VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624

20.10.2017 - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - ***I

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Kinga Gál


Procedure : 2016/0357A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0322/2017
Ingediende teksten :
A8-0322/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0731),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 77, lid 2, onder b) en d), artikel 87, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0466/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2017[1],

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...[2],

–  gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 september 2017 om de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken toestemming te geven om het voornoemde Commissievoorstel te splitsen en op basis daarvan twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op te stellen,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A8-0322/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Visum 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, onder b) en d), artikel 87, lid 2, onder a), en artikel 88, lid 2, onder a),

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, onder b) en d), en artikel 87, lid 2, onder a),

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Visum 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Schrappen

Motivering

Naar het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wordt verwezen in overweging 46.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het reisautorisatiesysteem ETIAS moet voor onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een visum bij het overschrijden van de buitengrenzen ("de visumplicht") kunnen bepalen of hun verblijf op het grondgebied van de lidstaten een risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid. In het bezit zijn van een geldige reisautorisatie moet een nieuwe voorwaarde zijn om het grondgebied van de lidstaten binnen te komen, hoewel louter het bezit van een reisautorisatie niet automatisch recht op binnenkomst mag verlenen.

(9)  Het reisautorisatiesysteem ETIAS moet voor onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een visum bij het overschrijden van de buitengrenzen ("de visumplicht") kunnen bepalen of hun verblijf op het grondgebied van de lidstaten een risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, een bedreiging vormt voor de veiligheid of een groot epidemisch risico vormt. Een reisautorisatie vormt daarom een beslissing die aangeeft dat er geen feitelijke aanwijzingen of redelijke gronden zijn op basis waarvan kan worden besloten dat iemands aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten dergelijke risico's inhoudt. In die zin is een reisautorisatie anders van aard dan een visum, aangezien zij van een aanvrager niet meer informatie vergt en geen zwaardere last met zich meebrengt voor aanvragers dan een visum. In het bezit zijn van een geldige reisautorisatie moet een nieuwe voorwaarde zijn om het grondgebied van de lidstaten binnen te komen, hoewel louter het bezit van een reisautorisatie niet automatisch recht op binnenkomst mag verlenen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het ETIAS moet de grenscontroles die de grenswachters bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen uitvoeren, vergemakkelijken en moet zorgen voor een gecoördineerde en geharmoniseerde beoordeling van onderdanen van derde landen die onder de reisautorisatieplicht vallen en van plan zijn het Schengengebied te bezoeken. Tevens moet het systeem het voor aanvragers duidelijker maken of zij in aanmerking komen voor toegang tot het Schengengebied. Voorts moet het ETIAS de grenscontroles vergemakkelijken door het aantal toegangsweigeringen aan de buitengrenzen te reduceren.

(11)  Het ETIAS moet de grenscontroles die de grenswachters bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen uitvoeren, vergemakkelijken en moet zorgen voor een gecoördineerde en geharmoniseerde beoordeling van onderdanen van derde landen die onder de reisautorisatieplicht vallen en van plan zijn het Schengengebied te bezoeken. Tevens moet het systeem het voor aanvragers duidelijker maken of zij in aanmerking komen voor toegang tot het Schengengebied. Voorts moet het ETIAS de grenscontroles vergemakkelijken door het aantal toegangsweigeringen aan de buitengrenzen te reduceren en door de grenswachten bepaalde aanvullende informatie te verstrekken in verband met markeringen die bij een manuele beoordeling van de aanvraag zijn aangebracht.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Het ETIAS moet de doelstellingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) ondersteunen met betrekking tot signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering, van vermiste personen, van personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure en van personen die onopvallend of gericht moeten worden gecontroleerd. Hiertoe moet het ETIAS de aanvraagdossiers op automatische wijze toetsen aan de betrokken signaleringen in het SIS. Deze toets wordt uitgevoerd om het SIS te ondersteunen. Treffers die bij deze toetsing worden geconstateerd, moeten in het SIS worden opgeslagen.

(12)  Het ETIAS moet ook de doelstellingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) ondersteunen die betrekking hebben op signaleringen van onderdanen van derde landen voor wie een inreisverbod geldt, signaleringen van personen die met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering worden gezocht, signaleringen van vermiste personen, signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure, en signaleringen van personen die onopvallend, gericht of voor ondervraging moeten worden gecontroleerd. Hiertoe moet het ETIAS de aanvraagdossiers op automatische wijze toetsen aan de betrokken signaleringen in het SIS. Deze toets wordt uitgevoerd om het SIS te ondersteunen. Treffers die bij deze toetsing worden geconstateerd, moeten in het SIS worden opgeslagen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De centrale ETIAS-eenheid moet worden ingebed in het Europees Grens- en kustwachtagentschap. De centrale ETIAS-eenheid heeft als taak reisautorisatieaanvragen die in de automatische procedure zijn afgewezen, te verifiëren om na te gaan of de persoonsgegevens van de aanvrager overeenstemmen met de persoonsgegevens van de persoon voor wie een treffer is vastgesteld, en is tevens verantwoordelijk voor de screeningregels en voor regelmatige controles van de verwerking van de aanvragen. De centrale ETIAS-eenheid moet zeven dagen per week, 24 uur per dag operationeel zijn.

(14)  De centrale ETIAS-eenheid moet worden ingebed in het Europees Grens- en kustwachtagentschap. De centrale ETIAS-eenheid heeft als taak reisautorisatieaanvragen te verifiëren ingeval de automatische procedure een of meer treffers heeft opgeleverd, om na te gaan of de persoonsgegevens van de aanvrager overeenstemmen met de persoonsgegevens van de persoon voor wie een treffer is vastgesteld, en is tevens verantwoordelijk voor de screeningregels. De centrale ETIAS-eenheid moet zeven dagen per week, 24 uur per dag operationeel zijn.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Elke lidstaat moet een nationale ETIAS-eenheid oprichten die als voornaamste taak heeft te onderzoeken en te beslissen of een reisautorisatie moet worden verleend of geweigerd. De nationale ETIAS-eenheden moeten voor het beoordelen van de aanvragen met elkaar en met Europol samenwerken. De nationale ETIAS-eenheden moeten zeven dagen per week, 24 uur per dag operationeel zijn.

(15)  Elke lidstaat moet een nationale ETIAS-eenheid opzetten die als voornaamste taak heeft te onderzoeken en te beslissen of een reisautorisatie moet worden verleend, geweigerd, nietig verklaard of ingetrokken. De nationale ETIAS-eenheden moeten voor het beoordelen van de aanvragen met elkaar en met Europol samenwerken. De nationale ETIAS-eenheden moeten zeven dagen per week, 24 uur per dag operationeel zijn.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om zijn doelstellingen te bereiken, moet het ETIAS een online aanvraagformulier ter beschikking stellen waarop de aanvragers verklaringen moeten invullen inzake hun identiteit, reisdocument, verblijfplaats, contactgegevens, opleiding en huidig beroep, status van familielid van een EU-burger of een onderdaan van een derde land met recht op vrij verkeer, die niet in het bezit is van een verblijfskaart, en (voor minderjarige aanvragers) identiteit van de verantwoordelijke persoon, en waarop zij bovendien een reeks vragen over hun achtergrond moeten beantwoorden (potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd in de Internationale Gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, andere infectieuze of besmettelijke parasitaire ziekten, strafblad, aanwezigheid in oorlogsgebieden, besluit tot teruggeleiding naar de grens of bevel om het grondgebied te verlaten). Toegang tot de gezondheidsgegevens van de aanvragers mag slechts worden toegestaan om te bepalen of zij een risico uit het oogpunt van volksgezondheid vormen.

(16)  Om zijn doelstellingen te bereiken, moet het ETIAS een online aanvraagformulier ter beschikking stellen waarop de aanvragers verklaringen moeten invullen inzake hun identiteit, reisdocument, verblijfplaats, contactgegevens, status van familielid van een EU-burger of een onderdaan van een derde land met recht op vrij verkeer, die niet in het bezit is van een verblijfskaart, en (voor minderjarige aanvragers) identiteit van de verantwoordelijke persoon, en waarop zij bovendien een reeks vragen over hun achtergrond moeten beantwoorden (strafblad, aanwezigheid in oorlogsgebieden, besluit tot teruggeleiding naar de grens of bevel om het grondgebied te verlaten).

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Het ETIAS moet aanvragen die namens de aanvrager worden ingediend, aanvaarden wanneer de reiziger om wat voor reden dan ook niet in staat is om zelf een aanvraag te creëren. In dergelijke gevallen mag een derde persoon de aanvraag doen mits hij daartoe is gemachtigd door de reiziger of wettelijk verantwoordelijk is voor de reiziger, en mits de identiteit van die derde persoon in het aanvraagformulier wordt vermeld.

(17)  Het ETIAS moet aanvragen die namens de aanvrager worden ingediend, aanvaarden wanneer de reiziger om wat voor reden dan ook niet in staat is om zelf een aanvraag te creëren. In dergelijke gevallen mag een derde persoon, met inbegrip van commerciële tussenpersonen, de aanvraag doen mits hij daartoe is gemachtigd door de reiziger of wettelijk verantwoordelijk is voor de reiziger, en mits de identiteit van die derde persoon in het aanvraagformulier wordt vermeld. De Commissie moet ervoor zorgen dat commerciële tussenpersonen die namens aanvragers aanvragen indienen hun klanten deze dienst uitsluitend verlenen op basis van vergoeding van kosten en niet voor winstdoeleinden.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Voor het afsluiten van de aanvraag moeten door alle aanvragers boven de leeftijd van 18 jaar leges worden betaald. De betaling moet worden beheerd door een bank of een financieel intermediair. De voor de elektronische betaling vereiste gegevens mogen alleen worden verstrekt aan de bank of de financieel intermediair die de financiële transactie uitvoert, en maken geen deel uit van de ETIAS-gegevens.

(18)  Voor het afsluiten van de aanvraag moeten door alle aanvragers leges worden betaald voor de reisautorisatie. De betaling moet worden beheerd door een bank of een financieel intermediair. De voor de elektronische betaling vereiste gegevens mogen alleen worden verstrekt aan de bank of de financieel intermediair die de financiële transactie uitvoert, en maken geen deel uit van de ETIAS-gegevens.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Het ETIAS mag de door de aanvragers verstrekte persoonsgegevens slechts verwerken om vooraf te verifiëren of de betrokkenen aan de toegangscriteria van Verordening (EU) 2016/399 voldoen en om te beoordelen of hun inreis in de Unie een risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid.

(20)  Het ETIAS mag de door de aanvragers verstrekte persoonsgegevens slechts verwerken om vooraf te verifiëren of de betrokkenen aan de toegangscriteria van Verordening (EU) 2016/399 voldoen en om te beoordelen of hun inreis in de Unie een risico vormt van irreguliere migratie, een bedreiging van de veiligheid of een groot epidemisch risico vormt in de Unie.

_________________

_________________

24 Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode).

24 Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De vergelijking moet geautomatiseerd verlopen. Wanneer uit de vergelijking blijkt dat in een aanvraag opgegeven persoonsgegevens of een combinatie daarvan overeenstemmen met een notitie, dossier of signalering in de hierboven genoemde informatiesystemen, met persoonsgegevens in de ETIAS-watchlist of met risico-indicatoren ("treffer"), moet de betrokken aanvraag manueel worden verwerkt door een medewerker in de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat van eerste binnenkomst die door de aanvrager is opgegeven. Een beoordeling door de nationale ETIAS-eenheid moet leiden tot een beslissing over het al dan niet verlenen van een reisautorisatie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Aanvragers aan wie een reisautorisatie is geweigerd, moeten tegen die weigering in beroep kunnen gaan. Het beroep moet in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen, worden ingesteld overeenkomstig de nationale wetgeving van die lidstaat.

(24)  Aanvragers aan wie een reisautorisatie is geweigerd, moeten recht hebben op een doeltreffende voorziening in rechte. Gerechtelijke procedures moeten in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen, worden ingesteld overeenkomstig de nationale wetgeving van die lidstaat.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Het aanvraagdossier moet aan de hand van de screeningregels worden geanalyseerd door de betrokken gegevens die in het centrale ETIAS-systeem zijn geregistreerd, te vergelijken met specifieke indicatoren voor vooraf gedefinieerde risico's uit het oogpunt van veiligheid, irreguliere migratie of volksgezondheid. De criteria voor het definiëren van de specifieke risico-indicatoren mogen onder geen beding gebaseerd zijn op ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, seksleven of seksuele geaardheid van de aanvrager.

(25)  Het aanvraagdossier moet aan de hand van de screeningregels worden geanalyseerd door de betrokken gegevens die in het centrale ETIAS-systeem zijn geregistreerd, te vergelijken met specifieke indicatoren voor vooraf gedefinieerde veiligheidsrisico's, risico's van irreguliere emigratie of grote epidemische risico's. De criteria voor het definiëren van de specifieke risico-indicatoren mogen onder geen beding gebaseerd zijn op ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, seksleven of seksuele geaardheid van de aanvrager.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Er moet een ETIAS-watchlist worden vastgesteld om correlaties te identificeren tussen gegevens in een ETIAS-aanvraagdossier en informatie over personen die worden verdacht van een ernstig strafbaar feit of terrorisme of ten aanzien van wie er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat dat zij een ernstig strafbaar feit of een terroristische daad zullen plegen. De ETIAS-watchlist moet worden ingebed in de gegevens die Europol overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2016/794 verwerkt, en in het Europol-concept van geïntegreerd gegevensbeheer waarmee uitvoering aan die verordening wordt gegeven. Lidstaten die informatie aan Europol verstrekken, moeten de mogelijkheid krijgen om te bepalen waartoe die informatie wordt verwerkt en om de verwerking eventueel te beperken tot de ETIAS-watchlist.

(26)  Er moet een ETIAS-watchlist worden vastgesteld om correlaties te identificeren tussen gegevens in een ETIAS-aanvraagdossier en informatie over personen die in een of meer lidstaten worden verdacht van een ernstig strafbaar feit of terrorisme of ten aanzien van wie er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat, op basis van een algemene persoonsbeoordeling, met name op basis van strafbare feiten in het verleden, dat zij een terroristische daad zullen plegen. De ETIAS-watchlist moet worden ingebed in de gegevens die Europol overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2016/794 verwerkt, en in het Europol-concept van geïntegreerd gegevensbeheer waarmee uitvoering aan die verordening wordt gegeven. Lidstaten die informatie aan Europol verstrekken, moeten de mogelijkheid krijgen om te bepalen waartoe die informatie wordt verwerkt en om de verwerking eventueel te beperken tot de ETIAS-watchlist.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Het fenomeen dat zich steeds nieuwe soorten veiligheidsdreigingen, patronen van irreguliere migratie en dreigingen voor de volksgezondheid aftekenen, vereist een doeltreffende respons en moet met moderne middelen worden tegengegaan. Aangezien deze middelen gepaard gaan met de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, moet op adequate wijze worden gewaarborgd dat de inmenging in het recht op de eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens wordt beperkt tot wat in een democratische samenleving noodzakelijk is.

(27)  Het fenomeen dat zich steeds nieuwe soorten veiligheidsdreigingen, patronen van irreguliere migratie en grote epidemische risico's aftekenen, vereist een doeltreffende respons en moet met moderne middelen worden tegengegaan. Aangezien deze middelen gepaard gaan met de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, moet op adequate wijze worden gewaarborgd dat de inmenging in het recht op de eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens wordt beperkt tot wat in een democratische samenleving noodzakelijk is.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Verleende reisautorisaties moeten worden nietig verklaard of ingetrokken zodra blijkt dat niet aan de voorwaarden voor verlening voldaan was of dat niet langer aan die voorwaarden wordt voldaan. Met name wanneer een nieuwe SIS-signalering wordt gecreëerd voor een toegangsweigering of voor een als verloren of gestolen opgegeven reisdocument, moet het SIS dit melden aan het ETIAS, dat vervolgens moet verifiëren of deze nieuwe signalering betrekking heeft op een geldige reisautorisatie. Is dat het geval, dan moet de nationale ETIAS-eenheid die de signalering heeft gecreëerd, daar onmiddellijk van in kennis worden gesteld en moet deze eenheid de reisautorisatie intrekken. Evenzo moeten nieuwe elementen die in de ETIAS-watchlist worden opgenomen, worden vergeleken met de in het ETIAS opgeslagen aanvraagdossiers om te verifiëren of het nieuwe element overeenkomt met een geldige reisautorisatie. In dat geval moet de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat van eerste binnenkomst de treffer beoordelen en zo nodig de reisautorisatie intrekken. Ook het intrekken van een reisautorisatie op verzoek van de aanvrager dient mogelijk te worden gemaakt.

(29)  Verleende reisautorisaties moeten worden nietig verklaard of ingetrokken zodra blijkt dat niet aan de voorwaarden voor verlening voldaan was of dat niet langer aan die voorwaarden wordt voldaan. Met name wanneer een nieuwe SIS-signalering wordt gecreëerd voor een toegangsweigering moet het SIS dit melden aan het ETIAS, dat vervolgens moet verifiëren of deze nieuwe signalering betrekking heeft op een geldige reisautorisatie. Is dat het geval, dan moet de nationale ETIAS-eenheid die de signalering heeft gecreëerd, daar onmiddellijk van in kennis worden gesteld en moet deze eenheid de reisautorisatie intrekken. Evenzo moeten nieuwe elementen die in de ETIAS-watchlist worden opgenomen, worden vergeleken met de in het ETIAS opgeslagen aanvraagdossiers om te verifiëren of het nieuwe element overeenkomt met een geldige reisautorisatie. In dat geval moet de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de treffer beoordelen en zo nodig de reisautorisatie intrekken. Ook het intrekken van een reisautorisatie op verzoek van de aanvrager dient mogelijk te worden gemaakt.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Zowel lucht- en zeevervoerders als vervoerders die groepen per bus over land vervoeren, moeten verifiëren of de reizigers, alvorens in te stappen, alle reisdocumenten in hun bezit hebben die nodig zijn om het grondgebied van de lidstaten overeenkomstig de Schengenuitvoeringsovereenkomst binnen te komen. Hierbij moet tevens worden geverifieerd of de reizigers een geldige reisautorisatie hebben. De vervoerders mogen geen toegang hebben tot het ETIAS-dossier zelf. Een beveiligde internettoegang, inclusief de mogelijkheid om gebruik te maken van mobiele technische oplossingen, moet vervoerders in staat stellen het ETIAS aan de hand van reisdocumentgegevens te raadplegen.

(31)  Zowel lucht- als zeevervoerders moeten verifiëren of de reizigers, alvorens in te stappen, een geldige reisautorisatie hebben. De vervoerders mogen geen toegang hebben tot het ETIAS-dossier zelf. Een beveiligde internettoegang, inclusief de mogelijkheid om gebruik te maken van mobiele technische oplossingen, moet vervoerders in staat stellen het ETIAS aan de hand van reisdocumentgegevens te raadplegen.

______

 

25  Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

 

Motivering

Omwille van de juridische duidelijkheid en transparantie moet duidelijk zijn welke vervoerders aan de voorschriften van deze verordening moeten voldoen. Dat mogen alleen lucht- en zeevervoerders zijn. De vermelde vervoerders die groepen per bus over land vervoeren, moeten worden uitgesloten gezien de zware last die daardoor zou komen te rusten op deze vervoerders, die vaak alleen incidenteel reizen naar het grondgebied van de lidstaten organiseren.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 31 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(31 bis)  Teneinde onnodige kosten te voorkomen, moeten vervoerders via één loket contact kunnen leggen met het ETIAS, het EES en soortgelijke systemen. Op basis van de passagiersgegevens die vooraf door de vervoerders worden verzenden, moeten ze één enkel antwoord krijgen op de vraag of de passagier naar het grondgebied van de lidstaten mag worden vervoerd.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Met het oog op de inachtneming van de herziene inreisvoorwaarden moeten de grenswachters controleren of de reiziger in het bezit is van een geldige reisautorisatie. Hiertoe moeten de grenswachters als onderdeel van de standaard grenscontroleprocedure de reisdocumentgegevens elektronisch lezen. Dit proces moet overeenkomstig de Schengengrenscode in verschillende databanken een zoekopdracht genereren, waaronder een zoekopdracht in het ETIAS die de actuele reisautorisatiestatus moet opleveren. De grenswachter mag voor de grenscontroles geen toegang hebben tot het ETIAS-dossier zelf. Heeft de reiziger geen geldige reisautorisatie, dan moet de grenswachter de toegang weigeren en de grenscontroleprocedure dienovereenkomstig afronden. Heeft de reiziger wel een geldige reisautorisatie, dan is het de taak van de grenswachter om te beslissen de toegang hetzij toe te staan, hetzij te weigeren.

(32)  Met het oog op de inachtneming van de herziene inreisvoorwaarden moeten de grenswachters controleren of de reiziger in het bezit is van een reisautorisatie die ten minste geldig is tot de dag van binnenkomst op het grondgebied van de lidstaten. Hiertoe moeten de grenswachters als onderdeel van de standaard grenscontroleprocedure de reisdocumentgegevens elektronisch lezen. Dit proces moet overeenkomstig de Schengengrenscode in verschillende databanken een zoekopdracht genereren, waaronder een zoekopdracht in het ETIAS die de actuele reisautorisatiestatus moet opleveren. De grenswachter mag voor de grenscontroles geen toegang hebben tot het ETIAS-dossier zelf. Ter vergemakkelijking van de grenscontroles moeten de grenswachten echter automatisch op de hoogte worden gehouden van markeringen met betrekking tot een aantal specifieke gevallen en bij wijze van uitzondering tijdens de tweedelijnscontroles toegang hebben tot in het ETIAS-dossier ingevoegde relevante informatie. Heeft de reiziger geen geldige reisautorisatie, dan moet de grenswachter de toegang weigeren en de grenscontroleprocedure dienovereenkomstig afronden. Heeft de reiziger wel een geldige reisautorisatie, dan is het de taak van de grenswachter om te beslissen de toegang hetzij toe te staan, hetzij te weigeren. Wanneer controle aan de interne grenzen tijdelijk is ingevoerd mogen grenswachten niet controleren of de reiziger in het bezit is van een geldige reisautorisatie.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Toegang tot de informatie in het ETIAS is noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven als bedoeld in Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad26 en andere ernstige strafbare feiten als bedoeld in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad. Voor een specifiek onderzoek en voor het verzamelen van bewijsmateriaal en informatie over vermoedelijke plegers of slachtoffers van een misdrijf kan het voor rechtshandhavingsinstanties noodzakelijk zijn toegang te hebben tot de door het ETIAS gegenereerde gegevens. De in het ETIAS opgeslagen gegevens kunnen ook noodzakelijk zijn om plegers van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten te identificeren, met name wanneer urgent moet worden ingegrepen. De toegang tot het ETIAS om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken, vormt een inmenging in het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens van personen wier persoonsgegevens in het ETIAS worden verwerkt. Daarom moeten de in het ETIAS opgenomen gegevens worden bewaard en ter beschikking van de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en de Europese Politiedienst (Europol) worden gesteld volgens de in deze verordening opgenomen strenge voorwaarden, teneinde deze toegang te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten overeenkomstig met name de vereisten die het Hof in zijn rechtspraak heeft vastgesteld, meer bepaald in de zaak Digital Right Ireland.

(34)  Toegang tot de informatie in het ETIAS is noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/54126 en andere ernstige strafbare feiten als bedoeld in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad27. Voor een specifiek onderzoek en voor het verzamelen van bewijsmateriaal en informatie over vermoedelijke plegers of slachtoffers van een misdrijf kan het voor rechtshandhavingsinstanties noodzakelijk zijn toegang te hebben tot de door het ETIAS gegenereerde gegevens. De in het ETIAS opgeslagen gegevens kunnen ook noodzakelijk zijn om plegers van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten te identificeren, met name wanneer urgent moet worden ingegrepen. De toegang tot het ETIAS om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken, vormt een inmenging in het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens van personen wier persoonsgegevens in het ETIAS worden verwerkt. Daarom moeten de in het ETIAS opgenomen gegevens ter beschikking van de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en de Europese Politiedienst (Europol) worden gesteld volgens de in deze verordening opgenomen strenge voorwaarden, teneinde deze toegang te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten overeenkomstig met name de vereisten die het Hof in zijn rechtspraak heeft vastgesteld, meer bepaald in de zaak Digital Right Ireland28.

_____

_____________

26  Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 6).

26  Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

27  Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

27  Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

28  Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Met name mag de toegang tot ETIAS-gegevens voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten slechts worden toegestaan, indien de bevoegde autoriteiten daartoe een met redenen omkleed verzoek indienen waarin de noodzaak van de toegang wordt gemotiveerd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dergelijke verzoeken om toegang tot in het ETIAS opgeslagen gegevens vooraf worden onderzocht door een rechtbank of door een instantie waarvan de volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd is en die direct noch indirect van buitenaf wordt beïnvloed. In uiterst urgente situaties kan het echter van cruciaal belang zijn dat de bevoegde autoriteiten onmiddellijk persoonsgegevens verkrijgen die noodzakelijk zijn om een ernstig misdrijf te voorkomen of om de plegers ervan te vervolgen. In zulke gevallen moet worden aanvaard dat de uit het ETIAS verkregen persoonsgegevens, na toegankelijk te zijn gemaakt voor de bevoegde autoriteiten, zo snel mogelijk worden onderzocht.

(35)  Met name mag de toegang tot ETIAS-gegevens voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten slechts worden toegestaan, indien de bevoegde autoriteiten daartoe een met redenen omkleed verzoek indienen waarin de noodzaak van de toegang wordt gemotiveerd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dergelijke verzoeken om toegang tot in het ETIAS opgeslagen gegevens vooraf worden onderzocht door een onafhankelijk centraal toegangspunt dat controleert of in het desbetreffende concrete geval is voldaan aan de voorwaarden voor het verzoeken om toegang tot het centrale systeem van ETIAS. In uiterst urgente situaties kan het echter van cruciaal belang zijn dat de bevoegde autoriteiten onmiddellijk persoonsgegevens verkrijgen die noodzakelijk zijn om een dreigend gevaar in verband met een strafbaar feit van terroristische aard of een ernstig misdrijf te voorkomen of om de plegers ervan te vervolgen. In zulke gevallen moet worden aanvaard dat de uit het ETIAS verkregen persoonsgegevens, na toegankelijk te zijn gemaakt voor de bevoegde autoriteiten, zo snel mogelijk worden onderzocht.

Motivering

Voorgesteld wordt om gebruik te maken van het systeem van centrale toegangspunten zoals dat ook gebeurt bij het VIS, Eurodac en het EES, in plaats van de taak van centraal toegangspunt over te laten aan de nationale ETIAS-eenheden. Zoals bij de andere systemen het geval is, zou het centrale toegangspunt moeten controleren of voldaan is aan de voorwaarden voor het verlenen van toegang.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  De nationale ETIAS-eenheden moeten als centraal toegangspunt fungeren en moeten verifiëren of in het betrokken concrete geval wordt voldaan aan de voorwaarden voor verzoeken om toegang tot het centrale ETIAS-systeem.

Schrappen

Motivering

Voorgesteld wordt om gebruik te maken van het systeem van centrale toegangspunten zoals dat ook gebeurt bij het VIS, Eurodac en het EES, in plaats van de taak van centraal toegangspunt over te laten aan de nationale ETIAS-eenheden. Zoals bij de andere systemen het geval is, zou het centrale toegangspunt moeten controleren of voldaan is aan de voorwaarden voor het verlenen van toegang.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De in het ETIAS opgeslagen persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor de doelstellingen van het ETIAS noodzakelijk is. Voor een goede werking van het ETIAS moeten de gegevens over de aanvragers worden bewaard zolang de betrokken reisautorisaties geldig zijn. Om de aan de aanvragers verbonden risico's uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid te kunnen beoordelen, moeten de persoonsgegevens vijf jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de laatste inreisnotitie van de aanvrager die in het EES is opgeslagen. Het ETIAS moet gebaseerd zijn op accurate, voorlopige, met name aan de hand van de screeningregels opgestelde beoordelingen van de risico's uit het oogpunt van veiligheid, volksgezondheid en irreguliere migratie. Om een betrouwbare basis voor de manuele risicobeoordeling door de lidstaten te creëren en om het aantal treffers die niet overeenkomen met reële risico's (fout-positieve resultaten) tot een minimum te beperken, moeten de treffers die voortvloeien uit screeningregels welke zijn gebaseerd op door ETIAS-gegevens gegenereerde statistieken, representatief zijn voor een voldoende brede populatie. De gegevens van reisautorisaties waarvan de geldigheidsperiode nog loopt, volstaan niet om dat doel te bereiken. De bewaringstermijn moet ingaan vanaf de laatste in het EES opgeslagen inreisnotitie van de aanvrager, aangezien die overeenstemt met het laatste daadwerkelijke gebruik van de reisautorisatie. Een bewaringstermijn van vijf jaar komt overeen met die voor een EES-notitie inzake een inreisvergunning die is verleend op basis van een ETIAS-reisautorisatie of inzake een toegangsweigering. Het synchroniseren van beide bewaringstermijnen zorgt ervoor dat de inreisnotitie en de bijbehorende reisautorisatie even lang worden bewaard en draagt bovendien bij tot de interoperabiliteit tussen het ETIAS en het EES. Het synchroniseren van de termijnen voor bewaring van de gegevens is bovendien noodzakelijk om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen de risicoanalyse te verrichten die vereist is op grond van de Schengengrenscode. Een beslissing tot weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie kan erop wijzen dat aan de aanvrager een verhoogd risico uit het oogpunt van veiligheid of irreguliere migratie is verbonden. In dergelijke gevallen moet de vijfjarige bewaringsperiode voor de betrokken gegevens ingaan op de dag waarop deze beslissing is vastgesteld, opdat het ETIAS terdege rekening kan houden met het mogelijk verhoogde risico dat aan de desbetreffende aanvrager is verbonden. Na het verstrijken van deze periode moeten de persoonsgegevens worden gewist.

(40)  De in het ETIAS opgeslagen persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor de doelstellingen van het ETIAS noodzakelijk is. Voor een goede werking van het ETIAS moeten de gegevens over de aanvragers worden bewaard zolang de betrokken reisautorisaties geldig zijn. Na het einde van de geldigheidsduur van de reisautorisatie mogen de gegevens niet worden opgeslagen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager met het oog op het faciliteren van een nieuwe aanvraag na het verstrijken van de geldigheidsduur van een ETIAS-reisautorisatie. Een beslissing tot weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie kan erop wijzen dat de aanvrager een grotere bedreiging vormt uit het oogpunt van veiligheid of irreguliere migratie. In dergelijke gevallen moet de vijfjarige bewaringsperiode voor de betrokken gegevens ingaan op de dag waarop deze beslissing is vastgesteld, opdat het ETIAS terdege rekening kan houden met het mogelijk verhoogde risico dat aan de desbetreffende aanvrager is verbonden. Indien de onderliggende signalering in een databank binnen de periode van vijf jaar wordt geschrapt moet het bijbehorende ETIAS-aanvraagdossier eveneens worden geschrapt. Na het verstrijken van deze periode moeten de persoonsgegevens worden gewist.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  [Verordening (EU) 2016/679]31 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten uit hoofde van deze verordening, tenzij de verwerking wordt verricht door de aangewezen of controlerende autoriteiten van de lidstaten met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten.

