Procedūra : 2016/0357A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0322/2017

Pateikti tekstai :

A8-0322/2017

Debatai :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0307

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1778kWORD 203k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624

(COM(2016) 0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Kinga Gál

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624

(COM(2016) 0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0731),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0466/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 14 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0322/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą,

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 nurodomoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

pasikonsultavę su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

Išbraukta.

Pagrindimas

Į EDAPP nuomonę nurodoma 46 nurodomojoje dalyje.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  ETIAS turėtų būti nustatytas kelionės leidimas, skirtas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (vizos reikalavimas), kuris leistų nustatyti, ar dėl jų buvimo valstybių narių teritorijoje nekils neteisėtos migracijos, saugumo rizikos arba rizikos visuomenės sveikatai. Turėti galiojantį kelionės leidimą būtų nauja atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlyga, bet vien kelionės leidimo turėjimas savaime nesuteiktų teisės atvykti;

(9)  ETIAS turėtų būti nustatytas kelionės leidimas, skirtas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (vizos reikalavimas), kuris leistų nustatyti, ar dėl jų buvimo valstybių narių teritorijoje nekils neteisėtos migracijos rizikos, grėsmės saugumui arba didelės epidemijos rizikos. Todėl kelionės leidimas yra sprendimas, kuris rodo, jog nėra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų tokia rizika. Toks kelionės leidimas savo pobūdžiu skiriasi nuo vizos, nes jam nereikia daugiau informacijos arba juo nesudaroma didesnė našta pareiškėjams nei viza. Turėti galiojantį kelionės leidimą būtų nauja atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlyga, bet vien kelionės leidimo turėjimas savaime nesuteiktų teisės atvykti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  ETIAS turėtų padėti supaprastinti patikrinimus kertant sieną, kuriuos išorės sienų perėjimo punktuose atlieka sienos apsaugos pareigūnai, ir užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas ir kurie ketina apsilankyti Šengeno erdvėje, būtų vertinami suderintai ir vienodai. Be to, ji turėtų sudaryti sąlygas geriau informuoti prašytojus apie tai, ar jie atitinka apsilankymo Šengeno erdvėje kriterijus. Be to, ETIAS taip pat turėtų padėti supaprastinti patikrinimus kertant sieną, nes sumažėtų atsisakymo leisti atvykti atvejų prie išorės sienų skaičius;

(11)  ETIAS turėtų padėti supaprastinti patikrinimus kertant sieną, kuriuos išorės sienų perėjimo punktuose atlieka sienos apsaugos pareigūnai, ir užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas ir kurie ketina apsilankyti Šengeno erdvėje, būtų vertinami suderintai ir vienodai. Be to, ji turėtų sudaryti sąlygas geriau informuoti prašytojus apie tai, ar jie atitinka apsilankymo Šengeno erdvėje kriterijus. Be to, ETIAS taip pat turėtų padėti supaprastinti patikrinimus kertant sieną, nes sumažėtų atsisakymo leisti atvykti atvejų prie išorės sienų skaičius ir sienų apsaugos pareigūnams būtų suteikiama patikima papildoma informacija dėl žymų, kuri buvo sukaupta atliekant paraiškos vertinimą rankiniu būdu;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  ETIAS taip pat turėtų remti Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo ar ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, apie asmenis dėl slaptų patikrinimų arba specialiųjų patikrinimų. Šiuo tikslu ETIAS turėtų automatiškai tvarkyti prašymo rinkmenas lygindama jas su atitinkamais perspėjimais SIS. Šiuo tvarkymu bus siekiama remti SIS veiklą. Atitinkamai atitiktis, nustatyta atlikus tokį palyginimą, turėtų būti laikoma SIS;

(12)  ETIAS taip pat turėtų remti Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas draudimas atvykti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo ar ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, apie asmenis dėl slaptų patikrinimų, specialiųjų patikrinimų [arba tyrimų]. Šiuo tikslu ETIAS turėtų automatiškai tvarkyti prašymo rinkmenas lygindama jas su atitinkamais perspėjimais SIS. Šiuo tvarkymu bus siekiama remti SIS veiklą. Atitinkamai atitiktis, nustatyta atlikus tokį palyginimą, turėtų būti laikoma SIS;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  ETIAS centrinis padalinys turėtų būti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros dalis. ETIAS centrinis padalinys turėtų atsakyti už automatiškai tvarkant atmestų kelionės leidimų prašymų tikrinimą, kad nustatytų, ar prašytojo asmens duomenys atitinka asmens, dėl kurio nustatyta atitiktis, duomenis, už patikros taisykles ir už reguliarų prašymų tvarkymo auditą. ETIAS centrinis padalinys turėtų veikti visą parą be išeiginių;

(14)  ETIAS centrinis padalinys turėtų būti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros dalis. ETIAS centrinis padalinys turėtų atsakyti už automatiškai tvarkant kelionės leidimų prašymų, dėl kurių buvo nustatyta viena ar kelios atitiktys, tikrinimą, kad nustatytų, ar prašytojo asmens duomenys atitinka asmens, dėl kurio nustatyta atitiktis, duomenis, ir už patikros taisykles. ETIAS centrinis padalinys turėtų veikti visą parą be išeiginių;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kiekviena valstybė narė turėtų įsteigti ETIAS nacionalinį padalinį, kuris būtų daugiausia atsakingas už tikrinimą ir sprendimo suteikti kelionės leidimą ar atsisakyti jį suteikti priėmimą. ETIAS nacionaliniai padaliniai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Europolu, kad įvertintų prašymus. ETIAS nacionalinis padalinys turėtų veikti visą parą be išeiginių;

(15)  kiekviena valstybė narė turėtų įsteigti ETIAS nacionalinį padalinį, kuris būtų daugiausia atsakingas už tikrinimą ir sprendimo suteikti kelionės leidimą ar atsisakyti jį suteikti, jį panaikinti ar atšaukti, priėmimą. ETIAS nacionaliniai padaliniai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Europolu, kad įvertintų prašymus. ETIAS nacionalinis padalinys turėtų veikti visą parą be išeiginių;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kad pasiektų savo tikslus ETIAS turėtų teikti elektroninę prašymo formą, kurią prašytojas turėtų užpildyti įrašydamas pareiškimus, susijusius su jo tapatybe, kelionės dokumentu, informacija apie gyvenamąją vietą, kontaktiniais duomenimis, išsilavinimu ir dabartine profesine veikla, jo ES piliečio arba trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise ir neturi leidimo gyventi šalyje kortelės, šeimos nario statusu, jeigu prašytojas yra nepilnametis – atsakingo asmens tapatybe, atsakymus į kelis tikslinius klausimus (ar prašytojas serga liga, galinčia sukelti epidemiją, kaip apibrėžta Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinėse sveikatos taisyklėse, arba kitomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis parazitinėmis ligomis, ar turi teistumą, ar buvo karo zonose, ar dėl jo priimtas sprendimas grąžinti prie sienos arba nurodymas išvykti iš teritorijos). Prieiga prie prašytojų sveikatos duomenų turėtų būti suteikiama tik siekiant nustatyti, ar jie kelia grėsmę visuomenės sveikatai;

(16)  kad pasiektų savo tikslus ETIAS turėtų teikti elektroninę prašymo formą, kurią prašytojas turėtų užpildyti įrašydamas pareiškimus, susijusius su jo tapatybe, kelionės dokumentu, informacija apie gyvenamąją vietą, kontaktiniais duomenimis, jo ES piliečio arba trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise ir neturi leidimo gyventi šalyje kortelės, šeimos nario statusu, jeigu prašytojas yra nepilnametis – atsakingo asmens tapatybe, atsakymus į kelis tikslinius klausimus (ar turi teistumą, ar buvo karo zonose, ar dėl jo priimtas sprendimas grąžinti prie sienos arba nurodymas išvykti iš teritorijos);

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  ETIAS turėtų priimti prašymus, pateiktus prašytojo vardu tais atvejais, kai dėl įvairių priežasčių keliautojai patys negali parengti prašymo. Tokiais atvejais prašymą turėtų užpildyti keliautojo įgaliotas arba už jį teisiškai atsakingas trečiasis asmuo su sąlyga, kad šio asmens tapatybės duomenys įtraukti į prašymo formą;

(17)  ETIAS turėtų priimti prašymus, pateiktus prašytojo vardu tais atvejais, kai dėl įvairių priežasčių keliautojai patys negali parengti prašymo. Tokiais atvejais prašymą turėtų užpildyti keliautojo įgaliotas asmuo, įskaitant komercinius tarpininkus, arba už jį teisiškai atsakingas trečiasis asmuo su sąlyga, kad šio asmens tapatybės duomenys įtraukti į prašymo formą; Komisija turėtų užtikrinti, kad paraiškas prašytojo vardu teikiantys komerciniai tarpininkai šią paslaugą savo klientams teiktų tik siekdami kompensuoti patirtas išlaidas, o ne pelno;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant galutinai parengti prašymą, iš visų vyresnių nei 18 metų prašytojų turėtų būti reikalaujama sumokėti mokestį. Mokėjimą turėtų tvarkyti bankas arba finansų tarpininkas. Duomenys, kurių reikia elektroniniam mokėjimui, turėtų būti pateikiami tik bankui arba finansų tarpininkui, vykdančiam finansinį sandorį; šie duomenys nėra ETIAS duomenų dalis;

(18)  Siekiant galutinai parengti prašymą, prašytojų turėtų būti reikalaujama sumokėti kelionės leidimo mokestį. Mokėjimą turėtų tvarkyti bankas arba finansų tarpininkas. Duomenys, kurių reikia elektroniniam mokėjimui, turėtų būti pateikiami tik bankui arba finansų tarpininkui, vykdančiam finansinį sandorį; šie duomenys nėra ETIAS duomenų dalis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  prašytojo pateikti asmens duomenys turėtų būti tvarkomi ETIAS tik vienu tikslu – iš anksto patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams, nustatytiems Reglamente (ES) 2016/399, ir įvertinti, ar yra tikimybė, kad prašytojas gali neteisėtai migruoti, ar dėl prašytojo atvykimo į Sąjungą gali kilti grėsmė Sąjungos saugumui ar visuomenės sveikatai;

(20)  prašytojo pateikti asmens duomenys turėtų būti tvarkomi ETIAS tik vienu tikslu – iš anksto patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams, nustatytiems Reglamente (ES) 2016/399, ir įvertinti, ar yra tikimybė, kad prašytojas gali neteisėtai migruoti, ar dėl prašytojo atvykimo į Sąjungą gali kilti grėsmė Sąjungos saugumui ar didelė epidemijos rizika;

_________________

_________________

24 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas).

24 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  lyginimas turėtų būti vykdomas automatinėmis priemonėmis. Jeigu, atlikus palyginimą, nustatoma atitiktis pagal vieną asmens duomenų elementą arba tokių duomenų kombinaciją prašyme ir įraše, rinkmenoje arba perspėjime, kurie yra pirmiau minėtose informacinėse sistemose, arba pagal asmens duomenis ETIAS stebėjimo sąraše arba rizikos rodiklius, prašymą rankiniu būdu turėtų tvarkyti deklaruoto pirmojo atvykimo valstybės narės ETIAS nacionalinio padalinio operatorius. ETIAS nacionaliniam padaliniui atlikus vertinimą, turėtų būti priimamas sprendimas suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti;

(22)  lyginimas turėtų būti vykdomas automatinėmis priemonėmis. Jeigu, atlikus palyginimą, nustatoma atitiktis pagal vieną asmens duomenų elementą arba tokių duomenų kombinaciją prašyme ir įraše, rinkmenoje arba perspėjime, kurie yra pirmiau minėtose informacinėse sistemose, arba pagal asmens duomenis ETIAS stebėjimo sąraše arba rizikos rodiklius, prašymą rankiniu būdu turėtų tvarkyti atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinio padalinio operatorius. ETIAS nacionaliniam padaliniui atlikus vertinimą, turėtų būti priimamas sprendimas suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  prašytojai, kuriems atsisakyta išduoti kelionės leidimą, turėtų turėti teisę teikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai turėtų būti teikiami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę;

(24)  prašytojai, kuriems atsisakyta išduoti kelionės leidimą, turėtų turėti teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Teisinės gynybos procedūros turėtų būti vykdomos valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  prašymo rinkmenai analizuoti turėtų būti naudojamos patikros taisyklės: lyginami duomenys, įrašyti prašymo rinkmenoje ETIAS centrinėje sistemoje, ir konkrečios rizikos rodikliai, atitinkantys pirmiau nustatytą saugumo, neteisėtos migracijos riziką arba riziką visuomenės sveikatai. Konkrečios rizikos rodikliams apibrėžti naudojami kriterijai jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti nustatomi prašytojo rasės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religijos ar filosofinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, lytinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos pagrindu;

(25)  prašymo rinkmenai analizuoti turėtų būti naudojamos patikros taisyklės: lyginami duomenys, įrašyti prašymo rinkmenoje ETIAS centrinėje sistemoje, ir konkrečios rizikos rodikliai, atitinkantys pirmiau nustatytą saugumo, neteisėtos migracijos riziką arba didelę epidemijos riziką. Konkrečios rizikos rodikliams apibrėžti naudojami kriterijai jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti nustatomi prašytojo rasės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religijos ar filosofinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, lytinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos pagrindu;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekiant nustatyti ETIAS prašymo rinkmenoje esančių duomenų ir informacijos, susijusios su asmenimis, kurie įtariami padarę sunkų nusikaltimą arba įvykdę teroro aktą arba dėl kurių yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad jie padarys sunkų nusikaltimą arba įvykdys teroro aktą, ryšius turėtų būti parengtas ETIAS stebėjimo sąrašas. ETIAS stebėjimo sąrašas turėtų būti duomenų, kuriuos tvarko Europolas pagal Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a punktą ir Europolo integruoto duomenų valdymo koncepciją, kuria įgyvendinamas tas reglamentas, dalis. Teikdamos informaciją Europolui valstybės narės turėtų galėti nustatyti tikslą arba tikslus, dėl kurių ji būtų tvarkoma, įskaitant galimybę riboti tokį tvarkymą tik ETIAS stebėjimo sąrašo reikmėms;

(26)  siekiant nustatyti ryšius tarp ETIAS prašymo rinkmenoje esančių duomenų ir informacijos, susijusios su asmenimis, kuriuos viena ar kelios valstybės narės įtaria padarius sunkią nusikalstamą veiką arba įvykdžius teroro aktą arba dėl kurių remiantis bendru asmens įvertinimu, ypač remiantis praeityje padarytomis nusikalstamomis veikomis, yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad jie padarys sunkią nusikalstamą veiką arba įvykdys teroro aktą, turėtų būti parengtas ETIAS stebėjimo sąrašas. ETIAS stebėjimo sąrašas turėtų būti duomenų, kuriuos tvarko Europolas pagal Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a punktą ir Europolo integruoto duomenų valdymo koncepciją, kuria įgyvendinamas tas reglamentas, dalis. Teikdamos informaciją Europolui valstybės narės turėtų galėti nustatyti tikslą arba tikslus, dėl kurių ji būtų tvarkoma, įskaitant galimybę riboti tokį tvarkymą tik ETIAS stebėjimo sąrašo reikmėms;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  dėl nuolat atsirandančių naujų formų grėsmių saugumui, naujų neteisėtos migracijos modelių ir grėsmių visuomenės sveikatai reikia imtis efektyvių veiksmų ir kovoti šiuolaikinėmis priemonėmis. Kadangi šios priemonės yra susijusios su didelio kiekio asmens duomenų tvarkymu, turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, kad teisės į privataus gyvenimo apsaugą ir teisės į asmens duomenų apsaugą apribojimas neviršytų to, kas būtina demokratinėje visuomenėje;

(27)  dėl nuolat atsirandančių naujų formų grėsmių saugumui, naujų neteisėtos migracijos modelių ir didelės epidemijų rizikos reikia imtis efektyvių veiksmų ir kovoti šiuolaikinėmis priemonėmis. Kadangi šios priemonės yra susijusios su didelio kiekio asmens duomenų tvarkymu, turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, kad teisės į privataus gyvenimo apsaugą ir teisės į asmens duomenų apsaugą apribojimas neviršytų to, kas būtina demokratinėje visuomenėje;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  suteikti kelionės leidimai turėtų būti panaikinami arba atšaukiami, kai tik paaiškėja, kad nebuvo įvykdytos arba nebevykdomos jų suteikimo sąlygos. Visų pirma, kai sukuriamas naujas SIS perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti arba dėl pamesto arba pavogto kelionės dokumento, apie kurį pranešta, SIS apie tai turėtų informuoti ETIAS, kuri turėtų patikrinti, ar šis naujas perspėjimas atitinka galiojantį kelionės leidimą. Tokiu atveju turėtų būti nedelsiant informuojamas perspėjimą parengusios valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys, kuris turėtų atšaukti kelionės leidimą. Panašiu būdu į ETIAS stebėjimo sąrašą įtraukti nauji elementai lyginami su ETIAS laikomomis prašymų rinkmenomis, siekiant patikrinti, ar šis naujas elementas atitinka galiojantį kelionės leidimą. Tokiu atveju pirmojo atvykimo valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys turėtų įvertinti atitiktį ir prireikus atšaukti kelionės leidimą. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė atšaukti kelionės leidimą prašytojo prašymu;

(29)  suteikti kelionės leidimai turėtų būti panaikinami arba atšaukiami, kai tik paaiškėja, kad nebuvo įvykdytos arba nebevykdomos jų suteikimo sąlygos. Visų pirma, kai sukuriamas naujas SIS perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti, SIS apie tai turėtų informuoti ETIAS, kuri turėtų patikrinti, ar šis naujas perspėjimas atitinka galiojantį kelionės leidimą. Tokiu atveju turėtų būti nedelsiant informuojamas perspėjimą parengusios valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys, kuris turėtų atšaukti kelionės leidimą. Panašiu būdu į ETIAS stebėjimo sąrašą įtraukti nauji elementai lyginami su ETIAS laikomomis prašymų rinkmenomis, siekiant patikrinti, ar šis naujas elementas atitinka galiojantį kelionės leidimą. Tokiu atveju atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys turėtų įvertinti atitiktį ir prireikus atšaukti kelionės leidimą. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė atšaukti kelionės leidimą prašytojo prašymu;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  prieš įlaipinimą oro ir jūrų vežėjai ir vežėjai, vežantys asmenų grupes sausuma autobusais, turėtų privalėti patikrinti, ar keliautojai turi visus kelionės dokumentus, būtinus atvykstant į valstybių narių teritoriją pagal Šengeno konvenciją25. Tai turėtų apimti tikrinimą, ar keliautojai turi galiojantį kelionės leidimą. Vežėjai neturėtų turėti prieigos prie ETIAS rinkmenos. Saugi interneto prieiga, įskaitant galimybę naudoti mobiliąsias technologijas, turėtų leisti vežėjams atlikti šį patikrinimą naudojant kelionės dokumento duomenis;

(31)  prieš įlaipinimą oro ir jūrų vežėjai turėtų patikrinti, ar keliautojai turi galiojantį kelionės leidimą. Vežėjai neturėtų turėti prieigos prie ETIAS rinkmenos. Saugi interneto prieiga, įskaitant galimybę naudoti mobiliąsias technologijas, turėtų leisti vežėjams atlikti šį patikrinimą naudojant kelionės dokumento duomenis;

______

 

25  Konvencija dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo.

 

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo ir skaidrumo turėtų būti aišku, kurie vežėjai turi vykdyti šio reglamento reikalavimus. Tai turėtų būti tik oro ir jūrų vežėjai. Vežėjai, vežantys asmenų grupes sausuma autobusais, neturėtų būti įtraukti atsižvelgiant į naštą, kuri būtų jiems užkrauta, nes šie vežėjai dažnai tik retkarčiais vyksta į valstybių narių teritoriją.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  kad būtų išvengta nereikalingų sąnaudų vežėjai turėtų turėti galimybę prisijungti prie ETIAS, AIS ir kitų panašių sistemų taikant vieno langelio principą. Jie turėtų gauti bendrą atsakymą, ar keleiviai gali būti vežami į valstybės narės teritoriją remiantis vežėjų pateiktais išankstiniais keleivių duomenimis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  siekdami laikytis peržiūrėtų atvykimo sąlygų, sienos apsaugos pareigūnai turėtų patikrinti, ar keliautojas turi galiojantį kelionės leidimą. Todėl atlikdamas standartinę sienų kontrolės procedūrą sienos apsaugos pareigūnas turėtų elektroniniu būdu nuskaityti kelionės dokumento duomenis. Šiuo veiksmu turėtų būti pateikta užklausa įvairiose duomenų bazėse, kaip numatyta Šengeno sienų kodekse, be kita ko, užklausa ETIAS, kuri pateiktų naujausią kelionės leidimo statusą. Pati ETIAS rinkmena sienos apsaugos pareigūnui sienų kontrolės reikmėms neturėtų būti prieinama. Jei galiojančio kelionės leidimo nėra, sienos apsaugos pareigūnas turėtų atsisakyti leisti atvykti ir turėtų atitinkamai užbaigti sienų kontrolės procedūrą. Jeigu yra galiojantis kelionės leidimas, sprendimą dėl leidimo atvykti arba atsisakymo leisti atvykti turėtų priimti sienos apsaugos pareigūnas;

(32)  siekdami laikytis peržiūrėtų atvykimo sąlygų, sienos apsaugos pareigūnai turėtų patikrinti, ar keliautojas turi bent jau iki atvykimo į valstybės narės teritoriją dienos galiojantį kelionės leidimą. Todėl atlikdamas standartinę sienų kontrolės procedūrą sienos apsaugos pareigūnas turėtų elektroniniu būdu nuskaityti kelionės dokumento duomenis. Šiuo veiksmu turėtų būti pateikta užklausa įvairiose duomenų bazėse, kaip numatyta Šengeno sienų kodekse, be kita ko, užklausa ETIAS, kuri pateiktų naujausią kelionės leidimo statusą. Pati ETIAS rinkmena sienos apsaugos pareigūnui sienų kontrolės reikmėms neturėtų būti prieinama. Vis dėlto sienos apsaugos pareigūnai, kad būtų lengviau vykdyti patikrinimus kertant sieną, turėtų būti automatiškai informuojami apie daugelį konkrečių atvejų padengiančias žymas ir, išimties tvarka, per antros linijos patikrinimus turėtų turėti galimybę susipažinti su papildoma į ETIAS bylas įtraukta su jais susijusia informacija. Jei galiojančio kelionės leidimo nėra, sienos apsaugos pareigūnas turėtų atsisakyti leisti atvykti ir turėtų atitinkamai užbaigti sienų kontrolės procedūrą. Jeigu yra galiojantis kelionės leidimas, sprendimą dėl leidimo atvykti arba atsisakymo leisti atvykti turėtų priimti sienos apsaugos pareigūnas. Jeigu laikinai vėl yra įvesta vidaus sienų kontrolė, sienos apsaugos pareigūnai neturėtų tikrinti, ar keliautojas turi galiojantį kelionės leidimą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  prieiga prie ETIAS pateikiamos informacijos yra būtina teroristinių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR26, arba kitų sunkių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR27, prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Vykdant konkretų tyrimą, siekiant gauti įrodymų ir informacijos, susijusios su asmeniu, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą arba tapo nusikaltimo auka, teisėsaugos institucijoms gali prireikti prieigos prie ETIAS sukauptų duomenų. ETIAS laikomų duomenų taip pat gali prireikti siekiant nustatyti teroristinį nusikaltimą arba kitus sunkius nusikaltimus įvykdžiusio asmens tapatybę, visų pirma tais atvejais, kai būtina imtis skubių veiksmų. prieiga prie ETIAS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais reiškia pagrindinių teisių ribojimą: teisės į asmens privataus gyvenimo gerbimą ir teisės į ETIAS tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Todėl ETIAS duomenys turėtų būti saugomi ir su jais turėtų būti leidžiama susipažinti valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos policijos biurui (Europolas), su sąlyga, kad būtų griežtai laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų, kad tokia prieiga būtų ribota ir nebūtų viršijama to, kas būtina siekiant teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo pagal reikalavimus, nustatytus Teismo praktikoje, visų pirma byloje Digital Rights Ireland28;

(34)  prieiga prie ETIAS pateikiamos informacijos yra būtina teroristinių nusikaltimų, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2017/54126, arba kitos sunkios nusikalstamos veikos, kaip nustatyta Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR27, prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Vykdant konkretų tyrimą, siekiant gauti įrodymų ir informacijos, susijusios su asmeniu, kuris įtariamas padaręs nusikalstamą veiką arba tapo nusikalstamos veikos auka, teisėsaugos institucijoms gali prireikti prieigos prie ETIAS sukauptų duomenų. ETIAS laikomų duomenų taip pat gali prireikti siekiant nustatyti teroristinį nusikaltimą arba kitą sunkią nusikalstamą veiką įvykdžiusio asmens tapatybę, visų pirma tais atvejais, kai būtina imtis skubių veiksmų. Prieiga prie ETIAS teroristinių nusikaltimų arba kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais reiškia pagrindinių teisių ribojimą: teisės į asmens privataus gyvenimo gerbimą ir teisės į ETIAS tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Todėl su ETIAS duomenimis turėtų būti leidžiama susipažinti valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos policijos biurui (Europolas), su sąlyga, kad būtų griežtai laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų, kad tokia prieiga būtų ribota ir nebūtų viršijama to, kas būtina siekiant teroristinių nusikaltimų ir kitos sunkios nusikalstamos veikos, atskleidimo ir tyrimo pagal reikalavimus, nustatytus Teismo praktikoje, visų pirma byloje Digital Rights Ireland28;

_____

_____________

26  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 6).

26  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

27  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

27  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

28  2014 m. balandžio 8 d. Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimas sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  2014 m. balandžio 8 d. Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimas sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  visų pirma prieiga prie ETIAS duomenų teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais turėtų būti suteikiama tik gavus pagrįstą kompetentingų institucijų prašymą, kuriame išdėstomos tokios būtinybės priežastys. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tokį prieigos prie ETIAS laikomų duomenų prašymą iš anksto peržiūrėtų teismas arba institucija, garantuojantys nepriklausomumą ir nešališkumą; neturi būti daroma jokios tiesioginės ar netiesioginės išorinės įtakos. Tačiau ypatingos skubos atvejais kompetentingoms institucijoms gali prireikti nedelsiant gauti asmens duomenis, būtinus siekiant užkirsti kelią sunkaus nusikaltimo įvykdymui arba patraukti jo vykdytojus baudžiamojon atsakomybėn. Tokiais atvejais turėtų būti priimtina, kad iš ETIAS gautų asmens duomenų peržiūra būtų vykdoma kuo greičiau po to, kai kompetentingoms institucijoms suteikiama prieiga prie tokios informacijos;

(35)  visų pirma prieiga prie ETIAS duomenų teroristinių nusikaltimų arba kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais turėtų būti suteikiama tik gavus pagrįstą kompetentingų institucijų prašymą, kuriame išdėstomos tokios būtinybės priežastys. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tokį prieigos prie ETIAS laikomų duomenų prašymą iš anksto peržiūrėtų nepriklausomas centrinis prieigos punktas, kuris patikrintų, ar konkrečiu nagrinėjamu atveju patenkinamos prašymo suteikti prieigą prie ETIAS centrinės sistemos sąlygos. Tačiau ypatingos skubos atvejais kompetentingoms institucijoms gali prireikti nedelsiant gauti asmens duomenis, būtinus siekiant užkirsti kelią gresiančiam pavojui, susijusiam su teroristiniu nusikaltimu, sunkios nusikalstamos veikos įvykdymui arba patraukti jos vykdytojus baudžiamojon atsakomybėn. Tokiais atvejais turėtų būti priimtina, kad iš ETIAS gautų asmens duomenų peržiūra būtų vykdoma kuo greičiau po to, kai kompetentingoms institucijoms suteikiama prieiga prie tokios informacijos;

Pagrindimas

Siūloma naudotis centrinių prieigos punktų sistema kaip VIS, „Eurodac“ ir AIS atveju, užuot pavedant centrinio prieigos punkto užduotis ETIAS nacionaliniam padaliniui. Kaip ir kitų sistemų atveju, centrinis prieigos punktas patikrintų, ar patenkinamos prieigos suteikimo sąlygos.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  ETIAS nacionaliniai padaliniai turėtų veikti kaip centrinis prieigos punktas ir turėtų tikrinti, ar konkrečiu atveju laikomasi prašymo gauti prieigą prie ETIAS centrinės sistemos sąlygų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūloma naudotis centrinių prieigos punktų sistema kaip VIS, „Eurodac“ ir AIS atveju, užuot pavedant centrinio prieigos punkto užduotis ETIAS nacionaliniam padaliniui. Kaip ir kitų sistemų atveju, centrinis prieigos punktas patikrintų, ar patenkinamos prieigos suteikimo sąlygos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  ETIAS įrašyti asmens duomenys turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei būtina siekiant nustatytų tikslų. Kad ETIAS galėtų veikti, reikia saugoti su prašytojais susijusius duomenis visą kelionės leidimo galiojimo laikotarpį. Siekiant įvertinti prašytojų keliamą saugumo, neteisėtos migracijos riziką ir riziką visuomenės sveikatai, reikia saugoti asmens duomenis penkerius metus nuo tos dienos, kai į AIS įrašomas paskutinis įrašas apie prašytoją. ETIAS turėtų remtis tiksliais preliminariais saugumo rizikos, rizikos visuomenės sveikatai ir neteisėtos migracijos rizikos vertinimais, visų pirma naudodama patikros taisykles. Kad valstybių narių rankiniu būdu atliekamas rizikos vertinimas turėtų patikimą pagrindą ir kuo labiau sumažėtų realios rizikos neatitinkančių (klaidingų) atitikčių skaičius, dėl patikros taisyklių atsirandančios atitiktys, pagrįstos ETIAS sukauptų duomenų statistika, turi atspindėti pakankamai plačią visumą. To negalima pasiekti remiantis vien galiojančių kelionės leidimų duomenimis. Saugojimo laikotarpis turėtų būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai į AIS įrašomas paskutinis įrašas apie prašytoją, nes tai yra paskutinis faktinis kelionės leidimo panaudojimas. Šis penkerių metų saugojimo laikotarpis yra toks pats, kaip ir AIS įrašo, atitinkančio remiantis ETIAS kelionės leidimu suteiktą leidimą atvykti arba atsisakymą leisti atvykti, saugojimo laikotarpis. Šis saugojimo laikotarpių suderinimas padeda užtikrinti, kad tiek atvykimo įrašas, tiek susijęs kelionės leidimas saugomi tiek pat laiko ir tai yra papildomas elementas, užtikrinantis būsimą ETIAS ir AIS sąveiką. Duomenų saugojimo laikotarpius suderinti būtina, kad kompetentingos institucijos galėtų atlikti būtiną rizikos analizę, reikalaujamą pagal Šengeno sienų kodeksą. Sprendimas atsisakyti išduoti, atšaukti arba panaikinti kelionės leidimą gali reikšti didesnę prašytojo keliamą saugumo arba neteisėtos migracijos riziką. Jeigu priimamas toks sprendimas, susijusių duomenų 5 metų saugojimo laikotarpis turėtų prasidėti nuo jo priėmimo, kad ETIAS galėtų tiksliai atsižvelgti į didesnę riziką, kurią galbūt kelia atitinkamas prašytojas. Šiam laikotarpiui pasibaigus, asmens duomenys turėtų būti ištrinami;

(40)  ETIAS įrašyti asmens duomenys turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei būtina siekiant nustatytų tikslų. Kad ETIAS galėtų veikti, reikia saugoti su prašytojais susijusius duomenis visą kelionės leidimo galiojimo laikotarpį. Pasibaigus kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui duomenys neturėtų būti saugomi be aiškaus pareiškėjo sutikimo, suteikto siekiant sudaryti palankesnes sąlygas nagrinėti naują paraišką pasibaigus ETIAS kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui. Sprendimas atsisakyti išduoti, atšaukti arba panaikinti kelionės leidimą gali reikšti didesnę prašytojo keliamą saugumo arba neteisėtos migracijos grėsmę. Jeigu priimamas toks sprendimas, susijusių duomenų 5 metų saugojimo laikotarpis turėtų prasidėti nuo sprendimo priėmimo, kad ETIAS galėtų tiksliai atsižvelgti į didesnę riziką, kurią galbūt kelia atitinkamas prašytojas. Kai duomenų bazėje susijęs perspėjimas išbraukiamas anksčiau nei po 5 metų, susijusi ETIAS prašymo rinkmena taip pat turėtų būti išbraukta. Šiam laikotarpiui pasibaigus, asmens duomenys turėtų būti ištrinami;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  [Reglamentas (ES) 2016/679]31 taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį valstybės narės atlieka taikydamos šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai valstybių narių paskirtosios ar tikrinančiosios institucijos duomenis tvarko teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais;

(43)  Reglamentas (ES) 2016/67931 taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį valstybės narės atlieka taikydamos šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai valstybių narių paskirtosios ar tikrinančiosios institucijos duomenis tvarko teroristinių nusikaltimų arba kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais;

_________________

_________________

31 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

31  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  valstybių narių institucijoms asmens duomenis tvarkant teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais pagal šį reglamentą, turėtų būti taikomas jų nacionalinėje teisėje nustatytas asmens duomenų apsaugos standartas, kuris atitinka [Direktyvą (ES) 2016/680]32;

(44)  valstybių narių institucijoms asmens duomenis tvarkant teroristinių nusikaltimų arba kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais pagal šį reglamentą, turėtų būti taikomas jų nacionalinėje teisėje nustatytas asmens duomenų apsaugos standartas, kuris atitinka Direktyvą (ES) 2016/68032;

_________________

_________________

32 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR.

32  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  nepriklausomos priežiūros institucijos, įsteigtos pagal [Reglamentą (ES) 2016/679], turėtų stebėti, ar valstybės narės asmens duomenis tvarko teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurio pareigybė sukurta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje stebėdami ETIAS;

(45)  nepriklausomos priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Reglamentą (ES) 2016/679, turėtų stebėti, ar valstybės narės asmens duomenis tvarko teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurio pareigybė sukurta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje stebėdami ETIAS;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  „(...) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę [data]“;

(46)  „(...) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 2017 m. kovo 6 d. pateikė nuomonę [data]“;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  turėtų būti nustatytos griežtos prieigos prie ETIAS centrinės sistemos taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. taip pat reikia nustatyti fizinių asmenų teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į teisių gynimą, visų pirma teise kreiptis į teismą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą;

(47)  turėtų būti nustatytos griežtos prieigos prie ETIAS centrinės sistemos taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. taip pat reikia nustatyti fizinių asmenų teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti, apriboti, užblokuoti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į teisių gynimą, visų pirma teise kreiptis į teismą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  siekiant įvertinti saugumo, neteisėtos migracijos riziką arba riziką visuomenės sveikatai, kurią gali kelti keliautojas, turėtų būti sukurta ETIAS informacinės sistemos sąveika su kitomis informacinėmis sistemomis, kuriose ETIAS vykdys paiešką, kaip antai Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų informacine sistema (VIS), Europolo duomenimis, Šengeno informacine sistema (SIS), EURODAC ir Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS). Tačiau sąveika galima visapusiškai užtikrinti tik priėmus pasiūlymus dėl AIS33 sukūrimo, ECRIS34 ir nauja redakcija išdėstomo EURODAC35 reglamento;

(48)  siekiant įvertinti grėsmę saugumui, neteisėtos migracijos grėsmę arba didelę epidemijos riziką, kurią gali kelti keliautojas, turėtų būti sukurta ETIAS informacinės sistemos sąveika su kitomis informacinėmis sistemomis, kuriose ETIAS vykdys paiešką, kaip antai Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų informacine sistema (VIS), Europolo duomenimis, Šengeno informacine sistema (SIS), EURODAC ir Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS). Tačiau sąveiką galima visapusiškai užtikrinti tik priėmus pasiūlymus dėl AIS33 sukūrimo, ECRIS34 ir nauja redakcija išdėstomo EURODAC35 reglamento;

_________________

_________________

33 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR.

34  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR.

35 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija), (COM(2016) 272 final).

35  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija), (COM(2016) 272 final).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies -1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  nustatyti saugios paskyros paslaugos reikalavimus,

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies -1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  reglamentuoti komercinio tarpininko ir Europos Sąjungos delegacijose vykdomą kelionės leidimo prašymų pateikimą,

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  priimti iš anksto nustatytą sąrašą atsakymų į klausimus dėl išsilavinimo lygio ir srities, dabartinės profesinės veiklos ir pareigų pavadinimo, kurie turi būti nurodyti prašyme suteikti kelionės leidimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  toliau apibrėžti tikrinimo priemonę,

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nurodyti daugiau saugumo, neteisėtos migracijos rizikos ar rizikos visuomenės sveikatai veiksnių, kurie bus naudojami nustatant rizikos rodiklius;

–  nurodyti daugiau grėsmės saugumui, neteisėtos migracijos ar didelės epidemijos rizikos veiksnių, kurie bus naudojami nustatant rizikos rodiklius;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  nustatyti atsisakymo suteikti kelionės leidimą standartinę formą,

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 5 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  nustatyti papildomos informacijos, susijusios su žymomis, kurios gali būti įtrauktos į ETIAS prašymo rinkmeną, tipą ir jos formatus,

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 5 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  nustatyti finansinę paramą valstybėms narėms už išlaidas, patirtas vykdant papildomas užduotis,

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 5 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  nustatyti centrinės saugyklos taisykles.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

56 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(56a)  šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pagrindimas

Siūlomas tekstas yra standartinė konstatuojamoji dalis, kurios čia trūksta.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Reglamentu sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), skirta trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (vizos reikalavimas), kuri leistų nustatyti, ar dėl jų buvimo valstybių narių teritorijoje nekils neteisėtos migracijos, saugumo rizikos arba rizikos visuomenės sveikatai. Šiuo tikslu nustatomi kelionės leidimas ir jo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti sąlygos ir procedūros.

1.  Reglamentu sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), skirta trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (vizos reikalavimas), kuri leistų atsižvelgti į tai, ar dėl jų buvimo valstybių narių teritorijoje nekils neteisėtos migracijos rizikos, grėsmės saugumui arba didelės epidemijos rizikos. Šiuo tikslu nustatomi kelionės leidimas ir jo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  trečiųjų šalių piliečiai, besinaudojantys judumo teise pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/66/ES1a ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) Nr. 2016/8011b.

 

_____________

 

1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (OL L 157, 2014 5 27, p. 1).

 

1b 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

Pagrindimas

Kaip ir atvykimo ir išvykimo sistemos atveju, trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomos direktyvos dėl bendrovių viduje perkeliamų asmenų, studentų ir mokslininkų, neturėtų patekti į ETIAS aprėptį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  antros linijos patikrinimas – antros linijos patikrinimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 13 punkte;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kelionės leidimas – sprendimas, priimtas pagal šį reglamentą, kuris rodo, jog nėra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų neteisėtos migracijos, saugumo rizika arba rizika visuomenės sveikatai, ir būtinas 2 straipsnyje nurodytiems trečiosios šalies piliečiams, kad jie įvykdytų atvykimo sąlygą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies b punkte;

d)  kelionės leidimas – sprendimas, priimtas pagal šį reglamentą, kuris rodo, jog nėra faktinėmis prielaidomis grindžiamų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla ar kils neteisėtos migracijos rizika, grėsmė saugumui arba didelė epidemijos rizika, ir būtinas 2 straipsnyje nurodytiems trečiosios šalies piliečiams, kad jie įvykdytų atvykimo sąlygą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies b punkte;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  rizika visuomenės sveikatai – grėsmė visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 21 punkte;

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  vežėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio profesija yra vykdyti asmenų vežimą oru;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  asmuo, dėl kurio paskelbtas perspėjimas dėl draudimo atvykti – bet koks trečiosios šalies pilietis, dėl kurio įrašytas perspėjimas Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 24 ir 26 straipsnius ir šiuose straipsniuose nurodytais tikslais;

Pagrindimas

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  atitiktis – atitiktis, nustatoma lyginant asmens duomenis, įrašytus į ETIAS centrinės sistemos prašymo rinkmeną, su asmens duomenimis, laikomais įraše, rinkmenoje arba perspėjime, kurie įrašyti informacinėje sistemoje, kurioje ETIAS centrinė sistema vykdo užklausą, ETIAS stebėjimo sąraše arba su konkrečios rizikos rodikliais, nurodytais 28 straipsnyje;

k)  atitiktis – atitiktis, nustatoma lyginant asmens duomenis, įrašytus į ETIAS centrinės sistemos prašymo rinkmeną, su asmens duomenimis, laikomais įraše, rinkmenoje arba perspėjime, kurie įrašyti ETIAS centrinėje sistemoje, tam tikroje duomenų bazėje arba informacinėje sistemoje, kurioje ETIAS centrinė sistema vykdo užklausą, 29 straipsnyje nustatytame ETIAS stebėjimo sąraše arba su konkrečios rizikos rodikliais, nurodytais 28 straipsnyje;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies l punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  teroristiniai nusikaltimai – nusikalstamos veikos, atitinkančios nurodytąsias Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1–4 straipsniuose arba joms lygiavertės;

l)  teroristiniai nusikaltimai – nusikalstamos veikos, atitinkančios nurodytąsias Direktyvoje (ES) 2017/541 arba joms lygiavertės;

Pagrindimas

Apibrėžtis atnaujinama norint padaryti nuorodą į naująją direktyvą dėl kovos su terorizmu.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  Europolo duomenys – asmens duomenys, teikiami Europolui siekiant Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto tikslo;

n)  Europolo duomenys – asmens duomenys, tvarkomi Europolo siekiant Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto tikslo;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  elektroniniu būdu – tai pasirašymo patvirtinimas pažymint langelį paraiškos formoje.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  [Reglamento (ES) 2016/679] 4 straipsnyje nustatytos apibrėžtys taikomos, jeigu asmens duomenis tvarko valstybių narių valdžios institucijos.

3.  Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnyje nustatytos apibrėžtys taikomos, jeigu asmens duomenis tvarko valstybių narių valdžios institucijos.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  [Direktyvos (ES) 2016/680] 3 straipsnyje nustatytos apibrėžtys taikomos, jeigu valstybių narių valdžios institucijos tvarko asmens duomenis teisėsaugos tikslais.

4.  Direktyvos (ES) 2016/680 3 straipsnyje nustatytos apibrėžtys taikomos, jeigu valstybių narių valdžios institucijos tvarko asmens duomenis teisėsaugos tikslais.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prisidės prie aukšto lygio saugumo sudarydama sąlygas atlikti nuodugnų prašytojų saugumo rizikos vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus, siekiant nustatyti, ar yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų saugumo rizika;

a)  prisidės prie aukšto lygio saugumo sudarydama sąlygas atlikti nuodugnų prašytojų keliamos saugumo rizikos vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus, siekiant nustatyti, ar yra faktinėmis prielaidomis grindžiamų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų grėsmė saugumui;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prisidės prie visuomenės sveikatos apsaugos sudarydama sąlygas atlikti vertinimą, ar prašytojas kelia riziką visuomenės sveikatai, kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies e punkte, prieš jam atvykstant į išorės sienų perėjimo punktą;

c)  prisidės prie visuomenės sveikatos apsaugos sudarydama sąlygas atlikti vertinimą, ar prašytojas kelia didelę epidemijos riziką, kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies e punkte, prieš jam atvykstant į išorės sienų perėjimo punktą;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  rems Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo arba išdavimo tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, apie asmenis dėl slaptų patikrinimų arba specialiųjų patikrinimų. and

e)  rems Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas draudimas atvykti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo arba išdavimo tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui ir apie asmenis dėl slaptų patikrinimų, specialiųjų patikrinimų arba [tyrimų];

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekvienoje valstybėje narėje veikianti ir bendromis techninėmis specifikacijomis pagrįsta vienoda nacionalinė sąsaja, kuri yra tokia pati visose valstybėse narėse ir per kurią centrinė sistema sujungiama su valstybių narių nacionalinėmis sienų infrastruktūros sistemomis;

b)  kiekvienoje valstybėje narėje veikianti ir bendromis techninėmis specifikacijomis pagrįsta vienoda nacionalinė sąsaja, kuri yra tokia pati visose valstybėse narėse ir per kurią centrinė sistema saugiai sujungiama su valstybių narių nacionalinėmis sienų infrastruktūros sistemomis;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  saugi centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra;

c)  centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra, kuri turėtų būti saugi ir šifruota;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  73 straipsnio antroje dalyje nurodyta centrinė saugykla;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  pareiškėjams skirta patikrinimo priemonė, kuria naudodamiesi jie galėtų stebėti savo paraiškų nagrinėjimo pažangą ir patikrinti savo kelionės leidimų galiojimą ir statusą;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  [centrinė sistema, vienodos nacionalinės sąsajos, saityno paslauga, vežėjų sąsaja ir ETIAS ryšių infrastruktūra, kiek techniškai įmanoma, dalysis atitinkamai AIS centrinės sistemos, AIS vienodų nacionalinių sąsajų, AIS saityno paslaugos, AIS vežėjų sąsajos ir AIS ryšių infrastruktūros aparatinės ir programinės įrangos komponentais ir juos pakartotinai naudos.]

3.  centrinė sistema, vienodos nacionalinės sąsajos, saityno paslauga, vežėjų sąsaja ir ETIAS ryšių infrastruktūra, kiek techniškai įmanoma, dalysis atitinkamai AIS centrinės sistemos, AIS vienodų nacionalinių sąsajų, AIS saityno paslaugos, AIS vežėjų sąsajos ir AIS ryšių infrastruktūros aparatinės ir programinės įrangos komponentais ir juos pakartotinai naudos. Nedarant poveikio 10 straipsniui, turi būti užtikrinta ETIAS ir AIS duomenų loginė atskirtis.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, siekiant nustatyti 2 dalies g punkte nurodytos saugios paskyros paslaugos reikalavimus.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad prašymų rinkmenose ir ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys būtų teisingi ir naujausi;

Išbraukta.

Pagrindimas

Neaišku, kaip centrinis padalinys galėtų užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi ir atnaujinti. Remiantis 15 straipsnio 1 dalimi už duomenų tikslumą atsakingas pareiškėjas.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  apibrėžti, taikyti, vertinti ir peržiūrėti 28 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius pasikonsultavus su ETIAS patikros taryba;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tikrinti per automatinį tvarkymą atmestus kelionės leidimų prašymus, siekiant nustatyti, ar prašytojo asmens duomenys atitinka asmens, dėl kurio nustatyta atitiktis, duomenis vienoje iš informacinių sistemų ar duomenų bazių, kurioje atlikta paieška, arba 28 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius;

b)  pagal 20 straipsnį tikrinti kelionės leidimo prašymus, dėl kurių per automatinį tvarkymą nustatyta viena ar kelios atitiktys, siekiant nustatyti, ar prašytojo asmens duomenys atitinka asmens, dėl kurio nustatyta atitiktis ETIAS centrinėje sistemoje, duomenis vienoje iš informacinių sistemų ar duomenų bazių, kurioje atlikta paieška, 28 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius arba 29 straipsnyje nurodytame ETIAS stebėjimo sąraše, ir, jeigu reikia, pradėti 22 straipsnyje numatytą tvarkymą rankiniu būdu;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  ETIAS centrinėje sistemoje užfiksuoti pagal b punktą atliktus tikrinimus;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  apibrėžti, išbandyti, taikyti, vertinti ir peržiūrėti 28 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius pasikonsultavus su ETIAS patikros taryba;

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atlikti reguliarų prašymų tvarkymo ir 28 straipsnio nuostatų įgyvendinimo auditą, įskaitant reguliarų jų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, ypač kiek tai susiję su privatumo ir asmens duomenų apsauga.

Išbraukta.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  nurodyti valstybę narę, kuri yra atsakinga už prašymų tvarkymą rankiniu būdu pagal 22 straipsnio 1a dalį;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  prireikus sudaryti sąlygas 24 straipsnyje nurodytoms valstybių narių ir 25 straipsnyje nurodytų atsakingų valstybių narių ir Europolo konsultacijoms;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  pranešti vežėjams, jei ETIAS informacinė sistema neveikia, kaip nurodyta 40 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Nemažai kitų centrinio padalinio užduočių minimos kituose straipsniuose. Skaidrumo sumetimais jos visos turėtų būti paminėtos šiame straipsnyje.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  pranešti valstybių narių institucijoms, įgaliotoms atlikti pasienio patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose, apie ETIAS informacinės sistemos neveikimą, kaip nurodyta 42 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Nemažai kitų centrinio padalinio užduočių minimos kituose straipsniuose. Skaidrumo sumetimais jos visos turėtų būti paminėtos šiame straipsnyje.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

de)  tvarkyti Europolo prašymus leisti susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje įrašytais duomenimis, kaip nurodyta 46 straipsnyje;

Pagrindimas

Nemažai kitų centrinio padalinio užduočių minimos kituose straipsniuose. Skaidrumo sumetimais jos visos turėtų būti paminėtos šiame straipsnyje.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

df)  plačiajai visuomenei teikti visą svarbią informaciją, susijusią su kelionės leidimo prašymu, kaip nurodyta 61 straipsnyje;

Pagrindimas

Nemažai kitų centrinio padalinio užduočių minimos kituose straipsniuose. Skaidrumo sumetimais jos visos turėtų būti paminėtos šiame straipsnyje.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d g punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dg)  bendradarbiauti su Komisija rengiant informacijos kampaniją, kaip nurodyta 62 straipsnyje;

Pagrindimas

Nemažai kitų centrinio padalinio užduočių minimos kituose straipsniuose. Skaidrumo sumetimais jos visos turėtų būti paminėtos šiame straipsnyje.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d h punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dh)  veikti kaip pagalbos tarnybai, kuri teikia paramą keliautojams, per prašymų tvarkymo procesą iškilus problemoms.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nepateikiama jokių nuorodų į pagalbos tarnybos funkciją. Vis dėlto, tokią funkciją numatyti svarbu norint užtikrinti sistemos patikimumą.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  ETIAS centrinis padalinys skelbia metinę veiklos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama:

 

a)   statistika apie:

 

i)   ETIAS centrinės sistemos automatiškai išduotų kelionės leidimų skaičių;

 

ii)   centrinio padalinio patikrintų prašymų skaičių;

 

iii)   kiekvienoje valstybėje narėje rankiniu būdu sutvarkytų prašymų skaičių;

 

iv)   atmestų prašymų skaičių, pagal šalį ir atmetimo priežastis;

 

v)   tai, kokiu mastu laikomasi 20 straipsnio 6 dalyje, 23, 26 ir 27 straipsniuose nurodytų terminų,

 

b)   bendra informacija apie tai, kaip funkcionuoja ETIAS centrinis padalinys, jo veiklą, kaip nurodyta šiame straipsnyje, ir informacija apie naujausias tendencijas ir problemas, darančias poveikį jam atliekant jo užduotis.

 

Metinė veiklos ataskaita perduodama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad prašymų rinkmenose ir ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys būtų teisingi ir naujausi;

Išbraukta.

Pagrindimas

Neaišku, kaip nacionaliniai padaliniai galėtų užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi ir atnaujinti. Remiantis 15 straipsnio 1 dalimi už duomenų tikslumą atsakingas pareiškėjas.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  ETIAS centrinėje sistemoje užfiksuoti pagal b punktą atliktus tikrinimus;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  teikti informaciją prašytojams dėl tvarkos, kurios reikia laikytis, jeigu teikiamas apeliacinis skundas pagal 31 straipsnio 2 dalį;

d)  teikti informaciją prašytojams dėl teisės gynimo tvarkos, kurios reikia laikytis pagal 31 straipsnio 2 dalį;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  panaikinti ir atšaukti kelionės leidimą pagal 34 ir 35 straipsnius;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  atlikti centrinio prieigos punkto funkcijas, kai teikiamos konsultavimosi užklausos ETIAS centrinei sistemai dėl tikslų, nustatytų 1 straipsnio 2 dalyje, ir pagal 44 straipsnį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūloma naudotis centrinių prieigos punktų sistema kaip VIS, „Eurodac“ ir AIS atveju, užuot pavedant centrinio prieigos punkto užduotis ETIAS nacionaliniam padaliniui. Kaip ir kitų sistemų atveju, centrinis prieigos punktas patikrintų, ar patenkinamos prieigos suteikimo sąlygos.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

ETIAS etikos taryba

 

1.  Įsteigiama nepriklausoma ETIAS etikos taryba, kuri atlieka patariamąją ir audito funkcijas. Ją sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pagrindinių teisių pareigūnas, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros konsultacinio pagrindinių teisių forumo atstovas, EDAPP atstovas, Europos duomenų apsaugos valdybos atstovas ir Pagrindinių teisių agentūros atstovas.

 

2.  ETIAS etikos taryba atlieka reguliarų prašymų tvarkymo ir 28 straipsnio nuostatų įgyvendinimo auditą, įskaitant reguliarų jų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, ypač kiek tai susiję su privatumo ir asmens duomenų apsauga bei nediskriminavimu.

 

3.  ETIAS etikos tarybos posėdžiai rengiami, kai yra poreikis ir bent du kartus per metus. Jos posėdžių išlaidas apmoka ir posėdžius aptarnauja Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Sekretoriato paslaugas teikia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. ETIAS etikos taryba pirmajame posėdyje paprasta narių balsų dauguma priima darbo tvarkos taisykles.

 

4.  ETIAS etikos tarybos nariai kviečiami dalyvauti ETIAS patikros tarybos posėdžiuose, atliekančių patariamąją funkciją narių teisėmis. Jie gali naudotis visa su ETIAS veikla susijusia informacija ir patalpomis.

 

5.  ETIAS etikos taryba skelbia metinę ataskaitą, kuri turi būti skelbiama viešai. Ji taip pat bent kartą per metus raštu ir žodžiu informuoja Europos Parlamentą. Įslaptinimas nedraudžia informacijos perduoti Europos Parlamentui. Prireikus taikomos Reglamento (ES) 2016/1624 50 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Užtikrinamas ETIAS informacinės sistemos sąveikumas su kitomis informacinėmis sistemomis, kuriose ETIAS vykdys paiešką, kaip antai [Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS)], Vizų informacine sistema (VIS), Europolo duomenimis, Šengeno informacine sistema (SIS), [EURODAC] ir [Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS)], kad būtų sudarytos sąlygos atlikti 18 straipsnyje nurodytą rizikos vertinimą.

Užtikrinamas ETIAS informacinės sistemos sąveikumas su [Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS)], Vizų informacine sistema (VIS), Europolo duomenimis, Šengeno informacine sistema (SIS), [EURODAC] ir [Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS)], siekiant tiktai sudaryti sąlygas atlikti 18 straipsnyje nurodytą rizikos vertinimą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąveika nustatoma visiškai laikantis Sąjungos acquis dėl pagrindinių teisių.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Paieška Interpolo duomenų bazėse

 

ETIAS centrinė sistema tikrina Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazę (SLTD) ir Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazę (Interpolo TDAWN).

 

Praėjus dvejiems metams nuo ETIAS veikimo pradžios Komisija Parlamentui ir Tarybai teikia Interpolo duomenų bazių tikrinimo per ETIAS ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie perspėjimų, gautų naudojantis Interpolo duomenų bazėmis, skaičių, gavus tokius perspėjimus atsisakytų išduoti kelionės leidimų skaičių ir informacija apie visas problemas, su kuriomis susidurta, ir dėl šio vertinimo, jei tinkama, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sienos apsaugos pareigūnų prieiga prie ETIAS centrinės sistemos pagal 41 straipsnį yra ribota: jie gali tik vykdyti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje, kad gautų informacijos apie keliautojo, esančio išorės sienos perėjimo punkte, kelionės leidimo statusą.

2.  Sienos apsaugos pareigūnų prieiga prie ETIAS centrinės sistemos pagal 41 straipsnį yra ribota: jie gali tik vykdyti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje, kad gautų informacijos apie keliautojo, esančio išorės sienos perėjimo punkte, kelionės leidimo statusą. Be to sienos apsaugos pareigūnai turi būti automatiškai informuojami apie 22 straipsnio 4a dalyje, 30 straipsnio 1a ir 1b dalyse nurodytas žymas. Išimtiniais atvejais, kai pasienyje reikalaujama atlikti papildomą antros linijos patikrinimą, sienos apsaugos pareigūnui gali būti suteikta prieiga prie ETIAS centrinės sistemos, kad jis gautų papildomą informaciją, susijusią su šiomis žymomis, nurodytą 33 straipsnio ea punkte ir 38 straipsnio 5 dalies da punkte.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vežėjų prieiga prie ETIAS centrinės sistemos pagal 39 straipsnį yra ribota: jie gali tik vykdyti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje, kad gautų informacijos apie keliautojo kelionės leidimo statusą.

3.  Vežėjų prieiga prie ETIAS centrinės sistemos pagal 39 straipsnį yra ribota: jie gali tik teikti prašymus ETIAS centrinėje sistemoje, kad gautų informacijos apie keliautojo kelionės leidimo statusą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nediskriminavimas

Pagrindinės teisės

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kuriam naudotojui tvarkant asmens duomenis ETIAS informacinėje sistemoje trečiųjų šalių piliečiai nėra diskriminuojami dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Tvarkymo metu visapusiškai paisoma žmogaus orumo ir asmens neliečiamybės. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems.

