Procedura : 2016/0357A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0322/2017

Teksty złożone :

A8-0322/2017

Debaty :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0307

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1829kWORD 286k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Kinga Gál

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0731),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 77 ust. 2 lit. b) i d) i art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0466/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …(2),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 września 2017 r. upoważniającą Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji Europejskiej i do sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A8-0322/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i d), art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a),

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

skreśla się

Uzasadnienie

O opinii EIOD mowa jest w motywie 46.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W ramach ETIAS należy wprowadzić zezwolenie na podróż dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE („obowiązek wizowy”), umożliwiające ustalenie, czy obecność tych osób na terytorium państw członkowskich nie stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Posiadanie ważnego zezwolenia na podróż powinno być nowym warunkiem wjazdu na terytorium państw członkowskich, natomiast samo posiadanie tego pozwolenia nie powinno dawać automatycznie prawa do wjazdu.

(9)  W ramach ETIAS należy wprowadzić zezwolenie na podróż dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE („obowiązek wizowy”), umożliwiające ustalenie, czy obecność tych osób na terytorium państw członkowskich nie stwarza ryzyka nielegalnej migracji, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub wysokiego ryzyka epidemiologicznego. Zezwolenie na podróż stanowi zatem decyzję potwierdzającą, że nie istnieją faktyczne wskazania ani uzasadnione powody, by uznać, że obecność osoby na terytorium państw członkowskich stwarza takie ryzyko. Takie zezwolenie na podróż ma charakter odrębny względem wizy i nie wymaga szerszego zakresu informacji ani nie stanowi większego obciążenia dla wnioskodawcy niż wiza. Posiadanie ważnego zezwolenia na podróż powinno być nowym warunkiem wjazdu na terytorium państw członkowskich, natomiast samo posiadanie tego pozwolenia nie powinno dawać automatycznie prawa do wjazdu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  ETIAS powinien przyczyniać się do ułatwiania odpraw granicznych przeprowadzanych przez funkcjonariuszy straży granicznej na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych oraz zapewniać skoordynowaną i ujednoliconą ocenę obywateli państw trzecich objętych wymogiem posiadania zezwolenia na podróż, którzy zamierzają odbyć podróż do strefy Schengen. Ponadto system powinien umożliwiać sprawniejsze informowanie wnioskodawców o ich kwalifikowalności do odbycia podróży do strefy Schengen. ETIAS powinien także przyczynić się do ułatwienia odpraw granicznych dzięki zmniejszeniu liczby odmów wjazdu na granicach zewnętrznych.

(11)  ETIAS powinien przyczyniać się do ułatwiania odpraw granicznych przeprowadzanych przez funkcjonariuszy straży granicznej na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych oraz zapewniać skoordynowaną i ujednoliconą ocenę obywateli państw trzecich objętych wymogiem posiadania zezwolenia na podróż, którzy zamierzają odbyć podróż do strefy Schengen. Ponadto system powinien umożliwiać sprawniejsze informowanie wnioskodawców o ich kwalifikowalności do odbycia podróży do strefy Schengen. ETIAS powinien także przyczynić się do ułatwienia odpraw granicznych dzięki zmniejszeniu liczby odmów wjazdu na granicach zewnętrznych oraz dzięki przekazywaniu funkcjonariuszom straży granicznej niektórych dodatkowych informacji związanych z markerami, które zostały wygenerowane podczas ręcznej oceny wniosków.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Dodatkowo ETIAS powinien wspierać cele Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) związane z wpisami dotyczącymi osób poszukiwanych w celu ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, oraz osób, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne lub szczególne. W tym celu ETIAS powinien automatycznie rozpatrywać pliki wniosku, uwzględniając stosowne wpisy w SIS. Rozpatrywanie wniosku będzie przeprowadzane w celu wsparcia systemu SIS. Każde trafienie będące wynikiem takiego porównania powinno być więc przechowywane w SIS.

(12)  Dodatkowo ETIAS powinien wspierać cele Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) związane z wpisami dotyczącymi obywateli państw trzecich objętych zakazem wjazdu, osób poszukiwanych w celu ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, oraz osób, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne, kontrole szczególne [lub rozpytania kontrolne]; W tym celu ETIAS powinien automatycznie rozpatrywać pliki wniosku, uwzględniając stosowne wpisy w SIS. Rozpatrywanie wniosku będzie przeprowadzane w celu wsparcia systemu SIS. Każde trafienie będące wynikiem takiego porównania powinno być więc przechowywane w SIS.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jednostka centralna ETIAS powinna stanowić część Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jednostka centralna ETIAS powinna być odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków o zezwolenie na podróż, które zostały odrzucone w procesie zautomatyzowanego rozpatrywania, aby ocenić, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym osoby, w przypadku której odnotowano trafienie; za reguły kontroli przesiewowej oraz za przeprowadzanie regularnych kontroli procesu rozpatrywania wniosków. Jednostka centralna ETIAS powinna pracować w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

(14)  Jednostka centralna ETIAS powinna stanowić część Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jednostka centralna ETIAS powinna być odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków o zezwolenie na podróż, jeżeli w procesie zautomatyzowanego rozpatrywania odnotowano co najmniej jedno trafienie, aby ocenić, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym osoby, w przypadku której odnotowano trafienie, a także za reguły kontroli przesiewowej. Jednostka centralna ETIAS powinna pracować w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Każe państwo członkowskie powinno stworzyć jednostkę krajową ETIAS odpowiedzialną głównie za sprawdzenie, czy należy wydać zezwolenie na podróż bądź odmówić jego wydania i za podjęcie decyzji w tej sprawie. Jednostki krajowe ETIAS powinny współpracować między sobą i z Europolem w celu przeprowadzenia oceny wniosków. Jednostka krajowa ETIAS powinna pracować w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

(15)  Każe państwo członkowskie powinno stworzyć jednostkę krajową ETIAS odpowiedzialną głównie za sprawdzenie, czy należy wydać zezwolenie na podróż, czy też odmówić jego wydania, unieważnić je lub cofnąć, i za podjęcie decyzji w tej sprawie. Jednostki krajowe ETIAS powinny współpracować między sobą i z Europolem w celu przeprowadzenia oceny wniosków. Jednostka krajowa ETIAS powinna pracować w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby realizować swoje cele, ETIAS powinien oferować możliwość wypełnienia formularza wniosku online, w którym wnioskodawca powinien podać informacje dotyczące jego tożsamości, dokumentu podróży, informacje o pobycie, dane kontaktowe, wykształcenie i wykonywany zawód, swój status członka rodziny obywatela UE lub obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się bez karty pobytowej, dane identyfikacyjne osoby odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest małoletni, a także odpowiedzi na pytania ogólne (czy wnioskodawca choruje na chorobę mogącą przerodzić się w epidemię według definicji Międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą; dotyczące wpisów w rejestrach kryminalnych, obecności w obszarach działań wojennych, decyzji o powrocie na granice/nakazu opuszczenia terytorium). Dane wnioskodawców dotyczące zdrowia są udostępniane wyłączenie w celu ustalenia, czy stanowią oni zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(16)  Aby realizować swoje cele, ETIAS powinien oferować możliwość wypełnienia formularza wniosku online, w którym wnioskodawca powinien podać informacje dotyczące jego tożsamości, dokumentu podróży, informacje o pobycie, dane kontaktowe, swój status członka rodziny obywatela UE lub obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się bez karty pobytowej, dane identyfikacyjne osoby odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest małoletni, a także odpowiedzi na pytania ogólne (dotyczące wpisów w rejestrach kryminalnych, obecności w obszarach działań wojennych, decyzji o powrocie na granice/nakazu opuszczenia terytorium).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  System ETIAS powinien przyjmować wnioski złożone w imieniu wnioskodawcy w sytuacjach, gdy podróżni nie będą w stanie sami stworzyć wniosku z jakiegokolwiek powodu. W takich przypadkach wniosek powinien zostać złożony przez osobę trzecią upoważnioną przez podróżnego lub prawnie odpowiedzialną za podróżnego pod warunkiem, że dane identyfikacyjne tej osoby zostały uwzględnione w formularzu wniosku.

(17)  System ETIAS powinien przyjmować wnioski złożone w imieniu wnioskodawcy w sytuacjach, gdy podróżni nie będą w stanie sami stworzyć wniosku z jakiegokolwiek powodu. W takich przypadkach wniosek powinien zostać złożony przez osobę trzecią upoważnioną przez podróżnego, co obejmuje komercyjne podmioty pośredniczące, lub prawnie odpowiedzialną za podróżnego pod warunkiem, że dane identyfikacyjne tej osoby zostały uwzględnione w formularzu wniosku. Komisja powinna zapewnić, aby komercyjne podmioty pośredniczące składające wnioski w imieniu wnioskodawców świadczyły tę usługę swoim klientom wyłącznie na podstawie zwrotu poniesionych kosztów, a nie dla zysku.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zakończenia procesu składania wniosku wszyscy wnioskodawcy w wieku powyżej 18 lat powinni być zobowiązani do uiszczenia opłaty. Opłatami powinien zarządzać bank lub pośrednik finansowy. Dane wymagane do zabezpieczenia płatności elektronicznej powinny zostać przekazane bankowi lub pośrednikowi finansowemu, którzy zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i nie są one częścią danych ETIAS.

(18)  W celu zakończenia procesu składania wniosku wnioskodawcy powinni być zobowiązani do uiszczenia opłaty za zezwolenie na podróż. Opłatami powinien zarządzać bank lub pośrednik finansowy. Dane wymagane do zabezpieczenia płatności elektronicznej powinny zostać przekazane bankowi lub pośrednikowi finansowemu, którzy zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i nie są one częścią danych ETIAS.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Dane osobowe przedkładane przez wnioskodawcę powinny być przetwarzanie przez ETIAS wyłącznie do celów zweryfikowania z wyprzedzeniem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/39924 oraz ocenienia, czy prawdopodobne jest, że wnioskodawca stwarza ryzyko nielegalnej migracji, czy jego wjazd do Unii mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego w Unii.

(20)  Dane osobowe przedkładane przez wnioskodawcę powinny być przetwarzanie przez ETIAS wyłącznie do celów zweryfikowania z wyprzedzeniem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/39924 oraz ocenienia, czy prawdopodobne jest, że wnioskodawca stwarza ryzyko nielegalnej migracji, czy jego wjazd do Unii mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub stwarzać wysokie ryzyko epidemiologiczne w Unii.

_________________

_________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulującego przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulującego przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Porównanie powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo kiedy takie porównanie wskazuje na powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek danymi osobowymi lub połączeniem tych danych we wnioskach oraz we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej wymienionych systemach informacyjnych, lub z danymi osobowymi na liście ostrzegawczej ETIAS bądź wskaźnikami ryzyka, wniosek powinien zostać rozpatrzony ręcznie przez operatora w jednostce krajowej ETIAS w państwie członkowskim zadeklarowanego pierwszego wjazdu. Ocena przeprowadzona przez jednostkę krajową ETIAS powinna prowadzić do podjęcia decyzji w sprawie wydania zezwolenia na podróż lub odmowy jego wydania.

(22)  Porównanie powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo kiedy takie porównanie wskazuje na powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek danymi osobowymi lub połączeniem tych danych we wnioskach oraz we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej wymienionych systemach informacyjnych, lub z danymi osobowymi na liście ostrzegawczej ETIAS bądź wskaźnikami ryzyka, wniosek powinien zostać rozpatrzony ręcznie przez operatora w jednostce krajowej ETIAS w odpowiedzialnym państwie członkowskim. Ocena przeprowadzona przez jednostkę krajową ETIAS powinna prowadzić do podjęcia decyzji w sprawie wydania zezwolenia na podróż lub odmowy jego wydania.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, powinno przysługiwać prawo do odwołania się. Postępowania odwoławcze powinny być prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

(24)  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, powinno przysługiwać prawo do skutecznego środka zaskarżenia. Postępowania zaskarżające powinny być prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Reguły kontroli przesiewowej powinny być wykorzystywane do analizy pliku wniosku poprzez umożliwienie porównania danych zapisanych w pliku wniosku w systemie centralnym ETIAS oraz szczegółowych wskaźników ryzyka odpowiadających wcześniej zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej migracji lub zagrożeniu dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Kryteria stosowane do określenia szczegółowych wskaźników ryzyka nie powinny w żadnym wypadku być oparte na rasie ani pochodzeniu etnicznym wnioskodawcy, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych ani światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, życiu seksualnym ani orientacji seksualnej danej osoby.

(25)  Reguły kontroli przesiewowej powinny być wykorzystywane do analizy pliku wniosku poprzez umożliwienie porównania danych zapisanych w pliku wniosku w systemie centralnym ETIAS oraz szczegółowych wskaźników ryzyka odpowiadających wcześniej zidentyfikowanemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa, ryzyku nielegalnej migracji lub wysokiemu ryzyku epidemiologicznemu. Kryteria stosowane do określenia szczegółowych wskaźników ryzyka nie powinny w żadnym wypadku być oparte na rasie ani pochodzeniu etnicznym wnioskodawcy, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych ani światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, życiu seksualnym ani orientacji seksualnej danej osoby.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Lista ostrzegawcza ETIAS powinna zostać stworzona w celu zidentyfikowania powiązań między danymi w pliku wniosku ETIAS a informacjami dotyczącymi osób, które są podejrzane o popełnienie aktu terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, lub w odniesieniu do których istnieją przesłanki faktyczne lub uzasadnione powody, by sądzić, że popełnią one takie przestępstwo lub akt terrorystyczny. Lista ostrzegawcza ETIAS powinna stanowić część danych przetwarzanych przez Europol zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/794 i koncepcją zintegrowanego zarządzania danymi Europolu służącą wdrożeniu tego rozporządzenia. Podczas przekazywania informacji Europolowi państwa członkowskie powinny móc określić cel lub cele, dla których informacje te mają być przetwarzane, w tym możliwość ograniczenia tego przetwarzania do listy ostrzegawczej ETIAS.

(26)  Lista ostrzegawcza ETIAS powinna zostać stworzona w celu zidentyfikowania powiązań między danymi w pliku wniosku ETIAS a informacjami dotyczącymi osób, które są podejrzane przez co najmniej jedno państwo członkowskie o popełnienie aktu terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa lub w odniesieniu do których istnieją przesłanki faktyczne lub uzasadnione powody, oparte na ogólnej ocenie danej osoby, w szczególności na przestępstwach popełnionych w przeszłości, by sądzić, że popełnią one akt terrorystyczny. Lista ostrzegawcza ETIAS powinna stanowić część danych przetwarzanych przez Europol zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/794 i koncepcją zintegrowanego zarządzania danymi Europolu służącą wdrożeniu tego rozporządzenia. Podczas przekazywania informacji Europolowi państwa członkowskie powinny móc określić cel lub cele, dla których informacje te mają być przetwarzane, w tym możliwość ograniczenia tego przetwarzania do listy ostrzegawczej ETIAS.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Ciągłe pojawianie się nowych form zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych modeli nielegalnej migracji oraz zagrożeń dla zdrowia publicznego wymaga skutecznej reakcji oraz nowoczesnych środków przeciwdziałania tym zjawiskom. Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z przetwarzaniem znacznych ilości danych osobowych, powinny zostać wprowadzone stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć ingerencję w prawo do ochrony życia prywatnego i prawo do ochrony danych osobowych do minimum koniecznego w demokratycznym społeczeństwie.

(27)  Ciągłe pojawianie się nowych form zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych modeli nielegalnej migracji oraz wysokiego ryzyka epidemiologicznego wymaga skutecznej reakcji oraz nowoczesnych środków przeciwdziałania tym zjawiskom. Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z przetwarzaniem znacznych ilości danych osobowych, powinny zostać wprowadzone stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć ingerencję w prawo do ochrony życia prywatnego i prawo do ochrony danych osobowych do minimum koniecznego w demokratycznym społeczeństwie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Wydane zezwolenia na podróż powinny zostać unieważnione lub cofnięte z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że warunki wydania zezwolenia nie zostały spełnione w momencie jego wydania lub przestały być spełniane. W szczególności gdy tworzony jest nowy wpis SIS w przypadku odmowy wjazdu lub w odniesieniu do dokumentu podróży, którego utracenie lub kradzież zgłoszono, SIS powinien poinformować ETIAS, który z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy wpis dotyczy ważnego zezwolenia na podróż. W takiej sytuacji jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ten wpis powinna zostać natychmiast poinformowana i powinna cofnąć zezwolenie na podróż. Analogicznie, nowe elementy wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS są porównywane z plikami wniosków przechowywanymi w ETIAS w celu sprawdzenia, czy te nowe elementy dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego pierwszego wjazdu powinna ocenić takie trafienie oraz, w stosownych przypadkach, cofnąć zezwolenie na podróż. Powinno się także zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia na podróż na wniosek wnioskodawcy.

(29)  Wydane zezwolenia na podróż powinny zostać unieważnione lub cofnięte z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że warunki wydania zezwolenia nie zostały spełnione w momencie jego wydania lub przestały być spełniane. W szczególności gdy tworzony jest nowy wpis SIS w przypadku odmowy wjazdu, SIS powinien poinformować ETIAS, który z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy wpis dotyczy ważnego zezwolenia na podróż. W takiej sytuacji jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ten wpis powinna zostać natychmiast poinformowana i powinna cofnąć zezwolenie na podróż. Analogicznie, nowe elementy wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS są porównywane z plikami wniosków przechowywanymi w ETIAS w celu sprawdzenia, czy te nowe elementy dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego powinna ocenić takie trafienie oraz, w stosownych przypadkach, cofnąć zezwolenie na podróż. Powinno się także zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia na podróż na wniosek wnioskodawcy.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Przed wejściem podróżnych na pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a także przewoźnicy przewożący grupy drogą lądową autokarami, powinni mieć obowiązek sprawdzenia, czy podróżni posiadają wszystkie dokumenty podróży wymagane do wjazdu na terytorium państw członkowskich zgodnie z konwencją z Schengen25. Sprawdzenie to powinno obejmować zweryfikowanie, czy podróżni posiadają ważne zezwolenie na podróż. Sam plik ETIAS nie powinien być dostępny dla przewoźników. Bezpieczny dostęp do internetu, obejmujący możliwość korzystania z rozwiązań technologii mobilnej, powinien pozwalać przewoźnikom na przeprowadzenie takiej weryfikacji przy wykorzystaniu do tego danych z dokumentu podróży.

(31)  Przed wejściem podróżnych na pokład przewoźnicy lotniczy i morscy powinni zweryfikować, czy podróżni posiadają ważne zezwolenie na podróż. Sam plik ETIAS nie powinien być dostępny dla przewoźników. Bezpieczny dostęp do internetu, obejmujący możliwość korzystania z rozwiązań technologii mobilnej, powinien pozwalać przewoźnikom na przeprowadzenie takiej weryfikacji przy wykorzystaniu do tego danych z dokumentu podróży.

______

 

25  Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku, między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.

 

Uzasadnienie

Do celów jasności prawa i przejrzystości należy wyjaśnić, którzy przewoźnicy muszą spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia. Powinni to być jedynie przewoźnicy lotniczy i morscy. Wspomniani przewoźnicy przewożący grupy drogą lądową autokarami powinni być wyłączeni z tego obowiązku z uwagi na duże obciążenie, jakie byłoby nałożone na tych przewoźników, którzy często oferują jedynie okazjonalne przejazdy do terytorium państw członkowskich.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  Aby uniknąć zbędnych kosztów, przewoźnicy powinni mieć możliwość połączenia się z ETIAS, EES lub podobnymi systemami za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego. Powinni oni otrzymać jedną odpowiedź na pytanie, czy pasażer może zostać przewieziony na terytorium państw członkowskich na podstawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą przez przewoźników.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Aby spełnione zostały zmienione warunki wjazdu, funkcjonariusze straży granicznej powinni sprawdzać, czy podróżny posiada ważne zezwolenie na podróż. Dlatego też podczas standardowej kontroli granicznej funkcjonariusz straży granicznej powinien elektronicznie odczytać dane z dokumentu podróży. Uruchomi to proces wyszukiwania w różnych bazach danych, jak określono w kodeksie granicznym Schengen, w tym wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi uzyskanie informacji o aktualnym statusie zezwolenia na podróż. Sam plik ETIAS nie powinien być dostępny dla funkcjonariusza straży granicznej na użytek kontroli granicznej. Jeśli podróżny nie posiada ważnego zezwolenia na podróż, funkcjonariusz straży granicznej powinien odmówić wjazdu do strefy Schengen oraz odpowiednio zakończyć proces kontroli granicznej. Jeżeli podróżny posiada ważne zezwolenie na podróż, funkcjonariusz straży granicznej powinien podjąć decyzję o zezwoleniu na wjazd lub odmowie wjazdu.

(32)  Aby spełnione zostały zmienione warunki wjazdu, funkcjonariusze straży granicznej powinni sprawdzać, czy podróżny posiada zezwolenie na podróż ważne co najmniej do dnia wjazdu na terytorium państw członkowskich. Dlatego też podczas standardowej kontroli granicznej funkcjonariusz straży granicznej powinien elektronicznie odczytać dane z dokumentu podróży. Uruchomi to proces wyszukiwania w różnych bazach danych, jak określono w kodeksie granicznym Schengen, w tym wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi uzyskanie informacji o aktualnym statusie zezwolenia na podróż. Sam plik ETIAS nie powinien być dostępny dla funkcjonariusza straży granicznej na użytek kontroli granicznej. W celu ułatwienia kontroli granicznych funkcjonariusze straży granicznej powinni jednak być automatycznie informowani o markerach dotyczących szeregu przypadków szczególnych oraz, w drodze wyjątku, podczas kontroli drugiej linii powinni mieć dostęp do związanych z nimi informacji dodatkowych wprowadzonych do pliku ETIAS. Jeśli podróżny nie posiada ważnego zezwolenia na podróż, funkcjonariusz straży granicznej powinien odmówić wjazdu do strefy Schengen oraz odpowiednio zakończyć proces kontroli granicznej. Jeżeli podróżny posiada ważne zezwolenie na podróż, funkcjonariusz straży granicznej powinien podjąć decyzję o zezwoleniu na wjazd lub odmowie wjazdu. W przypadku czasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych funkcjonariusze straży granicznej nie powinni sprawdzać, czy podróżny posiada ważne zezwolenie na podróż.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Dostęp do informacji przechowywanych w ETIAS jest konieczny do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o czym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW26 lub do zapobiegania innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o czym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W konkretnym dochodzeniu oraz w celu ustalenia dowodów i informacji dotyczących osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub osoby, która mogła paść ofiarą przestępstwa, organy ścigania mogą potrzebować dostępu do danych wygenerowanych przez ETIAS. Dane przechowywane w ETIAS mogą również być konieczne do identyfikacji sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, zwłaszcza jeśli niezbędne są natychmiastowe działania. Dostęp do ETIAS do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa podstawowe do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych oraz prawo do ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe są przetwarzane w tym systemie. Dane w ETIAS powinny być zatem przechowywane i udostępniane wyznaczonym organom państw członkowskich i Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) przy zachowaniu restrykcyjnych warunków wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu, aby dostęp ten był ograniczony do tego, co jest absolutnie niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie zgodnie z wymogami określonymi w orzecznictwie Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital Rights Ireland28.

(34)  Dostęp do informacji przechowywanych w ETIAS jest konieczny do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o czym mowa w dyrektywie (UE) 2017/54126, lub do zapobiegania innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o czym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W konkretnym dochodzeniu oraz w celu ustalenia dowodów i informacji dotyczących osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub osoby, która mogła paść ofiarą przestępstwa, organy ścigania mogą potrzebować dostępu do danych wygenerowanych przez ETIAS. Dane przechowywane w ETIAS mogą również być konieczne do identyfikacji sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, zwłaszcza jeśli niezbędne są natychmiastowe działania. Dostęp do ETIAS do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa podstawowe do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych oraz prawo do ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe są przetwarzane w tym systemie. Dane w ETIAS powinny być zatem udostępniane wyznaczonym organom państw członkowskich i Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) przy zachowaniu restrykcyjnych warunków wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu, aby dostęp ten był ograniczony do tego, co jest absolutnie niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie zgodnie z wymogami określonymi w orzecznictwie Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital Rights Ireland.

_____

_____________

26  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 6).

26  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

27  Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

27  Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

28  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  W szczególności dostęp do danych ETIAS do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie powinien być przyznawany tylko w następstwie uzasadnionego wniosku właściwych organów, zawierającego wyjaśnienie powodów, dla których udzielenie takiego dostępu jest konieczne. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by każdy taki wniosek o dostęp do danych przechowywanych w ETIAS podlegał weryfikacji a priori przez sąd lub organ, które gwarantują pełną niezależność i bezstronność i nie podlegają żadnym bezpośrednim ani pośrednim wpływom zewnętrznym. W wyjątkowo pilnych przypadkach natychmiastowe uzyskanie danych osobowych przez właściwe organy może jednak być kluczowe, aby zapobiec popełnieniu poważnego przestępstwa lub ścigać jego sprawców. W takich przypadkach powinno zostać przyjęte, że weryfikacja danych osobowych uzyskanych z ETIAS odbywa się w sposób możliwie jak najsprawniejszy, po udzieleniu właściwym organom dostępu do tych danych.

(35)  W szczególności dostęp do danych ETIAS do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie powinien być przyznawany tylko w następstwie uzasadnionego wniosku właściwych organów, zawierającego wyjaśnienie powodów, dla których udzielenie takiego dostępu jest konieczne. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by każdy taki wniosek o dostęp do danych przechowywanych w ETIAS podlegał weryfikacji a priori przez niezależny centralny punkt dostępu, który sprawdza, czy w danym przypadku spełnione są warunki dotyczące występowania z wnioskiem o dostęp do systemu centralnego ETIAS. W wyjątkowo pilnych przypadkach natychmiastowe uzyskanie danych osobowych przez właściwe organy może jednak być kluczowe, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępstwem terrorystycznym, popełnieniu poważnego przestępstwa lub ścigać jego sprawców. W takich przypadkach powinno zostać przyjęte, że weryfikacja danych osobowych uzyskanych z ETIAS odbywa się w sposób możliwie jak najsprawniejszy, po udzieleniu właściwym organom dostępu do tych danych.