(43)  Verordening (EU) 2016/67931 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten uit hoofde van deze verordening, tenzij de verwerking wordt verricht door de aangewezen of controlerende autoriteiten van de lidstaten met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten.

_________________

_________________

31 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

31  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Voor de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten van de lidstaten met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten overeenkomstig deze verordening dient op grond van het betreffende nationale recht een norm voor persoonsgegevensbescherming te gelden die in overeenstemming is met [Richtlijn 2016/680]32.

(44)  Voor de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten van de lidstaten met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten overeenkomstig deze verordening dient op grond van het betreffende nationale recht een norm voor persoonsgegevensbescherming te gelden die in overeenstemming is met Richtlijn 2016/68032.

_________________

_________________

32 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

32  Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45)  De krachtens [Verordening (EU) 2016/679] ingestelde onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten dienen toe te zien op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten, terwijl de bij Verordening (EG) nr. 45/2001 ingestelde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming toezicht dient uit te oefenen op de werkzaamheden van de instellingen en organen van de Unie in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de toezichthoudende autoriteiten dienen samen te werken bij het toezicht op het ETIAS.

(45)  De krachtens Verordening (EU) 2016/679 ingestelde onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten dienen toe te zien op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten, terwijl de bij Verordening (EG) nr. 45/2001 ingestelde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming toezicht dient uit te oefenen op de werkzaamheden van de instellingen en organen van de Unie in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de toezichthoudende autoriteiten dienen samen te werken bij het toezicht op het ETIAS.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 46

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  "(...) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op een advies uitgebracht."

(46)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 6 maart 2017 een advies uitgebracht.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Er moeten strenge voorschriften voor toegang tot het centrale ETIAS-systeem worden vastgesteld, alsmede de nodige waarborgen. Tevens dient te worden voorzien in het recht van de betrokken personen op toegang, correctie, verwijdering en verhaal, in het bijzonder het recht op een voorziening in rechte, en in toezicht op de verwerkingsactiviteiten door onafhankelijke openbare autoriteiten.

(47)  Er moeten strenge voorschriften voor toegang tot het centrale ETIAS-systeem worden vastgesteld, alsmede de nodige waarborgen. Tevens dient te worden voorzien in het recht van de betrokken personen op toegang, rectificatie, beperking, blokkering, verwijdering en verhaal, in het bijzonder het recht op een voorziening in rechte, en in toezicht op de verwerkingsactiviteiten door onafhankelijke openbare autoriteiten.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48)  Om het aan een reiziger verbonden risico uit het oogpunt van veiligheid, irreguliere migratie of volksgezondheid te beoordelen, moet het ETIAS-informatiesysteem interoperabel worden gemaakt met andere informatiesystemen die door het ETIAS worden geraadpleegd, zoals het Visuminformatiesysteem (VIS), de Europol-databanken, het Schengeninformatiesysteem (SIS), Eurodac en het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris). De interoperabiliteit kan echter pas volledig worden gewaarborgd wanneer de voorstellen tot instelling van het EES33 en het Ecris34 en het voorstel voor herschikking van de Eurodac-verordening35 zijn vastgesteld.

(48)  Om te beoordelen in welke mate een reiziger een bedreiging vormt voor de veiligheid, een risico uit het oogpunt van irreguliere migratie of een groot epidemisch risico vormt, moet het ETIAS-informatiesysteem interoperabel worden gemaakt met andere informatiesystemen die door het ETIAS worden geraadpleegd, zoals het Visuminformatiesysteem (VIS), de Europol-databanken, het Schengeninformatiesysteem (SIS), Eurodac en het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris). De interoperabiliteit kan echter pas volledig worden gewaarborgd wanneer de voorstellen tot instelling van het EES33 en het Ecris34 en het voorstel voor herschikking van de Eurodac-verordening35 zijn vastgesteld.

_________________

_________________

33 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad.

34  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad.

35 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking), COM(2016) 272 final.

35  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking), COM(2016) 272 final.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  de vereisten voor een veilige accountdienst,

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  de indiening van aanvragen voor een reisautorisatie via een commerciële tussenpersoon en bij delegaties van de Europese Unie,

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  een vooraf vastgestelde lijst met antwoorden die in de reisautorisatieaanvraag moeten worden gegeven op de vragen over opleidingsniveau en -gebied, huidig beroep en huidige functie,

Schrappen

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  nadere omschrijving van het verificatie-instrument,

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  nadere precisering van de risico's uit het oogpunt van veiligheid, irreguliere migratie of volksgezondheid, met het oog op de vaststelling van de risico-indicatoren.

–  nadere precisering van de bedreiging van de veiligheid, risico's van irreguliere migratie of grote epidemische risico's, met het oog op de vaststelling van de risico-indicatoren,

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  de vaststelling van een standaardformulier voor weigering van een reisautorisatie,

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  de omschrijving van het soort aanvullende informatie en de vorm daarvan met betrekking tot markeringen dat kan worden toegevoegd aan het ETIAS-aanvraagdossier,

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  de omschrijving van de financiële steun aan de lidstaten voor uitgaven in verband met de extra taken,

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  vastlegging van de regels van het centrale register.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 56 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(56 bis)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht.

Motivering

De voorgestelde tekst is een standaardoverweging die hier ontbreekt.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij deze verordening wordt een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) vastgesteld voor onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de verplichting bij het overschrijden van de buitengrenzen in het bezit te zijn van een visum (d.w.z. niet-visumplichtig zijn). Met dit systeem kan worden bepaald of hun aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten geen risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid. Hiertoe wordt een reisautorisatie ingevoerd, met de voorwaarden en procedures voor de afgifte of weigering daarvan.

1.  Bij deze verordening wordt een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) vastgesteld voor onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de verplichting bij het overschrijden van de buitengrenzen in het bezit te zijn van een visum (d.w.z. niet-visumplichtig zijn). Met dit systeem kan worden overwogen of hun aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten geen risico vormt van irreguliere migratie, een bedreiging van de veiligheid of een groot epidemisch risico vormt. Hiertoe wordt een reisautorisatie ingevoerd, met de voorwaarden en procedures voor de afgifte of weigering daarvan.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  onderdanen van derde landen die zich verplaatsen in overeenstemming met Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad1 bis of Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad1 ter.

 

_____________

 

1bis Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PB L 157 van 27.5.2014, blz. 1).

 

1ter Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21).

Motivering

Net als bij het inreis-uitreissysteem (EES) mogen derdelanders die vallen onder de richtlijn inzake overplaatsingen binnen een onderneming of de richtlijn inzake studenten en onderzoekers niet binnen het toepassingsgebied van het ETIAS vallen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  "tweedelijnscontrole": een tweedelijnscontrole in de zin van artikel 2, punt 13, van Verordening (EU) 2016/399;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  “reisautorisatie”: een overeenkomstig deze verordening gegeven beslissing dat er geen feitelijke aanwijzingen zijn of redelijk vermoeden bestaat dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid vormt en die als vereiste geldt, willen de in artikel 2 bedoelde onderdanen van derde landen voldoen aan de in artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/399 vastgestelde toegangsvoorwaarde;

(d)  "reisautorisatie": een overeenkomstig deze verordening gegeven beslissing dat er geen redelijk vermoeden gebaseerd op feitelijke aanwijzingen bestaat dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een risico vormt of zal vormen van irreguliere migratie, een bedreiging van de veiligheid of een groot epidemisch risico vormt of zal vormen en die als vereiste geldt, willen de in artikel 2 bedoelde onderdanen van derde landen voldoen aan de in artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/399 vastgestelde toegangsvoorwaarde;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  “risico uit het oogpunt van volksgezondheid”: gevaar voor de volksgezondheid in de zin van artikel 2, punt 21, van Verordening (EU) 2016/399;

Schrappen

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  "vervoerder": een natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig personen vervoert;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i bis)  "met het oog op weigering van toegang gesignaleerde persoon": een onderdaan van een derde land die overeenkomstig en voor de doelstellingen van artikelen 24 en 26 van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad gesignaleerd staat in het Schengeninformatiesysteem (hierna "SIS" genoemd);

Motivering

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  “treffer” (hit): het bestaan van een verband dat wordt geconstateerd door de persoonsgegevens die in een aanvraagdossier van het centrale ETIAS-systeem zijn geregistreerd, te vergelijken met de persoonsgegevens die zijn opgeslagen hetzij in een notitie, dossier of signalering als geregistreerd in een informatiesysteem dat wordt doorzocht door het centrale ETIAS-systeem, hetzij in de ETIAS-watchlist, of te vergelijken met de specifieke risicoindicatoren bedoeld in artikel 28;

(k)  "treffer" (hit): het bestaan van een verband dat wordt geconstateerd door de persoonsgegevens die in een aanvraagdossier van het centrale ETIAS-systeem zijn geregistreerd, te vergelijken met de persoonsgegevens die zijn opgeslagen hetzij in een notitie, dossier of signalering als geregistreerd in het centrale ETIAS-systeem, in een databank of in een informatiesysteem dat wordt doorzocht door het centrale ETIAS-systeem, hetzij in de ETIAS-watchlist als bedoeld in artikel 29, of te vergelijken met de specifieke risico-indicatoren bedoeld in artikel 28;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter l

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l)  “terroristische misdrijven”: strafbare feiten die overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ;

(l)  "terroristische misdrijven": strafbare feiten die overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan de strafbare feiten bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/541;

Motivering

De definitie is geactualiseerd en verwijst nu naar de nieuwe richtlijn inzake terrorismebestrijding.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(n)  “gegevens van Europol”: persoonsgegevens die door Europol zijn verschaft voor het in artikel 18, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2016/794 bedoelde doel.

(n)  "gegevens van Europol": persoonsgegevens die door Europol zijn verwerkt voor het in artikel 18, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2016/794 bedoelde doel;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(n bis)  "elektronisch ondertekend": de bevestiging van de ondertekening door het aanvinken van een vakje op het aanvraagformulier.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.   De in artikel 4 van [Verordening (EG) nr. 2016/679] vervatte definities zijn van toepassing voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door de autoriteiten van de lidstaten.

3.   De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2016/679 vervatte definities zijn van toepassing voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door de autoriteiten van de lidstaten.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De in artikel 3 van [Verordening (EG) nr. 2016/680] vervatte definities zijn van toepassing voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door de autoriteiten van de lidstaten voor rechtshandhavingsdoeleinden.

4.  De in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2016/680 vervatte definities zijn van toepassing voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door de autoriteiten van de lidstaten voor rechtshandhavingsdoeleinden.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  bijdragen tot een hoog niveau van veiligheid door te voorzien in een grondige beoordeling van het veiligheidsrisico dat aanvragers vormen, te verrichten vóór hun aankomst bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen, teneinde te bepalen of er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat dat hun aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten een risico uit het oogpunt van de veiligheid vormt;

(a)  bijdragen tot een hoog niveau van veiligheid door te voorzien in een grondige beoordeling van het veiligheidsrisico dat aanvragers vormen, te verrichten vóór hun aankomst bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen, teneinde te bepalen of er een redelijk vermoeden bestaat dat gebaseerd is op feitelijke aanwijzingen dat hun aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten een bedreiging van de veiligheid vormt;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  bijdragen tot de bescherming van de volksgezondheid door te voorzien in een beoordeling van het risico dat zij uit het oogpunt van volksgezondheid vormen in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), te verrichten vóór hun aankomst bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen;

(c)  bijdragen tot de bescherming van de volksgezondheid door te voorzien in een beoordeling of zij een groot epidemisch risico vormen, te verrichten vóór hun aankomst bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de doelstellingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) ondersteunen die betrekking hebben op signaleringen van personen die met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering worden gezocht, signaleringen van vermiste personen, signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure, en signaleringen van personen met het oog op onopvallende controles of gerichte controles; alsmede

(e)  de doelstellingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) ondersteunen die betrekking hebben op signaleringen van onderdanen van derde landen voor wie een inreisverbod geldt, signaleringen van personen die met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering worden gezocht, signaleringen van vermiste personen, signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure, en signaleringen van personen die onopvallend, gericht [of voor ondervraging] moeten worden gecontroleerd;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een op gemeenschappelijke technische specificaties gebaseerde en voor alle lidstaten identieke nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, waarmee het centrale systeem kan worden aangesloten op de nationale grensinfrastructuur in de lidstaten;

(b)  een op gemeenschappelijke technische specificaties gebaseerde en voor alle lidstaten identieke nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, waarmee het centrale systeem veilig kan worden aangesloten op de nationale grensinfrastructuur in de lidstaten;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een veilige communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces;

(c)  een beveiligde en versleutelde communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  het in artikel 73, lid 2, bedoelde centrale register;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis)  een verificatie-instrument, aan de hand waarvan de aanvrager zijn aanvraag, de geldigheidsduur en de status van zijn reisautorisatie kan volgen;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  [Voor het centrale systeem, de nationale uniforme interfaces, de webdienst, de gateway voor vervoerders en de communicatie-infrastructuur van het ETIAS worden de hardware- en softwarecomponenten van respectievelijk het centrale systeem van het EES, de nationale uniforme interfaces van het EES, de webdienst van het EES, de gateway voor vervoerders van het EES en de communicatie-infrastructuur van het EES zoveel als technisch mogelijk is gedeeld en hergebruikt.]

3.  Voor het centrale systeem, de nationale uniforme interfaces, de webdienst, de gateway voor vervoerders en de communicatie-infrastructuur van het ETIAS worden de hardware- en softwarecomponenten van respectievelijk het centrale systeem van het EES, de nationale uniforme interfaces van het EES, de webdienst van het EES, de gateway voor vervoerders van het EES en de communicatie-infrastructuur van het EES zoveel als technisch mogelijk is gedeeld en hergebruikt. Onverminderd artikel 10, worden de ETIAS-gegevens en EES-gegevens logisch gescheiden.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vaststelling van de in lid 2, onder g) bedoelde vereisten voor een veilige accountdienst.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  waarborgen dat de in de aanvraagdossiers en het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens correct en actueel zijn:

Schrappen

Motivering

Het is niet duidelijk hoe de centrale ETIAS-eenheid kan waarborgen dat de gegevens correct en actueel zijn. Volgens artikel 15, lid 1, is de aanvrager verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  de in artikel 28 bedoelde specifieke risico-indicatoren definiëren, uitvoeren, evalueren en herzien, na raadpleging van de ETIAS-screeningraad;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de in het kader van het automatische proces afgewezen reisautorisatieaanvragen verifiëren om vast te stellen of de persoonsgegevens van de aanvrager overeenkomen met de persoonsgegevens van de persoon die een treffer opleverden in een van de geraadpleegde informatiesystemen/-databanken of met de specifieke risicoindicatoren bedoeld in artikel 28;

(b)  overeenkomstig artikel 20 de reisautorisatieaanvragen verifiëren die een of meer treffers hebben opgeleverd in het kader van het automatische proces, om vast te stellen of de persoonsgegevens van de aanvrager overeenkomen met de persoonsgegevens van de persoon die een treffer opleverden in het centrale ETIAS-systeem, een van de geraadpleegde informatiesystemen/-databanken of met de specifieke risico-indicatoren bedoeld in artikel 28, of de ETIAS-watchlist bedoeld in artikel 29, en, indien nodig, de manuele verwerking aanvangen overeenkomstig artikel 22;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de in overeenstemming met letter b) verrichte controles registreren in het centrale ETIAS-systeem;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de specifieke risicoindicatoren bedoeld in artikel 28 definiëren, testen, tenuitvoerleggen, evalueren en herzien, na raadpleging van de ETIAS-screeningraad;

Schrappen

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  de verwerking van de aanvragen en de uitvoering van de bepalingen van artikel 28 geregeld aan audits onderwerpen en geregeld nagaan wat de gevolgen daarvan zijn voor de grondrechten, met name wat betreft het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Schrappen

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  aanduiden welke lidstaat verantwoordelijk is voor de manuele verwerking van aanvragen als bedoeld in artikel 22, lid 1 bis;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter)  waar nodig de raadplegingen tussen de lidstaten onderling als bedoeld in artikel 24 en de raadplegingen tussen de verantwoordelijke lidstaat en Europol als bedoeld in artikel 25 faciliteren;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d quater)  vervoerders in kennis stellen van een storing van het ETIAS-informatiesysteem als bedoeld in artikel 40, lid 1;

Motivering

In diverse artikelen worden nog andere taken van de centrale ETIAS-eenheid vermeld. Voor de duidelijkheid dienen deze allemaal in dit artikel te worden opgenomen.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d quinquies)  de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn om controles te verrichten bij doorlaatposten aan de buitengrenzen in kennis stellen van een storing van het ETIAS-informatiesysteem als bedoeld in artikel 42, lid 1;

Motivering

In diverse artikelen worden nog andere taken van de centrale ETIAS-eenheid vermeld. Voor de duidelijkheid dienen deze allemaal in dit artikel te worden opgenomen.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d sexies)  behandelen van verzoeken van Europol om raadpleging van in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens als bedoeld in artikel 46;

Motivering

In diverse artikelen worden nog andere taken van de centrale ETIAS-eenheid vermeld. Voor de duidelijkheid dienen deze allemaal in dit artikel te worden opgenomen.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d septies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d septies)  het algemene publiek voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot het aanvragen van een reisautorisatie als bedoeld in artikel 61;

Motivering

In diverse artikelen worden nog andere taken van de centrale ETIAS-eenheid vermeld. Voor de duidelijkheid dienen deze allemaal in dit artikel te worden opgenomen.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d octies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d octies)  samenwerken met de Commissie in verband met de voorlichtingscampagne als bedoeld in artikel 62;

Motivering

In diverse artikelen worden nog andere taken van de centrale ETIAS-eenheid vermeld. Voor de duidelijkheid dienen deze allemaal in dit artikel te worden opgenomen.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d nonies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d nonies)  optreden als helpdesk ter ondersteuning van reizigers die problemen ondervinden tijdens de aanvraagprocedure.

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat geen verwijzingen naar een helpdeskfunctie. Voor de geloofwaardigheid van het systeem is het nochtans belangrijk om in een dergelijke functie te voorzien.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De centrale ETIAS-eenheid publiceert jaarlijks een activiteitenverslag. Het verslag bevat:

 

(a)   statistieken van:

 

(i)   het aantal reisautorisaties dat automatisch door het centrale ETIAS-systeem is afgegeven;

 

(ii)   het aantal aanvragen dat door de centrale eenheid is geverifieerd;

 

(iii)   het aantal aanvragen per lidstaat dat manueel is verwerkt;

 

(iv)   het aantal aanvragen dat is afgewezen per land en de reden voor de afwijzing;

 

(v)   de mate waarin de uiterste termijnen bedoeld in artikel 20, lid 6, en de artikelen 23, 26 en 27 in acht zijn genomen;

 

(b)   algemene informatie over de werking van de centrale ETIAS-eenheid, haar activiteiten zoals vermeld in dit artikel en informatie over actuele tendensen en uitdagingen die van invloed zijn op de uitoefening van haar taken.

 

Het jaarlijkse activiteitenverslag wordt uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  waarborgen dat de in de aanvraagdossiers en het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens correct en actueel zijn:

Schrappen

Motivering

Het is niet duidelijk hoe de nationale ETIAS-eenheden kunnen waarborgen dat de gegevens correct en actueel zijn. Volgens artikel 15, lid 1, is de aanvrager verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de in overeenstemming met letter b) verrichte controles registreren in het centrale ETIAS-systeem;

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  aanvragers informatie verstrekken over de procedure die moet worden gevolgd in geval van een beroep overeenkomstig artikel 31, lid 2;

(d)  aanvragers informatie verstrekken over de beroepsprocedure die moet worden gevolgd overeenkomstig artikel 31, lid 2;

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  een reisautorisatie nietig verklaren of intrekken overeenkomstig de artikelen 34 en 35.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  fungeren als centraal toegangspunt voor het raadplegen van het centrale ETIAS-systeem voor het in artikel 1, lid 2, vervatte doeleinde en conform artikel 44.

Schrappen

Motivering

Voorgesteld wordt om gebruik te maken van het systeem van centrale toegangspunten zoals dat ook gebeurt bij het VIS, Eurodac en het EES, in plaats van de taak van centraal toegangspunt over te laten aan de nationale ETIAS-eenheden. Zoals bij de andere systemen het geval is, zou het centrale toegangspunt moeten controleren of voldaan is aan de voorwaarden voor het verlenen van toegang.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

De ethische commissie voor het ETIAS

 

1.  Hierbij wordt een onafhankelijke ethische commissie voor het ETIAS met een advies- en auditfunctie opgericht. Deze commissie bestaat uit de grondrechtenfunctionaris van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, een vertegenwoordiger van het adviesforum voor grondrechten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, een vertegenwoordiger van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, een vertegenwoordiger van het Europees Comité voor gegevensbescherming en een vertegenwoordiger van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

 

2.  De ethische commissie voor het ETIAS voert stelselmatig audits uit van de verwerking van de aanvragen en de tenuitvoerlegging van de bepalingen van artikel 28, en beoordeelt in dit kader stelselmatig de gevolgen daarvan voor de grondrechten, met name ten aanzien van privacy, de bescherming van persoonsgegevens en non-discriminatie.

 

3.  De ethische commissie voor het ETIAS vergadert wanneer nodig, doch ten minste tweemaal per jaar. De kosten en logistieke ondersteuning van haar vergaderingen komen ten laste van het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Het Europees Grens- en kustwachtagentschap draagt zorg voor het secretariaat. De ethische commissie voor het ETIAS stelt haar reglement van orde vast op haar eerste vergadering bij gewone meerderheid van de leden.

 

4.  De leden van de ethische commissie voor het ETIAS worden uitgenodigd om als adviseurs de vergaderingen van de ETIAS-screeningraad bij te wonen. Ze krijgen toegang tot alle informatie en tot alle gebouwen die verband houden met het ETIAS.

 

5.  De ethische commissie voor het ETIAS publiceert een jaarverslag dat ter beschikking wordt gesteld van het publiek. Voorts brengt de ethische commissie ten minste een maal per jaar mondeling en schriftelijk verslag uit aan het Europees Parlement. Rubricering belet niet dat informatie beschikbaar wordt gesteld aan het Europees Parlement. In voorkomend geval zijn de bepalingen van artikel 50 van Verordening (EU) nr. 2016/1624 van toepassing.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het oog op de in artikel 18 bedoelde risicobeoordeling wordt gezorgd voor interoperabiliteit tussen het ETIAS-informatiesysteem en andere door het ETIAS geraadpleegde informatiesystemen, zoals het [inreis-uitreissysteem (EES)], het visuminformatiesysteem (VIS), de gegevens van Europol, het Schengeninformatiesysteem (SIS), [Eurodac] en [het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)].

Uitsluitend met het oog op het mogelijk maken van de in artikel 18 bedoelde automatische verwerking wordt gezorgd voor interoperabiliteit tussen het ETIAS-informatiesysteem en het inreis-uitreissysteem (EES), het visuminformatiesysteem (VIS), de gegevens van Europol, het Schengeninformatiesysteem (SIS), Eurodac en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris).

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De interoperabiliteit wordt tot stand gebracht met inachtneming van het EU-acquis inzake de grondrechten.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 bis

 

Raadpleging van de databanken van Interpol

 

Het centrale ETIAS-systeem verifieert de Interpol-databank voor verloren en gestolen reisdocumenten (SLTD) en de Interpol-databank voor reisdocumenten met signaleringen (Interpol TDAWN).

 

Twee jaar na de ingebruikneming van het ETIAS legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor inzake de verificatie door ETIAS van de Interpol-databanken. Dit verslag bevat tevens informatie over het aantal treffers met de gegevensbanken van Interpol, het aantal geweigerde reisautorisaties na deze treffers en informatie over alle eventuele problemen. Op basis van deze evaluatie wordt het verslag in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De toegang tot het centrale ETIAS-systeem die grenswachters overeenkomstig artikel 41 hebben, is uitsluitend bestemd voor het doorzoeken van het centrale ETIAS-systeem om de reisautorisatiestatus te achterhalen van een reiziger die zich bij een doorlaatpost aan de buitengrens bevindt.

2.  De toegang tot het centrale ETIAS-systeem die grenswachters overeenkomstig artikel 41 hebben, is uitsluitend bestemd voor het doorzoeken van het centrale ETIAS-systeem om de reisautorisatiestatus te achterhalen van een reiziger die zich bij een doorlaatpost aan de buitengrens bevindt. Voorts worden grenswachters automatisch op de hoogte gehouden van de markeringen als bedoeld in de artikelen 22, lid 4 bis, artikel 30, lid 1 bis en lid 1 ter. Bij uitzondering mag de grenswachter, wanneer een bijkomende tweedelijnscontrole aan de grens vereist is, het centrale ETIAS-systeem raadplegen om de in artikel 33, onder e bis) en artikel 38, lid 5, onder d bis), bedoelde gegevens op te vragen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De toegang tot het centrale ETIAS-systeem die vervoerders overeenkomstig artikel 39 hebben, is uitsluitend bestemd voor het doorzoeken van het centrale ETIAS-systeem om de reisautorisatiestatus van een reiziger te achterhalen.

3.  De toegang tot het centrale ETIAS-systeem die vervoerders overeenkomstig artikel 39 hebben, is uitsluitend bestemd voor het verzenden van verzoeken naar het centrale ETIAS-systeem om de reisautorisatiestatus van een reiziger te achterhalen.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Non-discriminatie

Grondrechten

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in het ETIAS-informatiesysteem door om het even welke gebruiker mag niet leiden tot discriminatie van onderdanen van derde landen op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie. Bij de verwerking worden de menselijke waardigheid en integriteit ten volle gerespecteerd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kinderen, ouderen en personen met een handicap.

De verwerking van persoonsgegevens in het ETIAS-informatiesysteem door om het even welke gebruiker mag niet leiden tot discriminatie van onderdanen van derde landen op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie. Bij de verwerking worden de menselijke waardigheid en integriteit en grondrechten ten volle gerespecteerd, met inbegrip van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kinderen, ouderen en personen met een handicap. Het belang van het kind komt op de eerste plaats.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Aanvragen kunnen worden ingediend bij de delegaties van de Europese Unie in derde landen.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een regeling van de indiening van aanvragen voor een reisautorisatie via een commerciële tussenpersoon en bij delegaties van de Europese Unie.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Zes maanden voordat zijn reisautorisatie verstrijkt, ontvangt de houder van een reisautorisatie daarvan een kennisgeving via de e-maildienst.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quinquies.  Houders van een reisautorisatie kunnen aanvragen indienen binnen zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van die autorisatie.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Dankzij de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur is het aanvraagformulier overal beschikbaar en gemakkelijk en kosteloos toegankelijk voor de aanvragers.

2.  Dankzij de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur is het aanvraagformulier overal beschikbaar en gemakkelijk en kosteloos toegankelijk voor de aanvragers, met inbegrip van aanvragers met een handicap.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer de officiële talen van de in bijlage II van Verordening (EG) nr. 539/2001 vermelde landen niet overeenkomen met de in lid 3 bedoelde talen, worden brochures met informatie over de inhoud en het gebruik van de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur alsmede toelichting beschikbaar gesteld in ten minste een van de officiële talen van de betrokken landen.

4.  Wanneer de officiële talen van de in bijlage II van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad vermelde landen niet overeenkomen met de in lid 3 bedoelde talen, worden brochures met uitleg over hetETIAS, de aanvraagprocedure, het gebruik van de openbare website en de mobiele applicatie, alsmede een stapsgewijze leidraad voor de aanvraag, beschikbaar gesteld in ten minste een van de officiële talen van de betrokken landen.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur informeren aanvragers over hun recht op een doeltreffende voorziening in rechte op grond van deze verordening. Als een reisautorisatie is geweigerd wordt de aanvrager verwezen naar de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat die nadere informatie verschaft overeenkomstig artikel 31, lid 2.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie stelt uitvoerige bepalingen vast over de voorwaarden voor de exploitatie van de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur, en inzake de voorschriften voor gegevensbescherming en -beveiliging die gelden voor de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 79, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

7.  De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, uitvoerige bepalingen vast over de voorwaarden voor de exploitatie van de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur, en inzake de voorschriften voor gegevensbescherming en -beveiliging die gelden voor de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur. Deze uitvoerige bepalingen worden gebaseerd op het risicobeheer van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Zij worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 79, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Dit wordt aanbevolen door de EDPS in punt 100 van zijn advies.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  0Elke aanvrager dient een ingevuld aanvraagformulier in, met inbegrip van een verklaring van echtheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ingediende gegevens en een verklaring van waarachtigheid en betrouwbaarheid van de afgelegde verklaringen. Minderjarigen dienen een aanvraagformulier in dat elektronisch is ondertekend door een persoon die tijdelijk of permanent het ouderlijke gezag of de wettelijke voogdij uitoefent.

1.  Elke aanvrager dient een ingevuld aanvraagformulier in, met inbegrip van een verklaring van echtheid, volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de ingediende gegevens en een verklaring van waarachtigheid en betrouwbaarheid van de afgelegde verklaringen. Minderjarigen dienen een aanvraagformulier in dat elektronisch is ondertekend door een persoon die tijdelijk of permanent het ouderlijke gezag of de wettelijke voogdij uitoefent.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de uiterste geldigheidsdatum van het reisdocument;

(e)  de datum van afgifte en de uiterste geldigheidsdatum van het reisdocument;

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  e-mailadres, telefoonnummer;

(g)  e-mailadres en, indien beschikbaar, telefoonnummer;

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  onderwijs (niveau en richting),

Schrappen

Motivering

Informatie verzamelen over onderwijs kan gevoelige gegevens aan het licht brengen en is noch noodzakelijk, noch evenredig.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  huidig beroep;

Schrappen

Motivering

Informatie verzamelen over het huidige beroep kan gevoelige gegevens aan het licht brengen en is noch noodzakelijk, noch evenredig. Bovendien is deze informatie onderhevig aan veranderingen, rekening houdend met de geldigheidsduur van de ETIAS-autorisatie, dus lijkt de verzameling van deze informatie niet accuraat te zijn.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  voor minderjarigen: achternaam en voornaam(-namen) van de persoon die het ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij uitoefent over de aanvrager;

(k)  voor minderjarigen: achternaam en voornaam(-namen), woonadres, e-mailadres en, indien beschikbaar, telefoonnummer van de persoon die het ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij uitoefent over de aanvrager;

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter l – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  status van familielid;

i)  status als familielid;

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aanvrager kiest het niveau en de richting van het onderwijs, het huidige beroep en de functieaanduiding uit een vooraf vastgestelde lijst. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vastlegging van deze vooraf vastgestelde lijsten.

Schrappen

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  heeft de aanvrager een potentieel epidemische ziekte zoals gedefinieerd in de Internationale Gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, of andere infectieziekten of besmettelijke parasitaire ziekten?

Schrappen

Motivering

Het verzamelen en verwerken van deze informatie is niet correct, aangezien het om declaratieve informatie gaat die kan veranderen binnen de ETIAS-geldigheidsduur. Bovendien kan deze vraag erg gevoelige gegevens aan het licht brengen en is niet aangetoond dat het verzamelen en verwerken van deze gegevens noodzakelijk of evenredig is. Het risico voor de volksgezondheid moet verder beoordeeld worden tijdens de controles aan de buitengrenzen door grenswachters, krachtens de bepalingen van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 2016/399.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  is hij ooit in enig land veroordeeld wegens een strafbaar feit?

(b)  is hij in de laatste tien jaar veroordeeld wegens een ernstig strafbaar feit dat is opgenomen in bijlage 1bis?

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  is er met betrekking tot hem in de laatste tien jaar een beslissing genomen waarbij hem werd bevolen het grondgebied van een lidstaat of van een ander land te verlaten, dan wel een terugkeerbesluit genomen?

(d)  is er met betrekking tot hem in de laatste tien jaar een beslissing genomen waarbij hem werd bevolen het grondgebied van een lidstaat te verlaten, dan wel een terugkeerbesluit genomen?

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  behoort de aanvrager tot een van de categorieën van aanvragers als bedoeld in artikel 16, lid 2, onder d) tot en met f), die moeten worden vrijgesteld van de leges voor de reisautorisatie, te selecteren uit een vooraf bepaalde lijst? De aanvrager wordt ervan in kennis gesteld dat hem een verzoek om aanvullende informatie of documentatie zal worden toegezonden overeenkomstig artikel 23, teneinde vast te stellen dat het doel van zijn reis valt onder een van de categorieën als gedefinieerd in artikel 16, lid 2, onder d) tot en met f). De aanvrager wordt ervan in kennis gesteld dat de beslissing over de aanvraag wordt genomen binnen de in artikel 27, lid 2, vermelde uiterste termijnen.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De aanvrager verklaart bovendien dat hij kennis heeft genomen van de toegangsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) 2016/399, en van het feit dat hem bij elke binnenkomst passende bewijsstukken kunnen worden gevraagd.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de inhoud en de vorm van deze vragen te specificeren.

5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nadere bepaling van de inhoud en de vorm van de in lid 4 vermelde vragen. De inhoud en vorm van deze vragen stellen de aanvragers in staat duidelijke en nauwkeurige antwoorden te geven.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De aanvrager beantwoordt deze vragen. Als de aanvrager een of meer van de vragen bevestigend beantwoordt, dient hij een vooraf vastgestelde lijst van aanvullende vragen op het aanvraagformulier te beantwoorden, die zijn bedoeld om meer informatie te verzamelen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de inhoud en de vorm van deze aanvullende vragen en de vooraf vastgestelde lijst van antwoorden op die vragen vast te stellen.

6.  Als de aanvrager een of meer van de vragen bevestigend beantwoordt, dient hij een vooraf vastgestelde lijst van aanvullende vragen op het aanvraagformulier te beantwoorden, die zijn bedoeld om meer informatie te verzamelen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vaststelling van de inhoud en de vorm van deze aanvullende vragen en de vooraf vastgestelde lijst van antwoorden op die vragen.

Motivering

Zie lid 4.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De aanvrager betaalt per aanvraag voor een reisautorisatie 5 EUR aan leges.

1.  De aanvrager betaalt per aanvraag voor een reisautorisatie 10 EUR aan leges.

Motivering

Het optrekken van de leges tot 10 EUR kan jaarlijks naar schatting 305 miljoen EUR aan extra inkomsten genereren (tegenover 110 miljoen EUR in het geval van leges van 5 EUR), die kunnen worden gebruikt voor activiteiten op het gebied van veiligheid en grensbeheer. Die verhoging blijft echter laag genoeg om te vermijden dat het toerisme hier gevolgen van zal dragen, zelfs in minder welvarende regio's.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Kinderen jonger dan achttien jaar zijn vrijgesteld van leges voor een reisautorisatie.

2.  Aanvragers van een van de volgende categorieën zijn vrijgesteld van leges voor een reisautorisatie:

 

(a)  aanvragers jonger dan achttien jaar;

 

(b)  aanvragers ouder dan zestig jaar;

 

(c)  familieleden van een burger van de Unie of van een onderdaan van een derde land die uit hoofde van de Uniewetgeving het recht van vrij verkeer genieten;

 

(d)  studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of opleiding is;

 

(e)  onderzoekers als het doel van de reis het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is;

 

(f)  vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het centrale ETIAS-systeem verifieert met name of:

Het centrale ETIAS-systeem verifieert of:

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  [de aanvrager momenteel geregistreerd staat als persoon die de toegestane verblijfsduur heeft overschreden dan wel of hij in het verleden als zodanig geregistreerd is geweest, door raadpleging van het EES;]

(g)  de aanvrager momenteel geregistreerd staat als persoon die de toegestane verblijfsduur heeft overschreden dan wel of hij in het verleden als zodanig geregistreerd is geweest, door raadpleging van het EES;

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  [de aanvrager toegang is geweigerd, door raadpleging van het EES;]

(h)  de aanvrager toegang is geweigerd, door raadpleging van het EES;

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  [er ten aanzien van de aanvrager een terugkeerbesluit of een verwijderingsbesluit is genomen na de intrekking of de afwijzing van het verzoek om internationale bescherming in Eurodac;]

(k)  [er ten aanzien van de aanvrager een terugkeerbesluit of een verwijderingsbesluit is geregistreerd in Eurodac;]

Motivering

De in Eurodac geregistreerde terugkeer- of verwijderingsbesluiten werden niet alleen genomen na de intrekking of de afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, maar kunnen ook betrekking hebben op irreguliere migranten.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het centrale ETIAS-systeem vergelijkt de relevante gegevens bedoeld in artikel 15, lid 2, onder a), b), d), f), g), i), m), en lid 8, met de gegevens in de ETIAS-watchlist bedoeld in artikel 29.

4.  Het centrale ETIAS-systeem vergelijkt de relevante gegevens bedoeld in artikel 15, lid 2, onder a), b), d), f), g), m), en lid 8, met de gegevens in de ETIAS-watchlist bedoeld in artikel 29.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Het centrale ETIAS-systeem vergelijkt de relevante gegevens bedoeld in artikel 15, lid 2, onder a), f), h) en i), en de specifieke risicoindicatoren bedoeld in artikel 28.

5.  Het centrale ETIAS-systeem vergelijkt de relevante gegevens bedoeld in artikel 15, lid 2, onder a) en f), en de specifieke risico-indicatoren bedoeld in artikel 28.

Motivering

Artikel 28 moet worden geschrapt.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een signalering van personen en voorwerpen met het oog op onopvallende controles of gerichte controles.

(d)  een signalering van personen en voorwerpen met het oog op [onopvallende controles] of gerichte controles.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke treffer die deze vergelijking oplevert, wordt opgeslagen in het SIS.

Schrappen

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Als vergelijking op grond van lid 7 een of meerdere treffers oplevert zendt het centrale ETIAS-systeem een geautomatiseerde kennisgeving naar de centrale ETIAS-eenheid. De centrale ETIAS-eenheid verifieert of de persoonsgegevens van de aanvrager overeenstemmen met de persoonsgegevens in de signalering die tot de treffer heeft geleid. Het centrale ETIAS-systeem zendt vervolgens een geautomatiseerde kennisgeving naar het Sirene-bureau van de lidstaat die de signalering heeft doen uitgaan. Het betreffende Sirene-bureau verifieert of de persoonsgegevens van de aanvrager overeenstemmen met de persoonsgegevens in de signalering die tot de treffer heeft geleid en treft alle passende follow-upmaatregelen.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 ter.  De kennisgeving aan het Sirene-bureau van de lidstaat die de signalering heeft doen uitgaan, bevat de volgende gegevens:

 

(a)  familienaam(-namen), voornaam(-namen) en, indien van toepassing, alias(sen);

 

(b)  geboorteplaats en -datum;

 

(c)  geslacht;

 

(d)  nationaliteit(en);

 

(e)   het woonadres van de aanvrager en, indien niet beschikbaar, de woonplaats en het land van verblijf;

 

(f)  informatie over de status van de reisautorisatie, waaruit blijkt dat een reisautorisatie is afgegeven of geweigerd, of dat de aanvraag manueel wordt verwerkt overeenkomstig artikel 22;

 

(g)  een verwijzing naar alle treffers, met inbegrip van de datum en het tijdstip.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 quater.  Het centrale ETIAS-systeem voegt aan het aanvraagdossier een verwijzing toe naar elke treffer die wordt verkregen.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 quinquies.  Wanneer een treffer een signalering betreft van personen die worden gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering wordt een reisautorisatie niet geweigerd.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, leden 2 tot en met 5, een of meer treffers oplevert, wordt de aanvraag beoordeeld volgens de procedure die is vastgesteld in artikel 22.

2.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, leden 2 tot en met 5, een of meer treffers oplevert en het centrale ETIAS-systeem kan bevestigen dat de in het aanvraagdossier geregistreerde gegevens overeenkomen met de gegevens die een treffer opleveren, wordt de aanvraag beoordeeld volgens de procedure die is vastgesteld in artikel 22.

Motivering

Afstemming van de formulering met artikel 20.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, leden 2 tot en met 5, geen uitsluitsel geeft doordat het centrale ETIAS-systeem niet kan bevestigen dat de in het aanvraagdossier geregistreerde gegevens overeenkomen met de gegevens die een treffer opleveren, wordt de aanvraag beoordeeld volgens de procedure die is vastgesteld in artikel 20.

3.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, leden 2 tot en met 5, een of meer treffers oplevert en het centrale ETIAS-systeem niet kan bevestigen dat de in het aanvraagdossier geregistreerde gegevens overeenkomen met de gegevens die een treffer opleveren, wordt de aanvraag beoordeeld volgens de procedure die is vastgesteld in artikel 20.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De centrale ETIAS-eenheid verifieert of de in het aanvraagdossier geregistreerde gegevens overeenkomen met de gegevens in een van de geraadpleegde informatiesystemen/databanken of in de ETIAS-watchlist bedoeld in artikel 29, of met de specifieke risicoindicatoren bedoeld in artikel 28.

3.  De centrale ETIAS-eenheid verifieert of de in het aanvraagdossier geregistreerde gegevens overeenkomen met de gegevens in het centrale ETIAS-systeem of in een van de geraadpleegde informatiesystemen/databanken of in de ETIAS-watchlist bedoeld in artikel 29, of met de specifieke risico-indicatoren bedoeld in artikel 28.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde onderdanen van derde landen wordt de reisautorisatie als omschreven in artikel 3, onder d), opgevat als een overeenkomstig de onderhavige verordening uitgevaardigd besluit dat er geen feitelijke aanwijzingen zijn of redelijk vermoeden bestaat dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een risico uit het oogpunt van de veiligheid of de volksgezondheid vormt overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG.

1.  Voor in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde onderdanen van derde landen wordt de reisautorisatie als omschreven in artikel 3, onder d), opgevat als een overeenkomstig de onderhavige verordening uitgevaardigd besluit dat er geen redelijke vermoedens op basis van feitelijke aanwijzingen bestaan dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een bedreiging van de veiligheid of een groot epidemisch risico vormt overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG.

Motivering

Een "redelijk vermoeden" dat niet op feitelijke aanwijzingen is gebaseerd, is niet meer dan giswerk.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[Bij de verwerking van een reisautorisatieaanvraag voor een in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde onderdaan van een derde land verifieert het centrale ETIAS-systeem niet of:

Bij de verwerking van een reisautorisatieaanvraag voor een in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde onderdaan van een derde land verifieert het centrale ETIAS-systeem niet of:

(a)  de aanvrager momenteel geregistreerd staat als persoon die de toegestane verblijfsduur heeft overschreden dan wel of hij in het verleden als zodanig geregistreerd is geweest, door raadpleging van het EES als bedoeld in artikel 18, lid 2, onder g);

(a)  de aanvrager momenteel geregistreerd staat als persoon die de toegestane verblijfsduur heeft overschreden dan wel of hij in het verleden als zodanig geregistreerd is geweest, door raadpleging van het EES als bedoeld in artikel 18, lid 2, onder g);

(b)  de aanvrager overeenkomt met een persoon wiens gegevens zijn geregistreerd in Eurodac als bedoeld in artikel 18, lid 2, onder j).]

(b)  de aanvrager overeenkomt met een persoon wiens gegevens zijn geregistreerd in Eurodac als bedoeld in artikel 18, lid 2, onder j).

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een beroep als bedoeld in artikel 32 wordt ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG;

(b)  een voorziening in rechte als bedoeld in artikel 32 wordt ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG;

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  [één jaar vanaf de laatste in het EES geregistreerde inreisnotitie van de aanvrager, als die periode van één jaar verstrijkt op een latere datum dan de geldigheidsduur van de reisautorisatie; of]

Schrappen

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  vijf jaar vanaf de laatste beslissing tot weigering, intrekking of nietigverklaring van de reisautorisatie overeenkomstig de artikelen 31, 34 en 35.

iii)  vijf jaar vanaf de laatste beslissing tot weigering, intrekking of nietigverklaring van de reisautorisatie overeenkomstig de artikelen 31, 34 en 35 of een kortere periode dan vijf jaar als de signalering die aanleiding geeft voor de beslissing eerder is geschrapt.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5 – letter c – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Met het oog op het faciliteren van een nieuwe aanvraag na het verstrijken van de geldigheidsduur van een ETIAS-reisautorisatie kan het aanvraagdossier in het centrale ETIAS-systeem voor een extra periode van niet meer dan een jaar na het einde van de geldigheidsduur van de reisautorisatie worden opgeslagen, op voorwaarde dat de aanvrager daarvoor, na een daartoe strekkend verzoek, vrijelijk en uitdrukkelijk toestemming verleend door middel van een elektronisch ondertekende verklaring. Verzoeken om toestemming worden in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Toestemming wordt verleend na de automatische kennisgeving in de zin van artikel 13, lid 2 ter. In de automatische kennisgeving wordt de aanvrager gewezen op het doel van de bewaring van gegevens op grond van de informatie zoals bedoeld in artikel 61 onder e bis).

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaat die op grond van dit artikel verantwoordelijk is voor de manuele verwerking van aanvragen (de “verantwoordelijke lidstaat”), is de lidstaat van eerste binnenkomst, als opgegeven door de aanvrager overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder j).

1.  De lidstaat die op grond van dit artikel verantwoordelijk is voor de manuele verwerking van aanvragen (de "verantwoordelijke lidstaat"), is:

 

(a)  bij een treffer in een van de gecontroleerde systemen, de lidstaat die de meest recente signalering heeft ingevoerd die een treffer heeft opgeleverd;

 

(b)  bij een treffer in de ETIAS-watchlist, de lidstaat die de gegevens voor de watchlist heeft verstrekt;

 

(c)  in alle andere gevallen, de lidstaat van eerste binnenkomst, als opgegeven door de aanvrager overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder j).

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De verantwoordelijke lidstaat wordt aangeduid door de centrale ETIAS-eenheid.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – alinea 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Een overeenkomstig artikel 24 geraadpleegde lidstaat kan om redenen van nationaal belang de centrale ETIAS-eenheid verzoeken te worden aangemerkt als de verantwoordelijke lidstaat.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 4 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  als de treffer overeenkomt met een of meer van de in de artikel 18, lid 2, onder a) tot en met c), vastgestelde categorieën, weigert zij een reisautorisatie;

(a)  als de treffer overeenkomt met artikel 18, lid 2, onder c), weigert zij een reisautorisatie;

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  als de treffer overeenkomt met een of meer van de in artikel 18, lid 2, onder d) tot en met m), vastgestelde categorieën, beoordeelt zij het risico uit het oogpunt van veiligheid en irreguliere migratie en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren.

(b)  als de treffer overeenkomt met een of meer van de in de artikel 18, lid 2, onder b) of d) tot en met m), vastgestelde categorieën, beoordeelt zij de bedreiging van de veiligheid of het risico van irreguliere migratie en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Als de treffer overeenkomt met een signalering zoals bedoeld in artikel 18, lid 2, onder d) geeft de nationale ETIAS-eenheid een pro forma reisautorisatie af die in het centrale ETIAS-systeem wordt aangegeven met een markering die aanduidt dat de grensautoriteiten de onderdaan van het derde land moeten aanhouden.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, lid 3, uitwijst dat de aanvrager een van de in artikel 15, lid 4, bedoelde vragen bevestigend heeft beantwoord, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat het risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren.

5.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, lid 3, uitwijst dat de aanvrager een van de in artikel 15, lid 4, bedoelde vragen bevestigend heeft beantwoord, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat het risico van irreguliere migratie of de bedreiging van de veiligheid en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, lid 4, een treffer oplevert, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat het risico uit het oogpunt van veiligheid en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren.

6.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, lid 4, een treffer oplevert, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de bedreiging van de veiligheid en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, lid 5, een treffer oplevert, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat het risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren.

7.  Als de automatische verwerking die is vastgesteld in artikel 18, lid 5, een treffer oplevert, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat het risico van irreguliere migratie, de bedreiging van de veiligheid of het grote epidemische risico en besluit zij om een reisautorisatie af te geven dan wel te weigeren. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat kan in geen geval een beslissing nemen die uitsluitend is gebaseerd op een treffer op basis van specifieke risico-indicatoren. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat gaat in elk geval over tot een individuele beoordeling van het risico van irreguliere migratie, de bedreiging van de veiligheid en van het grote epidemische risico.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat op grond van de informatie die de aanvrager in het aanvraagformulier heeft verstrekt, niet kan besluiten om een reisautorisatie af te geven of te weigeren, kan de nationale ETIAS-eenheid de aanvrager om aanvullende informatie of documentatie verzoeken.

1.  Als de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat op grond van de informatie die de aanvrager in het aanvraagformulier heeft verstrekt, niet kan besluiten om een reisautorisatie af te geven of te weigeren, verzoekt de nationale ETIAS-eenheid de aanvrager om aanvullende informatie of documentatie.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het verzoek om aanvullende informatie of documentatie wordt meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd. In het verzoek om aanvullende informatie of documentatie staat duidelijk welke informatie of documentatie de aanvrager dient te verstrekken. Uiterlijk zeven werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt de aanvrager de aanvullende informatie of documentatie rechtstreeks aan de nationale ETIAS-eenheid door middel van de beveiligde accountdienst bedoeld in artikel 6, lid 2, onder g).

2.  Het verzoek om aanvullende informatie of documentatie wordt meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd. In het verzoek om aanvullende informatie of documentatie staat duidelijk welke informatie of documentatie de aanvrager dient te verstrekken. Uiterlijk 14 werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt de aanvrager de aanvullende informatie of documentatie rechtstreeks aan de nationale ETIAS-eenheid door middel van de beveiligde accountdienst bedoeld in artikel 6, lid 2, onder g). Aanvullende informatie of documentatie kan uitsluitend worden verzocht als die nodig is voor de beoordeling van de ETIAS-aanvraag.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In uitzonderlijke omstandigheden kan de nationale ETIAS-eenheid de aanvrager uitnodigen voor een gesprek in een consulaat in zijn land van verblijf.

4.  In uitzonderlijke omstandigheden kan de nationale ETIAS-eenheid, nadat zij de aanvullende informatie en documentatie heeft verwerkt overeenkomstig lid 3, de aanvrager uitnodigen voor een gesprek in eender welk consulaat van een EU-lidstaat in zijn land van verblijf, of voor een gesprek met de aanvrager gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen. In geval van een gesprek geldt de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde uiterste termijn.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De uitnodiging wordt de aanvrager door de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd.

5.  De uitnodiging wordt de aanvrager minstens vijf dagen voor het geplande gesprek door de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd. De aanvrager kan zijn voorkeur uitspreken voor een gesprek in een specifiek consulaat of voor het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Waar mogelijk vindt het gesprek plaats in het door de aanvrager aangewezen consulaat of, op verzoek, met behulp van moderne communicatiemiddelen.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Als de aanvrager niet binnen de uiterste termijn op de uitnodiging antwoordt of zich niet voor het gesprek meldt, wordt de aanvraag geweigerd overeenkomstig artikel 31, lid 1, en deelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de aanvrager dit onverwijld mee.

6.  Als de aanvrager niet binnen de uiterste termijn op de uitnodiging antwoordt of zich, zonder een met redenen omklede motivering te geven, niet voor het gesprek meldt, wordt de aanvraag geweigerd overeenkomstig artikel 31, lid 1, en deelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de aanvrager dit onverwijld mee.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor het uitvoeren van de in artikel 22, lid 4, onder b), bedoelde beoordeling raadpleegt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de autoriteiten van de lidstaat/lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de gegevens die krachtens artikel 18, lid 2, onder d), e), g), h), i) of k), een treffer hebben opgeleverd.

1.  Voor het uitvoeren van de in artikel 22, lid 4, onder b), bedoelde beoordeling raadpleegt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de autoriteiten van de lidstaat/lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de gegevens die krachtens artikel 18, lid 2, onder a), d), e), g), h), i) of k), een treffer hebben opgeleverd.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Als een nationale ETIAS-eenheid overweegt een reisautorisatie af te geven met beperkte territoriale geldigheid voor meerdere lidstaten, raadpleegt de verantwoordelijke lidstaat deze lidstaten.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de verantwoordelijke lidstaat een of meer lidstaten raadpleegt in het kader van de manuele verwerking van een aanvraag, hebben de nationale ETIAS-eenheden van die lidstaten toegang tot de relevante gegevens in het aanvraagdossier alsook tot de krachtens artikel 18, leden 2, 4 en 5, door het automatische systeem verkregen treffers die voor de raadpleging nodig zijn. De nationale ETIAS-eenheden van de geraadpleegde lidstaten hebben ook toegang tot de relevante aanvullende informatie of documentatie die de aanvrager op verzoek van de verantwoordelijke lidstaat heeft verstrekt, voor wat betreft de zaak waarover zij worden geraadpleegd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De nationale ETIAS-eenheid van de geraadpleegde lidstaat antwoordt binnen uiterlijk 24 uur vanaf de datum waarop de raadpleging is aangemeld. Als lidstaten niet binnen de uiterste termijn antwoorden, wordt dit opgevat als een positief advies over de aanvraag.

5.  De nationale ETIAS-eenheid van de geraadpleegde lidstaat antwoordt binnen uiterlijk 48 uur vanaf de datum waarop de raadpleging is aangemeld. Als lidstaten niet binnen de uiterste termijn antwoorden, wordt dit opgevat als een positief advies over de aanvraag.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Als een of meer geraadpleegde lidstaten negatief adviseren over de aanvraag, weigert de verantwoordelijke lidstaat de reisautorisatie op grond van artikel 31.

8.  Onverminderd artikel 38, weigert de verantwoordelijke lidstaat de reisautorisatie op grond van artikel 31 als een of meer geraadpleegde lidstaten negatief adviseren over de aanvraag.

Motivering

Artikel 38 bepaalt dat in dit geval een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid kan worden afgegeven.

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 8 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  Waar nodig faciliteert de centrale ETIAS-eenheid de in dit artikel bedoelde raadplegingen tussen de lidstaten.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor het uitvoeren van de beoordeling van risico’s uit het oogpunt van veiligheid naar aanleiding van een treffer op grond van artikel 18, lid 2, onder j), en artikel 18, lid 4, raadpleegt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat Europol in zaken die onder het mandaat van Europol vallen. De raadpleging verloopt via de bestaande communicatiekanalen tussen de lidstaat en Europol zoals ingesteld krachtens artikel 7 van Verordening (EU) 2016/794.

1.  Voor het uitvoeren van de beoordeling van de bedreiging van de veiligheid naar aanleiding van een treffer op grond van artikel 18, lid 2, onder j), en artikel 18, lid 4, raadpleegt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat Europol in zaken die onder het mandaat van Europol vallen. De raadpleging verloopt via de bestaande communicatiekanalen tussen de lidstaat en Europol zoals ingesteld krachtens artikel 7 van Verordening (EU) 2016/794 en in overeenstemming met die verordening.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als de verantwoordelijke lidstaat Europol raadpleegt, zendt de nationale ETIAS-eenheid van die lidstaat de relevante gegevens uit het aanvraagdossier, alsmede de treffers die nodig zijn voor de raadpleging, toe aan Europol. De nationale ETIAS-eenheid kan Europol de relevante aanvullende informatie of documentatie toezenden die de aanvrager heeft verstrekt in verband met de reisautorisatieaanvraag waarover Europol wordt geraadpleegd.

2.  Als de verantwoordelijke lidstaat Europol raadpleegt, zendt de nationale ETIAS-eenheid van die lidstaat de relevante gegevens uit het aanvraagdossier, alsmede de treffers die nodig zijn voor de raadpleging, toe aan Europol. De nationale ETIAS-eenheid zendt Europol ook de relevante aanvullende informatie of documentatie toe die de aanvrager heeft verstrekt in verband met de reisautorisatieaanvraag waarover Europol wordt geraadpleegd.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Europol heeft onder geen beding toegang tot de persoonsgegevens over het door de aanvrager gevolgde onderwijs als bedoeld in artikel 15, lid 2, onder h), en over diens gezondheid als bedoeld in artikel 15, lid 4, onder a).

Schrappen

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Europol antwoordt uiterlijk 24 uur na de datum waarop kennisgeving is gedaan van de raadpleging. Als Europol niet binnen de uiterste termijn antwoordt, wordt dit opgevat als een positief advies over de aanvraag.

5.  Europol antwoordt uiterlijk 48 uur na de datum waarop kennisgeving is gedaan van de raadpleging. Als Europol niet binnen de uiterste termijn antwoordt, wordt dit opgevat als een positief advies over de aanvraag.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  Waar nodig faciliteert de centrale ETIAS-eenheid de in dit artikel bedoelde raadplegingen tussen de verantwoordelijke lidstaat en Europol.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid –1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Als een ETIAS-aanvraag ontvankelijk wordt geacht maar het ETIAS-systeem de reisautorisatie niet automatisch heeft afgegeven, ontvangt de aanvrager onmiddellijk een kennisgeving via de e-maildienst die het volgende omvat:

 

(a)  een ontvangstbewijs van de aanvraag;

 

(b)  de maximale termijn voor de verwerking van de aanvraag;

 

(c)  een verklaring dat, tijdens de verwerking van de aanvraag, de aanvrager kan worden verzocht om aanvullende informatie of documentatie, of, in uitzonderlijke gevallen, een gesprek in een consulaat dan wel een gesprek met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen;

 

(d)  het nummer van de aanvraag, waarmee de aanvrager toegang krijgt tot het verificatie-instrument als bedoeld in artikel 26 bis.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – inleidende zin – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  of er aanvullende informatie of documentatie vereist is.

(b)  of er aanvullende informatie of documentatie vereist is en met de vermelding van de maximale termijn voor de verwerking als bedoeld in artikel 27, lid 2.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 26 bis

 

Verificatie-instrument

 

De Commissie roept een verificatie-instrument in het leven, aan de hand waarvan de aanvrager de voortgang van zijn aanvraag, de geldigheidsduur en de status van zijn reisautorisatie kan volgen (geldig, geweigerd, nietig verklaard of ingetrokken).

 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de definitie van het verificatie-instrument.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  In het uitzonderlijke geval dat een aanvrager uit hoofde van artikel 23, lid 4, op een consulaat wordt ontboden, wordt de in lid 1 bedoelde periode met zeven werkdagen verlengd.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voordat de in de leden 1 en 2 bedoelde uiterste termijnen verstrijken, wordt beslist om:

3.  Voordat de in de leden 1, 2 en 2 bis bedoelde uiterste termijnen verstrijken, wordt beslist om:

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ETIAS-screeningregels bestaan uit een algoritme waarmee de gegevens die in een aanvraagdossier in het centrale ETIAS-systeem zijn geregistreerd, kunnen worden vergeleken met specifieke indicatoren voor risico's uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid. De ETIAS-screeningregels worden geregistreerd in het centrale ETIAS-systeem.

1.  De ETIAS-screeningregels bestaan uit een algoritme waarmee profilering zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2016/679 mogelijk wordt gemaakt aan de hand van een vergelijking van de gegevens die in een aanvraagdossier in het centrale ETIAS-systeem zijn geregistreerd met specifieke indicatoren voor het risico van irreguliere migratie, bedreiging van de veiligheid of grote epidemische risico's. De ETIAS-screeningregels worden geregistreerd in het centrale ETIAS-systeem.

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De risico's uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid worden bepaald op basis van:

2.  Het risico van irreguliere migratie, de bedreiging van de veiligheid of grote epidemische risico's worden bepaald op basis van:

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  door het ETIAS overeenkomstig artikel 73 gegenereerde statistieken die, voor een specifieke groep reizigers, wijzen op buitengewone percentages personen wie een reisautorisatie is geweigerd wegens een risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid;

(b)  door het ETIAS overeenkomstig artikel 73 gegenereerde statistieken die, voor een specifieke groep reizigers, wijzen op buitengewone percentages personen wie een reisautorisatie is geweigerd wegens een risico van irreguliere migratie, bedreiging van de veiligheid of een groot epidemisch risico;

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  door de lidstaten verstrekte informatie over door die lidstaat geïdentificeerde specifieke veiligheidsrisico-indicatoren of veiligheidsdreigingen;

(d)  door de lidstaten verstrekte informatie over door die lidstaat geïdentificeerde specifieke veiligheidsrisico-indicatoren of veiligheidsdreigingen, onderbouwd met objectieve en op bewijzen gebaseerde elementen;

Motivering

De lidstaten rechtvaardigen en onderbouwen de informatie die zij verstrekken over geïdentificeerde veiligheidsrisico-indicatoren of veiligheidsdreigingen, om discriminerende verwerking van de toepassingen te vermijden.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  door de lidstaten verstrekte informatie die, voor een specifieke groep reizigers met die lidstaat als bestemming, wijst op buitengewone percentages personen die de toegestane verblijfsduur hebben overschreden of wie de toegang is geweigerd;

(e)  door de lidstaten verstrekte informatie die, voor een specifieke groep reizigers met die lidstaat als bestemming, wijst op buitengewone percentages personen die de toegestane verblijfsduur hebben overschreden of wie de toegang is geweigerd, onderbouwd met objectieve en op bewijzen gebaseerde elementen;

Motivering

De lidstaten rechtvaardigen en onderbouwen de informatie die zij verstrekken met betrekking tot overschrijding van de toegestane verblijfsduur en weigering van toegang, om discriminerende verwerking van de toepassingen te vermijden.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de in lid 2 bedoeld risico’s uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid nader te omschrijven.

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nadere omschrijving van het risico van irreguliere migratie, bedreiging van de veiligheid of grote epidemische risico's zoals bedoeld in lid 2.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 4 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Op basis van de risico’s die zijn vastgesteld overeenkomstig lid 2 stelt de centrale ETIAS-eenheid de specifieke risicoindicatoren vast; deze omvatten een combinatie van gegevens, waaronder een of meer van de volgende:

4.  Op basis van de risico's die zijn vastgesteld overeenkomstig lid 2 en op grond van de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig lid 3, stelt de centrale ETIAS-eenheid de specifieke risico-indicatoren vast; deze omvatten een combinatie van gegevens, waaronder een of meer van de volgende:

Motivering

Er moet ook naar lid 3 worden verwezen, aangezien de gedelegeerde handelingen de betrokken risico's nader zullen omschrijven en de risico-indicatoren op die risico's gebaseerd moeten zijn.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  opleidingsniveau;

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij de schrapping van artikel 15, lid 2, onder h).

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  huidig beroep.

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij de schrapping van artikel 15, lid 2, onder i).

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ETIAS-watchlist omvat gegevens in verband met personen die worden verdacht van het plegen van of deelnemen aan een strafbaar feit, of ten aanzien van wie er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat dat zij strafbare feiten zullen plegen.

1.  De ETIAS-watchlist omvat, als onderdeel van het centrale systeem, gegevens in verband met personen die door een of meer lidstaten worden verdacht van het plegen van of deelnemen aan een ernstig strafbaar feit of een terroristisch misdrijf, of ten aanzien van wie er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat, op basis van een algemene persoonsbeoordeling, met name op basis van strafbare feiten in het verleden, dat zij terroristische misdrijven zullen plegen.

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  door de lidstaten verstrekte informatie over terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;

(b)  informatie over terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  door internationale samenwerking verkregen informatie over terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten.

Schrappen

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op basis van de in lid 2 bedoelde informatie en relevante Europol-gegevens stelt Europol de ETIAS-watchlist op, die bestaat uit items die een of meer van de volgende elementen omvatten:

3.  Op basis van de in lid 2 bedoelde informatie en relevante Europol-gegevens beheert Europol de ETIAS-watchlist, die bestaat uit items die een of meer van de volgende elementen omvatten:

(a)  achternaam, voornaam(-namen), achternaam bij geboorte; geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslacht, nationaliteit;

(a)  achternaam;

 

(a bis)  achternaam bij geboorte;

 

(a ter)  geboortedatum;

(b)  overige namen (alias(sen), artiestennaam(-namen), roepnaam (-namen);

(b)  overige namen (alias(sen), artiestennaam(-namen), roepnaam (-namen);

(c)  een reisdocument (soort, nummer en land van afgifte van het reisdocument);

(c)  een reisdocument (soort, nummer en land van afgifte van het reisdocument);

(d)  woonadres;

(d)  woonadres;

(e)  e-mailadres, telefoonnummer;

(e)  e-mailadres;

 

(e bis)  telefoonnummer;

(f)  naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer van een bedrijf of organisatie;

(f)  naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer van een bedrijf of organisatie;

(g)  IP-adres.

(g)  IP-adres.

 

Indien beschikbaar worden voornaam(-namen), geboorteplaats, geboorteland, geslacht en nationaliteit toegevoegd.

Motivering

De formulering is afgestemd op artikel 28, lid 4. Aangezien het idee hier echter is om meer flexibiliteit te verschaffen voor de watchlist, worden een aantal elementen die door de Commissie samen zijn genomen onder verschillende letters ondergebracht. Voornaam, geboorteplaats, geboorteland, geslacht en nationaliteit alleen mogen niet voldoende zijn voor een opname in de watchlist. Indien ze beschikbaar zijn, moeten ze echter worden toegevoegd.

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 29 bis

 

Verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot de ETIAS-watchlist

 

1.  Voordat gegevens op de watchlist worden geplaatst, verricht Europol een grondige beoordeling van de redenen voor de opname in de watchlist en gaat na of die opname noodzakelijk en evenredig is.

 

2.  Als gegevens worden opgenomen op basis van de door een lidstaat verstrekte informatie, heeft die lidstaat vastgesteld of de informatie passend, juist en belangrijk genoeg is om in de ETIAS-watchlist te worden opgenomen.

 

3.  De lidstaten en Europol zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op de watchlist en voor het bijwerken daarvan.

 

4.  Europol zorgt voor een procedure aan de hand waarvan de juistheid en de actualiteit van de gegevens op de ETIAS-watchlist stelselmatig wordt gecontroleerd en herzien. De lidstaten die informatie over terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten hebben verstrekt, worden betrokken bij de herzieningsprocedure.

 

5.  Na een herziening worden gegevens van de watchlist geschrapt als is bewezen dat de redenen voor de opname van de gegevens niet langer gelden of dat de gegevens verouderd of niet-actueel zijn.

 

6.  Het Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) is verantwoordelijk voor het technische beheer van de ETIAS-watchlist, aangezien het ook verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het technische beheer van het ETIAS-informatiesysteem.

 

7.  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming verricht een jaar na de ingebruikneming van ETIAS en vervolgens om de twee jaar een audit van de gegevensbescherming van de ETIAS-watchlist en legt een verslag voor aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als het onderzoek van een aanvraag op grond van de in de hoofdstukken III, IV en V vastgestelde procedures uitwijst dat er geen feitelijke aanwijzingen zijn of redelijk vermoeden bestaat dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid vormt, wordt een reisautorisatie afgegeven door het centrale ETIAS-systeem of de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat.

1.  Als het onderzoek van een aanvraag op grond van de in de hoofdstukken III, IV en V vastgestelde procedures uitwijst dat er geen op feitelijke aanwijzingen gebaseerd redelijk vermoeden bestaat dat de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de lidstaten een risico van irreguliere migratie, een bedreiging van de veiligheid of een groot epidemisch risico vormt, wordt een reisautorisatie afgegeven door het centrale ETIAS-systeem of de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat.

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Nationale ETIAS-eenheden hebben de mogelijkheid om bij twijfel een reisautorisatie af te geven met een markering die voor grenswachters een aanbeveling is om een tweedelijnscontrole te verrichten.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  De centrale ETIAS-eenheid en de nationale ETIAS-eenheden hebben de mogelijkheid een markering toe te voegen die de grensautoriteiten en andere autoriteiten met toegang tot de gegevens van het centrale ETIAS-systeem erop wijzen dat een specifieke treffer die tijdens de verwerking van de aanvraag werd gecreëerd, is beoordeeld en dat daarbij is vastgesteld dat er sprake was van een valse treffer of dat uit de manuele verwerking gebleken is dat er geen reden was om een reisautorisatie te weigeren.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een reisautorisatie is geldig voor het grondgebied van de lidstaten gedurende vijf jaar of, wanneer dit eerder is, tot het einde van de geldigheidsduur van het bij de aanvraag geregistreerde reisdocument.

2.  Een reisautorisatie is geldig voor het grondgebied van de lidstaten gedurende drie jaar of, wanneer dit eerder is, tot het einde van de geldigheidsduur van het bij de aanvraag geregistreerde reisdocument.

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een reisautorisatie geeft niet automatisch recht op binnenkomst.

3.  Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/399 geldt het bezit van een geldige reisautorisatie als een van de toegangsvoorwaarden. Een reisautorisatie geeft echter niet automatisch recht op binnenkomst.

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  een reisdocument overlegt dat is geregistreerd als verloren, gestolen of ongeldig gemaakt;

Schrappen

Motivering

Automatische weigering bij ongeldige reisdocumenten strookt niet met de praktijk van de rechtshandhavingsinstanties en de inlichtingendiensten en evenmin met de Europese regelgeving. Elke aanvraag moet in feite handmatig en individueel worden onderzocht. Bovendien kan het in sommige gevallen nuttig zijn voor rechtshandhavingsdoeleinden om de persoon tot bij de grens te laten komen.

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een risico vormt uit het oogpunt van veiligheid;

(c)  een bedreiging vormt van de veiligheid;

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een risico vormt uit het oogpunt van volksgezondheid;

(d)  een groot epidemisch risico vormt;

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een reisautorisatie wordt ook geweigerd als er gerede twijfels bestaan over de authenticiteit van de gegevens, de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aanvrager, de door de aanvrager verstrekte bewijsstukken, of de geloofwaardigheid van de inhoud ervan.

Een reisautorisatie wordt ook geweigerd als er gerede, ernstige en gegronde twijfels bestaan over de authenticiteit van de gegevens, de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aanvrager, de door de aanvrager verstrekte bewijsstukken, of de geloofwaardigheid van de inhoud ervan.

Motivering

Voorstel van de commissie-Meijers om een effectief toezicht te verzekeren.

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanvragers wie een reisautorisatie is geweigerd, hebben het recht daartegen beroep in te stellen. Het beroep wordt ingesteld in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen en op dit beroep is de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat van toepassing. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat voorziet aanvragers van informatie over de procedure die moet worden gevolgd in geval van een beroep.

2.  Aanvragers wie een reisautorisatie is geweigerd, hebben het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. Gerechtelijke procedures worden ingesteld in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen en op die procedures is de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat van toepassing, die in de mogelijkheid van een voorziening in rechte moet voorzien. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat voorziet aanvragers van informatie over de procedure die moet worden gevolgd in een taal die aanvragers redelijkerwijze geacht worden te begrijpen.

Motivering

In overeenstemming met het advies van het Bureau voor de grondrechten en de Groep artikel 29, en met het arrest van het HvJ-EU in de zaak Schrems, C-362/14, punt 95.

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Een eerdere weigering van een reisautorisatie leidt niet automatisch tot weigering van een nieuwe aanvraag. Een nieuwe aanvraag wordt beoordeeld op basis van alle beschikbare informatie.

Motivering

Bepaling overgenomen uit artikel 21, lid 9, van de Visumcode.

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de duidelijke vermelding dat de aanvrager bij binnenkomst hetzelfde reisdocument moet overleggen als vermeld op het aanvraagformulier en dat voor elke wijziging van het reisdocument een nieuwe aanvraag voor een reisautorisatie moet worden ingediend;

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter)  een herinnering aan de toegangsvoorwaarden vastgelegd in artikel 6 van Verordening (EU) nr. 2016/319 en de noodzaak om bij elke binnenkomst relevante bewijsstukken bij zich te dragen;

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b quater)  in voorkomend geval, vermelding van het grondgebied of de grondgebieden van de lidstaten waar de aanvrager naartoe mag reizen;

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een link naar de openbare ETIAS-website met informatie over de mogelijkheid voor de aanvrager om zijn reisautorisatie in te trekken.

(d)  een link naar de openbare ETIAS-website met informatie over de mogelijkheid dat de reisautorisatie kan worden ingetrokken of nietig verklaard en de voorwaarden voor een dergelijke intrekking of nietigverklaring.

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de reden(en) voor de weigering van de reisautorisatie, als vastgesteld in artikel 31, lid 1;

(c)  de reden(en) voor de weigering van de reisautorisatie op grond waarvan de aanvrager een rechtsmiddel kan instellen, als vastgesteld in artikel 31, lid 1;

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  informatie over de procedure die moet worden gevolgd om beroep in te stellen.

(d)  informatie over de procedure die moet worden gevolgd voor een doeltreffende voorziening in rechte. Deze informatie omvat ten minste de verwijzingen naar het nationale recht dat van toepassing is op de voorziening in rechte, de bevoegde autoriteit en de manier waarop een rechtsmiddel kan worden ingesteld, informatie over eventuele bijstand die kan worden verleend door de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, en de uiterste termijn voor het instellen van een rechtsmiddel.

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de opstelling van een standaardformulier voor de weigering van een reisautorisatie.

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  plaats en datum van de beslissing tot afgifte of weigering van de reisautorisatie;

(c)  datum van de beslissing tot afgifte of weigering van de reisautorisatie;

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  begin- en einddatum van de geldigheidsduur van de reisautorisatie;

(d)  in geval van afgifte van een reisautorisatie, begin- en einddatum van de geldigheidsduur van de reisautorisatie;

Amendement    202

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de reden(en) voor de weigering van de reisautorisatie als vastgesteld in artikel 31, lid 1.

(e)  in geval van weigering van een reisautorisatie, de reden(en) voor de weigering van de reisautorisatie als vastgesteld in artikel 31, lid 1;

Amendement    203

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  alle markeringen als bedoeld in artikel 22, lid 4, onder a), artikel 30, lid 1, onder b) en c), samen met aanvullende informatie met betrekking tot tweedelijnscontroles die verband houden met de markeringen.

Amendement    204

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de omschrijving van het soort aanvullende informatie die kan worden toegevoegd en de opmaak daarvan.

Amendement    205

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een persoon wiens reisautorisatie is nietig verklaard, heeft het recht hiertegen beroep in te stellen. Het beroep wordt ingesteld in de lidstaat die de beslissing tot nietigverklaring heeft genomen en op dit beroep is de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat van toepassing.

3.  Een persoon wiens reisautorisatie is nietig verklaard, heeft het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. Gerechtelijke procedures worden ingesteld in de lidstaat die de beslissing tot nietigverklaring heeft genomen overeenkomstig de nationale wetgeving van die lidstaat. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat voorziet aanvragers van informatie over de procedure die moet worden gevolgd in een taal die aanvragers redelijkerwijze geacht worden te begrijpen.

Amendement    206

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Onverminderd lid 2 informeert het SIS het centrale ETIAS-systeem als een nieuwe signalering met het oog op weigering van toegang of een verloren, gestolen of ongeldig gemaakt reisdocument in het SIS wordt geregistreerd. Het centrale ETIAS-systeem verifieert of deze nieuwe signalering betrekking heeft op een geldige reisautorisatie. Als dit het geval is, zendt het centrale ETIAS-systeem het aanvraagdossier door naar de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die de signalering heeft gecreëerd; deze lidstaat zal de reisautorisatie intrekken.

3.  Onverminderd lid 2 informeert het SIS het centrale ETIAS-systeem als een nieuwe signalering met het oog op weigering van toegang of een verloren, gestolen of ongeldig gemaakt reisdocument in het SIS wordt geregistreerd. Het centrale ETIAS-systeem verifieert of deze nieuwe signalering betrekking heeft op een geldige reisautorisatie. Als dit het geval is, zendt het centrale ETIAS-systeem het aanvraagdossier door naar de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die de signalering heeft gecreëerd. Als een nieuwe signalering met het oog op weigering van toegang is geregistreerd trekt de nationale ETIAS-eenheid de reisautorisatie in. Als een reisautorisatie is gekoppeld aan een reisdocument dat als verloren, gestolen of ongeldig gemaakt in het SIS is geregistreerd wordt het aanvraagdossier door de nationale ETIA-eenheid manueel beoordeelt.

Amendement    207

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Nieuwe elementen die door Europol worden opgenomen in de ETIAS-watchlist worden vergeleken met de gegevens van de aanvraagdossiers in het centrale ETIAS-systeem. Wanneer de vergelijking een treffer oplevert, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat van eerste binnenkomst, als opgegeven door de aanvrager overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder j), het veiligheidsrisico en als deze eenheid van oordeel is dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor afgifte, trekt zij de reisautorisatie in.

4.  Nieuwe elementen die door Europol worden opgenomen in de ETIAS-watchlist worden vergeleken met de gegevens van de aanvraagdossiers in het centrale ETIAS-systeem. Wanneer de vergelijking een treffer oplevert, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de uit hoofde van artikel 22 verantwoordelijke lidstaat de bedreiging van de veiligheid en als deze eenheid van oordeel is dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor afgifte, trekt zij de reisautorisatie in.

Amendement    208

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een aanvrager wiens reisautorisatie is ingetrokken, heeft het recht hiertegen beroep in te stellen. Het beroep wordt ingesteld tegen de lidstaat die de beslissing tot intrekking heeft genomen en op dit beroep is de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat van toepassing.

5.  Een aanvrager wiens reisautorisatie is ingetrokken, heeft het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. Gerechtelijke procedures worden ingesteld in de lidstaat die de beslissing over de intrekking heeft genomen, overeenkomstig de nationale wetgeving van die lidstaat. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat voorziet aanvragers van informatie over de procedure die moet worden gevolgd in een taal die aanvragers redelijkerwijze geacht worden te begrijpen.

Amendement    209

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de reden(en) voor de nietigverklaring of intrekking van de reisautorisatie als vastgesteld in artikel 31, lid 1;

(c)  de reden(en) voor de nietigverklaring of de intrekking van de reisautorisatie die de aanvrager in staat stellen om een rechtsmiddel in te stellen, als vastgesteld in artikel 31, lid 1;

Amendement    210

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  informatie over de procedure die moet worden gevolgd om beroep in te stellen.

(d)  informatie over de procedure die moet worden gevolgd voor een doeltreffende voorziening in rechte. Deze informatie omvat ten minste de verwijzingen naar het nationale recht dat van toepassing is op de voorziening in rechte, de bevoegde autoriteit en de manier waarop een rechtsmiddel kan worden ingesteld, informatie over eventuele bijstand die kan worden verleend door de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en de uiterste termijn voor het instellen van een rechtsmiddel.

Amendement    211

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als er is beslist om een reisautorisatie nietig te verklaren of in te trekken, worden door de lidstaat die voor de intrekking of nietigverklaring van de reisautorisatie verantwoordelijk is, de volgende gegevens aan het aanvraagdossier toegevoegd:

1.  Als er is beslist om een reisautorisatie nietig te verklaren of in te trekken, worden door de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die voor de intrekking of nietigverklaring van de reisautorisatie verantwoordelijk is, de volgende gegevens aan het aanvraagdossier toegevoegd:

Amendement    212

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale en temporele geldigheid kan bij wijze van uitzondering, als de betrokken lidstaat zulks nodig acht vanwege humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen, ook worden verleend als de manuele beoordelingsprocedure op grond van artikel 22 nog niet is afgerond of een reisautorisatie is geweigerd, nietig verklaard of ingetrokken.

1.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid wordt bij wijze van uitzondering verleend, als de op grond van lid 3 verantwoordelijke lidstaat zulks nodig acht vanwege humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen

Amendement    213

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Na de weigering van een reisautorisatie overeenkomstig artikel 31, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid aan te vragen.

Amendement    214

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.   In noodgevallen kan de aanvrager, ondanks het feit dat de manuele beoordelingsprocedure op grond van artikel 22 nog niet is afgerond of een reisautorisatie is geweigerd, nietig verklaard of ingetrokken, een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid aanvragen.

Amendement    215

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de doeleinden van lid 1 kan de aanvrager een reisautorisatie met beperkte territoriale en temporele geldigheid aanvragen bij de lidstaat waar hij naartoe wenst te reizen. Daartoe vermeldt hij in zijn aanvraag de humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen.

2.  Voor de doeleinden van de leden 1, 1 bis en 1 ter, kan de aanvrager een reisautorisatie met beperkte territoriale en temporele geldigheid aanvragen bij de lidstaat waar hij naartoe wenst te reizen. Daartoe vermeldt hij in zijn aanvraag de humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen.

Amendement    216

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid is geldig voor het grondgebied van de lidstaat van afgifte en voor ten hoogste 15 dagen.

4.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid is geldig voor het grondgebied van de lidstaat van afgifte. Bij wijze van uitzondering kan de reisautorisatie geldig zijn voor het grondgebied van meer dan één lidstaat mits elke betrokken lidstaat daarmee instemt. De geldigheidsduur bedraagt ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen.

Amendement    217

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Artikel 30, leden 1 bis en 1 ter, zijn van toepassing.

Amendement    218

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Als een reisautorisatie met territoriale geldigheid wordt afgegeven, worden de volgende gegevens in het aanvraagdossier opgenomen:

5.  Als een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid wordt afgegeven of geweigerd, worden de volgende gegevens in het aanvraagdossier opgenomen:

Amendement    219

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het grondgebied waarop de houder van de reisautorisatie mag reizen;

(b)  de lidstaten waarnaar de houder van de reisautorisatie mag reizen;

Amendement    220

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de geldigheidsduur van de reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid;

Amendement    221

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de autoriteit van de lidstaat die de reisautorisatie met territoriale geldigheid heeft afgegeven;

(c)  de nationale eenheid van de lidstaat die de reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid heeft afgegeven of geweigerd;

Amendement    222

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  de datum van de beslissing tot afgifte of weigering van de reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid;

Amendement    223

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een verwijzing naar de humanitaire gronden, het nationale belang of de internationale verplichtingen.

(d)  in voorkomend geval, een verwijzing naar de humanitaire gronden, het nationale belang of de internationale verplichtingen;

Amendement    224

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  alle markeringen als bedoeld in artikel 30, leden 1 bis en 1 ter, samen met aanvullende informatie met betrekking tot tweedelijnscontroles die verband houden met de markeringen.

Amendement    225

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Overeenkomstig artikel 26 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst raadplegen vervoerders het centrale ETIAS-systeem om te verifiëren of onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan de reisautorisatieplicht in het bezit zijn van een geldige reisautorisatie.

1.  Lucht- en zeevervoerders versturen een zoekopdracht naar het centrale ETIAS-systeem, uiterlijk bij het instappen, om te verifiëren of onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan de reisautorisatieplicht in het bezit zijn van een geldige reisautorisatie.

Amendement    226

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een beveiligde internettoegang tot de gateway voor vervoerders, die onder meer de mogelijkheid biedt om mobiele technische oplossingen te gebruiken, bedoeld in artikel 6, lid 2, onder h), stelt vervoerders in staat om de in lid 1 bedoelde raadpleging te verrichten voordat de passagier instapt. Hiertoe wordt het de vervoerder toegestaan om het centrale ETIAS-systeem te raadplegen op basis van de gegevens die zijn opgeslagen in de machineleesbare zone van het reisdocument.

Een beveiligde toegang tot de gateway voor vervoerders, die onder meer de mogelijkheid biedt om mobiele technische oplossingen te gebruiken, bedoeld in artikel 6, lid 2, onder h), stelt vervoerders in staat om de in lid 1 bedoelde raadpleging te verrichten voordat de passagier instapt. Hiertoe verstuurt de vervoerder een zoekopdracht naar het centrale ETIAS-systeem op basis van de gegevens die zijn opgeslagen in de machineleesbare zone van het reisdocument.

Amendement    227

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het centrale ETIAS-systeem meldt vervolgens of deze persoon een geldige reisautorisatie heeft. Vervoerders mogen de door hen verstuurde informatie en het door hen ontvangen antwoord opslaan.

Het centrale ETIAS-systeem meldt vervolgens of deze persoon een geldige reisautorisatie heeft en, in voorkomend geval, voor welk grondgebied of welke grondgebieden een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid geldt. Vervoerders mogen de door hen verstuurde informatie en het door hen ontvangen antwoord opslaan.

Amendement    228

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een uitsluitend voor vervoerders bestemd authenticatiesysteem wordt opgezet om voor de doeleinden van lid 2 de gemachtigde personeelsleden van de vervoerder toegang te bieden tot de gateway voor vervoerders. Het authenticatiesysteem wordt door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen overeenkomstig de in artikel 79, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

3.  Een uitsluitend voor vervoerders bestemd authenticatiesysteem wordt opgezet om voor de doeleinden van lid 2 de gemachtigde personeelsleden van de vervoerder toegang te bieden tot de gateway voor vervoerders. Het authenticatiesysteem wordt door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen overeenkomstig de in artikel 79, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. Het authenticatiesysteem wordt gebaseerd op het risicobeheer van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.

Amendement    229

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bijzonderheden van de vangnetprocedures worden bepaald in een uitvoeringshandeling die wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 79, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

2.  De bijzonderheden van de vangnetprocedures worden bepaald in een uitvoeringshandeling die wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 79, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. Deze procedures houden rekening met het risicobeheer van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.

Amendement    230

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het centrale ETIAS-systeem meldt vervolgens of deze persoon een geldige reisautorisatie heeft.

2.  Het centrale ETIAS-systeem meldt vervolgens of deze persoon een geldige reisautorisatie heeft of een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid voor de lidstaat welke de persoon wenst binnen te komen.

Amendement    231

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De autoriteiten die bevoegd zijn om controles te verrichten bij de grensdoorlaatposten aan de buitengrenzen zijn gemachtigd om de relevante aanvullende informatie voor de tweedelijnscontroles die overeenkomstig de artikelen 33 en 38 in het aanvraagdossier is opgenomen, te raadplegen.

Amendement    232

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als het technisch onmogelijk is om de in artikel 41, lid 1, bedoelde raadpleging te verrichten vanwege een storing van het ETIAS-informatiesysteem, worden de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn om controles te verrichten bij doorlaatposten aan de buitengrenzen, door de centrale ETIAS-eenheid in kennis gesteld.

1.  Als het technisch onmogelijk is om de in artikel 41, lid 1, bedoelde raadpleging te verrichten vanwege een storing van het ETIAS-informatiesysteem, worden de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn om controles te verrichten bij doorlaatposten aan de buitengrenzen, door het centrale ETIAS-systeem automatisch in kennis gesteld.

Amendement    233

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als het technisch onmogelijk is om de in artikel 41, lid 1, bedoelde zoekopdracht te verrichten vanwege een storing in de nationale grensinfrastructuur in een lidstaat, stelt de bevoegde autoriteit van die lidstaat eu-LISA, de centrale ETIAS-eenheid en de Commissie in kennis.

2.  Als het technisch onmogelijk is om de in artikel 41, lid 1, bedoelde zoekopdracht te verrichten vanwege een storing in de nationale grensinfrastructuur die ETIAS treft, worden eu-LISA, de centrale ETIAS-eenheid en de Commissie daarvan automatisch in kennis gesteld.

Amendement    234

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In beide scenario’s volgen de autoriteiten van de lidstaat die bevoegd zijn om controles te verrichten bij de grensdoorlaatposten aan de buitengrens hun nationale noodplannen.

3.  In beide gevallen als bedoeld in de leden 1 en 2 krijgen de autoriteiten die bevoegd zijn om controles te verrichten bij de grensdoorlaatposten aan de buitengrens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/399 tijdelijk de bevoegdheid om af te wijken van de verplichting om het centrale ETIAS-systeem te raadplegen als bedoeld in artikel 41, lid 1, en zijn de bepalingen in verband met de reisautorisatie als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), artikel 8, onder a), punt i) en artikel 8, onder b ter), van Verordening (EU) 2016/399 tijdelijk niet van toepassing.

Motivering

In plaats van naar de nationale noodplannen te verwijzen, is het beter om een geharmoniseerde oplossing te geven voor de procedure bij een technische storing. In dergelijke gevallen moeten de grenswachters de grenscontrole verrichten zonder ETIAS.

Amendement    235

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Elke lidstaat wijst een centraal toegangspunt aan dat toegang heeft tot het centrale ETIAS-systeem. Het centrale toegangspunt zorgt ervoor dat is voldaan aan de voorwaarden voor het verzoeken om toegang tot het centrale ETIAS-systeem als bepaald in artikel 45.

 

De aangewezen autoriteit en het centrale toegangspunt mogen deel uitmaken van dezelfde organisatie indien de nationale wetgeving dit toestaat. Het centrale toegangspunt handelt bij de uitvoering van zijn taken uit hoofde van deze verordening onafhankelijk van de aangewezen autoriteiten. Het centrale toegangspunt staat los van de aangewezen autoriteiten en ontvangt van hen geen instructies met betrekking tot de resultaten van de verificaties die het verricht.

 

De lidstaten kunnen, afhankelijk van hun organisatorische en bestuurlijke structuur, meer dan één centraal toegangspunt aanwijzen overeenkomstig hun grondwettelijke of wettelijke vereisten.

Motivering

Voorgesteld wordt om gebruik te maken van het systeem van centrale toegangspunten zoals dat ook gebeurt bij het VIS, Eurodac en het EES, in plaats van de taak van centraal toegangspunt over te laten aan de nationale ETIAS-eenheden. Zoals bij de andere systemen het geval is, zou het centrale toegangspunt moeten controleren of voldaan is aan de voorwaarden voor het verlenen van toegang.

Amendement    236

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Elke lidstaat geeft eu-LISA, de centrale ETIAS-eenheid en de Commissie kennis van zijn aangewezen autoriteiten en centrale toegangspunt en kan deze kennisgeving te allen tijde wijzigen of vervangen. De kennisgevingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement    237

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Alleen naar behoren gemachtigd personeel van de centrale toegangspunten heeft toegang tot het centrale ETIAS-systeem overeenkomstig de artikelen 44 en 45.

Amendement    238

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde autoriteiten richten een gemotiveerd elektronisch verzoek om raadpleging van een specifieke reeks in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens tot de in artikel 8, lid 2, onder c), bedoelde centrale toegangspunten. Als raadpleging van de in artikel 15, lid 2, onder i), en artikel 15, lid 4, onder b) tot en met d), bedoelde gegevens wordt gewenst, bevat het gemotiveerde elektronische verzoek een onderbouwing waaruit blijkt dat raadpleging van die specifieke gegevens noodzakelijk is.

1.  De aangewezen autoriteiten richten een gemotiveerd elektronisch verzoek om raadpleging van een specifieke reeks in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens tot de in artikel 43, lid 2 bis, bedoelde centrale toegangspunten. Als raadpleging van de in artikel 15, lid 4, onder b) tot en met d), bedoelde gegevens wordt gewenst, bevat het gemotiveerde elektronische verzoek een onderbouwing waaruit blijkt dat raadpleging van die specifieke gegevens noodzakelijk is.

Amendement    239

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat een verzoek om raadpleging voorafgaand aan de toegang tot het centrale ETIAS-systeem overeenkomstig zijn nationale recht en procesrecht wordt onderworpen aan een onafhankelijke, doelmatige en tijdige verificatie of wordt voldaan aan de voorwaarden bedoeld in artikel 45, en of verzoeken om raadpleging van de in artikel 15, lid 2, onder i), en artikel 15, lid 4, onder b) tot en met d), bedoelde gegevens gerechtvaardigd zijn.

2.  Alvorens toegang te krijgen tot het centrale ETIAS-systeem verifieert het centrale toegangspunt of er wordt voldaan aan de voorwaarden bedoeld in artikel 45, en of verzoeken om raadpleging van de in artikel 15, lid 4, onder b) tot en met d), bedoelde gegevens gerechtvaardigd zijn.

Amendement    240

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Als aan de in artikel 45 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, verwerkt het centrale toegangspunt de verzoeken. De in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens waartoe het centrale toegangspunt toegang heeft verworven, worden zodanig aan de in artikel 43, lid 2, bedoelde toegangspunten doorgegeven dat de beveiliging van de gegevens niet wordt geschonden.

3.  Als uit de in lid 2 van dit artikel bedoelde verificatie blijkt dat aan de in artikel 45 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, verwerkt het centrale toegangspunt de verzoeken. De in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens waartoe het centrale toegangspunt toegang heeft verworven, worden zodanig aan de in artikel 43, lid 2, bedoelde toegangspunten doorgegeven dat de beveiliging van de gegevens niet wordt geschonden.

Amendement    241

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In uitzonderlijk dringende gevallen, als er onmiddellijk persoonsgegevens moeten worden verkregen die noodzakelijk zijn om een ernstig misdrijf te voorkomen of om de plegers ervan te vervolgen, verwerkt het centrale toegangspunt het verzoek onmiddellijk en zonder de onafhankelijke verificatie bedoeld in lid 2. Na de verwerking van het verzoek vindt onverwijld een onafhankelijke verificatie achteraf plaats, waarbij ook wordt gecontroleerd of er inderdaad sprake was van een uitzonderlijk dringend geval.

4.  In uitzonderlijk dringende gevallen, als een dreigend gevaar moet worden voorkomen in verband met een terroristisch misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit, of om de plegers ervan te vervolgen, verwerkt het centrale toegangspunt het verzoek onmiddellijk en zonder de onafhankelijke verificatie bedoeld in lid 2. Bij een onafhankelijke verificatie achteraf wordt gecontroleerd of aan de in artikel 45 bedoelde voorwaarden is voldaan, onder meer of er inderdaad sprake was van een uitzonderlijk dringend geval. De onafhankelijke verificatie achteraf vindt plaats zonder onnodige vertraging na de verwerking van het verzoek.

Amendement    242

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer uit een onafhankelijke verificatie achteraf blijkt dat de raadpleging van en de toegang tot in het centrale ETIAS-systeem geregistreerde gegevens niet gerechtvaardigd waren, verwijderen alle autoriteiten die tot die gegevens toegang hebben gehad en/of deze hebben geraadpleegd, de aan het centrale ETIAS-systeem ontleende gegevens en brengen zij het centrale toegangspunt van die verwijdering op de hoogte.

5.  Wanneer uit een onafhankelijke verificatie achteraf blijkt dat de raadpleging van en de toegang tot in het centrale ETIAS-systeem geregistreerde gegevens niet gerechtvaardigd waren, verwijderen alle autoriteiten die tot die gegevens toegang hebben gehad en/of deze hebben geraadpleegd, de aan het centrale ETIAS-systeem ontleende gegevens en brengen zij het centrale toegangspunt van die verwijdering op de hoogte. Artikel 53 bis is van toepassing.

Amendement    243

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de vergelijking is noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;

(a)  de vergelijking is noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een terroristische misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit;

Amendement    244

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  toegang voor raadpleging is noodzakelijk in een specifiek geval;

(b)  toegang voor raadpleging is noodzakelijk en evenredig in een specifiek geval;

Amendement    245

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  er bestaan gegronde redenen om aan te nemen dat de raadpleging van gegevens die in het centrale ETIAS-systeem zijn opgeslagen, in aanzienlijke mate zal bijdragen tot het voorkomen, opsporen of onderzoeken van de desbetreffende strafbare feiten, met name wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat de verdachte, de dader of het slachtoffer van een terroristisch misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit behoort tot de categorie van onderdanen van derde landen waarop deze verordening van toepassing is;

(c)  er bestaan objectieve bewijzen of gegronde redenen om aan te nemen dat de raadpleging van gegevens die in het centrale ETIAS-systeem zijn opgeslagen, in aanzienlijke mate zal bijdragen tot het voorkomen, opsporen of onderzoeken van de desbetreffende ernstige strafbare feiten, met name wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat de verdachte, de dader of het slachtoffer van een terroristisch misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit behoort tot de categorie van onderdanen van derde landen waarop deze verordening van toepassing is;

Amendement    246

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt, in geval van een treffer op basis van in een aanvraagdossier geregistreerde gegevens, toegang verleend tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en met g) en j) tot en met m), bedoelde gegevens die zijn geregistreerd in datzelfde aanvraagdossier alsook tot de overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in dat aanvraagdossier opgenomen gegevens die betrekking hebben op de afgifte, weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie. Toegang tot de in artikel 15, lid 2, onder i), en in artikel 4, onder b), c) en d), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn geregistreerd, wordt enkel verleend als in het gemotiveerde elektronische verzoek dat krachtens artikel 44, lid 1, is ingediend, door de operationele eenheden uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht. Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt geen toegang verleend tot gegevens over het onderwijs, als bedoeld in artikel 15, lid 2, onder h), of over het feit of de aanvrager al dan niet een risico vormt uit het oogpunt van volksgezondheid, als bedoeld in artikel 15, lid 4, onder a).

4.  Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt, in geval van een treffer op basis van in een aanvraagdossier geregistreerde gegevens, toegang verleend tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en met g) en j) tot en met m), bedoelde gegevens die zijn geregistreerd in datzelfde aanvraagdossier alsook tot de overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in dat aanvraagdossier opgenomen gegevens die betrekking hebben op de afgifte, weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie. Toegang tot de in artikel 15, lid 4, onder b) tot en met d), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn geregistreerd, wordt enkel verleend als in het gemotiveerde elektronische verzoek dat krachtens artikel 44, lid 1, is ingediend, door de operationele eenheden uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht.

Amendement    247

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het gemotiveerde verzoek bevat bewijs dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

2.  Het gemotiveerde verzoek bevat bewijs dat aan alle navolgende voorwaarden wordt voldaan:

Amendement    248

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de raadpleging is noodzakelijk in een specifiek geval;

(b)  de raadpleging is noodzakelijk en evenredig in een specifiek geval;

Amendement    249

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  bij de raadpleging wordt enkel gezocht aan de hand van de in artikel 45, lid 2, bedoelde gegevens;

(c)  bij de raadpleging wordt enkel gezocht aan de hand van de in artikel 45, lid 2, bedoelde gegevens; De in artikel 45, lid 2, vermelde gegevens kunnen worden gecombineerd met de in artikel 45, lid 3, vermelde gegevens;

Amendement    250

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 2 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  er bestaan gegronde redenen om aan te nemen dat de raadpleging wezenlijk kan bijdragen tot het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een van de betrokken strafbare feiten;

(d)  er bestaan objectieve bewijzen of gegronde redenen om aan te nemen dat de raadpleging wezenlijk zal bijdragen tot het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een van de betrokken ernstige strafbare feiten;

Amendement    251

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt in geval van een treffer op basis van in een aanvraagdossier opgeslagen gegevens, toegang verleend tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en met g) en j) tot en met m), bedoelde gegevens alsook tot de overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in het aanvraagdossier opgenomen gegevens die betrekking hebben op de afgifte, weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie. Toegang tot de in artikel 15, lid 2, onder i), en in artikel 4, onder b), c) en d), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn opgeslagen, wordt enkel verleend als door Europol uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht.

4.  Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt in geval van een treffer op basis van in een aanvraagdossier opgeslagen gegevens, toegang verleend tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en met g) en j) tot en met m), bedoelde gegevens alsook tot de overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in het aanvraagdossier opgenomen gegevens die betrekking hebben op de afgifte, weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie. Toegang tot de in artikel 15, lid 4, onder b) tot en met d), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn opgeslagen, wordt enkel verleend als door Europol uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht.

Amendement    252

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  [vijf jaar, te rekenen vanaf de laatste inreisnotitie van de aanvrager die in het EES is opgeslagen; of]

Schrappen

Motivering

De volledige ETIAS-aanvraag gedurende vijf jaar na de laatste inreisnotitie van de aanvrager bewaren is niet gerechtvaardigd en lijkt noch evenredig, noch noodzakelijk. De gegevensbewaringstermijn moet volgens de EU-normen zoveel mogelijk worden beperkt.

Amendement    253

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  vijf jaar vanaf de laatste beslissing tot weigering, intrekking of nietigverklaring van de reisautorisatie overeenkomstig de artikelen 31, 34 en 35.

(c)  vijf jaar vanaf de laatste beslissing tot weigering, intrekking of nietigverklaring van de reisautorisatie overeenkomstig de artikelen 31, 34 en 35, of een kortere periode dan vijf jaar als de signalering die aanleiding geeft voor de beslissing eerder is geschrapt.

Amendement    254

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Met het oog op het faciliteren van een nieuwe aanvraag na het verstrijken van de geldigheidsduur van een ETIAS-reisautorisatie kan het aanvraagdossier in het centrale ETIAS-systeem voor een extra periode van niet meer dan drie jaar na het einde van de geldigheidsduur van de reisautorisatie worden opgeslagen, op voorwaarde dat de aanvrager daarvoor, na een daartoe strekkend verzoek, vrijelijk en uitdrukkelijk toestemming verleend door middel van een elektronisch ondertekende verklaring. Verzoeken om toestemming worden in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Toestemming wordt verleend na de automatische kennisgeving in de zin van artikel 13, lid 2 ter. In de automatische kennisgeving wordt de aanvrager gewezen op het doel van de bewaring van gegevens op grond van de informatie zoals bedoeld in artikel 61, onder e bis).

Amendement    255

Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Als een onderdaan van een derde land de nationaliteit van een lidstaat heeft verworven of onder artikel 2, lid 2, onder a) tot en met e), is komen te vallen, verifiëren de autoriteiten van die lidstaat of de betrokkene over een geldige reisautorisatie beschikt en verwijderen zij het aanvraagdossier zo nodig onverwijld uit het centrale ETIAS-systeem. De voor de verwijdering van de aanvraag verantwoordelijke autoriteit is:

5.  Als een onderdaan van een derde land de nationaliteit van een lidstaat heeft verworven of onder het toepassingsgebied van artikel 2, lid 2, onder a) tot en met c), is komen te vallen, verifiëren de autoriteiten van die lidstaat of de betrokkene over een geldige reisautorisatie beschikt en verwijderen zij het aanvraagdossier zo nodig onverwijld uit het centrale ETIAS-systeem. De voor de verwijdering van de aanvraag verantwoordelijke autoriteit is:

Motivering

De verplichte verwijdering om een verblijfsvergunning of een visum voor verblijf van langere duur te verkrijgen moet worden geschrapt, aangezien de geldigheidsduur van beide korter kan zijn dan de resterende geldigheidsduur van het ETIAS.Dit om te vermijden dat de aanvrager opnieuw een aanvraag voor een reisautorisatie moet indienen nadat zijn visum of zijn verblijfsvergunning verloopt.

Amendement    256

Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die de verblijfsvergunning of verblijfskaart heeft afgegeven;

Schrappen

Amendement    257

Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die het visum voor een verblijf van langere duur heeft afgegeven.

Schrappen

Amendement    258

Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Als een onderdaan van een derde land onder het toepassingsgebied van artikel 2, lid 2, onder d) of e), is komen te vallen, verifiëren de autoriteiten van die lidstaat of de betrokkene over een geldige reisautorisatie beschikt. Zo nodig verwijderen zij het aanvraagdossier onverwijld uit het centrale ETIAS-systeem als de geldigheidsduur van de verblijfskaart of -vergunning of van het visum voor verblijf van langere duur langer is dan de resterende geldigheidsduur van het ETIAS. De voor de verwijdering van de aanvraag verantwoordelijke autoriteit is:

 

(a)  de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die de verblijfsvergunning of verblijfskaart heeft afgegeven;

 

(b)  de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die het visum voor een verblijf van langere duur heeft afgegeven.

Amendement    259

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  [Verordening 2016/679] is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de nationale ETIAS-eenheden.

2.  Voor zover die activiteiten onder haar toepassingsgebied vallen, is Verordening 2016/679 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de nationale ETIAS-eenheden en de grensautoriteiten.

Amendement    260

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  [Richtlijn (EU) 2016/680] is van toepassing op de verwerking door aangewezen rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten voor de doeleinden van artikel 1, lid 2.

3.  Voor zover die activiteiten binnen haar toepassingsgebied vallen, is Richtlijn (EU) 2016/680 van toepassing op de verwerking door aangewezen rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten voor de doeleinden van artikel 1, lid 2.

Amendement    261

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Verordening (EU) nr. 2016/794 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Europol krachtens de artikelen 24 en 46.

4.  Verordening (EU) 2016/794 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Europol krachtens de artikelen 25 en 46.

Amendement    262

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt beschouwd als een verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 2, punt d), van Verordening (EG) nr. 45/2001 in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het centrale ETIAS-systeem.

1.  Het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt beschouwd als een verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 2, punt d), van Verordening (EG) nr. 45/2001 in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het centrale ETIAS-systeem. Voor het beheer van de informatiebeveiliging van het centrale ETIAS-systeem worden het Europees Grens- en kustwachtagentschap en eu-LISA beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Amendement    263

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Eu-LISA wordt beschouwd als verwerker in de zin van artikel 2, punt e), van Verordening (EG) nr. 45/2001 in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het ETIAS-informatiesysteem.

1.  Eu-LISA wordt beschouwd als verwerker in de zin van artikel 2, punt e), van Verordening (EG) nr. 45/2001 in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het ETIAS-informatiesysteem.

Motivering

In de Engelse versie wordt een foutieve verwijzing gecorrigeerd, terwijl in de Nederlandse versie sprake is van een inconsistente spelling.

Amendement    264

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Zowel eu-LISA als het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale ETIAS-eenheden waarborgen dat de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt krachtens de toepassing van deze verordening. Eu-LISA en de nationale ETIAS-eenheden werken bij beveiligingsgerelateerde taken samen.

1.  Eu-LISA, de nationale ETIAS-eenheden en de centrale ETIAS-eenheid waarborgen dat de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt krachtens de toepassing van deze verordening. Eu-LISA, de nationale ETIAS-eenheden en de centrale ETIAS-eenheid werken bij beveiligingsgerelateerde taken samen.

Amendement    265

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Onverminderd artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001, neemt eu-LISA de nodige maatregelen ter beveiliging van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interface, de openbare website en de mobiele app, de e-maildienst, de beveiligde accountdienst, de gateway voor vervoerders, de webdienst en de software voor verwerking van de aanvragen.

2.  Onverminderd artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001, neemt eu-LISA de nodige maatregelen ter beveiliging van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interface, de openbare website en de mobiele app, de e-maildienst, de beveiligde accountdienst, de gateway voor vervoerders, de webdienst en de software voor verwerking van de aanvragen en de ETIAS-watchlist.

Amendement    266

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de beveiligde website die verrichtingen uitvoert in overeenstemming met het doel van het ETIAS;

(b)  te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de beveiligde website;

Amendement    267

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevensverwerkende apparatuur en de nationale installaties waarin de lidstaat handelingen verricht in overeenstemming met het doel van het ETIAS;

Motivering

Er worden een aantal toevoegingen voorgesteld die overeenstemmen met het standpunt van het EP inzake het EES, waarbij de tekst in overeenstemming is gebracht met het Eurodac-voorstel van de Commissie.

Amendement    268

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  te verhinderen dat onbevoegden de systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking gebruiken met behulp van datatransmissieapparatuur;

Motivering

Er worden een aantal toevoegingen voorgesteld die overeenstemmen met het standpunt van het EP inzake het EES, waarbij de tekst in overeenstemming is gebracht met het Eurodac-voorstel van de Commissie.

Amendement    269

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 3 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  te waarborgen dat personen die toestemming hebben voor toegang tot het ETIAS-informatiesysteem, uitsluitend toegang hebben tot de gegevens waarop hun toegangsbevoegdheid betrekking heeft, en uitsluitend door middel van persoonlijke gebruikersidentiteiten en geheime toegangsprocedures;

(f)  te waarborgen dat personen die toestemming hebben voor toegang tot het ETIAS-informatiesysteem, uitsluitend toegang hebben tot de gegevens waarop hun toegangsbevoegdheid betrekking heeft, en uitsluitend door middel van persoonlijke en unieke gebruikersidentiteiten en geheime toegangsprocedures;

Motivering

Er worden een aantal toevoegingen voorgesteld die overeenstemmen met het standpunt van het EP inzake het EES, waarbij de tekst in overeenstemming is gebracht met het Eurodac-voorstel van de Commissie.

Amendement    270

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 3 – letter j bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis)  ervoor te zorgen dat de normale werking van de gebruikte systemen in geval van storing kan worden hersteld;

Motivering

Er worden een aantal toevoegingen voorgesteld die overeenstemmen met het standpunt van het EP inzake het EES, waarbij de tekst in overeenstemming is gebracht met het Eurodac-voorstel van de Commissie.

Amendement    271

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 3 – letter j ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j ter)  de betrouwbaarheid te verzekeren door ervoor te zorgen dat eventuele functiestoringen in het ETIAS correct gesignaleerd worden en dat de nodige technische maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens kunnen worden hersteld wanneer zij beschadigd worden door een slechte werking van het systeem;

Motivering

Er worden een aantal toevoegingen voorgesteld die overeenstemmen met het standpunt van het EP inzake het EES, waarbij de tekst in overeenstemming is gebracht met het Eurodac-voorstel van de Commissie.

Amendement    272

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 52 bis

 

Veiligheidsincidenten

 

1.  Elke gebeurtenis die gevolgen heeft of kan hebben voor de veiligheid van het ETIAS en het ETIAS schade of verlies kan toebrengen, wordt beschouwd als een veiligheidsincident, met name wanneer onbevoegde toegang tot gegevens kan zijn verkregen of wanneer de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van gegevens in gevaar is gekomen of kan zijn gekomen.

 

2.  Het beheer van veiligheidsincidenten is gericht op een snelle, doeltreffende en passende reactie.

 

3.  Onverminderd de kennisgeving en melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens uit hoofde van artikel 33 van Verordening (EU) nr. 2016/679 en/of artikel 30 van Richtlijn (EU) nr. 2016/680, brengen de lidstaten de Commissie, eu-LISA en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op de hoogte van veiligheidsincidenten. Wanneer er sprake is van een veiligheidsincident waarbij het centrale ETIAS-systeem betrokken is, brengt eu-LISA de Commissie en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming daarvan op de hoogte. Europol meldt een ETIAS-gerelateerd veiligheidsincident aan de Commissie en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

4.  Informatie over een veiligheidsincident dat van invloed is of kan zijn op de werking van ETIAS of op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens wordt verstrekt aan de lidstaten en gerapporteerd in overeenstemming met een incidentenbeheersplan dat door eu-LISA zal worden verstrekt.

 

5.  De betrokken lidstaten, agentschappen en instellingen van de EU werken bij een veiligheidsincident samen.

Amendement    273

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 53 bis

 

Sancties

 

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat verwerking van in het ETIAS ingevoerde gegevens die niet strookt met deze verordening in overeenstemming met het nationale recht strafbaar wordt gesteld. De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

Amendement    274

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Recht van informatie, toegang, correctie en verwijdering van gegevens

Recht van informatie, toegang, rectificatie, beperking, blokkering en verwijdering van gegevens

Motivering

De titel moet worden gewijzigd om de verwijzingen naar de rechten als bedoeld in de artikelen 13, 14, 15 en 16 van Verordening (EG) 45/2001 en de artikelen 15, 16, 17 en 18 van [Verordening (EU) 2016/679] te corrigeren.

Amendement    275

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd het recht van informatie bedoeld in de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001, worden aanvragers wier gegevens in het centrale ETIAS-systeem worden opgeslagen, geïnformeerd, op het moment dat hun gegevens worden verzameld, over de procedures voor het uitoefenen van de rechten krachtens de artikelen 13 tot en met 16 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en worden hen de contactgegevens meegedeeld van de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en van de nationale toezichthoudende autoriteit van de verantwoordelijke lidstaat.

1.  Onverminderd het recht van informatie bedoeld in de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001, worden aanvragers wier gegevens in het centrale ETIAS-systeem worden opgeslagen, geïnformeerd, op het moment dat hun gegevens worden verzameld, over de procedures voor het uitoefenen van de rechten krachtens de artikelen 13 tot en met 16 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en de artikelen 15 tot en met 18 van Verordening (EU) 2016/679 en worden hen de contactgegevens meegedeeld van de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en van de nationale toezichthoudende autoriteit van de verantwoordelijke lidstaat.

Amendement    276

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de uitoefening van hun rechten krachtens de artikelen 13 tot en met 16 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en de artikelen 15 tot en met 18 van [Verordening (EU) 2016/679] heeft elke aanvrager het recht om zich te wenden tot de centrale ETIAS-eenheid of tot de nationale ETIAS-eenheid die verantwoordelijk is voor de aanvraag en die de aanvraag zal onderzoeken en beantwoorden.

Voor de uitoefening van hun rechten krachtens de artikelen 13 tot en met 16 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en de artikelen 15 tot en met 18 van [Verordening (EU) 2016/679] heeft elke aanvrager het recht om zich te wenden tot de centrale ETIAS-eenheid of tot de nationale ETIAS-eenheid die verantwoordelijk is voor de aanvraag en die de aanvraag binnen 14 dagen zal onderzoeken en beantwoorden.

Amendement    277

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als onderzoek uitwijst dat de gegevens in het centrale ETIAS-systeem feitelijk onjuist zijn of onrechtmatig zijn geregistreerd, worden deze gegevens in het centrale ETIAS-systeem gecorrigeerd, of daaruit verwijderd, door de centrale ETIAS-eenheid of door de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die voor de aanvraag verantwoordelijk is.

Als onderzoek uitwijst dat de gegevens in het centrale ETIAS-systeem feitelijk onjuist zijn of onrechtmatig zijn geregistreerd, worden deze gegevens in het centrale ETIAS-systeem onverwijld gecorrigeerd, of daaruit verwijderd, door de centrale ETIAS-eenheid of door de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die voor de aanvraag verantwoordelijk is.

Amendement    278

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als een reisautorisatie gedurende haar geldigheidsduur wordt gewijzigd door de centrale ETIAS-eenheid of een nationale ETIAS-eenheid, verricht het centrale ETIAS-systeem de in artikel 18 bedoelde automatische verwerking teneinde vast te stellen of het gewijzigde aanvraagdossier een treffer oplevert op grond van artikel 18, leden 2 tot en met 5. Als de automatische verwerking geen hit oplevert, geeft het centrale ETIAS-systeem een gewijzigde reisautorisatie af met dezelfde geldigheidsduur als het origineel en stelt het de aanvrager in kennis. Wanneer de automatische verwerking een of meer treffers oplevert, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat van eerste binnenkomst, als opgegeven door de aanvrager overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder j), het risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid en beslist zij om een gewijzigde reisautorisatie af te geven, dan wel, als deze eenheid van oordeel is dat niet meer aan de voorwaarden voor afgifte voor de reisautorisatie wordt voldaan, om de reisautorisatie in te trekken.

Als een reisautorisatie gedurende haar geldigheidsduur na een aanvraag uit hoofde van dit lid wordt gewijzigd door de centrale ETIAS-eenheid of een nationale ETIAS-eenheid, verricht het centrale ETIAS-systeem de in artikel 18 bedoelde automatische verwerking teneinde vast te stellen of het gewijzigde aanvraagdossier een treffer oplevert op grond van artikel 18, leden 2 tot en met 5. Als de automatische verwerking geen hit oplevert, geeft het centrale ETIAS-systeem een gewijzigde reisautorisatie af met dezelfde geldigheidsduur als het origineel en stelt het de aanvrager in kennis. Wanneer de automatische verwerking een of meer treffers oplevert, in overeenstemming met artikel 22, beoordeelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat het risico van irreguliere migratie, de bedreiging van de veiligheid of het grote epidemische risico en beslist zij om een gewijzigde reisautorisatie af te geven, dan wel, als deze eenheid van oordeel is dat niet meer aan de voorwaarden voor afgifte voor de reisautorisatie wordt voldaan, om de reisautorisatie in te trekken.

Amendement    279

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Als de centrale ETIAS-eenheid of de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de aanvraag, het er niet over eens zijn dat in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn of onrechtmatig zijn geregistreerd, neemt de centrale ETIAS-eenheid of de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de aanvraag een administratieve beslissing waarbij de betrokkene onverwijld schriftelijk wordt uitgelegd waarom de desbetreffende eenheid niet bereid is de gegevens die op de betrokkene betrekking hebben, te corrigeren of te verwijderen.

3.  Als de centrale ETIAS-eenheid of de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de aanvraag, het niet eens zijn met de opvatting dat in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn of onrechtmatig zijn geregistreerd, neemt de centrale ETIAS-eenheid of de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de aanvraag een administratieve beslissing waarbij de betrokkene onverwijld schriftelijk wordt uitgelegd waarom de desbetreffende eenheid niet bereid is de gegevens die op de betrokkene betrekking hebben, te corrigeren of te verwijderen.

Amendement    280

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De persoonsgegevens uit het centrale ETIAS-systeem waartoe een lidstaat of X voor de in artikel 1, lid 2, bedoelde doeleinden toegang heeft verkregen, worden niet aan derde landen, internationale organisaties of in of buiten de Unie gevestigde particuliere entiteiten doorgegeven of ter beschikking gesteld. Het verbod geldt ook indien deze gegevens op nationaal niveau of tussen de lidstaten nader worden verwerkt.

2.  De persoonsgegevens uit het centrale ETIAS-systeem waartoe een lidstaat of Europol voor de in artikel 1, lid 2, bedoelde doeleinden toegang heeft verkregen, worden niet aan derde landen, internationale organisaties of in of buiten de Unie gevestigde particuliere entiteiten doorgegeven of ter beschikking gesteld. Het verbod geldt ook indien deze gegevens op nationaal niveau of tussen de lidstaten nader worden verwerkt.

Amendement    281

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toezicht door de nationale toezichthoudende autoriteit

Toezicht door de nationale toezichthoudende autoriteiten

Amendement    282

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid –1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat de nationale toezichthoudende autoriteit of autoriteiten die zijn aangewezen uit hoofde van artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 toezicht houden op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.

Amendement    283

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid -1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat de bepalingen die ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/680 in het nationale recht zijn vastgesteld, ook van toepassing zijn op de toegang tot het ETIAS door zijn nationale autoriteiten overeenkomstig artikel 1, lid 2.

Amendement    284

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid -1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 ter.  Het toezicht op de rechtmatigheid van de toegang tot persoonsgegevens door de nationale autoriteiten van de lidstaat met het oog op de in artikel 1, lid 2, van deze verordening vastgelegde doeleinden wordt uitgeoefend door de overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 aangewezen nationale toezichthoudende autoriteiten.

Amendement    285

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De krachtens artikel 51 van [Verordening 2016/679] aangewezen toezichthoudende autoriteit(en) zorgt/zorgen ervoor dat ten minste om de vier jaar een audit van de verrichtingen van de nationale ETIAS-eenheden op het gebied van gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen.

1.  De krachtens artikel 51 van Verordening 2016/679 aangewezen toezichthoudende autoriteit(en) zorgt/zorgen ervoor dat ten minste om de vier jaar een audit van de verrichtingen van de nationale ETIAS-eenheden op het gebied van gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen. Er wordt een auditrapport gepubliceerd.

Amendement    286

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun toezichthoudende autoriteit over voldoende middelen beschikt om haar taken uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun toezichthoudende autoriteit over voldoende middelen en deskundigheid beschikt om haar taken uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen.

Amendement    287

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – alinea –1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten inzake persoonsgegevensverwerking van eu-LISA, Europol en het Europees Grens- en kustwachtagentschap waarbij het ETIAS betrokken is en dient ervoor te zorgen dat die activiteiten worden verricht in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 en met deze verordening.

Amendement    288

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat ten minste om de vier jaar een audit van de activiteiten van het eu-LISA en de centrale ETIAS-eenheid op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen. Het auditrapport wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, eu-LISA, de Commissie en de lidstaten. Eu-LISA en het Europees Grens- en kustwachtagentschap worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen voordat hun rapporten worden aangenomen.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat ten minste om de vier jaar een audit van de activiteiten van het eu-LISA en de centrale ETIAS-eenheid op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen. Het auditrapport wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, eu-LISA, de Commissie en de lidstaten, en wordt gepubliceerd. Eu-LISA en het Europees Grens- en kustwachtagentschap worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen voordat het auditrapport wordt aangenomen.

Amendement    289

Voorstel voor een verordening

Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werkt nauw samen met de nationale toezichthoudende autoriteiten in verband met specifieke kwesties waarvoor nationale betrokkenheid vereist is, met name in het geval dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of een nationale toezichthoudende autoriteit grote verschillen tussen praktijken van de lidstaten constateert of potentieel onrechtmatige gegevensoverdrachten bij het gebruik van de communicatiekanalen van het ETIAS constateert, dan wel in de context van vragen die door een of meer nationale toezichthoudende autoriteiten worden gesteld ten aanzien van de uitvoering en de uitlegging van deze verordening.

1.  Overeenkomstig artikel 62 van Verordening (EU) 2017/XX... [nieuw voorstel tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001] werken de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale toezichthoudende autoriteiten, elk binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, actief samen binnen het kader van hun verantwoordelijkheden, teneinde een gecoördineerd toezicht op het ETIAS te waarborgen. Dit omvat nauwe samenwerking in verband met specifieke kwesties waarvoor nationale betrokkenheid vereist is, met name in het geval dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of een nationale toezichthoudende autoriteit grote verschillen tussen praktijken van de lidstaten constateert of potentieel onrechtmatige gegevensoverdrachten bij het gebruik van de communicatiekanalen van het ETIAS constateert, dan wel in de context van vragen die door een of meer nationale toezichthoudende autoriteiten worden gesteld ten aanzien van de uitvoering en de uitlegging van deze verordening.

Amendement    290

Voorstel voor een verordening

Artikel 58 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In gevallen als bedoeld in lid 1 kunnen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming, elk binnen de eigen bevoegdheden, relevante informatie uitwisselen, elkaar bijstaan in de uitvoering van audits en inspecties, problemen bij de uitlegging of toepassing van deze verordening behandelen, zich buigen over problemen bij de uitoefening van het onafhankelijk toezicht of bij de uitoefening van de rechten van degene wiens gegevens worden verwerkt, geharmoniseerde voorstellen voor gemeenschappelijke oplossingen voor problemen opstellen, en de aandacht vestigen op gegevensbeschermingsrechten, voor zover noodzakelijk.

2.  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming wisselen, elk binnen de eigen bevoegdheden, relevante informatie uit, staan elkaar bij in de uitvoering van audits en inspecties, problemen bij de uitlegging of toepassing van deze verordening behandelen, buigen zich over problemen bij de uitoefening van het onafhankelijk toezicht of bij de uitoefening van de rechten van degene wiens gegevens worden verwerkt, stellen geharmoniseerde voorstellen voor gemeenschappelijke oplossingen voor problemen op, en vestigen de aandacht op gegevensbeschermingsrechten, voor zover noodzakelijk.

Amendement    291

Voorstel voor een verordening

Artikel 58 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Daartoe komen de toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming elk jaar ten minste tweemaal bijeen in het bij [Verordening (EU) 2016/679] ingestelde Comité. De kosten van deze vergaderingen komen ten laste van het bij [Verordening (EU) 2016/679] ingestelde Comité. Tijdens de eerste vergadering wordt een reglement van orde vastgesteld. Indien noodzakelijk worden in onderling overleg verdere werkmethoden vastgesteld.

3.  Daartoe komen de toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming elk jaar ten minste tweemaal bijeen in het bij Verordening (EU) 2016/679 ingestelde Comité. De kosten van deze vergaderingen komen ten laste van het bij Verordening (EU) 2016/679 ingestelde Comité. Tijdens de eerste vergadering wordt een reglement van orde vastgesteld. Indien noodzakelijk worden in onderling overleg verdere werkmethoden vastgesteld.