Bet kuriam naudotojui tvarkant asmens duomenis ETIAS informacinėje sistemoje trečiųjų šalių piliečiai nėra diskriminuojami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatumų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar bet kurios kitos nuomonės, priklausymo nacionalinei mažumai, nuosavybės, gimimo vietos, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Tvarkant duomenis visapusiškai paisoma žmogaus orumo ir asmens neliečiamybės ir pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems. Visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Paraiškos gali būti pateikiamos Europos Sąjungos delegacijose trečiosiose šalyse.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais reglamentuojamas komercinių tarpininkų ir Europos Sąjungos delegacijose vykdomas kelionės leidimo prašymų pateikimas.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Likus šešiems mėnesiams iki galiojančio kelionės leidimo galiojimo pabaigos, kelionės leidimo turėtojui apie netrukus pasibaigsiantį galiojimo laikotarpį automatiškai pranešama elektroniniu paštu.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Prašymus gali pateikti kelionės leidimo turėtojai per šešis mėnesius iki leidimo galiojimo pabaigos.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Dėl viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės prašymo forma yra plačiai prieinama ir prašytojai gali nemokamai ja naudotis.

2.  Dėl viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės prašymo forma yra plačiai prieinama ir prašytojai, įskaitant neįgaliuosius, gali nemokamai ja naudotis.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priede išvardytų šalių oficialioji (-sios) kalba (-os) neatitinka 3 dalyje nurodytų kalbų, bent viena iš nurodytų šalių oficialiųjų kalbų pateikiama informacijos suvestinė, kurioje paaiškinamas viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės turinys ir naudojimas, ir aiškinamoji informacija.

4.  Jeigu Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priede išvardytų šalių oficialioji (-sios) kalba (-os) neatitinka 3 dalyje nurodytų kalbų, bent viena iš nurodytų šalių oficialiųjų kalbų pateikiama informacijos suvestinė, kurioje pateikiama paaiškinamoji informacija apie ETIAS, prašymo pateikimo procedūrą, viešą interneto svetainę ir mobiliąją programėlę ir išsamus naudojimosi programa vadovas.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių mobiliojoje programėlėje prašytojai informuojami apie jų teisę į veiksmingas teisių gynimo priemones pagal šį reglamentą. Jeigu atsisakoma išduoti kelionės leidimą, viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių mobiliojoje programėlėje prašytojas nukreipiamas į atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinį padalinį, o jis suteikia papildomą informaciją pagal 31 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija priima išsamias taisykles dėl viešos interneto svetainės ir mobiliesiems įrenginiams skirtos mobiliosios programėlės veikimo sąlygų ir dėl duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių, taikytinų viešai interneto svetainei ir mobiliųjų įrenginių mobiliajai programėlei. Tos įgyvendinimo priemonės priimamos laikantis 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7.  Komisija naudodama įgyvendinimo aktus priima išsamias taisykles dėl viešos interneto svetainės ir mobiliesiems įrenginiams skirtos mobiliosios programėlės veikimo sąlygų ir dėl duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių, taikytinų viešai interneto svetainei ir mobiliųjų įrenginių mobiliajai programėlei. Tos išsamios taisyklės grindžiamos informacijos saugumo rizikos valdymu ir pritaikytąja bei standartizuotąja duomenų apsauga. Jos priimamos laikantis 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Tai Europos duomenų apsaugos pareigūno rekomendacija, pateikta jo nuomonės 100 punkte.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienas prašytojas pateikia užpildytą prašymo formą, įskaitant pateiktų duomenų autentiškumo, išsamumo ir patikimumo deklaraciją ir padarytų pareiškimų tikrumo bei patikimumo deklaraciją. Nepilnamečiai teikia prašymo formą, elektroniškai pasirašytą asmens, kuris turi nuolatines arba laikinas tėvų ar globėjų teises.

1.  Kiekvienas prašytojas pateikia užpildytą prašymo formą, įskaitant pateiktų duomenų autentiškumo, išsamumo, teisingumo ir patikimumo deklaraciją ir padarytų pareiškimų tikrumo bei patikimumo deklaraciją. Nepilnamečiai teikia prašymo formą, elektroniškai pasirašytą asmens, kuris turi nuolatines arba laikinas tėvų ar globėjų teises.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kelionės dokumento galiojimo pabaigos datą;

e)  kelionės dokumento išdavimo datą ir galiojimo pabaigos datą;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  e. pašto adresas, telefono numeris;

g)  e. pašto adresas ir, jei yra, telefono numeris;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  išsilavinimą (lygį ir sritį);

Išbraukta.

Pagrindimas

Renkant informaciją apie išsilavinimą gali būti atskleisti neskelbtini duomenys, todėl toks informacijos rinkimas nėra nei būtinas, nei proporcingas.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  dabartinę profesinę veiklą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Renkant informaciją apie dabartinę profesinę veiklą gali būti atskleisti neskelbtini duomenys, todėl toks informacijos rinkimas nėra nei būtinas, nei proporcingas. Be to, svarstant ETIAS leidimo galiojimo trukmę, ši informacija gali būti pakeista, todėl neatrodo, kad jos rinkimas yra patikimas.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  nepilnamečių atveju – asmens, kuris turi prašytojo nuolatines ar laikinas tėvų ar globėjų teises, pavardę ir vardą (-us);

k)  nepilnamečių atveju – tėvų teises ar prašytojo teisinio globėjo teises turinčio asmens pavardę ir vardą (-us), namų adresą, e. pašto adresą ir, jei yra, telefono numerį;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies l punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  jo šeimos nario statusą;

i)  jo kaip šeimos nario statusą;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išsilavinimo lygį ir sritį, dabartinę profesinę veiklą ir pareigų pavadinimą prašytojas pasirenka iš iš anksto nustatyto sąrašo. Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi iš anksto nustatyti sąrašai.

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ar prašytojas serga liga, galinčia sukelti epidemiją, kaip apibrėžta Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinėse sveikatos taisyklėse, arba kitomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis parazitinėmis ligomis;

Išbraukta.

Pagrindimas

Panašu, kad ši renkama ir tvarkoma informacija nebūtų tiksli, nes tai yra deklaratyvioji informacija, kuri ETIAS leidimo galiojimo laikotarpiu gali kisti. Dažniausiai atsakant į šį klausimą gali būti atskleista tikrai neskelbtini duomenys ir nebuvo įrodyta, kad jų rinkimas ir tvarkymas yra būtinas ir proporcingas. Rizika visuomenės sveikatai ir toliau turi būti vertinama sienos apsaugos pareigūnams atliekant patikras prie išorės sienų, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 2016/399 8 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ar jis buvo teistas dėl nusikaltimo bet kurioje šalyje;

b)  ar per pastaruosius dešimt metų jis buvo teistas dėl sunkios nusikalstamos veikos, nurodytos 1a priede;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dėl bet kokio sprendimo, kuriuo jam nurodyta išvykti iš valstybės narės arba bet kurios kitos šalies teritorijos, arba ar jam buvo pritaikytas grąžinimo sprendimas, priimtas per pastaruosius dešimt metų.

d)  dėl bet kokio sprendimo, kuriuo jam nurodyta išvykti iš valstybės narės teritorijos, arba ar jam buvo pritaikytas grąžinimo sprendimas, priimtas per pastaruosius dešimt metų.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  ar prašytojas priklauso vienai iš prašytojų kategorijų, nurodytų 16 straipsnio 2 dalies d–f punktuose, kuriems kelionės leidimo mokestis netaikomas, turi būti pasirinkta iš iš anksto nustatyto sąrašo; prašytojas informuojamas, kad pagal 23 straipsnį jam bus pateiktas prašymas pateikti papildomą informaciją arba dokumentus, siekiant įrodyti, kad jo kelionės tikslas patenka į vieną iš 16 straipsnio 2 dalies d–f punktuose nustatytų kategorijų. Prašytojas informuojamas, kad todėl sprendimas dėl jo prašymo bus priimtas laikantis terminų, nustatytų 27 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Be to, prašytojas pareiškia, kad suprato Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/399 6 straipsnyje nustatytas atvykimo sąlygas ir kad kiekvieną kartą jam atvykstant, jo gali būti paprašyta pateikti tinkamus pagrindžiamuosius dokumentus;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šių klausimų turinys ir forma.

5.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi klausimų, nurodytų 4 dalyje, turinys ir forma. Šių klausimų turinys ir forma yra tokie, kad prašytojai gali pateikti aiškius ir tikslius atsakymus.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prašytojas pateikia atsakymus į tuos klausimus. Jeigu prašytojas atsako teigiamai į bet kurį iš šių klausimų, jo prašoma atsakyti į papildomus prašymo formos klausimus, kuriais siekiama surinkti daugiau informacijos iš atsakymų į klausimus iš anksto nustatyto sąrašo. Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šių papildomų klausimų turinys bei forma ir iš anksto nustatytas atsakymų į šiuos klausimus sąrašas.

6.  Jeigu prašytojas atsako teigiamai į bet kurį iš šių klausimų, jo prašoma atsakyti į papildomus prašymo formos klausimus, kuriais siekiama surinkti daugiau informacijos iš atsakymų į klausimus iš anksto nustatyto sąrašo. Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šių papildomų klausimų turinys bei forma ir iš anksto nustatytas atsakymų į šiuos klausimus sąrašas.

Pagrindimas

Aprašyta 4 dalyje.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojas už kiekvieną prašymą moka 5 EUR kelionės leidimo mokestį.

1.  Prašytojas už kiekvieną prašymą moka 10 EUR kelionės leidimo mokestį.

Pagrindimas

Padidinus kelionės leidimo mokestį iki 10 EUR, gali susidaryti pajamų perviršis, apytiksliai siekiantis 305 mln. EUR per metus (jei mokestis būtų 5 EUR, perviršis sudarytų 110 mln. EUR), kuris gali būti skiriamas saugumo ir sienų valdymo sričių veiklai finansuoti. Tačiau toks mokesčio padidinimas yra pakankamai mažas, kad būtų išvengta ilgalaikio poveikio turizmui, net iš neturtingesnių regionų.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kelionės leidimo mokestis netaikomas jaunesniems nei aštuoniolikos metų vaikams.

2.  Kelionės leidimo mokestis netaikomas prašytojams, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:

 

a)  jaunesniems nei aštuoniolikos metų prašytojams;

 

b)  vyresniems nei šešiasdešimties metų prašytojams;

 

c)  Sąjungos piliečių ar kitų trečiųjų šalių piliečių, kurie pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariams;

 

d)  studentams, magistrantams ir doktorantams bei juos lydintiems mokytojams ir (arba) dėstytojams, kurie vyksta studijuoti arba mokyti;

 

e)  mokslo darbuotojams, vykstantiems mokslinių tyrimų vykdymo tikslu;

 

f)  ne vyresniems nei 25 metų amžiaus ne pelno organizacijų atstovams, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūros ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visų pirma ETIAS centrinė sistema tikrina:

ETIAS centrinė sistema tikrina:

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  [ar apie prašytoją šiuo metu pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo; ar atlikus paiešką AIS apie prašytoją praeityje buvo pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo;]

g)  ar apie prašytoją šiuo metu pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo; ar atlikus paiešką AIS apie prašytoją praeityje buvo pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  [ar atlikus paiešką AIS prašytojui buvo neleista atvykti;]

h)  ar atlikus paiešką AIS prašytojui buvo neleista atvykti;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  [ar dėl prašytojo buvo priimtas sprendimas grąžinti arba sprendimas dėl išsiuntimo po to, kai buvo atsiimtas arba atmestas tarptautinės apsaugos prašymas sistemoje EURODAC;]

k)  [ar dėl prašytojo buvo priimtas sprendimas grąžinti arba sprendimas dėl išsiuntimo, įregistruotas sistemoje EURODAC;]

Pagrindimas

EURODAC įregistruojami sprendimai grąžinti arba išsiųsti gali būti priimami ne tik po tarptautinės apsaugos prašymo atšaukimo arba atmetimo, bet ir nelegalių migrantų atžvilgiu.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  ETIAS centrinė sistema lygina atitinkamus duomenis, nurodytus 15 straipsnio 2 dalies a, b, d, f, g, i, m punktuose ir 8 dalyje, su duomenimis, esančiais 29 straipsnyje nurodytame ETIAS stebėjimo sąraše.

4.  ETIAS centrinė sistema lygina atitinkamus duomenis, nurodytus 15 straipsnio 2 dalies a, b, d, f, g, m punktuose ir 8 dalyje, su duomenimis, esančiais 29 straipsnyje nurodytame ETIAS stebėjimo sąraše.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  ETIAS centrinė sistema lygina atitinkamus duomenis, nurodytus 15 straipsnio 2 dalies a, f, h ir i punktuose, su 28 straipsnyje nurodytais konkrečios rizikos rodikliais.

5.  ETIAS centrinė sistema lygina atitinkamus duomenis, nurodytus 15 straipsnio 2 dalies a ir f punktuose, su 28 straipsnyje nurodytais konkrečios rizikos rodikliais.

Pagrindimas

28 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus;

d)  perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti [atlikti tikslinius patikrinimus] arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitiktis, nustatyta atlikus tokį palyginimą, turėtų būti laikoma SIS.

Išbraukta.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Jei atliekant 7 dalyje nurodytą palyginimą nustatoma viena arba kelios atitiktys, ETIAS centrinė sistema nusiunčia automatinį pranešimą ETIAS centriniam padaliniui. ETIAS centrinis padalinys patikrina, ar prašytojo asmens duomenys atitinka perspėjime, dėl kurio nustatyta atitiktis, esančius asmens duomenis. ETIAS centrinė sistema atitinkamai nusiunčia automatinį pranešimą perspėjimą pateikusios valstybės narės SIRENE biurui. Susijęs SIRENE biuras toliau patikrina, ar prašytojo asmens duomenys atitinka perspėjime, dėl kurio nustatyta atitiktis, esančius asmens duomenis, ir imasi tinkamų tolesnių veiksmų.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Perspėjimą pateikusios valstybės narės SIRENE biurui nusiųstame pranešime pateikiami šie duomenys:

 

a)  pavardė (-ės), vardas (-ai) ir, jeigu yra, slapyvardis arba pravardė;

 

b)  gimimo vieta ir data;

 

c)  lytis;

 

d)  pilietybė (-ės);

 

e)   prašytojo namų adresas arba, jei tokio nėra, jo gyvenamasis miestas ir šalis;

 

f)  informacija apie kelionės leidimo statusą, nurodant, ar kelionės leidimas buvo suteiktas, ar jį suteikti atsisakyta, ar rankiniu būdu vykdomas prašymo tvarkymo procesas pagal 22 straipsnį;

 

g)  nuoroda į nustatytas atitiktis, įskaitant atitikčių nustatymo datą ir laiką.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c.  ETIAS centrinė sistema papildo prašymo rinkmeną nuoroda į nustatytą atitiktį.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7d.  Jeigu atitiktis susijusi su perspėjimu apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu arba išdavimo tikslu, negali būti atsisakoma išduoti kelionės leidimo.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 2–5 dalyse nurodytą automatinį tvarkymą nustatoma viena atitiktis arba kelios atitiktys, prašymas vertinamas laikantis 22 straipsnyje nustatytos procedūros.

2.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 2–5 dalyse nurodytą automatinį tvarkymą nustatoma viena atitiktis arba kelios atitiktys ir ETIAS centrinė sistema gali patvirtinti, kad prašymo rinkmenoje įrašyti duomenys atitinka duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis, prašymas vertinamas laikantis 22 straipsnyje nustatytos procedūros.

Pagrindimas

Formuluotė suderinta su 20 straipsnio formuluote.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 18 straipsnio 2–5 dalyse nurodytas automatinis tvarkymas neduoda rezultato, nes ETIAS centrinė sistema negali patvirtinti, kad prašymo rinkmenoje įrašyti duomenys atitinka duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis, prašymas vertinamas laikantis 20 straipsnyje nustatytos tvarkos.

3.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 2–5 dalyse nurodytą automatinį tvarkymą nustatoma viena atitiktis arba kelios atitiktys ir ETIAS centrinė sistema negali patvirtinti, kad prašymo rinkmenoje įrašyti duomenys atitinka duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis, prašymas vertinamas laikantis 20 straipsnyje nustatytos procedūros.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  ETIAS centrinis padalinys patikrina, ar prašymo rinkmenoje įrašyti duomenys atitinka duomenis, esančius vienoje iš informacinių sistemų ar duomenų bazių, kuriose atlikta paieška, 29 straipsnyje nurodytame ETIAS stebėjimo sąraše, arba 28 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius.

3.  ETIAS centrinis padalinys patikrina, ar prašymo rinkmenoje įrašyti duomenys atitinka duomenis, esančius ETIAS centrinėje sistemoje arba vienoje iš informacinių sistemų ar duomenų bazių, kuriose atlikta paieška, 29 straipsnyje nurodytame ETIAS stebėjimo sąraše, arba 28 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių atveju 3 straipsnio d punkte apibrėžtas kelionės leidimas suprantamas kaip sprendimas, priimtas pagal šį reglamentą, kuris rodo, jog nėra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų saugumo rizika arba rizika visuomenės sveikatai pagal Direktyvą 2004/38/EB.

1.  2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių atveju 3 straipsnio d punkte apibrėžtas kelionės leidimas suprantamas kaip sprendimas, priimtas pagal šį reglamentą, kuris rodo, jog nėra faktinėmis prielaidomis pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų grėsmė saugumui arba didelė epidemijos rizika pagal Direktyvą 2004/38/EB.

Pagrindimas

„Pagrįstos priežastys“, kurios nėra pagrįstos faktinėmis prielaidomis, tėra spėjimai.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[Tvarkydama trečiosios šalies piliečio, nurodyto 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kelionės leidimo prašymą ETIAS centrinė sistema netikrina, ar:

Tvarkydama trečiosios šalies piliečio, nurodyto 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kelionės leidimo prašymą ETIAS centrinė sistema netikrina, ar:

a)  apie prašytoją šiuo metu pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo; ar atlikus paiešką AIS apie prašytoją praeityje buvo pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo, kaip nurodyta 18 straipsnio 2 dalies g punkte;

a)  apie prašytoją šiuo metu pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo; ar atlikus paiešką AIS apie prašytoją praeityje buvo pranešta, kad jis yra užsibuvęs asmuo, kaip nurodyta 18 straipsnio 2 dalies g punkte;

b)  prašytojas atitinka asmenį, kurio duomenys yra įrašyti į EURODAC, kaip nurodyta 18 straipsnio 2 dalies j punkte.]

b)  prašytojas atitinka asmenį, kurio duomenys yra įrašyti į EURODAC, kaip nurodyta 18 straipsnio 2 dalies j punkte.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  32 straipsnyje nurodytas apeliacinis skundas teikiamas pagal Direktyvą 2004/38/EB;

b)  32 straipsnyje nurodyta teisės gynimo tvarka taikoma pagal Direktyvą 2004/38/EB;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  [vieni metai nuo paskutinio įrašo apie prašytoją, įrašyto į AIS, kai tas vienų metų laikotarpis baigiasi vėliau nei kelionės leidimo galiojimo laikotarpis; arba]

Išbraukta.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  penkerius metus nuo paskutinio sprendimo atsisakyti suteikti, atšaukti arba panaikinti kelionės leidimą pagal 31, 34 ir 35 straipsnius.

iii)  penkerius metus nuo paskutinio sprendimo atsisakyti suteikti, atšaukti arba panaikinti kelionės leidimą pagal 31, 34 ir 35 straipsnius arba trumpiau negu penkerius metus, jeigu perspėjimas, kuriuo remiantis priimtas sprendimas, panaikintas anksčiau.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalies c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas nagrinėti naują prašymą pasibaigus ETIAS kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui, prašymo rinkmena gali būti saugoma ETIAS centrinėje sistemoje papildomą ne ilgesnį kaip vienų metų laikotarpį po to, kai kelionės leidimo galiojimo laikotarpis baigėsi, tik jeigu gavęs prašymą dėl sutikimo prašytojas savanoriškai ir aiškiai davė sutikimą pateikdamas elektroniniu būdu pasirašytą deklaraciją. Prašymas duoti sutikimą turi būti pateiktas taip, kad jis būtų aiškiai atskiriamas nuo kitų klausimų, jis turi būti pateiktas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2016/679 7 straipsnį.

 

Sutikimas duodamas po automatinio informacijos pateikimo, kaip numatyta 13 straipsnio 2c dalyje. Automatiškai pateikiamoje informacijoje prašytojui primenama apie duomenų saugojimo tikslą remiantis 61 straipsnio ea punkte nurodyta informacija.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybė narė, atsakinga už prašymų tvarkymą rankiniu būdu pagal šį straipsnį, (toliau ‒ atsakinga valstybė narė) yra pirmojo atvykimo valstybė narė, prašytojo nurodyta pagal 15 straipsnio 2 dalies j punktą.

1.  Valstybė narė, atsakinga už prašymų tvarkymą rankiniu būdu pagal šį straipsnį, (toliau ‒ atsakinga valstybė narė) yra:

 

a)  atitikties patikrintose sistemose atveju – valstybė narė, paskelbusi patį paskutinį perspėjimą, dėl kurio nustatyta atitiktis;

 

b)  atitikties ETIAS stebėjimo sąraše atveju – valstybė narė, pateikusi duomenis stebėjimo sąrašui;

 

c)  visais kitais atvejais – pirmojo atvykimo valstybė narė, prašytojo nurodyta pagal 15 straipsnio 2 dalies j punktą.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Atsakingą valstybę narę nurodo ETIAS centrinis padalinys.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Valstybė narė, su kuria buvo konsultuojamasi vadovaujantis 24 straipsniu, gali prašyti ETIAS centrinio padalinio ją laikyti atsakinga valstybe nare dėl nacionalinio saugumo priežasčių.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jeigu atitiktis atitinka vieną arba kelias 18 straipsnio 2 dalies a–с punktų kategorijas, atsisako suteikti kelionės leidimą;

a)  jeigu atitiktis atitinka 18 straipsnio 2 dalies с punktą, atsisako suteikti kelionės leidimą;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu atitiktis atitinka vieną arba kelias 18 straipsnio 2 dalies d–m punktų kategorijas, įvertina saugumo arba neteisėtos migracijos riziką ir priima sprendimą suteikti leidimą arba jo nesuteikti.

b)  jeigu atitiktis atitinka vieną arba kelias 18 straipsnio 2 dalies a, b arba d–m punktų kategorijas, įvertina grėsmę saugumui arba neteisėtos migracijos riziką ir priima sprendimą suteikti leidimą arba jo nesuteikti.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jeigu atitiktis atitinka perspėjimą, nurodytą 18 straipsnio 2 dalies d punkte, ETIAS nacionalinis padalinys suteikia pro forma kelionės leidimą, kuris yra pažymėtas ETIAS centrinėje sistemoje žyma, nurodančia sienos apsaugos institucijoms suimti atitinkamą trečiosios šalies pilietį.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 3 dalyje nustatytą automatinį tvarkymą nustatyta, kad prašytojas į vieną iš 15 straipsnio 4 dalyje nurodytų klausimų atsakė teigiamai, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina neteisėtos migracijos, saugumo riziką arba riziką visuomenės sveikatai ir priima sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti.

5.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 3 dalyje nustatytą automatinį tvarkymą nustatyta, kad prašytojas į vieną iš 15 straipsnio 4 dalyje nurodytų klausimų atsakė teigiamai, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina neteisėtos migracijos riziką arba grėsmę saugumui ir priima sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą automatinį tvarkymą nustatyta atitiktis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina saugumo riziką ir priima sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti.

6.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą automatinį tvarkymą nustatyta atitiktis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina grėsmę saugumui ir priima sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 5 dalyje nustatytą automatinį tvarkymą nustatyta atitiktis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina neteisėtos migracijos, saugumo riziką arba riziką visuomenės sveikatai ir priima sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti.

7.  Jeigu atlikus 18 straipsnio 5 dalyje nustatytą automatinį tvarkymą nustatyta atitiktis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina neteisėtos migracijos riziką, grėsmę saugumui arba didelę epidemijos riziką ir priima sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys jokiu būdu negali priimti sprendimo remdamasis vien atitiktimi, pagrįsta konkrečios rizikos rodikliais. Bet kokiu atveju, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys atlieka individualų neteisėtos migracijos rizikos, grėsmės saugumui ir didelės epidemijos rizikos įvertinimą.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui prašytojo prašymo formoje pateiktos informacijos nepakanka, kad jis galėtų priimti sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti, ETIAS nacionalinis padalinys gali prašyti, kad prašytojas pateiktų papildomą informaciją arba dokumentus.

1.  Jeigu atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui prašytojo prašymo formoje pateiktos informacijos nepakanka, kad jis galėtų priimti sprendimą suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti, ETIAS nacionalinis padalinys prašo, kad prašytojas pateiktų papildomą informaciją arba dokumentus.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašymas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus siunčiamas prašymo rinkmenoje nurodytu kontaktiniu e. pašto adresu. Prašyme pateikti papildomą informaciją ar dokumentus aiškiai nurodoma informacija ar dokumentai, kuriuos prašytojo prašoma pateikti. Prašytojas pateikia papildomą informaciją arba dokumentus tiesiogiai ETIAS nacionaliniam padaliniui naudodamasis saugios paskyros paslauga, nurodyta 6 straipsnio 2 dalies g punkte per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

2.  Prašymas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus siunčiamas prašymo rinkmenoje nurodytu kontaktiniu e. pašto adresu. Prašyme pateikti papildomą informaciją ar dokumentus aiškiai nurodoma informacija ar dokumentai, kuriuos prašytojo prašoma pateikti. Prašytojas pateikia papildomą informaciją arba dokumentus tiesiogiai ETIAS nacionaliniam padaliniui naudodamasis saugios paskyros paslauga, nurodyta 6 straipsnio 2 dalies g punkte per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Gali būti prašoma tik papildomos informacijos ar dokumentų, kurie būtini ETIAS prašymui įvertinti.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Išskirtinėmis aplinkybėmis ETIAS nacionalinis padalinys gali pakviesti prašytoją pokalbio konsulate jo gyvenamojoje šalyje.

4.  Išskirtinėmis aplinkybėmis ir sutvarkęs papildomus dokumentus ir informaciją pagal 3 dalį ETIAS nacionalinis padalinys gali pakviesti prašytoją pokalbio bet kuriame ES valstybės narės konsulate, esančiame jo gyvenamojoje šalyje, arba pasinaudoti moderniomis ryšių priemonėmis, kad pravestų pokalbį su prašytoju. Jeigu pravedamas pokalbis, taikomas 27 straipsnio 2a dalyje nustatytas terminas.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apie kvietimą prašytojui praneša valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys siųsdamas jį kontaktiniu e. pašto adresu, nurodytu prašymo rinkmenoje.

5.  Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki numatyto pokalbio apie kvietimą prašytojui praneša atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys siųsdamas jį kontaktiniu e. pašto adresu, nurodytu prašymo rinkmenoje. Prašytojas turi galimybę nurodyti, ar pasirenka pokalbį konkrečiame konsulate, ar pokalbį naudojantis moderniomis ryšio priemonėmis. Kai įmanoma, pokalbis vyksta prašytojo nurodytame konsulate, arba, jei prašytojas prašė, pokalbis vyksta naudojantis moderniomis ryšio priemonėmis.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu prašytojas neatsako į kvietimą per nustatytą terminą arba jei prašytojas neatvyksta į pokalbį, prašymas atmetamas pagal 31 straipsnio 1 dalį, o atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nedelsdamas informuoja prašytoją.

5.  Jeigu prašytojas neatsako į kvietimą per nustatytą terminą arba jei prašytojas neatvyksta į pokalbį nepateikęs įtikinamo pagrindimo, prašymas atmetamas pagal 31 straipsnio 1 dalį, o atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nedelsdamas informuoja prašytoją.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad atliktų 22 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytą vertinimą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys konsultuojasi su valstybės (-ių) narės (-ių), atsakingos (-ų) už duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 18 straipsnio 2 dalies d, e, g, h, i arba k punktą, institucijomis.

1.  Kad atliktų 22 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytą vertinimą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys konsultuojasi su valstybės (-ių) narės (-ių), atsakingos (-ų) už duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 18 straipsnio 2 dalies a, d, e, g, h, i arba k punktą, institucijomis.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu ETIAS nacionalinis padalinys planuoja išduoti keliose valstybėse narėse galiojantį riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą, atsakinga valstybė narė konsultuojasi su tomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu atsakinga valstybė narė konsultuojasi su viena arba keliomis valstybėmis narėmis rankiniu būdu tvarkydama prašymą, tų valstybių narių ETIAS nacionaliniai padaliniai turi prieigą prie atitinkamų prašymo rinkmenos duomenų ir atitikčių, automatinės sistemos nustatytų pagal 18 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis, kurių reikia konsultacijos tikslu. Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai taip pat turi prieigą prie atitinkamos papildomos informacijos arba dokumentų, kuriuos prašytojas pateikė gavęs atsakingos valstybės narės prašymą dėl klausimo, dėl kurio su jomis konsultuojamasi.

