ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624

20.10.2017 - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Kinga Gál


Procedūra : 2016/0357A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0322/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0322/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0731),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0466/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 27. aprīļa atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu[2],

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 14. septembra lēmumu atļaut Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu un, balstoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0322/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. atsauce

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. atsauce

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

svītrots

Pamatojums

Atsauce uz EDAU viedokli iekļauta 46. apsvērumā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  ETIAS būtu jāparedz ceļošanas atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, šķērsojot ārējās robežas (turpmāk — vīzas prasība), lai tādējādi būtu iespējams noteikt, vai šo personu klātbūtne dalībvalstu teritorijā nerada neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku. Derīgai ceļošanas atļaujai vajadzētu būt jaunam ieceļošanas nosacījumam dalībvalstu teritorijā, tomēr ceļošanas atļaujai vien nevajadzētu automātiski piešķirt kādam tiesības ieceļot.

(9)  ETIAS būtu jāparedz ceļošanas atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, šķērsojot ārējās robežas (turpmāk — vīzas prasība), lai tādējādi būtu iespējams noteikt, vai šo personu klātbūtne dalībvalstu teritorijā nerada neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku. Ceļošanas atļauja tādējādi ir lēmums, kurā minēts, ka nav faktisku norāžu vai pamatotu iemeslu secināt, ka kādas personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada šādus riskus. Šāda ceļošanas atļauja pēc sava rakstura atšķiras no vīzas, jo saistībā ar to netiek pieprasīta papildu informācija vai pieteikuma iesniedzējam radīts lielāks slogs nekā vīzas gadījumā. Derīgai ceļošanas atļaujai vajadzētu būt jaunam ieceļošanas nosacījumam dalībvalstu teritorijā, tomēr ceļošanas atļaujai vien nevajadzētu automātiski piešķirt kādam tiesības ieceļot.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  ETIAS būtu jāpalīdz atvieglot robežpārbaudes, ko robežsargi veic pie ārējo robežu šķērsošanas vietām, un nodrošināt koordinētu un saskaņotu novērtējumu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kuri plāno apmeklēt Šengenas zonu. Šai sistēmai būtu arī jānodrošina iespēja labāk informēt pieteikumu iesniedzējus par viņu tiesībām apmeklēt Šengenas zonu. Turklāt ETIAS būtu arī jāpalīdz atvieglot robežpārbaudes, samazinot ieceļošanas atteikumu skaitu pie ārējām robežām.

(11)  ETIAS būtu jāpalīdz atvieglot robežpārbaudes, ko robežsargi veic pie ārējo robežu šķērsošanas vietām, un nodrošināt koordinētu un saskaņotu novērtējumu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kuri plāno apmeklēt Šengenas zonu. Šai sistēmai būtu arī jānodrošina iespēja labāk informēt pieteikumu iesniedzējus par viņu tiesībām apmeklēt Šengenas zonu. Turklāt ETIAS būtu arī jāpalīdz atvieglot robežpārbaudes, samazinot ieceļošanas atteikumu skaitu pie ārējām robežām un nodrošinot robežsargus ar konkrētu papildu informācija saistībā ar atzīmēm, kas pievienotas pieteikuma manuālas novērtēšanas laikā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  ETIAS būtu arī jāatbalsta Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, uz bezvēsts pazudušām personām, uz personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai uz personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm. Šādā nolūkā ETIAS būtu automatizēti jāapstrādā pieteikuma lietas, salīdzinot tās ar attiecīgajiem brīdinājumiem Šengenas informācijas sistēmā. Šo apstrādi veiks nolūkā atbalstīt SIS. Tādējādi visi trāpījumi, ko nodrošinās šāda salīdzināšana, būtu jāsaglabā SIS.

(12)  ETIAS būtu arī jāatbalsta Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir aizliegts ieceļot, personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, uz bezvēsts pazudušām personām, uz personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai uz personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm, īpašām pārbaudēm [vai izmeklēšanas pārbaudēm]. Šādā nolūkā ETIAS būtu automatizēti jāapstrādā pieteikuma lietas, salīdzinot tās ar attiecīgajiem brīdinājumiem Šengenas informācijas sistēmā. Šo apstrādi veiks nolūkā atbalstīt SIS. Tādējādi visi trāpījumi, ko nodrošinās šāda salīdzināšana, būtu jāsaglabā SIS.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  ETIAS centrālajai nodaļai vajadzētu būt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras struktūrvienībai. ETIAS centrālajai nodaļai būtu jāatbild par automatizētā procesā noraidīto ceļošanas atļauju pieteikumu pārbaudi, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem, kurai ir atklāts trāpījums, kā arī jāatbild par pārbaudes noteikumiem un par regulāru pieteikumu apstrādes revīziju veikšanu. ETIAS centrālajai nodaļai būtu jāstrādā 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

(14)  ETIAS centrālajai nodaļai vajadzētu būt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras struktūrvienībai. ETIAS centrālajai nodaļai būtu jāatbild par ceļošanas atļauju pieteikumu pārbaudi, ja automatizētais process atklājis vienu vai vairākus trāpījumus, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem, kurai ir atklāts trāpījums, un vai tie atbilst pārbaudes noteikumiem. ETIAS centrālajai nodaļai būtu jāstrādā 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Katrai dalībvalstij būtu jāizveido ETIAS valsts nodaļa, kas galvenokārt būs atbildīga par izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz to, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju. ETIAS valstu nodaļām būtu jāsadarbojas savstarpēji un ar Eiropolu, lai novērtētu pieteikumus. ETIAS valsts nodaļai būtu jāstrādā 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

(15)  Katrai dalībvalstij būtu jāizveido ETIAS valsts nodaļa, kas galvenokārt būs atbildīga par izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz to, vai izdot vai atteikt, anulēt vai atsaukt ceļošanas atļauju. ETIAS valstu nodaļām būtu jāsadarbojas savstarpēji un ar Eiropolu, lai novērtētu pieteikumus. ETIAS valsts nodaļai būtu jāstrādā 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai sasniegtu savus mērķus, ETIAS būtu jānodrošina tiešsaistes pieteikuma veidlapa, kurā pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda sava identitāte, ceļošanas dokuments, dzīvesvietas informācija, kontaktinformācija, izglītība un pašreizējā nodarbošanās, savs ģimenes locekļa statuss saistībā ar ES pilsoni vai trešās valsts valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas brīva pārvietošanās bez uzturēšanās atļaujas; ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīga persona — atbildīgās personas identitāte;kā arī atbildes uz pamatjautājumu kopumu (vai pieteikuma iesniedzēju ir vai nav skārusi kāda slimība, kas varētu izraisīt epidēmiju, kā noteikts Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos, vai citas infekcijas vai lipīgas parazitāras slimības, ziņas par sodāmību, klātbūtne kara skartās zonās, atgriešanas lēmums, kas pieņemts uz robežas, vai pavēle atstāt teritoriju). Piekļuve pieteikuma iesniedzēja veselības informācijai būtu jāatļauj tikai nolūkā noteikt, vai persona rada sabiedrības veselības apdraudējumu.

(16)  Lai sasniegtu savus mērķus, ETIAS būtu jānodrošina tiešsaistes pieteikuma veidlapa, kurā pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda sava identitāte, ceļošanas dokuments, dzīvesvietas informācija, kontaktinformācija, savs ģimenes locekļa statuss saistībā ar ES pilsoni vai trešās valsts valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas brīva pārvietošanās bez uzturēšanās atļaujas; ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīga persona — atbildīgās personas identitāte; kā arī atbildes uz pamatjautājumu kopumu (ziņas par sodāmību, klātbūtne kara skartās zonās, atgriešanas lēmums, kas pieņemts uz robežas, vai pavēle atstāt teritoriju).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  ETIAS būtu jāpieņem pieteikumi, kas iesniegti pieteikuma iesniedzēja vārdā, ja ceļotājs kāda iemesla dēļ pats nespēj sagatavot pieteikumu. Tādos gadījumos pieteikums būtu jāsagatavo ceļotāja pilnvarotai vai par ceļotāju atbildīgai trešai personai ar nosacījumu, ka pieteikuma veidlapā tiek norādīta šīs personas identitāte.

(17)  ETIAS būtu jāpieņem pieteikumi, kas iesniegti pieteikuma iesniedzēja vārdā, ja ceļotājs kāda iemesla dēļ pats nespēj sagatavot pieteikumu. Tādos gadījumos pieteikums būtu jāsagatavo ceļotāja pilnvarotai vai par ceļotāju atbildīgai trešai personai, tostarp komerciāliem starpniekiem, ar nosacījumu, ka pieteikuma veidlapā tiek norādīta šīs personas identitāte. Komisijai būtu jānodrošina, ka komerciālie starpnieki, kuri iesniedz pieteikumus to iesniedzēju vārdā, šo pakalpojumu saviem klientiem sniedz vienīgi uz radušos izdevumu atgūšanas pamata un negūst peļņu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai pabeigtu pieteikuma izskatīšanu, no visiem pieteikumu iesniedzējiem, kas vecāki par 18 gadiem, būtu jāpieprasa maksa. Maksājums būtu jāpārvalda bankai vai finanšu starpniekam. Elektroniskā maksājuma veikšanai vajadzīgie dati būtu jāsniedz vienīgi bankai vai finanšu starpniekam, kas apstrādā finanšu darījumu, un šie dati netiek uzskatīti par ETIAS datiem.

(18)  Lai pabeigtu pieteikuma izskatīšanu, no pieteikumu iesniedzējiem būtu jāpieprasa maksa par ceļošanas atļauju. Maksājums būtu jāpārvalda bankai vai finanšu starpniekam. Elektroniskā maksājuma veikšanai vajadzīgie dati būtu jāsniedz vienīgi bankai vai finanšu starpniekam, kas apstrādā finanšu darījumu, un šie dati netiek uzskatīti par ETIAS datiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  ETIAS būtu jāapstrādā pieteikuma iesniedzēja sniegtie personas dati tikai, lai iepriekš pārbaudītu Regulā (ES) 2016/39924 noteiktos atbilstības kritērijus un lai novērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs varētu neatbilstīgi migrēt uz Savienību un vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt drošības vai sabiedrības veselības risku.

(20)  ETIAS būtu jāapstrādā pieteikuma iesniedzēja sniegtie personas dati tikai, lai iepriekš pārbaudītu Regulā (ES) 2016/39924 noteiktos atbilstības kritērijus un lai novērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs varētu neatbilstīgi migrēt uz Savienību un vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt drošības vai augstu epidēmijas risku.

_________________

_________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Salīdzināšanai būtu jānotiek automatizēti. Vienmēr, kad salīdzinājums atklāj atbilstību (trāpījumu) starp kādu no pieteikuma personas datiem vai to kombināciju un kādu ierakstu, lietu vai brīdinājumu iepriekš minētajās informācijas sistēmās vai ar personas datiem ETIAS kontrolsarakstā, vai ar riska rādītājiem, pieteikums būtu jāapstrādā manuāli, to darītu tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļas darbinieks, kura norādīta kā pirmā ieceļošanas valsts. ETIAS valsts nodaļas novērtējuma rezultātā būtu jāpieņem lēmums par ceļošanas atļaujas izdošanu vai atteikumu.

(22)  Salīdzināšanai būtu jānotiek automatizēti. Vienmēr, kad salīdzinājums atklāj atbilstību (trāpījumu) starp kādu no pieteikuma personas datiem vai to kombināciju un kādu ierakstu, lietu vai brīdinājumu iepriekš minētajās informācijas sistēmās vai ar personas datiem ETIAS kontrolsarakstā, vai ar riska rādītājiem, pieteikums būtu jāapstrādā manuāli, ko darītu tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļas darbinieks, kura norādīta kā atbildīgā valsts. ETIAS valsts nodaļas novērtējuma rezultātā būtu jāpieņem lēmums par ceļošanas atļaujas izdošanu vai atteikumu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, vajadzētu būt pārsūdzības tiesībām. Pārsūdzības būtu jāceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

(24)  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, vajadzētu būt tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību. Tiesību aizsardzības procedūras būtu jāveic dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Būtu jāizmanto pārbaudes noteikumi, lai analizētu pieteikuma lietu un lai tādējādi būtu iespējams salīdzināt ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma lietā reģistrētos datus ar konkrētiem riska rādītājiem, kas atbilst iepriekš noteiktam drošības, neatbilstīgas migrācijas vai sabiedrības veselības riskam. Kritērijiem, ko izmanto konkrēto riska rādītāju noteikšanai, nekādā gadījumā nevajadzētu būt balstītiem uz pieteikuma iesniedzēja rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģiju vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, seksuālo dzīvi vai dzimumorientāciju.

(25)  Būtu jāizmanto pārbaudes noteikumi, lai analizētu pieteikuma lietu un lai tādējādi būtu iespējams salīdzināt ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma lietā reģistrētos datus ar konkrētiem riska rādītājiem, kas atbilst iepriekš noteiktam drošības riskam, neatbilstīgas migrācijas riskam vai augstam epidēmijas riskam. Kritērijiem, ko izmanto konkrēto riska rādītāju noteikšanai, nekādā gadījumā nevajadzētu būt balstītiem uz pieteikuma iesniedzēja rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģiju vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Būtu jāizstrādā ETIAS kontrolsaraksts, lai atklātu saistības starp datiem ETIAS pieteikuma lietā un informāciju par personām, kuras tur aizdomās par smaga nozieguma vai teroristu nodarījuma izdarīšanu vai par kurām ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka šīs personas izdarīs smagu noziegumu vai teroristu nodarījumu. ETIAS kontrolsarakstam būtu jāietilpst Eiropola apstrādātajos datos saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Eiropola integrētās datu pārvaldības koncepciju, ar ko īsteno minēto regulu. Sniedzot informāciju Eiropolam, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt mērķi vai mērķus, kādiem to apstrādās, ietverot iespēju ierobežot šo apstrādi, attiecinot to tikai uz ETIAS kontrolsarakstu.

(26)  Būtu jāizstrādā ETIAS kontrolsaraksts, lai atklātu saistības starp datiem ETIAS pieteikuma lietā un informāciju par personām, kuras viena vai vairākas dalībvalstis tur aizdomās par smaga nozieguma vai teroristu nodarījuma izdarīšanu vai par kurām ir faktiskas norādes vai — vispārēja novērtējuma un jo īpaši iepriekš veikto pārkāpumu dēļ — pamatots iemesls uzskatīt, ka šīs personas izdarīs teroristu nodarījumu. ETIAS kontrolsarakstam būtu jāietilpst Eiropola apstrādātajos datos saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Eiropola integrētās datu pārvaldības koncepciju, ar ko īsteno minēto regulu. Sniedzot informāciju Eiropolam, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt mērķi vai mērķus, kādiem to apstrādās, ietverot iespēju ierobežot šo apstrādi, attiecinot to tikai uz ETIAS kontrolsarakstu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Tā kā nemitīgi rodas jauna veida drošības apdraudējumi, jaunas neatbilstīgas migrācijas pieejas un sabiedrības veselības apdraudējumi, ir nepieciešams efektīvi reaģēt un pret šiem apdraudējumiem izmantot modernus līdzekļus. Tā kā šie līdzekļi ir saistīti ar ievērojama personas datu apjoma apstrādi, būtu jāievieš atbilstīgi aizsardzības pasākumi, lai tiesības uz privātās dzīves aizsardzību un tiesības uz personas datu aizsardzību tiktu skartas tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs demokrātiskā sabiedrībā.

(27)  Tā kā nemitīgi rodas jauna veida drošības apdraudējumi, jaunas neatbilstīgas migrācijas pieejas un augsti epidēmiju riski, ir nepieciešams efektīvi reaģēt un pret šiem apdraudējumiem izmantot modernus līdzekļus. Tā kā šie līdzekļi ir saistīti ar ievērojama personas datu apjoma apstrādi, būtu jāievieš atbilstīgi aizsardzības pasākumi, lai tiesības uz privātās dzīves aizsardzību un tiesības uz personas datu aizsardzību tiktu skartas tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs demokrātiskā sabiedrībā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Izdota ceļošanas atļauja būtu jāanulē vai jāatsauc, tiklīdz atklājas, ka netika izpildīti vai vairs netiek izpildīti nosacījumi tās izdošanai. It sevišķi, ja saistībā ar ieceļošanas atteikumu vai paziņotu pazaudētu vai nozagtu ceļošanas dokumentu tiek izveidots jauns SIS brīdinājums, SIS būtu jāinformē ETIAS, kam būtu jāpārbauda, vai šis jaunais brīdinājums atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Tādā gadījumā nekavējoties būtu jāinformē tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, kam ir jāatsauc šī ceļošanas atļauja. Saskaņā ar līdzīgu pieeju jaunos elementus, ko ietvers ETIAS kontrolsarakstā, salīdzina ar ETIAS glabātajām pieteikumu lietām, lai pārbaudītu, vai šie jaunie elementi atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Tādā gadījumā pirmās ieceļošanas dalībvalsts ETIAS valsts nodaļai būtu jānovērtē trāpījums un, ja nepieciešams, jāatsauc šī ceļošanas atļauja. Tāpat būtu jāparedz iespēja atsaukt ceļošanas atļauju pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma.

(29)  Izdota ceļošanas atļauja būtu jāanulē vai jāatsauc, tiklīdz atklājas, ka netika izpildīti vai vairs netiek izpildīti nosacījumi tās izdošanai. It sevišķi, ja saistībā ar ieceļošanas atteikumu tiek izveidots jauns SIS brīdinājums, SIS būtu jāinformē ETIAS, kam būtu jāpārbauda, vai šis jaunais brīdinājums atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Tādā gadījumā nekavējoties būtu jāinformē tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, kam ir jāatsauc šī ceļošanas atļauja. Saskaņā ar līdzīgu pieeju jaunos elementus, ko ietvers ETIAS kontrolsarakstā, salīdzina ar ETIAS glabātajām pieteikumu lietām, lai pārbaudītu, vai šie jaunie elementi atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Tādā gadījumā atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļai būtu jānovērtē trāpījums un, ja nepieciešams, jāatsauc šī ceļošanas atļauja. Tāpat būtu jāparedz iespēja atsaukt ceļošanas atļauju pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Gaisa un jūras pārvadātājiem, kā arī pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, vajadzētu būt pienākumam pirms ceļotāju iekāpšanas transportlīdzeklī pārbaudīt, vai viņiem ir visi ceļošanas dokumenti, kas vajadzīgi, lai ieceļotu dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Šengenas konvenciju25. Tam būtu jāietver pārbaude, vai ceļotājiem ir derīga ceļošanas atļauja. Pārvadātājiem nevajadzētu būt piekļuvei pašai ETIAS lietai. Drošai interneta piekļuvei, ietverot iespēju izmantot mobilus tehniskos risinājumus, vajadzētu ļaut pārvadātājiem aplūkot šo informāciju, izmantojot ceļošanas dokumenta datus.

(31)  Gaisa un jūras pārvadātājiem pirms ceļotāju iekāpšanas transportlīdzeklī vajadzētu pārbaudīt vai ceļotājiem ir derīga ceļošanas atļauja. Pārvadātājiem nevajadzētu būt piekļuvei pašai ETIAS lietai. Drošai interneta piekļuvei, ietverot iespēju izmantot mobilus tehniskos risinājumus, vajadzētu ļaut pārvadātājiem aplūkot šo informāciju, izmantojot ceļošanas dokumenta datus.

______

 

25  Konvencija, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām.

 

Pamatojums

Juridiskās skaidrības un pārredzamības labad ir skaidri jānorāda, kuriem pārvadātājiem ir jāievēro šīs regulas prasības. Tiem vajadzētu būt tikai gaisa un jūras pārvadātājiem. Uz pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, regulas prasības nebūtu jāattiecina, ņemot vērā smago slogu, kāds gultos uz šiem pārvadātājiem, kuri nereti nodrošina vien neregulārus braucienus uz dalībvalstu teritoriju.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

31.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(31a)  Lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām, pārvadātājiem vajadzētu būt iespējai savienoties ar ETIAS, IIS un līdzīgām sistēmām ar viena piekļuves punkta starpniecību. Viņiem būtu jāsaņem viena atbilde uz jautājumu par to, vai pasažieri drīkst ievest dalībvalstu teritorijā, kas pamatotos uz pārvadātāju iepriekš nosūtītiem pasažieru datiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Lai nodrošinātu atbilstību pārskatītajiem ieceļošanas nosacījumiem, robežsargiem būtu jāpārbauda, vai ceļotājam ir derīga ceļošanas atļauja. Tādēļ standarta robežkontroles procesa laikā robežsargam būtu elektroniski jānolasa ceļošanas dokumenta dati. Rezultātā tiktu pārbaudītas dažādas datubāzes, kā noteikts Šengenas Robežu kodeksā, tostarp ETIAS, kam būtu jāuzrāda aktuālais ceļošanas atļaujas statuss. Pašai ETIAS lietai nevajadzētu būt pieejamai robežsargam robežkontroles vajadzībām. Ja ceļotājam nav derīgas ceļošanas atļaujas, robežsargam būtu jāatsaka ieceļošana Šengenas zonā un atbilstīgi jāpabeidz robežkontroles process. Ja ceļotājam ir derīga ceļošanas atļauja, robežsargam būtu jāpieņem lēmums par ieceļošanas atļaušanu vai atteikšanu.

(32)  Lai nodrošinātu atbilstību pārskatītajiem ieceļošanas nosacījumiem, robežsargiem būtu jāpārbauda, vai ceļotājam ir ceļošanas atļauja, kas derīga vismaz līdz ieceļošanas dienai dalībvalstu teritorijā. Tādēļ standarta robežkontroles procesa laikā robežsargam būtu elektroniski jānolasa ceļošanas dokumenta dati. Rezultātā tiktu pārbaudītas dažādas datubāzes, kā noteikts Šengenas Robežu kodeksā, tostarp ETIAS, kam būtu jāuzrāda aktuālais ceļošanas atļaujas statuss. Pašai ETIAS lietai nevajadzētu būt pieejamai robežsargam robežkontroles vajadzībām. Lai atvieglotu robežpārbaudes, robežsargi tomēr būtu automātiski jāinformē par atzīmēm, kas attiecas uz noteiktiem konkrētiem gadījumiem, un otrās līnijas pārbaudēs viņiem izņēmuma kārtā vajadzētu būt piekļuvei ETIAS lietā iekļautai papildu informācijai par šiem gadījumiem. Ja ceļotājam nav derīgas ceļošanas atļaujas, robežsargam būtu jāatsaka ieceļošana Šengenas zonā un atbilstīgi jāpabeidz robežkontroles process. Ja ceļotājam ir derīga ceļošanas atļauja, robežsargam būtu jāpieņem lēmums par ieceļošanas atļaušanu vai atteikšanu. Ja uz iekšējām robežām uz laiku ir atjaunota robežkontrole, robežsargiem nebūtu jāpārbauda, vai ceļotājam ir derīga ceļošanas atļauja.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Piekļuve ETIAS iekļautajai informācijai ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI26, vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI27. Saistībā ar konkrētu izmeklēšanu, kā arī lai iegūtu pierādījumus un informāciju par personu, kuru tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, vai par noziegumā cietušo pusi, tiesībaizsardzības iestādēm var būt nepieciešams piekļūt ETIAS sagatavotajiem datiem. ETIAS glabātie dati var arī būt nepieciešami, lai identificētu vainīgo teroristu nodarījumā vai citos smagos noziedzīgos nodarījumos, it sevišķi, ja ir jārīkojas steidzami. Piekļuve ETIAS nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus ir iejaukšanās personu, kuru personas dati tiek apstrādāti ETIAS, pamattiesībās uz personas privātās dzīves neaizskaramību un uz personas datu aizsardzību. Tādēļ ETIAS esošie dati būtu jāsaglabā un jādara pieejami izraudzītajām dalībvalstu iestādēm un Eiropas Policijas birojam (Eiropolam), piemērojot šajā regulā paredzētos stingros nosacījumus, lai šādu piekļuvi ierobežotu tikai uz datiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar prasībām, kuras it sevišķi noteiktas Tiesas judikatūrā, jo īpaši Digital Rights Ireland lietā28.

(34)  Piekļuve ETIAS iekļautajai informācijai ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus, kā minēts Direktīvā (ES) 2017/54126, vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI27. Saistībā ar konkrētu izmeklēšanu, kā arī lai iegūtu pierādījumus un informāciju par personu, kuru tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, vai par noziegumā cietušo pusi, tiesībaizsardzības iestādēm var būt nepieciešams piekļūt ETIAS sagatavotajiem datiem. ETIAS glabātie dati var arī būt nepieciešami, lai identificētu vainīgo teroristu nodarījumā vai citos smagos noziedzīgos nodarījumos, it sevišķi, ja ir jārīkojas steidzami. Piekļuve ETIAS nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus ir iejaukšanās personu, kuru personas dati tiek apstrādāti ETIAS, pamattiesībās uz personas privātās dzīves neaizskaramību un uz personas datu aizsardzību. Tādēļ ETIAS esošie dati būtu jādara pieejami izraudzītajām dalībvalstu iestādēm un Eiropas Policijas birojam (Eiropolam), piemērojot šajā regulā paredzētos stingros nosacījumus, lai šādu piekļuvi ierobežotu tikai uz datiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar prasībām, kuras it sevišķi noteiktas Tiesas judikatūrā, jo īpaši Digital Rights Ireland lietā28.

_____

_____________

26  Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 6. lpp.).

26  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.

27  Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

27  Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

28  Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  It sevišķi piekļuve ETIAS datiem nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, būtu jāpiešķir tikai pēc kompetento iestāžu pamatota pieprasījuma, kurā pamatota šāda nepieciešamība. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visi šādi pieprasījumi piekļūt ETIAS glabātiem datiem vispirms tiek pārbaudīti un ka šo pārbaudi veic tiesa vai iestāde, kas nodrošina pilnīgu neatkarību un objektivitāti un kura ir brīva no pilnīgi jebkādas tiešas vai netiešas ārējās ietekmes. Tomēr ārkārtējas steidzamības situācijās kompetentajām iestādēm varētu būt ļoti svarīgi nekavējoties saņemt personas datus, kuri vajadzīgi smaga nozieguma novēršanai vai šādā noziegumā vainīgo saukšanai pie kriminālatbildības. Tādos gadījumos būtu jāakceptē, ka no ETIAS saņemto personas datu pārbaude notiek pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad kompetentajām iestādēm ir piešķirta piekļuve šādiem datiem.

(35)  It sevišķi piekļuve ETIAS datiem nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, būtu jāpiešķir tikai pēc kompetento iestāžu pamatota pieprasījuma, kurā pamatota šāda nepieciešamība. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visi šādi pieprasījumi piekļūt ETIAS glabātiem datiem vispirms tiek pārbaudīti neatkarīgā centrālā piekļuves punktā, kurā kontrolē, vai konkrētajā lietā ir izpildīti nosacījumi, lai prasītu piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai. Tomēr ārkārtējas steidzamības situācijās kompetentajām iestādēm varētu būt ļoti svarīgi nekavējoties saņemt personas datus, kuri vajadzīgi ar teroristu nodarījumu saistītu reālu draudu vai smaga nozieguma novēršanai vai šādā noziegumā vainīgo saukšanai pie kriminālatbildības. Tādos gadījumos būtu jāakceptē, ka no ETIAS saņemto personas datu pārbaude notiek pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad kompetentajām iestādēm ir piešķirta piekļuve šādiem datiem.

Pamatojums

Tiek ierosināts izmantot centrālo piekļuves punktu sistēmu, līdzīgi kā VIS, Eurodac un IIS gadījumā, nevis centrālā piekļuves punkta uzdevumu uzticēt ETIAS valstu nodaļām. Tāpat kā citu sistēmu gadījumā, centrālajā piekļuves punktā pārbaudīs, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  ETIAS valstu nodaļām būtu jāfunkcionē kā centrālam piekļuves punktam un jāpārliecinās, ka ir izpildīti nosacījumi, lai konkrētajā gadījumā pieprasītu piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai.

svītrots

Pamatojums

Tiek ierosināts izmantot centrālo piekļuves punktu sistēmu, līdzīgi kā VIS, Eurodac un IIS gadījumā, nevis centrālā piekļuves punkta uzdevumu uzticēt ETIAS valstu nodaļām. Tāpat kā citu sistēmu gadījumā, centrālajā piekļuves punktā pārbaudīs, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  ETIAS reģistrētie personas dati būtu jāsaglabā ne ilgāk, kā tas vajadzīgs ETIAS nolūkiem. Lai ETIAS varētu darboties, ar pieteikumu iesniedzējiem saistītie dati ir jāsaglabā uz ceļošanas atļaujas derīguma laiku. Lai novērtētu pieteikumu iesniedzēju radītos drošības, neatbilstīgas migrācijas un sabiedrības veselības riskus, personas dati ir jāglabā piecus gadus no pieteikuma iesniedzēja pēdējā ieraksta reģistrēšanas brīža IIS. Faktiski ETIAS būtu jāpaļaujas uz precīziem provizoriskiem novērtējumiem par drošības, neatbilstīgas migrācijas un sabiedrības veselības riskiem, it sevišķi, izmantojot pārbaudes noteikumus. Lai nodrošinātu uzticamu pamatu manuālam riska novērtējumam dalībvalstīs un pēc iespējas vairāk samazinātu tādus trāpījumus, kuri neatbilst reāliem riskiem (viltus pozitīvi rezultāti), trāpījumiem, kas izriet no pārbaudes noteikumiem, kuru pamatā ir ETIAS datu radītie statistikas dati, vajadzētu atspoguļot pietiekami plašu datu kopu. To nevar panākt, paļaujoties vienīgi uz ceļošanas atļauju datiem to derīguma laikā. Datu saglabāšanas termiņam būtu jāsākas no pieteikuma iesniedzēja pēdējā ieraksta reģistrēšanas brīža IIS, jo tas ir pēdējais faktiskais ceļošanas atļaujas izmantošanas gadījums. Piecu gadu saglabāšanas termiņš atbilst saglabāšanas termiņam, kāds paredzēts IIS ierakstam ar ieceļošanas atļauju, kura piešķirta, pamatojoties uz ETIAS ceļošanas atļauju, vai ar ieceļošanas atteikumu. Šāda saglabāšanas termiņu saskaņošana nodrošina, ka gan ieceļošanas ieraksts, gan saistītā ceļošanas atļauja tiek saglabāta uz vienādu laiku, un ir papildu elements, kas nākotnē nodrošinās ETIAS un IIS sadarbspēju. Šāda datu saglabāšanas termiņu saskaņošana ir nepieciešama, lai ļautu kompetentajām iestādēm veikt vajadzīgo riska analīzi, ko paredz Šengenas Robežu kodekss. Lēmums atteikt, atsaukt vai anulēt ceļošanas atļauju var liecināt, ka pieteikuma iesniedzējs rada augstāku drošības vai neatbilstīgas migrācijas risku. Ja šāds lēmums ir izdots, saistīto datu 5 gadu saglabāšanas termiņam būtu jāsākas no izdošanas brīža, lai ETIAS varētu precīzi ņemt vērā paaugstinātu risku, ko iespējami rada attiecīgais pieteikuma iesniedzējs. Pēc šāda termiņa beigām personas dati būtu jāizdzēš.

(40)  ETIAS reģistrētie personas dati būtu jāsaglabā ne ilgāk, kā tas vajadzīgs ETIAS nolūkiem. Lai ETIAS varētu darboties, ar pieteikumu iesniedzējiem saistītie dati ir jāsaglabā uz ceļošanas atļaujas derīguma laiku. Pēc ceļošanas atļaujas derīguma termiņa beigām datus nevajadzētu uzglabāt bez pieteikuma iesniedzēja nepārprotamas piekrišanas, ko viņš sniedzis, lai atvieglotu jauna pieteikuma iesniegšanu pēc tam, kad beidzies ETIAS ceļošanas atļaujas derīguma termiņš. Lēmums atteikt, atsaukt vai anulēt ceļošanas atļauju var liecināt, ka pieteikuma iesniedzējs rada augstāku drošības apdraudējumu vai neatbilstīgas migrācijas risku. Ja šāds lēmums ir izdots, saistīto datu 5 gadu saglabāšanas termiņam būtu jāsākas no izdošanas brīža, lai ETIAS varētu precīzi ņemt vērā paaugstinātu risku, ko iespējami rada attiecīgais pieteikuma iesniedzējs. Ja pamatā esošais brīdinājums datubāzē tiek dzēsts pirms 5 gadu termiņa beigām, dzēšama arī attiecīgā ETIAS pieteikuma lieta. Pēc šāda termiņa beigām personas dati būtu jāizdzēš.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  [Regulu (ES) 2016/679]31 piemēro personas datu apstrādei, ko dalībvalstis veic, piemērojot šo regulu, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu izraudzītās vai verificējošās iestādes neveic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos.

(43)  Regulu (ES) 2016/679 piemēro personas datu apstrādei, ko dalībvalstis veic, piemērojot šo regulu, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu izraudzītās vai verificējošās iestādes neveic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos.

_________________

_________________

31 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

31  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Personas datu apstrādei, ko dalībvalstu iestādes saskaņā ar šo regulu veic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, būtu jāpiemēro dalībvalstu tiesību aktos noteiktais personas datu aizsardzības standarts atbilstīgi [Direktīvai (ES) 2016/680/]32.

(44)  Personas datu apstrādei, ko dalībvalstu iestādes saskaņā ar šo regulu veic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, būtu jāpiemēro dalībvalstu tiesību aktos noteiktais personas datu aizsardzības standarts atbilstīgi Direktīvai (ES) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI.

32  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45)  Dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība būtu jāuzrauga neatkarīgām uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar [Regulu (ES) 2016/679], savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kurš izveidots ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbības saistībā ar personas datu apstrādi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot ETIAS, būtu savstarpēji jāsadarbojas.

(45)  Dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība būtu jāuzrauga neatkarīgām uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kurš izveidots ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbības saistībā ar personas datu apstrādi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot ETIAS, būtu savstarpēji jāsadarbojas.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  “(..) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas [..] sniedza atzinumu.

(46)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2017. gada 6. martā sniedza atzinumu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Būtu jānosaka stingri noteikumi attiecībā uz piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai, kā arī jāparedz vajadzīgie aizsardzības pasākumi. Ir arī nepieciešams paredzēt personu datu piekļuves, labošanas, dzēšanas tiesības, pārsūdzības tiesības, it sevišķi tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība.

(47)  Būtu jānosaka stingri noteikumi attiecībā uz piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai, kā arī jāparedz vajadzīgie aizsardzības pasākumi. Ir arī nepieciešams paredzēt personu datu piekļuves, koriģēšanas, ierobežošanas, bloķēšanas, svītrošanas un pārsūdzības tiesības, it sevišķi tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  Lai novērtētu ceļotāja iespējami radīto drošības, neatbilstīgas migrācijas vai sabiedrības veselības risku, būtu jānodrošina ETIAS informācijas sistēmas sadarbspēja ar citām informācijas sistēmām, kuras pārbaudīs ETIAS, piemēram, ar ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu informācijas sistēmu (VIS), Eiropola datiem, Šengenas informācijas sistēmu (SIS), Eurodac un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS). Tomēr šo sadarbspēju var pilnvērtīgi nodrošināt tikai pēc tam, kad būs pieņemti priekšlikumi par IIS33 un ECRIS34 izveidi un pārstrādātās Eurodac regulas35 priekšlikums.

(48)  Lai novērtētu ceļotāja iespējami radīto drošības apdraudējumu, neatbilstīgas migrācijas vai augstu epidēmijas risku, būtu jānodrošina ETIAS informācijas sistēmas sadarbspēja ar citām informācijas sistēmām, kuras pārbaudīs ETIAS, piemēram, ar ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu informācijas sistēmu (VIS), Eiropola datiem, Šengenas informācijas sistēmu (SIS), Eurodac un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS). Tomēr šo sadarbspēju var pilnvērtīgi nodrošināt tikai pēc tam, kad būs pieņemti priekšlikumi par IIS33 un ECRIS34 izveidi un pārstrādātās Eurodac regulas35 priekšlikums.

_________________

_________________

33 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI.

34  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI.

35 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija), COM(2016) 272 final.

35  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija), COM(2016) 272 final.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – -1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  noteiktu prasības droša konta pakalpojumam;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – -1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  regulētu ceļošanas atļauju pieteikumu iesniegšanu, ko veic komerciāls starpnieks un kas tiek iesniegti Eiropas Savienības delegācijās;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  pieņemtu iepriekš noteiktu sarakstu ar atbildēm uz jautājumiem par izglītības līmeni, pašreizējo nodarbošanos un ieņemamo amatu, ko norādīs ceļošanas atļaujas pieteikumā;

svītrots

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  precizētu prasības attiecībā uz pārbaudes instrumentu,

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  papildus precizētu drošības, neatbilstīgas migrācijas vai sabiedrības veselības riskus, ko izmantos riska rādītāju noteikšanā.

–  papildus precizētu drošības apdraudējuma, neatbilstīgas migrācijas vai augstus epidēmijas riskus, ko izmantos riska rādītāju noteikšanā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  noteiktu standarta formu paziņojumam par ceļošanas atļaujas atteikumu;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 5.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  noteiktu veidu papildu informācijai, kas saistīta ar ETIAS pieteikuma lietai iespējami pievienojamām atzīmēm, un tās formātus;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 5.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  noteiktu finansiālu atbalstu dalībvalstīm par izdevumiem, ko radījuši papildu pienākumi;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 5.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  paredzētu noteikumus par centrālo repozitoriju.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

56.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(56a)  Šī regula atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītajām pamattiesībām un principiem.

Pamatojums

Ierosinātais teksts ir šajā tekstā trūkstošs standarta apsvērums.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar šo regulu izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, šķērsojot ārējās robežas (turpmāk — vīzas prasība), lai tādējādi būtu iespējams noteikt, vai šo personu klātbūtne dalībvalstu teritorijā nerada neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku. Šajā nolūkā ir ieviesta ceļošanas atļauja un nosacījumi un procedūras tās izdošanai vai atteikšanai.

1.  Ar šo regulu izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, šķērsojot ārējās robežas (turpmāk — vīzas prasība), lai tādējādi būtu iespējams novērtēt, vai šo personu klātbūtne dalībvalstu teritorijā nerada neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku. Šajā nolūkā ir ieviesta ceļošanas atļauja un nosacījumi un procedūras tās izdošanai vai atteikšanai.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri īsteno mobilitāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/66/ES1a vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/8011b.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/66/ES (2014. gada 15. maijs)par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros (OV L 157, 27.5.2014, 1. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.).

Pamatojums

Tāpat kā ieceļošanas/izceļošanas sistēmas gadījumā, ETIAS darbības jomā nebūtu jāiekļauj trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas direktīvas par darbinieku pārcelšanu uzņēmuma ietvaros, kā arī studenti un pētnieki.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  "pārbaude otrajā līnijā" ir pārbaude otrajā līnijā, kas definēta Regulas (ES) 2016/399 2. panta 13. punktā;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  “ceļošanas atļauja” ir lēmums, kas izdots saskaņā ar šo regulu un kas parāda, ka nav faktisku norāžu vai pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku, un kas ir prasība attiecībā uz 2. pantā minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajam ieceļošanas nosacījumam;

(d)  “ceļošanas atļauja” ir lēmums, kas izdots saskaņā ar šo regulu un kas parāda, ka nav uz faktiskām norādēm balstīta pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada vai radīs neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku, un kas ir prasība attiecībā uz 2. pantā minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajam ieceļošanas nosacījumam;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “sabiedrības veselības risks” ir sabiedrības veselības apdraudējums, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 21. punktā;

svītrots

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  “pārvadātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas profesionāli nodarbojas ar personu pārvadājumiem;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia)  “persona, par ko izdots brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanas atļauju” ir jebkurš trešās valsts valstspiederīgais, par kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1987/2006 24. un 26. pantu un šo pantu nolūkā izdots brīdinājums Šengenas Informācijas sistēmā (SIS);

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1987/2006 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  “trāpījums” ir atbilstība, kas noteikta, salīdzinot ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma lietā reģistrētos personas datus ar personas datiem, kuri saglabāti ierakstā, lietā vai brīdinājumā, kas reģistrēts ETIAS centrālās sistēmas pārbaudītā informācijas sistēmā vai ETIAS kontrolsarakstā, vai salīdzinot tos ar 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem;

(k)  “trāpījums” ir atbilstība, kas noteikta, salīdzinot ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma lietā reģistrētos personas datus ar personas datiem, kuri saglabāti ierakstā, lietā vai brīdinājumā, kas reģistrēts ETIAS centrālajā sistēmā, datubāzē vai ETIAS centrālās sistēmas pārbaudītā informācijas sistēmā, 29. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā, vai salīdzinot tos ar 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  “teroristu nodarījumi” ir nodarījumi, kas atbilst vai ir līdzvērtīgi nodarījumiem, kuri minēti Pamatlēmuma 2002/475/TI 1.–4. pantā;

(l)  “teroristu nodarījumi” ir nodarījumi, kas atbilst vai ir līdzvērtīgi nodarījumiem, kuri minēti Direktīvā (ES) 2017/541;

Pamatojums

Šī definīcija ir jāatjaunina, lai atsauktos uz jauno direktīvu par terorisma apkarošanu.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n)  “Eiropola dati” ir personas dati, ko Eiropols ir saņēmis Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā nolūkā.

(n)  "Eiropola dati” ir personas dati, ko Eiropols ir apstrādājis Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā nolūkā;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(na)  “elektroniski parakstīts” nozīmē paraksta apstiprinājumu ar atzīmi tam paredzētajā vietā pieteikuma veidlapā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Piemēro [Regulas (ES) 2016/679] 4. pantā noteiktās definīcijas, ciktāl personas datus apstrādā dalībvalstu iestādes.

3.   Piemēro Regulas (ES) 2016/679 4. pantā noteiktās definīcijas, ciktāl personas datus apstrādā dalībvalstu iestādes.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Piemēro [Direktīvas (ES) 2016/680] 3. pantā noteiktās definīcijas, ciktāl personas datus apstrādā dalībvalstu iestādes tiesībaizsardzības nolūkos.

4.  Piemēro Direktīvas (ES) 2016/680 3. pantā noteiktās definīcijas, ciktāl personas datus apstrādā dalībvalstu iestādes tiesībaizsardzības nolūkos.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sekmēs augstu drošības līmeni, nodrošinot pieteikumu iesniedzēju vispusīgu drošības riska novērtējumu pirms viņu ierašanās pie ārējās robežas šķērsošanas vietām, lai noteiktu, vai ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības risku;

(a)  sekmēs augstu drošības līmeni, nodrošinot pieteikumu iesniedzēju vispusīgu drošības riska novērtējumu pirms viņu ierašanās pie ārējās robežas šķērsošanas vietām, lai noteiktu, vai, balstoties uz faktiskām norādēm, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības apdraudējumu;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sekmēs sabiedrības veselības aizsardzību, pirms pieteikuma iesniedzēja ierašanās pie ārējās robežas šķērsošanas vietām novērtējot, vai viņš rada sabiedrības veselības risku 3. punkta 1. punkta e) apakšpunkta izpratnē;

(c)  sekmēs sabiedrības veselības aizsardzību, pirms pieteikuma iesniedzēja ierašanās pie ārējās robežas šķērsošanas vietām novērtējot, vai viņš rada augstu epidēmijas risku;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  atbalstīs Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, uz bezvēsts pazudušām personām, uz personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai uz personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm;

(e)  atbalstīs Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir aizliegts ieceļot, personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, uz bezvēsts pazudušām personām, uz personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai uz personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm, īpašām pārbaudēm vai [izmeklēšanas pārbaudēm];

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  valsts vienotā saskarne (NUI) katrā dalībvalstī, saskarne ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un identiska visām dalībvalstīm, ļaujot savienot centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru dalībvalstīs;

(b)  valsts vienotā saskarne (NUI) katrā dalībvalstī, saskarne ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un identiska visām dalībvalstīm, ļaujot droši savienot centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  droša komunikāciju infrastruktūra starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm;

(c)  komunikāciju infrastruktūra starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm, kas ir droša un šifrēta;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  šīs regulas 73. panta 2. punktā minētais centrālais repozitorijs;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  pārbaudes instruments pieteikuma iesniedzējiem, lai tie varētu sekot līdzi savu pieteikumu izskatīšanai un pārbaudīt savu ceļošanas atļauju derīguma termiņu un statusu;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  [Ciktāl tehniski iespējams, centrālā sistēma, valstu vienotās saskarnes, tīmekļa pakalpojums, pārvadātāju vārteja un ETIAS komunikāciju infrastruktūra koplieto un turpina izmantot attiecīgi IIS centrālās sistēmas, IIS valstu vienoto saskarņu, IIS tīmekļa pakalpojuma, IIS pārvadātāju vārtejas un IIS komunikāciju infrastruktūras aparatūras un programmatūras sastāvdaļas.]

3.  Ciktāl tehniski iespējams, centrālā sistēma, valstu vienotās saskarnes, tīmekļa pakalpojums, pārvadātāju vārteja un ETIAS komunikāciju infrastruktūra koplieto un turpina izmantot attiecīgi IIS centrālās sistēmas, IIS valstu vienoto saskarņu, IIS tīmekļa pakalpojuma, IIS pārvadātāju vārtejas un IIS komunikāciju infrastruktūras aparatūras un programmatūras sastāvdaļas. Neskarot 10. pantu, tiek nodrošināta ETIAS un IIS datu loģiska nošķiršana.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai noteiktu prasības attiecībā uz 2. punkta g) apakšpunktā minēto droša konta pakalpojumu.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nodrošināt, ka pieteikumu lietās un ETIAS centrālajā sistēmā glabātie dati ir pareizi un atjaunināti;

svītrots

Pamatojums

Nav skaidrs, kā centrālā nodaļa varētu nodrošināt, lai dati būtu pareizi un atjaunināti. Saskaņā ar 15. panta 1. punktu pieprasījuma iesniedzējs ir atbildīgs par savu datu pareizību.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  noteikt, ieviest, novērtēt un pārskatīt 28. pantā minētos konkrētos riska rādītājus pēc apspriešanās ar ETIAS Pārbaudes komiteju;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pārbaudīt automatizētajā procesā atteiktos ceļošanas atļauju pieteikumus, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem, kuras dēļ ir atklāts trāpījums kādā no pārbaudītajām informācijas sistēmām/datubāzēm vai ar 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem;

(b)  saskaņā ar 20. pantu pārbaudīt ceļošanas atļauju pieteikumus, kam automatizētajā procesā atklāts viens vai vairāki trāpījumi, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem, kuras dēļ ir atklāts trāpījums ETIAS centrālajā sistēmā, datiem kādā no pārbaudītajām informācijas sistēmām/datubāzēm, 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem, vai arī datiem 29. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā, un vajadzības gadījumā uzsākt manuālu apstrādi saskaņā ar 22. pantu;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  reģistrēt pārbaudes, kas saskaņā ar b) apakšpunktu veiktas ETIAS centrālajā sistēmā;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  noteikt, testēt, īstenot, novērtēt un pārskatīt 28. pantā minētos konkrētos riska rādītājus pēc apspriešanās ar ETIAS Pārbaudes komiteju;

svītrots

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  veikt regulāras revīzijas par pieteikumu izskatīšanu un 28. panta noteikumu īstenošanu, ietverot regulārus novērtējumus par to ietekmi uz pamattiesībām, it sevišķi saistībā ar privātumu un personas datu aizsardzību.

svītrots

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  norādīt dalībvalsti, kura atbild par pieteikumu manuālu apstrādi, kā minēts 22. panta 1.a punktā;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  vajadzības gadījumā sekmēt apspriešanās starp dalībvalstīm, kā minēts 24. pantā, un starp atbildīgo dalībvalsti un Eiropolu, kā minēts 25. pantā;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dc)  informēt pārvadātājus par ETIAS informācijas sistēmas atteices gadījumiem, kā minēts 40. panta 1. punktā;

Pamatojums

Vairāki centrālās nodaļas papildu uzdevumi ir minēti citos pantos. Pārredzamības nolūkos tie visi būtu jāmin šajā pantā.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dd)  informēt dalībvalstu iestādes, kuras ir kompetentas veikt robežpārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās, par ETIAS informācijas sistēmas atteices gadījumiem, kā minēts 42. panta 1. punktā;

Pamatojums

Vairāki centrālās nodaļas papildu uzdevumi ir minēti citos pantos. Pārredzamības nolūkos tie visi būtu jāmin šajā pantā.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – de apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(de)  apstrādāt Eiropola pieprasījumus par datu aplūkošanu ETIAS centrālajā sistēmā, kā minēts 46. pantā;

Pamatojums

Vairāki centrālās nodaļas papildu uzdevumi ir minēti citos pantos. Pārredzamības nolūkos tie visi būtu jāmin šajā pantā.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – df apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(df)  sniegt plašai sabiedrībai visu attiecīgo informāciju par ceļošanas atļaujas pieteikumu, kā minēts 61. pantā;

Pamatojums

Vairāki centrālās nodaļas papildu uzdevumi ir minēti citos pantos. Pārredzamības nolūkos tie visi būtu jāmin šajā pantā.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – dg apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dg)  sadarboties ar Komisiju attiecībā uz informācijas kampaņu, kā minēts 62. pantā;

Pamatojums

Vairāki centrālās nodaļas papildu uzdevumi ir minēti citos pantos. Pārredzamības nolūkos tie visi būtu jāmin šajā pantā.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – dh apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dh)  darboties kā palīdzības dienestam, sniedzot atbalstu ceļotājiem gadījumā, ja radušās problēmas pieteikuma iesniegšanas procesā.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ietverta neviena atsauce uz palīdzības dienesta funkciju. Lai sekmētu uzticēšanos sistēmai, ir svarīgi paredzēt šādu funkciju.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  ETIAS centrālā nodaļa publicē gada darbības pārskatu. Minētajā ziņojumā iekļauj:

 

(a)   statistiku par:

 

i)   ceļošanas atļauju skaitu, ko automātiski izsniegusi ETIAS centrālā sistēma;

 

ii)   centrālās nodaļas verificēto pieteikumu skaitu;

 

iii)   katrā dalībvalstī manuāli apstrādāto pieteikumu skaitu;

 

iv)   noraidīto pieteikumu skaitu pa valstīm un noraidījuma iemeslu;

 

v)   regulas 20. panta 6. punktā, 23., 26. un 27. pantā minēto termiņu ievērošanas rādītāju;

 

(b)   vispārēju informāciju par to, kā darbojas ETIAS centrālā nodaļa, tās darbībām, kuras minētas šajā pantā, un informāciju par pašreizējām tendencēm un problēmām, kas ietekmē tās uzdevumu veikšanu.

 

Gada darbības pārskatu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai vēlākais līdz nākamā gada 31. martam.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nodrošināt, ka pieteikumu lietās un ETIAS centrālajā sistēmā glabātie dati ir pareizi un atjaunināti;

svītrots

Pamatojums

Nav skaidrs, kā valstu nodaļas varētu nodrošināt, lai dati būtu pareizi un atjaunināti. Saskaņā ar 15. panta 1. punktu pieprasījuma iesniedzējs ir atbildīgs par savu datu pareizību.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  reģistrēt pārbaudes, kas saskaņā ar b) apakšpunktu veiktas ETIAS centrālajā sistēmā;

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sniegt pieteikumu iesniedzējiem informāciju par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā saskaņā ar 31. panta 2. punktu;

(d)  sniegt pieteikumu iesniedzējiem informāciju par tiesiskās aizsardzības procedūru, kas jāievēro saskaņā ar 31. panta 2. punktu;

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  anulēt un atcelt ceļošanas atļauju saskaņā ar 34. un 35. pantu.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  funkcionēt kā centrālajam piekļuves punktam saistībā ar datu aplūkošanu ETIAS centrālajā sistēmā 1. panta 2. punktā noteiktajā nolūkā un saskaņā ar 44. pantu.

svītrots

Pamatojums

Tiek ierosināts izmantot centrālo piekļuves punktu sistēmu, līdzīgi kā VIS, Eurodac un IIS gadījumā, nevis centrālā piekļuves punkta uzdevumu uzticēt ETIAS valstu nodaļām. Tāpat kā citu sistēmu gadījumā, centrālajā piekļuves punktā pārbaudīs, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

9.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a pants

 

ETIAS Ētikas komiteja

 

1.  Ar šo izveido neatkarīgu ETIAS Ētikas komiteju ar konsultatīvu un revīzijas funkciju. Tās sastāvā ir Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pamattiesību amatpersona, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras Konsultatīvā foruma pamattiesību jautājumos pārstāvis, EDAU pārstāvis, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pārstāvis, kā arī Eiropas Pamattiesību aģentūras pārstāvis.

 

2.  ETIAS Ētikas komiteja veic regulāras revīzijas attiecībā uz pieteikumu apstrādi un 28. panta noteikumu izpildi, tostarp regulāri novērtē to ietekmi uz pamattiesībām, jo īpaši saistībā ar privātumu, personas datu aizsardzību un nediskriminēšanu.

 

3.  ETIAS Ētikas komiteja sanāksmes rīko pēc vajadzības, taču ne retāk kā divas reizes gadā. Tās sanāksmju izmaksas un nodrošinājumu uzņemas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nodrošina arī sekretariātu. ETIAS Ētikas komiteja tās pirmajā sanāksmē pieņem reglamentu ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

 

4.  ETIAS Ētikas komitejas locekļus aicina piedalīties ETIAS Pārbaudes komitejas sanāksmēs kā konsultantus. Viņiem ir piekļuve visai ar ETIAS saistītajai informācijai un telpām.

 

5.  ETIAS Ētikas komiteja publicē ikgadēju ziņojumu, un to publisko. Tā arī vismaz reizi gadā rakstiski un mutiski atskaitās Eiropas Parlamentam. Klasifikācija neaizliedz informāciju darīt pieejamu Eiropas Parlamentam. Vajadzības gadījumā piemēro Regulas (ES) 2016/1624 50. panta noteikumus.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nodrošina sadarbspēju starp ETIAS informācijas sistēmu un citām ETIAS pārbaudītajām informācijas sistēmām, piemēram, [ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS)], vīzu informācijas sistēmu (VIS), Eiropola datiem, Šengenas informācijas sistēmu (SIS), [Eurodac] un [Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS)], lai būtu iespējams veikt 18. pantā minēto riska novērtējumu.

Nodrošina sadarbspēju starp ETIAS informācijas sistēmu un [ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS)], vīzu informācijas sistēmu (VIS), Eiropola datiem, Šengenas informācijas sistēmu (SIS), [Eurodac] un [Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS)], ar vienīgo mērķi ļaut veikt 18. pantā minēto automatizēto apstrādi.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Sadarbspēju nodrošina, pilnībā ievērojot Savienības acquis attiecībā uz pamattiesībām.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Pārbaudes Interpola datubāzēs

 

ETIAS centrālā sistēma veic pārbaudes Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD) un Interpola datubāzē ar ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN).

 

Divus gadus pēc ETIAS darbības sākuma Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pārbaudēm Interpola datubāzēs, kas veiktas ar ETIAS starpniecību. Šajā ziņojumā iekļauj informāciju par trāpījumu skaitu Interpola datubāzēs, atteikto ceļošanas atļauju skaitu sakarā ar šādiem trāpījumiem un informāciju par visām problēmām, kas radušās, un novērtējuma rezultātā tam vajadzības gadījumā pievieno likumdošanas priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Robežsargu piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 41. pantu ierobežo, atļaujot meklēšanu ETIAS centrālajā sistēmā tikai, lai noskaidrotu pie ārējās robežas šķērsošanas vietas esoša ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu.

2.  Robežsargu piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 41. pantu ierobežo, atļaujot meklēšanu ETIAS centrālajā sistēmā tikai, lai noskaidrotu pie ārējās robežas šķērsošanas vietas esoša ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu. Turklāt robežsargi tiek automātiski informēti par atzīmēm, kas minētas 22. panta 4.a punktā un 30. panta 1.a un 1.b punktā. Ja uz robežas ir nepieciešama papildu pārbaude otrajā līnijā, robežsargs izņēmuma kārtā var piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai, lai iegūtu ar šīm atzīmēm saistīto 33. panta ea) apakšpunktā un 38. panta 5. punkta da) apakšpunktā minēto informāciju.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pārvadātāju piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 39. pantu ierobežo, atļaujot meklēšanu ETIAS centrālajā sistēmā tikai, lai noskaidrotu ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu.

3.  Pārvadātāju piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 39. pantu ierobežo, atļaujot nosūtīt pieprasījumus ETIAS centrālajā sistēmā tikai, lai noskaidrotu ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Diskriminācijas aizliegums

Pamattiesības

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datu apstrāde ETIAS informācijas sistēmā, ko veic jebkurš no lietotājiem, nerada diskrimināciju pret trešo valstu valstspiederīgajiem, pamatojoties uz dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju. Pilnībā ņem vērā cilvēka cieņu un integritāti. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

Personas datu apstrāde ETIAS informācijas sistēmā, ko veic jebkurš no lietotājiem, nerada diskrimināciju pret trešo valstu valstspiederīgajiem, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālas minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju. Pilnībā ņem vērā cilvēka cieņu un integritāti un pamattiesības, tostarp tiesības uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Pieteikumus var iesniegt Eiropas Savienības delegācijās trešās valstīs.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai reglamentētu ceļošanas atļauju pieteikumu iesniegšanu, ko veic komerciāls starpnieks un kas tiek iesniegti Eiropas Savienības delegācijās.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Sešus mēnešus pirms derīgas ceļošanas atļaujas termiņa beigām atļaujas turētājs pa e-pastu tiek automātiski informēts par paredzamo derīguma termiņa beigšanos.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d  Pieteikumus ceļošanas atļauju turētāji var sākt iesniegt sešus mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izmantojot publisko tīmekļa vietni un mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, pieteikuma veidlapa ir plaši, viegli un bez maksas pieejama pieteikumu iesniedzējiem.

2.  Izmantojot publisko tīmekļa vietni un mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, pieteikuma veidlapa ir plaši, viegli un bez maksas pieejama pieteikumu iesniedzējiem, tostarp personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitīto valstu oficiālā(-s) valoda(-s) neatbilst 3. punktā minētajām valodām, vismaz vienā no minēto valstu oficiālajām valodām nodrošina faktu lapas ar informāciju par publiskās tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas mobilajām ierīcēm saturu un izmantošanu, kā arī paskaidrojošu informāciju.

4.  Ja Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitīto valstu oficiālā(-s) valoda(-s) neatbilst 3. punktā minētajām valodām, vismaz vienā no minēto valstu oficiālajām valodām nodrošina faktu lapas ar skaidrojošu informāciju par ETIAS, pieteikšanās procedūru, publiskās tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas izmantošanu, kā arī norādēm, kā punktu pa punktam izmantot aplikāciju.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Publiskajā tīmekļa vietnē un mobilajā aplikācijā mobilajām ierīcēm pieteikuma iesniedzējus informē par šajā regulā paredzēto pārsūdzības iespēju. Ja ceļošanas atļauja tiek atteikta, tajās pieteikuma iesniedzējam norāda uz atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, kura sniedz papildu informāciju saskaņā ar 31. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

14. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Komisija pieņem detalizētus noteikumus par publiskās tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas mobilajām ierīcēm darbības nosacījumiem un par datu aizsardzības un drošības noteikumiem, kas piemērojami publiskajai tīmekļa vietnei un mobilajai aplikācijai mobilajām ierīcēm. Minētos īstenošanas pasākumus pieņem saskaņā ar 79. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

7.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem detalizētus noteikumus par publiskās tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas mobilajām ierīcēm darbības nosacījumiem un par datu aizsardzības un drošības noteikumiem, kas piemērojami publiskajai tīmekļa vietnei un mobilajai aplikācijai mobilajām ierīcēm. Šo detalizēto noteikumu pamatā ir informācijas drošības risku pārvaldība, integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma. Tos pieņem saskaņā ar 79. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

Pamatojums

EDAU ieteikums tā atzinuma 100. punktā.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katrs pieteikuma iesniedzējs iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu, ietverot apliecinājumu par sniegto datu autentiskumu, pilnību un uzticamību un apliecinājumu par sniegto apgalvojumu ticamību un uzticamību. Nepilngadīgie iesniedz pieteikuma veidlapu, ko elektroniski parakstījusi persona, kam pastāvīgi vai pagaidu kārtā īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības.

1.  Katrs pieteikuma iesniedzējs iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu, ietverot apliecinājumu par sniegto datu autentiskumu, pilnību, pareizību un uzticamību un apliecinājumu par sniegto apgalvojumu ticamību un uzticamību. Nepilngadīgie iesniedz pieteikuma veidlapu, ko elektroniski parakstījusi persona, kam pastāvīgi vai pagaidu kārtā īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  ceļošanas dokumenta derīguma termiņš;

(e)  ceļošanas dokumenta izdošanas datums un derīguma termiņš;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  e-pasta adrese, tālruņa numurs;

(g)  e-pasta adrese un tālruņa numurs, ja tāds ir;

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  izglītība (līmenis un joma);

svītrots

Pamatojums

Informācijas par izglītību apkopošana var atklāt sensitīvus datus, un nešķiet, ka tā ir nepieciešama un samērīga.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  pašreizējā nodarbošanās;

svītrots

Pamatojums

Informācijas par pašreizējo nodarbošanos apkopošana var atklāt sensitīvus datus, un nešķiet, ka tā ir vajadzīga un samērīga. Turklāt, ņemot vērā ETIAS atļaujas derīguma termiņu, šī informācija mainīsies, un nešķiet, ka tās apkopošana nodrošinās precizitāti.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  nepilngadīgām personām tās personas uzvārds un vārds(-i), kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības;

(k)  nepilngadīgām personām  tās personas uzvārds un vārds(-i), dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, ja tāds ir, kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai pieteikuma iesniedzēja likumīga aizbildņa tiesības;

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – l apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  pieteikuma iesniedzēja ģimenes locekļa statuss,

i)  pieteikuma iesniedzēja ģimenes locekļa statuss,

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pieteikuma iesniedzējs norāda izglītības līmeni un jomu, pašreizējo nodarbošanos un ieņemamo amatu, izraugoties no iepriekš sagatavota saraksta. Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu šos iepriekš sagatavotos sarakstus.

svītrots

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vai pieteikuma iesniedzējam ir konstatēta kāda slimība, kas varētu izraisīt epidēmiju, kā noteikts Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos, vai citas infekcijas vai lipīgas parazitāras slimības;

svītrots

Pamatojums

Nešķiet, ka šādas informācijas apkopošana un apstrāde nodrošinās precizitāti, jo tā ir aprakstoša informācija, kas ETIAS derīguma periodā var mainīties. Vairumā gadījumu šis jautājums var atklāt tiešām sensitīvus datus, un netika pierādīts, ka šo datu apkopošana un apstrāde ir vajadzīga un samērīga. Sabiedrības veselības risks arī turpmāk ir jānovērtē robežsargiem uz ārējām robežām, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/399 8. pantā.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vai persona ir kādā valstī jebkad tikusi notiesāta par kādu noziedzīgu nodarījumu;

(b)  vai persona pēdējo desmit gadu laikā ir kādā valstī tikusi notiesāta par kādu 1.a pielikumā minētu smagu noziedzīgu nodarījumu;

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  par jebkādiem lēmumiem, kas paredz, ka personai ir jāpamet dalībvalsts vai jebkuras citas valsts teritorija, vai par to, vai personai ir piemērots atgriešanas lēmums, kas izdots pēdējo desmit gadu laikā.

(d)  par jebkādiem lēmumiem, kas paredz, ka personai ir jāpamet dalībvalsts teritorija, vai par to, vai personai ir piemērots atgriešanas lēmums, kas izdots pēdējo desmit gadu laikā.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  vai pieteikuma iesniedzējs pieder pie vienas no pieteikuma iesniedzēju kategorijām, kuri minēti 16. panta 2. punkta d) līdz f) apakšpunktā un kuriem ceļošanas atļaujas maksu nepiemēro, izvēloties no iepriekš noteikta saraksta; pieteikuma iesniedzēju informē, ka viņam tiks nosūtīts informācijas vai papildu dokumentu pieprasījums saskaņā ar 23. pantu, lai noteiktu, vai viņa ceļojuma mērķis atbilst kādai no 16. panta 2. punkta d) līdz f) apakšpunktā minētajām kategorijām. Pieteikuma iesniedzēju informē, ka pēc tam 27. panta 2. punktā paredzētajos termiņos tiks pieņemts lēmums par pieteikumu.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Pieteikuma iesniedzējs arī apliecina, ka ir iepazinies ar ieceļošanas nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (ES) 2016/399 6. pantā, kā arī ar to, ka katrā ieceļošanas reizē viņam var prasīt uzrādīt attiecīgus apliecinošos dokumentus.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu šo jautājumu saturu un formātu.

5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai precizētu 4. punktā minēto jautājumu saturu un formātu. Šo jautājumu saturs un formāts ļauj pieteikumu iesniedzējiem sniegt skaidras un precīzas atbildes.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pieteikuma iesniedzējam ir jāatbild uz norādītajiem jautājumiem. Ja pieteikuma iesniedzējs uz kādu no jautājumiem atbild apstiprinoši, viņam ir jāatbild uz pieteikuma veidlapas papildu jautājumiem (kuru mērķis ir apkopot papildu informāciju), sniedzot atbildes uz iepriekš sagatavotu jautājumu sarakstu. Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu šo papildu jautājumu saturu un formātu un iepriekš sagatavoto sarakstu ar atbildēm uz šiem jautājumiem.

6.  Ja pieteikuma iesniedzējs uz kādu no jautājumiem atbild apstiprinoši, viņam ir jāatbild uz pieteikuma veidlapas papildu jautājumiem (kuru mērķis ir apkopot papildu informāciju), sniedzot atbildes uz iepriekš sagatavotu jautājumu sarakstu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai noteiktu šo papildu jautājumu saturu un formātu un iepriekš sagatavoto sarakstu ar atbildēm uz šiem jautājumiem.

Pamatojums

Aplūkots 4. punktā.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ceļošanas atļaujas maksu EUR 5 apmērā pieteikuma iesniedzējs maksā par katru pieteikumu.

1.  Ceļošanas atļaujas maksu EUR 10 apmērā pieteikuma iesniedzējs maksā par katru pieteikumu.

Pamatojums

Ceļošanas atļaujas maksas palielināšana līdz EUR 10 varētu nodrošināt gada ieņēmumus EUR 305 miljonu apmērā (salīdzinājumā ar EUR 110 miljoniem, ja maksa būtu EUR 5), un šos līdzekļus varētu novirzīt darbībām drošības un robežu pārvaldības jomās. Turklāt arī EUR 10 ir pietiekami neliela summa, lai neietekmētu tūrismu pat no mazāk pārtikušiem reģioniem.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ceļošanas atļaujas maksu nepiemēro bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam.

2.  Ceļošanas atļaujas maksu nepiemēro pieteikuma iesniedzējiem turpmāk minētajās kategorijās:

 

(a)  pieteikumu iesniedzējiem vecumā līdz 18 gadiem;

 

(b)  pieteikumu iesniedzējiem, kas vecāki par 60 gadiem;

 

(c)  Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem vai tādiem trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

 

(d)  studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošajiem pedagogiem, kuru uzturēšanās ir ar mērķi mācīties vai izglītoties;

 

(e)  pētniekiem, kuri ceļo zinātnisku pētījumu veikšanas nolūkos;

 

(f)  bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem, kuri ir vecumā līdz 25 gadiem un kuri piedalās semināros, konferencēs vai sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizē bezpeļņas organizācijas.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

It sevišķi, ETIAS centrālā sistēma pārbauda:

ETIAS centrālā sistēma pārbauda:

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  [aplūkojot ieceļošanas/izceļošanas sistēmā — vai pieteikuma iesniedzējs nav pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējs nav iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;]

(g)  aplūkojot ieceļošanas/izceļošanas sistēmā — vai pieteikuma iesniedzējs nav pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējs nav iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  [aplūkojot ieceļošanas/izceļošanas sistēmā – vai pieteikuma iesniedzējam nav atteikta ieceļošana;]

(h)  aplūkojot ieceļošanas/izceļošanas sistēmā – vai pieteikuma iesniedzējam nav atteikta ieceļošana;

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  [vai pieteikuma iesniedzējam nav bijis piemērots atgriešanas lēmums vai izraidīšanas pasākums, kas izdots pēc iekšējās aizsardzības pieteikuma atsaukšanas vai noraidīšanas Eurodac;]

(k)  [vai pieteikuma iesniedzējam nav bijis piemērots atgriešanas lēmums vai izraidīšanas pasākums, kas reģistrēts Eurodac;]

Pamatojums

Atgriešanas lēmums vai izraidīšanas pasākums, kas reģistrēts Eurodac, netiek izdots tikai pēc starptautiskās aizsardzības pieteikuma atsaukšanas vai noraidīšanas; tas var attiekties arī uz neatbilstīgiem migrantiem.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  ETIAS centrālā sistēma salīdzina 15. panta 2. punkta a), b), d), f), g), i) un m) apakšpunktā un 8. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem 29. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā.

4.  ETIAS centrālā sistēma salīdzina 15. panta 2. punkta a), b), d), f), g) un m) apakšpunktā un 8. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem 29. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  ETIAS centrālā sistēma salīdzina 15. panta 2. punkta a), f), h) un i) apakšpunktā minētos attiecīgos datus ar 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem.

5.  ETIAS centrālā sistēma salīdzina 15. panta 2. punkta a) un f) apakšpunktā minētos attiecīgos datus ar 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem.

Pamatojums

28. pants ir jāsvītro.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

18. pants – 7. punkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm.

(d)  brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm [izmeklēšanas pārbaudēm] vai īpašām pārbaudēm.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

18. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visi trāpījumi, ko nodrošinās šāda salīdzināšana, ir jāsaglabā SIS.

svītrots

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

18. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Ja salīdzināšana saskaņā ar 7. punktu atklāj vienu vai vairākus trāpījumus, ETIAS centrālā sistēma nosūta automātisku paziņojumu ETIAS centrālajai vienībai. ETIAS centrālā vienība pārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem brīdinājumā, kas izraisījuši trāpījumu. ETIAS centrālā sistēma pēc tam nosūta automātisku paziņojumu tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura izveidoja brīdinājumu. Attiecīgais SIRENE birojs papildus pārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem brīdinājumā, kas izraisījuši trāpījumu, un veic atbilstošus turpmākos pasākumus.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

18. pants – 7.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b  Paziņojumā tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura izveidoja brīdinājumu, iekļauj šādus datus:

 

(a)  uzvārds(-i), vārds(-i) un pieņemtie vārdi, ja tādi ir;

 

(b)  dzimšanas vieta un datums;

 

(c)  dzimums;

 

(d)  valstspiederība(-as);

 

(e)   pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas adrese vai, ja tā nav pieejama, viņa dzīvesvietas pilsēta un valsts;

 

(f)  informācija par ieceļošanas atļaujas statusu, kurā ir norādīts, vai ieceļošanas atļauja ir izdota vai atteikta un vai uz pieteikumu attiecas manuāla apstrāde saskaņā ar 22. pantu;

 

(g)  atsauce uz visiem konstatētajiem trāpījumiem, tostarp to datumu un laiku.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

18. pants – 7.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.c  ETIAS centrālā sistēma pieteikuma iesniedzēja lietai pievieno atsauci uz visiem konstatētajiem trāpījumiem.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

18. pants – 7.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.d  Ja trāpījums skar brīdinājumu par personām, ko meklē, lai apcietinātu nolūkā tās nodot, ETIAS neatsaka.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja 18. panta 2.–5. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj vienu vai vairākus trāpījumus, pieteikumu novērtē saskaņā ar 22. pantā noteikto procedūru.

2.  Ja 18. panta 2.–5. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj vienu vai vairākus trāpījumus un ETIAS centrālā sistēma spēj apliecināt, ka pieteikuma lietā reģistrētie dati atbilst datiem, uz kuriem attiecas trāpījums, pieteikumu novērtē saskaņā ar 22. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Teksts pieskaņots formulējumam 20. pantā.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 18. panta 2.–5. punktā noteiktās automatizētās apstrādes rezultātā nevar pieņemt lēmumu, jo ETIAS centrālā sistēma nespēj apliecināt, ka pieteikuma lietā reģistrētie dati atbilst datiem, uz kuriem attiecas trāpījums, pieteikumu novērtē saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

3.  Ja 18. panta 2.–5. punktā noteiktās automatizētās apstrādes rezultātā atklāj vienu vai vairākus trāpījumus un ETIAS centrālā sistēma nespēj apliecināt, ka pieteikuma lietā reģistrētie dati atbilst datiem, uz kuriem attiecas trāpījums, pieteikumu novērtē saskaņā ar 20. pantā noteikto procedūru.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  ETIAS centrālā nodaļa pārbauda, vai pieteikuma lietā reģistrētie dati atbilst datiem kādā no pārbaudītajām informācijas sistēmām/datubāzēm vai datiem 29. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā, vai 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem.

3.  ETIAS centrālā nodaļa pārbauda, vai pieteikuma lietā reģistrētie dati atbilst datiem ETIAS centrālajā sistēmā vai kādā no pārbaudītajām informācijas sistēmām/datubāzēm, datiem 29. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā, vai 28. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, ar 3. panta d) punktā noteikto ceļošanas atļauju saprot lēmumu, kurš izdots saskaņā ar šo regulu un kurā norādīts, ka nav faktisku norāžu vai pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības vai sabiedrības veselības risku atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK.

1.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, ar 3. panta d) punktā noteikto ceļošanas atļauju saprot lēmumu, kurš izdots saskaņā ar šo regulu un kurā norādīts, ka nav uz faktiskām norādēm balstīta pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK.

Pamatojums

Pamatoti iemesli, kas nav balstīti uz faktiskām norādēm, ir tikai minējumi.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[Apstrādājot 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēta trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas atļaujas pieteikumu, ETIAS centrālā sistēma nepārbauda:

Apstrādājot 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēta trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas atļaujas pieteikumu, ETIAS centrālā sistēma nepārbauda:

(a)  [aplūkojot ieceļošanas/izceļošanas sistēmā — vai pieteikuma iesniedzējs nav pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējs nav iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, kā minēts 18. panta 2. punkta g) apakšpunktā;]

(a)  aplūkojot ieceļošanas/izceļošanas sistēmā — vai pieteikuma iesniedzējs nav pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējs nav iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, kā minēts 18. panta 2. punkta g) apakšpunktā;

(b)  Vai pieteikuma iesniedzējs neatbilst personai, kuras dati ir reģistrēti Eurodac, kā minēts 18. panta 2. punkta j) apakšpunktā.]

(b)  Vai pieteikuma iesniedzējs neatbilst personai, kuras dati ir reģistrēti Eurodac, kā minēts 18. panta 2. punkta j) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  regulas 32. pantā minēto pārsūdzību iesniedz saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK;

(b)  regulas 32. pantā minēto tiesiskās aizsardzības procedūru veic saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK;

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  [viens gads, sākot no pieteikuma iesniedzēja pēdējā ieceļošanas ieraksta IIS, ja šis viena gada laikposms beidzas vēlāk nekā ceļošanas atļaujas derīguma termiņš; vai]

svītrots

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  pieci gadi, sākot no pēdējā lēmuma par ceļošanas atļaujas atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 31., 34. un 35. pantu.

iii)  pieci gadi, sākot no pēdējā lēmuma par ceļošanas atļaujas atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 31., 34. un 35. pantu, vai īsāks laiks nekā pieci gadi, ja lēmuma pamatā esošais brīdinājums tiek dzēsts ātrāk.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai atvieglotu jauna pieteikuma apstrādi pēc tam, kad beidzies ETIAS ceļošanas atļaujas derīguma termiņš, pieteikuma lietu var uzglabāt ETIAS centrālajā sistēmā papildu laiku, kas nepārsniedz vienu gadu pēc tam, kad beidzies ceļošanas atļaujas derīguma termiņš, taču tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs, kam prasīts piekrist šādai uzglabāšanai, labprātīgi un nepārprotami tam piekritis, elektroniski parakstot attiecīgu deklarāciju. Pieprasījums sniegt piekrišanu tiek formulēts tā, lai to varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem, to izsaka saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu atbilstoši 7. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679.

 

Piekrišanu sniedz pēc tam, kad saņemta 13. panta 2.c punktā minētā automātiskā informācija. Automātiskā informācija atgādina pieteikuma iesniedzējam par datu uzglabāšanas mērķi, pamatojoties uz 61. panta ea) punktā minēto informāciju.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Par pieteikumu manuālu apstrādi saskaņā ar šo pantu ir atbildīga pirmās ieceļošanas dalībvalsts (turpmāk — atbildīgā dalībvalsts), ko pieteikuma iesniedzējs norādījis saskaņā ar 15. panta 2. punkta j) apakšpunktu.

1.  Par pieteikumu manuālu apstrādi saskaņā ar šo pantu atbildīgā dalībvalsts (turpmāk — atbildīgā dalībvalsts) ir:

 

(a)  ja ir iegūts trāpījums kādā no pārbaudītajām sistēmām — dalībvalsts, kas ievadījusi nesenāko brīdinājumu, kura rezultātā iegūts trāpījums;

 

(b)  ja ir iegūts trāpījums ETIAS kontrolsarakstā — dalībvalsts, kura sniedza datus kontrolsarakstam;

 

(c)  visos pārējos gadījumos — pirmās ieceļošanas dalībvalsts, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis saskaņā ar 15. panta 2. punkta j) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

22. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbildīgo dalībvalsti norāda ETIAS centrālā nodaļa.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

22. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Dalībvalsts, ar ko veikta apspriešanās saskaņā ar 24. pantu, var ETIAS centrālajai nodaļai pieprasīt būt par atbildīgo dalībvalsti valsts drošības interešu dēļ.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

22. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ja trāpījums atbilst vienai vai vairākām 18. panta 2. punkta a)–c) apakšpunktā noteiktajām kategorijām — atsaka ceļošanas atļauju;

(a)  ja trāpījums atbilst 18. panta 2. punkta c) apakšpunktam — atsaka ceļošanas atļauju;

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

22. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja trāpījums atbilst vienai vai vairākām 18. panta 2. punkta d)–m) apakšpunktā noteiktajām kategorijām — novērtē drošības vai neatbilstīgas migrācijas risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

(b)  ja trāpījums atbilst vienai vai vairākām 18. panta 2. punkta a), b) vai d)–m) apakšpunktā noteiktajām kategorijām — novērtē drošības apdraudējuma vai neatbilstīgas migrācijas risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja trāpījums atbilst brīdinājumam, kas minēts 18. panta 2. punkta d) apakšpunktā, ETIAS valsts vienība izdod pro forma ceļošanas atļauju, kura ETIAS centrālajā sistēmā ir marķēta ar atzīmi, kas robežkontroles iestādēm norāda uz nepieciešamību attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo aizturēt.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja 18. panta 3. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj, ka pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis apstiprinošu atbildi uz kādu no 15. panta 4. punkta minētajiem jautājumiem, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa novērtē neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

5.  Ja 18. panta 3. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj, ka pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis apstiprinošu atbildi uz kādu no 15. panta 4. punkta minētajiem jautājumiem, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa novērtē neatbilstīgas migrācijas risku vai drošības apdraudējumu un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja 18. panta 4. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj trāpījumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa novērtē drošības risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

6.  Ja 18. panta 4. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj trāpījumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa novērtē drošības apdraudējumu un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

22. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja 18. panta 5. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj trāpījumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa novērtē neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

7.  Ja 18. panta 5. punktā noteiktā automatizētā apstrāde atklāj trāpījumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa novērtē neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt lēmumu, pamatojoties tikai uz trāpījumu, kura pamatā ir īpaši riska rādītāji. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa visos gadījumos veic individuālu novērtējumu par neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu un augstu epidēmijas risku.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja informācija, ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis pieteikuma veidlapā, neļauj atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļai pieņemt lēmumu par to, vai izdod vai atteikt ceļošanas atļauju, šī ETIAS valsts nodaļa var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam papildu informāciju vai dokumentāciju.

1.  Ja informācija, ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis pieteikuma veidlapā, neļauj atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļai pieņemt lēmumu par to, vai izdod vai atteikt ceļošanas atļauju, šī ETIAS valsts nodaļa pieprasa no pieteikuma iesniedzēja papildu informāciju vai dokumentāciju.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumu nosūta uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija. Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumā skaidri norāda informāciju vai dokumentāciju, kas pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz. Pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu informāciju vai dokumentāciju tieši ETIAS valsts nodaļai ar 6. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētā droša konta pakalpojuma starpniecību 7 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.  Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumu nosūta uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija. Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumā skaidri norāda informāciju vai dokumentāciju, kas pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz. Pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu informāciju vai dokumentāciju tieši ETIAS valsts nodaļai ar 6. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētā droša konta pakalpojuma starpniecību 14 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Var pieprasīt tikai tādu papildu informāciju vai dokumentāciju, kas nepieciešama ETIAS pieteikuma novērtēšanai.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ārkārtas gadījumos ETIAS valsts nodaļa var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju ierasties uz interviju konsulātā viņa dzīvesvietas valstī.

4.  Ārkārtas gadījumos un pēc papildu dokumentācijas un informācijas apstrādes saskaņā ar 3. punktu ETIAS valsts nodaļa var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju ierasties uz interviju jebkuras Savienības dalībvalsts konsulātā viņa dzīvesvietas valstī vai izmantot mūsdienu saziņas līdzekļus intervijai ar pieteikuma iesniedzēju. Intervijas gadījumā piemēro 27. panta 2.a punktā minēto termiņu.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa pieteikuma iesniedzējam nosūta uzaicinājumu uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija.

5.  Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa vismaz piecas darbdienas pirms plānotās intervijas pieteikuma iesniedzējam nosūta uzaicinājumu uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija. Pieteikuma iesniedzējam ir iespēja norādīt, vai tas dod priekšroku intervijai konkrētā konsulātā vai labāk grib izmantot mūsdienu saziņas līdzekļus. Ja vien iespējams, intervija notiek pieteikuma iesniedzēja norādītajā konsulātā vai, ja tas tiek pieprasīts, izmantojot modernos saziņas līdzekļus.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja pieteikuma iesniedzējs noteiktajā termiņā neatbild uz uzaicinājumu vai ja pieteikuma iesniedzējs neierodas uz interviju, pieteikumu atsaka saskaņā ar 31. panta 1. punktu, un atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju.

5.  Ja pieteikuma iesniedzējs, nesniedzot pienācīgu pamatojumu, noteiktajā termiņā neatbild uz uzaicinājumu vai ja pieteikuma iesniedzējs neierodas uz interviju, pieteikumu atsaka saskaņā ar 31. panta 1. punktu, un atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai veiktu 22. panta 4. punkta b) apakšpunktā minēto novērtējumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa apspriežas ar tās/to dalībvalsts(-u) iestādēm, kas atbildīgas par datiem, kuri noveda pie trāpījuma saskaņā ar 18. panta 2. punkta d), e), g), h), i) vai k) apakšpunktu.

1.  Lai veiktu 22. panta 4. punkta b) apakšpunktā minēto novērtējumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa apspriežas ar tās/to dalībvalsts(-u) iestādēm, kas atbildīgas par datiem, kuri noveda pie trāpījuma saskaņā ar 18. panta 2. punkta a), d), e), g), h), i) vai k) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

24. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja ETIAS valsts vienība apsver iespēju izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kas aptver vairākas dalībvalstis, atbildīgā dalībvalsts apspriežas ar šīm dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pieteikuma manuālās apstrādes laikā atbildīgā dalībvalsts apspriežas ar vienu vai vairākām dalībvalstīm, šo dalībvalstu ETIAS valsts nodaļām ir jāsaņem piekļuve pieteikuma lietas attiecīgajiem datiem, kā arī trāpījumiem, ko atklājusi automatizētā sistēma saskaņā ar 18. panta 2., 4. un 5. punktu un kas vajadzīgi apspriešanās nolūkā. To dalībvalstu ETIAS valsts nodaļām, ar kurām notikusi apspriešanās, ir arī jāsaņem piekļuve attiecīgajai papildu informācijai vai dokumentācijai, ko pieteikuma iesniedzējs iesniedzis pēc atbildīgās dalībvalsts pieprasījuma saistībā ar jautājumu, par kuru apspriežas ar šīm dalībvalstīm.

3.  Ja pieteikuma manuālās apstrādes laikā atbildīgā dalībvalsts apspriežas ar vienu vai vairākām dalībvalstīm, šo dalībvalstu ETIAS valsts nodaļām ir jāsaņem piekļuve pieteikuma lietas attiecīgajiem datiem, kā arī trāpījumiem, ko atklājusi automatizētā sistēma saskaņā ar 18. panta 2., 4. un 5. punktu un kas vajadzīgi šīs apspriešanās nolūkā. To dalībvalstu ETIAS valsts nodaļām, ar kurām notikusi apspriešanās, ir arī jāsaņem piekļuve attiecīgajai papildu informācijai vai dokumentācijai, ko pieteikuma iesniedzējs iesniedzis pēc atbildīgās dalībvalsts pieprasījuma saistībā ar jautājumu, par kuru apspriežas ar šīm dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  To dalībvalstu ETIAS valsts nodaļas, ar kurām notikusi apspriešanās, atbild 24 stundu laikā, sākot no apspriešanās paziņojuma datuma. Ja dalībvalsts šajā termiņā neatbild, uzskata, ka ir sniegts pozitīvs atzinums par pieteikumu.

5.  To dalībvalstu ETIAS valsts nodaļas, ar kurām notikusi apspriešanās, atbild 48 stundu laikā, sākot no apspriešanās paziņojuma datuma. Ja dalībvalsts šajā termiņā neatbild, uzskata, ka ir sniegts pozitīvs atzinums par pieteikumu.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

24. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja viena vai vairākas dalībvalstis, ar ko notikusi apspriešanās, izdod negatīvu atzinumu par pieteikumu, atbildīgā dalībvalsts atsaka ceļošanas atļauju saskaņā ar 31. pantu.

8.  Neskarot 38. pantu, ja viena vai vairākas dalībvalstis, ar ko notikusi apspriešanās, izdod negatīvu atzinumu par pieteikumu, atbildīgā dalībvalsts atsaka ceļošanas atļauju saskaņā ar 31. pantu.

Pamatojums

Regulas 38. pants paredz, ka šādā gadījumā var izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

24. pants – 8.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Nepieciešamības gadījumā ETIAS centrālā nodaļa veicina šajā pantā minēto apspriešanos starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai saistībā ar trāpījumu novērtētu drošības riskus saskaņā ar 18. panta 2. punkta j) apakšpunktu un 4. punktu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa apspriežas ar Eiropolu gadījumos, kas ir Eiropola pilnvaru jomā. Apspriešanās notiek, izmantojot esošos saziņas kanālus starp dalībvalsti un Eiropolu, kas paredzēti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 7. pantu.

1.  Lai saistībā ar trāpījumu novērtētu drošības apdraudējumu saskaņā ar 18. panta 2. punkta j) apakšpunktu un 4. punktu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa apspriežas ar Eiropolu gadījumos, kas ir Eiropola pilnvaru jomā. Apspriešanās notiek, izmantojot esošos saziņas kanālus starp dalībvalsti un Eiropolu, kas paredzēti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 7. pantu, kā arī saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja atbildīgā dalībvalsts apspriežas ar Eiropolu, šīs dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa Eiropolam nosūta pieteikuma lietas attiecīgos datus, kā arī trāpījumu(-s), kas vajadzīgs(-i) apspriešanās nolūkā. ETIAS valsts nodaļa var Eiropolam nosūtīt pieteikuma iesniedzēja nodrošināto attiecīgo papildu informāciju vai dokumentāciju saistībā ar ceļošanas atļaujas pieteikumu, par kuru apspriežas ar Eiropolu.

2.  Ja atbildīgā dalībvalsts apspriežas ar Eiropolu, šīs dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa Eiropolam nosūta pieteikuma lietas attiecīgos datus, kā arī trāpījumu(-s), kas vajadzīgs(-i) apspriešanās nolūkā. ETIAS valsts nodaļa Eiropolam arī nosūta pieteikuma iesniedzēja nodrošināto attiecīgo papildu informāciju vai dokumentāciju saistībā ar ceļošanas atļaujas pieteikumu, par kuru apspriežas ar Eiropolu.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Katrā ziņā Eiropolam nav piekļuve personas datiem par pieteikuma iesniedzēja izglītību, kā minēts 15. panta 2. punkta h) apakšpunktā, un par pieteikuma iesniedzēja veselību, kā minēts 15. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

svītrots

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Eiropols sniedz atbildi 24 stundu laikā, sākot no apspriešanās paziņojuma datuma. Ja Eiropols šajā termiņā neatbild, uzskata, ka ir sniegts pozitīvs atzinums par pieteikumu.

5.  Eiropols sniedz atbildi 48 stundu laikā, sākot no apspriešanās paziņojuma datuma. Ja Eiropols šajā termiņā neatbild, uzskata, ka ir sniegts pozitīvs atzinums par pieteikumu.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

25. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Nepieciešamības gadījumā ETIAS centrālā nodaļa veicina šajā pantā minēto apspriešanos starp atbildīgo dalībvalsti un Eiropolu.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

26. pants – -1. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Ja ETIAS pieteikums ir atzīts par pieņemamu, bet ETIAS centrālā sistēma nav automātiski izdevusi ceļošanas atļauju, pieteikuma iesniedzējs nekavējoties ar e-pasta pakalpojuma starpniecību saņem paziņojumu, kas satur:

 

(a)  apstiprinājumu, ka pieteikums ir saņemts;

 

(b)  norādi par maksimālo laikposmu, kurā pieteikums tiks apstrādāts;

 

(c)  paskaidrojumu, ka pieteikuma apstrādes laikā pieteicējam var lūgt sniegt papildu informāciju vai dokumentāciju vai, izņēmuma gadījumos, ierasties uz interviju konsulātā vai sniegt to, izmantojot mūsdienu saziņas līdzekļus;

 

(d)  pieteikuma reģistrācijas numuru, kas ļauj izmantot 26.a pantā minēto pārbaudes instrumentu.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ka tiek pieprasīta papildu informācija vai dokumentācija.

(b)  ka tiek pieprasīta papildu informācija vai dokumentācija, norādot maksimālo laikposmu, kas minēts 27. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

26.a pants

 

Pārbaudes instruments

 

Komisija izveido pārbaudes instrumentu pieteikuma iesniedzējiem, lai tie varētu sekot līdzi savu pieteikumu izskatīšanai un pārbaudīt savu ceļošanas atļauju derīguma termiņu un statusu (derīga, noraidīta, anulēta vai atsaukta).

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai precīzāk noteiktu šo pārbaudes instrumentu.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

27. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Izņēmuma gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs tiek uzaicināts ierasties uz interviju konsulātā saskaņā ar 23. panta 4. punktu, 1. punktā minēto laikposmu pagarina par septiņām darbdienām.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pirms 1. un 2. punktā noteikto termiņu beigām pieņem lēmumu:

3.  Pirms 1., 2. un 2.a punktā noteikto termiņu beigām pieņem lēmumu:

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  ETIAS pārbaudes noteikumi ir algoritms, kas ļauj salīdzināt ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma lietā reģistrētos datus ar konkrētiem riska rādītājiem, kuri liecina par neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības riskiem. ETIAS pārbaudes noteikumus reģistrē ETIAS centrālajā sistēmā.

1.  ETIAS pārbaudes noteikumi ir algoritms, kas ļauj veikt profilēšanu, kura definēta Regulas (ES) 2016/679 4. panta 4. punktā, salīdzinot ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma lietā reģistrētos datus ar konkrētiem riska rādītājiem, kuri liecina par neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku. ETIAS pārbaudes noteikumus reģistrē ETIAS centrālajā sistēmā.