Uzasadnienie

Sugeruje się stosowanie systemu centralnych punktów dostępu jak w przypadku VIS, Eurodac i EES zamiast powierzania jednostce krajowej ETIAS zadań centralnego punktu dostępu. Tak jak w przypadku innych systemów centralny punkt dostępu weryfikowałby, czy spełnione zostały warunki udzielenia dostępu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Krajowe jednostki ETIAS powinny funkcjonować jako centralny punkt dostępu i powinny sprawdzać, czy w danym przypadku spełnione są warunki dotyczące występowania z wnioskiem o dostęp do systemu centralnego ETIAS.

skreśla się

Uzasadnienie

Sugeruje się stosowanie systemu centralnych punktów dostępu jak w przypadku VIS, Eurodac i EES zamiast powierzania jednostce krajowej ETIAS zadań centralnego punktu dostępu. Tak jak w przypadku innych systemów centralny punkt dostępu weryfikowałby, czy spełnione zostały warunki udzielenia dostępu.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Dane osobowe zarejestrowane w ETIAS powinny być przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyznaczonych celów. Aby ETIAS funkcjonował, niezbędne jest przechowywanie danych dotyczących wnioskodawców przez okres ważności zezwolenia na podróż. W celu oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego oraz ryzyka nielegalnej migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, konieczne jest przechowywanie danych osobowych przez okres pięciu lat od daty ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. ETIAS powinien w praktyce polegać na dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub ryzyka nielegalnej migracji przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł kontroli przesiewowej. Trafienia wynikające z reguł kontroli przesiewowej opartych na statystykach wygenerowanych z danych ETIAS muszą być reprezentatywne i dotyczyć wystarczająco szerokiej populacji, aby mogły one stanowić wiarygodną podstawę ręcznej oceny ryzyka przeprowadzanej przez państwa członkowskie, a także by ograniczyć do minimum występowanie trafień, które nie są związane z prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń na podróż w okresie ich ważności. Okres przechowywania danych powinien rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu wnioskodawcy przechowywanego w EES, ponieważ to w tym terminie po raz ostatni faktycznie skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres przechowywania wynoszący pięć lat odpowiada okresowi przechowywania wpisu EES w przypadku upoważnienia do wjazdu wydanego na podstawie zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy wjazdu. Taka synchronizacja okresów przechowywania gwarantuje, że zarówno wpis o wjeździe, jak i powiązane zezwolenie na podróż są przechowywane przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy element w kierunku przyszłej interoperacyjności między ETIAS i EES. Synchronizacja ta jest konieczna, aby umożliwić właściwym organom przeprowadzanie analizy ryzyka wymaganej zgodnie z kodeksem granicznym Schengen. Decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na podróż, jego cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby wskazywać na większe zagrożenie dla bezpieczeństwa lub większe ryzyko nielegalnej migracji stwarzane przez wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką decyzję, pięcioletni okres przechowywania powiązanych danych powinien rozpoczynać się od daty wydania decyzji, tak aby ETIAS mógł odpowiednio uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, które prawdopodobnie stanowi dany wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego okresu, dane osobowe powinny zostać usunięte.

(40)  Dane osobowe zarejestrowane w ETIAS powinny być przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyznaczonych celów. Aby ETIAS funkcjonował, niezbędne jest przechowywanie danych dotyczących wnioskodawców przez okres ważności zezwolenia na podróż. Po zakończeniu okresu ważności zezwolenia na podróż dane nie powinny być przechowywane bez wyraźnej zgody wnioskodawcy udzielonej w celu ułatwienia złożenia nowego wniosku po upływie okresu ważności zezwolenia na podróż ETIAS. Decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na podróż, jego cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby wskazywać na większe zagrożenie dla bezpieczeństwa lub większe ryzyko nielegalnej migracji stwarzane przez wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką decyzję, pięcioletni okres przechowywania powiązanych danych powinien rozpoczynać się od daty wydania decyzji, tak aby ETIAS mógł odpowiednio uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, które prawdopodobnie stanowi dany wnioskodawca. Jeżeli podstawowy wpis w bazie danych zostanie usunięty wcześniej niż po 5 latach, powiązany plik ETIAS dotyczący wniosku powinien również zostać usunięty. Po wygaśnięciu tego okresu, dane osobowe powinny zostać usunięte.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  [Rozporządzenie (UE) 2016/679]31 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia, chyba że takiego przetwarzania dokonują wyznaczone organy lub organy weryfikujące państw członkowskich na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

(43)  Rozporządzenie (UE) 2016/67931 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia, chyba że takiego przetwarzania dokonują wyznaczone organy lub organy weryfikujące państw członkowskich na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

_________________

_________________

31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Przetwarzanie danych osobowych przez organy państw członkowskich na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być objęte standardową ochroną danych osobowych na podstawie ich prawa krajowego zgodnego z [dyrektywą (UE) 2016/680]32.

(44)  Przetwarzanie danych osobowych przez organy państw członkowskich na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być objęte standardową ochroną danych osobowych na podstawie ich prawa krajowego zgodnego z dyrektywą (UE) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Niezależne organy nadzoru ustanowione zgodnie z [rozporządzeniem (UE) 2016/679] powinny kontrolować zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie, przy czym Europejski Inspektor Ochrony Danych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 powinien monitorować działalność instytucji i organów UE w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz organy nadzoru powinny współpracować ze sobą w zakresie monitorowania ETIAS.

(45)  Niezależne organy nadzoru ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 powinny kontrolować zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie, przy czym Europejski Inspektor Ochrony Danych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 powinien monitorować działalność instytucji i organów UE w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz organy nadzoru powinny współpracować ze sobą w zakresie monitorowania ETIAS.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  „(…) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu …”.

(46)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 6 marca 2017 r.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Powinny zostać ustanowione restrykcyjne zasady dostępu do systemu centralnego ETIAS, a także konieczne zabezpieczenia. Konieczne jest także określenie prawa osób fizycznych do dostępu do danych, ich poprawiania oraz usuwania i dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze środka prawnego i nadzoru operacji przetwarzania przez niezależne organy publiczne.

(47)  Powinny zostać ustanowione restrykcyjne zasady dostępu do systemu centralnego ETIAS, a także konieczne zabezpieczenia. Konieczne jest także określenie prawa osób fizycznych do dostępu do danych, ich sprostowania, zastrzegania, blokowania oraz usuwania i dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze środka prawnego i nadzoru operacji przetwarzania przez niezależne organy publiczne.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Aby umożliwić przeprowadzanie ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego lub ocen ryzyka nielegalnej migracji, które może stwarzać podróżny, powinna zostać ustanowiona interoperacyjność pomiędzy systemem informacyjnym ETIAS i innymi systemami informacyjnymi, do których ETIAS ma wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu (EES), wizowy system informacyjny (VIS), dane Europolu, System Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). Interoperacyjność ta może jednak zostać w pełni zapewniona tylko wtedy, gdy przyjęte zostaną wnioski w sprawie ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz wniosek o przekształcenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Eurodac35.

(48)  Aby umożliwić przeprowadzanie ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa, ryzyka nielegalnej migracji lub wysokiego ryzyka epidemiologicznego, które może stwarzać podróżny, powinna zostać ustanowiona interoperacyjność pomiędzy systemem informacyjnym ETIAS i innymi systemami informacyjnymi, do których ETIAS ma wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu (EES), wizowy system informacyjny (VIS), dane Europolu, System Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). Interoperacyjność ta może jednak zostać w pełni zapewniona tylko wtedy, gdy przyjęte zostaną wnioski w sprawie ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz wniosek o przekształcenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Eurodac35.

_________________

_________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona) COM(2016) 272 final.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona) COM(2016) 272 final.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w celu określenia wymogów dotyczących usługi bezpiecznego konta,

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret -1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w celu uregulowania składania wniosków o zezwolenie na podróż przez komercyjne podmioty pośredniczące i w delegaturach Unii Europejskiej,

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  w celu przyjęcia z góry określonego wykazu odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny i poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu i nazwy stanowiska; odpowiedzi tych należy udzielić we wniosku o zezwolenie na podróż,

skreśla się

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w celu dalszego określenia narzędzia weryfikacji,

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  w celu dalszego określania zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub ryzyka nielegalnej migracji, które należy uwzględnić przy ustalaniu wskaźników ryzyka.

–  w celu dalszego określania zagrożeń dla bezpieczeństwa, ryzyka nielegalnej migracji lub wysokiego ryzyka epidemiologicznego, które należy uwzględnić przy ustalaniu wskaźników ryzyka.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w celu utworzenia standardowego formularza odmowy wydania zezwolenia na podróż,

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 5 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w celu określenia rodzaju informacji dodatkowych dotyczących markerów, które mogą być dodawane w pliku ETIAS dotyczącym wniosku, oraz ich formatu tych informacji,

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 5 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w celu określenia wsparcia finansowego dla państw członkowskich z tytułu wydatków poniesionych w związku z dodatkowymi obowiązkami,

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 5 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w celu określenia przepisów dotyczących centralnego repozytorium.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a)  W niniejszym rozporządzeniu respektuje się prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Sugerowany tekst jest standardowym motywem, który nie został tu ujęty.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych („obowiązek wizowy”), umożliwiający ustalenie, czy obecność tych osób na terytorium państw członkowskich nie stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. W tym celu wprowadza się zezwolenie na podróż oraz warunki i procedury wydawania lub odmowy wydania takich zezwoleń.

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych („obowiązek wizowy”), umożliwiający rozpatrzenie, czy obecność tych osób na terytorium państw członkowskich nie stwarza ryzyka nielegalnej migracji, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub wysokiego ryzyka epidemiologicznego. W tym celu wprowadza się zezwolenie na podróż oraz warunki i procedury wydawania lub odmowy wydania takich zezwoleń.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  obywateli państw trzecich, którzy korzystają z prawa do mobilności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE1a lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/8011b.

 

_____________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz.U. L 157 z 27.5.2014, s. 1).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku systemu wjazdu/wyjazdu obywatele państw trzecich objęci dyrektywą w sprawie przeniesień wewnątrz przedsiębiorstw oraz studenci i naukowcy nie powinni być objęci zakresem ETIAS.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „kontrola drugiej linii” oznacza kontrolę drugiej linii zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 13 rozporządzenia (UE) 2016/399;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „zezwolenie na podróż” oznacza decyzję wydaną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, która wskazuje, że nie ma przesłanek faktycznych ani uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, i która jest wymagana w stosunku do obywateli państw trzecich, o których mowa w art. 2, aby warunek wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/399 był spełniony.

d)  „zezwolenie na podróż” oznacza decyzję wydaną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, która wskazuje, że nie ma uzasadnionych podstaw opartych na przesłankach faktycznych, aby stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stwarza lub będzie stwarzać ryzyko nielegalnej migracji, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wysokie ryzyko epidemiologiczne, i która jest wymagana w stosunku do obywateli państw trzecich, o których mowa w art. 2, aby warunek wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/399 był spełniony.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „zagrożenie dla zdrowia publicznego” oznacza zagrożenie dla zdrowia publicznego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 21 rozporządzenia (UE) 2016/399;

skreśla się

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  „przewoźnik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która z tytułu wykonywanego zawodu zajmuje się transportem osób;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  „osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu” oznacza każdego obywatela państwa trzeciego, wobec którego dokonano wpisu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) zgodnie z art. 24 i 26 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz do celów określonych w tych artykułach;

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  „trafienie” oznacza istnienie powiązania stwierdzonego przez porównanie danych osobowych zapisanych w pliku wniosku w systemie centralnym ETIAS z danymi osobowymi przechowywanymi we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z systemów informacyjnych, w których system centralny ETIAS dokonuje wyszukiwania, w liście ostrzegawczej ETIAS lub ze szczegółowymi wskaźnikami ryzyka, o których mowa w art. 28;

k)  „trafienie” oznacza istnienie powiązania stwierdzonego przez porównanie danych osobowych zapisanych w pliku wniosku w systemie centralnym ETIAS z danymi osobowymi przechowywanymi we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w systemie centralnym ETIAS, w bazie danych lub w jednym z systemów informacyjnych, w których system centralny ETIAS dokonuje wyszukiwania, na liście ostrzegawczej ETIAS, o której mowa w art. 29, lub ze szczegółowymi wskaźnikami ryzyka, o których mowa w art. 28;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa odpowiadające lub równoważne przestępstwom, o których mowa w art. 1–4 decyzji ramowej 2002/475/WSiSW;

l)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa odpowiadające lub równoważne przestępstwom, o których mowa w dyrektywie (UE) 2017/541;

Uzasadnienie

Definicja jest aktualizowana w celu zawarcia odniesienia do nowej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  „Dane Europolu” oznaczają dane osobowe przekazane Europolowi do celów, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/794.

n)  „dane Europolu” oznaczają dane osobowe przetwarzane przez Europol do celów, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/794.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  „z podpisem elektronicznym” oznacza potwierdzenie podpisu przez zaznaczenie pola na formularzu wniosku.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Definicje określone w art. 4 [rozporządzenia (UE) 2016/679] mają zastosowanie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez organy państw członkowskich.

3.   Definicje określone w art. 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 mają zastosowanie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez organy państw członkowskich.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Definicje określone w art. 3 [dyrektywy (UE) 2016/680] mają zastosowanie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez organy państw członkowskich do celów ścigania przestępstw.

4.  Definicje określone w art. 3 dyrektywy (UE) 2016/680 mają zastosowanie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez organy państw członkowskich do celów ścigania przestępstw.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przyczyniać się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez umożliwienie dokładnej oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na przejście graniczne na granicy zewnętrznej, aby stwierdzić, czy istnieją przesłanki faktyczne lub uzasadnione powody, aby uznać, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa;

a)  przyczyniać się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez umożliwienie dokładnej oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na przejście graniczne na granicy zewnętrznej, aby stwierdzić, czy istnieją uzasadnione powody oparte na przesłankach faktycznych, aby uznać, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczyniać się do ochrony zdrowia publicznego przez umożliwienie oceny, czy dany wnioskodawca stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e), przed jego przybyciem na przejście graniczne na granicy zewnętrznej;

c)  przyczyniać się do ochrony zdrowia publicznego przez umożliwienie oceny, czy dany wnioskodawca stwarza wysokie ryzyko epidemiologiczne, przed jego przybyciem na przejście graniczne na granicy zewnętrznej;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspierać cele Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) związane z wpisami dotyczącymi osób poszukiwanych w celu ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, oraz osób, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne lub szczególne; oraz

e)  wspierać cele Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) związane z wpisami dotyczącymi obywateli państw trzecich objętych zakazem wjazdu, osób poszukiwanych w celu ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, oraz osób, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne, kontrole szczególne lub [rozpytania kontrolne];

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jednolitego interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim, opartego na wspólnych specyfikacjach technicznych i identycznego dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia łączenie systemu centralnego z krajową infrastrukturą graniczną w państwach członkowskich;

b)  jednolitego interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim, opartego na wspólnych specyfikacjach technicznych i identycznego dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia łączenie systemu centralnego z krajową infrastrukturą graniczną w państwach członkowskich w bezpieczny sposób;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  bezpiecznej infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami krajowymi;

c)  infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami krajowymi, która jest bezpieczna i szyfrowana;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  centralnego repozytorium, o którym mowa w art. 73 ust. 2;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  narzędzie do weryfikacji umożliwiające wnioskodawcom monitorowanie procesu rozpatrywania wniosku oraz okresu ważności i statusu zezwolenia na podróż;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  [System centralny, jednolite interfejsy krajowe, usługa sieciowa, brama sieciowa dla przewoźników i infrastruktura łączności ETIAS wspólnie użytkują i ponownie wykorzystują, na tyle na ile jest to technicznie możliwe, sprzęt i oprogramowanie: centralnego systemu, jednolitych interfejsów krajowych, usługi sieciowej, bramy sieciowej dla przewoźników oraz infrastruktury łączności – należących do systemu wjazdu/wyjazdu (EES).]

3.  System centralny, jednolite interfejsy krajowe, usługa sieciowa, brama sieciowa dla przewoźników i infrastruktura łączności ETIAS wspólnie użytkują i ponownie wykorzystują, na tyle na ile jest to technicznie możliwe, sprzęt i oprogramowanie: centralnego systemu, jednolitych interfejsów krajowych, usługi sieciowej, bramy sieciowej dla przewoźników oraz infrastruktury łączności – należących do systemu wjazdu/wyjazdu (EES). Z zastrzeżeniem art. 10, należy zapewnić logiczny oddzielenie danych ETIAS od danych EES.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu określenia wymogów dotyczących usługi bezpiecznego konta, o której mowa w ust. w lit. g).

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie, by dane przechowywane w plikach wniosków i w systemie centralnym ETIAS były poprawne i aktualne;

skreśla się

Uzasadnienie

Nie jest jasne, w jaki sposób jednostka centralna mogłaby zapewnić poprawność i aktualność danych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 za prawidłowość danych odpowiada wnioskodawca.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  określenie, wdrożenie, ocenę i zmiany szczegółowych wskaźników ryzyka, o których mowa w art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli przesiewowej ETIAS;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  weryfikację wniosków o zezwolenie na podróż odrzuconych z automatycznego procesu, aby ustalić, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym osoby, do której odnosi się trafienie w jednym z przeszukiwanych systemów informacyjnych / jednej z przeszukiwanych baz danych lub w szczegółowych wskaźnikach ryzyka, o których mowa w art. 28;

b)  zgodnie z art. 20 – weryfikację wniosków o zezwolenie na podróż, w przypadku których w procesie automatycznego rozpatrywania uzyskano co najmniej jedno trafienie, aby ustalić, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym osoby, do której odnosi się trafienie w systemie centralnym ETIAS, w jednym z przeszukiwanych systemów informacyjnych / jednej z przeszukiwanych baz danych lub w szczegółowych wskaźnikach ryzyka, o których mowa w art. 28, lub na liście ostrzegawczej ETIAS, o której mowa w art. 29, a w razie konieczności rozpoczęcie rozpatrywania ręcznego na podstawie art. 22;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  rejestrowanie kontroli przeprowadzonych zgodnie z lit. b) w systemie centralnym ETIAS;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  określenie, testowanie, wdrożenie, ocenę i zmiany szczegółowych wskaźników ryzyka, o których mowa w art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli przesiewowej ETIAS;

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przeprowadzanie regularnych kontroli dotyczących rozpatrywania wniosków oraz wdrażania przepisów art. 28, w tym regularne ocenianie wpływu tych przepisów na przestrzeganie praw podstawowych, w szczególności prywatności i ochrony danych osobowych.

skreśla się

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wskazanie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ręczne przetwarzanie wniosków, zgodnie z art. 22 ust. 1a;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  w odpowiednich przypadkach ułatwianie konsultacji między państwami członkowskimi zgodnie z art. 24 oraz między odpowiedzialnym państwem członkowskim a Europolem zgodnie z art. 25;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  powiadamianie przewoźników o ewentualnej awarii systemu informacyjnego ETIAS, o której mowa w art. 40 ust. 1;

Uzasadnienie

W innych artykułach wymienia się szereg dalszych zadań jednostki centralnej. Do celów przejrzystości powinny być one wszystkie wymienione w niniejszym artykule.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  powiadamianie organów państw członkowskich właściwych do dokonywania odpraw granicznych na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych o awarii systemu informacyjnego ETIAS, zgodnie z art. 42 ust. 1;

Uzasadnienie

W innych artykułach wymienia się szereg dalszych zadań jednostki centralnej. Do celów przejrzystości powinny być one wszystkie wymienione w niniejszym artykule.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

de)  przetwarzanie wniosków o wgląd do danych w systemie centralnym ETIAS ze strony Europolu, zgodnie z art. 46;

Uzasadnienie

W innych artykułach wymienia się szereg dalszych zadań jednostki centralnej. Do celów przejrzystości powinny być one wszystkie wymienione w niniejszym artykule.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d f (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

df)  zapewnianie ogółowi społeczeństwa wszystkich istotnych informacji dotyczących składania wniosków o zezwolenie na podróż, zgodnie z art. 61;

Uzasadnienie

W innych artykułach wymienia się szereg dalszych zadań jednostki centralnej. Do celów przejrzystości powinny być one wszystkie wymienione w niniejszym artykule.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d g (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dg)  współpracę z Komisją w odniesieniu do kampanii informacyjnej, o której mowa w art. 62;

Uzasadnienie

W innych artykułach wymienia się szereg dalszych zadań jednostki centralnej. Do celów przejrzystości powinny być one wszystkie wymienione w niniejszym artykule.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d h (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dh)  pełnienie roli punktu informacyjnego dla podróżnych w przypadku problemów napotykanych w procesie składania wniosku.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera żadnego odniesienia do funkcji punktu informacyjnego. Przewidzenie takiej funkcji jest jednak ważne dla wiarygodności systemu.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jednostka centralna ETIAS publikuje roczne sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie to obejmuje:

 

a)   dane statystyczne dotyczące:

 

(i)   liczby zezwoleń na podróż wydanych automatycznie przez system centralny ETIAS;

 

(ii)   liczby wniosków sprawdzonych przez jednostkę centralną;

 

(iii)   liczby wniosków rozpatrzonych ręcznie na państwo członkowskie;

 

(iv)   liczby odrzuconych wniosków z podziałem na kraje, kategorie podróżnych i powody odrzucenia;

 

(v)   stopnia dotrzymania terminów, o których mowa w art. 20 ust. 6, art. 23, art. 26 i art. 27;

 

b)   ogólne informacje dotyczące funkcjonowania jednostki centralnej ETIAS, jej działań, o których mowa w niniejszym artykule, a także informacje dotyczące bieżących tendencji i wyzwań wpływających na wykonywanie jej zadań.

 

Roczne sprawozdanie z działalności jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji najpóźniej do dnia 31 marca kolejnego roku.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie, by dane przechowywane w plikach wniosków i w systemie centralnym ETIAS były poprawne i aktualne;

skreśla się

Uzasadnienie

Nie jest jasne, w jaki sposób jednostki krajowe mogłyby zapewnić poprawność i aktualność danych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 za prawidłowość danych odpowiada wnioskodawca.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  rejestrowanie kontroli przeprowadzonych zgodnie z lit. b) w systemie centralnym ETIAS;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zapewnienie wnioskodawcom informacji dotyczących procedury, którą należy zastosować w razie odwołania zgodnie z art. 31 ust. 2;

d)  zapewnienie wnioskodawcom informacji dotyczących postępowania zaskarżającego, które należy zastosować zgodnie z art. 31 ust. 2;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  unieważnienie i cofnięcie zezwolenia na podróż na mocy art. 34 i 35;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  pełnienie roli centralnego punktu dostępu do danych z systemu centralnego ETIAS do celów określonych w art. 1 ust. 2 i zgodnie z art. 44.

skreśla się

Uzasadnienie

Sugeruje się stosowanie systemu centralnych punktów dostępu jak w przypadku VIS, Eurodac i EES zamiast powierzania jednostce krajowej ETIAS zadań centralnego punktu dostępu. Tak jak w przypadku innych systemów centralny punkt dostępu weryfikowałby, czy spełnione zostały warunki udzielenia dostępu.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Rada ds. etyki ETIAS

 

1.  Niniejszym powołuje się niezależną radę ds. etyki ETIAS, która pełni funkcje doradcze i kontrolne. Składa się ona z urzędnika ds. praw podstawowych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, przedstawiciela forum konsultacyjnego ds. praw podstawowych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, przedstawiciela EIOD, przedstawiciela Europejskiej Rady Ochrony Danych i przedstawiciela Agencji Praw Podstawowych.

 

2.  Rada ds. etyki ETIAS przeprowadza regularne kontrole dotyczące rozpatrywania wniosków oraz wdrażania przepisów art. 28, w tym regularnie ocenia wpływ tych przepisów na przestrzeganie praw podstawowych, w szczególności prywatności, ochrony danych osobowych i niedyskryminacji.

 

3.  Rada ds. etyki ETIAS zbiera się w razie potrzeby, a co najmniej dwa razy w roku. Za koszty i obsługę jej posiedzeń odpowiada Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Za jej sekretariat odpowiada Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Na swoim pierwszym posiedzeniu rada ds. etyki ETIAS przyjmuje regulamin wewnętrzny zwykłą większością głosów.

 

4.  Członkowie rady ds. etyki ETIAS są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach rady ds. kontroli przesiewowej ETIAS, gdzie pełnią funkcję doradczą. Mają dostęp do wszystkich informacji i pomieszczeń związanych z ETIAS.

 

5.  Rada ds. etyki ETIAS publikuje sprawozdanie roczne, które należy podać do wiadomości publicznej. Co najmniej raz w roku przedstawia też sprawozdanie pisemne i ustne Parlamentowi Europejskiemu. Oznaczenie klauzulą niejawności nie wyklucza możliwości udostępniania informacji Parlamentowi Europejskiemu. W stosownych przypadkach zastosowanie ma art. 50 rozporządzenia (UE) 2016/1624.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby umożliwić przeprowadzanie ocen ryzyka, o których mowa w art. 18, ustanawia się interoperacyjność systemu informacyjnego ETIAS i innych systemów informacyjnych, do których ETIAS ma wgląd, takich jak: [system wjazdu/wyjazdu (EES)], wizowy system informacyjny (VIS), dane Europolu, System Informacyjny Schengen (SIS), [Eurodac] i [europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)].

Wyłącznie w celu umożliwienia automatycznego rozpatrywania wniosków, o którym mowa w art. 18, ustanawia się interoperacyjność systemu informacyjnego ETIAS oraz [systemu wjazdu/wyjazdu (EES)], wizowego systemu informacyjnego (VIS), danych Europolu, Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), [Eurodac] i [europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)].

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Interoperacyjność wprowadza się w pełnej zgodności z dorobkiem unijnym dotyczącym praw podstawowych.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Przeprowadzanie kwerend w bazach danych Interpolu

 

System centralny ETIAS przeszukuje bazę Interpolu zawierającą dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD) oraz bazę Interpolu zawierającą dane dokumentów podróży powiązanych z notami (TDAWN).

 

Po upływie dwóch lat od rozpoczęcia funkcjonowania ETIAS Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące przeszukiwania baz danych Interpolu za pośrednictwem ETIAS. Sprawozdanie zawiera informacje o liczbie trafień w bazach danych Interpolu, liczbie odmów wydania zezwoleń na podróż w następstwie takich trafień, jak również informacje dotyczące wszelkich napotkanych problemów, a wyniku tej oceny, w stosownych przypadkach, towarzyszy mu wniosek ustawodawczy zmieniający niniejsze rozporządzenie.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostęp straży granicznej do systemu centralnego ETIAS zgodnie z art. 41 jest ograniczony do przeszukiwania systemu centralnego ETIAS w celu uzyskania informacji na temat statusu zezwolenia na podróż osoby podróżującej, która znajduje się na przejściu granicznym na granicy zewnętrznej.

2.  Dostęp straży granicznej do systemu centralnego ETIAS zgodnie z art. 41 jest ograniczony do przeszukiwania systemu centralnego ETIAS w celu uzyskania informacji na temat statusu zezwolenia na podróż osoby podróżującej, która znajduje się na przejściu granicznym na granicy zewnętrznej. Ponadto funkcjonariusze straży granicznej są automatycznie informowani o markerach, o których mowa w art. 22 ust. 4a oraz art. 30 ust. 1a i 1b. W wyjątkowych przypadkach, jeśli na granicy wymagana jest dodatkowa kontrola drugiej linii, straż graniczna może mieć dostęp do systemu centralnego ETIAS w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z tymi markerami, o których mowa w art. 33 list. ea) oraz art. 38 ust. 5 lit. da).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostęp przewoźników do systemu centralnego ETIAS zgodnie z art. 39 jest ograniczony do przeszukiwania systemu centralnego ETIAS w celu uzyskania informacji na temat statusu zezwolenia na podróż osoby podróżującej.

3.  Dostęp przewoźników do systemu centralnego ETIAS zgodnie z art. 39 jest ograniczony do wysyłania zapytań do systemu centralnego ETIAS w celu uzyskania informacji na temat statusu zezwolenia na podróż osoby podróżującej.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niedyskryminacja

Prawa podstawowe

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych w systemie informacyjnym ETIAS przez dowolnego użytkownika nie może skutkować dyskryminacją obywateli państw trzecich ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Odbywa się ono z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i integralności osoby. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym.

Przetwarzanie danych osobowych w systemie informacyjnym ETIAS przez dowolnego użytkownika nie może skutkować dyskryminacją obywateli państw trzecich ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Odbywa się ono z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i integralności osoby oraz praw podstawowych, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym. Dobro dziecka powinno być zawsze sprawą nadrzędną.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wnioski można składać w delegaturach Unii Europejskiej w krajach trzecich.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu regulacji składania wniosków o wydanie zezwolenia na podróż przez komercyjne podmioty pośredniczące i w delegaturach Unii Europejskiej.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Sześć miesięcy przed wygaśnięciem ważnego zezwolenia na podróż posiadacz jest automatycznie informowany pocztą elektroniczną o zbliżającym się wygaśnięciu.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d.  Posiadacze zezwolenia na podróż mogą składać wnioski w okresie sześciu miesięcy przed wygaśnięciem zezwolenia.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ogólnodostępna strona internetowa i aplikacja mobilna na urządzenia mobilne zapewniają, aby formularz wniosku był bezpłatny oraz powszechnie i łatwo dostępny dla wnioskodawców.

2.  Ogólnodostępna strona internetowa i aplikacja mobilna na urządzenia mobilne zapewniają, aby formularz wniosku był bezpłatny oraz powszechnie i łatwo dostępny dla wnioskodawców, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy języki urzędowe państw wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 nie odpowiadają językom, o których mowa w ust. 3, udostępnia się zestawienie informacji dotyczących treści i korzystania z ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne oraz informacje wyjaśniające w co najmniej jednym z języków urzędowych państw, o których mowa.

4.  W przypadku gdy języki urzędowe państw wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 nie odpowiadają językom, o których mowa w ust. 3, udostępnia się zestawienie informacji wyjaśniających dotyczących ETIAS, procedury składania wniosków, korzystania z ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej, a także przewodnik przedstawiający poszczególne etapy składania wniosku w co najmniej jednym z języków urzędowych państw, o których mowa.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Ogólnodostępna strona internetowa i aplikacja mobilna na urządzenia mobilne informują wnioskodawców o prawie do skutecznego środka zaskarżenia na mocy niniejszego rozporządzenia. W przypadku odmowy zezwolenia na podróż kierują one wnioskodawcę do jednostki krajowej ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego, która udziela dalszych informacji zgodnie z art. 31 ust. 2.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące warunków działania ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne oraz ochrony danych, a także przepisy bezpieczeństwa mające zastosowanie do strony internetowej i aplikacji mobilnej. Te środki wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2.

7.  Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące warunków działania ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne oraz ochrony danych, a także przepisy bezpieczeństwa mające zastosowanie do strony internetowej i aplikacji mobilnej. Te szczegółowe przepisy opierają się na zarządzaniu ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji oraz na ochronie danych już w fazie projektowania i domyślnej ochronie danych. Przyjmuje się je zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2.

Uzasadnienie

Zalecenie EIOD zawarte w pkt 100 jego opinii.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdy wnioskodawca składa wypełniony formularz wniosku zawierający deklarację autentyczności, kompletności i wiarygodności przedstawionych danych oraz deklarację prawdziwości i wiarygodności złożonych oświadczeń. Małoletni składają formularz wniosku z podpisem elektronicznym osoby sprawującej stałą lub tymczasową władzę rodzicielską bądź opiekuna prawnego.

1.  Każdy wnioskodawca składa wypełniony formularz wniosku zawierający deklarację autentyczności, kompletności, poprawności i wiarygodności przedstawionych danych oraz deklarację prawdziwości i wiarygodności złożonych oświadczeń. Małoletni składają formularz wniosku z podpisem elektronicznym osoby sprawującej stałą lub tymczasową władzę rodzicielską bądź opiekuna prawnego.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  datę wygaśnięcia ważności dokumentu podróży;

e)  datę wystawienia i datę wygaśnięcia ważności dokumentu podróży;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  adres e-mail, numer telefonu;

g)  adres e-mail oraz, jeżeli jest dostępny, numer telefonu;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wykształcenie (poziom i dziedzina);

skreśla się

Uzasadnienie

Gromadzenie danych dotyczących wykształcenia może skutkować ujawnieniem danych wrażliwych, przy czym nie wydaje się ani konieczne, ani proporcjonalne.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  wykonywany zawód;

skreśla się

Uzasadnienie

Gromadzenie danych dotyczących wykonywanego zawodu może skutkować ujawnieniem wrażliwych danych, przy czym nie wydaje się ani konieczne, ani proporcjonalne. Ponadto z uwagi na okres ważności zezwolenia ETIAS informacje te mogą ulec zmianie, a ich gromadzenie nie wydaje się stosowne.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  w przypadku małoletnich – nazwisko i imię (imiona) osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego;

k)  w przypadku małoletnich – nazwisko i imię (imiona), adres domowy, adres poczty elektronicznej oraz, jeżeli jest dostępny, numer telefonu osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera l – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  status członka rodziny;

(i)  status jako członka rodziny;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wnioskodawca wybiera poziom i dziedzinę wykształcenia, wykonywany zawód i stanowisko pracy z podanego z góry określonego wykazu. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu określenia tych wykazów.

skreśla się

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  czy wnioskodawca cierpi na chorobę mogącą przerodzić się w epidemię według definicji Międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia lub inną chorobę zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą;

skreśla się

Uzasadnienie

Gromadzenie i przetwarzanie tych informacji nie wydaje się właściwe, ponieważ są to informacje składane w formie oświadczenia, które mogą zmienić się w okresie ważności zezwolenia ETIAS. Zazwyczaj pytanie to może prowadzić do ujawnienia wysoce wrażliwych informacji, choć nie wykazano, jakoby ich gromadzenie i przetwarzanie było konieczne lub proporcjonalne. Ryzyko dla zdrowia publicznego nadal powinni oceniać funkcjonariusze straży granicznej podczas kontroli na granicach zewnętrznych zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/399.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  czy został on kiedykolwiek skazany za jakiekolwiek przestępstwo w dowolnym kraju;

b)  czy został on kiedykolwiek w ciągu ostatnich dziesięciu lat skazany za jakiekolwiek poważne przestępstwo określone w załączniku 1a;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  czy w ciągu ostatnich dziesięciu lat podjęto wobec niego jakąkolwiek decyzję nakazującą opuszczenie terytorium państwa członkowskiego lub dowolnego innego państwa bądź decyzję nakazującą powrót.

d)  czy w ciągu ostatnich dziesięciu lat podjęto wobec niego jakąkolwiek decyzję nakazującą opuszczenie terytorium państwa członkowskiego bądź decyzję nakazującą powrót.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  czy należy do jednej z kategorii wnioskodawców zwolnionych z opłaty za zezwolenie na podróż, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d)–f), przy czym kategorie te należy wybierać z podanego wykazu; wnioskodawcę informuje się, że zostanie mu przesłany wniosek o dodatkowe informacje lub dokumentację, zgodnie z art. 23, służący wykazaniu, że cel jego podróży należy do jednej z kategorii określonych w art. 16 ust. 2 lit. d)–f). Wnioskodawcę informuje się, że w konsekwencji decyzja w sprawie wniosku zostanie podjęta w terminach przewidzianych w art. 27 ust. 2.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wnioskodawca oświadcza ponadto, że zapoznał się z warunkami wjazdu przewidzianymi w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/399 oraz przyjmuje do wiadomości, że przy każdym wjeździe mogą być od niego wymagane odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78, określających treść i format tych pytań.

5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78, określających treść i format pytań, o których mowa w ust. 4. Treść i format tych pytań umożliwiają wnioskodawcom udzielenie jasnej i precyzyjnej odpowiedzi.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wnioskodawca udziela odpowiedzi na te pytania. Jeżeli wnioskodawca odpowie twierdząco na którekolwiek z tych pytań, będzie musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania w formularzu wniosku mające na celu zebranie dalszych informacji, i udzielić odpowiedzi na z góry określony zestaw pytań. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu określenia treści i formatu tych dodatkowych pytań oraz z góry określonego wykazu odpowiedzi na te pytania.

6.  Jeżeli wnioskodawca odpowie twierdząco na którekolwiek z tych pytań, będzie musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania w formularzu wniosku mające na celu zebranie dalszych informacji, i udzielić odpowiedzi na z góry określony zestaw pytań. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu określenia treści i formatu tych dodatkowych pytań oraz z góry określonego wykazu odpowiedzi na te pytania.

Uzasadnienie

Ujęte w ust. 4.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Od każdego wniosku wnioskodawca uiszcza opłatę za zezwolenie na podróż w wysokości 5 EUR.

1.  Od każdego wniosku wnioskodawca uiszcza opłatę za zezwolenie na podróż w wysokości 10 EUR.

Uzasadnienie

Szacuje się, że zwiększenie opłaty do 10 EUR może przynieść nadwyżkę dochodu w wysokości 305 mln EUR rocznie (110 mln EUR w przypadku opłaty wynoszącej 5 EUR), którą to nadwyżkę można przeznaczyć na działania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania granicami. Tymczasem kwota 10 EUR jest na tyle nieznacząca, że jej pobieranie nie będzie miało trwałego wpływu na napływ turystów, nawet z mniej zamożnych regionów.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Z opłaty za zezwolenie na podróż zwolnionedzieci w wieku poniżej osiemnastu lat.

2.  Z opłaty za zezwolenie na podróż zwolnieniwnioskodawcy należący do jednej z następujących kategorii:

 

a)  wnioskodawcy w wieku poniżej osiemnastu lat;

 

b)  wnioskodawcy w wieku powyżej sześćdziesięciu lat;

 

c)  członkowie rodzin obywateli Unii lub inni obywatele państw trzecich korzystający z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii;

 

d)  studenci, studenci podyplomowi i towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;

 

e)  badacze podróżujący w związku z prowadzeniem badań naukowych;

 

f)  przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności system centralny ETIAS sprawdza:

System centralny ETIAS sprawdza:

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  [czy wnioskodawca jest obecnie zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu lub czy był w przeszłości zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu – na podstawie danych EES;]

g)  czy wnioskodawca jest obecnie zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu lub czy był w przeszłości zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu – na podstawie danych EES;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  [czy wnioskodawcy odmówiono wjazdu – na podstawie danych EES;]

h)  czy wnioskodawcy odmówiono wjazdu – na podstawie danych EES;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  [czy wnioskodawca podlegał decyzji nakazującej powrót lub nakazowi wydalenia wydanym po wycofaniu lub odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w bazie danych Eurodac;]

k)  [czy wnioskodawca podlegał decyzji nakazującej powrót lub nakazowi wydalenia zarejestrowanej w bazie danych Eurodac;]

Uzasadnienie

Decyzje nakazujące powrót lub wydalenie zarejestrowane w bazie danych Eurodac wydaje się nie tylko po wycofaniu lub odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale mogą one również dotyczyć nielegalnych migrantów.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  System centralny ETIAS porównuje odpowiednie dane, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a), b), d), f), g), i), m) oraz ust. 8, z danymi zawartymi w liście ostrzegawczej ETIAS, o której mowa w art. 29.

4.  System centralny ETIAS porównuje odpowiednie dane, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a), b), d), f), g), m) oraz ust. 8, z danymi zawartymi w liście ostrzegawczej ETIAS, o której mowa w art. 29.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  System centralny ETIAS porównuje odpowiednie dane, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a), f), h) oraz i), ze szczegółowymi wskaźnikami ryzyka, o których mowa w art. 28.

5.  System centralny ETIAS porównuje odpowiednie dane, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a) i f), ze szczegółowymi wskaźnikami ryzyka, o których mowa w art. 28.

Uzasadnienie

Skreśla się art. 28.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wpisu dotyczącego osób lub przedmiotów, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne lub szczególne.

d)  wpisu dotyczącego osób lub przedmiotów, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne [rozpytania kontrolne] lub szczególne.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde trafienie będące wynikiem takiego porównania jest przechowywane w SIS.

skreśla się

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Jeśli porównanie, o którym mowa w ust. 7, wykaże jedno trafienie lub większą liczbę trafień, system centralny ETIAS przesyła automatyczne powiadomienie do jednostki centralnej ETIAS. Jednostka centralna ETIAS weryfikuje, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym zawartym we wpisie, który doprowadził do trafienia. System centralny ETIAS przesyła automatyczne powiadomienie do biura SIRENE państwa członkowskiego, które utworzyło wpis. Następnie biuro SIRENE weryfikuje, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym zawartym we wpisie, który doprowadził do trafienia, i podejmuje wszelkie odpowiednie działania następcze.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  Powiadomienie przesłane do biura SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, zawiera następujące dane:

 

a)  nazwisko (nazwiska), imię (imiona) i, jeżeli istnieje, pseudonim;

 

b)  miejsce i datę urodzenia;

 

c)  płeć;

 

d)  obywatelstwo (obywatelstwa);

 

e)   adres domowy wnioskodawcy lub – w przypadku braku adresu – miasto i państwo zamieszkania;

 

f)  informacje dotyczące statusu zezwolenia na podróż, z których wynika, czy zezwolenie zostało wydane, czy odmówiono jego wydania, czy też podlega ono ręcznemu rozpatrzeniu zgodnie z art. 22;

 

g)  odniesienie do uzyskanych trafień, w tym ich datę i godzinę.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7c.  System centralny ETIAS dodaje do pliku wniosku adnotację o każdym uzyskanym trafieniu.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7d.  Jeżeli trafienie odnosi się do wpisu dotyczącego osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i wydania, nie należy odmawiać wydania zezwolenia w systemie ETIAS.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosków określone w art. 18 ust. 2–5 wskazuje jedno lub kilka trafień, wniosek jest oceniany zgodnie z procedurą określoną w art. 22.

2.  Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosków określone w art. 18 ust. 2–5 wskazuje jedno lub kilka trafień, a system centralny ETIAS jest w stanie potwierdzić, czy dane zapisane w pliku wniosku zgadzają się z danymi wywołującymi trafienie, wniosek jest oceniany zgodnie z procedurą określoną w art. 22.

Uzasadnienie

Dostosowanie do brzmienia art. 20.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosków określone w art. 18 ust. 2–5 nie daje jednoznacznego wyniku, ponieważ system centralny ETIAS nie jest w stanie potwierdzić, czy dane zapisane w pliku wniosku zgadzają się z danymi wywołującymi trafienie, wniosek jest oceniany zgodnie z procedurą określoną w art. 20.

3.  Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosków określone w art. 18 ust. 2–5 wskazuje jedno lub kilka trafień, a system centralny ETIAS nie jest w stanie potwierdzić, czy dane zapisane w pliku wniosku zgadzają się z danymi wywołującymi trafienie, wniosek jest oceniany zgodnie z procedurą określoną w art. 20.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jednostka centralna ETIAS weryfikuje, czy dane zapisane w pliku wniosku zgadzają się z danymi zawartymi w jednym z przeszukiwanych systemów informacyjnych / baz danych, liście ostrzegawczej ETIAS, o której mowa w art. 29, lub ze szczegółowymi wskaźnikami ryzyka, o których mowa w art. 28.

3.  Jednostka centralna ETIAS weryfikuje, czy dane zapisane w pliku wniosku zgadzają się z danymi zawartymi w centralnym systemie ETIAS lub jednym z przeszukiwanych systemów informacyjnych / baz danych, liście ostrzegawczej ETIAS, o której mowa w art. 29, lub ze szczegółowymi wskaźnikami ryzyka, o których mowa w art. 28.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku obywateli państw trzecich, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), zezwolenie na podróż zdefiniowane w art. 3 lit. d) jest rozumiane jako decyzja wydana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wskazująca, że nie ma przesłanek faktycznych ani uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE.

1.  W przypadku obywateli państw trzecich, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), zezwolenie na podróż zdefiniowane w art. 3 lit. d) jest rozumiane jako decyzja wydana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wskazująca, że nie ma uzasadnionych podstaw opartych na przesłankach faktycznych, aby stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wysokie ryzyko epidemiologiczne zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE.

Uzasadnienie

Uzasadnione podstawy, które nie opierają się na przesłankach faktycznych, to jedynie domysły.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[Rozpatrując wniosek o zezwolenie na podróż obywatela państwa trzeciego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), system centralny ETIAS nie sprawdza, czy:

Rozpatrując wniosek o zezwolenie na podróż obywatela państwa trzeciego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), system centralny ETIAS nie sprawdza, czy:

a)  wnioskodawca jest obecnie zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu lub czy był w przeszłości zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu – na podstawie danych EES, jak wspomniano w art. 18 ust. 2 lit. g);

a)  wnioskodawca jest obecnie zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu lub czy był w przeszłości zgłoszony jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu – na podstawie danych EES, jak wspomniano w art. 18 ust. 2 lit. g);

b)  wnioskodawca odpowiada osobie, której dane są zarejestrowane w Eurodac, jak wspomniano w art. 18 ust. 2 lit. j).]

b)  wnioskodawca odpowiada osobie, której dane są zarejestrowane w Eurodac, jak wspomniano w art. 18 ust. 2 lit. j).

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  złożenie odwołania, o którym mowa w art. 32, odbywa się zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE;

b)  postępowanie zaskarżające, o którym mowa w art. 32, odbywa się zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  [jeden rok od ostatniego wpisu wjazdu przechowywanego w EES, jeżeli ten okres jednego roku kończy się później niż okres ważności zezwolenia na podróż; lub]

skreśla się

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  pięć lat od ostatniej decyzji o odmowie wydania, cofnięciu lub unieważnieniu zezwolenia na podróż zgodnie z art. 31, 34 i 35.

(iii)  pięć lat od ostatniej decyzji o odmowie wydania, cofnięciu lub unieważnieniu zezwolenia na podróż zgodnie z art. 31, 34 i 35 lub przez okres krótszy niż pięć lat, jeżeli wpis stanowiący podstawę tej decyzji skreślono wcześniej.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – litera c – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Aby ułatwić złożenie nowego wniosku po upływie okresu ważności zezwolenia na podróż ETIAS, plik wniosku może być przechowywany w systemie centralnym ETIAS przez dodatkowy okres nie dłuższy niż jeden rok od zakończenia okresu ważności zezwolenia na podróż jedynie wówczas, gdy w wyniku zapytania o zgodę wnioskodawca dobrowolnie i wyraźnie wyraził zgodę za pomocą elektronicznie podpisanego oświadczenia. Zapytania o zgodę muszą zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Zgoda jest udzielana po automatycznym przekazaniu informacji, o którym mowa w art. 13 ust 2c. Automatyczna informacja przypomina wnioskodawcy o celu zatrzymywania danych na podstawie informacji, o których mowa w art. 61 lit. ea).

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwem członkowskim odpowiedzialnym za ręczne rozpatrywanie wniosków na podstawie niniejszego artykułu („odpowiedzialne państwo członkowskie”) jest państwo członkowskie pierwszego wjazdu zadeklarowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. j).

1.  Państwem członkowskim odpowiedzialnym za ręczne rozpatrywanie wniosków na podstawie niniejszego artykułu („odpowiedzialne państwo członkowskie”) jest:

 

a)  w przypadku trafienia z dowolnego ze sprawdzanych systemów państwo członkowskie, które wprowadziło najnowsze ostrzeżenie dające trafienie;

 

b)  w przypadku trafienia z listy ostrzegawczej ETIAS państwo członkowskie, które przekazało dane na potrzeby listy ostrzegawczej;

 

c)  we wszystkich pozostałych przypadkach państwo członkowskie pierwszego wjazdu zadeklarowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. j).

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Odpowiedzialne państwo członkowskie jest wskazywane przez jednostkę centralną ETIAS.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Państwo członkowskie konsultowane zgodnie z art. 24 może zwrócić się do jednostki centralnej ETIAS o uznanie go za odpowiedzialne państwo członkowskie ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  odmawia wydania zezwolenia na podróż, jeżeli trafienie dotyczy jednej lub kilku kategorii określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)–c).

a)  odmawia wydania zezwolenia na podróż, jeżeli trafienie dotyczy art. 18 ust. 2 lit. c);

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ryzyko nielegalnej migracji i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż, jeżeli trafienie dotyczy jednej lub kilku kategorii określonych w art. 18 ust. 2 lit. d)–m).

b)  ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ryzyko nielegalnej migracji i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż, jeżeli trafienie dotyczy jednej lub kilku kategorii określonych w art. 18 ust. 2 lit. a), b) lub d).

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku gdy trafienie dotyczy wpisu, o którym mowa w art. 18 ust. 2 lit. d), jednostka krajowa ETIAS wydaje zezwolenie na podróż pro forma oznaczone w centralnym systemie ETIAS markerem wskazującym służbom granicznym na konieczność przystąpienia do aresztowania obywatela państwa trzeciego.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosków określone w art. 18 ust. 3 wskazało, że wnioskodawca odpowiedział twierdząco na jedno z pytań, o których mowa w art. 15 ust. 4, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego ocenia ryzyko nielegalnej migracji lub zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż.

5.  Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosków określone w art. 18 ust. 3 wskazało, że wnioskodawca odpowiedział twierdząco na jedno z pytań, o których mowa w art. 15 ust. 4, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego ocenia ryzyko nielegalnej migracji lub zagrożenie dla bezpieczeństwa i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli w wyniku automatycznego rozpatrywania wniosków określonego w art. 18 ust. 4 uzyskano trafienie, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż.

6.  Where the automated processing laid down in Article 18(4) has reported a hit, the ETIAS National Unit of the responsible Member State shall assess the threat to security and decide whether to issue or refuse a travel authorisation.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli w wyniku automatycznego rozpatrywania wniosków określonego w art. 18 ust. 5 uzyskano trafienie, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego ocenia ryzyko nielegalnej migracji lub zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż.

7.  Jeżeli w wyniku automatycznego rozpatrywania wniosków określonego w art. 18 ust. 5 uzyskano trafienie, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego ocenia ryzyko nielegalnej migracji, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wysokie ryzyko epidemiologiczne i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż. W żadnym przypadku jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego nie może podjąć decyzji wyłącznie na podstawie trafienia opartego o szczegółowe wskaźniki ryzyka. W każdym przypadku jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nielegalnej migracji, zagrożenia dla bezpieczeństwa i wysokiego ryzyka epidemiologicznego.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli informacje podane przez wnioskodawcę w formularzu wniosku nie pozwalają jednostce krajowej ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podjęcie decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż, jednostka krajowa ETIAS może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub dokumentację.

1.  Jeżeli informacje podane przez wnioskodawcę w formularzu wniosku nie pozwalają jednostce krajowej ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podjęcie decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż, jednostka krajowa ETIAS zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub dokumentację.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wniosek o dodatkowe informacje lub dokumentację należy wysłać na adres e-mail zapisany w pliku wniosku. We wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację wyraźnie wskazuje się, jakie informacje lub dokumentacja są wymagane od wnioskodawcy. Wnioskodawca przekazuje dodatkowe informacje lub dokumentację bezpośrednio jednostce krajowej ETIAS za pomocą usługi bezpiecznego konta, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. g), w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację.

2.  Wniosek o dodatkowe informacje lub dokumentację należy wysłać na adres e-mail zapisany w pliku wniosku. We wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację wyraźnie wskazuje się, jakie informacje lub dokumentacja są wymagane od wnioskodawcy. Wnioskodawca przekazuje dodatkowe informacje lub dokumentację bezpośrednio jednostce krajowej ETIAS za pomocą usługi bezpiecznego konta, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. g), w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację. Wymagać można jedynie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do oceny wniosku ETIAS.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W wyjątkowych okolicznościach jednostka krajowa ETIAS może zaprosić wnioskodawcę na rozmowę w konsulacie w państwie zamieszkania wnioskodawcy.

4.  W wyjątkowych okolicznościach i po rozpatrzeniu dodatkowych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 jednostka krajowa ETIAS może zaprosić wnioskodawcę na rozmowę w dowolnym konsulacie państwa członkowskiego Unii znajdującym się w państwie zamieszkania wnioskodawcy lub skorzystać ze współczesnych środków komunikacji, aby przeprowadzić z nim rozmowę. W przypadku przeprowadzenia rozmowy zastosowanie ma termin określony w art. 27 ust. 2a.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zaproszenie to jest wysyłane do wnioskodawcy przez jednostkę krajową ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego na adres e-mail zapisany w pliku wniosku.

5.  Zaproszenie to jest wysyłane do wnioskodawcy przez jednostkę krajową ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego co najmniej pięć dni roboczych przed zaplanowaną rozmową na adres e-mail zapisany w pliku wniosku. Wnioskodawca powinien mieć możliwość wskazania preferowanego konsulatu, w którym odbędzie się rozmowa, lub opowiedzenia się za skorzystaniem ze współczesnych środków komunikacji. W miarę możliwości rozmowa odbywa się w konsulacie wskazanym przez wnioskodawcę lub – na żądanie – za pośrednictwem współczesnych środków komunikacji.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli wnioskodawca nie odpowie na zaproszenie w wyznaczonym terminie lub nie stawi się na rozmowie, wniosek zostaje odrzucony zgodnie z art. 31 ust. 1, a jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę.

5.  Jeżeli wnioskodawca nie odpowie na zaproszenie w wyznaczonym terminie lub nie stawi się na rozmowę bez udokumentowanego uzasadnienia, wniosek zostaje odrzucony zgodnie z art. 31 ust. 1, a jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu przeprowadzenia oceny, o której mowa w art. 22 ust. 4 lit. b), jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego konsultuje się z organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za dane, które wywołały trafienie na podstawie art. 18 ust. 2 lit. d), e), g), h), i) lub k).

1.  W celu przeprowadzenia oceny, o której mowa w art. 22 ust. 4 lit. b), jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego konsultuje się z organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za dane, które wywołały trafienie na podstawie art. 18 ust. 2 lit. a), d), e), g), h), i) lub k).

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy jednostka krajowa ETIAS rozważa wydanie zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej obejmującej kilka państw członkowskich, odpowiedzialne państwo członkowskie konsultuje się z tymi państwami członkowskimi.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy odpowiedzialne państwo członkowskie konsultuje się z jednym lub kilkoma państwami członkowskimi podczas ręcznego rozpatrywania wniosku, jednostki krajowe ETIAS tych państw członkowskich mają dostęp do odpowiednich danych w pliku wniosku, jak również do trafień uzyskanych przez system automatyczny na podstawie art. 18 ust. 2, 4 i 5, które są konieczne do celów konsultacji. Jednostki krajowe ETIAS konsultowanych państw członkowskich mają również dostęp do odpowiednich dodatkowych informacji lub dokumentacji, przedstawionych przez wnioskodawcę na wniosek odpowiedzialnego państwa członkowskiego, w związku ze sprawą będącą przedmiotem konsultacji.

3.  W przypadku gdy odpowiedzialne państwo członkowskie konsultuje się z jednym lub kilkoma państwami członkowskimi podczas ręcznego rozpatrywania wniosku, jednostki krajowe ETIAS tych państw członkowskich mają dostęp do odpowiednich danych w pliku wniosku, jak również do trafień uzyskanych przez system automatyczny na podstawie art. 18 ust. 2, 4 i 5, które są konieczne do celów konsultacji. Jednostki krajowe ETIAS konsultowanych państw członkowskich mają również dostęp do odpowiednich dodatkowych informacji lub dokumentacji, przedstawionych przez wnioskodawcę na wniosek odpowiedzialnego państwa członkowskiego, w związku ze sprawą będącą przedmiotem konsultacji.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jednostka krajowa ETIAS konsultowanego państwa członkowskiego udziela odpowiedzi w ciągu 24 godzin od daty powiadomienia o konsultacji. Brak odpowiedzi ze strony państwa członkowskiego w terminie uznaje się za pozytywną opinię w sprawie wniosku.

5.  Jednostka krajowa ETIAS konsultowanego państwa członkowskiego udziela odpowiedzi w ciągu 48 godzin od daty powiadomienia o konsultacji. Brak odpowiedzi ze strony państwa członkowskiego w terminie uznaje się za pozytywną opinię w sprawie wniosku.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli jedno lub kilka konsultowanych państw członkowskich wyrazi negatywną opinię w sprawie wniosku, odpowiedzialne państwo członkowskie odmawia wydania zezwolenia na podróż zgodnie z art. 31.

8.  Bez uszczerbku dla art. 38, jeżeli jedno lub kilka konsultowanych państw członkowskich wyrazi negatywną opinię w sprawie wniosku, odpowiedzialne państwo członkowskie odmawia wydania zezwolenia na podróż zgodnie z art. 31.

Uzasadnienie

W art. 38 przewidziano, że zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej może zostać wydane w takim przypadku.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  W razie potrzeby jednostka centralna ETIAS ułatwia konsultacje między państwami członkowskimi, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu przeprowadzenia oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa w następstwie trafienia na podstawie art. 18 ust. 2 lit. j) i ust. 4 jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego konsultuje się z Europolem w przypadkach wchodzących w zakres mandatu Europolu. Konsultacje te odbywają się za pomocą istniejących kanałów komunikacyjnych między państwem członkowskim i Europolem, ustanowionych na mocy art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/794.

1.  W celu przeprowadzenia oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa w następstwie trafienia na podstawie art. 18 ust. 2 lit. j) i ust. 4 jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego konsultuje się z Europolem w przypadkach wchodzących w zakres mandatu Europolu. Konsultacje te odbywają się za pomocą istniejących kanałów komunikacyjnych między państwem członkowskim i Europolem, ustanowionych na mocy art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/794 oraz zgodnie z tym rozporządzeniem.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy odpowiedzialne państwo członkowskie konsultuje się z Europolem, jednostka krajowa ETIAS tego państwa członkowskiego przekazuje Europolowi odpowiednie dane z pliku wniosku, jak również trafienia, które są konieczne do celów konsultacji. Jednostka krajowa ETIAS może przekazać Europolowi odpowiednie dodatkowe informacje lub dokumentację przedstawione przez wnioskodawcę w związku z wnioskiem o zezwolenie na podróż, w sprawie którego konsultowany jest Europol.

2.  W przypadku gdy odpowiedzialne państwo członkowskie konsultuje się z Europolem, jednostka krajowa ETIAS tego państwa członkowskiego przekazuje Europolowi odpowiednie dane z pliku wniosku, jak również trafienia, które są konieczne do celów konsultacji. Jednostka krajowa ETIAS przekazuje również Europolowi odpowiednie dodatkowe informacje lub dokumentację przedstawione przez wnioskodawcę w związku z wnioskiem o zezwolenie na podróż, w sprawie którego konsultowany jest Europol.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W żadnym razie Europol nie ma dostępu do danych osobowych dotyczących wykształcenia wnioskodawcy, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. h), ani do danych osobowych dotyczących stanu zdrowia wnioskodawcy, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. a).

skreśla się

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Europol udziela odpowiedzi w ciągu 24 godzin od daty powiadomienia o konsultacji. Brak odpowiedzi ze strony Europolu w terminie uznaje się za pozytywną opinię w sprawie wniosku.

5.  Europol udziela odpowiedzi w ciągu 48 godzin od daty powiadomienia o konsultacji. Brak odpowiedzi ze strony Europolu w terminie uznaje się za pozytywną opinię w sprawie wniosku.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  W razie potrzeby jednostka centralna ETIAS ułatwia konsultacje między odpowiedzialnym państwem członkowskim a Europolem, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  W przypadku, gdy wniosek ETIAS zostaje uznany za dopuszczalny, lecz centralny system ETIAS nie wydał automatycznie zezwolenia na podróż, wnioskodawca otrzymuje natychmiast powiadomienie pocztą elektroniczną zawierające:

 

a)  zaświadczenie o otrzymaniu wniosku;

 

b)  maksymalny termin rozpatrywania wniosku;

 

c)  wyjaśnienie, że podczas rozpatrywania wniosku może zostać poproszony o dodatkowe informacje lub dokumentację oraz w wyjątkowych okolicznościach o rozmowę w konsulacie lub za pośrednictwem współczesnych środków komunikacji;

 

d)  numer wniosku umożliwiający mu uzyskanie dostępu do narzędzia weryfikacji przewidzianego w art. 26a.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  że wnioskuje się o dodatkowe informacje lub dokumentację.

b)  że wnioskuje się o dodatkowe informacje lub dokumentację ze wskazaniem maksymalnego terminu rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 27 ust. 2.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26a

 

Narzędzie weryfikacji

 

Komisja ustanawia narzędzie do weryfikacji, aby umożliwić wnioskodawcom monitorowanie procesu rozpatrywania wniosku oraz okresu ważności i statusu zezwolenia na podróż (ważne, odrzucone, unieważnione lub cofnięte).

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu dalszego określenia narzędzia do weryfikacji.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W wyjątkowym przypadku zaproszenia wnioskodawcy do konsulatu zgodnie z art. 23 ust. 4 okres, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o siedem dni roboczych.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przed wygaśnięciem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmowana jest decyzja o:

3.  Przed wygaśnięciem terminów, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a, podejmowana jest decyzja o:

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Reguły kontroli przesiewowej ETIAS są algorytmem umożliwiającym porównanie danych zapisanych w pliku wniosku w systemie centralnym ETIAS oraz szczegółowych wskaźników ryzyka wskazujących na ryzyko nielegalnej migracji lub zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Reguły kontroli przesiewowej ETIAS są zarejestrowane w systemie centralnym ETIAS.

1.  Reguły kontroli przesiewowej ETIAS są algorytmem umożliwiającym profilowanie zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 przez porównanie danych zapisanych w pliku wniosku w systemie centralnym ETIAS oraz szczegółowych wskaźników ryzyka wskazujących na ryzyko nielegalnej migracji, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wysokie ryzyko epidemiologiczne. Reguły kontroli przesiewowej ETIAS są zarejestrowane w systemie centralnym ETIAS.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ryzyko nielegalnej migracji lub zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego są określane na podstawie:

2.  Ryzyko nielegalnej migracji, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wysokie ryzyko epidemiologiczne są określane na podstawie:

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  statystyk wygenerowanych przez ETIAS zgodnie z art. 73, wskazujących na odbiegające od normy odsetki odmów wydania zezwolenia na podróż z powodu ryzyka nielegalnej migracji lub zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego związanych z określoną grupą podróżujących;

b)  statystyk wygenerowanych przez ETIAS zgodnie z art. 73, wskazujących na odbiegające od normy odsetki odmów wydania zezwolenia na podróż z powodu ryzyka nielegalnej migracji, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub wysokiego ryzyka epidemiologicznego związanego z określoną grupą podróżujących;

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacji dostarczonych przez państwa członkowskie na temat konkretnych wskaźników ryzyka dla bezpieczeństwa lub zagrożeń stwierdzonych przez dane państwo członkowskie;

d)  informacji dostarczonych przez państwa członkowskie na temat konkretnych wskaźników ryzyka dla bezpieczeństwa lub zagrożeń stwierdzonych przez dane państwo członkowskie, uzasadnionych elementami, które są obiektywne i oparte na dowodach;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny uzasadniać dostarczane informacje dotyczące wskaźników ryzyka dla bezpieczeństwa lub stwierdzonych zagrożeń, aby uniknąć dyskryminacyjnego rozpatrywania wniosków.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, dotyczących odbiegających od normy odsetków osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz odmów wjazdu, odnoszących się do określonej grupy podróżujących w przypadku tego państwa członkowskiego;

e)  informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, dotyczących odbiegających od normy odsetków osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz odmów wjazdu, odnoszących się do określonej grupy podróżujących w przypadku tego państwa członkowskiego, uzasadnionych elementami, które są obiektywne i oparte na dowodach;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny uzasadniać dostarczane informacje dotyczące przekraczania dozwolonego okresu pobytu oraz odmów wjazdu, aby uniknąć dyskryminacyjnego rozpatrywania wniosków.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu dalszego doprecyzowania ryzyka nielegalnej migracji oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, o których mowa w ust. 2.

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu dalszego doprecyzowania ryzyka nielegalnej migracji, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub wysokiego ryzyka epidemiologicznego, o których mowa w ust. 2.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na podstawie rodzajów ryzyka stwierdzonych zgodnie z ust. 2 jednostka centralna ETIAS określa szczegółowe wskaźniki ryzyka składające się z połączenia danych obejmujących jeden lub kilka następujących czynników:

4.  Na podstawie rodzajów ryzyka stwierdzonych zgodnie z ust. 2 i aktów delegowanych przyjętych zgodnie z ust. 3 jednostka centralna ETIAS określa szczegółowe wskaźniki ryzyka składające się z połączenia danych obejmujących jeden lub kilka następujących czynników:

Uzasadnienie

Konieczne jest odniesienie się także do ust. 3, gdyż akty delegowane w dalszym stopniu doprecyzują występujące rodzaje ryzyka, na których powinny opierać się wskaźniki ryzyka.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poziom wykształcenia;

skreśla się

Uzasadnienie

Zgodnie ze skreśleniem art. 15 ust. 2 lit. h).

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wykonywany zawód.

skreśla się

Uzasadnienie

Zgodnie ze skreśleniem art. 15 ust. 2 lit. i).

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Lista ostrzegawcza ETIAS zawiera dane dotyczące osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa bądź udział w nim, lub osób, co do których istnieją przesłanki faktyczne lub uzasadnione podstawy, aby sądzić, że popełnią przestępstwo.

1.  Lista ostrzegawcza ETIAS, stanowiąca część systemu centralnego, zawiera dane dotyczące osób, które są podejrzane przez jedno lub kilka państw członkowskich o popełnienie poważnego przestępstwa kryminalnego lub przestępstwa terrorystycznego bądź udział w nim, lub osób, co do których istnieją przesłanki faktyczne lub uzasadnione podstawy, oparte na ogólnej ocenie danej osoby, w szczególności na przestępstwach popełnionych w przeszłości, aby sądzić, że popełnią przestępstwo terrorystyczne.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dostarczonych przez państwa członkowskie informacji dotyczących przestępstw terrorystycznych lub innych poważnych przestępstw;

b)  informacji dotyczących przestępstw terrorystycznych lub innych poważnych przestępstw;

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  uzyskanych w drodze współpracy międzynarodowej informacji dotyczących przestępstw terrorystycznych lub innych poważnych przestępstw.

skreśla się

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, oraz odpowiednich danych Europolu Europol tworzy listę ostrzegawczą ETIAS złożoną z pozycji składających się z jednego lub większej liczby następujących elementów danych:

3.  Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, oraz odpowiednich danych Europolu Europol zarządza listą ostrzegawczą ETIAS złożoną z pozycji składających się z jednego lub większej liczby następujących danych:

a)  nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe; data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, płeć, obywatelstwo;

a)  nazwisko;

 

aa)  nazwisko rodowe;

 

ab)  data urodzenia;

b)  inne imiona i nazwiska (pseudonim, nazwisko przybrane, pseudonim artystyczny, imiona i nazwiska zwyczajowe);

b)  inne imiona i nazwiska (pseudonim, nazwisko przybrane, pseudonim artystyczny, imiona i nazwiska zwyczajowe);

c)  dokument podróży (rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży);

c)  dokument podróży (rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży);

d)  adres domowy;

d)  adres domowy;

e)  adres e-mail, numer telefonu;

e)  adres e-mail;

 

ea)  numer telefonu;

f)  nazwa, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu firmy lub organizacji;

f)  nazwa, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu firmy lub organizacji;

g)  adres IP.

g)  adres IP.

 

Jeśli są dostępne, należy dodać imię (imiona), kraj urodzenia, płeć i obywatelstwo.

Uzasadnienie

Brzmienie jest dostosowane do art. 28 ust. 4. Celem jest jednak zapewnienie większej elastyczności w przypadku listy ostrzegawczej, dlatego też szereg elementów danych przedstawionych razem przez Komisję podzielono na odrębne litery. Imię, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, płeć i narodowość nie powinny być same w sobie wystarczające na potrzeby umieszczenia na liście ostrzegawczej. Dane te należy jednak dodawać, jeśli są dostępne.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29a

 

Obowiązki i zadania w odniesieniu do listy ostrzegawczej ETIAS

 

1.  Przed wprowadzeniem danych do listy ostrzegawczej ETIAS Europol przeprowadza gruntowną ocenę przyczyn wprowadzenia tych danych oraz weryfikuje, czy jest ono konieczne i proporcjonalne.

 

2.  Jeśli dane są wprowadzane na podstawie informacji dostarczonych przez państwo członkowskie, dane państwo członkowskie ma obowiązek ocenić wcześniej, czy informacje te są adekwatne, poprawne i wystarczająco ważne, aby zostały włączone do listy ostrzegawczej ETIAS.

 

3.  Państwa członkowskie i Europol odpowiadają za poprawność danych wprowadzonych do listy ostrzegawczej ETIAS i za ich aktualność.

 

4.  Europol ustanawia procedurę przeglądu oraz regularnie weryfikuje poprawność i aktualność elementów danych wprowadzonych do listy ostrzegawczej ETIAS. Państwa członkowskie, które dostarczyły informacji o aktach terroryzmu i innych poważnych przestępstwach, uczestniczą w tej procedurze przeglądu.

 

5.  W wyniku procedury przeglądu elementy danych są wycofywane z listy ostrzegawczej ETIAS, jeśli wykazano, że przyczyny ich wprowadzenia przestały być aktualne bądź elementy danych są przestarzałe lub nieaktualne.

 

6.  Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) jest odpowiedzialna za zarządzanie techniczne listą ostrzegawczą ETIAS, ponieważ odpowiada za opracowywanie systemu informacyjnego ETIAS i zarządzanie techniczne tym systemem.

 

7.  Po upływie roku od wdrożenia ETIAS, a następnie co dwa lata, Europejski Inspektor Ochrony Danych przeprowadza audyt w zakresie ochrony danych listy ostrzegawczej ETIAS i przedkłada odpowiednie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy analiza wniosku zgodnie z procedurami określonymi w rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma przesłanek faktycznych ani uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, system centralny ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego wydaje zezwolenie na podróż.

1.  W przypadku gdy analiza wniosku zgodnie z procedurami określonymi w rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma uzasadnionych podstaw opartych na przesłankach faktycznych, aby stwierdzić, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stwarza ryzyko nielegalnej migracji, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wysokie ryzyko epidemiologiczne, system centralny ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego wydaje zezwolenie na podróż.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W razie wątpliwości jednostki krajowe ETIAS mają możliwość wydania zezwolenia na podróż opatrzonego markerem zalecającym straży granicznej przeprowadzenie kontroli drugiej linii.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Jednostka centralna ETIAS i jednostki krajowe ETIAS mają możliwość dodania markera wskazującego służbom granicznym i innym organom mającym dostęp do danych zawartych w systemie centralnym ETIAS, że konkretne trafienie wywołane podczas rozpatrywania wniosku zostało ocenione i potwierdzono, że było to fałszywe trafienie, lub że ręczne rozpatrywanie wniosku wykazało, że nie było powodów do odmowy wydania zezwolenia w systemie ETIAS.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zezwolenie na podróż zachowuje ważność przez okres pięciu lat lub do końca okresu ważności dokumentu podróży zarejestrowanego podczas składania wniosku, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, oraz jest ważne na terytorium państw członkowskich.

2.  Zezwolenie na podróż zachowuje ważność przez okres trzech lat lub do końca okresu ważności dokumentu podróży zarejestrowanego podczas składania wniosku, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, oraz jest ważne na terytorium państw członkowskich.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zezwolenie na podróż nie daje automatycznie prawa do wjazdu.

3.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/399 posiadanie ważnego zezwolenia na podróż stanowi jeden z warunków wjazdu. Nie daje ono jednak automatycznie prawa do wjazdu.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przedkłada dokument podróży, który został zgłoszony jako utracony, skradziony lub unieważniony;

skreśla się

Uzasadnienie

Automatyczna odmowa w przypadku unieważnionego dokumentu podróży stoi w sprzeczności z praktyką organów ścigania i służb wywiadu oraz z prawodawstwem europejskim. W istocie należy dokonać ręcznej i indywidualnej oceny każdego wniosku. Ponadto w niektórych przypadkach należy pozwolić danej osobie przybyć na granicę do celów egzekwowania prawa.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa;

c)  poses a threat to security;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego;

d)  stwarza wysokie ryzyko epidemiologiczne;

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odmawia się wydania zezwolenia na podróż również w przypadkach, w których istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych, wiarygodności oświadczeń wnioskodawcy, dokumentów potwierdzających dostarczonych przez wnioskodawcę lub prawdziwości ich treści.

Odmawia się wydania zezwolenia na podróż również w przypadkach, w których istnieją uzasadnione, poważne i zasadne wątpliwości co do autentyczności danych, wiarygodności oświadczeń wnioskodawcy, dokumentów potwierdzających dostarczonych przez wnioskodawcę lub prawdziwości ich treści.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Meijersa w celu zapewnienia skutecznej kontroli.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, przysługuje prawo do odwołania się. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego zapewnia wnioskodawcom informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie odwołania.

2.  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, przysługuje prawo do skutecznego środka zaskarżenia. Postępowanie zaskarżające jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego, które przewiduje możliwość zastosowania środka zaskarżenia. Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego zapewnia wnioskodawcom informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować, w języku, który wnioskodawcy – jak można racjonalnie założyć – rozumieją.

Uzasadnienie

Zgodnie z opinią FRA i Grupy Roboczej Art. 29, a także zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-362/14 Schrems, ust. 95.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wcześniejsza odmowa wydania zezwolenia na podróż nie powoduje automatycznie odrzucenia nowego wniosku. Nowy wniosek jest oceniany na podstawie wszystkich dostępnych informacji.

Uzasadnienie

Przepisy zaczerpnięte z art. 21 ust. 9 kodeksu wizowego.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wyraźną informację, że przy wjeździe wnioskodawca musi przedstawić ten sam dokument podróży, który wskazał w formularzu wniosku, a wszelkie zmiany w dokumencie podróży będą wymagać złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na podróż;

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  przypomnienie warunków wjazdu określonych w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/399 oraz konieczności posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających przy każdym wjeździe;

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  w stosownych przypadkach informację o terytorium lub terytoriach państw członkowskich objętych zakresem zezwolenia posiadanego przez wnioskodawcę;

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  link do ogólnodostępnej strony internetowej ETIAS zawierającej informacje na temat możliwości cofnięcia zezwolenia na podróż przez wnioskodawcę.

d)  link do ogólnodostępnej strony internetowej ETIAS zawierającej informacje na temat możliwości cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia na podróż, a także warunków takiego cofnięcia lub unieważnienia.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczyny odmowy wydania zezwolenia na podróż, określone w art. 31 ust. 1;

c)  przyczyny odmowy wydania zezwolenia na podróż umożliwiające wnioskodawcy złożenie zaskarżenia, określone w art. 31 ust. 1.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie odwołania.

d)  informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie ubiegania się o zastosowanie skutecznego środka zaskarżenia. Informacje te obejmują co najmniej odniesienia do prawa krajowego mającego zastosowanie do zaskarżeń, właściwy organ oraz sposób składania zaskarżeń, informacje na temat ewentualnej pomocy udzielanej przez krajowy organ ochrony danych, a także termin składania zaskarżeń.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu utworzenia standardowego formularza do celów odmowy wydania zezwolenia na podróż.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  miejsce i datę decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na podróż;

c)  datę decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na podróż;

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  daty rozpoczęcia i wygaśnięcia okresu ważności zezwolenia na podróż;

d)  w przypadku wydania zezwolenia na podróż daty rozpoczęcia i wygaśnięcia okresu ważności zezwolenia na podróż;

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przyczyny odmowy wydania zezwolenia na podróż, określone w art. 31 ust. 1.

e)  w przypadku odmowy wydania zezwolenia na podróż przyczyny odmowy wydania zezwolenia na podróż, określone w art. 31 ust. 1.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wszelkie markery, o których mowa w art. 22 ust. 4a, art. 30 ust. 1a oraz art. 30 ust. 1b, wraz z dodatkowymi informacjami potrzebnymi do przeprowadzenia kontroli drugiej linii w związku z tymi markerami.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 78. w celu określenia rodzaju dodatkowych informacji, jakie mogą zostać dodane, oraz ich formatów.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Osobie, której zezwolenie na podróż zostało unieważnione, przysługuje prawo do odwołania się. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję o unieważnieniu zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

3.  Osobie, której zezwolenie na podróż zostało unieważnione, przysługuje prawo do skutecznego środka zaskarżenia. Postępowanie zaskarżające jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję o unieważnieniu zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego zapewnia wnioskodawcom informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować, w języku, który wnioskodawcy – jak można racjonalnie założyć – rozumieją.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla ust. 2, jeżeli w SIS rejestruje się nowy wpis dotyczący odmowy wjazdu lub dokument podróży zgłoszony jako utracony, ukradziony lub unieważniony, SIS informuje o tym system centralny ETIAS. System centralny ETIAS sprawdza, czy ten nowy wpis odpowiada ważnemu zezwoleniu na podróż. Jeżeli tak jest, wówczas system centralny ETIAS przekazuje plik wniosku jednostce krajowej ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ten wpis, która dokona cofnięcia zezwolenia na podróż.

3.  Bez uszczerbku dla ust. 2, jeżeli w SIS rejestruje się nowy wpis dotyczący odmowy wjazdu lub dokument podróży zgłoszony jako utracony, ukradziony lub unieważniony, SIS informuje o tym system centralny ETIAS. System centralny ETIAS sprawdza, czy ten nowy wpis odpowiada ważnemu zezwoleniu na podróż. Jeżeli tak jest, wówczas system centralny ETIAS przekazuje plik wniosku jednostce krajowej ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ten wpis. W przypadku zgłoszenia nowego wpisu do celów odmowy wjazdu jednostka krajowa ETIAS cofa zezwolenie na podróż. Jeżeli zezwolenie na podróż jest powiązane z dokumentem podróży zgłoszonym jako utracony, ukradziony lub unieważniony w SIS, jednostka krajowa ETIAS ręcznie rozpatruje plik wniosku.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Nowe elementy wprowadzane przez Europol do listy ostrzegawczej ETIAS są porównywane z danymi z plików wniosków w systemie centralnym ETIAS. Jeżeli to porównanie skutkuje trafieniem, jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego pierwszego wjazdu, zadeklarowanego przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. j), ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa i cofa zezwolenie na podróż, jeżeli stwierdzi, że warunki przyznania zezwolenia przestały być spełniane.

4.  Nowe elementy wprowadzane przez Europol do listy ostrzegawczej ETIAS są porównywane z danymi z plików wniosków w systemie centralnym ETIAS. Jeżeli to porównanie skutkuje trafieniem, jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego zgodnie z art. 22 ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa i cofa zezwolenie na podróż, jeżeli stwierdzi, że warunki przyznania zezwolenia przestały być spełniane.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wnioskodawcy, którego zezwolenie na podróż zostało cofnięte, przysługuje prawo do odwołania się. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję o cofnięciu zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

5.  Wnioskodawcy, którego zezwolenie na podróż zostało cofnięte, przysługuje prawo do skutecznego środka zaskarżenia. Postępowanie zaskarżające jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję o cofnięciu zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego zapewnia wnioskodawcom informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować, w języku, który wnioskodawcy – jak można racjonalnie założyć – rozumieją.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczyny unieważnienia lub cofnięcia zezwolenia na podróż, określone w art. 31 ust. 1;

c)  przyczyny unieważnienia lub cofnięcia zezwolenia na podróż umożliwiające wnioskodawcy złożenie zaskarżenia, określone w art. 31 ust. 1;

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie odwołania.

d)  informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie ubiegania się o zastosowanie skutecznego środka zaskarżenia. Informacje te obejmują co najmniej odniesienia do prawa krajowego mającego zastosowanie do zaskarżeń, właściwy organ oraz sposób składania zaskarżeń, informacje na temat ewentualnej pomocy udzielanej przez krajowy organ ochrony danych, a także termin składania zaskarżeń.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku podjęcia decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu zezwolenia na podróż państwo członkowskie odpowiedzialne za unieważnienie lub cofnięcie tego zezwolenia na podróż dodaje następujące dane do pliku wniosku:

1.  W przypadku podjęcia decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu zezwolenia na podróż jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za unieważnienie lub cofnięcie tego zezwolenia na podróż dodaje następujące dane do pliku wniosku:

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej może zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane państwo członkowskie uzna to za konieczne ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, mimo że proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 nie został jeszcze zakończony, odmówiono wydania zezwolenia na podróż lub zezwolenie takie zostało unieważnione lub cofnięte.

1.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej wydaje się wyjątkowo, jeżeli państwo członkowskie odpowiedzialne zgodnie z ust. 3 uzna to za konieczne ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub z powodu zobowiązań międzynarodowych,

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wnioskodawca, któremu odmówiono wydania zezwolenia na podróż zgodnie z art. 31, ma możliwość ubiegania się o zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b   W pilnych przypadkach, mimo że proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 nie został jeszcze zakończony, odmówiono wydania zezwolenia na podróż lub zezwolenie takie zostało unieważnione lub cofnięte, wnioskodawca może ubiegać się o zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 wnioskodawca może złożyć wniosek o zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej do państwa członkowskiego, do którego zamierza pojechać. Wnioskodawca wskazuje przyczyny humanitarne, interes państwowy lub zobowiązania międzynarodowe w swoim wniosku.

2.  Do celów ust. 1, 1a i 1b wnioskodawca może złożyć wniosek o zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej do państwa członkowskiego, do którego zamierza pojechać. Wnioskodawca wskazuje przyczyny humanitarne, interes państwowy lub zobowiązania międzynarodowe w swoim wniosku.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej jest ważne na terytorium państwa członkowskiego, które wydało to zezwolenie, przez okres maksymalnie 15 dni.

4.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej jest ważne na terytorium państwa członkowskiego, które je wydało. Wyjątkowo może ono być ważne na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez każde z tych państw. Zezwolenie jest ważne przez maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Stosuje się przepisy art. 30 ust. 1a i 1b.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku wydania zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej w pliku wniosku wpisuje się następujące dane:

5.  W przypadku wydania lub odmowy wydania zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej w pliku wniosku wpisuje się następujące dane:

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  terytorium, po którym posiadacz zezwolenia na podróż ma prawo podróżować;

b)  państwa członkowskie, do których posiadacz zezwolenia na podróż ma prawo podróżować;

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  okres ważności zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej;

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  organ państwa członkowskiego, który wydał zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej;

c)  jednostkę krajową państwa członkowskiego, która wydała lub odmówiła wydania zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej;

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  datę decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej;

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  odniesienie do względów humanitarnych, interesu państwowego lub zobowiązań międzynarodowych.

d)  w stosownych przypadkach odniesienie do względów humanitarnych, interesu państwowego lub zobowiązań międzynarodowych.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wszelkie markery, o których mowa w art. 30 ust. 1a i 1b, wraz z dodatkowymi informacjami potrzebnymi do przeprowadzenia kontroli drugiej linii w związku z tymi markerami.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 26 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen przewoźnicy sprawdzają system centralny ETIAS, aby zweryfikować, czy obywatele państw trzecich podlegający wymogowi posiadania zezwolenia na podróż posiadają ważne zezwolenie na podróż.

1.  Przewoźnicy lotniczy i morscy wysyłają zapytanie do systemu centralnego ETIAS najpóźniej w chwili wejścia pasażerów na pokład, aby zweryfikować, czy obywatele państw trzecich podlegający wymogowi posiadania zezwolenia na podróż posiadają ważne zezwolenie na podróż.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bezpieczny dostęp internetowy do bramy sieciowej dla przewoźników, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. h), obejmujący możliwość korzystania z rozwiązań technologii mobilnej, pozwala przewoźnikom na przeprowadzenie kwerendy, o której mowa w ust. 1, przed wejściem pasażera na pokład. W tym celu przewoźnikowi zezwala się na przeprowadzenie kwerendy w systemie centralnym ETIAS z wykorzystaniem danych z dokumentu podróży zawartych w polu przeznaczonym do odczytu maszynowego.

Bezpieczny dostęp do bramy sieciowej dla przewoźników, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. h), obejmujący możliwość korzystania z rozwiązań technologii mobilnej, pozwala przewoźnikom na wysłanie zapytania, o którym mowa w ust. 1, przed wejściem pasażera na pokład. W tym celu przewoźnik wysyła zapytanie do systemu centralnego ETIAS z wykorzystaniem danych z dokumentu podróży zawartych w polu przeznaczonym do odczytu maszynowego.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

System centralny ETIAS udziela odpowiedzi przez wskazanie, czy dana osoba posiada ważne zezwolenie na podróż. Przewoźnicy mogą przechowywać wysłane informacje i otrzymaną odpowiedź.

System centralny ETIAS udziela odpowiedzi przez wskazanie, czy dana osoba posiada ważne zezwolenie na podróż, oraz – w stosownych przypadkach – podanie terytorium lub terytoriów objętych zakresem zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej. Przewoźnicy mogą przechowywać wysłane informacje i otrzymaną odpowiedź.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Aby umożliwić należycie upoważnionym członkom personelu przewoźników dostęp do bramy sieciowej do celów ust. 2, ustanawia się system uwierzytelnienia zarezerwowany wyłącznie dla przewoźników. Komisja przyjmuje system uwierzytelnienia w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2.

3.  Aby umożliwić należycie upoważnionym członkom personelu przewoźników dostęp do bramy sieciowej do celów ust. 2, ustanawia się system uwierzytelnienia zarezerwowany wyłącznie dla przewoźników. Komisja przyjmuje system uwierzytelnienia w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2. System uwierzytelnienia opiera się na zarządzaniu ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji oraz na ochronie danych już w fazie projektowania i domyślnej ochronie danych.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szczegóły procedur rezerwowych określa się w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2.

2.  Szczegóły procedur rezerwowych określa się w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2. Procedury takie uwzględniają zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji oraz ochronę danych już w fazie projektowania i domyślną ochronę danych.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  System centralny ETIAS udziela odpowiedzi przez wskazanie, czy dana osoba posiada ważne zezwolenie na podróż.

2.  System centralny ETIAS udziela odpowiedzi przez wskazanie, czy dana osoba posiada ważne zezwolenie na podróż lub ważne zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej do państwa członkowskiego, do którego dana osoba zamierza wjechać.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Organom właściwym do przeprowadzania kontroli na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych zezwala się podczas kontroli drugiej linii na sprawdzenie dodatkowych informacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli drugiej linii, dodanych do pliku wniosku zgodnie z art. 33 i 38.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli przeprowadzenie kwerendy, o której mowa w art. 41 ust. 1, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii systemu informacyjnego ETIAS, jednostka centralna ETIAS powiadamia o tym fakcie organy państwa członkowskiego właściwe do przeprowadzania kontroli na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych.

1.  Jeżeli przeprowadzenie kwerendy, o której mowa w art. 41 ust. 1, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii systemu informacyjnego ETIAS, system centralny ETIAS automatycznie powiadamia o tym fakcie organy państwa członkowskiego właściwe do przeprowadzania kontroli na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli przeszukiwanie danych, o którym mowa w art. 41 ust. 1, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii krajowej infrastruktury granicznej w państwie członkowskim, właściwy organ tego państwa powiadamia o tym fakcie eu-LISA, jednostkę centralną ETIAS oraz Komisję.

2.  Jeżeli przeszukiwanie danych, o którym mowa w art. 41 ust. 1, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii krajowej infrastruktury granicznej w państwie członkowskim, mającej wpływ na ETIAS, eu-LISA, jednostka centralna ETIAS oraz Komisja zostają automatycznie powiadomione o tym fakcie.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W obu przypadkach organy państwa członkowskiego właściwe do przeprowadzania kontroli na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych stosują krajowe plany awaryjne.

3.  W obu przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organy właściwe do przeprowadzania kontroli na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/399 są tymczasowo upoważnione do przyznania odstępstwa od obowiązku sprawdzenia w systemie centralnym ETIAS, o którym mowa w art. 41 ust. 1, a przepisy dotyczące zezwolenia na podróż, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 lit. a) ppkt (i) i bb) rozporządzenia (UE) 2016/399 nie mają tymczasowo zastosowania.

Uzasadnienie

Zamiast odnosić się do krajowych planów awaryjnych lepiej jest ustanowić zharmonizowane rozwiązanie na potrzeby postępowania w przypadku awarii technicznej. W takich przypadkach straż graniczna powinna przystąpić do kontroli granicznej bez korzystania z ETIAS.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Każde państwo członkowskie wyznacza centralny punkt dostępu, który ma dostęp do systemu centralnego ETIAS. Centralny punkt dostępu zapewnia spełnienie warunków dotyczących występowania z wnioskiem o dostęp do systemu centralnego ETIAS określonych w art. 45.

 

Wyznaczony organ i centralny punkt dostępu mogą stanowić część tej samej organizacji, jeżeli zezwala na to prawo krajowe. Wykonując swoje zadania na podstawie niniejszego rozporządzenia, centralny punkt dostępu działa niezależnie od wyznaczonych organów. Centralny punkt dostępu jest wydzielony z wyznaczonych organów i nie otrzymuje od nich instrukcji dotyczących wyniku wszelkich podejmowanych przez niego weryfikacji.

 

Państwa członkowskie mogą wyznaczyć więcej niż jeden centralny punkt dostępu, jeżeli odzwierciedla to ich strukturę organizacyjną i administracyjną zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi lub prawnymi.

Uzasadnienie

Sugeruje się stosowanie systemu centralnych punktów dostępu jak w przypadku VIS, Eurodac i EES zamiast powierzania jednostce krajowej ETIAS zadań centralnego punktu dostępu. Tak jak w przypadku innych systemów centralny punkt dostępu weryfikowałby, czy spełnione zostały warunki udzielenia dostępu.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  Każde państwo członkowskie powiadamia eu-LISA, jednostkę centralną ETIAS i Komisję o swoich wyznaczonych organach i centralnym punkcie dostępu i może w dowolnym czasie zmienić lub zastąpić to powiadomienie. Powiadomienia te są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c)  Jedynie należycie upoważniony personel centralnych punktów dostępu jest uprawniony do uzyskania dostępu do systemu centralnego ETIAS zgodnie z art. 44 i 45.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy składają do centralnego punktu dostępu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. c), uzasadniony wniosek elektroniczny o wgląd do konkretnego zbioru danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS. Jeżeli wnioskuje się o wgląd do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), uzasadniony wniosek elektroniczny zawiera wyjaśnienie przyczyn konieczności sprawdzenia tych konkretnych danych.

1.  Wyznaczone organy składają do centralnego punktu dostępu, o którym mowa w art. 43 ust. 2a, uzasadniony wniosek elektroniczny o wgląd do konkretnego zbioru danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS. Jeżeli wnioskuje się o wgląd do danych, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. b)–d), uzasadniony wniosek elektroniczny zawiera wyjaśnienie przyczyn konieczności sprawdzenia tych konkretnych danych.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie zapewnia przed uzyskaniem dostępu do systemu centralnego ETIAS, aby zgodnie z prawem krajowym i prawem procesowym wniosek o wgląd do danych został poddany niezależnej, skutecznej i terminowej weryfikacji pod kątem tego, czy spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 45, w tym warunek uzasadnienia wniosku o wgląd do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d).

2.  Przed uzyskaniem dostępu do systemu centralnego ETIAS centralny punkt dostępu weryfikuje, czy spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 45, w tym warunek uzasadnienia wniosku o wgląd do danych, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. b)–d).

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli warunki, o których mowa w art. 45 są spełnione, centralny punkt dostępu przystępuje do realizacji wniosków. Dane przechowywane w systemie centralnym ETIAS, udostępnione centralnemu punktowi dostępu, są przekazywane punktom kontaktowym, o których mowa w art. 43 ust. 2, w taki sposób, aby nie zostało naruszone bezpieczeństwo tych danych.

3.  Jeżeli weryfikacja, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu wykaże, że warunki, o których mowa w art. 45 są spełnione, centralny punkt dostępu przystępuje do realizacji wniosków. Dane przechowywane w systemie centralnym ETIAS, udostępnione centralnemu punktowi dostępu, są przekazywane punktom kontaktowym, o których mowa w art. 43 ust. 2, w taki sposób, aby nie zostało naruszone bezpieczeństwo tych danych.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W wyjątkowo pilnych przypadkach, gdy konieczne jest natychmiastowe uzyskanie danych osobowych, aby zapobiec popełnieniu poważnego przestępstwa lub ścigać jego sprawców, centralny punkt dostępu realizuje wniosek natychmiast i bez niezależnej weryfikacji przewidzianej w ust. 2. Po zrealizowaniu wniosku bez zbędnej zwłoki przeprowadza się niezależną weryfikację ex post, obejmującą sprawdzenie, czy rzeczywiście chodziło o wyjątkowo pilny przypadek.

4.  W wyjątkowo pilnych przypadkach, gdy należy zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem, lub ścigać jego sprawców, centralny punkt dostępu realizuje wniosek natychmiast i bez niezależnej weryfikacji przewidzianej w ust. 2. W celu sprawdzenia, czy spełniono warunki, o których mowa w art. 45, przeprowadza się niezależną weryfikację ex post, obejmującą sprawdzenie, czy rzeczywiście chodziło o wyjątkowo pilny przypadek. Niezależna weryfikacja ex post odbywa się bez nieuzasadnionej zwłoki po rozpatrzeniu wniosku.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli niezależna weryfikacja ex post wykaże, że wgląd i dostęp do danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS był nieuzasadniony, wszystkie organy, które uzyskały dostęp lub wgląd do tych danych, usuwają dane pochodzące z systemu centralnego ETIAS i informują centralny punkt dostępu o ich usunięciu.

5.  Jeżeli niezależna weryfikacja ex post wykaże, że wgląd i dostęp do danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS był nieuzasadniony, wszystkie organy, które uzyskały dostęp lub wgląd do tych danych, usuwają dane pochodzące z systemu centralnego ETIAS i informują centralny punkt dostępu o ich usunięciu. Stosuje się przepisy art. 53a.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wgląd do danych jest niezbędny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

a)  wgląd do danych jest niezbędny do celów zapobiegania przestępstwu terrorystycznemu lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dostęp do danych jest w danym przypadku konieczny;

b)  dostęp do danych jest w danym przypadku konieczny i proporcjonalny;

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  istnieją uzasadnione powody, aby uznać, że wgląd do danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS może w znaczący sposób przyczynić się do zapobiegania określonym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawca lub ofiara należą do kategorii obywateli państw trzecich objętej niniejszym rozporządzeniem;

c)  istnieją obiektywne dowody lub uzasadnione powody, aby uznać, że wgląd do danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS w znaczący sposób przyczyni się do zapobiegania określonym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawca lub ofiara należą do kategorii obywateli państw trzecich objętej niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS w przypadku trafienia z danymi zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku wniosku, a także do danych wpisanych do tego pliku wniosku, dotyczących wydania, odmowy wydania, cofnięcia lub unieważnienie zezwolenia na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), zapisanych w pliku wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do tych danych jednoznacznie wnioskowały jednostki operacyjne w uzasadnionym wniosku elektronicznym złożonym na podstawie art. 44 ust. 1 i zatwierdzonym w drodze niezależnej weryfikacji. Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS nie daje dostępu do danych dotyczących wykształcenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. h), ani do danych dotyczących tego, czy wnioskodawca może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. a).

4.  Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS w przypadku trafienia z danymi zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku wniosku, a także do danych wpisanych do tego pliku wniosku, dotyczących wydania, odmowy wydania, cofnięcia lub unieważnienie zezwolenia na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. b)–d), zapisanych w pliku wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do tych danych jednoznacznie wnioskowały jednostki operacyjne w uzasadnionym wniosku elektronicznym złożonym na podstawie art. 44 ust. 1 i zatwierdzonym w drodze niezależnej weryfikacji.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uzasadniony wniosek zawiera dowody świadczące o spełnieniu następujących warunków:

2.  Uzasadniony wniosek zawiera dowody świadczące o spełnieniu wszystkich następujących warunków:

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wgląd do danych jest w danym przypadku konieczny;

b)  wgląd do danych jest w danym przypadku konieczny i proporcjonalny;

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wgląd do danych ogranicza się do wyszukiwania według danych, o których mowa w art. 45 ust. 2;

c)  wgląd do danych ogranicza się do wyszukiwania według danych, o których mowa w art. 45 ust. 2. Dane wymienione w art. 45 ust. 2 można połączyć z danymi wymienionymi w art. 45 ust. 3.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że wgląd do danych znacznie przyczyni się do zapobiegania wspomnianym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

d)  istnieją obiektywne dowody lub uzasadnione powody, by sądzić, że wgląd do danych znacznie przyczyni się do zapobiegania wspomnianym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS w przypadku trafienia z danymi przechowywanymi w pliku wniosku daje dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), a także do danych wpisanych do pliku wniosku, dotyczących wydania, odmowy wydania, cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), przechowywanych w pliku wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do tych danych jednoznacznie wnioskował Europol.

4.  Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS w przypadku trafienia z danymi przechowywanymi w pliku wniosku daje dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), a także do danych wpisanych do pliku wniosku, dotyczących wydania, odmowy wydania, cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. b)-d), przechowywanych w pliku wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do tych danych jednoznacznie wnioskował Europol.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  [pięć lat od daty ostatniego wpisu o wjeździe wnioskodawcy w systemie wjazdu/wyjazdu; lub]

skreśla się

Uzasadnienie

Przechowywanie całego wniosku ETIAS przez pięć lat od daty ostatniego wpisu o wjeździe wnioskodawcy jest nieuzasadnione i nie wydaje się proporcjonalne ani konieczne. Zgodnie z unijnymi normami okres przechowywania danych powinien być możliwie jak najkrótszy.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  pięć lat od ostatniej decyzji o odmowie wydania, cofnięciu lub unieważnieniu zezwolenia na podróż zgodnie z art. 31, 34 i 35.

c)  pięć lat od ostatniej decyzji o odmowie wydania, cofnięciu lub unieważnieniu zezwolenia na podróż zgodnie z art. 31, 34 i 35 lub przez okres krótszy niż pięć lat, jeżeli wpis stanowiący podstawę tej decyzji skreślono wcześniej.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Aby ułatwić złożenie nowego wniosku po upływie okresu ważności zezwolenia na podróż ETIAS, plik wniosku może być przechowywany w systemie centralnym ETIAS przez dodatkowy okres nie dłuższy niż trzy lata od zakończeniu okresu ważności zezwolenia na podróż jedynie wówczas, gdy w wyniku zapytania o zgodę wnioskodawca dobrowolnie i wyraźnie wyraził zgodę za pomocą elektronicznie podpisanego oświadczenia. Zapytania o zgodę muszą zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Zgoda jest udzielana po automatycznym przekazaniu informacji, o którym mowa w art. 13 ust 2c. Automatyczna informacja przypomina wnioskodawcy o celu zatrzymywania danych na podstawie informacji, o których mowa w art. 61 lit. ea).

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli obywatel państwa trzeciego uzyskał obywatelstwo państwa członkowskiego lub został objęty zakresem art. 2 ust. 2 lit. a)–e), organy tego państwa członkowskiego sprawdzają, czy osoba ta posiada ważne zezwolenie na podróż, i w stosownych przypadkach niezwłocznie usuwają plik wniosku z systemu centralnego ETIAS. Organem odpowiedzialnym za usunięcie pliku wniosku jest:

5.  Jeżeli obywatel państwa trzeciego uzyskał obywatelstwo państwa członkowskiego lub został objęty zakresem art. 2 ust. 2 lit. a)–c), organy tego państwa członkowskiego sprawdzają, czy osoba ta posiada ważne zezwolenie na podróż, i w stosownych przypadkach niezwłocznie usuwają plik wniosku z systemu centralnego ETIAS. Organem odpowiedzialnym za usunięcie pliku wniosku jest:

Uzasadnienie

Należy usunąć zapis o obowiązkowym usunięciu w przypadku uzyskania dokumentu pobytowego lub wizy długoterminowej, ponieważ okres ważności tych dokumentów może być krótszy niż pozostały okres ważności w ETIAS.Dzięki temu wnioskodawca nie będzie zmuszony do złożenia ponownego wniosku o zezwolenie na podróż po upływie ważności wizy lub dokumentu pobytowego.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego, które wydało dokument pobytowy lub kartę pobytu;

skreśla się

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego, które wydało wizę długoterminową.

skreśla się

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeżeli obywatel państwa trzeciego został objęty zakresem art. 2 ust. 2 lit. d), e) lub ha), organy tego państwa członkowskiego sprawdzają, czy osoba ta posiada ważne zezwolenie na podróż. W stosownych przypadkach usuwają one niezwłocznie plik wniosku z systemu centralnego ETIAS, jeżeli okres ważności karty pobytowej, dokumentu pobytowego lub wizy długoterminowej jest dłuższy niż pozostały okres ważności ETIAS. Organem odpowiedzialnym za usunięcie pliku wniosku jest:

 

a)  jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego, które wydało dokument pobytowy lub kartę pobytu;

 

b)  jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego, które wydało wizę długoterminową.

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  [Rozporządzenie 2016/679] ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez jednostki krajowe ETIAS.

2.  [Rozporządzenie 2016/679] ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez jednostki krajowe ETIAS i służby graniczne w przypadkach, gdy działania te są objęte jego zakresem.

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez wyznaczone organy państw członkowskich do celów art. 1 ust. 2.

3.  [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez wyznaczone organy państw członkowskich do celów art. 1 ust. 2 w przypadkach, gdy działania te są objęte jej zakresem.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rozporządzenie (UE) 2016/794 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Europol na podstawie art. 24 i 46.

4.  Rozporządzenie (UE) 2016/794 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Europol na podstawie art. 25 i 46.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest uznawana za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie centralnym ETIAS.

1.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest uznawana za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie centralnym ETIAS. W odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemie centralnym ETIAS, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz eu-LISA są uznawane za wspólnych administratorów.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  eu-LISA jest uznawana za podmiot przetwarzający dane zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie centralnym ETIAS.

1.  eu-LISA jest uznawana za podmiot przetwarzający dane zgodnie z art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie centralnym ETIAS.

Uzasadnienie

Poprawione odniesienie.

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarówno eu-LISA, jak i jednostki krajowe ETIAS zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia. eu-LISA i jednostki krajowe ETIAS współpracują w wypełnianiu zadań związanych z bezpieczeństwem.

1.  eu-LISA, jednostki krajowe ETIAS i jednostka centralna ETIAS zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Eu-LISA, jednostki krajowe ETIAS i jednostka centralna ETIAS współpracują w wypełnianiu zadań związanych z bezpieczeństwem.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie naruszając art. 22 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, eu-LISA wprowadza niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu centralnego, infrastruktury łączności między systemem centralnym i jednolitym interfejsem krajowym, ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej, usługi poczty elektronicznej, usługi bezpiecznego konta, bramy sieciowej dla przewoźników, usługi sieciowej i oprogramowania umożliwiającego rozpatrywanie wniosków.

2.  Nie naruszając art. 22 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, eu-LISA wprowadza niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu centralnego, infrastruktury łączności między systemem centralnym i jednolitym interfejsem krajowym, ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej, usługi poczty elektronicznej, usługi bezpiecznego konta, bramy sieciowej dla przewoźników, usługi sieciowej, oprogramowania umożliwiającego rozpatrywanie wniosków oraz listy ostrzegawczej ETIAS.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odmowy dostępu nieupoważnionym osobom do bezpiecznej strony internetowej, która prowadzi działania zgodnie z celami ETIAS;

b)  odmowy dostępu nieupoważnionym osobom do bezpiecznej strony internetowej;

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  odmowy dostępu nieupoważnionym osobom do sprzętu do przetwarzania danych oraz krajowych obiektów, w których dane państwo członkowskie prowadzi działania zgodnie z celami ETIAS;

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie szeregu informacji odpowiadających stanowisku PE w sprawie EES, które dostosowały tekst do wniosku Komisji w sprawie Eurodac.

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – litera d a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zapobiegania wykorzystywaniu systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych przez osoby niepowołane korzystające z urządzeń do przekazywania danych;

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie szeregu informacji odpowiadających stanowisku PE w sprawie EES, które dostosowały tekst do wniosku Komisji w sprawie Eurodac.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zapewnienia, aby osoby upoważnione do dostępu do systemu informacyjnego ETIAS miały dostęp wyłącznie do danych objętych udzielonym im uprawnieniem dostępu i wyłącznie za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika oraz trybu poufnego dostępu;

f)  zapewnienia, aby osoby upoważnione do dostępu do systemu informacyjnego ETIAS miały dostęp wyłącznie do danych objętych udzielonym im uprawnieniem dostępu i wyłącznie za pomocą niepowtarzalnego i unikalnego identyfikatora użytkownika oraz trybu poufnego dostępu;

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie szeregu informacji odpowiadających stanowisku PE w sprawie EES, które dostosowały tekst do wniosku Komisji w sprawie Eurodac.

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  dopilnowania, by w przypadku przerwy w działaniu zainstalowane systemy mogły zostać przywrócone do normalnego funkcjonowania;

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie szeregu informacji odpowiadających stanowisku PE w sprawie EES, które dostosowały tekst do wniosku Komisji w sprawie Eurodac.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – litera j b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  zapewnienia niezawodności, upewniając się, że wszelkie błędy w funkcjonowaniu ETIAS są odpowiednio zgłaszane oraz że zastosowane zostały niezbędne środki techniczne mające na celu zagwarantowanie odzyskania danych osobowych w przypadku uszkodzenia wskutek nieprawidłowo działającego systemu;

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie szeregu informacji odpowiadających stanowisku PE w sprawie EES, które dostosowały tekst do wniosku Komisji w sprawie Eurodac.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 52a

 

Incydenty związane z bezpieczeństwem informacji

 

1.  Wszelkie wydarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ETIAS oraz mogą spowodować uszkodzenie lub utratę danych ETIAS, uznaje się za incydent związany z bezpieczeństwem informacji, w szczególności jeżeli mogło dojść do uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych lub jeżeli została lub mogła zostać naruszona dostępność, integralność lub poufność danych.

 

2.  Incydentami bezpieczeństwa zarządza się w taki sposób, aby zapewnić szybkie, skuteczne i właściwe reagowanie.

 

3.  Bez uszczerbku dla zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub art. 30 dyrektywy (UE) 2016/680, państwa członkowskie informują Komisję, eu-LISA i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o incydentach związanych z bezpieczeństwem informacji. W przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji dotyczącego systemu centralnego ETIAS eu-LISA informuje o nim Komisję i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Europol zgłasza Komisji i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych incydenty bezpieczeństwa związane z ETIAS.

 

4.  Informacje dotyczące incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, które wywierają lub mogą wywierać wpływ na działanie ETIAS lub dostępność, integralność i poufność danych, są przekazywane państwom członkowskim i rejestrowane zgodnie z planem zarządzania incydentami opracowanym przez eu-LISA.

 

5.  Dane państwa członkowskie i agencje Unii współpracują w przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeństwa.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 53a

 

Kary

 

Państwa członkowskie podejmują konieczne działania w celu zapewnienia, by wszelkie formy przetwarzania danych wprowadzonych do ETIAS z naruszeniem niniejszego rozporządzenia były karane zgodnie z prawem krajowym. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo do informacji, dostępu, poprawienia i usunięcia danych

Prawo do informacji, dostępu, sprostowania, zastrzegania, blokowania i usuwania danych

Uzasadnienie

Tytuł należy zmienić tak, aby prawidłowo odnosił się do praw, o których mowa w art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz art. 15, 16, 17 i 18 [rozporządzenia (UE) 2016/679].

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla prawa do informacji przewidzianego w art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wnioskodawcy, których dane są przechowywane w systemie centralnym ETIAS, są informowani w momencie pobierania ich danych o procedurach umożliwiających wykonywanie ich praw na mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz o danych kontaktowych inspektora ochrony danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz krajowego organu nadzorczego odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

1.  Bez uszczerbku dla prawa do informacji przewidzianego w art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wnioskodawcy, których dane są przechowywane w systemie centralnym ETIAS, są informowani w momencie pobierania ich danych o procedurach umożliwiających wykonywanie ich praw na mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, a także art. 15, 16, 17 i 18 rozporządzenia (UE) nr 2016/679, oraz o danych kontaktowych inspektora ochrony danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz krajowego organu nadzorczego odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu wykonywania swoich praw na mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) 45/2001 oraz art. 15, 16, 17 i 18 [rozporządzenia (UE) 2016/679] wnioskodawca ma prawo zwrócić się do jednostki centralnej ETIAS lub jednostki krajowej ETIAS odpowiedzialnej za wniosek, która zbada i odpowie na jego prośbę.

W celu wykonywania swoich praw na mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) 45/2001 oraz art. 15, 16, 17 i 18 [rozporządzenia (UE) 2016/679] wnioskodawca ma prawo zwrócić się do jednostki centralnej ETIAS lub jednostki krajowej ETIAS odpowiedzialnej za wniosek, która zbada i odpowie na jego prośbę w terminie 14 dni.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że dane przechowywane w systemie centralnym ETIAS są niezgodne z prawdą lub zostały zarejestrowane z naruszeniem prawa, jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wniosek poprawia lub usuwa te dane w systemie centralnym ETIAS.

Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że dane przechowywane w systemie centralnym ETIAS są niezgodne z prawdą lub zostały zarejestrowane z naruszeniem prawa, jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wniosek niezwłocznie poprawia lub usuwa te dane w systemie centralnym ETIAS.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS dokonuje zmiany zezwolenia na podróż w okresie jego ważności, system centralny ETIAS przeprowadza automatyczne rozpatrywanie wniosku określone w art. 18, aby stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie wywołuje trafienia na podstawie art. 18 ust. 2–5. Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosku nie wskazuje żadnego trafienia, system centralny ETIAS wydaje zmienione zezwolenie na podróż o tym samym okresie ważności co pierwotne zezwolenie i powiadamia o tym wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub większą liczbę trafień, jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego pierwszego wjazdu, zadeklarowanego przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. j), ocenia ryzyko nielegalnej migracji i zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego oraz podejmuje decyzję o wydaniu zmienionego zezwolenia na podróż lub – jeżeli stwierdzi, że warunki przyznania zezwolenia na podróż już nie są spełnione – o cofnięciu zezwolenia na podróż.

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS dokonuje zmiany zezwolenia na podróż w okresie jego ważności na wniosek zgodny z niniejszym ustępem, system centralny ETIAS przeprowadza automatyczne rozpatrywanie wniosku określone w art. 18, aby stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie wywołuje trafienia na podstawie art. 18 ust. 2–5. Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosku nie wskazuje żadnego trafienia, system centralny ETIAS wydaje zmienione zezwolenie na podróż o tym samym okresie ważności co pierwotne zezwolenie i powiadamia o tym wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub większą liczbę trafień, zgodnie z art. 22, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego ocenia ryzyko nielegalnej migracji, zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ryzyko epidemii oraz podejmuje decyzję o wydaniu zmienionego zezwolenia na podróż lub – jeżeli stwierdzi, że warunki przyznania zezwolenia na podróż już nie są spełnione – o cofnięciu zezwolenia na podróż.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wniosek nie zgadza się, że dane przechowywane w systemie centralnym ETIAS są niezgodne z prawdą lub zostały zarejestrowane z naruszeniem prawa, jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wniosek przyjmuje decyzję administracyjną, w której bez zwłoki i na piśmie wyjaśnia osobie zainteresowanej, dlaczego nie zamierza poprawić lub usunąć danych dotyczących tej osoby.

3.  Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wniosek nie zgadza się z twierdzeniem, że dane przechowywane w systemie centralnym ETIAS są niezgodne z prawdą lub zostały zarejestrowane z naruszeniem prawa, jednostka centralna ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wniosek przyjmuje decyzję administracyjną, w której bez zwłoki i na piśmie wyjaśnia osobie zainteresowanej, dlaczego nie zamierza poprawić lub usunąć danych dotyczących tej osoby.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dane osobowe pozyskane z systemu centralnego ETIAS przez państwo członkowskie lub na potrzeby, o których mowa w art. 1 ust. 2, nie mogą być przekazywane ani udostępniane żadnemu państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani podmiotowi prywatnemu mającym swoją siedzibę w Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również zastosowanie w przypadku dalszego przetwarzania tych danych na poziomie krajowym lub między państwami członkowskimi.

2.  Dane osobowe pozyskane z systemu centralnego ETIAS przez państwo członkowskie lub Europol na potrzeby, o których mowa w art. 1 ust. 2, nie mogą być przekazywane ani udostępniane żadnemu państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani podmiotowi prywatnemu mającym swoją siedzibę w Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również zastosowanie w przypadku dalszego przetwarzania tych danych na poziomie krajowym lub między państwami członkowskimi.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nadzór ze strony krajowego organu nadzorczego

Nadzór ze strony krajowych organów nadzorczych

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, by krajowy organ lub organy nadzorcze wyznaczone zgodnie z art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 monitorowały zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp -1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie przepisów przyjętych na podstawie ustawodawstwa krajowego wdrażającego dyrektywę (UE) 2016/680 również w kwestiach związanych z dostępem do ETIAS przez organy krajowe tego państwa, zgodnie z art. 1 ust. 2.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp -1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1b.  Krajowe organy nadzorcze wyznaczone zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680 monitorują zgodność z prawem dostępu krajowych organów państw członkowskich do danych osobowych do celów wymienionych w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ lub organy nadzorcze wyznaczone na podstawie art. 51 [rozporządzenia 2016/679] zapewniają przeprowadzenie kontroli operacji przetwarzania danych przez jednostki krajowe ETIAS zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami kontroli przynajmniej raz na cztery lata.

1.  Organ lub organy nadzorcze wyznaczone na podstawie art. 51 [rozporządzenia 2016/679] zapewniają przeprowadzenie kontroli operacji przetwarzania danych przez jednostki krajowe ETIAS zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami kontroli przynajmniej raz na cztery lata. Sprawozdanie z kontroli podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organ nadzorczy dysponował zasobami wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych mu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organ nadzorczy dysponował zasobami i wiedzą fachową wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych mu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za monitorowanie działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych eu-LISA, Europolu oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej obejmujących ETIAS, a także za zapewnienie, by działania takie były prowadzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia, by przynajmniej raz na cztery lata przeprowadzana była kontrola działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez eu-LISA i jednostkę centralną ETIAS, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami kontroli. Sprawozdanie z tej kontroli przesyłane jest do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-LISA, Komisji i państw członkowskich. Sprawozdanie z tej kontroli przesyłane jest do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-LISA, Komisji i państw członkowskich.

Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia, by przynajmniej raz na cztery lata przeprowadzana była kontrola działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez eu-LISA i jednostkę centralną ETIAS, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami kontroli. Sprawozdanie z tej kontroli przesyłane jest do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-LISA, Komisji i państw członkowskich oraz jest podawane do publicznej wiadomości. eu-LISA i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej mają możliwość wyrażenia uwag przed przyjęciem sprawozdania z audytu.

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejski Inspektor Ochrony Danych działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzorczymi w kwestiach wymagających krajowego zaangażowania, zwłaszcza jeżeli Europejski Inspektor Ochrony Danych lub krajowy organ nadzorczy stwierdzą poważne rozbieżności między praktykami państw członkowskich lub potencjalnie niezgodne z prawem przekazywanie danych przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych ETIAS, lub w sytuacji, gdy jeden lub kilka krajowych organów nadzorczych podnosi kwestie dotyczące wdrożenia i interpretacji niniejszego rozporządzenia.

1.  Zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) 2017/XX... [nowy wniosek uchylający rozporządzenie 45/2001] Europejski Inspektor Ochrony Danych i krajowe organy nadzorcze, działając w granicach swych odpowiednich kompetencji, aktywnie współpracują w ramach swoich zadań w celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru nad ETIAS. Obejmuje to ścisłą współpracę w kwestiach wymagających krajowego zaangażowania, zwłaszcza jeżeli Europejski Inspektor Ochrony Danych lub krajowy organ nadzorczy stwierdzą poważne rozbieżności między praktykami państw członkowskich lub potencjalnie niezgodne z prawem przekazywanie danych przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych ETIAS, lub w sytuacji, gdy jeden lub kilka krajowych organów nadzorczych podnosi kwestie dotyczące wdrożenia i interpretacji niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Europejski Inspektor Ochrony Danych i krajowe organy nadzorcze właściwe do nadzorowania ochrony danych mogą, działając w zakresie odpowiednich kompetencji, wymieniać istotne informacje, pomagać sobie nawzajem w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, analizować trudności w interpretacji lub stosowaniu niniejszego rozporządzenia, badać problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub wykonywaniem praw podmiotu danych, opracowywać zharmonizowane propozycje wspólnych rozwiązań problemów i promować świadomość praw ochrony danych, w razie potrzeby.

2.  Europejski Inspektor Ochrony Danych i krajowe organy nadzorcze właściwe do nadzorowania ochrony danych, działając w zakresie odpowiednich kompetencji, wymieniają istotne informacje, pomagają sobie nawzajem w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, analizują trudności w interpretacji lub stosowaniu niniejszego rozporządzenia, badają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub wykonywaniem praw podmiotu danych, opracowują zharmonizowane propozycje wspólnych rozwiązań problemów i promują świadomość praw ochrony danych, w razie potrzeby.

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organy nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się w tym celu przynajmniej dwa razy w roku w ramach Rady ustanowionej [rozporządzeniem (UE) 2016/679]. Koszty tych posiedzeń ponosi Rada ustanowiona [rozporządzeniem (UE) 2016/679]. Podczas pierwszego spotkania zostaje przyjęty regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowywane są wspólnie, w zależności od potrzeb.

3.  Organy nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się w tym celu przynajmniej dwa razy w roku w ramach Rady ustanowionej [rozporządzeniem (UE) 2016/679]. Koszty tych posiedzeń ponosi Rada ustanowiona [rozporządzeniem (UE) 2016/679]. Podczas pierwszego spotkania zostaje przyjęty regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowywane są wspólnie, w zależności od potrzeb.

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia dopuszczalności wniosku, monitorowania legalności przetwarzania danych oraz zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Do monitorowania i oceny, o których mowa w art. 81, wykorzystywać można wyłącznie rejestry zawierające dane nieosobowe. Europejski Inspektor Ochrony Danych i właściwe organy nadzorcze odpowiedzialne za monitorowanie legalności przetwarzania danych oraz integralności i bezpieczeństwa danych na wniosek uzyskują dostęp do tych rejestrów na potrzeby wypełniania swoich obowiązków. Organ odpowiedzialny za sprawdzanie dopuszczalności wniosku również posiada dostęp do tych rejestrów w tym celu. Oprócz wspomnianych celów dane osobowe oraz rejestr wniosków o kwerendę danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS usuwa się ze wszystkich plików krajowych i plików Europolu po upływie jednego miesiąca, chyba że te dane i rejestry są wymagane do celów związanych z konkretnym toczącym się dochodzeniem, na potrzeby którego państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o ich udostępnienie.

4.  Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia dopuszczalności wniosku, monitorowania legalności przetwarzania danych oraz zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Rejestry te są chronione przed nieuprawnionym dostępem za pomocą odpowiednich środków i usuwa się je po upływie jednego roku od końca okresu przechowywania danych, o którym mowa w art. 47, jeżeli nie są one potrzebne do rozpoczętych już procedur monitorowania. Europejski Inspektor Ochrony Danych i właściwe organy nadzorcze odpowiedzialne za monitorowanie legalności przetwarzania danych oraz integralności i bezpieczeństwa danych na wniosek uzyskują dostęp do tych rejestrów na potrzeby wypełniania swoich obowiązków. Organ odpowiedzialny za sprawdzanie dopuszczalności wniosku również posiada dostęp do tych rejestrów w tym celu. Oprócz wspomnianych celów dane osobowe oraz rejestr wniosków o kwerendę danych przechowywanych w systemie centralnym ETIAS usuwa się ze wszystkich plików krajowych i plików Europolu po upływie jednego miesiąca, chyba że te dane i rejestry są wymagane do celów związanych z konkretnym toczącym się dochodzeniem, na potrzeby którego państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o ich udostępnienie. Do monitorowania i oceny, o których mowa w art. 81, wykorzystywać można wyłącznie rejestry zawierające dane nieosobowe.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  informacje na temat możliwości złożenia wniosku przez inną osobę lub podmiot pośredniczący oraz możliwości złożenia wniosku w delegaturach Unii Europejskiej w krajach trzecich;

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  że fakt powiązania zezwolenia na podróż z dokumentem podróży podanym w formularzu wniosku, a w konsekwencji utrata ważności lub zmiana w dokumencie podróży prowadzi do utraty ważności lub nieuznawania zezwolenia na podróż podczas przekraczania granicy;

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  informację, że wnioskodawcy są odpowiedzialni za autentyczność, kompletność, poprawność i wiarygodność przedstawionych danych oraz za prawdziwość i wiarygodność składanych oświadczeń;

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  że wnioskodawca musi zostać powiadomiony o decyzji w sprawie wniosku, że w stosownych przypadkach należy podać powody decyzji odmownej i że wnioskodawcy, których wniosek spotkał się z odmową, mają prawo do odwołania, wraz z informacją dotyczącą postępowania w przypadku odwołania, w tym informacją o właściwym organie oraz o terminach złożenia odwołania;

d)  informację, że wnioskodawca musi zostać powiadomiony o decyzji w sprawie wniosku, że w przypadku odmowy wydania zezwolenia na podróż należy podać w decyzji powody odmowy oraz że wnioskodawcy, których wniosek spotkał się z odmową, mają prawo do środka odwoławczego, wraz z informacją dotyczącą procedury składania wniosku o środek odwoławczy, w tym informacją o właściwym organie oraz o terminie składania wniosku o środek odwoławczy;

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  informację, że wnioskodawcy, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej, jak również informacje o warunkach i procedurach składania wniosku o takie zezwolenie;

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  że posiadanie zezwolenia na podróż stanowi warunek wjazdu na terytorium państw członkowskich;

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  że dane wprowadzone do systemu informacyjnego ETIAS są wykorzystywane do celów zarządzania granicami, w tym sprawdzenia informacji w bazach danych, oraz że państwa członkowskie i Europol mogą uzyskać dostęp do danych do celów egzekwowania prawa;

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  okres, przez jaki dane będą przechowywane;

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  prawa osób, których dotyczą dane, zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 45/2001, (UE)2016/679 i (UE) 2016/794 oraz dyrektywą (UE) 2016/680.

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera e d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)  dane kontaktowe punktu informacyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 lit. dh).

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja we współpracy z jednostką centralną ETIAS i państwami członkowskimi zapewni, aby rozpoczęciu działalności ETIAS towarzyszyła kampania informacyjna, aby poinformować obywateli państw trzecich objętych zakresem niniejszego rozporządzenia o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż w celu przekroczenia granicy zewnętrznej.

Komisja we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, jednostką centralną ETIAS, organami nadzorczymi, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i państwami członkowskimi, w tym ich ambasadami w danych państwach trzecich, zapewni, aby rozpoczęciu działalności ETIAS towarzyszyła kampania informacyjna, aby poinformować obywateli państw trzecich objętych zakresem niniejszego rozporządzenia o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż w celu przekroczenia granicy zewnętrznej.

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kampanię informacyjną przeprowadza się w językach urzędowych państw członkowskich oraz, za pomocą zestawień informacji, o których mowa w art. 14 ust. 4, w co najmniej jednym języku urzędowym państw, których obywatele są objęci zakresem niniejszego rozporządzenia. Takie kampanie informacyjne prowadzi się regularnie.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Infrastruktura wspierająca ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną oraz bramę sieciową dla przewoźników mieści się w obiektach eu-LISA lub Komisji. Infrastruktura ta jest geograficznie rozmieszczona w sposób zapewniający funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z warunkami bezpieczeństwa, dostępności, jakości i szybkości określonymi w ust. 3.

2.  Infrastruktura wspierająca ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną oraz bramę sieciową dla przewoźników mieści się w obiektach eu-LISA lub Komisji. Infrastruktura ta jest geograficznie rozmieszczona w sposób zapewniający funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z warunkami bezpieczeństwa, ochrony i bezpieczeństwa danych, dostępności, jakości i szybkości określonymi w ust. 3. Lista ostrzegawcza ETIAS mieści się w jednym z obiektów eu-LISA.

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA odpowiada za stworzenie systemu informacyjnego ETIAS, a także za wszelkie zmiany wymagane do ustanowienia interoperacyjności między systemem centralnym ETIAS a systemami informacyjnymi, o których mowa w art. 10.

eu-LISA odpowiada za techniczne stworzenie systemu informacyjnego ETIAS, a także za wszelkie zmiany techniczne wymagane do ustanowienia interoperacyjności między systemem centralnym ETIAS a systemami informacyjnymi, o których mowa w art. 10.

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury fizycznej systemu, w tym jego infrastruktury łączności, a także specyfikację techniczną i jej rozwój w odniesieniu do systemu centralnego i jednolitych interfejsów, które są przyjmowane przez zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Komisji. eu-LISA wprowadza również niezbędne dostosowania do EES, SIS, Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

eu-LISA określa projekt struktury systemu, w tym jego infrastruktury łączności, a także specyfikację techniczną i jej rozwój w odniesieniu do systemu centralnego i jednolitych interfejsów krajowych, które są przyjmowane przez zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Komisji. eu-LISA wprowadza również niezbędne dostosowania do EES, SIS, Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

Uzasadnienie

Stworzenie systemu informatycznego dla systemu takiego jak ETIAS wykracza zdecydowanie poza układ fizyczny i obejmuje również inne kwestie, takie jak struktura funkcjonalna lub logiczna, a także model danych, które stanowią nieodłączny element procesu tworzenia systemu.

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA tworzy i wdraża system centralny, jednolite interfejsy krajowe oraz infrastrukturę łączności jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 5, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i 4.

eu-LISA tworzy i wdraża system centralny, jednolite interfejsy krajowe oraz infrastrukturę łączności jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 5, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i 4. eu-LISA definiuje również projekt struktury fizycznej i zajmuje się zarządzaniem technicznym listy ostrzegawczej ETIAS.

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tworzenie systemu obejmuje opracowanie i wdrożenie specyfikacji technicznej, etap testowania oraz ogólną koordynację projektu.

Tworzenie systemu obejmuje opracowanie i wdrożenie specyfikacji technicznej, etap testowania oraz ogólną koordynację projektu. eu-LISA przeprowadza i utrzymuje oceny ryzyka dla bezpieczeństwa informacji oraz stosuje się do zasad ochrony danych już w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych.

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W fazie projektowania i tworzenia powołuje się Komisję ds. Zarządzania Programem składającą się maksymalnie z 10 członków. W jej skład wchodzi sześciu członków mianowanych przez zarząd eu-LISA spośród własnych członków lub ich zastępców, przewodniczący grupy doradczej ETIAS-EES, o której mowa w art. 80, członek reprezentujący eu-LISA mianowany przez jej dyrektora wykonawczego, członek reprezentujący Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej mianowany przez jej dyrektora wykonawczego oraz jeden członek mianowany przez Komisję. Członków wyznaczanych przez zarząd eu-LISA wybiera się jedynie z tych państw członkowskich, które są w pełni związane na mocy prawa Unii aktami ustawodawczymi regulującymi opracowanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich wielkoskalowych systemów informatycznych zarządzanych przez eu-LISA oraz które uczestniczą w ETIAS. Komisja ds. Zarządzania Programem będzie się spotykała raz w miesiącu. Zapewnia ona odpowiednie zarządzanie fazą projektowania i tworzenia ETIAS. Komisja ds. Zarządzania Programem co miesiąc przedkłada zarządowi pisemne sprawozdania z postępów w realizacji projektu. Nie przysługują jej uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji ani reprezentowania członków zarządu.

4.  W fazie projektowania i tworzenia powołuje się Komisję ds. Zarządzania Programem składającą się maksymalnie z 11 członków. W jej skład wchodzi sześciu członków mianowanych przez zarząd eu-LISA spośród własnych członków lub ich zastępców, przewodniczący grupy doradczej ETIAS-EES, o której mowa w art. 80, członek reprezentujący eu-LISA mianowany przez jej dyrektora wykonawczego, członek reprezentujący Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej mianowany przez jej dyrektora wykonawczego, członek mianowany przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz jeden członek mianowany przez Komisję. Członków wyznaczanych przez zarząd eu-LISA wybiera się jedynie z tych państw członkowskich, które są w pełni związane na mocy prawa Unii aktami ustawodawczymi regulującymi opracowanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich wielkoskalowych systemów informatycznych zarządzanych przez eu-LISA oraz które uczestniczą w ETIAS. Komisja ds. Zarządzania Programem będzie się spotykała raz w miesiącu. Zapewnia ona odpowiednie zarządzanie fazą projektowania i tworzenia ETIAS. Komisja ds. Zarządzania Programem co miesiąc przedkłada zarządowi pisemne sprawozdania z postępów w realizacji projektu. Nie przysługują jej uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji ani reprezentowania członków zarządu.

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po uruchomieniu ETIAS eu-LISA odpowiada za zarządzanie techniczne systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi zapewnia stale najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA odpowiada również za zarządzanie techniczne infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz za ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną na urządzenia mobilne, usługę poczty elektronicznej, usługę bezpiecznego konta, bramę sieciową dla przewoźników, usługę sieciową i oprogramowanie umożliwiające rozpatrywanie wniosków, o których mowa w art. 6.

Po uruchomieniu ETIAS eu-LISA odpowiada za zarządzanie techniczne systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi, a także listą ostrzegawczą ETIAS. eu-LISA odpowiada również za wszelkie testy techniczne wymagane do utworzenia i aktualizacji reguł kontroli przesiewowej ETIAS. We współpracy z państwami członkowskimi zapewnia stałe stosowanie najlepszej dostępnej technologii, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA odpowiada również za zarządzanie techniczne infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz za ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną na urządzenia mobilne, usługę poczty elektronicznej, usługę bezpiecznego konta, bramę sieciową dla przewoźników, usługę sieciową i oprogramowanie umożliwiające rozpatrywanie wniosków, o których mowa w art. 6.

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie naruszając art. 17 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, eu-LISA stosuje właściwe przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej lub inne równoważne obowiązki zachowania poufności do wszystkich swoich pracowników zobowiązanych do pracy z danymi przechowywanymi w systemie centralnym ETIAS. Obowiązki te ciążą na tych pracownikach także po odejściu ze stanowiska lub z pracy lub po zakończeniu przez nich działalności.

2.  Nie naruszając art. 17 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, eu-LISA stosuje właściwe przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej lub inne równoważne obowiązki zachowania poufności do wszystkich swoich pracowników, w tym wykonawców zobowiązanych do pracy z danymi przechowywanymi w systemie centralnym ETIAS. Obowiązki te ciążą na tych pracownikach także po odejściu ze stanowiska lub z pracy lub po zakończeniu przez nich działalności.

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  eu-LISA wypełnia też zadania związane z zapewnianiem szkoleń z zakresu technicznego użytkowania systemu informacyjnego ETIAS.

3.  eu-LISA wypełnia też zadania związane z zapewnianiem szkoleń z zakresu technicznego użytkowania systemu informacyjnego ETIAS oraz środków na potrzeby poprawy jakości danych ETIAS.

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ustanowienie i funkcjonowanie jednostki centralnej ETIAS;

a)  ustanowienie i funkcjonowanie jednostki centralnej ETIAS oraz bezpieczeństwo informacji;

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przed otrzymaniem upoważnienia do przetwarzania danych zapisanych w systemie centralnym ETIAS personel jednostki centralnej ETIAS, który ma prawo dostępu do systemu centralnego ETIAS, przechodzi odpowiednie szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, w szczególności praw podstawowych.

2.  Przed otrzymaniem upoważnienia do przetwarzania danych zapisanych w systemie centralnym ETIAS personel jednostki centralnej ETIAS, który ma prawo dostępu do systemu centralnego ETIAS, przechodzi odpowiednie szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, w szczególności praw podstawowych. Personel ten przechodzi również szkolenie zapewniane przez eu-LISA z zakresu technicznego użytkowania systemu informacyjnego ETIAS oraz środków na potrzeby poprawy jakości danych ETIAS.

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  organizację, zarządzanie, funkcjonowanie i konserwację jednostek krajowych ETIAS do celów analizowania i podejmowania decyzji w sprawie wniosków o zezwolenie na podróż odrzuconych w procesie automatycznego rozpatrywania wniosków;

b)  organizację, zarządzanie, funkcjonowanie i konserwację jednostek krajowych ETIAS odpowiedzialnych za analizowanie wniosków o zezwolenie na podróż, które w procesie automatycznego rozpatrywania wniosków wygenerowały jedno lub większą liczbę trafień, podejmowanie decyzji w ich sprawie i wydawanie opinii w ramach konsultacji;

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  zagwarantowanie, że każdy organ uprawniony do dostępu do systemu informacyjnego ETIAS przyjmie środki niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem, w tym środki niezbędne do zapewnienia przestrzegania praw podstawowych i bezpieczeństwa danych.

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przed otrzymaniem upoważnienia do przetwarzania danych zapisanych w systemie centralnym ETIAS personel jednostek krajowych ETIAS, który ma prawo dostępu do systemu informacyjnego ETIAS, przechodzi odpowiednie szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, w szczególności praw podstawowych.

3.  Przed otrzymaniem upoważnienia do przetwarzania danych zapisanych w systemie centralnym ETIAS personel jednostek krajowych ETIAS, który ma prawo dostępu do systemu informacyjnego ETIAS, przechodzi odpowiednie szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, w szczególności praw podstawowych. Personel ten przechodzi również szkolenie zapewniane przez eu-LISA z zakresu technicznego użytkowania systemu informacyjnego ETIAS oraz środków na potrzeby poprawy jakości danych ETIAS.

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europol zapewnia realizację zapytań, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. j) i ust. 4, oraz odpowiednie dostosowanie swojego systemu informacyjnego.

1.  Europol zapewnia realizację zapytań, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. j) i ust. 4, oraz odpowiednie dostosowanie swoich systemów informacyjnych.

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europol odpowiada za stworzenie listy ostrzegawczej ETIAS na podstawie art. 29.

2.  Europol odpowiada za zarządzanie listą ostrzegawczą ETIAS na podstawie art. 29.

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Europol odpowiada za przedstawienie opinii w odpowiedzi na wniosek o konsultację na podstawie art. 26.

3.  Europol odpowiada za przedstawienie opinii w odpowiedzi na wniosek o konsultację na podstawie art. 25.

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, lub ważne zezwolenie na podróż, jeżeli jest ono wymagane zgodnie z [rozporządzeniem ustanawiającym europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż], chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową;

b)  posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, lub zezwolenie na podróż ważne przynajmniej do dnia wjazdu na terytorium państw członkowskich, jeżeli jest ono wymagane zgodnie z [rozporządzeniem ustanawiającym europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż], chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową;

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapity 1 a i 1 b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) dodaje się akapity w brzmieniu:

 

„W okresie przejściowym ustanowionym zgodnie z art. 72 ust. 1 i 2 [rozporządzenia ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)] korzystanie z ETIAS jest opcjonalne, a wymogi dotyczące posiadania ważnego zezwolenia na podróż nie mają zastosowania. Straż graniczna informuje obywateli państw trzecich objętych wymogiem zezwolenia na podróż, którzy przekraczają granice zewnętrzne, o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż po wygaśnięciu tego okresu przejściowego. W tym celu straż graniczna rozprowadza wspólną ulotkę informacyjną wśród tej kategorii podróżnych, o której mowa w art. 72 ust. 3 [rozporządzenia ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)].

 

Podczas okresu karencji ustanowionego zgodnie z art. 72 ust. 4 i 5 [rozporządzenia ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)] straż graniczna wyjątkowo zezwala obywatelom państw trzecich objętym wymogiem zezwolenia na podróż, którzy takiego zezwolenia nie posiadają, na przekroczenie granicy zewnętrznej, jeżeli spełniają oni wszystkie pozostałe warunki określone w tym artykule, o ile przekraczają oni granice zewnętrzne państw członkowskich po raz pierwszy od końca okresu przejściowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 i 2 [rozporządzenia ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)]. Straż graniczna informuje obywateli państw trzecich objętych wymogiem zezwolenia na podróż o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż zgodnie z niniejszym artykułem.”

Uzasadnienie

Przepisy te są przewidziane w rozporządzeniu w sprawie ETIAS. Powinny być one jednak ujęte także w kodeksie granicznym Schengen, gdyż przewidują odstępstwa od warunków wjazdu ustanowionych w kodeksie granicznym Schengen.

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przez okres sześciu miesięcy od daty uruchomienia ETIAS korzystanie z ETIAS jest nieobowiązkowe i wymóg posiadania zezwolenia na podróż nie ma zastosowania. Komisja może przyjąć akt delegowany zgodnie z art. 78 w celu przedłużenia tego okresu maksymalnie o kolejne sześć miesięcy.

1.  Przez okres sześciu miesięcy od daty uruchomienia ETIAS korzystanie z ETIAS jest nieobowiązkowe i wymóg posiadania zezwolenia na podróż nie ma zastosowania. Komisja może przyjąć akt delegowany zgodnie z art. 78 w celu przedłużenia tego okresu maksymalnie o kolejne dwanaście miesięcy.

Poprawka    325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podczas tego okresu sześciu miesięcy straż graniczna informuje obywateli państw trzecich objętych wymogiem zezwolenia na podróż, którzy przekraczają granice zewnętrzne, o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż po wygaśnięciu tego okresu sześciu miesięcy. W tym celu straż graniczna rozdaje tej kategorii podróżnych wspólną ulotkę informacyjną.

2.  Podczas tego okresu sześciu miesięcy straż graniczna informuje obywateli państw trzecich objętych wymogiem zezwolenia na podróż, którzy przekraczają granice zewnętrzne, o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż po wygaśnięciu tego okresu sześciu miesięcy. W tym celu straż graniczna rozdaje tej kategorii podróżnych wspólną ulotkę informacyjną. Takie ulotki powinny także być dostępne w ambasadach państw członkowskich i delegaturach Unii w krajach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wspólną ulotkę informacyjną opracowuje i tworzy Komisja. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2, i zawiera on przynajmniej informacje, o których mowa w art. 61. Ulotka zawiera jasne i proste informacje i jest dostępna w wersji językowej, którą dana osoba rozumie lub można uznać, że ją rozumie.

3.  Wspólną ulotkę informacyjną opracowuje i tworzy Komisja. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2, i zawiera on przynajmniej informacje, o których mowa w art. 61. Ulotka zawiera jasne i proste informacje i jest dostępna we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich oraz w co najmniej jednym języku urzędowym każdego państwa trzeciego, którego obywatele są objęci zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  obywatelstwa, płeć i data urodzin wnioskodawcy;

b)  obywatelstwa, płeć i rok urodzin wnioskodawcy;

Poprawka    328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wykształcenie;

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. h).

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wykonywany zawód (dziedzina), stanowisko pracy;

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. i).

Poprawka    330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, wdraża i obsługuje centralne repozytorium zawierające dane, o których mowa w ust. 1, nieumożliwiające identyfikacji osób fizycznych, lecz umożliwiające organom wymienionym w ust. 1 uzyskanie dostosowanych do potrzeb sprawozdań i statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka nielegalnej migracji i zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, zwiększyć skuteczność odpraw granicznych, pomagać jednostce centralnej ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na podróż oraz wspierać kształtowanie unijnej polityki migracyjnej opartej na dowodach. Repozytorium zawiera również codzienne statystyki dotyczące danych, o których mowa w ust. 4. Dostępu do centralnego repozytorium udziela się w drodze bezpiecznego dostępu za pośrednictwem sieci S-TESTA wyposażonej w kontrolę dostępu oraz specjalne profile użytkownika służące wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk.

2.  Do celów ust. 1 eu-LISA, zgodnie z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasadą domyślnej ochrony danych, ustanawia, wdraża i obsługuje centralne repozytorium zawierające dane, o których mowa w ust. 1, nieumożliwiające identyfikacji osób fizycznych, lecz umożliwiające organom wymienionym w ust. 1 uzyskanie dostosowanych do potrzeb sprawozdań i statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka nielegalnej migracji, zagrożenia dla bezpieczeństwa i ryzyka epidemii, zwiększyć skuteczność odpraw granicznych, pomagać jednostce centralnej ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na podróż oraz wspierać kształtowanie unijnej polityki migracyjnej opartej na dowodach. Repozytorium zawiera również codzienne statystyki dotyczące danych, o których mowa w ust. 4. Dostępu do centralnego repozytorium udziela się w drodze bezpiecznego dostępu za pośrednictwem sieci S-TESTA wyposażonej w kontrolę dostępu oraz specjalne profile użytkownika służące wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk.

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania centralnego repozytorium i zasady ochrony i bezpieczeństwa danych mające zastosowanie do repozytorium przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w sprawie zasad dotyczących funkcjonowania centralnego repozytorium, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz zasady uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasady domyślnej ochrony danych.

Poprawka    331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Co kwartał eu-LISA publikuje dane statystyczne dotyczące systemu informacyjnego ETIAS przedstawiające w szczególności liczbę i obywatelstwo wnioskodawców, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, w tym powody decyzji odmownej, oraz obywateli państw trzecich, których zezwolenie na podróż zostało unieważnione lub cofnięte.

4.  Co kwartał eu-LISA publikuje dane statystyczne dotyczące systemu informacyjnego ETIAS przedstawiające w szczególności liczbę i obywatelstwo wnioskodawców, którym udzielono lub odmówiono wydania zezwolenia na podróż, w tym powody decyzji odmownej, oraz obywateli państw trzecich, których zezwolenie na podróż zostało unieważnione lub cofnięte.

Poprawka    332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Pod koniec każdego roku dokonuje się zestawienia danych statystycznych w postaci statystyk kwartalnych dla tego roku.

5.  Pod koniec każdego roku dokonuje się zestawienia danych statystycznych w postaci rocznego sprawozdania dla tego roku. Sprawozdanie jest publikowane i przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organom nadzorczym.

Poprawka    333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Na wniosek Komisji eu-LISA przedstawia Komisji statystyki dotyczące określonych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz statystyki, o których mowa w ust. 3.

6.  Na wniosek Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady eu-LISA przedstawia im statystyki dotyczące określonych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz statystyki, o których mowa w ust. 3.

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty poniesione w związku z utworzeniem systemu informacyjnego ETIAS, integracją istniejącej krajowej infrastruktury granicznej oraz połączeniem z jednolitym interfejsem krajowym, a także koszty hostingu jednolitego interfejsu krajowego, ustanowienia jednostki centralnej i jednostek krajowych ETIAS oraz funkcjonowania ETIAS są pokrywane z budżetu ogólnego Unii.

Koszty poniesione w związku z utworzeniem systemu informacyjnego ETIAS, integracją istniejącej krajowej infrastruktury granicznej oraz połączeniem z jednolitym interfejsem krajowym, a także koszty hostingu jednolitego interfejsu krajowego, ustanowienia jednostki centralnej i jednostek krajowych ETIAS, utrzymania oraz funkcjonowania ETIAS, w tym koszty pracowników jednostek krajowych ETIAS, są pokrywane z budżetu ogólnego Unii. eu-LISA zwraca szczególną uwagę na ryzyko wzrostu kosztów i zapewnia wystarczającą kontrolę wykonawców.

Poprawka    335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyłącza się następujące koszty:

skreśla się

a)  zarządzanie projektami państw członkowskich (spotkania, podróże służbowe, biura);

 

b)  hosting systemów krajowych (miejsce, wdrażanie, energia elektryczna, chłodzenie);

 

c)  funkcjonowanie systemów krajowych (operatorzy i umowy w zakresie wsparcia);

 

d)  dostosowanie istniejących odpraw granicznych;

 

e)  projekt, tworzenie, wdrażanie, obsługa i konserwacja krajowych sieci komunikacyjnych.

 

Poprawka    336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie otrzymują wsparcie finansowe z tytułu wydatków poniesionych w ramach dodatkowych obowiązków wymienionych w art. 66. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu określenia takiego wsparcia finansowego.

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, eu-LISA, Europol, krajowe organy nadzorcze, Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz organy, które są częścią Rady Etyki ETIAS, otrzymują odpowiednie dodatkowe środki finansowe i personel niezbędny do wypełnienia zadań powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 966/2012.

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 966/2012. Wszelkie dochody pozostałe po pokryciu kosztów rozwoju ETIAS i bieżących kosztów jego eksploatacji i konserwacji przekazuje się do budżetu Unii.

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednostka centralna ETIAS i państwa członkowskie informują eu-LISA o właściwych organach, o których mowa w art. 11, które mają dostęp do systemu informacyjnego ETIAS.

Jednostka centralna ETIAS i państwa członkowskie informują Komisję i eu-LISA o właściwych organach, o których mowa w art. 11, które mają dostęp do systemu informacyjnego ETIAS.

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skonsolidowany wykaz tych organów jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie trzech miesięcy od daty uruchomienia ETIAS zgodnie z art. 77. W przypadku zmian w wykazie eu-LISA raz w roku publikuje zaktualizowany skonsolidowany wykaz.

skreśla się

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie informują Komisję o wyznaczonych organach, o których mowa w art. 43, i niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach w tym zakresie.

3.  Państwa członkowskie informują Komisję i eu-LISA o wyznaczonych organach, o których mowa w art. 43, i niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja udostępnia informacje zgłoszone zgodnie z ust. 1 państwom członkowskim i podaje je do ogólnej wiadomości przez stale aktualizowaną ogólnodostępną stronę internetową.

5.  Komisja publikuje informacje zgłoszone zgodnie z ust. 1, 2 i 3 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzenia zmian do nich Komisja publikuje raz w roku zaktualizowaną skonsolidowaną wersję tych informacji. Komisja prowadzi stale aktualizowaną ogólnodostępną stronę internetową przedstawiającą te informacje w sposób łatwo dostępny.

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  weszły w życie konieczne zmiany aktów prawnych systemów informacyjnych, o których mowa w art. 10, względem których należy ustanowić interoperacyjność systemu informacyjnego ETIAS;

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 1 – litera -a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-aa)  weszły w życie konieczne zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/20111a powierzającego eu-LISA zarządzanie operacyjne systemem ETIAS;

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1).

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 1 – litera -a b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ab)  weszły w życie konieczne zmiany aktów prawnych systemów informacyjnych, o których mowa w art. 18, przewidujące dostęp do tych baz danych dla jednostki centralnej ETIAS;

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art.15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 3 oraz art. 72 ust. 1 i 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3a, art. 13 lit. db), art. 15 ust. 5 i 6, art. 16 ust. 4, art. 26a, art. 28 ust. 3, art. 32 ust. 2a, art. 33, art. 72 ust. 1 i 5, art. 73 ust. 2 i art. 74, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 3a, art. 13 lit. db), art. 15 ust. 5 i 6, art. 16 ust. 4, art. 26a, art. 28 ust. 3, art. 32 ust. 2a, art. 33, art. 72 ust. 1 i 5, art. 73 ust. 2 i art. 74, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 3 oraz art. 72 ust. 1 i 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 ust. 5 i 6, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 3 oraz art. 72 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – Urząd Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a następnie co sześć miesięcy na etapie tworzenia systemu informacyjnego ETIAS eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stanu prac nad tworzeniem systemu centralnego, jednolitych interfejsów i infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami. Po zakończeniu tworzenia systemu przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

2.  Do [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – Urząd Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a następnie co sześć miesięcy na etapie tworzenia systemu informacyjnego ETIAS eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stanu prac nad tworzeniem systemu centralnego, jednolitych interfejsów i infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami. Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje na temat poniesionych kosztów oraz informacje dotyczące wszelkich rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na ogólne koszty systemu pokrywane z budżetu ogólnego Unii zgodnie z art. 74. Po zakończeniu tworzenia systemu przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po upływie trzech lat od uruchomienia ETIAS, a następnie co cztery lata Komisja przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia konieczne zalecenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Ocena obejmuje:

Po upływie dwóch lat od uruchomienia ETIAS, a następnie co trzy lata Komisja przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia konieczne zalecenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w tym szczegółową ocenę ich wpływu na budżet. Ocena obejmuje:

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rezultaty osiągnięte przez ETIAS z punktu widzenia jego celów, mandatu i zadań;

a)  koszty i rezultaty osiągnięte przez ETIAS z punktu widzenia jego celów, mandatu i zadań;

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wpływ, skuteczność i wydajność funkcjonowania ETIAS i metod pracy w odniesieniu do jego celów, mandatu i zadań;

b)  wpływ, skuteczność i wydajność funkcjonowania ETIAS, w tym jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS, i metod pracy w odniesieniu do jego celów, mandatu i zadań;

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  bezpieczeństwo ETIAS;

Poprawka    354

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zasady automatycznego przetwarzania wniosków do celów oceny ryzyka;

c)  reguły kontroli przesiewowej wykorzystywane do celów oceny ryzyka;

Poprawka    355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  listę ostrzegawczą ETIAS;

Poprawka    356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera f a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  wypływ na stosunki dyplomatyczne Unii z danymi państwami trzecimi;

Poprawka    357

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera f b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  osiągane przychody UE i wydatki ponoszone przez organy UE, a także przez państwa członkowskie.

Poprawka    358

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przekazuje sprawozdanie z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    359

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 8 – akapit 1 – litera e a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  liczby odrzuconych wniosków o wydanie zezwolenia na podróż na podstawie trafienia w oparciu o listę ostrzegawczą ETIAS;

Poprawka    360

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Roczne sprawozdania państw członkowskich i Europolu są przekazywane Komisji do dnia 30 czerwca następnego roku.

Roczne sprawozdania państw członkowskich i Europolu są przekazywane Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca następnego roku.

Poprawka    361

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 –ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia określonego przez Komisję zgodnie z art. 77, z wyjątkiem art. 62, 63, 68, 74, 76, 78, 79 oraz przepisów dotyczących środków, o których mowa w art. 77 ust. 1, które mają zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    362

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik 1a

 

Wykaz przestępstw kryminalnych, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. b)

 

1.  przestępstwa terrorystyczne

 

2.  udział w organizacji przestępczej

 

3.  handel ludźmi

 

4.  wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca

 

5.  nielegalny handel narkotykami i substancjami psychotropowymi

 

6.  nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

 

7.  korupcja

 

8.  oszustwo, w tym oszustwo przeciwko interesom finansowym Unii

 

9.  pranie dochodów z przestępstwa i fałszowanie pieniędzy, w tym euro

 

10.  przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 

11.  przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin

 

12.  ułatwianie bezprawnego wjazdu i pobytu

 

13.  zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 

14.  nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi

 

15.  uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników

 

16.  kradzież zorganizowana i rozbój przy użyciu broni

 

17.  nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

 

18.  podrabianie i piractwo produktów

 

19.  fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami

 

20.  nielegalny obrót hormonami i innymi stymulatorami wzrostu

 

21.  nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi

 

22.  zgwałcenie

 

23.  przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego

 

24.  bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym lub statkiem

 

25.  sabotaż

 

26.  handel skradzionymi pojazdami

 

27.  szpiegostwo przemysłowe

 

28.  podpalenie

 

29.  rasizm i ksenofobia

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)

Dz.U. C xx z …, s. xx.


UZASADNIENIE

Informacje podstawowe i treść wniosku

Komisja przedstawiła wniosek ustanawiający europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (COM(2016)0731) wraz z oceną skutków finansowych regulacji oraz w oparciu o studium wykonalności(1) w dniu 16 listopada 2016 r. Stanowi on kontynuację komunikatu Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zatytułowanego „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” (COM(2016)0205), w którym Komisja przedstawiła potrzebę wzmocnienia i ulepszenia przez UE systemów informatycznych, architektury danych i wymiany informacji w dziedzinie zarządzania granicami, ścigania przestępstw i zwalczania terroryzmu.

Wniosek zawiera przepisy dotyczące celów ETIAS, jego struktury technicznej, różnych podmiotów zaangażowanych w ocenę wniosków ETIAS, wymaganych danych, procedury składania wniosków, zasad oceny, w tym kontroli z informacjami w innych systemach informacyjnych, listy ostrzegawczej i szczegółowych wskaźników ryzyka, organów posiadających prawo dostępu oraz ochrony danych. Zawiera on także poprawki do szeregu innych instrumentów legislacyjnych, w tym kodeksu granicznego Schengen w celu uczynienia posiadania ETIAS warunkiem wjazdu, rozporządzenia w sprawie Europolu i rozporządzenia w sprawie Frontexu. Konieczne poprawki do rozporządzenia w sprawie eu-LISA zostaną ujęte w nadchodzącym przeglądzie tego rozporządzenia. Ponadto konieczna będzie zmiana aktów prawnych dotyczących systemów informacyjnych, względem których należy ustanowić interoperacyjność systemu informacyjnego ETIAS, w celu sprecyzowania, jakie dane mogą być wymieniane między systemami w zautomatyzowany sposób, oraz ustanowienia szczegółowych zasad w tym względzie.

Procedura

Aby ocenić wniosek Komisji oraz opracować niniejszy projekt sprawozdania, sprawozdawczyni uzyskała wkład z wielu źródeł. Zorganizowano szereg posiedzeń na szczeblu technicznym z udziałem służb Komisji w celu szczegółowego omówienia całego wniosku. Ponadto na posiedzenia z udziałem kontrsprawozdawców zaproszono różne zainteresowane strony i ekspertów: agencje europejskie, na które wpływ miał wniosek w sprawie ETIAS lub które były nim zainteresowane (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, ekspertów z USA dzielących się doświadczeniami związanymi z systemem US ESTA oraz przedstawicieli przewoźników lotniczych. Na koniec autorzy studium na temat ETIAS zleconego przez komisję LIBE zaprezentowali swoje wnioski. Aby uzupełnić te posiedzenia, wystosowano wniosek o opinię Agencji Praw Podstawowych oraz zorganizowano wizytę w obiekcie technicznym eu-LISA w Strasburgu.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. W pełni popiera ona ogólne uzasadnienie i główne elementy wniosku Komisji.

ETIAS umożliwi ocenę, czy obywatel państwa trzeciego zwolniony z obowiązku wizowego, który zamierza podróżować do strefy Schengen, stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, zanim osoba ta zjawi się na przejściu granicznym na granicach zewnętrznych. ETIAS zapewni zatem wkład w lepszą ocenę tego, czy obywatel państwa trzeciego spełnia warunki wjazdu, a tym samym w bezpieczeństwo całej strefy Schengen.

Obecnie zadaniem straży granicznej jest przeprowadzenie wielu różnorodnych ocen na miejscu w ograniczonych ramach czasowych. Po wdrożeniu system ETIAS umożliwi przeprowadzenie przed odprawą celną szeregu kontroli wstępnych, z których niektóre nie są obecnie możliwe do przeprowadzenia przez straż graniczną. System zapewnia zatem straży granicznej informację, że taka kontrola wstępna została przeprowadzona oraz że nie wykazała ona żadnych powodów do wydania decyzji odmownej. System nie naruszałby jednak upoważnienia straży granicznej do podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie zezwolenia na wjazd lub odmowy wjazdu osobie w przypadku stwierdzenia, że warunki wjazdu nie zostały spełnione.

Ponadto można w sposób uzasadniony założyć, że system doprowadzi do ograniczenia liczby przypadków odmowy wjazdu na granicy, gdyż pierwsza ocena będzie mieć miejsce przed wyjazdem podróżnych w kierunku granicy zewnętrznej strefy Schengen. Ograniczenie liczby decyzji odmownych na granicy poprawi w ujęciu ogólnym zarządzanie granicami oraz będzie także korzystne dla przewoźników, którzy muszą przyjmować odpowiedzialność za mniejszą liczbę pasażerów, którym odmówiono wjazdu. Będzie to także korzystne dla podróżnych, gdyż osoby, które spotkałyby się z odmową wjazdu na granicy, nie rozpoczynałyby podróży.

Podczas gdy sprawozdawczyni w pełni popiera ona ogólne uzasadnienie i główne elementy wniosku Komisji, proponuje szereg poprawek w celu dalszego udoskonalenia wniosku.

Poprawki zawarte w niniejszym projekcie sprawozdania koncentrują się między innymi na następujących kwestiach:

- Uniknięcie problemów z wdrażaniem:

proponowane są bardziej szczegółowe przepisy w sprawie określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ocenę ETIAS, a w związku z tym za możliwe odwołanie. Kryteria związane z państwami członkowskimi planowanego pierwszego wjazdu należy uzupełnić obowiązkami opartymi na wydanych ostrzeżeniach i danych przekazanych na potrzeby listy ostrzegawczej ETIAS w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego podziału obowiązków.

Aby uniknąć z zbędnych obciążeń, przewoźnicy przewożący grupy drogą lądową autokarami nie powinni należeć do grupy przewoźników, na których niniejsze rozporządzenie nakłada obowiązki. Ponadto proponowany jest motyw sugerujący, by przewoźnikom dać możliwość połączenia się z ETIAS, EES lub podobnymi systemami za pomocą unikalnego punktu kontaktowego.

Aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie systemu, podróżni powinni otrzymywać więcej informacji na temat ETIAS w ujęciu ogólnym oraz w szczególności na temat ich konkretnej sytuacji. Powinni być na przykład powiadamiani o zbliżającym się upływie ważności zezwolenia ETIAS oraz mieć możliwość wnioskowania o nowe zezwolenie przed wygaśnięciem ważności poprzedniego. Należy przekazywać więcej informacji na temat procedur odwoławczych w celu zapewnienia skutecznego korzystania z prawa do odwołania.

W wielu częściach proponuje się wyjaśnienie brzmienia projektu oraz zapewnienie lepiej zdefiniowanych przepisów i większych zabezpieczeń dla podróżnych. Trafienie w bazie Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży nie powinno na przykład prowadzić do automatycznej odmowy wydania ETIAS, ale powinno wymagać dodatkowych kontroli ręcznych. Należy także sprecyzować, że każdy wniosek należy oceniać indywidualnie w celu unikania sytuacji, w której pierwsza odmowa automatycznie prowadzi do kolejnych.

- Skuteczność i sprawność:

sugeruje się, by państwa członkowskie ustanowiły specjalne centralne punkty dostępu, które weryfikują, czy warunki dostępu dla organów ścigania zostały spełnione, zamiast realizowania tych zadań przez jednostki krajowe ETIAS. Dzięki temu unika się konieczności zaangażowania organu trzeciego w proces oceny ETIAS, który wydaje się być nazbyt skomplikowany.

Aby usprawnić odprawy graniczne, straż graniczna, podczas przeprowadzania kontroli drugiej linii, powinna mieć możliwość dostępu do systemu centralnego ETIAS. W przypadku kontroli drugiej linii, jeśli na pierwszej linii straż graniczna uznała już, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej kontroli, służby graniczne powinny mieć taki dostęp w celu podjęcia bardziej świadomej decyzji.

- Bezpieczeństwo i ochrona danych:

sugerowane jest wyraźniejsze dostosowanie przepisów w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych do podstaw prawnych innych wielkoskalowych systemów informatycznych, a zatem ich wzmocnienie. Przepisy w sprawie zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych już w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych są proponowane zgodnie z sugestiami zawartymi w opinii EIOD.

- Nadzór i rozliczalność:

dodaje się również szereg nowych lub wzmocnionych przepisów w sprawie sprawozdawczości, aby zapewnić większą przejrzystość, a tym samym rozliczalność systemu. W szczególności należy udostępniać informacje dotyczące funkcjonowania jednostki centralnej, jako że będzie ona stanowić podstawowy element przyszłego systemu ETIAS.

(1)

Studium wykonalności dotyczące stworzenia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), sprawozdanie końcowe; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (13.7.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624

COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David McAllister

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

<

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  ETIAS jest jednym z priorytetów wymienionych w planie działania z Bratysławy z dnia 16 wrze16 września 2016 r., podpisanym i przyjętym przez 27 szefów państw i rządów Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Komisja wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i we współpracy z państwami członkowskimi powinna przywiązywać ogromną wagę do aspektów polityki zagranicznej utworzenia ETIAS i przekazać na czas zwięzłe informacje o celach tego systemu rządom odnośnych państw trzecich, podkreślając podstawowe różnice polityczne, prawne i praktyczne między obowiązkiem wizowym a zezwoleniem na podróż.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Komisja powinna przeprowadzić kampanie komunikacyjne w odnośnych państwach trzecich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ETIAS, tak aby podróżni zapoznali się należycie z procedurą składania wniosku o zezwolenie ETIAS, środkami odwołania przysługującymi im w przypadku odmowy, a także z pozytywnymi aspektami umożliwienia podróżnym posiadającym wcześniejsze zezwolenie na podróż prostszego i szybszego przekroczenia granicy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W ramach ETIAS należy wprowadzić zezwolenie na podróż dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE („obowiązek wizowy”), umożliwiające ustalenie, czy obecność tych osób na terytorium państw członkowskich nie stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Posiadanie ważnego zezwolenia na podróż powinno być nowym warunkiem wjazdu na terytorium państw członkowskich, natomiast samo posiadanie tego pozwolenia nie powinno dawać automatycznie prawa do wjazdu.

(9)  Kilka państw trzecich przeprowadziło szereg reform w celu uzyskania ruchu bezwizowego dla swoich obywateli, a Unia przyznała im system bezwizowy w uznaniu za pomyślnie poczynione wysiłki. W związku z tym w ramach ETIAS należy wprowadzić zezwolenie na podróż dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE („obowiązek wizowy”), umożliwiające wyłącznie ustalenie, czy obecność niektórych osób na terytorium państw członkowskich nie stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Z tego względu posiadanie ważnego zezwolenia na podróż powinno być nowym warunkiem wjazdu na terytorium państw członkowskich. Samo posiadanie tego pozwolenia nie powinno jednak dawać automatycznie prawa do wjazdu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby realizować swoje cele, ETIAS powinien oferować możliwość wypełnienia formularza wniosku online, w którym wnioskodawca powinien podać informacje dotyczące jego tożsamości, dokumentu podróży, informacje o pobycie, dane kontaktowe, wykształcenie i wykonywany zawód, swój status członka rodziny obywatela UE lub obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się bez karty pobytowej, dane identyfikacyjne osoby odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest małoletni, a także odpowiedzi na pytania ogólne (czy wnioskodawca choruje na chorobę mogącą przerodzić się w epidemię według definicji Międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą; dotyczące wpisów w rejestrach kryminalnych, obecności w obszarach działań wojennych, decyzji o powrocie na granice/nakazu opuszczenia terytorium). Dane wnioskodawców dotyczące zdrowia są udostępniane wyłączenie w celu ustalenia, czy stanowią oni zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(16)  Aby realizować swoje cele, ETIAS powinien oferować możliwość wypełnienia formularza wniosku online, w którym wnioskodawca powinien podać informacje dotyczące tożsamości, dokumentu podróży, informacje o pobycie, dane kontaktowe, informacje o wykonywanym zawodzie i o swoim statusie członka rodziny obywatela UE lub obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się bez karty pobytowej, dane identyfikacyjne osoby odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest małoletni, a także odpowiedzi na pytania ogólne (czy wnioskodawca choruje na chorobę mogącą przerodzić się w epidemię według definicji Międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą, czy jego nazwisko widnieje w rejestrach kryminalnych, czy przebywał na obszarach działań wojennych, czy wydano wobec niego decyzję o powrocie na granicę lub nakaz opuszczenia terytorium). Dane wnioskodawców dotyczące zdrowia są udostępniane wyłączenie w celu ustalenia, czy stanowią oni zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  System ETIAS powinien przyjmować wnioski złożone w imieniu wnioskodawcy w sytuacjach, gdy podróżni nie będą w stanie sami stworzyć wniosku z jakiegokolwiek powodu. W takich przypadkach wniosek powinien zostać złożony przez osobę trzecią upoważnioną przez podróżnego lub prawnie odpowiedzialną za podróżnego pod warunkiem, że dane identyfikacyjne tej osoby zostały uwzględnione w formularzu wniosku.

(17)  System ETIAS powinien być zaprojektowany jako platforma przyjazna dla użytkownika i zapewniać wszystkie odnośne informacje w języku wnioskodawcy lub w języku, który może zrozumieć. System ETIAS powinien przyjmować wnioski złożone w imieniu wnioskodawcy w sytuacjach, gdy podróżni nie będą w stanie sami stworzyć wniosku z jakiegokolwiek powodu. W takich przypadkach wniosek powinien zostać złożony przez osobę trzecią upoważnioną przez podróżnego lub prawnie odpowiedzialną za podróżnego pod warunkiem, że dane identyfikacyjne tej osoby zostały uwzględnione w formularzu wniosku. W ramach ETIAS należy utworzyć punkty składania wniosków w głównych terminalach wylotów w portach lotniczych i morskich, a także na głównych lądowych przejściach granicznych. Biura podróży powinny mieć możliwość składania wniosków w imieniu indywidualnych wnioskodawców lub grup wnioskodawców.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Dane osobowe przedkładane przez wnioskodawcę powinny być przetwarzanie przez ETIAS wyłącznie do celów zweryfikowania z wyprzedzeniem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/39924 oraz ocenienia, czy prawdopodobne jest, że wnioskodawca stwarza ryzyko nielegalnej migracji, czy jego wjazd do Unii mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego w Unii.

(20)  Dane osobowe przedkładane przez wnioskodawcę powinny być przetwarzanie przez ETIAS wyłącznie do celów zweryfikowania z wyprzedzeniem, czy wnioskodawca spełnił kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu (UE) 2016/39924, oraz ocenienia, czy w przeszłości wniosek wnioskodawcy był już odrzucony i czy wnioskodawca nie przekroczył dozwolonego okresu pobytu, a także czy jego wjazd do Unii mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego w Unii.

_________________

_________________

24Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulującego przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulującego przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Oceny takich zagrożeń nie można przeprowadzić bez przetworzenia danych osobowych wymienionych w motywie 16. Każdy element danych osobowych we wnioskach powinien zostać porównany z danymi znajdującymi się we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w systemie informacyjnym (Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemie informacyjnym (VIS), danych Europolu, bazie Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, europejskim systemie przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) lub bazie danych TDAWN Interpolu (Interpol TDAWN)), na listach ostrzegawczych ETIAS lub w odniesieniu do szczegółowych wskaźników ryzyka. Kategorie danych osobowych, które powinny być wykorzystywane do porównania, powinny być ograniczone do kategorii danych stosowanych w przeszukiwanych systemach informacyjnych, liście ostrzegawczej ETIAS lub szczegółowych wskaźnikach ryzyka.

(21)  Oceny takich zagrożeń nie można przeprowadzić bez przetworzenia danych osobowych wymienionych w motywie 16. Każdy element danych osobowych we wnioskach powinien zostać porównany z danymi znajdującymi się we wpisie, pliku lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w systemie informacyjnym (Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemie informacyjnym (VIS), danych Europolu, bazie Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, europejskim systemie przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) lub bazie danych TDAWN Interpolu (Interpol TDAWN)), w tym w żółtych notach, które mogą pomóc w odnalezieniu osób zaginionych, na listach ostrzegawczych ETIAS lub w odniesieniu do szczegółowych wskaźników ryzyka. Kategorie danych osobowych, które powinny być wykorzystywane do porównania, powinny być ograniczone do kategorii danych stosowanych w przeszukiwanych systemach informacyjnych, liście ostrzegawczej ETIAS lub szczegółowych wskaźnikach ryzyka.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, powinno przysługiwać prawo do odwołania się. Postępowania odwoławcze powinny być prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

(24)  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, powinno przysługiwać prawo do odwołania się. Postępowania odwoławcze powinny być prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Postępowanie odwoławcze nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Jeśli w wyjątkowych okolicznościach państwo członkowskie uzna za konieczne zezwolenie obywatelowi państwa trzeciego na podróżowanie po jego terytorium ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, powinno ono mieć możliwość wydania zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej i czasowej.

(30)  Jeśli w wyjątkowych okolicznościach konieczne jest zezwolenie obywatelowi państwa trzeciego na podróżowanie ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, powinno ono mieć możliwość wydania zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej i czasowej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Dostęp do informacji przechowywanych w ETIAS jest konieczny do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o czym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW26 lub do zapobiegania innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o czym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W konkretnym dochodzeniu oraz w celu ustalenia dowodów i informacji dotyczących osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub osoby, która mogła paść ofiarą przestępstwa, organy ścigania mogą potrzebować dostępu do danych wygenerowanych przez ETIAS. Dane przechowywane w ETIAS mogą również być konieczne do identyfikacji sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, zwłaszcza jeśli niezbędne są natychmiastowe działania. Dostęp do ETIAS do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa podstawowe do poszanowania życia prywatnego osób fizycznych oraz prawo do ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe są przetwarzane w tym systemie. Dane w ETIAS powinny być zatem przechowywane i udostępniane wyznaczonym organom państw członkowskich i Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) przy zachowaniu restrykcyjnych warunków wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu, aby dostęp ten był ograniczony do tego, co jest absolutnie niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie zgodnie z wymogami określonymi w orzecznictwie Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital Rights Ireland28.

(34)  Dostęp do informacji przechowywanych w ETIAS powinien przyczyniać się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, do ich wykrywania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, o czym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW26 lub do zapobiegania innym poważnym przestępstwom, do ich wykrywania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, o czym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W konkretnym dochodzeniu oraz w celu ustalenia dowodów i informacji dotyczących osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub osoby, która mogła paść ofiarą przestępstwa, organy ścigania mogą potrzebować dostępu do danych wygenerowanych przez ETIAS. Dane przechowywane w ETIAS mogą również być konieczne do identyfikacji sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, zwłaszcza jeśli niezbędne są natychmiastowe działania. Uzyskanie dostępu do systemu ETIAS do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń stanowi ingerencję w prawa podstawowe, w tym prawo do życia prywatnego i prawo do ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe są przetwarzane w tym systemie. Dane w ETIAS powinny być zatem przechowywane i udostępniane wyznaczonym organom państw członkowskich i Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) przy zachowaniu restrykcyjnych warunków wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu, aby dostęp ten był ograniczony do tego, co jest absolutnie niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie zgodnie z wymogami określonymi w orzecznictwie Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital Rights Ireland28.

_________________

_________________

26 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 6).

26 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 6).

27 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

27 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

28 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Powinny zostać ustanowione restrykcyjne zasady dostępu do systemu centralnego ETIAS, a także konieczne zabezpieczenia. Konieczne jest także określenie prawa osób fizycznych do dostępu do danych, ich poprawiania oraz usuwania i dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze środka prawnego i nadzoru operacji przetwarzania przez niezależne organy publiczne.

(47)  Powinny zostać ustanowione restrykcyjne zasady dostępu do systemu centralnego ETIAS, a także konieczne zabezpieczenia. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych zdobytych w ramach ETIAS powinno w każdym przypadku być zgodne z przepisami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Konieczne jest także określenie prawa osób fizycznych do dostępu do danych, ich poprawiania oraz usuwania i dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze środka prawnego i nadzoru nad operacjami przetwarzania przez niezależne organy publiczne.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  w celu przyjęcia z góry określonego wykazu odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny i poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu i nazwy stanowiska; odpowiedzi tych należy udzielić we wniosku o zezwolenie na podróż,

-  w celu przyjęcia z góry określonego wykazu odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywanego zawodu i nazwy stanowiska; odpowiedzi tych należy udzielić we wniosku o zezwolenie na podróż,

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  w celu ustalenia metody i procedury uiszczania opłaty za zezwolenie na podróż z uwzględnieniem nowych rozwiązań technologicznych i ich dostępności oraz w celu zmiany kwoty opłaty,

-  w celu zmiany wysokości opłaty, ustalenia metody i procedury uiszczania opłaty za zezwolenie na podróż z uwzględnieniem nowych rozwiązań technologicznych i ich dostępności, aby nie utrudniać płatności obywatelom państw trzecich objętych ruchem bezwizowym, którzy mogą nie mieć dostępu do pewnych metod płatności, kiedy składają wniosek o zezwolenie ETIAS,

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(51)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadzała ocenę skutków, a także stosowne konsultacje, w tym na szczeblu eksperckim i dyplomatycznym, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. Należy również przeprowadzić konsultacje z ESDZ i przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw trzecich objętych ruchem bezwizowym. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych. W skład takich grup eksperckich powinni wchodzić przedstawiciele ESDZ.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „ryzyko nielegalnej migracji” oznacza ryzyko, że obywatel państwa trzeciego nie spełni warunków wjazdu i pobytu, określonych w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Definicję ryzyka nielegalnej migracji dodaje się do wniosku zgodnie z zaleceniem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  „ryzyko dla bezpieczeństwa” oznacza ryzyko wystąpienia zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich;

Uzasadnienie

Definicję ryzyka dla bezpieczeństwa dodaje się do wniosku zgodnie z zaleceniem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przyczyniać się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez umożliwienie dokładnej oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na przejście graniczne na granicy zewnętrznej, aby stwierdzić, czy istnieją przesłanki faktyczne lub uzasadnione powody, aby uznać, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa;

a)  przyczyniać się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez umożliwienie dokładnej oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na przejście graniczne na granicy zewnętrznej, aby stwierdzić, czy istnieją przesłanki faktyczne, aby uznać, że obecność danej osoby na terytorium państw członkowskich stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspierać cele Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) związane z wpisami dotyczącymi osób poszukiwanych w celu ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, oraz osób, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne lub szczególne;

e)  wspierać cele Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) związane z wpisami dotyczącymi osób poszukiwanych w celu ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, w szczególności dzieci, osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, oraz osób, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne lub szczególne;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Funkcjonariusz ds. praw podstawowych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej odpowiada za przeprowadzanie regularnych kontroli dotyczących rozpatrywania wniosków oraz wdrażania przepisów art. 28, w tym regularne ocenianie ich wpływu na przestrzeganie praw podstawowych, w szczególności w odniesieniu do prywatności. Funkcjonariusz ds. ochrony danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej odpowiada za przeprowadzanie regularnych kontroli dotyczących rozpatrywania wniosków, w tym regularne ocenianie ich wpływu na przestrzeganie praw podstawowych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wnioskodawcy składają wniosek przez wypełnienie internetowego formularza wniosku za pomocą specjalnej ogólnodostępnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne, z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną podróżą.

1.  Wnioskodawca składa wniosek przez wypełnienie internetowego formularza wniosku za pośrednictwem specjalnej ogólnodostępnej strony internetowej, aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne lub, o ile to możliwe, w punktach składania wniosków, z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną podróżą.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioski mogą składać wnioskodawcy bądź osoby lub podmioty pośredniczące upoważnione przez wnioskodawcę do złożenia wniosku w jego imieniu.

2.  Wnioski mogą składać wnioskodawcy bądź osoby lub podmioty pośredniczące upoważnione przez wnioskodawcę do złożenia wniosku w jego imieniu. Delegatury Unii w państwach trzecich udzielają wnioskodawcom niezbędnej pomocy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ogólnodostępna strona internetowa i aplikacja mobilna na urządzenia mobilne zapewniają, aby formularz wniosku był bezpłatny oraz powszechnie i łatwo dostępny dla wnioskodawców.

2.  Dzięki ogólnodostępnej stronie internetowej i aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne formularz wniosku jest bezpłatnie, powszechnie i łatwo dostępny dla wnioskodawców. Zarówno strona internetowa, jak i aplikacja mobilna powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  adres e-mail, numer telefonu;

g)  adres e-mail i numer telefonu, jeżeli jest dostępny;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wykształcenie (poziom i dziedzina);

skreśla się

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  w przypadku małoletnich – nazwisko i imię (imiona) osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego;

k)  w przypadku małoletnich – nazwisko, imię (imiona), adres e-mail lub numer telefonu i adres domowy osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

la)  czy jest uchodźcą lub bezpaństwowcem;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  w przypadku wniosków wypełnianych przez osobę inną niż wnioskodawca – nazwisko, imię (imiona), nazwę firmy, organizacji (jeśli dotyczy), adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu; powiązanie z wnioskodawcą i podpisane elektronicznie upoważnienie.

m)  w przypadku wniosków wypełnianych przez osobę inną niż wnioskodawca i wniosków wypełnianych przez grupy – nazwisko, imię (imiona), nazwę firmy, organizacji (jeśli dotyczy), adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu; powiązanie z wnioskodawcą i podpisane elektronicznie upoważnienie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wnioskodawca wybiera poziom i dziedzinę wykształcenia, wykonywany zawód i stanowisko pracy z podanego z góry określonego wykazu. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu określenia tych wykazów.

3.  Wnioskodawca wybiera wykonywany zawód i stanowisko pracy z podanego wykazu. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w celu określenia tych wykazów.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  czy został on kiedykolwiek skazany za jakiekolwiek przestępstwo w dowolnym kraju;

b)  czy został on kiedykolwiek skazany w dowolnym kraju za jakiekolwiek poważne przestępstwo, o którym mowa w art. 3 lit. m);

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w sprawie sposobu i procedury płatności opłaty za zezwolenie na podróż oraz zmian wysokości tej opłaty.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w sprawie sposobu i procedury płatności opłaty za zezwolenie na podróż oraz zmian wysokości tej opłaty. Komisja uwzględnia nowe rozwiązania technologiczne i ich dostępność, tak aby nie utrudniać płatności obywatelom państw trzecich objętych ruchem bezwizowym, którzy mogą nie mieć dostępu do pewnych metod płatności, kiedy składają wniosek o zezwolenie ETIAS.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zapisanemu w pliku w bazie danych TDAWN Interpolu.

m)  czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zapisanemu w pliku w bazie danych TDAWN Interpolu, w tym w żółtych notach, które mogą ułatwić odnalezienie osób zaginionych;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wpisu dotyczącego osób zaginionych;

b)  wpisu dotyczącego osób zaginionych, w szczególności dzieci;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 21a

 

Przepisy szczególne dotyczące uchodźców i bezpaństwowców zamieszkujących w państwie objętym ruchem bezwizowym

 

Jeżeli o zezwolenie na podróż ubiega się obywatel państwa trzeciego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), zastosowanie mają następujące przepisy szczególne:

 

a)  wnioskodawca wskazuje swój status zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. la);

 

b)  wnioskodawca nie odpowiada na pytanie, o którym mowa w art. 15 ust. 4 lit. c);

 

c)  wnioskodawca zwolniony jest z opłaty, o której mowa w art. 16.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wniosek o dodatkowe informacje lub dokumentację należy wysłać na adres e-mail zapisany w pliku wniosku. We wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację wyraźnie wskazuje się, jakie informacje lub dokumentacja są wymagane od wnioskodawcy. Wnioskodawca przekazuje dodatkowe informacje lub dokumentację bezpośrednio jednostce krajowej ETIAS za pomocą usługi bezpiecznego konta, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. g), w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację.

2.  Wniosek o dodatkowe informacje lub dokumentację należy wysłać na adres e-mail zapisany w pliku wniosku. We wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację wyraźnie wskazuje się, jakie informacje lub dokumentacja są wymagane od wnioskodawcy. Wnioskodawca przekazuje dodatkowe informacje lub dokumentację bezpośrednio jednostce krajowej ETIAS za pomocą usługi bezpiecznego konta, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. g), w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o dodatkowe informacje lub dokumentację. Wnioskodawcy przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie terminu na złożenie wymaganych dokumentów. Dodatkowy czas przyznany w odpowiedzi nie przekracza 30 dni roboczych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zaproszenie to jest wysyłane do wnioskodawcy przez jednostkę krajową ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego na adres e-mail zapisany w pliku wniosku.

5.  Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego wysyła wnioskodawcy zaproszenie na adres e-mail zapisany w pliku wniosku lub powiadamia go telefonicznie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli wnioskodawca nie odpowie na zaproszenie w wyznaczonym terminie lub nie stawi się na rozmowie, wniosek zostaje odrzucony zgodnie z art. 31 ust. 1, a jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę.

6.  Jeżeli wnioskodawca nie odpowie na zaproszenie w wyznaczonym terminie lub nie stawi się na rozmowę bez udokumentowanego uzasadnienia, wniosek zostaje odrzucony zgodnie z art. 31 ust. 1, a jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W żadnym razie Europol nie ma dostępu do danych osobowych dotyczących wykształcenia wnioskodawcy, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. h), ani do danych osobowych dotyczących stanu zdrowia wnioskodawcy, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. a).

3.  W żadnym razie Europol nie ma dostępu do danych osobowych dotyczących stanu zdrowia wnioskodawcy, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. a).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  [statystyk wygenerowanych przez EES, wskazujących na odbiegające od normy odsetki osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz odmów wjazdu, odnoszące się do określonej grupy podróżujących;]

a)  [statystyk wygenerowanych przez EES, wskazujących, że liczba osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz liczba odmów wjazdu odbiegają od normy;]

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  statystyk wygenerowanych przez ETIAS zgodnie z art. 73, wskazujących na odbiegające od normy odsetki odmów wydania zezwolenia na podróż z powodu ryzyka nielegalnej migracji lub zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego związanych z określoną grupą podróżujących;

b)  statystyk wygenerowanych przez ETIAS zgodnie z art. 73, wskazujących na odbiegające od normy odsetki odmów wydania zezwolenia na podróż z powodu ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, dotyczących odbiegających od normy odsetków osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz odmów wjazdu, odnoszących się do określonej grupy podróżujących w przypadku tego państwa członkowskiego;

e)  dostarczonych przez państwa członkowskie informacji wskazujących, że w określonej grupie podróżujących liczba osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz liczba odmów wjazdu odbiegają od normy;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poziom wykształcenia;

skreśla się

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Szczegółowe wskaźniki ryzyka są ukierunkowane i proporcjonalne. W żadnych okolicznościach nie są one oparte na rasie ani pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych ani światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, życiu seksualnym ani orientacji seksualnej danej osoby.

5.  Szczegółowe wskaźniki ryzyka są ukierunkowane i proporcjonalne. W żadnych okolicznościach nie są one oparte na rasie ani pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych ani światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, życiu seksualnym ani orientacji seksualnej danej osoby. Prewencyjne profilowanie ryzyka w oparciu o raczej ogólne dane niż konkretne i wyraźne ryzyko nie jest dopuszczalne.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Należy wprowadzić zabezpieczenia w celu zapewnienia, by dane osobowe przetwarzane w ramach listy ostrzegawczej ETIAS podlegały wystarczającej ochronie.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  W przypadku gdy powody wpisania na listę ostrzegawczą ETIAS były nieuzasadnione, w każdym momencie możliwe jest usunięcie z listy.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, przysługuje prawo do odwołania się. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego zapewnia wnioskodawcom informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie odwołania.

2.  Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, przysługuje prawo do odwołania się. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego zapewnia wnioskodawcom pisemne informacje w języku, jaki wnioskodawcy mogą zrozumieć, dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie wniesienia odwołania. Postępowanie odwoławcze musi zostać zakończone najpóźniej w terminie trzech miesięcy.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej może zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane państwo członkowskie uzna to za konieczne ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, mimo że proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 nie został jeszcze zakończony, odmówiono wydania zezwolenia na podróż lub zezwolenie takie zostało unieważnione lub cofnięte.

1.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej zostaje wydane wyjątkowo, jeżeli jest konieczne ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, mimo że proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 nie został jeszcze zakończony, odmówiono wydania zezwolenia na podróż lub zezwolenie takie zostało unieważnione lub cofnięte.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej jest ważne na terytorium państwa członkowskiego, które wydało to zezwolenie, przez okres maksymalnie 15 dni.

4.  Zezwolenie na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej jest ważne na terytorium państwa członkowskiego, które je wydało.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS w przypadku trafienia z danymi zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku wniosku, a także do danych wpisanych do tego pliku wniosku, dotyczących wydania, odmowy wydania, cofnięcia lub unieważnienie zezwolenia na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), zapisanych w pliku wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do tych danych jednoznacznie wnioskowały jednostki operacyjne w uzasadnionym wniosku elektronicznym złożonym na podstawie art. 44 ust. 1 i zatwierdzonym w drodze niezależnej weryfikacji. Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS nie daje dostępu do danych dotyczących wykształcenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. h), ani do danych dotyczących tego, czy wnioskodawca może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. a).

4.  Sprawdzanie systemu centralnego ETIAS w przypadku trafienia z danymi zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku wniosku, a także do danych wpisanych do tego pliku wniosku, dotyczących wydania, odmowy wydania, cofnięcia lub unieważnienie zezwolenia na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), zapisanych w pliku wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do tych danych jednoznacznie wnioskowały jednostki operacyjne w uzasadnionym wniosku elektronicznym złożonym na podstawie art. 44 ust. 1 i zatwierdzonym w drodze niezależnej weryfikacji. Z przeszukiwania danych w systemie centralnym ETIAS wyłączone są dane dotyczące tego, czy wnioskodawca może stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 4 lit. a).

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja we współpracy z jednostką centralną ETIAS i państwami członkowskimi zapewni, aby rozpoczęciu działalności ETIAS towarzyszyła kampania informacyjna, aby poinformować obywateli państw trzecich objętych zakresem niniejszego rozporządzenia o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż w celu przekroczenia granicy zewnętrznej.

Komisja we współpracy z jednostką centralną ETIAS, państwami członkowskimi, ich ambasadami w państwach trzecich objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i delegaturami w tych państwach – przeprowadzi na długo przed rozpoczęciem działalności ETIAS kampanię informacyjną, aby poinformować obywateli państw trzecich objętych zakresem niniejszego rozporządzenia o wymogu posiadania ważnego zezwolenia na podróż w celu przekroczenia granicy zewnętrznej.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Infrastruktura wspierająca ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną oraz bramę sieciową dla przewoźników mieści się w obiektach eu-LISA lub Komisji. Infrastruktura ta jest geograficznie rozmieszczona w sposób zapewniający funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z warunkami bezpieczeństwa, dostępności, jakości i szybkości określonymi w ust. 3.

2.  Infrastruktura wspierająca ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną, punkty obsługi oraz portal dla przewoźników mieści się w obiektach eu-LISA lub Komisji. Infrastruktura ta jest geograficznie rozmieszczona w sposób zapewniający funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z warunkami bezpieczeństwa, dostępności, jakości i szybkości określonymi w ust. 3.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po uruchomieniu ETIAS eu-LISA odpowiada za zarządzanie techniczne systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi zapewnia stale najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA odpowiada również za zarządzanie techniczne infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz za ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną na urządzenia mobilne, usługę poczty elektronicznej, usługę bezpiecznego konta, bramę sieciową dla przewoźników, usługę sieciową i oprogramowanie umożliwiające rozpatrywanie wniosków, o których mowa w art. 6.

Po uruchomieniu ETIAS eu-LISA odpowiada za zarządzanie techniczne systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi zapewnia stale najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA odpowiada również za zarządzanie techniczne infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz za ogólnodostępną stronę internetową, aplikację mobilną na urządzenia mobilne, punkty obsługi, usługę poczty elektronicznej, usługę bezpiecznego konta, bramę sieciową dla przewoźników, usługę sieciową i oprogramowanie umożliwiające rozpatrywanie wniosków, o których mowa w art. 6.