3.  Jeigu atsakinga valstybė narė konsultuojasi su viena arba keliomis valstybėmis narėmis rankiniu būdu tvarkydama prašymą, tų valstybių narių ETIAS nacionaliniai padaliniai turi prieigą prie atitinkamų prašymo rinkmenos duomenų ir atitikčių, automatinės sistemos nustatytų pagal 18 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis, kurių reikia konsultacijos tikslu. Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai taip pat turi prieigą prie atitinkamos papildomos informacijos arba dokumentų, kuriuos prašytojas pateikė gavęs atsakingos valstybės narės prašymą dėl klausimo, dėl kurio su jomis konsultuojamasi.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai atsako per 24 valandas nuo pranešimo apie konsultaciją dienos. Jeigu valstybės narės per nustatytą terminą neatsako, tai laikoma teigiama nuomone dėl prašymo.

5.  Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai atsako per 48 valandas nuo pranešimo apie konsultaciją dienos. Jeigu valstybės narės per nustatytą terminą neatsako, tai laikoma teigiama nuomone dėl prašymo.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu viena ar daugiau valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, pateikia neigiamą nuomonę dėl prašymo, atsakinga valstybė narė atsisako suteikti kelionės leidimą pagal 31 straipsnį.

8.  Nepažeidžiant 38 straipsnio nuostatų, jeigu viena ar daugiau valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, pateikia neigiamą nuomonę dėl prašymo, atsakinga valstybė narė atsisako suteikti kelionės leidimą pagal 31 straipsnį.

Pagrindimas

38 straipsnyje nustatyta, kad tokiu atveju gali būti išduotas riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 8 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Prireikus ETIAS centrinis padalinys sudaro palankesnes sąlygas šiame straipsnyje nurodytoms valstybių narių konsultacijoms.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad atliktų saugumo rizikos vertinimą nustačius atitikį pagal 18 straipsnio 2 dalies j punktą ir 4 dalį, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys konsultuojasi su Europolu dėl klausimų, kurie patenka į Europolo įgaliojimų sritį. Konsultuojamasi esamais valstybių narių ir Europolo ryšio kanalais, nustatytais Reglamento (ES) 2016/794 7 straipsniu.

1.  Kad atliktų grėsmės saugumui vertinimą nustačius atitikį pagal 18 straipsnio 2 dalies j punktą ir 4 dalį, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys konsultuojasi su Europolu dėl klausimų, kurie patenka į Europolo įgaliojimų sritį. Konsultuojamasi esamais valstybių narių ir Europolo ryšio kanalais, nustatytais Reglamento (ES) Nr. 2016/794 7 straipsniu, ir remiantis tuo reglamentu.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu atsakinga valstybė narė konsultuojasi su Europolu, tos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys perduoda Europolui atitinkamus konsultacijai reikalingus prašymo rinkmenos duomenis ir atitiktį (-is). ETIAS nacionalinis padalinys gali perduoti Europolui atitinkamą papildomą informaciją arba dokumentus, kuriuos pateikė prašytojas dėl kelionės leidimo prašymo, dėl kurio konsultuojamasi su Europolu.

2.  Jeigu atsakinga valstybė narė konsultuojasi su Europolu, tos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys perduoda Europolui atitinkamus konsultacijai reikalingus prašymo rinkmenos duomenis ir atitiktį (-is). ETIAS nacionalinis padalinys taip pat perduoda Europolui atitinkamą papildomą informaciją arba dokumentus, kuriuos pateikė prašytojas dėl kelionės leidimo prašymo, dėl kurio konsultuojamasi su Europolu.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet kokiu atveju Europolas neturi prieigos prie asmens duomenų, susijusių su prašytojo išsilavinimu, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies h punkte, ir prašytojo sveikata, kaip nurodyta 15 straipsnio 4 dalies a punkte.

Išbraukta.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Europolas atsako per 24 valandas nuo pranešimo apie konsultaciją dienos. Jeigu Europolas per nustatytą terminą neatsako, tai laikoma teigiama nuomone dėl prašymo.

5.  Europolas atsako per 48 valandas nuo pranešimo apie konsultaciją dienos. Jeigu Europolas per nustatytą terminą neatsako, tai laikoma teigiama nuomone dėl prašymo.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Prireikus ETIAS centrinis padalinys sudaro palankesnes sąlygas šiame straipsnyje nurodytoms atsakingų valstybių narių ir Europolo konsultacijoms.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Kai ETIAS prašymas pripažįstamas priimtinu, bet ETIAS centrinė sistema automatiškai kelionės leidimo neišduoda, prašytojas iš karto gauna elektroninio pašto pranešimą, kuriame pateikiama tokia informacija:

 

a)  patvirtinimas, kad jo prašymas yra gautas;

 

b)  maksimalūs jo prašymo nagrinėjimo terminai;

 

c)  paaiškinimas, kad nagrinėjant jo prašymą jo gali būti paprašyta suteikti papildomą informaciją ar pateikti papildomus dokumentus, o išimtiniais atvejais – ir atvykti į pokalbį konsulate arba dalyvauti pokalbyje, vedamame naudojantis moderniomis ryšio priemonėmis;

 

d)  jo prašymo numeris, kurį turėdamas jis gali naudotis 26a straipsnyje nurodyta tikrinimo priemone.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ar prašoma papildomos informacijos arba dokumentų.

b)  ar prašoma papildomos informacijos arba dokumentų, nurodant maksimalius nagrinėjimo terminus, nustatytus 27 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a straipsnis

 

Tikrinimo priemonė

 

Komisija nustato prašytojams skirtą tikrinimo priemonę, kuria naudodamasis prašytojas galėtų stebėti savo prašymo nagrinėjimo eigą, galiojimo trukmę ir statusą (galiojantis, atmestas, panaikintas, atšauktas).

 

Komisijai pagal 78 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tolesnio šios tikrinimo priemonės apibrėžimo.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai prašytojas remiantis 23 straipsnio 4 dalimi pakviečiamas į konsulatą, 1 dalyje nurodytas terminas pratęsiamas septyniomis darbo dienomis.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Iki 1 ir 2 dalyse nustatytų terminų pabaigos priimamas sprendimas:

3.  Iki 1, 2 ir 2a dalyse nustatytų terminų pabaigos priimamas sprendimas:

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ETIAS patikros taisyklės yra algoritmas, kuris leidžia lyginti duomenis, įrašytus ETIAS centrinės sistemos prašymo rinkmenoje, su konkrečios rizikos rodikliais, rodančiais neteisėtos migracijos, saugumo riziką arba riziką visuomenės sveikatai. ETIAS patikros taisyklės registruojamos ETIAS centrinėje sistemoje.

1.  ETIAS patikros taisyklės yra algoritmas, kuris leidžia atlikti profiliavimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 2016/679 4 straipsnio 4 dalyje, lyginant duomenis, įrašytus ETIAS centrinės sistemos prašymo rinkmenoje, su konkrečios rizikos rodikliais, rodančiais neteisėtos migracijos riziką, grėsmę saugumui arba didelę epidemijos riziką. ETIAS patikros taisyklės registruojamos ETIAS centrinėje sistemoje.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Neteisėtos migracijos, saugumo rizika arba rizika visuomenės sveikatai nustatoma remiantis:

2.  Neteisėtos migracijos rizika, grėsmė saugumui arba didelė epidemijos rizika nustatoma remiantis:

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ETIAS pagal 73 straipsnį sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį atsisakymo suteikti kelionės leidimus dėl neteisėtos migracijos, saugumo rizikos ar rizikos visuomenės sveikatai, susijusiai su konkrečia keliautojų grupe, skaičių;

b)  ETIAS pagal 73 straipsnį sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį atsisakymų suteikti kelionės leidimus dėl neteisėtos migracijos rizikos, grėsmės saugumui ar didelės epidemijos rizikos, susijusios su konkrečia keliautojų grupe, skaičių;

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  valstybių narių pateikta informacija apie konkrečios saugumo rizikos rodiklius arba tos valstybės narės nustatytas grėsmes;

d)  valstybių narių pateikta informacija apie konkrečios saugumo rizikos rodiklius arba tos valstybės narės nustatytas grėsmes, pagrįsta objektyviais ir įrodymais pagrįstais argumentais;

Pagrindimas

Valstybės narės pagrindžia savo teikiamą informaciją apie nustatytus saugumo rizikos rodiklius arba grėsmes, kad būtų išvengta diskriminavimo tvarkant pareiškimus.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybių narių pateikta informacija dėl tose valstybėse narėse nustatytų neįprastai didelių konkrečiai keliautojų grupei priklausančių užsibuvusių asmenų skaičių ir tai grupei priklausančių asmenų, kuriems neleista atvykti, skaičių;

e)  valstybių narių pateikta informacija dėl tose valstybėse narėse nustatytų neįprastai didelių konkrečiai keliautojų grupei priklausančių užsibuvusių asmenų skaičių ir tai grupei priklausančių asmenų, kuriems neleista atvykti, skaičių, pagrįsta objektyviais ir įrodymais pagrįstais argumentais;

Pagrindimas

Valstybės narės pagrindžia savo teikiamą informaciją apie užsibuvusius asmenis ir atsisakymus leisti atvykti, kad būtų išvengta diskriminavimo tvarkant pareiškimus.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau nustatoma konkreti neteisėtos migracijos, saugumo rizika ar rizika visuomenės sveikatai, nurodyta 2 dalyje.

3.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau nustatoma konkreti neteisėtos migracijos rizika, grėsmė saugumui ar didelė epidemijos rizika, nurodyta 2 dalyje.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remdamasis pagal 2 dalį nustatyta rizika ETIAS centrinis padalinys nustato konkrečios rizikos rodiklius, kuriuos sudaro duomenų kombinacija, į kurią įeina vienos arba kelių rūšių duomenys:

4.  Remdamasis pagal 2 dalį nustatyta rizika ir pagal 3 dalį priimtais deleguotaisiais aktais ETIAS centrinis padalinys nustato konkrečios rizikos rodiklius, kuriuos sudaro duomenų kombinacija, į kurią įeina vienos arba kelių rūšių duomenys:

Pagrindimas

Reikia nurodyti ir 3 dalį, nes deleguotuosiuose aktuose bus tiksliau nurodyta susijusi rizika, o rizikos rodikliai turi būti ja grindžiami.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  išsilavinimo lygis,

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikalingas išbraukus 15 straipsnio 2 dalies h punktą.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dabartinė profesinė veikla.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikalingas išbraukus 15 straipsnio 2 dalies i punktą.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ETIAS stebėjimo sąrašą sudaro duomenys, susiję su asmenimis, kurie įtariami įvykdę ar dalyvavę vykdant nusikaltimą, arba asmenimis, dėl kurių yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad jie vykdys tokius nusikaltimus.

1.  ETIAS stebėjimo sąrašą, kaip centrinės sistemos dalį, sudaro duomenys, susiję su asmenimis, kuriuos viena ar kelios valstybės narės įtaria padarius arba dalyvavus padarant sunkią nusikalstamą veiką arba teroristinį nusikaltimą, arba asmenimis, dėl kurių, remiantis bendru asmens įvertinimu, ypač remiantis praeityje padarytomis nusikalstamomis veikomis, yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad jie vykdys teroristinius nusikaltimus.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valstybių narių teikiama informacija, susijusia su teroristiniais nusikaltimais ar kitais sunkiais nusikaltimais;

b)  informacija, susijusia su teroristiniais nusikaltimais ar kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis;

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bendradarbiaujant tarptautiniu lygmeniu gauta informacija, susijusia su teroristiniais nusikaltimais arba kitais sunkiais nusikaltimais.

Išbraukta.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remiantis 2 dalyje nurodyta informacija ir atitinkamais Europolo duomenimis, Europolas parengia ETIAS stebėjimo sąrašą, sudarytą iš pozicijų, kurias sudaro vienas arba daugiau šių duomenų elementų:

3.  Remiantis 2 dalyje nurodyta informacija ir atitinkamais Europolo duomenimis, Europolas valdo ETIAS stebėjimo sąrašą, sudarytą iš pozicijų, kurias sudaro vienas arba daugiau šių duomenų:

a)  pavardė, vardas (-ai), pavardė gimimo metu; gimimo data, gimimo vieta, gimimo šalis, lytis, pilietybė;

a)  pavardė;

 

aa)  pavardė gimimo metu;

 

ab)  gimimo data;

b)  kitų vardų (alias, pseudonimo (-ų), įprastinio vardo (-ų));

b)  kiti vardai (slapyvardis (slapyvardžiai) arba pravardė (-ės), pseudonimas (-ai), įprastinis vardas (-ai));

c)  kelionės dokumentas (kelionės dokumento rūšis, numeris ir jį išdavusi valstybė);

c)  kelionės dokumentas (kelionės dokumento rūšis, numeris ir jį išdavusi valstybė);

d)  namų adreso;

d)  namų adresas;

e)  e. pašto adresas, telefono numeris;

e)  e. pašto adresas;

 

ea)  telefono numeris;

f)  įmonės arba organizacijos pavadinimas, e. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris;

f)  įmonės arba organizacijos pavadinimas, e. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris;

g)  IP adresas.

g)  IP adresas.

 

Jei žinoma, pridedama vardas (-ai), gimimo vieta, gimimo šalis, lytis ir pilietybė.

Pagrindimas

Formuluotė suderinta su 28 straipsnio 4 dalies formuluote. Tačiau kadangi siekiama stebėjimo sąrašo atveju suteikti daugiau lankstumo, daug Komisijos kartu pateiktų duomenų elementų pateikiama atskirais punktais. Norint įtraukti asmenį į stebėjimo sąrašą neturėtų užtekti nurodyti vien vardą, gimimo vietą, gimimo šalį, lytį ir pilietybę. Tačiau jei jie žinomi, pridedami.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

29a straipsnis

 

Įsipareigojimai ir užduotys, susiję su ETIAS stebėjimo sąrašu

 

1.  Prieš įterpdamas duomenis į ETIAS stebėjimo sąrašą, Europolas atlieka išsamų įterpimo priežasčių vertinimą ir patikrina, ar toks įterpimas yra būtinas ir proporcingas.

 

2.  Jei duomenys įterpiami remiantis valstybės narės pateikta informacija, ši valstybė narė turi būti nustačiusi, ar ši informacija yra pakankamai tinkama, tiksli ir svarbi, kad būtų įterpta į ETIAS stebėjimo sąrašą.

 

3.  Valstybės narės ir Europolas yra atsakingi už ETIAS stebėjimo sąrašo duomenų tikslumą ir jų nuolatinį atnaujinimą.

 

4.  Europolas numato procedūrą, pagal kurią turi būti peržiūrimas ir reguliariai tikrinamas ETIAS stebėjimo sąraše esančių duomenų tikslumas ir aktualumas. Su teroristiniais nusikaltimais arba kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis susijusią informaciją pateikusios valstybės narės turi būti susiejamos su peržiūros procedūra.

 

5.  Atlikus peržiūrą, duomenys pašalinami iš ETIAS stebėjimo sąrašo, jeigu įrodyta, kad jų įterpimo priežasčių nebėra arba kad duomenų elementai yra nebeaktualūs arba pasenę.

 

6.  Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) atsako už ETIAS stebėjimo sąrašo techninį valdymą, nes ji yra atsakinga už ETIAS informacinės sistemos kūrimą ir techninį valdymą.

 

7.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pavedama, praėjus vieniems metams nuo ETIAS veikimo pradžios, o vėliau – kas 2 metus, atlikti ETIAS stebėjimo sąrašo duomenų apsaugos auditą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu patikrinus prašymą III, IV ir V skyriuose nustatyta tvarka matyti, kad nėra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų neteisėtos migracijos, saugumo rizika arba rizika visuomenės sveikatai, ETIAS centrinė sistema arba atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys suteikia kelionės leidimą.

1.  Jeigu patikrinus prašymą III, IV ir V skyriuose nustatyta tvarka matyti, kad nėra arba nėra faktinėmis prielaidomis pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų neteisėtos migracijos rizika, grėsmė saugumui arba didelė epidemijos rizika, ETIAS centrinė sistema arba atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys suteikia kelionės leidimą.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  ETIAS nacionaliniai padaliniai turi turėti galimybę, jei kyla abejonių, suteikti kelionės leidimą su žyma, rekomenduojančia sienos apsaugos pareigūnams atlikti antros linijos patikrinimą.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai turi turėti galimybę pridėti žymą, nurodančią sienos apsaugos institucijoms ir kitoms prieigą prie ETIAS centrinės sistemos duomenų turinčioms institucijoms, kad nagrinėjant prašymą nustatyta konkreti atitiktis buvo įvertinta ir buvo nustatyta, kad ji klaidinga, arba kad tvarkant duomenis rankiniu būdu nustatyta, kad nėra jokių priežasčių atsisakyti suteikti kelionės leidimą.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kelionės leidimas galioja penkerius metus arba iki teikiant prašymą užregistruoto kelionės dokumento galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, ir galioja valstybių narių teritorijoje.

2.  Kelionės leidimas galioja trejus metus arba iki teikiant prašymą užregistruoto kelionės dokumento galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, ir galioja valstybių narių teritorijoje.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kelionės leidimas savaime nesuteikia teisės atvykti.

3.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/399 6 straipsnio 1 dalies b punktą turimas galiojantis kelionės leidimas yra viena iš atvykimo sąlygų. Tačiau jis savaime nesuteikia teisės atvykti.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pateikia kelionės dokumentą, apie kurį pranešta, kad jis yra pamestas, pavogtas arba paskelbtas negaliojančiu;

Išbraukta.

Pagrindimas

Automatinis atsisakymas negaliojančio kelionės dokumento atveju prieštarauja teisėsaugos institucijų ir žvalgybos tarnybų praktikai bei ES teisės aktams. Iš tikrųjų kiekvieną prašymą reikia individualiai įvertinti rankiniu būdu. Be to, tam tikrais atvejais dera leisti asmeniui pasiekti sieną teisėsaugos tikslais.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kelia saugumo riziką;

c)  kelia grėsmę saugumui;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kelia riziką visuomenės sveikatai;

d)  kelia didelę epidemijos riziką;

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kelionės leidimą suteikti taip pat atsisakoma, jeigu yra pagrįstų abejonių dėl duomenų autentiškumo, prašytojo padarytų pareiškimų patikimumo, prašytojo pateiktų patvirtinamųjų dokumentų arba jų turinio tikrumo.

Kelionės leidimą suteikti taip pat atsisakoma, jeigu yra pagrįstų, rimtų ir įrodytų abejonių dėl duomenų autentiškumo, prašytojo padarytų pareiškimų patikimumo, prašytojo pateiktų patvirtinamųjų dokumentų arba jų turinio tikrumo.

Pagrindimas

H. Meijerso komiteto pasiūlymas, kuriuo siekiama užtikrinti veiksmingą visapusišką tikrinimą.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašytojai, kuriems atsisakyta suteikti kelionės leidimą, turi teisę teikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją dėl tvarkos, kurios reikia laikytis apeliacinio skundo pateikimo atveju.

2.  Prašytojai, kuriems atsisakyta suteikti kelionės leidimą, turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Teisinės gynybos procedūros vykdomos valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę, ir turi būti apskundimo teismine tvarka galimybė. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją dėl tvarkos, kurios reikia laikytis, ta kalba, kurią, kaip galima pagrįstai manyti, prašytojai supranta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir 29 straipsnio darbo grupės nuomonę, taip pat atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Schrems, C-362/14, 95 punktą.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu anksčiau buvo atsisakyta suteikti kelionės leidimą, neturi būti automatiškai atsisakoma nagrinėti naujo prašymo. Naujas prašymas vertinamas remiantis visa turima informacija.

Pagrindimas

Ši nuostata perimta iš Vizų kodekso 21 straipsnio 9 dalies.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  aiškiai nurodoma, kad atvykęs prašytojas turės pateikti tą patį kelionės dokumentą, kuris nurodytas prašymo formoje, ir kad po bet kokio kelionės dokumento pasikeitimo reikės pateikti naują kelionės leidimo prašymą;

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  priminimą apie Reglamento (ES) Nr. 2016/399 6 straipsnyje nustatytas atvykimo sąlygas ir kad kiekvieną kartą atvykstant reikia turėti tinkamus pagrindžiamuosius dokumentus;

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  prireikus nurodomos valstybės (-ių) narės (-ių), į kurią (-as) prašytojui leista keliauti, teritorija (-os);

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pateikiama nuoroda į ETIAS viešą interneto svetainę, kurioje yra informacija, kad prašytojas gali atšaukti kelionės leidimą.

d)  pateikiama nuoroda į ETIAS viešą interneto svetainę, kurioje yra informacija, kad kelionės leidimas gali būti atšauktas arba panaikintas, ir tokio atšaukimo arba panaikinimo sąlygos.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nurodoma (-os) priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) atsisakyta suteikti kelionės leidimą, kaip nustatyta 31 straipsnio 1 dalyje;

c)  nurodoma (-os) priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) atsisakyta suteikti kelionės leidimą, sudarant galimybes prašytojui kreiptis dėl teisinės gynybos, kaip nustatyta 31 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pateikiama informacija dėl apeliacinio skundo pateikimo tvarkos.

d)  pateikiama informacija dėl prašymo, kad būtų suteikta veiksminga teisinė gynyba, pateikimo tvarkos. Ši informacija apima bent nuorodas į teisinei gynybai taikomą nacionalinę teisę, kompetentingą instituciją ir prašymo dėl teisinės gynybos pateikimo būdą, informaciją apie pagalbą, kurią gali suteikti nacionalinė duomenų apsaugos institucija, ir prašymo dėl teisinės gynybos pateikimo terminą.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma standartinė atsisakymo suteikti kelionės leidimą forma.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sprendimo suteikti kelionės leidimą arba atsisakyti jį suteikti vietą ir datą;

c)  sprendimo suteikti kelionės leidimą arba atsisakyti jį suteikti datą;

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kelionės leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datas;

d)  jeigu kelionės leidimas suteiktas, kelionės leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datas;

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  priežastį (-is), dėl kurios (-ių) atsisakyta suteikti kelionės leidimą, kaip nustatyta 31 straipsnio 1 dalyje.

e)  jeigu atsisakyta suteikti kelionės leidimą, priežastį (-is), dėl kurios (-ių) atsisakyta suteikti kelionės leidimą, kaip nustatyta 31 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  žymas, nurodytas 22 straipsnio 4a dalyje, 30 straipsnio 1a dalyje ir 30 straipsnio 1b dalyje, kartu su papildoma informacija, reikalinga su jomis susijusiems antros linijos patikrinimams atlikti.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi papildomos informacijos, kuri gali būti pridedama, tipas ir jos formai.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmuo, kurio kelionės leidimas panaikinamas, turi teisę pateikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl panaikinimo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę.

3.  Asmuo, kurio kelionės leidimas panaikinamas, turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Teisinės gynybos procedūros vykdomos valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl panaikinimo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją dėl tvarkos, kurios reikia laikytis, ta kalba, kurią, kaip galima pagrįstai manyti, prašytojai supranta.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio 2 daliai, jeigu į SIS įvedamas naujas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti arba dėl pamesto, pavogto arba paskelbto negaliojančiu kelionės dokumento, SIS informuoja ETIAS centrinę sistemą. ETIAS centrinė sistema tikrina, ar šis naujas perspėjimas atitinka galiojantį kelionės leidimą. Jeigu atitinka, ETIAS centrinė sistema perduoda prašymo rinkmeną perspėjimą sukūrusios valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui ir šis kelionės leidimą atšaukia.

3.  Nedarant poveikio 2 daliai, jeigu į SIS įvedamas naujas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti arba dėl pamesto, pavogto arba paskelbto negaliojančiu kelionės dokumento, SIS informuoja ETIAS centrinę sistemą. ETIAS centrinė sistema tikrina, ar šis naujas perspėjimas atitinka galiojantį kelionės leidimą. Jeigu atitinka, ETIAS centrinė sistema perduoda prašymo rinkmeną perspėjimą sukūrusios valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui. Jeigu pranešama apie naują perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti, ETIAS nacionalinis padalinys atšaukia kelionės leidimą. Jeigu kelionės leidimas susijęs su kelionės dokumentu, apie kurį SIS pranešta, kad yra pamestas, pavogtas arba paskelbtas negaliojantis, ETIAS nacionalinis padalinys peržiūri prašymo rinkmeną rankiniu būdu.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Į ETIAS stebėjimo sąrašą Europolo įtraukti nauji elementai lyginami su prašymų rinkmenų duomenimis ETIAS centrinėje sistemoje. Jeigu juos palyginus nustatoma atitiktis, pirmojo atvykimo valstybės narės, prašytojo nurodytos pagal 15 straipsnio 2 dalies j punktą, ETIAS nacionalinis padalinys įvertina saugumo riziką ir, jeigu nustatoma, kad leidimo suteikimo sąlygos nebevykdomos, atšaukia kelionės leidimą.

4.  Į ETIAS stebėjimo sąrašą Europolo įtraukti nauji elementai lyginami su prašymų rinkmenų duomenimis ETIAS centrinėje sistemoje. Jeigu juos palyginus nustatoma atitiktis, pagal 22 straipsnį atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina grėsmę saugumui ir, jeigu nustatoma, kad leidimo suteikimo sąlygos nebevykdomos, atšaukia kelionės leidimą.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prašytojas, kurio kelionės leidimas atšaukiamas, turi teisę pateikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl atšaukimo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę.

5.  Prašytojas, kurio kelionės leidimas atšaukiamas, turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Teisinės gynybos procedūros vykdomos valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl atšaukimo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją dėl tvarkos, kurios reikia laikytis, ta kalba, kurią, kaip galima pagrįstai manyti, prašytojai supranta.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nurodoma (-os) kelionės leidimo panaikinimo arba atšaukimo priežastis (-ys), kaip nustatyta 31 straipsnio 1 dalyje;

c)  nurodoma (-os) kelionės leidimo panaikinimo arba atšaukimo priežastis (-ys), sudarant galimybes prašytojui kreiptis dėl teisinės gynybos, kaip nustatyta 31 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pateikiama informacija dėl apeliacinio skundo pateikimo tvarkos.

d)  pateikiama informacija dėl veiksmingos teisinės gynybos tvarkos. Ši informacija apima bent nuorodas į teisinei gynybai taikomą nacionalinę teisę, kompetentingą instituciją ir prašymo dėl teisinės gynybos pateikimo būdą, informaciją apie pagalbą, kurią gali suteikti nacionalinė duomenų apsaugos institucija, ir prašymo dėl teisinės gynybos pateikimo terminą.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu buvo priimtas sprendimas panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą, už kelionės leidimo panaikinimą arba atšaukimą atsakinga valstybė narė į prašymo rinkmeną įrašo šiuos duomenis:

1.  Jeigu buvo priimtas sprendimas panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą, už kelionės leidimo panaikinimą arba atšaukimą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys į prašymo rinkmeną įrašo šiuos duomenis:

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas gali būti suteikiamas išimtiniais atvejais, kai atitinkama valstybė narė mano, kad tai būtina dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų, nepaisant to, kad dar neužbaigtas rankiniu būdu vykdomas vertinimo procesas pagal 22 straipsnį arba buvo atsisakyta suteikti kelionės leidimą, jis buvo panaikintas ar atšauktas.

1.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas suteikiamas išimtiniais atvejais, kai pagal 3 dalį atsakinga valstybė narė mano, kad tai būtina dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Po to, kai pagal 31 straipsnį atsisakyta suteikti kelionės dokumentą, prašytojas turi galimybę pateikti prašymą dėl riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b   Skubos atvejais, nepaisant to, kad dar neužbaigtas rankiniu būdu vykdomas vertinimo procesas pagal 22 straipsnį arba buvo atsisakyta suteikti kelionės leidimą, jis buvo panaikintas ar atšauktas, prašytojas gali pateikti prašymą dėl riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies tikslais prašytojas gali teikti riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo prašymą valstybei narei, į kurią jis ketina keliauti. Prašyme jis nurodo humanitarinės priežastis, nacionalinius interesus arba tarptautinius įsipareigojimus.

2.  1, 1a ir 1b dalių tikslais prašytojas gali teikti riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo prašymą valstybei narei, į kurią jis ketina keliauti. Prašyme jis nurodo humanitarinės priežastis, nacionalinius interesus arba tarptautinius įsipareigojimus.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas galioja suteikiančios valstybės narės teritorijoje ne ilgiau kaip 15 dienų.

4.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas galioja suteikiančios valstybės narės teritorijoje. Išimties tvarka jis gali galioti daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje esant kiekvienos tokios valstybės narės pritarimui. Jis galioja ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Taikomos 30 straipsnio 1a ir 1b dalys.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu suteikiamas teritorinio galiojimo leidimas, į prašymo rinkmeną įrašomi šie duomenys:

5.  Jeigu suteikiamas riboto teritorinio galiojimo leidimas arba atsisakoma jį suteikti, į prašymo rinkmeną įrašomi šie duomenys:

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teritorija, į kurią kelionės leidimo turėtojas turi teisę keliauti;

b)  valstybės narės, į kurias kelionės leidimo turėtojas turi teisę keliauti;

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo galiojimo laikotarpis;

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  valstybės narės institucija, kuri suteikė riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą;

c)  valstybės narės nacionalinis padalinys, kuris suteikė riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą arba atsisakė jį suteikti;

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  sprendimo suteikti riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą arba atsisakyti jį suteikti data;

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nuoroda į humanitarines priežastis, nacionalinius interesus arba tarptautinius įsipareigojimus.

d)  prireikus, nuoroda į humanitarines priežastis, nacionalinius interesus arba tarptautinius įsipareigojimus.

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  žymas, nurodytas 30 straipsnio 1a ir 1b dalyse, kartu su papildoma informacija, reikalinga su jomis susijusiems antros linijos patikrinimams atlikti.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnį vežėjai teikia užklausas ETIAS centrinei sistemai, kad patikrintų, ar trečiosios šalies piliečiai, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, turi galiojantį kelionės leidimą.

1.  Oro ir jūrų vežėjai vėliausiai keleivių įlaipinimo metu siunčia užklausas ETIAS centrinei sistemai, kad patikrintų, ar trečiosios šalies piliečiai, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, turi galiojantį kelionės leidimą.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Saugi interneto prieiga prie vežėjo sąsajos, įskaitant galimybę naudoti mobiliuosius techninius sprendimus, nurodytos 6 straipsnio 2 dalies h punkte, leidžia vežėjams pateikti 1 dalyje nurodytą užklausą prieš keleivio įlaipinimą. Šiuo tikslu vežėjas turi galimybę teikti užklausą ETIAS centrinei sistemai naudodamas kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis.

Saugi prieiga prie vežėjo sąsajos, įskaitant galimybę naudoti mobiliuosius techninius sprendimus, nurodytos 6 straipsnio 2 dalies h punkte, leidžia vežėjams pateikti 1 dalyje nurodytą užklausą prieš keleivio įlaipinimą. Šiuo tikslu vežėjas siunčia užklausą ETIAS centrinei sistemai naudodamas kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ETIAS centrinė sistema atsako nurodydama, ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą. Vežėjai gali saugoti išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą.

ETIAS centrinė sistema atsako nurodydama, ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą ir, prireikus, teritoriją arba teritorijas, kuriose galioja riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas. Vežėjai gali saugoti išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sukuriama tik vežėjams skirta tapatumo nustatymo schema, kuri tinkamai įgaliotiems vežėjo darbuotojams leidžia prieiti prie vežėjo sąsajos 2 dalies tikslais. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl tapatumo nustatymo schemos laikydamasi 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Sukuriama tik vežėjams skirta tapatumo nustatymo schema, kuri tinkamai įgaliotiems vežėjo darbuotojams leidžia prieiti prie vežėjo sąsajos 2 dalies tikslais. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl tapatumo nustatymo schemos laikydamasi 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tapatumo nustatymo schema grindžiama informacijos saugumo rizikos valdymu ir pritaikytąja bei standartizuotąja duomenų apsauga.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Išsamios atsarginės procedūros nustatomos įgyvendinimo aktu, priimamu laikantis 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Išsamios atsarginės procedūros nustatomos įgyvendinimo aktu, priimamu laikantis 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Įgyvendinant šias procedūras atsižvelgiama į informacijos saugumo rizikos valdymą ir pritaikytąją bei standartizuotąją duomenų apsaugą.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  ETIAS centrinė sistema atsako nurodydama, ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą.

2.  ETIAS centrinė sistema atsako nurodydama, ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą arba galiojantį riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą tai valstybei narei, į kurią tas asmuo nori atvykti.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Institucijoms, įgaliotoms atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose, prireikus leidžiama susipažinti su į prašymo rinkmeną įrašyta papildoma informacija, reikalinga antros linijos patikrinimui atlikti pagal 33 ir 38 straipsnius.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu dėl ETIAS informacinės sistemos gedimo techniškai neįmanoma atlikti 41 straipsnio 1 dalyje nurodytos paieškos, ETIAS centrinis padalinys praneša apie tai valstybių narių institucijoms, įgaliotoms atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose.

1.  Jeigu dėl ETIAS informacinės sistemos gedimo techniškai neįmanoma atlikti 41 straipsnio 1 dalyje nurodytos paieškos, ETIAS centrinė sistema automatiškai praneša apie tai valstybių narių institucijoms, įgaliotoms atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose.

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu 41 straipsnio 1 dalyje nurodytos paieškos techniškai neįmanoma atlikti dėl valstybės narės nacionalinės sienų infrastruktūros gedimo, tos valstybės narės kompetentinga institucija praneša apie tai „eu-LISA“, ETIAS centriniam padaliniui ir Komisijai.

2.  Jeigu 41 straipsnio 1 dalyje nurodytos paieškos techniškai neįmanoma atlikti dėl valstybės narės nacionalinės sienų infrastruktūros gedimo, darančio poveikį ETIAS, apie tai automatiškai pranešama „eu-LISA“, ETIAS centriniam padaliniui ir Komisijai.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Abiem atvejais valstybių narių institucijos, įgaliotos atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose, vadovaujasi savo nacionaliniais nenumatytų atvejų planais.

3.  Abiem šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais institucijoms, įgaliotoms atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose pagal Reglamentą (ES) 2016/399, laikinai leidžiama nukrypti nuo pareigos atlikti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje, kaip nurodyta 41 straipsnio 1 dalyje, o su kelionės leidimais susijusios nuostatos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies b punkte bei 8 straipsnio a punkto i ir bb papunkčiuose, laikinai netaikomos.

Pagrindimas

Geriau būtų ne nurodyti nacionalinius nenumatytų atvejų planus, o pateikti suderintą sprendimą, kaip elgtis techninio gedimo atveju. Tokiais atvejais sienos apsaugos pareigūnai turi atlikti pasienio patikrinimą nesinaudodami ETIAS.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kiekviena valstybė narė paskiria centrinį prieigos punktą, kuris turi prieigą prie ETIAS centrinės sistemos. Centrinis prieigos punktas užtikrina, kad būtų laikomasi 45 straipsnyje nustatytų prieigos prie ETIAS centrinės sistemos prašymo sąlygų.

 

Paskirtoji institucija ir centrinis prieigos punktas gali priklausyti tai pačiai organizacijai, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę. Vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis, centrinis prieigos punktas veikia nepriklausomai nuo paskirtųjų institucijų. Centrinis prieigos punktas veikia atskirai nuo paskirtųjų institucijų ir nepriima jų nurodymų, susijusių su šio punkto vykdomo patikrinimo rezultatais.

 

Valstybės narės, vadovaudamosi savo konstituciniais ar teisiniais reikalavimais, gali paskirti daugiau nei vieną centrinį prieigos punktą, jei to reikia atsižvelgiant į jų organizacinę ir administracinę struktūrą.

Pagrindimas

Siūloma naudotis centrinių prieigos punktų sistema kaip VIS, „Eurodac“ ir AIS atveju, užuot pavedant centrinio prieigos punkto užduotis ETIAS nacionaliniam padaliniui. Kaip ir kitų sistemų atveju, centrinis prieigos punktas patikrintų, ar patenkinamos prieigos suteikimo sąlygos.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Kiekviena valstybė narė praneša „eu-LISA“, ETIAS centriniam padaliniui ir Komisijai apie savo paskirtąsias institucijas ir centrinį prieigos punktą ir bet kuriuo metu gali pataisyti savo pranešimą arba jį pakeisti. Šie pranešimai paskelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Prieiga prie ETIAS centrinės sistemos pagal 44 ir 45 straipsnius suteikiama tik tinkamai įgaliotiems centrinių prieigos punktų darbuotojams.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos 8 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems centriniams prieigos punktams pateikia pagrįstą elektroninį prašymą leisti susipažinti su konkrečiu ETIAS centrinėje sistemoje laikomu duomenų rinkiniu. Jeigu norima susipažinti su 15 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies b–d punktuose nurodytais duomenimis, į pagrįstą elektroninį prašymą įrašomas būtinybės susipažinti su šiais konkrečiais duomenimis pagrindimas.

1.  Paskirtosios institucijos 43 straipsnio 2a dalyje nurodytiems centriniams prieigos punktams pateikia pagrįstą elektroninį prašymą leisti susipažinti su konkrečiu ETIAS centrinėje sistemoje laikomu duomenų rinkiniu. Jeigu norima susipažinti su 15 straipsnio 4 dalies b–d punktuose nurodytais duomenimis, į pagrįstą elektroninį prašymą įrašomas būtinybės susipažinti su šiais konkrečiais duomenimis pagrindimas.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieš suteikdamos prieigą prie ETIAS centrinės sistemos visos valstybės narės užtikrina, kad pagal jų nacionalinę teisę ir proceso teisę prašymas susipažinti su duomenimis būtų nepriklausomai, veiksmingai ir laiku patikrintas siekiant įsitikinti, ar įvykdytos 45 straipsnyje nustatytos sąlygos, be kita ko, ar prašymas susipažinti su duomenimis, nurodytais 15 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies b–d punktuose, yra pagrįstas.

2.  Prieš gaudamas prieigą prie ETIAS centrinės sistemos, centrinis prieigos punktas patikrina, ar įvykdytos 45 straipsnyje nurodytos sąlygos, be kita ko, ar prašymas susipažinti su duomenimis, nurodytais 15 straipsnio 4 dalies b–d punktuose, yra pagrįstas.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 45 straipsnyje nustatytos sąlygos įvykdytos, centrinis prieigos punktas tvarko prašymus. ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys, prieigą prie kurių gavo centrinis prieigos punktas, perduodami 43 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kontaktiniams punktams tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas duomenų saugumas.

3.  Jeigu atlikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą patikrinimą padaroma išvada, kad 45 straipsnyje nustatytos sąlygos įvykdytos, centrinis prieigos punktas tvarko prašymus. ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys, prieigą prie kurių gavo centrinis prieigos punktas, perduodami 43 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kontaktiniams punktams tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas duomenų saugumas.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Itin skubiais atvejais, kai būtina nedelsiant gauti asmens duomenis, būtinus užkirsti kelią sunkaus nusikaltimo įvykdymui arba patraukti vykdytojus baudžiamojon atsakomybėn, centrinis prieigos punktas tvarko prašymą nedelsdamas ir neatlieka 2 dalyje nustatyto nepriklausomo tikrinimo. Atlikus prašymo tvarkymą, be nepagrįsto delsimo vykdomas nepriklausomas ex post tikrinimas, be kita ko, tikrinama, ar atvejis iš tikrųjų buvo itin skubus.

4.  Itin skubiais atvejais, kai būtina užkirsti kelią neišvengiamai grėsmei, susijusiai su teroristiniu nusikaltimu arba kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, arba patraukti vykdytojus baudžiamojon atsakomybėn, centrinis prieigos punktas tvarko prašymą nedelsdamas ir neatlieka 2 dalyje nustatyto nepriklausomo tikrinimo. Nepriklausomu ex post tikrinimu nustatoma, ar įvykdytos 45 straipsnyje nustatytos sąlygos ir, be kita ko, tikrinama, ar atvejis iš tikrųjų buvo itin skubus. Prašymą išnagrinėjus, nepagrįstai nedelsiant atliekamas nepriklausomas ex post tikrinimas.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu atlikus nepriklausomą ex post tikrinimą nustatoma, kad susipažinimas su ETIAS centrinėje sistemoje įrašytais duomenimis ir prieiga prie jų suteikta nepagrįstai, visos prieigą prie tokių duomenų turėjusios ir su duomenimis susipažinusios institucijos iš ETIAS centrinės sistemos gautą informaciją ištrina ir apie tokį ištrynimą praneša centriniam prieigos punktui.

5.  Jeigu atlikus nepriklausomą ex post tikrinimą nustatoma, kad susipažinimas su ETIAS centrinėje sistemoje įrašytais duomenimis ir prieiga prie jų suteikta nepagrįstai, visos prieigą prie tokių duomenų turėjusios ir su duomenimis susipažinusios institucijos iš ETIAS centrinės sistemos gautą informaciją ištrina ir apie tokį ištrynimą praneša centriniam prieigos punktui. Taikomas 53a straipsnis.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  susipažinti su duomenimis reikia teroristinių nusikaltimų ar kito sunkaus nusikaltimo prevencijai, atskleidimui ar tyrimui;

a)  susipažinti su duomenimis reikia teroristinio nusikaltimo ar kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijai, atskleidimui ar tyrimui;

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prieiga prie duomenų siekiant su jais susipažinti būtina konkrečiu atveju;

b)  prieiga prie duomenų siekiant su jais susipažinti būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  yra pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su ETIAS centrinėje sistemoje laikomais duomenimis iš esmės padės užtikrinti tų nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokio nusikaltimo auka patenka į trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją;

c)  yra objektyvių įrodymų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su ETIAS centrinėje sistemoje laikomais duomenimis iš esmės padės užtikrinti tų sunkių nuskalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokio nusikaltimo auka patenka į trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją;

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu naudojant prašymo rinkmenoje įrašytus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie duomenų, nurodytų 15 straipsnio 2 dalies a–g punktuose ir j–m punktuose, kurie įrašyti toje prašymo rinkmenoje, ir duomenų, įrašytų toje prašymo rinkmenoje, dėl kelionės leidimo suteikimo, atsisakymo jį suteikti, atšaukimo arba panaikinimo pagal 33 ir 37 straipsnius. Prieiga prie 15 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies b–d punktuose nurodytų duomenų, kurie įrašyti prašymo rinkmenoje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu vykdomieji padaliniai aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis pagal 44 straipsnio 1 dalį pateikdami pagrįstą elektroninį prašymą, kuris buvo patvirtintas atlikus nepriklausomą tikrinimą. Ieškant duomenų ETIAS centrinėje sistemoje nesuteikiama prieiga prie duomenų, susijusių su išsilavinimu, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies h punkte, ir duomenų, ar prašytojas gali kelti riziką visuomenės sveikatai, kaip nurodyta 15 straipsnio 4 dalies a punkte.

4.  Jeigu naudojant prašymo rinkmenoje įrašytus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie duomenų, nurodytų 15 straipsnio 2 dalies a–g punktuose ir j–m punktuose, kurie įrašyti toje prašymo rinkmenoje, ir duomenų, įrašytų toje prašymo rinkmenoje, dėl kelionės leidimo suteikimo, atsisakymo jį suteikti, atšaukimo arba panaikinimo pagal 33 ir 37 straipsnius. Prieiga prie 15 straipsnio 4 dalies b–d punktuose nurodytų duomenų, kurie įrašyti prašymo rinkmenoje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu vykdomieji padaliniai aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis pagal 44 straipsnio 1 dalį pateikdami pagrįstą elektroninį prašymą, kuris buvo patvirtintas atlikus nepriklausomą tikrinimą.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiame pagrįstame prašyme pateikiami įrodymai, kad laikomasi nurodytų sąlygų:

2.  Šiame pagrįstame prašyme pateikiami įrodymai, kad laikomasi visų nurodytų sąlygų:

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  susipažinti su duomenimis būtina konkrečiu atveju;

b)  susipažinti su duomenimis būtina ir tinkama konkrečiu atveju;

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  susipažinimas su duomenimis yra ribotas – ieškoma naudojant tik 45 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis;

c)  susipažinimas su duomenimis yra ribotas – ieškoma naudojant tik 45 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis. 45 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys gali būti derinami su 45 straipsnio 3 dalyje nurodytais duomenimis;

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  esama pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinus su duomenimis bus labai prisidėta prie susijusių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo;

d)  esama objektyvių įrodymų ir pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinus su duomenimis bus labai prisidėta prie susijusių sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo;

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu naudojant prašymo rinkmenoje laikomus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie duomenų, nurodytų 15 straipsnio 2 dalies a–g punktuose ir j–m punktuose, ir duomenų, įrašytų į prašymo rinkmeną dėl kelionės leidimo suteikimo, atsisakymo jį suteikti, atšaukimo arba panaikinimo pagal 33 ir 37 straipsnius. Prieiga prie 15 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies b–d punktuose nurodytų duomenų, kurie laikomi prašymo rinkmenoje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu Europolas aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis.

4.  Jeigu naudojant prašymo rinkmenoje laikomus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie duomenų, nurodytų 15 straipsnio 2 dalies a–g punktuose ir j–m punktuose, ir duomenų, įrašytų į prašymo rinkmeną dėl kelionės leidimo suteikimo, atsisakymo jį suteikti, atšaukimo arba panaikinimo pagal 33 ir 37 straipsnius. Prieiga prie 15 straipsnio 4 dalies b–d punktuose nurodytų duomenų, kurie laikomi prašymo rinkmenoje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu Europolas aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis.

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  [penkerius metus nuo tos dienos, kai į ETIAS įrašomas paskutinis įrašas apie prašytoją arba]

Išbraukta.

Pagrindimas

Visą ETIAS prašymą saugoti penkerius metus nuo tos dienos, kai įrašomas paskutinis įrašas apie prašytoją, nepagrįsta, be to, atrodo, kad tai nėra nei proporcinga, nei būtina. Laikantis ES standartų, duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti kuo trumpesnis.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  penkerius metus nuo paskutinio sprendimo atsisakyti suteikti, atšaukti arba panaikinti kelionės leidimą pagal 31, 34 ir 35 straipsnius.

c)  penkerius metus nuo paskutinio sprendimo atsisakyti suteikti, atšaukti arba panaikinti kelionės leidimą pagal 31, 34 ir 35 straipsnius arba trumpiau negu penkerius metus, jeigu perspėjimas, kuriuo remiantis priimtas sprendimas, panaikintas anksčiau.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas nagrinėti naują prašymą pasibaigus ETIAS kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui, prašymo rinkmena gali būti saugoma ETIAS centrinėje sistemoje papildomą ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį po to, kai kelionės leidimo galiojimo laikotarpis baigėsi, tik jeigu gavęs prašymą dėl sutikimo prašytojas savanoriškai ir aiškiai davė sutikimą pateikdamas elektroniniu būdu pasirašytą deklaraciją. Prašymai duoti sutikimą pateikiami tokiu būdu, kad jie būtų aiškiai atskirti nuo kitų klausimų, pateikiami suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnyje.

 

Sutikimas duodamas po automatinio informacijos pateikimo, kaip numatyta 13 straipsnio 2c dalyje. Automatiškai pateikiamoje informacijoje prašytojui primenama apie duomenų saugojimo tikslą remiantis 61 straipsnio ea punkte nurodyta informacija.

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu trečiosios šalies pilietis įgyja valstybės narės pilietybę arba jeigu jam pradėti taikyti 2 straipsnio 2 dalies a–e punktai, tos valstybės narės institucijos tikrina, ar tas asmuo turi galiojantį kelionės leidimą ir atitinkamais atvejais nedelsdamos prašymo rinkmeną iš ETIAS centrinės sistemos ištrina. Už prašymo rinkmenos ištrynimą atsakinga institucija yra:

5.  Jeigu trečiosios šalies pilietis įgyja valstybės narės pilietybę arba jeigu jam pradėti taikyti 2 straipsnio 2 dalies a–c punktai, tos valstybės narės institucijos tikrina, ar tas asmuo turi galiojantį kelionės leidimą ir atitinkamais atvejais nedelsdamos prašymo rinkmeną iš ETIAS centrinės sistemos ištrina. Už prašymo rinkmenos ištrynimą atsakinga institucija yra:

Pagrindimas

Reikia panaikinti pareigą ištrinti prašymo rinkmeną, kai asmuo gauna leidimą gyventi arba ilgalaikę vizą, nes jų galiojimo laikas gali būti trumpesnis už likusį ETIAS kelionės leidimo galiojimo laiką.Tai reikalinga siekiant, kad prašytojui netektų iš naujo prašyti suteikti kelionės leidimą po to, kai pasibaigia jo vizos ar leidimo gyventi galiojimo laikas.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  valstybės narės, kuri išdavė leidimą gyventi arba leidimo gyventi šalyje kortelę, ETIAS nacionalinis padalinys;

Išbraukta.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  valstybės narės, kuri išdavė ilgalaikę vizą, ETIAS nacionalinis padalinys.

Išbraukta.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jeigu trečiosios šalies piliečiui taikomi 2 straipsnio 2 dalies d, e ar ha punktai, tos valstybės narės institucijos tikrina, ar tas asmuo turi galiojantį kelionės leidimą. Atitinkamais atvejais jos nedelsdamos ištrina prašymo rinkmeną iš ETIAS centrinės sistemos, jei leidimo gyventi šalyje kortelės arba leidimo gyventi, arba ilgalaikės vizos galiojimo laikotarpis yra ilgesnis už likusį ETIAS kelionės leidimo galiojimo laikotarpį. Už prašymo rinkmenos ištrynimą atsakinga institucija yra:

 

a)  valstybės narės, kuri išdavė leidimą gyventi arba leidimo gyventi šalyje kortelę, ETIAS nacionalinis padalinys;

 

b)  valstybės narės, kuri išdavė ilgalaikę vizą, ETIAS nacionalinis padalinys.

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  ETIAS nacionalinių padalinių vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas [Reglamentas 2016/679].

2.  ETIAS nacionalinių padalinių ir sienos apsaugos institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas [Reglamentas 2016/679], jeigu ta veikla patenka į reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybių narių paskirtųjų institucijų vykdomam tvarkymui 1 straipsnio 2 dalies tikslais taikoma [Direktyva (ES) 2016/680].

3.  Valstybių narių paskirtųjų institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui 1 straipsnio 2 dalies tikslais taikoma [Direktyva (ES) 2016/680], jeigu ta veikla patenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Europolo vykdomam asmens duomenų tvarkymui pagal 24 ir 46 straipsnius taikomas Reglamentas (ES) Nr. 2016/794.

4.  Europolo vykdomam asmens duomenų tvarkymui pagal 25 ir 46 straipsnius taikomas Reglamentas (ES) Nr. 2016/794.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą laikoma duomenų valdytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ETIAS centrinėje sistemoje.

1.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą laikoma duomenų valdytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ETIAS centrinėje sistemoje. Kiek tai susiję su ETIAS centrinės sistemos informacijos saugumo valdymu, bendrais duomenų valdytojais turi būti laikomos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir „eu-LISA“.

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  „eu-LISA“ pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą laikoma duomenų tvarkytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ETIAS informacinėje sistemoje.

1.  „eu-LISA“ pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio punktą laikoma duomenų tvarkytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ETIAS informacinėje sistemoje.

Pagrindimas

Ištaisyta nuoroda.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  „eu-LISA“ ir ETIAS nacionaliniai padaliniai užtikrina, kad taikant šį reglamentą būtų garantuojamas asmens duomenų tvarkymo saugumas. „eu-LISA“ ir ETIAS nacionaliniai padaliniai bendradarbiaus vykdydami su saugumu susijusius uždavinius.

1.  „eu-LISA“, ETIAS nacionaliniai padaliniai ir ETIAS centrinis padalinys užtikrina, kad taikant šį reglamentą būtų garantuojamas asmens duomenų tvarkymo saugumas. „eu-LISA“, ETIAS nacionaliniai padaliniai ir ETIAS centrinis padalinys bendradarbiaus vykdydami su saugumu susijusius uždavinius.

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedarydama poveikio Reglamento (EB) 45/2001 22 straipsniui „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos, centrinės sistemos ir vienodos nacionalinės sąsajos ryšių infrastruktūros, viešos interneto svetainės ir mobiliosios programėlės, e. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjo sąsajos, saityno paslaugos ir programinės įrangos, užtikrinančios prašymų tvarkymą, saugumą.

2.  Nedarydama poveikio Reglamento (EB) 45/2001 22 straipsniui „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos, centrinės sistemos ir vienodos nacionalinės sąsajos ryšių infrastruktūros, viešos interneto svetainės ir mobiliosios programėlės, e. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjo sąsajos, saityno paslaugos, programinės įrangos, užtikrinančios prašymų tvarkymą, ir ETIAS stebėjimo sąrašo saugumą.

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  neleisti neįgaliotiems asmenims prieiti prie saugios interneto svetainės, kurioje atliekamos operacijos ETIAS tikslais;

b)  neleisti neįgaliotiems asmenims prieiti prie saugios interneto svetainės;

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  neleisti neįgaliotiems asmenims prieiti prie duomenų tvarkymo įrangos ir nacionalinių įrenginių, kuriais naudojantis atliekamos valstybės narės operacijos ETIAS tikslais;

Pagrindimas

Siūlomi keli papildymai, kurie atitinka EP poziciją dėl AIS ir kuriais tekstas suderinamas su Komisijos pasiūlymo dėl „Eurodac“ tekstu.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  neleisti neįgaliotiems asmenims, naudojantiems duomenų perdavimo įrangą, naudoti automatinių duomenų tvarkymo sistemų;

Pagrindimas

Siūlomi keli papildymai, kurie atitinka EP poziciją dėl AIS ir kuriais tekstas suderinamas su Komisijos pasiūlymo dėl „Eurodac“ tekstu.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užtikrinti, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie ETIAS informacinės sistemos, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, tik nurodant asmeninę naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialias prieigos formas;

f)  užtikrinti, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie ETIAS informacinės sistemos, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, tik nurodant asmeninę ir unikalią naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialias prieigos formas;

Pagrindimas

Siūlomi keli papildymai, kurie atitinka EP poziciją dėl AIS ir kuriais tekstas suderinamas su Komisijos pasiūlymo dėl „Eurodac“ tekstu.

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies j a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  užtikrinti, kad nutrūkus įrengtų sistemų darbui būtų galima atkurti normalų jų veikimą;

Pagrindimas

Siūlomi keli papildymai, kurie atitinka EP poziciją dėl AIS ir kuriais tekstas suderinamas su Komisijos pasiūlymo dėl „Eurodac“ tekstu.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies j b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  užtikrinti patikimumą – garantuoti, kad apie visus ETIAS veikimo trūkumus būtų tinkamai pranešama ir kad būtų įdiegtos reikiamos techninės priemonės, kuriomis būtų užtikrinta galimybė atkurti asmens duomenis tuo atveju, jei dėl sistemos gedimo sutriktų jos darbas;

Pagrindimas

Siūlomi keli papildymai, kurie atitinka EP poziciją dėl AIS ir kuriais tekstas suderinamas su Komisijos pasiūlymo dėl „Eurodac“ tekstu.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

52 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

52a straipsnis

 

Saugumo incidentai

 

1.  Bet koks įvykis, kuris paveikė arba galėjo paveikti ETIAS saugumą ir kuris gali padaryti ETIAS duomenims žalos arba dėl kurio ETIAS duomenys gali būti prarasti, laikomas saugumo incidentu, ypač jei galėjo būti pasinaudota neteisėta prieiga prie duomenų arba kilo ar galėjo kilti pavojus duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

 

2.  Saugumo incidentai valdomi siekiant užtikrinti greitą, veiksmingą ir deramą atsaką.

 

3.  Nedarydamos poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų pažeidimus pagal Reglamento (ES) Nr. 679/2016 33 straipsnį ir (arba) Direktyvos (ES) Nr. 2016/680 30 straipsnį, valstybės narės Komisijai, agentūrai „eu-LISA“ ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui praneša apie saugumo incidentus. Jeigu saugumo incidentas yra susijęs su ETIAS centrine sistema, „eu-LISA“ informuoja Komisiją ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Europolas informuoja Komisiją ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną su ETIAS susijusio saugumo incidento atveju.

 

4.  Informacija apie saugumo incidentą, kuris daro ar gali daryti poveikį ETIAS veiklai ar duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui, pateikiama valstybėms narėms ir pranešama laikantis incidentų valdymo plano, kurį turi pateikti agentūra „eu-LISA“.

 

5.  Įvykus saugumo incidentui atitinkamos valstybės narės, Sąjungos agentūros ir institucijos bendradarbiauja.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53 straipsnis

 

Sankcijos

 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už bet kokį į ETIAS įvestų duomenų tvarkymą pažeidžiant šį reglamentą būtų baudžiama pagal nacionalinę teisę. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisė gauti informaciją, prieiti prie duomenų, juos taisyti ir trinti

Teisė gauti informaciją, susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, apriboti, užblokuoti ir ištrinti

Pagrindimas

Antraštė turėtų būti pakeista siekiant tinkamai nurodyti teises, išdėstytas Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsniuose ir [Reglamento (ES) 2016/679] 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio Reglamento (EB) 45/2001 11 ir 12 straipsniuose nustatytai teisei į informaciją, prašytojai, kurių duomenys laikomi ETIAS centrinėje sistemoje, jų duomenų surinkimo metu informuojami apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius tvarką ir jiems suteikiami Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir atsakingos valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys.