Amendement    292

Voorstel voor een verordening

Artikel 60 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De in de leden 1 en 2 bedoelde registers worden uitsluitend gebruikt om de ontvankelijkheid van het verzoek te controleren, de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te monitoren en de gegevensintegriteit en -beveiliging te waarborgen. Alleen registers die geen persoonsgegevens bevatten, mogen worden gebruikt voor monitoring en evaluatie in de zin van artikel 81. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en de gegevensintegriteit en -beveiliging, krijgen op hun verzoek toegang tot de registers om hun taken te kunnen vervullen. De autoriteit die verantwoordelijk is voor het controleren van de ontvankelijkheid van het verzoek, heeft voor dit doel ook toegang tot deze registers. Behalve voor die doeleinden worden persoonsgegevens alsook de registers van de verzoeken om raadpleging van in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens na één maand uit alle nationale en Europol-bestanden verwijderd, tenzij deze gegevens en registers vereist zijn voor het specifieke lopende strafrechtelijke onderzoek in het kader waarvan een lidstaat of Europol om de gegevens en registers heeft verzocht.

4.  De in de leden 1 en 2 bedoelde registers worden uitsluitend gebruikt om de ontvankelijkheid van het verzoek te controleren, de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te monitoren en de gegevensintegriteit en -beveiliging te waarborgen. Deze geregistreerde gegevens worden met passende maatregelen tegen onrechtmatige toegang beschermd en één jaar na het verstrijken van de in artikel 47 bedoelde bewaringstermijn gewist, indien zij niet voor reeds aangevangen monitoringprocedures noodzakelijk zijn. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en de gegevensintegriteit en -beveiliging, krijgen op hun verzoek toegang tot de registers om hun taken te kunnen vervullen. De autoriteit die verantwoordelijk is voor het controleren van de ontvankelijkheid van het verzoek, heeft voor dit doel ook toegang tot deze registers. Behalve voor die doeleinden worden persoonsgegevens alsook de registers van de verzoeken om raadpleging van in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens na één maand uit alle nationale en Europol-bestanden verwijderd, tenzij deze gegevens en registers vereist zijn voor het specifieke lopende strafrechtelijke onderzoek in het kader waarvan een lidstaat of Europol om de gegevens en registers heeft verzocht. Alleen registers die geen persoonsgegevens bevatten, mogen worden gebruikt voor monitoring en evaluatie in de zin van artikel 81.

Amendement    293

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  informatie over de mogelijkheid dat een aanvraag worden ingediend door een andere persoon of een commerciële tussenpersoon en over de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij de delegaties van de Europese Unie in derde landen;

Amendement    294

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  het feit dat een reisautorisatie gekoppeld is aan het reisdocument dat op het aanvraagformulier is vermeld en het verlopen of eventuele wijzigingen van het reisdocument de reisautorisatie ongeldig maken of ertoe leiden dat de reisautorisatie niet langer wordt erkend bij het overschrijden van de grens;

Amendement    295

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c ter)  het feit dat aanvragers verantwoordelijk zijn voor de authenticiteit, volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en van de waarachtigheid en betrouwbaarheid van de door hen afgelegde verklaringen;

Amendement    296

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  het feit dat beslissingen over aanvragen moeten worden meegedeeld aan de aanvrager, dat in dergelijke beslissingen in voorkomend geval de aan de afwijzing ten grondslag liggende redenen moeten worden vermeld en dat personen wier aanvraag is afgewezen het recht hebben beroep aan te tekenen, alsmede informatie over de beroepsprocedure met inbegrip van de bevoegde autoriteit en de uiterste termijn voor het instellen van beroep;

(d)  het feit dat beslissingen over aanvragen moeten worden meegedeeld aan de aanvrager, dat in dergelijke beslissingen, in geval van weigering van een reisautorisatie, de aan deze afwijzing ten grondslag liggende redenen moeten worden vermeld en dat personen wier aanvraag is afgewezen het recht hebben op een voorziening in rechte, alsmede informatie over de procedure voor het instellen van een rechtsmiddel, met inbegrip van de bevoegde autoriteit en de uiterste termijn voor het instellen van een rechtsmiddel;

Amendement    297

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  het feit dat personen wier aanvraag is afgewezen de mogelijkheid hebben een aanvraag in te dienen voor een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid, alsmede informatie over de betreffende voorwaarden en procedures;

Amendement    298

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter d ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter)  het feit dat het bezit van een reisautorisatie een voorwaarde is voor toegang tot het grondgebied van de lidstaten;

Amendement    299

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  het feit dat de gegevens in het ETIAS-informatiesysteem worden gebruikt ten behoeve van het grensbeheer, onder meer voor controles in gegevensbanken, en dat de lidstaten en Europol toegang hebben tot die gegevens met het oog op de wetshandhaving;

Amendement    300

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter e ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter)  informatie over de periode gedurende welke de gegevens worden opgeslagen;

Amendement    301

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter e quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e quater)  de rechten van betrokkenen volgens Verordening (EG) nr. 45/2001, Verordening (EU) nr. 2016/679, Verordening (EU) nr. 2016/794 en Richtlijn (EU) 2016/680;

Amendement    302

Voorstel voor een verordening

Artikel 61 – inleidende zin – letter e quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e quinquies)  de contactgegevens van de helpdesk als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder d nonies).

Amendement    303

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie houdt, in samenwerking met de centrale ETIAS-eenheid en de lidstaten, bij de ingebruikneming van het ETIAS een informatiecampagne om onderdanen van derde landen die onder deze verordening vallen, erop te wijzen dat zij voor het overschrijden van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie.

De Commissie houdt, in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden, de centrale ETIAS-eenheid, de toezichthoudende autoriteiten, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de lidstaten, met inbegrip van hun ambassades in de betreffende derde landen, bij de ingebruikneming van het ETIAS een informatiecampagne om onderdanen van derde landen die onder deze verordening vallen, erop te wijzen dat zij voor het overschrijden van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie.

Amendement    304

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze informatiecampagne wordt gehouden in alle officiële talen van de lidstaten en, middels brochures bedoeld in artikel 14, lid 4, in ten minste een van de officiële talen van elk derde land waarvan de onderdanen binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Dergelijke informatiecampagnes worden regelmatig gehouden.

Amendement    305

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De infrastructuur ter ondersteuning van de openbare website, de mobiele app en de gateway voor vervoerders worden gehost op locaties van eu-LISA of op locaties van de Commissie. Deze infrastructuur is geografisch gespreid teneinde te voorzien in de in deze verordening vastgestelde functies overeenkomstig de voorwaarden inzake beveiliging, beschikbaarheid, kwaliteit en snelheid bedoeld in lid 3.

2.  De infrastructuur ter ondersteuning van de openbare website, de mobiele app en de gateway voor vervoerders worden gehost op locaties van eu-LISA of op locaties van de Commissie. Deze infrastructuur is geografisch gespreid teneinde te voorzien in de in deze verordening vastgestelde functies overeenkomstig de voorwaarden inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, beschikbaarheid, kwaliteit en snelheid bedoeld in lid 3. De ETIAS-watchlist wordt gehost op een locatie van eu-LISA.

Amendement    306

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Eu-LISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ETIAS-informatiesysteem en voor elke ontwikkeling die nodig is om interoperabiliteit tot stand te brengen tussen het centrale ETIAS-systeem en de in artikel 10 bedoelde informatiesystemen.

Eu-LISA is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van het ETIAS-informatiesysteem en voor elke technische ontwikkeling die nodig is om interoperabiliteit tot stand te brengen tussen het centrale ETIAS-systeem en de in artikel 10 bedoelde informatiesystemen.

Amendement    307

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Eu-LISA bepaalt het ontwerp van de architectuur van het systeem, met inbegrip van de communicatie-infrastructuur alsook de technische specificaties en de evolutie daarvan met betrekking tot het centrale systeem en de uniforme interfaces, dat wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na een gunstig advies van de Commissie. Eu-LISA verricht ook de nodige aanpassingen van het EES, het SIS, Eurodac, Ecris of het VIS die voortvloeien uit de totstandbrenging van de interoperabiliteit met het ETIAS.

Eu-LISA bepaalt het ontwerp van de architectuur van het systeem, met inbegrip van de communicatie-infrastructuur alsook de technische specificaties en de evolutie daarvan met betrekking tot het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces, dat wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na een gunstig advies van de Commissie. Eu-LISA verricht ook de nodige aanpassingen van het EES, het SIS, Eurodac, Ecris of het VIS die voortvloeien uit de totstandbrenging van de interoperabiliteit met het ETIAS.

Motivering

De ontwikkeling van een IT-systeem gaat voor een systeem als ETIAS veel verder dan de fysieke indeling en omvat ook andere elementen, zoals functionele of logische architectuur en gegevensmodellen, die allemaal een wezenlijk onderdeel vormen van de ontwikkeling van het systeem.

Amendement    308

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van deze verordening en de vaststelling door de Commissie van de maatregelen bedoeld in artikel 15, leden 2 en 4, artikel 16, lid 4, artikel 28, lid 5, artikel 39, lid 3, artikel 40, lid 2, en artikel 72, leden 1 en 4, worden het centrale systeem, de nationale uniforme interfaces en de communicatie-infrastructuur door eu-LISA ontwikkeld en ten uitvoer gelegd.

Zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van deze verordening en de vaststelling door de Commissie van de maatregelen bedoeld in artikel 15, leden 2 en 4, artikel 16, lid 4, artikel 28, lid 5, artikel 39, lid 3, artikel 40, lid 2, en artikel 72, leden 1 en 4, worden het centrale systeem, de nationale uniforme interfaces en de communicatie-infrastructuur door eu-LISA ontwikkeld en ten uitvoer gelegd. Eu-LISA stelt ook het ontwerp van de fysieke architectuur vast en zorgt voor het technische beheer van de ETIAS-watchlist.

Amendement    309

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 3 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De ontwikkeling omvat de uitwerking en tenuitvoerlegging van de technische specificaties, het testen en de algehele projectcoördinatie.

De ontwikkeling omvat de uitwerking en tenuitvoerlegging van de technische specificaties, het testen en de algehele projectcoördinatie. Eu-LISA verricht een risicobeoordeling van de informatiebeveiliging en neemt de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen in acht.

Amendement    310

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Gedurende de ontwerp- en ontwikkelingsfase wordt een programmabestuursraad met ten hoogste tien leden ingesteld. Deze raad bestaat uit zes door de raad van bestuur van eu-LISA uit zijn eigen leden of plaatsvervangers aangewezen leden, de voorzitter van de ETIAS/EES-adviesgroep bedoeld in artikel 80, een door de uitvoerend directeur benoemd lid dat eu-LISA vertegenwoordigt, een door de uitvoerend directeur benoemd lid dat het Europees Grens- en kustwachtagentschap vertegenwoordigt, en één door de Commissie benoemd lid. De door de raad van bestuur van eu-LISA aangewezen leden worden bij uitsluiting gekozen uit de lidstaten die ten volle door de wetgeving van de Unie betreffende de ontwikkeling, de oprichting, de exploitatie en het gebruik van de door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen gebonden zijn en aan het EES zullen deelnemen. De programmabestuursraad komt eens per maand bijeen. Deze raad zorgt voor een passend beheer van de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ETIAS. De programmabestuursraad brengt maandelijks schriftelijk verslag over de voortgang van het project uit aan de raad van bestuur. Hij heeft geen beslissingsbevoegdheid of mandaat om de leden van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

4.  Gedurende de ontwerp- en ontwikkelingsfase wordt een programmabestuursraad met ten hoogste elf leden ingesteld. Deze raad bestaat uit zes door de raad van bestuur van eu-LISA uit zijn eigen leden of plaatsvervangers aangewezen leden, de voorzitter van de ETIAS/EES-adviesgroep bedoeld in artikel 80, een door de uitvoerend directeur benoemd lid dat eu-LISA vertegenwoordigt, een door de uitvoerend directeur benoemd lid dat het Europees Grens- en kustwachtagentschap vertegenwoordigt, een lid benoemd door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en één door de Commissie benoemd lid. De door de raad van bestuur van eu-LISA aangewezen leden worden bij uitsluiting gekozen uit de lidstaten die ten volle door de wetgeving van de Unie betreffende de ontwikkeling, de oprichting, de exploitatie en het gebruik van de door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen gebonden zijn en aan het EES zullen deelnemen. De programmabestuursraad komt eens per maand bijeen. Deze raad zorgt voor een passend beheer van de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ETIAS. De programmabestuursraad brengt maandelijks schriftelijk verslag over de voortgang van het project uit aan de raad van bestuur. Hij heeft geen beslissingsbevoegdheid of mandaat om de leden van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Amendement    311

Voorstel voor een verordening

Artikel 64 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Na de ingebruikneming van het ETIAS is eu-LISA verantwoordelijk voor het technisch beheer van het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces. Eu-LISA zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat te allen tijde de meest geavanceerde technologie wordt gebruikt, onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse. Eu-LISA is ook verantwoordelijk voor het technisch beheer van de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces alsook voor de openbare website, de mobiele app voor mobiele apparatuur, de e-maildienst, de beveiligde accountdienst, de gateway voor vervoerders, de webdienst en de software voor de verwerking van de aanvragen, als bedoeld in artikel 6.

Na de ingebruikneming van het ETIAS is eu-LISA verantwoordelijk voor het technisch beheer van het centrale systeem, de nationale uniforme interfaces en de ETIAS-watchlist. Eu-LISA is ook verantwoordelijk voor de technische testen die nodig zijn voor de totstandkoming en actualisering van de ETIAS-screeningregels. Eu-LISA zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat te allen tijde de meest geavanceerde technologie wordt gebruikt, onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse. Eu-LISA is ook verantwoordelijk voor het technisch beheer van de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces alsook voor de openbare website, de mobiele app voor mobiele apparatuur, de e-maildienst, de beveiligde accountdienst, de gateway voor vervoerders, de webdienst en de software voor de verwerking van de aanvragen, als bedoeld in artikel 6.

Amendement    312

Voorstel voor een verordening

Artikel 64 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Onverminderd artikel 17 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie past eu-LISA passende voorschriften inzake het beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht toe op elk personeelslid dat moet werken met gegevens die zijn opgeslagen in het centrale ETIAS-systeem. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook gelden nadat een dergelijk personeelslid zijn functie of dienstverband heeft beëindigd of zijn werkzaamheden heeft stopgezet.

2.  Onverminderd artikel 17 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie past eu-LISA passende voorschriften inzake het beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht toe op elk personeelslid, met inbegrip van personeelsleden van onderaannemers, dat moet werken met gegevens die zijn opgeslagen in het centrale ETIAS-systeem. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook gelden nadat een dergelijk personeelslid zijn functie of dienstverband heeft beëindigd of zijn werkzaamheden heeft stopgezet.

Amendement    313

Voorstel voor een verordening

Artikel 64 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Eu-LISA verricht ook taken met betrekking tot het aanbieden van opleiding in het technische gebruik van het EES.

3.  Eu-LISA verricht ook taken met betrekking tot het aanbieden van opleiding in het technische gebruik van het ETIAS-informatiesysteem en in verband met maatregelen om de kwaliteit van de ETIAS-gegevens te verbeteren.

Amendement    314

Voorstel voor een verordening

Artikel 65 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het opzetten en exploiteren van de centrale ETIAS-eenheid;

(a)  het opzetten en exploiteren van de centrale ETIAS-eenheid en de informatiebeveiliging ervan;

Amendement    315

Voorstel voor een verordening

Artikel 65 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Alvorens te worden gemachtigd om in het centrale ETIAS-systeem geregistreerde gegevens te verwerken, krijgen de personeelsleden van de centrale ETIAS-eenheid die recht op toegang tot het centrale ETIAS-systeem hebben, een passende opleiding over de regels inzake gegevensbeveiliging en -bescherming, met name inzake de ermee verband houdende grondrechten.

2.  Alvorens te worden gemachtigd om in het centrale ETIAS-systeem geregistreerde gegevens te verwerken, krijgen de personeelsleden van de centrale ETIAS-eenheid die recht op toegang tot het centrale ETIAS-systeem hebben, een passende opleiding over de regels inzake gegevensbeveiliging en -bescherming, met name inzake de ermee verband houdende grondrechten. Zij volgen ook door eu-LISA aangeboden opleidingen in het technische gebruik van het ETIAS-informatiesysteem en in verband met maatregelen om de kwaliteit van de ETIAS-gegevens te verbeteren.

Amendement    316

Voorstel voor een verordening

Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de organisatie, het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de nationale ETIAS-eenheden voor het onderzoeken van en beslissen over de in het kader van automatische verwerking van aanvragen afgewezen aanvragen voor reisautorisaties;

(b)  de organisatie, het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de nationale ETIAS-eenheden die belast zijn met het onderzoeken van aanvragen voor reisautorisaties die een of meer treffers hebben opgeleverd in het kader van automatische verwerking van aanvragen, het nemen van beslissingen over die aanvragen en het afgeven van een advies tijdens een raadpleging;

Amendement    317

Voorstel voor een verordening

Artikel 66 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  ervoor zorgen dat elke instantie met toegangsrecht voor het ETIAS-informatiesysteem de nodige maatregelen neemt met het oog op de naleving van deze verordening, met inbegrip van de maatregelen die nodig zijn om de inachtneming van de grondrechten en gegevensbeveiliging te waarborgen.

Amendement    318

Voorstel voor een verordening

Artikel 66 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Alvorens te worden gemachtigd om in het centrale ETIAS-systeem geregistreerde gegevens te verwerken, krijgen de personeelsleden van de nationale ETIAS-eenheden die recht op toegang tot het ETIAS-informatiesysteem hebben, een passende opleiding over de regels inzake gegevensbeveiliging en -bescherming, met name inzake de ermee verband houdende grondrechten.

3.  Alvorens te worden gemachtigd om in het centrale ETIAS-systeem geregistreerde gegevens te verwerken, krijgen de personeelsleden van de nationale ETIAS-eenheden die recht op toegang tot het ETIAS-informatiesysteem hebben, een passende opleiding over de regels inzake gegevensbeveiliging en -bescherming, met name inzake de ermee verband houdende grondrechten. Zij volgen ook door eu-LISA aangeboden opleidingen in het technische gebruik van het ETIAS-informatiesysteem en in verband met maatregelen om de kwaliteit van de ETIAS-gegevens te verbeteren.

Amendement    319

Voorstel voor een verordening

Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Europol zorgt voor de verwerking van de in artikel 18, lid 2, onder j), en artikel 18, lid 4, bedoelde zoekopdrachten en past zijn informatiesysteem dienovereenkomstig aan.

1.  Europol zorgt voor de verwerking van de in artikel 18, lid 2, onder j), en artikel 18, lid 4, bedoelde zoekopdrachten en past zijn informatiesystemen dienovereenkomstig aan.

Amendement    320

Voorstel voor een verordening

Artikel 67 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Europol is verantwoordelijk voor het opstellen van de ETIAS-watchlist ingevolge artikel 29.

2.  Europol is verantwoordelijk voor het beheer van de ETIAS-watchlist ingevolge artikel 29.

Amendement    321

Voorstel voor een verordening

Artikel 67 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Europol is verantwoordelijk voor het verstrekken van een advies na een raadplegingsverzoek ingevolge artikel 26.

3.  Europol is verantwoordelijk voor het verstrekken van een advies na een raadplegingsverzoek ingevolge artikel 25.

Amendement    322

Voorstel voor een verordening

Artikel 69 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EU) 2016/399

Artikel 6 – lid 1 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  in het bezit zijn van een geldig visum, indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad, of van een geldige reisautorisatie, indien vereist op grond van de [verordening tot vaststelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie], behalve indien zij houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een geldig visum voor verblijf van langere duur;”

b)  in het bezit zijn van een geldig visum, indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad, of van een reisautorisatie die ten minste geldig is tot de dag van binnenkomst op het grondgebied van de lidstaten, indien vereist op grond van de [verordening tot vaststelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie], behalve indien zij houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een geldig visum voor verblijf van langere duur;"

Amendement    323

Voorstel voor een verordening

Artikel 69 – alinea 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EU) 2016/399

Artikel 6 – lid 1 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) de volgende alinea's worden toegevoegd:

 

"Gedurende een overgangsperiode als bepaald in artikel 72, leden 1 en 2, van de [verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)] is het gebruik van het ETIAS facultatief en geldt de verplichting om in het bezit te zijn van een geldige reisautorisatie niet. De grenswachters informeren de aan de reisautorisatieplicht onderworpen onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden dat zij na het verstrijken van de overgangsperiode in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie. Hiertoe delen de grenswachters aan deze categorie reizigers een gemeenschappelijke brochure uit als bedoeld in artikel 72, lid 3, van de [verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)].

 

Tijdens de duur van de marge uit hoofde van artikel 72, leden 4 en 5 van [de verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)] staan de grenswachters de aan de reisautorisatieplicht onderworpen onderdanen van derde landen die niet in het bezit zijn van een reisautorisatie bij uitzondering toe om de buitengrenzen te overschrijden indien zij aan alle overige voorwaarden van dit artikel voldoen, mits het de eerste keer is dat zij de buitengrenzen van de lidstaten overschrijden sinds het einde van de in artikel 72, leden 1 en 2, van de [verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)] bedoelde overgangsperiode. Grenswachters wijzen de aan de reisautorisatieplicht onderworpen onderdanen van derde landen op de plicht in het bezit te zijn van een geldige reisautorisatie overeenkomstig dit artikel."

Motivering

Deze bepalingen zijn in de ETIAS-verordening opgenomen. Ze moeten echter ook worden opgenomen in de Schengengrenscode aangezien ze voorzien in afwijkingen van de voorwaarden voor toegang zoals die in de Schengengrenscode zijn vastgesteld.

Amendement    324

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum waarop het ETIAS in gebruik genomen wordt, is het gebruik van het ETIAS facultatief en geldt de verplichting in het bezit te zijn van een visum niet. De Commissie kan een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 78 vaststellen om deze periode te verlengen met ten hoogste nog eens zes maanden.

1.  Gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum waarop het ETIAS in gebruik genomen wordt, is het gebruik van het ETIAS facultatief en geldt de verplichting in het bezit te zijn van een visum niet. De Commissie kan een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 78 vaststellen met betrekking tot de verlenging van deze periode met ten hoogste nog eens twaalf maanden.

Amendement    325

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Gedurende deze periode van zes maanden informeren de grenswachters de aan de reisautorisatieplicht onderworpen onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden dat zij na het verstrijken van de periode van zes maanden in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie. Hiertoe delen de grenswachters een gemeenschappelijke brochure uit aan deze categorie reizigers.

2.  Gedurende deze periode van zes maanden informeren de grenswachters de aan de reisautorisatieplicht onderworpen onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden dat zij na het verstrijken van de periode van zes maanden in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie. Hiertoe delen de grenswachters een gemeenschappelijke brochure uit aan deze categorie reizigers. Deze brochure moet tevens beschikbaar worden gesteld aan de ambassades van de lidstaten en de delegaties van de Unie in de landen die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement    326

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Deze gemeenschappelijke brochure wordt door de Commissie samengesteld. Deze uitvoeringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 79, lid 2, en bevat ten minste de in artikel 61 bedoelde informatie. De brochure moet duidelijk en eenvoudig gesteld zijn en beschikbaar in een taal die de betrokkene begrijpt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij die begrijpt.

3.  Deze gemeenschappelijke brochure wordt door de Commissie samengesteld. Deze uitvoeringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 79, lid 2, en bevat ten minste de in artikel 61 bedoelde informatie. De brochure moet duidelijk en eenvoudig gesteld zijn en beschikbaar in alle officiële talen van de lidstaten, en in ten minste een van de officiële talen van elk derde land waarvan de onderdanen binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement    327

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  nationaliteiten, geslacht en geboortedatum van de aanvrager;

(b)  nationaliteiten, geslacht en geboortejaar van de aanvrager;

Amendement    328

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  onderwijs;

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij de schrapping van artikel 15, lid 2, letter h.

Amendement    329

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  huidig beroep (vakgebied), functie;

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij de schrapping van artikel 15, lid 2, onder i).

Amendement    330

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt door eu-LISA een centraal register opgezet, ten uitvoer gelegd en gehost, met daarin de in lid 1 bedoelde gegevens op grond waarvan geen personen kunnen worden geïdentificeerd, en waar de in lid 1 vermelde autoriteiten aanpasbare verslagen en statistieken kunnen verkrijgen, teneinde de risico’s uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid en volksgezondheid beter te beoordelen, grenscontroles doeltreffender te maken, de centrale ETIAS-eenheid te helpen bij de verwerking van reisautorisatieaanvragen en een op feiten gebaseerde beleidsvorming van de Unie op het gebied van migratie te ondersteunen. Dit register bevat ook dagelijkse statistieken over de in lid 4 bedoelde gegevens. Toegang tot het centrale register wordt uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen en statistieken verleend, door middel van beveiligde toegang via S-TESTA, toegangscontrole en specifieke gebruikersprofielen.

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt door eu-LISA, een centraal register opgezet, ten uitvoer gelegd en gehost, in overeenstemming met de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen, met daarin de in lid 1 bedoelde gegevens op grond waarvan geen personen kunnen worden geïdentificeerd, en waar de in lid 1 vermelde autoriteiten aanpasbare verslagen en statistieken kunnen verkrijgen, teneinde het risico van irreguliere migratie, de bedreiging van de veiligheid of grote epidemische risico's beter te beoordelen, grenscontroles doeltreffender te maken, de centrale ETIAS-eenheid te helpen bij de verwerking van reisautorisatieaanvragen en een op feiten gebaseerde beleidsvorming van de Unie op het gebied van migratie te ondersteunen. Dit register bevat ook dagelijkse statistieken over de in lid 4 bedoelde gegevens. Toegang tot het centrale register wordt uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen en statistieken verleend, door middel van beveiligde toegang via S-TESTA, toegangscontrole en specifieke gebruikersprofielen.

Volgens de in artikel 79, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure worden uitvoerige bepalingen vastgesteld voor de exploitatie van het centrale register en de voorschriften voor gegevensbescherming en -beveiliging die voor het register gelden.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de regels voor de exploitatie van het centrale register, waarbij rekening gehouden wordt met het risicobeheer van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.

Amendement    331

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Elk kwartaal maakt eu-LISA statistieken over het ETIAS-informatiesysteem bekend over met name het aantal en de nationaliteit van de aanvragers wie een reisautorisatie is geweigerd, met inbegrip van de weigeringsgronden, en het aantal en de nationaliteit van de onderdanen van derde landen wier reisautorisatie is nietig verklaard of ingetrokken.

4.  Elk kwartaal maakt eu-LISA statistieken over het ETIAS-informatiesysteem bekend over met name het aantal en de nationaliteit van de aanvragers wie een reisautorisatie is verleend of geweigerd, met inbegrip van de weigeringsgronden, en het aantal en de nationaliteit van de onderdanen van derde landen wier reisautorisatie is nietig verklaard of ingetrokken.

Amendement    332

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Aan het eind van elk jaar worden statistische gegevens verzameld in kwartaalstatistieken voor het betrokken jaar.

5.  Aan het eind van elk jaar worden statistische gegevens verzameld in een jaarverslag voor het betrokken jaar. Het verslag wordt bekendgemaakt en toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de toezichthoudende autoriteiten.

Amendement    333

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Op verzoek van de Commissie verstrekt eu-LISA de Commissie statistieken over specifieke aspecten van de tenuitvoerlegging van deze verordening alsmede de in lid 3 bedoelde statistieken.

6.  Op verzoek van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad verstrekt eu-LISA statistieken over specifieke aspecten van de tenuitvoerlegging van deze verordening alsmede de in lid 3 bedoelde statistieken.

Amendement    334

Voorstel voor een verordening

Artikel 74 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De kosten in verband met de ontwikkeling van het ETIAS-informatiesysteem, de integratie van de bestaande nationale grensinfrastructuur en de koppeling met de nationale uniforme interface alsook in verband met het hosten van de nationale uniforme interface, het opzetten van de centrale en nationale ETIAS-eenheden en de exploitatie van het ETIAS komen ten laste van de algemene begroting van de Unie.

De kosten in verband met de ontwikkeling van het ETIAS-informatiesysteem, de integratie van de bestaande nationale grensinfrastructuur en de koppeling met de nationale uniforme interface alsook in verband met het hosten van de nationale uniforme interface, het opzetten van de centrale en nationale ETIAS-eenheden, het onderhoud en de exploitatie van het ETIAS, met inbegrip van de personeelskosten van de nationale ETIAS-eenheden, komen ten laste van de algemene begroting van de Unie. Eu-LISA besteedt bijzondere aandacht aan het risico van kostenstijgingen en zorgt voor voldoende controle van aannemers.

Amendement    335

Voorstel voor een verordening

Artikel 74 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

Schrappen

(a)  projectbeheer van de lidstaten (vergaderingen, missies, kantoren);

 

(b)  hosten van nationale systemen (ruimte, tenuitvoerlegging, elektriciteit, koeling);

 

(c)  beheer van nationale systemen (operatoren en contracten voor ondersteuning);

 

(d)  aanpassing van de bestaande grenscontroles;

 

(e)  ontwerp, ontwikkeling, tenuitvoerlegging, exploitatie en onderhoud van nationale communicatienetwerken.

 

Amendement    336

Voorstel voor een verordening

Artikel 74 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten ontvangen financiële steun voor uitgaven die verband houden met de in artikel 66 vermelde taken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de omschrijving van die financiële steun.

Amendement    337

Voorstel voor een verordening

Artikel 74 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap, eu-LISA, Europol, de nationale toezichthoudende autoriteiten, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de organen die deel uitmaken van de ethische commissie voor het ETIAS ontvangen de passende aanvullende financiële en personele middelen die nodig zijn voor de vervulling van hun krachtens deze verordening opgedragen taken.

Amendement    338

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De ontvangsten uit het ETIAS vormen externe bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

De ontvangsten uit het ETIAS vormen externe bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. Eventuele resterende inkomsten na aftrek van de ontwikkelingskosten van het ETIAS en de terugkerende operationele en onderhoudskosten ervan worden toegewezen aan de begroting van de Unie.

Amendement    339

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De centrale ETIAS-eenheid en de lidstaten stellen eu-LISA in kennis van de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 11 die toegang hebben tot het ETIAS-informatiesysteem.

De centrale ETIAS-eenheid en de lidstaten stellen de Commissie en eu-LISA in kennis van de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 11 die toegang hebben tot het ETIAS-informatiesysteem.

Amendement    340

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen drie maanden nadat het ETIAS overeenkomstig artikel 77 in gebruik is genomen, wordt een geconsolideerde lijst van deze autoriteiten bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Wanneer de lijst wordt gewijzigd, maakt eu-LISA eenmaal per jaar een bijgewerkte geconsolideerde versie bekend.

Schrappen

Amendement    341

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van hun aangewezen autoriteiten bedoeld in artikel 43 en stellen haar onverwijld in kennis van wijzigingen daaromtrent.

3.  De lidstaten stellen de Commissie en eu-LISA in kennis van hun aangewezen autoriteiten bedoeld in artikel 43 en stellen haar onverwijld in kennis van wijzigingen daaromtrent.

Amendement    342

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie stelt de op grond van lid 1 ter kennis gebrachte informatie aan de lidstaten en het publiek ter beschikking door middel van een permanent bijgewerkte openbare website.

5.  De Commissie maakt de in de leden 1 tot en met 3 bedoelde informatie bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. Indien zich wijzigingen voordoen, maakt de Commissie eenmaal per jaar een bijgewerkte geconsolideerde versie van deze informatie bekend. De Commissie houdt een permanent bijgewerkte openbare website bij waarop deze informatie op een gemakkelijk toegankelijke wijze te vinden is.

Amendement    343

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 – letter -a (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  de nodige wijzigingen van de rechtshandelingen in verband met de in artikel 10 bedoelde informatiesystemen waarmee wordt gezorgd voor interoperabiliteit met het ETIAS-informatiesysteem zijn in werking getreden;

Amendement    344

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 – letter -a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a bis)  de nodige wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad1 bis waarbij eu-LISA wordt belast met het operationeel beheer van het ETIAS is in werking getreden;

 

________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1).

Amendement    345

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 – letter -a ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a ter)  de nodige wijzigingen aan de rechtshandelingen in verband met de in artikel 18 bedoelde informatiesystemen waardoor aan de centrale ETIAS-eenheid toegang wordt verleend tot deze databanken zijn in werking getreden;

Amendement    346

Voorstel voor een verordening

Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegdheid om de in artikel 15, leden 3 en 4, artikel 16, lid 4, artikel 28, lid 3, en artikel 72, leden 1 en 5, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van [datum waarop deze verordening in werking treedt] voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.

2.  De in artikel 6, lid 3 bis, artikel 13, lid 2 ter, artikel 15, leden 5 en 6, artikel 16, lid 4, artikel 26 bis, artikel 28, lid 3, artikel 32, lid 2 bis, artikel 33, artikel 72, leden 1 en 5, artikel 73, lid 2, en artikel 74 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [de datum van inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    347

Voorstel voor een verordening

Artikel 78 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 15, leden 3 en 4, artikel 16, lid 4, artikel 28, lid 3, artikel 72, leden 1 en 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6, lid 3 bis, artikel 13, lid 2 ter, artikel 15, leden 5 en 6, artikel 16, lid 4, artikel 26 bis, artikel 28, lid 3, artikel 32, lid 2 bis, artikel 33, artikel 72, leden 1 en 5, artikel 73, lid 2, en artikel 74 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    348

Voorstel voor een verordening

Artikel 78 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een overeenkomstig artikel 15, leden 2 en 4, artikel 16, lid 4, artikel 28, lid 3, en artikel 72, leden 1 en 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van [twee maanden] na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft meegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd.

5.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 3 bis, artikel 13, lid 2 ter, artikel 15, leden 5 en 6, artikel 16, lid 4, artikel 26 bis, artikel 28, lid 3, artikel 32, lid 2 bis, artikel 33, artikel 72, leden 1 en 5, artikel 73, lid 2, en artikel 74 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van [twee maanden] na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft meegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd.

Amendement    349

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Uiterlijk [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening– Publicatiebureau: gelieve te vervangen door feitelijke datum] en vervolgens om de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase van het ETIAS-informatiesysteem, legt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de stand van zaken van de ontwikkeling van het centrale systeem, de uniforme interfaces en de infrastructuur voor communicatie tussen het centrale systeem en de uniforme interfaces. Wanneer de ontwikkeling eenmaal is afgerond, wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend waarin uitvoerig wordt uiteengezet hoe de doelstellingen, met name die welke betrekking hebben op de planning en kosten, zijn bereikt en waarin eventuele afwijkingen worden gerechtvaardigd.

2.  Uiterlijk [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening– Publicatiebureau: gelieve te vervangen door feitelijke datum] en vervolgens om de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase van het ETIAS-informatiesysteem, legt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de stand van zaken van de ontwikkeling van het centrale systeem, de uniforme interfaces en de infrastructuur voor communicatie tussen het centrale systeem en de uniforme interfaces. Dat verslag bevat uitvoerige gegevens over de gemaakte kosten en over eventuele risico's die van invloed kunnen zijn op de algemene kosten van het systeem die ten laste komen van de algemene begroting van de Unie in overeenstemming met artikel 74. Wanneer de ontwikkeling eenmaal is afgerond, wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend waarin uitvoerig wordt uiteengezet hoe de doelstellingen, met name die welke betrekking hebben op de planning en kosten, zijn bereikt en waarin eventuele afwijkingen worden gerechtvaardigd.

Amendement    350

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorts zal de Commissie drie jaar na de ingebruikneming van het ETIAS en vervolgens om de vier jaar het ETIAS evalueren en zo nodig aanbevelingen doen aan het Europees Parlement en de Raad. Deze evaluatie heeft betrekking op:

Voorts zal de Commissie twee jaar na de ingebruikneming van het ETIAS en vervolgens om de drie jaar het ETIAS evalueren en zo nodig aanbevelingen doen aan het Europees Parlement en de Raad, met inbegrip van een gedetailleerde beoordeling van de gevolgen hiervan voor de begroting. Deze evaluatie heeft betrekking op:

Amendement    351

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de door het ETIAS bereikte resultaten in het licht van de voor het systeem vastgestelde doelstellingen, opdracht en taken;

(a)  de door het ETIAS opgelopen kosten en bereikte resultaten in het licht van de voor het systeem vastgestelde doelstellingen, opdracht en taken;

Amendement    352

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het effect, de effectiviteit en de doelmatigheid van de activiteiten en werkmethoden van het ETIAS in het licht van de voor het systeem vastgestelde doelstellingen, opdracht en taken;

(b)  het effect, de effectiviteit en de doelmatigheid van de activiteiten en werkmethoden van het ETIAS, met inbegrip van de centrale ETIAS-eenheid en de nationale ETIAS-eenheden, in het licht van de voor het systeem vastgestelde doelstellingen, opdracht en taken;

Amendement    353

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de beveiliging van het ETIAS;

Amendement    354

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de regels die de automatische aanvraagverwerker gebruikt voor de risicobeoordeling;

(c)  de screeningregels gebruikt voor de risicobeoordeling;

Amendement    355

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  de ETIAS-watchlist;

Amendement    356

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  de gevolgen voor de diplomatieke betrekkingen tussen de Unie en de derde landen in kwestie;

Amendement    357

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f ter)  de gegenereerde ontvangsten van de EU en de uitgaven gedaan door de EU-organen en de lidstaten.

Amendement    358

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie zendt het evaluatieverslag toe aan het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie zendt het evaluatieverslag toe aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

Amendement    359

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 8 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  het aantal aanvragen voor een reisautorisatie dat werd geweigerd op grond van een treffer op basis van de ETIAS-watchlist;

Amendement    360

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De jaarlijkse verslagen van de lidstaten en van Europol worden uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar aan de Commissie toegezonden.

De jaarlijkse verslagen van de lidstaten en van Europol worden uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar aan de Commissie, het Europees Parlement en de Raad toegezonden.

Amendement    361

Voorstel voor een verordening

Artikel 82 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze verordening treedt in werking vanaf de door de Commissie overeenkomstig artikel 77 vastgestelde datum, met uitzondering van de artikelen 62, 63, 68, 74, 76, 78, 79 en van de bepalingen in verband met de in artikel 77, lid 1, bedoelde maatregelen, die in werking treden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement    362

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bijlage 1 bis

 

Lijst van strafbare feiten als bedoeld in artikel 15, lid 4, onder b)

 

1.  strafbare feiten van terroristische aard,

 

2.  deelneming aan een criminele organisatie,

 

3.  mensenhandel,

 

4.  seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie,

 

5.  illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,

 

6.  illegale handel in wapens, munitie en explosieven,

 

7.  corruptie,

 

8.  fraude, met inbegrip van fraude ten nadele van de financiële belangen van de Unie,

 

9.  witwassen van opbrengsten van criminaliteit en valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro,

 

10.  computercriminaliteit/cybercriminaliteit,

 

11.  milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten,

 

12.  hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf,

 

13.  moord, zware mishandeling,

 

14.  illegale handel in menselijke organen en weefsels,

 

15.  ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,

 

16.  georganiseerde en gewapende diefstal,

 

17.  illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen,

 

18.  namaak van producten en productpiraterij,

 

19.  vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten,

 

20.  illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars,

 

21.  illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen,

 

22.  verkrachting,

 

23.  misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen,

 

24.  kaping van vliegtuigen/schepen,

 

25.  sabotage,

 

26.  handel in gestolen voertuigen,

 

27.  industriële spionage

 

28.  opzettelijke brandstichting,

 

29.  racisme en vreemdelingenhaat.

  • [1]  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
  • [2]  PB C xx van ..., blz. .

TOELICHTING

Doelstellingen en inhoud van de mededeling

De Commissie heeft het voorstel tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (COM(2016) 731) op grond van een haalbaarheidsstudie[1] op 16 november 2016 voorgelegd, samen met een financieel memorandum. Het voorstel volgt op de mededeling van de Commissie van 6 april 2016 over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid (COM(2016) 205), waarin wordt gesteld dat de EU haar IT-systemen, gegevensarchitectuur en informatie-uitwisseling op het gebied van grensbeheer, rechtshandhaving en terrorismebestrijding moet versterken en verbeteren.

Het voorstel legt bepalingen vast inzake de doelstellingen van het ETIAS, de technische architectuur ervan, de verschillende actoren die betrokken zijn bij de evaluatie van de toepassing van het ETIAS, de vereiste gegevens, de toepassingsprocedure, de voorschriften voor evaluatie, waaronder verificatie aan de hand van gegevens uit andere informatiesystemen, de watchlist en specifieke risico-indicatoren, en de autoriteiten die toegang krijgen, alsmede bepalingen in verband met gegevensbescherming. Het omvat ook wijzigingen aan een aantal andere normatieve handelingen, onder meer de Schengengrenscode, om van het bezit van een reisautorisatie een voorwaarde voor binnenkomst te maken, de Europol-verordening en de Frontex-verordening. De nodige wijzigingen aan de eu-LISA-verordening zullen in de toekomstige herziening van deze verordening worden opgenomen. Tot slot zullen er ook aanpassingen nodig zijn aan de rechtshandelingen in verband met de informatiesystemen die interoperabel moeten zijn met het ETIAS-systeem om te kunnen specificeren welke gegevens automatisch mogen worden uitgewisseld tussen de systemen, met inbegrip van de bijbehorende uitvoerige voorschriften.

Werkwijze

Teneinde het voorstel van de Commissie te beoordelen en dit ontwerpverslag op te stellen, heeft de rapporteur een breed scala bronnen om input verzocht. Met de diensten van de Commissie vond een reeks vergaderingen plaats waarin het hele voorstel in detail en op technisch niveau werd besproken. Daarnaast werd diverse belanghebbenden en deskundigen verzocht vergaderingen met de schaduwrapporteurs bij te wonen: de Europese agentschappen die betrokken zijn bij het ETIAS-voorstel of er belang bij hebben (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, deskundigen uit de VS die kwamen praten over hun ervaringen met het ESTA-systeem van de VS, en vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen. Tot slot presenteerden de auteurs van een in opdracht van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken uitgevoerde studie naar het ETIAS hun bevindingen. Ter aanvulling van deze vergaderingen werd het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) om een standpunt verzocht en werd een bezoek aan de technische vestiging van eu-LISA in Straatsburg georganiseerd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie. Ze is het volledig eens met de grondgedachte achter het voorstel van de Commissie en de belangrijkste onderdelen ervan.

Het ETIAS zal het mogelijk maken na te gaan of een onderdaan van een derde land voor wie geen visumplicht geldt en die naar de Schengenruimte wil reizen een mogelijk risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid voordat die persoon bij een grensdoorlaatpost aan de buitengrens arriveert. Het ETIAS zal daardoor bijdragen tot een betere beoordeling van de vraag of een onderdaan van een derde land voldoet aan de voorwaarden voor toegang en daardoor tot de veiligheid van de Schengenruimte in haar geheel.

Momenteel moeten grenswachters ter plaatse een groot aantal zaken beoordelen, en dat binnen een zeer beperkte tijdsspanne. Wanneer het ETIAS-systeem operationeel is, zal het een aantal controles verrichten voordat de eigenlijke grenscontrole plaatsvindt. Sommige van die controles vooraf kunnen momenteel niet door grenswachters worden verricht. Het systeem geeft de grenswachter een melding dat die controle vooraf heeft plaatsgevonden en dat er tijdens die controle geen redenen zijn aangetroffen om iemand de toegang te weigeren. Het systeem maakt echter geen inbreuk op de bevoegdheid van de grenswachter om definitief te beslissen of iemand al dan niet wordt binnengelaten indien de grenswachter van mening is dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor toegang.

Bovendien mag worden aangenomen dat het systeem zal leiden tot een vermindering van het aantal gevallen waarin aan de grens toegang wordt geweigerd, aangezien er reeds een eerste beoordeling heeft plaatsgevonden voordat de reiziger naar de buitengrens van de Schengenruimte vertrekt. Een vermindering van het aantal weigeringen aan de grens zal het grensbeheer in het algemeen verbeteren en zal ook gunstig zijn voor vervoerders, die dan minder passagiers hebben voor wie ze verantwoordelijk zijn nadat hen de toegang geweigerd is. Ook reizigers hebben hier voordeel bij, aangezien mensen die anders aan de grens geweigerd zouden worden niet eens vertrekken.

De rapporteur is het weliswaar volledig eens met de grondgedachte achter het voorstel van de Commissie en de belangrijkste onderdelen ervan, maar stelt toch een aantal amendementen voor met de bedoeling het voorstel nog te verbeteren.

De in dit ontwerpverslag opgenomen amendementen betreffen onder meer:

- Het voorkomen van problemen met de tenuitvoerlegging:

Er worden uitvoeriger voorschriften voorgesteld om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de beoordeling van een reisautorisatie, en dus ook voor een mogelijke beroepsprocedure. De criteria van de lidstaten van eerste binnenkomst moeten worden aangevuld met verantwoordelijkheden op basis van gecreëerde signaleringen en gegevens die door de ETIAS-watchlist worden verstrekt teneinde te komen tot een evenwichtiger verdeling van de verantwoordelijkheden.

Om onnodige lasten te voorkomen, mogen vervoerders die groepen per bus over land vervoeren niet vallen onder de vervoerders met verplichtingen uit hoofde van deze verordening. Bovendien wordt een overweging opgenomen waarin wordt voorgesteld dat vervoerders via één loket contact moeten kunnen leggen met het ETIAS, het EES en soortgelijke systemen.

Om een vlotte werking van het systeem te garanderen, dienen de reizigers meer informatie te krijgen over het ETIAS in het algemeen en over hun eigen situatie in het bijzonder. Ze moeten, bijvoorbeeld, een melding krijgen voordat hun reisautorisatie verstrijkt en ze moeten ook een nieuwe autorisatie kunnen aanvragen voordat de vorige verstrijkt. Ze moeten meer informatie over beroepsprocedures krijgen zodat ze hun recht op beroep doeltreffend kunnen uitoefenen.

In veel onderdelen wordt voorgesteld om de formulering te verduidelijken, bepalingen beter te omschrijven en in meer beschermingsmechanismen voor de reizigers te voorzien. Een treffer met de gegevensbank voor gestolen of verloren reisdocumenten van Interpol mag bijvoorbeeld niet leiden tot een automatische weigering van de reisautorisatie, maar moet wel verdere manuele controles op gang brengen. Ook moet duidelijk worden vermeld dat elke aanvraag op zijn eigen merites wordt behandeld om te voorkomen dat een eerste weigering automatisch leidt tot verdere weigeringen.

- Efficiency en doeltreffendheid:

Voorgesteld wordt dat de lidstaten specifieke centrale toegangspuntenopzetten waar rechtshandhavingsinstanties controleren of is voldaan aan de voorwaarden voor het verlenen van toegang, in plaats van deze opdracht te laten uitvoeren door de nationale ETIAS-eenheden. Daarmee wordt voorkomen dat een derde autoriteit wordt betrokken bij de beoordeling van ETIAS, wat de hele procedure te ingewikkeld maakt.

Om de grenscontroles te verbeteren dienen grenswachters, wanneer ze tweedelijnscontroles verrichten, de mogelijkheid te krijgen om het centrale ETIAS-systeem te raadplegen. Bij een tweedelijnscontrole, wanneer de grenswachter het bij de eerstelijnscontrole al nodig achtte om een verdere controle te verrichten, moeten de grensautoriteiten toegang krijgen tot het ETIAS-systeem om een beter gemotiveerde beslissing te kunnen nemen.

- Gegevensbeveiliging en -bescherming:

De bepalingen inzake gegevensbeveiliging en -bescherming worden in het voorstel van de rapporteur beter afgestemd op de rechtsgrondslagen van de andere grootschalige informatiesystemen. Daardoor worden ze ook versterkt. Bepalingen inzake het risicobeheer van de informatiebeveiliging en de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen worden overgenomen uit de voorstellen in het advies van de EDPS.

- Toezicht en verantwoording:

Tot slot worden een aantal nieuwe of versterkte rapportagebepalingen opgenomen teneinde een betere transparantie te garanderen en de verantwoording van het systeem te waarborgen. Met name informatie over de werking van de centrale eenheid moet beschikbaar worden gemaakt, aangezien de centrale eenheid de kern van het toekomstige ETIAS-systeem zal vormen.

  • [1]  Haalbaarheidsstudie over een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS), eindverslag; https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf

ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (23.8.2017)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624
COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Rapporteur voor advies: Bodil Valero

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Het ETIAS is een van de prioriteiten die zijn vastgelegd in het stappenplan van Bratislava, dat op 16 september 2016 is overeengekomen en ondertekend door de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Unie.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  De Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de lidstaten moeten bij de invoering van het ETIAS groot belang hechten aan de aspecten die betrekking hebben op buitenlands beleid en moeten de overheden van de derde landen in kwestie tijdig en bondig informeren over de doelstellingen van het ETIAS en daarbij niet verzuimen de fundamentele politieke, juridische en praktische verschillen tussen visumplicht en reisautorisatie te benadrukken.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  De Commissie moet ruim voordat de ETIAS-verordening van kracht wordt communicatiecampagnes opzetten in de desbetreffende derde landen om reizigers terdege te informeren over de aanvraagprocedure voor ETIAS-autorisatie en de beschikbare rechtsmiddelen in geval van weigering, maar ook over de positieve aspecten van een soepele en snellere doorlating van passagiers die al in het bezit zijn van een reisautorisatie.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het reisautorisatiesysteem ETIAS moet voor onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een visum bij het overschrijden van de buitengrenzen ("de visumplicht") kunnen bepalen of hun verblijf op het grondgebied van de lidstaten een risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid. In het bezit zijn van een geldige reisautorisatie moet een nieuwe voorwaarde zijn om het grondgebied van de lidstaten binnen te komen, hoewel louter het bezit van een reisautorisatie niet automatisch recht op binnenkomst mag verlenen.

(9)  Verscheidene derde landen hebben een reeks van ingewikkelde hervormingen doorgevoerd om te waarborgen dat hun onderdanen visumvrij kunnen reizen. De Unie heeft als blijk van erkenning voor de stappen die deze landen hebben ondernomen een regeling voor visumvrijheid ingevoerd. Het reisautorisatiesysteem ETIAS moet daarom voor onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een visum bij het overschrijden van de buitengrenzen ("de visumplicht") alleen kunnen bepalen of het verblijf van bepaalde personen op het grondgebied van de lidstaten een risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid. In het bezit zijn van een geldige reisautorisatie moet daarom een nieuwe voorwaarde zijn om het grondgebied van de lidstaten binnen te komen, hoewel louter het bezit van een reisautorisatie niet automatisch recht op binnenkomst mag verlenen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om zijn doelstellingen te bereiken, moet het ETIAS een online aanvraagformulier ter beschikking stellen waarop de aanvragers verklaringen moeten invullen inzake hun identiteit, reisdocument, verblijfplaats, contactgegevens, opleiding en huidig beroep, status van familielid van een EU-burger of een onderdaan van een derde land met recht op vrij verkeer, die niet in het bezit is van een verblijfskaart, en (voor minderjarige aanvragers) identiteit van de verantwoordelijke persoon, en waarop zij bovendien een reeks vragen over hun achtergrond moeten beantwoorden (potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd in de Internationale Gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, andere infectieuze of besmettelijke parasitaire ziekten, strafblad, aanwezigheid in oorlogsgebieden, besluit tot teruggeleiding naar de grens of bevel om het grondgebied te verlaten). Toegang tot de gezondheidsgegevens van de aanvragers mag slechts worden toegestaan om te bepalen of zij een risico uit het oogpunt van volksgezondheid vormen.

(16)  Om zijn doelstellingen te bereiken, moet het ETIAS een online aanvraagformulier ter beschikking stellen waarop de aanvragers verklaringen moeten invullen inzake hun identiteit, reisdocument, verblijfplaats, contactgegevens, huidig beroep, status van familielid van een EU-burger of een onderdaan van een derde land met recht op vrij verkeer, die niet in het bezit is van een verblijfskaart, en (voor minderjarige aanvragers) identiteit van de verantwoordelijke persoon, en waarop zij bovendien een reeks vragen over hun achtergrond moeten beantwoorden (potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd in de Internationale Gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, andere infectieuze of besmettelijke parasitaire ziekten, strafblad, aanwezigheid in oorlogsgebieden, besluit tot teruggeleiding naar de grens of bevel om het grondgebied te verlaten). Toegang tot de gezondheidsgegevens van de aanvragers mag slechts worden toegestaan om te bepalen of zij een risico uit het oogpunt van volksgezondheid vormen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Het ETIAS moet aanvragen die namens de aanvrager worden ingediend, aanvaarden wanneer de reiziger om wat voor reden dan ook niet in staat is om zelf een aanvraag te creëren. In dergelijke gevallen mag een derde persoon de aanvraag doen mits hij daartoe is gemachtigd door de reiziger of wettelijk verantwoordelijk is voor de reiziger, en mits de identiteit van die derde persoon in het aanvraagformulier wordt vermeld.

(17)  Het reisautorisatiesysteem ETIAS moet een gebruiksvriendelijk platform worden waarop alle voor de aanvrager relevante informatie beschikbaar wordt gesteld in zijn of haar taal. Het ETIAS moet aanvragen die namens de aanvrager worden ingediend, aanvaarden wanneer de reiziger om wat voor reden dan ook niet in staat is om zelf een aanvraag te creëren. In dergelijke gevallen mag een derde persoon de aanvraag doen mits hij daartoe is gemachtigd door de reiziger of wettelijk verantwoordelijk is voor de reiziger, en mits de identiteit van die derde persoon in het aanvraagformulier wordt vermeld. Er moeten op de grootste vertrekluchthavens en -zeehavens en bij de belangrijkste grensovergangen ETIAS-aanvraagfaciliteiten (automaten) worden geplaatst waarvan aanvragers gebruik kunnen maken. Reisbureaus moeten de mogelijkheid hebben om aanvragen te creëren voor zowel individuele personen als groepen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Het ETIAS mag de door de aanvragers verstrekte persoonsgegevens slechts verwerken om vooraf te verifiëren of de betrokkenen aan de toegangscriteria van Verordening (EU) 2016/39924 voldoen en om te beoordelen of hun inreis in de Unie een risico vormt uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid.

(20)  Het ETIAS mag de door de aanvragers verstrekte persoonsgegevens slechts verwerken om vooraf te verifiëren of de betrokkenen aan de toegangscriteria van Verordening (EU) 2016/39924 voldoen en om te beoordelen of hun in het verleden toegang is geweigerd en/of zij de toegestane verblijfsduur hebben overschreden en hun inreis in de Unie daarom een risico vormt uit het oogpunt van veiligheid of volksgezondheid.

_________________

_________________

24Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode).

24Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  De hierboven bedoelde risico's kunnen niet worden beoordeeld zonder verwerking van de in overweging 16 bedoelde persoonsgegevens. Elk element van de persoonsgegevens in de aanvraag moet worden vergeleken met de gegevens in een notitie, dossier of signalering in een informatiesysteem (het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS), de Europol-databanken, de Interpol-databank voor gestolen en verloren reisdocumenten (SLTD), het inreis-uitreissysteem (EES), Eurodac, het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris) en/of de Interpol-databank voor reisdocumenten met signaleringen (TDAWN)), met de ETIAS-watchlist of met specifieke risico-indicatoren. De persoonsgegevens die voor de vergelijking worden gebruikt, moeten behoren tot de categorieën gegevens die zijn opgenomen in de doorzochte informatiesystemen, de ETIAS-watchlist of de specifieke risico-indicatoren.

(21)  De hierboven bedoelde risico's kunnen niet worden beoordeeld zonder verwerking van de in overweging 16 bedoelde persoonsgegevens. Elk element van de persoonsgegevens in de aanvraag moet worden vergeleken met de gegevens in een notitie, dossier of signalering in een informatiesysteem (het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS), de Europol-databanken, de Interpol-databank voor gestolen en verloren reisdocumenten (SLTD), het inreis-uitreissysteem (EES), Eurodac, het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris) en/of de Interpol-databank voor reisdocumenten met signaleringen (TDAWN)), met de "yellow notices" (gele berichten) van Interpol, die bedoeld zijn om vermiste personen op te sporen, met de ETIAS-watchlist of met specifieke risico-indicatoren. De persoonsgegevens die voor de vergelijking worden gebruikt, moeten behoren tot de categorieën gegevens die zijn opgenomen in de doorzochte informatiesystemen, de ETIAS-watchlist of de specifieke risico-indicatoren.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Aanvragers aan wie een reisautorisatie is geweigerd, moeten tegen die weigering in beroep kunnen gaan. Het beroep moet in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen, worden ingesteld overeenkomstig de nationale wetgeving van die lidstaat.

(24)  Aanvragers aan wie een reisautorisatie is geweigerd, moeten tegen die weigering in beroep kunnen gaan. Het beroep moet in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen, worden ingesteld overeenkomstig de nationale wetgeving van die lidstaat. De beroepsprocedure moet uiterlijk binnen drie maanden worden afgerond.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Lidstaten die het in uitzonderlijke omstandigheden nodig achten om een onderdaan van een derde land vanwege humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen toestemming te geven om naar hun grondgebied te reizen, moeten de mogelijkheid hebben om deze persoon een reisautorisatie met een beperkte territoriale en temporele geldigheid te verlenen.

(30)  Als het in uitzonderlijke omstandigheden nodig is om een onderdaan van een derde land vanwege humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen toestemming te geven te reizen, moet een lidstaat de mogelijkheid hebben om deze persoon een reisautorisatie met een beperkte territoriale en temporele geldigheid te verlenen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Toegang tot de informatie in het ETIAS is noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven als bedoeld in Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad26 en andere ernstige strafbare feiten als bedoeld in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad27. Voor een specifiek onderzoek en voor het verzamelen van bewijsmateriaal en informatie over vermoedelijke plegers of slachtoffers van een misdrijf kan het voor rechtshandhavingsinstanties noodzakelijk zijn toegang te hebben tot de door het ETIAS gegenereerde gegevens. De in het ETIAS opgeslagen gegevens kunnen ook noodzakelijk zijn om plegers van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten te identificeren, met name wanneer urgent moet worden ingegrepen. De toegang tot het ETIAS om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken, vormt een inmenging in het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens van personen wier persoonsgegevens in het ETIAS worden verwerkt. Daarom moeten de in het ETIAS opgenomen gegevens worden bewaard en ter beschikking van de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en de Europese Politiedienst (Europol) worden gesteld volgens de in deze verordening opgenomen strenge voorwaarden, teneinde deze toegang te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten overeenkomstig met name de vereisten die het Hof in zijn rechtspraak heeft vastgesteld, meer bepaald in de zaak Digital Right Ireland28.

(34)  Toegang tot de informatie in het ETIAS kan bijdragen aan het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven als bedoeld in Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad26 en andere ernstige strafbare feiten als bedoeld in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad27 . Voor een specifiek onderzoek en voor het verzamelen van bewijsmateriaal en informatie over vermoedelijke plegers of slachtoffers van een misdrijf kan het voor rechtshandhavingsinstanties noodzakelijk zijn toegang te hebben tot de door het ETIAS gegenereerde gegevens. De in het ETIAS opgeslagen gegevens kunnen ook noodzakelijk zijn om plegers van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten te identificeren, met name wanneer urgent moet worden ingegrepen. De toegang tot het ETIAS om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken, vormt een inmenging in de grondrechten, met name in het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens van personen wier persoonsgegevens in het systeem worden verwerkt. Daarom moeten de in het ETIAS opgenomen gegevens worden bewaard en ter beschikking van de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en de Europese Politiedienst (Europol) worden gesteld volgens de in deze verordening opgenomen strenge voorwaarden, teneinde deze toegang te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten overeenkomstig met name de vereisten die het Hof in zijn rechtspraak heeft vastgesteld, meer bepaald in de zaak Digital Right Ireland28.

_________________

_________________

26Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 6).

26Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 6).

27Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

27Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

28Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Er moeten strenge voorschriften voor toegang tot het centrale ETIAS-systeem worden vastgesteld, alsmede de nodige waarborgen. Tevens dient te worden voorzien in het recht van de betrokken personen op toegang, correctie, verwijdering en verhaal, in het bijzonder het recht op een voorziening in rechte, en in toezicht op de verwerkingsactiviteiten door onafhankelijke openbare autoriteiten.

(47)  Er moeten strenge voorschriften voor toegang tot het centrale ETIAS-systeem worden vastgesteld, alsmede de nodige waarborgen. De verzameling, de opslag en het gebruik van de gegevens die via het ETIAS zijn verkregen, moeten te allen tijde in overeenstemming zijn met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Tevens dient te worden voorzien in het recht van de betrokken personen op toegang, correctie, verwijdering en verhaal, in het bijzonder het recht op een voorziening in rechte, en in toezicht op de verwerkingsactiviteiten door onafhankelijke openbare autoriteiten.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  een vooraf vastgestelde lijst met antwoorden die in de reisautorisatieaanvraag moeten worden gegeven op de vragen over opleidingsniveau en -gebied, huidig beroep en huidige functie,

-  een vooraf vastgestelde lijst met antwoorden die in de reisautorisatieaanvraag moeten worden gegeven op de vragen over huidig beroep en huidige functie,

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 50 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de methoden en procedure voor betaling van de leges voor de reisautorisatie, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van de betrokken technologie, alsmede de wijziging van het bedrag van de leges,

-  de wijziging van het bedrag van de leges, de methoden en procedure voor betaling van de leges voor de reisautorisatie, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van de betrokken technologie, alsmede de wijziging van het bedrag van de leges, om te voorkomen dat onderdanen van derde landen die geen toegang hebben tot bepaalde betalingswijzen, op moeilijkheden stuiten wanneer ze een ETIAS-autorisatie aanvragen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(51)  Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(51)  Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden een effectbeoordeling uitvoert en tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigen- en diplomatiek niveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Tevens moet zij de EDEO en de diplomatieke vertegenwoordigingen van de derde landen die visumvrij verkeer genieten, raadplegen. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen. Deze deskundigengroepen moeten onder andere bestaan uit vertegenwoordigers van de EDEO.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  "risico uit het oogpunt van irreguliere migratie": het risico dat een onderdaan van een derde land niet voldoet aan de voorwaarden voor toegang en verblijf als bepaald in artikel 6 van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

De definitie van risico uit het oogpunt van irreguliere migratie wordt overeenkomstig de aanbeveling van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming toegevoegd aan dit voorstel.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter)  "risico uit het oogpunt van veiligheid": een risico van dreiging voor de openbare orde, de interne veiligheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten;

Motivering

Definitie van risico uit het oogpunt van veiligheid wordt overeenkomstig de aanbeveling van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming toegevoegd aan dit voorstel.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  bijdragen tot een hoog niveau van veiligheid door te voorzien in een grondige beoordeling van het veiligheidsrisico dat aanvragers vormen, te verrichten vóór hun aankomst bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen, teneinde te bepalen of er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat dat hun aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten een risico uit het oogpunt van de veiligheid vormt;

a)  bijdragen tot een hoog niveau van veiligheid door te voorzien in een grondige beoordeling van het veiligheidsrisico dat aanvragers vormen, te verrichten vóór hun aankomst bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen, teneinde te bepalen of er feitelijke aanwijzingen zijn dat hun aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten een risico uit het oogpunt van de veiligheid vormt;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de doelstellingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) ondersteunen die betrekking hebben op signaleringen van personen die met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering worden gezocht, signaleringen van vermiste personen, signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure, en signaleringen van personen met het oog op onopvallende controles of gerichte controles;

e)  de doelstellingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) ondersteunen die betrekking hebben op signaleringen van personen die met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering worden gezocht, signaleringen van vermiste personen, met name van kinderen, signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure, en signaleringen van personen met het oog op onopvallende controles of gerichte controles;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De grondrechtenfunctionaris van het Europees grens- en kustwachtagentschap wordt belast met de uitvoering van regelmatige controles van de verwerking van aanvragen en de uitvoering van de bepalingen van artikel 28, en gaat regelmatig na wat de gevolgen ervan zijn voor de grondrechten, met name wat betreft het recht op privacy. De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees grens- en kustwachtagentschap wordt belast met de uitvoering van regelmatige controles van de verwerking van aanvragen, en gaat regelmatig na wat de gevolgen ervan zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanvragers dienen ruim vóór de voorgenomen reis een aanvraag in door het online aanvraagformulier in te vullen via de speciale openbare website of de mobiele app voor mobiele apparaten.

1.  Aanvragers dienen ruim vóór de voorgenomen reis een aanvraag in door het online aanvraagformulier in te vullen via de speciale openbare website, de mobiele app voor mobiele apparaten of, indien mogelijk, via een aanvraagfaciliteit (automaat).

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanvragen kunnen worden ingediend door de aanvrager dan wel door een persoon of commerciële tussenpersoon die door de aanvrager is gemachtigd om de aanvraag namens hem in te dienen.

2.  Aanvragen kunnen worden ingediend door de aanvrager dan wel door een persoon of commerciële tussenpersoon die door de aanvrager is gemachtigd om de aanvraag namens hem in te dienen. De delegaties van de Unie in derde landen verlenen de aanvragers de nodige bijstand.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Dankzij de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur is het aanvraagformulier overal beschikbaar en gemakkelijk en kosteloos toegankelijk voor de aanvragers.

2.  Dankzij de openbare website en de mobiele app voor mobiele apparatuur is het aanvraagformulier overal beschikbaar en gemakkelijk en kosteloos toegankelijk voor de aanvragers. Zowel de website als de mobiele app is toegankelijk voor personen met een beperking.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  e-mailadres, telefoonnummer;

g)  e-mailadres en, indien beschikbaar, telefoonnummer;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  onderwijs (niveau en richting),

Schrappen

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  voor minderjarigen: achternaam en voornaam(-namen) van de persoon die het ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij uitoefent over de aanvrager;

k)  voor minderjarigen: achternaam en voornaam(-namen), e-mailadres of telefoonnummer en woonadres van de persoon die het ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij uitoefent over de aanvrager;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

l bis)  is hij of zij een vluchteling of staatloze?

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m)  bij aanvragen ingevuld door iemand anders dan de aanvrager: achternaam, voornaam (-namen), bedrijfsnaam, organisatie (indien van toepassing), e-mailadres, postadres, telefoonnummer; de relatie met de aanvrager en een elektronisch ondertekende volmacht.

m)  bij aanvragen ingevuld door iemand anders dan de aanvrager en aanvragen ingevuld door groepen: achternaam, voornaam (-namen), bedrijfsnaam, organisatie (indien van toepassing), e-mailadres, postadres, telefoonnummer; de relatie met de aanvrager en een elektronisch ondertekende volmacht.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aanvrager kiest het niveau en de richting van het onderwijs, het huidige beroep en de functieaanduiding uit een vooraf vastgestelde lijst. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vastlegging van deze vooraf vastgestelde lijsten.

3.  De aanvrager kiest het huidige beroep en de functieaanduiding uit een vooraf vastgestelde lijst. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vastlegging van deze vooraf vastgestelde lijsten.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  is hij ooit in enig land veroordeeld wegens een strafbaar feit?

b)  is hij ooit in enig land veroordeeld wegens een ernstig strafbaar feit, als gedefinieerd in artikel 3, onder m)?

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake de betalingswijze en -procedure voor de leges voor een reisautorisatie en inzake wijzigingen van die leges.

4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake de betalingswijze en -procedure voor de leges voor een reisautorisatie en inzake wijzigingen van die leges. De Commissie houdt rekening met technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van de betrokken technologie om te voorkomen dat onderdanen van derde landen die geen toegang hebben tot bepaalde betalingswijzen op moeilijkheden stuiten wanneer ze een ETIAS-autorisatie aanvragen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m)  het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat in een dossier in de Interpol-databank TDAWN is geregistreerd;

m)  het voor de aanvraag gebruikte reisdocument overeenkomt met een reisdocument dat in een dossier in de Interpol-databank TDAWN is geregistreerd, met inbegrip van de "yellow notices" (gele berichten) van Interpol, die bedoeld zijn om vermiste personen op te sporen;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een signalering van vermiste personen;

b)  een signalering van vermiste personen, met name van kinderen;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 21 bis

 

Specifieke voorschriften voor vluchtelingen en staatlozen die verblijven in lidstaten die zijn vrijgesteld van de visumplicht

 

Wanneer een in artikel 2, lid 1, onder b), bedoelde vluchteling of staatloze een reisautorisatie aanvraagt, gelden de volgende specifieke regels:

 

a)  de aanvrager vermeldt zijn of haar status als bedoeld in artikel 15, lid 2, onder l bis);

 

b)  de aanvrager hoeft de in artikel 15, lid 4, onder c), bedoelde vraag niet te beantwoorden;

 

c)  er wordt vrijstelling verleend van de in artikel 16 bedoelde leges.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het verzoek om aanvullende informatie of documentatie wordt meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd. In het verzoek om aanvullende informatie of documentatie staat duidelijk welke informatie of documentatie de aanvrager dient te verstrekken. Uiterlijk zeven werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt de aanvrager de aanvullende informatie of documentatie rechtstreeks aan de nationale ETIAS-eenheid door middel van de beveiligde accountdienst bedoeld in artikel 6, lid 2, onder g).

2.  Het verzoek om aanvullende informatie of documentatie wordt meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd. In het verzoek om aanvullende informatie of documentatie staat duidelijk welke informatie of documentatie de aanvrager dient te verstrekken. Uiterlijk zeven werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt de aanvrager de aanvullende informatie of documentatie rechtstreeks aan de nationale ETIAS-eenheid door middel van de beveiligde accountdienst bedoeld in artikel 6, lid 2, onder g). De aanvrager kan om extra tijd vragen voor het indienen van de vereiste documenten. De extra tijd die wordt toegekend bedraagt niet meer dan 30 werkdagen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De uitnodiging wordt de aanvrager door de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd.

5.  De uitnodiging wordt de aanvrager door de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat meegedeeld via het e-mailadres dat in het aanvraagdossier is geregistreerd of per telefoon.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Als de aanvrager niet binnen de uiterste termijn op de uitnodiging antwoordt of zich niet voor het gesprek meldt, wordt de aanvraag geweigerd overeenkomstig artikel 31, lid 1, en deelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de aanvrager dit onverwijld mee.

6.  Als de aanvrager niet binnen de uiterste termijn op de uitnodiging antwoordt of zich zonder een onderbouwde motivering te geven niet voor het gesprek meldt, wordt de aanvraag geweigerd overeenkomstig artikel 31, lid 1, en deelt de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de aanvrager dit onverwijld mee.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Europol heeft onder geen beding toegang tot de persoonsgegevens over het door de aanvrager gevolgde onderwijs als bedoeld in artikel 15, lid 2, onder h), en over diens gezondheid als bedoeld in artikel 15, lid 4, onder a).

3.  Europol heeft onder geen beding toegang tot de persoonsgegevens over de gezondheid van de aanvrager als bedoeld in artikel 15, lid 4, onder a).

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  [door het EES gegenereerde statistieken die, voor een specifieke groep reizigers, wijzen op buitengewone percentages personen die de toegestane verblijfsduur hebben overschreden of wie de toegang is geweigerd; ] ]

a)  [door het EES gegenereerde statistieken die wijzen op buitengewone percentages personen die de toegestane verblijfsduur hebben overschreden of wie de toegang is geweigerd;] ]

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  door het ETIAS overeenkomstig artikel 73 gegenereerde statistieken die, voor een specifieke groep reizigers, wijzen op buitengewone percentages personen wie een reisautorisatie is geweigerd wegens een risico uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid;

b)  door het ETIAS overeenkomstig artikel 73 gegenereerde statistieken die, voor een specifieke groep reizigers, wijzen op buitengewone percentages personen wie een reisautorisatie is geweigerd wegens een risico uit het oogpunt van veiligheid of volksgezondheid;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  door de lidstaten verstrekte informatie die, voor een specifieke groep reizigers met die lidstaat als bestemming, wijst op buitengewone percentages personen die de toegestane verblijfsduur hebben overschreden of wie de toegang is geweigerd;

e)  door de lidstaten verstrekte informatie die voor specifieke reizigers wijst op buitengewone percentages personen die de toegestane verblijfsduur hebben overschreden of wie de toegang is geweigerd;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  opleidingsniveau;

Schrappen

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De specifieke risicoindicatoren zijn gericht en evenredig. Deze criteria mogen onder geen beding gebaseerd zijn op ras, etnische afstamming, politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid van de betrokkene.

5.  De specifieke risicoindicatoren zijn gericht en evenredig. Deze criteria mogen onder geen beding gebaseerd zijn op ras, etnische afstamming, politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid van de betrokkene. Het is niet toegestaan om preventief risicoprofielen op te stellen op basis van algemene gegevens zonder concreet en aanwezig risico.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Er moeten waarborgen worden vastgesteld om te garanderen dat in de ETIAS-watchlist verwerkte persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  Indien de opname van een persoon op de ETIAS-watchlist ongegrond is, kan de persoon in kwestie te allen tijde van deze lijst worden verwijderd.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanvragers wie een reisautorisatie is geweigerd, hebben het recht daartegen beroep in te stellen. Het beroep wordt ingesteld in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen en op dit beroep is de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat van toepassing. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat voorziet aanvragers van informatie over de procedure die moet worden gevolgd in geval van een beroep.

2.  Aanvragers wie een reisautorisatie is geweigerd, hebben het recht daartegen beroep in te stellen. Het beroep wordt ingesteld in de lidstaat die de beslissing over de aanvraag heeft genomen en op dit beroep is de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat van toepassing. De nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat voorziet aanvragers schriftelijk en in een taal die zij kunnen begrijpen van informatie over de procedure die moet worden gevolgd in geval van een beroep. De beroepsprocedure wordt uiterlijk binnen drie maanden afgerond.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale en temporele geldigheid kan bij wijze van uitzondering, als de betrokken lidstaat zulks nodig acht vanwege humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen, ook worden verleend als de manuele beoordelingsprocedure op grond van artikel 22 nog niet is afgerond of een reisautorisatie is geweigerd, nietig verklaard of ingetrokken.

1.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale en temporele geldigheid wordt bij wijze van uitzondering, indien dat noodzakelijk is vanwege humanitaire gronden, het nationale belang of internationale verplichtingen, ook verleend als de manuele beoordelingsprocedure op grond van artikel 22 nog niet is afgerond of een reisautorisatie is geweigerd, nietig verklaard of ingetrokken.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid is geldig voor het grondgebied van de lidstaat van afgifte en voor ten hoogste 15 dagen.

4.  Een reisautorisatie met beperkte territoriale geldigheid is geldig voor het grondgebied van de lidstaat van afgifte.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt, in geval van een treffer op basis van in een aanvraagdossier geregistreerde gegevens, toegang verleend tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en met g) en j) tot en met m), bedoelde gegevens die zijn geregistreerd in datzelfde aanvraagdossier alsook tot de overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in dat aanvraagdossier opgenomen gegevens die betrekking hebben op de afgifte, weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie. Toegang tot de in artikel 15, lid 2, onder i), en in artikel 4, onder b), c) en d), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn geregistreerd, wordt enkel verleend als in het gemotiveerde elektronische verzoek dat krachtens artikel 44, lid 1, is ingediend, door de operationele eenheden uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht. Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt geen toegang verleend tot gegevens over het onderwijs, als bedoeld in artikel 15, lid 2, onder h), of over het feit of de aanvrager al dan niet een risico vormt uit het oogpunt van volksgezondheid, als bedoeld in artikel 15, lid 4, onder a).

4.  Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt, in geval van een treffer op basis van in een aanvraagdossier geregistreerde gegevens, toegang verleend tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en met g) en j) tot en met m), bedoelde gegevens die zijn geregistreerd in datzelfde aanvraagdossier alsook tot de overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in dat aanvraagdossier opgenomen gegevens die betrekking hebben op de afgifte, weigering, intrekking of nietigverklaring van een reisautorisatie. Toegang tot de in artikel 15, lid 2, onder i), en in artikel 4, onder b), c) en d), bedoelde gegevens die in het aanvraagdossier zijn geregistreerd, wordt enkel verleend als in het gemotiveerde elektronische verzoek dat krachtens artikel 44, lid 1, is ingediend, door de operationele eenheden uitdrukkelijk om raadpleging van die gegevens is verzocht. Bij raadpleging van het centrale ETIAS-systeem wordt geen toegang verleend tot gegevens over het feit of de aanvrager al dan niet een risico vormt uit het oogpunt van volksgezondheid, als bedoeld in artikel 15, lid 4, onder a).

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie houdt, in samenwerking met de centrale ETIAS-eenheid en de lidstaten, bij de ingebruikneming van het ETIAS een informatiecampagne om onderdanen van derde landen die onder deze verordening vallen, erop te wijzen dat zij voor het overschrijden van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie.

De Commissie start, in samenwerking met de centrale ETIAS-eenheid, de lidstaten, hun ambassades in de derde landen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen en de delegaties van de Unie in de desbetreffende landen, ruim voor de ingebruikneming van het ETIAS een informatiecampagne om onderdanen van derde landen die onder deze verordening vallen, erop te wijzen dat zij voor het overschrijden van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De infrastructuur ter ondersteuning van de openbare website, de mobiele app en de gateway voor vervoerders worden gehost op locaties van eu-LISA of op locaties van de Commissie. Deze infrastructuur is geografisch gespreid teneinde te voorzien in de in deze verordening vastgestelde functies overeenkomstig de voorwaarden inzake beveiliging, beschikbaarheid, kwaliteit en snelheid bedoeld in lid 3.

2.  De infrastructuur ter ondersteuning van de openbare website, de mobiele app, de faciliteiten (automaten) en de gateway voor vervoerders worden gehost op locaties van eu-LISA of op locaties van de Commissie. Deze infrastructuur is geografisch gespreid teneinde te voorzien in de in deze verordening vastgestelde functies overeenkomstig de voorwaarden inzake beveiliging, beschikbaarheid, kwaliteit en snelheid bedoeld in lid 3.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 64 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Na de ingebruikneming van het ETIAS is eu-LISA verantwoordelijk voor het technisch beheer van het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces. Eu-LISA zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat te allen tijde de meest geavanceerde technologie wordt gebruikt, onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse. Eu-LISA is ook belast met het technisch beheer van de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces, en verzorgt de openbare website, de mobiele app voor mobiele apparatuur, de automaten, de e-maildienst, de veilige accountdienst, de gateway voor vervoerders, de webdienst en de software voor de verwerking van de aanvragen, als bedoeld in artikel 6.

Na de ingebruikneming van het ETIAS is eu-LISA verantwoordelijk voor het technisch beheer van het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces. Eu-LISA zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat te allen tijde de meest geavanceerde technologie wordt gebruikt, onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse. Eu-LISA is ook belast met het technisch beheer van de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces, en verzorgt de openbare website, de mobiele app voor mobiele apparatuur, de faciliteiten (automaten), de e-maildienst, de veilige accountdienst, de gateway voor vervoerders, de webdienst en de software voor de verwerking van de aanvragen, als bedoeld in artikel 6.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 66 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  de eerbiediging van zijn verplichtingen met betrekking tot de grondrechten, met name de verplichtingen die voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en het Verdrag inzake de rechten van het kind;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 70 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) 2016/794

Artikel 4 – lid 1 – letter n

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Aan artikel 4, lid 1, wordt het volgende punt n) toegevoegd:

Schrappen

“n)  “n) de in artikel 29 van de [verordening tot vaststelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie] bedoelde ETIAS-watchlist opstellen, beheren en bijwerken overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a). ”

 

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Gedurende deze periode van zes maanden informeren de grenswachters de aan de reisautorisatieplicht onderworpen onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden dat zij na het verstrijken van de periode van zes maanden in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie. Hiertoe delen de grenswachters een gemeenschappelijke brochure uit aan deze categorie reizigers.

2.  Gedurende deze periode van zes maanden informeren de grenswachters en de diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten en de delegaties van de Unie in de landen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen de aan de reisautorisatieplicht onderworpen onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden dat zij na het verstrijken van de periode van zes maanden in het bezit moeten zijn van een geldige reisautorisatie. Hiertoe delen de grenswachters een gemeenschappelijke brochure uit aan deze categorie reizigers. Deze brochure moet tevens beschikbaar worden gesteld aan de ambassades van de lidstaten en de delegaties van de Unie in de landen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  onderwijs;

Schrappen

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Op verzoek van de Commissie verstrekt eu-LISA de Commissie statistieken over specifieke aspecten van de tenuitvoerlegging van deze verordening alsmede de in lid 3 bedoelde statistieken.

6.  Op verzoek van de Commissie en het Europees Parlement verstrekt eu-LISA de Commissie statistieken over specifieke aspecten van de tenuitvoerlegging van deze verordening alsmede de in lid 3 bedoelde statistieken.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie stelt de op grond van lid 1 ter kennis gebrachte informatie aan de lidstaten en het publiek ter beschikking door middel van een permanent bijgewerkte openbare website.

5.  De Commissie stelt de op grond van lid 1 ter kennis gebrachte informatie aan de lidstaten en het publiek ter beschikking door middel van een toegankelijke en permanent bijgewerkte openbare website.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de gevolgen voor de diplomatieke betrekkingen tussen de Unie en de derde landen in kwestie;

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

EU-Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

19.1.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

David McAllister

16.3.2017

Vervangen rapporteur voor advies

Bodil Valero

Datum goedkeuring

11.7.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

14

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Frank Engel

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D

Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

3

0

ALDE

Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

ADVIES van de Begrotingscommissie (31.8.2017)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624
(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Rapporteur voor advies: Gérard Deprez

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies is verheugd over het voorstel om een Europees Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) op te richten, dat als voornaamste bedoeling heeft om met betrekking tot niet-visumplichtige reizigers een voorafgaande beoordeling te verrichten van de risico's op het gebied van veiligheid, migratie en volksgezondheid met het oog op het verlenen van toestemming om naar het Schengengebied te reizen. Dit voorstel past in het kader van de voortdurende ontwikkeling van de EU-strategie voor geïntegreerd grensbeheer en vult een grote leemte op het gebied van informatie over niet-visumplichtige reizigers. Het ETIAS vormt een aanvulling op het Visuminformatiesysteem (VIS) en het inreis-uitreissysteem (EES) en zou als zodanig de kwaliteit van het beheer van de Schengengrenzen moeten helpen verhogen, met name aan landgrenzen, en tevens moeten bijdragen aan een groter reisgemak en aan de strijd tegen internationale misdaad, terrorisme en andere veiligheidsrisico's.

De rapporteur voor advies is van oordeel dat het voorgestelde systeem in verhouding staat tot de aangewezen behoeften en dat het goed gestructureerd is, met een centraal informatiesysteem dat wordt ontwikkeld en onderhouden door eu-LISA, wordt beheerd door een centrale eenheid die deel uitmaakt van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en wordt gekoppeld aan nationale grensbewakingsinfrastructuur, en met nationale ETIAS-eenheden in elke lidstaat.

De rapporteur voor advies is ingenomen met de voorgestelde interoperabiliteit van informatiesystemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en waardeert in het bijzonder dat er in hoge mate middelen worden gedeeld met het EES, waardoor er aanzienlijk kan worden bespaard op de kosten van de oprichting van het ETIAS.

De rapporteur voor advies wijst erop dat de ontwikkeling van het ETIAS in totaal wordt geraamd op 212,1 miljoen EUR, een bedrag waarmee de kosten kunnen worden gedekt van de ontwikkeling en exploitatie van de centrale onderdelen van het ETIAS, alsook van de integratie van bestaande nationale grensinfrastructuur in de lidstaten met het ETIAS, en dat de gemiddelde jaarlijkse operationele kosten (vanaf 2021) worden geraamd op 85 miljoen EUR. Hij pleit ervoor dat de operationele kosten in de lidstaten vanaf 2020 worden ondersteund door hun nationale programma's in het kader van het Fonds voor interne veiligheid (ISF). Hij toont zich verheugd dat het ETIAS naar verwachting volledig zelfbedruipend zal zijn via de verwerving van inkomsten uit gebruikersleges. Hij wijst erop dat ook Europol zal kunnen beschikken over de nodige financiële en personele middelen om de watchlist te ontwikkelen en zijn gegevensbanken aan het ETIAS te koppelen.

De rapporteur voor advies schaart zich achter het voorstel om de inkomsten uit leges te beschouwen als externe bestemmingsontvangsten, die automatisch worden overgedragen naar de volgende jaren, waardoor het mogelijk wordt eventuele extra inkomsten te gebruiken voor de financiering van gerelateerde uitgaven op het gebied van slimme grenzen. Hij stelt voor de leges voor reisautorisatie op te trekken tot 10 EUR, weliswaar met behoud van artikel 16, lid 4, waarin wordt gesteld dat de Commissie de bevoegdheid krijgt gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanpassing van het bedrag van deze leges in functie van de toegenomen kosten voor de ontwikkeling, integratie, koppeling en exploitatie van het ETIAS. In de wetenschap dat er vanaf 2020 naar verwachting jaarlijks 39 miljoen personen een aanvraag voor een ETIAS-reisautorisatie zullen indienen, moeten deze voorgestelde verhoogde leges aanzienlijke inkomsten opleveren voor de begroting van de Unie.

Ook stelt hij voor eventuele extra inkomsten die overblijven na aftrek van de terugkerende operationele en onderhoudskosten van het ETIAS te gebruiken voor de financiering van gerelateerde uitgaven inzake grensbeheer onder hoofdstuk 18 02 (interne veiligheid) van de algemene begroting of de vervolgprogramma's of -acties binnen het meerjarig financieel kader na 2020.

De rapporteur voor advies stelt voor de leeftijdsgrens voor het betalen van leges te verlagen van achttien jaar naar twaalf jaar, maar tegelijk pleit hij ervoor een grotere groep reizigers vrij te stellen van de leges, waaronder studenten en leerkrachten die naar het Schengengebied reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, onderzoekers en jonge vertegenwoordigers van ngo's, naar analogie met de huidige bepalingen van de visumcode en Aanbeveling nr. 2005/761/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005. In dit verband stelt hij tevens voor het aanvraagformulier te wijzigen zodat deze personen kunnen staven dat ze tot een van deze categorieën behoren.

De rapporteur voor advies stelt voor de geldigheid van de reisautorisatie terug te brengen tot drie jaar, zodat reizigers in het huidige klimaat van ernstige veiligheidsrisico's vaker aan een nieuwe controle worden onderworpen en er rekening kan worden gehouden met evoluties in de persoonlijke situatie van aanvragers.

De rapporteur voor advies wijst erop dat er voor de periode 2014-2020 in het kader van ISF – Grenzen 791 miljoen EUR is bestemd voor de ontwikkeling van IT-systemen ter ondersteuning van het beheer van migratiestromen. Van dit bedrag is 480 miljoen EUR uitgetrokken voor het EES en 210 miljoen EUR (kosten onder rubriek 5 niet inbegrepen) voor het ETIAS. Hij rekent erop dat de Commissie meteen na de aanneming van de twee wetgevingsvoorstellen onverwijld met een gedelegeerde handeling komt om de resterende 101 miljoen EUR in het kader van ISF – Grenzen een nieuwe bestemming te geven.

Ten slotte wenst de rapporteur voor advies erop te wijzen dat na de voltooiing van de oprichtingsfase van het ETIAS (vanaf 2021) de grootste kostenfactor wordt gevormd door uitgaven in het kader van het AMIF en het ISF voor de werking van de nationale uniforme interfaces en de nationale centrale eenheden, alsook de kosten van eu-LISA en Frontex om het ETIAS dag en nacht draaiende te houden. De rapporteur voor advies dringt er bij de Commissie, eu-LISA, Frontex en de lidstaten op aan zo kostenefficiënt mogelijk te werken bij de invoering en tenuitvoerlegging van het ETIAS.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  De ontvangsten uit de leges voor de reisautorisaties moeten worden gebruikt om de terugkerende operationele en onderhoudskosten van het ETIAS-informatiesysteem, de centrale ETIAS-eenheid en de nationale ETIAS-eenheden te dekken. Gezien het specifieke karakter van het systeem is het passend de inkomsten als externe bestemmingsontvangsten te behandelen.

(55)  De terugkerende operationele en onderhoudskosten van het ETIAS-informatiesysteem, de centrale ETIAS-eenheid en de nationale ETIAS-eenheden moeten worden gedekt door de ontvangsten uit de leges voor de reisautorisaties. Eventuele resterende bedragen na aftrek van deze kosten moeten worden gebruikt om uitgaven te dekken in het kader van programma's en acties die zijn opgenomen in hoofdstuk 18 02 (interne veiligheid) van de algemene begroting van de Unie of, vanaf 1 januari 2021, in het kader van de vervolgprogramma's of -acties. Gezien het specifieke karakter van het systeem is het passend de inkomsten als externe bestemmingsontvangsten te behandelen.

Motivering

Er dient te worden gespecificeerd dat het dekken van de kosten van het ETIAS prioriteit moet krijgen, maar dat eventuele extra inkomsten kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden. De aard van deze doeleinden moet nader worden omschreven in de rechtsgrond.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De ETIAS-screeningraad vergadert wanneer nodig, doch ten minste twee maal per jaar. De kosten en logistieke ondersteuning van de vergaderingen van de screeningraad komen ten laste van het Europees Grens- en kustwachtagentschap.

4.  De ETIAS-screeningraad vergadert wanneer nodig, doch ten minste twee maal per jaar. De kosten en logistieke ondersteuning van de vergaderingen van de screeningraad komen ten laste van het Europees Grens- en kustwachtagentschap, dat hiervoor passende extra middelen en het nodige bijkomende personeel zal ontvangen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in het ETIAS-informatiesysteem door om het even welke gebruiker mag niet leiden tot discriminatie van onderdanen van derde landen op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie. Bij de verwerking worden de menselijke waardigheid en integriteit ten volle gerespecteerd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kinderen, ouderen en personen met een handicap.

De verwerking van persoonsgegevens in het ETIAS-informatiesysteem door om het even welke gebruiker mag niet leiden tot discriminatie van onderdanen van derde landen op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie. Bij de verwerking worden de menselijke waardigheid en integriteit ten volle gerespecteerd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kinderen, ouderen en personen met functionele diversiteit.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De openbare website en de mobiele app voor mobiele apparaten is beschikbaar in alle officiële talen van de lidstaten.

3.  De openbare website en de mobiele app voor mobiele apparaten zijn beschikbaar in alle officiële talen van de lidstaten en bestaan ook in aangepaste versie voor personen met functionele diversiteit.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  behoort de aanvrager tot een van de categorieën van aanvragers als bedoeld in artikel 16, lid 2, punten b) tot en met d), die moeten worden vrijgesteld van de leges voor de reisautorisatie, te selecteren uit een vooraf bepaalde lijst? In dat geval dient de aanvrager samen met zijn of haar aanvraag alle desbetreffende bewijsstukken in om aan te tonen dat het doel van zijn of haar reis onder een van de categorieën als vastgesteld in artikel 16, lid 2, punten b) tot en met d), valt.

Motivering

De toevoeging van een vraag over het doel van de reis vormt het logisch gevolg van het voorstel van de rapporteur voor advies om specifieke categorieën van reizigers vrij te stellen van leges (zie amendement 7, waarmee de nieuwe categorieën b), c) en d) worden ingevoerd), bijvoorbeeld met studie, opleiding, wetenschappelijk onderzoek of deelname aan conferenties als doeleinde. De analyse van het reisdoel voor deze specifieke categorieën kan mogelijk een enigszins langere behandelingstijd tot gevolg hebben, aangezien de begeleidende bewijsstukken moeten worden geëvalueerd.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De aanvrager betaalt per aanvraag voor een reisautorisatie 5 EUR aan leges.

1.  De aanvrager betaalt per aanvraag voor een reisautorisatie 10 EUR aan leges.

Motivering

Het optrekken van de leges tot 10 EUR zal jaarlijks naar schatting 305 miljoen EUR* aan extra inkomsten genereren (tegenover 110 miljoen EUR** in het geval van leges van 5 EUR), die kunnen worden gebruikt voor activiteiten op het gebied van migratie en veiligheid die in de EU-begroting ondergefinancierd zijn. Het bedrag van 10 EUR is laag genoeg om te vermijden dat het toerisme hier blijvende gevolgen van zal dragen, zelfs in minder welvarende regio's. * 10 x 39 miljoen reizigers = 390 miljoen → 390 miljoen - 85 miljoen (operationele kosten) = 305 miljoen ** 5 x 39 miljoen reizigers = 195 miljoen → 195 miljoen - 85 miljoen = 110 miljoen

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Kinderen jonger dan achttien jaar zijn vrijgesteld van leges voor een reisautorisatie.

2.  Aanvragers uit een van de volgende categorieën zijn vrijgesteld van leges voor een reisautorisatie:

 

(a)   kinderen jonger dan twaalf jaar;

 

(b)   scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende leerkrachten als het doel van hun verblijf studie of schoolopleiding is;

 

(c)   onderzoekers al