Postup : 2016/0357A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0322/2017

Predkladané texty :

A8-0322/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0307

SPRÁVA     ***I
PDF 1760kWORD 279k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Kinga Gál

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0731),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0167/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 14. septembra 2017 povoliť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0322/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a d), článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 87 ods. 2 písm. a),

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Stanovisko EDPS sa uvádza v odôvodnení 46.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pomocou systému ETIAS by sa malo zabezpečiť cestovné povolenie pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri prekračovaní vonkajších hraníc oslobodení od vízovej povinnosti („vízová povinnosť“), na základe ktorého možno určiť, či ich prítomnosť na území členských štátov nepredstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu. Držba platného cestovného povolenia by mala byť novou podmienkou vstupu na územie členských štátov, ale samotná držba cestovného povolenia by nemala zaručovať automatické právo na vstup.

(9)  Pomocou systému ETIAS by sa malo zabezpečiť cestovné povolenie pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri prekračovaní vonkajších hraníc oslobodení od vízovej povinnosti („vízová povinnosť“), na základe ktorého možno určiť, či ich prítomnosť na území členských štátov nepredstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, ohrozenie bezpečnosti alebo vysoké epidemiologické riziko. Cestovné povolenie preto predstavuje rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že neexistujú žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť osoby na území členských štátov predstavuje takéto riziko. Takéto cestovné povolenie sa vo svojej podstate odlišuje od víza, pretože si nevyžaduje viac informácií ani nekladie na žiadateľov väčšiu záťaž ako vízum. Držba platného cestovného povolenia by mala byť novou podmienkou vstupu na územie členských štátov, ale samotná držba cestovného povolenia by nemala zaručovať automatické právo na vstup.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Systém ETIAS by mal prispievať k zjednodušeniu hraničných kontrol vykonávaných pohraničnou strážou na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a zabezpečiť koordinované a harmonizované posudzovanie štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje požiadavka cestovného povolenia a ktorí zamýšľajú vstúpiť do schengenského priestoru. Okrem toho by mal umožniť lepšiu informovanosť žiadateľov o ich oprávnenosti na vstup do schengenského priestoru. Systém ETIAS by mal navyše prispievať aj k zjednodušeniu hraničných kontrol prostredníctvom zníženia počtu prípadov odopretia vstupu na vonkajších hraniciach.

(11)  Systém ETIAS by mal prispievať k zjednodušeniu hraničných kontrol vykonávaných pohraničnou strážou na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a zabezpečiť koordinované a harmonizované posudzovanie štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje požiadavka cestovného povolenia a ktorí zamýšľajú vstúpiť do schengenského priestoru. Okrem toho by mal umožniť lepšiu informovanosť žiadateľov o ich oprávnenosti na vstup do schengenského priestoru. Systém ETIAS by mal navyše prispievať aj k zjednodušeniu hraničných kontrol prostredníctvom zníženia počtu prípadov odopretia vstupu na vonkajších hraniciach a prostredníctvom toho, že sa príslušníkom pohraničnej stráže poskytnú dodatočné informácie o upozorneniach, ktoré boli vygenerované počas manuálneho hodnotenia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Systém ETIAS by mal tiež podporiť ciele Schengenského informačného systému (SIS), ktoré sa týkajú zápisov o osobách na účely zadržania alebo odovzdania či vydania, alebo zápisov o nezvestných osobách, osobách hľadaných na účely pomoci pri súdnom konaní a zápisov o osobách na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly. Systém ETIAS by mal na tento účel vykonávať automatizované spracovanie súborov žiadostí prostredníctvom porovnania s príslušnými zápismi v systéme SIS. Toto spracovanie sa vykoná na účely podpory systému SIS. Všetky pozitívne lustrácie vyplývajúce z tohto porovnania by sa preto mali uchovávať v systéme SIS.

(12)  Systém ETIAS by mal podporiť ciele Schengenského informačného systému (SIS), ktoré sa týkajú zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje zákaz vstupu, osobách hľadaných na účely zadržania s cieľom odovzdania či vydania, alebo zápisov o nezvestných osobách, osobách hľadaných na účely pomoci pri súdnom konaní a zápisov o osobách na účely diskrétnej kontroly, špecifickej kontroly [alebo vyšetrovacej kontroly]. Systém ETIAS by mal na tento účel vykonávať automatizované spracovanie súborov žiadostí prostredníctvom porovnania s príslušnými zápismi v systéme SIS. Toto spracovanie sa vykoná na účely podpory systému SIS. Všetky pozitívne lustrácie vyplývajúce z tohto porovnania by sa preto mali uchovávať v systéme SIS.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Centrálna jednotka ETIAS by mala byť súčasťou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Centrálna jednotka ETIAS by mala byť zodpovedná za overovanie žiadostí o cestovné povolenie, ktoré boli pri automatizovanom spracovaní zamietnuté, s cieľom určiť, či osobné údaje žiadateľa nezodpovedajú osobným údajom osoby, v súvislosti s ktorou sa dosiahla pozitívna lustrácia, za pravidlá preverovania, ako aj za vykonávanie pravidelných auditov spracovávania žiadostí. Centrálna jednotka ETIAS by mala pracovať v nepretržitom režime.

(14)  Centrálna jednotka ETIAS by mala byť súčasťou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Centrálna jednotka ETIAS by mala byť zodpovedná za overovanie žiadostí o cestovné povolenie, v súvislosti s ktorými sa pri automatizovanom spracovaní dosiahla jedna pozitívna lustrácia alebo niekoľko pozitívnych lustrácií, s cieľom určiť, či osobné údaje žiadateľa nezodpovedajú osobným údajom osoby, v súvislosti s ktorou sa dosiahla pozitívna lustrácia, a za pravidlá preverovania. Centrálna jednotka ETIAS by mala pracovať v nepretržitom režime.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Každý členský štát by mal vytvoriť národnú jednotku ETIAS, ktorá bude v prvom rade zodpovedná za posudzovanie a rozhodovanie o udelení cestovných povolení. Národné jednotky ETIAS by mali na účely posúdenia žiadostí spolupracovať navzájom a aj s Europolom. Národná jednotka ETIAS by mala pracovať v nepretržitom režime.

(15)  Každý členský štát by mal vytvoriť národnú jednotku ETIAS, ktorá bude v prvom rade zodpovedná za posudzovanie a rozhodovanie o udelení alebo zamietnutí, zrušení alebo odvolaní cestovných povolení. Národné jednotky ETIAS by mali na účely posúdenia žiadostí spolupracovať navzájom a aj s Europolom. Národná jednotka ETIAS by mala pracovať v nepretržitom režime.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Systém ETIAS by mal v záujme plnenia svojich cieľov zabezpečovať možnosť podať elektronickú prihlášku, v ktorej by mali žiadatelia vyplniť vyhlásenia týkajúce sa ich totožnosti, údaje z cestovných dokladov, informácie o pobyte, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a súčasnom povolaní, údaje o postavení rodinného príslušníka občanov EÚ alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí požívajú právo na voľný pohyb a nemajú pobytový preukaz, uviesť, či ide o maloletú osobu, totožnosť zodpovednej osoby a odpovede na súbor doplňujúcich otázok (či žiadateľ trpí nejakou chorobou, ktorá by podľa vymedzenia v Medzinárodných zdravotných predpisoch Svetovej zdravotníckej organizácie mohla prepuknúť do epidémie, alebo inými infekčnými alebo nákazlivými parazitickými chorobami, záznamy v registri trestov, prítomnosť vo vojnových zónach, rozhodnutie o vrátení na hranice/príkaz na opustenie územia). Prístup k údajom o zdravotnom stave žiadateľov by sa mal povoliť iba na účely zistenia, či predstavujú hrozbu pre verejné zdravie.

(16)  Systém ETIAS by mal v záujme plnenia svojich cieľov zabezpečovať možnosť podať elektronickú prihlášku, v ktorej by mali žiadatelia vyplniť vyhlásenia týkajúce sa ich totožnosti, údaje z cestovných dokladov, informácie o pobyte, kontaktné údaje, údaje o postavení rodinného príslušníka občanov EÚ alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí požívajú právo na voľný pohyb a nemajú pobytový preukaz, uviesť, či ide o maloletú osobu, totožnosť zodpovednej osoby a odpovede na súbor doplňujúcich otázok (záznamy v registri trestov, prítomnosť vo vojnových zónach, rozhodnutie o vrátení na hranice/príkaz na opustenie územia).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Systém ETIAS by mal prijímať žiadosti podané v mene žiadateľa v takých situáciách, keď samotní cestujúci nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní vytvoriť žiadosť. V takýchto prípadoch by žiadosť mala podať tretia osoba splnomocnená cestujúcim alebo osoba, ktorá je za cestujúceho právne zodpovedná, za predpokladu, že sa totožnosť tejto osoby uvedie v žiadosti.

(17)  Systém ETIAS by mal prijímať žiadosti podané v mene žiadateľa v takých situáciách, keď samotní cestujúci nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní vytvoriť žiadosť. V takýchto prípadoch by žiadosť mala podať tretia osoba splnomocnená cestujúcim vrátane sprostredkovateľských subjektov alebo osoba, ktorá je za cestujúceho právne zodpovedná, za predpokladu, že sa totožnosť tejto osoby uvedie v žiadosti. Komisia by mala zabezpečiť, aby obchodní sprostredkovatelia, ktorí podávajú žiadosti v mene žiadateľov, poskytovali túto službu len svojim zákazníkom na základe úhrady vzniknutých nákladov a nie na účely zisku.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Od všetkých žiadateľov nad 18 rokov by sa mala pri vyplnení žiadosti požadovať úhrada poplatku. Platbu by mala spravovať banka alebo finančný sprostredkovateľ. Údaje potrebné na zabezpečenie elektronickej platby by sa mali poskytnúť iba banke alebo finančnému sprostredkovateľovi, ktorí prevádzkujú finančnú transakciu, a nemali by byť súčasťou údajov systému ETIAS.

(18)  Od žiadateľov by sa mala pri vyplnení žiadosti požadovať úhrada poplatku za cestovné povolenie. Platbu by mala spravovať banka alebo finančný sprostredkovateľ. Údaje potrebné na zabezpečenie elektronickej platby by sa mali poskytnúť iba banke alebo finančnému sprostredkovateľovi, ktorí prevádzkujú finančnú transakciu, a nemali by byť súčasťou údajov systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Osobné údaje poskytnuté žiadateľom by sa mali spracovať prostredníctvom systému ETIAS iba s cieľom vopred overiť kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení (EÚ) 2016/39924 a posúdiť pravdepodobnosť neregulárnej migrácie žiadateľa, či by mohol vstup žiadateľa do Únie predstavovať hrozbu pre bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii.

(20)  Osobné údaje poskytnuté žiadateľom by sa mali spracovať prostredníctvom systému ETIAS iba s cieľom vopred overiť kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení (EÚ) 2016/39924 a posúdiť pravdepodobnosť neregulárnej migrácie žiadateľa, či by mohol vstup žiadateľa do Únie predstavovať hrozbu pre bezpečnosť alebo vysoké epidemiologické riziko v Únii.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Porovnanie by sa malo vykonávať automaticky. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody („pozitívna lustrácia“) s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadostiach a zázname, súbore alebo zápise vo vyššie uvedených informačných systémoch, s osobnými údajmi v kontrolnom zozname ETIAS alebo s ukazovateľmi rizika, žiadosť by mal manuálne spracovať operátor v národnej jednotke ETIAS členského štátu uvedeného ako miesto prvého vstupu. Posúdenie, ktoré vykonala národná jednotka ETIAS, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení cestovného povolenia.

(22)  Porovnanie by sa malo vykonávať automaticky. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody („pozitívna lustrácia“) s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadostiach a zázname, súbore alebo zápise vo vyššie uvedených informačných systémoch, s osobnými údajmi v kontrolnom zozname ETIAS alebo s ukazovateľmi rizika, žiadosť by mal manuálne spracovať operátor v národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu. Posúdenie, ktoré vykonala národná jednotka ETIAS, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Žiadatelia, ktorým sa zamietlo cestovné povolenie, by mali mať právo na odvolanie. Odvolanie by sa malo podávať v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu.

(24)  Žiadatelia, ktorým sa zamietlo cestovné povolenie, by mali mať právo na účinný prostriedok nápravy. Postupy uplatňovania prostriedkov nápravy by sa mali uplatňovať v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Na analýzu súboru žiadosti by sa mali použiť pravidlá preverovania s možnosťou porovnania údajov zaznamenaných v súbore žiadosti centrálneho systému ETIAS a špecifických ukazovateľov rizika, ktoré zodpovedajú predtým zistenému riziku vo vzťahu k bezpečnosti, neregulárnej migrácii alebo verejnému zdraviu. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa v žiadnom prípade nemali zakladať na rasovom alebo etnickom pôvode žiadateľa, jeho politickom zmýšľaní, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, sexuálnom živote ani sexuálnej orientácii.

(25)  Na analýzu súboru žiadosti by sa mali použiť pravidlá preverovania s možnosťou porovnania údajov zaznamenaných v súbore žiadosti centrálneho systému ETIAS a špecifických ukazovateľov rizika, ktoré zodpovedajú predtým zistenému riziku vo vzťahu k bezpečnosti, riziko neregulárnej migrácie alebo vysoké epidemiologické riziko. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa v žiadnom prípade nemali zakladať na rasovom alebo etnickom pôvode žiadateľa, jeho politickom zmýšľaní, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, sexuálnom živote ani sexuálnej orientácii.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Kontrolný zoznam ETIAS by sa mal zostaviť na účely identifikácie prepojení medzi údajmi v súbore žiadosti v systéme ETIAS a informáciami o osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania závažného trestného činu alebo teroristického trestného činu alebo v prípade ktorých existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody domnievať sa, že spáchajú závažný trestný čin alebo teroristický trestný čin. Kontrolný zoznam ETIAS by mal byť súčasťou údajov, ktoré spracováva Europol v súlade s článkom 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/794 a koncepciou integrovaného riadenia údajov Europolu, pomocou ktorého sa dané nariadenie vykonáva. Keď členské štáty poskytujú Europolu informácie, mali by byť schopné stanoviť účel alebo účely ich spracovania, vrátane možnosti obmedzenia tohto spracovania na kontrolný zoznam ETIAS.

(26)  Kontrolný zoznam ETIAS by sa mal zostaviť na účely identifikácie prepojení medzi údajmi v súbore žiadosti v systéme ETIAS a informáciami o osobách, ktoré sú v jednom alebo viacerých členských štátoch podozrivé zo spáchania závažného trestného činu alebo teroristického trestného činu alebo v prípade ktorých existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody, na základe celkového posúdenia osoby, najmä na základe minulých trestných činov, domnievať sa, že spáchajú teroristický čin. Kontrolný zoznam ETIAS by mal byť súčasťou údajov, ktoré spracováva Europol v súlade s článkom 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/794 a koncepciou integrovaného riadenia údajov Europolu, pomocou ktorého sa dané nariadenie vykonáva. Keď členské štáty poskytujú Europolu informácie, mali by byť schopné stanoviť účel alebo účely ich spracovania, vrátane možnosti obmedzenia tohto spracovania na kontrolný zoznam ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Nepretržitý vznik nových foriem bezpečnostných hrozieb, nové spôsoby neregulárnej migrácie a hrozby pre verejné zdravie si vyžadujú účinné reakcie a je potrebné čeliť im modernými prostriedkami. Keďže tieto prostriedky zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky na obmedzenie narušenia práva na ochranu súkromného života a práva na ochranu osobných údajov na rozsah potrebný v demokratickej spoločnosti.

(27)  Nepretržitý vznik nových foriem bezpečnostných hrozieb, nové spôsoby neregulárnej migrácie a vysoké epidemiologické riziko si vyžadujú účinné reakcie a je potrebné čeliť im modernými prostriedkami. Keďže tieto prostriedky zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky na obmedzenie narušenia práva na ochranu súkromného života a práva na ochranu osobných údajov na rozsah potrebný v demokratickej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Udelené cestovné povolenia by sa mali zrušiť alebo odvolať hneď, keď sa preukáže, že podmienky na ich udelenie neboli alebo už nie sú splnené. Najmä v prípadoch, keď sa vytvorí nový zápis v systéme SIS na účely odopretia vstupu alebo vo vzťahu k nahlásenému stratenému alebo odcudzenému cestovnému dokladu, by mal systém SIS informovať systém ETIAS, ktorý by mal overiť, či takýto nový zápis nezodpovedá platnému cestovnému povoleniu. Ak mu zodpovedá, mala by sa bezodkladne informovať národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý zápis vytvoril, ktorá by mala cestovné povolenie odvolať. Na základe podobného prístupu by sa mali nové prvky zavedené do kontrolného zoznamu ETIAS porovnať so súbormi žiadostí uloženými v systéme ETIAS s cieľom overiť, či nezodpovedajú platnému cestovnému povoleniu. Ak mu zodpovedajú, národná jednotka ETIAS členského štátu prvého vstupu by mala posúdiť pozitívnu lustráciu a v prípade potreby zrušiť cestovné povolenie. Mala by sa zabezpečiť aj možnosť odvolať cestovné povolenie na žiadosť žiadateľa.

(29)  Udelené cestovné povolenia by sa mali zrušiť alebo odvolať hneď, keď sa preukáže, že podmienky na ich udelenie neboli alebo už nie sú splnené. Najmä v prípadoch, keď sa vytvorí nový zápis v systéme SIS na účely odopretia vstupu, by mal systém SIS informovať systém ETIAS, ktorý by mal overiť, či takýto nový zápis nezodpovedá platnému cestovnému povoleniu. Ak mu zodpovedá, mala by sa bezodkladne informovať národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý zápis vytvoril, ktorá by mala cestovné povolenie odvolať. Na základe podobného prístupu by sa mali nové prvky zavedené do kontrolného zoznamu ETIAS porovnať so súbormi žiadostí uloženými v systéme ETIAS s cieľom overiť, či nezodpovedajú platnému cestovnému povoleniu. Ak mu zodpovedajú, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu by mala posúdiť pozitívnu lustráciu a v prípade potreby zrušiť cestovné povolenie. Mala by sa zabezpečiť aj možnosť odvolať cestovné povolenie na žiadosť žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Leteckí a námorní dopravcovia, ako aj dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine, by mali byť povinní pred vstupom na palubu overiť, či majú cestujúci všetky cestovné doklady potrebné pre vstup na územie členských štátov podľa Schengenského dohovoru25. Malo by sa pritom overiť aj to, či sú cestujúci držiteľmi platného cestovného povolenia. Dopravcovia by nemali mať prístup k samotnému súboru v systéme ETIAS. Vďaka bezpečnému prístupu na internet vrátane možnosti využitia mobilných technických riešení by dopravcovia mali mať možnosť uskutočniť toto nahliadnutie pomocou údajov z cestovného dokladu.

(31)  Leteckí a námorní dopravcovia by mali pred vstupom na palubu overiť, či sú cestujúci držiteľmi platného cestovného povolenia. Dopravcovia by nemali mať prístup k samotnému súboru v systéme ETIAS. Vďaka bezpečnému prístupu na internet vrátane možnosti využitia mobilných technických riešení by dopravcovia mali mať možnosť uskutočniť toto nahliadnutie pomocou údajov z cestovného dokladu.

______

 

25  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach.

 

Odôvodnenie

Z dôvodu právnej zrozumiteľnosti a transparentnosti by sa malo jasne stanoviť, akí dopravcovia musia spĺňať požiadavky tohto nariadenia. Mali by to byť len leteckí a námorní dopravcovia. Dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine by sa mali vyňať vzhľadom na výraznú záťaž, ktorá by sa kládla na týchto dopravcov, ktorí často zabezpečujú iba príležitostné cesty na územie členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

31a.  S cieľom vyhnúť sa zbytočným nákladom by dopravcovia mali byť schopní pripojiť sa k systémom ETIAS a EES a podobným systémom prostredníctvom jedinečného prístupového bodu. Mali by dostávať jedinú odpoveď na to, či sa cestujúci môže prepraviť na územie členských štátov, a to na základe údajov o cestujúcom vopred zaslaných dopravcami.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  S cieľom splniť revidované podmienky vstupu by pohraničná stráž mala skontrolovať, či je cestujúci držiteľom platného cestovného povolenia. Počas štandardného postupu hraničnej kontroly by preto pohraničná stráž mala elektronicky načítať údaje z cestovného dokladu. Táto operácia by mala spustiť vyhľadávanie v rôznych databázach, ako sa stanovuje v Kódexe schengenských hraníc, vrátane vyhľadávania v systéme ETIAS, ktoré by malo poskytnúť aktuálny stav cestovného povolenia. Pohraničná stráž by na účely hraničnej kontroly nemala mať prístup k samotnému súboru v systéme ETIAS. Ak neexistuje platné cestovné povolenie, pohraničná stráž by mala odoprieť vstup a náležite dokončiť postup hraničnej kontroly. Ak existuje platné cestovné povolenie, pohraničná stráž by mala prijať rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu.

(32)  S cieľom splniť revidované podmienky vstupu by pohraničná stráž mala skontrolovať, či je cestujúci držiteľom cestovného povolenia platného najmenej do dňa vstupu na územie členských štátov. Počas štandardného postupu hraničnej kontroly by preto pohraničná stráž mala elektronicky načítať údaje z cestovného dokladu. Táto operácia by mala spustiť vyhľadávanie v rôznych databázach, ako sa stanovuje v Kódexe schengenských hraníc, vrátane vyhľadávania v systéme ETIAS, ktoré by malo poskytnúť aktuálny stav cestovného povolenia. Pohraničná stráž by na účely hraničnej kontroly nemala mať prístup k samotnému súboru v systéme ETIAS. S cieľom uľahčiť hraničné kontroly by však príslušníci pohraničnej stráže mali byť automaticky informovaní o upozorneniach týkajúcich sa niekoľkých špecifických prípadov a výnimočne počas osobitných kontrol by mali mať prístup k dodatočným informáciám, ktoré s nimi súvisia, vloženým do súboru v systéme ETIAS. Ak neexistuje platné cestovné povolenie, pohraničná stráž by mala odoprieť vstup a náležite dokončiť postup hraničnej kontroly. Ak existuje platné cestovné povolenie, pohraničná stráž by mala prijať rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu. Ak sa dočasne obnovia kontroly na vnútorných hraniciach, príslušníci pohraničnej stráže by nemali kontrolovať, či je cestujúci držiteľom platného cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Prístup k informáciám obsiahnutým v systéme ETIAS je potrebný na účely predchádzania teroristickým trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV26 alebo iným závažným trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV, ich odhaľovania alebo vyšetrovania27. V rámci konkrétneho vyšetrovania a s cieľom získať dôkazy a informácie týkajúce sa osoby podozrivej zo spáchania trestného činu alebo ktorá je obeťou trestného činu, môžu orgány presadzovania práva potrebovať prístup k údajom generovaným systémom ETIAS. Údaje uchovávané v systéme ETIAS môžu byť potrebné aj na identifikáciu páchateľa teroristického trestného činu alebo iných závažných trestných činov, najmä keď je potrebné bezodkladne konať. Prístup do systému ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania predstavuje zásah do základných práv na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov a na ochranu osobných údajov osôb, ktorých osobné údaje sú spracované v systéme ETIAS. Údaje v systéme ETIAS by sa preto mali uchovávať a sprístupňovať príslušným orgánom členských štátov a Európskemu policajnému úradu („Europolu“) za prísnych podmienok stanovených v tomto nariadení, aby bol takýto prístup obmedzený iba na to, čo je nevyhnutne potrebné na predchádzanie teroristickým trestným činom a závažným trestným činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené predovšetkým v judikatúre Súdneho dvora, najmä vo veci Digital Rights Ireland28.

(34)  Prístup k informáciám obsiahnutým v systéme ETIAS je potrebný na účely predchádzania teroristickým trestným činom uvedeným v smernici (EÚ) 2017/54126 alebo iným závažným trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27, ich odhaľovania a vyšetrovania. V rámci konkrétneho vyšetrovania a s cieľom získať dôkazy a informácie týkajúce sa osoby podozrivej zo spáchania trestného činu alebo ktorá je obeťou trestného činu, môžu orgány presadzovania práva potrebovať prístup k údajom generovaným systémom ETIAS. Údaje uchovávané v systéme ETIAS môžu byť potrebné aj na identifikáciu páchateľa teroristického trestného činu alebo iných závažných trestných činov, najmä keď je potrebné bezodkladne konať. Prístup do systému ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania predstavuje zásah do základných práv na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov a na ochranu osobných údajov osôb, ktorých osobné údaje sú spracované v systéme ETIAS. Údaje v systéme ETIAS by sa preto mali sprístupňovať príslušným orgánom členských štátov a Európskemu policajnému úradu („Europolu“) za prísnych podmienok stanovených v tomto nariadení, aby bol takýto prístup obmedzený iba na to, čo je nevyhnutne potrebné na predchádzanie teroristickým trestným činom a závažným trestným činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené predovšetkým v judikatúre Súdneho dvora, najmä vo veci Digital Rights Ireland28.

_____

_____________

26  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 6).

26  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

27  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

27  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

28  Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Prístup k údajom zo systému ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania by sa mal udeliť iba na základe odôvodnenej žiadosti príslušných orgánov s uvedením dôvodov pre túto potrebu. Členské štáty by mali zabezpečiť, že všetky takéto žiadosti o prístup k údajom uchovávaným v systéme ETIAS budú najprv preskúmané súdom alebo orgánom, ktorý poskytuje záruky o úplnej nezávislosti a nestrannosti, a ktorý nepodlieha nijakému priamemu ani nepriamemu vonkajšiemu vplyvu. V extrémne naliehavých situáciách však môže byť rozhodujúce, aby príslušné orgány bezodkladne získali osobné údaje potrebné na predídenie spáchaniu závažného trestného činu alebo na stíhanie jeho páchateľov. V takýchto prípadoch by sa malo akceptovať, že preskúmanie osobných údajov získaných zo systému ETIAS sa uskutoční čo najrýchlejšie po tom, ako sa príslušným orgánom povolil prístup k takýmto údajom.