1.  Nedarant poveikio Reglamento (EB) 45/2001 11 ir 12 straipsniuose nustatytai teisei į informaciją, prašytojai, kurių duomenys laikomi ETIAS centrinėje sistemoje, jų duomenų surinkimo metu informuojami apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15, 16, 17 ir 18 straipsnius tvarką ir jiems suteikiami Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir atsakingos valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kuris prašytojas, norėdamas pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius ir [Reglamento (ES) 2016/679] 15, 16, 17 ir 18 straipsnius, turi teisę kreiptis į ETIAS centrinį padalinį arba už jo prašymą atsakingą ETIAS nacionalinį padalinį, kuris išnagrinės jo užklausą ir atsakys į ją.

Bet kuris prašytojas, norėdamas pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius ir [Reglamento (ES) 2016/679] 15, 16, 17 ir 18 straipsnius, turi teisę kreiptis į ETIAS centrinį padalinį arba už jo prašymą atsakingą ETIAS nacionalinį padalinį, kuris išnagrinės jo užklausą ir atsakys į ją per 14 dienų.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu išnagrinėjus užklausą nustatoma, kad ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, ETIAS centrinis padalinys arba už prašymą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys šiuos duomenis ETIAS centrinėje sistemoje ištaiso arba iš jos ištrina.

Jeigu išnagrinėjus užklausą nustatoma, kad ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, ETIAS centrinis padalinys arba už prašymą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys šiuos duomenis ETIAS centrinėje sistemoje nedelsiant ištaiso arba iš jos ištrina.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu ETIAS centrinis padalinys arba ETIAS nacionalinis padalinys pakeičia kelionės leidimą jo galiojimo laikotarpiu, ETIAS centrinė sistema atlieką automatinį 18 straipsnyje numatytą tvarkymą, kad nustatytų, ar dėl pakeistos prašymo rinkmenos bus nustatyta atitiktis pagal 18 straipsnio 2–5 dalis. Jeigu atlikus automatinį tvarkymą atitikties nenustatoma, ETIAS centrinė sistema suteikia pakeistą kelionės leidimą, galiojantį tiek pat kaip ir pirminis leidimas, ir informuoja apie tai prašytoją. Jeigu atlikus automatinį tvarkymą nustatoma viena arba kelios atitiktys, pirmojo atvykimo valstybės narės, prašytojo nurodytos pagal 15 straipsnio 2 dalies j punktą, ETIAS nacionalinis padalinys įvertina neteisėtos migracijos, saugumo riziką ar riziką visuomenės sveikatai ir priima sprendimą suteikti pakeistą kelionės leidimą arba jo nesuteikti arba, jeigu jis nustato, kad kelionės leidimo suteikimo sąlygos nebevykdomos, atšaukia kelionės leidimą.

Jeigu ETIAS centrinis padalinys arba ETIAS nacionalinis padalinys pakeičia kelionės leidimą jo galiojimo laikotarpiu pateikus prašymą pagal šią dalį, ETIAS centrinė sistema atlieką automatinį 18 straipsnyje numatytą tvarkymą, kad nustatytų, ar dėl pakeistos prašymo rinkmenos bus nustatyta atitiktis pagal 18 straipsnio 2–5 dalis. Jeigu atlikus automatinį tvarkymą atitikties nenustatoma, ETIAS centrinė sistema suteikia pakeistą kelionės leidimą, galiojantį tiek pat kaip ir pirminis leidimas, ir informuoja apie tai prašytoją. Jeigu atlikus automatinį tvarkymą nustatoma viena arba kelios atitiktys, pagal 22 straipsnį atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina neteisėtos migracijos riziką, grėsmę saugumui ar didelę epidemijų riziką ir priima sprendimą suteikti pakeistą kelionės leidimą arba jo nesuteikti arba, jeigu jis nustato, kad kelionės leidimo suteikimo sąlygos nebevykdomos, atšaukia kelionės leidimą.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu ETIAS centrinis padalinys arba už prašymą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nesutinka, kad ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, ETIAS centrinis padalinys arba už prašymą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys priima administracinį sprendimą, kuriame nedelsiant raštu atitinkamam asmeniui paaiškinama, kodėl jis nėra pasirengęs ištaisyti su juo susijusių duomenų arba juos ištrinti.

3.  Jeigu ETIAS centrinis padalinys arba už prašymą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nesutinka su teiginiu, kad ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, ETIAS centrinis padalinys arba už prašymą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys priima administracinį sprendimą, kuriame nedelsiant raštu atitinkamam asmeniui paaiškinama, kodėl jis nėra pasirengęs ištaisyti su juo susijusių duomenų arba juos ištrinti.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Asmens duomenys, prie kurių valstybė narė turėjo prieigą ETIAS centrinėje sistemoje arba dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų, neperduodami ar nepateikiami jokioms trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiesiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių.

2.  Asmens duomenys, prie kurių valstybė narė ar Europolas turėjo prieigą ETIAS centrinėje sistemoje arba dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų, neperduodami ar nepateikiami jokioms trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiesiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

Nacionalinių priežiūros institucijų vykdoma priežiūra

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija ar institucijos, paskirtos pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį, prižiūrėtų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio -1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę priimtos nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva (ES) 2016/680, taip pat būtų taikomos jų nacionalinių institucijų prieigai prie ETIAS pagal 1 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio -1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b.  Valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų prieigos prie asmens duomenų šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais teisėtumo stebėseną vykdo nacionalinės priežiūros institucijos, paskirtos pagal Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priežiūros institucija arba institucijos, paskirtos pagal [Reglamento 2016/679] 51 straipsnį, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas nacionalinių padalinių vykdytų duomenų tvarkymo operacijų auditas.

1.  Priežiūros institucija arba institucijos, paskirtos pagal Reglamento 2016/679 51 straipsnį, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas nacionalinių padalinių vykdytų duomenų tvarkymo operacijų auditas. Audito ataskaita skelbiama viešai.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad jų priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai patikėtiems uždaviniams atlikti.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad jų priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių ir ekspertinių žinių šiuo reglamentu jai patikėtiems uždaviniams atlikti.

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymo veiklos, susijusios su ETIAS, kurią vykdo „eu-LISA“, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, stebėseną ir užtikrinimą, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio reglamento.

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ ir ETIAS centrinio padalinio vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai ir valstybėms narėms. „eu-LISA“ ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai suteikiama galimybė prieš priimant ataskaitas pateikti pastabas.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ ir ETIAS centrinio padalinio vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai ir valstybėms narėms ir paskelbiama viešai. „eu-LISA“ ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai suteikiama galimybė prieš priimant audito ataskaitą pateikti pastabas.

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iškilus konkretiems klausimams, kuriems išspręsti reikia valstybių narių dalyvavimo, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, visų pirma jeigu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas arba nacionalinė priežiūros institucija nustato didelių valstybių narių praktikos neatitikimų arba galimo neteisėto duomenų perdavimo ETIAS ryšių kanalais atvejų, arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus klausimų dėl šio reglamento įgyvendinimo ir aiškinimo.

1.  Pagal Reglamento (ES) 2017/XX... [naujas pasiūlymas, kuriuo panaikinamas Reglamentas Nr. 45/2001] 62 straipsnį Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir nacionalinės priežiūros institucijos, neviršydami savo atitinkamos kompetencijos ribų ir vykdydami savo pareigas, aktyviai bendradarbiauja ir užtikrina suderintą ETIAS priežiūrą. Tai apima glaudų bendradarbiavimą iškilus konkretiems klausimams, kuriems išspręsti reikia valstybių narių dalyvavimo, visų pirma jeigu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas arba nacionalinė priežiūros institucija nustato didelių valstybių narių praktikos neatitikimų arba galimo neteisėto duomenų perdavimo ETIAS ryšių kanalais atvejų, arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus klausimų dėl šio reglamento įgyvendinimo ir aiškinimo.

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytais atvejais Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir duomenų apsaugos priežiūros srityje kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos, neviršydami savo atitinkamos kompetencijos, prireikus gali keistis atitinkama informacija, padėti viena kitai atlikti auditą ir patikras, nagrinėti šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, tirti nepriklausomos priežiūros vykdymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo problemas, rengti suderintus bendro problemų sprendimo pasiūlymus ir didinti informuotumą apie duomenų apsaugos teises.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir duomenų apsaugos priežiūros srityje kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos, neviršydami savo atitinkamos kompetencijos, prireikus keičiasi atitinkama informacija, padeda viena kitai atlikti auditą ir patikras, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, tiria nepriklausomos priežiūros vykdymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo problemas, rengia suderintus bendro problemų sprendimo pasiūlymus ir didina informuotumą apie duomenų apsaugos teises.

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tuo tikslu priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du kartus per metus rengia posėdžius valdyboje, įsteigtoje [Reglamentu (ES) 2016/679]. Šių posėdžių išlaidas apmoka valdyba, įsteigta [Reglamentu (ES) 2016/679]. Darbo tvarkos taisyklės priimamos per pirmąjį posėdį. Prireikus kartu susitariama dėl kitų darbo metodų.

3.  Tuo tikslu priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du kartus per metus rengia posėdžius valdyboje, įsteigtoje Reglamentu (ES) 2016/679. Šių posėdžių išlaidas apmoka valdyba, įsteigta Reglamentu (ES) 2016/679. Darbo tvarkos taisyklės priimamos per pirmąjį posėdį. Prireikus kartu susitariama dėl kitų darbo metodų.

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 ir 2 dalyse nurodyti įrašai naudojami tik siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, stebėti duomenų tvarkymo teisėtumą ir užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. 81 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir už duomenų tvarkymo teisėtumo, duomenų vientisumo ir saugumo stebėseną atsakingos kompetentingos priežiūros institucijos vykdydami savo pareigas ir pateikę prašymą gauna prieigą prie tų įrašų. Už prašymo priimtinumo tikrinimą atsakinga institucija tuo tikslu taip pat turi prieiga prie šių įrašų. Kai tikslai nėra tokie, asmens duomenys, taip pat įrašai apie prašymus susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje laikomais duomenimis po vieno mėnesio ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo rinkmenų, nebent šie duomenys ir įrašai reikalingi vykstančiam konkrečiam ikiteisminiam tyrimui, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas.

4.  1 ir 2 dalyse nurodyti įrašai naudojami tik siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, stebėti duomenų tvarkymo teisėtumą ir užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. Šie įrašai deramomis priemonėmis saugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo 47 straipsnyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos, jeigu jie nereikalingi jau prasidėjusioms stebėjimo procedūroms. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir už duomenų tvarkymo teisėtumo, duomenų vientisumo ir saugumo stebėseną atsakingos kompetentingos priežiūros institucijos vykdydami savo pareigas ir pateikę prašymą gauna prieigą prie tų įrašų. Už prašymo priimtinumo tikrinimą atsakinga institucija tuo tikslu taip pat turi prieiga prie šių įrašų. Kai tikslai nėra tokie, asmens duomenys, taip pat įrašai apie prašymus susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje laikomais duomenimis po vieno mėnesio ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo rinkmenų, nebent šie duomenys ir įrašai reikalingi vykstančiam konkrečiam ikiteisminiam tyrimui, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas. 81 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų.

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  informaciją apie tai, kad prašymą gali pateikti kitas asmuo ar komercinis tarpininkas, ir apie galimybę pateikti prašymą Europos Sąjungos delegacijose trečiosiose šalyse;

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  informaciją apie tai, kad kelionės leidimas yra susijęs su prašymo formoje nurodytu kelionės dokumentu, ir kad dėl to, pasibaigus kelionės dokumento galiojimo terminui arba jį iš dalies pakeitus, kelionės leidimas, kertant sieną, laikomas negaliojančiu arba nepripažįstamas;

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  informaciją, kad prašytojai yra atsakingi už teikiamų duomenų autentiškumą, išsamumą, teisingumą ir patikimumą ir už jų padarytų pareiškimų tikrumą ir patikimumą;

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kad apie sprendimus dėl prašymų turi būti pranešta prašytojui, kad tokiuose sprendimuose atitinkamais atvejais turi būti nurodytos juos pagrindžiančios atsisakymo priežastys ir kad prašytojai, kuriems buvo atsisakyta išduoti leidimą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, nurodant informaciją dėl apeliacinio skundo pateikimo procedūros, įskaitant kompetentingą teisinę instanciją bei apeliacinio skundo pateikimo terminus;

d)  kad apie sprendimus dėl prašymų turi būti pranešta prašytojui, kad tokiuose sprendimuose atvejais, kai atsisakoma išduoti kelionės leidimą, turi būti nurodytos tokio atsisakymo priežastys, ir kad prašytojai, kuriems buvo atsisakyta išduoti leidimą, turi teisę pasinaudoti teisių gynimo priemone, nurodant informaciją apie procedūrą, taikytiną siekiant pasinaudoti teisių gynimo priemone, įskaitant kompetentingą teisinę instanciją bei teisių gynimo priemonės taikymo terminus;

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  informaciją, kad prašytojai, kuriems atsisakyta suteikti kelionės leidimą, turi galimybę prašyti išduoti riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą, taip pat informaciją apie atitinkamas su tuo susijusias sąlygas ir procedūras;

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  informaciją, kad kelionės leidimo turėjimas yra atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlyga;

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  informaciją, kad duomenys, įvesti į ETIAS informacinę sistemą, naudojami sienų valdymo tikslais, įskaitant patikrinimus duomenų bazėse, ir kad teisėsaugos tikslais duomenis gali gauti valstybės narės ir Europolas;

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  informaciją apie laikotarpį, kuriuo duomenys bus saugomi;

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  informaciją apie duomenų subjektų teises vadovaujantis Reglamentais (EB) Nr. 45/2001, (ES) 2016/679 ir (ES) 2016/794 ir Direktyva (ES) 2016/680;

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies e d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed)  7 straipsnio 2 dalies dh punkte nurodytos pagalbos tarnybos kontaktinius duomenis.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, bendradarbiaudama su ETIAS centriniu padaliniu ir valstybėmis narėmis, ETIAS veikimo pradžioje surengia informavimo kampaniją, kad informuotų trečiųjų šalių piliečius, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, apie jiems taikomą kelionės leidimo reikalavimą, kad norėdami kirsti išorės sienas jie turi turėti galiojantį kelionės leidimą.

Komisija, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba, ETIAS centriniu padaliniu, priežiūros institucijomis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir valstybėmis narėmis, įskaitant jų ambasadas atitinkamose trečiosiose šalyse, ETIAS veikimo pradžioje surengia informavimo kampaniją, kad informuotų trečiųjų šalių piliečius, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, apie jiems taikomą kelionės leidimo reikalavimą, kad norėdami kirsti išorės sienas jie turi turėti galiojantį kelionės leidimą.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ši informavimo kampanija vykdoma visomis oficialiosiomis valstybių narių kalbomis ir paruošiant 14 straipsnio 4 dalyje nurodytas informacijos suvestines bent viena oficialiąja trečiųjų šalių, kurių piliečiai patenka į šio reglamento taikymo sritį, kalba. Tokios informavimo kampanijos vykdomos reguliariai.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Infrastruktūros sistemų, užtikrinančių viešos interneto svetainės, mobiliosios programėlės ir vežėjų sąsajos veikimą, priegloba vykdoma „eu-LISA“ techninėse stotyse arba Komisijos stotyse. Šios infrastruktūros sistemos geografiškai paskirstomos, kad užtikrintų, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis 3 dalyje nustatytų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų.

2.  Infrastruktūros sistemų, užtikrinančių viešos interneto svetainės, mobiliosios programėlės ir vežėjų sąsajos veikimą, priegloba vykdoma „eu-LISA“ techninėse stotyse arba Komisijos stotyse. Šios infrastruktūros sistemos geografiškai paskirstomos, kad užtikrintų, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis 3 dalyje nustatytų saugumo, duomenų apsaugos ir duomenų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų. ETIAS stebėjimo sąrašo priegloba vykdoma „eu-LISA“ techninėje stotyje.

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“ atsako už ETIAS informacinės sistemos kūrimą ir už ETIAS centrinės sistemos ir informacinių sistemų, nurodytų 10 straipsnyje, sąveiką užtikrinančius kūrimo darbus.

„eu-LISA“ atsako už ETIAS informacinės sistemos techninį kūrimą ir už ETIAS centrinės sistemos ir informacinių sistemų, nurodytų 10 straipsnyje, sąveiką užtikrinančius techninio kūrimo darbus.

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“, gavusi palankią Komisijos nuomonę ir valdybai patvirtinus, parengia sistemos, įskaitant jos ryšių infrastruktūrą, fizinės architektūros projektą, taip pat nustato technines specifikacijas ir jų plėtojimą, kiek tai susiję su centrine sistema, vienodomis sąsajomis. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie AIS, SIS, EURODAC, ECRIS ar VIS priemones, kurios yra būtinos sąveikai su ETIAS užtikrinti.

„eu-LISA“, gavusi palankią Komisijos nuomonę ir valdybai patvirtinus, parengia sistemos, įskaitant jos ryšių infrastruktūrą, architektūros projektą, taip pat nustato technines specifikacijas ir jų plėtojimą, kiek tai susiję su centrine sistema, nacionalinėmis vienodomis sąsajomis. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie AIS, SIS, EURODAC, ECRIS ar VIS priemones, kurios yra būtinos sąveikai su ETIAS užtikrinti.

Pagrindimas

IT sistemos, skirtos tokiai sistemai kaip ETIAS, plėtojimas apima daug daugiau nei tik fizinį išdėstymą, taigi ir kitus dalykus, pvz., funkcinę arba loginę architektūrą, taip pat duomenų modelį, ir visa tai yra neatskiriama sistemos plėtojimo dalis.

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsigaliojus šiam reglamentui ir Komisijai priėmus 15 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 16 straipsnio 4 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 72 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytas priemones „eu-LISA“ kuo greičiau sukuria ir įdiegia centrinę sistemą, vienodas nacionalines sąsajas ir ryšių infrastruktūrą.

Įsigaliojus šiam reglamentui ir Komisijai priėmus 15 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 16 straipsnio 4 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 72 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytas priemones „eu-LISA“ kuo greičiau sukuria ir įdiegia centrinę sistemą, vienodas nacionalines sąsajas ir ryšių infrastruktūrą. Ji taip pat nustato fizinės architektūros projektą ir vykdo techninį ETIAS stebėjimo sąrašo valdymą.

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kūrimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą.

Kūrimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą. „eu-LISA“ atlieka ir reguliariai pakartoja informacijos saugumo rizikos vertinimą ir vadovaujasi pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principais.

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Projektavimo ir kūrimo etapu įsteigiama Projekto valdyba, kurią sudaro ne daugiau kaip 10 narių. Ją sudaro šeši „eu-LISA“ valdybos iš savo narių arba pakaitinių narių paskirti nariai, 80 straipsnyje nurodytos ETIAS ir AIS patariamosios grupės pirmininkas, „eu-LISA“ atstovaujantis jos vykdomojo direktoriaus paskirtas narys, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai atstovaujantis jos vykdomojo direktoriaus paskirtas narys ir vienas Komisijos paskirtas narys. „eu-LISA“ valdybos paskirti nariai renkami tik iš tų valstybių narių, kurios yra visapusiškai saistomos Sąjungos teisės teisėkūros priemonių, kuriomis reglamentuojamas visų „eu-LISA“ valdomų didelės apimties IT sistemų kūrimas, diegimas, veikimas ir naudojimas ir kurios dalyvaus sukurtoje ETIAS. Projekto valdyba susitinka kartą per mėnesį. Ji užtikrina tinkamą ETIAS projektavimo ir kūrimo etapo valdymą. Projekto valdyba kiekvieną mėnesį teikia valdybai rašytines ataskaitas apie projekto pažangą. Ji neturi teisės priimti sprendimų ar jokių kitų įgaliojimų atstovauti valdybos nariams.

4.  Projektavimo ir kūrimo etapu įsteigiama Projekto valdyba, kurią sudaro ne daugiau kaip 11 narių. Ją sudaro šeši „eu-LISA“ valdybos iš savo narių arba pakaitinių narių paskirti nariai, 80 straipsnyje nurodytos ETIAS ir AIS patariamosios grupės pirmininkas, „eu-LISA“ atstovaujantis jos vykdomojo direktoriaus paskirtas narys, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai atstovaujantis jos vykdomojo direktoriaus paskirtas narys, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno paskirtas narys ir vienas Komisijos paskirtas narys. „eu-LISA“ valdybos paskirti nariai renkami tik iš tų valstybių narių, kurios yra visapusiškai saistomos Sąjungos teisės teisėkūros priemonių, kuriomis reglamentuojamas visų „eu-LISA“ valdomų didelės apimties IT sistemų kūrimas, diegimas, veikimas ir naudojimas ir kurios dalyvaus sukurtoje ETIAS. Projekto valdyba susitinka kartą per mėnesį. Ji užtikrina tinkamą ETIAS projektavimo ir kūrimo etapo valdymą. Projekto valdyba kiekvieną mėnesį teikia valdybai rašytines ataskaitas apie projekto pažangą. Ji neturi teisės priimti sprendimų ar jokių kitų įgaliojimų atstovauti valdybos nariams.

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pradėjus veikti ETIAS „eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų techninį valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat yra atsakinga už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros, viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės, e. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjo sąsajos, saityno paslaugos ir programinės įrangos, užtikrinančios prašymų tvarkymą, nurodytų 6 straipsnyje, techninį valdymą.

Pradėjus veikti ETIAS „eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos, vienodų nacionalinių sąsajų ir stebėjimo sąrašo techninį valdymą. Ji taip pat yra atsakinga už bet kokius bandymus, reikalingus siekiant sudaryti ir atnaujinti ETIAS patikros taisykles. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat yra atsakinga už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros, viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės, e. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjo sąsajos, saityno paslaugos ir programinės įrangos, užtikrinančios prašymų tvarkymą, nurodytų 6 straipsnyje, techninį valdymą.

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedarant poveikio Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, visiems savo darbuotojams, kurie turi dirbti su ETIAS centrinėje sistemoje laikomais duomenimis, „eu-LISA“ taiko profesinės paslapties arba kitas lygiavertes konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles. Ši pareiga tebetaikoma ir darbuotojams išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

2.  Nedarant poveikio Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, visiems savo darbuotojams, kurie turi dirbti su ETIAS centrinėje sistemoje laikomais duomenimis, taip pat rangovų darbuotojams „eu-LISA“ taiko profesinės paslapties arba kitas lygiavertes konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles. Ši pareiga tebetaikoma ir darbuotojams išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  „eu-LISA“ taip pat vykdo uždavinius, susijusius su mokymu ETIAS informacinės sistemos techninio naudojimo klausimais.

3.  „eu-LISA“ taip pat vykdo uždavinius, susijusius su mokymu ETIAS informacinės sistemos techninio naudojimo ir ETIAS duomenų kokybės gerinimo priemonių klausimais.

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ETIAS centrinio padalinio sukūrimą ir veiklą;

a)  ETIAS centrinio padalinio sukūrimą ir veiklą bei jo informacijos saugumą;

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieš suteikiant teisę tvarkyti ETIAS centrinėje sistemoje įrašytus duomenis, prieigos prie ETIAS centrinės sistemos teisę turintiems ETIAS centrinio padalinio darbuotojams rengiami tinkami mokymai, susiję su duomenų saugumu ir duomenų apsaugos taisyklėmis, visų pirma su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis.

2.  Prieš suteikiant teisę tvarkyti ETIAS centrinėje sistemoje įrašytus duomenis, prieigos prie ETIAS centrinės sistemos teisę turintiems ETIAS centrinio padalinio darbuotojams rengiami tinkami mokymai, susiję su duomenų saugumu ir duomenų apsaugos taisyklėmis, visų pirma su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis. Jie taip pat dalyvauja „eu-LISA“ rengiamuose mokymuose ETIAS informacinės sistemos techninio naudojimo ir ETIAS duomenų kokybės gerinimo priemonių klausimais.

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ETIAS nacionalinių padalinių organizavimą, valdymą, veikimą ir priežiūrą, kad jie nagrinėtų kelionių leidimų prašymus, atmestus per automatinį tvarkymą, ir priimtų sprendimus dėl jų;

b)  ETIAS nacionalinių padalinių, kuriems pavesta nagrinėti kelionių leidimų prašymus, kuriųautomatinio tvarkymo metu nustatyta viena ar kelios atitiktys, priimti sprendimus dėl jų ir teikti nuomonę konsultacijų metu, organizavimą, valdymą, veikimą ir priežiūrą;

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  tai, kad būtų užtikrinta, kad kiekviena institucija, turinti prieigą prie ETIAS informacinės sistemos, imsis priemonių, kurios būtinos, kad būtų laikomasi šio reglamento, įskaitant priemones, būtinas užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms ir duomenų saugumą.

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prieš suteikiant teisę tvarkyti ETIAS centrinėje sistemoje įrašytus duomenis, prieigos prie ETIAS informacinės sistemos teisę turintiems ETIAS nacionalinio padalinio darbuotojams rengiami tinkami mokymai, susiję su duomenų saugumu ir duomenų apsaugos taisyklėmis, visų pirma su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis.

3.  Prieš suteikiant teisę tvarkyti ETIAS centrinėje sistemoje įrašytus duomenis, prieigos prie ETIAS informacinės sistemos teisę turintiems ETIAS nacionalinio padalinio darbuotojams rengiami tinkami mokymai, susiję su duomenų saugumu ir duomenų apsaugos taisyklėmis, visų pirma su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis. Jie taip pat dalyvauja „eu-LISA“ rengiamuose mokymuose ETIAS informacinės sistemos techninio naudojimo ir ETIAS duomenų kokybės gerinimo priemonių klausimais.

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europolas užtikrina 18 straipsnio 2 dalies j punkte ir 4 dalyje nurodytų užklausų tvarkymą ir atitinkamai pritaiko savo informacinę sistemą.

1.  Europolas užtikrina 18 straipsnio 2 dalies j punkte ir 4 dalyje nurodytų užklausų tvarkymą ir atitinkamai pritaiko savo informacines sistemas.

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europolas yra atsakingas už ETIAS stebėjimo sąrašo sudarymą pagal 29 straipsnį.

2.  Europolas yra atsakingas už ETIAS stebėjimo sąrašo valdymą pagal 29 straipsnį.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europolas, gavęs prašymą dėl susipažinimo su duomenimis pagal 26 straipsnį, yra atsakingas už nuomonės teikimą.

3.  Europolas, gavęs prašymą dėl susipažinimo su duomenimis pagal 25 straipsnį, yra atsakingas už nuomonės teikimą.

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Regulation (EU) 2016/399

6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jie turi galiojančią vizą, jei to reikalaujama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, arba galiojantį kelionės leidimą, jei to reikalaujama pagal [Reglamentą, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema], išskyrus atvejus, kai jie turi galiojantį leidimą gyventi arba galiojančią ilgalaikę vizą;“

b)  jie turi galiojančią vizą, jei to reikalaujama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, arba kelionės leidimą, galiojantį bent jau iki atvykimo į valstybės narės teritoriją dienos, jei to reikalaujama pagal [Reglamentą, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema], išskyrus atvejus, kai jie turi galiojantį leidimą gyventi arba galiojančią ilgalaikę vizą;“

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)

Regulation (EU) 2016/399

6 straipsnio 1 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) pridedamos šios pastraipos:

 

„Pereinamuoju laikotarpiu, nustatytu pagal [Reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 72 straipsnio 1 ir 2 dalis, naudotis ETIAS neprivaloma, o reikalavimas turėti galiojantį kelionės leidimą netaikomas. Sienos apsaugos pareigūnai informuoja išorės sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą, kai pasibaigs pereinamasis laikotarpis. Šiuo tikslu sienos apsaugos pareigūnai šios kategorijos keliautojams dalina bendrą atmintinę, nurodytą [Reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 72 straipsnio 3 dalyje.

 

Per lengvatinį laikotarpį, nustatytą pagal [Reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 72 straipsnio 4 ir 5 dalis, sienos apsaugos pareigūnai išimties tvarka leidžia kelionės leidimo neturintiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, kirsti išorės sienas, kai jie atitinka visas kitas šiame straipsnyje nustatytas sąlygas, jeigu jie kerta valstybių narių išorės sienas pirmą kartą po [Reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 72 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos. Sienos apsaugos pareigūnai praneša trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą pagal šį straipsnį.“

Pagrindimas

Šios nuostatos yra numatytos ETIAS reglamente. Tačiau jas taip pat reikėtų įtraukti į Šengeno sienų kodeksą, kadangi jomis nustatomi leidimai nukrypti nuo Šengeno sienų kodekse nustatytų atvykimo sąlygų.

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šešis mėnesius nuo ETIAS veikimo pradžios naudotis ETIAS neprivaloma, o reikalavimas turėti galiojantį kelionės leidimą netaikomas. Komisija gali priimti deleguotuosius aktus pagal 78 straipsnį, kad tą laikotarpį pratęstų daugiausia dar šešiems mėnesiams.

