Förfarande : 2016/0357A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0322/2017

Ingivna texter :

A8-0322/2017

Debatter :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0307

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1538kWORD 273k
26.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Kinga Gál

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0731),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d, artiklarna 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0466/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2)

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 14 september 2017 om att ge utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A8-0322/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b och d, 87.2 a och 88.2 a,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b och d och 87.2 a,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Beaktandeled 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen,

utgår

Motivering

Europeiska datatillsynsmannens yttrande omnämns i skäl 46.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med hjälp av Etias bör det inrättas ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav när de passerar de yttre gränserna (nedan kallat viseringskravet), vilket gör det möjligt att avgöra om dessa personers närvaro på medlemsstaternas territorium innebär risk för irreguljär migration, för säkerheten eller hot mot folkhälsan. Att ha ett giltigt resetillstånd bör vara ett nytt villkor för att resa in i medlemsstaternas territorium, emellertid bör enbart innehavet av ett resetillstånd inte automatiskt ge rätt till inresa.

(9)  Med hjälp av Etias bör det inrättas ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskravet när de passerar de yttre gränserna (nedan kallat viseringskravet) vilket gör det möjligt att avgöra om dessa personers närvaro på medlemsstaternas territorium innebär en risk för irreguljär migration, en fara för säkerheten eller en hög epidemirisk. Ett resetillstånd utgör därmed ett beslut om att det inte finns några faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär sådana risker. Ett sådant resetillstånd skiljer sig till sin natur från ett visum och kräver inte mer information eller lägger större börda på den sökande än vad ett visum gör. Att ha ett giltigt resetillstånd bör vara ett nytt villkor för att resa in medlemsstaternas territorium. Enbart innehavet av ett resetillstånd bör emellertid inte automatiskt ge rätt till inresa.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Etias bör bidra till att underlätta de gränskontroller som utförs av gränskontrolltjänstemän vid de yttre gränsövergångsställena och säkerställa en samordnad och harmoniserad bedömning av de tredjelandsmedborgare som har för avsikt att besöka Schengenområdet och som omfattas av kravet på resetillstånd. Vidare bör systemet göra det möjligt att bättre informera de sökande om huruvida de uppfyller villkoren att besöka Schengenområdet. Etias bör också bidra till att underlätta gränskontrollerna genom att antalet nekade inresor vid de yttre gränserna minskar.

(11)  Etias bör bidra till att underlätta de gränskontroller som utförs av gränskontrolltjänstemän vid de yttre gränsövergångsställena och säkerställa en samordnad och harmoniserad bedömning av de tredjelandsmedborgare som har för avsikt att besöka Schengenområdet och som omfattas av kravet på resetillstånd. Vidare bör systemet göra det möjligt att bättre informera de sökande om huruvida de uppfyller villkoren för att besöka Schengenområdet. Etias bör också bidra till att underlätta gränskontrollerna genom att antalet nekade inresor vid de yttre gränserna minskar och genom att gränskontrolltjänstemännen tillhandahålls vissa ytterligare uppgifter rörande flaggningar som gjorts under en manuell bedömning av ansökan.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Etias bör också stödja målen för Schengens informationssystem (SIS) avseende registreringar av personer som är efterlysta för att gripas, överlämnas eller utlämnas, försvunna personer eller personer som söks för att delta i ett rättsligt förfarande samt personer som är registrerade för diskret kontroll eller särskilda kontroller. För detta ändamål bör Etias göra en automatisk behandling för att jämföra ansökningsakterna med de relevanta registreringarna i SIS. Denna behandling kommer att genomföras till stöd för SIS. Alla träffar som är ett resultat av denna jämförelse bör följaktligen lagras i SIS.

(12)  Etias bör också stödja målen för Schengens informationssystem (SIS) avseende registreringar av tredjelandsmedborgare som är föremål för ett inreseförbud, personer som är efterlysta för att gripas, överlämnas eller utlämnas, försvunna personer eller personer som söks för att delta i ett rättsligt förfarande samt personer som är registrerade för diskret kontroll, särskilda kontroller [eller undersökningskontroller]. För detta ändamål bör Etias göra en automatisk behandling för att jämföra ansökningsakterna med de relevanta registreringarna i SIS. Denna behandling kommer att genomföras till stöd för SIS. Alla träffar som är ett resultat av denna jämförelse bör följaktligen lagras i SIS.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Etias centralenhet bör vara en del av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Etias centralenhet bör ansvara dels för att kontrollera ansökningar om resetillstånd som avslagits vid den automatiska behandlingen för att fastställa om sökandens personuppgifter motsvarar personuppgifter för en person som gett upphov till en träff, dels för sökreglerna och dels för att regelbundet granska handläggningen av ansökningarna. Etias centralenhet bör bedriva verksamhet dygnet runt, sju dagar i veckan.

(14)  Etias centralenhet bör vara en del av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Etias centralenhet bör ansvara dels för att kontrollera ansökningar om resetillstånd där den automatiserade behandlingen gett upphov till en eller flera träffar i syfte att fastställa om sökandens personuppgifter motsvarar personuppgifterna för den person som gett upphov till en träff, dels för sökreglerna. Etias centralenhet bör bedriva verksamhet dygnet runt, sju dagar i veckan.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Varje medlemsstat bör inrätta en nationell Etiasenhet som är huvudansvarig för att bedöma och besluta huruvida resetillstånd ska utfärdas eller nekas. Etias nationella enheter bör samarbeta sinsemellan och med Europol i syfte att bedöma ansökningarna. Etias nationella enhet bör bedriva verksamhet dygnet runt, sju dagar i veckan.

(15)  Varje medlemsstat bör inrätta en nationell Etiasenhet som är huvudansvarig för att bedöma och besluta huruvida resetillstånd ska utfärdas, nekas, upphävas eller återkallas. Etias nationella enheter bör samarbeta sinsemellan och med Europol i syfte att bedöma ansökningarna. Etias nationella enhet bör bedriva verksamhet dygnet runt, sju dagar i veckan.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att nå sina mål bör Etias tillhandahålla ett elektroniskt ansökningsformulär där sökanden ska lämna uppgifter om sin identitet, resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, utbildning och aktuell sysselsättning, sin ställning som familjemedlem till en EU-medborgare eller en tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri rörlighet utan uppehållstillstånd, om sökanden är underårig, den ansvariga personens identitet samt svar på ett antal bakgrundsfrågor (huruvida sökanden lider av en sådan sjukdom med epidemisk potential som definieras i Världshälsoorganisationens internationella hälsostadga eller några andra infektionssjukdomar eller smittsamma parasitsjukdomar, kriminalregisteruppgifter, närvaro i krigsdrabbade områden, beslut om återsändande till gränsen/beordran att lämna territoriet). Åtkomst till de sökandes hälsorelaterade uppgifter bör endast tillåtas för att avgöra om de utgör ett hot mot folkhälsan.

(16)  För att nå sina mål bör Etias tillhandahålla ett elektroniskt ansökningsformulär där sökanden ska lämna uppgifter om sin identitet, resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, sin ställning som familjemedlem till en EU-medborgare eller en tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri rörlighet utan uppehållstillstånd, om sökanden är underårig, den ansvariga personens identitet samt svar på ett antal bakgrundsfrågor (kriminalregisteruppgifter, närvaro i krigsdrabbade områden, beslut om återsändande till gränsen/order att lämna territoriet).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Etias bör godta ansökningar som lämnas in på sökandens vägnar i situationer där resenären själv inte kan lämna in en ansökan, oavsett vad orsaken är. I sådana fall ska ansökan göras av en tredje person som resenären gett behörighet eller som har juridiskt ansvar för honom eller henne förutsatt att denna persons identitet anges i ansökningsformuläret.

(17)  Etias bör godta ansökningar som lämnas in på sökandens vägnar i situationer där resenären själv inte kan lämna in en ansökan, oavsett vad orsaken är. I sådana fall ska ansökan göras av en tredje person som resenären gett behörighet, inklusive företag som sökanden anlitar, eller som har juridiskt ansvar för honom eller henne, förutsatt att denna persons identitet anges i ansökningsformuläret. Kommissionen bör se till att företag som inger ansökningar för sökandes räkning tillhandahåller sina kunder denna tjänst enbart för att återvinna kostnader som de ådragit sig och inte i vinstsyfte.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I syfte att slutföra ansökan bör alla sökande som är över 18 år vara skyldiga att betala en avgift. Betalningen bör förvaltas av en bank eller en finansiell intermediär. De uppgifter som krävs för att garantera den elektroniska betalningen bör endast tillhandahållas den bank eller den finansiella intermediär som utför den finansiella transaktionen och utgör inte en del av uppgifterna i Etias.

(18)  I syfte att slutföra ansökan bör sökandena vara skyldiga att betala avgiften för resetillståndet. Betalningen bör förvaltas av en bank eller en finansiell intermediär. De uppgifter som krävs för att garantera den elektroniska betalningen bör endast tillhandahållas den bank eller den finansiella intermediär som utför den finansiella transaktionen och utgör inte en del av uppgifterna i Etias.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  De personuppgifter som sökanden tillhandahåller bör behandlas av Etias endast för att på förhand kontrollera huruvida villkoren i förordning (EU) 2016/39924 är uppfyllda och för att bedöma om det är troligt att sökanden migrerar irreguljärt eller om sökandens inresa i unionen kan innebära risk för säkerheten eller hot mot folkhälsan i unionen.

(20)  De personuppgifter som sökanden tillhandahåller bör behandlas av Etias endast för att på förhand kontrollera huruvida villkoren i förordning (EU) 2016/39924 är uppfyllda och för att bedöma om sökanden sannolikt kommer att migrera irreguljärt eller om sökandens inresa i unionen kan innebära en fara för säkerheten eller en hög epidemirisk i unionen.

_________________

_________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodexen om Schengengränserna).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodexen om Schengengränserna).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Jämförelsen bör äga rum automatiskt. När en sådan jämförelse visar att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger mellan en personuppgift eller en kombination av dessa i ansökningarna och ett register, en akt eller en registrering i de ovannämnda informationssystemen eller med personuppgifter i Etias bevakningslista eller med riskindikatorer, bör ansökan behandlas manuellt av en operatör i Etias nationella enhet i den medlemsstat som uppgivits som första inreseland. Den bedömning som görs av Etias nationella enhet bör leda till ett beslut om att utfärda eller neka resetillståndet.

(22)  Jämförelsen bör äga rum automatiskt. När en sådan jämförelse visar att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger mellan en personuppgift eller en kombination av dessa i ansökningarna och ett register, en akt eller en registrering i de ovannämnda informationssystemen eller med personuppgifter i Etias bevakningslista eller med riskindikatorer, bör ansökan behandlas manuellt av en operatör i den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet. Den bedömning som görs av den nationella Etiasenheten bör leda till ett beslut om att utfärda eller neka resetillståndet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Sökande som nekas resetillstånd bör ha rätt att överklaga beslutet. Överklagande bör ges in i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning.

(24)  Sökande som nekas resetillstånd bör ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Förfaranden för rättsmedel bör genomföras i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Sökreglerna bör användas för att analysera ansökningsakten genom att göra det möjligt att jämföra de uppgifter som registrerats i en ansökningsakt i Etias centralsystem med särskilda riskindikatorer som tyder på tidigare fastställda risker för säkerheten, för irreguljär migration eller hot mot folkhälsan. De kriterier som används för att fastställa de särskilda riskindikatorerna bör under inga omständigheter grundas på sökandens ras, etniska ursprung, politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, sexualliv eller sexuella läggning.

(25)  Sökreglerna bör användas för att analysera ansökningsakten genom att göra det möjligt att jämföra de uppgifter som registrerats i en ansökningsakt i Etias centrala system med särskilda riskindikatorer som motsvarar en tidigare fastställd säkerhetsrisk, risk för irreguljär migration eller hög epidemirisk. De kriterier som används för att fastställa de särskilda riskindikatorerna bör under inga omständigheter grundas på sökandens ras eller etniska ursprung, politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, sexualliv eller sexuella läggning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Det bör inrättas en bevakningslista för Etias för att identifiera kopplingar mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt och uppgifter som rör personer som misstänks ha begått ett grovt brott eller terroristbrott eller avseende vilka det finns faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att de kommer att begå ett grovt brott eller terroristbrott. Etias bevakningslista bör ingå i de uppgifter som Europol behandlar i enlighet med artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794 och Europols integrerade datahanteringskoncept varigenom den förordningen genomförs. När medlemsstaterna tillhandahåller Europol information bör de kunna fastställa för vilket eller vilka syften den ska behandlas, och ha möjlighet att begränsa denna behandling till Etias bevakningslista.

(26)  Det bör upprättas en bevakningslista för Etias för att identifiera kopplingar mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt och uppgifter som rör personer som av en eller flera medlemsstater misstänks ha begått ett grovt brott eller en terroristhandling eller avseende vilka det – utifrån en allmän personbedömning, i synnerhet på grundval av tidigare brott – finns faktiska indikationer på, eller rimliga skäl att anta, att de kommer att begå en terroristhandling. Etias bevakningslista bör ingå i de uppgifter som Europol behandlar i enlighet med artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794 och Europols integrerade datahanteringskoncept varigenom den förordningen genomförs. När medlemsstaterna tillhandahåller Europol information bör de kunna fastställa för vilket eller vilka syften den ska behandlas och ha möjlighet att begränsa denna behandling till Etias bevakningslista.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Nya säkerhetsrisker som fortsätter att växa fram, nya mönster för den irreguljära migrationen och hot mot folkhälsan kräver en effektiv respons och måste bekämpas med moderna metoder. Eftersom dessa metoder innebär att stora mängder personuppgifter behandlas, bör lämpliga skyddsåtgärder införas för att se till att intrång i rätten till skydd av privatlivet och skydd av personuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

(27)  Nya säkerhetsrisker som fortsätter att växa fram, nya mönster för den irreguljära migrationen och höga epidemirisker kräver en effektiv respons och måste bekämpas med moderna metoder. Eftersom dessa metoder innebär att stora mängder personuppgifter behandlas bör lämpliga skyddsåtgärder införas för att se till att intrång i rätten till skydd av privatlivet och skydd av personuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Ett utfärdat resetillstånd bör annulleras eller återkallas så fort det står klart att villkoren för utfärdandet inte var eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när det skapas en ny SIS-registrering för en inresa som nekats eller för en resehandling som rapporterats som stulen eller borttappad bör SIS informera Etias, som i sin tur bör kontrollera om den nya registreringen motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är fallet bör Etias nationella enhet i den medlemsstat som har skapat registreringen omedelbart informeras och återkalla resetillståndet. Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska nya inslag på Etias bevakningslista jämföras med de ansökningsakter som lagrats i Etias för att kontrollera om de motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är fallet bör Etias nationella enhet i den medlemsstat som är första inreseland bedöma träffen och, vid behov, återkalla resetillståndet. Det bör också vara möjligt att återkalla resetillståndet på sökandens begäran.

(29)  Ett utfärdat resetillstånd bör upphävas eller återkallas så fort det står klart att villkoren för utfärdandet inte var eller inte längre är uppfyllda. I synnerhet när det skapas en ny SIS-registrering för en inresa som nekats bör SIS informera Etias, som i sin tur bör kontrollera om den nya registreringen motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är fallet bör den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som har skapat registreringen omedelbart informeras och återkalla resetillståndet. Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska nya uppgifter på Etias bevakningslista jämföras med de ansökningsakter som lagrats i Etias för att kontrollera om de nya uppgifterna motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är fallet bör den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet bedöma träffen och, vid behov, återkalla resetillståndet. Det bör också vara möjligt att återkalla resetillståndet på sökandens begäran.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Före ombordstigning bör transportörer som bedriver luft- och sjötrafik samt transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss vara skyldiga att kontrollera om resenärerna har alla de resehandlingar som krävs för inresa till medlemsstaternas territorium enligt Schengenkonventionen25. Detta bör omfatta kontroll av att resenärerna har giltigt resetillstånd. Transportörerna bör inte ha åtkomst till själva Etias-akten. En säker internetuppkoppling, inklusive möjlighet att använda mobila tekniska lösningar, bör göra det möjligt för transportörerna att utföra denna kontroll med hjälp av uppgifterna i resehandlingarna.

(31)  Före ombordstigning bör transportörer som bedriver luft- och sjötrafik kontrollera att resenärerna har giltigt resetillstånd. Transportörerna bör inte ha åtkomst till själva Etiasakten. En säker internetuppkoppling, inklusive möjlighet att använda mobila tekniska lösningar, bör göra det möjligt för transportörerna att utföra denna kontroll med hjälp av uppgifterna i resehandlingarna.

______

 

25 Tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

 

Motivering

För den rättsliga tydlighetens och öppenhetens skull bör det tydligt framgå vilka transportörer som ska uppfylla kraven i denna förordning. Det bör endast gälla transportörer som bedriver luft- och sjötrafik. Transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss bör inte omfattas, med tanke på den belastning som detta skulle innebära för dessa transportörer, som ofta bara erbjuder enstaka resor till medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  För att undvika onödiga kostnader bör transportörer kunna koppla upp sig till Etias, in- och utresesystem och liknande system via en enda kontaktpunkt. Transportörerna bör få ett enda svar på huruvida passageraren får transporteras till medlemsstaternas territorium, på grundval av förhandsinformation om passagerarna vilken skickas in av transportörerna.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  I syfte att följa de reviderade villkoren för inresa bör gränskontrolltjänstemännen kontrollera om resenären har ett giltigt resetillstånd. Under standardförfarandet för gränskontroll bör gränskontrolltjänstemannen elektroniskt avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna åtgärd bör leda till en sökning i olika databaser, vilket föreskrivs i kodexen om Schengengränserna, inbegripet en sökning i Etias som bör tillhandahålla aktuell status för resetillståndet. Gränskontrolltjänstemannen bör inte ha åtkomst till själva Etias-akten vid gränskontroller. Om giltigt resetillstånd saknas, bör gränskontrolltjänstemannen neka inresa och avsluta gränskontrollförfarandet i enlighet med detta. Om det finns ett giltigt resetillstånd, bör gränskontrolltjänstemannen fatta beslut om att tillåta eller neka inresa.

(32)  I syfte att följa de reviderade villkoren för inresa bör gränskontrolltjänstemännen kontrollera om resenären har ett resetillstånd som är giltigt åtminstone fram till dagen för inresa på medlemsstaternas territorium. Under standardförfarandet för gränskontroll bör gränskontrolltjänstemannen därför elektroniskt avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna åtgärd bör leda till en sökning i olika databaser, vilket föreskrivs i kodexen om Schengengränserna, inbegripet en sökning i Etias som bör tillhandahålla aktuell status för resetillståndet. Gränskontrolltjänstemannen bör inte ha åtkomst till själva Etiasakten vid gränskontroller. För att gränskontrollerna ska underlättas bör gränskontrolltjänstemännen dock automatiskt underrättas om flaggningar som omfattar ett antal specifika fall och undantagsvis, vid fördjupade kontroller, få tillgång till ytterligare uppgifter som rör flaggningarna och som förts in i Etiasakten. Om giltigt resetillstånd saknas, bör gränskontrolltjänstemannen neka inresa och avsluta gränskontrollförfarandet i enlighet med detta. Om det finns ett giltigt resetillstånd, bör gränskontrolltjänstemannen fatta beslut om att tillåta eller neka inresa. När gränskontroller vid de inre gränserna tillfälligt återinförs bör gränskontrolltjänstemännen inte kontrollera om resenären har ett giltigt resetillstånd.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Det är nödvändigt att få åtkomst till informationen i Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda de terroristbrott som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF26 eller andra grova brott som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF27. I samband med en särskild utredning och för att säkra bevisning och uppgifter avseende en person som misstänks för att ha begått ett brott eller avseende ett brottsoffer, kan de brottsbekämpande myndigheterna behöva åtkomst till de uppgifter som genererats av Etias. Det kan också vara nödvändigt att identifiera gärningsmannen vid terroristbrott eller andra grova brott med hjälp av de uppgifter som lagras i Etias, särskilt när brådskande åtgärder krävs. Åtkomst till Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott utgör ett intrång i den grundläggande rätten till skydd för privatlivet och skydd av personuppgifter för människor vars personuppgifter behandlas i Etias. Uppgifterna i Etias bör därför lagras och göras tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (nedan kallad Europol) med förbehåll för de strikta villkor som fastställs i denna förordning, så att åtkomsten begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, i enlighet med de krav som fastställs i domstolens rättspraxis, i synnerhet i målet Digital Rights Ireland28.

(34)  Det är nödvändigt att få åtkomst till informationen i Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda de terroristbrott som avses i direktiv (EU) 2017/54126 eller andra grova brott enligt vad som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF27. I samband med en specifik utredning och för att säkra bevisning och uppgifter avseende en person som misstänks för att ha begått ett brott eller avseende ett brottsoffer kan de brottsbekämpande myndigheterna behöva åtkomst till de uppgifter som genererats av Etias. Det kan också vara nödvändigt att identifiera gärningsmannen vid terroristbrott eller andra grova brott med hjälp av de uppgifter som lagras i Etias, särskilt när brådskande åtgärder krävs. Åtkomst till Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott utgör ett intrång i den grundläggande rätten till skydd för privatlivet och skydd av personuppgifter för människor vars personuppgifter behandlas i Etias. Uppgifterna i Etias bör därför göras tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (nedan kallad Europol) med förbehåll för de strikta villkor som fastställs i denna förordning, så att åtkomsten begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, i enlighet med de krav som fastställs i domstolens rättspraxis, i synnerhet i målet Digital Rights Ireland28.

_____

_____________

26 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

27 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

27 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

28 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 i de förenade målen C‑293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 i de förenade målen C‑293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Åtkomst till uppgifter i Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott bör i synnerhet endast beviljas efter det att de behöriga myndigheterna har ingett en motiverad begäran med angivande av varför det är nödvändigt att få tillgång till uppgifterna. Medlemsstaterna bör säkerställa att en sådan begäran om åtkomst till uppgifter som lagrats i Etias omfattas av en förhandskontroll av en domstol eller en myndighet som är fullständigt oberoende och opartisk och fri från direkt eller indirekt utomstående påverkan. I brådskande undantagsfall kan det dock vara viktigt att de behöriga myndigheterna omedelbart får tillgång till personuppgifter för att förhindra ett grovt brott eller för att åtala gärningsmännen. I sådana fall bör utlämningen av personuppgifter från Etias istället granskas så snart som möjligt efter det att de behöriga myndigheterna har beviljats åtkomst till sådana uppgifter.

(35)  Åtkomst till uppgifter i Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott bör i synnerhet endast beviljas efter det att de behöriga myndigheterna har ingett en motiverad begäran med angivande av varför det är nödvändigt att få tillgång till uppgifterna. Medlemsstaterna bör säkerställa att en sådan begäran om åtkomst till uppgifter som lagrats i Etias omfattas av en förhandskontroll av en oberoende central åtkomstpunkt där det kontrolleras om villkoren för att begära åtkomst till Etias centrala system är uppfyllda i det konkreta aktuella fallet. I ytterst brådskande situationer kan det dock vara avgörande att de behöriga myndigheterna omedelbart får tillgång till personuppgifter för att förhindra en överhängande fara med koppling till ett terroristbrott, för att förhindra att ett grovt brott begås eller för att kunna åtala gärningsmännen. I sådana fall bör kontrollen av utlämnandet av personuppgifterna från Etias ske så snart som möjligt efter det att de behöriga myndigheterna har beviljats åtkomst till sådana uppgifter.

Motivering

En användning av systemet med centrala åtkomstpunkter föreslås, som i fallet med VIS, Eurodac och in- och utresesystemet, i stället för att den centrala åtkomstpunktens uppgift ska anförtros den nationella Etiasenheten. Som är fallet med de andra systemen ska den centrala åtkomstpunkten kontrollera om villkoren för åtkomst är uppfyllda.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Etias nationella enheter bör utgöra en central åtkomstpunkt och bör kontrollera att villkoren för att begära åtkomst till Etias centrala system är uppfyllda i det konkreta aktuella fallet.

utgår

Motivering

En användning av systemet med centrala åtkomstpunkter föreslås, som i fallet med VIS, Eurodac och in- och utresesystemet, i stället för att den centrala åtkomstpunktens uppgift ska anförtros den nationella Etiasenheten. Som är fallet med de andra systemen ska den centrala åtkomstpunkten kontrollera om villkoren för åtkomst är uppfyllda.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  De personuppgifter som registreras i Etias får inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt för systemets ändamål. För att Etias ska fungera är det nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden under resetillståndets giltighetstid. För att kunna bedöma om de sökande medför risk för säkerheten, för irreguljär migration eller hot mot folkhälsan är det nödvändigt att lagra personuppgifterna i fem år räknat från den sista registreringen om sökanden i in- och utresesystemet. I själva verket bör Etias förlita sig på korrekta preliminära bedömningar av risker för säkerheten, hot mot folkhälsan och risk för irreguljär migration, särskilt med hjälp av sökregler. För att ge en tillförlitlig grund för medlemsstaternas manuella riskbedömning och i största möjliga utsträckning minska förekomsten av träffar som inte motsvarar de verkliga riskerna (så kallade falska positiva resultat) måste de träffar som blir resultatet av sökregler som grundas på statistik från Etiasuppgifterna vara representativa för en tillräckligt bred population. Detta är inte möjligt enbart med utgångspunkt i uppgifterna i resetillstånden under deras giltighetstid. Lagringsperioden bör börja från den sista registreringen om sökanden i in- och utresesystemet eftersom det är sista gången som resetillståndet faktiskt har använts. En lagringsperiod på fem år motsvarar lagringsperioden för en registrering i in- och utresesystemet med en beviljad inresa på grundval av ett Etias-resetillstånd eller en nekad inresa. Synkroniseringen av lagringsperioderna säkerställer att både registreringen om inresan och det därtill kopplade resetillståndet lagras under samma tidsperiod och säkerställer en framtida driftskompatibilitet mellan Etias och in- och utresesystemet. Synkroniseringen av lagringsperioderna är nödvändig för att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra den riskanalys som krävs enligt kodexen om Schengengränserna. Ett beslut om att neka, återkalla eller annullera ett resetillstånd kan tyda på att sökanden utgör en högre säkerhetsrisk eller en risk för irreguljär migration. Om ett sådant beslut har utfärdats bör lagringsperioden på fem år för de relaterade uppgifterna inledas dagen för utfärdandet för att Etias bättre ska kunna ta hänsyn till den högre risk som sökanden eventuellt utgör. Efter utgången av denna period bör personuppgifterna raderas.

(40)  De personuppgifter som registreras i Etias får inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt för systemets ändamål. För att Etias ska fungera är det nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden under resetillståndets giltighetstid. Efter det att resetillståndets giltighetstid gått ut bör uppgifterna inte lagras utan sökandens uttryckliga samtycke, som ges för att underlätta en ny ansökan efter utgången av giltighetstiden för ett Etiasresetillstånd. Ett beslut om att neka, återkalla eller upphäva ett resetillstånd kan tyda på att sökanden utgör en större fara för säkerheten eller en högre risk för irreguljär migration. Om ett sådant beslut har utfärdats bör lagringsperioden på fem år för de relaterade uppgifterna inledas dagen för utfärdandet för att Etias bättre ska kunna ta hänsyn till den högre risk som sökanden eventuellt utgör. Om den underliggande registreringen i en databas raderas innan de fem åren har gått bör även den tillhörande Etiasansökningsakten raderas. Efter utgången av denna period bör personuppgifterna raderas.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  [Förordning (EU) 2016/679]31 är tillämplig på medlemsstaternas behandling av personuppgifter vid tillämpningen av denna förordning, såvida inte behandlingen utförs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller tillsynsmyndigheter i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

(43)  Förordning (EU) 2016/67931 är tillämplig på medlemsstaternas behandling av personuppgifter vid tillämpningen av denna förordning, såvida inte behandlingen utförs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller tillsynsmyndigheter i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

_________________

_________________

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Den behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaternas myndigheter i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott i enlighet med denna förordning bör omfattas av en standard för skydd av personuppgifter enligt deras nationella lagstiftning som står i överensstämmelse med [direktiv (EU) 2016/680]32.

(44)  Den behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaternas myndigheter i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott i enlighet med denna förordning bör omfattas av en standard för skydd av personuppgifter enligt deras nationella lagstiftning som står i överensstämmelse med direktiv (EU) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.

32 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  De oberoende tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med [förordning (EU) 2016/679] bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter är laglig, medan den europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta när det gäller övervakningen av Etias.

(45)  De oberoende tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med förordning (EU) 2016/679 bör övervaka lagligheten i medlemsstaternas behandling av personuppgifter, medan Europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta när det gäller övervakningen av Etias.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  ”(...) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den ...”.

(46)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 6 mars 2017.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Det bör fastställas strikta regler för åtkomst till Etias centralsystem och nödvändiga skyddsåtgärder. Det är också nödvändigt att fastställa den enskildes rätt till åtkomst, rättelse, radering och prövning, särskilt rätten till rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen.

(47)  Det bör fastställas strikta regler för åtkomst till Etias centrala system och nödvändiga skyddsåtgärder. Det är också nödvändigt att fastställa den enskildes rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, blockering, radering och prövning, särskilt rätten till rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  För att bedöma om en resenär innebär risk för säkerheten, för irreguljär migration eller hot mot folkhälsan krävs driftskompatibilitet mellan Etias informationssystem och de andra informationssystem som Etias gör sökningar i, däribland in- och utresesystemet, informationssystemet för viseringar (VIS), uppgifter från Europol, Schengens informationssystem (SIS) och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Denna driftskompatibilitet kan dock säkerställas fullt ut först när förslagen om inrättande av in- och utresesystemet33, Ecris34 och det omarbetade förslaget till Eurodacförordningen35 har antagits.

(48)  För att bedöma om en resenär innebär en fara för säkerheten, en risk för irreguljär migration eller en hög epidemirisk krävs driftskompatibilitet mellan Etias informationssystem och de andra informationssystem som Etias gör sökningar i, däribland in- och utresesystemet, informationssystemet för viseringar (VIS), uppgifter från Europol, Schengens informationssystem (SIS), Eurodac och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Denna driftskompatibilitet kan dock säkerställas fullt ut först när förslagen om inrättande av in- och utresesystemet33, Ecris34 och det omarbetade förslaget till Eurodacförordningen35 har antagits.

_________________

_________________

33 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2016)0194).

34 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF.

34 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 final.

35 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) (COM(2016)0272).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  att definiera de krav som de säkra kontotjänsterna ställer,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  att reglera inlämnandet av ansökningar om resetillstånd av ett företag som sökanden anlitar och vid Europeiska unionens delegationer,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  att anta en på förhand fastställd förteckning över svarsalternativ på frågor om utbildningsnivå, utbildningsområde, nuvarande sysselsättning och yrkestitel som ska anges i ansökan om ett resetillstånd,

utgår

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  att ytterligare definiera kontrollverktyget,

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  att ytterligare specificera vilka risker för säkerheten, för irreguljär migration och hot mot folkhälsan som ska användas för att fastställa riskindikatorer.

–  att ytterligare specificera vilka faror för säkerheten, risker för irreguljär migration och höga epidemirisker som ska användas för att fastställa riskindikatorerna,

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  att ta fram ett standardformulär för ett nekat resetillstånd,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  att ange vilken typ av ytterligare uppgifter rörande flaggningar som får föras in i Etiasansökningsakten och formaten för dessa,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  att fastställa det ekonomiska stödet till medlemsstaterna för utgifter i samband med ytterligare ansvarsområden,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Punkt 50 – strecksats 5d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  att fastställa reglerna för centralregistret.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 56a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(56a)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Motivering

Den föreslagna texten är ett standardskäl som saknas här.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för tredjelandsmedborgare som inte omfattas av krav på visering för att passera de yttre gränserna (nedan kallat viseringskrav) i syfte att fastställa att dessa personers vistelse på medlemsstaternas territorium inte innebär risk för irreguljär migration, säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I detta syfte införs bestämmelser resetillstånd samt om de villkor och förfaranden som gäller för att utfärda eller vägra sådana tillstånd.

1.  Genom denna förordning inrättas ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för tredjelandsmedborgare som inte omfattas av kravet på visering för att passera de yttre gränserna (nedan kallat viseringskravet) i syfte att avgöra om dessa personers vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en risk för irreguljär migration, en fara för säkerheten eller en hög epidemirisk. I detta syfte införs ett resetillstånd samt de villkor och förfaranden som gäller för att utfärda eller neka sådana tillstånd.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Tredjelandsmedborgare som utövar rörlighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU1a eller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/8011b.

 

_____________

 

1a Rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (EUT L 157, 27.5.2014, s. 1).

 

1b Rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).

Motivering

Som i fallet med in- och utresesystemet bör tredjelandsmedborgare som omfattas av direktiven om företagsintern förflyttning av personal respektive studerande och forskare inte omfattas av Etias.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  fördjupad kontroll: fördjupad kontroll enligt definitionen i artikel 2.13 i förordning (EU) 2016/399,

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  resetillstånd: ett sådant beslut enligt denna förordning som fastställer att det inte finns några faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär risk för irreguljär migration, säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan och som behövs för att de tredjelandsmedborgare som avses i artikel 2 ska ha fullgjort inresekraven enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

(d)  resetillstånd: ett sådant beslut enligt denna förordning som fastställer att det inte finns några rimliga skäl på grundval av faktiska indikationer att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär eller kommer att innebära en risk för irreguljär migration, en fara för säkerheten eller en hög epidemirisk och som behövs för att de tredjelandsmedborgare som avses i artikel 2 ska ha fullgjort inresekravet enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  hot mot folkhälsan: ett sådant hot mot folkhälsan som definieras i artikel 2.21 i förordning (EU) 2016/399.

utgår

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  transportör: varje fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig persontrafik.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  person registrerad i syfte att nekas inresa: varje tredjelandsmedborgare som har registrerats i Schengens informationssystem (SIS) i enlighet med, och för de ändamål som anges i, artiklarna 24 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1987/2006.

Motivering

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  träff: förekomst av en koppling som framgår när de personuppgifter som registrerats i en ansökningsakt i Etias centrala system jämförs med personuppgifter i ett register, en akt eller en registrering som gjorts i något av de informationssystem som genomsöks av Etias centrala system eller i Etias bevakningslista, eller med de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28.

(k)  träff: förekomst av en koppling som framgår när de personuppgifter som registrerats i en ansökningsakt i Etias centrala system jämförs med personuppgifter i ett register, en akt eller en registrering i Etias centrala system, i en databas eller ett informationssystem som genomsöks av Etias centrala system eller Etias bevakningslista enligt artikel 29, eller jämförs med de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  terroristbrott: brott som motsvarar eller är likvärdiga med de brott som avses i artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF.

(l)  terroristbrott: brott som motsvarar eller är likvärdiga med de brott som avses i direktiv (EU) 2017/541.

Motivering

Definitionen uppdateras så att den hänvisar till det nya direktivet om bekämpning av terrorism.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Europoluppgifter: sådana personuppgifter som lämnas till Europol för det syfte som avses i artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794.

(n)  Europoluppgifter: personuppgifter som behandlas av Europol för det syfte som avses i artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na)  elektroniskt signerad: bekräftad genom en signatur i form av en ikryssad ruta i ansökningsformuläret.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Definitionerna i artikel 4 i [förordning (EU) 2016/679] ska vara tillämpliga när personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter.

3.  Definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) 2016/679]ska vara tillämpliga när personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Definitionerna i artikel 3 i [direktiv (EU) 2016/680] ska vara tillämpliga när personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter i brottsbekämpande syfte.

4.  Definitionerna i artikel 3 i direktiv (EU) 2016/680 ska vara tillämpliga när personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter i brottsbekämpande syfte.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bidra till en god säkerhet genom att göra en noggrann bedömning av säkerhetsrisker förknippade med sökanden innan ankomsten till gränsövergångsställena vid de yttre gränserna, för att avgöra om det finns några faktiska indikationereller rimliga skäl att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en säkerhetsrisk.

(a)  Bidra till en god säkerhet genom att göra en noggrann bedömning av säkerhetsrisker förknippade med sökanden före ankomsten till gränsövergångsställena vid de yttre gränserna, för att avgöra om det finns några rimliga skälgrundval av faktiska indikationer att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en fara för säkerheten.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidra till att skydda folkhälsan genom att göra en bedömning av om sökanden utgör ett sådant hot mot folkhälsan som avses i artikel 3.1 e innan ankomsten till gränsövergångsställena vid de yttre gränserna.

(c)  Bidra till att skydda folkhälsan genom att göra en bedömning av om sökandens närvaro innebär en hög epidemirisk före ankomsten till gränsövergångsställena vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stödja syftet med Schengens informationssystem (SIS) avseende registreringar av personer som är efterlysta för att gripas, överlämnas eller utlämnas, försvunna personer eller personer som söks för att delta i ett rättsligt förfarande samt personer som är registrerade för diskret kontroll eller särskilda kontroller.

(e)  Stödja målen för Schengens informationssystem (SIS) avseende registreringar av tredjelandsmedborgare som är föremål för ett inreseförbud, personer som är efterlysta för att gripas, överlämnas eller utlämnas, försvunna personer eller personer som söks för att delta i ett rättsligt förfarande samt personer som är registrerade för diskret kontroll, särskilda kontroller [eller undersökningskontroller].

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som grundas på gemensamma tekniska specifikationer som är identiska för alla medlemsstater och möjliggör anslutning av det centrala systemet till medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer,

(b)  ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat, baserat på gemensamma tekniska specifikationer och identiskt för alla medlemsstater, som möjliggör en säker anslutning av det centrala systemet till medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer,

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en säker kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten,

(c)  en kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten som ska vara säker och krypterad,

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  det centralregister som avses i artikel 73.2,

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  ett kontrollverktyg som ger sökanden möjlighet att följa handläggningen av sin ansökan och kontrollera giltighetstid och status för sitt resetillstånd,

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  [Etias centrala system, enhetliga nationella gränssnitt , webbtjänst, nätport för transportörer och kommunikationsinfrastruktur ska så långt som tekniskt möjligt dela och återanvända maskinvara och programvara för in- och utresesystemets centrala system, enhetliga nationella gränssnitt, webbtjänst, nätport för transportörer respektive kommunikationsinfrastruktur.]

3.  Etias centrala system, enhetliga nationella gränssnitt, webbtjänst, nätport för transportörer och kommunikationsinfrastruktur ska så långt som tekniskt möjligt dela och återanvända maskinvara och programvara för in- och utresesystemets centrala system, enhetliga nationella gränssnitt, webbtjänst, nätport för transportörer respektive kommunikationsinfrastruktur. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 ska logisk separering mellan uppgifter i Etias och uppgifter i in- och utresesystemet säkerställas.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 med avseende på definitionen av de krav som ställs av den säkra kontotjänst som avses i punkt 2 g.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Se till att de uppgifter som lagrats i ansökningsakterna och Etias centrala system är korrekta och aktuella.

utgår

Motivering

Det är oklart hur centralenheten skulle kunna se till att uppgifterna är korrekta och aktuella. Enligt artikel 15.1 är det sökandena som ansvarar för att deras uppgifter är korrekta.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Fastställa, genomföra, utvärdera och se över de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28 efter att ha hört Etias granskningsnämnd.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Kontrollera ansökningar om resetillstånd som avslagits vid den automatiska behandlingen för att fastställa om sökandens personuppgifter motsvarar personuppgifter som lett till träff i de genomsökta informationssystemen, databaserna eller de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28.

(b)  I enlighet med artikel 20 kontrollera ansökningar om resetillstånd som har gett upphov till en eller flera träffar under den automatiska behandlingen, för att fastställa om sökandens personuppgifter motsvarar personuppgifter som gett upphov till en träff i Etias centrala system, en av de genomsökta informationssystemen/databaserna, de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28 eller Etias bevakningslista enligt artikel 29, och vid behov inleda manuell behandling i enlighet med artikel 22.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Registrera de kontroller som utförs i enlighet med led b i Etias centrala system.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Fastställa, testa, genomföra, utvärdera och se över de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28 efter att ha hört Etias granskningsstyrelse.

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Genomföra regelbunden granskning av hur ansökningarna handläggs och av hur bestämmelserna i artikel 28 genomförs, däribland genom regelbunden utvärdering av hur de grundläggande rättigheterna påverkas, särskilt med avseende på rätten till privatliv och skydd av personuppgifter.

utgår

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Ange vilken medlemsstat som ansvarar för den manuella behandlingen av ansökningar enligt artikel 22.1a.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Vid behov främja samråd mellan medlemsstaterna enligt artikel 24 och mellan den ansvariga medlemsstaten och Europol enligt artikel 25.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  Meddela transportörerna för det fall att Etias informationssystem inte fungerar, i enlighet med vad som avses i artikel 40.1.

Motivering

Ett antal ytterligare uppgifter för centralenheten nämns i andra artiklar. För transparensens skull bör de alla nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dd)  Meddela medlemsstaternas myndigheter med ansvar för att utföra kontroller vid gränsövergångsställena vid de yttre gränserna för det fall att Etias informationssystem inte fungerar, i enlighet med vad som avses i artikel 42.1.

Motivering

Ett antal ytterligare uppgifter för centralenheten nämns i andra artiklar. För transparensens skull bör de alla nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led de (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(de)  Behandla begäranden från Europol om sökning i uppgifter i Etias centrala system, i enlighet med vad som avses i artikel 46.

Motivering

Ett antal ytterligare uppgifter för centralenheten nämns i andra artiklar. För transparensens skull bör de alla nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led df (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(df)  Förse allmänheten med alla upplysningar som är relevanta för att ansöka om resetillstånd, i enlighet med vad som avses i artikel 61.

Motivering

Ett antal ytterligare uppgifter för centralenheten nämns i andra artiklar. För transparensens skull bör de alla nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led dg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dg)  Samarbeta med kommissionen kring den informationskampanj som avses i artikel 62.

Motivering

Ett antal ytterligare uppgifter för centralenheten nämns i andra artiklar. För transparensens skull bör de alla nämnas i denna artikel.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led dh (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dh)  Ge support till resenärer som stöter på problem under ansökningsprocessen.

Motivering

Kommissionens förslag innehåller ingen hänvisning till en supportfunktion. Det är dock viktigt för systemets trovärdighet att det finns en sådan funktion.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Etias centralenhet ska offentliggöra en årlig verksamhetsrapport. Denna rapport ska innehålla:

 

(a)  statistik över

 

i)  det antal resetillstånd som utfärdats automatiskt av Etias centrala system,

 

ii)  det antal ansökningar som kontrollerats av centralenheten,

 

iii)  det antal ansökningar som behandlats manuellt per medlemsstat,

 

iv)  det antal ansökningar som avslagits av landet och skälen till avslagen,

 

v)  i vilken utsträckning de tidsfrister som avses i artiklarna 20.6, 23, 26 och 27 har hållits;

 

(b)  allmän information om hur Etias centralenhet fungerar, dess verksamhet enligt denna artikel samt information om aktuella tendenser och utmaningar som påverkar utförandet av uppgifterna.

 

Den årliga verksamhetsrapporten ska översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den 31 mars nästföljande år.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Se till att de uppgifter som lagrats i ansökningsakterna och Etias centrala system är korrekta och aktuella.

utgår

Motivering

Det är oklart hur de nationella enheterna skulle kunna se till att uppgifterna är korrekta och aktuella. Enligt artikel 15.1 är det sökandena som ansvarar för att deras uppgifter är korrekta.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Registrera de kontroller som utförs i enlighet med led b i Etias centrala system.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Ge sökande information om vilka förfaranden som gäller för överklagande, i enlighet med artikel 31.2.

(d)  Ge sökande information om det förfarande för rättsmedel som ska följas, i enlighet med artikel 31.2.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Upphäva och återkalla ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 34 och 35.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Fungera som central åtkomstpunkt för konsultation av Etias centrala system i de syften som avses i artikel 1.2 och i enlighet med artikel 44.

utgår

Motivering

En användning av systemet med centrala åtkomstpunkter föreslås, som i fallet med VIS, Eurodac och in- och utresesystemet, i stället för att den centrala åtkomstpunktens uppgift ska anförtros den nationella Etiasenheten. Som är fallet med de andra systemen ska den centrala åtkomstpunkten kontrollera om villkoren för åtkomst är uppfyllda.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Etias etiknämnd

 

1.  Härmed inrättas en oberoende etiknämnd för Etias med en rådgivande och granskande funktion. Den ska bestå av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns ombud för grundläggande rättigheter, en företrädare för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns rådgivande forum om grundläggande rättigheter, en företrädare för Europeiska datatillsynsmannen, en företrädare för Europeiska dataskyddsstyrelsen och en företrädare för byrån för grundläggande rättigheter.

 

2.  Etias etiknämnd ska genomföra regelbunden granskning av hur ansökningarna handläggs och av hur bestämmelserna i artikel 28 genomförs, bland annat genom regelbunden utvärdering av hur de grundläggande rättigheterna påverkas, särskilt med avseende på rätten till personlig integritet, skydd av personuppgifter och icke-diskriminering.

 

3.  Etias etiknämnd ska sammanträda när så krävs, dock minst två gånger om året. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska stå för kostnaderna och tillhandahållandet av tjänster i samband med sådana möten. Sekretariatet ska tillhandahållas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Etias etiknämnd ska anta sin arbetsordning vid sitt första möte med enkel majoritet av styrelsens ledamöter.

 

4.  Ledamöterna av Etias etiknämnd ska inbjudas att delta i Etias granskningsnämnds sammanträden, där de ska ha en rådgivande funktion. De ska ha tillgång till alla uppgifter och tillträde till alla lokaler som har samband med Etias.

 

5.  Etias etiknämnd ska offentliggöra en årsrapport, som ska göras tillgänglig för allmänheten. Den ska också minst en gång om året rapportera skriftligen och muntligen till Europaparlamentet. Säkerhetsskyddsklassificering ska inte utesluta att uppgifter görs tillgängliga för Europaparlamentet. Vid behov ska bestämmelserna i artikel 50 i förordning (EU) 2016/1624 tillämpas.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Etias informationssystem ska vara kompatibelt med andra informationssystem som Etias söker i, till exempel [in- och utresesystemet], Informationssystemet för viseringar (VIS), Europoluppgifter, Schengens informationssystem (SIS), [Eurodac] och [det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)] för att möjliggöra den riskbedömning som avses i artikel 18.

Etias informationssystem ska vara kompatibelt med [in- och utresesystemet], Informationssystemet för viseringar (VIS), Europoluppgifter, Schengens informationssystem (SIS), [Eurodac] och [det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)] för det enda syftet att möjliggöra den automatiserade behandling som avses i artikel 18.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Driftskompatibiliteten ska säkerställas i full överensstämmelse med unionens regelverk om grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Sökningar i Interpols databaser

 

Etias centrala system ska kontrollera Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar och Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande.

 

Två år efter det att Etias har tagits i drift ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om Etias kontroller i Interpols databaser. Rapporten ska innehålla information om antalet träffar mot Interpols databaser, antalet nekade resetillstånd efter sådana träffar samt eventuella problem som uppträtt, och som en följd av denna utvärdering ska rapporten vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Gränskontrolltjänstemäns åtkomst till Etias centrala system i enlighet med artikel 41 ska begränsas till sökningar i Etias centrala system för att kontrollera om en resande som befinner sig vid gränsövergångsstället vid en yttre gräns har resetillstånd.

2.  Gränskontrolltjänstemäns åtkomst till Etias centrala system i enlighet med artikel 41 ska begränsas till sökningar i Etias centrala system för att kontrollera om en resenär som befinner sig vid ett gränsövergångsställe vid en yttre gräns har resetillstånd. Gränskontrolltjänstemännen ska dessutom underrättas automatiskt om de flaggningar som avses i artiklarna 22.4a, 30.1a och 30.1b. När en ytterligare fördjupad kontroll krävs vid gränsen har gränskontrolltjänstemän undantagsvis rätt att få åtkomst till Etias centrala system för att erhålla den ytterligare information rörande dessa flaggningar vilken avses i artiklarna 33 ea och 38.5 da.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Transportörers åtkomst till Etias centrala system i enlighet med artikel 39 ska begränsas till sökningar i Etias centrala system för att kontrollera om en resande har resetillstånd.

3.  Transportörernas åtkomst till Etias centrala system i enlighet med artikel 39 ska begränsas till förfrågningar i Etias centrala system för att få reda på om en resenär har resetillstånd.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Diskrimineringsförbud

Grundläggande rättigheter

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter i Etias informationssystem av en användare får inte leda till att tredjelandsmedborgare diskrimineras på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Behandlingen ska ske med full hänsyn till den mänskliga värdigheten och personliga integriteten. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Behandling av personuppgifter i Etias informationssystem av en användare får inte leda till att tredjelandsmedborgare diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Behandlingen ska ske med full respekt för den mänskliga värdigheten och integriteten samt de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privatlivet och till skydd av personuppgifter. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Ansökningar får lämnas in vid Europeiska unionens delegationer i tredjeländer.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 i syfte att reglera inlämnandet av ansökningar om resetillstånd av ett företag som sökanden anlitar och vid Europeiska unionens delegationer.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Sex månader innan ett giltigt resetillstånd löper ut ska innehavaren underrättas automatiskt via e-post om det kommande utlöpandet.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Ansökningar får lämnas in av innehavare av ett resetillstånd inom de sex månaderna innan tillståndet löper ut.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter ska göra ansökningsformuläret allmänt tillgängligt, kostnadsfritt och lätt åtkomligt för de sökande.

2.  Den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter ska göra ansökningsformuläret allmänt tillgängligt, kostnadsfritt och lätt åtkomligt för sökande, även sådana med funktionsnedsättningar.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om de officiella språken i länderna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 539/2001 inte motsvarar de språk som avses i punkt 3 ska faktablad med information om innehållet och användningen av den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter samt förklarande information ställas till förfogande på åtminstone ett av de officiella språken i det aktuella landet.

4.  Om de officiella språken i länderna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 539/2001 inte motsvarar de språk som avses i punkt 3 ska faktablad med förklarande information om Etias, ansökningsförfarandet och användningen av den offentliga webbplatsen och mobilappen samt en steg-för-steg-guide för ansökningen ställas till förfogande på åtminstone ett av de officiella språken i det aktuella landet.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter ska ge sökandena information om deras rätt till ett effektivt rättsmedel i enlighet med denna förordning. Om ett resetillstånd nekas ska sökanden hänvisas till den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet, som ska tillhandahålla ytterligare information i enlighet med artikel 31.2.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska anta närmare bestämmelser om driftsvillkoren för den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter, samt bestämmelser om dataskydd och säkerhet för den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter. Dessa genomförandeåtgärder ska antas enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2.

7.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta närmare bestämmelser om driftsvillkoren för den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter samt om de tillämpliga dataskydds- och säkerhetsreglerna för den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter. Dessa närmare bestämmelser ska grunda sig på riskhantering för informationssäkerhet samt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. De ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 79.2.

Motivering

Rekommenderas i punkt 100 i Europeiska datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla sökande ska lämna in ett ifyllt ansökningsformulär tillsammans med en försäkran om att de lämnade uppgifterna är riktiga, fullständiga och tillförlitliga samt en förklaring om att gjorda påståenden är sanna och tillförlitliga. Underåriga ska lämna in ett ansökningsformulär elektroniskt undertecknat av permanent eller tillfällig vårdnadshavare eller en förmyndare.

1.  Alla sökande ska lämna in ett ifyllt ansökningsformulär tillsammans med en försäkran om att de lämnade uppgifterna är riktiga, fullständiga, korrekta och tillförlitliga samt en förklaring om att gjorda påståenden är sanna och tillförlitliga. Underåriga ska lämna in ett ansökningsformulär som är elektroniskt signerat av en permanent eller tillfällig vårdnadshavare eller en förmyndare.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Sista giltighetsdag för resehandlingen.

(e)  Utfärdandedatum och sista giltighetsdag för resehandlingen.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  E-postadress, telefonnummer.

(g)  E-postadress och i förekommande fall telefonnummer.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Utbildning (nivå och område).

utgår

Motivering

Känsliga uppgifter kan framkomma vid insamling av information om utbildning, och detta förefaller varken vara nödvändigt eller proportionerligt.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Nuvarande sysselsättning.

utgår

Motivering

Känsliga uppgifter kan framkomma vid insamling av information om sysselsättning, och detta förefaller varken vara nödvändigt eller proportionerligt. Med tanke på Etiastillståndens varaktighet kan denna information dessutom ändras, och det förefaller inte lämpligt att samla in sådan information.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  För minderåriga: vårdnadshavarnas eller förmyndarnas efternamn och förnamn.

(k)  För minderåriga: vårdnadshavarens eller förmyndarens efternamn och förnamn, hemadress, e-postadress och, i förekommande fall, telefonnummer.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led l – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Ställning som familjemedlem.

i)  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sökanden ska ange utbildningsnivå, utbildningsområde, nuvarande sysselsättning och yrkestitel genom att välja i en på förhand fastställd förteckning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 78 för att upprätta dessa på förhand fastställda förteckningar.

utgår

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Om han eller hon lider av en sjukdom med epidemisk potential enligt definitionen i Världshälsoorganisationens internationella hälsostadga, andra infektionssjukdomar eller smittsamma parasitsjukdomar.

utgår

Motivering

Det förefaller inte lämpligt att samla in och behandla dessa uppgifter, eftersom detta är uppgiven information som kan ändras under Etiastillståndets varaktighet. Det kan framför allt avslöja verkligt känsliga uppgifter, och det har inte bevisats att insamling och behandling av sådan information är nödvändig eller proportionerlig. Hotet mot folkhälsan måste även i fortsättningen bedömas av gränsbevakningstjänstemän vid kontrollerna vid de yttre gränserna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i förordning (EU) 2016/399.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om han eller hon fällts för brott i något land.

(b)  Om han eller hon under de senaste tio åren har fällts för något eller några av de grova brotten i bilaga 1a.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Om han eller hon genom beslut ålagts att lämna en medlemsstats eller något annat lands territorium eller om beslut om återsändande fattats för hans eller hennes räkning under de senaste tio åren.

(d)  Om han eller hon genom beslut ålagts att lämna en medlemsstats territorium eller om beslut om återsändande fattats för hans eller hennes räkning under de senaste tio åren.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Om han eller hon tillhör någon av de kategorier av sökande som avses i artikel 16.2 d–f för vilka avgiften för resetillståndet inte ska tas ut, vilka ska väljas ut från en på förhand fastställd förteckning. Sökanden ska upplysas om att en begäran om ytterligare uppgifter eller handlingar kommer att sändas till sökanden, i enlighet med artikel 23, så att det kan fastställas att syftet med resan faller inom någon av de kategorier som anges i artikel 16.2 d–f. Sökanden ska upplysas om att beslutet om ansökan därefter kommer att fattas i enlighet med de tidsfrister som anges i artikel 27.2.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Sökanden ska också intyga att han eller hon har tagit del av villkoren för inresa enligt artikel 6 i förordning 2016/399 och är införstådd med att han eller hon kan komma att uppmanas att uppvisa relevanta styrkande handlingar vid varje inresa.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 78 med närmare bestämmelser om dessa frågors innehåll och utformning.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 med närmare bestämmelser för innehållet i och utformningen av de frågor som avses i punkt 4. Dessa frågors innehåll och utformning ska göra det möjligt för sökandena att lämna tydliga och exakta svar.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Sökanden måste besvara dessa frågor. Om någon av frågorna besvarats jakande ska sökanden besvara ytterligare frågor på ansökningsformuläret i syfte få in ytterligare uppgifter med hjälp av en i förväg fastställd förteckning över frågor. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 78 med avseende på dessa ytterligare frågors innehåll och utformning samt de i förväg fastställda svarsalternativen.

6.  Om någon av frågorna besvarats jakande ska sökanden besvara ytterligare frågor på ansökningsformuläret i syfte få in ytterligare uppgifter med hjälp av en i förväg fastställd förteckning över frågor. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 med avseende på dessa ytterligare frågors innehåll och utformning samt de i förväg fastställda svarsalternativen.

Motivering

Detta täcks av punkt 4.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökanden ska för varje ansökan erlägga en avgift på 5 euro för resetillståndet.

1.  Sökanden ska för varje ansökan erlägga en avgift på 10 euro för resetillståndet.

Motivering

En ökning av avgiften för resetillstånd till 10 euro uppskattas kunna leda till ett inkomstöverskott på 305 miljoner euro per år (jämfört med 110 miljoner euro med en avgift på 5 euro), som kan anslås till åtgärder på området för säkerhet och förvaltningen av de yttre gränserna. Ett belopp på 10 euro är samtidigt tillräckligt lågt för att turismen inte ska påverkas, även från mindre välbärgade regioner.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Avgift för resetillstånd ska inte tas ut för barn under arton år.

2.  Avgift för resetillstånd ska inte tas ut för personer som omfattas av någon av följande kategorier:

 

(a)  Sökande under 18 år.

 

(b)  Sökande över 60 år.

 

(c)  Familjemedlemmar till unionsmedborgare eller till tredjelandsmedborgare som har rätt till fri rörlighet enligt unionsrätten.

 

(d)  Studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

 

(e)  Forskare som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning.

 

(f)  Företrädare för ideella organisationer som är 25 år eller yngre och som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnas av ideella organisationer.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I synnerhet ska Etias centrala system kontrollera följande:

Etias centrala system ska kontrollera följande:

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  [Om sökanden för närvarande är registrerad som en person som överskridit den tillåtna vistelsen eller tidigare har överskridit den tillåtna vistelsen enligt in- och utresesystemet.]

(g)  Om sökanden vid den aktuella tidpunkten är registrerad som en person som överskridit den tillåtna vistelsen eller tidigare har registrerats som en sådan, genom en sökning i in- och utresesystemet.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  [Om sökanden vägrats inresa enligt in- och utresesystemet.]

(h)  Om sökanden nekats inresa, genom en sökning i in- och utresesystemet.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  [Om sökanden varit föremål för beslut om återsändande eller avlägsnande efter det att en ansökan om internationellt skydd dragits tillbaka eller avslagits enligt Eurodac.]

(k)  [Om sökanden varit föremål för ett beslut om återsändande eller ett avlägsnandebeslut som registrerats i Eurodac.]

Motivering

Beslut om återsändande eller avlägsnande som registreras i Eurodac fattas inte enbart efter att en ansökan om internationellt skydd har dragits tillbaka eller avslagits, utan kan även gälla irreguljära migranter.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Etias centrala system ska jämföra relevanta uppgifter som avses i artikel 15.2 a, b, d, f, g, i, m och artikel 15.8 med uppgifterna i Etias bevakningslista enligt artikel 29.

4.  Etias centrala system ska jämföra relevanta uppgifter som avses i artikel 15.2 a, b, d, f, g, m och artikel 15.8 med uppgifterna i Etias bevakningslista enligt artikel 29.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Etias centrala system ska jämföra relevanta uppgifter som avses i artikel 15.2 a, f, h och i med de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28.

5.  Etias centrala system ska jämföra de relevanta uppgifter som avses i artikel 15.2 a och f med de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28.

Motivering

Artikel 28 ska utgå.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Registrering om personer och föremål som omfattas av diskreta eller särskilda kontroller.

(d)  Registrering om personer och föremål som omfattas av diskreta kontroller[, undersökningskontroller] eller särskilda kontroller.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla träffar som följer av jämförelsen ska lagras i SIS.

utgår

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Om en jämförelse i enlighet med punkt 7 resulterar i en eller flera träffar ska Etias centrala system skicka ett automatiserat meddelande till Etias centralenhet. Etias centralenhet ska kontrollera huruvida sökandens personuppgifter motsvarar personuppgifterna i den registrering som gav upphov till träffen. Etias centrala system ska därefter skicka ett automatiserat meddelande till Sirenekontoret i den medlemsstat som gjorde registreringen. Det berörda Sirenekontoret ska kontrollera huruvida sökandens personuppgifter motsvarar personuppgifterna i den registrering som gav upphov till träffen och vidta lämpliga uppföljningsåtgärder.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  Det meddelande som skickas till Sirenekontoret i den registrerande medlemsstaten ska innehålla följande uppgifter:

 

(a)  Efternamn, förnamn och eventuella andra namn (alias).

 

(b)  Födelseort och födelsedatum.

 

(c)  Kön.

 

(d)  Medborgarskap.

 

(e)   Sökandens bostadsadress eller, om sådan inte finns, bosättningsort och bosättningsland.

 

(f)  Information om resetillståndets status som visar om ett resetillstånd har utfärdats, nekats eller om ansökan är föremål för manuell behandling i enlighet med artikel 22.

 

(g)  En hänvisning till träffar som erhållits, inbegripet datum och tidpunkt för träffen.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7c.  Etias centrala system ska till ansökningsakten foga en hänvisning till alla träffar som uppkommer.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7d.  Om träffen gäller en registrering om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas eller utlämnas ska ett resetillstånd inte nekas.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den automatiska behandling som avses i artikel 18.2–18.5 gett en eller flera träffar ska ansökan bedömas i enlighet med artikel 22.

2.  Om den automatiserade behandling som avses i artikel 18.2–18.5 resulterat i en eller flera träffar och Etias centrala system kan bekräfta att de uppgifter som registrerats i ansökningsakten motsvarar de uppgifter som gett upphov till en träff, ska ansökan bedömas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 22.

Motivering

Anpassning till formuleringen i artikel 20.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den automatiska behandlingen enligt artikel 18.2–18.5 ger ett osäkert resultat därför att Etias centrala system inte kan bekräfta att de uppgifter som registrerats i ansökningsakten motsvarar de uppgifter som lett till en träff ska ansökan bedömas i enlighet med förfarandet i artikel 20.

3.  Om den automatiserade behandling som avses i artikel 18.2–18.5 resulterat i en eller flera träffar och Etias centrala system inte kan bekräfta att de uppgifter som registrerats i ansökningsakten motsvarar de uppgifter som gett upphov till en träff, ska ansökan bedömas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 20.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Etias centralenhet ska kontrollera om de uppgifter som registrerats i ansökningsakten motsvarar uppgifter i de genomsökta informationssystemen eller databaserna, i Etias bevakningslista som avses i artikel 29 eller de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28.

3.  Etias centralenhet ska kontrollera om de uppgifter som registrerats i ansökningsakten motsvarar uppgifterna i Etias centrala system eller en av de genomsökta informationssystemen/databaserna, i Etias bevakningslista enligt artikel 29 eller de särskilda riskindikatorer som avses i artikel 28.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För sådana tredjelandsmedborgare som avses i artikel 2.1 c ska det resetillstånd som avses i artikel 3 d fungera som ett beslut enligt denna förordning som fastställer att det inte finns några faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär risk för irreguljär migration, säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan enligt direktiv 2004/38/EG.

1.  För sådana tredjelandsmedborgare som avses i artikel 2.1 c ska resetillståndet enligt artikel 3 d fungera som ett beslut enligt denna förordning som fastställer att det inte finns några rimliga skäl baserade på faktiska indikationer att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en fara för säkerheten eller en hög epidemirisk enligt direktiv 2004/38/EG.

Motivering

”Rimliga skäl” som inte vilar på faktiska indikationer är bara gissningar.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[Vid behandling av en ansökan om resetillstånd för tredjelandsmedborgare enligt artikel 2.1 c ska Etias centrala system inte kontrollera följande:

Vid behandling av en ansökan om resetillstånd för tredjelandsmedborgare enligt artikel 2.1 c ska Etias centrala system inte kontrollera om

(a)  Sökanden är för närvarande registrerad som en person som överskridit den tillåtna vistelsen, oavsett om han eller hon tidigare har överskridit den tillåtna vistelsen enligt in- och utresesystemet, på det sätt som avses i artikel 18.2 g.

(a)  sökanden vid den aktuella tidpunkten är registrerad som en person som överskridit den tillåtna vistelsen, oavsett om han eller hon tidigare har registrerats som sådan, genom sökning i in- och utresesystemet enligt vad som avses i artikel 18.2 g,

(b)  Sökanden motsvarar en person som registrerats i Eurodac på det sätt som avses i artikel 18.2 j.]

(b)  sökanden motsvarar en person vars uppgifter registrerats i Eurodac enligt vad som avses i artikel 18.2 j.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Sådana överklaganden som avses i artikel 32 ska göras i enlighet med direktiv 2004/38/EG.

(b)  Det förfarande för rättsmedel som avses i artikel 32 ska följas i enlighet med direktiv 2004/38/EG.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  [ett år räknat från den sista registreringen om den sökande i in- och utresesystemet, om ettårsperioden slutar efter resetillståndets giltighetstid, eller]

utgår

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5 – led c – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  under fem år från den dag då det sista beslutet om att vägra, återkalla eller annullera resetillståndet fattades i enlighet med artiklarna 31, 34 eller 35.

iii)  fem år räknat från det senaste beslutet att neka, återkalla eller upphäva resetillståndet i enlighet med artiklarna 31, 34 och 35, eller en kortare period än fem år om den registrering som gav upphov till beslutet raderas tidigare.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5 – led c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att underlätta en ny ansökan efter utgången av giltighetstiden för ett Etiasresetillstånd får ansökningsakten lagras i Etias centrala system under ytterligare en period på högst ett år efter utgången av giltighetstiden för resetillståndet, dock bara om sökanden efter en begäran om samtycke frivilligt och uttryckligen samtycker genom en elektroniskt undertecknad försäkran. Begäran om samtycke ska presenteras på ett sätt som tydligt kan skiljas från andra frågor, i en begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk, i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

 

Samtycke ska ges efter den automatiska information som föreskrivs i artikel 13.2c. Den automatiska informationen ska påminna sökanden om ändamålet med lagringen av uppgifter på grundval av den information som avses i artikel 61 ea.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den medlemsstat som ansvarar för den manuella behandlingen av ansökan enligt denna artikel (nedan kallad ansvarig medlemsstat) ska vara den första inresemedlemsstat som sökanden anger i enlighet med artikel 15.2 j.

1.  Den medlemsstat som ansvarar för den manuella behandlingen av ansökningar enligt denna artikel (nedan kallad ansvarig medlemsstat) ska vara

 

(a)  vid träff från något av de kontrollerade systemen: den medlemsstat som förde in den senaste registrering som resulterat i en träff;

 

(b)  vid träff från Etias bevakningslista: den medlemsstat som tillhandahöll uppgifterna för bevakningslistan;

 

(c)  i alla övriga fall: den första inresemedlemsstaten enligt vad sökanden uppgett i enlighet med artikel 15.2 j.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den ansvariga medlemsstaten ska anges av Etias centralenhet.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  En medlemsstat som konsulterats i enlighet med artikel 24 får begära att Etias centralenhet utser den till ansvarig medlemsstat av skäl som rör den nationella säkerheten.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Om träffen motsvarar en eller flera av kategorierna i artikel 18.2 a–c ska resetillstånd vägras.

(a)  Om träffen motsvarar artikel 18.2 c ska resetillstånd nekas.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om träffen motsvarar en eller flera av kategorierna i artikel 18.2 d–m ska säkerhetsrisken eller risken för irreguljär migration bedömas, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller vägra resetillstånd.

(b)  Om träffen motsvarar en eller flera av kategorierna i artikel 18.2 a och b eller d–m ska faran för säkerheten eller risken för irreguljär migration bedömas, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller neka resetillstånd.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om träffen motsvarar en registrering som avses i artikel 18.2 d ska den nationella Etiasenheten utfärda ett proformaresetillstånd som i Etias centrala system märks med en flaggning som anger att gränsmyndigheterna ska gå vidare med ett gripande av tredjelandsmedborgaren.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om den automatiska behandlingen enligt artikel 18.3 visar att sökanden besvarat någon av frågorna i artikel 15.4 jakande ska Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten bedöma risken för irreguljär migration, säkerhetsrisken eller hotet mot folkhälsan, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller vägra resetillstånd.

5.  Om den automatiserade behandlingen enligt artikel 18.3 visar att sökanden besvarat någon av frågorna i artikel 15.4 jakande ska den nationella Etiasenheten i den ansvariga medlemsstaten bedöma risken för irreguljär migration eller faran för säkerheten, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller neka resetillstånd.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om den automatiska behandlingen enligt artikel 18.4 gett en träff ska Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten bedöma säkerhetsrisken, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller vägra resetillstånd.

6.  Om den automatiserade behandlingen enligt artikel 18.4 resulterat i en träff ska den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet bedöma faran för säkerheten, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller neka resetillstånd.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om den automatiska behandlingen enligt artikel 18.5 gett en träff ska Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten bedöma risken för irreguljär migration, säkerhetsrisken eller hotet mot folkhälsan, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller vägra resetillstånd.

7.  Om den automatiserade behandlingen enligt artikel 18.5 resulterat i en träff ska den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet bedöma risken för irreguljär migration, faran för säkerheten eller den höga epidemirisken, varefter beslut ska fattas om att utfärda eller neka resetillstånd. Den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet får under inga omständigheter fatta beslut enbart på grundval av en träff baserad på de särskilda riskindikatorerna. Den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet ska i samtliga fall göra en individuell bedömning av risken för irreguljär migration, faran för säkerheten och den höga epidemirisken.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När de uppgifter som sökanden lämnat på ansökningsformuläret inte ger Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten möjlighet att besluta om att utfärda eller vägra resetillstånd får den nationella enheten begära ytterligare upplysingar eller handlingar från sökanden.

1.  Om de uppgifter som sökanden lämnat på ansökningsformuläret inte ger den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet möjlighet att besluta om att utfärda eller neka resetillstånd ska den nationella enheten begära ytterligare upplysningar eller handlingar från sökanden.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska lämnas till den e-postadress som registrerats som kontakt i ansökningsakten. Begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska tydligt ange vilka upplysningar eller handlingar som sökanden uppmanas att lämna. Sökanden ska lämna ytterligare upplysningar eller handlingar direkt till Etias nationella enhet via den säkra kontotjänst som avses i artikel 6.2 g inom sju arbetsdagar från mottagandet av begäran.

2.  Begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska lämnas till den e-postadress som registrerats som kontakt i ansökningsakten. I begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska det tydligt anges vilka upplysningar eller handlingar som sökanden uppmanas att lämna. Sökanden ska lämna ytterligare upplysningar eller handlingar direkt till Etias nationella enhet via den säkra kontotjänst som avses i artikel 6.2 g inom 14 arbetsdagar från mottagandet av begäran. Endast sådana ytterligare upplysningar eller handlingar som krävs för bedömningen av ansökningen till Etias får begäras.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I undantagsfall får Etias nationella enhet kalla sökanden till intervju på ett konsulat i sökandens bosättningsland.

4.  I undantagsfall, och efter behandling av de ytterligare upplysningarna och handlingarna i enlighet med punkt 3, får den nationella Etiasenheten kalla sökanden till intervju på en EU-medlemsstats konsulat beläget i sökandens bosättningsland eller använda moderna kommunikationsmedel för att genomföra en intervju med sökanden. Om en intervju genomförs ska den frist som avses i artikel 27.2a gälla.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kallelsen ska meddelas sökanden av Etias nationella enhet i medlemsstaten på den e-postadress som registrerats som kontakt i ansökningsakten.

5.  Kallelsen ska minst fem arbetsdagar före den planerade intervjun meddelas sökanden av den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet på den e-postadress som registrerats som kontaktadress i ansökningsakten. Sökanden ska ha möjlighet att ange om han eller hon föredrar att intervjuas på ett specifikt konsulat eller med hjälp av moderna kommunikationsmedel. Där så är möjligt ska intervjun genomföras på det konsulat som sökanden angett eller, om så begärs, med hjälp av moderna kommunikationsmedel.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om sökanden inte besvarar kallelsen inom utsatt tid eller inte kommer till intervjun ska ansökan vägras i enlighet med artikel 31.1. och sökanden utan dröjsmål informeras av Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten.

5.  Om sökanden inte besvarar kallelsen inom utsatt tid eller uteblir från intervjun utan en utförlig motivering ska ansökan nekas i enlighet med artikel 31.1. och sökanden utan dröjsmål informeras av den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid den bedömning som avses i artikel 22.4 b ska Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten konsultera myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater som ansvarar för de uppgifter som lett till en sådan träff som avses i artikel 18.2 d, e, g, h, i eller k.

1.  Vid den bedömning som avses i artikel 22.4 b ska den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet konsultera myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater som ansvarar för de uppgifter som lett till en träff i enlighet med artikel 18.2 a, d, e, g, h, i eller k.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om en nationell Etiasenhet överväger att utfärda ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet som omfattar flera medlemsstater, ska den ansvariga medlemsstaten samråda med dessa medlemsstater.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den ansvariga medlemsstaten konsulterar en eller flera andra medlemsstater i samband med den manuella behandlingen av en ansökan ska Etias nationella enhet i dessa medlemstater beviljas åtkomst till de relevanta uppgifterna i ansökningsakten samt de träffar som uppkommit i det automatiska systemet i enlighet med artikel 18.2, 18.4 och 18.5 och som krävs för konsultationen. Etias nationella enhet i de konsulterade medlemsstaterna ska även ha åtkomst till relevanta ytterligare upplysningar eller handlingar som lämnats av sökanden på begäran av den ansvariga medlemsstaten i det ärende de konsulteras för.

3.  Om den ansvariga medlemsstaten konsulterar en eller flera andra medlemsstater i samband med den manuella behandlingen av en ansökan ska dessa medlemsstaters nationella Etiasenheter beviljas åtkomst till de relevanta uppgifterna i ansökningsakten samt de träffar som erhållits av det automatiserade systemet i enlighet med artikel 18.2, 18.4 och 18.5 och som krävs för konsultationen. De konsulterade medlemsstaternas nationella Etiasenheter ska även ha åtkomst till relevanta ytterligare upplysningar eller handlingar som lämnats av sökanden på begäran av den ansvariga medlemsstaten i det ärende de konsulteras för.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Etias nationella enhet i den konsulterade medlemsstaten ska svara inom 24 timmar från den dag konsultationen meddelades. Om medlemstaten inte svarar inom utsatt tid ska ansökan anses tillstyrkt.

5.  Etias nationella enhet i den konsulterade medlemsstaten ska svara inom 48 timmar från den dag konsultationen meddelades. Om medlemsstaten inte svarar inom utsatt tid ska ansökan anses tillstyrkt.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  När en eller flera av de konsulterade medlemsstaterna avstyrker ansökan ska den ansvariga medlemssaten vägra resetillstånd i enlighet med artikel 31.

8.  Utan att det påverkar artikel 38 ska den ansvariga medlemsstaten neka resetillstånd i enlighet med artikel 31 om en eller flera av de konsulterade medlemsstaterna avstyrker ansökan.

Motivering

Enligt artikel 38 kan ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet utfärdas i detta fall.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  När så är nödvändigt ska Etias centralenhet underlätta de samråd mellan medlemsstater som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När säkerhetsrisken bedöms efter en träff i enlighet med artikel 18.2 j och 18.4 ska Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten konsultera Europol i frågor som ingår i Europols behörighetsområde. Konsultationen ska ske via befintliga kommunikationskanaler mellan medlemsstaten och Europol i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2016/794.

1.  När faran för säkerheten bedöms efter en träff i enlighet med artikel 18.2 j och 18.4 ska den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet konsultera Europol i frågor som ingår i Europols behörighetsområde. Konsultationen ska ske via befintliga kommunikationskanaler mellan medlemsstaten och Europol på det sätt som fastställs i artikel 7 i förordning (EU) 2016/794 och i enlighet med den förordningen.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den ansvariga medlemsstaten konsulterar Europol ska Etias nationella enhet i den medlemsstaten till Europol överlämna relevanta uppgifter i ansökningsakten samt den eller de träffar som behövs för konsultationen. Etias nationella enhet får till Europol överlämna relevanta ytterligare upplysningar eller handlingar som företetts av sökanden avseende den ansökan om resetillstånd som Europol konsulteras om.

2.  Om den ansvariga medlemsstaten konsulterar Europol ska den medlemsstatens nationella Etiasenhet till Europol överlämna relevanta uppgifter i ansökningsakten samt den eller de träffar som behövs för konsultationen. Den nationella Etiasenheten ska också till Europol överlämna relevanta ytterligare upplysningar eller handlingar som lämnats in av sökanden avseende den ansökan om resetillstånd som Europol konsulteras om.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europol får inte ha åtkomst till de personuppgifter som avser sökandens utbildning enligt artikel 15.2 h eller dennes hälsotillstånd enligt artikel 15.4 a.

utgår

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Europol ska svara inom 24 timmar från den dag konsultationen meddelades. Om Europol inte svarar inom utsatt tid ska ansökan anses tillstyrkt.

5.  Europol ska svara inom 48 timmar från den dag konsultationen meddelades. Om Europol inte svarar inom utsatt tid ska ansökan anses tillstyrkt.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  När så är nödvändigt ska Etias centralenhet underlätta de konsultationer mellan den ansvariga medlemsstaten och Europol som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Om en Etiasansökan bedömts som tillåtlig men Etias centrala system inte automatiskt har utfärdat resetillståndet ska sökanden omedelbart få ett meddelande via e-post med följande innehåll:

 

(a)  Ett mottagningsbevis för att ansökan har tagits emot.

 

(b)  Ansökans maximala handläggningstid.

 

(c)  En förklaring om att sökanden under behandlingen av ansökan kan komma att uppmanas att lämna in ytterligare uppgifter eller handlingar eller, i undantagsfall, att genomföra en intervju på ett konsulat eller med hjälp av moderna kommunikationsmedel.

 

(d)  Ansökningsnumret, som ger sökanden möjlighet att använda kontrollverktyget i artikel 26a.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  om ytterligare upplysningar eller handlingar begärs.

(b)  om ytterligare upplysningar eller handlingar begärs, med angivande av den maximala handläggningstid som avses i artikel 27.2.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26a

 

Kontrollverktyg

 

Kommissionen ska inrätta ett kontrollverktyg som ger sökanden möjlighet att följa handläggningen av sin ansökan och kontrollera giltighetstid och status för sitt resetillstånd (giltigt, nekat, upphävt eller återkallat).

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 för att ytterligare definiera kontrollverktyget.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I det undantagsfall där en sökande kallas till ett konsulat i enlighet med artikel 23.4 ska perioden i punkt 1 förlängas med sju arbetsdagar.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Före utgången av den tidsfrist som avses i punkterna 1 och 2 ska ett beslut fattas om

3.  Före utgången av de tidsfrister som avses i punkterna 1, 2 och 2a ska ett beslut fattas om

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Etias sökregler ska vara en algoritm som gör det möjligt att jämföra de registrerade uppgifterna i en ansökningsakt i Etias centrala system med särskilda riskindikatorer som tyder på risk för irreguljär migration, säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. Etias sökregler ska registreras i Etias centrala system.

1.  Etias sökregler ska vara en algoritm som möjliggör profilering i enlighet med definitionen i artikel 4.4 i förordning (EU) 2016/679 genom en jämförelse av de registrerade uppgifterna i en ansökningsakt i Etias centrala system med särskilda riskindikatorer som tyder på risk för irreguljär migration, fara för säkerheten eller höga epidemirisker. Etias sökregler ska registreras i Etias centrala system.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Risken för irreguljär migration, säkerhetsrisken eller hotet mot folkhälsan ska fastställas på följande grunder:

2.  Risken för irreguljär migration, faran för säkerheten eller de höga epidemiriskerna ska fastställas på följande grunder:

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Statistik från Etias enligt artikel 73 som tyder på att onormalt många resetillstånd vägrats en viss kategori resande med hänvisning till risk för irreguljär migration, säkerhetsrisk eller hot mot folkhälsan.

(b)  Statistik från Etias i enlighet med artikel 73 som tyder på att onormalt många resetillstånd nekats en viss kategori resenärer med hänvisning till risk för irreguljär migration, fara för säkerheten eller hög epidemirisk.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Information från medlemsstaterna om särskilda riskindikatorer för säkerhetsrisker eller hot som identifierats av den medlemsstaten.

(d)  Information från medlemsstaterna om särskilda riskindikatorer för säkerhetsrisker eller hot som identifierats av den medlemsstaten, bestyrkt med objektiva och evidensbaserade uppgifter.

Motivering

I syfte att undvika diskriminerande behandling av ansökningarna ska medlemsstaterna motivera och bestyrka den information de lämnar om riskindikatorer för säkerhetsrisker eller hot som de har identifierat.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Information från medlemsstaterna om onormalt många personer som överskridit den tillåtna vistelsen eller onormalt många nekade inresor för en viss kategori av resande till den medlemsstaten.

(e)  Information från medlemsstaterna om onormalt många personer som överskridit den tillåtna vistelsen eller onormalt många nekade inresor för en viss kategori av resenärer till den medlemsstaten, bestyrkt med objektiva och evidensbaserade uppgifter.

Motivering

I syfte att undvika diskriminerande behandling av ansökningarna ska medlemsstaterna motivera och bestyrka den information de lämnar om personer som överskridit den tillåtna vistelsen och nekade inresor.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 78 för att ytterligare precisera de risker för irreguljär migration, säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan som avses i punkt 2.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 för att ytterligare precisera den risk för irreguljär migration, den fara för säkerheten eller de höga epidemirisker som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter den riskbedömning som gjorts enligt punkt 2 ska Etias centralenhet fastställa särskilda riskindikatorer som ska bestå av en kombination av en eller flera av följande uppgifter:

4.  På grundval av de risker som fastställts i enlighet med punkt 2 och de delegerade akter som antagits i enlighet med punkt 3 ska Etias centralenhet fastställa särskilda riskindikatorer som ska bestå av en kombination av en eller flera av följande uppgifter:

Motivering

Det är nödvändigt att hänvisa också till punkt 3, eftersom man i den delegerade akten ytterligare kommer att specificera de berörda riskerna, och riskindikatorerna bör grunda sig på dessa risker.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utbildningsnivå.

utgår

Motivering

I linje med strykningen av artikel 15.2 h.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Nuvarande sysselsättning.

utgår

Motivering

I linje med strykningen av artikel 15.2 i.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Etias bevakningslista ska bestå av uppgifter om personer som misstänks ha begått eller deltagit i brott eller personer för vilka det finns faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att de kommer att begå brott.

1.  Etias bevakningslista ska som en del av det centrala systemet bestå av uppgifter om personer som av en eller flera medlemsstater misstänks ha begått eller deltagit i ett grovt brott eller ett terroristbrott eller personer för vilka det – utifrån en allmän personbedömning, i synnerhet på grundval av tidigare brott – finns faktiska indikationer på, eller rimliga skäl att anta, att de kommer att begå terroristbrott.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppgifter från medlemsstaterna om terroristbrott eller andra grova brott.

(b)  Uppgifter om terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Uppgifter som erhållits genom internationellt samarbete, avseende terroristbrott eller andra grova brott.

utgår

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Med hjälp av de uppgifter som avses i punkt 2 och relevanta Europoluppgifter ska Europol upprätta Etias bevakningslista som ska vara sammansatt av en eller flera av följande uppgifter:

3.  Med hjälp av de uppgifter som avses i punkt 2 och relevanta Europoluppgifter ska Europol förvalta Etias bevakningslista, som ska vara sammansatt av en eller flera av följande uppgifter:

(a)  Efternamn, förnamn, efternamn som ogift, födelsedatum, födelseort, födelseland, kön, medborgarskap.

(a)  Efternamn.

 

(aa)  Efternamn som ogift.

 

(ab)  Födelsedatum.

(b)  Andra namn (alias), artistnamn eller pseudonymer, smeknamn.

(b)  Andra namn (alias), artistnamn eller pseudonymer, smeknamn.

(c)  Resehandlingen (typ, nummer och utfärdandeland).

(c)  Resehandlingen (typ, nummer och utfärdandeland).

(d)  Bostadsadress.

(d)  Bostadsadress.

(e)  E-postadress, telefonnummer.

(e)  E-postadress.

 

(ea)  Telefonnummer.

(f)  Företags eller organisationers namn, e-postadress, postadress och telefonnummer.

(f)  Företags eller organisationers namn, e-postadress, postadress och telefonnummer.

(g)  IP-adress.

(g)  IP-adress.

 

Förnamn, födelseort, födelseland, kön och nationalitet ska läggas till om de finns tillgängliga.

Motivering

Lydelsen anpassas till artikel 28.4. Eftersom syftet dock är att skapa mer flexibilitet när det gäller bevakningslistan har en del av de uppgifter som kommissionen presenterat tillsammans splittrats upp på olika led. Förnamn, födelseort, födelseland, kön och nationalitet är inte i sig tillräckliga uppgifter för en post på bevakningslistan. De ska emellertid läggas till om de finns tillgängliga.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

Ansvarsområden och uppgifter beträffande Etias bevakningslista

 

1.  Innan uppgifter förs in i Etias bevakningslista ska Europol göra en grundlig bedömning av skälen till införandet och kontrollera att detta är nödvändigt och proportionellt.

 

2.  När uppgifter förs in på grundval av information som har lämnats av en medlemsstat ska den medlemsstaten ha fastställt om informationen är lämplig, riktig och tillräckligt viktig för att tas med på Etias bevakningslista.

 

3.  Medlemsstaterna och Europol ska vara ansvariga för att uppgifterna på Etias bevakningslista är riktiga och hålls uppdaterade.

 

4.  Europol ska föreskriva ett förfarande för regelbunden granskning och kontroll av att uppgifterna på Etias bevakningslista är riktiga och uppdaterade. De medlemsstater som har lämnat uppgifter om terroristbrott eller andra grova brott ska knytas till granskningsförfarandet.

 

5.  Efter en granskning ska uppgifter tas bort från Etias bevakningslista om det kan visas att de skäl de fördes in för inte längre är giltiga, eller att uppgifterna är föråldrade eller inte uppdaterade.

 

6.  Byrån för den operativa förvaltningen av stora informationssystem inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) ska vara ansvarig för den tekniska förvaltningen av Etias bevakningslista, eftersom den ansvarar för utvecklingen och den tekniska förvaltningen av Etias informationssystem.

 

7.  Ett år efter det att Etias inlett sin verksamhet, och därefter vartannat år, ska Europeiska datatillsynsmannen utföra en uppgiftsskyddsrevision av Etias bevakningslista och lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När prövningen av ansökan enligt kapitel III, IV och V visar att det inte finns några faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär risk för irreguljär migration, säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan ska resetillstånd utfärdas av Etias centrala system eller Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten.

1.  Om prövningen av ansökan enligt förfarandena i kapitel III, IV och V visar att det inte finns några rimliga skälgrundval av faktiska indikationer att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en risk för irreguljär migration, en fara för säkerheten eller en hög epidemirisk, ska resetillstånd utfärdas av Etias centrala system eller den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  De nationella Etiasenheterna ska i tveksamma fall ha möjlighet att utfärda ett resetillstånd med en flaggning som innebär en rekommendation till gränskontrolltjänstemännen att utföra en fördjupad kontroll.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Etias centralenhet och de nationella Etiasenheterna ska ha möjlighet att lägga till en flaggning som talar om för gränskontrollmyndigheter och andra myndigheter med tillgång till uppgifterna i Etias centrala system att en specifik träff som utlösts vid behandlingen av ansökan har bedömts och att det har bekräftats att träffen var en falsk träff eller att den manuella behandlingen har visat att det inte fanns något skäl att neka ett resetillstånd.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Resetillståndet ska vara giltigt i fem år eller till dess att den resehandling som legat till grund för ansökan löper ut, beroende på vilket som infaller först, och ska gälla på medlemsstaternas territorium.

2.  Resetillståndet ska vara giltigt i tre år eller till dess att den resehandling som legat till grund för ansökan löper ut, beroende på vilket som infaller först, och ska gälla på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett resetillstånd ska inte automatiskt ge rätt till inresa.

3.  I enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399 ska innehav av ett giltigt resetillstånd vara ett av inresevillkoren. Det ska dock inte automatiskt ge rätt till inresa.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  företett en resehandling som registrerats som förkommen, stulen eller ogiltig,

utgår

Motivering

Automatisk nekan i händelse av ogiltig resehandling strider mot underrättelsetjänsternas och de brottsbekämpande myndigheternas förfaranden samt EU-lagstiftningen. Manuell och individuell bedömning bör göras för varje ansökan. Dessutom är det i vissa fall lämpligt i brottsbekämpande syfte att personen tillåts resa ända fram till gränsen.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  innebär en säkerhetsrisk,

(c)  innebär en fara för säkerheten,

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  innebär ett hot mot folkhälsan,

(d)  innebär en hög epidemirisk,

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Resetillstånd ska också vägras om det finns rimliga skäl att ifrågasätta uppgifternas äkthet, tillförlitligheten vad gäller sökandens påståenden, de styrkande handlingar som sökanden företett eller innehållets sanningshalt.

Resetillstånd ska också nekas om det finns rimliga, allvarliga och bestyrkta skäl att ifrågasätta uppgifternas äkthet, tillförlitligheten vad gäller sökandens påståenden, de styrkande handlingar som sökanden lämnat in eller innehållets sanningshalt.

Motivering

Förslag från Meijerskommittén för att säkerställa effektiv granskning.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sökande som vägrats resetillstånd ska ha rätt att överklaga beslutet. Överklaganden ska ges in i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten ska informera sökande om vilka förfaranden som gäller för överklagande.

2.  Sökande som nekats resetillstånd ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Förfaranden för rättsmedel ska genomföras i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning, som ska inbegripa möjligheten till rättsmedel. Den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet ska informera sökandena om vilka förfaranden som ska följas, på ett språk som sökandena rimligen kan förväntas förstå.

Motivering

I enlighet med yttrandena från byrån för grundläggande rättigheter och artikel 29-arbetsgruppens yttrande samt domstolens dom i målet Schrems, C-362/14, punkt 95.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Ett tidigare avslag på en ansökan om resetillstånd ska inte automatiskt leda till avslag på en ny ansökan. En ny ansökan ska bedömas på grundval av all tillgänglig information.

Motivering

Denna bestämmelse är hämtad från artikel 21.8 i viseringskodexen.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Tydlig angivelse av att sökanden vid inresa måste visa upp samma resehandling som den som angetts i ansökningsformuläret och att ett eventuellt byte av resehandling får till följd att en ny ansökan om resetillstånd måste göras.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  En påminnelse om de inresevillkor som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2016/319 och behovet att medföra relevanta styrkande handlingar vid varje inresa.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  I tillämpliga fall, det eller de territorier i medlemsstaterna som sökanden har rätt att resa till.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En länk till Etias offentliga webbplats med information om att sökanden kan återkalla resetillståndet.

(d)  En länk till Etias offentliga webbplats med information om att resetillståndet kan återkallas eller upphävas och om villkoren för ett sådant återkallande eller upphävande.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Skäl för att vägra resetillstånd enligt artikel 31.1.

(c)  Skälen för att resetillståndet nekats, så att den sökande kan ansöka om rättsmedel, i enlighet med vad som anges i artikel 31.1.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Information om vilka förfaranden som gäller för överklagande.

(d)  Information om vilket förfarande som ska följas för att ansöka om ett effektivt rättsmedel. Denna information ska innehålla åtminstone hänvisningar till den nationella lagstiftning som är tillämplig på rättsmedel, den behöriga myndigheten och hur man ansöker om rättsmedel, information om eventuellt stöd som kan tillhandahållas av den nationella uppgiftsskyddsmyndigheten samt tidsfristen för att ansöka om rättsmedel.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 för att ta fram ett standardformulär för ett nekat resetillstånd.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ort och datum för beslutet att utfärda eller vägra resetillstånd.

(c)  Datum för beslutet att utfärda eller neka resetillstånd.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Första och sista giltighetsdag för resetillståndet.

(d)  Om ett resetillstånd har utfärdats: första och sista giltighetsdag för resetillståndet.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Skäl för att vägra resetillstånd enligt artikel 31.1.

(e)  Om ett resetillstånd har nekats: skälen för att resetillståndet nekats, i enlighet med vad som anges i artikel 31.1.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Eventuella flaggningar enligt vad som avses i artiklarna 22.4a, 30.1a och 30.1b tillsammans med ytterligare uppgifter som är relevanta för fördjupade kontroller med anknytning till dem.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 33 – stycke 1 a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 med avseende på den typ av ytterligare uppgifter som får föras in och formaten för dessa.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En person vars resetillstånd annullerats ska ha rätt att överklaga beslutet. Överklaganden ska ges in i den medlemsstat som fattade beslut om annullering, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.  En person vars resetillstånd upphävts ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Förfaranden för rättsmedel ska genomföras i den medlemsstat som fattade beslutet om upphävande i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet ska informera sökandena om vilket förfarande som ska följas, på ett språk som sökandena rimligen kan förväntas förstå.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska SIS informera Etias centrala system när en ny registrering görs i SIS av nekad inresa eller av resehandling som anmälts som förkommen, stulen eller ogiltig. Etias centrala system ska kontrollera om den nya registreringen avser ett gällande resetillstånd. Om så är fallet ska Etias centrala system överlämna ansökningsakten till Etias nationella enhet i den medlemsstat som gjort registreringen, vilken i sin tur ska återkalla resetillståndet.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska SIS informera Etias centrala system när en ny registrering görs i SIS av nekad inresa eller av resehandling som anmälts som förkommen, stulen eller ogiltig. Etias centrala system ska kontrollera om den nya registreringen avser ett gällande resetillstånd. Om så är fallet ska Etias centrala system överlämna ansökningsakten till den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som gjorde registreringen. Om en ny registrering om nekad inresa har rapporterats ska den nationella Etiasenheten återkalla resetillståndet. Om resetillståndet är kopplat till en resehandling som anmälts som förkommen, stulen eller ogiltig i SIS, ska den nationella Etiasenheten manuellt granska ansökningsakten.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Nya omständigheter som Europol för in på Etias bevakningslista ska jämföras med uppgifterna i ansökningsakterna i Etias centrala system. Om jämförelsen ger en träff ska Etias nationella enhet i den medlemsstat som sökanden uppgivit som första inreseland enligt artikel 15.2 j bedöma säkerhetsrisken och, om enheten bedömer att villkoren för att bevilja resetillstånd inte längre är uppfyllda, återkalla resetillståndet.

4.  Nya omständigheter som Europol för in på Etias bevakningslista ska jämföras med uppgifterna i ansökningsakterna i Etias centrala system. Om jämförelsen ger en träff ska den nationella Etiasenhet i den medlemsstat som är ansvarig enligt artikel 22 bedöma faran för säkerheten och, om enheten bedömer att villkoren för att bevilja resetillstånd inte längre är uppfyllda, återkalla resetillståndet.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Sökande vars resetillstånd återkallats ska ha rätt att överklaga beslutet. Överklaganden ska ges in i den medlemsstat som fattade beslut om återkallandet, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning.

5.  Sökande vars resetillstånd återkallats ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Förfaranden för rättsmedel ska genomföras i den medlemsstat som fattade beslut om återkallandet, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet ska informera sökandena om vilket förfarande som ska följas, på ett språk som sökandena rimligen kan förväntas förstå.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Skäl för att annullera eller återkalla resetillstånd enligt artikel 31.1.

(c)  Skälen för att resetillståndet upphävts eller återkallats, så att sökanden kan ansöka om rättsmedel, i enlighet med vad som anges i artikel 31.1.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Information om vilka förfaranden som gäller för överklagande.

(d)  Information om vilket förfarande som ska följas för ett effektiv rättsmedel. Denna information ska innehålla åtminstone hänvisningar till den nationella lagstiftning som är tillämplig på rättsmedel, den behöriga myndigheten och hur man ansöker om rättsmedel, information om eventuellt stöd som kan tillhandahållas av den nationella uppgiftsskyddsmyndigheten samt tidsfristen för att ansöka om rättsmedel.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om beslut fattats om att annullera eller återkalla resetillstånd ska den medlemsstat som ansvarar för återkallandet eller annulleringen lägga till följande uppgifter i ansökningsakten:

1.  Om beslut fattats om att upphäva eller återkalla ett resetillstånd ska den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som ansvarar för återkallandet eller upphävandet lägga till följande uppgifter i ansökningsakten:

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Undantagsvis får resetillstånd med begränsad territoriell giltighet utfärdas om den berörda medlemsstaten anser att det är nödvändigt av humanitära skäl, av nationellt intresse eller på grund av internationella förpliktelser trots att den manuella bedömningen enligt artikel 22 ännu inte slutförts eller trots att resetillstånd vägrats, annullerats eller återkallats.

1.  Undantagsvis ska resetillstånd med begränsad territoriell giltighet utfärdas om den enligt punkt 3 ansvariga medlemsstaten anser att det är nödvändigt av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Efter ett nekat resetillstånd i enlighet med artikel 31 ska sökanden ha möjlighet att ansöka om ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.   I brådskande fall får sökanden, trots att en manuell bedömningsprocess enligt artikel 22 ännu inte slutförts eller att ett resetillstånd har nekats, upphävts eller återkallats, ansöka om ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Med tillämpning av punkt 1 får sökanden ansöka om resetillstånd vars territoriella giltighet begränsas till den medlemsstat dit han eller hon planerar att resa. Han eller hon ska i ansökan ange det humanitära skäl, det nationella intresse eller den internationella förpliktelse som åberopas.

2.  Med tillämpning av punkterna 1, 1a och 1b får sökanden ansöka om ett resetillstånd vars territoriella giltighet begränsas till den medlemsstat dit han eller hon planerar att resa. Han eller hon ska i ansökan ange det humanitära skäl, det nationella intresse eller den internationella förpliktelse som åberopas.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Resetillstånd med begränsad territoriell giltighet ska vara giltigt på den utfärdande medlemsstatens territorium i högst 15 dagar.

4.  Ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet ska vara giltigt på den utfärdande medlemsstatens territorium. I undantagsfall kan det vara giltigt på fler än en medlemsstats territorium, förutsatt att varje berörd medlemsstat samtycker. Det ska ha en giltighetstid på högst 90 dagar inom en period på180 dagar.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Artikel 30.1a och 30.1b ska tillämpas.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om resetillstånd med begränsad territoriell giltighet utfärdas ska följande uppgifter föras in i ansökningsakten:

5.  Om ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet utfärdas eller nekas ska följande uppgifter föras in i ansökningsakten:

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Det territorium där resetillståndets innehavare har rätt att resa.

(b)  De medlemsstater dit resetillståndets innehavare har rätt att resa.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Giltighetstiden för resetillståndet med begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Uppgift om vilken myndighet i medlemsstaten som utfärdat resetillståndet med begränsad territoriell giltighet.

(c)  Den nationella enhet i den medlemsstat som utfärdade eller nekade resetillståndet med begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Datum för beslutet att utfärda eller neka resetillståndet med begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En hänvisning till det humanitära skälet, nationella intresset eller internationella förpliktelsen.

(d)  I förekommande fall, en hänvisning till det humanitära skälet, det nationella intresset eller den internationella förpliktelsen.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Eventuella flaggningar enligt vad som avses i artikel 30.1a och 30.1b tillsammans med ytterligare uppgifter som är relevanta för fördjupade kontroller med anknytning till dem.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ska transportörer söka i Etias centrala system för att kontrollera om tredjelandsmedborgare som omfattas av krav på resetillstånd innehar ett giltigt resetillstånd.

1.  Transportörer som bedriver luft- och sjötrafik ska skicka en förfrågan till Etias centrala system senast i samband med ombordstigningen för att kontrollera om tredjelandsmedborgare som omfattas av krav på resetillstånd innehar ett giltigt resetillstånd.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Säker internetåtkomst till den nätport för transportörer som avses i artikel 6.2 h, med möjlighet att använda mobila tekniska lösningar, ska ge transportörerna möjlighet att göra den sökning som avses i punkt 1 innan passageraren går ombord. I detta syfte ska transportören ha behörighet att söka i Etias centrala system med de uppgifter som finns på den maskinläsbara delen av resehandlingen.

Säker åtkomst till den nätport för transportörer som avses i artikel 6.2 h, med möjlighet att använda mobila tekniska lösningar, ska ge transportörerna möjlighet att göra den förfrågan som avses i punkt 1 innan passageraren går ombord. I detta syfte ska transportören skicka en förfrågan till Etias centrala system med de uppgifter som finns på den maskinläsbara delen av resehandlingen.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Etias centrala system ska svara med uppgift om huruvida personen har ett giltigt resetillstånd eller ej. Transportörer får lagra den skickade informationen och det mottagna svaret.

Etias centrala system ska svara med uppgift om huruvida personen har ett giltigt resetillstånd eller ej, och i förekommande fall, ange det eller de territorier där ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet gäller. Transportörer får lagra den skickade informationen och det mottagna svaret.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett autentiseringssystem som enbart förbehålls transportörer ska inrättas för att ge transportörernas vederbörligen behöriga personal åtkomst till nätporten för transportörer i de syften som avses i punkt 2. Autentiseringssystemet ska antas av kommissionen genom genomförandeakter som antas enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2.

3.  Ett autentiseringssystem som enbart förbehålls transportörer ska inrättas för att ge transportörernas vederbörligen behöriga personal åtkomst till nätporten för transportörer i de syften som avses i punkt 2. Autentiseringssystemet ska antas av kommissionen genom genomförandeakter som antas enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2. Autentiseringssystemet ska grunda sig på riskhantering för informationssäkerhet samt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Närmare bestämmelser om reservförfaranden ska fastställas i en genomförandeakt som ska antas enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2.

2.  Närmare bestämmelser om reservförfaranden ska fastställas i en genomförandeakt som ska antas enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2. Sådana förfaranden ska beakta riskhantering för informationssäkerhet samt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Etias centrala system ska svara med uppgift om huruvida personen har ett giltigt resetillstånd eller ej.

2.  Etias centrala system ska svara med uppgift om huruvida personen har ett giltigt resetillstånd eller ej eller ett resetillstånd vars territoriella giltighet begränsas till den medlemsstat som personen önskar resa in i.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De myndigheter som är behöriga att utföra kontroller vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna ska ha tillstånd att under en fördjupad kontroll söka i den ytterligare information som är relevant för fördjupade kontroller i ansökningsakten i enlighet med artiklarna 33 och 38.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det är tekniskt omöjligt att göra den sökning som avses i artikel 41.1 därför att Etias informationssystem inte fungerar ska medlemsstaternas myndigheter med ansvar för kontroller av gränsövergångsställen vid de yttre gränserna underrättas av Etias centralenhet.

1.  Om det är tekniskt omöjligt att göra den sökning som avses i artikel 41.1 för att Etias informationssystem inte fungerar, ska medlemsstaternas myndigheter med behörighet att utföra kontroller vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna underrättas automatiskt av Etias centrala system.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det är tekniskt omöjligt att göra den sökning som avses i artikel 41.1 därför att den nationella infrastrukturen vid gränsen i en medlemsstat inte fungerar ska den medlemsstatens behöriga myndighet underrätta eu-LISA, Etias centralenhet och kommissionen.

2.  Om det är tekniskt omöjligt att göra den sökning som avses i artikel 41.1 på grund av ett fel i den nationella gränsinfrastrukturen som påverkar Etias, ska eu-LISA, Etias centralenhet och kommissionen automatiskt underrättas.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I båda fallen ska medlemsstaternas myndigheter ansvar för kontroller av gränsövergångsställen vid de yttre gränserna följa sina nationella beredskapsplaner.

3.  I de båda fall som avses i punkterna 1 och 2 ska de myndigheter som är behöriga att utföra kontroller vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna i enlighet med förordning (EU) 2016/399 tillfälligt ges tillstånd att göra undantag från den skyldighet att söka i Etias centrala system enligt vad som avses i artikel 41.1, och de bestämmelser om resetillståndet som avses i artiklarna 6.1 b, 8 a i och 8 bb i förordning (EU) 2016/399 ska tillfälligt inte gälla.

Motivering

I stället för att hänvisa till nationella beredskapsplaner är det bättre att bidra med en harmoniserad lösning för hur man ska gå till väga i händelse av tekniska fel. I sådana fall bör gränskontrolltjänstemännen genomföra gränskontroller utan Etias.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Varje medlemsstat ska utse en central åtkomstpunkt som ska ha åtkomst till Etias centrala system. Den centrala åtkomstpunkten ska se till att villkoren för att begära åtkomst till Etias centrala system i artikel 45 är uppfyllda.

 

Den utsedda myndigheten och den centrala åtkomstpunkten får ingå i samma organisation om detta tillåts enligt nationell lagstiftning. Den centrala åtkomstpunkten ska agera oberoende i förhållande till de utsedda myndigheterna när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning. Den centrala åtkomstpunkten ska vara åtskild från de utsedda myndigheterna och ska inte ta emot instruktioner från dem i fråga om resultatet av de kontroller den utför.

 

Medlemsstaterna får utse fler än en central åtkomstpunkt för att avspegla sin organisatoriska och administrativa struktur i enlighet med sina konstitutionella eller rättsliga skyldigheter.

Motivering

En användning av systemet med centrala åtkomstpunkter föreslås, som i fallet med VIS, Eurodac och in- och utresesystemet, i stället för att den centrala åtkomstpunktens uppgift ska anförtros den nationella Etiasenheten. Som är fallet med de andra systemen ska den centrala åtkomstpunkten kontrollera om villkoren för åtkomst är uppfyllda.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Varje medlemsstat ska meddela eu-LISA, Etias centralenhet och kommissionen sina utsedda myndigheter och sin centrala åtkomstpunkt och får när som helst ändra eller ersätta sitt meddelande. Meddelandena ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  Endast vederbörligen bemyndigad personal vid de centrala åtkomstpunkterna ska ha tillstånd att få åtkomst till Etias centrala system i enlighet med artiklarna 44 och 45.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna ska till den centrala åtkomstpunkt som avses i artikel 8.2 c lämna in en motiverad elektronisk begäran om sökning i alla eller en viss uppsättning uppgifter som lagras i Etias centrala system. När sökning begärs i uppgifter som avses i artikel 15.2 i och 15.4 b–d ska den motiverade elektroniska begäran även innehålla en förklaring av varför det är nödvändigt att söka i just dessa uppgifter.

1.  De utsedda myndigheterna ska till den centrala åtkomstpunkt som avses i artikel 43.2 a lämna in en motiverad elektronisk begäran om sökning i alla eller en viss uppsättning uppgifter som lagras i Etias centrala system. När sökning begärs i uppgifter som avses i artikel 15.4 b–d ska den motiverade elektroniska begäran även innehålla en förklaring av varför det är nödvändigt att söka i just dessa uppgifter.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan åtkomst beviljas till Etias centrala system ska varje medlemsstat säkerställa att en oberoende, effektiv och snabb kontroll görs i enlighet med nationell lagstiftning och processrätt för att se om begäran om sökning uppfyller villkoren i artikel 45, och om en eventuell begäran om sökning i sådana uppgifter som avses i artikel 15.2 i och 15.4 b–d är motiverad.

2.  Före en åtkomst till Etias centrala system ska den centrala åtkomstpunkten kontrollera om villkoren i artikel 45 är uppfyllda och om en eventuell begäran om sökning i sådana uppgifter som avses i artikel 15.4 b–d är motiverad.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om de villkor som avses i artikel 45 är uppfyllda ska den centrala åtkomstpunkten behandla begäran. De uppgifter i Etias centrala system till vilka den centrala åtkomstpunkten har åtkomst ska överlämnas till de kontaktpunkter som avses i artikel 43.2 på ett sådant sätt att uppgifternas säkerhet inte äventyras.

3.  Om den kontroll som avses i punkt 2 i denna artikel visar att de villkor som avses i artikel 45 är uppfyllda, ska den centrala åtkomstpunkten behandla begäran. De uppgifter i Etias centrala system till vilka den centrala åtkomstpunkten har åtkomst ska överlämnas till de kontaktpunkter som avses i artikel 43.2 på ett sådant sätt att uppgifternas säkerhet inte äventyras.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I brådskande undantagsfall där omedelbar åtkomst till personuppgifter är nödvändig för att förhindra grov brottslighet eller för att åtala gärningsmännen ska den centrala åtkomstpunkten behandla begäran omedelbart och utan den oberoende kontroll som avses i punkt 2. En oberoende efterhandskontroll ska göras utan onödigt dröjsmål efter det att begäran behandlats, oavsett om brådskande undantagsfall faktiskt förelegat.

4.  I brådskande undantagsfall där det är nödvändigt att förhindra en överhängande fara med koppling till ett terroristbrott eller annat grovt brott, eller att åtala gärningsmännen, ska den centrala åtkomstpunkten behandla begäran omedelbart och utan den oberoende kontrollen i punkt 2. Genom en oberoende efterhandskontroll ska det kontrolleras huruvida de villkor som avses i artikel 45 var uppfyllda, däribland huruvida ett brådskande undantagsfall faktiskt förelåg. Den oberoende efterhandskontrollen ska äga rum utan otillbörligt dröjsmål efter behandlingen av begäran.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om en oberoende efterhandskontroll visar att sökningen och åtkomsten till uppgifter som registrerats i Etias centrala system inte var motiverad, ska alla myndigheter som haft åtkomst till och/eller sökt uppgifterna radera dem och därefter informera den centrala åtkomstpunkten om att radering har skett.

5.  Om en oberoende efterhandskontroll visar att sökningen och åtkomsten till uppgifter som registrerats i Etias centrala system inte var motiverad, ska alla myndigheter som haft åtkomst till och/eller sökt uppgifterna radera dem och därefter informera den centrala åtkomstpunkten om att radering har skett. Artikel 53a ska tillämpas.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Sökningen är nödvändig för att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

(a)  Sökningen är nödvändig för att förebygga, upptäcka eller utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt brott.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Åtkomst för sökning är nödvändig i ett särskilt fall.

(b)  Åtkomst för sökning är nödvändig och proportionell i ett särskilt fall.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Det finns rimliga skäl att anta att sökningen i uppgifter i Etias centrala system väsentligen kan bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds, särskilt om det finns välgrundade skäl att tro att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ingår i någon av kategorierna av tredjelandsmedborgare som omfattas av denna förordning.

(c)  Det finns objektiva bevis eller rimliga skäl att anta att sökningen i uppgifter i Etias centrala system väsentligen kommer att bidra till att de grova brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds, särskilt om det finns välgrundade skäl att tro att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ingår i den kategori tredjelandsmedborgare som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Sökning i Etias centrala system som ger en träff på uppgifter som registrerats i en ansökningsakt ska ge åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och j–m och som registrerats i ansökningsakten samt uppgifter som förts in i ansökningsakten avseende utfärdande, vägran, återkallande eller annullering av ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 i och 15.4 b–d och som registrerats i ansökningsakten ska bara beviljas om sökning i dessa uppgifter uttryckligen begärts av de operativa enheterna i den motiverade elektroniska begäran som lämnats enligt artikel 44.1 och godkänts vid den oberoende kontrollen. Sökning i Etias centrala system får inte ge åtkomst till uppgifter om utbildning som avses i artikel 15.2 h eller uppgifter om sökanden innebär ett sådant hot mot folkhälsan som avses i artikel 15.4 a.

4.  Sökning i Etias centrala system som ger en träff på uppgifter som registrerats i en ansökningsakt ska ge åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och j–m och som registrerats i ansökningsakten samt uppgifter som förts in i ansökningsakten avseende utfärdande, nekan, återkallande eller upphävande av ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.4 b–d och som registrerats i ansökningsakten ska beviljas bara om sökning i dessa uppgifter uttryckligen begärts av de operativa enheterna i den motiverade elektroniska begäran som lämnats enligt artikel 44.1 och godkänts vid den oberoende kontrollen.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den motiverade begäran ska styrka att följande villkor är uppfyllda:

2.  Den motiverade begäran ska styrka att alla följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Sökningen är nödvändig i ett särskilt fall.

(b)  Sökningen är nödvändig och proportionell i ett särskilt fall.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Sökningen ska begränsas till de uppgifter som avses i artikel 45.2.

(c)  Sökningen ska begränsas till de uppgifter som avses i artikel 45.2. De uppgifter som förtecknas i artikel 45.2 får kombineras med de uppgifter som förtecknas i artikel 45.3.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Det finns rimliga skäl att anta att sökningen väsentligen kan bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds.

(d)  Det finns objektiva bevis eller rimliga skäl att anta att sökningen väsentligen kommer att bidra till att något av de grova brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Sökning i Etias centrala system som ger en träff på uppgifter som lagrats i en ansökningsakt ska ge åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och j–m samt uppgifter som förts in i ansökningsakten avseende utfärdande, vägran, återkallande eller annullering av ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 i och 15.4 b–d och som lagrats i ansökningsakten ska bara beviljas om sökning i dessa uppgifter uttryckligen begärts av Europol.

4.  Sökning i Etias centrala system som ger en träff på uppgifter som lagrats i en ansökningsakt ska ge åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och j–m samt uppgifter som förts in i ansökningsakten avseende utfärdande, nekan, återkallande eller upphävande av ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.4 b–d och som lagras i ansökningsakten ska beviljas bara om sökning i dessa uppgifter uttryckligen begärts av Europol.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  [under fem år från den dag då den sista registreringen om sökanden gjordes i in- och utresesystemet, eller]

utgår

Motivering

Att behålla hela Etiasansökan under fem år efter sökandens senaste inresa är inte motiverat och förefaller varken vara proportionellt eller nödvändigt. Lagringsperioden för uppgifterna bör, enligt EU:s normer, vara så begränsad som möjligt.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  under fem år från den dag då det sista beslutet om att vägra, återkalla eller annullera resetillståndet fattades i enlighet med artiklarna 31, 34 eller 35.

(c)  fem år räknat från det senaste beslutet att neka, återkalla eller upphäva resetillståndet i enlighet med artiklarna 31, 34 och 35, eller en kortare period än fem år om den registrering som gav upphov till beslutet raderas tidigare.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  För att underlätta en ny ansökan efter utgången av giltighetstiden för ett Etiasresetillstånd får ansökningsakten lagras i Etias centrala system under ytterligare en period på högst tre år efter utgången av giltighetstiden för resetillståndet, dock bara om sökanden efter en begäran om samtycke frivilligt och uttryckligen samtycker genom en elektroniskt undertecknad försäkran. Begäran om samtycke ska presenteras på ett sätt som tydligt kan skiljas från andra frågor, i en begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk, i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

 

Samtycke ska ges efter den automatiska information som föreskrivs i artikel 13.2c. Den automatiska informationen ska påminna sökanden om ändamålet med lagringen av uppgifter på grundval av den information som avses i artikel 61 ea.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om en tredjelandsmedborgare förvärvat medborgarskap i någon av medlemsstaterna eller omfattas av artikel 2.2 a–e ska myndigheterna i den medlemsstaten kontrollera om personen har ett gällande resetillstånd och ska vid behov utan dröjsmål radera ansökningsakten i Etias centrala system. Den myndighet som har ansvar för att radera ansökningsakten ska vara följande:

5.  Om en tredjelandsmedborgare förvärvat medborgarskap i någon av medlemsstaterna eller omfattas av artikel 2.2 a–c ska myndigheterna i den medlemsstaten kontrollera om personen har ett gällande resetillstånd och ska vid behov utan dröjsmål radera ansökningsakten i Etias centrala system. Den myndighet som har ansvar för att radera ansökningsakten ska vara följande:

Motivering

Den obligatoriska raderingen vid erhållande av uppehållstillstånd eller långtidsvisum bör avskaffas, eftersom giltighetstiden för dessa kan vara kortare än den återstående giltighetstiden för resetillståndet.

Detta för att sökanden inte ska bli tvungen att göra en ny ansökan om resetillstånd efter att visumet eller uppehållstillståndet har löpt ut.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Etias nationella enhet i den medlemsstat som utfärdat uppehållstillståndet eller uppehållskortet.

utgår

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Etias nationella enhet i den medlemsstat som utfärdat viseringen för längre vistelse.

utgår

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om en tredjelandsmedborgare har omfattats av artikel 2.2 d, e eller ha ska myndigheterna i denna medlemsstat kontrollera huruvida denna person har ett giltigt resetillstånd. Vid behov ska de utan dröjsmål radera ansökningsakten från Etias centrala system om giltighetstiden för uppehållskortet eller uppehållstillståndet eller viseringen för längre vistelse är längre än den återstående giltighetstiden för resetillståndet. Den myndighet som har ansvar för att radera ansökningsakten ska vara följande:

 

(a)  Den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som utfärdade uppehållstillståndet eller uppehållskortet.

 

(b)  Den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som utfärdade viseringen för längre vistelse.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  [Förordning 2016/679] ska vara tillämplig på behandling av personuppgifter som utförs av Etias nationella enheter.

2.  När denna verksamhet faller inom ramen för dess tillämpningsområde ska förordning 2016/679 vara tillämplig på behandling av personuppgifter som utförs av de nationella Etiasenheterna och gränskontrollmyndigheter.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  [Direktiv (EU) 2016/680] ska vara tillämligt på behandling som utförs av utsedda myndigheter i medlemsstaterna i de syften som avses i artikel 1.2.

3.  När denna verksamhet faller inom ramen för dess tillämpningsområde ska direktiv (EU) 2016/680 vara tillämpligt på behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaternas utsedda myndigheter för de syften som avses i artikel 1.2.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Förordning (EU) 2016/794 ska vara tillämplig på behandling av personuppgifter som utförs av Europol i enlighet med artiklarna 24 och 46.

4.  Förordning (EU) 2016/794 ska vara tillämplig på behandling av personuppgifter som utförs av Europol i enlighet med artiklarna 25 och 46.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska anses vara registeransvarig enligt artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001 med avseende på behandling av personuppgifter i Etias centrala system.

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska anses vara registeransvarig enligt artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001 med avseende på behandling av personuppgifter i Etias centrala system. När det gäller hanteringen av informationssäkerhet för Etias centrala system ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt eu-LISA anses vara gemensamt personuppgiftsansvariga.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  eu-LISA ska anses vara uppgiftsbehandlare enligt artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001 med avseende på behandling av personuppgifter i Etias informationssystem.

1.  eu-LISA ska anses vara uppgiftsbehandlare enligt artikel 2 e i förordning (EG) nr 45/2001 med avseende på behandling av personuppgifter i Etias informationssystem.

Motivering

Korrigering av hänvisningen.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Både eu-LISA och Etias nationella enheter ska sörja för säkerheten när personuppgifter behandlas enligt den här förordningen. eu-LISA och Etias nationella enheter ska samarbeta i säkerhetsrelaterade frågor.

1.  eu-LISA, de nationella Etiasenheterna och Etias centralenhet ska sörja för säkerheten när personuppgifter behandlas i samband med tillämpningen av denna förordning. eu-LISA, de nationella Etiasenheterna och Etias centralenhet ska samarbeta i säkerhetsrelaterade frågor.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 i förordning (EG) nr 45/2001 ska eu-LISA vidta nödvändiga åtgärder för att sörja för säkerheten i det centrala systemet, kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten, den offentliga webbplatsen, mobilappen, e‑posttjänsten, de säkra kontotjänsterna, nätporten för transportörer, webbtjänsten och den mjukvara som används för att behandla ansökningarna.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 i förordning (EG) nr 45/2001 ska eu-LISA vidta nödvändiga åtgärder för att sörja för säkerheten i det centrala systemet, kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten, den offentliga webbplatsen, mobilappen, e‑posttjänsten, de säkra kontotjänsterna, nätporten för transportörer, webbtjänsten, den mjukvara som används för att behandla ansökningarna samt Etias bevakningslista.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Hindra obehöriga från åtkomst till den säkra webbplats som används för processer i enlighet med Etias syften.

(b)  Förhindra att obehöriga får åtkomst till den säkra webbplatsen.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Förhindra att obehöriga får åtkomst till utrustning för uppgiftsbehandling eller nationella anläggningar vid vilka medlemsstaten bedriver verksamhet i enlighet med Etias syften.

Motivering

Ett antal tillägg föreslås som motsvarar parlamentets ståndpunkt avseende in- och utresesystemet, vilken anpassade texten till kommissionens Eurodac-förslag.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Förhindra att obehöriga använder system för automatiserad databehandling med hjälp av utrustning för dataöverföring.

Motivering

Ett antal tillägg föreslås som motsvarar parlamentets ståndpunkt avseende in- och utresesystemet, vilken anpassade texten till kommissionens Eurodac-förslag.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Se till att personer som är behöriga att använda Etias informationssystem endast har åtkomst till de uppgifter för vilka de är behöriga och bara med hjälp av individuella användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder.

(f)  Se till att personer som är behöriga att använda Etias informationssystem har åtkomst endast till de uppgifter för vilka de är behöriga och bara med hjälp av individuella och unika användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder.

Motivering

Ett antal tillägg föreslås som motsvarar parlamentets ståndpunkt avseende in- och utresesystemet, vilken anpassade texten till kommissionens Eurodac-förslag.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Se till att installerade system kan återställas till normal drift i händelse av ett avbrott.

Motivering

Ett antal tillägg föreslås som motsvarar parlamentets ståndpunkt avseende in- och utresesystemet, vilken anpassade texten till kommissionens Eurodac-förslag.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Säkerställa driftsäkerhet genom att se till att eventuella fel i driften av Etias anmäls på rätt sätt och att det finns nödvändiga tekniska rutiner för att personuppgifter ska kunna återställas om de skadas på grund av ett funktionsfel i systemet.

Motivering

Ett antal tillägg föreslås som motsvarar parlamentets ståndpunkt avseende in- och utresesystemet, vilken anpassade texten till kommissionens Eurodac-förslag.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 52a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 52a

 

Säkerhetstillbud

 

1.  Varje händelse som har eller kan få en inverkan på säkerheten i Etias och som kan orsaka skada på eller förlust av Etiasuppgifter ska betraktas som ett säkerhetstillbud, i synnerhet om obehörig åtkomst till uppgifter kan ha inträffat eller om uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

 

2.  Säkerhetstillbud ska hanteras på ett sätt som säkerställer en snabb, effektiv och lämplig reaktion.

 

3.  Utan att det påverkar anmälan av och underrättelse om en personuppgiftsincident enligt artikel 33 i förordning (EU) 2016/679 och/eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen, eu-LISA och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. I händelse av ett säkerhetstillbud som inbegriper Etias centrala system ska eu‑LISA underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen. Europol ska underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen i händelse av ett Etiasrelaterat säkerhetstillbud.

 

4.  Information om ett säkerhetstillbud som har eller kan få en inverkan på driften av Etias eller på uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet ska lämnas till medlemsstaterna och rapporteras i överensstämmelse med en tillbudshanteringsplan som ska tillhandahållas av eu-LISA.

 

5.  De berörda medlemsstaterna, unionsbyråerna och unionsinstitutionerna ska samarbeta i händelse av ett säkerhetstillbud.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 53a

 

Påföljder

 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att all behandling av uppgifter i Etias i strid med denna förordning är straffbar i enlighet med nationell lagstiftning. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 54 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till information, åtkomst, rättelse och radering

Rätt till information, åtkomst, rättelse, begränsning, blockering och radering

Motivering

Titeln bör ändras så att den på ett korrekt sätt hänvisar till de rättigheter som avses i artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 och 18 i [förordning (EU) 2016/679].

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar rätten till information enligt artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 45/2001 ska sökande vars uppgifter lagras i Etias centrala system när uppgifterna inhämtas upplysas om förfarandena för att åberopa rättigheterna enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 och om kontaktuppgifterna till uppgiftsskyddsombuden vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska datatillsynsmannen och den nationella tillsynsmyndigheten i den ansvariga medlemsstaten.

1.  Utan att det påverkar rätten till information enligt artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 45/2001 ska sökande vars uppgifter lagras i Etias centrala system när uppgifterna inhämtas upplysas om förfarandena för att åberopa rättigheterna enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679 och om kontaktuppgifterna till uppgiftsskyddsombuden vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska datatillsynsmannen och den nationella tillsynsmyndigheten i den ansvariga medlemsstaten.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 respektive artiklarna 15, 16, 17 och 18 i [förordning (EU) 2016/679] ska varje sökande ha rätt att vända sig till Etias centralenhet eller den av Etias nationella enheter som ansvarar för ansökan, vilken ska pröva och besvara begäran.

För att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 respektive artiklarna 15, 16, 17 och 18 i [förordning (EU) 2016/679] ska varje sökande ha rätt att vända sig till Etias centralenhet eller den av de nationella Etiasenheterna som ansvarar för ansökan, vilken ska pröva och besvara begäran inom 14 dagar.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om prövningen visar att de uppgifter som lagrats i Etias centrala system innehåller faktiska fel eller har registrerats i strid med bestämmelserna ska Etias centralenhet eller Etias nationella enhet i den medlemsstat som ansvarar för ansökan korrigera eller radera uppgifterna i Etias centrala system.

Om prövningen visar att de uppgifter som lagrats i Etias centrala system innehåller faktiska fel eller har registrerats i strid med bestämmelserna ska Etias centralenhet eller den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som ansvarar för ansökan utan dröjsmål korrigera eller radera uppgifterna i Etias centrala system.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett resetillstånd ändras av Etias centralenhet eller en av Etias nationella enheter under giltighetstiden ska Etias centrala system utföra den automatiska behandling som avses i artikel 18 för att se om den ändrade ansökningsakten ger en träff enligt artikel 18.2–18.5. Om den automatiska behandlingen inte ger någon träff ska Etias centrala system utfärda ett ändrat resetillstånd med samma giltighet som det ursprungliga och underrätta sökanden. Om den automatiska behandlingen ger en eller flera träffar ska Etias nationella enhet i den medlemsstat som sökanden uppgivit som första inreseland enligt artikel 15.2 j bedöma risken för irreguljär migration, säkerhetsrisken eller hotet mot folkhälsan, och därefter fatta beslut om att utfärda ett ändrat resetillstånd eller, om villkoren för att bevilja resetillstånd inte längre är uppfyllda, återkalla resetillståndet.

Om ett resetillstånd till följd av en begäran enligt denna punkt ändras av Etias centralenhet eller en av de nationella Etiasenheterna under giltighetstiden ska Etias centrala system utföra den automatiska behandling som avses i artikel 18 för att se om den ändrade ansökningsakten ger en träff enligt artikel 18.2–18.5. Om den automatiska behandlingen inte ger någon träff ska Etias centrala system utfärda ett ändrat resetillstånd med samma giltighet som det ursprungliga och underrätta sökanden. Om den automatiska behandlingen ger en eller flera träffar enligt artikel 22 ska den ansvariga medlemsstatens nationella Etiasenhet bedöma risken för irreguljär migration, faran för säkerheten eller den höga epidemirisken och därefter fatta beslut om att utfärda ett ändrat resetillstånd eller, om villkoren för att bevilja resetillstånd inte längre är uppfyllda, återkalla resetillståndet.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om Etias centralenhet eller Etias nationella enhet i den medlemsstat som ansvarar för ansökan inte anser att de uppgifter som lagras i Etias centrala system innehåller faktiska fel eller har registrerats i strid med bestämmelserna ska Etias centralenhet eller Etias nationella enhet i den medlemsstat som ansvarar för ansökan anta ett administrativt beslut för att utan dröjsmål skriftligen förklara för den berörda personen varför uppgifterna om denne inte kan korrigeras eller raderas.

3.  Om Etias centralenhet eller den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som ansvarar för ansökan inte håller med om påståendet att de uppgifter som lagras i Etias centrala system innehåller faktiska fel eller har registrerats i strid med bestämmelserna, ska Etias centralenhet eller den nationella Etiasenheten i den medlemsstat som ansvarar för ansökan anta ett administrativt beslut för att utan dröjsmål skriftligen förklara för den berörda personen varför uppgifterna om denne inte kan korrigeras eller raderas.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Personuppgifter som en medlemsstat fått åtkomst till via Etias centrala system i enlighet med de syften som anges i artikel 1.2 får inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata organ etablerade i eller utanför unionen. Förbudet ska också gälla vidarebehandling av dessa uppgifter på nationell nivå eller mellan medlemsstater.

2.  Personuppgifter som en medlemsstat eller Europol fått åtkomst till via Etias centrala system i enlighet med de syften som anges i artikel 1.2 får inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata organ etablerade i eller utanför unionen. Förbudet ska också gälla vidarebehandling av dessa uppgifter på nationell nivå eller mellan medlemsstater.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 56 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den nationella tillsynsmyndighetens övervakning

De nationella tillsynsmyndigheternas övervakning

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Varje medlemsstat ska se till att den nationella tillsynsmyndighet eller de nationella tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Varje medlemsstat ska se till att de bestämmelser som antas enligt nationell lagstiftning för att genomföra direktiv (EU) 2016/680 är tillämpliga också på deras nationella myndigheters åtkomst till Etias i enlighet med artikel 1.2.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt -1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b.  Övervakningen av lagenligheten i medlemsstaternas nationella myndigheters åtkomst till personuppgifter för de ändamål som förtecknas i artikel 1.2 i denna förordning ska genomföras av de nationella tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillsynsmyndigheten eller myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 51 i [förordning 2016/679] ska se till att Etias nationella enheters behandling av uppgifter granskas i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år.

1.  Den tillsynsmyndighet eller de tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med artikel 51 i förordning 2016/679 ska se till att de nationella Etiasenheternas behandling av uppgifter granskas i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år. En rapport från granskningen ska offentliggöras.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att deras tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska se till att deras tillsynsmyndighet har de resurser och den expertis som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 57 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europeiska datatillsynsmannen ska dels ansvara för övervakningen av personuppgiftsbehandlingen hos eu-LISA, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån tillsammans med Etias, dels se till att denna verksamhet utförs i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och med denna förordning.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 57 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska datatillsynsmannen ska se till att en granskning av eu-LISA:s och Etias centralenhets behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och medlemsstaterna. eu‑LISA och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporterna om dem antas.

Europeiska datatillsynsmannen ska se till att en granskning av eu-LISA:s och Etias centralenhets behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och medlemsstaterna samt offentliggöras. eu-LISA och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska ges tillfälle att yttra sig innan granskningsrapporten antas.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska arbeta nära tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna i frågor som kräver nationellt deltagande, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell tillsynsmyndighet upptäcker väsentliga avvikelser mellan praxis i olika medlemsstater eller eventuellt olagliga överföringar via Etias kanaler för informationsutbyte, eller i frågor som väcks av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter avseende genomförandet eller tolkningen av denna förordning.

1.  I enlighet med artikel 62 i förordning (EU) 2017/XX… [nytt förslag om upphävande av förordning 45/2001] ska Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheterna, var och en inom ramen för sina respektive befogenheter, aktivt samarbeta på sina ansvarsområden för att säkerställa en samordnad tillsyn av Etias. Detta inbegriper ett nära samarbete i frågor som kräver nationellt deltagande, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell tillsynsmyndighet upptäcker väsentliga avvikelser mellan praxis i olika medlemsstater eller eventuellt olagliga överföringar via Etias kanaler för informationsutbyte, eller i frågor som väcks av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter avseende genomförandet eller tolkningen av denna förordning.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I de fall som avses i punkt 1 får Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för uppgiftsskydd inom ramen för sina respektive befogenheter vid behov utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.

2.  Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för uppgiftsskydd inom ramen för sina respektive befogenheter ska utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska i detta syfte sammanträda minst två gånger om året inom ramen för den styrelse som inrättas genom [förordning (EU) 2016/679]. Kostnaderna för dessa sammanträden ska bäras av den styrelse som inrättas genom [förordning (EU) 2016/679]. En arbetsordning ska antas vid det första sammanträdet. Ytterligare arbetsmetoder ska utvecklas gemensamt efter behov.

3.  Tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska i detta syfte sammanträda minst två gånger om året inom ramen för den styrelse som inrättas genom förordning (EU) 2016/679. Kostnaderna för dessa sammanträden ska bäras av den styrelse som inrättas genom förordning (EU) 2016/679. En arbetsordning ska antas vid det första sammanträdet. Ytterligare arbetsmetoder ska utvecklas gemensamt efter behov.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De register som avses i punkterna 1 och 2 ska bara användas för att kontrollera att begäran var prövningsbar, övervaka att uppgiftsbehandlingen skett lagligt samt för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Endast register som inte innehåller personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 81. Europeiska datatillsynsmannen och de behöriga nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för att uppgiftsbehandlingen sker lagligt och för dataintegriteten och säkerheten ska ha åtkomst till dessa register på begäran, för att kunna fullgöra sina uppgifter. Den myndighet som kontrollerar om begäran är prövningsbar ska också ha åtkomst till dessa register i samma syfte. Utöver sådana syften ska personuppgifter och registerloggar över begärda sökningar i Etias centrala system raderas i alla nationella akter och i Europols akter efter en månad, om inte uppgifterna eller loggarna behövs för den pågående brottsutredning för vilken de begärdes av en medlemsstat eller av Europol.

4.  De register som avses i punkterna 1 och 2 ska bara användas för att kontrollera att begäran var prövningsbar, övervaka att uppgiftsbehandlingen skett lagligt samt för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Registret ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att den lagringstid som avses i artikel 47 har löpt ut, om registret inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. Europeiska datatillsynsmannen och de behöriga nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för att uppgiftsbehandlingen sker lagligt och för dataintegriteten och säkerheten ska ha åtkomst till dessa register på begäran, för att kunna fullgöra sina uppgifter. Den myndighet som kontrollerar om begäran är prövningsbar ska också ha åtkomst till dessa loggar i samma syfte. Utöver sådana syften ska personuppgifter och registerloggar över begärda sökningar i Etias centrala system raderas i alla nationella akter och i Europols akter efter en månad, om inte uppgifterna eller loggarna behövs för den pågående brottsutredning för vilken de begärdes av en medlemsstat eller av Europol. Endast register som inte innehåller personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 81.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 61 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Information om att en ansökan kan lämnas in av en annan person eller ett företag som sökanden anlitar och om möjligheten att lämna in en ansökan till Europeiska unionens delegationer i tredjeländer.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 61 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Information om att resetillståndet är kopplat till den resehandling som uppgavs i ansökningsformuläret och att en resehandling som löper ut eller ändrats medför att resetillståndet inte är giltigt eller inte erkänns vid gränspassage.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 61 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Sökandena är ansvariga för riktigheten, fullständigheten, korrektheten och tillförlitligheten för de uppgifter som lämnas in och för sanningshalten och tillförlitligheten i de uttalanden de gör.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 61 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Information om att beslut om ansökningar ska meddelas sökanden, att det i sådana beslut vid behov ska anges av vilka skäl ansökan avslagits och att sökande vars ansökningar avslås har rätt att överklaga, med information om vilka förfaranden som gäller för överklagande, däribland information om vilken myndighet som är behörig, samt tidsfristen för att lämna in överklagande.

(d)  Information om att beslut om ansökningar ska meddelas sökanden, om att det i sådana beslut ska anges, om ett resetillstånd har nekats, skälen till detta och om att sökande vars ansökningar avslås har rätt till ett rättsmedel, med information om vilket förfarande som ska följas för att ansöka om rättsmedel, däribland information om vilken myndighet som är behörig samt om tidsfristen för att ansöka om rättsmedel.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 61 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Sökande som nekats ett resetillstånd ska ha möjlighet att ansöka om ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet samt villkoren och förfarandena för att göra detta.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 61 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Innehav av ett resetillstånd är ett villkor för inresa på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 61 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  De uppgifter som förs in i Etias informationssystem ska användas för gränsförvaltningsändamål, däribland sökningar i databaser, och medlemsstaterna och Europol ska få ha tillgång till uppgifterna för brottsbekämpningsändamål.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 61 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Under vilken period uppgifterna kommer att lagras.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 61 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  De registrerades rättigheter enligt förordningarna (EG) nr 45/2001, (EU) 2016/679 och (EU) 2016/794 samt direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 61 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ed)  Kontaktuppgifter till den support som avses i artikel 7.2 dh.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med Etias centralenhet och medlemsstaterna i samband med att Etias tas i drift anordna en informationskampanj för att informera tredjelandsmedborgare som omfattas av denna förordning om kravet på att inneha giltigt resetillstånd för att passera de yttre gränserna.

Kommissionen ska i samarbete med Europeiska utrikestjänsten, Etias centralenhet, tillsynsmyndigheterna, Europeiska datatillsynsmannen och medlemsstaterna, inklusive deras ambassader i de berörda tredjeländerna, i samband med att Etias tas i drift anordna en informationskampanj för att informera tredjelandsmedborgare som omfattas av denna förordning om kravet på att inneha giltigt resetillstånd för att passera de yttre gränserna.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 62 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna informationskampanj ska genomföras på medlemsstaternas officiella språk och, med hjälp av de faktablad som avses i artikel 14.4, på minst ett av de officiella språken i de länder vars medborgare omfattas av denna förordning. Sådana informationskampanjer ska genomföras regelbundet.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Infrastrukturen för den offentliga webbplatsen, mobilappen och nätporten för transportörer ska inhysas i eu-LISA:s eller kommissionens lokaler. Infrastrukturerna ska fördelas geografiskt för att tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i punkt 3.

2.  Infrastrukturen för den offentliga webbplatsen, mobilappen och nätporten för transportörer ska hysas av eu-LISA eller kommissionen. Infrastrukturerna ska fördelas geografiskt för att tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, uppgiftsskydd, datasäkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i punkt 3. Etias bevakningslista ska hysas av eu-LISA.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska ansvara för utvecklingen av Etias informationssystem, all utveckling som krävs för driftskompatibiliteten mellan Etias centrala system och de informationssystem som avses i artikel 10.

eu-LISA ska ansvara för den tekniska utvecklingen av Etias informationssystem och all teknisk utveckling som krävs för driftskompatibiliteten mellan Etias centrala system och de informationssystem som avses i artikel 10.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska fastställa utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess kommunikationsinfrastruktur, och de tekniska specifikationerna och vidareutvecklingen av dem vad gäller det centrala systemet, de enhetliga gränssnitt som ska antas av styrelsen efter det att kommissionen avgivit ett positivt yttrande. eu-LISA ska också genomföra alla anpassningar till in- och utresesystemet, SIS, Eurodac, Ecris eller VIS som driftskompatibiliteten med Etias kräver.

eu-LISA ska fastställa utformningen av systemets struktur, inklusive dess kommunikationsinfrastruktur, liksom de tekniska specifikationerna och vidareutvecklingen av dem vad gäller det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitt som ska antas av styrelsen efter det att kommissionen avgett ett positivt yttrande. eu-LISA ska också genomföra alla anpassningar till in- och utresesystemet, SIS, Eurodac, Ecris eller VIS som driftskompatibiliteten med Etias kräver.

Motivering

En it-systemutveckling för ett system som Etias går långt utöver en fysisk utformning och omfattar också andra frågor såsom funktionell eller logisk arkitektur och datamodeller som alla är inneboende delar av utvecklingen av systemet.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska utveckla och genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i kraft och kommissionen antagit de bestämmelser som avses i artiklarna 15.2, 15.4, 16.4, 28.5, 39.3, 40.2, 72.1 och 72.4.

eu-LISA ska utveckla och genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i kraft och kommissionen antagit de bestämmelser som avses i artiklarna 15.2, 15.4, 16.4, 28.5, 39.3, 40.2, 72.1 och 72.4. eu-LISA ska också fastställa utformningen av den fysiska strukturen och hantera den tekniska förvaltningen av Etias bevakningslista.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvecklingen ska bestå av att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna, testerna och den övergripande projektsamordningen.

Utvecklingen ska bestå av att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna, testerna och den övergripande projektsamordningen. eu-LISA ska utföra en bedömning av riskhanteringen för informationssäkerhet och hålla denna aktuell samt följa principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En stödgrupp för programmet bestående av högst tio medlemmar ska inrättas under utformnings- och utvecklingsfasen. Stödgruppen ska bestå av sex medlemmar som eu-LISA:s styrelse utser bland sina ledamöter eller suppleanter, av ordföranden för den rådgivande gruppen för in- och utresesystemet och Etias som avses i artikel 80, av en företrädare för eu-LISA som utsetts av byråns direktör, av en företrädare för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som utsetts av den byråns direktör samt av en gruppmedlem som utses av kommissionen. De medlemmar som utses av eu-LISA:s styrelse ska väljas enbart bland de medlemsstater som enligt unionsrätten fullt ut omfattas av de lagstiftningsinstrument som reglerar utveckling, inrättande, drift och användning av samtliga stora it-system som förvaltas av eu-LISA och som kommer att delta i Etias. Stödgruppen ska sammanträda en gång i månaden. Den ska se till att utformnings- och utvecklingsfasen av Etias förvaltas på lämpligt sätt. Stödgruppen ska varje månad lämna skriftliga rapporter till styrelsen om projektets utveckling. Den ska inte ha befogenhet att fatta beslut eller mandat att företräda styrelsens ledamöter.

4.  En stödgrupp för programmet bestående av högst elva medlemmar ska inrättas under utformnings- och utvecklingsfasen. Stödgruppen ska bestå av sex medlemmar som eu-LISA:s styrelse utser bland sina ledamöter eller suppleanter, av ordföranden för den rådgivande gruppen för in- och utresesystemet och Etias som avses i artikel 80, av en företrädare för eu-LISA som utsetts av byråns direktör, av en företrädare för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som utsetts av den byråns direktör, av en gruppmedlem som utsetts av Europeiska datatillsynsmannen samt av en gruppmedlem som utses av kommissionen. De medlemmar som utses av eu-LISA:s styrelse ska väljas enbart bland de medlemsstater som enligt unionsrätten fullt ut omfattas av de lagstiftningsinstrument som reglerar utveckling, inrättande, drift och användning av samtliga stora it-system som förvaltas av eu-LISA och som kommer att delta i Etias. Stödgruppen ska sammanträda en gång i månaden. Den ska se till att utformnings- och utvecklingsfasen av Etias förvaltas på lämpligt sätt. Stödgruppen ska varje månad lämna skriftliga rapporter till styrelsen om projektets utveckling. Den ska inte ha befogenhet att fatta beslut eller mandat att företräda styrelsens ledamöter.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När Etias tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska förvaltningen av det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används. eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten samt för den offentliga webbplatsen, mobilappen för mobila enheter, e-posttjänsten, de säkra kontotjänsterna, nätporten för transportörer, webbtjänsten och mjukvaran för att behandla ansökningarna i enlighet med artikel 6.

När Etias tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska förvaltningen av det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten och Etias bevakningslista. eu-LISA ska också ansvara för all teknisk provning som krävs för inrättandet och uppdateringen av Etias sökregler. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används. eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten samt för den offentliga webbplatsen, mobilappen för mobila enheter, e-posttjänsten, de säkra kontotjänsterna, nätporten för transportörer, webbtjänsten och mjukvaran för att behandla ansökningarna i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa lämpliga regler avseende tystnadsplikt eller andra likvärdiga krav på konfidentiell behandling på all personal som arbetar med uppgifter som lagras i Etias centrala system. Denna skyldighet ska också gälla efter det att den anställda lämnat sin tjänst eller anställning eller upphört med sin yrkesverksamhet.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa lämpliga regler avseende tystnadsplikt eller andra likvärdiga krav på konfidentiell behandling på all personal, inbegripet entreprenörer, som arbetar med uppgifter som lagras i Etias centrala system. Denna skyldighet ska också gälla efter det att den anställda lämnat sin tjänst eller anställning eller upphört med sin yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  eu-LISA ska även arbeta med frågor kring utbildning i den tekniska användningen av Etias informationssystem.

3.  eu-LISA ska även arbeta med frågor kring utbildning i den tekniska användningen av Etias informationssystem och med åtgärder för att förbättra kvaliteten på uppgifter i Etias.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Inrätta och driva Etias centralenhet.

(a)  Inrätta och driva Etias centralenhet och dess informationssäkerhet.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan den personal vid Etias centralenhet som har rätt att få åtkomst till Etias centrala system får behörighet att behandla uppgifter som registrerats i det centrala systemet ska de få lämplig utbildning, i synnerhet avseende bestämmelser om datasäkerhet och uppgiftsskydd och tillämpliga grundläggande rättigheter.

2.  Innan den personal vid Etias centralenhet som har rätt att få åtkomst till Etias centrala system får behörighet att behandla uppgifter som registrerats i det centrala systemet ska de få lämplig utbildning, i synnerhet avseende bestämmelser om datasäkerhet och uppgiftsskydd och tillämpliga grundläggande rättigheter. De ska även få utbildning av eu-LISA i den tekniska användningen av Etias informationssystem och om åtgärder för att förbättra kvaliteten på uppgifter i Etias.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Organisationen, förvaltningen, ledningen och underhållet av Etias nationella enheter för att bedöma och besluta om ansökningar om resetillstånd som avslagits vid den automatiska behandlingen.

(b)  Organisationen, förvaltningen, ledningen och underhållet av de nationella Etiasenheter som fått ansvaret för att pröva ansökningar om resetillstånd som har gett upphov till en eller flera träffar vid den automatiska behandlingen, anta beslut om dem och utfärda ett yttrande vid förfrågan.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Säkerställandet av att varje myndighet som har rätt till åtkomst till Etias informationssystem vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning, inklusive de åtgärder som krävs för att se till att de grundläggande rättigheterna och datasäkerheten respekteras.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Innan den personal vid Etias nationella enheter som har rätt att få åtkomst till Etias informationssystem får behörighet att behandla uppgifter som registrerats i Etias centrala system ska de få lämplig utbildning, i synnerhet avseende bestämmelser om datasäkerhet och dataskydd och tillämpliga grundläggande rättigheter.

3.  Innan den personal vid Etias nationella enheter som har rätt att få åtkomst till Etias informationssystem får behörighet att behandla uppgifter som registrerats i Etias centrala system ska de få lämplig utbildning, i synnerhet avseende bestämmelser om datasäkerhet och dataskydd och tillämpliga grundläggande rättigheter. De ska även få utbildning av eu-LISA i den tekniska användningen av Etias informationssystem och om åtgärder för att förbättra kvaliteten på uppgifter i Etias.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europol ska sörja för behandlingen av de sökningar som avses i artikel 18.2 j och 18.4 och ska anpassa sitt informationssystem i enlighet med detta

1.  Europol ska sörja för behandlingen av de sökningar som avses i artikel 18.2 j och 18.4 och ska anpassa sina informationssystem i enlighet med detta.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europol ska ansvara för upprättandet av Etias bevakningslista enligt artikel 29.

2.  Europol ska ansvara för förvaltningen av Etias bevakningslista enligt artikel 29.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europol ska ansvara för att lämna yttranden efter sådan konsultation som avses i artikel 26.

3.  Europol ska ansvara för att lämna yttranden efter en sådan begäran om sökning som avses i artikel 25.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 69 – led 1 – led a

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De innehar giltig visering, om sådan krävs enligt rådets förordning (EG) nr 539/2001, eller giltigt resetillstånd om sådant krävs enligt [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd], utom när de innehar ett giltigt uppehållstillstånd eller en giltig visering för längre vistelse.”

(b)  De innehar giltig visering, om sådan krävs enligt rådets förordning (EG) nr 539/2001, eller ett resetillstånd som är giltigt åtminstone fram till dagen för inresa på medlemsstaternas territorium om sådant krävs enligt [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd], utom när de innehar ett giltigt uppehållstillstånd eller en giltig visering för längre vistelse.”

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 69 – led 1 – led aa (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a och1b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Följande stycken ska läggas till:

 

”Under en övergångsperiod i enlighet med artikel 72.1 och 72.2 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] ska användningen av Etias vara frivillig, och kravet på innehav av giltigt resetillstånd ska inte gälla. Gränskontrolltjänstemännen ska informera tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd för att passera de yttre gränserna om att kravet på giltigt resetillstånd kommer att tillämpas när övergångsperioden löpt ut. För detta ändamål ska gränskontrolltjänstemännen dela ut en gemensam broschyr till denna kategori resenärer enligt vad som avses i artikel 72.3 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)].

 

Under anståndsperioden enligt artikel 72.4 och 72.5 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] ska gränskontrolltjänstemännen undantagsvis tillåta tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd och som inte innehar resetillstånd att passera de yttre gränserna om de uppfyller alla övriga krav som avses i denna artikel, förutsatt att det är första gången de passerar medlemsstaternas yttre gränser sedan den tidsfrist som anges i artikel 72.1 och 71.2 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] löpte ut. Gränskontrolltjänstemännen ska informera tredjelandsmedborgare som behöver resetillstånd för att passera de yttre gränserna om kravet på giltigt resetillstånd enligt denna artikel.”

Motivering

Dessa bestämmelser föreskrivs i Etiasförordningen. De bör dock också tas med i Schengenkodexen eftersom de föreskriver om sådana undantag från villkor för inresa som krävs enligt Schengenkodexen.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Under sex månader från det att Etias tagits i drift ska användningen av Etias vara frivillig och kravet på innehav av giltigt resetillstånd ska inte gälla. Kommissionen får anta en delegerad akt enligt artikel 78 för att förlänga tidsfristen med högst ytterligare sex månader.

1.  Under sex månader från det att Etias tagits i drift ska användningen av Etias vara frivillig och kravet på innehav av giltigt resetillstånd ska inte gälla. Kommissionen får anta en delegerad akt enligt artikel 78 för att förlänga tidsfristen med högst ytterligare tolv månader.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Under sexmånadersperioden ska gränskontrolltjänstemännen informera tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd för att passera de yttre gränserna om att kravet på giltigt resetillstånd kommer att tillämpas när sexmånadersperioden löpt ut. Gränskontrolltjänstemännen ska i detta syfte dela ut en gemensam broschyr till denna kategori resande.

2.  Under sexmånadersperioden ska gränskontrolltjänstemännen informera tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd för att passera de yttre gränserna om att kravet på giltigt resetillstånd kommer att tillämpas när sexmånadersperioden löpt ut. Gränskontrolltjänstemännen ska i detta syfte dela ut en gemensam broschyr till denna kategori resenärer. Denna broschyr ska också göras tillgänglig på medlemsstaternas ambassader och unionens delegationer i de länder som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Broschyren ska utarbetas av kommissionen. Genomförandeakten ska antas i enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2 och ska innehålla åtminstone de uppgifter som avses i artikel 61. Broschyren ska vara tydlig och lättbegriplig och avfattad på ett språk som den berörda personen förstår eller rimligen kan förväntas förstå.

3.  Broschyren ska utarbetas av kommissionen. Genomförandeakten ska antas i enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2 och ska innehålla åtminstone de uppgifter som avses i artikel 61. Broschyren ska vara tydlig och lättbegriplig och tillgängligmedlemsstaternas alla officiella språk, och på minst ett av de officiella språken i varje tredjeland vars medborgare omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppgifter om sökandens medborgarskap, kön och födelsedatum.

(b)  Uppgifter om sökandens medborgarskap, kön och födelseår.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Uppgifter om utbildning.

utgår

Motivering

I överensstämmelse med strykningen av artikel 15.2 h.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Uppgifter om nuvarande sysselsättning (område), yrkestitel.

utgår

Motivering

I överensstämmelse med strykningen av artikel 15.2 i.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska eu-LISA upprätta, genomföra och hysa ett centralregister över de uppgifter som anges i punkt 1 utan möjlighet att identifiera enskilda personer, men som ger de myndigheter som förtecknas i punkt 1 möjlighet att få anpassade rapporter och statistik för att bättre kunna bedöma risken för irreguljär migration, säkerhetsrisker och hot mot folkhälsan, för att effektivisera in- och utresekontroller, hjälpa Etias centralenhet ett behandla ansökningarna om resetillstånd och stödja ett empiriskt grundat beslutsfattande om unionens migrationspolitik. Detta register ska även innehålla daglig statistik över de uppgifter som avses i punkt 4. Åtkomst till centralregistret ska beviljas genom säkrad åtkomst via s-Testa med åtkomstkontroll och specifika användarprofiler enbart med avseende på rapportering och statistik.

2.  Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska eu-LISA, i enlighet med principerna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, upprätta, genomföra och hysa ett centralregister över de uppgifter som anges i punkt 1 utan möjlighet att identifiera enskilda personer, men som ger de myndigheter som förtecknas i punkt 1 möjlighet att få anpassade rapporter och statistik för att bättre kunna bedöma risken för irreguljär migration, faran för säkerheten och den höga epidemirisken, för att effektivisera in- och utresekontroller, hjälpa Etias centralenhet ett behandla ansökningarna om resetillstånd och stödja ett empiriskt grundat beslutsfattande om unionens migrationspolitik. Detta register ska även innehålla daglig statistik över de uppgifter som avses i punkt 4. Åtkomst till centralregistret ska beviljas genom säkrad åtkomst via s-Testa med åtkomstkontroll och specifika användarprofiler enbart med avseende på rapportering och statistik.

Närmare bestämmelser om driften av centralregistret samt bestämmelser om dataskydd och säkerhet tillämpliga på registret ska antas enligt granskningsförfarandet i artikel 79.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 med avseende på bestämmelser om driften av centralregistret, med beaktande av riskhantering för informationssäkerhet samt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje kvartal ska eu-LISA offentliggöra statistik om Etias informationssystem med särskild tyngdpunkt på hur många sökande som vägrats resetillstånd och deras medborgarskap, inklusive skälen för att tillstånd vägrats, samt uppgifter om tredjelandsmedborgare vars resetillstånd annullerats eller återkallats.

4.  Varje kvartal ska eu-LISA offentliggöra statistik om Etias informationssystem med särskild tyngdpunkt på hur många sökande som beviljats eller nekats resetillstånd och deras medborgarskap, inklusive skälen till att tillstånd nekats, samt uppgifter om tredjelandsmedborgare vars resetillstånd upphävts eller återkallats.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I slutet av varje år ska statistik sammanställas i form av kvartalsstatistik för året.

5.  I slutet av varje år ska statistik sammanställas i form av en årsrapport för året. Rapporten ska offentliggöras och översändas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  På kommissionens begäran ska eu-LISA överlämna statistik om särskilda aspekter som rör genomförandet av denna förordning samt statistik enligt punkt 3.

6.  På kommissionens, Europaparlamentets och rådets begäran ska eu-LISA överlämna statistik om särskilda aspekter som rör genomförandet av denna förordning samt statistik enligt punkt 3.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Artikel 74 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionens allmänna budget ska bära kostnaderna som uppkommer vid utvecklingen av Etias informationssystem, integreringen med befintlig nationell gränsinfrastruktur, anslutningen till enhetliga nationella gränssnitt, inhysningen av enhetliga nationella gränssnitt, inrättandet av Etias centralenhet och Etias nationella enheter samt driften av Etias.

Unionens allmänna budget ska bära kostnaderna som uppkommer vid utvecklingen av Etias informationssystem, integreringen med befintlig nationell gränsinfrastruktur, anslutningen till enhetliga nationella gränssnitt, inhysningen av enhetliga nationella gränssnitt, inrättandet av Etias centralenhet och de nationella Etiasenheterna, underhållet och driften av Etias, däribland personalutgifterna för de nationella Etiasenheterna. eu-LISA ska särskilt uppmärksamma riskerna för kostnadsökningar och säkerställa tillräcklig kontroll av entreprenörer.

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Artikel 74 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande kostnader ska vara undantagna:

utgår

(a)  Medlemsstaternas projektledningskontor (möten, tjänsteresor, kontor).

 

(b)  Hysning av nationella system (lokaler, genomförande, elektricitet, kylning).

 

(c)  Drift av nationella system (operatörer och supportavtal).

 

(d)  Anpassning av befintliga in- och utresekontroller.

 

(e)  Utformning, utveckling, genomförande, drift och underhåll av nationella kommunikationsnätverk.

 

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Artikel 74 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska få ekonomiskt stöd för utgifter som uppstått på grund av deras ytterligare uppgifter enligt artikel 66. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 för att fastställa detta ekonomiska stöd.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Artikel 74 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, eu-LISA, Europol, de nationella tillsynsmyndigheterna, Europeiska datatillsynsmannen och de organ som ingår i Etias etiknämnd ska erhålla lämplig ytterligare finansiering och personal som behövs för fullgörandet av de uppgifter som de anförtros enligt denna förordning.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Artikel 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De intäkter som genereras av Etias ska vara sådana externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

De intäkter som genereras av Etias ska vara sådana externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Eventuella intäkter som återstår efter det att kostnaderna för utvecklingen av Etias och de återkommande kostnaderna för dess drift och underhåll har täckts ska tillföras unionens budget.

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Etias centralenhet och medlemsstaterna ska underrätta eu-LISA om de behöriga myndigheter som avses i artikel 11 vilka ska ha åtkomst till Etias informationssystem.

Etias centralenhet och medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och eu-LISA om de behöriga myndigheter som avses i artikel 11 och som har åtkomst till Etias informationssystem.

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En konsoliderad förteckning över dessa myndigheter ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning inom tre månader från den dag då Etias inleder driften i enlighet med artikel 77. Om förteckningen ändras ska eu-LISA en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad förteckning.

utgår

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina utsedda myndigheter enligt artikel 43 och utan dröjsmål anmäla eventuella förändringar i detta avseende.

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och eu-LISA om sina utsedda myndigheter enligt artikel 43 och utan dröjsmål anmäla eventuella förändringar i detta avseende.

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska göra de uppgifter som meddelats enligt punkt 1 tillgängliga för medlemsstaterna och allmänheten via en ständigt uppdaterad offentlig webbplats.

5.  Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats enligt punkterna 1, 2 och 3 i Europeiska unionens officiella tidning. Om uppgifterna ändras ska kommissionen en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad version av dessa uppgifter. Kommissionen ska hålla en offentlig webbplats med dessa uppgifter ständigt uppdaterad på ett lättillgängligt sätt.

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  De nödvändiga ändringarna av de rättsakter om de informationssystem som avses i artikel 10 med vilka driftskompatibilitet ska upprättas med Etias informationssystem har trätt i kraft.

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa)  Den nödvändiga ändringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/20111a, där eu-LISA anförtros den operativa förvaltningen av Etias, har trätt i kraft.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led -ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ab)  De nödvändiga ändringarna av rättsakterna om de informationssystem som avses i artikel 18, vilka ger tillgång till dessa databaser för Etias centralenhet, har trätt i kraft.

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 15.3, 15.4, 16.4, 28.3, 72.1 och 72.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag denna förordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3a, 13 db, 15.5, 15.6, 16.4, 26a, 28.3, 32.2a, 33, 72.1, 72.5, 73.2 och 74 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 15.3, 15.4, 16.4, 28.3, 72.1 och 72.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3a, 13 db, 15.5, 15.6, 16.4, 26a, 28.3, 32.2a, 33, 72.1, 72.5, 73.2 och 74 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 15.2, 15.4, 16.4, 28.3, 72.1 och 72.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller före utgången av den perioden, om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3a, 13 db, 15.5, 15.6, 16.4, 26a, 28.3, 32.2a, 33, 72.1, 72.5, 73.2 och 74 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller före utgången av den perioden, om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft – OPOCE, please replace with the actual date] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med Etias informationssystem ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med Etias informationssystem ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Denna rapport ska innehålla detaljerad information om kostnader som uppkommit och uppgifter om eventuella risker som kan påverka de övergripande kostnaderna för systemet, vilka ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artikel 74. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tre år efter det att Etias har tagits i drift och därefter vart fjärde år ska kommissionen utvärdera Etias och lämna eventuella nödvändiga rekommendationer till Europaparlamentet och rådet. Denna utvärdering ska omfatta följande:

Två år efter det att Etias har tagits i drift och därefter vart tredje år ska kommissionen utvärdera Etias och lämna eventuella nödvändiga rekommendationer till Europaparlamentet och rådet, inklusive en detaljerad bedömning av deras budgetmässiga konsekvenser. Denna utvärdering ska omfatta följande:

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Etias resultat med avseende på dess mål, uppdrag och uppgifter.

(a)  Etias kostnader och resultat med avseende på dess mål, uppdrag och uppgifter.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Verkan, ändamålsenligheten och effektiviteten när det gäller Etias drift och arbetsmetoder i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter.

(b)  Hur Etias, inklusive Etias centralenhet och de nationella Etiasenheterna, har presterat med avseende på verkan, ändamålsenlighet och effektivitet samt systemets arbetsmetoder i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter.

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Säkerheten i Etias.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De regler för automatisk behandling av ansökningar som används för riskbedömning.

(c)  De sökregler som används för riskbedömning.

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Etias bevakningslista.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Inverkan på de diplomatiska förbindelserna mellan unionen och berörda tredjeländer.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  EU:s genererade intäkter och utgifter som EU:s organ samt medlemsstater ådragit sig.

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 8 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Hur många ansökningar om resetillstånd som avslagits på grundval av en träff som involverar Etias bevakningslista.

Ändringsförslag    360

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaternas och Europols årsrapporter ska översändas till kommissionen senast den 30 juni påföljande år.

Medlemsstaternas och Europols årsrapporter ska översändas till kommissionen, Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni påföljande år.

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Artikel 82 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska tillämpas från den dag som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 77, med undantag av artiklarna 62, 63, 68, 74, 76, 78 och 79 samt de bestämmelser som rör de åtgärder som avses i artikel 77.1, som ska tillämpas från den dag då denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Bilaga 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga 1a

 

Förteckning över de brott som avses i artikel 15.4 b

 

1.  Terroristbrott.

 

2.  Deltagande i en kriminell organisation.

 

3.  Människohandel.

 

4.  Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.

 

5.  Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.

 

6.  Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.

 

7.  Korruption.

 

8.  Bedrägeri, inbegripet bedrägeri riktat mot unionens finansiella intressen.

 

9.  Penningtvätt och penningförfalskning, inbegripet förfalskning av euron.

 

10.  Databrott/it-brottslighet.

 

11.  Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.

 

12.  Hjälp till olovlig inresa och vistelse.

 

13.  Mord, grov misshandel.

 

14.  Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.

 

15.  Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.

 

16.  Organiserad stöld och väpnat rån.

 

17.  Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.

 

18.  Varumärkesförfalskning och piratkopiering.

 

19.  Förfalskning av administrativa handlingar och handel med sådana förfalskningar.

 

20.  Olaglig handel med hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser.

 

21.  Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.

 

22.  Våldtäkt.

 

23.  Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet.

 

24.  Kapning av flygplan eller fartyg.

 

25.  Sabotage.

 

26.  Handel med stulna fordon.

 

27.  Industrispionage.

 

28.  Mordbrand.

 

29.  Rasism och främlingsfientlighet.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C ..., s. ...


MOTIVERING

Bakgrund och innehållet i förslaget

Kommissionen lade fram förslaget om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (COM(2016)0731) samt en finansieringsöversikt för en rättsakt, grundad på en genomförbarhetsstudie(1) från den 16 november 2016. Det följer upp kommissionens meddelande av den 6 april 2016 Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet (COM(2016)0205) där kommissionen fastställde EU:s behov av att stärka och förbättra sina it-system, sin dataarkitektur och sitt informationsutbyte när det gäller gränsförvaltning, brottsbekämpning och terrorismbekämpning.

Förslaget innehåller bestämmelser om målen för Etias, den tekniska arkitekturen, olika aktörer som deltar i bedömningen av Etias-ansökningarna, uppgifter som behövs, ansökningsförfarandet, regler för bedömningen, inbegripet sökningar mot andra informationssystem, bevakningslistan och särskilda riskindikatorer samt vilka myndigheter som har tillgång till Etias och bestämmelser om uppgiftsskydd. Det innehåller även ändringar av ett antal andra lagstiftningsinstrument, inbegripet kodexen om Schengengränserna (för att göra innehavet av ett Etias-tillstånd ett villkor för inresa), Europolförordningen och Frontex‑förordningen. Nödvändiga ändringar av eu-LISA förordning kommer att ingå i den kommande översynen av förordningen. Slutligen kommer det att bli nödvändigt att ändra rättsakterna i de informationssystem med vilka driftskompatibilitet bör upprättas med informationssystemet Etias, för att ange vilka uppgifter som får utbytas mellan systemen på ett automatiskt sätt, och närmare bestämmelser i detta avseende.

Förfarande

För att bedöma kommissionens förslag och förbereda detta förslag till betänkande har föredraganden sonderat synpunkter från många olika källor. En rad sammanträden på teknisk nivå har hållits med kommissionens avdelningar för att diskutera hela förslaget i detalj. Dessutom har olika berörda parter och experter inbjudits att delta i sammanträden med skuggföredragandena. Till dessa hör de europeiska organ som berörs eller är intresserade av förslaget om Etias (eu-LISA, Europol, Frontex, EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)), Europeiska datatillsynsmannen, amerikanska experter som redogjort för erfarenheterna av USA:s Esta-system och företrädare för lufttrafikföretag. Slutligen redogjorde författarna till en rapport om Etias som beställts av LIBE-utskottet, för sina resultat. Som ett komplement till dessa sammanträden framställdes en begäran om ett yttrande från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och ett besök organiserades till den tekniska enheten för eu-LISA i Strasbourg.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar förslaget att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd. Hon stöder helhjärtat det övergripande syftet och de viktigaste inslagen i kommissionens förslag.

Etias-systemet ger möjligheter att bedöma huruvida en tredjelandsmedborgare som är undantagen från viseringskrav, som har för avsikt att resa till Schengenområdet, utgör en potentiell risk för irreguljär migration eller en säkerhetsrisk eller ett hot mot folkhälsan, innan han eller hon anländer till ett gränsövergångsställe vid den yttre gränsen. Etias-systemet kommer således att bidra till en bättre bedömning av huruvida villkoren för inresa är uppfyllda av en tredjelandsmedborgare och därmed även till säkerheten i Schengenområdet som helhet.

För närvarande ställs en gränskontrolltjänsteman inför uppgiften att göra en lång rad olika bedömningar på plats inom en mycket begränsad tidsram. När Etias-systemet väl har införts kommer det att möjliggöra ett antal förhandskontroller före gränskontroll. Vissa av dessa kontroller är sådana som gränskontrolltjänstemännen för närvarande inte kan utföra. Tack vare systemet får gränskontrolltjänstemannen information om att en sådan förhandskontroll har genomförts, och att inga skäl för ett avslag har konstaterats under kontrollen. Systemet kommer dock inte att påverka gränskontrolltjänstemannens befogenheter att fatta det slutliga beslutet om att tillåta eller neka den berörda personen inresa, om han eller hon anser att villkoren för inresa inte är uppfyllda.

Vidare kan det vara berättigat att anta att systemet kommer att leda till en minskning av nekade inresor vid gränsen, eftersom en första bedömning har gjorts innan resenären inleder sin resa till Schengenområdets yttre gräns. Att minska antalet nekade inresor vid gränsen kommer att förbättra gränsförvaltningen överlag och också att vara till nytta för transportörer som därefter har färre passagerare att ansvara för vid nekad inresa. Det kommer också att vara till nytta för resenärerna, eftersom sådana resenärer som annars skulle nekas inresa vid gränsen inte kommer att gå ombord.

Med full respekt för det övergripande resonemanget och de viktigaste inslagen i kommissionens förslag föreslår föredraganden en rad ändringar i syfte att ytterligare förbättra förslaget.

De ändringsförslag som ingår i detta förslag till betänkande fokuserar bland annat på följande områden:

Att undvika problem i samband med genomförandet:

Mer detaljerade regler för att fastställa vilken medlemsstat som ska ansvara för bedömningen av tillstånd i Etias, och därigenom även eventuellt överklagande. Medlemsstaternas kriterier för planerad inresemedlemsstat bör kompletteras med ansvar som grundar sig på offentliggjorda anmälningar och uppgifter som lämnats till Etias bevakningslista för att säkerställa en jämnare fördelning av ansvar.

För att undvika onödiga bördor bör transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss inte höra till dem som har skyldigheter enligt denna förordning. Dessutom har man föreslagit ett skäl som föreslår att transportörer ska kunna koppla upp sig till Etias, EES och liknande system via en enda kontaktpunkt.

För att garantera ett väl fungerande system bör resenärer få mer information om Etias i allmänhet och särskilt om deras särskilda situation. De bör till exempel underrättas innan deras Etias-tillstånd upphör att gälla och också ges möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd innan det föregående har löpt ut. Mer information bör ges om överklagandeförfarandena, för att säkerställa att rätten till överklagande faktiskt kan utövas effektivt.

På flera ställen föreslås det att man ska förtydliga formuleringen, tillhandahålla bättre definierade bestämmelser och få till stånd fler skyddsåtgärder för resenärerna. En träff i Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar bör till exempel inte automatiskt leda till avslag av Etias, men kräva ytterligare manuella kontroller. Det bör också specificeras att varje ansökan bedöms för sig, för att undvika att ett första avslag automatiskt leder till ytterligare avslag.

Ändamålsenlighet och effektivitet:

Det föreslås att medlemsstaterna ska inrätta särskilda centrala åtkomstpunkter som kontrollerar om brottsbekämpande myndigheters villkor för åtkomst är uppfyllda, i stället för att Etias nationella enheter åtar sig dessa uppgifter. Genom detta undviker man att en tredje myndighet måste involveras i processen för att få tillgång till Etias-systemet, något som skulle vara komplicerat.

I syfte att förbättra gränskontrollerna bör gränskontrolltjänstemän vid fördjupade kontroller ha möjlighet att få tillgång till Etias centrala system. När det gäller en fördjupad kontroll, då gränskontrolltjänstemannen vid primärkontrollen redan har ansett att en ytterligare kontroll är nödvändig, bör gränsmyndigheterna ha en likadan tillgång för att kunna fatta ett mer välgrundat beslut.

Datasäkerhet och uppgiftsskydd:

Det föreslås att bestämmelserna om datasäkerhet och uppgiftsskydd tydligare ska anpassas till den rättsliga grunden för andra stora it-system och därigenom förstärkas. Bestämmelser om hantering av säkerhetsrisker på informationsområdet och om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard föreslås i enlighet med yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen.

Tillsyn och ansvarighet:

Ett antal nya eller utökade bestämmelser om rapportering har inbegripits för att garantera ökad insyn och därmed ansvarsskyldighet i systemet. I synnerhet informationen om hur centralenheten fungerar måste göras tillgänglig, eftersom centralenheten kommer att utgöra kärnan i det framtida Etias-systemet.

(1)

Slutrapporten för genomförbarhetsstudien om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (23.8.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Föredragande av yttrande: David McAllister

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Etias utgör en av de prioriteringar som identifierades i Bratislavafärdplanen av den 16 september 2016, som undertecknades och godkändes av de 27 stats- och regeringscheferna i unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Kommissionen bör, tillsammans med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och i samarbete med medlemsstaterna, fästa stor vikt vid de utrikespolitiska aspekterna av inrättandet av Etias och i god tid och på ett tydligt sätt kommunicera sina mål till regeringarna i de berörda tredjeländerna, med betoning på de grundläggande politiska, rättsliga och praktiska skillnaderna mellan viseringskrav och resetillstånd.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Kommissionen bör inleda informationskampanjer i de berörda tredjeländerna i god tid innan Etias-förordningen träder i kraft, så att resenärer får vederbörlig information om hur man undersöker om Etias-tillstånd, om vilka rättsmedel som står till förfogande vid eventuellt avslag samt om de positiva aspekterna med en smidigare och snabbare gränspassage för resenärer som fått förhandsresetillstånd.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med hjälp av Etias bör det inrättas ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav när de passerar de yttre gränserna (nedan kallat viseringskravet), vilket gör det möjligt att avgöra om dessa personers närvaro på medlemsstaternas territorium innebär risk för irreguljär migration, för säkerheten eller hot mot folkhälsan. Att ha ett giltigt resetillstånd bör vara ett nytt villkor för att resa in i medlemsstaternas territorium, emellertid bör enbart innehavet av ett resetillstånd inte automatiskt ge rätt till inresa.

(9)  Ett antal tredjeländer har genomfört en rad omfattande reformer för att få viseringsfria resor till EU för sina medborgare, och unionen har beviljat dem viseringsfrihet tack vare deras framgångsrika insatser. Med hjälp av Etias bör det därför inrättas ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav när de passerar de yttre gränserna (nedan kallat viseringskravet), vilket uteslutande gör det möjligt att avgöra om vissa personers närvaro på medlemsstaternas territorium innebär en risk för irreguljär migration, en säkerhetsrisk eller ett hot mot folkhälsan. Att ha ett giltigt resetillstånd bör av denna anledning vara ett nytt villkor för att resa in medlemsstaternas territorium. Emellertid bör enbart innehavet av ett resetillstånd inte automatiskt ge rätt till inresa.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att nå sina mål bör Etias tillhandahålla ett elektroniskt ansökningsformulär där sökanden ska lämna uppgifter om sin identitet, resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, utbildning och aktuell sysselsättning, sin ställning som familjemedlem till en EU-medborgare eller en tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri rörlighet utan uppehållstillstånd, om sökanden är underårig, den ansvariga personens identitet samt svar på ett antal bakgrundsfrågor (huruvida sökanden lider av en sådan sjukdom med epidemisk potential som definieras i Världshälsoorganisationens internationella hälsostadga eller några andra infektionssjukdomar eller smittsamma parasitsjukdomar, kriminalregisteruppgifter, närvaro i krigsdrabbade områden, beslut om återsändande till gränsen/beordran att lämna territoriet). Åtkomst till de sökandes hälsorelaterade uppgifter bör endast tillåtas för att avgöra om de utgör ett hot mot folkhälsan.

(16)  För att nå sina mål bör Etias tillhandahålla ett elektroniskt ansökningsformulär där sökanden ska lämna uppgifter om sin identitet, resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, aktuell sysselsättning, sin ställning som familjemedlem till en EU-medborgare eller en tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri rörlighet utan uppehållstillstånd, om sökanden är underårig, den ansvariga personens identitet samt svar på ett antal bakgrundsfrågor (huruvida sökanden lider av en sådan sjukdom med epidemisk potential som definieras i Världshälsoorganisationens internationella hälsostadga eller några andra infektionssjukdomar eller smittsamma parasitsjukdomar, kriminalregisteruppgifter, närvaro i krigsdrabbade områden, beslut om återsändande till gränsen/beordran att lämna territoriet). Åtkomst till sökandenas hälsorelaterade uppgifter bör tillåtas endast för att avgöra om de utgör ett hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Etias bör godta ansökningar som lämnas in på sökandens vägnar i situationer där resenären själv inte kan lämna in en ansökan, oavsett vad orsaken är. I sådana fall ska ansökan göras av en tredje person som resenären gett behörighet eller som har juridiskt ansvar för honom eller henne förutsatt att denna persons identitet anges i ansökningsformuläret.

(17)  Etias bör utformas som en användarvänlig plattform och tillhandahålla all relevant information på sökandens språk eller på ett språk som sökanden förstår. Etias bör godta ansökningar som lämnas in på sökandens vägnar i situationer där resenären själv inte kan lämna in en ansökan, oavsett vad orsaken är. I sådana fall ska ansökan göras av en tredje person som resenären gett behörighet eller som har juridiskt ansvar för honom eller henne förutsatt att denna persons identitet anges i ansökningsformuläret. Etias bör tillhandahålla ansökningsterminaler (automater) för sökande vid de viktigaste avreseflygplatserna och avresehamnarna samt vid större gränsövergångar. Resebyråanställda bör kunna upprätta ansökningar för enskilda eller grupper av sökande.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  De personuppgifter som sökanden tillhandahåller bör behandlas av Etias endast för att på förhand kontrollera huruvida villkoren i förordning (EU) 2016/39924 är uppfyllda och för att bedöma om det är troligt att sökanden migrerar irreguljärt eller om sökandens inresa i unionen kan innebära risk för säkerheten eller hot mot folkhälsan i unionen.

(20)  De personuppgifter som sökanden tillhandahåller bör behandlas av Etias endast för förhandskontroller av huruvida villkoren i förordning (EU) 2016/39924 är uppfyllda och för bedömningar av huruvida sökanden tidigare har nekats inresa eller överskridit den tillåtna vistelsetiden eller om sökandens inresa i unionen kan innebära en säkerhetsrisk eller ett hot mot folkhälsan i unionen.

_________________

_________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodexen om Schengengränserna).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodexen om Schengengränserna).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  En bedömning av sådana risker kan inte utföras utan behandling av de personuppgifter som förtecknas i skäl 16. Varje personuppgift i ansökan bör jämföras med de uppgifter som finns i ett register, en akt eller en registrering i ett informationssystem (Schengens informationssystem (SIS), Informationssystemet för viseringar (VIS), Europols uppgifter, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar, in- och utresesystemet, Eurodac, det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) och/eller Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande (Interpol TDAWN) eller mot Etias bevakningslistor eller särskilda riskindikatorer. De kategorier av personuppgifter som används för jämförelser bör begränsas till de uppgiftskategorier som förekommer i de informationssystem där sökningar görs, till Etias bevakningslista eller till särskilda riskindikatorer.

(21)  En bedömning av sådana risker kan inte utföras utan behandling av de personuppgifter som förtecknas i skäl 16. Varje personuppgift i ansökan bör jämföras med de uppgifter som finns i ett register, en akt eller en registrering i ett informationssystem (Schengens informationssystem (SIS), Informationssystemet för viseringar (VIS), Europols uppgifter, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar, in- och utresesystemet, Eurodac, det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) och/eller Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande (TDAWN) – inklusive de gula meddelanden som kan användas för att spåra saknade personer – eller mot Etias bevakningslistor eller särskilda riskindikatorer. De kategorier av personuppgifter som bör användas för jämförelser bör begränsas till de uppgiftskategorier som förekommer i de informationssystem där sökningar görs, till Etias bevakningslista eller till de särskilda riskindikatorerna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Sökande som nekas resetillstånd bör ha rätt att överklaga beslutet. Överklagande bör ges in i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning.

(24)  Sökande som nekas resetillstånd bör ha rätt att överklaga beslutet. Överklagande bör ges in i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Överklagandeförfarandet bör slutföras inom högst tre månader.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Om en medlemsstat i undantagsfall anser det nödvändigt att låta en tredjelandsmedborgare resa in i statens territorium av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser, bör den ha möjlighet att utfärda ett tillfälligt resetillstånd med begränsad territoriell giltighet.

(30)  Om det i undantagsfall är nödvändigt att låta en tredjelandsmedborgare resa av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser, bör den ha möjlighet att utfärda ett tillfälligt resetillstånd med begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Det är nödvändigt att få åtkomst till informationen i Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda de terroristbrott som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF26 eller andra grova brott som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF27. I samband med en särskild utredning och för att säkra bevisning och uppgifter avseende en person som misstänks för att ha begått ett brott eller avseende ett brottsoffer, kan de brottsbekämpande myndigheterna behöva åtkomst till de uppgifter som genererats av Etias. Det kan också vara nödvändigt att identifiera gärningsmannen vid terroristbrott eller andra grova brott med hjälp av de uppgifter som lagras i Etias, särskilt när brådskande åtgärder krävs. Åtkomst till Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott utgör ett intrång i den grundläggande rätten till skydd för privatlivet och skydd av personuppgifter för människor vars personuppgifter behandlas i Etias. Uppgifterna i Etias bör därför lagras och göras tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (nedan kallad Europol) med förbehåll för de strikta villkor som fastställs i denna förordning, så att åtkomsten begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, i enlighet med de krav som fastställs i domstolens rättspraxis, i synnerhet i målet Digital Rights Ireland28.

(34)  Åtkomst till informationen i Etias bör bidra till att förhindra, upptäcka eller utreda de terroristbrott som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF26 eller andra grova brott som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF27. I samband med en särskild utredning och för att säkra bevisning och uppgifter avseende en person som misstänks för att ha begått ett brott eller avseende ett brottsoffer kan de brottsbekämpande myndigheterna behöva åtkomst till de uppgifter som genererats av Etias. De uppgifter som lagras i Etias kan också vara nödvändiga för att identifiera gärningsmannen till ett terroristbrott eller andra grova brott, särskilt när brådskande åtgärder krävs. Åtkomst till Etias för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott utgör ett intrång i de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till privatliv för enskilda och rätten till skydd av personuppgifter för personer vars personuppgifter behandlas i Etias. Uppgifterna i Etias bör därför lagras och göras tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (nedan kallad Europol) med förbehåll för de strikta villkor som fastställs i denna förordning, så att åtkomsten begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, i enlighet med de krav som fastställs i domstolens rättspraxis, i synnerhet i målet Digital Rights Ireland28.

_________________

_________________

26 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).

26 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).

27 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

27 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

28 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Det bör fastställas strikta regler för åtkomst till Etias centralsystem och nödvändiga skyddsåtgärder. Det är också nödvändigt att fastställa den enskildes rätt till åtkomst, rättelse, radering och prövning, särskilt rätten till rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen.

(47)  Det bör fastställas strikta regler för åtkomst till Etias centralsystem och nödvändiga skyddsåtgärder. Insamling, lagring och användning av uppgifter som erhållits inom ramen för Etias bör i samtliga fall överensstämma med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det är också nödvändigt att fastställa den enskildes rätt till åtkomst, rättelse, radering och prövning, särskilt rätten till rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 50 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  att anta en på förhand fastställd förteckning över svarsalternativ på frågor om utbildningsnivå, utbildningsområde, nuvarande sysselsättning och yrkestitel som ska anges i ansökan om ett resetillstånd,

–  att anta en på förhand fastställd förteckning över de svarsalternativ på frågor om nuvarande sysselsättning och yrkestitel som ska anges i ansökan om ett resetillstånd,

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 50 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  att fastställa betalningsmetoder och behandlingen av avgiften för resetillstånd med beaktande av den tekniska utvecklingen och tillgängligheten samt att ändra avgiftsbeloppet,

–  att ändra avgiftsbeloppet och fastställa betalningsmetoder och behandlingen av avgiften för resetillstånd med beaktande av den tekniska utvecklingen och tillgängligheten, för att detta inte ska utgöra ett hinder för de tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav och eventuellt inte har tillgång till vissa betalningsmedel när de ansöker om ett Etias-tillstånd,

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd sker i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med att förbereda delegerade akter.

(51)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför en konsekvensbedömning och lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå och diplomatisk nivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. Utrikestjänsten och de diplomatiska representationerna i de tredjeländer som omfattas av viseringsfrihet bör också rådfrågas. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med att förbereda delegerade akter. Dessa expertgrupper bör omfatta företrädare för utrikestjänsten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  risk för irreguljär migration: risk för att en tredjelandsmedborgare inte uppfyller villkoren för inresa och vistelse enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399.

Motivering

Definitionen av risk för irreguljär migration läggs till förslaget i enlighet med Europeiska datatillsynsmannens rekommendation.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  säkerhetsrisk: risk för ett hot mot en medlemsstats allmänna ordning, inre säkerhet eller internationella förbindelser.

Motivering

Definitionen av säkerhetsrisk läggs till förslaget i enlighet med Europeiska datatillsynsmannens rekommendation.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bidra till en god säkerhet genom att göra en noggrann bedömning av säkerhetsrisker förknippade med sökanden innan ankomsten till gränsövergångsställena vid de yttre gränserna, för att avgöra om det finns några faktiska indikationer på eller rimliga skäl att anta att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en säkerhetsrisk.

(a)  Bidra till en god säkerhet genom att göra en noggrann bedömning av säkerhetsrisker förknippade med sökanden före ankomsten till gränsövergångsställena vid de yttre gränserna, för att avgöra om det finns några faktiska indikationer som tyder på att personens vistelse på medlemsstaternas territorium innebär en säkerhetsrisk.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stödja syftet med Schengens informationssystem (SIS) avseende registreringar av personer som är efterlysta för att gripas, överlämnas eller utlämnas, försvunna personer eller personer som söks för att delta i ett rättsligt förfarande samt personer som är registrerade för diskret kontroll eller särskilda kontroller.

(e)  Stödja syftet med Schengens informationssystem (SIS) avseende registreringar av personer som är efterlysta för att gripas, överlämnas eller utlämnas, försvunna personer, i synnerhet barn, eller personer som söks för att delta i ett rättsligt förfarande samt personer som är registrerade för diskret kontroll eller särskilda kontroller.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns ombud för grundläggande rättigheter ska ansvara för att genomföra regelbundna granskningar av handläggningen av ansökningarna och av genomförandet av artikel 28, bland annat genom en regelbunden bedömning av dess inverkan på de grundläggande rättigheterna, i synnerhet med avseende på den personliga integriteten. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns uppgiftsskyddsombud ska ansvara för att genomföra regelbundna granskningar av handläggningen av ansökningarna, bland annat genom en regelbunden bedömning av dess inverkan på personuppgiftsskyddet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökande ska lämna in ansökan genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär på den särskilda webbplatsen eller mobilappen för mobila enheter i tillräckligt god tid innan den planerade resan.

1.  Sökande ska lämna in ansökan genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär på den särskilda webbplatsen, via mobilappen för mobila enheter eller i förekommande fall via ansökningsterminaler (automater) i tillräckligt god tid före den planerade resan.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ansökan får lämnas in av den sökande, av en annan person eller av ett företag som sökanden anlitar för att lämna in ansökan för dennes räkning.

2.  Ansökan får lämnas in av sökanden, av en annan person eller av ett företag som sökanden anlitar för att lämna in ansökan för dennes räkning. Unionens delegationer i tredjeländer ska ge nödvändig hjälp till sökandena.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter ska göra ansökningsformuläret allmänt tillgängligt, kostnadsfritt och lätt åtkomligt för de sökande.

2.  Den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter ska göra ansökningsformuläret allmänt tillgängligt, kostnadsfritt och lätt åtkomligt för sökandena. Både webbplatsen och mobilappen ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  E-postadress, telefonnummer.

(g)  E-postadress och i förekommande fall telefonnummer.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Utbildning (nivå och område).

utgår

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  För minderåriga: vårdnadshavarnas eller förmyndarnas efternamn och förnamn.

(k)  För minderåriga: vårdnadshavarnas eller förmyndarnas efternamn, förnamn, e-postadress eller telefonnummer och hemadress.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la)  Huruvida sökanden är flykting eller en statslös person.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  När någon annan än sökanden lämnar in ansökan: efternamn, förnamn, i förekommande fall företagets eller organisationens benämning, e-postadress, postadress, telefonnummer, anknytningen till sökanden och en elektroniskt undertecknad fullmakt.

(m)  När någon annan än sökanden lämnar in ansökan och när grupper lämnar in ansökan: efternamn, förnamn, i förekommande fall företagets eller organisationens benämning, e-postadress, postadress, telefonnummer, anknytningen till sökanden och en elektroniskt undertecknad fullmakt.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sökanden ska ange utbildningsnivå, utbildningsområde, nuvarande sysselsättning och yrkestitel genom att välja i en på förhand fastställd förteckning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 78 för att upprätta dessa på förhand fastställda förteckningar.

3.  Sökanden ska ange nuvarande sysselsättning och yrkestitel genom att välja i en på förhand fastställd förteckning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 för att upprätta dessa på förhand fastställda förteckningar.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om han eller hon fällts för brott i något land.

(b)  Om han eller hon fällts för ett allvarligt brott, enligt definitionen i artikel 3 led m, i något land.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 78 med avseende på betalningsmetoder och behandlingen av avgiften för resetillstånd samt förändringar av avgiftsbeloppet.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 med avseende på betalningsmetoder och behandlingen av avgiften för resetillstånd samt förändringar av avgiftsbeloppet. Kommissionen ska beakta den tekniska utvecklingen och tillgängligheten, för att detta inte ska utgöra ett hinder för de tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav och eventuellt inte har tillgång till vissa betalningsmedel när de ansöker om ett Etias-tillstånd.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Om den resehandling som använts för ansökan motsvarar en resehandling som registrerats i en akt i Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande.

(m)  Om den resehandling som använts för ansökan motsvarar en resehandling som registrerats i en akt i Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande (TDAWN), inklusive de gula meddelanden som kan användas för att spåra saknade personer.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Registrering om försvunna personer.

(b)  Registrering om försvunna personer, i synnerhet barn.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21a

 

Särskilda bestämmelser för flyktingar och statslösa personer som är bosatta i ett land som är undantaget från viseringskrav

 

När en flykting eller statslös person som avses i artikel 2.1 b ansöker om resetillstånd ska följande särskilda bestämmelser vara tillämpliga:

 

a)  Sökanden ska ange sin status enligt vad som avses i artikel 15.2 la.

 

b)  Sökanden ska inte besvara den fråga som avses i artikel 15.4 c.

 

c)  Den avgift som avses i artikel 16 ska inte tas ut.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska lämnas till den e-postadress som registrerats som kontakt i ansökningsakten. Begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska tydligt ange vilka upplysningar eller handlingar som sökanden uppmanas att lämna. Sökanden ska lämna ytterligare upplysningar eller handlingar direkt till Etias nationella enhet via den säkra kontotjänst som avses i artikel 6.2 g inom sju arbetsdagar från mottagandet av begäran.

2.  Begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska lämnas till den e-postadress som registrerats som kontakt i ansökningsakten. Begäran om ytterligare upplysningar eller handlingar ska tydligt ange vilka upplysningar eller handlingar som sökanden uppmanas att lämna. Sökanden ska lämna ytterligare upplysningar eller handlingar direkt till Etias nationella enhet via den säkra kontotjänst som avses i artikel 6.2 g inom sju arbetsdagar från mottagandet av begäran. Sökanden ska ha rätt att anhålla om anstånd för att lämna in de begärda handlingarna. Ett beviljat anstånd får inte överstiga 30 arbetsdagar.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kallelsen ska meddelas sökanden av Etias nationella enhet i medlemsstaten på den e-postadress som registrerats som kontakt i ansökningsakten.

5.  Kallelsen ska meddelas sökanden av Etias nationella enhet i medlemsstaten på den e-postadress som registrerats som kontaktadress i ansökningsakten eller per telefon.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om sökanden inte besvarar kallelsen inom utsatt tid eller inte kommer till intervjun ska ansökan vägras i enlighet med artikel 31.1. och sökanden utan dröjsmål informeras av Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten.

6.  Om sökanden inte besvarar kallelsen inom utsatt tid eller uteblir från intervjun utan att lämna någon motivering ska ansökan avslås i enlighet med artikel 31.1 och sökanden utan dröjsmål informeras av Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europol får inte ha åtkomst till de personuppgifter som avser sökandens utbildning enligt artikel 15.2 h eller dennes hälsotillstånd enligt artikel 15.4 a.

3.  Europol får under inga omständigheter ha åtkomst till de personuppgifter som avser sökandens hälsotillstånd enligt vad som avses i artikel 15.4 a.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  [Statistik från in- och utresesystemet som tyder på att onormalt många överskridit den tillåtna vistelsen eller att onormalt många inresor nekats en viss kategori av resande. ]

(a)  [Statistik från in- och utresesystemet som tyder på att onormalt många överskridit den tillåtna vistelsen eller att onormalt många inresor nekats.]

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Statistik från Etias enligt artikel 73 som tyder på att onormalt många resetillstånd vägrats med hänvisning till risk för irreguljär migration, säkerhetsrisk eller hot mot folkhälsan.

(b)  Statistik från Etias enligt artikel 73 som tyder på att onormalt många resetillstånd nekats med hänvisning till en säkerhetsrisk eller ett hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Information från medlemsstaterna om onormalt många personer som överskridit den tillåtna vistelsen eller onormalt många nekade inresor för en viss kategori av resande till den medlemsstaten.

(e)  Information från medlemsstaterna om onormalt många personer som överskridit den tillåtna vistelsetiden eller onormalt många nekade inresor för vissa resenärer.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utbildningsnivå.

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De särskilda riskindikatorerna ska vara målriktade och proportionerliga. De får under inga omständigheter vara baserade på en persons ras, etniska ursprung, politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, sexualliv eller sexuella läggning.

5.  De särskilda riskindikatorerna ska vara målinriktade och proportionerliga. De får under inga omständigheter vara baserade på en persons ras eller etniska ursprung, politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, sexualliv eller sexuella läggning. Förebyggande riskprofilering som grundar sig på allmänna uppgifter snarare än en konkret och uppenbar risk ska inte vara tillåtet.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Skyddsåtgärder måste vidtas för att se till att personuppgifter som behandlas i Etias bevakningslistan skyddas i tillräcklig utsträckning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Om grunderna för uppförande på Etias bevakningslista skulle vara obefogade ska det vara möjligt att när som helst ta bort uppgifterna från bevakningslistan.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sökande som vägrats resetillstånd ska ha rätt att överklaga beslutet. Överklaganden ska ges in i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten ska informera sökande om vilka förfaranden som gäller för överklagande.

2.  Sökande som nekats resetillstånd ska ha rätt att överklaga beslutet. Överklaganden ska ges in i den medlemsstat som fattade beslut om ansökan, i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning. Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten ska informera sökande skriftligen om vilka förfaranden som gäller för överklagande, på ett språk som sökandena förstår. Överklagandeförfarandet ska slutföras inom högst tre månader.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Undantagsvis får resetillstånd med begränsad territoriell giltighet utfärdas om den berörda medlemsstaten anser att det är nödvändigt av humanitära skäl, av nationellt intresse eller på grund av internationella förpliktelser trots att den manuella bedömningen enligt artikel 22 ännu inte slutförts eller trots att resetillstånd vägrats, annullerats eller återkallats.

1.  Undantagsvis ska ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet utfärdas om det är nödvändigt av humanitära skäl, av nationellt intresse eller på grund av internationella förpliktelser trots att den manuella bedömningen enligt artikel 22 ännu inte slutförts eller trots att resetillstånd nekats, annullerats eller återkallats.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Resetillstånd med begränsad territoriell giltighet ska vara giltigt på den utfärdande medlemsstatens territorium i högst 15 dagar.

4.  Ett resetillstånd med begränsad territoriell giltighet ska vara giltigt på den utfärdande medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Sökning i Etias centrala system som ger en träff på uppgifter som registrerats i en ansökningsakt ska ge åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och j–m och som registrerats i ansökningsakten samt uppgifter som förts in i ansökningsakten avseende utfärdande, vägran, återkallande eller annullering av ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 i och 15.4 b–d och som registrerats i ansökningsakten ska bara beviljas om sökning i dessa uppgifter uttryckligen begärts av de operativa enheterna i den motiverade elektroniska begäran som lämnats enligt artikel 44.1 och godkänts vid den oberoende kontrollen. Sökning i Etias centrala system får inte ge åtkomst till uppgifter om utbildning som avses i artikel 15.2 h eller uppgifter om sökanden innebär ett sådant hot mot folkhälsan som avses i artikel 15.4 a.

4.  Sökning i Etias centrala system som ger en träff på uppgifter som registrerats i en ansökningsakt ska ge åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och j–m och som registrerats i ansökningsakten samt uppgifter som förts in i ansökningsakten avseende utfärdande, nekande, återkallande eller annullering av ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses i artikel 15.2 i och 15.4 b–d och som registrerats i ansökningsakten ska bara beviljas om sökning i dessa uppgifter uttryckligen begärts av de operativa enheterna i den motiverade elektroniska begäran som lämnats enligt artikel 44.1 och godkänts vid den oberoende kontrollen. Sökning i Etias centrala system får inte ge åtkomst till uppgifter huruvida sökanden innebär ett sådant hot mot folkhälsan som avses i artikel 15.4 a.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med Etias centralenhet och medlemsstaterna i samband med att Etias tas i drift anordna en informationskampanj för att informera tredjelandsmedborgare som omfattas av denna förordning om kravet på att inneha giltigt resetillstånd för att passera de yttre gränserna.

Kommissionen ska, i samarbete med Etias centralenhet, medlemsstaterna, deras ambassader i de tredjeländer som omfattas av förordningen samt unionens delegationer i dessa länder, i god tid före det att Etias tas i drift inleda en informationskampanj för att informera tredjelandsmedborgare som omfattas av denna förordning om kravet på att inneha giltigt resetillstånd för att passera de yttre gränserna.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Infrastrukturen för den offentliga webbplatsen, mobilappen och nätporten för transportörer ska inhysas i eu-LISA:s eller kommissionens lokaler. Infrastrukturerna ska fördelas geografiskt för att tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i punkt 3.

2.  Infrastrukturen för den offentliga webbplatsen, mobilappen, terminalerna (automaterna) och nätporten för transportörer ska inhysas i eu-LISA:s eller kommissionens lokaler. Infrastrukturen ska fördelas geografiskt för att tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i punkt 3.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När Etias tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska förvaltningen av det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används. eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten samt för den offentliga webbplatsen, mobilappen för mobila enheter, e-posttjänsten, de säkra kontotjänsterna, nätporten för transportörer, webbtjänsten och mjukvaran för att behandla ansökningarna i enlighet med artikel 6.

När Etias tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska förvaltningen av det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används. eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten samt för den offentliga webbplatsen, mobilappen för mobila enheter, terminalerna (automaterna), e-posttjänsten, de säkra kontotjänsterna, nätporten för transportörer, webbtjänsten och mjukvaran för att behandla ansökningarna i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a.  Efterlevnaden av sina skyldigheter beträffande grundläggande rättigheter, i synnerhet skyldigheterna enligt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt konventionen om barnets rättigheter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led n

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  I artikel 4.1 ska följande led läggas till som led n:

utgår

”(n)  Inrätta, förvalta och aktualisera Etias bevakningslista som avses i artikel 29 i [förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] i enlighet med artikel 18.2 a.”

 

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Under sexmånadersperioden ska gränskontrolltjänstemännen informera tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd för att passera de yttre gränserna om att kravet på giltigt resetillstånd kommer att tillämpas när sexmånadersperioden löpt ut. Gränskontrolltjänstemännen ska i detta syfte dela ut en gemensam broschyr till denna kategori resande.

2.  Under sexmånadersperioden ska gränskontrolltjänstemännen och de diplomatiska representationerna i medlemsstaterna och unionens delegationer i de länder som omfattas av denna förordning informera tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd för att passera de yttre gränserna om att kravet på giltigt resetillstånd kommer att tillämpas när sexmånadersperioden löpt ut. Gränskontrolltjänstemännen ska i detta syfte dela ut en gemensam broschyr till denna kategori resenärer. Denna broschyr ska också göras tillgänglig på medlemsstaternas ambassader och unionens delegationer i de länder som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Uppgifter om utbildning.

utgår

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  På kommissionens begäran ska eu-LISA överlämna statistik om särskilda aspekter som rör genomförandet av denna förordning samt statistik enligt punkt 3.

6.  På kommissionens och Europaparlamentets begäran ska eu-LISA överlämna statistik om särskilda aspekter som rör genomförandet av denna förordning samt statistik enligt punkt 3.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska göra de uppgifter som meddelats enligt punkt 1 tillgängliga för medlemsstaterna och allmänheten via en ständigt uppdaterad offentlig webbplats.

5.  Kommissionen ska göra de uppgifter som meddelats enligt punkt 1 tillgängliga för medlemsstaterna och allmänheten via en åtkomlig och ständigt uppdaterad offentlig webbplats.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Inverkan på de diplomatiska förbindelserna mellan unionen och de berörda tredjeländerna.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Referensnummer

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

David McAllister

16.3.2017

Tidigare föredragande av yttrande

Bodil Valero

Antagande

11.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

14

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Frank Engel

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D

Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

14

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

3

0

ALDE

Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetutskottet (31.8.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357(COD)

Föredragande av yttrande: Gérard Deprez

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget om att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), vars huvudsyfte är att utföra en förhandsbedömning av de risker som resenärer som är undantagna från viseringskrav medför när det gäller säkerhet, migration och hot mot folkhälsan, med avseende på beviljandet av tillstånd att resa till Schengenområdet. Förslaget är en del av den fortsatta utvecklingen av EU:s strategi för en integrerad gränsförvaltning, och åtgärdar en betydande informationsbrist avseende resenärer som är undantagna från viseringskrav. Etias kompletterar informationssystemet för viseringar (VIS) och in- och utresesystemet, och bör därför bidra till att stärka kvaliteten av förvaltningen av Schengenområdets gränser, särskilt landgränserna, öka resekomforten och stärka kampen mot internationell kriminalitet, terrorism och andra säkerhetshot.

Föredraganden anser att det föreslagna systemet står i proportion till de identifierade behoven och att det är välstrukturerat, med ett centralt informationssystem som har utvecklats och underhålls av eu-LISA. Det förvaltas av en central enhet som ingår i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och är integrerat med de nationella gränskontrollinfrastrukturerna och Etias nationella enheter i varje medlemsstat.

Föredraganden välkomnar den föreslagna driftskompatibiliteten mellan informationssystemen på området för rättsliga och inrikes frågor och, i synnerhet, en hög grad av resursdelning med in- och utresesystemet, vilket bör ge betydande kostnadsbesparingar för inrättandet av Etias.

Föredraganden påminner om att den totala kostnaden för utvecklingen av Etias uppskattas till 212,1 miljoner euro, vilket ska täcka kostnaderna för att utveckla och driva Etias centrala delar och för att integrera befintliga nationella gränsinfrastrukturer i medlemsstaterna med Etias, medan de genomsnittliga årliga driftskostnaderna (från 2021) beräknas uppgå till 85 miljoner euro. Han anser att driftskostnaderna i medlemsstaterna från och med år 2020 bör bäras av de nationella programmen inom ramen för fonden för inre säkerhet. Han välkomnar att Etias förväntas vara ekonomiskt helt självförsörjande genom inkomster från avgifter. Europol ska också ges tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för utarbetandet av Etias bevakningslista och anslutningen av Europols databaser till Etias.

Föredraganden instämmer med förslaget att betrakta inkomsterna från avgifter som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål, som automatiskt överförs till följande år och som gör det möjligt att använda eventuella inkomstöverskott för att finansiera relaterade utgifter på området för smarta gränser. Han föreslår en ökning av avgiften för resetillstånd till 10 euro, men bevarar artikel 16.4 enligt vilken kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter för att anpassa detta avgiftsbelopp vid en ökning av kostnaderna för utveckling, integrering och drift av Etias. Med tanke på att 39 miljoner människor per år från och med 2020 förväntas ansöka om ett Etias-resetillstånd, bör denna föreslagna ökning av avgiften komma att utgöra en viktig inkomst för unionens budget.

Föredraganden föreslår även att ett eventuellt inkomstöverskott, efter det att kostnader för drift och underhåll av Etias har betalats, avsätts för att täcka relaterade utgifter för gränsförvaltning inom kapitel 18 02 (inre säkerhet) i den allmänna budgeten eller för de nya programmen eller åtgärderna inom ramen för den fleråriga budgetramen för perioden efter 2020.

Han föreslår vidare en ändring av den ålder under vilken den sökande inte ska betala någon avgift från arton till tolv år, men vill samtidigt avskaffa avgiften för ett större antal resenärer, däribland studerande och lärare som reser till Schengenområdet för studier eller yrkesutbildning, forskare och unga företrädare för icke-statliga organisationer, i likhet med de nuvarande bestämmelserna i viseringskodexen och Europaparlamentets och rådets rekommendation 2005/761/EG av den 28 september 2005. I detta sammanhang föreslår föredraganden också att ändra ansökningsformuläret så att dessa personer kan styrka att de omfattas av en av dessa kategorier.

Föredraganden föreslår att minska giltigheten för resetillståndet till tre år för att man ska kunna förnya passagerarkontrollerna oftare med hänsyn till det rådande mycket allvarliga säkerhetsläget och för att beakta utvecklingen av den personliga situationen för de sökande.

Föredraganden påminner om att det under perioden 2014–2020 anslogs 791 miljoner euro inom ramen för instrumentet för gränser för utveckling av it-system till stöd för hanteringen av migrationsströmmarna. Av detta belopp ska 480 miljoner euro anslås för in- och utresesystemet och 210 miljoner euro (exklusive kostnader under rubrik 5) för Etias. Han förväntar sig att kommissionen utan dröjsmål föreslår en delegerad akt efter ingåendet av de två lagstiftningsförslagen för omfördelningen av det återstående beloppet på 101 miljoner euro inom ramen för instrumentet för gränser.

Slutligen vill föredraganden påpeka att den största kostnadsfaktorn efter inrättandet av Etias (från och med 2021) är utgifterna inom ramen för Amif och ISF för driften av de enhetliga nationella gränssnitten och de nationella centrala enheterna samt kostnaden för eu-LISA och Frontex för driften av Etias 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Föredraganden uppmanar med kraft kommissionen, eu-LISA, Frontex och medlemsstaterna att säkerställa högsta möjliga kostnadseffektivitet under hela införandet och genomförandet av Etias.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Intäkterna från de inbetalda avgifterna för resetillstånd bör avsättas för att täcka de återkommande drift- och underhållskostnaderna för Etias informationssystem, Etias centralenhet och Etias nationella enheter. Med tanke på systemets specifika karaktär är det lämpligt att behandla intäkterna som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(55)  De återkommande drift- och underhållskostnaderna för Etias informationssystem, Etias centralenhet och Etias nationella enheter bör täckas av intäkterna från de inbetalda avgifterna för resetillstånd. Eventuella inkomstöverskott efter det att dessa kostnader har täckts bör avsättas för att täcka utgifter för programmen och åtgärderna i kapital 18 02 (inre säkerhet) i unionens allmänna budget eller, från och med den 1 januari 2021, för de nya programmen eller åtgärderna. Med tanke på systemets specifika karaktär är det lämpligt att behandla intäkterna som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Motivering

Det bör preciseras att kostnaderna för Etias bör täckas i första hand, men att eventuella inkomstöverskott får användas för andra ändamål. Arten av dessa andra ändamål bör preciseras i den rättsliga grunden.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Etias granskningsstyrelse ska sammanträda när så krävs och minst två gånger om året. Kostnader och tjänster i samband med dess möten ska bäras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

4.  Etias granskningsstyrelse ska sammanträda när så krävs och minst två gånger om året. Kostnader och tjänster i samband med dess möten ska bäras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som i detta syfte ska tilldelas lämplig ytterligare finansiering och personal.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter i Etias informationssystem av en användare får inte leda till att tredjelandsmedborgare diskrimineras på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Behandlingen ska ske med full hänsyn till den mänskliga värdigheten och personliga integriteten. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter ska vara tillgängliga på medlemsstaternas alla officiella språk.

3.  Den offentliga webbplatsen och mobilappen för mobila enheter ska vara tillgängliga på medlemsstaternas alla officiella språk, samt i versioner som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Om han eller hon omfattas av någon av de kategorier av sökande som avses i led b till d i artikel 16.2 för vilka avgiften för resetillståndet inte ska tas ut, vilka ska väljas i en på förhand fastställd förteckning. I detta fall ska den sökande tillsammans med sin ansökan lämna in alla relevanta handlingar som styrker att hans eller hennes reseändamål omfattas av en av kategorierna i led b till d i artikel 16.2.

Motivering

Tillägg av en fråga om ändamålet med resan är en logisk följd av föredragandens förslag att upphäva avgiften för specifika kategorier av resande (se ändringsförslag 7) genom införandet av de nya kategorierna b, c och d, t.ex. för studier, utbildning, vetenskaplig forskning eller deltagande i konferenser. Analysen av reseändamålet för dessa specifika kategorier kan leda till en något längre handläggningstid eftersom de styrkande handlingarna måste ses över.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökanden ska för varje ansökan erlägga en avgift på 5 euro för resetillståndet.

1.  Sökanden ska för varje ansökan erlägga en avgift på 10 euro för resetillståndet.

Motivering

En ökning av avgiften till 10 euro kommer att ge ett inkomstöverskott på 305* miljoner euro per år (110** miljoner euro med en avgift på 5 euro), som kan användas för underfinansierade åtgärder i EU:s budget på området för migration och säkerhet. Ett belopp på 10 euro är tillräckligt lågt för att undvika en varaktiga konsekvenser för turismen, även i mindre välbärgade regioner. * 10 x 39 miljoner resenärer = 390 miljoner euro → 390 miljoner euro - 85 miljoner euro (driftskostnader) = 305 miljoner euro ** 5 x 39 miljoner resenärer = 195 miljoner euro → 195 miljoner euro - 85 miljoner euro = 110 miljoner euro

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Avgift för resetillstånd ska inte tas ut för barn under arton år.

2.  Avgift för resetillstånd ska inte tas ut för personer som omfattas av någon av följande kategorier:

 

a)   Barn under tolv år.

 

b)   Skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

 

c)   Forskare som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning.

 

d)   Företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.

Motivering

Föredraganden vill sänka minimiåldern för underåriga som omfattas av avgiftsbefrielsen till 12 år, men avgiftsbefrielse bör också beviljas för ett antal andra kategorier, i likhet med de nuvarande bestämmelserna i viseringskodexen och Europaparlamentets och rådets rekommendation 2005/761/EG av den 28 september 2005 om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredjeländer vilka reser inom gemenskapen i syfte att bedriva vetenskaplig forskning.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  När de uppgifter som den sökande angivit på ansökningsformuläret innebär att den avgift för resetillstånd som avses i artikel 16 inte ska tas ut, i enlighet med artikel 16, får Etias nationella enhet i den ansvariga medlemsstaten begära ytterligare upplysningar eller handlingar från den sökande för att kontrollera att denne verkligen omfattas av någon av de kategorier som är undantagna från att betala den avgift som avses i artikel 16.2 b-d samt varaktigheten för den verksamhet som ger rätt till undantag.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Resetillståndet ska vara giltigt i fem år eller till dess att den resehandling som legat till grund för ansökan löper ut, beroende på vilket som infaller först, och ska gälla på medlemsstaternas territorium.

2.  Resetillståndet ska vara giltigt i tre år eller till utgången av den verksamhet som i enlighet med artikel 16.2 b–d lett till att avgift för resetillstånd inte ska tas ut, eller till dess att den resehandling som legat till grund för ansökan löper ut, beroende på vilket som infaller först, och ska gälla på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska ges lämpliga medel och tillräcklig personal för att kunna fullgöra de uppgifter som avses i artikel 65.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Europol ska ges lämplig finansiering och tillräcklig personal för att kunna fullgöra de uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionens allmänna budget ska bära kostnaderna som uppkommer vid utvecklingen av Etias informationssystem, integreringen med befintlig nationell gränsinfrastruktur, anslutningen till enhetliga nationella gränssnitt, inhysningen av enhetliga nationella gränssnitt, inrättandet av Etias centralenhet och Etias nationella enheter samt driften av Etias.

De kostnader som uppkommer vid utvecklingen av Etias informationssystem, integreringen med befintlig nationell gränsinfrastruktur, anslutningen till enhetliga nationella gränssnitt, inhysningen av enhetliga nationella gränssnitt, inrättandet av Etias centralenhet och Etias nationella enheter samt driften av Etias, ska stå i proportion till varje enskild medlemsstats administrativa behov och bäras av unionens allmänna budget. Innan ett upphandlingsförfarande inleds ska kommissionen genomföra en noggrann analys av de tekniska kraven för de befintliga nationella systemens integrering, av de tekniska standarderna för Etias och av kraven rörande innehållet i och tillgängligheten av Etias.

Motivering

Att digitalisera gränskontrollerna är en växande trend på nationell nivå i EU och i tredjeländer. Erfarenheterna av att utveckla storskaliga it-system på EU-nivå, såsom systemen SIS II och VIS, har visat att dessa initiativ blivit alltmer kostsamma. Det är därför viktigt att på förhand specificera kostnaderna så noga som möjligt för att minimera risken för merkostnader.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande kostnader ska vara undantagna:

utgår

a) Medlemsstaternas projektledningskontor (möten, tjänsteresor, kontor).

 

b) Hysning av nationella system (lokaler, genomförande, elektricitet, kylning).

 

c) Drift av nationella system (operatörer och supportavtal).

 

d) Anpassning av befintliga in- och utresekontroller.

 

e) Utformning, utveckling, genomförande, drift och underhåll av nationella kommunikationsnätverk.

 

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska få ekonomiskt stöd för kostnader för ytterligare uppgifter utöver vad som avses i artikel 66. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 78 för att fastställa detta ekonomiska stöd.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De intäkter som genereras av Etias ska vara sådana externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

De intäkter som genereras av Etias ska vara sådana externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Eventuella inkomstöverskott efter det att dessa kostnader för utvecklingen av Etias och återkommande drift- och underhållskostnader för informationssystemet Etias, Etias centralenhet och de nationella Etias-enheterna har täckts ska avsättas för att täcka utgifterna för programmen och åtgärderna i kapital 18 02 (inre säkerhet) i unionens allmänna budget eller, från och med den 1 januari 2021, för de nya programmen eller åtgärderna.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 81 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft – OPOCE, please replace with the actual date] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med Etias informationssystem ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft – OPOCE, please replace with the actual date] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med Etias informationssystem ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Rapporten ska omfatta en översikt av budget- och kostnadsutvecklingen, med en detaljerad teknisk och finansiell bedömning, tydlig information om kostnadsökningar och förändringar av utformningskraven samt orsakerna till sådana ökningar eller förändringar, liksom information om eventuella risker som skulle kunna påverka de övergripande kostnaderna för systemet vilka ska bäras av unionens allmänna budget i enlighet med artikel 74. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

Motivering

Erfarenheten med att utveckla andra storskaliga it-system på EU-nivå, såsom systemen SIS II och VIS, visar att dessa initiativ ofta blev kraftigt försenade och alltmer kostsamma. För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att minimera risken för merkostnader och förseningar, föreslås det att eu-LISA:s rapportering till parlamentet och rådet under utvecklingen av Etias ska omfatta en obligatorisk uppdatering om budget- och kostnadsutvecklingen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 81 – stycke 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tre år efter det att Etias har tagits i drift och därefter vart fjärde år ska kommissionen utvärdera Etias och lämna eventuella nödvändiga rekommendationer till Europaparlamentet och rådet. Denna utvärdering ska omfatta följande:

Ett år efter det att Etias har tagits i drift och därefter vart annat år ska kommissionen utvärdera Etias och lämna eventuella nödvändiga rekommendationer till Europaparlamentet och rådet, däribland en detaljerad bedömning av dess budgetmässiga konsekvenser. Denna utvärdering ska omfatta följande:

Motivering

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll, budgetkontroll och planering, och för att göra det möjligt att upptäcka eventuella förändringar med budgetkonsekvenser så tidigt som möjligt, föreslås det att de övergripande utvärderingarna ska äga rum efter ett år och därefter vartannat år och att de ska innefatta en översikt av de budgetmässiga konsekvenserna av framtida verksamhet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 81 – stycke 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Etias resultat med avseende på dess mål, uppdrag och uppgifter.

(a)  Etias kostnader och resultat med avseende på dess mål, uppdrag och uppgifter.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 81 – stycke 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  EU:s genererade inkomster samt utgifter som EU-organ samt medlemsstater ådragit sig.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Referensnummer

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Gérard Deprez

24.11.2016

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Claudia Țapardel, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

8

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och ändring av förordningarna (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624

Referensnummer

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)