(35)  Prístup k údajom zo systému ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania by sa mal udeliť iba na základe odôvodnenej žiadosti príslušných orgánov s uvedením dôvodov pre túto potrebu. Členské štáty by mali zabezpečiť, že všetky takéto žiadosti o prístup k údajom uchovávaným v systéme ETIAS budú najprv preskúmané prostredníctvom nezávislého centrálneho prístupového bodu, ktorým sa overí, či sú v konkrétnom prípade splnené podmienky na vyžiadanie prístupu do centrálneho systému ETIAS. V extrémne naliehavých situáciách však môže byť rozhodujúce, aby príslušné orgány bezodkladne získali osobné údaje potrebné na predídenie bezprostrednému nebezpečenstvu spojenému s teroristickým trestným činom, spáchaniu závažného trestného činu alebo na stíhanie jeho páchateľov. V takýchto prípadoch by sa malo akceptovať, že preskúmanie osobných údajov získaných zo systému ETIAS sa uskutoční čo najrýchlejšie po tom, ako sa príslušným orgánom povolil prístup k takýmto údajom.

Odôvodnenie

Navrhuje sa využiť systém centrálnych prístupových bodov ako v prípade VIS, Eurodac a EES namiesto toho, aby sa úloha centrálneho prístupového bodu zverila národnej jednotke ETIAS. Ako v prípade ostatných systémov centrálny prístupový bod by overil, či sú splnené podmienky na poskytnutie prístupu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Národné jednotky ETIAS by mali slúžiť ako centrálny prístupový bod a mali by overovať, či sú v konkrétnom prípade splnené podmienky na vyžiadanie prístupu do centrálneho systému ETIAS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhuje sa využiť systém centrálnych prístupových bodov ako v prípade VIS, Eurodac a EES namiesto toho, aby sa úloha centrálneho prístupového bodu zverila národnej jednotke ETIAS. Ako v prípade ostatných systémov centrálny prístupový bod by overil, či sú splnené podmienky na poskytnutie prístupu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Osobné údaje by sa v systéme ETIAS nemali uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na účely systému. V záujme fungovania systému ETIAS je potrebné uchovávať údaje týkajúce sa žiadateľov počas platnosti cestovného povolenia. S cieľom posúdiť riziká vo vzťahu k bezpečnosti, neregulárnej migrácii a verejnému zdraviu, ktoré predstavujú žiadatelia, je potrebné uchovávať osobné údaje počas piatich rokov od posledného záznamu o žiadateľovi uloženého v systéme vstup/výstup. Systém ETIAS by mal vychádzať z presných predbežných posúdení rizík vo vzťahu k bezpečnosti, verejnému zdraviu a neregulárnej migrácii, najmä prostredníctvom využitia pravidiel preverovania. V záujme vytvorenia spoľahlivého základu pre manuálne posudzovanie rizík zo strany členských štátov a minimalizácie výskytu pozitívnych lustrácií, ktoré nezodpovedajú skutočným rizikám („falošné pozitívne lustrácie“), musia byť pozitívne lustrácie získané na základe pravidiel preverovania založených na štatistických údajoch, ktoré boli vygenerované zo samotných údajov systému ETIAS, reprezentatívne pre dostatočne veľký súbor údajov. Nedá sa to dosiahnuť výlučne na základe údajov uvedených v cestovných povoleniach počas ich platnosti. Obdobie uchovávania by malo začať od posledného záznamu o vstupe žiadateľa uloženého v systéme vstup/výstup, keďže ide o posledné skutočné použitie cestovného povolenia. Päťročné obdobie uchovávania zodpovedá obdobiu uchovávania záznamu v systéme vstup/výstup, pričom povolenie na vstup sa udeľuje na základe údajov zo systému ETIAS o udelení cestovného povolenia alebo odopretí vstupu. Táto synchronizácia období uchovávania zabezpečuje, že záznam o vstupe aj príslušné cestovné povolenie sa uchovajú po rovnaký čas, a predstavuje dodatočný prvok na zabezpečenie budúcej interoperability medzi systémami ETIAS a vstup/výstup. Táto synchronizácia období uchovávania údajov je dôležitá, pretože umožňuje príslušným orgánom vykonávať analýzu rizík, ktorá sa vyžaduje podľa Kódexu schengenských hraníc. Rozhodnutie o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia môže byť ukazovateľom vyššieho bezpečnostného rizika alebo rizika neregulárnej migrácie, ktoré predstavuje žiadateľ. Po prijatí takéhoto rozhodnutia by sa malo päťročné obdobie uchovávania príslušných údajov začať od dátumu jeho vydania, aby sa v systéme ETIAS mohlo presne zohľadniť prípadné vyššie riziko, ktoré predstavuje žiadateľ. Po uplynutí takéhoto obdobia by sa osobné údaje mali vymazať.

(40)  Osobné údaje by sa v systéme ETIAS nemali uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na účely systému. V záujme fungovania systému ETIAS je potrebné uchovávať údaje týkajúce sa žiadateľov počas platnosti cestovného povolenia. Po uplynutí obdobia platnosti cestovného povolenia by sa údaje nemali uchovávať bez výslovného súhlasu žiadateľa, ktorý udelil na účely uľahčenia novej žiadosti, po uplynutí obdobia platnosti cestovného povolenia zo systému ETIAS. Rozhodnutie o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia môže byť ukazovateľom vyššej hrozby pre bezpečnosť alebo rizika neregulárnej migrácie, ktoré predstavuje žiadateľ. Po prijatí takéhoto rozhodnutia by sa malo päťročné obdobie uchovávania príslušných údajov začať od dátumu jeho vydania, aby sa v systéme ETIAS mohlo presne zohľadniť prípadné vyššie riziko, ktoré predstavuje žiadateľ. Ak sa predmetný zápis v databáze vymaže skôr ako uplynie 5 rokov, súvisiaci súbor žiadosti v systéme ETIAS by sa mal takisto vymazať. Po uplynutí takéhoto obdobia by sa osobné údaje mali vymazať.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  [Nariadenie (EÚ) 2016/679]31 sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi v rámci uplatňovania tohto nariadenia s výnimkou prípadov, keď takéto spracovávanie uskutočňujú určené alebo overujúce orgány členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

(43)  Nariadenie (EÚ) 2016/67931 sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi v rámci uplatňovania tohto nariadenia s výnimkou prípadov, keď takéto spracovávanie uskutočňujú určené alebo overujúce orgány členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

_________________

_________________

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

31  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Spracovávanie osobných údajov orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade so [smernicou (EÚ) 2016/680]32.

(44)  Spracovávanie osobných údajov orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade so smernicou (EÚ) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

32  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Zákonnosť spracovania osobných údajov členskými štátmi by mali monitorovať nezávislé dozorné orgány zriadené v súlade s [nariadením (EÚ) 2016/679], kým činnosti inštitúcií a orgánov Únie vykonávané v súvislosti so spracovávaním osobných údajov by mal monitorovať európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by mali pri monitorovaní systému ETIAS spolupracovať.

(45)  Zákonnosť spracovania osobných údajov členskými štátmi by mali monitorovať nezávislé dozorné orgány zriadené v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, kým činnosti inštitúcií a orgánov Únie vykonávané v súvislosti so spracovávaním osobných údajov by mal monitorovať európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by mali pri monitorovaní systému ETIAS spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  „(...) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko ... “

(46)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 6. marca 2017.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Mali by sa stanoviť prísne podmienky prístupu do centrálneho systému ETIAS a potrebné záruky. Je taktiež potrebné stanoviť práva jednotlivcov na prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracovania.

(47)  Mali by sa stanoviť prísne podmienky prístupu do centrálneho systému ETIAS a potrebné záruky. Je taktiež potrebné stanoviť práva jednotlivcov na prístup, opravu, obmedzenie, zablokovanie, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracovania.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  S cieľom posúdiť riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii alebo verejnému zdraviu, ktoré predstavuje cestujúci, je potrebné zabezpečiť interoperabilitu medzi informačným systémom ETIAS a ďalšími informačnými systémami, v ktorých systém ETIAS vyhľadáva, ako napríklad systém vstup/výstup (EES), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informačný systém (SIS), systém Eurodac a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). Táto interoperabilita sa však dá úplne zabezpečiť iba vtedy, keď sa prijmú návrhy na zriadenie systémov EES33, ECRIS34 a prepracované znenie návrhu nariadenia o systéme Eurodac35.

(48)  S cieľom posúdiť hrozbu pre bezpečnosť, riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii alebo vysoké epidemiologické riziko, ktoré predstavuje cestujúci, je potrebné zabezpečiť interoperabilitu medzi informačným systémom ETIAS a ďalšími informačnými systémami, v ktorých systém ETIAS vyhľadáva, ako napríklad systém vstup/výstup (EES), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informačný systém (SIS), systém Eurodac a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). Táto interoperabilita sa však dá úplne zabezpečiť iba vtedy, keď sa prijmú návrhy na zriadenie systémov EES33, ECRIS34 a prepracované znenie návrhu nariadenia o systéme Eurodac35.

_________________

_________________

33 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV.

34  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV.

35 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na identifikáciu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie), COM(2016) 272 final.

35  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na identifikáciu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie), COM(2016) 272 final.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  vymedzenie požiadaviek služby zabezpečeného používateľského konta,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka -1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  reguláciu predkladania žiadostí o cestovné povolenie sprostredkovateľským subjektom a v delegáciách Európskej únie,

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  prijímanie vopred vymedzeného zoznamu odpovedí na otázky o stupni a oblasti vzdelania, súčasnom povolaní a funkcii, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o cestovné povolenie,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  ďalšie vymedzenie overovacieho nástroja,

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ďalšie spresnenie rizík vo vzťahu k bezpečnosti, neregulárnej migrácii a verejnému zdraviu, ktoré sa majú použiť na stanovenie ukazovateľov rizika.

–  ďalšie spresnenie ohrozenia bezpečnosti, rizika vo vzťahu k neregulárnej migrácii a vysokého epidemiologického rizika, ktoré sa majú použiť na stanovenie ukazovateľov rizika,

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  stanovenie vzorového formulára na zamietnutie cestovného povolenia,

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 5 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  na určenie typu dodatočných informácií o upozorneniach, ktoré sa môže pridať v súbore žiadosti v systéme ETIAS, a ich formátov,

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 5 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  stanovenie finančnej podpory členským štátom v súvislosti s nákladmi, ktoré vznikli ďalšími povinnosťami,

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 5 d (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  na stanovenie pravidiel centrálneho registra.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

56a.  V tomto nariadení sú rešpektované základné práva a dodržiavané zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie.

Odôvodnenie

Navrhované znenie je štandardným odôvodnením, ktoré v tomto prípade chýba.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje „Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia“ (ETIAS) pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od povinnosti mať pri prekračovaní vonkajších hraníc víza („vízová povinnosť“), ktorý umožní určiť, či ich prítomnosť na území členských štátov nepredstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu. Na tento účel sa zavádza cestovné povolenie, ako aj podmienky a postupy jeho udelenia alebo zamietnutia.

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje „Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia“ (ETIAS) pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od povinnosti mať pri prekračovaní vonkajších hraníc víza („vízová povinnosť“), ktorý umožní zvážiť, či ich prítomnosť na území členských štátov nepredstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, hrozbu pre bezpečnosť alebo vysoké epidemiologické riziko. Na tento účel sa zavádza cestovné povolenie, ako aj podmienky a postupy jeho udelenia alebo zamietnutia.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí si uplatňujú právo na mobilitu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ1a alebo so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801b.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade systému vstupu/výstupu štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú smernice o vnútropodnikových presunoch, ako aj študenti a výskumní pracovníci by nemali patriť do rozsahu uplatňovania systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „osobitná kontrola“ je osobitná kontrola v zmysle vymedzenia v článku 2 bodu 13 nariadenia (EÚ) 2016/399;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „cestovné povolenie“ je rozhodnutie vydané v súlade s týmto nariadením, v ktorom sa uvádza, že neexistujú žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu, a ktoré je predpokladom pre to, aby štátni príslušníci tretích krajín uvedení v článku 2 splnili podmienku vstupu stanovenú v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/399;

d)  „cestovné povolenie“ je rozhodnutie vydané v súlade s týmto nariadením, v ktorom sa uvádza, že neexistujú žiadne opodstatnené dôvody podložené konkrétnymi skutočnosťami, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje alebo bude predstavovať riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, hrozbu pre bezpečnosť alebo vyššie epidemiologické riziko, a ktoré je predpokladom pre to, aby štátni príslušníci tretích krajín uvedení v článku 2 splnili podmienku vstupu stanovenú v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/399.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „riziko vo vzťahu k verejnému zdraviu“ je ohrozenie verejného zdravia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 21 nariadenia (EÚ) 2016/399;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  „dopravca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej povolaním je poskytovanie dopravy osôb;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  „osoba, v súvislosti s ktorou bol vytvorený zápis na účely odoprenia vstupu,“ je každý štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého bolo v súlade s článkami 24 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  1987/2006 a na účely uvedených článkov vydané upozornenie v Schengenskom informačnom systéme („SIS“);

Odôvodnenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II).

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  „pozitívna lustrácia“ je existencia zhody stanovenej porovnaním osobných údajov uvedených v súbore žiadosti v centrálnom systéme ETIAS s osobnými údajmi uchovávanými v zázname, súbore alebo zápise vedenom v informačnom systéme, v ktorom centrálny systém ETIAS vyhľadáva, alebo v kontrolnom zozname systému ETIAS, alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika uvedenými v článku 28;

k)  „pozitívna lustrácia“ je existencia zhody stanovenej porovnaním osobných údajov uvedených v súbore žiadosti v centrálnom systéme ETIAS s osobnými údajmi uchovávanými v zázname, súbore alebo zápise vedenom v centrálnom systéme ETIAS, databáze alebo informačnom systéme, v ktorom centrálny systém ETIAS vyhľadáva, alebo v kontrolnom zozname systému ETIAS uvedenom v článku 29, alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika uvedenými v článku 28;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy, ktoré zodpovedajú alebo sú rovnocenné trestným činom uvedeným v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV;

l)  „teroristické trestné činy“ sú trestné činy, ktoré zodpovedajú alebo sú rovnocenné trestným činom uvedeným v smernici (EÚ) 2017/541;

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pojmu treba aktualizovať tak, aby obsahovalo odkaz na novú smernicu o boji proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  „údaje Europolu“ sú osobné údaje poskytnuté Europolu na účely uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/794.

n)  „údaje Europolu“ sú osobné údaje spracúvané Europolom na účely uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/794;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  „elektronicky podpísané“ je potvrdenie podpisu označením kolónky vo formulári žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Vymedzenie pojmov stanovené v článku 4 [nariadenia (EÚ) 2016/679] sa uplatňuje, pokiaľ osobné údaje spracovávajú orgány členských štátov.

3.   Vymedzenie pojmov stanovené v článku 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 sa uplatňuje, pokiaľ osobné údaje spracovávajú orgány členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vymedzenie pojmov stanovené v článku 3 [smernice (EÚ) 2016/680] sa uplatňuje, pokiaľ osobné údaje spracovávajú orgány členských štátov na účely presadzovania práva.

4.  Vymedzenie pojmov stanovené v článku 3 smernice (EÚ) 2016/680 sa uplatňuje, pokiaľ osobné údaje spracovávajú orgány členských štátov na účely presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prispeje k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom dôkladného posúdenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti, ktoré predstavujú žiadatelia, pred ich príchodom na hraničné priechody na vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko;

a)  prispeje k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom dôkladného posúdenia hrozby pre bezpečnosť, ktorú predstavujú žiadatelia, pred ich príchodom na hraničné priechody na vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či existujú opodstatnené dôvody podložené konkrétnymi skutočnosťami, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje hrozbu pre bezpečnosť;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prispeje k ochrane verejného zdravia tým, že zabezpečí posúdenie toho, či žiadateľ predstavuje riziko vo vzťahu k verejnému zdraviu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. e), a to ešte pred jeho príchodom na hraničný priechod na vonkajších hraniciach;

c)  prispeje k ochrane verejného zdravia tým, že zabezpečí posúdenie toho, či žiadateľ predstavuje vysoké epidemiologické riziko, a to ešte pred jeho príchodom na hraničný priechod na vonkajších hraniciach;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podporí ciele Schengenského informačného systému (SIS) týkajúce sa zápisov o osobách hľadaných na účely zadržania s cieľom odovzdania alebo vydania, zápisov o nezvestných osobách, o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní, a o osobách na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly; a

e)  podporí ciele Schengenského informačného systému (SIS) týkajúce sa zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje zákaz vstupu, osobách hľadaných na účely zadržania s cieľom odovzdania alebo vydania, zápisov o nezvestných osobách, o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní, a o osobách na účely diskrétnej, špecifickej alebo [vyšetrovacej kontroly];

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  jednotného národného rozhrania (NUI) v každom členskom štáte, ktoré je založené na spoločných technických špecifikáciách a rovnaké pre všetky členské štáty, pričom umožňuje pripojenie centrálneho systému k národným pohraničným infraštruktúram v členských štátoch;

b)  jednotného národného rozhrania (NUI) v každom členskom štáte, ktoré je založené na spoločných technických špecifikáciách a rovnaké pre všetky členské štáty, pričom umožňuje bezpečné pripojenie centrálneho systému k národným pohraničným infraštruktúram v členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami;

c)  komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami, ktorá je zabezpečená a zašifrovaná;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  centrálneho registra uvedeného v článku 73 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  overovacieho nástroja, ktorý žiadateľom umožňuje sledovať pokrok vybavovania ich žiadostí a skontrolovať dobu platnosti a stav ich cestovného povolenia;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  [Centrálny systém, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra systému ETIAS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému vstup/výstup (EES), jednotných národných rozhraní systému EES, webovej služby systému EES, brány pre dopravcov systému EES a komunikačnej infraštruktúry systému EES.]

3.  Centrálny systém, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra systému ETIAS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému vstup/výstup (EES), jednotných národných rozhraní systému EES, webovej služby systému EES, brány pre dopravcov systému EES a komunikačnej infraštruktúry systému EES. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, by sa malo zabezpečiť logické oddelenie údajov systému ETIAS a údajov systému EES.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 78 delegované akty s cieľom vymedziť požiadavky týkajúce sa služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v odseku 2 písm. g).

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečiť, aby údaje uchovávané v súboroch žiadostí a v centrálnom systéme ETIAS boli správne a aktuálne;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je jasné, ako by centrálna jednotka mohla zabezpečiť, že údaje sú správne a aktuálne. Podľa článku 15 ods. 1 je žiadateľ zodpovedný za správnosť svojich údajov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  vymedziť, zaviesť, hodnotiť a revidovať špecifické ukazovatele rizika podľa článku 28 po konzultácii s preverovacím výborom systému ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  overovať žiadosti o cestovné povolenie, ktoré boli v rámci automatizovaného procesu zamietnuté, s cieľom zistiť, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom osoby, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia v jednom z konzultovaných informačných systémov, resp. jednej z konzultovaných databáz, alebo špecifickým ukazovateľom rizika podľa článku 28;

b)  v súlade s článkom 20 overovať žiadosti o cestovné povolenie, v súvislosti s ktorými sa počas automatizovaného procesu dosiahla jedna pozitívna lustrácia alebo viaceré pozitívne lustrácie, s cieľom zistiť, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom osoby, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia v centrálnom systéme ETIAS, v jednom z konzultovaných informačných systémov, resp. jednej z konzultovaných databáz, alebo špecifickým ukazovateľom rizika podľa článku 28 alebo v kontrolnom zozname ETIAS podľa článku 29 a v prípade potreby začať manuálne spracovávanie žiadostí podľa článku 22;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zaznamenávať kontroly vykonané v súlade s písmenom b) v centrálnom systéme ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vymedziť, testovať, zaviesť, hodnotiť a revidovať špecifické ukazovatele rizika podľa článku 28 po konzultácii s preverovacím výborom systému ETIAS;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vykonávať pravidelné audity spracovávania žiadostí a vykonávania ustanovení článku 28 vrátane pravidelného posudzovania ich vplyvu na základné práva, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia a osobných údajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  uvádzať členský štát zodpovedný za manuálne spracovávanie žiadostí, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1a;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  v prípade potreby uľahčovať konzultácie medzi členskými štátmi podľa článku 24 a medzi zodpovedným členským štátom a Europolom, ako sa uvádza v článku 25;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  informovať dopravcov v prípade poruchy informačného systému ETIAS, ako sa uvádza v článku 40 ods. 1;

Odôvodnenie

Viaceré ďalšie úlohy centrálnej jednotky sú uvedené v iných článkoch. Z dôvodu transparentnosti by mali byť všetky uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  informovať orgány členských štátov príslušné na vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach o poruche informačného systému ETIAS, ako sa uvádza v článku 42 ods. 1;

Odôvodnenie

Viaceré ďalšie úlohy centrálnej jednotky sú uvedené v iných článkoch. Z dôvodu transparentnosti by mali byť všetky uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

de)  spracúvať žiadosti Europolu o nahliadnutie do údajov v centrálnom systéme ETIAS, ako sa uvádza v článku 46;

Odôvodnenie

Viaceré ďalšie úlohy centrálnej jednotky sú uvedené v iných článkoch. Z dôvodu transparentnosti by mali byť všetky uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d f (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

df)  poskytovať širokej verejnosti všetky relevantné informácie týkajúce sa žiadosti o cestovné povolenie, ako sa uvádza v článku 61;

Odôvodnenie

Viaceré ďalšie úlohy centrálnej jednotky sú uvedené v iných článkoch. Z dôvodu transparentnosti by mali byť všetky uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d g (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dg)  spolupracovať s Komisiou, pokiaľ ide o informačnú kampaň podľa článku 62;

Odôvodnenie

Viaceré ďalšie úlohy centrálnej jednotky sú uvedené v iných článkoch. Z dôvodu transparentnosti by mali byť všetky uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d h (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dh)  konať ako asistenčná služba poskytujúca podporu cestujúcim v prípade problémov, s ktorými sa stretli počas postupu podávania žiadosti.

Odôvodnenie

Návrh Komisie neobsahuje žiaden odkaz na funkciu asistenčnej služby. Z hľadiska dôveryhodnosti systému je však dôležité stanoviť takúto funkciu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Centrálna jednotka ETIAS zverejňuje výročnú správu o činnosti. Správa obsahuje:

 

a)   štatistiku o:

 

i)   počte cestovných povolení vydaných automaticky centrálnym systémom ETIAS;

 

ii)   počte žiadostí overených centrálnou jednotkou;

 

iii)   počte žiadostí manuálne spracovaných v každom členskom štáte;

 

iv)   počte žiadostí, ktoré boli zamietnuté, a o dôvodoch zamietnutia;

 

v)   miere, do akej sa dodržali lehoty uvedené v článku 20 ods. 6) a článkoch 23, 26 a 27.

 

b)   všeobecné informácie o fungovaní centrálnej jednotky ETIAS, o jej činnostiach uvedených v tomto článku, ako aj informácie o súčasných trendov a výzvach, ktoré ovplyvňujú vykonávanie jej úloh;

 

výročná správa o činnosti sa predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečiť, aby údaje uchovávané v súboroch žiadostí a v centrálnom systéme ETIAS boli správne a aktuálne;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je jasné, ako by národné jednotky mohli zabezpečiť, že údaje sú správne a aktuálne. Podľa článku 15 ods. 1 je žiadateľ zodpovedný za správnosť svojich údajov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zaznamenávať kontroly vykonané v súlade s písmenom b) v centrálnom systéme ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poskytovať žiadateľom informácie o postupe, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania podľa článku 31 ods. 2;

d)  poskytovať žiadateľom informácie o postupe uplatňovania prostriedku nápravy, ktorý sa má dodržiavať podľa článku 31 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zrušiť a odvolať cestovné povolenie podľa článkov 34 a 35.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pôsobiť ako centrálny prístupový bod pre nahliadanie do centrálneho systému ETIAS na účely stanovené v článku 1 ods. 2 a v súlade s článkom 44.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhuje sa využiť systém centrálnych prístupových bodov ako v prípade VIS, Eurodac a EES namiesto toho, aby sa úloha centrálneho prístupového bodu zverila národnej jednotke ETIAS. Ako v prípade ostatných systémov centrálny prístupový bod by overil, či sú splnené podmienky na poskytnutie prístupu.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Etický výbor systému ETIAS

 

1.  Týmto sa ustanovuje nezávislý etický výbor ETIAS s funkciou poradenstva a auditu. Tvorí ho úradník pre základné práva Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zástupca konzultačného fóra pre základné práva Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zástupca EDPS, zástupca Európskeho výboru pre ochranu údajov a zástupca Agentúry pre základné práva.

 

2.  Etický výbor ETIAS vykonáva pravidelné audity týkajúce sa spracovávania žiadostí a vykonávania ustanovení článku 28 vrátane pravidelného posudzovania vplyvu na základné práva, a to najmä vzhľadom na súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.

 

3.  Etický výbor systému ETIAS sa schádza v prípade potreby a aspoň dvakrát ročne. Náklady a servis spojené s jeho zasadnutiami hradí Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Sekretariát zabezpečuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Etický výbor systému ETIAS prijme na svojom prvom zasadnutí rokovací poriadok, a to jednoduchou väčšinou svojich členov.

 

4.  Členovia etického výboru systému ETIAS sú vyzvaní k účasti na zasadnutiach preverovacieho výboru v rámci funkcie poradenstva. Majú prístup ku všetkým informáciám a priestorom týkajúcim sa systému ETIAS.

 

5.  Etický výbor systému ETIAS uverejňuje výročnú správu, ktorá sa sprístupňuje verejnosti. Okrem toho podáva Európskemu parlamentu písomné a ústne správy prinajmenšom raz ročne. Utajenie nebráni tomu, aby sa informácie sprístupňovali Európskemu parlamentu. V prípade potreby sa uplatňujú ustanovenia článku 50 nariadenia (EÚ) 2016/1624.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme umožnenia vykonávania posúdenia rizík podľa článku 18 sa zabezpečí interoperabilita medzi informačným systémom ETIAS a ďalšími informačnými systémami, v ktorých systém ETIAS vyhľadáva, ako je napríklad [systém vstup/výstup (EES)], vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informačný systém (SIS), [systém Eurodac] a [Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)].

Iba v záujme umožnenia vykonávania automatizovaného spracovávania podľa článku 18 sa zabezpečí interoperabilita medzi informačným systémom ETIAS a [systémom vstup/výstup (EES)], vízovým informačným systémom (VIS), údajmi Europolu, Schengenským informačným systémom (SIS), [systémom Eurodac] a [Európskym informačným systémom registrov trestov (ECRIS)].

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Interoperabilitu sa zabezpečí v plnom súlade s acquis Únie, pokiaľ ide o základné práva.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Vyhľadávanie v databázach Interpolu

 

Centrálny systém ETIAS overí databázu Interpolu odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD) a databázu Interpolu cestovných dokladov súvisiacich s obežníkmi (databáza TDAWN Interpolu).

 

Dva roky od uvedenia systému ETIAS do prevádzky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o overení databáz Interpolu prostredníctvom systému ETIAS. Táto správa bude obsahovať informácie o počte pozitívnych lustrácií v databázach Interpolu, o počte cestovných povolení zamietnutých po takejto lustrácii a informácie o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vyskytli, a v dôsledku tohto hodnotenia sa prípadne k správe pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prístup príslušníkov pohraničnej stráže do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkom 41 je obmedzený na vyhľadávanie v centrálnom systéme ETIAS s cieľom zistiť stav cestovného povolenia cestujúceho, ktorý sa nachádza na hraničnom priechode na vonkajších hraniciach.

2.  Prístup príslušníkov pohraničnej stráže do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkom 41 je obmedzený na vyhľadávanie v centrálnom systéme ETIAS s cieľom zistiť stav cestovného povolenia cestujúceho, ktorý sa nachádza na hraničnom priechode na vonkajších hraniciach. Okrem toho sú príslušníci pohraničnej stráže automaticky informovaní o upozorneniach uvedených v článku 22 ods. 4a) a článku 30 ods. 1a) a 1b). Vo výnimočných prípadoch, ak je potrebná osobitná kontrola na hranici, sa príslušníkovi pohraničnej stráže umožňuje prístup do centrálneho systému ETIAS s cieľom získať dodatočné informácie súvisiace s upozorneniami uvedenými v článku 33 písm. ea) a článku 38 ods. 5 písm. da).

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prístup dopravcov do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkom 39 je obmedzený na vyhľadávanie v centrálnom systéme ETIAS s cieľom zistiť stav cestovného povolenia cestujúceho.

3.  Prístup dopravcov do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkom 39 je obmedzený na zasielanie žiadostí do centrálneho systému ETIAS s cieľom zistiť stav cestovného povolenia cestujúceho.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zákaz diskriminácie

Základné práva

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracovávanie osobných údajov v rámci informačného systému ETIAS ktorýmkoľvek používateľom nesmie viesť k diskriminácii štátnych príslušníkov tretích krajín z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku ani sexuálnej orientácie. Musí sa pri ňom plne rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita. Osobitná pozornosť sa venuje deťom, starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím.

Spracovávanie osobných údajov v rámci informačného systému ETIAS ktorýmkoľvek používateľom nesmie viesť k diskriminácii štátnych príslušníkov tretích krajín z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku ani sexuálnej orientácie. Musí sa pri ňom plne rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita a základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov. Osobitná pozornosť sa venuje deťom, starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Žiadosti sa môžu podávať v delegáciách Európskej únie v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 78 prijímať delegované akty s cieľom regulovať predkladanie žiadostí o cestovné povolenie obchodným sprostredkovateľom a v delegáciách Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Šesť mesiacov pred uplynutím platnosti platného cestovného povolenia je držiteľ povolenia automaticky e-mailom informovaný o blížiacom sa uplynutí platnosti.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Žiadosti môžu byť podané držiteľmi cestovného povolenia v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím platnosti povolenia.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prostredníctvom verejného webového sídla a mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia sa zabezpečí, aby bol formulár žiadosti široko dostupný a aby k nemu žiadatelia mohli ľahko získať bezplatný prístup.

2.  Prostredníctvom verejného webového sídla a mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia sa zabezpečí, aby bol formulár žiadosti široko dostupný a aby k nemu žiadatelia vrátane žiadateľov so zdravotným postihnutím mohli ľahko získať bezplatný prístup.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak úradný jazyk, resp. úradné jazyky krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 539/2001 nezodpovedajú jazykom uvedeným v odseku 3, prehľady s informáciami o obsahu a používaní verejného webového sídla a mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia sa spolu s vysvetľujúcimi informáciami sprístupnia v aspoň jednom z úradných jazykov uvedených krajín.

4.  Ak úradný jazyk, resp. úradné jazyky krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 539/2001 nezodpovedajú jazykom uvedeným v odseku 3, prehľady s vysvetľujúcimi informáciami o systéme ETIAS, postupe podávania žiadostí, používaní verejného webového sídla a mobilnej aplikácie, ako aj vysvetlenie jednotlivých krokov sa sprístupnia v aspoň jednom z úradných jazykov uvedených krajín.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Na verejnom webovom sídle a prostredníctvom mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia sa žiadatelia informujú o práve na účinný prostriedok nápravy podľa tohto nariadenia. Ak sa cestovné povolenie zamietne, žiadateľ sa postúpi národnej jednotke ETIAS príslušného členského štátu, ktorý mu poskytne ďalšie informácie v súlade s článkom 31 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia prijme podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok prevádzky verejného webového sídla a mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia, ako aj pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti vzťahujúce sa na verejnú webovú stránku a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia. Tieto vykonávacie opatrenia sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2.

7.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok prevádzky verejného webového sídla a mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia, ako aj pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti vzťahujúce sa na verejnú webovú stránku a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia. Tieto podrobné pravidlá sú založené na riadení bezpečnostných rizík v oblasti informácií a na špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrane údajov. Prijímajú sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2.

Odôvodnenie

Podľa odporúčania EDPS v bode 100 jeho stanoviska.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý žiadateľ predloží vyplnený formulár žiadosti vrátane vyhlásenia o pravosti, úplnosti a spoľahlivosti predložených údajov a vyhlásenia o vierohodnosti a spoľahlivosti poskytnutých vyhlásení. Maloleté osoby predložia formulár žiadosti elektronicky podpísaný osobou, ktorá trvalo alebo dočasne vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné poručníctvo.

1.  Každý žiadateľ predloží vyplnený formulár žiadosti vrátane vyhlásenia o pravosti, úplnosti, správnosti a spoľahlivosti predložených údajov a vyhlásenia o vierohodnosti a spoľahlivosti poskytnutých vyhlásení. Maloleté osoby predložia formulár žiadosti elektronicky podpísaný osobou, ktorá trvalo alebo dočasne vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné poručníctvo.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  dátum skončenia platnosti cestovného dokladu;

e)  dátum vydania a dátum skončenia platnosti cestovného dokladu;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  e-mailová adresa, telefónne číslo;

g)  e-mailová adresa, a, ak je k dispozícii, telefónne číslo;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  vzdelanie (úroveň a oblasť);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zber informácií o vzdelávaní by mohol odhaliť citlivé údaje a nezdá sa byť nevyhnutný ani primeraný.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  súčasné zamestnanie;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zber informácií o súčasnom zamestnaní by mohol odhaliť citlivé údaje a nezdá sa byť nevyhnutný ani primeraný. Vzhľadom na dĺžku platnosti povolenia ETIAS sa tieto informácie navyše môžu meniť a ich zber sa nezdá presný.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  v prípade maloletých osôb priezvisko a meno (mená) osoby, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné poručníctvo;

k)  v prípade maloletých osôb priezvisko a meno (mená), adresa bydliska, e-mailová adresa a – ak je k dispozícii – telefónne číslo osoby, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno l – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  jeho postavenie rodinného príslušníka;

i)  jeho postavenie ako rodinného príslušníka;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Žiadateľ vyberie úroveň a oblasť vzdelania, súčasné zamestnanie a pracovné zaradenie z vopred určeného zoznamu. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78, ktorými sa stanovujú tieto vopred určené zoznamy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  či má nejakú chorobu, ktorá by podľa vymedzenia v Medzinárodných zdravotných predpisoch Svetovej zdravotníckej organizácie mohla prepuknúť do epidémie, alebo inú infekčnú alebo nákazlivú parazitickú chorobu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zber a spracovanie týchto informácií sa nezdajú byť presné, keďže ide o informácie podávané formou vyhlásenia, ktoré sa môžu počas platnosti ETIAS zmeniť. Táto otázka môže najmä odhaliť skutočne citlivé údaje a nebolo dokázané, že ich zber a spracovanie bolo potrebné či primerané. Riziko pre verejné zdravie sa musí naďalej posudzovať na vonkajších hraniciach pohraničnou strážou, ako sa uvádza v ustanoveniach článku 8 nariadenia (EÚ) 2016/399.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či niekedy bol v nejakej krajine odsúdený za trestný čin;

b)  či bol v posledných desiatich rokoch odsúdený za niektorý zo závažných trestných činov uvedených v prílohe 1a;

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  či mu bolo niekedy vydané rozhodnutie, podľa ktorého musel opustiť územie niektorého členského štátu alebo akejkoľvek inej krajiny, alebo či mu bolo v posledných desiatich rokoch vydané rozhodnutie o návrate.

(d)  či mu bolo niekedy vydané rozhodnutie, podľa ktorého musel opustiť územie niektorého členského štátu, alebo či mu bolo v posledných desiatich rokoch vydané rozhodnutie o návrate.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  či žiadateľ patrí do jednej z kategórií žiadateľov uvedených v článku 16 ods. 2 písm. d) až f), v prípade ktorých sa stanovuje oslobodenie od poplatku za cestovné povolenie, pričom kategória sa vyberie z vopred určeného zoznamu; žiadateľ musí byť informovaný o tom, že mu bude zaslaná žiadosť o dodatočné informácie alebo dokumentáciu v súlade s článkom 23 s cieľom preukázať, že účel jeho cesty patrí do jednej z kategórií stanovených v článku 16 ods. 2 písm. d) až f). Žiadateľ musí byť informovaný o tom, že následne sa rozhodne o jeho žiadosti v súlade s lehotami ustanovenými v článku 27 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Žiadateľ musí tiež vyhlásiť, že berie na vedomie podmienky vstupu stanovené v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/399, ako aj skutočnosť, že môže byť pri každom vstupe vyzvaný, aby predložil príslušné podporné dokumenty.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 stanovujúce obsah a formát týchto otázok.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 stanovujúce obsah a formát otázok uvedených v odseku 4. Obsah a formát týchto otázok musí žiadateľom umožniť poskytnúť jasné a presné odpovede.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Žiadateľ poskytne odpovede na tieto otázky. Ak žiadateľ na ktorúkoľvek z uvedených otázok odpovie kladne, musí poskytnúť odpovede na doplňujúce otázky vo formulári žiadosti, cieľom ktorých je zhromaždiť ďalšie informácie prostredníctvom odpovedí na vopred určený zoznam otázok. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 s cieľom stanoviť obsah a formát týchto doplňujúcich otázok a vopred určený zoznam odpovedí na tieto otázky.

6.  Ak žiadateľ na ktorúkoľvek z uvedených otázok odpovie kladne, musí poskytnúť odpovede na doplňujúce otázky vo formulári žiadosti, ktorých cieľom je zhromaždiť ďalšie informácie prostredníctvom odpovedí na vopred určený zoznam otázok. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 s cieľom stanoviť obsah a formát týchto doplňujúcich otázok a vopred určený zoznam odpovedí na tieto otázky.

Odôvodnenie

Už uvedené v odseku 4.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade každej žiadosti žiadateľ zaplatí poplatok za cestovné povolenie vo výške 5 EUR.

1.  V prípade každej žiadosti žiadateľ zaplatí poplatok za cestovné povolenie vo výške 10 EUR.

Odôvodnenie

Zvýšenie poplatku za cestovné povolenie na 10 EUR by mohlo priniesť odhadovaný dodatočný príjem vo výške 305 miliónov EUR ročne (110 miliónov EUR, ak poplatok zostane vo výške 5 EUR), ktorý by sa mohol vyčleniť na činnosti cezhraničnej bezpečnosti a riadenia. Suma 10 EUR je však dostatočne nízka na to, aby sa zabezpečilo, že toto zvýšenie negatívne neovplyvní cestovný ruch, a to ani z menej bohatých regiónov.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Deti vo veku do 18 rokovod poplatku za cestovné povolenie oslobodené.

2.  Od poplatku za cestovné povolenieoslobodení žiadatelia patriaci do jednej z týchto kategórií:

 

a)  žiadatelia mladší ako osemnásť rokov;

 

b)  žiadatelia starší ako šesťdesiat rokov;

 

c)  rodinní príslušníci občanov Únie alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie;

 

d)  študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí sa zúčastňujú pobytov na účely štúdia alebo vzdelávania;

 

e)  výskumní pracovníci cestujúci na účely vedeckého výskumu;

 

f)  zástupcovia neziskových organizácií do veku 25 rokov zúčastňujúci sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrálny systém ETIAS predovšetkým overí:

Centrálny systém ETIAS overí:

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  [či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či nebol v minulosti vedený ako takáto osoba, a to prostredníctvom vyhľadávania v systéme vstup/výstup;]

g)  či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či nebol v minulosti vedený ako takáto osoba, a to prostredníctvom vyhľadávania v systéme vstup/výstup;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  [či žiadateľovi nebol odopretý vstup, na základe vyhľadávania v systéme vstup/výstup;]

h)  či žiadateľovi nebol odopretý vstup, na základe vyhľadávania v systéme vstup/výstup;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  [či sa žiadateľa netýka rozhodnutie o návrate alebo o vyhostení vydané po stiahnutí alebo zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu zaznamenané v systéme Eurodac];

k)  či sa žiadateľa netýka rozhodnutie o návrate alebo o vyhostení zaznamenané v systéme Eurodac;

Odôvodnenie

Rozhodnutia o návrate alebo o vyhostení zaznamenané v systéme Eurodac sa neprijímajú len po stiahnutí alebo zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu; môžu sa týkať aj neregulárnych migrantov.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Centrálny systém ETIAS porovná príslušné údaje uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a), b), d), f), g), i), m) a ods. 8 s údajmi v kontrolnom zozname systému ETIAS uvedenom v článku 29.

4.  Centrálny systém ETIAS porovná príslušné údaje uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a), b), d), f), g), m) a ods. 8 s údajmi v kontrolnom zozname systému ETIAS uvedenom v článku 29.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Centrálny systém ETIAS porovná relevantné údaje uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a), f), h) a i) a špecifické ukazovatele rizika podľa článku 28.

5.  Centrálny systém ETIAS porovná relevantné údaje uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a) a f) a špecifické ukazovatele rizika podľa článku 28.

Odôvodnenie

Článok 28 sa má vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zápis o osobách a predmetoch na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly.

(d)  zápis o osobách a predmetoch na účely diskrétnej kontroly [vyšetrovacej kontroly] alebo špecifickej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá pozitívna lustrácia, ktorá sa dosiahla na základe tohto porovnania, sa uchováva v SIS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Ak sa pri porovnaní podľa odseku 7 zaznamená jedna alebo viacero pozitívnych lustrácií, centrálny systém ETIAS pošle automatické oznámenie centrálnej jednotke ETIAS. Centrálna jednotka ETIAS overí, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom obsiahnutým v zázname k uvedenej pozitívnej lustrácii. Centrálny systém ETIAS následne pošle automatické oznámenie útvaru SIRENE členského štátu, ktorý zápis vytvoril. Tento útvar SIRENE ďalej overí, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom obsiahnutým v zázname k uvedenej pozitívnej lustrácii a podnikne príslušné kroky.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Oznámenie, ktoré sa posiela útvaru SIRENE členského štátu, ktorý zápis vydal, obsahuje tieto údaje:

 

a)  priezvisko (priezviská), meno (mená) a prípadne prezývku;

 

b)  miesto a dátum narodenia;

 

c)  pohlavie;

 

d)  štátnu príslušnosť;

 

e)   adresu bydliska žiadateľa, alebo, ak nie je k dispozícii, mesto a krajinu jeho pobytu;

 

(f)  informáciu o stave cestovného povolenia, v ktorej sa uvedie, či bolo cestovné povolenie vydané alebo zamietnuté, alebo či sa žiadosť spracováva manuálne podľa článku 22;

 

(g)  odkaz na získané pozitívne lustrácie vrátane ich dátumu a času.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c.  Centrálny systém ETIAS pridá odkaz na akúkoľvek zaznamenanú pozitívnu lustráciu do súboru žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7d.  Ak sa pozitívna lustrácia týka zápisu o osobách hľadaných na účely zadržania s cieľom odovzdania alebo vydania, cestovné povolenie sa nezamietne.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 2 až 5 zaznamená jedna alebo viacero pozitívnych lustrácií, žiadosť sa posúdi v súlade s postupom stanoveným v článku 22.

2.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 2 až 5 zaznamená jedna alebo viacero pozitívnych lustrácií a centrálny systém ETIAS dokáže potvrdiť, že údaje zaznamenané v súbore žiadosti zodpovedajú údajom, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia, žiadosť sa posúdi v súlade s postupom stanoveným v článku 22.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s článkom 20.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa pri automatizovanom spracovaní podľa článku 18 ods. 2 až 5 nedospeje k jednoznačnému výsledku, pretože centrálny systém ETIAS nedokáže potvrdiť, že údaje zaznamenané v súbore žiadosti zodpovedajú údajom, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia, žiadosť sa posúdi v súlade s postupom stanoveným v článku 20.

3.  Ak sa pri automatizovanom spracovaní podľa článku 18 ods. 2 až 5 zaznamená jedna alebo viacero pozitívnych lustrácií a centrálny systém ETIAS nedokáže potvrdiť, že údaje zaznamenané v súbore žiadosti zodpovedajú údajom, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia, žiadosť sa posúdi v súlade s postupom stanoveným v článku 20.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Centrálna jednotka ETIAS overí, či údaje zaznamenané v súbore žiadosti nezodpovedajú údajom v niektorom z informačných systémov, resp. niektorej z databáz, v ktorých sa vyhľadáva, údajom v kontrolnom zozname systému ETIAS podľa článku 29 alebo v špecifických ukazovateľoch rizika podľa článku 28.

3.  Centrálna jednotka ETIAS overí, či údaje zaznamenané v súbore žiadosti nezodpovedajú údajom v centrálnom systéme ETIAS alebo v niektorom z informačných systémov, resp. niektorej z databáz, v ktorých sa vyhľadáva, údajom v kontrolnom zozname systému ETIAS podľa článku 29 alebo v špecifických ukazovateľoch rizika podľa článku 28.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) sa cestovným povolením vymedzeným v článku 3 písm. d) rozumie rozhodnutie vydané v súlade s týmto nariadením, v ktorom sa uvádza, že neexistujú žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje riziko vo vzťahu k bezpečnosti alebo verejnému zdraviu v súlade so smernicou 2004/38/ES.

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) sa cestovným povolením vymedzeným v článku 3 písm. d) rozumie rozhodnutie vydané v súlade s týmto nariadením, v ktorom sa uvádza, že neexistujú žiadne opodstatnené dôvody vychádzajúce z konkrétnych skutočností, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostnú hrozbu alebo vysoké epidemiologické riziko v súlade so smernicou 2004/38/ES.

Odôvodnenie

„Opodstatnené dôvody“, ktoré nie sú založené na konkrétnych skutočnostiach, sú len domnienky.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[Pri spracovávaní žiadosti o cestovné povolenie predloženej štátnym príslušníkom tretej krajiny uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. c) centrálny systém ETIAS neoveruje, či:

Pri spracovávaní žiadosti o cestovné povolenie predloženej štátnym príslušníkom tretej krajiny uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. c) centrálny systém ETIAS neoveruje, či:

a)  žiadateľ nie je v súčasnosti vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či bol v minulosti vedený ako takáto osoba, a to prostredníctvom vyhľadávania v systéme vstup/výstup, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2 písm. g);

(a)  žiadateľ nie je v súčasnosti vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či bol v minulosti vedený ako takáto osoba, a to prostredníctvom vyhľadávania v systéme vstup/výstup, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2 písm. g);

b)  žiadateľ nie je totožný s osobou, ktorej údaje sú zaznamenané v systéme Eurodac, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2 písm. j).]

(b)  žiadateľ nie je totožný s osobou, ktorej údaje sú zaznamenané v systéme Eurodac, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2 písm. j).

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 21 –odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odvolanie podľa článku 32 sa podáva v súlade so smernicou 2004/38/ES;

b)  postup nápravných opatrení podľa článku 32 sa podáva v súlade so smernicou 2004/38/ES;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  [jedného roka od posledného záznamu o vstupe žiadateľa uchovávaného v systéme EES, ak toto obdobie jedného roka skončí neskôr ako obdobie platnosti cestovného povolenia; alebo]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  piatich rokov od posledného rozhodnutia o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia v súlade s článkami 31, 34 a 35.

iii)  piatich rokov od posledného rozhodnutia o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia v súlade s článkami 31, 34 a 35 alebo obdobia kratšieho ako päť rokov, ak sa zápis, na základe ktorého bolo rozhodnutie vydané, vymaže skôr.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5 – písmeno c – podbod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

S cieľom uľahčiť podanie novej žiadosti po uplynutí obdobia platnosti cestovného povolenia zo systému ETIAS sa súbor žiadosti môže uchovávať v centrálnom systéme ETIAS počas dodatočného obdobia najviac jedného roka od ukončenia obdobia platnosti cestovného povolenia len v prípade, že po vyžiadaní súhlasu žiadateľ slobodne a výslovne vyjadrí súhlas prostredníctvom elektronicky podpísaného vyhlásenia. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.

 

Súhlas sa udelí po zaslaní automatického oznámenia uvedeného v článku 13 ods. 2c. Automatické oznámenie pripomenie žiadateľovi účel uchovania údajov na základe informácií uvedených v článku 61 písm. ea).

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členským štátom zodpovedným za manuálne spracovávanie žiadostí podľa tohto článku („zodpovedný členský štát“) je členský štát prvého vstupu uvedený žiadateľom v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. j).

1.  Členským štátom zodpovedným za manuálne spracovávanie žiadostí podľa tohto článku („zodpovedný členský štát“) je:

 

a)  v prípade pozitívnej lustrácie v akomkoľvek z kontrolovaných systémov členský štát, ktorý vložil najnovší zápis vedúci k pozitívnej lustrácii;

 

b)  v prípade pozitívnej lustrácie v kontrolnom zozname systému ETIAS členský štát, ktorý poskytol údaje pre kontrolný zoznam;

 

c)  vo všetkých ostatných prípadoch členský štát plánovaného miesta určenia uvedený žiadateľom v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. j).

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Centrálna jednotka ETIAS označí zodpovedný členský štát.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Členský štát konzultovaný v súlade s článkom 24 môže centrálnu jednotku ETIAS požiadať, aby bol zodpovedným členským štátom z dôvodu národnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak pozitívna lustrácia zodpovedá jednej alebo viacerým kategóriám stanoveným v článku 18 ods. 2 písm. a) až c), zamietne cestovné povolenie;

a)  ak pozitívna lustrácia zodpovedá článku 18 ods. 2 písm. c), zamietne cestovné povolenie;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak pozitívna lustrácia zodpovedá jednej alebo viacerým kategóriám stanoveným v článku 18 ods. 2 písm. d) až m), posúdi bezpečnostné riziko alebo riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

b)  ak pozitívna lustrácia zodpovedá jednej alebo viacerým kategóriám stanoveným v článku 18 ods. 2 písm. a), b) alebo d) až m), posúdi bezpečnostnú hrozbu alebo riziko z hľadiska neregulárnej migrácie a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak pozitívna lustrácia zodpovedá zápisu uvedenému v článku 18 ods. 2 písm. d), národná jednotka ETIAS vydá pro forma cestovné povolenie, ktoré je v centrálnom systéme ETIAS označené upozornením pre pohraničné orgány, aby pristúpili k zatknutiu štátneho príslušníka tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 3 zistí, že žiadateľ odpovedal kladne na jednu z otázok uvedených v článku 15 ods. 4, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

5.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 3 zistí, že žiadateľ odpovedal kladne na jednu z otázok uvedených v článku 15 ods. 4, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi riziko z hľadiska neregulárnej migrácie alebo bezpečnostnú hrozbu a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 4 zaznamenala pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi riziko vo vzťahu k bezpečnosti a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

6.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 4 zaznamenala pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi bezpečnostnú hrozbu a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 5 zaznamenala pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

7.  Ak sa pri automatizovanom spracovávaní podľa článku 18 ods. 5 zaznamenala pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi riziko z hľadiska neregulárnej migrácie, bezpečnostnej hrozby alebo vysokého epidemiologického rizika a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu nesmie za žiadnych okolností prijať rozhodnutie výlučne na základe pozitívnej lustrácie založenej na osobitných rizikových ukazovateľoch. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu vo všetkých prípadoch individuálne posúdi riziko neregulárnej migrácie, bezpečnostnú hrozbu a vysoké epidemiologické riziko.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak informácie poskytnuté zo strany žiadateľa vo formulári žiadosti neumožňujú národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu rozhodnúť o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia, národná jednotka ETIAS si môže od žiadateľa vyžiadať doplňujúce informácie alebo dokumenty.

1.  Ak informácie poskytnuté zo strany žiadateľa vo formulári žiadosti neumožňujú národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu rozhodnúť o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia, národná jednotka ETIAS si od žiadateľa vyžiada doplňujúce informácie alebo dokumenty.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa zasiela na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti. V žiadosti o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa jasne uvedú informácie alebo dokumenty, ktoré musí žiadateľ predložiť. Žiadateľ poskytne doplňujúce informácie alebo dokumenty priamo národnej jednotke ETIAS, a to prostredníctvom služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. g) do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

2.  Žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa zasiela na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti. V žiadosti o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa jasne uvedú informácie alebo dokumenty, ktoré musí žiadateľ predložiť. Žiadateľ poskytne doplňujúce informácie alebo dokumenty priamo národnej jednotke ETIAS, a to prostredníctvom služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. g) do štrnástich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadať možno iba doplňujúce informácie alebo dokumenty potrebné na posúdenie žiadosti v systéme ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Za výnimočných okolností môže národná jednotka ETIAS pozvať žiadateľa na pohovor na konzuláte v krajine jeho pobytu.

4.  Za výnimočných okolností a po spracovaní dodatočnej dokumentácie a informácií v súlade s odsekom 3 môže národná jednotka ETIAS pozvať žiadateľa na pohovor na akomkoľvek konzuláte členského štátu EÚ nachádzajúcom sa v krajine jeho pobytu alebo využiť na uskutočnenie pohovoru so žiadateľom moderné komunikačné prostriedky. Pri konaní pohovoru platia lehoty uvedené v článku 27 ods. 2a.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pozvánku žiadateľovi zasiela národná jednotka ETIAS daného členského štátu, a to na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti.

5.  Pozvánku žiadateľovi zasiela národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu najmenej päť pracovných dní pred plánovaným pohovorom, a to na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti. Žiadateľ má možnosť uviesť, či uprednostňuje pohovor na konkrétnom konzuláte alebo za využitia moderných komunikačných prostriedkov. Vždy, keď je to možné, sa pohovor uskutoční na konzuláte, ktorý žiadateľ uviedol, alebo prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov, ak o to požiadal.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak žiadateľ neodpovie na pozvánku v stanovenej lehote alebo ak sa nezúčastní pohovoru, žiadosť sa v súlade s článkom 31 ods. 1 zamietne a národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu bezodkladne informuje žiadateľa.

5.  Ak žiadateľ neodpovie na pozvánku v stanovenej lehote alebo ak sa nezúčastní pohovoru bez poskytnutia doloženého odôvodnenia, žiadosť sa v súlade s článkom 31 ods. 1 zamietne a národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu bezodkladne informuje žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely vykonania posúdenia podľa článku 22 ods. 4 písm. b) národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu konzultuje s orgánmi členského štátu, resp. členských štátov zodpovedných za údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 18 ods. 2 písm. d), e), g), h), i) alebo k).

1.  Na účely vykonania posúdenia podľa článku 22 ods. 4 písm. b) národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu konzultuje s orgánmi členského štátu, resp. členských štátov zodpovedných za údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 18 ods. 2 písm. a), d), e), g), h), i) alebo k).

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak národná jednotka ETIAS zvažuje vydanie cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou zahŕňajúcou viaceré členské štáty, zodpovedný členský štát konzultuje s týmito členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď zodpovedný členský štát konzultuje počas manuálneho spracovávania žiadosti s jedným alebo viacerými členskými štátmi, národné jednotky ETIAS týchto členských štátov majú prístup k relevantným údajom zo súboru žiadosti, ako aj k pozitívnym lustráciám získaným automatizovaným systémom podľa článku 18 ods. 2, 4 a 5, ktoré sú potrebné na účely konzultácie. Národné jednotky systému ETIAS konzultovaných členských štátov majú takisto prístup k relevantným doplňujúcim informáciám alebo dokumentom poskytnutým žiadateľom v nadväznosti na žiadosť zodpovedného členského štátu, a to v súvislosti so záležitosťou, v ktorej sú konzultované.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Národné jednotky ETIAS konzultovaných členských štátov odpovedia do 24 hodín od dátumu oznámenia konzultácie. Ak členské štáty neposkytnú odpoveď v tejto lehote, považuje sa to za kladné stanovisko k žiadosti.

5.  Národné jednotky ETIAS konzultovaných členských štátov odpovedia do 48 hodín od dátumu oznámenia konzultácie. Ak členské štáty neposkytnú odpoveď v tejto lehote, považuje sa to za kladné stanovisko k žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak jeden alebo viacero konzultovaných členských štátov poskytne k žiadosti záporné stanovisko, zodpovedný členský štát zamietne cestovné povolenie podľa článku 31.

8.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 38, ak jeden alebo viacero konzultovaných členských štátov poskytne k žiadosti záporné stanovisko, zodpovedný členský štát zamietne cestovné povolenie podľa článku 31.

Odôvodnenie

V článku 38 sa stanovuje, že v tomto prípade sa môže vydať cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  V prípade potreby centrálna jednotka ETIAS uľahčí konzultácie medzi členskými štátmi uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely vykonania posúdenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti v nadväznosti na pozitívnu lustráciu podľa článku 18 ods. 2 písm. j) a ods. 4 národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu uskutoční v prípadoch, ktoré patria do právomoci Europolu, konzultáciu s Europolom. Konzultácia sa uskutoční prostredníctvom existujúcich komunikačných kanálov medzi členským štátom a Europolom zriadených podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/794.

1.  Na účely vykonania posúdenia bezpečnostnej hrozby v nadväznosti na pozitívnu lustráciu podľa článku 18 ods. 2 písm. j) a ods. 4 národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu uskutoční v prípadoch, ktoré patria do právomoci Europolu, konzultáciu s Europolom. Konzultácia sa uskutoční prostredníctvom existujúcich komunikačných kanálov medzi členským štátom a Europolom zriadených podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/794 a v súlade s uvedeným nariadením.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak zodpovedný členský štát konzultuje s Europolom, národná jednotka ETIAS daného členského štátu zašle Europolu relevantné údaje zo súboru žiadosti, ako aj pozitívnu lustráciu, resp. pozitívne lustrácie, ktoré sú potrebné na účely konzultácie. Národná jednotka ETIAS môže Europolu zaslať relevantné doplňujúce informácie alebo dokumenty, ktoré žiadateľ poskytol k žiadosti o cestovné povolenie, v súvislosti s ktorou je Europol konzultovaný.

2.  Ak zodpovedný členský štát konzultuje s Europolom, národná jednotka ETIAS daného členského štátu zašle Europolu relevantné údaje zo súboru žiadosti, ako aj pozitívnu lustráciu, resp. pozitívne lustrácie, ktoré sú potrebné na účely konzultácie. Národná jednotka ETIAS takisto Europolu zašle relevantné doplňujúce informácie alebo dokumenty, ktoré žiadateľ poskytol k žiadosti o cestovné povolenie, v súvislosti s ktorou je Europol konzultovaný.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Europol nesmie mať v žiadnom prípade prístup k osobným údajom týkajúcim sa vzdelania žiadateľa uvedeným v článku 15 ods. 2 písm. h) ani údajom týkajúcim sa zdravia žiadateľa uvedeným v článku 15 ods. 4 písm. a).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Europol poskytne odpoveď do 24 hodín od dátumu oznámenia konzultácie. Ak Europol neposkytne odpoveď v tejto lehote, považuje sa to za kladné stanovisko k žiadosti.

5.  Europol poskytne odpoveď do 48 hodín od dátumu oznámenia konzultácie. Ak Europol neposkytne odpoveď v tejto lehote, považuje sa to za kladné stanovisko k žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  V prípade potreby centrálna jednotka ETIAS uľahčí konzultácie medzi príslušným členským štátom a Europolom uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Ak bola žiadosť ETIAS schválená ako prípustná, ale centrálny systém ETIAS automaticky nevydal povolenie, žiadateľ dostane bezodkladne prostredníctvom e-mailu oznámenie, v ktorom sa:

 

a)  potvrdí prijatie žiadosti;

 

b)  uvedie maximálna lehota, v rámci ktorej bude žiadosť spracovaná;

 

c)  objasní, že počas spracovávania žiadosti môže byť žiadateľ vyzvaný, aby poskytol dodatočné informácie alebo dokumentáciu, alebo, vo výnimočných prípadoch, aby sa zúčastnil pohovoru na konzuláte alebo prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov;

 

d)  uvedie číslo žiadosti, vďaka ktorému môže žiadateľ využiť overovací nástroj stanovený v článku 26a.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či sú požadované doplňujúce informácie alebo dokumenty.

b)  či sú požadované doplňujúce informácie alebo dokumenty, pričom sa uvedie maximálny čas spracovania uvedený v článku 27 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26a

 

Overovací nástroj

 

Komisia vytvorí overovací nástroj, ktorý žiadateľom umožní sledovať pokrok vybavovania ich žiadosti a skontrolovať dobu platnosti a stav ich cestovného povolenia (či je platné, zamietnuté, zrušené alebo odvolané);

 

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 78 delegované akty s cieľom bližšie vymedziť tento overovací nástroj.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak je vo výnimočnom prípade žiadateľ pozvaný na konzulát podľa článku 23 ods. 4, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o sedem pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pred uplynutím lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 sa prijme rozhodnutie o:

3.  Pred uplynutím lehôt uvedených v odsekoch 1, 2 a 2a sa prijme rozhodnutie o:

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pravidlá systému ETIAS týkajúce sa preverovania sú algoritmom umožňujúcim uskutočniť porovnanie medzi údajmi zaznamenanými v súbore žiadosti v centrálnom systéme ETIAS a špecifickými ukazovateľmi rizika poukazujúcimi na riziká vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu. Pravidlá systému ETIAS týkajúce sa preverovania sa zapíšu v centrálnom systéme ETIAS.

1.  Pravidlá systému ETIAS týkajúce sa preverovania sú algoritmom umožňujúcim uskutočniť profilovanie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679, porovnaním medzi údajmi zaznamenanými v súbore žiadosti v centrálnom systéme ETIAS a špecifickými ukazovateľmi rizika poukazujúcimi na riziko z hľadiska neregulárnej migrácie, bezpečnostnú hrozbu alebo vysoké epidemiologické riziko. Pravidlá systému ETIAS týkajúce sa preverovania sa zapíšu v centrálnom systéme ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riziká vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu sa stanovia na základe:

2.  Riziko z hľadiska neregulárnej migrácie, bezpečnostná hrozba alebo vysoké epidemiologické riziko sa stanovia na základe:

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  štatistík vygenerovaných systémom ETIAS v súlade s článkom 73, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia cestovného povolenia pre konkrétnu skupinu cestujúcich z dôvodu rizika vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu presiahol bežnú mieru;

b)  štatistík vygenerovaných systémom ETIAS v súlade s článkom 73, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia cestovného povolenia pre konkrétnu skupinu cestujúcich z dôvodu rizika z hľadiska neregulárnej migrácie, bezpečnostnej hrozby alebo vysokého epidemiologického rizika presiahol bežnú mieru;

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácií poskytnutých členskými štátmi v súvislosti so špecifickými ukazovateľmi rizika vo vzťahu k bezpečnosti alebo hrozbami identifikovanými daným členským štátom;

d)  informácií poskytnutých členskými štátmi v súvislosti so špecifickými ukazovateľmi rizika vo vzťahu k bezpečnosti alebo hrozbami identifikovanými daným členským štátom, odôvodnených objektívnymi prvkami založenými na dôkazoch;

Odôvodnenie

Členské štáty musia zdôvodniť a podložiť informácie, ktoré poskytujú, pokiaľ ide o ukazovatele rizika vo vzťahu k bezpečnosti alebo identifikovaným hrozbám, aby sa zabránilo diskriminačnému spracúvaniu žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informácií poskytnutých členskými štátmi o tom, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu pre konkrétnu skupinu cestujúcich presiahol v prípade daného členského štátu bežnú mieru;

e)  informácií poskytnutých členskými štátmi o tom, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu pre konkrétnu skupinu cestujúcich presiahol v prípade daného členského štátu bežnú mieru, odôvodnených objektívnymi prvkami založenými na dôkazoch;

Odôvodnenie

Členské štáty musia zdôvodniť a podložiť informácie, ktoré poskytujú, pokiaľ ide o prekročenie povolenej dĺžky pobytu a odopretie vstupu, aby sa zabránilo diskriminačnému spracúvaniu žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 s cieľom bližšie určiť riziká vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu uvedené v odseku 2.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 s cieľom bližšie určiť riziko z hľadiska neregulárnej migrácie, bezpečnostnú hrozbu alebo vysoké epidemiologické riziko uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na základe rizík stanovených v súlade s odsekom 2 centrálna jednotka ETIAS stanoví špecifické ukazovatele rizika pozostávajúce z kombinácie údajov, ktoré okrem iného zahŕňajú jeden alebo viacero z nasledujúcich údajov:

4.  Na základe rizík stanovených v súlade s odsekom 2 a delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 3 centrálna jednotka ETIAS stanoví špecifické ukazovatele rizika pozostávajúce z kombinácie údajov, ktoré okrem iného zahŕňajú jeden alebo viacero z nasledujúcich údajov:

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť odkaz aj na odsek 3, lebo delegovaný akt bude bližšie špecifikovať príslušné riziká a ukazovatele rizika by mali byť založené na týchto rizikách.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  úroveň vzdelania;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s vypustením článku 15 ods. 2 písm. h).

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  súčasné zamestnanie;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s vypustením článku 15 ods. 2 písm. i).

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kontrolný zoznam pozostáva z údajov týkajúcich sa osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, alebo osoby, v súvislosti s ktorými existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné domnievať sa, že spáchajú trestné činy.

1.  Kontrolný zoznam ako súčasť centrálneho systému pozostáva z údajov týkajúcich sa osôb, ktoré jeden alebo viacero členských štátoch podozrieva zo spáchania trestného činu alebo z účasti na závažnom trestnom čine alebo teroristickom trestnom čine, alebo osôb, v súvislosti s ktorými existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody vychádzajúce z celkového posúdenia daných osôb, predovšetkým z ich predchádzajúcich činov, na základe ktorých by bolo možné domnievať sa, že spáchajú teroristické trestné činy.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácií týkajúcich sa teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, ktoré poskytli členské štáty;

b)  informácií týkajúcich sa teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  informácií týkajúcich sa teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov získaných prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Europol na základe informácií uvedených v odseku 2 a relevantných údajov Europolu zostaví kontrolný zoznam systému ETIAS pozostávajúci z položiek tvorených jedným alebo viacerými z nasledujúcich prvkov údajov:

3.  Europol na základe informácií uvedených v odseku 2 a relevantných údajov Europolu spravuje kontrolný zoznam systému ETIAS pozostávajúci z položiek tvorených jedným alebo viacerými z nasledujúcich údajov:

a)  priezvisko, meno (mená), rodné priezvisko; dátum narodenia, miesto narodenia, krajina narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť;

a)  priezvisko;

 

aa)  rodné priezvisko;

 

ab)  dátum narodenia;

b)  ďalšie mená [prezývka (prezývky), umelecké meno (mená), zvyčajne používané meno (mená)];

b)  ďalšie mená [prezývka (prezývky), umelecké meno (mená), zvyčajne používané meno (mená)];

c)  cestovný doklad (typ a číslo cestovného dokladu a krajina, kde bol vydaný);

c)  cestovný doklad (typ a číslo cestovného dokladu a krajina, kde bol vydaný);

d)  domáca adresa;

d)  domáca adresa;

e)  e-mailová adresa, telefónne číslo;

e)  e-mailová adresa;

 

ea)  telefónne číslo;

f)  meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo spoločnosti alebo organizácie;

f)  meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo spoločnosti alebo organizácie;

g)  IP adresa.

g)  IP adresa.

 

Ak sú k dispozícii, doplnia sa krstné meno (-á), miesto narodenia, krajina narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť.

Odôvodnenie

Znenie je v súlade s článkom 28 ods. 4. Keďže však zámerom je zabezpečiť väčšiu pružnosť v prípade kontrolného zoznamu, viacero prvkov údajov prezentovaných spoločne Komisiou je rozdelených v rôznych písmenách. Krstné meno, miesto narodenia, krajina narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť by samy o sebe nemali postačovať na zaradenie do kontrolného zoznamu. Mali by sa ale pridať, ak sú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 29 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29a

 

Povinnosti a úlohy v súvislosti s kontrolným zoznamom systému ETIAS

 

1.  Europol pred zadaním údajov do kontrolného zoznamu systému ETIAS uskutoční dôkladné posúdenie dôvodov začlenenia a overí ich nevyhnutnosť a primeranosť.

 

2.  Keď sa údaje vkladajú na základe informácií poskytnutých členským štátom, daný členský štát musí určiť, či sú informácie primerané, presné a dostatočne dôležité na to, aby sa zaradili do kontrolného zoznamu systému ETIAS.

 

3.  Členské štáty a Europol sú zodpovedné za presnosť údajov v kontrolnom zozname systému ETIAS a za ich aktualizovanie.

 

4.  Europol stanoví postup na pravidelné preskúmanie a overenie presnosti a aktuálnosti prvkov údajov nachádzajúcich sa v kontrolnom zozname systému ETIAS. Členské štáty, ktoré poskytli informácie týkajúce sa teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, sa zapoja do procesu preskúmania.

 

5.  Po preskúmaní sa položky údajov z kontrolného zoznamu systému ETIAS odstránia, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré boli do zoznamu vložené, už pominuli alebo že prvky údajov sú zastarané či neaktuálne.

 

6.  Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti („eu-LISA“) je zodpovedná za technické riadenie kontrolného zoznamu systému ETIAS, pretože zodpovedá za vývoj a technické riadenie informačného systému ETIAS.

 

7.  Jeden rok po uvedení systému ETIAS do prevádzky a následne každé dva roky európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vykoná v prípade kontrolného zoznamu systému ETIAS audit ochrany údajov a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak z preskúmania žiadosti podľa postupov stanovených v kapitolách III, IV a V vyplynie, že neexistujú žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu, centrálny systém ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu udelia cestovné povolenie.

1.  Ak z preskúmania žiadosti podľa postupov stanovených v kapitolách III, IV a V vyplynie, že neexistujú žiadne opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, ohrozenie bezpečnosti alebo vysoké epidemiologické riziko, centrálny systém ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu udelia cestovné povolenie.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Národné jednotky ETIAS majú v prípade pochybností možnosť vydávať cestovné povolenie s upozornením, v ktorom odporučia pohraničnej stráži, aby vykonala osobitnú kontrolu.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Centrálna jednotka ETIAS a národné jednotky ETIAS majú možnosť pridať pre pohraničné orgány a iné orgány, ktoré majú prístup k údajom v centrálnom systéme ETIAS, označenie, že konkrétna pozitívna lustrácia vyvolaná pri spracúvaní žiadosti sa posúdila a overilo sa, že išlo o nesprávnu pozitívnu lustráciu, alebo že pri manuálnom spracúvaní sa ukázalo, že nebol žiadny dôvod na zamietnutie cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cestovné povolenie sa vydáva na obdobie piatich rokov alebo do skončenia platnosti cestovného dokladu zaregistrovaného pri podávaní žiadosti, podľa toho, čo nastane skôr, a je platné na území členských štátov.

2.  Cestovné povolenie sa vydáva na obdobie troch rokov alebo do skončenia platnosti cestovného dokladu zaregistrovaného pri podávaní žiadosti, podľa toho, čo nastane skôr, a je platné na území členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Cestovné povolenie nedáva automaticky právo na vstup.

3.  V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/399 je držba platného cestovného povolenia jednou z podmienok vstupu. Nedáva však automaticky právo na vstup.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predloží cestovný doklad, ktorý bol nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Automatické zamietnutie v prípade neplatného cestovného dokladu je v rozpore s praxou orgánov presadzovania práva a spravodajských služieb a s európskymi právnymi predpismi. Každá žiadosť by sa teda mala posudzovať manuálne a individuálne. Okrem toho by v niektorých prípadoch bolo vhodné z dôvodov presadzovania práva nechať danú osobu prísť až na hranicu.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  predstavuje riziko vo vzťahu k bezpečnosti;

c)  predstavuje ohrozenie bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  predstavuje riziko vo vzťahu k verejnému zdraviu;

d)  predstavuje vysoké epidemiologické riziko;

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cestovné povolenie sa zamietne aj vtedy, ak existujú odôvodnené pochybnosti o pravosti údajov, spoľahlivosti vyhlásení žiadateľa, sprievodných dokladoch, ktoré poskytol žiadateľ, alebo o vierohodnosti ich obsahu.

Cestovné povolenie sa zamietne aj vtedy, ak existujú odôvodnené, závažné a podložené pochybnosti o pravosti údajov, spoľahlivosti vyhlásení žiadateľa, sprievodných dokladoch, ktoré poskytol žiadateľ, alebo o vierohodnosti ich obsahu.

Odôvodnenie

Návrh Meijersovho výboru na zaistenie účinnej kontroly.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadatelia, ktorým bolo zamietnuté cestovné povolenie, majú právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania.

2.  Žiadatelia, ktorým bolo zamietnuté cestovné povolenie, majú právo na účinný prostriedok nápravy. Postupy podávania opravných prostriedkov sa vykonávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu, ktoré musia obsahovať možnosť súdneho opravného prostriedku. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať, v jazyku, o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že mu žiadatelia rozumejú.

Odôvodnenie

Podľa stanoviska agentúry FRA a pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 a tiež v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci Schrems, C-362/14, bod 95.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Predchádzajúce zamietnutie cestovného povolenia automaticky nevedie k zamietnutiu novej žiadosti. Nová žiadosť sa posúdi na základe všetkých dostupných informácií.

Odôvodnenie

Ustanovenie prevzaté z článku 21 ods. 9 vízového kódexu.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  jasnú informáciu o tom, že pri vstupe musí žiadateľ predložiť ten istý cestovný doklad, ako uviedol vo formulári žiadosti, a že pri akejkoľvek zmene cestovného dokladu bude nutné podať novú žiadosť o cestovné povolenie;

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  pripomenutie podmienok vstupu stanovených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 a nutnosti mať pri sebe pri každom vstupe príslušné sprievodné doklady;

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  prípadne územie alebo územia členských štátov, do ktorých je žiadateľ oprávnený cestovať;

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  odkaz na verejné webové sídlo systému ETIAS obsahujúce informácie o tom, že žiadateľ má možnosť cestovné povolenie odvolať.

d)  odkaz na verejné webové sídlo systému ETIAS obsahujúce informácie o tom, že cestovné povolenie možno odvolať alebo zrušiť, ako aj podmienky takéhoto odvolania alebo zrušenia;

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dôvod (dôvody) zamietnutia cestovného povolenia, ako sa stanovujú v článku 31 ods. 1;

c)  dôvod (dôvody) zamietnutia cestovného povolenia, na základe ktorých môže žiadateľ podať opravný prostriedok, ako sa stanovujú v článku 31 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o postupe, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania.

d)  informácie o postupe, ktorý sa má dodržiavať v prípade podania účinného opravného prostriedku. Tieto informácie zahŕňajú aspoň odkazy na vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na opravný prostriedok, príslušný orgán a spôsob, akým možno podať opravný prostriedok, ako aj údaje o akejkoľvek pomoci, ktorá môže byť poskytnutá vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov, a o lehote na podanie opravného prostriedku.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 78 delegované akty s cieľom stanoviť štandardný formulár na zamietnutie cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  miesto a dátum vydania rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia;

c)  dátum vydania rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia;

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dátum začiatku a skončenia platnosti cestovného povolenia;

d)  v prípade vydania cestovného povolenia dátum začiatku a skončenia platnosti cestovného povolenia;

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  dôvod, resp. dôvody zamietnutia cestovného povolenia, ako sa stanovujú v článku 31 ods. 1.

e)  v prípade zamietnutia cestovného povolenia dôvod, resp. dôvody zamietnutia cestovného povolenia, ako sa stanovujú v článku 31 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  akékoľvek upozornenia uvedené v článku 22 ods. 4a a článku 30 ods. 1a a 1b spolu s dodatočnými informáciami, ktoré sú relevantné z hľadiska súvisiacich osobitných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 78 delegované akty s cieľom určiť typ dodatočných informácií, ktoré možno doplniť, a ich formát.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osoba, ktorej cestovné povolenie bolo zrušené, má právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o zrušení, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi daného členského štátu.

3.  Osoba, ktorej cestovné povolenie bolo zrušené, má právo na účinný opravný prostriedok. Postupy podávania opravných prostriedkov sa vykonávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o zrušení, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi daného členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať, v jazyku, o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že mu žiadatelia rozumejú.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak sa v SIS zaznamená nový zápis na účely odopretia vstupu alebo sa cestovný doklad oznámi ako stratený, odcudzený alebo zrušený, SIS informuje centrálny systém ETIAS. Centrálny systém ETIAS overí, či tento nový zápis nezodpovedá platnému cestovnému povoleniu. Ak je to tak, centrálny systém ETIAS postúpi súbor žiadosti národnej jednotke ETIAS členského štátu, ktorý zápis vytvoril, ktorá dané cestovné povolenie odvolá.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak sa v SIS zaznamená nový zápis na účely odopretia vstupu alebo sa cestovný doklad oznámi ako stratený, odcudzený alebo zrušený, SIS informuje centrálny systém ETIAS. Centrálny systém ETIAS overí, či tento nový zápis nezodpovedá platnému cestovnému povoleniu. Ak je to tak, centrálny systém ETIAS postúpi súbor žiadosti národnej jednotke ETIAS členského štátu, ktorý zápis vytvoril. Ak sa zaznamená nový zápis na účely odopretia vstupu, národná jednotka ETIAS odvolá cestovné povolenie. Ak je cestovné povolenie prepojené s cestovným dokladom, ktorý je v SIS oznámený ako stratený, odcudzený alebo zrušený, národná jednotka ETIAS manuálne preskúma súbor žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Nové prvky zaradené Europolom do kontrolného zoznamu ETIAS sa porovnajú s údajmi zo súborov žiadostí v centrálnom systéme ETIAS. Ak je výsledkom porovnávania pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS členského štátu prvého vstupu uvedeného žiadateľom v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. j) posúdi riziko vo vzťahu k bezpečnosti a, ak dospeje k záveru, že podmienky na udelenie už viac nie sú splnené, cestovné povolenie odvolá.

4.  Nové prvky zaradené Europolom do kontrolného zoznamu ETIAS sa porovnajú s údajmi zo súborov žiadostí v centrálnom systéme ETIAS. Ak je výsledkom porovnávania pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS členského štátu príslušného podľa článku 22 posúdi ohrozenie bezpečnosti a, ak dospeje k záveru, že podmienky na udelenie už viac nie sú splnené, cestovné povolenie odvolá.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Žiadateľ, ktorého cestovné povolenie bolo odvolané, má právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o odvolaní cestovného povolenia, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu.

5.  Žiadateľ, ktorého cestovné povolenie bolo odvolané, má právo na účinný opravný prostriedok. Postupy podávania opravných prostriedkov sa vykonávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o odvolaní cestovného povolenia, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať, v jazyku, o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že mu žiadatelia rozumejú.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dôvod, resp. dôvody zamietnutia alebo odvolania cestovného povolenia, ako sa stanovujú v článku 31 ods. 1;

c)  dôvod, resp. dôvody zamietnutia alebo odvolania cestovného povolenia, na základe ktorých môže žiadateľ podať opravný prostriedok, ako sa stanovujú v článku 31 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o postupe, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania.

d)  informácie o postupe, ktorý sa má dodržiavať v prípade účinného opravného prostriedku. Tieto informácie zahŕňajú aspoň odkazy na vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na opravný prostriedok, príslušný orgán a spôsob, akým možno podať opravný prostriedok, ako aj údaje o akejkoľvek pomoci, ktorá môže byť poskytnutá vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov, a o lehote na podanie opravného prostriedku.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak bolo prijaté rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní cestovného povolenia, členský štát zodpovedný za odvolanie alebo zrušenie cestovného povolenia doplní do súboru žiadosti tieto údaje:

1.  Ak bolo prijaté rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní cestovného povolenia, národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za odvolanie alebo zrušenie cestovného povolenia doplní do súboru žiadosti tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou sa môže udeliť vo výnimočných prípadoch, ak to dotknutý členský štát považuje za potrebné z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné záväzky, bez ohľadu na skutočnosť, že proces manuálneho posudzovania podľa článku 22 ešte nie je dokončený alebo že cestovné povolenie bolo zamietnuté, zrušené alebo odvolané.

1.  Cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou sa udelí vo výnimočných prípadoch, ak to členský štát príslušný podľa odseku 3 považuje za potrebné z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné záväzky.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Po zamietnutí cestovného povolenia v súlade s článkom 31 môže žiadateľ požiadať o cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   V naliehavých prípadoch môže žiadateľ aj napriek tomu, že proces manuálneho posudzovania podľa článku 22 ešte nie je dokončený alebo že cestovné povolenie bolo zamietnuté, zrušené alebo odvolané, požiadať o cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 môže žiadateľ požiadať o cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou do členského štátu, do ktorého zamýšľa cestovať. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie humanitárne dôvody, dôvody národného záujmu alebo medzinárodné záväzky.

2.  Na účely odsekov 1, 1a a 1b môže žiadateľ požiadať o cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou do členského štátu, do ktorého zamýšľa cestovať. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie humanitárne dôvody, dôvody národného záujmu alebo medzinárodné záväzky.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou platí na území vydávajúceho členského štátu počas najviac 15 dní.

4.  Cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou platí na území vydávajúceho členského štátu. Výnimočne môže byť platné na územiach viacerých členských štátov, ak s tým každý z týchto členských štátov súhlasí. Povolenie platí najviac 90 dní počas 180-dňového obdobia.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Uplatňuje sa článok 30 ods. 1a a 1b.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade udelenia cestovného povolenia s územnou platnosťou sa v súbore žiadosti uvedú tieto údaje:

5.  V prípade udelenia alebo zamietnutia cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou sa v súbore žiadosti uvedú tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  územie, na ktorom je držiteľ cestovného povolenia oprávnený cestovať;

b)  členské štáty, do ktorých je držiteľ cestovného povolenia oprávnený cestovať;

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  obdobie platnosti cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou;

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  orgán členského štátu, ktorý udelil cestovné povolenie s územnou platnosťou;

c)  národná jednotka členského štátu, ktorá udelila alebo zamietla cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou;

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  dátum rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou;

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  humanitárne dôvody, dôvody národného záujmu alebo medzinárodné záväzky.

d)  prípadne humanitárne dôvody, dôvody národného záujmu alebo medzinárodné záväzky.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  akékoľvek označenia uvedené v článku 30 ods. 1a a 1b spolu s dodatočnými informáciami, ktoré sú relevantné z hľadiska súvisiacich osobitných kontrol.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s článkom 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, dopravca nahliada do centrálneho systému ETIAS s cieľom overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť získať cestovné povolenie, sú držiteľmi platného cestovného povolenia.

1.  Leteckí a námorní dopravcovia zašlú do centrálneho systému ETIAS najneskôr v čase nástupu žiadosť s cieľom overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť získať cestovné povolenie, sú držiteľmi platného cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zabezpečený prístup k bráne pre dopravcov prostredníctvom internetu vrátane možnosti využívania mobilných technických riešení uvedených v článku 6 ods. 2 písm. h) umožňuje dopravcom uskutočniť nahliadnutie podľa odseku 1 pred nástupom cestujúceho. Dopravca môže na tento účel nahliadať do centrálneho systému ETIAS s použitím údajov nachádzajúcich sa v strojovo čitateľnej zóne cestovného dokladu.

Zabezpečený prístup k bráne pre dopravcov vrátane možnosti využívania mobilných technických riešení uvedených v článku 6 ods. 2 písm. h) umožňuje dopravcom zaslať žiadosť podľa odseku 1 pred nástupom cestujúceho. Dopravca na tento účel zašle žiadosť do centrálneho systému ETIAS s použitím údajov nachádzajúcich sa v strojovo čitateľnej zóne cestovného dokladu.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V nadväznosti na to centrálny systém ETIAS poskytne informáciu, či daná osoba má alebo nemá platné cestovné povolenie. Zaslané informácie a poskytnutú odpoveď môžu dopravcovia uchovávať.

V nadväznosti na to centrálny systém ETIAS poskytne informáciu, či daná osoba má alebo nemá platné cestovné povolenie, a prípadne aj o území alebo územiach, pre ktoré cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou platí. Zaslané informácie a poskytnutú odpoveď môžu dopravcovia uchovávať.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S cieľom umožniť náležite oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 sa zavedie autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov. Autentifikačný systém prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2.

3.  S cieľom umožniť náležite oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 sa zavedie autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov. Autentifikačný systém prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. Tento systém je založený na riadení bezpečnostných rizík v oblasti informácií a na špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podrobnosti núdzových postupov sa stanovia vo vykonávacom akte prijatom v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2.

2.  Podrobnosti núdzových postupov sa stanovia vo vykonávacom akte prijatom v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2. Takéto postupy zohľadnia riadenie bezpečnostných rizík v oblasti informácií a špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V nadväznosti na to centrálny systém ETIAS poskytne informáciu, či daná osoba má alebo nemá platné cestovné povolenie.

2.  V nadväznosti na to centrálny systém ETIAS poskytne informáciu, či daná osoba má alebo nemá platné cestovné povolenie alebo platné cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou pre členský štát, do ktorého chce vstúpiť.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Orgány príslušné na vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach sú oprávnené nahliadnuť počas osobitnej kontroly do dodatočných informácií, ktoré sú relevantné pre osobitné kontroly a boli vložené do súboru žiadosti v súlade s článkami 33 a 38.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípadoch, keď je z dôvodu poruchy informačného systému ETIAS technicky nemožné uskutočniť nahliadnutie podľa článku 41 ods. 1, centrálna jednotka ETIAS informuje orgány členských štátov príslušné na vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach.

1.  V prípadoch, keď je z dôvodu poruchy informačného systému ETIAS technicky nemožné uskutočniť nahliadnutie podľa článku 41 ods. 1, centrálny systém ETIAS automaticky informuje orgány členských štátov príslušné na vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípadoch, keď je v dôsledku poruchy vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry v členskom štáte technicky nemožné vykonať vyhľadávanie podľa článku 41 ods. 1, príslušný orgán daného členského štátu informuje agentúru eu-LISA, centrálnu jednotku ETIAS a Komisiu.

2.  V prípadoch, keď je v dôsledku poruchy vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry, ktorá má vplyv na ETIAS, technicky nemožné vykonať vyhľadávanie podľa článku 41 ods. 1, agentúra eu-LISA, centrálna jednotka ETIAS a Komisia sú automaticky informované.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V obidvoch situáciách orgány členského štátu príslušné na vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach postupujú podľa svojich vnútroštátnych plánov pre prípad nepredvídaných udalostí.

3.  V oboch prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa orgánom príslušným na vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399 dočasne povoľuje výnimka z povinnosti nahliadať do centrálneho systému ETIAS, ako je uvedené v článku 41 ods. 1, a ustanovenia týkajúce sa cestovného povolenia uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) a článku 8 písm. a) body i) a bb) nariadenia (EÚ) 2016/399 sa dočasne neuplatňujú.

Odôvodnenie

Namiesto odkazu na vnútroštátne plány pre prípad nepredvídaných udalostí je lepšie stanoviť harmonizované riešenie, čo sa týka postupu v prípade technickej poruchy. V takýchto prípadoch by príslušníci pohraničnej stráže mali pokračovať v kontrole hraníc bez systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý členský štát určí centrálny prístupový bod, ktorý bude mať prístup do centrálneho systému ETIAS. Centrálny prístupový bod zabezpečuje, aby boli splnené podmienky pre požadovanie prístupu do centrálneho systému ETIAS uvedené v článku 45.

 

Určený orgán a centrálny prístupový bod môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak to povoľuje vnútroštátne právo. Centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia nezávisle od určených orgánov. Centrálny prístupový bod je oddelený od určených orgánov a neprijíma od nich pokyny, pokiaľ ide o výsledok akéhokoľvek overenia, ktoré vykoná.

 

Členské štáty môžu určiť viac ako jeden centrálny prístupový bod, aby bola zohľadnená ich organizačná a administratívna štruktúra v súlade s ich ústavnými alebo právnymi požiadavkami.

Odôvodnenie

Navrhuje sa využiť systém centrálnych prístupových bodov ako v prípade VIS, Eurodac a EES namiesto toho, aby sa úloha centrálneho prístupového bodu zverila národnej jednotke ETIAS. Rovnako ako v prípade ostatných systémov by centrálny prístupový bod overoval, či sú splnené podmienky na poskytnutie prístupu.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Každý členský štát zašle agentúre eu-LISA, centrálnej jednotke ETIAS a Komisii oznámenie o svojich určených orgánoch a centrálnom prístupovom bode a toto oznámenie môže kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť. Oznámenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Prístup do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkami 44 a 45 majú len riadne oprávnení zamestnanci centrálnych prístupových bodov.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány predložia centrálnym prístupovým bodom uvedeným v článku 8 ods. 2 písm. c) odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do osobitného súboru údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS. Ak sa požaduje nahliadnutie do údajov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. i) a ods. 4 písm. b) až d), v odôvodnenej elektronickej žiadosti sa odôvodní potreba nahliadnuť do týchto osobitných údajov.

1.  Určené orgány predložia centrálnym prístupovým bodom uvedeným v článku 43 ods. 2a odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do osobitného súboru údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS. Ak sa požaduje nahliadnutie do údajov uvedených v článku 15 ods. 4 písm. b) až d), v odôvodnenej elektronickej žiadosti sa odôvodní potreba nahliadnuť do týchto osobitných údajov.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát pred realizáciou prístupu do centrálneho systému ETIAS zabezpečí, aby bola podľa jeho vnútroštátneho práva a procesného práva žiadosť o nahliadnutie predmetom nezávislého, účinného a včasného overenia, či sú splnené podmienky uvedené v článku 45 vrátane toho, či je prípadná žiadosť o nahliadnutie do údajov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. i) a ods. 4 písm. b) až d) oprávnená.

2.  Pred realizáciou prístupu do centrálneho systému ETIAS centrálny prístupový bod overí, či sú splnené podmienky uvedené v článku 45 vrátane toho, či je prípadná žiadosť o nahliadnutie do údajov uvedených v článku 15 ods. 4 písm. b) až d) oprávnená.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 45, centrálny prístupový bod žiadosť spracuje. Údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS, ku ktorým pristupuje centrálny prístupový bod, sa prenesú kontaktným miestam uvedeným v článku 43 ods. 2 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.

3.  Ak sa overením uvedeným v odseku 2 tohto článku dospeje k záveru, že sú splnené podmienky uvedené v článku 45, centrálny prístupový bod žiadosť spracuje. Údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS, ku ktorým pristupuje centrálny prístupový bod, sa prenesú kontaktným miestam uvedeným v článku 43 ods. 2 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V mimoriadne naliehavom prípade, keď je potrebné okamžite získať osobné údaje potrebné na zabránenie spáchaniu závažného trestného činu alebo na trestné stíhanie jeho páchateľov, centrálny prístupový bod spracuje žiadosť okamžite a bez nezávislého overovania podľa odseku 2. Po spracovaní žiadosti sa bez zbytočného odkladu uskutoční následné nezávislé overenie vrátane overenia toho, či skutočne išlo o mimoriadne naliehavý prípad.

4.  V mimoriadne naliehavom prípade, keď je potrebné zabrániť bezprostredne hroziacemu nebezpečenstvu spojenému s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom alebo keď ide o trestné stíhanie jeho páchateľov, centrálny prístupový bod spracuje žiadosť okamžite a bez nezávislého overovania podľa odseku 2. Nezávislým následným overením sa overí, či sú splnené podmienky uvedené v článku 45, vrátane toho, či skutočne išlo o mimoriadne naliehavý prípad. Nezávislé následné overenie sa uskutoční bez zbytočného odkladu po spracovaní žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa pri následnom nezávislom overení zistí, že nahliadnutie do údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS a prístup k nim neboli odôvodnené, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom a/alebo do nich nahliadali, vymažú údaje získané z centrálneho systému ETIAS a o tomto vymazaní informujú centrálny prístupový bod.

5.  Ak sa pri následnom nezávislom overení zistí, že nahliadnutie do údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS a prístup k nim neboli odôvodnené, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom a/alebo do nich nahliadali, vymažú údaje získané z centrálneho systému ETIAS a o tomto vymazaní informujú centrálny prístupový bod. Uplatňuje sa článok 53a.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nahliadnutie je nevyhnutné na účely predídenia trestnému činu alebo inému závažnému trestnému činu, jeho odhalenia alebo vyšetrovania;

a)  nahliadnutie je nevyhnutné na účely predídenia teroristickému trestnému činu alebo inému závažnému trestnému činu, jeho odhalenia alebo vyšetrovania;

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prístup na účely nahliadnutia je potrebný v konkrétnom prípade;

b)  prístup na účely nahliadnutia je potrebný a primeraný v konkrétnom prípade;

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS môže významne prispieť k predídeniu ktorémukoľvek z daných trestných činov, ich odhaleniu alebo vyšetreniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie;

c)  existujú objektívne dôkazy alebo opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS významne prispeje k predídeniu ktorémukoľvek z daných závažných trestných činov, ich odhaleniu alebo vyšetreniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie;

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade pozitívnej lustrácie dosiahnutej na základe údajov zaznamenaných v súbore žiadosti povedie nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. a) až g) a písm. j) až m) zaznamenaných v danom súbore žiadosti, ako aj údajov uvedených v danom súbore žiadosti v súvislosti s vydaním, zamietnutím, odvolaním alebo zrušením cestovného povolenia v súlade s článkami 33 a 37. Prístup k údajom uvedeným v článku 15 ods. 2 písm. i) a v ods. 4 písm. b) až d), ktoré sú zaznamenané v súbore žiadosti, sa poskytne, iba ak o nahliadnutie do týchto údajov výslovne požiadali operačné jednotky v odôvodnenej elektronickej žiadosti, ktorá bola predložená podľa článku 44 ods. 1 a schválená nezávislým overovaním. Pri nahliadaní do centrálneho systému ETIAS sa neposkytne prístup k údajom o vzdelaní uvedeným v článku 15 ods. 2 písm. h) ani k údajom o tom, či žiadateľ môže predstavovať riziko vo vzťahu k verejnému zdraviu, uvedeným v článku 15 ods. 4 písm. a).

4.  V prípade pozitívnej lustrácie dosiahnutej na základe údajov zaznamenaných v súbore žiadosti povedie nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. a) až g) a písm. j) až m) zaznamenaných v danom súbore žiadosti, ako aj údajov uvedených v danom súbore žiadosti v súvislosti s vydaním, zamietnutím, odvolaním alebo zrušením cestovného povolenia v súlade s článkami 33 a 37. Prístup k údajom uvedeným v článku 15 ods. 4 písm. b) až d), ktoré sú zaznamenané v súbore žiadosti, sa poskytne, iba ak o nahliadnutie do týchto údajov výslovne požiadali operačné jednotky v odôvodnenej elektronickej žiadosti, ktorá bola predložená podľa článku 44 ods. 1 a schválená nezávislým overovaním.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V odôvodnenej žiadosti sa uvedú dôkazy o tom, že sú splnené tieto podmienky:

2.  V odôvodnenej žiadosti sa uvedú dôkazy o tom, že sú splnené všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nahliadnutie je nevyhnutné v konkrétnom prípade;

b)  nahliadnutie je nevyhnutné a primerané v konkrétnom prípade;

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nahliadnutie sa obmedzí na vyhľadávanie na základe údajov uvedených v článku 45 ods. 2;

c)  nahliadnutie sa obmedzí na vyhľadávanie na základe údajov uvedených v článku 45 ods. 2. Údaje uvedené v článku 45 ods. 2 možno kombinovať s údajmi uvedenými v článku 45 ods. 3;

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie môže podstatne prispieť k predídeniu ktorémukoľvek z daných trestných činov, ich odhaleniu alebo vyšetrovaniu;

d)  existujú objektívne dôkazy alebo opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie podstatne prispeje k predídeniu ktorémukoľvek z daných závažných trestných činov, ich odhaleniu alebo vyšetrovaniu;

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade pozitívnej lustrácie dosiahnutej na základe údajov uložených v súbore žiadosti povedie nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. a) až g) a písm. j) až m), ako aj údajov uvedených v súbore žiadosti v súvislosti s vydaním, zamietnutím, odvolaním alebo zrušením cestovného povolenia v súlade s článkami 33 a 37. Prístup k údajom uvedeným v článku 15 ods. 2 písm. i) a v ods. 4 písm. b) až d), ktoré sú uložené v súbore žiadosti, sa poskytne, iba ak Europol výslovne požiadal o nahliadnutie do týchto údajov.

4.  V prípade pozitívnej lustrácie dosiahnutej na základe údajov uložených v súbore žiadosti povedie nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. a) až g) a písm. j) až m), ako aj údajov uvedených v súbore žiadosti v súvislosti s vydaním, zamietnutím, odvolaním alebo zrušením cestovného povolenia v súlade s článkami 33 a 37. Prístup k údajom uvedeným v článku 15 ods. 4 písm. b) až d), ktoré sú uložené v súbore žiadosti, sa poskytne, iba ak Europol výslovne požiadal o nahliadnutie do týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  [piatich rokov od posledného záznamu o vstupe žiadateľa uchovávaného v systéme vstup/výstup alebo]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ponechať si celú žiadosť ETIAS päť rokov od posledného záznamu žiadateľa nie je odôvodnené, a nezdá sa to byť ani primerané, ani potrebné. Obdobie uchovávania údajov by podľa noriem EÚ malo byť čo najviac obmedzené.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  piatich rokov od posledného rozhodnutia o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia v súlade s článkami 31, 34 a 35.

c)  piatich rokov od posledného rozhodnutia o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia v súlade s článkami 31, 34 a 35 alebo obdobia kratšieho ako päť rokov, ak sa zápis, na základe ktorého bolo rozhodnutie vydané, vymaže skôr.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  S cieľom uľahčiť podanie novej žiadosti po uplynutí obdobia platnosti cestovného povolenia zo systému ETIAS sa súbor žiadosti môže uchovávať v centrálnom systéme ETIAS počas dodatočného obdobia najviac troch rokov od ukončenia obdobia platnosti cestovného povolenia len v prípade, že po vyžiadaní súhlasu žiadateľ slobodne a výslovne vyjadrí súhlas prostredníctvom elektronicky podpísaného vyhlásenia. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.

 

Súhlas sa udelí po zaslaní automatického oznámenia uvedeného v článku 13 ods. 2c. Automatické oznámenie pripomenie žiadateľovi účel uchovania údajov na základe informácií uvedených v článku 61 písm. ea).

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak štátny príslušník tretej krajiny získal štátnu príslušnosť členského štátu alebo začal patriť do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 2 písm. a) až e), orgány daného členského štátu overia, či má daná osoba platné cestovné povolenie a v relevantných prípadoch súbor žiadosti bezodkladne vymažú z centrálneho systému ETIAS. Orgánom zodpovedným za vymazanie súboru žiadosti je:

5.  Ak štátny príslušník tretej krajiny získal štátnu príslušnosť členského štátu alebo začal patriť do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 2 písm. a) až c), orgány daného členského štátu overia, či má daná osoba platné cestovné povolenie a v relevantných prípadoch súbor žiadosti bezodkladne vymažú z centrálneho systému ETIAS. Orgánom zodpovedným za vymazanie súboru žiadosti je:

Odôvodnenie

Malo by sa zrušiť povinné mazanie súboru žiadosti v prípade získania povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza, pretože ich dĺžka platnosti môže byť kratšia než zostávajúca dĺžka platnosti povolenia ETIAS.Tým sa má zabezpečiť, aby žiadateľ nemusel opätovne požiadať o cestovné povolenie po uplynutí platnosti jeho víza alebo povolenia na pobyt.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý udelil povolenie na pobyt alebo pobytový preukaz;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý vydal dlhodobé vízum.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak štátny príslušník tretej krajiny začal patriť do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 2 písm. d), e) alebo ha), orgány daného členského štátu overia, či má táto osoba platné cestovné povolenie. V relevantných prípadoch súbor žiadosti bezodkladne vymažú z centrálneho systému ETIAS, ak obdobie platnosti pobytového preukazu alebo povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza je dlhšie než zostávajúce obdobie platnosti povolenia ETIAS. Orgánom zodpovedným za vymazanie súboru žiadosti je:

 

a)  národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý udelil povolenie na pobyt alebo pobytový preukaz;

 

b)  národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý vydal dlhodobé vízum.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na spracovanie osobných údajov národnými jednotkami ETIAS sa vzťahuje [nariadenie 2016/679].

2.  Na spracovanie osobných údajov národnými jednotkami ETIAS a pohraničnými orgánmi sa vzťahuje nariadenie 2016/679, ak tieto činnosti patria do jeho rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na spracovanie údajov orgánmi určenými členskými štátmi na účely článku 1 ods. 2 sa vzťahuje [smernica (EÚ) 2016/680].

3.  Na spracovanie osobných údajov orgánmi určenými členskými štátmi na účely článku 1 ods. 2 sa vzťahuje smernica (EÚ) 2016/680, ak tieto činnosti patria do jej rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na spracovanie osobných údajov Europolom podľa článkov 24 a 46 sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/794.

4.  Na spracovanie osobných údajov Europolom podľa článkov 25 a 46 sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súvislosti so spracovávaním osobných údajov v centrálnom systéme ETIAS sa za prevádzkovateľa v súlade s článkom 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

1.  V súvislosti so spracovávaním osobných údajov v centrálnom systéme ETIAS sa za prevádzkovateľa v súlade s článkom 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. V súvislosti s riadením informačnej bezpečnosti centrálneho systému ETIAS sa za spoločných prevádzkovateľov považujú Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúra eu-LISA .

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súvislosti so spracovávaním osobných údajov v informačnom systéme ETIAS sa za spracovateľa údajov v súlade s článkom 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje agentúra eu-LISA.

1.  V súvislosti so spracovávaním osobných údajov v informačnom systéme ETIAS sa za spracovateľa údajov v súlade s článkom 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje agentúra eu-LISA.

Odôvodnenie

Opravil sa odkaz.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra eu-LISA a národné jednotky ETIAS zaistia bezpečnosť spracovávania osobných údajov pri uplatňovaní tohto nariadenia. Agentúra eu-LISA a národné jednotky ETIAS spolupracujú pri úlohách týkajúcich sa bezpečnosti.

1.  Agentúra eu-LISA, národné jednotky ETIAS a centrálna jednotka ETIAS zaistia bezpečnosť spracovávania osobných údajov pri uplatňovaní tohto nariadenia. Agentúra eu-LISA, národné jednotky ETIAS a centrálna jednotka ETIAS spolupracujú pri úlohách týkajúcich sa bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia (ES) č. 45/2001, agentúra eu-LISA prijme opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotným národným rozhraním, verejného webového sídla a mobilnej aplikácie, služby elektronickej pošty, služby zabezpečeného používateľského konta, brány pre dopravcov, webovej služby a softvéru umožňujúceho spracovávanie žiadostí.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia (ES) č. 45/2001, agentúra eu-LISA prijme opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotným národným rozhraním, verejného webového sídla a mobilnej aplikácie, služby elektronickej pošty, služby zabezpečeného používateľského konta, brány pre dopravcov, webovej služby, softvéru umožňujúceho spracovávanie žiadostí a kontrolného zoznamu ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 52 –odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odmietnuť neoprávneným osobám prístup k zabezpečenému webovému sídlu, ktoré vykonáva operácie v súlade s účelmi, na ktoré je systém ETIAS určený;

b)  odmietnuť neoprávneným osobám prístup k zabezpečenému webovému sídlu;

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  odmietnuť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam na spracovanie údajov a k vnútroštátnym zariadeniam, v ktorých členský štát vykonáva operácie v súlade s účelmi systému ETIAS;

Odôvodnenie

Navrhuje sa niekoľko dodatkov zodpovedajúcich pozícii EP v súvislosti s EES, ktorými sa zosúladilo znenie s návrhom Komisie o systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zabrániť používaniu systémov na automatizované spracovanie údajov neoprávnenými osobami prostredníctvom zariadení na prenos údajov;

Odôvodnenie

Navrhuje sa niekoľko dodatkov zodpovedajúcich pozícii EP v súvislosti s EES, ktorými sa zosúladilo znenie s návrhom Komisie o systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zabezpečiť, aby osoby oprávnené na prístup do informačného systému ETIAS mali prístup výlučne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a to len prostredníctvom individuálnej a jedinečnej totožnosti používateľa a režimov tajného prístupu;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Navrhuje sa niekoľko dodatkov zodpovedajúcich pozícii EP v súvislosti s EES, ktorými sa zosúladilo znenie s návrhom Komisie o systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – písmeno j a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  zaistiť, aby v prípade prerušenia bolo možné obnoviť bežnú prevádzku nainštalovaných systémov;

Odôvodnenie

Navrhuje sa niekoľko dodatkov zodpovedajúcich pozícii EP v súvislosti s EES, ktorými sa zosúladilo znenie s návrhom Komisie o systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – písmeno j b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  zaistiť spoľahlivosť tým, že sa zabezpečí, aby sa akékoľvek chyby vo fungovaní systému ETIAS riadne nahlasovali a zavádzali sa potrebné technické opatrenia na obnovu osobných údajov v prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho fungovania systému;

Odôvodnenie

Navrhuje sa niekoľko dodatkov zodpovedajúcich pozícii EP v súvislosti s EES, ktorými sa zosúladilo znenie s návrhom Komisie o systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 52 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 52a

 

Bezpečnostné incidenty

 

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť systému ETIAS a môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov v tomto systéme, sa považuje za bezpečnostný incident, najmä ak mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k údajom alebo ak bola alebo mohla byť poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

 

2.  Bezpečnostné incidenty sa riadia tak, aby bola zabezpečená rýchla, účinná a primeraná reakcia.

 

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo článku 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty oznámia Komisii, agentúre eu-LISA a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov bezpečnostné incidenty. V prípade bezpečnostného incidentu zahŕňajúceho centrálny systém ETIAS to agentúra eu-LISA oznámi Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Europol oznámi Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov bezpečnostné incidenty súvisiace so systémom ETIAS.

 

4.  Informácie o bezpečnostnom incidente, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku systému ETIAS alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, sa poskytnú členským štátom a nahlásia sa v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý vypracuje agentúra eu-LISA.

 

5.  V prípade bezpečnostného incidentu budú príslušné členské štáty a agentúry a inštitúcie Únie spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 53 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 53a

 

Sankcie

 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každé spracovanie údajov vložených do systému ETIAS, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, bolo trestné v súlade s vnútroštátnym právom. Stanovené sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 54 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na informácie, prístup, opravu a vymazanie

Právo na informácie, prístup, opravu, obmedzenie, zablokovanie a vymazanie

Odôvodnenie

Nadpis by sa mal zmeniť, aby správne odkazoval na práva uvedené v článkoch 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a na články 15, 16, 17 a 18 [nariadenia (EÚ) č. 2016/679].

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie stanovené v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001, sú žiadatelia, ktorých údaje sú uchovávané v centrálnom systéme ETIAS, informovaní v čase zhromaždenia ich údajov o postupoch vykonávania týchto práv podľa článkov 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a o kontaktných údajoch úradníka pre ochranu údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a národného dozorného orgánu zodpovedného členského štátu.

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie stanovené v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001, sú žiadatelia, ktorých údaje sú uchovávané v centrálnom systéme ETIAS, informovaní v čase zhromaždenia ich údajov o postupoch vykonávania týchto práv podľa článkov 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15, 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 a o kontaktných údajoch úradníka pre ochranu údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a národného dozorného orgánu zodpovedného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme vykonávania svojich práv podľa článkov 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článku 15, 16, 17 a 18 [nariadenia (EÚ) 2016/679] má každý žiadateľ právo obrátiť sa na centrálnu jednotku ETIAS alebo národnú jednotku ETIAS zodpovednú za žiadosť, ktorá túto žiadosť preskúma a odpovie na ňu.

V záujme vykonávania svojich práv podľa článkov 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článku 15, 16, 17 a 18 [nariadenia (EÚ) 2016/679] má každý žiadateľ právo obrátiť sa na centrálnu jednotku ETIAS alebo národnú jednotku ETIAS zodpovednú za žiadosť, ktorá túto žiadosť preskúma a odpovie na ňu do 14 dní.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa po preskúmaní zistí, že údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané protiprávne, centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za žiadosť tieto údaje opraví v centrálnom systéme ETIAS alebo ich z neho vymaže.

Ak sa po preskúmaní zistí, že údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané protiprávne, centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za žiadosť tieto údaje bezodkladne opraví v centrálnom systéme ETIAS alebo ich z neho vymaže.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zmení cestovné povolenie počas obdobia jeho platnosti, centrálny systém ETIAS vykoná automatizované spracovanie podľa článku 18 s cieľom zistiť, či sa na základe zmeneného súboru žiadosti dosiahne pozitívna lustrácia podľa článku 18 ods. 2 až 5. Ak sa na základe automatizovaného spracovania nedosiahne pozitívna lustrácia, centrálny systém ETIAS udelí zmenené cestovné povolenie s rovnakou lehotou platnosti, ako malo pôvodné cestovné povolenie, a informuje žiadateľa. Ak je výsledkom automatizovaného spracovania jedna alebo viacero pozitívnych lustrácií, národná jednotka ETIAS členského štátu prvého vstupu uvedeného žiadateľom v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. j) posúdi riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu a rozhodne o udelení zmeneného cestovného povolenia alebo, ak dospeje k záveru, že podmienky na udelenie cestovného povolenia už nie sú viac splnené, cestovné povolenie odvolá.

Ak centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zmení na základe žiadosti podľa tohto odseku cestovné povolenie počas obdobia jeho platnosti, centrálny systém ETIAS vykoná automatizované spracovanie podľa článku 18 s cieľom zistiť, či sa na základe zmeneného súboru žiadosti dosiahne pozitívna lustrácia podľa článku 18 ods. 2 až 5. Ak sa na základe automatizovaného spracovania nedosiahne pozitívna lustrácia, centrálny systém ETIAS udelí zmenené cestovné povolenie s rovnakou lehotou platnosti, ako malo pôvodné cestovné povolenie, a informuje žiadateľa. Ak je výsledkom automatizovaného spracovania jedna alebo viacero pozitívnych lustrácií, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu v súlade s článkom 22 posúdi riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, ohrozenie bezpečnosti alebo vysoké epidemiologické riziko a rozhodne o udelení zmeneného cestovného povolenia alebo, ak dospeje k záveru, že podmienky na udelenie cestovného povolenia už nie sú viac splnené, cestovné povolenie odvolá.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za žiadosť nesúhlasia s tým, že údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo že boli zaznamenané protiprávne, centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za žiadosť prijmú správne rozhodnutie, v ktorom dotknutej osobe bezodkladne v písomnej forme vysvetlia, prečo nie sú ochotné opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

3.  Ak centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za žiadosť nesúhlasia s tvrdením, že údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo že boli zaznamenané protiprávne, centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za žiadosť prijmú správne rozhodnutie, v ktorom dotknutej osobe bezodkladne v písomnej forme vysvetlia, prečo nie sú ochotné opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobné údaje v centrálnom systéme ETIAS, ku ktorým získa členský štát prístup na účely uvedené v článku 1 ods. 2, sa nesmú preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sa tieto údaje ďalej spracovávajú na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi.

2.  Osobné údaje v centrálnom systéme ETIAS, ku ktorým získa členský štát alebo Europol prístup na účely uvedené v článku 1 ods. 2, sa nesmú preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sa tieto údaje ďalej spracovávajú na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 56 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dozor vykonávaný národným dozorným orgánom

Dozor vykonávaný národnými dozornými orgánmi

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Každý členský štát zabezpečí, aby národný dozorný orgán alebo orgány určené podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 monitorovali zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek -1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  Každý členský štát zabezpečí, aby ustanovenia prijaté podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2016/680, boli uplatniteľné aj na prístup jeho národných orgánov do systému ETIAS v súlade s článkom 1 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek -1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1b.  Monitorovanie zákonnosti prístupu k osobným údajom zo strany národných orgánov členských štátov na účely uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú národné dozorné orgány určené podľa smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dozorný orgán alebo orgány určené podľa článku 51 [nariadenia 2016/679] zabezpečia, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracovania údajov uskutočňovaných národnými jednotkami ETIAS, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi.

1.  Dozorný orgán alebo orgány určené podľa článku 51 nariadenia 2016/679 zabezpečia, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracovania údajov uskutočňovaných národnými jednotkami ETIAS, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správa o audite sa zverejňuje.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán mal dostatočné zdroje na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán mal dostatočné zdroje a odborné znalosti na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie činností agentúry eu-LISA, Europolu a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v oblasti spracovávania osobných údajov zahŕňajúcich systém ETIAS, ako aj za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit činností agentúry eu-LISA a centrálnej jednotky ETIAS v oblasti spracovávania osobných údajov, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a členským štátom. Agentúra eu-LISA a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž dostanú pred prijatím ich správ príležitosť vyjadriť pripomienky.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit činností agentúry eu-LISA a centrálnej jednotky ETIAS v oblasti spracovávania osobných údajov, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a členským štátom a zverejní sa. Agentúra eu-LISA a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž dostanú pred prijatím správy o audite príležitosť vyjadriť pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov úzko spolupracuje s národnými dozornými orgánmi v konkrétnych prípadoch vyžadujúcich si zapojenie členských štátov, najmä ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo národný dozorný orgán zistia závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možný protiprávny prenos prostredníctvom komunikačných kanálov systému ETIAS, alebo v súvislosti s otázkami vznesenými jedným alebo viacerými národnými dozornými orgánmi týkajúcimi sa vykonávania a výkladu tohto nariadenia.

1.  Podľa článku 62 nariadenia (EÚ) 2017/XX... [nový návrh, ktorým sa zrušuje nariadenie 45/2001] európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a národné dozorné orgány, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností na zabezpečení koordinovaného dozoru nad systémom ETIAS. Zahŕňa to úzku spoluprácu v konkrétnych prípadoch vyžadujúcich si zapojenie členských štátov, najmä ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo národný dozorný orgán zistia závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možný protiprávny prenos prostredníctvom komunikačných kanálov systému ETIAS, alebo v súvislosti s otázkami vznesenými jedným alebo viacerými národnými dozornými orgánmi týkajúcimi sa vykonávania a výkladu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 si európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a národné dozorné orgány príslušné pre dozor nad ochranou údajov môžu v rámci svojich príslušných právomocí podľa potreby vymieňať relevantné informácie, vzájomne si pomáhať pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmať ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia, analyzovať problémy spojené s vykonávaním nezávislého dozoru alebo výkonom práv dotknutých osôb, vypracúvať zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporovať informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a národné dozorné orgány príslušné pre dozor nad ochranou údajov si v rámci svojich príslušných právomocí podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia, analyzujú problémy spojené s vykonávaním nezávislého dozoru alebo výkonom práv dotknutých osôb, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka v rámci výboru zriadeného [nariadením (EÚ) 2016/679]. Náklady na tieto stretnutia znáša výbor zriadený [nariadením (EÚ) 2016/679]. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa podľa potreby vypracujú spoločne.

3.  Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka v rámci výboru zriadeného nariadením (EÚ) 2016/679. Náklady na tieto stretnutia znáša výbor zriadený nariadením (EÚ) 2016/679. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa podľa potreby vypracujú spoločne.

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa používajú len na kontrolu prípustnosti žiadosti, monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a zabezpečenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 81 sa môžu použiť len záznamy obsahujúce iné ako osobné údaje. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a príslušné dozorné orgány zodpovedné za monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a integrity a bezpečnosti údajov majú na účely plnenia svojich povinností na požiadanie prístup k týmto záznamom. Orgán zodpovedný za kontrolu prípustnosti žiadosti má na tento účel takisto prístup k daným záznamom. Osobné údaje, ako aj záznamy o žiadostiach o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS získané na iné než na tieto účely sa po uplynutí jedného mesiaca vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje a záznamy požadujú na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, v súvislosti s ktorým o ne členský štát alebo Europol požiadali.

4.  Záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa používajú len na kontrolu prípustnosti žiadosti, monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a zabezpečenie integrity a bezpečnosti údajov. Primeranými opatreniami sa chránia proti neoprávnenému prístupu a vymažú sa jeden rok po uplynutí lehoty na uchovávanie uvedenej v článku 47, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a príslušné dozorné orgány zodpovedné za monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a integrity a bezpečnosti údajov majú na účely plnenia svojich povinností na požiadanie prístup k týmto záznamom. Orgán zodpovedný za kontrolu prípustnosti žiadosti má na tento účel takisto prístup k daným záznamom. Osobné údaje, ako aj záznamy o žiadostiach o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS získané na iné než na tieto účely sa po uplynutí jedného mesiaca vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje a záznamy požadujú na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, v súvislosti s ktorým o ne členský štát alebo Europol požiadali. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 81 sa môžu použiť len záznamy obsahujúce iné ako osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  možnosti podať žiadosť prostredníctvom inej osoby alebo sprostredkovateľského subjektu, ako aj o možnosti podať žiadosť v delegáciách Európskej únie v tretích krajinách;

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  tom, že cestovné povolenie je spojené s cestovným dokladom uvedeným vo formulári žiadosti, a teda skončenie platnosti a akákoľvek zmena cestovného dokladu znamenajú neplatnosť alebo neuznanie cestovného povolenia pri prekračovaní hranice;

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  tom, že žiadatelia zodpovedajú za pravosť, úplnosť, správnosť a spoľahlivosť predložených údajov a za vierohodnosť a spoľahlivosť poskytnutých vyhlásení;

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  tom, že rozhodnutia o žiadostiach sa musia žiadateľom oznámiť, že sa v nich musia v relevantných prípadoch udávať dôvody zamietnutia, z ktorých vychádzajú, a že žiadatelia, ktorých žiadosti boli zamietnuté, majú právo sa voči nim odvolať, ako aj informácie o postupe, ktorý sa má dodržať v prípade odvolania vrátane informácií o príslušnom orgáne, ako aj lehote na podanie odvolania;

d)  tom, že rozhodnutia o žiadostiach sa musia žiadateľom oznámiť, že sa v nich musia v prípade zamietnutia cestovného povolenia udávať dôvody tohto zamietnutia a že žiadatelia, ktorých žiadosti boli zamietnuté, majú právo na opravný prostriedok, ako aj informácie o postupe, ktorý sa má dodržať v prípade podania opravného prostriedku vrátane informácií o príslušnom orgáne, ako aj lehote na podanie opravného prostriedku;

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  tom, že žiadatelia, ktorým bolo cestovné povolenie zamietnuté, môžu požiadať o cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou, ako aj o príslušných podmienkach a postupoch;

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  tom, že držba cestovného povolenia predstavuje podmienku vstupu na územie členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  tom, že údaje vložené do informačného systému ETIAS sa používajú na účely riadenia hraníc vrátane kontrol v databázach a že k údajom môžu mať prístup členské štáty a Europol na účely presadzovania práva;

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  období, počas ktorého sa údaje budú uchovávať;

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  právach dotknutých osôb v súlade s nariadeniami (ES) č. 45/2001, (EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2016/794 a so smernicou (EÚ) 2016/680;

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno e d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ed)  kontaktných údajoch asistenčnej služby podľa článku 7 ods. 2 písm. dh).

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s centrálnou jednotkou ETIAS a členskými štátmi uskutoční na začiatku prevádzky systému ETIAS informačnú kampaň s cieľom informovať štátnych príslušníkov tretích krajín patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, že na to, aby mohli prekročiť vonkajšie hranice, musia byť držiteľmi platného cestovného povolenia.

Komisia v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, centrálnou jednotkou ETIAS, dozornými orgánmi, európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a členskými štátmi vrátane ich veľvyslanectiev v príslušných tretích krajinách uskutoční na začiatku prevádzky systému ETIAS informačnú kampaň s cieľom informovať štátnych príslušníkov tretích krajín patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, že na to, aby mohli prekročiť vonkajšie hranice, musia byť držiteľmi platného cestovného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Táto informačná kampaň sa organizuje v úradných jazykoch členských štátov a prostredníctvom prehľadov uvedených v článku 14 ods. 4 aspoň v jednom z úradných jazykov krajín, ktorých štátni príslušníci patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Takéto informačné kampane sa konajú pravidelne.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Infraštruktúry na podporu verejného webového sídla, mobilnej aplikácie a brány pre dopravcov sú hosťované v priestoroch agentúry eu-LISA alebo v priestoroch Komisie. Tieto infraštruktúry sú geograficky rozložené tak, aby zabezpečovali funkcie stanovené v tomto nariadení v súlade s podmienkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rýchlosti stanovenými v odseku 3.

2.  Infraštruktúry na podporu verejného webového sídla, mobilnej aplikácie a brány pre dopravcov sú hosťované v priestoroch agentúry eu-LISA alebo v priestoroch Komisie. Tieto infraštruktúry sú geograficky rozložené tak, aby zabezpečovali funkcie stanovené v tomto nariadení v súlade s podmienkami bezpečnosti, ochrany a bezpečnosti údajov, dostupnosti, kvality a rýchlosti stanovenými v odseku 3. Kontrolný zoznam systému ETIAS je hosťovaný v priestoroch agentúry eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj informačného systému ETIAS a za akýkoľvek vývoj potrebný na zabezpečenie interoperability medzi centrálnym systémom ETIAS a informačnými systémami uvedenými v článku 10.

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za technický vývoj informačného systému ETIAS a za akýkoľvek technický vývoj potrebný na zabezpečenie interoperability medzi centrálnym systémom ETIAS a informačnými systémami uvedenými v článku 10.

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA navrhne fyzickú architektúru systému vrátane jeho komunikačnej infraštruktúry, ako aj technické špecifikácie a ich zmeny, pokiaľ ide o centrálny systém a jednotné rozhrania, ktoré schváli správna rada, za predpokladu, že Komisia poskytne kladné stanovisko. Agentúra eu-LISA takisto vykoná všetky úpravy systémov vstup/výstup, SIS, Eurodac, ECRIS, alebo VIS potrebné v záujme zabezpečenia interoperability so systémom ETIAS.

Agentúra eu-LISA navrhne architektúru systému vrátane jeho komunikačnej infraštruktúry, ako aj technické špecifikácie a ich zmeny, pokiaľ ide o centrálny systém a jednotné národné rozhrania, ktoré schváli správna rada, za predpokladu, že Komisia poskytne kladné stanovisko. Agentúra eu-LISA takisto vykoná všetky úpravy systémov vstup/výstup, SIS, Eurodac, ECRIS, alebo VIS potrebné v záujme zabezpečenia interoperability so systémom ETIAS.

Odôvodnenie

Vývoj IT systému v prípade systému ako ETIAS výrazne presahuje fyzické rozloženie a zahŕňa aj iné témy ako funkčné alebo logické architektúry a dátový model, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja systému.

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie centrálny systém, jednotné národné rozhrania a komunikačnú infraštruktúru čo najskôr po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť a ako Komisia prijme opatrenia uvedené v článku 15 ods. 2 a 4, článku 16 ods. 4, článku 28 ods. 5, článku 39 ods. 3, článku 40 ods. 2 a článku 72 ods. 1 a 4.

Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie centrálny systém, jednotné národné rozhrania a komunikačnú infraštruktúru čo najskôr po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť a ako Komisia prijme opatrenia uvedené v článku 15 ods. 2 a 4, článku 16 ods. 4, článku 28 ods. 5, článku 39 ods. 3, článku 40 ods. 2 a článku 72 ods. 1 a 4. Stanoví aj návrh fyzickej architektúry a bude mať na starosti technickú správu kontrolného zoznamu ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 3 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vývoj spočíva vo vypracovaní a implementácii technických špecifikácií, testovaní a celkovej koordinácii projektu.

Vývoj spočíva vo vypracovaní a implementácii technických špecifikácií, testovaní a celkovej koordinácii projektu. Agentúra eu-LISA vykonáva a aktualizuje posúdenie bezpečnostných rizík v oblasti informácií a dodržiava zásady špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vo fáze návrhu a vývoja sa zriadi rada pre riadenie programu zložená z najviac desiatich členov. Pozostáva zo šiestich členov vymenovaných správnou radou agentúry eu-LISA spomedzi jej členov alebo ich náhradníkov, predsedu poradnej skupiny pre ETIAS-EES uvedenej v článku 80, člena zastupujúceho agentúru eu-LISA vymenovaného jej výkonným riaditeľom, člena zastupujúceho Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž vymenovaného jej výkonným riaditeľom a jedného člena vymenovaného Komisiou. Členovia vymenovaní správnou radou agentúry eu-LISA sú volení len z tých členských štátov, ktoré sú podľa práva Únie plne viazané právnymi nástrojmi upravujúcimi vývoj, zriadenie, prevádzku a používanie všetkých rozsiahlych IT systémov spravovaných agentúrou eu-LISA a ktoré sa budú zúčastňovať na systéme ETIAS. Rada pre riadenie programu zasadá raz mesačne. Zabezpečuje primerané riadenie fázy návrhu a vývoja systému ETIAS. Rada pre riadenie programu každý mesiac predkladá správnej rade písomné správy o postupe v projekte. Nemá rozhodovaciu právomoc ani mandát zastupovať členov správnej rady.

4.  Vo fáze návrhu a vývoja sa zriadi rada pre riadenie programu zložená z najviac jedenástich členov. Pozostáva zo šiestich členov vymenovaných správnou radou agentúry eu-LISA spomedzi jej členov alebo ich náhradníkov, predsedu poradnej skupiny pre ETIAS-EES uvedenej v článku 80, člena zastupujúceho agentúru eu-LISA vymenovaného jej výkonným riaditeľom, člena zastupujúceho Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž vymenovaného jej výkonným riaditeľom, člena vymenovaného európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a jedného člena vymenovaného Komisiou. Členovia vymenovaní správnou radou agentúry eu-LISA sú volení len z tých členských štátov, ktoré sú podľa práva Únie plne viazané právnymi nástrojmi upravujúcimi vývoj, zriadenie, prevádzku a používanie všetkých rozsiahlych IT systémov spravovaných agentúrou eu-LISA a ktoré sa budú zúčastňovať na systéme ETIAS. Rada pre riadenie programu zasadá raz mesačne. Zabezpečuje primerané riadenie fázy návrhu a vývoja systému ETIAS. Rada pre riadenie programu každý mesiac predkladá správnej rade písomné správy o postupe v projekte. Nemá rozhodovaciu právomoc ani mandát zastupovať členov správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po uvedení systému ETIAS do prevádzky je agentúra eu-LISA zodpovedná za technickú správu centrálneho systému a jednotných národných rozhraní. V spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, aby boli neustále k dispozícii najlepšie dostupné technológie určené na základe analýzy nákladov a prínosov. Agentúra eu-LISA takisto zodpovedá za technickú správu komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami, ako aj za verejné webové sídlo, mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia, službu elektronickej pošty, službu zabezpečeného používateľského konta, bránu pre dopravcov, webovú službu a softvér na spracovávanie žiadostí uvedené v článku 6.

Po uvedení systému ETIAS do prevádzky je agentúra eu-LISA zodpovedná za technickú správu centrálneho systému, jednotných národných rozhraní a kontrolného zoznamu ETIAS. Zodpovedá aj za všetky technické testy potrebné na stanovenie a aktualizovanie pravidiel systému ETIAS týkajúcich sa preverovania. V spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, aby sa neustále používali najlepšie dostupné technológie určené na základe analýzy nákladov a prínosov. Agentúra eu-LISA takisto zodpovedá za technickú správu komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami, ako aj za verejné webové sídlo, mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia, službu elektronickej pošty, službu zabezpečeného používateľského konta, bránu pre dopravcov, webovú službu a softvér na spracovávanie žiadostí uvedené v článku 6.

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, agentúra eu-LISA uplatňuje na všetkých svojich zamestnancov, ktorí musia pracovať s údajmi uchovávanými v centrálnom systéme ETIAS, primerané pravidlá týkajúce sa zachovávania služobného tajomstva alebo iné rovnocenné povinnosti zachovávania dôvernosti. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto zamestnancov z funkcie alebo zamestnania, alebo po skončení ich činností.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, agentúra eu-LISA uplatňuje na všetkých svojich zamestnancov vrátane zamestnancov subdodávateľov, ktorí musia pracovať s údajmi uchovávanými v centrálnom systéme ETIAS, primerané pravidlá týkajúce sa zachovávania služobného tajomstva alebo iné rovnocenné povinnosti zachovávania dôvernosti. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto zamestnancov z funkcie alebo zamestnania, alebo po skončení ich činností.

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra eu-LISA plní aj úlohy súvisiace s poskytovaním odbornej prípravy zameranej na technické aspekty používania informačného systému ETIAS.

3.  Agentúra eu-LISA plní aj úlohy súvisiace s poskytovaním odbornej prípravy zameranej na technické aspekty používania informačného systému ETIAS a na opatrenia na zlepšenie kvality údajov systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zriadenie centrálnej jednotky ETIAS a jej prevádzku;

a)  zriadenie centrálnej jednotky ETIAS a jej prevádzku a za bezpečnosť jej informácií;

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zamestnanci centrálnej jednotky ETIAS s právom na prístup do centrálneho systému ETIAS absolvujú pred získaním oprávnenia na spracovávanie údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa pravidiel bezpečnosti a ochrany údajov, a najmä príslušných základných práv.

2.  Zamestnanci centrálnej jednotky ETIAS s právom na prístup do centrálneho systému ETIAS absolvujú pred získaním oprávnenia na spracovávanie údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa pravidiel bezpečnosti a ochrany údajov, a najmä príslušných základných práv. Zúčastňujú sa tiež na odbornej príprave, ktorú poskytuje agentúra eu-LISA a ktorá je zameraná na technické aspekty používania informačného systému ETIAS a na opatrenia na zlepšenie kvality údajov systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  organizáciu, riadenie, prevádzku a údržbu národných jednotiek ETIAS na účely preskúmavania žiadostí o cestovné povolenia, ktoré boli počas automatizovaného spracovávania žiadostí zamietnuté, a rozhodovania o nich;

b)  organizáciu, riadenie, prevádzku a údržbu národných jednotiek ETIAS poverených preskúmavaním žiadostí o cestovné povolenia, ktoré počas automatizovaného spracovávania žiadostí vyvolali jednu alebo viacero pozitívnych lustrácií, rozhodovaním o nich a vydávaním stanovísk pri konzultácii;

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zaistenie toho, aby každý orgán oprávnený na prístup do informačného systému ETIAS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vrátane opatrení nevyhnutných na zabezpečenie dodržiavania základných práv a bezpečnosti údajov.

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zamestnanci národných jednotiek ETIAS s právom na prístup do informačného systému ETIAS absolvujú pred získaním oprávnenia na spracovávanie údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa pravidiel bezpečnosti a ochrany údajov, najmä príslušných základných práv.

3.  Zamestnanci národných jednotiek ETIAS s právom na prístup do informačného systému ETIAS absolvujú pred získaním oprávnenia na spracovávanie údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa pravidiel bezpečnosti a ochrany údajov, najmä príslušných základných práv. Zúčastňujú sa tiež na odbornej príprave, ktorú poskytuje agentúra eu-LISA a ktorá je zameraná na technické aspekty používania informačného systému ETIAS a na opatrenia na zlepšenie kvality údajov systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Europol zabezpečí spracovanie dopytov uvedených v článku 18 ods. 2 písm. j) a ods. 4 a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobí svoj informačný systém.

1.  Europol zabezpečí spracovanie dopytov uvedených v článku 18 ods. 2 písm. j) a ods. 4 a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobí svoje informačné systémy.

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Europol je zodpovedný za zostavenie kontrolného zoznamu ETIAS podľa článku 29.

2.  Europol je zodpovedný za správu kontrolného zoznamu ETIAS podľa článku 29.

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Europol je povinný poskytnúť stanovisko v nadväznosti na žiadosť o konzultáciu podľa článku 26.

3.  Europol je povinný poskytnúť stanovisko v nadväznosti na žiadosť o konzultáciu podľa článku 25.

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  majú platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001, alebo platné cestovné povolenie, ak sa takéto povolenie vyžaduje podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia], s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza;“

b)  majú platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001, alebo cestovné povolenie platné aspoň do dňa vstupu na územie členských štátov, ak sa takéto povolenie vyžaduje podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia], s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza;“

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 6 – odsek 1 – pododseky 1 a a 1 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) dopĺňajú sa tieto pododseky:

 

„Počas prechodného obdobia stanoveného podľa článku 72 ods. 1 a 2 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)] je využívanie systému ETIAS dobrovoľné a požiadavka mať platné cestovné povolenie sa neuplatňuje. Príslušníci pohraničnej stráže informujú štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice, na ktorých sa vzťahuje povinnosť mať cestovné povolenie, že po uplynutí prechodného obdobia budú povinní mať platné cestovné povolenie. Na tento účel budú príslušníci pohraničnej stráže rozdávať tejto kategórii cestujúcich spoločný informačný materiál, ako sa uvádza v článku 72 ods. 3 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)].

 

Počas tolerančného obdobia stanoveného podľa článku 72 ods. 4 a 5 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)] príslušníci pohraničnej stráže výnimočne povolia štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť mať cestovné povolenie, ale ktorí takéto cestovné povolenie nemajú, aby prekročili vonkajšie hranice, ak spĺňajú všetky ostatné podmienky stanovené v tomto článku, a to za predpokladu, že vonkajšie hranice členských štátov prekračujú po prvý raz od konca prechodného obdobia uvedeného v článku 72 ods. 1 a 2 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)]. Príslušníci pohraničnej stráže informujú štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť mať cestovné povolenie, o tom, že musia mať platné cestovné povolenie v súlade s týmto článkom.“

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia sú súčasťou nariadenia o systéme ETIAS. Mali by však byť zahrnuté aj v Kódexe schengenských hraníc, pretože stanovujú výnimky z podmienok vstupu uvedených v Kódexe schengenských hraníc.

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa začiatku prevádzky systému ETIAS je využívanie systému ETIAS dobrovoľné a požiadavka mať platné cestovné povolenie sa neuplatňuje. Komisia môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 78 s cieľom predĺžiť toto obdobie o maximálne ďalších šesť mesiacov.

1.  Počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa začiatku prevádzky systému ETIAS je využívanie systému ETIAS dobrovoľné a požiadavka mať platné cestovné povolenie sa neuplatňuje. Komisia môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 78 s cieľom predĺžiť toto obdobie o maximálne ďalších dvanásť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Počas tohto šesťmesačného obdobia príslušníci pohraničnej stráže informujú štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice, na ktorých sa vzťahuje povinnosť mať cestovné povolenie, že po uplynutí daného šesťmesačného obdobia budú povinní mať platné cestovné povolenie. Na tento účel budú príslušníci pohraničnej stráže rozdávať tejto kategórii cestujúcich spoločný informačný materiál.

2.  Počas tohto šesťmesačného obdobia príslušníci pohraničnej stráže informujú štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice, na ktorých sa vzťahuje povinnosť mať cestovné povolenie, že po uplynutí daného šesťmesačného obdobia budú povinní mať platné cestovné povolenie. Na tento účel budú príslušníci pohraničnej stráže rozdávať tejto kategórii cestujúcich spoločný informačný materiál. Tento informačný materiál musí byť tiež k dispozícii na veľvyslanectvách členských štátov a delegáciách Únie v krajinách patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Spoločný informačný materiál navrhne a pripraví Komisia. Príslušný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2, pričom bude obsahovať aspoň informácie uvedené v článku 61. Informačný materiál musí byť jasný, jednoduchý a dostupný v jazykovej verzii, ktorej daná osoba rozumie alebo o ktorej možno odôvodnene predpokladať, že jej rozumie.

3.  Spoločný informačný materiál navrhne a pripraví Komisia. Príslušný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2, pričom bude obsahovať aspoň informácie uvedené v článku 61. Informačný materiál musí byť jasný, jednoduchý a dostupný vo všetkých úradných jazykoch členských štátov a aspoň v jednom z úradných jazykov každej tretej krajiny, ktorej štátni príslušníci patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  štátna príslušnosť, pohlavie a dátum narodenia žiadateľa;

b)  štátna príslušnosť, pohlavie a rok narodenia žiadateľa;

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vzdelanie;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s vypustením článku 15 ods. 2 písm. h).

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  súčasné zamestnanie (oblasť), pracovné zaradenie;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s vypustením článku 15 ods. 2 písm. i).

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 agentúra eu-LISA vytvorí, zrealizuje a bude hosťovať centrálny register obsahujúci údaje uvedené v odseku 1, ktoré by neumožnili identifikáciu dotknutých osôb a umožnili by orgánom uvedeným v odseku 1 získať prispôsobiteľné správy a štatistiky v záujme zlepšenia posudzovania rizík vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti a zdraviu, zlepšenia efektívnosti hraničných kontrol, pomoci centrálnej jednotke ETIAS pri spracovávaní žiadostí o cestovné povolenie a podpory tvorby migračnej politiky Únie založenej na dôkazoch. Register obsahuje aj denné štatistiky týkajúce sa údajov uvedených v odseku 4. Prístup do centrálneho registra sa poskytuje prostredníctvom zabezpečeného prístupu cez S-TESTA s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov, a to výhradne na účely správ a štatistík.

2.  Na účely odseku 1 agentúra eu-LISA v súlade so zásadami špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov vytvorí, zrealizuje a bude hosťovať centrálny register obsahujúci údaje uvedené v odseku 1, ktoré by neumožnili identifikáciu dotknutých osôb a umožnili by orgánom uvedeným v odseku 1 získať prispôsobiteľné správy a štatistiky v záujme zlepšenia posudzovania rizika vo vzťahu k neregulárnej migrácii, ohrozenia bezpečnosti a vysokého epidemiologického rizika, zlepšenia efektívnosti hraničných kontrol, pomoci centrálnej jednotke ETIAS pri spracovávaní žiadostí o cestovné povolenie a podpory tvorby migračnej politiky Únie založenej na dôkazoch. Register obsahuje aj denné štatistiky týkajúce sa údajov uvedených v odseku 4. Prístup do centrálneho registra sa poskytuje prostredníctvom zabezpečeného prístupu cez S-TESTA s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov, a to výhradne na účely správ a štatistík.

Podrobné pravidlá prevádzky centrálneho registra a pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti vzťahujúce sa na register sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78, pokiaľ ide o pravidlá prevádzky centrálneho registra, pričom bude brať do úvahy riadenie bezpečnostných rizík v oblasti informácií a špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra eu-LISA každý štvrťrok zverejňuje štatistiky o informačnom systéme ETIAS, z ktorých vyplýva najmä počet a štátna príslušnosť žiadateľov, ktorým bolo zamietnuté cestovné povolenie, vrátane dôvodov na zamietnutie, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých povolenia boli zrušené alebo odvolané.

4.  Agentúra eu-LISA každý štvrťrok zverejňuje štatistiky o informačnom systéme ETIAS, z ktorých vyplýva najmä počet a štátna príslušnosť žiadateľov, ktorým bolo udelené alebo zamietnuté cestovné povolenie, vrátane dôvodov na zamietnutie, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých povolenia boli zrušené alebo odvolané.

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zhrnú vo forme štvrťročných štatistík za daný rok.

5.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zhrnú vo forme výročnej správy za daný rok. Správa sa uverejní a postúpi Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a dozorným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    333

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra eu-LISA poskytne Komisii na požiadanie štatistiky o osobitných aspektoch týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia, ako aj štatistiky podľa odseku 3.

6.  Agentúra eu-LISA poskytne Komisii, Európskemu parlamentu a Rade na požiadanie štatistiky o osobitných aspektoch týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia, ako aj štatistiky podľa odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom informačného systému ETIAS, integráciou existujúcej vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry a pripojením k jednotnému národnému rozhraniu, ako aj s hosťovaním jednotného národného rozhrania, zriadením centrálnej jednotky a národných jednotiek ETIAS a prevádzkou systému ETIAS sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom informačného systému ETIAS, integráciou existujúcej vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry a pripojením k jednotnému národnému rozhraniu, ako aj s hosťovaním jednotného národného rozhrania, zriadením centrálnej jednotky a národných jednotiek ETIAS, s údržbou a prevádzkou systému ETIAS vrátane nákladov na zamestnancov národných jednotiek ETIAS sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie. Agentúra eu-LISA venuje osobitnú pozornosť riziku zvyšovania nákladov a zabezpečuje dostatočnú kontrolu dodávateľov.

Pozmeňujúci návrh    335

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vylúčené sú náklady spojené s:

vypúšťa sa

a)  projektovým riadením v členských štátoch (zasadnutia, misie, kancelárie);

 

b)  hosťovaním vnútroštátnych systémov (priestor, realizácia, elektrická energia, chladenie);

 

c)  prevádzkou vnútroštátnych systémov (prevádzkovatelia a zmluvy o podpore);

 

d)  prispôsobením existujúcich hraničných kontrol;

 

e)  návrhom, vývojom, realizáciou, prevádzkou a údržbou vnútroštátnych komunikačných sietí.

 

Pozmeňujúci návrh    336

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty dostávajú finančnú podporu na výdavky spôsobené ich ďalšími úlohami uvedenými v článku 66. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 78 delegované akty s cieľom vymedziť túto finančnú podporu.

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, agentúra eu-LISA, Europol, národné dozorné orgány, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a orgány, ktoré sú súčasťou etickej rady ETIAS, dostanú primerané dodatočné finančné a ľudské zdroje na plnenie úloh, ktoré im boli zverené podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príjmy generované systémom ETIAS predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, EURATOM) č. 966/2012.

Príjmy generované systémom ETIAS predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, EURATOM) č. 966/2012. Všetky príjmy, ktoré zvýšia po pokrytí nákladov na vývoj systému ETIAS a opakovaných nákladov na jeho prevádzku a údržbu, sa pridelia do rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrálna jednotka ETIAS a členské štáty oznámia agentúre eu-LISA príslušné orgány uvedené v článku 11, ktoré majú prístup k informačnému systému ETIAS.

Centrálna jednotka ETIAS a členské štáty oznámia Komisii a agentúre eu-LISA príslušné orgány uvedené v článku 11, ktoré majú prístup k informačnému systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Konsolidovaný zoznam týchto orgánov sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do troch mesiacov od dátumu uvedenia systému ETIAS do prevádzky v súlade s článkom 77. V prípade zmien tohto zoznamu uverejní agentúra eu-LISA raz za rok aktualizovaný konsolidovaný zoznam.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty oznámia Komisii svoje určené orgány uvedené v článku 43 a bezodkladne jej oznámia akékoľvek ich zmeny.

3.  Členské štáty oznámia Komisii a agentúre eu-LISA svoje určené orgány uvedené v článku 43 a bezodkladne jej oznámia akékoľvek ich zmeny.

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia sprístupní informácie oznámené podľa odseku 1 členských štátom a verejnosti prostredníctvom priebežne aktualizovaného verejného webového sídla.

5.  Komisia uverejní informácie oznámené podľa odsekov 1, 2 a 3 v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade ich zmeny Komisia raz ročne uverejní aktualizovanú konsolidovanú verziu týchto informácií. Komisia bude udržiavať priebežne aktualizované verejné webové sídlo, ktoré bude obsahovať tieto informácie v ľahko dostupnej forme.

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  nadobudli účinnosť potrebné zmeny právnych aktov týkajúcich sa informačných systémov uvedených v článku 10, na základe ktorých sa zabezpečí interoperabilita s informačným systémom ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  nadobudli účinnosť potrebné zmeny nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/20111a, ktorými sa agentúra eu-LISA poveruje prevádzkovým riadením systému ETIAS;

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno -a b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ab)  nadobudli účinnosť potrebné zmeny právnych aktov týkajúcich sa informačných systémov uvedených v článku 18, ktorými sa poskytuje centrálnej jednotke ETIAS prístup k týmto databázam;

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 15 ods. 3 a 4, článku 16 ods. 4, článku 28 ods. 3 a článku 72 ods. 1 a 5 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 3a, článku 13 písm. db, článku 15 ods. 5 a 6, článku 16 ods. 4, článku 26a, článku 28 ods. 3, článku 32 ods. 2a, článku 33, článku 72 ods. 1 a 5, článku 73 ods. 2 a článku 74 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 15 ods. 3 a 4, článku 16 ods. 4, článku 28 ods. 3 a článku 72 ods. 1 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3a, článku 13 písm. db, článku 15 ods. 5 a 6, článku 16 ods. 4, článku 26a, článku 28 ods. 3, článku 32 ods. 2a, článku 33, článku 72 ods. 1 a 5, článku 73 ods. 2 a článku 74 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 ods. 2 a 4, článku 16 ods. 4, článku 28 ods. 3 a článku 72 ods. 1 a 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3a, článku 13 písm. db, článku 15 ods. 5 a 6, článku 16 ods. 4, článku 26a, článku 28 ods. 3, článku 32 ods. 2a, článku 33, článku 72 ods. 1 a 5, článku 73 ods. 2 a článku 74 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v [lehote dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným dátumom] a následne každých šesť mesiacov počas fázy vývoja informačného systému ETIAS agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja centrálneho systému, jednotných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými rozhraniami. Po dokončení vývoja sa Európskemu parlamentu a Rade predloží správa s podrobným vysvetlením toho, ako sa dosiahli ciele, najmä ciele v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

2.  Do [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným dátumom] a následne každých šesť mesiacov počas fázy vývoja informačného systému ETIAS agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja centrálneho systému, jednotných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými rozhraniami. Daná správa obsahuje podrobné informácie o vzniknutých nákladoch a informácie týkajúce sa akýchkoľvek rizík, ktoré môžu mať vplyv na celkové náklady na systém, ktoré sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 74. Po dokončení vývoja sa Európskemu parlamentu a Rade predloží správa s podrobným vysvetlením toho, ako sa dosiahli ciele, najmä ciele v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tri roky po uvedení systému ETIAS do prevádzky a potom každé štyri roky Komisia pripraví hodnotenie systému ETIAS a predloží Európskemu parlamentu a Rade všetky potrebné odporúčania. Toto hodnotenie musí zahŕňať:

Dva roky po uvedení systému ETIAS do prevádzky a potom každé tri roky Komisia pripraví hodnotenie systému ETIAS a predloží Európskemu parlamentu a Rade všetky potrebné odporúčania vrátane podrobného posúdenia ich rozpočtových dôsledkov. Toto hodnotenie musí zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  výsledky, ktoré systém ETIAS dosiahol so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy;

a)  náklady a výsledky, ktoré systém ETIAS dosiahol so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy;

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vplyv, účinnosť a efektívnosť činností systému ETIAS a jeho pracovných postupov, pokiaľ ide o jeho ciele, mandát a úlohy;

b)  vplyv, účinnosť a efektívnosť činností systému ETIAS vrátane centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS a jeho pracovných postupov, pokiaľ ide o jeho ciele, mandát a úlohy;

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  bezpečnosť systému ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pravidlá používané pri automatizovanom spracovávaní žiadostí na účely posúdenia rizík;

c)  pravidlá týkajúce sa preverovania používané na účely posúdenia rizík;

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  kontrolný zoznam systému ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  vplyv na diplomatické vzťahy medzi Úniou a príslušnými tretími krajinami;

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  generované príjmy EÚ a výdavky orgánov EÚ a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu.

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Agentúre Európskej únie pre základné práva hodnotiacu správu.

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 8 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  počte žiadostí o cestovné povolenie odmietnutých na základe pozitívnej lustrácie v kontrolnom zozname systému ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    360

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výročné správy členských štátov a Europolu sa Komisii zašlú do 30. júna nasledujúceho roka.

Výročné správy členských štátov a Europolu sa Komisii, Európskemu parlamentu a Rade zašlú do 30. júna nasledujúceho roka.

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Článok 82 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu stanoveného Komisiou v súlade s článkom 77, s výnimkou článkov 62, 63, 68, 74, 76, 78, 79, ako aj ustanovení týkajúcich sa opatrení uvedených v článku 77 ods. 1, ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Príloha 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha 1a

 

Zoznam trestných činov podľa článku 15 ods. 4 písm. b)

 

1.  teroristické trestné činy,

 

2.  účasť na zločinnom spolčení,

 

3.  obchodovanie s ľuďmi,

 

4.  sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,

 

5.  nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

 

6.  nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

 

7.  korupcia,

 

8.  podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Únie,

 

9.  legalizácia príjmov z trestnej činnosti a falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

 

10.  kriminalita súvisiaca s počítačmi/počítačová kriminalita,

 

11.  trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

 

12.  uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,

 

13.  vražda, ťažké ublíženie na zdraví,

 

14.  nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

 

15.  únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

 

16.  organizovaná a ozbrojená lúpež,

 

17.  nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

 

18.  falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,

 

19.  falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

 

20.  nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

 

21.  nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

 

22.  znásilnenie,

 

23.  trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

 

24.  nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

 

25.  sabotáž,

 

26.  obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

 

27.  priemyselná špionáž,

 

28.  podpaľačstvo,

 

29.  rasizmus a xenofóbia.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C xx, …, s. xx.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti a obsah návrhu

Komisia predložila návrh, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) (COM(2016) 731), ku ktorému je priložený legislatívny finančný výkaz a ktorý je založený na štúdii uskutočniteľnosti(1) zo 16. novembra 2016. Nadväzuje na oznámene Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom Silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť (COM(2016) 205), v ktorom Komisia uvádza, že EÚ musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, dátovú architektúru a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu.

Návrh obsahuje ustanovenia týkajúce sa cieľov systému ETIAS, jeho technickej štruktúry, rôznych subjektov zapojených do posúdenia žiadosti v rámci systému ETIAS, požadovaných údajov, postupu podávania žiadosti, pravidiel posudzovania vrátane kontrol ostatných informačných systémov, kontrolného zoznamu, špecifických ukazovateľov rizika a orgánov, ktoré majú prístup, ako aj ustanovení o ochrane údajov. Obsahuje aj zmeny týkajúce sa niekoľkých ďalších legislatívnych nástrojov vrátane Kódexu schengenských hraníc (aby sa držba povolenia ETIAS stala podmienkou vstupu), nariadenia o Europole a nariadenia o Frontexe. Potrebné zmeny nariadenia o agentúre eu-LISA sa zahrnú v nadchádzajúcej revízii tohto nariadenia. Napokon bude potrebné zmeniť právne akty týkajúce sa informačných systémov, v prípade ktorých by sa mala vytvoriť interoperabilita s informačným systémom ETIAS, s cieľom spresniť, ktoré údaje sa môžu automaticky vymieňať medzi systémami, a špecifikovať podrobné pravidlá v tejto súvislosti.

Postup

S cieľom posúdiť návrh Komisie a pripraviť sa na tento návrh správy spravodajkyňa prihliadala na príspevky z veľkého množstva zdrojov. S útvarmi Komisie sa uskutočnilo viacero stretnutí na technickej úrovni, aby sa celý návrh podrobne prerokoval. Okrem toho rôzne zainteresované strany a experti boli pozvaní na stretnutia s tieňovými spravodajcami. Medzi nimi boli európske agentúry, ktorých sa týkal návrh o zriadení systému ETIAS alebo ktoré oň prejavili záujem, (napr. eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, odborníci z USA informujúci o skúsenostiach s americkým systémom ESTA a zástupcovia leteckých dopravcov. Autori štúdie týkajúcej sa systému ETIAS, o ktorú požiadal výbor LIBE, napokon predložili svoje zistenia. Na doplnenie týchto stretnutí bola Agentúra pre základné práva požiadaná o stanovisko a zorganizovala sa návšteva technického pracoviska agentúry eu-LISA v Štrasburgu.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh na zriadenie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia. Plne podporuje celkové odôvodnenie a hlavné prvky návrhu Komisie.

Systém ETIAS poskytne možnosť posúdiť, či štátny príslušník tretej krajiny s výnimkou z vízovej povinnosti, ktorý zamýšľa cestovať do schengenského priestoru, potenciálne predstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu, a to ešte pred príchodom danej osoby na hraničný priechod na vonkajšej hranici. Systém ETIAS preto prispeje k lepšiemu posúdeniu toho, či štátny príslušník tretej krajiny splnil podmienky vstupu, a tým k bezpečnosti schengenského priestoru ako celku.

Príslušník pohraničnej stráže v súčasnosti stojí pred úlohou uskutočniť širokú škálu posúdení na mieste vo veľmi obmedzenom časovom rámci. Systém ETIAS po jeho zavedení umožní uskutočniť viaceré predbežné kontroly ešte pred hraničnou kontrolou, pričom niektoré z nich v súčasnosti príslušník pohraničnej stráže nemôže vykonať. Systém tak poskytuje príslušníkovi pohraničnej stráže informáciu o tom, že takáto predbežná kontrola bola vykonaná a počas tejto kontroly sa nenašli žiadne dôvody zamietnutia. Takýto systém by však nemal mať vplyv na príslušníka pohraničnej stráže pri prijímaní konečného rozhodnutia o tom, že sa danej osobe umožní vstup, resp. že sa jej zamietne vstup, ak sa domnieva, že podmienky vstupu nie sú splnené.

Okrem toho možno oprávnene predpokladať, že systém povedie k zníženiu prípadov odopretia vstupu na hranici, keďže prvé posúdenie sa uskutočnilo pred príchodom cestujúceho na vonkajšiu hranicu schengenského priestoru. Zníženie počtu prípadov zamietnutia na hranici celkovo zlepší riadenie hraníc a bude prínosom aj z hľadiska dopravcov, ktorí následne budú mať menej cestujúcich, za ktorých po zamietnutí vstupu musia prevziať zodpovednosť. Bude to takisto výhodné pre cestujúcich, keďže tí, ktorých vstup by sa inak zamietol na hranici, nenastúpia.

Spravodajkyňa, hoci plne podporuje celkové odôvodnenie a hlavné prvky návrhu Komisie, predkladá viacero pozmeňujúcich návrhov v záujme ďalšieho zlepšenia návrhu.

Pozmeňujúce návrhy obsiahnuté v tomto návrhu správy sa zameriavajú okrem iného na:

— Zamedzenie problémov s vykonávaním:

navrhujú sa podrobnejšie pravidlá na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie systému ETIAS, a teda aj za prípadné odvolanie. Kritériá členských štátov plánovaného prvého vstupu by mali dopĺňať povinnosti vychádzajúce z vydaných upozornení a z údajov poskytnutých pre kontrolný zoznam systému ETIAS, aby sa zabezpečilo vyváženejšie rozdelenie zodpovedností.

S cieľom vyhnúť sa nepotrebnej záťaži dopravcov, ktorí prepravujú skupiny osôb autokarom po pevnine, by títo nemali patriť medzi dopravcov s povinnosťami podľa tohto nariadenia. Okrem toho sa predkladá odôvodnenie, v ktorom sa navrhuje, aby sa dopravcom umožnilo pripojiť sa k systémom ETIAS a EES a podobným systémom prostredníctvom jedinečného prístupového bodu.

Na zabezpečenie hladkého fungovania systému by mali cestujúci dostávať viac informácií o systéme ETIAS vo všeobecnosti a najmä v súvislosti s ich osobitnou situáciou. Napríklad pred skončením platnosti ich povolenia ETIAS by mali byť nato upozornení a tiež by sa im malo umožniť požiadať o nové povolenie pred skončením platnosti predchádzajúceho povolenia. Rovnako by mali dostávať viac informácií o postupoch odvolania s cieľom zabezpečiť, aby sa právo na odvolanie dalo skutočne uplatňovať.

Cieľom viacerých návrhov je objasnenie znenia, aby sa lepšie vymedzili ustanovenia a cestujúcim sa poskytli ďalšie záruky. Pozitívna lustrácia na základe porovnania s databázou Interpolu s údajmi o odcudzených a stratených cestovných dokladoch by napríklad nemala automaticky viesť k zamietnutiu povolenia ETIAS, ale mali by sa požadovať ďalšie manuálne kontroly. Tiež by sa malo stanoviť, že každá žiadosť sa posudzuje samostatne, aby sa zabránilo situácii, že prvé rozhodnutie o zamietnutí automaticky vedie k ďalším zamietnutiam.

— Účinnosť a efektívnosť:

navrhuje sa, aby členské štáty zriadili osobitné centrálne prístupové body, ktorými sa overí, či sú splnené podmienky prístupu orgánov presadzovania práva, a to namiesto toho, aby túto úlohu plnili národné jednotky ETIAS. Tým sa zabráni tomu, aby sa tretí orgán musel zapojiť do procesu prístupu k systému ETIAS, čo sa zdá príliš komplikované.

S cieľom zlepšiť kontroly na vonkajších hraniciach by príslušníci pohraničnej stráže pri vykonávaní osobitných kontrol mali mať možnosť prístupu do centrálneho systému ETIAS. V prípade osobitnej kontroly, keď už príslušník pohraničnej stráže pri bežnej kontrole usúdil, že treba vykonať ďalšiu kontrolu, by sa pohraničným orgánom mal umožniť takýto prístup, aby mohli prijať lepšie informované rozhodnutie.

— Bezpečnosť údajov a ochrana údajov:

ustanovenia o bezpečnosti údajov a ochrane údajov sa navrhujú tak, aby boli zreteľnejšie zosúladené s právnymi základmi iných rozsiahlych informačných systémov, čím sa posilnia. Ustanovenia o riadení bezpečnostných rizík v oblasti informácií, ako aj o špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrane údajov sú navrhované tak, ako sa navrhuje v stanovisku európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

— Dohľad a zodpovednosť:

vkladajú sa mnohé nové alebo posilnené ustanovenia o podávaní správ na zabezpečenie lepšej transparentnosti a tým zodpovednosti systému. Predovšetkým sa musia sprístupniť informácie v súvislosti s fungovaním centrálnej jednotky, lebo centrálna jednotka bude predstavovať hlavný prvok budúceho systému ETIAS.

(1)

Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), záverečná správa; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (23.8.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624

COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David McAllister

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  ETIAS je jednou z priorít uvedených v bratislavskom pláne zo 16. septembra 2016, ktorý podpísalo a schválilo 27 hláv štátov a predsedov vlád Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Komisia by mala spolu s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a v spolupráci s členskými štátmi prikladať pri zriaďovaní systému ETIAS veľký význam aspektom zahraničnej politiky a včas a stručne oznámiť svoje ciele vládam dotknutých tretích krajín s dôrazom na základné politické, právne a praktické rozdiely medzi vízovou povinnosťou a cestovným povolením.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Komisia by mala v dostatočnom časovom predstihu pred nadobudnutím účinnosti nariadenia o systéme ETIAS začať v príslušných tretích krajinách komunikačné kampane s cieľom riadne informovať cestujúcich o procese podania žiadosti o povolenie v systéme ETIAS, o opravných prostriedkoch, ktoré existujú v prípade zamietnutia žiadosti, ako aj o pozitívnych aspektoch umožňujúcich plynulé a rýchlejšie prekročenie hranice pre cestujúcich s vopred vybaveným cestovným povolením.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pomocou systému ETIAS by sa malo zabezpečiť cestovné povolenie pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri prekračovaní vonkajších hraníc oslobodení od vízovej povinnosti („vízová povinnosť“), na základe ktorého možno určiť, či ich prítomnosť na území členských štátov nepredstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu. Držba platného cestovného povolenia by mala byť novou podmienkou vstupu na územie členských štátov, ale samotná držba cestovného povolenia by nemala zaručovať automatické právo na vstup.

(9)  Viaceré tretie krajiny uskutočnili celý rad komplexných reforiem v snahe získať bezvízový styk pre svojich občanov a Únia im ako uznanie za úspešné úsilie udelila bezvízový režim. Pomocou systému ETIAS by sa preto malo zabezpečiť cestovné povolenie pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri prekračovaní vonkajších hraníc oslobodení od vízovej povinnosti („vízová povinnosť“), na základe ktorého možno výhradne určiť, či prítomnosť určitých jednotlivcov na území členských štátov nepredstavuje riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu. Z tohto dôvodu by držba platného cestovného povolenia mala byť novou podmienkou vstupu na územie členských štátov. Samotná držba cestovného povolenia by však nemala zaručovať automatické právo na vstup.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Systém ETIAS by mal v záujme plnenia svojich cieľov zabezpečovať možnosť podať elektronickú prihlášku, v ktorej by mali žiadatelia vyplniť vyhlásenia týkajúce sa ich totožnosti, údaje z cestovných dokladov, informácie o pobyte, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a súčasnom povolaní, údaje o postavení rodinného príslušníka občanov EÚ alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí požívajú právo na voľný pohyb a nemajú pobytový preukaz, uviesť, či ide o maloletú osobu, totožnosť zodpovednej osoby a odpovede na súbor doplňujúcich otázok (či žiadateľ trpí nejakou chorobu, ktorá by podľa vymedzenia v Medzinárodných zdravotných predpisoch Svetovej zdravotníckej organizácie mohla prepuknúť do epidémie, alebo inými infekčnými alebo nákazlivými parazitickými chorobami, záznamy v registri trestov, prítomnosť vo vojnových zónach, rozhodnutie o vrátení na hranice/príkaz na opustenie územia). Prístup k údajom o zdravotnom stave žiadateľov by sa mal povoliť iba na účely zistenia, či predstavujú hrozbu pre verejné zdravie.

(16)  Systém ETIAS by mal v záujme plnenia svojich cieľov zabezpečovať možnosť podať elektronickú prihlášku, v ktorej by mali žiadatelia vyplniť vyhlásenia týkajúce sa ich totožnosti, údaje z cestovných dokladov, informácie o pobyte, kontaktné údaje, údaje o súčasnom povolaní, údaje o postavení rodinného príslušníka občanov EÚ alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí požívajú právo na voľný pohyb a nemajú pobytový preukaz, uviesť, či ide o maloletú osobu, totožnosť zodpovednej osoby a odpovede na súbor doplňujúcich otázok (či žiadateľ trpí nejakou chorobou, ktorá by podľa vymedzenia v Medzinárodných zdravotných predpisoch Svetovej zdravotníckej organizácie mohla prepuknúť do epidémie, alebo inými infekčnými alebo nákazlivými parazitickými chorobami, záznamy v registri trestov, prítomnosť vo vojnových zónach, rozhodnutie o vrátení na hranice/príkaz na opustenie územia). Prístup k údajom o zdravotnom stave žiadateľov by sa mal povoliť iba na účely zistenia, či predstavujú hrozbu pre verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Systém ETIAS by mal prijímať žiadosti podané v mene žiadateľa v takých situáciách, keď samotní cestujúci nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní vytvoriť žiadosť. V takýchto prípadoch by žiadosť mala podať tretia osoba splnomocnená cestujúcim alebo osoba, ktorá je za cestujúceho právne zodpovedná, za predpokladu, že sa totožnosť tejto osoby uvedie v žiadosti.

(17)  Systém ETIAS by mal byť navrhnutý ako užívateľsky jednoduchá platforma a mal by obsahovať všetky dôležité informácie v jazyku žiadateľa alebo jazyku, ktorému žiadateľ rozumie. Systém ETIAS by mal prijímať žiadosti podané v mene žiadateľa v takých situáciách, keď samotní cestujúci nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní vytvoriť žiadosť. V takýchto prípadoch by žiadosť mala podať tretia osoba splnomocnená cestujúcim alebo osoba, ktorá je za cestujúceho právne zodpovedná, za predpokladu, že sa totožnosť tejto osoby uvedie v žiadosti. V rámci systému ETIAS by sa pre žiadateľov mali zabezpečiť zariadenia na podávanie žiadostí (tzv. kiosky) na hlavných odletových letiskách a v prístavoch, ako aj na hlavných pozemných hraničných priechodoch. Cestovné kancelárie by mali mať možnosť vytvárať žiadosti v mene jednotlivých žiadateľov alebo skupín žiadateľov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Osobné údaje poskytnuté žiadateľom by sa mali spracovať prostredníctvom systému ETIAS iba s cieľom vopred overiť kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení (EÚ) 2016/39924 a posúdiť pravdepodobnosť neregulárnej migrácie žiadateľa, či by mohol vstup žiadateľa do Únie predstavovať hrozbu pre bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii.

(20)  Osobné údaje poskytnuté žiadateľom by sa mali spracovať prostredníctvom systému ETIAS iba s cieľom vopred overiť kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení (EÚ) 2016/39924 a posúdiť, či žiadateľovi bol už zamietnutý vstup, či v minulosti prekročil povolenú dĺžku pobytu alebo či by mohol vstup žiadateľa do Únie predstavovať hrozbu pre bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Posúdenie takýchto rizík sa nesmie vykonať bez spracovania osobných údajov uvedených v odôvodnení 16. Každá položka osobných údajov v žiadostiach by sa mala porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uvedenom v niektorom informačnom systéme [Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD), systém vstup/výstup (EES), systém Eurodac, Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) a/alebo databáza Interpolu obsahujúca cestovné doklady súvisiace s obežníkmi (Interpol TDAWN)] alebo s kontrolnými zoznamami systému ETIAS či špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov uvedených v informačných systémoch, v ktorých sa vyhľadáva, kontrolnom zozname ETIAS alebo špecifických ukazovateľoch rizika.

(21)  Posúdenie takýchto rizík sa nesmie vykonať bez spracovania osobných údajov uvedených v odôvodnení 16. Každá položka osobných údajov v žiadostiach by sa mala porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uvedenom v niektorom informačnom systéme [Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD), systém vstup/výstup (EES), systém Eurodac, Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) a/alebo databáza Interpolu obsahujúca cestovné doklady súvisiace s obežníkmi (Interpol TDAWN)] vrátane žltých obežníkov, ktoré môžu byť nápomocné pri hľadaní nezvestných osôb, alebo s kontrolnými zoznamami systému ETIAS či špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov uvedených v informačných systémoch, v ktorých sa vyhľadáva, kontrolnom zozname ETIAS alebo špecifických ukazovateľoch rizika.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Žiadatelia, ktorým sa zamietlo cestovné povolenie, by mali mať právo na odvolanie. Odvolanie by sa malo podávať v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu.

(24)  Žiadatelia, ktorým sa zamietlo cestovné povolenie, by mali mať právo na odvolanie. Odvolanie by sa malo podávať v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Odvolacie konanie by malo byť ukončené najneskôr do troch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Ak členský štát vo výnimočných prípadoch považuje za potrebné umožniť štátnemu príslušníkov tretej krajiny vstup na svoje územie z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné povinnosti, mal by mať možnosť udeliť cestovné povolenie s obmedzenou územnou a časovou platnosťou.

(30)  Ak je vo výnimočných prípadoch potrebné umožniť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vstup na územie z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné povinnosti, mal by mať možnosť udeliť cestovné povolenie s obmedzenou územnou a časovou platnosťou.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Prístup k informáciám obsiahnutým v systéme ETIAS je potrebný na účely predchádzania teroristickým trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV26 alebo iným závažným trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. V rámci konkrétneho vyšetrovania a s cieľom získať dôkazy a informácie týkajúce sa osoby podozrivej zo spáchania trestného činu alebo ktorá je obeťou trestného činu, môžu orgány presadzovania práva potrebovať prístup k údajom generovaným systémom ETIAS. Údaje uchovávané v systéme ETIAS môžu byť potrebné aj na identifikáciu páchateľa teroristického trestného činu alebo iných závažných trestných činov, najmä keď je potrebné bezodkladne konať. Prístup do systému ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania predstavuje zásah do základných práv na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov a na ochranu osobných údajov osôb, ktorých osobné údaje sú spracované v systéme ETIAS. Údaje v systéme ETIAS by sa preto mali uchovávať a sprístupňovať príslušným orgánom členských štátov a Európskemu policajnému úradu („Europolu“) za prísnych podmienok stanovených v tomto nariadení, aby bol takýto prístup obmedzený iba na to, čo je nevyhnutne potrebné na predchádzanie teroristickým trestným činom a závažným trestným činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené predovšetkým v judikatúre Súdneho dvora, najmä vo veci Digital Rights Ireland28.

(34)  Prístup k informáciám obsiahnutým v systéme ETIAS by mal pomôcť predchádzať teroristickým trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV26 alebo iným závažným trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV27, odhaľovať a vyšetrovať ich. V rámci konkrétneho vyšetrovania a s cieľom získať dôkazy a informácie týkajúce sa osoby podozrivej zo spáchania trestného činu alebo ktorá je obeťou trestného činu, môžu orgány presadzovania práva potrebovať prístup k údajom generovaným systémom ETIAS. Údaje uchovávané v systéme ETIAS môžu byť potrebné aj na identifikáciu páchateľa teroristického trestného činu alebo iných závažných trestných činov, najmä keď je potrebné bezodkladne konať. Prístup do systému ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania predstavuje zásah do základných práv, najmä do práva na súkromný život jednotlivcov a práva na ochranu osobných údajov osôb, ktorých osobné údaje sú spracované v systéme ETIAS. Údaje v systéme ETIAS by sa preto mali uchovávať a sprístupňovať príslušným orgánom členských štátov a Európskemu policajnému úradu („Europolu“) za prísnych podmienok stanovených v tomto nariadení, aby bol takýto prístup obmedzený iba na to, čo je nevyhnutne potrebné na predchádzanie teroristickým trestným činom a závažným trestným činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené predovšetkým v judikatúre Súdneho dvora, najmä vo veci Digital Rights Ireland28.

_________________

_________________

26 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 6).

26 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 6).

27 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

27 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

28 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Mali by sa stanoviť prísne podmienky prístupu do centrálneho systému ETIAS a potrebné záruky. Je taktiež potrebné stanoviť práva jednotlivcov na prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracovania.

(47)  Mali by sa stanoviť prísne podmienky prístupu do centrálneho systému ETIAS a potrebné záruky. Zhromažďovanie, uchovávanie a používanie údajov získaných v rámci systému ETIAS by malo byť v každom prípade v súlade s Chartou základných práv Európskej únie. Je taktiež potrebné stanoviť práva jednotlivcov na prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracovania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  prijímanie vopred vymedzeného zoznamu odpovedí na otázky o stupni a oblasti vzdelania, súčasnom povolaní a funkcii, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o cestovné povolenie,

-  prijímanie vopred vymedzeného zoznamu odpovedí na otázky o súčasnom povolaní a pracovnom zaradení, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o cestovné povolenie,

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  stanovenie spôsobov platby a postupu úhrady poplatku za cestovné povolenie, pri zohľadnení technologických inovácií a ich dostupnosti, a úpravu výšky poplatku,

-  úpravu výšky poplatku, stanovenie spôsobov platby a postupu úhrady poplatku za cestovné povolenie, pri zohľadnení technologických inovácií a ich dostupnosti, aby sa nevytvárali prekážky pre štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ktorí pri podávaní žiadosti o povolenie v systéme ETIAS nemusia mať prístup k určitým spôsobom platby,

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. V snahe zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov Európsky parlament a Rada dostávajú všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(51)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila posúdenie vplyvu, ako aj príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a diplomatov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Konzultovať by sa malo aj s predstaviteľmi ESVČ a diplomatickými zastúpeniami tretích krajín s bezvízovým režimom. V snahe zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov Európsky parlament a Rada dostávajú všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Tieto expertné skupiny by mali zahŕňať zástupcov ESVČ.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „riziko vo vzťahu k neregulárnej migrácii“ je riziko, že štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky vstupu a pobytu stanovené v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu rizika vo vzťahu k neregulárnej migrácii bolo do návrhu doplnené na odporúčanie Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  „bezpečnostné riziko“ je riziko ohrozenia verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti alebo medzinárodných vzťahov ktoréhokoľvek členského štátu;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu bezpečnostného rizika bolo do návrhu doplnené na odporúčanie Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prispeje k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom dôkladného posúdenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti, ktoré predstavujú žiadatelia, pred ich príchodom na hraničné priechody na vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko;

a)  prispeje k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom dôkladného posúdenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti, ktoré predstavujú žiadatelia, pred ich príchodom na hraničné priechody na vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či existujú konkrétne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podporí ciele Schengenského informačného systému (SIS) týkajúce sa zápisov o osobách hľadaných na účely zadržania s cieľom odovzdania alebo vydania, zápisov o nezvestných osobách, o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní, a o osobách na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly;

e)  podporí ciele Schengenského informačného systému (SIS) týkajúce sa zápisov o osobách hľadaných na účely zadržania s cieľom odovzdania alebo vydania, zápisov o nezvestných osobách, najmä deťoch, o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní, a o osobách na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pracovník pre základné práva Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zodpovedá za vykonávanie pravidelných auditov spracovávania žiadostí a vykonávania článku 28 vrátane pravidelného posudzovania ich vplyvu na základné práva, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia. Pracovník pre ochranu údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zodpovedá za vykonávanie pravidelných auditov spracovávania žiadostí vrátane pravidelného posudzovania ich vplyvu na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Žiadatelia podávajú žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti na verejnom webovom sídle vytvorenom na tento účel alebo cez mobilnú aplikáciu pre webové zariadenia, a to v dostatočnom predstihu pred akoukoľvek plánovanou cestou.

1.  Žiadatelia podávajú žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti na verejnom webovom sídle vytvorenom na tento účel, cez mobilnú aplikáciu pre webové zariadenia alebo v náležitých prípadoch v zariadeniach na podávanie žiadostí (tzv. kioskoch), a to v dostatočnom predstihu pred každou plánovanou cestou.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť môže podať žiadateľ alebo osoba či sprostredkovateľský subjekt, ktorých žiadateľ poveril podaním žiadosti v jeho mene.

2.  Žiadosť môže podať žiadateľ alebo osoba či sprostredkovateľský subjekt, ktorých žiadateľ poveril podaním žiadosti v jeho mene. Delegácie Únie v tretích krajinách poskytujú žiadateľom potrebnú pomoc.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prostredníctvom verejného webového sídla a mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia sa zabezpečí, aby bol formulár žiadosti široko dostupný a aby k nemu žiadatelia mohli ľahko získať bezplatný prístup.

2.  Prostredníctvom verejného webového sídla a mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia sa zabezpečí, aby bol formulár žiadosti široko dostupný a aby k nemu žiadatelia mohli ľahko získať bezplatný prístup, pričom webové sídlo a mobilná aplikácia musia byť prístupné aj ľuďom so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  e-mailová adresa, telefónne číslo;

g)  e-mailová adresa, a, ak je k dispozícii, telefónne číslo;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  vzdelanie (úroveň a oblasť);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  v prípade maloletých osôb priezvisko a meno (mená) osoby, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné poručníctvo;

k)  v prípade maloletých osôb priezvisko, meno (mená), e-mailová adresa alebo telefónne číslo a adresa bydliska osoby, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné poručníctvo;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

la)  informácia o tom, či je utečenec alebo osoba bez štátnej príslušnosti;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  v prípade žiadostí vypĺňaných inou osobou ako žiadateľom, priezvisko, meno (mená), názov spoločnosti, resp. organizácie, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo; vzťah k žiadateľovi a elektronicky podpísané vyhlásenie zástupcu.

m)  v prípade žiadostí vypĺňaných inou osobou ako žiadateľom a žiadostí vypĺňaných skupinovo, priezvisko, meno (mená), názov spoločnosti, resp. organizácie, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo; vzťah k žiadateľovi a elektronicky podpísané vyhlásenie zástupcu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Žiadateľ vyberie úroveň a oblasť vzdelania, súčasné zamestnanie a pracovné zaradenie z vopred určeného zoznamu. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78, ktorými sa stanovujú tieto vopred určené zoznamy.

3.  Žiadateľ vyberie súčasné zamestnanie a pracovné zaradenie z vopred určeného zoznamu. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78, ktorými sa stanovujú tieto vopred určené zoznamy.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či niekedy bol v nejakej krajine odsúdený za trestný čin;

b)  či niekedy bol v nejakej krajine odsúdený za závažný trestný čin v zmysle článku 3 písm. m);

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 týkajúce sa spôsobov a postupu platby poplatku za cestovné povolenie a zmien výšky tohto poplatku.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 78 týkajúce sa spôsobov a postupu platby poplatku za cestovné povolenie a zmien výšky tohto poplatku. Komisia zohľadňuje technologický vývoj a jeho dostupnosť s cieľom nevytvárať prekážky štátnym príslušníkom tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ktorí pri podávaní žiadosti o povolenie v systéme ETIAS nemusia mať prístup k určitým spôsobom platby.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol zaznamenaný v súbore v databáze TDAWN Interpolu.

m)  či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol zaznamenaný v spise v databáze TDAWN Interpolu zahŕňajúcej aj žlté obežníky, ktoré môžu byť nápomocné pri hľadaní nezvestných osôb;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zápis o nezvestných osobách;

b)  zápis o nezvestných osobách, najmä deťoch;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21a

 

Osobitné pravidlá pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti s pobytom v krajine oslobodenej od vízovej povinnosti

 

Ak o cestovné povolenie žiada utečenec alebo osoba bez štátnej príslušnosti podľa článku 2 ods. 1 písm. b), uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá:

 

a)  žiadateľ uvádza svoje postavenie podľa článku 15 ods. 2 písm. la);

 

b)  žiadateľ neodpovedá na otázku uvedenú v článku 15 ods. 4 písm. c);

 

c)  poplatok uvedený v článku 16 sa nevyberá.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa zasiela na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti. V žiadosti o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa jasne uvedú informácie alebo dokumenty, ktoré musí žiadateľ predložiť. Žiadateľ poskytne doplňujúce informácie alebo dokumenty priamo národnej jednotke ETIAS, a to prostredníctvom služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. g) do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

2.  Žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa zasiela na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti. V žiadosti o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa jasne uvedú informácie alebo dokumenty, ktoré musí žiadateľ predložiť. Žiadateľ poskytne doplňujúce informácie alebo dokumenty priamo národnej jednotke ETIAS, a to prostredníctvom služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. g) do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadateľ je oprávnený požiadať o dodatočnú lehotu na predloženie požadovaných dokumentov. Táto dodatočná lehota však nesmie presiahnuť 30 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pozvánku žiadateľovi zasiela národná jednotka ETIAS daného členského štátu, a to na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti.

5.  Pozvánku žiadateľovi zasiela národná jednotka ETIAS daného členského štátu, a to na kontaktnú e-mailovú adresu zaznamenanú v súbore žiadosti, alebo ho kontaktuje telefonicky.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak žiadateľ neodpovie na pozvánku v stanovenej lehote alebo ak sa nezúčastní pohovoru, žiadosť sa v súlade s článkom 31 ods. 1 zamietne a národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu bezodkladne informuje žiadateľa.

6.  Ak žiadateľ neodpovie na pozvánku v stanovenej lehote alebo ak sa nezúčastní pohovoru bez poskytnutia podloženého odôvodnenia, žiadosť sa v súlade s článkom 31 ods. 1 zamietne a národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu bezodkladne informuje žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Europol nesmie mať v žiadnom prípade prístup k osobným údajom týkajúcim sa vzdelania žiadateľa uvedeným v článku 15 ods. 2 písm. h) ani údajom týkajúcim sa zdravia žiadateľa uvedeným v článku 15 ods. 4 písm. a).

3.  Europol nesmie mať v žiadnom prípade prístup k osobným údajom týkajúcim sa zdravia žiadateľa uvedeným v článku 15 ods. 4 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  [štatistík vygenerovaných systémom vstup/výstup, z ktorých vyplýva, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu pre konkrétnu skupinu cestujúcich presiahol bežnú mieru];

a)  [štatistík vygenerovaných systémom vstup/výstup, z ktorých vyplýva, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu presiahol bežnú mieru];

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  štatistík vygenerovaných systémom ETIAS v súlade s článkom 73, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia cestovného povolenia z dôvodu rizika vo vzťahu k neregulárnej migrácii, bezpečnosti alebo verejnému zdraviu presiahol bežnú mieru;

b)  štatistík vygenerovaných systémom ETIAS v súlade s článkom 73, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia cestovného povolenia z dôvodu rizika vo vzťahu k bezpečnosti alebo verejnému zdraviu presiahol bežnú mieru;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informácií poskytnutých členskými štátmi o tom, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu pre konkrétnu skupinu cestujúcich presiahol v prípade daného členského štátu bežnú mieru];

e)  informácií poskytnutých členskými štátmi o tom, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu pre konkrétnych cestujúcich presiahol bežnú mieru;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  úroveň vzdelania;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Špecifické ukazovatele rizika musia byť cielené a primerané. Za žiadnych okolností nesmú byť založené na rasovom alebo etnickom pôvode osoby, jej politickom zmýšľaní, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

5.  Špecifické ukazovatele rizika musia byť cielené a primerané. Za žiadnych okolností nesmú byť založené na rasovom alebo etnickom pôvode osoby, jej politickom zmýšľaní, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii. Preventívne profilovanie rizika založené na všeobecných údajoch, a nie na konkrétnych a zjavných rizikách, nie je prípustné.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Je nevyhnutné zaviesť záruky s cieľom zaistiť dostatočnú ochranu osobných údajov spracúvaných v kontrolnom zozname systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  V prípade neopodstatnených dôvodov zaradenia na kontrolný zoznam systému ETIAS by odstránenie z kontrolného zoznamu systému ETIAS malo byť možné kedykoľvek.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadatelia, ktorým bolo zamietnuté cestovné povolenie, majú právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania.

2.  Žiadatelia, ktorým bolo zamietnuté cestovné povolenie, majú právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má v prípade odvolania dodržiavať, a to v písomnej forme a v jazyku, ktorému žiadatelia rozumejú. Odvolacie konanie musí byť ukončené najneskôr do troch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou sa môže udeliť vo výnimočných prípadoch, ak to dotknutý členský štát považuje za potrebné z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné záväzky, bez ohľadu na skutočnosť, že proces manuálneho posudzovania podľa článku 22 ešte nie je dokončený alebo že cestovné povolenie bolo zamietnuté, zrušené alebo odvolané.

1.  Cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou sa udeľuje vo výnimočných prípadoch, ak je to potrebné z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné záväzky, bez ohľadu na skutočnosť, že proces manuálneho posudzovania podľa článku 22 ešte nie je dokončený alebo že cestovné povolenie bolo zamietnuté, zrušené alebo odvolané.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Poz