1.  Šešis mėnesius nuo ETIAS veikimo pradžios naudotis ETIAS neprivaloma, o reikalavimas turėti galiojantį kelionės leidimą netaikomas. Komisija gali priimti deleguotuosius aktus pagal 78 straipsnį, kad tą laikotarpį pratęstų daugiausia dar dvylikai mėnesių.

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per šį šešių mėnesių laikotarpį sienos apsaugos pareigūnai informuoja išorės sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą, kai pasibaigs šešių mėnesių laikotarpis. Šiuo tikslu sienos apsaugos pareigūnai šios kategorijos keliautojams dalina bendrą atmintinę.

2.  Per šį šešių mėnesių laikotarpį sienos apsaugos pareigūnai informuoja išorės sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą, kai pasibaigs šešių mėnesių laikotarpis. Šiuo tikslu sienos apsaugos pareigūnai šios kategorijos keliautojams dalina bendrą atmintinę. Tokią atmintinę taip pat galima gauti valstybių narių ambasadose ir Sąjungos delegacijose šalyse, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    326

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bendrą atmintinę parengia ir sukuria Komisija. Laikantis 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros priimamas įgyvendinimo aktas, į kurį įtraukiama bent 61 straipsnyje nurodyta informacija. Atmintinė turi būti aiški ir paprasta, parengta kalba, kurią atitinkamas asmuo supranta arba kurią, kaip galima pagrįstai manyti, supranta.

3.  Bendrą atmintinę parengia ir sukuria Komisija. Laikantis 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros priimamas įgyvendinimo aktas, į kurį įtraukiama bent 61 straipsnyje nurodyta informacija. Atmintinė turi būti aiški ir paprasta, parengta visomis oficialiosiomis valstybių narių kalbomis ir bent viena oficialiąja kiekvienos trečiosios šalies, kurios piliečiams taikomas šis reglamentas, kalba.

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prašytojo pilietybės, lytis ir gimimo data;

b)  prašytojo pilietybės, lytis ir gimimo metai;

Pakeitimas    328

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  išsilavinimas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas išbraukus 15 straipsnio 2 dalies h punktą.

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  dabartinė profesinė veikla (sritis), pareigų pavadinimas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas išbraukus 15 straipsnio 2 dalies i punktą.

Pakeitimas    330

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsižvelgdama į 1 dalį „eu-LISA“ sukuria ir įdiegia centrinę saugyklą, kurios prieglobą vykdo ir kurioje laikomi 1 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neturėtų būti įmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės, ir kurioje 1 dalyje nurodytos institucijos galėtų gauti individualiems poreikiams pritaikytas ataskaitas ir statistinius duomenis, kad pagerėtų neteisėtos migracijos, saugumo rizikos ir rizikos sveikatai vertinimas, padidėtų patikrinimų kertant sienas veiksmingumas, būtų teikiama pagalba ETIAS centriniam padaliniui tvarkyti kelionės leidimų prašymus ir būtų teikiami įrodymai, kuriais būtų grindžiamas Sąjungos migracijos politikos formavimas. Saugykloje taip pat laikoma kasdienė statistinė informacija, susijusi su 4 dalyje nurodytais duomenimis. Prieiga prie centrinės saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą per S-TESTA ir užtikrinant prieigos ir konkrečių naudotojų profilių kontrolę tik ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų rinkimo tikslais.

2.  Atsižvelgdama į 1 dalį ir vadovaudamasi pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principais „eu-LISA“ sukuria ir įdiegia centrinę saugyklą, kurios prieglobą vykdo ir kurioje laikomi 1 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neturėtų būti įmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės, ir kurioje 1 dalyje nurodytos institucijos galėtų gauti individualiems poreikiams pritaikytas ataskaitas ir statistinius duomenis, kad pagerėtų neteisėtos migracijos rizikos, grėsmės saugumui rizikos ir didelės epidemijų rizikos vertinimas, padidėtų patikrinimų kertant sienas veiksmingumas, būtų teikiama pagalba ETIAS centriniam padaliniui tvarkyti kelionės leidimų prašymus ir būtų teikiami įrodymai, kuriais būtų grindžiamas Sąjungos migracijos politikos formavimas. Saugykloje taip pat laikoma kasdienė statistinė informacija, susijusi su 4 dalyje nurodytais duomenimis. Prieiga prie centrinės saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą per S-TESTA ir užtikrinant prieigos ir konkrečių naudotojų profilių kontrolę tik ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų rinkimo tikslais.

Vadovaujantis 79 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, priimamos išsamios centrinės saugyklos veikimo taisyklės ir saugyklai taikytinos duomenų apsaugos ir saugumo taisyklės.

Komisijai pagal 78 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl centrinės saugyklos veikimo taisyklių atsižvelgiant į informacijos saugumo rizikos valdymą ir pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą.

Pakeitimas    331

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekvieną ketvirtį „eu-LISA“ skelbia statistinius duomenis apie ETIAS informacinę sistemą, kuriuose visų pirma rodomas prašytojų, kuriems buvo atsisakyta išduoti kelionės leidimą, skaičius ir pilietybė, įskaitant atsisakymo išduoti leidimą priežastis, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kurių kelionės leidimai buvo panaikinti arba atšaukti, skaičius ir pilietybės.

4.  Kiekvieną ketvirtį „eu-LISA“ skelbia statistinius duomenis apie ETIAS informacinę sistemą, kuriuose visų pirma rodomas prašytojų, kuriems buvo išduotas kelionės leidimas arba atsisakyta jį išduoti, skaičius ir pilietybė, įskaitant atsisakymo išduoti leidimą priežastis, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kurių kelionės leidimai buvo panaikinti arba atšaukti, skaičius ir pilietybės.

Pakeitimas    332

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys įtraukiami į tų metų ketvirčių statistinių duomenų suvestinę.

5.  Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys įtraukiami į tų metų metinę ataskaitą. Ataskaita paskelbiama ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos sienų ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    333

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisijos prašymu „eu-LISA“ teikia jai statistinius duomenis, susijusius su konkrečiais šio reglamento įgyvendinimo aspektais, taip pat 3 dalyje nurodytus statistinius duomenis.

6.  Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos prašymu „eu-LISA“ teikia jiems statistinius duomenis, susijusius su konkrečiais šio reglamento įgyvendinimo aspektais, taip pat 3 dalyje nurodytus statistinius duomenis.

Pakeitimas    334

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išlaidos, patirtos dėl ETIAS informacinės sistemos kūrimo, esamos nacionalinės sienų infrastruktūros integravimo ir prijungimo prie vienodos nacionalinės sąsajos, taip pat vienodos nacionalinės sąsajos prieglobos, ETIAS centrinio padalinio ir nacionalinių padalinių kūrimo ir ETIAS veikimo išlaidos apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Išlaidos, patirtos dėl ETIAS informacinės sistemos kūrimo, esamos nacionalinės sienų infrastruktūros integravimo ir prijungimo prie vienodos nacionalinės sąsajos, taip pat vienodos nacionalinės sąsajos prieglobos, ETIAS centrinio padalinio ir nacionalinių padalinių kūrimo ir ETIAS techninės priežiūros ir veikimo išlaidos, įskaitant ETIAS nacionalinių padalinių personalui skirtas išlaidas, apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto. „eu-LISA“ turi atkreipti ypatingą dėmesį į riziką, kad gali padidėti sąnaudos, ir užtikrinti pakankamą rangovų kontrolę.

Pakeitimas    335

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinkamomis nėra laikomos išlaidos, susijusios su:

Išbraukta.

a)  valstybių narių projekto valdymo biuru (posėdžiai, komandiruotės, biurai);

 

b)  nacionalinių sistemų priegloba (plotas, įgyvendinimas, elektra, aušinimas);

 

c)  nacionalinių sistemų veikimu (operatoriai ir paramos sutartys);

 

d)  dabartinių patikrinimų kertant sieną pritaikymu;

 

e)  nacionalinių ryšių tinklų projektavimu, kūrimu, diegimu, veikimu ir technine priežiūra.

 

Pakeitimas    336

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybėms narėms skiriama finansinė parama dėl jų papildomų 66 straipsnyje nustatytų pareigų patiriamoms išlaidoms padengti. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma ši finansinė parama.

Pakeitimas    337

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, „eu-LISA“, Europolas, nacionalinės priežiūros institucijos, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir ETIAS etikos tarybai priklausantys organai gauna atitinkamą papildomą finansavimą ir personalą, būtiną tam, kad galėtų vykdyti jiems pagal šį reglamentą pavestas užduotis.

Pakeitimas    338

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ETIAS gaunamos pajamos yra išorės asignuotosios įplaukos pagal Reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį.

ETIAS gaunamos pajamos yra išorės asignuotosios įplaukos pagal Reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį. Bet kokios pajamos, likusios po to, kai apmokamos ETIAS kūrimo išlaidos ir pasikartojančios ETIAS veikimo ir techninės priežiūros išlaidos, skiriamos į Sąjungos biudžetą.

Pakeitimas    339

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ETIAS centrinis padalinys ir valstybės narės praneša „eu-LISA“ apie 11 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas, kurios turi prieigą prie ETIAS informacinės sistemos.

ETIAS centrinis padalinys ir valstybės narės praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie 11 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas, kurios turi prieigą prie ETIAS informacinės sistemos.

Pakeitimas    340

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo ETIAS veikimo pradžios pagal 77 straipsnį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas šių institucijų suvestinis sąrašas. Jeigu sąraše daroma pakeitimų, „eu-LISA“ kartą per metus skelbia atnaujintą suvestinį sąrašą.

Išbraukta.

Pakeitimas    341

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie savo 43 straipsnyje nurodytas paskirtąsias institucijas ir nedelsdamos praneša apie visus pakeitimus, susijusius su tokiomis institucijomis.

3.  Valstybės narės praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie savo 43 straipsnyje nurodytas paskirtąsias institucijas ir nedelsdamos praneša apie visus pakeitimus, susijusius su tokiomis institucijomis.

Pakeitimas    342

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija supažindina valstybes nares ir visuomenę su pranešta informacija, skelbdama ją nuolat atnaujinamoje viešoje svetainėje.

5.  Komisija paskelbia pagal 1, 2 ir 3 dalis praneštą informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jei informacija keičiama, Komisija vieną kartą per metus skelbia atnaujintą konsoliduotą šios informacijos versiją. Komisija prižiūri nuolat atnaujinamą viešą svetainę, kurioje ši informacija laikoma taip, kad būtų lengvai prieinama.

Pakeitimas    343

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  įsigaliojo reikiami teisės aktų dėl 10 straipsnyje nurodytų informacinių sistemų, su kuriomis turi būti užtikrintas ETIAS informacinės sistemos sąveikumas, pakeitimai;

Pakeitimas    344

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies -a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  įsigaliojo reikiamas Europos Parlamento reglamento (ES) Nr. 1077/20111a pakeitimas, kuriuo „eu-Lisa“ pavedamas ETIAS operacijų valdymas;

 

________________

 

1a 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p.1).

Pakeitimas    345

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies -a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  įsigaliojo reikiami teisės aktų dėl 18 straipsnyje nurodytų informacinių sistemų pakeitimai, kuriais ETIAS centriniam padaliniui suteikiama prieiga prie šių duomenų bazių;

Pakeitimas    346

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  15 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 16 straipsnio 4 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje ir 72 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2.  6 straipsnio 3a dalyje, 13 straipsnio db punkte, 15 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 16 straipsnio 4 dalyje, 26a straipsnyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 32 straipsnio 2a dalyje, 33 straipsnyje, 72 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 73 straipsnio 2 dalyje ir 74 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    347

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 16 straipsnio 4 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 72 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 3a dalyje, 13 straipsnio db punkte, 15 straipsnio 5 ir dalyse, 16 straipsnio 4 dalyje, 26a straipsnyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 32 straipsnio 2a dalyje, 33 straipsnyje, 72 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 73 straipsnio 2 dalyje ir 74 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    348

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 15 straipsnio 2 ir 4 dalis, 16 straipsnio 4 dalį ir 28 straipsnio 3 dalį bei 72 straipsnio 1 ir 4 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

5.  Pagal 6 straipsnio 3a dalį, 13 straipsnio db punktą, 15 straipsnio 5 ir dalis, 16 straipsnio 4 dalį, 26a straipsnį, 28 straipsnio 3 dalį, 32 straipsnio 2a dalį, 33 straipsnį, 72 straipsnio 1 ir 5 dalis, 73 straipsnio 2 dalį ir 74 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

Pakeitimas    349

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui, nurodyti faktinę įsigaliojimo datą] ir po to kas šešis mėnesius per ETIAS informacinės sistemos kūrimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą kuriant centrinę sistemą, vienodas sąsajas ir centrinės sistemos ir vienodų sąsajų ryšių infrastruktūrą. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję uždaviniai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui, nurodyti faktinę įsigaliojimo datą] ir po to kas šešis mėnesius per ETIAS informacinės sistemos kūrimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą kuriant centrinę sistemą, vienodas sąsajas ir centrinės sistemos ir vienodų sąsajų ryšių infrastruktūrą. Šioje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie patirtas išlaidas ir informacija apie riziką, kuri gali turėti įtakos bendroms sistemos išlaidoms, kurios pagal 74 straipsnį turi būti padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję uždaviniai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

Pakeitimas    350

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus trejiems metams nuo ETIAS veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus Komisija vertina ETIAS ir teikia būtinas rekomendacijas Europos Parlamentui ir Tarybai. Į šį vertinimą įtraukiama:

Praėjus dvejiems metams nuo ETIAS veikimo pradžios ir vėliau kas trejus metus Komisija vertina ETIAS ir teikia būtinas rekomendacijas Europos Parlamentui ir Tarybai, įskaitant išsamų jų poveikio biudžetui vertinimą. Į šį vertinimą įtraukiama:

Pakeitimas    351

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ETIAS pasiekti rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir uždavinius;

a)  ETIAS sąnaudos ir pasiekti rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir uždavinius;

Pakeitimas    352

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ETIAS veiklos rezultatų ir darbo praktikos poveikis, efektyvumas ir veiksmingumas jos tikslų, įgaliojimų ir uždavinių atžvilgiu;

b)  ETIAS, įskaitant ETIAS centrinį padalinį ir ETIAS nacionalinius padalinius, veiklos rezultatų ir darbo praktikos poveikis, efektyvumas ir veiksmingumas tikslų, įgaliojimų ir uždavinių atžvilgiu;

Pakeitimas    353

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  ETIAS saugumas;

Pakeitimas    354

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rizikai vertinti naudojamo automatinio prašymų tvarkymo įrenginio taisyklės;

c)  rizikai vertinti taikomos patikros taisyklės;

Pakeitimas    355

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  ETIAS stebėjimo sąrašas;

Pakeitimas    356

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  poveikis Sąjungos ir susijusių trečiųjų šalių diplomatiniams santykiams;

Pakeitimas    357

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  ES gautos pajamos ir ES įstaigų bei valstybių narių patirtos išlaidos.

Pakeitimas    358

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai.

Pakeitimas    359

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 8 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  kelionės leidimo prašymų, atmestų dėl ETIAS stebėjimo sąrašu pagrįstos atitikties, skaičių;

Pakeitimas    360

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių ir Europolo metinės ataskaitos perduodamos Komisijai ne vėliau kaip kitų metų birželio 30 d.

Valstybių narių ir Europolo metinės ataskaitos perduodamos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip kitų metų birželio 30 d.

Pakeitimas    361

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis reglamentas taikomas nuo Komisijos pagal 77 straipsnį nustatytos datos, išskyrus 62, 63, 68, 74, 76, 78, 79 straipsnius ir nuostatas, susijusias su 77 straipsnio 1 dalyje nurodytomis priemonėmis, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    362

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a priedas

 

15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų nusikalstamų veikų sąrašas

 

1.  Teroristiniai nusikaltimai,

 

2.  dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,

 

3.  prekyba žmonėmis,

 

4.  seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,

 

5.  neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

 

6.  neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

 

7.  korupcija,

 

8.  sukčiavimas, įskaitant Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą,

 

9.  nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas ir pinigų, įskaitant eurus, padirbinėjimas,

 

10.  elektroniniai / kibernetiniai nusikaltimai,

 

11.  nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais,

 

12.  pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi,

 

13.  nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,

 

14.  neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,

 

15.  žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,

 

16.  organizuotas ir ginkluotas apiplėšimas,

 

17.  neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius,

 

18.  gaminių klastojimas ir piratavimas,

 

19.  administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais,

 

20.  neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,

 

21.  neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis,

 

22.  išžaginimas,

 

23.  Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai,

 

24.  neteisėtas orlaivio (laivo) užgrobimas,

 

25.  sabotažas,

 

26.  prekyba vogtomis transporto priemonėmis,

 

27.  pramoninis šnipinėjimas,

 

28.  padegimas,

 

29.  rasizmas ir ksenofobija.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C xx ..., p. xx.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo aplinkybės ir turinys

2016 m. lapkričio 16 d. Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) (COM(2016) 731), prie kurio pridedama finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma ir kuris paremtas galimybių studija(1). Jame toliau plėtojami klausimai, aptariami 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“ (COM(2016) 205), kuriame Komisija nurodė, kad ES turi stiprinti ir tobulinti savo IT sistemas, duomenų sistemą ir keitimąsi informacija sienų valdymo, teisėsaugos ir kovos su terorizmu srityje.

Pasiūlyme pateikiamos nuostatos, susijusios su ETIAS tikslais, jos technine struktūra, įvairiais ETIAS prašymo vertinime dalyvaujančiais subjektais, reikalaujamais duomenimis, taikymo procesu, vertinimo taisyklėmis, įskaitant patikras, kai informacija lyginama su informacija kitose informacinėse sistemose, stebėjimo sąrašu ir konkrečios rizikos rodikliais, prieigą turinčiomis institucijomis, ir duomenų apsaugos nuostatos. Jame taip pat yra dalinių daugelio kitų teisėkūros procedūra priimamų aktų pakeitimų, įskaitant Šengeno sienų kodeksą (siekiant nustatyti sąlygą, kad norint atvykti į šalį reikia turėti ETIAS leidimą), Europolo reglamentą ir FRONTEX reglamentą. Reikalingi „eu-LISA“ reglamento pakeitimai bus įtraukti atliekant ateinančią šio reglamento peržiūrą. Galiausiai, reikės iš dalies pakeisti teisės aktus dėl informacinių sistemų, nes turėtų būti užtikrintas jų sąveikumas su ETIAS informacine sistema siekiant konkrečiai nustatyti, kokiais duomenimis sistemos gali keistis automatiškai, ir išsamias su tuo susijusias taisykles.

Procedūra

Siekdama įvertinti Komisijos pasiūlymą ir pasirengti šiam pranešimo projektui, pranešėja ieškojo informacijos labai įvairiuose šaltiniuose. Buvo surengta nemažai techninio lygmens susitikimų su Komisijos tarnybomis siekiant išsamiai aptarti visą pasiūlymą. Be to, posėdžiuose su šešėliniais pranešėjais buvo pakviesta dalyvauti įvairių suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų. Tai buvo Europos agentūros, kurioms ETIAS pasiūlymas taikomas arba kurioms jis įdomus („eu-LISA“, Europolas, FRONTEX, FRA), Europos duomenų priežiūros pareigūnas, JAV ekspertai, kurie informavo apie patirtį su JAV sistema ESTA, ir oro vežėjų atstovai. Galiausiai, rezultatus pristatė LIBE komiteto užsakyto ETIAS tyrimo autoriai. Papildomai prie šių susitikimų buvo pateiktas prašymas Pagrindinių teisių agentūrai pateikti nuomonę ir surengtas vizitas į „eu-LISA“ techninio aptarnavimo tarnybą Strasbūre.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina pasiūlymą sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą. Ji visiškai pritaria bendrai pasiūlymo logikai ir pagrindiniams Komisijos pasiūlymo elementams.

ETIAS sudarys galimybę įvertinti, ar trečiosios šalies pilietis, kuriam netaikomas vizos reikalavimas ir kuris ketina atvykti į Šengeno erdvę, gali kelti neteisėtos migracijos riziką, riziką saugumui ar visuomenės sveikatai, prieš asmeniui atvykstant į išorės sienų perėjimo punktą. Todėl ETIAS padės geriau įvertinti, ar tenkinamos trečiosios šalies piliečio atvykimo, taigi ir visos Šengeno erdvės saugumo sąlygos.

Šiuo metu sienos apsaugos pareigūnams tenka užduotis įvertinti daug įvairių dalykų vietoje per labai trumpą laiką. Kai pradės veikti ETIAS, bus galima atlikti daug išankstinių patikrinimų prieš patikrinimus kertant sieną, kai kurių iš jų šiuo metu sienos apsaugos pareigūnams atlikti neįmanoma. Sistema pateiks sienos apsaugos pareigūnui nuorodą, kad buvo atliktas toks išankstinis patikrinimas ir kad per šį patikrinimą nenustatyta jokių priežasčių neleisti atvykti. Tačiau sistema nepaveiktų sienos apsaugos pareigūno įgaliojimų priimti galutinį sprendimą leisti ar neleisti atvykti asmeniui, jei pareigūnas mano, kad netenkinamos atvykimo sąlygos.

Be to, galima teisėtai daryti prielaidą, kad dėl sistemos sumažės atsisakymo leisti atvykti prie sienos atvejų, nes pirmasis vertinimas bus atliktas prieš keliautojui išvykstant prie Šengeno erdvės išorės sienos. Sumažinus atsisakymo leisti atvykti prie sienos atvejų skaičių apskritai pagerės sienų valdymas, jis taip pat bus naudingas vežėjams, nes dėl to jie turės mažiau keleivių, už kuriuos reikia prisiimti atsakomybę, kai atsisakoma leisti atvykti. Jis taip pat bus naudingas keliautojams, nes tie, kuriems kitaip būtų atsisakyta leisti atvykti, nebus įlaipinami.

Nors pranešėja pritaria bendrai pasiūlymo logikai ir pagrindiniams Komisijos pasiūlymo elementams, tačiau ji siūlo keletą pakeitimų, kurių tikslas yra patobulinti pasiūlymą.

Į šį pranešimo projektą įtrauktuose pakeitimuose dėmesys, be kita ko, skiriamas:

– siekiui išvengti įgyvendinimo problemų

Siūlomos išsamesnės valstybės narės, atsakingos už ETIAS prašymo vertinimą, taigi ir galimo skundo nagrinėjimą, nustatymo taisyklės. Valstybės narės, į kurią ketinama atvykti pirmiausia, kriterijai turėtų būti papildyti įgaliojimais, suteikiamais remiantis pateiktais perspėjimais ir ETIAS stebėjimo sąrašui pateiktais duomenimis, siekiant užtikrinti labiau subalansuotą atsakomybės pasiskirstymą.

Siekiant neužkrauti nereikalingos naštos vežėjams, vežantiems grupes sausuma autobusais, jie neturėtų būti laikomi vežėjais pagal šio reglamento reikalavimus. Be to, pateikiama konstatuojamoji dalis, kurioje siūloma, kad siekiant išvengti nereikalingų sąnaudų vežėjai turėtų turėti galimybę prisijungti prie ETIAS, EES ir kitų panašių sistemų taikant vieno langelio principą.

Siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą keliautojai turėtų gauti daugiau informacijos apie ETIAS apskritai ir ypač konkrečiai apie savo padėtį. Pavyzdžiui, jiems turėtų būti pranešama prieš pasibaigiant ETIAS leidimo galiojimui, jiems taip pat turėtų būti leidžiama pateikti prašymą gauti naują leidimą prieš baigiant galioti ankstesniajam. Siekiant užtikrinti galimybę iš tikrųjų pasinaudoti teise pateikti skundą, turėtų būti teikiama daugiau informacijos apie skundų pateikimo procedūras.

Daugelyje vietų siūloma pateikti aiškesnes formuluotes, geriau apibūdintas apibrėžtis ir pasirūpinti didesne keliautojų apsauga. Nustačius atitiktį Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje, ETIAS, pvz., neturėtų automatiškai atmesti prašymo, o pareikalauti atlikti papildomus patikrinimus rankiniu būdu. Taip pat turėtų būti patikslinta, kad kiekvienas prašymas turėtų būti vertinamas atskirai, siekiant neleisti, kad pirmą kartą atsisakius išduoti leidimą atvykti nebūtų neleidžiama atvykti ir kitus kartus.

– efektyvumui ir veiksmingumui

Siūloma, kad valstybės narės įsteigtų centrinius prieigos punktus, kurie patikrintų, ar tenkinamos teisėsaugos institucijų prieigos sąlygos, užuot šias užduotis pavedus ETIAS nacionaliniams padaliniams. Taip išvengiama būtinybės įtraukti trečiąją instituciją į ETIAS prašymų vertinimo procesą, kuris atrodo pernelyg sudėtingas.

Siekiant pagerinti patikrinimus kertant sieną, sienos apsaugos pareigūnai, atlikdami antros linijos patikrinimus, turėtų turėti prieigos prie ETIAS centrinės sistemos galimybę. Atliekant antros linijos patikrinimą, kai jau pirmos linijos sienos apsaugos pareigūnas manė, kad reikia atlikti papildomą patikrinimą, sienos apsaugos institucijos turėtų turėti tokią prieigą, kad galėtų priimti išsamesne informacija paremtą sprendimą.

– duomenų saugumui ir duomenų apsaugai

Duomenų saugumo ir duomenų apsaugos nuostatas siūloma aiškiau suderinti su kitų didelės apimties informacinių sistemų teisiniais pagrindais, taigi sugriežtinti. Pateikiamos nuostatos dėl informacijos saugumo rizikos valdymo ir pritaikytosios bei standartizuotosios duomenų apsaugos, kaip siūloma EDAPP nuomonėje.

– priežiūrai ir atskaitomybei

Galiausiai, siekiant užtikrinti didesnį sistemos skaidrumą, taigi ir atskaitomybę, siūloma keletas naujų ar griežtesnių ataskaitų teikimo nuostatų. Visų pirma, turi būti pateikiama informacija apie centrinio padalinio veikimą, nes centrinis padalinys bus esminis būsimos ETIAS sistemos elementas.

(1)

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) sukūrimo galimybių studija, galutinė ataskaita; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (23.8.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624

(COM(2016) 0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD))

Nuomonės referentas: David McAllister

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  ETIAS yra vienas iš 2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavos veiksmų gairėse, dėl kurių susitarė ir kurias pasirašė 27 Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai, nustatytų prioritetų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija kartu su Sąjungos vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai turėtų didelę svarbą teikti ETIAS sukūrimo užsienio politikos aspektams ir laiku bei glaustai pranešti apie jos tikslus susijusių trečiųjų šalių vyriausybėms atkreipiant dėmesį į esminius vizos reikalavimo ir kelionės leidimo politinius, teisinius ir praktinius skirtumus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  Komisija prieš įsigaliojant ETIAS reglamentui turėtų atitinkamose trečiosiose šalyse laiku pradėti vykdyti komunikacijos kampanijas, kad keliautojai būtų deramai informuoti apie prašymų dėl ETIAS leidimų teikimo procesą, teisės gynimo priemones, kurias galima taikyti atsisakymo atveju, ir apie teigiamus galimybės keliautojams, turintiems išankstinį kelionės leidimą, sklandžiai ir greičiau pereiti sieną, aspektus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  ETIAS turėtų būti nustatytas kelionės leidimas, skirtas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (vizos reikalavimas), kuris leistų nustatyti, ar dėl buvimo valstybių narių teritorijoje nekils neteisėtos migracijos, saugumo rizikos arba rizikos visuomenės sveikatai. Turėti galiojantį kelionės leidimą būtų nauja atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlyga, bet vien kelionės leidimo turėjimas savaime nesuteiktų teisės atvykti;

(9)  kelios trečiosios šalys įgyvendino kai kurias sudėtingas reformas siekdamos, kad jų piliečiams būtų taikomas bevizis kelionių režimas, ir Sąjunga, pripažindama jų sėkmingas pastangas, joms ėmė taikyti bevizį režimą. Todėl ETIAS turėtų būti nustatytas kelionės leidimas, skirtas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (vizos reikalavimas), kuris leistų tik nustatyti, ar dėl tam tikrų asmenų buvimo valstybių narių teritorijoje nekils neteisėtos migracijos, saugumo rizikos arba rizikos visuomenės sveikatai. Taigi turėti galiojantį kelionės leidimą būtų nauja atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlyga. Vis dėlto vien kelionės leidimo turėjimas savaime nesuteiktų teisės atvykti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kad pasiektų savo tikslus ETIAS turėtų teikti elektroninę prašymo formą, kurią prašytojas turėtų užpildyti įrašydamas pareiškimus, susijusius su jo tapatybe, kelionės dokumentu, informacija apie gyvenamąją vietą, kontaktiniais duomenimis, išsilavinimu ir dabartine profesine veikla, jo ES piliečio arba trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise ir neturi leidimo gyventi šalyje kortelės, šeimos nario statusu, jeigu prašytojas yra nepilnametis – atsakingo asmens tapatybe, atsakymus į kelis tikslinius klausimus (ar prašytojas serga liga, galinčia sukelti epidemiją, kaip apibrėžta Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinėse sveikatos taisyklėse, arba kitomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis parazitinėmis ligomis, ar turi teistumą, ar buvo karo zonose, ar dėl jo priimtas sprendimas grąžinti prie sienos arba nurodymas išvykti iš teritorijos). Prieiga prie prašytojų sveikatos duomenų turėtų būti suteikiama tik siekiant nustatyti, ar jie kelia grėsmę visuomenės sveikatai;

(16)  kad pasiektų savo tikslus ETIAS turėtų teikti elektroninę prašymo formą, kurią prašytojas turėtų užpildyti įrašydamas pareiškimus, susijusius su jo tapatybe, kelionės dokumentu, informacija apie gyvenamąją vietą, kontaktiniais duomenimis, dabartine profesine veikla, jo ES piliečio arba trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise ir neturi leidimo gyventi šalyje kortelės, šeimos nario statusu, jeigu prašytojas yra nepilnametis – atsakingo asmens tapatybe, atsakymus į kelis tikslinius klausimus (ar prašytojas serga liga, galinčia sukelti epidemiją, kaip apibrėžta Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinėse sveikatos taisyklėse, arba kitomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis parazitinėmis ligomis, ar turi teistumą, ar buvo karo zonose, ar dėl jo priimtas sprendimas grąžinti prie sienos arba nurodymas išvykti iš teritorijos). Prieiga prie prašytojų sveikatos duomenų turėtų būti suteikiama tik siekiant nustatyti, ar jie kelia grėsmę visuomenės sveikatai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  ETIAS turėtų priimti prašymus, pateiktus prašytojo vardu tais atvejais, kai dėl įvairių priežasčių keliautojai patys negali parengti prašymo. Tokiais atvejais prašymą turėtų užpildyti keliautojo įgaliotas arba už jį teisiškai atsakingas trečiasis asmuo su sąlyga, kad šio asmens tapatybės duomenys įtraukti į prašymo formą;

(17)  ETIAS turėtų būti sukurta kaip naudoti patogi platforma ir joje visa aktuali informacija turėtų būti pateikiama prašytojo kalba arba kalba, kurią gali suprasti prašytojas. ETIAS turėtų priimti prašymus, pateiktus prašytojo vardu tais atvejais, kai dėl įvairių priežasčių keliautojai patys negali parengti prašymo. Tokiais atvejais prašymą turėtų užpildyti keliautojo įgaliotas arba už jį teisiškai atsakingas trečiasis asmuo su sąlyga, kad šio asmens tapatybės duomenys įtraukti į prašymo formą. ETIAS turėtų užtikrinti, kad pagrindiniuose išvykimo oro ir jūrų uostuose ir svarbiausiuose sausumos sienų perėjimo punktuose prašytojams būtų įrengtos prašymų pildymo vietos (kabinos). Kelionių agentai turėtų galėti parengti prašymus atskirų prašytojų ar prašytojų grupių vardu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  prašytojo pateikti asmens duomenys turėtų būti tvarkomi ETIAS tik vienu tikslu – iš anksto patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams, nustatytiems Reglamente (ES) 2016/39924, ir įvertinti, ar yra tikimybė, kad prašytojas gali neteisėtai migruoti, ar dėl prašytojo atvykimo į Sąjungą gali kilti grėsmė Sąjungos saugumui ar visuomenės sveikatai;

(20)  prašytojo pateikti asmens duomenys turėtų būti tvarkomi ETIAS tik vienu tikslu – iš anksto patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams, nustatytiems Reglamente (ES) 2016/39924, ir įvertinti, ar prašytojui neleista atvykti arba jis praeityje užsibuvo, ar dėl prašytojo atvykimo į Sąjungą gali kilti grėsmė Sąjungos saugumui ar visuomenės sveikatai;

_________________

_________________

24 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas).

24 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  tokios rizikos vertinimo negalima atlikti netvarkant 16 konstatuojamojoje dalyje išvardytų duomenų. Kiekvienas prašyme nurodytų asmens duomenų elementas turėtų būti lyginamas su duomenimis, įtrauktais į įrašą, rinkmeną arba perspėjimą, kurie įrašyti informacinėje sistemoje (Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), Vizų informacinėje sistemoje (VIS), Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), EURODAC, Europos nuosprendžių registrų informacinėje sistemoje (ECRIS) ir (arba) Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (Interpolo TDAWN)), arba su ETIAS stebėjimo sąrašais, arba su konkrečios rizikos rodikliais. Asmens duomenų, kurie turėtų būti naudojami lyginimui, kategorijos turėtų būti tik informacinėse sistemose, kuriose vykdoma užklausa, ETIAS stebėjimo sąraše arba konkrečios rizikos rodikliuose naudojamos duomenų kategorijos;

(21)  tokios rizikos vertinimo negalima atlikti netvarkant 16 konstatuojamojoje dalyje išvardytų duomenų. Kiekvienas prašyme nurodytų asmens duomenų elementas turėtų būti lyginamas su duomenimis, įtrauktais į įrašą, rinkmeną arba perspėjimą, kurie įrašyti informacinėje sistemoje (Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), Vizų informacinėje sistemoje (VIS), Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), EURODAC, Europos nuosprendžių registrų informacinėje sistemoje (ECRIS) ir (arba) Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (Interpolo TDAWN)), įskaitant geltonuosius pranešimus, kurie galėtų padėti rasti dingusius asmenis, arba su ETIAS stebėjimo sąrašais, arba su konkrečios rizikos rodikliais. Asmens duomenų, kurie turėtų būti naudojami lyginimui, kategorijos turėtų būti tik informacinėse sistemose, kuriose vykdoma užklausa, ETIAS stebėjimo sąraše arba konkrečios rizikos rodikliuose naudojamos duomenų kategorijos;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  prašytojai, kuriems atsisakyta išduoti kelionės leidimą, turėtų turėti teisę teikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai turėtų būti teikiami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę;

(24)  prašytojai, kuriems atsisakyta išduoti kelionės leidimą, turėtų turėti teisę teikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai turėtų būti teikiami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Apeliacinio skundo procedūra turėtų būti baigta vėliausiai per tris mėnesius;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  jeigu išskirtinėmis aplinkybėmis valstybė narė mano, kad trečiosios šalies piliečiui keliauti į jos teritoriją būtina dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų, ji turėtų turėti galimybę suteikti riboto teritorinio galiojimo laikiną kelionės leidimą;

(30)  jeigu išskirtinėmis aplinkybėmis trečiosios šalies piliečiui keliauti yra būtina dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų, jis turėtų turėti galimybę gauti riboto teritorinio galiojimo laikiną kelionės leidimą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  prieiga prie ETIAS pateikiamos informacijos yra būtina teroristinių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR26, arba kitų sunkių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR27, prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Vykdant konkretų tyrimą, siekiant gauti įrodymų ir informacijos, susijusios su asmeniu, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą arba tapo nusikaltimo auka, teisėsaugos institucijoms gali prireikti prieigos prie ETIAS sukauptų duomenų. ETIAS laikomų duomenų taip pat gali prireikti siekiant nustatyti teroristinį nusikaltimą arba kitus sunkius nusikaltimus įvykdžiusio asmens tapatybę, visų pirma tais atvejais, kai būtina imtis skubių veiksmų. Prieiga prie ETIAS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais reiškia pagrindinių teisių ribojimą: teisės į asmens privataus gyvenimo gerbimą ir teisės į ETIAS tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Todėl ETIAS duomenys turėtų būti saugomi ir su jais turėtų būti leidžiama susipažinti valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos policijos biurui (Europolas), su sąlyga, kad būtų griežtai laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų, kad tokia prieiga būtų ribota ir nebūtų viršijama to, kas būtina siekiant teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo pagal reikalavimus, nustatytus Teismo praktikoje, visų pirma byloje Digital Rights Ireland28;

(34)  prieiga prie ETIAS pateikiamos informacijos turėtų padėti užtikrinti teroristinių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR26, arba kitų sunkių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR27, prevenciją, atskleidimą ir tyrimą. Vykdant konkretų tyrimą, siekiant gauti įrodymų ir informacijos, susijusios su asmeniu, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą arba tapo nusikaltimo auka, teisėsaugos institucijoms gali prireikti prieigos prie ETIAS sukauptų duomenų. ETIAS laikomų duomenų taip pat gali prireikti siekiant nustatyti teroristinį nusikaltimą arba kitus sunkius nusikaltimus įvykdžiusio asmens tapatybę, visų pirma tais atvejais, kai būtina imtis skubių veiksmų. Prieiga prie ETIAS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais reiškia pagrindinių teisių ribojimą, visų pirma susijusį su teise į privatų gyvenimą ir teise į ETIAS tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Todėl ETIAS duomenys turėtų būti saugomi ir su jais turėtų būti leidžiama susipažinti valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos policijos biurui (Europolas), su sąlyga, kad būtų griežtai laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų, kad tokia prieiga būtų ribota ir nebūtų viršijama to, kas būtina siekiant teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo pagal reikalavimus, nustatytus Teismo praktikoje, visų pirma byloje Digital Rights Ireland28;

_________________

_________________

26 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 6).

26 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 6).

27 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

27 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

28 2014 m. balandžio 8 d. Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimas sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 2014 m. balandžio 8 d. Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimas sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  turėtų būti nustatytos griežtos prieigos prie ETIAS centrinės sistemos taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. taip pat reikia nustatyti fizinių asmenų teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į teisių gynimą, visų pirma teise kreiptis į teismą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą;

(47)  turėtų būti nustatytos griežtos prieigos prie ETIAS centrinės sistemos taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. Renkant, saugant ir naudojant pagal ETIAS gautus duomenis bet kuriuo atveju turėtų būti laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Taip pat reikia nustatyti fizinių asmenų teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į teisių gynimą, visų pirma teise kreiptis į teismą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  priimti iš anksto nustatytą sąrašą atsakymų į klausimus dėl išsilavinimo lygio ir srities, dabartinės profesinės veiklos ir pareigų pavadinimo, kurie turi būti nurodyti prašyme suteikti kelionės leidimą;

–  priimti iš anksto nustatytą sąrašą atsakymų į klausimus dėl dabartinės profesinės veiklos ir pareigų pavadinimo, kurie turi būti nurodyti prašyme suteikti kelionės leidimą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamosios dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nustatyti kelionės leidimo mokesčio mokėjimo būdus ir tvarką, atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir jų prieinamumą ir pakeisti mokesčio dydį;

–  pakeisti mokesčio dydį, nustatyti kelionės leidimo mokesčio mokėjimo būdus ir tvarką, atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir jų prieinamumą, siekiant netrukdyti teikti prašymą dėl ETIAS leidimo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas bevizis režimas ir kurie galbūt neturi galimybės naudotis tam tikromis mokėjimo priemonėmis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(51)  ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija atliktų poveikio vertinimą ir tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir diplomatijos atstovais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Taip pat turėtų būti konsultuojamasi su EIVT ir trečiųjų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, diplomatinėmis atstovybėmis. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Tokiose ekspertų grupėse turėtų dalyvauti ir EIVT atstovai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  neteisėtos migracijos rizika – rizika, kad trečiosios šalies pilietis netenkins atvykimo ir buvimo sąlygų, kaip išdėstyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje;

Pagrindimas

Vadovaujantis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacija, į pasiūlymą įtraukiama neteisėtos migracijos rizikos apibrėžtis.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  saugumo rizika – grėsmės bet kurios valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar tarptautiniams santykiams rizika;

Pagrindimas

Vadovaujantis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacija, į pasiūlymą įtraukiama saugumo rizikos apibrėžtis.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prisidės prie aukšto lygio saugumo sudarydama sąlygas atlikti nuodugnų prašytojų saugumo rizikos vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus, siekiant nustatyti, ar yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų saugumo rizika;

a)  prisidės prie aukšto lygio saugumo sudarydama sąlygas atlikti nuodugnų prašytojų saugumo rizikos vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus, siekiant nustatyti, ar yra faktinių prielaidų daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų saugumo rizika;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  rems Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo arba išdavimo tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, apie asmenis dėl slaptų patikrinimų arba specialiųjų patikrinimų.

e)  rems Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo arba išdavimo tikslais, apie dingusius asmenis, ypač vaikus, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, apie asmenis dėl slaptų patikrinimų arba specialiųjų patikrinimų.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pagrindinių teisių pareigūnas yra atsakingas už reguliaraus prašymų tvarkymo ir 28 straipsnio nuostatų įgyvendinimo audito vykdymą, įskaitant reguliarų jų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, ypač kiek tai susiję su privatumu. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už reguliaraus prašymų tvarkymo audito vykdymą, įskaitant reguliarų jų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojai teikia prašymą užpildydami elektroninę prašymo formą tam skirtoje viešoje interneto svetainėje arba per mobiliųjų įrenginių mobiliąją programėlę pakankamai anksti prieš numatomą kelionę.

1.  Prašytojai teikia prašymą užpildydami elektroninę prašymo formą tam skirtoje viešoje interneto svetainėje, per mobiliųjų įrenginių mobiliąją programėlę arba prašymų pildymo vietose (kabinose) pakankamai anksti prieš numatomą kelionę.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašymą gali teikti prašytojas arba asmuo ar komercinis tarpininkas, įgaliotas prašytojo teikti prašymą jo vardu.

2.  Prašymą gali teikti prašytojas arba asmuo ar komercinis tarpininkas, įgaliotas prašytojo teikti prašymą jo vardu. Sąjungos delegacijos trečiosiose šalyse prašytojams teikia reikiamą pagalbą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Dėl viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės prašymo forma yra plačiai prieinama ir prašytojai gali nemokamai ja naudotis.

2.  Dėl viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės prašymo forma yra plačiai prieinama ir prašytojai gali nemokamai ja naudotis. Ir interneto svetainės, ir mobiliosios programėlės yra prieinamos neįgaliesiems.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  e. pašto adresą, telefono numerį;

g)  e. pašto adresą ir, jei yra, telefono numerį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  išsilavinimą (lygį ir sritį);

Išbraukta.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  nepilnamečių atveju – asmens, kuris turi prašytojo nuolatines ar laikinas tėvų ar globėjų teises, pavardę ir vardą (-us);

k)  nepilnamečių atveju – prašytojo, kuris turi tėvų ar teisinių globėjų teises, pavardę, vardą (-us), e. pašto adresą ar telefono numerį ir namų adresą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

la)  ar jis yra pabėgėlis arba asmuo be pilietybės;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  jeigu prašymą pildo ne prašytojas, o kitas asmuo – pavardę, vardą (-us), įmonės, organizacijos pavadinimą, jei taikoma, e. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį; santykį su prašytoju ir elektroniškai pasirašytą atstovavimo deklaraciją.

m)  jeigu prašymą pildo ne prašytojas, o kitas asmuo ar prašytojų grupė – pavardę, vardą (-us), jei taikoma, įmonės, organizacijos pavadinimą, e. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį; santykį su prašytoju ir elektroniškai pasirašytą atstovavimo deklaraciją.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išsilavinimo lygį ir sritį, dabartinę profesinę veiklą ir pareigų pavadinimą prašytojas pasirenka iš iš anksto nustatyto sąrašo. Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi iš anksto nustatyti sąrašai.

3.  Dabartinę profesinę veiklą ir pareigų pavadinimą prašytojas pasirenka iš iš anksto nustatyto sąrašo. Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi iš anksto nustatyti sąrašai.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ar jis buvo teistas dėl nusikaltimo bet kurioje šalyje;

b)  ar jis buvo teistas dėl sunkaus nusikaltimo, kaip apibrėžta 3 straipsnio m punkte, bet kurioje šalyje;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl kelionės leidimo mokesčio mokėjimo būdų ir to mokesčio sumos pokyčių.

4.  Komisija įgaliojama pagal 78 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl kelionės leidimo mokesčio mokėjimo būdų ir to mokesčio sumos pokyčių. Komisija atsižvelgia į technologinius pokyčius ir jų prieinamumą, siekdama netrukdyti teikti prašymą dėl ETIAS leidimo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas bevizis režimas ir kurie galbūt neturi galimybės naudotis tam tikromis mokėjimo priemonėmis.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  ar prašymui naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, įrašytą į rinkmeną Interpolo TDAWN;

m)  ar prašymui naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, įrašytą į rinkmeną Interpolo TDAWN, įskaitant geltonuosius pranešimus, galinčius padėti rasti dingusius asmenis;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  perspėjimas apie dingusius asmenis;

b)  perspėjimas apie dingusius asmenis, ypač vaikus;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a straipsnis

 

Šalyje, kuriai taikomas bevizis režimas, gyvenantiems pabėgėliams ir asmenims be pilietybės taikomos specialios taisyklės

 

Kai 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas pabėgėlis arba asmuo be pilietybės teikia kelionės leidimo prašymą, taikomos šios specialios taisyklės:

 

a)  prašytojas nurodo savo statusą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies la punkte;

 

b)  prašytojas neatsako į klausimą, nurodytą 15 straipsnio 4 dalies c punkte;

 

c)  neimamas 16 straipsnyje nurodytas mokestis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašymas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus siunčiamas prašymo rinkmenoje nurodytu kontaktiniu e. pašto adresu. Prašyme pateikti papildomą informaciją ar dokumentus aiškiai nurodoma informacija ar dokumentai, kuriuos prašytojo prašoma pateikti. Prašytojas pateikia papildomą informaciją arba dokumentus tiesiogiai ETIAS nacionaliniam padaliniui naudodamasis saugios paskyros paslauga, nurodyta 6 straipsnio 2 dalies g punkte per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

2.  Prašymas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus siunčiamas prašymo rinkmenoje nurodytu kontaktiniu e. pašto adresu. Prašyme pateikti papildomą informaciją ar dokumentus aiškiai nurodoma informacija ar dokumentai, kuriuos prašytojo prašoma pateikti. Prašytojas pateikia papildomą informaciją arba dokumentus tiesiogiai ETIAS nacionaliniam padaliniui naudodamasis saugios paskyros paslauga, nurodyta 6 straipsnio 2 dalies g punkte per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašytojas turi teisę prašyti papildomo laiko reikiamiems dokumentams pateikti. Patenkinus prašymą suteiktas papildomas laikas neviršija 30 darbo dienų.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apie kvietimą prašytojui praneša valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys siųsdamas jį kontaktiniu e. pašto adresu, nurodytu prašymo rinkmenoje.

5.  Apie kvietimą prašytojui praneša valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys siųsdamas jį kontaktiniu e. pašto adresu, nurodytu prašymo rinkmenoje, arba telefonu.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu prašytojas neatsako į kvietimą per nustatytą terminą arba jei prašytojas neatvyksta į pokalbį, prašymas atmetamas pagal 31 straipsnio 1 dalį, o atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nedelsdamas informuoja prašytoją.

6.  Jeigu prašytojas neatsako į kvietimą per nustatytą terminą arba jei prašytojas neatvyksta į pokalbį nepateikęs įtikinamo pagrindimo, prašymas atmetamas pagal 31 straipsnio 1 dalį, o atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nedelsdamas informuoja prašytoją.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet kokiu atveju Europolas neturi prieigos prie asmens duomenų, susijusių su prašytojo išsilavinimu, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies h punkte, ir prašytojo sveikata, kaip nurodyta 15 straipsnio 4 dalies a punkte.

3.  Bet kuriuo atveju Europolas neturi prieigos prie asmens duomenų, susijusių su prašytojo sveikata, kaip nurodyta 15 straipsnio 4 dalies a punkte.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  [AIS sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį konkrečiai keliautojų grupei priklausančių užsibuvusių asmenų skaičių ir tai grupei priklausančių asmenų, kuriems neleista atvykti, skaičių;] ]

a)  [AIS sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį užsibuvusių asmenų skaičių ir asmenų, kuriems neleista atvykti, skaičių;] ]

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ETIAS pagal 73 straipsnį sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį atsisakymo suteikti kelionės leidimus dėl neteisėtos migracijos, saugumo rizikos ar rizikos visuomenės sveikatai, susijusiai su konkrečia keliautojų grupe, skaičių;

b)  ETIAS pagal 73 straipsnį sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį atsisakymo suteikti kelionės leidimus dėl saugumo rizikos ar rizikos visuomenės sveikatai, skaičių;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybių narių pateikta informacija dėl tose valstybėse narėse nustatytų neįprastai didelių konkrečiai keliautojų grupei priklausančių užsibuvusių asmenų skaičių ir tai grupei priklausančių asmenų, kuriems neleista atvykti, skaičių;

e)  valstybių narių pateikta informacija dėl nustatytų neįprastai didelių užsibuvusių asmenų skaičių ir konkrečių keliautojų, kuriems neleista atvykti, skaičių;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  išsilavinimo lygis,

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Konkrečios rizikos rodikliai yra tiksliniai ir proporcingi. Jie jokiomis aplinkybėmis nėra nustatomi asmens rasės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religijos ar filosofinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, lytinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos pagrindu.

5.  Konkrečios rizikos rodikliai yra tiksliniai ir proporcingi. Jie jokiomis aplinkybėmis nėra nustatomi asmens rasės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religijos ar filosofinių įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, lytinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos pagrindu. Neleidžiama atlikti prevencinio rizikos profilio nustatymo remiantis bendrais duomenimis, o ne konkrečia ar akivaizdžia rizika.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Turi būti nustatytos apsaugos priemonės siekiant užtikrinti, kad ETIAS stebėjimo sąraše tvarkomi asmens duomenys būtų pakankamai apsaugoti.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Jei duomenų įtraukimas į ETIAS stebėjimo sąrašą nėra pagrįstas, turi būti įmanoma bet kuriuo metu tuos duomenis pašalinti iš ETIAS stebėjimo sąrašo.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašytojai, kuriems atsisakyta suteikti kelionės leidimą, turi teisę teikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją dėl tvarkos, kurios reikia laikytis apeliacinio skundo pateikimo atveju.

2.  Prašytojai, kuriems atsisakyta suteikti kelionės leidimą, turi teisę teikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys raštu ir prašytojams suprantama kalba teikia prašytojams informaciją dėl tvarkos, kurios reikia laikytis skundo pateikimo atveju. Apeliacinio skundo procedūra baigiama vėliausiai per tris mėnesius.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas gali būti suteikiamas išimtiniais atvejais, kai atitinkama valstybė narė mano, kad tai būtina dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų, nepaisant to, kad dar neužbaigtas rankiniu būdu vykdomas vertinimo procesas pagal 22 straipsnį arba buvo atsisakyta suteikti kelionės leidimą, jis buvo panaikintas ar atšauktas.

1.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas suteikiamas išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų, nepaisant to, kad dar neužbaigtas rankiniu būdu vykdomas vertinimo procesas pagal 22 straipsnį arba buvo atsisakyta suteikti kelionės leidimą, jis buvo panaikintas ar atšauktas.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas galioja suteikiančios valstybės narės teritorijoje ne ilgiau kaip 15 dienų.

4.  Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas galioja suteikiančios valstybės narės teritorijoje.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu naudojant prašymo rinkmenoje įrašytus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie duomenų, nurodytų 15 straipsnio 2 dalies a–g punktuose ir j–m punktuose, kurie įrašyti toje prašymo rinkmenoje, ir duomenų, įrašytų toje prašymo rinkmenoje, dėl kelionės leidimo suteikimo, atsisakymo jį suteikti, atšaukimo arba panaikinimo pagal 33 ir 37 straipsnius. Prieiga prie 15 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies b–d punktuose nurodytų duomenų, kurie įrašyti prašymo rinkmenoje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu vykdomieji padaliniai aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis pagal 44 straipsnio 1 dalį pateikdami pagrįstą elektroninį prašymą, kuris buvo patvirtintas atlikus nepriklausomą tikrinimą. Ieškant duomenų ETIAS centrinėje sistemoje nesuteikiama prieiga prie duomenų, susijusių su išsilavinimu, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalies h punkte, ir duomenų, ar prašytojas gali kelti riziką visuomenės sveikatai, kaip nurodyta 15 straipsnio 4 dalies a punkte.

4.  Jeigu naudojant prašymo rinkmenoje įrašytus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie duomenų, nurodytų 15 straipsnio 2 dalies a–g punktuose ir j–m punktuose, kurie įrašyti toje prašymo rinkmenoje, ir duomenų, įrašytų toje prašymo rinkmenoje, dėl kelionės leidimo suteikimo, atsisakymo jį suteikti, atšaukimo arba panaikinimo pagal 33 ir 37 straipsnius. Prieiga prie 15 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies b–d punktuose nurodytų duomenų, kurie įrašyti prašymo rinkmenoje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu vykdomieji padaliniai aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis pagal 44 straipsnio 1 dalį pateikdami pagrįstą elektroninį prašymą, kuris buvo patvirtintas atlikus nepriklausomą tikrinimą. Ieškant duomenų ETIAS centrinėje sistemoje nesuteikiama prieiga prie duomenų, ar prašytojas gali kelti riziką visuomenės sveikatai, kaip nurodyta 15 straipsnio 4 dalies a punkte.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, bendradarbiaudama su ETIAS centriniu padaliniu ir valstybėmis narėmis, ETIAS veikimo pradžioje surengia informavimo kampaniją, kad informuotų trečiųjų šalių piliečius, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, apie jiems taikomą kelionės leidimo reikalavimą, kad norėdami kirsti išorės sienas jie turi turėti galiojantį kelionės leidimą.

Komisija, bendradarbiaudama su ETIAS centriniu padaliniu, valstybėmis narėmis, jų ambasadomis trečiosiose šalyse, kurioms taikomas šis reglamentas, ir Sąjungos delegacijomis tose šalyse, gerokai prieš ETIAS pradedant veikti surengia informavimo kampaniją, kad informuotų trečiųjų šalių piliečius, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, apie jiems taikomą kelionės leidimo reikalavimą, kad norėdami kirsti išorės sienas jie turi turėti galiojantį kelionės leidimą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Infrastruktūros sistemų, užtikrinančių viešos interneto svetainės, mobiliosios programėlės ir vežėjų sąsajos veikimą, priegloba vykdoma „eu-LISA“ techninėse stotyse arba Komisijos stotyse. Šios infrastruktūros sistemos geografiškai paskirstomos, kad užtikrintų, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis 3 dalyje nustatytų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų.

2.  Infrastruktūros sistemų, užtikrinančių viešos interneto svetainės, mobiliosios programėlės, prašymų pildymo vietų (kabinų) ir vežėjų sąsajos veikimą, priegloba suteikiama „eu-LISA“ techninėse stotyse arba Komisijos stotyse. Šios infrastruktūros sistemos geografiškai paskirstomos, kad užtikrintų, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis 3 dalyje nustatytų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pradėjus veikti ETIAS „eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų techninį valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat yra atsakinga už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros, viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės, e. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjo sąsajos, saityno paslaugos ir programinės įrangos, užtikrinančios prašymų tvarkymą, nurodytų 6 straipsnyje, techninį valdymą.

Pradėjus veikti ETIAS „eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų techninį valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat yra atsakinga už 6 straipsnyje nurodytos centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros, viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių mobiliosios programėlės, prašymų pildymo vietų (kabinų), e. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjo sąsajos, saityno paslaugos ir programinės įrangos, užtikrinančios prašymų tvarkymą, techninį valdymą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių, visų pirma įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK), Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Vaiko teisių konvenciją, laikymąsi;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/794

4 straipsnio 1 dalies n punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  4 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo n punktu:

Išbraukta.

„n)  rengia, valdo ir atnaujina [Reglamento, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)] 29 straipsnyje nurodytą ETIAS stebėjimo sąrašą, pagal 18 straipsnio 2 dalies a punktą. “

 

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per šį šešių mėnesių laikotarpį sienos apsaugos pareigūnai informuoja išorės sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą, kai pasibaigs šešių mėnesių laikotarpis. Šiuo tikslu sienos apsaugos pareigūnai šios kategorijos keliautojams dalina bendrą atmintinę.

2.  Per šį šešių mėnesių laikotarpį sienos apsaugos pareigūnai, taip pat valstybių narių diplomatinės atstovybės ir Sąjungos delegacijos šalyse, kurioms taikomas šis reglamentas, informuoja išorės sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą, kai pasibaigs šešių mėnesių laikotarpis. Šiuo tikslu sienos apsaugos pareigūnai šios kategorijos keliautojams dalina bendrą atmintinę. Tokią atmintinę taip pat galima gauti valstybių narių ambasadose ir Sąjungos delegacijose šalyse, kurioms taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  išsilavinimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas