Процедура : 2016/0357B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0323/2017

Внесени текстове :

A8-0323/2017

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0308

ДОКЛАД     ***I
PDF 704kWORD 79k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794  за целите на създаването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Кинга Гал

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794 за целите на създаването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0731),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 88, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0466/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от(2),

–   като взе предвид решението на Председателския съвет от 14 септември 2017 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0323/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/794

Член 4 – параграф 1 – буква н

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  създава, управлява и актуализира списъка на ETIAS за наблюдение, посочен в член 29 от [Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], в съответствие с член 18, параграф 2, буква a).

н)  създава, управлява и актуализира списъка на ETIAS за наблюдение, посочен в член 29 от [Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], в съответствие с член 18, параграф 2, буква a). Управителният съвет приема насоки за допълнително уточняване на процедурите за обработване на информацията за целите на списъка на ETIAS за наблюдение и след консултация с ЕНОЗД.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 82 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент се прилага от дата, определена от Комисията в съответствие с член 77 [Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624].

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

OВ C xx от ..., стр. xx.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и изменение на регламент (ЕС) № 2016/794

Позовавания

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Дата на приемане

19.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

13

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Дата на внасяне

23.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност