prijevoznicima da upute zahtjev iz stavka 1. prije ukrcaja putnika. U tu svrhu, prijevoznik šalje zahtjev u središnji sustav ETIAS-a uporabom podataka sadržanih u strojno čitljivom dijelu putne isprave.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Središnji sustav ETIAS-a odgovara navođenjem ima li osoba valjano odobrenje putovanja. Prijevoznici mogu pohraniti poslane informacije i primljeni odgovor.

Središnji sustav ETIAS-a odgovara navođenjem ima li osoba valjano odobrenje putovanja te, po potrebi, na kojem području ili područjima važi odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću. Prijevoznici mogu pohraniti poslane informacije i primljeni odgovor.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uspostavlja se sustav za autentikaciju, koji je namijenjen isključivo prijevoznicima, kojim se ovlaštenom osoblju prijevoznika omogućuje pristup pristupnoj točki prijevoznika za potrebe stavka 2. Sustav za autentikaciju donosi Komisija s pomoću provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2.

3.  Uspostavlja se sustav za autentikaciju, koji je namijenjen isključivo prijevoznicima, kojim se ovlaštenom osoblju prijevoznika omogućuje pristup pristupnoj točki prijevoznika za potrebe stavka 2. Sustav za autentikaciju donosi Komisija s pomoću provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2. Sustav za autentikaciju temelji se na upravljanju rizikom u području informacijske sigurnosti i integriranoj i zadanoj zaštiti podataka.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pojedinosti o zamjenskim postupcima propisani su u provedbenom aktu donesenom u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2.

2.  Pojedinosti o zamjenskim postupcima propisani su u provedbenom aktu donesenom u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2. Pri takvim se postupcima u obzir uzimaju upravljanje rizikom u području informacijske sigurnosti i integrirana i zadana zaštita podataka.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Središnji sustav ETIAS-a odgovara navođenjem ima li osoba valjano odobrenje putovanja.

2.  Središnji sustav ETIAS-a odgovara navođenjem ima li osoba važeće odobrenje putovanja te ili odborenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću za državu članicu u koju želi ući.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Tijela nadležna za obavljanje kontrola na vanjskim graničnim prijelazima imaju pravo pri kontroli druge linije provjeriti dodatne relevantne informacije relevantne za tu kontrolu, sadržane u spisu zahtjeva u skladu s člancima 33. i 38.;

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako iz tehničkih razloga nije moguće obaviti pretraživanje iz članka 41. stavka 1. zbog kvara informacijskog sustava ETIAS-a, središnja jedinica ETIAS-a o tome obavješćuje tijela države članice nadležna za obavljanje provjera na vanjskim graničnim prijelazima.

1.  Ako iz tehničkih razloga nije moguće obaviti pretraživanje iz članka 41. stavka 1. zbog kvara informacijskog sustava ETIAS-a, središnji sustav ETIAS-a o tome automatski obavješćuje tijela države članice nadležna za obavljanje provjera na vanjskim graničnim prijelazima.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako iz tehničkih razloga nije moguće obaviti pretraživanje iz članka 41. stavka 1. zbog kvara u nacionalnoj graničnoj infrastrukturi države članice, nadležno tijelo te države članice obavješćuje agenciju eu-LISA, središnju jedinicu ETIAS-a i Komisiju.

2.  Ako iz tehničkih razloga nije moguće obaviti pretraživanje iz članka 41. stavka 1. zbog kvara u nacionalnoj graničnoj infrastrukturi države članice koji utječe na ETIAS, o tome se automatski obavještavaju agencija eu-LISA, središnja jedinica ETIAS-a i Komisija.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U oba slučaja tijela države članice nadležna za obavljanje provjera na vanjskim graničnim prijelazima primjenjuju svoje nacionalne krizne planove.

3.  U oba slučaja iz stavaka 1. i 2. tijela nadležna za obavljanje provjera na vanjskim graničnim prijelazima u skladu s Uredbom (EU) 2016/399 privremeno su ovlaštena odstupiti od obveze pretraživanja središnjeg sustava ETIAS-a kako je navedeno u članku 41. stavku 1. te se odredbe o odobrenju putovanja iz članka 6. stavka 1. točke (b) i članka 8. točaka (a), (i) i (bb) Uredbe (EU) 2016/399 privremeno ne primjenjuju.

Obrazloženje

Umjesto upućivanja na nacionalne krizne planove, bolje je pružiti usklađeno rješenje za način postupanja u slučaju tehničkog kvara. U takvim slučajevima službenici graničnog nadzora trebaju nastaviti s graničnom kontrolom bez ETIAS-a.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Svaka država članica imenuje središnju pristupnu točku koja ima pristup središnjem sustavu ETIAS-a. Središnja pristupna točka osigurava da su ispunjeni uvjeti za podnošenje zahtjeva za pristup središnjem sustavu ETIAS-a iz članka 45.

 

Imenovano tijelo i središnja pristupna točka mogu biti dio iste organizacije ako je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom. Središnja pristupna točka djeluje neovisno od imenovanih tijela pri izvršavanju svojih zadaća iz ove Uredbe. Središnja pristupna točka odvojena je od imenovanih tijela i ne prima od njih upute u pogledu rezultata bilo koje provjere koju provede.

 

U skladu sa svojim ustavnim ili zakonskim zahtjevima države članice mogu odrediti i više od jedne središnje pristupne točke ako to odgovara njihovoj organizacijskoj i upravnoj strukturi.

Obrazloženje

Predlaže se uporaba sustava središnjih pristupnih točaka kao u slučaju VIS-a, Eurodaca i EES-a, umjesto da se zadatak središnje pristupne točke povjerava nacionalnoj jedinici ETIAS-a. Kao i u slučaju drugih sustava, središnja pristupna točka provjeravala bi jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje pristupa.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Svaka država članica obavješćuje agenciju eu-LISA, središnju jedinicu ETIAS-a i Komisiju o svojim imenovanim tijelima i središnjoj pristupnoj točki te može u svakom trenutku izmijeniti tu obavijest ili je zamijeniti drugom obaviješću. Obavijesti se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.c)  Samo propisno ovlašteno osoblje središnjih pristupnih točaka ima ovlaštenje za pristup središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s člancima 44. i 45.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela podnose središnjim pristupnim točkama iz članka 8. stavka 2. točke (c) obrazloženi elektronički zahtjev za pretraživanje posebnog skupa podataka pohranjenih u središnjem sustavu ETIAS-a. Ako se traži pretraživanje podataka iz članka 15. stavka 2. točke i. i stavka 4. točaka od (b) do (d), obrazloženi elektronički zahtjev uključuje obrazloženje zašto je nužno pretraživati te posebne podatke.

1.  Imenovana tijela podnose središnjim pristupnim točkama iz članka 43. stavka 2.a obrazloženi elektronički zahtjev za pretraživanje posebnog skupa podataka pohranjenih u središnjem sustavu ETIAS-a. Ako se traži pretraživanje podataka iz članka 15. stavka 4. točaka (b) do (d), obrazloženi elektronički zahtjev uključuje obrazloženje zašto je nužno pretraživati te posebne podatke.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije pristupa središnjem sustavu ETIAS-a svaka država članica osigurava, u skladu s nacionalnim i postupovnim propisima, da je zahtjev predmet neovisne, učinkovite i pravodobne provjere jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 45., uključujući je li zahtjev za pretraživanje podataka iz članka 15. stavka 2. točke i. i stavka 4. točaka od (b) do (d) opravdan.

2.  Prije pristupa središnjem sustavu ETIAS-a, središnja pristupna točka provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 45., uključujući je li zahtjev za pretraživanje podataka iz članka 15. stavka 4. točaka od (b) do (d) opravdan.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 45., središnja pristupna točka obrađuje zahtjeve. Podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a kojima pristupaju središnje pristupne točke prosljeđuju se kontaktnim točkama iz članka 43. stavka 2. na način kojim se ne ugrožava sigurnost podataka.

3.  Ako se na temelju provjere iz stavka 2. ovog članka zaključi da su ispunjeni uvjeti iz članka 45., središnja pristupna točka obrađuje zahtjeve. Podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a kojima pristupaju središnje pristupne točke prosljeđuju se kontaktnim točkama iz članka 43. stavka 2. na način kojim se ne ugrožava sigurnost podataka.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U iznimno hitnom slučaju, ako postoji potreba žurno pribaviti osobne podatke koji su nužni za sprečavanje počinjenja teškog kaznenog djela ili za kazneni progon počinitelja, središnja pristupna točka obrađuje zahtjev odmah i bez neovisne provjere iz stavka 2. Ex post neovisna provjera obavlja se bez nepotrebnog odlaganja nakon obrade zahtjeva, što uključuje provjeru je li doista postojala iznimna hitnost.

4.  U iznimno hitnim slučajevima, ako postoji potreba za sprječavanjem izravne opasnosti povezane s terorističkim kaznenim djelom ili drugim teškim kaznenim djelom, ili za kaznenim progonom počinitelja takvih djela, središnja pristupna točka obrađuje zahtjev odmah i bez neovisne provjere iz stavka 2. Neovisnom ex post provjerom provjerava se jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 45., što uključuje provjeru je li doista postojala iznimna hitnost. Neovisna ex post provjera provodi se nakon obrade zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je ex post neovisnom provjerom utvrđeno da pretraživanje podataka u središnjem sustavu ETIAS-a i pristup tim podacima nisu bili opravdani, sva nadležna tijela koja su pristupila tim podacima i/ili ih pretraživala brišu podatke podrijetlom iz središnjeg sustav ETIAS-a i o brisanju obavješćuju središnju pristupnu točku.

5.  Ako je ex post neovisnom provjerom utvrđeno da pretraživanje podataka u središnjem sustavu ETIAS-a i pristup tim podacima nisu bili opravdani, sva nadležna tijela koja su pristupila tim podacima i/ili ih pretraživala brišu podatke podrijetlom iz središnjeg sustav ETIAS-a i o brisanju obavješćuju središnju pristupnu točku. Primjenjuje se članak 53.a.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pretraživanje je nužno za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela;

(a)  pretraživanje je nužno za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenog djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela;

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pristup pretraživanju nužan je u posebnom slučaju;

(b)  pristup pretraživanju nužan je i razmjeran u posebnom slučaju;

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  postoje razumne osnove na temelju kojih se može smatrati da bi se pretraživanjem podataka pohranjenih u središnjem sustavu ETIAS-a moglo znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju ili istrazi bilo kojih od predmetnih kaznenih djela, posebice kada postoji utemeljena sumnja da osumnjičenik, počinitelj ili žrtva kaznenog djela terorizma ili drugog teškog kaznenog djela pripada kategoriji državljana trećih zemalja obuhvaćenih ovom Uredbom;

(c)  postoje objektivni dokazi ili razumne osnove za pretpostavku da će pretraživanje podataka pohranjenih u središnjem sustavu ETIAS-a znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju ili istrazi bilo kojih od predmetnih teških kaznenih djela, posebice kada postoji utemeljena sumnja da osumnjičenik, počinitelj ili žrtva kaznenog djela terorizma ili drugog teškog kaznenog djela pripada kategoriji državljana trećih zemalja obuhvaćenih ovom Uredbom;

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a omogućuje se, u slučaju dobivenog rezultata na temelju podataka unesenih u spis zahtjeva, pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točaka od (a) do (g) i od (j) do (m) kako su uneseni u taj spis zahtjeva te podacima unesenima u taj spis zahtjeva u pogledu izdavanja, odbijanja, ukidanja ili poništenja odobrenja putovanja u skladu s člancima 33. i 37. Pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točke i. i stavka 4. točaka od (b) do (d), kako su zabilježeni u spisu zahtjeva, omogućuje se samo ako su pretraživanje tih podataka izričito zatražile operativne jedinice u obrazloženom elektroničkom zahtjevu podnesenom u skladu s člankom 44. stavkom 1. i odobrenim u postupku neovisne provjere. Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a ne daje se pristup podacima o obrazovanju iz članka 15. stavka 2. točke (h) ili o tome bi li podnositelj zahtjeva mogao predstavljati prijetnju javnom zdravlju iz članka 15. stavka 4. točke (a).

4.  Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a omogućuje se, u slučaju dobivenog rezultata na temelju podataka unesenih u spis zahtjeva, pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točaka od (a) do (g) i od (j) do (m) kako su uneseni u taj spis zahtjeva te podacima unesenima u taj spis zahtjeva u pogledu izdavanja, odbijanja, ukidanja ili poništenja odobrenja putovanja u skladu s člancima 33. i 37. Pristup podacima iz članka 15. stavka 4. točaka od (b) do (d), kako su zabilježeni u spisu zahtjeva, omogućuje se samo ako su pretraživanje tih podataka izričito zatražile operativne jedinice u obrazloženom elektroničkom zahtjevu podnesenom u skladu s člankom 44. stavkom 1. i odobrenim u postupku neovisne provjere.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obrazloženi zahtjev sadržava dokaze da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.  Obrazloženi zahtjev sadržava dokaze da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pretraživanje je nužno u predmetnom slučaju;

(b)  pretraživanje je nužno i razmjerno u predmetnom slučaju;

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pretraživanje je ograničeno na pretraživanje s podacima iz članka 45. stavka 2.;

(c)  pretraživanje je ograničeno na pretraživanje s podacima iz članka 45. stavka 2. Podaci navedeni u članku 45. stavku 2. mogu se kombinirati s podacima iz članka 45. stavka 3.;

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  postoji razumna osnova za pretpostavku da bi se pretraživanjem moglo znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju ili istrazi predmetnih kaznenih djela;

(d)  postoji objektivni dokaz ili razumna osnova za pretpostavku da će pretraživanje znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju ili istrazi predmetnih teških kaznenih djela;

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a omogućuje se, u slučaju dobivenih rezultata na temelju podataka pohranjenih u spisu zahtjeva, pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točaka od (a) do (g) i od (j) do (m) te podacima unesenima u taj spis zahtjeva u pogledu izdavanja, odbijanja, ukidanja ili poništenja odobrenja putovanja u skladu s člancima 33. i 37. Pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točke i. i stavka 4. točaka od (b) do (d), kako su pohranjeni u spisu zahtjeva, omogućuje se samo ako je Europol izričito zatražio pretraživanje tih podataka.

4.  Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a omogućuje se, u slučaju dobivenih rezultata na temelju podataka pohranjenih u spisu zahtjeva, pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točaka od (a) do (g) i od (j) do (m) te podacima unesenima u taj spis zahtjeva u pogledu izdavanja, odbijanja, ukidanja ili poništenja odobrenja putovanja u skladu s člancima 33. i 37. Pristup podacima iz članka 15. stavka 4. točaka od (b) do (d), kako su pohranjeni u spisu zahtjeva, omogućuje se samo ako je Europol izričito zatražio pretraživanje tih podataka.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  [pet godina od posljednjeg unosa podnositelja zahtjeva pohranjenog u EES-u; ili]

Briše se.

Obrazloženje

Čuvanje cijelog zahtjeva u ETIAS-u pet godina od posljednjeg unosa podnositelja zahtjeva nije opravdano, ne čini se razmjernim ni potrebnim. Razdoblje čuvanje podataka, u skladu s normama EU-a, treba biti što je više moguće ograničeno.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pet godina od posljednje odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju odobrenja putovanja u skladu s člancima 31., 34. i 35.

(c)  pet godina od posljednje odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju odobrenja putovanja u skladu s člancima 31., 34. i 35. ili vremensko razdoblje kraće od pet godina ako se upozorenje koje je dovelo do odluke briše ranije.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U svrhu olakšavanja novog zahtjeva nakon isteka razdoblja valjanosti odobrenja putovanja iz ETIAS-a, spis zahtjeva može se pohraniti u središnjem sustavu ETIAS-a tijekom dodatnog razdoblja od najviše tri godine nakon isteka razdoblja valjanosti odobrenja putovanja samo ako to, nakon zahtjeva za privolu, podnositelj zahtjeva slobodno i izričito prihvati na osnovi elektronički potpisane izjave. Zahtjevi za privolu moraju biti predočeni na način da ih se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Privola se daje nakon automatskog obavještavanja u skladu s člankom 13. stavkom 2.c. Automatskim obavještavanjem upozorava se podnositelja zahtjeva na svrhu zadržavanja podataka na temelju informacija iz članka 61. točke (ea).

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je državljanin treće zemlje stekao državljanstvo države članice ili se na njega primjenjuje članak 2. stavak 2. točke od (a) do (e), nadležna tijela te države članice provjeravaju ima li ta osoba valjano odobrenje putovanja i, prema potrebi, bez odgode brišu spis zahtjeva iz središnjeg sustava ETIAS-a. Za brisanje spisa zahtjeva nadležna su sljedeća tijela:

5.  Ako je državljanin treće zemlje stekao državljanstvo države članice ili se na njega primjenjuje članak 2. stavak 2. točke od (a) do (c), nadležna tijela te države članice provjeravaju ima li ta osoba valjano odobrenje putovanja i, prema potrebi, bez odgode brišu spis zahtjeva iz središnjeg sustava ETIAS-a. Za brisanje spisa zahtjeva nadležna su sljedeća tijela:

Obrazloženje

Treba povući obavezno brisanje za dobivanje boravišne dozvole ili vize za dugotrajni boravak jer njihovo razdoblje valjanosti može biti kraće od preostalog razdoblja valjanosti ETIAS-a.Ovime se želi spriječiti da podnositelj zahtjeva nakon isteka vize ili boravišne dozvole opet podnosi zahtjev za odobrenje putovanja.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nacionalna jedinica ETIAS-a države članice koja je izdala dozvolu boravka;

Briše se.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  nacionalna jedinica ETIAS-a države članice koja je izdala vizu za dugotrajni boravak.

Briše se.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Ako se na državljanina treće zemlje primjenjuje članak 2. stavak 2. točka (d), (e) ili (ha), nadležna tijela te države članice provjeravaju ima li ta osoba valjano odobrenje putovanja. Prema potrebi bez odgode brišu spis zahtjeva iz središnjeg sustava ETIAS-a ako je rok valjanosti boravišne iskaznice, boravišne dozvole ili vize za dugotrajni boravak dulji od preostalog razdoblja valjanosti ETIAS-a. Za brisanje spisa zahtjeva nadležna su sljedeća tijela:

 

(a)  nacionalna jedinica ETIAS-a države članice koja je izdala dozvolu boravka;

 

(b)  nacionalna jedinica ETIAS-a države članice koja je izdala vizu za dugotrajni boravak.

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  [Uredba 2016/679] primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavljaju nacionalne jedinice ETIAS-a.

2.  Kada su te aktivnosti u njezinu području primjene, Uredba 2016/679 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavljaju nacionalne jedinice ETIAS-a i granična tijela.

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  [Direktiva (EU) 2016/680] primjenjuje se na obradu koju obavljaju imenovana tijela država članica za potrebe članka 1. stavka 2.

3.  Kada su te aktivnosti u njezinu području primjene, Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavljaju imenovana tijela država članica za potrebe članka 1. stavka 2.

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Uredba (EU) 2016/794 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavlja Europol u skladu s člancima 24. i 46.

4.  Uredba (EU) 2016/794 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavlja Europol u skladu s člancima 25. i 46.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europska agencija za graničnu i obalnu stražu smatra se nadzornikom podataka u skladu s člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 u pogledu obrade osobnih podataka u središnjem sustavu ETIAS-a.

1.  Europska agencija za graničnu i obalnu stražu smatra se nadzornikom podataka u skladu s člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 u pogledu obrade osobnih podataka u središnjem sustavu ETIAS-a. U pogledu upravljanja informacijskom sigurnošću središnjeg sustava ETIAS-a, Europska agencija za graničnu i obalnu stražu i agencija eu-LISA smatraju se zajedničkim upravljačima.

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija eu-LISA smatra se obrađivačem podataka u skladu s člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 u pogledu obrade osobnih podataka u informacijskom sustavu ETIAS-a.

1.  Agencija eu-LISA smatra se obrađivačem podataka u skladu s člankom 2. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 45/2001 u pogledu obrade osobnih podataka u informacijskom sustavu ETIAS-a.

Obrazloženje

Ispravljeno je upućivanje.

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija eu-LISA i nacionalne jedinice ETIAS-a osiguravaju sigurnost obrade osobnih podataka u skladu s primjenom ove Uredbe. Agencija eu-LISA i nacionalne jedinice ETIAS-a surađuju u obavljanju zadaća povezanih sa sigurnošću.

1.  Agencija eu-LISA, nacionalne jedinice ETIAS-a i središnja jedinica ETIAS-a osiguravaju sigurnost obrade osobnih podataka u skladu s primjenom ove Uredbe. Agencija eu-LISA, nacionalne jedinice ETIAS-a i središnja jedinica ETIAS-a surađuju u obavljanju zadaća povezanih sa sigurnošću.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 22. Uredbe (EZ) br. 45/2001, eu-LISA poduzima nužne mjere kako bi osigurala sigurnost središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnog jedinstvenog sučelja, javnog web-mjesta i mobilne aplikacije, usluge elektroničke pošte, usluge sigurnog računa, pristupne točke za prijevoznike, mrežne usluge i softvera koji omogućuje obradu zahtjeva.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 22. Uredbe (EZ) br. 45/2001, eu-LISA poduzima nužne mjere kako bi osigurala sigurnost središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnog jedinstvenog sučelja, javnog web-mjesta i mobilne aplikacije, usluge elektroničke pošte, usluge sigurnog računa, pristupne točke za prijevoznike, mrežne usluge, softvera koji omogućuje obradu zahtjeva i ETIAS-ova popisa za praćenje.

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zabrana neovlaštenim osobama pristupa sigurnom web-mjestu na kojem se obavljaju operacije u skladu s namjenama ETIAS-a;

(b)  zabrana pristupa neovlaštenih osoba sigurnom web-mjestu;

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  zabranila neovlaštenim osobama pristup opremi za obradu podataka i nacionalnim objektima u kojima država članica provodi djelatnosti u skladu sa svrhom ETIAS-a;

Obrazloženje

Predložen je niz dodataka koji odgovaraju stajalištu Europskog parlamenta o EES-u, kojima je tekst usklađen s Prijedlogom Komisije o Eurodacu.

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  spriječila da neovlaštene osobe upotrebljavaju automatizirane sustave za obradu podataka primjenom opreme za priopćavanje podataka;

Obrazloženje

Predložen je niz dodataka koji odgovaraju stajalištu Europskog parlamenta o EES-u, kojima je tekst usklađen s Prijedlogom Komisije o Eurodacu.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  da osobe koje su ovlaštene pristupiti informacijskom sustavu ETIAS-a imaju pristup samo podacima obuhvaćenima njihovim odobrenjem pristupa isključivo na temelju identiteta pojedinačnih korisnika i povjerljivih modula za pristup;

(f)  da osobe koje su ovlaštene pristupiti informacijskom sustavu ETIAS-a imaju pristup samo podacima obuhvaćenima njihovim odobrenjem pristupa isključivo na temelju identiteta pojedinačnih i jedinstvenih korisnika i povjerljivih modula za pristup;

Obrazloženje

Predložen je niz dodataka koji odgovaraju stajalištu Europskog parlamenta o EES-u, kojima je tekst usklađen s Prijedlogom Komisije o Eurodacu.

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – točka ja (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  osigurala da se u slučaju prekida instalirani sustavi mogu osposobiti za nastavak normalnog funkcioniranja;

Obrazloženje

Predložen je niz dodataka koji odgovaraju stajalištu Europskog parlamenta o EES-u, kojima je tekst usklađen s Prijedlogom Komisije o Eurodacu.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – točka jb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  osigurala pouzdanost vodeći računa o tome da se sve pogreške u funkcioniranju ETIAS-a propisno prijavljuju i da se uvedu potrebne tehničke mjere kako bi se zajamčila mogućnost vraćanja osobnih podataka u slučaju grešaka zbog lošeg funkcioniranja sustava;

Obrazloženje

Predložen je niz dodataka koji odgovaraju stajalištu Europskog parlamenta o EES-u, kojima je tekst usklađen s Prijedlogom Komisije o Eurodacu.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 52.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 52.a

 

Sigurnosni incidenti

 

1.  Sigurnosnim incidentom smatra se svaki događaj koji utječe ili može utjecati na sigurnost ETIAS-a i koji mu može prouzročiti štetu ili gubitak podataka ETIAS-a, posebno u slučaju mogućeg neovlaštenog pristupa podacima ili kad su raspoloživost, cjelovitost i povjerljivost podataka bile ili mogle biti ugrožene.

 

2.  Sigurnosnim se incidentima upravlja kako bi se osigurao brz, djelotvoran i prikladan odgovor.

 

3.  Ne dovodeći u pitanje obavijest i priopćenje o povredi osobnih podataka u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 2016/679 i/ili člankom 30. Direktive (EU) 2016/680, države članice obavješćuju Komisiju, agenciju eu-LISA i Europskog nadzornika za zaštitu podatka o sigurnosnim incidentima. U slučaju da sigurnosni incident uključuje središnji sustav ETIAS-a, agencija eu-LISA obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podatka. Ako dođe do sigurnosnog incidenta povezanog s ETIAS-om, Europol o njemu obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

 

4.  Informacije o sigurnosnom incidentu koji utječe ili bi mogao utjecati na djelovanje ETIAS-a ili na raspoloživost, cjelovitost i povjerljivost podataka, dostavljaju se državi članici i prijavljuju u skladu s planom upravljanja incidentima koji osigurava agencija eu-LISA.

 

5.  Predmetne države članice te agencije i institucije Unije surađuju u slučaju sigurnosnog incidenta.

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 53.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 53.a

 

Sankcije

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da je svaka obrada podataka unesenih u ETIAS koja je u suprotnosti s ovom Uredbom kažnjiva u skladu s nacionalnim pravom. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 54. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo na informacije, pristup, ispravak i brisanje

Pravo na informacije, pristup, ispravak, ograničenje, blokiranje i brisanje

Obrazloženje

Naslov je potrebno promijeniti kako bi ispravno upućivao na prava iz članaka 13., 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) 45/2001 i članaka 15., 16., 17. i 18. [Uredbe (EU) 2016/679].

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo na informacije iz članaka 11. i 12. Uredbe (EZ) br. 45/2001, podnositelje zahtjeva čiji su podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a obavješćuje se, u trenutku prikupljanja njihovih podatka, o postupcima za ostvarivanje prava iz članaka 13., 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001 i o podacima za kontakt službenika za zaštitu podataka Europske agencije za graničnu i obalnu stražu, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnog nadzornog tijela odgovorne države članice.

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo na informacije iz članaka 11. i 12. Uredbe (EZ) br. 45/2001, podnositelje zahtjeva čiji su podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a obavješćuje se, u trenutku prikupljanja njihovih podatka, o postupcima za ostvarivanje prava iz članaka 13., 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001 i članaka 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) 2016/679 i o podacima za kontakt službenika za zaštitu podataka Europske agencije za graničnu i obalnu stražu, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnog nadzornog tijela odgovorne države članice.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi mogao ostvariti prava iz članaka 13., 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001 i članaka 15., 16., 17. i 18. [Uredbe (EU) 2016/679], svaki podnositelj zahtjeva ima pravo obratiti se središnjoj jedinici ETIAS-a ili nacionalnoj jedinici ETIAS-a odgovornoj za zahtjev, koja ispituje zahtjev i na njega odgovara.

Kako bi mogao ostvariti prava iz članaka 13., 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001 i članaka 15., 16., 17. i 18. [Uredbe (EU) 2016/679], svaki podnositelj zahtjeva ima pravo obratiti se središnjoj jedinici ETIAS-a ili nacionalnoj jedinici ETIAS-a odgovornoj za zahtjev, koja ispituje zahtjev i na njega odgovara u roku od 14 dana.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je ispitivanjem utvrđeno da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a činjenično netočni ili su nezakonito zabilježeni, središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a države članice koja je odgovorna za zahtjev ispravlja ili briše te podatke iz središnjeg sustava ETIAS-a.

Ako je ispitivanjem utvrđeno da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a činjenično netočni ili su nezakonito zabilježeni, središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a države članice koja je odgovorna za zahtjev ispravlja ili briše te podatke iz središnjeg sustava ETIAS-a bez odgode.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako su središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a izmijenile odobrenje putovanja tijekom njegova razdoblja valjanosti, središnji sustav ETIAS-a obavlja automatiziranu obradu iz članka 18. kako bi utvrdio aktivira li se izmijenjenim spisom zahtjeva rezultat u skladu s člankom 18. stavcima od 2. do 5. Ako automatiziranom obradom nije dobiven nikakav rezultat, središnji sustav ETIAS-a izdaje izmijenjeno odobrenje putovanja jednake valjanosti kao i izvorno odobrenje i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva. Ako se automatiziranom obradom dobije jedan ili više rezultata, nacionalna jedinica ETIAS-a države članice prvog ulaska koju je podnositelj naveo u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (j) ocjenjuje rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju i odlučuje hoće li izdati izmijenjeno odobrenje putovanja ili ga ukinuti ako zaključi da uvjeti za njegovo izdavanje više nisu ispunjeni.

Ako su središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a na temelju zahtjeva u skladu s ovim stavkom izmijenile odobrenje putovanja tijekom njegova razdoblja valjanosti, središnji sustav ETIAS-a obavlja automatiziranu obradu iz članka 18. kako bi utvrdio aktivira li se izmijenjenim spisom zahtjeva rezultat u skladu s člankom 18. stavcima od 2. do 5. Ako automatiziranom obradom nije dobiven nikakav rezultat, središnji sustav ETIAS-a izdaje izmijenjeno odobrenje putovanja jednake valjanosti kao i izvorno odobrenje i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva. Ako se automatiziranom obradom dobije jedan ili više rezultata, u skladu s člankom 22. nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice ocjenjuje rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili visok rizik od epidemije i odlučuje hoće li izdati izmijenjeno odobrenje putovanja ili ga ukinuti ako zaključi da uvjeti za njegovo izdavanje više nisu ispunjeni.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a države članice nadležne za zahtjev ne slažu da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a činjenično netočni ili da su nezakonito zabilježeni, središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a države članice odgovorne za zahtjev donosi upravno rješenje u kojem predmetnoj osobi bez odgode pisanim putem objašnjava zašto se ne slaže s ispravkom ili brisanjem podataka o koji se na nju odnose.

3.  Ako se središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a države članice nadležne za zahtjev ne slažu s tvrdnjom da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu ETIAS-a činjenično netočni ili da su nezakonito zabilježeni, središnja jedinica ETIAS-a ili nacionalna jedinica ETIAS-a države članice odgovorne za zahtjev donosi upravno rješenje u kojem predmetnoj osobi bez odgode pisanim putem objašnjava zašto se ne slaže s ispravkom ili brisanjem podataka o koji se na nju odnose.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osobni podaci kojima država članica pristupa iz središnjeg sustava ETIAS-a ili za potrebe iz članka 1. stavka 2. ne prenose se i ne stavljaju na raspolaganje trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnom subjektu s poslovnim nastanom u Uniji ili izvan nje. Zabrana se primjenjuje i ako se ti podaci dalje obrađuju na nacionalnoj razini ili između država članica.

2.  Osobni podaci kojima država članica ili Europol pristupaju iz središnjeg sustava ETIAS-a ili za potrebe iz članka 1. stavka 2. ne prenose se i ne stavljaju na raspolaganje trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnom subjektu s poslovnim nastanom u Uniji ili izvan nje. Zabrana se primjenjuje i ako se ti podaci dalje obrađuju na nacionalnoj razini ili između država članica.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 56. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzor koji obavlja nacionalno nadzorno tijelo

Nadzor koji obavljaju nacionalna nadzorna tijela

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Svaka država članica osigurava da nacionalno nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 nadziru zakonitost obrade osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak -1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1a.  Svaka država članica osigurava da se odredbe donesene u skladu s nacionalnim pravom kojim se provodi Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuju i na pristup njezinih nacionalnih tijela ETIAS-u u skladu s člankom 1. stavkom 2.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak -1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1b.  Nacionalna nadzorna tijela imenovana u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 nadziru zakonitost pristupa nacionalnih tijela država članica osobnim podacima za potrebe navedene u članku 1. stavku 2. ove Uredbe.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 51. [Uredbe 2016/679] osiguravaju da se revizija operacija obrade podataka koje obavljaju nacionalne jedinice ETIAS-a provodi u skladu s relevantnim međunarodnim računovodstvenim standardima najmanje svake četiri godine.

1.  Nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 51. [Uredbe 2016/679] osiguravaju da se revizija operacija obrade podataka koje obavljaju nacionalne jedinice ETIAS-a provodi u skladu s relevantnim međunarodnim računovodstvenim standardima najmanje svake četiri godine. Revizijsko izvješće se objavljuje.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava za izvršavanje zadaća koje su mu povjerene u skladu s ovom Uredbom.

2.  Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dostatna sredstva i stručnost za izvršenje zadaća koje su mu povjerene u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europski nadzornik za zaštitu podataka odgovoran je za praćenje aktivnosti obrade osobnih podataka agencije eu-LISA, Europola i Europske agencije za graničnu i obalnu stražu koje uključuju ETIAS i za osiguravanje izvršenja takvih aktivnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i ovom Uredbom.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade osobnih podataka koje obavljaju eu-LISA i središnja jedinica ETIAS-a provodi u skladu s relevantnim međunarodnim računovodstvenim standardima najmanje svake četiri godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji i državama članicama. Agenciji eu-LISA i Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu omogućuje se da daju svoje primjedbe prije donošenja izvješća.

Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade osobnih podataka koje obavljaju eu-LISA i središnja jedinica ETIAS-a provodi u skladu s relevantnim međunarodnim računovodstvenim standardima najmanje svake četiri godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji i državama članicama i objavljuje se. Agenciji eu-LISA i Europskoj agenciji za graničnu i obalnu stražu omogućuje se da daju svoje primjedbe prije donošenja izvješća o reviziji.

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima u pogledu posebnih pitanja koja zahtijevaju sudjelovanje nacionalnih tijela, posebice ako Europski nadzornik za zaštitu podataka ili nacionalno nadzorno tijelo utvrde velike razlike između praksi država članica ili utvrde moguće nezakonite prijenose uporabom komunikacijskih kanala ETIAS-a ili u kontekstu pitanja koja su postavila jedno ili više nacionalnih nadzornih tijela o provedbi i tumačenju ove Uredbe.

1.  U skladu s člankom 62. Uredbe (EU) 2017/XX... [novi prijedlog kojim se stavlja izvan snage Uredba 45/2001] Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadzorna tijela djelujući u okviru svojih nadležnosti aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti kako bi se osigurao koordinirani nadzor nad ETIAS-om. To uključuje blisku suradnju u pogledu posebnih pitanja koja zahtijevaju sudjelovanje nacionalnih tijela, posebice ako Europski nadzornik za zaštitu podataka ili nacionalno nadzorno tijelo utvrde velike razlike između praksi država članica ili utvrde moguće nezakonite prijenose uporabom komunikacijskih kanala ETIAS-a ili u kontekstu pitanja koja su postavila jedno ili više nacionalnih nadzornih tijela o provedbi i tumačenju ove Uredbe.

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučajevima iz stavka 1., Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadzorna tijela nadležna za nadzor zaštite podataka mogu, djelujući u okviru svojih nadležnosti, razmjenjivati relevantne informacije, pomagati jedni drugima pri obavljanju revizija i inspekcija, analizirati teškoće u pogledu tumačenja ili primjene ove Uredbe, proučiti probleme povezane s obavljanjem neovisnog nadzora ili ostvarivanjem prava osobe čiji se podaci obrađuju, izraditi usklađene prijedloge za zajednička rješenja problema i, prema potrebi, promicati osviještenost o pravima na zaštitu podataka.

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadzorna tijela nadležna za nadzor zaštite podataka, djelujući u okviru svojih nadležnosti, razmjenjuju relevantne informacije, pomažu jedni drugima pri obavljanju revizija i inspekcija, analiziraju teškoće u pogledu tumačenja ili primjene ove Uredbe, proučavaju probleme povezane s obavljanjem neovisnog nadzora ili ostvarivanjem prava osobe čiji se podaci obrađuju, izrađuju usklađene prijedloge za zajednička rješenja problema i, prema potrebi, promiču osviještenost o pravima na zaštitu podataka.

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka sastaju se u tu svrhu najmanje dva puta godišnje u okviru Odbora uspostavljenog [Uredbom (EU) br. 2016/679]. Troškove tih sastanaka snosi Odbor uspostavljen [Uredbom (EU) 2016/679]. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Prema potrebi zajednički se razvijaju dodatne metode rada.

3.  Nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka sastaju se u tu svrhu najmanje dva puta godišnje u okviru Odbora uspostavljenog Uredbom (EU) br. 2016/679. Troškove tih sastanaka snosi Odbor uspostavljen Uredbom (EU) 2016/679. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Prema potrebi zajednički se razvijaju dodatne metode rada.

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Evidencija iz stavaka 1. i 2. upotrebljava se samo za provjeru dopuštenosti zahtjeva, nadzor zakonitosti obrade podataka i osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Za praćenje i evaluaciju iz članka 81. upotrebljava se samo evidencija koja sadržava podatke koji nisu osobni podaci. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadležna nadzorna tijela odgovorna za praćenje zakonitosti obrade podataka i cjelovitosti podataka i njihove sigurnosti imaju na zahtjev pristup toj evidenciji radi izvršavanja svojih dužnosti. Pristup toj evidenciji u tu svrhu ima i tijelo nadležno za provjeru dopuštenosti zahtjeva. Osim u takve svrhe, osobni podaci, kao i evidencija zahtjeva za pretraživanje podataka pohranjenih u središnjem sustavu ETIAS-a, brišu se u svim nacionalnim spisima i spisima Europola nakon jednog mjeseca, osim ako su ti podaci i evidencija potrebni za potrebe posebne kaznene istrage koja je u tijeku i za koju su ih zatražili država članica ili Europol.

4.  Evidencija iz stavaka 1. i 2. upotrebljava se samo za provjeru dopuštenosti zahtjeva, nadzor zakonitosti obrade podataka i osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Ta se evidencija odgovarajućim mjerama štiti od neovlaštenog pristupa i briše se jednu godinu nakon isteka razdoblja čuvanja iz članka 47. ako nije potrebna za postupke nadzora koji su već započeli. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadležna nadzorna tijela odgovorna za praćenje zakonitosti obrade podataka i cjelovitosti podataka i njihove sigurnosti imaju na zahtjev pristup toj evidenciji radi izvršavanja svojih dužnosti. Pristup toj evidenciji u tu svrhu ima i tijelo nadležno za provjeru dopuštenosti zahtjeva. Osim u takve svrhe, osobni podaci, kao i evidencija zahtjeva za pretraživanje podataka pohranjenih u središnjem sustavu ETIAS-a, brišu se u svim nacionalnim spisima i spisima Europola nakon jednog mjeseca, osim ako su ti podaci i evidencija potrebni za potrebe posebne kaznene istrage koja je u tijeku i za koju su ih zatražili država članica ili Europol. Za praćenje i evaluaciju iz članka 81. upotrebljava se samo evidencija koja sadržava podatke koji nisu osobni podaci.

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  informacije o mogućnosti da zahtjev podnese druga osoba ili posrednik i o mogućnosti podnošenja zahtjeva u delegacijama Europske unije u trećim zemljama;

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  da je odobrenje putovanja povezano s putnom ispravom navedenom u obrascu zahtjeva i da stoga zbog isteka valjanosti ili izmjena u putnoj ispravi odobrenje putovanja nije važeće ili se ne priznaje prilikom prelaska granice;

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  da su podnositelji zahtjeva odgovorni za vjerodostojnost, potpunost, točnost i pouzdanost dostavljenih podataka te za istinitost i pouzdanost svojih izjava;

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  da se podnositelja zahtjeva mora obavijestiti o odlukama o zahtjevima, da u takvim odlukama moraju biti navedeni, prema potrebi, razlozi za odbijanje i da podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni imaju pravo žalbe, s informacijama o postupku koji treba primjenjivati u slučaju žalbe, uključujući nadležno tijelo i rok za podnošenje žalbe;

(d)  da se podnositelja zahtjeva mora obavijestiti o odlukama o zahtjevima, da u takvim odlukama u slučaju odbijanja odobrenja putovanja moraju biti navedeni razlozi za odbijanje i da podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni imaju pravo na pravni lijek, s informacijama o postupku kojim se može zatražiti primjena pravnog lijeka, uključujući nadležno tijelo i rok za podnošenje zahtjeva za primjenu pravnog lijeka;

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  da podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje putovanja imaju mogućnost podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću, kao i uvjete i postupke za podnošenje takvog zahtjeva;

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka db (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  da posjedovanje odobrenja putovanja predstavlja uvjet za ulazak na državno područje države članice;

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  da se podaci uneseni u informacijski sustav ETIAS-a upotrebljavaju u svrhe upravljanja granicama, uključujući provjere u bazama podataka, i da podacima mogu pristupiti države članice i Europol za potrebe kaznenog progona;

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka eb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni;

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka ec (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  prava osobe čiji se podaci obrađuju u skladu s uredbama (EZ) br. 45/2001, (EU) 2016/679 i (EU) 2016/794 te Direktivom (EU) 2016/680.

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka ed (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ed)  kontaktne podatke korisničke podrške iz članka 7. stavka 2. točke (dh).

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija, u suradnji sa središnjom jedinicom ETIAS-a i državama članicama, prati početak rada ETIAS-a informativnom kampanjom kako bi obavijestila državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje ova Uredba o uvjetu da za prelazak vanjskih granica moraju imati valjano odobrenje putovanja.

Komisija, u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje, središnjom jedinicom ETIAS-a, nadzornim tijelima, Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i državama članicama, uključujući njihova veleposlanstva u predmetnim trećim zemljama, prati početak rada ETIAS-a informativnom kampanjom kako bi obavijestila državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje ova Uredba o uvjetu da za prelazak vanjskih granica moraju imati valjano odobrenje putovanja.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta informativna kampanja provodi se na službenim jezicima država članica i, informativnim člancima iz članka 14. stavka 4., na najmanje jednom od službenih jezika zemalja čiji državljani ulaze u područje primjene ove Uredbe. Takve se informativne kampanje provode redovito.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Infrastrukture kojima se podupire javno web-mjesto, mobilna aplikacija i pristupna točka prijevoznika udomljuju se na web-mjestima agencije eu-LISA ili Komisije. Te su infrastrukture zemljopisno raspoređene kako bi se osigurale funkcionalnosti propisane u ovoj Uredbi u skladu s uvjetima sigurnosti, dostupnosti, kvalitete i brzine iz stavka 3.

2.  Infrastrukture kojima se podupire javno web-mjesto, mobilna aplikacija i pristupna točka prijevoznika udomljuju se na web-mjestima agencije eu-LISA ili Komisije. Te su infrastrukture zemljopisno raspoređene kako bi se osigurale funkcionalnosti propisane u ovoj Uredbi u skladu s uvjetima sigurnosti, zaštite i sigurnosti podataka, dostupnosti, kvalitete i brzine iz stavka 3. ETIAS-ov popis za praćenje udomljuje se na web-mjestima agencije eu-LISA.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj informacijskog sustava ETIAS-a, za razvoj potreban za utvrđivanje interoperabilnosti središnjeg sustava ETIAS-a i informacijskih sustava iz članka 10.

Agencija eu-LISA odgovorna je za tehnički razvoj informacijskog sustava ETIAS-a i za tehnički razvoj potreban za utvrđivanje interoperabilnosti središnjeg sustava ETIAS-a i informacijskih sustava iz članka 10.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija eu-LISA osmišljava fizičku arhitekturu sustava i njegovu komunikacijsku infrastrukturu te priprema i razrađuje tehničke specifikacije u pogledu središnjeg sustava, jedinstvenih sučelja, a prihvaća ih Upravni odbor na temelju pozitivnog mišljenja Komisije. Agencija eu-LISA provodi i nužne prilagodbe EES-a, SIS-a, Eurodaca, ECRIS-a ili VIS-a koje su potrebne radi interoperabilnosti s ETIAS-om.

Agencija eu-LISA osmišljava arhitekturu sustava i njegovu komunikacijsku infrastrukturu te priprema i razrađuje tehničke specifikacije u pogledu središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja, a prihvaća ih Upravni odbor na temelju pozitivnog mišljenja Komisije. Agencija eu-LISA provodi i nužne prilagodbe EES-a, SIS-a, Eurodaca, ECRIS-a ili VIS-a koje su potrebne radi interoperabilnosti s ETIAS-om.

Obrazloženje

Razvoj IT sustava za sustav kao što je ETIAS uvelike nadilazi fizički raspored, ali i obuhvaća druge teme, kao što su funkcionalna ili logička arhitektura, kao i podatkovni model, i svi su oni sastavni dio razvoja sustava.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija eu-LISA razvija i provodi središnji sustav, nacionalna jedinstvena sučelja i komunikacijsku infrastrukturu što prije moguće nakon stupanja na snagu ove Uredbe i nakon što Komisija donese mjere predviđene u članku 15. stavcima 2. i 4., članku 16. stavku 4., članku 28. stavku 5., članku 39. stavku 3., članku 40. stavku 2. i članku 72. stavcima 1. i 4.

Agencija eu-LISA razvija i provodi središnji sustav, nacionalna jedinstvena sučelja i komunikacijsku infrastrukturu što prije moguće nakon stupanja na snagu ove Uredbe i nakon što Komisija donese mjere predviđene u članku 15. stavcima 2. i 4., članku 16. stavku 4., članku 28. stavku 5., članku 39. stavku 3., članku 40. stavku 2. i članku 72. stavcima 1. i 4. Agencija eu-LISA također osmišljava fizičku arhitekturu sustava i odgovorna je za tehničko upravljanje ETIAS-ovim popisom za praćenje.

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 3. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razvoj se sastoji od razrade i provedbe tehničkih specifikacija, ispitivanja i opće koordinacije projekta.

Razvoj se sastoji od razrade i provedbe tehničkih specifikacija, ispitivanja i opće koordinacije projekta. Agencija eu-LISA provodi procjenu rizika u pogledu informacijske sigurnosti te je ažurira i slijedi načela integrirane i zadane zaštite podataka.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijekom faze projektiranja i razvoja osniva se Odbor za upravljanje programom sastavljen od najviše 10 članova. On je sastavljen od šest članova koje imenuje Upravni odbor agencije eu-LISA među svojim članovima ili njihovim zamjenicima, predsjedatelja Savjetodavne skupine ETIAS-a i EES-a iz članka 80., člana koji predstavlja agenciju eu-LISA kojeg imenuje izvršni direktor agencije, člana koji predstavlja Europsku agenciju za graničnu i obalnu stražu kojeg imenuje izvršni direktor agencije i jednog člana kojeg imenuje Komisija. Članovi koje imenuje Upravni odbor agencije eu-LISA biraju se samo iz onih država članica za koje su u skladu s pravom Unije potpuno obvezujući zakonodavni instrumenti kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i uporaba svih opsežnih sustava IT-a kojima upravlja agencija eu-LISA i koje će sudjelovati u ETIAS-u. Odbor za upravljanje programom sastajat će se jednom mjesečno. On će osigurati odgovarajuće upravljanje fazom projektiranja i razvoja ETIAS-a. Odbor za upravljanje programom svaki mjesec podnosi pisana izvješća Upravnom odboru o napretku provedbe projekta. On nema ovlasti odlučivanja ni mandat za zastupanje članova Upravnog odbora.

4.  Tijekom faze projektiranja i razvoja osniva se Odbor za upravljanje programom sastavljen od najviše 11 članova. On je sastavljen od šest članova koje imenuje Upravni odbor agencije eu-LISA među svojim članovima ili njihovim zamjenicima, predsjedatelja Savjetodavne skupine ETIAS-a i EES-a iz članka 80., člana koji predstavlja agenciju eu-LISA kojeg imenuje izvršni direktor agencije, člana koji predstavlja Europsku agenciju za graničnu i obalnu stražu kojeg imenuje izvršni direktor agencije, jednog člana kojeg imenuje Europski nadzornik za zaštitu podataka i jednog člana kojeg imenuje Komisija. Članovi koje imenuje Upravni odbor agencije eu-LISA biraju se samo iz onih država članica za koje su u skladu s pravom Unije potpuno obvezujući zakonodavni instrumenti kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i uporaba svih opsežnih sustava IT-a kojima upravlja agencija eu-LISA i koje će sudjelovati u ETIAS-u. Odbor za upravljanje programom sastajat će se jednom mjesečno. On će osigurati odgovarajuće upravljanje fazom projektiranja i razvoja ETIAS-a. Odbor za upravljanje programom svaki mjesec podnosi pisana izvješća Upravnom odboru o napretku provedbe projekta. On nema ovlasti odlučivanja ni mandat za zastupanje članova Upravnog odbora.

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon početka rada ETIAS-a, eu-LISA odgovorna je za tehničko upravljanje središnjim sustavom i nacionalnim jedinstvenim sučeljima. U svakom trenutku osigurava, u suradnji s državama članicama, najbolju moguću tehnologiju, nakon provođenja analize troškova i koristi. Agencija eu-LISA odgovorna je i za tehničko upravljanje komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja kao i javnim web-mjestom, mobilnom aplikacijom za mobilne uređaje, uslugom elektroničke pošte, uslugom sigurnog računa, pristupnom točkom za prijevoznike, mrežnom uslugom i softverom za obradu zahtjeva iz članka 6.

Nakon početka rada ETIAS-a, eu-LISA je odgovorna za tehničko upravljanje središnjim sustavom, nacionalnim jedinstvenim sučeljima i ETIAS-ovim popisom za praćenje. Ona je također odgovorna za svaku tehničku provjeru koja je potrebna za utvrđivanje i ažuriranje pravila ETIAS-a o provjerama. U suradnji s državama članicama, osigurava da se u svakom trenutku upotrebljava najbolja moguća tehnologija, nakon provođenja analize troškova i koristi. Agencija eu-LISA odgovorna je i za tehničko upravljanje komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja kao i javnim web-mjestom, mobilnom aplikacijom za mobilne uređaje, uslugom elektroničke pošte, uslugom sigurnog računa, pristupnom točkom za prijevoznike, mrežnom uslugom i softverom za obradu zahtjeva iz članka 6.

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 17. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, agencija eu-LISA primjenjuje odgovarajuća pravila čuvanja profesionalne tajne ili druge jednakovrijedne obveze u pogledu čuvanja povjerljivosti na cjelokupno osoblje koje mora raditi s podacima pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a. Ta se obveza primjenjuje i nakon što to osoblje napusti radno mjesto ili zaposlenje te po prestanku njihovih aktivnosti.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 17. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, agencija eu-LISA primjenjuje odgovarajuća pravila čuvanja profesionalne tajne ili druge jednakovrijedne obveze u pogledu čuvanja povjerljivosti na cjelokupno osoblje, uključujući osoblje ugovaratelja, koje mora raditi s podacima pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a. Ta se obveza primjenjuje i nakon što to osoblje napusti radno mjesto ili zaposlenje te po prestanku njihovih aktivnosti.

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA obavlja i zadaće povezane s osposobljavanjem za tehničku uporabu informacijskog sustava ETIAS-a.

3.  Agencija eu-LISA obavlja i zadaće povezane s osposobljavanjem za tehničku uporabu informacijskog sustava ETIAS-a i za mjere poboljšanja kvalitete podataka u ETIAS-u.

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostavu i rad središnje jedinice ETIAS-a;

(a)  uspostavu i rad središnje jedinice ETIAS-a i sigurnost njezinih informacija;

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka zabilježenih u središnjem sustavu ETIAS-a, osoblju središnje jedinice ETIAS-a koje ima pravo pristupa središnjem sustavu ETIAS-a osigurava se odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka i pravilima zaštite podataka, posebice o primjenjivim temeljnim pravima.

2.  Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka zabilježenih u središnjem sustavu ETIAS-a, osoblju središnje jedinice ETIAS-a koje ima pravo pristupa središnjem sustavu ETIAS-a osigurava se odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka i pravilima zaštite podataka, posebice o primjenjivim temeljnim pravima. To osoblje pohađa i osposobljavanje koje pruža agencija eu-LISA za tehničku uporabu informacijskog sustava ETIAS-a i za mjere poboljšanja kvalitete podataka u ETIAS-u.

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  organizaciju, upravljanje, rad i održavanje nacionalnih jedinica ETIAS-a za ispitivanje zahtjeva za odobrenje putovanja odbijenih tijekom automatizirane obrade i odlučivanje o njima;

(b)  organizaciju, upravljanje, rad i održavanje nacionalnih jedinica ETIAS-a zaduženih za ispitivanje zahtjeva za odobrenje putovanja koji su dali jedan ili više rezultata u automatiziranom postupku obrade zahtjeva, za donošenje odluka o njima i za davanje mišljenja prilikom savjetovanja;

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  brigu o tome da svako tijelo koje je ovlašteno pristupiti informacijskom sustavu ETIAS-a poduzima mjere nužne za usklađivanje s ovom Uredbom, uključujući one mjere koje su nužne kako bi se zajamčilo poštovanje temeljnih prava i sigurnost podataka.

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka zabilježenih u središnjem sustavu ETIAS-a, osoblju nacionalne jedinice ETIAS-a koje ima pravo pristupa informacijskom sustavu ETIAS-a osigurava se odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka i pravilima o zaštiti podataka, posebice o primjenjivim temeljnim pravima.

3.  Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka zabilježenih u središnjem sustavu ETIAS-a, osoblju nacionalne jedinice ETIAS-a koje ima pravo pristupa informacijskom sustavu ETIAS-a osigurava se odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka i pravilima o zaštiti podataka, posebice o primjenjivim temeljnim pravima. To osoblje pohađa i osposobljavanje koje pruža agencija eu-LISA za tehničku uporabu informacijskog sustava ETIAS-a i za mjere poboljšanja kvalitete podataka u ETIAS-u.

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europol osigurava obradu upita iz članka 18. stavka 2. točke (j) i stavka 4. i sukladno tome prilagođava svoj informacijski sustav.

1.  Europol osigurava obradu upita iz članka 18. stavka 2. točke (j) i stavka 4. i sukladno tome prilagođava svoje informacijske sustave.

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europol je odgovoran za uspostavu ETIAS-ova popisa za praćenje u skladu s člankom 29.

2.  Europol je odgovoran za upravljanje ETIAS-ovim popisom za praćenje u skladu s člankom 29.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europol je odgovoran za davanje mišljenja nakon zahtjeva za savjetovanje u skladu s člankom 26.

3.  Europol je odgovoran za davanje mišljenja nakon zahtjeva za savjetovanje u skladu s člankom 25.

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Uredba (EU) br. 2016/399

Članak 6. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  imaju važeću vizu, ako se to traži na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 ili valjano odobrenje putovanja ako se to traži na temelju [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] osim ako imaju važeću boravišnu dozvolu ili važeću vizu za dugotrajni boravak;

(b)  imaju važeću vizu, ako se to traži na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 ili odobrenje putovanja valjano barem do dana ulaska na teritorij država članica ako se to traži na temelju [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] osim ako imaju važeću boravišnu dozvolu ili važeću vizu za dugotrajni boravak;

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1. – točka 1 – podtočka aa (nova)

Uredba (EU) br. 2016/399

Članak 6. – stavak 1. – podstavci 1.a i 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) dodaju se sljedeći podstavci:

 

„Za prijelazno razdoblje uspostavljeno u skladu s člankom 72. stavcima 1. i 2. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] korištenje ETIAS- a je fakultativno i ne primjenjuje se zahtjev za obveznim posjedovanjem valjanog odobrenja putovanja. Službenici graničnog nadzora obavješćuju državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje zahtjev za odobrenje putovanja i koji prelaze vanjske granice o obvezi posjedovanja valjanog odobrenja putovanja nakon isteka prijelaznog razdoblja. U tu svrhu službenici graničnog nadzora dijele zajedničku brošuru toj kategoriji putnika kako je navedeno u članku 72. stavku 3. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)].

 

Tijekom razdoblja odgode uspostavljenog u skladu s člankom 72. stavcima 4. i 5. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] službenici graničnog nadzora iznimno dopuštaju državljanima trećih zemalja na koje se primjenjuje zahtjev za odobrenje putovanja, a koji ne posjeduju odobrenje putovanja, da prijeđu vanjske granice ako ispunjavaju sve preostale uvjete ovog članka pod uvjetom da prelaze vanjske granice države članice prvi put od kraja prijelaznog razdoblja iz članka 72. stavaka 1. i 2. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)]. Službenici graničnog nadzora obavješćuju državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje zahtjev za odobrenje putovanja o obvezi posjedovanja valjanog odobrenja putovanja u skladu s ovim člankom.”

Obrazloženje

Ove odredbe predviđene su u Uredbi o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS). Međutim, također ih treba uključiti u Zakonik o schengenskim granicama jer omogućuju odstupanja od uvjeta ulaska utvrđenim u Zakoniku o schengenskim granicama.

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijekom šest mjeseci od datuma početka rada ETIAS-a, korištenje ETIAS-om nije obavezno i ne primjenjuje se zahtjev posjedovanja valjanog odobrenja putovanja. Komisija može donijeti delegirani akt u skladu s člankom 78. kako bi to razdoblje produljila najdulje dodatnih šest mjeseci.

1.  Tijekom šest mjeseci od datuma početka rada ETIAS-a, korištenje ETIAS-om nije obavezno i ne primjenjuje se zahtjev posjedovanja valjanog odobrenja putovanja. Komisija može donijeti delegirani akt u skladu s člankom 78. kako bi to razdoblje produljila najdulje dodatnih dvanaest mjeseci.

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijekom tog šestomjesečnog razdoblja službenici graničnog nadzora obavješćuju državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje obveza posjedovanja odobrenja putovanja koji prelaze vanjske granice o obvezi posjedovanja valjanog odobrenja putovanja nakon isteka šestomjesečnog razdoblja. U tu svrhu službenici graničnog nadzora toj kategoriji putnika dijele zajedničku brošuru.

2.  Tijekom tog šestomjesečnog razdoblja službenici graničnog nadzora obavješćuju državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje obveza posjedovanja odobrenja putovanja koji prelaze vanjske granice o obvezi posjedovanja valjanog odobrenja putovanja nakon isteka šestomjesečnog razdoblja. U tu svrhu službenici graničnog nadzora toj kategoriji putnika dijele zajedničku brošuru. Ta brošura treba biti dostupna i u veleposlanstvima država članica i delegacijama Unije u zemljama na koje se primjenjuje ova Uredba.

Amandman    326

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zajedničku brošuru izrađuje Komisija. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2. i on sadržava najmanje informacije iz članka 61. Brošura je jasna, jednostavna i dostupna na jeziku koji predmetna osoba razumije ili za koji se može razumno pretpostaviti da ga razumije.

3.  Zajedničku brošuru izrađuje Komisija. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2. i on sadržava najmanje informacije iz članka 61. Brošura je jasna, jednostavna i dostupna na svim službenim jezicima država članica i na najmanje jednom od službenih jezika svake treće zemlje čiji državljani ulaze u područje primjene ove Uredbe.

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  državljanstvima, spolu i datumu rođenja podnositelja zahtjeva;

(b)  državljanstvima, spolu i godini rođenja podnositelja zahtjeva;

Amandman    328

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obrazovanju;

Briše se.

Obrazloženje

U skladu s brisanjem točke (h) u članku 15. stavku 2.

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  trenutačnom zaposlenju (području), radnom mjestu;

Briše se.

Obrazloženje

U skladu s brisanjem točke (i) u članku 15. stavku 2.

Amandman    330

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1., eu-LISA uspostavlja, provodi i udomljuje na svojem poslužitelju repozitorij podataka iz stavka 1. u kojem se ne bi dopustila identifikacija osoba, a nadležnim tijelima iz stavka 1. omogućilo bi se dobivanje posebnih izvješća i statističkih podataka za bolju procjenu rizika od nezakonitih migracija, prijetnje sigurnosti i prijetnje javnom zdravlju, za jačanje učinkovitosti graničnih kontrola, za pomaganje središnjoj jedinici ETIAS-a pri obradi zahtjeva za odobrenje putovanja i za podupiranje donošenja migracijske politike Unije utemeljene na dokazima. Repozitorij sadržava i dnevnu statistiku o podacima iz stavka 4. Pristup središnjem repozitoriju odobrava se na temelju sigurnog pristupa posredstvom sustava S-TESTA s kontrolom pristupa i posebnim profilima korisnika samo za potrebe izvješćivanja i statistike.

2.  Za potrebe stavka 1., eu-LISA u skladu s načelima integrirane i zadane zaštite podataka uspostavlja, provodi i udomljuje na svojem poslužitelju repozitorij podataka iz stavka 1. u kojem se ne bi dopustila identifikacija osoba, a nadležnim tijelima iz stavka 1. omogućilo bi se dobivanje posebnih izvješća i statističkih podataka za bolju procjenu rizika od nezakonitih migracija, prijetnje sigurnosti i visokog rizika od epidemija za jačanje učinkovitosti graničnih kontrola, za pomaganje središnjoj jedinici ETIAS-a pri obradi zahtjeva za odobrenje putovanja i za podupiranje donošenja migracijske politike Unije utemeljene na dokazima. Repozitorij sadržava i dnevnu statistiku o podacima iz stavka 4. Pristup središnjem repozitoriju odobrava se na temelju sigurnog pristupa posredstvom sustava S-TESTA s kontrolom pristupa i posebnim profilima korisnika samo za potrebe izvješćivanja i statistike.

U skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2. donose se podrobna pravila o radu središnjeg repozitorija i pravila o zaštiti podataka i sigurnosti koja se primjenjuju na repozitorij.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 78. o pravilima o radu središnjeg repozitorija, uzimajući pritom u obzir upravljanje rizikom u području informacijske sigurnosti te integriranu i zadanu zaštitu podataka.

Amandman    331

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija eu-LISA objavljuje svaka tri mjeseca statističke podatke o informacijskom sustavu ETIAS-a iz kojih su posebno razvidni broj i državljanstvo podnositelja zahtjeva kojima je odbijeno izdavanje odobrenja putovanja, među ostalim osnova za odbijanje, i državljana trećih zemalja čije je odobrenje putovanja poništeno ili ukinuto.

4.  Agencija eu-LISA objavljuje svaka tri mjeseca statističke podatke o informacijskom sustavu ETIAS-a iz kojih su posebno razvidni broj i državljanstvo podnositelja zahtjeva kojima je odobreno ili odbijeno izdavanje odobrenja putovanja, među ostalim osnova za odbijanje, i državljana trećih zemalja čije je odobrenje putovanja poništeno ili ukinuto.

Amandman    332

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na kraju svake godine prikupljaju se statistički podaci u obliku tromjesečnih statističkih podataka za tu godinu.

5.  Na kraju svake godine prikupljaju se statistički podaci u obliku godišnjeg izvješća za tu godinu. Izvješće se objavljuje i šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskoj agenciji za graničnu i obalnu stražu i nadzornim tijelima.

Amandman    333

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Agencija eu-LISA dostavlja Komisiji na zahtjev statističke podatke o posebnim aspektima povezanima s provedbom ove Uredbe te statističke podatke u skladu sa stavkom 3.

6.  Agencija eu-LISA na zahtjev Komisije , Europskog parlamenta i Vijeća dostavlja statističke podatke o posebnim aspektima povezanima s provedbom ove Uredbe te statističke podatke u skladu sa stavkom 3.

Amandman    334

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Troškovi nastali u vezi s razvojem informacijskog sustava ETIAS-a, integracijom postojeće nacionalne granične infrastrukture i povezivanja na nacionalno jedinstveno sučelje te troškovi udomljavanja nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju, uspostave središnje i nacionalnih jedinica ETIAS-a i rada ETIAS-a isplaćuju se iz općeg proračuna Unije.

Troškovi nastali u vezi s razvojem informacijskog sustava ETIAS-a, integracijom postojeće nacionalne granične infrastrukture i povezivanja na nacionalno jedinstveno sučelje te troškovi udomljavanja nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju, uspostave središnje i nacionalnih jedinica ETIAS-a,održavanja i rada ETIAS-a, uključujući troškove osoblja nacionalnih jedinica ETIAS-a, isplaćuju se iz općeg proračuna Unije. Agencija eu-LISA obraća posebnu pozornost na rizik od povećanja troškova i osigurava zadovoljavajuću kontrolu ugovaratelja.

Amandman    335

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Isključeni su sljedeći troškovi:

Briše se.

(a)  ured za vođenje projekata u državama članicama (sastanci, službena putovanja, prostorije);

 

(b)  udomljavanje nacionalnih sustava na poslužitelju (prostor, provedba, električna energija, sustav hlađenja);

 

(c)  rad nacionalnih sustava (operatori i ugovori o potpori);

 

(d)  prilagođavanje postojećih graničnih kontrola;

 

(e)  dizajn, razvoj, provedba, rad i održavanje nacionalnih komunikacijskih mreža.

 

Amandman    336

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice dobivaju financijsku potporu za troškove uzrokovane dodatnim odgovornostima iz članka 66. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kako bi definirala tu financijsku potporu.

Amandman    337

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europskoj agenciji za graničnu i obalnu stražu, agenciji eu-LISA, Europolu, nacionalnim nadzornim tijelima, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i tijelima koja su dio Odbora ETIAS-a za etiku dodjeljuju se odgovarajuća dodatna sredstva i osoblje potrebni za ispunjavanje zadataka koji su im povjereni na temelju ove Uredbe.

Amandman    338

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prihodi nastali radom ETIAS-a čine vanjske namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 4. Uredbe (EU, EURATOM) br. 966/2012.

Prihodi nastali radom ETIAS-a čine vanjske namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 4. Uredbe (EU, EURATOM) br. 966/2012. Svi prihodi preostali nakon što se pokriju troškovi razvoja ETIAS-a te trajni operativni troškovi i troškovi održavanja uplaćuju se u proračun Unije.

Amandman    339

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Središnja jedinica ETIAS-a i države članice obavješćuju agenciju eu-LISA o nadležnim tijelima iz članka 11. koja imaju pristup informacijskom sustavu ETIAS-a.

Središnja jedinica ETIAS-a i države članice obavješćuju Komisiju i agenciju eu-LISA o nadležnim tijelima iz članka 11. koja imaju pristup informacijskom sustavu ETIAS-a.

Amandman    340

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Konsolidirani popis tih tijela objavljuje se u Službenom listu Europske unije u roku od tri mjeseca od datuma početka rada ETIAS-a u skladu s člankom 77. U slučaju izmjena popisa, agencija eu-LISA jednom godišnje objavljuje ažurirani konsolidirani popis.

Briše se.

Amandman    341

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice obavješćuju Komisiju o svojim imenovanim nadležnim tijelima iz članka 43. i bez odlaganja obavješćuju o svim izmjenama koje se na njih odnose.

3.  Države članice obavješćuju Komisiju i agenciju eu-LISA o svojim imenovanim nadležnim tijelima iz članka 43. i bez odlaganja obavješćuju o svim izmjenama koje se na njih odnose.

Amandman    342

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija stavlja na raspolaganje informacije dostavljene u skladu sa stavkom 1. državama članicama i javnosti na javnom web-mjestu koje se stalno ažurira.

5.  Komisija objavljuje informacije dostavljene u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. u Službenom listu Europske unije. Ako postoje izmjene s tim u vezi, Komisija jednom godišnje objavljuje ažuriranu pročišćenu verziju tih informacija. Komisija održava javno web-mjesto koje koje se stalno ažurira s tim informacijama, kojima se lako može pristupiti.

Amandman    343

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1. – točka -a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  stupile su na snagu potrebne izmjene pravnih akata o informacijskim sustavima iz članka 10. kojima se uspostavlja interoperabilnost s informacijskim sustavom ETIAS-a;

Amandman    344

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1. – točka -aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-aa)  stupila je na snagu potrebna izmjena Uredbe (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a kojom se agenciji eu-LISA povjerava operativno upravljanje ETIAS-om;

 

________________

 

1a Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

Amandman    345

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1. – točka ab (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ab)  stupile su na snagu potrebne izmjene pravnih akata o informacijskim sustavima iz članka 18. kojima se predviđa pristup tim bazama podataka za središnju jedinicu ETIAS-a;

Amandman    346

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavaka 3. i 4., članka 16. stavka 4., članka 28. stavka 3. i članka 72. stavaka 1. i 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3.a, članka 13. točke (db), članka 15. stavaka 5. i 6., članka 16. stavka 4., članka 26.a, članka 28. stavka 3., članka 32. stavka 2.a, članka 33., članka 72. stavaka 1. i 5., članka 73. stavka 2. i članka 74. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    347

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutkuopozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. stavaka 3. i 4., članka 16. stavka 4., članka 28. stavka 3. i članka 72. stavaka 1. i 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Odlukom se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 3.a, članka 13. točke (db), članka 15. stavaka 5. i 6., članka 16. stavka 4., članka 26.a, članka 28. stavka 3., članka 32. stavka 2.a, članka 33., članka 72. stavaka 1. i 5., članka 73. stavka 2. i članka 74. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Odlukom se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    348

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stavaka 2.i 4., članka 16. stavka 4., članka 28. stavka 3. i članka 72. stavaka 1. i 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3.a, članka 13. točke (db), članka 15. stavaka 5. i 6., članka 16. stavka 4., članka 26.a, članka 28. stavka 3., članka 32. stavka 2.a, članka 33., članka 72. stavaka 1. i 5., članka 73. stavka 2. i članka 74. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    349

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Do [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe – OPOCE, zamijeniti točnim datumom] i svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja informacijskog sustava ETIAS-a, agencija eu-LISA dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o stanju razvoja središnjeg sustava, jedinstvenih sučelja i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i jedinstvenih sučelja. Nakon završetka faze razvoja Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja se izvješće u kojem se detaljno objašnjava na koji su način ostvareni ciljevi, a posebice oni povezani s planiranjem i troškovima, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

2.  Do [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe – OPOCE, zamijeniti točnim datumom] i svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja informacijskog sustava ETIAS-a, agencija eu-LISA dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o stanju razvoja središnjeg sustava, jedinstvenih sučelja i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i jedinstvenih sučelja. To izvješće sadrži detaljne informacije o nastalim troškovima i svim rizicima koji mogu utjecati na ukupne troškove sustava koji se pokrivaju iz općeg proračuna Unije u skladu s člankom 74. Nakon završetka faze razvoja Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja se izvješće u kojem se detaljno objašnjava na koji su način ostvareni ciljevi, a posebice oni povezani s planiranjem i troškovima, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

Amandman    350

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tri godine nakon početka rada ETIAS-a i svake četiri godine nakon toga, Komisija ocjenjuje ETIAS i daje Europskom parlamentu i Vijeću potrebne preporuke. Ta evaluacija obuhvaća:

Dvije godine nakon početka rada ETIAS-a i svake tri godine nakon toga, Komisija ocjenjuje ETIAS i daje Europskom parlamentu i Vijeću potrebne preporuke, uključujući detaljnu procjenu njihova učinka na proračun. Ta evaluacija obuhvaća:

Amandman    351

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  rezultate koje je postigao ETIAS u pogledu njegovih ciljeva, ovlasti i zadaća;

(a)  nastale troškove i rezultate koje je postigao ETIAS u pogledu njegovih ciljeva, ovlasti i zadaća;

Amandman    352

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  učinak, djelotvornost i učinkovitost rada ETIAS-a i njegove prakse u radu u pogledu njegovih ciljeva, mandata i zadaća;

(b)  učinak, djelotvornost i učinkovitost rada ETIAS-a, uključujući središnji sustav ETIAS-a i nacionalne jedinice ETIAS-a, i njegove prakse u radu u pogledu njegovih ciljeva, mandata i zadaća;

Amandman    353

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sigurnost ETIAS-a;

Amandman    354

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pravila o automatiziranoj obradi zahtjeva za potrebe procjene rizika;

(c)  pravila o provjerama za potrebe procjene rizika;

Amandman    355

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  ETIAS-ov popis za praćenje

Amandman    356

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  utjecaj na diplomatske odnose Unije i predmetnih trećih zemalja;

Amandman    357

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  ostvarene prihode EU-a i troškove koje snose tijela EU kao i države članice.

Amandman    358

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija dostavlja izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu i Vijeću.

Komisija dostavlja izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj agenciji za temeljna prava.

Amandman    359

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 8. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  broju odbijenih zahtjeva za odobrenje putovanja na osnovi rezultata koji se temelje na ETIAS-ovu popisu za praćenje;

Amandman    360

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 8. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Godišnja izvješća država članica i Europola dostavljaju se Komisiji do 30. lipnja sljedeće godine.

Godišnja izvješća država članica i Europola dostavljaju se Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću do 30. lipnja sljedeće godine.

Amandman    361

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uredba se primjenjuje od datuma koji utvrđuje Komisija u skladu s člankom 77., osim članaka 62., 63., 68., 74., 76., 78., 79., kao i odredbi koje se odnose na mjere iz članka 77. stavka 1., koji se primjenjuju od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    362

Prijedlog uredbe

Prilog 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog 1.a

 

Popis kaznenih djela iz članka 15. stavka 4. točke (b)

 

1.  kaznena djela terorizma,

 

2.  sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji,

 

3.  trgovanje ljudima,

 

4.  spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

 

5.  nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

 

6.  nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

 

7.  korupcija,

 

8.  prijevara, uključujući i prijevaru koja ugrožava financijske interese Unije,

 

9.  pranje prihoda stečenog kaznenim djelom i krivotvorenje novca, uključujući euro,

 

10.  računalni kriminal/kiberkriminalitet,

 

11.  kaznena djela protiv okoliša, uključujući nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama,

 

12.  pomoć pri neovlaštenom ulasku i boravku,

 

13.  ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

 

14.  nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

 

15.  otmica, protupravno oduzimanje slobode i uzimanje talaca,

 

16.  organizirana i oružana pljačka,

 

17.  nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

 

18.  krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

 

19.  krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima,

 

20.  nezakonito trgovanje hormonskim tvarima i drugim poticateljima rasta,

 

21.  nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima,

 

22.  silovanje,

 

23.  kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

 

24.  protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova,

 

25.  sabotaža,

 

26.  trgovina ukradenim vozilima,

 

27.  industrijska špijunaža,

 

28.  podmetanje požara,

 

29.  rasizam i ksenofobija.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C xx od..., str. xx.


OBRAZLOŽENJE

Pozadina i sadržaj prijedloga

Komisija je predstavila Prijedlog o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) (COM(2016) 731) popraćen zakonodavnim financijskim izvještajem i utemeljen na studiji o izvedivosti(1) od 16. studenoga 2016. Prijedlog se nadovezuje na komunikaciju Komisije od 6. travnja 2016. naslovljenu „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost” (COM(2016) 205), u kojoj je Komisija naglasila potrebu da EU ojača i poboljša svoje IT sustave, podatkovnu arhitekturu i razmjenu informacija u području upravljanja granicama, kaznenog progona i borbe protiv terorizma.

Prijedlogom se utvrđuju odredbe o ciljevima ETIAS-a, njegovoj tehničkoj arhitekturi, različitim dionicima uključenim u procjenu primjene ETIAS-a, potrebnim podacima, postupku podnošenja zahtjeva, pravilima za procjenu, uključujući preglede drugih informacijskih sustava, popisu za praćenje i posebnim pokazateljima rizika, tijelima koja imaju pristup i odredbe o zaštiti podataka. Prijedlog također sadrži izmjene niza drugih zakonodavnih instrumenata, uključujući Zakonik o schengenskim granicama kako bi posjedovanje odobrenja u ETIAS-u postalo uvjet za ulazak, Uredbu o Europolu i Uredbu o Frontexu. Potrebne izmjene Uredbe o agenciji eu-LISA uvest će se u predstojećoj reviziji ove Uredbe. Naposljetku, bit će potrebno izmijeniti pravne akte o informacijskim sustavima kojima se treba uspostaviti interoperabilnost s informacijskim sustavom ETIAS-a kako bi se odredilo koji se podaci smiju automatski razmjenjivati među sustavima i detaljna pravila u tom pogledu.

Postupak

Kako bi ocijenila Prijedlog Komisije i pripremila se za ovaj nacrt izvješća, izvjestiteljica je tražila informacije iz najrazličitijih izvora. Sa službama Komisije održan je niz sastanaka na tehničkoj razini radi detaljne rasprave o cijelom Prijedlogu. Povrh toga, različiti dionici i stručnjaci pozvani su da prisustvuju sastancima sa izvjestiteljima u sjeni. Među ostalim, to su europske agencije na koje utječe Prijedlog o ETIAS-u ili su za njega zainteresirane (agencija eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), Europski nadzornik za zaštitu podataka, stručnjaci iz SAD-a koji su podijelili iskustva s američkim sustavom ESTA te predstavnici zračnih prijevoznika. Naposljetku su autori studije o ETIAS-u koju je naručio odbor LIBE predstavili su svoje zaključke. Kao dopuna tim sastancima zatraženo je mišljenje Agencije Europske unije za temeljna prava i organiziran posjet tehničkom pogonu agencije eu-LISA u Strasbourgu.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja Prijedlog o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju. U potpunosti podupire ukupne razloge i glavne elemente Prijedloga Komisije.

ETIAS će omogućiti procjenu predstavlja li državljanin treće zemlje koji je izuzet od obveze posjedovanja vize, a koji namjerava putovati u schengenski prostor, rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili prijetnju javnom zdravlju prije nego što osoba stigne na granični prijelaz na vanjskim granicama. ETIAS će stoga doprinijeti boljoj procjeni ispunjava li državljanin treće zemlje uvjete za ulazak, a time i sigurnosti cijelog schengenskog prostora.

Trenutačno se službenik graničnog nadzora suočava sa zadaćom donošenja širokog raspona procjena na terenu u vrlo ograničenom vremenu. Sustav ETIAS će nakon uvođenja omogućiti provedbu niza prethodnih provjera prije granične kontrole, od kojih neke službenik graničnog nadzora trenutačno nije u mogućnosti provesti. Sustav stoga službeniku graničnog nadzora pokazuje da je takva prethodna provjera poduzeta i da tijekom te provjere nisu otkriveni razlozi za odbijanje. Sustav, međutim, ne bi ugrozio autoritet službenika graničnog nadzora kad je riječ o donošenju konačne odluke o dopuštanju ili odbijanju ulaska osobi ako službenik graničnog nadzora smatra da uvjeti za ulazak nisu ispunjeni.

Nadalje, može se legitimno pretpostaviti da će sustav dovesti do smanjenja broja slučajeva odbijanja ulaska na granici s obzirom na to da je prva procjena provedena prije nego što se putnik uputi prema vanjskoj granici schengenskog prostora. Smanjenje broja odbijanja na granici općenito će poboljšati upravljanje granicama te će također biti korisno za prijevoznike koji će imati manje putnika za koje moraju preuzeti odgovornost nakon odbijanja ulaska. To će također koristiti putnicima jer se oni kojima bi ulazak inače bio odbijen ne bi uputili na putovanje.

Iako u potpunosti podupire ukupne razloge i glavne elemente Prijedloga Komisije, izvjestiteljica predlaže niz izmjena u cilju daljnjeg poboljšanja Prijedloga.

Izmjene uključene u ovaj nacrt izvješća usmjerene su, između ostalog, na sljedeće:

- Izbjegavanje problema s provedbom:

Detaljnija pravila predložena su za utvrđivanje države članice odgovorne za procjenu ETIAS-a, a time i za moguću žalbu. Kriteriji države članice namjeravanog prvog ulaska trebaju biti dopunjeni odgovornošću koja se temelji na izdanim upozorenjima i podacima za ETIAS-ov popis za praćenje kako bi se osigurala uravnoteženija raspodjela odgovornosti.

Kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje, prijevoznici za grupni autobusni prijevoz trebali bi biti izuzeti iz obveza za prijevoznike na temelju ove Uredbe. Nadalje, predložena je uvodna izjava kojom se predlaže da bi prijevoznici trebali imati mogućnost povezivanja s ETIAS-om, EES-om i sličnim sustavima preko jedinstvene pristupne točke.

Kako bi se osigurao neometan rad sustava, putnicima općenito treba pružiti više informacija o ETIAS-u, a posebno o njihovoj konkretnoj situaciji. Na primjer, treba ih obavijestiti prije nego što im odobrenje u ETIAS-u istekne te im treba omogućiti da podnesu zahtjev za novo odobrenje prije nego što im prethodno istekne. Treba pružiti više informacija o žalbenom postupku kako bi se osiguralo da se pravo na žalbu može učinkovito ostvariti.

U mnogim dijelovima predlaže se da se nacrt pojasni, osiguraju bolje definirane odredbe i uvede više zaštitnih mjera za putnike. Na primjer, rezultat dobiven u Interpolovoj bazi podataka o otuđenim i izgubljenim putnim ispravama ne bi trebao dovoditi do automatskog odbijanja odobrenja u ETIAS-u, nego bi za to bilo potrebno provesti dodatne ručne preglede. Također treba pojasniti da se svaki zahtjev procjenjuje zasebno kako bi se izbjeglo da prvo odbijanje automatski vodi daljnjim odbijanjima.

- Učinkovitost i djelotvornost:

Predlaže se da države članice uspostave posebne središnje pristupne točke koje provjeravaju jesu li uvjeti za pristup tijela kaznenog progona ispunjeni umjesto da taj zadatak obavljaju nacionalne jedinice ETIAS-a. Time se izbjegava potreba uključivanja trećeg tijela u postupak pristupa ETIAS-u što izgleda pretjerano komplicirano.

Kako bi se poboljšale granične kontrole, službenici graničnog nadzora pri provedbi kontrola druge linije trebaju imati mogućnost pristupa središnjem sustavu ETIAS-a. U slučaju kontrole druge linije kad je službenik graničnog nadzora već tijekom kontrole prve linije smatrao potrebnim provesti daljnju provjeru, granična tijela trebaju imati takav pristup kako bi mogla donijeti informiraniju odluku.

- Sigurnost i zaštitu podataka:

Predlaže se da odredbe o sigurnosti i zaštiti podataka budu jasnije usklađene s pravnim osnovama drugih opsežnih informacijskih sustava i da se na taj način ojačaju. Predlažu se odredbe o upravljanju rizikom u području informacijske sigurnosti, kao i o integriranoj i zadanoj zaštiti podataka, kao što se predlaže u mišljenju EDPS-a.

- Nadzor i odgovornost:

Naposljetku, uključen je niz novih i ojačanih odredaba o izvješćivanju kako bi se osigurala bolja transparentnost, a time i odgovornost sustava. Osobito je potrebno staviti na raspolaganje informacije o funkcioniranju središnje jedinice s obzirom na to da će središnja jedinica predstavljati temeljni element budućeg sustava ETIAS-a.

(1)

Studija izvedivosti za europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), završno izvješće http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (23.8.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624

COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Izvjestitelj za mišljenje: David McAllister

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  ETIAS je jedan od prioriteta utvrđenih u Planu iz Bratislave od 16. rujna 2016. koji je potpisalo i dogovorilo 27 čelnika država i vlada Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  Komisija bi trebala zajedno s Visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te u suradnji s državama članicama veliku važnost pridati vanjskopolitičkim aspektima uspostave ETIAS-a i njegove ciljeve pravodobno i sažeto priopćiti vladama predmetnih trećih zemalja te naglasak staviti na temeljne političke, pravne i praktične razlike između obveze posjedovanja vize i odobrenja za putovanje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 b)  Komisija bi u relevantnim trećim zemljama trebala pravodobno pokrenuti komunikacijske kampanje prije stupanja na snagu Uredbe o ETIAS-u tako da putnici budu propisno informirani o postupku podnošenja zahtjeva za odobrenje u ETIAS-u, pravnim lijekovima dostupnim u slučaju odbijanja te o pozitivnim aspektima omogućivanja nesmetanog i bržeg prelaska granice za putnike s prethodnim odobrenjem za putovanje.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  ETIAS-om bi se trebalo uspostaviti odobrenje putovanja za državljane trećih zemalja izuzete od obveze posjedovanja vize kada prelaze vanjske granice („obveza posjedovanja vize”) kojim će se moći utvrditi predstavlja li njihova nazočnost na državnom području država članica rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju. Posjedovanje valjanog odobrenja putovanja trebalo bi biti novi uvjet za ulazak na državno područje država članica. Međutim, samo posjedovanje odobrenja putovanja ne bi trebalo značiti automatsko pravo ulaska.

(9)  Nekoliko trećih zemalja provelo je niz složenih reformi kako bi njihovi građani mogli putovati bez vize, a Unija je kao priznanje njihovim uspješnim nastojanjima odobrila bezvizni režim. Stoga bi se ETIAS-om trebalo uspostaviti odobrenje za putovanje za državljane trećih zemalja izuzete od obveze posjedovanja vize kada prelaze vanjske granice („obveza posjedovanja vize”) kojim će se moći isključivo utvrditi predstavlja li nazočnost određenih pojedinaca na državnom području država članica rizik od nezakonite migracije, prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju. Zbog toga bi posjedovanje valjanog odobrenja za putovanje trebalo biti novi uvjet za ulazak na državno područje država članica. Međutim, samo posjedovanje odobrenja za putovanje ne bi trebalo značiti automatsko pravo ulaska.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U cilju ostvarivanja svojih ciljeva ETIAS bi trebao osigurati elektronički obrazac zahtjeva koji bi podnositelj zahtjeva trebao popuniti podacima o svojem identitetu, putnoj ispravi, boravištu, podacima za kontakt, podacima o obrazovanju i trenutačnom zaposlenju, o tome je li član obitelji građana EU-a ili državljana trećih zemalja koji ostvaruju slobodu kretanja i nema dozvolu boravka, a ako je podnositelj maloljetnik, podacima o identitetu odgovorne osobe i odgovorima na dodatna pitanja (o tome boluje li podnositelj zahtjeva od bolesti koja može izazvati epidemiju utvrđene u Međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije ili drugih infekcijskih ili zaraznih parazitskih bolesti, ima li kaznenu evidenciju, je li bio prisutan u ratnim zonama, je li za njega izdana odluka o vraćanju na granicu/nalog za napuštanje državnog područja). Pristup zdravstvenim podacima podnositelja zahtjeva trebalo bi dopustiti samo kako bi se moglo utvrditi predstavlja li prijetnju za javno zdravlje.

(16)  U cilju ostvarivanja svojih ciljeva ETIAS bi trebao osigurati elektronički obrazac zahtjeva koji bi podnositelj zahtjeva trebao popuniti podacima o svojem identitetu, putnoj ispravi, boravištu, podacima za kontakt i trenutačnom zaposlenju, o tome je li član obitelji građana EU-a ili državljana trećih zemalja s pravom na slobodu kretanja bez dozvole boravka, a ako je podnositelj maloljetnik, podacima o identitetu odgovorne osobe i odgovorima na dodatna pitanja (o tome boluje li podnositelj zahtjeva od bolesti koja može izazvati epidemiju utvrđene u Međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije ili drugih infekcijskih ili zaraznih parazitskih bolesti, ima li kaznenu evidenciju, je li bio prisutan u ratnim zonama, je li za njega izdana odluka o vraćanju na granicu/nalog za napuštanje državnog područja). Pristup zdravstvenim podacima podnositelja zahtjeva trebalo bi dopustiti samo kako bi se moglo utvrditi predstavlja li prijetnju za javno zdravlje.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  ETIAS bi trebao prihvaćati zahtjeve podnesene u ime podnositelja zahtjeva u situacijama kada putnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti sami izraditi zahtjev. U takvim slučajevima zahtjev bi trebala podnijeti treća osoba koju je ovlastio putnik ili koja je za njega pravno odgovorna pod uvjetom da je identitet te osobe naveden u obrascu zahtjeva.

(17)  ETIAS bi trebao biti osmišljen kao platforma prilagođena korisnicima i pružati sve relevantne informacije na jeziku podnositelja zahtjeva ili na jeziku koji podnositelj zahtjeva razumije. ETIAS bi trebao prihvaćati zahtjeve podnesene u ime podnositelja zahtjeva u situacijama kada putnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti sami sastaviti zahtjev. U takvim slučajevima zahtjev bi trebala podnijeti treća osoba koju je ovlastio putnik ili koja je za njega pravno odgovorna pod uvjetom da je identitet te osobe naveden u obrascu zahtjeva. U okviru ETIAS-a trebalo bi predvidjeti kioske za podnositelje zahtjeva na glavnim odlaznim terminalima zračnih i morskih luka te na glavnim graničnim prijelazima. Putnički agenti trebali bi moći sastaviti zahtjeve u ime pojedinačnih podnositelja zahtjeva i/ili skupina podnositelja zahtjeva.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Osobni podaci koje je dostavio podnositelj zahtjeva trebali bi se obrađivati u ETIAS-u samo u svrhu prethodne provjere kriterija prihvatljivosti propisanih u Uredbi (EU) 2016/39924 i radi procjene postoji li vjerojatnost da će se podnositelj zahtjeva upustiti u nezakonitu migraciju te predstavlja li ulazak podnositelja zahtjeva u Uniju prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju u Uniji.

(20)  Osobni podaci koje je dostavio podnositelj zahtjeva trebali bi se obrađivati u ETIAS-u samo u svrhu prethodne provjere kriterija prihvatljivosti propisanih u Uredbi (EU) 2016/39924 i kako bi se utvrdilo je li podnositelju zahtjeva u prošlosti odbijen ulazak i je li prekoračio odobreno trajanje boravka te predstavlja li ulazak podnositelja zahtjeva u Uniju prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju u Uniji.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama).

24 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Procjena takvih rizika ne može se obavljati bez obrade osobnih podataka navedenih u uvodnoj izjavi 16. Svaki osobni podatak u zahtjevima trebao bi se usporediti s podacima iz evidencije, spisa ili upozorenja registriranog u informacijskom sustavu (Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), viznom informacijskom sustavu (VIS), podacima Europola, Interpolovoj bazi podataka o otuđenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD), sustavu ulaska/izlaska (EES), Eurodacu, Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije (ECRIS) i/ili Interpolovoj bazi podataka o putnim ispravama povezanima s upozorenjima (Interpol TDAWN)) ili s podacima iz ETIAS-ova popisa za praćenje ili s posebnim pokazateljima rizika. Kategorije osobnih podataka koje bi se trebale upotrebljavati za usporedbu trebale bi biti ograničene na kategorije podataka u pretraživanim informacijskim sustavima, na ETIAS-ovom popisu za praćenje ili na posebne pokazatelje rizika.

(21)  Procjena takvih rizika ne može se obavljati bez obrade osobnih podataka navedenih u uvodnoj izjavi 16. Svaki osobni podatak u zahtjevima trebao bi se usporediti s podacima iz evidencije, spisa ili upozorenja registriranog u informacijskom sustavu (Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), viznom informacijskom sustavu (VIS), podacima Europola, Interpolovoj bazi podataka o otuđenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD), sustavu ulaska/izlaska (EES), Eurodacu, Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije (ECRIS) i/ili Interpolovoj bazi podataka o putnim ispravama povezanima s upozorenjima (Interpol TDAWN)), uključujući žute objave koje bi mogle pomoći u lociranju nestalih osoba, ili s podacima iz ETIAS-ova popisa za praćenje ili s posebnim pokazateljima rizika. Kategorije osobnih podataka koje bi se trebale upotrebljavati za usporedbu trebale bi biti ograničene na kategorije podataka u pretraživanim informacijskim sustavima, na ETIAS-ovom popisu za praćenje ili na posebne pokazatelje rizika.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje putovanja trebali bi imati pravo žalbe. Žalbeni postupci trebali bi se provoditi u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim pravom te države članice.

(24)  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje za putovanje trebali bi imati pravo žalbe. Žalbeni postupci trebali bi se provoditi u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim pravom te države članice. Žalbeni postupak trebao bi biti zaključen najkasnije u roku od tri mjeseca.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kada u iznimnim okolnostima država članica smatra nužnim dopustiti državljaninu treće zemlje da putuje na njezino državno područje iz humanitarnih razloga, radi državnog interesa ili zbog međunarodnih obveza, ona bi trebala imati mogućnost izdati odobrenje putovanja s ograničenom prostornom ili vremenskom valjanošću.

(30)  Kada je u iznimnim okolnostima nužno dopustiti državljaninu treće zemlje da putuje iz humanitarnih razloga, radi državnog interesa ili zbog međunarodnih obveza, država članica bi trebala imati mogućnost izdati odobrenje za putovanje s ograničenom prostornom ili vremenskom valjanošću.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Pristup informacijama sadržanima u ETIAS-u nužan je za sprečavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma kako je navedeno u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/475/PUP26 ili ostalih teških kaznenih djela kako je navedeno u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/584/PUP27. U posebnoj istrazi i kako bi utvrdila dokaze i informacije o osobi osumnjičenoj za počinjenje kaznenog djela ili o žrtvi kaznenog djela, tijelima kaznenog progona možda će biti potreban pristup podacima u ETIAS-u. Podaci pohranjeni u ETIAS-u mogu biti potrebni i za utvrđivanje počinitelja kaznenog djela terorizma ili ostalih teških kaznenih djela, posebno kada je potrebno poduzeti hitne mjere. Pristup ETIAS-u za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela predstavlja zadiranje u temeljna prava pojedinaca na privatni život i prava na zaštitu osobnih podataka osoba čiji se podaci obrađuju u ETIAS-u. Stoga bi podatke u ETIAS-u trebalo zadržati i staviti na raspolaganje imenovanim tijelima država članica i Europskom policijskom uredu (Europol) podložno strogim uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi kako bi takav pristup bio ograničen na ono što je strogo nužno za sprečavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela u skladu sa zahtjevima koji su posebno utvrđeni u sudskoj praksi Suda, posebice u predmetu o digitalnim pravima u Irskoj28.

(34)  Pristup informacijama sadržanima u ETIAS-u trebao bi pomoći u sprečavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela terorizma kako je navedeno u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/475/PUP26 ili ostalih teških kaznenih djela kako je navedeno u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/584/PUP27. Pristup podacima u ETIAS-u možda će biti potreban i tijelima kaznenog progona za konkretne istrage i za prikupljanje dokaza i informacija o osobi osumnjičenoj za počinjenje kaznenog djela ili o žrtvi kaznenog djela. Podaci pohranjeni u ETIAS-u mogu biti potrebni i za utvrđivanje počinitelja kaznenog djela terorizma ili ostalih teških kaznenih djela, posebno kada je potrebno poduzeti hitne mjere. Pristup ETIAS-u za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela predstavlja zadiranje u temeljna prava, osobito u pravo pojedinaca na privatni život i pravo na zaštitu osobnih podataka osoba čiji se podaci obrađuju u ETIAS-u. Stoga bi podatke u ETIAS-u trebalo zadržavati i stavljati na raspolaganje imenovanim tijelima država članica i Europskom policijskom uredu (Europol) podložno strogim uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi kako bi takav pristup bio ograničen na ono što je strogo nužno za sprečavanje, otkrivanje i istragu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela u skladu sa zahtjevima koji su posebno utvrđeni u sudskoj praksi Suda, posebice u predmetu o digitalnim pravima u Irskoj28.

_________________

_________________

26 Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 6.).

26 Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 6.).

27 Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

27 Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

28 Presuda Suda (Veliko Vijeće) od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Presuda Suda (Veliko Vijeće) od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Trebalo bi uspostaviti stroga pravila o pristupu središnjem sustavu ETIAS-a i uspostaviti nužne zaštitne mjere. Također je nužno predvidjeti prava pojedinaca na pristup podacima, njihovo ispravljanje, brisanje i na pravnu zaštitu, posebice pravo na sudsku zaštitu i nadzor operacija obrade koji obavljaju javna neovisna tijela.

(47)  Trebalo bi uspostaviti stroga pravila o pristupu središnjem sustavu ETIAS-a i uspostaviti nužne zaštitne mjere. Prikupljanje, pohrana i korištenje podataka pribavljenih u okviru ETIAS-a trebali bi u svakom slučaju biti u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Također je nužno predvidjeti prava pojedinaca na pristup podacima, njihovo ispravljanje, brisanje i na pravnu zaštitu, posebice pravo na sudsku zaštitu, te nadzor nad operacijama obrade od strane javnih neovisnih tijela.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  donošenja unaprijed utvrđenog popisa odgovora na pitanja o stupnju i području obrazovanja, trenutačnom zaposlenju i radnom mjestu koje treba navesti u zahtjevu za odobrenje putovanja,

  donošenja unaprijed utvrđenog popisa odgovora na pitanja o trenutačnom zaposlenju i radnom mjestu koje treba navesti u zahtjevu za odobrenje za putovanje,

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  utvrđivanja načina plaćanja i postupka plaćanja naknade za odobrenje putovanja uzimajući u obzir tehnološka postignuća i njihovu dostupnost i izmjene iznosa naknade,

  izmjene iznosa naknade, utvrđivanja načina plaćanja i postupka plaćanja naknade za odobrenje za putovanje uzimajući u obzir tehnološki razvoj i njegovu dostupnost kako se ne bi stvarale prepreke državljanima trećih zemalja izuzetima od obveze posjedovanja vize koji možda nemaju pristup određenim načinima plaćanja kad podnose zahtjev za odobrenje u ETIAS-u,

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Posebno je važno da Komisija tijekom priprema obavi odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja obavljaju u skladu s načelima propisanima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Komisija primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci sustavno mogu sudjelovati u sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

(51)  Posebno je važno da Komisija tijekom priprema provede procjenu učinka i obavi odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i ona na stručnoj i diplomatskoj razini te da se ta savjetovanja obavljaju u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Savjetovanja bi se trebala provesti i s ESVD-om i diplomatskim predstavništvima trećih zemalja na čije se državljane primjenjuje bezvizni režim. Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Komisija primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci sustavno mogu sudjelovati u sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata. U takve stručne skupine trebali bi biti uključeni i predstavnici ESVD-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  rizik od nezakonitih migracija znači rizik od toga da državljanin treće zemlje ne ispunjava uvjete ulaska i boravka iz članka 6. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obrazloženje

Definicija rizika od nezakonitih migracija dodana je Prijedlogu u skladu s preporukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e b)  rizik za sigurnost znači rizik od prijetnje javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili međunarodnim odnosima bilo koje države članice;

Obrazloženje

Definicija rizika za sigurnost dodana je Prijedlogu u skladu s preporukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pridonijeti visokom stupnju sigurnosti osiguravanjem detaljne procjene predstavljaju li podnositelji zahtjeva prijetnju sigurnosti prije njihova dolaska na vanjske granične prijelaze kako bi se moglo utvrditi postoje li činjenične naznake ili razumne osnove na temelju kojih se može zaključiti da nazočnost osobe na državnom području država članica predstavlja prijetnju sigurnosti;

(a)  pridonijeti visokom stupnju sigurnosti uspostavom detaljne procjene sigurnosnog rizika koji predstavljaju podnositelji zahtjeva prije njihova dolaska na vanjske granične prijelaze kako bi se moglo utvrditi postoje li činjenične naznake na temelju kojih se može zaključiti da nazočnost osobe na državnom području država članica predstavlja prijetnju sigurnosti;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-e)  podržati ciljeve Schengenskog informacijskog sustava (SIS) povezane s upozorenjima o osobama za koje se traži uhićenje, predaja ili izručenje, o nestalim osobama, o osobama koje se traže radi pomoći u sudskom postupku i o osobama za skrivene ili posebne provjere;

(e)  podržati ciljeve Schengenskog informacijskog sustava (SIS) povezane s upozorenjima o osobama za koje se traži uhićenje, predaja ili izručenje, o nestalim osobama, naročito djece, o osobama koje se traže radi pomoći u sudskom postupku i o osobama za skrivene ili posebne provjere;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Za obavljanje redovitih revizija obrade zahtjeva i primjene članka 28., uključujući redovito ocjenjivanje njihova učinka na temeljna prava, posebice u pogledu privatnosti, zadužen je službenik za temeljna prava Europske agencije za graničnu i obalnu stražu. Za obavljanje redovitih revizija obrade zahtjeva, uključujući redovito ocjenjivanje njihova učinka na zaštitu osobnih podataka, zadužen je službenik za zaštitu podataka Europske agencije za graničnu i obalnu stražu.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelji zahtjeva podnose zahtjev popunjavanjem elektroničkog obrasca zahtjeva na posebnom javnom web-mjestu ili mobilnom aplikacijom za elektroničke uređaje dovoljno unaprijed prije planiranog putovanja.

1.  Podnositelji zahtjeva podnose zahtjev popunjavanjem elektroničkog obrasca zahtjeva na posebnom javnom web-mjestu mobilnom aplikacijom za elektroničke uređaje ili gdje je to primjenjivo na kioscima za podnošenje zahtjeva dovoljno unaprijed prije planiranog putovanja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjeve mogu podnositi podnositelj zahtjeva ili ovlaštena osoba ili posrednik kojeg je podnositelj zahtjeva ovlastio za podnošenje zahtjeva u njegovo ime.

2.  Zahtjeve mogu podnositi podnositelj zahtjeva ili ovlaštena osoba ili posrednik kojeg je podnositelj zahtjeva ovlastio za podnošenje zahtjeva u njegovo ime. Delegacije Unije u trećim zemljama pružaju podnositeljima zahtjeva potrebnu pomoć.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahvaljujući javnom web-mjestu i mobilnoj aplikaciji za mobilne uređaje obrazac zahtjeva lako je i besplatno dostupan podnositeljima zahtjeva.

2.  Zahvaljujući javnom web-mjestu i mobilnoj aplikaciji za mobilne uređaje obrazac zahtjeva lako je i besplatno dostupan podnositeljima zahtjeva. I web-mjesto i mobilna aplikacija dostupni su osobama s invaliditetom.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  adresu e-pošte, telefonski broj;

(g)  adresu e-pošte i telefonski broj, ako on postoji;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  obrazovanje (stupanj i područje);

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-k)  za maloljetnike, prezime i ime nositelja roditeljskog prava ili zakonskog skrbnika podnositelja zahtjeva;

(k)  za maloljetnike, prezime, ime, adresu e-pošte ili telefonski broj i kućnu adresu nositelja roditeljskog prava ili zakonskog skrbnika podnositelja zahtjeva;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka la (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(la)  podatak o tome je li izbjeglica ili osoba bez državljanstva;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-m)  ako zahtjev popunjava osoba koja nije podnositelj zahtjeva, prezime, ime, tvrtku, organizaciju, ako je primjenjivo, adresu e-pošte, poštansku adresu, telefonski broj; odnos s podnositeljem zahtjeva i elektronički potpisanu izjavu o zastupanju.

(m)  ako zahtjev popunjava osoba koja nije podnositelj zahtjeva ili ako zahtjev popunjavaju skupine, prezime, ime, tvrtku, organizaciju, ako je primjenjivo, adresu e-pošte, poštansku adresu, telefonski broj; odnos s podnositeljem zahtjeva i elektronički potpisanu izjavu o zastupanju.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Podnositelj zahtjeva bira stupanj i područje obrazovanja, trenutačno zaposlenje i radno mjesto s unaprijed utvrđenog popisa. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima će utvrditi te unaprijed utvrđene popise.

3.  Podnositelj zahtjeva bira trenutačno zaposlenje i radno mjesto s unaprijed utvrđenog popisa. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. kojima će utvrditi te unaprijed utvrđene popise.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  je li ikada bio osuđen za počinjenje kaznenog djela u bilo kojoj državi;

(b)  je li ikada bio osuđen za počinjenje teškog kaznenog djela definiranog u članku 3. točki (m) u bilo kojoj državi;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. o načinima plaćanja i postupcima naplaćivanja naknade za izdavanje odobrenja putovanja i o promjenama iznosa te naknade.

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 78. o načinima plaćanja i postupcima naplaćivanja naknade za izdavanje odobrenja za putovanje i o promjenama iznosa te naknade. Komisija u obzir uzima tehnološki razvoj i njegovu dostupnost kako se ne bi stvarale prepreke državljanima trećih zemalja izuzetima od obveze posjedovanja vize koji možda nemaju pristup određenim načinima plaćanja kad podnose zahtjev za odobrenje u ETIAS-u.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  odgovara li putna isprava upotrijebljena pri podnošenju zahtjeva putnoj ispravi koja je zabilježena u bazi Interpol TDAWN.

(m)  odgovara li putna isprava upotrijebljena pri podnošenju zahtjeva putnoj ispravi koja je zabilježena u bazi Interpol TDAWN, uključujući žute objave koje bi mogle pomoći u lociranju nestalih osoba;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  upozorenje u pogledu nestalih osoba;

(b)  upozorenje u pogledu nestalih osoba, osobito djece;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 21.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.a

 

Posebna pravila za izbjeglice i osobe bez državljanstva koje borave u zemlji za koju im nije potrebna viza

 

Kad zahtjev za odobrenje za putovanje podnosi izbjeglica ili osoba bez državljanstva iz članka 2. stavka 1. točke (b), primjenjuju se sljedeća posebna pravila:

 

(a)  podnositelj zahtjeva navodi svoj status opisan u članku 15. stavku 2. točki (la);

 

(-b)  podnositelj zahtjeva ne odgovara na pitanje iz članka 15. stavka 4. točke (c);

 

(c)  podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja naknade iz članka 16.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev za dodatne informacije ili dokumentaciju šalje se na kontaktnu adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva. U zahtjevu za dodatne informacije ili dokumentaciju jasno se navode informacije ili dokumentacija koje podnositelj zahtjeva mora dostaviti. Podnositelj zahtjeva dostavlja dodatne informacije ili dokumentaciju izravno nacionalnoj jedinici ETIAS-a s pomoću usluge sigurnog računa iz članka 6. stavka 2. točke (g) u roku od 7 radnih dana od datuma primitka zahtjeva.

2.  Zahtjev za dodatne informacije ili dokumentaciju šalje se na kontaktnu adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva. U zahtjevu za dodatne informacije ili dokumentaciju jasno se navode informacije ili dokumentacija koje podnositelj zahtjeva mora dostaviti. Podnositelj zahtjeva dostavlja dodatne informacije ili dokumentaciju izravno nacionalnoj jedinici ETIAS-a s pomoću usluge sigurnog računa iz članka 6. stavka 2. točke (g) u roku od 7 radnih dana od datuma primitka zahtjeva. Podnositelj zahtjeva ima pravo tražiti dodatno vrijeme za dostavljanje tražene dokumentacije. To vrijeme ne prelazi 30 radnih dana.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Poziv podnositelju zahtjeva dostavlja nacionalna jedinica ETIAS-a države članice na adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva.

5.  Poziv podnositelju zahtjeva dostavlja nacionalna jedinica ETIAS-a države članice na adresu e-pošte zabilježenu u spisu zahtjeva ili telefonom.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako podnositelj zahtjeva ne odgovori na poziv u roku ili ako ne dođe na razgovor, zahtjev se odbija u skladu s člankom 31. stavkom 1. i nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice bez odgode obavješćuje podnositelja zahtjeva.

6.  Ako podnositelj zahtjeva ne odgovori na poziv u roku ili ako ne dođe na razgovor, a da nije podnio utemeljeno obrazloženje, zahtjev se odbija u skladu s člankom 31. stavkom 1. i nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice bez odgode obavješćuje podnositelja zahtjeva.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U svakom slučaju, Europol nema pristup osobnim podacima o obrazovanju podnositelja zahtjeva kako je navedeno u članku 15. stavku 2. točki (h) ni o zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva kako je navedeno u članku 15. stavku 4. točki (a).

3.  U svakom slučaju, Europol nema pristup osobnim podacima o zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva kako je navedeno u članku 15. stavku 4. točki (a).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  [statističkih podataka proizvedenih u EES-u koji upućuju na neuobičajene stope prekoračenja dopuštenog boravka i zabrana ulaska određenoj skupini putnika; ]

(a)  [statističkih podataka proizvedenih u EES-u koji upućuju na neuobičajene stope prekoračenja dopuštenog boravka i zabrana ulaska;]

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  statističkih podataka proizvedenih u ETIAS-u u skladu s člankom 73. koji upućuju na neuobičajene stope odbijenih odobrenja putovanja zbog rizika od nezakonitih migracija, prijetnje sigurnosti ili prijetnje javnom zdravlju;

(b)  statističkih podataka proizvedenih u ETIAS-u u skladu s člankom 73. koji upućuju na neuobičajene stope odbijenih odobrenja za putovanja zbog prijetnje sigurnosti ili prijetnje javnom zdravlju;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  informacija koje su dostavile države članice o neuobičajenim stopama prekoračenja dopuštenog boravka i zabrana ulaska određenoj skupini putnika u tu državu članicu;

(e)  informacija koje su dostavile države članice o neuobičajenim stopama prekoračenja dopuštenog boravka i zabrana ulaska određenim putnicima;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  stupanj obrazovanja;

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Posebni pokazatelji rizika ciljani su i razmjerni. Ni u kojim okolnostima ne temelje se na rasi ili etničkom podrijetlu, političkim uvjerenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, seksualnom životu ili spolnom opredjeljenju.

5.  Posebni pokazatelji rizika ciljani su i razmjerni. Ni u kojim okolnostima ne temelje se na rasi ili etničkom podrijetlu, političkim uvjerenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, seksualnom životu ili spolnom opredjeljenju. Nije dopušteno preventivno profiliranje rizika koje se temelji na općim podacima umjesto na stvarnom i očitom riziku.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Trebaju se uspostaviti zaštitne mjere kako bi se osiguralo da su osobni podaci koji se obrađuju u okviru ETIAS-ova popisa za praćenje dovoljno zaštićeni.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 b.  Uklanjanje s ETIAS-ova popisa za praćenje mora biti moguće u svakom trenutku ako razlozi za uvrštavanje na ETIAS-ov popis za praćenje nisu obrazloženi.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje putovanja imaju pravo žalbe. Žalbeni postupci provode se u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice pruža podnositeljima zahtjeva informacije o postupku u slučaju žalbe.

2.  Podnositelji zahtjeva kojima je odbijeno odobrenje za putovanje imaju pravo žalbe. Žalbeni postupci provode se u državi članici koja je donijela odluku o zahtjevu i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice. Nacionalna jedinica ETIAS-a odgovorne države članice pruža podnositeljima zahtjeva informacije o postupku u slučaju žalbe u pisanom obliku i na jeziku koji podnositelj zahtjeva može razumjeti. Žalbeni postupak mora se zaključiti najkasnije u roku od tri mjeseca.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću može se izdati u iznimnim slučajevima, kada predmetna država članica smatra da je to nužno iz humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza neovisno o tome što postupak ručne obrade u skladu s člankom 22. još nije dovršen ili što je odobrenje putovanja odbijeno, poništeno ili ukinuto.

1.  Odobrenje za putovanje s ograničenom prostornom valjanošću izdaje se u iznimnim slučajevima, kada je to nužno iz humanitarnih razloga, iz razloga nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza neovisno o tome što postupak ručne obrade u skladu s člankom 22. još nije dovršen ili što je odobrenje za putovanje odbijeno, poništeno ili ukinuto.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odobrenje putovanja s ograničenom prostornom valjanošću vrijedi za državno područje države članice izdavateljice i najdulje 15 dana.

4.  Odobrenje za putovanje s ograničenom prostornom valjanošću vrijedi za državno područje države članice izdavateljice.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a omogućuje se, u slučaju dobivenog rezultata na temelju podataka unesenih u spis zahtjeva, pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točaka od (a) do (g) i od (j) do (m) kako su uneseni u taj spis zahtjeva te podacima unesenima u taj spis zahtjeva u pogledu izdavanja, odbijanja, ukidanja ili poništenja odobrenja putovanja u skladu s člancima 33. i 37. Pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točke i. i stavka 4. točaka od (b) do (d), kako su zabilježeni u spisu zahtjeva, omogućuje se samo ako su pretraživanje tih podataka izričito zatražile operativne jedinice u obrazloženom elektroničkom zahtjevu podnesenom u skladu s člankom 44. stavkom 1. i odobrenim u postupku neovisne provjere. Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a ne daje se pristup podacima o obrazovanju iz članka 15. stavka 2. točke (h) ili o tome bi li podnositelj zahtjeva mogao predstavljati prijetnju javnom zdravlju iz članka 15. stavka 4. točke (a).

4.  Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a omogućuje se, u slučaju dobivenog rezultata na temelju podataka unesenih u spis zahtjeva, pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točaka od (a) do (g) i od (j) do (m) kako su uneseni u taj spis zahtjeva te podacima unesenima u taj spis zahtjeva u pogledu izdavanja, odbijanja, ukidanja ili poništenja odobrenja za putovanje u skladu s člancima 33. i 37. Pristup podacima iz članka 15. stavka 2. točke i. i stavka 4. točaka od (b) do (d), kako su zabilježeni u spisu zahtjeva, omogućuje se samo ako su pretraživanje tih podataka izričito zatražile operativne jedinice u obrazloženom elektroničkom zahtjevu podnesenom u skladu s člankom 44. stavkom 1. i odobrenim u postupku neovisne provjere. Pretraživanjem središnjeg sustava ETIAS-a ne daje se pristup podacima o tome bi li podnositelj zahtjeva mogao predstavljati prijetnju javnom zdravlju iz članka 15. stavka 4. točke (a).

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija, u suradnji sa središnjom jedinicom ETIAS-a i državama članicama, prati početak rada ETIAS-a informativnom kampanjom kako bi obavijestila državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje ova Uredba o uvjetu da za prelazak vanjskih granica moraju imati valjano odobrenje putovanja.

Komisija, u suradnji sa središnjom jedinicom ETIAS-a i državama članicama, njihovim veleposlanstvima u trećim zemljama na koje se primjenjuje ova Uredba i delegacijama Unije u tim zemljama, pokreće puno prije početka rada ETIAS-a informativnu kampanju kako bi državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje ova Uredba obavijestila o uvjetu da za prelazak vanjskih granica moraju imati valjano odobrenje za putovanje.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Infrastrukture kojima se podupire javno web-mjesto, mobilna aplikacija i pristupna točka prijevoznika udomljuju se na web-mjestima agencije eu-LISA ili Komisije. Te su infrastrukture zemljopisno raspoređene kako bi se osigurale funkcionalnosti propisane u ovoj Uredbi u skladu s uvjetima sigurnosti, dostupnosti, kvalitete i brzine iz stavka 3.

2.  Infrastrukture kojima se podupiru javno web-mjesto, mobilna aplikacija, kiosci i pristupna točka prijevoznika udomljuju se na web-mjestima agencije eu-LISA ili Komisije. Te su infrastrukture zemljopisno raspoređene kako bi se osigurale funkcionalnosti propisane u ovoj Uredbi u skladu s uvjetima sigurnosti, dostupnosti, kvalitete i brzine iz stavka 3.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon početka rada ETIAS-a, eu-LISA odgovorna je za tehničko upravljanje središnjim sustavom i nacionalnim jedinstvenim sučeljima. Ona u svakom trenutku osigurava, u suradnji s državama članicama, najbolju moguću tehnologiju, nakon provođenja analize troškova i koristi. Agencija eu-LISA odgovorna je i za tehničko upravljanje komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja kao i javnim web-mjestom, mobilnom aplikacijom za mobilne uređaje, uslugom elektroničke pošte, uslugom sigurnog računa, pristupnom točkom za prijevoznike, mrežnom uslugom i softverom za obradu zahtjeva iz članka 6.

Nakon početka rada ETIAS-a, za tehničko upravljanje središnjim sustavom i nacionalnim jedinstvenim sučeljima odgovorna je eu-LISA. Ona će se nakon provođenja analize troškova i koristi, u suradnji s državama članicama, pobrinuti za to da je u svakom trenutku dostupna najbolja moguća tehnologija. Agencija eu-LISA odgovorna je i za tehničko upravljanje komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja kao i javnim web-mjestom, mobilnom aplikacijom za mobilne uređaje, kioscima, uslugom elektroničke pošte, uslugom sigurnog računa, portalom za prijevoznike, mrežnom uslugom i softverom za obradu zahtjeva iz članka 6.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

a.  poštovanje obveza koje se odnose na temeljna prava, osobito obveza u okviru Europske konvencije o ljudskim pravima, Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Konvencije o pravima djeteta;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2016/794

Članak 4. – stavak 1. – točka n

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U članku 4. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (n):

Briše se.

„(n)  uspostavu ETIAS-ova popisa za praćenje iz članka 29. [Uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] te upravljanje njime i njegovo ažuriranje u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (a).” “

 

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijekom tog šestomjesečnog razdoblja službenici graničnog nadzora obavješćuju državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje obveza posjedovanja odobrenja putovanja koji prelaze vanjske granice o obvezi posjedovanja valjanog odobrenja putovanja nakon isteka šestomjesečnog razdoblja. U tu svrhu službenici graničnog nadzora toj kategoriji putnika dijele zajedničku brošuru.

2.  Tijekom tog šestomjesečnog razdoblja službenici graničnog nadzora kao i diplomatski predstavnici država članica i delegacije EU-a u zemljama na koje se primjenjuje ova Uredba obavješćuju državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje obveza posjedovanja odobrenja za putovanje, a koji prelaze vanjske granice, o obvezi posjedovanja valjanog odobrenja za putovanje nakon isteka šestomjesečnog razdoblja. U tu svrhu službenici graničnog nadzora toj kategoriji putnika dijele zajedničku brošuru. Ta brošura treba biti dostupna i u veleposlanstvima država članica i delegacijama Unije u zemljama na koje se primjenjuje ova Uredba.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obrazovanju;

Briše se.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Agencija eu-LISA dostavlja Komisiji na zahtjev statističke podatke o posebnim aspektima povezanima s provedbom ove Uredbe te statističke podatke u skladu sa stavkom 3.

6.  Agencija eu-LISA dostavlja na zahtjev Komisiji i Europskom parlamentu statističke podatke o posebnim aspektima povezanima s provedbom ove Uredbe te statističke podatke u skladu sa stavkom 3.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija stavlja na raspolaganje informacije dostavljene u skladu sa stavkom 1. državama članicama i javnosti na javnom web-mjestu koje se stalno ažurira.

5.  Komisija stavlja na raspolaganje informacije dostavljene u skladu sa stavkom 1. državama članicama i javnosti na javnom i dostupnom web-mjestu koje se stalno ažurira.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 5. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  utjecaj na diplomatske odnose Unije i predmetnih trećih zemalja;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sustav EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

Referentni dokumenti

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

19.1.2017