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības riskus nosaka, pamatojoties uz:

2.  Neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku nosaka, pamatojoties uz:

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ETIAS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 73. pantu par pārmērīgi daudziem ceļošanas atļauju atteikumu gadījumiem neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku dēļ, kuri saistīti ar konkrētām ceļotāju grupām;

(b)  ETIAS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 73. pantu par pārmērīgi daudziem ceļošanas atļauju atteikumu gadījumiem neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku dēļ, kuri saistīti ar konkrētām ceļotāju grupām;

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  dalībvalstu sniegto informāciju par konkrētiem drošības riska rādītājiem vai apdraudējumiem, ko identificējušas šīs dalībvalstis;

(d)  dalībvalstu sniegto informāciju par konkrētiem drošības riska rādītājiem vai apdraudējumiem, kurus identificējušas šīs dalībvalstis un kuru pamatā ir objektīvi un pierādāmi elementi;

Pamatojums

Dalībvalstis pamato informāciju, ko tās nodrošina saistībā ar drošības riska rādītājiem vai konstatētajiem apdraudējumiem, lai nepieļautu pieteikumu diskriminējošu apstrādi.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  dalībvalstu sniegto informāciju par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem konkrētām ceļotāju grupām šajās dalībvalstīs;

(e)  dalībvalstu sniegto informāciju par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem konkrētām ceļotāju grupām šajās dalībvalstīs, kuras pamatā ir objektīvi un pierādāmi elementi;

Pamatojums

Dalībvalstis pamato informāciju, ko tās nodrošina saistībā ar drošības riska rādītājiem vai konstatētajiem apdraudējumiem, lai nepieļautu pieteikumu diskriminējošu apstrādi.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu 2. punktā minētos neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības riskus.

3.  Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu 2. punktā minētos neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pamatojoties uz riskiem, kas noteikti saskaņā ar 2. punktu, ETIAS centrālā nodaļa nosaka konkrētus riska rādītājus, kuri ietver dažādus datus, tostarp vienu vai vairākus šādus datu elementus:

4.  Pamatojoties uz riskiem, kas noteikti saskaņā ar 2. punktu un saskaņā ar 3. punktu pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, ETIAS centrālā nodaļa nosaka konkrētus riska rādītājus, kuri ietver dažādus datus, tostarp vienu vai vairākus šādus datu elementus:

Pamatojums

Jāatsaucas arī uz 3. punktu, jo ar deleģētajiem aktiem tiks sīkāk precizēti attiecīgie riski, turklāt riska rādītājiem vajadzētu būt balstītiem uz šiem riskiem.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izglītības līmenis;

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar 15. panta 2. punkta h) apakšpunkta svītrošanu.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pašreizējā nodarbošanās.

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar 15. panta 2. punkta i) apakšpunkta svītrošanu.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  ETIAS kontrolsaraksts ietver datus, kas saistīti ar personām, kuras tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai piedalīšanos tajā, vai personām, par kurām ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka šīs personas izdarīs šādu noziedzīgu nodarījumu.

1.  ETIAS kontrolsaraksts kā daļa no centrālās sistēmas ietver datus, kas saistīti ar personām, kuras viena vai vairākas dalībvalstis tur aizdomās par smaga noziedzīga nodarījuma vai teroristu nodarījuma izdarīšanu vai piedalīšanos tajā, vai personām, par kurām ir faktiskas norādes vai  — vispārēja novērtējuma un jo īpaši iepriekš veikto pārkāpumu dēļ — pamatots iemesls uzskatīt, ka šīs personas izdarīs šādu teroristu nodarījumu.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  dalībvalstu sniegto informāciju par teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem;

(b)  informāciju par teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem;

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  informāciju par teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas iegūta starptautiskas sadarbības rezultātā.

svītrots

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pamatojoties uz 2. punktā minēto informāciju un attiecīgajiem Eiropola datiem, Eiropols sagatavo ETIAS kontrolsarakstu, kurā ir vienības, kas ietver vienu vai vairākus šādus datu elementus:

3.  Pamatojoties uz 2. punktā minēto informāciju un attiecīgajiem Eiropola datiem, Eiropols pārvalda ETIAS kontrolsarakstu, kurā ir vienības, kurās minēts:

(a)  uzvārds, vārds(-i), uzvārds piedzimstot; dzimšanas datums, dzimšanas vieta, dzimšanas valsts, dzimums, valstspiederība;

(a)  uzvārds;

 

(aa)  uzvārds piedzimstot;

 

(ab)  dzimšanas datums;

(b)  citi vārdi (pieņemtais vārds(-i), skatuves vārds(-i), ierastais vārds(-i));

(b)  citi vārdi (pieņemtais vārds(-i), skatuves vārds(-i), ierastais vārds(-i));

(c)  ceļošanas dokuments (ceļošanas dokumenta veids, numurs un izdevēja valsts);

(c)  ceļošanas dokuments (ceļošanas dokumenta veids, numurs un izdevēja valsts);

(d)  dzīvesvietas adrese;

(d)  dzīvesvietas adrese;

(e)  e-pasta adrese, tālruņa numurs;

(e)  e-pasta adrese;

 

(ea)  tālruņa numurs;

(f)  uzņēmuma vai organizācijas nosaukums, e-pasta adrese, pasta adrese un tālruņa numurs;

(f)  uzņēmuma vai organizācijas nosaukums, e-pasta adrese, pasta adrese un tālruņa numurs;

(g)  IP adrese.

(g)  IP adrese.

 

Ja šādi dati pieejami, tad pievieno arī vārdu(-us), dzimšanas vietu, dzimšanas valsti, dzimumu un valstspiederību.

Pamatojums

Formulējums tiek saskaņots ar 28. panta 4. punktu. Tā kā vēlme ir nodrošināt lielāku elastību attiecībā uz kontrolsarakstu, dažādi datu elementi, kas Komisijas priekšlikumā bija apvienoti, tagad sadalīti vairākos apakšpunktos. Vārds, dzimšanas vieta un valsts, dzimums un valstspiederība vieni paši nebūtu pietiekami iekļaušanai kontrolsarakstā. Tomēr, ja šādas ziņas ir pieejamas, tās būtu jāpievieno.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

29.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

29.a pants

 

Pienākumi un uzdevumi saistībā ar ETIAS kontrolsarakstu

 

1.  Pirms datu iekļaušanas ETIAS kontrolsarakstā Eiropols veic rūpīgu iekļaušanas iemeslu novērtēšanu un pārbauda, vai šāda iekļaušana ir vajadzīga un samērīga.

 

2.  Ja dati tiek iekļauti, pamatojoties uz dalībvalsts sniegto informāciju, šī dalībvalsts iepriekš nosaka, vai informācija ir pietiekami atbilstoša, precīza un svarīga, lai to iekļautu ETIAS kontrolsarakstā.

 

3.  Dalībvalstis un Eiropols ir atbildīgi par ETIAS kontrolsarakstā iekļauto datu pareizību un to aktualizēšanu.

 

4.  Eiropols paredz procedūru, kādā pārskatīt un regulāri pārbaudīt ETIAS kontrolsarakstā iekļauto datu elementu precizitāti un aktualitāti. Pārskatīšanas procedūrā iesaista dalībvalstis, kas ir sniegušas informāciju saistībā ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem.

 

5.  Pēc pārskatīšanas datus no ETIAS kontrolsaraksta izņem, ja ir apliecināts, ka to iekļaušanas iemesli vairs nav aktuāli, datu elementi ir novecojuši vai nav aktualizēti.

 

6.  Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) ir atbildīga par ETIAS kontrolsaraksta tehnisko pārvaldību, jo tā ir atbildīga par ETIAS informācijas sistēmas izstrādi un tehnisko pārvaldību.

 

7.  Vienu gadu pēc tam, kad ETIAS sāk darboties, un pēc tam ik pēc diviem gadiem Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ir jāveic ETIAS kontrolsaraksta datu aizsardzības revīzija un jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja pieteikuma izskatīšana saskaņā ar III, IV un V nodaļā noteiktajām procedūrām parāda, ka nav faktisku norāžu vai pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku, ETIAS centrālā sistēma vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa izdod ceļošanas atļauju.

1.  Ja pieteikuma izskatīšana saskaņā ar III, IV un V nodaļā noteiktajām procedūrām parāda, ka nav uz faktiem balstīta pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku, ETIAS centrālā sistēma vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa izdod ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

30. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  ETIAS valstu nodaļām šaubu gadījumā ir iespēja izsniegt ceļošanas atļauju ar atzīmi, kas iesaka robežsargiem veikt pārbaudi otrajā līnijā.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

30. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  ETIAS centrālajai nodaļai un ETIAS valstu nodaļām ir iespēja pievienot atzīmi, kas robežkontroles dienestiem un citām iestādēm, kurām ir piekļuve datiem ETIAS centrālajā sistēmā, norāda, ka trāpījums pieteikuma apstrādes laikā ir novērtēts un ir gūta pārliecība, ka šis ir viltus trāpījums, vai manuāla apstrāde ir parādījusi, ka nav bijis iemesla ETIAS atteikumam.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ceļošanas atļauja ir derīga piecus gadus vai līdz pieteikuma iesniegšanas laikā reģistrētā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām — atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas ātrāk, un tā ir derīga dalībvalstu teritorijā.

2.  Ceļošanas atļauja ir derīga trīs gadus vai līdz pieteikuma iesniegšanas laikā reģistrētā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām — atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas ātrāk, un tā ir derīga dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ceļošanas atļauja automātiski nepiešķir ieceļošanas tiesības.

3.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu derīga ceļošanas atļauja ir viens no ieceļošanas nosacījumiem. Taču tā automātiski nepiešķir ieceļošanas tiesības.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  iesniedz ceļošanas dokumentu, kas ir paziņots kā pazaudēts, nozagts vai anulēts;

svītrots

Pamatojums

Automātisks atteikums nederīga ceļošanas dokumenta gadījumā neatbilst tiesībaizsardzības iestāžu un izlūkdienestu praksei un ES tiesību aktiem. Principā katrs pieteikums ir jāizvērtē manuāli un individuāli. Turklāt dažos gadījumos tiesībaizsardzības nolūkos ir jāļauj personai sasniegt robežu.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  rada drošības risku;

(c)  rada drošības apdraudējumu;

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  rada sabiedrības veselības risku;

(d)  rada augstu epidēmijas risku;

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ceļošanas atļauju atsaka arī, ja pastāv pamatotas šaubas par datu autentiskumu, pieteikuma iesniedzēja sniegto apliecinājumu un iesniegto pavaddokumentu uzticamību vai to satura ticamību.

Ceļošanas atļauju atsaka arī, ja pastāv pamatotas, nopietnas un uz pierādījumiem balstītas šaubas par datu autentiskumu, pieteikuma iesniedzēja sniegto apliecinājumu un iesniegto pavaddokumentu uzticamību vai to satura ticamību.

Pamatojums

Meijers komitejas priekšlikums, lai nodrošinātu efektīvu rūpīgu pārbaudi.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības ceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa informē pieteikumu iesniedzējus par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā.

2.  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību. Tiesiskās aizsardzības procedūras veic dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, kas ietver tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespēju. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa valodā, kuru pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu saprast, informē pieteikumu iesniedzējus par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā.

Pamatojums

Grozījums izriet no FRA un 29. panta darba grupas atzinuma, kā arī atbilst EST spriedumam lietā Schrems, C-362/14, 95. punkts.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

31. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Iepriekšējs ceļošanas atļaujas atteikums nenozīmē automātisku jauna pieteikuma atteikumu. Jaunu pieteikumu izvērtē, par pamatu ņemot visu pieejamo informāciju.

Pamatojums

Noteikums pārņemts no Vīzu kodeksa 21. panta 9. punkta.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  skaidri norādīts, ka pieteikuma iesniedzējam ieceļošanas laikā ir jāuzrāda tas pats ceļošanas dokuments, kas norādīts pieteikuma veidlapā, un jebkādai ceļošanas dokumenta maiņai ir nepieciešams jauns ceļošanas atļaujas pieteikums;

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  iekļauts atgādinājums par ieceļošanas nosacījumiem, kas noteikti Regulas (ES) 2016/399 6. pantā, un par to, ka katrā ieceļošanas reizē personai jābūt līdzi attiecīgiem apliecinošiem dokumentiem;

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bc)  attiecīgos gadījumos — dalībvalstu teritorija vai teritorijas, uz kurām pieteikuma iesniedzējs drīkst ceļot;

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ietverta saite uz ETIAS publisko tīmekļa vietni, kurā ir informācija par pieteikuma iesniedzēja iespējām atsaukt ceļošanas atļauju.

(d)  ietverta saite uz ETIAS publisko tīmekļa vietni, kurā ir informācija par iespēju, ka ceļošanas atļauja var tikt atsaukta vai anulēta, un šādas atsaukšanas vai anulēšanas nosacījumiem.

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sniegts ceļošanas atļaujas atteikuma pamatojums, kā noteikts 31. panta 1. punktā;

(c)  sniegts ceļošanas atļaujas atteikuma pamatojums, kā noteikts 31. panta 1. punktā, kas ļauj pieteikuma iesniedzējam izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sniegta informācija par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā.

(d)  sniegta informācija par procedūru, kas jāievēro, lai efektīvi varētu izmantot tiesisko aizsardzību. Šajā informācijā ietver vismaz atsauces uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, norādi uz kompetento iestādi un veidu, kādā tiesiskās aizsardzības līdzekļi izmantojami, informāciju par jebkādu iespējamo palīdzību, kuru var sniegt valsts datu aizsardzības iestāde, kā arī par termiņu, kādā var izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekli.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai izveidotu ceļošanas atļaujas atteikuma standarta formu.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ceļošanas atļaujas izdošanas vai atteikšanas lēmuma vieta un datums;

(c)  ceļošanas atļaujas izdošanas vai atteikšanas lēmuma datums;

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ceļošanas atļaujas derīguma termiņa sākuma un beigu datums;

(d)  ja ceļošanas atļauja ir izsniegta, — ceļošanas atļaujas derīguma termiņa sākuma un beigu datums;

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  ceļošanas atļaujas atteikuma pamatojums, kā noteikts 31. panta 1. punktā.

(e)  ja ceļošanas atļauja ir atteikta, —ceļošanas atļaujas atteikuma pamatojums, kā noteikts 31. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  visas atzīmes, kuras minētas 22. panta 4.a, 30. panta 1.a un 30. panta 1.b punktā, kopā ar papildu informāciju, kas ir svarīga ar tām saistītajām pārbaudēm otrajā līnijā.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

33. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai noteiktu papildu informācijas veidu, kas var tikt iekļauta, un formātu, kādā tā tiek iekļauta.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Personai, kuras ceļošanas atļauja ir anulēta, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības ceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par anulēšanu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

3.  Personai, kuras ceļošanas atļauja ir anulēta, ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību. Tiesiskās aizsardzības procedūras veic dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par anulēšanu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa valodā, kuru pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu saprast, informē pieteikumu iesniedzējus par procedūru, kas jāievēro.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neskarot 2. punktu, ja SIS saņem jaunu ieceļošanas atteikuma brīdinājumu vai paziņojumu par ceļošanas dokumenta pazaudēšanu, nozagšanu vai anulēšanu, SIS informē ETIAS centrālo sistēmu. ETIAS centrālā sistēma pārbauda, vai šis jaunais brīdinājums atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Ja tas tā ir, ETIAS centrālā sistēma nosūta pieteikuma lietu tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļai, kura izveidoja brīdinājumu, un tā atsauc ceļošanas atļauju.

3.  Neskarot 2. punktu, ja SIS saņem jaunu ieceļošanas atteikuma brīdinājumu vai paziņojumu par ceļošanas dokumenta pazaudēšanu, nozagšanu vai anulēšanu, SIS informē ETIAS centrālo sistēmu. ETIAS centrālā sistēma pārbauda, vai šis jaunais brīdinājums atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Ja tas tā ir, ETIAS centrālā sistēma nosūta pieteikuma lietu tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļai, kura izveidoja brīdinājumu. Ja saņemts ziņojums par jaunu ieceļošanas atteikuma brīdinājumu, ETIAS valsts nodaļa atsauc savu ceļošanas atļauju. Ja ceļošanas atļauja ir ceļošanas dokumentam, par kuru SIS ievietots paziņojums, ka tas nozaudēts, nozagts vai anulēts, ETIAS valsts nodaļa manuāli pārskata pieteikumu.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

35. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Jaunus elementus, ko Eiropols ievada ETIAS kontrolsarakstā, salīdzina ar pieteikuma lietu datiem ETIAS centrālajā sistēmā. Ja salīdzinājuma rezultātā atklājas trāpījums, tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis kā pirmās ieceļošanas dalībvalsti saskaņā ar 15. panta 2. punkta j) apakšpunktu, novērtē drošības risku un, ja tā secina, ka vairs nav atbilstības ceļošanas atļaujas izdošanas nosacījumiem, atsauc ceļošanas atļauju.

4.  Jaunus elementus, ko Eiropols ievada ETIAS kontrolsarakstā, salīdzina ar pieteikuma lietu datiem ETIAS centrālajā sistēmā. Ja salīdzinājuma rezultātā atklājas trāpījums, tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, kura ir atbildīga saskaņā ar 22. pantu, novērtē drošības apdraudējumu un, ja tā secina, ka vairs nav atbilstības ceļošanas atļaujas izdošanas nosacījumiem, atsauc ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pieteikuma iesniedzējam, kuras ceļošanas atļauja ir atsaukta, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības ceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par atsaukšanu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

5.  Pieteikuma iesniedzējam, kura ceļošanas atļauja ir atsaukta, ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību. Tiesiskās aizsardzības procedūras veic dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par atsaukšanu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa valodā, kuru pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu saprast, informē pieteikumu iesniedzējus par procedūru, kas jāievēro.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sniegts ceļošanas atļaujas anulēšanas vai atsaukšanas pamatojums, kā noteikts 31. panta 1. punktā;

(c)  sniegts ceļošanas atļaujas atteikuma pamatojums, kā noteikts 31. panta 1. punktā, kas ļauj pieteikuma iesniedzējam izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sniegta informācija par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā.

(d)  sniegta informācija par procedūru, kas jāievēro efektīvas tiesiskās aizsardzības gadījumā. Šajā informācijā ietver vismaz atsauces uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, norādi uz kompetento iestādi un veidu, kādā tiesiskās aizsardzības līdzekļi izmantojami, informāciju par jebkādu iespējamo palīdzību, kuru var sniegt valsts datu aizsardzības iestāde, kā arī par termiņu, kādā var izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekli.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja ir pieņemts lēmums anulēt vai atsaukt ceļošanas atļauju, par ceļošanas atļaujas anulēšanu vai atsaukšanu atbildīgā dalībvalsts pieteikuma lietai pievieno šādus datus:

1.  Ja ir pieņemts lēmums anulēt vai atsaukt ceļošanas atļauju, par ceļošanas atļaujas anulēšanu vai atsaukšanu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa pieteikuma lietai pievieno šādus datus:

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu var izdot izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka pastāv humāni apsvērumi, valsts intereses vai starptautiskas saistības, un neraugoties uz to, ka vēl nav pabeigts manuālās novērtēšanas process saskaņā ar 22. pantu vai ka ceļošanas atļauja ir atteikta, anulēta vai atsaukta.

1.  Ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu var izdot izņēmuma gadījumos, ja saskaņā ar 3. punktu atbildīgā dalībvalsts uzskata, ka pastāv humāni apsvērumi, valsts intereses vai starptautiskas saistības.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja ceļošanas atļauja atteikta saskaņā ar 31. pantu, pieteikuma iesniedzējam ir iespēja pieteikties ceļošanas atļaujai ar ierobežotu teritoriālo derīgumu.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

38. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b   Steidzamības gadījumos, neraugoties uz to, ka manuālās novērtēšanas process saskaņā ar 22. pantu vēl nav pabeigts vai ka ceļošanas atļauja ir atteikta, anulēta vai atsaukta, pieteikuma iesniedzējs var pieteikties ceļošanas atļaujai ar ierobežotu teritoriālo derīgumu.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta vajadzībām pieteikuma iesniedzējs var iesniegt ceļošanas atļaujas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu pieteikumu dalībvalstij, uz kuru viņš plāno ceļot. Viņš savā pieteikumā norāda humānos apsvērumus, valsts intereses vai starptautiskas saistības.

2.  Šā panta 1., 1.a un 1.b punkta vajadzībām pieteikuma iesniedzējs var iesniegt ceļošanas atļaujas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu pieteikumu dalībvalstij, uz kuru viņš plāno ceļot. Viņš savā pieteikumā norāda humānos apsvērumus, valsts intereses vai starptautiskas saistības.

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu ir derīga izdevējas dalībvalsts teritorijā, turklāt ne ilgāk kā 15 dienas.

4.  Ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu ir derīga izdevējas dalībvalsts teritorijā. Izņēmuma kārtā tā var būt derīga vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā, ja katra no šīm dalībvalstīm ir piekritusi. Tā ir derīga ne ilgāk par 90 dienām 180 dienu periodā.

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

38. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Piemēro 30. panta 1.a un 1.b punktu.

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja izdod ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, pieteikuma lietā ievada šādus datus:

5.  Ja izdod vai atsaka ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, pieteikuma lietā ievada šādus datus:

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  teritoriju, kurā ceļošanas atļaujas turētājam ir tiesības ceļot;

(b)  dalībvalsts teritoriju, kurā ceļošanas atļaujas turētājam ir tiesības ceļot;

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ceļošanas atļaujas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu derīguma termiņu;

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dalībvalsts iestādi, kas izdeva ceļošanas atļauju ar teritoriālo derīgumu;

(c)  dalībvalsts valsts nodaļu, kas izdeva vai atteica ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  datumu, kurā pieņemts lēmums izdot vai atteikt ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  atsauci uz humānajiem apsvērumiem, valsts interesēm vai starptautiskajām saistībām.

(d)  attiecīgos gadījumos, atsauci uz humānajiem apsvērumiem, valsts interesēm vai starptautiskajām saistībām, kas atļauju pamato.

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  visas atzīmes, kuras minētas 30. panta 1.a un 1.b punktā, kopā ar papildu informāciju, kas ir svarīga ar tām saistītajām pārbaudēm otrajā līnijā.

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu, 26. pantu pārvadātāji aplūko datus ETIAS centrālajā sistēmā, lai pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, ir derīga ceļošanas atļauja.

1.  Gaisa un jūras pārvadātāji vēlākais iekāpšanas laikā nosūta pieprasījumu ETIAS centrālajā sistēmā, lai pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, ir derīga ceļošanas atļauja.

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Droša interneta piekļuve pārvadātāju vārtejai, ietverot iespēju izmantot mobilus tehniskos risinājumus, kā minēts 6. panta 2. punkta h) apakšpunktā, ļauj pārvadātājiem veikt 1. punktā minēto datu aplūkošanu pirms pasažiera iekāpšanas transportlīdzeklī. Šajā nolūkā pārvadātājiem atļauts aplūkot informāciju ETIAS centrālajā sistēmā, izmantojot ceļošanas dokumenta mašīnlasāmās joslas datus.

Droša piekļuve pārvadātāju vārtejai, ietverot iespēju izmantot mobilus tehniskos risinājumus, kā minēts 6. panta 2. punkta h) apakšpunktā, ļauj pārvadātājiem veikt 1. punktā minēto pieprasījumu pirms pasažiera iekāpšanas transportlīdzeklī. Šajā nolūkā pārvadātāji nosūta pieprasījumu ETIAS centrālajai sistēmai, izmantojot ceļošanas dokumenta mašīnlasāmās joslas datus.

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot, vai personai ir derīga ceļošanas atļauja. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi.

ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot, vai personai ir derīga ceļošanas atļauja, un, attiecīgā gadījumā, teritoriju vai teritorijas, kurās ir derīga ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izveido tikai un vienīgi pārvadātājiem paredzētu autentifikācijas shēmu, lai pienācīgi pilnvarotiem pārvadātāju darbiniekiem nodrošinātu piekļuvi pārvadātāju vārtejai 2. punkta nolūkos. Autentifikācijas shēmu izveido Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.  Izveido tikai un vienīgi pārvadātājiem paredzētu autentifikācijas shēmu, lai pienācīgi pilnvarotiem pārvadātāju darbiniekiem nodrošinātu piekļuvi pārvadātāju vārtejai 2. punkta nolūkos. Autentifikācijas shēmu izveido Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Autentifikācijas shēmas pamatā ir informācijas drošības risku pārvaldība, integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Rezerves procedūru elementus nosaka īstenošanas aktā, ko pieņem saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Rezerves procedūru elementus nosaka īstenošanas aktā, ko pieņem saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Šādās procedūrās ņem vērā informācijas drošības risku pārvaldību, integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma.

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot, vai personai ir derīga ceļošanas atļauja.

2.  ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot, vai personai ir derīga ceļošanas atļauja vai derīga ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu dalībvalstī, kurā persona vēlas ieceļot.

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Iestādes, kuru kompetencē ir pārbaužu veikšana ārējo robežu šķērsošanas vietās, pārbaudēs otrajā līnijā drīkst aplūkot papildu informāciju, kas attiecas uz pārbaudēm otrajā līnijā un kas iekļauta pieteikuma lietā saskaņā ar 33. un 38 pantu.

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja ETIAS informācijas sistēmas atteices dēļ tehniski nav iespējams veikt 41. panta 1. punktā minēto datu aplūkošanu, dalībvalsts iestādes, kuru kompetencē ir pārbaužu veikšana pie ārējo robežu šķērsošanas vietām, saņem informāciju no ETIAS centrālās nodaļas.

1.  Ja ETIAS informācijas sistēmas atteices dēļ tehniski nav iespējams veikt 41. panta 1. punktā minēto datu aplūkošanu, dalībvalsts iestādes, kuru kompetencē ir pārbaužu veikšana pie ārējo robežu šķērsošanas vietām, automātiski saņem informāciju no ETIAS centrālās sistēmas.

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja dalībvalsts robežu infrastruktūras atteices dēļ tehniski nav iespējams veikt 41. panta 1. punktā minēto meklēšanu, šīs dalībvalsts kompetentā iestāde informē eu-LISA, ETIAS centrālo nodaļu un Komisiju.

2.  Ja dalībvalsts robežu infrastruktūras atteices dēļ, kas skar ETIAS, tehniski nav iespējams veikt 41. panta 1. punktā minēto meklēšanu, par to automātiski tiek paziņots eu-LISA, ETIAS centrālajai nodaļai un Komisijai.

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Abos gadījumos dalībvalsts iestādes, kuru kompetencē ir pārbaužu veikšana pie ārējo robežu šķērsošanas vietām, ievēro savus valsts ārkārtas rīcības plānus.

3.  Abos 1. un 2. punktā minētajos gadījumos iestādēm, kuru kompetencē ir pārbaužu veikšana ārējo robežu šķērsošanas vietās saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399, īslaicīgi ir atļauts atkāpties no pienākuma aplūkot informāciju ETIAS centrālajā sistēmā, kas minēts 41. panta 1. punktā, kā arī uz laiku nepiemērot noteikumus par ceļošanas atļauju, kas minēti Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 8. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktā un bb) apakšpunktā.

Pamatojums

Valstu ārkārtas rīcības plānu piemērošanas vietā labāk ir paredzēt saskaņotu risinājumu, kā rīkoties tehniskas kļūmes gadījumā. Šādos gadījumos robežsargiem vajadzētu turpināt robežkontroles bez ETIAS iesaistes.

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

43. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Katra dalībvalsts izraugās centrālo piekļuves punktu, kuram ir piekļuve ETIAS centrālajai sistēmai. Centrālais piekļuves punkts nodrošina, ka ir izpildīti 45. pantā minētie nosacījumi, lai pieprasītu piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai.

 

Izraudzītā iestāde un centrālais piekļuves punkts var būt vienas organizācijas daļa, ja tas atļauts valsts tiesību aktos. Centrālais piekļuves punkts, veicot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu, rīkojas neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm. Centrālais piekļuves punkts ir nošķirts no izraudzītajām iestādēm un nesaņem no tām norādījumus par tā veiktas pārbaudes iznākumu.

 

Dalībvalstis var izveidot vairāk nekā vienu centrālo piekļuves punktu, lai atspoguļotu valsts organizatorisko un administratīvo struktūru saskaņā ar konstitucionālajām vai juridiskajām prasībām.

Pamatojums

Tiek ierosināts izmantot centrālo piekļuves punktu sistēmu, līdzīgi kā VIS, Eurodac un IIS gadījumā, nevis centrālā piekļuves punkta uzdevumu uzticēt ETIAS valstu nodaļām. Tāpat kā citu sistēmu gadījumā, centrālajā piekļuves punktā pārbaudīs, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

43. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Katra dalībvalsts paziņo eu-LISA, ETIAS centrālajai nodaļai un Komisijai par savām izraudzītajām iestādēm un centrālo piekļuves punktu un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savu paziņojumu. Paziņojumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

43. pants – 2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Tikai pienācīgi pilnvarotiem centrālo piekļuves punktu darbiniekiem ir atļauts piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 44. un 45. pantu.

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes 8. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajiem centrālajiem piekļuves punktiem iesniedz pamatotu elektronisku pieprasījumu par ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu konkrēta kopuma aplūkošanu. Ja pieprasa 15. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta b)–d) apakšpunktā minēto datu aplūkošanu, pamatotajā elektroniskajā pieprasījumā ietver skaidrojumu par nepieciešamību aplūkot šos konkrētos datus.

1.  Izraudzītās iestādes 43. panta 2.a punktā minētajiem centrālajiem piekļuves punktiem iesniedz pamatotu elektronisku pieprasījumu par ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu konkrēta kopuma aplūkošanu. Ja pieprasa 15. panta 4. punkta b)–d) apakšpunktā minēto datu aplūkošanu, pamatotajā elektroniskajā pieprasījumā ietver skaidrojumu par nepieciešamību aplūkot šos konkrētos datus.

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

44. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts pirms piekļuves ETIAS centrālajai sistēmai nodrošina, ka saskaņā ar tās tiesību aktiem un procesuālajiem noteikumiem veic pieprasījuma par datu aplūkošanu neatkarīgu, efektīvu un laicīgu pārbaudi, lai noskaidrotu, vai ir izpildīti 45. pantā minētie nosacījumi, tostarp, vai 15. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētais pieprasījums par datu aplūkošanu ir pamatots.

2.  Pirms piekļuves ETIAS centrālajai sistēmai centrālais piekļuves punkts pārbauda, vai ir izpildīti 45. pantā minētie nosacījumi, tostarp, vai 15. panta 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētais pieprasījums par datu aplūkošanu ir pamatots.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 45. pantā minētie nosacījumi ir izpildīti, centrālais piekļuves punkts apstrādā pieprasījumus. ETIAS centrālajā sistēmā glabātos datus, kam piekļuvis centrālais piekļuves punkts, nosūta 43. panta 2. punktā minētajiem kontaktpunktiem tā, lai neapdraudētu datu drošību.

3.  Ja šā panta 2. punktā paredzētajā pārbaudē ir secināts, ka 45. pantā minētie nosacījumi ir izpildīti, centrālais piekļuves punkts apstrādā pieprasījumus. ETIAS centrālajā sistēmā glabātos datus, kam piekļuvis centrālais piekļuves punkts, nosūta 43. panta 2. punktā minētajiem kontaktpunktiem tā, lai neapdraudētu datu drošību.

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Steidzamā izņēmuma gadījumā, kad ir nekavējoties jāiegūst personas dati, kas vajadzīgi, lai novērstu smaga nozieguma izdarīšanu vai lai vainīgos sauktu pie kriminālatbildības, centrālais piekļuves punkts pieprasījumu apstrādā nekavējoties, neveicot 2. punktā paredzēto neatkarīgo pārbaudi. Ex post neatkarīgu pārbaudi bez liekas kavēšanās veic pēc pieprasījuma apstrādes, noskaidrojot arī, vai faktiski bija steidzams izņēmuma gadījums.

4.  Steidzamā izņēmuma gadījumā, kad ir jānovērš reāli draudi, kas saistīti ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, vai lai vainīgos sauktu pie kriminālatbildības, centrālais piekļuves punkts pieprasījumu apstrādā nekavējoties, neveicot 2. punktā paredzēto neatkarīgo pārbaudi. Neatkarīgā ex post kontrolē pārbauda, vai ir izpildīti 45. pantā minētie nosacījumi, noskaidrojot arī, vai faktiski bija steidzams izņēmuma gadījums. Neatkarīgu ex post pārbaudi veic bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma apstrādes.

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja neatkarīgā ex post pārbaudē tiek secināts, ka ETIAS centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošana un piekļuve tiem nav bijusi pamatota, visas iestādes, kuras ir piekļuvušas un/vai aplūkojušas šādus datus, dzēš no ETIAS centrālās sistēmas iegūtos datus un informē centrālo piekļuves punktu par šādu dzēšanu.

5.  Ja neatkarīgā ex post pārbaudē tiek secināts, ka ETIAS centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošana un piekļuve tiem nav bijusi pamatota, visas iestādes, kuras ir piekļuvušas un/vai aplūkojušas šādus datus, dzēš no ETIAS centrālās sistēmas iegūtos datus un informē centrālo piekļuves punktu par šādu dzēšanu. Piemēro 53.a pantu.

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  aplūkošana ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus;

(a)  aplūkošana ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu;

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  piekļuve datu aplūkošanai ir vajadzīga konkrētā lietā;

(b)  piekļuve datu aplūkošanai ir vajadzīga un samērīga konkrētajā lietā;

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu aplūkošana var būtiski palīdzēt novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka aizdomās turētais, vainīgais vai cietušais teroristu nodarījumā vai citā smagā noziedzīgā nodarījumā ietilpst kādā no trešo valstu valstspiederīgo kategorijām, uz ko attiecas šī regula;

(c)  pastāv objektīvi pierādījumi vai pamatots iemesls uzskatīt, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu aplūkošana būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem smagajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka aizdomās turētais, vainīgais vai cietušais teroristu nodarījumā vai citā smagā noziedzīgā nodarījumā ietilpst kādā no trešo valstu valstspiederīgo kategorijām, uz ko attiecas šī regula;

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja ir atklāts trāpījums ar pieteikuma lietā reģistrētiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 15. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā, kā tie reģistrēti minētajā pieteikuma lietā, kā arī datiem, kuri ievadīti šajā pieteikuma lietā saistībā ar ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 33. un 37. pantu. Piekļuvi 15. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma lietā, piešķir tikai tad, ja operatīvās nodaļas ir šo datu aplūkošanu tieši pieprasījušas pamatotā elektroniskā pieprasījumā, kurš iesniegts saskaņā ar 44. panta 1. punktu un apstiprināts neatkarīgā pārbaudē. ETIAS centrālās sistēmas datu aplūkošana nenodrošina piekļuvi datiem par izglītību, kā minēts 15. panta 2. punkta h) apakšpunktā, vai par to, vai pieteikuma iesniedzējs var radīt sabiedrības veselības risku, kā minēts 15. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

4.  Ja ir atklāts trāpījums ar pieteikuma lietā reģistrētiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 15. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā, kā tie reģistrēti minētajā pieteikuma lietā, kā arī datiem, kuri ievadīti šajā pieteikuma lietā saistībā ar ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 33. un 37. pantu. Piekļuvi 15. panta 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma lietā, piešķir tikai tad, ja operatīvās nodaļas ir šo datu aplūkošanu tieši pieprasījušas pamatotā elektroniskā pieprasījumā, kurš iesniegts saskaņā ar 44. panta 1. punktu un apstiprināts neatkarīgā pārbaudē.

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pamatotajā pieprasījumā ietver pierādījumus, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

2.  Pamatotajā pieprasījumā ietver pierādījumus, ka ir izpildīti visi tālāk uzskaitītie nosacījumi:

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  aplūkošana ir vajadzīga konkrētā lietā;

(b)  aplūkošana ir vajadzīga un samērīga konkrētajā lietā;

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  datu aplūkošana ir ierobežota ar 45. panta 2. punktā minēto datu meklēšanu;

(c)  datu aplūkošana ir ierobežota ar 45. panta 2. punktā minēto datu meklēšanu; 45. panta 2. punktā minētos datus var kombinēt ar datiem, kas uzskaitīti 45. panta 3. punktā;

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ir pamatots iemesls uzskatīt, ka datu aplūkošana būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

(d)  ir objektīvi pierādījumi vai pamatots iemesls uzskatīt, ka datu aplūkošana būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem smagajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

46. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja ir atklāts trāpījums ar pieteikuma lietā glabātiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 15. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā, kā arī datiem, kuri ievadīti šajā pieteikuma lietā saistībā ar ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 33. un 37. pantu. Piekļuvi 15. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētajiem datiem, kas saglabāti pieteikuma lietā, piešķir tikai tad, ja Eiropols ir tieši pieprasījis šo datu aplūkošanu.

4.  Ja ir atklāts trāpījums ar pieteikuma lietā glabātiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 15. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā, kā arī datiem, kuri ievadīti šajā pieteikuma lietā saistībā ar ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 33. un 37. pantu. Piekļuvi 15. panta 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētajiem datiem, kas saglabāti pieteikuma lietā, piešķir tikai tad, ja Eiropols ir tieši pieprasījis šo datu aplūkošanu.

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  [piecus gadus, sākot no pieteikuma iesniedzēja pēdējās ieceļošanas ieraksta IIS, vai]

svītrots

Pamatojums

Visas ETIAS pieteikuma lietas glabāšana piecus gadus no pieteikuma iesniedzēja pēdējās ieceļošanas ieraksta nav pamatota un nešķiet ne samērīga, ne arī vajadzīga. Saskaņā ar ES standartiem datu glabāšanas periods ir iespējami jāierobežo.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  piecus gadus, sākot no pēdējā lēmuma par ceļošanas atļaujas atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 31., 34. un 35. pantu.

(c)  pieci gadi, sākot no pēdējā lēmuma par ceļošanas atļaujas atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 31., 34. un 35. pantu, vai īsāks laiks nekā pieci gadi, ja lēmuma pamatā esošais brīdinājums tiek dzēsts ātrāk.

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

47. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Lai atvieglotu jauna pieteikuma apstrādi pēc tam, kad beidzies ETIAS ceļošanas atļaujas derīguma termiņš, pieteikuma lietu var uzglabāt ETIAS centrālajā sistēmā papildu laiku, kas nepārsniedz trīs gadus pēc tam, kad beidzies ceļošanas atļaujas derīguma termiņš, taču tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs, kam prasīts piekrist šādai uzglabāšanai, labprātīgi un nepārprotami tam piekritis, elektroniski parakstot attiecīgu deklarāciju. Pieprasījums sniegt piekrišanu tiek formulēts tā, lai to varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem, to izsaka saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 7. pantam.

 

Piekrišanu sniedz pēc tam, kad saņemta 13. panta 2.c punktā minētā automātiskā informācija. Automātiskā informācija atgādina pieteikuma iesniedzējam par datu uzglabāšanas mērķi, pamatojoties uz 61. panta ea) punktā minēto informāciju.

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

48. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis dalībvalsts valstspiederību vai viņam kļuvis piemērojams 2. panta 2. punkta a)–e) apakšpunkts, minētās dalībvalsts iestādes pārbauda, vai šai personai ir derīga ceļošanas atļauja, un — attiecīgā gadījumā — nekavējoties dzēš pieteikuma lietu no ETIAS centrālās sistēmas. Par pieteikuma lietas dzēšanu ir atbildīgas šādas iestādes:

5.  Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis dalībvalsts valstspiederību vai viņam kļuvis piemērojams 2. panta 2. punkta a)–c) apakšpunkts, minētās dalībvalsts iestādes pārbauda, vai šai personai ir derīga ceļošanas atļauja, un — attiecīgā gadījumā — nekavējoties dzēš pieteikuma lietu no ETIAS centrālās sistēmas. Par pieteikuma lietas dzēšanu ir atbildīgas šādas iestādes:

Pamatojums

Ir jāatsauc pieteikuma lietas obligātā dzēšana attiecībā uz personām, kas saņem uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu, jo to derīguma termiņš var būt īsāks par ETIAS atlikušo derīguma termiņu.Tā tiks novērstas situācijas, kad pieteikuma iesniedzējam ir atkārtoti jāiesniedz ceļošanas atļaujas pieteikums pēc vīzas vai uzturēšanās atļaujas termiņa beigām.

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

48. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, kura ir izsniegusi uzturēšanās atļauju;

svītrots

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

48. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, kura ir izsniegusi ilgtermiņa vīzu.

svītrots

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

48. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Ja trešās valsts valstspiederīgajam kļuvis piemērojams 2. panta 2. punkta d), e) vai ha) apakšpunkts, attiecīgās dalībvalsts iestādes pārbauda, vai šai personai ir derīga ceļošanas atļauja. Attiecīgā gadījumā tās nekavējoties dzēš pieteikuma lietu no ETIAS centrālās sistēmas, ja uzturēšanās apliecības, uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas derīguma termiņš ir ilgāks par ETIAS atlikušo derīguma laiku. Par pieteikuma lietas dzēšanu ir atbildīgas šādas iestādes:

 

(a)  tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, kura ir izsniegusi uzturēšanās atļauju;

 

(b)  tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, kura ir izsniegusi ilgtermiņa vīzu.

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  [Regulu (ES) 2016/679] piemēro personas datu apstrādei, ko veic ETIAS valstu nodaļas.

2.  Ja minētās darbības ietilpst tās piemērošanas jomā, Regulu (ES) 2016/679 piemēro personas datu apstrādei, ko veic ETIAS valstu nodaļas un robežu iestādes.

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  [Direktīvu (ES) 2016/680] piemēro apstrādei, ko 1. panta 2. punkta vajadzībām veic dalībvalstu izraudzītās iestādes.

3.  Ja minētās darbības ietilpst tās piemērošanas jomā, Direktīvu (ES) 2016/680 piemēro personas datu apstrādei, ko 1. panta 2. punkta vajadzībām veic dalībvalstu izraudzītās iestādes.

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Regulu (ES) 2016/794 piemēro personas datu apstrādei, ko saskaņā ar 24. un 46. pantu veic Eiropols.

4.  Regulu (ES) 2016/794 piemēro personas datu apstrādei, ko saskaņā ar 25. un 46. pantu veic Eiropols.

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir uzskatāma par datu pārzini saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punktu saistībā ar personas datu apstrādi ETIAS centrālajā sistēmā.

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir uzskatāma par datu pārzini saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punktu saistībā ar personas datu apstrādi ETIAS centrālajā sistēmā. Saistībā ar ETIAS centrālās sistēmas informācijas drošības pārvaldību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un eu-LISA ir uzskatāmas par kopīgiem pārziņiem.

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  eu-LISA ir uzskatāma par datu apstrādātāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punktu saistībā ar personas datu apstrādi ETIAS informācijas sistēmā.

1.  eu-LISA ir uzskatāma par datu apstrādātāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta e) punktu saistībā ar personas datu apstrādi ETIAS informācijas sistēmā.

Pamatojums

Labota atsauce.

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Gan eu-LISA, gan ETIAS valstu nodaļas nodrošina saskaņā ar šo regulu veiktās personu datu apstrādes drošību. eu-LISA un ETIAS valstu nodaļas sadarbojas tādu uzdevumu ietvaros, kas saistīti ar drošību.

1.  eu-LISA, ETIAS valstu nodaļas un ETIAS centrālā nodaļa nodrošina saskaņā ar šo regulu veiktās personu datu apstrādes drošību. eu-LISA, ETIAS valstu nodaļas un ETIAS centrālā nodaļa sadarbojas ar datu drošību saistītajos uzdevumos.

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu, eu-LISA īsteno vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu centrālās sistēmas, komunikāciju infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valsts vienoto saskarni, publiskās tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas, e-pasta pakalpojuma, droša konta pakalpojuma, pārvadātāju vārtejas, tīmekļa pakalpojuma un pieteikumu apstrādāšanā izmantotās programmatūras drošību.

2.  Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu, eu-LISA īsteno vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu centrālās sistēmas, komunikāciju infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valsts vienoto saskarni, publiskās tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas, e-pasta pakalpojuma, droša konta pakalpojuma, pārvadātāju vārtejas, tīmekļa pakalpojuma un pieteikumu apstrādāšanā izmantotās programmatūras un ETIAS kontrolsaraksta drošību.

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nepilnvarotām personām liegtu piekļuvi drošajai tīmekļa vietnei, kurā veic darbības saskaņā ar ETIAS mērķiem;

(b)  nepilnvarotām personām liegtu piekļuvi drošajai tīmekļa vietnei;

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  nepilnvarotām personām liegtu piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un valstu iekārtām, kurās dalībvalsts veic darbības ETIAS vajadzībām;

Pamatojums

Ir ierosināti vairāki papildinājumi, kas atbilst EP nostājai IIS, ar kuru teksts tiek pielāgots Komisijas Eurodac priekšlikumam.

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  nepilnvarotām personām, kas izmanto datu pārraides ierīces, liegtu iespēju lietot automatizētas datu apstrādes sistēmas;

Pamatojums

Ir ierosināti vairāki papildinājumi, kas atbilst EP nostājai IIS, ar kuru teksts tiek pielāgots Komisijas Eurodac priekšlikumam.

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  nodrošinātu, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

(f)  nodrošinātu, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas un unikālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

Pamatojums

Ir ierosināti vairāki papildinājumi, kas atbilst EP nostājai IIS, ar kuru teksts tiek pielāgots Komisijas Eurodac priekšlikumam.

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  nodrošinātu, ka traucējuma gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto sistēmu normālu darbību;

Pamatojums

Ir ierosināti vairāki papildinājumi, kas atbilst EP nostājai IIS, ar kuru teksts tiek pielāgots Komisijas Eurodac priekšlikumam.

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(jb)  nodrošinātu uzticamību, garantējot, ka visas ETIAS darbības kļūmes tiktu pienācīgi paziņotas un ka ir ieviesti vajadzīgie tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka sistēmas nepareizas darbības dēļ radīta datu bojājuma gadījumā personas datus ir iespējams atjaunot;

Pamatojums

Ir ierosināti vairāki papildinājumi, kas atbilst EP nostājai IIS, ar kuru teksts tiek pielāgots Komisijas Eurodac priekšlikumam.

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

52.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

52.a pants

 

Drošības incidenti

 

1.  Jebkurš notikums, kurš ietekmē vai var ietekmēt ETIAS drošību un var kaitēt ETIAS datiem vai izraisīt to zudumu, ir uzskatāms par drošības incidentu, jo īpaši, ja ir notikusi neatļauta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

 

2.  Drošības incidentus pārvalda tā, lai nodrošinātu ātru, efektīvu un pienācīgu reaģēšanu.

 

3.  Neskarot paziņošanu un informēšanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 33. pantu un/vai Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu, dalībvalstis paziņo Komisijai, eu-LISA un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem. Ja drošības incidents skāris ETIAS centrālo sistēmu, eu-LISA par to paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Eiropols ziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem, kas skar ETIAS.

 

4.  Dalībvalstīm sniedz informāciju par drošības incidentu, kas ir ietekmējis vai var ietekmēt ETIAS darbību vai datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, un par to ziņo saskaņā ar incidentu pārvaldības plānu, ko nodrošina eu-LISA.

 

5.  Drošības incidenta gadījumā dalībvalstis un attiecīgās Savienības aģentūras un iestādes savstarpēji sadarbojas.

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

53.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

53.a pants

 

Sankcijas

 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādu ETIAS ievadīto datu apstrāde, kas ir pretrunā šai regulai, tiek sodīta saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas.

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

54. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācijas, piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

Informācijas, piekļuves, izlabošanas, ierobežošanas, bloķēšanas un dzēšanas tiesības

Pamatojums

Virsraksts būtu jāmaina, lai tas pareizi atspoguļotu tiesības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantu un [Regulas (ES) 2016/679] 15., 16., 17. un 18. pantā.

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantā noteiktās informācijas tiesības, pieteikuma iesniedzējus, kuru dati ir saglabāti ETIAS centrālajā sistēmā, datu apkopošanas brīdī informē par procedūrām, ar kuru palīdzību var izmantot Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā noteiktās tiesības, un par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un atbildīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju.

1.  Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantā noteiktās informācijas tiesības, pieteikuma iesniedzējus, kuru dati ir saglabāti ETIAS centrālajā sistēmā, datu apkopošanas brīdī informē par procedūrām, ar kuru palīdzību var izmantot Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15., 16., 17. un 18. pantā noteiktās tiesības, un par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un atbildīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju.

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izmantotu Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā un [Regulas (ES) 2016/679] 15., 16., 17. un 18. pantā noteiktās tiesības, ikvienam pieteikuma iesniedzējam ir tiesības vērsties ETIAS centrālajā nodaļā vai ETIAS valsts nodaļā, kas atbildīga par pieteikumu, un šīs nodaļas izskata pieprasījumu un atbild uz to.

Lai izmantotu Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā un [Regulas (ES) 2016/679] 15., 16., 17. un 18. pantā noteiktās tiesības, ikvienam pieteikuma iesniedzējam ir tiesības vērsties ETIAS centrālajā nodaļā vai ETIAS valsts nodaļā, kas atbildīga par pieteikumu, un šīs nodaļas izskata pieprasījumu un atbild uz to 14 dienu laikā.

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pārbaudē konstatē, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, ETIAS centrālā nodaļa vai par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa izlabo vai dzēš šos datus no ETIAS centrālās sistēmas.

Ja pārbaudē konstatē, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, ETIAS centrālā nodaļa vai par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nekavējoties izlabo vai dzēš šos datus no ETIAS centrālās sistēmas.

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ETIAS centrālā nodaļa vai ETIAS valsts nodaļa ievieš grozījumus ceļošanas atļaujā tās derīguma laikā, ETIAS centrālā sistēma veic 18. pantā noteikto automatizēto apstrādi, lai noteiktu, vai grozītā pieteikuma lieta atbilst kādam trāpījumam saskaņā ar 18. panta 2.–5. punktu. Ja automatizētās apstrādes rezultātā neatklājas neviens trāpījums, ETIAS centrālā sistēma izdod grozītu ceļošanas atļauju ar sākotnējās atļaujas derīguma termiņu un informē pieteikuma iesniedzēju. Ja automatizētās apstrādes rezultātā atklājas viens vai vairāki trāpījumi, tās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis kā pirmās ieceļošanas dalībvalsti saskaņā ar 15. panta 2. punkta j) apakšpunktu, novērtē neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku un pieņem lēmumu, vai izdot grozītu ceļošanas atļauju vai, ja tā secina, ka vairs nav atbilstības ceļošanas atļaujas izdošanas nosacījumiem, atsaukt ceļošanas atļauju.

Ja ETIAS centrālā nodaļa vai ETIAS valsts nodaļa pēc pieprasījuma saskaņā ar šo pantu ievieš grozījumus ceļošanas atļaujā tās derīguma laikā, ETIAS centrālā sistēma veic 18. pantā noteikto automatizēto apstrādi, lai noteiktu, vai grozītā pieteikuma lieta atbilst kādam trāpījumam saskaņā ar 18. panta 2.–5. punktu. Ja automatizētās apstrādes rezultātā neatklājas neviens trāpījums, ETIAS centrālā sistēma izdod grozītu ceļošanas atļauju ar sākotnējās atļaujas derīguma termiņu un informē pieteikuma iesniedzēju. Ja automatizētās apstrādes rezultātā atklājas viens vai vairāki trāpījumi, saskaņā ar 22. pantu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa novērtē neatbilstīgas migrācijas risku, drošības apdraudējumu vai augstu epidēmijas risku un pieņem lēmumu, vai izdot grozītu ceļošanas atļauju vai, ja tā secina, ka vairs nav atbilstības ceļošanas atļaujas izdošanas nosacījumiem, atsaukt ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

54. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja ETIAS centrālā nodaļa vai par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nespēj vienoties par to, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, ETIAS centrālā nodaļa vai par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski izskaidro, kādēļ netiks izlaboti vai dzēsti dati par šo personu.

3.  Ja ETIAS centrālā nodaļa vai par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nepiekrīt tam, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, ETIAS centrālā nodaļa vai par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski izskaidro, kādēļ netiks izlaboti vai dzēsti dati par šo personu.

Grozījums Nr.    280

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Personas datus, kam ETIAS centrālajā sistēmā piekļūst dalībvalsts vai 1. panta 2. punktā minētajos nolūkos, nenosūta un nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kura reģistrēta Savienībā vai ārpus tās. Šis aizliegums ir piemērojams arī gadījumā, ja šos datus turpmāk apstrādā valsts līmenī vai starp dalībvalstīm.

2.  Personas datus, kam ETIAS centrālajā sistēmā piekļūst dalībvalsts vai Eiropols 1. panta 2. punktā minētajos nolūkos, nenosūta un nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kura reģistrēta Savienībā vai ārpus tās. Šis aizliegums ir piemērojams arī gadījumā, ja šos datus turpmāk apstrādā valsts līmenī vai starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

56. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts uzraudzības iestādes veiktā uzraudzība

Valsts uzraudzības iestāžu veiktā uzraudzība

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

56. pants – -1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu izraudzītā valsts uzraudzības iestāde vai iestādes uzrauga to, cik likumīgi notiek personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    283

Regulas priekšlikums

56. pants – -1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a  Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu (ES) 2016/680, tiek piemēroti arī attiecībā uz piekļuvi ETIAS, ko veic to valsts iestādes saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    284

Regulas priekšlikums

56. pants – -1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.b  Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680 izraudzītās dalībvalstu valsts uzraudzības iestādes uzrauga, lai dalībvalstu iestāžu piekļuve personas datiem šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajos nolūkos būtu likumīga.

Grozījums Nr.    285

Regulas priekšlikums

56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uzraudzības iestāde vai saskaņā ar [Regulas (ES) 2016/679] 51. pantu izraudzītās iestādes nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta ETIAS valstu nodaļu veikto datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem.

1.  Uzraudzības iestāde vai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. pantu izraudzītās iestādes nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta ETIAS valstu nodaļu veikto datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Revīzijas ziņojumu publisko.

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina uzraudzības iestādēm pietiekamus resursus, lai veiktu ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

2.  Dalībvalstis nodrošina uzraudzības iestādēm pietiekamus resursus un kompetenci, lai veiktu ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

57. pants – -1. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir atbildīgs par to eu-LISA, Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību uzraudzību, kuras saistītas ar ETIAS, kā arī par to, lai tiktu nodrošināta šādu darbību veikšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un šo regulu.

Grozījums Nr.    288

Regulas priekšlikums

57. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados notiek eu-LISA un ETIAS centrālās nodaļas veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Šīs revīzijas ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un dalībvalstīm. eu-LISA un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai dod iespēju sniegt komentārus, pirms to ziņojumi tiek pieņemti.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados notiek eu-LISA un ETIAS centrālās nodaļas veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Šīs revīzijas ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un dalībvalstīm un publisko. eu-LISA un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai dod iespēju sniegt komentārus, pirms tiek pieņemts revīzijas ziņojums.

Grozījums Nr.    289

Regulas priekšlikums

58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs savā darbībā cieši sadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm konkrētos jautājumos, kuros nepieciešama valstu iesaiste, it sevišķi, ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai valsts uzraudzības iestāde atklāj būtiskas atšķirības starp dalībvalstu praksi vai iespējami nelikumīgu nosūtīšanu, izmantojot ETIAS saziņas kanālus, vai saistībā ar jautājumiem par šīs regulas īstenošanu un interpretāciju, kurus izvirzījusi viena vai vairākas valsts uzraudzības iestādes.

1.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/XX... [jauns priekšlikums, ar kuru aizstāj Regulu 45/2011], Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un valstu uzraudzības iestādes, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, aktīvi sadarbojas savu pienākumu ietvaros, lai nodrošinātu ETIAS koordinētu uzraudzību. Tas ietver ciešu sadarbību konkrētos jautājumos, kuros nepieciešama valstu iesaiste, it sevišķi, ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai valsts uzraudzības iestāde atklāj būtiskas atšķirības starp dalībvalstu praksi vai iespējami nelikumīgu nosūtīšanu, izmantojot ETIAS saziņas kanālus, vai saistībā ar jautājumiem par šīs regulas īstenošanu un interpretāciju, kurus izvirzījusi viena vai vairākas valsts uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

58. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un par datu aizsardzības uzraudzību kompetentās valstu uzraudzības iestādes, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, var veikt attiecīgas informācijas apmaiņu, palīdzēt cits citam veikt revīzijas un inspekcijas, izskatīt šīs regulas interpretācijas vai piemērošanas grūtības, izpētīt problēmas saistībā ar neatkarīgas uzraudzības īstenošanu vai datu subjekta tiesību īstenošanu, izstrādāt saskaņotus priekšlikumus problēmu kopīgiem risinājumiem un veicināt informētību par tiesībām uz datu aizsardzību, ja tas ir vajadzīgs.

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un par datu aizsardzības uzraudzību kompetentās valstu uzraudzības iestādes, rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, veic attiecīgas informācijas apmaiņu, palīdz cits citam veikt revīzijas un inspekcijas, izskata šīs regulas interpretācijas vai piemērošanas grūtības, izpēta problēmas saistībā ar neatkarīgas uzraudzības īstenošanu vai datu subjekta tiesību īstenošanu, izstrādā saskaņotus priekšlikumus problēmu kopīgiem risinājumiem un veicina informētību par tiesībām uz datu aizsardzību, ja tas ir vajadzīgs.

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

58. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šajā nolūkā uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs tiekas vismaz divas reizes gadā saskaņā ar [Regulu (ES) 2016/679] izveidotās valdes ietvaros. Šo sanāksmju izmaksas uzņemas saskaņā ar [Regulu (ES) 2016/679] izveidotā valde. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Ja nepieciešams, kopīgi izstrādā turpmākas darba metodes.

3.  Šajā nolūkā uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs tiekas vismaz divas reizes gadā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 izveidotās valdes ietvaros. Šo sanāksmju izmaksas uzņemas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 izveidotā valde. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Ja nepieciešams, kopīgi izstrādā turpmākas darba metodes.

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

60. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šā panta 1. un 2. punktā minētos ierakstus izmanto tikai, lai pārbaudītu pieprasījuma pieļaujamību, uzraudzītu datu apstrādes likumību un nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 81. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai var izmantot tikai ierakstus, kas neietver personas datus. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm, kuras ir atbildīgas par datu apstrādes likumības un datu integritātes un drošības uzraudzību, pēc pieprasījuma nodrošina piekļuvi minētajiem ierakstiem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus. Šajā nolūkā minētajiem ierakstiem piekļuve ir arī iestādei, kas atbildīga par pieprasījuma pieļaujamības pārbaudi. Pārējos gadījumos personas datus un ierakstus par ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu aplūkošanas pieprasījumiem pēc viena mēneša izdzēš no visām valstu un Eiropola lietām, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie dati un ieraksti nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās un kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus.

4.  Šā panta 1. un 2. punktā minētos ierakstus izmanto tikai, lai pārbaudītu pieprasījuma pieļaujamību, uzraudzītu datu apstrādes likumību un nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šos ierakstus ar atbilstīgiem pasākumiem aizsargā pret neatļautu piekļuvi un dzēš pēc tam, kad ir pagājis viens gads pēc 47. pantā minētā saglabāšanas termiņa beigām, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm, kuras ir atbildīgas par datu apstrādes likumības un datu integritātes un drošības uzraudzību, pēc pieprasījuma nodrošina piekļuvi minētajiem ierakstiem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus. Šajā nolūkā minētajiem ierakstiem piekļuve ir arī iestādei, kas atbildīga par pieprasījuma pieļaujamības pārbaudi. Pārējos gadījumos personas datus un ierakstus par ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu aplūkošanas pieprasījumiem pēc viena mēneša izdzēš no visām valstu un Eiropola lietām, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie dati un ieraksti nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās un kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus. Šīs regulas 81. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai var izmantot tikai ierakstus, kas neietver personas datus.

Grozījums Nr.    293

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  informāciju par iespēju, ka pieteikumu iesniedz cita persona vai komerciāls starpnieks, un par iespēju iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības delegācijās trešās valstīs;

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  to, ka ceļošanas atļauja ir piesaistīta pieteikuma veidlapā norādītajam ceļošanas dokumentam, un attiecīgi ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigas vai jebkāda maiņa padara ceļošanas atļauju nederīgu vai neatzīstamu robežas šķērsošanas laikā;

Grozījums Nr.    295

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  to, ka pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegto datu autentiskumu, pilnīgumu, pareizību un ticamību un sniegto apgalvojumu ticamību un pamatotību;

Grozījums Nr.    296

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  to, ka lēmumi par pieteikumiem ir jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam, ka — attiecīgā gadījumā — tajos ir jānorāda atteikšanas iemeslu pamatojums un ka pieteikumu iesniedzējiem, kuru pieteikumi ir atteikti, ir pārsūdzības tiesības, norādot informāciju par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, ietverot arī informāciju par kompetento iestādi, kā arī par pārsūdzības iesniegšanas termiņu;

(d)  to, ka lēmumi par pieteikumiem ir jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam, ka gadījumā, ja ceļošanas atļauja ir atteikta, jānorāda atteikšanas iemesli un ka pieteikumu iesniedzējiem, kuru pieteikumi ir atteikti, ir tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, norādot informāciju par procedūru, kas jāievēro, lai izmantotu tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp arī informāciju par kompetento iestādi, kā arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņu;

Grozījums Nr.    297

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  to, ka ceļošanas atļaujas atteikuma gadījumā pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja pieprasīt ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kā arī nosacījumus un procedūras šāda pieteikuma iesniegšanai;

Grozījums Nr.    298

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  to, ka piešķirta ceļošanas atļauja ir nosacījums ieceļošanai dalībvalstu teritorijā;

Grozījums Nr.    299

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  to, ka ETIAS informācijas sistēmā ievadītie dati tiek izmantoti tikai robežu pārvaldības vajadzībām, tostarp pārbaudēm datubāzēs, un ka dalībvalstis un Eiropols šiem datiem var piekļūt tiesībaizsardzības nolūkos;

Grozījums Nr.    300

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  datu glabāšanas termiņu;

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – ec punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ec)  datu subjektu tiesībām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, Regulu (ES) 2016/679 un Regulu (ES) 2016/679, kā arī Direktīvu (ES) 2016/680;

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. daļa – ed punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ed)  regulas 7. panta 2. punkta dh) apakšpunktā minētās palīdzības līnijas kontaktus;

Grozījums Nr.    303

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbojoties ar ETIAS centrālo nodaļu un dalībvalstīm, Komisija vienlaikus ar ETIAS darbības sākšanu organizē informācijas kampaņu, lai šīs regulas darbības jomā ietilpstošos trešo valstu valstspiederīgos informētu par ceļošanas atļaujas prasību, proti, ka, šķērsojot ārējās robežas, personai ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai.

Sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, ETIAS centrālo nodaļu, uzraudzības iestādēm, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un dalībvalstīm, tostarp to vēstniecībām attiecīgajās trešās valstīs, Komisija vienlaikus ar ETIAS darbības sākšanu organizē informācijas kampaņu, lai šīs regulas darbības jomā ietilpstošos trešo valstu valstspiederīgos informētu par ceļošanas atļaujas prasību, proti, ka, šķērsojot ārējās robežas, personai ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai.

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

62. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šo informācijas kampaņu rīko dalībvalstu oficiālajās valodās un, izplatot 14. panta 4. punktā minētās faktu lapas, vismaz vienā no katras tās trešās valsts oficiālajām valodām, kuras valstspiederīgie ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā. Šādas informācijas kampaņas veic regulāri.

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Infrastruktūru, kas atbalsta publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju un pārvadātāju vārteju, izvieto eu-LISA vai Komisijas telpās. Šī infrastruktūra ir ģeogrāfiski izvietota tā, lai nodrošinātu šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar 3. punktā paredzētajiem drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem.

2.  Infrastruktūru, kas atbalsta publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju un pārvadātāju vārteju, izvieto eu-LISA vai Komisijas telpās. Šī infrastruktūra ir ģeogrāfiski izvietota tā, lai nodrošinātu šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar 3. punktā paredzētajiem drošības, datu aizsardzības, datu drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem. ETIAS kontrolsarakstu mitina eu-LISA vietnē.

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

63. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA ir atbildīga par ETIAS informācijas sistēmas izstrādi un par jebkādu izstrādi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sadarbspēju starp ETIAS centrālo sistēmu un 10. pantā minētajām informācijas sistēmām.

eu-LISA ir atbildīga par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izstrādi un par jebkādu tehnisko izstrādi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sadarbspēju starp ETIAS centrālo sistēmu un 10. pantā minētajām informācijas sistēmām.

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

63. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA nosaka sistēmas fiziskās arhitektūras, arī tās komunikāciju infrastruktūras, struktūru, kā arī tehniskās specifikācijas un to attīstību saistībā ar centrālo sistēmu, vienotajām saskarnēm, ko pieņems valde, ja tiks saņemts Komisijas pozitīvs atzinums. eu-LISA arī ievieš visus vajadzīgos pielāgojumus IIS, SIS, Eurodac, ECRIS vai VIS saistībā ar sadarbspējas nodrošināšanu ar ETIAS.

eu-LISA nosaka sistēmas arhitektūras, arī tās komunikāciju infrastruktūras, struktūru, kā arī tehniskās specifikācijas un to attīstību saistībā ar centrālo sistēmu, valstu vienotajām saskarnēm, ko pieņems valde, ja tiks saņemts Komisijas pozitīvs atzinums. eu-LISA arī ievieš visus vajadzīgos pielāgojumus IIS, SIS, Eurodac, ECRIS vai VIS saistībā ar sadarbspējas nodrošināšanu ar ETIAS.

Pamatojums

IT sistēmas izstrāde tādai sistēmai kā ETIAS ir daudz plašāka par fizisku izkārtojumu un ietver arī citus tematus, piemēram, funkcionālo vai loģisko arhitektūru, kā arī datu modeli, kas ir sistēmas izstrādes neatņemama sastāvdaļa.

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

63. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA izstrādā un ievieš centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes un komunikāciju infrastruktūru pēc iespējas ātrāk pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 15. panta 2. un 4. punktā, 16. panta 4. punktā, 28. panta 5. punktā, 39. panta 3. punktā, 40. panta 2. punktā un 72. panta 1. un 4. punktā paredzētos pasākumus.

eu-LISA izstrādā un ievieš centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes un komunikāciju infrastruktūru pēc iespējas ātrāk pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 15. panta 2. un 4. punktā, 16. panta 4. punktā, 28. panta 5. punktā, 39. panta 3. punktā, 40. panta 2. punktā un 72. panta 1. un 4. punktā paredzētos pasākumus. eu-LISA nosaka arī fiziskās arhitektūras dizainu un tehniski pārvalda ETIAS kontrolsarakstu.

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

63. pants – 3. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju izvēršanas un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās koordinācijas.

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju izvēršanas un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās koordinācijas. eu-LISA veic un uztur informācijas drošības riska novērtējumu un ievēro integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principus.

Grozījums Nr.    310

Regulas priekšlikums

63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Plānošanas un izstrādes posmā izveido Programmu vadības valdi, kurā ietilpst ne vairāk kā 10 dalībnieki. Tajā ir seši dalībnieki, kurus ieceļ eu-LISA valde no savu dalībnieku vai vietnieku vidus, 80. pantā minētās ETIAS un IIS padomdevējas grupas priekšsēdētājs, viens dalībnieks, kas pārstāv eu-LISA un ko iecēlis tās izpilddirektors, viens dalībnieks, kurš pārstāv Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un kuru iecēlis tās izpilddirektors, un viens Komisijas iecelts dalībnieks. eu-LISA valdes ieceltos dalībniekus ievēlē tikai no tām dalībvalstīm, kam saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar kuriem reglamentē visu to lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu, kuras pārvalda eu-LISA, un kas piedalīsies ETIAS. Programmu vadības valde tiekas reizi mēnesī. Tā nodrošina ETIAS plānošanas un izstrādes pienācīgu vadību. Programmu vadības valde katru mēnesi valdei iesniedz rakstiskus ziņojumus par projekta progresu. Tai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, nedz arī pilnvaru pārstāvēt valdes dalībniekus.

4.  Plānošanas un izstrādes posmā izveido Programmu vadības valdi, kurā ietilpst ne vairāk kā 11 dalībnieki. Tajā ir seši dalībnieki, kurus ieceļ eu-LISA valde no savu dalībnieku vai vietnieku vidus, 80. pantā minētās ETIAS un IIS padomdevējas grupas priekšsēdētājs, viens dalībnieks, kas pārstāv eu-LISA un ko iecēlis tās izpilddirektors, viens dalībnieks, kurš pārstāv Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un kuru iecēlis tās izpilddirektors, viens dalībnieks, ko iecēlis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, un viens Komisijas iecelts dalībnieks. eu-LISA valdes ieceltos dalībniekus ievēlē tikai no tām dalībvalstīm, kam saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar kuriem reglamentē visu to lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu, kuras pārvalda eu-LISA, un kas piedalīsies ETIAS. Programmu vadības valde tiekas reizi mēnesī. Tā nodrošina ETIAS plānošanas un izstrādes pienācīgu vadību. Programmu vadības valde katru mēnesi valdei iesniedz rakstiskus ziņojumus par projekta progresu. Tai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, nedz arī pilnvaru pārstāvēt valdes dalībniekus.

Grozījums Nr.    311

Regulas priekšlikums

64. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc ETIAS darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga par centrālās sistēmas un valstu vienoto saskarņu tehnisko pārvaldību. Sadarbībā ar dalībvalstīm tā vienmēr nodrošina labākās pieejamās tehnoloģijas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi. eu-LISA ir arī atbildīga par komunikāciju infrastruktūras tehnisko pārvaldību starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm, kā arī par publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, e-pasta pakalpojumu, droša konta pakalpojumu, pārvadātāju vārteju, tīmekļa pakalpojumu un pieteikumu apstrādes programmatūru, kā minēts 6. pantā.

Pēc ETIAS darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga par centrālās sistēmas, valstu vienoto saskarņu un ETIAS kontrolsaraksta tehnisko pārvaldību. Tā arī atbild par jebkādu tehnisku testēšanu, kas nepieciešama, lai izveidotu un atjauninātu ETIAS pārbaudes noteikumus. Sadarbībā ar dalībvalstīm tā nodrošina, ka vienmēr tiek izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi. eu-LISA ir arī atbildīga par komunikāciju infrastruktūras tehnisko pārvaldību starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm, kā arī par publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, e-pasta pakalpojumu, droša konta pakalpojumu, pārvadātāju vārteju, tīmekļa pakalpojumu un pieteikumu apstrādes programmatūru, kā minēts 6. pantā.

Grozījums Nr.    312

Regulas priekšlikums

64. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Neskarot Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 17. pantu, eu-LISA piemēro atbilstīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas konfidencialitātes prasības visiem saviem darbiniekiem, kam jāstrādā ar ETIAS centrālajā sistēmā glabātajiem datiem. Šis pienākums ir spēkā arī tad, kad šie darbinieki vairs nav attiecīgajā amatā vai darbā, vai pēc tam, kad viņi ir izbeiguši darbības.

2.  Neskarot Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 17. pantu, eu-LISA piemēro atbilstīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas konfidencialitātes prasības gan visiem saviem darbiniekiem, gan apakšuzņēmēju darbiniekiem, kam jāstrādā ar ETIAS centrālajā sistēmā glabātajiem datiem. Šis pienākums ir spēkā arī tad, kad šie darbinieki vairs nav attiecīgajā amatā vai darbā, vai pēc tam, kad viņi ir izbeiguši darbības.

Grozījums Nr.    313

Regulas priekšlikums

64. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  eu-LISA veic uzdevumus, kas saistīti ar apmācības sniegšanu par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu.

3.  eu-LISA veic uzdevumus, kas saistīti ar apmācības sniegšanu par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu un par pasākumiem ETIAS datu uzlabošanai.

Grozījums Nr.    314

Regulas priekšlikums

65. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ETIAS centrālās nodaļas izveidi un darbību;

(a)  ETIAS centrālās nodaļas izveidi un darbību un tās informācijas drošību;

Grozījums Nr.    315

Regulas priekšlikums

65. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms ETIAS centrālās nodaļas darbiniekus, kuriem ir tiesības piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai, pilnvaro apstrādāt ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētos datus, viņus atbilstīgi apmāca par datu drošību un datu aizsardzības noteikumiem un it sevišķi par attiecīgajām pamattiesībām.

2.  Pirms ETIAS centrālās nodaļas darbiniekus, kuriem ir tiesības piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai, pilnvaro apstrādāt ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētos datus, viņus atbilstīgi apmāca par datu drošību un datu aizsardzības noteikumiem un it sevišķi par attiecīgajām pamattiesībām. Viņi arī piedalās eu-LISA piedāvātā apmācībā par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu un par pasākumiem ETIAS datu kvalitātes uzlabošanai.

Grozījums Nr.    316

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ETIAS valstu nodaļu organizēšanu, pārvaldību, darbību un uzturēšanu, lai tās izskatītu pieteikumu automatizētajā apstrādē atteiktos ceļošanas atļauju pieteikumus un pieņemtu lēmumus par tiem;

(b)  ETIAS valstu nodaļu organizēšanu, pārvaldību, darbību un uzturēšanu, kuru uzdevums ir izskatīt tos ceļošanas atļauju pieteikumus, kuriem pieteikumu automatizētajā apstrādē ir viens vai vairāki trāpījumi, pieņemt lēmumus par tiem un sniegt atzinumu, kad tas tiek prasīts;

Grozījums Nr.    317

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  to, lai katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, veiktu vajadzīgos pasākumus, kas nodrošinātu atbilstību šai regulai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu un datu drošību.

Grozījums Nr.    318

Regulas priekšlikums

66. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pirms ETIAS valstu nodaļu darbiniekus, kuriem ir tiesības piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, pilnvaro apstrādāt ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētos datus, viņus atbilstīgi apmāca par datu drošību un datu aizsardzības noteikumiem, it sevišķi par attiecīgajām pamattiesībām.

3.  Pirms ETIAS valstu nodaļu darbiniekus, kuriem ir tiesības piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, pilnvaro apstrādāt ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētos datus, viņus atbilstīgi apmāca par datu drošību un datu aizsardzības noteikumiem, it sevišķi par attiecīgajām pamattiesībām. Viņi arī piedalās eu-LISA piedāvātā apmācībā par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu un par pasākumiem ETIAS datu kvalitātes uzlabošanai.

Grozījums Nr.    319

Regulas priekšlikums

67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropols nodrošina 18. panta 2. punkta j) apakšpunktā un 4. punktā minēto pārbaužu apstrādi un atbilstīgi pielāgo savu informācijas sistēmu.

1.  Eiropols nodrošina 18. panta 2. punkta j) apakšpunktā un 4. punktā minēto pārbaužu apstrādi un atbilstīgi pielāgo savas informācijas sistēmas.

Grozījums Nr.    320

Regulas priekšlikums

67. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropols ir atbildīgs par ETIAS kontrolsaraksta sagatavošanu saskaņā ar 29. pantu.

2.  Eiropols ir atbildīgs par ETIAS kontrolsaraksta pārvaldību saskaņā ar 29. pantu.

Grozījums Nr.    321

Regulas priekšlikums

67. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropols ir atbildīgs par atzinuma sniegšanu pēc aplūkošanas pieprasījuma saskaņā ar 26. pantu.

3.  Eiropols ir atbildīgs par atzinuma sniegšanu pēc aplūkošanas pieprasījuma saskaņā ar 25. pantu.

Grozījums Nr.    322

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 2016/399

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“b)   viņiem ir derīga vīza, ja tā vajadzīga saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, vai derīga ceļošanas atļauja, ja tā vajadzīga saskaņā ar [Regulu, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu], izņemot gadījumus, ja viņiem ir derīga uzturēšanās atļauja vai derīga ilgtermiņa vīza;”

“b)  viņiem ir derīga vīza, ja tā vajadzīga saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, vai ceļošanas atļauja, kas derīga vismaz līdz ieceļošanas dienai dalībvalstu teritorijā, ja tā vajadzīga saskaņā ar [Regulu, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu], izņemot gadījumus, ja viņiem ir derīga uzturēšanās atļauja vai derīga ilgtermiņa vīza;”

Grozījums Nr.    323

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2016/399

6. pants – 1. punkts – 1.a un 1.b daļa (jaunas)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) pievieno šādas daļas:

 

“Pārejas periodā, kas noteikts saskaņā ar [Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 72. panta 1. un 2. punktu, ETIAS izmantošana nav obligāta un prasību par derīgu ceļošanas atļauju nepiemēro. Robežsargi informē trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kuri šķērso ārējās robežas, par to, ka pēc pārejas perioda beigām uz viņiem attieksies prasība par derīgu ceļošanas atļauju. Šajā nolūkā robežsargi šīs kategorijas ceļotājiem izdala vienoto brošūru, kā minēts [Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 72. panta 3. punktā.

 

Labvēlības periodā, kas noteikts saskaņā ar [Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 72. panta 4. un 5. punktu, robežsargi izņēmuma kārtā ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, bet kuriem tās nav, šķērsot ārējās robežas, ja viņi atbilst visām pārējām šā panta prasībām un ar nosacījumu, ka dalībvalstu ārējās robežas viņi šķērso pirmo reizi kopš [Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 72. panta 1. un 2. punktā minētā parejas posma beigām. Robežsargi informē trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, par prasību attiecībā uz derīgu ceļošanas atļauju saskaņā ar šo pantu.”

Pamatojums

Šie noteikumi ir paredzēti ETIAS regulā. Tomēr tie būtu jāiekļauj arī Šengenas Robežu kodeksā, jo ar tiem paredz atkāpes no Šengenas Robežu kodeksā noteiktajiem ieceļošanas nosacījumiem.

Grozījums Nr.    324

Regulas priekšlikums

72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Sešus mēnešus pēc ETIAS darbību uzsākšanas ETIAS izmantošana nav obligāta un derīgas ceļošanas atļaujas prasību nepiemēro. Komisija saskaņā ar 78. pantu var pieņemt deleģētos aktus, lai minēto laikposmu pagarinātu par ne vairāk kā papildu sešiem mēnešiem.

1.  Sešus mēnešus pēc ETIAS darbību uzsākšanas ETIAS izmantošana nav obligāta un derīgas ceļošanas atļaujas prasību nepiemēro. Komisija saskaņā ar 78. pantu var pieņemt deleģētos aktus, lai minēto laikposmu pagarinātu par ne vairāk kā papildu divpadsmit mēnešiem.

Grozījums Nr.    325

Regulas priekšlikums

72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šajā sešu mēnešu laikposmā robežsargi informē trešo valstu valstspiederīgos, uz ko attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kas šķērso ārējās robežas, par to, ka pēc sešu mēnešu laikposma beigām uz viņiem attieksies prasība par derīgu ceļošanas atļauju. Šajā nolūkā robežsargi šai ceļotāju kategorijai izdala vienotu brošūru.

2.  Šajā sešu mēnešu laikposmā robežsargi informē trešo valstu valstspiederīgos, uz ko attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kas šķērso ārējās robežas, par to, ka pēc sešu mēnešu laikposma beigām uz viņiem attieksies prasība par derīgu ceļošanas atļauju. Šajā nolūkā robežsargi šai ceļotāju kategorijai izdala vienotu brošūru. Šādu brošūru dara pieejamu arī dalībvalstu vēstniecībām un Savienības delegācijām valstīs, uz kurām attiecas šī regula.

Grozījums Nr.    326

Regulas priekšlikums

72. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vienoto brošūru izstrādā un sagādā Komisija. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, un tas ietver vismaz 61. pantā minēto informāciju. Brošūra ir skaidra un vienkārša un pieejama tādā valodā, kādu attiecīgā persona saprot vai kādu tai vajadzētu saprast.

3.  Vienoto brošūru izstrādā un sagādā Komisija. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, un tas ietver vismaz 61. pantā minēto informāciju. Brošūra ir skaidra un vienkārša un pieejama visās dalībvalstu oficiālajās valodās un vismaz vienā no katras tās trešās valsts oficiālajām valodām, kuras valstspiederīgie ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr.    327

Regulas priekšlikums

73. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pieteikuma iesniedzēja valstspiederības, dzimumu un dzimšanas datumu;

(b)  pieteikuma iesniedzēja valstspiederības, dzimumu un dzimšanas gadu;

Grozījums Nr.    328

Regulas priekšlikums

73. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  izglītību;

svītrots

Pamatojums

Grozījums atbilst 15. panta 2. punkta h) apakšpunkta svītrošanai.

Grozījums Nr.    329

Regulas priekšlikums

73. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pašreizējo nodarbošanos (nozari), ieņemamo amatu;

svītrots

Pamatojums

Grozījums atbilst 15. panta 2. punkta i) apakšpunkta svītrošanai.

Grozījums Nr.    330

Regulas priekšlikums

73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA izveido, ievieš un izmitina centrālu repozitoriju, kurā ietverti 1. punktā minētie dati, kas neļautu identificēt personas, bet ļautu 1. punktā uzskaitītajām iestādēm iegūt pielāgojamus pārskatus un statistikas datus, lai uzlabotu neatbilstīgas migrācijas, drošības un sabiedrības veselības risku novērtējumu, uzlabotu robežpārbaužu efektivitāti, palīdzētu ETIAS centrālajai nodaļai apstrādāt ceļošanas atļauju pieteikumus un atbalstītu uz pierādījumiem balstītas Savienības migrācijas politikas veidošanu. Repozitorijā ietver arī ikdienas statistikas datus par 4. punktā minētajiem datiem. Piekļuvi centrālajam repozitorijam piešķir, izmantojot drošu piekļuvi caur S-TESTA ar kontrolētu piekļuvi un īpašiem lietotāju profiliem tikai pārskatu un statistikas vajadzībām.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA saskaņā ar integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principiem izveido, ievieš un izmitina centrālu repozitoriju, kurā ietverti 1. punktā minētie dati, kas neļautu identificēt personas, bet ļautu 1. punktā uzskaitītajām iestādēm iegūt pielāgojamus pārskatus un statistikas datus, lai uzlabotu neatbilstīgas migrācijas riska, drošības apdraudējuma un augsta epidēmijas riska novērtējumu, uzlabotu robežpārbaužu efektivitāti, palīdzētu ETIAS centrālajai nodaļai apstrādāt ceļošanas atļauju pieteikumus un atbalstītu uz pierādījumiem balstītas Savienības migrācijas politikas veidošanu. Repozitorijā ietver arī ikdienas statistikas datus par 4. punktā minētajiem datiem. Piekļuvi centrālajam repozitorijam piešķir, izmantojot drošu piekļuvi caur S-TESTA ar kontrolētu piekļuvi un īpašiem lietotāju profiliem tikai pārskatu un statistikas vajadzībām.

Sīki izstrādātus noteikumus par centrālā repozitorija darbību un datu aizsardzības un drošības noteikumus, kas piemērojami repozitorijam, pieņem saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu ar noteikumiem par centrālā repozitorija darbību, ņemot vērā informācijas drošības risku pārvaldību un integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma.

Grozījums Nr.    331

Regulas priekšlikums

73. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katru ceturksni eu-LISA publicē statistikas datus par ETIAS informācijas sistēmu, it sevišķi norādot to pieteikumu iesniedzēju skaitu un valstspiederību, kuriem atteikta ceļošanas atļauja, kā arī atteikuma iemeslus, un to trešo valstu valstspiederīgo skaitu un valstspiederību, kuru ceļošanas atļaujas ir anulētas vai atsauktas.

4.  Katru ceturksni eu-LISA publicē statistikas datus par ETIAS informācijas sistēmu, it sevišķi norādot to pieteikumu iesniedzēju skaitu un valstspiederību, kuriem piešķirta vai atteikta ceļošanas atļauja, kā arī atteikuma iemeslus, un to trešo valstu valstspiederīgo skaitu un valstspiederību, kuru ceļošanas atļaujas ir anulētas vai atsauktas.

Grozījums Nr.    332

Regulas priekšlikums

73. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo ceturkšņa statistikas formātā par attiecīgo gadu.

5.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo gada pārskata formātā par attiecīgo gadu. Pārskatu publicē un nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    333

Regulas priekšlikums

73. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pēc Komisijas pieprasījuma eu-LISA sniedz tai statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus saskaņā ar 3. punktu.

6.  Pēc Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes pieprasījuma eu-LISA sniedz tiem statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.    334

Regulas priekšlikums

74. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmaksas saistībā ar ETIAS informācijas sistēmas izstrādi, esošās valstu robežu infrastruktūras integrēšanu un savienojumu ar valsts vienoto saskarni, kā arī ar valsts vienotās saskarnes izmitināšanu, ETIAS centrālās nodaļas un valstu nodaļu izveidi un ETIAS darbību sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Izmaksas saistībā ar ETIAS informācijas sistēmas izstrādi, esošās valstu robežu infrastruktūras integrēšanu un savienojumu ar valsts vienoto saskarni, kā arī ar valsts vienotās saskarnes izmitināšanu, ETIAS centrālās nodaļas un valstu nodaļu izveidi un ETIAS uzturēšanu un darbību, tostarp ETIAS valstu nodaļu personāla izmaksas, sedz no Savienības vispārējā budžeta. eu-LISA pievērš īpašu uzmanību izmaksu pieauguma riskam un nodrošina pienācīgu līgumslēdzēju kontroli.

Grozījums Nr.    335

Regulas priekšlikums

74. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Netiek iekļautas šādas izmaksas:

svītrots

(a)  dalībvalstu projektu vadības birojs (sanāksmes, komandējumi, biroji);

 

(b)  valstu sistēmu mitināšana (telpas, īstenošana, elektroenerģija, dzesēšana);

 

(c)  valstu sistēmu ekspluatācija (operatori un atbalsta līgumi);

 

(d)  esošo robežpārbaužu pielāgošana;

 

(e)  valstu komunikāciju tīklu plānošana, izstrāde, ieviešana, ekspluatācija un uzturēšana.

 

Grozījums Nr.    336

Regulas priekšlikums

74. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis saņem finansiālu atbalstu par izdevumiem, kas radušies, veicot 66. pantā minētos papildu pienākumus. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai noteiktu šo finansiālo atbalstu.

Grozījums Nr.    337

Regulas priekšlikums

74. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, Eiropols, eu-LISA un valstu uzraudzības iestādes, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un struktūras, kas ir daļa no ETIAS Ētikas padomes, saņem atbilstīgu papildu finansējumu un personālu, kas vajadzīgs, lai pildītu uzdevumus, kuri tām uzdoti saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    338

Regulas priekšlikums

75. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ETIAS nodrošinātie ieņēmumi ir ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu.

ETIAS nodrošinātie ieņēmumi ir ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu. Jebkurus ieņēmumus, kas atliek pēc ETIAS izstrādes izmaksu segšanas un regulāro darbības un uzturēšanas izmaksu segšanas, ieskaita Savienības budžetā.

Grozījums Nr.    339

Regulas priekšlikums

76. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ETIAS centrālā nodaļa un dalībvalstis informē eu-LISA par 11. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, kam ir piekļuve ETIAS informācijas sistēmai.

ETIAS centrālā nodaļa un dalībvalstis informē Komisiju un eu-LISA par 11. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, kam ir piekļuve ETIAS informācijas sistēmai.

Grozījums Nr.    340

Regulas priekšlikums

76. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo iestāžu konsolidētu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī trīs mēnešu laikā, sākot no ETIAS darbības sākšanas saskaņā ar 77. pantu. Ja sarakstā ievieš grozījumus, eu-LISA reizi gadā publicē atjauninātu konsolidētu sarakstu.

svītrots

Grozījums Nr.    341

Regulas priekšlikums

76. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par to izraudzītajām iestādēm, kas minētas 43. pantā, un nekavējoties paziņo par jebkādām izmaiņām šajā informācijā.

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai un eu-LISA par to izraudzītajām iestādēm, kas minētas 43. pantā, un nekavējoties paziņo par jebkādām izmaiņām šajā informācijā.

Grozījums Nr.    342

Regulas priekšlikums

76. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija saskaņā ar 1. punktu dara paziņoto informāciju pieejamu dalībvalstīm un sabiedrībai, izmantojot pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni.

5.  Komisija saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu paziņoto informāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja informācijā tiek veikti grozījumi, Komisija reizi gadā publicē tās atjauninātu konsolidēto versiju. Komisija uztur pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni, kurā viegli piekļūstamā veidā ir sniegta šī informācija.

Grozījums Nr.    343

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  ir stājušies spēkā vajadzīgie grozījumi tiesību aktos par 10. pantā minētajām informācijas sistēmām, ar kurām jānodrošina ETIAS informācijas sistēmas sadarbspēja;

Grozījums Nr.    344

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-aa)  ir stājušies spēkā vajadzīgie grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1077/20111a, ar ko eu-LISA uzdod veikt ETIAS darbības pārvaldību;

 

________________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    345

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-ab)  ir stājušies spēkā vajadzīgie grozījumi tiesību aktos par 18. pantā minētajām informācijas sistēmām, ar kurām nodrošina ETIAS centrālās nodaļas piekļuvi šīm datubāzēm;

Grozījums Nr.    346

Regulas priekšlikums

78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 3. un 4. punktā, 16. panta 4. punktā, 28. panta 3. punktā un 72. panta 1. un 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas no [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 3.a punktā, 13. panta db) apakšpunktā, 15. panta 5. un 6. punktā, 16. panta 4. punktā, 26.a pantā, 28. panta 3. punktā, 32. panta 2.a punktā, 33. pantā, 72. panta 1. un 5. punktā, 73. panta 2. punktā un 74. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās datums].

Grozījums Nr.    347

Regulas priekšlikums

78. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 3.a punktā, 13. panta db) apakšpunktā, 15. panta 5. un 6 punktā, 16. panta 4. punktā, 26.a pantā, 28. panta 3. punktā, 32. panta 2.a. punktā, 33. pantā, 72. panta 1. un 5. punktā, 73. panta 2. punktā un 74. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    348

Regulas priekšlikums

78. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar 15. panta 2. un 4. punktu, 16. panta 4. punktu, 28. panta 3. punktu un 72. panta 1. un 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5.  Saskaņā ar 6. panta 3.a punktu, 13. panta db) punktu, 15. panta 5. un punktu, 16. panta 4. punktu, 26.a pantu, 28. panta 3. punktu, 32. panta 2a. punktu, 33. pantu, 72. panta 1. un 5. punktu, 73. panta 2. punktu un 74. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    349

Regulas priekšlikums

81. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem ETIAS informācijas sistēmas izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem ETIAS informācijas sistēmas izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Ziņojumā iekļauj sīku informāciju par līdzšinējām izmaksām un informāciju par jebkādiem riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopīgās izmaksas un kas jāsedz no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 74. pantu. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

Grozījums Nr.    350

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trīs gadus pēc ETIAS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija novērtē ETIAS un iesniedz vajadzīgos ieteikumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā novērtējumā iekļauj:

Divus gadus pēc ETIAS darbības sākuma un turpmāk ik pēc trim gadiem Komisija novērtē ETIAS un iesniedz vajadzīgos ieteikumus Eiropas Parlamentam un Padomei, tostarp detalizēti novērtējot to ietekmi uz budžetu. Šajā novērtējumā iekļauj:

Grozījums Nr.    351

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ETIAS sasniegtos rezultātus, ņemot vērā tās mērķus, pilnvaras un uzdevumus;

(a)  ETIAS izmaksas un sasniegtos rezultātus, ņemot vērā tās mērķus, pilnvaras un uzdevumus;

Grozījums Nr.    352

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ETIAS veikuma un darba prakses ietekmi, lietderīgumu un efektivitāti salīdzinājumā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem;

(b)  ETIAS, ieskaitot ETIAS centrālās nodaļas un ETIAS valstu nodaļu, veikuma un darba prakses ietekmi, lietderīgumu un efektivitāti salīdzinājumā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem;

Grozījums Nr.    353

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ETIAS drošumu;

Grozījums Nr.    354

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  riska novērtēšanas vajadzībām izmantotā automatizētā pieteikumu apstrādātāja noteikumus;

(c)  riska novērtēšanas vajadzībām izmantotos pārbaudes noteikumus;

Grozījums Nr.    355

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  ETIAS kontrolsaraksts

Grozījums Nr.    356

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  ietekmi uz diplomātiskajām attiecībām starp Savienību un iesaistītajām trešajām valstīm;

Grozījums Nr.    357

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb)  ES ģenerētos ienākumus un izdevumus, kas radušies ES struktūrām, kā arī dalībvalstīm;

Grozījums Nr.    358

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai.

Grozījums Nr.    359

Regulas priekšlikums

81. pants – 8. punkts – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  to ceļošanas atļauju pieteikumu skaitu, kas atteiktas, pamatojoties uz rezultatīvu trāpījumu, kas saistīts ar ETIAS kontrolsarakstu;

Grozījums Nr.    360

Regulas priekšlikums

81. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstu un Eiropola gada ziņojumus nosūta Komisijai līdz katra nākamā gada 30. jūnijam.

Dalībvalstu un Eiropola gada ziņojumus nosūta Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei līdz katra nākamā gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr.    361

Regulas priekšlikums

82. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šo regulu piemēro no dienas, ko Komisija nosaka saskaņā ar 77. pantu, izņemot 62., 63., 68., 74., 76., 78., un 79. pantu, kā arī noteikumus, kas saistīti ar 77. panta 1. punktā minētajiem pasākumiem, kurus piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.    362

Regulas priekšlikums

1.a pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pielikums

 

15. panta 4. punkta b) apakšpunktā minēto noziedzīgu nodarījumu saraksts

 

1.  terorisms,

 

2.  dalība noziedzīgā organizācijā,

 

3.  cilvēku tirdzniecība,

 

4.  bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

 

5.  narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība,

 

6.  ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

 

7.  korupcija,

 

8.  krāpniecība, tostarp tāda, kas skar Savienības finanšu intereses,

 

9.  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un naudas, tostarp euro, viltošana,

 

10.  datornoziedzība/kibernoziedzība,

 

11.  noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

 

12.  nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās atvieglošana,

 

13.  slepkavība, smagi miesas bojājumi,

 

14.  cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

 

15.  personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana,

 

16.  organizēta un bruņota laupīšana,

 

17.  kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,

 

18.  izstrādājumu viltošana un pirātisms,

 

19.  administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,

 

20.  hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

 

21.  kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

 

22.  izvarošana,

 

23.  noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā,

 

24.  gaisa kuģu / kuģu sagrābšana,

 

25.  sabotāža,

 

26.  zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

 

27.  rūpnieciskā spiegošana,

 

28.  ļaunprātīga dedzināšana,

 

29.  rasisms un ksenofobija.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]  OV C [...], [...], [...]. lpp.

PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija un priekšlikuma saturs

Komisija 2016. gada 16. novembrī iesniedza priekšlikumu par ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveidošanu (COM(2016) 731), kam pievienots tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskats un kas ir pamatots ar priekšizpēti[1]. Tas seko Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumam “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”, kurā Komisija izklāstīja nepieciešamību ES nostiprināt un uzlabot savas IT sistēmas, datu arhitektūru un informācijas apmaiņu robežu pārvaldības, tiesībaizsardzības un terorisma apkarošanas jomā.

Priekšlikumā iekļauti noteikumi par ETIAS mērķiem, tās tehnisko uzbūvi, ETIAS pieteikuma novērtēšanā iesaistītajiem dažādajiem dalībniekiem, nepieciešamajiem datiem, pieteikumu iesniegšanas procesu, noteikumiem par novērtējumu, tostarp pārbaudēm citās informācijas sistēmās, kontrolsarakstu un konkrētiem riska rādītājiem, iestādēm, kam ir piekļuves tiesības, un datu aizsardzības noteikumiem. Tajā paredzēti arī grozījumi vairākos citos tiesību aktos, tostarp Šengenas Robežu kodeksā, lai noteiktu, ka saņemta ETIAS ir ieceļošanas priekšnoteikums, kā arī Eiropola regulā un Frontex regulā. Vajadzīgie grozījumi Eu-LISA regulā tiks veikti līdz ar šīs regulas gaidāmo pārskatīšanu. Visbeidzot, būs jāizdara grozījumi tiesību aktos par tām informācijas sistēmām, ar kurām jānodrošina ETIAS informācijas sistēmas sadarbspēja, lai konkretizētu, kuru datu apmaiņa starp sistēmām var notikt automatizēti, un lai šajā sakarā paredzētu sīki izstrādātus noteikumus.

Procedūra

Lai novērtētu Komisijas priekšlikumu un sagatavotu šo ziņojuma projektu, referente ieguva informāciju no dažādiem avotiem. Tehniskā līmenī tika rīkotas vairākas sanāksmes ar Komisijas dienestiem, lai detalizēti apspriestu visu piedāvājumu. Turklāt uz sanāksmēm ar ēnu referentiem tika uzaicinātas dažādas ieinteresētās personas un eksperti. Starp dalībniekiem bija Eiropas aģentūras, kuras skars ETIAS priekšlikums vai kuras tajā ir ieinteresētas (eu-LISA, Eiropols, Frontex, FRA), Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, ASV eksperti, kuri informēja par pieredzi saistībā ar ASV ESTA, kā arī gaisa pārvadātāju pārstāvji. Visbeidzot, ar saviem konstatējumiem iepazīstināja LIBE komitejas pasūtītā pētījuma par ETIAS autori. Lai papildinātu šajās sanāksmēs apspriesto, lūgums sniegt atzinumu tika nosūtīts Pamattiesību aģentūrai, kā arī tika sarīkots eu-LISA Strasbūras tehniskā centra apmeklējums.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Eiropas ceļojumu informācijas un atļauju sistēmu. Viņa pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikuma vispārējo mērķi un galvenos elementus tajā.

ETIAS dos iespēju novērtēt, vai bezvīzu režīma trešās valsts valstspiederīgais, kurš vēlas ieceļot Šengenas zonā, nerada nelegālās migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku, veicot šo novērtējumu vēl pirms attiecīgā persona ierodas pie ārējās robežas robežšķērsošanas vietā. Tādējādi ETIAS sekmēs labāku novērtējumu attiecībā uz to, vai trešās valsts valstspiederīgais izpilda ieceļošanas nosacījumus, un tādējādi sekmēs Šengenas zonas drošību kopumā.

Pašlaik robežsargam ļoti īsā laikā robežšķērsošanas vietā jāveic vesela virkne novērtējumu. Pēc ETIAS sistēmas ieviešanas būs iespējams jau pirms robežpārbaudes veikt vairākas iepriekšējas pārbaudes, dažas no kurām robežsargs pašlaik nevar veikt vispār. Tādējādi sistēma nodrošinās robežsargu ar norādi, ka šāda sākotnēja pārbaude tikusi veikta un ka šīs pārbaudes laikā nekādi iemesli atteikumam netika konstatēti. Sistēma tomēr neliegs robežsargam pilnvaras pieņemt galīgo lēmumu par to, vai ļaut personai ieceļot vai ieceļošanu atteikt, ja viņš uzskata, ka ieceļošanas nosacījumi nav izpildīti.

Turklāt var pamatoti pieņemt, ka sistēmas ieviešanas rezultātā samazināsies to gadījumu skaits, kad ieceļošana tiek atteikta uz robežas, jo pirmais novērtējums tikt veikts vēl pirms ceļotājs dosies uz Šengenas zonas ārējo robežu. Samazinoties atteikumu skaitam uz robežas varēs uzlabot robežu pārvaldību kopumā, un tas būs izdevīgi arī pārvadātājiem, jo būs mazāk pasažieru, par kuriem tiem būs jāuzņemas atbildība ieceļošanas atteikuma gadījumā. Tas nāks par labu arī ceļotājiem, jo tie, kuriem ieceļošana pie robežas tiktu atteikta, nemaz transportlīdzeklī neiekāps.

Pilnībā atbalstot Komisijas priekšlikuma vispārējo būtību un tā svarīgākos elementus, referente ierosina virkni grozījumu ar mērķi vēl vairāk uzlabot priekšlikumu.

Grozījumi šajā ziņojuma projektā citstarp vērsti uz šādiem elementiem.

- Īstenošanas problēmu novēršana

Tiek piedāvāti sīkāk izstrādāti noteikumi, lai noteiktu par ETIAS novērtējumu atbildīgo dalībvalsti un tādējādi arī par iespējamo apelāciju. Iecerētās pirmās ieceļošanas dalībvalsts kritēriji būtu jāpapildina ar pienākumiem, kuru pamatā ir ievadītais brīdinājums un ETIAS kontrolsarakstam sniegtie dati, lai nodrošinātu līdzsvarotāku atbildības sadali.

Lai neradītu lieku apgrūtinājumu, šīs regulas prasības nebūtu jāattiecina uz pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem. Turklāt tiek ierosināts apsvērums, ka pārvadātājiem vajadzētu būt iespējai savienoties ar ETIAS un līdzīgām sistēmām ar viena piekļuves punkta starpniecību.

Lai nodrošinātu sistēmas vienmērīgu darbību, ceļotājiem vajadzētu saņemt vairāk informācijas par ETIAS kopumā un jo īpaši par savu konkrēto situāciju. Viņus, piemēram, vajadzētu informēt pirms to ETIAS derīguma termiņa beigām un viņiem arī vajadzētu ļaut pieteikties jaunai atļaujai vēl pirms iepriekšējās derīgums beidzies. Būtu jāsniedz vairāk informācijas par pārsūdzības procedūrām, lai šīs tiesības būtu efektīvi izmantojamas.

Daudzviet ir ierosināts precizēt formulējumus, lai nodrošinātu labāk definētus noteikumus un nodrošinātu vairāk aizsardzības ceļotājiem. Piemēram, nebūtu jāparedz automātisks ETIAS atteikums gadījumā, ja konstatēts trāpījums Interpola zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē, bet gan šādos gadījumos būtu jāveic manuālas papildu pārbaudes. Būtu jāprecizē arī tas, ka katrs pieteikums jāvērtē individuāli, lai izvairītos no tā, ka viens atteikums automātiski izraisa turpmākus atteikumus.

- Lietderība un efektivitāte

Dalībvalstīm tiek ieteikts izveidot īpašus centrālos piekļuves punktus, kuriem jāpārbauda, vai ir izpildīti nosacījumi tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvei, nevis šis uzdevums jāveic ETIAS valsts nodaļai. Tādējādi var novērst to, ka piekļuves ETIAS novērtēšanā tiek iesaistīta trešā iestāde, kas šķiet pārāk sarežģīti.

Lai uzlabotu robežpārbaudes, robežsargiem, veicot pārbaudes otrajā līnijā, ir iespēja piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai. Ja pirmās līnijas robežsargs ir uzskatījis par nepieciešamu veikt papildu pārbaudes, tad saistībā ar pārbaudi otrajā līnijā robežkontroles iestādēm šāda piekļuve būtu nepieciešama, lai spētu pieņemt uz plašāku informāciju balstītu lēmumu.

- Datu drošība un datu aizsardzība

Tiek ierosināts noteikumus par datu drošību un datu aizsardzību labāk saskaņot ar citu lielapjoma informācijas sistēmu juridisko pamatu un tādējādi tos nostiprināt. Noteikumi par informācijas drošības riska pārvaldību un datu aizsardzību tiek ierosināti tādi, kā to savā atzinumā ieteica darīt EDAU.

- Uzraudzība un atbildība

Visbeidzot, ir iekļauti vairāki jauni vai pastiprināti ziņošanas noteikumi, lai nodrošinātu labāku pārredzamību un tādējādi — sistēmas pārskatatbildību. Jo īpaši jādara pieejama informācija par centrālās nodaļas darbību, jo centrālā nodaļa būs svarīgs paredzamās ETIAS sistēmas elements.

  • [1]  “Feasibility Study for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)” (Priekšizpēte par ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)), galīgais ziņojums; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.

Ārlietu komitejaS ATZINUMS (23.8.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624
(COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD))

Atzinuma sagatavotāja: David McAllister

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  ETIAS ir viena no prioritātēm, kas noteiktas 2016. gada 16. septembrī pieņemtajā Bratislavas ceļvedī, ko parakstīja un par ko vienojās 27 Savienības valstu un valdību vadītāji.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Komisijai kopā ar Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un sadarbībā ar dalībvalstīm vajadzētu piešķirt lielu nozīmi ETIAS izveidošanas ārpolitiskajiem aspektiem un savlaicīgi un kodolīgi paziņot savus mērķus attiecīgo trešo valstu valdībām, uzsverot būtiskās politiskās, juridiskās un praktiskās atšķirības starp vīzas prasību un ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Komisijai savlaicīgi pirms ETIAS regulas stāšanās spēkā vajadzētu uzsākt komunikācijas kampaņas attiecīgajās trešajās valstīs, lai ceļotāji būtu pienācīgi informēti par pieteikšanās procesu ETIAS atļaujas saņemšanai, par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem atteikuma gadījumā, kā arī par pozitīvajiem aspektiem, kas saistīti ar ērtu un ātrāku robežas šķērsošanu ceļotājiem ar iepriekš saņemtu ceļošanas atļauju.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  ETIAS būtu jāparedz ceļošanas atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, šķērsojot ārējās robežas (turpmāk — vīzas prasība), lai tādējādi būtu iespējams noteikt, vai šo personu klātbūtne dalībvalstu teritorijā nerada neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku. Derīgai ceļošanas atļaujai vajadzētu būt jaunam ieceļošanas nosacījumam dalībvalstu teritorijā, tomēr ceļošanas atļaujai vien nevajadzētu automātiski piešķirt kādam tiesības ieceļot.

(9)  Vairākas trešās valstis ir veikušas virkni sarežģītu reformu, lai panāktu bezvīzu ceļošanu saviem pilsoņiem, un Savienība ir piešķīrusi bezvīzu režīmu, atzīstot to veiksmīgos centienus. Tāpēc ETIAS būtu jāparedz ceļošanas atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, šķērsojot ārējās robežas (turpmāk — vīzas prasība), lai vienīgi šādi būtu iespējams noteikt, vai noteiktu personu klātbūtne dalībvalstu teritorijā nerada neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku. Šā iemesla dēļ derīgai ceļošanas atļaujai vajadzētu būt jaunam ieceļošanas nosacījumam dalībvalstu teritorijā. Tomēr ceļošanas atļaujai vien nevajadzētu automātiski piešķirt kādam tiesības ieceļot.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai sasniegtu savus mērķus, ETIAS būtu jānodrošina tiešsaistes pieteikuma veidlapa, kurā pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda sava identitāte, ceļošanas dokuments, dzīvesvietas informācija, kontaktinformācija, izglītība un pašreizējā nodarbošanās, savs ģimenes locekļa statuss saistībā ar ES pilsoni vai trešās valsts valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas brīva pārvietošanās bez uzturēšanās atļaujas; ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīga persona — atbildīgās personas identitāte; kā arī atbildes uz pamatjautājumu kopumu (vai pieteikuma iesniedzēju ir vai nav skārusi kāda slimība, kas varētu izraisīt epidēmiju, kā noteikts Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos, vai citas infekcijas vai lipīgas parazitāras slimības, ziņas par sodāmību, klātbūtne kara skartās zonās, atgriešanas lēmums, kas pieņemts uz robežas, vai pavēle atstāt teritoriju). Piekļuve pieteikuma iesniedzēja veselības informācijai būtu jāatļauj tikai nolūkā noteikt, vai persona rada sabiedrības veselības apdraudējumu.

(16)  Lai sasniegtu savus mērķus, ETIAS būtu jānodrošina tiešsaistes pieteikuma veidlapa, kurā pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda sava identitāte, ceļošanas dokuments, dzīvesvietas informācija, kontaktinformācija, pašreizējā nodarbošanās, savs ģimenes locekļa statuss saistībā ar ES pilsoni vai trešās valsts valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas brīva pārvietošanās bez uzturēšanās atļaujas; ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīga persona — atbildīgās personas identitāte, kā arī atbildes uz pamatjautājumu kopumu (vai pieteikuma iesniedzēju ir vai nav skārusi kāda slimība, kas varētu izraisīt epidēmiju, kā noteikts Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos, vai citas infekcijas vai lipīgas parazitāras slimības, ziņas par sodāmību, klātbūtne kara skartās zonās, atgriešanas lēmums, kas pieņemts uz robežas, vai pavēle atstāt teritoriju). Piekļuve pieteikuma iesniedzēja veselības informācijai būtu jāatļauj tikai nolūkā noteikt, vai persona rada sabiedrības veselības apdraudējumu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  ETIAS būtu jāpieņem pieteikumi, kas iesniegti pieteikuma iesniedzēja vārdā, ja ceļotājs kāda iemesla dēļ pats nespēj sagatavot pieteikumu. Tādos gadījumos pieteikums būtu jāsagatavo ceļotāja pilnvarotai vai par ceļotāju atbildīgai trešai personai ar nosacījumu, ka pieteikuma veidlapā tiek norādīta šīs personas identitāte.

(17)  ETIAS vajadzētu veidot kā lietotājdraudzīgu platformu, un tajā būtu jāsniedz visa attiecīgā informācija pieteikuma iesniedzēja valodā vai valodā, kuru pieteikuma iesniedzējs var saprast. ETIAS būtu jāpieņem pieteikumi, kas iesniegti pieteikuma iesniedzēja vārdā, ja ceļotājs kāda iemesla dēļ pats nespēj sagatavot pieteikumu. Tādos gadījumos pieteikums būtu jāsagatavo ceļotāja pilnvarotai vai par ceļotāju atbildīgai trešai personai ar nosacījumu, ka pieteikuma veidlapā tiek norādīta šīs personas identitāte. ETIAS ietvaros būtu jāizveido pieteikumu iesniegšanas punkti (kabīnes), ko pieteikumu iesniedzēji var izmantot galvenajās izceļošanas lidostās un ostās un lielākajos sauszemes robežpunktos. Ceļojumu aģentiem vajadzētu varēt iesniegt pieteikumus pieteikumu iesniedzēju un/vai to grupu vārdā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  ETIAS būtu jāapstrādā pieteikuma iesniedzēja sniegtie personas dati tikai, lai iepriekš pārbaudītu Regulā (ES) 2016/39924 noteiktos atbilstības kritērijus un lai novērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs varētu neatbilstīgi migrēt uz Savienību un vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt drošības vai sabiedrības veselības risku.

(20)  ETIAS būtu jāapstrādā pieteikuma iesniedzēja sniegtie personas dati tikai, lai iepriekš pārbaudītu Regulā (ES) 2016/39924 noteiktos atbilstības kritērijus un lai novērtētu, vai pieteikuma iesniedzējam agrāk nav tikusi liegta iebraukšana un/vai viņš nav pārsniedzis uzturēšanās termiņu, kā arī vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt drošības vai sabiedrības veselības risku.

_________________

_________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Šādus riskus nav iespējams novērtēt bez 16. apsvērumā uzskaitīto personas datu apstrādes. Katrs pieteikumos ietverto personas datu elements būtu jāsalīdzina ar datiem ierakstos, lietās vai brīdinājumos, kuri reģistrēti informācijas sistēmā (Šengenas informācijas sistēmā (SIS), vīzu informācijas sistēmā (VIS), Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD), ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), Eurodac, Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā (ECRIS) un/vai Interpola datubāzē ar ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN)), vai ar ETIAS kontrolsarakstiem, vai ar konkrētiem riska rādītājiem. Salīdzināšanai izmantojamo personas datu kategorijas būtu jāierobežo tikai uz tām datu kategorijām, kuras pieejamas pārbaudītajās informācijas sistēmās, ETIAS kontrolsarakstā un konkrētajos riska rādītājos.

(21)  Šādus riskus nav iespējams novērtēt bez 16. apsvērumā uzskaitīto personas datu apstrādes. Katrs pieteikumos ietverto personas datu elements būtu jāsalīdzina ar datiem ierakstos, lietās vai brīdinājumos, kuri reģistrēti informācijas sistēmā (Šengenas informācijas sistēmā (SIS), vīzu informācijas sistēmā (VIS), Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD), ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), Eurodac, Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā (ECRIS) un/vai Interpola datubāzē ar ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN)), tostarp t. s. dzelteno paziņojumu, ar ko var palīdzēt atrast pazudušas personas, vai ar ETIAS kontrolsarakstiem, vai ar konkrētiem riska rādītājiem. Salīdzināšanai izmantojamo personas datu kategorijas būtu jāierobežo tikai uz tām datu kategorijām, kuras pieejamas pārbaudītajās informācijas sistēmās, ETIAS kontrolsarakstā un konkrētajos riska rādītājos.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, vajadzētu būt pārsūdzības tiesībām. Pārsūdzības būtu jāceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

(24)  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, vajadzētu būt pārsūdzības tiesībām. Pārsūdzības būtu jāceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Pārsūdzības procedūra būtu jāpabeidz vēlākais triju mēnešu laikā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Ja izņēmuma gadījumā dalībvalsts uzskata, ka nepieciešams atļaut trešās valsts valstspiederīgā ieceļošanu tās teritorijā, jo pastāv humāni apsvērumi, valsts intereses vai starptautiskas saistības, šai dalībvalstij vajadzētu būt iespējai izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo vai pagaidu derīgumu.

(30)  Ja izņēmuma gadījumā ir nepieciešams atļaut trešās valsts valstspiederīgā ieceļošanu, jo pastāv humāni apsvērumi, valsts intereses vai starptautiskas saistības, vajadzētu būt iespējai izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo vai pagaidu derīgumu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Piekļuve ETIAS iekļautajai informācijai ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI26, vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI27. Saistībā ar konkrētu izmeklēšanu, kā arī lai iegūtu pierādījumus un informāciju par personu, kuru tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, vai par noziegumā cietušo pusi, tiesībaizsardzības iestādēm var būt nepieciešams piekļūt ETIAS sagatavotajiem datiem. ETIAS glabātie dati var arī būt nepieciešami, lai identificētu vainīgo teroristu nodarījumā vai citos smagos noziedzīgos nodarījumos, it sevišķi, ja ir jārīkojas steidzami. Piekļuve ETIAS nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus ir iejaukšanās personu, kuru personas dati tiek apstrādāti ETIAS, pamattiesībās uz personas privātās dzīves neaizskaramību un uz personas datu aizsardzību. Tādēļ ETIAS esošie dati būtu jāsaglabā un jādara pieejami izraudzītajām dalībvalstu iestādēm un Eiropas Policijas birojam (Eiropolam), piemērojot šajā regulā paredzētos stingros nosacījumus, lai šādu piekļuvi ierobežotu tikai uz datiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar prasībām, kuras it sevišķi noteiktas Tiesas judikatūrā, jo īpaši Digital Rights Ireland lietā28.

(34)  Ar piekļuvi ETIAS iekļautajai informācijai būtu jāpalīdz novērst, atklāt un izmeklēt teroristu nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI26, vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI27. Saistībā ar konkrētu izmeklēšanu, kā arī lai iegūtu pierādījumus un informāciju par personu, kuru tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, vai par noziegumā cietušo pusi, tiesībaizsardzības iestādēm var būt nepieciešams piekļūt ETIAS sagatavotajiem datiem. ETIAS glabātie dati var arī būt nepieciešami, lai identificētu vainīgo teroristu nodarījumā vai citos smagos noziedzīgos nodarījumos, it sevišķi, ja ir jārīkojas steidzami. Piekļuve ETIAS nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus ir iejaukšanās personu, kuru personas dati tiek apstrādāti ETIAS, pamattiesībās, jo īpaši tiesībās uz personas privātās dzīves neaizskaramību un tiesībās uz personas datu aizsardzību. Tādēļ ETIAS esošie dati būtu jāsaglabā un jādara pieejami izraudzītajām dalībvalstu iestādēm un Eiropas Policijas birojam (Eiropolam), piemērojot šajā regulā paredzētos stingros nosacījumus, lai šādu piekļuvi ierobežotu tikai uz datiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar prasībām, kuras it sevišķi noteiktas Tiesas judikatūrā, jo īpaši Digital Rights Ireland lietā28.

_________________

_________________

26 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 6. lpp.).

26 Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 6. lpp.).

27 Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

27 Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

28 Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Būtu jānosaka stingri noteikumi attiecībā uz piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai, kā arī jāparedz vajadzīgie aizsardzības pasākumi. Ir arī nepieciešams paredzēt personu datu piekļuves, labošanas, dzēšanas tiesības, pārsūdzības tiesības, it sevišķi tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība.

(47)  Būtu jānosaka stingri noteikumi attiecībā uz piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai, kā arī jāparedz vajadzīgie aizsardzības pasākumi. Vācot, uzglabājot un izmantojot datus, kas iegūti ETIAS ietvaros, visos gadījumos būtu jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Ir arī nepieciešams paredzēt personu datu piekļuves, labošanas, dzēšanas tiesības, pārsūdzības tiesības, it sevišķi tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  pieņemtu iepriekš noteiktu sarakstu ar atbildēm uz jautājumiem par izglītības līmeni, pašreizējo nodarbošanos un ieņemamo amatu, ko norādīs ceļošanas atļaujas pieteikumā;

-  pieņemtu iepriekš noteiktu sarakstu ar atbildēm uz jautājumiem par pašreizējo nodarbošanos un ieņemamo amatu, ko norādīs ceļošanas atļaujas pieteikumā;

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

50. apsvērums – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  noteiktu ceļošanas atļaujas maksas apmaksas metodes un procesu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un to pieejamību, un lai grozītu maksas summu;

-  grozītu atļaujas maksas lielumu un noteiktu apmaksas metodes un procesu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un to pieejamību, lai netiktu kavēti bezvīzu režīma trešo valstu valstspiederīgie, kuriem, iesniedzot ETIAS atļaujas pieteikumu, noteikti maksāšanas veidi var nebūt pieejami.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51)  Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai šī apspriešanās tiktu īstenota saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. It sevišķi, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(51)  Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, veiktu ietekmes novērtējumu, kā arī rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu un diplomātiskā līmenī, un lai šī apspriešanās tiktu īstenota saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Būtu jāapspriežas arī ar EĀDD un to trešo valstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, uz kurām attiecas bezvīzu režīms. It sevišķi, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Šādās ekspertu grupās būtu jāiekļauj EĀDD pārstāvji.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  neatbilstīgas migrācijas risks nozīmē risku, ka trešās valsts valstspiederīgais neatbilst ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 6. pantā.

Pamatojums

Pēc Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikuma pievienota neatbilstīgas migrācijas riska definīcija.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  drošības risks nozīmē apdraudējuma risku jebkuras dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai starptautiskajām attiecībām;

Pamatojums

Pēc Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikuma pievienota drošības riska definīcija.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sekmēs augstu drošības līmeni, nodrošinot pieteikumu iesniedzēju vispusīgu drošības riska novērtējumu pirms viņu ierašanās pie ārējās robežas šķērsošanas vietām, lai noteiktu, vai ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības risku;

(a)  sekmēs augstu drošības līmeni, nodrošinot pieteikumu iesniedzēju vispusīgu drošības riska novērtējumu pirms viņu ierašanās pie ārējās robežas šķērsošanas vietām, lai noteiktu, vai ir faktiskas norādes, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības risku;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  atbalstīs Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, uz bezvēsts pazudušām personām, uz personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai uz personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm;

(e)  atbalstīs Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, uz bezvēsts pazudušām personām, jo īpaši bērniem, uz personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai uz personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pamattiesību amatpersona ir atbildīga par to, lai tiktu veiktas regulāras revīzijas par pieteikumu izskatīšanu un 28. panta noteikumu īstenošanu, ietverot regulārus novērtējumus par to ietekmi uz pamattiesībām, it sevišķi saistībā ar privātumu. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras datu aizsardzības speciālists ir atbildīgs par to, lai tiktu veiktas regulāras revīzijas par pieteikumu izskatīšanu, ietverot regulārus novērtējumus par to ietekmi uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikumu iesniedzēji pietiekamu laiku pirms plānotā ceļojuma iesniedz pieteikumu, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu īpašā publiskā tīmekļa vietnē vai mobilā aplikācijā, kas paredzēta tīmekļa ierīcēm.

1.  Pieteikumu iesniedzēji pietiekamu laiku pirms plānotā ceļojuma iesniedz pieteikumu, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu īpašā publiskā tīmekļa vietnē vai mobilā aplikācijā, kas paredzēta tīmekļa ierīcēm, vai arī attiecīgos gadījumos pieteikumu iesniegšanas punktos (kabīnēs).

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pieteikumu var iesniegt vai nu pieteikuma iesniedzējs, vai persona vai komerciāls starpnieks, ko pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarojis iesniegt pieteikumu viņa vārdā.

2.  Pieteikumu var iesniegt vai nu pieteikuma iesniedzējs, vai persona vai komerciāls starpnieks, ko pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarojis iesniegt pieteikumu viņa vārdā. Savienības delegācijas trešās valstīs sniedz nepieciešamo atbalstu pieteikuma iesniedzējiem.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izmantojot publisko tīmekļa vietni un mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, pieteikuma veidlapa ir plaši, viegli un bez maksas pieejama pieteikumu iesniedzējiem.

2.  Izmantojot publisko tīmekļa vietni un mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, pieteikuma veidlapa ir plaši, viegli un bez maksas pieejama pieteikumu iesniedzējiem. Gan tīmekļa vietne, gan mobilā aplikācija ir pieejama personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  e-pasta adrese, tālruņa numurs;

g)  e-pasta adrese un tālruņa numurs, ja tāds ir;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  izglītība (līmenis un joma);

svītrots

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k)  nepilngadīgām personām — tās personas uzvārds un vārds(-i), kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības;

k)  nepilngadīgām personām — tās personas uzvārds un vārds(-i), e-pasta adrese vai tālruņa numurs un mājas adrese, kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

la)  vai viņš vai viņa ir bēglis vai bezvalstnieks;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

m)  ja pieteikumu aizpilda persona, kas nav pieteikuma iesniedzējs: uzvārds, vārds(-i), uzņēmuma vai organizācijas nosaukums (attiecīgā gadījumā), e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs; saikne ar pieteikuma iesniedzēju un elektroniski parakstīts pārstāvja apliecinājums.

m)  ja pieteikumu aizpilda persona, kas nav pieteikuma iesniedzējs, un grupu pieteikumu gadījumā: uzvārds, vārds(-i), uzņēmuma vai organizācijas nosaukums (attiecīgā gadījumā), e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs; saikne ar pieteikuma iesniedzēju un elektroniski parakstīts pārstāvja apliecinājums.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pieteikuma iesniedzējs norāda izglītības līmeni un jomu, pašreizējo nodarbošanos un ieņemamo amatu, izraugoties no iepriekš sagatavota saraksta. Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu šos iepriekš sagatavotos sarakstus.

3.  Pieteikuma iesniedzējs norāda pašreizējo nodarbošanos un ieņemamo amatu, izraugoties no iepriekš sagatavota saraksta. Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu šos iepriekš sagatavotos sarakstus.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  vai persona ir kādā valstī jebkad tikusi notiesāta par kādu noziedzīgu nodarījumu;

b)  vai persona ir kādā valstī jebkad tikusi notiesāta par kādu smagu noziedzīgu nodarījumu, kā definēts šīs regulas 3. panta m) punktā;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par ceļošanas atļaujas maksas samaksas metodēm un procesu un par šīs maksas summas izmaiņām.

4.  Saskaņā ar 78. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par ceļošanas atļaujas maksas samaksas metodēm un procesu un par šīs maksas summas izmaiņām. Komisija ņem vērā tehnoloģiju attīstību un to pieejamību, lai netiktu kavēti bezvīzu režīma trešo valstu valstspiederīgie, kuriem, iesniedzot ETIAS atļaujas pieteikumu, noteikti maksāšanas veidi var nebūt pieejami.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments neatbilst ceļošanas dokumentam, kas reģistrēts Interpola TDAWN lietā.

(m)  vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments neatbilst ceļošanas dokumentam, kas reģistrēts Interpola TDAWN lietā, tostarp t. s. dzeltenajam paziņojumam, ar ko var palīdzēt atrast pazudušas personas;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

18. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  brīdinājums attiecībā uz bezvēsts pazudušām personām;

(b)  brīdinājums attiecībā uz bezvēsts pazudušām personām, jo īpaši bērniem;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

21.a pants

 

Īpaši noteikumi attiecībā uz bēgļiem un bezvalstniekiem, kuri uzturas no vīzas prasības atbrīvotā valstī

 

Ja 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie bēgļi vai bezvalstnieki iesniedz ceļošanas atļaujas pieteikumu, piemēro šādus īpašus noteikumus:

 

(a)  pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda savs statuss, kā minēts 15. panta 2. punkta la) apakšpunktā;

 

(b)  pieteikuma iesniedzējam nav jāatbild uz 15. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētajiem jautājumiem;

 

(c)  netiek piemērota 16. pantā minētā maksa.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumu nosūta uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija. Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumā skaidri norāda informāciju vai dokumentāciju, kas pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz. Pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu informāciju vai dokumentāciju tieši ETIAS valsts nodaļai ar 6. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētā droša konta pakalpojuma starpniecību 7 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.  Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumu nosūta uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija. Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumā skaidri norāda informāciju vai dokumentāciju, kas pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz. Pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu informāciju vai dokumentāciju tieši ETIAS valsts nodaļai ar 6. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētā droša konta pakalpojuma starpniecību 7 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības lūgt papildu laiku pieprasītās dokumentācijas iesniegšanai. Piešķirtais papildu laiks nepārsniedz 30 darbdienas.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa pieteikuma iesniedzējam nosūta uzaicinājumu uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija.

5.  Dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa pieteikuma iesniedzējam nosūta uzaicinājumu uz e-pasta adresi, kas pieteikuma lietā norādīta kā kontaktinformācija, vai informē viņu pa telefonu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja pieteikuma iesniedzējs noteiktajā termiņā neatbild uz uzaicinājumu vai ja pieteikuma iesniedzējs neierodas uz interviju, pieteikumu atsaka saskaņā ar 31. panta 1. punktu, un atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju.

6.  Ja pieteikuma iesniedzējs bez pienācīga pamatojuma noteiktajā termiņā neatbild uz uzaicinājumu vai ja pieteikuma iesniedzējs neierodas uz interviju, pieteikumu atsaka saskaņā ar 31. panta 1. punktu, un atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Katrā ziņā Eiropolam nav piekļuve personas datiem par pieteikuma iesniedzēja izglītību, kā minēts 15. panta 2. punkta h) apakšpunktā, un par pieteikuma iesniedzēja veselību, kā minēts 15. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

3.  Katrā ziņā Eiropolam nav piekļuve personas datiem par pieteikuma iesniedzēja veselību, kā minēts 15. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  [IIS sagatavotiem statistikas datiem par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem konkrētām ceļotāju grupām;]

(a)  [IIS sagatavotiem statistikas datiem par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem;]

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ETIAS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 73. pantu par pārmērīgi daudziem ceļošanas atļauju atteikumu gadījumiem neatbilstīgas migrācijas, drošības vai sabiedrības veselības risku dēļ, kuri saistīti ar konkrētām ceļotāju grupām;

(b)  ETIAS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 73. pantu par pārmērīgi daudziem ceļošanas atļauju atteikumu gadījumiem drošības vai sabiedrības veselības risku dēļ;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  dalībvalstu sniegto informāciju par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem konkrētām ceļotāju grupām šajās dalībvalstīs;

(e)  dalībvalstu sniegto informāciju par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem konkrētiem ceļotājiem;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izglītības līmenis;

svītrots

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Konkrētie riska rādītāji ir mērķtiecīgi un samērīgi. Tie nekādā gadījumā nav balstīti uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģiju vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, seksuālo dzīvi vai dzimumorientāciju.

5.  Konkrētie riska rādītāji ir mērķtiecīgi un samērīgi. Tie nekādā gadījumā nav balstīti uz personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģiju vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju. Nav pieļaujama profilaktiska riska profilēšana, kas balstītos uz vispārīgiem datiem, nevis uz precīzu un uzskatāmu risku.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Jāievieš drošības pasākumi, lai nodrošinātu ETIAS kontrolsarakstā apstrādāto personas datu pienācīgu aizsardzību.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

29. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Ja izrādās, ka iekļaušana ETIAS kontrolsarakstā bijusi nepamatota, personas svītrošana no šā saraksta ir iespējama jebkurā brīdī.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības ceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa informē pieteikumu iesniedzējus par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā.

2.  Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības ceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa rakstiski informē pieteikumu iesniedzējus par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, darot to pieteikuma iesniedzējiem saprotamā valodā. Pārsūdzības procedūru pabeidz vēlākais triju mēnešu laikā.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu var izdot izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka pastāv humāni apsvērumi, valsts intereses vai starptautiskas saistības, un neraugoties uz to, ka vēl nav pabeigts manuālās novērtēšanas process saskaņā ar 22. pantu vai ka ceļošanas atļauja ir atteikta, anulēta vai atsaukta.

1.  Ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izdod izņēmuma gadījumos, ja pastāv humāni apsvērumi, valsts intereses vai starptautiskas saistības, un neraugoties uz to, ka vēl nav pabeigts manuālās novērtēšanas process saskaņā ar 22. pantu vai ka ceļošanas atļauja ir atteikta, anulēta vai atsaukta.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu ir derīga izdevējas dalībvalsts teritorijā, turklāt ne ilgāk kā 15 dienas.

4.  Ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu ir derīga izdevējas dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja ir atklāts trāpījums ar pieteikuma lietā reģistrētiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 15. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā, kā tie reģistrēti minētajā pieteikuma lietā, kā arī datiem, kuri ievadīti šajā pieteikuma lietā saistībā ar ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 33. un 37. pantu. Piekļuvi 15. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma lietā, piešķir tikai tad, ja operatīvās nodaļas ir šo datu aplūkošanu tieši pieprasījušas pamatotā elektroniskā pieprasījumā, kurš iesniegts saskaņā ar 44. panta 1. punktu un apstiprināts neatkarīgā pārbaudē. ETIAS centrālās sistēmas datu aplūkošana nenodrošina piekļuvi datiem par izglītību, kā minēts 15. panta 2. punkta h) apakšpunktā, vai par to, vai pieteikuma iesniedzējs var radīt sabiedrības veselības risku, kā minēts 15. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

4.  Ja ir atklāts trāpījums ar pieteikuma lietā reģistrētiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 15. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā, kā tie reģistrēti minētajā pieteikuma lietā, kā arī datiem, kuri ievadīti šajā pieteikuma lietā saistībā ar ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, atsaukšanu vai anulēšanu saskaņā ar 33. un 37. pantu. Piekļuvi 15. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta b)–d) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma lietā, piešķir tikai tad, ja operatīvās nodaļas ir šo datu aplūkošanu tieši pieprasījušas pamatotā elektroniskā pieprasījumā, kurš iesniegts saskaņā ar 44. panta 1. punktu un apstiprināts neatkarīgā pārbaudē. ETIAS centrālās sistēmas datu aplūkošana nenodrošina piekļuvi datiem par to, vai pieteikuma iesniedzējs var radīt sabiedrības veselības risku, kā minēts 15. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbojoties ar ETIAS centrālo nodaļu un dalībvalstīm, Komisija vienlaikus ar ETIAS darbības sākšanu organizē informācijas kampaņu, lai šīs regulas darbības jomā ietilpstošos trešo valstu valstspiederīgos informētu par ceļošanas atļaujas prasību, proti, ka, šķērsojot ārējās robežas, personai ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai.

Sadarbojoties ar ETIAS centrālo nodaļu, dalībvalstīm, to vēstniecībām trešās valstīs, uz kurām attiecas šī regula, un Savienības delegācijām šajās valstīs, Komisija ļoti savlaicīgi pirms ETIAS darbības uzsākšanas organizē informācijas kampaņu, lai šīs regulas darbības jomā ietilpstošos trešo valstu valstspiederīgos informētu par ceļošanas atļaujas prasību, proti, ka, šķērsojot ārējās robežas, personai ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Infrastruktūru, kas atbalsta publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju un pārvadātāju vārteju, izvieto eu-LISA vai Komisijas telpās. Šī infrastruktūra ir ģeogrāfiski izvietota tā, lai nodrošinātu šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar 3. punktā paredzētajiem drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem.

2.  Infrastruktūru, kas atbalsta publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju, pieteikumu iesniegšanas punktus (kabīnes) un pārvadātāju vārteju, izvieto eu-LISA vai Komisijas telpās. Šī infrastruktūra ir ģeogrāfiski izvietota tā, lai nodrošinātu šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar 3. punktā paredzētajiem drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

64. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc ETIAS darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga par centrālās sistēmas un valstu vienoto saskarņu tehnisko pārvaldību. Sadarbībā ar dalībvalstīm tā vienmēr nodrošina labākās pieejamās tehnoloģijas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi. eu-LISA ir arī atbildīga par komunikāciju infrastruktūras tehnisko pārvaldību starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm, kā arī par publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, e-pasta pakalpojumu, droša konta pakalpojumu, pārvadātāju vārteju, tīmekļa pakalpojumu un pieteikumu apstrādes programmatūru, kā minēts 6. pantā.

Pēc ETIAS darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga par centrālās sistēmas un valstu vienoto saskarņu tehnisko pārvaldību. Sadarbībā ar dalībvalstīm tā vienmēr nodrošina labākās pieejamās tehnoloģijas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi. eu-LISA ir arī atbildīga par komunikāciju infrastruktūras tehnisko pārvaldību starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm, kā arī par publisko tīmekļa vietni, mobilo aplikāciju mobilajām ierīcēm, pieteikumu iesniegšanas punktu (kabīņu), e-pasta pakalpojumu, droša konta pakalpojumu, pārvadātāju vārteju, tīmekļa pakalpojumu un pieteikumu apstrādes programmatūru, kā minēts 6. pantā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  tās saistību ievērošanu attiecībā uz pamattiesībām, jo īpaši pienākumiem saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECK), Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (ESPH) un Konvenciju par bērna tiesībām (KBT);

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

70. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) 2016/794

4. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  regulas 4. panta 1. punktā iekļauj šādu n) apakšpunktu:

svītrots

“n)  sagatavo, pārvalda un atjaunina [Regulas, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)] 29. pantā minēto ETIAS kontrolsarakstu saskaņā ar 18. panta 2. punkta a) apakšpunktu.”;

 

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šajā sešu mēnešu laikposmā robežsargi informē trešo valstu valstspiederīgos, uz ko attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kas šķērso ārējās robežas, par to, ka pēc sešu mēnešu laikposma beigām uz viņiem attieksies prasība par derīgu ceļošanas atļauju. Šajā nolūkā robežsargi šai ceļotāju kategorijai izdala vienotu brošūru.

2.  Šajā sešu mēnešu laikposmā robežsargi, kā arī dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un Savienības delegācijas valstīs, uz kurām attiecas šī regula, informē trešo valstu valstspiederīgos, uz ko attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kas šķērso ārējās robežas, par to, ka pēc sešu mēnešu laikposma beigām uz viņiem attieksies prasība par derīgu ceļošanas atļauju. Šajā nolūkā robežsargi šai ceļotāju kategorijai izdala vienotu brošūru. Šādu brošūru dara pieejamu arī dalībvalstu vēstniecībām un Savienības delegācijām valstīs, uz kurām attiecas šī regula.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

73. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  izglītību;

svītrots

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

73. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pēc Komisijas pieprasījuma eu-LISA sniedz tai statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus saskaņā ar 3. punktu.

6.  Pēc Komisijas un Eiropas Parlamenta pieprasījuma eu-LISA sniedz tiem statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

76. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija saskaņā ar 1. punktu dara paziņoto informāciju pieejamu dalībvalstīm un sabiedrībai, izmantojot pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni.

5.  Komisija saskaņā ar 1. punktu dara paziņoto informāciju pieejamu dalībvalstīm un sabiedrībai, izmantojot pieejamu un pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ietekmi uz diplomātiskajām attiecībām starp Savienību un iesaistītajām trešajām valstīm;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS)

Atsauces

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

David McAllister

16.3.2017

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

Bodil Valero

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

14

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D

Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

3

0

ALDE

Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Budžeta komitejaS ATZINUMS (31.8.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624
(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Gérard Deprez

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kuras galvenais mērķis ir veikt drošības, migrācijas un sabiedrības veselības riska iepriekšēju novērtējumu ceļotājiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, lai viņiem piešķirtu atļauju ceļot uz Šengenas zonu. Šis priekšlikums ir daļa no ES integrētās robežu pārvaldības stratēģijas nepārtrauktā attīstības procesa, un ar to novērš nozīmīgu informācijas trūkumu attiecībā uz ceļotājiem, kam nav nepieciešama vīza. Papildinot Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), ar ETIAS būtu jāpalīdz stiprināt Šengenas robežu pārvaldības kvalitāti, jo īpaši pie sauszemes robežām, jāpalielina ceļošanas ērtības un jāpastiprina cīņa pret starptautisko noziedzību, terorismu un citiem draudiem drošībai.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ierosinātā sistēma ir samērīga ar apzinātajām vajadzībām un labi strukturēta — tās centrālo informācijas sistēmu izstrādās un uzturēs eu-LISA, to pārvaldīs Eiropas robežu un krasta apsardzē (Frontex) iekļauta centrālā nodaļa, un tā būs savienota ar valsts robežsardzes infrastruktūru un ETIAS valstu nodaļām katrā dalībvalstī.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ierosināto informācijas sistēmu sadarbspēju tieslietu un iekšlietu jomā un jo īpaši to, cik lielā mērā notiks resursu kopīga izmantošana ar IIS, kam vajadzētu nodrošināt ievērojamu izmaksu ietaupījumu ETIAS izveides procesā.

Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka ETIAS izveides paredzētās kopējās izmaksas ir aptuveni EUR 212,1 miljons, no kā segs ETIAS centrālo komponentu izveides un darbības izmaksas un dalībvalstīs esošās valstu robežu infrastruktūras un ETIAS integrācijas izmaksas, savukārt vidējās gada darbības izmaksas (no 2021. gada) tiek lēstas EUR 85 miljonu apmērā. Viņš pauž atbalstu ierosinājumam, ka no 2020. gada darbības izmaksas dalībvalstīs vajadzētu segt no šo valstu programmām saskaņā ar Iekšējās drošības fondu (ISF). Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka ETIAS paredzēts veidot kā finansiāli pilnībā pašfinansējošu sistēmu, ieņēmumus gūstot no lietotāju maksām. Viņš atgādina, ka arī Eiropolam jāsaņem nepieciešamie finanšu resursi un cilvēkresursi kontrolsaraksta veidošanai un savu datubāzu savienošanai ar ETIAS.

Atzinuma sagatavotājs piekrīt priekšlikumā ierosinātajam no maksām saņemtos ieņēmumus uzskatīt par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem, kas automātiski tiek pārcelti uz nākamajiem gadiem un kas ļaus izmantot iespējamos papildu ieņēmumus, lai finansētu saistītus izdevumus viedo robežu jomā. Viņš ierosina palielināt ceļošanas atļaujas maksu līdz EUR 10, taču paturēt spēkā 16. panta 4. punktu, kurā teikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par ceļošanas atļaujas maksas summas izmaiņām, lai pielāgotu šo summu gadījumā, ja pieaug ETIAS attīstības, integrācijas, savienošanu un ekspluatācijas izmaksas. Rēķinoties ar gaidāmo, proti, ka pēc 2020. gada ETIAS ceļošanas atļaujai ik gadu pieteiksies ap 39 miljoni cilvēku gadā, šāds ierosināts maksas palielinājums veidos būtiskus Savienības budžeta ieņēmumus.

Atzinuma sagatavotājs arī ierosina jebkādus papildu ieņēmumus, kas paliks pāri pēc ETAIS regulāro ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu segšanas, izmantot saistītu robežu pārvaldības izdevumu finansēšanai saskaņā ar vispārējā budžeta 18 02. nodaļu (iekšējā drošība) vai turpmākajām programmām vai pasākumiem saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada.

Atzinuma sagatavotājs ierosina no astoņpadsmit uz divpadsmit gadiem samazināt vecumu, līdz kuram pieteikuma iesniedzējam nav jāmaksā nodeva, bet vienlaikus atbrīvot no maksas plašāku ceļotāju loku, tostarp studentus un skolotājus, kuri ceļo uz Šengenas zonu studiju vai apmācības nolūkā, pētniekus un gados jaunus NVO pārstāvjus, tādējādi rīkojoties līdzīgi, kā paredz Vīzu kodeksa pašreizējie noteikumi un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Ieteikums Nr. 2005/761/EK. Šajā sakarībā viņš arī ierosina grozīt pieteikuma veidlapu, lai šīs personas varētu pamatot savu piederību kādai no šīm kategorijām.

Atzinuma sagatavotājs ierosina samazināt ceļošanas atļaujas derīguma termiņu līdz trim gadiem, lai pašreizējos augsta riska apstākļos ļautu biežāk veikt ceļotāju atkārtotas pārbaudes un ņemtu vērā pieteikumu iesniedzēju individuālās situācijas izmaiņas.

Viņš atgādina, ka 2014.–2020. gada laikposmā ISF robežu instrumenta ietvaros EUR 791 miljons bija paredzēts IT sistēmu izstrādei, ar kurām palīdz pārvaldīt migrācijas plūsmas. No šīs summas EUR 480 miljoni ir paredzēti IIS un EUR 210 miljoni (izņemot izdevumus par 5. pozīciju) — ETIAS. Viņš sagaida, ka pēc divu tiesību aktu priekšlikumu apstiprināšanas Komisija nekavējoties ierosinās deleģēto aktu, lai pārvietotu atlikušo EUR 101 miljonu ISF robežu instrumenta ietvaros.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka svarīgākais izmaksu faktors pēc ETIAS izveides pabeigšanas (pēc 2021. gada) būs izdevumi saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF) un ISF valstu vienoto saskarņu un valstu centrālo nodaļu darbībai, kā arī eu-LISA un Frontex izmaksas ETIAS nepārtrauktai darbināšanai visu diennakti. Atzinuma sagatavotājs mudina Komisiju, eu-LISA, Frontex un dalībvalstis panākt visaugstāko izmaksu efektivitāti visā ETIAS ieviešanas un īstenošanas procesā.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Ieņēmumi no apmaksātajām ceļošanas atļauju maksām būtu jāparedz ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās nodaļas un ETIAS valstu nodaļu kārtējo darbības un uzturēšanas izmaksu segšanai. Ņemot vērā sistēmas īpašo raksturu, ir lietderīgi ieņēmumus uzskatīt par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem.

(55)  ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās nodaļas un ETIAS valstu nodaļu kārtējās darbības un uzturēšanas izmaksas būtu jāsedz ar ieņēmumiem no apmaksātajām ceļošanas atļauju maksām. Visas summas, kas paliek pāri pēc šo izmaksu segšanas, būtu jāpiešķir citu izdevumu segšanai, kas radušies saistībā ar Savienības vispārējā budžeta 18 02. nodaļas (iekšējā drošība) programmām un darbībām, bet pēc 2021. gada 1. janvāra — programmām vai darbībām, kas tās turpina. Ņemot vērā sistēmas īpašo raksturu, ir lietderīgi ieņēmumus uzskatīt par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem.

Pamatojums

Būtu jānorāda, ka pirmām kārtām jāsedz ETIAS izmaksas, taču jebkādus papildu ieņēmumus var izmantot citiem mērķiem. Juridiskajā pamatā būtu jāprecizē šo mērķu raksturs.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  ETIAS Pārbaudes komiteja tiekas, kad vien tas ir nepieciešams un vismaz divas reizes gadā. Tās sanāksmju izmaksas un nodrošinājumu uzņemas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra.

4.  ETIAS Pārbaudes komiteja tiekas, kad vien tas ir nepieciešams un vismaz divas reizes gadā. Tās sanāksmju izmaksas un nodrošinājumu uzņemas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, kurai tāpēc piešķir atbilstīgu papildu finansējumu un personālu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datu apstrāde ETIAS informācijas sistēmā, ko veic jebkurš no lietotājiem, nerada diskrimināciju pret trešo valstu valstspiederīgajiem, pamatojoties uz dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju. Pilnībā ņem vērā cilvēka cieņu un integritāti. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

Personas datu apstrāde ETIAS informācijas sistēmā, ko veic jebkurš no lietotājiem, nerada diskrimināciju pret trešo valstu valstspiederīgajiem, pamatojoties uz dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju. Pilnībā ņem vērā cilvēka cieņu un integritāti. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar funkcionālām atšķirībām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Publiskā tīmekļa vietne un mobilā aplikācija mobilajām ierīcēm ir pieejamas visās dalībvalstu oficiālajās valodās.

3.  Publiskā tīmekļa vietne un mobilā aplikācija mobilajām ierīcēm ir pieejamas visās dalībvalstu oficiālajās valodās, kā arī versijās, kuras pielāgotas personām ar funkcionālām atšķirībām.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  vai pieteikuma iesniedzējs pieder pie vienas no pieteikuma iesniedzēju kategorijām, kuri minēti 16. panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunktā un kuriem ceļošanas atļaujas maksu nepiemēro, izvēloties no iepriekš noteikta saraksta; šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs kopā ar savu pieteikumu iesniedz visus attiecīgos dokumentus kā pierādījumu, ka viņa vai viņas ceļojuma mērķis ietilpst vienā no kategorijām, kas minētas 16. panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunktā.

Pamatojums

Nepieciešamība pievienot jautājumu par ceļojuma mērķi ir loģisks turpinājums atzinuma sagatavotāja priekšlikumam ceļošanas atļaujas maksu nepiemērot īpašām ceļotāju kategorijām (skatīt 7. grozījumu), ieviešot jaunas kategorijas (b), (c) un (d)), piemēram, mācību, izglītības, zinātniskās pētniecības vai dalības konferencēs mērķiem. Šo konkrēto kategoriju ceļojuma mērķu analīze var nedaudz pagarināt pieteikumu apstrādes laiku, jo jāpārbauda pievienotie dokumenti.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ceļošanas atļaujas maksu EUR 5 apmērā pieteikuma iesniedzējs maksā par katru pieteikumu.

1.  Ceļošanas atļaujas maksu EUR 10 apmērā pieteikuma iesniedzējs maksā par katru pieteikumu.

Pamatojums

Maksas palielināšana līdz EUR 10 nozīmēs ikgadēju ieņēmumu pieaugumu līdz EUR 305* miljoniem gadā (EUR 110** miljoni, ja maksa ir EUR 5), ko var piešķirt tām darbībām migrācijas un drošības jomā, kurām ES budžetā finansējuma nepietiek. Maksa EUR 10 apmērā ir pietiekami neliela, lai būtiski neietekmētu tūrismu, turklāt pat no mazāk pārtikušiem reģioniem. * 10x39 miljoni ceļotāju = 390 miljoni → 390 miljoni - 85 miljoni (darbības izmaksas) = 305 miljoni ** 5x39 miljoni ceļotāju = 195 miljoni → 195 miljoni - 85 miljoni = 110 miljoni

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ceļošanas atļaujas maksu nepiemēro bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam.

2.  Ceļošanas atļaujas maksu nepiemēro pieteikuma iesniedzējiem kādā no turpmāk minētajām kategorijām:

 

(a)   bērniem vecumā līdz 12 gadiem;

 

(b)   skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas uzturas ar mērķi mācīties vai izglītoties;

 

(c)   pētniekiem, kas ceļo zinātnisku pētījumu veikšanas nolūkos;

 

(d)   bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem, kuri ir vecumā līdz 25 gadiem un kuri piedalās semināros, konferencēs vai sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizējušas bezpeļņas organizācijas;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs vēlas līdz 12 gadiem pazemināt vecumu ceļošanas atļaujas maksas nepiemērošanai, taču paredzēt atbrīvojumu no maksājumu veikšanas arī dažām citām kategorijām, līdzīgi kā paredz Vīzu kodeksa pašreizējie noteikumi un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Ieteikums Nr. 2005/761/EK, tādējādi atvieglojot dalībvalstīm vienotu īstermiņa vīzu izsniegšanu trešo valstu pētniekiem, kuri pārvietojas Kopienā ar nolūku veikt zinātniskus pētījumus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

23. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja pieteikuma iesniedzējs savā pieteikumā ir sniedzis informāciju, saskaņā ar kuru viņu var atbrīvot no 16. pantā paredzētās ceļošanas atļaujas maksas, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts nodaļa var pieprasīt papildu informāciju vai dokumentāciju no pieteikuma iesniedzēja, lai gan pārbaudītu, ka uz viņu tik tiešām attiecas viena no kategorijām, kurām paredzēts atbrīvojums no atļaujas maksas, kā paredzēts 16. panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunktā, gan arī pārbaudītu ar atbrīvojumu saistītās attiecīgās darbības ilgumu.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ceļošanas atļauja ir derīga piecus gadus vai līdz pieteikuma iesniegšanas laikā reģistrētā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām — atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas ātrāk, un tā ir derīga dalībvalstu teritorijā.

2.  Ceļošanas atļauja ir derīga trīs gadus vai līdz tās darbības termiņa beigām, saistībā ar kuru piešķirts atbrīvojums no atļaujas maksas saskaņā ar 16. panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunktu, vai līdz pieteikuma iesniegšanas laikā reģistrētā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām — atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas ātrāk, un tā ir derīga dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

65. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai piešķir pienācīgu finansējumu un personālu, lai tā varētu veikt 65. pantā minētos pienākumus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

67. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Eiropolam piešķir pienācīgu finansējumu un personālu, lai tas varētu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētos pienākumus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

74. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmaksas saistībā ar ETIAS informācijas sistēmas izstrādi, esošās valstu robežu infrastruktūras integrēšanu un savienojumu ar valsts vienoto saskarni, kā arī ar valsts vienotās saskarnes izmitināšanu, ETIAS centrālās nodaļas un valstu nodaļu izveidi un ETIAS darbību sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Izmaksas saistībā ar ETIAS informācijas sistēmas izstrādi, esošās valstu robežu infrastruktūras integrēšanu un savienojumu ar valsts vienoto saskarni, kā arī ar valsts vienotās saskarnes izmitināšanu, ETIAS centrālās nodaļas un valstu nodaļu izveidi un ETIAS darbību ir samērīgas ar katras dalībvalsts individuālajām administratīvajām vajadzībām un tās sedz no Savienības vispārējā budžeta. Pirms jebkādas iepirkuma procedūras sākšanas Komisija veic precīzu analīzi par tehniskajām prasībām attiecībā uz jau pastāvošo nacionālo sistēmu integrāciju, par ETIAS tehniskajiem standartiem un par prasībām attiecībā uz ETIAS saturu un pieejamību.

Pamatojums

ES valstīs un trešās valstīs pieaug digitalizācijas nozīme robežkontrolē. Pieredze ar lielapjoma IT sistēmu izstrādi ES līmenī, piemēram, SIS II un VIS sistēmu izstrādi, apliecināja, ka šādas ierosmes skāra izmaksu pieaugums. Tāpēc ir ļoti svarīgi iepriekš pēc iespējas precīzi noskaidrot izmaksas, lai līdz minimumam samazinātu izmaksu pārsniegšanas risku.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

74. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Netiek iekļautas šādas izmaksas:

svītrots

(a) dalībvalstu projektu vadības birojs (sanāksmes, komandējumi, biroji);

 

(b) valstu sistēmu mitināšana (telpas, īstenošana, elektroenerģija, dzesēšana);

 

(c) valstu sistēmu ekspluatācija (operatori un atbalsta līgumi);

 

(d) esošo robežpārbaužu pielāgošana;

 

(e) valstu komunikāciju tīklu plānošana, izstrāde, ieviešana, ekspluatācija un uzturēšana.

 

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

74. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis saņem finansiālu atbalstu par izdevumiem, kas saistīti ar 66. pantā minēto pienākumu izpildi. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78. pantu, lai noteiktu šādu finansiālu atbalstu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

75. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ETIAS nodrošinātie ieņēmumi ir ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu.

ETIAS nodrošinātie ieņēmumi ir ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu. Visas summas, kas paliek pāri pēc ETIAS izveides izmaksu un ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās nodaļas un ETIAS valstu nodaļu kārtējo darbības un uzturēšanas izmaksu segšanas, piešķir citu izdevumu segšanai, kas radušies saistībā ar Savienības vispārējā budžeta 18 02. nodaļas (iekšējā drošība) programmām un darbībām, bet pēc 2021. gada 1. janvāra — programmām vai darbībām, kas tās turpina.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem ETIAS informācijas sistēmas izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem ETIAS informācijas sistēmas izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par budžeta un izmaksu norisēm ar sīki izstrādātu tehnisko un finanšu novērtējumu, precīzu informāciju par izmaksu pieaugumu un izmaiņām projekta prasībās, par šāda pieauguma vai izmaiņu iemesliem, kā arī informāciju par jebkādiem riskiem, kas varētu ietekmēt sistēmas kopīgās izmaksas, kuras sedzamas no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 74. pantu. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

Pamatojums

Pieredze ar citu lielapjoma IT sistēmu izstrādi ES līmenī, piemēram, SIS II un VIS sistēmu izstrādi, apliecināja, ka šādas ierosmes skar ilga kavēšanās un izmaksu pieaugums. Lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību un pārskatu par procesu un lai līdz minimumam samazinātu risku saistībā ar izmaksu pārsniegšanu un izpildes kavēšanos, tiek ierosināts, lai eu-LISA ziņojumā ETIA izstrādes posmā Eiropas Parlamentam un Padomei iekļautu obligātu atjauninātu informāciju par budžeta un izmaksu norisēm.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trīs gadus pēc ETIAS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija novērtē ETIAS un iesniedz vajadzīgos ieteikumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā novērtējumā iekļauj:

Vienu gadu pēc ETIAS darbības sākuma un turpmāk ik pēc diviem gadiem Komisija novērtē ETIAS un iesniedz vajadzīgos ieteikumus Eiropas Parlamentam un Padomei, tostarp detalizēti novērtējot to ietekmi uz budžetu. Šajā novērtējumā iekļauj:

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību, budžeta pārraudzību un plānošanu, kā arī lai pēc iespējas ātrāk konstatētu iespējamās budžetu ietekmējošas izmaiņas, tiek ierosināts vispārējo novērtējumu veikt pēc gada un pēc tam reizi divos gados, un iekļaut tajā pārskatu par turpmāko darbību iespējamo ietekmi uz budžetu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ETIAS sasniegtos rezultātus, ņemot vērā tās mērķus, pilnvaras un uzdevumus;

(a)  ETIAS izmaksas un sasniegtos rezultātus, ņemot vērā tās mērķus, pilnvaras un uzdevumus;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

81. pants – 5. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Savienības ieņēmumus, kā arī izdevumus, kas radušies Savienības iestādēm un dalībvalstīm.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS)

Atsauces

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Gérard Deprez

24.11.2016

Pieņemšanas datums

30.8.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Claudia Țapardel, Tomáš Zdechovský

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

8

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624

Atsauces

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.11.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

19.1.2017

BUDG

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

TRAN

5.12.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Kinga Gál

30.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

26.6.2017

19.10.2017

 

Pieņemšanas datums

19.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

12

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Iesniegšanas datums

23.10.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Czesław Hoc, Monica Macovei, Helga Stevens