Postup : 2016/0357B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0323/2017

Předložené texty :

A8-0323/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0308

ZPRÁVA     ***I
PDF 621kWORD 74k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Kinga Gál

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8‑0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0731),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0466/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...(2) ,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. září 2017 povolit Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby výše zmíněný návrh Komise rozdělil a na tomto základu vypracoval dvě samostatné legislativní zprávy,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0323/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/794

Čl. 4 – odst. 1 – písm. n

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  vytvořit, spravovat a aktualizovat kontrolní seznam ETIAS uvedený v článku 29 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] a v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a).“

 

 

 

 

 

 

n)  vytvořit, spravovat a aktualizovat kontrolní seznam ETIAS uvedený v článku 29 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a). Správní rada po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů přijme pokyny, v nichž upřesní postupy zpracování informací pro účely kontrolního seznamu ETIAS.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení se použije od data stanoveného Komisí v souladu s článkem 77 [nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624].

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C xx ze dne ..., s. xx.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), kterým se mění nařízení (EU) 2016/794

Referenční údaje

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Datum přijetí

19.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

13

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Datum předložení

23.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí