Procedură : 2016/0357A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0322/2017

Texte depuse :

A8-0322/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0307

RAPORT     ***I
PDF 1814kWORD 281k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Kinga Gál

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0731),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0466/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din...(2),

–  având în vedere decizia luată de Conferința președinților la 14 septembrie 2017 de a autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0322/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a),

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Referirea 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

eliminat

Justificare

Avizul AEPD este menționat la considerentul 46.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  ETIAS ar trebui să instituie o autorizație de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe („obligația de a deține viză”) care să permită să se stabilească dacă prezența lor pe teritoriul statelor membre nu constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică. Deținerea unei autorizații de călătorie valabile ar trebui să fie o nouă condiție de intrare pe teritoriul statelor membre, însă simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu ar trebui să confere în mod automat dreptul de intrare.

(9)  ETIAS ar trebui să instituie o autorizație de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe („obligația de a deține viză”) care să permită să se stabilească dacă prezența lor pe teritoriul statelor membre nu constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, o amenințare pentru securitate sau un risc epidemic ridicat. Prin urmare, o autorizație de călătorie reprezintă o decizie care precizează că nu există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a conchide că prezența unei persoane pe teritoriul statelor membre constituie un astfel de risc. Ca atare, o autorizație de călătorie este prin natura sa, diferită de o viză, deoarece nu necesită mai multe informații, nici nu impune solicitanților sarcini mai grele decât o viză. Deținerea unei autorizații de călătorie valabile ar trebui să fie o nouă condiție de intrare pe teritoriul statelor membre, însă simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu ar trebui să confere în mod automat dreptul de intrare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  ETIAS ar trebui să contribuie la facilitarea verificărilor la frontiere efectuate de polițiștii de frontieră la punctele de trecere a frontierelor externe și să asigure o evaluare coordonată și armonizată a resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie care intenționează să intre în spațiul Schengen. În plus, sistemul ar trebui să permită o mai bună informare a solicitanților cu privire la eligibilitatea lor pentru a călători în spațiul Schengen. Totodată, ETIAS ar trebui să contribuie, de asemenea, la facilitarea verificărilor la frontiere prin reducerea numărului de cazuri de refuz al intrării la frontierele externe.

(11)  ETIAS ar trebui să contribuie la facilitarea verificărilor la frontiere efectuate de polițiștii de frontieră la punctele de trecere a frontierelor externe și să asigure o evaluare coordonată și armonizată a resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie care intenționează să intre în spațiul Schengen. În plus, sistemul ar trebui să permită o mai bună informare a solicitanților cu privire la eligibilitatea lor pentru a călători în spațiul Schengen. Totodată, ETIAS ar trebui să contribuie, de asemenea, la facilitarea verificărilor la frontiere prin reducerea numărului de cazuri de refuz al intrării la frontierele externe și, transmițându-le polițiștilor de frontieră anumite informații suplimentare privind atenționările înscrise în procedura manuală de evaluare a unei solicitări de viză.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  ETIAS ar trebui, de asemenea, să sprijine obiectivele Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, privind persoanele dispărute, privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și privind persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau al unor controale specifice. În acest scop, ETIAS ar trebui să efectueze o prelucrare automată a dosarelor de cerere în raport cu semnalările relevante din SIS. Această prelucrare se va efectua în scopul sprijinirii SIS. În consecință, orice rezultat pozitiv obținut în urma acestei comparații ar trebui să fie stocat în SIS.

(12)  ETIAS ar trebui, de asemenea, să sprijine îndeplinirea obiectivelor Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei interdicții de intrare, persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, privind persoanele dispărute, privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și privind persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete, al unor controale specifice [controale de investigație]. În acest scop, ETIAS ar trebui să efectueze o prelucrare automată a dosarelor de cerere în raport cu semnalările relevante din SIS. Această prelucrare se va efectua în scopul sprijinirii SIS. În consecință, orice rezultat pozitiv obținut în urma acestei comparații ar trebui să fie stocat în SIS.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să facă parte din Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie responsabilă cu verificarea cererilor de autorizații de călătorie respinse în urma procesului automat pentru a stabili dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal ale unei persoane care a generat un rezultat pozitiv, cu regulile de verificare și cu efectuarea de audituri periodice privind prelucrarea cererilor. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să lucreze 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

(14)  Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să facă parte din Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie responsabilă cu verificarea cererilor de autorizații de călătorie în cazurile în care procesul automat a generat unul sau mai mute rezultate pozitive pentru a stabili dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal ale unei persoane care a generat un rezultat pozitiv și cu regulile de verificare. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să lucreze 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Fiecare stat membru ar trebui să instituie o unitate națională a ETIAS, responsabilă în principal de examinarea și luarea unei decizii cu privire la eliberarea sau refuzarea unei autorizații de călătorie. Unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să coopereze între ele și cu Europol pentru evaluarea cererilor. Unitatea națională a ETIAS ar trebui să lucreze 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

(15)  Fiecare stat membru ar trebui să instituie o unitate națională a ETIAS, responsabilă în principal de examinarea și luarea unei decizii cu privire la eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie. Unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să coopereze între ele și cu Europol pentru evaluarea cererilor. Unitatea națională a ETIAS ar trebui să lucreze 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a-și îndeplini obiectivele, ETIAS ar trebui să furnizeze un formular de cerere online pe care solicitantul ar trebui să îl completeze cu declarații referitoare la identitatea sa, documentul său de călătorie, informații privind reședința sa, datele sale de contact, nivelul său de educație și ocupația sa actuală, calitatea sa de membru de familie al unor cetățeni ai UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație și care nu dețin un permis de ședere, identitatea persoanei care răspunde de solicitant, în cazul în care acesta este minor, și răspunsuri la o serie de întrebări generale (dacă solicitantul suferă sau nu de vreo boală cu potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul sanitar internațional al Organizației Mondiale a Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, dacă a fost sau nu prezent în zone de război, dacă a făcut sau nu obiectul unor decizii de returnare la frontieră sau al unor ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la datele privind starea de sănătate a solicitanților ar trebui autorizat doar pentru a stabili dacă aceștia reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică.

(16)  Pentru a-și îndeplini obiectivele, ETIAS ar trebui să furnizeze un formular de cerere online pe care solicitantul ar trebui să îl completeze cu declarații referitoare la identitatea sa, documentul său de călătorie, informații privind reședința sa, datele sale de contact, calitatea sa de membru de familie al unor cetățeni ai UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație și care nu dețin un permis de ședere, identitatea persoanei care răspunde de solicitant, în cazul în care acesta este minor, și răspunsuri la o serie de întrebări generale (dacă are sau nu cazier judiciar, dacă a fost sau nu prezent în zone de război, dacă a făcut sau nu obiectul unor decizii de returnare la frontieră sau al unor ordine de părăsire a teritoriului).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  ETIAS ar trebui să accepte cererile introduse în numele solicitantului în situațiile în care călătorii nu sunt în măsură să creeze o cerere, indiferent de motiv. În astfel de cazuri, cererea ar trebui să fie introdusă de către o terță persoană autorizată de călător sau care răspunde din punct de vedere juridic de acesta, cu condiția ca identitatea persoanei respective să fie inclusă în formularul de cerere.

(17)  ETIAS ar trebui să accepte cererile introduse în numele solicitantului în situațiile în care călătorii nu sunt în măsură să creeze o cerere, indiferent de motiv. În astfel de cazuri, cererea ar trebui să fie introdusă de către o terță persoană autorizată de călător, inclusiv intermediarii comerciali, sau care răspunde din punct de vedere juridic de acesta, cu condiția ca identitatea persoanei respective să fie inclusă în formularul de cerere. Comisia ar trebui să se asigure că intermediarii comerciali care depun cereri în numele solicitanților oferă acest serviciu doar clienților lor și doar în baza recuperării costurilor, iar nu spre profit.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a finaliza cererea, toți solicitanții cu vârsta de peste 18 ani ar trebui să plătească o taxă. Plata ar trebui să fie gestionată de o bancă sau de un intermediar financiar. Datele necesare pentru efectuarea plății electronice ar trebui să fie furnizate doar băncii sau intermediarului financiar care operează tranzacția financiară și nu ar trebui să facă parte din datele ETIAS.

(18)  Pentru a finaliza cererea, solicitanții ar trebui să aibă obligația de a plăti taxa de autorizație de călătorie. Plata ar trebui să fie gestionată de o bancă sau de un intermediar financiar. Datele necesare pentru efectuarea plății electronice ar trebui să fie furnizate doar băncii sau intermediarului financiar care operează tranzacția financiară și nu ar trebui să facă parte din datele ETIAS.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitant ar trebui să fie prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a verifica în prealabil criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/39924 și pentru a evalua dacă este probabil ca acesta să migreze în mod neregulamentar și dacă intrarea sa în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice în Uniune.

(20)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitant ar trebui să fie prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a verifica în prealabil criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/39924 și pentru a evalua dacă este probabil ca acesta să migreze în mod neregulamentar și dacă intrarea sa în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau un risc ridicat de epidemie în Uniune.

_________________

_________________

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Comparația ar trebui să se efectueze prin mijloace automate. Ori de câte ori această comparație indică faptul că există o corespondență (un „rezultat pozitiv”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere sau o combinație a acestora și o fișă, un dosar sau o semnalare din sistemele de informații menționate mai sus sau date cu caracter personal din lista de supraveghere din ETIAS sau indicatori de risc, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de un operator în cadrul unității naționale a ETIAS din statul membru al primei intrări declarate. Evaluarea efectuată de unitatea națională a ETIAS ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu autorizația de călătorie.

(22)  Comparația ar trebui să se efectueze prin mijloace automate. Ori de câte ori această comparație indică faptul că există o corespondență (un „rezultat pozitiv”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere sau o combinație a acestora și o fișă, un dosar sau o semnalare din sistemele de informații menționate mai sus sau date cu caracter personal din lista de supraveghere din ETIAS sau indicatori de risc, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de un operator în cadrul unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil. Evaluarea efectuată de unitatea națională a ETIAS ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu autorizația de călătorie.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac. Căile de atac ar trebui introduse în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru.

(24)  Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac eficiente. Căile de atac ar trebui introduse în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Pentru a analiza dosarul de cerere, ar trebui să se utilizeze reguli de verificare care să permită efectuarea unei comparații între datele înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS și indicatori de risc specifici care corespund unor riscuri identificate anterior în materie de securitate, migrație neregulamentară sau sănătate publică. Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui să se bazeze în nicio circumstanță pe rasa sau originea etnică a unui solicitant, pe opiniile sale politice, pe religia sau convingerile sale filozofice, pe apartenența sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

(25)  Pentru a analiza dosarul de cerere, ar trebui să se utilizeze reguli de verificare care să permită efectuarea unei comparații între datele înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS și indicatori de risc specifici care corespund unor riscuri identificate anterior în materie de securitate, migrație neregulamentară sau unui risc ridicat de epidemie. Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui să se bazeze în nicio circumstanță pe rasa sau originea etnică a unui solicitant, pe opiniile sale politice, pe religia sau convingerile sale filozofice, pe apartenența sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Ar trebui să se stabilească o listă de supraveghere din ETIAS pentru identificarea conexiunilor dintre datele dintr-un dosar de cerere din ETIAS și informațiile referitoare la persoane care sunt suspectate că au comis o infracțiune gravă sau un act de terorism ori cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate care justifică prezumția că vor comite o infracțiune gravă sau un act de terorism. Lista de supraveghere din ETIAS ar trebui să facă parte din datele prelucrate de Europol în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794 și cu conceptul Europol de gestiune integrată a datelor, menit să pună în aplicare regulamentul menționat. Atunci când furnizează informații Europol, statele membre ar trebui să fie în măsură să stabilească scopul sau scopurile în care acestea urmează să fie prelucrate, care să includă posibilitatea de a limita prelucrarea la lista de supraveghere din ETIAS.

(26)  Ar trebui să se stabilească o listă de supraveghere din ETIAS pentru identificarea conexiunilor dintre datele dintr-un dosar de cerere din ETIAS și informațiile referitoare la persoane care sunt suspectate de unul sau mai multe state membre că au comis o infracțiune gravă sau un act de terorism ori cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe o evaluare generală a unei persoane, respectiv pe infracțiunile săvârșite în trecut, care justifică prezumția că vor comite un act de terorism. Lista de supraveghere din ETIAS ar trebui să facă parte din datele prelucrate de Europol în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794 și cu conceptul Europol de gestiune integrată a datelor, menit să pună în aplicare regulamentul menționat. Atunci când furnizează informații Europol, statele membre ar trebui să fie în măsură să stabilească scopul sau scopurile în care acestea urmează să fie prelucrate, care să includă posibilitatea de a limita prelucrarea la lista de supraveghere din ETIAS.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Apariția continuă a unor noi forme de amenințări la adresa securității, noi modele de migrație neregulamentară și amenințări la adresa sănătății publice impune răspunsuri eficace și trebuie combătută cu mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui să se introducă garanții corespunzătoare pentru ca atingerea adusă dreptului la protecția vieții private și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar într-o societate democratică.

(27)  Apariția continuă a unor noi forme de amenințări la adresa securității, noile modele de migrație neregulamentară și riscurile ridicate de epidemie impun răspunsuri eficace și trebuie combătute cu mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui să se introducă garanții corespunzătoare pentru ca atingerea adusă dreptului la protecția vieții private și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar într-o societate democratică.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Autorizațiile de călătorie eliberate ar trebui anulate sau revocate de îndată ce devine evident că nu au fost îndeplinite sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a acestora. În special, atunci când se creează o nouă semnalare SIS privind refuzul intrării sau un document de călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar trebui să informeze ETIAS, care ar trebui să verifice dacă această nouă semnalare corespunde unei autorizații de călătorie valabile. Într-un astfel de caz, unitatea națională a ETIAS din statul membru care a creat semnalarea ar trebui să fie informată imediat și să revoce autorizația de călătorie. Pe baza unei abordări similare, noile elemente introduse în lista de supraveghere din ETIAS ar trebui comparate cu dosarele de cerere stocate în ETIAS pentru a verifica dacă acest element nou corespunde unei autorizații de călătorie valabile. Într-un astfel de caz, unitatea națională a ETIAS din statul membru al primei intrări ar trebui să evalueze rezultatul pozitiv și, dacă este necesar, să revoce autorizația de călătorie. Ar trebui să se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a revoca autorizația de călătorie la cererea solicitantului.

(29)  Autorizațiile de călătorie eliberate ar trebui anulate sau revocate de îndată ce devine evident că nu au fost îndeplinite sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a acestora. În special, atunci când se creează o nouă semnalare SIS privind refuzul intrării SIS ar trebui să informeze ETIAS, care ar trebui să verifice dacă această nouă semnalare corespunde unei autorizații de călătorie valabile. Într-un astfel de caz, unitatea națională a ETIAS din statul membru care a creat semnalarea ar trebui să fie informată imediat și să revoce autorizația de călătorie. Pe baza unei abordări similare, noile elemente introduse în lista de supraveghere din ETIAS ar trebui comparate cu dosarele de cerere stocate în ETIAS pentru a verifica dacă acest element nou corespunde unei autorizații de călătorie valabile. Într-un astfel de caz, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ar trebui să evalueze rezultatul pozitiv și, dacă este necesar, să revoce autorizația de călătorie. Ar trebui să se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a revoca autorizația de călătorie la cererea solicitantului.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Înainte de îmbarcare, operatorii de transport aerian și maritim, precum și operatorii de transport care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul ar trebui să aibă obligația de a verifica dacă respectivii călători au toate documentele de călătorie necesare pentru intrarea pe teritoriul statelor membre în temeiul Convenției Schengen25. Această obligație ar trebui să includă verificarea deținerii de către călători a unei autorizații de călătorie valabile. Dosarul ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de transport. Un acces securizat la internet, care să includă posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, ar trebui să permită operatorilor de transport să efectueze această consultare utilizând datele documentului de călătorie.

(31)  Înainte de îmbarcare, operatorii de transport aerian și maritim ar trebui să verifice deținerea de către călători a unei autorizații de călătorie valabile. Dosarul ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de transport. Un acces securizat la internet, care să includă posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, ar trebui să permită operatorilor de transport să efectueze această consultare utilizând datele documentului de călătorie.

______

 

25  Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

 

Justificare

Din motive de claritate și transparență, ar trebui să fie clar care sunt operatorii de transport care trebuie să îndeplinească cerințele prezentului regulament. Aceștia ar trebui să fie numai operatorii de transport aerian și maritim. Operatorii de transport care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul ar trebui să fie scutiți de această obligație, având în vedere sarcina dificilă care ar fi astfel impusă acestor operatori care deseori oferă doar excursii ocazionale în statele membre.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Pentru a evita costurile inutile, operatorii de transport ar trebui să se poată conecta la ETIAS, la EES și la alte sisteme asemănătoare printr-un punct de intrare unic. Aceștia ar trebui să primească un singur răspuns la întrebarea dacă pasagerii pot fi transportați pe teritoriul statelor membre pe baza datelor prealabile referitoare la pasageri transmise de operatori.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Pentru a respecta condițiile revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar trebui să verifice dacă respectivul călător deține o autorizație de călătorie valabilă. Prin urmare, în cursul procesului obișnuit de control la frontieră, polițistul de frontieră ar trebui să citească electronic datele documentului de călătorie. Această operațiune ar trebui să genereze o căutare în diferitele baze de date, astfel cum se prevede în Codul frontierelor Schengen, inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui să furnizeze statutul actualizat al autorizației de călătorie. Dosarul ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil polițistului de frontieră pentru efectuarea controalelor la frontieră. Dacă nu există o autorizație de călătorie valabilă, polițistul de frontieră ar trebui să refuze intrarea și să finalizeze procesul de control la frontieră în consecință. Dacă există o autorizație de călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea ar trebui luată de către polițistul de frontieră.

(32)  Pentru a respecta condițiile revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar trebui să verifice dacă respectivul călător deține o autorizație de călătorie valabilă cel puțin până în ziua de intrare pe teritoriul statelor membre. Prin urmare, în cursul procesului obișnuit de control la frontieră, polițistul de frontieră ar trebui să citească electronic datele documentului de călătorie. Această operațiune ar trebui să genereze o căutare în diferitele baze de date, astfel cum se prevede în Codul frontierelor Schengen, inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui să furnizeze statutul actualizat al autorizației de călătorie. Dosarul ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil polițistului de frontieră pentru efectuarea controalelor la frontieră. Pentru a facilita controalele la frontieră, polițiștii de frontieră ar trebui, cu toate acestea, să fie informați în mod automat de atenționările vizând o serie de cazuri specifice și, în mod excepțional, în cursul verificărilor în linia a doua, ar trebui să aibă acces la informații suplimentare legate de acestea și introduse în fișierele din ETIAS. Dacă nu există o autorizație de călătorie valabilă, polițistul de frontieră ar trebui să refuze intrarea și să finalizeze procesul de control la frontieră în consecință. Dacă există o autorizație de călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea ar trebui luată de către polițistul de frontieră. În situațiile în care se reintroduc controalele la frontieră, polițiștii de frontieră nu ar trebui să verifice dacă respectivul călător deține o autorizație de călătorie valabilă.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 34

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Accesul la informațiile din ETIAS este necesar pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism, astfel cum se menționează în Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului26, sau a altor infracțiuni grave, astfel cum se menționează în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului27. În cadrul unei investigații specifice și pentru a obține dovezi și informații referitoare la o persoană suspectată de a fi comis o infracțiune sau de a fi victima unei infracțiuni, autoritățile de asigurare a respectării legii pot avea nevoie să acceseze datele generate de ETIAS. Datele stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, necesare pentru a-l identifica pe autorul unei infracțiuni de terorism sau al altor infracțiuni grave, în special atunci când sunt necesare măsuri urgente. Accesul la ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave reprezintă o imixtiune în drepturile fundamentale de respectare a vieții private și de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele din ETIAS ar trebui păstrate și puse la dispoziția autorităților desemnate ale statelor membre și la dispoziția Oficiului European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stricte stabilite în prezentul regulament pentru ca acest acces să fie limitat la ceea ce este strict necesar în vederea prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, în conformitate cu cerințele stabilite în special în jurisprudența Curții, mai ales în cauza Digital Rights Ireland28.

(34)  Accesul la informațiile din ETIAS este necesar pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism, astfel cum se menționează în Directiva (UE) 2017/54126 sau a altor infracțiuni grave, astfel cum se menționează în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului27. În cadrul unei investigații specifice și pentru a obține dovezi și informații referitoare la o persoană suspectată de a fi comis o infracțiune sau de a fi victima unei infracțiuni, autoritățile de asigurare a respectării legii pot avea nevoie să acceseze datele generate de ETIAS. Datele stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, necesare pentru a-l identifica pe autorul unei infracțiuni de terorism sau al altor infracțiuni grave, în special atunci când sunt necesare măsuri urgente. Accesul la ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave reprezintă o imixtiune în drepturile fundamentale de respectare a vieții private și de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele din ETIAS ar trebui puse la dispoziția autorităților desemnate ale statelor membre și la dispoziția Oficiului European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stricte stabilite în prezentul regulament pentru ca acest acces să fie limitat la ceea ce este strict necesar în vederea prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, în conformitate cu cerințele stabilite în special în jurisprudența Curții, mai ales în cauza Digital Rights Ireland28.

_____

_____________

26  Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 6).

26  Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

27  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

27  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

28  Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  În special, accesul la datele din ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave ar trebui acordat doar în urma unei cereri din partea autorităților competente, care să precizeze din ce motive este necesar acest acces. Statele membre ar trebui să se asigure că o astfel de cerere de acces la datele stocate în ETIAS face obiectul unei examinări prealabile de către o instanță judecătorească sau de către o autoritate care furnizează garanții de independență și imparțialitate depline și care nu este afectată de nicio influență externă, directă sau indirectă. Cu toate acestea, în situații de extremă urgență, poate fi esențial ca autoritățile competente să obțină imediat datele cu caracter personal necesare pentru prevenirea comiterii unei infracțiuni grave sau pentru ca autorii acesteia să poată fi urmăriți penal. În astfel de cazuri, ar trebui să se accepte ca examinarea datelor cu caracter personal obținute din ETIAS să se efectueze cât mai repede posibil după ce autorităților competente li s-a acordat accesul la datele respective.

(35)  În special, accesul la datele din ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave ar trebui acordat doar în urma unei cereri din partea autorităților competente, care să precizeze din ce motive este necesar acest acces. Statele membre ar trebui să se asigure că o astfel de cerere de acces la datele stocate în ETIAS face obiectul unei examinări prealabile efectuate printr-un punct de acces central independent, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile pentru solicitarea accesului la sistemul central al ETIAS în cazul concret în cauză. Cu toate acestea, în situații de extremă urgență, poate fi esențial ca autoritățile competente să obțină imediat datele cu caracter personal necesare pentru prevenirea unui pericol iminent legat de o infracțiune de terorism, a comiterii unei infracțiuni grave sau pentru ca autorii acesteia să poată fi urmăriți penal. În astfel de cazuri, ar trebui să se accepte ca examinarea datelor cu caracter personal obținute din ETIAS să se efectueze cât mai repede posibil după ce autorităților competente li s-a acordat accesul la datele respective.

Justificare

Se recomandă să se utilizeze sistemul de puncte centrale de acces, la fel ca în cazul VIS, Eurodac și EES, în loc să se încredințeze sarcina punctului central de acces unității naționale a ETIAS. Precum în cazul celorlalte sisteme, punctul central de acces ar verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a accesului.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să acționeze ca punct central de acces și să verifice dacă în cazul respectiv sunt îndeplinite condițiile pentru a solicita accesul la sistemul central al ETIAS.

eliminat

Justificare

Se recomandă să se utilizeze sistemul de puncte centrale de acces, la fel ca în cazul VIS, Eurodac și EES, în loc să se încredințeze sarcina punctului central de acces unității naționale a ETIAS. Precum în cazul celorlalte sisteme, punctul central de acces ar verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a accesului.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Datele cu caracter personal înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să funcționeze, este necesar să se păstreze datele referitoare la solicitanți pe perioada de valabilitate a autorizației de călătorie. Pentru a evalua riscurile în materie de securitate, migrație neregulamentară și sănătate publică prezentate de solicitanți, este necesar să se păstreze datele cu caracter personal timp de cinci ani de la ultima fișă de intrare a solicitantului stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui să se bazeze pe evaluări preliminare fiabile ale riscurilor în materie de securitate, sănătate publică și migrație neregulamentară, în special prin utilizarea regulilor de verificare. Pentru a constitui o bază fiabilă pentru evaluarea manuală a riscurilor de către statele membre și pentru a reduce la minimum cazurile de rezultate pozitive care nu corespund riscurilor reale („fals pozitive”), rezultatele pozitive obținute în urma aplicării regulilor de verificare bazate pe statistici generate de datele ETIAS trebuie să fie reprezentative pentru o populație suficient de largă. Acest lucru nu poate fi realizat exclusiv pe baza datelor autorizațiilor de călătorie pe durata perioadei lor de valabilitate. Perioada de păstrare ar trebui să înceapă de la ultima fișă de intrare a solicitantului stocată în EES, deoarece aceasta constituie ultima utilizare efectivă a autorizației de călătorie. O perioada de păstrare de cinci ani corespunde perioadei de păstrare a unei fișe EES care conține o autorizație de intrare acordată pe baza unei autorizații de călătorie ETIAS sau un refuz al intrării. Această sincronizare a perioadelor de păstrare garantează faptul că fișa de intrare și autorizația de călătorie conexă au același termen de stocare, fiind totodată un element suplimentar menit să asigure viitoarea interoperabilitate dintre ETIAS și EES. Această sincronizare a perioadelor de păstrare a datelor este necesară pentru a permite autorităților competente să efectueze analiza riscurilor prevăzută de Codul frontierelor Schengen. O decizie de a refuza, a revoca sau a anula o autorizație de călătorie ar putea indica faptul că solicitantul prezintă un risc mai ridicat în materie de securitate sau migrație neregulamentară. În cazul în care s-a eliberat o astfel de decizie, perioada de păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui să înceapă de la data eliberării, pentru ca ETIAS să fie în măsură să țină seama în mod exact de riscul mai ridicat pe care îl poate prezenta solicitantul în cauză. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal ar trebui șterse.

(40)  Datele cu caracter personal înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să funcționeze, este necesar să se păstreze datele referitoare la solicitanți pe perioada de valabilitate a autorizației de călătorie. După expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie, datele nu ar trebui păstrate fără acordul explicit al solicitantului, exprimat pentru facilitarea unei noi cereri, după expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie eliberate de ETIAS. O decizie de a refuza, a revoca sau a anula o autorizație de călătorie ar putea indica faptul că solicitantul prezintă un risc mai ridicat în materie de securitate sau migrație neregulamentară. În cazul în care s-a eliberat o astfel de decizie, perioada de păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui să înceapă de la data eliberării, pentru ca ETIAS să fie în măsură să țină seama în mod exact de riscul mai ridicat pe care îl poate prezenta solicitantul în cauză. În cazul în care elementul de alertă stocat într-o bază de date se elimină mai devreme de acești 5 ani, dosarul de cerere aferent depus la ETIAS ar trebui să fie, de asemenea, eliminat. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal ar trebui șterse.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  [Regulamentul (UE) 2016/679]31 se aplică operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care această prelucrare este efectuată de către autoritățile desemnate sau de control ale statelor membre în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave.

(43)  Regulamentul (UE) 2016/67931 se aplică operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care această prelucrare este efectuată de către autoritățile desemnate sau de control ale statelor membre în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave.

_________________

_________________

31 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

31  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile statelor membre în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave în temeiul prezentului regulament ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul legislației lor naționale care să fie conform cu [Directiva (UE) 2016/680]32 .

(44)  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile statelor membre în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave în temeiul prezentului regulament ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul legislației lor naționale care să fie conform cu Directiva (UE) 2016/68032 .

_________________

_________________

32 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

32  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Autoritățile independente de supraveghere instituite în conformitate cu [Regulamentul (UE) 2016/679] ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în ceea ce privește monitorizarea ETIAS.

(45)  Autoritățile independente de supraveghere instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în ceea ce privește monitorizarea ETIAS.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 46

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  „(...) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la ... ”

(46)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 6 martie 2017.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 47

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Ar trebui să se stabilească norme stricte în materie de acces la sistemul central al ETIAS și garanțiile necesare. Este necesar, de asemenea, să se prevadă dreptul persoanelor fizice la accesarea, rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal și la acțiuni reparatorii, în special dreptul la exercitarea unei căi judiciare de atac, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către autorități publice independente.

(47)  Ar trebui să se stabilească norme stricte în materie de acces la sistemul central al ETIAS și garanțiile necesare. Este necesar, de asemenea, să se prevadă dreptul persoanelor fizice la accesarea, rectificarea, restricționarea, blocarea și ștergerea datelor cu caracter personal și la acțiuni reparatorii, în special dreptul la exercitarea unei căi judiciare de atac, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către autorități publice independente.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Pentru a evalua riscurile în materie de securitate, migrație neregulamentară sau sănătate publică care ar putea fi prezentate de un călător, ar trebui să se stabilească interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS și alte sisteme de informații consultate de ETIAS, cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, Sistemul de informații Schengen (SIS), Eurodac și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS). Această interoperabilitate poate fi însă asigurată pe deplin doar după adoptarea propunerilor de instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a propunerii de reformare a Regulamentului privind Eurodac35.

(48)  Pentru a evalua riscurile în materie de amenințare la adresa securității, migrație neregulamentară sau risc ridicat de epidemie care ar putea fi prezentate de un călător, ar trebui să se stabilească interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS și alte sisteme de informații consultate de ETIAS, cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, Sistemul de informații Schengen (SIS), Eurodac și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS). Această interoperabilitate poate fi însă asigurată pe deplin doar după adoptarea propunerilor de instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a propunerii de reformare a Regulamentului privind Eurodac35.

_________________

_________________

33 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului.

34  Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului.

35 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare), COM(2016) 272 final.

35  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare), COM(2016) 272 final.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  a defini cerințele aplicabile serviciului de cont securizat

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța -1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  a reglementa depunerea cererilor de autorizație de călătorie de către un intermediar comercial și pe lângă delegații ale Uniunii Europene,

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Punctul 50 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  a adopta o listă prestabilită de răspunsuri la întrebările privind nivelul și domeniul de educație, ocupația actuală și denumirea postului ocupat care trebuie furnizate în cererea de autorizație de călătorie;

eliminat

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  a defini în detaliu instrumentul de verificare,

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Punctul 50 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  a detalia riscurile în materie de securitate, migrație neregulamentară sau sănătate publică ce trebuie utilizate pentru stabilirea indicatorilor de risc.

–  a detalia riscurile în materie de amenințare la adresa securității, migrație neregulamentară sau risc ridicat de epidemie ce trebuie utilizate pentru stabilirea indicatorilor de risc,

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  a elabora un formular standard pentru eliberarea sau refuzarea unei autorizații de călătorie,

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța 5 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  a defini tipul de informații suplimentare referitoare la o atenționare care pot fi adăugate în dosarul de cerere ETIAS și formatele aplicabile,

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța 5 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  a defini sprijinul financiar pentru cheltuielile suportate de statele membre pentru responsabilități suplimentare,

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța 5 d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  a stabili normele privind funcționarea registrului central.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 56 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(56a)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Justificare

Textul sugerat constituie un considerent clasic, care lipsește în cazul de față.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie „Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile” (ETIAS) pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe („obligația de a deține viză”), care permite să se stabilească dacă prezența acestora pe teritoriul statelor membre nu constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică. În acest scop se introduce o autorizație de călătorie și se stabilesc condițiile și procedurile de eliberare sau de refuzare a acesteia.

1.  Prezentul regulament instituie „Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile” (ETIAS) pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe („obligația de a deține viză”), care permite să se evalueze dacă prezența acestora pe teritoriul statelor membre nu constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, o amenințare la adresa securității sau un risc ridicat de epidemie. În acest scop se introduce o autorizație de călătorie și se stabilesc condițiile și procedurile de eliberare sau de refuzare a acesteia.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  resortisanților țărilor terțe care își exercită dreptul la mobilitate în conformitate cu Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a sau cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului1b.

 

_____________

 

1a Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (JO L 157, 27.5.2014, p. 1).

 

1b Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

Justificare

La fel ca în cazul sistemului de intrare/ieșire, resortisanții țărilor terțe care fac obiectul Directivei privind transferul în cadrul aceleiași companii și Directivei privind studenții și cercetătorii nu ar trebui să se încadreze în domeniul de aplicare al ETIAS.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „verificare în linia a doua” înseamnă o verificare în linia a doua astfel cum este definită la articolul 2 punctul 13 din Regulamentul (UE) 2016/399;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „autorizație de călătorie” înseamnă o decizie emisă în conformitate cu prezentul regulament care precizează că nu există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică și care este o cerință pentru resortisanții țărilor terțe menționați la articolul 2 în vederea îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399;

(d)  „autorizație de călătorie” înseamnă o decizie emisă în conformitate cu prezentul regulament care precizează că nu există motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie sau va constitui un risc de migrație ilegală, o amenințare la adresa securității sau un risc ridicat de epidemie și care este o cerință pentru resortisanții țărilor terțe menționați la articolul 2 în vederea îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „risc în materie de sănătate publică” înseamnă amenințarea pentru sănătatea publică astfel cum este definită la articolul 2 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/399;

eliminat

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  „operator de transport” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care asigură, cu titlu profesional, transportul de persoane;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  „persoană care face obiectul unei semnalări privind refuzul intrării”: orice resortisant al unei țări terțe semnalat în Sistemul de informații Schengen (SIS), în conformitate cu articolele 24 și 26 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și în scopurile prevăzute de articolele menționate;

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  „rezultat pozitiv” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea datelor cu caracter personal înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS cu datele cu caracter personal stocate într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații în care efectuează căutări sistemul central al ETIAS, în lista de supraveghere din ETIAS sau cu indicatorii de risc specifici menționați la articolul 28;

(k)  „rezultat pozitiv” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea datelor cu caracter personal înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS cu datele cu caracter personal stocate într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în sistemul central al ETIAS, într-o bază de date sau într-un sistem de informații în care efectuează căutări sistemul central al ETIAS, în lista de supraveghere din ETIAS prevăzută la articolul 29 sau cu indicatorii de risc specifici menționați la articolul 28;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile care corespund sau sunt echivalente cu infracțiunile menționate la articolele 1-4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI;

(l)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile care corespund sau sunt echivalente cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2017/541;

Justificare

Definiția este actualizată pentru a face trimitere la noua Directivă privind combaterea terorismului.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  „date ale Europol” înseamnă datele cu caracter personal furnizate Europol în scopul menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794.

(n)  „datele Europolului” înseamnă datele cu caracter personal prelucrate de către Europol în scopul menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  „semnătură electronică” înseamnă confirmarea semnăturii prin bifarea unei căsuțe în formularul de cerere.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate de autoritățile statelor membre, se aplică definițiile de la articolul 4 din [Regulamentul (UE) 2016/679].

3.   Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate de autoritățile statelor membre, se aplică definițiile de la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate de autoritățile statelor membre în scopul asigurării respectării legii, se aplică definițiile de la articolul 3 din [Directiva (UE) 2016/680].

4.  Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate de autoritățile statelor membre în scopul asigurării respectării legii, se aplică definițiile de la articolul 3 din Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  va contribui la un nivel ridicat de securitate prin furnizarea unei evaluări aprofundate a riscurilor în materie de securitate prezentate de solicitanți, înainte de sosirea acestora la punctele de trecere a frontierelor externe, în scopul de a stabili dacă există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a concluziona că prezența persoanelor respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate;

(a)  va contribui la un nivel ridicat de securitate prin furnizarea unei evaluări aprofundate a riscurilor în materie de securitate prezentate de solicitanți, înainte de sosirea acestora la punctele de trecere a frontierelor externe, în scopul de a stabili dacă există motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a conchide că prezența persoanelor respective pe teritoriul statelor membre constituie o amenințare la adresa securității;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  va contribui la protecția sănătății publice prin furnizarea unei evaluări care să stabilească dacă solicitantul prezintă un risc în materie de sănătate publică, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (e), înainte de sosirea acestuia la punctele de trecere a frontierelor externe;

(c)  va contribui la protecția sănătății publice prin furnizarea unei evaluări care să stabilească dacă solicitantul prezintă un risc ridicat de epidemie, înainte de sosirea acestuia la punctele de trecere a frontierelor externe;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  va sprijini îndeplinirea obiectivelor Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, privind persoanele dispărute, privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și privind persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau al unor controale specifice; și

(e)  va sprijini îndeplinirea obiectivelor Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei interdicții de intrare, persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, privind persoanele dispărute, privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și privind persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete, al unor controale specifice sau [al unor controale de investigație];

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o interfață uniformă națională (National Uniform Interface - NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale de frontieră din statele membre;

(b)  o interfață uniformă națională (National Uniform Interface NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale de frontieră din statele membre în condiții de siguranță;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central și interfețele uniforme naționale;

(c)  o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central și interfețele uniforme naționale care va fi securizată și criptată;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  registrul central menționat la articolul 73 alineatul (2);

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  un instrument de verificare pentru ca solicitanții să poată urmări evoluția cererilor lor și să verifice perioada de valabilitate și statutul autorizațiilor de călătorie;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  [Sistemul central, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații aferente ETIAS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale serviciului web al EES, ale portalului EES pentru operatorii de transport și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES.]

3.  Sistemul central, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații aferente ETIAS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale serviciului web al EES, ale portalului EES pentru operatorii de transport și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES. Fără a aduce atingere prevederilor articolului 10, se asigură separarea logică a datelor din ETIAS date față de datele din EES.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 78 în ceea ce privește definirea cerințelor minime aplicabile serviciului de cont securizat astfel cum se prevede la alineatul (2) litera (g).

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigurarea faptului că datele stocate în dosarele de cerere și în sistemul central al ETIAS sunt corecte și actualizate;

eliminat

Justificare

Nu este clar modul în care unitatea centrală ar putea asigura faptul că datele sunt corecte și actualizate. Conform articolului 15 alineatul (1), solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea datelor declarate.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  definirea, punerea în aplicare, evaluarea și revizuirea indicatorilor de risc specifici, astfel cum se menționează la articolul 28, după consultarea Comitetului de verificare al ETIAS;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  verificarea cererilor de autorizații de călătorie respinse în urma procesului automat pentru a stabili dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal ale unei persoane care a generat un rezultat pozitiv într-unul dintre sistemele de informații/într-una dintre bazele de date consultate sau indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 28;

(b)  în conformitate cu articolul 20, verificarea cererilor de autorizații de călătorie care au determinat unul sau mai multe rezultate pozitive în urma procesului automat pentru a stabili dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal ale unei persoane care a generat un rezultat pozitiv în sistemul central al ETIAS, într-unul dintre sistemele de informații/într-una dintre bazele de date consultate, indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 28 sau listei de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 29, și, dacă se dovedește necesar, se trece la prelucrarea manuală, conform articolului 22;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  înregistrarea verificărilor efectuate în conformitate cu litera (b) în sistemul central al ETIAS;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  definirea, testarea, punerea în aplicare, evaluarea și revizuirea indicatorilor de risc specifici, astfel cum se menționează la articolul 28, după consultarea Comitetului de verificare al ETIAS;

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  efectuarea de audituri periodice referitoare la prelucrarea cererilor și punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 28, inclusiv evaluarea periodică a impactului acestora asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată și protecția datelor cu caracter personal.

eliminat

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  indicarea statului membru responsabil pentru prelucrarea manuală a cererilor prevăzută la articolul 22 alineatul (1a);

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  după caz, facilitarea consultărilor între statele membre, astfel cum se menționează la articolul 24, și a consultărilor între statul membru responsabil și Europol, astfel cum se menționează la articolul 25;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  notificarea operatorilor de transport în cazul unei defecțiuni a sistemului de informații al ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (1);

Justificare

O serie de alte sarcini ale unității centrale a ETIAS sunt menționate la alte articole. Din motive de transparență, ar trebui menționate toate la acest articol.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera dd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dd)  notificarea autorităților statului membru competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe cu privire la defecțiunile sistemului de informații al ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 42 alineatul (1);

Justificare

O serie de alte sarcini ale unității centrale a ETIAS sunt menționate la alte articole. Din motive de transparență, ar trebui menționate toate la acest articol.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera de (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(de)  prelucrarea solicitărilor din partea Europol de consultare a datelor aflate în sistemul central al ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 46;

Justificare

O serie de alte sarcini ale unității centrale a ETIAS sunt menționate la alte articole. Din motive de transparență, ar trebui menționate toate la acest articol.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera df (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(df)  punerea la dispoziția publicului larg a tuturor informațiilor relevante cu privire la cererea de autorizație de călătorie, astfel cum se menționează la articolul 61;

Justificare

O serie de alte sarcini ale unității centrale a ETIAS sunt menționate la alte articole. Din motive de transparență, ar trebui menționate toate la acest articol.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera dg (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dg)  cooperarea cu Comisia în ceea ce privește campania de informare menționată la articolul 62;

Justificare

O serie de alte sarcini ale unității centrale a ETIAS sunt menționate la alte articole. Din motive de transparență, ar trebui menționate toate la acest articol.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera dh (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dh)  îndeplinirea rolului de serviciu de asistență care să ofere sprijin călătorilor în cazul în care aceștia se confruntă cu probleme în cursul procesului de depunere a cererilor.

Justificare

Propunerea Comisiei nu menționează nicio funcție de asistență. Totuși, este important pentru credibilitatea sistemului să se prevadă o astfel de funcție.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Unitatea centrală a ETIAS publică un raport anual de activitate. Raportul respectiv include:

 

(a)   statistici privind:

 

(i)   numărul de autorizații de călătorie eliberate automat de sistemul central al ETIAS;

 

(ii)   numărul de cereri verificate de unitatea centrală;

 

(iii)   numărul de cereri prelucrate manual per stat membru;

 

(iv)   numărul de cereri care au fost respinse cu defalcare pe țări și motivele refuzului;

 

(v)   măsura în care sunt respectate termenele menționate la articolul 20 alineatul (6) și la articolele 23, 26 și 27.

 

(b)   informații generale privind funcționarea unității centrale ETIAS, activitățile sale astfel cum sunt menționate la prezentul articol și informații privind tendințele și provocările actuale care afectează desfășurarea sarcinilor sale.

 

Raportul de activitate anual se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până cel târziu la data de 31 martie a anului următor.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigurarea faptului că datele stocate în dosarele de cerere și în sistemul central al ETIAS sunt corecte și actualizate;

eliminat

Justificare

Nu este clar modul în care unitățile naționale ar putea asigura faptul că datele sunt corecte și actualizate. Conform articolului 15 alineatul (1), solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea datelor declarate.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  înregistrarea verificărilor efectuate în conformitate cu litera (b) în sistemul central al ETIAS;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  furnizarea de informații solicitanților cu privire la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac în conformitate cu articolul 31 alineatul (2);

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie, astfel cum se prevede la articolele 34 și 35.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  îndeplinirea rolului de punct central de acces pentru consultarea sistemului central al ETIAS în scopul prevăzut la articolul 1 alineatul (2) și în conformitate cu articolul 44.

eliminat

Justificare

Se recomandă să se utilizeze sistemul de puncte centrale de acces, la fel ca în cazul VIS, Eurodac și EES, în loc să se încredințeze sarcina punctului central de acces unității naționale a ETIAS. Precum în cazul celorlalte sisteme, punctul central de acces ar verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a accesului.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Comitetul de etică al ETIAS

 

1.  Prin prezenta se instituie un Comitet independent de etică al ETIAS, care are un rol consultativ și de auditare. Acesta este alcătuit din ofițerul pentru drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, dintr-un reprezentant al forumului consultativ privind drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, dintr-un reprezentant al AEPD, dintr-un reprezentant al Comitetului european pentru protecția datelor și dintr-un reprezentant al Agenției pentru Drepturi Fundamentale.

 

2.  Comitetul de etică al ETIAS efectuează audituri periodice cu privire la prelucrarea cererilor și punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 28, inclusiv evaluarea periodică a impactului acestora asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată, protecția datelor cu caracter personal și nediscriminarea.

 

3.  Comitetul de etică al ETIAS se reunește ori de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe an. Costurile și organizarea reuniunilor acestuia sunt suportate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Secretariatul este asigurat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. În cursul primei sale reuniuni, Comitetul de etică al ETIAS adoptă regulamentul de procedură cu majoritatea simplă a membrilor săi.

 

4.  Membrii Comitetului de etică al ETIAS sunt invitați să participe la reuniunile Comitetului de verificare al ETIAS cu un rol consultativ. Aceștia au acces la toate informațiile și spațiile de lucru conexe ETIAS.

 

5.  Comitetul de etică al ETIAS publică un raport anual, care se publică. De asemenea, acesta raportează, în scris și oral, Parlamentului European cel puțin o dată pe an. Clasificarea informațiilor nu împiedică punerea lor la dispoziția Parlamentului European. În cazul în care este necesar, se aplică dispozițiile articolului 50 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1624.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se putea efectua evaluarea riscurilor menționată la articolul 18, se stabilește interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS și alte sisteme de informații consultate de ETIAS, cum ar fi [sistemul de intrare/ieșire (EES)], Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, Sistemul de informații Schengen (SIS), [Eurodac] și [Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)].

Pentru a se putea efectua prelucrarea automată menționată la articolul 18 (și doar în acest scop), se stabilește interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS și [sistemul de intrare/ieșire (EES)], Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, Sistemul de informații Schengen (SIS), [Eurodac] și [Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)].

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Interoperabilitatea se instituie în deplină conformitate cu acquisul Uniunii referitor la drepturile fundamentale.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Accesarea bazelor de date ale Interpol

 

Sistemul central al ETIAS accesează baza de date a Interpol privind documentele de călătorie pierdute și furate (SLTD) și baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor verificări (baza de date Interpol TDAWN).

 

La doi ani de la începerea funcționării ETIAS, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind modul în care ETIAS accesează pentru verificări bazele de date ale Interpol. Acest raport cuprinde informații cu privire la numărul de rezultate pozitive în bazele de date ale Interpol, la numărul de autorizații de călătorie refuzate în urma acestor rezultate și informații cu privire la orice problemă întâmpinată și, ca urmare a acestei evaluări, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în cazul în care este necesar.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Accesul polițiștilor de frontieră la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 41 se limitează la efectuarea de căutări în sistemul central al ETIAS pentru a obține statutul autorizației de călătorie a unui călător aflat la un punct de trecere a frontierelor externe.

2.  Accesul polițiștilor de frontieră la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 41 se limitează la efectuarea de căutări în sistemul central al ETIAS pentru a obține statutul autorizației de călătorie a unui călător aflat la un punct de trecere a frontierelor externe. În plus, poliția de frontieră trebuie informată în mod automat cu privire la atenționările menționate la articolul 22 alineatul (4a) și la articolul 30 alineatele (1a) și (1b). În mod excepțional, atunci când se impune o verificare suplimentară la frontieră, poliția de frontieră poate consulta Sistemul central al ETIAS pentru a obține informațiile suplimentare menționate la articolul 33 litera (ea) și la articolul 38 alineatul (5) litera (da).

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Accesul operatorilor de transport la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 39 se limitează la efectuarea de căutări în sistemul central al ETIAS pentru a obține statutul autorizației de călătorie a unui călător.

3.  Accesul operatorilor de transport la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 39 se limitează la trimiterea de cereri în sistemul central al ETIAS pentru a obține statutul autorizației de călătorie a unui călător.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nediscriminarea

Drepturi fundamentale

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de informații al ETIAS de către orice utilizator nu conduce la discriminare împotriva resortisanților țărilor terțe pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceasta respectă pe deplin demnitatea și integritatea umană. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu handicap.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de informații al ETIAS de către orice utilizator nu conduce la discriminare împotriva resortisanților țărilor terțe pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceasta respectă pe deplin demnitatea și integritatea umană, precum și drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu handicap. Interesul superior al copilului este considerat primordial.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Cererile pot fi depuse la delegațiile Uniunii Europene în țările terțe.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 pentru a reglementa introducerea cererilor de autorizații de călătorie printr-un intermediar comercial și la delegațiile Uniunii Europene.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Titularul unei autorizații valabile de călătorie este informat printr-un e-mail automat cu șase luni înainte de expirarea acesteia.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d.  Cererile pot fi introduse de titularii unei autorizații de călătorie în termen de șase luni înainte de expirarea autorizației.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile asigură punerea gratuită la dispoziția solicitanților a formularului de cerere care este disponibil la scară largă și ușor accesibil.

2.  Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile asigură punerea gratuită la dispoziția solicitanților a formularului de cerere care este disponibil la scară largă și ușor accesibil, inclusiv persoanelor cu handicap.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care limba (limbile) oficială(e) a (ale) țărilor menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului nu corespunde (corespund) limbilor menționate la alineatul (3), se pun la dispoziție fișe informative privind conținutul și utilizarea site-ului web public și ale aplicației pentru dispozitive mobile și informații explicative în cel puțin una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate.

4.  În cazul în care limba (limbile) oficială(e) a (ale) țărilor menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului nu corespunde (corespund) limbilor menționate la alineatul (3), se pun la dispoziție fișe informative și explicative privind ETIAS, procedura de cerere, utilizarea site-ului web public și ale aplicației pentru dispozitive mobile și un ghid privind folosirea acesteia în cel puțin una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile îi informează pe solicitanți cu privire la posibilitatea de a exercita căile de atac prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care se refuză acordarea autorizației de călătorie, solicitantul este reorientat către unitatea națională a ETIAS a statului membru vizat, care îi furnizează acestuia informații suplimentare, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2).

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia adoptă norme detaliate privind condițiile de funcționare a site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile și privind normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile site-ului web public și aplicației pentru dispozitive mobile. Aceste măsuri de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2).

7.  Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate privind condițiile de funcționare a site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile și privind normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile site-ului web public și aplicației pentru dispozitive mobile. Aceste norme detaliate se bazează pe gestionarea riscurilor la adresa securității informațiilor, pe protecția datelor începând cu momentul conceperii și pe protecția implicită a datelor. Acestea se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2).

Justificare

Lucru recomandat de AEPD la punctul 100 al avizului său.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare solicitant introduce un formular de cerere completat care include o declarație cu privire la autenticitatea, exhaustivitatea și fiabilitatea datelor furnizate și o declarație privind veridicitatea și fiabilitatea declarațiilor făcute. Minorii introduc un formular de cerere semnat electronic de o persoană care exercită în mod permanent sau temporar autoritatea părintească ori tutela.

1.  Fiecare solicitant introduce un formular de cerere completat care include o declarație cu privire la autenticitatea, exhaustivitatea, exactitatea și fiabilitatea datelor furnizate și o declarație privind veridicitatea și fiabilitatea declarațiilor făcute. Minorii introduc un formular de cerere semnat electronic de o persoană care exercită în mod permanent sau temporar autoritatea părintească ori tutela.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  data expirării perioadei de valabilitate a documentului de călătorie;

(e)  data eliberării și data expirării perioadei de valabilitate a documentului de călătorie;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  adresa de e-mail și numărul de telefon;

(g)  adresa de e-mail și, dacă există, un număr de telefon;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  educația (nivelul și domeniul);

eliminat

Justificare

Colectarea de informații privind educația poate conduce la divulgarea de date cu caracter sensibil și nu pare a fi nici necesară, nici proporțională.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  ocupația actuală;

eliminat

Justificare

Colectarea de informații privind educația poate conduce la divulgarea de date cu caracter sensibil și nu pare a fi nici necesară, nici proporțională. În plus, având în vedere durata de valabilitate a autorizației ETIAS, aceste informații se pot modifica și nu pare corect ca ele să fie colectate.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  în cazul minorilor, numele și prenumele autorității părintești sau ale tutorelui legal al solicitantului;

(k)  în cazul minorilor, numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și, dacă există, un număr de telefon ale autorității părintești sau ale tutorelui legal al solicitantului;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera l – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  statutul lor de membru de familie;

(i)  statutul lor în calitate de membru de familie;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Solicitantul alege nivelul și domeniul de educație, ocupația actuală și denumirea postului ocupat dintr-o listă prestabilită. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 78, pentru întocmirea acestor liste prestabilite.

eliminat

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă suferă de vreo boală cu potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul sanitar internațional al Organizației Mondiale a Sănătății, sau de orice altă boală infecțioasă ori parazitară contagioasă;

eliminat

Justificare

Nu pare recomandabil ca aceste informații să fie colectate și prelucrate, deoarece ele sunt informații declarative și pot suferi modificări pe parcursul duratei de valabilitate a ETIAS. În general, această întrebare poate atrage divulgarea de date cu un caracter foarte sensibil și nu s-a demonstrat că colectarea și prelucrarea acestor date au fost necesare sau proporționale. Riscurile în materie de sănătate publică trebuie să fie evaluate în continuare la verificările de la frontierele externe, de către polițiștii de frontieră, astfel cum este prevăzut de dispozițiile articolului 8 din Regulamentul (UE) 2016/399.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă a fost condamnat vreodată, în vreo țară, pentru comiterea vreunei infracțiuni;

(b)  dacă a fost condamnat pentru comiterea vreunei infracțiuni grave enumerate în anexa 1a pe parcursul ultimilor zece ani;

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  dacă face obiectul vreunei decizii prin care i s-a impus să părăsească teritoriul unui stat membru sau al oricărei alte țări ori dacă a făcut obiectul unei eventuale decizii de returnare emise în ultimii zece ani.

(d)  dacă face obiectul vreunei decizii prin care i s-a impus să părăsească teritoriul unui stat membru sau dacă a făcut obiectul unei eventuale decizii de returnare emise în ultimii zece ani.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  dacă solicitantul aparține uneia dintre categoriile de solicitanți menționate la articolul 16 alineatul (2) literele (d)-(f) care urmează să fie scutite de plata taxei aferente autorizației de călătorie, selecționat de pe o listă prestabilită; solicitantul este informat că îi va fi adresată o cerere de informații sau documente suplimentare, în conformitate cu articolul 23, pentru a dovedi că scopul călătoriei sale se încadrează într-una dintre categoriile definite la articolul 16 alineatul (2) literele (d)-(f). Solicitantul este informat că, prin urmare, decizia cu privire la cerere se adoptă în conformitate cu termenele prevăzute la articolul 27 alineatul (2).

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Solicitantul precizează, în plus, că a luat cunoștință de condițiile de intrare astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul 2016/399, precum și de faptul că este posibil să îi fie solicitate documente justificative relevante la fiecare intrare.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 care să precizeze conținutul și formatul acestor întrebări.

5.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 care să precizeze conținutul și formatul întrebărilor menționate la alineatul (4). Conținutul și formatul acestor întrebări permit solicitanților să formuleze răspunsuri clare și precise.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Solicitantul răspunde la aceste întrebări. În cazul în care solicitantul răspunde afirmativ la oricare dintre întrebări, acesta trebuie să răspundă și la alte întrebări din formularul de cerere care vizează colectarea de informații suplimentare prin furnizarea de răspunsuri la o listă prestabilită de întrebări. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 care să precizeze conținutul și formatul acestor întrebări suplimentare și lista prestabilită de răspunsuri la respectivele întrebări.

6.  În cazul în care solicitantul răspunde afirmativ la oricare dintre întrebări, acesta trebuie să răspundă și la alte întrebări din formularul de cerere care vizează colectarea de informații suplimentare prin furnizarea de răspunsuri la o listă prestabilită de întrebări. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 care să precizeze conținutul și formatul acestor întrebări suplimentare și lista prestabilită de răspunsuri la respectivele întrebări.

Justificare

Aspect reglementat la alineatul (4).

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Solicitantul plătește pentru fiecare cerere o taxă aferentă autorizației de călătorie în valoare de 5 EUR.

1.  Solicitantul plătește pentru fiecare cerere o taxă aferentă autorizației de călătorie în valoare de 10 EUR.

Justificare

Majorarea taxei aferente autorizației de călătorie la 10 euro ar putea avea ca rezultat un surplus de venit estimat la 305 milioane de euro pe an (110 milioane de euro în cazul unei taxe de 5 euro), care poate fi alocat unor activități în domeniul securității și al gestionării frontierelor. Cu toate acestea, majorarea rămâne suficient de mică pentru a se evita impactul asupra turismului, chiar și din regiuni mai puțin prospere.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Copiii cu vârsta sub optsprezece ani sunt scutiți de plata taxei aferente autorizației de călătorie.

2.  Solicitanții care aparțin uneia dintre următoarele categorii sunt scutiți de plata taxei aferente autorizației de călătorie:

 

(a)  copiii cu vârsta sub 18 ani;

 

(b)  persoanele cu vârsta peste 60 de ani;

 

(c)  membrii de familie ai cetățenilor Uniunii sau ai altor resortisanți ai țărilor terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii;

 

(d)  studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională;

 

(e)  cercetătorii care călătoresc cu scopul de a desfășura o activitate de cercetare științifică;

 

(f)  reprezentanții organizațiilor non-profit cu vârsta de cel mult 25 de ani care participă la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În special, sistemul central al ETIAS verifică:

Sistemul central al ETIAS verifică:

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  [dacă există informații cu privire la faptul că în prezent solicitantul depășește termenul legal de ședere sau că în trecut solicitantul a depășit termenul legal de ședere, prin consultarea EES;]

(g)  dacă există informații cu privire la faptul că în prezent solicitantul depășește termenul legal de ședere sau că în trecut solicitantul a depășit termenul legal de ședere, prin consultarea EES;

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  [dacă solicitantului i s-a refuzat intrarea, prin consultarea EES;]

(h)  dacă solicitantului i s-a refuzat intrarea, prin consultarea EES;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  [dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de returnare sau al unui ordin de îndepărtare emis ca urmare a retragerii sau a respingerii cererii de protecție în interiorul țării de origine în Eurodac;]

(k)  [dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de returnare sau al unui ordin de îndepărtare înregistrate în Eurodac;]

Justificare

Deciziile de returnare sau de îndepărtare înregistrate în Eurodac nu sunt adoptate numai ca urmare a retragerii sau a respingerii unei cereri de protecție internațională, ci se pot referi și la migranții în situație neregulamentară.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a), (b), (d), (f), (g), (i) și (m) și alineatul (8) cu datele incluse în lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 29.

4.  Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a), (b), (d), (f), (g) și (m) și alineatul (8) cu datele incluse în lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 29.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a), (f), (h) și (i) cu indicatorii de risc specifici menționați la articolul 28.

5.  Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a) și (f) cu indicatorii de risc specifici menționați la articolul 28.

Justificare

Articolul 28 se elimină.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau al unor controale specifice.

(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să facă obiectul unor controale discrete [controale de investigație] sau al unor controale specifice.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice rezultat pozitiv obținut în urma acestei comparații se stochează în SIS.

eliminat

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  În cazul în care comparația efectuată în temeiul alineatului 7 indică unul sau mai multe rezultate pozitive, sistemul central al ETIAS transmite o notificare automată unității centrale a ETIAS. Unitatea centrală a ETIAS verifică dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal conținute în alerta care a determinat respectivul rezultat. Sistemul central ETIAS trimite ulterior o notificare automată către biroul SIRENE al statului membru care a creat alerta. Biroul SIRENE respectiv verifică în continuare dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal conținute în alerta care a determinat respectivul rezultat și ia măsurile care se impun.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Notificarea trimisă către biroul SIRENE din statul membru care a efectuat semnalarea cuprinde următoarele date:

 

(a)  numele, prenumele, și, dacă este cazul, numele de împrumut;

 

(b)  locul și data nașterii;

 

(c)  sexul;

 

(d)  cetățenia (cetățeniile);

 

(e)   adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara în care își are reședința;

 

(f)  informații despre stadiul autorizației de călătorie, menționând dacă a fost eliberată sau refuzată o autorizație de călătorie sau dacă cererea face obiectul unui procesări manuale în temeiul articolului 22;

 

(g)  o trimitere către eventualele rezultate pozitive obținute, inclusiv data și ora la care au fost generate.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7c.  Sistemul central al ETIAS adaugă la dosarul de cerere o trimitere la orice rezultat pozitiv obținut.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7d.  Atunci când un rezultat pozitiv vizează o alertă privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, o autorizație de călătorie nu poate fi refuzată.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatele (2)-(5) se obțin unul sau mai multe rezultate pozitive, cererea se evaluează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22.

2.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatele (2)-(5) se obțin unul sau mai multe rezultate pozitive, iar sistemul central al ETIAS este în măsură să certifice faptul că datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor care au generat un rezultat pozitiv, cererea se evaluează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22.

Justificare

Alinierea formulării la cea de la articolul 20.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care prelucrarea automată prevăzută la articolul 18 alineatele (2)-(5) nu este concludentă deoarece sistemul central al ETIAS nu este în măsură să certifice faptul că datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor care au generat un rezultat pozitiv, cererea se evaluează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20.

3.  În cazul în care prelucrarea automată prevăzută la articolul 18 alineatele (2)-(5) se obțin unul sau mai multe rezultate pozitive, iar sistemul central al ETIAS nu în măsură să certifice faptul că datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor care au generat un rezultat pozitiv, cererea se evaluează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Unitatea centrală a ETIAS verifică dacă datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor existente într-unul dintre sistemele de informații/într-una dintre bazele de date consultate, listei de supraveghere din ETIAS menționate la articolul 29 sau indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 28.

3.  Unitatea centrală a ETIAS verifică dacă datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor existente în sistemul central al ETIAS sau într-unul dintre sistemele de informații/într-una dintre bazele de date consultate, listei de supraveghere din ETIAS menționate la articolul 29 sau indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 28.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul resortisanților țărilor terțe menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (c), autorizația de călătorie, astfel cum este definită la articolul 3 litera (d), se înțelege ca fiind o decizie emisă în conformitate cu prezentul regulament care precizează că nu există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate sau sănătate publică în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.

1.  În cazul resortisanților țărilor terțe menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (c), autorizația de călătorie, astfel cum este definită la articolul 3 litera (d), se înțelege ca fiind o decizie emisă în conformitate cu prezentul regulament care precizează că nu există motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie o amenințare la adresa securității sau un risc ridicat de epidemie în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.

Justificare

„Motivele întemeiate” care nu se bazează pe indicii concrete sunt doar presupuneri.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[Atunci când prelucrează o cerere de autorizație de călătorie pentru un resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c), sistemul central al ETIAS nu verifică dacă:

Atunci când prelucrează o cerere de autorizație de călătorie pentru un resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c), sistemul central al ETIAS nu verifică dacă:

(a)  există informații cu privire la faptul că în prezent solicitantul depășește termenul legal de ședere sau că în trecut solicitantul a depășit termenul legal de ședere, prin consultarea EES, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2) litera (g);

(a)  există informații cu privire la faptul că în prezent solicitantul depășește termenul legal de ședere sau că în trecut solicitantul a depășit termenul legal de ședere, prin consultarea EES, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2) litera (g);

(b)  solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în Eurodac, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2) litera (j).]

(b)  solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în Eurodac, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2) litera (j).

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se pune la dispoziție o cale de atac astfel cum se menționează la articolul 32, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii)  [un an de la ultima fișă de intrare a solicitantului stocată în EES, în cazul în care această perioadă de un an se încheie la o dată ulterioară celei la care se încheie perioada de valabilitate a autorizației de călătorie sau]

eliminat

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5 – litera c – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii)  timp de cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de revocare sau de anulare a autorizației de călătorie în conformitate cu articolele 31, 34 și 35.

iii)  timp de cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de revocare sau de anulare a autorizației de călătorie în conformitate cu articolele 31, 34 și 35 sau pentru o perioadă mai scurtă de cinci ani în cazul în care semnalarea care a condus la adoptarea deciziei este eliminată mai devreme.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5 – litera c – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu scopul de a facilita depunerea unei noi cereri după expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizații de călătorie în ETIAS, dosarul de cerere poate fi stocat în sistemul central al ETIAS pentru o perioadă suplimentară de cel mult un an de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie numai în cazul în care, în urma unei cereri pentru exprimarea consimțământului, solicitantul și-l exprimă în mod liber și explicit, prin intermediul unei declarații semnate electronic. Solicitarea pentru exprimarea consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

 

Consimțământul se exprimă după primirea automată a informațiilor prevăzute la articolul 13 alineatul (2c). Informațiile transmise automate reamintesc solicitantului care este obiectivul de păstrare a datelor pe baza informațiilor menționate la articolul 61 litera (ea).

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statul membru responsabil cu prelucrarea manuală a cererilor prevăzută la prezentul articol („statul membru responsabil”) este statul membru al primei intrări declarat de solicitant în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (j).

1.  Statul membru responsabil cu prelucrarea manuală a cererilor prevăzută la prezentul articol („statul membru responsabil”) este:

 

(a)  în cazul unui rezultat pozitiv generat de unul dintre sistemele verificate, statul membru care a introdus alerta cea mai recentă care a dus la obținerea unui rezultat pozitiv;

 

(b)  în cazul unui rezultat pozitiv generat de lista de supraveghere din ETIAS, statul membru care a furnizat datele pentru lista de supraveghere din ETIAS;

 

(c)  în toate celelalte cazuri, statul membru al primei intrări declarat de solicitant în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (j).

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statul membru responsabil este indicat de unitatea centrală a ETIAS.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Un stat membru consultat în conformitate cu articolul 24 poate solicita unității centrale a ETIAS să fie desemnat stat membru responsabil din motive de interes național.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care rezultatul pozitiv corespunde uneia sau mai multor categorii prevăzute la articolul 18 alineatul (2) literele (a)-(c), refuză autorizația de călătorie;

(a)  în cazul în care rezultatul pozitiv corespunde articolului 18 alineatul (2) litera (c), refuză autorizația de călătorie;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care rezultatul pozitiv corespunde uneia sau mai multor categorii prevăzute la articolul 18 alineatul (2) literele (d)-(m), evaluează riscurile în materie de securitate sau de migrație neregulamentară și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie.

(b)  în cazul în care rezultatul pozitiv corespunde uneia sau mai multor categorii prevăzute la articolul 18 alineatul (2) literele (a), (b) sau (d)-(m), evaluează amenințarea în materie de securitate sau de migrație neregulamentară și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care rezultatul pozitiv corespunde unei semnalări prevăzute la articolul 18 alineatul (2) litera (d), unitatea națională a ETIAS emite o autorizație de călătorie pro forma care este marcată în sistemul central al ETIAS cu o mențiune prin care autoritățile de frontieră sunt instruite să procedeze la arestarea unui resortisant al unei țări terțe.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatul (3) s-a obținut informația că solicitantul a răspuns afirmativ la una dintre întrebările menționate la articolul 15 alineatul (4), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie.

5.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatul (3) s-a obținut informația că solicitantul a răspuns afirmativ la una dintre întrebările menționate la articolul 15 alineatul (4), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscul în materie de migrație neregulamentară sau amenințările la adresa securității și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatul (4) s-a obținut un rezultat pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de securitate și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie.

6.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatul (4) s-a obținut un rezultat pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează amenințările la adresa securității și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatul (5) s-a obținut un rezultat pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie.

7.  În cazul în care în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 18 alineatul (5) s-a obținut un rezultat pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscul în materie de migrație neregulamentară, amenințările la adresa securității sau riscul ridicat de epidemie și decide dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie. În niciun caz unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil nu poate lua o decizie numai pe baza unui răspuns pozitiv bazat pe indicatorii de risc specifici. În orice caz, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil efectuează o evaluare individuală a riscurilor legate de migrație neregulamentară, a amenințărilor la adresa securității și a riscurilor ridicate de epidemie.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care informațiile furnizate de solicitant în formularul de cerere nu permit unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil să decidă dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie, respectiva unitate națională a ETIAS poate cere solicitantului să furnizeze informații sau documente suplimentare.

1.  În cazul în care informațiile furnizate de solicitant în formularul de cerere nu permit unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil să decidă dacă eliberează sau refuză autorizația de călătorie, respectiva unitate națională a ETIAS cere solicitantului să furnizeze informații sau documente suplimentare.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Solicitarea de informații sau documente suplimentare se notifică utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. În solicitarea de informații sau documente suplimentare se indică în mod clar informațiile sau documentele pe care solicitantul trebuie să le furnizeze. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a ETIAS, prin intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (g), în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

2.  Solicitarea de informații sau documente suplimentare se notifică utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. În solicitarea de informații sau documente suplimentare se indică în mod clar informațiile sau documentele pe care solicitantul trebuie să le furnizeze. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a ETIAS, prin intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (g), în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Pot fi solicitate numai informații sau documente suplimentare necesare pentru evaluarea cererii depuse în ETIAS.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În circumstanțe excepționale, unitatea națională a ETIAS îl poate invita pe solicitant la un interviu la consulat în țara sa de reședință.

4.  În circumstanțe excepționale, după procesarea documentației suplimentare și a informațiilor în conformitate cu alineatul (3), unitatea națională a ETIAS îl poate invita pe solicitant la un interviu la orice consulat dintr-un stat membru care este țara sa de reședință sau poate recurge la metode moderne de comunicare pentru efectuarea interviului. În cazul efectuării unui interviu, se prelungește termenul menționat la articolul 27 alineatul (2a).

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Invitația i se notifică solicitantului de către unitatea națională a ETIAS din statul membru și se transmite utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere.

5.  Invitația i se notifică solicitantului de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de interviul programat și se transmite utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. Solicitantul are posibilitatea de a indica preferința pentru un interviu la un consulat anume sau prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare. Ori de câte ori este posibil, interviul are loc în consulatul indicat de solicitant sau, în cazul în care acest o preferă, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care solicitantul nu răspunde la invitație în termenul stabilit sau în cazul în care solicitantul nu se prezintă la interviu, cererea se respinge în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil îl informează imediat pe solicitant.

5.  În cazul în care solicitantul nu răspunde la invitație în termenul stabilit sau în cazul în care solicitantul nu se prezintă la interviu, fără a oferi o explicație justificată, cererea se respinge în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil îl informează imediat pe solicitant.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul efectuării evaluării menționate la articolul 22 alineatul (4) litera (b), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consultă autoritățile statului (statelor) membru(e) responsabil(e) cu datele care au generat un rezultat pozitiv în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (d), (e), (g), (h), (i) sau (k).

1.  În scopul efectuării evaluării menționate la articolul 22 alineatul (4) litera (b), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consultă autoritățile statului (statelor) membru(e) responsabil(e) cu datele care au generat un rezultat pozitiv în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (a), (d), (e), (g), (h), (i) sau (k).

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care o unitate națională a ETIAS are în vedere să elibereze o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, pentru mai multe state membre, statul membru responsabil se consultă cu statele membre în cauză.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care statul membru responsabil consultă unul sau mai multe state membre în cursul prelucrării manuale a unei cereri, unitățile naționale ale ETIAS din respectivele state membre au acces la datele relevante ale dosarului de cerere, precum și la rezultatele pozitive obținute de sistemul automat în temeiul articolului 18 alineatele (2), (4) și (5), care sunt necesare în scopul consultării. Unitățile naționale ale ETIAS din statele membre consultate au, de asemenea, acces la informațiile sau documentele suplimentare relevante furnizate de solicitant în urma unei solicitări din partea statului membru responsabil în legătură cu chestiunea cu privire la care sunt consultate.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Unitatea națională a ETIAS din statul membru consultat răspunde în termen de 24 de ore de la data notificării consultării. Nefurnizarea de către statele membre a unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz pozitiv cu privire la cerere.

5.  Unitatea națională a ETIAS din statul membru consultat răspunde în termen de 48 de ore de la data notificării consultării. Nefurnizarea de către statele membre a unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz pozitiv cu privire la cerere.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care unul sau mai multe state membre consultate emit un aviz negativ cu privire la cerere, statul membru responsabil refuză autorizația de călătorie în temeiul articolului 31.

8.  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 38, în cazul în care unul sau mai multe state membre consultate emit un aviz negativ cu privire la cerere, statul membru responsabil refuză autorizația de călătorie în temeiul articolului 31.

Justificare

Articolul 38 prevede că o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată poate fi eliberată în acest caz.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Dacă este cazul, unitatea centrală a ETIAS facilitează consultările între statele membre menționate la prezentul articol.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul evaluării riscurilor în materie de securitate în urma obținerii unui rezultat pozitiv în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (j) și alineatul (4), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consultă Europol în cazurile care intră sub incidența mandatului acestuia. Consultarea se efectuează prin intermediul canalelor de comunicare existente între statul membru și Europol, astfel cum au fost instituite în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2016/794.

1.  În scopul evaluării amenințării la adresa securității în urma obținerii unui rezultat pozitiv în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (j) și alineatul (4), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consultă Europol în cazurile care intră sub incidența mandatului acestuia. Consultarea se efectuează prin intermediul canalelor de comunicare existente între statul membru și Europol, astfel cum au fost instituite în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2016/794 și în conformitate cu acesta.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care statul membru responsabil consultă Europol, unitatea națională a ETIAS din respectivul stat membru transmite Europol datele relevante ale dosarului de cerere, precum și rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) care este (sunt) necesar(e) în scopul consultării. Unitatea națională a ETIAS poate transmite Europol informațiile sau documentele suplimentare relevante furnizate de solicitant în legătură cu cererea de autorizație de călătorie în privința căreia acesta este consultat.

2.  În cazul în care statul membru responsabil consultă Europol, unitatea națională a ETIAS din respectivul stat membru transmite Europol datele relevante ale dosarului de cerere, precum și rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) care este (sunt) necesar(e) în scopul consultării. Unitatea națională a ETIAS transmite Europol informațiile sau documentele suplimentare relevante furnizate de solicitant în legătură cu cererea de autorizație de călătorie în privința căreia acesta este consultat.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În orice caz, Europol nu are acces la datele cu caracter personal privind educația solicitantului, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2) litera (h), și privind starea de sănătate a solicitantului, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (4) litera (a).

eliminat

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Europol răspunde în termen de 24 de ore de la data notificării consultării. Nefurnizarea de către Europol a unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz pozitiv cu privire la cerere.

5.  Europol răspunde în termen de 48 de ore de la data notificării consultării. Nefurnizarea de către Europol a unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz pozitiv cu privire la cerere.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Dacă este cazul, unitatea centrală a ETIAS facilitează consultările între statul membru responsabil și Europol menționate la prezentul articol.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Odată ce cererea ETIAS este considerată admisibilă, dar sistemul central al ETIAS nu a eliberat în mod automat autorizația de călătorie, solicitantul primește imediat, prin intermediul serviciului de e-mail, o notificare ce include:

 

(a)  o confirmare de primire a cererii;

 

(b)  timpul maxim de prelucrare a cererii sale;

 

(c)  mențiunea clară că în timpul prelucrării cererii sale este posibil să i se solicite informații sau documente suplimentare și, în cazuri excepționale, un interviu la consulat sau prin intermediul mijloacelor de comunicare;

 

(d)  numărul cererii sale, care să îi permită să acceseze instrumentul de verificare prevăzut la articolul 26a.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă sunt necesare informații sau documente suplimentare.

(b)  dacă sunt necesare informații sau documente suplimentare care indică timpul de prelucrare maxim menționat la articolul 27 alineatul (2).

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26a

 

Instrumentul de verificare

 

Comisia instituie un instrument de verificare pentru ca solicitanții să poată urmări evoluția cererilor lor și să verifice perioada de valabilitate și statutul autorizațiilor de călătorie (valabilă, refuzată, anulată sau retrasă).

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 pentru a configura acest instrument de verificare.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul excepțional în care un solicitant este invitat la un consulat în temeiul articolului 23 alineatul (4), perioada prevăzută la alineatul (1) se prelungește cu șapte zile lucrătoare.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Înainte de expirarea termenelor menționate la alineatele (1) și (2), se ia decizia:

3.  Înainte de expirarea termenelor menționate la alineatele (1), (2) și (2a), se ia decizia:

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Regulile de verificare ale ETIAS sunt un algoritm care permite efectuarea unei comparații între datele înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS și o serie de indicatori de risc specifici care evidențiază riscurile în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică. Regulile de verificare ale ETIAS se înregistrează în sistemul central al ETIAS.

1.  Regulile de verificare ale ETIAS sunt un algoritm care permite crearea de profiluri, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/679 prin efectuarea unei comparații între datele înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS și o serie de indicatori de risc specifici care evidențiază riscul în materie de migrație neregulamentară, amenințarea la adresa securității sau riscurile ridicate de epidemie. Regulile de verificare ale ETIAS se înregistrează în sistemul central al ETIAS.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Riscurile în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică se determină pe baza:

2.  Riscul în materie de migrație neregulamentară, amenințarea la adresa securității sau riscurile ridicate de epidemie se determină pe baza:

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 73 care indică rate anormale de refuz al autorizațiilor de călătorie din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică prezentat de un anumit grup de călători;

(b)  statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 73 care indică rate anormale de refuz al autorizațiilor de călătorie din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară, a unei amenințări la adresa securității sau a riscurilor ridicate de epidemie prezentat de un anumit grup de călători;

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informațiilor furnizate de statele membre cu privire la indicatori de risc în materie de securitate specifici sau amenințări specifice identificate de respectivele state membre;

(d)  informațiilor furnizate de statele membre cu privire la indicatori de risc în materie de securitate specifici sau amenințări specifice identificate de respectivele state membre, susținute de elemente obiective și bazate pe date concrete;

Justificare

Statele membre justifică și fundamentează informațiile pe care le furnizează în ceea ce privește indicatorii de risc în materie de securitate sau amenințările identificate, în scopul de a evita prelucrarea discriminatorie a cererilor.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informațiilor furnizate de statele membre cu privire la rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării pentru un anumit grup de călători în cazul respectivelor state membre;

(e)  informațiilor furnizate de statele membre cu privire la rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării pentru un anumit grup de călători în cazul respectivelor state membre, susținute de elemente obiective și bazate pe date concrete;

Justificare

Statele membre justifică și fundamentează informațiile pe care le furnizează în ceea ce privește indicatorii de risc în materie de securitate sau amenințările identificate, în scopul de a evita prelucrarea discriminatorie a cererilor.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 pentru a detalia riscurile în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică menționate la alineatul (2).

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 pentru a detalia riscul în materie de migrație neregulamentară, amenințarea la adresa securității sau riscurile ridicate de epidemie menționate la alineatul (2).

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe baza riscurilor determinate în conformitate cu alineatul (2), unitatea centrală a ETIAS stabilește indicatorii de risc specifici care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

4.  Pe baza riscurilor determinate în conformitate cu alineatul (2) și a actelor delegate adoptate în temeiul alineatului (3), unitatea centrală a ETIAS stabilește indicatorii de risc specifici care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

Justificare

Este necesar să se facă trimitere și la alineatul (3), deoarece actul delegat va preciza mai detaliat riscurile în cauză, iar indicatorii de risc ar trebui să se bazeze pe aceste riscuri.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  nivelul de educație;

eliminat

Justificare

În concordanță cu eliminarea literei (h) de la articolul 15 alineatul (2).

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  ocupația actuală.

eliminat

Justificare

În concordanță cu eliminarea literei (i) de la articolul 15 alineatul (2).

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Lista de supraveghere din ETIAS cuprinde date privind persoane care sunt suspectate că au comis o infracțiune sau au participat la comiterea unei infracțiuni ori persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate care justifică prezumția că vor comite o infracțiune.

1.  Lista de supraveghere din ETIAS, ca parte a sistemului central, cuprinde date privind persoane care sunt suspectate de un stat membru sau de mai multe că au comis o infracțiune gravă sau o infracțiune teroristă sau au participat la comiterea acesteia ori persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe o evaluare globală a respectivei persoane și mai ales pe infracțiunile săvârșite în trecut, care justifică prezumția că vor comite o infracțiune teroristă.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informațiilor referitoare la infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave furnizate de statele membre;

(b)  informațiilor referitoare la infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave;

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  informațiilor referitoare la infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave obținute prin intermediul cooperării internaționale.

eliminat

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pe baza informațiilor menționate la alineatul (2) și a datelor relevante ale Europol, Europol stabilește lista de supraveghere din ETIAS formată din componente care constau din unul sau mai multe dintre următoarele elemente de date:

3.  Pe baza informațiilor menționate la alineatul (2) și a datelor relevante ale Europol, Europol gestionează lista de supraveghere din ETIAS formată din componente care constau din unul sau mai multe dintre următoarele:

(a)  numele, prenumele, numele la naștere; data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul; cetățenia;

(a)  numele;

 

(aa)  numele la naștere;

 

(ab)  data nașterii;

(b)  alte nume [nume de împrumut, nume artistic(e), nume uzual(e)];

(b)  alte nume [nume de împrumut, nume artistic(e), nume uzual(e)];

(c)  un document de călătorie (tipul, numărul și țara de eliberare a documentului de călătorie);

(c)  un document de călătorie (tipul, numărul și țara de eliberare a documentului de călătorie);

(d)  adresa de domiciliu;

(d)  adresa de domiciliu;

(e)  adresa de e-mail și numărul de telefon;

(e)  adresa de e-mail:

 

(ea)  numărul de telefon;

(f)  numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon al unei întreprinderi sau organizații;

(f)  numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon al unei întreprinderi sau organizații;

(g)  adresa IP.

(g)  adresa IP.

 

Se adaugă, dacă sunt disponibile, prenumele, locul nașterii, țara nașterii, sexul și cetățenia;

Justificare

Formularea este aliniată cu cea de la articolul 28 alineatul (4). Cu toate acestea, deoarece se intenționează să se asigure o mai mare flexibilitate în cazul listei de supraveghere, o serie de elemente de date prezentate laolaltă de către Comisie sunt distribuite la litere diferite. Nu ar trebui să fie suficiente prenumele, locul nașterii, țara nașterii, sexul și cetățenia pentru includerea pe lista de supraveghere. Acestea se adaugă totuși dacă sunt disponibile.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 29 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29a

 

Responsabilități și sarcini privind lista de supraveghere din ETIAS

 

1.  Înainte de a introduce date în lista de supraveghere din ETIAS, Europol efectuează o evaluare detaliată a motivelor introducerii și verifică dacă aceasta este necesară și proporțională.

 

2.  Atunci când datele sunt introduse pe baza informațiilor furnizate de un stat membru, respectivul stat membru trebuie să fi stabilit dacă informațiile sunt adecvate, exacte și suficient de importante pentru a fi incluse pe lista de supraveghere din ETIAS.

 

3.  Statele membre și Europol sunt responsabile pentru exactitatea datelor din lista de supraveghere din ETIAS și pentru actualizarea lor.

 

4.  Europol prevede o procedură de reexaminare și verificare periodică a acurateței și caracterului actual ale elementelor de date prezente în lista de supraveghere din ETIAS. Statele membre care au furnizat informații referitoare la infracțiuni de terorism sau la alte infracțiuni grave sunt asociate la procedura de reexaminare.

 

5.  În urma reexaminării, anumite elemente de date se retrag din lista de supraveghere din ETIAS în cazul în care se dovedește că motivele pentru care au fost introduse nu mai sunt îndeplinite, sau că elementele de date sunt perimate sau neactuale.

 

6.  Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție („eu-LISA”) este responsabilă de gestionarea tehnică a listei de supraveghere din ETIAS, întrucât este responsabilă pentru dezvoltarea și gestionarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS.

 

7.  La un an după ce ETIAS intră în funcțiune, și, ulterior, la fiecare doi ani, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor efectuează un audit în materie de protecție a datelor conținute în lista de supraveghere din ETIAS și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care examinarea unei cereri în temeiul procedurilor prevăzute în capitolele III, IV și V arată că nu există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică, se eliberează o autorizație de călătorie de către sistemul central al ETIAS sau de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil.

1.  În cazul în care examinarea unei cereri în temeiul procedurilor prevăzute în capitolele III, IV și V arată că nu există motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, o amenințare la adresa securității sau un risc ridicat de epidemie, se eliberează o autorizație de călătorie de către sistemul central al ETIAS sau de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care există îndoieli, unitățile naționale ale ETIAS au posibilitatea de a elibera o autorizație de călătorie cu o atenționare prin care să recomande polițiștilor de frontieră să efectueze o verificare în linia a doua.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS au posibilitatea de a adăuga o atenționare prin care transmit autorităților de frontieră și altor autorități care au acces la datele din sistemul central al ETIAS că a fost evaluat un rezultat pozitiv specific generat în cursul prelucrării cererii și că s-a verificat faptul că rezultatul pozitiv obținut reprezintă un rezultat fals pozitiv sau că prelucrarea manuală a demonstrat că nu există niciun motiv pentru a refuza o autorizație de călătorie (ETIAS).

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autorizația de călătorie este valabilă pentru o perioadă de cinci ani sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie înregistrat în timpul introducerii cererii, oricare dintre acestea survine mai întâi, și este valabilă pe teritoriul statelor membre.

2.  Autorizația de călătorie este valabilă pentru o perioadă de trei ani sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie înregistrat în timpul introducerii cererii, oricare dintre acestea survine mai întâi, și este valabilă pe teritoriul statelor membre.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autorizația de călătorie nu conferă în mod automat dreptul de intrare.

3.  În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399, deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie una dintre condițiile de intrare, dar aceasta nu conferă în mod automat dreptul de intrare.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  prezintă un document de călătorie care este raportat ca fiind pierdut, furat sau anulat;

eliminat

Justificare

Refuzul automat în cazul unui document de călătorie nevalid este contrar practicii autorităților de asigurare a respectării legii și a serviciilor de informații și contrar legislației europene. Într-adevăr, este necesar să existe o evaluare manuală și individuală pentru fiecare cerere. În plus, în unele cazuri, persoana ar trebui lăsată să ajungă la frontieră în scopul asigurării respectării legii.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prezintă un risc în materie de securitate;

(c)  prezintă o amenințare la adresa securității;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  prezintă un risc în materie de sănătate publică;

(d)  prezintă un risc ridicat de epidemie;

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O autorizație de călătorie se refuză, de asemenea, dacă există îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea datelor, fiabilitatea declarațiilor făcute de solicitant, documentele justificative prezentate de solicitant sau veridicitatea conținutului acestora.

O autorizație de călătorie se refuză, de asemenea, dacă există îndoieli întemeiate, grave și demonstrate cu privire la autenticitatea datelor, fiabilitatea declarațiilor făcute de solicitant, documentele justificative prezentate de solicitant sau veridicitatea conținutului acestora.

Justificare

Propunere din partea Comisiei Meijers pentru a asigura un control eficace.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie au dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac.

2.  Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie au dreptul la o cale de atac eficientă. Procedurile aferente căilor de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru, care include posibilitatea unei căi de atac. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la procedura care trebuie urmată într-o limbă pe care se poate presupune în mod rezonabil că solicitanții o înțeleg.

Justificare

În conformitate cu avizele FRA și Grupului de lucru „Articolul 29”, precum și cu hotărârea CJUE din cauza C-362/14 Schrems, punctul 95.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Refuzul anterior al acordării unei autorizații de călătorie nu conduce la un refuz automat al unei noi cereri. O nouă cerere este evaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile.

Justificare

Dispoziție preluată de la articolul 21 alineatul (9) al Codului de vize.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  precizarea clară a faptului că, la intrare, solicitantul va trebui să prezinte documentul de călătorie indicat în formularul de cerere și că orice schimbare a documentului de călătorie va necesita o nouă cerere de autorizație de călătorie;

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  o mențiune cu privire la condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 și la necesitatea de a avea asupra sa la fiecare intrare documentele justificative relevante;

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  dacă este cazul, teritoriul sau teritoriile statelor membre către care solicitantul are dreptul să călătorească;

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un link către site-ul web public al ETIAS care conține informații privind posibilitatea ca solicitantul revoce autorizația de călătorie.

(d)  un link către site-ul web public al ETIAS care conține informații privind posibilitatea ca autorizația de călătorie fie revocată sau anulată și condițiile pentru o astfel de revocare sau anulare.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  motivul (motivele) refuzării autorizației de călătorie, astfel cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul (1);

(c)  motivul (motivele) refuzării autorizației de călătorie care să permită solicitantului să introducă o cale de atac, astfel cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul (1);

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac.

(d)  informații privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac eficiente. Aceste informații cuprind cel puțin trimiterile la legislația națională aplicabilă pentru căile de atac, autoritatea competentă și modul în care poate fi exercitată calea de atac, informații privind asistența care poate fi acordată de autoritatea națională de protecție a datelor, precum și termenul-limită pentru introducerea unei căi de atac.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 pentru a elabora un formular standard pentru refuzul unei autorizații de călătorie.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  locul și data deciziei de a elibera sau de a refuza autorizația de călătorie;

(c)  data deciziei de a elibera sau de a refuza autorizația de călătorie;

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  data la care începe și data la care expiră durata de valabilitate a autorizației de călătorie;

(d)  în cazul eliberării unei autorizații de călătorie, data la care începe și data la care expiră durata de valabilitate a autorizației de călătorie;

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  motivul (motivele) refuzării autorizației de călătorie, astfel cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul (1).

(e)  dacă o autorizație de călătorie este refuzată, motivul (motivele) refuzării autorizației de călătorie, astfel cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul (1).

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  atenționările menționate la articolul 22 alineatul (4a) și la articolul 30 alineatele (1a) și (1b), împreună cu informațiile suplimentare relevante pentru verificările în linia a doua legate de acestea.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul cu articolul 78 în ceea ce privește definirea tipurilor de informații suplimentare ce pot fi adăugate și a formatelor în care ele pot fi prezentate.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O persoană a cărei autorizație de călătorie a fost anulată are dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la anularea autorizației și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru.

3.  O persoană a cărei autorizație de călătorie a fost anulată are dreptul la o cale de atac eficientă. Procedurile aferente căilor de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la anularea autorizației și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la procedura care trebuie urmată într-o limbă pe care se poate presupune în mod rezonabil că solicitanții o înțeleg.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere alineatului (2), în cazul în care în SIS se raportează o nouă semnalare privind refuzul intrării sau un document de călătorie ca fiind pierdut, furat sau anulat, SIS informează sistemul central al ETIAS. Sistemul central al ETIAS verifică dacă această nouă semnalare corespunde unei autorizații de călătorie valabile. În caz afirmativ, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere unității naționale a ETIAS din statul membru care a creat semnalarea, iar aceasta revocă autorizația de călătorie.

3.  Fără a aduce atingere alineatului (2), în cazul în care în SIS se raportează o nouă semnalare privind refuzul intrării sau un document de călătorie ca fiind pierdut, furat sau anulat, SIS informează sistemul central al ETIAS. Sistemul central al ETIAS verifică dacă această nouă semnalare corespunde unei autorizații de călătorie valabile. În caz afirmativ, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere unității naționale a ETIAS din statul membru care a creat semnalarea. În cazul în care a fost raportată o nouă semnalare privind refuzul intrării, unitatea națională ETIAS revocă autorizația de călătorie. În cazul în care autorizația de călătorie este legată de un document de călătorie declarat pierdut, furat sau anulat în SIS, unitatea națională ETIAS evaluează manual dosarul cererii.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Elementele noi introduse de Europol în lista de supraveghere din ETIAS se compară cu datele din dosarele de cerere din sistemul central al ETIAS. În cazul în care în urma comparării se obține un rezultat pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru al primei intrări, declarat de solicitant în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (j), evaluează riscul în materie de securitate și, în cazul în care ajunge la concluzia că nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, aceasta revocă autorizația de călătorie.

4.  Elementele noi introduse de Europol în lista de supraveghere din ETIAS se compară cu datele din dosarele de cerere din sistemul central al ETIAS. În cazul în care în urma comparării se obține un rezultat pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil în temeiul articolului 22 evaluează amenințarea la adresa securității și, în cazul în care ajunge la concluzia că nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, aceasta revocă autorizația de călătorie.

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un solicitant a cărui autorizație de călătorie a fost revocată are dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la revocare și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru.

5.  Un solicitant a cărui autorizație de călătorie a fost revocată are dreptul la o cale de atac eficientă. Procedurile aferente căilor de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la revocare și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la procedura care trebuie urmată într-o limbă pe care se poate presupune în mod rezonabil că solicitanții o înțeleg.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  motivul (motivele) anulării sau revocării autorizației de călătorie, astfel cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul (1);

(c)  motivul (motivele) anulării sau revocării autorizației de călătorie care să permită solicitantului să introducă o cale de atac, astfel cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul (1);

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac.

(d)  informații privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac eficiente. Aceste informații cuprind cel puțin trimiterile la legislația națională aplicabilă pentru căile de atac, autoritatea competentă și modul în care poate fi exercitată calea de atac, informații privind asistența care poate fi acordată de autoritatea națională de protecție a datelor, precum și termenul-limită pentru introducerea unei căi de atac.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care s-a luat o decizie de a anula sau de a revoca o autorizație de călătorie, statul membru responsabil cu revocarea sau anularea autorizației de călătorie adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

1.  În cazul în care s-a luat o decizie de a anula sau de a revoca o autorizație de călătorie, unitatea națională ETIAS a statului membru responsabil cu revocarea sau anularea autorizației de călătorie adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În mod excepțional, se poate elibera o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată atunci când statul membru în cauză consideră că acest lucru este necesar din motive umanitare, din motive de interes național sau datorită unor obligații internaționale, în pofida faptului că procesul de evaluare manuală prevăzut la articolul 22 nu este încă finalizat sau că o autorizație de călătorie a fost refuzată, anulată sau revocată.

1.  În mod excepțional, se eliberează o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată atunci când statul membru responsabil în temeiul alineatului (3) consideră că acest lucru este necesar din motive umanitare, din motive de interes național sau datorită unor obligații internaționale.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În urma refuzului unei autorizații de călătorie în conformitate cu articolul 31, solicitantul are posibilitatea de a solicita o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b   În caz de urgență, fără a aduce atingere faptului că procesul de evaluare manuală în temeiul articolul 22 nu este încă finalizat sau că o autorizație de călătorie a fost refuzată, anulată sau revocată, solicitantul poate solicita o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1), solicitantul poate cere o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată pentru statul membru în care intenționează să călătorească. Solicitantul precizează în cererea sa motivele umanitare, motivele de interes național sau obligațiile internaționale în cauză.

2.  În sensul alineatelor (1), (1a) și (1b) solicitantul poate cere o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată pentru statul membru în care intenționează să călătorească. Solicitantul precizează în cererea sa motivele umanitare, motivele de interes național sau obligațiile internaționale în cauză.

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  O autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată este valabilă pe teritoriul statului membru care o eliberează și pentru o perioadă de maximum 15 zile.

4.  O autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată este valabilă pe teritoriul statului membru care o eliberează. Aceasta poate fi valabilă, în mod excepțional, pe teritoriul a mai mult de un stat membru, sub rezerva acordului fiecărui stat membru. Ea este valabilă pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Se aplică articolul 30 alineatele (1a) și (1b).

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care se eliberează o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială, în dosarul de cerere se introduc următoarele date:

5.  În cazul în care se eliberează sau se refuză o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, în dosarul de cerere se introduc următoarele date:

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  teritoriul pe care titularul autorizației de călătorie are dreptul să călătorească;

(b)  statele membre în care titularul autorizației de călătorie are dreptul să călătorească;

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  perioada de valabilitate a autorizației de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  autoritatea statului membru care a eliberat autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială;

(c)  unitatea națională a statului membru care a eliberat sau a refuzat autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  data deciziei de a elibera sau de a refuza autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o mențiune cu privire la motivele umanitare, motivele de interes național sau obligațiile internaționale în cauză.

(d)  dacă este cazul, o mențiune cu privire la motivele umanitare, motivele de interes național sau obligațiile internaționale în cauză.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  atenționările menționate la articolul 30 alineatele (1a) și (1b), împreună cu informațiile suplimentare relevante pentru verificările în linia a doua legate de acestea.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport consultă sistemul central al ETIAS pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie au sau nu o autorizație de călătorie valabilă.

1.  Operatorii de transport aerian și maritim efectuează o interogare a sistemului central al ETIAS, cel târziu la momentul îmbarcării, pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie au sau nu o autorizație de călătorie valabilă.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un acces securizat prin internet la portalul pentru operatorii de transport, menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să includă posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, permite operatorilor de transport să efectueze consultarea menționată la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui pasager. În acest scop, operatorul de transport este autorizat să consulte sistemul central al ETIAS, utilizând datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie.

Un acces securizat la portalul pentru operatorii de transport, menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să includă posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, le permite operatorilor de transport să efectueze interogarea menționată la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui pasager. În acest scop, operatorul de transport efectuează o interogare a sistemului central al ETIAS, utilizând datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemul central al ETIAS răspunde, indicând dacă persoana în cauză are sau nu o autorizație de călătorie valabilă. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit.

Sistemul central al ETIAS răspunde, indicând dacă persoana în cauză are sau nu o autorizație de călătorie valabilă și, dacă este cazul, teritoriul sau teritoriile pentru care este valabilă autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Se instituie un sistem de autentificare, destinat exclusiv operatorilor de transport, astfel încât la portalul pentru operatorii de transport să poată avea acces, în scopul aplicării alineatului (2), membrii autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport. Sistemul de autentificare se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2).

3.  Se instituie un sistem de autentificare, destinat exclusiv operatorilor de transport, astfel încât la portalul pentru operatorii de transport să poată avea acces, în scopul aplicării alineatului (2), membrii autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport. Sistemul de autentificare se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2). Sistemul de autentificare se bazează pe gestionarea riscurilor la adresa securității informațiilor, pe protecția datelor începând cu momentul conceperii și pe protecția implicită a datelor.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Detaliile procedurilor alternative se stabilesc într-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2).

2.  Detaliile procedurilor alternative se stabilesc într-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2). Aceste proceduri țin seama de gestionarea riscurilor la adresa securității informațiilor, de protecția datelor începând cu momentul conceperii și de protecția implicită a datelor.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sistemul central al ETIAS răspunde, indicând dacă persoana în cauză are sau nu o autorizație de călătorie valabilă.

2.  Sistemul central al ETIAS răspunde, indicând dacă persoana în cauză are sau nu o autorizație de călătorie valabilă sau o autorizație de călătorie valabilă cu valabilitate teritorială limitată pentru statul membru în care persoana dorește să intre.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe sunt autorizate să consulte, în timpul unei verificări în linia a doua, informațiile suplimentare relevante pentru verificările în linia a doua introduse în dosarul de cerere în conformitate cu articolele 33 și 38.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze consultarea menționată la articolul 41 alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a sistemului de informații al ETIAS, unitatea centrală a ETIAS notifică acest fapt autorităților statului membru competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe.

1.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze consultarea menționată la articolul 41 alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a sistemului de informații al ETIAS, sistemul central al ETIAS notifică în mod automat acest fapt autorităților statului membru competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe.

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze căutarea menționată la articolul 41 alineatul (1) din cauza unei defecțiuni a infrastructurii naționale de frontieră dintr-un stat membru, autoritatea competentă a respectivului stat membru notifică acest fapt eu-LISA, unității centrale a ETIAS și Comisiei.

2.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze căutarea menționată la articolul 41 alineatul (1) din cauza unei defecțiuni a infrastructurii naționale de frontieră care afectează ETIAS, acest fapt este notificat în mod automat eu-LISA, unității centrale a ETIAS și Comisiei.

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ambele situații, autoritățile statului membre competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe aplică planurile lor naționale pentru situații neprevăzute.

3.  În ambele cazuri menționate la alineatele (1) și (2), autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399 sunt autorizate temporar să facă derogare de la obligația de a consulta sistemul central al ETIAS menționată la articolul 41 alineatul (1), iar dispozițiile privind autorizația de călătorie menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b), la articolul 8 litera (a) punctul (i) și la articolul 8 litera (bb) din Regulamentul (UE) 2016/399 nu se aplică temporar.

Justificare

Este mai bine să se prevadă o soluție de armonizare a modurilor de acțiune în caz de defecțiune tehnică decât să se facă trimitere la planurile naționale pentru situații neprevăzute. În astfel de cazuri, polițiștii de frontieră ar trebui să continue verificările la frontieră fără ETIAS.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fiecare stat membru desemnează un punct central de acces care are acces la sistemul central al ETIAS. Punctul central de acces asigură faptul că sunt îndeplinite condițiile de solicitare a accesului la sistemul central al ETIAS menționate la articolul 45.

 

Autoritatea desemnată și punctul central de acces pot face parte din aceeași organizație, dacă legislația națională permite acest lucru. Punctul central de acces acționează independent de autoritățile desemnate atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de autoritățile desemnate și nu primește instrucțiuni din partea acestora în ceea ce privește rezultatul verificărilor realizate.

 

Statele membre pot desemna mai multe puncte centrale de acces pentru a reflecta structura lor organizațională și administrativă în conformitate cu obligațiilor lor constituționale sau legale.

Justificare

Se recomandă să se utilizeze sistemul de puncte centrale de acces, la fel ca în cazul VIS, Eurodac și EES, în loc să se încredințeze sarcina punctului central de acces unității naționale a ETIAS. Precum în cazul celorlalte sisteme, punctul central de acces ar verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a accesului.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Fiecare stat membru notifică eu-LISA, unității centrale a ETIAS și Comisiei autoritățile sale desemnate și punctul său central de acces și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea. Notificările sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  Numai personalul împuternicit în mod corespunzător din cadrul punctelor centrale de acces este autorizat să acceseze sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolele 44 și 45.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente înaintează punctului central de acces menționat la articolul 8 alineatul (2) litera (c) o cerere motivată în format electronic de consultare a unui set specific de date stocate în sistemul central al ETIAS. În cazul în care se solicită consultarea datelor menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (b)-(d), cererea motivată în format electronic include o justificare a necesității de a consulta respectivele date specifice.

1.  Autoritățile desemnate înaintează punctului central de acces menționat la articolul 43 alineatul (2a) o cerere motivată în format electronic de consultare a unui set specific de date stocate în sistemul central al ETIAS. În cazul în care se solicită consultarea datelor menționate la articolul 15 alineatul (4) literele (b)-(d), cererea motivată în format electronic include o justificare a necesității de a consulta respectivele date specifice.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de a accesa sistemul central al ETIAS, fiecare stat membru se asigură că, în conformitate cu legislația sa națională și cu dreptul său procedural, o cerere de consultare face obiectul unei verificări independente, eficiente și în timp util care analizează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 45, inclusiv dacă orice cerere de consultare a datelor menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (b)-(d) este justificată.

2.  Înainte de a accesa sistemul central al ETIAS, punctul central de acces verifică dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 45, inclusiv dacă orice cerere de consultare a datelor menționate la articolul 15 alineatul (4) literele (b)-(d) este justificată.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care condițiile menționate la articolul 45 sunt îndeplinite, punctul central de acces prelucrează cererile. Datele stocate în sistemul central al ETIAS accesate de punctul central de acces se transmit punctelor de contact menționate la articolul 43 alineatul (2) într-un mod care să nu afecteze securitatea datelor.

3.  În cazul în care verificarea menționată la alineatul (2) din prezentul articol concluzionează că sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 45, punctul central de acces prelucrează cererile. Datele stocate în sistemul central al ETIAS accesate de punctul central de acces se transmit punctelor de contact menționate la articolul 43 alineatul (2) într-un mod care să nu afecteze securitatea datelor.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Într-un caz excepțional de urgență, când este nevoie să se obțină imediat datele cu caracter personal necesare pentru prevenirea comiterii unei infracțiuni grave sau pentru urmărirea penală a autorilor acesteia, punctul central de acces prelucrează cererea imediat și fără verificarea independentă prevăzută la alineatul (2). O verificare independentă ex post se efectuează fără întârzieri nejustificate după prelucrarea cererii, stabilindu-se inclusiv dacă a existat într-adevăr un caz excepțional de urgență.

4.  Într-un caz excepțional de urgență, când este nevoie să se prevină un pericol iminent legat de o infracțiune de terorism sau de o altă infracțiune gravă sau să fie deferiți justiției făptașii, punctul central de acces prelucrează cererea imediat și fără verificarea independentă prevăzută la alineatul (2). O verificare independentă ex post verifică dacă au fost îndeplinite condițiile menționate la articolul 45, inclusiv dacă a existat într-adevăr un caz excepțional de urgență. Verificarea independentă ex-post este efectuată fără întârzieri nejustificate după prelucrarea cererii.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care verificarea independentă ex-post stabilește că respectiva consultare și accesul la datele înregistrate în sistemul central al ETIAS nu au fost justificate, toate autoritățile care au accesat și/sau au consultat datele respective șterg datele provenite din sistemul central al ETIAS și informează punctul central de acces cu privire la ștergere.

5.  În cazul în care verificarea independentă ex-post stabilește că respectiva consultare și accesul la datele înregistrate în sistemul central al ETIAS nu au fost justificate, toate autoritățile care au accesat și/sau au consultat datele respective șterg datele provenite din sistemul central al ETIAS și informează punctul central de acces cu privire la ștergere. Se aplică articolul 53a.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  consultarea este necesară în scopul prevenirii, depistării sau investigării unor infracțiuni de terorism ori a altor infracțiuni grave;

(a)  consultarea este necesară în scopul prevenirii, depistării sau investigării unei infracțiuni de terorism ori a unei alte infracțiuni grave;

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  accesul în vederea consultării este necesar într-un caz specific;

(b)  accesul în vederea consultării este necesar și proporțional într-un caz specific;

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  există motive întemeiate pentru a considera că respectiva consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS poate contribui în mod substanțial la prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul în care există o suspiciune justificată că suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni grave se încadrează în categoria resortisanților țărilor terțe care intră sub incidența prezentului regulament;

(c)  există dovezi obiective sau motive întemeiate pentru a considera că respectiva consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS va contribui în mod substanțial la prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile grave în cauză, în special în cazul în care există o suspiciune justificată că suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni grave se încadrează în categoria resortisanților țărilor terțe care intră sub incidența prezentului regulament;

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul obținerii unui rezultat pozitiv cu datele înregistrate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), astfel cum sunt înregistrate în respectivul dosar de cerere, precum și la datele introduse în respectivul dosar de cerere în ceea ce privește eliberarea, refuzarea, revocarea sau anularea unei autorizații de călătorie, în conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (b)-(d), astfel cum sunt înregistrate în dosarul de cerere, se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit de unitățile operaționale în cererea motivată în format electronic introdusă în temeiul articolului 44 alineatul (1) și aprobată de verificarea independentă. Consultarea sistemului central al ETIAS nu permite accesul la datele privind educația, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (h), sau la datele care stabilesc dacă solicitantul poate prezenta sau nu un risc în materie de sănătate publică, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (4) litera (a).

4.  În cazul obținerii unui rezultat pozitiv cu datele înregistrate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), astfel cum sunt înregistrate în respectivul dosar de cerere, precum și la datele introduse în respectivul dosar de cerere în ceea ce privește eliberarea, refuzarea, revocarea sau anularea unei autorizații de călătorie, în conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (4) literele (b)-(d), astfel cum sunt înregistrate în dosarul de cerere, se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit de unitățile operaționale în cererea motivată în format electronic introdusă în temeiul articolului 44 alineatul (1) și aprobată de verificarea independentă.

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererea motivată dovedește că sunt îndeplinite următoarele condiții:

2.  Cererea motivată dovedește că sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  consultarea este necesară într-un caz specific;

(b)  consultarea este necesară și proporțională într-un caz specific;

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  consultarea se limitează la efectuarea de căutări utilizând datele menționate la articolul 45 alineatul (2);

(c)  consultarea se limitează la efectuarea de căutări utilizând datele menționate la articolul 45 alineatul (2). Datele enumerate la articolul 45 alineatul (2) pot fi combinate cu datele enumerate la articolul 45 alineatul (3);

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  există motive întemeiate pentru a considera că respectiva consultare poate contribui în mod substanțial la prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză;

(d)  există dovezi obiective sau motive întemeiate pentru a considera că respectiva consultare va contribui în mod substanțial la prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile grave în cauză;

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul obținerii unui rezultat pozitiv cu datele stocate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), precum și la datele introduse în dosarul de cerere în ceea ce privește eliberarea, refuzarea, revocarea sau anularea unei autorizații de călătorie, în conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (b)-(d), astfel cum sunt stocate în dosarul de cerere, se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit de Europol.

4.  În cazul obținerii unui rezultat pozitiv cu datele stocate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), precum și la datele introduse în dosarul de cerere în ceea ce privește eliberarea, refuzarea, revocarea sau anularea unei autorizații de călătorie, în conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul la datele menționate la articolul 15 alineatul (4) literele (b)-(d), astfel cum sunt stocate în dosarul de cerere, se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit de Europol.

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  [timp de cinci ani de la ultima fișă de intrare a solicitantului stocată în EES sau]

eliminat

Justificare

Păstrarea întregii cereri ETIAS pe o perioadă de cinci ani de la ultima intrare a solicitantului nu este justificată și nu pare proporțională și nici necesară. Perioada de păstrare a datelor, conform standardelor UE, ar trebui să fie cât mai scurtă posibil.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  timp de cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de revocare sau de anulare a autorizației de călătorie în conformitate cu articolele 31, 34 și 35.

(c)  timp de cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de revocare sau de anulare a autorizației de călătorie în conformitate cu articolele 31, 34 și 35 sau pentru o perioadă mai scurtă de cinci ani în cazul în care semnalarea care a condus la adoptarea deciziei este eliminată mai devreme.

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cu scopul de a facilita depunerea unei noi cereri după expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizații de călătorie ETIAS, dosarul de cerere poate fi stocat în sistemul central ETIAS pentru o perioadă suplimentară de cel mult trei ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie numai în cazul în care, în urma unei cereri de exprimare a consimțământului, solicitantul consimte în mod liber și explicit, prin intermediul unei declarații semnate electronic. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

 

Consimțământul se exprimă după primirea automată a informațiilor prevăzute la articolul 13 alineatul (2c). Informațiile transmise automate reamintesc solicitantului care este scopul păstrării datelor pe baza informațiilor menționate la articolul 61 litera (ea).

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat membru sau a intrat sub incidența articolului 2 alineatul (2) literele (a)-(e), autoritățile respectivului stat membru verifică dacă persoana în cauză are o autorizație de călătorie valabilă și, în cazul în care este relevant, șterge imediat dosarul de cerere din sistemul central al ETIAS. Autoritatea responsabilă de ștergerea dosarului de cerere este:

5.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat membru sau a intrat sub incidența articolului 2 alineatul (2) literele (a)-(c), autoritățile respectivului stat membru verifică dacă persoana în cauză are o autorizație de călătorie valabilă și, în cazul în care este relevant, șterg imediat dosarul de cerere din sistemul central al ETIAS. Autoritatea responsabilă de ștergerea dosarului de cerere este:

Justificare

Ar trebui să se renunțe la ștergerea obligatorie a dosarului de cerere al unei persoane care obține un permis de ședere sau o viză de lungă ședere, deoarece perioada de valabilitate a acestora din urmă ar putea fi mai mică decât perioada de valabilitate rămasă a ETIAS.Motivul este acela de a se evita ca solicitantul să depună o nouă cerere de autorizație de călătorie după expirarea vizei sale sau a permisului său de ședere.

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat permisul de ședere;

eliminat

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat viza de lungă ședere.

eliminat

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a intrat sub incidența domeniului de aplicare al articolul 2 alineatul (2) litera (d), (e) sau (ha), autoritățile din statul membru în cauză verifică dacă persoana respectivă deține o autorizație de călătorie valabilă. Atunci când este cazul, acestea șterg dosarul de cerere, fără întârziere, din sistemului central al ETIAS, dacă perioada de valabilitate a permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere este mai lungă decât perioada de valabilitate rămasă a ETIAS. Autoritatea responsabilă de ștergerea dosarului de cerere este:

 

(a)  unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat permisul de ședere;

 

(b)  unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat viza de lungă ședere.

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către unitățile naționale ale ETIAS, se aplică [Regulamentul 2016/679].

2.  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către unitățile naționale ale ETIAS și autoritățile de frontieră, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679, atunci când activitățile respective intră în domeniul său de aplicare.

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul prelucrării datelor de către autoritățile desemnate ale statelor membre în scopul articolului 1 alineatul (2), se aplică [Directiva (UE) 2016/680].

3.  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile desemnate ale statelor membre în scopul articolului 1 alineatul (2), se aplică Directiva (UE) 2016/680, atunci când activitățile respective intră în domeniul ei de aplicare.

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul articolelor 24 și 46, se aplică Regulamentul (UE) 2016/794.

4.  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul articolelor 25 și 46, se aplică Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este considerată operator de date în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul central al ETIAS.

1.  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este considerată operator de date în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul central al ETIAS. În ceea ce privește gestionarea securității informațiilor a sistemului central al ETIAS, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA trebuie să fie considerate operatori asociați.

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  eu-LISA este considerată persoană împuternicită de către operatorul de date în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de informații al ETIAS.

1.  eu-LISA este considerată persoană împuternicită de către operatorul de date în conformitate cu articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de informații al ETIAS.

Justificare

Se corectează trimiterea.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atât eu-LISA, cât și unitățile naționale ale ETIAS asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul aplicării prezentului regulament. eu-LISA și unitățile naționale ale ETIAS cooperează în ceea ce privește sarcinile legate de securitate.

1.  eu-LISA, unitățile naționale ale ETIAS și unitatea centrală a ETIAS asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul aplicării prezentului regulament. eu-LISA, unitățile naționale ale ETIAS și unitatea centrală a ETIAS cooperează în ceea ce privește sarcinile legate de securitate.

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, eu-LISA ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central, a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfața uniformă națională, a site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile, a serviciului de e-mail, a serviciului de cont securizat, a portalului pentru operatorii de transport, a serviciului web și a software-ului care permite prelucrarea cererilor.

2.  Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, eu-LISA ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central, a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfața uniformă națională, a site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile, a serviciului de e-mail, a serviciului de cont securizat, a portalului pentru operatorii de transport, a serviciului web, a software-ului care permite prelucrarea cererilor și a listei de supraveghere ETIAS.

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a se refuza accesul persoanelor neautorizate la site-ul web securizat care efectuează operațiuni în conformitate cu scopurile ETIAS;

(b)  a se refuza accesul persoanelor neautorizate la site-ul web securizat;

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  a se refuza accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor și la instalațiile naționale în care statul membru efectuează operațiuni în conformitate cu scopurile ETIAS;

Justificare

Se propun o serie de adăugări în concordanță cu poziția Parlamentului European față de EES, care urmărea să alinieze textul la propunerea Comisiei privind Eurodac.

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate, cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

Justificare

Se propun o serie de adăugări în concordanță cu poziția Parlamentului European față de EES, care urmărea să alinieze textul la propunerea Comisiei privind Eurodac.

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  a se asigura faptul că persoanele autorizate să acceseze sistemul de informații al ETIAS au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de acces, prin utilizarea exclusivă a unor nume de utilizator individuale și a unor moduri de acces confidențiale;

(f)  a se asigura faptul că persoanele autorizate să acceseze sistemul de informații al ETIAS au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de acces, prin utilizarea exclusivă a unor nume de utilizator individuale și unice și a unor moduri de acces confidențiale;

Justificare

Se propun o serie de adăugări în concordanță cu poziția Parlamentului European față de EES, care urmărea să alinieze textul la propunerea Comisiei privind Eurodac.

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  a se asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la funcționarea normală;

Justificare

Se propun o serie de adăugări în concordanță cu poziția Parlamentului European față de EES, care urmărea să alinieze textul la propunerea Comisiei privind Eurodac.

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – litera jb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  a se asigura fiabilitatea, garantând că orice erori de funcționare a ETIAS sunt semnalate în mod adecvat și că sunt luate măsurile tehnice necesare pentru a garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza unei funcționări defectuoase a sistemului;

Justificare

Se propun o serie de adăugări în concordanță cu poziția Parlamentului European față de EES, care urmărea să alinieze textul la propunerea Comisiei privind Eurodac.

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 52 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 52a

 

Incidente de securitate

 

1.  Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității ETIAS și poate cauza daune sau pierderi datelor din ETIAS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele sau în cazul în care au fost afectate sau este posibil să fi fost afectate disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.

 

2.  Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și adecvat.

 

3.  Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 și/sau cu articolul 30 din Directiva (UE) 2016/680, statele membre informează Comisia, eu-LISA și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la incidentele de securitate. În cazul unui incident de securitate în care este implicat sistemul central al ETIAS, eu-LISA notifică Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Europol notifică Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în cazul unui incident de securitate legat de ETIAS.

 

4.  Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate avea un impact asupra funcționării ETIAS sau asupra disponibilității, integrității și confidențialității datelor se transmit statelor membre și sunt raportate în conformitate cu un plan de gestionare a incidentelor care urmează să fie pus la dispoziție de eu-LISA.

 

5.  Statele membre și agențiile și instituțiile Uniunii colaborează în cazul unui incident de securitate.

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul 53 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 53a

 

Sancțiuni

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor introduse în ETIAS cu încălcarea prezentului regulament se pedepsește în conformitate cu legislația națională. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 54 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul la informare, acces, corectare și ștergere

Dreptul la informare, acces, rectificare, restricționare, blocare și ștergere

Justificare

Ar trebui să se modifice titlul pentru a face trimitere în mod corect la drepturile prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15, 16, 17 și 18 din [Regulamentul (UE) 2016/679].

Amendamentul 275

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, solicitanții ale căror date sunt stocate în sistemul central al ETIAS sunt informați, la momentul colectării datelor lor, cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil.

1.  Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, solicitanții ale căror date sunt stocate în sistemul central al ETIAS sunt informați, la momentul colectării datelor lor, cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15, 16, 17 și 18 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil.

Amendamentul 276

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15, 16, 17 și 18 din [Regulamentul (UE) 2016/679], orice solicitant are dreptul de a se adresa unității centrale a ETIAS sau unității naționale a ETIAS responsabile de cerere, care trebuie să examineze solicitarea și să răspundă la aceasta.

Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15, 16, 17 și 18 din [Regulamentul (UE) 2016/679], orice solicitant are dreptul de a se adresa unității centrale a ETIAS sau unității naționale a ETIAS responsabile de cerere, care trebuie să examineze solicitarea și să răspundă la aceasta în termen de 14 zile.

Amendamentul 277

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care în urma unei examinări se constată că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori factuale sau au fost înregistrate ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere corectează sau șterge datele respective din sistemul central al ETIAS.

În cazul în care în urma unei examinări se constată că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori factuale sau au fost înregistrate ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere corectează sau șterge fără întârziere datele respective din sistemul central al ETIAS.

Amendamentul 278

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o autorizație de călătorie este modificată de unitatea centrală a ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS în timpul perioadei sale de valabilitate, sistemul central al ETIAS efectuează prelucrarea automată prevăzută la articolul 18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere modificat generează un rezultat pozitiv prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). În cazul în care urma prelucrării automate nu se obține niciun rezultat pozitiv, sistemul central al ETIAS eliberează o autorizație de călătorie modificată cu aceeași durată de valabilitate ca cea a autorizației originale și notifică solicitantului acest fapt. În cazul în care în urma prelucrării automate se obțin unul sau mai multe rezultate pozitive, unitatea națională a ETIAS din statul membru al primei intrări, declarat de solicitant în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (j), evaluează riscul în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică și decide dacă eliberează o autorizație de călătorie modificată sau, în cazul în care ajunge la concluzia că nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a autorizației de călătorie, revocă autorizația de călătorie.

În cazul în care o autorizație de călătorie este modificată în urma unei cereri înaintate în temeiul prezentului alineat de unitatea centrală a ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS în timpul perioadei sale de valabilitate, sistemul central al ETIAS efectuează prelucrarea automată prevăzută la articolul 18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere modificat generează un rezultat pozitiv prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). În cazul în care urma prelucrării automate nu se obține niciun rezultat pozitiv, sistemul central al ETIAS eliberează o autorizație de călătorie modificată cu aceeași durată de valabilitate ca cea a autorizației originale și notifică solicitantului acest fapt. În cazul în care în urma prelucrării automate se obțin unul sau mai multe rezultate pozitive, în conformitate cu articolul 22, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscul în materie de migrație neregulamentară, amenințarea la adresa securității sau riscul înalt de epidemie și decide dacă eliberează o autorizație de călătorie modificată sau, în cazul în care ajunge la concluzia că nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a autorizației de călătorie, revocă autorizația de călătorie.

Amendamentul 279

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere nu concluzionează că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori factuale sau au fost înregistrate ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere adoptă o decizie administrativă prin care persoanei vizate i se explică imediat în scris motivele pentru care respectivul stat membru nu este dispus să corecteze sau să șteargă datele care o privesc.

3.  În cazul în care unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere nu este de acord cu afirmația conform căreia datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori factuale sau au fost înregistrate ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere adoptă o decizie administrativă prin care persoanei vizate i se explică imediat în scris motivele pentru care respectivul stat membru nu este dispus să corecteze sau să șteargă datele care o privesc.

Amendamentul 280

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Datele cu caracter personal accesate din sistemul central al ETIAS de un stat membru sau în scopul menționat la articolul 1 alineatul (2) nu se transferă și nu se pun la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private stabilite în Uniune sau în afara acesteia. Interdicția se aplică și în cazul în care aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre.

2.  Datele cu caracter personal accesate din sistemul central al ETIAS de un stat membru sau de Europol în scopul menționat la articolul 1 alineatul (2) nu se transferă și nu se pun la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private stabilite în Uniune sau în afara acesteia. Interdicția se aplică și în cazul în care aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre.

Amendamentul 281

Propunere de regulament

Articolul 56 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

Controlul exercitat de autoritățile naționale de supraveghere

Amendamentul 282

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea sau autoritățile naționale de supraveghere, desemnate în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, monitorizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 283

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul -1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a.  Fiecare stat membru se asigură că dispozițiile adoptate în legislația națională de punere în aplicare a Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului autorităților sale naționale la ETIAS, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul 284

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul -1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b.  Autoritățile naționale de supraveghere desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea accesului autorităților naționale ale statelor membre la datele cu caracter personal în scopurile prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament.

Amendamentul 285

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea sau autoritățile de supraveghere desemnate în temeiul articolului 51 din [Regulamentul 2016/679] se asigură că, cel puțin o dată la patru ani, se efectuează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor de către unitățile naționale ale ETIAS, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante.

1.  Autoritatea sau autoritățile de supraveghere desemnate în temeiul articolului 51 din Regulamentul 2016/679 se asigură că, cel puțin o dată la patru ani, se efectuează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor de către unitățile naționale ale ETIAS, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Raportul auditului este făcut public.

Amendamentul 286

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

2.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse și cunoștințe suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 287

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă cu monitorizarea activităților care implică ETIAS de prelucrare a datelor cu caracter personal, desfășurate de eu-LISA, de Europol și de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și cu asigurarea desfășurării acestor activități în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu prezentul regulament.

Amendamentul 288

Propunere de regulament

Articolul 57 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că, cel puțin o dată la patru ani, se efectuează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal de către eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, eu-LISA, Comisiei și statelor membre. Se acordă eu-LISA și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea rapoartelor lor.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că, cel puțin o dată la patru ani, se efectuează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal de către eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, eu-LISA, Comisiei și statelor membre și este făcut public. eu-LISA și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă beneficiază de posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului de audit.

Amendamentul 289

Propunere de regulament

Articolul 58 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspecte care necesită o implicare la nivel național, în special dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau transferuri potențial ilegale cu utilizarea canalelor de comunicare ale ETIAS sau în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.

1.  În temeiul articolului 62 din Regulamentul (UE) nr. 2017/XX... [propunere nouă de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001], Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere, fiecare acționând în sfera competențelor deținute, cooperează activ în cadrul responsabilităților care le revin pentru a asigura supravegherea coordonată a ETIAS. Acest lucru presupune o strânsă cooperare în ceea ce privește aspecte specifice care necesită o implicare la nivel național, în special dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau transferuri potențial ilegale cu utilizarea canalelor de comunicare ale ETIAS ori în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.

Amendamentul 290

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazurile prevăzute la alineatul (1), Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere competente pentru supravegherea protecției datelor, fiecare acționând în sfera competențelor deținute, fac schimb de informații relevante, își oferă reciproc asistență în efectuarea de audituri și inspecții, examinează dificultățile legate de interpretarea sau aplicarea prezentului regulament, analizează problemele legate de exercitarea supravegherii independente sau de exercitarea drepturilor persoanelor vizate, elaborează propuneri armonizate pentru soluții comune la orice problemă și promovează sensibilizarea cu privire la drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere competente pentru supravegherea protecției datelor, fiecare acționând în sfera competențelor deținute, fac schimb de informații relevante, își oferă reciproc asistență în efectuarea de audituri și inspecții, examinează dificultățile legate de interpretarea sau aplicarea prezentului regulament, analizează problemele legate de exercitarea supravegherii independente sau de exercitarea drepturilor persoanelor vizate, elaborează propuneri armonizate pentru soluții comune la orice problemă și promovează sensibilizarea cu privire la drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

Amendamentul 291

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc în acest scop cel puțin de două ori pe an în cadrul comitetului instituit prin [Regulamentul (UE) 2016/679]. Costurile acestor reuniuni sunt suportate de comitetul instituit prin [Regulamentul (UE) 2016/679]. În cursul primei reuniuni se adoptă regulamentul de procedură. Dacă este necesar, se elaborează în comun metode de lucru suplimentare.

3.  Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc în acest scop cel puțin de două ori pe an în cadrul comitetului instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679. Costurile acestor reuniuni sunt suportate de comitetul instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679. În cursul primei reuniuni se adoptă regulamentul de procedură. Dacă este necesar, se elaborează în comun metode de lucru suplimentare.

Amendamentul 292

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Evidențele menționate la alineatele (1) și (2) se utilizează numai pentru a verifica admisibilitatea cererii, pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care conțin date fără caracter personal pot fi utilizate pentru monitorizarea și evaluarea menționate la articolul 81. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere competente care sunt responsabile cu monitorizarea legalității prelucrării datelor și a integrității și securității datelor au acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin. Autoritatea responsabilă cu verificarea admisibilității cererii are, de asemenea, acces la evidențele respective în acest scop. În afara scopurilor menționate mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidențele cererilor de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS se șterg din toate dosarele naționale și din toate dosarele Europol după o perioadă de o lună, cu excepția cazului în care aceste date și evidențe sunt necesare în scopurile investigării specifice aflate în curs pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

4.  Evidențele menționate la alineatele (1) și (2) se utilizează numai pentru a verifica admisibilitatea cererii, pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Aceste evidențe sunt protejate, prin măsuri corespunzătoare, împotriva accesului neautorizat și sunt șterse la un an de la expirarea perioadei de păstrare menționate la articolul 47, dacă nu sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere competente care sunt responsabile cu monitorizarea legalității prelucrării datelor și a integrității și securității datelor au acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin. Autoritatea responsabilă cu verificarea admisibilității cererii are, de asemenea, acces la evidențele respective în acest scop. În afara scopurilor menționate mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidențele cererilor de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS se șterg din toate dosarele naționale și din toate dosarele Europol după o perioadă de o lună, cu excepția cazului în care aceste date și evidențe sunt necesare în scopurile investigării specifice aflate în curs pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol. Doar evidențele care conțin date fără caracter personal pot fi utilizate pentru monitorizarea și evaluarea menționate la articolul 81.

Amendamentul 293

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) informații privind posibilitatea depunerii unei cereri de către altă persoană sau un intermediar comercial și privind posibilitatea de a depune o cerere în delegațiile Uniunii Europene din țările terțe;

Amendamentul 294

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) faptul că o autorizație de călătorie este legată de documentul de călătorie indicat în formularul de cerere și că, în consecință, expirarea sau orice modificare a documentului de călătorie are drept rezultat anularea sau nerecunoașterea autorizației de călătorie la trecerea frontierei;

Amendamentul 295

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) faptul că solicitanții sunt răspunzători pentru autenticitatea, exhaustivitatea, exactitatea și fiabilitatea datelor prezentate și pentru veridicitatea și fiabilitatea afirmațiilor formulate;

Amendamentul 296

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  faptul că deciziile cu privire la cereri trebuie notificate solicitanților, că aceste decizii trebuie să menționeze, dacă este relevant, motivele pe care se întemeiază refuzul și că solicitanții ale căror cereri au fost respinse au dreptul la exercitarea unei căi de atac, precum și informații referitoare la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac, inclusiv autoritatea competentă de soluționare a căii de atac și termenul de introducere a acesteia;

(d) faptul că deciziile cu privire la cereri trebuie notificate solicitanților, că aceste decizii trebuie să menționeze, dacă autorizația de călătorie este respinsă, motivele pe care se întemeiază acest refuz și că solicitanții ale căror cereri au fost respinse au dreptul la exercitarea unei căi de atac, precum și informații referitoare la procedura care trebuie urmată în cazul introducerii unei căi de atac, inclusiv autoritatea competentă de soluționare a căii de atac și termenul de introducere a acesteia;

Amendamentul 297

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) faptul că solicitanții cărora li s-a respins autorizația de călătorie au posibilitatea de a solicita o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, precum și condițiile și procedurile în acest scop;

Amendamentul 298

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) faptul că deținerea unei autorizații de călătorie constituie o condiție pentru intrarea pe teritoriul statelor membre;

Amendamentul 299

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) faptul că datele introduse în sistemul de informații al ETIAS sunt utilizate în scopul gestionării frontierelor, inclusiv pentru a efectua verificări în bazele de date, și că datele pot fi accesate de statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării legii;

Amendamentul 300

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) perioada în care vor fi stocate datele;

Amendamentul 301

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, Regulamentul (UE) 2016/679, Regulamentul (UE) 2016/794 și Directiva (UE) 2016/680;

Amendamentul 302

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera ed (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed) informațiile de contact ale serviciului de asistență menționat la articolul 7 alineatul (2) (dh).

Amendamentul 303

Propunere de regulament

Articolul 62 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, în cooperare cu unitatea centrală a ETIAS, și statele membre organizează la începerea funcționării ETIAS o campanie de informare pentru a aduce la cunoștința resortisanților țărilor terțe care intră sub incidența prezentului regulament obligația de a deține o autorizație de călătorie valabilă pentru trecerea frontierelor externe.

Comisia, în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă, unitatea centrală a ETIAS, autoritățile de supraveghere, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și statele membre, inclusiv ambasadele acestora din țările terțe în cauză, organizează la începerea funcționării ETIAS o campanie de informare pentru a aduce la cunoștința resortisanților țărilor terțe care intră sub incidența prezentului regulament obligația de a deține o autorizație de călătorie valabilă pentru trecerea frontierelor externe.

Amendamentul 304

Propunere de regulament

Articolul 62 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Această campanie de informare este lansată în toate limbile oficiale ale statelor membre și, prin intermediul fișelor informative menționate la articolul 14 alineatul (4), în cel puțin una dintre limbile oficiale ale țărilor terțe ai căror resortisanți intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Aceste campanii de informare sunt organizate în mod periodic.

Amendamentul 305

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Infrastructurile care susțin site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile și portalul pentru operatorii de transport sunt găzduite în sediile eu-LISA sau în sediile Comisiei. Aceste infrastructuri sunt repartizate geografic pentru a furniza funcționalitățile prevăzute în prezentul regulament în conformitate cu condițiile de securitate, disponibilitate, calitate și viteză prevăzute la alineatul (3).

2.  Infrastructurile care susțin site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile și portalul pentru operatorii de transport sunt găzduite în sediile eu-LISA sau în sediile Comisiei. Aceste infrastructuri sunt repartizate geografic pentru a furniza funcționalitățile prevăzute în prezentul regulament în conformitate cu condițiile de securitate, protecția și securitatea datelor, disponibilitate, calitate și viteză prevăzute la alineatul (3). Lista de supraveghere din ETIAS este găzduită de un site eu-LISA.

Amendamentul 306

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea sistemului de informații al ETIAS și cu orice dezvoltare necesară pentru stabilirea interoperabilității dintre sistemul central al ETIAS și sistemele de informații menționate la articolul 10.

eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS și cu orice dezvoltare tehnică necesară pentru stabilirea interoperabilității dintre sistemul central al ETIAS și sistemele de informații menționate la articolul 10.

Amendamentul 307

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

eu-LISA definește modul în care este concepută arhitectura fizică a sistemului, inclusiv infrastructura sa de comunicații, precum și specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central și interfețele uniforme, care sunt adoptate de către Consiliul de administrație, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea interoperabilității cu ETIAS.

eu-LISA definește modul în care este concepută arhitectura sistemului, inclusiv infrastructura sa de comunicații, precum și specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central și interfețele uniforme naționale, care sunt adoptate de către Consiliul de administrație, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea interoperabilității cu ETIAS.

Justificare

Dezvoltarea unui sistem IT pentru un sistem precum ETIAS depășește cu mult aspectul fizic, dar cuprinde și alte subiecte, cum ar fi arhitecturile funcționale sau logice, precum și modelul de date, toate acestea fiind o parte inerentă a dezvoltării sistemului.

Amendamentul 308

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central, interfețele uniforme naționale și infrastructura de comunicații, cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie a măsurilor prevăzute la articolul 15 alineatele (2) și (4), la articolul 16 alineatul (4), la articolul 28 alineatul (5), la articolul 39 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (2) și la articolul 72 alineatele (1) și (4).

eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central, interfețele uniforme naționale și infrastructura de comunicații, cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie a măsurilor prevăzute la articolul 15 alineatele (2) și (4), la articolul 16 alineatul (4), la articolul 28 alineatul (5), la articolul 39 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (2) și la articolul 72 alineatele (1) și (4). eu-LISA definește, de asemenea, conceperea arhitecturii fizice și se ocupă de gestionarea tehnică a listei de supraveghere din ETIAS.

Amendamentul 309

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dezvoltarea constă în elaborarea și punerea în aplicare a specificațiilor tehnice, efectuarea de teste și coordonarea generală a proiectului.

Dezvoltarea constă în elaborarea și punerea în aplicare a specificațiilor tehnice, efectuarea de teste și coordonarea generală a proiectului. eu-LISA efectuează o evaluare a riscurilor la adresa securității informațiilor și o actualizează în permanență și respectă principiile protecției datelor începând cu momentul conceperii și ale protecției implicite a datelor.

Amendamentul 310

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cursul etapei de concepere și dezvoltare se instituie un Consiliu pentru gestionarea proiectului, alcătuit din maximum 10 membri. Acesta este compus din șase membri numiți de Consiliul de administrație al eu-LISA din rândul membrilor săi sau al membrilor săi supleanți, președintele Grupului consultativ ETIAS-EES menționat la articolul 80, un membru care reprezintă eu-LISA numit de directorul executiv al acesteia, un membru care reprezintă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă numit de directorul executiv al acesteia și un membru numit de Comisie. Membrii numiți de către Consiliul de administrație al eu-LISA sunt aleși numai din statele membre pentru care instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de eu-LISA prevăd obligații depline, în temeiul dreptului Uniunii, și care participă la ETIAS. Consiliul pentru gestionarea proiectului se reunește o dată pe lună. Acesta asigură gestionarea adecvată a etapei de concepere și dezvoltare a ETIAS. Consiliul pentru gestionarea proiectului prezintă lunar rapoarte scrise Consiliului de administrație cu privire la progresele înregistrate în realizarea proiectului. Acesta nu are competențe decizionale și nu dispune de un mandat pentru a-i reprezenta pe membrii Consiliului de administrație.

4.  În cursul etapei de concepere și dezvoltare se instituie un Consiliu pentru gestionarea proiectului, alcătuit din maximum 11 membri. Acesta este compus din șase membri numiți de Consiliul de administrație al eu-LISA din rândul membrilor săi sau al membrilor săi supleanți, președintele Grupului consultativ ETIAS-EES menționat la articolul 80, un membru care reprezintă eu-LISA numit de directorul executiv al acesteia, un membru care reprezintă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă numit de directorul executiv al acesteia, un membru numit de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și un membru numit de Comisie. Membrii numiți de către Consiliul de administrație al eu-LISA sunt aleși numai din statele membre pentru care instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de eu-LISA prevăd obligații depline, în temeiul dreptului Uniunii, și care participă la ETIAS. Consiliul pentru gestionarea proiectului se reunește o dată pe lună. Acesta asigură gestionarea adecvată a etapei de concepere și dezvoltare a ETIAS. Consiliul pentru gestionarea proiectului prezintă lunar rapoarte scrise Consiliului de administrație cu privire la progresele înregistrate în realizarea proiectului. Acesta nu are competențe decizionale și nu dispune de un mandat pentru a-i reprezenta pe membrii Consiliului de administrație.

Amendamentul311

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După începerea funcționării ETIAS, eu-LISA este responsabilă cu gestionarea tehnică a sistemului central și a interfețelor uniforme naționale. Aceasta se asigură, în cooperare cu statele membre, că se utilizează în permanență cea mai bună tehnologie existentă, sub rezerva unei analize cost-beneficiu. eu-LISA este, de asemenea, responsabilă cu gestionarea tehnică a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme naționale, precum și cu site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de cont securizat, portalul pentru operatorii de transport, serviciul web și software-ul pentru prelucrarea cererilor menționate la articolul 6.

După începerea funcționării ETIAS, eu-LISA este responsabilă cu gestionarea tehnică a sistemului central, a interfețelor uniforme naționale și a listei de supraveghere din ETIAS. Este, de asemenea, responsabilă pentru orice testare tehnică necesară pentru instituirea și actualizarea regulilor de verificare ale ETIAS. Aceasta se asigură, în cooperare cu statele membre, că se utilizează în permanență cea mai bună tehnologie existentă, sub rezerva unei analize cost-beneficiu. eu-LISA este, de asemenea, responsabilă cu gestionarea tehnică a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme naționale, precum și cu site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de cont securizat, portalul pentru operatorii de transport, serviciul web și software-ul pentru prelucrarea cererilor menționate la articolul 6.

Amendamentul312

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, eu-LISA aplică norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte responsabilități echivalente de confidențialitate tuturor membrilor personalului său care trebuie să lucreze cu date stocate în sistemul central al ETIAS. Această obligație continuă să se aplice și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe o anumită funcție sau un anumit post ori după ce și-au încetat activitatea.

2.  Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, eu-LISA aplică norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte responsabilități echivalente de confidențialitate tuturor membrilor personalului său, inclusiv membrilor personalului contractanților, care trebuie să lucreze cu date stocate în sistemul central al ETIAS. Această obligație continuă să se aplice și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe o anumită funcție sau un anumit post ori după ce și-au încetat activitatea.

Amendamentul313

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  eu-LISA îndeplinește, de asemenea, sarcini legate de asigurarea formării privind utilizarea tehnică a ETIAS.

3. eu-LISA îndeplinește, de asemenea, sarcini legate de asigurarea formării privind utilizarea tehnică a ETIAS și privind măsurile de îmbunătățire a calității datelor ETIAS.

Amendamentul314

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS;

(a) instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS și securitatea informațiilor acesteia;

Amendamentul315

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unității centrale a ETIAS cu drept de acces la sistemul central al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare privind normele în materie de securitate și protecție a datelor, în special privind drepturile fundamentale relevante.

2.  Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unității centrale a ETIAS cu drept de acces la sistemul central al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare privind normele în materie de securitate și protecție a datelor, în special privind drepturile fundamentale relevante. Acesta urmează, de asemenea, cursurile de formare oferite de eu-LISA privind utilizarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS și privind măsurile de îmbunătățire a calității datelor ETIAS.

Amendamentul316

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  organizarea, gestionarea, funcționarea și întreținerea unităților naționale ale ETIAS pentru examinarea cererilor de autorizații de călătorie respinse în timpul prelucrării automate a cererilor și luarea unei decizii cu privire la acestea;

(b) organizarea, gestionarea, funcționarea și întreținerea unităților naționale ale ETIAS responsabile cu examinarea cererilor de autorizații de călătorie pentru care s-au obținut unul sau mai multe rezultate pozitive în timpul prelucrării automate a cererilor, luarea unei decizii cu privire la acestea și furnizarea unui aviz în urma unei cereri de consultare;

Amendamentul317

Propunere de regulament

Articolul 66 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) garantarea faptului că fiecare autoritate care are drept de acces la sistemul de informații al ETIAS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament, inclusiv măsurile necesare pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale și a securității datelor.

Amendamentul 318

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unităților naționale ale ETIAS cu drept de acces la sistemul de informații al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare privind normele în materie de securitate și protecție a datelor, în special privind drepturile fundamentale relevante.

3.  Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unităților naționale ale ETIAS cu drept de acces la sistemul de informații al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare privind normele în materie de securitate și protecție a datelor, în special privind drepturile fundamentale relevante. Acesta urmează, de asemenea, cursurile de formare oferite de eu-LISA privind utilizarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS și privind măsurile de îmbunătățire a calității datelor ETIAS.

Amendamentul 319

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Europol asigură prelucrarea căutărilor menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (j) și alineatul (4) și adaptarea în consecință a sistemului său de informații.

1.  Europol asigură prelucrarea căutărilor menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (j) și alineatul (4) și adaptarea în consecință a sistemelor sale de informații.

Amendamentul 320

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Europol este responsabil cu întocmirea listei de supraveghere din ETIAS prevăzute la articolul 29.

2.  Europol este responsabil cu gestionarea listei de supraveghere din ETIAS prevăzute la articolul 29.

Amendamentul 321

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Europol este responsabil cu furnizarea unui aviz în urma unei cereri de consultare în temeiul articolului 26.

3.  Europol este responsabil cu furnizarea unui aviz în urma unei cereri de consultare în temeiul articolului 25.

Amendamentul 322

Propunere de regulament

Articolul 69 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2016/399

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să fie în posesia unei vize valabile, dacă aceasta este obligatorie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, sau a unei autorizații de călătorie valabile, dacă aceasta este obligatorie în temeiul [Regulamentului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], cu excepția cazului în care dețin un permis de ședere valabil sau o viză de lungă ședere valabilă;”.

fie în posesia unei vize valabile, dacă aceasta este obligatorie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, sau a unei autorizații de călătorie valabile cel puțin până în ziua de intrare pe teritoriul statelor membre, dacă aceasta este obligatorie în temeiul [Regulamentului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], cu excepția cazului în care dețin un permis de ședere valabil sau o viză de lungă ședere valabilă;”

Amendamentul 323

Propunere de regulament

Articolul 69 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 2016/399

Articolul 6 – alineatul 1 – paragrafele 1 a și 1 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) se adaugă următoarele paragrafe:

 

„Pentru o perioadă de tranziție stabilită în temeiul articolului 72 alineatele (1) și (2) din [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], utilizarea ETIAS este opțională și nu se aplică cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă. Polițiștii de frontieră îi informează la trecerea frontierelor externe pe resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie cu privire la faptul că, începând din data expirării perioadei de tranziție, trebuie să aibă o autorizație de călătorie valabilă. În acest scop, polițiștii de frontieră distribuie o broșură comună călătorilor aparținând acestei categorii, în conformitate cu articolul 72 alineatul (3) din [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)].

 

În perioada de grație instituită în temeiul articolului 72 alineatele (4) și (5) din [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], polițiștii de frontieră permit, în mod excepțional, resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie care nu dețin o astfel de autorizație să treacă frontierele externe în cazul în care aceștia îndeplinesc toate celelalte condiții prevăzute la prezentul articol, cu condiția ca aceștia să treacă frontierele externe ale statelor membre pentru prima dată de la sfârșitul perioadei de tranziție menționate la articolul 72 alineatele (1) și (2) din [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)]. Polițiștii de frontieră notifică resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie faptul că trebuie să dețină o autorizație de călătorie valabilă în conformitate cu prezentul articol.”

Justificare

Aceste dispoziții sunt prevăzute de Regulamentul privind ETIAS. Totuși, acestea ar trebui să fie incluse și în Codul frontierelor Schengen, deoarece prevăd derogări de la condițiile de intrare prevăzute de Codul frontierelor Schengen.

Amendamentul 324

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru o perioadă de șase luni de la data începerii funcționării ETIAS, utilizarea ETIAS este opțională și nu se aplică cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă. Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 78 pentru a prelungi această perioadă cu maximum alte șase luni.

1.  Pentru o perioadă de șase luni de la data începerii funcționării ETIAS, utilizarea ETIAS este opțională și nu se aplică cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă. Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 78 pentru a prelungi această perioadă cu maximum alte 12 luni.

Amendamentul 325

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În timpul acestei perioade de șase luni, polițiștii de frontieră îi informează la trecerea frontierelor externe pe resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie cu privire la faptul că trebuie să aibă o autorizație de călătorie valabilă de la data expirării perioadei de șase luni. În acest scop, polițiștii de frontieră distribuie o broșură comună destinată acestei categorii de călători.

2.  În timpul acestei perioade de șase luni, polițiștii de frontieră îi informează la trecerea frontierelor externe pe resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie cu privire la faptul că trebuie să aibă o autorizație de călătorie valabilă de la data expirării perioadei de șase luni. În acest scop, polițiștii de frontieră distribuie o broșură comună destinată acestei categorii de călători. Această broșură este, de asemenea, pusă la dispoziția ambasadelor statelor membre și a delegațiilor Uniunii în țările care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 326

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Broșura comună este elaborată de către Comisie. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2) și conține cel puțin informațiile menționate la articolul 61. Broșura este redactată într-un limbaj clar și simplu și este disponibilă într-o limbă pe care persoana în cauză o înțelege sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că o înțelege.

3.  Broșura comună este elaborată de către Comisie. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2) și conține cel puțin informațiile menționate la articolul 61. Broșura este redactată într-un limbaj clar și simplu și este disponibilă în toate limbile oficiale ale statelor membre și în cel puțin una dintre limbile oficiale ale fiecărei țări terțe ai cărei resortisanți intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 327

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cetățeniile, sexul și data de naștere ale solicitantului;

(b) cetățeniile, sexul și anul nașterii solicitantului;

Amendamentul 328

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  educația;

eliminat

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul 2 litera (h).

Amendamentul 329

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  ocupația actuală (domeniul), denumirea postului ocupat;

eliminat

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul 2 litera (i).

Amendamentul 330

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, pune în aplicare și găzduiește un registru central care conține datele menționate la alineatul (1), care nu ar face posibilă identificarea persoanelor și care ar permite autorităților menționate la alineatul (1) să obțină rapoarte și statistici adaptate în funcție de necesități pentru a îmbunătăți evaluarea riscurilor în materie de migrație neregulamentară, securitate și sănătate publică, pentru a spori eficacitatea verificărilor la frontiere, pentru a ajuta unitatea centrală a ETIAS să prelucreze cererile de autorizații de călătorie și pentru a susține elaborarea unei politici a Uniunii în materie de migrație care să fie bazată pe date concrete. Registrul conține, de asemenea, statistici zilnice privind datele menționate la alineatul (4). Accesul la registrul central se acordă prin intermediul unui acces securizat prin S-TESTA, cu controlul accesului și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și de statistici.

2.  În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, în conformitate cu principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii și cu principiul protecției implicite a datelor, pune în aplicare și găzduiește un registru central care conține datele menționate la alineatul (1), care nu ar face posibilă identificarea persoanelor și care ar permite autorităților menționate la alineatul (1) să obțină rapoarte și statistici adaptate în funcție de necesități pentru a îmbunătăți evaluarea riscului în materie de migrație neregulamentară, a amenințării la adresa securității și a riscurilor ridicate de epidemie, pentru a spori eficacitatea verificărilor la frontiere, pentru a ajuta unitatea centrală a ETIAS să prelucreze cererile de autorizații de călătorie și pentru a susține elaborarea unei politici a Uniunii în materie de migrație care să fie bazată pe date concrete. Registrul conține, de asemenea, statistici zilnice privind datele menționate la alineatul (4). Accesul la registrul central se acordă prin intermediul unui acces securizat prin S-TESTA, cu controlul accesului și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și de statistici.

Normele detaliate privind funcționarea registrului central și protecția datelor și normele de securitate aplicabile acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 privind normele detaliate privind funcționarea registrului central, luând în considerare managementul riscurilor la adresa securității informațiilor și protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția implicită.

Amendamentul 331

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Trimestrial, eu-LISA publică statistici privind sistemul de informații al ETIAS care arată, în special, numărul și cetățenia solicitanților cărora le-a fost refuzată autorizația de călătorie, inclusiv motivele de refuz, precum și numărul și cetățenia resortisanților țărilor terțe a căror autorizație de călătorie a fost anulată sau revocată.

4.  Trimestrial, eu-LISA publică statistici privind sistemul de informații al ETIAS care arată, în special, numărul și cetățenia solicitanților cărora le-a fost acordată sau refuzată autorizația de călătorie, inclusiv motivele de refuz, precum și numărul și cetățenia resortisanților țărilor terțe a căror autorizație de călătorie a fost anulată sau revocată.

Amendamentul 332

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate sub formă de statistici trimestriale pentru anul respectiv.

5.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate sub forma unui raport anual pentru anul respectiv. Raportul este publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și autorităților de supraveghere.

Amendamentul 333

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La cererea Comisiei, eu-LISA furnizează statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și statisticile prevăzute la alineatul (3).

6.  La cererea Comisiei, a Parlamentului European și a Consiliului, eu-LISA furnizează statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și statisticile prevăzute la alineatul (3).

Amendamentul 334

Propunere de regulament

Articolul 74 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Costurile aferente dezvoltării sistemului de informații al ETIAS, integrării infrastructurii naționale de frontieră existente și conectării la interfața uniformă națională, precum și costurile aferente găzduirii interfeței uniforme naționale, instituirii unității centrale a ETIAS și unităților naționale ale ETIAS și funcționării ETIAS se suportă de la bugetul general al Uniunii.

Costurile aferente dezvoltării sistemului de informații al ETIAS, integrării infrastructurii naționale de frontieră existente și conectării la interfața uniformă națională, precum și costurile aferente găzduirii interfeței uniforme naționale, instituirii unității centrale a ETIAS și unităților naționale ale ETIAS, întreținerii și funcționării ETIAS, inclusiv cheltuielile cu personalul unităților naționale ale ETIAS, se suportă de la bugetul general al Uniunii. eu-LISA acordă o atenție deosebită riscului creșterii costurilor și asigură controlul suficient al contractorilor.

Amendamentul 335

Propunere de regulament

Articolul 74 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se exclud costurile legate de:

eliminat

(a)  gestionareaproiectului de către statele membre (reuniuni, misiuni, birouri);

 

(b)  găzduirea sistemelor naționale (spații, punere în aplicare, electricitate, răcire);

 

(c)  funcționarea sistemelor naționale (operatori și contracte de sprijin);

 

(d)  adaptarea verificărilor la frontieră existente;

 

(e) conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare, funcționarea și întreținerea rețelelor naționale de comunicații.

 

Amendamentul 336

Propunere de regulament

Articolul 74 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre beneficiază de sprijin financiar pentru cheltuielile ocazionate de responsabilități suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 66. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 pentru a defini acest sprijin financiar.

Amendamentul 337

Propunere de regulament

Articolul 74 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, eu-LISA, Europol, autoritățile naționale de supraveghere, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și organismele care fac parte din Comisia de etică a ETIAS primesc finanțarea suplimentară adecvată și personal necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 338

Propunere de regulament

Articolul 75 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Veniturile generate de ETIAS constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012.

Veniturile generate de ETIAS constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012. Orice venit rămas după acoperirea costului de dezvoltare a ETIAS și a costurilor operaționale și de întreținere recurente este alocat bugetului Uniunii.

Amendamentul 339

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Unitatea centrală a ETIAS și statele membre notifică eu-LISA autoritățile competente menționate la articolul 11 care au acces la sistemul de informații al ETIAS.

Unitatea centrală a ETIAS și statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile competente menționate la articolul 11 care au acces la sistemul de informații al ETIAS.

Amendamentul 340

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O listă consolidată a acestor autorități se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de trei luni de la data începerii funcționării ETIAS în conformitate cu articolul 77. În cazul în care există modificări ale listei, eu-LISA publică o listă consolidată actualizată o dată pe an.

eliminat

Amendamentul 341

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre notifică Comisiei autoritățile lor desemnate menționate la articolul 43 și notifică imediat orice modificare a acestora.

3.  Statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile lor desemnate menționate la articolul 43 și notifică imediat orice modificare a acestora.

Amendamentul 342

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia pune la dispoziția statelor membre și a publicului informațiile notificate în temeiul alineatului (1), prin intermediul unui site web public, actualizat în mod constant.

5.  Comisia publică informațiile notificate în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care intervin modificări ale acestora, Comisia publică o dată pe an o versiune consolidată actualizată a acestor informații. Comisia întreține un site web public, actualizat în mod constant, care conține aceste informații într-o formă ușor accesibilă.

Amendamentul 343

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) au intrat în vigoare modificările necesare ale actelor juridice privind sistemele de informații menționate la articolul 10, prin care se asigură interoperabilitatea acestor sisteme cu sistemul de informații al ETIAS;

Amendamentul 344

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 1 – litera -aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa) a intrat în vigoare modificarea necesară a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a, prin care se încredințează eu-LISA gestionarea operațională a ETIAS;

 

________________

 

1aRegulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

Amendamentul 345

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 1 – litera -ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ab) au intrat în vigoare modificările necesare ale actelor juridice privind sistemele de informații menționate la articolul 18, care prevăd accesul unității centrale a ETIAS la aceste baze de date;

Amendamentul 346

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 15 alineatele (3) și (4), la articolul 16 alineatul (4), la articolul 28 alineatul (3) și la articolul 72 alineatele (1) și (5) i se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 6 alineatul (3a), articolul 13 litera (db), articolul 15 alineatul (5) și alineatul (6), articolul 16 alineatul (4), articolul 26a, articolul 28 alineatul (3), articolul 32 alineatul (2a), articolul 33, articolul 72 alineatele (1) și (5), articolul 73 alineatul (2) și articolul 74 i se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul 347

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 alineatele (3) și (4), la articolul 16 alineatul (4), la articolul 28 alineatul (3) și la articolul 72 alineatele (1) și (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3a), articolul 13 litera (db), articolul 15 alineatul (5) și alineatul (6), articolul 16 alineatul (4), articolul 26a, articolul 28 alineatul (3), articolul 32 alineatul (2a), articolul 33, articolul 72 alineatele (1) și (5), articolul 73 alineatul (2) și articolul 74 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul 348

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 alineatele (2) și (4), al articolului 16 alineatul (4), al articolului 28 alineatul (3) și al articolului 72 alineatele (1) și (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de [două luni] de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3a), al articolului 13 litera (db), al articolului 15 alineatul (5) și alineatul (6), al articolului 16 alineatul (4), al articolului 26a, al articolului 28 alineatul (3), al articolului 32 alineatul (2a), al articolului 33, al articolului 72 alineatele (1) și (5), al articolului 73 alineatul (2) și al articolului 74 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de [două luni] de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 349

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – de înlocuit de către OPOCE cu data propriu-zisă] și, ulterior, o dată la șase luni în etapa de dezvoltare a sistemului de informații al ETIAS, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central, a interfețelor uniforme și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme. După încheierea etapei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special cele referitoare la planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

2.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – de înlocuit de către OPOCE cu data propriu-zisă] și, ulterior, o dată la șase luni în etapa de dezvoltare a sistemului de informații al ETIAS, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central, a interfețelor uniforme și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme. Acest raport conține informații detaliate privind costurile suportate și informații cu privire la orice risc care poate avea un impact asupra costurilor globale ale sistemului, care trebuie suportate de bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 74. După încheierea etapei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special cele referitoare la planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

Amendamentul 350

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La trei ani de la începerea funcționării ETIAS și ulterior o dată la patru ani, Comisia evaluează ETIAS și transmite Parlamentului European și Consiliului recomandările necesare. Această evaluare include:

La doi ani de la începerea funcționării ETIAS și ulterior o dată la trei ani, Comisia evaluează ETIAS și transmite Parlamentului European și Consiliului recomandările necesare, inclusiv o evaluare detaliată a implicațiilor bugetare ale acestora. Această evaluare include:

Amendamentul 351

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) rezultatele obținute de ETIAS în ceea ce privește obiectivele, mandatul și sarcinile sale;

(a) costurile și rezultatele obținute de ETIAS în ceea ce privește obiectivele, mandatul și sarcinile sale;

Amendamentul 352

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) impactul, eficacitatea și eficiența activității ETIAS și a practicilor sale de lucru în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile sale;

(b) impactul, eficacitatea și eficiența activității ETIAS, inclusiv a unității centrale a ETIAS și a unităților naționale ale ETIAS, și ale practicilor sale de lucru în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile sale;

Amendamentul 353

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) securitatea ETIAS;

Amendamentul 354

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) regulile de prelucrare automată a cererilor utilizate în scopul evaluării riscurilor;

(c) regulile de verificare în scopul evaluării riscurilor;

Amendamentul 355

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) lista de supraveghere din ETIAS;

Amendamentul 356

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) impactul asupra relațiilor diplomatice dintre Uniune și țările terțe implicate;

Amendamentul 357

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) veniturile generate de UE și cheltuielile suportate de organismele UE, precum și de statele membre.

Amendamentul 358

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.

Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 359

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) numărul cererilor de autorizații de călătorie refuzate pe baza unui rezultat pozitiv întemeiat pe lista de supraveghere din ETIAS;

Amendamentul 360

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor.

Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei, Parlamentului European și Consiliului până la data de 30 iunie a anului următor.

Amendamentul 361

Propunere de regulament

Articolul 82 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament se aplică de la data stabilită de Comisie în conformitate cu articolul 77, cu excepția articolelor 62, 63, 68, 74, 76, 78 și 79, precum și a dispozițiilor referitoare la măsurile menționate la articolul 77 alineatul (1), care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 362

Propunere de regulament

Anexa 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa 1a

 

Lista infracțiunilor menționate la articolul 15 alineatul (4) litera (b)

 

1. infracțiuni de terorism,

 

2. participarea la un grup infracțional organizat,

 

3. traficul de ființe umane,

 

4. exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă,

 

5. traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope,

 

6. traficul ilegal de arme, muniții și materiale explozibile,

 

7. corupția,

 

8. frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii,

 

9. spălarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;

 

10. infracțiunile informatice și criminalitatea cibernetică,

 

11. infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție,

 

12. facilitarea intrării și șederii neautorizate,

 

13. omorul, vătămarea corporală gravă,

 

14. traficul ilicit de organe și țesuturi umane,

 

15. răpirea, sechestrarea ilegală și luarea de ostatici,

 

16. furtul organizat și jaful armat,

 

17. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichități și opere de artă;

 

18. contrafacerea și pirateria produselor,

 

19. falsificare de documente administrative și traficul de documente administrative falsificate,

 

20. traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere,

 

21. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive,

 

22. violul,

 

23. infracțiunile care intră în competența Curții Penale Internaționale,

 

24. capturarea ilicită a aeronavelor/navelor,

 

25. sabotajul,

 

26. traficul de autovehicule furate,

 

27. spionajul industrial,

 

28. incendierea cu intenție,

 

29. rasismul și xenofobia.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C xx, ..., p. xx.


EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și conținutul propunerii

Comisia a prezentat la 16 noiembrie 2016 propunerea de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (COM(2016) 731), însoțită de o fișă financiară legislativă și întemeiată pe un studiu de fezabilitate(1). Aceasta vine în continuarea Comunicării Comisiei din 6 aprilie 2016, intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” (COM(2016) 205), în care Comisia a subliniat necesitatea ca UE să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura datelor și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului.

Propunerea stabilește dispoziții privind obiectivele ETIAS, arhitectura sa tehnică, diferiții actori implicați în evaluarea unei cereri ETIAS, datele necesare, procesul de introducere a cererii, normele de evaluare, inclusiv consultările altor sisteme de informații, lista de supraveghere și indicatorii de risc specifici, autoritățile care au acces la ETIAS și dispozițiile privind protecția datelor. Aceasta conține, de asemenea, modificări ale unei serii de alte instrumente legislative, inclusiv ale Codului frontierelor Schengen – pentru a impune deținerea unei autorizații ETIAS ca o condiție de intrare –, ale Regulamentului privind Europol și ale Regulamentului privind Frontex. Modificările necesare ale Regulamentului eu-LISA vor fi incluse în viitoarea revizuire a prezentului regulament. În cele din urmă, va fi necesar să se modifice actele juridice privind sistemele de informații cu care ar trebui să se asigure interoperabilitatea sistemului de informații al ETIAS, pentru a preciza ce date pot fi schimbate în mod automat între sisteme și a stabili norme detaliate în această privință.

Procedura

Pentru a evalua propunerea Comisiei și a pregăti prezentul proiect de raport, raportoarea a încercat să obțină contribuții din diferite surse. Au avut loc o serie de reuniuni la nivel tehnic cu serviciile Comisiei, pentru a discuta în detaliu întreaga propunere. În plus, au fost invitați să participe la reuniuni cu raportorii alternativi diferiți experți și părți interesate. Acestea (aceștia) au fost agenții europene afectate sau interesate de propunerea privind ETIAS (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, experți din SUA care au relatat experiențele acumulate de sistemul ESTA din SUA și reprezentanți ai operatorilor de transport aerian. În cele din urmă, autorii unui studiu privind ETIAS solicitat de Comisia LIBE și-au prezentat concluziile. În completarea acestor reuniuni, s-a formulat o cerere de aviz al Agenției pentru Drepturi Fundamentale și s-a organizat o vizită la situl tehnic al eu-LISA de la Strasbourg.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile. Ea sprijină pe deplin raționamentul general și principalele elemente ale propunerii Comisiei.

ETIAS va permite să se aprecieze dacă un resortisant al unei țări terțe exonerat de obligația de a deține viză care intenționează să călătorească în spațiul Schengen ar putea constitui un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică, înainte ca persoana să ajungă la punctul de trecere a frontierei externe. Prin urmare, ETIAS va contribui la o mai bună evaluare a îndeplinirii condițiilor de intrare de către un resortisant al unei țări terțe și, prin urmare, la securitatea spațiului Schengen, în ansamblu.

În prezent, un polițist de frontieră are sarcina de a efectua o gamă largă de evaluări la fața locului într-un interval de timp foarte limitat. Odată pus în practică, sistemul ETIAS va permite să se facă o serie de verificări prealabile înainte de controlul la frontieră; unele dintre aceste verificări nu pot fi efectuate în prezent de către un polițist de frontieră. Prin urmare, sistemul transmite polițistului de frontieră că s-a efectuat o astfel de verificare prealabilă și că nu s-au găsit motive de refuz în timpul acestei verificări. Cu toate acestea, sistemul nu ar afecta autoritatea polițistului de frontieră de a lua decizia finală privind autorizarea intrării persoanei sau refuzul intrării persoanei în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de intrare.

În plus, se poate presupune în mod legitim că sistemul va duce la o reducere a cazurilor de refuz al intrării la frontieră, deoarece a avut loc o primă evaluare înainte ca călătorul să se îndrepte către frontiera externă a spațiului Schengen. Reducerea numărului de refuzuri la frontieră va îmbunătăți gestionarea frontierelor în ansamblu și va fi, de asemenea, benefică pentru operatorii de transport care vor avea, drept urmare, mai puțini pasageri pentru care vor trebui să își asume răspunderea în urma unui refuz al intrării. De asemenea, aceasta va fi benefică pentru călători, deoarece cei a căror intrare ar fi refuzată altfel la frontieră nu se vor îmbarca.

Deși sprijină pe deplin raționamentul general și principalele elemente ale propunerii Comisiei, raportoarea propune o serie de modificări, pentru a îmbunătăți propunerea.

Amendamentele cuprinse în prezentul proiect de raport se axează, printre altele, pe:

- Evitarea problemelor de punere în aplicare:

Sunt propuse norme mai detaliate pentru a stabili statul membru responsabil de evaluarea unei cereri ETIAS și, prin urmare, și de o eventuală cale de atac. Criteriul privind statul membru al primei intrări preconizate ar trebui să fie completat de responsabilități bazate pe avertizările emise și pe datele furnizate pentru lista de supraveghere a ETIAS, pentru a asigura o repartizare mai echilibrată a responsabilităților.

Pentru a evita sarcinile inutile, operatorii de transport care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul nu ar trebui să se încadreze în rândul operatorilor de transport cărora le revin obligații în temeiul acestui regulament. În plus, se propune un considerent în care se recomandă ca operatorii de transport să se poată conecta la ETIAS, la EES și la alte sisteme asemănătoare printr-un punct de intrare unic.

Pentru a asigura buna funcționare a sistemului, călătorii ar trebui să primească mai multe informații despre ETIAS, în general, și despre situația lor particulară, în special. De exemplu, ei ar trebui, să fie anunțați înainte de expirarea autorizației ETIAS și, de asemenea, să aibă dreptul să solicite o nouă autorizație înainte de expirarea celei anterioare. Ar trebui să se ofere mai multe informații despre procedurile de introducere a unei căi de atac, pentru a se asigura că se poate exercita efectiv dreptul la o cale de atac.

În multe locuri se propune să se clarifice formularea, să se definească mai bine dispozițiile și să se prevadă mai multe garanții pentru călători. Nu ar trebui, de exemplu, să se refuze automat acordarea unei autorizații de călătorie în cazul unui rezultat pozitiv la verificarea bazei de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute, ci ar trebui să se solicite verificări manuale suplimentare. De asemenea, ar trebui să se precizeze că fiecare cerere trebuie evaluată pe baza propriilor merite, pentru a evita ca primul refuz să conducă automat la refuzuri ulterioare.

- Eficiență și eficacitate:

Se sugerează ca statele membre să înființeze puncte centrale de acces specifice, care să verifice dacă autoritățile de aplicare a legii îndeplinesc condițiile pentru acces, în loc să se încredințeze această sarcină unităților naționale ale ETIAS. Astfel se evită necesitatea de a implica o a treia autoritate în procesul de accesare a ETIAS, lucru care pare extrem de complicat.

Pentru a îmbunătăți controalele la frontieră, polițiștii de frontieră ar trebui să poată consulta sistemul central al ETIAS atunci când efectuează verificări în linia a doua. În cazul unei verificări în linia a doua, atunci când polițistul de frontieră care a efectuat verificarea în prima linie a considerat deja că este necesar să efectueze o verificare suplimentară, autoritățile de frontieră ar trebui să aibă acest acces pentru a putea adopta o decizie în mai mare cunoștință de cauză.

- Securitatea datelor și protecția datelor:

Se recomandă ca dispozițiile privind securitatea datelor și protecția datelor să fie mai bine aliniate la temeiurile juridice ale celorlalte sisteme de informații majore și, prin aceasta, consolidate. Se propun dispoziții privind gestionarea riscurilor la adresa securității informațiilor, precum și privind protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția implicită a datelor, astfel cum se recomandă în avizul AEPD.

- Controlul și responsabilitatea:

În cele din urmă, se introduc o serie de dispoziții noi sau consolidate privind raportarea, care să asigure o mai mare transparență și, prin urmare, responsabilitatea sistemului Trebuie să se pună la dispoziție mai ales informații privind funcționarea unității centrale, deoarece unitatea centrală va reprezenta elementul fundamental al viitorului sistem ETIAS.

(1)

Studiu de fezabilitate referitor la un sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), raport final; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (23.8.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Raportor pentru aviz: David McAllister

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  ETIAS reprezintă una dintre prioritățile identificate în Foaia de parcurs de la Bratislava din 16 septembrie 2016, semnată și aprobată de cei 27 de șefi de stat sau de guvern ai Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Comisia, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și în cooperare cu statele membre, ar trebui să acorde o importanță deosebită aspectelor legate de politica externă ale instituirii ETIAS și să comunice obiectivele sale guvernelor țărilor terțe în cauză în timp util și concis, subliniind diferențele politice, juridice și practice fundamentale dintre obligația de a deține viză și autorizația de călătorie.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Comisia ar trebui să lanseze, în timp util, campanii de comunicare în țările terțe relevante, înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului privind ETIAS, astfel încât călătorii să fie informați în mod corespunzător cu privire la procesul de solicitare a eliberării autorizației ETIAS, la căile de atac juridice disponibile în caz de refuz, precum și la aspectele pozitive ale facilitării trecerii frontierei fără probleme și mai rapide a călătorilor ce dețin o autorizație de călătorie prealabilă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  ETIAS ar trebui să instituie o autorizație de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe („obligația de a deține viză”) care să permită să se stabilească dacă prezența lor pe teritoriul statelor membre nu constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică. Deținerea unei autorizații de călătorie valabile ar trebui să fie o nouă condiție de intrare pe teritoriul statelor membre, însă simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu ar trebui să confere în mod automat dreptul de intrare.

(9)  Mai multe țări terțe au efectuat o serie de reforme complexe pentru a obține călătorii fără viză pentru cetățenii lor, iar Uniunea a acordat un regim de călătorii fără viză, ca recunoaștere a eforturilor lor încununate de succes. Prin urmare, ETIAS ar trebui să instituie o autorizație de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe („obligația de a deține viză”) care să permită să se stabilească în mod exclusiv dacă prezența anumitor persoane pe teritoriul statelor membre nu constituie un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică. Din acest motiv, deținerea unei autorizații de călătorie valabile ar trebui să fie o nouă condiție de intrare pe teritoriul statelor membre. Cu toate acestea, simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu ar trebui să confere în mod automat dreptul de intrare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a-și îndeplini obiectivele, ETIAS ar trebui să furnizeze un formular de cerere online pe care solicitantul ar trebui să îl completeze cu declarații referitoare la identitatea sa, documentul său de călătorie, informații privind reședința sa, datele sale de contact, nivelul său de educație și ocupația sa actuală, calitatea sa de membru de familie al unor cetățeni ai UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație și care nu dețin un permis de ședere, identitatea persoanei care răspunde de solicitant, în cazul în care acesta este minor, și răspunsuri la o serie de întrebări generale (dacă solicitantul suferă sau nu de vreo boală cu potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul sanitar internațional al Organizației Mondiale a Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, dacă a fost sau nu prezent în zone de război, dacă a făcut sau nu obiectul unor decizii de returnare la frontieră sau al unor ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la datele privind starea de sănătate a solicitanților ar trebui autorizat doar pentru a stabili dacă aceștia reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică.

(16)  Pentru a-și îndeplini obiectivele, ETIAS ar trebui să furnizeze un formular de cerere online pe care solicitantul ar trebui să îl completeze cu declarații referitoare la identitatea sa, documentul său de călătorie, informații privind reședința sa, datele sale de contact, ocupația sa actuală, calitatea sa de membru de familie al unor cetățeni ai UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație și care nu dețin un permis de ședere, identitatea persoanei care răspunde de solicitant, în cazul în care acesta este minor, și răspunsuri la o serie de întrebări generale (dacă solicitantul suferă sau nu de vreo boală cu potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul sanitar internațional al Organizației Mondiale a Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, dacă a fost sau nu prezent în zone de război, dacă a făcut sau nu obiectul unor decizii de returnare la frontieră sau al unor ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la datele privind starea de sănătate a solicitanților ar trebui autorizat doar pentru a stabili dacă aceștia reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  ETIAS ar trebui să accepte cererile introduse în numele solicitantului în situațiile în care călătorii nu sunt în măsură să creeze o cerere, indiferent de motiv. În astfel de cazuri, cererea ar trebui să fie introdusă de către o terță persoană autorizată de călător sau care răspunde din punct de vedere juridic de acesta, cu condiția ca identitatea persoanei respective să fie inclusă în formularul de cerere.

(17)  ETIAS ar trebui să fie conceput ca o platformă ușor de utilizat și ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante în limba solicitantului sau într-o limbă pe care solicitantul o poate înțelege. ETIAS ar trebui să accepte cererile introduse în numele solicitantului în situațiile în care călătorii nu sunt în măsură să creeze o cerere, indiferent de motiv. În astfel de cazuri, cererea ar trebui să fie introdusă de către o terță persoană autorizată de călător sau care răspunde din punct de vedere juridic de acesta, cu condiția ca identitatea persoanei respective să fie inclusă în formularul de cerere. ETIAS ar trebui să pună la dispoziția solicitanților unități (chioșcuri) de depunere a solicitărilor în principalele terminale de plecare din aeroporturi și porturi și în punctele importante de trecere a frontierelor terestre. Agențiile de turism ar trebui să poată formula cereri în numele solicitanților individuali sau al unor grupuri de solicitanți.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitant ar trebui să fie prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a verifica în prealabil criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/399 24 și pentru a evalua dacă este probabil ca acesta să migreze în mod neregulamentar și dacă intrarea sa în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice în Uniune.

(20)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitant ar trebui să fie prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a verifica în prealabil criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/399 24 și pentru a evalua dacă solicitantului i s-a refuzat intrarea sau dacă în trecut a depășit perioada autorizată de ședere și dacă intrarea sa în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice în Uniune.

_________________

_________________

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal enumerate în considerentul 16. Fiecare element al datelor cu caracter personal din cereri ar trebui comparat cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații [Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), Eurodac, Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și/sau baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (TDAWN a Interpol)], cu lista de supraveghere din ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar fi necesar să se limiteze la categoriile de date existente în sistemele de informații în care se efectuează căutările, în lista de supraveghere din ETIAS sau în indicatorii de risc specifici.

(21)  Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal enumerate în considerentul 16. Fiecare element al datelor cu caracter personal din cereri ar trebui comparat cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații [Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), Eurodac, Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și/sau baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (TDAWN a Interpol)], inclusiv în notificările galbene care ar putea ajuta la localizarea persoanelor dispărute, cu lista de supraveghere din ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar fi necesar să se limiteze la categoriile de date existente în sistemele de informații în care se efectuează căutările, în lista de supraveghere din ETIAS sau în indicatorii de risc specifici.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac. Căile de atac ar trebui introduse în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru.

(24)  Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac. Căile de atac ar trebui introduse în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Calea de atac ar trebui soluționată în termen de cel mult trei luni.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Atunci când, în circumstanțe excepționale, un stat membru consideră necesar să permită unui resortisant al unei țări terțe să călătorească pe teritoriul său din motive umanitare, din motive de interes național sau datorită unor obligații internaționale, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a elibera o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială și temporală limitată.

(30)  Atunci când, în circumstanțe excepționale, este necesar să se permită unui resortisant al unei țări terțe să călătorească din motive umanitare, din motive de interes național sau datorită unor obligații internaționale, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a elibera o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială și temporală limitată.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Accesul la informațiile din ETIAS este necesar pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism, astfel cum se menționează în Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului, sau a altor infracțiuni grave, astfel cum se menționează în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului. În cadrul unei investigații specifice și pentru a obține dovezi și informații referitoare la o persoană suspectată de a fi comis o infracțiune sau de a fi victima unei infracțiuni, autoritățile de asigurare a respectării legii pot avea nevoie să acceseze datele generate de ETIAS. Datele stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, necesare pentru a-l identifica pe autorul unei infracțiuni de terorism sau al altor infracțiuni grave, în special atunci când sunt necesare măsuri urgente. Accesul la ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave reprezintă o imixtiune în drepturile fundamentale de respectare a vieții private și de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele din ETIAS ar trebui păstrate și puse la dispoziția autorităților desemnate ale statelor membre și la dispoziția Oficiului European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stricte stabilite în prezentul regulament pentru ca acest acces să fie limitat la ceea ce este strict necesar în vederea prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, în conformitate cu cerințele stabilite în special în jurisprudența Curții, mai ales în cauza Digital Rights Ireland28.

(34)  Accesul la informațiile din ETIAS ar trebui să contribuie la prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism, astfel cum se menționează în Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului26 , sau a altor infracțiuni grave, astfel cum se menționează în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului27. În cadrul unei investigații specifice și pentru a obține dovezi și informații referitoare la o persoană suspectată de a fi comis o infracțiune sau de a fi victima unei infracțiuni, autoritățile de asigurare a respectării legii pot avea nevoie să acceseze datele generate de ETIAS. Datele stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, necesare pentru a-l identifica pe autorul unei infracțiuni de terorism sau al altor infracțiuni grave, în special atunci când sunt necesare măsuri urgente. Accesul la ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave reprezintă o imixtiune în drepturile fundamentale, în special în dreptul la viața privată și în dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele din ETIAS ar trebui păstrate și puse la dispoziția autorităților desemnate ale statelor membre și la dispoziția Oficiului European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stricte stabilite în prezentul regulament pentru ca acest acces să fie limitat la ceea ce este strict necesar în vederea prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, în conformitate cu cerințele stabilite în special în jurisprudența Curții, mai ales în cauza Digital Rights Ireland28.

_________________

_________________

26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 6).

26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 6).

27 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

27 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

28 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Ar trebui să se stabilească norme stricte în materie de acces la sistemul central al ETIAS și garanțiile necesare. Este necesar, de asemenea, să se prevadă dreptul persoanelor fizice la accesarea, rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal și la acțiuni reparatorii, în special dreptul la exercitarea unei căi judiciare de atac, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către autorități publice independente.

(47)  Ar trebui să se stabilească norme stricte în materie de acces la sistemul central al ETIAS și garanțiile necesare. Colectarea, stocarea și utilizarea datelor obținute în cadrul ETIAS ar trebui să respecte, în toate situațiile, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Este necesar, de asemenea, să se prevadă dreptul persoanelor fizice la accesarea, rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal și la acțiuni reparatorii, în special dreptul la exercitarea unei căi judiciare de atac, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către autorități publice independente.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  a adopta o listă prestabilită de răspunsuri la întrebările privind nivelul și domeniul de educație, ocupația actuală și denumirea postului ocupat care trebuie furnizate în cererea de autorizație de călătorie;

-  a adopta o listă prestabilită de răspunsuri la întrebările privind ocupația actuală și denumirea postului ocupat care trebuie furnizate în cererea de autorizație de călătorie;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 50 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  a stabili metodele și procesul de plată a taxei aferente autorizației de călătorie, ținând seama de evoluțiile tehnologice și de disponibilitatea acestora, și de a modifica valoarea acestei taxe;

-  a modifica valoarea acestei taxe, a stabili metodele și procesul de plată a taxei aferente autorizației de călătorie, ținând seama de evoluțiile tehnologice și de disponibilitatea acestora, astfel încât să nu constituie o piedică în calea resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză care pot să nu aibă acces la anumite mijloace de plată atunci când solicită o autorizație ETIAS;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

(51)  Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să efectueze o evaluare a impactului, precum și să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și de diplomație, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. SEAE și reprezentanțele diplomatice ale țărilor terțe care fac obiectul regimului de călătorii fără viză ar trebui să fie, de asemenea, consultate. În special, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate. Astfel de grupuri de experți ar trebui să includă reprezentanți ai SEAE.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  risc în materie de imigrație ilegală înseamnă riscul ca un resortisant al unei țări terțe să nu îndeplinească condițiile de intrare și de ședere astfel cum sunt prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului.

Justificare

Definiția riscului de migrație neregulamentară a fost adăugată la propunere în conformitate cu recomandarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  risc în materie de securitate înseamnă o amenințare la adresa ordinii publice, a securității interne sau a relațiilor internaționale ale unui stat membru;

Justificare

Definiția riscului de securitate a fost adăugată la propunere în conformitate cu recomandarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  va contribui la un nivel ridicat de securitate prin furnizarea unei evaluări aprofundate a riscurilor în materie de securitate prezentate de solicitanți, înainte de sosirea acestora la punctele de trecere a frontierelor externe, în scopul de a stabili dacă există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a concluziona că prezența persoanelor respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate;

(a)  va contribui la un nivel ridicat de securitate prin furnizarea unei evaluări aprofundate a riscurilor în materie de securitate prezentate de solicitanți, înainte de sosirea acestora la punctele de trecere a frontierelor externe, în scopul de a stabili dacă există indicii concrete pentru a concluziona că prezența persoanelor respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  va sprijini îndeplinirea obiectivelor Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, privind persoanele dispărute, privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și privind persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau al unor controale specifice;

(e)  va sprijini îndeplinirea obiectivelor Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, privind persoanele dispărute, în special copii, privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și privind persoanele care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau al unor controale specifice;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Ofițerul pentru drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are sarcina de a efectua audituri periodice referitoare la prelucrarea cererilor și punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 28, inclusiv evaluarea periodică a impactului acestora asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată. Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are sarcina de a efectua audituri periodice referitoare la prelucrarea cererilor, inclusiv evaluarea periodică a impactului acestora asupra protecției datelor personale.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Solicitanții introduc o cerere completând formularul de cerere online pe un site web public specializat sau într-o aplicație pentru dispozitive mobile cu conectare la internet, cu suficient timp înainte de o eventuală călătorie preconizată.

1.  Solicitanții introduc o cerere completând formularul de cerere online pe un site web public specializat, într-o aplicație pentru dispozitive mobile cu conectare la internet sau, dacă este cazul, prin intermediul unităților (chioșcurilor) de depunere a solicitărilor, cu suficient timp înainte de o eventuală călătorie preconizată.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererile pot fi introduse de solicitant sau de o persoană autorizată ori de un intermediar comercial autorizat de către solicitant să introducă cererea în numele său.

2.  Cererile pot fi introduse de solicitant sau de o persoană autorizată ori de un intermediar comercial autorizat de către solicitant să introducă cererea în numele său. Delegațiile Uniunii din țările terțe acordă solicitanților asistența necesară.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile asigură punerea gratuită la dispoziția solicitanților a formularului de cerere care este disponibil la scară largă și ușor accesibil.

2.  Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile asigură punerea gratuită la dispoziția solicitanților a formularului de cerere care este disponibil la scară largă și ușor accesibil. Atât site-ul web, cât și aplicația mobilă sunt accesibile persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  adresa de e-mail și numărul de telefon;

(g)  adresa de e-mail și, dacă este disponibil, numărul de telefon;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  educația (nivelul și domeniul);

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  în cazul minorilor, numele și prenumele autorității părintești sau ale tutorelui legal al solicitantului;

(k)  în cazul minorilor, numele, prenumele, adresa de e-mail sau numărul de telefon și adresa de domiciliu ale autorității părintești sau ale tutorelui legal al solicitantului;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la)  dacă este un refugiat sau un apatrid;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  în cazul unei cereri completate de către o altă persoană decât solicitantul, numele, prenumele, denumirea societății sau a organizației, dacă este cazul, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon; relația cu solicitantul și o declarație de reprezentare semnată electronic.

(m)  în cazul unei cereri completate de către o altă persoană decât solicitantul sau al cererilor completate de grupuri, numele, prenumele, denumirea societății sau a organizației, dacă este cazul, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon; relația cu solicitantul și o declarație de reprezentare semnată electronic.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Solicitantul alege nivelul și domeniul de educație, ocupația actuală și denumirea postului ocupat dintr-o listă prestabilită. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 78, pentru întocmirea acestor liste prestabilite.

3.  Solicitantul alege ocupația actuală și denumirea postului ocupat dintr-o listă prestabilită. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 78, pentru întocmirea acestor liste prestabilite.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă a fost condamnat vreodată, în vreo țară, pentru comiterea vreunei infracțiuni;

(b)  dacă a fost condamnat vreodată, în vreo țară, pentru comiterea vreunei infracțiuni grave, astfel cum este definită la articolul 3 litera (m) din prezentul regulament;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 cu privire la metodele și procesul de plată a taxei aferente autorizației de călătorie și cu privire la modificările cuantumului acestei taxe.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 78 cu privire la metodele și procesul de plată a taxei aferente autorizației de călătorie și cu privire la modificările cuantumului acestei taxe. Comisia ține seama de evoluțiile tehnologice și de disponibilitatea acestora, astfel încât să nu constituie o piedică în calea resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză care pot să nu aibă acces la anumite mijloace de plată atunci când solicită o autorizație ETIAS;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie înregistrat într-un dosar din baza de date TDAWN a Interpol.

(m)  dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie înregistrat într-un dosar din baza de date TDAWN a Interpol, inclusiv notificările galbene care ar putea ajuta la localizarea persoanelor dispărute;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o semnalare privind persoane dispărute;

(b)  o semnalare privind persoane dispărute, în special copii;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 21a

 

Norme specifice privind refugiații și apatrizii care își au reședința într-o țară scutită de vize

 

În cazul în care un refugiat sau un apatrid menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b) solicită o autorizație de călătorie, se aplică următoarele norme specifice:

 

(a)  solicitantul precizează ce statut are, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (la);

 

(b)  solicitantul nu răspunde la întrebarea menționată la articolul 15 alineatul (4) litera (c);

 

(c)  se elimină taxa menționată la articolul 16.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Solicitarea de informații sau documente suplimentare se notifică utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. În solicitarea de informații sau documente suplimentare se indică în mod clar informațiile sau documentele pe care solicitantul trebuie să le furnizeze. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a ETIAS, prin intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (g), în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

2.  Solicitarea de informații sau documente suplimentare se notifică utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. În solicitarea de informații sau documente suplimentare se indică în mod clar informațiile sau documentele pe care solicitantul trebuie să le furnizeze. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a ETIAS, prin intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (g), în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Solicitantul are dreptul să solicite un termen suplimentar pentru depunerea documentației solicitate. Termenul suplimentar acordat nu depășește 30 de zile lucrătoare.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Invitația i se notifică solicitantului de către unitatea națională a ETIAS din statul membru și se transmite utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere.

5.  Invitația i se notifică solicitantului de către unitatea națională a ETIAS din statul membru și se transmite utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere sau prin telefon.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care solicitantul nu răspunde la invitație în termenul stabilit sau în cazul în care solicitantul nu se prezintă la interviu, cererea se respinge în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil îl informează imediat pe solicitant.

6.  În cazul în care solicitantul nu răspunde la invitație în termenul stabilit sau în cazul în care solicitantul nu se prezintă la interviu, fără a oferi o explicație justificată, cererea se respinge în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil îl informează imediat pe solicitant.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În orice caz, Europol nu are acces la datele cu caracter personal privind educația solicitantului, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2) litera (h), și privind starea de sănătate a solicitantului, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (4) litera (a).

3.  În orice caz, Europol nu are acces la datele cu caracter personal privind starea de sănătate a solicitantului, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (4) litera (a).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  [statisticilor generate de EES care indică rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării pentru un anumit grup de călători; ]

(a)  [statisticilor generate de EES care indică rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării; ]

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 73 care indică rate anormale de refuz al autorizațiilor de călătorie din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică;

(b)  statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 73 care indică rate anormale de refuz al autorizațiilor de călătorie din cauza unui risc în materie de securitate sau sănătate publică;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informațiilor furnizate de statele membre cu privire la rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării pentru un anumit grup de călători în cazul respectivelor state membre;

(e)  informațiilor furnizate de statele membre cu privire la rate anormale de depășire a perioadei permise de ședere sau de refuz al intrării pentru anumiți călători;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  nivelul de educație;

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Indicatorii de risc specifici sunt direcționați și proporționali. Aceștia nu se întemeiază în niciun caz pe rasa sau originea etnică a unei persoane, pe opiniile sale politice, pe religia sau convingerile sale filozofice, pe apartenența sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

5.  Indicatorii de risc specifici sunt direcționați și proporționali. Aceștia nu se întemeiază în niciun caz pe rasa sau originea etnică a unei persoane, pe opiniile sale politice, pe religia sau convingerile sale filozofice, pe apartenența sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe orientarea sa sexuală. Nu este permisă stabilirea preventivă a unor profiluri de risc bazată mai degrabă pe date generale decât pe riscuri concrete și evidente.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Trebuie stabilite garanții pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt prelucrate în lista de supraveghere din ETIAS sunt protejate suficient.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul