Menetlus : 2016/0357B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0323/2017

Esitatud tekstid :

A8-0323/2017

Arutelud :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0308

RAPORT     ***I
PDF 447kWORD 73k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 2016/794, et luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Kinga Gál

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 2016/794, et luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0731),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 88 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0466/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust(2),

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 14. septembri 2017. aasta otsust lubada kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil jagada eespool nimetatud komisjoni ettepanek kaheks ja koostada selle alusel kaks eraldiseisvat seadusandlikku raportit,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0323/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 70 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2016/794

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt n

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n)  koostada, hallata ja ajakohastada [määruse (millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirja vastavalt artikli 18 lõike 2 punktile a.

(n)  koostada, hallata ja ajakohastada [määruse (millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] artiklis 29 osutatud ETIASe jälgimisnimekirja vastavalt artikli 18 lõike 2 punktile a. Haldusnõukogu võtab pärast Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteerimist vastu suunised, milles täpsustatakse üksikasjalikumalt teabe töötlemist ETIASe jälgimisnimekirja jaoks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 82 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolevat määrust kohaldatakse alates kuupäevast, mille komisjon määrab kindlaks kooskõlas artikliga 77 [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624].

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

ELT C xx, ..., lk xx.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning määruse (EL) nr 2016/794 muutmine

Viited

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Vastuvõtmise kuupäev

19.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

13

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Esitamise kuupäev

23.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika